Her kan du få hjelp etter overgrep (nrk.no 28.4.2017)

Din vei ut - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep (dinveiut.mno)

Voldsoffererstatning (sivilrett.no)

Dine rettigheter som fornærmet/pårørende (politi.no)

Din vei ut (dinveiut.mno)

Hvor LITE skal du finne deg i? (hvorlite.no)

Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) (voldsoffererstatning.no)

Sommel kan hindre voldserstatning (nrk.no 12.9.2008)

Voldsoffer søker ikke erstatning Mindre enn hvert tiende voldsoffer søker om erstatning. (nrk.no 6.11.2007)

Lovendringer gir bedre forbrukervern (vg.no 1.1.2008

Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (politi.no)

Voldsutsatte kvinner oftere syke (vg.no 9.11.2007)

)Justisminister Knut Storberget sier til NRK at regjeringen vil endre tidskravene til voldserstatning. I dag mister nemlig mange retten til estatning fordi de ikke anmelder saken fort nok. (nrk.no 27.12.2005)

- Justisministeren: - Vold er mer enn bare blåmerker.

(Anm: Justisministeren: - Vold er mer enn bare blåmerker. I dag lanserer justisdepartementet en ny nettside for voldsutsatte. Målet er at også de som utsettes for den mindre alvorlige volden, skal tørre å be om hjelp. (…) - Kripos har allerede en samleside for voldsutsatte, hvorlite.no. Kan det bli for mange slike sider? (…) I dag åpner departementet den nye nettportalen www.dinveiut.no, som skal gi informasjon og oversikt over ulike hjelpetilbud ved vold og overgrep. Den er ment for både utsatte, pårørende, voldsutøvere selv og fagpersoner. Portalen skal driftes av Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress. (aftenposten.no 14.2.2016).)

(Anm: Er du utsatt for vold eller kjenner du noen som er det? (politiet.no)

(Anm: Dinutvei - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep Din vei ut (dinveiut.mno)

- Staten dømt for brudd på menneske­rettighetene. (– De har fått medhold for grov krenkelse, og retten har slått fast at de har krav på kompensasjon for det. Men det er ikke hjemmel i norsk lov i dag for økonomisk kompensasjon for menneskerettsbrudd. Derfor kan det ikke gis oppreising, sier hun til NRK.)

(Anm: Staten dømt for brudd på menneske­rettighetene. Tre tidligere innsatte i Bergen fengsel ble utsatt for flere hundre nakenvisitasjoner. Nå har de fått medhold i at deres menneskerettigheter ble krenket. De tre saksøkerne har flere ganger blitt bedt om å kle seg nakne, sette seg på huk, hoste og gjøre små bevegelser av fengselsbetjenter i Bergen fengsel. Den ene av de tre som fikk sine menneskerettigheter krenket var en kvinne. Hun hadde under oppholdet i Bergen fengsel blitt bedt om å ta ut tampongen sin under menstruasjonen mens fengselsbetjenten så på. Ingen erstatning Justis- og beredskapsdepartementet må dekke saksomkostningene på rundt 2,5 millioner kroner, men det kommer ikke til å bli gitt noen økonomisk kompensasjon til saksøkerne. (…) Ikke grunnlag for kompensasjon i lovverket Saksøkernes advokat, Maria Hessen Jacobsen i Elden, forteller til NRK at de to andre saksøkerne også er glade over domsslutningen. Det er derimot ikke uten bismak over at de ikke får økonomisk kompensasjon. – De har fått medhold for grov krenkelse, og retten har slått fast at de har krav på kompensasjon for det. Men det er ikke hjemmel i norsk lov i dag for økonomisk kompensasjon for menneskerettsbrudd. Derfor kan det ikke gis oppreising, sier hun til NRK. (psykologisk.no 4.11.2022).)

- Ble nakenvisitert hundrevis av ganger i fengsel – nå er staten dømt for menneskerettighetsbrudd.

(Anm: Ble nakenvisitert hundrevis av ganger i fengsel – nå er staten dømt for menneskerettighetsbrudd. Staten er dømt for å ha krenket menneskerettighetene til tre tidligere innsatte i Bergen fengsel. Én av saksøkerne sier gleden har en bismak. Den norske stat er dømt for menneskerettighetsbrudd etter flere hundre nakenvisitasjoner i Bergen fengsel, slår Oslo tingrett fast. Tre tidligere innsatte, én kvinne og to menn, har dermed fått medhold i at deres menneskerettigheter ble krenket. Justis- og beredskapsdepartementet må dekke saksomkostningene på rundt 2,5 millioner kroner i saken, men må ikke betale erstatning til de tidligere innsatte. Saksøkerne anker denne delen av dommen. (nrk.no 3.11.2022).)

- Staten dømt for å ha krenket menneskerettighetene til innsatte.

(Anm: Staten dømt for å ha krenket menneskerettighetene til innsatte Tre tidligere innsatte har fått medhold i at deres menneskerettigheter ble krenket i forbindelse med omfattende nakenvisitasjon i Bergen fengsel. Det kom frem i en dom fra Oslo tingrett i dag. De tre, en kvinne og to menn, saksøkte staten for menneskerettighetsbrudd. Justis- og beredskapsdepartementet må dekke saksomkostningene i saken, men må ikke betale erstatning til de tidligere innsatte. (nrk.no 3.11.2022).)

- Ny voldserstatningslov: Frykter mange mister krav på erstatning. (- Ny lov om erstatning til voldsutsatte gir frist på ett år om å søke erstatning etter at saken ble henlagt.) (- Det gir frykt for at mange som har krav på erstatning i dag vil miste det.)

(Anm: Ny voldserstatningslov: Frykter mange mister krav på erstatning. Ny lov om erstatning til voldsutsatte gir frist på ett år om å søke erstatning etter at saken ble henlagt. Det gir frykt for at mange som har krav på erstatning i dag vil miste det. – Jeg synes det er utrolig trist at det er vedtatt endringer i loven om voldsoffererstatning. Det vil frata mange muligheten til å bli trodd og hørt, sier en kvinne til TV 2 om den nye loven om voldsoffererstatning. Hun anmeldte voldtekt av en bekjent i 2007, og fikk saken henlagt året etter. Hun søkte ikke om erstatning før i 2013, og fikk i etterkant innvilget totalt 975 000 kroner i erstatning. Dersom den nye voldserstatningsloven hadde trådd i kraft, ville hun ikke ha fått utbetalt erstatning. Det hadde gått mer enn ett år siden saken ble henlagt. (tv2.no 16.11.2022).)

- Mener voldsofre kan gå glipp av erstatning med ny lov. (- Men en frist på ett år for å søke erstatning i henlagte saker, gir frykt for at det blir vanskeligere å få erstatning.) (- Jurist i Stine Sofies Stiftelse, Endre Bendixen, mener barn og unge får et vesentlig dårligere rettsvern når den nye loven om voldsoffererstatning trer i kraft.) (– Det er helt ufattelig, sier en familiefar om den nye loven om voldsoffererstatning.)

(Anm: Mener voldsofre kan gå glipp av erstatning med ny lov. En ny lov om erstatning skal gjøre det enklere for voldsofre. Men en frist på ett år for å søke erstatning i henlagte saker, gir frykt for at det blir vanskeligere å få erstatning. Jurist i Stine Sofies Stiftelse, Endre Bendixen, mener barn og unge får et vesentlig dårligere rettsvern når den nye loven om voldsoffererstatning trer i kraft. – Det er helt ufattelig, sier en familiefar om den nye loven om voldsoffererstatning. Familien hans fikk erstatning etter at barnet deres skal ha blitt utsatt for overgrep i barnehagen. – Summen er en mager trøst. Det viktige var opplevelsen av at det var en myndighet som trodde på en. Det var helt avgjørende for å kunne gå videre, sier familiefaren. NRK har valgt å anonymisere mannen av hensyn til barnet. (nrk.no 7.10.2022).)

- Hanne (30) ble drept i regjeringskvartalet – familien brukte erstatningen de fikk, på å hedre datteren og hjelpe andre.

(Anm: Hanne (30) ble drept i regjeringskvartalet – familien brukte erstatningen de fikk, på å hedre datteren og hjelpe andre. (…) Da foreldrene og broren Jørgen fikk vite at de fikk 700.000 kroner i voldsoffererstatning fra staten, bestemte de seg for å bruke pengene i Hannes ånd. I et selskap julen 2012 fikk de høre om organisasjonen Impande som har bygget skoler og barnehager i KwaZulu-Natal i Sør-Afrika. Da var de ikke i tvil. Det var dit pengene etter Hanne skulle gå. (tv2.no 20.7.2016).)

- Statens Barnehus Oslo - Vi er et tilbud til barn og ungdom når det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep.

(Anm: Statens Barnehus Oslo - Vi er et tilbud til barn og ungdom når det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Vår målgruppe omfatter også voksne med en psykisk utviklingshemming. (statensbarnehus.no).)

- Siv Hallgren går av som leder for Gjenopptakelseskommisjonen. (- Blir ny direktør i Statens sivilrettsforvaltning.) (- Hallgren var en del av mindretallet da Gjenopptakelseskommisjonen under dissens 3-2 besluttet gjenopptakelse av saken til Viggo Kristiansen som ble dømt i Baneheia-saken.) (- Statens sivilrettsforvaltning er ansvarlig for flere statlige ordninger, slik som vergemål, voldserstatning, offentlig støtte til rettshjelp og erstatning i forbindelse med straffeforfølgning.)

- Siv Hallgren går av som leder for Gjenopptakelseskommisjonen. Blir ny direktør i Statens sivilrettsforvaltning. (…) Hallgren var en del av mindretallet da Gjenopptakelseskommisjonen under dissens 3-2 besluttet gjenopptakelse av saken til Viggo Kristiansen som ble dømt i Baneheia-saken. Statens sivilrettsforvaltning er ansvarlig for flere statlige ordninger, slik som vergemål, voldserstatning, offentlig støtte til rettshjelp og erstatning i forbindelse med straffeforfølgning. Statens sivilrettsforvaltning er også sekretariat for Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets rettferdsvederlagsutvalg, Den rettsmedisinske kommisjon, Barnesakkyndig kommisjon og Konkursrådet. (advokatbladet.no 23.9.2022).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) etc. (mintankesmie.no).)

- Høyesterett avklarer beregning av menerstatning i ny dom. (- Skadelidte får 450.000 kroner i erstatning etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn.)

(Anm: Høyesterett avklarer beregning av menerstatning i ny dom. Skadelidte får 450.000 kroner i erstatning etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn. Saken gjaldt utmåling av menerstatning i en sak der det var lang tid mellom skadetidspunktet og tidspunktet for fastsettelsen av erstatningsbeløpet. Bakgrunnen for saken er en ransakelse av et ektepar i Oslo i 2014, der det ble foretatt det største beslaget av overgrepsmateriale som er gjort i Norge. Beslaget ble knyttet opp til et nettverk av menn som var tiltrukket av unge gutter. (advokatbladet.no 23.9.2022).)

- Ny voldserstatningslov trer i kraft 1. januar 2023. (- Den nye loven medfører en rekke endringer som påvirker retten til voldserstatning.) (- Kunngjøring i forbindelse med ikraftredelsesdato ny voldserstatningslov)

(Anm: Ny voldserstatningslov trer i kraft 1. januar 2023. Regjeringen bestemte i dag at den nye loven om erstatning fra staten til voldsutsatte, voldserstatningsloven, trer i kraft 1. januar 2023. (…) Den nye loven medfører en rekke endringer som påvirker retten til voldserstatning. (…) Målet med ny voldserstatningslov er å styrke rettssikkerheten til de som er omfattet av ordningen, blant annet med et enkelt og tydelig regelverk, som sikrer at voldsutsatte enklere kan sette seg inn i sine rettigheter og raskt få utbetalt erstatning, når vilkårene for dette er oppfylt. (…) Kunngjøring i forbindelse med ikraftredelsesdato ny voldserstatningslov (regjeringen.no 23.9.2022).)

- Børn med handicap har tredobbelt risiko for at blive misbrugt seksuelt. Særligt børn med ADHD, autisme og mental retardering er udsatte. (- Mogens Christoffersen gætter på, at det er børnenes handicap, der gør dem mere udsatte.) (- Han har lavet det nye studie, som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Journal of Interpersonal Violence.)

(Anm: Børn med handicap har tredobbelt risiko for at blive misbrugt seksuelt. Særligt børn med ADHD, autisme og mental retardering er udsatte. De fleste overgrebsmænd er faktisk ikke pædofile, men udstødte og socialt udsatte mænd, som ikke kan finde en voksen partner. Fra år 2001-2012 blev 8.039 skolebørn udsat for en seksuel forbrydelse, som de alene eller sammen med deres forældre anmeldte til politiet. Nu har danske forskere fået adgang til anmeldelsesregisteret med de 8.039 politirapporter og fundet ud af, at der er en stor overvægt af børn med mentale handicap. Helt præcist har børn med mentale handicap tre gange så stor risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb sammenlignet med børn uden handicap. »Det er et virkeligt grundigt, flot og meget vigtigt studie. Jeg synes, det var virkelig skræmmende at se de her tal,« siger professor på København Universitet og børne- og ungdomspsykiater i Region Hovedstadens Psykiatri Anne Thorup til Videnskab.dk. Hun har ikke taget del i det nye studie, som fandt frem til følgende om seksuelle overgreb blandt danske børn: - 27 procent af de misbrugte børn havde autisme - 30,8 procent havde ADHD - 24,7 procent  var svagt begavede - 8,1 procent havde erhvervet hjerneskade. Flere af børnene havde flere forskellige handicap. »Når man taler om børn med autisme og ADHD, så tænker man ofte på vanskeligheder i dagligdagen og har fokus på, at de skal have hjælp i skolen. Man glemmer, at de generelt er mere sårbare og i højere risiko for at blive udsat for de her former for overgreb,« siger Anne Thorup. (…) »I udsatte familier er der også en langt højere andel, som har de her handicap, men selv når vi tager højde for det, ser vi altså tre gange så stor risiko for, at børnene bliver misbrugt,« siger seniorforsker fra VIVE Mogens Christoffersen til Videnskab.dk. Han har lavet det nye studie, som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Journal of Interpersonal Violence. Mogens Christoffersen gætter på, at det er børnenes handicap, der gør dem mere udsatte. (videnskab.dk 28.9.2020).)

(Anm: Sexual Crime Against Schoolchildren With Disabilities: A Nationwide Prospective Birth Cohort Study. Abstract Numerous studies have shown that the rate of sexual victimization against children with disabilities is higher than the rate for children without disabilities. The study focuses on examining sexual crime against children with disabilities and explaining differences in victimization to elucidate to what extent types of disability,J Interpers Violence. 2020 Jul 1;886260520934442.)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Sivilombudet kritiserer erstatningsnemnda for voldsofre.

(Anm: Sivilombudet kritiserer erstatningsnemnda for voldsofre. I to prinsipputtalelser kritiserer Sivilombudet erstatningsnemnda for saker der kvinner er blitt utsatt for seksuelle handlinger mens de danser på utesteder. Begge sakene gjelder tilfeller der kvinner har opplevd å få en finger stukket opp i skjeden midt på dansegulvet. Den ene kvinnen forklarte at hun ikke kunne forutse at gjerningspersonen kom til å ta en finger inn i skjeden hennes. «Det gikk fra at gjerningspersonen hadde hånden på skulderen til at den plutselig var ´der nede`. […] Hadde hun skjønt tidligere at det kom til å skje, hadde hun gjort noe», gjengir ombudet. Saken ble anmeldt, men henlagt på bevisets stilling. (rett24.no 24.11.2022

- Barn med et handikap mer utsatt for seksuelle overgrep. (- Studien viser at barn med blant annet autisme, ADHD, psykisk utviklingshemming eller hjerneskade har tre ganger så stor risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep sammenlignet med andre barn.)

(Anm: Barn med et handikap mer utsatt for seksuelle overgrep. Barn med autisme, ADHD eller en psykisk utviklingshemming er mer utsatt for seksuelle overgrep enn andre barn. - Diagnosen kan komme i veien for å oppdage vold og overgrep, sier forsker Else-Marie Augusti ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS). I en ny studie har danske forskere undersøkt politirapporter om seksuelle forbrytelser mot skolebarn. Til sammen fant forskerne 8.039 politirapporter, der sårbare barn var i stort flertall blant ofrene. Studien viser at barn med blant annet autisme, ADHD, psykisk utviklingshemming eller hjerneskade har tre ganger så stor risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep sammenlignet med andre barn. Forskerne bak studien fulgte til sammen 679 683 barn fra de var 7 til 18 år. Av disse ble altså vel 8000 barn utsatt for et seksuelt overgrep som ble anmeldt. Minst 1,2 prosent av alle barna ble utsatt for et seksuelt overgrep. Dette tallet er utgangspunktet når forskerne konkluderer med at de sårbare barna har minst tre ganger så høy risiko for å bli utsatt. Studien er publisert i Journal of Interpersonal Violence1. (nhi.no 22.10.2020).)

(Anm: Sexual Crime Against Schoolchildren With Disabilities: A Nationwide Prospective Birth Cohort Study. Abstract Numerous studies have shown that the rate of sexual victimization against children with disabilities is higher than the rate for children without disabilities. The study focuses on examining sexual crime against children with disabilities and explaining differences in victimization to elucidate to what extent types of disability. J Interpers Violence. 2020 Jul 1;886260520934442.)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Vil pålegge voldsutøvere livsvarig besøksforbud. Justisministeren vil ha livsvarig besøksforbud og mener at voldsutøvere og ikke voldsofrene, skal utstyres med voldsalarm.

(Anm: Vil pålegge voldsutøvere livsvarig besøksforbud. Justisministeren vil ha livsvarig besøksforbud og mener at voldsutøvere og ikke voldsofrene, skal utstyres med voldsalarm. – Det er ingen menneskerett å kunne oppsøke mennesker man har utsatt for vold og overgrep. Jeg mener at vi må gjøre endringer i lovverket slik at domstolene i langt større grad pålegger voldsutøvere evig besøksforbud, sier justisminister Monica Mæland (H). Det er den som har begått vold som skal måtte begrense sin bevegelsesfrihet, ikke den som er utsatt for vold. Det er et budskap som justisministeren tror mange støtter og som hun mener det er på høy tid å følge opp. (tv2.no 13.5.2021).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Høyesterett avklarer beregning av menerstatning i ny dom. (- Skadelidte får 450.000 kroner i erstatning etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn.)

(Anm: Høyesterett avklarer beregning av menerstatning i ny dom. Skadelidte får 450.000 kroner i erstatning etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn. Saken gjaldt utmåling av menerstatning i en sak der det var lang tid mellom skadetidspunktet og tidspunktet for fastsettelsen av erstatningsbeløpet. Bakgrunnen for saken er en ransakelse av et ektepar i Oslo i 2014, der det ble foretatt det største beslaget av overgrepsmateriale som er gjort i Norge. Beslaget ble knyttet opp til et nettverk av menn som var tiltrukket av unge gutter. (advokatbladet.no 23.9.2022).)

- Ny voldserstatningslov trer i kraft 1. januar 2023. (- Den nye loven medfører en rekke endringer som påvirker retten til voldserstatning.) (- Kunngjøring i forbindelse med ikraftredelsesdato ny voldserstatningslov)

(Anm: Ny voldserstatningslov trer i kraft 1. januar 2023. Regjeringen bestemte i dag at den nye loven om erstatning fra staten til voldsutsatte, voldserstatningsloven, trer i kraft 1. januar 2023. (…) Den nye loven medfører en rekke endringer som påvirker retten til voldserstatning. (…) Målet med ny voldserstatningslov er å styrke rettssikkerheten til de som er omfattet av ordningen, blant annet med et enkelt og tydelig regelverk, som sikrer at voldsutsatte enklere kan sette seg inn i sine rettigheter og raskt få utbetalt erstatning, når vilkårene for dette er oppfylt. (…) Kunngjøring i forbindelse med ikraftredelsesdato ny voldserstatningslov (regjeringen.no 23.9.2022).)

- Mere end hver fjerde kvinde har været udsat for partnervold.

(Anm: Mere end hver fjerde kvinde har været udsat for partnervold. I Danmark melder 23 procent, at de har været udsat for fysisk eller seksuel vold i et parforhold. På verdensplan er tallet 27 procent. Mere end hver fjerde kvinde i verden, som er eller har været i parforhold, har oplevet at blive slået, sparket, presset til sex, truet med våben, eller at en partner på anden vis har udsat dem for fysiske overgreb, viser en ny global undersøgelse. (videnskab.dk 17.2.2022).)

(Anm: Sardinha L, Maheu-Giroux M, Stöckl H, Meyer SR, García-Moreno C. Global, regional, and national prevalence estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women in 2018. Lancet. 2022 ;399(10327) :803-813.)

- Hvis du ikke er et perfekt offer, kan du bare glemme å fortelle om overgrep og trakassering, skriver kronikkforfatteren. (- Men den dystre sannheten er at de fleste fortsatt er lite bevisste på hvor lett det er å framstille en kvinne som en løgner. Overgrepskulturen døde ikke fordi vi delte en emneknagg på Twitter. Det perfekte offeret har aldri gjort noe galt før overgrepet.)

(Anm: Helene Asphaug, student (21). Metoos slemme piker. Etter fem år er det bare å slå fast. Metoo har først og fremst hjulpet de tekkelige. Hvis du ikke er et perfekt offer, kan du bare glemme å fortelle om overgrep og trakassering, skriver kronikkforfatteren. I dag er det fem år siden den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano postet twittermeldingen som skulle slå ned som en bombe: (…) Tweeten var en reaksjon på overgrepsanklagene mot den mektige filmprodusenten Harvey Weinstein. Sosiale medier eksploderte. I løpet av ett døgn kom det en halv million meldinger. Fem år senere er det liten tvil om at Metoo har synliggjort hvor utbredt seksuell trakassering og overgrep mot kvinner er. Nå skryter vi av at vi tror på kvinner som forteller om overgrep, mishandling og trakassering. Men den dystre sannheten er at de fleste fortsatt er lite bevisste på hvor lett det er å framstille en kvinne som en løgner. Overgrepskulturen døde ikke fordi vi delte en emneknagg på Twitter. Det perfekte offeret har aldri gjort noe galt før overgrepet. (nrk.no 15.10.2022).)

- Riksrevisjonen med krass kritikk av innsats mot vold i nære relasjoner. (– Det er risiko for at de voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.)

(Anm: Riksrevisjonen med krass kritikk av innsats mot vold i nære relasjoner. Manglende kunnskap om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse kan føre til at saker ikke blir avdekket, og etterforskingen av voldssaker tar for lang tid, konkluderer Riksrevisjonen. – Det er risiko for at de voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding. Riksrevisjonen sin undersøkelse viser at offentlig ansatte er usikre i forholdet mellom taushetsplikten og avvergingsplikten, og at de ikke vet når avvergingsplikten gjelder. – Om det er en ting jeg håper fester seg med denne rapporten, så er det at avvergingsplikten går foran taushetsplikten. Usikkerheten kan føre til at vold ikke blir stoppet, og at voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. (…) Voldsforsker Solveig Vatna har nettopp gått i gang med et stort forskningsprosjekt om partnervold og avvergeplikt. Funnene prosjektet har gjort så langt peker i samme retning som Riksrevisjonens rapport, sier Vatnar. – Det er både lite kunnskap om unntakene fra taushetsplikten, i tillegg synes terskelen for å bruke unntakene for høy, sier Vatnar, og legger til: – Avvergepliktens intensjon er jo å gi beskyttelse. Samtidig er det en forestilling om at avvergeplikten i verste fall kan medføre at folk ikke tør å søke hjelp. Derfor er det viktig å få mer kunnskap og informasjon om hva hjelpeapparatet og hjelpsøkerne vet om dette, og hvilke erfaringer og holdninger de har. (nrk.no 9.6.2022).)

- Globale anslag over vold mot barn med nedsatt funksjonsevne: en oppdatert systematisk oversikt og metaanalyse. (- Denne gjennomgangen viser at barn med funksjonsnedsettelser opplever en høy byrde av alle former for vold, til tross for fremskritt innen bevissthet og politikk de siste 10 årene..)

(Anm: Fang Z, Cerna-Turoff I, Zhang C, Lu M, Lachman JM, Barlow J. Global estimates of violence against children with disabilities: an updated systematic review and meta-analysis. Summary Background Previous meta-analysis evidence shows that children (aged 0–18 years) with disabilities experience high amounts of violence. During the past decade, there has been a substantial increase in the volume of available data, and we therefore aimed to update the evidence and provide a current global estimate of violence against children with disabilities. (…) Interpretation This review shows that children with disabilities experience a high burden of all forms of violence, despite advances in awareness and policy in the past 10 years. Our results indicate a need for increased partnerships across disciplines and sectors to protect children with disabilities from violence. Additional well designed research is also needed, especially in under-represented and economically disadvantaged populations. Lancet Child Adolesc Health. 2022 Mar 17:S2352-4642(22)00033-5.)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Vold mot barn med nedsatt funksjonsevne: en uakseptabel samfunnssvøpe. (- Det er bevis på at vold begått mot barn er forbundet med den overlevendes valg av risikabel helseatferd og med større risiko for selvskading og selvmord.3)

(Anm: King T, Chittleborough C. Violence against children with disability: an unacceptable scourge of society. Violence perpetrated against children represents a substantial and pervasive problem, with estimates that more than a billion children are exposed to violence, either as direct or indirect experiences, annually.1 Violence against children exerts adverse effects, both immediate and sustained, across the life course. Most immediately, violence can cause a range of physical injuries, whereas in the medium to long term, the experience of violence as a child increases the risk of adult psychopathologies, chronic diseases, infectious diseases, and reproductive problems.2 There is evidence that violence committed against children is associated with the survivor's adoption of risky health behaviours and with a greater risk of self-harm and suicide.3 Lancet Child Adolesc Health. 2022 Mar 17:S2352-4642(22)00066-9.)

(Anm: Voldsoffererstatning (vold) (mintankesmie.no).)

- Familien kan få erstatning 22 år etter drapet på Kristin (12).

(Anm: Familien kan få erstatning 22 år etter drapet på Kristin (12). Regjeringen vil at de som ikke har fått hele erstatningen som domstolen dømte den ansvarlige til å betale, skal få resten utbetalt av staten. Dermed kan familien til Kristin Juel Johannessen få satt et punktum, skriver NRK. I 2016 ble mannen som drepte den tolv år gamle jenta i Hedrum i Larvik i 1999, dømt til å betale over 4 millioner kroner i erstatning til familien. De har ennå ikke fått pengene. Mannen hadde ikke råd til å betale, og beløpet for voldsoffererstatning var mye lavere for så gamle saker. (aftenposten.no 26.3.2021).)

- Staten trapper opp innkrevingen – aldri har kriminelles voldsoffergjeld vært større. På tre år har straffedømtes gjeld til staten økt fra én til 1,6 milliarder kroner. (- Tall som ble lagt frem i forbindelse med et lovforslag i 2020, viste at bare 20 prosent av erstatningene faktisk ble betalt av domfelte.)

(Anm: Staten trapper opp innkrevingen – aldri har kriminelles voldsoffergjeld vært større. På tre år har straffedømtes gjeld til staten økt fra én til 1,6 milliarder kroner. Årsaken er at Kontoret for voldsoffererstatning har økt bruken av regress mot skadevolder. I slutten av svært mange straffedommer står det gjerne at gjerningspersonen dømmes til å betale erstatning og oppreisning til fornærmede. I praksis havner mesteparten av denne regningen på statsbudsjettet. Tall som ble lagt frem i forbindelse med et lovforslag i 2020, viste at bare 20 prosent av erstatningene faktisk ble betalt av domfelte. Resten blir dekket av Kontoret for voldsoffererstatning. Dette har myndighetene hatt en sterk ambisjon å endre. Derfor har Statens sivilrettsforvaltning de siste årene, gjennom Kontoret for voldsoffererstatning, drevet en langt mer aktiv regresspolitikk. Det vil si at staten, etter å ha forskuttert erstatningen, fatter vedtak om at pengene skal forsøkes inndrevet fra gjerningsmannen. (rett24.no 19.4.2022).)

- Regjeringen vil gi nye regler om voldsoffererstatning tilbakevirkende kraft. Voldsofre som ikke har fått hele erstatningen den ansvarlige er dømt til å betale, skal nå få resten av pengene utbetalt av staten, foreslår regjeringen. (- I dag er det er tidspunktet for voldshandlingen, og ikke søknadstidspunktet eller tidspunktet for dommen, som avgjør hva som er den øvre grensen for hvor mye staten utbetaler i erstatning.)

(Anm: Regjeringen vil gi nye regler om voldsoffererstatning tilbakevirkende kraft. Voldsofre som ikke har fått hele erstatningen den ansvarlige er dømt til å betale, skal nå få resten av pengene utbetalt av staten, foreslår regjeringen. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sier at dagens lov om voldsoffererstatning oppfattes som urimelig og foreslår endringer. Regjeringen la fredag fram forslag til endringer i voldsoffererstatningsloven for Stortinget. Nå skal de som før ikke har fått hele erstatningen domstolen dømte den ansvarlige til å betale, få resten utbetalt av staten. Regjeringen foreslår også at dagens øvre grense på 6 millioner kroner skal gjelde for alle som søker om voldsoffererstatning etter at endringen trer i kraft. Den øvre grensen er hevet flere ganger, fra 150.000 kroner i 1986 til 60 G i 2012, som i dag tilsvarer 6 millioner kroner. I dag er det er tidspunktet for voldshandlingen, og ikke søknadstidspunktet eller tidspunktet for dommen, som avgjør hva som er den øvre grensen for hvor mye staten utbetaler i erstatning. (aftenposten.no 27.3.2021).)

- Familien kan få erstatning 22 år etter drapet på Kristin (12).

(Anm: Familien kan få erstatning 22 år etter drapet på Kristin (12). Regjeringen vil at de som ikke har fått hele erstatningen som domstolen dømte den ansvarlige til å betale, skal få resten utbetalt av staten. (aftenposten.no 26.3.2021).)

- Voldsofre kan få erstatning fra staten. Men det er det mange som ikke vet. (- Dette vil regjeringen: - Voldsofferet skal automatisk få tilbud om utbetaling fra staten så fort noen blir dømt til å betale erstatning for volds- og seksuallovbrudd.)

(Anm: Voldsofre kan få erstatning fra staten. Men det er det mange som ikke vet. Nå fryktes ordningen å bli enda mindre tilgjengelig. Regjeringen får kritikk for å ville innføre krav om dom for å søke om voldsoffererstatning. (…) – Jeg vet ikke om noen kvinner med minoritetsbakgrunn som har fått voldsoffererstatning, sier Fakhra Salimi. I over 30 år har hun vært leder ved Mira-senteret som arbeider for minoritetskvinners likestilling og rettigheter. Hun sier at veldig få minoritetskvinner kjenner til ordningen. Justis- og beredskapsdepartementet innrømmer at den offentlige erstatningsordningen er lite kjent. Dette til tross for at fornærmede ved politiavhør har rett til å bli informert om retten til å søke erstatning. 270 millioner kroner. Det betalte staten i 2019 i erstatning til 4704 voldsofre. Samme år ble det registrert over 38.000 anmeldelser for vold og mishandling. (…) Dette vil regjeringen: - Voldsofferet skal automatisk få tilbud om utbetaling fra staten så fort noen blir dømt til å betale erstatning for volds- og seksuallovbrudd. Staten skal deretter sende regningen til den som ble dømt til å betale. - Hvis en straffesak blir henlagt på grunn av bevisets stilling, må man gå til sivilt søksmål og få en dom mot voldsutøveren. Så kan man søke om erstatning. (aftenposten.no 15.2.2021).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Skroter omstridt forslag om voldsoffererstatning.

(Anm: Skroter omstridt forslag om voldsoffererstatning. Etter massiv kritikk i høringsrunden, har regjeringen endret forslaget som ville ført til at voldsofre i større grad selv ville måtte gå til sivil sak for å få erstatning. (rett24.no 17.9.2021).)

- Ny lov om voldsoffer­erstatning øker presset på de utsatte. Det er foreslått en ny lov om voldsoffererstatning. I den ligger­ et nytt krav om at den utsatte­ må gå til sivilt søksmål mot gjerningspersonen. Dette gjelder­ i saker der gjerningspersonen ikke er dømt. Sivilt søksmål innebærer en økonomisk risiko for den som saksøker. I tillegg­ kommer en stor følelsesmessig om­kostning ved å gå gjennom rettsprosessen enda en gang.

(Anm: Runa Kongsvik psykolog Arne Blindheim psykolog Atle Dyregrov psykologspesialist professor alle ved Klinikk for krisepsykologi Bergen. Ny lov om voldsoffer­erstatning øker presset på de utsatte. Traumer som er påført av andre mennesker, gir mer alvorlige traumereaksjoner enn etter ulykker og naturkatastrofer, skriver kronikkforfatterne. Kravet om sivilt søksmål signaliserer en fraskrivelse av samfunnets ansvar. Det er foreslått en ny lov om voldsoffererstatning. I den ligger et nytt krav om at den utsatte må gå til sivilt søksmål mot gjerningspersonen. Dette gjelder i saker der gjerningspersonen ikke er dømt. Sivilt søksmål innebærer en økonomisk risiko for den som saksøker. I tillegg kommer en stor følelsesmessig omkostning ved å gå gjennom rettsprosessen enda en gang. Som psykologer er vi bekymret for konsekvensene loven vil få for klientene våre – dersom den vedtas. Når vitner og bevis mangler Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut forslaget i høst. Ordningen med voldsoffererstatning ble etablert i 1979 og gir statlig oppreisning til voldsutsatte. Beviskravene er lavere for å få tilkjent voldsoffererstatning enn for domfellelse i en straffesak. Det stilles imidlertid krav til at den utsatte må ha fått en varig og dokumenterbar personskade, og at forholdet er blitt anmeldt. I de sakene hvor utøver er dømt til å betale erstatning, vil den nye loven bidra til å effektivisere prosessen. Da vil staten kunne betale erstatningen direkte til den utsatte, og deretter kreve inn beløpet fra utøveren. Men i svært mange saker som omhandler vold og overgrep, vil aldri gjerningspersonen bli dømt. Den «private» og intime volden mangler gjerne vitner og bevis. (aftenposten.no 14.1.2021).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

– Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett.

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

– En betydelig svekkelse av de voldsutsattes rettigheter. Regjeringens forslag til ny voldsoffererstatning vil kunne medføre at bare ressurssterke får erstatningen de har krav på.

(Anm: – En betydelig svekkelse av de voldsutsattes rettigheter. Regjeringens forslag til ny voldsoffererstatning vil kunne medføre at bare ressurssterke får erstatningen de har krav på. Det skriver Oslo tingrett i høringsrunden. I september sendte regjeringen ut et lovforslag om endring av ordningen med voldsoffererstatning. Hovedformålet var at domfelte i større grad skal holdes ansvarlig for beløpet vedkommende blir dømt til å betale. En undersøkelse gjort av departementet viser at bare omkring 20 prosent av regningen for erstatningsbeløpene havner hos de domfelte. De resterende 80 prosentene dekkes av fellesskapet. Og denne summen er sterkt økende. I takt med at fornærmedes posisjon i strafferettspleien er styrket, er utbetalingene firedoblet fra 2004 til 2016, til 410 millioner kroner. (rett24.no 4.12.2020).)

– Det nye forslaget til voldsoffererstatning er langt mer rettferdig. Statens sivilrettsforvaltning er radikalt uenig med høringsuttalelsene fra blant andre Oslo tingrett.

(Anm: – Det nye forslaget til voldsoffererstatning er langt mer rettferdig. Statens sivilrettsforvaltning er radikalt uenig med høringsuttalelsene fra blant andre Oslo tingrett. Fredag gikk høringsfristen ut for regjeringens forslag til ny lov om voldsoffererstatning. Ett av hovedformålene med å loven er å sikre voldsofre raskere erstatning. For å få til dette skal dom på sivile krav i forbindelse med en straffesak gi automatisk innvilgelse av voldsoffererstatning. Medaljens bakside er at de som ikke har noen slik dom, typisk fordi straffesaken ble henlagt på bevisets stilling, selv vil måtte gå til sivilt søksmål. Dette «synes å innebære en betydelig svekkelse av de voldsutsattes rettigheter» skrev Oslo tingrett i høringsuttalelsen. Les: – En betydelig svekkelse av de voldsutsattes rettigheter. (…) – Langt mer rettferdig Statens sivilrettsforvaltning er overhodet ikke enig. Tvert imot. – Forslaget legger opp til en langt mer rettferdig og forutsigbar ordning, sier avdelingsdirektør Kristina Kjeverud. I høringsuttalelsen skriver sivilrettsforvaltningen at forslaget etter deres syn vil styrke rettssikkerheten for de som er omfattet av ordningen. – Det vi ønsker, er en lov der den som har krav på erstatning skal kunne få det raskt. Samtidig ønsker vi at de som ikke har krav på erstatning, skal slippe å vente lenge på et avslag. – Tingretten fremhever at de som får saken henlagt på bevisets stilling nå vil måtte gå til sivilt søksmål, med tilhørende prosessrisiko, i stedet for å sende en enkel søknad. Er du enig at dette er en svekkelse av ordningen? (rett24.no 7.12.2020).)

- Erstatningsordning for voldsutsatte. Mer rettferdig og mer forutsigbar. Regjeringen forslår at det som hovedregel stilles krav om dom for at den voldsutsatte skal få erstatning.) (- Det foreligger i dag dom i de fleste av sakene der det utbetales voldsoffererstatning.) (- Nye tall viser at bare om lag sju prosent av sakene der det gis voldsoffererstatning i dag er saker som er henlagt etter bevisets stilling.)

(Anm: Lars Jacob Hiim, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet (H). Erstatningsordning for voldsutsatte. Mer rettferdig og mer forutsigbar. Regjeringen forslår at det som hovedregel stilles krav om dom for at den voldsutsatte skal få erstatning. ERSTATNING: - Vi mener det er viktig at det er tydelig hvem som kan få voldsoffererstatning, skriver innsenderen. I Dagbladets leder 8. desember og i et innlegg fra generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening Grete Herlofson 2. desember er man kritisk til forslaget til ny voldserstatningslov. Det hevdes at forslaget er et tilbakeskritt for voldsutsatte. Men regjeringen foreslår at voldsutsatte tilnærmet automatisk skal få utbetalt erstatning fra staten når retten har dømt noen til å betalte dem erstatning for et volds- eller seksuallovbrudd – noe vi mener er en stor forbedring. Forslaget innebærer en enklere, mer rettferdig og mer forutsigbar ordning. De aller fleste som har krav på erstatning, vil få det raskt. Samtidig vil det være slik at de som i dag uansett vil få avslag, slipper å vente på å få svar på en søknad som ikke fører fram. Det hevdes at forslaget til ny voldserstatningslov gjør det så å si umulig, særlig for voldtektsofre, å få erstatning, og at voldsoffererstatning er den eneste formen for anerkjennelse mange voldsofre får. Regjeringen forslår at det som hovedregel stilles krav om dom for at den voldsutsatte skal få erstatning. Det foreligger i dag dom i de fleste av sakene der det utbetales voldsoffererstatning. Nye tall viser at bare om lag sju prosent av sakene der det gis voldsoffererstatning i dag er saker som er henlagt etter bevisets stilling. I mange av disse sakene er skadevolder ukjent, og da vil det etter forslaget ikke stilles krav om dom. Saker der politiet har hatt en mistenkt, men det kan ha vært noen andre, anses som saker med ukjent skadevolder. Det er med andre ord bare i saker der det bare er én aktuell skadevolder at det er foreslått at det må tas ut sivilt søksmål mot skadevolder for å få erstatning fra staten. Slik er også systemet i Sverige. (dagbladet.no 16.12.2020).)

- Stanken av klassejustis. I praksis er ordningen med fri rettshjelp avskaffet i Norge.

(Anm: Stanken av klassejustis. I praksis er ordningen med fri rettshjelp avskaffet i Norge. RETTSHJELP: Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp har ikke vært oppjustert siden 2003 og er i dag satt til 246 000 kroner. I mai i fjor oversteg inntekten til enslige uføretrygdede på minstesats denne grensen. Med kvalmende regularitet dukker det opp saker der uføretrygdede og andre med lav inntekt blir nektet fri rettshjelp. Denne gangen kan NRK fortelle om en ung, uføretrygdet kvinne som må møte alene i retten for å kjempe om foreldreretten til datteren. Med en uføretrygd på 250 000 kroner har hun ingen mulighet til selv å dekke advokatutgifter. Likevel tjener hun for mye til å kvalifisere til fri rettshjelp. Kvinnen kjenner verken jussen eller prosedyrene i en domstol. Hun sier: «Jeg vet ikke hvordan jeg skal legge fram min sak, slik en advokat kan. Det blir vondt, og jeg gruer meg veldig». (nrk.no 22.10.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Utviklingshemmede overgrepsofre forsvinner i krimstatistikken. Verken politiet eller domstolene fører statistikk over utviklingshemmedes skjebne i straffesaker.

(Anm: Utviklingshemmede overgrepsofre forsvinner i krimstatistikken. Verken politiet eller domstolene fører statistikk over utviklingshemmedes skjebne i straffesaker. Eksperter slår alarm om oppsiktsvekkende få dommeravhør, forskjellsbehandling, og manglende politiopplæring. (…) - Jeg er både overrasket og alvorlig bekymret. At bare ti utviklingshemmede var i dommeravhør, stemmer ikke med virkeligheten. Mange overgrepssaker er påstand mot påstand, og kommer ikke så langt som til anmeldelse. Mange saker blir henlagt. Jeg frykter at mørketallene for overgrep mot utviklingshemmede er veldig høye, sier Kristin K. Fjell. (dagbladet.no 23.6.2010).)

- Verge stal pengar frå utviklingshemma brør – Wara betaler ikkje ut erstatning.

(Anm: Verge stal pengar frå utviklingshemma brør – Wara betaler ikkje ut erstatning. (- Staten har ikkje erstatningsansvar for to psykisk utviklingshemma brør som mista 130.000 kroner då deira no avdøde verje underslo pengar frå dei, skriv justisminister Tor Mikkel Wara i eit svar til stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).) (- Ho kravde at justisministeren rydda opp, og sa til NRK at avslaget strir mot folk si rettsoppfatning.) (nrk.no 7.2.2019).)

(Anm: TILRETTELAGTE AVHØR 2017. (…) Tilrettelagt avhør skal benyttes ved avhør av vitner med psykisk utviklingshemning eller annen funksjonsnedsettelse som medfører samme behov for tilrettelagt avhør i sak om overtredelse av straffeloven kapittel 26, §§ 273, 275, 282 eller 284. (politiet.no 21.2.2018).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme. (- Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme.)

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- Barn med et handikap mer utsatt for seksuelle overgrep.

(Anm: Barn med et handikap mer utsatt for seksuelle overgrep. Barn med autisme, ADHD eller en psykisk utviklingshemming er mer utsatt for seksuelle overgrep enn andre barn. - Diagnosen kan komme i veien for å oppdage vold og overgrep, sier forsker Else-Marie Augusti ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS). I en ny studie har danske forskere undersøkt politirapporter om seksuelle forbrytelser mot skolebarn. Til sammen fant forskerne 8.039 politirapporter, der sårbare barn var i stort flertall blant ofrene. Studien viser at barn med blant annet autisme, ADHD, psykisk utviklingshemming eller hjerneskade har tre ganger så stor risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep sammenlignet med andre barn. Forskerne bak studien fulgte til sammen 679 683 barn fra de var 7 til 18 år. Av disse ble altså vel 8000 barn utsatt for et seksuelt overgrep som ble anmeldt. Minst 1,2 prosent av alle barna ble utsatt for et seksuelt overgrep. Dette tallet er utgangspunktet når forskerne konkluderer med at de sårbare barna har minst tre ganger så høy risiko for å bli utsatt. Studien er publisert i Journal of Interpersonal Violence1. (nhi.no 22.10.2020).)

(Anm: Sexual Crime Against Schoolchildren With Disabilities: A Nationwide Prospective Birth Cohort Study. Abstract Numerous studies have shown that the rate of sexual victimization against children with disabilities is higher than the rate for children without disabilities. The study focuses on examining sexual crime against children with disabilities and explaining differences in victimization to elucidate to what extent types of disability. J Interpers Violence. 2020 Jul 1;886260520934442.)

- Har mange voldsalarmer liggende ubrukt på lager. Til tross for at riksadvokaten og flere justisministre har bedt om økt bruk av såkalt «omvendt voldsalarm», har den bare blitt brukt 26 ganger de siste sju årene.

(Anm: Har mange voldsalarmer liggende ubrukt på lager. Til tross for at riksadvokaten og flere justisministre har bedt om økt bruk av såkalt «omvendt voldsalarm», har den bare blitt brukt 26 ganger de siste sju årene. (…) Brukeren må ha lenken på seg 24 timer i døgnet. Hittil har det vanligste vært at den som er truet har fått det som kalles en trygghetsalarm. For et overveldende flertall av sakene gjelder det kvinner. Alarmen kan de utløse hvis han som truer henne oppsøker henne. Men med en alarm rundt foten er det altså den som truer som må ta belastningen. Politiet kaller innretningen «Kontaktforbud med elektronisk kontroll». (nrk.no 27.5.2020).)

(Anm: Partnervold. Gir ofrene ansvaret. Saksbehandler i JURK ringer til politiet med noen spørsmål om omvendt voldsalarm. Hun blir satt over til politijurist. Voldsalarm mener du? spør personen i andre enden. IKKE KJENT: JURK opplever at ordningen om omvendt voldsalarm ikke er kjent i rettssystemet. (dagbladet.no 30.5.2017).)

- Engerdalssaken: Overgrepsofre fikk avslag på erstatning fordi de hadde vært for «passive». (– Jeg vet ikke om det har noen hensikt å slåss mot disse vindmøllene.) (- Nye lover kan ikke gjelde årene før de ble vedtatt. Det betyr at foreldelsesfristen da fortsatt gjelder for overgrep utført før 2014.)

(Anm: Engerdalssaken: Overgrepsofre fikk avslag på erstatning fordi de hadde vært for «passive». – Jeg vet ikke om det har noen hensikt å slåss mot disse vindmøllene. Politi og rettsvesen har slått det fast som et faktum: Tor Solbakken ble utsatt for overgrep av treneren sin i friidrettsklubben Ren-Eng. Treneren ble kun dømt for seksuelle overgrep mot én mann, selv om det er 11 fornærmede i saken. At treneren selv innrømmet å ha utført overgrep mot flere, hadde ingen betydning. Det hadde nemlig gått for mange år fra overgrepene skjedde til ofrene anmeldte treneren. Saken var foreldet. (…) Endret loven for å kunne straffe overgripere I 2014 endret Stortinget straffeloven slik at grove seksuelle overgrep ikke kunne bli foreldet. Slik ville man sikre at overgripere kunne straffes selv om det hadde gått mange år. Problemet er at lover i Norge ikke har såkalt tilbakevirkende kraft, ifølge Grunnloven. Nye lover kan ikke gjelde årene før de ble vedtatt. Det betyr at foreldelsesfristen da fortsatt gjelder for overgrep utført før 2014. Dette har også konsekvenser når de som er utsatt for overgrep søker voldsoffererstatning. Etter rettssaken søkte fire av mennene som hadde blitt utsatt for overgrep fra treneren om voldsoffererstatning. Tor Solbakken er en av dem. Da han bestemte seg for å søke var det ikke for pengenes skyld, men som en symbolhandling. (nrk.no 20.2.2020).)

- Staten erkjenner EMK-brudd etter voldsoffererstatning. Først endte overgrepssaken i frifinnelse. Deretter krenket staten den frikjente mannens uskyldspresumsjon ved likevel å utbetale voldsoffererstatning til datteren.

(Anm: Staten erkjenner EMK-brudd etter voldsoffererstatning. Først endte overgrepssaken i frifinnelse. Deretter krenket staten den frikjente mannens uskyldspresumsjon ved likevel å utbetale voldsoffererstatning til datteren. Rett24 har i flere omganger omtalt en straffesak fra Gulating lagmannsrett, som til slutt endte med dom for både de strafferettslige og de sivile kravene. Saken fikk stor medieoppmerksomhet da Høyesterett behandlet saken i avdeling i 2018. Årsaken til at saken havnet i Høyesterett, var at Gulating frikjente tiltalte for seksuelle overgrep mot datteren, men samtidig dømte ham til å betale oppreisning. Mannen anførte for Høyesterett at det krenket hans uskyldspresumsjon at disse to motstridende avgjørelsene ble gjort i én og samme dom. (rett24.no 18.8.2020).)

- Vurderer å omgjøre vedtak om voldsoffererstatning. Justisdepartementet har bedt Kontoret for voldsofferstatning gjennomgå vedtaket som staten nå erkjenner var brudd på menneskerettighetene.

(Anm: Vurderer å omgjøre vedtak om voldsoffererstatning. Justisdepartementet har bedt Kontoret for voldsofferstatning gjennomgå vedtaket som staten nå erkjenner var brudd på menneskerettighetene. Rett24 omtalte tirsdag en ulykksalig straffesak fra Rogaland, som kan ende med at staten må betale oppreisning til begge sider av saken. Les: Staten erkjenner EMK-brudd etter voldsoffererstatning. Bakgrunnen er at mannen ble frikjent for ovegrepsanklager mot sin egen datter. Likevel besluttet Kontoret for voldsoffererstatning å tilkjenne datteren 250.000 kroner i oppreisning fra statskassen, i et vedtak som legger til grunn at overgrepene har funnet sted. Dette fikk mannen vite om da han, som verge til barnet, ble bedt om å uttale seg om hvordan pengene skulle plasseres. (rett24.no 19.8.2020).)

- Voldsoffererstatning til fengslede etter Navskandalen. I en kronikk i Aftenposten 5. august omtaler professor Finn Arnesen Nav-saken med de mange feilaktige avgjørelser.

(Anm: Thomas Bøhmer professor emeritus. Voldsoffererstatning til fengslede etter Navskandalen. I en kronikk i Aftenposten 5. august omtaler professor Finn Arnesen Nav-saken med de mange feilaktige avgjørelser. Et av ofrene, en 70 år gammel pensjonert hjelpepleier, måtte tilbakebetale 900.000 kroner og var fengslet i åtte måneder. Voldsoffererstatningsloven vil tre i kraft ved personskade som følge av handling som krenker livet, helsen eller friheten (paragraf 1). Fengsel i åtte måneder er omfattende frihetsberøvelse. Lovens paragraf 6 gjelder oppreisning. Når flere i fellesskap har øvd skade, skal det «særlig legges vekt på den økte belastningen for fornærmede av at flere har handlet i fellesskap». Det ligger visse begrensninger i loven: At handlingen som utløste dette, skal være straffbar (paragraf 1). Enkeltpersoner vil sannsynligvis ikke bli straffeforfulgt. Videre at erstatning tilkjennes etter søknad (paragraf 3). Disse ofrene er nok lite lystne på nye runder med sine lite kvalifiserte forsvarsadvokater. Det må finnes en løsning for alle som har opplevd ubegrunnet fengsling. Som utbetaling a konto her og nå av et beløp som vil gjøre livet lettere i påvente av at byråkratiet omprøver sakene innen to til fem år. Kan ad hoc-utbetaling brukes ved å legge voldsoffererstatningslovens synspunkt til grunn, men ved en bevilgning til denne gruppen ved representantforslag og vedtak i Stortinget? (aftenposten.no 23.8.2020).)

- EKSPERTER ROPER VARSKO: Svært få anmeldelser om seksuelle overgrep mot små barn ender med tiltale. Under ti prosent av alle anmeldelser om vold og seksuelle overgrep mot barn under syv år, ender med tiltale. Eksperter frykter nå for barns rettssikkerhet. (- Politiet skal ivareta rettssikkerheten til de små, til det mest dyrbare vi har, men her føler jeg politiet har sviktet, sier moren til det ene barnet.) (- Psykologspesialisten ser at saker, når noen tror på barna og andre tror på den som er mistenkt i saken, er vanskelig og kan splitte et lokalsamfunn.) (– En oppreisning i form av voldsoffererstatning er viktig for både barnet og foreldrene. Ikke for pengene sin del, men følelsen av å bli trodd, sier Molvær.)

(Anm: EKSPERTER ROPER VARSKO: Svært få anmeldelser om seksuelle overgrep mot små barn ender med tiltale. Under ti prosent av alle anmeldelser om vold og seksuelle overgrep mot barn under syv år, ender med tiltale. Eksperter frykter nå for barns rettssikkerhet. (…) Tall fra politiets straffesaksregister viser at av 428 anmeldelser om vold og seksuelle overgrep mot barn under 7 år i 2017, endte bare 38 med siktelse eller tiltale. (…) – Kripos har store kampanjer der de oppfordrer til å anmelde, dersom man har mistanke om at det skal ha foregått seksuelt misbruk av barn. Her har vi gjort akkurat hva politiet ber oss om, barna forklarer seg tydelig og samsvarende, likevel er det ikke nok til å reise tiltale mot mannen. Politiet skal ivareta rettssikkerheten til de små, til det mest dyrbare vi har, men her føler jeg politiet har sviktet, sier moren til det ene barnet. (…) – Jeg føler meg som en forferdelig mor når jeg tenker tilbake på alle gangene jeg har stått ved barnehageporten, mens sønnen min griner på armen og ikke vil inn i barnehagen. Han ville ikke inn til stedet hvor han ikke hadde det bra. Enda verre er det at jeg ofte tenkte: I dag er den mannlige ansatte på jobb, han som alle liker, da blir det nok lettere å levere, sier moren. Alle de ni anmeldelsene ble etterforsket, men henlagt på bevisets stilling på ulike tidspunkt gjennom 2018. (…) Alle tilkjent erstatning Det ble søkt om voldsoffererstatning på vegne av seks av barna. Slik erstatning ytes fra staten til den som har lidd personskade og det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at skaden skyldes en straffbar handling. I april i år fikk alle barna innvilget erstatning. Kontoret for voldsoffererstatning skriver blant annet i sitt vedtak: (…) Traumatiserte barn Psykologspesialist Henry Molvær har bistått politiet i den aktuelle saken, med totalt 16 avhør av tilsammen ni barn fra den samme barnehagen. – Alle de fornærmede barna i denne saken hadde reaksjoner og flere fikk påvist PTSD-diagnose, sier Molvær. Han syns slike saker, der straffesaken blir henlagt, men barna blir tilkjent erstatning er ekstra vanskelige. – I saker hvor det ikke er nok bevis for å reise tiltale, men det er overveiende sannsynlighet for at det barnet er blitt seksuelt misbrukt og barnet blir tilkjent voldsoffererstatning, er en frustrerende og vanskelig situasjon for alle. Barnet blir trodd, men likevel blir ingen tiltalt eller dømt, sier Molvær og påpeker at når en sak er henlagt på bevisets stilling betyr det ikke at personen er frikjent – selv om enkelte har den oppfattelsen. Psykologspesialisten ser at saker, når noen tror på barna og andre tror på den som er mistenkt i saken, er vanskelig og kan splitte et lokalsamfunn. – En oppreisning i form av voldsoffererstatning er viktig for både barnet og foreldrene. Ikke for pengene sin del, men følelsen av å bli trodd, sier Molvær. (tv2.no 23.6.2019).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Forskere: Mye vold mot barn blir aldri avdekket. Team med spesialkompetanse på å oppdage vold eller overgrep mot barn, mangler i store deler av landet.

(Anm: Forskere: Mye vold mot barn blir aldri avdekket. Team med spesialkompetanse på å oppdage vold eller overgrep mot barn, mangler i store deler av landet. Tverrfaglige team er viktige for å avdekke vold og overgrep mot barn. Det slår forskningsinstituttet Norce fast i en ny forskningsrapport. (nrk.no 23.7.2019).)

(Anm: Vold mot barn (nrk.no).)

- Rapport: Mange overgrep mot barn blir aldri oppdaget.

(Anm: Rapport: Mange overgrep mot barn blir aldri oppdaget. Mangel på ressurser gjør at mange tilfeller av vold eller overgrep mot barn aldri blir avdekket. Det viser en ny rapport. (bt.no 23.7.2019).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

- Barnevern og politi. - Kan bli plaget for livet. (- Det kan for eksempel utløse angstanfall å se politi i uniform, sier psykolog og tidligere barneombud Reidar Hjermann til Dagbladet.) (- Uniformerte politibetjenter påførte jenta håndjern og dro henne hylende med seg.) (- Hendelsen skjedde 3. april i år.)

(Anm: Barnevern og politi. - Kan bli plaget for livet. Tidligere barneombud Reidar Hjermann blir bekymret når 13-åringer blir pågrepet med håndjern. - Psykologfaglig sett er pågripelse av en 13-åring med håndjern ytterst problematisk og potensielt traumatiserende. Med det mener jeg at jenta, uten behandling, kan bli plaget av den hendelsen senere i livet. Det kan for eksempel utløse angstanfall å se politi i uniform, sier psykolog og tidligere barneombud Reidar Hjermann til Dagbladet. Søndag skrev Dagbladet om ei 13 år gammel jente som ikke ville tilbake til barnevernsinstitusjonen hun bor på etter samvær med sin familie. Barnevernet kontaktet da politiet for hjelp, og uniformerte politibetjenter påførte jenta håndjern og dro henne hylende med seg. Hendelsen skjedde 3. april i år. (dagbladet.no 5.7.2019).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Lederartikler. Forsømte årsaker til posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Pasienter med psykose, andre vrangforestillinger eller autisme er også i fare. (- Diagnosen krever en objektiv traumatisk hendelse som involverer eksponering for "død, truende dødsfare, faktisk eller truet alvorlig skade, eller faktisk eller truet seksuell vold." Dette fokuset på objektive hendelsesegenskaper opprettholder PTSD som et svar på ekstreme snarere enn daglig stress, men det ser ut som bevis for at subjektive responser på traumatiske hendelser forutsier PTSD like mye eller sterkere.)

(Anm: Editorials. Neglected causes of post-traumatic stress disorder. Patients with psychosis, other delusional states, or autism are also at risk. Post-traumatic stress disorder (PTSD) has been defined by successive editions of the American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (most recently DSM-5). The diagnosis requires an objectively traumatic event that involves exposure to “death, threatened death, actual or threatened serious injury, or actual or threatened sexual violence.” This focus on objective event characteristics maintains PTSD as a response to extreme rather than everyday stress, but it overlooks mounting evidence that subjective responses to traumatic events predict PTSD just as or more strongly.1 Groups of patients who are at risk of developing PTSD might be overlooked because the triggering event is subjectively rather than objectively traumatic. We describe three such groups here, but there are undoubtedly others. BMJ 2019;365:l2372 (Published 10 June 2019).)

(Anm: Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: a meta-analysis. Psychol Bull. 2003 Jan;129(1):52-73.)

- Slik bidrar du til å likestille funksjonshemmede, Grande. (- Vold og overgrep mot funksjonshemmede må bekjempes. Også vold og overgrep som begås i kommunale tjenester og i helsesektoren.)

(Anm: Slik bidrar du til å likestille funksjonshemmede, Grande | Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud. Grande har nå en historisk mulighet til å stå i spissen for det jeg mener er et helt nødvendig skifte i synet på mennesker med funksjonshemning. Likestillingsminister Trine Skei Grande skriver i Aftenposten 23. april at hun og regjeringen tar sine forpliktelser om å oppfylle alle krav i FN- konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) på alvor og vil lytte til innspill fra FN, fra sivilsamfunnet, fra pårørende og fra meg som ombud på dette feltet. Da vil jeg følge opp med å si at Grande nå har en historisk mulighet til å stå i spissen for det jeg mener er et helt nødvendig skifte i synet på mennesker med funksjonshemning. En rekke alvorlige forhold I motsetning til FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon er ikke FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) inkorporert i norsk lov. Ombudet har tilsynsansvar med alle tre konvensjonene, og vi rapporterer til FN om hvordan Norge følger opp sine internasjonale forpliktelser. For bare noen uker siden måtte Norge for første gang svare for FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. (…) For å være konkret ønsker jeg også følgende: (…) • Regjeringen må forbedre boligpolitikken, ved blant annet å sørge for at funksjonshemmede får bo hvor de vil med hvem de vil i selvvalgt boform. • Hatkriminalitet mot funksjonshemmede må bekjempes. Innsatsen må samsvare med tilsvarende arbeid for andre diskrimineringsgrunnlag. • Vold og overgrep mot funksjonshemmede må bekjempes. Også vold og overgrep som begås i kommunale tjenester og i helsesektoren. (aftenposten.no 18.5.2019).)

(Anm: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

- UDI sjekker ikke om personer etterforskes i utlandet før de får norsk statsborgerskap. (– Søkeren leverer politiattest ved innlevering av søknad, og i tillegg sjekker politiet at det ikke er noen pågående etterforskning eller siktelse. Men hvis det er forhold fra utlandet, så er vi vanligvis avhengig av å få beskjed om dette fra søkeren, sier enhetsleder Øystein Tonstad Leknes i UDI.) (- Sanner: – Noen hull som må tettes.)

(Anm: UDI sjekker ikke om personer etterforskes i utlandet før de får norsk statsborgerskap. Når en person søker om norsk statsborgerskap, sjekker UDI verken om vedkommende har en utleveringsbegjæring på seg, eller om personen etterforskes i utlandet. – Vi er avhengig av å få beskjed om dette fra søkeren selv, sier UDI. MÅ FORTELLE SELV: – Vi har fulgt rutinene våre og hadde ikke informasjon om terrormistanke i utlandet da vi behandlet denne saken, sier UDI om at en mann bosatt i Norge, fikk norsk statsborgerskap samtidig som han var terrortiltalt i Italia. – Søkeren leverer politiattest ved innlevering av søknad, og i tillegg sjekker politiet at det ikke er noen pågående etterforskning eller siktelse. Men hvis det er forhold fra utlandet, så er vi vanligvis avhengig av å få beskjed om dette fra søkeren, sier enhetsleder Øystein Tonstad Leknes i UDI. Det har vakt sterke reaksjoner at en av mennene som tidligere denne uken ble dømt for terrorplanlegging sammen med mulla Krekar, fikk innvilget norsk statsborgerskap samtidig som han var terrortiltalt i Italia. (…) Sanner: – Noen hull som må tettes Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), som har ansvaret for UDI, ble kjent med saken da NRK meldte om den torsdag. (nrk.no 19.7.2019).)

(Anm: Opplysninger i politiattesten. Derfor trenger du politiattest. Les mer om hva som står i politiattesten. Hvilke regler gjelder for unntak av opplysninger? Når er attesten gyldig? (politiet.no).)

(Anm: Politiattest – søk på nettet. Slik søker du digitalt om politiattest for arbeid, studier, frivillige organisasjoner og norsk statsborgerskap. Les om status, behandlingstid og hvordan du får attesten. Sjekk hvordan du klager. (politiet.no).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

– Regjeringen vil kutte VOLDSOFFER-BUDSJETT: Voldsofre risikerer å vente 18 måneder på erstatning.

(Anm: Regjeringen vil kutte VOLDSOFFER-BUDSJETT: Voldsofre risikerer å vente 18 måneder på erstatning. ÅLESUND (TV 2): Voldsutsatte må regne med å vente lenge på erstatning når regjeringen vil kutte kraftig i budsjettet til Kontoret for voldsoffererstatning. Justisdepartementet forsvarer kuttene. – Jeg tenker at det er totalt mot sin hensikt, man skal jo tilfriskne og restituere både for sitt eget velferd og samfunnsøkonomien. Når du da må gå så lenge, så sier jo regjeringen seg imot seg selv. Man blir jo ikke bedre, man blir verre før man har alle de i virkemiddelapparatet man trenger, sier Michelle Orme til TV 2. (…) Knebler voldsutsatte Det får store konsekvenser for et kontor som per i dag har 2750 ubehandlede saker i køen, og der antall erstatningssaker bare øker i omfang. – Blir det slikt forslag stående, må jeg kvitte meg med åtte ansatte. Resultatet er at saksbehandlingstiden skyter i været. I dag behandler vi i snitt saker ferdig på tre måneder. Nå risikerer vi at det vil gå opp i halvannet år før erstatningssakene er ferdig, sier direktøren til TV 2. Hun er svært oppgitt over forslaget. (tv2.no 3.11.2017).)

- Voldsofre må vente rekordlenge for å få erstatning. Søker du om voldsoffererstatning, må du nå regne med en ventetid på to år før du får svar. (- De siste årene har de hatt en kraftig økning i såkalte restanser – det vil si ubehandlede saker.)

(Anm: Voldsofre må vente rekordlenge for å få erstatning. Søker du om voldsoffererstatning, må du nå regne med en ventetid på to år før du får svar. Nå krever Justisdepartementet strakstiltak. Saksbehandlingstiden hos Kontoret for voldsoffererstatning har aldri vært lenger. Høsten 2016 var saksbehandlingstiden på rundt tre måneder. Nå er den på rundt to år. – Det er frustrerende at vi har saker som kunne ha blitt behandlet, men at vi ikke har de tilgjengelige ressursene for å gjøre dette, sier informasjonsansvarlig Ole- Kristian Olsen. Kontoret understreker at saksbehandlingstiden på to år gjelder saker de har fått inn etter 1. november i år. De siste årene har de hatt en kraftig økning i såkalte restanser – det vil si ubehandlede saker. Sammenlignet med desember i fjor har Kontoret for voldsoffererstatning hatt en økning på rundt 1 150 saker, som de ikke klarer å behandle. – Antallet ubehandlede saker er nå historisk høyt, sier Olsen til VG. (tv2.no 16.12.2018).)

- Politiet bruker sjelden sine egne voldtektseksperter.

(Anm: Politiet bruker sjelden sine egne voldtektseksperter. Siden Kripos opprettet Voldtektsgruppen i 2010 har politiet hatt over 3000 voldtektssaker. Men ekspertene har kun vært involvert i 274 saker, ofte på eget initiativ. (aftenposten.no 31.5.2015).)

- Kutt rammer voldtektsofre. (- SYMPATISERER: Ivar Andre Holm er seksjonssjef for erstatning ved kontoret for voldsoffererstatning i Vardø. Han fortviler over at budsjettkuttet rammer sårbare mennesker.)

(Anm: Kutt rammer voldtektsofre. SYMPATISERER: Ivar Andre Holm er seksjonssjef for erstatning ved kontoret for voldsoffererstatning i Vardø. Han fortviler over at budsjettkuttet rammer sårbare mennesker. UTSATT: Voldsofre må vente lenger på erstatning. Budsjettet til dem som behandler sakene, er kuttet med 20 prosent, og antall saker som er ubehandlet, øker. (…) Kutt rammer Utøya-ofre. (klassekampen.no 26.7.2018).)

- Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt.

(Anm: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (…) § 139. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil bli eller er begått. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt (…) (lovdata.no).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen». (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: Statens Barnehus Oslo - Vi er et tilbud til barn og ungdom når det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Vår målgruppe omfatter også voksne med en psykisk utviklingshemming. (statensbarnehus.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av legemidler mot utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemming. (- Use of medication for challenging behaviour in people with intellectual disability. (…) Legemidler, spesielt antipsykotika, brukes ofte for å håndtere utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemning. (…) Når atferden ikke stammer fra en underliggende mental lidelse, er dette ofte utenfor godkjent indikasjon hvor bevis på effektivitet mangler. (…) Et nasjonalt revisjonsprogram vil være en måte å adressere de bekymringene dette reiser. Br J Psychiatry. 2014 Jul;205(1):6-7.)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (- Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.) (- Likevel ville det være perverst dersom leger fortsatte å foreskrive disse legemidlene.)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities. (...) Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. Trenger vi fortsatt å bli minnet på at legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming ofte er langvarig og ikke uten farer? Vi gjør sannsynligvis det. (Do we still need to be reminded that the drug treatment of people with intellectual disability is often prolonged and not without dangers? We probably do.) (…)  Hvilke bevis er det for nytten av disse legemidler i behandlingen av utfordrende atferd? Praktisk talt ingen. Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.7 8 Likevel ville det være perverst hvis legene fortsatte å foreskrive disse legemidlene, vel vitende om deres uheldige effekter, dersom de var helt uten effekt, og mange hevder at de ikke i tilstrekkelig grad kan ta vare på sine pasienter uten muligheter for legemiddelbehandling. BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

– Regelverket om voldsoffererstatning er urettferdig. Voldsoffererstatningsloven må endres til å bli rettferdig, mener Arbeiderpartiet.

(Anm: – Regelverket om voldsoffererstatning er urettferdig. Voldsoffererstatningsloven må endres til å bli rettferdig, mener Arbeiderpartiet. I dag foreslår partiet en endring av regelverket for Stortinget, med tanke på å rette det opp. Bakgrunnen er Kristin-saken der familien etter Kristin Juel Johannessen fikk tilkjent erstatning i Lagmannsretten, men fikk avslått erstatningen av kontoret for voldsoffererstatning. Kristin-saken gikk hele veien til Høyesterett, men erstatningen har familien etter Kristin ikke fått. (nrk.no 11.12.2017).)

- Kristins familie ønsker en endring i lovverket. Familien til 12 år gamle Kristin Juel Johannessen, som ble drept i 1999, er opprørt fordi de ikke får den økonomiske erstatningen de ble tilkjent i retten.

(Anm: Kristins familie ønsker en endring i lovverket. Familien til 12 år gamle Kristin Juel Johannessen, som ble drept i 1999, er opprørt fordi de ikke får den økonomiske erstatningen de ble tilkjent i retten. Tirsdag fremmer lederen for justiskomiteen et forslag til lovendring i Stortinget som kan gjøre at familien likevel får pengene, men Justisministeren er imot. Spørsmålet er om reglene for voldsoffererstatning i gjenopptakelsessaker skal gjelde fra da handlingen skjedde, eller fra når dom faller. (…) Tilkjent fire millioner kroner Kristin-saken er spesiell i Norge fordi en tidligere frikjent mann ble dømt på nytt for drap etter at saken ble gjenopptatt. Kristins familie ble i lagmannsretten og Høyesterett tilkjent drøye fire millioner kroner i erstatning, men pengene har de ikke fått. Erstatningen fra Kontoret for voldsoffererstatning ble langt lavere enn hva tilfellet ville vært etter nåværende lovverk, fordi makstaket på voldsoffererstatning var på 200 000 kroner da drapet skjedde i 1999. De siste årene er erstatningsrammen hevet flere ganger. (nrk.no 19.3.2018).) - Kristin Juel Johannessen (12) ble drept – familien får ikke erstatningen de er tilkjent. Familien til Kristin Juel Johannessen, som ble drept i 1999, har ikke sett noe til den økonomiske erstatningen de ble tilkjent i retten.

- Kristin Juel Johannessen (12) ble drept – familien får ikke erstatningen de er tilkjent.

(Anm: Kristin Juel Johannessen (12) ble drept – familien får ikke erstatningen de er tilkjent. Familien til Kristin Juel Johannessen, som ble drept i 1999, har ikke sett noe til den økonomiske erstatningen de ble tilkjent i retten. Nå har de stevnet staten for retten. – Det er frustrerende at vi aldri får satt et juridisk punktum i denne saken, sier Roar Juel Johannessen. Da forslaget om å «endre tidspunktet som ligger til grunn for vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker» enstemmig ble vedtatt på Stortinget i april, trodde Roar Juel Johannessen at familien endelig var i mål. Han var selv til stede da vedtaket ble fattet. – Jeg var veldig godt fornøyd og tenkte at nå skjer det endelig noe. Vi ble lovet at saken skulle bli tatt opp i høstsesjonen, og at det skulle legges inn som et punkt i statsbudsjettet, men ingenting har skjedd. (nrk.no 12.11.2018).)

- Fikk kompensert tapt fremtidig arbeidsfortjeneste: Kvinne tilkjent erstatning på til sammen 900.000 kroner i voldtektssak.

(Anm: Fikk kompensert tapt fremtidig arbeidsfortjeneste: Kvinne tilkjent erstatning på til sammen 900.000 kroner i voldtektssak. En mann er dømt til fire års fengsel for voldtekt av en kvinne. Rettens flertall mener han forgrep seg på henne da hun sov og var ute av stand til å motsette seg handlingen. Bildet er av tinghuset i Tromsø, hvor både Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms tingrett holder til. (nettavisen.no 1.1.2019).)

- NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge.

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

(Anm: Kvinners liv står i fare, og vi mangler innsats | Bjurstrøm og Smaadahl - Hanne Bjurstrøm Likestillings- og diskrimineringsombud - Tove Smaadahl, Leder ved Krisesentersekretariatet. Tross klare føringer både fra Stortinget, Regjeringen og Riksadvokaten om at partnervold må prioriteres, går ikke antall partnerdrap ned. (aftenposten.no 9.2.2017).)

- Mere end hver fjerde kvinde har været udsat for partnervold.

(Anm: Mere end hver fjerde kvinde har været udsat for partnervold. I Danmark melder 23 procent, at de har været udsat for fysisk eller seksuel vold i et parforhold. På verdensplan er tallet 27 procent. Mere end hver fjerde kvinde i verden, som er eller har været i parforhold, har oplevet at blive slået, sparket, presset til sex, truet med våben, eller at en partner på anden vis har udsat dem for fysiske overgreb, viser en ny global undersøgelse. (videnskab.dk 17.2.2022).)

(Anm: Sardinha L, Maheu-Giroux M, Stöckl H, Meyer SR, García-Moreno C. Global, regional, and national prevalence estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women in 2018. Lancet. 2022 ;399(10327) :803-813.)

- Jenta i Søviknes-saken krever voldsoffererstatning.

(Anm: Jenta i Søviknes-saken krever voldsoffererstatning. Som 16-åring havnet hun i 2001 midt i en av de største skandalene i norsk politikk, i den såkalte Søviknes-saken. Nå sier kvinnen at #metoo-debatten har bidratt til at hun søker om erstatning fra staten. Kvinnen, som nå er 34 år gammel, har søkt om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning, skriver Aftenposten. (nrk.no 2.3.2018).)

- Solberg etter jentas historie om rus og selvskading i Søviknes-saken: – Forandrer ikke på saken. Statsministeren holder fast ved at det var rett å gjøre Terje Søviknes (Frp) til statsråd, selv om hun i vinter slo fast at hennes egen eks-ungdomspartileder ikke kan ha en politisk fremtid etter lignende sak.

(Anm: Solberg etter jentas historie om rus og selvskading i Søviknes-saken: – Forandrer ikke på saken. Statsministeren holder fast ved at det var rett å gjøre Terje Søviknes (Frp) til statsråd, selv om hun i vinter slo fast at hennes egen eks-ungdomspartileder ikke kan ha en politisk fremtid etter lignende sak. LANG TID: Statsminister Erna Solberg holder fast ved at Terje Søviknes fortjente en ny sjanse etter 17 år borte fra rikspolitikken. Her fotografert på Høyres hus i forbindelse med varsler-sakene i Høyre tidligere i vinter. I Bergens Tidende og Aftenposten kunne man i helgen for første gang lese historien til kvinnen som hevder daværende Frp-kronprins Terje Søviknes forgrep seg på henne da hun var 16 år gammel. (nrk.no 6.3.2018).)

- Store mørketall for voldsepisoder. Under halvparten av dem som blir utsatt for vold på byen, anmelder hendelsen til politiet. – De er redde for represalier, mener Landsforeningen for voldsofre.

(Anm: Store mørketall for voldsepisoder. Under halvparten av dem som blir utsatt for vold på byen, anmelder hendelsen til politiet. – De er redde for represalier, mener Landsforeningen for voldsofre. Det er politiet i Bergen som har sammenlignet tallet på voldsanmeldelser med legevaktens tall for behandlinger av voldsskader. Konklusjonen er at bare 30–40 prosent av voldstilfellene blir anmeldt. – Vi vet at det er store mørketall i voldsstatistikken, sier sjef for patruljeseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, Bengt Angeltvedt. (nrk.no 6.9.2017).)

(Anm: Stadig yngre Oslo-ungdom slåss mer brutalt. Politiet er bekymret over grovere vold blant stadig yngre ungdom. Ungdommen er lut lei av å bli stemplet som gangstere. (aftenposten.no 25.3.2017).)

(Anm: Undersøkelse: 1 av 10 unge kvinner sier de har blitt utsatt for «kjærestevold». Nye tall viser at 1 av 10 unge kvinner har opplevd å bli utsatt for vold fra ruset kjæreste eller kamerat. Tidligere leder av voldsavsnittet Hanne Kristin Rohde mener det viktig å ta kampen mot det hun kaller et «fordervet menneskesyn». (nrk.no 5.12.2016).)

(Anm: Voldsoffererstatning til barn etter familievold - særlig om oppreisningserstatning Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett02 / 2016 (Volum 1).)

(Anm: Høyesterett avgjør om AUF-ere skal få erstatning. Nå får tre AUF-ere som sto på landsiden i Utvika under terrorangrepet 22. juli, sine krav om erstatning etter Utøya-terroren opp for Høyesterett. (nrk.no 9.9.2016).)

- Har mange voldsalarmer liggende ubrukt på lager. Til tross for at riksadvokaten og flere justisministre har bedt om økt bruk av såkalt «omvendt voldsalarm», har den bare blitt brukt 26 ganger de siste sju årene.

(Anm: Har mange voldsalarmer liggende ubrukt på lager. Til tross for at riksadvokaten og flere justisministre har bedt om økt bruk av såkalt «omvendt voldsalarm», har den bare blitt brukt 26 ganger de siste sju årene. (…) Brukeren må ha lenken på seg 24 timer i døgnet. Hittil har det vanligste vært at den som er truet har fått det som kalles en trygghetsalarm. For et overveldende flertall av sakene gjelder det kvinner. Alarmen kan de utløse hvis han som truer henne oppsøker henne. Men med en alarm rundt foten er det altså den som truer som må ta belastningen. Politiet kaller innretningen «Kontaktforbud med elektronisk kontroll». (nrk.no 27.5.2020).)

(Anm: Partnervold. Gir ofrene ansvaret. Saksbehandler i JURK ringer til politiet med noen spørsmål om omvendt voldsalarm. Hun blir satt over til politijurist. Voldsalarm mener du? spør personen i andre enden. IKKE KJENT: JURK opplever at ordningen om omvendt voldsalarm ikke er kjent i rettssystemet. (dagbladet.no 30.5.2017).)

–  Norge vil ikke gi erstatning til Monikas mamma. (– Det er ikke noe hjemmel for å tilkjenne erstatning til enkeltpersoner som har vært utsatt fra grov svikt fra det offentlige. Slik kan det ikke være, sier Nilsen.) (– Monikas mor kan ha krav på voldsoffererstatning.)

Norge vil ikke gi erstatning til Monikas mamma
tv2.no 28.7.2016
Statsminister Erna Solberg vil ikke gi Kristina Sviglinskaja erstatning etter alle polititabbene. Skal hun få oppreisning må hun selv gå til sak mot politiet. (…)

– Urimelig
– Dette er svært urimelig, sier en svært oppgitt bistandsadvokat Stig Nilsen til TV 2.

Stig Nilsen har fremmet krav om oppreisningerstatning fra staten for det klienten har vært utsatt for. Kravet er bl.a. fremmet overfor Hordaland politidistrikt, Politidirektoratet, Riksadvokaten og Justisdepartementet, men samtlige har avvist kravet.

Siste håpet til Nilsen var at statsministeren skar igjennom. Slik gikk det ikke. Skal mor til den drepte 8-åringen få oppreisningerstatning etter alle polititabbene, må Kristina Sviglinskaja selv gå til sak mot politiet.

– Det kan ikke kreves at Kristina skal være tvunget til å gå til sak, hun har opplevd nok motgang og tøffe år, presiserer Nilsen overfor TV 2. (…)

Presedens
TV 2 vet at Regjeringen frykter at en erstatning til Kristina vil føre til presedens og flere tilsvarende krav, men en rekke eksperter på erstatningsrett mener det er feil. Til det er saken for spesiell.

– Det vi ser er en ansvarpulverisering. Det er ingen som blir ansvarliggjort, det blir skyldt på systemet, sier Nilsen, som mener det er et hull i dagens regelverk.

– Det er ikke noe hjemmel for å tilkjenne erstatning til enkeltpersoner som har vært utsatt fra grov svikt fra det offentlige. Slik kan det ikke være, sier Nilsen. (…)

(Anm: Regjeringen vil ikke gi erstatning etter Monika-etterforskning. Regjeringen vil ikke gi moren til Monika Sviglinskaja erstatning etter politiets håndtering av saken, melder TV 2. I et brev sendt til bistandsadvokat Stig Nilsen kommer det fram at regjeringen ikke er innstilt på at staten skal innrømme erstatningsansvar ovenfor Monikas mor, Kristina Sviglinskaja. (vg.no 28.7.2016).)

(Anm: Kronikk: - Regjeringen har hjemmel til å gi erstatning til Monikas mamma | Stig Nilsen, bistandsadvokat for Kristina Sviglinskaja. Jeg viser til pressemelding fra statsministerens kontor av 29.07.2016 hvor statsminister Erna Solberg avviste kravet om oppreisningserstatning til min klient og Monikas mamma, Kristina Sviglinskaja. Etter at regjeringens vedtak ble kjent i norske medier, reagerte mange på beslutningen. På TV2 sine Facebook sider alene, har mer enn 6000 personer reagert på statsministerens avgjørelse, og på statsministerens egen side samme sted, har det også kommet reaksjoner fra opprørte mennesker. (aftenposten.no 1.8.2016).)

(Anm: – Monikas mor kan ha krav på voldsoffererstatning. Statsministerens kontor forvalter ikke egne midler til erstatninger, men opplyser om at Kristina Sviglinskaja kan ha krav på voldsoffererstatning fra staten. (nettavisen.no 29.7.2016).)

- Bryter egen voldtektsfrist. (- Behandlingstida har tvert om økt markant det siste året, fra 152 dager i første kvartal i fjor til 172 dager i samme periode i år, melder NRK.)

(Anm: Bryter egen voldtektsfrist. Politiet er ikke bekymret og jobber videre så godt de kan. Dagbladet mener: Det er ikke godt nok. Politiets håndtering av voldtektssaker går fra kritikkverdig til verre. Bare ett år etter at den ble innført, bryter politiet sin egen tidsfrist for behandling av voldtektssaker med klar margin. Behandlingstida har tvert om økt markant det siste året, fra 152 dager i første kvartal i fjor til 172 dager i samme periode i år, melder NRK. (dagbladet.no 18.7.2017).)

- Bystyret vil gi erstatning og beklage til voldsutsatt lærer. Åtte år etter at en elev angrep ham i klasserommet, vil et flertall i bystyret gi lærer Clemens Saers erstatning og en beklagelse.

(Anm: Bystyret vil gi erstatning og beklage til voldsutsatt lærer. Åtte år etter at en elev angrep ham i klasserommet, vil et flertall i bystyret gi lærer Clemens Saers erstatning og en beklagelse. Det var en maidag i 2014 at den 18 år gamle eleven tok kvelertak på Saers mens han underviste på Oslo Handelsgym. Andre elever i klassen oppfattet at læreren var i livsfare og grep inn, ifølge dommen fra Oslo tingrett. Saers fikk varige skader i strupen og posttraumatisk stressyndrom etter hendelsen. Eleven ble dømt til seks måneders fengsel. (aftenposten.no 27.4.2022).)

- Dagsavisen har i en serie artikler satt søkelys på vold og trusler mot lærere i osloskolen.

Var ikke informert – fulgte ikke opp
dagsavisen.no 29.5.2017
– Ingen må være i tvil om at lærernes og elevenes trygghet har høyeste prioritet, sier skoledirektør Astrid Søgnen. Onsdag måtte hun forklare seg om omfattende systemsvikt.

Dagsavisen har i en serie artikler satt søkelys på vold og trusler mot lærere i osloskolen.

De siste to ukene har det kommet fram at det dreier seg om en alvorlig systemsvikt i så vel rapportering som håndtering og oppfølging av de totalt 1.940 registrerte tilfellene av vold mot lærere i 2016.

Les også: Clemens Saers ble skadet for livet av en elev. Nå krever han 250.000 i oppreisning fra kommunen.(…)

Les også: Dobling i rapportert skolevold

Les også: Arbeidstilsynet ble ikke varslet

Først i månedsskiftet februar-mars i år, fikk utdanningsdirektøren kjennskap til at voldstallene for 2016 hadde skutt i været. (…)

(Anm: Slik brukes vektere i osloskolen. Flere skoler i Oslo bruker sivile vektere fra Securitas for å passe på truende og utagerende elever og skape ro i skolen. (…) – Det kan være en skole som ønsker ekstra trygghet i skolegården eller en-til-en oppfølging av en enkeltelev, sier eksvekteren. (dagsavisen.no 31.5.2017).)

- Ren tortur. (- Clemens Saers ble utsatt for vold på jobb i Oslo-skolen, men bystyret avviser trolig å gi læreren oppreisning.)

(Anm: - Ren tortur. Clemens Saers ble utsatt for vold på jobb i Oslo-skolen, men bystyret avviser trolig å gi læreren oppreisning. Saers sier at behandlingen fra Oslos skoleledelse er langt verre enn volden som endret livet hans. - Vi jobber systematisk for å sikre et trygt arbeidsmiljø, svarer byråden. - Det har vært ren tortur. Det arbeidsgiveren min har gjort mot meg, er tusen ganger verre enn volden jeg ble utsatt for. Clemens Saers (70) never dirrer over kjøkkenbordet. De rister ikke av sinne: Dette er bare ett av lytene den tidligere læreren er tvunget til å leve med etter volden. Saers ble utsatt for vold av en elev ved Oslo Handelsgymnasium i 2014. Den 18 år gamle eleven ble dømt for angrepet året etter, og Saers ble 25 prosent arbeidsinvalid. (dagbladet.no 19.2.2022).)

- EMD avviste saken til voldsutsatt Oslo-lærer.

(Anm: EMD avviste saken til voldsutsatt Oslo-lærer. Den voldsutsatte Oslo-læreren Clemens Saers har fått saken sin mot Norge avslått av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Saers fikk livsvarige skader da han ble angrepet av en 18 år gammel elev som forsøkte å ta seg inn i klasserommet hans på Oslo handelsgymnasium i mai 2014. Etter å ha tapt i to rettsinstanser anket han saken til Høyesterett. Anken ble avvist i mars i år. (aftenposten.no 19.10.2020).)

- Oslo kommune har misbrukt offentlighetsloven til å begrense den politiske debatten i Saers-saken. Ny vending? (- Saers fikk støtte for denne virkelighetsbeskrivelsen i både ting- og lagmannsretten, men ble likevel dømt til å betale 1,7 millioner kroner i saksomkostninger – både sine og kommunens.)

(Anm: Oslo kommune har misbrukt offentlighetsloven til å begrense den politiske debatten i Saers-saken. Ny vending? KAFKAPROSESSEN: Den voldsskadde læreren Clemens Saers har måttet kjempe en ensom kamp mot Oslo kommune i rettssystemet. Nå kan det endelig se ut til at ting i ferd med å snu, skriver Petter Mejlænder. Den voldsskadde læreren Clemens Saers har kjempet en ensom kamp for å få Oslo kommune til å forstå at den bryter loven og konstruerer et falskt bilde av vold i skolen, og at den av den grunn har ødelagt helsen hans og svekket tryggheten for elever og lærere. Saers fikk støtte for denne virkelighetsbeskrivelsen i både ting- og lagmannsretten, men ble likevel dømt til å betale 1,7 millioner kroner i saksomkostninger – både sine og kommunens. (klassekampen.no 26.11.2020).)

- Voldsutsatt lærer venter fortsatt på erstatningspenger: – Skammelig.

(Anm: Voldsutsatt lærer venter fortsatt på erstatningspenger: – Skammelig. Den voldsutsatte læreren ble lovet 350 000 kroner i erstatning og beklagelse fra Oslo kommune i april, men har ikke fått noen av delene. – Skammelig, sier Clemens Saers. I 2014 ble Clemens Saers angrepet av en elev mens han underviste på Oslo Handelsgymnasium. Eleven som angrep ble dømt til seks måneders fengsel, mens Saers selv ble påført så store skader at han ble arbeidsufør. Saers gikk til søksmål mot Oslo kommune for manglende risikovurdering av eleven, samt at lærerne ikke var informert om elevens voldshistorikk. I april i år, åtte år etter hendelsen som gjorde han arbeidsufør, besluttet Oslo bystyre at Saers skulle få 350.000 kroner i erstatning og en beklagelse fra Oslo kommune for måten hans arbeidsgiver har taklet saken på. Men han har foreløpig ikke sett hverken pengene eller den skriftlige beklagelsen han er blitt lovet. (dagsavisen.no 20.9.2022).)

- Voldsutsatt Oslo-lærer fikk saken mot Norge avslått av europeisk domstol. (- Læreres rettsvern har klare mangler også i Norge, sier en skuffet advokat John Christian Elden.)

(Anm: Voldsutsatt Oslo-lærer fikk saken mot Norge avslått av europeisk domstol. - Læreres rettsvern har klare mangler også i Norge, sier en skuffet advokat John Christian Elden. Den voldsutsatte Oslo-læreren Clemens Saers har fått saken sin mot Norge avslått av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Saers fikk livsvarige skader da han ble angrepet av en 18 år gammel elev som forsøkte å ta seg inn i klasserommet hans på Oslo handelsgymnasium i mai 2014. Etter å ha tapt i to rettsinstanser anket han saken til Høyesterett. Anken ble avvist i mars i år. (nettavisen.no 18.10.2020).)

- Livsvarig skadet av elev – nå saksøker han kommunen. Mandag starter rettssaken mot Oslo kommune, som er saksøkt av lærer Clemens Saers. Han mener arbeidsgiveren burde advart mot eleven som overfalt ham i 2014.

(Anm: Livsvarig skadet av elev – nå saksøker han kommunen. Mandag starter rettssaken mot Oslo kommune, som er saksøkt av lærer Clemens Saers. Han mener arbeidsgiveren burde advart mot eleven som overfalt ham i 2014. I mai 2014 underviser lektor Clemens Saers en klasse på Oslo handelsgymnasium. En 18 år gammel elev kommer inn i klasserommet og krever penger av en annen elev. I et basketak ender 18-åringen opp med å gripe tak i Saers' strupehode, og drar til.– Jeg kunne høre et «klikk» i halsen, og hodet falt bakover, fortalte lektoren i ettertid. Eleven ble senere dømt i lagmannsretten til 60 dagers fengsel og samfunnsstraff for to tilfeller av vold og trusler. Saers mener verken skolen eller kommunen har gjort jobben sin. – Det er ikke samme liv jeg har nå som før overfallet. (nrk.no 19.3.2018).)

(Anm: - Lektor Clemens Saers anker tingrettsdom. Voldsutsatt lærer tapte søksmål mot Oslo kommune. Nå anker han dommen. OSLO (Nettavisen): Lektor Clemens Saers (67) tapte et privat søksmål han anla mot Oslo kommune og Utdanningsetaten i kjølvannet av en voldssak. Nå anker han dommen. (nettavisen.no 23.5.2018).)

(Anm: Voldsutsatt lærer tapte søksmål mot Oslo kommune. Oslo-læreren følte seg sviktet av arbeidsgiver etter å ha blitt angrepet i klasserommet. Oslo kommune får kritikk, men vant saken. (…) Kommunen får kritikk Retten fant ikke at det var tale om grov uaktsomhet etter skadeerstatningsloven, men sier samtidig at skoleledelsen kunne ha gitt informasjon om sikkerhetssituasjonen knyttet til eleven som angrep Saers: «Retten finner etter dette tilbakeholdelsen av informasjon kritikkverdig, idet taushetsplikten vanskelig kan forstås slik at informasjon om det farepotensial eleven representerte ikke kunne formidles til alle som kunne tenkes å komme i kontakt med ham», heter det i domspremissene. (nettavisen.no 13.4.2018).)

Diverse artikler

Utøya-ofre fikk ikke erstatning
tv2nyhetene.no 22.6.2015
Tre ungdommer sto på landsiden da Anders Behring Breivik begynte å skyte folk på Utøya. De tre krevde erstatning, men retten bestemte idag at de ikke tilkjennes det. (…)

De unge leirdeltagerne opplevde selv at de var i livsfare, og har alle fortsatt psykiske skader som følge av hendelsene.

Men retten mener likevel ikke at de skal ha erstatning.

Sør-Trøndelag tingrett skriver at voldsoffererstatningsinstituttet er ment for dem som er helt direkte rammet i tilfeller hvor gjerningsmannen ikke gjør opp for seg.

Videre skriver retten at de tre saksøkerne ikke er å anse som skadelidte i lovens forstand. (…)

(Anm: Landsforeningen for voldsofre raser mot lave erstatningssummer: – Folk har tatt livet av seg fordi det føles så krenkende. Leder i Landsforeningen for voldsofre, Margit Lømo, beskriver dommen til Simens (25) gjerningsmann som hårreisende. (tv2.no 14.7.2015).)

(Anm: Kvinner om tida etter voldtekten: - Kan nesten beskrives som tortur. Oslo-politiet sier at voldtektssaker får uakseptabel lang liggetid på grunn av korte frister for tilrettelagte avhør. (dagbladet.no 5.4.2017).)

(Anm: – Seksuelt misbrukte sliter med å få voldsoffererstatning. Veileder Raymond Lønberg ved Senter mot seksuelle overgrep i Agder, mener seksuelt misbrukte har en urimelig lang vei å gå for å få voldsoffererstatning. (nrk.no 23.2.2017).)

(Anm: I fjor ble det anmeldt 2235 voldtekter: - Mørketallene kommer fram i lyset. En økning i anmeldte seksuallovbrudd fra 2015. (dagbladet.no 6.3.2017).) 

Gjerningsmannen etter voldtekten: – Jeg håper du ble tilfredsstilt
tv2.no 28.2.2016
Hvert år blir 80 prosent av alle voldtektsanmeldelser henlagt. Likevel blir mange av disse ofrene trodd.

Nye tall fra Kontoret for voldsoffererstatning viser at 304 voldtektsofre ble tilkjent erstatning i fjor. Aldri før har så mange fått voldsoffererstatning etter voldtekt.

85 av disse sakene hadde politiet henlagt på grunn av bevisets stilling. (…)

(Anm: Over 300 voldtektsofre fikk erstatning i fjor. 304 voldtektsofre ble tilkjent erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning i fjor. Aldri før har så mange fått erstatning etter å ha blitt voldtatt. (…) – I disse sakene er det ofte ord mot ord, og det er høye krav til bevis i straffesaker. (abcnyheter.no 28.2.2016).)

(Anm: Nyhetssjefer krever full åpenhet om voldtekter. Har forståelse for Oslo-politiets ønske om å dempe frykten, men understreker medienes plikt til å informere om alvorlige forhold i samfunnet. (journalisten.no 17.3.2016).)

(Anm: Politiet i Oslo holder voldtekter hemmelig for mediene. Etter det store antallet voldtekter i 2011 oppdaget Oslo-politiet at økningen anmeldelser hadde sammenheng med antall presseoppslag. (journalisten.no 17.3.2016).)

Voldsoffererstatning til 120 som fikk sakene henlagt.
aftenposten.no 23.5.2015
I fjor fikk 120 kvinner erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) selv om voldtektssakene deres var henlagt av politiet.

De siste ti årene har KFV utbetalt 321 millioner kroner i erstatning til 2.500 voldtektsofre, viser tall som Aftenposten har innhentet.

I fjor fikk 260 personer sine søknader innvilget. Det forelå dom i 140 av disse sakene, og i 130 av de 140 ble gjerningspersonen idømt straff. De 120 andre sakene nådde ikke opp i rettssystemet.

- Det er stort sett bevisene det står på. Beviskravene er lavere i sivile erstatningssaker enn i straffesaker, sier KFVs informasjonsansvarlige Ivar Andre Holm.

For at KFV skal gi erstatning i en voldtektssak, må det være «klar sannsynlighetsovervekt» for at det har skjedd en voldtekt. I rettssystemet er det strengere krav.

Les også: «Det er lettere å kaste penger etter ofrene enn å straffe den som har gjort noe galt» (…)

(Anm: Bare halvparten søker om erstatning etter voldtekt. - Ordningen blir generelt sett brukt for lite, sier informasjonsansvarlig ved Kontoret for voldsoffererstatning, Ivar Andre Holm. (aftenposten.no 23.5.2015).)

Voldtektssakene ble henlagt av politiet – ofrene fikk likevel erstatning fra staten.
aftenposten.no 23.5.2015
(...) Beviskrav i sivile saker
* Forholdet må først anmeldes til politiet. Du må da svare ja på om du ønsker å fremme et erstatningskrav i forbindelse med straffesaken.
* For å få erstatning fra staten må det være klar sannsynlighetsovervekt for at det har skjedd en straffbar handling.
* Det må sannsynliggjøres at skaden faktisk skyldes den straffbare handlingen.
* Normalt vil søknaden om voldsoffererstatning først bli behandlet etter at straffesaken er avsluttet. Du kan få erstatning selv om straffesaken er henlagt.
* Gjerningspersonen anses ikke som part i saken, og det er Kontoret for voldsoffererstatning som avgjør om erstatning skal kreves tilbake.
* Du kan få erstatning for økonomisk tap, varige og betydelige skader og oppreisning.
* Hvis skaden er skjedd i 2011 eller senere kan du motta inntil 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) på skadetidspunktet.
* Som hovedregel er det en sivil foreldelsesfrist på tre år etter voldshandlingen. Kravet vil likevel ikke være foreldet før det straffbare forholdet er foreldet etter straffeloven.

Beviskrav i straffesaker
For at en gjerningsperson skal kunne straffes må fire vilkår være oppfylt:
* Det må kunne bevises ut over enhver rimelig tvil at tiltalte har begått et lovbrudd. I mange voldtektssaker er det for eksempel vanskelig å bevise at tiltalte har brukt vold eller trusler, selv om det kan bevises at samleie har funnet sted.
* Gjerningspersonen må ha utvist subjektiv skyld. Det vil si at gjerningspersonen forsto, eller burde forstått, at han begikk en straffbar handling.
* Det må ikke foreligge nødrett, nødverge, samtykke eller selvtekt (såkalte straffrihetsgrunner). Da kan ikke tiltalte straffes.
* Tiltalte må ha skyldevne. Man kan ikke straffes dersom man er utilregnelig. Man er utilregnelig dersom man er under 15 år, psykotisk, psykisk utviklingshemmet eller bevisstløs. (...)

Får voldsoffererstatning
nrk.no 20.2.2015
En kvinne som ble dømt for falsk forklaring i en voldtektssak, får likevel voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning mener det er sannsynlig at kvinnen har blitt utsatt for voldtekt, selv om politiet og retten kom til et annet resultat. (...)

Utvalg ser på voldsoffererstatning
nrk.no 6.2.2015
Regjeringen oppretter et utvalg som skal forenkle erstatningordningen til voldsofre. Utvalget ledes av prorektor Ragnhild H Hennum ved Universitetet i Oslo. Andre medlemmer er en advokat, to dommere og Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse. (...)

22. juli-ofre har fått utbetalt nesten 300 millioner
nettavisen.no 11.7.2014
296 millioner kroner er så langt utbetalt i erstatning til 1.238 etterlatte og overlevende etter terroren på Utøya og Regjeringskvartalet.

Dette viser tall fra Kontoret for Voldsoffererstatning (KFV).

Flere søker fortsatt om erstatning snart tre år etter terrorangrepet 22. juli 2011, melder VG. (...)

Voldtektsofre får oftest avslag på erstatning
aftenposten.no 3.7.2014
- Hvis etterforskningen er mangelfull, har du i realiteten ingen sjanse, sier kvinnen (44) som nå saksøker staten for brudd på menneskerettighetene.

Kvinnen som nå saksøker Staten for svikt i etterforskning av voldtekt, har også fått avslag på voldsoffererstatning. Hun klager nå dette inn til justisminister Anders Anundsen, parallellt med søksmålet som skal for retten i oktober. (…)

Hun går til sak mot dårlig voldtektsetterforskning. Staten skylder på at det var helg
aftenposten.no 30.6.2014
Da hun dro til voldtektsmottaket en lørdag morgen, fikk hun beskjed fra politiet om å komme tilbake senere. Først etter fem dager fikk hun anmelde.

Kvinnen (44) påpeker at søksmålet ikke handler om skyldspørsmålet, men om politiet har gjort nok for å komme til bunns i sakens fakta.

- Politiet sviktet totalt. Jeg mener det er større sannsynlighet for at den anmeldte voldtekten ville endt med tiltale dersom etterforskningen var blitt gjort skikkelig, sier kvinnen (44). (…)

Avviser brudd
Det er tidligere omtalt at kvinnen varsler søksmål, men nå er det klart at det faktisk blir rettslig behandling av kvinnens krav. Aftenposten kan nå også bringe tilsvaret til stevningen fra Regjeringsadvokaten. De avviser at Staten har gitt kvinnen «umenneskelig og nedverdigende behandling» (Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3) ved ikke å ha gjennomført effektiv etterforskning av voldtektsanmeldelsen.

Staten finner at det «ikke er sannsynlig at saken hadde fått et annet utfall dersom saksøker hadde fått anledning til å innlevere anmeldelsen med en gang». (…)

Avslørt av DNA tre år senere
nrk.no 29.4.2014
På vei hjem fra en fest ble den unge kvinnen utsatt for en brutal overfallsvoldtekt, men saken ble henlagt med koden «014 ukjent gjerningsmann». Tre år senere ga plutselig et vesketyveri gjennombruddet. (…)

På Legevakten ble det sikret spor. På kvinnen fant de både svært små mengder sæd fra overgriperen og hudceller fra en mann.

Sporene ble sendt til analyse, og fra hudcellene klarte ekspertene å framstille en mannlig DNA-profil. Spor-profilen kjørte de så mot alle politiets registre - uten treff. (…)

(Anm: Her er de 30 som knyttes til voldtektsaker med DNA (nrk.no 29.4.2014).)

- En sovevoldtekt kan oppleves like ille som et overfall
aftenposten.no 25.4.2014
Overlege Helle Nesvold har gjennom mange år tatt imot kvinner og menn utsatt for overgrep på mottaket ved Legevakten i Oslo. Hun mener Bratlies utspill er en bagatellisering av voldtekter.

- Holdningen psykiateren kommuniserer, kan være en ekstra byrde for overgrepsutsatte, sier overlege Helle Nesvold ved Overgrepsmottaket i Oslo. (…)

Mener voldtekter må graderes
aftenposten.no 23.4.2014
- Vi må se nyansene og de store forskjellene, mener psykiater Synnøve Bratlie, som tar til orde for at man bør gradere voldtekter og reaksjonsutmålinger.

- Voldtekter må deles opp i flere kategorier. Det er veldig stor forskjell på en overfallsvoldtekt og på noe som skjer med en mann du kjenner, etter at du har drukket og hatt kroppskontakt med, sier psykiater Synnøve Bratlie. (...)

– Altfor mange avspises med en lavere erstatning enn de har krav på .
aftenposten.no 14.4.2014
Advokat Christian Lundin sier det er særlig utfordrende å fremme erstatningskrav for personer med store skader. Førsteamanuensis Magne Strandberg sier utmålingen er spesielt vanskelig når de som er skadet er unge.

Aftenposten skrev mandag om Utøya-offeret som overlevde flere skudd fra terroristen 22. juli, med livsvarige skader. Han har søkt staten om 8,9 millioner kroner i erstatning for å dekke tapt arbeidsinntekt og behandling og hjelp i hverdagen.

Kontoret for voldsoffererstatning tilkjente ham 1,7 millioner kroner.

- Uforståelig. Han var et barn da han ble skutt, og resultatet er at det er han som sitter igjen me dregningen, sier hans bistandsadvokat Nadia Christina Hall, som har påklaget vedtaket til Erstatningsnemda. (...)

Kripos: 1 av 3 voldtektsofre utsetter anmeldelsen
fvn.no 3.4.2014
Oslo (NTB): En fersk Kripos-analyse viser av en tredel av fornærmede i voldtektssaker venter over en uke før de tar kontakt med politiet eller overgrepsmottak. Kripos ber voldtektsofrene om å anmelde raskt. (...)

Nektes voldsoffererstatning etter et liv på flukt
nrk.no 14.3.2014
ET LIV I FRYKT: Barna til en kvinne som har vært på flukt i 16 år har fått avslag på voldsoffererstatning. (...)

Store deler av barndommen har mor og datter flyktet fra en mann som drapstruet dem. Dette er ikke nok til å få erstatning, mener Statens Sivilrettsforvaltning. (...)

Ny rapport: En av ti kvinner i Norge er blitt voldtatt
aftenposten.no 27.2.2014
Kun 11 prosent av kvinnene anmeldte saken.

Rapporten viser at 9,4 prosent av norske kvinner og 1,1 prosent av norske menn svarte at de hadde blitt utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet.

Rapporten er utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og ble overrakt justisminister Anders Anundsen og helseminister Bent Høie onsdag.

Her kan du lese rapporten i sin helhet. (...)

Løft skammen fra deres skuldre
aftenposten.no 27.2.2014
Selv i landet vi liker å se på som likestillingens og kvinnefrigjøringens fortropp, klarer vi altså ikke entydig å legge skylden på overgriperen (...)

Holdningen til seksualisert vold, og kraften i innsatsen for å bekjempe den, er en indikator på hvor sivilisert et samfunn er. Vi kan ikke gi opp denne kampen før Norge er blitt mer sivilisert

VI KJENNER alle mange som er blitt voldtatt. Men vi vet ikke alle om det.

Dette viser de dramatiske og alvorlige tallene som fremkommer i en ny, stor undersøkelse om vold og seksuelle overgrep, utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hver tiende kvinne i Norge har opplevd å bli voldtatt minst en gang. Men en tredjedel av dem har aldri orket å fortelle det til noen andre. Enda færre, en tiendedel, har anmeldt voldtekten eller oppsøkt et medisinsk hjelpetilbud. (...)

Rekordmange fikk voldsoffererstatning i fjor
rbnett.no 9.1.2014
Oslo (NTB): Fjoråret ble et rekordår for utbetaling av voldsoffererstatning i Norge. Over en halv milliard kroner ble utbetalt i 2013. Forklaringen er 22. juli-erstatningene.

– Primært skyldes de store summene behandlingen av sakene etter 22. juli, og da spesielt oppreisningssaker. Nivået på disse beløpene har ført til at det nesten har blitt en dobling på utbetalinger, sier informasjonsansvarlig Ivar Andre Holm ved kontoret for voldsoffererstatning til NRK.

Erstatningsbeløpene varierer mellom 100.000 og 600.000 kroner. De høyeste erstatningene fikk de som ble livstruende skadd på Utøya. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og varige men kommer i tillegg.

Også de som kom fra terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya fysisk uskadd, fikk oppreisning. (©NTB)

– Ein bistandsadvokat kan gjere forskjellen på erstatning eller ikkje
nrk.no 19.12.2013
Ein bistandsadvokat kan utgjere forskjellen om eit offer i ei kriminalsak blir tilkjent erstatning. – Det er heilt feil å kutte ned på bistandsadvokatane, seier advokat Hege Salomon. (...(...)

Den profilerte bistandsadvokaten er usamd med dei som no går inn for at det skal bli vanskelegare å få utnemnt bistandsadvokat.

– Spørsmålet er om vi ynskjer verne dei uskuldige offera. Det er ein grunnleggjande rett for alle tiltalte å ha forsvarar. Det bør også vere ein grunnleggjande rett for offera for brotsverka å ha bistandsadvokat, seier Hege Salomon.

Ho meiner det er viktig at det blir løyvd meir pengar til domstolsadministrasjonen, slik at dei kan betale det det kostar å ha bistandsadvokat. (...)

Jenta venter fortsatt på pengene fra Øygard
vg.no 9.10.2013
(...) - Vi har ikke hørt noe som helst fra ham. Nå skriver vi til Kontoret for voldsoffererstatning, så får de inndrive kravet, sier jentas bistandsadvokat, Nina Braathen Hjortdal, til NTB. (...)

Får erstatning
nettavisen.no 28.8.2013
Kvinnen som anmeldte Helge Solum Larsen for voldtekt har fått 175.000 kroner i voldsoffererstatning.

Berit Johannessen som har vært bistandsadvokat for fornærmede sier at hennes klient er svært glad for å bli trodd av kontoret for voldsoffererstatning.

– De har strenge beviskrav og konkluderer med at det er klart sannsynlig at det fant sted en voldtekt, sier Johannessen til RA. (...)

22. juli-offer (44) fikk erstatning i rekordfart
dagbladet.no 27.8.2013
Saksbehandlingen startet fredag. Onsdag fikk 22.juli-offeret (44) tilkjent 200 000 kroner i voldsoffererstatning. (...)

Kritiserer synligheten til overgrepsmottak
nrk.no 15.8.2013
Mottakene må bli mer synlige, det viser en evaluering som er gjort for helsedirektoratet.

Forsker mener noen mottak bevisst profilerer seg lite for å unngå å sprenge kapasiteten.

Å bli utsatt for et overgrep er noe av det verste et menneske kan oppleve.

På de forskjellige overgrepsmottakene rundt om i Norge vet dem hva som trengs i tiden etter en slik hendelse.

Men disse mottakene må bli mer synlige, det viser en evaluering som er gjort for helsedirektoratet. (...)

Høyere 22. juli-erstatning til forbipasserende
vg.no 5.7.2013
De som ble rammet av bomben da de gikk forbi regjeringskvartalet 22. juli får nå erstatning på linje med statsansatte. Det har Erstatningsnemnda for voldsofre bestemt, skriver VG.

Tobarnsfar Bekir Güvenc befant seg i krysset mellom Grubbegata og Høyesteretts plass da bomben smalt. Han fikk først redusert erstatning fordi han ikke var ansatt i regjeringskvartalet.

Nå har Erstatningsnemnda gitt Güvenc fullt medhold i at han skal ha samme erstatning som statsansatte, til tross for at han «bare gikk forbi». Dermed får han oppjustert sin erstatning med 155.000 kroner til 200.000, skriver VG. (...)

Har krav på minst 300.000 kroner.
nettavisen.no 13.5.2013
(...) Mellom 50 og 60 personer som var på AUFs sommerleir under terrorangrepet i 2011, har ennå ikke søkt om voldsoffererstatning.

Totalt dreier det seg om krav på rundt 15 millioner kroner ettersom hver enkelt kan ha krav på minst 300.000 kroner i erstatning, skriver VG.

- Ut ifra pilotsakene vil alle som var på Utøya ha krav på voldsoffererstatning ved at de er blitt utsatt for drapsforsøk, sier informasjonsansvarlig Ivar André Holm ved Kontoret for voldsoffererstatning.

Bistandsadvokat Christian Lundin, som ledet den såkalte pilotsaksgruppen i terrorsaken, reagerer sterkt på opplysningene.

- Det er oppsiktsvekkende at bistandsadvokatene ikke har fulgt opp en av hovedoppgavene sine, mener han.

Det er en foreldelsesfrist på voldsoffererstatning på tre år fra når hendelsen fant sted. For dem som var mindreårig når hendelsen skjedde, løper fristen først fra når de blir myndige. (...)

Sykehjemspasient tilkjent erstatning etter voldtektssak
osloby.no 3.4.2013
En nå avdød kvinne er tilkjent 175.000 kroner i erstatning for å ha blitt utsatt for et seksuelt overgrep på Midtåsenhjemmet sykehjem i Oslo.

Familiens klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus i saken har ført fram, og den avdøde 87-åringen og hennes familie får voldsoffererstatning på 175.000 kroner. Midtåsenhjemmet får samtidig refs for mangel på rutiner og lovbrudd, melder TV 2.

Ifølge kanalen ble ikke 87-åringen tatt på alvor da hun meldte fra om overgrepet som skal ha skjedd i mars 2011. Hjelpepleieren som skal ha voldtatt henne, fikk fortsette å pleie henne bare to dager etter overgrepet.

Det gikk også to dager etter at hun varslet om overgrepet før hun ble undersøkt av lege, og ytterligere noen dager før saken ble politianmeldt. Noen uker senere døde kvinnen. (...)

Staten bør bistå voldsofre mer
Leder
aftenposten.no 20.3.2013
MANGE ETTERLATTE i eldre drapssaker venter forgjeves på erstatning fra gjerningsmannen. Det gjelder eksempelvis foreldre av drepte barn, som Ada Sofie Austegard, mor til Stine Sofie, som ble drept i Baneheia i 2006. Som Aftenposten skrev mandag, skylder de to drapsmennene Austegard over en halv million kroner.

For flere av foreldrene etter drepte barn oppleves det som vondt og urettferdig at gjerningsmennene unnlater å betale den økonomiske oppreisningen de skylder.

Den fortvilelsen er det lett å ha stor sympati med. Det har ledet til at flere, blant andre Frp og KrF, krever at staten overtar ansvaret for å betale erstatningen også i eldre straffesaker, slik det langt på vei er med dagens ordning for voldsoffererstatning. (...)

Venter fremdeles på erstatning for sitt drepte barn
aftenposten.no 18.3.2013
Det er snart 13 år siden Gunveig og Roger Kristiansen mistet sønnen Morten på en parkeringsplass i Orkdal natt til 17. mai. Lovendringen som har gjort livet enklere for mange voldsofre, gjelder ikke for dem. Loven har ikke tilbakevirkende kraft. (…)

Ber staten om å ta ansvar
Det hjelper imidlertid ikke de foreldrene som fikk barnet sitt drept før den tid. Ada Sofie Austegard mener at det nå er på tide at staten rydder opp.

– Det burde være slik at staten betaler ut og tar regress. Det vil si at når Kontoret for voldsoffererstatning utbetaler penger til en som har blitt utsatt for vold, krever
staten tilbake disse pengene hos den som har forårsaket skaden, sier Austegard. (…)

Fakta - Voldsoffererstatning
- Vi kan dele erstatning inn i 3 hovedgrupper.
- Oppreisning: Erstatning for tort og svie. Ikke relatert til økonomiske momenter, og i utmålingen legges det vekt på handlingens grovhet og de følger som den har hatt.
- Menerstatning: Kan til en viss grad ses på som en forlengelse av oppreising. Skal gi en kompensasjon for tapt livsutfoldelse og er således heller ikke relatert til noe økonomisk tap. Skaden må være varig og av et visst omfang. Utbetales som en engangssum, men er egentlig en bestemt sum for hvert forventet leveår etter skaden.
- Økonomisk tap: Inntektstap, utgifter til behandling, juridisk bistand og tingskade. - Kilde: Kontoret for voldsoffererstatning (...)

22. juli-offer får redusert erstatning
aftenposten.no 7.3.2013
22. juli-offeret Bekir Güvenc som gikk forbi regjeringskvartalet da bomben smalt, får redusert erstatning fordi han ikke var ansatt i regjeringskvartalet.

Ifølge tabellen fra Statens sivilrettsforvaltning som er unntatt offentlighet, skulle Güvenc ha fått 200.000 kroner i oppreisning. Güvenc tilhører gruppen som betegnes som lettere skadd, men får bare 45.000 kroner, 155.000 mindre enn han burde, skriver VG.

Årsaken er altså at han ikke er ansatt i regjeringskvartalet.

- I føringene fra Erstatningsnemnda er det ikke gjort forskjell på ansatte eller ikke-ansatte. Nå bryter Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) med føringene, sier Güvencs bistandsadvokat Klaus Munkeby. (...)

Utøya-berørte får doblet erstatning
tv2nyhetene.no 5.12.2012
Også de som ble skadet av terrorbomben i regjeringskvartalet får mye mer i erstatning fra staten. (...)

Provosert og såret over 22. juli-ofrenes særordninger
aftenposten.no 10.10.2012
- Arbeiderpartiet har favorisert sine egne, sier Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse om behandlingen av 22. juli-ofrene.

22. juli-ofrene har fått hjelp og støtteordninger ingen andre voldsofre sett maken til. - Det oppfattes som at Arbeiderpartiet har favorisert sine egne, sier Ada Sofie Austegard.

- Da jeg hørte om den hjelpen 22. juli-ofrene skulle få, ble jeg først glad, for jeg tenkte at endelig gjør man noe med fornærmedes rettigheter. Men da jeg etter hvert skjønte at mange av disse endringene kun var for denne gruppen, da ble jeg lei meg. Og så ble jeg sint. Jeg opplever dette som en helt urimelig forskjellsbehandling, sier Ada Sofie Austegard til NTB. (...)

Austegard forteller at Stiftelsen har fått en rekke henvendelser fra etterlatte etter drepte barn og voldsofre fra andre saker, som føler seg krenket og provosert over det de opplever som en sårende forskjellsbehandling.

- Alle unner 22. juli-ofrene all den hjelpen de kan få, det er ikke det det handler om, men de ønsker seg en lik behandling, sier Austegard.

Tilbakevirkende kraft
Regjeringen har gjort flere lovendringer og andre tiltak for å bedre fornærmedes vilkår etter 22. juli.

Blant annet er voldsoffererstatningsbeløpet økt betydelig etter 22. juli og for første gang gitt tilbakevirkende kraft, men kun ett år tilbake, slik at den ikke skulle fange opp særlig flere enn 22. juli-ofrene.

- Andre etterlatte og voldsofre har aldri tidligere fått nyte godt av slike økninger eller andre forbedringer i loven, med henvisning til at det er et ubrytelig prinsipp i norsk rettsvesen at en lov ikke kan gis tilbakevirkende kraft, påpeker Austegard. (...)

- Det provoserer meg. Det skal ikke være slik at man må tilhøre et visst politisk parti før myndighetene velger å fjerne de grensene som alle andre er blitt møtt med, sier Austegard.

Hun får støtte av dr. juris Hanne Sophie Greve, lagmann ved Gulating lagmannsrett og tidligere dommer Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

- Etter mitt skjønn har Regjeringen gjort en urimelig forskjellsbehandling. Når man først skal gi en lov tilbakevirkende kraft, så bør man ikke bare gi til 22. juli-ofrene. Det gir et signal om at man ikke gjør en endring fordi man ser at noe er feil, men fordi det ble feil da ens egne ble rammet, sier hun. (...)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

Krever mer i oppreisning til 22. juli-ofrene
nrk.no 14.10.2012
Opp mot 3.000 personer kan komme til å søke oppreisning ettter terrorangrepene 22. juli i fjor

Mandag begynner Erstatningsnemnda behandlingen av 22. juli-ofrenes klage på oppreisningsbeløpene. De fornærmende får rett til å legge fram sin situasjon for nemndas tre medlemmer.

To uker er satt av i Erstatningsnemnda for voldsofre til å behandle oppreisningsspørsmålet i 14 pilotsaker knyttet til terrorangrepene 22. juli. (...)

150.000 i erstatning for voldtekt
nrk.no 28.5.2012
En kvinne er tilkjent 150.000 kroner av Erstatningsnemnda for voldsofre etter at en anmeldt voldtekt i pirattaxi ble henlagt.

For tre år siden anmeldte kvinnen en voldtekt i en bakgård i Oslo, men saken ble etter et halvt år henlagt av politiet etter bevisets stilling.

Nå er hun tilkjent oppreisning fordi nemnda mener det er klar sannsynlighet for at kvinnen ble voldtatt.

Det er lagt vekt på kvinnens forklaring til politi og helsepersonell, rask anmeldelse, og og at hun oppsøkte voldtektsmottaket. (...)

- Et drapsforsøk er et drapsforsøk
na24.no 5.5.2012
MILLIARDER: - Det kan kanskje tenkes at det samlede beløp nærmer seg en milliard. Staten betaler, men kan kreve Breivik for penger hvis han for eksempel finner ut av at han vil skrive en bok som han tjener mye penger på, sier Frode Elgesem. (...)

- Noe som er realiteten her, er at Breivik ikke har noen formue, og heller ikke har mulighet til å betale en erstatning. Så en dom mot ham er relativt uinteressant. Det er dessverre realiteten. (...)

- Så det blir staten som må punge ut?

- Ja. De som skal betale ut penger her, er Kontoret for voldsoffererstatning. (...)

- Hvor store summer snakker vi om?

- Man har krav på å få dekket påført og fremtidig tapt arbeidsfortjeneste, utgifter man har hatt og vil få, samt menerstatning og oppresningserstatning . Tidligere var voldsoffererstatningen begrenset oppad til 40G, nå er det hevet til 60G i forbindelse med denne saken. (...)

– Dumt at måneder og dager avgjør erstatning
nrk.no 17.2.2012
Sandra Isaksen sliter fortsatt med hodepine etter voldsepisoden fra høsten 2010. Her fotografert under rettssaken i fjor vinter.

Sandra Isaksen ble utsatt for vold fem måneder før grensen Regjeringen vil sette for økt voldsoffererstatning. (...)

Ap åpner for full erstatning til terrorofrene
nettavisen.no 8.2.2012
KAN FÅ UBEGRENSET: Ap åpner for at de hardest rammettee terrorofrene kan få ubegrenset erstatning oppad.

(NTB): Arbeiderpartiet åpner nå for at de hardest rammede ofrene fra 22. juli-angrepene skal kunne få høyere erstatningsutbetaling enn taket regjeringen opprinnelig gikk inn for.

I særskilte tilfeller bør man kunne gå gjennom det nye erstatningstaket på 4,7 millioner kroner, sier Aps Sigvald Oppebøen Hansen til VG.

- De aller fleste vil bli dekket av den nye grensen. Men det kan finnes helt spesielle tilfeller, og da må det kunne vurderes å gå ut over taket i ordningen.

i ber nå regjeringen om å utrede dette raskt og fremme et forslag når det nye lovforslaget om meget kort tid kommer til Stortinget, sier Hansen.

Sigvald Oppebøen Hansen som er medlem av Stortingets justiskomité, sier han har bred støtte i Aps stortingsgruppe for en slik ordning.

Det var Fremskrittspartiet som i juni i fjor fremmet forslaget om å bedre rettighetene til voldsofre, og hevingen av erstatningstaket fra 3,2 til 4,7 millioner kroner ble en del av forslaget. Lovendringen skal vedtas før rettssaken mot Anders Behring Breivik starter den 16. april, og vil ha tilbakevirkende kraft til 1. januar 2011. (©NTB)

Krever at Regjeringen tvinger legene til skolebenken
aftenposten.no 20.1.2012
Kan ikke leve med at overgrepsmottak svikter i rapportering av ofrenes skader, mener opposisjonen på Stortinget.

Slik finner de DNA-profilen etter overgripere
- Jeg har sett rapporter som er noe håndskrevet rabbel
Slik tas ofrene i mot på voldtektsmottaket

Kvinner og menn som utsettes for seksuelle overgrep, oppfordres til å oppsøke ett av landets over 20 overgrepsmottak. Der skal ta de tas hånd om, og bevis skal sikres og rapporteres videre til politi og rettsvesen.

Men en del av overgrepsmottakenes leger mangler spesialkompetanse og er ikke i stand til å rapportere skikkelig om overgrepsspor og -skader de finner på pasienten.

Helsemyndighetene stiller ingen formelle krav til legenes kunnskaper. Det setter overgrepsofrenes rettssikkerhet i fare, mener Torleiv Rognum, leder for Den rettsmedisinske kommisjonens gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin. Han vil at Regjeringen skal ta affære og sørge for at det stilles spesifikke krav til legenes kompetanse.

Nå får han støtte av opposisjonen på Stortinget, som vil legge press på Regjeringen. (...)

- Jeg har sett rapporter som er noe håndskrevet rabbel
aftenposten.no 20.1.2012
Leger på overgrepsmottak setter voldtektsofrenes rettssikkerhet i fare, mener rettsmedisinske eksperter.

Ingen formelle krav om spesialkompetanse stilles til legene som tar imot ofrene på landets overgrepsmottak.

Mange leger mangler kunnskap om psykologiske, sosiale og medisinske forhold ved overgrep, og om den akutte psykososiale ivaretakelsen av pasientene.

Verre er det, i et rettssikkerhetsperspektiv, at mange leger ikke er i stand til å rapportere skikkelig om overgrepsspor og -skader de finner på pasienten.

35 prosent av rapportene disse legene i 2011 leverte om DNA-funn og fysiske skader på ofrene, resulterte i kritiske kommentarer fra Den rettsmedisinske kommisjon.

Feil og mangler i hver tredje rapport
- 11 prosent av rapportene var så mangelfulle at legene ble bedt om å lage nye erklæringer eller tilleggsrapporter, sier Torleiv Rognum, leder for kommisjonens gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin.

I 2009 og 2010 var henholdsvis 26 prosent og 18 prosent av rapportene så mangelfulle at det førte til anmodning om nye erklæringer, opplyser han. (...)

– Lydopptak vil skåne overgrepsofre
nrk.no 19.1.2012
Opptak i tingretten kan skåne overgrepsofre for nye ekstrabelastninger.

Lydopptak i rettssalen kan skåne ofre for overgrep og vold for ei unødvendig ekstrabelastning. Det mener Jenny Klinge, som er justispolitisk talskvinne for Senterpartiet.

– Dersom vi innfører lydopptak i norske rettssaler kan vitner og ofre skånes fra å måtte gi forklaring to ganger, dersom en dom blir anka videre i rettssystemet, sier Jenny Klinge.

Hun ser for seg ei ordning som ligner på den svenske modellen. Da kan lagmannsretten se opptaket fra hovedforhandlingene i tingretten, og deretter få muligheten til å stille oppklarende oppfølgingsspørsmål i rettssalen.

– Slik slipper folk som har opplevd grusomme ting å ta hele den opprivende forklaringa på nytt, med den belastninga det innebærer, sier Klinge.

Hun er også opptatt av at hukommelsen svekkes med tiden, og at det derfor er en fare for at forklaringene bevisst eller ubevisst endres når de skal gis for andre gang. (...)

Under halvparten av voldtektsofrene tar kontakt for sikring av spor
aftenposten.no 20.12.2011
54 overfallsvoldtekter anmeldt, men DNA fra gjerningsmannen sikret i bare fire saker.

Slik finner de DNA-profilen etter overgripere
Slik tas ofrene i mot på voldtektsmottaket
Kjente voldtektsmenn verst

Under halvparten av de 54 kvinnene som har anmeldt voldtekt i Oslo hittil i år har vært på overgrepsmottaket, der man kan sikre biologiske spor fra gjerningsmannen.

- 24 av kvinnene har vært på overgrepsmottaket. Jeg gjentar oppfordringen: Gå på overgrepsmottaket og sikre biologiske spor, også når det «bare» er et voldtektsforsøk, sier politiinspektør Hanne Kristin Rohde til Aftenposten.no.

Helsepersonell og politi kan med dagens teknikk sikre seg spor nok til å få frem gjerningsmannens DNA selv om han ikke har lagt igjen sæd.

- Han kan ha holdt hardt eller slikket kvinnen. Det kan da sitte igjen biologisk materiale som kroppsvæske, hudceller og hår, forteller Rohde. (...)

Øker erstatningen til voldsofre
nrk.no 7.12.2011
Alle som har blitt rammet av vold etter 1. januar 2011 kan søke om høyere erstatning, sier justiskomiteen.

Voldsofre skal få mer i erstatning enn det de gjør i dag. Og flere skal få erstatning. Det er partiene på Stortinget enige om. Økningen kommer etter terroren 22. juli.

Justiskomiteen har bestemt at en person skal kunne motta 4,75 millioner kroner i voldsoffererstatning. Komiteen har vært i tett og god kontakt med Justisdepartementet for å se på hvordan de skadelidte kan tas vare på på best mulig måte.

– Det gjelder 22. juli-ofrene, men også alle andre voldsofre. Et voldsoffer er et voldsoffer uansett, sier saksordfører Aktar Cahudry til nrk.no
Etter terrorangrepet 22. juli tok flere bistandsadvokater og representanter for den nasjonale støttegruppen kontakt med Justisdepartementet med krav om at taket på erstatningen må heves fordi mange av ofrene er så unge.

Justisdepartementet har gått gjennom gamle dommer for å vurdere om det er grunnlag for å heve taket.

Dagens maksutbetaling er på snaue 3,1 millioner kroner, noe som tilsvarer 40 ganger grunnbeløpet i folketrygden. På Budsjettet for neste år hadde regjeringen satt av 185 millioner kroner til ofrene etter massakren på Utøya og bomben i Oslo 22. juli. 2011.

Nå foreslår komiteen å bevilge 25 millioner kroner til kontoret for voldsoffererstatning og fem millioner kroner til Statens sivilrettsforvaltning. (...)

(Anm: Statens sivilrettsforvaltning (justissekretariatene.no).)

Dramatisk økning i erstatningssaker etter vold
aftenposten.no 28.11.2011
Gjerningsmannen ble dømt for grov vold til å betale både erstatning og oppreisning. Men hva hjelper det - så lenge han ikke eier fem øre?

Hver eneste uke dømmes mennesker i Norge til å betale en annen person erstatning eller oppreisning. Det kan være etter å ha utøvet grov vold, fysisk eller psykisk overgrep, eller etter å ha utsatt vedkommende for handlinger preget av tvang - som for eksempel tvangsekteskap eller andre overgrep innen familien. (...)

Loven
Det er loven om voldsoffererstatning (voldsoffererstatningsloven) som gir rett til erstatning etter et voldstilfelle. Lovens paragraf 1 sier at "Den som har lidd personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, eller dennes etterlatte, har rett til voldsoffererstatning fra staten etter reglene i loven her."

Loven sikrer dermed at skadelidtes krav mot skadevolder går over på staten. Det er altså staten som er ansvarlig for utbetalingen. (...)

Voldsoffer Renate venter fortsatt på erstatning – på sjuende året
tv2nyhetene.no 7.11.2011
Renate Oberster ble banket opp av jentegjeng som 15-åring. Hun er en av mange som må vente og vente på erstatningen hun har krav på.

Stadig flere søker om voldsoffererstatning, men tiden ofrene må vente for å få hjelp har også blitt lenger. Landsforeningen for Voldsofre mener at denne ventetiden er som å oppleve overgrepet på nytt. (...)

Vurderer økt voldsoffererstatning etter 22. juli
nrk.no 18.10.2011
MANGE UNGE OFRE: Den nasjonale støttegruppen for terrorofrene mener taket på voldsoffererstatning må heves fordi mange av ofrene er så unge.

Justisdepartementet går gjennom gamle dommer for å vurdere om det er grunnlag for å heve taket for voldsoffererstatning etter 22. juli.

Dagens maksutbetaling for voldsofre er på drøye 3,1 millioner kroner, tilsvarende 40 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Etter 22. juli har flere bistandsadvokater og representanter for den nasjonale støttegruppen tatt kontakt med Justisdepartementet med krav om at taket på erstatningen må heves fordi mange av ofrene er så unge.

– Vi gjennomgår alle sakene som har vært behandlet etter at taket ble hevet til 40 G, for å se om det er søknader som har nådd dette maksimaltaket, sier statssekretær i Justisdepartementet Astri Aas-Hansen til NRK.

– Samtidig ser vi på domstolenes erstatningspraksis for å finne ut hvor erstatningsnivået i dag ligger, sier hun. (...)

- Ida (19) mener hun ble dopet ned på fest – ekspert advarer mot ny trend.

(Anm: Ida (19) mener hun ble dopet ned på fest – ekspert advarer mot ny trend. Potensielle voldtektsforbrytere som bruker GHB som voldtektsdop risikerer å bli mordere, advarer psykologspesialist. SKUMMEL OPPLEVELSE: Ida Talberg Herje mener hun ble dopet ned på fest, og stod frem for å advare andre. (…) En nederlandsk doktorgradsavhandling fra 2020 viser at det er en sammenheng mellom gjentatte GHB-overdoser og skade på hjernen. – Når en ser de funnene, er det et tankekors at det ikke forsket mer på dette, sier Grøsfjeld. (tv2.no 12.4.2022).)

Sju av ti som voldtas er påvirket
dagbladet.no 15.10.2011
Mange uten å vite de kan være dopet av gjerningsmannen.

47,3 prosent av dem som ble voldtatt i Oslo i fjor oppga at de var påvirket av alkohol og 18 prosent oppga at de var påvirket av narkotika, viser statistikk fra Oslo politidistrikt.

Få av kvinnene hevdet å være dopet av gjerningsmannen, men politiet frykter at det er store mørketall.

- Ikke all rus er selvforskyldt. Mange kvinner som blir voldtatt har en livsførsel som stemmer dårlig med at de skal drikke seg så overstadig beruset at de mister bevisstheten, sier politioverbetjent Kari-Janne Lid i Oslo politidistrikt til Dagsavisen.

At det ikke påvises at kvinner er dopet ned, kan ha sin forklaring, mener politiet. Det narkotiske stoffet GHB kan være ute av kroppen bare timer etter at man har fått det i seg og lar seg derfor ikke påvise.

- Helt unntaksvis får politiet analyseresultater som viser at kvinnene har vært dopet ned. Samtidig har vi mistanke om at analysene ikke fanger det opp fordi jentene kommer for seint til undersøkelse. Da kan dopet allerede være ute av kroppen, sier Lid.

Hun oppfordrer kvinner som går på byen til å holde nøye oppsyn med drinken si for å hindre uvedkommende å putte noe oppi.

- Ved en bardisk kan det skje fort. GHB er jo dråpeform. Venninner må passe på hverandre, helst ikke gå alene på do eller forlate hverandre på et utested, lyder rådet fra Lid. (NTB)

Terrorofre får avkortet erstatningen: - Veldig urettferdig!
vg.no 9.9.2011
Erstatningen betydde alt for Katrines liv

(VG Nett)- Uten erstatningen kunne jeg ikke hatt det livet jeg har nå. Det er veldig urettferdig at alvorlig skadde voldsofre bare får utbetalt deler av erstatningen de tilkjennes, sier Katrine Bråtane (32).

Hun ble som 22-åring i 2002 tilkjent 11,1 millioner kroner i erstatning etter en trafikkulykke hun var utsatt for som 11-åring. Summen ble utbetalt i sin helthet.

Hadde trafikkskadde Bråtane vært voldsoffer, ville Statens begreninsning på utbetaling slått inn og gitt henne en utbetaling på 200 000 kroner som var maksbeløpet da hun ble skadet. (...)

Vil ramme hardt
VG skriver i dag om begrensningen i voldsoffererstatningen som vil ramme de hardest skadde etter terrorangrepet.

- Med den type skader som man hører om etter terrorangrepet, skal det ikke mye til før erstatningene for noen av ofrene overstiger 3,1 millioner som er dagens grense for utbetalinger fra Kontoret for Voldsoffererstatning. Taket vil ramme de få dette gjelder hardt og bør fjernes, sier advokat Jan Gunnar Ness.

Det var firmaet Ness Lundin som jobbet med Kathrine Bråtanes sak fram til avgjørelsen endelig falt i 2002. Advokat Christian Lundin mener det er flere urimeligheter i voldsoffererstatninger som tydeliggjøres ved en sammenligning med trafikkskader. (...)

- Offeret er ikke prioritert i Norge
aftenposten.no 22.1.2011
Svenskene bruker millioner på kriminalitetsofre

I Sverige må en domfelt gi 500 kroner til et offerfond som skal fremme offerets rettigheter. I Norge finnes ikke noe tilsvarende. Norges offeromsorg er dårlig organisert og til tider fraværende, mener eksperter. (...)

Fondet finansieres gjennom en avgift på 500 kroner som hver person som er dømt for en kriminell handling hvor fengsel inngår som straff, må betale.
Hvert år får ulike forskningsinstitusjoner og organisasjoner nærmere 35 millioner kroner fra fondet. I Norge finnes det et system for voldsoffererstatning,
men ikke noe tilsvarende offerfond. (...)

– Hadde det blitt tatt mer hensyn til ofrene, og mindre til overgriperne, hadde vi hatt færre seksuelle overgrep, sier Åse Michalsen (Frp). Hun mener norske overgripere slipper for billig unna.

– Vi er mer opptatt av å beskytte og verne overgriperne enn av å sikre samfunnet mot dem, sier Michaelsen.

Stortingsrepresentanten mener hensynet til overgriperne veier mye tyngre enn hensynet til ofrene. – Vi har kriminalomsorg, har noen hørt ett ord om offeromsorg? spør hun. (...)

– Hver fjerde kvinne vil oppleve partnervold
agderposten.no 25.11.2010
(NTB): Torsdag markeres FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Hver fjerde norske kvinne vil trolig oppleve vold fra partneren sin i løpet av livet.

– Mange får traumatiske skader i ettertid. Dette gjelder også for barna som lever med overgrepene, sier psykologspesialist Ane Heiberg Simonsen, ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst).

I alt 1.869 kvinner hadde opphold ved et av landets 51 krisesentre i fjor. 85 prosent av dem var utsatt for vold fra nåværende eller tidligere partner. Ifølge krisesentrene viser disse tallene at det er mange kvinner som lever i voldelige forhold som aldri oppsøker denne delen av støtteapparatet. (...)

Vold mot kvinner: De skjulte slagene
nhi.no 12.11.2010
I de fleste tilfeller der kvinner blir utsatt for vold av partneren, fører dette til samlivsbrudd. Dessverre fører ikke dette nødvendigvis til at overgrepene stopper.

Av 30 drap begått i Norge i 2006, er ti av disse kvinner som er drept av samlivspartneren. Fra 2000 - 2007 ble 74 kvinner drept i Norge av sin tidligere eller daværende samlivspartner1. (...)

Får kritikk for forslag om å fjerne ankenemnd
tv2nyhetene.no 13.9.2010
Advokater og organisasjoner kritiserer justisminister Knut Storberget (Ap) for et forslag om å fjerne en uavhengig ankenemnd for voldsofre.

Ofrenes rettssikkerhet blir svekket, frykter bistandsadvokater og organisasjoner som jobber for voldsofres rettigheter.

Det var i sommer at Justisdepartementet la fram forslag om ny voldsoffererstatningslov. Storberget vil fjerne erstatningsnemnda som er ankeinstans for voldsofre. Nemnda gir uavhengig vurdering av ankesaker, og består av en dommer, en advokat som er spesialist på personskader og en medisinsk spesialist. (...)

Rekord i voldsoffererstatning
p4.no 19.1.2010
P4 (Oslo): Aldri før har det blitt utbetalt så mye i voldsoffererstatning som det ble i fjor.

I 2009 ble det utbetalt over 174 millioner kroner i erstatning til personer som er utsatt for voldshandlinger i Norge.

- Økningen i utbetalinger kommer ikke av at det har blitt mer vold i samfunnet, men at stadig flere søker om erstatning fra oss, sier direktør i Kontoret for voldsoffererstatning, Remi Stand til P4. (...)

– Heller ti år i fengsel, enn livet jeg lever
rb.no 8.1.2010
(...) Siden 1975 har voldsofre i Norge hatt mulighet til å søke om voldsoffererstatning. Ofre som er utsatt for overgrep før 1994 kan få inntil 150.000 kroner i erstatning. For voldshandlinger gjennomført mellom 1. januar 1994 og 1. juli 2001 gis det maks 200.000 kroner.

1. juli 2001 økte imidlertid den øvre grensen til 20 ganger Folketrygdens grunnbeløp, noe som tilsvarer rundt 1,4 millioner kroner. Åtte år senere, 1. januar 2009, økte grensen ytterligere – til 40 ganger Folketrygdens grunnbeløp: Drøyt 2,8 millioner kroner. (...)

Over én million i erstatning etter tortur
nrk.no 2.12.2009
Raymond Johansen ble i 2002 bortført og torturert i flere timer av kriminelle. I dag fikk han tilkjent over én million kroner i voldsoffererstatning.

Det er en av de største erstatningssummene som er blitt utbetalt av Kontoret for voldsoffererstatning, men Johansen mener likevel nivået på erstatningene er for lav. (...)

Færre misbrukte søkte erstatning
vg.no 25.4.2009 (NTB)
Det var færre som søkte voldsoffererstatning for seksuelle overgrep i barndommen i fjor enn tidligere år.

- Vi har ingen forklaring på nedgangen. Men jeg er overbevist om at langt flere har krav på erstatning, mange vet ikke om ordningen. Det er et paradoks at ikke flere søker, sier direktør Remi Strand i Kontoret for voldsoffererstatning til Aftenposten.

I fjor ble 33 millioner kroner utbetalt til 365 personer som hadde søkt om denne typen erstatning.

Siden Kontoret for voldsoffererstatning ble etablert for fem år siden, har 1.761 personer fått tilkjent til sammen 125,8 millioner kroner i erstatning. (...)

Syv procent af voldtægtsanmeldelser er falske
politiken.dk 2.4.2009
Antallet af falske voldtægter er lavere, end mange danskere tror, siger forsker bag en undersøgelse. (...)

Undersøgelsen har kortlagt 1.364 anmeldelser af voldtægt, og den viser, at ud af de syv procent falske anmeldelser står kvinder under 30 år bag tre ud af fire.

En af forskerne bag undersøgelsen, jurist Maj-Britt Elise Martinussen mener, at antallet af falske voldtægter er lavere, end mange danskere tror.

»Disse kvinder risikerer at mødes med en uberettiget mistro i retssystemet, hvis indtrykket af falske anmeldelse er, at det sker i meget vidt omfang«, siger hun til metroXpress. (...)

Kvinne (45) fikk erstatning etter voldtekt i 1977
dagbladet.no 24.2.2009
Tok abort etter overgrep som 13-åring. (...)

I januar 2007 søkte kvinnen staten om 200 000 kroner i erstatning for overgrepet.

Kontoret for voldsoffererstatning avslo søknaden høsten 2007.

I oktober samme år anket kvinnen til Erstatningsnemnda for voldsofre, og ble i fjor høst tilkjent 125 000 kroner i erstatning. (...)

Voldtar og voldtas i rus
aftenposten.no 20.11.2008
Over halvparten av dem som ble voldtatt i Oslo i fjor, var under 24 år, og mer enn 70 prosent var ruspåvirket. Syv av ti voldtekter skjedde i private hjem.

Syv av ti ungdomsvoldtekter skjer i private boliger. Stadig flere jenter blir voldtatt på fest og nachspiel. (...)

Mørketall.
Men selv om flere lovbrudd enn før blir regnet som voldtekt etter at straffeloven ble endret i år 2000, er det store mørketall. Overgrepsmottaket anslår at de er i kontakt med 3 promille av ungdom som blir utsatt for voldtekt. (...)

Åpenhet kan føre til flere anmeldte saker, sier Pål Meland, seniorrådgiver i strategisk stab i Oslo politidistrikt.

Han mener det er vanskelig å si om en økning i anmeldelser speiler en reell økning i antall voldtekter, eller om mørketallene blir mindre.

Hun anmelder voldtekten, men er redd for ikke å bli trodd. I ettertid er hun plaget av angst. Depresjoner. Hun har konsentrasjonsvansker. Får ikke sove. Hun sliter på skolen. Hun går til behandling hos psykolog, og får sovemedisiner og antidepressiva. (...)

(Anm: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (§ 192).)

Sommel kan hindre voldserstatning
nrk.no 12.9.2008
Sommel i politiet øker risikoen for at voldsofre ikke får erstatning. Fire av ti voldssaker blir ikke ferdig etterforsket innen fristen. Det kan føre til at bevis blir borte og at sakene ikke kommer opp for retten.

Lang saksbehandlingstid kan føre til at folk som har blitt utsatt for vold mister retten til erstatning, ifølge Landsforeningen for Voldsofre.

- Problemet er at vitner ikke blir avhørt, sier leder Margit Lømo i Landsforeningen for Voldsofre. (...)

16 000 voldtekter hvert år
nrk.no 24.1.2008
- Anmeldelse er ikke svaret for alle (...)

Ifølge rapporten fra voldtektsutvalget blir opp mot 16 000 kvinner og menn voldtatt hvert år. Men nesten ingen anmelder sakene. (...)

Sparket og slått til blods
adressa.no 20.12.2007
33 år gamle «Jon» (bildet) ble brutalt slått ned i Midtbyen og sparket mens han lå nede. Ved legevakten i Trondheim får de i snitt inn seks voldsofre hver helg. (...)

Alvorlige psykiske lidelser hos voldsofre
dagensmedisin.no 18.12.2007
Over halvparten av ofrene for tilfeldig vold har posttraumatiske symptomer. Nær én av tre har en alvorlig posttraumatisk stresslidelse også ett år etter overfallet, viser norsk forskning. (...)

Voldsutsatte kvinner oftere syke
vg.no 9.11.2007
(VG Nett) Sykdommer som astma, migrene, kreft og diabetes kan trigges som følge av vold, viser ny studie. (...)

Studien er publisert i tidsskriftet Journal of General Internal Medicine. (...)

Voldsoffer søker ikke erstatning
nrk.no 6.11.2007
Mindre enn hvert tiende voldsoffer søker om erstatning.

I fjor ble det anmeldt rundt fem tusen voldsepisoder og overgrep i Oslo og Akershus, men bare 638 personer søkte om erstatning.

Det ble utbetalt voldsoffererstatning for 33,5 millioner kroner til 549 voldsofre i vårt distrikt i fjor, skriver Aften. (...)

Justisministeren trekker ikke anken
aftenposten.no 7.10.2007
Justisminister Knut Storberget kommer ikke til å følge de drapsetterlatte foreldrenes bønn om å trekke anken i klagerettssaken. Til gjengjeld skal de få rett til voldsoffererstatning. (...)

Løftebrudd
LEDER
dagbladet.no 14.9.2007
Knut Storberget var en av Arbeiderpartiets mest aktive og offensive politikere i opposisjon. Han lovet mye da løftene ikke kostet mer enn en kveld i studio.

om justisminister har han fått oppdage det mange har gjort før ham. Det er lettere sagt enn gjort. Et av de mange løftene handlet om etterforskningen og saksgangen i voldtektssaker. Stortingsrepresentant Storberget forlangte at slike saker skulle for retten innen seks måneder. Men fortsatt er den gjennomsnittlige saksbehandlingen over ti måneder, ifølge riksadvokaten, som mener hovedårsaken er at saker blir liggende for lenge hos politiet. (...)

Vold i barndommen

Lover erstatning for vold i barndommen
aftenposten.no 3.3.2007
Alle barn som har vært vitne til vold mot en nærstående person, skal ha krav på voldsoffererstatning, sier justisministeren. (...)

Rett til erstatning

Voldsofre mister rett til erstatning
nrk.no 27.12.2005
Hvert år mister over 800 voldsofre retten til erstatning fordi de ikke har anmeldt forholdet raskt nok.

Dersom politiet ikke får melding innen få dager, har ikke voldsofre rett til erstatning. (...)

Leder for Landsforeningen for voldsofre, Margit Løvmo, mener loven må endres.

- Det er et urimelig krav. Man kan ikke forvente at folk som er i kraftig sjokktilstand eller skadd skal klare å oppsøke politiet innen de dagene departementet krever. Det er direkte offerfiendtlig, sier hun til NRK.

Hun mener regelen fører til at minst en tredel av alle som søker, mister retten til erstatning. (...)

Erstatninger

Voldsofre skal få mer i oppreisning
nrk.no 15.1.2006
Høyesterett har besluttet å heve nivået for oppreisning mellom nærstående.

I en fersk dom fra Høyesterett slås det fast at oppreisningsbeløpet en voldsmann skal betale til sitt offer, skal bli større, skriver Aftenposten.

Tidligere har norske domstoler vært svært restriktive med å gi penger for såkalt ikke-økonomisk tap. Men i takt med at straffenivået er blitt hevet, blir også disse grensene flyttet.

Bakgrunnen for dommen fra Høyesterett er en dom fra lagmannsretten der en mann ble dømt til fengsel og til å betale 25.000 kroner i oppreisning etter å ha slått sin samboer med knyttet neve slik at hun mistet flere tenner.

Høyesterett kom imidlertid til at det var på tide å øke oppreisningsbeløpet.

– Bedømt etter foreliggende rettspraksis har nok lagmannsretten truffet riktigere med sine 25.000 kroner.

Men etter min mening kan mye tale for en heving av oppreisningsbeløpet ved alvorlig vold mot nærstående, skriver førstvoterende dommer Hans Flock i dommen.

Dommerne i Høyesterett besluttet at mannen skulle betale 40.000 kroner til kvinnen. (NTB)

Rekordutbetaling av voldsoffererstatning
nrk.no 28.12.2005
De statlige erstatningsutbetalingene til voldsofre har gått kraftig opp. I år er det utbetalt 102 millioner kroner i voldsoffererstatning.

- Stadig flere søker, sier direktør Remi Strand ved Kontoret for Voldsoffererstatning

Dette er en økning på 36 prosent i forhold til i fjor.

I 2004 ble det til sammen utbetalt 74,9 millioner kroner i erstatninger fra Kontoret for Voldsoffererstatning i Vardø.

Økningen i år skyldes først og fremst at flere personer enn før søker om erstatning.

– I tillegg har gjennomsnittlig utbetaling per sak økt fra 52.000 i 2004 til 57.000 i år, sier direktør Remi Strand.

I 2004 kom det inn 2.360 søknader om voldsoffererstatning.

I år er det ventet at tallet på søknader vil ligge i underkant av 3.000. En tredel av søkerne får avslag. (...)

Voldsoffererstatning
Thomas Benestad Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1373-4 (19.5.2005)
Voldsoffererstatning ytes av staten til skadelidte etter visse voldshandlinger, blant annet overfall, mishandling og voldtekt. I enkelte tilfeller vil leger kunne bistå med informasjon som kan være helt avgjørende for at pasientene får erstatning.

De som har vært utsatt for mishandling eller voldshandlinger vil ofte komme i kontakt med leger og andre behandlere. Leger vil, i tillegg til å yte viktig medisinsk hjelp, kunne bidra til at pasientene får erstatning for de skader disse er påført ved handlingen (voldsoffererstatning). Kunnskap om pasientenes rettigheter etter mishandling og voldshandlinger er således viktig. I noen tilfeller vil legene kunne bistå med informasjon osv. som kan være helt avgjørende for at pasientene får erstatning. Hensikten med denne artikkelen er å informere om retten til voldsoffererstatning og å trekke frem noen områder hvor legenes arbeid kan være avgjørende for pasientenes voldsoffererstatningssak. (...)

Diverse artikler

Voldsdømte skylder over 1 milliard kroner
aftenposten.no 18.3.2013
- Ofte vanskelig å kreve inn gjeld i disse sakene, sier Statens Innkrevningssentral. (...)

Staten kutter 525 000 i støtten til voldtatte
dagbladet.no 12.9.2009
Mener ressurssenteret for voldtatte kvinner i Oslo, Dixi, driver med for mye informasjonsarbeid. (...)

Lovendringer gir bedre forbrukervern
vg.no 1.1.2008
Flere av lovendringene som trådte i kraft 1. januar gir bedre vern for forbrukerne. Dessuten blir det langt billigere å skaffe seg pass, og voldsofre får økte rettigheter. (...)

Ny veileder for hjelp til overgrepsutsatte
helserevyen.no 4.12.2007
Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet en veileder som skal bidra til at overgrepsutsatte får nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp.

Veilederen skal bidra til at pasienter som har opplevd seksuelt overgrep eller vold i nære relasjonerfår et medisinsk- og sosialfaglig forsvarlig og likeverdig tilbud i alle deler av landet, melder direktoratet på sine nettsider. (...)

Voldsofre må vente
nrk.no 26.11.2007
Prøveordningen med omvendt voldsalarm i Asker og Bærum politidistrikt er utsatt. Ordningen skulle etter planen starte i disse dager, men justisdepartementet har ikke fått tilgang på tekninsk utstyr for å utvikle den (...)

Killengreen sier nei til spesialenheter mot voldtekt
vg.no 18.9.2007
Politidirektør Ingelin Killengreen vil ikke at hvert politidistrikt skal få en egen spesialenhet mot seksuelle overgrep - til tross for klare anbefalinger fra Riksadvokatens voldtektsutvalg. (...)

Ofre for menneskehandel får ikke advokathjelp
hegnar.no 18.9.2007
Tre kvinner som er ofre for menneskehandel blir av Bergen tingrett nektet bistandsadvokat når saken kommer opp i oktober. (...)

Alle som er blitt påført betydelig skade på legeme eller helbred, har rett til offentlig betalt bistandsadvokat. I tillegg har voldtektsofre og ofre for tvangsekteskap automatisk rett til slik støtte. Men det finnes ingen slik rett for ofre for menneskehandel. Dermed er det opp til den enkelte dommer å avgjøre om ofre for menneskehandel er blitt utsatt for «betydelig skade» på legeme eller helbred. (...)

Flerkulturelle krisesentre
KRONIKK
dagbladet.no 4.9.2007
Wenche Jonassen - Seksjons ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Vold i familien er et alvorlig samfunnsproblem. I sommer har fokuset vært rettet mot alle barna som oppholder seg på krisesentrene sammen med mødrene. Mange krisesentre får større pågang i feriene og enkelte sentre får dermed sprengt kapasitet. Inntrykket av at bruken av krisesentrene stadig øker er basert på meldinger fra sentre med mange brukere. På landsbasis framtrer imidlertid et annet mønster. Antall kvinner som oppsøker sentrene for overnatting har vært på samme nivå siden 1986. Antallet kvinner som oppsøker sentrene for råd og veiledning på dagtid (dagbrukere) har også vært relativt stabilt. Endringen i bruken av krisesentrene har tre hovedtrekk:

Aldri har flere oppsøkt Oslos voldtektsmottak
aftenposten.no 23.7.2007
Første halvår i år har 43 prosent flere kvinner oppsøkt voldtektsmottakene i Oslo sammenlignet med samme tid i fjor. Samtidig anmeldes flere voldtekter. (...)

Voldtekt skal oppklares
KRONIKK - Knut Storberget
dagbladet.no 9.7.2007
Vi kan ikke leve med at risikoen for å bli tatt for voldtekt er en prosent. Voldtekt er nestendrap. Regjeringen vil straffe strengere og øke oppdagelsesrisikoen i voldtektssaker. Vi må endre vår oppfatning av vold i nære relasjoner og voldtekt: Det er svært alvorlig kriminalitet, som krever innsats fra mer enn strafferetten. (...)

- 1 AV 3 avvist
vg.no 6.7.2007
Voldsutøvere ber om hjelp

Hver tredje person som søker om hjelp for volds- og aggresjonsproblemer avvises. (...)

- Hun var lett på tråden
aftenposten.no 2.7.2007
Jurymedlemmer har fordommer mot voldtatte kvinner. (...)

Tidligere lagdommer Lars-Jonas Nygard har på vegne av Voldtektsutvalget undersøkt seks voldtektsdommer som endte med domfellelse i tingretten, men frifinnelse i lagmannsretten. I desember skrev Aftenposten om undersøkelsen, som blant annet avslørte at kvinnelige jurymedlemmer lett er fordomsfulle overfor voldtektsofre, og ofte legger vekt på helt andre ting enn bevisene i saken. (...)

Her starter marerittet
dagbladet.no 1.7.2007
HIT KOMMER DE OVERGREPSUTSATTE: For første gang åpner voldtektsmottaket dørene. (...)

Erstatning
Normalbeløpet for oppreisning til et voldtektsoffer er 100000 kroner. Høyesterett fastslår at det skal «særlige grunner til for å fravike normen». (...)

Voldtektsmottaket oppfordrer ofre om raskt å oppsøke hjelp.

– Ikke sov ut den eventuelle rusen, ikke gå i dusjen eller skifte klær. Det er viktig for oss at den overgrepsutsatte kommer hit raskt, slik at vi kan sikre spor og dokumentere skadene, sier seksjonsoverlege Myhre Waitz. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009

 • Dine rettigheter som fornærmet/pårørende
 • Kontoret for voldsoffererstatning (KFV)
 • Voldsoffererstatning
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Voldsoffererstatning
 • (søknadsskjema)
 • Seksuelle overgrep (sivilrett.no)
 • Erstatningsnemda for voldsofre
 • (lenker)
 • Regelverk (Lov/forskrift)
 • Landsforeningen for Voldsofre (LfV/VMV)
 • Kontoret for voldsoffererstatnings
 • NPE
 • Søksmål
 • Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)
 • Lov om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven)
 • Saksomkostninger
 • Rettsgebyr
 • Lov om produktansvar (produkansvarsloven)
 • Erstatningsrett og forsikringsrett - Produktansvarsloven
 • Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven)
 • Regelhjelp
 • JussGuiden
 • Rettshjelperne
 • Fri rettshjelp
 • (søknadskjema)
 • Fri rettshjelp - Oslo kommune
 • Sidegjøremålregister for dommere - Domstoladministrasjonens register over dommeres sidegjøremål
 • LegalView.com Announces New 'DrugWatch' Feature
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • FDA: Pakningsvedlegg
 • Identifikasjon av preparater
 • Medicinkombination.dk (søk på kombinasjoner)
 • FDA Legislative Watch
 • FDA (Food and Drug Administration)
 • FDA (Video Webcast Center)
 • FDA Patient Safety News
 • FDA: Guidance Documents
 • FDA (NYT)
 • FDA Approved Drugs: Drug Names Beginning with "A" (CDER)
 • FDAnews
 • Drug Safety Oversight Board Meetings - Public Summaries
 • FDA: Guidance Documents
 • The Coalition for a Stronger FDA
 • Les alltid pakningsvedlegget
 • FDA: MedWatch Safety Information - Drug Labeling Changes 1996-
 • FDA: Warning Letters
 • Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts
 • FDA: Adverse Event Reporting System (AERS)
 • Folkehelseinstituttet (FHI): Reseptbasert legemiddelregister
 • SLV: Legemidler under særlig overvåkning
 • WHO: Pharmaceuticals: restrictions in use and availability
 • SLV (Statens legemiddelverk): Preparatomtaler (SPC)
 • Felleskatalogen - LMI (Legemiddelindustriforeningen)
 • Den amerikanske legemiddelkatalogen PDR (Physicians' Desk Reference)
 • FDA: Nye krav til forskrivningsinformasjon
 • FDA: Investigational Human Drugs: Clinical Investigator Inspection List (CLIIL)
 • FDA: Postmarketing Study Commitments
 • WHO (World Health Organization)
 • Health Action International Foundation (HAI)
 • Apotekforeningen
 • Public Citizen's Health Research Group: www.worstpills.org
 • E-drug
 • Drug Safety Information - FDA's Communication to the Public
 • FDA Talk Paper
 • FDA Advisory Committee
 • The FDA and Drug Safety - A Proposal for Sweeping Changes - Arch Intern Med. 2006;166:1938-1942
 • Pakningsvedlegg som tekst-til-tale eller blindeskrift - telefon 800 35 550