Om interessekonflikter

Som mediaekspert nekter han for enhver interessekonflikt. Han fortalte BMJ: "Jeg tror disse legemidler er svært nyttige og jeg har også arbeidet for Johnson and Johnson og Glaxo (firmaer som produserer konkurrerende behandlinger). Jeg har ikke forsøkt å skjule noe som helst. Men du kan ikke nevne alle dine økonomiske tilskudd og forbindelser hver gang du opptrer på fjernsyn eller hver gang du blir sitert, der er bare ikke nok tid til det." (How the media caught Tamiflu. BMJ 2005;331:1277)

En slanket og skjev fremstilling av det totale kunnskapsgrunnlaget (BMJ 2014;348:g2695 (10 April 2014) )

BMJ open data campaign (BMJs kampanje for åpne data) (bmj.com/tamiflu)

Tema: Svineinfluensa og antivirale midler (SLV) (Nasjonalt folkehelseinstitutt (fhi.no)) (FDA) (WHO)

Tamiflu inget vaccin (lakemedelsverket.se 1.2.2008)

FDA ändrar varningstexten på Tamiflu och Relenza (lakemedelsvarlden.se 28.11.2007)

FDA ønsker advarsler på influensalegemidler for barn (forbes.com 23.11.2007)

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet avviser at fugleinfluensa-medisinen Tamiflu skal ha skadelige bivirkninger. (...) et usedvanlig trygt legemiddel, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen (...) - Ingen grunn til uro, med andre ord? - Absolutt ikke. (tv2.no 12.11.2005)

FDA to parents: Watch for 'abnormal behavior' onTamiflu
(cnn.com 14.11.2006)

Emergency Use Authorization of Tamiflu (oseltamivir) (cdc.gov 4.8.2009)

- En slanket og skjev fremstilling av det totale kunnskapsgrunnlaget (- De manglende data som koster 20 milliarder dollar )

Editor's Choice (Redaktørens valg)
The missing data that cost $20bn (De manglende data som koster 20 milliarder dollar)
BMJ 2014;348:g2695 (10 April 2014)
Markedsføring er det du bruker når produktet ikke er bra, sa Edward Land, vitenskapsmann og oppfinner av Polaroid instant kamera. Den samme oppfatningen fylte Tom Jefferson hode da han startet å revurdere sine første konklusjoner av neuraminidasehemmere og risikoen for influensakomplikasjoner og sykehusinnleggelser (doi: 10.1136/bmj.g2227). Keiji Hayashi, en japansk forsker, varslet ham om eksistensen av upubliserte studier, studier som ikke var inkludert i hans Cochrane-gjennomgang i 2006. Fra å stole på litteraturen, forskere og firmaer, ble Jefferson svært skeptisk. Mange studier var ikke publisert, data ble ikke delt, og beslutninger om kjøp, lagring og bruk av legemidler var basert på en slanket og skjev fremstilling av det totale kunnskapsgrunnlaget. (Marketing is what you do when your product is no good, said Edward Land, scientist and inventor of the Polaroid instant camera. The same notion filled Tom Jefferson’s head when he began to reappraise his initial conclusions about neuraminidase inhibitors and the risk of influenza complications and hospital admissions (doi:10.1136/bmj.g2227). Keiji Hayashi, a Japanese researcher, alerted him to the existence of unpublished trials, trials that were not included in his Cochrane review of 2006. From trusting the literature, researchers, and companies, Jefferson moved to a position of deep scepticism. Many trials were unpublished, data weren’t shared, and decisions on purchasing, stockpiling, and using the drugs were based on a slim and skewed representation of the total evidence base.)

De reviderte Cochrane-gjennomganger, som var basert på de fullstendige data fra kliniske studier, konkluderer med at nytten av legemidlene ikke oppveier skadene (doi: 10.1136/bmj.g2547, doi: 10.1136/bmj.g2545). En analyse av observasjonsstudier finner at de er mangelfulle (doi: 10.1136/bmj.g2371). Således er over 20 milliarder dollar av offentlige midler blitt brukt på lagring av legemidler med usikker nytteverdi, hvor beslutninger er basert på ufullstendige data. (The revised Cochrane reviews, which were based on the full clinical trial data, conclude that the benefits of the drugs don’t outweigh the harms (doi:10.1136/bmj.g2547; doi:10.1136/bmj.g2545). An analysis of the observational studies finds that they are inconclusive (doi:10.1136/bmj.g2371). So, over $20bn of public money has been spent on stockpiling drugs of uncertain benefit, and decisions were based on incomplete data.)

(Anm: NRK: Tamiflu redder liv (nrk.no 31.3.2014) (Dagsrevyen 21 - 02:07).)

- Influensasesongen nærmer seg slutten – 13 smittede så langt. (- Halvveis i sesongen, ble det registrert tre tilfeller.)

(Anm: Influensasesongen nærmer seg slutten – 13 smittede så langt. Hvert år smittes rundt 500.000 personer med influensa i Norge. Så langt denne sesongen har det vært påvist totalt 13 smittetilfeller. – Det er ekstremt lavt. Jeg kan ikke huske at det noen gang har vært så lavt som nå, sier professor og influensaforsker Rebecca Jane Cox ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus til NTB. Vanligvis starter influensasesongen smått i uke 40 og varer til rundt uke 20. Det betyr at vi nå går inn i den siste femtedelen av sesongen nesten helt uten smittetilfeller. Sist gang det ble registrert et nytt smittetilfelle, var i februar, opplyser Folkehelseinstituttet i sin forrige ukesrapport. Det var også det eneste smittetilfellet den måneden. I slutten av januar da Norge vanligvis ville vært rundt halvveis i sesongen, ble det registrert tre tilfeller. (dagsavisen.no 4.4.2021).)

- Cochrane-gransker saksøker Roche for å hevde at Tamiflu kan minske influensapandemi. En britisk epidemiolog og Cochrane Collaboration-forsker saksøker legemiddelfirmaet Roche i USA og hevder at den bedrog føderale og statlige myndigheter med falske påstander om at dets antivirale legemiddel oseltamivir (Tamiflu) kan være et kraftig verktøy for å dempe en influensapandemi. (- Tom Jefferson, en hyppig bidragsyter til The BMJ, saksøker, som en privat varsler (whistleblower) for 1,5 milliarder dollar (1,1 milliarder pund; 1,4 milliarder euro), omtrent det beløpet som amerikanske offentlige helsemyndigheter brukte til å bygge opp sitt pandemiske lager av oseltamivir.) (- “Tamiflu kan forårsake betydelige bivirkninger hos pasienter.) (- Jeg tok ut dette søksmålet fordi jeg følte at så mange, inkludert den amerikanske regjeringen, har blitt villedet av det jeg anfører i klagen om falske påstander om Tamiflus effektivitet for pandemibruk.")

(Anm: Cochrane reviewer sues Roche for claiming Tamiflu could slow flu pandemic. A UK epidemiologist and Cochrane Collaboration researcher is suing the drug company Roche in the US, claiming that it defrauded federal and state governments by falsely claiming that its antiviral drug oseltamivir (Tamiflu) could be a powerful tool in mitigating a flu pandemic. Tom Jefferson, a frequent contributor to The BMJ, is suing as a private whistleblower for $1.5bn (£1.1bn; €1.4bn), roughly the amount that US public health authorities spent building up their pandemic stockpile of oseltamivir. The stockpile is still maintained today, though recent purchases have involved generic versions, as Tamiflu’s main patent expired in 2016. Should Jefferson win, he would be awarded up to 30% of any monies recovered, while the rest would be returned to public coffers. (...) “Tamiflu can cause significant adverse effects in patients. I brought this suit because I felt so many, including the US government, have been misled by what I allege in the complaint are false statements about Tamiflu’s efficacy for pandemic use.”(...) The US government intervenes to take over as plaintiff in about a quarter of whistleblower lawsuits brought under the False Claims Act. But the whistleblower can still recover money for the government even when it does not intervene. BMJ 2020;368:m314 (Published 27 January 2020).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

– Tamiflu inte särskilt verksamt. (– Enligt Sue Hill, chef för avdelningen Essential Medicines and Health Products på WHO, har oberoende studier till och med visat att inga liv alls räddas.)

(Anm: Tamiflu inte särskilt verksamt. I praktiken finns det inget alternativ till influensamedicinen Tamiflu. WHO:s beslut att gradera ner läkemedlet ändrar ingenting i Sverige, säger statsepidemiolog Anders Tegnell. (…) Tidigare har man trott att läkemedlet kunde rädda en svårt sjuk person per sju behandlade medan det nu har visat sig bara rädda en av 21 eller ännu färre behandlade. Enligt Sue Hill, chef för avdelningen Essential Medicines and Health Products på WHO, har oberoende studier till och med visat att inga liv alls räddas. – Efter nästan tio år visar nu den samlade kunskapen att effekten av medicinen inte alls var så stor som vi först trodde, säger Sue Hill till Vetenskapsradion. (lakemedelsvarlden.se 24.7.2017).)

(Anm: Effect of Oseltamivir on Viral Shedding, Illness, and Household Transmission of Influenza Larry M. Baddour, MD reviewing Cheung DH et al. J Infect Dis 2015 Aug 1. Larry M. Baddour, MDOseltamivir reduced the duration of symptoms but not the duration of viral shedding or the risk for household transmission of influenza. NEJM 2015 (August 12, 2015).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Oseltamivir, amantadine, and ribavirin combination antiviral therapy versus oseltamivir monotherapy for the treatment of influenza: a multicentre, double-blind, randomised phase 2 trial. Summary Background Influenza continues to have a substantial socioeconomic and health impact despite a long established vaccination programme and approved antivirals. Preclinical data suggest that combining antivirals might be more effective than administering oseltamivir alone in the treatment of influenza. (…) Interpretation Although combination treatment showed a significant decrease in viral shedding at day 3 relative to monotherapy, this difference was not associated with improved clinical benefit. More work is needed to understand why there was no clinical benefit when a difference in virological outcome was identified. Lancet Infect Dis. 2017 Sep 22. pii: S1473-3099(17)30476-0.)

- Derfor virker ikke Tamiflu. Under svineinfluensaen ble legemiddelet gjort reseptfritt. (- Tamiflu virker ved å hemme virusdannelsen i kroppen, slik at det dannes færre viruspartikler, forteller Madsen.)

(Anm: Derfor virker ikke Tamiflu. Under svineinfluensaen ble legemiddelet gjort reseptfritt. Da svineinfluensaen herjet i Norge i 2009 og 2010, valgte norske myndigheter å gjøre influensamedisinen Tamiflu midlertidig reseptfri. Målet var å lette håndteringen av pandemien ved å gjøre legemiddelet mer tilgjengelig. I disse dager herjer en ny pandemi. Et tidligere ukjent coronavirus har så langt tatt over 5000 menneskeliv, og det er bekreftet mer enn 136 000 smittetilfeller på verdensbasis. Viruset kan ifølge FHI føre til luftveisinfeksjon, og gir symptomer som likner de man ser ved forkjølelse og influensa, som feber og sår hals. (…) Brukes på sykehjem Tamiflu er utviklet av legemiddelfirmaet Roche, og ble godkjent i USA og Europa i henholdsvis 1999 og 2002. - Tamiflu virker ved å hemme virusdannelsen i kroppen, slik at det dannes færre viruspartikler, forteller Madsen. Man har såpass mye informasjon om strukturen på coronaviruset, at man vet at Tamiflu ikke vil virke, utdyper han. (…) TETT PÅ TAMIFLU: Steinar Madsen er i dag medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Da svineinfluensaen herjet, var han avdelingsoverlege samme sted, og uttalte seg om Tamiflu i pressen. (dagbladet.no 16.3.2020).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om hvorvidt Tamiflu hindrer influensadødsfall gjenopptas etter ny analyse

Debate on whether Tamiflu prevents flu deaths reignites after new analysis (Debatten om hvorvidt Tamiflu hindrer influensadødsfall gjenopptas etter ny analyse)
BMJ 2016;353:i3077 (Published 01 June 2016)
A new analysis of data from trials of oseltamivir (Tamiflu) has reopened the debate over whether the drug reduces deaths from H1N1 influenza. (En ny analyse av data fra studier med oseltamivir (Tamiflu) har gjenåpnet debatten om hvorvidt stoffet reduserer dødsfall fra H1N1 influensa.)

Studien utført av Cochrane Tamiflu team fant ingen effekt på dødelighet,1 dette i motsetning til en meta-analyse utført i 2014 av PRIDE-konsortiet ved University of Nottingham, som konkluderte med at legemidlet redder liv.2 (Conducted by the Cochrane Tamiflu team, the study found no effect on mortality,1 in contrast with a 2014 meta-analysis conducted by the PRIDE consortium at the University of Nottingham, which concluded that the drug did save lives.2)

The two groups have already crossed swords when the PRIDE study was published and was immediately criticised by the statistician Mark Jones, who is the lead author of the relevant chapter in the new Cochrane analysis. Those who have closely followed the controversy may not, therefore, be surprised at the Cochrane findings.

Forskjellen mellom de to teamene er relatert til metodene de brukte for å analysere dataene og særlig om hvorvidt PRIDE-teamet tok tilbørlig hensyn til tidsavhengig skjevheter som oppstår når behandling med oseltamivir er feilaktig antatt å ha startet så snart pasienten var innlagt på sykehus. (The difference between the two teams hangs on the methods they used to analyse the data and, in particular, on whether the PRIDE team took proper account of time dependent bias—the skew that occurs when treatment with oseltamivir is incorrectly assumed to have begun as soon as the patient was admitted to hospital.)

Som et resultat av tiden som går etter innleggelse, men før legemidlet ble inntatt, kan betraktes som behandlingstiden når det faktisk ikke var behandling. Det kan bevises matematisk at unnlatelse av å ta hensyn til denne tapte tiden alltid forskjønner behandlingsalternativet: bias går alltid ut på å få behandlingen til å se bedre ut enn den er. (…) (As a result, time that elapsed after admission but before the drug was taken can be considered to be treatment time, when in fact no treatment occurred. It can be proved mathematically that failure to account for this lost time invariably flatters the treatment option: the bias is always in the direction of making the treatment look better than it was.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Forskningsresultatene du ikke får se | Jan-Ole Hesselberg, psykologspesialist og ledende fagsjef, ExtraStiftelsen. Selv om forskningsinstitusjoner og legemiddelfirmaer ikke føler at resultatene er publiseringsverdige, så bør det ikke være opp til dem å avgjøre om de er det. (...) «Legevitenskapen er ødelagt. Og jeg tror oppriktig at hvis pasienter og offentligheten noensinne forstår fullt ut hva som er blitt gjort mot dem – hva leger, akademikere og regulerende myndigheter har tillatt – så vil de bli sinte.» (aftenposten.no 1.6.2016).)

(Anm: A Cold or The Flu? How to Tell the Difference (medicinenet.com 19.7.2016).)

(Anm: Vil at all forskning skal fram i lyset.18. oktober arrangerer ExtraStiftelsen et forskningsseminar der temaet er offentliggjøring av forskningsresultater. (dagensmedisin.no 14.10.2016).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen afviser behov for ny uafhængig myndighed. Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz, mener cochrane-forskere trækker deres konklusioner for vidt i et studie, som viser at industrien i højere grad publicerer positive resultater end offentligt finansierede forskere. (pharmatimes.com 8.3.2017).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013.)

(Anm: Cochrane review questions effectiveness of neuraminidase inhibitors BMJ 2014;348:g2675 (Published 10 April 2014).)

- WHO nedgraderer status Tamilflu (oseltamivir).

(Anm: Editorials. WHO downgrades status of oseltamivir. Important lessons from the Tamiflu story. Oseltamivir (Tamiflu) was approved by the US Food and Drug Administration in 1999 for the treatment of uncomplicated influenza within 48 hours of the onset of symptoms. The manufacturer’s press release stated that the drug was studied in two randomised trials enrolling a total of 849 patients with influenza and reported a 1.3 day mean reduction in the duration of symptoms.1 The drug was described as safe, with less than 1% of patients discontinuing it because of adverse effects. It was approved by the European Medicines Agency in 2002.2 (…) A meta-analysis published in 2013 found only a 20 hour mean reduction in symptoms and no evidence of a reduction in the likelihood of pneumonia, hospital admission, or complications requiring an antibiotic.15 Jefferson’s Cochrane review, using an even larger set of unpublished studies, confirmed these findings and provided additional evidence of the drug’s harms, such as nausea (number needed to harm=28), vomiting (NNH=22), and psychiatric events (NNH=94).16 Individual patient data have still not been made available to researchers. Withholding these data was a serious breach of research ethics by Roche: suppressing information obtained from patients enrolled in trials of a then experimental drug, who thought that they were contributing to the medical knowledge base.BMJ 2017;358:j3266 (Published 12 July 2017).)

(Anm: Cochrane: Tamiflu-effekt mangler dokumentation (medwatch.dk 11.4.2014).)

(Anm: Mark Jones’s reply to Myles and Leonardi-Bee’s response to his critique of their paper reported in The BMJ. BMJ 2014;348:g3001 (30 April 2014).)

(Anm: England’s chief medical officer asks for review of drug evaluation in wake of statins controversy. The Academy of Medical Sciences, the independent body that represents UK medical science, will carry out a review of the way evidence on drugs is evaluated, after the chief medical officer for England expressed concern that recent controversies had damaged the public’s faith in the way research was carried out and presented. BMJ 2015;350:h3300 (Published 16 June 2015).)

- Influensamedisin er bortkastet

- Influensamedisin er bortkastet
side2.no 10.4.2014
Legemiddelet Tamiflu får kritikk i ny rapport

Ny rapport sår ytterligere tvil rundt effekten av utbredt legemiddel mot influensa.

En ny undersøkelse hevder at Tamiflu har liten eller ingen effekt når det gjelder å forhindre spredning av forskjellige typer influensa. Legemiddelet skal heller ikke være effektivt mot komplikasjoner knyttet til influensa, slik som lungebetennelse.

Tamiflu ble blant annet distribuert ut i store volum her til lands under utbruddet av H1N1, populært kalt svineinfluensa. Også under utbruddet av H5N1, eller fugleinfluensa, ble medisinen distribuert bredt blant den norske befolkningen.

Liten effekt
Legemiddelet er ingen vaksine, men brukes for å behandle sykdommen blant de som allerede er smittet. Dette er derimot ikke første gang det rettes kritikk mot Tamiflu.

Allerede i 2009 publiserte British Medical Journal en undersøkelse som sådde tvil om effekten av legemiddelet ved influensakomplikasjoner. Nå har The Cochrane Collaboration, et uavhengig nettverk av helsepersonell og forskere, publisert en ny rapport som sår ytterligere tvil rundt nytteeffekten av Tamiflu.

I undersøkelsen hevdes det at legemiddelet verken hindrer spredning av influensa, eller bidrar til å redusere forekomsten av farlige komplikasjoner hos influensapasienter. (...)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Multisystemsvikt: historien om legemidler mot influensa

Multisystem failure: the story of anti-influenza drugs (Multisystemsvikt: historien om legemidler mot influensa)
BMJ 2014;348:g2263 10 April 2014)
Sist år fikk Cochrane-teamet, med hjelp av BMJs åpne datakampanje, endelig tilgang til fullstendige kliniske studierapporter for neuraminidasehemmere. Tom Jefferson og Peter Doshi forklarer hva den nye systematiske gjennomgangen fant og hvordan en rekke feil førte til at beslutninger om disse legemidlene ble fattet uten de fullstendige bevis (Last year the Cochrane team, with the help of the BMJ’s open data campaign, finally got access to full clinical study reports on neuraminidase inhibitors. Tom Jefferson and Peter Doshi explain what the new systematic review found and how a series of failures meant that decisions about these drugs were made without the full evidence)

(Anm: Legemiddelutprøvning, legemiddelkontroll og legemiddelkriminalitet. (mintankesmie.no).)

- Legemiddelverket: – Tamiflu er nyttig og viktig

Legemiddelverket: – Tamiflu er nyttig og viktig
abcnyheter.no 10.4.2014
OMSTRIDT: Debatten rundt virkningen av influensamedisinen Tamiflu raser videre. Det norske Legemiddelverket mener medisinen er viktig for forebygging. (...)

Legemiddelverket er medisinen viktig å ha på lager på grunn av dens forebyggende effekt. (...)

– Rapporten endrer ikke vårt syn på Tamiflu som et viktig og nyttig legemiddel, sier medisinsk direktør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til ABC Nyheter. (...)

Forskerne er kritiske til at så store pengesummer er brukt på legemiddelet, og mener legemiddelmyndighetene har gjort sine vurderinger av Tamiflu på feil grunnlag. Rapporten legger ikke skylden på én enkel aktør, men uttaler at både produsenter og helsemyndighetene må ta sin del av ansvaret. Legemiddelselskapet Roch, som produserer Tamiflu, er uenige i konklusjonene i Cochrane-rapporten. (...)

– Helt feil
Steinar Madsen i Legemiddelverket sier de er enige i noen av funnene i Cochrane-rapporten.

– Når du først har fått influensa og tar Tamiflu innen to dager, så er det riktig at det forkorter sykdomsforløpet med rundt en halv dag, sier han og fortsetter:

– Men det vi definitivt ikke er enig i, er at legemiddelmyndighetene har gjort sine vurderinger uten å ha sett alle de kliniske studiene. Det er helt feil. Jeg er overrasket over at de går ut med denne påstanden, dette kunne de lett fått avkreftet hvis de tok kontakt med europeiske legemiddelmyndigheter.

Ifølge Madsen har Tamiflu blitt fulgt opp og revurdert flere ganger siden det ble godkjent for bruk i 2002. (...)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Legemidler som roer ned ‘cytokin storm’ kan redusere COVID-19 dødeligheten. En observasjonsstudie finner at pasienter på respiratorer som fikk et legemiddel som demper overdreven immunrespons, hadde 45 % lavere risiko for å dø sammenlignet med kontrollere. (- Leger foreskriver vanligvis legemidlet kalt tocilizumab for revmatoid artritt, (revmatisk leddgikt) en smertefull tilstand der en persons immunsystem angriper deres ledd.)

(Anm: Drug that calms ‘cytokine storm’ may reduce COVID-19 mortality. An observational study finds that patients on ventilators who received a drug that dampens excessive immune responses had a 45% lower risk of dying compared with controls. Despite being twice as likely to develop secondary infections, patients who received a single dose of the immune suppressing drug appeared to have a better chance of survival, researchers at the University of Michigan discovered. Doctors usually prescribe the drug, called tocilizumab, for rheumatoid arthritis, a painful condition in which a person’s immune system attacks their joints. The immune system of people with COVID-19, the illness that the coronavirus SARS-CoV-2 causes, can also go into overdrive, producing excessive quantities of immune signaling molecules called cytokines. (medicalnewstoday.com 19.7.2020).)
(Anm: Tocilizumab for treatment of mechanically ventilated patients with COVID-19, Clinical Infectious Diseases. Clinical Infectious Diseases 2020 ciaa954. (Published: 11 July 2020).)

(Anm: Risiko for alvorlig leverskade ved bruk av tocilizumab (RoActemra). Det er observert alvorlige tilfeller av leverskader hos pasienter som er behandlet med tocilizumab, inkludert hepatitt, gulsott og akutt leversvikt. (legemiddelverket.no 1.7.2019).)

(Anm: Tocilizumab in patients with severe COVID-19: a retrospective cohort study. The Lancet Rheumatology 2020 (Published:June 24, 2020).)

(Anm: RoActemra (felleskatalogen.no).)

(Anm: Tocilizumab, also known as atlizumab, is an immunosuppressive drug, mainly for the treatment of rheumatoid arthritis (RA) and systemic juvenile idiopathic arthritis, a severe form of arthritis in children. It is a humanized monoclonal antibody against the interleukin-6 receptor (IL-6R). Interleukin 6 (IL-6) is a cytokine that plays an important role in immune response and is implicated in the pathogenesis of many diseases, such as autoimmune diseasesmultiple myeloma and prostate cancer. It was developed by Hoffmann–La Roche and Chugai.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: COVID-19: Tocilizumab / Risk in Young Adults / TB, Malaria, HIV Risk. (…) Tocilizumab: Among patients with COVID-19 who required mechanical ventilation, receipt of tocilizumab was associated with a 45% lower mortality risk relative to not receiving it, according to an observational study in Clinical Infectious Diseases. Researchers studied roughly 150 patients. Roughly half received tocilizumab, an interleukin-6 receptor antagonist. During a median follow-up of 47 days, tocilizumab was associated with a higher rate of superinfections (54% vs. 26%), mostly driven by ventilator-associated pneumonia; however, tocilizumab patients who had a superinfection didn't have higher mortality rates than those without a superinfection. Tocilizumab recipients had lower 28-day mortality rates than other patients (18% vs. 36%). (NEJM 2017 (July 13, 2020).)

- Uventede resultater i nye COVID-19 'Cytokine Storm' data. Immunsystemets overaktivering kjent som en "cytokin storm" spiller ikke en viktig rolle i mer alvorlige COVID-19 utfall, ifølge uventede funn i ny forskning.

(Anm: Unexpected Results in New COVID-19 'Cytokine Storm' Data. The immune system overactivation known as a "cytokine storm" does not play a major role in more severe COVID-19 outcomes, according to unexpected findings in new research. The findings stand in direct contrast to many previous reports. "We were indeed surprised by the results of our study," senior study author Peter Pickkers, MD, PhD, told Medscape Medical News. In a unique approach, Pickkers and colleagues compared cytokine levels in critically ill people with COVID-19 to those in patients with bacterial sepsis, trauma, and after cardiac arrest. "For the first time, we measured the cytokines in different diseases using the same methods. Our results convincingly show that the circulating cytokine concentrations are not higher, but lower, compared to other diseases," said Pickkers, who is affiliated with the Department of Intensive Care Medicine at Radboud University Medical Center in Nijmegen, the Netherlands.
The team's research was published online on September 3 in a letter in JAMA. (medscape.com 10.9.2020).)

(Anm: Cytokine Levels in Critically Ill Patients With COVID-19 and Other Conditions. An abnormally strong proinflammatory response known as “cytokine storm” may play an important role in the pathophysiology of coronavirus disease 2019 (COVID-19), although cytokine storm remains ill defined.1 Sinha and colleagues2 reported that although IL-6 levels are elevated in severe COVID-19, they are lower than levels usually observed in (non–COVID-19) acute respiratory distress syndrome (ARDS). However, this comparison is limited by the use of different assays, which are not well standardized.3 We compared cytokine levels in critically ill patients with COVID-19 vs levels in patients with other critical illnesses. JAMA 2020 Sep 3.)

- Femti plutselige dødsfall kan ha sammenheng med sentral undertrykkelse.

Fifty sudden deaths may be related to central suppression
BMJ 2007;335:59 (14 July)
(...) Thus adverse reactions to oseltamivir may be roughly classified into three groups: (a) sudden onset reactions related to central suppressive action of oseltamivir-P during cytokine storm, including sudden death, abnormal behaviours, and other sudden neuropsychiatric disorders3 4; (b) late onset reactions such as pneumonia, sepsis, hyperglycaemia, and late onset neuropsychiatric disorders possibly related to inhibition of human cytosolic neuraminidase (sialidase) activity by oseltamivir carboxylate5; and (c) allergic reactions and others. (...)

(Anm: Tamiflu (oseltamivir), Relenza (zanamivir) etc. (influensabehandling) (mintankesmie.no).)

- IVW: Sterk immunrespons kan stå bak dødsfall av svineinfluensa.

IVW: Strong Immune Response Could Be Behind Swine Flu Deaths
medpagetoday.com 30.4.2009
CANNES, France, April 30 -- In the absence of hard data about what is killing swine flu victims in Mexico and why the virus seems to be attacking younger adults, researchers here speculated that it could have to do with the body's immune response.

Younger adults have a much stronger immune response to invading pathogens than young children and older adults, said Robert Webster, Ph.D., of St. Jude Children's Research Hospital in Memphis, at the conference on Influenza Vaccines for the World.

It's this exaggerated response -- called "cytokine storm" or hypercytokinemia -- that may be causing death more frequently in younger adults, he said. (...)

(Anm: cytokine; cytokin; polypeptid som blir utsende av makrofagar, T-lymfocyttar og andre celler i immunforsvaret; dei tener som intercellulære signalmolekyl, stundom som vevshormon; dei har mange ulike biologiske verknader, blir framstilte med rekobinantteknikk og utprøvde som legemiddel mot kreft, virussjukdommar, leukemi m v; viktige cytokin: interleukin, tumornekrosefaktor, CSF, interferon, PDGF, transformerande vekstfaktor; fibroblast vekstfaktor, angiogenese faktor, thymosin, kjemokin; mange cytokin er koda for av gen på kromosom 5; jf veksthormon/prolaktin-reseptorar og cytokinreseptorar EN cytokine ET [gr kytos holt kjerald, celle + kinesis rørsle] Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

- Tamiflu er en ren bløff - ifølge professor Peter C. Gøtzsche - leder av Cochrane instituttet. Professoren ved det anerkjente instituttet sier at "regjeringer verden over er blitt lurt til å bruke skattebetalernes penger på noe, som ut fra hva vi vet, ikke er bedre enn en aspirin"

(Anm: Tamiflu er en ren bløff - ifølge professor Peter C. Gøtzsche - leder av Cochrane instituttet. Professoren ved det anerkjente instituttet sier at "regjeringer verden over er blitt lurt til å bruke skattebetalernes penger på noe, som ut fra hva vi vet, ikke er bedre enn en aspirin" For noen dager siden stod professor Peter C. Gøtzsche fram på svensk TV og hevdet at Tamiflu var en bløff og et gigantisk tyveri av skattebetalernes penger. Befolkningen i Norge og mange andre land har fått høre at Tamiflu skulle hindre influensavirus å spre seg i kroppen, og har valfartet til apotek for å kjøpe vidundermiddelet. Siden 2011 har WHO sett på Tamiflu som en av verdens viktigste medisiner. Siden Tamiflu kom på markedet har det solgt for over 80 milliarder svenske kroner. Produsenten Roche har (ifølge SVT) markedsført medisinen som noe som skulle kunne forhindre mennesker fra å bli smittet ved en influensapandemi, samt minske risikoen ved alvorlige komplikasjoner av influensa og lungebetennelse. Ifølge professor Gøtzsche har ikke Cochrane instituttet klart å bekrefte at det som Roche påstår om Tamiflu, faktisk stemmer. Her er en uttalelse fra professor Gøtzsche (fra intervjuet i SVT): "Så vidt vi kan se finnes det ingen støtte til disse påstandene. Roche sier at det finnes i upubliserte studier, men vi er jo ikke så dumme at vi tror at disse fantastiske effektene finnes i upubliserte studier. For dersom det var tilfellet ville Roche ha publisert studiene. De hadde jo vært verdifulle i markedsføringen." Cochrane instituttet krever nå å få innsyn i studiene til Roche. De får støtte til dette kravet bla. fra British Medical Journal. (dagsavisen.no 24.3.2003).)

- Solhatt hjelper bedre mot influensa enn Tamiflu

- Solhatt hjelper bedre mot influensa enn Tamiflu
side2.no 1.6.2015
(…)  - Studien viser at det er de gruppene som kan ha nedsatt immunforsvar som hadde aller best nytte av solhatt, sier lege og øre- nese-hals-spesialist Andreas Schapowal.

Han er en uavhengig lege fra Sveits, som mener solhatt har god virkning på immunsystemet. (…)

- Studien viser at komplikasjoner ved influensa er større ved bruk av Tamiflu enn Echinaforce, dessuten er det mange som heller vil bruke et naturprodukt enn kjemikalier, sier lege Peter Fisher i sitt innlegg. 

Han påpeker dog at dette kun er en enkeltstudie og at det trengs flere studier. (…)

I korte trekk viser studien at i gruppen som hadde blitt utsatt for Tamiflu forekom bivirkninger som lungebetennelse, bihulebetennelse og bronkitt i 6,5 prosent av tilfellene, sammenlignet med gruppen som hadde fått Echinaforce Hot Drink, hvor bivirkningene forekom  kun i 2,5 prosent av tilfellene. (…)

  - Selv om det kan se ut som solhatt kan være like effektiv som Tamiflu i denne studien er det nok mer et tegn på at virkningen av begge behandlingene er ganske beskjeden, sier Madsen.

Han forteller at hos ellers friske personer anbefales ingen legemiddelbehandling av influensa utover febernedsettende ved behov. (…)

- Tamiflu kan hindre smittespredning av influensa, mener Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk. (...)

(Anm: The surprising reason you feel awful when you're sick - Marco A. Sotomayor (ed.ted.com).)

- Tamifluforsøkene

The Tamiflu trials (Tamifluforsøkene)
Editorial
BMJ 2014;348:g2630 (Published 10 April 2014)
Progress towards data sharing but many battles still to fight

This week sees the publication of the updated Cochrane systematic review on the neuraminidase inhibitors oseltamivir and zanamivir.1 The review, which is also reported in two papers published in The BMJ,2 3 provides the most complete analysis so far of what is known from randomised trials about the effectiveness and safety of these antiviral drugs. It is also the culmination of a four and a half year battle for access to the raw data from industry funded trials of oseltamivir, a drug on which the world has spent billions of dollars.4(...)

(Anm: Tamiflu: “a nice little earner” BMJ 2014;348:g2524(10 April 2014).)

(Anm: Oseltamivir: another case of regulatory failure? BMJ 2014;348:g2591(10 April 2014).)

(Anm: Oseltamivir: the real world data BMJ 2014;348:g2371(10 April 2014).)

(Anm: Tug of war for antiviral drugs data BMJ 2014;348:g2227(10 April 2014).)

- Virker Tamiflu (oseltamivir) ved influensa? (- Cochrane dömer ut Tamiflu)

Cochrane dömer ut Tamiflu
lakemedelsvarlden.se 10.4.2014
Tamiflu förkortar influensasymtomen med drygt en halv dag men det finns inga klara bevis för att det antivirala läkemedlet minskar antalet sjukhusinläggningar, enligt en ny översikt från Cochrane.

Nyttan av behandling med neuraminidashämmare som Tamiflu och Relenza mot influensa har ifrågasatts under en tid. Redan 2009 ifrågasatte en Cochraneanalys effektiviteten hos det antivirala läkemedlet Tamiflu, oseltamivir. Cochranegruppen menade att analysen inte heller var fullständig då många studier var opublicerade. Läkemedelsföretaget Roche lovade då att göra allt studiematerial tillgängligt. Men när så inte skedde gick Cochrane och tidskriften BMJ under 2012 ihop om en kampanj för att få Roche att göra all studiedata kring Tamiflu tillgängligt. En av anledningarna var att många länder har stora mängder Tamiflu i pandemilager och att det därför var angeläget att veta om läkemedlet var effektivt. Efter några månader gick läkemedelsföretaget med på kraven och gav Cochrane tillgång till all studiedata.

Nu har Cochrane utvärderat studierna och publicerat nya analyser av Tamiflu och Relenza. Roche publicerade nyligen en studie i Lancet som hävdade att behandling med Tamiflu under H1N1-pandemin 2009 minskade risken för dödsfall. Någon sådan riskminskning kan inte Cochrane se. (...)

Inte heller Relenza, zanamivir, som marknadsförs av GSK har någon effekt på sjukhusinläggningar, komplikationer eller dödsfall i influensa. Läkemedlet förkortar tiden man är sjuk i influensa med drygt en halv dag, men minskar inte heller spridningen av viruset.

Forskarna har för första gången haft alla 83 Tamiflustudier tillgängliga. Men de anser att många av studierna inte håller måttet och exkluderade dem från analysen. Bland annat fanns det många olika definitioner av influensa, osäkerheter i hur biverkningar rapporterades och placebo som innehöll substanser som kan ge biverkningar.

Slutsatsen är att riktlinjerna för neruaminidashämmare vid influensa bör ses över, anser författarna.
Roche skriver i ett uttalande att man verkligen inte håller med om Cochranes slutsatser. (...)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Big pharma produserer ofte misvisende data om legemidler, og dette er noen ganger beslektet med kriminell aktivitet

Access to Tamiflu trials (Tilgang til Tamiflu-forsøk)
Roche fortsetter å trenere tilgangen til Tamiflu-data (Roche continues to drag its feet on access to Tamiflu data)
BMJ 2013;346:f3001 (15 May 2013)
Fire år etter at det først ble lovet (men ikke oppfylt) tilbyr Roche nok en gang Cochrane-forskere tilgang til sin forsøksrapporter for Tamiflu. Men Roche tilbyr ikke full åpenhet: "På linje med EU-loven, vil hver CSR [klinisk studierapport] bli redigert av Roche å sikre pasientkonfidensialitet og beskytte legitime kommersielle interesser."1 Videre sier Roche at siden en fullstendig fase III klinisk studierapport vanligvis består av 2 000-3 000 sider vil redigeringen være en "stor oppgave."1 (Four years after it was first promised (but not fulfilled), Roche is again offering Cochrane researchers access to its trial reports on Tamiflu. But Roche is offering less than full transparency: “In line with European Union law, each CSR [clinical study report] will be edited by Roche to ensure patient confidentiality and to protect legitimate commercial interests.”1 Furthermore, Roche says that, as a full phase III clinical study report typically consists of 2000-3000 pages, redaction will be a “large undertaking.”1)

Dette er løgn og bedrag. I henhold til EUs lovgivning er firmaer forpliktet til å sikre pasientkonfidensialitet i deres kliniske studierapporter. Behovet for å redigere rapportene for å beskytte kommersielle interesser er også en avledningsmanøver. I 2007 klaget vi til den europeiske ombudsmann når European Medicines Agency (EMA) hadde nektet å dele kliniske studierapporter og protokoller med oss. Ombudsmannen inspiserte dokumenter hos EMA, og konkluderte med at de ikke inneholdt kommersielt fortrolig informasjon.2 Ombudsmannen bemerket også at dokumentene ikke identifiserer pasienter ved navn men ved identifikasjonnummer og testkundesenternummer. Følgelig er ingenting blitt redigert i klinisk studierapporter for antidepressiva som vi fikk fra EMA. Dette er hvordan det skal være. (This is smoke and mirrors. According to EU law, companies are obliged to ensure patient confidentiality in their clinical study reports. The need to edit the reports to protect commercial interests is also a red herring. In 2007, we complained to the European ombudsman when the European Medicines Agency (EMA) had refused to share clinical study reports and trial protocols with us. The ombudsman inspected the documents at the EMA and concluded that they did not contain commercially confidential information.2 The ombudsman also noted that the documents did not identify patients by name but by identification and test centre numbers. Accordingly, nothing had been redacted in the clinical study reports on antidepressant drugs we received from the EMA. This is how it should be.)

Det bør således ikke være en "stor oppgave" for Roche å redigere sine studierapporter fordi ingen redigering er nødvendig. Roche bør overlate dem til Cochrane-forskere slik de er. Nå. Før patentet går ut. (Thus, it should not be a “large undertaking” for Roche to edit its study reports because no editing is needed. Roche should hand them over to the Cochrane researchers as they are. Now. Before the patent runs out.)

Big pharma produserer ofte misvisende data om legemidler, og dette er noen ganger beslektet med kriminell aktivitet.3 4 5 Jeg tviler sterkt på at noen legemiddelfirmaer er genuint interessert i å tilby den åpenhet om sine kliniske studier som er nødvendig for at legemidler skal brukes rasjonelt, og som EMA nå gir. (Big pharma often produces misleading data about drugs, and this is sometimes akin to criminal activity.3 4 5 I seriously doubt that any drug company is genuinely interested in providing the transparency about its clinical trials that is needed for drugs to be used rationally, and which the EMA now provides.)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (...) Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds). (statnews.com 22.8.2016).)

- Sviket. (- Presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter.)

(Anm: Brean A. Sjefsredaktør. Sviket. Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. (…) En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter. (…) At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. september 2019.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling.

(Anm: Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling. (...) Kritikerna menar att det finns bevis för att en amerikansk läkemedelsjätte lyckats påverka WHO och få in direkt felaktiga påståenden i dokumenten. (lakemedelsvarlden.se 16.1.2020).)

- Korrupt påvirkning/Purdue & WHO. RAPPORT: AVSLØRING AV FARLIG FIRMAPÅVIRKNING PÅ VERDENS HELSEORGANISASJON (WHO)

(Anm: Corrupting influence/Purdue & the WHO. REPORT: EXPOSING DANGEROUS MANUFACTORER INFLUENCE AT THE WORLD HEALTH ORGANISATION (katherineclark.house.gov.no MAY 22 2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie.

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Leder. Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt BMJ. (Editorials. Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra) BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

New expert group agrees plan to analyse full data on oseltamivir (Ny ekspertgruppe enige om plan for å analysere alle data på oseltamivir (Tamiflu))
BMJ 2013;346:f4022 (20 June 2013)
A multidisciplinary group of scientific experts has developed a plan to analyse data on the influenza drug oseltamivir (Tamiflu) that they hope will provide answers to whether current guidelines on its use need to be amended.

The Multiparty Group for Advice on Science (MUGAS) met for the first time in Brussels on 18 June. It was initiated by four academics: Ab Osterhaus, head of the Institute of Virology at Erasmus MC University in Rotterdam, who also works as a scientific adviser to Roche; Arnold Monto, professor of epidemiology at the University of Michigan; Menno de Jong, of Amsterdam’s Institute for Global Health and Development; and Rich Whitley, from the University of Alabama and an adviser on flu to the Obama administration.

The group, which oseltamivir’s manufacturer, Roche, is funding with an unrestricted grant, was first announced in March.1 (...)

Roche släpper alla data om Tamiflu
dagensmedicin.se 5.4.2013
Efter en lång följetong uppger nu läkemedelsföretaget Roche att man kommer redovisa fullständiga resultat från de klinska prövningarna med influensaläkemedlet Tamiflu.

Beskedet gavs i tisdags den 2 april i ett mejl till det fristående forskarnätverket Cochrane, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Forskare vid Cochrane, bland andra dansken Peter Gøtzsche, har länge beskyllt det schweiziska läkemedelsföretaget för att mörka viktiga resultat gällande Tamiflu, men fram tills nu har Roche vägrat att släppa alla sina studiedata.

I mejlet skriver nu Roche att man först dock måste redigera studieresultaten, bland annat för att trygga patientsekretessen, och att det därför kan ta tid innan alla data kan offentliggöras, uppger Reuters.

Enligt nyhetsbyrån välkomnar forskare vid Cochrane försiktigt beskedet från Roche. Men de varnar också för att företagets redigering kan försvåra tolkningen av resultaten. (...)

Roche offers researchers access to all Tamiflu trials (Roche tilbyr forskere tilgang til alle Tamifluforsøk)
BMJ 2013;346:f2157 (4 April 2013)
More than three years after the Cochrane Collaboration first asked Roche for the full clinical study reports for its influenza drug oseltamivir (Tamiflu), the Swiss company has offered the collaboration access to “all 74 Roche sponsored trials.”

Don MacLean, life cycle leader for Tamiflu at Roche, emailed the Cochrane researchers on 2 April to propose providing data in a staggered approach over the next few months.

“In line with European Union law, each CSR [clinical study report] will be edited by Roche to ensure patient confidentiality and to protect legitimate commercial interests,” he wrote.

A full phase III clinical study report typically consists of 2000 to 3000 pages, and redaction would be a “large undertaking,” he added. (...)

Tamiflu: 14 flu seasons and still questions (Tamiflu: 14 influensasesonger og fremdeles spørsmål)
Editorial (Leder)
BMJ 2013;346:f547 (25 January)
I beste fall, tatt i betraktning at man mangler data, forkorter legemidlet influensasymptomer med én dag (...) (At best, and bearing in mind missing data, the drug shortens flu symptoms by a day)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013.)

Open Data Campaign (Åpne data-kampanje)
Withdraw approval for Tamiflu until NICE has full data
(Trekk tilbake godkjenningen for Tamiflu inntil NICE har alle data)
BMJ 2012;345:e8415 (12 December 2012)
I et åpent brev sendt denne uken til professor Sir Michael Rawlins, leder av National Institute for Health and Clinical Excellence, ber BMJ-redaktør Fiona Godlee ham om å trekke godkjenningen for oseltamivir inntil NICE har mottatt og gjennomgått alle data fra kliniske studier og at anonymiserte data gjøres tilgjengelig for uavhengig granskning. Brevet er det nyeste tilskuddet til BMJs åpne data-kampanje, som har som mål å oppnå en hensiktsmessig og nødvendig uavhengig gransking av data fra kliniske forsøk. Her publiserer vi Fiona Godlee brev og Mike Rawlins svar (BMJ 2012; 345: e8420) (...) (In an open letter sent this week to Professor Sir Michael Rawlins, chairman of the National Institute for Health and Clinical Excellence, BMJ editor Fiona Godlee calls on him to withdraw approval for oseltamivir until NICE has received and reviewed the full clinical trial data and those anonymised data are made available for independent scrutiny. The letter is the latest addition to the BMJ’s open data campaign, which aims to achieve appropriate and necessary independent scrutiny of data from clinical trials. Here we publish Fiona Godlee’s letter and Mike Rawlins’s response (BMJ 2012;345:e8420))

Dear Mike (Kjære Mike )

Jeg ønsker å gratulere deg for alt du har oppnådd med National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) i løpet av de siste 10 årene, nå som din tid som styreleder nærmer seg slutten . Men jeg ønsker også å spørre deg om noe som jeg har blitt mer og mer forvirrende. Hvorfor krever ikke NICE tilgang til alle data fra kliniske studier for et legemiddel når det fattes en beslutning om å godkjenne legemidlet for kjøp hos NHS? Og gitt den europeiske ombudsmannens kjennelse mot at slike data forblir forretningshemmeligheter, hvorfor offentliggjør ikke NICE de fullstendige opplysninger hva deres beslutninger er basert på? (I wanted to congratulate you on all you have achieved with the National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) in the past 10 years, now that your time as its chairman is coming to an end. However, I also wanted to ask you about something that I have found increasingly puzzling. Why does NICE not require access to all the clinical trial data on a drug when it is making a decision to approve the drug for purchase by the NHS? And given the European Ombudsman’s ruling against such data being commercial in confidence, why does NICE not make public the full information on which its decisions are based?)

Jeg spør om dette, som du vet, fordi BMJ har prøvd å hjelpe Cochrane Collaboration om å få full tilgang til dataene for oseltamivir (Tamiflu) for å kunne fullføre en systematisk gjennomgang, som bestilt av National Institute for Health Research (NIHR) i 2009.1 2 3 Roche sa at de hadde en offentlig forpliktelse å gjøre alle kliniske studierapporter tilgjengelige for uavhengig gransking, men har hele tiden unnlatt å oppfylle denne forpliktelsen.4 Sist måned da ble de møtt med et økende offentlig press fremsatte Roche et annerledes og helt utilstrekkelig tilbud, som Cochrane-gruppen med rette har avvist (bmj.com / Tamiflu). Så på vegne av Cochranes granskningssgruppe og publikum, henvender jeg meg nå til deg. (I ask this because, as you will know, the BMJ has been trying to help the Cochrane Collaboration gain full access to the data on oseltamivir (Tamiflu) in order to complete the systematic review commissioned by the National Institute for Health Research (NIHR) in 2009.1 2 3 Roche gave a public commitment to make the full clinical study reports available for independent scrutiny, but has persistently failed to honour that commitment.4 Last month, faced with growing public pressure, Roche made a different and wholly inadequate offer, which the Cochrane group has rightly declined (bmj.com/tamiflu). So on behalf of the Cochrane review group and the public, I am now turning to you.)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013.)

Roche åbner for kompromis om Tamiflu-data
dagenspharma.dk 29.11.2012
Kritikere lægger med støtte fra British Medical Journal pres på Roche for at få udleveret data fra kliniske forsøg med influenzamidlet Tamiflu. (…)

John Bell’s conflict of interest (John Bells interessekonflikter)
BMJ’s open letter to Roche

Michael Richard Baylis, retired orthopaedic surgeon1
BMJ 2012;345:e7701 (13 November 2012)
Han kan ikke ha et "«kongelig» professorat i medisin ved universitetet i Oxford og være styremedlem i et kommersielt legemiddelfirma. Han bør trekke seg fra den ene eller den andre stillingen. (He cannot be the regius professor of medicine at Oxford and board member of a commercial drug company. He should resign from one or the other position.)

(Anm: Godlee F. Clinical trial data for all drugs in current use. BMJ 2012;345:e7304. (29 October.)

Roche should be sued to release data on oseltamivir, says Cochrane leader (Roche bør saksøkes for å få frigitt data for Tamiflu (oseltamivir), sier leder for Cochrane)
BMJ 2012;345:e7658 (12 November)
En ledende Cochrane-forsker foreslår at europeiske regjeringer saksøker legemiddelfirmaet Roche og at leger og andre boikotte firmaets produkter til de har publiserte alle sine data på oseltamivir (Tamiflu). (A leading Cochrane researcher has suggested that European governments should sue the drug firm Roche and that doctors and others boycott the company’s products until it published all its data on oseltamivir (Tamiflu).)

Peter Gøtzsche, leder av Nordic Cochrane Centre i København, responderer i et åpent brev til Roche fra BMJ sin sjefsredaktør, Fiona Godlee. (Peter Gøtzsche, head of the Nordic Cochrane Centre in Copenhagen, was responding to an open letter to Roche from the BMJ’s editor in chief, Fiona Godlee.)

Hans anmodning kom samme uke som Godlee og andre forkjempere møtte helseminister Lord Howe for å diskutere manglende data, EUs tilsyn med kliniske forsøk, og rollen til statlige kontrollorganer. (...) (His plea came the same week as Godlee and other campaigners met with the health minster Lord Howe to discuss missing data, European Union clinical trial regulation, and the role of regulators.)

British Medical Journal Slams Roche on Tamiflu (British Medical Journal kritiserer Roche sterkt for Tamiflu)
pharmatimes.com 12.11.2012
LONDON (AP) — Et ledende britisk medisinsk tidsskrift, som hevder at det ikke finnes bevis for at Tamiflu faktisk kan stanse influensa, ber legemiddelprodusenten Roche om å frigi alle sine data for legemidlet. (— A leading British medical journal is asking the drug maker Roche to release all its data on Tamiflu, claiming there is no evidence the drug can actually stop the flu.)

Legemidlet er blitt hamstret av dusinvis av regjeringer over hele verden i tilfelle av et globalt influensautbrudd og ble mye brukt i løpet av 2009 under svineinfluensapandemien. (The drug has been stockpiled by dozens of governments worldwide in case of a global flu outbreak and was widely used during the 2009 swine flu pandemic.)

En av forskerne knyttet til BMJ ba på mandag europeiske regjeringer om å saksøke Roche. (...) (On Monday, one of the researchers linked to the BMJ called for European governments to sue Roche.)

(Anm: BMJ open data campaign (BMJs kampanje for åpne data) (bmj.com/tamiflu).)

Open letter to Roche about oseltamivir trial data
Peter C Gøtzsche, Professor - Nordic Cochrane Centre, Rigshospitalet
bmj.com 2012 (8 November)
European governments should sue Roche

At an open seminar arranged by Health Action International (Europe) on 12 October about access to medical research data, I asked why European governments had not sued Roche to get the money back they had spent on needlessly stockpiling Tamiflu. Roche has withheld data that purports to show that Tamiflu has dramatic effects. We all wonder why it is so difficult to get these data from Roche and why Roche has not published them, if it is really true that they show these effects. (...)

Virker Tamiflu (oseltamivir) ved influenza?
irf.dk 9.11.2012 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)
(...) Det mener IRF

• Studierne viser at Tamiflu indtaget senest 2døgn efter symptomdebut forkorter tid til begyndende symptomlindring ved influenza med ca. 1 døgn.
• Evidensen for en klinisk relevant effekt på komplikationer, hospitalsindlæggelser og død samt smitteoverførsel er fortsat svag, og for risikopatienter direkte ikke eksisterende.
• Metaanalyser af RCT må tillægges større vægt end metaanalyser af observationsstudier. (...)

Tamiflu Made My Kid Hallucinate. I Think the Flu is Preferable to Delirium (Tamiflu ga mitt barn halusinasjoner. Jeg tror inluensa foretrekkes fremfor delirium)
healthland.time.com 14.4.2012 (Time)
My 9-year-old son took Tamiflu and became a child possessed. I'd never heard about this potential side effect, which appears to be most common in kids. (...)

(Anm: Delirium (nhi.no).)

(Anm: Hva er hallusinasjoner? (nhi.no).)

(Anm: Delirium is associated with 5-fold increased mortality in acute cardiac patients. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

- Ny studie forklarer hvorfor MRSA 'supervirus ' dreper influensapasienter

New study explains why MRSA 'superbug' kills influenza patients.
medicalnewstoday.com 16.8.2016
Researchers have discovered that secondary infection with the Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) bacterium (or "superbug") often kills influenza patients because the flu virus alters the antibacterial response of white blood cells, causing them to damage the patients' lungs instead of destroying the bacterium. The study, which will be published online August 15 ahead of issue in The Journal of Experimental Medicine, suggests that inhibiting this response may help treat patients infected with both the flu virus and MRSA.

Many influenza patients develop severe pneumonia as a result of secondary infections with MRSA. Over half of these patients die, even when treated with antibiotics that are usually capable of clearing MRSA infections. Keer Sun, an assistant professor at the University of Nebraska Medical Center, previously discovered that mice infected with influenza are susceptible to MRSA because the ability of their macrophages and neutrophils to kill bacteria by releasing hydrogen peroxide and other reactive oxygen species is suppressed. But it remained unclear why MRSA-infected influenza patients often die, even after receiving an appropriate antibiotic treatment. (…)

- Tamiflu, Relenza, forskning og media

Tamiflu-lageret har gått ut på dato
vg.no 6.1.2013
1,2 millioner Tamiflu-pakninger ligger klare

VAKSINESESONG: Influensaen herjer Norge. Mange har droppet å ta vaksinen. (...)

Så utvecklas resistens mot tamiflu i miljön
lakemedelsvarlden.se 15.2.2012
FORSKNING För första gången har forskare lyckats visa att influensaläkemedlet Tamiflu via reningsverk kommer ut i vattenmiljön vilket kan ge upphov till resistens i influensavirus hos änder. Detta utgör en stor fara även för människor. (...)

Dokumentasjon av Tamiflu er mangelfull og lite troverdig
nrk.no 31.1.2012
Mesteparten av dokumentasjonen for Tamiflus påståtte effekter er fortsatt hemmelig. Dermed er det vanskelig å vurdere positive og negative effekter.

Influensamidlet Tamiflu har sannsynligvis ikke den forebyggende og behandlende effekten som vi en gang trodde – og det er heller ikke full klarhet rundt bivirkningene, viser stor undersøkelse. (...)

Roche Flu Drug’s Effectiveness Is Unproven, Researchers Say (Roches influensalegemiddels effektivitet ikke bevist, ifølge forskere)
businessweek.com 20.1.2012 (Bloomberg)
Jan. 18 (Bloomberg) -- Roche Holding AG’s Tamiflu antiviral treatment may not be as safe and effective as the Swiss drugmaker says, according to independent researchers who asked the company to publish data withheld from public review. (...)

Roche accused again of withholding Tamiflu data (Roche igjen anklaget for å holde tilbake Tamifludata)
pharmatimes.com 18.1.2012
Roche stands accused of withholding key trial data relating to its antiviral Tamiflu, raising questions about its safety and effectiveness. (...)

New Analysis Challenges Tamiflu Efficacy (Nye analyser utfordrer Tamiflus effektivitet)
medpagetoday.com 17.1.2012
A new review of the influenza drug oseltamivir (Tamiflu) has raised questions about both the efficacy of the medication and the commitment of its maker to supply enough data for claims about the drug to be evaluated by independent experts.

It also raises questions about the entire process of systematic review. (...)

Questions remain over safety and effectiveness of oseltamivir (Fortsatt spørsmål om sikkerhet og effektivitet for oseltamivir (Tamiflu))
BMJ 2012;344:e467 (17 January)
Two years after the pharmaceutical giant Roche promised the BMJ that it would release key trial data on oseltamivir (Tamiflu) for independent scrutiny, the safety and effectiveness of this anti-influenza drug remain uncertain, a new meta-analysis by the Cochrane collaboration says.

Cochrane researchers set out to test Roche’s claim that the drug prevented complications and reduced the number of people needing hospital treatment. Their report says that Roche’s refusal to provide full access to all its data leaves critical questions about how well the drug works unresolved (BMJ 2012;344:d7898, doi:10.1136/bmj.d7898).

Roche maintains that it provided the Cochrane researchers with enough information to conduct their evaluation, but the Cochrane team says that this is not the case. (...)

Flu Drugs
Search for evidence goes on

BMJ 2012;344:e458 (17 January)
Oseltamivir (Tamiflu) is a multibillion pound success for the Swiss drug manufacturer Roche, with profits rocketing during the pandemic influenza of 2010. In the UK, general practitioners can now prescribe it to anyone with flu and the drug is the mainstay of influenza treatment in critical care. But how has this happened to a drug whose effectiveness is not backed up by publicly available evidence and whose manufacturer has broken successive pledges to make full study reports available? As a new Cochrane Collaboration meta-analysis is published, Deborah Cohen investigates

Researchers working on the latest Cochrane Collaboration meta-analysis of the evidence on oseltamivir (Tamiflu) have claimed that the drug’s manufacturer is still denying them access to full trial data. This is despite Roche, the Swiss company behind oseltamivir, pledging in the BMJ two years ago that it would make “full study reports” available.1 As a consequence, confusion still surrounds the evidence on oseltamivir and guidance on how doctors should prescribe it.

The latest Cochrane review on oseltamivir, a drug on which governments around the world have spent billions of pounds, is published today (18 January). But the Cochrane reviewers have received only part of the clinical study reports—the summary of the study methods and the results. The company says this is enough for the Cochrane group to conduct their review, but Cochrane denies this. (...)

Rethinking credible evidence synthesis
BMJ 2012;344:d7898 (17 January)
After publication of a Cochrane review into the effectiveness of oseltamivir in 2009, the reviewers got access to thousands of pages of previously unavailable data. Peter Doshi and colleagues describe how it shook their faith in published reports and changed their approach to systematic reviews (...)

Swine flu starting to show resistance to drugs (Svineinfluensa begynner å vise restistens mot legemidler)
reuters.com 10.6.2011
(Reuters) - A novel variant of swine flu has emerged in Asia with a genetic adaptation giving some resistance to Roche's Tamiflu and GlaxoSmithKline's Relenza, the two mainstay drugs used to tackle the disease. (...)

CBC Tamiflu probe sparks drug policy review (CBCs granskning av Tamiflu utløser gjennomgang av legemiddelpolitikk)
cbc.ca 23.5.2011
The Public Health Agency of Canada is looking to make public the drug company affiliations — and therefore any potential conflict of interest — of its expert advisers, CBC News has learned.

This new direction was set out in an email over the holiday weekend to CBC/Radio-Canada reporter Frédéric Zalac and follows a months-long investigation by reporters from three different news organizations in three different countries into the effectiveness of the anti-viral drug Tamiflu and how it has been promoted.

Made by the giant Swiss-based pharmaceutical company Hoffman-La Roche Ltd., now known as Roche, Tamiflu was seen by some as a front-line defence in the H1N1 flu outbreak of 2009. (...)

WHO-kritikk etter svineinfluensaen
nrk.no 4.6.2010
Verdens helseorganisasjons håndtering av svineinfluensaen var sterkt skjemmet av hemmelighold og interessekonflikter med store medisinprodusenter.

Det skriver det medisinske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ).

Rapporten er skrevet i samarbeid mellom BMJ og Bureau of Investigative Journalism i London.

- Har brutt egne retningslinjer
Verdens helseorganisasjon (WHO) skal ha brutt sine egne retningslinjer ved å knytte til seg eksperter som samtidig fikk konsulenthonorarer fra de to største produsentene av influensamedisin, Roche og GlaxoSmithKline (GSK). (...)

Pharma and WHO in the dock over swine flu conflict of interest (Legemiddelindustrien og WHO på tiltalebenken over interessekonflikter angående svineinfluensa)
pharmatimes.com 4.6.2010
Researchers advising the World Health Organisation over preparations for a swine flu pandemic had done paid work for pharmaceutical firms “who stood to gain from the guidance these scientists were preparing”, according to a report released this morning.

The analysis is the result of a joint investigation by the British Medical Journal and The Bureau of Investigative Journalism. It notes that the WHO’s advice led to governments stockpiling billions of dollars of antivirals as part of global pandemic preparedness plans but claims that “despite repeated requests”, the WHO has failed to provide any details about conflict of interests involving the experts consulted “and what, if anything, was done about them”.The BMJ says its report “echoes a highly critical inquiry by the Council of Europe”, whose findings will also be published later today (full analysis on PharmaTimes World News on Monday), “and will fuel suspicions that the drug industry was able to exert undue influence” on the WHO.

The investigation notes that the WHO’s 2004 guidance on the use of antivirals in a pandemic was prepared by an influenza expert who had received payment from Roche, manufacturers of Tamiflu (oseltamivir) and GlaxoSmithKline, which markets Relenza (zanamivir), for lecturing and consultancy work. That guidance concluded that “countries should consider developing plans for ensuring the availability of antivirals” and that they “will need to stockpile in advance, given that current supplies are very limited". (...)

Former Roche employee questions marketing of oseltamivir to businesses (Tidligere ansatt i Roche stiller spørsmål ved markedsføringen av oseltamivir (Tamiflu) til virksomheter)
BMJ 2010;340:c2805 (25 May)
A former employee of Roche has questioned the drug company’s sales practices for the antiviral drug oseltamivir (Tamiflu), as well as its efforts to maintain market share and tender for distributors for a broad range of products.

At Watford’s employment tribunal, John Miller claimed the UK subsidiary of the Swiss group had put pressure on sales staff to promote the blockbuster medicine osteltamivir to business continuity managers in companies keen to secure supplies of the scarce drug for private stockpiles, at a time of rising concerns about a flu pandemic. (...)

Tamiflu May Not Prevent Spread of Flu (Tamiflu forhindrer kanskje ikke spredning av influensa)
coldflu.about.com 17.4.2010
A new study conducted in Hong Kong showed that oseltamivir (Tamiflu) may not prevent the spread of the flu even though it does shorten the duration of symptoms. This is important because one of the primary reasons that oseltamivir is prescribed in many cases is to reduce the chance that the flu will be spread to other household contacts that may be at high risk for complications. (...)

Enklere tilgang til Tamiflu virket
apotek.no 11.3.2010
Da farmasøyter fikk rekvirere Tamiflu, ble tilgjengeligheten dramatisk bedre, uten at man slapp salget helt fritt, sier Kai Finsnes, adm. direktør i Apotekforeningen.

NRK Brennpunkt har spurt 130 allmennleger om "det var riktig å frislippe Tamiflu" under influensapandemien i fjor høst. (...)

Svineinfluensamedisin:
Fastlegane delte om Tamiflu-frislepp

nrk.no 9.3.2010
Berre halvparten av fastlegane i Brennpunkts undersøking meiner at «det var riktig å frisleppe tamiflu».

Styresmaktene si avgjerd om å gjere influensa-medisinen Tamiflu reseptfri, splitta fastlege-Noreg på midten. Det syner ei spørreundersøking NRK Brennpunkt har laga. (...)

Roche sales boosted by Tamiflu, Genentech deal sends profit down 22%
pharmatimes.com 3.2.2010
(...) The most striking performance, however, came from the influenza jab Tamiflu (oseltamivir), sales of which leapt 435% to 3.20 billion francs, due to the rapid worldwide spread of swine flu. However as there seem to be signs that the pandemic is not as strong as was first feared, Roche now expects 2010 sales of Tamiflu to fall back to 1.2 billion francs. (...)

Use leftover Tamiflu to grit icy roads, MP suggests (Parlamentsmedlem foreslår å bruke restlager av Tamiflu til å strø isete veier)
BMJ 2010;340:c501 (26 January)
An MP has said that unused supplies of oseltamivir (Tamiflu) pills left over from the swine flu pandemic that never quite happened in the United Kingdom could be used to grit icy roads. (...)

In it Mr Flynn says he was "surprised" by a recent BMJ systematic review highlighting the fact that in one key meta-analysis included in the review eight of 10 trials of the efficacy of oseltamivir in healthy adults had not been published, verified, or peer reviewed (BMJ 2009;339:b5106; doi:10.1136/bmj.b5106). The review concluded that the evidence that oseltamivir reduces complications in otherwise healthy people with H1N1 influenza is now uncertain. (...)

Råd om icke godkänt Tamiflu
lakemedelsvarlden.se 25.1.2010
Intravenöst Tamiflu har ännu inte blivit godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Myndigheten har trots det gett ut råd för hur medlet ska kunna användas i livshotande situationer.

För första gången har den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, uttalat sig om hur ett ännu inte godkänt läkemedel kan användas. CHMP, den rådgivande vetenskapliga kommittén, har efter en förfrågan från Finland publicerat råd om intravenöst Tamiflu (oseltamivir) som ännu inte godkänts av myndigheten. (...)

The truth about Tamiflu?
Data access is matter of trust

BMJ 2010;340:c134 (13 January)
(...) Interpreting the evidence base for healthcare planning and commissioning is a key public health function. Full disclosure and openness to scrutiny of evidence on efficacy and safety are crucial if the pharmaceutical industry is to maintain the full trust and confidence of patients, practitioners, policy makers, and the wider public. (...)

We want raw data, now (Vi ønsker rådata, nå)
Fiona Godlee, editor, BMJ
BMJ 2009;339:b5405 (10 December)
Cite this as: BMJ 2009;339:b5405
This week’s BMJ is dominated by a cluster of articles on oseltamivir (Tamiflu) (doi:10.1136/bmj.b5351, doi:10.1136/bmj.b5387, doi:10.1136/bmj.b5106, doi:10.1136/bmj.b5164, doi:10.1136/bmj.b5248, doi:10.1136/bmj.b5364). Between them the articles conclude that the evidence that oseltamivir reduces complications in otherwise healthy people with pandemic influenza is now uncertain and that we need a radical change in the rules on access to trial data. (...)

- Kan ikke bevise at Tamiflu fungerer
dagbladet.no 9.12.2009
(...) Siden august har vi forsøkt å innhente data for å få bekreftet at oseltamivir (Tamiflu) reduserer alvorlige komplikasjoner ved influensa, som for eksempel lungebetennelse. Det klarte vi ikke, men ved å mislykkes oppdaget vi at det offentliggjorte bevismaterialet er mangelfullt, ufullstendig og fullt av motsetninger. Vi kan ikke lenger si med sikkerhet at oseltamivir er mer lindrende (...) enn billigere, reseptfrie medisiner som aspirin, forklarer Peter Doshi, doktorgradstudent og medlem av forskningsgruppa.

Kjernen i kritikken bunner i at Roche ikke utleverte alle forskningsresultater. Av 20 rapporter, var åtte taushetsbelagt. Da forskningsgruppa ikke ville undertegne taushetserklæringer, ble disse åtte tilbakeholdt. (...)

Forskningsgruppa og BMJ setter på sin side spørsmålstegn ved situasjonen hvor myndigheter verden over har gått til innkjøp av medisiner som ikke kan vurderes av uavhengige institusjoner.

- Om befolkningen skal stole på helsemyndighetenes anbefalinger, må forsøksresultater være offentlige og tilgjengelige for uavhengig gransking, skriver Doshi. (...)

Why don’t we have all the evidence on oseltamivir? (Hvorfor har vi ikke alle bevis for oseltamivir (Tamiflu)?)
Editorials
BMJ 2009;339:b5351 (8 December)
The full data from drug trials must be available for scrutiny by the scientific community

This week the BMJ publishes an updated Cochrane review on neuraminidase inhibitors in adults with influenza.1 The review and a linked investigation undertaken jointly by the BMJ and Channel 4 News2 cast doubt not only on the effectiveness and safety of oseltamivir (Tamiflu) but on the system by which drugs are evaluated, regulated, and promoted. (...)

Complications: tracking down the data on oseltamivir
BMJ 2009;339:b5387 (8 December)
A Cochrane group’s attempt to reproduce an analysis underpinning the use of oseltamivir in pandemic influenza hit a brick wall. Deborah Cohen retraces its steps (...)

Tviler på Tamiflu-effekt
nettavisen.no 8.12.2009
I november kjøpte 250.000 nordmenn Tamiflu mot svineinfluensa for 60 millioner kroner, og plasserte dermed legemiddelet på salgstoppen i Norge.

Men tirsdag publiserte British Medical Journal en rapport som sår tvil om hvorvidt legemiddelet faktisk motvirker influensekomplikasjoner, som f.eks. lungebetennelse, hos ellers friske mennesker, melder Reuters. (...)

(Anm: Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults: systematic review and meta-analysis. BMJ 2009;339:b5106 (8 December).)

Neuraminidase inhibitors—the story behind the Cochrane review
BMJ 2009;339:b5164 (8 December)
Although billions have been spent on oseltamivir in the face of pandemic influenza, the team updating the Cochrane review of neuraminidase inhibitors in healthy adults found that the public evidence base for this global public health drug was fragmented and inconsistent. Peter Doshi tells the story (...)

H1N1-medicin virker kun på få
berlingske.dk 9.12.2009
Else Smith fra Sundhedsstyrelsen erkender, at virkningen af Tamiflu er begrænset.

H1N1-influenzamedicinen, som Danmark har købt en million doser af, kan ikke forhindre en pandemi bedre end at vaske hænder, mener forskere. (...)

New Review Questions Oseltamivir Data
medpagetoday.com 8.12.2009
There's not enough evidence to conclude that the antiviral drug oseltamivir (Tamiflu) has any benefit for the complications of influenza in otherwise healthy patients.

That's the straightforward conclusion of an updated Cochrane review of the drug, appearing online in BMJ, and it's not surprising, many experts say. (...)

Tamiflu bestselger i november
apotek.no (November 2009)
En kvart million nordmenn kjøpte Tamiflu i november. Med et månedssalg på nesten 60 millioner kroner ble dermed Tamiflu for første gang det mestselgende legemiddelet i Norge. (...)

Advarer mot ukritisk bruk av Tamiflu
dagbladet.no 27.11.2009
Myndighetenes praksis med å gi Tamiflu reseptfritt til pasienter som ikke er influensatestet er for liberal, mener professor. (...)

- Det vi som leger ser nå er at folk knasker Tamiflu bare de har litt hoste. Det blir helt feil. Skal man ta Tamiflu, så må man i hvert fall være sikker på at man har de klassiske influensasymptomene som kroppssmerter og feber, sier Steinar Westin til Adresseavisen. (...)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

Tamiflu-resistent virus i Wales
tv2nyhetene.no 25.11.2009
Fem pasienter i Wales er bekreftet smittet av en influensatype som er resistent til Tamiflu, medisinen som brukes til å behandle svineinfluensa. (...)

(...) Også ved Duke University Hospital i den amerikanske delstaten North Carolina er det bekreftet fire tilfeller av resistente influensavirus. Alle sammen hadde kroniske lidelser som igjen førte til svekket immunsystem. (...)

Anbefaler gravide medisin som ellers ikke er anbefalt for gravide
aftenposten.no 6.11.2009
Verdens helseorganisasjon kan ikke garantere gravide at influensamedisinen Relenza er trygg. Likevel anbefales gravide nå å bruke Relenza. Svineinfluensaen er farligere enn medisinen, konkluderer Legemiddelverket. (...)

«Gammel» Tamiflu på billigsalg
aftenposten.no 5.11.2009
Beredskapslageret på 1,4 millioner pakninger i ferd med å gå ut på dato. Myndighetene vil forlenge holdbarhetsdatoen med to år. (...)

Tamiflu reseptfri fra torsdag
aftenposten.no 3.11.2009
(...) – Vi vil gjøre det litt enklere for folk å få raskere tilgang til influensamedisinene Tamiflu og Relenza, og samtidig avlaste kommunehelsetjenesten. Derfor er det fra torsdag mulig å få disse legemidlene uten resept fra legen. Dette er en midlertidig ordning, frem til midten av 2010, sier ministeren. (...)

- Gir for lite Tamiflu
aftenposten.no 29.10.2009
Norske leger skriver ut for lite Tamiflu, mener Helsedirektoratet.

Legemiddelet kan gis til personer som allerede har fått symptomer på svineinfluensa, og skal gis spesielt til personer i risikogrupper som får symptomer. Best effekt har det vist det tas innen 48 timer etter at symptomene har kommet. (...)

Relenza use cautions by GlaxoSmithKline and FDA
foodconsumer.org 11.10.2009
The death of a pregnant women who received improper dosage of the antiviral drug Relenza has prompted the FDA and GlaxoSmithKline to issue warnings to health care professionals regarding its use.

Relenza, a powdery inhalant by GSK, was voted against by the FDA's own drug advisory committee and was linked to 22 deaths before its approval, according to a Pulitzer Prize-winning Los Angeles Times article. (...)

(Anm: Pulitzer Prize-winning Los Angeles Times article. NEW FDA: Relenza
Official Asks If One Day Less of Flu Is Worth It (pulitzer.org 20.12.2000)
.

Bivirkninger ved medicin til at forebygge eller behandle influenza A (H1N1)
laegemiddelstyrelsen.dk 26.8.2009
Bivirkninger ved anti-virale midler (...)

Flu drugs inappropriate for healthy adults: Study (Influensalegemidler uhensiktsmessige for friske ungdommer, ifølge studie)
calgaryherald.com 24.8.2009
Drugs only cut about a day off illness

WASHINGTON - The flu drugs Tamiflu and Relenza may not be worthwhile to treat seasonal influenza in healthy adults, British researchers reported on Friday.

"Recommending the use of antiviral drugs for the treatment of people presenting with symptoms is unlikely to be the most appropriate course of action," wrote Jane Burch of the University of York and colleagues.

Their study, published in the Lancet Infectious Diseases, supports an advisory from the World Health Organization that says healthy patients who get H1N1 swine flu without suffering complications do not need to be treated with antivirals. (...)

(Anm: Prescription of anti-influenza drugs for healthy adults: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Infectious Diseases 2009;9(9): 537-545 (september).)

Helsemyndighetene tar av kriselager
vg.no 16.8.2009
Distribuerer medisin til behandling av gravide (...)

Dålig effekt av antivirala
lakemedelsvarlden.se 11.8.2009
Att ge annars friska vuxna antivirala läkemedel mot säsongsbunden influensa ger knappt någon effekt. Personer som behandlas med oseltamivir eller zanamivir förkortar bara sin sjukdomstid med en halv till en dag enligt en stor brittisk studie. Samtidigt visar data att preparaten inte har någon stor effekt på barn under 12 år.

TVEKSAMT Säsongsbunden influensa orsakad av virus drabbar ett stort antal människor varje vinter. I Sverige liksom i flera andra länder är vaccination den främsta åtgärden för att hindra insjuknande och smittspridning. Men det finns också de två antivirala läkemedlen Tamiflu (oseltamivir) och Relenza (zanamivir) som används behandlande och förebyggande. (...)

Analysis raises questions about benefits of Roche’s Tamiflu, GlaxoSmithKline’s Relenza for children
pharmafeed.com 11.8.2009
Findings from a review of studies assessing the use of Roche’s Tamiflu (oseltamivir) or GlaxoSmithKline’s Relenza (zanamivir) as a treatment or prophylaxis for seasonal influenza in children suggested that the neuraminidase inhibitors “provide a small benefit by shortening the duration of illness…and reducing household transmission.” Matthew Thompson, lead author of the analysis, published in the BMJ, commented that “for most children, these antiviral drugs are probably not going to have much of an effect.” (...)

- Barn bør ikke ta Tamiflu
vg.no 10.8.2009
(VG Nett) Ifølge britiske forskere bør ikke barn behandles med Tamilflu. Legemiddelets fordeler veier ikke opp for bivirkningene.

Det er en studie i British Medical Journal som har fremskaffet resultatene.

Studien er basert på barn under 12 år, og viser at medisinen kan få barn til å kaste opp, noe som kan føre til dehydrering og andre komplikasjoner, skriver Sky News på sine nettsider. (...)

Avdelingsoverlege ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, er ikke helt enig med de britiske forskerne. (...)

Læger skal modstå Tamiflupres
politiken.dk 8.8.2009
Når efterårets influenza H1N1-epidemi rammer Danmark, skal lægerne holde sig fra at udskrive Tamiflu, mener professor.

Fingrene væk fra Tamiflu-knappen, når efterårets influenzaudbrud for alvor bryder ud.

Det er budskabet fra Jens Lundgren, professor i virussygdomme på Rigshospitalet, ovenpå den debat, han selv har været med til at starte i dagens Politiken.

Her gør han sammen med professor Allan Randrup Thomsen opmærksom, at lægerne udskriver for meget Tamiflu, og at det vil øge risikoen for at udvikle restistens overfor H1N1-virus - også kaldet svineinfluenza. (...)

Læger giver alt for meget Tamiflu
politiken.dk 7.8.2009
Danske læger har udleveret over 11.400 Tamiflukure mod influenza H1N1. Det er alt for meget og kan medføre resistens.

Tusindvis af læger uddeler med løs hånd recepter på influenzamedicinen Tamiflu.

Ifølge nye tal, som Politiken har fået udleveret fra Lægemiddelstyrelsen, er der givet ikke færre end 11.404 Tamiflukure siden april, selv om der blot er konstateret 354 tilfælde af H1N1-virus – også kendt som svineinfluenza – i Danmark. (...)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- Det er lite som er mer sentralt for en leges rolle enn tydelig å kommunisere nytteverdi versus skader for behandlinger.

(Anm: Det er lite som er mer sentralt for en leges rolle enn tydelig å kommunisere nytteverdi versus skader for behandlinger. Likevel er det en av de vanskeligste tingene å få rett, og det synes å bli vanskeligere. (Start stopping smartly.. There can be little that’s more central to a doctor’s role than clearly communicating the benefits and harms of treatments. Yet it’s one of the hardest things to get right, and it seems to be getting harder.) BMJ 2016;353:i3209 (Published 09 June 2016).)

Oseltamivir Prevents Complications of Influenza in High-Risk Children
pediatrics.jwatch.org (July 2009)
Oseltamivir prescribed within 1 day of clinical diagnosis of influenza reduced risks for complications and hospitalization in children with chronic conditions. (...)

In a manufacturer-sponsored study, investigators examined the effects of oseltamivir on influenza-related complications in children with chronic diseases. (...)

During the 14 days after influenza diagnosis, children who received oseltamivir were less likely than those who did not receive oseltamivir to be hospitalized (0.6% vs. 1.3%) and to have pneumonia (1.0% vs. 1.9%), a respiratory illness other than pneumonia (19.8% vs. 23.8%), and otitis media (2.8% vs. 4.9%). In analyses adjusting for potential confounders, all these differences were statistically significant except for the difference in pneumonia outcomes. Results were similar 30 days after diagnosis. (...)

(Anm: Konfunder – ikke confounder – på norsk. Et av de viktigste begrepene i epidemiologi er «confounder». På norsk bør det skrives «konfunder». Når noen påstår at en faktor A er årsak til en effekt B, lurer vi på om det finnes en faktor som kan påvirke både A og B og derved tilsløre en reell årsakssammenheng (1). Denne faktoren kalles på engelsk «confounder» eller «confounding factor». Det dreier seg om kjente eller ukjente bakenforliggende forhold som kan påvirke utfallet og som er ulikt fordelt mellom eksponerte og ikke-eksponerte (2). Eksempel: Er vindrikking (faktor A) årsak til bedre helse (effekt B)? Kanskje, men det finnes selvsagt en rekke bakenforliggende variabler, f.eks. sosial klasse, som kan være den egentlige forklaringen. Vi kan også snakke om spuriøs sammenheng. Det er betegnelsen på en skinnsammenheng som fremstår som ekte årsakvirkning-forhold, men ikke er det. Det er en bakenforliggende variabel, en «confounder», som er den egentlige årsaken til sammenhengen (3, 4). Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2280  (12.11.2013).)

- Konfundering – et tilbakevendende problem.

(Anm: Konfundering – et tilbakevendende problem. Helsemyndighetene kommer med en rekke anbefalinger, for eksempel vedrørende livsstil, for å bedre helsetilstanden i befolkningen. Slike anbefalinger bygger i stor grad på observasjonelle studier, som er beheftet med konfunderingsproblemer. (…) Hvordan håndtere konfundering? I en statistisk analyse kan man ta hånd om konfundering på forskjellige måter. Man kan gjennomføre en stratifisert analyse hvor man stratifiserer på den konfunderende variabelen, eller man kan justere for den konfunderende variabelen i en regresjonsanalyse. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 5. februar 2018.)

- Konfunder er det samme som bakenforliggende faktor.

(Anm: Konfunder er det samme som bakenforliggende faktor. Det er et sentralt uttrykk i epidemiologisk forskning. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bakenforliggende faktorer er en type feilkilde i forskning. Hvis man ikke er oppmerksom på en bakenforliggende faktor, kan det føre til at man tar feil i vitenskapelig studier av årsaker og virkninger (årsaksforskning). En bakenforliggende faktor er noe som samvarierer med de de undersøkte årsakene og virkningene, men uten selv å inngå i den undersøkte årsakskjeden. Kilde: Store norske leksikon.)

Virus visar resistens mot influensaläkemedel
dagensmedicin.se 3.8.2009
För första gången visar virusstammar upp betydelsefull resistens mot influensaläkemedlet Relenza som kan ges mot svininfluensa och som lagras för en pandemi.

Tidigare har det vid ett flertal tillfällen rapporterats om virusstammar som varit resistenta mot läkemedlet Tamiflu (oseltamivir) när det använts vid säsongsinfluensa. Däremot har man tidigare inte sett någon betydande resistens mot Relenza (zanamivir) när det använts mot influensa A(H1N1).

Men en ny undersökning av australiensiska forskare tyder nu på att båda preparaten som är tänkta att användas vid en pandemi har drabbats av resistens. (...)

(Anm: Journal of Virology. Zanamivir-Resistant Influenza Viruses with a Novel Neuraminidase Mutation. (Published online ahead of print on 29 July 2009.)

Tamiflu giver børn mareridt
berlingske.dk 31.7.2009
Det er ikke uden omkostninger at give Tamiflu til sit barn, advarer engelske eksperter.

Mere end hvert andet barn oplever ubehagelige bivirkninger ved influenzamedicinen Tamiflu, viser et nyt engelsk studie. (...)

De mest hyppige symptomer var kvalme (29 %), efterfulgt af mavekramper (20 %) og søvnproblemer (12 %), skriver forskerne i en artikel i tidsskriftet 'Eurosurveillance', hvor resultaterne er fremlagt. (...)

(Anm: Oseltamivir adherence and side effects among children in three London schools affected by influenza A(H1N1)v, May 2009 – an internet-based cross-sectional survey. Eurosurveillance 2009;14(30) (30 July).)

Advarer mot tamifluresistens
nrk.no 23.7.2009
Tamiflu og Relenza er ikke vaksiner, men legemidler som hindrer frisetting av influensavirus fra infiserte celler. Dermed hindres infeksjon av nye celler, slik at spredningen i luftveiene begrenses.

Vannrenseanlegg klarer ikke bryte ned Tamiflu. Nå advarer forskere om at H1N1-viruset kan utvikle resistens mot influensamedisinen.

Et svensk forskerteam har funnet ut at Tamiflu ikke brytes ned i renseanlegg, men følger det rensede vannet ut i naturen.

Her vil eksempelvis forkjølte ender få i seg medisinen, noe som øker faren for at influensaviruset utvikler resistens mot medisinen. Om mennesker deretter utsettes for det muterte viruset, vil Tamiflu være ubrukelig. (...)

Danske resistent for Tamiflu
nettavisen.no 29.6.2009
Resistent for medisin mot H1N1-viruset. (...)

Det danske folkehelseinstituttet Statens Seruminstitut har funnet en danske som er resistent overfor medisinen oseltamivir, eller Tamiflu, melder Ekstra Bladet. (...)

– Både bakterier og virus kan bli resistente. Det er altså det som har skjedd her, sier direktør Niels Strandberg ved Statens Seruminstitut til avisen.

– Personen var til å begynne med slett ikke syk. Vedkommende fikk forebyggende behandling med Tamiflu etter å ha vært i tett kontakt med en svineinfluensarammet i utlandet. Etter fem dager med Tamiflu, fikk personen H1N1-viruset, og det så ikke ut til at medisinen virket. Det viste seg så på prøver her og i England, at personen hadde blitt resistent, sier Strandberg. (...)

Har influensamedisin til hver tredje nordmann
tv2nyhetene.no 28.4.2009
Norges innkjøp av 1,4 millioner doser influensamedisin etter frykt for spredning av fugleinfluensa i 2005, kan komme til nytte dersom svineinfluensautbruddet i Mexico når oss. (...)

Kan hjelpe
De 1,4 millioner dosene kan brukes til å behandle hver tredje innbygger her i landet.

- Tamiflu er ingen vidunderkur, men hvis noen får bekreftet at de er smittet av svineinfluensaen, vil de bli behandlet med Tamiflu. Dette vil redusere symptomene og forkorte sykdomsforløpet, sier Iversen. (...)

Leger lar folk hamstre influensamedisin
aftenposten.no 28.4.2009
Mot anbefalingene til helsemyndighetene skriver leger ut resepter på Tamiflu.

De tre store apotekkjedene, Apotek 1, Vitusapotek og Alliance apotekene, melder alle om økt salg av Tamiflu etter at svineinfluensaen ble kjent. (...)

–Dette er legemidler som ikke skal brukes forebyggende, sier Andresen. (...)

Vet ikke hvorfor de unge rammes
dagbladet.no 28.4.2009
Helsemyndighetene advarer mot å tygge Tamiflu-tabletter som forebygging. (...)

- Det at folk kjøper Tamiflu og tar en tablett hist og pist for å forebygge sykdom, er ikke dramatisk. Men det er ikke slik dette medikamentet skal brukes. Det er nyttig de første dagene av sykdommen. Folk må ikke bekymre seg for at det skal bli tomt i Norge, sier Bjørn-Inge Larsen.

Du kan risikere å bli resistent mot effekten av Tamiflu hvis du bruker det uten å være syk.

- Tamiflu er et effektivt middel, men uvettig bruk kan føre til resistensutvikling, advarer overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet. (...)

Tamiflu biter inte på influensa
svd.se 3.3.2009
På ett år har det ledande läkemedlet mot influensa, Tamiflu, blivit verkningslöst mot det vanligaste influensaviruset. (...)

Under 2006–2007 köptes Tamiflu för miljardtals kronor och ligger i stora beredskapslager över hela världen. Sverige inhandlade till exempel Tamiflu för 200 miljoner kronor.

Denna strategi kan nu ifrågasättas eftersom risken anses tämligen uppenbar att ett framtida ”världsvirus” skulle kunna mutera på ett liknande sätt:

–Vi har redan inlett diskussioner om att också köpa in det andra medlet Relenza till våra lager, säger Anders Tegnell. (...)

How the media caught Tamiflu (Hvordan media kjøpte Tamiflu)
BMJ 2005;331:1277 (26 November)
(…) I tiden mellom 1999 og 2002 solgte Roche bare 5,5 millioner behandlinger. Neste år er det totale salget av oseltamivir forventet å være 150 millioner. Roches aksjepris har i år steget med 60 %. (Between 1999 and 2002 Roche sold just 5.5 million treatments. Next year the total sales of oseltamivir are projected at 150 million. Roche's share price has soared this year by 60%.)

Sir Liam Donaldson, Englands sjefslege, har bemerket at leger vet lite om hvor effektiv oseltamivir antivirale tabletter i virkeligheden ville være under en pandemi. (…) (Sir Liam Donaldson, England's chief medical officer, has noted that doctors have little idea how effective oseltamivir antiviral tablets would actually be during a pandemic.)

Den tiltagende forestilling om en influensapandemi, og ingen umiddelbar vaksine til å bekjempe den, har gjort fugleinfluensa til årets medisinske historie og gitt Tamiflu en offentlig profil tilsvarende Viagra. (…) (The rising spectre of an influenza pandemic and no immediate vaccine to fight it has made bird flu the medical story of the year and given Tamiflu a public profile comparable to that of Viagra.)

Som de fleste legemiddelfirmaer, bruker deres markedsføringsavdeling opinionsledere — vanligvis professorer eller seniorleger fra medisinske skoler som kan opparbeide den troverdighet som firmarepresentanter ikke kan. I tilfellet oseltamivir, er det professor John Oxford ved Queen Mary College, London, som har ledet legemidlets godkjenning. (Like most other drug companies, its marketing department uses opinion leaders—usually professors or senior doctors from medical schools who can provide the credibility that company representatives cannot. In the case of oseltamivir, it is Professor John Oxford of Queen Mary College, London, who has led the drug's endorsement.)

Han forsyner rutinemessig media med positive kommentarer om Tamiflu og har også opptådt på salgsvideoer for legemidlet. Imidlertid er hans forbindelser til Roche sjelden eller aldri nevnt i mainstream-pressen. Han er også vitenskapelig leder for og aksjeeier i Retroscreen Virology, som har hatt kontrakter med Roche. (He routinely provides the media with positive comments about Tamiflu and has even appeared in promotional videos for the drug. However, his ties to Roche are rarely if ever mentioned in the mainstream press. He is also the scientific director of and a share owner in Retroscreen Virology, which has had contracts with Roche.)

Som mediaekspert nekter han for enhver interessekonflikt. Han fortalte BMJ: "Jeg tror disse legemidler er svært nyttige og jeg har også arbeidet for Johnson and Johnson og Glaxo (firmaer som produserer konkurrerende behandlinger). Jeg har ikke forsøkt å skjule noe som helst. Men du kan ikke nevne alle dine økonomiske tilskudd og forbindelser hver gang du opptrer på fjernsyn eller hver gang du blir sitert, der er bare ikke nok tid til det." (As a media pundit he denies any conflicts of interest. He told the BMJ: "I believe these drugs are very useful and I've also worked with Johnson and Johnson and Glaxo (firms that make rival treatments). I've not tried to conceal anything. But you can't mention all your grants and links every time you appear on the television or every time you're quoted, there just isn't enough time.")

Men andre leger tror opinionsledere bør sette av tid til å gjøre det. Joe Collier, professor i medisin ved St George's Hospital Medical School, London, og tidligere redaktør for Drug and Therapeutics Bulletin, sa, "Det er virkelig et dilemma hvem man skal tro på." Han sa at en opinionsleder kan være fullstendig upartis, men på den annen side er han eller hun det kanskje det ikke. (But other doctors believe opinion leaders should make time to do this. Joe Collier, professor of medicines policy at St George's Hospital Medical School, London, and a former editor of the Drug and Therapeutics Bulletin, said, "It's a real dilemma who to believe." He said that an opinion leader might be totally impartial but on the other hand he or she might not.)

"Faktum er at vi må være skeptisk," sa professor Collier, og tilla, "Kanskje media bør snakke med mer enn en person når de er ute etter kommentarer eller informasjon. På en eller annen måte trenger mainstream-media å tenke mer på hva de har tenkt å gjøre med dette." (…) ("The fact is we have to be suspicious," Professor Collier said, adding, "Perhaps the media should speak to more than one person when it's looking for comments or information. Somehow the mainstream media needs to think more on what it's going to do about this.")

En talsmann for den britiske legemiddelindustrien paraplyorganisasjon, Association of the British Pharmaceutical Industry, benektet at media er blitt manipulert. "Faktisk tror jeg der er en oppfatning av at journalister vanligvis vil ringe til den person de tror vil gi dem det sitatet de ønsker." (...) (A spokesman for the drug industry's UK umbrella group, the Association of the British Pharmaceutical Industry, denied the media was being manipulated. "In fact I think there's a sense that journalists will usually ring the person they think will give them the quote they want.")

Tamiflus virkning på H5N1 etc.

Tamiflu's Troubles (Tamiflus problemer)
forbes.com 19.12.2008
The government said Roche's flu treatment is failing to cure certain strains this season.

As the weather gets colder and more people come down with the flu, government officials are scrutinizing the effectiveness of Roche's Tamiflu treatment.

The Centers for Disease Control and Prevention said Friday that in the U.S., one of the three main strains of flu this season, H1N1, is showing a resistance to the medicine. The other two are H3N2 and influenza B. (...)

Review says oseltamivir and zanamivir should be kept for epidemics of flu
BMJ 2006;332:196 (28 January)
The neuraminidase inhibitors oseltamivir (Tamiflu) and zanamivir (Relenza) may be effective in serious epidemic or pandemic influenza but must be used together with infection control procedures, says a Cochrane review published last week. The review said that these drugs should not be used for seasonal flu but should be kept for serious epidemics and that other antivirals should not be used at all for flu. (...)

Flu drugs 'will not work' if pandemic strikes
guardian.co.uk 21.1.22006
• No evidence Tamiflu will be effective, say experts
• Relying on medicines alone 'would be suicidal'

There is no evidence that Tamiflu, the drug being stockpiled by Britain, the United States and Europe, will work if a flu pandemic takes off in humans, according to a review published today by the Lancet medical journal.

None of the four existing drugs against influenza has much effect, the paper says. The authors strongly warn against relying on drugs to stamp out a potential avian flu pandemic, saying complacency could get in the way of more useful public health measures - such as hygiene and isolation - to stop the spread of infection. (...)

(Anm: Antivirals for influenza in healthy adults: systematic review. The Lancet Early Online Publication, 19 January 2006.)

Tamilflu inte effektivt mot fågelinfluensa
netdoktor.passagen.se 20.1.2006
Det vetenskapliga stödet för att det antivirala läkemedlet Tamiflu skulle vara effektivt mot fågelinfluensa är dåligt eller obefintligt. Det uppger forskare från Australien och Italien i en studie som presenteras i den medicinska tidskriften Lancet. Forskarna har gått igenom data från 52 studier, vid sidan av Tamiflu har man bland annat även tittat på effekten av det antivirala medlet Relenza och inte heller där finns det något stöd för att preparatet skulle vara effektivt mot sjukdomen. Forskarna varnar även för att båda preparaten kan orsaka resistens vilket är ännu ett skäl till att användningen av dem bör ske restriktivt. (...)

Uncertainty still surrounds oseltamivir after 13 year old dies
BMJ 2006;332:5 (7 January)
Hong Kong
Not enough studies have yet been done to determine the most effective way of using the antiviral drug oseltamivir (Tamiflu) and other antivirals against the H5N1 strain of avian influenza, a leading expert has warned. "In terms of dose, time, or strategy, all the studies have so far been done on H3N1 and H1N1 flu," said Professor Robert Webster, of the division of virology at St Jude Children's Research Hospital, Memphis, Tennessee, and visiting professor at the University of Hong Kong's department of virology. "It is inevitable that we will get resistance, but we also need to learn how best to use these drugs against H5N1 avian flu. So far, animal studies suggest that they are useful, but we are still on a learning curve." (...)

Avian flu scare has Tamiflu maker navigating minefield
usatoday.com 7.12.2005
(...) The company says it is doing all it can to increase its Tamiflu production and has said it will let other companies make it, too. But critics accuse Roche of being overprotective of its interests and moving too slowly to sanction other manufacturers. They want Roche to allow large-scale production — even if it hurts profits. (...)

The avian flu scare has raised Roche's profile and profits. Tamiflu's revenue is up 263% for the year through September to 859 million Swiss francs (about $650 million). But Tamiflu's serendipitous success has also brought the Basel, Switzerland-based Roche a host of delicate management challenges. (...)

"At the end of the day, Roche is just a company protecting shareholders," says James Love, head of the non-profit Consumer Project on Technology in Washington, D.C. "It wants to restrict access and restrict manufacturing so that prices stay strong for the drug."

Roche also is navigating a tricky minefield in which expectations for Tamiflu as a pandemic stopper may be unrealistic. There's no certainty that Tamiflu will be effective against H5N1, Health and Human Services Secretary Michael Leavitt told Congress recently.

"They're in a difficult situation," says Joseph D'Cruz, professor of strategic management at the Rotman School of Management at the University of Toronto. "They could be painted into a corner of being cold-blooded profiteers or if ... they sweep aside all commercial concerns, they have the possibility of a win," in terms of reputation if not in profits, he says. (...)

"In the public's eyes, there is a solution, and the answer is Tamiflu," he says. (...)

Doctor says bird flu drug is ‘useless’ (Lege sier legemiddel mot fugleinfluensa er "ubrukelig")
The Sunday Times - Ireland 4.12.2005
EN VIETNAMESISK lege som har behandlet dusinvis av ofre for fugleinfluensa hevder legemidlet som blir lagret rundt omkring i verden for å bekjempe en pandemi er “ubrukelig” mot viruset. (A VIETNAMESE doctor who has treated dozens of victims of avian flu claims the drug being stockpiled around the world to combat a pandemic is “useless” against the virus.)

Dr. Nguyen Tuong Van driver intensivavdelingen ved Centre for Tropical Diseases i Hanoi og har behandlet 41 ofre for H5N1. Van fulgte World Health Organisations (WHO) retningslinjer og gav hennes pasienter Tamiflu, men konkluderte at det ikke hadde noen effekt. (Dr Nguyen Tuong Van runs the intensive care unit at the Centre for Tropical Diseases in Hanoi and has treated 41 victims of H5N1. Van followed World Health Organisation (WHO) guidelines and gave her patients Tamiflu, but concluded it had no effect.)

“Vi legger ingen vekt på å bruke dette legemidlet på pasienter,” sa hun. “Tamiflu er i virkeligheten bare ment for behandling av vanlig type A influensa. Det er ikke designet for å bekjempe H5N1... (Tamiflu) er ubrukelig." (“We place no importance on using this drug on our patients,” she said. “Tamiflu is really only meant for treating ordinary type A flu. It was not designed to combat H5N1 . . . (Tamiflu) is useless.”)

Hennes dom sår tvil om politikken på influensapandemien som er etablert av den irske regjeringen. Mary Harney, helseministeren, har bestilt 1 million doser til å “beskytte” en firedel av befolkningen mot influensapandemien. (...) (Her verdict casts doubt on the pandemic flu policy put in place by the Irish government. Mary Harney, the minister for health, has ordered 1m doses to “protect” a quarter of the population against the flu pandemic.)

WHO innrømmet Tamiflu ikke har vært noen mye fremgangsrik hos mennesker. “Imidlertid tror vi det i mange asiatiske land ikke er brukt før sent i sykdommen,” uttalte en talsmann. (...) (The WHO admitted Tamiflu had not been widely successful in humans. “However, we believe in many Asian countries it hasn’t been used until late in the illness,” a spokesman said.)

EU

EU drugs panel says Tamiflu benefits outweigh risks
reuters.com 23.3.2007
LONDON/ZURICH (Reuters) - A panel of European experts said the benefits of Swiss drugmaker Roche's influenza drug Tamiflu outweighed the risks, but that it would closely monitor reports of safety concerns in Japan.

The European Medicines Agency said on Friday that "if any concerns emerge, further action will be taken."

But its Committee for Medicinal Products for Human Use "maintains its opinion that the benefits of Tamiflu outweigh its risks when the product is used according to the adopted recommendations."

Japanese health officials issued an alert over giving Tamiflu to teenagers on Wednesday after a series of cases, including teen suicides, fueled concerns the drug could induce psychiatric symptoms. (...)

Sjekker bivirkninger av Tamiflu
helserevyen.no 22.11.2005
Legemiddelselskapet Roche må levere ny sikkerhetsvurdering av influensamedisinen Tamiflu til EUs vitenskapelige komité for legemidler (CHMP) etter flere meldinger om bivirkninger.

Det europeiske legemiddelsamarbeidet sjekker nå alle tilgjengelige data om alvorlige bivirkninger av Tamiflu, og produsenten Roche er bedt av EUs vitenskapelige komité for legemidler (CHMP) om å sende inn en ny sikkerhetsvurdering, melder Dagens Medisin.

Granskningen kommer etter at Japan har varslet om to tilfeller av selvmord blant ungdom som har brukt influensamedisinen Tamiflu. Det er også kommet inn andre rapporter om psykiske bivirkninger av Tamiflu. (...)

EU vil have klarhed over Tamiflu-dødsfald
politiken.dk 18.11.2005
EU er bekymret over dødsfald i Japan, som kan skyldes bivirkninger ved influenzamidlet Tamiflu. Medicinen er udset til at være nøglen i kampen mod fugleinfluenza.

Den amerikanske fødevare- og medicinalkontrol oplyser, at man i øjeblikket ser nærmere på en sammenhæng mellem 12 unge japaneres død og deres brug af influenzamidlet Tamiflu.

Tamiflu, som produceres af medicinalkoncernen Roche, er udset til at være nøglemedicinen, hvis en fugleinfluenza epidemi rammer befolkningerne i USA og Europa.

Derfor er oplysninger fra Japan om, at 12 unge brugere af influenzamedicinen er døde efter 'unormal adfærd' pludselig blevet taget meget alvorligt i både USA og EU.

Kræver lister over bivirkninger
EU kræver ifølge nyhedsbureauet AP nu, at Roche Holding AG fremlægger lister for de bivirkninger, der er ved indtagelse af medicinen. Og der skal føres dokumentation for, at Tamiflu ikke er skyld i de 12 japanske dødsfald.

Monika Benstetter fra EU's instans for medicinkontrol siger, at den »betydelige offentlige interesse« og »den potentielle situation hvor mange flere mennesker skal tage Tamiflu« har nødvendiggjort forsigtighedshensyn.

Kan give hallucinationer
Den japanske afdeling af Roche, Chugai, oplyser, at bivirkninger ved produktet tidligere er registreret som hæmmet bevidsthed, unormal adfærd og hallucinationer.

Sundhedsministeriet i Japan oplyser ifølge nyhedsbureauet Kyodo, at der har været 64 patienter med tilfælde af psykiske forstyrrelser forbundet med brug af Tamiflu mellem 2000 og 2004. (...)

Suicides raise fears over Tamiflu
bbc.co.uk 15.11.2005
Medicines regulators are monitoring the antiviral Tamiflu after reports from Japan that two teenagers who had taken the drug committed suicide.
The European Medicines Evaluation Agency said it was aware of the cases. (...)

Tamiflu mistænkes for dødsfald i Japan
politiken.dk 14.11.2005
Det japanske medicinalfirma Chugai rapporterer i dag til den japanske regering, at bivirkninger ved influenzamidlet Tamiflu kan være skyld i to japanske teenageres død.

De to japanske teenagere opførte sig ifølge nyhedsbureauet Reuters unormalt efter at have taget influenzamidlet.

Der er frygt for, at bivirkninger ved produktet fik de to unge til at tage deres eget liv. (...)

Chugai og det japanske sundhedsministerium finder baggrunden for dødsfaldene så mistænkelige, at de nu undersøger forbindelsen til bivirkninger ved Tamiflu.

»Vi har rapporteret disse sager til sundhedsministeriet, da en forbindelse mellem produktet og dødsfaldene ikke kan udelukkes«, siger en talsmand for Chugai.

Chugai markedsfører Tamiflu i Japan for moderfirmaet Roche Holding AG, der står bag produktet. (...)

Kan give hallucinationer
Chugai oplyser, at bivirkninger ved produktet tidligere er registreret som hæmmet bevidsthed, unormal adfærd og hallucinationer.

Sundhedsministeriet i Japan oplyser ifølge nyhedsbureauet Kyodo, at der har været 64 patienter med tilfælde af psykiske forstyrrelser forbundet med brug af Tamiflu mellem 2000 og 2004.

Ministeriet overvejer nu at gentage advarslerne om bivirkningerne ved produktet. (...)

Tamiflu bakom dödsfall i Japan
expressen.se 12.11.2005
Japanska hälsodepartementet varnar för att antivirusmedicinen Tamiflu kan utlösa egendomligt beteende vilket misstänks vara orsaken till att två japanska ungdomar dött efter att ha tagit medicinen. (...)

I Japan har Tamifluförpackningen en etikett med varning för biverkningar som onormalt beteende och hallucinationer. (...)

USA

Tamiflu (oseltamivir phosphate)
fda.gov 4.3.2008
[Posted 03/04/2008] Roche and FDA informed healthcare professionals of neuropsychiatric events associated with the use of Tamiflu, in patients with influenza. These symptoms, as described in post marketing reports mostly from Japan, include delirium and abnormal behavior leading to injury, and in some cases resulting in fatal outcomes. These events were reported primarily among pediatric patients and often had an abrupt onset and rapid resolution. Patients with influenza should be closely monitored for signs of abnormal behavior. If neuropsychiatric symptoms occur, the risks and benefits of continuing treatment should be evaluated. (...)

WHO reports Tamiflu-resistant flu in U.S., Canada
reuters.com 1.2.2008
GENEVA (Reuters) - The main seasonal flu virus in the United States and Canada as well as parts of Europe shows higher resistance to the antiviral drug Tamiflu, raising questions about its potential effectiveness in a human bird flu pandemic. (...)

FDA ändrar varningstexten på Tamiflu och Relenza
lakemedelsvarlden.se 28.11.2007
En expertpanel hos det amerikanska läkemedelsverket, FDA, anser att varningstexterna för influensaläkemedlen Tamiflu och Relenza ska ändras. I de nya texterna ska det tydligare framgå att det finns risk för hallucinationer och andra psykiatriska biverkningar. (...)

FDA: Flu Drugs Affecting Kids' Behavior
forbes.com 24.11.2007
WASHINGTON - Government health regulators recommended adding label precautions about neurological problems seen in children who have taken flu drugs made by Roche and GlaxoSmithKline. (...)

FDA Wants Warnings on Flu Drugs for Kids (FDA ønsker advarsler på influensalegemidler for barn)
forbes.com 23.11.2007
WASHINGTON - Government health regulators recommended adding label precautions about neurological problems seen in children who have taken flu drugs made by Roche and GlaxoSmithKline.

The Food and Drug Administration on Friday released its safety review of Roche's Tamiflu and Glaxo's Relenza. Next week, an outside group of pediatric experts is scheduled to review the safety of several such drugs when used in children.

FDA began reviewing Tamiflu's safety in 2005 after receiving reports of children experiencing neurological problems, including hallucinations and convulsions.
Twenty-five patients under age 21 have died while taking the drug, most of them in Japan. Five deaths resulted from children "falling from windows or balconies or running into traffic."

There have been no child deaths connected with Relenza, but regulators said children taking the drug have shown similar neurological problems. (...)

Tamiflu för barn granskas i USA
lakemedelsvarlden.se 16.10.2007
En rådgivande kommitté i USA ska granska Roches influensabehandling Tamiflu med avseende på säkerhet för barn. Bakgrunden är de rapporter om allvarliga biverkningar som för två år sedan kom från Japan.

BIVERKNINGAR Då rapporterades om hallucinationer, kramper, delirium och självmordsförsök hos barn och unga i Japan som fått Tamiflu (oseltamivir).
Nu ska FDA:s pediatriska rådgivande kommitté diskutera sidoeffekter hos barn som fått läkemedlet, meddelar myndigheten på sin webbsida. (...)

FDA to parents: Watch for 'abnormal behavior' onTamiflu
cnn.com 14.11.2006
The FDA added the Tamiflu warning after receiving 103 reports of abnormal behavior, most involving children in Japan.

-- More than 100 recent cases of delirium, hallucinations and other unusual psychiatric behavior in Japanese patients treated with Tamiflu should have parents watching for similar reactions when treating their children with the flu drug.

That's the new advice from the Food and Drug Administration in adding a new precaution to the label of the influenza drug, prescribed about 2 million times a year in the United States. (...)

Both Roche and the FDA also said that severe cases of the flu can spark the abnormal behavior flagged in the updated label.

Furthermore, the FDA acknowledged that stopping treatment with Tamiflu could actually harm influenza patients if the virus is the cause of delirium, hallucinations and other abnormal behavior, such as aggression and suicidal thoughts.

Health officials have been sensitive about taking any action that might dissuade people from taking Tamiflu, since the drug could play an important role in an outbreak of bird flu. The drug doesn't prevent flu but can reduce the length and severity of its symptoms. (...)

Still, the number of reports of bizarre behavior is increasing.

The 103 new cases occurred between Aug. 29, 2005, and July 6, 2006. The tally marks a sharp increase when compared with the 126 similar cases logged over more than five years between the drug's approval in 1999 and August 2005, the FDA said.

Even though severe cases of the flu can spark abnormal behavior, the number and nature of the newly reported cases -- along with comments from doctors who believe the behavior was associated with the drug -- keep the FDA from ruling out Tamiflu as the cause, the agency said. (...)

The Trouble With Tamiflu
abcnews.go.com 21.12.2005
- If avian flu starts to spread easily among humans, the preventive drug Tamiflu has been hailed as a possible way to stem the epidemic.

But will it work? A report in the New England Journal of Medicine today points to no. It details the cases of two Vietnamese patients who both died from a form of avian flu that was apparently resistant to Tamiflu, casting some doubt over the potential effectiveness of the drug. (...)

Study: Annual flu death toll could be overstated
usatoday.com 11.12.2005
Every winter, flu takes its toll on the health of Americans. But how great a toll is being questioned in a review published Saturday in the British Medical Journal.
Peter Doshi, a graduate student at Harvard University, says the estimate by the Centers for Disease Control and Prevention of 36,000 flu-related deaths each year is based on "flawed" statistics.

"I found a number of inconsistencies and poor assumptions being made," he says. An example is the CDC's use of "pneumonia and influenza" deaths, taken together, as a basis for estimating deaths caused by flu. He says that link is "arbitrary" and "has the effect of biasing their estimates of flu mortality." (...)

About 10% of pneumonia deaths are associated with flu, says William Thompson of the CDC's National Immunization Program, but flu also contributes to deaths from other causes.

If you go by death certificates alone, says Martin Meltzer, a CDC expert in health economics, almost nobody dies of flu. (...)

Regulatory agency asserts Tamiflu safe
usatoday.com 19.11.2005
WASHINGTON (AP) — The anti-flu drug Tamiflu is safe, federal health advisers said Friday, after finding no direct link between the drug and the deaths of 12 Japanese children who had taken it.

The committee voted unanimously that no change was needed in the label to reflect the deaths of the Japanese children or other adverse affects. But it did say that information should be added to the label about serious skin reactions.

The FDA is not bound by its advisory committee recommendations, but usually follows them.

Nelson said the FDA should still be vigilant in going forward despite the finding that there was reason for concern about the drug at this point.

The committee asked the FDA staff to provide an update in about a year on any adverse reactions associated with Tamiflu. A full-report should be made in two years, the committee said. (...)

The FDA staff said Tamiflu is used much more often in Japan than in the United States — 11.6 million prescriptions for children in Japan between 2001 and 2005, compared to about 872,000 during that same period in the United States. (...)

Complicating the issue is that many of the Japanese death and adverse reaction reports list symptoms commonly associated with the flu, Dr. Murray Lumpkin, deputy commissioner of the FDA, said prior to the meeting.

"It is very difficult, when the underlying disease causes what it is being reported, to figure out: Is it the underlying disease? Is it the drug?" he said. (...)

The U.S. labeling for Tamiflu lists nausea and vomiting as its most serious side effects. Its labeling in Japan includes any adverse effects that have been reported — including impaired consciousness, abnormal behavior and hallucinations — regardless of whether they can be attributed to the drug, according to Roche.

Tamiflu is one of the few drugs believed effective in treating bird flu, which health officials fear could spark a pandemic should it mutate into a form easily passed from human to human. (...)

Tamiflu Adverse Event One Year Update Requested By Advisory Committee
FDA 18.11.2005
FDA’s Pediatric Advisory Committee voted unanimously for the agency to continue to monitor adverse events with Roche’s Tamiflu (oseltamivir) and provide the committee with a one year surveillance update after this year’s flu season.

Tamiflu Adverse Event One Year Update Requested By Advisory Committee
[Committee Meeting on November 18, 2005]
FDA’s Pediatric Advisory Committee voted unanimously for the agency to continue to monitor adverse events with Roche’s Tamiflu (oseltamivir) and provide the committee with a one year surveillance update after this year’s flu season. (...)

Childhood Deaths in Japan Bring New Look at Flu Drug
The New York Times 18.11.2005
The Food and Drug Administration is looking into reports of deaths and abnormal behavior among children in Japan who took the anti-influenza drug Tamiflu, which is being stockpiled by governments around the world for use in a possible flu pandemic.

The agency said that given the available information, it could not conclude that Tamiflu had caused the deaths and other problems. It plans to continue monitor possible complications from the drug for up to two years. (...)

US reviews risks of Tamiflu after 12 children die
independent.co.uk 18.11.2005
The safety of Tamiflu, the anti-flu drug, has been questioned for the second time in a week following reports that it has been linked to the deaths of 12 children in Japan. (...)

European regulators said on Monday they were monitoring the psychological effects of the drug after it was linked to the suicides of two Japanese teenagers.

In a report posted online, the US Food and Drug Administration said yesterday that 12 children had died in Japan from causes including heart attack, suicide, pneumonia and acute pancreatitis. Four had suffered a "sudden death", which was "an unusual phenomenon in otherwise healthy children". All had taken Tamiflu. (...)

In a report posted online, the US Food and Drug Administration said yesterday that 12 children had died in Japan from causes including heart attack, suicide, pneumonia and acute pancreatitis. Four had suffered a "sudden death", which was "an unusual phenomenon in otherwise healthy children". All had taken Tamiflu.

"Deaths from influenza are uncommon among both children with and without high-risk conditions, but do occur," the FDA report said. "Attribution of causality for the reports of sudden death and cardio-pulmonary arrest are extremely difficult to interpret because there is limited information leading up to the event." It added that it was "concerning" that 32 psychiatric events, such as hallucinations and abnormal behaviour, had been reported in children who took Tamiflu.

A panel of the FDA is examining reports of adverse reactions to Tamiflu as part of a wider review of how medicines work in children. One question they will have to address is how to distinguish the effects of the drug from the effects of the flu. (...)

(Anm: 'Sudden Adult Death' May Have Mitochondrial Origin. —Some cases of unexplained sudden death can be traced to a common mitochondrial defect. (medpagetoday.com 22.4.2015).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

(Anm: False alarm from the body may be responsible for acute pancreatitis (medicalnewstoday.com 9.9.2015).)

(Anm: Pancreatic cancer risk linked to changes in mouth bacteria. The presence of certain bacteria in the mouth may indicate a raised risk for pancreatic cancer - a disease that often begins with no symptoms and for which there is no routine screening test. (…) The researchers suggest the finding may lead to earlier, more precise treatments for pancreatic cancer, a disease with a pitifully low survival rate as it often escapes early diagnosis. (medicalnewstoday.com 20.4.2016).)

(Anm: Pancreatitis often caused by gallstones - also statins increase risk. Idiopathic pancreatitis is often caused by small gallstones that are difficult to observe prior to surgery, shows a study from the University of Eastern Finland. Small gallstones were found in surgery from two out of three idiopathic pancreatitis patients. The study also showed that acute pancreatitis was more common in statin users than non-users. (medicalnewstoday.com 7.12.2015).)

- Norge

Tamiflu kan gi delirium
dagbladet.no 14.11.2006
Nå heller det amerikanske legemiddelverket (FDA) kaldt vann i blodet på Tamiflu-entusiastene. I det oppdaterte amerikanske pakningsvedlegget advares det nå mot unormal oppførsel som bivirkning av medisinen, etter at over 100 nye tilfeller av delirium, hallusinasjoner og annen uvanlig psykisk atferd er registrert, hovedsakelig blant japanske barn, melder CNN.com. (...)

Advarer mot bivirkninger av Tamiflu
vg.no 15.11.2006
Det amerikanske legemiddelverket, FDA, kommer med ny merking av influensamedisinen Tamiflu, på grunn av mistanke om alvorlige bivirkninger.(...)

Tamiflu er en av de få medisinene som man mener er effektive i behandlingen av fugleinfluensa. Medisinen er også på markedet i Norge. Ifølge Legemiddelverket er det ingen grunn til å være redd for å bruke Tamiflu hvis det blir nødvendig, men ikke før du får beskjed av legen din eller av helsemyndighetene. (...)

Terence Hurley, talsmann for Roche sier at det er ikke bevist at medisinen er årsaken til disse sjeldne, uheldige tilfellene. (...)

Tamiflu-frykt blant pasienter
dagsavisen.no 18.11.2005
Stadig flere norske pasienter skal ha fått panikk etter at det ble kjent at influensamedisinen Tamiflu kan være livsfarlig.

Ifølge biologiprofessor Bjørn Erik Kristiansen er influensamedisinen helsefarlig, og har tatt livet av flere personer.

Denne informasjonen har imidlertid fått norske forbrukere til å ty til panikk.

– Utspillet har skapt panikk blant pasientene. Det er helt vilt å oppfordre dette, sier Madsen i Statens legemiddelverk til TV 2 Nettavisen.

I Japan har hele 12 personer dødd etter å ha brukt Tamiflu. Ytterligere 32 har fått tunge psykiske problemer som resultat av å ha tatt influensamedisinen.

Statens legemiddelverk ser imidlertid på dødsfallet som lite – sett ut fra at nærmere 30 millioner mennesker har brukt Tamiflu.

Likevel advarer norske helsemyndigheter mot medisinen, og advarer mot selvmedisinering med Tamiflu.

– Tamiflu bør først og fremst brukes i forbindelse med en pandemi der faren for å dø vil være stor uten medikamenter. I en normal situasjon vil man kanskje si at det er for mange bivirkninger til at man vil bruke Tamiflu, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet.

Bivirkningene av medikamentet skal nå etterforskes ytterligere. Spesielt sammenhengen mellom Tamiflu og psykiske lidelser er ikke veldokumentert ennå. (...)

Gransker Tamiflu
aftenposten.no 15.11.2005
Influensa-medisinen Tamiflu kan ha forårsaket at to japanske tenåringer døde. (...)

Få tilfeller av bivirkninger
På verdensbasis skal det ennå ikke være grunn til advarsler.
- 20 millioner pasienter har brukt Tamiflu. Det er registrert 280 tilfeller av psykiske bivirkninger. Disse bivirkningene kan likså godt komme av feberen og influensaen som at de kommer fra selve medisinen. Vi får grundige rapporter på bivirkninger, og den siste oppsummeringsrapporten kom i mai. Både EU og USA har konkludert med at dette er et lavt antall, og at det ikke er grunnlag for noen advarsel om disse bivirkningene, sier Harald Lislevand i Statens Legemiddelverk.

- Jeg vil også nevne at den ene pasienten som døde i Japan skal ha brukt Tamiflu tidligere uten å få noen bivirkninger. Etter et opphold skal han ha tatt èn tablett. Det er nok lite trolig at Tamiflu har ført til dette dødsfallet. Det er grundig rapportering på bivirkninger, og det å kunne avkrefte sammenhengen er også viktig, avslutter Harald Lislevand. (...)

- Tamiflu ikke farlig
tv2.no 12.11.2005
Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet avviser at fugleinfluensa-medisinen Tamiflu skal ha skadelige bivirkninger.

Medisinen har blitt revet vekk fra apotekhyllene. Enkelte apotek er utsolgt for Tamiflu, og i Oslo er det solgt hele 23 pakker per 1000 innbyggere.

TV 2 Nettavisen skrev tidligere i dag at japanske myndigheter ikke utelukker at to mistenkelige selvmord kan knyttes til bruken av Tamiflu. I februar hoppet en student (17) foran en lastebil like etter å ha tatt medisinen. En annen student skal ha hoppet fra niende etasje i en boligblokk, melder Associated Press.

Ingen sammenheng
Ifølge Statens legemiddelverk skal disse hendelsene overhodet ikke ha sammenheng med bruken av Tamiflu.

- Det er klart japanske myndigheter vil undersøke om det er en sammenheng, men vi har overhodet ikke fått rapportert dette i Norge. Vi mener at Tamiflu er et usedvanlig trygt legemiddel, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen til TV 2 Nettavisen.

- Ingen grunn til uro, med andre ord?

- Absolutt ikke. Når et legemiddel blir brukt mye mer enn det man er vant til, kan man oppdage nye bivirkninger. Men jeg anser det som helt usannsynlig at disse hendelsene skal ha noe med bruken av Tamiflu å gjøre.

Madsen legger til at den store bekymringen rundt viruset gjør at det er viktig å undersøke slike antatte sammenhenger grundig, og ikke trekke forhastede slutninger.

- Alle myndigheter er enige om at Tamiflu er et godt legemiddel uten store bivirkninger, sier Madsen.

Heller ikke i Nasjonalt folkehelseinstitutt har man kjennskap til at fugleinfluensa-medisinen skal være farlig. (...)

Sverige

Rekordartad förskrivning av Tamiflu på tveksam medicinsk grund
Läkemedelsvärlden (December 2005)
Ingen vet om oseltamivir fungerar mot H5N1

Efter massmedias uppmärksamhet kring fågelinfluensa nådde försäljningen av det antivirala läkemedlet Tamiflu rekordnivåer i oktober. Men det saknas fortfarande dokumentation för att det hos människa verkligen är effektivt mot H5N1, det virus som orsakar fågelinfluensa. (...)

Under perioden januari till och med oktober ökade försäljningen av det antivirala läkemedlet Tamiflu (oseltamivir) 32 gånger jämfört med år 2004. I hela landet såldes nästan 2,5 förpackningar Tamiflu per tusen invånare under årets första tio månader. Oktoberförsäljningen var 1,5 förpackning per tusen invånare. Under 2004 såldes 0,08 förpackningar per tusen invånare under samma period.

Stockholms läns landsting har uppmanat att inte hamstra Tamiflu för personligt bruk. Ett skäl är att det finns svagt vetenskapligt underlag för effekten. De data som finns på effekt mot H5N1-virus är framför allt från laboratorieförsök. Hos smittade möss har man sett en minskad dödlighet av oseltamivir. Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation finns opublicerade data där oseltamivir minskade dödligheten något hos patienter som behandlades inom fem dagar jämfört med senare än tio dagar efter insjuknandet.

Svag effekt
Ett annat alternativ vore amantadin, ett äldre läkemedel mot influensavirus och som nämnts i diskussionen om beredskap inför en eventuell pandemi, men H5N1 i den form som finns hos fåglar i Asien är tyvärr resistent. Amantadin ingår inte längre i något registrerat läkemedel utan enbart i extempore-beredningar.

– Allmänt har neuraminidashämmare som Tamiflu och Relenza (zanamivir) en svag effekt när personer smittats av vanlig influensa A eller B. Det är inte troligt att effekten mot H5N1 skulle vara bättre. Medlet dödar inte virus utan hindrar enbart vidare spridning, säger Urban Hellgren, infektionsläkare och ordförande i landstingets expertgrupp.

Läkemedlen förkortar den genomsnittliga tiden till symtomlindring vid influensa med en dag. När det tas förebyggande ger Tamiflu (Relenza är inte godkänt som profylax av EMEA) enligt tidigare studier ungefär samma skydd som vaccination.

– Men då ska man komma ihåg att man under lång tid måste ta en kapsel om dagen, vilket blir dyrt, säger Urban Hellgren.

Socialstyrelsen har beräknat att kostnaden för långtidsprofylax åt hela befolkningen skulle bli 7,6 miljarder kronor. Till det kommer lagerkostnad för orala suspensioner till barn.

Följer utvecklingen
Om den kraftiga försäljningsökningen är rimlig utifrån medicinska behov är en fråga för Socialstyrelsen.

– Huvudsyftet för att vi följer utvecklingen är att patienter som verkligen behöver Tamiflu ska få den mängd de behöver. Därför följer vi detta noga i samarbete med Apoteket och Läkemedelsverket, säger Anders Tegnell, medicinalråd på Socialstyrelsen och chef för smittskyddsenheten.

Eftersom indikationen för läkemedlet tillåter förskrivning i förebyggande syfte tror Anders Tegnell att det skulle vara mycket svårt att slå fast att någon läkare förskrivit Tamiflu i strid med gällande indikationer. Han framhåller att förskrivning för framtida bruk är komplicerat och ställer särskilda krav på läkare som förskriver medlen.

– Läkarna har stort ansvar att informera om när man ska använda ett läkemedel som Tamiflu.

Det är stora regionala skillnader i hur mycket Tamiflu som sålts i olika län. Högst försäljning räknat per tusen invånare ser man i Stockholms län, Uppsala län och Region Skåne. I Stockholm är försäljningen nästan fem gånger högre än i Jämtland. Denna skillnad är förmodligen inte rimlig utifrån medicinska behov tror Anders Tegnell.

– Ser man på åldersstrukturen och att äldre behöver mer skydd mot influensa borde försäljningen teoretiskt vara högre i Jämtland än i Stockholm, säger han.

”Förkastligt”
Jan Håkansson är distriktsläkare och ordförande i Jämtlands läns läkemedelskommitté, är kritisk till hur Tamiflu förskrivs.

– Jag tycker att varje förskrivning i förväg av Tamiflu är förkastlig ur etisk synpunkt. Någon indikation finns ännu inte och man kan befara dels att det kommer att användas på fel indikation och på felaktigt sätt, dels att de patienter som verkligen skulle behöva det om/när influensan kommer riskerar att bli utan. Argumentet att det är bra att det finns i stora mängder i människors hem vid ett större influensautbrott för då blir efterfrågan mindre håller inte. Det är enligt min mening betydligt svårare att veta när och hur Tamiflu ska användas på rätt sätt än det är med antibiotika vid bakteriella infektioner, säger han.

Trots den kraftiga ökningen av Tamifluförsäljningen tror Apoteket inte att det blir någon brist. Under oktober i år såldes 13 480 förpackningar jämfört med 78 i oktober 2004.

– Vår bedömning är att vi kommer att klara att expediera tillräckligt mycket för att klara en influensatopp senare i vinter, sade Thony Björk, kommunikationsdirektör på Apoteket, den 11 november. (...)

Japan

Japan backar om Tamiflurisk
lakemedelsvarlden.se 19.12.2007
Japanska hälsovårdsmyndigheten anser inte att det finns en tydlig koppling mellan influensaläkemedlet Tamiflu och psykiatriska biverkningar. Tidigare har Japan varit det land som tydligast varnat för riskerna. (...)

Amerikanska läkemedelsverket, FDA, beslutade nyligen att varningstexterna på Tamiflu och Releza skulle skärpas just med hänvisning till risken för psykiatriska biverkningar. (...)

Tatsuo Kurokawa: keeping watch on drug safety in Japan
The Lancet 2007; 369:1339
Not surprisingly for a career bureaucrat, Tatsuo Kurokawa would rather not be the centre of attention. But as the Japanese government's point man on drug safety, he now finds himself at the centre of a storm over claims that oseltamivir (Tamiflu), the widely used influenza drug, is behind the deaths of a few young patients and responsible for cases of abnormal psychiatric behaviour. (...)

Tamiflu setback as Japan warns teens
msnbc.msn.com 21.3.2007
Prospects for Tamiflu, Roche's blockbuster flu antiviral drug, were dealt a big blow on Tuesday after Japanese regulators called on doctors to stop prescribing it to teenagers.

The ministry of health and welfare in Tokyo asked Chugai, the local subsidiary of Roche of Switzerland, to change the labelling to say it should not be given to those between 10 and 20 years old, except for high-risk patients. (...)

Japansk oro över Tamiflu-biverkningar växer
Läkemedelsvärlden 2007(3) (Mars)
Efter två dödsfall den senaste månaden ökar oron i Japan för potentiellt dödliga biverkningar av influensaläkemedlet oseltamivir (Tamiflu). (...)

Tamiflu side effect concerns grow after Japan deaths
reuters.com 6.3.2007
TOKYO (Reuters) - Concerns that the influenza drug Tamiflu -- seen as effective against a possible pandemic triggered by bird flu -- may induce fatal side effects are growing in Japan after two people who took it fell to their deaths last month. (...)

Japan warns of influenza -linked abnormal behaviour
reuters.co.uk 27.2.2007
TOKYO (Reuters) - Japan's Health Ministry urged medical experts on influenza on Wednesday to warn people that patients with the virus could show abnormal behavior or psychiatric problems.

The ministry's move came a day after a 14-year-old boy fell from a condominium building and died in northern Japan.

The boy had apparently taken the influenza drug Tamiflu, although the ministry said there was no evidence that the drug was responsible for psychiatric problems. (...)

'Tamiflu suicides' to be probed
iol.co.za 27.2.2007
Tokyo - Japan ordered an investigation on Tuesday after a boy who took Tamiflu jumped to his death in the latest case allegedly linked to the blockbuster flu medicine, officials said.

Swiss pharmaceutical giant Roche has been defending its drug since last year, when reports first surfaced in Japan of "Tamiflu suicides" due to the medicine's psychiatric effects.

In the latest case, a 14-year-old boy was pronounced dead on Tuesday after leaping from the 11th floor of a condominium in the northern Japanese city of Sendai, police said. (...)

Japan Links Tamiflu to Sudden Deaths in Children
epochtimes.com 13.11.2005
(…) The ministry confirms that it has concluded that the death of one boy was the result of side effects from the drug. The ministry says it has found 64 cases of psychological disorders linked to the drug in the past four years.

Dr. Rokuro Hama, head of the Japan Institute of Pharmaco-Vigilance, says he has investigated eight suspicious deaths of children aged between two and 17 over the past three years, which he thinks are linked to Tamiflu. He reported his findings Saturday at a meeting of the Japan Society of Pediatric Infectious Diseases.

Dr. Hama said Sunday that Tamiflu appears to be similar to other powerful drugs that can cause behavioral changes.

"These are tranquilizers, sedatives or hypnotics. These cause discontrol or disregulation of the central nervous system. So it may cause very bizarre phenomenon or behavior," said Dr. Hama.

Investigators say in one case last year, a 17-year-old boy, after taking the medication, left his home during a snowstorm, and jumped in front of a truck and died.

Earlier this year, a 14-year-old boy, after taking one Tamiflu capsule, jumped or fell from the ninth floor of an apartment building.

Doctors say in both cases the boys had not exhibited any abnormal behavior before taking Tamiflu.

Yuji Yamashita of Chugai Pharmaceutical, the Japanese distributor for Tamiflu, said Sunday that the company had notified the health ministry about two deaths involving teenage boys. However, Mr. Yamashita said he had no knowledge of any other cases of psychological side effects the ministry has tracked. (…)

But Dr. Hama at the Institute of Pharmaco-Vigilance says because Tamiflu is a new drug, most health care professionals wrongly conclude behavioral changes are the result of delirium caused by high fever. (...)

(Anm: Confirmed Influenza A and Sudden Death during Sleep after Taking Oseltamivir. BMJ (5 April 2005).)

Tamiflu linked to teens' deaths
The Japan Times Online 13.11.2005
Fresh side-effect warning eyed as flu-drug stockpile grows.

Abnormal reaction to Tamiflu medicine tied to deaths of two boys (Unormal reaksjon på Tamiflu knyttet til dødsfall hos to gutter)
mainichi-msn.co.jp 13.11.2005
En lege opplyste at to gutter døde etter å ha reagert unormalt på influensamedisinen Tamiflu, hvor en kaster seg ut fra en leilighet og en annen hopper ut foran en lastebil. (Two boys have died after reacting abnoWelfare Ministryrmally to the flu medicine Tamiflu, with one plunging to his death from a condominium and the other jumping in front of a truck, a doctor has announced.)

Selv om et dokument vedlagt Tamiflu advarer om at legemidlet kunne forårsake unormal atferd eller hallusinasjoner, er dette første gang at en slik reaksjon har ført til et dødsfall. (Even though a document attached to Tamiflu warns that the drug could cause abnormal behavior or hallucinations, this is the first time that such a reaction has led to a death.)

Helse, arbeids- og omsorgsdepartementet har bekreftet at årsaken til minst ett av guttenes dødsfall skyldes legemidlet. (...) (The Health, Labor and Welfare Ministry has confirmed the cause of death of at least one of the boys was the result of side-effects from the drug.)

Legemiddeløkonomi

Influenza-piller er spild af penge
bt.dk 26.10.2005
Danskere i panik hamstrer nyttesløs medicin.
Hamstringen af Tamiflu vil for de fleste danskere vise sig at være penge direkte ud af vinduet. En pakke med ti piller er blevet solgt på de danske apoteker for 247,75 kr. Men pillerne rækker kun til en enkelt person.

Hvis en familie på fire personer skal have medicin, så løber det op i hele 991 kr.

- I bedste fald er det spild af penge - i værste fald er der mulighed for, at man får en masse bivirkninger, og man har risiko for, at virus bliver modstandsdygtigt, fortæller overlæge Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut. Det er ikke en gang sikkert, at Tamiflu vil virke, hvis fugleinfluenzaen ændrer sig og begynder at smitte fra menneske til menneske. For når smitsomheden ændres, så får virus formentlig også andre egenskaber, og så kan ingen garantere, at Tamiflu hjælper. (...)

Erfaringer

Oseltamivir Resistance during Treatment of Influenza A (H5N1) Infection
New England Journal of Medicine (NEJM) 353:2667-2672 (December 22, 2005)
SUMMARY
Influenza A (H5N1) virus with an amino acid substitution in neuraminidase conferring high-level resistance to oseltamivir was isolated from two of eight Vietnamese patients during oseltamivir treatment. Both patients died of influenza A (H5N1) virus infection, despite early initiation of treatment in one patient. Surviving patients had rapid declines in the viral load to undetectable levels during treatment. These observations suggest that resistance can emerge during the currently recommended regimen of oseltamivir therapy and may be associated with clinical deterioration and that the strategy for the treatment of influenza A (H5N1) virus infection should include additional antiviral agents. (...)

The Run on Tamiflu — Should Physicians Prescribe on Demand?
New England Journal of Medicine (NEJM) 353:2636-2637 (December 22)

Effekt på sykdomsgrad og varighet av sykdom ved behandling

Human Bird -Flu Fatalities Spur Need for More Effective Drugs
bloomberg.com 5.2.2007
Feb. 5 (Bloomberg) -- Doctors and health officials are preparing to experiment with new drugs in an effort to find better ways to treat lethal bird flu infections. (...)

Effekt av oseltamivir (Tamiflu®) ved profylakse og behandling av influensa – implikasjoner for nasjonal beredskap mot pandemisk influensa
Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 – 2005 (Utdrag fra hhv. s.24/26 av 86)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
(...)

Laboratoriebekreftet influensa ble funnet hos 374 (59,6 %) pasienter i studien til Treanor et al (49). Influensaens varighet ble i denne populasjonen redusert fra 103,3 timer (4,3 dager) for placebogruppen til 71,5 timer (3,0 dager) og 69,9 timer (2,9 dager) for hhv oseltamivir 75 mg og 150 mg (30 % reduksjon, p = 0,006). Sykdomsgrad (bedømt ved symptomskår) ble redusert med 38 % og 35 % for hhv oseltamivir 75 mg og 150 mg sammenliknet med placebo (p < 0,001). I tillegg gjenvant pasientene som tok oseltamivir raskere normal helsetilstand (24-46 timer raskere) og normale aktiviteter (45-68 timer raskere) enn de som fikk placebo (p ≤ 0,05). For ITT populasjonen ble sykdommens varighet redusert med 21 timer (0,9 dager, 21 % reduksjon sammenliknet med placebo, p < 0,004) for oseltamivir 75 mg og med 23 timer (1 dag, 23 % reduksjon sammenliknet med placebo, p = 0,004) for oseltamivir 150 mg. Sykdomsgrad ble redusert med 23 % og 29 % for hhv oseltamivir 75 mg og 150 mg sammenliknet med placebo. I tillegg gjenvant gruppen som fikk oseltamivir også her raskere normal helsetilstand og aktivitetsnivå enn de som fikk placebo. (...)

Hayden et al (35) har utført en studie på eksperimentelt indusert influensa. Profylaktisk bruk av oseltamivir (100 mg en eller to ganger daglig), ble startet 26 timer før inokulasjon med influenzaA/Texas/36/91 (H1N1) virus. Profylakse med oseltamivir reduserte antall infeksjoner utviklet gjennom en 8-dagers oppfølging med 61 % sammenliknet med placebo (38 % versus 67 %, p = 0,16). I gruppen som fikk oseltamivir var det ingen som skilte ut virus, mens i gruppen som fikk placebo var det 6 (50 %)(p < 0,001, 100 % beskyttelseseffekt). Ingen som fikk oseltamivir, men 33 % i placebogruppen hadde infeksjonsrelatert luftveissykdom (p < 0,01).

Ingen viktige forskjeller mellom medikament gitt en eller to ganger per dag, ble funnet. (...)

(Anm: profylakse; den delen av medisinen som tener til å førebyggja sjukdom; førebyggjande helsearbeid. EN prophylaxis. ET [gr prophylassein vakta mot]. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Tamiflu er et legemiddel som mulig forebygger/lindrer influensa, ikke en vaksine.)

Fugleinfluensa muterer og blir resistent
aftenposten.no 22.12.2005
Fugleinfluensaviruset som nylig kostet to mennesker livet i Vietnam, er blitt resistent mot medisinen som verdens helsemyndigheter setter sin lit til for å demme opp mot en epidemi.

Tester som er gjort i Hongkong viser at viruset i disse pasientene har mutert på en slik måte at det er blitt resistent mot Tamiflu, en av de få medisinene man har som er noenlunde effektivt mot fugleinfluensa.

Av åtte pasienter som er behandlet med Tamiflu i Vietnam, er fire døde uten at medisinen kunne hjelpe dem, skriver doktor Menno de Jong og andre kolleger i New England Journal of Medicine. De Jong arbeider ved sykehuset for tropiske sykdommer i Ho Chi Minh-byen. (...)

Diverse artikler

(Anm: Fast-acting flu drug shows strong potential, but clinical trial results also raise concerns. Anew, fast-acting flu drug showed strong potential but also some surprising and even concerning results in two newly published clinical trials. The drug, baloxavir marboxil, cut the time people were sick with flu symptoms by a little over a day. And it dramatically reduced the amount of viruses that people with infections had in their upper respiratory tracts, suggesting they might be less likely to infect others through coughs and sneezes. Still, the single-dose drug didn’t make people feel better faster than oseltamivir, sold as Tamiflu. And the studies, published last week in the New England Journal of Medicine, showed viral resistance could develop rapidly to the drug — a finding flagged as concerning in an editorial the journal published with the studies. Virus samples collected from nearly 10 percent of people treated in one of the trials showed mutations that are believed to allow the viruses to evade the effect of the drug. (statnews.com 10.9.2018).)

(Anm: Despite push for a universal flu vaccine, the ‘holy grail’ stays out of reach. It is the holy grail of influenza science: a universal flu vaccine that could provide protection against virtually all strains instead of a select few. A burst of recent headlines have suggested that we might get one soon. Just last week, the National Institute of Allergy and Infectious Diseases released a strategic plan for the development of a universal flu vaccine, prompting the White House science office to proclaim on Twitter that the goal is “closer than ever.” Experts, however, say we’re really not there yet. And to be honest, we can’t necessarily even see there from here. (statnews.com 5.3.2018).)

New Tamiflu study suggests drug does reduce flu impact considerably
medicalnewstoday.com 31.1.2015
A new analysis of research regarding oseltamivir - marketed and commonly referred to as Tamiflu - has found that the drug reduces the duration of flu symptoms and the risk of respiratory tract infections, according to its authors.

Several side-effects were also reported, however, including significantly increased risks of nausea (3.7%) and vomiting (4.7%) when compared with placebo.

The study, published in The Lancet, follows the publication of a meta-analysis last year conducted by Cochrane - an independent global network of health practitioners and researchers, renowned for high-quality systematic reviews. (…)

While the Cochrane analysis utilized clinical trial study reports, the new analysis made use of individual patient data from not only the published adult treatment trials but previously unpublished ones as well. Access to the unpublished trials was provided by Roche Pharmaceuticals, the manufacturer of Tamiflu. (…)

In their new analysis, the authors write that treating influenza with Tamiflu reduced the duration of symptoms from 123 hours to 98 hours - a reduction of 21% - compared with placebo. (…)

Symptoms improve, but at what cost?
In an accompanying editorial, Heath Kelly of the Australian National University in Canberra and Benjamin Cowling of the University of Hong Kong write that the increased risk of nausea and vomiting necessitates caution.

"In view of the risk of nausea and vomiting in all patients who receive the drug, confirmation of the diagnosis of influenza before treatment is advisable," they write.

Funding for the study was provided by the Multiparty Group for Advice on Science (MUGAS), through an unrestricted grant from Roche. Outside of the trial, Prof. Monto also receives fees from Roche. The authors state that Roche played no role in the analysis, interpretation or reporting of the study.

An immediate concern presented by the new study is whether the reduction of symptoms by one day is enough considering the risk of side-effects confirmed by the researchers.

"Whether the magnitude of these benefits outweigh the harms of nausea and vomiting needs careful consideration," the authors conclude. (…)

(Anm: MUGAS-funded Tamiflu analysis included fewer studies than Cochrane review. in-pharmatechnologist.com 2.2.2015).)

News story on Tamiflu study
The BMJ’s activism will ultimately harm its reputation

John A Tucker, freelance scientific writer
BMJ 2014;348:g2976 (29 April 2014)
Historically, medical journals have served as neutral forums for the presentation and discussion of scientific issues. The BMJ has in recent years rejected this historical model by taking an activist role in advocacy campaigns such as AllTrials and the current investigations of the regulatory history of Tamiflu. Whether The BMJ is ultimately found to be on the “right” side of these issues, I believe that the inherent conflict of interest between the journal’s putative role as a neutral forum for scientific discussion and the advocacy roles taken by its editors will harm the journal’s reputation. (…)

Influensamedel gjorde nytta
lakemedelsvarlden.se 19.3.2014
Enligt en ny Roche-finansierad studie bidrog behandling med antivirala medel som Tamiflu till att rädda liv under H1N1-pandemin.

Nyttan av användningen av neuroamidashämmare som Tamiflu och Relenza har starkt ifrågasatts då effekten för att förhindra influensa varit tveksam. Nu har en studie publicerats i Lancet Respiratory Medicine som visar att medlen räddade liv.

I sin analys har forskarna samlat data om över 29 000 patienter i 38 länder för att kartlägga effekterna av behandling med neuroamidashämmare. Enligt resultaten minskade risken att dö under pandemin bland de som behandlades med antivirala medel jämfört med de som inte behandlades.

Den största nyttan sågs om personerna inledde behandling under de två första dagarna med symptom. Effekten syntes hos vuxna, bland barn fanns ingen signifikant skillnad.

Studien har finansierats av Hoffman La Roche, ägare till Genentech som tillverkar Tamiflu. Roche har kritiserats av bland annat Cochrane institutet för att inte ha delat med sig av studiedata rörande just Tamiflu. Förra året gick företaget med på att släppa data. (...)

Adverse effects of oseltamivir
Neuropsychiatric adverse effects of oseltamivir in the FDA Adverse Event Reporting System, 1999-2012

BMJ 2013;347:f4656 (23 July 2013)
Publications from Roche and a case-control study suggest that there is no evidence, or plausible mechanism of action, to link neuropsychiatric adverse events to Tamiflu (oseltamivir).1 2 Cochrane Collaborators, the BMJ, and others, however, contend that many of Roche’s data remain unavailable.3 (...)

FAERS post-marketing data over the past decade suggest disproportionally increased reporting of certain neuropsychiatric adverse events linked to oseltamivir. While these data support the cautionary warnings added to the drug’s label in several countries, they cannot ascertain causality or incidence. Post-marketing data are subject to many biases, such as marked under-reporting, masking, amplification, and confounding by comorbidities.5 6 Despite such limitations, we hope that these data offer an update for clinicians, while awaiting the release of all trial data. (...)

UK regulators deny claims that their access to oseltamivir trial data was insufficient
BMJ 2013;346:f3966 (Published 18 June 2013)
The main regulators of drugs in the United Kingdom have denied that they had insufficient access to clinical trial data on the antiviral oseltamivir from its manufacturer, despite concerns about missing data.

Witnesses appearing before the parliamentary Public Accounts Committee said, however, that the current system allowed drug companies to withhold some trial data.

MPs on the committee held an evidence session on 17 June as part of their inquiry into clinical trials and Tamiflu, Roche’s branded form of oseltamivir, which had been used to treat pandemic flu.

The inquiry was prompted by a report published last month by the National Audit Office, which looked at drug regulators’ access to all the clinical trial evidence when licensing oseltamivir and whether the Department of Health for England stockpiled the drug on the basis of clinical evidence.1

Between 2006-07 and 2012-13 the department bought nearly 40 million units of oseltamivir, costing £424m (€495m; $665m). But only 2.4 million units were consumed, mostly during the flu pandemic in 2009-10, and over the same period 10 million units were written off, many because of poor records about their storage environment during the pandemic.

MPs asked witnesses how satisfied they were with the completeness and transparency of access to data from Roche on oseltamivir.

Kent Woods, chief executive of the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, giving evidence, said, “I am confident that we had access to all the relevant data because there is legal force to require that.

“If a company were not to provide us with all the data, then we have enforcement powers to insist on it. Any information that bears on the efficacy and safety of that product has to be made available to the regulator in order to support a market authorisation.”

Accused of not asking for everything from drug companies, Woods said that the agency insisted on very detailed clinical study reports in summary form, without the raw data. (...)

Effect of double dose oseltamivir on clinical and virological outcomes in children and adults admitted to hospital with severe influenza: double blind randomised controlled trial
BMJ 2013;346:f3039 (30 May 2013)
(...) Objective To investigate the validity of recommendations in treatment guidelines to use higher than approved doses of oseltamivir in patients with severe influenza.
Design Double blind randomised trial. (...)

Conclusions There were no virological or clinical advantages with double dose oseltamivir compared with standard dose in patients with severe influenza admitted to hospital. (...)

Drug resistance in new China bird flu raises concern
reuters.com 28.5.2013
(Reuters) - The new bird flu strain that has killed 36 people in China has proved resistant to Tamiflu for the first time, a development scientists said was "concerning".

The H7N9 virus was found to be resistant to Roche's widely used flu drug in three out of 14 patients who were studied in detail by doctors from Shanghai and Hong Kong.

Tamiflu, which is given as a pill, belongs to a group of medicines known as neuraminidase inhibitors that currently offer the only known treatment option for bird flu. GlaxoSmithKline's inhaled medicine Relenza has the same mode of action.

In one patient, the gene mutation responsible for resistance appears to have arisen after infection took hold, probably as a result of treatment with Tamiflu, leading to concerns that medication may be the trigger for resistance to develop.

"The apparent ease with which antiviral resistance emerges in A/H7N9 viruses is concerning; it needs to be closely monitored and considered in future pandemic response plans," the researchers wrote in an article published online by The Lancet medical journal on Tuesday.

Earlier genetic studies had raised worries about drug resistance but this is the first time that the problem has been documented in clinical cases. (...)

Dansk forsker raser mot innkjøp av influensamedisin:
- Tamiflu-kjøp det største tyveriet i Europas historie

vg.no 21.3.2013
Dansk forsker mener europeiske regjeringer har sløst bort milliarder på Tamiflu.

- Europeiske regjeringer har blitt lokket til å sløse bort milliarder av skattebetalernes penger på noe vi vet ikke er bedre enn Aspirin. Jeg betrakter Tamiflu-kjøpet som det største tyveriet i Europas historie, sier den danske medisinforskeren Peter C. Götzsche til SVT.

Han er direktør for The Nordic Cochrane Center på Rigshospitalet i København, som gransker medisinsk forskning og behandlingsmetoder.

Götzsche kommer med de krasse uttalelsene i forbindelse med at den svenske TV-kanalen retter et kritisk søkelys mot legemiddelbransjen. (...)

- Nyttig legemiddel
Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket peker på at uttalelsene til den danske forskeren springer ut fra en lang krangel mellom forskerne og Roche, der Götzsche lenge har krevd å få se underlagsmaterialet på forskningen som finnes på Tamiflu.

- Det er de europeiske legemiddelmyndighetene som har godkjent Tamiflu, og en av forutsetningene er at firmaene sender inn all dokumentasjon til myndighetene. De har vurdert Tamiflu flere ganger. Vi mener vi har sett den dokumentasjonen vi trenger, det har vært grundig dokumentert. Vårt standpunkt er at Tamiflu er et legemiddel som gjør mer nytte enn det skaper problemer, sier Madsen til VG.

- Götzsche kaller dette det største tyveriet i Europas historie og mener europeiske regjeringer har sløst bort milliarder. Hva tenker du om det?

- Jeg synes han går langt her. Jeg har vært i noen seminarer sammen med Götzsche, og han er glad i å bruke store ord, sier Madsen.

Han viser til Tamiflu det ikke fungerer bedre enn Aspirin. Er det riktig?

- Vi er uenig, men det synspunktet må han få lov til å ha. Legemiddelverkets vurdering er en annen. Vi mener Tamiflu er et nyttig legemiddel. (...)

(Anm: Aspirin: is it really a 'wonder drug'? (medicalnewstoday.com 29.10.2015).)

(Anm: Aspirin not an effective treatment for atrial fibrillation, study suggests. New research suggests that aspirin may not be as effective as previously believed for treating patients with atrial fibrillation. In fact, for patients who had a catheter ablation to lower their risk of stroke, the risks of using aspirin may outweigh the benefits. (…) In fact, the American College of Cardiologists report that more than 1 in 3 patients with A-fib who have an "intermediate-to-high" risk of stroke are treated with aspirin instead of oral blood thinners, even when medical guidelines advise the use of anticoagulants. (medicalnewstoday.com 15.5.2017).)

- Hvorfor aspirin kan være farlige for eldre mennesker.

(Anm: Why Aspirin May Be More Dangerous for Older People. (…) Studies have shown that low doses of the blood-thinner can significantly lower the risk of heart problems, especially among people who have already had a heart attack or stroke. But in a study published in the Lancet, researchers say that the risks of aspirin haven’t been properly studied in older people. Most of the studies showing the over-the-counter drug’s benefits have included younger people under 65 years. However, most people who are currently taking daily aspirin for their heart are older. (time.com 14.6.2017).)

(Anm: Bleeding Risks With Aspirin Use for Primary Prevention in Adults: A Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. (…) Conclusion: Consideration of the safety of primary prevention with aspirin requires an individualized assessment of aspirin's effects on bleeding risks and expected benefits because absolute bleeding risk may vary considerably by patient.Ann Intern Med. 2016 Apr 12. [Epub ahead of print].)

(Anm: Aspirin Therapy Fails to Reduce ARDS. —Rate at 7 days unchanged. (…) SAN FRANCISCO -- Initiating aspirin therapy to emergency room patients at risk of lung injury does not influence the chance that these patients will experience acute respiratory distress syndrome (ARDS), researchers reported here. (medpagetoday.com 17.5.2016).)

(Anm: OTC Antacids Linked to Bleeding Risk: The Pain Medicine News Report. Over-the-counter antacids that contain aspirin may increase the risk of serious bleeding, according to FDA reports. (medpagetoday.com 23.6.2016).)

(Anm: Antacid. An antacid is a substance which neutralizes stomach acidity, which in turn relieves heartburn, indigestion or stomach upset.[1] (en.wikipedia.org).)

FDA approves Tamiflu for infants (FDA godkjenner Tamiflu til spedbarn)
pharmatimes.com 24.12.2012
The FDA has expanded the use of Tamiflu to treat children as young as two weeks old who have shown symptoms of flu for no longer than two days

Roche’s drug, which has been on the US market since 1999, is the first medicine approved to treat influenza in infants two weeks of age and older.

The drug, originally developed with Gilead, is designed to help lessen the duration and severity of influenza by blocking the virus’ ability to replicate in the body.

Hal Barron, head of global product development and chief medical officer for Roche, said: “We are very pleased that this approval provides parents with a medicine for children as young as two weeks old, particularly because the Centers for Disease Control advises against vaccinating infants less than six months of age.”

The FDA approval is based on two open label safety and pharmacokinetic studies conducted in 136 infants less than one year of age infected with influenza, which assessed how Tamiflu was absorbed and distributed in the body and how well it was tolerated in this group.

Based on these studies, a 3 mg/kg dose of Tamiflu given twice daily for five days to infants is expected to have a similar safety and efficacy profile to that observed in older children and adults. The clinical trials showed that the safety profile in patients less than one year of age was consistent with other populations, according to the firm.

Withholding data
But this comes as Roche faces increasing pressure in Europe to release withheld data for Tamiflu. The Nordic Cochrane Collaboration and the British Medical Journal, as well as a group of influential British MPs, have called on the firm to publish all of the data for Tamiflu, in order to test its overall efficacy and safety.

They say that by withholding these data, the firm is putting patients at risk as doctors cannot see the full risk/benefit profile of the drug. MPs are also concerned that the UK Government spent around £500 million stockpiling the drug during the flu outbreak in 2009/10 that may not be as good as Roche have made out.

The Swiss firm says it is now looking to create a multi-disciplinary review panel to assess all of the data, nearly four years after it was originally asked for all the raw data sets by the Cochrane Collaboration. It maintains that its drug is safe and effective for its approved uses, and that global regulators have come to the same conclusion.

But as the controversy over these data rages on, the FDA’s extended approval of the drug in young children will raise eyebrows among some observers. (...)

Bulgarisk hälsominister avgår efter skandal med Tamiflu
dagensmedicin.se 31.3.2010
Den bulgariske hälsoministern åtalas för att ha slösat bort miljontals kronor genom att köpa in Tamiflu till överpris.

Virushämmaren Tamiflu blev eftertraktad under 2009 när svininfluensan spreds över världen. I december skrev Bulgariens hälsovårdsminister Bozhidar Nanev två kontrakt om att köpa läkemedlet direkt från läkemedelsbolaget Roche. (...)

New Drug for H1N1 Flu Offers Hope
nytimes.com 9.11.2009
Athena Gurno thought her allergies were acting up when she started coughing in early October. But within days, Ms. Gurno, the 30-year-old mother of a young girl, was in a Seattle hospital, close to death from the H1N1 flu. (...)

Regarding Tamiflu, Doctors and Patients Face a Question of When to Act
nytimes.com 6.11.2009
When Dr. Matt Thompson, a pediatrician at the Kids Clinic in Spokane, Wash., found about a month ago that his six children had come down with H1N1, or swine flu, he did not give them the antiviral medication that might have made their sickness a bit shorter. (...)

Kjenner ikke virkningen
nrk.no 5.8.2009
Myndighetene anbefaler gravide som tror de kan ha svineinfluensa om å ta tamiflu. Effekten medisinen kan ha på fosteret vet man ingenting om. (...)

Det har aldri blitt utført studier som spesifikt har sett på hvordan dette medikamentet påvirker fosteret i mors liv. Derfor er professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, Anders Bærheim, skeptisk.

- Det er paradoksalt. Tamiflu vet vi ingenting om ved graviditet. Fra dyrestudier finnes det ikke tegn på at det er veldig farlig, men vi vet det ikke. Det en risiko i seg selv. Derfor er det betenkelig at man anbefaler det for en sykdom som etter hvert viser seg å ikke være særlig farlig, sier Bærheim. (...)

Roche results boosted by huge Tamiflu sales rise
pharmatimes.com 23.7.2009
Roche has posted a strong set of figures for the first half of 2009 this morning, with turnover rising 9% to just over 20 billion Swiss francs, while net income, excluding exceptional items relating to the Genentech acquisition, climbed 11% to 5.21 billion francs, about $4.9 billion.

Sales at the Swiss major’s pharmaceuticals division reached 19.10 billion francs, a rise of 11%. As usual, the oncology franchise performed well, with Avastin (bevacizumab) recording an increase of 29% to 3.09 billion francs, while MabThera/Rituxan (rituximab) grew 8% to 3.10 billion francs. (...)

(Anm: MabThera; Rituxan (Rituximab); Rituximab, sold under the trade names Rituxan and MabThera, is a chimeric monoclonal antibody against the protein CD20, which is primarily found on the surface of B cells. Rituximab is used in the treatment of many lymphomas, leukemias, transplant rejection and some autoimmune disorders. (en.wikipedia.org).)

Health authorities ready to limit flu drug use
reuters.com 13.5.2009
GENEVA (Reuters) - The two drugs used to treat influenza should be used carefully and only when needed for the chronically ill, pregnant women and other vulnerable patients, global health officials said on Tuesday. (...)

Langsom svineinfluensa i Europa
nrk.no 12.5.2009
H1N1-viruset sprer seg saktere i Europa enn i USA og Mexico, fordi europeerne har iverksatt mer omfattende tiltak for å hindre smitte, ifølge WHO. (...)

Enkelte har fryktet at den omfattende bruken av Tamiflu vil gjøre viruset mer resistent, men dette avvises av en vaksineekspert i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Likevel anbefaler WHO at medisinen kun benyttes av pasienter som har tilleggssykdommer eller som er gravide, og det utelukkes ikke at influensavirus kan utvikle resistent mot medisinen. (...)

Tamiflu shelf-life should be extended – EMEA
pharmatimes.com 11.5.2009
Regulators in Europe have recommended that the shelf life of Roche's Tamiflu should be extended to seven years from five years due to the outbreak of the new H1N1 virus, or swine flu.

The European Medicines Agency says that the change would apply to newly manufactured Tamiflu (oseltamivir) and in the event of a pandemic, capsules of the antiviral already on the market could be used for an additional two years after their current five-year expiry date. However the agency noted that the recommendations “will only apply if a pandemic has been declared by the World Health Organisation". (...)

Tamiflu linked to abnormal behaviour
smh.com.au 20.4.2009
Influenza patients between 10 and 17 who took Tamiflu were 54 per cent more likely to exhibit serious abnormal behaviour than those who did not take the antiflu drug, a final report from a Japanese Health, Labour and Welfare Ministry research team, said.

The team, led by Yoshio Hirota, a professor at Osaka City University, studied the cases of about 10,000 children under 18 who had been diagnosed with influenza since 2006.

It will soon submit the report to a safety research committee of the ministry's Pharmaceutical Affairs and Food Sanitation Council. (...)

Synaptic and behavioral interactions of oseltamivir (Tamiflu) with neurostimulants (Synaptisk og atferdsinteraksjoner for oseltamivir (Tamiflu) med nevrostimulanter)
Human & Experimental Toxicology, Vol. 27, No. 12, 911-917 (2008)
Oseltamivir (Tamiflu), a neuraminidase inhibitor, is widely used for treatment of influenza. Because abnormal behaviors have been observed in some Japanese teenagers following oseltamivir use, its safety has been questioned. (...)

These observations suggest that combination of oseltamivir with other neurostimulants may alter synaptic plasticity and this may contribute to behavioral changes associated with the drug. (...)

Influensamedisin uten effekt
nrk.no 5.2.2009
Medisinen som skal beskytte mot den mest utbredte influensa-versjonen, biter ikke lenger på viruset.

Det amerikanske senteret for sykdomsbekjempelse (CDC) advarer om at den mest utbredte versjonen av influensa, A H1N1, ikke lenger kan kureres med legemiddelet Tamiflu.

– Viruset er så godt som 100 prosent immunt mot Tamiflu, advarer CDC. (...)

Advarte mot overdreven bruk
Ifølge senteret er det foreløpig kun påvist immunitet hos A H1N1-viruset. De andre influensa-stammene har ikke vist tegn på å utvikle resistens mot legemiddelet.

Det gjelder også det fryktede fugleinfluensaviruset H5N1. (...)

Forskere: - Dropp slankekur i influensasesongen
aftenposten.no 3.1.2009
Slanking kan hemme kroppens evne til å slåss mot viruset. (...)

Amerikanske forskere har infisert mus med influensavirus, og fant ut at musene som fikk færre kalorier enn andre, hadde større vansker med å takle sykdommen. (...)

Ved influensa kommer symptomene brått, med feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste.

Mageplager er sjeldne, men kan opptre spesielt hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager.

I tillegg til virussykdommen kan det oppstå komplikasjoner i form av bakterieinfeksjoner i lunger, bihuler eller mellomøre. (...)

Drugmakers See Healthy Profits on Flu Pandemic Watch
seekingalpha.com 30.12.2008
Reuters reports today, Tuesday, that researchers have figured out how the 1918 flu epidemic turned into a pandemic that killed millions worldwide. It appears a combination of flu strains mutated together to become a virulent killer. The article states that

Drug companies are increasingly drawing revenues from vaccinations. In fact, GlaxoSmithKline (GSK) is actually stockpiling drugs and vaccines in preparation for an expected pandemic. Glaxo is also encouraging corporations to stockpile flu drugs to prevent a drop in productivity-- a move that obviously helps the company's bottom line.

Industry insiders say Americans aren't getting their flu shots, leading to an oversupply of flu vaccines this year. Yet drugstore company Walgreen's provides further evidence of the increasing profitability of flu vaccines. (...)

Tamiflu weakness is Glaxo's strength
fiercepharma.com 22.12.2008
Where Roche's Tamiflu loses, GlaxoSmithKline wins. The Centers for Disease Control and Prevention says that one strain of this year's seasonal flu, the H1N1 virus, is increasingly resistant to Tamiflu, the leading anti-influenza treatment. So doctors should consider using Relenza, made by GlaxoSmithKline, instead, the CDC advises. Another option would be a two-drug combo of the older meds amantadine and rimantadine. (...)

Relenza (zanamivir)
fda.gov 2.4.2008
- Changes to the WARNINGS AND PRECAUTIONS Sections of Prescribing Information for Relenza about postmarketing reports of neurologic and behavioral symptoms (...)

Influensatoppen over
vg.no 16.3.2008
Til tross for en relativt mild influensasesong, kan de fleste av oss puste rolig ut. (...)

- Det holder på å roe seg nå. Toppen var i uke åtte (18.-24. februar), og det er lite sannsynlig at influensaen vil blusse opp igjen, sier lege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttets avdeling for infeksjonsovervåking til NTB.

Årets influensa har vært forholdsvis mild, vi har i år vært forskånet for de mest hardnakkede virusene. (...)

Årets virus A (H1) har vært motstandsdyktig mot influensamedikamentet Tamiflu, men ifølge Folkehelseinstituttet brukes det generelt lite Tamiflu i Norge. (...)

Tamiflu inget vaccin
lakemedelsverket.se 1.2.2008
Tamiflu är ett läkemedel som intas via munnen och ges till den som befaras ha blivit smittad av influensa. (...)

Det har förekommit uppgifter i kvällspressen att Tamiflu skulle vara ett vaccin. Så är inte fallet. (...)

Don't rely on drugs to delay flu pandemic
reuters.com 23.1.2008
WASHINGTON (Reuters) - Vaccines and drugs will not be enough to slow or prevent a pandemic of influenza, according to a U.S. government report released on Tuesday.

The report from the U.S. Government Accountability Office confirms what most experts have been stressing for years -- that the pharmaceutical industry cannot be relied on alone to protect the world from bird flu. (...)

Why Flu Spreads In Winter (Hvorfor influensa sprer seg om vinteren)
cbsnews.com 19.10.2007
Flu Virus Spreads More Easily In Low Temperatures And Low Humidity, Study Says (...)

Researchers report that the flu virus spreads through the air more easily when the temperature and humidity are low.

They offer these tips to help curb the spread of the flu virus:

Set room air at warm temperatures (above 68 degrees Fahrenheit)

Keep rooms fairly humid (at least 50 percent humidity) (...)

The study appears in Public Library of Science Pathogens. (...)

Svenskene frykter supervirus
vg.no 4.10.2007
(VG Nett)Influensamedisinen Tamiflu brytes ikke ned i naturen, og det gjør svenske forskere bekymret. (...)

- Kan miste virkningen
- Tamiflu er det eneste legemiddelet vi har til å bekjempe en influensapandemi. Dersom Tamiflu brukes som behandling for vanlig influensa, risikerer vi å få stammer med resistente influensavirus om ti år. I praksis vil det si at Tamiflu kan bli virkningsløst, sier professoren. (...)

- Liten grunn til bekymring
Avdelingsdirektør for legemiddelbruk i Statens legemiddelverk, Ivar Vollset, mener det er liten grunn til bekymring i Norge. (...)

Resistens mot Tamiflu kan utvecklas i vattendrag
lakemedelsvarlden.se 3.10.2007
En ny svensk studie visar att Tamilfu inte bryts ned i reningsverk. Den aktiva substansen finns i stället kvar i vattendrag där fåglar med influensavirus lever. Risken för resistensutveckling är därmed överhängande och forskarna varnar nu för att överanvändning kan göra läkemedlet obrukbart. (...)

Researchers warn about overprescribing Tamiflu
reuters.com 3.10.2007
LONDON (Reuters) - Sewage systems do not break down Tamiflu, which means the main weapon against bird flu could seep into natural waters and make certain viruses resistant to the drug during a pandemic, Swedish researchers said on Wednesday.

Because of this, doctors should take care to not overprescribe Roche Holding AG's market-leading antiviral drug, they said in a study published in the Public Library of Science. (...)

(Anm: Can doctors reduce harmful medical overuse worldwide? BMJ 2014;349:g4289 (Published 03 July 2014).)

- Cytokin storm. (- En overreaksjon i kroppens immunforsvar.) (- Cytokiner er små proteiner som frigjøres av mange forskjellige celler i kroppen, inkludert immunsystemet der de koordinerer kroppens respons mot infeksjon og utløser betennelse.)

(Anm: Cytokine storm. An overreaction of the body's immune system. Diseases such as covid-19 and influenza can be fatal due to an overreaction of the body’s immune system called a cytokine storm. Cytokines are small proteins released by many different cells in the body, including those of the immune system where they coordinate the body’s response against infection and trigger inflammation. The name ‘cytokine’ is derived from the Greek words for cell (cyto) and movement (kinos). Sometimes the body’s response to infection can go into overdrive. For example, when SARS -CoV-2 – the virus behind the covid-19 pandemic – enters the lungs, it triggers an immune response, attracting immune cells to the region to attack the virus, resulting in localised inflammation. But in some patients, excessive or uncontrolled levels of cytokines are released which then activate more immune cells, resulting in hyperinflammation. This can seriously harm or even kill the patient. Cytokine storms are a common complication not only of covid-19 and flu but of other respiratory diseases caused by coronaviruses such as SARS and MERS. They are also associated with non-infectious diseases such as multiple sclerosis and pancreatitis. (newscientist.com 20.3.2020).)

- Legemidler som roer ned ‘cytokin storm’ kan redusere COVID-19 dødeligheten. En observasjonsstudie finner at pasienter på respiratorer som fikk et legemiddel som demper overdreven immunrespons, hadde 45 % lavere risiko for å dø sammenlignet med kontrollere. (- Leger foreskriver vanligvis legemidlet kalt tocilizumab for revmatoid artritt, (revmatisk leddgikt) en smertefull tilstand der en persons immunsystem angriper deres ledd.)

(Anm: Drug that calms ‘cytokine storm’ may reduce COVID-19 mortality. An observational study finds that patients on ventilators who received a drug that dampens excessive immune responses had a 45% lower risk of dying compared with controls. Despite being twice as likely to develop secondary infections, patients who received a single dose of the immune suppressing drug appeared to have a better chance of survival, researchers at the University of Michigan discovered. Doctors usually prescribe the drug, called tocilizumab, for rheumatoid arthritis, a painful condition in which a person’s immune system attacks their joints. The immune system of people with COVID-19, the illness that the coronavirus SARS-CoV-2 causes, can also go into overdrive, producing excessive quantities of immune signaling molecules called cytokines. (medicalnewstoday.com 19.7.2020).)
(Anm: Tocilizumab for treatment of mechanically ventilated patients with COVID-19, Clinical Infectious Diseases. Clinical Infectious Diseases 2020 ciaa954. (Published: 11 July 2020).)

(Anm: Risiko for alvorlig leverskade ved bruk av tocilizumab (RoActemra). Det er observert alvorlige tilfeller av leverskader hos pasienter som er behandlet med tocilizumab, inkludert hepatitt, gulsott og akutt leversvikt. (legemiddelverket.no 1.7.2019).)

(Anm: Tocilizumab in patients with severe COVID-19: a retrospective cohort study. The Lancet Rheumatology 2020 (Published:June 24, 2020).)

(Anm: RoActemra (felleskatalogen.no).)

(Anm: Tocilizumab, also known as atlizumab, is an immunosuppressive drug, mainly for the treatment of rheumatoid arthritis (RA) and systemic juvenile idiopathic arthritis, a severe form of arthritis in children. It is a humanized monoclonal antibody against the interleukin-6 receptor (IL-6R). Interleukin 6 (IL-6) is a cytokine that plays an important role in immune response and is implicated in the pathogenesis of many diseases, such as autoimmune diseasesmultiple myeloma and prostate cancer. It was developed by Hoffmann–La Roche and Chugai.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: COVID-19: Tocilizumab / Risk in Young Adults / TB, Malaria, HIV Risk. (…) Tocilizumab: Among patients with COVID-19 who required mechanical ventilation, receipt of tocilizumab was associated with a 45% lower mortality risk relative to not receiving it, according to an observational study in Clinical Infectious Diseases. Researchers studied roughly 150 patients. Roughly half received tocilizumab, an interleukin-6 receptor antagonist. During a median follow-up of 47 days, tocilizumab was associated with a higher rate of superinfections (54% vs. 26%), mostly driven by ventilator-associated pneumonia; however, tocilizumab patients who had a superinfection didn't have higher mortality rates than those without a superinfection. Tocilizumab recipients had lower 28-day mortality rates than other patients (18% vs. 36%). (NEJM 2017 (July 13, 2020).)

- Uventede resultater i nye COVID-19 'Cytokine Storm' data. Immunsystemets overaktivering kjent som en "cytokin storm" spiller ikke en viktig rolle i mer alvorlige COVID-19 utfall, ifølge uventede funn i ny forskning.

(Anm: Unexpected Results in New COVID-19 'Cytokine Storm' Data. The immune system overactivation known as a "cytokine storm" does not play a major role in more severe COVID-19 outcomes, according to unexpected findings in new research. The findings stand in direct contrast to many previous reports. "We were indeed surprised by the results of our study," senior study author Peter Pickkers, MD, PhD, told Medscape Medical News. In a unique approach, Pickkers and colleagues compared cytokine levels in critically ill people with COVID-19 to those in patients with bacterial sepsis, trauma, and after cardiac arrest. "For the first time, we measured the cytokines in different diseases using the same methods. Our results convincingly show that the circulating cytokine concentrations are not higher, but lower, compared to other diseases," said Pickkers, who is affiliated with the Department of Intensive Care Medicine at Radboud University Medical Center in Nijmegen, the Netherlands.
The team's research was published online on September 3 in a letter in JAMA. (medscape.com 10.9.2020).)

(Anm: Cytokine Levels in Critically Ill Patients With COVID-19 and Other Conditions. An abnormally strong proinflammatory response known as “cytokine storm” may play an important role in the pathophysiology of coronavirus disease 2019 (COVID-19), although cytokine storm remains ill defined.1 Sinha and colleagues2 reported that although IL-6 levels are elevated in severe COVID-19, they are lower than levels usually observed in (non–COVID-19) acute respiratory distress syndrome (ARDS). However, this comparison is limited by the use of different assays, which are not well standardized.3 We compared cytokine levels in critically ill patients with COVID-19 vs levels in patients with other critical illnesses. JAMA 2020 Sep 3.)

- Femti plutselige dødsfall kan ha sammenheng med sentral undertrykkelse.

Fifty sudden deaths may be related to central suppression
BMJ 2007;335:59 (14 July)
(...) Thus adverse reactions to oseltamivir may be roughly classified into three groups: (a) sudden onset reactions related to central suppressive action of oseltamivir-P during cytokine storm, including sudden death, abnormal behaviours, and other sudden neuropsychiatric disorders3 4; (b) late onset reactions such as pneumonia, sepsis, hyperglycaemia, and late onset neuropsychiatric disorders possibly related to inhibition of human cytosolic neuraminidase (sialidase) activity by oseltamivir carboxylate5; and (c) allergic reactions and others. (...)

Social measures may control pandemic flu better than drugs and vaccines
BMJ 2007;334:1341 (30 June)
Non-pharmacological interventions may be as important as—or even more important than—drugs and vaccines in fighting pandemic flu, speakers at a conference in Barcelona said last week. (...)

Social distancing will be important not just to help reduce numbers of cases but also to slow the spread of the epidemic, buying time for the production of a vaccine. It is likely to take at least six months to produce a vaccine. (...)

Tamiflu could halve pandemic flu death toll: study
today.reuters.com 22.6.2007
GENEVA (Reuters) - Using antiviral Tamiflu could halve the potential death toll from an influenza pandemic if it was used both to treat and prevent the disease, its maker Roche said on Friday.

Research presented by Beate Sander of the University of Toronto, Canada, showed a stockpile of Tamiflu sufficient to cover 65 percent of a country's population could cut deaths by approximately half, Roche said. (...)

Tamiflu and neuropsychiatric disturbance in adolescents
Editorials
BMJ 2007;334:1232-1233 (16 June)
The case is not proved but caution is advisable (...)

Rapid Responses to: (...)

Japan Investigates Possible Link Between Flu Drugs, Behavior
wsj.com 15.5.22007
TOKYO -- Japan's Health Ministry is investigating two anti-influenza drugs for possible links to abnormal and sometimes dangerous behavior similar to that reported by some patients taking Tamiflu, officials said Tuesday. (...)

Tamiflu best for bird flu, but avoid steroids WHO
reutershealth.com 20.4.2007
GENEVA (Reuters) - Bird flu patients who get early treatment with the antiviral drug Tamiflu have the best chances of surviving, but steroid treatments can do more harm than good, the World Health Organisation (WHO) said on Friday. (...)

"Data presented gave strong support that early treatment makes a difference," Hayden said, citing data from Egypt where 20 of 34 bird flu patients have survived to date.

"Unfortunately the problem is many patients are coming in late with shortness of breath and progressive symptoms that would indicate advanced viral pneumonia," he said. (...)

Flu Drug Concerns
JAMA. 2007;297:1646
(...) The European Medicines Agency's Committee for Medicinal Products for Human Use issued a statement on March 23 saying that the benefits of oseltamivir outweigh its risks, but that the group would closely monitor reports of safety concerns in Japan (http://www.emea.eu.int/pdfs/general/direct/pr/13456607en.pdf). Last November, the US Food and Drug Administration approved revised labeling for oseltamivir that noted patients with influenza "should be closely monitored for signs of abnormal behavior throughout the treatment period." (...)

New flu strains 'resisting drugs' (Nye influensastammer "motstår legemidler")
bbc.co.uk
Tamiflu is being stockpiled by the UK

New strains of the flu virus are showing resistance to drugs that experts had hoped would slow the spread of any pandemic, research suggests.

Tamiflu is viewed as the best weapon currently available against a flu pandemic, and is being stockpiled by governments including the UK's.

But Japanese researchers found evidence of emerging resistance to Tamiflu, and a second drug Relenza.

The study is published in the Journal of the American Medical Association. (...)

Stanser salget av Tamiflu
nrk.no 5.4.2007
På grunn av uønskede bieffekter i rapporter fra Japan, har sørkoreanske myndigheter nå stanset salget av flugleinfluensamedisinen Tamiflu til ungdommer. (...)

Doctors test double Tamiflu dose to cut H5N1 deaths
reutershealth.com 28.3.2007
(...) People infected with the H5N1 bird flu virus are now prescribed the standard dose of Tamiflu, which is one capsule twice daily for five days.
But less than half the patients survive.

"In animal studies, higher doses of Tamiflu have resulted in higher cure rates for H5N1. The death rate from H5N1 is 60 percent, we want to see if we can solve this problem," said Tawee Chotpitayasunondh, senior medical officer at Thailand's Ministry of Public Health. (...)

Severe human flu cases would be included because some symptoms and complications were similar to H5N1, such as pneumonia. (...)

Patient warning on flu drug risks
bbc.co.uk 23.3.2007
European regulators say there is no need to amend product warnings
Medicines regulators say the antiviral Tamiflu must carry extra warnings for patients following reports of possible side effects, including suicide.
The European Medicines Agency (EMEA) said patients and doctors should look out for rare but serious potential reactions like abnormal behaviour.
The EMEA said it would closely monitor any emerging safety data on the drug.
Tamiflu is the main weapon against a flu pandemic and is being stockpiled by governments including the UK's.

Et tabloid oppslag
Jon Aagaard, Bærum
aftenposten.no 9.2.2007
På hele førstesiden av Aftenposten 7. februar blir vi oppfordret: "Stikk til lege nå!" Oppslaget er om en influensaepidemi, med et stort bilde fra en privat legeklinikk som gjerne tjener gode penger på dem som har råd. I en bortgjemt ramme inne i avisen får jeg vite at vaksinen kan hjelpe utsatte grupper og andre. Jeg kunne tro at Aftenposten virkelig mener at de fleste bør karre til seg vaksinen. Aftenposten satser galt med dette unyanserte og tabloide oppslaget. (...)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

Firms in Dispute Over Antiviral Drug
forbes.com 16.4.2006
Global fears over bird flu have sent sales soaring for an antiviral drug once dismissed as a commercial dud, but the two companies responsible for the drug are locked in a bitter court battle over profits.

The tiny Australian biotechnology company Biota Inc. invented the drug Relenza in 1989, but the next year sold control of it to GlaxoSmithKline PLC in exchange for about 6 percent of future sales. (...)

Kan bli verre enn Svartedauden
hegnar.no 10.4.2006
Norske forskere mener at langt flere nordmenn enn de 13.000 som myndighetene tar høyde for, kan dø som følge av fugleinfluensa.

Myndighetene skjønner ikke alvoret, mener forskerne. – Det som gjør meg mest skremt, er at norske helsemyndigheter ikke forstår hvor farlig dette kan være. På grunn av det får ikke politikerne riktig informasjon, og på grunn av det igjen bevilger man ikke de midler som ville vært nødvendig for å bygge opp en reelt bedre beredskap, sier statsstipendiat Olav Albert Christoffersen til TVNorge.
Virusforskeren mener at man allerede nå burde sette i gang produksjon av vaksiner basert på den kjente varianten av fugleinfluensaen. I dag er den en fuglesykdom. Men halvparten av de 192 menneskene som er blitt smittet på verdensbasis, er døde.

– En mutert variant som smitter mellom mennesker, kan bli mildere enn det er nå, det kan bli omtrent det samme, men det kan også bli enda verre. Samtidig som det blir mer smittsomt, så kan det bli enda farligere for mennesker. Verstefallsscenariet burde være noe som er verre enn Svartedauden, sier Christoffersen. (...)

- Ikke nok Tamiflu
vg.no 26.3.2006
Ved en katastrofal influensapandemi i Norge vil det trolig ikke være nok medisin til alle som trenger det.

De 1,4 millioner pakningene med influensamedisinen Tamiflu som finnes på lager, vil bare dekke behovet til helsepersonell og nøkkelpersoner i samfunnskritiske tjenester, mener Norsk Biologforening (BIO). (...)

Influensa frykten gull verdt for produsenten
aftenposten.no 7.11.2005
Fordi vi nå kjenner til at det finnes en influensamedisin, mangedobles salget. (...)

Ny metode for Tamiflu
aftenposten.no 20.3.2006
Medisinen Tamiflu er vårt beste kort hvis fugleinfluensaen blir en dødbringende pandemi blant mennesker. Japanske forskere har funnet en ny og enklere produksjonsmetode. (...)

Oslofolk reddest for influensa
dn.no 12.11.2005
Ingen kjøper mer influensamedisin enn Oslofolk. Nå er Tamiflu utsolgt i hovedstaden. (...)

Frem til nå i år er det solgt nærmere 23 pakninger med Tamiflu per 1.000 innbygger i hovedstaden. Det er nesten dobbelt så mange pakker som i Akershus, der det ble solgt rundt 13 pakninger per 1.000 innbygger, ifølge tall fra Norges Apotekerforening. Trønderne ser til å være minst redde for å bli sengeliggende i vinter. (...)

Mediefokuset øker salget
Dagsavisen skriver at apotekene nærmest har blitt rent ned av bekymrede Oslofolk de siste tre ukene. (...)

Fugleinfluenza kan være mere udbredt end hidtil troet
berlingske.dk 10.1.2006
Ny forskning har vist, at fugleinfluenza af typen H5N1 muligvis er mere udbredt - men knap så dødelig - som hidtil troet.

Tilfælde af fugleinfluenza blandt mennesker kan være langt mere udbredt, men samtidig mindre dødelig, end det hidtil har været rapporteret, lyder det fra svenske og vietnamesiske forskere.

En undersøgelse foretaget blandt personer i Vietnam, som har opholdt sig nær smittet fjerkræ, klagede oftere over influenzalignende symptomer i 2004. Undersøgelsen beviser ikke, at de pågældende var smittet med fugleinfluenza, men tyder på, at flere tilfælde af smitte muligvis ikke bliver opdaget, påpegede lederen af undersøgelsen, dr. Anna Thorson fra Karolinska Institutet i Stockholm.

- De bekræftede tilfælde af meget sygdomsfremkaldende fugleinfluenza blandt mennesker i Vietnam repræsenterer muligvis kun et udsnit af de mest alvorligt syge patienter, konkluderede Thorsons forskerhold i deres rapport, som blev offentliggjort i det amerikanske lægetidsskrift Archives of Internal Medicine. (...)

Har fuglen fløyet?
dagbladet.no 4.1.2006
FUGLEINFLUENSA: Forskere, helsemyndigheter, politikere og medier kan gjøre faren større når epidemier truer. (...)

SPECIAL REPORT 2005: Who's Afraid Of Avian Flu?
medpagetoday.com (December 28, 2005)
By Michael Smith, MedPage Today Staff Writer (...)

Dødsfall knyttes til Tamiflu
dagbladet.no 16.12.2005
To kan ha dødd som følge av fugleinfluensa-medisinen.
To japanesere kan ha mistet livet etter å ha brukt antivirus-medisinen Tamiflu, som brukes for å behandle influensasykdommer, og også fugleinfluensa.
Dette står å lese i en uttalelse fra japans helseminister, melder nyhetsbyrået Associated Press (AP).

En japansk mann i 50-åra døde av toksisk epidermal nekrolyse (Lyells syndrom) i år, mens en landsmann i 80-åra døde etter en nyresvikt i fjor. Begge skal ha brukt Tamiflu-vaksinen i forkant av dødsfallene.

- Begge brukte også andre medisiner, og det er umulig å fastslå om det var Tamiflu som drepte dem, sier en av departementets talspersoner, Scinichi Watanbe til AP.

Han oppfordrer brukere av Tamiflu til å kontakte lege umidelbart om influensasymptomene forverres etter at medisinene er inntatt.

Tamiflu er en av de få medisinene som forventes å ha en kurerende effekt på mennesker smittet av det dødlige H5N1-fugleinfluensaviruset. (...)

(Anm: Lyells syndrom; toksisk epidermal nekrolyse; epidermolysis acuta toxica; ein overhendig sjukdom der skinnet først vert raudt og hissig over heile kroppen, deretter kjem store blærer, vevsdød og avstøyting av store hudområde; hos barn er stafylokokksmitte årsaka (Ritters sjukdom, ofte pga fagtype 71), hos vaksne kan det vera forgiftningsreaksjon på kjemiske emne, t d legemiddel (sulfonamid, barbiturat, fenytoin m v) eller graft versus host reaction (s d); jf dermatitis exfoliativa neonatorum. EN toxic epidermal necrolysis. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

Senate provision would inoculate vaccine makers
usatoday.com 14.12.2005
Lawsuit protection has staunch allies, vehement critics

WASHINGTON — Flu vaccine makers would be shielded from lawsuits under sweeping language Senate Republicans hope to slip into a bill before Congress adjourns for the year, a move that has sparked outrage from Democrats and consumer advocates. (...)

Sen. Edward Kennedy, D-Mass., and watchdog groups such as Public Citizen say that standard is too high and would effectively bar compensation to victims. They say the measure is so broad that it could apply to virtually any drug used to treat “epidemics,” which could include such conditions as diabetes. (...)

Though drug companies donate to candidates in both political parties, several Republican lawmakers pushing the liability measure have received significant contributions from vaccine manufacturers.

GlaxoSmithKline gave Sen. Richard Burr of North Carolina more than $31,000 for his Senate campaign last year, according to the Center for Responsive Politics, which tracks campaign contributions. The company, which is developing a pandemic flu vaccine, gave more than $10,000 to Sen. Mike Enzi, R-Wyo., in 2002. Pfizer, Merck and other drug companies gave Gregg nearly $190,000 for his re-election bid last year, according to the center.

When Frist ran for his second term in 2000, he got more than $260,000 from the pharmaceutical industry. Two years later, he came under fire for slipping a provision into a homeland security bill that would have protected Eli Lilly from liability over the vaccine preservative thimerosal, which has been linked to autism in children by parent and advocacy groups. The measure was repealed in January 2003 amid a public uproar.

The drug companies “are political players, and this is part of their agenda,” said Larry Noble, executive director of the Center for Responsive Politics. (...)

Flu or Complications Killed 153 Children in U.S. in 2003-2004 Season
medpagetoday.com 14.12.2005
Advise patients who ask that the death of a child from influenza-related causes is a rare event. In this study the overall mortality rate was 0.21 per 100,000 children.

Note, however, that serious complications of influenza can occur, even among children without an underlying chronic illness that might make them more vulnerable. (...)

FDA Warns on Bird Flu Remedy Claims
washingtonpost.com 13.12.2005
WASHINGTON -- The Food and Drug Administration is warning nine companies to stop selling purported remedies for bird flu and other forms of influenza because they have not been approved by the agency. (...)

Avian flu special: What's in the medicine cabinet?
Nature 2005;435, 407-409 (26 May)
Drugs that could lessen the death toll in a flu pandemic do exist. But global stockpiles are too small, and the countries at most immediate risk are among the worst prepared. Alison Abbott reports. (...)

Relenza is less helpful because it has to be taken by inhaler, which is not very practical if a patient's breathing is impaired. But both neuraminidase inhibitors have so far generated few problems with drug resistance: mutations in the flu virus that confer resistance seem rare, and generally seem to weaken it3. (But an H5N1 virus sample from one Vietnamese patient has recently been shown to be less susceptible to Tamiflu, so experts are not complacent.) Side effects are also mild, and the drugs can be kept on the shelf for at least ten years without losing their activity. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009