Smertefulle bivirkninger i musklene (apollon.uio 28.11.2006)

Gjør kolesterollegemidler noe godt? (businessweek.com 17.1.2008)

Legemiddel mot kolesterol knyttet til søvnforstyrrelser (drugs.com 7.11.2007)

- For lavt kolesterol kan føre til kreft (vg.no 25.7.2007)

Crestor minskar inte risken att dö (lakemedelsvarlden.se 6.11.2007)

Legemidler mot høyt kolesterol kan forårsake Parkinsons sykdom (Cholesterol Drugs May Cause Parkinson's - Report) (newsmax.com 22.1.2007)

 

- Å selge sykdom


(Anm: Å selge sykdom. At så godt som alle kliniske studier er kommersielt finansiert, er et stort problem i medisinen. Vi kan ikke i tillegg stoppe forsøk på å etterprøve resultatene. I oktober 2013 publiserte Abramson og medarbeidere en studie i BMJ som viste at statiner gitt til personer med lav risiko for kardiovaskulær sykdom verken reduserte totaldødelighet eller risiko for alvorlig sykdom, mens de fant om lag 18 % risiko for bivirkninger (1). På dette grunnlaget mente de at det ville være feil å utvide indikasjonsområdet for statiner, slik en Cochrane-rapport nylig hadde anbefalt (2). I etterkant av publiseringen var det en faglig diskusjon særlig rundt beregninger av bivirkningsfrekvensen, noe som førte til at forfatterne korrigerte tallet. Hovedfunnet – ingen effekt på totaldødelighet, og dermed mer risiko enn effekt – ble stående. Så langt var alt som normalt: En artikkel kom inn til et tidsskrift, den ble kvalitetssikret redaksjonelt og av eksterne fagvurderere, publisert, kommentert og debattert i full åpenhet. Men dette er ikke hele historien: I desember 2013 oppsøkte Rory Collins, professor i medisin og epidemiologi ved universitetet i Oxford, sjefredaktør Fiona Godlee i BMJ og forlangte at artikkelen skulle trekkes tilbake. Da dette ikke førte frem, gikk han til britiske medier der han anklaget BMJ for å drive med en skrekkpropaganda som ville ta livet av svært mange mennesker (3). Da heller ikke dette førte frem, sendte han et konfidensielt brev til Godlee. Han avslo gjentatte ganger å delta i den faglige debatten på vanlig vis, nemlig åpent i BMJs spalter (4). Fra redaktøren. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1015 (27.5.2014).)

(Anm: Reduksjon av hjertedød skyldes ikke statiner. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:895 (7.6.2016).)

- Høye doser statiner kan påvirke beinhelsen, viser musestudie. En dyrestudie fant at høye doser kolesterolsenkende statiner kan påvirke beinhelsen negativt. (- “Dette er veldig interessant og urovekkende idet lipidsenkende midler er allment foreskrevet som kolesterolsenkende og hjerterisikoforebygging," kommenterte dr. Morgan.) Dr. Morgan påpekte at siden de hunnmus som hadde fjernet eggstokkene og ble ansett som postmenopausale, kan disse funnene også ha implikasjoner for kvinnelige pasienter som er postmenopausale.)

(Anm: High doses of statins may impact bone health, mouse study finds. An animal study found that high doses of cholesterol-lowering statins may negatively impact bone health. (…) After a paper published in 2019 raised concerns about high doses of statins and osteoporosis in Austrian citizens, researchers in Vienna wanted to learn more about how statins impact bone structure. The researchers from Complexity Science Hub and the Medical University of Vienna conducted a study in mice to see if administering high doses of statins affects bone density, which can lead to osteoporosis. The findings appear in the journal Biomedicine & Pharmacotherapy. (…) While statins are necessary for some patients with high cholesterol, this study emphasizes the importance of weighing high statin dosage against potential side effects. A bone disease like osteoporosis is irreversible and can be very painful if it leads to fractures. Dr. Jayne Morgan, a cardiologist and the Clinical Director of the Covid Task Force at the Piedmont Healthcare Corporation in Atlanta, spoke with Medical News Today about the study findings. “This is very interesting and disturbing as lipid-lowering agents are widely prescribed for cholesterol-lowering and cardiac risk prevention,” commented Dr. Morgan. Dr. Morgan pointed out that since the female mice had their ovaries removed and were considered postmenopausal, these findings could also have implications for female patients who are postmenopausal. (medicalnewstoday.com 22.12.2022).)

(Anm: Leutner M, Butylina M, Matzhold C, Klimek P, Cuhaj C, Bellach L, Baumgartner-Parzer S, Reiter B, Preindl K, Kautzky A, Stimpfl T, Thurner S, Pietschmann P, Fürnsinn C, Kautzky-Willer A. Simvastatin therapy in higher dosages deteriorates bone quality: Consistent evidence from population-wide patient data and interventional mouse studies. Biomed Pharmacother. 2022 Dec 18;158:114089.)

- Muskelplager skyldes sjelden statiner. Enhetsoverlege John Munkhaugen ved Drammen sykehus mener at en fersk metaanalyse, med bivirkningsdata fra over 30 år, bidrar til å bekrefte at statiner tolereres svært godt av de aller fleste pasientene. (– Må fremsnakke statiner.) (- Forskning fra England har pekt på nocebo-fenomenet – at pasienter opplever bivirkninger fordi de forventer negative effekter av medisinene – som en sentral forklaring på de aller fleste bivirkninger som tilskrives statiner.)

(Anm: Muskelplager skyldes sjelden statiner. Enhetsoverlege John Munkhaugen ved Drammen sykehus mener at en fersk metaanalyse, med bivirkningsdata fra over 30 år, bidrar til å bekrefte at statiner tolereres svært godt av de aller fleste pasientene. (…) – Må fremsnakke statiner Forskning fra England har pekt på nocebo-fenomenet – at pasienter opplever bivirkninger fordi de forventer negative effekter av medisinene – som en sentral forklaring på de aller fleste bivirkninger som tilskrives statiner. Munkhaugen tror informasjon om resultatene fra metaanalysen kan bidra til å endre disse forventningene, og kanskje motvirke nocebo-effekten. – Leger og annet helsepersonell må fremsnakke effektene statiner har for å redusere hjerte- og kardødelighet ved å senke LDL kolesterolet og bidra til tilbakegang av aterosklerose hos mange pasienter, spesielt blant dem med etablerte kardiovaskulære sykdommer. Og de må understreke at forekomsten av bivirkninger er veldig lav, påpeker han. Fått med deg denne? Stor studie konkluderer: Det er ikke bedre å gi blodtrykksmedisin på kvelden (dagensmedisin.no 27.9.2022).)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(AnmBivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Effekter av statiner på mitokondrielle baner. (- Bruken av statiner har vært assosiert med starten på tilleggs-patologiske tilstander som diabetes og demens som følge av interferens med mitokondrielle baner ved forskjellige mekanismer, for eksempel reduksjon i mitokondriell oksidativ fosforylering, økning i oksidativt stress, reduksjon i frakobling av protein 3-konsentrasjon og interferens i amyloid-β metabolisme. Samlet sett tyder data rapportert i denne oversikten på at statiner kan ha store effekter på mitokondriell funksjon, og noen av deres bivirkninger kan være mediert gjennom mitokondrielle baner.)

(Anm: Mollazadeh H, Tavana E, Fanni G, Bo S, Banach M, Pirro M, von Haehling S, Jamialahmadi T, Sahebkar A. Effects of statins on mitochondrial pathways. (...) The use of statins has been associated with the onset of additional pathological conditions like diabetes and dementia as a result of interference with mitochondrial pathways by various mechanisms, such as reduction in mitochondrial oxidative phosphorylation, increase in oxidative stress, decrease in uncoupling protein 3 concentration, and interference in amyloid‐β metabolism. Overall, data reported in this review suggest that statins may have major effects on mitochondrial function, and some of their adverse effects might be mediated through mitochondrial pathways.J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2021 Apr;12(2):237-251.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Er eg sjuk? / Original episodetittel: Sygdom søges. / Episode 1 av 3 Dansk serie fra 2017.

(Anm: Er eg sjuk? Episode 1 av 3 Dansk serie fra 2017. Som et eksperiment får 100 mennesker tilbud om å teste seg for å få vite om de risikerer å bli alvorlig syke i framtiden. Hvor langt tør de gå når det går opp for dem hva prisen er? Produksjonsår: 2017 Original episodetittel: Sygdom søges. (nrk.no 30.8.2017).)

(Anm: Sygdom Søges, afsnit 1 - Video Dailymotion. (dailymotion.com/video)

(Anm: Sygdom Søges, afsnit 2 - Video Dailymotion. (dailymotion.com/video)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Statiner  er bevist å senke  kolesterolet, men de kan også komme med en ulempe for pasienter med  diabetes: En ny studie finner at de kan forverre  blodsukkersykdommen.

(Anm: Harms of Statins With Diabetes. Statins are proven to lower cholesterol, but they may also come with a downside for patients with diabetes: A new study finds they may make the blood sugar disease worse. (medicinenet.com 6.10.2021).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

(Anm: Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer. (…) Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort - 183 døde i 2017 - rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medicinen slår 10-20 gange så mange ihjel, og reaktionerne er få og små. (jv.dk 11.4.2018).)

(Anm: Styrelsesdirektør: Tal viser, at patientsikkerhed betaler sig. (- Det er der nu sat et beløb på. Og det er enorme summer. 15 procent af udgifterne i sundhedsvæsenet i nogle af verdens mest udviklede lande går til at rydde op efter brud på patientsikkerheden. Det konkluderer OECD i en ny rapport. (altinget.dk 2.6.2017).)

- Studie stiller spørsmål til relasjonen mellom statiner og kardiovaskulære utfall.

(Anm: Study questions relationship between statins and cardiovascular outcomes. The relationship between the amount that statins reduce low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels—sometimes referred to as bad cholesterol—and the risk of death, heart attack, and stroke is “weak or inconsistent,” a review has suggested.1 A team of researchers from Australia, Denmark, Ireland, and the US carried out a meta-analysis of 21 randomised clinical trials undertaken between 1987 and 2021 that examined the efficacy of statins for both primary and secondary prevention. The studies were all partially or wholly funded by the pharmaceutical industry. They reported that their unadjusted analysis “showed only a weak or inconsistent association between … BMJ 2022;376:o712.)

- RCSI-studie: Link mellom "dårlig kolesterol" og kardiovaskulær sykdom ikke så sterk.

(Anm: RCSI Study: Link Between “Bad Cholesterol” and Cardiovascular Disease Not So Strong. A Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) University of Medicine and Health Sciences meta-analysis of 21 randomized clinical trials has determined that the role of statin-induced reductions in low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) in reducing mortality, myocardial infarction, or stroke was inclusive. The study suggested that the link between bad cholesterol and heart attacks and strokes may not be as strong as is widely believed. (trialsitenews.com 22.3.2022).)

- Evaluering av sammenhengen mellom lav-densitet-lipoproteiner (LDL) kolesterol og relative og absolutte effekter behandling med statiner: En systematisk oversikt og metaanalyse. (- Resultatene av denne metaanalysen tyder på at de absolutte risikoreduksjonene av behandling med statiner når det gjelder dødelighet av alle årsaker, hjerteinfarkt og hjerneslag er beskjedne sammenlignet med de relative risikoreduksjonene, og tilstedeværelsen av betydelig heterogenitet (uensartethet) reduserer sikkerheten til bevisene.)

(Anm: Byrne P, Demasi M, Jones M, Smith SM, O'Brien KK, DuBroff R. Evaluating the Association Between Low-Density Lipoprotein Cholesterol Reduction and Relative and Absolute Effects of Statin Treatment: A Systematic Review and Meta-analysis. (…) Conclusions and Relevance The results of this meta-analysis suggest that the absolute risk reductions of treatment with statins in terms of all-cause mortality, myocardial infarction, and stroke are modest compared with the relative risk reductions, and the presence of significant heterogeneity reduces the certainty of the evidence. A conclusive association between absolute reductions in LDL-C levels and individual clinical outcomes was not established, and these findings underskore the importance of discussing absolute risk reductions when making informed clinical decisions with individual patients. JAMA Intern Med. 2022 Mar 14.)

- Ny metode mot høyt kolesterol. En ny type behandling kan mer enn halvere det skadelige LDL-kolesterolet. (- Bare to uker etter den første injeksjonen med inclisiran ble «det farlige kolesterolet» (LDL), senket med hele 50 prosent.) (- Pasientene kan få en sprøyte og glemme de daglige pillene.) (- Effekten er omtrent den samme som for legemidlene alirokumab og evolokumab, men fordelen er at inclisiran injiseres to ganger i året mot annenhver uke for alirokumab og evolokumab.)

(Anm: Ny metode mot høyt kolesterol. En ny type behandling kan mer enn halvere det skadelige LDL-kolesterolet. NY BEHANDLING: Høyt kolesterol gir sjelden symptomer, og det første tegnet på skadelig høyt kolesterol kan være et hjerteinfarkt. Fra du er rundt 40 år, bør du måle kolesterolet regelmessig hos fastlegen. (…) Men nå kommer det snart en ny kolesterolsenkende medisin som har svært god effekt, ifølge flere studier. Den kan mer enn halvere «det skadelige LDL-kolesterolet» - og skal bare injiseres to ganger årlig. - Forandrer alt Bare to uker etter den første injeksjonen med inclisiran ble «det farlige kolesterolet» (LDL), senket med hele 50 prosent. Verdiene holdt seg i tillegg stabile i seks måneder, viser siste resultater av forskningen. Dette kan ha ganske mye å si for hverdagen til personer som i dag står på kolesteroldempende medisiner: (…) - Injeksjonen kommer til å forandre alt - pasientene kan få en sprøyte og glemme de daglige pillene, har kardiolog og professor Kausik Ray ved Imperial College London, tidligere uttalt overfor den britiske avisa Daily Mail. - Medisinen viser bemerkelsesverdige resultater. Pasientene hadde i gjennomsnitt 54 prosent reduksjon i kolesterolet og viktigst av alt – uten farlige bivirkninger, skriver professoren på sine hjemmesider. (…) - Tilgjengelig i 2021 Retterstøl understreker at den nye medisinen inclisiran derfor kan være et godt alternativ til dagens behandling, og at den etter alt å dømme vil bli tilgjengelig i løpet av 2021. - Det er en medisin som skal beskytte folk mot å få hjerteinfarkt, både de som allerede har hatt det, og de som har høy risiko for å få det, sier han til Dagbladet. Effekten er omtrent den samme som for legemidlene alirokumab og evolokumab, men fordelen er at inclisiran injiseres to ganger i året mot annenhver uke for alirokumab og evolokumab. Sammenliknet med placebo, ga inclisiran en 50 prosent nedgang i LDL-kolesterol sammenliknet med placebo. Det er også verdt å merke seg at det var flere lokale hudreaksjoner på injeksjonsstedet i inclisiran-gruppen - men disse reaksjonene var milde. (dagbladet.no 14.12.2020).)

(Anm: Novartis receives EU approval for Leqvio®* (inclisiran), a first-in-class siRNA to lower cholesterol with two doses a year** (novartis.com 10.13.2020).)

- Kvitt skyhøyt kolesterol uten medisiner. Hans Christian (50) hadde skyhøye kolesterolverdier, selv om han var slank og aktiv.

(Anm: Kvitt skyhøyt kolesterol uten medisiner. Hans Christian (50) hadde skyhøye kolesterolverdier, selv om han var slank og aktiv. Med enkle, men omdiskuterte kostholdsgrep normaliserte han kolesterolverdiene medisinfritt. (…) Sa nei til medisiner I 2014 fikk 50-åringen påvist intoleranse mot melkeprotein, i tillegg til muggsopp og parasitter i magen - trolig etter reising i Asia. For å stabilisere magen startet Hans Christian på en streng lavkarbodiett. Han kuttet melk, gjær, sukker og gluten fra kosten. På den tida mistenkte han ikke en sammenheng mellom mageproblemene og høyt kolesterol. Men i takt med kostholdsendringene sank også kolesterolverdiene hans. (…)  Store uenigheter Dagbladet har tidligere skrevet om kolesterolkrigen i fagmiljøet. Over 600.000 nordmenn går på kolesteroldempende medisiner, og debatten har dreid seg om hvorvidt medisinene er nyttig for alle pasientene. Hvorvidt kolesterol i seg selv er farlig - og om dagens kostholdsanbefalinger er gunstig for kolesterolet bestrides også blant en gruppe fagfolk i miljøet. (…) Lege og spesialist i indremedisin, Erik Hexeberg, som Hans Christian var pasient hos, er en av dem som har stilt seg svært kritisk til rådene og informasjonen om kolesterol gitt fra offisielle hold. (…) Kjetil Retterstøl, overlege ved Lipdiklinikken ved Oslo universitetssykehus, er ikke enig i Hexebergs syn på kolesterol. (dagbladet.no 9.4.2022).)

- Alvorlig bias (skjevhet) i 20 års oppfølgingsstudie av statinforsøk.

(Anm: Alvorlig bias (skjevehet) i 20 års oppfølgingsstudie av statinforsøk. BMJs nyhetsoppslag om oppfølgingsstudien av WOSCOPS-studien sier at total- og kardiovaskulær dødelighet ble betydelig redusert hos menn som ble plassert i behandlingsgruppen for 20 års oppfølging; spesielt blant de med de høyeste konsentrasjonene av LDL-kolesterol (LDL). (Serious bias in 20 year follow-up study of statin trial. BMJ’s news story on the follow-up study of the WOSCOPS trial says that total and cardiovascular mortality were considerably reduced in men allocated to the treatment group at 20 year follow-up; in particular among those with the highest concentrations of low density lipoprotein (LDL) cholesterol. 12 But the study has serious bias. As mentioned in the supplement: “At five years after the completion of the randomised trial 38.7% and 35.2% of patients originally allocated to pravastatin and placebo arms, respectively, were taking statins (P<0.001). No later data on the proportion of individuals on statins were available.” Many patients stop taking statins. In a study of over 140 000 elderly people, two thirds of those with cardiovascular disease (and even more of those without) had stopped treatment after two years.3 The question is, therefore, whether the mortality benefit among those with the highest LDL cholesterol is due to statin treatment or to their high LDL cholesterol.BMJ 2017;359:j4906 (Published 31 October 2017).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Nyt studie slår fast: Bivirkninger ved kolesterolsænkende statiner er overvurderede. (- Nu har et nyt studie, publiceret den 16. februar i European Heart Journal, vist, at den egentlige forekomst af statin-intolerance på verdensplan er mellem blot seks og ti procent.)

(Anm: Nyt studie slår fast: Bivirkninger ved kolesterolsænkende statiner er overvurderede. En ny meta-analyse med flere end fire millioner patienter viser, at mindre end ti procent af patienter i behandling med den kolesterolsænkende medicin statiner reelt lider af bivirkninger forårsaget af behandlingen. Professor emeritus Mogens Lytken Larsen bifalder meta-analysens resultater, som han pointerer bekræfter og sætter fed streg under tidligere fund. Op til hver anden patient holder op med at tage statiner, reducerer selv dosis eller tager statinerne uregelmæssigt, fordi de mener, at de kolesterolsænkende lægemidler forårsager muskelsmerter og andre bivirkninger. En problematik, som også er velkendt i Danmark. Nu har et nyt studie, publiceret den 16. februar i European Heart Journal, vist, at den egentlige forekomst af statin-intolerance på verdensplan er mellem blot seks og ti procent. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 23.2.2022).)

(Anm: Bytyçi I, Penson PE, Mikhailidis DP, Wong ND, Hernandez AV, Sahebkar A, Thompson PD, Mazidi M, Rysz J, Pella D, Reiner Ž, Toth PP, Banach M. Prevalence of statin intolerance: a meta-analysis. Eur Heart J. 2022 Feb 16:ehac015.)

- Hvordan forstå meta-analyse. Nettverkskonferansen i kunnskapsbasert praksis 2016. Professor Birgitte Espehaug, Senter for kunnskapsbasert praksis. Meta-analyse. (- Meta-analyse gir ingen garanti for valide resultat)

(Anm: Hvordan forstå meta-analyse. Nettverkskonferansen i kunnskapsbasert praksis 2016. Professor Birgitte Espehaug, Senter for kunnskapsbasert praksis. Meta-analyse - •Statistisk metode for å kombinere resultat fra enkeltstudier •Utføres ofte i forbindelse med systematisk oversikter › En systematisk oversikt er en litteraturoversikt over hva som finnes om et bestemt emne, og om kvaliteten på forskningen som finnes › En systematisk oversikt kjennetegnes ved at framgangsmåten er systematisk og godt dokumentert (transparent)  HVA ER EN GOD SYSTEMATISK OVERSIKT •Framgangsmåten skal være systematisk og transparent (beskrevet) •Kortversjon av sjekklisten (kunnskapsbasertpraksis.no): › Er formålet med oversikten klart formulert? › Er det klare kriterier for inklusjon av enkeltstudiene? › Er det sannsynlig at relevante studier er funnet? › Er kvaliteten på de inkluderte studiene vurdert? › Dersom resultatene fra de inkluderte studiene er kombinert statistisk i en metaanalyse, var dette fornuftig og forsvarlig? › Dersom det ikke er gjennomført en metaanalyse – er dette valget begrunnet? › Hvor presise er resultatene? › Kan resultatene overføres til praksis? Meta-analyse gir ingen garanti for valide resultat Diskuter fordeler med meta-analyse og diskuter når meta-analyse kan være misvisende Meta-analyse gir ingen garanti for valide resultat Diskuter fordeler med meta-analyse og diskuter når meta-analyse kan være misvisende Mulige fordeler • Økt statistisk styrke • Økt presisjon Misvisende ved • Forskjeller mellom studiene (heterogenitet) • Ulik kvalitet på studiene • Publikasjonsskjevhet (hib.no - Workshop 05.04.2016 og 06.04.2016).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

- Kjære lege, bli heller kjent med industrien. (- Kanskje en kaffekopp med dem kan dempe frykten litt? Når man bli kjent med hverandre, er det utrolig hvor mye som kan oppklares.)

(Anm: Av Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Kjære lege, bli heller kjent med industrien. Legemiddelutvikling er økonomisk risikabelt; fra idé til ferdig medisin lykkes bare ett av ti prosjekter. Det viktigste er at de nye legemidlene er dokumentert trygt og effektivt. Allmennlege Thomas Johansson er skeptisk både til legemiddelindustrien og til kolesterolsenkende legemidler (statiner). Han mer enn antyder at bransjen vår driver med juks og fanteri, og at dokumentasjonen på effekten av statiner er forfalsket. (…) Det jobber mange leger i industrien. Mange av dem sitter i LMIs Forsknings- og utviklingsutvalg, og de tar gjerne imot besøk av folk som vil vite mer. Kanskje en kaffekopp med dem kan dempe frykten litt? Når man bli kjent med hverandre, er det utrolig hvor mye som kan oppklares. (dagbladet.no 7.11.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Studie: De fleste bivirkninger av statiner er nocebo-effekt. (- 49 av dem fullførte alle 12 månedene av testperioden.) (Steinar Madsen, hjertespesialist og fagdirektør: - Dessverre ser dette ut til å være en utbredt oppfatning blant folk flest.) (- Madsen skriver ut statiner til et stort antall pasienter og beskriver legemiddelgruppen som en svært viktig medisin for svært mange.) (– Jeg vet om leger som mener man skal informere pasienten om alle bivirkninger som har en forekomst på en av 100 pasienter. Da ville nocebo-effekten bli kolossal, sier han og oppsummerer: – Utgangspunktet for å skrive ut en hvilken som helst medisin må jo være at fordelene er større enn ulempene.)

(Anm: Studie: De fleste bivirkninger av statiner er nocebo-effekt. Engelske forskerne finner at nocebo-effekten kan være årsaken til opptil 90 prosent av bivirkningene av statiner. – Statiner er det mest typiske eksempelet på diskrepans mellom hva forskningen har vist og hva mange pasienter tror eller opplever. Men det er en gåte hvorfor det er slik, sier Steinar Madsen, som er hjertespesialist og medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. (…) Tre grupper 60 pasienter som tidligere hadde avsluttet behandling med statiner på grunn av bivirkninger ble inkludert i den dobbeltblindede randomiserte studien for pågikk mellom 2016 og 2019. 49 av dem fullførte alle 12 månedene av testperioden. (…) Madsen skriver ut statiner til et stort antall pasienter og beskriver legemiddelgruppen som en svært viktig medisin for svært mange. – Veldig mange spør om de virkelig må ha denne medisinen, fordi de «vet» de får bivirkninger av den. Dessverre ser dette ut til å være en utbredt oppfatning blant folk flest. Såpass utbredt at mange faktisk opplever bivirkninger, selv om motsatte er bevist. Det er et underlig fenomen.(...) (…) – Jeg vet om leger som mener man skal informere pasienten om alle bivirkninger som har en forekomst på en av 100 pasienter. Da ville nocebo-effekten bli kolossal, sier han og oppsummerer: – Utgangspunktet for å skrive ut en hvilken som helst medisin må jo være at fordelene er større enn ulempene. (dagensmedisin.no 1.2.2021).)

(Anm: N-of-1 Trial of a Statin, Placebo, or No Treatment to Assess Side Effects. Statins are often discontinued because of side effects,1,2 even though some blinded trials have not shown an excess of symptoms with statins as compared with placebo.3,4 Patients who had previously discontinued statins because of side effects that occurred within 2 weeks after the initiation of treatment were enrolled in a double-blind, three-group, n-of-1 trial to test whether symptoms would be induced by a statin or placebo. Details of the trial methods are provided in Section S2 in the Supplementary Appendix (available with the full text of this letter at NEJM.org); the trial protocol and statistical analysis plan are also available at NEJM.org. N Engl J Med 2020; 383:2182-2184.)

- Nocebo-effekten: Kan vi tenke oss uvel?

(Anm: The nocebo effect: Can we think ourselves unwell? Almost everyone has heard of the placebo effect — when people experience beneficial effects from an inert drug. But few are aware of its flip side, the “nocebo effect.” Here, individuals taking a drug, whether placebo or not, experience unwanted, negative effects. Medical News Today spoke to experts in the field to investigate the basis of the nocebo effect and find out what might be done to minimize its impact on treatments and trials. (medicalnewstoday.com 4.2.2022).)

- ICMJE Form for Disclosure of Potential Conflicts of Interest: - Dr. Sever rapporterer ytelser (støtte) og personlige honorarer (godtgjøelser) fra Amgen, ytelser (støtte) og personlige honorarer fra Pfizer Inc, utenom det innsendte arbeidet.)

(Anm: Dr. Sever reports grants and personal fees from Amgen, grants and personal fees from Pfizer Inc, outside the submitted work. (nejm.org).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Statinbehandling og muskelsymptomer: serierandomiserte, placebokontrollerte n-av-1-studier.

(Anm: Statin treatment and muscle symptoms: series of randomised, placebo controlled n-of-1 trials. Abstract Objective To establish the effect of statins on muscle symptoms in people who had previously reported muscle symptoms when taking statins. Design Series of randomised, placebo controlled n-of-1 trials. Setting Primary care across 50 sites in the United Kingdom, December 2016 to April 2018. Participants 200 participants who had recently stopped or were considering stopping treatment with statins because of muscle symptoms. Interventions Participants were randomised to a sequence of six double blinded treatment periods (two months each) of atorvastatin 20 mg daily or placebo. Main outcome measures At the end of each treatment period, participants rated their muscle symptoms on a visual analogue scale (0-10). The primary analysis compared symptom scores in the statin and placebo periods. Results 151 participants provided symptoms scores for at least one statin period and one placebo period and were included in the primary analysis. Overall, no difference in muscle symptom scores was found between the statin and placebo periods (mean difference statin minus placebo −0.11, 95% confidence interval −0.36 to 0.14; P=0.40)). Withdrawals because of intolerable muscle symptoms were 18 participants (9%) during a statin period and 13 (7%) during a placebo period. Two thirds of those completing the trial reported restarting long term treatment with statins. Conclusions No overall effect of atorvastatin 20 mg on muscle symptoms compared with placebo was found in participants who had previously reported severe muscle symptoms when taking statins. Most people completing the trial intended to restart treatment with statins. N-of-1 trials can assess drug effects at the group level and guide individual treatment. BMJ 2021;372:n135.)

- Til helseminister Bent Høie. Statiner mot kolesterol er milliardindustri - men er forskningen forfalsket? (- Hva kan norske myndigheter bidra med, for at det oppstår et tydelig skille mellom industriavhengig forskning og industri uavhengig forskning?)

(Anm: Av Thomas Johansson Allmennpraktiker. Til helseminister Bent Høie. Statiner mot kolesterol er milliardindustri - men er forskningen forfalsket? Industriavhengig forskning er en stor utfordring, da det gjentatte ganger er vist at forskning med bindinger til legemiddelindustrien ofte er kosmetisk manipulert. Samtidig representerer den industriavhengige forskningen kanskje 80 prosent av all forskning på virkningen av legemidler. For leger som meg selv (allmenpraktiker), er det svært bekymringsfullt at denne problemstillingen ikke har blitt løst. Det er som et dopingproblem alle vet om, men ingen orker å ta opp kampen med, da utfordringen synes uoverkommelig. (…) Legemiddelindustrien står for en ganske systematisk sammenblanding av forsking og markedsføring, der den vitenskapelige statistikken man legger til grunn ofte er kosmetisk manipulert. Hva kan norske myndigheter bidra med, for at det oppstår et tydelig skille mellom industriavhengig forskning og industri uavhengig forskning? Hva kan norske myndigheter gjøre for at finansieringen av uavhengig forsking styrkes? Kan kravene til transparens i den industriavhengige forskningen økes før legemidler blir godkjent i Norge? Kan all medikamentutprøving overflyttes til uavhengige forskningssentre der industrien ikke lenger kontrollerer rådata i forskningen? (dagbladet.no 29.10.2019).)

- Kortvarig statinbruk linket til risiko for infeksjoner i hud og bløtvev.

(Anm: Short-term statin use linked to risk of skin and soft tissue infections. (mdedge.com - Publish date: October 11, 2019).)

- Plutselig rabdomyolyse hos en eldre pasient etter en enkelt atorvastatindose: Behovet for tidlig og hyppig kontroll av kreatinkinase hos høyrisikopasienter.

(Anm: Sudden rhabdomyolysis in an elderly patient after single atorvastatin dose: The need for early and frequent creatine kinase monitoring in high-risk patients. Abstract An 80-year-old patient with diabetes mellitus, chronic bronchitis, and chronic heart failure presented with pain in the right calf after one dose of atorvastatin. Significant increases in creatine kinase, myoglobin, and potassium levels were also observed. Based on the symptoms and laboratory results, the patient was diagnosed with rhabdomyolysis. Older patients with co-morbidities may have a higher risk of statin-associated myopathy. However, there is currently no recommendation for creatine kinase monitoring in this population. This case emphasizes the need to identify high-risk populations and provide early and more frequent creatine kinase measurements to help avoid statin-associated myopathy. Case Reports SAGE Open Med Case Rep. 2020 Jul 15;8:2050313X20919623.)

(Anm: Atorvastatin Mylan (felleskatalogen.no).)

(Anm: rhabdomyolysis ; rabdomyolyse, ødeleggelse av skjelettmuskulatur. Årsaker Rabdomyolyse sees ved kirurgisk skade, trykkskade på grunn av redusert bevissthet, iskemi (lokal blodmangel) på grunn av nedsatt sirkulasjon, etter kramper, og i forbindelse med hypertermi (overoppheting) og forgiftninger. (...) Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: rabdomyolyse; nedbryting eller oppløysing av tverrstripete muskulatur som gir auka innhald i serum av myoglobin og ymse muskelvevsenzym; kan stundom koma som skadeverknad ved bruk av glutetimid, amfetamin, salisylat, fencyclidin, teofyllamin eller andre medikament eller pga virussjukdommar, slangebit, sterk muskelrøyning m v; kan vera årsak til farleg hyperkalemi, kan gi nyresvikt pga myoglobinopphoping i nyrene; kan stundom skuldast mangel på carnitinpalmityltransferase, eit enzym i feittstoffskiftet; jf Meyer-Betz' sjukdom
EN rhabdomyolysis Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

- Rabdomyolyse er en sykdom som skyldes akutt ødeleggelse av store mengder muskelceller.

(Anm: Rabdomyolyse er en sykdom som skyldes akutt ødeleggelse av store mengder muskelceller. Årsakene er mange. Akutt nyresvikt er en vanlig komplikasjon. De fleste blir bra, men for noen kan sykdommen bli alvorlig. (nhi.no 2.8.2020).)

- Kan tette nyrene. Rabdomyolyse innebærer at en stor mengde muskelceller blir ødelagt, slik at innholdet lekker ut i blodet. Blant proteinene som lekker ut er kreatinkinase og myoglobin.

(Anm: Kan tette nyrene. Rabdomyolyse innebærer at en stor mengde muskelceller blir ødelagt, slik at innholdet lekker ut i blodet. Blant proteinene som lekker ut er kreatinkinase og myoglobin. Myoglobin-molekylet er så lite at det blir filtrert fritt ut gjennom nyrene, og når mengden er stor kan avløpet i nyrene tettes til og gi akutt nyresvikt. (forskning.no 10.8.2019).)

- En sekvens symmetri analyse av sammenhengen mellom statiner, diabetes og hudinfeksjoner (bløtvevsinfeksjoner (SSTIer)).

(Anm: A sequence symmetry analysis of the interrelationships between statins, diabetes and skin infections. Abstract Aims To determine statins' impact on skin infection risk in view of conflicting literature: that statins may reduce infection risk, but are also associated with diabetes mellitus, a risk factor for skin and soft tissue infections (SSTIs). Methods Sequence symmetry analysis was performed on prescription claims (2001–2011) from the Australian Department of Veterans' Affairs to determine the interrelationships between: (i) statins and SSTIs; (ii) statins and diabetes; and (iii) diabetes and SSTIs; as well as whether statins increased the risk of SSTIs, independent of diabetes status. Chi‐square tests were performed to detect differences in Index of Relative Socio‐economic Advantage and Disadvantage scores of patients within each interrelationship. Prescriptions for statins, antidiabetic medication, and antistaphylococcal antibiotics were evaluated using nonidentifiable client numbers, prescription dates filled, residential electorates, and pharmaceutical codes. Adjusted sequence ratio and confidence interval were calculated at intervals of 91, 182 and 365 days for sequence symmetry analysis studies. Results Statins were associated with: (i) significant SSTI risk (adjusted sequence ratio > 1; confidence interval >1), (ii) significant diabetes risk, and (iii) diabetic patients had increased risk of SSTIs. Diabetic and nondiabetic statin users had significantly increased risks of SSTIs, while the influence from socioeconomic status was not significant for each of the 3 relationships. Conclusions Statins are associated with increased risk of SSTIs via direct and indirect mechanisms, probably independent of diabetes or socioeconomic statuses. We believe that clinicians should be aware of the association between statins and SSTIs, and, where appropriate, monitor blood glucose levels of statin users. Br J Clin Pharmacol. 2019 Oct 8.)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Nekrotiserende fasciitt er en alvorlig bakteriell infeksjon i bløtvevet, i praksis hud, underhud eller muskulatur, som kan være livstruende.

(Anm: Nekrotiserende fasciitt er en alvorlig bakteriell infeksjon i bløtvevet, i praksis hud, underhud eller muskulatur, som kan være livstruende. Tilstanden skyldes ofte en infeksjon med β-hemolytiske streptokokker gruppe A, men kan også utløses av en blanding av andre bakterier. Relasjon til andre sykdommer Ordet fasciitt betyr betennelse i muskelhinne (fascie), men begrepet nekrotiserende fasciitt brukes også hvor infeksjonen sitter i andre deler av bløtvev enn muskelhinnen. Derfor kan begrepet nekrotiserende fasciitt være misvisende og nekrotiserende bløtvevsinfeksjon være mer dekkende. (…) Les mer i Store norske leksikon - rosen - sepsis - infeksjonssykdom. Kilde: Store norske leksikon.)

- Legemiddelindusert, helvetesild (hudsykdom; shingles, herpes zoster  (Induserer Statiner Herpes Zoster?)

(Anm: Drug Induced Herpes Zoster(Do Statin induce Herpes Zoster?) Abstract Herpes zoster often occurs when cell-mediated immunity is impaired due to aging, primary diseases and drugs. In recent time, one of the most commonly used antihyperlipidemic drugs, statin, is known to have an immunosuppressive effect. To determine the relationship between statin and herpes zoster, we have investigated (1) the side effects of the 362 drugs used in our hospital (2) the medication history of 76 patients who were admitted to our facility from January 2001 to June 2002 for herpes zoster treatment (3) the complications of the herpes zoster patients who had taken statin. The drugs with well documented immunosuppressive effect such as steroid hormone, immunosuppressant and anticancer drug were reported to produce herpes zoster. Additionally, statin(Lochol® 5 cases, Lipitor® 2 cases and Lipovas® 1 case)and Onon® were also reported to produce herpes zoster. 10 out of 76 HZ patients were taking statin in our study. We must pay attention when examining herpes zoster patients as statin is commonly prescribed medication and often combined with other immunosuppressants. CLINICAL INVESTIGATION 2005;4(4): 335-338).)

- Helvetesild. Helvetesild er betegnelsen på et smertefullt utslett som skyldes vannkoppevirus.

(Anm: Helvetesild. Helvetesild er betegnelsen på et smertefullt utslett som skyldes vannkoppevirus. Les om smitte, symptomer, varighet og behandling.  HELVETESILD: Gir smertefullt utslett, det kan kjennes ut som om det brenner og stikker. Noen får senvirkninger i form av langvarige smerter.  (lommelegen.no 12.2.2021).)

- Legemidlene som endrer hvem vi er. (The medications that change who we are.) (- De har blitt knyttet til «road rage» (raserianfall forårsaket av andres oppførsel i trafikken), patologisk pengespill og kompliserte bedragerier.) (- Noen gjør oss mindre nevrotiske, og andre kan til og med forme våre sosiale forhold.) (- Det viser seg at mange vanlige legemidler ikke bare påvirker kroppene våre - de påvirker hjernen vår.) (- Hvorfor?) (- “Pasient fem” var i slutten av 50-årene da en tur til legene forandret livet hans.) (- Han hadde diabetes, og han hadde meldt seg på en studie for å se om å ta en “statin” - et slags kolesterolsenkende legemiddel - kunne hjelpe. Så langt, alt normalt. Men snart etter at han begynte behandlingen så begynte kona å merke en uhyggelig forvandling.) (- Listen over potensielle syndere inkluderer noen av de mest konsumerte legemidler på planeten.)

(Anm: The medications that change who we are. They’ve been linked to road rage, pathological gambling, and complicated acts of fraud. Some make us less neurotic, and others may even shape our social relationships. It turns out many ordinary medications don’t just affect our bodies – they affect our brains. Why? And should there be warnings on packets? They’ve been linked to road rage, pathological gambling, and complicated acts of fraud. Some make us less neurotic, and others may even shape our social relationships. It turns out many ordinary medications don’t just affect our bodies – they affect our brains. Why? And should there be warnings on packets? “Patient Five” was in his late 50s when a trip to the doctors changed his life. He had diabetes, and he had signed up for a study to see if taking a “statin” – a kind of cholesterol-lowering drug – might help. So far, so normal. But soon after he began the treatment, his wife began to notice a sinister transformation. A previously reasonable man, he became explosively angry and – out of nowhere – developed a tendency for road rage. During one memorable episode, he warned his family to keep away, lest he put them in hospital. (…)  Alarmed, the couple turned to the study’s organisers. “They were very hostile. They said that the two couldn’t possibly be related, that he needed to keep taking the medication, and that he should stay in the study,” says Golomb. Ironically, by this point the patient was so cantankerous that he flatly ignored the doctors’ advice. “He swore roundly, stormed out of the office and stopped taking the drug immediately,” she says. Two weeks later, he had his personality back. Others have not been so lucky. Over the years, Golomb has collected reports from patients across the United States – tales of broken marriages, destroyed careers, and a surprising number of men who have come unnervingly close to murdering their wives. In almost every case, the symptoms began when they started taking statins, then promptly returned to normal when they stopped; one man repeated this cycle five times before he realised what was going on. According to Golomb, this is typical – in her experience, most patients struggle to recognise their own behavioural changes, let alone connect them to their medication. In some instances, the realisation comes too late: the researcher was contacted by the families of a number of people, including an internationally renowned scientist and a former editor of a legal publication, who took their own lives. (…) In most people, these changes are extremely subtle. But in some they can also be dramatic. The list of potential culprits includes some of the most widely consumed drugs on the planet Back in 2011, a French father-of-two sued the pharmaceutical company GlaxoSmithKline, claiming that the drug he was taking for Parkinson’s disease had turned him into a gambler and gay sex addict, and was responsible for risky behaviours that had led to him being raped. Then in 2015, a man who targeted young girls on the internet used the argument that the anti-obesity drug Duromine made him do it – he said that it reduced his ability to control his impulses. Every now and again, murderers try to blame sedatives or antidepressants for their offences. If these claims are true, the implications are profound. The list of potential culprits includes some of the most widely consumed drugs on the planet, meaning that even if the effects are small at an individual level, they could be shaping the personalities of millions of people. Research into these effects couldn’t come at a better time. The world is in the midst of a crisis of over-medication, with the US alone buying up 49,000 tonnes of paracetamol every year – equivalent to about 298 paracetamol tablets per person – and the average American consuming $1,200 worth of prescription medications over the same period. And as the global population ages, our drug-lust is set to spiral even further out of control; in the UK, one in 10 people over the age of 65 already takes eight medications every week. How are all these medications affecting our brains? And should there be warnings on packets? (…) There was even a potential mechanism: lowering the animals’ cholesterol seemed to affect their levels of serotonin, an important brain chemical thought to be involved in regulating mood and social behaviour in animals. Even fruit flies start fighting if you mess up their serotonin levels, but it also has some unpleasant effects in people – studies have linked it to violence, impulsivity, suicide and murder. If statins were affecting people’s brains, this was likely to be a direct consequence of their ability to lower cholesterol. Since then, more direct evidence has emerged. Several studies have supported a potential link between irritability and statins, including a randomised controlled trial – the gold-standard of scientific research – that Golomb led, involving more than 1,000 people. It found that the drug increased aggression in post-menopausal women though, oddly, not in men. In 2018, a study uncovered the same effect in fish. Giving statins to Nile tilapia made them more confrontational and – crucially – altered the levels of serotonin in their brains. This suggests that the mechanism that links cholesterol and violence may have been around for millions of years. (bbc.com 8.1.2020).)

- Lavt kolesterolnivå er ikke alltid bra: lave kolesterolnivåer er forbundet med redusert serotonin og økt aggresjon hos fisk.

(Anm: Low cholesterol is not always good: low cholesterol levels are associated with decreased serotonin and increased aggression in fish. ABSTRACT The inverse relationship between serum cholesterol and levels of aggression led to the cholesterol-serotonin hypothesis. According to this hypothesis, low dietary cholesterol intake leads to depressed central serotonergic activity, which is associated with increased aggression. Here we present the hypothesis about the evolutionary origins of low cholesterol and aggressive behavior, investigating the relationship between low levels of plasma cholesterol and aggressive behavior in fish. We used Nile tilapia (Oreochromis niloticus), a species of aggressive fish with a clear dominant subordinate relation, as an experimental model. The fish were treated with statin, a cholesterol-lowering drug. Aggressive behavior, brain serotonin (5-HT) concentrations, 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA, the major 5-HT metabolite) and plasma cholesterol were analyzed after chronic administration of statin. Our results show that fish treated with statin exhibited reduced plasma cholesterol, reduced telencephalic indexes of 5-HIAA/5-HT and increased aggressive behavior compared to control fish. These results indicate that changes in plasma cholesterol may affect neurochemical processes underlying aggressive behavior in fish, suggesting an evolutionary mechanism conserved among vertebrates. Such mechanisms may be important for the control of aggression in many vertebrate species, not just mammals, as has been demonstrated so far. Biology Open (2018) 7, bio030981.)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Kolesteroltallet er 20 procent højere efter jul. Ni af ti ville skulle sættes i behandling, hvis de fik målt kolesteroltal i første uge af januar, viser dansk forskning.

(Anm: Kolesteroltallet er 20 procent højere efter jul. Ni af ti ville skulle sættes i behandling, hvis de fik målt kolesteroltal i første uge af januar, viser dansk forskning. Vi danskere har for vane at samle os flere gange i løbet af december og spise. Konfekt, klejner, æbleskiver og gløgg. Medister, flæskesteg med sprød svær, andesteg, sovs, vin, portvin og risalamande med godt med flødeskum. Alle disse lækre ting konsumerer vi særligt hyppigt og meget af i dagene før, under og lige efter julen. Men de omfangsrige middage med fed og sukkerrig mad sætter et tydeligt spor i kroppen, har danske forskere nu vist: Efter juleferien er vores kolesteroltal steget med hele 20 procent. »Det er helt vildt. Men også foruroligende, at så mange mennesker spiser sig til et så højt kolesteroltal«, siger læge Anne Langsted, mens hendes forskerkollega Signe Vedel-Krogh samstemmer. De to står bag undersøgelsen sammen med forskerne Camilla J. Kobylecki og Børge G. Nordestgaard. Studiet er netop udgivet i det internationale tidsskrift Atherosclerosis. Forskerne fra afdeling for klinisk biokemi på Herlev og Gentofte Hospital har undersøgt 25.764 personer mellem 20 og 100 år fra København og omegn som led i en stor befolkningsundersøgelse, Herlev-Østerbro-undersøgelsen, som blev påbegyndt i 2003. (politiken.dk 27.12.2018).)

- Julen – en orgie i verdiødeleggelse

Julen – en orgie i verdiødeleggelse
SIGURD HVERVEN, filosof
vg.no 6.12.2015
Når økonomer ber oss gi hverandre penger til jul, avslører de sin egen fattigdom. Synet på mennesker og mellommenneskelige relasjoner hos økonomene har vesentlige mangler. De overser helt essensielle trekk ved det å være menneske.

Vi går i sirkel og synger. Jeg holder to hender, en gammel, varm og myk, og en ung, spinkel og kjølig. Inne i sirkelen, under grantreet, ligger en liten bunke hvite konvolutter. Ingen i ringen lurer på hva konvoluttene inneholder. Det er penger.

Spørsmålet er bare hvor mye og fra hvem. (…)

(Anm: Jan Henrik Larsen. Forbundssekretær, EL & IT Forbundet. De antidemokratiske gavene. Når rikfolk plukker seg ut egne områder som de mener det skal satses på gjennom å gi «gaver», så er ikke andre velgere og samfunnsborgere en del av den samtalen (dagbladet.no 3.9.2015).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Fikk tårer i øynene da McDonalds-ansatt hjalp handikappet mann med å spise middagen sin. Snakk om happy meal! (dagbladet.no 25.9.2015).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Ny metode mot høyt kolesterol. Den daglige pillen mot høyt kolesterol kan bli historie.

(Anm: Ny metode mot høyt kolesterol. Den daglige pillen mot høyt kolesterol kan bli historie. TEST: Det første symptomet på skadelig høyt kolesterol, kan være et hjerteinfarkt. Fra du er rundt 40 år, bør du måle kolesterolet hos fastlegen. (…) En ny kolesterolsenkende medisin kan mer enn halvere «det skadelige LDL-kolesterolet». Den nye medisinen har vist seg å ha svært effekt i flere studier. (…) Den nye medisinen inclisiran skal injiseres to ganger årlig. Bare to uker etter den første injeksjonen, ble «det farlige kolesterolet» (LDL), senket med hele 50 prosent, og verdiene holdt seg stabile i seks måneder, viser siste resultater av forskningen. (…) Legemiddelselskapet bak inclisiran, The Medicines Company, oppgir at de vil søke godkjenning for medisinen i USA (FDA-godkjenning) siste kvartal i år. Søknad om europeisk godkjenning, vil mest sannsynlig bli levert første kvartal neste år. (…) - Mange opplever bivirkninger av statiner, hovedsakelig muskel- og skjelettplager som stølhet og vonde ledd. Dette er vanlige plager, så hva som er objektive bivirkninger, er ofte vanskelig å si. Likevel er det mange som slutter å ta medisinen sin, det kan også skyldes generell skepsis, sier Retterstøl. En tidligere, norsk rapport, viste at over halvparten av dem som fikk utskrevet statiner for første gang i 2012, hadde sluttet å hente ut resepten to år seinere. (dagbladet.no 30.12.2019).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Kim IJ, et al. Helicobacter pylori Infection Modulates Host Cell Metabolism through VacA-Dependent Inhibition of mTORC1. Abstract Helicobacter pylori (Hp) vacuolating cytotoxin (VacA) is a bacterial exotoxin that enters host cells and induces mitochondrial dysfunction. However, the extent to which VacA-dependent mitochondrial perturbations affect overall cellular metabolism is poorly understood. (…) Overall, these studies support a model that Hp modulate host cell metabolism through the action of VacA at mitochondria. Cell Host Microbe. 2018 May 9;23(5):583-593.e8.)

(Anm: Study: Disease-causing stomach bug attacks energy generation in host cells. CHAMPAIGN, Ill. — Researchers report in a new study that the bacterium Helicobacter pylori – a major contributor to gastritis, ulcers and stomach cancer – resists the body’s immune defenses by shutting down energy production within the cells of the stomach lining that serve as a barrier to infection. (news.illinois.edu 30.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

- En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. (- Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse.)

(Anm: En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. I juni mødte jeg en af mine helt store litterære helte. Som teenager havde jeg ikke plakater af popidoler på pigeværelset, men i stedet stod der en velassorteret bogreol under skråvæggen med titler, der den dag i dag følger mig. Der var selvfølgelig Tolkiens trilogi om ringen og min generations teenagebibel med samlede Strunge, men der stod også Margaret Atwoods ”Tjenerindens fortælling” fra 1985. (jyllands-posten.dk 23.7.2022).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Norsk Helseportal) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.))  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning.

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villedet leger og forbrukerne om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet for i en uttalelse. Dette bringer i minne en tidligere, separat - avslørende - sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt sakens bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Overdreven rapportering om nytteverdi i en mangelfull langvarig statinbehandlingsstudie. (- Nyhetsartikkelen og publikasjonen rapporterer at pravastatin i denne primære forebyggelsesundersøkelsen reduserte dødsfall fra hjertesykdom med 28 % hos menn med høye nivåer av LDL-kolesterol. Men 28 % er den relative risikoreduksjonen; det mer klinisk relevante målet for legemiddeleffektivitet er absolutt risikoreduksjon, som bare var 2,3 % mellom behandlede og ubehandlede grupper.) (- For å gjøre saken verre er de rapporterte nyttige effektene av langvarig statinbruk ikke bare liten, men også upålitelig. Etter avsluttet femårsforsøk stoppet flertallet av personer i behandlingsgruppen med statin, og en tredjedel av personer i placebogruppen hadde startet statinbehandling. Videre overvåket forskerne ikke hvilke deltakere som var på statin i løpet av de 15 årene med oppfølging. Det eneste vi kan være sikker på er at flertallet av mennesker i begge gruppene ikke var på statin i 15 års oppfølgingsperiode.)

(Anm: Exaggerated report of benefits in a flawed long term statin treatment study. The BMJ reports on the findings of a study on long term (20 year) treatment with a statin in the WOSCOPS trial by Vallejo-Vaz et al.12 The news article and publication report that, in this primary prevention trial, pravastatin reduced deaths from heart disease by 28% in men with high levels of LDL cholesterol. But 28% is the relative risk reduction; the more clinically relevant measure of drug effectiveness is absolute risk reduction, which was only 2.3% between treated and untreated groups. Both the study and the news story follow a pattern of focusing on the more dramatic, but misleading, relative risk statistic in statin trials.3 To make matters worse, the reported beneficial effects of long term statin use are not only minuscule but also unreliable. After the five year trial finished, the majority of people in the treatment group stopped taking their statin, and one third of the people in the placebo group had started statin treatment. Furthermore, the investigators did not monitor which participants were on a statin over the 15 years of follow-up. The only thing we can be certain of is that the majority of people in both groups were not on a statin in the 15 year follow-up period. We can’t be confident that the purported benefits of long term statin treatment reported by Vallejo-Vaz et al are valid. Despite the sensational headlines of The BMJ’s news story and the media attention this follow-up study generated, the study was so flawed in its methodology that it provided nothing of value in terms of guidance for clinicians seeking high calibre research on the long term effects of statins on coronary outcomes. BMJ 2017;359:j4915 (Published 31 October 2017).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Kolesterol er ikke kun usundt. For meget kolesterol i blodet giver øget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, men kolesterol er ikke kun usundt. Faktisk er kolesterol helt nødvendigt for kroppens funktioner. Alle kroppens celler er omgivet af en membran, hvori kolesterol er en vigtig byggesten.

(Anm: Studier af genfejl førte til ny hjertemedicin. Hvordan får forskerne ideer til ny medicin? Det giver ny lovende hjertemedicin et eksempel på. Medicinen hæmmer et bestemt protein, hvorved kroppen bedre bliver i stand til at fjerne kolesterol fra blodet. (…) Opdagelsen af proteinet PCSK9 Det, de franske forskere havde fundet, var en familie med tre generationer af patienter med forhøjet kolesterol og en familiehistorie med mange tilfælde af tidlige hjerteanfald og slagtilfælde. (…) Kolesterol er ikke kun usundt For meget kolesterol i blodet giver øget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, men kolesterol er ikke kun usundt. Faktisk er kolesterol helt nødvendigt for kroppens funktioner. Alle kroppens celler er omgivet af en membran, hvori kolesterol er en vigtig byggesten. Desuden er kolesterol udgangspunkt for kroppens produktion af galdesalte, vitamin D og en lang række hormoner som for eksempel kønshormoner. Kroppen kan selv lave kolesterol, men en stor del af kroppens kolesterol kommer fra kosten – især fra æg, kød og fede mejeriprodukter. (videnskab.dk 24.3.2018).)

(Anm: PCSK9 inhibitors unexpectedly link with lower VTE, aortic stenosis. REPORTING FROM ACC 20 Post hoc analyses of recent large, clinical outcomes studies of PCSK9 inhibitors have revealed two tantalizing and unexpected potential benefits from these drugs: an ability to substantially reduce the incidence or severity of venous thromboembolism and aortic stenosis. (mdedge.com April 21, 2020).)

- Store opdagelser: Hormoner - kroppens kemiske kommunikation. Det kræver sofistikeret kommunikation mellem en organismes legemsdele, når den skal agere – f.eks. når den skal bevæge sig, fordøje et måltid, være frugtbar eller noget helt fjerde.

(Anm: Store opdagelser: Hormoner - kroppens kemiske kommunikation. Det kræver sofistikeret kommunikation mellem en organismes legemsdele, når den skal agere – f.eks. når den skal bevæge sig, fordøje et måltid, være frugtbar eller noget helt fjerde. I dag ved vi, at kommunikationen sker via elektriske og kemiske signaler. De elektriske signaler løber i nerverne, som på tiendele af et sekund giver signaler til specifikke organer. De kemiske signaler, også kaldet hormoner, frigives derimod fra kirtler i kroppen og rejser med blodet til væv og organer, hvor deres virkning kan ses efter sekunder, minutter eller dage. Hormoner blev opdaget omkring år 1900 og gav afgørende nye indsigter i menneskekroppens biologi, for eksempel kroppens vækst og kønsmodning. Hormonerne viste sig ydermere at være særdeles velegnede som lægemidler og medførte markante fremskridt i behandlingen af flere alvorlige sygdomme, for eksempel sukkersyge. (videnskab.dk 14.11.2014).)

- Ingen sammenheng mellom LDL-kolesterolnivå og hjertesykdom, ifølge forskere. En ny gjennomgang av publisert forskning fra en internasjonal gruppe av leger og forskere utfordrer femtiårig lang tro på at LDL, den såkalte "slemme typen" av kolesterol, forårsaker hjertesykdom.

(Anm: No connection between LDL cholesterol levels and heart disease, according to researchers. A new review of published research from an international group of physicians and researchers is challenging the half-century long belief that LDL, the so-called 'bad kind' of cholesterol, causes heart disease. Published in Expert Review of Clinical Pharmacology, the review also questions the use of statins as the primary prevention tool for cardiovascular disease (CVD). The study could have widespread implications as tens-of-millions of Americans currently take statins to help lower their cholesterol levels and risk of heart attack. "There have been decades of research designed to deceive the public and physicians into believing that LDL causes heart disease, when in fact, it doesn't," said David Diamond, Ph.D., a professor in USF's Departments of Psychology and Molecular Pharmacology & Physiology, and a co-author of the article. "The research that has targeted LDL is terribly flawed. Not only is there a lack of evidence of causal link between LDL and heart disease, the statistical approach statin advocates have used to demonstrate benefits has been deceptive." (medicalxpress.com 1.10.2018).)

- Lavt nivå av "dårlig kolesterol" kan faktisk øke risiko for hjerneslag.

(Anm: Low levels of 'bad cholesterol' may actually increase stroke risk. A recent study warns that women with low levels of low-density lipoprotein cholesterol, sometimes called "bad cholesterol," may face an increased risk of bleeding stroke. (…) Low LDL levels more than double risk In this study, the researchers looked at the data of 27,937 women aged 45 years and over who took part in the Women's Health Study. The data included measurements of each participant's LDL cholesterol, high-density lipoprotein (HDL) cholesterol, and triglyceride levels at the beginning of the study. (…) After adjusting for possible confounding factors, the researchers concluded that women with the lowest levels of LDL cholesterol were more than twice (2.2 times) as likely to have a bleeding stroke as those with high LDL cholesterol levels. (medicalnewstoday.com 13.4.2019).)

- Kolesterol kan have en overset effekt på dit helbred. Både for højt og for lavt kolesteroltal ser ud til at øge risikoen for infektionssygdomme.

(Anm: Kolesterol kan have en overset effekt på dit helbred. Både for højt og for lavt kolesteroltal ser ud til at øge risikoen for infektionssygdomme. Det er et helt nyt perspektiv på kolesterol, mener danske forskere. Det er velkendt for de fleste, at forhøjet kolesteroltal er farligt. Det kan give åreforsnævringer og blodpropper. Nu viser et nyt studie, at både for højt og for lavt kolesteroltal sandsynligvis også påvirker immunforsvaret og øger risikoen for at få infektionssygdomme. Det er et helt nyt perspektiv for det såkaldte HDL-kolesterol, som tidligere blev kaldt ’det gode kolesterol’. (videnskab.dk 9.4.2018).)

- Hvor stor er effekten? Hvordan tolker vi resultatet av en studie? Er det den absolutte differansen eller den relative effekten som er mest interessant? (- Basert på en metaanalyse (…) kan det hevdes at disse medikamentene reduserer kardiovaskulær mortalitet med 24 %. (- En alternativ måte å presentere funnet på er nemlig å si at reduksjonen i kardiovaskulær dødelighet er 0,8 %.)

(Anm: Hvor stor er effekten? Hvordan tolker vi resultatet av en studie? Er det den absolutte differansen eller den relative effekten som er mest interessant? Basert på en metaanalyse av effekt av GLP-1-agonister ved type 2-diabetes kan det hevdes at disse medikamentene reduserer kardiovaskulær mortalitet med 24 % sammenlignet med annen aktiv behandling eller placebo (1). Det ser ganske overbevisende ut, men kikker en våken leser nærmere på påstanden, skjønner hun at dette dreier seg om en relativ reduksjon og at effekten ikke nødvendigvis er så stor som man kan få inntrykk av. En alternativ måte å presentere funnet på er nemlig å si at reduksjonen i kardiovaskulær dødelighet er 0,8 %. Tidsskr Nor Legeforen 2017 Publisert: 13. november 2017.)

(Anm: Hvordan lese/fortolke en medisinsk artikkel (statistiske resultater) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvordan lese/fortolke studieresultater (statistiske resultater) (mintankesmie.no).)

- Et nyere kolesterollegemiddel (Anm: Praluent (generisk navn alirocumab), brukt med eldre statiner, reduserte hjertesykdommer og dødsfall i en stor studie av overlevende etter hjerteinfarkt som kanskje kan overbevise forsikringsselskapene om å oftere dekke dyrere behandling. (- Men nytteverdien var liten - 167 personer måtte bruke Praluent i nesten tre år for å hindre ett enkelt dødsfall. "Det er en høy pris" som fortsatt kan hindre bruken, sier en uavhengig ekspert, dr. Amit Khera, en forebyggende kardiolog ved UT Southwestern Medical Center i Dallas og en talsmann for American Heart Association.)

(Anm: Cholesterol drug Praluent lowers risk of death and heart attack, study finds. ORLANDO, Fla. -- A newer cholesterol drug, used with older statin medicines, modestly lowered heart risks and deaths in a big study of heart attack survivors that might persuade insurers to cover the pricey treatment more often. Results on the drug, Praluent, were announced Saturday at an American College of Cardiology conference in Florida. It's the first time a cholesterol-lowering drug has reduced deaths since statins such as Lipitor and Crestor came out decades ago. "It's the ultimate outcome; it's what matters to patients," said study leader Dr. Philippe Gabriel Steg of Hospital Bichat in Paris. But the benefit was small - 167 people would need to use Praluent for nearly three years to prevent a single death. "That's a high cost" that may still hinder its use, said one independent expert, Dr. Amit Khera, a preventive cardiologist at UT Southwestern Medical Center in Dallas and a spokesman for the American Heart Association. The drug's makers, Sanofi and Regeneron Pharmaceuticals, sponsored the study and said they would work with insurers on pricing to get the medicine to those who need it the most. (…) PRESSURE ON PRICE An independent group, the Institute for Clinical and Economic Review, on Saturday released a new range for what Praluent should cost, based on the new results - $2,300 to $3,400 per year for people like those in the study. A price of $4,500 to $8,000 per year would be justified for patients at higher risk, with LDL over 100. From 300,000 to 400,000 people in the U.S. each year fall in that second category. Praluent's makers say they will aim for those price ranges for insurers that remove barriers to coverage for people at the highest risk. (cbsnews.com 10.3.2018).)

(Anm: Praluent Side Effects. Generic Name: alirocumab. (drugs.com).)

(Anm: Explore. Find FDA Documents by name, text and other keywords (…) Praluent (fda.opentrials.net).)

(Anm: Alirocumab (trade name Praluent) [1] is a biopharmaceutical drug approved by the FDA on July 24, 2015 as a second line treatment for high cholesterol for adults whose cholesterol is not controlled by diet and statin treatment. It is a human monoclonal antibody that belongs to a novel class of anti-cholesterol drugs, known as PCSK9 inhibitors, and it was the first such agent to receive FDA approval. The FDA approval was contingent on the completion of further clinical trials to better determine efficacy and safety.[2] 2015 cost is estimated to be $14,300 USD per year, making alirocumab significantly less cost-effective than other lipid-lowering therapies.[3] (en.wikipedia.org).)

(Anm: PCSK9s appear to be meeting less payer resistance (biopharmadive.com 12.4.2018).)

- Ny «supermedisin» gir håp til kolesterolpasienter. For første gang på 30 år er det kommet ny, revolusjonerende kolesterolbehandling på markedet. NYE MULIGHETER: Forskning viser at den nye medisinen Praluent kan redusere sjansen for hjerteinfarkt. (- «Paradigmeskifte».)

(Anm: Ny «supermedisin» gir håp til kolesterolpasienter. For første gang på 30 år er det kommet ny, revolusjonerende kolesterolbehandling på markedet. NYE MULIGHETER: Forskning viser at den nye medisinen Praluent kan redusere sjansen for hjerteinfarkt. Flere bør få medisinen, mener overlege. En studie viser at nye medisiner ikke bare senker kolesterolet – det kan også hindre hjerteinfarkt. (…) Studien viser at medikamentet reduserer sjansen for å få et nytt hjerteinfarkt, sier overlege ved Hjertemedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus, Sigrun Halvorsen. (…) «Paradigmeskifte» Over 500.000 nordmenn går på ulike former for kolesterolsenkende medisiner, såkalte statiner, ifølge tall fra Reseptregisteret. Og tallet er stigende. Fra 2016 til 2017 økte det med 21.000 pasienter. Statinene påstås generelt å gi lite bivirkninger, men mellom ti og tyve prosent får milde, men ubehagelige muskelsmerter som følge av medisinen. Noen får også alvorlige – i verste fall dødelige – bivirkninger. Men nå er behandlingen av høyt kolesterol, som blant annet settes i sammenheng med hjertesykdom og hjerteinfarkt, i ferd med å gjennomgå en stor omveltning. (…) Sanofi har tidligere publisert en studie om de nye medisinene, såkalte PCK9-hemmere, som VG har omtalt her.  (…) Selv om PCK9-hemmere har vist seg å være effektive, er det få nordmenn som bruker medisinen i dag. Medikamentet er dyrt, og kravene for refusjon er veldig strenge. Halvorsen håper de nye resultatene kan bidra til å senke kravene. – Før vi kan begynne å ta i bruk et nytt medikament, må forskerne vise at ny behandling påvirker pasientens prognose, som i denne studien, sier Halvorsen. (…) – Jeg håper studien vil føre til at myndighetene senker terskelen for å få refundert denne medisinen, slik at flere kan få nytte av den. Det er for tidlig å si noe om fremtidig refusjon på blåresept, sier seksjonssjef i Statens Legemiddelverk, Elisabeth Bryn. – Vi forventer å få en ny dokumentasjonspakke fra Sanofi for å gjøre en ny verdivurdering basert på ny den nye studien, sier hun. (vg.no 1.4.2018).)

(Anm: Praluent Side Effects. Generic Name: alirocumab. (drugs.com).)

(Anm: Explore. Find FDA Documents by name, text and other keywords (…) Praluent (fda.opentrials.net).)

(Anm: Alirocumab (trade name Praluent) [1] is a biopharmaceutical drug approved by the FDA on July 24, 2015 as a second line treatment for high cholesterol for adults whose cholesterol is not controlled by diet and statin treatment. It is a human monoclonal antibody that belongs to a novel class of anti-cholesterol drugs, known as PCSK9 inhibitors, and it was the first such agent to receive FDA approval. The FDA approval was contingent on the completion of further clinical trials to better determine efficacy and safety.[2] 2015 cost is estimated to be $14,300 USD per year, making alirocumab significantly less cost-effective than other lipid-lowering therapies.[3] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Ketil Slagstad. FRA REDAKTØREN. Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: Profitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eldre voksne har kanskje ikke nytte av å ta statiner for å forhindre hjertesykdom.

(Anm: Eldre voksne har kanskje ikke nytte av å ta statiner for å forhindre hjertesykdom. Older adults may not benefit from taking statins to prevent heart disease. (…) Benjamin H. Han, an assistant professor in the Department of Medicine at New York University School of Medicine, NY, and colleagues report their findings in the journal JAMA Internal Medicine. Statins are a class of drugs that are used to lower blood levels of cholesterol, most of which is made in the liver. (medicalnewstoday.com 22.5.2017).)

(Anm: Interessekonflikter mht. retningslinjer / veiledere for behandling av seminal hepatitt C-virus og høyt kolesterol. (Conflict of Interest in Seminal Hepatitis C Virus and Cholesterol Management Guidelines. (…) Conclusions and Relevance. Neither the cholesterol guideline nor the hepatitis C virus guideline fully met the IOM standards for commercial COI management, and discordance between committee leader guideline disclosures and those in contemporaneous articles was common. Adherence to additional IOM standards for guideline development and evidence review was mixed. Adoption of consistent COI frameworks across specialty societies may help ensure that clinical guidelines are developed in a transparent and trustworthy manner.) JAMA Intern Med. 2017 (Published online January 17).)

- "Godt" kolesterol ikke så bra til å forebygge hjertesykdom. Det er en utbredt oppfatning at vi skal holde nivået på det "dårlige" kolesterolet i sjakk, mens "godt" kolesterol skal være høyt for å beskytte mot hjertesykdom og andre kardiovaskulære forhold.

(Anm: 'Good' cholesterol not so good at preventing heart disease. It is a widely held belief that we should keep levels of the "bad" cholesterol in check, while "good" cholesterol should be high in order to protect against heart disease and other cardiovascular conditions. But new research challenges this belief. (…) One such therapeutic strategy has been to block the activity of a protein called cholesterol ester transfer protein (CETP). But now a new study, published in the journal JAMA Cardiology, shows that raising levels of the so-called good cholesterol by blocking this protein does not do much to protect against heart disease. (medicalnewstoday.com 17.11.2017).)

(Anm: Uavhengig panel konkluderer at to studier publisert i BMJ på sideeffekter for statiner ikke bør trekkes tilbake (Two papers in The BMJ with statin side effect errors shouldn’t be retracted, independent panel concludes) BMJ 2014;349:g4993 (Published 04 August 2014).)

- Helsedirektoratet advarer mot ufiltrert kaffe. Kaffe som ikke er filtrert, settes nå på nei-lista. Årsaken er at ufiltrert kaffe gir deg økt kolesterol, ifølge Helsedirektoratet.

(Anm: Helsedirektoratet advarer mot ufiltrert kaffe. Kaffe som ikke er filtrert, settes nå på nei-lista. Årsaken er at ufiltrert kaffe gir deg økt kolesterol, ifølge Helsedirektoratet. Barista og kaffebrenner Tim Wendelboe presser svart kaffe og serverer ernæringsprofessor ved Universitetet i Oslo, Christian A. Drevon på kaffebaren sin på Grünerløkka i Oslo. Den prisvinnende baristaen er ikke bekymret for nordmenns kaffedrikking, men ifølge Helsedirektoratet er ikke all kaffe god for helsa. I de nye kostholdsrådene for forebygging av hjerte- og karsykdommer, anbefales det å holde seg unna flere typer kaffe. Årsaken er at ufiltrert kaffe fører til økt kolesterol, ifølge Helsedirektoratet. (…) Presskannekaffe, kokekaffe, espresso og kaffe fra kapselmaskiner skal alle inneholde fettstoffer som gir økt kolesterol, og står derfor på nei-lista til Helsedirektoratet. (…) To millioner med for høyt kolesterol. To millioner voksne nordmenn har høyere kolerstol enn anbefalt, ifølge tall fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. (nrk.no 3.12.2017).)

- Men vet vi egentlig nok om alle pillene vi putter i oss? (- De fleste forskningsstudier er bekostet av legemiddelindustrien selv. Det betyr at de i stor grad kan diktere den informasjonen og de resultatene de ønsker publisert, påpeker Geelmuyden.)

(Anm: Kolesterol: Kolesterolsenkende er blitt folkemedisin. Rundt 40 prosent av alle nordmenn over 65 år tar kolesterolsenkende medisiner. Men vet vi egentlig nok om alle pillene vi putter i oss? (…) Ifølge Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, var det i 2016 omlag 540 000 nordmenn som gikk på statiner. Det vil si drøyt ti prosent av den samlede befolkningen. (…) - De fleste forskningsstudier er bekostet av legemiddelindustrien selv. Det betyr at de i stor grad kan diktere den informasjonen og de resultatene de ønsker publisert, påpeker Geelmuyden. Konklusjonene i studiene spriker veldig: Fra «helt ufarlig, forebyggende medisin» til et medikament som for mange gir betydelige bivirkninger, og som bare én av 50 brukere virkelig har nytte av. Det siste kom frem i en metastudie som nylig ble publisert på nature.com. (…) I en undersøkelse der 22 profesjonelle idrettsutøvere med arvelig forhøyet kolesterol gikk på statiner, avsluttet 16 av dem - det vil si 75 prosent - behandlingen på grunn av muskelplager. (…) 1200 italienere med hjerteproblemer ble fulgt over sju år. Den viste at de som fulgte en foreskrevet middelhavsdiett bedret overlevelsen med 37 prosent. Hos statinbrukere ble den anslått til 18 prosent. Forskerne gir følgende gode - og enkle - råd: (…) (kk.no 14.11.2017).)

(Anm: Breakthrough discovery could change the way of treating cholesterol. (…) This accidental discovery, made by medical biochemist Henry Pownall, Ph.D., and his team at the Houston Methodist Research Institute, reveals a new pathway in the cholesterol-elimination chain that will be key to developing new drugs to lower cholesterol. Their findings are described in an article titled "ABCA1-Derived Nascent High Density Lipoprotein-Apo AI and Lipids Metabolically Segregate," appearing online Oct. 26 and in print Nov. 21 in the American Heart Association's Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology journal. Pownall, who is the corresponding author, said the initial purpose of their study was to prove the current model of cholesterol transport through the body was correct. It turns out, however, that the model was not quite right. (news-medical.net.com 28.10.2017).)

(Anm: Open letter raises concerns about NICE guidance on statins. BMJ 2014;348:g3937 (Published 11 June 2014) .)

(Anm: Statin initiation is unrelated to cardiovascular risk score, finds study. General practices in England and Wales start patients on statins seemingly haphazardly, often without documented evidence that their cardiovascular risks have been properly assessed, a study of 248 practices has shown. GPs are recommended by the UK National Institute for Health and Care Excellence (NICE) to use the QRISK2 score to help decide whether patients should be started on statins. But only around a quarter of patients who began taking the drugs after 2012, when this recommendation was made, have a QRISK2 score documented in their patient record. And of those who do have a score recorded, only 35% of those with a high score were actually started on statins, found Samuel Finnikin and colleagues from the University of Birmingham in a paper published in the British Journal of General Practice.1 BMJ 2017;359:j4898 (Published 24 October 2017).)

- Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser.

(Anm: Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser. Dette var hovedresultatet i en studie ledet av University of Connecticut i Storrs som nylig ble publisert i Journal of Lipid Research. (Clogged arteries may be down to bacteria, not diet. The fat molecules in the plaques that clog up our arteries and raise risk of heart attack and stroke may come from bacteria that live in our mouths and guts, not just from what we eat. This was the main result of a study led by the University of Connecticut in Storrs that was published recently in the Journal of Lipid Research. (medicalnewstoday.com 3.11.2017).)

(Anm: [Medicin]  - Ateromer dannet af aflejring af fedt og kolesterol kan føre til åreforkalkning (Atheromas formed by deposits of fat and colesterol may lead to arteriosclerosis) (ordbogen.com).)

(Anm: Gut bacteria may impact body weight, fat and good cholesterol levels (medicalnewstoday.com 11.9.2015).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Pancreatic cancer risk linked to changes in mouth bacteria. The presence of certain bacteria in the mouth may indicate a raised risk for pancreatic cancer - a disease that often begins with no symptoms and for which there is no routine screening test. (…) The researchers suggest the finding may lead to earlier, more precise treatments for pancreatic cancer, a disease with a pitifully low survival rate as it often escapes early diagnosis. (medicalnewstoday.com 20.4.2016).)

(Anm: A journey into the brain: insight into how bacterial pathogens cross blood–brain barriers. The blood–brain barrier, which is one of the tightest barriers in the body, protects the brain from insults, such as infections. Indeed, only a few of the numerous blood-borne bacteria can cross the blood–brain barrier to cause meningitis. In this Review, we focus on invasive extracellular pathogens, such as Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, group B Streptococcus and Escherichia coli, to review the obstacles that bacteria have to overcome in order to invade the meninges from the bloodstream, and the specific skills they have developed to bypass the blood–brain barrier. The medical importance of understanding how these barriers can be circumvented is underlined by the fact that we need to improve drug delivery into the brain. Nature Reviews Microbiology 2017 (Published online 16 January 2017).)

(Anm: NICE should publish numbers needed to treat and harm for statins. BMJ 2014;348:g3458 (Published 11 June 2014).)

(Anm: Concerns about the latest NICE draft guidance on statins BMJ 2014;349:g4130 (09 July 2014).)

(Anm: Kan statiner senke risikoen for Alzheimer? En ny studie antyder at de kolesterolsenkende medisinene kan gi folk litt lavere risiko for å få Alzheimer. Men statinene virker ikke for alle. (…) I 2016 kom en Cochrane-oppsummering – slike studier anses som svært grundige – som konkluderte med at statiner etter all sannsynlighet ikke beskytter mot demens. Nå publiseres imidlertid en ny undersøkelse som utdyper saken en smule. Den viser at ulike statiner gir forskjellig effekt på mennesker fra ulike grupper. (forskning.no 18.12.2016).)

(Anm: Statiner: Ingen nytte som primær sykdomsforebygging hos eldre. Statins: No benefit as primary prevention in elderly. (…) (Anm: Statiner: Ingen nytte som primær sykdomsforebygging hos eldre. Statins: No benefit as primary prevention in elderly. (mdedge.com 24.5.2017).)

- Statiner øger risiko for sukkersyge. Kolesterol-sænkende lægemidler med statin kan øge risikoen for type-2 diabetes.

(Anm: Statiner øger risiko for sukkersyge. Kolesterol-sænkende lægemidler med statin kan øge risikoen for type-2 diabetes. Det skriver det selvstændige franske magasin Prescrire, der har lavet et review af 13 studier med statin til ikke-diabetiske patienter. I alt indgik 91.000 patienter i undersøgelsen, og var i gennemsnit monitoreret i fire år. Af de 91.000 fik 4.278 diabetes, heraf 2.226 var i statin-behandling mod 2.052 i kontrolgruppen. Det svarer til, at én patient for hver 255, der tager statin, får diabetes. Prescrire henviser til, at andre større studier har vist det samme, men mener ikke, at statiner ikke skal bruges forebyggende. Les mere her. (pharmadanmark.dk 27.1.2017).)

(Anm: Statins increase the risk of developing diabetes in at-risk people. Among susceptible individuals, statins — which are a common cholesterol-lowering medication — could increase the risk of type 2 diabetes by 30 percent. These new findings are sure to reignite debate. (medicalnewstoday.com 24.10.2017).)

(Anm: Type 2 diabetes can be reversed with intensive medical treatment using oral medications, insulin and lifestyle therapies, according to a study published in the Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. (news-medical.net .com 15.3.2017).)

(Anm: Statins increase the risk of developing diabetes in at-risk people. (medicalnewstoday.com 24.10.2017).)

- Type-2 diabetes og statiner. En ny studie antyder at bruk av statiner kan øke langtidsblodsukkeret med så mye som ett prosentpoeng.

(Anm: Type-2 diabetes og statiner. En ny studie antyder at bruk av statiner kan øke langtidsblodsukkeret med så mye som ett prosentpoeng. En annen studie fra januar 2012, viser at bruk av statiner kan øke risikoen for å få type 2-diabetes. Ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i tidsskriftet Atherosclerosis i mai 2012, har bruk av de kolesterolsenkende medikamentene statiner, innvirkning på langtidsblodsukkeret (HbA1c) hos personer med type 2-diabetes. Forfatterne bak studien undersøkte langtidseffekten av statinene rosuvastatin og simvastatin på insulinsensitivitet og utskillelse hos personer med godt kontrollert type 2-diabetes. (nhi.no 21.6.2017).)

(Anm: Cholesterol-lowering statins linked to increased risk of diabetes in older women. Older Australian women taking cholesterol-lowering statins face a significantly increased risk of developing diabetes, according to a University of Queensland study. - Type-2 diabetes og statiner. En ny studie antyder at bruk av statiner kan øke langtidsblodsukkeret med så mye som ett prosentpoeng.

(Anm: Type-2 diabetes og statiner. En ny studie antyder at bruk av statiner kan øke langtidsblodsukkeret med så mye som ett prosentpoeng. En annen studie fra januar 2012, viser at bruk av statiner kan øke risikoen for å få type 2-diabetes. Ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i tidsskriftet Atherosclerosis i mai 2012, har bruk av de kolesterolsenkende medikamentene statiner, innvirkning på langtidsblodsukkeret (HbA1c) hos personer med type 2-diabetes. Forfatterne bak studien undersøkte langtidseffekten av statinene rosuvastatin og simvastatin på insulinsensitivitet og utskillelse hos personer med godt kontrollert type 2-diabetes. (nhi.no 21.6.2017).)

UQ School of Public Health researcher Dr Mark Jones said women over 75 faced a 33 per cent higher chance of developing diabetes if they were taking statins. The risk increased to over 50 per cent for women taking higher doses of statins. (news-medical.net 15.3.2017).)

- Statiner knyttet til høyere risiko for diabetes hos eldre kvinner.

(Anm: Statiner knyttet til høyere risiko for diabetes hos eldre kvinner. Statins linked to higher risk of diabetes in older women. Statins are often prescribed for older women with high levels of blood cholesterol, yet the effects of the drug have not been as well-studied in this group as in others. Now, a new study from Australia finds that older women taking statins to lower cholesterol may have a significantly higher risk of developing diabetes. The research - by a team at the University of Queensland (UQ) in Brisbane, Australia - is published in the journal Drugs & Aging. The study finds that among a group of more than 8,000 women aged 75 and over, those taking statins had a 33 percent higher chance of being diagnosed with new-onset diabetes. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: - Den observerte sammenhengen mellom bruk av sovepiller og forhøyet LDL kolesterol er spesielt bekymringsfullt gitt den dramatiske økningen i bruken av beroligende legemidler i den generelle befolkningen i de senere år. ("The observed link between sleeping pill use and elevated LDL cholesterol is particularly concerning given the dramatic rise in the use of sedative medicine in the general population in recent years," he said.) (medicalnewstoday.com 1.3.2016).)

(Anm: Mange kvinder får kolesterolsænkende medicin uden grund. Flere end halvdelen af de midaldrende kvinder, som får kolesterolsænkende medicin af typen 'statiner', har hverken hjertekarsygdom eller sukkersyge, viser et dansk studie. Det bekymrer en dansk forsker. (videnskab.dk 3.3.2016).)

(Anm: Cathrine Christiansen, pensjonert biokjemiker. Vibeke Telle-Hansen og medarbeidere påpeker på nytt, i Aftenposten 25. januar, at høyt LDL-kolesterol gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer og trekker frem at personer med familiær hyperkolesterolemi dør nesten 20 år tidligere enn resten av befolkningen. Det er riktig at disse personene har økt risiko for tidlig død, men dette gjelder kun for aldersgruppen 20–39 år. Årsaken er en genmutasjon som gjør at enkelte lettere danner blodpropper som kan forårsake tette årer. (…) At høyt LDL-kolesterol ikke gir økt risiko for tidlig død i den eldre del av befolkningen, kommer godt frem av en artikkel i British Medical Journal i fjor. Der ble det vist til 19 studier med nesten 69.000 deltagere hvor man hadde studert sammenhengen mellom nivå av LDL-kolesterol og dødelighet for personer over 60 år. Ingen av studiene viste at høyt LDL-kolesterol var assosiert med økt dødelighet. Tvert imot. For 92 % av deltagerne var det de med høyest LDL-kolesterolnivå som levde lengst. (1134). (aftenposten.no 30.1.2017).)

- Bruk av statiner kan øke risiko for katarakt.

(Anm: Statin use may raise cataract risk. New research suggests that use of statins, a class of drugs taken by millions of Americans with high cholesterol, is linked to a higher risk for developing cataracts. Dr. Jessica Leuschen, of the San Antonio Military Medical Center, Texas, and colleagues report their findings in a paper published online in JAMA Ophthalmology. According to the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), cataracts, a predominantly age-related condition where the lens of the eye becomes cloudy, is the leading cause of vision loss in the US. (medicalnewstoday.com 24.9.2013).)

- Statiner linket til katarakt

Statins Linked to Cataracts (Statiner linket til katarakt)
medpagetoday.com 19.9.2013
Statiner fjerner kolesterol fra blod, men de gjør det på bekostning av synet antyder en ny "score-matched study". (Statins clear cholesterol from the blood but they may do so at the risk of obstructing vision, a new propensity score-matched study suggested.)

In the primary analysis of 6,972 matched pairs of statin users and nonusers, those taking the cholesterol-lowering medication had a 9% increased risk of developing cataracts (95% CI 1.02-1.17), reported Ishak Mansi, MD, of the VA North Texas Health System at the University of Texas Southwestern in Dallas, and colleagues.

In a secondary subgroup analysis of 33,513 patients (6,113 on statins) who had no comorbidity, based on the Charlson comorbidity index, the use of statins remained significantly associated with cataracts (OR 1.27, 95% CI 1.15-1.40), according to the study published online in JAMA Ophthalmology. (...)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Association of Statin Use With Cataracts: A Propensity Score–Matched Analysis. JAMA Ophthalmol. 2013 (September 19, 2013).)

- Statiner kan fremme Parkinsons sykdom (PD): Insikt i en stor nasjonal database for erstatningskrav.

Statins may facilitate Parkinson's disease: Insight gained from a large, national claims database.
Mov Disord. 2017 Apr 3. doi: 10.1002/mds.27006. [Epub ahead of print]
Abstract
OBJECTIVE: Using a large U.S. claims database (MarketScan), we investigated the controversy surrounding the role of statins in Parkinson's disease (PD).

METHODS: We performed a retrospective case-control analysis. First, we identified 2322 incident PD cases having a minimum of 2.5 years of continuous enrollment prior to earliest diagnosis code or prescription of antiparkinson medication. A total of 2322 controls were then matched individually by age, gender, and a follow-up window to explore the relationship of statin use with incident PD.

RESULTS: Statin usage was significantly associated with PD risk, with the strongest associations being for lipophilic (odds ratio = 1.58, P < .0001) versus hydrophilic (odds ratio = 1.19, P = .25) statins, statins plus nonstatins (odds ratio = 1.95, P < .0001), and for the initial period after starting statins (<1 year odds ratio = 1.82, 1-2.5 years odds ratio = 1.75, and ≥2.5 years odds ratio = 1.37; Ptrend < .0001).

CONCLUSION: The use of statin (especially lipophilics) was associated with higher risk of PD, and the stronger association in initial use suggests a facilitating effect. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society. (...)

(Anm: Cholesterol Drugs May Cause Parkinson's - Report (Legemidler mot høyt kolesterol kan forårsake Parkinsons sykdom. (newsmax.com 22.1.2007).)

(Anm: Statin use may speed up onset of Parkinson's disease symptoms, study suggests. (…) After analyzing the data, researchers found that prior statin use was associated with higher risk of Parkinson's disease and was more noticeable during the start of the drug use. (news-medical.net 14.6.2017).)

(Anm: Low LDL cholesterol, PCSK9 and HMGCR genetic variation, and risk of Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease: Mendelian randomisation study. (…) Conclusion Low LDL cholesterol levels due to PCSK9 and HMGCR variants had no causal effect on high risk of Alzheimer’s disease, vascular dementia, any dementia, or Parkinson’s disease; however, low LDL cholesterol levels may have a causal effect in reducing the risk of Alzheimer’s disease. BMJ 2017;357:j1648 (Published 24 April 2017).)

- Statiner bør kanskje ikke brukes til beskyttelse mot Parkinsons sykdom. (- Forskningsdata publisert i tidsskriftet Movement Disorders indikerer at statiner kan øke disposisjonen for Parkinsons sykdom hos enkelte pasienter.)

(Anm: Statiner bør kanskje ikke brukes til beskyttelse mot Parkinsons sykdom. Statins may not be used for protection against Parkinson's disease. Research data published in the journal Movement Disorders indicate that statins can increase susceptibility to Parkinson's disease in certain patients, ScienceDaily reported Wednesday. (…)  The research team found that prior statin use was linked to an elevated risk of Parkinson's disease, with the risk being most noticeable during the start of treatment. (firstwordpharma.com 14.6.2017).)

(Anm: Statins may raise the risk of Parkinson's disease. (…) Recently, there has been an increasing interest in the potential of statins to protect brain cells and thus prevent the onset of neurodegenerative diseases such as Parkinson's and Alzheimer's disease. But the evidence in support of this neuroprotective role has been inconsistent or has depended on animal models and cell cultures. (medicalnewstoday.com 15.6.2017).)

- Lavt kolesterol linket til risiko for Parkinsosns sykdom hos menn.

Low cholesterol linked to Parkinson's risk in men
NEW YORK (Reuters Health) 29.9.2005
- Is it possible to have too low a level of cholesterol? A cholesterol profile that reduces the risk of heart disease may increase the risk for Parkinson's disease -- at least for men -- researchers report.

Going back several years, studies have uncovered associations between low cholesterol and suicide, stroke, depression, even violence. While the findings in most cases did not stand up to scrutiny, the suspicion remains that very low cholesterol might influence mental function.

Now, at the annual meeting the American Neurological Association held this week in San Diego, California, Dr. Xuemei Huang described a possible link to Parkinson's disease.

Huang and colleagues, from the University of North Carolina at Chapel Hill, measured the lipid levels of 124 Parkinson's patients and a group of 112 similar people free of Parkinson's disease. (...)

(Anm: Reduksjon av hjertedød skyldes ikke statiner. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:895 (15.6.2016).)

(Anm: Statin prescribing according to gender, age and indication: what about the benefit-risk balance? J Eval Clin Pract. 2015 Oct 8. doi: 10.1111/jep.12462. [Epub ahead of print].)

- Legemidlene som endrer hvem vi er. (- De har blitt knyttet til «road rage» (raserianfall forårsaket av andres oppførsel i trafikken), patologisk pengespill og kompliserte bedragerier.) (- Noen gjør oss mindre nevrotiske, og andre kan til og med forme våre sosiale forhold.) (- Det viser seg at mange vanlige legemidler ikke bare påvirker kroppene våre - de påvirker hjernen vår.) (- Hvorfor?) (- “Pasient fem” var i slutten av 50-årene da en tur til legene forandret livet hans.) (- Han hadde diabetes, og han hadde meldt seg på en studie for å se om å ta en “statin” - et slags kolesterolsenkende legemiddel - kunne hjelpe. Så langt, alt normalt. Men snart etter at han begynte behandlingen så begynte kona å merke en uhyggelig forvandling.) (- Listen over potensielle syndere inkluderer noen av de mest konsumerte legemidler på planeten.)

(Anm: The medications that change who we are. They’ve been linked to road rage, pathological gambling, and complicated acts of fraud. Some make us less neurotic, and others may even shape our social relationships. It turns out many ordinary medications don’t just affect our bodies – they affect our brains. Why? And should there be warnings on packets? They’ve been linked to road rage, pathological gambling, and complicated acts of fraud. Some make us less neurotic, and others may even shape our social relationships. It turns out many ordinary medications don’t just affect our bodies – they affect our brains. Why? And should there be warnings on packets? “Patient Five” was in his late 50s when a trip to the doctors changed his life. He had diabetes, and he had signed up for a study to see if taking a “statin” – a kind of cholesterol-lowering drug – might help. So far, so normal. But soon after he began the treatment, his wife began to notice a sinister transformation. A previously reasonable man, he became explosively angry and – out of nowhere – developed a tendency for road rage. During one memorable episode, he warned his family to keep away, lest he put them in hospital. (…)  Alarmed, the couple turned to the study’s organisers. “They were very hostile. They said that the two couldn’t possibly be related, that he needed to keep taking the medication, and that he should stay in the study,” says Golomb. Ironically, by this point the patient was so cantankerous that he flatly ignored the doctors’ advice. “He swore roundly, stormed out of the office and stopped taking the drug immediately,” she says. Two weeks later, he had his personality back. Others have not been so lucky. Over the years, Golomb has collected reports from patients across the United States – tales of broken marriages, destroyed careers, and a surprising number of men who have come unnervingly close to murdering their wives. In almost every case, the symptoms began when they started taking statins, then promptly returned to normal when they stopped; one man repeated this cycle five times before he realised what was going on. According to Golomb, this is typical – in her experience, most patients struggle to recognise their own behavioural changes, let alone connect them to their medication. In some instances, the realisation comes too late: the researcher was contacted by the families of a number of people, including an internationally renowned scientist and a former editor of a legal publication, who took their own lives. (…) In most people, these changes are extremely subtle. But in some they can also be dramatic.
The list of potential culprits includes some of the most widely consumed drugs on the planet Back in 2011, a French father-of-two sued the pharmaceutical company GlaxoSmithKline, claiming that the drug he was taking for Parkinson’s disease had turned him into a gambler and gay sex addict, and was responsible for risky behaviours that had led to him being raped. Then in 2015, a man who targeted young girls on the internet used the argument that the anti-obesity drug Duromine made him do it – he said that it reduced his ability to control his impulses. Every now and again, murderers try to blame sedatives or antidepressants for their offences. If these claims are true, the implications are profound. The list of potential culprits includes some of the most widely consumed drugs on the planet, meaning that even if the effects are small at an individual level, they could be shaping the personalities of millions of people. Research into these effects couldn’t come at a better time. The world is in the midst of a crisis of over-medication, with the US alone buying up 49,000 tonnes of paracetamol every year – equivalent to about 298 paracetamol tablets per person – and the average American consuming $1,200 worth of prescription medications over the same period. And as the global population ages, our drug-lust is set to spiral even further out of control; in the UK, one in 10 people over the age of 65 already takes eight medications every week. How are all these medications affecting our brains? And should there be warnings on packets? (…) There was even a potential mechanism: lowering the animals’ cholesterol seemed to affect their levels of serotonin, an important brain chemical thought to be involved in regulating mood and social behaviour in animals. Even fruit flies start fighting if you mess up their serotonin levels, but it also has some unpleasant effects in people – studies have linked it to violence, impulsivity, suicide and murder. If statins were affecting people’s brains, this was likely to be a direct consequence of their ability to lower cholesterol. Since then, more direct evidence has emerged. Several studies have supported a potential link between irritability and statins, including a randomised controlled trial – the gold-standard of scientific research – that Golomb led, involving more than 1,000 people. It found that the drug increased aggression in post-menopausal women though, oddly, not in men. In 2018, a study uncovered the same effect in fish. Giving statins to Nile tilapia made them more confrontational and – crucially – altered the levels of serotonin in their brains. This suggests that the mechanism that links cholesterol and violence may have been around for millions of years. (bbc.com 8.1.2020).)

- Lavt kolesterolnivå er ikke alltid bra: lave kolesterolnivåer er forbundet med redusert serotonin og økt aggresjon hos fisk.

(Anm: Low cholesterol is not always good: low cholesterol levels are associated with decreased serotonin and increased aggression in fish. ABSTRACT The inverse relationship between serum cholesterol and levels of aggression led to the cholesterol-serotonin hypothesis. According to this hypothesis, low dietary cholesterol intake leads to depressed central serotonergic activity, which is associated with increased aggression. Here we present the hypothesis about the evolutionary origins of low cholesterol and aggressive behavior, investigating the relationship between low levels of plasma cholesterol and aggressive behavior in fish. We used Nile tilapia (Oreochromis niloticus), a species of aggressive fish with a clear dominant subordinate relation, as an experimental model. The fish were treated with statin, a cholesterol-lowering drug. Aggressive behavior, brain serotonin (5-HT) concentrations, 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA, the major 5-HT metabolite) and plasma cholesterol were analyzed after chronic administration of statin. Our results show that fish treated with statin exhibited reduced plasma cholesterol, reduced telencephalic indexes of 5-HIAA/5-HT and increased aggressive behavior compared to control fish. These results indicate that changes in plasma cholesterol may affect neurochemical processes underlying aggressive behavior in fish, suggesting an evolutionary mechanism conserved among vertebrates. Such mechanisms may be important for the control of aggression in many vertebrate species, not just mammals, as has been demonstrated so far. Biology Open (2018) 7, bio030981.)

- Postmenopausale kvinder overmedicineres med statiner. Mange danske kvinder får efter overgangsalderen ordineret statiner, uden at der nødvendigvis er faglig basis for det.

(Anm: Postmenopausale kvinder overmedicineres med statiner. Mange danske kvinder får efter overgangsalderen ordineret statiner, uden at der nødvendigvis er faglig basis for det. Det konkluderer et nyere dansk studie, der har undersøgt data fra over fire mio. danskere over ti år. Kvinder over 50 år får i stigende omfang ordineret de kolesterolsænkende statiner, hvilket kan give unødvendige ulemper for kvinderne. Det sker nemlig ofte som følge af det naturligt forhøjede kolesteroltal, der følger med overgangsalderen, og som ikke nødvendigvis er skadeligt. Det er konklusionen på et dansk studie, som for nylig blev publiceret i Journal of […] (dagenspharma.dk 14.3.2016).)

(Anm: Statinstopp kopplas till mediernas rapportering. Att exponeras för negativa nyheter om statiner verkar kunna få patienter att sluta använda läkemedlet, enligt en ny studie i tidskriften European Heart Journal. (…) Det omvända sågs när det gällde positiva nyheter. Då tenderade fler till att hämta statiner efter ett halvår. (dagensmedicin.se 24.3.2016).)

(Anm: Negative statin-related news stories decrease statin persistence and increase myocardial infarction and cardiovascular mortality: a nationwide prospective cohort study.Eur Heart J. 2016 Mar 14;37(11):908-16. doi: 10.1093/eurheartj/ehv641. Epub 2015 Dec 1.)

(Anm: Advarer mot statinslutt etter mediaoppslag. Mens Serena Tonstad er bekymret for virkningene av negative nyhetsoppslag og og at pasienter på egenhånd slutter med statiner, mener Gisle Roksund de snarere kan forhindre overbehandling. (dagensmedisin.no 24.3.2016).)

(Anm: New cholesterol methods needed in wake of failed drugs, heart researchers say (finance.yahoo.com 3.4.2016).)

- Even the latest, most potent cholesterol-lowering drugs, PCSK9 inhibitors, let alone widely used statins, cannot fully reverse damage done to arteries over time, and so they can't prevent roughly 500,000 heart attacks per year in the United States," says lead study author Edward Fisher, MD, PhD, director of the Marc and Ruti Bell Vascular Biology and Disease Program at NYU Langone.

(Anm: Mechanism shown to reverse disease in arteries. A certain immune reaction is the key, not to slowing atherosclerosis like cholesterol-lowering drugs do, but instead to reversing a disease that gradually blocks arteries to cause heart attacks and strokes. This is the finding of a study in mice led by researchers at NYU Langone Medical Center and published online in the Journal of Clinical Investigation. (…) "Even the latest, most potent cholesterol-lowering drugs, PCSK9 inhibitors, let alone widely used statins, cannot fully reverse damage done to arteries over time, and so they can't prevent roughly 500,000 heart attacks per year in the United States," says lead study author Edward Fisher, MD, PhD, director of the Marc and Ruti Bell Vascular Biology and Disease Program at NYU Langone. (medicalnewstoday.com 28.6.2017).)

- Det så ut som en skråsikker måte å tjene milliarder. (- Ingen bestrider at de nye legemidlene, Repatha og Praluent, er utmerkede til å senke dårlig kolesterol eller LDL.)

(Anm: It looked like a surefire way to make billions. (…) Analysts estimated sales at more than $3 billion a year. But the two drugs have been commercial flops1, in part due to a complicated reimbursement system that has frustrated doctors, confused patients, and left the biotech industry worried about the implications for other high-priced drugs in the pipeline. (…) No one disputes that the new drugs, Repatha and Praluent, are excellent at lowering bad cholesterol, or LDL. (statnews.com 28.10.2016).)

(Anm: De orimliga kraven driver utvecklingen framåt. Statinbehandling av friska eller förlossningsvård de luxe – genom att tänja på gränserna kan vi flytta dem framåt, menar chefredaktör Ingrid Helander. (lakemedelsvarlden.se 7.4.2016).)

(Anm: Editorials. Statins, news, and nuance. BMJ 2016;353:i3379 Journalism that exposes the public to ongoing controversies in science should be nurtured. (…) Matthews and colleagues projected excess cardiovascular events as a result of discontinued statin use.1 They did not explore the possibility of reduced reports of muscle pain, rhabdomyolysis, liver damage, diabetes, or cognitive side effects. (Published 28 June 2016).)

(Anm: Editorials. Is this muscle pain caused by my statin? BMJ 2017;357:j3030 (Published 23 June 2017.)

- Kan statiner forårsake tretthet, utmattelse? Noen mennesker rapporterer å oppleve tretthet, utmattelses som en bivirkning av statiner.

(Anm: Can statins cause fatigue? Some people may report experiencing fatigue as a side effect of taking statins. However, the evidence as to whether statins cause fatigue appears to be mixed. More than 1 in 4 people taking statin medications report some side effects, with the most common being muscle aches or weakness. Different statins may vary in terms of the side effects they produce. Read on to learn more about statins, fatigue, and how to manage fatigue when taking statins. (medicalnewstoday.com 26.5.2022).)

- Statinindusert nevro- og myotoksisitet. (- Er statininduserte nevromuskulære bivirkninger reversible?)

(Anm: Statinindusert nevro- og myotoksisitet. (…) Er statininduserte nevromuskulære bivirkninger reversible? I de fleste rapporterte kasuistikkene har seponering ført til bedring eller til at pasienten er blitt bra, men det kan ha tatt år før delvis eller fullstendig restitusjon. Det er imidlertid også rapportert tilfeller der pasientene ikke har blitt bedre (22,24). Jeppesen og medarbeidere spekulerer over om irreversibiliteten kan skyldes at nevropatien kom etter langvarig bruk og pågikk lenge før statinet ble seponert, eller det kan være en kombinasjon av de to. Dette er imidlertid bare spekulasjon. Det kan være type nevropati som avgjør, i en rapport fra det svenske bivirkningsregisteret nevnes at de aksonale er reversible (25). Baker og Tarnopolsky viser til at tynnfiberpositive sensoriske forandringer kan være et forvarsel om skade på tykkere fibre, og disse synes ikke å være reversible i samme grad (1). Dokumentasjonen er ikke så god for utviklingen av sensorimotorisk nevropati som også synes oftere å være irreversibel hvis de store fibrene er skadet. (relis.no 14.8.2007).)

- Myotoksisitet av statiner: Mekanisme. (- Forekomsten av statinindusert myotoksisitet (SIM) opptrer hos 7 til 29 % av pasientene, avhengig av innrapporteringer. (The incidence of statin-induced myotoxicity (SIM) is presented by 7 to 29% of patients, depending upon the report.)

Myotoxicity of statins: Mechanism of action.
Pharmacol Ther. 2017 Feb 13. pii: S0163-7258(17)30043-8. [Epub ahead of print]
Abstract Statins are effective drugs to reduce cardiovascular events secondary to dyslipidemia; however, they cause frequent undesirable side effects. The incidence of statin-induced myotoxicity (SIM) is presented by 7 to 29% of patients, depending upon the report. SIM may develop in presence of abnormally high concentrations of statins in the myocyte and/or in presence of muscular conditions that may predispose to SIM. High concentrations of statins in the myocyte may occur whenever the activity of liver influx membrane transporters, namely OATP1B1, of drug metabolizing enzymes, and of liver and muscular efflux transporters, MDR1 and BCRP, is reduced. In the muscle, conditions that may predispose to SIM include mitochondrial damage with disruption of the mitochondrial respiratory chain and decreased production of ATP, increase of ROS, and leak of cytochrome c and Ca2+. In the sarcoplasma, statins activate MAPK and diminish the RhoA/AKT/mTOR/PGC-1α pathway. All these effects contribute to activate apoptosis, proteolysis, and muscle remodeling. Moreover, in the sarcoplasma, statins can reduce the resting chloride channel conductance, as well as lactate efflux. These changes will be responsible of fatigue, cramps, myalgia and elevation of serum CK. To date, besides avoiding drug-drug interactions and alcohol consumption, and correcting hypothyroidism, two strategies could be useful to prevent/diminish SIM, e.g. gradual dose titration with statins less prone to produce SIM, and high supplements of vitamin D in subjects with low plasma concentrations of 25(OH) D3. (…)

(Anm: Statin Therapy Alters Lipid Storage in Diabetic Skeletal Muscle. (…) While statin therapy lowers ASCVD risk, these HMG-CoA reductase inhibitors are also associated with a risk of myotoxicity (4), and their impact on skeletal muscle health in those with T1DM has not yet been fully examined. Front. Endocrinol. 2016 (19 July 2016).)

- Bruk av statiner og risiko for herpes zoster.

(Anm: Bruk av statiner og risiko for herpes zoster. (Statin use and the risk of herpes zoster: a nested case-control study using primary care data from the U.K. Clinical Research Practice Datalink. (…) CONCLUSIONS: These findings are consistent with the hypothesis that statin therapy leads to an increase in the risk of HZ.) Br J Dermatol. 2016 Dec;175(6):1183-1194. Epub 2016 Nov 2.)

(Anm: Helvetesild – herpes zoster. (…) Hva er helvetesild? Helvetesild også kalt herpes zoster, forårsakes av varicella zoster-viruset. Det er et herpes-virus, men ikke likt de som gir infeksjon på leppene og på kjønnsorganet. (helsebiblioteket.no.no 23.1.2017).)

(Anm: Myotoxic (comparative more myotoxic, superlative most myotoxic) 1. That induces rapid necrosis of muscle (en.wiktionary.org).)

(Anm: Myotoxicity associated with lipid-lowering drugs. Curr Opin Rheumatol. 2007 Jan;19(1):67-73.)

(Anm: Adverse Effects of Statins. Allan S. Brett, MD reviewing Newman CB et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2019 Feb The American Heart Association has published a “Scientific Statement” reviewing this important topic. (…) Comment This statement is a worthwhile addition to the literature on adverse effects of statins. The document also includes useful information on drug interactions, pharmacokinetics of various statins, and additional considerations in elders, children, and patients with kidney or liver disease. My one concern about the document is its inference that, without a 10-fold increase in CK levels, statin myopathy is unlikely. In my practice, I occasionally see patients with statin-associated muscle symptoms and two- or threefold elevations in CK that resolve when the drug is stopped. In fact, statin-induced myopathic changes in muscle biopsies have been documented even in symptomatic patients with normal CK levels (NEJM JW Gen Med Dec 1 2002 and Ann Intern Med 2002; 137:581). (NEJM 2017 (February 7, 2019).)

- FDA legger til Guillain-Barré syndrom advarsel til GlaxoSmithKline's vaksine mot Helvetesild (herpes zoster).

(Anm: FDA adds Guillain-Barré syndrome warning to GlaxoSmithKline’s shingles vaccine. The FDA late Wednesday sent out a safety communication to explain that while GlaxoSmithKline’s shingles vaccine Shingrix is a safe vaccine, it’s now added a new warning to the label noting an increased risk of a rare but debilitating disorder known as Guillain-Barré syndrome (GBS). “In a postmarketing observational study, an increased risk of GBS was observed during the 42 days following vaccination with Shingrix,” the updated Warnings and Precautions section of the label now says. The FDA said in its safety communication that it found the risk by combing through Medicare claims data from more than 3.7 million vaccinations with Shingrix between October 2017 and February 2020. (…) “Rare adverse events, some of which may be serious, may become apparent with more widespread use of the vaccine,” the agency said. GSK did not immediately respond to a request for comment. (endpts.com 25.3.2021).)

(Anm: Helvetesild (herpes zoster). Alle som har hatt vannkopper risikerer å få helvetesild senere i livet. Virussykdommen kan være svært smertefull, men rask behandling kan forkorte sykdomsforløpet. Det finnes også en vaksine som kan forbygge helvetesild. (helsenorge.no 18.11.2019).)

- Muskelsymptomer hos statin-brukere kan være en "Nocebo-effekt"

Muscle Symptoms in Statin Users Might Be a “Nocebo Effect”
NEJM 2017 (May 25)
Patients who knew they were taking statins were more likely to experience statin side effects.
Bruce Soloway, MD

In randomized, blinded clinical trials, statin therapy is associated only rarely with myopathy (muscle pain or weakness plus substantially elevated creatine kinase levels; generally <0.2% of patients per year of treatment). But, in observational studies, as many as one fifth of statin users report muscle pain or weakness.

To better understand this discrepancy, researchers (funded by a manufacturer of atorvastatin) reanalyzed data from the lipid-lowering arm of the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT-LLA; NEJM JW Gen Med May 15 2003 and Lancet 2003; 361:1149), in which more than 10,000 adults with hypertension were randomized to daily atorvastatin (10 mg) or placebo. The lipid arm of the trial was stopped after a mean 3.3 years of follow-up after an interim analysis showed significantly better cardiovascular outcomes with atorvastatin. All patients then were offered open-label atorvastatin (about two thirds of each group accepted), and clinical follow-up continued for a mean 2.3 additional years.

In the blinded phase, muscle symptoms were reported at a similar rate in both groups (about 2% annually). However, in the unblinded phase, muscle symptoms were reported significantly more often among statin users than nonusers (1.26% vs. 1.00% annually).

Comment
In this study, selection and ascertainment bias were eliminated, because the same patients and ascertainment methodology were used in both phases. It appears to exemplify the “nocebo effect” — the subjective experience of expected adverse drug effects that occurs equally in both arms of a blinded trial but is revealed in an unblinded observational study. Editorialists urge physicians to “alert their patients to possible statin-associated side-effects without raising negative expectations.” (…)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Myotoxicity associated with lipid-lowering drugs. Curr Opin Rheumatol. 2007 Jan;19(1):67-73.)

(Anm: Biverkningar av statiner tolkas som noceboeffekt. Blindade och oblindade studier gav olika resultat vad gällde biverkningar. Resultaten tyder på noceboeffekt. (dagensmedicin.se 4.5.2017).)

(Anm: Adverse events associated with unblinded, but not with blinded, statin therapy in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial—Lipid-Lowering Arm (ASCOT-LLA): a randomised double-blind placebo-controlled trial and its non-randomised non-blind extension phase. (…) Results (…) We noted no significant differences between statin users and non-users in the rates of other AEs, with the exception of musculoskeletal and connective tissue disorders (992 [8·69% per annum] vs 831 [7·45% per annum]; 1·17 [1·06–1·29]; p=0·001) and blood and lymphatic system disorders (114 [0·88% per annum] vs 80 [0·64% per annum]; 1·40 [1·04–1·88]; p=0·03), which were reported more commonly by statin users than by non-users. Lancet 2017 (Published: 02 May 2017).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

- Atorvastatin (ATV) som vanligvis brukes til å behandle dyslipidemi rapporteres også å ha effekt mot 6-hydroksydopamin (6-OHDA) indusert nevrotoksisitet. I tillegg kan atorvastatin forstyrre mitokondriell funksjon ved å redusere nivået av Q10. Derfor kan den terapeutiske effekten av atorvastatin (20 mg / kg) bli kompromittert. (- De aktuelle resultater gir bevis på at tilskudd av Q10 til ATV viser synergistisk effekt ved å redusere dopamin toksisitet.) (- Det var signifikant reduksjon i mitokondriell kompleks enzymaktivitet og mitokondrielt membranpotensial (MMP).)

(Anm: Abstract Atorvastatin (ATV) generally used to treat dyslipidemia is also reported to have effect against 6-hydroxydopamine (6-OHDA) induced neurotoxicity. Additionally, atorvastatin can interfere with mitochondrial function by reducing the level of Q10. Therefore, the therapeutic effect of atorvastatin (20 mg/kg) could be compromised. In this context, the present study evaluated the effect of ATV supplemented with Q10. 6-OHDA was unilaterally injected into the right striatum of male rats. On day 8 of 6-OHDA infusion, ATV (20 mg/kg), Q10 (200 mg/kg), and their combination were administered per oral for 14 days. On day 21, there was significant loss of striatal dopamine indicating neurotoxicity. The combination of ATV+Q10 showed significant amelioration of dopamine (DA) toxicity compared to individual treatments. Similarly, ATV+Q10 compared to individual treatment significantly decreased the motor deficits induced by 6-OHDA. Further, 6-OHDA induced mitochondrial dysfunction in the substantia nigra pars compacta (SNpc). There was significant decrease in mitochondrial complex enzyme activities and mitochondrial membrane potential (MMP). Treatment with ATV and ATV+Q10 ameliorated mitochondrial dysfunction by increasing complex enzyme activities; however, only ATV+Q10 were able to stabilize MMP and maintained mitochondrial integrity. Moreover, there was significant induction of oxidative stress as observed from increase in lipid peroxidases (LPO) and nitrite (NO), and decrease in super oxide dismutase (SOD). Treatment with ATV+Q10 significantly altered the above effects indicating antioxidant activity. Furthermore, only combination of ATV and Q10 decreased the 6-OHDA induced expression of cytochrome-C, caspase-9 and caspase-3. Therefore, current results provide evidence that supplementation of Q10 with ATV shows synergistic effect in reducing dopamine toxicity. Neurotox Res. 2017 May;31(4):478-492.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Kolesterolpiller udsætter kun døden nogle få dage

Kolesterolpiller udsætter kun døden nogle få dage
jyllands-posten.dk 4.10.2015
Den livsforlængende effekt ved medicin mod højt kolesteroltal er stærkt overvurderet, viser danske forskere.

Omkring 600.000 danskere spiser hver dag medicin mod for højt kolesterol i blodet.

Men ifølge opsigtsvækkende ny forskning fra Syddansk Universitet (SDU) er den livsforlængende effekt af medicinen beskeden.

I gennemsnit udskydes døden kun med få dage efter flere års behandling, viser resultaterne fra Forskningsenheden for Klinisk Farmakologi.

Her har forskere som de første i verden systematisk indsamlet data fra alle de kliniske forsøg, som belyser medicinens effekt på dødeligheden. (…)

- Pillerne er billige, de har sjældent alvorlige bivirkninger, og der er ikke tvivl om, at der er en gevinst i forhold til risikoen for at få en ny blodprop.

Til gengæld mener forskerne, at de nye resultater er relevante i forhold til bivirkninger.

- Man kan med fordel bruge vores resultater til de patienter, der har forfærdelige bivirkninger af medicinen i form af muskelsmerter eller muskelsvækkelse. Og som i dag får den besked af deres læge at holde ud, fordi det er livsvigtigt, at de tager medicinen.

- Her er det relevant, at de overvejer om daglige smerter og gener er det værd til gengæld for en livsforlængelse på nogle dage, siger Jesper Pallas. (…)

(Anm: The effect of statins on average survival in randomised trials, an analysis of end point postponement. BMJ Open 2015;5:e007118.)

(Anm: Statins: How safe are they? Despite evidence that aims to quash controversy over the safety and effectiveness of statins, uncertainty remains. Is the safety of statins as debatable as some stories suggest, or is the controversy behind this group of medicines potentially harming more people than the drug itself? We find out. (medicalnewstoday.com 12.5.2017).)

(Anm: Statinintoleranse. I 2015 fikk over 530 000 mennesker resept på statiner i Norge. Bivirkninger fra muskel-skjelett-systemet og mindre spesifikke bivirkninger rapporteres ofte. Omfanget står i kontrast til observasjoner gjort i randomiserte, kontrollerte studier, der forekomsten av slike bivirkninger rapporteres på linje med det man finner ved placebobehandling. Legemiddelpauser, lave doseringer, bytting av preparat og bruk av andre lipidsenkende preparater er de mest aktuelle fremgangsmåter for å håndtere bivirkninger. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:36-8 (10.1.2017).)

(Anm: Statins for primary prevention. Many organisations support shared decision making. Otto discusses statins for prevention of cardiovascular disease in selected asymptomatic patients.1 She says that “all guidelines emphasise shared decision making, but none provides the tools needed for fully informed decisions.” BMJ 2017;356:j479 (Published 27 January 2017).)

(Anm: Statins Aren’t the Only Way to Lower Cholesterol. (…) In a new report published in JAMA, Dr. Marc Sabatine, a cardiologist at Brigham and Women’s Hospital and professor of medicine at Harvard Medical School, and his colleagues scanned 49 trials involving nine different ways to lower cholesterol in more than 300,000 people to find out. (time.com 27.9.2016).)

(Anm: 'No scientific evidence' for the use of statins, experts claim. The push for statins cannot be described as evidence based until the raw data surrounding its trials is made public, a group of leading experts have claimed. (…) The authors of the editorial in the Prescriber claims that 'gross exaggeration' of benefits and downplaying of side-effects has 'likely led to the overmedication of millions of people across the world'. It follows a meta-analysis in the Lancet that claimed that for every 10,000 people taking the equivalent of atorvastatin 40mg daily - lowering LDL cholesterol by about 2 mmol/L or 77 mg/dL-  for five years, 500 would be spared a first ever CV event. (pulsetoday.co.uk 25.11.2016).)

(Anm: Statin Therapy Alters Lipid Storage in Diabetic Skeletal Muscle. (…) While statin therapy lowers ASCVD risk, these HMG-CoA reductase inhibitors are also associated with a risk of myotoxicity (4), and their impact on skeletal muscle health in those with T1DM has not yet been fully examined. Front. Endocrinol. 2016 (19 July 2016).)

(Anm: Risk of hemorrhage with statins and stroke prevention drug combination. Two commonly used statins can increase the risk of hemorrhage when combined with dabigatran etexilate, a drug often used for preventing stroke in patients with atrial fibrillation, according to a study in CMAJ (Canadian Medical Association Journal). (medicalnewstoday.com 22.11.2016).)

(Anm: CardioBrief: Statin Trialists Try to Bury Debate With Evidence. —But some disagree with review's claims of overwhelming evidence (medpagetoday.com 9.9.2016).)

(Anm: – Overdrevne påstander om statin-bivirkninger har skadet folks helse. Redaktøren av The Lancet, Richard Horton, peker på at kontroversene rundt påstander om bivirkninger knyttet til statinbehandling førte til at folk sluttet å ta dem. (dagensmedisin.no 20.9.2016).)

(Anm: CardioBrief: Statin Trialists Try to Bury Debate With Evidence. But some disagree with review's claims of overwhelming evidence. (…) In a 30-page paper published in the Lancet containing more than 300 references, Rory Collins, MBBS, (University of Oxford) and a large group of statin trial leaders presented a massive review of the evidence from clinical trials and observational studies involving statins. (medpagetoday.com 9.9.2016).)

(Anm: Autoimmun myopati ved statinbruk. Det er velkjent at statiner kan ha toksisk effekt på muskulatur, men mindre kjent at de også kan trigge en progredierende autoimmun myopati. Statinassosiert autoimmun myopati kjennetegnes av proksimal muskelsvakhet, antistoffer mot 3-hydroksy-3-metylglutaryl-koenzym A-reduktase (HMGCR) i serum, og nekrose uten lymfocyttinfiltrasjon på muskelbiopsi. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1360-2 (27.9.2016).)

(Anm: Statins: 'Harms have been overestimated,' says review (medicalnewstoday.com 9.9.2016).)

(Anm: Benefits of statins have been underestimated and harms overstated, review finds. (…) Richard Horton, editor of the Lancet, said that the controversy over statins had probably harmed the health of thousands of people across the United Kingdom and that the review aimed to better inform patients and their doctors. “We hope the impact will be to correct the public record about the safety and efficacy of statins but also to highlight the problems about unreliable evidence and minority opinions,” Horton told a media briefing at the Science Media Centre in London on Wednesday. BMJ 2016;354:i4893 (Published 09 September 2016).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Reduksjon av hjertedød skyldes ikke statiner. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:895 (15.6.2016).)

(Anm: Forskare: Blygsam överlevnadsfördel av statiner. Behandling med kolesterolsänkande statiner leder bara till en handfull dagar i extra överlevnad, enligt ett okonventionellt sätt att analysera resultat i kliniska prövningar. (dagensmedicin.se 5.11.2015).)

(Anm: Adverse effects of statins Urgent need to establish the true incidence of the side effects of statins BMJ 2014;348:g3650 (Published 11 June 2014).)

(Anm: Gut bacteria may impact body weight, fat and good cholesterol levels (medicalnewstoday.com 11.9.2015).)

(Anm: Flu vaccine effectiveness reduced by use of statins. More than 40% of over-65s in the US use statins to control cholesterol, but two new studies suggest that statin use decreases the effect of the flu vaccine, according to findings published in The Journal of Infectious Diseases. (medicalnewstoday.com 29.10.2015).)

(Anm: England’s chief medical officer asks for review of drug evaluation in wake of statins controversy. The Academy of Medical Sciences, the independent body that represents UK medical science, will carry out a review of the way evidence on drugs is evaluated, after the chief medical officer for England expressed concern that recent controversies had damaged the public’s faith in the way research was carried out and presented. BMJ 2015;350:h3300 (Published 16 June 2015).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier.

(Anm: Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier. (Investigation Raises Concerns About Animal Study Misreporting. TB vaccine debacle traced to cherry-picked results from preclinical models.) (…) Forbedringer av design, registrering, rapportering og åpenhet om dyreforsøk er påkrevd, sier Ritskes-Hoitinga. "For å oppnå dette trenger vi en kulturell endring hvor forskning blir belønnet for å produsere gyldige og reproduserbare resultater som er relevante for pasienter, og for å yte rettferdighet til dyrene som blir brukt.» ("Improvements in the design, registration, reporting and transparency of animal studies are urgently needed," Ritskes-Hoitinga wrote. "To achieve this, we need a cultural change in which researches are rewarded for producing valid and reproducible results that are relevant to patients, and for doing justice to the animals being used." (medpagetoday.com 10.1.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- RE: Studier som stikkes under stol. (- RE: Studier som stikkes under stol. (- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (- "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.")

(Anm: Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (The new study may help explain why so many encouraging results in animal studies don't hold up in human trials.) "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.") Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene." (Science - Apr. 5, 2018).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

- Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (- Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk.)

(Anm: Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (Open data. EFPIA-PhRMA’s principles for clinical trial data sharing have been misunderstood. (…) Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. (…) For det andre, til tross for inntrykk av at industrien er i ferd med å åpne opp store datalagre, er prinsippdokumentet nesten utelukkende fokusert på fremtidige kliniske studier, som opplyser om standarder for å dele resultatene av utprøvingen av nye legemidler og nye indikasjoner for gamle legemidler. Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. BMJ 2013;347:f5164 (Published 20 August 2013).)

- RE: Studier som stikkes under stol. (- RE: Studier som stikkes under stol. (- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (- "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.")

(Anm: Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (The new study may help explain why so many encouraging results in animal studies don't hold up in human trials.) "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.") Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene." (Science - Apr. 5, 2018).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (- Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten.) (- Antidepressiva forstyrrer funksjonen til monoaminer (viktige biokjemikalier som serotonin og dopamin), og disse monoaminer har viktige funksjoner, ikke bare i hjernen, men i hele kroppen. "For eksempel, "la hun til," serotonin påvirker vekst, reproduksjon, fordøyelse, immunfunksjon og mange andre prosesser, og det finnes i nesten alle større organer.)

(Anm: Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (Antidepressants may raise death risk by a third.) (…) Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten. (…) Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til. (…) Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser.

(Anm: Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser. To hjerneforskere rydder op i myterne om dopamin og fortæller, hvad man ved om signalstoffet. (videnskab.dk 6.8.2022).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)  

-  Øker langsiktig bruk av antipsykotika (AP) risikoen for dødelighet? (- AP-eksponering er knyttet til tilnærmet 1,5 ganger økt dødelighetsrisiko.)

(Anm: Does antipsychotic drug use increase the risk of long term mortality? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Abstract Antipsychotics (AP) are widely used to treat schizophrenia and other psychiatric disorders. However, the association between the AP use and mortality risk is controversial. (…) AP exposure is associated with an approximately 1.5-fold increased mortality risk. This increased risk may be particularly prominent in patients with Parkinson's and those over 65 years old. Further studies are required to evaluate the mortality risk for individual AP drugs and diseases. Oncotarget. 2018 Jan 10;9(19):15101-15110.)

- Risiko for sykehusinnleggelse i forbindelse med antikolinerge legemidler for pasienter med demens. (- KONKLUSJON: Antikolinergiske risikoskalaresultater ble vist å være en sterk forutsigelse for sykehusinnleggelse for pasienter med demens. Vi bør evaluere den antikolinerge byrden før oppstart av anti-demensbehandling.)

(Anm: Risk of hospitalization associated with anticholinergic medication for patients with dementia. Abstract BACKGROUND: With the ageing of the general population, demand has grown for measures to prevent hospitalization for dementia, which can exacerbate problems associated with activities of daily living in elderly individuals. Anticholinergic medication has been shown to cause falls, delirium, and cognitive impairment in aged patients. However, the risk of hospitalization associated with the administration of anticholinergics is unclear. (…) CONCLUSION: The Anticholinergic Risk Scale findings were shown to be a strong predictor of hospitalization for patients with dementia. We should evaluate the anticholinergic burden before initiating anti-dementia therapy. Psychogeriatrics. 2018 Jan;18(1):57-63.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: Case-control studie. (- Konklusjoner.) (- Det ble observert en robust forbindelse mellom noen klasser av antikolinergika og fremtidig demensforekomst.)

(Anm: Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study. Abstract Objectives To estimate the association between the duration and level of exposure to different classes of anticholinergic drugs and subsequent incident dementia. (…) Conclusions A robust association between some classes of anticholinergic drugs and future dementia incidence was observed. (…) Prescriptions at 15-20 years before a diagnosis of dementia for antidepressant and urological drugs with an ACB score of 3 remained consistently significantly associated with dementia incidence with odds ratios of 1.19 (1.10 to 1.29) and 1.27 (1.09 to 1.48) respectively. However, for antidepressants with an ACB score of 1, the association with dementia increased for prescriptions given in periods closer to a diagnosis of dementia. Similarly, the negative association between gastrointestinal drugs and dementia was not seen for exposures 15-20 years before the index date. BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

- Tilbaketrekkingen av statin-artikkel er ikke i offentlighetens interesse: bedre karakterisering av nytte og risiko er avgjørende

Adverse effects of statins (Bivirkninger av statiner)
Retraction of statins article is not in the public interest: better characterisation of benefits and risks is crucial (Tilbaketrekkingen av statin-artikkelen er ikke i offentlighetens interesse: bedre karakterisering av nytte og risiko er avgjørende)
(18 June 2014) Abramson and colleagues highlight uncertainties about adverse effects of statins for the primary prevention of cardiovascular disease in patients at low absolute cardiovascular risk.1 2 There is a substantial discrepancy between observational studies and randomised controlled trials (RCTs) regarding the reporting of adverse effects of statins. This could be the result of under-reporting of “mild” adverse effects in RCTs or it could be a true representation of the clinical picture. Our clinical experience is that patients are reluctant to report adverse effects and many discontinue treatment without saying so. A recent systematic review confirms this—only 49% (95% CI 48.9% to 49.2%) of patients were adherent at one year on the basis of observational data, whereas RCTs report that 90.3% (89.8% to 90.8%) continue to be adherent.3 RCTs of adherence enhancing strategies show a substantial reduction in adherence (<50%) between six and 24 months.4 Although adherence is only a marker for adverse effects and patients discontinue for other reasons, this problem needs to be further explored because poor adherence is associated with increased cardiovascular mortality.5 (…)

(Anm: Statins 'lower aggression in men but increase it in women' (…) According to Dr. Golomb, previous studies have associated low cholesterol levels with greater risk of violent actions and death from violence. What is more, she notes there have been reports of people prescribed statins experiencing irritability and aggression. (medicalnewstoday.com 2.7.2015).)

(Anm: Report of the independent panel considering the retraction of two articles in The BMJ. BMJ 2014; 349 (15 August 2014).)

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

- Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (- Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper.)

(Anm: Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (Trends in unintentional injury deaths, U.S., 1999-2005: age, gender, and racial/ethnic differences.) Detaljene som er skjult i den siste økningen (1999-2004) for utilsiktet dødelighet ved skade, er ikke undersøkt. (…) De totale utilsiktede antall dødsfall grunnet skade økte betydelig bare hos hvite, en økning på 2 % per år for hvite menn / gutter og en økning på 2,8 % for hvite kvinner / jenter (p <0,05). Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper. (…) KONKLUSJONER: Spesifikke undergrupper av hvite har nylig opplevd de mest markante økningene i fatale utilsiktede skader, inkludert fall, forgiftning, kollisjoner fra kjøretøyer, kvelning, brann / brann og drukning. Disse økninger fortjener mer oppmerksomhet fra forskere og de politiske ansvarlige personer. Am J Prev Med. 2009 Sep;37(3):188-94.)

- 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret.)

(Anm: 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Til sammen behandlet sykehusene 280.000 ulykkesskader i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Rapporten «Skadebildet i Norge» fastslår at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner.) (- Det er ytre omstendigheter, som årsak, skadested og aktivitet, det særlig mangler informasjon om.) (- I dag mangler disse opplysningene for alle skader som blir behandlet av legevakt og fastleger.) (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret. (tv2.no 26.2.2019).)

(Anm: Behandla 90 000 skadar etter ulykker i heimen i 2017. Heimen er den vanlegaste skadestaden. I 2017 behandla norske sjukehus 90 000 ulykkesskadar der heimen var skadestad. Det viser ein rapport frå Folkehelseinstituttet. (fhi.no 26.2.2019).)

(Anm: Ohm E, Madsen C, og Alver K. "Skadebildet i Norge - Fordeling etter utvalgte temaområder". Rapport 2019: Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019. (fhi.no).)

(Anm: Scientists identify mechanism behind statin-induced muscle weakness. ew research suggests that muscle weakness and related side effects that can arise from statin use is likely due to the drug's effect on the energy production centers, or mitochondria, of muscle cells. The researchers, from Radboud University Nijmegen Medical Center in the Netherlands, report their findings in the journal Cell Metabolism. (…) However, for around 25% of patients, statins can give rise to unpleasant side effects in the form of muscle weakness, pain and cramps, without any sign of damage to the tissue. These side effects can impair quality of life and often cause patients to stop taking the drugs. (medicalnewstoday.com 2.9.2015).)

(Anm: Statins: numbers needed to treat and personal decision making BMJ 2014;349:g4980 (05 August 2014).)

(Anm: Results of investigation into statin side effects due by end of year BMJ 2015;350:h957 (Published 17 February 2015).)

(Anm: Don’t Give More Patients Statins (nytimes.com 13.11.2013).)

(Anm: Reconnecting the Dots — Reinterpreting Industry–Physician Relations. N Engl J Med 2015; 372:1860-1864 (May 7, 2015).)

- Uheldige effekter av statiner

Adverse effects of statins
Muscular adverse effects are common with statins
.
Peter C Gøtzsche, professor
BMJ 2014;348:g3724 (Published 11 June 2014)
The 2011 Cochrane review of statins for the primary prevention of cardiovascular disease reported a risk ratio of 1.03 for muscle pain—3% more patients developed muscle pain on the drug than on placebo.1 However, industry funded randomised trials are notoriously unreliable when it comes to the harms of drugs.2 The results of a publicly funded randomised trial from 2012 on the impact of statins on energy and exertional fatigue could be interpreted as 20% of men and 40% of women experiencing reduced energy or increased exertional fatigue.3

I therefore wonder why Rory Collins has pressured the BMJ in a most unacademic way for having published a paper based on a cohort study that reported a similar incidence of harms.4 5 He has even called for a retraction of the paper, just like drug companies often do when a paper appears that could threaten their sales.2 Collins and his colleagues publish meta-analyses based on company data to which no one else has access because of the confidentiality clauses they have accepted.

I believe that science ceases to exist when no one else than those who have conflicts of interest are allowed to see the data. (...)

(Anm: Ignoring adverse experiences of people taking statins. In primary prevention trials statins slightly reduce atherosclerotic events but not total serious adverse events.1 Another paradox is that many patients have muscle pain, fatigue, or weakness that resolves when they stop the drug, yet clinical trialists do not believe in a causal association. BMJ 2016;353:i2030 (Published 12 April 2016).)

(Anm: Non-cardiovascular effects associated with statins. BMJ 2014;349:g3743 (17 July 2014).)

(Anm: Rosuvastatin: winner in the statin wars, patients’ health notwithstanding BMJ 2015;350:h1388 (Published 17 March 2015).)

(Anm: Crestor (rosuvastatin) (dailymed.nlm.nih.gov).)

(Anm: NICE sticks to its advice to drop threshold for prescribing statins. BMJ 2014;349:g4694(18 July 2014).)

(Anm: Fyra av tio engelsmän kan få statiner. Fyrtio procent av den vuxna engelska befolkningen kommer att kunna erbjudas blodfettsänkande statiner på recept. (dagensmedicin.se 22.7.2014).)

(Anm: Mass treatment with statins - Editorials. BMJ 2014;349:g4745 (Published 23 July 2014).)

(Anm: Some recommendations challenged in updated cholesterol treatment guideline (medicalnewstoday.com 18.8.2014).)

(Anm: The effects of statin medications on aerobic exercise capacity and training adaptations. The incidence of myopathy increases dramatically in statin users who also exercise, likely limiting the positive impact of this lifesaving medication. New evidence also indicates that statin use can directly compromise aerobic exercise capacity; however, we are just beginning to understand the interactions of statins with exercise training and adaptations. (…) Sports Med. 2014 Nov;44(11):1519-30.)

- Statiner kan öka diabetesrisk med 50 procent

Statiner kan öka diabetesrisk med 50 procent
dagensmedicin.se 6.3.2015
Risken för diabetes vid användning av de kolesterolsänkande statinerna verkar öka i större utsträckning än vad man tidigare trott. Åtminstone enligt en ny studie som publicerats i tidskriften Diabetologia.
Statiner minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar men innebär också en ökad risk för att utveckla diabetes. Under de senaste åren har ett antal studier och meta-analyser kopplat statinbehandling till en ökad risk för diabetes.

Nyligen publicerades en finländsk populationsstudie där man följt 8 749 icke-diabetiker, varav 2 142 personer på statinbehandling. Vid en sexårsuppföljning såg forskarna att statinbehandling ökade risken för typ 2 diabetes med 46 procent, jämfört med en jämförbar grupp som inte fick statiner. Dessutom minskade insulinkänsligheten och insulinutsöndringen hos dem som fick statiner jämfört med dem som inte fick statiner.

Atorvastatin och simvastatin ökade diabetesrisken och effekten var dosberoende. Andra statiner (pravastatin, fluvastatin och lovastatin) gav ingen ökad diabetesrisk, men antalet patienter som fick dessa läkemedel var för lågt för att kunna avgöra deras individuella risker, enligt forskarna.

Resultaten visar, enligt forskarna, att risken för diabetesutveckling vid statinbehandling är större än vad som tidigare rapporterats, och att av de statiner som användes i studien var det atorvastatin och simvastatin som stod för riskökningen. (…)

(Anm: Increased risk of diabetes with statin treatment is associated with impaired insulin sensitivity    and insulin secretion: a 6 year follow-up study of the METSIM cohort. Diabetologia 2015 (published online 4 mars 2015.)

(Anm: Statin Drugs May Increase Risk Of Diabetes (medicalnewstoday.com 24.5.2013).)

(Anm: Study shows that use of statins increases risk of developing diabetes by 46%, even after adjustment for confounding factors (medicalnewstoday.com 20.4.2015).)

(Anm: Statin Therapy Alters Lipid Storage in Diabetic Skeletal Muscle. (…) While statin therapy lowers ASCVD risk, these HMG-CoA reductase inhibitors are also associated with a risk of myotoxicity (4), and their impact on skeletal muscle health in those with T1DM has not yet been fully examined. Front. Endocrinol. 2016 (19 July 2016).)

- Subklinisk hypotyreose-assosiert risiko for diabetes mellitus er fremtredende bare ved statin bruk.

Hypothyroidism Is a Risk Factor for New-Onset Diabetes Mellitus: A Cohort Study
Diabetes Care 2015 (Published online before print June 12)
OBJECTIVE To identify risk factors for the development of statin-associated diabetes mellitus (DM).

RESEARCH DESIGN AND METHODS The study was conducted in two phases. Phase one involved high-throughput in silico processing of a large amount of biomedical data to identify risk factors for the development of statin-associated DM. In phase two, the most prominent risk factor identified was confirmed in an observational cohort study at Clalit, the largest health-care organization in Israel. Time-dependent Poisson regression multivariable models were performed to assess rate ratios (RRs) with 95% CIs for DM occurrence. (…)

CONCLUSIONS Hypothyroidism is a risk factor for DM. Subclinical hypothyroidism-associated risk for DM is prominent only upon statin use. Identifying and treating hypothyroidism and subclinical hypothyroidism might reduce DM risk. Future clinical studies are needed to confirm the findings. (…)

(Anm: Relation of Subclinical Hypothyroidism is Associated With Cardiovascular Events and All-Cause Mortality in Adults With High Cardiovascular Risk. Abstract The aim of this study was to determine the association between subclinical hypothyroidism and cardiovascular (CVD) events, and mortality using the atherosclerotic CVD risk score. We carried out an observational study in a prospective cohort that was followed up for 12years. (…) Our results demonstrated that high thyroid-stimulating hormone levels were associated with a greater risk of mortality and new CVD risks, particularly among subjects with high CVD risk. Am J Cardiol. 2018 May 16. pii: S0002-9149(18)31118-4.)

- Statiner og immunmediert nekrotiserende myopati

1. Atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin, simvastatin – Immunmedieret nekrotiserende myopati (IMNM) (EPITT nr. 18140)
ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning)
PRAC's anbefalinger om signaler til ajourføring af produktinformationen Vedtaget den 6.-9. januar 2015, PRAC

Efter gennemgang af den foreliggende dokumentation fra litteraturen vedtog PRAC, at indehaverne af markedsføringstilladelse for lægemidler indeholdende atorvastatin, simvastatin, pravastatin, fluvastatin, pitavastatin eller lovastatin inden 2 måneder skal indsende en ansøgning om ændring af produktinformationen som beskrevet nedenfor (ny tekst er understreget):

Produktresumé: Punkt 4.4 – Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen:

I meget sjældne tilfælde er beskrevet immunmedieret nekrotiserende myopati (IMNM) under eller efter behandling med visse statiner. Klinisk er IMNM karakteriseret ved vedvarende proksimal muskelsvaghed og forhøjet serum-kreatininkinase, som begge vedvarer trods seponering af statinbehandlingen.

Punkt 4.8 – Bivirkninger: Muskuloskeletale lidelser

Ikke kendt: Immunmedieret nekrotiserende myopati (se pkt. 4.4)
Indlægsseddel: Afsnit 2:

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du har vedvarende muskelsvaghed. Det kan være nødvendigt med ekstra prøver og lægemidler for at stille diagnosen og behandle dette.

Afsnit 4: Bivirkninger med ukendt hyppighed: Vedvarende muskelsvaghed. (…)

(Anm: Muskelsykdom (myopati) (nevro.legehandboka.no 30.10.2014).)

(Anm: Statiner – Immunmediert nekrotiserende myopati (IMNM) Denne oppdateringen skal søkes for nasjonalt godkjente legemidler som inneholder atorvastatin, simvastatin, pravastatin, fluvastatin, pitavastatin eller lovastatin der preparatomtalen og pakningsvedlegget ikke inneholder informasjon om IMNM. (slv.no 24.2.2015).)

(Anm: Autoimmun myopati ved statinbruk. Det er velkjent at statiner kan ha toksisk effekt på muskulatur, men mindre kjent at de også kan trigge en progredierende autoimmun myopati. Statinassosiert autoimmun myopati kjennetegnes av proksimal muskelsvakhet, antistoffer mot 3-hydroksy-3-metylglutaryl-koenzym A-reduktase (HMGCR) i serum, og nekrose uten lymfocyttinfiltrasjon på muskelbiopsi. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1360-2 (27.9.2016).)

- Bruk av statiner er forbundet med økt risiko for revmatoid artritt.

(Anm: Use of statins is associated with an increased risk of rheumatoid arthritis. Abstract Objectives Statins offer significant cardiovascular benefits. Their use, however, influences immune regulation, which may potentially facilitate autoimmunity, eventually resulting in autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis (RA).The authors studied whether statin use was associated with an increased risk of developing RA by conducting a case–control study using the Netherlands Information Network of General Practice database. (…) Conclusions Statin use seems to be associated with an increased risk of developing RA. Our findings should be replicated by additional studies. Use of statins is associated with an increased risk of rheumatoid arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 2012;71:648-654.)

- Statiner og dødelighet hos pasienter med systemisk autoimmun reumatisk sykdom.

(Anm: Statins and Mortality in Patients with Systemic Autoimmune Rheumatic Disease. Jonathan S. Coblyn, MD reviewing Jorge AM et al. J Rheumatol 2018 Dec In an observational study, all-cause mortality was lower in patients who initiated statins. Systemic autoimmune rheumatic diseases (SARDs; e.g., systemic lupus erythematosus, systemic sclerosis, Sjogren syndrome, myositis, and antineutrophil cytoplasmic antibody–related vasculitis) — are associated with excess risk for premature cardiovascular disease (CVD). The combination of systemic inflammation and corticosteroid use might be responsible for much of this risk. In this study, U.K. researchers used a nationally representative database to determine whether statins might be associated with lower mortality in patients with SARDs; they compared SARDs patients who initiated statins and SARDs patients who did not, during a 14-year period. During 5 years of follow-up, more deaths occurred among statin initiators than noninitiators. However, in a comparison between 2300 statin initiators and 2300 propensity score–matched noninitiators, there were significantly fewer deaths in the statin group (298 vs. 338 deaths, hazard ratio, 0.84). COMMENT In this study, statin therapy was associated with lower overall mortality in patients with SARDs after adjustment for various determinants of CVD risk. Clinicians should consider statin therapy in such patients when appropriate. (NEJM 2017 (Dec 28, 2018).)

(Anm: Widespread Muscle Involvement in Necrotizing Myopathy. Findings indicate immune-mediated necrotizing myopathy is a 'unique form of myositis' (medpagetoday.com 26.9.2016).)

(Anm: Statin Therapy Alters Lipid Storage in Diabetic Skeletal Muscle. (…) While statin therapy lowers ASCVD risk, these HMG-CoA reductase inhibitors are also associated with a risk of myotoxicity (4), and their impact on skeletal muscle health in those with T1DM has not yet been fully examined. Front. Endocrinol. 2016 (19 July 2016).)

(Anm: Inflammatory Muscle Diseases. Inflammatory myopathies are the largest group of potentially treatable myopathies in children and adults. They constitute a heterogeneous group of disorders that are best classified, on the basis of distinct clinicopathologic features, in four subtypes: dermatomyositis, polymyositis, necrotizing autoimmune myositis, and inclusion-body myositis (throughout this review, I use this term to refer specifically to sporadic inclusion-body myositis). N Engl J Med 2015; 372:1734-1747 (April 30, 2015).)

(Anm: Mitochondria, Muscle Health, and Exercise with Advancing Age. Physiology (Bethesda). 2015 May;30(3):208-223.)

(Anm:Coenzyme Q10 remarkably improves the bio-energetic function of rat liver mitochondria treated with statins.: Eur J Pharmacol. 2015 May 22. pii: S0014-2999(15)30037-6. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mitokondrie myopati. Mitokondriene er cellenes ”kraftverk” og derfor klarer ikke slike mitokondrier å produsere nok energi til muskelarbeidet i hele kroppen. Andre energikrevende celler enn tverrstripet muskelceller kan også rammes og gi symptomer fra mange organer. Det er ofte muskelsmerter ved anstrengelse og økt trettbarhet som er viktigste kliniske funn. En muskelbiopsi kan undersøkes med enzymhistokjemiske og elektronmikroskopiske metoder som kan gi diagnostiske funn. Enkelte former for mitokondriemyopati kan også verifiseres genetisk eller biokjemisk. Det er viktig å gjøre funksjonsundersøkelse (enzymmåling kombinert med fysisk belastning) i forbindelse med mistanke om mitokondriemyopati.(unn.no 21.4.2009 ).)

(Anm: The effects of statin medications on aerobic exercise capacity and training adaptations. The incidence of myopathy increases dramatically in statin users who also exercise, likely limiting the positive impact of this lifesaving medication. New evidence also indicates that statin use can directly compromise aerobic exercise capacity; however, we are just beginning to understand the interactions of statins with exercise training and adaptations. (…) Sports Med. 2014 Nov;44(11):1519-30.)

- Mellom ti og tyve prosent får milde, men ubehagelige muskelsmerter som følge av medisinen

Kan kutte bivirkninger for tusener av nordmenn
vg.no 22.6.2014
Ny norsk forskning kan ha løst gåten bak alvorlige bivirkninger

En del av dem som går på kolesterolsenkende medisin, får alvorlige - i verste fall dødelige - bivirkninger. Ny forskning ved Universitetet i Oslo kan bidra til å løse gåten. (...)

Statinene påstås generelt å gi lite bivirkninger, men mellom ti og tyve prosent får milde, men ubehagelige muskelsmerter som følge av medisinen. Symptomene kan arte seg som ømhet og stølhet i musklene, kanskje også som influensalignende symptomer.

En mindre andel får også langt mer alvorlige muskelbivirkninger, såkalt rabdomyolyse: En tilstand med akutt ødeleggelse av store mengder muskelceller. Akutt nyresvikt er en vanlig komplikasjon som følger med, og tilstanden kan i verste fall være dødelig. (...)

Forskerne fant blant annet at statinene har effekt på et spesielt enzym, legumain, som kan spille en viktig rolle knyttet til celleoverlevelse og celledød.

- Funnet kan bidra til å forklare hvorfor enkelte opplever akutt muskelcelledød ved bruk av statiner, forklarer Smith. (...)

PS: Statiner kan også gi andre bivirkninger enn muskelplager, som noe økt risiko for diabetes, glemsomhet og forvirring, samt mageplager som forstoppelse eller diaré.

(Anm: Simvastatin enhances human osteoblast proliferation involved in mitochondrial energy generation. Eur J Pharmacol. 2013 Jun 11 (mintankesmie.no).)

(Anm: Muskelsykdom (myopati) (nevro.legehandboka.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

(Anm: Understanding mitochondrial complex I assembly in health and disease. Biochim Biophys Acta. 2012 Jun;1817(6):851-62. Epub 2011 Sep 2.)

(Anm: Exercise increases mitochondrial complex I activity and DRP1 expression in the brains of aged mice. Abstract. Exercise is known to have numerous beneficial effects. Recent studies indicate that exercise improves mitochondrial energetics not only in skeletal muscle but also in other tissues. (…) Our results suggest that exercise training in old mice can improve brain mitochondrial function through effects on electron transport chain function and mitochondrial dynamics without increasing mitochondrial biogenesis. Exp Gerontol. 2017 Jan 17. pii: S0531-5565(16)30505-8. [Epub ahead of print].)

(Anm: Exercise prevents cellular aging by boosting mitochondria (medicalnewstoday.com 8.3.2017).)

(Anm: Trening er best for å redusere tilbakefall av brystkreft. Exercise is best for reducing breast cancer recurrence. The research was conducted by Dr. Ellen Warner, of the Sunnybrook Health Sciences Centre in Canada, in collaboration with coauthor Dr. Julia Hamer, and the findings were published in the Canadian Medical Association Journal (CMAJ). (medicalnewstoday.com 22.2.2017).)

(Anm: Selective inhibition of deactivated mitochondrial complex I by biguanides. Biochemistry. 2015 Feb 26. [Epub ahead of print].)

(Anm: Exercise increases mitochondrial complex I activity and DRP1 expression in the brains of aged mice. Abstract. Exercise is known to have numerous beneficial effects. Recent studies indicate that exercise improves mitochondrial energetics not only in skeletal muscle but also in other tissues. (…) Our results suggest that exercise training in old mice can improve brain mitochondrial function through effects on electron transport chain function and mitochondrial dynamics without increasing mitochondrial biogenesis. Exp Gerontol. 2017 Jan 17. pii: S0531-5565(16)30505-8. [Epub ahead of print].)

(Anm: Exercise prevents cellular aging by boosting mitochondria (medicalnewstoday.com 8.3.2017).)

(Anm: Trening er best for å redusere tilbakefall av brystkreft. Exercise is best for reducing breast cancer recurrence. The research was conducted by Dr. Ellen Warner, of the Sunnybrook Health Sciences Centre in Canada, in collaboration with coauthor Dr. Julia Hamer, and the findings were published in the Canadian Medical Association Journal (CMAJ). (medicalnewstoday.com 22.2.2017).)

- Nytten ved å bruke statiner for lisensiert indikasjon oppveier risikoen hos de fleste pasienter

Benefits of statins outweigh risks, says medicines regulator’ (Nytte oppveier risiko for statiner, sier legemiddelkontroll)
theguardian.com 30.5.2014
MHRA says evidence from clinical trials shows statins can save lives by reducing risk of heart attacks and need for surgery (…)

MHRAs nye oversikt over bevis erkjenner at statiner ", som alle legemidler", kan forårsake bivirkninger hos noen mennesker - stort sett milde og oftest muskelrelatert - men sier at de fleste bør fortsette å ta legemidlene. (The MHRA's new overview of evidence recognises statins, "like all medicines", can cause side effects in some people – mostly mild and most frequently muscle-related – but says most people should continue to take the drugs.)

De minner forskrivere om å råde pasienter til å søke rask legehjelp dersom de opplever muskelproblemer når de tar legemidlet. For noen pasienter kan avslutning av behandling være hensiktsmessig. Dersom behandlingen med statiner må fortsette til tross for muskelproblemer bør forskrivere vurdere å bruke en lavere statindose eller bytte til et annet statin, er rådet. (It reminds prescribers to advise patients to seek prompt medical attention if they experience muscle problems while on the drugs. For some patients stopping statin treatment may be appropriate. If statin treatment must be continued despite the muscle problems, prescribers should consider using a lower statin dose or switching to a different statin, the advice says.)

"Nytten ved å bruke statiner for lisensiert indikasjon oppveier risikoen hos de fleste pasienter", er det anført. Men "potensiell nytte og skader" må vurderes i hvert enkelt tilfelle. (…) ("The benefits of using any statin in its licensed indication outweigh the risks in most patients", it says. But the "potential benefits and harms" must be considered in each case.)

(Anm: Drug regulator advises patients to keep taking statins BMJ 2014;348:g3671  (3 June 2014).)

(Anm: Heart attacks could be reduced by rethinking the way we prescribe statins (medicalnewstoday.com 11.3.2016).)

- Statiner for alle over 50?

Statins may lead to decline in physical activity among the elderly, researchers warn (Statiner kan føre til redusert i fysisk aktivitet blant eldre, advarer forskere )
pulsetoday.co.uk 10.6.2014
Elderly men who take statins tend to take part in less physical activity than men the same age who do not take them, which could be related to muscle problems brought on as a side effect of the cholesterol-lowering drugs, US researchers have concluded.

In a study published in JAMA Internal Medicine, he researchers looked at activity levels in a seven-year study of over 3,000 men aged 65 years or older, of whom around a quarter were taking statins at baseline.

After taking into account differences in medical history and other potential confounding factors, they found new users of statins had a significantly faster decline in their physical activity over time than never-users – with their self-reported activity on the PASE (Physical Activity Scale for the Elderly) falling by an extra 0.9 points each year, on average.  (…)

(Anm: Statins and Physical Activity in Older Men The Osteoporotic Fractures in Men Study ONLINE FIRST. JAMA Intern Med. 201|4 (Published online June 09, 2014.) http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1878470

Adverse effects of statins Uheldige effekter av statiner (Uheldige effekter av statiner)
Editorial
BMJ 2014;348:g3306 (Published 15 May 2014)
The BMJ and authors withdraw statements suggesting that adverse events occur in 18-20% of patients

In October last year we published an article by John Abramson and colleagues that questioned the evidence behind new proposals to extend the routine use of statins to people at low risk of cardiovascular disease.1 Abramson and colleagues set out to reanalyse data from the Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration. Their contention was that the benefits of statins in low risk people were less than has been claimed and the risks greater. (...)

This editorial aims to alert readers, the media, and the public to the withdrawal of these statements so that patients who could benefit from statins are not wrongly deterred from starting or continuing treatment because of exaggerated concerns over side effects. (...)

The true incidence of adverse events from use of statins in people at low risk continues to be disputed. Data compiled by the CTT Collaboration show that rates of adverse effects are similar in the active and the placebo arms in trials of statins. However, generalising from clinical trials to wider populations may be problematic because of patient selection; for example, exclusion of older patients, patients with co-morbid conditions or potential drug-drug interactions, and women. In addition, when compared with the full clinical study reports, published accounts of clinical trials in medical journals report only a minority of adverse events.4 Access to the full data from trials of statins would help determine the rates of serious adverse events in statin and control groups; although in their correction Abramson and colleagues say that this probably won’t help to determine the frequency of statin related events that are less than serious. (...)

(Anm: Editorials. Statins for people at low risk. Independent review of the trial data is an essential next step. BMJ 2015;351:h3908 (Published 21 July 2015).)

Correction
Should people at low risk of cardiovascular disease take a statin?

BMJ 2014;348:g3329 (Published 15 May 2014)
Correction to Should people at low risk of cardiovascular disease take a statin?

The conclusion and summary box of this Analysis article by Abramson and colleagues (BMJ 2013;347:f6123, doi:10.1136/bmj.f6123) stated that side effects of statins occur in about 18-20% of patients. The authors withdraw this statement. Although it was based on statements in the referenced observational study by Zhang and colleagues, that “the rate of reported statin-related events to statins was nearly 18%,”1 the article did not reflect necessary caveats and did not take sufficient account of the uncontrolled nature of the study. (…)

Uppgift om statiner dras tillbaka
lakemedelsvarlden.se 20.5.2014
Uppgifter om biverkningar av statiner som publicerats i British Medical Journal dras tillbaka.

I oktober 2013 publicerades två studier om blodfettssänkande statiner i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal, BMJ. Nu har delar av dessa dragits tillbaka eftersom redaktionsledningen anser att resultaten inte är tillförlitliga och att de överdriver risken med läkemedlen. (...)

Hon skriver i en kommenterade artikel att redaktörerna inte hade uppmärksammat detta och släppt igenom publiceringarna. Hon säger också till BBC att det än så länge inte är hela artiklarna som dras tillbaka utan de felaktiga siffrorna, men att en oberoende expertpanel ska granska hela studierna för att avgöra deras framtid. (...)

Statins for all over 50? No (Statiner for alle over 50: Nei)
Editor's Choice
BMJ 2013;347:f6412 (Published 23 October 2013)
A review of statins for primary prevention of cardiovascular disease could alter guidance for those with a 10 year risk of less than 10%. John Abramson and colleagues argue that statins have no overall health benefit in this population and that prescribing guidelines should not be broadened (...)

Should people at low risk of cardiovascular disease take a statin? (Bør mennesker med lav risiko for kardiovaskulær sykdom bruke statiner?)
BMJ 2013;347:f6123 (22 October 2013)
A review of statins for primary prevention of cardiovascular disease could alter guidance for those with a 10 year risk of less than 10%. John Abramson and colleagues argue that statins have no overall health benefit in this population and that prescribing guidelines should not be broadened (...)

Statins: Is It Really Time to Reassess Benefits and Risks? (Statiner: Er det i virkeligheten på tide at man revurderer nytte og risiko?)
Allison B. Goldfine, M.D.
N Engl J Med 2012; 366:1752-1755 (May 10, 2012)
No drug provides health benefits without some degree of risk, and risk–benefit assessments require ongoing review as new data become available. This is certainly the case for the use of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors — statins — and the risk of new-onset diabetes.

Cardiovascular disease is the leading cause of illness and death in patients with type 2 diabetes. There is no doubt that for persons who have had an acute coronary syndrome or who have other risk factors for atherosclerotic coronary artery disease, statins effectively reduce the risks of death from any cause, death due to cardiovascular disease, fatal myocardial infarction, the need for revascularization, and stroke (see figure Effect of Statins on Cardiovascular Event Rates, According to Reduction in LDL Cholesterol of 1 Millimole per Liter.). Over a period of 4 years of statin use, a reduction of 1 mmol per liter (39 mg per deciliter) in the level of low-density lipoprotein (LDL) cholesterol translates into a 9% reduction in the risk of death from any cause among patients with diabetes and a 13% reduction among those without diabetes.1 Benefits are realized within the first year of use but increase over time. Few drugs have had such a dramatic effect on health outcomes. (...)

(Anm: Risk of hemorrhage with statins and stroke prevention drug combination. Two commonly used statins can increase the risk of hemorrhage when combined with dabigatran etexilate, a drug often used for preventing stroke in patients with atrial fibrillation, according to a study in CMAJ (Canadian Medical Association Journal). (medicalnewstoday.com 22.11.2016).)

- Pfizer i USA saksøkes av tusenvis

Pfizer i USA saksøkes av tusenvis
dagensmedisin.no 8.8.2014
1000 pasienter saksøker Pfizer i USA.

Kolesterolmedisinen Lipitor markedsføres av Pfizer, og er et av verdens mestselgende legemidler noensinne. 

Ifølge Reuters saksøker nå nær 1000 amerikanske pasienter selskapet.

Det var i 2012 at amerikanske legemiddelmyndigheter, FDA, advarte om at Lipitor og andre kolesterolsenkende medisiner, såkalte statiner, ble knyttet til hukommelsestap og en mindre forhøyet risiko for å utvikle diabetes.

Pfizer ble deretter saksøkt av flere som mener Pfizer fullt ut har vært klar over disse negative bivirkningene og at selskapet hadde plikt til å informere offentligheten om dette.

Nå er antallet søksmål steget fra 65 til nærmere 1000.

Ifølge Reuters avviser Pfizer beskyldningene. Rettsaken er planlagt i juli neste år. (…)

(Anm: Legemiddelerstatninger (søksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Folkemedisinen som kan gi deg hukommelsessvikt: - Blir framstilt som helt ufarlig. FETT BLOD: Lipider i blodet, fettstoffer, er essensielt, men for mye kan skade blodårene, føre til forkalkninger og øke risikoen for hjerte- karsykdom. Høyt kolesterol, høyt nivå av det dårlige LDL-kolesterolet, øker risikoen for åreforkalninger. Det er hvertfall den gjeldende teorien. Bivirkningene er underrapportert, mener ekspert. (dagbladet.no 2.3.2016).)

(Anm: Statin Therapy and Risk of Acute Memory Impairment. (…) Conclusions and Relevance: Both statin and nonstatin LLDs were strongly associated with acute memory loss in the first 30 days following exposure in users compared with nonusers but not when compared with each other. Thus, either all LLDs cause acute memory loss regardless of drug class or the association is the result of detection bias rather than a causal association. JAMA Intern Med. 2015 Jun 8. [Epub ahead of print].)

(Anm: 'Statins linked to acute memory loss - but are unlikely to cause it'.  (…) The results of the study reveal a nearly four-fold increase in the risk of developing acute memory loss in the 30 days immediately following the first use of a statin - as compared with non-users of lipid-lowering drugs.  The dose-response analysis also showed a statistically significant trend, the authors add. (medicalnewstoday.com 9.6.2015).)

- Statinuenigheten: For farlig eller verdt risikoen?

The Statin Controversy: Too Dangerous or Worth the Risk? (Statinuenigheten: For farlig eller verdt risikoen?)
ivanhoe.com 11.5.2012
(Ivanhoe Newswire) -- A meta-analysis of multiple trials has left the medical world and patients concerned about statins and whether or not their benefits are worth their potentially harmful side effects.

Statins are a class of drugs that lower the amount of LDL cholesterol in the body by blocking the enzyme in the liver that makes cholesterol. Recently, there have been several studies that linked the drugs to an increased risk for new-onset diabetes.

One such study was the JUPITER study (Justification for the Use of Statins in Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin; ClinicalTrials.gov number, NCT00239681). The study included 17,802 participants without diabetes that had LDL cholesterol levels below 3.4 mmol per liter and high-sensitivity C-reactive protein levels of 2.0 mg per liter or higher. It was revealed that the hazard ratio for newly diagnosed diabetes increased 25% in the Rosuvastatin group versus the placebo group. Despite this fact, the participants who had a low risk for cardiovascular events had important health improvements over the following period of approximately 2 years, with a hazard rate 44% lower than the placebo group for cardiovascular events. Rates for treated participants were lower for the key secondary outcomes as well: 54% for myocardial infarction, 48% for stroke, 46% for revascularization, and 20% for death from any cause. Other studies confirm this trend in diabetes risk increase; a meta-analysis of six statin trials that included 57,593 participants showed a 13% increase in relative risk, and another meta-analysis of 13 randomized statin trials with 91,140 participants showed an odds ratio of 1.09 for a new diagnosis of diabetes.

The meta-analysis suggests a strong correlation between the risk of diabetes and the use of statins, but also raises an important question: should the risk of diabetes and the risk of cardiovascular events be weighted in a similar manner? 255 patients were treated with statins for 4 years, which resulted in one additional case of diabetes. Given the fact that statins are used by approximately 24 million Americans, the population-attributable risk for diabetes is considerably large. The good news is that 5.4 cardiovascular events out of 255 patients were prevented, and this must be considered in context with the negative findings. (...)

(Anm: Meta-analysis of side effects of statins shows need for trial transparency. BMJ 2014;348:g2940 (Published 29 April 2014).)

(Anm: Crestor (rosuvastatin) (dailymed.nlm.nih.gov).)

- Vi anbefaler derfor sterkt å først prøve trening som terapi – det er gratis, gir overskudd og er uten bivirkninger!

Medikamenter som kan bremse treningseffekten
dn.no 22.4.2013
Kolesterolsenkende medisiner - eller trening? spør forsker Natale Rolim i ukens blogg.

- Vi anbefaler å prøve trening først som terapi. (...)

Men hva hvis trening ikke er nok? Noen ganger må pasienter med metabolsk syndrom behandles med medisiner i tillegg. Statiner er det hyppigst foreskrevne legemiddelet i verden, og bidrar til å senke kolesterolet. Denne måneden ble det publisert en artikkel i Journal of American College of Cardiology om effekten av statinbehandling versus trening i forhold til forbedring av hjertehelse, og resultatene er interessante. En gruppe overvektige utførte et veiledet treningsprogram bestående av 45 minutters gange eller lett jogging på tredemølle 5 dager i uken i 12 uker. En annen gruppe gjorde en kombinasjon av trening og medikamentell behandling med statiner. Statiner viste seg faktisk å bremse effekten av trening i denne siste gruppen.

Noe annet som er interessant, er at statiner i tillegg har vist seg å øke risikoen for muskelskade under trening. En studie av Sinzinger og kolleger (2004) fulgte 22 profesjonelle idrettsutøvere over 8 år. På grunn av familiehistorie med for høyt kolesterolnivå ble disse forsøksvis behandlet med statiner medikamentelt. Resultatene av analysene viste at bare 20 % av utøverne tålte denne behandlingen uten bivirkninger – blant annet var risikoen for muskelskader forhøyet.

Kolesterolsenkende medisiner hjelper mange pasienter, men det er altså verdt å tenke på at det ikke er uten bivirkninger. Vi anbefaler derfor sterkt å først prøve trening som terapi – det er gratis, gir overskudd og er uten bivirkninger! (...)

(Anm: Genes causing high cholesterol are less common than previously thought. (medicalnewstoday.com 4.4.2016).)

- Pasienter på kolesterolsenkende medisiner spiser mer

Pasienter på kolesterolsenkende medisiner spiser mer
nhi.no 1.5.2014
De siste tiårene har amerikanske statinbrukere økt kaloriinntaket, fettinntaket og KMI. Forskere er redde for at kostholdsgrep og livsstil blir vektlagt mindre, i takt med at populariteten av den kolesterolsenkende medisinen øker. (...)

Ingen økning blant ikke-brukerne
Statinbrukere hadde også et betydelig lavere fettinntak i 1999-2000, enn de hadde 10 år senere. (71.7 vs 81.2 gram per dag). Fettinntaket økte med 14.4 prosent blant statinbrukere, men forble det samme blant ikke-brukere. KMI - kroppsmasseindeks økte også mer blant statinbrukere.
Forfatterne konkluderer med at kalori- og fettinntak har økt blant statinbrukere over tid. Dette gjaldt ikke for de som ikke brukte statiner. Økningen i KMI var også raskere for statinbrukerne.

Bekymringsverdig
De nasjonale retningslinjene for behandling av høyt kolesterol i USA, har konsekvent anbefalt kostholdsgrep som nøkkelen til behandling av høyt kolesterol. Siden 2001 har disse retningslinjene også angitt at statiner er mer effektive enn andre medisiner mot høyt kolesterol. Bruk av statiner har økt kraftig (i USA) gjennom de siste 25 årene. Kaloriinntaket blant amerikanerne økte også kraftig, helt til det nådde et platå i 1999-2000. I denne perioden inntok statinbrukerne færre kalorier og mindre fett enn de som ikke brukte disse medisinene - som forventet hos personer som forsøker å få kontroll på kolesterolnivå og vekt, skriver forfatterne.

Ettersom en sentral del av behandling av høyt kolesterol innebærer å forebygge vektøkning, er det økte kaloriinntaket og den økte vekten bekymringsfull. (...)

- Med andre ord må 130 mennesker ta statiner ett år for å forhindre bare ett uønsket helseutkomme, og 500 mennesker må ta dem for å forhindre ett enkelt dødsfall. "Straks du kommer ned på svært lave risikonivåer er nytten svært liten," innrømmer Baigent

The Stats on Statins: Should Healthy Adults Over 50 Take Them? (Ståa for statiner: Bør friske voksne over 50 ta dem)
scientificamerican.com 22.5.2012
Selv om en metaanalyse for statiner foreslår at friske mennesker over 50 år bør ta kolesterolsenkende legemidler som forebyggende argumenterer enkelte forskere for at nytten ikke oppveier risikoen. (Although a meta-analysis of statins suggests that healthy people over 50 take cholesterol-lowering drugs as a preventative measure, some researchers argue the benefits may not outweigh the risks)

Everyone over 50 should take statins to lower their cholesterol, an editorial argued last week in The Lancet. The piece based its recommendation on a meta-analysis of 27 clinical trials published in the same issue that concluded statins significantly reduce the risk of heart attacks and other cardiovascular events in healthy people without posing substantial risks. Subsequent articles heralding the meta-analysis's findings were published in the Guardian, Forbes and the U.K. Telegraph. But based on the numbers, many experts still aren't convinced that the drugs' benefits outweigh their risks.

There's no question that statins save lives when they are prescribed to people with cardiovascular disease. But whether the drugs should also be given to healthy people who do not have high cholesterol or other cardiovascular risk factors has been a long-standing and controversial question. One large clinical trial known as JUPITER reported in 2008 that rosuvastatin (Crestor) lowers the risk of heart attacks and other events by 44 percent in healthy subjects but experts have since raised questions about its methodology in part because the trial was stopped early, which might have created the effect of overestimating the drug's benefits. The current meta-analysis was designed to help put the issue to rest. "Our aim was to bring together all the available evidence," explains co-author Colin Baigent, an epidemiologist at the University of Oxford in England.

After pooling the results of 27 trials involving 165,149 people, the meta-analysis reported that people are 21 percent less likely to suffer a serious vascular event such as a heart attack, stroke or bypass surgery after their cholesterol drops by the amount that might be expected after taking statins for a year than are similar people who do not take the pills. But such outcomes are rare in healthy individuals anyway, so the risk reduction actually translated to a small clinical benefit—reducing the overall risk from 4.04 percent to 3.27 percent per year, a difference of 0.77 percent.

Med andre ord må 130 mennesker ta statiner ett år for å forhindre bare ett uønsket helseutkomme, og 500 mennesker må ta dem for å forhindre ett enkelt dødsfall. "Straks du kommer ned på svært lave risikonivåer er nytten svært liten," innrømmer Baigent. (...) (In other words, approximately 130 people need to take statins for a year to prevent just one unwanted health outcome, and 500 people have to take them to prevent a single death. "Once you get down to very low levels of risk, the benefits are very small," Baigent admits.)

Experts also raise questions about the subjects included in the meta-analysis. Although the review was supposedly designed to assess the effects of statins in people at low risk of vascular disease, 60 percent of its participants in fact already had vascular disease. "Why combine people who have heart disease with people who don't? It's really misleading," says Kausik Ray, a cardiologist at Saint George's University of London. (...)

(Anm: Statins for all by the age of 50 years? Lancet 2012 (Early Online Publication, 17 May 2012).)

(Anm: The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. The Lancet, Early Online Publication, 17 May 2012.)

(Anm: Crestor (rosuvastatin) (dailymed.nlm.nih.gov).)

Guide: Se din gevinst ved kolesterolpiller
bt.dk 5.9.2012
Et nyt dansk studie viser, at langt de fleste danskere med et dagligt indtag af kolesterolmedicin kan forvente at forlænge deres liv med fire til seks eksta måneder. (...)

Spiser du dagligt kolesterolmedicin, kan du halvere din risiko for at dø af en hjerte-kar-sygdom. Det lyder af meget, men i virkeligheden betyder det oftest fire-seks måneder ekstra at leve i. Det viser et nyt dansk studie fra Aarhus Universitet, som er offentliggjort i ’European Journal of Preventive Cardiology’. (...)

Så lille er gevinsten ved pillerne
Så slemme er bivirkningerne ved kolesterolmedicin

bt.dk 7.5.2012
Al medicin virker på to måder. Den kan helbrede sygdom, og den kan give bivirkninger.

562.707 danskere tager dagligt en kolesterolpille. Så sent som i marts måned advarede de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA om bivirkninger af pillerne som muskelsmerter og hukommelsesbesvær.

Desuden giver pillerne en minimalt øget risiko for diabetes, viser et nyt studie, der netop er offentliggjort i ’The New England Journal of Medicine’. Ifølge formanden for Praktiserende Lægers Organisation, Henrik Dibbern, har kolesterolpillerne mange uhensigtsmæssige bivirkninger.

- 1 ud af 100 vil opleve bivirkninger som muskelsmerter og -skader, der for især ældre mennesker kan hæmme dem i hverdagen, siger han.

Netdoktor.dk: Sådan føles det at have forhøjet kolestorol

Pillerne redder liv
Kolesterolpillerne redder mange liv, mener professor og overlæge på Herlev Universitetshospital Børge Nordestgaard. Hvis man oplever bivirkninger af medicinen, skal man droppe statinerne, men det er kun meget få, der oplever reelle bivirkninger.

- Jeg vil ikke negligere patienternes oplevelser med bivirkninger, men det er vigtigt at skelne mellem, om bivirkningerne skyldes medicinen, eller om folk tror, de skyldes medicinen. Store undersøgelser viser, at 15 pct. af alle medicinerede oplever bivirkninger. Men det gælder både dem, der får medicin, og dem, der får placebo-medicin som f.eks. kalktabletter, siger han. (...)

Vær aktiv og drop rygningen
BT har talt med flere danskere, der har droppet medicinen pga. de uønskede sideeffekter. Nogle af dem uden at konsultere deres læge først. Men lægen skal altid tages med på råd, før medicinen lægges på hylden, siger Hjerteforeningens forskningschef Gorm Jensen.

- Oplever man muskelproblemer, ømhed eller muskelbetændelse, skal man selvfølgelig ikke tage medicinen. Men i stedet være mere aktiv med motion, kost, vægttab og droppe rygning. (...)

Forskare ifrågasätter riktlinjer om statiner
dagensmedicin.se 18.5.2012
Statinbehandling kan göra nytta hos fler personer utan tidigare hjärt-kärlsjukdom. Det kommer forskare fram till i en ny analys i tidskriften Lancet.

Hos tidigare hjärtfriska individer begränsar i dag europeiska och amerikanska riktlinjer behandling med statinläkemedel till dem med minst 20 procent risk att drabbas av allvarliga hjärt-kärlhändelser inom en 10-årsperiod.

Men det ifrågasätts nu av forskare inom nätverket Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration. I en metaanalys drar de slutsatsen att nyttan med behandling är stor även hos individer med lägre risk.

Till grund för analysen ligger 27 studier med 175 000 deltagare och en uppföljningstid på runt fem år i median. (...)

(Anm: The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. The Lancet, Early Online Publication, 17 May 2012.)

Benefits of Widespread Statin Use Outweigh Risks: Study (Nytte av utbredt bruk av statiner oppveier risiko: studie)
news.yahoo.com 17.5.2012
THURSDAY, May 17 (HealthDay News) -- Statins -- commonly used cholesterol-lowering drugs -- can significantly lower the risk for heart disease in people with no history of vascular disease, according to a new study.

Researchers from the University of Oxford in England found the medication reduced the risk of major heart-related problems, such as hearts attacks and strokes, in men and women of all ages with heart disease -- as well as those with no previous history of the condition -- by about 20 percent. (...)

For their study, researchers examined 27 randomized trials involving 175,000 people. They investigated the effects of lowering LDL cholesterol with statins by grouping the patients into risk categories and comparing results. The researchers specifically explored whether statins were used and, if so, the intensity of the patients' therapy.

The study revealed that statins reduced the risk of serious vascular events by 21 percent in each of the five risk groups the researchers identified, including those at lowest risk for vascular disease.

The study was published online Wednesday in The Lancet. (...)

(Anm: The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. The Lancet, Early Online Publication, 17 May 2012.)

- Gjør statiner det vanskelig å trene?

The Nuclear Orphan Receptor NR4A1 is Involved in the Apoptotic Pathway Induced by LPS and Simvastatin in RAW 264.7 Macrophages.
Immune Netw. 2014 Apr;14(2):116-22.
Epub 2014 Apr 21.
Abstract Macrophage death plays a role in several physiological and inflammatory pathologies such as sepsis and arthritis. In our previous work, we showed that simvastatin triggers cell death in LPS-activated RAW 264.7 mouse macrophage cells through both caspase-dependent and independent apoptotic pathways. Here, we show that the nuclear orphan receptor NR4A1 is involved in a caspase-independent apoptotic process induced by LPS and simvastatin. Simvastatin-induced NR4A1 expression in RAW 264.7 macrophages and ectopic expression of a dominant-negative mutant form of NR4A1 effectively suppressed both DNA fragmentation and the disruption of mitochondrial membrane potential (MMP) during LPS- and simvastatin-induced apoptosis. Furthermore, apoptosis was accompanied by Bcl-2-associated X protein (Bax) translocation to the mitochondria. Our findings suggest that NR4A1 expression and mitochondrial translocation of Bax are related to simvastatin-induced apoptosis in LPS-activated RAW 264.7 macrophages. (...)

(Anm: Statins and brain dysfunction in intensive care. Severe critical illness, the leading medical causes of which are sepsis and acute respiratory distress syndrome, is often complicated by acute brain dysfunction, which is mainly characterised by changes in consciousness (ranging from delirium to coma) and various electrophysiological changes. Lancet Respir Med. 2016 Jan 28. pii: S2213-2600(16)00028-X.)

(Anm: Delirium is associated with 5-fold increased mortality in acute cardiac patients. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: MITOCHONDRIAL FUNCTION IN SEPSIS. Shock. 2016 Mar;45(3):271-281.)

(Anm: Cause of immune system paralysis in sepsis identified. New insights into how the immune system can malfunction during sepsis are reported in a paper published online in Nature Immunology. The study demonstrates a new approach for reversing the paralysis of the immune system that characterizes the late stages of sepsis. (…) The team was also able to restore metabolic activity and responsiveness in white blood cells from patients with fungal sepsis by treating them with interferon-γ - a factor released by normal white blood cells responding in a healthy way. (medicalnewstoday.com 7.3.2016).)

Simvastatin impairs ADP-stimulated respiration and increases mitochondrial oxidative stress in primary human skeletal myotubes (Simvastatin svekker ADP-stimulert respirasjon og øker mitokondrielt oksydativt stress i primære menneskelige skjelett myotuber)
Free Radic Biol Med. 2012 Jan 1;52(1):198-207. Epub 2011 Oct 25.
Abstract Statins, the widely prescribed cholesterol-lowering drugs for the treatment of cardiovascular disease, cause adverse skeletal muscle side effects ranging from fatigue to fatal rhabdomyolysis. The purpose of this study was to determine the effects of simvastatin on mitochondrial respiration, oxidative stress, and cell death in differentiated primary human skeletal muscle cells (i.e., myotubes). Simvastatin induced a dose-dependent decrease in viability of proliferating and differentiating primary human muscle precursor cells, and a similar dose-dependent effect was noted in differentiated myoblasts and myotubes. Additionally, there were decreases in myotube number and size following 48 h of simvastatin treatment (5 μM). In permeabilized myotubes, maximal ADP-stimulated oxygen consumption, supported by palmitoylcarnitine+malate (PCM, complex I and II substrates) and glutamate+malate (GM, complex I substrates), was 32-37% lower (P<0.05) in simvastatin-treated (5 μM) vs control myotubes, providing evidence of impaired respiration at complex I. Mitochondrial superoxide and hydrogen peroxide generation were significantly greater in the simvastatin-treated human skeletal myotube cultures compared to control. In addition, simvastatin markedly increased protein levels of Bax (proapoptotic, +53%) and Bcl-2 (antiapoptotic, +100%, P<0.05), mitochondrial PTP opening (+44%, P<0.05), and TUNEL-positive nuclei in human skeletal myotubes, demonstrating up-regulation of mitochondrial-mediated myonuclear apoptotic mechanisms. These data demonstrate that simvastatin induces myotube atrophy and cell loss associated with impaired ADP-stimulated maximal mitochondrial respiratory capacity, mitochondrial oxidative stress, and apoptosis in primary human skeletal myotubes, suggesting that mitochondrial dysfunction may underlie human statin-induced myopathy. (...)

(Anm: Simvastatin enhances human osteoblast proliferation involved in mitochondrial energy generation. Eur J Pharmacol. 2013 Jun 11 (mintankesmie.no).)

(Anm: Muskelsykdom (myopati) (nevro.legehandboka.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

(Anm: Understanding mitochondrial complex I assembly in health and disease. Biochim Biophys Acta. 2012 Jun;1817(6):851-62. Epub 2011 Sep 2.)

(Anm: Selective inhibition of deactivated mitochondrial complex I by biguanides. Biochemistry. 2015 Feb 26. [Epub ahead of print].)

Do Statins Make It Tough to Exercise? (Gjør statiner det vanskelig å trene?)
well.blogs.nytimes.com 14.3.2012
Can a statin ruin your workout?
For years, physicians and scientists have been aware that statins, the most widely prescribed drugs in the world, can cause muscle aches and fatigue in some patients. What many people don’t know is that these side effects are especially pronounced in people who exercise. (...)

To learn more about the effect statins have on exercising muscles, scientists in Strasbourg, France, recently gave the cholesterol-lowering drug Lipitor to a group of rats for two weeks, while a separate control group was not medicated. Some of the rats from both groups ran on little treadmills until they were exhausted.

It was immediately obvious that the medicated animals couldn’t run as far. They became exhausted much earlier than the rats that had not been given statins.

The differences were even more striking at a cellular level. When the scientists studied muscle tissues, they found that oxidative stress, a measure of possible cell damage, was increased by 60 percent in sedentary animals receiving statins, compared with the unmedicated control group.

The effect was magnified in the runners, whose cells showed 226 percent more oxidative stress than exercising animals that had not been given statins. (...)

Statins’ safety has come under considerable scrutiny in recent weeks. Last month, the Food and Drug Administration added safety alerts to prescribing information for statins, warning of risks for memory loss and diabetes, as well as muscle pain. (Read more about those concerns here.) (...)

(Anm: Simvastatin impairs exercise training adaptations. J Am Coll Cardiol. 2013 Aug 20;62(8):709-14. Epub 2013 Apr 10.)

Advarer mot kolesterolmedisiner
vg.no 5.3.2012
Mulige bivirkninger: Hukommelsestap, diabetes og muskelsmerter (...)

I 2011 fikk 500000 nordmenn kolesteroldempende medisiner som inneholder statiner. (...)

- Statiner forårsaker utmattelse

Derfor bliver du sløv:
Kolesterol-medicinen gør dig træt

b.dk 3.7.2012
Ny forskning viser, at kolesterolsænkende piller kan give dig træthed og nedsat energi. Her ser vi nærmere på undersøgelsen og giver dig råd til, hvad du kan gøre.

Manglende energi, træthed og en mathedsfølelse i hele kroppen. Det er ifølge en ny undersøgelse helt almindelige bivirkninger for de næsten 600.000 danskere, der hvert år indløser en recept på kolesterolsænkende medicin. (...)

Slapp og sliten av statiner?
nhi.no 14.6.2012
Forskere anslår at 15 prosent av de som bruker statiner, opplever mer slitenhet generelt eller i forbindelse med trening, på grunn av medisinene.

Ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i Archives of Internal Medicine i juni 20121, kan bruk av kolesterolsenkende statiner tappe deg for energi.
Forskerne mener at den potensielle bivirkningen særlig rammer kvinner.

Særlig sterk effekt hos kvinner
Forfatterne brukte data fra en tidligerer studie, der mer enn 1000 menn og kvinner ble tilfeldig utvalgt til å bruke enten statinet simvastatin 20 mg (Simvastatin, Zocor) eller statinet pravastatin 40 mg (Pravastatin, Pravachol), eller placebo i seks måneder.

Funnene antyder at ca. 15 prosent av statinbrukerne følte seg mer slitne generelt eller i forbindelse med trening. Begge statin-typene ga denne effekten sammenlignet med placebo-gruppen, og den var særlig sterk hos kvinner.

Forskerne anslår at fire av ti kvinner som bruker simvastatin eller pravastatin, får mindre energi eller føler seg mer trette når de trener, på grunn av medisinen. Disse funnene kan være nyttig å kjenne til, ettersom energi og funksjonsnivå er viktig for å føle seg bra. Forskerne anbefaler at det bør gjøres langtidsstudier, hvis statiner skal anbefales til bruk av yngre personer. Det er også viktig at leger er oppmerksomme på tilbakemeldinger fra pasienter som bruker statiner, og som oppgir anstrengelsesutløst utmattelse eller redusert energinivå. (...)

(Anm: Do statins drain your energy? (reuters.com 11.6.2012).)

(Anm: Simvastatin impairs exercise training adaptations. J Am Coll Cardiol. 2013 Aug 20;62(8):709-14. Epub 2013 Apr 10.)

(Anm: Effects of Statins on Energy and Fatigue With Exertion: Results From a Randomized Controlled Trial. Arch Intern Med. 2012;():1-2.)

Statins shown to cause fatigue (Statiner vist å forårsake utmattelse)
worldpharmanews.com 12.6.2012
In a study of more than 1,000 adults, researchers at the University of California, San Diego, found that individuals taking cholesterol-lowering statin drugs are more likely than non-users to experience decreased energy, fatigue upon exertion, or both. The researchers suggest that these findings should be taken into account by doctors when weighing risk versus benefit in prescribing statins.

Statin drugs are among the best selling and most widely used prescription drugs on the market. Recently, increasing attention has focused on statins' side effects, particularly their effect on exercise. While some patients have reported fatigue or exercise intolerance when placed on statins, randomized trials had not previously addressed occurrence of fatigue-with-exertion or impaired energy in patients on statins relative to placebo.

In the June 11 issue of Archives of Internal Medicine Beatrice Golomb, MD, PhD, associate professor of medicine at UC San Diego School of Medicine, and colleagues present randomized trial data which show that these side effects were significantly greater in persons placed on statins than those on a placebo. (...)

(Anm: Effects of Statins on Energy and Fatigue With Exertion: Results From a Randomized Controlled Trial. Arch Intern Med. 2012;():1-2.)

(Anm: Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME). (mintankesmie.no).)

(Anm: Chronic Fatigue Syndrome Causes and Treatment (webmd.com 1.6.2016).)

(Anm: Nøkkelen til kronisk utmattelsessyndrom sitter i tarmen, ikke hodet. (Key to chronic fatigue syndrome is in your gut, not head.) (mediarelations.cornell.edu 27.6.2016).)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft. Likevel forblir data motstridende og ingen konklusjoner er trukket.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (...) On the other hand, fluoxetine intake has been associated with increased cancer risk.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, demens avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (...) SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Infektioner er forbundet med selvmord. Svære infektioner er forbundet med øget risiko for selvmord, viser ny dansk undersøgelse. (…) Reaktioner i hjernen kan være en del af forklaringen på forbindelsen mellem selvmord og infektion, konkluderer forskerne. (videnskab.dk 10.8.2016).)

(Anm: Insight into cancer cells' abnormal behavior. Scientists at Lancaster University have shed light on the metabolic switch observed in abnormal cells like cancer. The change in cellular energy metabolism is a hallmark of many diseases as cells change from healthy to abnormal metabolic states. (medicalexpress.com 4.8.2016).)

(Anm: Denne studiegjennomgangen tar for seg de baner (veier) som kan forklare mitokondrielle dysfunksjoner ved ME / CFS. (This paper reviews the pathways that may explain mitochondrial dysfunctions in ME/cfs (Denne artikkelen tar for seg de baner (veier) som kan forklare mitokondrielle dysfunksjoner ved ME / CFS). Metab Brain Dis. 2014 Mar;29(1):19-36. Epub 2013 Sep 10.)

(Anm: Simvastatin impairs exercise training adaptations. J Am Coll Cardiol. 2013 Aug 20;62(8):709-14. Epub 2013 Apr 10.)

- Behandling med statiner kan avsluttes når sykdommen er uhelbredelig, rapporterer studie

Statin Use Can Stop When Illness Is Terminal, Study Reports (Behandling med statiner kan avsluttes når sykdommen er uhelbredelig, rapporterer studie)
JAMA 2014 (May 30, 2014)
Patients whose life expectancy is less than a year can safely stop using statins, a new study reports.

Discontinuing statin use in patients with late-stage cancer or other terminal illnesses isn’t harmful and may help improve patients’ quality of life, according to new research.

Data presented today at the American Society for Clinical Oncology’s annual meeting in Chicago show that ending statin use in patients with advanced diseases appears to offer several benefits. The study’s lead author, Jean Kutner, MD, MSPH, of the University of Colorado Cancer Center in Aurora, called research on when to stop preventive medications “a new line of investigation. (...)

(Anm: Patients with terminal illnesses benefit from stopping statins (medicalnewstoday.com 3.6.2014).)

- Legemidlers mitokondrielle giftighet

[Mitochondrial toxicity of drugs].
Med Monatsschr Pharm. 2012 Dec;35(12):445-56.
Abstract Considering the complexity of mitochondria, it is not surprising that the pathogenesis of adverse drug events often develop on drug-induced mitochondrial injury. Drug induced mitochondrial toxicity can occur through several mechanisms, such as depletion of mtDNA (e.g. NRTI), inhibition of fatty acid beta-oxidation (e.g. valproic acid), opening of the mitochondrial permeability transition pore (e.g. anthracyclines), formation of mitochondrial oxidative stress and depletion of mitochondrial glutathione pool (e.g. acetaminophen), uncoupling of electron transport from ATP synthesis (e.g. tamoxifen) and inhibition of mitochondrial electron transport chain complexes (e.g. simvastatin). This review focuses on the mitochondrial toxicity of drugs in general and explains the practical relevance of these adverse drug events according to specific drugs (metformin, statins, acetaminophen, valproic acid). Furthermore the significance of mitotropic micronutrients such as coenzyme Q10, L-carnitine and glutathione in the prevention and management ofdrug-induced mitochondrial injury is discussed. (...)

(Anm: Simvastatin impairs exercise training adaptations. J Am Coll Cardiol. 2013 Aug 20;62(8):709-14. Epub 2013 Apr 10.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

(Anm: Is Coenzyme Q10 Effective in Statin Myopathy? Atherosclerosis 2015 Feb. - During 8 weeks of treatment, CoQ10 had no effect on muscle symptoms. (NEJM 2017 (January 27, 2015).)

(Anm: Coenzyme Q10 protects against statin-induced myotoxicity in zebrafish larvae (Danio rerio). Environ Toxicol Pharmacol. 2017 Apr 1;52:150-160.)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

- Nedbryting (svekkelse) av blod-hjernebarrieren (BBB) er en tidlig biomarkør på menneskelig kognitiv dysfunksjon.

(Anm: Blood–brain barrier breakdown is an early biomarker of human cognitive dysfunction. Abstract Vascular contributions to cognitive impairment are increasingly recognized1-5 as shown by neuropathological6,7, neuroimaging4,8-11, and cerebrospinal fluid biomarker4,12 studies. Moreover, small vessel disease of the brain has been estimated to contribute to approximately 50% of all dementias worldwide, including those caused by Alzheimer's disease (AD)3,4,13. Nat Med. 2019 Feb;25(2):270-276.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

(Anm: Alzheimers sykdom: Kan en lekk blod-hjerne barriere (BBB) være involvert? (Alzheimer's disease: Could a leaky blood-brain barrier be involved? (…) "Blood-brain barrier leakage means that the brain has lost its protective means, the stability of brain cells is disrupted and the environment in which nerve cells interact becomes ill-conditioned. These mechanisms could eventually lead to dysfunction in the brain." The blood-brain barrier (BBB) separates the brain from circulating blood to keep brain tissue healthy. It is a collection of specialized cells and cellular components that line the walls of blood vessels in the brain and the rest of the central nervous system. The BBB controls the delivery of important nutrients, blocks substances that can harm the brain, and removes waste from the brain.) (medicalnewstoday.com 31.5.2016).)

(Anm: A journey into the brain: insight into how bacterial pathogens cross blood–brain barriers. The blood–brain barrier, which is one of the tightest barriers in the body, protects the brain from insults, such as infections. Indeed, only a few of the numerous blood-borne bacteria can cross the blood–brain barrier to cause meningitis. In this Review, we focus on invasive extracellular pathogens, such as Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, group B Streptococcus and Escherichia coli, to review the obstacles that bacteria have to overcome in order to invade the meninges from the bloodstream, and the specific skills they have developed to bypass the blood–brain barrier. The medical importance of understanding how these barriers can be circumvented is underlined by the fact that we need to improve drug delivery into the brain. Nature Reviews Microbiology 2017 (Published online 16 January 2017).)

(Anm: Serum-borne bioactivity caused by pulmonary multiwalled carbon nanotubes induces neuroinflammation via blood–brain barrier impairment. Significance. Inhaled particulates, such as multiwalled carbon nanotubes, can induce neuroinflammatory outcomes. The present study shows that acute neuroinflammation is dependent on the impairment of blood-brain barrier function. Pharmacologic restoration of blood-brain barrier integrity prevented the neuroinflammatory responses to pulmonary multiwalled carbon nanotube exposure. Circulating factors, including possibly thrombospondin-1, recapitulate inflammatory responses in cultured cerebrovascular endothelial cells, suggesting a mechanism for indirect systemic effects of inhaled nanoparticles.   PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017;114(10):2705–2710.)

(Anm: Leaky blood-brain barrier linked to Alzheimer's disease. Researchers using contrast-enhanced MRI have identified leakages in the blood-brain barrier (BBB) of people with early Alzheimer's disease (AD), according to a new study published online in the journal Radiology. The results suggest that increased BBB permeability may represent a key mechanism in the early stages of the disease. (medicalxpress.com 31.5.2016).)

(Anm: nevrotoksisk; Forårsake skade eller toksisitet av sentrale eller perifere nervesystemet (wikbio.com.no).)

(Anm: Disruption of brain-blood barrier might influence progression of Alzheimer's (medicalnewstoday.com 30.9.2015).)

(Anm: Brain's immune cells key to maintaining blood-brain barrier. New research shows that the cells responsible for protecting the brain from infection and inflammation are also responsible for repairing the system of defenses that separates the brain from the rest of the body. These findings have significant clinical implications because certain cardiovascular drugs could possibly impede the brain's ability to repair itself after a stroke or other injury. (medicalnewstoday.com 12.1.2016).)

(Anm: Neuroinflammation after intracerebral hemorrhage Front. Cell. Neurosci. 2014 (20 November 2014).)

- Statinbruk knyttet til raskere oppbygging av plakk

ADA: Statin Use Tied to Faster Plaque Buildup (Statinbruk knyttet til raskere oppbygging av plakk)
medpagetoday.com 11.6.2012
(...) Participants who were frequent statin users had significantly more coronary plaque advancement than those who were less frequent users (P<0.001), according to Aramesh Saremi, MD, from the Phoenix VA Health Care System in Arizona, and colleagues.

The results remained the same even after adjusting for age, duration of diabetes, hypertension, cardiovascular events, baseline coronary artery calcium, race and ethnicity, blood pressure, total cholesterol/high density lipoprotein cholesterol (HDL-C), and body mass index, Saremi's team reported here at the annual meeting of the American Diabetes Association.

But it would be a "horrible mistake" to infer that strict compliance with statin use is somehow causally associated with progression of atherosclerosis, warned Cam Patterson, MD, from the Center for Heart and Vascular Care at the University of North Carolina at Chapel Hill. Patterson, who was not involved in this study, added that such a conclusion is definitively a false one. (...)

- Statiner linket til katarakt

Statins Linked to Cataracts (Statiner linket til katarakt)
medpagetoday.com 19.9.2013
Statiner fjerner kolesterol fra blod, men de gjør det på bekostning av synet antyder en ny "score-matched study". (Statins clear cholesterol from the blood but they may do so at the risk of obstructing vision, a new propensity score-matched study suggested.)

In the primary analysis of 6,972 matched pairs of statin users and nonusers, those taking the cholesterol-lowering medication had a 9% increased risk of developing cataracts (95% CI 1.02-1.17), reported Ishak Mansi, MD, of the VA North Texas Health System at the University of Texas Southwestern in Dallas, and colleagues.

In a secondary subgroup analysis of 33,513 patients (6,113 on statins) who had no comorbidity, based on the Charlson comorbidity index, the use of statins remained significantly associated with cataracts (OR 1.27, 95% CI 1.15-1.40), according to the study published online in JAMA Ophthalmology. (...)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Very low levels of bad cholesterol well-tolerated in heart disease patients. Heart disease patients taking PCSK9 inhibitors to achieve very low levels of cholesterol do not experience an increase in adverse events, including memory impairment or nervous system disorders, but may have an increased risk of cataracts, according to a study in the Journal of the American College of Cardiology. (…) Analyses did show an increased incidence of cataracts in patients with LDL less than 25 versus greater than 25. This could be a chance finding, or it could be because reducing cholesterol accelerates underlying aging-related changes, contributing to cataracts. (medicalnewstoday.com 31.1.2017).)

(Anm: ”Tveksam nytta av nya kolesterol­sänkare”. Varför avbröts det kolesterolsänkande experimentet Fourier i förtid? frågar forskaren Uffe Ravnskov. Professor Peter M Nilsson säger i Dagens Medicin nr 12/17 att det viktigaste beskedet från det senaste kolesterolsänkande experimentet Fourier är att det ”en gång för alla begraver alla tvivel om LDL-kolesterolets skadliga roll i uppkomsten av hjärt-kärlsjukdom.” Men hur förklarar han att det var 444 som dog i behandlingsgruppen men endast 426 i kontrollgruppen? Och hur förklarar han att det var fler som dog av en hjärt-kärlsjukdom i behandlingsgruppen? (dagensmedicin.se 29.3.2017).)

(Anm: Emotsedd studie öppnar för PCSK9-hämmare. En absolut riskminskning för nya hjärt-kärlhändelser med 1,5 procentenheter efter två år. Det blev resultatet när patienter med etablerad aterosklerotisk sjukdom fick tilläggsbehandling med det nya kolesterolsänkande läkemedlet Repatha (evolocumab). (dagensmedicin.se 17.3.2017).)

(Anm: Etterlengtet studie på nye kolesterolsenkende overbeviser ikke helt. Kardiologene lar seg ikke helt overbevise av resultatene av den første større studien på nye kolesterolsenkende legemidler. En absolutt risikoreduksjon for nye hjerte- og karhendelser med 1,5 prosentpoeng etter to år. Og ingen reduksjon i dødelighet. Store forventninger. Det er resultater av FOURIER-studien, som har sett på effekten av et nytt kolesterolsenkende legemiddel, PCSK9-hemmeren evolocumab (Rephata). (…) Den kolesterolsenkende effekten av disse legemidlene er uvanlig stor. Samtidig er de svært dyre. Derfor er det knyttet strenge restriksjoner til bruken av disse i Norge, hvor vi har to godkjente legemidler i denne klassen. (dagensmedisin.no 31.3.2017).)

(Anm: Large eyes come at a high cost. (…)"Animals with large and well-developed eyes, necessary for their survival, pay a high price for them. As all animals have a strictly limited energy budget, a major investment in the visual system only occurs at a cost to other organ systems", says Eric Warrant, researcher in Functional Zoology at Lund University. (mmedicalnewstoday.com 14.9.2015).)

(Anm: Association of Statin Use With Cataracts: A Propensity Score–Matched Analysis. JAMA Ophthalmol. 2013 (September 19, 2013).)

Statin Use Is Associated with Excess Risk for Cataracts
NEJM 2013 (September 24, 2013)
One more reason to carefully weigh the risks and benefits of statins, especially for primary prevention

Observational studies of risk for cataracts with statin use have yielded conflicting results. Using data collected between 2003 and 2010 in the clinical and administrative database of a military healthcare system in Texas, researchers conducted a retrospective cohort analysis that involved 6972 pairs of statin users and nonusers. Statin users were defined as patients who received at least 90-day supplies of statin medications at baseline (mean duration of statin use, ≈5 years). Participant pairs were matched for 44 clinical, medication, and healthcare variables associated with either likelihood of receiving a statin or risk for developing cataracts.

During up to 6 years of follow-up, risk for developing cataracts was 35.5% among statin users and 33.5% among nonusers — a significant difference. An increased risk associated with statin use also was noted in a secondary analysis restricted to patients with few comorbidities.

COMMENT
The clinical trial needed to confirm these results is unlikely to be done. The study design and analyses here are sufficiently robust to support caution in prescribing statins to patients who might benefit only marginally, particularly patients at low risk for cardiovascular disease. (...)

(Anm: Association of Statin Use With Cataracts: A Propensity Score–Matched Analysis. JAMA Ophthalmol. 2013 (September 19, 2013).)

- Statin-associated lower urinary tract symptoms: data mining of the public version of the FDA adverse event reporting system, FAERS

Statin-associated lower urinary tract symptoms: data mining of the public version of the FDA adverse event reporting system, FAERS
Int J Clin Pharmacol Ther. 2014 Jan 29. [Epub ahead of print]
Objective: To examine the association between statin use and the risk of lower urinary tract symptoms (LUTS) in reports submitted to the US Food and Drug Administration (FDA) Adverse Event Reporting System (FAERS) between 2004 and 2011. Methods: Relevant reports in the FAERS were identified and analyzed. The reporting odds ratio (ROR) was used to detect spontaneous report signals, calculated using the case/non-case method. Cases were identified by the presence of reports of an adverse drug reaction (ADR) in which statins were the suspected drug. Non-cases were all the reports of the same reactions induced by drugs other than statins. The reporting odds ratio (ROR) and 95% confidential interval (CI) was calculated as a measure of disproportionality. Results: A total of 44,959,104 drug-reaction pairs was found in 2,681,739 reports. Significant RORs were found for both voiding (ROR; 1.16, 95% CI; 1.10 - 1.23) and storage symptoms (ROR; 1.25, 95% CI; 1.20 - 1.30). Analysis of individual statins showed that rosuvastatin, atorvastatin, and lovastatin had significant disproportionality for voiding symptoms, while simvastatin, rosuvastatin, pravastatin, atorvastatin, pitavastatin, and lovastatin had significant disproportionality for storage symptoms. Of the four voiding symptoms, significant RORs were found for urine flow decrease and dysuria. Of the four storage symptoms, significant RORs were found for pollakiuria and nocturia. No fundamental differences in disproportionality were observed between genders. Conclusions: Analysis of the FAERS database showed small but reliable signals for LUTS in statin users. The mechanism responsible for these reactions is unknown. However, these adverse events should be monitored closely. (...)

(Anm: Crestor (rosuvastatin) (dailymed.nlm.nih.gov).)

- Statiner kan forhindre muskelreperasjon (- Muskelskader fra statiner kan gjemme seg bak normale laboratorietester)

Statins can weaken muscles and joints: Cholesterol drug raises risk of problems by up to 20 per cent (Statiner kan svekke muskler og ledd: kolesterollegemiddel øker risikoen for problemer med opptil 20 prosent)
dailymail.co.uk 3.6.2013
• Statins are the most widely prescribed drugs in Britain
• However, many complain of muscle pain and joint weakness

Taking statins makes you more likely to be diagnosed with muscle pain, joint diseases and injuries, researchers have warned.

They found a 20 per cent increased risk of muscle problems in those on the cholesterol-lowering drugs compared with those not taking them.
The US team says the risk may be relatively small but it is important because millions of older patients with heart conditions take statins and their use may eventually widen to include healthy younger people.

Statins are the most widely prescribed drugs in Britain. The number of patients taking them is estimated at 5million to 8million.
But there have been persistent complaints about side effects such as muscle pain and weakness. (...)

(Anm: Statins and Musculoskeletal Conditions, Arthropathies, and Injuries JAMA Intern Med. 2013;():1-9 (June 3, 2013).)

Zocor (simvastatin): increased risk of muscle injury with high doses (Zocor (simvastatin): økt risiko for muskelskader ved høye doser)
fda.gov 19.3.2010
Simvastatin is sold as a single-ingredient generic medication and as the brand-name, Zocor. It is also sold in combination with ezetimibe as Vytorin; and niacin as Simcor.

[Posted 03/19/2010] FDA notified healthcare professionals and patients that, based on review of data from a large clinical trial and other sources, there is an increased risk of muscle injury in patients taking the highest approved dose of the cholesterol-lowering medication, Zocor (simvastatin) 80 mg, compared to patients taking lower doses of simvastatin and possibly other drugs in the "statin" class. FDA is also reviewing data from other clinical trials, observational studies, adverse event reports, and data on prescription use of simvastatin to better understand the relationship between high-dose simvastatin use and muscle injury. (...)

(Anm: Niacin for cholesterol now linked to death risk, dangerous side effects and no benefits (medicalnewstoday.com 19.7.2014).)

Statins can Damage Muscles (Statiner kan skade muskler)
ivanhoe.com 10.7.2009
(Ivanhoe Newswire) -- Because of their importance in reducing the risk of cardiovascular disease, statins are one of the most widely prescribed medications in the world. One well-known side effect of taking statins is muscle weakness and pain. Researchers are now finding that structural muscle damage may be present in patients who have statin-associated muscle complaints. In some cases, muscle biopsies have shown underlying structural injury to the muscles even in patients who had discontinued medication before the biopsies were taken.

A new study by researchers from the University of Bern, Switzerland, and the Tufts-New England Medical Center in Boston, Massachusetts, looked at muscle biopsies from 83 patients, 20 of whom had never taken statins. They found significant muscle injury in patients who had taken statins, including several who had discontinued medication before the biopsy. (...)

(Anm: Association between statin-associated myopathy and skeletal muscle damage. CMAJ 2009;181 (1-2) (July 7).)

Muscle Injury from Statins Can Hide Behind Normal Lab Tests (Muskelskader fra statiner kan gjemme seg bak normale laboratorietester)
medpagetoday.com 6.7.2009
SAN FRANCISCO, July 6 -- Persistent muscle pain in patients taking statins may indicate structural damage to the muscles even when laboratory tests are normal, researchers found.

Biopsy-assessed muscle fiber damage was seen in about 57% of patients with statin-related myopathy compared with 0% in controls (P<0.001), Annette Draeger, MD, of the University of Bern, Switzerland, and colleagues, reported in the July 7 issue of CMAJ.

But only one of these 44 myopathy patients in the study had abnormal serum creatine phosphokinase levels.

Muscle pain associated with statin therapy has typically been dismissed as a minor adverse effect by both patients and physicians, the researchers noted. (...)

Only one patient -- a case of overt rhabdomyolysis that required hospitalization -- had a creatine phosphokinase above the upper limit of normal (57,657 U/L) and these levels alone did not distinguish patients who had and had not taken statins, they said.

One potential distinguishing feature was the significantly higher expression of ryanodine receptor 3 mRNA in patients with structural muscle damage than in those without damage (P=0.039).

However, the mechanistic and diagnostic implications of this are unclear, Dr. Draeger's group said. (...)

Statins Can Hinder Muscle Repair (Statiner kan forhindre muskelreperasjon)
healthfinder.gov 25.9.2008
Small number of patients taking them will experience damage, experts say. (...)

THURSDAY, Sept. 25 (HealthDay News) -- Statins, taken by millions to lower cholesterol, may hinder the body's ability to repair muscles, University of Alabama researchers report.

The most frequently reported side effect of statin therapy is fatigue, with about 9 percent of patients reporting muscle pain. As doses of the medication are increased, and physical activity is added, these effects can be more pronounced. These side effects are found in all commonly used statins. (...)

Results of the study were presented Thursday at a meeting of the American Physiological Society, in Hilton Head, S.C.

For the study, Thalacker-Mercer's team exposed muscle cells to varying doses of simvastatin.

The researchers found as the dosage increased, the ability of these cells to multiply decreased. For the equivalent of 40 milligrams a day, growth of new muscle cells was reduced by 50 percent. (...)

Between 2 percent and 8 percent of patients report having muscle aches in response to statins, Fonarow noted. "Significant muscle damage as result of statin treatment rarely occurs, but if it does, there can be serious consequences," he noted. (...)

- Smertefulle bivirkninger i musklene

Smertefulle bivirkninger i musklene
Forskningsartikkel
apollon.uio 28.11.2006
OVERSER PROBLEMET: Professor Anders Åsberg ved Farmasøytisk institutt sier at legene i stor grad overser problemet med at medisiner mot kolesterol kan føre til muskelsmerter.

300 000 nordmenn tar kolesteroldempende medisiner. Hver tiende får smertefulle og influensalignende bivirkninger i musklene. (...)

Det viser seg at hver tiende nordmann som bruker kolesteroldempende legemidler, får muskelsmerter på kjøpet. Det kan dreie seg om alt fra ”giktsmerter” til så vonde influensalignende smerter i musklene at man ikke orker å gå i trapper. For de uheldigste, og det skjer ti til femten ganger hvert år, går muskelcellene i stykker og lekker ut stoffer i blodet som kan ødelegge nyrene. Dødsfall har forekommet.

De to farmasøytene undersøkte bivirkningene til verdens mest solgte kolesterolsenkende medisin, Lipitor, men undersøkelsen er sannsynligvis også gyldig for lignende medisiner som Zocor, Pravachol og Lescol. De inneholder alle det kjemiske stoffet statin. (...)

- Statiner kan indusere myasthenia gravis

Statins can induce myasthenia gravis (Statiner kan indusere myasthenia gravis)
J Clin Neurosci. 2014 Feb;21(2):195-7.
The 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors, or statins, are commonly prescribed for prevention of cardiovascular morbidity. A rare side effect of statin medication is the induction of autoimmune illnesses, including myasthenia gravis (myasthenia). Here we present two patients with seropositive myasthenia that developed 4 weeks after initiation of atorvastatin, increasing the total reported patients to seven. Reviewing recent literature we highlight the connections between statins, auto-immunity and myasthenia. Statins may favour T-cell phenotypes that reduce cell-mediated immunity but could increase antibody-mediated humoral immunity. (...)

(Anm: Myasthenia gravis er en sykdom som fører til muskelsvakhet og økt trettbarhet i muskulaturen. Forskjellige muskelgrupper kan rammes i ulik grad. Tilstanden regnes som en autoimmun sykdom der impulsoverføringen fra nerve til muskel er forstyrret. (nhi.no).)

Medikamenter som kan utløse og forverre myasthenia gravis
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:296 – 9 (5.2.2013)
Behandling av pasienter med myasthenia gravis er en spesialistoppgave, men alle leger vil kunne komme i kontakt med pasientgruppen i forbindelse med andre tilstander. En rekke medikamenter som brukes for andre samtidige sykdommer, kan forverre muskelsvakheten eller utløse en myasteniliknende tilstand. Vi gir her en oversikt over de vanligste medikamenter som bør brukes med forsiktighet hos disse pasientene.

Myasthenia gravis er en autoimmun sykdom som hemmer den nevromuskulære signaloverføringen ved at det dannes autoantistoffer rettet mot acetylkolinreseptorer (1). Behandling er en spesialistoppgave. Den primære medikamentelle behandlingen er basert på bruk av kolinesterasehemmere, f.eks. pyridostigmin, som ved å hemme nedbrytingen øker mengden av tilgjengelig acetylkolin og dermed reduserer symptomene. Det er ofte nødvendig å kombinere dette med steroidbehandling og immunsuppressiver (2). (...)

- Statiner og muskel- og skjelettlidelser, artropatier og skader (autoimmune sykdommer)

Statins and Musculoskeletal Conditions, Arthropathies, and Injuries (Statiner og muskel- og skjelettlidelser, artropatier og skader)
JAMA Intern Med. 2013;173(14):1318-1326 (July 22, 2013)
Importance Statin use may be associated with increased musculoskeletal adverse events, especially in physically active individuals.

Objective To determine whether statin use is associated with musculoskeletal conditions, including arthropathy and injury, in a military health care system.

Konklusjoner og relevans Muskel- og skjelettlidelser, artropatier, skader og smerte er mer vanlig blant statinbrukere enn blant lignende ikke-brukere. Hele spekteret for statiners muskel- og skjelettlidelser og uønskede hendelser er kanskje fullt utforsket, og ytterligere studier er berettiget, spesielt på fysisk aktive individer. (...) (Conclusions and Relevance Musculoskeletal conditions, arthropathies, injuries, and pain are more common among statin users than among similar nonusers. The full spectrum of statins’ musculoskeletal adverse events may not be fully explored, and further studies are warranted, especially in physically active individuals.)

(Anm: Artropati, leddplager. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Statin-Associated Autoimmune Myopathy. (…) It is now recognized, however, that in very rare cases, an autoimmune myopathy develops in patients treated with statins; this disorder is characterized by muscle weakness, evidence of muscle-cell necrosis on biopsy, and the presence of autoantibodies against 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase.5-16 In contrast to most patients who have side effects from statin therapy, those with statin-associated autoimmune myopathy may have progressive weakness that must be controlled with immunosuppressive therapy. This review describes the clinical characteristics, diagnosis, proposed pathologic mechanisms, and treatment of statin-associated autoimmune myopathy. N Engl J Med 2016; 374:664-669 (February 18, 2016).)

- Kraftige statiner kan øge risiko for akut nyreskade

Kraftige statiner kan øge risiko for akut nyreskade
dagensmedicin.dk 10.4.2013
Patienter i behandling med kraftige statiner har 34 pct. større risiko for at blive indlagt med akut nyreskader i forhold til patienter, der bliver behandlet med ikke-kraftige statiner.

Brugen af højpotente statiner er forbundet med en større risiko for at blive indlagt med akut nyreskader end brug af mindre kraftige statiner. Det viser en omfattende undersøgelse fra Canada, der offentliggjort i tidsskriftet BMJ. Den højere risiko varede tilmed to år efter behandlingen blev indledt.

Ordination af kolesterolsænkende statiner med stærkere virkning er blevet mere udbredt til behandling af de mest udsatte patienter, hvilket har fået forskere til at bekymre sig over, om de kraftige doser af statiner kan føre til nyreskader.

I den aktuelle undersøgelse sammenlignede forskerne patienter, der fik ordineret kraftige statiner, med patienter, der fik ordineret mindre kraftige statiner i syv canadiske provinser samt gennem to internationale databaser I USA og England, i perioden mellem 1997-2008. (...)

Use of high potency statins and rates of admission for acute kidney injury: multicenter, retrospective observational analysis of administrative databases (Bruk av høypotente statiner og rater for innleggelser for akutte nyreskader: multisenter, retrospektiv observasjonsstudier analyse av administrative databaser)
BMJ 2013;346:f880 (19 March 2013)
(...) Objective To quantify an association between acute kidney injury and use of high potency statins versus low potency statins.

Design Retrospective observational analysis of administrative databases, using nine population based cohort studies and meta-analysis. We performed as treated analyses in each database with a nested case-control design. Rate ratios for different durations of current and past statin exposure to high potency or low potency statins were estimated using conditional logistic regression. Ratios were adjusted for confounding by high dimensional propensity scores. Meta-analytic methods estimated overall effects across participating sites.

Setting Seven Canadian provinces and two databases in the United Kingdom and the United States.
Participants 2 067 639 patients aged 40 years or older and newly treated with statins between 1 January 1997 and 30 April 2008. Each person hospitalized for acute kidney injury was matched with ten controls.

Intervention A dispensing event was new if no cholesterol lowering drug or niacin prescription was dispensed in the previous year. High potency statin treatment was defined as ≥10 mg rosuvastatin, ≥20 mg atorvastatin, and ≥40 mg simvastatin; all other statin treatments were defined as low potency. Statin potency groups were further divided into cohorts with or without chronic kidney disease.
Main outcome measure Relative hospitalization rates for acute kidney injury.

Results Of more than two million statin users (2 008 003 with non-chronic kidney disease; 59 636 with chronic kidney disease), patients with similar propensity scores were comparable on measured characteristics. Within 120 days of current treatment, there were 4691 hospitalizations for acute kidney injury in patients with non-chronic kidney injury, and 1896 hospitalizations in those with chronic kidney injury. In patients with non-chronic kidney disease, current users of high potency statins were 34% more likely to be hospitalized with acute kidney injury within 120 days after starting treatment (fixed effect rate ratio 1.34, 95% confidence interval 1.25 to 1.43). Users of high potency statins with chronic kidney disease did not have as large an increase in admission rate (1.10, 0.99 to 1.23). χ2 tests for heterogeneity confirmed that the observed association was robust across participating sites.

Conclusions Use of high potency statins is associated with an increased rate of diagnosis for acute kidney injury in hospital admissions compared with low potency statins. The effect seems to be strongest in the first 120 days after initiation of statin treatment. (...)

(Anm: Niacin for cholesterol now linked to death risk, dangerous side effects and no benefits (medicalnewstoday.com 19.7.2014).)

(Anm: Objective To describe the estimated prevalence and temporal trends of chronic kidney disease (CKD) treatment patterns, and the association between CKD and potential factors for type 2 diabetes mellitus (T2DM) in different demographic subgroups. (…) Conclusions CKD continued to be prevalent in the T2DM population; prevalence remained fairly consistent over time, suggesting that current efforts to prevent CKD could be improved overall, especially by monitoring certain populations more closely. BMJ Open Diab Res Care  2016;4:e000154.)

(Anm: Chronic Kidney Disease (CKD) (webmd.com 18.12.2016).)

(Anm: LNT - Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (lnt.no).)

(Anm: LNT - Statistikk (lnt.no).)

(Anm: Chronic kidney disease and cardiovascular risk in six regions of the world (ISN-KDDC): a cross-sectional study. (…) Interpretation. Prevalence of chronic kidney disease was high in general and high-risk populations from countries of low and middle income. Moreover, awareness of chronic kidney disease and other non-communicable diseases was low, and a substantial number of individuals who knew they were ill did not receive treatment. Prospective programmes with repeat testing are needed to confirm the diagnosis of chronic kidney disease and its risk factors. Furthermore, in general, health-care workforces in countries of low and middle income need strengthening.Lancet Glob Health 2016;4(5):e307–19 (May 2016).)

(Anm: Non-communicable disease (NCD) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer – nasjonal oppfølging av WHOs mål. (helsedirektoratet.no 26.11.2017).)

(Anm: New health analysis in India finds increase in non-communicable diseases. (Ny helseanalyse i India finner økning i ikke-smittsomme sykdommer.) (news-medical.net 1.1.2013).)

(Anm: Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer – nasjonal oppfølging av WHOs mål. (helsedirektoratet.no 26.11.2017).)

(Anm: New health analysis in India finds increase in non-communicable diseases. (Ny helseanalyse i India finner økning i ikke-smittsomme sykdommer.) (news-medical.net 1.1.2013).)

(Anm: Ikkje-smittsame sjukdomar. Avdelinga har som hovudansvar å koordinere og drive forsking og helseanalyse innan ikkje-smittsame sjukdomar som hjarte- og karsjukdomar, type 2-diabetes, kreft og lungesjukdomar. (fhi.no).)

(Anm: IgA Nephropathy: New Aspects in Pathophysiology and Pathogenesis. (…) This disease may also be acquired depending on numerous environmental factors: exposure to certain exoantigens (infectious organisms, food, etc.), involvement of specific cytokines that can induce the production of Gd-IgA1, and modification of the different players potentially involved (immune response to autoantigens, abnormalities in receptors such as TfR and CD89, tissue TG2 status, etc.). EMJ Neph. 2015;3[1]:97-103.)

(Anm: Autoimmun attack kan ligga bakom njursvikt. Interstitiell nefrit, som är en vanlig orsak till njursvikt, har en komplex och i stora delar okänd bakgrund. Nu visar forskare i en studie ledd från Karolinska institutet hur interstitiell nefrit kan utvecklas genom en autoimmun attack mot njurens samlingsrör. Fynden publiceras i tidskriften Journal of the American Society of Nephrology (JASN). (ki.se 11.11.2015) (Karolinska Institutet).)

(Anm: Identification of a driver of fibrosis in chronic kidney disease. (medicalnewstoday.com 22.1.2016).)

(Anm: Chronic kidney disease in elderly people: disease or disease label? Timothy Ellam and colleagues argue for a focus on what diagnosis means for individual patients rather than population risks. Around half of people aged over 75 meet current diagnostic criteria for chronic kidney disease (CKD). However, labelling them all as diseased is controversial and may cause unnecessary anxiety.1 2 The classification system defining this epidemic of CKD in elderly people is validated primarily as an epidemiological risk stratification tool rather than a clinical aid to patient management. We highlight the need to focus the debate on improving patient centred outcomes rather than just identifying everyone at above average risk. BMJ 2016;352:h6559 (Published 18 January 2016).)

(Anm: Polycystic kidney disease: a diet dividend. New research from UC Santa Barbara suggests that reducing food intake may slow the growth of the cysts that are symptomatic of PKD, an inherited disorder in which clusters of cysts develop in the kidneys. (medicalnewstoday.com 29.1.2016).)

(Anm: Mitochondria: a new therapeutic target in chronic kidney disease. Nutr Metab (Lond). 2015 Nov 25;12:49.) (PDF)

(Anm: Chronic kidney disease may cause diabetes. A team from the University of Montreal Hospital Research Centre (CRCHUM) has discovered a novel link between chronic kidney disease and diabetes. When kidneys fail, urea that builds up in the blood can cause diabetes, concludes a study published today in the Journal of Clinical Investigation. (medicalnewstoday.com 16.8.2016).)

(Anm: Kidney Impairment Decreases Blood Flow to the Brain, Boosting Risk of Stroke and Dementia (dgnews.docguide.com 6.8.2015).) 

(Anm: Chronic kidney disease may cause diabetes. A team from the University of Montreal Hospital Research Centre (CRCHUM) has discovered a novel link between chronic kidney disease and diabetes. When kidneys fail, urea that builds up in the blood can cause diabetes, concludes a study published today in the Journal of Clinical Investigation. (medicalnewstoday.com 16.8.2016).) (PDF)

(Anm: Abdominal Obesity Is More Closely Associated With Diabetic Kidney Disease Than General Obesity. Diabetes Care  2016 Aug; dc161025).) 

(Anm: Kidney Function: What Do The Kidneys Do? Contents of this article: 1.Structure and function of the kidneys 2.Diseases of the kidney and their cause 3. Kidney dialysis and maintaining healthy kidneys. (medicalnewstoday.com 4.2.2016).)

(Anm: IgA Nephropathy. What is IgA nephropathy? IgA nephropathy is a kidney disorder that occurs when IgA—a protein that helps the body fight infections—settles in the kidneys. After many years, the IgA deposits may cause the kidneys to leak blood and sometimes protein in the urine. (niddk.nih.gov).) 

(Anm: IgA Vasculitis On this page: What is immunoglobulin A (IgA) vasculitis? What is immunoglobulin A (IgA) vasculitis? IgA vasculitis, formerly called Henoch-Schönlein purpura or HSP, is a disease that causes the antibody immunoglobulin A to collect in small blood vessels, which then become inflamed and leak blood. Nearly all people with IgA vasculitis develop a red or purple rash NIH external link. Some people with IgA vasculitis also develop problems with their gastrointestinal (GI) tract, joints, and kidneys because of inflamed blood vessels in the intestines, joints, and kidneys. In rare cases, the lungs, nervous system, or other organs may be affected. (niddk.nih.gov).) 

(Anm: Even small reductions in kidney function may damage heart, blood vessels. Even small reductions in kidney function are associated with heart and blood vessel damage, according to new research in the American Heart Association's journal Hypertension. (sciencedaily.com 12.1.2016).)

(Anm: Moody WE, Ferro CJ, Edwards NC, Chue CD, Lin EL, Taylor RJ, Cockwell P, Steeds RP, Townend JN; CRIB-Donor Study Investigators. Cardiovascular Effects of Unilateral Nephrectomy in Living Kidney Donors. Hypertension. 2016 Feb;67(2):368-77.)

- Gjør statiner deg dum?

Kolesterolpiller giver huskebesvær
bt.dk 30.3.2012
(...) Ikke færre end 600.000 danskere tager kolesterolsænkende midler. Medicin med en del bivirkninger. Ny rapport fortæller om bl.a. flere med hukommelsesbesvær.

Op imod 600.000 danskere tager medicin mod forhøjet kolesterol - et meget højt tal. Medicin, som ofte har bivirkninger i form af muskelømhed, fordøjelsesbesvær, hovedpine, søvnløshed, forstyrrelser i sexdriften o.a. Senest har sundhedsmyndighederne i USA - Food and Dryg Administration - advaret om flere bivirkninger i form af hokommelsessvigt og øget risiko for at få type 2 diabetes. (...)

Do Statins Make You Stupid? (Gjør statiner deg dum?)
nytimes.com 17.2.2008
Cholesterol-lowering statin drugs have had a rough time of it lately.

There was the headline-making trial of the statin-combination drug Vytorin, which rattled conventional wisdom about the value of lowering cholesterol. Business Week weighed in with a report that asked: “Do Cholesterol Drugs Do Any Good?” And my Well column in Science Times last month pointed out that there’s no data to show that statins prolong the lives of many people who use them. (...)

To read the full article, click here. (...)

Can a Drug That Helps Hearts Be Harmful to the Brain?
online.wsj.com 12.2.2008
Cognitive side effects like memory loss and fuzzy thinking aren't listed on the patient information sheet for Lipitor, the popular cholesterol-lowering drug. But some doctors are voicing concerns that in a small portion of patients, statins like Lipitor may be helping hearts but hurting minds. (...)

- Tror at mitokondrieskader kan føre til Alzheimers sykdom

Mitochondria, Diabetes, and Alzheimer’s Disease
Diabetes 2012; 61(5): 991-992 (May)
Alzheimer’s disease (AD) is the most common neurodegenerative disease as well as the leading cause of dementia (1,2). Identification of disease-causing mutations in the amyloid precursor protein, presenilin 1, and presenilin 2 has unraveled the molecular basis of some forms of familial AD, but the etiology and pathogenesis of sporadic AD remain elusive and controversial. Epidemiological data suggest that diabetes increases the risk of developing AD (2–4). These data are corroborated by clinical and laboratory findings. Indeed, diabetic subjects show signs of cognitive dysfunction, leukoariosis, and more severe hippocampal atrophy than control subjects (5). In addition, neuritic plaques and neurofibrillary tangles, the pathological hallmarks of AD, accumulate more abundantly in the brains of diabetic patients relative to control subjects. The association between diabetes and AD pathology seems even stronger among carriers of the apolipoprotein E ε4 allele, a variant that by itself carries an increased risk for AD (6). (...)

(Anm: Simvastatin impairs ADP-stimulated respiration and increases mitochondrial oxidative stress in primary human skeletal myotubes (Simvastatin svekker ADP-stimulert respirasjon og øker mitokondrielt oksydativt stress i primære menneskelige skjelett myotuber) Free Radic Biol Med. 2012 Jan 1;52(1):198-207. Epub 2011 Oct 25.)

(Anm: Statins: Is It Really Time to Reassess Benefits and Risks? (Statiner: Er det i virkeligheten på tide at man revurderer nytte og risiko?) N Engl J Med 2012; 366:1752-1755May 10, 2012 - No drug provides health benefits without some degree of risk, and risk–benefit assessments require ongoing review as new data become available. This is certainly the case for the use of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors — statins — and the risk of new-onset diabetes.)

Abnormal Mitochondrial Dynamics in the Pathogenesis of Alzheimer's Disease
J Alzheimers Dis. 2012 Apr 24. [Epub ahead of print]
Abstract Mitochondrial dysfunction is one of the most early and prominent features in vulnerable neurons in the brain of Alzheimer's disease (AD) patients. Recent studies suggest that mitochondria are highly dynamic organelles characterized by a delicate balance of fission and fusion, a concept that has revolutionized our basic understanding of the regulation of mitochondrial structure and function which has far-reaching significance in studies of health and disease. Tremendous progress has been made in studying changes in mitochondrial dynamics in AD brain and models and the potential underlying mechanisms. This review highlights the recent work demonstrating abnormal mitochondrial dynamics and distribution in AD models and discusses how these abnormalities may contribute to various aspects of mitochondrial dysfunction and the pathogenesis of AD. (...)

Tror at mitokondrieskader kan føre til Alzheimer
dagensmedicin.se 17.2.2011
Nye funn antyder at skade av mitokondrielt arvemateriale kan gi nevrodegenerativ sykdom.

Doktorgradsstipendiat Knut Husø Lauritzen har funnet interessante assosiasjoner mellom mitokondrielt DNA (mtDNA) og hjernefunksjon hos mus.

Skadelig protein
Ved å gi dyrene en diett med et protein som skader mtDNA, kunne Husø Lauritzen studere effektene av dette.

Han fant at nevroner i hippocampus, senteret i hjernen som er assosiert med læring og hukommelse og som er sterkt preget i sykdommmer som Alzheimers, i stor grad påvirkes av skader på mtDNA.

Nervecellene dør
Mitokondrier er viktig for nervevev som har et høyt energibehov. Husø Lauritzen fant at skadene på arvematerialet i disse energiproduserende organellene ga nedbrytning og død av nerveceller.

Nettopp dette karakteriserer nevrodegenerative sykdommer.

Nedsatt læringsevne
Hos musene ble det observert en uvanlig adferd med nedsatt læringsevne. Det ble også blant annet oppdaget kollaps av mitokondriell dynamikk og distribusjon, med opphoping av mitokondrier i den nervecellekroppen og påfølgende reduksjon i synapseområder der energi er viktig for overføring av nervesignaler.

Husø Lauritzen disputerer for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo 21. februar. (...)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

Mitokondrienes rolle ved Alzheimers sykdom
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:400 (26.2.2009)
Mitokondrienes selvdestruksjonsmekanisme medvirker trolig til utvikling av Alzheimers sykdom.

Man vet at avleiring av β-amyloide plakk i hjernen er viktig i patogenesen ved Alzheimers sykdom. Man vet også at mitokondriene skades av løselig β-amyloid. En amerikansk forskergruppe har nå vist ved cellestudier at løselig β-amyloid i mitokondriene interagerer med proteinet cyklofilin D (CypD), og dette øker mitokondrielt stress. Funnene indikerte i tillegg at interaksjonen mellom løselig β-amyloid og CypD åpner poren mPTP i den indre mitokondriemembranen, noe som medfører en influks av kalsiumioner med påfølgende mitokondrieskade (1). (...)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

- Legemiddelverket advarer mot kolesterolmedisiner

Legemiddelverket advarer mot kolesterolmedisiner
tv2nyhetene.no 5.3.2012
Mange eldre bruker kolesterolmedisin uten at det er nødvendig, og medisinen kan dessuten gi alvorlige bivirkninger, advarer Legemiddelverket.

– Vi ser en tendens til at mange eldre som ikke har hatt hjertesykdom, får kolesterolmedisiner med såkalte statiner, uten at de har noen nytte av dem, sier fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til VG. (...)

- Som hjertespesialist er jeg glad for at det kolesterolsenkende legemidlet simvastatin nå er så billig at det kanskje ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt å helle det i drikkevannet

Legemiddelbruk i Norge – for lite, for mye eller passe?
Madsens blogg - Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Han er utdannet lege og har arbeidet ved Bærum sykehus og Rikshospitalet. Ved siden av Legemiddelverket har han deltidsstilling som privatpraktiserende spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.
dagensmedisin.no 17.4.2012
(...) Som hjertespesialist er jeg glad for at det kolesterolsenkende legemidlet simvastatin nå er så billig at det kanskje ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt å helle det i drikkevannet. Forebygging av tidlig død av hjerte- og karsykdom har vært svært vellykket de siste 20-30 årene. (...)

Forleden hadde jeg en pasient til utredning. Det var en 74 år gammel mann med høyt blodtrykk, diabetes type 2, KOLS og forkammerflimmer. Det nedslående resultatet av mine undersøkelser var: Blodtrykket var ikke godt behandlet, hans diabetes var ute av kontroll, medisinen han fikk for KOLS var kke den beste og han fikk ikke blodfortynnende behandling til tross for at etningslinjene sier han skulle hatt det. Han kom med fire legemidler og gikk med sju. (...)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Kolesterol-debatten

Risk of incident diabetes among patients treated with statins: population based study (Risiko for tilfeller med diabetes blant pasienter behandlet med statiner: befolkningsbasert studie)
BMJ 2013;346:f2610 (23 May 2013)
(...) Objective To examine the risk of new onset diabetes among patients treated with different HMG-CoA reductase inhibitors (statins).
Design Population based cohort study with time to event analyses to estimate the relation between use of particular statins and incident diabetes. Hazard ratios were calculated to determine the effect of dose and type of statin on the risk of incident diabetes. (...)

Results Compared with pravastatin (the reference drug in all analyses), there was an increased risk of incident diabetes with atorvastatin (adjusted hazard ratio 1.22, 95% confidence interval 1.15 to 1.29), rosuvastatin (1.18, 1.10 to 1.26), and simvastatin (1.10, 1.04 to 1.17). There was no significantly increased risk among people who received fluvastatin (0.95, 0.81 to 1.11) or lovastatin (0.99, 0.86 to 1.14). The absolute risk for incident diabetes was about 31 and 34 events per 1000 person years for atorvastatin and rosuvastatin, respectively. There was a slightly lower absolute risk with simvastatin (26 outcomes per 1000 person years) compared with pravastatin (23 outcomes per 1000 person years). Our findings were consistent regardless of whether statins were used for primary or secondary prevention of cardiovascular disease. Although similar results were observed when statins were grouped by potency, the risk of incident diabetes associated with use of rosuvastatin became non-significant (adjusted hazard ratio 1.01, 0.94 to 1.09) when dose was taken into account.

Conclusions Compared with pravastatin, treatment with higher potency statins, especially atorvastatin and simvastatin, might be associated with an increased risk of new onset diabetes. (...)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

Should You Take Statins? Study Says Heart Benefits Outweigh Diabetes Risk (Bør du ta statiner? Studie sier hjertefordeler oppveier diabetesrisiko)
healthland.time.com 10.8.2012 (Time)
The new findings clarify the Type 2 diabetes risks associated with statins, but the debate over who should be taking the cholesterol-lowering drugs is likely to persist

In February, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) added a new warning to cholesterol-lowering statin drugs, noting the increased risk of Type 2 diabetes in users. But now a new study suggests that the cardiovascular benefits of taking the drugs may outweigh any potential diabetes risk.

The new study, published in the journal Lancet, analyzed existing data from the well-known and controversial 2008 JUPITER trial (for Justification for the Use of Statins in Primary Prevention), which tested a single statin, Crestor (rosuvastatin), for the prevention of heart disease in healthy people with no history of heart problems. (...)

Hjerteforeningen kritiseres for at overdrive kolesterolfrygt
b.dk 22.4.2012
En af Danmarks største patientforeninger, Hjerteforeningen, møder nu skarp kritik fra flere sider. Det sker, efter foreningen i søndags meddelte, at 30.000 danskere vil dø inden for en tiårig periode, hvis ikke yderligere 900.000 danskere begynder at tage kolesterolsænkende medicin.

Men det budskab bliver nu udfordret af en række eksperter, der sætter store spørgsmålstegn ved lødigheden af Hjerteforeningens videnskabelige grundlag i rapporten, som er udarbejdet af Børge Nordestgaard, professor ved Herlev Hospital. Det fortæller TV 2 Nyhederne.

Jens Søndergaard, speciallæge i lægemidler og professor ved SDU, har gennemgået rapporten, og han har fundet i alt 11 kritikpunkter. (...)

Risk of Diabetes, Cognitive Problems With Statins Sparks Debate About Overuse (Risiko for diabetes, kognitive problemer med statiner utløser debatt om overforbruk)
JAMA 2011 (March 5)
Updated US Food and Drug Administration (FDA) warnings that use of cholesterol-lowering statins can increase the risk of developing diabetes, liver injury, cognitive problems, and muscle injury for some patients have renewed criticism about overuse of this class of medications.

Last week, the FDA announced changes to the labels of statin medications, which include atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin, simvastatin, and combination products containing these drugs. The label changes indicate that these products may be associated with memory loss or confusion, an increased risk of developing type 2 diabetes, and increased risk of muscle injury when used in combination with drugs for the treatment of HIV or hepatitis C virus infection. (...)

FDA adds diabetes, memory loss warnings to statins (FDA tilføyer advarsler om diabetes, hukommelsestap for statiner)
reuters.com 28.2.2012
(Reuters) - Health regulators are adding warnings to the labels of widely used cholesterol lowering drugs, such as Lipitor, to say they may raise levels of blood sugar and could cause memory loss.

The Food and Drug Administration announced on Tuesday the changes to the safety information on the labels of statins such as Pfizer Inc's Lipitor, AstraZeneca's Crestor and Merck & Co's Zocor that are taken by tens of millions of people.

Statins have been shown to significantly reduce the risk of heart attack and heart disease, and the FDA said the new information should not scare people into stopping taking the drugs. (...)

Safety Alerts Cite Cholesterol Drugs’ Side Effects (Sikkerhetsadvarsel opplyser om sideffekter for kolesterollegemidler)
nytimes.com 1.3.2012
Federal health officials on Tuesday added new safety alerts to the prescribing information for statins, the cholesterol-reducing medications that are among the most widely prescribed drugs in the world, citing rare risks of memory loss, diabetes and muscle pain.

Federal health officials said these widely prescribed drugs could cause elevated blood sugar and problems with memory.

It is the first time that the Food and Drug Administration has officially linked statin use with cognitive problems like forgetfulness and confusion, although some patients have reported such problems for years. Among the drugs affected are huge sellers like Lipitor, Zocor, Crestor and Vytorin. (...)

Poor Cognitive Function and Risk of Severe Hypoglycemia in Type 2 Diabetes
Post hoc epidemiologic analysis of the ACCORD trial

Diabetes Care 2012 (Published online before print February 28, 2012)
(...) OBJECTIVE Self-management of type 2 diabetes including avoidance of hypoglycemia is complex, but the impact of cognition on safe self-management is not well understood. This study aimed to assess the effect of baseline cognitive function and cognitive decline on subsequent risk of severe hypoglycemia and to assess the effect of different glycemic strategies on these relationships. (...)

CONCLUSIONS Poor cognitive function increases the risk of severe hypoglycemia in patients with type 2 diabetes. Clinicians should consider cognitive function in assessing and guiding their patients regarding safe diabetes self-management regardless of their glycemic targets. (...)

Risiko for udvikling af diabetes hos patienter i statinbehandling
laegemiddelstyrelsen.dk 19.1.2012
Den Europæiske Bivirkningskomité, PhVWP, har afsluttet en undersøgelse vedrørende en mulig risiko for udvikling af diabetes hos patienter i behandling med HMG-CoA reducatsehæmmere (statiner).

Konklusionen på undersøgelsen blev, at der er evidens for en kausal sammenhæng mellem brug af HMG-CoA reducatasehæmmere og udvikling af diabetes hos patienter, som er i højrisiko for udvikling af diabetes. Konklusionen blev imidlertid også, at fordelene fortsat stærkt opvejer de mulige risici ved behandlingen, også hos patienter, som er i højrisiko for udvikling af diabetes, eller som allerede har diabetes ved initiering af behandlingen.

Produktinformationen for alle godkendte statiner i EU bliver opdateret med:

• En advarsel om, at HmG-CoA reductasehæmmere kan øge blodsukkerniveauet hos patienter, som er i højrisiko for udvikling af diabetes.
• Patienter i statinbehandling, som er i højrisiko for udvikling af diabetes – fx har fasteblodsukker på 5.6-6.9 mmol/l, BMI >30, forhøjede triglycerider eller hypertension, bør monitoreres tæt både klinisk og biokemisk.

Endvidere vil diabetes mellitus blive inkluderet som en almindeligt forekommende bivirkning, det vil sige opstår hos mere end 1 ud 100 patienter og mindre end 1 ud 10 patienter.

Læs mere i PhVWP’s månedsrapport fra december 2011.

Statins Up Diabetes Risk in Older Women (Statiner øker diabetesrisiko hos eldre kvinner)
medpagetoday.com 9.1.2012
Older women who take statins may be at an increased risk for developing type 2 diabetes, researchers found.

In an analysis of data from the Women's Health Initiative, postmenopausal women who were on a statin at study entry had almost a 50% greater risk of diabetes than those who weren't on the cholesterol-lowering drugs, Yunsheng Ma, MD, PhD, of the University of Massachusetts School of Medicine, and colleagues reported online in the Archives of Internal Medicine.(...)

(Anm: Statin use and risk of diabetes mellitus in postmenopausal women in the Women's Health Initiative. Arch Intern Med 2012 (Published online January 9).)

Statin Use and Risk of Diabetes Mellitus in Postmenopausal Women in the Women's Health Initiative
Arch Intern Med. 2012 (Published online January 9)
Background This study investigates whether the incidence of new-onset diabetes mellitus (DM) is associated with statin use among postmenopausal women participating in the Women's Health Initiative (WHI). (...)

Conclusions Statin medication use in postmenopausal women is associated with an increased risk for DM. This may be a medication class effect. Further study by statin type and dose may reveal varying risk levels for new-onset DM in this population. (...)

Statins Tied to Lung Damage in Smokers (Statiner knyttet til lungeskade hos røykere)
medpagetoday.com 6.1.2012
Statin use appears to be associated with interstitial lung abnormalities among current and former smokers, researchers found.

Among individuals with a history of at least 10 pack-years of smoking, statin use was associated with a 60% increase in the odds of having abnormalities on CT scans (OR 1.60, 95% CI 1.03 to 2.50), according to Gary Hunninghake, MD, MPH, of Brigham and Women's Hospital in Boston, and colleagues.

The findings were independent of a history of high cholesterol, coronary heart disease, or a number of other cardiovascular risk factors, the researchers reported online in the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. (...)

(Anm: Statins do not benefit patients with lung cancer, new study shows (medicalnewstoday.com 28.2.2017).)

Kolesterolverdier: Høyere dødelighet under fem
dagensmedisin.no 27.10.2011
Totaldødeligheten for kvinner med totalkolesterol under fem er høyere enn ved totalkolesterol på syv eller mer. Resultatene sår tvil om gjeldende risikoberegninger og retningslinjer, mener forskeren bak en norsk studie.

TRONDHEIM: For hver 1.0 mmol/l økning i totalkolesterol er det en statistisk signifikant reduksjon for totaldødelighet på 6 prosent for kvinner, men ikke for menn. Totaldødeligheten ved kolesterolnivå under 5 er også signifikant høyere enn ved totalkolesterol på 7, men bare for kvinner.

Dette fremgår av en norsk studie som ble presentert på Nidaroskongressen i forrige uke. Studien er nylig forhåndspublisert på nett i Journal of Evaluation in Clinical Practice. (...)

Den store kolesterolfuser
information.dk 17.7.2011
Godt en halv million danskere tager kolesterolsænkende medicin. Næsten halvdelen gør det uden grund eller effekt. Eksperterne ryster på hovedet og kalder pillerne for et produkt af det moderne risikosamfund, hvor der bliver tjent penge på folks frygt. (...)

»Når lægerne udskriver medicin til almindelige, raske mennesker, så tror jeg, de fleste af dem ræsonnerer på den måde, at ‘jeg skal have medicin, altså er jeg syg’, og vi er kede af, hvis folk begynder at opfatte sig selv som patienter, når de er friske og raske og burde nyde livet,« siger Niels Christian Heebøll- Nielsen. (...)

Data Mining Approach Shows Promise in Detecting Unexpected Drug Interactions
JAMA. 2011;306(2):144 (July 20)
Up to 1 million patients in the United States may be taking 2 medications that can lead to unexpected increases in blood glucose levels when used simultaneously. Data mining techniques have revealed that the combination of the antidepressant paroxetine and the cholesterol-lowering medication pravastatin may cause this adverse effect (Tatonetti NP et al. Clin Pharmacol Ther. doi: 10.1038/clpt.2011.83 [published online ahead of print May 25, 2011]).

“If a physician has a patient on these 2 medications and their diabetes becomes harder to control, the physician may want to consider changing the medications,” said principal investigator Russ Altman, MD, PhD, professor of bioengineering, genetics, and medicine at Stanford University. (...)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

F.D.A. Issues Safety Alert on Zocor (FDA utsteder sikkerhetsadvarsel for Zocor)
prescriptions.blogs.nytimes.com 8.6.2011
The Food and Drug Administration on Wednesday announced new safety restrictions on high-dose simvastatin, also known as Zocor, a cholesterol-lowering drug taken by an estimated 2.1 million Americans.

The agency said the 80-milligram dose caused a potentially severe muscle disease, called myopathy, especially in the first year of taking the medication.

No new patients should be put on the high dosage, the F.D.A. said, recommending that existing patients should continue only if they have used the drug for more than a year without experiencing muscle pains. Alternative statins may be safer, the agency said. (...)

Helsefarlige budskap
KJETIL RETTERSTØL - overlege, Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus
aftenposten.no 19.5.2011
Høyt kolesterol er farlig, sier noen, ikke noe å bry seg om, hevder andre. Det forskes kontinuerlig på feltet. I 1985 fikk Michael S. Brown og Joseph L. Goldstein Nobelprisen for arbeid med kolesterols metabolisme.

Akkumulerte kunnskapsbaser består nå av mer enn 1,5 millioner søkbare vitenskapelige artikler om emnet. Ny kunnskap nyanserer, men et budskap har likevel holdt seg godt i 50 år: Mettet fett øker blodkolesterol og risiko for hjerte- og karsykdom. Likevel finnes det unntak, slik er vitenskap. Problemet er når unntakene dominerer informasjonsbildet. (...)

VG glemte å måle kolesterolet
journalisten.no 6.5.2011
På venstre side advares det fra redaksjonen mot kolesterol, mens det på høyre side foreslås en løsning fra annonseavdelingen.

Slo helsealarm på redaksjonell plass og tipset om redningen på annonseplass rett ved siden. Klart brudd, mener Kokkvold.

Annonsen, som er kjøpt av Boots, Elixia, Grete Roede, Vita hjertegod og Nasjonalforeningen for folkehelsen, er som den berømte hånden i hansken for lesere med kolesterolangst. Men for presseetikeren smaker den heller dårlig.

– Dette er et klart brudd på god presseskikk og en uakseptabel kobling, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund til Journalisten.

Han viser til tekstreklameplakatens punkt fem om at man ikke skal ta inn kommersielt materiale på en slik måte at skillelinjen mellom redaksjonelt innhold og markedsplass svekkes. (...)

Legene advarer mot kolesteroltest
aftenposten.no 5.5.2011
Nasjonalforeningen for folkehelsen ber alle voksne måle kolesterolet sitt på apotek. Legeforeningen er rystet over kampanjen og sier at den vil føre til helseangst i befolkningen.

Fra i dag kan alle over 18 år sjekke kolesterolnivået i blodet gratis på enkelte apoteker. Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert dette tilbudet sammen med fire kommersielle aktører og sier de gjør det for å redde liv. Men Legeforeningen anklager dem for å ville tjene penger på folks angst.

Bakgrunnen for kolesterolkampanjen «Har du under 5?» er at gjennomsnittsnordmannen har et kolesterolnivå på 5,8 mmol/l. Ifølge nasjonale retningslinjer er et tilfredsstillende nivå under 5,0. (...)

Leder for Norsk forening for allmennmedisin,(NFA), som representerer allmennlegene i Legeforeningen, Gisle Roksund, er oppgitt og opprørt over kampanjen. Han frykter at kommersielle interesser står bak. (...)

– Legene overser statinbivirkninger
dagensmedisin.no 4.5.2011
– Leger overser bivirkningsrisiko og bør være mer oppmerksomme på forsiktighetsregler ved statiner, mener farmasøyt og seniorrådgiver Kirsten Myhr i Relis. (...)

Minst 50.000 plages
Nye tall fra Reseptregisteret viser at 478.000 nordmenn tar kolesterolsenkende medisin.

Minst 50.000 opplever plagsomme bivirkninger. (...)

Birgitte (47) ble syk av kolesterol-medisin
tv2nyhetene.no 4.5.2011
Som 50.000 andre nordmenn fikk hun plagsomme bivirkninger. Men det hele kunne vært løst med en kopp kaffe.

Nesten en halv million nordmenn medisineres for høy kolesterol. Det er en økning på 47 prosent siden 2004. Mange opplever store plager på grunn av medisinene. Et mer bevisst forhold til kaffe kunne redusert problemet, mener en ernæringsprofessor. (...)

– Bør heller endre kosthold
Farmasøyt Kirsten Myhr mener norske leger overser bivirkningsrisikoen og er for ukritiske når de skriver ut statiner.
– Man bør først prøve seg med livstilsendringer som å endre kosthold, trene mer og slutte å røyke. Jeg tror det er viktig å prøve det før man tar en pille, sier Myhr.

– For kjapp med å medisinere
Birgitte Kallhovd fikk aldri opplysninger fra sin lege om at hun kunne få bivirkninger. Nå vil hun endre kostholdet og droppe medisinene totalt.
– De setter oss pasienter litt for raskt på medisiner istedet for å se på kostholdet vårt. Jeg kommer ikke til å gå tilbake til medisiner, jeg tør ikke. Jeg er blitt redd, så jeg velger heller diett, sier Kalhovd. (...)

Så mange epler bør du spise hver dag
kk.no 15.4.2011
Fire epler om dagen

Forskerne ble overrasket over eplenes potensiale da de fant ut at de kan redusere kolesterolnivåene hos kvinner. Epler kan både virke slankende, og kutte det dårlige kolesterolet i blodet, ifølge DailyMail.

De fant ut at kvinner som spiste 75 gram tørket eple om dagen i seks måneder fikk redusert det dårlige kolesterolet i blodet med 25 prosent. Det er gode nyheter for tilstoppede blodårer. (...)

Kolesterol – hvornår er forebyggende behandling med statin indiceret?
irf.dk 10.4.2011 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)
Det er værdierne kun, såfremt analysesvar ligger udenfor normalværdierne/referenceværdierne. Og disse normalværdier skal efter vores mening selvfølgelig anføres i prøvesvarene.

Når man indsender en blodprøve til analyse, vil resultatet sædvanligvis blive efterfulgt af et referenceinterval i parentes. Referenceintervallet eller normalområdet indeholder 95 % af raske personers værdier. (...)

Advarer mot kolesterolhysteri
aftenposten.no 8.4.2011
Ber fastlegene nekte å ta målinger

Friske eldre spiser kolesterolsenkende medisiner som aldri før. Leger mener mange blir skremt til å ta medisiner de ikke har bruk for.

Svært mange mennesker er redd for høyt kolesterolnivå og ber legene måle nivået. – Fastleger burde ha nektet å måle kolesterolet når folk er blitt rundt 65 år, om de ikke er i en risikogruppe, sier Ottar Nygård, professor ved institutt for indremedisin ved Haukeland Universitetssykehus.

– Det er meningsløst hvis alle skal sjekke kolesterolet. Det er ikke nødvendig. Vi vet blant annet at høyt kolesterol alene ikke er noen risikofaktor hos hjertefriske som har passert 65 år, sier Espen Rostrup, lege ved Hjerteavdelingen på Haukeland Universitetssykehus.

– Norske studier har vist at det er altfor mange friske, eldre som spiser kolesterolsenkende medisiner og tror at det forlenger livet deres. Det er en misforståelse som skremmer de eldre til å spise disse medisinene, sier Nygård. (...)

Blodet sladrer i kodesprog om sygdom
b.dk 27.2.2011
Ny dansk forskning peger på et overset tal, der måske kunne redde førlighed og liv.

Det er ikke ét fedt, hvordan vi bruger den test af fedtstoffer i blodet, der kan forudsige risiko for blodpropper, og som de fleste af os jævnligt går til lægen efter, fra vi rammer midalderen.

Lægerne har f.eks. længe undret sig over, at der ikke er en klar sammenhæng mellem forhøjet kolesterol i blodprøven og blodprop i hjernen, selv om kolesterolsænkende medicin klart sænker risikoen for at få et slagtilfælde.

Nu peger dansk forskning på, at gådens løsning ligger i triglyceriderne, som er det tal, vi sædvanligvis ignorerer i blodprøverne. (...)

- Kolesterol farligst for menn
nrk.no 24.2.2011
Høyt kolesterol øker risikoen for hjerneslag hos menn, mens kvinner må passe seg for fettstoffene triglycerider. Heldigvis hjelper fysisk aktivitet på begge deler.

Kolesterolnivået har lite å si for hjerneslag hos kvinner, ifølge ny dansk forskning. (...)

Studien er publisert i tidsskriftet Annals of Neurology. (...)

- For mange tar kolesterolmedisin
nrk.no 20.1.2011
Bivirkningene kan være verre enn gevinsten, ifølge en ny studie.

Rundt 400.000 nordmenn bruker medisiner mot høyt kolesterol, også kjent som «statiner».

Høyt kolesterol er en risikofaktor for hjerte/karsykdommer, og det blir derfor ansett som viktig å få ned kolesterolverdiene.

Men ifølge en ny metastudie fra det anerkjente Cochrane Library, mangler det vitenskapelige bevis for at slike medisiner reduserer risikoen for å dø av hjerte/karsykdommer - med mindre man har påvist hjerte/karlidelser.

Forskerne har gjennomgått 14 publiserte studier med tilsammen 34.272 deltakere. (...)

(Anm: Statins for the primary prevention of cardiovascular disease (Review) (The Cochrane Library 2011, Issue 1).)

Analys ifrågasätter preventiv behandling med statiner
lakemedelsvarlden.se 19.1.2011
Det finns idag inte något bevis för att patienter utan tidigare historia av hjärtkärlsjukdom ska behandlas med statiner. Det är slutsatsen i en Cochrane-översikt.

Forskarna från Cochrane Heart Group har i en systematisk översikt gått igenom 14 studier med totalt drygt 34 000 patienter som behandlats med statiner i preventivt syfte, färre än 10 procent av patienterna hade en historia av hjärtkärlsjukdom.

Cochraneforskarnas slutsats är att mycket lite talar för att det är kostnadseffektivt att som primärprevention behandla patienter med statiner. Resultatet av översikten, i vilken man kombinerade data från åtta studier av studierna med totalt 28 000 patienter, är att statiner i den här gruppen minskar risken att dö från nio till åtta per tusen personer som behandlas varje år. (...)

(Anm: Statins for the primary prevention of cardiovascular disease (Review) (The Cochrane Library 2011, Issue 1).)

Statins may raise stroke risk in some: study (Statiner kan ifølge studie øke risiko for hjerneslag hos enkelte)
reuters.com 10.1.2011
(Reuters) - People who have had a type of stroke caused by bleeding in the brain should avoid taking cholesterol-lowering drugs known as statins, U.S. researchers said on Monday.

Although statins are commonly used to prevent heart attacks and strokes, they said the drugs could increase the risks of a second stroke in these patients, outweighing any other heart benefits from the drugs.

"Our analysis indicates that in settings of high recurrent intracerebral hemorrhage risk, avoiding statin therapy may be preferred," Dr. Brandon Westover of Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School and colleagues wrote in the Archives of Neurology. (...)

Læger slår alarm: Ny 'ond kolesterol' truer
bt.dk 2.8.2010
Farligt blodfedt er en bombe under din sundhed

Lægelige eksperter efterlyser langt mere fokus på blodfedtet triglycerid, der anses for endnu farligere end det såkaldt onde kolesterol.

En række førende eksperter advarer nu om, at den farligste type kolesterol er helt overset, selv om hver fjerde dansker er i farezonen.

B.T. skriver, at mange læger overser det andet blodfedt, triglycerid, der indeholder en anden type kolesterol, som er endnu farligere end det, vi i dag kalder det onde kolesterol. (...)

Statins and All-Cause Mortality in High-Risk Primary Prevention (Statiner og dødelighet av alle årsaker i høyrisiko primær forebygging)
Arch Intern Med. 2010;170(12):1024-1031 (June 28)
Background Statins have been shown to reduce the risk of all-cause mortality among individuals with clinical history of coronary heart disease. However, it remains uncertain whether statins have similar mortality benefit in a high-risk primary prevention setting. (...)

(Konklusjon Disse litteraturbaserte metaanalyser fant ingen bevis for nytte av statinterapi på alle årsaker til død innen høyrisiko primær forebygging.) (...) (Conclusion This literature-based meta-analysis did not find evidence for the benefit of statin therapy on all-cause mortality in a high-risk primary prevention set-up.)

(Anm: Hva er forebygging? (forebygging.no).)

Sjukdomar kopplas till statiner – men fördelarna överväger
dagensmedicin.se 21.5.2010
(...) Forskarna har analyserat data från en stor primärvårdsdatabas med mer än 2 miljoner patienter från England och Wales, varav runt 225 000 nyligen hade inlett behandling med statiner. Patienterna följdes under perioden januari 2002 till juni 2008.

Forskarna konstaterar att statinanvändning ökade risken för grå starr, muskelsjukdom, akut njursvikt och förhöjda levervärden. De tre sistnämnda tillstånden är sedan tidigare kända biverkningar av statiner. (...)

Riskökningarna gällde då forskarna kontrollerade för faktorer som ålder, rökstatus och andra sjukdomar.

På den positiva sidan fann forskarna att statiner tycktes skydda mot matstrupscancer och – som väntat – mot hjärt-kärlsjukdom. (...)

Cholesterol drug side effects need watching: study (Det er behov for å overvåke kolesterollegemidlers sideeffekter)
reuters.com 20.5.2010
(Reuters) - People using cholesterol-lowering statins have a higher risks of liver dysfunction, kidney failure, muscle weakness and cataracts and such side effects of the drug should be closely tracked, doctors said on Friday. (...)

The findings, published in the British Medical Journal, are unlikely to affect the use of best-selling medicines like Pfizer's Lipitor and AstraZeneca's Crestor, but the study's authors said patients taking statins should be "proactively monitored" for side effects. (...)

(Anm: Unintended effects of statins in men and women in England and Wales: population based cohort study using the QResearch database. BMJ 2010;340:c2197 (20 May).)

(Anm: Autoimmune attack underlying kidney failure. Interstitial nephritis, a common cause of kidney failure, has a complex and largely unknown pathogenesis. In a new published paper in The Journal of the American Society of Nephrology, a team of researchers led from Karolinska Institutet shows how interstitial nephritis can develop from an autoimmune attack on the kidney's collecting duct. (medicalnewstoday.com 24.3.2016).)

Unintended effects of statins in men and women in England and Wales: population based cohort study using the QResearch database (Uønskede effekter av statiner hos menn og kvinner i i England og Wales befolkningbasert kohortstudie ved bruk av QResearch databasen)
BMJ 2010;340:c2197 (20 May)
(...) Conclusions Claims of unintended benefits of statins, except for oesophageal cancer, remain unsubstantiated, although potential adverse effects at population level were confirmed and quantified. Further studies are needed to develop utilities to individualise the risks so that patients at highest risk of adverse events can be monitored closely. (...)

(Anm: Infra-red light to detect early signs of oesophageal cancer. Scientists have developed an endoscope that uses near-infrared light to spot early warning signs of oesophageal - food pipe - cancer, according to research published in the Journal of Biomedical Optics. (medicalnewstoday.com 8.9.2016).)

Risks Seen in Cholesterol Drug Use in Healthy People (Risiko registrert ved bruk av kolesterollegemidler hos friske mennesker)
nytimes.com 31.3.2010
With the government’s blessing, a drug giant is about to expand the market for its blockbuster cholesterol medication Crestor to a new category of customers: as a preventive measure for millions of people who do not have cholesterol problems.

Some medical experts question whether this is a healthy move.

They point to mounting concern that cholesterol medications — known as statins and already the most widely prescribed drugs in the United States — may not be as safe a preventive medicine as previously believed for people who are at low risk of heart attacks or strokes. (...)

But for healthy people who would take statins largely as prevention — which would be the case for the new category of Crestor patients — other experts suggest the benefits may not outweigh any side effects. (...)

Simvastatin gitt i høyeste dose 80 mg gir økt bivirkningsrisiko
legemiddelverket.no 26.3.2010
USAs Food and Drug Administration (FDA) advarer om at simvastatin gitt i høyeste dose øker risiko for muskelbivirkninger. Legemiddelverket ønsker å minne om at risikoen for bivirkninger øker ved de høyeste dosene for alle statiner. Den nye studien viser en mulig økning ved bruk av 80 mg simvastatin, men nytten ansees fremdeles å være større enn risikoen.

Rhabdomyolyse er en meget sjelden muskelbivirkning som er rapportert ved bruk av alle statiner. I 2009 fikk totalt 356.615 personer utlevert simvastatin fra norske apotek, hvorav 17.525 i dosen 80 mg. Samlet sett er risiko for bivirkninger relativt lav selv om høy dose gir høyere risiko for bivirkninger enn lavere doser.

(Anm: rhabdomyolysis ; rabdomyolyse, ødeleggelse av skjelettmuskulatur. Årsaker Rabdomyolyse sees ved kirurgisk skade, trykkskade på grunn av redusert bevissthet, iskemi (lokal blodmangel) på grunn av nedsatt sirkulasjon, etter kramper, og i forbindelse med hypertermi (overoppheting) og forgiftninger. (...) Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: rabdomyolyse; nedbryting eller oppløysing av tverrstripete muskulatur som gir auka innhald i serum av myoglobin og ymse muskelvevsenzym; kan stundom koma som skadeverknad ved bruk av glutetimid, amfetamin, salisylat, fencyclidin, teofyllamin eller andre medikament eller pga virussjukdommar, slangebit, sterk muskelrøyning m v; kan vera årsak til farleg hyperkalemi, kan gi nyresvikt pga myoglobinopphoping i nyrene; kan stundom skuldast mangel på carnitinpalmityltransferase, eit enzym i feittstoffskiftet; jf Meyer-Betz' sjukdom
EN rhabdomyolysis Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

Advarer mot kolesterolmedisin
nrk.no 24.3.2010
(...) Det amerikanske legemiddelverket advarer mot alvorlige bivirkninger ved bruk av en kolesterolmedisin som brukes av over 350.000 nordmenn.

Legemiddelet Simvastatin brukes for å senke kolesterolnivået i blodet og redusere faren for hjerteinfarkt.

En ny amerikansk undersøkelse viser at høye doser kan føre til muskelskader og, i sjeldne tilfeller, nyreskader som i verste fall kan være dødelige.

Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) ber nå pasienter som tar en daglig dose på 80 milligram om å være ekstra oppmerksomme på symptomer på bivirkningene, skriver Daily Telegraph. (...)

Legemiddelverket har fortsatt ikke bestemt seg om de vil gå ut med nærmere informasjon eller en advarsel til norske pasienter. (...)

Statiner ger ökad diabetesrisk
lakemedelsvarlden.se 17.2.2010
Personer som behandlas med blodfettssänkande statiner har nio procents högre risk at drabbas av diabetes visar en brittisk studie. Resultaten visar att det är viktigt att följa patienter som behandlas med statiner och inte sätta in det slentrianmässigt. (...)

Cholesterol drugs up diabetes risk slightly: study
reuters.com 16.2.2010
LONDON (Reuters) - People on cholesterol-lowering statins are 9 percent more likely to develop diabetes, but this small absolute risk is outweighed by the drugs' heart-protecting properties, researchers said on Wednesday. (...)

(Anm: Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet. 2010 Feb 27;375(9716):735-42.)

Är kolesterol en riskfaktor?
LARS WERKÖ - Professor emeritus i invärtesmedicin, tidigare chef vid SBU, TORE SCHERSTÉN - Professor emeritus i kirurgi, tidigare sekreterare i Medicinska Forskningsrådet, RALF SUNDBERG - Docent i transplantationskirurgi
svd.se 14.7.2009
Gott – och skadligt? Slutsatserna i den senaste kolesterolforskningen är färgad av läkemedelföretagens sponsring, hävdar artikelförfattarna. Hypotesen om att kolesterol är farligt bör förkastas, säger de.

”FARLIGT” KOLESTEROL Flera vetenskapliga studier har visat att infarktpatienter har lägre kolesterolvärden än normalbefolkningen och att dödligheten dessutom är högre vid låga värden. Nu är det dags att förkasta hypotesen om sambandet mellan höga kolesterolnivåer och hjärtinfarkter och kanske också dags att utreda vad som lett till detta vetenskapliga haveri, skriver Lars Werkö, Tore Scherstén och Ralf Sundberg. (...)

Storforbrug af medicin blandt raske
politiken.dk 1.1.2009
Siden 2003 er salget af kolesterolsænkende medicin steget med 233 procent. Årsag: Raske mennesker sygeliggøres, vurderer eksperter. (...)

»I dag er anbefalingen et kolesteroltal under 5. Med den grænse har de fleste voksne et ’for højt’ kolesteroltal. Og derfor gør vi en stor del af befolkningen til patienter uden grund«, siger Mats Lindberg, læge og talsmand for netværket Læger Uden Sponsor. (...)

Bare et fåtall har nytte av statiner
TOR OLE KJELLEVAND, lege
aftenposten.no 22.8.2008
Erik Øie skriver 18. august at de som har et avvikende syn på effekten av kolesteroldempende statiner, gjør pasientene rådville. De vet ikke lenger om de skal ta statiner eller ikke. Hvis dere hadde fortalt pasientene hele sannheten om statinene, ville det ikke vært så mye tvil. (...)

Hvis du ikke har hjertesykdom, har statinene beviselig ingen effekt. Dette er slått fast av The Internatonal Society of Drug Bulletins. De hadde gått gjennom alle tilgjengelige vitenskapelige data. Dette anerkjente organet er imidlertid ikke sponset av noe legemiddelfirma og er vel kanskje ikke til å stole på, dr. Øie? (...)

Til beste for pasientene
ERIK ØIE, lege, dr.med., Asker
aftenposten.no 18.8.2008
(...) Kolesteroldebatten. Et søk på de mest brukte helsebibliotekene på internett viser noe helt annet. De store behandlingsstudiene med statiner er riktignok organisert og finansiert av legemiddelfirmaer, og dette skyldes ganske enkelt at det bare er legemiddelfirmaer som har økonomiske midler til å gjennomføre slike studier som koster flere hundre millioner kroner. (...)

Om å ta mannen og ikke ballen
Tor Ole Kjellevand, lege, Oslo
aftenposten.no 9.8.2008
Jeg blir igjen angrepet på grunn av min overbevisning i kolesteroldebatten. Denne gang av dr. Erik Øie. (...)

Til det vil jeg bare si at jeg har ikke mottatt en eneste krone av dette firmaet eller av andre vitamin- eller kosttilskuddsprodusenter, hverken i form av penger, reisetilskudd, forskningsstøtte eller noe annet. Ikke engang i form av gratis vitaminer. Dem kjøper jeg selv. Jeg håper dr. Øie kan si det samme når det gjelder hans forhold til legemiddelindustrien. (...)

Statiner minsker risikoen
aftenposten.no 6.8.2008
ERIK ØIE, lege, dr.med., Nesøya
Tor Ole Kjellevand har gjennom avisinnlegg og intervjuer argumentert for at det er en myte at kolesterol er farlig og at denne myten har fått leve videre fordi legemiddelindustrien tjener store penger på å selge kolesterolsenkende medisiner; de såkalte statinene. (...)

Denne interessekonflikten bør Aftenpostens lesere ha in mente når de leser innlegg fra Kjellevand. (...)

Kan svekke minnet
DAG VILJEN POLESZYNSKI, dr.philos., fagredaktør, Mat&helse
aftenposten.no 9.7.2008
Leder av Nasjonalforeningen for folkehelsen, John Kjekshus, hevder i Aftenposten 2. juli: "Kolesterolsenkende medikamenter (statiner) påvirker ikke hukommelsen".

Debatten om kolesterolmedisiner. Han har muligens glemt (eller ikke lest) litteraturen som klart dokumenterer at statiner ikke bare kan føre til kortvarig hukommelsestap, men også kan gi mange andre bivirkninger. (...)

Er jeg blitt glemsk av pillene jeg tar?
Leiv Ose, Seksjonsoverlege, Lipidklinikken, Medisinsk avdeling, Rikshospitalet
aftenposten.no 4.7.2008
Spurte Frid Ingulstad 28. juni. Er det en bivirkning av de nye kolesterolmedisinene (statiner) mange må ta? (...)

Av de millioner som spiser statiner i USA, er det rapportert om 60 med glemskhet uavhengig av type statin som er brukt. Glemskheten kom i løpet av to måneder hos halvparten av de 60 rapporterte pasientene. Glemskheten forsvant igjen hos 14 av de 25 som ble glemske når de stoppet med statin. (...)

Tallene over viser til mange individuelle lege/pasientrapporter, men placebokontrollerte studier hvor mer enn 24 000 pasienter har deltatt, har ikke kunnet vise noen påvirkning av glemskhet eller kognitive funksjoner. (...)

Farlige medisiner
Tor Ole Kjellevand, lege
aftenposten.no 3.7.2008
I Aftenposten 28. juni etterlyser Frid Ingulstad informasjon fra "landets fremste fagfolk" om en type kolesterolmedisin, statiner, kunne være årsak til hennes økende glemsomhet. (...)

Om statinene er årsak til at akkurat hun opplever at hun er mer glemsk, er vanskelig å svare på. Vi blir alle litt mer glemske med alderen. Når det gjelder om statiner kan forårsake økende glemsomhet, er det liten tvil om at så er tilfelle. Statinene senker det livsviktige kolesterolet som er en viktig byggesten i kroppen vår, særlig i hjernen. Mange pasienter som er satt på statin har opplevd denne effekten, men den blir oversett av legene fordi de "vet" at statinene er ufarlige.

Men hvorfor tar du i det hele tatt statiner? Det er ikke påvist at de gjør noen nytte hos kvinner overhodet. Høyt kolesterol er ikke farlig og skal ikke behandles. Statiner kan ha en viss effekt hos menn med etablert kransåresykdom. Ikke fordi de senker kolesterolet, men fordi de har mange andre effekter. Når jeg hører om diskusjonen blant dine venner, om at de har klart å senke sitt kolesterol med så og så mye, blir jeg bare trist. Her snakker vi om friske mennesker som er gjort til pasienter av en overivrig lege. (...)

Påvirker ikke hukommelsen
JOHN KJEKSHUS, professor emeritus, leder i Nasjonalforeningen for folkehelsen
aftenposten.no 2.7.2008
Frid Ingulstad er bekymret over sitt pillebruk i sin Signert- artikkel 28. juni. Kolesterolsenkende medikamenter (statiner) påvirker ikke hukommelsen. Den første store undersøkelsen med et kolesterolsenkende medikament, simvastatin, ble utført i Norge for snart 20 år siden. (...)

Skeptikerne henviser til meldinger om bivirkninger som benbrudd, selvmord, kreft og nedsatt hukommelse, dette skyldes tilfeldigheter. I vår og mange andre kontrollerte undersøkelser fant man tvert imot færre av de påståtte bivirkningene i gruppen som fikk statiner enn i gruppen som fikk inaktiv medisin (placebo). Statinene har meget få og beskjedne bivirkninger selv hos gamle og svake pasienter. (...)

Etter hvert som vi blir eldre, er det normalt at mange av oss glemmer ord og avtaler, men det er bare 10 prosent som blir demente. (...)

Blir jeg glemsk av pillene jeg tar?
FRID INGULSTAD, forfatter
aftenposten.no 28.6.2008
KOLESTEROL. Vi tar piller for så mangt. Jeg tar mot for høyt kolesterol. Men nå er jeg blitt fortalt at jeg kan bli glemsk av pillene. Er det virkelig sant, en medisin som tar hukommelsen? (...)

Drugs Alone Don't Lower Heart Disease Risks for Overweight Americans
healthfinder.gov 12.5.2008
Study finds signs of trouble show up even when statins, blood pressure meds are used.

SOURCES: Gregory L. Burke, M.D., professor and director, division of public health sciences, Wake Forest University, Winston-Salem, N.C.; Lona Sandon, M.Ed., RD, assistant professor, clinical nutrition, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas; May 12, 2008, Archives of Internal Medicine)

MONDAY, May 12 (HealthDay News) -- Daily doses of statins and blood pressure medications will not be enough to prevent heart disease among the ever-growing number of Baby Boomers who are overweight or obese, a new study suggests.

The simple truth, experts say, is that pounds must also be shed to keep cardiovascular trouble away.

"There is a debate out there about whether this generation is going to live as long as their parents, and the truth is they probably won't," said study author Dr. Gregory L. Burke, director of the division of public health sciences at Wake Forest University School of medicine in Winston-Salem, NC. (...)

In Denial
forbes.com 9.4.2008
The latest cholesterol mess shows how big pharma just can't seem to face up to bad results.

When questions first emerged about a small study testing their $5 billion cholesterol pills Zetia and Vytorin, Merck (nyse: MRK - news - people) and Schering-Plough (nyse: SGP - news - people) pooh-poohed its importance. "I don't know why this would have any impact on mainstream use," Schering Chief Executive Fred Hassan told analysts in January. But newly released results say that these two immensely lucrative drugs don't impede plaque buildup in arteries. The New England Journal of Medicine even published two editorials telling doctors to use them as a last resort (a conclusion Merck and Schering disputed vigorously; the study showed no safety problems). (...)

Kolesterol-faren en bløff?
dagbladet.no 31.3.2008
Oppsiktsvekkende studie om bestselger-medisin lagt fram på internasjonal hjertekongress. (...)

Den såkalte Enhance-undersøkelsen, som omfatter 720 personer med familiær hyperkolesterolemi skulle i første rekke teste en ny type blodfettsenkende medikament - Ezetrol - (som i USA selges i en kombinasjonen med simvastatin under navnet Vytorin)- og sammenligne dette med det 'gamle' kolesterolsenkende middelet simvastatin (originalproduktet heter Zocor). (...)

(Anm: Simvastatin with or without Ezetimibe in Familial Hypercholesterolemia. Published at www.nejm.org March 30, 2008 (10.1056/NEJMoa0800742).)

Vytorin Makes Merck And Schering Swoon
forbes.com 31.3.2008
(...) On Sunday, The New England Journal of Medicine released the full results of a study called ENHANCE that showed Vytorin was no more effective than the older Zocor. Vytorin is a $5.2 billion joint-venture cholesterol drug that combines Merck's Zocor with Merck/Schering-Plough drug Zetia. Zocor is available in a less-expensive generic form. (...)

Sector Snap: Cholesterol Drug Makers
forbes.com 31.3.2008
A flurry of positive and negative study data for cholesterol drugs pushed shares of Merck & Co. and Schering-Plough Corp. to record lows Monday, while Abbott Laboratories and AstraZeneca PLC shares caught a boost. (...)

Journal Issues Warning on Two Cholesterol Drugs
nytimes.com 30.3.2008
CHICAGO — Two widely prescribed cholesterol-lowering drugs, Vytorin and Zetia, may not work and should be used only as a last resort, The New England Journal of Medicine said in an editorial published on Sunday. (...)

Merck and Schering-Plough, the companies that make Vytorin and Zetia, said on Sunday that despite the results of the trial, they would continue to promote their medicines as first-line treatments for high cholesterol. (...)

Hårreisende påstand av overlege
aftenposten.no 5.9.2007
Uffe Ravnskov, dr.med., dosent Lund, Sverige
Dr. Leiv Oses påstand at en mann med arvelig høyt kolesterol (FH) har 85 % risiko for å få et hjerteinfarkt før han blir 60 år, har ingen basis i virkeligheten. (...)

Det er ikke det høye kolesterolnivået som er farlig. Risikoen for personer med FH er nemlig den samme eller større (!) med lett forhøyet kolesterol som med et som er 2-3 ganger høyere enn normalt. Den økte dødeligheten av hjerteinfarkt skyldes at noen med FH også arver forstyrrelser i koagulasjonssystemet, ikke at de har høyt kolesterol. (...)

Hvem skal vi tro på?
Margaretha Gøransson Hamrin, leder FH Norge
aftenposten.no 31.8.2007
Det ser ut til at røntgenlegen Tor Ole Kjellevand nå søker å posisjonere seg som en norsk kolesterolekspert. (...)

Så hvem skal folk flest og spesielt de som er i risikogruppen for hjertedød, velge å tro på? (...)

Bare én type kolesterol
TOR OLE KJELLEVAND - Tidligere overlege
aftenposten.no 24.8.2007
Jeg blir angrepet av lederen i foreningen for familiær hyperkolesterolemi (FH) i Norge i tirsdagsavisen. Skandale var ordet hun brukte.

Jeg har gjort noe utilgivelig, nemlig vært uenig i Lipidklinikkens og Rikshospitalets offisielle syn i kolesteroldebatten. (...)

Betegnelsen "godt" og "dårlig" kolesterol er altså noe som er funnet på av tilbederne av kolesterolmyten. (...)

Det er ingen sammenheng mellom kolesterolnivået hos FH-pasientene og insidensen av hjertedød. Altså, FH-pasienter med forholdsvis lavt kolesterol dør like ofte som de med skyhøyt kolesterol. Hvorfor, hvis kolesterolnivået skulle være det viktigste for å overleve?

Statinene har nok en viss beskyttende virkning hos pasienter med FH. Ikke på grunn av kolesterolsenkningen, men på grunn av alle de andre effektene statinene har. (...)

When 'Good' Cholesterol Goes Bad (Når "god" kolesterol blir dårlig)
healthfinder.gov 22.8.2007
(SOURCES: Jay Heinecke, M.D., professor, medicine, University of Washington, Seattle; Aug. 22, 2007, American Chemical Society annual meeting, Boston)
WEDNESDAY, Aug. 22 (HealthDay News) -- It looks like HDL, the "good" cholesterol that supposedly protects against cardiovascular disease, might have a harmful side. (...)

Inflammation is the major villain in the new picture. Arteries are not only blocked because of the gradual growth of plaque. Instead, there comes a moment when plaque ruptures, causing a clot to form and block blood flow, Heinecke said. Proteins called proteases play a major role in these ruptures. (...)

So, measuring blood levels of LDL and HDL cholesterol is not as predictive of cardiac risk, as has been assumed, Heinecke stressed. "Protein composition [in HDL cholesterol] may be a better handle on whether someone is at risk," he added. (...)

Kolesterol på liv eller død
aftenposten.no 21.8.2007
Margaretha Gøransson Hamrin Leder for FH-Norge, pasientorganisasjon for familiær hyperkolesterol
En skandale. At en overlege fra Rikshospitalet offentlig og i sjikanøse ordelag går ut mot Lipidklinikken, som er landets viktigste behandlingssenter for den arvelige genfeilen familiær hyperkolesterolemi (FH), er intet mindre enn en skandale som sykehuset må rydde opp i. (...)

- Gjør kolesterollegemidler noe godt?

Do Cholesterol Drugs Do Any Good? (Gjør kolesterollegemidler noe godt?)
businessweek.com 17.1.2008
Research suggests that, except among high-risk heart patients, the benefits of statins such as Lipitor are overstated

Med unntak for høyrisiko hjertepasienter, tyder forskning på at nytten av statiner slik som Lipitor er overdrevet. (...) (Research suggests that, except among high-risk heart patients, the benefits of statins such as Lipitor are overstated)

Such drugs are the best-selling medicines in history, used by more than 13 million Americans and an additional 12 million patients around the world, producing $27.8 billion in sales in 2006. Half of that went to Pfizer (PFE) for its leading statin, Lipitor. (...)

- Forlenger det livet?

WELL
Great Drug, but Does It Prolong Life?

nytimes.com 29.1.2008
Statins are among the most prescribed drugs in the world, and there is no doubt that they work as advertised — that they lower not only cholesterol but also the risk for heart attack. (...)

Kaiser Daily Health Policy Report Highlights Scrutiny Over Benefit of Using Statins
kaisernetwork.org 29.1.2008
Prescription Drugs

Two newspapers on Tuesday reported on scrutiny of statin use and whether the drugs provide prolonged life or benefits to patients with high cholesterol. Summaries appear below.

New York Times: In the "fallout from the headline-making trial of Vytorin, a combination drug that was found to be no more effective than a simple statin in reducing arterial plaque, many people are asking a more fundamental question about statins in general: Do they prolong your life?" the Times reports. According to the Times, middle-aged men with cardiovascular disease were less likely to die if they were taking a statin compared to those taking a placebo. However, "many statin users don't have established heart disease; they simply have high cholesterol," and "there is little evidence, if any, that taking a statin will make a meaningful difference in how long" people without heart disease live, the Times reports. In addition, "critics say there's no evidence that statin users have a better quality of life than other people," according to the Times. Mark Ebell, a professor at the University of Georgia and deputy editor of the journal American Family Physician, said, "High-risk groups have a lot to gain" from taking statins, but "patients at low risk benefit very little, if at all. We end up overtreating a lot of patients" (Parker-Pope, New York Times, 1/29).

Philadelphia Inquirer: Cholesterol-lowering drugs have been shown to "reduce the risk of death, heart attack and other problems in patients with cardiovascular disease, but it is less clear that they help patients ... who don't yet have heart disease," the Inquirer reports. According to the Inquirer, two analyses of scientific literature have shown that between "200 and 250 people with high cholesterol but no known cardiovascular disease must take a statin daily for three to five years to prevent one death." However, a similar analysis that tracked patients for an average of more than six-and-a-half years found that if 68 patients with high cholesterol "followed a more careful diet, one death could be avoided," according to the Inquirer. The Inquirer reports, "Given the financial stakes -- cholesterol-lowering drugs generated $21.6 billion from U.S. sales in 2006 -- some wonder whether studies that question the benefits of the medications ever reach the public" (Goldstein, Philadelphia Inquirer, 1/29). (...)

- Undersøkelse viser at leger avviser pasienters klager om bivirkninger

Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?)
washingtonpost.com 28.8.2007
Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects)

Mange engstelige pasienter gir detaljopplysninger på nettforum og pratekanaler på internett om muskelsmerter og hukommelsestap, som de har erfart etter at de begynte med statiner for å senke sitt kolesterol. En ny studie antyder at disse mennesker kanskje har en god grunn til å søke en bekreftelse: Noen klager ville ellers gå upåaktet hen. (On many online message boards and Internet chat rooms, anxious patients share details about the muscle pain and memory loss they have noticed since they started taking statins to lower their cholesterol. A new study suggests these people may be seeking validation for good reason: Some of their complaints might otherwise be going unheard.)

Ifølge en undersøkelse av 650 pasienter publisert sist uke om legemiddelsikkerhet, et fagfellevurdert tidsskrift, ignorerer eller avviser leger ofte pasienters bekymringer om slike sideeffekter. Studien viser et reaksjonsmønster som også gjelder andre legemidler. (According to a survey of 650 patients published last week in Drug Safety, a peer-reviewed journal, doctors frequently ignored or dismissed patients' concerns about such side effects. The study suggests this pattern of reaction goes beyond statins to other drugs.)

Når leger ikke erkjenner pasienters symptomer som en sideeffekt av legemiddelet, er også pasienten utsatt for risiko. På grunn av at legen ikke fyller ut og sender en "bivirkningsrapport" til Food and Drug Administration, kan legemiddelkontrollen undervurdere problemet, og andre leger og pasienter antar at legemiddelet er tryggere enn det er. (When doctors fail to recognize a patient's symptoms as drug side effects, more than that patient's care is put at risk. Because the doctor makes no "adverse event report" to the Food and Drug Administration, the regulatory agency may underestimate the problem, and other doctors and patients may assume the drug is safer than it is.)

Forskerne ved University of California at San Diego gransket sideeffekter for statiner da ble oppmerksomme på problemet. (...) (Researchers from the University of California at San Diego had been investigating the side effects of statins when they noticed the problem.)

Jerry Avorn -- professor ved Harvard Medical School og forfatter av boken "Powerful Medicines: Nytte, risiko og kostnader for reseptbelagte legemidler" -- sa at "der er en skrekkelig underrapportering av sideeffekter," og legger til at 90 til 99% av "alvorlige sideeffekter ikke rapporteres av leger." (...) (Jerry Avorn -- a Harvard Medical School professor and author of the book "Powerful Medicines: The Benefits, Risks and Costs of Prescription Drugs" -- said that "there is horrendous underreporting of side effects," adding that 90% to 99% of "serious side effects are not reported by doctors.")

- På helsa løs?

På helsa løs
Kjetil Retterstøl overlege dr. med Lipidklinikken Rikshospitalet
Dagbladet 28.9.2005
NRKs Pulsredaksjon fremstår som en gjeng Fedonister snarere enn seriøse helseopplysere, skriver Kjetil Retterstøl. (...)

Usaklige personangrep
dagbladet.no 12.10.2005
Fedon Lindberg trekker seg som kostholdsekspert i Puls.

OVERLEGE KJETIL Retterstøl fra Lipidklinikken gikk i et debattinnlegg i Dagbladet av 28.9. til angrep på meg personlig og redaksjonen i NRK Puls med en rekke påstander. Bakgrunnen for angrepet var et innslag i NRK Puls den 19.9. om matens betydning for helsen. Da nevnte jeg at en stor sveitsisk metaanalyse tydet på at omega-3 fettsyrer, som finnes i fiskefett, så ut til å forebygge dødelighet av alle årsaker og av hjertesykdom spesielt, samt at det så ut til at omega-3 reduserte slik dødelighet mer enn statiner, de nye kolesterolsenkende og hjertesykdomforebyggende medikamenter.

Etter å ha forsøkt å tillegge meg meningsløse og fullstendig feilaktige kommersielle motiver bak min presentasjon av denne studien, sendte jeg et tilsvar som ble publisert den 2.10. i Dagbladet.

Helsejournalistikk - ikke reklame
dagbladet.no 2.10.2005
Egil Sundvor Prosjektsjef i NRK Fakta
OVERLEGE KJETIL RETTERSTØL ved Lipidklinikken hevder at NRKs «Puls»-redaksjon er «en gjeng fedonister snarere enn seriøse helseopplysere» i Dagbladet 28.09. Retterstøl anklager redaksjonen for å løpe Fedon Lindbergs ærend, og ikke journalistikkens.

Dessuten mener han at «Puls» er helt uten kildekritikk og at omtalen av det gode fettet er helseskadelig. (...)

- Statiner kan øke risiko for parkinsons sykdom

Cholesterol Drugs May Cause Parkinson's - Report (Legemidler mot høyt kolesterol kan forårsake Parkinsons sykdom)
newsmax.com 22.1.2007
WASHINGTON -- New research showing a strong link between Parkinson's disease and low levels of "bad" cholesterol are so worrying that U.S. researchers are launching a study to look into it.

The team at the University of North Carolina is planning clinical trials involving thousands of people to see whether statin drugs, which lower low density lipoprotein, or LDL, might actually cause Parkinson's in some people.

Other research has for several years suggested that people with abnormally low levels of LDL might be at higher risk of Parkinson's.

Xuemei Huang and colleagues found that patients with low levels of LDL cholesterol are at least three and a half times more likely to develop Parkinson's disease than those with higher LDL levels.

Writing in the journal Chemistry & Industry, they said they plan a bigger study of patients taking statins, the biggest-selling drugs in the world. (...)

(Anm: Simvastatin enhances human osteoblast proliferation involved in mitochondrial energy generation. Eur J Pharmacol. 2013 Jun 11 (mintankesmie.no).)

(Anm: Muskelsykdom (myopati) (nevro.legehandboka.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

(Anm: Understanding mitochondrial complex I assembly in health and disease. Biochim Biophys Acta. 2012 Jun;1817(6):851-62. Epub 2011 Sep 2.)

(Anm: Selective inhibition of deactivated mitochondrial complex I by biguanides. Biochemistry. 2015 Feb 26. [Epub ahead of print].)

Statins may not protect