Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven)

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

- Og lovverket, det tilhører også de rike (Paus om Norge (nrk.no 30.9.2008))

Mulige varige skader Patient fick rätt i skiljenämnd om lugnande mediciner (sr.se 18.6.2007)

Stat saksøker Merck for villedende markedsføring (bizjournals.com 1.10.2008)

Leger: Søksmål bidrar som garantist for legemiddelsikkerhet (usatoday.com 15.8.2008)

- Søksmål

Sivile søksmål for domstolene
paragrafen.no (Skrevet 27.04.2001)
(...) Sivile søksmål føres for tingretten i første instans. Eksempler på sivile søksmål er saker om barnefordeling, saker om tolkning av kontrakter og avtalebrudd, søksmål om gyldigheten av skatteligning, søksmål om tilsidesettelse av usaklige oppsigelser i arbeids- og husleieforhold, krav om erstatning for påført personskade m.v. Alle kan saksøkes ved domstolene, også staten og kommunen. Hovedregelen er at en sak skal reises der hvor saksøkte bor. Er saksøkte et selskap, er hovedregelen at saken skal reises der hvor det er registrert i Foretaksregisteret at selskapets hovedkontor ligger. I de fleste saker er det en forutsetning for å anlegge søksmål at det har vært foretatt mekling i forliksrådet og saken er henvist til retten derfra. (...)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

Foreldelse

Lov om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven)

§ 6-2. Saker som behandles av forliksrådet (tvisteloven)

Tvisteloven

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Tvisteloven - Småkravprosess

Kapittel 10. Småkravprosess (tvisteloven) - Ved småkravprosess behandles a) alle saker hvor tvistesummen er under kr 125 000 (...)

Straffeloven

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven)

Rettsgebyrer

Prisliste (domstol.no)

Lov om rettsgebyr (lovdata.no)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Amerikanske tilstander (mintankesmie.no).)

Forsinkelsesrenteloven

Lov om renter ved forsinket betaling m.m. [forsinkelsesrenteloven].

Forsinkelsesrente.no (Kalkulator for beregning av forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

Sakkyndige

Sakkyndig
domstol.no (13.1.2011)
En sakkyndig har særlig kunnskap på et fagfelt som retten har behov for å få nærmere klarlagt. Sakkyndige kan brukes både i straffesaker og sivile saker.

Den sakkyndige oppnevnes av domstolen og betales av det offentlige. Den som blir oppnevnt som sakkyndig, har plikt til å ta på seg oppdraget.

Den sakkyndige kan være til stede under hele hovedforhandlingen, og kan også stille spørsmål til partene, vitnene og andre sakkyndige. Den sakkyndige har plikt til å møte til hovedforhandlingen.

Sakkyndige som er engasjert av partene, kalles sakkyndige vitner.

Skjema for salærfastsettelse til sakkyndige (...)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- For dårlig oppfølging og kontroll med sidegjøremål.

(Anm: For dårlig oppfølging og kontroll med sidegjøremål. Sidegjøremål. Internrevisjoner ved flere universiteter og en høgskole tror det foregår underrapportering av sidegjøremål, og sier ingen av institusjonene har god nok oppfølging av reglene. (khrono.no 4.12.2018).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

Hjelpedokument

(Anm: Hjelpedokument har to juridiske betydninger. - I rettssaker er hjelpedokumenter dokumenter som fremlegges i retten som støtte for en fremstilling. Hjelpedokumenter skal ikke være bevis. - I forbindelse med tinglysing er hjelpedokumenter dokumenter som ikke blir tinglyst, men som er nødvendig for å tinglyse. I retten er hjelpedokument et dokument som en part, et vitne, en sakkyndig eller en prosessfullmektig fremlegger som støtte for sin fremstilling. En type hjelpedokument er disposisjoner, som prosessfullmektigene ofte fremlegger for at det skal være lettere for retten å følge gangen i prosessfullmektigens innledningsforedrag. Andre typer hjelpedokumenter kan være tidslinjer, grafer og beregninger. Hjelpedokumenter skal ikke være bevis i saken, og skal ikke ha karakter av skriftlig prosedyre. Dette er lovfestet i tvisteloven § 9-14 annet ledd. Fremleggelse av hjelpedokumenter i sivile saker er ikke er i strid med muntlighetsprinsippet, som er et grunnleggende prinsipp som skal følges i en rettssak. Dette fremgår av tvisteloven § 9-14. Hjelpedokumenter skal fremlegges så tidlig i prosessen at motparten har tid til å sette seg inn i dem uten at det forsinker fremdriften i saken. Om komplekse hjelpedokumenter legges fram for sent kan de nektes brukt i saken. Kilde: Store norske leksikon.)

- Elden ville inndra dokumenter fra juryen. BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Advokat Benedict de Vibe reagerer på at John Christian Elden ville inndra hjelpedokumentene fra juryen da man skulle starte på hendelsene som skjedde i 2013.

(Anm: Elden ville inndra dokumenter fra juryen. BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Advokat Benedict de Vibe reagerer på at John Christian Elden ville inndra hjelpedokumentene fra juryen da man skulle starte på hendelsene som skjedde i 2013. 2013 er året hvor påtalemyndigheten har avdekket mest kommunikasjon mellom politimannen Eirik Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen. Det skyldes blant annet at det ble startet etterforskning mot Cappelen dette året, hvor telefonen ble avlyttet. I tillegg ble det iverksatt spaning. I forkant av førstestatsadvokat Lars Erik Alfheims eksaminasjon av Gjermund Cappelen ble det delt ut en perm med tidslinjer til juryen og fagdommerne – et såkalt hjelpedokument. (…) John Christian Eldens argumentasjon ble avvist Borgarting lagmannsrett. De visste til at tidslinjene er komplette så sant det finnes bevis og mener derfor ikke at de er argumenterende. Lagdommer Kristel Heyerdahl påpekte imidlertid at Elden har et poeng når det gjelder at Alfheim har en tendens til å stille lukkede spørsmål til Cappelen. Førstestatsadvokaten sa han skulle være mer bevisst på dette. (vg.no 13.9.2018).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

Anke

Tøffere å anke
aftenposten.no 3.6.2006
Den nye tvisteloven gjør at langt færre saker slipper gjennom til lagmannsretten. For at du skal kunne anke må krangelen heretter stå om minst kr. 125 000. (...)

- Paus om Norge

Paus om Norge
nrk.no 30.9.2008 (NRK1 tirsdag 30. september kl 19.55)
Ansikt til ansikt: Morten Krogvold har møtt Ole Paus.

Når Morten Krogvold møter Ole Paus, blir det mye snakk om nasjonen Norge. Den folkekjære artisten betrakter landet med sitt sedvanlige, skjeve og humoristiske blikk. (...)

- Skriv det som kan skade deg mest
Ole Paus forteller om sine venner og om de som har inspirert ham. Jens Bjørneboe ga ham en gang et råd; - er du i tvil om hva du skal skrive, så skriv det som kan skade deg mest.

Det er kanskje slik Ole Paus har blitt en av våre viktigste bidragsytere i samfunnsdebatten, med og uten gitar. (...)

Video: Ansikt til ansikt - Ole Paus (Utdrag )

(...) Vi er oppdratt til å tro at Norge er et fritt land. Det er ikke det. Norge har aldri vært mindre fritt enn nå. (…) Jeg tenker både på det politiske systemet (…) Hvor det ikke er et parti som ikke står for noe. (...) De går bare rundt og venter på noen å parre seg med, slik at de kan avle frem et regjeringsalternativ, alle sammen, og det er ikke rare holdningene. (…)

Og lovverket, det tilhører også de rike. De som har muskler til det. Jeg husker da jeg gikk til rettssak mot Se og Hør, og vant to ganger. Først i byretten og så i lagmannsretten. Hvis jeg ikke hadde vunnet, så hadde jeg vært virkelig nede for telling. Jeg var ikke klar over det, at regningen, for å få en symbolsk oppreisning på 10 000 kroner, kom på 380 000. For Se og Hør var ikke det noe problem. Det er omtrent det de betaler for et gjennomsnitts bryllup. Men for meg ville det vært en katastrofe. Rettsvesenet tilhører da den som kan betale for det. Et alminnelig menneske må være enten spik spenna gærn, eller fryktelig fortvilet for å gå den veien. Og muligheten til å bli hørt i det norske samfunnet, altså i gamle dager kunne man gå til sin stortingsrepresentant, da lot det seg gjøre, da kunne man nå frem. Men nå i dag så må du enten ha en mediekonsulent eller en som kan formidle budskapet ditt, og det er dyrt. Eller så saken må være spektakulær nok til å komme i media. Men ellers så blir du ikke hørt. Så menneskene i dette landet er på en måte ekskludert fra sin egen virkelighet, og det er farlig. (…) Noe har faktisk skjedd med dette landet her, altså vi er blitt avvæpnet alle sammen. (...)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Søksmål hjelper til med å sikre legemiddelsikkerhet

Lawsuits Help Ensure Drug Safety, NEJM Editors Say (Søksmål hjelper til med å sikre legemiddelsikkerhet)
kaisernetwork.org 18.8.2008
FDA by itself cannot guarantee drug safety and state-level lawsuits are "a vital deterrent" to help protect consumers against drugmakers that do not disclose all risks associated with a treatment, editors of the New England Journal of Medicine wrote in a friend-of-the-court brief on Thursday, the AP/Orlando Sentinel reports (Alonso-Zaldivar, AP/Orlando Sentinel, 8/15). The brief is related to an upcoming Supreme Court case involving Wyeth.

In the case, Wyeth v. Levine, Diana Levine, a Vermont musician who lost her arm after receiving the nausea drug Phenergan, claims that the drugmaker did not adequately disclose the drug's risks. A Vermont court ruled in her favor, awarding her $6.8 million. Wyeth has appealed the ruling and argues that because FDA weighed the risks and benefits of the drug and approved it, the company is not liable -- a legal doctrine known as pre-emption. The Supreme Court case will "test this legal doctrine ... for prescription drugs," the Wall Street Journal's "Health Blog" reports (Mundy, "Health Blog," Wall Street Journal, 8/15). (...)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (...) Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds). (statnews.com 22.8.2016).)

- Sviket. (- Presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter.)

(Anm: Brean A. Sjefsredaktør. Sviket. Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. (…) En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter. (…) At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. september 2019.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling.

(Anm: Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling. (...) Kritikerna menar att det finns bevis för att en amerikansk läkemedelsjätte lyckats påverka WHO och få in direkt felaktiga påståenden i dokumenten. (lakemedelsvarlden.se 16.1.2020).)

- Korrupt påvirkning/Purdue & WHO. RAPPORT: AVSLØRING AV FARLIG FIRMAPÅVIRKNING PÅ VERDENS HELSEORGANISASJON (WHO)

(Anm: Corrupting influence/Purdue & the WHO. REPORT: EXPOSING DANGEROUS MANUFACTORER INFLUENCE AT THE WORLD HEALTH ORGANISATION (katherineclark.house.gov.no MAY 22 2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie.

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Leder. Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt BMJ. (Editorials. Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra) BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie. (Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds.) BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016).)

(Anm: Selgere i kirurgenes rekker: Relasjoner mellom kirurger og medisinske utstyrsrepresentanter (Salespeople in the Surgical Suite: Relationships between Surgeons and Medical Device Representatives. PLoS ONE 11(8): e0158510).

(Anm: - Nesten ni av 10 leger og forskere som bidro til å utvikle et førende sett med retningslinjer for kreftomsorgen i USA rapporterte finansielle bånd til legemiddelindustrien og medisinske utstyrsfirmaer). (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

Doctors: Lawsuits help guarantee drug safety (Leger: Søksmål bidrar som garantist for legemiddelsikkerhet)
usatoday.com 15.8.2008
WASHINGTON (AP) — Top doctors who run one of the most influential U.S. medical journals are giving the U.S. Supreme Court some unsolicited legal advice about a major case.

Lawsuits can serve as "a vital deterrent" and protect consumers if drug companies do not disclose risks to the U.S. Food and Drug Administration before it approves medicines for use, the editors of the New England Journal of Medicine said in a friend-of-the-court brief. The FDA "is in no position" to guarantee drug safety, the brief said.

At issue is Wyeth v. Levine, a case expected to be heard late this year that could have far-reaching implications for litigation over allegedly harmful drugs, such as the painkiller Vioxx. (...)

Drug Approval Is No Legal Shield, Justices Rule (Legemiddelgodkjenning er ikke rettslig skjold mot søksmål, ifølge domstolkjennelse)
nytimes.com 4.3.2009
WASHINGTON — In a major setback for business groups that had hoped to build a barrier against injury lawsuits seeking billions of dollars, the Supreme Court on Wednesday said state juries may award damages for harm from unsafe drugs even though their manufacturers had satisfied federal regulators. (...)

(Anm: U.S. drug company sues Canada for trying to lower cost of $700K-a-year drug. Alexion Pharmaceuticals argues federal government cannot limit price of blood disease medication (cbc.ca 24.9.2015).)

Läkemedelsindustrin allt oftare i amerikanska rättegångar
lakemedelsvarlden.nu (24.8.2006)
Läkemedelsindustrin är den industrigren som är inblandad i överlägset flest rättegångar i USA. Under fjolåret startades 17 027 processer mot läkemedelsföretag, skriver USA Today.

Rättegångarna som berör det indragna smärtläkemedlet Vioxx har dominerat nyhetsrapporteringen, men läkemedelsindustrin står inför flera andra rättsliga utmaningar.

Under de senaste åren har exempelvis mer än 6000 stämningar inlämnats vad gäller fyra läkemedel som finns på marknaden; Neurontin, Seroquel, Ortho Evra och Prempro. Åklagarnas angreppspunkt är genomgående att tillverkarna inte informerat tillräckligt om riskerna, och/eller inte utvärderat läkemedlen tillräckligt i kliniska studier.

Enligt juridikprofessor Lars Noah vid University of Florida har advokaterna "alltmer börjat tillämpa en löpandebandstrategi för angrepp mot en industri som befinner sig i tobaksriket vad gäller sin låga popularitet". (...)

Lawsuits - Only Weapon Available Against Giant Big Pharma Pushers (Søksmål - eneste våpen tilgjengelig mot gigantiske Big pharma-pushere)
opednews.com 11.7.2006
Over the past several years, new studies have shown the new generation of psychiatric drugs to be not only extremely dangerous but also ineffective, and the majority of these medications in fact now carry black box warnings about a number of life-threatening side effects associated with their use.

The drugs include selective serotonin reuptake inhibitors antidepressants (SSRIs), like Paxil, Prozac, Zoloft, and Effexor, and the atypical antipsychotics, that include Zyprexa, Risperdal, Geodon, Seroquel, Clozaril, and Abilify.

Hidden studies dating back to before many of the drugs were even FDA approved have also surfaced, many as a result of litigation, that demonstrate that Big Pharma knew all about the problems with the drugs, but concealed the adverse event reports, and only allowed the findings from positive clinical trials to become public.

GlaxoSmithKline has now lost several lawsuits because it knowingly concealed years of negative information about the serious adverse reactions to Paxil. (...)

- Stat saksøker Merck for villedende markedsføring av vioxx

State sues Merck for deceptive marketing of Vioxx (Stat saksøker Merck for villedende markedsføring av Vioxx
bizjournals.com 1.10.2008 (South Florida Business Journal)
Florida Attorney General Bill McCollum has filed suit again Merck & Co. for alleged deceptive marketing and promotion of the prescription drug Vioxx.

The lawsuit claims that Merck repeatedly failed to disclose the drug’s adverse effects while offering it to the state’s Medicaid program as a safe painkiller, in direct violation of Florida’s Deceptive and Unfair Trade Practices Act.

Vioxx was used to treat joint pain until it was removed from the market in 2004 after studies suggested those taking it had an increased risk of heart attack and stroke associated with long-term use.

The lawsuit follows a three-year investigation of Merck’s promotional practices and alleges that, due to the company’s marketing practices, numerous state agencies approved the inclusion of Vioxx as a covered or approved drug, and agreed to pay for the prescription or reimburse its expense.

In a prepared statement, Merck said it acted responsibly and intends to defend the complaint, which is similar to those filed by eight other states and pending in federal and state courts. (...)

Vioxx purchases by the Florida Medicaid program alone exceeded $80 million between 1999 and 2004. (...)

TESTIMONY OF LINDA ANDROS, LEGISLATIVE COUNSEL, PUBLIC CITIZEN, BEFORE THE HOUSE JUDICIARY COMMITTEE ON HOUSE BILL 48: THE MEDICAL MALPRACTICE ADMINISTRATIVE REVIEW BOARD
citizen.org (1.2.2007)
(...) The people of Maryland believe, as do all Americans, that people injured by the negligence of others deserve their day in court. (...)

High court to hear Merck's appeal
nj.com 25.7.2006
Garden State Business Briefs
New Jersey's Supreme Court will hear an appeal by Merck of a lower court ruling that would let health plans that paid for prescrip tions of its withdrawn painkiller Vioxx sue as a class to recover billions of dollars. (...)

Diverse artikler

Nødvendig med flere søksmål mot staten
dagensmedisin.no 1.11.2012
Det trengs flere erstatningssaker mot staten for å bedre kvaliteten på ytelse av helsehjelp og ivareta pasienters rettsvern etter lovens intensjoner.

Gjert Svanevik, Oslo. Far til nå 22-årig jente som ble livstruende syk etter medikamentutløst lungeemboli

I DET SISTE har det vært økt fokus på uønskede avvik i helsevesenet. Svikt i helsehjelp rammer både mennesker og samfunnsøkonomi. Kvalitet i helsevesenet er dobbelt viktig, og evnen til å lære av feil er helt nødvendig.

Spørsmålet er om den høye graden av autonomi og rommet for subjektive vurderinger hos ledende helsepersonell hemmer kvalitetsforbedring, øker pasientrisikoen og svekker den viktige tilliten i befolkningen. (...)

Da mediene gikk bananas
aftenposten.no 24.10.2012
Fredrik Gertten ble saksøkt og kunne tapt alt. Han tok opp kampen og saksøkte tilbake.

Har du penger, kan du kjøpe deg mye, blant annet mediedekningen du ønsker.

Det er erfaringen til den svenske filmskaperen Fredrik Gertten, etter å ha laget filmen Bananas!*. Den fortalte om bananplukkere som var blitt sterile etter bruk av kjemikalier på bananplantasjer i Nicaragua. (...)

Din bil är mer skyddad än din kropp
testfakta.se 28.1.2012
Lagar du bilen skyddas du av konsumenttjänstlagen. Men hos frisören, hudterapeuten eller plastikkirurgen är du däremot rättslös. Trots det går det att få rätt, men det gäller att snabbt dokumentera fel och brister om du är missnöjd. (...)

Doctor who complained to regulator about weight loss product is sued for libel
BMJ 2011; 342:d3728 (13 June)
An Australian doctor and campaigner for the ethical marketing of medical treatments, Ken Harvey, is facing an $A800 000 (£520 000; €590 000; $845 000) defamation suit relating to a complaint he lodged with regulatory authorities about a complementary weight loss product called SensaSlim.

Australian Skeptics, a group that presses for sensible scientific views (www.skeptics.com.au), has launched a campaign to raise funds to support Dr Harvey, a retired academic with an honorary appointment at La Trobe University, Melbourne, in what it calls a “SLAPP” (strategic lawsuit against public participation).

“To use legal action to stop his complaint in its tracks is similar to the sort of action that the British Chiropractic Association used against Dr Simon Singh in the UK,” said Tim Mendham, executive officer of Australian Skeptics, referring to the association’s libel action against the writer Simon Singh after he accused it of “happily promoting bogus treatments” (BMJ 2010;340:c2086, doi:10.1136/bmj.c2086). (...)

Sigmund (83) brukte 40.000 kroner på rettssak mot Europark
vg.no 8.6.2011
(...) - Parkeringsautomaten virket ikke, og jeg forbannet meg på at jeg ikke ville finne meg i å bli straffet for det, sier han til VG Nett.

Med nær 40.000 kroner i advokatutgifter vant han rettssaken. Europark ble av Asker og Bærum tingrett dømt til å betale pensjonisten 6.135 kroner, som er boten, gebyrer, renter og rettens saksomkostninger. Resten må han betale selv.

- Denne saken har kostet meg dyrt, men den var verdt pengene. Jeg vant prinsippet, sier Sigmund Baastad.

Ifølge tvisteloven får saksøker dekket kun 20 prosent når kravet er under 125.000 kroner.

- I denne saken var kravet 700 kroner, og 83-åringen fikk dermed tildelt minstebeløpet som er 2.500 kroner, forklarer 83-åringens advokat, John Arne Dalby i Advokatfirmaet Nicolaisen & Co.

Det gikk nesten to år fra den ubetalte boten ble inkassokrav, havnet i forliksrådet og til slutt endte i retten.

- Maken til arrogant oppførsel som Europark har utvist har jeg sjelden sett, sier 83-åringen til VG Nett. (...)

Europark bestemte seg for å ikke anke.

- Det er prisverdig at en mann i gata bestemmer seg for å ta opp kampen mot et stort selskap, selv om advokatkostnadene ikke dekkes som følge av tvistesummen. Dette blir en prinsippsak, og det står respekt av at han står løpet fullt ut, mener Baastads advokat John Arne Dalby. (...)

Plans to axe legal aid for clinical negligence claims will make it harder to sue, say claimants’ lawyers (Planer om nedskjeringer på rettshjelp for påstander om klinisk uaktsomhet vil gjøre det vanskeligere å saksøke, ifølge skadelidtes advokater)
BMJ 2011; 342:d2985 (11 May)
Government plans to axe legal aid for clinical negligence claims in England and Wales and end the NHS’s responsibility to pay patients’ lawyers’ success fees will drastically curtail the ability of injured patients to sue for negligence, claimants’ lawyers have told MPs.

At present, lawyers taking cases against the NHS on a no win no fee basis can claim an additional success fee of up to 100% of their normal fees—giving them double fees—if they win a case. Both their usual fees and the success fee are payable by the NHS.

Under the plans, drawn up by Appeal Court judge Lord Justice Jackson and accepted by the UK government, they will get only their normal fees from the NHS. Claimant lawyers argue that they need large success fees to cover the cases they lose, for which they are paid nothing. Most cases brought against the NHS, if the patient is ineligible for legal aid, are brought under no win no fee deals, also known as conditional fee agreements. (...)

A Patient Dies, and Then the Anguish of Litigation
By JOAN SAVITSKY, M.D.
nytimes.com 28.12.2009
It was just an average busy, stressful day at work, in May 2004, when the deputy sheriff arrived with a summons. I sucked in my breath, signed the receipt and returned to my desk piled high with charts, messages, lab results and forms. I was being sued for medical malpractice. (...)

MISFORNØYD KUNDE:
Saksøker USAs største bank for $ 1.784.000.000.000.000.000.000

e24.no 27.9.2009
Nå har Chiscolm saksøkt den største banken i USA for 1,7 trilliarder dollar, melder Reuters.

Den misfornøyde kunden krevde at beløpet ble satt inn på kontoen han disponerer dagen etter at kravet var sendt inn.

- Ubegripelig
Og selv om mange kan ha problemer med å ta kravet på alvor, må en dommer på Manhatten behandle søksmålet. Dommere Denny Chin beskriver selv søksmålet som ubegripelig.

- Det virker som han klager på at han ringte flere ganger til banken i New York og fikk inkonsekvent informasjon fra en «spansk kvinne», skriver dommeren i en kort pressemelding. (...)

Er det noen du vil saksøke?
hegnar.no 17.8.2009
Redusert risiko for saksøker bidrar til at stadig flere går til sivilt søksmål. På noen områder krangles det mer enn andre. (...)

Advokat Toralf Wågheim i Advokatfirmaet Hjort trekker særlig frem boligkjøp og misnøye med håndverkere som to områder i vekst.

- Det skyldes delvis forsikringsordninger, men også den nye tvisteloven, som har gjort det enklere for privatpersoner som har små krav å ta en sak til retten - såkalte småkravssaker, sier han til avisen.

Krever du under 125.000 kroner av den du saksøker, skal saken ifølge tvisteloven behandles som småkravssak. Fordelene er ifølge Finansavisen blant annet enklere regler og raskere saksbehandling, med en avgjørelse innen tre måneder. Småkravssaker karakteriseres også av at den tapende part kan kreves for saksomkostninger på maksimalt 20 prosent av opprinnelig krav.

Wågheim minner om at regelverket kan åpne for at saker som ikke burde vært fremmet havner i retten, men viser til advokatens ansvar for å gi forsvarlig rådgivning. (...)

Hudkreft tok tommelen. Så fikk han prostatakreft
dagbladet.no 5.2.2009
Nå har John Engedal fått ny tung beskjed: - Du har beinmargskreft. (...)

Oljemarerittet
• Dagbladet og advokat Kjell Inge Ambjørndalen i Norman & co opplever en strøm av nye ofre som trolig er skadd av eksponering for ulike kjemikalier på oljeplattformer i Nordsjøen.

• De skadde har jobbet på ulike felter, for ulike selskaper offshore. (...)

Jan Terje kjente 67 kolleger som fikk kreft
dagbladet.no 28.1.2009
- Burde få alle alarmklokker til å ringe. (...)

(Dagbladet.no): Søndag avslørte Dagbladet.no at giftskadde, kreftsyke og enker etter tidligere Ekofisk-arbeidere saksøker oljegiganten ConocoPhillips i USA.

ALF Offshore, en underavdeling i Arbeidsmiljøskaddes landsforening, har startet en egen kartlegging av krefttilfeller blant oljearbeiderne fra Ekofisk-feltet i Nordsjøen.

Foreløpig har de ei liste som teller 94 navn. 62 av dem er døde, 32 lever fremdeles. (...)

Lurt av banken og vil gå til sak?
vg.no 26.1.2009
La innboforsikringen betale!

Har du tapt penger og vil saksøke banken din, så la deg ikke stoppe av kostnadene. Du kan få mesteparten av utgiftene til rettssak dekket via boligforsikringen din. (...)

Opptil 100.000 kr
Du får dekket utgifter opptil 80.000 eller 100.000 kroner. Gjensidige og Sparebank1 dekker opptil 100.000 kr, mens If, Storebrand og TrygVesta dekker opp til 80.000 kr.

I tillegg setter de fleste forsikringsselskapene en annen begrensning: De dekker bare rettsutgifter som ikke overstiger tvistens økonomiske verdi. Dette har ingen praktisk betydning hvis tvistebeløpet er stort, som dersom du har tapt over 100.000 kr.

Hvis det økonomiske tapet er mindre enn utgiftene til advokat, for eksempel bare 20.000 kroner, får du bare dekket 20.000 kroner.

Som hvis en leieboer skylder deg 20.000 kroner, men advokaten serverer deg en regning på 40.000 kroner for jobben: da får du bare dekket 20.000 kroner. TrygVesta har ikke denne begrensningen, men dekker opptil 50.000 kr, uansett tvistebeløp.

Gruppesøksmål er omfattet
Du kan også bruke rettshjelpdekningen dersom du melder deg på gruppesøksmål. Da gjelder søksmålet som én rettstvist, og dekningen deles på antall klienter.

Hver part som melder seg på til gruppesøksmål, har plikt til å betale egne sakskostnader underveis. Du kan melde deg av gruppesøksmålet hvis du angrer, men må da betale andel av påløpte kostnader.

Resultatet som blir oppnådd, vil bare gjelde dem som er part i søksmålet. Har du en lignende sak, kan du ikke forvente at du automatisk vil oppnå den samme erstatningsutbetalingen som medlemmer i gruppesøksmålet får hvis de vinner saken. (...)

Dansk massesøgsmål mod Vioxx producent
gigtforeningen.dk 5.11.2008
Der planlægges nu et massesøgsmål i Danmark mod medicinalfirmaet Merck & Co, der i 2004 måtte trække gigtmedicinen Vioxx (den første såkaldte COX-2 hæmmer) tilbage fra markedet pga. alvorlige bivirkninger. Fristen for at anlægge retssagen er allerede d. 25. november 2008. Derfor skal patienter, der ønsker at deltage i søgsmålet, hurtigst muligt kontakte advokat Anders Boelskifte, der repræsenterer sagsøgerne.

Baggrunden for søgsmålet i Danmark er, at ca. 70 danske sagsøgere tidligere anlagde et massesøgsmål i USA - via Boelskifte og den amerikanske advokat Rodney Klein. Men i maj måned blev det besluttet at tilbagekalde søgsmålet i USA, for i stedet at anlægge et massesøgsmål i Danmark. (...)

Chantix Suicides Reported with European Version of Drug
aboutlawsuits.com 11.11.2008
Concerns about Chantix suicide side effects first started to emerge in November 2007, when the FDA issued an “Early Communication” about an on-going investigation into at least 39 reports of Chantix suicides and nearly 500 reports of suicidal thoughts and behavior involving the drug in the United States.

Since that time, the FDA has required Pfizer to add a “black box” warning about the psychological side effects of Chantix, and many users who took their own life or suffered severe physical injuries as a result of a suicide attempt are filing Chantix lawsuits against Pfizer for failing to previously warn about the risk associated with the drug. (...)

(Anm: FDA warn Chantix could affect patients' alcohol tolerance (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

Drug company will reimburse insurers under settlement (Legemiddelfirma betaler tilbake penger til forsikringsselskap etter forlik)
postbulletin.com 2.10.2008
A class action lawsuit led by a Rochester lawyer against drug maker GlaxoSmithKline has been settled for $40 million.

Paul Dahlberg was the lead attorney in a civil case filed in federal district court that alleged, according to court documents, that GSK knew the drug Paxil "was neither safe nor effective for the treatment of depression in persons under age 18" but promoted the drug as such. Dahlberg is managing partner of the Rochester office of the Twin Cities-based law firm Meshbesher & Spence. (...)

Lege dømt til fengsel etter livsfarlig urtekur
aftenposten.no 1.10.2008
En 56 år gammel lege er dømt til fengsel for år ha gitt en kvinnelig pasient urtetabletter som førte til nyresvikt.Den 36 år gamle kvinnen som var pasient hos den kinesiske legen fra 1996, ble i 2005 lagt inn på St. Olavs hospital i Trondheim. Hun var da blitt livstruende syk med nyresvikt, skriver Dagbladet. Det viste seg at nyresvikten skyldtes en urtemedisin som inneholdt aristolochia-syre, et stoff legen i retten sa han visste var farlig. (...)

Skruedom blir ikke anket
vg.no 21.1.2008
Legen som ble frikjent for å ha skrudd en skrue 2,5 centimeter inn i hjernen til en kvinne i 2003 slipper straff. Statsadvokaten har bestemt seg for ikke å anke dommen fra tingretten. (...)

Politiet mente legen var ansvarlig, og han ble tiltalt for uaktsom legemsbeskadigelse. I rettssaken la aktor ned påstand om 60 dagers fengsel, men tingretten frikjente legen.

Statsadvokat Randi Lucie Gabrielsen bekrefter overfor bt.no at dommen ikke blir anket til lagmannsretten, men vil ikke kommentere beslutningen. (...)

Suicide prompts lawsuit
phillyburbs.com 27.7.2007
A Bedminster woman is suing the hospital and doctor who treated her chronically depressed and suicidal husband and released him just four days before he took his life. (...)

According to the suit, Yates' private treating psychiatrist, Nover, disagreed with the discharge and called Patel about it. Patel explained to him that “Yates had made a rapid improvement in anxiety and depression from the addition of Effexor,” which started on Aug. 8. (...)

Din forbannede plikt, Brustad!
Av journalist Grethe Horn Mathismoen
aftenposten.no 20.7.2007
SMITTET PÅ SYKEHUS. Offentlige sykehus infiserte pasienter med livstruende Hepatitt C-virus på 80-tallet. Nå nekter Sylvia Brustad dem den raske og rause erstatningen de har krav på.

UTEN EVNE TIL EMPATI. Hva skjer med den rødgrønne regjeringen? Er den redusert til en gruppe selvtilfredse egoister uten evne til empati? Hvordan kan man spørre annerledes, når regjeringen kan slutte seg til helseminister Sylvia Brustads (Ap) ubarmhjertige forslag om ikke å gi erstatning til dem som i 80-årene ble påført livstruende Hepatitt C-virus ved blodoverføring på norske sykehus? Det til tross for at et granskingsutvalg foreslo et raskt og raust erstatningsoppgjør, og ba om at 20-årsfristen settes til side.

Utvalgets forslag ble ikke etterkommet av Regjeringen, hvilket er både tragisk og uforståelig. (...)

Staten er skyldig.
Selvsagt skal ikke de fortvilte menneskene ydmykes til å søke på nytt. Jeg minner om at granskingsutvalget gikk inn for "en rask og raus erstatningsordning". Da snakker vi om langt større beløp enn det de "vanlige" ordningene tilbyr. Og viktigst av alt - i denne saken er det staten som er den skyldige.

Det er staten som er selve overgriperen. Det er statens forbannede plikt å ordne opp. Snarest. Jeg vil ha svar før valget til høsten!

De fleste av oss har vanskelig for å skjønne hva milliardene på et helsebudsjett innebærer. Men dette skjønner vi. Det handler om statens ansvar for enkeltmenneskers lidelser.

Dette er hjerterått, Sylvia Brustad. (...)

Får erstatning etter lekeulykke
nettavisen.no 12.7.2007
Også Bodø kommune erkjenner nå erstatningsansvar etter lekestativulykken som kostet en 12 år gammel jente livet i 2003. (...)

Vil likevel se på hepatitt C-sakene
vg.no 13.7.2007
Regjeringen snur og vil likevel se nærmere på hepatitt C-sakene der personer er blitt uforskyldt smittet via blodoverføringer på norske sykehus gjennom 80-tallet. (...)

Frem til nå har Helse- og omsorgsdepartementet nektet å gi erstatning til dem som ble smittet av leversykdommen via infisert blod på sykehusene, fordi sakene har vært foreldet etter 20 år. (...)

If Paxil doesn’t Kill you with Guilt, Nothing Will
lawyersandsettlements.com 9.7.2007
Toledo, OH: Kristie Crayne started taking Paxil in 2000 and stayed on it during her pregnancy. Her daughter Megan was born in 2001. "I met other Moms' in the hospital who had also taken Paxil," says Crayne. "None of us knew Paxil caused birth defects. When you are sitting together in NICU you talk about how you are coping with a sick baby. 'I love that pink pill,' other mothers told me; 'It helps me get through this.' We didn't know ..." (...)

Brustads smålighet
dagbladet.no 10.7.2007
Opptil 5000 nordmenn kan ha blitt smittet av Hepatitt C-virus ved blodoverføringer på norske sykehus fram til 1990-tallet. (...)

Etter å ha vurdert utvalgets anbefalinger lenge og vel, er dagens helseminister Sylvia Brustad kommet til at foreldelsesfristene skal opprettholdes også for disse pasientene. Det betyr at de som ikke fikk en klar diagnose før 20 år var gått etter at smitten ble overført, ikke er berettiget til et erstatningsoppgjør fra staten. (...)

Krf krever erstatning til hepatitt C-pasienter
nrk.no 9.7.2007
Opptil 5.000 nordmenn kan ha blitt smittet av hepatitt C ved blodoverføringer på norske sykehus. Men av de svært få som har meldt seg, har så langt ni personer fått avslag på erstatning fordi saken deres er foreldet. (...)

Skrudde skrue i hjernen på pasient
nrk.no 5.7.2007
En 30 år gammel lege er tiltalt for å ha skadet en pasient i forbindelse med en operasjon ved Haukeland sykehus.

Ledelsen ved sykehuset blir kritisert for å ha satt den nyutdannede legen til å gjennomføre en komplisert hjerneoperasjon på en kvinne fra Stord.

Kvinnen er påført varig hjerneskade etter at hun fikk en skrue to og en halv centimeter inn i hjernen.

Dette skal ha skjedd da kvinnen hadde på seg en såkalt halovest. Det er en ring rund hodet som skal holde nakken stabil. (...)

Tapte søksmål om feilbehandling av borrelia-infeksjon
dagbladet.no 30.6.2007
Eivind Markhus (42) ble ikke lam av flåttbitt, mener retten.

(Dagbladet.no): Dagbladet.no har fulgt saken til tidligere Strømsgodset-spiller Eivind Markhus (42), som har saksøkt staten for feilbehandling etter at han har blitt fullstendig lenket til rullestolen. Norske leger har gitt ham diagnosen ALS (amyotrofisk lateralsklerose), en nervesykdom med dødelig utgang.

tenlandske eksperter har avdekket en aktiv borreliainfeksjon i kroppen hans som etterlikner ALS. Borreliainfeksjonen stammer fra et flåttbitt i 2000.

I dommen fra Oslo tingrett, som kom i går, tapte Eivind Markhus fullstendig. Han må også betale Pasientskadenemdas saksomkostninger. (...)

(Anm: Borrelia-retningslinjer kan være mangelfulde. Borrelia-bakterien vil sandsynligvis danne kroniske infektioner, hvis den får muligheden, siger forskere. De danske retningslinjer for borrelia-infektioner kan være utilstrækkelige. Sundhedsstyrelsen er uenig. (…) Flere tusinde syge patienter hævder at være kronisk syge med borrelia, selvom læger i de offentlige sundhedsvæsner fortæller dem, at det ikke er rigtigt, og de lider af noget andet. (…) Man har ikke tests, der giver noget svar på, om der er biofilm til stede i kroppen. Derfor vil patienten kunne gå rundt med infektionen og symptomerne, uden at det kan slås fast, hvad der er årsagen. (videnskab.dk 29.9.2016).)

Lawsuit filed against makers of drug Avandia
lufkindailynews.com 29.6.2007
MARSHALL — A wrongful death lawsuit has been filed in federal court here against the manufacturer of Avandia, a diabetes treatment drug believed to increase the risk of heart attacks. (...)

Døde i lekestativ-ulykke - Bodø kommune dømt
aftenposten.no 223.6.2007
Lena (12) kunne vært i live hvis Bodø kommune hadde gjort jobben sin. (...)

Kommunen ble også siktet av politiet i Bodø i 2004, men riksadvokaten henla etter mye om og men saken i 2005. Foreldrene godtok imidlertid ikke at kommunen slapp unna, og gikk til sivilt søksmål. (...)

Får erstatning etter datterens dødsulykke
dagbladet.no 22.6.2007
(...) Salten tingrett har slått fast at Bodø kommune må betale erstatning etter en ulykke der en 12 år gammel jente mistet livet i et lekestativ på en av byens skoler i 2004.

Ifølge Aftenposten.no ble faren tilkjent en erstatning på kr 175.942 mens moren fikk kr 73.468 i alt kr 249.410,-.

Foreldrene må selv bære egne saksomkostninger, som for dem er på 400.000 kroner. Tidligere har foreldrene imidlertid fått innvilget fri rettshjelp. Dommen kan ankes til lagmannsretten, melder Avisa Nordlands nettutgave. (...)

GlaxoSmithKline faces suit over man's death
forbes.com 20.6.2007
DALLAS (Thomson Financial) - The family of a Texas man are suing drug maker GlaxoSmithKline PLC, alleging the company's diabetes drug Avandia contributed to his fatal heart attack.

Lawyers at the Drinnon Law Firm said in a statement they filed the suit on behalf of the wife and son of Larry Stanford, who died on May 21, in the US District Court for the Eastern District of Texas. (...)

Fikk golfball i hodet - klubb dømt
vg.no 15.6.2007
(...) Trondheim tingrett mener at golfklubben ved forsikringsselskapet Gjensidige er ansvarlig for den skaden 43-åringen ble påført i 2002, skriver Adressa. (...)

Fight Over Vaccine-Autism Link Hits Court
washingtonpost.com 10.6.2007
Families, After Having Claims Rejected by Experts, Face Lower Burden of Proof (...)

Vioxx Damage Award
nytimes.com 6.6.2007
A judge who threw out a $51 million damage award against Merck last year over its Vioxx painkiller reversed himself and awarded $1.6 million to the plaintiff, a former F.B.I. agent who blamed the drug for his heart attack. (...)

Does big business need to panic? Only if they're violating the law
timesonline.co.uk 4.6.2007
The arrival on UK soil of Michael Hausfeld, the doyen of American class-action lawyers, earlier in the year has inspired some fairly excitable headlines anticipating a tidal wave of US-style group litigation. "Big business beware," cautioned a profile in The Sunday Times. Another report in the insurance press started with the simple declaration: "The eagle has landed ." (...)

Patient fick rätt i skiljenämnd om lugnande mediciner
sr.se 18.6.2007
Kan ge långvariga biverkningar, har en skiljdeom slagit fast.

Läkemedel med bensodiazepiner, som Sobril och Tranzilen, kan ge långvariga biverkningar. Det slås för första gången fast i en skiljedom om ersättning för läkemedelsskada. Efter 15 års kamp är Ove Carlsson från Herrljunga nöjd med beskedet.

Domen kan få betydelse för många
– Det är en stor lättnad. Helt plötsligt känner jag att jag har blivit bekräftad. Även om domen innebär att de bara gått med på tre år, så är den i alla fall en öppning. Jag har inte fått upp dörren på vid gavel, men jag har den i alla fall på glänt gentemot läkemedelsförsäkringen, säger Ove Carlsson.

Han ordinerades under många år läkemedel med bensodiazepiner, som har en lugnande verkan. Efter ett tag fick han biverkningar som inte gick över, och 1988 slutade han på eget initiativ att ta medicinerna.

”Omöjligt”
Biverkningarna, som muskelspänningar, värk, illamående och sömnstörningar, har suttit i i åratal.

Sedan början 1990-talet har Ove Carlsson försökt få ersättning från Läkemedelsskadenämnden. Men enligt besluten där är det omöjligt att biverkningarna kan sitta i längre än ett halvår.

Ove Carlsson utnyttjade då möjligheten att vända sig till en skiljenämnd som alltså nu i en dom gjort klart att biverkningarna suttit i i åtminstone tre år och att han har rätt till ersättning. Dennis Brinkeback är Ove Carlssons juridiska ombud, och specialist på läkemedelsärenden.

– Läkarna själva negligerar ofta de signaler som kommer från patienterna när de berättar om sina biverkningar. Med en sådan här dom i botten kanske de får mer stöd för att det faktiskt kan vara så att patienterna har besvär under väldigt lång tid, säger Dennis Brinkeback.

Viktig för fler
Den här domen kan få betydelse för många, det bekräftar Stefan Borg som är chef för Beroendecentrum Stockholm läns landsting.

– Hundratals i Sverige per år, tror jag. Här i Stockholmsområdet behandlar vi mellan 400 och 500 sådana patienter på vår specialenhet. Där är det ett antal som har besvär i mer än ett halvår, och en del i mer än ett år. Så det rör sig antagligen om ett antal patienter, säger Stefan Borg. (...)

Rätt om biverkningar av lugnande preparat
netdoktor.passagen.se 19.6.2007
Långvariga biverkningar kan bli följden av att använda lugnande läkemedel som Sobril och Tranzilen. Det är beskedet i en skiljedom om ersättning för läkemedelsskada. Ove Carlsson från Herrljunga ordinerades under flera år läkemedel med bensodiazepiner. Han slutade på eget initiativ att ta medicinerna men efter ett tag fick han biverkningar i form av muskelspänningar, värk, illamående och sömnstörningar som inte gick över. Ove Carlsson har försökt få ersättning från Läkemedelsskadenämnden sedan början av 1990-talet. Stefan Borg är chef för Beroendecentrum Stockholm läns landsting, och tror att domen kan få stor inverkan på många: – Hundratals i Sverige per år, tror jag. Här i Stockholmsområdet behandlar vi mellan 400 och 500 sådana patienter på vår specialenhet. (...)

April 2007 Big Pharma Litigation Update - Drugs Part II
By Evelyn Pringle
lawyersandsettlements.com 20.4.2007
Washington, DC: The anti-epileptic drug, Depakote (valproate), marketed by Abbott Laboratories, is one of the most heavily prescribed medications for off-label use. Experts say the evidence of harm caused by Depakote is just beginning to emerge.

According to Harrisburg, Pennsylvania psychiatrist, Dr Stefan Kruszewski, a recognized expert on psychotropic drugs, "we can anticipate a continuing series of tragic outcomes from the massive overuse of Depakote, secondary not only to birth defects and death, but also due to anemias, hepatic disease, obesity, diabetes type II, pancreatitis and other serious systemic and neurological dysfunctions." (...)

April 2007 Big Pharma Litigation Update - Drugs (Part I)
By Evelyn Pringle
lawyersandsettlements.com 5.4.2007
Washington, DC: For the last two decades, illegal drug marketing schemes have paid off well for Big Pharma. However, as the old saying goes, all good things must come to an end, and every major drug company is currently involved in massive litigation.

Some companies are facing thousands of lawsuits with a common complaint that the drug maker deliberately concealed the side effects of their products while illegally promoting the drugs for off-label use. (...)

Bill would expand time limit on medication lawsuits
statesmanjournal.co 8.4.2007
Manufacturers oppose targeting specific drugs

Drug manufacturers are willing to bend, but not break, Oregon's time limits on product-liability lawsuits.

An Oregon lobbyist also said the manufacturers oppose an effort to allow specific lawsuits against Vioxx, a medication that Merck won approval for in 1999 to relieve pain from arthritis. Merck withdrew the drug voluntarily in 2004 because of potential elevated risks for heart attacks and strokes.

"Oregon has a strong and expanding biopharmaceutical industry," said Jim Gardner, a former lawmaker who represents the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhaRMA). "Without the balanced safeguard offered to prescription-drug manufacturers through a statute of repose, some manufacturers may choose not to sell their products in Oregon." (...)

Overgrepsoffer stoppet av Karita
dagbladet.no 21.3.2007
STAVANGER/BERGEN (Dagbladet): Et enstemmig Storting har sagt at barnehjemsofre skal ha mulighet til å saksøke Staten, selv om overgrepene rettslig sett er foreldet.

Men den første saken Barnedepartementet fikk på bordet, ble avvist nettopp på grunnlag av foreldelse. (...)

Putting Science in the Dock
Opinion
yahoo.com 12.3.2007 (The Nation)
The Nation -- On a chilly morning in November 2001, David Healy stood in a witness box in Kansas City, Kansas, and received a sobering lesson on the US legal system. A professor of psychological medicine at Cardiff University in Wales, Healy was an expert on serotonin, depression and the brain. He had served as secretary of the British Association for Psychopharmacology. Drug companies sought his advice. He was widely published in scientific journals. (...)

Får 2 millioner i erstatning for øresus
sb.no 1.3.2007
Stavanger (NTB): Forsikringsselskapet If er i Gulating lagmannsrett dømt til å betale en tidligere helikopterpilot 2 millioner kroner i yrkesskadeerstatning for tinnitus (øresus). (...)

Jesper (8) til Høyesterett
nettavisen.no 2.3.2007
I januar vant autistiske Jesper (8) en knusende seier over staten. Nå anker Kunnskapsdepartementet til Høyesterett. (...)

Taper på hemmelig forlik
forbruker.no 25.2.2007
Hemmelig forlik blir gjerne inngått når den som er mobbet, føler seg presset mot veggen. Derfor bør det unngås, mener en som selv har opplevd dette. (...)

Mich. House votes to repeal drug law
businessweek.com 22.2.2007
The state House approved legislation Thursday that would repeal Michigan's law protecting drug companies from product liability lawsuits involving drugs that have been approved by the federal Food and Drug Administration. (...)

County patients often unaware of allegations against doctors (Pasienter er ofte ikke oppmerksom på anklager mot leger)
venturacountystar.com 21.1.2007
The woman waiting for her mother in front of a Camarillo medical office doesn't know the doctor inside is accused of being part of a Medicare fraud ring that tried to take more than $1 million from the government. (...)

Doctors facing charges
venturacountystar.com 21.1.2007

Ny ekonomisk uppgörelse kring Zyprexa
Läkemedelsvärlden 2006(1-2) (FEBRUARI 2007)
Arton tusen personer får dela på femhundra miljoner dollar. Det blev resultatet i den senaste uppgörelsen mellan läkemedelsföretaget Eli Lilly och patienter som behandlats med Zyprexa. (...)

The Role of Litigation in Defining Drug Risks
JAMA. 2007;297:308-311
In the past decade, several widely used prescription medications have been observed to cause life-threatening adverse effects, and some have been removed from the market. When an approved medication is found to be unsafe, the courts are sometimes called on to determine fault and allocate remedies for injured parties. But in modern prescription drug cases, litigation has taken on additional significance. There are often important gaps in the ascertainment and reporting of adverse effects associated with prescription drugs, and the balance of information presented to physicians about the risks and benefits of medications may understate the former and inflate the latter.1 However, once it approves a drug, the US Food and Drug Administration (FDA) has limited authority to mandate further collection of data to better define adverse effects or to ensure compliance with suggested alterations in marketing practices.2 In this environment, litigation brought by government agencies and individual patients can help uncover previously unavailable data on adverse effects, questionable practices by manufacturers, and flaws in drug regulatory systems.3 Litigation can exert its effect through the discovery process, in which each side shares previously unavailable information relating to the issue in dispute, as well as by motivating proper disclosure initially by presenting the possibility of substantial damages in cases of misconduct. (...)

Litigation has also helped the medical community reassess drugs by bringing to light new information about adverse effects. In the case of the selective serotonin reuptake inhibitor antidepressant paroxetine, New York Attorney General Eliot Spitzer found that GlaxoSmithKline had failed to make public clinical trial data that found an increased risk of suicide in adolescent patients taking the drug. (...)

Battling big guys
nydailynews.com 10.8.2006
Attorney is key in product-liability lawsuit

With Merck on a winning streak, it's not looking good these days for regular folks suing big companies over dangerous products.

The drug giant appears to have the upper hand so far in litigation over its withdrawn painkiller Vioxx, winning five out of eight cases, including one last week in California in which a man claimed his heart problems stemmed from taking Vioxx.

But don't get scared off by the big guns yet.

With a strong case, the right attorney and a lot of patience,little guys who take on corporations in product liability cases can still expect to prevail, plaintiffs' attorneys said.

"Cases are still being won and being settled," said Stanley Levy, who has sued major tobacco and asbestos makers.

Indeed, Carol Ernst won a $253 million verdict against Merck a year ago in Texas, blaming Vioxx for the death of her tri-athlete husband due to heart problems. Because of Texas law, that award will be reduced to $26 million. (...)

Union's Vioxx lawsuit could be Merck's biggest headache
statesman.com 26.9.2006
Arguments aren't sensational, but billions are at stake. (...)

The union's argument in many ways resembles the accusations in lawsuits filed by heart-attack victims: that Merck concealed serious side-effect issues from regulators and the public and improperly marketed the medicine. Unlike with the personal-injury lawsuits, the union does not have to prove that Vioxx caused a heart attack. The lawsuit claims that Merck violated New Jersey's Consumer Fraud Act.

Local 68 simply maintains that it would not have paid for Vioxx if the heart problems were properly investigated and disclosed.

"We generally had thousands of Vioxx prescriptions each month," said Dennis Giblin, Local 68's president. "And they cost us a lot."

Local 68 isn't the only organization that shelled out $3 for each pill. Various health insurers and other third-party payers also say they paid a lot for a harmful drug. So last year, Superior Court Judge Carol Higbee, who oversees thousands of personal-injury cases in state court, certified the case as a nationwide class-action suit. (...)

Merck more open to union, HMO suits
nj.com 24.9.2006
Two years after Vioxx was withdrawn from the market, the lawsuits still make front-page news.

Trial lawyers drool over huge damages awarded to heart-attack victims or their families. Merck crows whenever a jury decides its painkiller didn't hurt anyone. And investors hinge on every verdict, as they try to gauge how much money the 15,000-plus personal-injury lawsuits will cost the drugmaker.

Lurking behind the headlines, however, is a different type of lawsuit, one that has potentially huge ramifications for the Whitehouse Station company. The outcome may be worth billions of dollars, but because the details turn on the dry facts of health insurance, the lawsuit has taken a back seat to the sensational stories about ruined lives.

"The case may not appear as sexy as the personal-injury cases," said Howard Erichson, a Seton Hall Law School professor who specializes in complex litigation and has followed the Vioxx lawsuits. "But there is a lot at stake."

Among insiders, the lawsuit has a simple nickname: "the engineers' case." That's because it was filed by the International Union of Operating Engineers Local 68, which is based in West Caldwell and represents about 6,000 building engineers, boiler operators, maintenance mechanics, plumbers, electricians and carpenters throughout New Jersey.

Like other unions, Local 68 runs a health-care plan for its members and, for several years, paid for countless Vioxx prescriptions worth millions of dollars annually. A precise figure wasn't available, but the union wants its money back and a trial is scheduled for early next year. In response to an appeal from Merck, however, New Jersey's Supreme Court has agreed to review the case.

The union's argument in many ways resembles the accusations in lawsuits filed by heart-attack victims -- that Merck concealed serious side-effect issues from regulators and the public and improperly marketed the medicine. Unlike the personal-injury lawsuits, the union doesn't have to prove that Vioxx caused a heart attack.

Local 68 simply maintains it would never have paid for Vioxx if the heart problems were properly investigated and disclosed. (...)

But Local 68 isn't the only organization that shelled out $3 for each pill. Various health insurers and other third-party payers also say they overpaid for a harmful drug. So last year, Superior Court Judge Carol Higbee, who oversees thousands of personal-injury cases in state court in Atlantic City, certified the case as a nationwide class-action suit. (...)

Vitne til selvmord får 2,6 millioner
aftenposten.no 13.9.2006
I 1992 var soldaten vitne til at romkameraten skjøt seg. Han fikk store psykiske problemer, men Forsvaret nektet å utbetale erstatning. (...)

Effects of the medical liability system in Australia, the UK, and the USA
The Lancet 2006; 368:240-246
Summary
Although the direct costs of the medical liability system account for a small fraction of total health spending, the system's indirect effects on cost and quality of care can be much more important. Here, we summarise findings of existing research on the effects of the medical liability systems of Australia, the UK, and the USA. We find systematic evidence of defensive medicine—medical practice based on fear of legal liability rather than on patients' best interests. We conclude with discussion of four avenues for reform of traditional tort compensation for medical injury and several suggestions for future research. (...)

$700M Zyprexa deal OK'd by judge
indystar.com 28.9.2006
Payments in Lilly's liability settlement could be coming soon

A federal judge has given his blessing to Eli Lilly and Co.'s complex $700 million settlement with Zyprexa patients, who should see the money soon after lawyers and Medicare and Medicaid take their cuts. (...)

Drug at issue: Patients involved in the settlement alleged Lilly's schizophrenia drug Zyprexa caused diabetes-related symptoms, including weight gain and high blood sugar. (...)

It's the largest liability settlement in the history of the Indianapolis drug company. And it could grow. Since the settlement was announced in June 2005, hundreds of additional complaints by Zyprexa patients have been filed against Lilly. (...)

(Anm: Importance of Early Weight Changes to Predict Long-Term Weight Gain During Psychotropic Drug Treatment. Background: Psychotropic drugs can induce substantial weight gain, particularly during the first 6 months of treatment. (…) Results: Prevalences of metabolic syndrome and obesity were 22% and 17%, respectively, at baseline and 32% and 24% after 1 year. (…) Conclusion: Following prescription of weight gain–inducing psychotropic drugs, a 5% threshold for weight gain after 1 month should raise clinician concerns about weight-controlling strategies. (J Clin Psychiatry 2015;76(11):e1417–e1423).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (March 10, 2016).)

(Anm: New cause of immune neuropathy discovered. Hope for a better diagnosis. "Our study backs the assumption from previous studies that patients who have antibodies against proteins of Nodes of Ranvier exhibit characteristic features," says Kathrin Doppler. This means: The disease develops rapidly, causes severe paralysis and responds poorly to standard therapy with corticosteroids or immunoglobulins but excellently to Rituximab treatment. The Würzburg neurologists found that strong neuralgia is another typical symptom in patients with Caspr antibodies. Patients with antibodies against the two other proteins, Neurofascin-155 and Contactin-1, in contrast typically exhibit a distinct tremor in targeted movements. (medicalnewstoday.com 9.8.2016).)

(Anm: Auto-antibodies to contactin-associated protein 1 (Caspr) in two patients with painful inflammatory neuropathy. Brain. 2016 Jul 29. pii: aww189. [Epub ahead of print].)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: Women with type 2 diabetes at greater cardiovascular risk than men. While it is well established that individuals with diabetes are at higher risk for cardiovascular disease, a new scientific statement from the American Heart Association claims this risk may be significantly greater for women with the condition. Published in the journal Circulation, the statement also says women with type 2 diabetes may need to take more action than men to lower their risk for heart attack and stroke. (medicalnewstoday.com 8.12.2015).)

(Anm: Type 2 diabetes: blood pressure drugs may be harmful for some patients. For some patients with type 2 diabetes, treatment with intense blood-lowering medication may do more harm than good. This is according to a new study published in The BMJ. (medicalnewstoday.com 26.2.2016).)

(Anm: Sex Differences in the Cardiovascular Consequences of Diabetes Mellitus: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2015; 132(25): 2424-47.)

Zyprexa users await settlement payments
indystar.com 19.8.2006
8,362 to receive checks related to side effects

More than 8,000 users of Eli Lilly and Co.'s top-selling drug should find out this month how much their pain and suffering is worth. (...)

Getting check from Lilly: Fountaintown resident Deborah F. Wagers hopes to collect on a claim of $112,500 for diabetes brought on by use of Eli Lilly and Co.'s antipsychotic Zyprexa. Notices for payment from a $700 million Lilly settlement fund for 8,362 people in a claims pool could go out this week. - Danese Kenon / The Star (...)

Notices of injury payouts to Zyprexa users, in Lilly's largest-ever liability settlement, will be mailed as early as this week to those who hoped to enjoy the pharmaceutical benefits of the antipsychotic drug but ended up with diabetic side effects.

The long-awaited award notices will be followed within weeks or months by checks from a $700 million fund Lilly has set up to settle claims from 8,362 people. Many are vulnerable patients with schizophrenia and manic depression, the two main conditions Zyprexa treats.

The payouts, ranging from a minimum fixed amount of $5,000 to well over $100,000 a person, amount to a windfall for patients, most of whom are poor enough to qualify for federal Medicaid assistance.

"The awards are significant," said Chris Seeger, a New York attorney who serves on a steering committee that represents plaintiffs. Payouts of more than $100,000 will be common, he said, with fewer than 1,000 people getting the $5,000 base award for those who suffered the least harm from the drug.
"People are anxious to get paid," said Seeger, who helped hammer out the agreement with Lilly in 2005. "They're very anxious to receive their compensation."

Deborah F. Wagers of Shelby County, who is part of the settlement, said she hopes to collect on a claim of $112,500. She said she was prescribed Zyprexa for depression from about 2001 to 2003, and she blames the drug for causing her to become diabetic. She said she injects herself with insulin five times a day now and has had difficulty finding a job. Unemployed, she previously worked as a gas station cashier.

"I think they should be paying it out," she said of Lilly's mass settlement. "I'm the one who has to suffer."

Wagers said she hopes to use her check to pay more than $10,000 in medical bills. (...)

Lawsuits - Only Weapon Available Against Giant Big Pharma Pushers
by Evelyn Pringle
http://www.opednews.com
opednews.com 11.7.2006
Over the past several years, new studies have shown the new generation of psychiatric drugs to be not only extremely dangerous but also ineffective, and the majority of these medications in fact now carry black box warnings about a number of life-threatening side effects associated with their use.

The drugs include selective serotonin reuptake inhibitors antidepressants (SSRIs), like Paxil, Prozac, Zoloft, and Effexor, and the atypical antipsychotics, that include Zyprexa, Risperdal, Geodon, Seroquel, Clozaril, and Abilify. (...)

Study asserts many medical malpractice suits groundless
chron.com 10.5.2006
A trial lawyers' group says analysis, which uses insurers' data, is biased

About 40 percent of the medical malpractice cases filed in the United States are groundless, according to a Harvard analysis of the hotly debated issue that pits trial lawyers against doctors, with lawmakers in the middle. (...)

1 av 4 kan aldri mer jobbe
dagbladet.no 20.8.2006
De fleste av de 44 i mekanikergruppa, som jobbet på turbinene og dieseldrevne motorer på Ekofisk-feltet, har over 20 år bak seg i Nordsjøen. På 80- og 90-tallet begynte helseproblemene å gjøre seg gjeldende, i stadig økende omfang.

Mekanikerne har i en årrekke vært kraftig eksponert for en rekke giftige kjemikalier fra de startet på Ekofisk fra midten av 70-tallet.

I dag er 17 av de 44 ute av stand til å jobbe. Ti av dem er uføre, tre er døde og de resterende fire syke eller sykmeldte, viser en oversikt Dagbladet.no har fått tilgang til. (...)

FAKTA
Oljemarerittet
Dagbladet og advokat Kjell Inge Ambjørndalen i Norman & co opplever en strøm av nye ofre som trolig er skadd av eksponering for ulike kjemikalier på oljeplattformer i Nordsjøen. (...)

Haukeland kritisert etter selvmordsforsøk
helserevyen.no 16.8.2006
Legene ved Haukeland sykehus burde forutsett muligheten for nytt selvmordsforsøk da en pasient forsøkte å ta livet sitt mens han var innlagt på sykehuset etter en overdose tabletter.

Det går fram av en sakkyndigerklæring som fikk Pasientskadenemnda til å snu i en fem år gammel erstatningssak etter et selvmordsforsøk ved Haukeland Universitetssykehus. (...)

Glaxo will settle suits by paying $70 million
philly.com 11.8.2006
Europe's biggest drugmaker was accused of overcharging for drugs by millions of dollars.

GlaxoSmithKline P.L.C., Europe's top drugmaker, agreed to pay more than $70 million to settle lawsuits filed by New York Attorney General Eliot Spitzer, other state attorneys general, health plans, and consumers who contended they had been overcharged for drugs by hundreds of millions of dollars.

Spitzer filed lawsuits in February 2003 against GlaxoSmithKline, which has a U.S. headquarters in Philadelphia, and Pharmacia Corp., accusing them of consumer fraud, commercial bribery, and false statements to government health plans.

Mary Anne Rhyne, spokeswoman for GlaxoSmithKline, said $70 million of the settlement would cover a class action in federal court in Boston filed by individual consumers, health-care plans, and insurers.

New York's Medicaid program will get $1.5 million as restitution for inflated prices of Kytril and Zofran, injectable antinausea drugs used in connection with chemotherapy, and an antibiotic, Amoxil.

"Our lawsuit helped stop a long-standing practice that inflated the cost of drugs for people suffering from cancer and cheated the Medicaid system," Spitzer said. "Today's settlement provides significant restitution for consumers and the Medicaid program."

The company also settled overpricing litigation or investigations by the attorneys general of New York, California, Connecticut, Montana, Nevada and Arizona and potential claims from 34 other states, including New Jersey and Delaware, and the District of Columbia, Rhyne said. (...)

(Anm: Zofran (ondansetron) (pdr.net).)

(Anm: Lægemiddelinduceret QT forlængelse og arytmirisiko (irf.dk 28.8.2012 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF).)

(Anm: Zofran (ondansetron) (felleskatalogen.no/pasientutgave).)

(Anm: Lægemiddelinduceret QT forlængelse og arytmirisiko (irf.dk 28.8.2012 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

- Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) (- Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14)

(Anm: Antipsychotics, dopamine, and pain. Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) Vår forståelse av smertemekanismer fortsetter å utvikle seg, og følgelig også våre behandlingsstrategier. (- Det dopaminerge systemet er essensielt for smertekontroll ved en vevsskade. 13 Det blir patologisk (sykelig) stimulert og stadig mer dysfunksjonell når «algopathy» (en patologisk smerteoppfatning) utvikler seg. På samme tid er en flom eller tørke av en hvilken som helst nevrotransmitter like dårlig og kan produsere lignende kliniske bilder. Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14 Current Psychiatry. 2020 January;19(1):25-29,31.)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose.)

(Anm: Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå når fentanylholdige legemidler, som Durogesic og Leptanal, gis samtidig med serotoninerge legemidler.) (- ​Serotonergt syndrom er en potensiell livstruende tilstand, som kan oppstå hvis mengden av stoffet serotonin øker i sentralnervesystemet. (…) Serotonergt syndrom kan ha ett eller flere av følgende symptomer: - Endringer i sinnstilstand, for eksempel uro, hallusinasjoner, koma - Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi - Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet - Gastrointestinale symptomer, for eksempel kvalme, oppkast, diaré. (…) Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose. (psyknyheter.no 30.9.2013).)

- Studien avslører fentanyls effekter på hjernen. (- Fentanyl brukes som tilleggsbedøvelse og for å lindre alvorlig smerte under og etter operasjonen, men det er også et av de dødeligste legemidler i opioidepidemien.) (- "Dette forklarer hvorfor fentanyl er så dødelig: det stopper folks pust før de selv engang innser det," sier Purdon.)

(Anm: Study reveals fentanyl's effects on the brain. Fentanyl is used to supplement sedation and to relieve severe pain during and after surgery, but it's also one of the deadliest drugs of the opioid epidemic. In research conducted by investigators at Massachusetts General Hospital (MGH) and published in PNAS Nexus, tests of the brain's electrical activity revealed fentanyl's effects over time and indicated that the drug stops people's breathing before other noticeable changes and before they lose consciousness. In the study, electroencephalogram (EEG) tests were run for 25 patients undergoing general anesthesia for surgeries lasting 2 hours or more. The researchers discovered that certain EEG patterns were associated with respiration, sedation, and loss of consciousness. (…) The EEG tests by Purdon and his colleagues also revealed that fentanyl begins to impair breathing about 4 minutes before there is any change in alertness and at 1,700-times lower drug concentrations than those that cause sedation. "This explains why fentanyl is so deadly: it stops people's breathing before they even realize it," says Purdon. (medicalxpress.com 30.8.2022).)

(Anm: Gustavo A Balanza, Kishore M Bharadwaj, Andrew C Mullen, Amanda M Beck, Erin C Work, Francis J McGovern, Timothy T Houle, Eric T Pierce, Patrick L Purdon, An EEG Biomarker of Fentanyl Drug Effects, PNAS Nexus, 2022;, pgac158, https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac158.)

(Anm: arytmi; hjertearytmi; Hva er hjertearytmi? Hjerterytmeproblemer, hjertearytmier, opptrer når de elektriske impulsene i hjertet ditt som samordner hjerteslagene dine, ikke fungerer skikkelig og får hjertet ditt til å slå for fort, for langsomt eller uregelmessig. (...) (nhi.no).)

- Gravide måtte betale medisin av egen lomme – nå snur helsemyndighetene. (- Legemiddelet Zofran, som de selv forteller at har hjulpet dem gjennom lidelsene, har kostet dem titusenvis kroner, uten at de fleste av dem har fått disse pengene refundert.)

(Anm: Gravide måtte betale medisin av egen lomme – nå snur helsemyndighetene. Gravide med ekstrem svangerskapskvalme har i år fått avslag på tilbakebetaling av penger for viktig legemiddel. Nå viser det seg at regelverket hele tiden har gitt dem rett på støtte. Helsedirektoratet har bare ikke sett det – før nå. NRK har gjennom flere saker snakket med gravide som vurderte å avslutte svangerskapet på grunn av ekstrem svangerskapskvalme. Legemiddelet Zofran, som de selv forteller at har hjulpet dem gjennom lidelsene, har kostet dem titusenvis kroner, uten at de fleste av dem har fått disse pengene refundert. Men nå viser det seg at kvinnene kan ha hatt rett til få å stønad til bruk av Zofran helt siden 1. januar. Det har Helsedirektoratet nå funnet ut etter å ha sett på regelverket en gang til.
– Vi har informert Helfo om dette i dag. Løsningen har vært å finne i regelverket helt siden nyttår, men vi har bare ikke sett rekkevidden av den, sier seniorrådgiver Harald Lislevand i direktoratet. (nrk.no 28.8.2018).)

Litigation against Paxil begins
khou.com 2.8.2006
You might remember all the national attention surrounding the drug Vioxx and the many lawsuits waged around the country. (...)

In the Money and in Court
nytimes.com 22.4.2006
The next wave of drug lawsuits is coming.

As Merck reels from 11,500 suits over Vioxx, its arthritis drug, the rest of the industry is girding for challenges over another half a dozen widely used medications that plaintiffs' lawyers say have hidden and severe side effects or were improperly marketed.

Unlike Vioxx, which Merck stopped selling in 2004, the other drugs remain on the market. (...)

Last year, Eli Lilly agreed to spend $700 million to settle 8,000 lawsuits over Zyprexa, a drug for schizophrenia that causes severe weight gain in many patients. Wyeth has spent $15 billion since 1998 to resolve lawsuits over its fen-phen diet-drug combination, which can cause severe heart problems and is no longer sold. And Wall Street analysts estimate that Merck may eventually have to pay $10 billion to $50 billion to end the litigation over Vioxx, which has been linked to heart attacks and strokes. (...)

In each case, plaintiffs' lawyers say, drug makers hid early indications of the side effects and improperly marketed their medicines.

"These companies just do it again and again and again," said Paul J. Pennock, a partner who leads litigation against drug makers for Weitz & Luxenberg, one of the largest plaintiffs' law firms. "They try to create much larger markets for these drugs than is warranted, particularly given what they know about the risks." (...)

Amund-Ragnar får millionerstatning
dagbladet.no 13.2.2006
FAKTA
Tinnitus

  • Tinnitus eller øresus er en lyd som bare kan høres av den som har lidelsen. Lydens styrke og frekvens varierer fra person til person, men de fleste som rammes plages av en høyfrekvent lyd.
  • Man vet ikke sikkert hvordan tinnitus oppstår, men antar at påvirkning mot det indre øret setter i gang en prosess.
  • Årsakene til tinnitus kan være mange: Aldersbetinget hørselssvekkelse, larmskade og infeksjon som sprer seg til det indre øret.
  • Ved tinnitus er de indre hårceller i øret kommet i en slags krampetilstand.
    (Kilde: Dom, Jæren tingrett, 31. januar 2006)

Helikopterpiloten vant over forsikringsselskapet. - Jeg er blitt allergisk mot lyd, sier han. (...)

FDA Tries to Limit Drug Suits in State Courts
washingtonpost.com 19.1.2006
Agency's 'Federal Preemption' Policy Included in Labeling Guidelines for Medications

People who believe they were injured by drugs approved by the Food and Drug Administration should not be allowed to sue drug companies in state courts, the agency said yesterday in a formal policy statement.

The FDA's controversial assertion of "federal preemption" was included as a preamble to long-awaited guidelines designed to make drug labeling information more accessible and readable for doctors and consumers. Agency officials said that though the preemption policy does not have the weight of law or formal regulation, they hope state judges will accept their position. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009