Riksrevisjonen, institusjon som i medhold av Grunnlovens § 75 og Riksrevisjonsloven av 7. mai 2004 skal revidere statens regnskaper. (Store norske leksikon)

Tips oss Riksrevisjonen skal gjennom revisjon bidra til å forebygge og avdekke misligheter i statsforvaltningen. Erfaringsmessig er relevante tips en viktig kilde til opplysninger som ellers ikke er lett tilgjengelig for revisor. Tips kan gis anonymt. Tipskanal  (riksrevisjonen.no)

Myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet: Stadig flere saker henlegges på grunn av manglende kapasitet - Dokument nr. 3:3 (2008-2009) (riksrevisjonen.no 6.11.2008)

Om forskningsresultater Riksrevisjonen har påvist svakheter i Norges forskningsråds styring og drift av de handlingsrettede forskningsprogrammene. Dette kan ha bidratt til at forskningsresultatene ikke har kommet brukerne av program­forskningen til gode i tilstrekkelig grad. (riksrevisjonen.no 18.02.2005)

Manglende korrupsjonsrutiner
(nrk.no 11.2.2007)

Dokument nr. 1: Anskaffelser et gjennomgående problem i staten (riksrevisjonen.no 14.10.2008)

Ris til helse- og omsorgsforvaltningen
(helserevyen.no 4.5.2006)

Riksrevisjonen feirer 200 år(dagbladet.no 2.7.2016)

- Effekten av Riksrevisjonen.

(Anm: Effekten av Riksrevisjonen. I år er det 200 år siden Riksrevisjonen ble etablert. Jeg har et ønske i jubileumsåret: Forsk mer på Riksrevisjonen. Sammenlignet med de andre nordiske landene forskes det relativt lite på Riksrevisjonen i Norge. Det burde etter mitt syn forskes mer. (dn.no 16.6.2016).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Riksrevisjonen har gransket seg selv: «Noen av funnene er alvorlige». (- I en intern melding skriver riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen at «verdiene lagånd og respekt har vært under press».)

(Anm: Riksrevisjonen har gransket seg selv: «Noen av funnene er alvorlige». Riksrevisjonens toppledelse har funnet store svakheter ved organets finansielle revisjon. I en intern melding skriver riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen at «verdiene lagånd og respekt har vært under press». En av Riksrevisjonens viktigste oppgaver er å føre kontroll med at statens penger brukes og forvaltes forsvarlig. Nå får organets eget revisjonsarbeid hard medfart — av seg selv. Manglene er funnet av Riksrevisjonens interne kvalitetssikring «Toppledelsens etterfølgende kvalitetskontroll (TEK)». I en stor rapport, datert 7. november, påpekes det særlig problemer i den finansielle revisjonen. Noen uker senere skrev riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på intranettet at «noen av funnene er alvorlige». (dn.no 18.12.2022).)

- Helsevesenet bruker ikke ny forskning.

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

- Innførte nytt avvikssystem: Fant 1600 alvorlige hendelser på barneverns­institusjoner siden 2020. (- I 2020 oppdaget Riksrevisjonen at barnevernsinstitusjonene i Norge ikke hadde noe felles avvikssystem for rapportering av alvorlige hendelser.) (- Etter systemet ble innført, viser det nå at det i snitt skjer to alvorlige hendelser per dag i barnevernsinstitusjoner.) (- Uavklart hvem som har ansvaret.)

(Anm: Innførte nytt avvikssystem: Fant 1600 alvorlige hendelser på barneverns­institusjoner siden 2020. I 2020 oppdaget Riksrevisjonen at barnevernsinstitusjonene i Norge ikke hadde noe felles avvikssystem for rapportering av alvorlige hendelser. Etter systemet ble innført, viser det nå at det i snitt skjer to alvorlige hendelser per dag i barnevernsinstitusjoner. Alvorlige hendelser kan ifølge Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon bety brann, overdoser, selvskading, vold og skade på andre, samt dødsfall. Den siste kjente hendelsen var tvillingsøstrene i Spydeberg. Uavklart hvem som har ansvaret I oversikten er det registrert 190 alvorlige selvmordsforsøk, og 10 dødsfall. I Statens Undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten sin rapport Ungdom med uavklart tilstand fra 2021, uttaler de at det er uavklart hvem som har ansvaret for barn og unge som har det vanskelig over tid. Aftenpostens arbeid Aftenposten har jobbet med prosjektet «Barna Norge svikter». De har under arbeidet funnet ut at mange barn får god hjelp, men at alt for mange faller mellom stolene. (psykologisk.no 16.1.2023).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

- Svak koordinering av forskningspolitikken

(Anm: Svak koordinering av forskningspolitikken. - Kunnskapsdepartementet benytter i for liten grad virkemidlene det har til å koordinere forskningspolitikken, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. Dokument 3:3 (2012-2013) Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken ble overlevert Stortinget 8. november 2012. Det tverrdepartementale arbeidet med nasjonale forskningsstrategier har i begrenset grad vært koordinert av Kunnskapsdepartementet, og har heller ikke blitt drøftet i departementenes forskningsutvalg (DFU). - Dette svekker oppfølgingen av hovedprioriteringene i forskningspolitikken, sier Kosmo. (riksrevisjonen.no 8.11.2012).)

- Riksrevisjonen erkjenner at de kunne fanget opp mangler. (- Nå innrømmer de at de ikke gikk gjennom all dokumentasjon.) (- Har DFØ eller Riksrevisjonen vurdert rett?)

(Anm: Riksrevisjonen erkjenner at de kunne fanget opp mangler. Riksrevisjonen godkjente regnskapet til Forskningsrådet uten merknader. Nå innrømmer de at de ikke gikk gjennom all dokumentasjon. (…) Samtidig peker en gjennomgang fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på at måten Forskningsrådet har forvaltet pengene sine på, er i strid med budsjettreglene i staten. Men som Aftenposten fortalte torsdag kveld, fikk Forskningsrådet godkjent årsregnskapet for 2021 uten merknader av Riksrevisjonen 29. april. Har DFØ eller Riksrevisjonen vurdert rett? (aftenposten.no 13.5.2022).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Riksrevisjonen: Myndighetenes innkjøpsmakt brukes ikke til å kutte klimagassutslipp.  

(Anm: Riksrevisjonen: Myndighetenes innkjøpsmakt brukes ikke til å kutte klimagassutslipp.  Myndighetene bruker ikke muligheten til grønne offentlige anskaffelser godt nok til å nå klimamålene, mener Riksrevisjonen. Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner – klimabelastningen utgjorde cirka 16 prosent av Norges totale klimafotavtrykk. Da ny lov om offentlige anskaffelser trådte i kraft i 2017, ble kravene til klima- og miljøhensyn skjerpet. Grønne, offentlige anskaffelser er et strategisk virkemiddel for å nå klimamålene Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen. Potensialet er stort, men Riksrevisjonens undersøkelse viser at myndighetene ikke bruker muligheten godt nok. – Undersøkelsen vår viser at ambisjonsnivået ofte er lavt selv om offentlige oppdragsgivere stiller klima- og miljøkrav i mange anskaffelser, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Les også: Etterlyser flere kommuner med grønn strategi (kommunal-rapport.no 5.2.2022).)

- Hva lærer egentlig staten av kritikk? (- Dessverre er svaret ofte noe uklart, etter min erfaring.)

(Anm: Per-Kristian Foss, tidligere riksrevisor, finansminister og stortingsrepresentant (H). Hva lærer egentlig staten av kritikk? Dessverre er svaret ofte noe uklart, etter min erfaring. I åtte år, frem til årsskiftet, var jeg riksrevisor. I åtte år før den tid var jeg medlem av stortingskomiteen som behandler Riksrevisjonens rapporter. Jeg har altså hatt å gjøre med ganske mange riksrevisjonsrapporter de siste 16 årene. Noen trekk går ofte igjen i dem. De gir grunn til refleksjon. (…) Stor ulikhet Undersøkelser dokumenterer stor ulikhet fra kommune til kommune i reformsakene, uten noen geografisk forklaring. Selv ikke ankeadgang til statsforvalteren, den tidligere fylkesmannen, bidrar i særlig grad til større likebehandling. Med andre ord: Stortingets lovfestede velferdsordninger gir ikke ubetinget de samme rettighetene til norske borgere i hele Norge. Når Riksrevisjonen har kartlagt resultatet av slike velferdsreformer, er det ofte avdekket at selv ikke ansvarlig departement har dokumentasjon av om rettigheter er oppfylt, og om det er likebehandling av like saker. (…) Løftebrudd hvert år Ofte har det undret meg hvor lett det er å gi politiske løfter, og hvor vanskelig de kan være å innfri – også på områder der staten styrer helt og fullt. (aftenposten.no 31.1.2022).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Riksrevisjonen skal granske sykehusene etter VG-avsløring. VG har avdekket at 80 prosent av alle alvorlige feil og dødsfall ikke varsles til Helsetilsynet.

(Anm: Riksrevisjonen skal granske sykehusene etter VG-avsløring. VG har avdekket at 80 prosent av alle alvorlige feil og dødsfall ikke varsles til Helsetilsynet. Nå skal Riksrevisjonen granske sykehusenes oppfølging av slik feilbehandling. – Det skal være trygt å være pasient på norske sykehus, sier ekspedisjonssjef Annette Gohn-Hellum i Riksrevisjonen. Tirsdag ble det klart at Riksrevisjonen kommer til å granske risikostyringen hos alle regionale helseforetak i Norge. I sykehusene er en viktig del av risikostyringen å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp alvorlige hendelser. VG kjenner til at ledelsen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité var i kontakt med Riksrevisjonen etter VGs artikler om hvordan dødsfall og alvorlig feilbehandling på norske sykehus ikke varsles Helsetilsynet. VG har også avdekket svikt i tilsynsmyndighetenes arbeid med disse sakene. – Nå går et av de sterkeste granskingsmiljøene i Norge inn i dette sakskomplekset, og det er jeg veldig fornøyd med, sier leder for Kontrollkomiteen, Peter Frølich til VG. – Det har gjort dypt inntrykk å lese disse reportasjene i avisen. Ofrene fortjener den grundigste behandlingen Stortinget kan gi dem, og nå får de det. (vg.no 15.2.2022).)

(Anm: Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) (SHT) (mintankesmie.no).)

- Riksrevisjonen skal granske 500 politikere. Åpner for å navngi enkeltpersoner.

(Anm: Riksrevisjonen skal granske 500 politikere. Åpner for å navngi enkeltpersoner. Undersøkelsen er satt i gang etter avsløringer om bruk av pendlerbolig og etterlønn. I januar ble det klart at Riksrevisjonen skal undersøke stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger.Både Aftenposten og DN skrev i fjor kritiske saker om manglende kontroll av de økonomiske ordningene stortingspolitikerne nyter godt av. Onsdag kom Riksrevisjonen med en pressemelding om hva undersøkelsen skal omfatte. Riksrevisjonen skal granske bruk av pendlerbolig, etterlønn, fratredelsesytelse og reiseutgifter. I tillegg skal de vurdere administrasjonens rolle. Undersøkelsen er avgrenset til å gjelde perioden 2009 til 2021. I alt 500 representanter vil bli omfattet av kontrollen. - Dette er en omfattende undersøkelse. Derfor har det vært behov for en grundig vurdering av hvilke ordninger vi skal undersøke, hvilke tidsperioder vi skal se på og hvilken informasjon som blir offentlig. Dette er nå klart, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. (aftenposten.no 15.6.2022).)

- Undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser. (- Grønne offentlige anskaffelser skal bidra til å nå Norges klimamål.)

(Anm: Undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser. Grønne offentlige anskaffelser skal bidra til å nå Norges klimamål. Vår undersøkelse viser at myndighetene ikke bruker innkjøpsmakten godt nok. Dokument 3:5 (2021–2022) (riksrevisjonen.no 3.2.2022) (PDF).)

- Alle er enige om at dette «gørret» er trafikkfarlig – men ingen gjør noe med det. Avrenning fra laksetransport på veiene er ulovlig.

(Anm: Alle er enige om at dette «gørret» er trafikkfarlig – men ingen gjør noe med det. Avrenning fra laksetransport på veiene er ulovlig. Men i over ti år har sjømatnæringen og transportnæringen pekt på hverandre. Daglig kjører vogntog fulle av laks langs hele Norge. Laksen er pakket i is og når den smelter, renner vannet rett ut på veien. På vinteren fryser blandingen av fiskeblod og vann til is, men også på sommeren kan fiskeslammet føre til glatte og svært trafikkfarlige veier. Dessuten er avrenningen et miljøproblem, ifølge Statens vegvesen. Dette har vært et velkjent problem i over ti år, men fortsatt ser Vegvesenet ingen bedring på veiene. Hvert eneste år blir nemlig hundrevis av vogntog stoppet i kontroller. (nrk.no 5.2.2022).)

- Alvorlig kritikk til myndighetenes arbeid med klimatilpasning.

(Anm: Alvorlig kritikk til myndighetenes arbeid med klimatilpasning. Myndighetene har ikke god nok oversikt over hvor det kan bli mer flom og skred i årene fremover. Konsekvensene kan bli at vi ikke vet hvilke bygninger som må sikres, og at det bygges nye boliger i utsatte områder hvor det kan bli økt fare for flom eller skred. Dette er alvorlig, og kan gå ut over folks sikkerhet, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. (riksrevisjonen.no 3.3.2022).)

- Slik undergraves innsynsretten – og dette må gjøres nå. Før jul presenterte Riksrevisjonen en rapport med en rekke nedslående funn for alle som er opptatt av åpenhet og innsynsrett.

(Anm: Tron Strand, leder i Pressens offentlighetsutvalg. Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund. Sindre Granly Meldalen, jurist i Norsk Presseforbund. Slik undergraves innsynsretten – og dette må gjøres nå. Før jul presenterte Riksrevisjonen en rapport med en rekke nedslående funn for alle som er opptatt av åpenhet og innsynsrett. Hovedkonklusjonene var: – Gjennomsnittlig journalføringstid, tiden fra et dokument kom inn til det ble registrert i journalen, i staten har økt. – Intetsigende og like titler gjør det vanskelig å finne dokumenter. – Det er en økning i dokumenter som forhåndsunntas fra innsyn, selv om dette bare skal brukes unntaksvis. Fem uker senere, fredag i forrige uke, gikk høringsfristen for innspill til den nye arkivloven ut. (rett24.no 18.1.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Riksrevisjonen utvider revisjonen av Stortinget. Stortinget ga i dag Riksrevisjonen i oppdrag å undersøke de økonomiske ordningene for stortingsrepresentantene. Det betyr at vi utvider revisjonen som vi hadde lagt opp til, av Stortingets administrasjon.

(Anm: Riksrevisjonen utvider revisjonen av Stortinget. Stortinget ga i dag Riksrevisjonen i oppdrag å undersøke de økonomiske ordningene for stortingsrepresentantene. Det betyr at vi utvider revisjonen som vi hadde lagt opp til, av Stortingets administrasjon. – Det er av stor betydning at Stortinget ønsker at vi skal gå grundig inn i disse sakene. Det er viktig for tilliten til vår viktigste folkevalgte institusjon – en tillit som er avgjørende for det norske demokratiet, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som startet som ny riksrevisor etter Per-Kristian Foss 1. januar. Enkeltrepresentanter skal undersøkes De folkevalgte på Stortinget ga i dag Riksrevisjonen i oppdrag å iverksette særlige undersøkelser av saker som gjelder stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger. Oppdraget kommer i kjølvannet av fjorårets avsløringer om pendlerboliger og etterlønn for stortingsrepresentanter. – Det at Stortinget nå gir oss dette oppdraget, viser at de tar disse avsløringene og virkningene for tilliten til Stortinget på stort alvor. Det er bra, sier Schjøtt-Pedersen. Det nye oppdraget betyr at vi skal undersøke (…) (kommunikasjon.ntb.no 6.1.2022).)

- Foss vil ha åpenhet om risiko ved sidegjøremål. Bare én eneste høgskole har vurdert risikoen for at ansattes jobbing på si kan føre til rolleblanding og skade hovedarbeidsgiver. Riksrevisoren er overrasket over at ikke flere tar dette på alvor.

(Anm: Foss vil ha åpenhet om risiko ved sidegjøremål. Bare én eneste høgskole har vurdert risikoen for at ansattes jobbing på si kan føre til rolleblanding og skade hovedarbeidsgiver. Riksrevisoren er overrasket over at ikke flere tar dette på alvor. Riksrevisjonen har undersøkt hva universiteter og høgskoler gjør for å sikre åpenhet om ansattes sidegjøremål og dermed unngå rolle- og habilitetskonflikter og økonomiske misligheter. Bare 13 av 25 universiteter og høgskoler har egne systemer for å registrere sidegjøremål, viser undersøkelsen. Bare 1 av 25 kan dokumentere at de har gjennomført risikovurderinger på dette området, mens 7 av 25 sier at de har et visst bilde av risikoen knyttet til ansattes sidegjøremål og bierverv. Se undersøkelsen. (khrono.no 14.11.2017).)

- Revisjonsrapport for 2016. om gjennomførte tiltak i universitets- og høgskolesektoren for å sikre åpenhet rundt tilsattes sidegjøremål og bierverv.

(Anm: Revisjonsrapport for 2016.  om gjennomførte tiltak i universitets- og høgskolesektoren for å sikre åpenhet rundt tilsattes sidegjøremål og bierverv. Utsatt offentlighet jf. rrevl. § 18 (2) Vår referanse: 2016/01015-22 Vedlegg 1 (khrono.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken.

(Anm: Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken. Dokument 3:3 (2012-2013) Overlevert Stortinget 08.11.2012.)

- For lite hjelp til barn med funksjonsnedsettelser. Familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv, viser Riksrevisjonens nye undersøkelse.

(Anm: For lite hjelp til barn med funksjonsnedsettelser. Familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv, viser Riksrevisjonens nye undersøkelse. (…) Undersøkelsen viser også store variasjoner mellom kommunene når det gjelder tjenester til familiene og at statsforvalterne behandler familienes klager på kommunale vedtak ulikt. – Slik det er nå har det alt for mye å si hvor familien bor. Det svekker likebehandlingen av og rettsikkerheten for barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser. Det er alvorlig. Samfunnet må stille bedre opp for dem og deres familier, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. Les hele undersøkelsen her. (kommunikasjon.ntb.no 30.9.2021).)

- Undersøkelse av psykiske helsetjenester.

(Anm: Undersøkelse av psykiske helsetjenester. Mange med psykiske lidelser må vente lenge på helsehjelp, viser vår undersøkelse. Hvilken helsehjelp de får avhenger også av hvor de bor. Lang ventetid og ulik tilgang til helsehjelp er alvorlig for personer som allerede er i en sårbar situasjon. Dokument 3:13 (2020–2021) / Offentliggjort 03.06.2021 (riksrevisjonen.no 3.6.2021).)

- Likhet for loven krever endring.

(Anm: Likhet for loven krever endring. (…) Kompliserte regler krever veiledning. I dag finnes det 806 gjeldende lover, 3454 gjeldende sentrale forskrifter og 9728 lokale forskrifter. I tillegg er Norge bundet av avtaler de nasjonale reglene må tolkes i lys av. EØS-skandalen er et godt eksempel på det siste. Det faktum at få av rettsstatens aktører oppdaget problemet før det hadde gått mange år, understreker kompleksiteten i lovverket. (juristen.no 24.9.2021).)

- En farlig lov. Vi må avvise lover som inviterer til misbruk.

(Anm: Harald Stanghelle, kommentator. En farlig lov. Vi må avvise lover som inviterer til misbruk. Vi advares mot at land som Russland undergraver demokratiet vårt, men må ikke la oss skremme til å lage lover som er en invitasjon til misbruk. For det kan bli resultatet av et lovarbeid som nå foregår i Justisdepartementet. Det skal gjøre såkalt påvirkningsarbeid straffbart for norske borgere. (aftenposten.no 1.10.2021).)

- Professor: Mener Grunnloven bør endres for å sikre at Riksrevisjonen ikke blir vingeklippet igjen.

(Anm: Professor: Mener Grunnloven bør endres for å sikre at Riksrevisjonen ikke blir vingeklippet igjen. Riksrevisjonen bør ikke være avhengig av et politisk flertall på Stortinget for å få lov til å kontrollere utbetalinger til stortingspolitikere, advarer jusprofessorer. De siste ukene har Aftenposten avslørt politikere som nyter godt av ordninger de selv har laget. Og hvordan stortingsadministrasjonen har manglet kontroll med disse ordningene. Aftenposten har også dokumentert hvordan administrasjonen allerede i 2014 uttrykte motvilje mot å bli gransket av Riksrevisjonen. (aftenposten.no 3.10.2021).)

- Lite effekt av tiltak som skal redusere energibruken i bygg.

(Anm: Lite effekt av tiltak som skal redusere energibruken i bygg. ​Økonomiske støtteordninger og andre virkemidler for å redusere energibruk i bygg har hatt svært lite effekt, viser Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg. – Stortingets forutsetning om å redusere energibruken i bygg betydelig fram mot 2020 vil ikke bli oppfylt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. (riksrevisjonen.no 24.11.2015).)

– God luftkvalitet krever bedre offentlig samarbeid. ​

(Anm: – God luftkvalitet krever bedre offentlig samarbeid. ​De nasjonale målene for lokal luftkvalitet overskrides i mange byområder. I tillegg brytes grenseverdien for nitrogendioksid i de største byområdene. Veitrafikken er den dominerende kilden til lokal luftforurensning.  – Dette er alvorlig fordi det kan gi negative helseeffekter for mange og redusert livskvalitet for særlig utsatte grupper, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. (riksrevisjonen.no 24.11.2015).)

- Espen Barth Eide om Riksrevisjonens kritikk av Olje- og energidepartementet: – Det er jo fristende å si «hva var det vi sa».

(Anm: Espen Barth Eide om Riksrevisjonens kritikk av Olje- og energidepartementet: – Det er jo fristende å si «hva var det vi sa». Riksrevisjonen mener Olje- og energidepartementet ikke har hatt nok oppmerksomhet på Equinors lønnsomhet. Statsråd Tina Bru kjenner seg ikke igjen i påstanden. (…) Tirsdag formiddag kom Riksrevisjonens rapport om Olje- og energidepartementets eieroppfølging av Equinors utenlandsinvesteringer i USA. Den slo fast at Olje- og energidepartementet har opptrådt kritikkverdig. Riksrevisjonen mener departementet: - Ikke har stilt tydelige nok forventninger til åpenhet i rapporteringen til Equinor. - Ikke har hatt tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot utenlandsinvesteringenes bidrag til Equinors lønnsomhet. (dn.no 15.12.2020).)

- En langsiktig, stor og inkompetent eier.

(Anm: En langsiktig, stor og inkompetent eier. Riksrevisjonen avkler Olje- og energidepartementet. Staten lot Equinor drive på i USA uten å kreve forståelig informasjon om lønnsomheten. (dn.no 15.12.2020).)

- Riksrevisjonen skal undersøke departementets håndtering av Equinors utenlandsinvesteringer.

(Anm: Riksrevisjonen skal undersøke departementets håndtering av Equinors utenlandsinvesteringer. Riksrevisjonen har besluttet at den skal undersøke hvordan staten har opptrådt som eier i Equinor. Undersøkelsen kommer etter at det ble kjent at selskapet har tapt over 200 milliarder i USA. iksrevisjonen skal nå gjennomføre en revisjon av Olje- og energidepartementets eieroppfølging av Equinors utenlandsinvesteringer. Som DN har skrevet har selskapet tapt 200 milliarder kroner på amerikansk jord de siste 20 år. Selskapets revisorer har også påpekt sviktende internkontroll, rot og sløsing i den amerikanske virksomheten. Riksrevisjonens undersøkelser skal legges frem i en rapport høsten 2020. Det skriver Riksrevisjonen i brev sendt til Olje- og energidepartementet 9. juni. (dn.no 18.6.2020).)

- Se debatt fra Arendalsuka: «Hvor mye journalistikk trenger vi egentlig - når vi har Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen?» Stiftelsen Tinius inviterte pressen, kritikere og offentlig forvaltning til debatt om kritisk journalistikk - og hvem som skal passe på «makta».

(Anm: Se debatt fra Arendalsuka: «Hvor mye journalistikk trenger vi egentlig - når vi har Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen?» Stiftelsen Tinius inviterte pressen, kritikere og offentlig forvaltning til debatt om kritisk journalistikk - og hvem som skal passe på «makta». Debatt i «Mediebåten» på Arendalsuka tirsdag, fra venstre: Ordstyrer og Tinius-direktør Kjersti Løken Stavrum, sivilombudsmann Aage Thor Falkanger, riksrevisor Per-Kristian Foss, Civita-leder Kristin Clemet og generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. Under Arendalsuka tirsdag inviterte Stiftelsen Tinius til samtale med spørsmålet i overskriften, og følgende problemstilling: Både Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen skal ettergå makten akkurat slik norsk presse skal. Hvor mye journalistikk trenger vi hvis de begge gjør jobben sin godt? Og hvilken rolle spiller norsk presse for det oppdraget riksrevisoren og Sivilombudsmannen skal utføre? Se debatten live / opptak, i vinduet over via Aftenposten TV. (medier24.no 16.8.2017).)

(Anm: Sivilombudet (tidligere Sivilombudsmannen (SOM)) (mintankesmie.no).)

- Flere partier reagerer på Rød-Larsens IPI-inntekt. Ap, Høyre, Frp og SV er kritiske til lønnen diplomaten Terje Rød-Larsen fikk som sjef i det UD-støttede International Peace Institute. (- Med historiske kurser tilsvarer det litt under 45 millioner kroner.) (- Utenriksdepartementet har støttet IPI med 116 millioner kroner i Rød-Larsens periode som sjef.) (- Pengeoverføringene granskes for tiden av Riksrevisjonen.)

(Anm: Flere partier reagerer på Rød-Larsens IPI-inntekt. Ap, Høyre, Frp og SV er kritiske til lønnen diplomaten Terje Rød-Larsen fikk som sjef i det UD-støttede International Peace Institute. I slutten av oktober trakk han seg som president i tankesmia International Peace Institute (IPI) etter 15 år i stillingen. Bakgrunnen var forbindelser til overgriperen og finansmannen Jeffrey Epstein. En gjennomgåelse av skatteskjemaer rapportert inn til amerikanske skattemyndigheter viser at han på de 14 innrapporterte årene siden 2005 fikk inn rundt 6,7 millioner dollar fra IPI, skriver Dagens Næringsliv. Med historiske kurser tilsvarer det litt under 45 millioner kroner. – Det er åpenbart at det her er utbetalt for mye lønn. Nå er det opp til Riksrevisjonen og UD om det er naturlig at dette tas inn i deres undersøkelse, sier leder av utenrikskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap). Utenriksdepartementet har støttet IPI med 116 millioner kroner i Rød-Larsens periode som sjef. Pengeoverføringene granskes for tiden av Riksrevisjonen. (aftenposten.no 28.11.2020).)

- Riksrevisjonen kritiserer helseforetakene for dårlig personalpolitikk. Mange helseforetak mangler både nøkkelpersonell og planer for hvordan de skal møte bemanningsproblemene framover. Alvorlig, mener Riksrevisjonen. (- Ulikt tilbud.) (- I rapporten kommer det også fram at det er til dels store forskjeller mellom helseforetakene når det gjelder behandlingstilbudet til befolkningen.) (- Vi skal ha en likeverdig helsetjeneste i hele landet.) (- Ditt bosted skal ikke bestemme om du får et godt eller dårlig tilbud, sier hun til NTB.)

(Anm: Riksrevisjonen kritiserer helseforetakene for dårlig personalpolitikk. Mange helseforetak mangler både nøkkelpersonell og planer for hvordan de skal møte bemanningsproblemene framover. Alvorlig, mener Riksrevisjonen. (…) Ulikt tilbud I rapporten kommer det også fram at det er til dels store forskjeller mellom helseforetakene når det gjelder behandlingstilbudet til befolkningen. Like helsetilstander vurderes ulikt, slår Riksrevisjonen fast. Helseforetakene har ikke jobbet systematisk nok med å redusere uønsket variasjon, som har økt siden 2015, mener Foss. – Det som forundrer meg, er at ikke helseforetakene har grepet fatt i forskjellene mellom dem. Vi hadde en forventning om at forskjellene ville minske, men dette har utviklet seg i motsatt retning. Her syndes det en hel del, sier han. Dette bør være en vekker for helseminister Bent Høie (H), mener Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol. – Han må gi tydeligere signaler til sykehusene. Vi skal ha en likeverdig helsetjeneste i hele landet. Ditt bosted skal ikke bestemme om du får et godt eller dårlig tilbud, sier hun til NTB. (dagsavisen.no 26.11.2019).)

(Anm: De regionale helseforetakene (mintankesmie.no).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet (mintankesmie.no).)

(Anm: Statistikk (Big Data), byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Riksrevisjonen: Integreringstiltak får ikke flere innvandrere i arbeid. Regjeringens integreringstiltak fungerer dårlig og får ikke flere innvandrere med fluktbakgrunn ut i jobb, viser en ny rapport fra Riksrevisjonen.

(Anm: Riksrevisjonen: Integreringstiltak får ikke flere innvandrere i arbeid. Regjeringens integreringstiltak fungerer dårlig og får ikke flere innvandrere med fluktbakgrunn ut i jobb, viser en ny rapport fra Riksrevisjonen. Trass i en rekke nye virkemidler og tiltak for innvandrere og asylsøkere har ikke regjeringen lyktes i å få flere i arbeid, viser rapporten som ble offentliggjort tirsdag. – De enkelte tiltakene fungerer for dårlig hver for seg, og de ansvarlige myndighetene samarbeider for lite, heter det i rapporten. Riksrevisor Per-Kristian Foss peker på at introduksjonsprogrammene ikke er tilpasset godt nok for hver enkelt bruker. – Kvaliteten og kvantiteten på programmet varierer sterkt fra kommune til kommune, sier han og peker på at kommunene får 14,5 milliarder for å gjennomføre introduksjonsprogrammet. (aftenposten.no 26.11.2019).)

– En katastrofe som utspiller seg i langsom kino. 800 milliarder kroner er investert. 133 milliarder kroner er tatt i nedskrivninger. Equinors internasjonale satsing siden børsnoteringen får kraftig kritikk etter ny omfattende analyse.

(Anm: – En katastrofe som utspiller seg i langsom kino. 800 milliarder kroner er investert. 133 milliarder kroner er tatt i nedskrivninger. Equinors internasjonale satsing siden børsnoteringen får kraftig kritikk etter ny omfattende analyse. Det er de store investeringene på land i USA, som her fra Bakken-feltet i Nord-Dakota, som særlig har påført Equinor store tap. Bare i USA har selskapet skrevet ned investeringene med over 80 milliarder kroner. (dn.no 26.11.2019).)

- Godtroende styremedlemmer noe av årsaken til Equinors tap i utlandet, mener riksrevisoren. (- Riksrevisor Per-Kristian Foss mener staten er blitt en mer profesjonell eier, men at de fortsatt er for dårlig til å stille forventninger til selskapenes avkastning og lønnsomhet.)

(Anm: Godtroende styremedlemmer noe av årsaken til Equinors tap i utlandet, mener riksrevisoren. Staten etterspør ikke nok tall fra selskaper og er for naive, ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss. Han trekker frem Equinor utenlandsfiasko som et eksempel. Riksrevisor Per-Kristian Foss mener staten er blitt en mer profesjonell eier, men at de fortsatt er for dårlig til å stille forventninger til selskapenes avkastning og lønnsomhet. (dn.no 3.12.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

- Blodforgiftning koster samfunnet milliarder. Anslagsvis 3000 dør av sykdommen hvert år: Krever plan for å redde liv. (- Sykdommen rammer minst 7000 nordmenn hvert år, men det reelle tallet kan være langt høyere.) (- Mørketallene er store og registreringssystemene mangelfulle.)

(Anm: - Blodforgiftning koster samfunnet milliarder. Anslagsvis 3000 dør av sykdommen hvert år: Krever plan for å redde liv. (…) Sykdommen rammer minst 7000 nordmenn hvert år, men det reelle tallet kan være langt høyere. (…) Mørketallene er store og registreringssystemene mangelfulle.) (- Sepsis, også kalt blodforgiftning, oppstår når kroppens immunforsvar overreagerer på en infeksjon. (…) «Samfunnet vil spares for unødig død, lidelse og store kostnader ved å øke innsatsen gjennom hele sykdomsforløpet til pasienter med sepsis» — INGVILD KJERKOL, HELSEPOLITISK TALSPERSON I ARBEIDERPARTIET.) (klassekampen.no 26.11.2019).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

– Dødsårsaksregisteret gjemmer bort sepsistallene. (- Det finnes ikke et eneste registrert sepsis-dødsfall i 2015 i dødsårsaksregisteret. Det er alvorlig.)

(Anm: – Dødsårsaksregisteret gjemmer bort sepsistallene. Seksjonsoverlege Hans Flaatten mener Dødsårsaksregisteret «gjemmer» bort sepsisdødsfall i statistikken og sier registreringene i dødsattestene bør endres. Overlege Christian Lycke Ellingsen i Dødsårsaksregisteret er ikke enig. – Det finnes ikke et eneste registrert sepsis-dødsfall i 2015 i dødsårsaksregisteret. Det er alvorlig. Trolig er det langt lettere å forebygge sepsis enn grunnsykdommen også, mener Hans Flaatten, seksjonsoverlege på Kirurgisk serviceklinikk på Haukeland. (…) Uenig i hva som skal være dødsårsak – Hvorfor er dette så alvorlig? – Det betyr ikke at dødsårsaksregisteret (DÅR) ikke erkjenner at sepsis er et problem, sier Hans Flaatten. (sykepleien.no 21.03.2017).)

- Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret (DÅR) og Norsk pasientregiste. (- DÅR har en høy andel av uspesifiserte eller ikke meningsfulle diagnoser. («garbage codes») («søppelkoder») som underliggende dødsårsak (nesten 20 %).)

(Anm: Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregiste. (…) DÅR er 98% komplett. DÅR er tilnærmet komplett (medisinske opplysninger om over 98% av dødsfallene). DÅR har en høy andel av uspesifiserte eller ikke meningsfulle diagnoser. («garbage codes») som underliggende dødsårsak (nesten 20 %) (ntnu.no september 2020) (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1949-53.).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Acute kidney injury (AKI), previously called acute renal failure (ARF),[1][2] is an abrupt loss of kidney function that develops within 7 days.[3] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(AnmSepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. KildeStore norske leksikon.)

–  RIKSREVISJONEN: – ALT HAR GÅTT GALT. Har brukt 270 millioner på et røntgensystem som ikke fungerer. (- På Hamar mener legene at denne saken bør få etterspill. – Man kan jo lure på skjer alt dette uten noen konsekvenser for noen?

(Anm: – RIKSREVISJONEN: – ALT HAR GÅTT GALT. Har brukt 270 millioner på et røntgensystem som ikke fungerer. (…) På Hamar mener legene at denne saken bør få etterspill. – Man kan jo lure på skjer alt dette uten noen konsekvenser for noen? 270 millioner kroner er jo skattebetalernes penger, så jeg synes det burde på en eller annen måte få noen konsekvenser. (...) På Hamar mener legene at denne saken bør få etterspill. – Man kan jo lure på skjer alt dette uten noen konsekvenser for noen? 270 millioner kroner er jo skattebetalernes penger, så jeg synes det burde på en eller annen måte få noen konsekvenser. (tv2.no 17.11.2018).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- RIKSREVISJONEN UT MOT HELSE SØR-ØST. Uønskede pasienthendelser mer enn 20-doblet da Helse Sør-Øst forsøkte å innføre nytt røntgensystem. Måtte gi opp etter å ha forsøkt å innføre systemet i fem år.

(Anm: RIKSREVISJONEN UT MOT HELSE SØR-ØST. Uønskede pasienthendelser mer enn 20-doblet da Helse Sør-Øst forsøkte å innføre nytt røntgensystem. Måtte gi opp etter å ha forsøkt å innføre systemet i fem år. (…) For fem år siden, i 2013, inngikk Helse Sør-Øst en avtale verdt nær en halv milliard kroner for kjøp av et regionalt radiologisystem. Selve planleggingen pågikk i syv år. (…) Røntgensystemet som Helse Sør-Øst i over fem år forsøkte å innføre, til massive protester fra legene, ga en voldsom økning i uønskede pasienthendelser mens prosjektet pågikk. (…) Hele syv ganger ble innføringen av systemet utsatt på grunn av mangler, før systemet til slutt, i september 2016, ble satt i gang ved Sykehuset Innlandet, som var pilot for prosjektet. Kort tid etterpå ble det imidlertid avdekket vesentlige feil ved løsningen. (…) Og videre: – Manglende vurderinger av regionens behov i forkant av, og underveis i forhandlingsprosessen, bidro til en radiologiløsning som egnet seg dårlig som felles regional løsning. (dagensmedisin.no 6.11.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Riksrevisjonen: Forsinkelser i domstolene kan gå utover liv og helse. (- «Det er svært alvorlig at ikke flere domstoler når Stortingets mål for saksbehandlingstid i straffesaker. Dette kan gå ut over enkeltmenneskers rettssikkerhet, liv og helse,» skriver Riksrevisjonen.)

(Anm: Riksrevisjonen: Forsinkelser i domstolene kan gå utover liv og helse. Både tingrettene og lagmannsrettene bruker for lang tid på å behandle saker, viser Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i domstolene. Riksrevisjonen har gått gjennom behandlingen av både straffesaker og tvistesaker i landets tingretter og lagmannsretter, og konkluderer med at begge bruker for lang tid på å behandle saker. Rapporten benytter seg av kritikknivået med høyest alvorlighetsgrad. «Det er svært alvorlig at ikke flere domstoler når Stortingets mål for saksbehandlingstid i straffesaker. Dette kan gå ut over enkeltmenneskers rettssikkerhet, liv og helse,» skriver Riksrevisjonen. I rapporten heter det videre at lang saksbehandlingstid kan få konsekvenser for rettssikkerheten til enkeltmennesker og tilliten til rettsvesenet. Det kan også svekke bevisførselen. (nrk.no 22.10.2019).)

- NAV: Riksrevisjonen må ha sovet tungt. (- Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan overfor forvaltningen. Hvorfor i all verden har ikke Riksrevisjonen avdekket kjempeskandalen i NAV?)

(Anm: NAV: Riksrevisjonen må ha sovet tungt. Riksrevisor Per-Kristian Foss presenterer her revisjon og kontroll for budsjettåret 2017. Riksrevisjonen offentliggjør årlig revisjon og kontroll. Nylig ble rapporten fra Riksrevisjonen for budsjettåret 2018 fremlagt. Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan overfor forvaltningen. Hvorfor i all verden har ikke Riksrevisjonen avdekket kjempeskandalen i NAV? (nettavisen.no 30.10.2019).)

- Rapport: Kontroversielle sidegjøremål på jus i Oslo. Jobb på si. Sidegjøremål er kontroversielt ved Det juridiske fakultet ved UiO, viser en rapport. (- Ifølge en av informantene ved fakultetet kan en professor tjene tre ekstra årsinntekter på voldgifter.)

(Anm: Rapport: Kontroversielle sidegjøremål på jus i Oslo. Jobb på si. Sidegjøremål er kontroversielt ved Det juridiske fakultet ved UiO, viser en rapport. (- Best betalt er sidegjøremål som dommer i voldgiftssaker, som er en privat domstol der partene selv oppnevner dommere. Ifølge en av informantene ved fakultetet kan en professor tjene tre ekstra årsinntekter på voldgifter.) (- Noen har bistillinger ved andre forskningsinstitusjoner eller eier eget firma, men de kan ikke lenger være partner i advokatfirma. (khrono.no 7.2.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Legitimeres korrupsjon i akademia?

(Anm: Legitimeres korrupsjon i akademia? Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Jens Lægreid, mener makt over pensumlister gjør at vitenskapelige ansatte kan berike seg selv. I mangel på andre treffende skriftlige uttrykk for min bekymring, trekker jeg paralleller til en av verdens virkelige styggedommer; korrupsjon. (…) Det direkte økonomiske insentivet som oppstår er ikke gunstig for at den objektivt best egnede litteraturen havner på pensumlisten.) (khrono.no 29.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

- En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. (- Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse.)

(Anm: En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. I juni mødte jeg en af mine helt store litterære helte. Som teenager havde jeg ikke plakater af popidoler på pigeværelset, men i stedet stod der en velassorteret bogreol under skråvæggen med titler, der den dag i dag følger mig. Der var selvfølgelig Tolkiens trilogi om ringen og min generations teenagebibel med samlede Strunge, men der stod også Margaret Atwoods ”Tjenerindens fortælling” fra 1985. (jyllands-posten.dk 23.7.2022).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.))  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning.

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villedet leger og forbrukerne om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet for i en uttalelse. Dette bringer i minne en tidligere, separat - avslørende - sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt sakens bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Riksrevisjonen mener at alle universiteter og høgskoler bør skaffe seg registre over hva slags verv og ekstrajobber de ansatte har på si, og trekker fram Norges Handelshøyskole som en modell.

(Anm: Vil ha bedre oversikt over ansattes jobbing på si. Revisjon. Riksrevisjonen mener at alle universiteter og høgskoler bør skaffe seg registre over hva slags verv og ekstrajobber de ansatte har på si, og trekker fram Norges Handelshøyskole som en modell. Riksrevisjonen har undersøkt i hvilken grad universiteter og høgskoler har oversikt over sidegjøremålene de ansatte har i tillegg til sin vanlige jobber, slik som bistillinger ved andre institusjoner, styreverv, konsulentoppdrag og eierinteresser i selskaper. Hensikten er å skape åpenhet om mulige interessekonflikter. Resultatene av undersøkelsen blir først offentliggjort når Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon og kontroll for budsjettåret for 2016, Dokument 1, blir offentliggjort i oktober, men avdelingsdirektør Bernt Nordmark i Riksrevisjonen lettet litt på sløret under styremøtet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) nylig. (khrono.no 15.9.2017).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. (- Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne?)

(Anm: Av Arild Aspøy. Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. Sammendrag. Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne? Disse spørsmålene burde stå i sentrum når man skal vurdere om en ny tillitsbasert styring skal innføres i Norge. Men det gjør de ikke. Stat & styring Artikkel 10 av 20 Side: 26-29 04 / 2017 (Volum 27).)

- Europarådets korrupsjonsgranskere advarte om manglende kontroll av Norges øverste politikere i årevis. (- Manglende bevissthet om integritet.) (- Mangelfulle kontrollrutiner.)

(Anm: Europarådets korrupsjonsgranskere advarte om manglende kontroll av Norges øverste politikere i årevis. (…) Det som er avdekket, har kastet Stortinget ut i det presidentskapet selv kaller en tillitskrise. Avsløringene har ført til granskinger, politietterforskninger, rettssaker og regelendringer. De har også utløst en massiv debatt om kontrollrutiner, politikernes ordninger og tilliten til landets fremste folkevalgte. (aftenposten.no 17.1.2022).)

- Tilliden har angiveligt aldrig været højere. (- Den skyldes naivitet og mangel på viden hos den veluddannede middelklasse.) (- Men den tillid er ikke nødvendigvis et sundhedstegn.)

(Anm: Tilliden har angiveligt aldrig været højere. Men det skyldes, at den tillidsfulde middelklasse er naiv. Ny bog dokumenterer, at den politiske tillid aldrig har været højere, men den tillid er ikke nødvendigvis et sundhedstegn. Den skyldes naivitet og mangel på viden hos den veluddannede middelklasse. (…) Det er fortællingen om det lille, lykkelige land, hvor vi er fri for korruption, har styr på de demokratiske principper, er sekulære og så moderne, at vi da må udgøre... (jyllands-posten.dk 25.6.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Riksrevisjonen: 7000 helseansatte lot være å rapportere bi-jobber. Hver tredje offentlig ansatte lege, psykolog eller ambulansearbeider har jobb ved siden av. (– Det er kritikkverdig at helseforetakene ikke har sikret mer åpenhet om ansattes bierverv, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i den årlige rapporten til Stortinget om forvaltning av statlige selskaper, som publiseres tirsdag ettermiddag.)

(Anm: Riksrevisjonen: 7000 helseansatte lot være å rapportere bi-jobber. Hver tredje offentlig ansatte lege, psykolog eller ambulansearbeider har jobb ved siden av. 7000 ansatte i helseforetakene har unlatt å rapportere dette til sin arbeidsgiver, slik de er pålagt. (…) – Det er kritikkverdig at helseforetakene ikke har sikret mer åpenhet om ansattes bierverv, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i den årlige rapporten til Stortinget om forvaltning av statlige selskaper, som publiseres tirsdag ettermiddag. Han slår fast at det er betydelig underrapportering om bierverv i alle helseforetak, selv om ansatte med jobb på si har plikt til å melde fra til arbeidsgiver. (…) Bare 1400 hadde registrert I underkant av 1400 ansatte har registrert sine bierverv i helseforetakenes oversikter. Det betyr at nesten 7000 ansatte som har meldepliktige bierverv, ikke har registrert sine bierverv, skriver Riksrevisjonen. (vg.no 12.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Riksrevisjonen: 7000 helseansatte lot være å rapportere bi-jobber. Hver tredje offentlig ansatte lege, psykolog eller ambulansearbeider har jobb ved siden av.

(Anm: Riksrevisjonen: 7000 helseansatte lot være å rapportere bi-jobber. Hver tredje offentlig ansatte lege, psykolog eller ambulansearbeider har jobb ved siden av. (– Det er kritikkverdig at helseforetakene ikke har sikret mer åpenhet om ansattes bierverv, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i den årlige rapporten til Stortinget om forvaltning av statlige selskaper. (vg.no 12.12.2017).)

(Anm: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016. Dokument 3:2 (2017–2018) Overlevert Stortinget 12.12.2017.) (PDF)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

– Riksrevisjonen om arbeidsmiljøkriminalitet: – Politiet har et holdningsproblem. (– Svak og lite avskrekkende innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet.)

Riksrevisjonen om arbeidsmiljøkriminalitet: – Politiet har et holdningsproblem
nrk.no 23.6.2016
Det kommer frem etter at Riksrevisjonen har undersøkt myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser og innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet. Disse ble overlevert Stortinget i dag.
– Disse temaene er høyt prioritert av Stortinget, fordi det henger sammen med det nye arbeidslivet. Her har vi fått nye utfordringer, for å si det forsiktig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
Politiet for dårlige
En av Riksrevisjonens hovedfunn er at politiets etterforskning i slike saker «uforklarlig lang tid», og at kvaliteten på etterforskningen er for dårlig.

– Riksadvokaten har sagt at dette burde skje raskt. Da mener vi det er kritikkverdig at det går så lang tid. Det kan gå uker og måneder før avhør gjennomføres, sier riksrevisor Foss.

– Det er åpenbart at politiet ikke etterfølger Riksadvokatens instrukser på dette området, legger Foss senere til.

Myndighetenes bekjempelse av sosial dumping og annen arbeidsmiljøkriminalitet er for lite avskrekkende, slår Riksrevisjonen fast. Dårlig kvalitet i politiets etterforskning er en av faktorene.

Myndighetenes bekjempelse av sosial dumping og annen arbeidsmiljøkriminalitet er for lite avskrekkende, slår Riksrevisjonen fast. Dårlig kvalitet i politiets etterforskning er en av faktorene.

Arbeidstilsynet, skatteetaten, NAV og politiet har forbedret samarbeidet, men politiets innsats er varierende og flere steder ganske begrenset, ifølge Riksrevisjonen

Politiets behandling av anmeldte saker som gjaldt arbeidslivkriminalitet tok i 2015 i gjennomsnitt 237 dager, og mange saker har ubegrunnet opphold. Dette betyr at de har blitt liggende lenge uten at nye etterforskingsskritt tas. (…)

(Anm: – Svak og lite avskrekkende innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet. ​​Myndighetenes bekjempelse av sosial dumping og annen arbeidsmiljøkriminalitet er for lite avskrekkende. (…) Sosial dumping. Undersøkelsen om sosial dumping konkluderer med at offentlige virksomheter ikke forhindrer dette godt nok ved egne anskaffelser. (…) Ved 75 prosent av anskaffelsene har det ikke vært noen oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene, og under 60 prosent av de kontrollene som var utført, kunne dokumenteres. (riksrevisjonen.no 21.6.2016).)

(Anm: Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser. Dokument 3:14 (2015-2016) Overlevert Stortinget 21.06.2016 (riksrevisjonen.no 23.6.2016).)

- Riksrevisjonen gransker om statsbedrifter viser samfunnsansvar.

Riksrevisjonen gransker om statsbedrifter viser samfunnsansvar.
aftenposten.no 6.11.2015
Vimpelcom-skandalen og Yara-skandalen er bare to av sakene i delvis statseide selskaper som har preget mediene. Nå skal Riksrevisjonen for første gang granske hvordan staten kontrollerer at bedriftene viser samfunnsansvar.

- Vi startet etter sommeren med et innledende arbeid med et prosjekt for å granske departementenes rolle som eiere, forteller ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen til Aftenposten.

Det er første gang Riksrevisjonen foretar en slik kontroll.

Det Riksrevisjonen skal se på, er hvordan departementene påser at bedriftene følger opp samfunnsansvaret. Det er spesifikke forventninger knyttet til fire områder: klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstagerrettigheter og antikorrupsjon.

Les også:Telenor-topper risikerer tiltale for  korrupsjon (…)

(Anm: Mener menneskerettsbrudd nører opp under terror. (dn.no 29.1.2015).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Slik skjuler man 114 millioner dollar i bestikkelser til en diktatordatter. «Granskingene» Vimpelcoms styre og ledelse bestilte for å beskytte seg mot anklager om korrupsjon var høyst mangelfulle, mener amerikanske myndigheter. (aftenposten.no 19.2.2016).)

(Anm: USAs finanstilsyn: Verdiløse granskinger og avvisning av varsler. Hvordan betaler man ut 914 millioner dollar til en korrupt diktatordatter? Telenor-eide Vimpelcom måtte bruke kreativiteten. (aftenposten.no 20.2.2016).)

- Riksrevisjonen ikke fornøyd med Nav

Riksrevisjonen ikke fornøyd med Nav
vg.no 22.10.2009
Arbeids- og velferdsetaten (Nav) får skarp kritikk av Riksrevisjonen i den årlige revisjonsrapporten som ble lagt fram torsdag. (...)

(Anm: Riksrevisjonens Dokument 1 (2009-2010): Svakheter i etatsstyringen, for dårlig internkontroll og manglende samordning av ikt-systemer (riksrevisjonen.no 22.10.2009).)

Slakter Nav
dn.no 24.9.2009
Bedrifter med høyt sykefravær får ikke mer bistand fra Nav enn andre bedrifter. Riksrevisjonen mener Nav ikke jobber målrettet nok.

Navs fylkesvise arbeidslivssentre prioriterer i liten grad innsatsen mot de bedriftene som har størst utfordringer i arbeidet for et inkluderende arbeidsliv (IA-arbeidet), mener Riksrevisjonen. (...)

- Justis- og beredskapsdepartementet har for dårlig styring med arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, mener Riksrevisjonen.

- Riksrevisjonen: Noe av den mest alvorlige kritikken vi noen gang har levert mot et departement.
aftenposten.no 21.5.2015
Justis- og beredskapsdepartementet har for dårlig styring med arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, mener Riksrevisjonen. Venstre mener saken er så alvorlig at det er nødvendig med en høring i kontroll- og konstitusjonskomité.

Riksrevisoren: - Jeg er personlig skuffet. Riksrevisor Per-Kristian Foss sier han er personlig skuffet over at Justisdepartementet ikke har lagt større vekt på arbeidet med samfunnsikkerhet og beredskap etter terrorangrepet 22. juli 2011.

Riksrevisor Per-Kristian Foss sier han er personlig skuffet over at Justisdepartementet ikke har lagt større vekt på arbeidet med samfunnsikkerhet og beredskap etter terrorangrepet 22. juli 2011. (…)

(Anm: Riksrevisoren: Regjeringen prøvde å stanse kritikk av terrorarbeid. Forsvarsdepartementet forsøkte ifølge VG å få Riksrevisjonen til å endre konklusjonene i en rapport som kommer med kritikk av arbeidet etter 22. juli-terroren. (…) – De kom med et nytt utkast som ville forandret Riksrevisjonens konklusjoner. Det er ikke akseptabelt, sier han til VG. (dagsavisen.no 21.2.2017).)

(Anm: – En rekke etater har alvorlige svakheter ved sikkerheten i informasjonssystemer. Riksrevisjonens gjennomgang av statlige regnskaper og disposisjoner for 2014 viser at en rekke etater har en informasjonssikkerhet med betydelige svakheter. – Flere har fått merknader for dette tidligere. Det er alvorlig at mange ikke har en mer bevisst holdning til sikkerhet, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. (riksrevisjonen.no. no 21.10.2015).)

(Anm: Oppfølging av tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner. ​Riksrevisjonen vil følge opp to av ni tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner videre; undersøkelsene av reorganisering av skatteetaten og politiets arbeid med vinningskriminalitet. (riksrevisjonen.no 21.10.2015).)

(Anm: Hovedleder: Riksrevisjonens rapport om beredskap etter 22. juli. Erna holder kritikk hemmelig. Stortinget må sette hardt mot hardt og kreve åpen høring om svikten i regjeringens arbeid med landets beredskap. (dagbladet.no 1.3.2017).)

(Anm: Slik prøvde Anundsen å slippe unna Riksrevisjonens slakt. Anundsen tok en «høy og mørk tone», sier riksrevisor Per-Kristian Foss om brevet han fikk av justisministeren. (aftenposten.no 21.5.2015).)

(Anm: Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med  samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014–2015).)

(Anm: Den rene galskap. Definisjonen på galskap er å foreta seg de samme tingene om igjen og om igjen, og forvente nye resultater. Den knusende rapporten Riksrevisjonens leder Per-Kristian Foss fremla torsdag formiddag, har funn som samlet avdekker en skandaløs mangel på samfunnssikkerhet i Norge. (vg.no 21.5.2015).)

(Anm: Den rene galskap. Definisjonen på galskap er å foreta seg de samme tingene om igjen og om igjen, og forvente nye resultater. Den knusende rapporten Riksrevisjonens leder Per-Kristian Foss fremla torsdag formiddag, har funn som samlet avdekker en skandaløs mangel på samfunnssikkerhet i Norge. (vg.no 21.5.2015).)

- Legers butikk i butikken

Private søvnleger plukker pasienter
aftenposten.no 3.11.2006
Private søvnleger har selv kunnet sitte og bestemme hvem og hvor mange pasienter de skulle behandle på privatdrevne sykehusavdelinger inne i offentlige sykehus. (...)

Riksrevisjonen gransker søvnklinikk
hegnar.no 2.11.2006
Riksrevisjonen gransker en lukrativ avtale mellom en privat øre-nese-hals-lege og Helse Bergen som aldri ble satt ut på anbud.

Søvn- og snorkelege Magne Tvinnereim pusset opp offentlige lokaler for fem millioner kroner. I retur fikk han en langsiktig avtale om drift av privat søvnsykehus på offentlige takster, helt uten anbud og konkurranse, skriver Aftenposten.

Nå granskes byttehandelen fra 2002 av Riksrevisjonen. I mellomtiden har Tvinnereim og hans private Eurosleep hatt inntekter på over 120 millioner kroner. I løpet av disse årene har søvnlegen og hans tre sønner tatt ut 32 millioner kroner i privat utbytte fra virksomheten på Voss og andre steder i landet.

Administrerende direktør Anne Sissel Faugstad i Helse Bergen legger seg flat og sier at «dette burde ikke ha skjedd».

Statssekretær Arvid Libak i Helse- og omsorgsdepartementet er kritisk til avtalen:
– Vi har bedt om at avtalen avsluttes. Dette er fulgt opp av Helse Vest, sier han.

Søvnlege Tvinnereim sier til Aftenposten at han ikke kjente til at avtalen aldri ble lagt ut på anbud. (©NTB)

Riksrevisjonen refser leger
hegnar.no 23.11.2005
Riksrevisjonen mener leger har drevet butikk i butikken og hatt store ekstrainntekter utenom arbeidstid, på kanten av statlig forvaltningsskikk.

Det er praksisen med at leger ved Nasjonalt folkehelseinstitutt har hatt store ekstrainntekter utenom ordinær arbeidstid Riksrevisjonen kritiserer, skriver DN.

Ofte dreier det seg om uttalelser i forbindelse med rettssaker der det er snakk om bruk av rusmidler. Leger ved instituttet har hatt betydelige ekstrainntekter som følge av denne praksisen, skriver Riksrevisjonen.

For enkeltpersoner skal det ha vært snakk om ekstrainntekter på flere hundretusen kroner.

I en periode skal legene ha avgitt uttalelser på instituttets brevpapir, men fakturert dette privat. Dette opphørte, men Rikserevisjonen mener at der her har vært snakk om en butikk i butikken og kritiserer også ledelsen for ikke å ha oppfylt sin plikt om å organisere arbeidet innenfor ordinær arbeidstid. (...)

Refser leger for "butikk i butikken"
dn.no 23.11.2005
I ti år har leger ved nåværende Nasjonalt folkehelseinstitutt hatt store ekstrainntekter utenom arbeidstid.

Det er i strid med statlig forvaltningsskikk, påpeker Riksrevisjonen.
Riksrevisjonen påpekte allerede i 1995 at Folkehelsa drev «butikk i butikken», så det er ikke første gang at det gis påpakninger, skriver Dagens Næringsliv.

Det er praksisen med at leger ved instituttet gir sakkyndig uttalelser utenom ordinær arbeidstid Riksrevisjonen kritiserer.

Ikke opprydning i år
Sjef Geir Stene-Larsen mener personalmangel er hovedårsaken til praksisen. Han lover opprydning - men ikke før mai neste år.

-Økonomisk har dette vært gunstig, men medarbeiderne har hatt en kolossal arbeidsbelastning, så menneskelig sett har dette vært ugunstig, sier Stene-Larsen til DN.

Flere hundre tusen kroner
– Det har vært snakk om ekstrainntekter på flere hundre tusen kroner for enkeltpersoner. Dette er veldig spesielt, og vi mener det er svært uheldig fordi legene utfører offentlige oppgaver, sier ekspedisjonssjef Jens Gunvaldsen i Riksrevisjonen til DN.

Kontrollorganet peker på at instituttet har plikt til å organisere arbeidet innenfor vanlig arbeidstid fordi en privat praksis kan gi uheldige prioriteringer og inhabilitet. (...)

- Riksrevisjonen bør granske Det kongelige hoff og departementet.

- Riksrevisjonen bør granske Det kongelige hoff og departementet.
dagbladet.no 22.6.2016
Økonomiprofessor avviser Slottet og statsråd Sanners forklaring som «helt irrelevant». Sier kronprinsen bør rydde opp og de kongelige betale tilbake.
(Dagbladet): Tidligere denne måneden avdekket Dagbladet hvordan Det kongelige hoff bruker penger på privat vedlikehold og leverer vaktmestertjenester til de kongelige på deres sju helt private eiendommer.

Deriblant 11 boliger og en hytte som kronprinsen leier ut privat og har millioninntekter fra.

Det er Riksrevisjonens oppgave å se til at fellesskapets penger og ressurser brukes etter Stortingets forutsetninger. En undersøkelse av hoffet sin pengebruk til vedlikehold på de kongeliges private eiendommer er i kjernen av Riksrevisjonens oppgave. Det samme gjelder Kommunal- og moderniseringsdepartementets håndtering av saken, sier økonomiprofessor Erlend Kvaal ved Handelshøyskolen BI til Dagbladet.

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) er saksordfører for budsjettpostene til hoffet og de kongelige privat. Han konkluderte med at hoffet har brukt penger i strid med Stortingets forutsetninger og ba om en redegjørelse fra Slottet om pengebruken.
På direkte spørsmål fra Dagbladet svarer ikke Slottet på om det er planlagt å gi en slik redegjørelse.

- Dersom redegjørelsen fra Slottet ikke kommer, må det helt klart vurderes om Riksrevisjonen skal åpne undersøkelser, sier Lundteigen til Dagbladet. (…)

- Politiet brukte én million kroner hver dag på konsulenter i fjor.

Politiet brukte én million kroner hver dag på konsulenter i fjor
bt.no 21.12.2015
Riksrevisjonen ba politiet bremse bruken av eksterne konsulenter. Tre år senere bruker politiet mer penger enn noensinne.

Politietaten brukte 366 millioner kroner på konsulenttjenester i fjor. Det aller meste av den summen – rundt 90 prosent – gikk i lommen til IT-konsulenter.

Aldri før har summen vært høyere.

Les hele historien om Politidirektoratet her: Antallet byråkrater firedoblet på 15 år

IT-giganten Accenture fakturerte mer enn 55 millioner kroner. Selskapet er politiets hovedsamarbeidspartner i det mye omtalte milliardprosjektet Merverdiprogrammet, som krasjlandet i sommer.

Stykkpris: 360.000/md.

Fakturaer BT har fått innsyn i, viser at én enkelt konsulentmedarbeider i perioder har kostet politiet opp mot 360.000 kroner i måneden.

- Det er liten tvil om at mange konsulentselskaper baserer mye av sin drift på å skaffe seg kontrakter med det offentlige, uten at det nødvendigvis er noe galt i det, sier professor Dag Sjøberg. (…)

Riksrevisor slo alarm
Riksrevisjonen fant grunn til å si fra for tre år siden, etter å ha gransket politiets forvaltning av skattebetalernes penger innenfor IT-feltet.

Gjennomgangen viste at 70 prosent av politiets samlede investeringsmidler til IT havnet hos eksterne konsulenter.

«Eksempelvis har POD (Politidirektoratet, journ.anm.) i perioden brukt 95 prosent av IT-midlene til kjøp av konsulenttjenester», heter det i rapporten. (…)

- Apoteknæringen har høy avanse på kopilegemidler

Apoteknæringen har høy avanse på kopilegemidler - Dokument nr. 3:7 (2008-2009)
riksrevisjonen.no 12.3.2009
Legemiddelprisene i Norge er blant de laveste i Vest-Europa, samtidig som andelen kopilegemidler er lav. Apoteknæringen (apotek og grossister) har imidlertid høy avanse på kopilegemidler. Den gjennomsnittlige avansen er betydelig høyere enn for tilsvarende pakninger for originallegemidler. (...)

Ifølge Riksrevisjonens beregninger var apoteknæringens gjennomsnittlige avanse for kopilegemidler godt over 500 prosent i 2006 og over 400 prosent i 2007. Den gjennomsnittlige avansen i kroner per pakning for kopilegemidler ligger betydelig over den gjennomsnittlige avansen per pakning for de tilsvarende originallegemidlene. Avansen på kopilegemidler med trinnpris er, i motsetning til avansen på originallegemidler, ikke regulert. Trinnprisen er en fastsatt maksimalpris ut fra apotek, som gjelder for et utvalg kopilegemidler som er vurdert som likeverdige med originallegemidlet. (...)

- Risiko for misligheter ved anskaffelser i Statens vegvesen

Risiko for misligheter ved anskaffelser i Statens vegvesen
riksrevisjonen.no 17.12.2014
​– Etaten har et godt formelt rammeverk, men det er ikke iverksatt godt nok. Dette gir risiko for misligheter i en statlig virksomhet som med årlige anskaffelser på over 40 milliarder kroner er en av de største innkjøperne i Norge, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Dokument 3:4 (2014–2015) Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen ble overlevert Stortinget 17. desember 2014.

Anskaffelser er en svært viktig del av Statens vegvesens virksomhet.

I 2013 utgjorde dette rundt 80 prosent av omsetningen, cirka 40 milliarder kroner. Det er en desentralisert organisasjon der svært mange av de 7000 ansatte har fullmakt til å foreta anskaffelser. – Det er viktig for Statens vegvesen å ha effektiv risikostyring og internkontroll med anskaffelser for å sikre at etaten når sine mål, sier Foss. (…)

- For dårlig formidling av forskningsresultater

For dårlig formidling av forskningsresultater
riksrevisjonen.no (Sist oppdatert: 18.02.2005
Riksrevisjonen har påvist svakheter i Norges forskningsråds styring og drift av de handlingsrettede forskningsprogrammene. Dette kan ha bidratt til at forskningsresultatene ikke har kommet brukerne av program­forskningen til gode i tilstrekkelig grad.

Dokument nr 3:6 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer ble overlevert Stortinget 16. februar. Formålet med undersøkelsen har vært å belyse i hvilken grad Forskningsrådet ivaretar Stortingets intensjoner om at forskningen skal komme styresmaktene, næringslivet og allmennheten til gode. Undersøkelsen omfatter i hovedsak et utvalg på ni handlingsrettede programmer som primært er rettet mot offentlig sektor og bransje- og interesseorganisasjoner.

Undersøkelsen viser at Forskningsrådet ikke har innarbeidet en overordnet strategi for brukerrettet kunnskaps- og teknologiformidling slik Stortinget har bedt om. De enkelte fagområdene i Forskningsrådet har utformet formidlings­strategier, men strategiene er ofte lite konkrete. Dette kan føre til at Forskningsrådets ansvar på dette området ikke blir fulgt godt nok opp.

Undersøkelsen viser videre at:

  • Mange programmer identifiserer i for liten grad målgrupper for forskningen, og de har i varierende grad oversikt over hvilke brukere som er sentrale.
  • En spørreundersøkelse blant brukerne av de undersøkte programmene viser at et flertall av brukerne i fem av de ni programmene ikke er fornøyde med hvor tilgjengelige forskningsresultatene er.
  • Hjemmesiden til Forskningsrådet er bare i begrenset grad tilrettelagt for å finne informasjon om forskningspublikasjoner og forskningsresultater.
  • Mange programmer har i for liten grad utarbeidet konkrete programmålsettinger, og sluttrapporteringen fra programmene er ufullstendig. Dette tyder på at Forskningsrådet i liten grad følger opp rutinene som er utarbeidet for planlegging og rapportering.

Utdannings- og forskningsdepartementet mener at rapporten tar opp temaer i Forskningsrådets programadministrasjon hvor det er et klart forbedringspotensial, og peker på at forskningsformidling vil bli berørt i en kommende stortingsmelding om forskning. Departementet har allerede påbegynt arbeidet med å forbedre de forhold ved Forskningsrådets administrasjon som undersøkelsen har påvist.

Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Eirik Larsen Kvakkestad, tlf. 22 24 13 51 / 911 52 824

Dokumentet kan hentes fra www.riksrevisjonen.no, eller bestilles fra Akademia bokhandel, tlf: 22 11 67 70.

[last ned hele dokumentet i PDF-format] (...)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

- Forskningsstoff på ville veier

Vitenskap over journalistikk
Av Erik Boye, forskningssjef, RikshospitaletRadiumhospitalet HF
aftenposten.no 4.5.2007
Journalist Kjerstin Gjengedal hevdet i en kronikk nylig at forskning må bli behandlet i mediene som en helt normal samfunnsaktivitet. (...)

Vitenskapelige vurderinger.
Det er ikke vanskelig å være enig med henne, for forskning skal jo være nettopp dette. Men det betyr ikke at mediene bør behandle forskning som de behandler sport, moter eller politikk. Formidling av forskning må basere seg på fakta og må oppfattes som korrekt - ellers mister forskningen sin troverdighet. Derfor må vitenskapelige vurderinger overstyre de journalistiske der disse kolliderer.
Dette viktige poenget går ofte tapt når utdanningsinstitusjoner, PR-agenter, journalister og forskere går sammen om å selge forskning. (...)

Det er selvfølgelig viktig at forskning blir en naturlig del av samfunnsdebatten, og dette er vel også ett av Gjengedals poenger. Det er i forskningens og i samfunnets interesse at mediene tar opp forskning til debatt og kritikk.
Samfunnet bør og skal være med på å bestemme prioritering av og retning på forskning. (...)

Fagkontroll av forskningsjournalistikk?
forskning.no 28.3.2007
Professor Ole Didrik Lærum går hardt ut mot norsk forskningsjournalistikk, og foreslår ”systematisk kvalitetskontroll av forskningsstoff”. Men hvordan skal dette gjennomføres i praksis? (...)

Lærum beskylder både forskningsinstitusjoner og journalister for å ofte strekke saker alt for langt, med det resultatet at sensasjonsvinklinger med tynt faglig innhold preger forskningsjournalistikken. (...)

Forskningsstoff på ville veier
OLE DIDRIK LÆRUM, Professor i patologi, Universitetet i Bergen
aftenposten.no 20.3.2007
TVILSOM FORSKNINGSFORMIDLING. Når seriøs, halvseriøs og useriøs formidling blandes om hverandre, vet ingen hvordan de skal forholde seg når det kommer forskningsnyheter: Er det sant eller bare tull? Verst er det innenfor helsebransjen.

INGEN KONTROLL. Mens faglig publisering av forskningsresultater bare skjer etter streng faglig vurdering, fins det ingen systematisk kvalitetskontroll for forskningsstoff til et bredere publikum. Markedet svømmes over av forskningsstoff som er revet ut av sin sammenheng og blandes med reklame for institusjoner og ulike interessegrupper. (...)

I kampen om forskningsmidlene og om studentene, blir forskningsstoff trukket inn i reklamekampanjer.

Det gjelder både i ordinær reklame, i mange av institusjonsbladene og når ledelsen står frem og viser hva de står for. I velregisserte pressekampanjer konkurrerer smilende og vellykkede forskere og informasjonsdirektører om medienes oppmerksomhet. (...)

Svekker tilliten.
Faren er at forskningsresultater brukes på en helt annen måte enn det de står for, noe som igjen svekker tilliten til forskningen. (...)

- For dårlig kodekvalitet ved sykehusene

Etterlyser strengere kodekvalitet-kontroll
helserevyen.no 7.6.2006
Riksrevisjonen er kritisk til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustads tiltak for å sikre at helseforetakene får skikk på kodekvaliteten.

Kritikken kommer fram av korrespondansen mellom Riksrevisjonen og Helse- og omsorgsdepartementet i etterkant av Riksrevisjonens undersøkelse av kodekvaliteten ved helseforetakene.

Riksrevisjonen er nemlig ikke fornøyd med statsrådens tiltak, som i korte trekk går ut på å pålegge helseforetakenes ledelse gjennom internkontrollen å etablere et system som sikrer at journalforskriften og retningslinjer for koding følges.

I tillegg har departementet nå overført ansvaret for forvaltning og utvikling av aktivitetsbasert finansiering til Sosial- og helsedirektoratet, og dermed samlet ansvaret for kode- og klassifikasjonsarbeid og forvaltning/uvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger i ett ledd. (...)

Etterlyser aktiv kontroll
Men Riksrevisjonen er ikke tilfreds med slike tiltak.

I et brev til HOD hevder Riksrevisjonen at ledelsen i helseforetakene ikke har god nok oversikt over utviklingen i kodekvaliteten, og at styrene og ledelsen i helseforetakene ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt sitt ansvar for å etablere gode systemer som sikrer en god kodekvalitet.

Riksrevisjonen ber derfor departementet vurdere om det bør etableres en nasjonal indikator som belyser kodekvaliteten.

Men dette spørsmålet har Brustad valgt å ikke forholde seg til.

Riksrevisjonens undersøkelse av kodekvaliteten ved helseforetakene
riksrevisjonen.no
Dokument nr. 3:7 (2005-2006)
Overlevert Stortinget 5. april 2006
Omhandler følgende departementer: Helse- og omsorgsdept.

Dok. nr. 3:7 (2005-2006) (2,9 MB)

Pressemelding

Sammendrag (...)

- Hva er årsaken til feilkoding?

Sykehusenes inntekter
dagbladet.no 10.4.2006
Riksrevisjonen gir kodingen av pasientdiagnoser i norske sykehus det glatte lag. I forrige uke la den fram sine funn etter å ha gjennomgått materialet fra helseforetakene. Revisjonen er klinkende klar i sin konklusjoen: Helseforetakenes ledelser og styrer ivaretar ikke sitt ansvar når det gjelder å sikre at kodingen av pasientdiagnoser holder tilfredsstillende mål. (...)

Riksrevisjonen tror ikke det ligger noe forsøk på bevisst juks i dette. Det er sikker hyggelig for sykehusene å høre, men det er ikke så lenge siden Aftenposten kunne avsløre utstrakt og planlagt svindel med diagnosene for å oppnå høyere betaling fra staten enn de egentlig skulle ha. Så er spørsmålet: Hva er egentlig svakhetene ved dette kvasimarkedssystemet? Skyldes feilene mangel på erfaring og skolering eller er det en logisk følge av systemet selv? Det er fare for at det er det siste. (...)

(Anm: Flertallet av nyfødte i Bergen registreres som syke (side2.no 15.7.2014).)

For dårlig kodekvalitet ved sykehusene
Tidsskr Nor Lægeforen 2006 (5.4.2006)
Hver tredje lege har ikke fått skikkelig opplæring i koding av diagnoser. Det er noe av årsaken til lav kodekvalitet ved norske sykehus.

Ledelsen ved norske sykehus er heller ikke flinke nok til å sørge for systemer som sikrer god kvalitet for koding, og det er ikke etablert rutiner som sikrer at koding og kvalitetssikring er en del av driften. Slik konkluderer Riksrevisjonen i en rapport som ble overlevert Stortinget i dag. (...)

- Manglende styring av ressurser i de statlige helseforetakene

Ris til helse- og omsorgsforvaltningen
helserevyen.no 4.5.2006
Riksrevisjonen gir ris til Sosial- og heledirektoratet og styringen av ressursene i de statlige helseforetakene i sin revisjonsrapport for budsjettåret 2004.

Kritikken av forvaltningen kommer fram av Riksrevisjonens Dokument nr. 1 (2005-2006), som er et sammendrag av den årlige revisjonen og kontrollen av budsjetterminen 2004
Dette året forvaltet Helse- og omsorgsdepartementet totalt 74 milliarder kroner, og hadde dermed det desidert største utgiftsbudsjettet bortsett fra Finansdepartementet.

Manglende oppfølging
Riksrevisjonen har merknader knyttet til Sosial- og helsedirektoratets mål- og resultatstyring, tilskuddsforvaltning og sikring av virksomhetskritiske IT-systemer.
Riksrevisjonen har videre merknader knyttet til disposisjoner under Nasjonalt folkehelseinstitutt, der det blant annet stilles spørsmål ved departementets manglende oppfølging når det gjelder å avvikle bruken av særavtalen for sakkyndige uttalelser.

Det har heller ikke vært mulig å bekrefte inntektene til Statens Legemiddelverk.

RHFene
For tredje år på rad tar Riksrevisjonen opp de regionale helseforetakenes (RHF) brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Dette gjelder tildeling av enerett til Helse Vest IKT, inngåelse av avtaler med de regionale sykehusapotekene uten konkurranse, kjøp av rådgivningstjenester fra ekstern revisor og inngåelse av avtaler med private institusjoner uten konkurranseutsettelse.

Departementet har hatt stor oppmerksomhet på praktiseringen av regelverket. Etter Riksrevisjonens vurdering er det derfor alvorlig at kontrollen fortsatt viser gjentatte og vesentlige brudd på regelverket.

Psykisk helsevern
Riksrevisjonen mener videre at produktiviteten innfor psykisk helsevern fortsatt synes lav og at psykiatrien i 2004 fortsatt tapte i prioriteringen mot somatikken. Ingen av de kontrollerte helseforetakene har nådd kravet om å få redusert ventetiden for vurderingssamtale for barn og unge til ti dager. Riksrevisjonen bemerker at det kan være uheldig for barn og unge å måtte vente opptil to måneder før de får en første samtale.

Riksrevisjonens kontroll viser videre at helseforetakene har ulik forståelse og praktisering av retningslinjene som gjelder bierverv, og understreker at det er viktig å fortsette arbeidet med å få en enhetlig praktisering på dette området.
Riksrevisjonen finner det også alvorlig at flere regioner fortsatt har finansielle leieavtaler, og at det i tillegg er inngått nye avtaler og garantiforpliktelser i 2004 i strid med regelverket. (...)

- Hver sjette kommune er sårbar for renteøkninger på lån

Hver sjette kommune er sårbar for renteøkninger på lån
riksrevisjonen.no 17.2.2015
​Kommunenes gjeldsnivå har økt fra 60 til 76 prosent av inntektene i løpet av de siste ti årene. Det er store variasjoner mellom kommuner i gjeldsnivå og handlingsrom til å kunne betjene gjeld. – Det økte gjeldsnivået i mange kommuner gir likevel grunn til bekymring, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. (…)

– På sikt er det risiko for at disse kommunene ikke vil klare å håndtere gjelden uten at det får konsekvenser for vesentlige velferdstilbud til nåværende og framtidige innbyggere, sier Per-Kristian Foss. (…)

- Psykiatrien langt frå god nok

Helseministeren enig i kritikken
nrk.no 25.11.2008
Helseministeren legger seg flat for Riksrevisjonens helslakt av behandlingstilbudet til voksne med psykiske lidelser. (...)

Til tross for katastroferapporten, nekter helseministeren å svartmale situasjonen:

- Det psykiske helsevernet i Norge er blitt uendelig mye bedre enn det var for ti år siden. Det er dobbelt så mange som jobber i det psykiske helsevernet nå, som da vi startet opptrappingsplanen. Det er bygget tusenvis av kommunale boliger og 75 distriktspsykiatriske sentere. Vi har oppnådd mye, men vi har ingen laurbær å hvile på. Vi må videre, sier han. (...)

- Psykiatrien langt frå god nok
nrk.no 25.11.2008
– Eit nedslåande resultat etter mange års satsing på psykisk helsevern. På nokre område er kapasiteten så låg at vi meiner det er nødvendig med særskilte tiltak, seier riksrevisor Jørgen Kosmo. (...)

Undersøkinga som Riksrevisjonen har gjort av tilbodet frå spesialisthelsetenesta til vaksne med psykiske problem blei i dag sendt over til Stortinget.

Riksrevisor Jørgen Kosmo er langt frå nøgd med tilstandane.
Undersøkinga viser at det er store skilnader mellom både regionar, helseføretak og institusjonar når det gjeld kapasitet til å behandle vaksne med psykiske lidingar.

Dette gjeld alle delar av tilbodet: poliklinikk, dagavdeling og døgnavdeling.
Det er også store variasjonar når det gjeld prosentdel spesialistar.

LES HEILE RAPPORTEN: Riksrevisjonens undersøking av spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske problem (...)

Manglende korrupsjonsrutiner

Manglende korrupsjonsrutiner
nrk.no 11.2.2007
(...) Riksrevisjonen mener at Utenriksdepartementet (UD) mangler oversikt over misbruk av pengene. UD har ikke gode nok rutiner for å avsløre misbruk, underslag og korrupsjon, ifølge Riksrevisjonen. (...)

Riksrevisjonen har gått gjennom håndteringen av mulige korrupsjonssaker. Departementet får strykkarakter. (...)

Tre viktige saker i Stortinget

Tre viktige saker i Stortinget
helserevyen.no 27.2.2006
Denne uken skal Stortinget drøfte Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes manglende kompetanse på kjøp av private laboratorie- og røntgentjenester og to interpellasjoner fra Høyres stortingsgruppe.

Torsdag 2. mars skal Stortinget behandle Riksrevisjonenes rapport fra oktober i fjor om helseforetakenes kjøp av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter.

Her stilles det spørsmål ved om de samlede ressursene til laboratorie- og røntgentjenester utnyttes effektivt.

Riksrevisjonen peker i rapporten på at de regionale helseforetakene har for lite kunnskap om laboratorie- og røntgenvirksomhet i egne foretak til å kunne vurdere om det er bedre økonomi å kjøpe tjenester fra private.

Rapporten dokumenterer at helseforetakene ikke alltid har fulgt regelverket for offentlige anskaffelser i forbindelse med inngåelse av avtaler med private laboratorier og røntgeninstitutter. I tillegg er det betydelige svakheter ved Trygdeetatens kontroll med refusjoner til private laboratorier og røntgeninstitutter.

(Anm: Trygdeetaten og Aetat ble lagt ned 1. juli 2006 og erstattet av en ny arbeids- og velferdsetat, Arbeids- og velferdsetaten (NAV).)

Fredag 3. mars må så helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) svare på to interpellasjoner fra Høyres Inge Lønning og Erna Soberg.
Interpellasjonen fra Inge Lønning setter fingeren på behovet for et betydelig kvalitetsløft i pleie- og omsorgssektoren.

Lønning viser til at dagens situasjon preges av dårlig administrativ og økonomisk samordning mellom førstelinje- og spesialisthelsetjenesten, noe som blant annet fører til at mange pasienter blir utskrevet for tidlig og uten at det finnes adekvate tilbud om oppfølging i kommunene.

Interpellasjon fra Erna Solberg gjelder brukerstyrt personlig assistanse (BPA-ordningen) som Høyre mener må utvides til å gjelde alle eldre med dokumentert behov for personlig assistent, og deres rett til å velge mellom private og offentlige aktører.

Dersom dette skal være en reell rett må pengene følge brukeren, mener Solberg. (...)

Bøter mot smøring

Bøter mot smøring
aftenposten 10.4.2006
Offentlige etater som bryter innkjøpsreglene kan heretter få bøter som svir. Bevisst grove overtramp må få konsekvenser, mener Regjeringen. (...)

Studietur

Til observasjon
Lederartikkel
aftenposten.no 11.12.2005
Fem medarbeidere i Riksrevisjonen har vært på studietur til New Zealand og Australia. Begrunnelsen for valg av reisemål var at det dreide seg om engelsktalende land hvor ingen fra Riksrevisjonen tidligere hadde høstet lærdom. Delegasjonens leder, ekspedisjonssjef Therese Johnsen, sier til VG at de fem hadde stort faglig utbytte av turen.

Det håper vi da virkelig. Men vi tviler på om utbyttet kan ha stått i forhold til utgiftene. Bare de fem flybillettene kostet den nette sum av 332 057 kroner.
Ekspedisjonssjef Johnsen presiserer at regningen er betalt innenfor rammen av reisebudsjettet. Ja, det skulle da bare mangle at ikke Riksrevisjonen, Stortingets eget kontrollorgan, holder seg til sine vedtatte budsjetter.

Men nettopp fordi Riksrevisjonen har til oppgave å påse at statens midler blir forvaltet mest mulig fornuftig, forutsettes det også at etaten utøver et sunt skjønn når den disponerer sine egne midler. Avtroppende riksrevisor Bjarne Mørk-Eidem har nok forstått at det kan ha sviktet på dette punktet når han sier at studieturen var klarert, men ikke prisen på flybillettene.

Tidligere brukte Riksrevisjonen uttrykket "Til observasjon" om saker i forvaltningen den ikke kunne godta uten videre. I denne saken er det Riksrevisjonen selv som fortjener denne antegnelsen. (...)

Kan ikke passere
Lederartikkel
dagbladet.no Søndag 11.12.2005, 07:54
Når Stortingets vaktbikkje, Riksrevisjonen, har ansatte som utviser så dårlig skjønn at de kjøper flybilletter til 66 400 kroner hver, rokker det anseelsen til hele institusjonen. Det er en pengebruk de aller fleste nordmenn reagerer på, fordi de selv har erfaring for at enkle søk på nettet gir billetter til en tredjedel av prisen. Det var VG som fredag kunne fortelle at fem ledere og ansatte reiste på studietur til New Zealand. Prislappen på billettene på forretningsklasse var til sammen 332 057 kroner.

En slik sløsing av offentlige midler hører ingen steder hjemme. Det gir et signal til andre statsansatte at det er fritt fram å reise på første klasse. Ekspedisjonssjefen som blir intervjuet viser til at det ikke er forbudt å reise på business class og at man har holdt seg innenfor sitt budsjett. Det holder dessverre ikke. Av Riksrevisjonen krever vi også politisk forstand, ikke bare budsjettdisiplin. (...)

Fem ledere og ansatte i Riksrevisjonen reiste på studietur til New Zealand og Australia.
aftenposten.no 9.12.2005
Billettene kostet til sammen 332.057 kroner.
Det er vanlig å reise komfortabelt når Riksrevisjonen drar «overseas» og skal jobbe, sier ekspedisjonssjefen om studieturen til Australia og New Zealand.

22. oktober i år dro fem ledere og ansatte i Riksrevisjonen til New Zealand og Australia for å delta på kurs. Turen gikk via Wien til Sydney og videre til Wellington på New Zealand. Billettene kostet i gjennomsnitt 66.400 kroner, skriver VG.

- Vi fløy business. Det er vanlig at vi reiser såpass komfortabelt når vi drar «overseas» og skal jobbe, forklarer ekspedisjonssjef Therese Johnsen til VG. (...)

Gammelt sykehusutstyr

Enig i at opplæringen bør bli bedre
Tidsskr Nor Lægeforen (20.1.2006)
Riksrevisjonen beskriver virkeligheten slik den er. Mye sykehusutstyr er relativt gammelt, og opplæringen bør bli bedre, sier medisinsk-tekniske sjefer Tidsskriftet har snakket med.

I en rapport som ble lagt frem i går konkluderer Riksrevisjonen med at for mye av det medisinsk-tekniske utstyret ved norske sykehus er for gammelt. Det slås også fast at rutinene for opplæring ikke er tilfredsstillende og at det er manglende oversikt over tidligere investeringer og fremtidige behov. (...)

Riksrevisjonen skal granske det statlige eiendomsselskapet Entra Eiendom

Entra Eiendom granskes
nrk.no 11.2.2006
Riksrevisjonen skal granske det statlige eiendomsselskapet Entra Eiendom. Entra Eiendom skal ha solgt et stort forretningsbygg i Oslo til underpris, uten å annonsere at det var til salgs.

Videre kan det ha forekommet uheldige forbindelser mellom innkjøp til eiendommer Entra Eiendom utvikler, og nestleder i selskapets styre, melder NRK.

- Hvis dette stemmer, er det i hvert fall ting som sier at kanskje ikke driften av dette selskapet er som det skal være for et statlig aksjeselskap, sier ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Therese Johnsen.

Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Svein Roald Hansen, forutsetter at Riksrevisjonen nå foretar en gransking av Entra. (...)

Avslører kontantstøttejuks

Avslører kontantstøttejuks
nettavisen.no 3.7.2007
Det har i hele åtte år vært altfor lett å jukse med kontantstøtten, advarer Riksrevisjonen. (...)

2,3 milliarder kroner
I 2006 ble det utbetalt i underkant av 2,3 milliarder kroner i kontantstøtte. Andelen feilutbetalinger utgjør 2,8 prosent av det gjennomsnittlige antallet stønadsmottakere. (...)

- Statistikken over feilutbetalinger viser at det er et relativt stort omfang av feilutbetalinger av kontantstøtte, skriver Riksrevisjonen i rapporten som legges fram tirsdag.

I tillegg slakter Riksrevisjonen rutinene for innkreving av feilutbetalte beløp, og saksbehandlingen blir karakterisert som mangelfull. (...)

Lånekassen

IT-sjekk av Lånekassen
e24.no 13.5.2007
Riksrevisjonen går nå inn og sjekker hva som skjedde med Lånekassens gedigne IT-investeringer, som endte med at Accenture ble kastet på dør. (...)

Statens legemiddelverk

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for
budsjetterminen 2005 (Dokument nr. 1 (2006–2007))

riksrevisjonen.no
(...) 2.3 Statens legemiddelverk
Riksrevisjonen har vesentlige merknader til regnskapet til Statens legemiddelverk og kan ikke bekrefte at det ikke inneholder vesentlige feil
eller mangler. Merknaden gjelder at det ikke var mulig å framskaffe tilstrekkelig verifisert informasjon til å bekrefte inntektene.

Statens legemiddelverk har etablert et prosjekt for å sikre sporbarheten mellom saksbehandlingssystemet og regnskapssystemet. Dette arbeidet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2006. (...)

(...) Tilskudd til regionale legemiddelinformasjonssentra
Riksrevisjonen stilte i 2004-revisjonen 24 spørsmål ved manglende dokumentasjon i forhold til oppfølging og kontroll av tilskudd til regionale
legemiddelinformasjonssentra (RELIS) og om Statens legemiddelverk har gode interne rutiner for kontroll med opplysninger som legges til grunn for tildeling av midlene. (...)

Ifølge Statens legemiddelverk oppfatter både RELIS og Statens legemiddelverk
det som uklart hvem som er RELISsentrenes overordnede instans. (...)

Departementet har svart at de fem RELIS-sentrene er organisert juridisk og organisatorisk under de regionale helseforetakene. Sentrene finansieres imidlertid gjennom tilskudd over statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet har delegert forvaltningen av denne tilskuddsordningen
til Statens legemiddelverk. (...)

Riksrevisjonen tar til etterretning Helse- og omsorgsdepartementets generelle
kommentar til bruk av ordet «avdekke», og vil presisere at begrepet i de fleste tilfeller ikke mener å indikere at forhold har blitt forsøkt holdt skjult. (...)

Kreftregisteret

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for
budsjetterminen 2005 (Dokument nr. 1 (2006–2007))

riksrevisjonen.no
(...) Ivaretakelse av samfunnsmessig ansvar og sektorpolitiske mål
Under Helse- og omsorgsdepartementet er det tatt opp at Kreftregisteret i 1989 opprettet et fond med sammenfallende formål som Kreftregisteret. Riksrevisjonen har tatt opp flere forhold knyttet til fondet, bl.a. om styring, kontroll, habilitet, gjennomsiktighet, fare for manipulering av budsjett og regnskap og om bevilgede beløp til Kreftregisteret er basert på korrekte opplysninger.

Riksrevisjonen har videre tatt opp at mange pasienter med rett til individuell plan fortsatt ikke har fått slik plan utarbeidet. Det er også mangelfull
rapportering og store geografiske forskjeller i ventetid på rusområdet og i tilbudet innen rehabilitering og habilitering. (...)

Departementet har ansvar for ni underliggende virksomheter, fem regionale helseforetak, ett særlovsselskap og ett deleid aksjeselskap. Riksrevisjonen
har avgitt tre revisjonsbrev med merknader og fem revisjonsbrev uten merknader. Revisjonsbrevene med merknader gjelder regnskapsmessige
forhold ved Statens legemiddelverk, samt styring, oppfølging og rapportering i
Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt folkehelseinstitutt. Riksrevisjonen har merknader til statsrådens forvaltning av statens interesser i de regionale helseforetakene. Tre merknader er knyttet til styringen av Helse Midt-Norge RHF, Kreftregisteret under Helse Sør RHF og avtaler om snorkeoperasjoner i Helse Øst og i Helse Vest. For samtlige regionale helseforetak har Riksrevisjonen merknader knyttet til låneopptak i underliggende virksomheter, praktisering av forskriftene om individuell plan og prioritering. (...)

Styret i Kreftregisteret opprettet i 1989 Kreftregisterets fond. Fondets formål er å etablere ny viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom, herunder innsamling og kvalitetssikring av grunnlagsdata for kreftforskning. (...)

Kreftregisterets direktør er styreleder i fondet. En ansatt i Kreftregisteret fører fondets regnskaper, og fondet revideres av egen revisor. Rikshospitalet-Radiumhospitalet HFs revisor var ikke kjent med fondets eksistens, som per
31. desember 2005 hadde en egenkapital på 3,8 mill. kroner. (...)

Ansatte i Kreftregisteret har inngått personlige avtaler med MSD og/eller morselskapet Merck & Co Inc i USA. Avtalene er inngått for perioden 2002–2007, og sikrer de ansatte honorarer og dekning av utlegg i forbindelse
med møter. Beløpene er overført direkte til den enkeltes bankkonto. Samlet er det overført ca. 227 000 kroner i honorar og ca. 135 000 kroner til dekning av flybilletter. Ledelsen i Kreftregisteret har ikke tidligere vært kjent med saken. Riksrevisjonen har i brev til departementet forutsatt at dette nå ryddes opp i internt. (...)

Diverse artikler

Slik reagerte Kosmo på Riksrevisjonens NRK-glipp: «Faen»
dn.no 17.9.2013
Riksrevisor Jørgen Kosmo beklager Riksrevisjonens varslede kontroll av NRKs arbeid med presseetiske spørsmål og kaller det en tabbe.

- Det er bare å beklage. Det skulle ikke skjedd. Men en sånn tabbe er en god læring for oss, sier riksrevisor Jørgen Kosmo til VG.

Fredag skrev Dagens Næringsliv om Riksrevisjonens brev til NRK der de varslet en utvidet kontroll av NRKs arbeid med presseetikk.

««NRK-plakaten og Vær varsom-plakaten er viktige standarder for å vurdere NRKs styring for å sikre presseetiske hensyn ... Spørsmålet er så hvordan NRK bør styres for å overholde disse standardene.», het det i brevet. (...)

Vaktbikkje uten bånd?
Av Morten Kinander, jurist i Civita.
civita.no 12.6.2012
Riksrevisjonen har en sentral rolle i norsk politikk og forvaltning, med en arv som strekker seg helt tilbake til 1814. Dens oppgave med å kontrollere forvaltningen er helt nødvendig i et demokratisk samfunn, og borgerne har krav på å få vite om ressursene brukes effektivt og i tråd med politiske vedtak.

Spørsmålet er om den rollen Riksrevisjonen har tiltatt seg, er godt nok hjemlet i Stortinget, og om Riksrevisjonen har de nødvendige faglige forutsetningene for å forstå et høyst spesialisert og komplekst forvaltningslandskap.

Riksrevisjonen vokser seg stadig større. Med sine 540 medarbeidere har den blitt en betydelig aktør i forvaltningen, og antall ansatte har vokst raskt de siste årene.

I Norge er prinsippet om riksrevisjon nedfelt i Grunnlovens § 75k, og er nærmere regulert i lov om Riksrevisjonen av 2004. Institusjonens oppgaver er fastsatt i den sistnevnte lovens § 9, hvoretter man har fått omfattende oppgaver knyttet til kontroll, revisjon og undersøkelser av forvaltningen. I all hovedsak utfører Riksrevisjonen to former for revisjon, nemlig regnskapsrevisjon og såkalt forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon går ut på å se om «Stortingets vedtak og forutsetninger» følges opp av forvaltningen. Med andre ord, om forvaltningen gjør som Stortinget har bestemt eller forutsatt. Spørsmålet er om dette skjer på en forsvarlig måte og i tråd med en rimelig forståelse av mandatet, eller om Riksrevisjonen er blitt en politikkens overdommer på eget politisk grunnlag.
Riksrevisjonen mangler kompetanse, og kritikken fra Riksrevisjonen er ofte ikke hjemlet i Stortingets vedtak, mener en rekke offentlige samfunnstopper. (...)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

– Er kanskje litt for folkelig
aftenposten.no 12.6.2012
Riksrevisor Jørgen Kosmo kjenner seg ikke igjen i kritikken fra flere samfunnstopper, men sier de skal vurdere rutinene.

- Vi behandler all kritikk seriøst. Men noen ganger er kritikken av oss vel generell, og preget av at noen ikke liker kritikken Riksrevisjonen har kommet med. Det får vi leve med, sier Kosmo.

Han skjønner lite av påstandene om at Riksrevisjonen skal fare med uhjemlet kritikk.

- Jeg tror knapt det er noen virksomhet som bruker mer tid på å gå gjennom stortingsdokumenter og forvaltningens ønsker og beskrivelser enn det vi gjør. Før hver revisjon har vi grundig dialog med departementene og etater om hvilke områder vi skal gå inn på, og etter hvilke kriterier. Av og til får vi tilbakemelding fra departementene som gjør at vi endrer på prosessen for å fange opp departementenes egne innspill til oss. Med den gode kommunikasjonen vi har med forvaltningen før vi starter revisjonen, så føler jeg med trygg når revisjonen starter. (...)

Svakheter ved eiendomsforvaltningen i helseforetakene
riksrevisjonen.no 15.9.2011
Det faktiske valget av utbyggingsalternativ skjer i stor grad før utredningene og analysene av de alternative løsnings-forslagene foreligger. Andre alternativer enn det foretrukne blir ikke utredet til samme detaljeringsgrad. - Beslutningsgrunnlaget for nye sykehusbygg er ikke godt nok til å sikre at de best mulige utbyggingsalternativene blir valgt, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Dokument 3:11 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene ble overlevert Stortinget 15. september 2011.

Større investeringsprosjekter skal gå gjennom en tidligfaseplanlegging. Veilederen for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter gir et godt grunnlag for en systematisk og oversiktlig beslutningsprosess, og veilederen er lagt til grunn ved planleggingen av alle de undersøkte sykehusutbyggingene. Undersøkelsen viser imidlertid at helseforetakene ved overordnede føringer som gis fra styret i det regionale helseforetaket eller fra styret i helseforetaket, bindes opp til bestemte løsninger som begrenser handlingsrommet for å søke etter alternative utbyggingsløsninger.

Det er svakheter i de driftsøkonomiske analysene som ligger til grunn for de foretrukne investeringsalternativene i flere av prosjektene. Det er i flere av utbyggingene lagt inn forutsetninger om blant annet driftsbesparelser på personalområdet og inntektsøkninger som følge av økt pasientbehandling, som i liten grad er sannsynliggjort i analysene. Dette medfører usikkerhet knyttet til om foretakene vil kunne håndtere de driftsøkonomiske konsekvensene av investeringen.

Riksrevisjonens undersøkelse av ferdigstilte prosjekter viser at forutsetninger om gevinster ved idriftssettelse av det nye bygget ofte ikke blir innfridd. Dette kan skyldes at forankringen og/eller oppfølgingen ikke har vært god nok og manglende realisme i de opprinnelige anslagene. (...)

(Anm: Dokument 3:11 (2010-2011). Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene (15.9.2011).)

Forsvarssektoren får hard medfart av Riksrevisjonen
ukeavisenledelse.no 8.6.2011
Manglende internkontroll og innkjøp uten konkurranse er blant avvikene Riksrevisjonens påpeker i sin gransking av forsvarssektoren.

Hele 60 av 98 anskaffelser er foretatt uten at innkjøpene er konkurranseutsatt. Riksrevisjonen viser dessuten til at 72 prosent av innkjøpene i Forsvarets

orvaltningssystem SAP i løpet av 2010 ikke fulgte de fastlagte rutinene. Dette utgjorde i sum 10 milliarder kroner.

Riksrevisor Jørgen Kosmo er nedslått over resultatet av undersøkelsene og sier han hadde ventet bedring.

– Jeg ser de samme utfordringene og bekymringene innen forsvarssektoren som før, og det er alvorlige problemer vi snakker om, sier Kosmo i en kommentar til NTB. (...)

Ber Riksrevisjonen granske Nav
kommunal-rapport.no 1.6.2011
Herøy er kritisk til at Nav kutter 400 stillinger. Nå ber kommunen om hjelp fra Riksrevisjonen.

Herøy kommune mener at staten for lenge siden burde innsett at Nav-reformen ikke fungerer som den skal.

«Det virker nesten for dumt at staten ikke allerede har tatt initiativ til å rydde opp i situasjonen og få reformen på skinner», skriver rådmann Rune Sjurgard i et brev til riksrevisor Jørgen Kosmo.

Han har full politisk ryggdekning når han nå ber riksrevisoren vurdere konsekvensene av Navs stillingskutt. (...)

Allerede skakkjørt
Flere Nav-brukere i Herøy har måttet søke sosialhjelp mens de venter på at Nav skal saksbehandle, ifølge Sjurgard. Å kutte flere stillinger i en slik situasjon, blir helt galt, mener han.

– Det går ikke an å behandle mennesker slik vi ser eksempler på i Nav-systemet nå.

Sjurgard mener staten heller burde fokusere på å tilrettelegge for at Nav-kontorene kan bruke sine virkemidler til å redusere trygdeutgiftene, om de ønsker å spare penger.

– Det er her det økonomiske potensialet i Nav-reformen ligger, mener han. (...)

Send inn Riksrevisjonen!
HELGE RYGGVIK - forsker, Universitetet i Oslo
aftenposten.no 17.2.2011
Er Oljedirektoratet blitt et redskap for de kortsiktige interessene til industrien det skal regulere?

I løpet av det siste året har vi fått stadig flere negative signaler om fall i oljeproduksjonen på norsk sokkel. Samtidig er anslagene om forventede uoppdagede reserver blitt justert ned. Den mest dramatiske nedjusteringen kom da Oljedirektoratet nylig reduserte anslaget for forventede uoppdagede petroleumsreserver fra 3,3 til 2,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Over natten er et oljefelt tilsvarende Ekofisks størrelse forduftet fra vår planleggingshorisont. (...)

Fant 1196 regelbrudd hos staten
dagbladet.no 15.2.2011
«Statlige virksomheter bryter ofte loven for offentlig anskaffelse», konkluderer Riksrevisjonen. (...)

Dagbladet):- Her har ledelsen tatt for lite ansvar. Vi har hatt disse bestemmelsene i over 20 år, sier riksrevisor Jørgen Kosmo til Dagbladet.

«Statlige virksomheter bryter ofte regelverket for offentlig anskaffelser. Riksrevisjonens undersøkelser tyder på at dette skyldes blant annet svak innkjøpskompetanse, utilstrekkelig ledelseforankring, mangelfull internkontroll og lite formålstjenlig organisering av innkjøpsarbeidet», skriver Riksrevisjonen i en pressemelding som de publiserte i dag. (...)

Riksrevisjonen refser norsk sikkerhet
digi.no 3.1.2011
Sjokkerende dårlig samarbeid, tordner riksrevisor Jørgen Kosmo.

Stavanger (NTB): Samarbeidet for samfunnssikkerhet i Norge er sjokkerende dårlig, ifølge Riksrevisjonen. Ifølge riksrevisor Jørgen Kosmo står det ikke på penger, men på evne og vilje til å samordne på tvers av sektorer og avdelinger.

Som eksempler trekker Kosmo fram at politiet i Norge er dårlig samordnet, informasjonssikkerheten i landet er mangelfull og flom og ras er dårlig forebygget.

– Riksrevisjonens gjennomgang er deprimerende lesing. Vi må slutte å tro at ting ikke kan hende oss, sa Kosmo da han holdt sitt innlegg på den nasjonale konferansen om samfunnssikkerhet og nye trusselbilder mandag.

Riksrevisoren satte i sitt foredrag spørsmålstegn ved samordningen av samfunnssikkerhetsarbeidet mellom sektorene generelt. På konferansen vil det før første gang presenteres et nasjonalt risikobilde, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gir Riksrevisjonen langt på vei rett i deres vurderinger:

– Det er langt fra kunnskap til handling når det gjelder samfunnssikkerhet, innrømmer direktør Jon Lea i DSB. (©NTB)

Riksrevisjonen: - Store feil i likningene
vg.no 12.8.2010
Både Skatteetatens kontroll av grunnlagsdata og oppfølging av selvangivelser er for dårlige, mener Riksrevisjonen.

Skatteetaten bør forsterke sin kontroll av grunnlagsdata og i større grad gjøre egne undersøkelser av arbeidsgiverne, både for å sikre statens inntekter og skattebetalernes rettssikkerhet, ifølge en rapport som Riksrevisjonen la fram torsdag.

- Ordningen med forhåndsutfylt selvangivelse, som omfatter stadig flere opplysninger, og innføringen av leveringsfritak gjør at kontrollen med grunnlagsdata har blitt enda viktigere for å sikre korrekt ligning, heter det i Riksrevisjonens uttalelse. (...)

Undersøkelsen omfatter årene 2006, 2007 og 2008. I rapporten kommer det fram at kontrollene viser at folk tjener mer enn de oppgir. I 2008 medførte kontroller av selvangivelsene til lønnstakere og pensjonister, samt næringsdrivende og selskaper, at den alminnelige inntekten ble oppjustert med 10,5 milliarder kroner. (...)

(Anm: Mangelfull kontroll med selvangivelser og grunnlagsdata (riksrevisjonen.no 12.8.2010).)

Universitetet i Oslo kjøper ulovlig
aftenposten.no 10.7.2010
Riksrevisjonen har avdekket alvorlig svikt i innkjøpsrutinene ved UiO. Sterkest kritikk får en rekke ulovlige og direkte innkjøp uten konkurranse om leveransene.

Riksrevisjonen trekker frem flere eksempler på innkjøp i millionklassen hvor det ikke har vært utlyst konkurranse, ført protokoll eller der kontraktene er mer enn dobbelt så lange som det loven tillater:

  • Kjemikaliekjøp for 5 millioner uten konkurranse og der anskaffelsesprotokoll først ble ført etter Riksrevisjonens henvendelse
  • Kjøp av medisinsk utstyr over EØS-terskelverdi (1,6 millioner) hvor protokollen er forsvunnet
  • 10-årskontrakt verdt 1,5 millioner for kjøp av grafisk designtjenester, uten konkurranse
  • Samtlige undersøkte innkjøp ved Kulturhistorisk museum var utført uten konkurranse og manglet all formell dokumentasjon. (...)

Riksrevisjonen gransker Norsk Tippings ekssjef
vg.no 12.1.2010
Nær venn fikk milliardkontrakt

Norsk Tippings tidligere sjef Reidar Nordby jr. granskes nå av Riksrevisjonen, etter at kontrakter for en milliard kroner gikk til selskapet som ble ledet av hans nære venn. (...)

Riksrefseren
aftenposten.no 31.12.2009
Bare det siste året har Jørgen Kosmo filleristet Nav, psykiatrien, barnevernet, Jernbaneverket, Veivesenet, Oljefondet, sykehusene og Norsk Tipping. Nå tar han fire nye år som riksrevisor. (...)

Kosmo som hår i suppa
ukeavisenledelse.no 26.11.2008
Riksrevisor Jørgen Kosmo avslører politisk svada og presenterer sine funn med tabloid vri. Slik blir han et hår i suppa for stadig flere som har ansvar i offentlig sektor, skriver redaktør Magne Lerø. (...)

En synlig riksrevisor
dn.no 8.11.2008
DNs leder. Torsdag leverte riksrevisor Jørgen Kosmo en kritisk rapport om Utenriksdepartementets kontroll av humanitære bistandsmidler. Samme dag kritiserte Kosmo dårlige samarbeidsforhold mellom offentlige etater. (...)

Det som er sikkert, er at dagens riksrevisor, Jørgen Kosmo, holder en langt tydeligere profil enn sine forgjengere. Han plasserer Riksrevisjonens arbeid midt i det offentlige ordskiftet. For dette fortjener både Riksrevisjonens 500 medarbeidere, og sjefen spesielt, ros og støtte i sitt maktkritiske arbeid. (...)

Myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet: Stadig flere saker henlegges på grunn av manglende kapasitet - Dokument nr. 3:3 (2008-2009)
riksrevisjonen.no 6.11.2008
Skatteetaten, toll- og avgiftsetaten og arbeids- og velferdsetaten har for få kontroller, og de samordner sine kontrollaktiviteter for dårlig i arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Dessuten utgjør politi- og påtalemyndigheten en flaskehals når det gjelder å følge opp anmeldte saker. – Økonomisk kriminalitet påfører samfunnet vesentlige omkostninger. Det er derfor viktig at myndighetene prioriterer innsatsen på dette området, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. (...)

Tollere fortoller egne varer
nrk.no 20.10.2008
- Vi har sett at det er tilfeller der tollere har deklarert sine egne varer. Det skal ikke skje.

En gjennomgang Riksrevisjonen har gjort av Tolletaten avdekker brudd på forvaltningslovens habilitetsbestemmelser, som skal motvirke at kontrollører kontrollerer seg selv og sine nærmeste. (...)

(Anm: Nå skal loven takle databehandling. Forvaltningsloven skal bli ny for å kunne takle digitale prosesser i statsforvaltningen. I løpet av tre år skal en gruppe eksperter modernisere Forvaltningsloven. Det største behovet er å gjøre den mer forståelig for folk flest. I tillegg må den tilpasses økt bruk av digitale hjelpemidler, som blant annet åpner for automatiserte prosesser i saksbehandlingen. (digi.no 26.10.2015).)

Dokument nr. 1: Anskaffelser et gjennomgående problem i staten
riksrevisjonen.no 14.10.2008
Brudd på anskaffelsesregelverket er fortsatt et gjennomgående problem i staten. Fem departementer og en rekke underliggende etater har fått merknader til egen anskaffelsesvirksomhet. For tredje år på rad har Riksrevisjonen merknader til at anskaffelsesregelverket ikke følges i Fornyings- ogadministrasjonsdepartementet, som er regelverksforvalter på området.

- Dette er et område som vi har vært kritiske til over lang tid, og der vi dessverre ser få spor til bedring, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. –Riksrevisjonen planlegger på denne bakgrunn å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om anskaffelsesprosessen i departementer og virksomheter for å kartlegge og vurdere årsaken til at regelverket i så mange tilfeller ikke etterleves, sier han.

Riksrevisjonens Dokument nr 1 (2008–2009) ble oversendt Stortinget 14. oktober. Dokumentet inneholder Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene og statsrådenes forvaltning av statens interesser i selskaper for 2007. (...)

Riksrevisjonen kritiserer Brustad
helserevyen.no 23.4.2008
Helse- og omsorgsdepartementet og ledere i helseforetakene får kritikk av Riksrevisjonen kritiserer for å ha gjort for lite for å ta i bruk elektronisk pasientjournal (EPJ). (...)

Krevende omstilling innen det statlige barnevernet - Dokument nr. 3:6 (2007-2008)
riksrevisjonen.no 6.3.2008
Etter opprettelsen av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har det vært en positiv utvikling i det statlige barnevernet. Undersøkelsen viser imidlertid at Bufetat ikke har gjort gode nok analyser av behovet for ulike tiltak. – Da kan vi heller ikke si noe om alle barn som trenger det, får et godt nok tilbud, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. Undersøkelsen viser også at den statlige overtakelsen av barnevernet og familievernet ikke var godt nok forberedt, og at virksomheten har vært underbudsjettert i flere år. (...)

Politiet begår gjentatte lovbrudd
nrk.no 26.2.2008
Riksrevisjonen er oppgitt over politiet. 8,5 millioner kroner ble brukt på asylmottaket på Trandum ved Gardermoen. To firmaer fikk jobben uten anbudsrunde. Det ble heller ikke søkt om byggetillatelse før byggearbeidene startet. (...)

Kritikk for dårlig styring
aftenposten.no 27.9.2007
- FAD filleristes i Riksrevisjons-rapport

Riksrevisjonen retter skarp kritikk mot Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) for dårlig styring av fylkesmennene. OLE NYGAARD - Denne rapporten tar vi på største alvor, sier statssekretær Wenche Lyngholm (SV) i FAD. (...)

Riksrevisjonen refser NAV
nrk.no 21.3.2007
Flere tusen langtidsledige får for dårlig hjelp av Arbeids- og velferdsetaten NAV. Nå får de refs av Riksrevisjonen. (...)

Problemgrupper får ikke jobb
aftenposten.no 21.3.2007
Langtidsledige og yrkeshemmede blir for dårlig fulgt opp av Aetat, og mange innvandrere går på dårlig egnede tiltak, fremgår det av en ny riksrevisjonsrapport. (...)

- Forskjellsbehandler funksjonshemmede
nettavisen.no 20.3.2007
NAV får slakt i en rapport fra Riksrevisjonen. Årsaken er forskjellsbehandling av funksjonshemmede.

Er du funksjonshemmed og søker om støtte til bil bør du ha riktig adresse. Det er kort oppsummert konklusjonen i en rapport Riksrevisjonens overleverte Stortinget tirsdag. (...)

Ahus brøt regler for å redde Stensby
aftenposten.no 22.11.2006
Ahus inngikk i rekordfart en ulovlig avtale med private EuroSleep. Regler for inngåelse av slike avtaler ble brutt for å redde Stensby sykehus fra nedleggelse. (...)

Om Kreftregisteret: Forholdene som er påpekt om Kreftregisteret og Kreftregisterets fond er svært alvorlig. Det er kritikkverdig at krav til styring, kontroll og habilitet ikke er ivaretatt, og at midler som tilhører Kreftregisteret, er tilført fondet. Dette innebærer en betydelig fare for manipulering av Kreftregisterets budsjett og regnskap. Blant annet vil Kreftregisteret kunne motta en større bevilgning enn de er berettiget til. Riksrevisjonen er svært kritisk til mangefulle prosjektregnskap og uoversiktlig økonomistyring. (...)

Riksrevisjonen refser barnevernet
aftenposten.no 24.11.2006
Antall akuttplasseringer har økt med 23 prosent på ett år. Det påpeker Riksrevisjonen i sin ferske kritikk av det statlige barnevernet. (...)

Kreftregisteret kritiseres for skjulte inntekter
hegnar.no 21.11.2006
Kreftregisteret kan vente seg kritikk fra Riksrevisjonen for å ha skjult inntekter i millionklassen i fond. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009