Mitokondriesykdommer (mitokondrielle sykdommer) (legehandboka.no) (frambu.no) (frambu.no) (frambu.no) (unn.no)

Mitochondria, Cell Energy, ATP Synthase | Learn Science at ... (nature.com)

Mitochondria (illustration) (U.S. National Library of Medicine) (qiagen.com)

Mitokondrie ...dei er sete for tilverting av energi (oksidasjon av pyruvat og feittsyrer til karbondioksid og NADH som gir elektronar til ATP-syntesen) (Norsk medisinsk ordbok) (youtube.com) (socialstyrelsen.se)

Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9)

Hyperlactatemia, metabolic acidosis, and peripheral neuropathy are adverse effects of linezolid,2,3 which could be related to the drug's capacity for interference with mitochondrial function.4 (NEJM 2005;353:2305-2306)

Steroids cause "catastrophic" brain damage (netdoctor.co.uk 3.10.2006)

Parasitt-RNA i genterapi mot mitokondriesykdom? (Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 11 (4.1.2007))

Antidepressiva linket til forverring av hvit substans hos eldre (Reuters Health 17.3.2008)

Kan fysiske symptomer ved depresjon skyldes lav energiproduksjon (medicalnewstoday.com 28.3.2008)

- Energimotoren i cellene våre stammer fra bakterier.

(Anm: Energimotoren i cellene våre stammer fra bakterier. For halvannen milliard år siden slo to bakterier seg sammen og dannet energimotoren i cellene våre. Uten denne sjenerøse handlingen hadde ikke det moderne livet på Jorda vært til. Endosymbioseteorien, som ble lansert for femti år siden, handler om at de enkelte organellene i cellene våre ble dannet fordi to celler slo seg sammen. Takket væreavanserte DNA-analyser er det mulig å vise at de to organellene var mitokondrier. I 1967 – for femti år siden – lanserte en av verdens mest kjente biologer, den amerikanske professoren Lynn Margulis (1938–2011), en oppsiktsvekkende og kontroversiell teori om hvordan helt vesentlige egenskaper i cellene til både planter, dyr og oss mennesker ble dannet. Etter et par tiår med diskusjoner og dyp skepsis, ble teorien omsider anerkjent. I november blir femtiårsdagen for teorien markert med et stort symposium ved Universitetet i Oslo. (forskning.no 1.11.2017).)

(Anm: Ng YS, et al. Mitochondrial disease in adults: recent advances and future promise. Lancet Neurol. 2021 Jul;20(7):573-584.)

- Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl».

(Anm: Adenosintrifosfat (ATP) er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i menneskekroppen, som muskelsammentrekning, overføring av signaler i nerver, oppbygging av proteiner, kopiering av arvestoffer med mer. (…) ATP kan oppfattes som en universell energileverandør i alle celler og vev. Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl». Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NeuroAge (uib.no).)

- Cannabidiol (CBD) svekker hjernens mitokondriemetabolisme og nevronal integritet. (- Konklusjon: Våre resultater gir bevis for konsentrasjons- og doseavhengige toksikologiske effekter av CBD, funn som kan ha potensiell relevans for kliniske populasjoner.)

(Anm: Cannabidiol svekker hjernens mitokondriemetabolisme og nevronal integritet. (Cannabidiol Impairs Brain Mitochondrial Metabolism and Neuronal Integrity.) (…) Mitokondriekanalaktivitet og hippocampal langsiktig potensiering ble målt ved hjelp av standard cellulære elektrofysiologiske metoder. (…) Konklusjon: Våre resultater gir bevis for konsentrasjons- og doseavhengige toksikologiske effekter av CBD, funn som kan ha potensiell relevans for kliniske populasjoner. Cannabis Cannabinoid Res. 2022 Sep 15.)

(Anm: Cannabinol er en gruppe kjemiske forbindelser som er de virksomme stoffene i cannabis. Det mest aktive av dem er delta-9-transtetrahydrocannabinol. Kilde: Store norske leksikon.)

- Langvarig eksponering for blått lys svekker mitokondriell dynamikk i netthinnen i lysindusert retinal degenerasjon in vivo og in vitro. (- Det var ødeleggelse og mitokondriedysfunksjon i RPE-celler in vivo og in vitro.) (- Mitokondriell dynamikk ble forstyrret med egenskaper ved fusjonsrelatert obstruksjon etter blålysbestråling.)

(Anm: Wang L, Yu X, Zhang D, Wen Y, Zhang L, Xia Y, Chen J, Xie C, Zhu H, Tong J, Shen Y. Long-term blue light exposure impairs mitochondrial dynamics in the retina in light-induced retinal degeneration in vivo and in vitro. Abstract Long-term light exposure, especially in the spectrum of blue light, frequently causes excessive oxidative stress in dry age-related macular degeneration (AMD). Here, to gain insight into the underlying mechanism, we focused on mitochondrial dynamics alterations under long-term exposure to blue light in mouse and retinal cells. Six-month-old C57BL/6 mice were exposed to blue light (450 nm, 800 lx) for 2 weeks. The phenotypic changes in the retina were assayed using haematoxylin-eosin staining and transmission electron microscopy. Long-term blue light exposure significantly thinned each retinal layer in mice, induced retinal apoptosis and impaired retinal mitochondria. A retinal pigment epithelial cell line (ARPE-19) was used to verify the phototoxicity of blue light. Flow cytometry, immunofluorescence and MitoSox Red probe experiments confirmed that more total and mitochondria-specific ROS were generated in the blue light group than in the control group. Mito-Tracker Green probe showed fragmented mitochondrial morphology. The western blotting results indicated a significant increase in DRP1, OMA1, and BAX and a decrease in OPA1 and Bcl-2. In conclusion, long-term exposure to blue light damaged the retinas of mice, especially the ONL and RPE cells. There was destruction and dysfunction of mitochondria in RPE cells in vivo and in vitro. Mitochondrial dynamics were disrupted with characteristics of fusion-related obstruction after blue-light irradiation. Keywords: Blue light; Dry age-related macular degeneration; Mitochondrial dynamics; Oxidative stress; RPE cells. J Photochem Photobiol B. 2023 Jan 24;240:112654.)

- De flyktige bedøvelsesmidlene isofluran, halotan og (i mindre grad) sevofluran forårsaket en hemming av kompleks I i elektrontransportkjeden på en doseavhengig måte. (- Oppsummert hemmer flyktige generelle bedøvelsesmidler samt pentobarbital og propofol doseavhengig mitokondriell respirasjon.) (- På samme måte undertrykte alle bedøvelsesmidler unntatt ketamin ATP-produksjon ved høye konsentrasjoner.) (- Denne virkningen kan bidra til depressive virkninger av legemidlene i hjernen.)

(Anm: Fedorov A, Lehto A, Klein J. Inhibition of mitochondrial respiration by general anesthetic drugs. Abstract General anesthetic drugs have been associated with various unwanted effects including an interference with mitochondrial function. We had previously observed increases of lactate formation in the mouse brain during anesthesia with volatile anesthetic agents. In the present work, we used mitochondria that were freshly isolated from mouse brain to test mitochondrial respiration and ATP synthesis in the presence of six common anesthetic drugs. The volatile anesthetics isoflurane, halothane, and (to a lesser extent) sevoflurane caused an inhibition of complex I of the electron transport chain in a dose-dependent manner. Significant effects were seen at concentrations that are reached under clinical conditions (< 0.5 mM). Pentobarbital and propofol also inhibited complex I but at concentrations that were two-fold higher than clinical EC50 values. Only propofol caused an inhibition of complex II. Complex IV respiration was not affected by either agent. Ketamine did not affect mitochondrial respiration. Similarly, all anesthetic agents except ketamine suppressed ATP production at high concentrations. Only halothane increased cytochrome c release indicating damage of the mitochondrial membrane. In summary, volatile general anesthetic agents as well as pentobarbital and propofol dose-dependently inhibit mitochondrial respiration. This action may contribute to depressive actions of the drugs in the brain. Keywords: Halothane; Isoflurane; Ketamine; Pentobarbital; Propofol; Sevoflurane. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2023 Feb;396(2):375-381.)

- Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom.

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Vos M. Mitochondrial Complex I deficiency: guilty in Parkinson's disease. Signal Transduct Target Ther. 2022 ; 7(1) : 136.)

- Følg tarmen: Hvordan forskere kommer nærmere å lenke (sammen) mikrobiomet og kroniske sykdommer.

(Anm: Following your gut: How scientists are getting closer to linking the microbiome and chronic diseases. The landscape of our bodies, trillions of microbes accompany us on the journey of life, some of them riding it out in the body’s soft bits from first to dying breath. A decade or so ago, the human microbiome was a revolutionary concept. Its unknown links to disease intrigued researchers across the globe. Now, some microbiome researchers are trying to usher in a new phase, in which modern tools and analytical approaches can show the connection between microbes and disease, and edge the field closer to potential treatments. (statnews.com 4.11.2022).)

- Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ.

(Anm: Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ. Spøjs korrelation: Børn med lav IQ går langsommere som voksne og ældes hurtigere end folk med højere IQ. (- Der er mulighed for at rette op på situationen, fortæller Line Jee Hartmann Rasmussen. Det vender vi tilbage til senere i artiklen. (videnskab.dk 21.10.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser i flere terapeutiske klasser – antipsykotika, andre psykoaktive legemidler, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner – var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer. NEJM 2017 (April 26, 2018).)

- Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. (- Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika.)

(Anm: Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika. Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Gut i januar 20231. Forskerne fulgte over seks millioner mennesker i Danmark i mer enn ti år. Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom – Crohns sykdom og ulcerøs kolitt - er økende. Bruk av antibiotika har blitt forbundet med økt risiko for slik sykdom hos barn, men innvirkningen hos voksne har vært usikker. (nhi.no 19.1.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. (- Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet.) (- Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai.)

(Anm: Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. Verden over ser man en dramatisk økning av unge voksne som får kreft, ifølge forskning. (…) Økningen er spesielt stor fra 1990-tallet og fremover.) (…) Risikofaktorer som bearbeidet mat, sukkerholdige drikker, fedme, diabetes type 2, en stillesittende livsstil og alkoholforbruk har alle økt betydelig siden 1950-tallet, noe forskerne mener har ført til at mikroorganismene i fordøyelsessystemet har endret seg. – Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet. Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai. (vg.no 10.11.2022).)

(Anm: Ugai T, Sasamoto N, Lee HY, Ando M, Song M, Tamimi RM, Kawachi I, Campbell PT, Giovannucci EL, Weiderpass E, Rebbeck TR, Ogino S. Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implications. Nat Rev Clin Oncol. 2022 Oct;19(10):656-673.)

- Naturlige bakterier fra tarmmikrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (- Mer enn 90 % av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013).)

(Anm: - Naturlige bakterier fra tarmmicrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (Indigenous Bacteria from the Gut Microbiota Regulate Host Serotonin Biosynthesis.) (- Introduksjon.) (- I tillegg til sin rolle som en neurotransmitter i hjernen, er monoaminserotonin (5-hydroksytryptamin [5-HT]) en viktig regulatorisk faktor i gastrointestinal (GI) trakt (mage og tarm) og andre organsystemer. Mer enn 90 % av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013). Cell. 2015 Apr 9;161(2):264-76.)

- Mitokondrienes rolle ved revmatiske sykdommer.

(Anm: Becker YLC, Duvvuri B, Fortin PR, Lood C, Boilard E. The role of mitochondria in rheumatic diseases. (…) An understanding of the different contributions of mitochondria to distinct rheumatic diseases or manifestations could permit the development of novel therapeutic strategies and the use of mitochondria-derived biomarkers to inform pathogenesis. Nat Rev Rheumatol. 2022 Sep 29.)

(Anm: Baker MJ, Crameri JJ, Thorburn DR, Frazier AE, Stojanovski D. Mitochondrial biology and dysfunction in secondary mitochondrial disease. Open Biol. 2022 Dec;12(12):220274.)

- Når cellens kraftverk streiker. (- Muskel-, nerve- og hormonproduserende vev er særlig sårbare for svikt i mitokondriefunksjon. Vanlige tegn på mitokondriesykdom kan være muskellammelser, koordinasjonsvansker, epilepsi, sansetap, demens og diabetes, ofte i ulike kombinasjoner.)

(Anm: Når cellens kraftverk streiker. Mitokondriesykdom gir energisvikt i cellen, og kan forårsake varierte nevrologiske symptomer som lammelser, epilepsi og anstrengelsesintoleranse. Mitokondrier sørger bl.a. for konservering av energi i cellene. De har sitt eget arvestoff, mitokondrie-DNA, som koder for noen av mitokondrieproteinene. - Muskel-, nerve- og hormonproduserende vev er særlig sårbare for svikt i mitokondriefunksjon. Vanlige tegn på mitokondriesykdom kan være muskellammelser, koordinasjonsvansker, epilepsi, sansetap, demens og diabetes, ofte i ulike kombinasjoner. Sykdom som følge av mutasjon i kjernegener arves dominant eller recessivt, mens mitokondrie-DNA-sykdom arves kun fra mor. Mitokondrie-DNA finnes i mange kopier i hver celle, og forholdet mellom mutert og normalt mitokondrie-DNA i ulike vev bestemmer langt på vei sykdommenes natur, sier Petter Schandl Sanaker. Han har studert mutasjoner i tre ulike gener hos tre pasienter med mitokondriesykdom; ISCU (kjerne-DNA), MTTW og MTND5 (mitokondrie-DNA). - Mutasjonen i ISCU-genet gir feil i spleisingen av ISCU-RNA i alle celletyper, men gir kun muskelsykdom, i form av anstrengelsesintoleranse og episodisk rabdomyolyse. Dette kan henge sammen med at spleisefeilen rammer ulikt i ulike vev, sier Sanaker. Han har også studert forekomst og fordeling av MTTW- og MTND5-mutasjon i ulike vev og enkeltceller, og mellom mor og barn. Funnene belyser sammenhengen mellom mutasjonsfordeling og sykdom, og forhold som påvirker arveligheten for mitokondrie-DNA-mutasjoner. - Mitokondriesykdom knyttes typisk til komplekse nevrologiske syndromer, men kan også gi isolert sykdom f.eks. i muskel. Sammenhengen mellom genotype og fenotype for mitokondriesykdom er kompleks. Tett samarbeid mellom klinisk medisin og molekylær forskning er viktig for presis diagnostikk, sier Sanaker. Disputas - Petter Schandl Sanaker disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 10.2. 2012. Tittel på avhandlingen er Clinical and molecular studies of mitochondrial disease. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1068 (15.5.2012).

(Anm: Mitochondria (nature.com).)

(Anm: ATP (Adenosine 5'-triphosphate) (nature.com).)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Song C, et al. HSP70 alleviates sepsis-induced cardiomyopathy by attenuating mitochondrial dysfunction-initiated NLRP3 inflammasome-mediated pyroptosis in cardiomyocytes. Burns Trauma. 2022 Nov 23;10:tkac043.)

- Prenatal (forut for fødsel) eksponering for visse legemidler mot epilepsi knyttet til autisme.

(Anm: Prenatal exposure to certain antiseizure meds linked to autism. Prenatal exposure to topiramate, valproate, and certain duotherapies is associated with increased risks for autism spectrum disorder (ASD) and intellectual disability (ID), according to a study published online May 31 in JAMA Neurology. Marte-Helene Bjørk, M.D., Ph.D., from the University of Bergen in Norway, and colleagues examined whether children exposed prenatally to antiseizure medication (ASM) in monotherapy and duotherapy have an increased risk for neurodevelopmental disorders. Data were included for 4,494,926 alive-born children with available mother-child identities and maternal prescription data. (medicalxpress.com 1.2.2023).)

(Anm: Bjørk MH, Zoega H, Leinonen MK, Cohen JM, Dreier JW, Furu K, Gilhus NE, Gissler M, Hálfdánarson Ó, Igland J, Sun Y, Tomson T, Alvestad S, Christensen J. Association of Prenatal Exposure to Antiseizure Medication With Risk of Autism and Intellectual Disability. JAMA Neurol. 2022 Jul 1;79(7):672-681.)

- EMA. (- 5. Valproat og relaterede stoffer – Mitokondriel toksicitet (EPITT nr. 17956).)

5. Valproat og relaterede stoffer – Mitokondriel toksicitet (EPITT nr. 17956)
ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning) PRAC's anbefalinger om signaler til ajourføring af produktinformationen Vedtaget den 6.-9. januar 2015, PRAC

På baggrund af data fra indehaverne af markedsføringstilladelse og rådgivning fra arbejdsgruppen vedrørende farmakogenomik konkluderede PRAC, at der er tilstrækkelig evidens for en årsagssammenhæng mellem valproat og forværring af underliggende mitokondrielle sygdomme, herunder risikoen for hepatotoksicitet, der hovedsagelig forekommer hos patienter med mutationer af POLG (polymerase gamma).  (…)

4.3.Kontraindikationer
Valproat er kontraindiceret hos patienter med mitokondrielle sygdomme forårsaget af mutationer i det kernegen, der koder for det mitokondrielle enzym polymerase γ (POLG), f.eks. Alpers-Huttenlocher syndrom, og hos børn under 2 år, som formodes at have en POLG-relateret sygdom (se pkt. 4.4).

5. Valproat og relaterede stoffer – Mitokondriel toksicitet (EPITT nr. 17956)

På baggrund af data fra indehaverne af markedsføringstilladelse og rådgivning fra arbejdsgruppen vedrørende farmakogenomik konkluderede PRAC, at der er tilstrækkelig evidens for en årsagssammenhæng mellem valproat og forværring af underliggende mitokondrielle sygdomme, herunder risikoen for hepatotoksicitet, der hovedsagelig forekommer hos patienter med mutationer af POLG (polymerase gamma).

Indehaverne af markedsføringstilladelse for lægemidler indeholdende valproat (og relaterede stoffer) skal inden 2 måneder indsende en ansøgning om ændring af produktinformationen som beskrevet i det følgende (ny tekst er understreget). (…)

- Ny granskning av valproatanvändning under graviditet och hos kvinnor i fertil ålder.

(Anm: Ny granskning av valproatanvändning under graviditet och hos kvinnor i fertil ålder. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inlett en granskning av användningen av läkemedel som innehåller valproat för behandling av flickor och kvinnor som är eller kan bli gravida. Dessa läkemedel är godkända nationellt inom EU för behandling av epilepsi, bipolär sjukdom och i vissa länder migrän, och har tidigare granskats av EMA. (lakemedelsverket.se 13.3.2017).)

- Tusindvis af franske børn fik fosterskader af epilepsimedicin.

(Anm: Tusindvis af franske børn fik fosterskader af epilepsimedicin. Nye undersøgelser viser nu, at op til 4100 børn har fået svære fosterskader, siden medicinen første gang blev bragt på markedet i 1967. (...) Gravide kvinder har taget Sanofi-middel trods risiko for fosterskader (...) Medicinalfirmaerne Sanofi-Aventis, Orion Pharma og Desitin Pharma udsendte allerede for halvandet år siden skærpede advarsler om lægemidler, der indeholder Valproat. Det gælder for eksempel Deprakine og Delepsine. (medwatch 20.4.2017).

(Anm: Thalidomide (Thalidomid) informasjon vs kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Parlamentsmedlemmer stiller spørsmål ved regjeringens manglende evne til å samle inn data om mesh og natriumvalproat (Orfiril)-skader. Parlamentsmedlemmer har oppfordret regjeringen til å forklare hvorfor den ikke overvåker de potensielle transgenerasjonelle effektene av natriumvalproat, til tross for data som tyder på at mennesker som er påvirket av eksponering som et ufødt barn, potensielt kan videreføre effekter til sine barn.1

(Anm: Mahase E. MPs question government's failure to collect data on mesh and sodium valproate harms. MPs have called on the government to explain why it is not monitoring the potential transgenerational effects of sodium valproate, despite data suggesting people affected by exposure as an unborn baby could potentially pass on effects to their children.1 The Health and Social Care Committee report looked at what progress has been made in the two years since the Independent Medicines and Medical Devices Safety (IMMDS) review into patients harmed by pregnancy test drug Primodos, epilepsy drug sodium valproate, and pelvic mesh was published.2 It found that only three of the nine main recommendations set out in Julia Cumberlege’s review have been accepted, with three still under review, and three—including a redress agency and schemes to meet the cost of providing additional care and support to those harmed—officially rejected. The review had … BMJ. 2023 Jan 20;380:p159.)

(Anm: Orfiril Orfiril long Orfiril Retard Desitin (Desitin Pharma AS) Antiepileptikum, fettsyrederivat. N03A G01 (Valproinsyre) (felleskatalogen.no).)

- EMA. (- 5. Valproat og relaterede stoffer – Mitokondriel toksicitet (EPITT nr. 17956).)

(Anm: EMA. Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning. PRAC's anbefalinger om signaler til ajourføring af produktinformationen. 5. Valproat og relaterede stoffer – Mitokondriel toksicitet (EPITT nr. 17956) På baggrund af data fra indehaverne af markedsføringstilladelse og rådgivning fra arbejdsgruppen vedrørende farmakogenomik konkluderede PRAC, at der er tilstrækkelig evidens for en årsagssammenhæng mellem valproat og forværring af underliggende mitokondrielle sygdomme, herunder risikoen for hepatotoksicitet, der hovedsagelig forekommer hos patienter med mutationer af POLG (polymerase gamma). Indehaverne af markedsføringstilladelse for lægemidler indeholdende valproat (og relaterede stoffer) skal inden 2 måneder indsende en ansøgning om ændring af produktinformationen som beskrevet i det følgende (ny tekst er understreget). ema.europa.eu 22.1.2015.)

- Nyt studie: Epilepsimedicin under graviditet øger risikoen for ADHD hos barnet. Et nyt dansk studie baseret på data for mere end 900.000 danske børn viser, at risikoen for at et barn udvikler ADHD forøges, hvis moren behandles med stoffet valproat, der findes i epilepsimedicin.

(Anm: Nyt studie: Epilepsimedicin under graviditet øger risikoen for ADHD hos barnet. Et nyt dansk studie baseret på data for mere end 900.000 danske børn viser, at risikoen for at et barn udvikler ADHD forøges, hvis moren behandles med stoffet valproat, der findes i epilepsimedicin. Epilepsipræparaterne Deprekine, Delepsine og Orfiril indeholder alle stoffet Valproat, som det europæiske lægemiddelagentur (EMA) og Sundhedsstyrelsen herhjemme i 2014 advarede mod at bruge til behandling af kvinder, der var er gravide. Og nu står danske forskere klar med flere grunde til at gravide skal undgå lægemidlerne. Mens franske forskere havde påvist en sammenhæng mellem forøget […] (dagenspharma.dk 9.1.2019).)

- Ny teori kan forklare årsaken til depresjon og forbedre behandlinger. (- Forskere antyder at mitokondriedysfunksjon - den viktigste energikilden for celler - kan være roten til depresjon..)  (- Funnet gir ny innsikt i lenge antatte teorier om årsakene til depresjon og kan føre til utvikling av nye og mer effektive antidepressiva.) (- Dette tyder på at serotonin neppe er årsaken til depresjon.) (- Vi mistenkte derfor at mitokondrier var årsaken til depresjon, idet de forsyner celler med energi.) (- Forskerne mener mitokondriedysfunksjon kan føre til en kaskade av effekter som resulterer i depresjon.) (- Denne ideen gir nye muligheter for utvikling av nye antidepressiva som kan normalisere mitokondriell  funksjon.) (- Forskningen inngår i en egen artikkelsamling om mitokondriedysfunksjon og nevrodegenerasjon (www.frontiersin.org/research-topics/6047/mitochondrial-dysfunction-and-neurodegeneration).)

(Anm: New theory may explain cause of depression and improve treatments. Source: Frontiers Summary: Researchers suggest dysfunction in mitochondria -- the main source of energy for cells -- may be the root cause of depression. The finding brings new insight to long-held theories of the causes of depression and could lead to the development of novel and more effective antidepressant drugs. (…) "Until now, most theories about the biological causes of depression have focused on the idea that depression is caused by an imbalance in neurotransmitters like serotonin," says Dr Lisa E. Kalynchuk, co-author of the review from the University of Victoria, Canada. (…) "However, antidepressants can increase serotonin levels almost immediately, yet take weeks to have a therapeutic effect on the symptoms of depression. This suggests serotonin is unlikely to be the root cause of depression. (…) To better understand how depression arises, the researchers looked for specific causes within the brain cells. This led them to a small organelle found within brain cells called mitochondria. Mitochondria are the main source of energy for cells, but they also help to regulate brain function. "Animal models showed that depression is associated with the decreased generation of new cells in the hippocampus -- a region of the adult brain known to regulate emotion, mood, cognition and stress," says Kalynchuk. "As these are all implicated in depression, this originally led us to think that depression was caused by the deficiency in new cell generation. However, this theory does not explain all the research findings because depressive symptoms can occur in the absence of this deficiency. "What we do know that this process is metabolically demanding and requires a lot of energy. This led us to suspect mitochondria as the root cause of depression, as they provide energy for cells." The researchers believe the dysfunction of mitochondria can lead to a cascade of effects which result in depression. This idea offers new opportunity for the development of new antidepressant drugs which can normalize mitochondria function. "This would be a completely novel approach that has little to do with what current anti-depressants are doing," says Kalynchuk. "It will take time to fully explore these ideas, but we hope it will open doors to new areas of research in the depression field and lead to the development of more effective antidepressant medication." The research is part of a special article collection on mitochondrial dysfunction and neurodegeneration (www.frontiersin.org/research-topics/6047/mitochondrial-dysfunction-and-neurodegeneration). (sciencedaily.com 9.8.2018).)

(Anm: Tapias V. Editorial: Mitochondrial Dysfunction and Neurodegeneration. Front Neurosci. 2019 Dec 18;13:1372.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Forekomsten av reseptbelagte legemidler med depresjon som en potensiell negativ effekt blant voksne i USA. (- Den justerte prosentandelen av voksne med samtidig depresjon var høyere blant de som samtidig brukte flere legemidler (f.eks. estimert 15 % for ≥3 medisiner). (- Bruk av reseptbelagte legemidler, som har depresjon som en potensiell bivirkning, var vanlig og knyttet til økt sannsynlighet for depresjon som medvirkende årsak.)

(Anm: Qato DM, Ozenberger K, Olfson M. Prevalence of Prescription Medications With Depression as a Potential Adverse Effect Among Adults in the United States. Key Points Question How frequently do US adults use prescription medications with depression as a potential adverse effect and is use of these medications associated with concurrent depression? Findings In this cross-sectional US population-based survey study conducted between 2005 and 2014, the estimated overall prevalence of US adults using medications with depression as a potential adverse effect was 37.2%. The adjusted percentage of adults with concurrent depression was higher among those using more concurrent medications (eg, estimated 15% for ≥3 medications). Meaning Use of prescription medications that have depression as a potential adverse effect was common and associated with greater likelihood of concurrent depression. JAMA. 2018 Jun 12;319(22):2289-2298.)

- Gjør dine legemidler deg deprimert? (- Legemidler tatt av mer enn en tredjedel av amerikanske voksne har depresjon som en mulig bivirkning, viser en ny studie.) (- Og de brukes av 37 prosent av amerikanere, ifølge studie av 26 000 voksne.)

(Anm: Are Your Meds Making You Depressed? TUESDAY, June 12, 2018 (HealthDay News) -- Drugs taken by more than one-third of U.S. adults have depression as a possible side effect, a new study reveals. These medications include blood pressure drugs called beta-blockers, hormonal contraceptives and pain medications, researchers said. And they're used by 37 percent of Americans, according to the study of 26,000 adults. (…) The team found that use of three or more depression-linked prescription drugs increased from 7 percent in 2005 to 10 percent in 2014. In addition, use of drugs with suicidal symptoms as a possible side effect rose from 17 percent to 24 percent during the 10-year study period, Qato said. The likelihood of reporting depression was significantly higher among adults using multiple medications, she noted. (…) Qato added the pattern persisted among antidepressant users and nonusers. Besides blood pressure drugs such as metoprolol and atenolol, medications that can lead to depression include gabapentin (Neurontin), an anti-seizure treatment also used for shingles. Others are proton pump inhibitors such as Prilosec; pain medications including ibuprofen (Advil, Motrin) and hydrocodone; and sex hormones like estradiol, the study noted. Most are prescription drugs, but some are available over the counter, Qato said. (webmd.com 12.6.2018).)

(Anm: SOURCES: Dima Mazen Qato, Pharm.D., M.P.H., Ph.D., assistant professor, College of Pharmacy, University of Illinois, Chicago; David Roane, M.D., chairman, psychiatry, Lenox Hill Hospital, New York City; June 12, 2018, Journal of the American Medical Association.)

- Følelsen av å ikke ha noen verdi er viktigste årsak til depresjon, mener forskere. Kjenner du på følelsen av at du ikke har noen verdi? (- Det samme gjelder følelsen av energiløshet. På den andre siden er symptomer som nedstemthet og tapt interesse symptomer som først kommer senere.) (- Vi finner at grubling tvert imot er noe som settes i gang av andre prosesser, som for eksempel lært hjelpeløshet.)

(Anm: Følelsen av å ikke ha noen verdi er viktigste årsak til depresjon, mener forskere. Kjenner du på følelsen av at du ikke har noen verdi? En stor norsk studie peker nå på dette som den kanskje aller viktigste driveren og årsaken til forverring av en depresjon. Omid V. Ebrahimi har ledet studien som peker på årsaker til depresjon. En depressiv tilstand kan ha mange uttrykk og kan utvikle seg forskjellig fra person til person. Men ikke alle symptomene gir like stor risiko for å utvikle en depressiv tilstand. Eller forverre den. Det har forskere ved Modum Bad og Universitetet i Oslo (UiO) kommet fram til i en ny studie. De mener nå å kunne fortelle oss hva som mest driver fram lidelsen. Og de vet mer om tegnene på at en depresjon forverres. Føler at du ikke er noe verdt – Vi finner at den vonde følelsen av å være verdiløs over tid er blant de mest sentrale symptomene som driver frem en depressiv tilstand. Det samme gjelder følelsen av energiløshet. På den andre siden er symptomer som nedstemthet og tapt interesse symptomer som først kommer senere. – De blir i større grad drevet av heller enn å drive frem andre depressive plager. Dette forteller Omid V. Ebrahimi til forskning.no. Han er psykolog og forsker og har ledet studien. Forskerne Asle Hoffart og Sverre Urnes Johnson ved Universitetet i Oslo og Modum Bad har også bidratt. (…) Flere tidligere studier har landet på at grubling er den viktigste mekanismen bak vedlikeholdelse av depressive tilstander. Vi finner at grubling tvert imot er noe som settes i gang av andre prosesser, som for eksempel lært hjelpeløshet. (forskning.no 31.10.2022).)

(Anm: Ebrahimi OV, Burger J, Hoffart A, Johnson SU. Within- and across-day patterns of interplay between depressive symptoms and related psychopathological processes: a dynamic network approach during the COVID-19 pandemic. BMC Med. 2021 Nov 30;19(1):317.)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

- Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects.) (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects.) (...) Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.) (Nevertheless, fluoxetine also induces undesirable effects, such as anxiety, sexual dysfunction, sleep disturbances, and gastrointestinal impairments.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Ny teori kan forklare årsaken til depresjon og forbedre behandlinger. (- New theory may explain cause of depression and improve treatments.)

(Anm: Ny teori kan forklare årsaken til depresjon og forbedre behandlinger. (- New theory may explain cause of depression and improve treatments.) (- Forskere antyder at mitokondriedysfunksjon - den viktigste energikilden for celler - kan være roten til depresjon..)  (- Funnet gir ny innsikt i lenge antatte teorier om årsaken til depresjon og kan føre til utvikling av nye og mer effektive antidepressiva.) (- Dette tyder på at serotonin neppe er årsaken til depresjon.) (- Vi mistenkte derfor at mitokondrier var årsaken til depresjon, idet de forsyner celler med energi.) (- Forskerne mener mitokondriedysfunksjon kan føre til en kaskade av effekter som resulterer i depresjon.) (- Denne ideen gir nye muligheter for utvikling av nye antidepressiva som kan normalisere mitokondriell  funksjon.) (- Forskningen inngår i en egen artikkelsamling om mitokondriedysfunksjon og nevrodegenerasjon (www.frontiersin.org/research-topics/6047/mitochondrial-dysfunction-and-neurodegeneration). The research is part of a special article collection on mitochondrial dysfunction and neurodegeneration (www.frontiersin.org/research-topics/6047/mitochondrial-dysfunction-and-neurodegeneration). (sciencedaily.com 9.8.2018).)

(Anm: Tapias V. Editorial: Mitochondrial Dysfunction and Neurodegeneration. Front Neurosci. 2019 Dec 18;13:1372.)

- Derfor bør du kjøle ned kokt ris og pasta kjapt. (- Ikke la den kokte risen og pastaen stå ute lenge før du kjøler ned restene.) (- Da kan det utvikle seg noen skumle bakterier.) (- Giftstoffene blir værende selv om risen fryses eller varmes opp til kokepunkt igjen.)

(Anm: Derfor bør du kjøle ned kokt ris og pasta kjapt. Ikke la den kokte risen og pastaen stå ute lenge før du kjøler ned restene. Da kan det utvikle seg noen skumle bakterier. Noe mat og drikke kan fint stå litt i romtemperatur. Som enkelte varianter av melk, og selvfølgelig lukket hermetikk. Men kokt ris og pasta skal du være mer påpasselig med. Randi Edvardsen er seniorrådgiver i Mattilsynet. Hun forteller at det både i ris og pasta kan forekomme bakterier som produserer giftstoffer. (…) – Når disse giftstoffene er produsert i tilstrekkelig mengde, kan de gjøre deg alvorlig syk. I ris er det spesielt én bakterie som heter bascillus cereus. Den kan finnes i sporeform i den tørre risen, og den overlever koking. Så da kan levende bakterier begynne å vokse når risen har en passelig lunken temperatur. (…) Skadelig Og denne giften tåler «alt». Giftstoffene blir værende selv om risen fryses eller varmes opp til kokepunkt igjen. (…) Får du i deg tilstrekkelige mengder bascillus cereus, kan du få leverskader. – Og i de aller mest alvorlige tilfellene – og merk at dette er veldig sjeldent – kan det være dødelig. Jeg er ikke kjent med at dette har skjedd i Norge, men det har vært dødsfall i utlandet. Og da har man spist kokt ris eller pasta som har stått i romtemperatur i lang tid. (godt.no 25.10.2022).)

(Anm: Sakurai N, Koike KA, Irie Y, Hayashi H. The rice culture filtrate of Bacillus cereus isolated from emetic-type food poisoning causes mitochondrial swelling in a HEp-2 cell. (…) It is likely that the culture filtrates containing the emetic toxin of B. cereus causes mitochondrial swelling with a close relationship to the uncoupling of the oxidative phosphorylation of mitochondria. Microbiol Immunol. 1994;38(5):337-43.)

- Dette må du vite for å unngå å bli syk av ris- og pastarestene. - Hovedsynderen er en bakterie som heter Bacillus cereus, sier ekspert. (- Ris og pasta som er lagret over seks timer i romtemperaturer gjøre deg syk.) (- Granum har forsket på Bacillus cereus i mat i over 30 år. Han forklarer at toksinet produseres ved temperaturer mellom 10 og 40 grader, at det dannes raskest ved romtemperatur, og raskere ved lavere enn ved høyere temperaturer: – Toksinet ødelegger mitokondriene i menneskecellene slik at cellen dør. I høye konsentrasjoner vil toksinet kunne gi leversvikt og i verste fall føre til døden.)

(Anm: Dette må du vite for å unngå å bli syk av ris- og pastarestene. - Hovedsynderen er en bakterie som heter Bacillus cereus, sier ekspert. (…) Ifølge Per Einar Granum, som er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, kan ris og pasta som er lagret over seks timer i romtemperaturer gjøre deg syk. Og rester som har ligget i over et døgn i romtemperatur kan i verste fall være dødelige. – Hovedsynderen er en bakterie som heter Bacillus cereus, sier Granum og forklarer at bakterien lever i jorden, og at den på den måten havner i ris, pasta og mel. – Bakterien er lite konkurransedyktig, og så lenge det er andre bakterier tilstede vil den ikke vinne i konkurransen med dem. Problemet oppstår under varmebehandling, når alle andre bakterier dør. Da vil dannede sporer spire, og om maten deretter lagres i temperaturer over 10 grader vil toksinet begynne å dannes. Granum har forsket på Bacillus cereus i mat i over 30 år. Han forklarer at toksinet produseres ved temperaturer mellom 10 og 40 grader, at det dannes raskest ved romtemperatur, og raskere ved lavere enn ved høyere temperaturer: – Toksinet ødelegger mitokondriene i menneskecellene slik at cellen dør. I høye konsentrasjoner vil toksinet kunne gi leversvikt og i verste fall føre til døden. (kk.no 27.9.2017).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Laktat er et biprodukt av den kjemiske prosess som er kjent som glykolyse - å bryte ned av sukker eller glukose, til mindre molekyler med det formål å frembringe energi. Under intens fysisk aktivitet, akkumuleres laktat i vevet og blod, som noen ganger kan føre til dårligere fysisk ytelse og muskelstivhet. (Lactate is a byproduct of the chemical process known as glycolysis- the breaking down of sugar, or glucose, into smaller molecules with the purpose of producing energy. During intense physical activity, lactate accumulates in the tissue and blood, which can sometimes lead to poorer physical performance and muscle stiffness.) (medicalnewstoday.com 19.3.2017).)

(Anm: Mitokondriell complex I-linket sykdom. (Mitochondrial complex I-linked disease.) Biochim Biophys Acta. 2016 Jul;1857(7):938-45.)

- Antipsykotikas (nevroleptikas) hemming av complex I i cortex i normale menneskehjerner er en parallell til den ekstrapyramidale giftigheten til antipsykotika (neuroleptika). (…) Våre data støtter hypotesen om at antipsykotika (nevroleptika)-induserte ekstrapyramidale bivirkninger kan skyldes hemming av mitokondriell respiratorisk kjede.

(Anm: Antipsykotikas (nevroleptikas) hemming av complex I i cortex i normale menneskehjerner er en parallell til den ekstrapyramidale giftigheten til antipsykotika (nevroleptika). (…) Våre data støtter hypotesen om at antipsykotika (neuroleptika)-induserte ekstrapyramidale bivirkninger kan skyldes hemming av mitokondriell respiratorisk kjede.(Inhibition of complex I by neuroleptics in normal human brain cortex parallels the extrapyramidal toxicity of neuroleptics. (…) Our data support the hypothesis that neuroleptic-induced extrapyramidal side effects may be due to inhibition of the mitochondrial respiratory chain. Mol Cell Biochem. 1997 Sep;174(1-2):255-9.)

Fysiologisk betydning av forhøyede nivåer av laktat ved trening i hjernen og kroppen.  (- I tillegg er det mulig å forbedre stressrelaterte symptomer, som depresjon, ved å regulere funksjonen til hippocampale mitokondrier, og med et stadig aldrende samfunn blir laktat undersøkt som et forebyggende middel for hjernesykdommer som Alzheimers sykdom. Derfor bør oppfatningen om at laktat er ensbetydende med tretthet (fatigue) ikke lenger eksistere. Denne gjennomgangen fokuserer på den nye oppfatningen av laktat og hvordan laktat virker i stor utstrekning i skjelettmuskulaturen, hjertet, hjernen, nyrene og leveren. I tillegg brukes laktat nå til å bekrefte treningsytelse og bør undersøkes videre for å vurdere dens innvirkning på anvendelse av trening.)

(Anm: Lee S, Choi Y, Jeong E, Park J, Kim J, Tanaka M, Choi J. Physiological significance of elevated levels of lactate by exercise training in the brain and body. Abstract For the past 200 years, lactate has been regarded as a metabolic waste end product that causes fatigue during exercise. However, lactate production is closely correlated with energy metabolism. The lactate dehydrogenase-catalyzed reaction uses protons to produce lactate, which delays ongoing metabolic acidosis. Of note, lactate production differs depending on exercise intensity and is not limited to muscles. Importantly, controlling physiological effect of lactate may be a solution to alleviating some chronic diseases. Released through exercise, lactate is an important biomarker for fat oxidation in skeletal muscles. During recovery after sustained strenuous exercise, most of the lactate accumulated during exercise is removed by direct oxidation. However, as the muscle respiration rate decreases, lactate becomes a desirable substrate for hepatic glucose synthesis. Furthermore, improvement in brain function by lactate, particularly, through the expression of vascular endothelial growth factor and brain-derived neurotrophic factor, is being increasingly studied. J Biosci Bioeng. 2023 Jan 19:S1389-1723(22)00370-X.)

- Er Mitokondrier nøkkelen til å finne en løsning på Parkinsons sykdom?

(Anm: Er Mitokondrier nøkkelen til å finne en løsning på Parkinsons sykdom? Are Mitochondria the Key to Cracking Parkinson’s Disease? European Medical Journal 2017 (Februar 20, 2017).)

(Anm: Cytochrome c as a Potentially Clinical Useful Marker of Mitochondrial and Cellular Damage Front. Mitochondria are evolutionary endosymbionts derived from bacteria. Thus, they bear molecules, such as mitochondrial DNA (mtDNA) that contains CpG DNA repeats and N-formyl peptides (FPs), found in bacteria. Immunol. 2016 (20 July 2016).)

- Mitokondrie kompleks I-mangel og Parkinsons sykdom.

(Anm: Drouin-Ouellet J. Mitochondrial complex I deficiency and Parkinson disease. “The cause of dopaminergic cell death in the substantia nigra of patients with Parkinson’s disease is unknown”: thus begins the Lancet paper published by Shapira et al. in 1989. Thirty-four years later, while this statement remains largely true, substantial advances have been made in this field. Crucially, much of this progress can be traced back to Shapira et al.’s discovery of a potential link between mitochondrial complex I deficiency and Parkinson disease. Nat Rev Neurosci. 2023 Jan 25.)

(Anm: Shapira, A. H. V. et al. Mitochondrial complex I deficiency in Parkinson’s disease. Lancet 1, 1269 (1989) - DOI.)

(Anm: Abnormal 12-hour cyclic gene activity found in schizophrenic brains. Shapira, A. H. V. et al. Anatomic and disease specificity of NADH CoQ, reductase (complex I) deficiency in Parkinson’s disease. J. Neurochem. 55, 2142–2145 (1990). - DOI.)

(Anm: Mizuno Y, Ikebe S, Hattori N, Kondo T, Tanaka M, Ozawa T. Mitochondrial energy crisis in Parkinson's disease. Adv Neurol. 1993;60:282-7.)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Multippel sklerose – en mitokondriemediert sykdom? [Multiple sclerosis - a mitochondria-mediated disease?].

(Anm: Varhaug KN, Vedeler CA, Tzoulis C, Bindoff LA. Multippel sklerose – en mitokondriemediert sykdom? [Multiple sclerosis - a mitochondria-mediated disease?]. BAKGRUNN Mitokondrier spiller en viktig rolle i patogenesen ved ulike nevrodegenerative lidelser, som for eksempel Parkinson sykdom. Nevrodegenerative forandringer forekommer tidlig i forløpet av multippel sklerose (MS). Formålet med denne artikkelen er å presentere kunnskap om mulig sammenheng mellom mitokondriedysfunksjon og multippel sklerose. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Feb 21;137(4):284-287.)

- Sirkadiske rytmer i mitokondriell respirasjon. (- Forstyrrende sirkadiske rytmer på organ eller helkroppsnivå ved sosialt jetlag eller skiftarbeid øker risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer som type 2 diabetes mellitus. (- Forstyrret molekylær klokke i dyremodeller fører til opphøyet mitokondriell rytmesitet og endret respirasjon.)

(Anm: Sirkadiske rytmer i mitokondriell respirasjon. (Circadian rhythms in mitochondrial respiration.) (…) Forstyrrende sirkadiske rytmer på organ eller helkroppsnivå ved sosialt jetlag eller skiftarbeid øker risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer som type 2 diabetes mellitus. (…) Forstyrret molekylær klokke i dyremodeller fører til opphøyet mitokondriell rytmesitet og endret respirasjon.) (Disturbing the molecular clock in animal models leads to abrogated mitochondrial rhythmicity and altered respiration.) J Mol Endocrinol. 2018 Jan 29. pii: JME-17-0196.)

- Ny mitokondriell sykdom identifisert hos eneggede tvillinger. I et sett med identiske tvillinger har granskere ledet av forskere ved Massachusetts General Hospital (MGH) og Children's Hospital Philadelphia (CHOP) identifisert en mitokondriell sykdom som ikke tidligere er rapportert.

(Anm: New mitochondrial disease identified in identical twins. In a set of identical twins, investigators led by researchers at Massachusetts General Hospital (MGH) and Children's Hospital Philadelphia (CHOP) have identified a mitochondrial disease not previously reported. Diseases that affect mitochondria—specialized compartments within cells that contain their own DNA and convert the food we eat into energy needed to sustain life—typically interfere with mitochondrial function, but in these two patients, mitochondria were hyperactive. So, as reported in the New England Journal of Medicine, even though the siblings were eating far more calories than needed, their body weights remained very low. "This is a highly unusual mitochondrial phenotype. There are more than 300 rare genetic mitochondrial diseases, and nearly all of them are associated with an interruption of mitochondria," says senior author Vamsi K. Mootha, MD, a Professor of Systems Biology and Medicine at MGH. Genome sequencing revealed a mutation in an enzyme called the mitochondrial ATP synthase, which is required by cells to generate the energy storage molecule ATP. Experiments indicated that this mutation creates "leaky" mitochondria that dissipate energy—a process called mitochondrial uncoupling. (medicalxpress.com 15.10.2022).)

(Anm: Ganetzky RD, Markhard AL, Yee I, Clever S, Cahill A, Shah H, Grabarek Z, To TL, Mootha VK. Congenital Hypermetabolism and Uncoupled Oxidative Phosphorylation. N Engl J Med. 2022 Oct 13;387(15):1395-1403.)

- Én dose av alkohol er nok til å modifisere hjernen. (- Spesielt er strukturen til synapsene samt dynamikken i mitokondrier påvirket av alkohol.)

(Anm: One dose of alcohol is enough to modify the brain. A research team from the University of Cologne and the Universities of Mannheim and Heidelberg has found that even the single administration of alcohol permanently alters the morphology of neurons. In particular, the structure of the synapses as well as the dynamics of mitochondria are influenced by alcohol. (medicalxpress.com 26.8.2022).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

- Én enkeltdose etanolforgiftning forårsaker akutte og varige nevronforandringer i hjernen. (- Denne studien introduserer mitokondriell trafficking som en prosess som er involvert i belønningslæring og fremhever potensialet i høyoppløselig proteomikk (studiet av alle proteiner i en celle) for å identifisere cellulære mekanismer som er relevante for vanedannende atferd.)

(Anm: Knabbe J, Protzmann J, Schneider N, Berger M, Dannehl D, Wei S, Strahle C, Tegtmeier M, Jaiswal A, Zheng H, Krüger M, Rohr K, Spanagel R, Bilbao A, Engelhardt M, Scholz H, Cambridge SB. Single-dose ethanol intoxication causes acute and lasting neuronal changes in the brain. (…) This study introduces mitochondrial trafficking as a process implicated in reward learning and highlights the potential of high-resolution proteomics to identify cellular mechanisms relevant for addictive behavior. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Jun 21;119(25):e2122477119.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Jakupciak JP. Mitochondrial DNA as a cancer biomarker. J Mol Diagn. 2005 May;7(2):258-67.)

(Anm: Birch-Machin MA. Using mitochondrial DNA as a biosensor of early cancer development. Br J Cancer. 2005 Aug 8;93(3):271-2.)

- Antibiotika kan utløse mitokondriedysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser.

(Anm: Stefano GB, Samuel J, Kream RM. Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Abstract Clinical usage of several classes of antibiotics is associated with moderate to severe side effects due to the promotion of mitochondrial dysfunction. We contend that this may be due to perturbation of unique evolutionary relationships that link selective biochemical and molecular aspects of mitochondrial biology to conserved enzymatic processes derived from bacterial progenitors. (…) The manifestation of acute and/or chronic psychiatric conditions following antibiotic usage may provide unique insights into key etiological factors of major psychiatric syndromes that involve rundown of cellular bioenergetics via mitochondrial dysfunction. Thus, a potential window of opportunity exists for development of novel therapeutic agents targeting diminished mitochondrial function as a factor in severe behavioral disorders. Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.)

(Anm: Miller M, Singer M. Do antibiotics cause mitochondrial and immune cell dysfunction? A literature review. J Antimicrob Chemother. 2022 Feb 25:dkac025.)

(Anm: van Rensburg DJ, Lindeque Z, Harvey BH, Steyn SF. Reviewing the mitochondrial dysfunction paradigm in rodent models as platforms for neuropsychiatric disease research. Mitochondrion. 2022 May;64:82-102.)

(Anm: University of California - San Diego. How mitochondrial damage ignites the 'auto-inflammatory fire'. (medicalxpress.com 13.7.2022).)

(Anm: Hathaway B. How gut microbes can evolve and become dangerous. Hathaway B. How gut microbes can evolve and bekomme dangerous. Gut microbes have been linked to both good health and the promotion of diseases such as autoimmune disorders, inflammatory bowel diseases, metabolic syndrome, and even neuropsychiatric disorders.(medicalxpress.com 13.7.2022).)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer.

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure).

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Igamberdiev AU, Bykova NV. Mitochondria in photosynthetic cells: Coordinating redox control and energy balance. Plant Physiol. 2022 Nov 28:kiac541.)

- Ny forskning: Koloskopi mindre effektivt mot tarmkreft enn antatt. (– I studien finner vi at screening med koloskopi reduserer forekomsten av tarmkreft med 18 prosent, men vi finner ingen reduksjon i dødelighet av tarmkreft.)

(Anm: Ny forskning: Koloskopi mindre effektivt mot tarmkreft enn antatt. En ny studie viser at tarmundersøkelsen ikke er så effektivt for å hindre tarmkreft som først antatt. Samtidig vil alle 55-åringer i Norge få tilbud om dette. – I studien finner vi at screening med koloskopi reduserer forekomsten av tarmkreft med 18 prosent, men vi finner ingen reduksjon i dødelighet av tarmkreft. Det sier overlege ved Sørlandet Sykehus Øyvind Holme. Studien er den første av sitt slag i verden og undersøker koloskopi som metode for å forebygge tarmkreft. Resultatene er overraskende. – Effekten er mye mindre en det tidligere studier har antydet, sier Holme. (nrk.no 10.10.2022).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Miss vanlig vid cancerkoll av IBD-patienter.  (- Av de runt 470 individer som senare insjuknade i kolorektal cancer hade en tredjedel bland dem med Crohns sjukdom och hälften av dem med ulcerös kolit fått cancern diagnostiserad trots att koloskopi som gjorts i vissa fall bara tre månader tidigare inte visade på någon cancer.)

(Anm: Miss vanlig vid cancerkoll av IBD-patienter. Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD löper större risk att drabbas av kolorektal cancer och genomgår därför koloskopi-kontroller. En ny svensk studie pekar dock på att många fall ändå missas vid kontrollerna. – Det här är högre siffror än vi förväntat oss. Här finns en potential till förbättring, säger Anna Forsberg, gastroenterolog och överläkare vid Capio S:t Görans sjukhus. Tillsammans med forskarkollegor gick hon igenom runt 79 000 koloskopier vilka utfördes på 41 000 svenska patienter med IBD under åren 2001 till 2010. Missade fall trots koloskopi Av de runt 470 individer som senare insjuknade i kolorektal cancer hade en tredjedel bland dem med Crohns sjukdom och hälften av dem med ulcerös kolit fått cancern diagnostiserad trots att koloskopi som gjorts i vissa fall bara tre månader tidigare inte visade på någon cancer. Läs också: IBD-vård med fokus på mer än tarmen efterfrågas – Sådan så kallad postkoloskopicancer är en kvalitetsmarkör, även om det är svårt att veta vad som är en rimlig siffra. Men jämför vi med personer utan IBD så är risken för postkoloskopicancer mycket högre. En orsak är antagligen att cancerutveckling vid IBD ofta ser annorlunda ut med mer diskreta förändringar i tarmslemhinnan, säger Anna Forsberg. (netdoktor.se 25.5.2017).)

(Anm: Probiotics may become new preventative or therapeutic strategy for IBD-related colon cancer (news-medical.net 14.9.2017).)

- Bruk av antipsykotika knyttet til brystkreft: en systematisk oversikt og metaanalyse av observasjonsstudier med over 2 millioner individer. (- … estimert økning mellom bruk av antipsykotika og brystkreft over 30 %.)

(Anm: Antipsychotic use associated with elevated risk of breast . A research team from the Center for Safe Medication Practice and Research (CSMPR), Department of Pharmacology and Pharmacy, LKS Faculty of Medicine, The University of Hong Kong (HKUMed) conducted the world's first systematic review and meta-analysis of observational studies with over 2 million individuals and estimated a moderate association between antipsychotic use and breast cancer by over 30%. This highlights the importance of the risk-benefit assessment of antipsychotic prescription in high-risk patients. The findings are now published in Epidemiology and Psychiatric Sciences. (medicalxpress.com 6.9.2022).)

(Anm: Leung JCN, et al. Association of antipsychotic use with breast cancer: a systematic review and meta-analysis of observational studies with over 2 million individuals. (...) Conclusions Antipsychotic use is moderately associated with breast cancer, possibly mediated by prolactin-elevating properties of certain medications. This risk should be weighed against the potential treatment effects for a balanced prescription decision. Epidemiol Psychiatr Sci. 2022 Sep 5;31:e61.)

- Bruk av antidepressiva medisiner og mulig tilknytning til brystkreftrisiko.

(Anm: Bahl S, Cotterchio M, Kreiger N. Use of antidepressant medications and the possible association with breast cancer risk. A review. Psychother Psychosom. 2003 Jul-Aug;72(4):185-94.)

- Krefthyppigheten var signifikant høyere (p = 0,05) etter enn før medikamenter kun i undergruppen antipsykotika.

(Anm: Steinhausen HC, Helenius D. The association between medication for attention-deficit/hyperactivity disorder and cancer. (…) The frequency of cancer was significantly higher (p = 0.05) after than before medication only in the antipsychotics subgroup. Furthermore, for mixed medication, the cancer frequency in a small subgroup was significantly higher (p < 0.05) after onset of medication than in the unmedicated subgroup. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Apr;23(3):208-13.)

- Multippel sklerose – en mitokondriemediert sykdom? [Multiple sclerosis - a mitochondria-mediated disease?].

(Anm: Varhaug KN, Vedeler CA, Tzoulis C, Bindoff LA. Multippel sklerose – en mitokondriemediert sykdom? [Multiple sclerosis - a mitochondria-mediated disease?]. BAKGRUNN Mitokondrier spiller en viktig rolle i patogenesen ved ulike nevrodegenerative lidelser, som for eksempel Parkinson sykdom. Nevrodegenerative forandringer forekommer tidlig i forløpet av multippel sklerose (MS). Formålet med denne artikkelen er å presentere kunnskap om mulig sammenheng mellom mitokondriedysfunksjon og multippel sklerose. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Feb 21;137(4):284-287.)

- Sirkadiske rytmer i mitokondriell respirasjon. (- Forstyrrende sirkadiske rytmer på organ eller helkroppsnivå ved sosialt jetlag eller skiftarbeid øker risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer som type 2 diabetes mellitus. (- Forstyrret molekylær klokke i dyremodeller fører til opphøyet mitokondriell rytmesitet og endret respirasjon.)

(Anm: Sirkadiske rytmer i mitokondriell respirasjon. (Circadian rhythms in mitochondrial respiration.) (…) Forstyrrende sirkadiske rytmer på organ eller helkroppsnivå ved sosialt jetlag eller skiftarbeid øker risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer som type 2 diabetes mellitus. (…) Forstyrret molekylær klokke i dyremodeller fører til opphøyet mitokondriell rytmesitet og endret respirasjon.) (Disturbing the molecular clock in animal models leads to abrogated mitochondrial rhythmicity and altered respiration.) J Mol Endocrinol. 2018 Jan 29. pii: JME-17-0196.)

- Mitokondriesykdom forårsaket av m.3243A>G-mutasjonen. (- Mitokondriesykdom er blant de vanligste metabolske sykdommene og er relevant for mange medisinske spesialiteter. Denne kliniske oversiktsartikkelen omtaler en av de vanligste mutasjonene bak mitokondriesykdom: m.3243A>G.)

(Anm: Varhaug KN, Hikmat O, Bindoff LA. Mitokondriesykdom forårsaket av m.3243A>G-mutasjonen. Mitokondriesykdom er blant de vanligste metabolske sykdommene og er relevant for mange medisinske spesialiteter. Denne kliniske oversiktsartikkelen omtaler en av de vanligste mutasjonene bak mitokondriesykdom: m.3243A>G. Mutasjonen kan føre til diabetes mellitus, hørselsreduksjon, hjerte- og muskelaffeksjon, encefalopati og epilepsi, mage- og tarmproblemer og synsforstyrrelser, ofte i kombinasjoner. Økt kunnskap om mitokondriesykdommen forårsaket av m.3243A>G-mutasjonen vil kunne forbedre både diagnostisering og behandling av pasienter som kan lide av alvorlig og livstruende sykdom. Mitokondriesykdom oppstår på grunn av en forstyrrelse i energiomsettingsprosessen og omfatter sykdommer og symptomer fra flere organsystem. Ettersom mitokondriene er de eneste organellene, foruten kjernen, som inneholder sitt eget DNA (mitokondrie-DNA, mtDNA), kan mitokondriesykdom forårsakes av mutasjoner i to forskjellige genom: mtDNA og nukleært DNA. Mutasjonen m.3243A>G i MT-TL1-genet er den vanligste mtDNA-punktmutasjonen (1). Prevalens av mitokondriesykdom generelt regnes å være rundt 23,3 av 100 000, mens punktprevalensen av m.3243A>G-mutasjonen er funnet å være 7,8 av 100 000 (1). Tidsskr Nor Laegeforen. 2022 ; 142(10).)

- Tilnærminger for å redusere mitokondriell dysfunksjon ved sensorinevralt hørselstap. (- Mitokondrier er svært dynamiske mangefasetterte organeller med forskjellige funksjoner, inkludert cellulær energimetabolisme, reaktive oksygenarter (ROS) generasjon, kalsiumhomeostase og apoptose.) (- På grunn av disse forskjellige funksjonene er mitokondrier viktige regulatorer for celleoverlevelse og død, og deres dysfunksjon er involvert i mange sykdommer, spesielt nevrodegenerative lidelser som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom og Huntingtons sykdom.)

(Anm: Okur MN, Djalilian HR. Approaches to Mitigate Mitochondrial Dysfunction in Sensorineural Hearing Loss. Abstract  Mitochondria are highly dynamic multifaceted organelles with various functions including cellular energy metabolism, reactive oxygen species (ROS) generation, calcium homeostasis, and apoptosis. Because of these diverse functions, mitochondria are key regulators of cell survival and death, and their dysfunction is implicated in numerous diseases, particularly neurodegenerative disorders such as Alzheimer's Disease, Parkinson's Disease, and Huntington's Disease. One of the most common neurodegenerative disorders is sensorineural hearing loss (SNHL). SNHL primarily originates from the degenerative changes in the cochlea, which is the auditory portion of the inner ear. Many cochlear cells contain an abundance of mitochondria and are metabolically highly active, rendering them susceptible to mitochondrial dysfunction. Indeed, the causal role of mitochondrial dysfunction in SNHL progression is well established, and therefore, targeted for treatment. In this review, we aim to compile the emerging findings in the literature indicating the role of mitochondrial dysfunction in the progression of sensorineural hearing loss and highlight potential therapeutics targeting mitochondrial dysfunction for hearing loss treatment. Ann Biomed Eng. 2022 Nov 11.)

- Mitokondrielt DNA kan arves fra fedre, ikke bare mødre. En læresetning (tese) for elementær biologi er at mitokondrier - cellens kraftverk - og deres DNA er arvet utelukkende fra mødre.

(Anm: Mitochondrial DNA can be inherited from fathers, not just mothers. A tenet of elementary biology is that mitochondria — the cell’s powerhouses — and their DNA are inherited exclusively from mothers. A provocative study suggests that fathers also occasionally contribute. The DNA of eukaryotic organisms (such as animals, plants and fungi) is stored in two cellular compartments: in the nucleus and in organelles called mitochondria, which transform nutrients into energy to allow the cell to function. The nucleus harbours most of our genes, tightly packaged into 46 chromosomes, of which half are inherited from our mother’s egg and half from our father’s sperm. By contrast, mitochondrial DNA (mtDNA) was thought to derive exclusively from maternal egg cells, with no paternal contribution1. Writing in Proceedings of the National Academy of Sciences, Luo et al.2 challenge the dogma of strict maternal mtDNA inheritance in humans, and provide compelling evidence that, in rare cases, the father might pass on his mtDNA to the offspring, after all. Nature. 2019 Jan;565(7739):296-297.)

(Anm: Biparental Inheritance of Mitochondrial DNA in Humans. PNAS December 18, 2018 115 (51) 13039-13044;.)

(Anm: Nadalutti CA, Ayala-Peña S, Santos JH. Mitochondrial DNA damage as driver of cellular outcomes. Am J Physiol Cell Physiol. 2021 Dec 22.)

(Anm: Ng YS, et al. Mitochondrial disease in adults: recent advances and future promise. Lancet Neurol. 2021 Jul;20(7):573-584.)

- Når cellens kraftverk streiker. (- Sykdom som følge av mutasjon i kjernegener arves dominant eller recessivt, mens mitokondrie-DNA-sykdom arves kun fra mor.)

Når cellens kraftverk streiker
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1068 (15.5.2012)
Mitokondriesykdom gir energisvikt i cellen, og kan forårsake varierte nevrologiske symptomer som lammelser, epilepsi og anstrengelsesintoleranse.

Mitokondrier sørger bl.a. for konservering av energi i cellene. De har sitt eget arvestoff, mitokondrie-DNA, som koder for noen av mitokondrieproteinene.

- Muskel-, nerve- og hormonproduserende vev er særlig sårbare for svikt i mitokondriefunksjon. Vanlige tegn på mitokondriesykdom kan være muskellammelser, koordinasjonsvansker, epilepsi, sansetap, demens og diabetes, ofte i ulike kombinasjoner. Sykdom som følge av mutasjon i kjernegener arves dominant eller recessivt, mens mitokondrie-DNA-sykdom arves kun fra mor. Mitokondrie-DNA finnes i mange kopier i hver celle, og forholdet mellom mutert og normalt mitokondrie-DNA i ulike vev bestemmer langt på vei sykdommenes natur, sier Petter Schandl Sanaker.

Han har studert mutasjoner i tre ulike gener hos tre pasienter med mitokondriesykdom; ISCU (kjerne-DNA), MTTW og MTND5 (mitokondrie-DNA).

- Mutasjonen i ISCU-genet gir feil i spleisingen av ISCU-RNA i alle celletyper, men gir kun muskelsykdom, i form av anstrengelsesintoleranse og episodisk rabdomyolyse. Dette kan henge sammen med at spleisefeilen rammer ulikt i ulike vev, sier Sanaker.

Han har også studert forekomst og fordeling av MTTW- og MTND5-mutasjon i ulike vev og enkeltceller, og mellom mor og barn. Funnene belyser sammenhengen mellom mutasjonsfordeling og sykdom, og forhold som påvirker arveligheten for mitokondrie-DNA-mutasjoner.

- Mitokondriesykdom knyttes typisk til komplekse nevrologiske syndromer, men kan også gi isolert sykdom f.eks. i muskel. Sammenhengen mellom genotype og fenotype for mitokondriesykdom er kompleks. Tett samarbeid mellom klinisk medisin og molekylær forskning er viktig for presis diagnostikk, sier Sanaker.

Disputas - Petter Schandl Sanaker disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 10.2. 2012. Tittel på avhandlingen er Clinical and molecular studies of mitochondrial disease. (...)

(Anm: Mitochondria (nature.com).)

(Anm: ATP (Adenosine 5'-triphosphate) (nature.com).)

- Mitokondriesykdom forårsaket av m.3243A>G-mutasjonen. (- Økt kunnskap om mitokondriesykdommen forårsaket av m.3243A>G-mutasjonen vil kunne forbedre både diagnostisering og behandling av pasienter som kan lide av alvorlig og livstruende sykdom.)

(Anm: Varhaug KN, Hikmat O, Bindoff LA. Mitokondriesykdom forårsaket av m.3243A>G-mutasjonen. Mitokondriesykdom er blant de vanligste metabolske sykdommene og er relevant for mange medisinske spesialiteter. Denne kliniske oversiktsartikkelen omtaler en av de vanligste mutasjonene bak mitokondriesykdom: m.3243A>G. Mutasjonen kan føre til diabetes mellitus, hørselsreduksjon, hjerte- og muskelaffeksjon, encefalopati og epilepsi, mage- og tarmproblemer og synsforstyrrelser, ofte i kombinasjoner. Økt kunnskap om mitokondriesykdommen forårsaket av m.3243A>G-mutasjonen vil kunne forbedre både diagnostisering og behandling av pasienter som kan lide av alvorlig og livstruende sykdom (…) GASTROINTESTINALE Gastrointestinale forstyrrelser rammer over 75 % av pasienter med m.3243A>G-mutasjonen (8), og oppstår hos både lett og alvorlig affiserte pasienter. Gastrointestinale symptomer er forbundet med risiko for underernæring (5). Dårlig vekst, underernæring og avmagring forekommer hyppig ved tidlig debuterende mitokondriesykdom forårsaket av m.3243A>G-mutasjonen. Hovedårsaken til gastrointestinale forstyrrelser er dysmotilitet i tarmen. Symptomene omfatter kvalme og oppkast, forstoppelse, flatulens og oppblåsthet, og i sjeldne tilfeller sykliske brekninger (5). Dysfagi er også et hyppig symptom, men dette utvikler seg ofte sakte, og pasientene lærer å tilpasse seg, noe som gjør symptomet relativt mildt (5). Pseudoobstruksjon sekundært til dårlig tarmperistaltikk forekommer hyppigst hos pasienter med høy sykdomsbyrde og multiorgansykdom (9). Det er viktig å huske på dette, ikke bare på grunn av fare for aspirasjonspneumoni, men også for å unngå unødvendig kirurgisk intervensjon. Laktatstigning er ikke en pålitelig parameter for intestinal iskemi hos pasienter med mitokondriesykdom, og bør dermed ikke utgjøre grunnlag for kirurgisk intervensjon (9). Tidsskr Nor Laegeforen. 2022 ; 142(10).) (PubMed)

- Dysfunksjon i mitokondriell elektron transportkjede kompleks I, pyruvat dehydrogenase aktivitet, og mutasjoner i ND1 og ND4 gen hos personer autismespektrumforstyrrelse fra tamil nadu populasjon, India. (- Autismespektrumforstyrrelse (ASD) er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse preget av nedsatt sosial interaksjon og atferdsavvik. Økende bevis viste at svekkelse i mitokondriefunksjoner kunne hemme energiproduksjonen og kan bidra til utbruddet av ASD.

(Anm: Mahalaxmi I, Subramaniam MD, Gopalakrishnan AV, Vellingiri B. Dysfunction in Mitochondrial Electron Transport Chain Complex I, Pyruvate Dehydrogenase Activity, and Mutations in ND1 and ND4 Gene in Autism Spectrum Disorder Subjects from Tamil Nadu Population, India. Abstract Autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder characterised by impaired social interaction and behavioural abnormalities. Growing evidence proved that impairment in mitochondrial functions could inhibit energy production and may contribute to the onset of ASD. Genetic variants in the genes of mitochondrial DNA (mtDNA) could interrupt the normal energy metabolism and production in the brain which lead to a wide range of structural and functional changes in the brain resulting in ASD. The present study aims to compare the activities of mitochondrial electron transport chain (ETC) complex I, pyruvate dehydrogenase (PDH) and specific mitochondrial DNA gene (MT-ND1 and MT-ND4) variants associated with ASD subjects in the Tamil Nadu population. Mutational analysis revealed that most mutations in ASD subjects showed synonymous type followed by missense in both the ND1 and ND4 genes. Interestingly, we found that the complex I and PDH dysfunctions may have a role in ASD compared to the controls (p ≤ 0.0001). Hence, the results of the present study suggest that mitochondrial dysfunction, specifically the complex I genes, may play a major role in the onset of ASD, concluding that further research on mitochondrial genes are mandatory to unravel the mechanism behind ASD pathogenesis.  Mol Neurobiol. 2021 Oct;58(10):5303-5311.)

(Anm: Reyes-Castellanos G, Carrier A. A novel anticancer pharmacological agent targeting mitochondrial complex I. Trends Pharmacol Sci. 2022 Apr 2:S0165-6147(22)00057-8.)

(Anm: Frambach SJCM, et al. Restoring cellular NAD(P)H levels by PPARα and LXRα stimulation to improve mitochondrial complex I deficiency. (…) Life Sci. 2022 Apr 22:120571.)

- En universell koblingsmekanisme for respiratorisk kompleks I.

(Anm: Kravchuk V, et al. A universal coupling mechanism of respiratory complex I. Abstract Complex I is the first enzyme in the respiratory chain, which is responsible for energy production in mitochondria and bacteria1. Complex I couples the transfer of two electrons from NADH to quinone and the translocation of four protons across the membrane2, but the coupling mechanism remains contentious. (…) This mechanism explains why protons exit exclusively from the NuoL subunit and is supported by our mutagenesis data. We contend that this is a universal coupling mechanism of complex I and related enzymes. Nature. 2022 Sep;609(7928):808-814.)

- Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom.

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Vos M. Mitochondrial Complex I deficiency: guilty in Parkinson's disease. Signal Transduct Target Ther. 2022 ; 7(1) : 136.)

- Mitokondriell dysfunksjon i Alzheimers sykdom - et proteomisk perspektiv.

(Anm: Mitochondrial Dysfunction in Alzheimer's Disease - a Proteomics Perspective. (…) Abstract Mitochondrial dysfunction is involved in Alzheimer's disease (AD) pathogenesis. Mitochondria have their own genetic material; however, most of their proteins (∼99%) are synthesized as precursors on cytosolic ribosomes, and then imported into the mitochondria. Therefore, exploring proteome changes in these organelles can yield valuable information and shed light on the molecular mechanisms underlying mitochondrial dysfunction in AD. Here we review AD associated mitochondrial changes including the effects of amyloid beta and tau protein accumulation on the mitochondrial proteome. We also discuss the relationship of ApoE genetic polymorphism with mitochondrial changes, and present a meta-analysis of various differentially expressed proteins in the mitochondria in AD. Expert Rev Proteomics. 2021 Apr 19.)

(Anm: Proteomikk er studiet av alle proteiner i en celle, et vev eller en organisme. I proteomikken forsøker man å oppnå en fullstendig oversikt over alle proteiner en organisme kan produsere, proteinenes struktur og funksjon, og proteinenes interaksjoner med hverandre og andre molekyler i cellen. Den totale mengden proteiner i en celle, vev eller organisme kalles et proteom. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Krigen mot Alzheimer, mitokondriene slår tilbake! (- Under den patofysiologiske utviklingen av AD (Alzheimers sykdom) går skadede mitokondrier inn i en ond syklus, produserer reaktive oksygenarter (ROS), skader mitokondrie-DNA og proteiner, noe som fører til mer ROS og cellulær død.) (- Vi foreslår også hvordan mitokondrier slår tilbake som et terapeutisk mål og som et potensielt middel som skal transplanteres for å reparere nevroner påvirket av AD.)

(Anm: Zambrano K et al. The war against Alzheimer, the mitochondrion strikes back! Abstract Alzheimer's disease (AD) is a leading neurodegenerative pathology associated with aging worldwide. It is estimated that AD prevalence will increase from 5.8 million people today to 13.8 million by 2050 in the United States alone. AD effects in the brain are well known; however, there is still a lack of knowledge about the cellular mechanisms behind the origin of AD. It is known that AD induces cellular stress affecting the energy metabolism in brain cells. During the pathophysiological advancement of AD, damaged mitochondria enter a vicious cycle, producing reactive oxygen species (ROS), harming mitochondrial DNA and proteins, leading to more ROS and cellular death. Additionally, mitochondria are interconnected with the plaques formed by amyloid-β in AD and have underlying roles in the progression of the disease and severity. For years, the biomedical field struggled to develop new therapeutic options for AD without a significant advancement. However, mitochondria are striking back existing outside cells in a new mechanism of intercellular communication. Extracellular mitochondria are exchanged from healthy to damaged cells to rescue those with a perturbed metabolism in a process that could be applied as a new therapeutic option to repair those brain cells affected by AD. In this review we highlight key aspects of mitochondria's role in CNS' physiology and neurodegenerative disorders, focusing on AD. We also suggest how mitochondria strikes back as a therapeutic target and as a potential agent to be transplanted to repair neurons affected by AD. Mitochondrion. 2022 Mar 22:S1567-7249(22)00023-X.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriefunksjonen i hjernen og andre vev.

(Anm: Chan ST, McCarthy MJ, Vawter MP. Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues. Schizophr Res. 2020; 217: 136-147.)

(Anm: Chakrabarti R, et al. Mitochondrial dysfunction triggers actin polymerization necessary for rapid glycolytic activation. J Cell Biol. 2022 Nov 7;221(11):e202201160.)

- Betennelse og mitokondriell dysfunksjon: en ond sirkel i nevrodegenerative lidelser? (-Eksperimentelle bevis støtter en intrikat forbindelse mellom betennelse og mitokondriell dysfunksjon som hovedbidragsyter i nevrologiske sykdommer.) (- Inflammatoriske mediatorer produsert av aktiverte mikroglia og infiltrerte immunceller utløser intracellulære signaleringskaskader som kan forandre cellulær mitokondriell metabolisme.) (- Høydepunkter • Både mitokondriedysfunksjon og nevroinflammasjon bidrar betydelig til nevrodegenerative sykdommer. • Flere inflammatoriske mediatorer er kjent for å påvirke mitokondrieenergimetabolismen og mitokondriedynamikken. • I sin tur kan mitokondriedysfunksjon fremme betennelse.)

(Anm: Inflammation and mitochondrial dysfunction: a vicious circle in neurodegenerative disorders? Highlights • Both mitochondrial dysfunction and neuroinflammation contribute significantly to neurodegenerative diseases. • Multiple inflammatory mediators are known to affect in mitochondrial energy metabolism and mitochondrial dynamics. • In turn, mitochondrial dysfunction can promote inflammation. Abstract Experimental evidence supports an intricate association between inflammation and mitochondrial dysfunction as main contributors of neurological diseases. Inflammatory mediators produced by activated microglia and infiltrated immune cells trigger intracellular signaling cascades that can alter cellular mitochondrial metabolism. Cytokines, particularly tumor necrosis factor-alpha, impede mitochondrial oxidative phosphorylation and associated ATP production and instigate mitochondrial reactive oxygen species production. This culminates in mitochondrial membrane permeabilization, altered mitochondrial dynamics and might ultimately result in cell death. When severely injured mitochondria are not appropriately removed by mitophagy they can release their contents into the cytosol and extracellular environment and thereby amplify the inflammatory process. Here we provide a comprehensive overview on how inflammatory mediators impair mitochondrial metabolism and discuss how defective mitochondria can elicit and potentiate an inflammatory response. Neurosci Lett. 2019 Sep 25;710:132931.)

(Anm: Oray M, et al. Long-term side effects of glucocorticoids. Expert Opin Drug Saf. 2016;15(4):457-65.)

- Ny studie viser hvordan tumorceller bruker mitokondrier for å fortsette å vokse.

(Anm: New study shows how tumor cells use mitochondria to keep growing. Hormone therapy is often used to treat prostate cancer that has spread to other parts of the body, but many patients develop resistance to hormone therapy, causing their disease to become more aggressive and potentially more deadly. (medicalxpress.com 10.5.2022).)   

- Langsiktig «high-fat diet» øker livvidden og krymper hjernen. (- Ny forskning viser at fet mat kanskje ikke bare øker livvidden, men også skader hjernen.)

(Anm: Candy Gibson, University of South Australia. Long term high-fat diet expands waistline and shrinks brain. New research shows that fatty foods may not only be adding to your waistline but also playing havoc with your brain. An international study led by UniSA neuroscientists Professor Xin-Fu Zhou and Associate Professor Larisa Bobrovskaya has established a clear link between mice fed a high-fat diet for 30 weeks, resulting in diabetes, and a subsequent deterioration in their cognitive abilities, including developing anxiety, depression and worsening Alzheimer's disease. Mice with impaired cognitive function were also more likely to gain excessive weight due to poor metabolism caused by brain changes. (medicalxpress.com 8.7.2022).)

(Anm: Xiong J, Deng I, Kelliny S, Lin L, Bobrovskaya L, Zhou XF. Long term high fat diet induces metabolic disorders and aggravates behavioral disorders and cognitive deficits in MAPT P301L transgenic mice. Metab Brain Dis. 2022 Jun 15.)

- Mitokondriell dysfunksjon assosiert med oksidativt stress og immunundertrykkelse hos Blunt Snout Bream Megalobrama amblycephala som er foret med «High-Fat Diet».

(Anm: Association of mitochondrial dysfunction with oxidative stress and immune suppression in Blunt Snout Bream Megalobrama amblycephala fed a high-fat diet. Abstract High-fat diets may have favorable effects on growth, partly based on protein sparing, but high-fat diets often lead to fatty liver (excessive fat deposition in the liver), which may be deleterious to fish growth and health. The goal of this study was therefore to investigate possible adverse effects and how they develop. Juvenile Blunt Snout Bream Megalobrama amblycephala (initial weight ± SE = 17.70 ± 0.10 g) were fed two diets (5% fat [control] or 15% fat). After 8 weeks, fish that were fed the 15% fat diet showed a high rate of mortality and poor growth. The histological results clearly showed that the high fat intake resulted in fat and glycogen accumulation and structural alterations of the hepatocytes, mitochondria, and nuclei. In the high-fat group, impairments of the mitochondria included mitochondrial swelling and the loss of cristae and matrix. Fish that were given the 15% fat diet exhibited low succinate dehydrogenase and Na(+),K(+)-ATPase activities and increased cytochrome-c release from the mitochondria. Expression of genes for complex I and III subunits of the mitochondrial respiratory chain were down-regulated in fish that received the high-fat diet. Increases in malondialdehyde level and the ratio of oxidized glutathione to reduced glutathione suggested oxidative stress in the livers of fish from the high-fat diet group. Moreover, the lower leukocyte count, lysozyme and alternative complement activities, and globulin level in fish that received the high-fat diet indicated suppressive immune responses. Overall, the intake of excessive fat impaired mitochondrial bioenergetics and physiological functions. The dysfunction of the mitochondria subsequently mediated oxidative stress and hepatocyte apoptosis, which in turn led to the reduced efficacy of the immune system. Received July 15, 2013; accepted January 30, 2014. J Aquat Anim Health. 2014 Jun;26(2):100-12.)

- Mitokondriefunksjon i intestinal epitel homeostase og modulering i diettindusert fedme. (- Reduserte nivåer av ATP og samtidig O2-lekkasjer i tarmlumenene kan forklare endringene i intestinal epiteldynamikk, barriereforstyrrelse og dysbiose som bidrar til tap av epitelial homeostase i diettindusert fedme. Effekten av HFD på IEC mitokondriefunksjon i tynntarmen forblir imidlertid ukjent, og de presise mekanismene som HFD induserer mitokondriell dysfunksjon i tykktarmen, har så langt ikke blitt belyst.)

(Anm: Guerbette T, Boudry G, Lan A. Mitochondrial function in intestinal epithelium homeostasis and modulation in diet-induced obesity. Abstract Background: Systemic low-grade inflammation observed in diet-induced obesity has been associated with dysbiosis and disturbance of intestinal homeostasis. (…) Major conclusions: HFD consumption provokes a metabolic shift toward fatty acid β-oxidation in the small intestine epithelial cells and impairs colonocyte mitochondrial function, possibly through downstream consequences of excessive fatty acid β-oxidation and/or the presence of deleterious metabolites produced by the gut microbiota. Decreased levels of ATP and concomitant O2 leaks into the intestinal lumen could explain the alterations of intestinal epithelium dynamics, barrier disruption and dysbiosis that contribute to the loss of epithelial homeostasis in diet-induced obesity. However, the effect of HFD on IEC mitochondrial function in the small intestine remains unknown and the precise mechanisms by which HFD induces mitochondrial dysfunction in the colon have not been elucidated so far. Mol Metab. 2022 Jul 8:101546.)

- Mitokondriedysfunksjon ved Downs syndrom: Fra patologi til terapi. (Mitokondrielle dysfunksjoner er beskrevet i Downs syndrom (DS) forårsaket av enten delvis eller full trisomi av kromosom 21 (HSA21). Mitokondrier spiller en avgjørende rolle i ulike vitale funksjoner i eukaryote celler, spesielt i energiproduksjon, kalsiumhomeostase og programmert celledød.) (- Det er mulig at forbedring av DS-patofysiologiske tilstander eller livskvalitet kan oppnås ved å målrette mot noe så enkelt som cellulær mitokondribiogenese og funksjon.)

(Anm: Tan KL, Lee HC, Cheah PS, Ling KH. Mitochondrial dysfunction in Down syndrome: From pathology to therapy. Abstract Mitochondrial dysfunctions have been described in Down syndrome (DS) caused by either partial or full trisomy of chromosome 21 (HSA21). Mitochondria play a crucial role in various vital functions in eukaryotic cells, especially in energy production, calcium homeostasis and programmed cell death. The function of mitochondria is primarily regulated by genes encoded in the mitochondrion and nucleus. Many genes on HSA21 are involved in oxidative phosphorylation (OXPHOS) and regulation of mitochondrial functions. This review highlights the HSA21 dosage-sensitive nuclear-encoded mitochondrial genes associated with overexpression-related phenotypes seen in DS. This includes impaired mitochondrial dynamics, structural defects and dysregulated bioenergetic profiles such as OXPHOS deficiency and reduced ATP production. Various therapeutic approaches for modulating energy deficits in DS, effects and molecular mechanism of gene therapy and drugs that exert protective effects through modulation of mitochondrial function and attenuation of oxidative stress in DS cells were discussed. It is prudent that improving DS pathophysiological conditions or quality of life may be feasible by targeting something as simple as cellular mitochondria biogenesis and function. Neuroscience. 2022 Dec 7:S0306-4522(22)00603-0.)

- Forskere avslører nøkkelen til tilbakefall av tykktarmskreft etter kjemoterapi.

(Anm: University of Barcelona. Scientists unravel the key to colon cancer relapse after chemotherapy. (…) Led by Dr. Eduard Batlle, ICREA researcher and head of the Colorectal Cancer Laboratory at IRB Barcelona, this study reveals that some tumor cells remain in a latent state and, after chemotherapy, they are reactivated, thus causing relapse. Their study is published in Nature Cancer. (medicalxpress.com 1.7.2022).)

(Anm: Álvarez-Varela A, et al. Mex3a marks drug-tolerant persister colorectal cancer cells that mediate relapse after chemotherapy. Nat Cancer. 2022 Jun 30.)

- Mitokondriell respiratorisk kjede opprettholder betennelse.

(Anm: Mitochondrial respiratory chain sustains inflammation. "Our study revealed that inhibition of mitochondrial respiratory chain dampened NLRP3 inflammasome activation genetically and pharmacologically," said Navdeep Chandel, Ph.D., the David W. Cugell, MD, Professor of Medicine in the Division of Pulmonary and Critical Care and of Biochemistry and Molecular Genetics, and senior author of the study. (medicalxpress.com 13.5.2022).) 

(Anm: Billingham LK, et al. Mitochondrial electron transport chain is necessary for NLRP3 inflammasome activation. Results Mitochondrial complex II is required for NLRP3 inflammasome activation. Mitochondrial complex II is the best described ETC complex linked to LPS-dependent induction of IL-1β. Thus, we initiated our studies by testing whether ETC inhibition at mitochondrial complex II decreases LPS priming and/or NLRP3 inflammasome activation early in the LPS response. In our studies, BMDMs were primed with LPS for 5.5 h. Subsequently, we measured intracellular cleaved caspase 1 (p20 fragment) protein levels at 10 min and IL-1β protein in the supernatant at 30 min after extracellular ATP addition (activation of NLRP3 inflammasome). The p20 fragment of intracellular caspase-1 is the final inactive product of caspase-1 activation20. Mitochondrial ETC inhibitors in our study were administered 30 min before treatment with LPS, that is, the priming step (Extended Data Fig. 1a). Nat Immunl. 2022 ; 23(5) : 692-704.)     

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Sølv nanopartikler induserer utviklingstoksisitet via oksidativt stress og mitokondriedysfunksjon i sebrafisk (Danio rerio). (- Derfor viste disse funnene at AgNPs eksponering kan forårsake oksidativt stress, indusere mitokondrie dysfunksjon, og til slutt føre til utviklingstoksisitet.)

(Anm: Lu C, et al. Silver nanoparticles induce developmental toxicity via oxidative stress and mitochondrial dysfunction in zebrafish (Danio rerio). Abstract Sliver nanoparticles (AgNPs) are widely used in industry, agriculture, and medicine, potentially resulting in adverse effects on human health and aquatic environments. Here, we investigated the developmental toxicity of zebrafish embryos with acute exposure to AgNPs. Our results demonstrated developmental defects in 4 hpf zebrafish embryos after exposure to different concentrations of AgNPs for 72 h. In addition, RNA-seq profiling of zebrafish embryos after AgNPs treatment. (…) Notably, we also found that AgNPs exposure could result in the accumulation of reactive oxygen species (ROS) and malondialdehyde (MDA), the inhibition of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and mitochondrial complex I-V activities, and the downregulated expression of SOD, CAT, and mitochondrial complex I-IV chain-related genes. Moreover, the expression of mitochondrion-mediated apoptosis signaling pathway-related genes, such as bax, bcl2, caspase-3, and caspase-9, was significantly regulated after AgNPs exposure in zebrafish.  Therefore, these findings demonstrated that AgNPs exposure could cause oxidative stress, induce mitochondrial dysfunction, and ultimately lead to developmental toxicity. Ecotoxicol Environ Saf. 2022 Aug 19;243:113993.) 

- Anvendelighet av in vitro- og in vivo-modeller i studier av utviklingstoksisitet for REACH.

(Anm: Anvendelighet av in vitro- og in vivo-modeller i studier av utviklingstoksisitet for REACH. Abdolrahman Khezri har i sitt doktorgradsarbeid ved bruk av dyremodeller funnet at blandinger av miljøgifter basert på nivåer funnet i mat og humane blodprøver fra Skandinavia, påvirker atferd og kan gi effekter på testiklenes utvikling, sædcelleantall- og kvalitet. (nmbu.no 5.7.2018).)

(Anm: Kjemikalieregelverket Reach. Reach skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø. (miljodirektoratet.no – Sist oppdatert 11.05.2021).)

- Lactobacillus rhamnosus GR-1 forhindrer Escherichia coli-indusert apoptose gjennom PINK1/ Parkin-mediert mitophagy i bovin mastitt.

(Anm: Li Y, Zhu Y, Chu B, Liu N, Chen S, Wang J. Lactobacillus rhamnosus GR-1 Prevents Escherichia coli-Induced Apoptosis Through PINK1/Parkin-Mediated Mitophagy in Bovine Mastitis. Abstract Escherichia coli is one of the most important pathogens that cause clinical mastitis in dairy cattle worldwide and lead to severe economic losses. Antibiotics are often used to treat this inflammatory disease; however, antimicrobial resistance and environmental pollution cannot be ignored. Probiotic is the best alternative; however, its mechanisms of action to prevent mastitis remain unclear. (…)  Pretreatment with Lactobacillus rhamnosus GR-1 (LGR-1), a probiotic, alleviated E. coli-induced NLRP3 inflammasome activation and apoptosis via ROS inhibition. Besides, E. coli infection inhibited mitophagy while LGR-1 pretreatment augmented PINK1/Parkin-mediated mitophagy activation, which further blocked ROS generation. To explore the effect of LGR-1 in vivo, a mouse mastitis model was established. The results showed that LGR-1 pretreatment had preventive and protective effects on E. coli induced mastitis, and could reduce cytokines levels such as IL-1β and TNF-α. In accordance with the results in vitroE. coli can inhibit mitophagy and activate NLRP3 inflammasome and apoptosis, while LGR-1 can weaken the effect of E. coli. (…) To conclude, our study suggests that therapeutic strategies aiming at the upregulation of mitophagy under E. coli-induced mastitis may preserve mitochondrial function and provide theoretical support for the application of probiotics in bovine mastitis. Keywords: Escherichia coli; Lactobacillus rhamnosus; NLRP3 inflammasome; ROS; mastitis; mitophagy. Front Immunol. 2021 Sep 14;12:715098.)

- Kjenn dine mitokondrier: Autoimmunitet mot organeller og deres DNA. (- Immunsystemet bruker sine mitokondrier til å selvstimulere medfødte og adaptive responser på infeksjon.) (- Et vanlig tegn på at alt ikke er bra i immunforsvaret er tilstedeværelsen av antimitokondrielle antistoffer (AMAer) i blodet.) (- Ved for eksempel systemisk lupus erthyematosis (SLE) kan AMAer til flere mitokondrielle seksjoner bli funnet.)

(Anm: Kjenn dine mitokondrier: Autoimmunitet mot organeller og deres DNA. (Know thy mitochondria: Autoimmunity to organelles and their DNA.) (- Immunsystemet bruker sine mitokondrier til å selvstimulere medfødte og adaptive responser på infeksjon.) (- Reaktive oksygenarter (ROS), immunogent mitokondrielt DNA (mtDNA) og til og med hele mitokondrier mobiliseres lokalt i en delikat balanse for å skape varme «flekker» av inflammatorisk virkning.) (- Et vanlig tegn på at alt ikke er bra i immunforsvaret er tilstedeværelsen av antimitokondrielle antistoffer (AMAer) i blodet.) (- Ved systemisk lupus erthyematosis (SLE), for eksempel, kan AMAer til flere mitokondrielle seksjoner bli funnet.) (medicalxpress.com 3.1.2020).)

(Anm: Kim J, et al. VDAC oligomers form mitochondrial pores to release mtDNA fragments and promote lupus-like disease. Science. 2019 ; 366(6472) : 1531-1536.)

- Legemiddelinduserte hårfargeendringer.

(Anm: Ricci F, De Simone C, Del Regno L, Peris K. Drug-induced hair colour changes. Eur J Dermatol. 2016 Dec 1;26(6):531-536.)

- Raskt, smertefritt sentralt synstap. Kan det være LHON? Lebers hereditære optikusnevropati er en alvorlig, sjelden, progressiv, arvelig mitokondriesykdom som forårsaker raskt og smertefritt sentralt synstap. (- Mitokondriell dysfunksjon fører til redusert ATP-produksjon (cellulær energiproduksjon) og økt oksidativt stress.5,6 Dette påvirker spesielt retinale ganglieceller (RGCs) i synsnerven, noe som resulterer i synstap.7)

(Anm: Raskt, smertefritt sentralt synstap. Kan det være LHON? Lebers hereditære optikusnevropati er en alvorlig, sjelden, progressiv, arvelig mitokondriesykdom som forårsaker raskt og smertefritt sentralt synstap. LHON forårsakes av mutasjoner i mitokondrie-DNA. Imidlertid utvikler ikke alle bærere av LHON-mutasjoner symptomer. Interaksjon mellom genetiske og miljømessige faktorer så vel som anatomiske, fysiologiske og hormonelle faktorer modulerer risikoen for synstap. Miljømessige risikofaktorer inkluderer røyking og høyt alkoholforbruk.1,2,3,4 Mitokondriell dysfunksjon fører til redusert ATP-produksjon (cellulær energiproduksjon) og økt oksidativt stress.5,6 Dette påvirker spesielt retinale ganglieceller (RGCs) i synsnerven, noe som resulterer i synstap.7 Mitokondriell dysfunksjon svekker opprinnelig RGCs, men de kan forbli levedyktige, noe som resulterer i potensielt reversibelt synstap.6 (nhi.no 28.2.2021).)

- Endring av tarmmikrobiomet hos pasienter med schizofreni (SCZ) indikerer sammenhenger mellom bakteriell tyrosinbiosyntese og kognitiv dysfunksjon. (- Konklusjoner.) (- Samlet sett viser denne studien at tarmmikrobiomet til SCZ-pasienter skiller seg sterkt fra det for sunne eller MS (metabolsk syndrom)-kontrollere. Kognitiv funksjon hos SCZ-pasienter er forbundet med potensialet for tarmbakteriell biosyntese av tyrosin, en forløper for dopamin, noe som tyder på at tarmmikrobiota kan være et intervensjonsmål for lindring av kognitiv dysfunksjon i SCZ.)

(Anm: Thirion F et al. Alteration of gut microbiome in patients with schizophrenia indicates links between bacterial tyrosine biosynthesis and cognitive dysfunction. Abstract Background Schizophrenia (SCZ) is a heterogeneous neuropsychiatric disorder, for which current treatment has insufficient efficacy and severe adverse effects. The modifiable gut microbiome might be a potential target for intervention to improve neurobiological functions through the gut-microbiome-brain axis. Methods In this case-control study, gut microbiota of 132 patients with SCZ and increased waist circumference was compared to gut microbiota of two age- and sex-matched control groups, comprising 132 healthy individuals (HC) and 132 individuals with metabolic syndrome (MS). Shotgun sequencing was used to characterize fecal samples at taxonomic and functional level. Cognition of the SCZ patients was evaluated using the Brief Assessment of Cognition instrument. Results SCZ gut microbiota differed significantly from those of HC and MS in terms of richness and global composition. SCZ gut microbiota was notably enriched in Flavonifractor plautiiCollinsella aerofaciensBilophila wadsworthia and Sellimonas intestinalis, while depleted in Faecalibacterium prausnitziiRuminococcus lactarisRuminococcus bicirculans and Veillonella rogosae. Functional potential of the gut microbiota accounted for 11% of the cognition variability. In particular, the bacterial functional module for synthesizing tyrosine, a precursor for dopamine, was in SCZ cases positively associated to cognitive score (rho = 0.34, q ≤ 0.1).  Conclusions Overall, this study shows that the gut microbiome of SCZ patients differs greatly from that of healthy or MS controls. Cognitive function of SCZ patients is associated with the potential for gut bacterial biosynthesis of tyrosine, a precursor for dopamine, suggesting gut microbiota might be an intervention target for alleviation of cognitive dysfunction in SCZ. Biological Psychiatry Global Open Science (2022).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Blodmikrobiomet er forbundet med endringer i portal hypertensjon etter vellykket direktevirkende antiviral behandling hos pasienter med HCV-relatert skrumplever.

(Anm: Virseda-Berdices A, Brochado-Kith O, Díez C, Hontañon V, Berenguer J, González-García J, Rojo D, Fernández-Rodríguez A, Ibañez-Samaniego L, Llop-Herrera E, Olveira A, Perez-Latorre L, Barbas C, Rava M, Resino S, Jiménez-Sousa MA. Blood microbiome is associated with changes in portal hypertension after successful direct-acting antiviral therapy in patients with HCV-related cirrhosis. J Antimicrob Chemother. 2022 Feb 23;77(3):719-726.)

(Anm: Hepatitt C - veileder for helsepersonell. Hepatitt C er en virussykdom som hos 50-80% av de smittede ubehandlet kan få et kronisk forløp der en del utvikler en kronisk aktiv hepatitt med risiko for utvikling av levercirrhose og leverkreft. (fhi.no 8.4.2022).)

(Anm: Parente A, et al. Mitochondria and Cancer Recurrence after Liver Transplantation-What Is the Benefit of Machine Perfusion? Int J Mol Sci. 2022 ; 23(17) : 9747.)

(Anm: Souza FG, Cavalcante GC. Mitochondria in Mycobacterium Infection: From the Immune System to Mitochondrial Haplogroups. Int J Mol Sci. 2022 ; 23(17) : 9511 .)

- Prefrontal mikroglia virker på kognitiv utvikling i ungdomsårene. Prefrontal cortex (PFC) er en hjerneregion som regulerer kognitive funksjoner, og et tydelig trekk ved regionen er langvarig ungdomsmodning, for å tilegne seg modne kognitive evner i voksen alder. I en ny rapport, som nå er publisert i Science Advances, har Sina M. Schalbetter og et forskerteam innen farmakologi, nevrologi og immunologi, i Sveits, Tyskland, USA og Storbritannia vist hvordan mikroglia – de bosatte immuncellene i hjernen bidro til denne modningsprosessen.

(Anm: Prefrontal microglia act on cognitive development during adolescence. The prefrontal cortex (PFC) is a brain region that regulates cognitive functions, and a distinct feature of the region is protracted adolescent maturation, to acquire mature cognitive abilities in adulthood. In a new report now published in Science Advances, Sina M. Schalbetter and a research team in pharmacology, neurology, and immunology, in Switzerland, Germany, U.S. and U.K. showed how microglia—the resident immune cells of the brain contributed to this process of maturation. The results indicated how transient and cell-specific deficiency of prefrontal microglia in adolescence sufficiently induced adult emergence of PFC-impairments in cognitive functions, dendritic complexity and synaptic structures. While defects in prefrontal microglia in adolescence could alter the excitatory-inhibitory balance in adult prefrontal circuits, the team did not observe cognitive sequelae when prefrontal microglia were depleted in adulthood. The findings therefore identified adolescence as a sensitive period of time for prefrontal microglia to impact cognitive development. (medicalxpress.com 17.3.2022).)

(Anm: Sina M. Schalbetter et al. Adolescence is a sensitive period for prefrontal microglia to act on cognitive development. Science Advances (2022).)

- Dysfunksjonelle mikroglia-celler bidrar til tap av synapser ved Alzheimers sykdom.

(Anm: Dysfunctional microglia cells contribute to loss of synapses in Alzheimer's disease. Similar to other neurodegenerative disorders, Alzheimer's is a disease in which the cognitive abilities of afflicted persons continuously worsen. The reason is the increasing loss of synapses, the contact points of the neurons, in the brain. In the case of Alzheimer's, certain protein fragments, the β-amyloid peptides, are suspected of causing the death of neurons. These protein fragments clump together and form the disease's characteristic plaques. (…) "Dysfunction of the microglia cells may be an important reason why many Alzheimer's medications reduce the amyloid plaques in clinical testing, but the cognitive functions in patients do not lead to improvement," Rajendran says. (news-medical.net 30.6.2017).)

- Kartlegging av mekanismen som ligger til grunn for kognitiv dysfunksjon ved å undersøke effekten av CMF (kjemoterapi)- og MET (Metformin)-behandling på hippocampale nevroner. (- Konklusjoner: Reduksjonen i aktiviteten til mitokondriekompleks I og en liten økning i lipidperoksidasjonsnivåer kan forklare kognitiv svikt etter CMF- og MET (Metformin)-behandlinger.)

(Anm: Alhowail AH et al. Elucidating the mechanism underlying cognitive dysfunction by investigating the effects of CMF and MET treatment on hippocampal neurons. Abstract Objective: Chemotherapy causes long-term cognitive impairment in cancer survivors. A combination of cyclophosphamide (CYP), methotrexate (MTX), and 5-fluorouracil (5-FU) (i.e., CMF) is widely used for cancer treatment. Metformin (MET), an oral antidiabetic drug, confers protection against the adverse effects of chemotherapeutic agents, such as CYP. To elucidate the potential mechanism underlying cognitive dysfunction, we investigated the impact of CMF and MET treatment on the activities of mitochondrial respiratory chain complexes I and IV, as well as lipid peroxidation, in hippocampal neurons. Materials and methods: Hippocampal neurons (H19-7) cells were treated for 24 h with MET (0.5 mM) alone; CYP (1 µM), MTX (0.5 µM), and 5-FU (1 µM); and MET (0.5 mM) + CYP (1 µM), MTX (0.5 mM), and 5-FU (1 µM). A 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5 diphenyl tetrazolium bromide assay was performed to evaluate cell survival. Neurons were collected and homogenized in a neuronal lysis buffer to assess mitochondrial complexes (I and IV) activity and lipid peroxidation. Results: Compared to the control, MET-treated cells showed no significant difference in survival rate; however, CMF- and CMF + MET-treated cells showed a significant reduction in survival rate. In addition, relative to the control, CMF- and CMF + MET-treated cells showed a reduction in mitochondrial complex I activity, whereas no significant changes were observed in mitochondrial complex IV activity. MET-treated cells showed no significant differences in lipid peroxidation, but CMF- and CMF + MET-treated cells showed a slight increase in lipid peroxidation. Conclusions: The reduction in the activity of mitochondrial complex I and a slight increase in lipid peroxidation levels may explain the cognitive impairment following CMF and MET treatments. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2022 Feb;26(3):743-749.)

- Studie: Denne matvaren kan forebygge demens. En helt vanlig matvare kan ha god effekt på forebygging av demens, viser ny studie. Etter tolv ukers inntak presterte middelaldrende personer med mild hukommelsessvikt bedre på tester.

(Anm: Studie: Denne matvaren kan forebygge demens. En helt vanlig matvare kan ha god effekt på forebygging av demens, viser ny studie. Etter tolv ukers inntak presterte middelaldrende personer med mild hukommelsessvikt bedre på tester. Livsstilen vår påvirker hvor utsatt vi er for å få demens. Hele 40 prosent kan forebygges ved hjelp av grep vi selv kan ta, viser internasjonal forskning, dokumentert i The Lancet Commission of Dementia fra 2020. Her i landet lever mer enn 101.000 personer med sykdommen, ifølge fjerde runde av Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4). Basert på tall fra SSB regner man med at det vil være 237.000 personer med demens i Norge i 2050 og 380.000 i 2100. En observasjonsstudie fra i fjor viste at personer som spiser et betennelsesdempende kosthold, kan se ut til å ha en betydelig lavere risiko for å utvikle demens senere i livet. Forskningen ble publisert i Neurology. Kort oppsummert ser det ut til at et kosthold som inneholder rikelig med frukt, grønnsaker, belgfrukter og te eller kaffe kan ha en god effekt når det gjelder forebygging. (…) Funnene ble nylig presentert i tidsskriftet Nutrients. Dr. Robert Krikorian er professor ved Institutt for psykiatri og nevrovitenskap og direktør for programmet for kognitiv aldring ved University of Cincinnati. (…) Krikorian peker på at spesielt blåbær har et spesielt høyt nivå av mikronæringsstoffer og antioksidanter som heter antocyaniner. Disse bidrar til å gi blåbærene den sterke fargen, og hjelper også med å forsvare plantene mot stråleeksponering, smittestoffer og andre trusler. De samme egenskapene ved blåbær kan ifølge ham også være hjelpsomme for oss mennesker, som å redusere betennelse, forbedre den metabolske funksjonen og øke energiproduksjonen i cellene. Tidligere studier fra Krikorian har involvert eldre mennesker, men i denne nye studien ønsket de å se på middelaldrende for å fokusere på forebygging og reduksjon av risiko for demens. (vg.no 13.6.2022).)

- Den mystiske mangfoldighet: Strukturelt perspektiv på underenheters delaktighet i respiratorisk kompleks I.

(Anm: Padavannil A et al. The Mysterious Multitude: Structural Perspective on the Accessory Subunits of Respiratory Complex I. (…) Dysfunction in complex I (CI) accounts for one third of ETC deficiencies like Leber’s hereditary optic neuropathy, Leigh syndrome and mitochondrial encephalomyopathy (Fiedorczuk and Sazanov, 2018; Ma et al., 2018). The outsized role of CI in mitochondrial disease stems in part from its large number of required subunits and complex assembly pathway (Guerrero-Castillo et al., 2017a). Whereas prokaryotic CI is composed of 14 subunits—7 in the cytoplasm and 7 in the plasma membrane (Brindefalk et al., 2011; Martijn et al., 2018)—mammalian mitochondrial CI is composed of 45 subunits – the 14 “core” subunits conserved from bacteria (Figure 1A) and an additional 31 accessory subunits that have been added during the evolution of eukaryotes (Figure 1B) (Letts and Sazanov, 2015). Front Mol Biosci. 2022 Jan 3;8:798353.)

(Anm: Yoshida J et al. Mitochondrial complex I inhibitors suppress tumor growth through concomitant acidification of the intra- and extracellular environment. iScience. 2021; 24(12): 103497.)

- Korrekt mitokondriefunksjon forhindrer muskeltap under aldring. (- Dårlig klarering av mitokondrier.) (- Som cellenes kraftverk er mitokondrier avgjørende.) (idet mitokondrier aldres og ikke lenger fungerer som de skal, fjerner eller "resirkulerer" kroppen dem regelmessig gjennom en prosess kjent som mitofagi.)

(Anm: Correct mitochondrial function prevents muscle loss during aging. The loss of muscle mass and strength during aging is called sarcopenia. Affecting the elderly population, sarcopenia is a degenerative process that brings about a decrease in wellbeing and increased dependency. A growing number of studies indicate that this form of muscle atrophy is related to chronic inflammation, but when and why does this inflammation occur? (…) Poor clearance of mitochondria As the power plants of cells, mitochondria are essential. Cells must therefore ensure that these organelles are in good condition. As mitochondria age and no longer function properly, the body regularly removes or "recycles" them through a process known as mitophagy. (medicalxpress.com 22.3.2022).)

(Anm: Irazoki A et al. Coordination of mitochondrial and lysosomal homeostasis mitigates inflammation and muscle atrophy during aging. Aging Cell. 2022 Mar 9:e13583.)

(Anm: Vitamin B3, niacinamide and reducing skin cancer risk: What does the research say? (medicalxpress.com 22.3.2022).)

(Anm: Hyatt H, et al. Mitochondrial dysfunction induces muscle atrophy during prolonged inactivity: A review of the causes and effects. Arch Biochem Biophys. 2019 ; 662 : 49-60.)

- Studie viser postbiotisk Urolithin A forbedrer muskelstyrke og treningsytelse hos middelaldrende voksne.

(Anm: Study shows postbiotic Urolithin A improves muscle strength and exercise performance in middle aged adults. Age-associated muscle decline can start as early as 40 years old and there are currently no effective interventions to counteract it other than exercise. A new milestone study published today in Cell Reports Medicine showed that daily intake of Amazentis' proprietary Urolithin A, Mitopure, significantly improved muscle strength by 12% after four months. These findings further validate Mitopure's benefits for muscle and mitochondrial health and show it is safe and well tolerated. Mitopure works by supporting the cells' ability to renew their powerplants, the mitochondria, during the aging process. Muscles have a high demand for energy and there are a very large number of mitochondria in muscle cells. (medicalxpress.com 17.5.2022).) 

- Urolithin A forbedrer mitokondriehelsen, reduserer bruskdegenerasjon og lindrer smerter ved slitasjegikt.

(Anm: D'Amico D, et al. Urolithin A improves mitochondrial health, reduces cartilage degeneration, and alleviates pain in osteoarthritis. (…) These improvements were associated with increased mitophagy and mitochondrial content, in joints of OA mice. These findings indicate that UA promotes joint mitochondrial health, alleviates OA pathology, and supports Urolithin A's potential to improve mobility with beneficial effects on structural damage in joints. Aging Cell. 2022 Jul 1:e13662.)

- Virkningen av den naturlige forbindelsen Urolithin A på helse, sykdom og aldring. (- Høydepunkter.) (- Urolithin A (UA) er en tarmmikrobiom-avledet naturlig forbindelse som bare 40 % av mennesker naturlig kan konvertere fra kostholdsforløpere i meningsfulle nivåer. Positive effekter av direkte UA-inntak ved helse-, aldrings- og aldersrelaterte tilstander er identifisert i flere nyere studier.) (- Eksperimentelle modeller viser konsekvent at UA øker mitofagi og mitokondriefunksjon og demper usedvanlig store inflammatoriske responser. UA økte biomarkører av mitokondriefunksjon i prekliniske modeller ved aldring og hos friske eldre mennesker. UA er en lovende strategi for å målrette helse- og sykdomstilstander ved aldring, spesielt de som er knyttet til mitokondrie og muskeldysfunksjon.)

(Anm: D'Amico D, Andreux PA, Valdés P, Singh A, Rinsch C, Auwerx J. Impact of the Natural Compound Urolithin A on Health, Disease, and Aging. Highlights Urolithin A (UA) is a gut microbiome-derived natural compound that only 40% of people can naturally convert from dietary precursors at meaningful levels. Positive effects of direct UA administration in health, aging, and age-related conditions have been identified in several recent studies. Experimental models consistently show that UA increases mitophagy and mitochondrial function and blunts excessive inflammatory responses. UA increased biomarkers of mitochondrial function in preclinical models of aging and in healthy elderly people. UA is a promising strategy to target health and disease conditions of aging, especially those linked to mitochondrial and muscle dysfunction. Trends Mol Med. 2021 Jul;27(7):687-699.)

- Antiinflammatoriske egenskaper av et granatepleekstrakt og dets metabolitt urolithin-A i en kolitt-rottemodell og effekten av kolonbetennelse på fenolisk metabolisme.

(Anm: Larrosa M, González-Sarrías A, Yáñez-Gascón MJ, Selma MV, Azorín-Ortuño M, Toti S, Tomás-Barberán F, Dolara P, Espín JC. Anti-inflammatory properties of a pomegranate extract and its metabolite urolithin-A in a colitis rat model and the effect of colon inflammation on phenolic metabolism. (…) Both PE and UROA decreased inflammation markers (iNOS, cycloxygenase-2, PTGES and PGE(2) in colonic mucosa) and modulated favorably the gut microbiota. The G(1) to S cell cycle pathway was up-regulated in both groups. UROA group showed various down-regulated pathways, including that of the inflammatory response. PE, but not UROA, decreased oxidative stress in plasma and colon mucosa. Only UROA preserved colonic architecture. The normal formation of urolithins in PE-fed rats was prevented during inflammation. Our results suggest that UROA could be the most active anti-inflammatory compound derived from pomegranate ingestion in healthy subjects, whereas in colon inflammation, the effects could be due to the nonmetabolized ellagitannin-related fraction. J Nutr Biochem. 2010 Aug;21(8):717-25.)    

- Tarmmikrober kan forårsake fedme, og vi er nærmere å forstå hvordan. (- "Vi har nå en molekylær mekanisme som gir et utgangspunkt for å forstå mikrobiomet vårt som en sammenheng mellom kostholdet vårt og kroppssammensetningen vår," forklarte biokjemiker Dean Jones ved Emory University.) (- En av karnitines roller i kroppen vår er å transportere lange fettmolekyler inn i mitokondriene – cellenes kraftverk – der det brytes ned for å brukes til energi.) (- Emory University patolog Andrew Neish forklarte at noen typer bakterier sannsynligvis produserer mer delta-valerobetaine enn andre.) (- Dette vil forklare hvordan faktorer som påvirker mikrobiomesammensetningen vår, fra kosthold til hvem vi lever med og hvilke legemidler vi tar, også endrer hvordan mikrobiomet vårt påvirker vekten vår.)

(Anm: Gut Microbes Can Cause Obesity, And We're Getting Closer to Understanding How.  Medical researchers have discovered a molecule linking the tiny creatures that call our guts home to levels of fat in our bodies. "We now have a molecular mechanism that provides a starting point to understand our microbiome as a link between our diet and our body composition," explained Emory University biochemist Dean Jones. Hints of this link have been growing for some time now as we've been learning just how much this ecosystem of microbes within us – populated by bacteria, yeast, and other microbes and their parasites – can powerfully influence our healthlifespans and shape our bodies. Recent studies have even suggested that leanness or weight gain could be contagious, through the spread of different microbes. The rise of the obesity epidemic in modern times has coincided with massive changes in our gut microbiomes. But obesity, with its associated health problems, including heart disease and diabetes, is a complicated condition involving the interplay between our genes, environment, and diet as well as our microbiome composition. Studies have revealed 10 percent of circulating metabolic molecules in mice can be traced back to their microbiome, so molecular biologist Ken Liu and colleagues decided to examine these chemicals more closely. They detected the molecule delta-valerobetaine in mice exposed to microbes, but not in microbiome-free mice raised and kept in pristine conditions as a control group. Using cell cultures, the team demonstrated that delta-valerobetaine decreased the levels of carnitine. One of carnitine's roles in our bodies is to transport long fat molecules into the mitochondria – our cells' powerplant – where it is broken down to be used for energy. So when mice with delta-valerobetaine were fed fattier Western diets, they were unable to make efficient use of it without enough carnitine. The mice gained weight and accumulated more fat in their livers; the mice on the normal, control diet maintained their weight levels. While the researchers couldn't directly show this mechanism in humans, correlations between levels of delta-valerobetaine, carnitine, and body fat levels all matched up. In 214 humans, they found the average blood levels of delta-valerobetaine was 40 percent higher for people with a BMI greater than 30 compared to those with lower BMIs. Emory University pathologist Andrew Neish explained that some types of bacteria likely produce more delta-valerobetaine than others. This would explain how factors influencing our microbiome composition, from diet to who we live with and what medications we take, also change how our microbiome affects our weight. In an accompanying review of the study, Vanderbilt University nutrigenomicist Jane Ferguson points out that delta-valerobetaine is also present in common foods, including meat and milk, and has been found to play a role in reducing cancer cell viability. "Thus, delta-valerobetaine may have both positive and negative effects on host health," she wrote. Liu suspects that mammalian bodies' sensitivity to delta-valerobetaine may have evolved as a way to promote fat storage for when food was scarce. "This type of information could potentially help someone develop a personalized strategy for weight loss," Liu said. "But there are a lot of things we need to understand better about how delta-valerobetaine functions in context." Their research was published in Nature Metabolism.  (sciencealert.com 6.2.2022).)

- Interaksjon mellom legemidler og tarmmikrobiomet.

(Anm: Weersma RK, Zhernakova A, Fu J. Interaction between drugs and the gut microbiome. Abstract The human gut microbiome is a complex ecosystem that can mediate the interaction of the human host with their environment. The interaction between gut microbes and commonly used non-antibiotic drugs is complex and bidirectional: gut microbiome composition can be influenced by drugs, but, vice versa, the gut microbiome can also influence an individual's response to a drug by enzymatically transforming the drug's structure and altering its bioavailability, bioactivity or toxicity (pharmacomicrobiomics). The gut microbiome can also indirectly impact an individual's response to immunotherapy in cancer treatment. In this review we discuss the bidirectional interactions between microbes and drugs, describe the changes in gut microbiota induced by commonly used non-antibiotic drugs, and their potential clinical consequences and summarise how the microbiome impacts drug effectiveness and its role in immunotherapy. Understanding how the microbiome metabolises drugs and reduces treatment efficacy will unlock the possibility of modulating the gut microbiome to improve treatment. Gut. 2020 Aug;69(8):1510-1519.)

(Anm: Ferguson JF. A microbial metabolite linked to fat accumulation. Nat Metab. 2021 Dec;3(12):1594-1595.)

(Anm: Scientists identify obesity-promoting metabolite from intestinal bacteria. The bacteria inside our guts are fine-tuning our metabolism, depending on our diet, and new research suggests how they accomplish it. Emory researchers have identified an obesity-promoting chemical produced by intestinal bacteria. The chemical, called delta-valerobetaine, suppresses the liver’s capacity to oxidize fatty acids. The findings were recently published in Nature Metabolism. (news.emory.edu Jan. 7, 2022).)

(Anm: Liu KH et al. Microbial metabolite delta-valerobetaine is a diet-dependent obesogen. Nat Metab. 2021 Dec;3(12):1694-1705.)

(Anm: Wikoff WR, Anfora AT, Liu J, Schultz PG, Lesley SA, Peters EC, Siuzdak G. Metabolomics analysis reveals large effects of gut microflora on mammalian blood metabolites. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Mar 10;106(10):3698-703.)

- Mitokondriell kompleks I bygger bro mellom en forbindelse av karbonfleksibilitet og gastrointestinal commensalism (samliv mellom organismer til fordel for den ene, uten skade for den andre) hos den menneskelige patogene sopp Candida albicans.

(Anm: Mitokondriell kompleks I bygger bro mellom en forbindelse av karbonfleksibilitet og gastrointestinal commensalism (samliv mellom organismer til fordel for den ene, uten skade for den andre) hos den menneskelige patogene sopp Candida albicans. (Mitochondrial complex I bridges a connection between regulation of carbon flexibility and gastrointestinal commensalism in the human fungal pathogen Candida albicans.) PLoS Pathog. 2017 Jun 1;13(6):e1006414. eCollection 2017 Jun.)

- Fluoksetin (Prozac) interagerer (samhandler) med lipid bilayer i den indre membranen i isolerte rottehjerne mitokondrier, hemmer elektrontransport og F1F0-ATPase aktivitet.

(Anm: Fluoxetine (Prozac) interacts with the lipid bilayer of the inner membrane in isolated rat brain mitochondria, inhibiting electron transport and F1F0-ATPase activity (Fluoxetine interagerer med de lipide bilayer i det indre membram i isolerte mitokondrier i rottehjerner, hemmer elektrontransport og F1F0-ATPase aktivitet) Mol Cell Biochem 1999;199:103-9.)

(Anm: Mitokondriesykdommer. (nevrologi.legehandboka.no Sist oppdatert: 28.10.2020 | Sist revidert: 26.08.2019).)

- Hvordan langvarig bruk av benzodiazepin fører til kognitive svekkelser.

(Anm: How long-term benzodiazepine use leads to cognitive impairments. Benzodiazepines are effective and widely used drugs for treating states of anxiety and sleep disorders. While short-term treatments are considered safe, their long-term intake can lead to physical dependence and, particularly in the case of older people, to cognitive impairments. The mechanisms by which benzodiazepines trigger these changes had previously been unknown. Researchers led by Jochen Herms and Mario Dorostkar from LMU's Center for Neuropathology and Prion Research and the German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE) have now been able to demonstrate in an animal model that the active ingredient leads to the loss of neural connections in the brain. (medicalxpress.com 3.3.2022).)

- Hjerneskade hos voksne. (- Kognitiv funksjon betyr evnen til å oppfatte, tenke, forstå, huske, løse problemer, ta avgjørelser og kommunisere.)

(Anm: Hjerneskade hos voksne. Ervervet hjerneskade hos voksne er en skade som oppstår i en normalt utviklet hjerne i voksen alder. Det er stor variasjon i følgene av en slik skade, alt etter skadens årsak, omfang og hvilke deler av hjernen som rammes. (…) Symptombilde Ervervet hjerneskade kan være lett, moderat eller alvorlig. Følgene av skaden for deg som rammes er avhengig av årsaken til skaden, omfanget av den og i hvilken del av hjernen skaden oppstår. Hjerneskaden kan påvirke både fysisk, kognitiv, psykisk og adferdsmessig funksjon. Kognitiv funksjon betyr evnen til å oppfatte, tenke, forstå, huske, løse problemer, ta avgjørelser og kommunisere. (helsenorge.no 4.3.2022).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Langvarig behandling med diazepam forsterker mikroglial spine (ryggsøyle) og svekker kognitiv prestasjonsevne via mitokondrie 18 kDa translokatorprotein (TSPO). (- Diazepam induserer disse svekkelser via mitokondrie 18 kDa translokatorprotein (TSPO), i stedet for klassisk γ-aminosmørsyre type A-reseptorer, som endrer mikroglial morfologi og fagocytose av synaptisk materiale.)

(Anm: Shi Y et al. Long-term diazepam treatment enhances microglial spine engulfment and impairs cognitive performance via the mitochondrial 18 kDa translocator protein (TSPO). Abstract Benzodiazepines are widely administered drugs to treat anxiety and insomnia. In addition to tolerance development and abuse liability, their chronic use may cause cognitive impairment and increase the risk for dementia. However, the mechanism by which benzodiazepines might contribute to persistent cognitive decline remains unknown. Here we report that diazepam, a widely prescribed benzodiazepine, impairs the structural plasticity of dendritic spines, causing cognitive impairment in mice. Diazepam induces these deficits via the mitochondrial 18 kDa translocator protein (TSPO), rather than classical γ-aminobutyric acid type A receptors, which alters microglial morphology, and phagocytosis of synaptic material. Collectively, our findings demonstrate a mechanism by which TSPO ligands alter synaptic plasticity and, as a consequence, cause cognitive impairment. Nat Neurosci. 2022 Feb 28.)

- Sepsis forstyrrer mitokondriefunksjon og membraners morfologi.

(Anm: Oliveira TS, Santos AT, Andrade CBV, Silva JD, Blanco N, Rocha NN, Woyames J, Silva PL, Rocco PRM, da-Silva WS, Ortiga-Carvalho TM, Bloise FF. Sepsis Disrupts Mitochondrial Function and Diaphragm Morphology. (…) Conclusion: The current model of sepsis induced diaphragm morphological changes, increased mitochondrial damage, and induced functional impairment. Thus, diaphragm damage during sepsis seems to be associated with mitochondrial dysfunction. Keywords: CLP; diaphragm; mitochondria; muscle; oxidative phosphorylation; sepsis. Front Physiol. 2021 Sep 7;12:704044.)

(Anm: morfologi (…)  BETYDNING OG BRUK1 gren innenfor forskjellige vitenskaper som undersøker og beskriver form og oppbygning av bestemte organismer eller fenomener; læren om ytre form (naob).)

(Anm: Stanzani G, Duchen MR, Singer M. The role of mitochondria in sepsis-induced cardiomyopathy. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2019  ; 1865(4):759-773.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

- Mitochondrial Dysfunction: An Emerging Link in the Pathophysiology of Cardiorenal Syndrome.

(Anm: Shi S, et al. Mitochondrial Dysfunction: An Emerging Link in the Pathophysiology of Cardiorenal Syndrome. Front Cardiovasc Med. 2022 ; 9 : 837270.)

(Anm: Walker AMN, et al. Prevalence and Predictors of Sepsis Death in Patients With Chronic Heart Failure and Reduced Left Ventricular Ejection Fraction. J Am Heart Assoc. 2018 Oct 16;7(20):e009684.)

 (Anm: Kalan L, et al. Redefining the Chronic-Wound Microbiome: Fungal Communities Are Prevalent, Dynamic, and Associated with Delayed Healing. mBio. 2016 Sep 6;7(5):e01058-16 .)

- Kardiorenale sammenhenger ved hjertesvikt.

(Anm: Kardiorenale sammenhenger ved hjertesvikt Bård Waldum, Nyremedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål og Institutt for klinisk medisin. Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Sammenheng mellom hjertesykdom og nyresykdom ble beskrevet allerede for over 140 år siden ved obduksjonsstudier. De siste tiårene er det gjort systematisk forskning som viser at nyresvikt er en av de sterkeste prognostiske faktorene ved hjeretesvikt. Samtidig er kardiovaskulær sykdom hovedårsaken til død og sykelighet blant pasienter med nyresvikt. De kardiorenale assosiasjonene er således mangfoldige. (legeforeningen.no – hjerteforum N° 1 / 2012/ vol 25).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

- Sepsis, pyruvat og mangler i mitokondriell forsyningskjede for energi. (- Dikloroacetatbehandling øker mitokondriell respirasjon og ATP-syntese, reduserer oksidativt stress, overvinner metabolsk lammelse, regenererer vev, organ og medfødte og adaptive immunceller, og dobler overlevelsesraten i en murine-modell av sepsis.)

(Anm: McCall CE, et al. Sepsis, pyruvate, and mitochondria energy supply chain shortage. Abstract Balancing high energy-consuming danger resistance and low energy supply of disease tolerance is a universal survival principle that often fails during sepsis. Our research supports the concept that sepsis phosphorylates and deactivates mitochondrial pyruvate dehydrogenase complex control over the tricarboxylic cycle and the electron transport chain. StimulatIng mitochondrial energetics in septic mice and human sepsis cell models can be achieved by inhibiting pyruvate dehydrogenase kinases with the pyruvate structural analog dichloroacetate. Stimulating the pyruvate dehydrogenase complex by dichloroacetate reverses a disruption in the tricarboxylic cycle that induces itaconate, a key mediator of the disease tolerance pathway. Dichloroacetate treatment increases mitochondrial respiration and ATP synthesis, decreases oxidant stress, overcomes metabolic paralysis, regenerates tissue, organ, and innate and adaptive immune cells, and doubles the survival rate in a murine model of sepsis. J Leukoc Biol. 2022 Jul 22. doi: 10.1002/JLB.3MR0322-692RR .)

(Anm: Behandling av acidose med dikloroacetat. Dato for henvendelse: 11.07.2000. RELIS database 2000; spm.nr. 1488, RELIS Sør. (relis.no 11.7.2000).)

(Anm: Chen B, et al. Mitochondrial Respiration Inhibition Suppresses Papillary Thyroid Carcinoma Via PI3K/Akt/FoxO1/Cyclin D1 Pathway. Front Oncol. 2022 Jul 5;12:900444.)

- Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt.

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- AI som fremskynder påvisning av sepsis kan forhindre hundrevis av dødsfall.

(Anm: Johns Hopkins University. AI speeds sepsis detection to prevent hundreds of deaths. Patients are 20% less likely to die of sepsis because a new AI system developed at Johns Hopkins University catches symptoms hours earlier than traditional methods, an extensive hospital study demonstrates. (medicalxpress.com 21.7.2022).)

- Skåringsverktøy for tidlig oppdagelse av sepsis på sengepost.

(Anm: Skåringsverktøy for tidlig oppdagelse av sepsis på sengepost. BAKGRUNN Sepsis er en av de vanligste årsakene til død i norske sykehus. Tilstanden er ofte oversett og behandlingen forsinket. Skåringsverktøy for å oppdage pasienter med sepsis er hyppigst undersøkt i akuttmottak, sjeldnere på sengepost. Målet med studien var å undersøke evnen ulike kliniske skåringsverktøy har til å identifisere sepsis blant pasienter på sengepost. Tidsskr Nor Legeforen 2023 (31.1.2023).)

- Mitokondriedynamikk: Et potensielt terapeutisk mål for iskemisk hjerneslag.

(Anm: Zhou X, Chen H, Wang L, Lenahan C, Lian L, Ou Y, He Y. Mitochondrial Dynamics: A Potential Therapeutic Target for Ischemic Stroke. Front Aging Neurosci. 2021 Sep 7;13:721428.)

(Anm: Nadanaciva S, Bernal A, Aggeler R, Capaldi R, Will Y. Target identification of drug induced mitochondrial toxicity using immunocapture based OXPHOS activity assays. Toxicol In Vitro. 2007 Aug;21(5):902-11.)

- Cellenes eget rensesystem er nøkkelen bak ny Alzheimer-behandling. (- En opphopning av ødelagte mitokondrier kludrer til de vanlige prosessene cellen skal utføre.) (- Dette fører til at cellen til slutt vil dø.) (– Cellen trenger energien som blir laget av mitokondriene for å bli kvitt dette avfallet.)

(Anm: Cellenes eget rensesystem er nøkkelen bak ny Alzheimer-behandling. (…) Behandlingen kan også styrke andre organer i kroppen. (…) En celle er en fininnstilt mekanisme. For at cellen skal kunne utføre oppgavene sine, trenger den energi. Denne energien får den fra små energifabrikker som vi kaller mitokondrier. Hos unge, friske celler blir ødelagte biter av mitokondriene fjernet gjennom en prosess vi kaller mitofagi. Det skjer hos alle celler, gamle som nye. Forskergruppen har funnet ut at vi får flere og flere ødelagte mitokondrier når vi blir eldre. (…) En opphopning av ødelagte mitokondrier kludrer til de vanlige prosessene cellen skal utføre. Dette fører til at cellen til slutt vil dø. – Cellen trenger energien som blir laget av mitokondriene for å bli kvitt dette avfallet. Akkurat som en maskin som ikke lenger fungerer, hvis den ikke blir vedlikeholdt, sier forsker Evandro F. Fang. (forskning.no 6.1.2022).)

- Oppsiktsvekkende forskning: Kan være nær en kur mot Alzheimers. (- Ved hjelp av kunstig intelligens har han og kolleger klart å finne frem til to stoffer, Rhapontigenin og Kaempferol, som kan forebygge og reparere celleskader som gir hukommelsestap.)

(Anm: Oppsiktsvekkende forskning: Kan være nær en kur mot Alzheimers. Norske forskere mener de kan være i nærheten av å finne en kur som kan redusere eller stoppe utviklingen av demens-sykdommen. Et internasjonalt forskningsarbeid, ledet fra Universitetet i Oslo, har gjort oppsiktsvekkende funn. – Vi er veldig optimistiske, sier forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Evandro F. Fang, om det nye forskningsfunnet deres. Håpet er at de nå har nådd forstadiet til en kur mot Alzheimers sykdom. Ved hjelp av kunstig intelligens har han og kolleger klart å finne frem til to stoffer, Rhapontigenin og Kaempferol, som kan forebygge og reparere celleskader som gir hukommelsestap. Disse skal nå brukes til å lage en Alzheimer-medisin. (…) De har nå søkt om patent på Rhapontigenin som behandling mot Alzheimers sykdom. (vg.no 6.1.2022).)

- Stress kan foråsake grått hår - og det er reversibelt, ifølge forskere. (- Skyld på forbindelsen mellom stress (psyke) og mitokondriene.) (- Vi hører ofte at mitokondriene er cellens kraftstasjoner, men det er ikke den eneste rollen de spiller, sier Picard. "Mitokondrier er faktisk som små antenner inne i cellen som reagerer på en rekke forskjellige signaler, inkludert psykologisk stress.")

(Anm: Stress can turn hair gray -- and it's reversible, researchers find. Source: Columbia University Irving Medical Center. Summary: A new study offers quantitative evidence linking psychological stress to graying hair in people. (…) Blame the mind-mitochondria connection To better understand how stress causes gray hair, the researchers also measured levels of thousands of proteins in the hairs and how protein levels changed over the length of each hair. Changes in 300 proteins occurred when hair color changed, and the researchers developed a mathematical model that suggests stress-induced changes in mitochondria may explain how stress turns hair gray. "We often hear that the mitochondria are the powerhouses of the cell, but that's not the only role they play," Picard says. "Mitochondria are actually like little antennas inside the cell that respond to a number of different signals, including psychological stress." The mitochondria connection between stress and hair color differs from that discovered in a recent study of mice, which found that stress-induced graying was caused by an irreversible loss of stem cells in the hair follicle. "Our data show that graying is reversible in people, which implicates a different mechanism," says co-author Ralf Paus, PhD, professor of dermatology at the University of Miami Miller School of Medicine. "Mice have very different hair follicle biology, and this may be an instance where findings in mice don't translate well to people." Hair re-pigmentation only possible for some Reducing stress in your life is a good goal, but it won't necessarily turn your hair to a normal color. (sciencedaily.com 22.6.2021).)

(Anm: Rosenberg AM, Rausser S, Ren J, Mosharov EV, Sturm G, Ogden RT, Patel P, Kumar Soni R, Lacefield C, Tobin DJ, Paus R, Picard M. Quantitative mapping of human hair greying and reversal in relation to life stress. Elife. 2021 Jun 22;10:e67437.)

- Mindre end mikroplast: Nanoplast gør zebrafisk mindre frugtbare. (- Der er risiko for, at nanoplast også kan skade mennesker, forklarer en dansk forsker bag et nyt studie.) (- »Nanoplast er så småt, at det optages i cellerne. Det har altså en helt anden effekt på organismen, end mikroplast har.)

(Anm: Mindre end mikroplast: Nanoplast gør zebrafisk mindre frugtbare. Der er risiko for, at nanoplast også kan skade mennesker, forklarer en dansk forsker bag et nyt studie. Bittesmå plastikpartikler kan tilsyneladende skade zebrafisk. Men vi ved alt for lidt om, hvad plastikken gør ved både mennesker og natur, fortæller forskere. Inflammation, forstyrrelse af stofskiftet, ændring af tarmens mikrobiom og forværret reproduktion. Det kan være nogle af konsekvenserne af de nanoplastpartikler, som zebrafisk bliver udsat for i løbet af en hel generation. Det viser et nyt dansk studie, der er udkommet i tidsskriftet Journal of Hazardous Materials.  Vi taler meget om mikroplast, og vi ved godt, det ikke er særlig godt for vores omgivelser – og vores helbred. Men hvad med nanoplast? Hvordan påvirker det os egentlig? Ja, det ved vi ikke så meget om. (…) »Nanoplast er så småt, at det optages i cellerne. Det har altså en helt anden effekt på organismen, end mikroplast har. Der er virkelig et behov for undersøgelser om nanoplast,« siger Louise von Gersdorff Jørgensen. LÆS OGSÅ: Havet er fuld af mikroplastik (…) Brug for mere viden Ifølge Louise von Gersdorff Jørgensen har vi brug for mere viden om, hvad vores plastikforurening gør ved vores miljø og vores helbred. Især skal vi finde ud af, hvad konsekvenserne er for vandlevende organismer som fisk – men også generelt, hvilke skader plasten forårsager i hvirveldyr. (videnskab.dk 30.12.2021).)

(Anm: Nanoteknologi (nanopartikler). (mintankesmie.no).)

- Plast-nanopartikler forårsaker mild betennelse, forstyrrer metabolske forløp, endrer tarmmikrobiota og påvirker reproduksjon i sebrafisk: En full generasjon «multi-omics» studie.

(Anm: Marana MH et al. Plastic nanoparticles cause mild inflammation, disrupt metabolic pathways, change the gut microbiota and affect reproduction in zebrafish: A full generation multi-omics study. J Hazard Mater. 2022 Feb 15;424(Pt D):127705.)

- Vitamin D fremmer skjelettmuskulaturregenerering og mitokondriehelse. (- Muskelskader er preget av kompromittert muskelfiberarkitektur, forstyrrelse av kontraktil proteinintegritet og mitokondriell  dysfunksjon.) (- Her vil vi gjennomgå bidraget av vitamin D til skjelettmuskulaturregenerering etter skade.)

(Anm: Latham CM et al. Vitamin D Promotes Skeletal Muscle Regeneration and Mitochondrial Health. Abstract Vitamin D is an essential nutrient for the maintenance of skeletal muscle and bone health. The vitamin D receptor (VDR) is present in muscle, as is CYP27B1, the enzyme that hydroxylates 25(OH)D to its active form, 1,25(OH)D. Furthermore, mounting evidence suggests that vitamin D may play an important role during muscle damage and regeneration. Muscle damage is characterized by compromised muscle fiber architecture, disruption of contractile protein integrity, and mitochondrial dysfunction. Muscle regeneration is a complex process that involves restoration of mitochondrial function and activation of satellite cells (SC), the resident skeletal muscle stem cells. VDR expression is strongly upregulated following injury, particularly in central nuclei and SCs in animal models of muscle injury. Mechanistic studies provide some insight into the possible role of vitamin D activity in injured muscle. In vitro and in vivo rodent studies show that vitamin D mitigates reactive oxygen species (ROS) production, augments antioxidant capacity, and prevents oxidative stress, a common antagonist in muscle damage. Additionally, VDR knockdown results in decreased mitochondrial oxidative capacity and ATP production, suggesting that vitamin D is crucial for mitochondrial oxidative phosphorylation capacity; an important driver of muscle regeneration. Vitamin D regulation of mitochondrial health may also have implications for SC activity and self-renewal capacity, which could further affect muscle regeneration. However, the optimal timing, form and dose of vitamin D, as well as the mechanism by which vitamin D contributes to maintenance and restoration of muscle strength following injury, have not been determined. More research is needed to determine mechanistic action of 1,25(OH)D on mitochondria and SCs, as well as how this action manifests following muscle injury in vivo. Moreover, standardization in vitamin D sufficiency cut-points, time-course study of the efficacy of vitamin D administration, and comparison of multiple analogs of vitamin D are necessary to elucidate the potential of vitamin D as a significant contributor to muscle regeneration following injury. Here we will review the contribution of vitamin D to skeletal muscle regeneration following injury. Front Physiol. 2021 Apr 14;12:660498.)

(Anm: Synergistic Effects of Exercise Training and Vitamin D Supplementation on Mitochondrial Function of Cardiac Tissue, Antioxidant Capacity, and Tumor Growth in Breast Cancer in Bearing-4T1 Mice. Front Physiol. 2021 Apr 13;12:640237.)

(Anm: Tirichen H et al. Mitochondrial Reactive Oxygen Species and Their Contribution in Chronic Kidney Disease Progression Through Oxidative Stress. Front Physiol. 2021 Apr 23;12:627837.)

(Anm: Mills EL, Kelly B, O'Neill LAJ. Mitochondria are the powerhouses of immunity. Nat Immunol. 2017 Apr 18;18(5):488-498.)

(Anm: Lowry CA et al. Identification of an immune-responsive mesolimbocortical serotonergic system: potential role in regulation of emotional behavior. Neuroscience. 2007; 146(2): 756-72.)

(Anm: Kumar R, Corbett MA, Smith NJC, Hock DH, Kikhtyak Z, Semcesen LN, Morimoto A, Lee S, Stroud DA, Gleeson JG, Haan EA, Gecz J. Oligonucleotide correction of an intronic TIMMDC1 variant in cells of patients with severe neurodegenerative disorder. Abstract TIMMDC1 encodes the Translocase of Inner Mitochondrial Membrane Domain-Containing protein 1 (TIMMDC1) subunit of complex I of the electron transport chain responsible for ATP production. We studied a consanguineous family with two affected children, now deceased, who presented with failure to thrive in the early postnatal period, poor feeding, hypotonia, peripheral neuropathy and drug-resistant epilepsy. Genome sequencing data revealed a known, deep intronic pathogenic variant TIMMDC1 c.597-1340A>G, also present in gnomAD (~1/5000 frequency), that enhances aberrant splicing. Using RNA and protein analysis we show almost complete loss of TIMMDC1 protein and compromised mitochondrial complex I function. We have designed and applied two different splice-switching antisense oligonucleotides (SSO) to restore normal TIMMDC1 mRNA processing and protein levels in patients' cells. Quantitative proteomics and real-time metabolic analysis of mitochondrial function on patient fibroblasts treated with SSOs showed restoration of complex I subunit abundance and function. SSO-mediated therapy of this inevitably fatal TIMMDC1 neurologic disorder is an attractive possibility. NPJ Genom Med. 2022 Jan 28;7(1):9.)

- Eksisterende legemidler kan kutte "drivstofftilførselen" til en type aggressiv kreft i hjernen. (- Forskere fant at opptil 20 % av glioblastomer har overaktive cellulære kraftverk (mitokondrier) og at cellene deres er avhengige av dem for all sin energi.)

(Anm: Existing drugs may cut off 'fuel supply' to an aggressive brain cancer. One of the most aggressive forms of brain cancer is glioblastoma, which has a low survival rate and is difficult to treat. One type of glioblastoma is mitochondrial brain cancer. This type relies on overactive mitochondria, or the “cellular powerhouses,” to grow and spread. New research in cell cultures has found that this type of glioblastoma may respond to treatment with mitochondria-inhibiting drugs. This finding may eventually open up new avenues for the treatment of brain cancer. Glioblastoma is the most aggressive form of brain cancer, with a median survival time of only 15 months following diagnosis. This type of cancer is difficult to treat, but a ned study offers hope that an existing class of drugs could prove effective in people with a particular type of the cancer. Researchers found that up to 20% of glioblastomas have overactive cellular power plants (mitochondria) and that their cells are relying on them for all their energy. This type of glioblastoma is associated with a slightly longer survival time, and its dependence on fuel generated by mitochondria may make it especially vulnerable to drugs that inhibit the structures. The scientists discovered that mitochondria are overactive in this subset of glioblastoma. They also found that mitochondria-inhibiting drugs had a powerful antitumor effect in cultures of the cells growing in the laboratory. The research — which scientists at Columbia University Medical Center in New York City, NY, led — now appears in the journal Nature Cancer. In follow-up work that has yet to be published, the scientists showed that the drugs are also effective against this type of glioblastoma in mice.  (medicalnewstoday.com 16.1.2022).)

- 3.000 danskere dør hvert år af hospitalsinfektioner – bedre håndhygiejne kan redde mange af dem.

(Anm: 3.000 danskere dør hvert år af hospitalsinfektioner – bedre håndhygiejne kan redde mange af dem. Hvert år får 100.000 danskere en infektion på hospitalet. Det koster liv. Et nyt forskningsprojekt har undersøgt, hvordan vi gør det bedre. (…) Forskningsprojektet førte til en markant reduktion i antallet af blodforgiftninger på den hospitalsafdeling, hvor forsøget blev lavet. Fra 20-30 årlige tilfælde faldt det til blot et enkelt. (videnskab.dk 23.10.2021).)

– Kan folk trene for mye? Mitokondrier antyder at svaret er ja. (- Denne reduksjonen i mitokondriell aktivitet falt sammen med en nedsatt evne til å metabolisere glukosen i et glass sukkervann som deltakerne drakk.)

(Anm: Can people get too much exercise? Mitochondria hint that the answer is yes. Elite athletes help to reveal the costs of intense physical activity. Regular exercise is a boon to health, but fanatical workouts might have a metabolic downside. A new analysis suggests that highly intensive exercise blunts the body’s ability to regulate blood sugar because it impairs mitochondria, the powerhouses of the cell. Mikael Flockhart and Filip Larsen at the Swedish School of Sport and Health Sciences in Stockholm and their colleagues had 11 volunteers do 3 weeks of increasingly strenuous exercise. The participants’ athletic performance improved after the transition from light to moderate training, but stagnated with the most intense regimen. (…) Weekly muscle biopsies revealed that the energy-producing capacity of mitochondria initially increased with exercise intensity, but dropped drastically with vigorous training. This reduction in mitochondrial activity coincided with an impaired ability to metabolize the glucose in a glass of sugar water that participants gulped. Nature. 2021 Mar 18.)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Studie knytter depresjonsskår til antallet hvite blodlegemer.

(Anm: Study links depression scores, white blood cell count. Researchers across four health care systems, including Vanderbilt University Medical Center, have found that increased depression polygenic scores are associated with increased white blood cell count, highlighting the importance of the immune system in the etiology of depression. Despite a wide understanding of depression as a psychiatric disorder, depression's underlying biological effects are still poorly understood, says Lea Davis, Ph.D., associate professor of Biomedical Informatics, assistant professor of Psychiatry and Behavioral Sciences and an author of the JAMA Psychiatry paper. (medicalxpress.com 4.12.2021).)

(Anm: Sealock JM et al. Use of the PsycheMERGE Network to Investigate the Association Between Depression Polygenic Scores and White Blood Cell Count. JAMA Psychiatry. 2021 Dec 1;78(12):1365-1374.)

- H2 O2-indusert oksidativt stress forstyrrer mitokondriefunksjoner og svekker migrasjonspotensialet til humane epidermale melanocytter. (- Reaktive oksygenarter (ROS) har allerede vist seg å hindre migratorisk evne i ikke-melanocytiske cellelinjer ved å sterkt redusere mitokondriell ATP-produksjon.

(Anm: Xu P, Xue YN, Ji HH, Tan C, Guo S. H2 O2 -induced oxidative stress disrupts mitochondrial functions and impairs migratory potential of human epidermal melanocytes. Abstract Reactive oxygen species (ROS) have already been demonstrated to impede the migratory ability in non-melanocytic cell lines by depleting mitochondrial ATP production. Exp Dermatol. 2020 Aug;29(8):733-741.)

- Veldig hard trening forårsaker svekket mitokondriefunksjon og reduserer glukosetoleransen. (- Hva betyr disse funnene?) (- Studien gir innsikt i hva som skjer ved overtrening.)

(Anm: Veldig hard trening forårsaker svekket mitokondriefunksjon og reduserer glukosetoleransen. Gjennom en treningsmodell med økende mengde trening i en fireukersperiode, fant forskere en slående reduksjon i mitokondriefunksjonen og forstyrrelse i blodsukkerreguleringen etter uken med svært hard trening. Trening har gunstig effekt på den metabolske helsen gjennom økt mitokondrial oksidativ kapasitet og forbedret blodsukkerregulering. Ved flere metabolske sykdommer er trening derfor førstelinjebehandling. Men den øvre grensen for hvor mye trening som anses som gunstig, har ikke blitt klart definert. Hva mens med mitokondrienes oksidative kapasitet? Mitokondrienes funksjon Mitokondrier er små komponenter i cellen, celleorganeller, som forsyner cellen med energien som er nødvendig for blant å kunne utføre muskelarbeid. De er cellenes "energifabrikker" og produserer energi ved å omdanne den kjemiske forbindelsen adenosin trifosfat (ATP) til adenosin difosfat (ADP) eller adenosin monofosfat (AMP). Via ATP blir den kjemiske energien i næringsstoffene omgjort til mekanisk energi, gjennom en serie reaksjoner som til slutt krever oksygen. Blir oksygentilbudet for lite, vil det dannes melkesyre som hoper seg opp, og som raskt setter grenser for videre energiomsetning og arbeid ved høy intensitet. Denne prosessen omtales som mitokondrienes oksidative kapasitet. Lavere oksidativ kapasitet fører til langsommere gange/løping/sykling etc., redusert muskelkraft og muskelkvalitet og insulinresistens. I skjelettmuskulaturen er mengden av mitokondrier en av faktorene som avgjør hvor mye kraft musklene våre kan yte. Med alderen fungerer ikke mitokondriene så bra som før og dermed heller ikke musklene våre. (…) Hva betyr disse funnene? Studien gir innsikt i hva som skjer ved overtrening. Ulike individer har ulike terskler for hva de tåler av overtrening avhengig av i hvor god fysisk form de er. Og slik overtrening inngår i mange utøveres treningsprogram, men for gjennomsnittspersonen er nok moderasjon det som gir maksimal helsegevinst. Studien sier ingenting om eventuelle langtidseffekter av veldig hard trening. Forfatterne påpeker at det er uklart hva som er toleransegrensen for trening, særlig fordi studien indikerer at overtrening ikke nødvendigvis fører til nedgang i idrettsprestasjoner. Men å vite hvor grensen er, ville være nyttig for idrettsutøverne og deres trenere. Forfatterne kommenterer at det er langt vanligere at folk trener for lite, enn at de trener for mye. (nhi.no 15.4.2021).)

- Koenzym Q10 (CoQ10) modulerer sulfidmetabolisme og knytter mitokondriell resspirasjonskjede til baner  knyttet til en karbonmetabolisme. (-  Våre resultater bidrar til en bedre forståelse av hvordan sulfidmetabolisme er integrert i en karbonmetabolisme og kan forklare noen av fordelene med CoQ10-tilskudd observert ved mitokondriesykdommer.)

(Anm: Coenzyme Q10 modulates sulfide metabolism and links the mitochondrial respiratory chain to pathways associated to one carbon metabolism. Abstract Abnormalities of one carbon, glutathione and sulfide metabolisms have recently emerged as novel pathomechanisms in diseases with mitochondrial dysfunction. However, the mechanisms underlying these abnormalities are not clear. Also, we recently showed that sulfide oxidation is impaired in Coenzyme Q10 (CoQ10) deficiency. This finding leads us to hypothesize that the therapeutic effects of CoQ10, frequently administered to patients with primary or secondary mitochondrial dysfunction, might be due to its function as cofactor for sulfide:quinone oxidoreductase (SQOR), the first enzyme in the sulfide oxidation pathway. (…) Our results contribute to a better understanding of how sulfide metabolism is integrated in one carbon metabolism and may explain some of the benefits of CoQ10 supplementation observed in mitochondrial diseases. Hum Mol Genet. 2020 Nov 25;29(19):3296-3311.)

(Anm: Mitokondriella sjukdomar, en översikt - Socialstyrelsen. (socialstyrelsen.se 7.4.2016).)

(Anm: Sumbalova Z, Kucharska J, Palacka P, Rausova Z, Langsjoen PH, Langsjoen AM, Gvozdjakova A. Platelet mitochondrial function and endogenous coenzyme Q10 levels are reduced in patients after COVID-19. Bratisl Lek Listy. 2022; 123(1): 9-15.)

(Anm: Chella Krishnan K et al. Sex-specific genetic regulation of adipose mitochondria and metabolic syndrome by Ndufv2. Nat Metab. 2021 Nov;3(11):1552-1568.)

(Anm: Prestes AS etal. Methylglyoxal disrupts the functionality of rat liver mitochondria. Chem Biol Interact. 2022 Jan 5;351:109677.)

- Mitokondrienes rolle i metabolsk sykdom: en spesiell vekt på hjertedysfunksjon. (- Metabolske sykdommer (MetD) omfatter en rekke patologier (sykeligheter) preget av unormal kroppslig bruk av glukose. De kjente sykdommene som er inkludert i denne gruppen er metabolsk syndrom, prediabetes og diabetes mellitus type 1 og 2, alle er kroniske patologier (sykdommer) som presenterer metabolske forstyrrelser og er klassifisert som multiorgansykdommer.)

(Anm: The role of mitochondria in metabolic disease: a special emphasis on the heart dysfunction. Abstract Metabolic diseases (MetD) embrace a series of pathologies characterize by abnormal body glucose usage. The known diseases included in this group are metabolic syndrome, prediabetes and diabetes mellitus type 1 and 2, all of them are chronic pathologies that present metabolic disturbances and are classified as multi-organ diseases. Cardiomyopathy has been extensively described in diabetic patients without overt macrovascular complications. The heart is severely damaged during the progression of the disease, in fact, diabetic cardiomyopathies are the main cause of death in MetD. Insulin resistance, hyperglycemia, and increased free fatty acid metabolism promote cardiac damage through mitochondria. These organelles supply most of the energy that the heart needs to beat and control essential cellular functions, including Ca2+ signaling modulation, reactive oxygen species production, and apoptotic cell death regulation. Several aspects of the common mitochondrial functions have been described to be altered in diabetic cardiomyopathies include impairments of energy metabolism, compromises of mitochondrial dynamics, deficiencies in the Ca2+ handling, increases in ROS production, and a higher probability of mitochondrial permeability transition pore opening. Therefore, the mitochondrial role in MetD mediated heart dysfunction has been studied extensively to identify potential therapeutic targets for improving cardiac performance. Herein we review the cardiac pathology in metabolic syndrome, prediabetes, and diabetes mellitus, focusing on the role of mitochondrial dysfunctions. J Physiol. 2021 May 1.)

(Anm: The central role of mitochondrial fitness on antiviral defenses: An advocacy for physical activity during the COVID-19 pandemic. Redox Biol. 2021 Apr 23;43:101976.)

(Anm: Ježek P. Mitochondrial Redox Regulations and Redox Biology of Mitochondria. Antioxidants (Basel). 2021 Nov 29;10(12):1921.)

- Mitokondrielt oksidativt stress ved kardiell lipidoverbelastning forårsaker intracellulær kalsiumlekkasje og arytmi. (- Disse resultatene tyder på en potensiell rolle for antioksidanter målrettet mitokondrier for å forhindre arytmi og plutselig hjertedød hos overvektige og diabetespasienter.)

(Anm: Mitochondrial oxidative stress during cardiac lipid overload causes intracellular calcium leak and arrhythmia. Abstract BACKGROUND: Diabetes and obesity are associated with an increased risk of arrhythmia and sudden cardiac death. Abnormal lipid accumulation is observed in cardiomyocytes of obese and diabetic patients, which may contribute to arrhythmia, but the mechanisms are poorly understood. A transgenic mouse model of cardiac lipid overload, the peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARg) cardiac overexpression mouse, has long QT and increased ventricular ectopy. (…) CONCLUSION: During cardiac lipid overload, mitochondrial oxidative stress causes increased SR calcium leak by oxidizing RyR2 channels. This promotes ventricular ectopy, which is significantly reduced in vivo by a mitochondrial-targeted antioxidant. These results suggest a potential role for mitochondrial-targeted antioxidants in preventing arrhythmia and sudden cardiac death in obese and diabetic patients. Heart Rhythm. 2016 Aug;13(8):1699-706).)

(Anm: Joseph LC, et al. Mitochondrial oxidative stress during cardiac lipid overload causes intracellular calcium leak and arrhythmia. Heart Rhythm. 2016 Aug;13(8):1699-706.)

- Antioksidant-legemiddel reverserer prosessen som er ansvarlig for hjerteinfarkt og slag. (- "Hvis dette antioksidant-legemiddel har de samme lovende effekter hos mennesker kan det være livsviktig for tusenvis av mennesker i fremtiden.")

(Anm: Antioxidant drug reverses process responsible for heart attacks and strokes. An antioxidant drug reverses atherosclerosis and could be used to prevent heart attacks and strokes due to clots, according to research funded by the British Heart Foundation (BHF) and published today in JAHA: Journal of the American Heart Association. (…) Now, Professor David Leake and his team have found that the antioxidant drug, cysteamine, has the power to switch off, and even reverse, this damaging process. Cysteamine works by accumulating in the lysosomes and stops the oxidation of LDL cholesterol. It is already known to be safe in humans where it's used to treat a rare lysosomal disease called cystinosis. When the researchers looked at mice with atherosclerosis, those treated with cysteamine had a 32 to 56 percent reduction in the size of atherosclerotic plaques depending on the part of the aorta—the largest artery in the body—that was examined. (…) "If this antioxidant drug can show the same promising effects in humans, then it could offer a lifeline to thousands of people in the future." (medicalxpress.com 10.9.2021).)

(Anm: Ahmad F, et al. Cysteamine Decreases Low-Density Lipoprotein Oxidation, Causes Regression of Atherosclerosis, and Improves Liver and Muscle Function in Low-Density Lipoprotein Receptor-Deficient Mice. J Am Heart Assoc. 2021 Sep 8:e017524.)

(Anm: Li Y, et al. Mitochondria as novel mediators linking gut microbiota to atherosclerosis that is ameliorated by herbal medicine: A review. Front Pharmacol. 2023 Jan 17;14:1082817.)

- Nasal administrasjon av mitokondrier reverserer kjemoterapi-indusert kognitiv svekkelse. (- Konklusjon: Våre resultater gir nøkkelbevis på det terapeutiske potensialet til isolerte mitokondrier – gjenopprettelse av både hjernestruktur og funksjon, deres evne til å entre hjernehinne og parenkym ved nasal levering og gjennomgå rask cellulær internalisering og endre hippocampal transkripsjon. Våre data identifiserer nasal administrasjon av mitokondrier som en effektiv strategi for å reversere kjemoterapi-indusert kognitiv svekkelse og gjenopprette hjernens helse, hvilket gir håp for det økende antall barn og voksne som overlever kreft.)

(Anm: Nasal administration of mitochondria reverses chemotherapy-induced cognitive deficits. Abstract Up to seventy-five percent of patients treated for cancer suffer from cognitive deficits which can persist for months to decades, severely impairing quality of life. Although the number of cancer survivors is increasing tremendously, no efficacious interventions exist. Cisplatin, most commonly employed for solid tumors, leads to cognitive impairment including deficits in memory and executive functioning. We recently proposed deficient neuronal mitochondrial function as its underlying mechanism. We hypothesized nasal administration of mitochondria isolated from human mesenchymal stem cells to mice, can reverse cisplatin-induced cognitive deficits. (…) Conclusion: Our results provide key evidence on the therapeutic potential of isolated mitochondria - restoring both brain structure and function, their capability to enter brain meninges and parenchyma upon nasal delivery and undergo rapid cellular internalization and alter the hippocampal transcriptome. Our data identify nasal administration of mitochondria as an effective strategy for reversing chemotherapy-induced cognitive deficits and restoring brain health, providing promise for the growing population of both adult and pediatric cancer survivors. Theranostics. 2021 Jan 1;11(7):3109-3130.)

(Anm: nasal BETYDNING OG BRUK 1 som gjelder nesen UTTRYKK nasal vaksine FARMAKOLOGI  vaksine gitt i form av nesedråper eller nesespray | jf. nesevaksinenesesprayvaksine - en nasal vaksine mot influensa er nylig registrert i USA  (tidsskriftet.no (Tidsskrift for Den norske legeforening) 02.11.2006) - vi tester … ut om vi kan få like god effekt med en langt enklere metode hvor vaksinen gis i form av nesedråper, såkalt nasal vaksine (forskning.no 01.12.2011) (naob).)

(Anm: Parenchyma is the bulk of functional substance in an animal organ or structure such as a tumour. In zoology it is the name for the tissue that fills the interior of flatworms. (en.wikipedia.org).)

- Aldring: Alle veier fører til mitokondrium. (- Mitokondrier er dynamiske og tilpasningsdyktige, og gjør funksjonen følsom for cellulær kontekst. Vev med høyt energibehov, som hjernen, ser ut til å bli unikt påvirket av aldersavhengig mitokondriel funksjon, og gir grunnlag for utvikling av nye mitokondrie-baserte terapi og diagnostikk.)

(Anm: Aging: All roads lead to mitochondri. Abstract Mitochondria were described as early as 1890 as ubiquitous intracellular structures by Ernster and Schatz (1981) [1]. Since then, the accretion of knowledge in the past century has revealed much of the molecular details of mitochondria, ranging from mitochondrial origin, structure, metabolism, genetics, and signaling, and their implications in health and disease. We now know that mitochondria are remarkably multifunctional and deeply intertwined with many vital cellular processes. They are quasi-self organelles that still possess remnants of its bacterial ancestry, including an independent genome. The mitochondrial free radical theory of aging (MFRTA), which postulated that aging is a product of oxidative damage to mitochondrial DNA, provided a conceptual framework that put mitochondria on the map of aging research. However, several studies have more recently challenged the general validity of the theory, favoring novel ideas based on emerging evidence to understand how mitochondria contribute to aging and age-related diseases. One prominent topic of investigation lies on the fact that mitochondria are not only production sites for bioenergetics and macromolecules, but also regulatory hubs that communicate and coordinate many vital physiological processes at the cellular and organismal level. The bi-directional communication and coordination between the co-evolved mitochondrial and nuclear genomes is especially interesting in terms of cellular regulation. Mitochondria are dynamic and adaptive, rendering their function sensitive to cellular context. Tissues with high energy demands, such as the brain, seem to be uniquely affected by age-dependent mitochondrial dysfunction, providing a foundation for the development of novel mitochondrial-based therapeutics and diagnostics. Semin Cell Dev Biol. 2021 Mar 16;S1084-9521(21)00030-6.)

- Mitokondrielle dynamikker i helse og sykdom.

(Anm: Mitochondrial dynamics in health and disease. Abstract In animals, mitochondria are mainly organised into an interconnected tubular network extending across the cell along a cytoskeletal scaffold. Mitochondrial fission and fusion, as well as distribution along cytoskeletal tracks, are counterbalancing mechanisms acting in concert to maintain a mitochondrial network tuned to cellular function. Balanced mitochondrial dynamics permits quality control of the network including biogenesis and turnover, distribution of mtDNA, and are tuned to metabolic status. (…) Altered mitochondrial dynamics is also seen in more common diseases. In this review, the machinery involved in mitochondrial dynamics and their dysfunction in disease will be discussed.FEBS Lett. 2021 Mar 20.)

- Celledød og betennelse: Mitokondrienes rolle i helse og sykdom.

(Anm: Cell Death and Inflammation: The Role of Mitochondria in Health and Disease. Abstract Mitochondria serve as a hub for a multitude of vital cellular processes. To ensure an efficient deployment of mitochondrial tasks, organelle homeostasis needs to be preserved. Mitochondrial quality control (MQC) mechanisms (i.e., mitochondrial dynamics, biogenesis, proteostasis, and autophagy) are in place to safeguard organelle integrity and functionality. Defective MQC has been reported in several conditions characterized by chronic low-grade inflammation. In this context, the displacement of mitochondrial components, including mitochondrial DNA (mtDNA), into the extracellular compartment is a possible factor eliciting an innate immune response. The presence of bacterial-like CpG islands in mtDNA makes this molecule recognized as a damaged-associated molecular pattern by the innate immune system. Following cell death-triggering stressors, mtDNA can be released from the cell and ignite inflammation via several pathways. Crosstalk between autophagy and apoptosis has emerged as a pivotal factor for the regulation of mtDNA release, cell's fate, and inflammation. The repression of mtDNA-mediated interferon production, a powerful driver of immunological cell death, is also regulated by autophagy-apoptosis crosstalk. Interferon production during mtDNA-mediated inflammation may be exploited for the elimination of dying cells and their conversion into elements driving anti-tumor immunity. Cells. 2021 Mar 3;10(3):537.)

He X, Liu J, Zang WJ. Mitochondrial homeostasis and redox status in cardiovascular diseases: Protective role of the vagal system. Free Radic Biol Med. 2021 Dec 11:S0891-5849(21)01107-2.

- Mitokondrier og farmakologisk hjertebehandling (kondisjonering) - i hjertet av iskemisk skade.

(Anm: Mitochondria and Pharmacologic Cardiac Conditioning-At the Heart of Ischemic Injury. Abstract Pharmacologic cardiac conditioning increases the intrinsic resistance against ischemia and reperfusion (I/R) injury. The cardiac conditioning response is mediated via complex signaling networks. These networks have been an intriguing research field for decades, largely advancing our knowledge on cardiac signaling beyond the conditioning response. The centerpieces of this system are the mitochondria, a dynamic organelle, almost acting as a cell within the cell. (…) The current review highlights different pathways and unresolved questions surrounding mitochondria in myocardial I/R injury and pharmacological cardiac conditioning. Int J Mol Sci. 2021 Mar 22;22(6):3224.)

(Anm: BETYDNING OG BRUK MEDISIN nedsatt blodtilførsel til kroppsdel eller organ SITAT - dersom pasienten har iskemi under belastning … kan pasienten få rytmeforstyrrelser (aftenbladet.no (Stavanger Aftenblad) 27.04.2012) (naob).)

(Anm: Pharmacological Conditioning of the Heart: An Update on Experimental Developments and Clinical Implications. Abstract The aim of pharmacological conditioning is to protect the heart against myocardial ischemia-reperfusion (I/R) injury and its consequences. There is extensive literature that reports a multitude of different cardioprotective signaling molecules and mechanisms in diverse experimental protocols. (…) 2.1. Experimental Developments To date, there are three routinely used volatile anesthetics that have been investigated in the context of pharmacological conditioning: sevoflurane, isoflurane and desflurane. Int J Mol Sci. 2021 Mar; 22(5): 2519. Published online 2021 Mar 3.)

(Anm: Clinical manifestations and basic mechanisms of myocardial ischemia/reperfusion injury. Tzu Chi Med J. 2018 Oct-Dec; 30(4): 209–215.)

- Mitokondriell dysfunksjon ved fibrotiske sykdommer. (- Derfor vil vi med den økende kunnskapen om mitokondriell struktur, funksjon og opprinnelse kunne få en ny epoke for diagnostiske og terapeutiske strategier for mange fibrotiske sykdommer basert på mitokondriell dysfunksjon.)

(Anm: Li X, et al. Mitochondrial dysfunction in fibrotic diseases. Abstract Although fibrosis is a common pathological feature of most end-stage organ diseases, its pathogenesis remains unclear. There is growing evidence that mitochondrial dysfunction contributes to the development and progression of fibrosis. The heart, liver, kidney and lung are highly oxygen-consuming organs that are sensitive to mitochondrial dysfunction. Moreover, the fibrotic process of skin and islet is closely related to mitochondrial dysfunction as well. This review summarized emerging mechanisms related to mitochondrial dysfunction in different fibrotic organs and tissues above. First, it highlighted the important elucidation of mitochondria morphological changes, mitochondrial membrane potential and structural damage, mitochondrial DNA (mtDNA) damage and reactive oxidative species (ROS) production, etc. Second, it introduced the abnormality of mitophagy and mitochondrial transfer also contributed to the fibrotic process. Therefore, with gaining the increasing knowledge of mitochondrial structure, function, and origin, we could kindle a new era for the diagnostic and therapeutic strategies of many fibrotic diseases based on mitochondrial dysfunction. Cell Death Discov. 2020 5;6(1):80.

- Er det en sammenheng mellom COVID-19 og Parkinsons sykdom? Selv om det er ekstremt sjeldent, har parkinsonslignende symptomer forekommet hos noen få personer med COVID-19.

(Anm: Is there a link between COVID-19 and Parkinson’s disease? Although extremely rare, Parkinson’s-like symptoms have occurred in a few people with COVID-19. This phenomenon has researchers investigating whether there is a link between SARS-CoV-2 and Parkinson’s disease. Since the start of the COVID-19 pandemic, scientists have continued to search for information about how SARS-CoV-2 affects the body. At this point, researchers and healthcare professionals know that the effects extend beyond the respiratory system. SARS-CoV-2 can impact other organsTrusted Source, including the heartTrusted SourcebrainTrusted SourcekidneysTrusted Source, and skinTrusted Source. In November 2020, an article published in The Lancet Neurology reported that up to 65%Trusted Source of people with COVID-19 have experienced hyposmia, a loss or change in their sense of smell, which is also a symptom of Parkinson’s disease. (medicalnewstoday.com 23.4.2021).)

(Anm: Alpha-synuclein: pathology, mitochondrial dysfunction and neuroinflammation in parkinson's disease. Neurobiol Dis. (2018) 109(Pt B):249–57.)

(Anm: Infectious Etiologies of Parkinsonism: Pathomechanisms and Clinical Implications.  Front Neurol. 2019; 10: 652.)

- Mitokondrie-målrettede terapeutiske strategier i behandlingen av depresjon. (- Konseptet om at mitokondriedysfunksjon er en av årsakene til depresjon støttes av et bredt spekter av studier på cellekulturer, dyremodeller og klinisk forskning.)

(Anm: Mitochondrial-Targeting Therapeutic Strategies In The Treatment Of Depression. Abstract Depression is an affective disease with a complex clinical picture that is characterized by mood and emotional disturbances. It is known that several factors contribute to the risk of developing depression. The concept that mitochondrial dysfunction is one of the causes of depression is supported by a wide range of studies on cell cultures, animal models, and clinical research. An understanding the relationship between mitochondrial processes and central nervous system abnormalities that occur in the course of depression can guide the development of novel mitochondrial-targeted therapeutic strategies as well as the usage of currently available antidepressants in a new context. This brief review aims to summarize recent findings on mitochondria dysfunction in depression, provide insight into therapeutic strategies targeting mitochondrial pathways, allude to future promising therapies, and discuss factors that can be used to improve treatment outcomes. The main focus is on new aspects (the effects of nutraceuticals and physical activity on brain metabolism), which can be combined with the available treatment options [monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), tricyclic antidepressants (TCAs), selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and atypical drugs] to enhance their therapeutic effects. Mitochondrion. 2021 Mar 22;S1567-7249(21)00038-6.)

(Anm: A ferredoxin bridge connects the two arms of plant mitochondrial complex I. Plant Cell. 2021 Mar 26;koab092.)

- Jakten på stemmene i hodet. (- I over ti år har hjerneforsker Kenneth Hugdahl og forskergruppen hans skannet hundrevis av hjerner på jakt etter stemmene i hodet.)

(Anm: Jakten på stemmene i hodet. I over ti år har hjerneforsker Kenneth Hugdahl og forskergruppen hans skannet hundrevis av hjerner på jakt etter stemmene i hodet. (- Å høre stemmer i hodet er nesten like vanlig som å være keivhendt. Opptil 10 prosent av befolkningen opplever fra tid til annen å bli snakket til av en indre stemme.) (- Nivået av glutamat er tidvis for høyt i hørselssentret. Samtidig er nivået av gaba for lavt i området av hjernen som styrer tankekontrollen. – Så løsningen er ikke så enkel som å gi pasientene stoffer som demper glutamat? (aftenposten.no 2.11.2019).)

- Nervestøy blokkerer hørselen.

(Anm: Nervestøy blokkerer hørselen. Postdoktor Kristiina Kompus sammenlignet all forskning med hjerneskanner som er utført på hørselshallusinasjoner. Hun er medlem av fMRI-gruppen i Bergen og forsker i Kenneth Hugdahls ERC-prosjekt. (uib.no 27.10.2011).)

- Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. (- Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer.)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

- Mitokondriell dysfunksjon demper rask regenerering i lever med toksinindusert fibrose.

(Anm: Mitochondrial dysfunction attenuates rapid regeneration in livers with toxin-induced fibrosis. (…) Conclusions: In summary, this study revealed that mitochondrial dysfunction led to inferior regeneration in livers with toxin-induced fibrosis and identified new therapeutic targets to improve the feasibility and safety of the ALPPS procedure. Further studies in human patients are required in the future. Ann Transl Med. 2021 Apr;9(7):527.)

(Anm: Mitokondriesykdommer. (nevrologi.legehandboka.no Sist oppdatert: 28.10.2020 | Sist revidert: 26.08.2019).)

(Anm: Głombik K, Budziszewska B, Basta-Kaim A. Mitochondria-targeting therapeutic strategies in the treatment of depression. Mitochondrion. 2021; 58: 169-178.)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (- SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

(AnmAntidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Defekter i mitokondriell fettsyrenedbrytning.

(Anm: Defekter i mitokondriell fettsyrenedbrytning. BAKGRUNN. Mitokondriell betaoksidasjon av fettsyrer er viktig for å skaffe cellene energi, spesielt ved faste. Siden 1973 er det beskrevet et stort antall arvelige defekter relatert til betaoksidasjonen, og til sammen utgjør de en av de største gruppene av medfødte stoffskiftesykdommer. (…) Betaoksidasjonen av fettsyrer i mitokondriene består av en serie reaksjoner som bryter ned fettsyrene, og frigjør energi. Den første medfødte defekten i mitokondriell fettsyrenedbrytning ble beskrevet i 1973 (1). Siden er det beskrevet mange defekter (ramme 1), og samlet utgjør de en av de største gruppene av medfødte stoffskiftesykdommer (2). De kan være svært alvorlige, men kan ofte behandles effektivt. Derfor er det viktig å ha et visst kjennskap til disse sykdommene, som kan ramme både barn og voksne. Tidsskr Nor Lægeforen 2006;126: 756-9.)

(Anm: Mitokondriesykdommer. (nevrologi.legehandboka.no Sist oppdatert: 28.10.2020 | Sist revidert: 26.08.2019).)

- Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

- Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Mitokondriesykdommer. (nevrologi.legehandboka.no Sist oppdatert: 28.10.2020 | Sist revidert: 26.08.2019).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(AnmBivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Effekter av statiner på mitokondrielle baner. (- Bruken av statiner har vært assosiert med starten på tilleggs-patologiske tilstander som diabetes og demens som følge av interferens med mitokondrielle baner ved forskjellige mekanismer, for eksempel reduksjon i mitokondriell oksidativ fosforylering, økning i oksidativt stress, reduksjon i frakobling av protein 3-konsentrasjon og interferens i amyloid-β metabolisme. Samlet sett tyder data rapportert i denne oversikten på at statiner kan ha store effekter på mitokondriell funksjon, og noen av deres bivirkninger kan være mediert gjennom mitokondrielle baner.)

(Anm: Mollazadeh H, Tavana E, Fanni G, Bo S, Banach M, Pirro M, von Haehling S, Jamialahmadi T, Sahebkar A. Effects of statins on mitochondrial pathways. (...) The use of statins has been associated with the onset of additional pathological conditions like diabetes and dementia as a result of interference with mitochondrial pathways by various mechanisms, such as reduction in mitochondrial oxidative phosphorylation, increase in oxidative stress, decrease in uncoupling protein 3 concentration, and interference in amyloid‐β metabolism. Overall, data reported in this review suggest that statins may have major effects on mitochondrial function, and some of their adverse effects might be mediated through mitochondrial pathways.J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2021 Apr;12(2):237-251.)

- Förgiftningar med paracetamol fortsätter öka.

(Anm: Förgiftningar med paracetamol fortsätter öka. Frågorna om paracetamol ökade med sju procent under 2020 jämfört med 2019, enligt Giftinformationscentralen. Förgiftning med paracetamol är fortfarande den vanligaste läkemedelsförgiftningen, och antalet frågor om ämnet fortsätter att öka. Det skriver Giftinformationscentralen, GIC, i sin årsrapport. (lakemedelsvarlden.se 15.3.2021).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

- Paracetamol: Skremmende funn om smertestillende. (- PARACETAMOL: Det smertestillende virkestoffet paracetamol selges under flere merkenavn i Norge.) (- Det viste seg at de som var påvirket av det acetaminofen (paracetamol) vurderte aktiviteter som strikkhopping, gå gjennom en utrygg del av byen alene om natta og å lære å hoppe i fallskjerm som mindre risikabelt enn de som tok placebo.)

(Anm: Paracetamol: Skremmende funn om smertestillende. En av verdens mest brukte smertestillende medisiner har en skummel bivirkning, viser ny studie. (…) Selv om virkestoffet kan hjelpe deg med hodepine, viser det seg at det også gjør noe helt annet med deg. Det skriver det vitenskapelige nettstedet ScienceAlert. Økt risikoatferd Ifølge en studie fra 2020 kan virkestoffet acetaminofen, eller paracetamol, som det er bedre kjent som, føre til økt risikoatferd. I den amerikanske studien, som ble publisert i det fagfellevurderte legetidsskriftet Social Cognitive and Affective Neuroscience, deltok 189 collegestudenter. De fikk enten 1000 milligram paracetamol, eller en placebotablett, som så identisk ut. Etter å ha ventet på at medisinen skulle begynne å virke, skulle deltakerne vurdere ulike aktiviteter basert på hvor risikabel de syntes de virket, skriver Ohio State News i en pressemelding. Det viste seg at de som var påvirket av det acetaminofen (paracetamol) vurderte aktiviteter som strikkhopping, gå gjennom en utrygg del av byen alene om natta og å lære å hoppe i fallskjerm som mindre risikabelt enn de som tok placebo. (…) - Når nesten 25 prosent av befolkningen i USA tar acetaminofen hver eneste uke, kan redusert risikovurdering og økt risikotaking få konsekvenser for samfunnet, sier en av studiens forfattere, Baldwin Way. (dagbladet.no 14.11.2022).)

(Anm: Keaveney A, Peters E, Way B. Effects of acetaminophen on risk taking. Soc Cogn Affect Neurosci. 2020 Sep 24;15(7):725-732.)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Lupus følsomhetsgen Esrrg modulerer regulatoriske T-celler gjennom mitokondriemetabolisme. (- Vi fant at uttrykket for menneskelig ESRRG, som er høyt i Treg-celler, var lavere i CD4+ T-celler fra lupuspasienter enn i sunne kontroller.) (- Sammen avslører våre resultater en kritisk rolle for Esrrg i vedlikehold og metabolisme av Treg-celler, noe som kan gi en genetisk sammenheng mellom lupuspatogenese og mitokondriell dysfunksjon i T-celler.)

 (Anm: Lupus susceptibility gene Esrrg modulates regulatory T cells through mitochondrial metabolism. Abstract Estrogen-related receptor gamma (Esrrg) is a murine lupus susceptibility gene associated with T cell activation. Here, we report that Esrrg controls regulatory T cells (Treg) through mitochondria homeostasis. Esrrg deficiency impaired the maintenance and function of Treg cells, leading to global T cell activation and autoimmunity in aged mice. Further, Esrrg-deficient Treg cells presented an impaired differentiation into follicular Treg (Tfr) cells that enhanced follicular helper T cells (Tfh) responses. Mechanistically, Esrrg-deficient Treg cells presented with dysregulated mitochondria with decreased oxygen consumption as well as ATP and NAD+ production. In addition, Esrrg-deficient Treg cells exhibited decreased phosphatidylinositol and TGF-β signaling pathways and increased mTORC1 activation. We found that the expression of human ESRRG, which is high in Treg cells, was lower in CD4+ T cells from lupus patients than in healthy controls. Finally, knocking down ESRRG in Jurkat T cells decreased their metabolism. Together, our results reveal a critical role of Esrrg in the maintenance and metabolism of Treg cells, which may provide a genetic link between lupus pathogenesis and mitochondrial dysfunction in T cells. JCI Insight. 2021 Jun 22;143540.)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Mitokondriell dysfunksjon i Alzheimers sykdom - et proteomisk perspektiv.

(Anm: Mitochondrial Dysfunction in Alzheimer's Disease - a Proteomics Perspective. (…) Abstract Mitochondrial dysfunction is involved in Alzheimer's disease (AD) pathogenesis. Mitochondria have their own genetic material; however, most of their proteins (∼99%) are synthesized as precursors on cytosolic ribosomes, and then imported into the mitochondria. Therefore, exploring proteome changes in these organelles can yield valuable information and shed light on the molecular mechanisms underlying mitochondrial dysfunction in AD. Here we review AD associated mitochondrial changes including the effects of amyloid beta and tau protein accumulation on the mitochondrial proteome. We also discuss the relationship of ApoE genetic polymorphism with mitochondrial changes, and present a meta-analysis of various differentially expressed proteins in the mitochondria in AD. Expert Rev Proteomics. 2021 Apr 19.)

(Anm: Proteomikk er studiet av alle proteiner i en celle, et vev eller en organisme. I proteomikken forsøker man å oppnå en fullstendig oversikt over alle proteiner en organisme kan produsere, proteinenes struktur og funksjon, og proteinenes interaksjoner med hverandre og andre molekyler i cellen. Den totale mengden proteiner i en celle, vev eller organisme kalles et proteom. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Mitoproteomics: Tackling Mitochondrial Dysfunction in Human Disease. Abstract Mitochondria are highly dynamic and regulated organelles that historically have been defined based on their crucial role in cell metabolism. However, they are implicated in a variety of other important functions, making mitochondrial dysfunction an important axis in several pathological contexts. Despite that conventional biochemical and molecular biology approaches have provided significant insight into mitochondrial functionality, innovative techniques that provide a global view of the mitochondrion are still necessary. (…) This review is aimed at showing the reader how the application of proteomics approaches during the last 20 years has revealed crucial mitochondrial roles in the context of aging, neurodegenerative disorders, metabolic disease, and cancer. Oxid Med Cell Longev. 2018 Nov 8;2018:1435934.)

- Mitokondriell-, lysosomal- og DNA-skader indusert av akrylamid reduseres av ellaginsyre i human elymfocytt. (- Akrylamid (AA), er en viktig forurensning som dannes ved matlaging under høy temperatur. På grunn av sin potensielle nevrotoksisitet, reproduksjonstoksisitet, levertoksisitet, immuntoksisitet, genotoksisitet og kreftfremkallende effekter, har denne matforurenser blitt anerkjent som et menneskelig helseproblem.)

(Anm: Mitochondrial, lysosomal and DNA damages induced by acrylamide attenuate by ellagic acid in human lymphocyte. Abstract Acrylamide (AA), is an important contaminant formed during food processing under high temperature. Due to its potential neurotoxicity, reproductive toxicity, hepatotoxicity, immunotoxicity, genotoxicity and carcinogenicity effects, this food contaminant has been recognized as a human health concern. Previous studies showed that acrylamide-induced toxicity is associated with active metabolite of acrylamide by cytochrome P450 enzyme, oxidative stress, mitochondrial dysfunction and DNA damage. In the current study, we investigated the role of oxidative stress in acrylamide's genotoxicity and therapeutic potential role of ellagic acid (EA) in human lymphocytes. PLoS One. 2021 Feb 26;16(2):e0247776.)

- Målretting av mitokondrier for å slå ned HIV-1. HIV-1-infeksjon av CD4+ T-celler utløser samspillet mellom mitokondrieproteinene NLRX1 og FASTKD5 for å fremme oksidativ fosforylering, noe som fører til økt virusreplikering. Det har nå blitt vist at denne prosessen kan blokkeres av metformin.

(Anm: Targeting mitochondria to beat HIV-1. HIV-1 infection of CD4+ T cells triggers the interaction of the mitochondrial proteins NLRX1 and FASTKD5 to promote oxidative phosphorylation, leading to increased viral replication. It has now been shown that this process can be blocked by metformin. Nature Immunology 2021 (Published: 25 March 2021).

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

(Anm: Things That Can Affect Your Medication (webmd.com 16.3.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: «Covid-tunge» - kan være tegn på corona – VGTV. Mulig tegn på coronavirus. (vg.no 11.2.2021).)

- Case rapport: En sjelden årsak til oral bullae: Angina bullosa hemorrhagica. (- Årsaken til ABH er fortsatt uklar. Det er ikke identifisert underliggende hematologiske eller immunologiske abnormiteter. Traumer og personlig predisposisjon synes å være nødvendig for utviklingen av sykdommen. Økt skjørhet i det orale epitelvevet kan gjøre den ikke-keratiniserte orale slimhinnen sårbar for traumer.)

(Anm: Case Report: A rare cause of oral bullae: Angina bullosa hemorrhagica. Abstract Angina bullosa hemorrhagica (ABH) is a benign disorder of the oral cavity. Clinically, oral, blood-filled blisters are seen. To give a proper diagnosis, one should rule out any other cause. We aim to present this case in order to emphasize this rare cause of oral bullae which is necessary to be differentiated from many serious dermatological and hematological disorders. His biochemical markers and blood count, including platelet levels, were completely normal. Extra tests to rule out blood dyscrasia were performed and the results were normal.(...) Although ABH is accepted as a benign disorder, some authors reported a choking or gagging sensation when the lesions are in the posterior pharynx or in the epiglottis 3. As a rare complication, acute upper airway obstruction was also reported 4. The cause of ABH is still unclear. No underlying hematological or immunological abnormalities have been identified. Trauma and personal predisposition seem to be necessary for the development of the disease. Increased fragility of the oral epithelial connective tissue can make the non-keratinized oral mucosa vulnerable to trauma. Thus, even a minor trauma can lead to breakage of the epithelial-connective tissue junction resulting hemorrhage from the superficial capillaries. The result is subepithelial hemorrhagic bullae 5. High, in 1987, described the relationship between the chronic inhalation of steroids and ABH. In his study none of the 64 patients who used a steroid-free inhaler had a history of oral blistering whereas 15 patients out of 42 who used a steroid-based inhaler had oral blisters. The chronic use of steroid-based inhalers can affect collagen production causing epithelial and mucosal atrophy 6. The proposal of Ferguson et al. that ABH could represent a localized amyloidosis failed after Congo red staining 7.When the question is the histopathology of ABH, we see subepithelial separation from the lamina propria, with very few inflammatory cells. Parakeratosis in the surrounding tissue can also be seen. When the bullae bursts, the ulcerated epithelium with a chronic inflammatory infiltrate, mainly of lymphocytes, can be detected. Direct immunofluorescence staining for IgA, IgG, IgM and fibrin is negative 8. In our case the first few differential diagnoses which came to mind were erythema multiforme, bullous lichen planus, pemphigus, pemphigoid and fixed drug eruption along with blood dyscrasias. After some routine and specific blood tests we were able to rule out blood dyscrasias. As the blister was subepithelial and there were no additional mucosal and cutaneous lesions we eliminated pemphigus probability too. Version 1. F1000Res. 2017; 6: 1974.)

- Case repport: En sjelden årsak til oral bullae: Angina bullosa hemorrhagica.

(Anm: Case Report: A rare cause of oral bullae: Angina bullosa hemorrhagica. Abstract Angina bullosa hemorrhagica (ABH) is a benign disorder of the oral cavity. Clinically, oral, blood-filled blisters are seen. To give a proper diagnosis, one should rule out any other cause. We aim to present this case in order to emphasize this rare cause of oral bullae which is necessary to be differentiated from many serious dermatological and hematological disorders. His biochemical markers and blood count, including platelet levels, were completely normal. Extra tests to rule out blood dyscrasia were performed and the results were normal. Version 1. F1000Res. 2017; 6: 1974.)

(Anm: Medical Definition of Blood dyscrasia. (medicinenet.com 25.1.2017).)

- Målretting av mitokondrier for å slå ned HIV-1. HIV-1-infeksjon av CD4+ T-celler utløser samspillet mellom mitokondrieproteinene NLRX1 og FASTKD5 for å fremme oksidativ fosforylering, noe som fører til økt virusreplikering. Det har nå blitt vist at denne prosessen kan blokkeres av metformin.

(Anm: Targeting mitochondria to beat HIV-1. HIV-1 infection of CD4+ T cells triggers the interaction of the mitochondrial proteins NLRX1 and FASTKD5 to promote oxidative phosphorylation, leading to increased viral replication. It has now been shown that this process can be blocked by metformin. Nature Immunology 2021 (Published: 25 March 2021).

- T-celle-minne: Forståelse av COVID-19.

(Anm: T Cell Memory: Understanding COVID-19. As the SARS-CoV-2 pandemic has progressed, increasing attention has focused on establishing natural and vaccine-induced immunity against this coronavirus and the disease, COVID-19, that it causes. In this Primer, we explain the fundamental features of T cell memory and their potential relevance for effective immunity to SARS-CoV-2.

Table 1Title


T Cell Subset/Trait

CD4/CD8

Location

Function

Effector

both

bodywide

termination of infection

Type 1

both

sites of infection

response to intracellular pathogens

Type 2

mostly CD4

sites of infection

response to large etracellular parasites

Type 17

mostly CD4

sites of infection

response to extracellular bacteria and fungi

Tfh

CD4

lymphoid tissues

promotion of B cell response

Treg

CD4

bodywide

tolerance/control of immunopathy

Cytotoxic

mostly CD8

sites of infection

killing of infected cells

Memory

both

bodywide

preservation of antigen-specific immunity tailored to pathogens for rapid future responses

Central/stem cell

both

lymphoid tissues, circulation

long-term maintenance of circulating memory

Effector

both

circulation, peripheral tissues

periodic patrol of non-lymphoid tissues

Resident

both

tissues

very rapid response at site of reinfection

[Exhausted]

both

distinct stages in diff. sites

impaired function/avoidance of immunopathology

T Cell Memory: Understanding COVID-19: Immunity 2020 (Published:December 19, 2020).)

(Anm: Engineered off-the-shelf therapeutic T cells resist host immune rejection. Abstract Engineered T cells are effective therapies against a range of malignancies, but current approaches rely on autologous T cells, which are difficult and expensive to manufacture. Efforts to develop potent allogeneic T cells that are not rejected by the recipient's immune system require abrogating both T- and natural killer (NK)-cell responses, which eliminate foreign cells through various mechanisms. In the present study, we engineered a receptor that mediates deletion of activated host T and NK cells, preventing rejection of allogeneic T cells. Our alloimmune defense receptor (ADR) selectively recognizes 4-1BB, a cell surface receptor temporarily upregulated by activated lymphocytes. ADR-expressing T cells resist cellular rejection by targeting alloreactive lymphocytes in vitro and in vivo, while sparing resting lymphocytes. Cells co-expressing chimeric antigen receptors and ADRs persisted in mice and produced sustained tumor eradication in two mouse models of allogeneic T-cell therapy of hematopoietic and solid cancers. This approach enables generation of rejection-resistant, 'off-the-shelf', allogeneic T-cell products to produce long-term therapeutic benefit in immunocompetent recipients. Nat Biotechnol. 2021 Jan;39(1):56-63.)

-Molekylært grunnlag for terapeutiske effekter av trening på mitokondrielle defekter. Mitokondriell dysfunksjon er vanlig for mange organsykdommer, inkludert skjelettmuskulatur. Aldrende muskler og sykdommer i muskler ledsages ofte av mangelfull mitokondriell ATP-produksjon.

(Anm: Molecular Basis for the Therapeutic Effects of Exercise on Mitochondrial Defects. Mitochondrial dysfunction is common to many organ system disorders, including skeletal muscle. Aging muscle and diseases of muscle are often accompanied by defective mitochondrial ATP production. (…) Exercise as Mitochondrial Medicine for Cancer Cachexia. It is clear that mitochondria are highly relevant to not only tumorigenesis but also the progression of cancer cachexia. Therefore, it is reasonable to presume that regular exercise, with its well known effect on improving mitochondrial content and function, would provide a potent and viable therapeutic option for cancer patients. Multiple studies in both rodent and human tissue have reported that continuous exercise training in cachectic patients is capable of improving muscle mass and strength (Deuster et al., 1985; Salomão et al., 2010; Penna et al., 2011). Interestingly, both endurance and resistance type training modalities are sufficient to elicit these responses (Norton et al., 1979; Jaweed et al., 1983; Otis et al., 2007; Schmidt et al., 2015; Ballarò et al., 2019a; Sato et al., 2019). Front. Physiol., 13 January 2021.)

(Anm: Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc. (mintankesmie.no).)

- Mitokondrie-målrettet antioksidant beskytter mot bestråling-indusert spyttkjertel hypofunksjon. (- Vi foreslår at mitokondriell målrettet antioksidant, MitoTEMPO, kan være potensielt viktig for å hindre IR-indusert spyttkjerteldysfunksjon.)

(Anm: Mitochondria-targeted antioxidant protects against irradiation-induced salivary gland hypofunction. Abstract A severe consequence of radiation therapy in patients with head and neck cancer is persistent salivary gland hypofunction which causes xerostomia and oral infections. We previously showed that irradiation (IR) of salivary glands in mice triggers initial transient increases in mitochondrial reactive oxygen species (ROSmt), mitochondrial [Ca2+] ([Ca2+]mt), and activated caspase-3 in acinar cells. In contrast, loss of salivary secretion is persistent. Herein we assessed the role of ROSmt in radiation-induced irreversible loss of salivary gland function. We report that treatment of mice with the mitochondrial-targeted antioxidant, MitoTEMPO, resulted in almost complete protection of salivary gland secretion following either single (15 Gy) or fractionated (5 × 3 Gy) doses of irradiation. Salivary gland cells isolated from MitoTEMPO-treated, irradiated, mice displayed significant attenuation of the initial increases in ROSmt, ([Ca2+]mt, and activated caspase-3 as compared to cells from irradiated, but untreated, animals. Importantly, MitoTEMPO treatment prevented radiation-induced decrease in STIM1, consequently protecting store-operated Ca2+ entry which is critical for saliva secretion. Together, these findings identify the initial increase in ROSmt, that is induced by irradiation, as a critical driver of persistent salivary gland hypofunction. We suggest that the mitochondrially targeted antioxidant, MitoTEMPO, can be potentially important in preventing IR-induced salivary gland dysfunction. Sci Rep. 2021 Apr 8;11(1):7690.)

- En mitokondriell "switch" fremmer tumormetastase. (- Fjerning av mitokondriell superoksid forhindrer spontan tumormetastase.)

(Anm: A mitochondrial switch promotes tumor metastasis. Highlights • Tumor metastasis is under metabolic control • Both mitochondrial overload and mild respiration dysfunction promote metastasis • Mitochondrial superoxide promotes tumor cell migration, invasion, and clonogenicity • Scavenging mitochondrial superoxide prevents spontaneous tumor metastasis. Cell Rep. 2014 Aug 7;8(3):754-66.)

- Rollen for mitokondriell dysfunksjon ved kardiovaskulær sykdom: En kort gjennomgang. (- Nøkkelbudskap.) (- Mitokondriell dysfunksjon spiller en avgjørende rolle i kardiovaskulær sykdomspatogenese.) (- Kardiovaskulær sykdom er assosiert med endret mitokondriell biogenese og rensing.) (- Ved kardiovaskulær sykdom resulterer nedsatt mitokondriefunksjon i redusert ATP-produksjon og økt ROS-dannelse.)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon i kardiovaskulær sykdom: En kort gjennomgang. Abstrakt kardiovaskulær sykdom (CVD) er en ledende årsak til dødelighet over hele verden. Korrekt mitokondriell funksjon er nødvendig for vev og organer som har høy etterspørsel etter energi, inkludert hjertet. Mitokondrier er svært sensitive (følsomme) overfor næringsstoffer og oksygenforsyning og gjennomgår metabolsk tilpasning til de skiftende endringer i miljøet. Ved CVD er en slik tilpasning svekket, hvilket, i sin tur, fører til en progressiv reduksjon av den mitokondrielle funksjonen assosiert med avvik (misdannelser) i respiratorisk kjede og ATP-syntese, økt oksidativt stress og tap av mitokondriers strukturelle integritet. (…) Deregulering av denne prosess ved sviktende hjerte, akkumulering av dysfunksjonelle mitokondrier, gjør situasjonen enda mer ugunstig. I hjertepatologi kan avvik i aktiviteten til respiratorisk kjede og ATP-produksjon betraktes som en kjerne ved mitokondriell dysfunksjon. Faktisk, terapeutisk. Ann Med. 2017 Dec 14:1-15.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction induces RNA interference in C. elegans through a pathway homologous to the mammalian RIG-I antiviral response. PLoS Biol. 2020 Dec 2;18(12):e3000996.)

(Anm: Effect of mitochondrial complex III inhibitors on the regulation of vascular tone in porcine coronary artery. (…) These data indicate that inhibition of complex III attenuates contractile responses through inhibition of calcium influx. However, inhibition of the Qi site can also inhibit the contractile response through activation of AMP kinase. Eur J Pharmacol. 2021 Jan 30;173917.)

(Anm: Mitochondria in Metabolic Syndrome, Reproduction and Transgenerational Inheritance-Ongoing Debates and Emerging Links. Endocrinology. 2021 Jan 1;162(1):bqaa182.)

- Mitokondriell dysfunksjon ved fatale ventrikulære arytmier. (- Siden det ikke foreligger kliniske rapporter fra studier som retter seg mot mitokondrier for å forbedre tilgjengelig gjenopplivingsutfall, vil denne gjennomgangen gi viktig informasjon for å oppmuntre til videre undersøkelser i en klinisk setting.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in fatal ventricular arrhythmias. Abstract Ventricular fibrillation (VF) and sudden cardiac arrest (SCA) remain some of the most important public health concerns worldwide. For the past 50 years, the recommendation in the Advanced Cardiac Life Support (ACLS) guidelines has been that defibrillation is the only shockable cardiac arrest option. There is growing evidence to demonstrate that mitochondria play a vital role in the outcome of post-resuscitation cardiac function. Although targeting mitochondria to improve resuscitation outcome following cardiac arrest has been proposed for many years, understanding concerning the changes in mitochondria during cardiac arrest, especially in the case of VF, is still limited. (…) In addition, the effects of interventions targeting cardiac mitochondria during fatal ventricular arrhythmias are presented. Since there are no clinical reports from studies targeting mitochondria to improve resuscitation outcome available, this review will provide important information to encourage further investigations in a clinical setting. Acta Physiol (Oxf). 2021 Feb 8;e13624.)

- Slideshow: En visuell guide til forståelse av lupus. Hva er Lupus?

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Lupus. What Is Lupus? Lupus is a lifelong disorder of the immune system. Immune cells attack the body's own healthy tissues, leading to inflammation and tissue damage. Symptoms may be limited to the skin, but more often lupus also causes internal problems such as joint pain. In severe cases, it can damage the heart, kidneys, and other vital organs. Although there's no cure, there are treatments that can minimize the damage. (webmd.com 22.2.2022).)

- Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

- Hva du bør vite om lupus og synsproblemer. (– Legemiddelindusert lupus.)

(Anm: What to know about lupus and vision problems. Lupus is a complex autoimmune condition that affects about 1.5 million people in the United States. Although lupus most commonly affects the skin, joints, and internal organs, it can affect many parts of the body, including the eyes. (medicalnewstoday.com 27.1.2022).)

(Anm: Lupus Symptoms, Rash, and Treatment (medicinenet.com 1.12.2018).)

- Mitokondriefordeling i det ytre plexiformlaget av human netthinne - Korrelerer det med reflektivitet ved OCT?

(Anm: Kar D, Kim YJ, Packer O, Dacey DM, Curcio CA. Mitochondrial distribution in the outer plexiform layer of human retina - Does it correlate with reflectivity in OCT? Abstract Mitochondria are organelles essential for cellular metabolism that also contribute reflectivity to optical coherence tomography (OCT) via Mie scattering. To find reflectivity sources, we assessed mitochondrial distribution of outer plexiform layer (OPL) using comprehensive volume electron microscopy. (…) Evidence of multilaminar distribution of mitochondria in the OPL support hypothesis of a subcellular origin of OCT reflectivity bands. Correlative studies using AO-OCT is currently under ongoing investigation. J Vis. 2022 Feb 1;22(3):2.)

- Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen.

(Anm: Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen. (Study finds link between memory loss, cognitive decline and small vessel disease in the brain. (…) The study by senior author José Biller, MD, first author Victor Del Brutto, MD, and colleagues is published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. Dr. Biller is chair of Loyola Medicine's department of neurology. Dr. Del Brutto is a University of Chicago resident who did a neurology rotation at Loyola. (news-medical.net 6.6.2017).)

- Påvirkning av antidepressiva på hemostase. (- Dataene fra denne studien, som viser en direkte hemmende effekt på blodplater av terapeutiske konsentrasjoner av sertralin (Zoloft), tyder på at det kan utgjøre en betydelig del av sammenhengen mellom depresjon og uheldige utfall av IHD ved en trombotisk mekanisme.39)

(Anm: Influence of antidepressants on hemostasis. (…) The data from this study, showing a direct inhibitory effect on platelets of therapeutic concentrations of sertraline, suggest that it may account for a substantial portion of the association between depression and adverse outcomes of IHD by a thrombotic mechanism. Mohammad and Mason also demonstrated an inhibition of ADP-induced platelet aggregation by the tricyclics imipramine and amitriptyline.  Dialogues Clin Neurosci. 2007 Mar; 9(1): 47–59.)

- Stille iskemi og iskemisk hjertesykdom (IHD). Hva er iskemi? Iskemi er en tilstand der blodstrømmen (og dermed oksygen) er begrenset eller redusert i en del av kroppen. Iskemisk hjertesykdom er tilstander hvor hjertet har redusert blodstrøm og oksygen til hjertemuskelen.

(Anm: Silent Ischemia and Ischemic Heart Disease. What is ischemia? Ischemia is a condition in which the blood flow (and thus oxygen) is restricted or reduced in a part of the body. Cardiac ischemia is the name for decreased blood flow and oxygen to the heart muscle. What is ischemic heart disease? It's the term given to heart problems caused by narrowed heart arteries. When arteries are narrowed, less blood and oxygen reaches the heart muscle. This is also called coronary artery disease and coronary heart disease. This can ultimately lead to heart attack. Ischemia often causes chest pain or discomfort known as angina pectoris. (heart.org 31.7.2015).)

- Immuncellemetabolisme endret i ME / CFS. (- I korte trekk.) (- Noen immunceller hos personer med myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom (ME / CFS) viser forstyrrelser i måten de produserer og bruker energi på.) (- Mer forskning er nødvendig for å forstå hvordan disse metabolske endringene påvirker hvordan immunceller fungerer hos personer med sykdommen.) (- Hvorvidt spesifikke mikrober - for eksempel et virus - kan spille en rolle i ME / CFS, er ikke godt forstått.) (- Antyder at immunforsvaret er involvert i ME / CFS.) (- Spesielt er forskere interessert i metabolisme - hvordan energi produseres og brukes - i immunceller.) (- Men det var unntak.) (- CD8 + T-celler fra personer med ME / CFS viste en nedgang i energiproduksjon etter aktivering.) (- Spesielt påfallende var at de hadde endringer i mitokondriene - strukturene som produserer mesteparten av cellenes energi.) (- Teamet fokuserte på CD4 + og CD8 + T celler.) (- CD4 + T-celler varsler andre immunceller om invaderende patogener.) (- CD8 + T-celler angriper infiserte celler i kroppen.) (- Sammenlignet med celler tatt fra personer uten sykdommen hadde både CD4 + og CD8 + -celler fra personer med ME / CFS redusert glykolose i hvile.)

(Anm: Immune cell metabolism altered in ME/CFS. At a Glance. Some immune cells in people with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) show disruptions in the way they produce and use energy. More research is needed to understand how these metabolic changes affect the way immune cells work in people with the disease. Whether or not specific microbes—such as a virus—may play a role in ME/CFS is not well understood. Recent research suggests that the immune system is involved in ME/CFS. In particular, researchers are interested in metabolism—how energy is produced and used—within immune cells. To look more closely at immune-cell metabolism in ME/CFS, researchers led by Drs. Alexandra Mandarano and Maureen Hanson at Cornell University collected blood samples from 53 people with ME/CFS and 45 people without the disease. They tested specific types of immune cells in the blood for changes in metabolism, both at rest and after being activated by signals that indicate a danger to the body. The team focused on CD4+ and CD8+ T cells. CD4+ T cells alert other immune cells about invading pathogens. CD8+ T cells attack infected cells in the body. The study was funded in part by NIH’s National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) and National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Results were published on December 12, 2019, in the Journal of Clinical Investigation. Most aspects of immune-cell metabolism measured by the researchers did not differ between samples taken from people with ME/CFS and those without the disease. But there were exceptions. CD8+ T cells from people with ME/CFS showed a decrease in energy production after activation. Notably, they had changes in their mitochondria—the structures that produce most of the cell’s energy. Compared to cells taken from people without the disease, both CD4+ and CD8+ cells from people with ME/CFS had reduced glycolosis at rest. Glycolosis is another pathway that cells use to produce energy. CD8+ cells from people with ME/CFS also had reduced glycolysis after activation. The team found different patterns of cytokines in the blood of people with ME/CFS as well. Cytokines play important signaling roles in the immune system. Although many of these cytokines would normally promote immune activity, they correlated with reduced metabolism in CD8+ T cells in people with the disease. More work is needed to understand whether altered cytokine production and reduced T-cell metabolism play a role in ME/CSF. “Additional studies focusing on specific cell types will be important to unravel what’s gone wrong with immune defenses in ME/CFS,” Hanson says. (nih.gov 7.1.2020 National Institutes of Health).)

(Anm: Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome patients exhibit altered T cell metabolism and cytokine associations. Mandarano AH, Maya J, Giloteaux L, Peterson DL, Maynard M, Gottschalk CG, Hanson MR. J Clin Invest. 2019 Dec 12.)

(Anm: Glykolysen er en kjemisk prosess inni celler hvor glukose brytes ned. Prosessen leverer energi, for eksempel til muskelarbeid, og danner forløpere for syntesen av andre stoffer i cellene. Ved aerob glykolyse er endepunktet pyrodruesyre (pyruvat), mens i anaerob glykolyse er endepunktet melkesyre (laktat). Kilde: Store norske leksikon.)

- Blodprøve kan oppdage myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom.

(Anm: Blood test may detect myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. At a Glance - Researchers developed a blood test that, in a pilot study, accurately identified people with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. - If validated in larger studies, the assay could one day help diagnose the disease and enable researchers to test potential treatments. (nih.com 14.5.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Betennelser og mitokondriell dysfunksjon: en ond sirkel i nevrodegenerative lidelser?

(Anm: Betennelser og mitokondriell dysfunksjon: en ond sirkel i nevrodegenerative lidelser? (Inflammation and mitochondrial dysfunction: a vicious circle in neurodegenerative disorders?  Eksperimentelle bevis støtter en intrikat forbindelse mellom betennelse og mitokondriell dysfunksjon som hovedbidragsyter i nevrologiske sykdommer. Inflammatoriske mediatorer produsert av aktiverte mikroglia og infiltrerte immunceller utløser intracellulære signaleringskaskader som kan forandre cellulær mitokondriell metabolisme. Neurosci Lett. 2019 Sep 25;710:132931.)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Aldersassosiert mitokondriell kompleks I-mangel er knyttet til økt rate av stamcelleproliferasjon i tykktarmen hos mus.

(Anm: Age-associated mitochondrial complex I deficiency is linked to increased stem cell proliferation rates in the mouse colon. Abstract One of the hallmarks of aging is an accumulation of cells with defects in oxidative phosphorylation (OXPHOS) due to mutations of mitochondrial DNA (mtDNA). Rapidly dividing tissues maintained by stem cells, such as the colonic epithelium, are particularly susceptible to accumulation of OXPHOS defects over time; however, the effects on the stem cells are unknown. We have crossed a mouse model in which intestinal stem cells are labelled with EGFP (Lgr5-EGFP-IRES-creERT2) with a model of accelerated mtDNA mutagenesis (PolgAmut/mut ) to investigate the effect of OXPHOS dysfunction on colonic stem cell proliferation. We show that a reduction in complex I protein levels is associated with an increased rate of stem cell cycle re-entry. These changes in stem cell homeostasis could have significant implications for age-associated intestinal pathogenesis. Aging Cell. 2021 Feb 24;e13321.)

- Et konservert argininoverskudd er kritisk for å stabilisere N2 FeS-klyngen i mitokondrie kompleks I.

(Anm: A conserved arginine residue is critical for stabilizing the N2 FeS cluster in mitochondrial complex I. Abstract Respiratory complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase), the first enzyme of the electron-transport chain, captures the free energy released by NADH oxidation and ubiquinone reduction to translocate protons across an energy-transducing membrane and drive ATP synthesis during oxidative phosphorylation. The cofactor that transfers the electrons directly to ubiquinone is an iron-sulfur cluster (N2) located in the NDUFS2/NUCM subunit. A nearby arginine residue (R121), which forms part of the second coordination sphere of the N2 cluster, is known to be post-translationally dimethylated but its functional and structural significance are not known. Here, we show that mutations of this arginine residue (R121M/K) abolish the quinone-reductase activity, concomitant with disappearance of the N2 signature from the electron paramagnetic resonance (EPR) spectrum. Analysis of the cryo-EM structure of NDUFS2-R121M complex I at 3.7 Å resolution identified the absence of the cubane N2 cluster as the cause of the dysfunction, within an otherwise intact enzyme. The mutation further induced localised disorder in nearby elements of the quinone-binding site, consistent with the close connections between the cluster and substrate-binding regions. Our results demonstrate that R121 is required for the formation and/or stability of the N2 cluster, and highlight the importance of structural analyses for mechanistic interpretation of biochemical and spectroscopic data on complex I variants. J Biol Chem. 2021 Feb 25;100474.)

- KOMPLEKS DEFEKTER MANGEL I. Kategorier. Medfødte og genetiske sygdomme; Metaboliske lidelser; Sygdomme i nervesystemet. Andre navne. Kompleks 1 manglende mitokondriel respiratorisk kæde mangel; NADH-coenzym Q-reduktase mangel; Mitokondriel NADH dehydrogenase komponent af kompleks I.

(Anm: KOMPLEKS DEFEKTER MANGEL I. Kategorier Medfødte og genetiske sygdomme; Metaboliske lidelser; Sygdomme i nervesystemet. Andre navne Kompleks 1 manglende mitokondriel respiratorisk kæde mangel; NADH-coenzym Q-reduktase mangel; Mitokondriel NADH dehydrogenase komponent af kompleks I. Kategorier Medfødte og genetiske sygdomme; Metaboliske lidelser; Sygdomme i nervesystemet Resumé Mitokondriel kompleks I mangel er en type mitokondriel sygdom. Mitokondrier er specialiserede rum i celler, der skaber mere end 90 % af den energi, som kroppen behøver. I mitokondrie sygdomme virker mitokondrierne ikke korrekt, hvilket resulterer i mindre energi i cellen, celleskade og celledød. Kompleks I er det første skridt i en kædereaktion i mitokondrier, der fører til energiproduktion. Tegn og symptomer på komplekse I mangel varierer meget i natur og sværhedsgrad, lige fra dødelig neonatal sygdom til neurodegenerative forstyrrelser hos voksne. Funktioner kan omfatte makrocephaly (stort hoved) med progressiv leukodystrofi, encephalopati, hypertrofisk kardiomyopati, myopati, leversygdom, Leigh syndrom, Leber arvelig optisk neuropati og nogle former for Parkinsons sygdom. (mitokondrie.dk 4.6.2020).)

- Parkinsons sykdom og mitofagi: en fremvoksende rolle for LRRK2.

(Anm: Parkinson's disease and mitophagy: an emerging role for LRRK2. Abstract Parkinson's disease (PD) is a progressive neurodegenerative disorder that affects around 2% of individuals over 60 years old. It is characterised by the loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta of the midbrain, which is thought to account for the major clinical symptoms such as tremor, slowness of movement and muscle stiffness. Its aetiology is poorly understood as the physiological and molecular mechanisms leading to this neuronal loss are currently unclear. However, mitochondrial and lysosomal dysfunction seem to play a central role in this disease. In recent years, defective mitochondrial elimination through autophagy, termed mitophagy, has emerged as a potential contributing factor to disease pathology. (…) In this short review, we discuss the current knowledge about the link between PD pathogenic mutations and mitophagy, with a particular focus on LRRK2. Biochem Soc Trans. 2021 Mar 26;BST20190236.)

- Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. (- Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer.)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

- Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom.

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

(Anm: Nanoteknologi (nanopartikler). (mintankesmie.no).)

- Marihuana (cannabis)-basert mentol og e-sigaretter med tobakkssmak forårsaker mitokondriell dysfunksjon i lungepitelceller.

(Anm: Pod-based menthol and tobacco flavored e-cigarettes cause mitochondrial dysfunction in lung epithelial cells. Abstract Current FDA regulations have resulted in a ban of flavored e-cigarette pods, with only menthol and tobacco flavored pods being exempted. Previous work using menthol and tobacco-flavored e-cigarettes have been shown to induce mitochondrial reactive oxygen species. We hypothesized that exposure to pod-based JUUL Menthol and Virginia Tobacco aerosols will alter mitochondrial respiration and electron transport chain protein levels. (…) Our results indicate that exposure to Menthol flavored e-cigarette pods cause mitochondrial dysfunction in lung epithelial cells. Toxicol Lett. 2020 Oct 15;333:303-311.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Dysregulering av mitokondriekomplekser og dynamikk ved kronisk eksponering for sigarettrøyk hos MitoQC Reporter Mus.

(Anm: Wang Q, Unwalla H, Rahman I. Dysregulation of Mitochondrial Complexes and Dynamics by Chronic Cigarette Smoke Exposure in MitoQC Reporter Mice. (…) Our results suggested that dysregulated mitochondrial function and dynamics are associated with CS-induced lung injury and phenotypic development of chronic lung diseases, such as COPD/ emphysema. Mitochondrion. 2022 Jan 12:S1567-7249(22)00003-4.)

(Anm: Yin M, O'Neill LAJ. The role of the electron transport chain in immunity. FASEB J. 2021 Dec;35(12):e21974.)

- Prosjektoppgaver i toksikologi høsten 2004 (- Muggsopp i inneluft - effekter av mykotoksiner på cellesignalisering. (- Betydning for betennelsesreaksjoner og celledød.)

(Anm: BIO4505 Prosjektoppgaver i toksikologi høsten 2004 (…) 1. Muggsopp i inneluft - effekter av mykotoksiner på cellesignalisering. Betydning for betennelsesreaksjoner og celledød (…) 5.2 Konklusjon Det ser ut til at både kobber og sink kan indusere frigjøring av IL-8 fra A549 celler, med størst maksimalrespons for kobber. Sink gir større dødelighet enn kobber. Dette indikerer at den lavere IL-8 responsen for sink kan skyldes den økte dødeligheten. I hvilken grad dette er forklaringen er imidlertid ikke avklart i denne oppgaven. Vedrørende mulige kombinasjonseffekter har vi ikke nok materiale til å trekke en endelig konklusjon, men som en foreløpig arbeidshypotese kan vi så langt si at vi har funnet en mulig additiv effekt (betennelse) når lungepitelceller utsettes for kobber og sink sammen. Det ser også ut som om disse metallene (og spesielt sink) gir nekrose/apoptose i cellene. (uio.no høsten 2004).)

- Derfor må vi ha i oss kobber. (- Kobber er også en komponent i enzymet cytokrom c oksidase som hjelper mitokondriene, som er cellenes «energifabrikker», med å danne ATP, som er cellenes energilager.) (- Kobbermangel kan lede til blodmangel.) (- Kobber er også nødvendig for jernomsetningen i kroppen.) (- Spesielle kobberenzymer kan konvertere jern fra en form (Fe2+) til en annen (Fe3+), noe som er nødvendig for at jern kan bli transportert til det stedet i beinmargen der de røde blodlegemene blir dannet. I beinmargen blir jern en del av hemoglobin (et jernholdig protein i de røde blodlegemene) som transporterer oksygen rundt i kroppen.)

(Anm: Derfor må vi ha i oss kobber. Forskere vet ikke så mye om kobber i kostholdet, men mennesker med en sjelden genetisk sykdom, som tar opp altfor lite kobber, får en merkelig sveis. (…) Vi har spurt Danmarks ledende mineral- og vitaminforsker, professor Susanne Gjedsted Bügel fra Københavns Universitet, om hvilken rolle kobber spiller i kroppen. Bügel har tidligere hjulpet videnskab.dk med å avlive 10 myter omkring vitaminer og med en artikkelserie om alle vitaminene. – Kobber er et veldig interessant mineral, men det er også et av de vi ikke vet så mye om. Vi vet imidlertid at det, som alle de andre sporstoffene er involvert i enzymenes funksjoner. Vi kjenner noen av dem i detalj, men ikke alle, forteller Bügel. Denne artikkelen er en del av videnskab.dks artikkelserie om mineralene og sporstoffene. (…) Kobber er også en komponent i enzymet cytokrom c oksidase som hjelper mitokondriene, som er cellenes «energifabrikker», med å danne ATP, som er cellenes energilager.
Uten kobber ville kroppens celler både bli ødelagt og gå tomme for drivstoff. – Både kobber og de andre mineralene og sporstoffene er essensielle. Det vil si at vi ikke kan leve uten dem, forklarer Bügel. Kobbermangel kan lede til blodmangel
Kobber er også nødvendig for jernomsetningen i kroppen. Spesielle kobberenzymer kan konvertere jern fra en form (Fe2+) til en annen (Fe3+), noe som er nødvendig for at jern kan bli transportert til det stedet i beinmargen der de røde blodlegemene blir dannet. I beinmargen blir jern en del av hemoglobin (et jernholdig protein i de røde blodlegemene) som transporterer oksygen rundt i kroppen. (forskning.no 11.6.2018).)

- Finnes det noe under bakken her som beskytter mot korona? – Det er kanskje litt naivt, men jeg velger å tro på det. (- Munnbind med kobber.) (- Ikke alle vet at kobber også er et mineral som kroppen trenger. Det er livsnødvendig, men kan også være dødelig. For mye kobber gir forgiftning, mens for lite kan gi mangelsykdommer. Som Menkes syndrom, også kalt «Kinky hair syndrome». Du får rett og slett rar sveis av for lite kobber, skriver Forskning.no.) (- Kobber mot virus og tåfis! Hvem hadde trodd det?)

(Anm: Finnes det noe under bakken her som beskytter mot korona? – Det er kanskje litt naivt, men jeg velger å tro på det. Vi som bor på Røros blir ikke like lett smitta som andre, mener Arnfinn Strømmevold. (…) Munnbind med kobber Kobber har spesielle egenskaper. Det er faktisk ingen røverhistorie. Forskere har funnet ut at virus og bakterier ikke trives på metallet særlig lenge. De ødelegges og dør raskt. I mars testet en amerikansk forskergruppe hvor lenge koronaviruset kunne leve på ulike flater og materialer. Studien ble publisert i New England Journal of Medicine. På plast og rustfritt stål levde det i opptil tre døgn. På kobber døde viruset raskt, før det var gått fire timer. Grunnen er at kobber er et ustabilt, ja litt viltert materiale, som slipper ut ioner: Små elektrisk, ladde atomer. Disse setter i gang kjemiske prosesser som ødelegger virusets arvegods. Kobber kan være gull under en pandemi. Noen land er i gang med å bruke kobber i kampen mot korona. Norge har det siste halve året solgt 35 tonn kobberpulver til Israel. Kobberet brukes i produksjon av munnbind som skal tåle bakterier bedre. – Munnbindene er lyserøde fordi de inneholder ørsmå partikler av kobber, sier Lars Tomasgaard i industribedriften Nordox. Det norske kobberet brukes også i sengetøy til sykehus og luktfrie sokker for soldater. Kobber mot virus og tåfis! Hvem hadde trodd det? Ikke alle vet at kobber også er et mineral som kroppen trenger. Det er livsnødvendig, men kan også være dødelig. For mye kobber gir forgiftning, mens for lite kan gi mangelsykdommer. Som Menkes syndrom, også kalt «Kinky hair syndrome». Du får rett og slett rar sveis av for lite kobber, skriver Forskning.no. På Røros er det gammelt nytt at virus og bakterier ikke liker seg på kobber. Dørhåndtak og andre flater folk tar på, ble ofte laget i messing og bronse. Materialer som inneholder mye kobber. – Jeg burde kanskje bytte her i rådhuset, sier ordfører Isak Veierud Busch og kikker bort på et moderne håndtak i børstet stål. (nrk.no 1o.10.2020).)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. (...) Many patients with SZ are also treated for mood symptoms. Indeed, while distinct, there is overlap in polygenic risk for major depressive disorder, bipolar disorder and SZ (). Protein components of the oxidative phosphorylation pathway were found to be upregulated in patients with MDD (); these proteins were downregulated in patients with SZ () as well as patients with psychotic depression (). Mitochondrial dysfunction is thought to play role in mood disorders by impairing neuroplasticity and hippocampal neurogenesis ultimately leading to depression (), and antidepressant medications have been found to modulate mitochondrial activity at the cellular, proteomic, and genomic levels. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(AnmSystemic lupus erythematosus The Lancet 2014 (Early Online Publication, 30 May 2014).)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Forskere: Citalopram sandsynligvis skyld i mange danskeres hjertestop. Ny undersøgelse afslører, at der blandt danskere, som får hjertestop uden for hospitalet, er mange i behandling med det hyppigt brugte antidepressive stof citalopram, kendt fra Cipramil.

(Anm: Forskere: Citalopram sandsynligvis skyld i mange danskeres hjertestop. Ny undersøgelse afslører, at der blandt danskere, som får hjertestop uden for hospitalet, er mange i behandling med det hyppigt brugte antidepressive stof citalopram, kendt fra Cipramil. Antallet af personer, der får hjertestop på åben gade, på arbejde eller i hjemmet, er betydeligt større blandt brugere af lægemidler baseret på det antidepressive stof citalopram - som f.eks. Cipramil - end det er blandt brugere af andre antidepressiver. Det konkluderer en ny undersøgelse, som er gennemført af hjertelæger fra Gentofte Hospital. Forskerne er nået frem til deres resultater ved at lave statistiske analyser af data, der optræder i Det Danske Lægemiddelregister samt Det Danske Hjertestopregister. »Der er en klar overrisiko for hjertestop blandt brugere af citalopram. Vi mener, det er et faresignal set i lyset af, at citalopram er et hyppigt udskrevet lægemiddel i Danmark. Men om man ligefrem skal stoppe behandlingen i nogle tilfælde, skal vurderes i samråd med psykiatere,« siger ph.d.-studerende Peter Weeke fra Kardiologisk Overafdeling P på Gentofte Hospital. Peter Weeke har gennemført studiet under vejledning af overlæge, dr. med. i intern medicin og kardiologi Christian Torp-Pedersen, og resultaterne er publiceret i Clinical Pharmacology and Therapeutics, som er et specialtidsskrift under det højtprofilerede tidsskrift Nature. (videnskab.dk 30.5.2012).)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, demens avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (...) SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Alzheimer's disease also affects small blood vessels. A research conducted by the UAB demonstrates that mice suffering from this disease also have substantial malfunctions in small blood vessels, important in nourishing different organs and tissues and in regulating blood pressure, and which mainly affects females. The study also demonstrates a correlation between the state of peripheral blood vessels and different levels of anxious behavior, both in normal aging and in those suffering from Alzheimer's disease. (news-medical.net 16.3.2018).)

- Lundbeckmiddel linket til dødsfald. En omfattende undersøgelse af danske patienter, der er døde af hjertestop, har en af Lundbecks storsællerter i kedelig hovedrolle.

(Anm: Lundbeckmiddel linket til dødsfald. En omfattende undersøgelse af danske patienter, der er døde af hjertestop, har en af Lundbecks storsællerter i kedelig hovedrolle. (...) "Der er en klar overrisiko for hjertestop blandt brugere af citalopram. Vi mener, det er et faresignal set i lyset af, at citalopram er et hyppigt udskrevet lægemiddel i Danmark. Men om man ligefrem skal stoppe behandlingen i nogle tilfælde, skal vurderes i samråd med psykiatere," siger undersøgelsens ophavsmand, ph.d.-studerende Peter Weeke fra Kardiologisk Overafdeling P på Gentofte Hospital, til Videnskab.dk. (medwatch.dk 30.5.2012).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Skade i mitokondrienes DNA gir hjertesvikt. (- Hvert år dør over titusen mennesker av hjerte- og karsykdommer, og sammen med kreft er dette sykdommene som tar flest liv i Norge.) 

(Anm: Skade i mitokondrienes DNA gir hjertesvikt. Hvert år dør over titusen mennesker av hjerte- og karsykdommer, og sammen med kreft er dette sykdommene som tar flest liv i Norge. Nå har en forskningsgruppe ved Universitet i Oslo funnet en ny brikke i det fysiologiske puslespillet som kan forklare en av årsakene til at man får hjertesvikt. (…) Ond sirkel Et biprodukt i celleforbrenningen er reaktive oksygenradikaler (ROS). ROS er skadelige oksygenmolekyler som kan ødelegge proteiner og DNA. Hvis elektrontransportkjeden ikke fungerer helt som den skal, blir det dannet mer av disse reaktive molekylene. mtDNA er mer utsatt for skade enn kjerne-DNA, blant annet fordi mtDNA ikke er bundet til histoner, en gruppe proteiner som beskytter DNA mot skade, og fordi mtDNA befinner seg nær en sterk kilde for ROS. Her ligger det an til en ond sirkel hvor mtDNA-skade fører til dårlig mitokondriefunksjon, og derav følgende økt produksjon av ROS, som igjen gir økt mtDNA-skade. (odont.uio.no. 8.2.2016).)

- Nanopartikler i mat kan endre tarmbakterier atferd.

(Anm: Nanoparticles in food can alter the behavior of gut bacteria. (…) In a study paper about their work — which now appears in the journal npj Science of Food — the authors explain how attachment to nanoparticles can alter the life cycle of gut bacteria and their interactions with their host's body. The results should be useful to both medicine and the food industry. They could, for instance, lead to research into the use of nanoparticles in probiotics. One example of this is the scientists' observation that synthetic nanoparticles can prevent infection by Helicobacter pylori. H. pylori is a bacterium that grows in the lining of the human stomach. It is of keen interest to many scientists due to its complex relationship with cancer. "Prior to our studies," says study senior author Roland H. Stauber, a professor in the Department of Otolaryngology, Head, and Neck Surgery at Mainz University Medical Center, "nobody really looked whether and how nano-additives directly influence the gastrointestinal flora." (medicalnewstoday.com 1.2.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Nanoteknologi (nanopartikler). (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell dynamikks rolle og mitofagi ved karsinogenese (utvikling av kreft), metastase og terapi.

(Anm: The Role of Mitochondrial Dynamics and Mitophagy in Carcinogenesis, Metastasis and Therapy. Abstract Mitochondria are key cellular organelles and play vital roles in energy metabolism, apoptosis regulation and cellular homeostasis. Mitochondrial dynamics refers to the varying balance between mitochondrial fission and mitochondrial fusion that plays an important part in maintaining mitochondrial homeostasis and quality. Mitochondrial malfunction is involved in aging, metabolic disease, neurodegenerative disorders, and cancers. Mitophagy, a selective autophagy of mitochondria, can efficiently degrade, remove and recycle the malfunctioning or damaged mitochondria, and is crucial for quality control. In past decades, numerous studies have identified a series of factors that regulate mitophagy and are also involved in carcinogenesis, cancer cell migration and death. Therefore, it has become critically important to analyze signal pathways that regulate mitophagy to identify potential therapeutic targets. Here, we review recent progresses in mitochondrial dynamics, the mechanisms of mitophagy regulation, and the implications for understanding carcinogenesis, metastasis, treatment, and drug resistance.Front Cell Dev Biol. 2020 Jun 10;8:413.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Forhøyede plasmanivåer av mitokondrie-deriverte skadeassosierte molekylære mønstre under levertransplantasjon: prediktorer for postoperativ multiorgandysfunksjonssyndrom.

(Anm: Elevated Plasma Levels of Mitochondria-Derived Damage-Associated Molecular Patterns during Liver Transplantation: Predictors for Postoperative Multi-Organ Dysfunction Syndrome. Abstract The systemic cytokine response during surgery has been reported to be stimulated by the molecules released from damaged cells, called damage-associated molecular patterns (DAMPs). The relationship between DAMPs and liver transplantation has not been reported. We aimed to clarify the relationship between the plasma levels of DAMPs and the short-term post-transplant outcomes, including mortality and postoperative multi-organ dysfunction syndrome (MODS). This retrospective cohort study enrolled 61 patients who underwent liver transplantation. Mitochondrial DNA fragments, as mitochondria-derived DAMPs (mtDAMPs), were isolated from frozen plasma obtained at the start and the end of transplantation and were quantified by polymerase chain reaction. The short-term post-transplant outcomes were compared among the groups categorized based on the median value of the intraoperative fluctuation of mtDAMPs levels. The mtDAMPs levels were increased from the start to the end of transplantation in 52 recipients (85.2%, n = 61). Regarding mortality, no significant differences were noted between the high group (n = 30) and the low group (n = 31). The higher plasma levels of mtDAMPs were correlated with the longer duration of postoperative vasopressor support (P < 0.05). Importantly, the rate of MODS on post-operative day 1 was significantly higher in the high group (high vs. low group: 21 patients [70%] vs. 11 patients [35.1%], P < 0.01). In conclusion, mtDAMPs were increased in plasma during liver transplantation in most recipients. This elevation was not associated with mortality, but associated with the post-transplant recovery. Measuring plasma mtDAMPs may be helpful for predicting posttransplant recovery among liver-transplant recipients. Tohoku J Exp Med. 2020 Feb;250(2):87-93.)

- Norske forskere kan ha funnet en måte å behandle Alzheimers sykdom. Det finnes ingen kur mot Alzheimers. Men norske forskere kan nå ha gjort et gjennombrudd i behandlingen. (- Vil la cellene rense seg selv bedre.) (- Forskerne har gjennom denne studien sett at det skjer en opphopning av avfallsstoffer i hjernen hos Alzheimers-pasienter. Dette fører til at hjerneceller dør. De mener det er mulig å stanse sykdommen ved å stimulere cellenes system til å rense seg selv. Dr. Evandro Fei Fang har ledet studien og sier til NHI.no at de har fått ny kunnskap om årsaken til Alzheimers gjennom en såkalt kryssart-studie.)

(Anm: Norske forskere kan ha funnet en måte å behandle Alzheimers sykdom. Det finnes ingen kur mot Alzheimers. Men norske forskere kan nå ha gjort et gjennombrudd i behandlingen. Alzheimers sykdom er den hyppigste formen for demens i Norge og utgjør cirka 60 prosent av alle tilfellene av demens. Alzheimers sykdom påvirker mennesker på ulike måter. Sykdommen utvikler seg langsomt helt fra starten av, og noen av symptomene inkluderer hukommelsestap, forvirring, desorientering og dårlig dømmekraft. Det finnes ingen kur mot sykdommen, men i en ny studie publisert i det internasjonale tidsskriftet Nature Neuroscience, foreslår forskerne en ny måte å behandle Alzheimers sykdom på. Studien er ledet av dr. Evandro Fei Fang ved Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus og kollegaen Dr. Vilhelm Bohr ved National Institute on Aging i USA. Flere norske forskere også involveret i studiet: Prof. Hilde Nilsen, prof. Tormod Fladby, og dr. Sofie Lautrup. Vil la cellene rense seg selv bedre Forskerne har gjennom denne studien sett at det skjer en opphopning av avfallsstoffer i hjernen hos Alzheimers-pasienter. Dette fører til at hjerneceller dør. De mener det er mulig å stanse sykdommen ved å stimulere cellenes system til å rense seg selv. Dr. Evandro Fei Fang har ledet studien og sier til NHI.no at de har fått ny kunnskap om årsaken til Alzheimers gjennom en såkalt kryssart-studie. - Kort sagt brukte vi hjernevev fra døde Alzheimers-pasienter, og sammenlignet med normale kontrollhjerner. Vi så stor akkumulering av skadede mitokondrier i de patologiske områdene hos Alzheimers-pasientene, forteller han. Mitokondrier spiller en viktig rolle for nervecellers overlevelse og funksjon. Mitokondrier er cellenes energifabrikk. Det skjer altså en opphopning av ødelagte mitokondrier i hjernen til Alzheimers-pasienten. Dette igjen fører til et økt stressnivå i cellene – et stress som kan føre til at nerveceller (nevroner) blir dysfunksjonelle og dør. «Dette gjelder også en type hjerneceller kalt mikroglia, som utgjør en viktig del av hjernens forsvar mot betennelse. Renselsesprosessen av mitokondrier i cellene kalles mitofagi», skriver UiO i en beskrivelse av studien på sine nettsider. I den nye studien argumenterer forskerne slik: - Hvis vår hypotese er riktig, skal det gå an å behandle Alzheimers ved å rense hjernen for skadede mitokondrier, sier Dr. Fang. Det er altså dette som kalles mitofagi. - For å teste denne hypotesen gjorde vi forsøk på Alzheimers-modeller av rundorm og mus. Ved å øke mitofagi ble tapet av minne i disse forsøksdyrene mindre, forklarer han. (nhi.no 29.4.2019).)

(Anm: Fang EF, Hou Y, et.al. Mitophagy inhibits amyloid-β and tau pathology and reverses cognitive deficits in models of Alzheimer's disease. Nat Neurosci. 2019 Mar;22(3):401-412.)

(Anm: Kingwell K. Turning Up Mitophagy in Alzheimer Disease. Nat Rev Drug Discov. 2019 Mar 4.)

(Anm: Fang EF. Mitophagy and NAD+ inhibit Alzheimer disease. Autophagy. 2019 Jun;15(6):1112-1114..)

(Anm: Kan ha funnet kur mot alzheimer. UiO-forskere kan være nær et gjennombrudd i behandlingen av Alzheimers sykdom. (aftenposten.no 15.2.2019).)

- C-vitamin beskytter karboplatin-eksponerte oocytter mot meiotisk svikt.

(Anm: Vitamin C Protects Carboplatin-Exposed Oocytes From Meiotic Failure. Abstract CBP (carboplatin) is a second-generation chemotherapeutic drug of platinum compound commonly applied in the treatment of sarcomas and germ cell tumours. Although it is developed to replace cisplatin, which has been proven to have a variety of side effects during cancer treatment, CBP still exhibits a certain degree of toxicity including neurotoxicity, nephrotoxicity, hematotoxicity and myelosuppression. However, the underlying mechanisms regarding how CBP influences the female reproductive system especially oocyte quality have not yet been fully determined. Here, we report that CBP exposure led to the oocyte meiotic defects by impairing the dynamics of the meiotic apparatus, leading to a remarkably aberrant spindle organisation, actin polymerisation and mitochondrial integrity. Additionally, CBP exposure caused compromised sperm binding and fertilisation potential of oocytes by due to an abnormal distribution of cortical granules and its component ovastacin. More importantly, we demonstrated that vitamin C supplementation prevented meiotic failure induced by CBP exposure and inhibited the increase in ROS levels, DNA damage accumulation and apoptotic incidence. Taken together, our findings demonstrate the toxic effects of CBP exposure on oocyte development and provide a potential effective way to improve the quality of CBP-exposed oocytes in vitro. Mol Hum Reprod. 2019 Oct 28;25(10):601-613.)

(Anm: Meiose er den celledelingen som fører til dannelse av kjønnsceller. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: En oocyt, oöcyt, ovocyt, eller sjældent ocyt, er en kvindelig gametocyt eller kønscelle involveret i reproduktion. (da.wikipedia.org).)

(Anm: Karboplatin er en cellegift som gis blant annet ved kreft i eggstokker, eggledere, bukhinne og livmor. Behandlingen gjentas hver 3. uke. Hvor mange kurer som gis, vurderes individuelt av legen. Karboplatin gis enten alene eller i kombinasjon med andre cellegifter. (kreftlex.no).)

- Nyt studie: Manglende oprydning i hjerneceller kan hænge sammen med Alzheimer. (- Alzheimers sygdom er omgærdet af mange mysterier, men nu er et forskerhold måske tættere på at løse en del af gåden.) (- »Når oprydningen ikke fungerer ordenligt, så sker der en ophobning af defekte mitokondrier (cellernes kraftværker, red.) i hjernecellerne.)

(Anm: Nyt studie: Manglende oprydning i hjerneceller kan hænge sammen med Alzheimer. Alzheimers sygdom er omgærdet af mange mysterier, men nu er et forskerhold måske tættere på at løse en del af gåden. Det skriver Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet i en pressemeddelelse. Et internationalt forskerhold, der blandt andet består af forskere fra Københavns Universitet, har nemlig fundet ud af, at hjernecellernes oprydningssystem, mitofagi, ikke fungerer optimalt i både dyr og mennesker med Alzheimer. (videnskab.dk 14.2.2019).)

- Studie oppdager ny mekanisme for kognitiv svekkelse ved Alzheimers. (- Mennesker med Alzheimers sykdom opplever dårlig blodforsyning til hjernen, noe som påvirker kognitiv funksjon.)

(Anm: Studie oppdager ny mekanisme for kognitiv svekkelse ved Alzheimers. (Study finds new cognitive decline mechanism in Alzheimer's.) Mennesker med Alzheimers sykdom opplever dårlig blodforsyning til hjernen, noe som påvirker kognitiv funksjon. En ny studie utført i en musemodell har endelig avslørt årsaken bak denne reduserte blodstrømmen. (...) I sin introduksjon forklarer forfatterne at "vaskulær dysfunksjon er implisert i patogenesen (utviklingen) for Alzheimers sykdom," og at "hjerneblodstrømmen også er alvorlig kompromittert, kortikal cerebral reduksjon i blodstrøm på [tilnærmet] 25 prosent er tydelig tidlig i sykdomsutviklingen hos både pasienter med Alzheimers sykdom og i musemodeller." (medicalnewstoday.com 15.2.2019).)

- Mitofagi hemmer amyloid-β og tau-patologi og reverserer kognitiv svekkelse i modeller for Alzheimers sykdom (AD).

(Anm: Mitofagi hemmer amyloid-β og tau-patologi og reverserer kognitiv svekkelse i modeller for Alzheimers sykdom (AD). Akkumulering av skadede mitokondrier er et kjennetegn for aldring og aldersrelatert neurodegenerasjon, inkludert Alzheimers sykdom (AD). (- De molekylære mekanismene for svekket mitokondriell homeostase vedi AD blir undersøkt.) (- Her gir vi bevis på at mitofagi er svekket i hippocampus hos AD-pasienter, i induserte pluripotente stamcelle-avledede humane AD-neuroner, og hos dyr i AD-modeller. Nat Neurosci. 2019 Feb 11.)

- Norske forskere: Naturlige stoffer kan stoppe utviklingen av Alzheimer. (- Forskerne har funnet ut at cellenes egen avfallshåndtering ikke fungerer som den skal ved Alzheimer.) (- De blir derfor fulle av ødelagte mitokondrier. (- Mitokondriene er cellenes energifabrikker og en viktig faktor i stoffskiftet. Stoffene som tilsettes får i gang igjen cellenes egen renseprosess.)

(Anm: Norske forskere: Naturlige stoffer kan stoppe utviklingen av Alzheimer. Forskere ved UiO har påvist at tilsetting av visse stoffer kan bremse eller til og med stoppe utviklingen av Alzheimer i celle- og dyremodeller. Den andre gode nyheten er at stoffene finnes i naturlig form og har ingen kjente bivirkninger. (…) Og i dag kommer forskergruppen ut med en stor nyhet publisert i Nature Neuroscience. De har påvist at naturlig forekommende stoffer som stimulerer cellens evne til å fjerne skadde mitokondrier kan bremse utviklingen av Alzheimer som er fremkalt hos dyr. Forskerne har funnet ut at cellenes egen avfallshåndtering ikke fungerer som den skal ved Alzheimer. De blir derfor fulle av ødelagte mitokondrier. Mitokondriene er cellenes energifabrikker og en viktig faktor i stoffskiftet. Stoffene som tilsettes får i gang igjen cellenes egen renseprosess. Dette gjør at de klarer å kvitte seg med de ødelagte mitokondriene. Aktivering av denne prosessen, som kalles mitofagi (autofagi), ser ut til å kunne bremse utviklingen av Alzheimer. Det skriver forskerne i en pressemelding. (…) Skader mitokondriene Prosjektet er ledet av Dr. Evandro F. Fang (UiO og Akershus Universitetssykehus) og av Professor Vilhelm A. Bohr, som leder laboratorier ved the National Institute on Ageing (NIA) i USA , og ved Universitetet i København. (vg.no 12.2.2019).)

- Er dette pillen for evig ungdom? Forskere tar den allerede. En ny «mirakelpille» kan potensielt motvirke aldersrelaterte sykdommer som Alzheimers og Parkinson – og rynker og håravfall, tror forskere.

(Anm: Er dette pillen for evig ungdom? Forskere tar den allerede. En ny «mirakelpille» kan potensielt motvirke aldersrelaterte sykdommer som Alzheimers og Parkinson – og rynker og håravfall, tror forskere. Flere av dem har begynt å ta den selv – også én i Norge. Men eksperter mener langtidseffekten er usikker. Her er aldersforskerens råd for lang levetid. (…) Når man tilfører NR til kroppen, skal nivået av NAD øke. (vg.no 15.11.2018).)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Link funnet mellom kronisk betennelse og risiko for Alzheimers sykdom.

(Anm: Link found between chronic inflammation and risk for Alzheimer's disease. Summary: While it is widely shown that possessing the ApoE4 gene is the major genetic risk factor of Alzheimer's disease (AD), not all ApoE4 carriers develop AD. For the first time, researchers have shown that ApoE4 linked with chronic inflammation dramatically increases the risk for AD. (sciencedaily.com 19.10.2018).)

- Antibiotika: en trigger for inflammatorisk tarmsykdom? Rollen til tarmmikrobiota i patogenesen (sykdommen) av inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er godt etablert.

(Anm: Antibiotics: a trigger for inflammatory bowel disease? The role of the gut microbiota in the pathogenesis of inflammatory bowel disease (IBD) is well established. As well as alterations in gut microbiota composition and functions associated with IBD, the most convincing arguments for this effect are the pro-colitogenic effect of the microbiota of patients with IBD,1  and modification of the intestinal inflammation phenotype induced by the change of gut microbiota in both mice and human beings, particularly using faecal microbiota transplantation.2 , 3   The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2020 (Published:August 17, 2020).)

- Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt.

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

(Anm: Li YR, Zhu H. Vitamin C for sepsis intervention: from redox biochemistry to clinical medicine. Mol Cell Biochem. 2021 Sep 3:1–12..)

- Mitokondriell dysfunksjon i Crohns sykdom. (- To nye studier publisert i Gut gir mer bevis for rollen som mitokondriell svekkelse og Paneth-celledysfunksjon ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD).) (- Avgjørende er at behandling med en mitokondriell målrettet antioksidant for å undertrykke mitokondrielle reaktive oksygenarter lindret mitokondriell dysfunksjon, Paneth-celle abnormaliteter og ileitt hos disse musene.)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction in Crohn's Disease. Two new studies published in Gut provide more evidence for the role of mitochondrial impairment and Paneth cell dysfunction in inflammatory bowel disease (IBD). “Many studies have revealed the involvement of mitochondrial stress in the pathophysiology of IBD but whether this is a cause or consequence of the disease is not known,” explains the corresponding author of the first study, Arianne Theiss. The researchers observed that mice lacking prohibitin 1 (PHB1, a major component of the inner mitochondrial membrane) in intestinal epithelial cells (IECs) developed spontaneous ileal inflammation that was preceded by mitochondrial dysfunction in IECs and early abnormalities in Paneth cells. Crucially, treatment with a mitochondrial-targeted antioxidant to suppress mitochondrial reactive oxygen species alleviated mitochondrial dysfunction, Paneth cell abnormalities and ileitis in these mice. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2020 May;17(5):260.)

(Anm: Paneth cells are cells in the small intestine epithelium, alongside goblet cellsenterocytes, and enteroendocrine cells.[1] Some can also be found in the cecum and appendix. They are below the intestinal stem cells in the intestinal glands (also called crypts of Lieberkühn) and the large eosinophilic refractile granules that occupy most of their cytoplasm. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Hva er Crohns sykdom? Crohns sykdom er en betennelsessykdom som kan ramme alle deler av tarmsystemet fra leppene til endetarmsåpningen (anus). Den vanligste delen av tarmsystemet som er påvirket, er overgangspartiet mellom tynntarmen og tykktarmen. (nhi.no 9.8.2013).)

- Celle-gjennomtrengelig succinate prodrug redder mitokondriell respirasjon i cellulære modeller av akutt Paracetamol (acetaminophen) overdose. (- Paracetamol (acetaminophen) er en av de mest vanlige legemidlene som brukes uten resept over hele verden og anses som trygge ved terapeutisk dose. Imidlertid utgjør tilsiktet og utilsiktet overdose opptil 70 % av tilfeller av akutt leversvikt i den vestlige verden.) (- Karakterisering av mitokondriell toksisitet på grunn av akutt overdosering av paracetamol (acetaminophen) in vitro i humane celler ved bruk av detaljert respirometrisk analyse avdekket at kompleks I-bundet (NADH-avhengig), men ikke kompleks II-bundet (succinate avhengig) mitokondriell respirasjon er hemmet av paracetamol (acetaminophen). Behandling med et nytt cellepermeabelt succinate -legemiddel redder acetaminophen-indusert nedsatt mitokondriell respirasjon. Dette antyder celle-permeable succinate-legemidler som en potensiell alternativ behandlingsstrategi for å motvirke paracetamol (acetaminophen) -indusert leverskade.)

(Anm: Cell-permeable Succinate Prodrugs Rescue Mitochondrial Respiration in Cellular Models of Acute Acetaminophen Overdose. Abstract Acetaminophen is one of the most common over-the-counter pain medications used worldwide and is considered safe at therapeutic dose. However, intentional and unintentional overdose accounts for up to 70% of acute liver failure cases in the western world. Extensive research has demonstrated that the induction of oxidative stress and mitochondrial dysfunction are central to the development of acetaminophen-induced liver injury. Despite the insight gained on the mechanism of acetaminophen toxicity, there still is only one clinically approved pharmacological treatment option, N-acetylcysteine. N-acetylcysteine increases the cell's antioxidant defense and protects liver cells from further acetaminophen-induced oxidative damage. Because it primarily protects healthy liver cells rather than rescuing the already injured cells alternative treatment strategies that target the latter cell population are warranted. In this study, we investigated mitochondria as therapeutic target for the development of novel treatment strategies for acetaminophen-induced liver injury. Characterization of the mitochondrial toxicity due to acute acetaminophen overdose in vitro in human cells using detailed respirometric analysis revealed that complex I-linked (NADH-dependent) but not complex II-linked (succinate-dependent) mitochondrial respiration is inhibited by acetaminophen. Treatment with a novel cell-permeable succinate prodrug rescues acetaminophen-induced impaired mitochondrial respiration. This suggests cell-permeable succinate prodrugs as a potential alternative treatment strategy to counteract acetaminophen-induced liver injury. PLoS One. 2020 Apr 6;15(4):e0231173.)

(Anm: Prodrug er et legemiddel som ikke er aktivt i sin opprinnelige form, men som virker ved at det omdannes kjemisk (metaboliseres), enten spontant eller ved enzymatisk reaksjon, til sin aktive form. Kilde: Store norske leksikon.) 

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

- Metoprolol succinate-bivirkninger (sideeffekter) på akuttmottak. (Metoprolol sSuccinate ER Side Effects.)

(Anm: Metoprolol Succinate ER Side Effects. Warning Oral route (Tablet, Extended Release) Exacerbations of angina pectoris and, in some cases, myocardial infarction have occurred after abrupt cessation of therapy with certain beta-blocking agents. When discontinuing chronic therapy, gradually reduce the dose over a period of 1 to 2 weeks and monitor the patient carefully. If angina markedly worsens or acute coronary insufficiency develops, reinstate administration promptly, at least temporarily, and take other measures appropriate for the management of unstable angina. Warn patients not to interrupt or discontinue therapy without physician advice. (drugs.com 11.7.2020).)

(Anm: Prodrug er et legemiddel som ikke er aktivt i sin opprinnelige form, men som virker ved at det omdannes kjemisk (metaboliseres), enten spontant eller ved enzymatisk reaksjon, til sin aktive form. Kilde: Store norske leksikon. Kilde: Store norske leksikon.)

- Mitokondriell dysfunksjon ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Selv om den eksakte etiologien av sykdommen er ukjent, er IBD anerkjent som en kompleks, multifaktoriell sykdom som skyldes et intrikat samspill mellom genetisk predisposisjon, en endret immunrespons, endringer i tarmmikrobiota og miljøfaktorer. Sammen bidrar disse til ødeleggelse av tarmepitelbarrieren, økt tarmpermeabilitet og tilstrømning av immunceller.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in inflammatory bowel disease. Abstract Inflammatory Bowel Disease (IBD) represents a group of idiopathic disorders characterized by chronic or recurring inflammation of the gastrointestinal tract. While the exact etiology of disease is unknown, IBD is recognized to be a complex, multifactorial disease that results from an intricate interplay of genetic predisposition, an altered immune response, changes in the intestinal microbiota, and environmental factors. Together, these contribute to a destruction of the intestinal epithelial barrier, increased gut permeability, and an influx of immune cells. Given that most cellular functions as well as maintenance of the epithelial barrier is energy-dependent, it is logical to assume that mitochondrial dysfunction may play a key role in both the onset and recurrence of disease. Front Cell Dev Biol. 2015; 3: 62.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Kosthold ved inflammatorisk tarmsykdom. Vår kunnskap om sammenhengen mellom inflammatorisk tarmsykdom og kost er høyst begrenset. Det er lite som er vitenskapelig bevist. Anbefalingene nedenfor er derfor ikke absolutte, og det er stort rom for skjønn. Hva er inflammatorisk tarmsykdom? Inflammatorisk tarmsykdom er en kronisk betennelse i tarmen. Det skilles mellom to sykdommer: Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Crohns sykdom angriper i første rekke nedre del av tynntarmen, men tilstanden kan også finnes i tykktarmen og andre deler av fordøyelseskanalen. Ulcerøs kolitt forekommer bare i tykktarmen, ofte bare i endetarmen eller nedre del av tykktarmen. Crohns sykdom er karakterisert ved perioder med magesmerter og diaré. Ulcerøs kolitt er karakterisert ved blodig og slimete diaré. Noen ganger kan det være vanskelig å skille mellom Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. I store trekk er behandlingen av de to sykdommene den samme, men det er også viktige forskjeller. (nhi.no 11.11.2019).)

- Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre.

(Anm: Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly. (…) Resultater — Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.) (…) Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter.) (Stroke 2008; 39: 857-862).)

(Anm: Hvitsubstansendringer ved lett kognitiv svikt: en longitudinell studie med diffusion tensor imaging om sammenhengen mellom CSF Tau, hvitsubstansintegritet og hukommelse (duo.uio.no 2010).)

- Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.)

(Anm: [Serotonin antibodies in fibromyalgia syndrome--expression of a neuroendocrinologic autoimmune disease?]. Z Rheumatol. 1996 Jan-Feb;55(1):63-5; 63,66 disc 66-8.)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

- Ny forskning viser at lekk (utette) kapillærer i hjernen kan spille en rolle ved utviklingen av Alzheimers sykdom.

(Anm: Ny forskning viser at lekk (utette) kapillærer i hjernen kan spille en rolle ved utviklingen av Alzheimers sykdom. (Recent research reveals that leaky capillaries in the brain could have a role in the development of Alzheimer's disease.) (…) Food and Drug Administration (FDA) har godkjent noen legemidler som hjelper mot symptomene på Alzheimers sykdom, men ingen av dem behandler den underliggende årsaken. (medicalnewstoday.com 21.1.2019).)

- Coronavirus: Immunologiske spor gir håp om behandling. (- T-celler fjerner infeksjon fra kroppen.) (- I en mikroliter (0,001 ml) bloddråpe har normale friske voksne mellom 2 000 og 4 000 T-celler, også kalt T-lymfocytter.) (- Covid-pasientene som teamet testet hadde mellom 200-1 200.) (- Interleukin 7 er allerede testet hos en liten gruppe pasienter med sepsis og viste seg å øke produksjonen av disse spesifikke cellene på en trygg måte.)

(Anm: Coronavirus: Immunologiske spor gir håp om behandling. (Coronavirus: Immune clue sparks treatment hope.) Britiske forskere skal begynne å teste en behandling som de håper kan motvirke effekten av Covid-19 hos de alvorlig syke pasientene. Det har vist seg at de med den alvorligste sykdomsformen har ekstremt lave antall immunceller kalt en T-celle. T-celler fjerner infeksjon fra kroppen. (…) "De prøver å beskytte oss, men viruset ser ut til å gjøre noe som trekker teppet under dem, fordi antallet deres har sunket dramatisk. I en mikroliter (0,001 ml) bloddråpe har normale friske voksne mellom 2 000 og 4 000 T-celler, også kalt T-lymfocytter. Covid-pasientene som teamet testet hadde mellom 200-1 200. (…) 'Ekstremt oppmuntrende'. (…) Interleukin 7 er allerede testet hos en liten gruppe pasienter med sepsis og viste seg å øke produksjonen av disse spesifikke cellene på en trygg måte. (…) "At en slik behandling som denne kommer i forbindelse med en klinisk studie er ekstremt oppmuntrende for leger i kritisk omsorg i Storbritannia." (bbc.com 22.5.2020).)

- Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt.

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

– Viser at T-cellebasert behandling kan virke for større pasientgrupper. (- Det kan bety at det i fremtiden kan være mulig å bruke T-cellebasert behandling for å behandle flere kreftformer, mener overlege Kjetil Boye ved Radiumhospitalet.)

(Anm: – Viser at T-cellebasert behandling kan virke for større pasientgrupper. Ny behandling viser effekt på pasienter med sarkomer, ifølge studieresultater lagt frem på ASCO-kongressen. Det kan bety at det i fremtiden kan være mulig å bruke T-cellebasert behandling for å behandle flere kreftformer, mener overlege Kjetil Boye ved Radiumhospitalet. FINNER EFFEKT: – Effekten vi ser hos de 16 pasientene med synovialt sarkom er uomtvistelig. Dette er et klart bevis for at behandlingen virker for denne pasientgruppen, sier overlege Kjetil Boye. En av studiene som er presentert på årets «Clinical Science Symposium» på ASCO i år viser funn fra utprøving av t-cellebasert-behandling mot sarkomer. – Dette er et meget interessant felt hvor jeg tror det vil komme mange viktige framskritt den nærmeste tiden, sier overlege Kjetil Boye i Sarkomgruppa ved OUS Radiumhospitalet om resultatene, som er tilgjengelig på ASCOs nettsider. Sarkomer er kreftsvulster som vokser ut fra bindevev og utgjør rundt en prosent av krefttilfellene. LES OGSÅ Ny genterapi til barn med leukemi innføres i Norge – Denne studien er en av de første som viser at T-cellebasert behandling har effekt ved sarkomer. Omtrent halvparten av sarkompasientene i studien hadde respons og mange av pasientene hadde langvarig respons. (dagensmedisin.no 1.6.2020).)

(Anm: Panina SB, Pei J, Kirienko NV. Mitochondrial metabolism as a target for acute myeloid leukemia treatment. Cancer Metab. 2021 Apr 21;9(1):17.)

- Lupuspasienter går i remisjon (være uten sykdomssymptomer) i "spektakulær" immunterapistudie. (- Schetts team planlegger allerede en annen forsksøk for å teste om andre autoimmune sykdommer som revmatoid artritt og sklerodermi, også kan reagere på CAR-T-terapi. I flere år har forskere spekulert i at dette kan være mulig, og nå virker det som en reell mulighet.)

(Anm: Lupus Patients Go Into Remission in 'Spectacular' Immunotherapy Trial. Five seriously ill lupus patients have seen their disease driven into remission after a single infusion of modified immune cells, in a small trial that borrows from cancer therapy to harness patients' own cells to treat the autoimmune condition. (…) Schett's team is already planning another trial to test whether other autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis and scleroderma, may also respond to CAR-T therapy. For several years scientists have speculated this might be possible, and now it seems a real possibility. (…) The study was published in Nature Medicine. (sciencealert.com 19.9.2022).)

(Anm: Mackensen A, et al. Anti-CD19 CAR T cell therapy for refractory systemic lupus erythematosus. Nat Med. 2022 Sep 15.)

- Oppdagelse peker på en avgjørende rolle som røde blodlegemer spiller i immunforsvaret vårt. (- "I lang tid har vi ikke visst hvorfor folk, når de er kritisk syke av sepsis, traumer, COVID-19, en bakteriell infeksjon eller parasittinfeksjon, utvikler en akutt anemi.) (- For bare noen få år siden viste Mangalmurti og teamet hennes hvordan røde blodlegemer kunne samle de frittflytende restene av mitokondrielt DNA, som går tapt fra skadet vev, og trigge en respons som bidrar til å regulere inflammatoriske responser i lungene. Men manglende biter av puslespillet gjenstod. Hvordan endrer et dna-fragment fra vår egen kropp en oksygenbærende celle til en infeksjonsbekjempende maskin? Og hvorfor forsvinner de? )

(Anm: Discovery Points to a Crucial Role Red Blood Cells Play in Our Immune Systems. This could save lives. The job description for a red blood cell isn't considered to be overly complicated. Pick up oxygen, drop off oxygen. Wash, rinse, repeat. But when it comes to protecting the body against infection, it's their white cell sisters that we've been giving all the credit to. However, a new study led by researchers from the University of Pennsylvania in the US has confirmed red blood cells also play a critical role in inflammation, one that could make a life-or-death difference. As far back as the middle of last century scientists had their suspicions that red cells played some kind of role in keeping invaders at bay. By the 1990s, researchers were uncovering receptors on red blood cells that responded to inflammatory messenger chemicals called cytokines. It all pointed to something afoot. Meanwhile, there was also the inexplicable loss of blood cells – anemia – that often comes with sepsis. "Acute inflammatory anemia is often seen early after an infection such as parasitic infections that cause malaria," says pulmonologist Nilam Mangalmurti, the senior author on the recent investigation. "For a long time we haven't known why people, when they are critically ill from sepsis, trauma, COVID-19, a bacterial infection, or parasite infection, develop an acute anemia." Just a few years ago Mangalmurti and her team showed how red blood cells could scavenge the free-floating scraps of mitochondrial DNA that spilled from injured tissues, triggering a response that helps regulate inflammatory responses in the lungs. But missing pieces of the puzzle remained. How does a fragment of DNA from our own body turn an oxygen-carrying cell into an infection-fighting machine? And why do they disappear? (sciencealert.com 24.10.2021).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Regulerende T-celler økte mens IL-1β MINSKET under antidepressiv terapi. (- Ingen signifikante forandringer i virusindusert IFN-α-produksjon ble observert.) (- KONKLUSJONER: Økningen i CD4 (+) CD25 (hi) Tregs under antidepressiv behandling kan være årsaken til nedgangen i cytokinproduksjon og tilfriskningen  fra depresjon.)

(Anm: Regulatory T cells increased while IL-1β decreased during antidepressant therapy. Abstract BACKGROUND: Regulatory T cells (Tregs, CD4(+)CD25(hi)) are specialized in steering the immune response and cytokine release to maintain tolerance to self-antigens. As cytokines such as interleukin (IL)-1β, IL-6 and interferon (IFN)-α have been shown to be involved in the pathophysiology of depression and cytokine levels have been shown to change during successful antidepressant treatment, we tested the involvement CD4(+)CD25(hi) Tregs in these immunological processes during antidepressant therapy. METHODS: 16 patients suffering from a depressive episode were included into the study and treated with antidepressants according to their doctor's choice. Blood samples were collected during the first week after admission and after 6 weeks of treatment. Therein, we determined plasma levels of IL-1β, and measured IL-1β, IL-6 and IFN-α levels in the stimulated blood by performing a whole blood assay. We distinguished lymphocytes and identified CD4(+)CD25(hi) Tregs by multiparameter flow cytometry. The psychopathological status was assessed using the Hamilton Depression Rating Scale (HAMD-21). RESULTS: HAMD-21 score, IL-1β serum levels as well as LPS-stimulated IL-1β and IL-6 production had decreased significantly at the end of treatment. In contrast, the amount of CD4(+)CD25(hi) cells increased significantly from 2.74% ± 0.88 (mean value ± standard deviation) to 3.54% ± 1.21; p = 0.007. No significant changes in virus-induced IFN-α production was observed. CONCLUSIONS: The increase in CD4(+)CD25(hi) Tregs during antidepressant therapy may be the reason for the decrease in cytokine production and the recovery from depression. J Psychiatr Res. 2010 Nov;44(15):1052-7.)

(Anm: Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME). (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva kan påvirke immunforsvaret.

- Antidepressiva kan påvirke immunforsvaret. (Antidepressants may affect immune system.) Prozac og Zoloft tilhører en gruppe legemidler som kalles selektive serotoninreopptakshemmere eller "SSRI-er", som antas å bekjempe depresjon ved å forårsake at serotonin blir lenger igjen ved nerveforbindelser. De nye funnene, som er publisert i det medisinske tidsskriftet Blood, antyder at serotonin også fungerer som et signalmolekyl mellom visse immunceller. (reutershealth.com 27.1.2006).)

(AnmAntidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- SSRI-er kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (- De som tar legemidlene føler seg ofte mer slitne og litt mer klossete enn andre mennesker.)

(Anm: SSRI-er kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (…) De som tar legemidlene føler seg ofte mer slitne og litt mer klossete enn andre mennesker. (…) For selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI-er), som brukes som antidepressiva, kan vi muligens hjelpe til med å forklare hvorfor de som tar legemidlene ofte føler seg mer slitne og også blir litt mer klossete enn andre mennesker. Det vi nå vet kan hjelpe oss å utvikle bedre legemidler, "konkluderte Perrier. (ivanhoe.com 6.3.2013).)

(Anm: Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME). (mintankesmie.no).)

- Harvard-forskere knytter MS til kyssesyke. Den kroniske betennelsessykdommen MS (multippel sklerose) er i stor grad drevet fram av infeksjon utløst av kyssesyke, ifølge Harvard-forskere.

(Anm: Harvard-forskere knytter MS til kyssesyke. Den kroniske betennelsessykdommen MS (multippel sklerose) er i stor grad drevet fram av infeksjon utløst av kyssesyke, ifølge Harvard-forskere. Forskernes studie, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science denne uken, ser dermed ut til å sette sluttstrek under en hypotese som lenge har vært vanskelig å bevise, og som ønskes velkommen av eksperter som sier man nå bør dreie fokus over på å hindre sykdommen og på å finne behandlingsmetoder. (…) På verdensbasis har rundt 2,8 millioner personer MS, en betennelsessykdom som ødelegger beskyttelsen som omslutter nerveceller i hjernen og ryggraden, som fører til blant annet problemer med syn, balanse og bevegelsesevne. Denne måneden startet legemiddelselskapet Moderna en klinisk studie knyttet til utviklingen av en mRNA-vaksine mot EBV, en utvikling som kan få ny betydning, sett i lys av den nye studien. (©NTB) (nrk.no 15.1.2022).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Epstein – Barr virus (EBV) (kyssesyken) er en av de viktigste virale årsakene for utvikling av svulster.

(Anm: EPSTEIN–BARR VIRUS: A BIOLOGICAL OVERVIEW AND CLINICOPATHOLOGICAL CHANGES OF TWO EPSTEIN–BARR VIRUS-RELATED LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS IN A WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) 2017 REPORT. Abstract Epstein–Barr virus (EBV) is one of the most important viral causes for the development of tumours. The global geographical epidemiology of EBV shows prevalence differences between rich and poor countries across the world, and the impact on health suggests EBV should be an important target of research worldwide. This article will discuss the biology of the virus with an emphasis on its latency types, vital to understanding the possibilities of viral detection. The main objective is to discuss two lymphoproliferative diseases that are associated with EBV and appear in the World Health Organization (WHO) 2017 Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues: EBV-positive diffuse large B cell lymphoma and EBV mucocutaneous ulcer. The name of the former was changed to support the better understanding of infection pathology, while the second was recently described and made its debut in the WHO classification. Pathologists must have knowledge on these diseases and how to investigate them, and oncologists and clinical doctors must be informed on the guidelines. EMJ. 2018;3[3]:99-107.)

(Anm: T1.3 Mononukleose (kyssesyke) (legemiddelhandboka.no).)

- Kyssesyke, mononukleose. (- Kyssesyke, mononukleose, er en virusinfeksjon som oftest rammer barn og unge. Vanlige symptomer er kraftig halsbetennelse, hovne lymfekjertler, feber og generell sykdomsfølelse).

(Anm: Kyssesyke, mononukleose, er en virusinfeksjon som oftest rammer barn og unge. Vanlige symptomer er kraftig halsbetennelse, hovne lymfekjertler, feber og generell sykdomsfølelse. Hva er mononukleose? Mononukleose kalles også kyssesyken. Det er en infeksjon med et virus som heter Epstein-Barr virus (EBV), som tilhører gruppen herpesvirus. Infeksjonen arter seg som regel som en kraftig halsbetennelse med halssmerter, høy feber og hovne lymfeknuter på halsen. Oftest medfører sykdommen også infeksjon utenfor halsen, blant annet i lever og milt. (nhi.no 9.3.2020).)

(Anm: T1.3 Mononukleose (kyssesyke) (legemiddelhandboka.no).)

- Undersøker langtidsvirkninger etter fjerning av milten. Risikoen for å få slag er trolig mye høyere hos pasienter som har fjernet milten.

(Anm: Undersøker langtidsvirkninger etter fjerning av milten. Risikoen for å få slag er trolig mye høyere hos pasienter som har fjernet milten. - Dersom pasienten har fjernet milten, er det sannsynlig at man kan ha effekt av platehemmende medikamenter for å forebygge mot slag. Men vi trenger mer forskning for å kunne si dette sikkert, ettersom årsaken til den økte risikoen ikke er klar, sier forsker og lege Marianne Rørholt i Sykehuset Østfold. (sykehuset-ostfold.no.no 9. 8.2017).)

- Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv. (- Skitt gir godt humør. Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar. )

(Anm: Skitt gir godt humør. Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar. (- Ifølgje Lowry kan denne forskinga hjelpe ekspertar med å forstå kvifor eit immunforsvar i ubalanse kan gjere somme meir sårbare for humørforstyrringar som depresjon.) (- Dette kan tyde på at serotonin kan restituere eit sunt immunapparat hos menneske som er deprimerte og slått ut av infeksjonar. Men det er også ei bakside ved dette. Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv. - På dette stadiet veit vi rett og slett ikkje korleis desse stoffa kan påverke immunforsvaret, så vi er nøydde til å klargjere den normale rolla til serotonin i immuncellene. (abcnyheter.no 2.4.2007).)

(Anm: Identification of an immune-responsive mesolimbocortical serotonergic system: Potential role in regulation of emotional behavior. Neuroscience. 2007 May 11; 146(2-5): 756–772.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter.) Toxicol Lett. 2016 Sep 6;258:185-191..)

- Antidepressiva kan kutte blodstrømmen til hjernen, men ikke stopp med dine legemidler.

(Anm: antidepressiva kan kutte blodstrømmen til hjernen, men ikke stopp med dine legemidler (Antidepressants May Cut Off Blood Flow To Brain, But Don't Stop Your Meds)
I en ny studie presentert denne uken i New Orleans ved American College of Cardiology årlige konferanse ble det påvist at antidepressiva er knyttet til omtrent 5 % økning i tilstopping av halspulsåren, som fører blod direkte til hjernen. Der halspulsåren ligger på hver side av halsen under kjevelinjen. (In a new study presented this week in New Orleans at the American College of Cardiology's annual conference has found that antidepressants are related to about a 5% increase in clogging of the carotid artery, which carries blood to the brain directly. There carotid arteries are located on each side of your neck under the jaw line.) (…) For å prøve å isolere effekten av antidepressiva på blodkar målte forskerne tykkelsen på halspulsåren, kalt carotis intima media-tykkelse. Studieforfatterne fant at en tvilling som tar antidepressiva hadde større intimamedia-tykkelse enn sin bror som ikke tar legemidler. Dr. Amit Shah, a cardiology fellow at Emory University explains (Editor's Choice. medicalnewstoday.com 4.4.2011).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Forskerne fant også at serotonin er ansvarlig for T-cellers immunrespons. (- "T-celler er nøkkelen til immunforsvaret vårt. De er cellene vi trenger for å bekjempe kreft.) (- De er cellene som blir ødelagt med HIV, noe som gjør mennesker mottakelige for sykdommer," sa O'Connell.) (- Resultatene fra studien, nå tilgjengelig online, skal publiseres i 15. april-utgaven av tidsskriftet Blood.)

Smile: it may fight against disease
cnews.canoe.ca 2007
(...) "There has been a lot of anecdotal evidence that well being and health of your immune system may be related. Nobody had any idea of how that worked," Dr. Peta O'Connell, a Robarts Research Institute scientist, said yesterday.

O'Connell worked on the research with Dr. Matilde Leon-Ponte, also from Robarts.

The discovery came while looking at serotonin, a chemical compound that regulates the feeling of well-being.

Drugs designed to treat depression, anti-depressants including Paxil and Prozac, work by manipulating serotonin.

The Robarts scientists have found T-cells -- the powerful immune cells that hunt down and destroy diseases, such as viruses and bacteria -- produce serotonin.

The scientists also found serotonin is responsible for the T-cells' immune response.

"T-cells are key to our immune system. They are the cells we need to fight cancer. They are the cells that are destroyed with HIV, making people susceptible to disease," O'Connell said.

The results of the study, now available online, are to be published in the April 15 issue of the journal Blood. (...)

- Antidepressiva kan kutte blodstrømmen til hjernen, men ikke stopp med dine legemidler.

(Anm: antidepressiva kan kutte blodstrømmen til hjernen, men ikke stopp med dine legemidler (Antidepressants May Cut Off Blood Flow To Brain, But Don't Stop Your Meds)
I en ny studie presentert denne uken i New Orleans ved American College of Cardiology årlige konferanse ble det påvist at antidepressiva er knyttet til omtrent 5 % økning i tilstopping av halspulsåren, som fører blod direkte til hjernen. Der halspulsåren ligger på hver side av halsen under kjevelinjen. (In a new study presented this week in New Orleans at the American College of Cardiology's annual conference has found that antidepressants are related to about a 5% increase in clogging of the carotid artery, which carries blood to the brain directly. There carotid arteries are located on each side of your neck under the jaw line.) (…) For å prøve å isolere effekten av antidepressiva på blodkar målte forskerne tykkelsen på halspulsåren, kalt carotis intima media-tykkelse. Studieforfatterne fant at en tvilling som tar antidepressiva hadde større intimamedia-tykkelse enn sin bror som ikke ta legemidler. Dr. Amit Shah, a cardiology fellow at Emory University explains (Editor's Choice. medicalnewstoday.com 4.4.2011).)

(Anm: Serotonin provides an accessory signal to enhance T-cell activation by signaling through the 5-HT7 receptor. Blood 2007;109(8):3139-3146.)

(Anm: Altered mitochondrial response to activation of T-cells in neonate. Abstract Mitochondrial functions have a major impact on T-cell functionality. In this study we characterized whether mitochondrial function in the neonatal T-cells differs from that in the adult T-cells during short T-cell activation. (…) CONCLUSION: Our data suggest that neonatal T-cells exhibit marked differences in mitochondrial function and superoxide generation compared to adult T-cells.Acta Physiol Hung. 2015 Jun;102(2):216-27.)

- Skadede mitokondrier ekvivalent med miljøkatastrofe i cellen. (- Mitokondrial bevegelse er ofte en god ting, spesielt i nevroner, som trenger å få mitokondrier til cellers periferi for å fylle drivstoff til aksoner og dendritter som sender og mottar signaler. Å arrestere denne bevegelsen er imidlertid like viktig, sier senioretterforsker Thomas Schwarz, PhD, for Children's F.M. Kirby Neurobiology Center, siden det gjør at mitokondrier dettes i karantene og ødelegges når de blir skadelige. "Mitokondrier produserer reaktive oksygenarter som er svært ødeleggende når de er skadet, og som kan smelte sammen med sunne mitokondrier og forurense dem også," sier Schwarz.)

(Anm: Damaged mitochondria equivalent to an environmental disaster in the cell. Current thinking about Parkinson's disease is that it's a disorder of mitochondria, the energy-producing organelles inside cells, causing neurons in the brain's substantia nigra to die or become impaired. A study from Children's Hospital Boston now shows that genetic mutations causing a hereditary form of Parkinson's disease cause mitochondria to run amok inside the cell, leaving the cell without a brake to stop them. Findings appear in the November 11 issue of Cell. Mitochondrial movement is often a good thing, especially in neurons, which need to get mitochondria to cells' periphery in order to fuel the axons and dendrites that send and receive signals. However, arresting this movement is equally important, says senior investigator Thomas Schwarz, PhD, of Children's F.M. Kirby Neurobiology Center, since it allows mitochondria to be quarantined and destroyed when they go bad. "Mitochondria, when damaged, produce reactive oxygen species that are highly destructive, and can fuse with healthy mitochondria and contaminate them, too," Schwarz says. "It's the equivalent of an environmental disaster in the cell." Studying neurons from fruit flies, rats and mice, as well as cultured human cells, Schwarz and colleagues provide the most detailed understanding to date of the effects of the gene mutations, which encode the proteins Parkin and PINK1. They demonstrate how these proteins interact with proteins responsible for mitochondrial movement -- in particular Miro, which literally hitches a molecular motor onto the organelle. (…) The study's findings are consistent with observed changes in mitochondrial distribution, transport and dynamics in other neurodegenerative diseases such as Huntington's disease, Alzheimer's disease, amyotrophic lateral sclerosis (Lou Gehrig's disease), and Charcot-Marie-Tooth disease, the researchers note. Although the team studied a rare hereditary form of Parkinson's, the findings may shed light on what's going on in the more common sporadic form of the disease, Schwarz says. "Whether it's clearing out damaged mitochondria, or preventing mitochondrial damage, the common thread is that there's too much damage in mitochondria in a particular brain region," he says. While Schwarz sees potential in gene therapy to restore normal PINK1 or Parkin to neurons, he is more interested in the possibility of helping neurons flush out bad mitochondria or make enough new, healthy mitochondria to keep them viable. "We may need to do both," he says. (medicalnewstoday.com 11.11.2011).)

- Hvorfor dør nevroner ved Parkinsons sykdom? (- Undersøkelse av arvelig Parkinsons finner mitokondrier ikke kan fjernes når de blir skadet.)

(Anm: Why do neurons die in Parkinson's disease? Study of hereditary Parkinson’s finds that mitochondria can’t be cleared out when damaged. Children's Hospital Boston. Summary: Current thinking about Parkinson's disease is that it's a disorder of mitochondria, the energy-producing organelles inside cells, causing neurons in the brain's substantia nigra to die or become impaired. A study now shows that genetic mutations causing a hereditary form of Parkinson's disease cause mitochondria to run amok inside the cell, leaving the cell without a brake to stop them. (sciencedaily.com 11.11.2019).)

(Anm: PINK1 and Parkin Target Miro for Phosphorylation and Degradation to Arrest Mitochondrial Motility. Summary Cells keep their energy balance and avoid oxidative stress by regulating mitochondrial movement, distribution, and clearance. We report here that two Parkinson's disease proteins, the Ser/Thr kinase PINK1 and ubiquitin ligase Parkin, participate in this regulation by arresting mitochondrial movement. PINK1 phosphorylates Miro, a component of the primary motor/adaptor complex that anchors kinesin to the mitochondrial surface. The phosphorylation of Miro activates proteasomal degradation of Miro in a Parkin-dependent manner. Removal of Miro from the mitochondrion also detaches kinesin from its surface. By preventing mitochondrial movement, the PINK1/Parkin pathway may quarantine damaged mitochondria prior to their clearance. PINK1 has been shown to act upstream of Parkin, but the mechanism corresponding to this relationship has not been known. We propose that PINK1 phosphorylation of substrates triggers the subsequent action of Parkin and the proteasome. Cell. 2011 Nov 11;147(4):893-906.)

- Hydroxychloroquine (HCQ)-indusert «Autophagic Vacuolar Myopathy» med mitochondrielle abnormiteter (avvik). (- Det er rapportert at HCQ er knyttet til myopati hos pasienter.) (- Vi rapporterer om fire pasienter som fikk HCQ som en del av behandlingen for bindevevssykdom og som presenterte myopati.) (- Muskelbiopsien hos disse pasientene var i samsvar med funnene for HCQ-toksisitet (giftighet).)

(Anm: Hydroxychloroquine-induced Autophagic Vacuolar Myopathy With Mitochondrial Abnormalities. Abstract Hydroxychloroquine (HCQ) and chloroquine are used worldwide for malaria as well as connective and rheumatological disorders. They have been reported to be linked to myopathy in patients. We report four patients who were receiving HCQ as part of treatment for connective tissue disorder and who presented with myopathy. The muscle biopsy in these patients was consistent with findings of HCQ toxicity. HCQ muscle toxicity is usually self-limiting after discontinuation of the drug. It also usually tends to be under-reported due to presence of various confounding factors. This warrants close monitoring and consideration of muscle biopsy as part of initial work up of patients who present with myopathy while receiving HCQ. Neuropathology 2018 Dec;38(6):646-652.)

(Anm: WHO (World Health Organization) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk etc. (mintankesmie.no).)

- Treningsmediert regulering av autofagi i det kardiovaskulære systemet. (- For hjerte- og karsykdommer forårsaket av enten utilstrekkelig eller overdreven autofagi, gjenoppretter treningen normal autofagifunksjon og forsinker utviklingen av hjerte- og karsykdommer.)

(Anm: Exercise-mediated Regulation of Autophagy in the Cardiovascular System. Abstract Cardiovascular disease is the leading cause of human death worldwide. Autophagy is an evolutionarily conserved degradation pathway, which is a highly conserved cellular degradation process in which lysosomes decompose their own organelles and recycle the resulting macromolecules. Autophagy is critical in maintaining cardiovascular homeostasis and function, and excessive or insufficient autophagy or autophagic flux can lead to cardiovascular disease. Enormous evidence indicates that exercise training plays a beneficial role in the prevention and treatment of cardiovascular diseases. The regulation of autophagy during exercise is a bidirectional process. For cardiovascular disease caused by either insufficient or excessive autophagy, exercise training restores normal autophagy function and delays the progression of cardiovascular disease. An in-depth exploration and discussion of exercise-mediated regulation of autophagy in the cardiovascular system can broaden our view about the prevention of various autophagy-related diseases through exercise training. In this article, we review autophagy and its related signaling pathways, as well as autophagy-dependent beneficial effects of exercise in cardiovascular system. Sport Health Sci. 2020 May;9(3):203-210.)

(Anm:Autofagi eller autofagocytose er i cellebiologi en fysiologisk prosess som regulerer omsetningen av proteiner samt organeller. Det er en katabolsk prosess hvor cellen danner membran rundt egne bestanddeler og deretter bryter ned innholdet ved at lysosom tømmer nedbrytende enzymer inn i blæren som er dannet (autofagosomet). Prosessen er godt regulert og spiller en betydelig rolle for cellens vekst og utvikling, samt homeostase. Autofagi bidrar også til å opprettholde en balanse mellom syntesen, nedbrytningen og den etterfølgende resirkuleringen av cellulære produkter. Det er en viktig mekanisme som gjør at svekkede eller skadde celler omfordeler næringsstoffer på en slik måte at vitale prosesser får høyest prioritet, mens de mindre viktige oppgavene går tregere. (no.wikipedia.org).)

- Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører.

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

- UCI, Italienske forskere begrenser akselerert cellulær aldring (senescens) forårsaket av bruk av metamfetamin.

(Anm: UCI, Italienske forskere begrenser akselerert cellulær aldring (senescens) forårsaket av bruk av metamfetamin. UCI, Italian scientists limit accelerated cellular aging caused by methamphetamine use. Grasp of underlying molecular mechanisms could improve addiction recovery efforts. The ravaged faces of methamphetamine addicts tell a terrible tale - abusing the drug dramatically accelerates aging. Now scientists from UC Irvine and the Italian Institute of Technology have discovered how this occurs at the cellular level and identified methods to limit the process. (medicalnewstoday.com 14.2.2015).)

- Forskning på cellulær senescens kan føre til nye måter å behandle aldersrelaterte lidelser på.

(Anm: Forskning på cellulær senescens kan føre til nye måter å behandle aldersrelaterte lidelser på. Research into cellular senescence may lead to new ways of treating age-related disorders. (…) In basic research conducted on human cell cultures and on mice, Dr. Krizhanovsky and his team asked, "what, exactly, ties senescent cells to aging?" (medicalnewstoday.com 18.5.2017).)

- Biologisk kjønn og DNA-reparasjonsmangel driver Alzheimers sykdom (AD) via systemisk metabolsk omforming og mitokondriell dysfunksjon i hjernen. (- Vi fant en mitokondriell kompleks I-spesifikk svekkelse i kortikale synaptiske hjerne-mitokondrier hos kvinnelige, men ikke mannlige, AD-mus.)

(Anm: Biological sex and DNA repair deficiency drive Alzheimer's disease via systemic metabolic remodeling and brain mitochondrial dysfunction. Abstract Alzheimer's disease (AD) is an incurable neurodegenerative disease that is more prevalent in women. The increased risk of AD in women is not well understood. It is well established that there are sex differences in metabolism and that metabolic alterations are an early component of AD. We utilized a cross-species approach to evaluate conserved metabolic alterations in the serum and brain of human AD subjects, two AD mouse models, a human cell line, and two Caenorhabditis elegans AD strains. We found a mitochondrial complex I-specific impairment in cortical synaptic brain mitochondria in female, but not male, AD mice. In the hippocampus, Polβ haploinsufficiency caused synaptic complex I impairment in male and female mice, demonstrating the critical role of DNA repair in mitochondrial function. In non-synaptic, glial-enriched, mitochondria from the cortex and hippocampus, complex II-dependent respiration increased in female, but not male, AD mice. These results suggested a glial upregulation of fatty acid metabolism to compensate for neuronal glucose hypometabolism in AD. Using an unbiased metabolomics approach, we consistently observed evidence of systemic and brain metabolic remodeling with a shift from glucose to lipid metabolism in humans with AD, and in AD mice. We determined that this metabolic shift is necessary for cellular and organismal survival in C. elegans, and human cell culture AD models. We observed sex-specific, systemic, and brain metabolic alterations in humans with AD, and that these metabolite changes significantly correlate with amyloid and tau pathology. Among the most significant metabolite changes was the accumulation of glucose-6-phosphate in AD, an inhibitor of hexokinase and rate-limiting metabolite for the pentose phosphate pathway (PPP). Overall, we identified novel mechanisms of glycolysis inhibition, PPP, and tricarboxylic acid cycle impairment, and a neuroprotective augmentation of lipid metabolism in AD. These findings support a sex-targeted metabolism-modifying strategy to prevent and treat AD. Acta Neuropathol. 2020 Apr 24.)

- Mitokondrielle DNA-mutasjoner induserer mitokondriell biogenese og øker det tumorigenic (som fremkaller tumor, svulst) potensialet til Hodgkin og Reed-Sternberg celler.

(Anm: Mitochondrial DNA mutations induce mitochondrial biogenesis and increase the tumorigenic potential of Hodgkin and Reed-Sternberg cells. Abstract Functioning mitochondria are crucial for cancer metabolism, but aerobic glycolysis is still considered to be an important pathway for energy production in many tumor cells. Here we show that two well established, classic Hodgkin lymphoma cell lines (cHL) harbor deleterious variants within mitochondrial DNA (mtDNA) and thus exhibit reduced steady state levels of respiratory chain complexes. However, instead of resulting in the expected bioenergetic defect, these mtDNA variants evoke a retrograde signaling response that induces mitochondrial biogenesis and ultimately results in increased mitochondrial mass as well as function and enhances proliferation in vitro as well as tumor growth in mice in vivo. When complex I assembly was impaired by knock-down of one of its subunits, this led to further increased mitochondrial mass and function and, consequently, further accelerated tumor growth in vivo. In contrast, inhibition of mitochondrial respiration in vivo by the mitochondrial complex I inhibitor metformin efficiently slowed down growth. We conclude that, as a new mechanism, mildly deleterious mtDNA variants in cHL cancer cells cause an increase of mitochondrial mass and enhanced function as a compensatory effect using a retrograde signaling pathway, which provides an obvious advantage for tumor growth. Carcinogenesis. 2020 Apr 7. pii: bgaa032.)

(Anm: Tumor er det samme som en svulst. Det brukes i medisinen som betegnelse for sykelig lokal klump eller kul i organer eller organdeler, uansett årsak. I mer begrenset betydning er det et fellesnavn på svulster, både god- og ondartede. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

-  Granskning av rollene til Mitochondrial Complex I Intermediate Assembly (MCIA) i biogenesis for kompleks I. (- Våre funn gir ny funksjonell innsikt i MCIA-kompleksets essensielle natur i kompleks I-sammensetningen.)

(Anm: Dissecting the Roles of Mitochondrial Complex I Intermediate Assembly Complex Factors in the Biogenesis of Complex I. Abstract Mitochondrial complex I harbors 7 mitochondrial and 38 nuclear-encoded subunits. Its biogenesis requires the assembly and integration of distinct intermediate modules, mediated by numerous assembly factors. The mitochondrial complex I intermediate assembly (MCIA) complex, containing assembly factors NDUFAF1, ECSIT, ACAD9, and TMEM126B, is required for building the intermediate ND2-module. The role of the MCIA complex and the involvement of other proteins in the biogenesis of this module is unclear. Cell knockout studies reveal that while each MCIA component is critical for complex I assembly, a hierarchy of stability exists centered on ACAD9. We also identify TMEM186 and COA1 as bona fide components of the MCIA complex with loss of either resulting in MCIA complex defects and reduced complex I assembly. TMEM186 enriches with newly translated ND3, and COA1 enriches with ND2. Our findings provide new functional insights into the essential nature of the MCIA complex in complex I assembly. Cell Rep. 2020 Apr 21;31(3):107541.)

- Fisetin forbedret rotenoninduserte og sviktende atferd, oksidative forandringer og mitokondrielle dysfunksjoner i rottemodell for Parkinsons sykdom (PD). (- Spesielt hemming av mitokondrielt kompleks I) (- Basert på de nåværende resultatene antar vi at fisetin kan forbedre mitokondriell enzymaktivitet, og dermed forhindre sykelighet (patogenese) for PD.)

(Anm: Fisetin Improved Rotenone-Induced Behavioral Deficits, Oxidative Changes, and Mitochondrial Dysfunctions in Rat Model of Parkinson's Disease. Abstract Oxidative stress plays an important role in the pathogenesis of Parkinson's disease (PD), particularly the inhibition of mitochondrial complex-I. This study aimed to evaluate the effect of fisetin in the rotenone-induced rat model of PD. Rotenone was administered (2 mg/kg s.c.) for 35 days to induce PD in animals. Fisetin was administered at two doses (10 mg/kg and 20 mg/kg p.o.) for 25 days to the animals that were given rotenone. Behavioral experiment, i.e. cylinder test, was performed to assess the motor asymmetry. Animals were euthanized, and mid brains were isolated for the estimation of tricarboxylic acid cycle enzymes, oxidative measures (lipid peroxidation (LPO), glutathione (GSH) and catalase) and complex-I activity. In addition, histopathological studies were conducted. Fisetin treatment improved motor function in the cylinder test and reversed the rotenone-induced changes in mitochondrial enzymes, striatal dopamine levels, antioxidant enzyme levels and histological changes. An important finding of this study was both the doses of fisetin significantly (p < 0.05) enhanced rotenone-induced behavioral and biochemical changes and the effects were found to be dose dependent. Based on the present results, we hypothesize that fisetin may improve the mitochondrial enzyme activity, thereby preventing the pathogenesis of PD.J Diet Suppl. 2020 Jan 29:1-15.)

- Forbindelsen mellom sinnsstemning og immunitet. (- London-forskere har oppdaget at T-celler, de kraftige immuncellene som er ansvarlig for å avverge sykdom som faktisk produserer serotonin, nevrotransmitteren som regulerer følelser av velvære. Peta OConnell, forsker ved Robarts Research Institute, har sammen med Dr. Matilde Len-Ponte demonstrert at T-celler produserer serotonin, som igjen er ansvarlig for å stimulere T-celler til å fungere i immunresponsen.)

(Anm: Making the connection between mood and immunity LONDON, ON (April 12, 2007) London researchers have discovered that T-cells the powerful immune cells responsible for warding off disease actually produce serotonin, the neurotransmitter that regulates feelings of well-being.Dr. Peta OConnell, a scientist at Robarts Research Institute, together with Dr. Matilde Len-Ponte, has demonstrated that T-cells manufacture serotonin, which in turn is responsible for stimulating T-cells function in the immune response.The discovery comes in the wake of Dr. OConnells January 2006 finding that drugs designed to treat depression by manipulating serotonin (including Prozac, Zoloft and Paxil) may also affect the users immune system a discovery that marked a paradigm shift for researchers studying the neurotransmitter. Although serotonin is widely recognized as playing an important role in the regulation of mood, sleep, appetite, and chronic pain, last years discovery was a significant one in the association of serotonin with immune function. The results of Dr. OConnells latest study appear as the plenary paper in the April 15 issue of the journal Blood the paper is available now online. Our research starts to elucidate the mechanism through which serotonin regulates the balance between immunity and tolerance, said Dr. OConnell. It provides a potential validation to the folk lore that a positive outlook (i.e. feelings of well-being) can influence our bodys capacity to mobilize its immune system and fight disease. Data from other research studies show that altered serotonin levels (either high or low) exist in individuals with immune-mediated disorders such as chronic asthma, eczema and inflammatory bowel disease. Dr. Michael Rieder, a clinical pharmacologist at London Health Sciences Centre, who also conducts research at Robarts, is beginning a study that examines the different reactions serotonin produces in child and adult populations. (robarts.ca 12.4.2007).)

- Nevroleptisk malignt syndrom (Malignt nevroleptikasyndrom; NMS): en neuroimmunologisk hypotese. (- Virus – legemiddelinteraksjon.) (- I løpet av de siste tiårene har det vist seg at virus kan samhandle med legemidler, noe som resulterer i uønskede legemiddelreaksjoner. Det er sannsynlig at virusinfeksjonen endrer immunregulering, noe som fører til redusert toleranse for legemidlet.)

 (Anm: Nevroleptisk malignt syndrom (Malignt nevroleptikasyndrom; NMS): en neuroimmunologisk hypotese. (- Virus – legemiddelinteraksjon. I løpet av de siste tiårene har det vist seg at virus kan samhandle med legemidler, noe som resulterer i uønskede legemiddelreaksjoner. Det er sannsynlig at virusinfeksjonen endrer immunregulering, noe som fører til redusert toleranse for legemidlet. Vi foreslår at nevroleptisk malignt syndrom (NMS) kan være assosiert med en virus-legemiddelinteraksjon, hvor en predisponerende virussykdom utløser en fulminant (voldsom) akutt faserespons på antipsykotisk medisinering. I vår opprinnelige case-serie med nevroleptisk malignt syndrom hadde 29 % av pasientene klinisk åpenbare utslett,1 hvilket antyder en mulig samtidig eksisterende viralt åpent utslett (exanthem). CMAJ 2010;182 E834-E838.)

- FDA: Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister.

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

- Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose.)

(Anm: Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- ​Serotonergt syndrom er en potensiell livstruende tilstand, som kan oppstå hvis mengden av stoffet serotonin øker i sentralnervesystemet. (…) Serotonergt syndrom kan ha ett eller flere av følgende symptomer: - Endringer i sinnstilstand, for eksempel uro, hallusinasjoner, koma - Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi - Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet - Gastrointestinale symptomer, for eksempel kvalme, oppkast, diaré. (…) Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose. (psyknyheter.no 30.9.2013).)

(AnmCipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv. (- Skitt gir godt humør. Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar. )

(Anm: Skitt gir godt humør. Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar. (- Ifølgje Lowry kan denne forskinga hjelpe ekspertar med å forstå kvifor eit immunforsvar i ubalanse kan gjere somme meir sårbare for humørforstyrringar som depresjon.) (- Dette kan tyde på at serotonin kan restituere eit sunt immunapparat hos menneske som er deprimerte og slått ut av infeksjonar. Men det er også ei bakside ved dette. Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv. - På dette stadiet veit vi rett og slett ikkje korleis desse stoffa kan påverke immunforsvaret, så vi er nøydde til å klargjere den normale rolla til serotonin i immuncellene. (abcnyheter.no 2.4.2007).)

(Anm: Identification of an immune-responsive mesolimbocortical serotonergic system: Potential role in regulation of emotional behavior. Neuroscience. 2007 May 11; 146(2-5): 756–772.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter.) Toxicol Lett. 2016 Sep 6;258:185-191..)

- Antidepressiva kan kutte blodstrømmen til hjernen, men ikke stopp med dine legemidler.

(Anm: antidepressiva kan kutte blodstrømmen til hjernen, men ikke stopp med dine legemidler (Antidepressants May Cut Off Blood Flow To Brain, But Don't Stop Your Meds)
I en ny studie presentert denne uken i New Orleans ved American College of Cardiology årlige konferanse ble det påvist at antidepressiva er knyttet til omtrent 5 % økning i tilstopping av halspulsåren, som fører blod direkte til hjernen. Der halspulsåren ligger på hver side av halsen under kjevelinjen. (In a new study presented this week in New Orleans at the American College of Cardiology's annual conference has found that antidepressants are related to about a 5% increase in clogging of the carotid artery, which carries blood to the brain directly. There carotid arteries are located on each side of your neck under the jaw line.) (…) For å prøve å isolere effekten av antidepressiva på blodkar målte forskerne tykkelsen på halspulsåren, kalt carotis intima media-tykkelse. Studieforfatterne fant at en tvilling som tar antidepressiva hadde større intimamedia-tykkelse enn sin bror som ikke ta legemidler. Dr. Amit Shah, a cardiology fellow at Emory University explains (Editor's Choice. medicalnewstoday.com 4.4.2011).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Hypersensitivitet ved bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler. (- T-cellemediert mekanisme (immunologisk reaksjon av type IV) antas å være årsak til reaksjoner av forsinket type hvor legemiddelspesifikke cytotoksiske T-celler er involvert og kan forsøksvis avdekkes ved epikutantesting (4, 9).)

Hypersensitivitet ved bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1961-3 (18.9.2012)
Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) er en hyppig årsak til uønskede legemiddelreaksjoner. Klinikere bør tilegne seg tilstrekkelig kunnskap om mulige mekanismer og kliniske karakteristiska ved hypersensitivitetsreaksjoner forårsaket av NSAID-preparater. (...)

Både immunologiske og ikke-immunologiske mekanismer antas å være involvert i NSAID-hypersensitivitet. På bakgrunn av ulike kliniske karakteristika og resultater av relevante kliniske studier er tre mulige mekanismer foreslått (4, 9):

Hemming av COX-1 med påfølgende shunting av arakidonsyremetabolisme mot en alternativ metabolismevei (5-lipooksygenaseveien) er antatt å være en mulig farmakologisk mekanisme hos noen pasienter (fig 1). Dette medfører økt danning av cysteinylleukotriener som er potente mediatorer av inflammasjon, bronkospasme og ødem (5). Overproduksjon av cysteinylleukotriener er i kliniske studier bekreftet ved bruk av ulike laboratorieundersøkelser (4). Hypersensitivitetsreaksjoner er imidlertid rapportert ved bruk av selektive COX-2-hemmere. Det foreligger i tillegg rapporter om kryssreaksjoner mellom koksiber og tradisjonelle NSAID-preparater, noe som antyder at også hemming av COX-2 kan være assosiert med NSAID-hypersensitivitet via foreløpig ukjente mekanismer (5).

IgE-mediert mekanisme (immunologisk straksreaksjon av type I) er en mulig mekanisme når kun en enkelt type NSAID-preparat er mistenkt som årsak til reaksjonen. Disse reaksjonene antas å være mediert av legemiddelspesifikke IgE-antistoffer og kan forsøkes dokumentert ved hjelp av hudprikktest. NSAID-spesifikke IgE-antistoffer er foreløpig ikke identifisert (med unntak av IgE-antistoff mot pyrazolon) (4, 9, 10).

T-cellemediert mekanisme (immunologisk reaksjon av type IV) antas å være årsak til reaksjoner av forsinket type hvor legemiddelspesifikke cytotoksiske T-celler er involvert og kan forsøksvis avdekkes ved epikutantesting (4, 9).

Avhengig av tidsrelasjon mellom legemiddeleksponering og symptomdebut er hypersensitivitetsreaksjonene klassifisert som akutte (oppstår innen minutter eller få timer etter inntak) eller forsinkede (oppstår senere enn 24 timer etter inntak). De forsinkede reaksjonene kan variere fra milde eksantematøse utslett til alvorlige reaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN), DRESS-syndrom (drug rash with eosinophilia and systemic symptoms) eller organspesifikke reaksjoner som hepatitt og nefritt. Akutte reaksjoner er ytterligere klassifisert i fire kategorier (9, 10) (fig 2). (...)

(Anm DRESS syndrome stands for Drug Reaction (or Rash) with Eosinophilia and Systemic Symptoms. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Serotonin provides an accessory signal to enhance T-cell activation by signaling through the 5-HT7 receptor. Blood 2007;109(8):3139-3146.)

(Anm: Altered mitochondrial response to activation of T-cells in neonate. Abstract Mitochondrial functions have a major impact on T-cell functionality. In this study we characterized whether mitochondrial function in the neonatal T-cells differs from that in the adult T-cells during short T-cell activation. (…) CONCLUSION: Our data suggest that neonatal T-cells exhibit marked differences in mitochondrial function and superoxide generation compared to adult T-cells.Acta Physiol Hung. 2015 Jun;102(2):216-27.)

- Studie, som hævder, at mennesket stammer fra Botswana, får hård kritik. (- En norsk forsker er dog ikke helt enig i kritikken.) (- Hovedforfatter bag studiet, professor Vanessa M. Hayes fra Garvan Institute of Medical research, Sidney, Australien, har sammen med sine kollegaer undersøgt databaser med tusindevis af analyser af mitokondrielt DNA fra hele Afrika. (- Studiet gjorde brug af genetiske, geologiske, sproglige og klimatiske data til at nå frem til konklusionen om menneskets ophav.)

(Anm: Studie, som hævder, at mennesket stammer fra Botswana, får hård kritik. Både studiets metoder og resultater kritiseres af andre forskere. En norsk forsker er dog ikke helt enig i kritikken. Forskerne bag et nyt studie konkluderede for nyligt, at det moderne menneske stammer fra Botswana i det sydlige Afrika. Videnskab.dk har skrevet om studiet i artiklen Forskere: Vi stammer alle sammen fra Botswana. I studiet konkluderer forskerne, at det, som i dag er Makgadikgadi-saltsletterne i det nordøstlige Botswana, tidligere var et vådområde, og at det var her, menneskehedens vugge stod. Hovedforfatter bag studiet, professor Vanessa M. Hayes fra Garvan Institute of Medical research, Sidney, Australien, har sammen med sine kollegaer undersøgt databaser med tusindevis af analyser af mitokondrielt DNA fra hele Afrika. Mitokondrier er små 'energifabrikker' indeni cellerne, som bliver nedarvet fra mor til barn. Studiet gjorde brug af genetiske, geologiske, sproglige og klimatiske data til at nå frem til konklusionen om menneskets ophav. (videnskab.dk 15.12.2019).)

- Skadet mitokondrielt DNA blir tatt hånd om. Ved maternell arv av mitokondrielt DNA blir skadelige mutasjoner identifisert og selektert bort. (- I en nylig publisert studie ble en fluoriserende DNA-probe spesifikk for mitokondrielt DNA (mtDNA) brukt for å visualisere seleksjonsprosessen av skadelige mutasjoner in vivo (1).)

(Anm: Skadet mitokondrielt DNA blir tatt hånd om. Ved maternell arv av mitokondrielt DNA blir skadelige mutasjoner identifisert og selektert bort. I en nylig publisert studie ble en fluoriserende DNA-probe spesifikk for mitokondrielt DNA (mtDNA) brukt for å visualisere seleksjonsprosessen av skadelige mutasjoner in vivo (1). MtDNA med en temperatursensitiv punktmutasjon i enzymet cytokrom C-oksidase-subenheten ble transplantert til Drosophila-fluen, slik at man fikk en heteroplasmisk modell med både villtype mtDNA (dvs. uten mutasjon) og mutant mtDNA. Ved lav temperatur var enzymaktiviteten upåvirket, med lite eller ingen seleksjon av mtDNA. Ved økende temperatur ble enzymaktiviteten kraftig redusert og mutert mtDNA selektert bort. Seleksjonen skjedde tidlig i oogenesen og ble trigget av økt segregering av mitokondriene. De segregerte mitokondriene med mutert mtDNA-genom fikk redusert ATP-produksjon og ble markert for destruering. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 21. oktober 2019.)

- Mitokondrion: Jeg er mer enn en leverandør av drivstoff. I tillegg til pålitelig styring av cellenes "kraftverk" orkestrerer mitokondrier trofast en mangfoldig rekke viktige og kritiske funksjoner innen styring av cellulær signalering, apoptose, autofagi, mitofagi og medfødt og adaptivt immunsystem.)

(Anm: Mitochondrion: I am more than a fuel server. Abstract Apart from reliable management of the "powerhouse" of the cell, mitochondria faithfully orchestrate a diverse array of important and critical functions in governing cellular signaling, apoptosis, autophagy, mitophagy and innate and adaptive immune system. Introduction of instability and imbalance in the mitochondrial own genome or the nuclear encoded mitochondrial proteome would result in the manifestation of various diseases through alterations in the oxidative phosphorylation system (OXPHOS) and nuclear-mitochondria retrograde signaling. Understanding mitochondrial biology and dynamism are thus of paramount importance to develop strategies to prevent or treat various diseases caused due to mitochondrial alterations. Ann Transl Med. 2019 Oct;7(20):594.)

(Anm: The adaptive immune system, also known as the acquired immune system or, more rarely, as the specific immune system, is a subsystem of the overall immune system that is composed of highly specialized, systemic cells and processes that eliminate pathogens or prevent their growth. The acquired immune system is one of the two main immunity strategies found in vertebrates (the other being the innate immune system). (en.wikipedia.org).)

- Kjenn dine mitokondrier: Autoimmunitet mot organeller og deres DNA. (- Immunsystemet bruker sine mitokondrier til å selvstimulere medfødte og adaptive responser på infeksjon.) (- Reaktive oksygenarter (ROS), immunogent mitokondrielt DNA (mtDNA) og til og med hele mitokondrier mobiliseres lokalt i en delikat balanse for å skape varme «flekker» av inflammatorisk virkning.) (- Et vanlig tegn på at alt ikke er bra i immunforsvaret er tilstedeværelsen av antimitokondrielle antistoffer (AMAer) i blodet.) (- Ved for eksempel systemisk lupus erthyematosis (SLE) kan AMAer til flere mitokondrielle seksjoner bli funnet.)'

(Anm: Hewitt J. Know thy mitochondria: Autoimmunity to organelles and their DNA. The immune system uses its mitochondria to self-stimulate innate and adaptive responses to infection. Reactive oxygen species (ROS), immunogenic mitochondrial DNA (mtDNA), and even whole mitochondria are locally mobilized in a delicate balance to create hot spots of inflammatory action. When normal limiting feedback on these processes is compromised, destructive autoimmune reactions often arise. One common sign that all is not well in the immune system is the presence of antimitochondrial antibodies (AMAs) in the blood. In systemic lupus erthyematosis (SLE), for example, AMAs to several mitochondrial compartments can be found. Some AMAs target proteins normally found in the outer mitochondrial membrane while others seek out mtDNA. The question that naturally arises here is how the immune system sees mtDNA if it normally lives deep inside the mitochondrial matrix. One answer was provided in a recent paper appearing in Science that shows released mtDNA can lead to lupus. In a nutshell, when mitochondria are stressed in various ways, mtDNA breaks into fragments and then binds to voltage-dependent anion channels (VDACs) in the outer membrane. This causes individual VDAC monomers to aggregate and form a meta-pore in their center through which the mtDNA can escape. Once in the cytoplasm, various nonspecific sensors including Toll receptors for single-stranded DNA, and the GAS-STING pathways for double-stranded DNA unleash a full-blown type I interferon (IFN) response. (medicalxpress.com 3.1.2020).)

 

(Anm: Autoimmunitet, tilstand hvor immunsystemet reagerer mot visse molekyler (antigener) som finnes i kroppens egne celler og vev. Dette kan føre til vevsskade og sykdom. Kilde: Store norske leksikon.)

- Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: mtDNA damage in the development of heart failure. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2015 Aug 1; 309(3):H393-H395.)

- Skade i mitokondrienes DNA gir hjertesvikt. (- Hvert år dør over titusen mennesker av hjerte- og karsykdommer, og sammen med kreft er dette sykdommene som tar flest liv i Norge.) 

(Anm: Skade i mitokondrienes DNA gir hjertesvikt. Hvert år dør over titusen mennesker av hjerte- og karsykdommer, og sammen med kreft er dette sykdommene som tar flest liv i Norge.  Nå har en forskningsgruppe ved Universitet i Oslo funnet en ny brikke i det fysiologiske puslespillet som kan forklare en av årsakene til at man får hjertesvikt. (…) Ond sirkel Et biprodukt i celleforbrenningen er reaktive oksygenradikaler (ROS). ROS er skadelige oksygenmolekyler som kan ødelegge proteiner og DNA.  Hvis elektrontransportkjeden ikke fungerer helt som den skal, blir det dannet mer av disse reaktive molekylene.  mtDNA er mer utsatt for skade enn kjerne-DNA, blant annet fordi mtDNA ikke er bundet til histoner, en gruppe proteiner som beskytter DNA mot skade, og fordi mtDNA befinner seg nær en sterk kilde for ROS. Her ligger det an til en ond sirkel hvor mtDNA-skade fører til dårlig mitokondriefunksjon, og derav følgende økt produksjon av ROS, som igjen gir økt mtDNA-skade. (odont.uio.no. 8.2.2016).)

(Anm: Impaired dynamics and function of mitochondria caused by mtDNA toxicity leads to heart failure. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2015 Aug 1; 309(3):H434-H449.) 

(Anm: mtDNA damage in the development of heart failure. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2015 Aug 1; 309(3):H393-H395.)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: mtDNA damage in the development of heart failure. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2015 Aug 1; 309(3):H393-H395.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Sertraline (Zoloft) og periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS): en 8-ukers open-label study på deprimerte pasienter med søvnløshet.

(Anm: Sertraline (Zoloft) og periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS): en 8-ukers open-label study på deprimerte pasienter med søvnløshet. (Sertraline and periodic limb movements during sleep: an 8-week open-label study in depressed patients with insomnia) (- KONKLUSJONER: PLMS ble økt under sertralinbehandling, men bare noen få av PLMS nådde det betydelige nivået. Denne effekten av sertralin på PLMS kan være doseringsavhengig. Selv om sertralinindusert PLMS ikke så ut til å forårsake signifikant kliniske forstyrrelser, hadde PLMS-gruppen (PLMI ≤ 5) en høyere AI enn ikke-PLMS-gruppen. Dermed bør klinikere være mer oppmerksom på PLMS under SSRI-antidepressiv behandling.) Sleep Med. 2013 Dec;14(12):1405-12.)

- Hypoksiterapi - et nytt håp for behandling av mitokondrielle dysfunksjoner.

Hypoxia therapy--a new hope for the treatment of mitochondrial dysfunctions.
Med Gas Res. 2016 Oct 14;6(3):174-176.
Abstract Mitochondrial dysfunctions are characteristic features of numerous diseases and play a critical role in disease pathogenesis. Despite intensive research in this area, there are no approved therapies that directly target mitochondria. Recently a study by Jain et al. from Massachusetts General Hospital, USA reported the effectiveness of hypoxia for treatment of mitochondrial disease in mice. In this commentary, we summarized the potential mechanisms underlying the therapeutic effects of hypoxia on mitochondrial dysfunction, and clinical limitations of hypoxia as a therapy for human patients. We hope that our concerns will be helpful for further clinical studies addressing moderate hypoxia in mitochondrial dysfunction. (…)

(AnmHypoxiaHypoksi (av hypo- og oksygen), tilstand hvor organismen, eller deler av den, får for lite oksygen. Hypoksi kan f.eks. skyldes at den luft (eller gassblanding) som pustes inn, ikke inneholder nok oksygen eller at den innpustede luft ikke i stor nok grad kommer frem til de fine lungeblærene (lungealveolene). KildeStore norske leksikon.)

- Fysisk trening lindrer hypoksiindusert mitokondriell dysfunksjon i lymfocyttene hos stillesittende.

(Anm: Exercise Training Alleviates Hypoxia-induced Mitochondrial Dysfunction in the Lymphocytes of Sedentary Males. Abstract This study elucidates how interval and continuous exercise regimens affect the mitochondrial functionality of lymphocytes under hypoxic stress. (…) Thus, we concluded that either HIIT or MICT effectively improves lymphocyte mitochondrial functionality by enhancing oxidative phosphorylation and suppressing oxidative damage under hypoxic conditions. Sci Rep. 2016 Oct 12;6:35170.)

(AnmAntibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(AnmSystemic lupus erythematosus The Lancet 2014 (Early Online Publication, 30 May 2014).)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Antidepressiva og deres påvirkning av immunsystemet. (- Videre viser resultatene fra en rekke studier presentert i denne artikkelen at virkningsmekanismen til de for tiden brukte antidepressiva er mer komplisert enn bare deres innflytelse på konsentrasjonen av nevrotransmittere i den synaptiske spalte.) (- Antidepressiva kan også påvirke aktivitet og antall immunceller, men ikke bare det. For eksempel har fluoksetin (Prozac) og mirtazapin (Remeron) vist seg å øke ekspresjonen av serotonintransportør på overflaten av T-lymfocytter (Peña et al. 2005), noe som kan forbedre reopptaket av serotonin og dermed senke konsentrasjonen i miljøet til lymfocytter og følgelig på samme tid redusere deres evne til å proliferere (Ahern 2011).)

(Anm: The Influence of Antidepressants on the Immune System. (…) Also, it has been proven that antidepressants modulate immune responses thus affecting the activation, proliferation and survival of leukocytes. (…) The purpose of this article is to show that, in addition to the classical effects on the neurotransmitter system in the brain, antidepressants can also modulate the immune responses in patients suffering from depressive disorders, and thus contribute to clinical state improvement in patients during anti-depressive treatment. (…) Fig. 3 Changes in the immune system in depressive patients with the identification of pathways modified by antidepressants. SERT: serotonin transporter. (…) In the non-responders group, changing SSRI to other antidepressants that modulate also dopamine and/or norepinephrine levels causes remission in only two-thirds of patients (Stahl ). It shows that other mechanisms causing depression, not connected to synaptic serotonin or other monoamines levels, such as dopamine and norepinephrine, must exist. (…) Currently, as mentioned above, the main drugs used for pharmacotherapy of depression are drugs that affect the level of neurotransmitters in the synaptic cleft, such as tricyclic antidepressants (TCA), selective serotonin/serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors (SSRI and SNRI) as well as antiepileptic drugs (e.g., lamotrigine, valproic acid) and antipsychotics (including quetiapine, olanzapine, amisulpride). In addition to the known mechanism of action of these drugs on neurotransmitter transporters and pre- and post-synaptic receptors located on the neuronal membrane (serotoninergic, dopaminergic, adrenergic), it is considered that they may have immunomodulatory properties which can contribute to achieving a therapeutic effect in patients with depression through this mechanism as well. (…) Other meta-analysis involving the examination of 22 studies showed that the level of IL-1β in patients’ serum significantly decreased after pharmacotherapy (SSRI, SNRI or TCA), IL-6 level decreased slightly in patients receiving SSRI, while TNF-α levels did not change significantly regardless of the taken medicine (Hannestad et al. ). In study of Dahl et al. (), which measured peripheral blood cytokine levels before and after 12-week antidepressant therapy in 50 patients, a significant reduction in the level of cytokines IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, G-CSF, IFN-γ and IL-1 receptor antagonist was reported. (…) Antidepressants can influence activity and numbers of immune cells as well but not only that. For example, fluoxetine and mirtazapine have been shown to increase the expression of the serotonin transporter on the surface of T lymphocytes (Peña et al. ), which may improve the reuptake of serotonin thus lowering its concentration in the environment of lymphocytes and, consequently, at the same time reduce their ability to proliferate (Ahern ). (…) Alcocer-Gómez et al. () examined the expression level of genes encoding elements of NLRP3 inflammasome in mononuclear cells taken from patients receiving antidepressants from the SSRI group (paroxetine), SNRI (venlafaxine, desvenlafaxine), TCA (imipramine, amitriptyline) and patients treated with agomelatine or mianserin, were measured. All of these drugs not only significantly decreased the expression of genes but also reduced inflammasome activity, which decreased of plasma concentrations of IL-1β and IL-18 (Alcocer-Gómez et al. ). (…) Furthermore, the results of numerous studies presented in this article show that the mechanism of action of currently used antidepressants is more complex than only theirs influence on the concentration of neurotransmitters in the synaptic cleft. Unfortunately, the results presented here do not always coincide, which may be the result from many different factors, including the heterogeneity of a group of patients diagnosed with a depression, a various mechanism of action of widely understood antidepressants, different doses of drugs administered, treatment period, co-morbidity, polypharmacotherapy or patients’ age. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2019; 67(3): 143–151.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva?

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva og deres påvirkning av immunsystemet. (- Videre viser resultatene fra en rekke studier presentert i denne artikkelen at virkningsmekanismen til de for tiden brukte antidepressiva er mer komplisert enn bare deres innflytelse på konsentrasjonen av nevrotransmittere i den synaptiske spalte.) (- Antidepressiva kan også påvirke aktivitet og antall immunceller, men ikke bare det. For eksempel har fluoksetin (Prozac) og mirtazapin (Remeron) vist seg å øke ekspresjonen av serotonintransportør på overflaten av T-lymfocytter (Peña et al. 2005), noe som kan forbedre reopptaket av serotonin og dermed senke konsentrasjonen i miljøet til lymfocytter og følgelig på samme tid redusere deres evne til å proliferere (formere seg) (Ahern 2011).)

(Anm: Antidepressiva og deres påvirkning av immunsystemet. (The Influence of Antidepressants on the Immune System.) Hensikten med denne artikkelen er å vise at i tillegg til de klassiske effektene på nevrotransmittersystemet i hjernen kan antidepressiva også modulere immunresponsene hos pasienter som lider av depressive lidelser, og dermed bidra til forbedring av klinisk tilstand hos pasienter under antidepressiv behandling. (…) Videre viser resultatene fra en rekke studier presentert i denne artikkelen at virkningsmekanismen til de for tiden brukte antidepressiva er mer komplisert enn bare deres innflytelse på konsentrasjonen av nevrotransmittere i den synaptiske spalte. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2019; 67(3): 143–151.)

(Anm: Proliferasjon er vekst på grunn av økt antall celler. Læren om hvordan cellene i et vev formerer seg, modner og blir avstøtt, kalles celle-proliferasjonskinetikk. Kilde: Store norske leksikon.)

- Sikkerhet, toleranse og risiko forbundet med bruk av nyere generasjon. (- Nyere generasjon antidepressiva (ADer) er mye brukt som den første behandlingslinjen for alvorlige depressive lidelser og anses å være tryggere enn trisykliske substanser.) (- Flere bivirkninger er forbigående og kan forsvinne etter noen uker etter behandlingsstart, men potensielt alvorlige bivirkninger kan vedvare eller oppstå senere.) (- De omfatter gastrointestinale symptomer (kvalme, diaré, gastrisk blødning, dyspepsi), hepatotoksisitet, vektøkning og metabolske avvik, kardiovaskulære forstyrrelser (hjertefrekvens, forlengelse av QT-intervall, hypertensjon, ortostatisk hypotensjon), urogenitale symptomer (urinretensjon, inkontinens), seksuell dysfunksjon, hyponatremia, osteoporose og risiko for benbrudd, blødning, forstyrrelser i sentralnervesystemet (senking av anfallsterskelen, ekstrapyramidale bivirkninger, kognitive forstyrrelser), svette, søvnforstyrrelser, affektive forstyrrelser (apati, «switches», paradoksale effekter), oftalmiske manifestasjoner ( glaukom, grå stær) og hyperprolaktinemi.)

(Anm: The Safety, Tolerability and Risks Associated with the Use of Newer Generation. Abstract Newer generation antidepressant drugs (ADs) are widely used as the first line of treatment for major depressive disorders and are considered to be safer than tricyclic agents. In this critical review, we evaluated the literature on adverse events, tolerability and safety of selective serotonin reuptake inhibitors, serotonin noradrenaline reuptake inhibitors, bupropion, mirtazapine, trazodone, agomelatine, vilazodone, levomilnacipran and vortioxetine. Several side effects are transient and may disappear after a few weeks following treatment initiation, but potentially serious adverse events may persist or ensue later. They encompass gastrointestinal symptoms (nausea, diarrhea, gastric bleeding, dyspepsia), hepatotoxicity, weight gain and metabolic abnormalities, cardiovascular disturbances (heart rate, QT interval prolongation, hypertension, orthostatic hypotension), genitourinary symptoms (urinary retention, incontinence), sexual dysfunction, hyponatremia, osteoporosis and risk of fractures, bleeding, central nervous system disturbances (lowering of seizure threshold, extrapyramidal side effects, cognitive disturbances), sweating, sleep disturbances, affective disturbances (apathy, switches, paradoxical effects), ophthalmic manifestations (glaucoma, cataract) and hyperprolactinemia. At times, such adverse events may persist after drug discontinuation, yielding iatrogenic comorbidity. Other areas of concern involve suicidality, safety in overdose, discontinuation syndromes, risks during pregnancy and breast feeding, as well as risk of malignancies. Thus, the rational selection of ADs should consider the potential benefits and risks, likelihood of responsiveness to the treatment option and vulnerability to adverse events. The findings of this review should alert the physician to carefully review the appropriateness of AD prescription on an individual basis and to consider alternative treatments if available. Antidepressant Drugs: A Critical Review of the Literature. Psychother Psychosom 2016;85:270-288.)

- [Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (ABILIFY).

[Eosinophilic myocarditis and sudden unexpected death in a younger patient treated with antipsychotics].
([Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (ABILIFY).)
Ugeskr Laeger. 2011 Oct 31;173(44):2799-800.
Abstract En 36 år gammel mann som led av schizofreni ble funnet død i sin leilighet. Rettslig obduksjon ble utført på grunn av plutselig uventet død, men fant ikke dødsårsaken. Histologisk undersøkelse av hjertet viste eosinofil myokarditt (EM), mens rettsmedisinske kjemiske undersøkelser viste økt nivå av aripripazol (Abilify). Vi diskuterer risikoen for plutselig hjertedød hos pasienter som får antipsykotika og mulig sammenheng mellom forhøyede nivåer av legemiddel og EM, og vi understreker viktigheten av obduksjon, og håper på bedre måter i fremtiden for å påvise pasienter utsatt for risiko. (…) (Abstract A 36 year-old man suffering from schizophrenia was found dead in his apartment. Forensic autopsy was performed due to sudden unexpected death but did not yield the cause of death. Histological examination of the heart showed eosinophilic myocarditis (EM) while forensic chemistry showed a raised level of aripripazol. We discuss the risk of sudden cardiac death in patients receiving antipsychotic drugs and the possible connection between raised drug levels and EM, and we emphasise the importance of autopsy and hope for better means in the future of finding patients at risk.)

- Fisetin forbedret rotenoninduserte og sviktende atferd, oksidative forandringer og mitokondrielle dysfunksjoner i rottemodell for Parkinsons sykdom (PD). (- Spesielt hemming av mitokondrielt kompleks I) (- Basert på de nåværende resultatene antar vi at fisetin kan forbedre mitokondriell enzymaktivitet, og dermed forhindre sykelighet (patogenese) for PD.)

(Anm: Fisetin Improved Rotenone-Induced Behavioral Deficits, Oxidative Changes, and Mitochondrial Dysfunctions in Rat Model of Parkinson's Disease. Abstract Oxidative stress plays an important role in the pathogenesis of Parkinson's disease (PD), particularly the inhibition of mitochondrial complex-I. This study aimed to evaluate the effect of fisetin in the rotenone-induced rat model of PD. Rotenone was administered (2 mg/kg s.c.) for 35 days to induce PD in animals. Fisetin was administered at two doses (10 mg/kg and 20 mg/kg p.o.) for 25 days to the animals that were given rotenone. Behavioral experiment, i.e. cylinder test, was performed to assess the motor asymmetry. Animals were euthanized, and mid brains were isolated for the estimation of tricarboxylic acid cycle enzymes, oxidative measures (lipid peroxidation (LPO), glutathione (GSH) and catalase) and complex-I activity. In addition, histopathological studies were conducted. Fisetin treatment improved motor function in the cylinder test and reversed the rotenone-induced changes in mitochondrial enzymes, striatal dopamine levels, antioxidant enzyme levels and histological changes. An important finding of this study was both the doses of fisetin significantly (p < 0.05) enhanced rotenone-induced behavioral and biochemical changes and the effects were found to be dose dependent. Based on the present results, we hypothesize that fisetin may improve the mitochondrial enzyme activity, thereby preventing the pathogenesis of PD.J Diet Suppl. 2020 Jan 29:1-15.)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein).

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

- Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus). (- Konklusjon: Sertralin (Zoloft) kan indusere et fullt utviklet bilde av SLE (lupus) med multisystem involvering. Bruk av dette legemidlet til pasienter med pre-eksisterende lupus må undersøkes nærmere. DIL (legemiddelindusert lupus) trenger å være en av de viktigste forhold å ha i tankene når man møter en pasient med nyoppstått lupus, som nylig har startet med sertralin (Zoloft).)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

- Lupus (SLE). Systemisk lupus erythematosus er en autoimmun sykdom, det vil si at immunsystemet lager antistoffer som angriper vevet i egen kropp.

(Anm: Lupus (SLE). Systemisk lupus erythematosus er en autoimmun sykdom, det vil si at immunsystemet lager antistoffer som angriper vevet i egen kropp. UTSLETT: Mann på 35 år med lupus og utslett i ansikt. Ved lupus kan man få utslett flere steder på kroppen. I ansiktet utslett rødt og i huden over nesen og kinnene, med form som en sommerfugl. (lommelegen.no 2.6.2017).)

(AnmOfre i legemiddelstudie får "livsvarig sykdomsutvikling (mintankesmie.no).)

- Dødsrater for Lupus forblir høye i USA.

(Anm: Lupus Death Rates Remain High in U.S. Drop in SLE death rates less than non-lupus mortality. Despite improving trends in mortality, death rates from systemic lupus erythematosus (lupus) remain high compared with those in the general population, and disparities persist between subpopulations and geographic regions, according to a report in the Annals of Internal Medicine. (medpagetoday.com 6.11.2017).)

(AnmCancer-inflammation 'vicious cycle' detailed in new study (medicalnewstoday.com 22.4.2015).)

- Antidepressiva øker risiko for åreforkalkning (arteriosklerose), erektil dysfunksjon, hjertesykdom og hjerneslag. (- Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center.)

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model). Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center. Koronar aterosklerose er den primære årsaken til hjerteinfarkt. (A commonly prescribed antidepressant caused up to a six-fold increase in atherosclerosis plaque in the coronary arteries of non-human primates, according to a study by researchers at Wake Forest Baptist Medical Center. Coronary artery atherosclerosis is the primary cause of heart attacks.) Studien er publisert i dagens elektroniske utgaven av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. (...) Apene som fikk SSRI utviklet tre ganger så mye aterosklerose i sine koronararterier i forhold til aper gitt placebo. Hos de deprimerte dyr var mengden enda høyere - nesten seks ganger høyere hos SSRI-behandlede dyr enn hos de som fikk placebo. (sciencedaily.com 6.4.2015).)

(Anm: Li Y, et al. Mitochondria as novel mediators linking gut microbiota to atherosclerosis that is ameliorated by herbal medicine: A review. Front Pharmacol. 2023 Jan 17;14:1082817.)

- Effekter av langvarig behandling av sertralin (Zoloft) og depresjon på åreforkalkning i hjertearterier hos hunnlige primater før menopause. (- KONKLUSJONER: Deprimerte dyr utviklet mer CAA (aterosklerose), og langvarig behandling med sertralin (Zoloft) resulterte i mer omfattende CAA (åreforkalkning).)

(Anm: Effects of long-term sertraline (Zoloft) treatment and depression on coronary artery atherosclerosis in premenopausal female primates. (...) Vi bestemte effekten av SSRI på kranspuls åreforkalkning (aterosklerose) (CAA) i en etablert, ikke-human primatmodell som ble brukt til å avklare sammenhengen mellom depresjon og CAA. (...) KONKLUSJONER: Deprimerte dyr utviklet mer CAA (aterosklerose), og langvarig behandling med sertralin resulterte i mer omfattende CAA. (We determined the effects of an SSRI on coronary artery atherosclerosis (CAA) in an established nonhuman primate model used to clarify the association between depression and CAA. (…) CONCLUSIONS: Depressed animals developed more CAA, and long-term treatment with sertraline resulted in more extensive CAA.) Psychosom Med. 2015 Apr;77(3):267-78.)

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: The Aging Risk and Atherosclerosis: A Fresh Look at Arterial Homeostasis. A considerable volume of research over the last decade has focused on understanding the fundamental mechanisms for the progression of atherosclerosis—the underlying cause for the vast majority of all cardiovascular (CVD)-related complications. Front. Genet., 14 December 2017.)

(Anm: Åreforkalkning (aterosklerose); Arteriene er de blodårene som frakter blod fra hjertet til resten av kroppen. Når du er frisk, har arteriene en glatt innside og de er elastiske nok til å tilpasse seg store blodtrykksvariasjoner, slik at blodet passerer fritt gjennom blodåren. (...) Noen ganger oppstår fettavleiringer på innsiden av arteriene. Disse avleiringene starter ofte på steder der arterien deler seg, eller der karveggen er noe skadet. En slik fettavleiring kalles for aterom. Et plakk er en stor aterom-masse. (...) Utviklingen av et plakk starter med at kolesterol "graver" seg inn i veggen på blodåren. Kroppen forsøker å reparere denne skaden, det dannes arrvev som gjør karveggen tykkere og stivere og blodåren smalere. Ettersom mer kolesterol avleires, blir karveggene tykkere og blodstrømmen inne i karet går saktere. Dette betegnes i medisinsk terminologi for aterosklerose (åreforkalkning) og er blant annet årsaken til trange arterier i hjertemuskelen, det vil si koronar hjertesykdom og hjerteinfarkt. (...) (nhi.no 16.9.2009)

(Anm: Oblitererende arteriesykdommer. Hyppigste årsak til arteriell insuffisiens er oblitererende aterosklerose. Imidlertid kan arteriell insuffisiens oppstå som følge av embolier, trombose, inflammatoriske karsykdommer (Mb. Buerger, Mb. Takayasu), fibromuskulær dysplasi og aneurismer. (legemiddelhandboka.no).)

(Anm: Åreforkalkning, aterosklerose. Aterosklerose er avleiringer av kolesterol på innsiden av arteriene. Aterosklerosen øker med mengden kolesterol og mettet fett i kosten. Risikoen for å ha aterosklerose gjenspeiles i blodets kolesterolinnhold og øker med alderen. (nhi.no 10.3.2014).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler og farlig tilstand mht. hjerterytme. (- Pasienter med forskjellige autoimmune og bindevevssykdommer kan være utsatt for livstruende hjertehendelser hvis de tar visse antihistamin- eller antidepressive (antidepressiva) legemidler.)

Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition
medicalnewstoday.com 7.7.2015
Mohamed Boutjdir, doktorgrad, professor i medisin, cellebiologi, og fysiologi og farmakologi ved SUNY Downstate Medical Center, har ledet en studie med internasjonale samarbeidspartnere som identifiserer mekanismen som pasienter med forskjellige autoimmune og bindevevssykdommer kan være utsatt for livstruende hjertehendelser hvis de tar visse antihistamin- eller antidepressive (antidepressiva) legemidler. Dr. Boutjdir er også direktør for Cardiac Research Program ved VA New York Harbor Healthcare System. (Mohamed Boutjdir, PhD, professor of medicine, cell biology, and physiology and pharmacology at SUNY Downstate Medical Center, has led a study with international collaborators identifying the mechanism by which patients with various autoimmune and connective tissue disorders may be at risk for life-threatening cardiac events if they take certain anti-histamine or anti-depressant medications. Dr. Boutjdir is also director of the Cardiac Research Program at VA New York Harbor Healthcare System.)

The researchers published their findings in the online edition of the American Heart Association Journal Circulation in an article titled, "Pathogenesis of the Novel Autoimmune-Associated Long QT Syndrome."

The team established for the first time the molecular and functional mechanism by which adult patients with autoimmune diseases, particularly systemic lupus erythematosus, Sjogren's syndrome, and other connective tissue diseases (CTD), including mixed CTD, undifferentiated CTD, polymyositis/dermatomyositis, systemic sclerosis, and rheumatoid arthritis, develop abnormal electrical activity on their electrocardiogram (ECG) known as Long QT syndrome or QT interval prolongation.

Polymyositis/dermatomyositis, systemic sclerosis, and rheumatoid arthritis, develop abnormal electrical activity on their electrocardiogram (ECG) known as Long QT syndrome or QT interval prolongation.
Long QT prolongation can be inherited due to abnormal genes or acquired, often due to medication side effects, all of which affect the heartbeat cycle in a way that increases the risk of irregular heartbeat episodes that originate from the ventricles. These episodes may lead to palpitations, fainting, and sudden death due to ventricular fibrillation. (…)

(Anm: Pathogenesis of the Novel Autoimmune-Associated Long-QT Syndrome. Circulation. 2015 Jul 28;132(4):230-40.)

- Cellulær basis av legemiddelinduserte torsades de pointes. (- Denne bivirkningen forekommer også, om enn langt sjeldnere, under behandling med en rekke medikamenter som ikke brukes til kardiovaskulær indikasjon; eksempler inkluderer visse antibiotika, antipsykotika og antihistaminer.)

(Anm: Cellular basis of drug-induced torsades de pointes. Abstract Striking QT prolongation and the morphologically distinctive ventricular tachycardia torsades de pointes can occur in up to 5% of patients treated with certain antiarrhythmic drugs. This adverse drug reaction also occurs, albeit far less frequently, during therapy with a range of drugs not used for cardiovascular indications; examples include certain antibiotics, antipsychotics and antihistamines. The common mechanism for drug‐induced torsades de pointes is inhibition of a specific repolarizing potassium current, IKr. The key question facing clinicians, regulators and those who develop drugs is why torsades de pointes only occurs in some patients exposed to IKr block. This paper reviews the clinical, cellular, molecular and genetic features of the arrhythmia that may provide an answer to this question and proposes future studies in this area.Br J Pharmacol. 2008 Aug;154(7):1502-7.)

(Anm: Use of H1-Antihistamines in Children Is Not Based on Good Evidence. (…) Only limited evidence supports use of commonly used first-generation antihistamines, which may have adverse side effects. First-generation antihistamines are marketed for a number of allergic and nonallergic indications in children. Investigators from Belgium reviewed the literature from four major publication databases to assess evidence supporting use of three of these antihistamines — alimemazine, cyproheptadine, and dimethindene maleate — and to identify potential adverse drug reactions. NEJM 2016 (July 6, 2016.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Mitokondriell kompleks I bygger bro mellom en forbindelse av karbonfleksibilitet og gastrointestinal commensalism (samliv mellom organismer til fordel for den ene, uten skade for den andre) hos den menneskelige patogene sopp Candida albicans.

(Anm: Mitokondriell kompleks I bygger bro mellom en forbindelse av karbonfleksibilitet og gastrointestinal commensalism (samliv mellom organismer til fordel for den ene, uten skade for den andre) hos den menneskelige patogene sopp Candida albicans. (Mitochondrial complex I bridges a connection between regulation of carbon flexibility and gastrointestinal commensalism in the human fungal pathogen Candida albicans.) PLoS Pathog. 2017 Jun 1;13(6):e1006414. eCollection 2017 Jun.)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- Candida auris er farlig og er her for å bli.

(Anm: Candida auris is dangerous and here to stay. Critical care units and long-term care facilities are on alert for cases of Candida auris, a novel fungal infection that is both dangerous to vulnerable patients and difficult to eradicate. The increased profile of C. auris is not a welcome development but is no surprise to critical care physicians. (mdedge.com April 18, 2019).)

- Molecular dynamics and structural models of the cyanobacterial NDH-1 complex. (- Our work provides a putative molecular blueprint for the complex I-analogue in the photosynthetic energy transduction machinery and demonstrates that general mechanistic features of the long-range proton-pumping machinery are evolutionary conserved in the complex I-superfamily.)

(Anm: Molecular dynamics and structural models of the cyanobacterial NDH-1 complex. Abstract NDH-1 is a gigantic redox-driven proton pump linked with respiration and cyclic electron flow in cyanobacterial cells. Based on experimentally resolved X-ray and cryo-EM structures of the respiratory complex I, we derive here molecular models of two isoforms of the cyanobacterial NDH-1 complex involved in redox-driven proton pumping (NDH-1L) and CO2-fixation (NDH-1MS). Our models show distinct structural and dynamic similarities to the core architecture of the bacterial and mammalian respiratory complex I. We identify putative plastoquinone-binding sites that are coupled by an electrostatic wire to the proton pumping elements in the membrane domain of the enzyme. Molecular simulations suggest that the NDH-1L isoform undergoes large-scale hydration changes that support proton-pumping within antiporter-like subunits, whereas the terminal subunit of the NDH-1MS isoform lacks such structural motifs. Our work provides a putative molecular blueprint for the complex I-analogue in the photosynthetic energy transduction machinery and demonstrates that general mechanistic features of the long-range proton-pumping machinery are evolutionary conserved in the complex I-superfamily. Biochim Biophys Acta Bioenerg. 2019 Mar 1;1860(3):201-208.)

- Mitokondriell kontroll av soppcellevegger: modeller og relevans i sopp-patogener. (- Mitokondriell kontroll av soppcellevegger: modeller og relevans i sopp-patogener (sopp-sykdommer). (- Å belyse mekanismene som driver fungal (sopp) celleveggsintegritet gjennom mitokondrielle funksjoner tyder på at man kan utvikle nye strategier for å bekjempe soppinfeksjoner, inkludert muligheten til å styrke effekten av soppdrepende legemidler og dempe legemiddelresistens.)

(Anm: Mitochondrial Control of Fungal Cell Walls: Models and Relevance in Fungal Pathogens. Abstract Proper structure and function of the fungal cell wall are controlled by metabolic processes, as well as an interplay between a range of cellular organelles. Somewhat surprisingly, mitochondrial function has been shown to be important for proper cell wall biogenesis and integrity. (…) Elucidating the mechanisms that drive fungal cell wall integrity through mitochondrial functions holds promise for developing new strategies to combat fungal infections, including the possibility to potentiate the effects of antifungal drugs and curb drug resistance. Curr Top Microbiol Immunol. 2019 Dec 6.)

(Anm: Patogenese er læren om hvordan en sykdom oppstår og utvikles. Kilde: Store norske leksikon.)

- Patogen (begrep som brukes om det som forårsaker sykdommer.)

(Anm: Patogen (fra gresk pathos, «lidelse», og genesis, «opphav»)[1] er et biologisk eller medisinsk begrep som brukes om det som forårsaker sykdommer, vanligvis bakterier og virus. Adjektivet patogen er synonymt med «sykdomsfremkallende». På samme måte brukes begrepet patogenese om hvordan en sykdom oppstår, utvikler seg og forløper. (no.wikipedia.org).)

- Mitokondria kan være en potensiell nøkkelformidler som linker tarmens mikrobiota til depresjon. (- Det er rapportert at tarmmikrobiota påvirker depresjon, en vanlig mental tilstand med alvorlige helserelaterte konsekvenser. Imidlertid er ikke det som medierer effekten av tarmmikrobiotaen på depresjon blitt godt belyst.)

(Anm: Mitochondria could be a potential key mediator linking the intestinal microbiota to depression. Abstract The intestinal microbiota has been reported to affect depression, a common mental condition with severe health-related consequences. However, what mediates the effect of the intestinal microbiota on depression has not been well elucidated. We summarize the roles of the mitochondria in eliciting beneficial effects on the gut microbiota to ameliorate symptoms of depression. It is well known that mitochondria play a key role in depression. An important pathogenic factor, namely inflammatory response, may adversely impact mitochondrial functionality to maintain cellular homeostasis. Dysfunction of mitochondria not only affects neuronal function but also reduces neuron cell numbers. We posit that the intestinal microbiota could affect neuronal mitochondrial function through short-chain fatty acids such as butyrate. Brain inflammatory processes could also be affected through the modulation of gut permeability and blood lipopolysaccharide levels. Aberrant mitochondria functionality coupled to adverse cellular homeostasis could be a key mediator for the effect of the intestinal microbiota on the progression of depression. J Cell Biochem. 2019 Aug 5.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell dysfunksjon, veier, nettverk og mitokondriell dynamikk i patogenesen ved hypofyseadenomer. (- Mitochondrion (mitokondrie) er en multifunksjonell organell, som er knyttet til forskjellige signalvei-nettverk, inklusive energimetabolisme, oksidativt stress, celleapoptose, cellesykluser, autofagi og immunitetsprosess.)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Pathway Networks and Mitochondrial Dynamics in the Pathogenesis of Pituitary Adenomas. Mitochondrion is a multi-functional organelle, which is associated with various signaling pathway networks, including energy metabolism, oxidative stress, cell apoptosis, cell cycles, autophagy, and immunity process. Mitochondrial proteins have been discovered to modulate these signaling pathway networks, and multiple biological behaviors to adapt to various internal environments or signaling events of human pathogenesis. Accordingly, mitochondrial dysfunction that alters the bioenergetic and biosynthetic state might contribute to multiple diseases, including cell transformation and tumor. Multiomics studies have revealed that mitochondrial dysfunction, oxidative stress, and cell cycle dysregulation signaling pathways operate in human pituitary adenomas, which suggest mitochondria play critical roles in pituitary adenomas. Some drugs targeting mitochondria are found as a therapeutic strategy for pituitary adenomas, including melatonin, melatonin inhibitors, temozolomide, pyrimethamine, 18 beta-glycyrrhetinic acid, gossypol acetate, Yougui pill, T-2 toxin, grifolic acid, cyclosporine A, dopamine agonists, and paeoniflorin. This article reviews the latest experimental evidence and potential biological roles of mitochondrial dysfunction and mitochondrial dynamics in pituitary adenoma progression, potential molecular mechanisms between mitochondria and pituitary adenoma progression, and current status and perspectives of mitochondria-based biomarkers and targeted drugs for effective management of pituitary adenomas. Front. Endocrinol., 09 October 2019.)

(Anm: Patogenese er læren om hvordan en sykdom oppstår og utvikles. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hva er hypofysen? Hypofysen (hjernevedhenget) er en hormonproduserende kjertel som er en del av hjernen.

(Anm: Hva er hypofysen? Hypofysen (hjernevedhenget) er en hormonproduserende kjertel som er en del av hjernen. Den kalles nedre hjernevedhenget fordi den ligger like under hjernen og er forbundet med hjernen med en kort nervestreng. Kjertelen er liten, den måler cirka en centimeter i diameter, og den veier cirka 0,5 gram. Kjertelen skiller ut flere typer hormoner som regulerer en lang rekke kroppsfunksjoner, deriblant en rekke livsviktige funksjoner. (nhi.no 15.10.2019).)

- Oppdagelse kan påvirke forståelse, behandling av autoimmune og inflammatoriske sykdommer.

(Anm: Discovery could impact understanding, treatment of autoimmune and inflammatory diseases. Scientists from the Research Institute of the McGill University Health Centre (RI-MUHC) may have cracked the code to understanding the function of special cells called regulatory T Cells. Treg cells, as they are often known, control and regulate our immune system to prevent excessive reactions. The findings, published in Science Immunology, could have a major impact in our understanding and treatment of all autoimmune diseases and most chronic inflammatory diseases such as arthritis, Crohn's disease as well as broader conditions such as asthma, allergies and cancer. Researchers made this discovery by investigating a rare human mutation in a gene called FOXP3. Although the importance of the FOXP3 gene in the proper function of Treg cells has been well documented, its mechanisms were still not fully understood by scientists. (news-medical.net 5.7.2017).)

(Anm: Surprising finding provides more support for Alzheimer's being an autoimmune disease. Brain levels of the lipid ceramide are high in Alzheimer's disease, and now scientists have found increased levels of an antibody to the lipid in their disease model. (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Relationships Between Mitochondria and Neuroinflammation: Implications for Alzheimer's Disease. Curr Top Med Chem. 2015 Aug 26. [Epub ahead of print].)

(Anm: Problems finding your way around may be earliest sign of Alzheimer's disease (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

- T celle-type som fremmer skadelig immunrespons oppdaget.

(Anm: T cell type that promotes damaging immune response discovered. For the first time, researchers have identified a type of T cell that plays a key role in promoting the damaging autoimmune response that inflames and attacks the joints in rheumatoid arthritis. The discovery - made with technologies that help to analyze just a "handful of cells" - offers vital new clues to the biology of the disease and could lead to more powerful, targeted treatments. The study - led by Brigham and Women's Hospital (BWH), a teaching affiliate of Harvard Medical School in Boston, MA - is published in the journal Nature. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

(Anm: Incidence of inflammatory bowel disease continues to increase in Denmark, research reveals. New research indicates that the incidence of inflammatory bowel disease-including ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD)-in Denmark is on the rise and is among the highest in the world. Between 1980 and 2013, the incidence of UC increased by over 70% to around 19 per 100,000 people per year. Similarly, the incidence of CD increased by 75% to around 9 per 100,000 people per year. The increase in the incidence of CD was greatest in children under age 15. The increases in UC and CD were seen in both men and women, but were steeper in women. The continued rise in incidence of these conditions revealed in the Alimentary Pharmacology and Therapeutics study should prompt further research into their causes. (news-medical.net 23.2.2017).)

(Anm: Research uncovers bacteria linking Crohn's disease to arthritis. (...) The researchers used fecal samples from patients with IBD to identify bacteria in the gut that were coated with antibodies called immunoglobulin-A (IgA) that fight infection. Using flow cytometry, in which fluorescent probes are used to detect IgA-coated bacterial species, the researchers discovered that IgA-coated E. coli were abundant in fecal samples from patients with both Crohn's disease and spondyloarthritis. (medicalnewstoday.com 13.2.2017).)

- Irritabel tarm – fra psykisk til fysisk. (- Dermed er det kanskje ikke så rart at mange fagfolk har sett i psyken for å finne årsakene til lidelsen.)

(Anm: Irritabel tarm – fra psykisk til fysisk. (…) Sykdommens status blant forskere og leger har vært svært lav, og tilbudet til pasientene i beste fall mangelfullt. (…) Fant ikke sykdom i kroppen
Problemet for pasientene med irritabel tarm, er at legene ofte ikke har klart å finner noe galt. Pasientene forteller om magesmerter, gass og diare eller forstoppelse. Men når de undersøkes, finner legen null og niks. Ingen sår eller endringer i tarmen. Ingen reaksjon på allergitester. Ingen tegn til matintoleranse. Dermed er det kanskje ikke så rart at mange fagfolk har sett i psyken for å finne årsakene til lidelsen. Særlig fordi ganske mange av IBS-pasientene som blir undersøkt også har psykiske plager som angst eller depresjon. (forskning.no 27.6.2016).)

(Anm: Generalised Anxiety Disorder Twice as Likely in Patients With IBD. TORONTO -- July 29, 2015 -- People with inflammatory bowel disease (IBD) have twice the odds of having a generalised anxiety disorder at some point in their lives when compared with peers without IBD, according to a study published online in the journal Inflammatory Bowel Diseases. “Patients with IBD face substantial chronic physical problems associated with the disease,” said lead author Esme Fuller-Thomson, MD, University of Toronto, Toronto, Ontario. “The additional burden of anxiety disorders makes life much more challenging so this ‘double jeopardy’ must be addressed.” (dgnews.docguide.com 31.7.2015).)

(Anm: Research uncovers bacteria linking Crohn's disease to arthritis. The researchers used fecal samples from patients with IBD to identify bacteria in the gut that were coated with antibodies called immunoglobulin-A (IgA) that fight infection. Using flow cytometry, in which fluorescent probes are used to detect IgA-coated bacterial species, the researchers discovered that IgA-coated E. coli were abundant in fecal samples from patients with both Crohn's disease and spondyloarthritis. (medicalnewstoday.com 13.2.2017).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper.)

(Anm: Mitochondrial dysfunctions in HIV infection and antiviral drug treatment. Expert Opin Drug Abstract Introduction: With the introduction of highly active anti-retroviral therapy (HAART), treatment of HIV infection has improved radically, shifting the concept of HIV disease from a highly mortal epidemic to a chronic illness which needs systematic management. However, HAART does not target the integrated proviral DNA. Hence, prolonged use of antiviral drugs is needed for sustaining life. As a consequence, severe side effects emerge. Several parameters involve in causing these adverse effects. Mitochondrial dysfunctions were pointed as common factor among them. It is, therefore, necessary to critically examine mitochondrial dysfunction in order to understand the side effects.Areas covered: There are many events involved in causing drug-induced side-effects; in this review, we only highlight mitochondrial dysfunctions as one of the events. We present up-to-date findings on mitochondrial dysfunction caused by HIV infection and antiviral drug treatment. Both in vivo and in vitro studies on mitochondrial dysfunction like change in morphology, membrane depolarization, mitophagy, mitochondrial DNA depletion, and intrinsic apoptosis have been discussed. Expert opinion: Mitochondrial dysfunction is associated with severe complications that often lead to discontinuation or change in treatment regimen. Prior knowledge of side effects of antiviral drugs would help in better management and future research should focus to avoid mitochondrial targeting of antiviral drugs while maintaining their antiviral properties. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Bakteriell infeksjon hos mødre under graviditet og barns risiko for psykotiske lidelser: variasjon etter alvorlighet på infeksjon og kjønn hos barn. (- KONKLUSJONER: Studiens funn tyder på at bakteriell infeksjon hos mødre under graviditet er assosiert med økt risiko for psykotiske lidelser hos barn, og at forbindelsen varierer etter infeksjonsgrad og barns kjønn. Disse funnene krever ytterligere utredning, og dersom funnene er replisert, bør folkehelse og klinisk innsats fokusere på å forhindre og håndtere bakteriell infeksjon hos gravide.)

(Anm: Maternal Bacterial Infection During Pregnancy and Offspring Risk of Psychotic Disorders: Variation by Severity of Infection and Offspring Sex. Abstract OBJECTIVE: Previous studies suggest that prenatal immune challenges may elevate the risk of schizophrenia and related psychoses in offspring, yet there has been limited research focused on maternal bacterial infection. The authors hypothesized that maternal bacterial infection during pregnancy increases offspring risk of psychotic disorders in adulthood, and that the magnitude of this association varies as a function of severity of infectious exposure and offspring sex. METHODS: The authors analyzed prospectively collected data from 15,421 pregnancies among women enrolled between 1959 and 1966 at two study sites through the Collaborative Perinatal Project. The sample included 116 offspring with confirmed psychotic disorders. The authors estimated associations between maternal bacterial infection during pregnancy and psychosis risk over the subsequent 40 years, stratified by offspring sex and presence of reported parental mental illness, with adjustment for covariates. RESULTS: Maternal bacterial infection during pregnancy was strongly associated with psychosis in offspring (adjusted odds ratio=1.8, 95% CI=1.2-2.7) and varied by severity of infection and offspring sex. The effect of multisystemic bacterial infection (adjusted odds ratio=2.9, 95% CI=1.3-5.9) was nearly twice that of less severe localized bacterial infection (adjusted odds ratio=1.6, 95% CI=1.1-2.3). Males were significantly more likely than females to develop psychosis after maternal exposure to any bacterial infection during pregnancy. CONCLUSIONS: The study findings suggest that maternal bacterial infection during pregnancy is associated with an elevated risk for psychotic disorders in offspring and that the association varies by infection severity and offspring sex. These findings call for additional investigation and, if the findings are replicated, public health and clinical efforts that focus on preventing and managing bacterial infection in pregnant women. Am J Psychiatry. 2020 Jan 1;177(1):66-75.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Echinacoside (ECH) redder selektivt kompleks I-hemming-indusert mitokondriell respirasjonssvikt via å styrke kompleks II-aktivitet. (- Tidligere undersøkelse har implisert mitokondriell dysfunksjon karakterisert av kompleks I-mangel ved dødlighet hos dopaminerge nevroner ved Parkinsons sykdom (PD). (- Dette antyder at ECH selektivt redder kompleks I-hemming-indusert mitokondriell respirasjonssvikt, men øker kompleks II-aktivitet, og videre bekrefter at ECH kan ha et lovende potensial behandling av PD.)

(Anm: Echinacoside selectively rescues complex I inhibition-induced mitochondrial respiratory impairment via enhancing complex II activity. Abstract Previous investigations have implicated mitochondrial dysfunction characterized by Complex I deficiency in the death of dopaminergic neurons in Parkinson's disease (PD). To date, there are no efficient therapeutic approaches to rescue mitochondrial respiratory impairment or prevent neurodegeneration in PD. The beneficial effects of echinacoside (ECH) on neurodegeneration have been reported in both in vivo and in vitro studies, yet the mechanisms underlying remain elusive and little has been investigated concerning the influences of ECH on mitochondrial respiratory impairment. Here, we compared the protection of ECH on cell injury and mitochondrial dysfunction induced by various inhibitors of Complex I-IV using human neuroblastoma SH-SY5Y cell line. We found that ECH selectively attenuates cell injury, reverses mitochondrial depolarization and bioenergetic failure caused by Complex I inhibitors, whereas it has little protection against Complex II-IV inhibitors. Further investigation demonstrated that ECH enhances Complex II activity and mitochondrial respiration in the cells treated with Complex I inhibitors. This suggests that ECH selectively rescues Complex I inhibition-induced mitochondrial respiratory impairment though elevating Complex II activity, and further confirms that ECH might have a promising potential in PD treatment. Neurochem Int. 2019 May;125:136-143. doi: 10.1016/j.neuint.2019.02.012. Epub 2019 Feb 21.)

- Bruk av nettverksanalyser for å undersøke linker mellom individuelle depressive symptomer, inflammatoriske markører og kovariater.

(Anm: Using network analysis to examine links between individual depressive symptoms, inflammatory markers, and covariates. (…) Abstract Background: Studies investigating the link between depressive symptoms and inflammation have yielded inconsistent results, which may be due to two factors. First, studies differed regarding the specific inflammatory markers studied and covariates accounted for. Second, specific depressive symptoms may be differentially related to inflammation. We address both challenges using network psychometrics. Conclusions: We found evidence for differential relations between markers, depressive symptoms, and covariates. Associations between symptoms and markers were attenuated after covariate adjustment; BMI and sex consistently showed strong relations with inflammatory markers. Psychol Med, 1-9 2019 Oct 28.)

(Anm: Similar to an independent variable, a covariate is complementary to the dependent, or response, variable. A variable is a covariate if it is related to the dependent variable. (methods.sagepub).)

- Mer data bekrefter koblinger mellom depresjon, inflammatoriske markører.

(Anm: More Data Confirm Links Between Depression, Inflammatory Markers. Key clinical point: Measurements of hedonic well-being and eudemonic well-being are associated with lower white blood cell (WBC) counts in older adults; eudemonic well-being also is associated with lower levels of fibrinogen and C-reactive protein (CRP). Major finding: Eudemonic well-being is associated with lower WBC, CRP, and fibrinogen, particularly in older men. Study details: The data come from a study of 8,780 adults aged 50 years and older who were enrolled in the English Longitudinal Study of Ageing. Disclosures: The researchers disclosed no financial conflicts. Daisy Fancourt, PhD, is supported in part by the Wellcome Trust. (mdedge.co November 21, 2019).)

- Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom.

(Anm: Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease. (Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom.) Summary: Mitochondria are not only the power plants of our cells; these tiny structures also play a central role in our physiology. By enabling flexible responses to new environments, mitochondria have helped humans adapt and evolve.(...) To support this hypothesis, Wallace proposes that mitochondria variation can result in crucial energy tradeoffs. At the cellular level, mitochondria convert oxygen and nutrients to the energy-rich chemical ATP, while also producing heat. In tropical climates, this coupling process is maximally effective, permitting more efficient production of ATP with minimal heat production. In the Arctic, the conversion of food to ATP is less efficient, requiring more calories to be consumed for the same amount of ATP, and this generates more heat. So different patterns of mtDNA variation are likely beneficial in warm versus cold climates. Similarly, certain mtDNA variants are enriched in Tibetan populations, suggesting that mtDNA variation may permit adaptation to the low oxygen tension at high altitude. Wallace also cites multiple studies that show that regional mtDNA variation correlates with predilection to a wide variety of metabolic and degenerative diseases, including Alzheimer and Parkinson disease, diabetes, obesity, and cardiovascular disease. (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Mitochondrial DNA variation in human radiation and disease. Cell. 2015 Sep 24;163(1):33-8.)

- Fravær av mitokondrielle responser i muskler hos sebrafisk utsatt for flere hetebølger.

(Anm: Thoral E, Roussel D, Quispe L, Voituron Y, Teulier L. Absence of mitochondrial responses in muscles of zebrafish exposed to several heat waves. Abstract Heat waves are extreme thermal events whose frequency and intensity will increase with global warming. As metabolic responses to temperature are time-dependent, we explored the effects of an exposure to several heat waves on the mitochondrial metabolism of zebrafish Danio rerio. For this purpose, zebrafish were acclimated at 26 °C or 31 °C for 4 weeks and some fish acclimated at 26 °C underwent 2 types of heat waves: 2 periods of 5 days at 31 °C or 10 days at 31 °C. After this acclimation period, mitochondrial respiration of red muscle fibres was measured at 26 °C and 31 °C for each fish, with the phosphorylation (OXPHOS) and basal (LEAK) respirations obtained with activation of complex I, complex II or complexes I and II. The respiratory control ratio (RCR) and the mitochondrial aerobic scope (CAS) were also calculated at both temperatures after the activation of complexes I and II. Under our conditions, heat waves did not result in variations in any mitochondrial parameters, suggesting a high tolerance of zebrafish to environmental temperature fluctuations. However, an acute in vitro warming led to an increase in the LEAK respiration together with a higher temperature effect on complex II than complex I, inducing a decrease of mitochondrial efficiency to produce energy at high temperatures. Increased interindividual variability for some parameters at 26 °C or 31 °C also suggests that each individual has its own ability to cope with temperature fluctuations. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 2022 Dec;274:111299.)

- Mitokondriell dynamikk og dets involvering i sykdom. (- Defekter i dette maskineriet forårsaker en rekke sykdommer som spesielt påvirker nervesystemet.)

(Anm: Mitochondrial Dynamics and Its Involvement in Disease. Abstract The dynamic properties of mitochondria-including their fusion, fission, and degradation-are critical for their optimal function in energy generation. The interplay of fusion and fission confers widespread benefits on mitochondria, including efficient transport, increased homogenization of the mitochondrial population, and efficient oxidative phosphorylation. These benefits arise through control of morphology, content exchange, equitable inheritance of mitochondria, maintenance of high-quality mitochondrial DNA, and segregation of damaged mitochondria for degradation. The key components of the machinery mediating mitochondrial fusion and fission belong to the dynamin family of GTPases that utilize GTP hydrolysis to drive mechanical work on biological membranes. Defects in this machinery cause a range of diseases that especially affect the nervous system. In addition, several common diseases, including neurodegenerative diseases and cancer, strongly affect mitochondrial dynamics. Expected final online publication date for the Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease, Volume 15 is January 24, 2020. Please see http://www.annualreviews.org/page/journal/pubdates for revised estimates. Annu Rev Pathol. 2019 Oct 4.)

- Mitokondriers rolle ved hjerte- og karsykdommer relatert til arteriosklerose (åreforkalkning; lidelse som gjør pulsåreveggene stive).

(Anm: The role of mitochondria in cardiovascular diseases related to atherosclerosis. Abstract Atherosclerosis is a complex disorder that involves several mechanisms of pathogenesis tightly related to each other: lipid accumulation, inflammation and structural changes in the arterial wall. The main source of lipids accumulating in the arterial wall is low-density lipoprotein (LDL) atherogenically modified by desialylation or oxidation. Oxidized LDL can be produced as a result of enhanced generation of reactive oxygen species by mitochondria during oxidative stress. Mitochondrial dysfunction was found to be involved in every aspect of atherosclerosis, and is currently evaluated as a potential point of therapeutic intervention. In particular, atherosclerosis-associated inflammation and its link to mitochondrial dysfunction appear to be interesting, since mitochondria not only trigger the response to external signals, but also can act as pro-inflammatory agents themselves. In this regard, atherosclerosis is potentially an autoimmune disease. In this review, we summarize recent insights on the role of mitochondrial dysfunction in atherogenesis and discuss the significance of mitochondria for understanding of molecular basis of cardiovascular diseases. Front Biosci (Elite Ed). 2020 Jan 1;12:102-112.)

- ATP-basert terapi forhindrer vaskulær forkalkning og forlenger levetiden i en musemodell på Hutchinson–Gilford progeria syndrom. (- Denne studien viste at en behandlingsstrategi fokusert på å forbedre ekstracellulær pyrofosfatmetabolisme kunne utgjøre en alternativ terapi mot dette ødeleggende syndromet og andre sykdommer med pyrofosfatmangel.)

(Anm: ATP-based therapy prevents vascular calcification and extends longevity in a mouse model of Hutchinson–Gilford progeria syndrome. Significance Hutchinson–Gilford progeria syndrome (HGPS) is an extremely rare sporadic genetic disorder in children characterized by premature aging and accelerated cardiovascular disease, including vascular calcification. The molecular mechanism leading to vascular calcification in HGPS was analyzed in a mouse model of progeria, which showed a profound deficiency in extracellular pyrophosphate, a potent inhibitor of vascular calcification. This study showed that a treatment strategy focused on improving extracellular pyrophosphate metabolism could constitute an alternative therapy against this devastating syndrome and other diseases with pyrophosphate deficiency. PNAS 2019 (first published November 5, 2019).)

(Anm: Progeria is an extremely rare autosomal dominant genetic disorder in which symptoms resembling aspects of aging are manifested at a very early age. (en.wikipedia.org).)

- Mitokondriell dysfunksjon er en vanlig fenotype (egenskap) ved aldring og kreft

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Is a Common Phenotype in Aging and Cancer Abstract: An interesting clue with regard to molecular mechanisms underlying age‐associated cancers is the apparent defect in mitochondrial function. Recent studies demonstrate a progressive decline in mitochondrial function during aging. Studies have established that the decline in mitochondrial function is due to the accumulation of mutations in mitochondrial DNA. These observations suggest that the mitochondrial dysfunction that accompanies aging may exert a major influence on carcinogenesis. Annals of The New York Academy of Science  2006:1019(1) (First published: 12 January 2006).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

- Leder: Mitokondriell dysfunksjon og nevrodegenerasjon.

(Anm: Editorial: Mitochondrial Dysfunction and Neurodegeneration. Editorial on the Research Topic. Mitochondrial Dysfunction and Neurodegeneration. Neurodegenerative diseases are incurable and inexorably progressive conditions that affect the central nervous system and result in a selective pattern of neuronal death. Parkinson's disease (PD) and Alzheimer's disease (AD) are the most common neurodegenerative diseases. While most cases are idiopathic, studies have confirmed that genetic factors contribute to the pathogenesis of both PD and AD. PD is characterized by loss of dopamine (DA)-producing neurons of the substantia nigra, and as a consequence of a reduction in striatal DA content. A neuropathological hallmark is the presence of Lewy body inclusions in many of the remaining neurons and Lewy-neurite pathology in the neuropil. The classic histopathological hallmarks of AD are the extracellular accumulation of amyloid-β (Aβ) plaques and intracellular deposition of hyperphosphorylated tau into neurofibrillary tangles. Despite distinct clinical and pathological features, the formation of misfolded protein aggregates is a common feature of neurodegenerative diseases, which can be mainly classified into synucleinopathies, tauopathies, and amyloidopathies. Neurodegenerative diseases share critical processes, such as mitochondrial anomalies, oxidative damage, and inflammation that are implicated in the gradual loss of neuronal function and cell death. Front. Neurosci., 18 December 2019.)

(Anm: Characterization of Iron Accumulation in Deep Gray Matter in Myotonic Dystrophy Type 1 and 2 Using Quantitative Susceptibility Mapping and R2* Relaxometry: A Magnetic Resonance Imaging Study at 3 Tesla. Front. Neurol., 13 December 2019.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved aldring og kreft. (- Spesielt er fokuset på mutasjoner og endringer i innholdet i mitokondrielt genom, aktivering av mitokondria-til-kjerne-signalering og den nyoppdagede mitokondria-telomere-kommunikasjonen.)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction in Aging and Cancer. Abstract Aging is a major risk factor for developing cancer, suggesting that these two events may represent two sides of the same coin. It is becoming clear that some mechanisms involved in the aging process are shared with tumorigenesis, through convergent or divergent pathways. Increasing evidence supports a role for mitochondrial dysfunction in promoting aging and in supporting tumorigenesis and cancer progression to a metastatic phenotype. Here, a summary of the current knowledge of three aspects of mitochondrial biology that link mitochondria to aging and cancer is presented. In particular, the focus is on mutations and changes in content of the mitochondrial genome, activation of mitochondria-to-nucleus signaling and the newly discovered mitochondria-telomere communication. J Clin Med. 2019 Nov 15;8(11). pii: E1983.)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring.

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

- SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne.

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

- Studien avdekker forskjeller i spyttbakterier hos studenter med nylige selvmordstanker. (- Forskerne kontrollerte for påvirkning av andre faktorer som er kjent for å påvirke psykisk helse, som kosthold og søvn, og fant at studenter med nylige selvmordstanker hadde høyere nivåer av bakterier forbundet med periodontal sykdom og andre inflammatoriske helsetilstander.)

(Anm: Studien avdekker forskjeller i spyttbakterier hos studenter med nylige selvmordstanker. (Study uncovers differences in saliva bacteria of students with recent suicidal thoughts.) En ny studie fra University of Florida har funnet at bakterier i spytt fra studenter som rapporterte nylige tanker om selvmord var signifikant forskjellige fra de som ble funnet hos studenter som ikke hadde opplevd nylig selvmordstanker. Mens det er en voksende mengde forskning på mental helse og humant mikrobiom, er dette den første studien som ser på bakterielle forskjeller i spytt hos de med og uten nylige selvmordstanker, også kalt selvmordsforestillinger. (…) Forskerne kontrollerte for påvirkning av andre faktorer som er kjent for å påvirke psykisk helse, som kosthold og søvn, og fant at studenter med nylige selvmordstanker hadde høyere nivåer av bakterier forbundet med periodontal sykdom og andre inflammatoriske helsetilstander. (medicalxpress.com 25.8.2022).)

(Anm: Ahrens AP, Sanchez-Padilla DE, Drew JC, Oli MW, Roesch LFW, Triplett EW. Saliva microbiome, dietary, and genetic markers are associated with suicidal ideation in university students. Sci Rep. 2022 Aug 22;12(1):14306.)

- Legemidlers rolle som årsak til tørre øyne.

(Anm: Legemidlers rolle som årsak til tørre øyne. (The role of medications in causing dry eye.) (...) Legemiddelbruk (oral polyfarmasi) er den vanligste årsaken til munntørrhet, men har ikke blitt undersøkt som årsak til tørre øyne. Informasjon om legemidler som sannsynligvis forårsaker eller forverrer tørre øyne sykdommer (DED; Dry Eye Disease) og forebyggende legemidlers (konserveringsmidlers) kontroversielle rolle for aktuelle øyelegemidler undersøkes. J Ophthalmol. 2012 ; 2012 : 285851.)

- Ny innsikt i hvordan tørre øyne kan svekke hornhinner.

(Anm: New Insight Into How Dry Eyes Can Weaken Corneas (webmd.com 4.1.2023).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Teeth, Gums and Your Health. What Teeth and Gums Say About Your Health. (Tenner, tannkjøtt og helse. Hva tenner og tannkjøtt sier om din helse.) (medicinenet.com 1.9.2017).)

(Anm: Oral Health and Cognitive Function in Older Adults: A Systematic Review. (…) CONCLUSIONS: This systematic review provides evidence of an association between learning and memory, complex attention, and executive function with oral health in old age. Gerontology. 2019 Mar 22:1-14.)

(Anm: Oral Health Symptoms and Cognitive Function Among US Community-Dwelling Chinese Older Adults. Abstract BACKGROUND/OBJECTIVES: Limited research is available on the relationship between oral health symptoms and cognitive function among community-dwelling US Chinese older adults. The purpose of this study was to examine the associations between tooth/gum symptoms and changes in cognitive function. CONCLUSION: Having teeth symptoms was associated with a decline in cognitive function among US Chinese older adults. Developing policy measures aimed at ameliorating health and improving cognition in this high-risk fast-growing population in the United States would need to include oral health preventive and dental care services. J Am Geriatr Soc. 2019 Aug;67(S3):S532-S537.)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Mitokondriesykdommer og øyet. (- Vi skal fokusere på lidelser for mitokondriell metabolisme som er relevante for en øyelege.) (- Disse lidelsene kan påvirke alle deler av den visuelle banen (krystallinsk linse, ekstraokulære muskler, netthinne, synsnerve og retro-chiasma).

(Anm: Mitochondrial Disorders And The Eye. Abstract Mitochondria are cellular organelles that play a key role in energy metabolism and oxidative phosphorylation. Malfunctioning of mitochondria has been implicated as the cause of many disorders with variable inheritance, heterogeneity of systems involved, and varied phenotype. Metabolically active tissues are more likely to be affected, causing an anatomic and physiologic disconnect in the treating physicians mind between presentation and underlying pathophysiology. We shall focus on disorders of mitochondrial metabolism relevant to an ophthalmologist. These disorders can affect all parts of the visual pathway (crystalline lens, extraocular muscles, retina, optic nerve, and retro-chiasmaly). After the introduction reviewing mitochondrial structure and function each disorder is reviewed in detail, including approaches to its diagnosis and most current management guidelines. Surv Ophthalmol. 2019 Nov 26. pii: S0039-6257(19)30288-7.)

- Makulær svekkelse i mitokondriesykdommer: En mulig biomarkør for alvorlighetsgrad av sykdommer. (- Netthinnenes høye energikrav antas å bidra til dens spesielle sårbarhet for mitokondriell dysfunksjon.) (- Som konklusjon er MD-er (mitokondrielle sykdommer) assosiert med funksjonell og anatomisk endring av det makulære kjeglesystemet, preget av dets sterke korrelasjon med alvorlighetsgraden av klinisk sykdom, noe som antyder en rolle som en potensiell biomarkør for primære mitokondrielle lidelser.)

(Anm: Macular Impairment in Mitochondrial Diseases: A Potential Biomarker of Disease Severity. Abstract The high-energy demands of the retina are thought to contribute to its particular vulnerability to mitochondrial dysfunction. Photoreceptors are the cells with the higher oxygen consumption within the retina, and among these, the cones contain more mitochondria and have a higher energy demand than rods. A cohort of twenty-two patients with genetically-defined mitochondrial diseases (MDs) were enrolled to determine if the macula is functionally and anatomically impaired in these metabolic disorders. Visual acuity and fERG amplitude of patients with primary mitochondrial dysfunction were reduced compared to controls. Furthermore, SD-OCT layer segmentation showed a reduction of retinal and outer nuclear layer (ONL) volume in the macula of the patients. fERG amplitude showed a positive correlation with both ONL volume and thickness. A negative relationship was noted between fERG amplitude and disease severity assessed with Newcastle Mitochondrial Disease Adult Scale. In conclusion, MDs are associated with functional and anatomical alteration of macular cone system, characterized by its strong correlation with clinical disease severity suggesting a role as a potential biomarker of primary mitochondrial disorders. Sci Rep 2020 May 22;10(1):8554.)

(Anm: Mitochondrial Protein Quality Control Mechanisms. Genes (Basel) 2020 May 18;11(5):E563.)

- Mitokondriell kvalitetskontroll ved AMD: spiller mitofagi en sentral rolle?

(Anm: Mitochondrial quality control in AMD: does mitophagy play a pivotal role? Abstract Age-related macular degeneration (AMD) is the predominant cause of visual loss in old people in the developed world, whose incidence is increasing. This disease is caused by the decrease in macular function, due to the degeneration of retinal pigment epithelium (RPE) cells. The aged retina is characterised by increased levels of reactive oxygen species (ROS), impaired autophagy, and DNA damage that are linked to AMD pathogenesis. Mitophagy, a mitochondria-specific type of autophagy, is an essential part of mitochondrial quality control, the collective mechanism responsible for this organelle's homeostasis. The abundance of ROS, DNA damage, and the excessive energy consumption in the ageing retina all contribute to the degeneration of RPE cells and their mitochondria. We discuss the role of mitophagy in the cell and argue that its impairment may play a role in AMD pathogenesis. Thus, mitophagy as a potential therapeutic target in AMD and other degenerative diseases is as well explored. Cell Mol Life Sci. 2018 May 18.)

- Mitokondriers rolle i nevrodegenerative sykdommer: lærdommen fra Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom. (- Selv om patogenesen for nevrodegenerative sykdommer fremdeles i stor grad er uklar, er forskjellige mekanismer blitt foreslått med flere bevis som støtter en viktig rolle for mitokondriell dysfunksjon.)

(Anm: The Role of Mitochondria in Neurodegenerative Diseases: The Lesson From Alzheimer's Disease and Parkinson's Disease. Abstract Although the pathogenesis of neurodegenerative diseases is still widely unclear, various mechanisms have been proposed and several pieces of evidence are supportive for an important role of mitochondrial dysfunction. The present review provides a comprehensive and up-to-date overview about the role of mitochondria in the two most common neurodegenerative disorders: Alzheimer's disease (AD) and Parkinson's disease (PD). Mol Neurobiol 2020 May 22.)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

- Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) (- Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14)

(Anm: Antipsychotics, dopamine, and pain. Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) Vår forståelse av smertemekanismer fortsetter å utvikle seg, og følgelig også våre behandlingsstrategier. (- Det dopaminerge systemet er essensielt for smertekontroll ved en vevsskade. 13 Det blir patologisk (sykelig) stimulert og stadig mer dysfunksjonell når «algopathy» (en patologisk smerteoppfatning) utvikler seg. På samme tid er en flom eller tørke av en hvilken som helst nevrotransmitter like dårlig og kan produsere lignende kliniske bilder. Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14 Current Psychiatry. 2020 January;19(1):25-29,31.)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose.)

(Anm: Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå når fentanylholdige legemidler, som Durogesic og Leptanal, gis samtidig med serotoninerge legemidler.) (- ​Serotonergt syndrom er en potensiell livstruende tilstand, som kan oppstå hvis mengden av stoffet serotonin øker i sentralnervesystemet. (…) Serotonergt syndrom kan ha ett eller flere av følgende symptomer: - Endringer i sinnstilstand, for eksempel uro, hallusinasjoner, koma - Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi - Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet - Gastrointestinale symptomer, for eksempel kvalme, oppkast, diaré. (…) Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose. (psyknyheter.no 30.9.2013).)

- Studien avslører fentanyls effekter på hjernen. (- Fentanyl brukes som tilleggsbedøvelse og for å lindre alvorlig smerte under og etter operasjonen, men det er også et av de dødeligste legemidler i opioidepidemien.) (- "Dette forklarer hvorfor fentanyl er så dødelig: det stopper folks pust før de selv engang innser det," sier Purdon.)

(Anm: Study reveals fentanyl's effects on the brain. Fentanyl is used to supplement sedation and to relieve severe pain during and after surgery, but it's also one of the deadliest drugs of the opioid epidemic. In research conducted by investigators at Massachusetts General Hospital (MGH) and published in PNAS Nexus, tests of the brain's electrical activity revealed fentanyl's effects over time and indicated that the drug stops people's breathing before other noticeable changes and before they lose consciousness. In the study, electroencephalogram (EEG) tests were run for 25 patients undergoing general anesthesia for surgeries lasting 2 hours or more. The researchers discovered that certain EEG patterns were associated with respiration, sedation, and loss of consciousness. (…) The EEG tests by Purdon and his colleagues also revealed that fentanyl begins to impair breathing about 4 minutes before there is any change in alertness and at 1,700-times lower drug concentrations than those that cause sedation. "This explains why fentanyl is so deadly: it stops people's breathing before they even realize it," says Purdon. (medicalxpress.com 30.8.2022).)

(Anm: Gustavo A Balanza, Kishore M Bharadwaj, Andrew C Mullen, Amanda M Beck, Erin C Work, Francis J McGovern, Timothy T Houle, Eric T Pierce, Patrick L Purdon, An EEG Biomarker of Fentanyl Drug Effects, PNAS Nexus, 2022;, pgac158, https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac158.)

- Hvordan to eksperimentelle Alzheimers legemidler reverserer aldring. (- Ny forskning på mus avslører mekanismene som to eksperimentelle legemidler som kan behandle Alzheimers sykdom har bredere, antialdrende egenskaper og kan reversere aldersrelatert kognitiv svekkelse.) (- Videre har andre studier vist at dysfunksjonelle mitokondrier i hjernens celler er et kjennetegn på både normal aldring og Alzheimers.) (- Bevæpnet med denne kunnskapen, forsøkte forskere ved Salk Institute for Biological Studies og Scripps Research Institute - begge i La Jolla, CA - å teste flere legemidler under forhold som "etterligner mange aspekter ved alderdomsassosiert nevrodegenerasjon og hjernepatologi, inkludert energisvikt og mitokondriell dysfunksjon.") (- Det [var] allerede noe data fra humane studier om at mitokondriens funksjon er negativt påvirket ved aldring og at det er verre i sammenhengen med Alzheimers [...]. Dette er med på å befeste den linken.")

(Anm: How two experimental Alzheimer's drugs reverse aging. New research in mice reveals the mechanisms through which two experimental drugs that may treat Alzheimer's disease have broader, anti-aging properties and can reverse age-related cognitive decline. (…) Choosing which compounds to test. Currais and team tested two experimental drugs — called CMS121 and J147 — that studies had already shown to be "very neuroprotective" in mouse models of Alzheimer's, possibly even capable of reversing cognitive impairment. Previous research first-authored by Currais suggested that the compounds boost memory and "prevent some aspects of aging" in mice engineered to age rapidly, especially when administered early in life. (…) Previous research has shown that faulty glucose metabolism in the brain occurs before the onset of Alzheimer's symptoms. Cerebral glucose metabolism declines with age anyway, but in Alzheimer's, the decline is much more severe. Furthermore, other studies have shown that dysfunctional mitochondria in the brain's cells are a hallmark of both normal aging and Alzheimer's. Armed with this knowledge, researchers from the Salk Institute for Biological Studies and the Scripps Research Institute — both in La Jolla, CA — set out to test several drugs under conditions that "mimic numerous aspects of old age-associated neurodegeneration and brain pathology, including energy failure and mitochondrial dysfunction." (…) The experiments revealed that the mice that received the treatment had a much better memory than those that did not. Importantly, in the treated mice, the genes associated with functional, energy-creating mitochondria continued to be expressed throughout the aging process as a result of the two drugs.  On a more detailed level, the experiments showed that the way in which these drugs worked was by raising levels of a chemical called acetyl-coenzyme A. This improved mitochondrial function, cell metabolism, and energy production, thereby protecting brain cells from the molecular changes that characterize aging. Co-corresponding study author Pamela Maher, a senior staff scientist at Salk, comments on the findings, saying: "There [were] already some data from human studies that the function of mitochondria is negatively impacted in aging and that it's worse in the context of Alzheimer's [...]. This helps solidify that link."  (medicalnewstoday.com 13.12.2019).)

(Anm: Elevating acetyl-CoA levels reduces aspects of brain aging. (…) Given that energy production from glucose supports the majority of brain activity as well as the maintenance of cellular homeostasis, it is likely that a failure to supply cells with adequate energy contributes to the neuropathological cascade in both aging and age-associated dementias such as AD (Caldwell et al., 2015). Most of the energy derived from glucose oxidation is produced in mitochondria. Not surprisingly, a number of mitochondrial-dependent functions are found to be impaired during aging and AD (Caldwell et al., 2015; Chan, 2006; Currais, 2015a; Lin and Beal, 2006; Onyango et al., 2016; Swerdlow and Khan, 2004; Yin et al., 2016). In fact, brain mitochondrial dysfunction has been hypothesized to be responsible for the pathological hallmarks of AD (Swerdlow and Khan, 2004; Yin et al., 2016). eLife 2019;8:e47866 (Nov 19, 2019).)

(Anm: Physiological functions of mitochondrial Na+-Ca2+ exchanger, NCLX, in lymphocytes. Abstract Roles of mitochondrial Na+-Ca2+ exchanger, NCLX, were studied in B lymphocytes such as heterozygous NCLX knockout DT40 cells, NCLX knockdown A20 cells, and native mouse spleen B lymphocytes treated with a NCLX blocker, CGP-37157. Cytosolic Ca2+ response to B cell receptor stimulation was impaired in these B lymphocytes, demonstrating importance of mitochondria-ER Ca2+ recycling via NCLX and sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase SERCA, and interaction with store-operated Ca2+ entry. NCLX was also associated with motility and chemotaxis of B lymphocyte. Contrary to B lymphocytes, contribution of NCLX in mouse spleen T lymphocytes was minor.Cell Calcium. 2019 Nov 16;85:102114.)

- Ny studie kan "drastisk" endre hvordan vi forstår Parkinsons sykdom. (- "Nevrondøden utelukket enhver mulighet for å reversere [Parkinsons sykdom]." Imidlertid bemerker han, "[s] iden sovende nevroner kan vekkes for å gjenoppta deres produksjonsevne. Dette funnet vil tillate oss å gi [Parkinsons sykdom] pasienter håp om å leve et nytt liv uten [Parkinsons sykdom].") (- Når de så på musemodellene av tilstanden så forskerne at astrocytter - stjerneformede, ikke-nevronale celler - i hjernen begynte å øke i antall da nevroner i nærheten begynte å dø av. På dette tidspunktet, også en viktig kjemisk messenger kalt GABA begynner å øke i hjernen, når et for høyt nivå og stopper dopaminerge nevroner fra å produsere dopamin, men tar ikke livet av dem.)

(Anm: New study could 'drastically' change how we understand Parkinson's. The hallmark symptoms of Parkinson's disease are motor symptoms that include shaking hands and slowness of movement, but specialists still do not entirely understand what causes this disease. Newly published research may now overturn prevailing notions about key Parkinson's mechanisms. (…) The research, which appears in the journal Current Biology, found that symptoms of Parkinson's disease appear before the premature death of dopaminergic neurons. (…) In their study, the investigators worked with mouse models of Parkinson's disease and also analyzed brain samples from both healthy people and people with Parkinson's. They found that before the dopaminergic neurons die off, they stop functioning — that is, they stop correctly synthesizing dopamine — and this sets off the symptoms associated with Parkinson's disease. "Everyone has been so trapped in the conventional idea of the neuronal death as the single cause of [Parkinson's disease]. That hampers efforts to investigate roles of other neuronal activities, such as surrounding astrocytes," says Lee. "The neuronal death ruled out any possibility to reverse [Parkinson's disease]." However, he notes, "[s]ince dormant neurons can be awakened to resume their production capability, this finding will allow us to give [Parkinson's disease] patients hopes to live a new life without [Parkinson's disease]." Looking at the mouse models of the condition, the researchers saw that astrocytes — star shaped, non-neuronal cells — in the brain started increasing in number when neurons in their vicinity began dying off. At this point, a key chemical messenger called GABA also starts increasing in the brain, reaching an excessive level and stopping dopaminergic neurons from producing dopamine, though not killing them. The researchers confirmed that this process occurs not just in animal models, but also in the brains of people with Parkinson's disease. However, the researchers also found that there is a way to restore the function of affected dopaminergic neurons by stopping astrocytes from synthesizing GABA. Doing this, they saw, also significantly decreased the severity of motor symptoms associated with Parkinson's disease. Further experiments in rats revealed another way of restoring function in dopaminergic neurons. The researchers inhibited dopamine synthesis in these neurons in otherwise healthy rat brains by using optogenetic tools — technology that uses light to control the activity of living cells. (medicalnewstoday.com 13.1.2020).)

(Anm: Aberrant Tonic Inhibition of Dopaminergic Neuronal Activity Causes Motor Symptoms in Animal Models of Parkinson’s Disease. Highlights • Reactive astrocytes in SNpc produce excessive GABA via MAO-B in animal models of PD • Aberrant tonic inhibition causes reduced DA production in neurons and motor deficits • Dormant neurons are rescued by MAO-B inhibition or optogenetic neuronal activationCurr Biol. 2020 Jan 7. pii: S0960-9822(19)31581-7.)

- Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65.

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler. (on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre.

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

- Mitokondriell dysfunksjon-assosierte arytmi-substrater ved diabetes mellitus.

(Anm: Mitochondrial Dysfunction-Associated Arrhythmogenic Substrates in Diabetes Mellitus. Abstract There is increasing evidence that diabetic cardiomyopathy increases the risk of cardiac arrhythmia and sudden cardiac death. While the detailed mechanisms remain incompletely understood, the loss of mitochondrial function, which is often observed in the heart of patients with diabetes, has emerged as a key contributor to the arrhythmogenic substrates. In this mini review, the pathophysiology of mitochondrial dysfunction in diabetes mellitus is explored in detail, followed by descriptions of several mechanisms potentially linking mitochondria to arrhythmogenesis in the context of diabetic cardiomyopathy. Front . While the detailed mechanisms remain incompletely understood, the loss of mitochondrial function, which is often observed in the heart of patients with diabetes, has emerged as a key contributor to the arrhythmogenic substrates. In this mini review, the pathophysiology of mitochondrial dysfunction in diabetes mellitus is explored in detail, followed by descriptions of several mechanisms potentially linking mitochondria to arrhythmogenesis in the context of diabetic cardiomyopathy. Front Physiol. 2018 Dec 6;9:1670.)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Mitokondriell transplantasjon for hjertebeskyttelse i diabetiske hjerter.

(Anm: Mitochondrial transplantation for myocardial protection in diabetic hearts. (…) CONCLUSIONS: Mitochondrial transplantation significantly enhances post-ischaemic myocardial functional recovery and significantly decreases myocellular injury in the diabetic heart. Eur J Cardiothorac Surg. 2019 Nov 28. pii: ezz326.)

- Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale.)

(Anm: Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5 Abstract Mitochondria have been linked to the etiology of schizophrenia (SZ). However, studies of mitochondria SZ might be confounded by the effects of pharmacological treatment with antipsychotic drugs (APDs) and other common medications. This review summarizes findings on relevant mitochondria mechanisms underlying SZ, and the potential impact of psychoactive drugs including primarily APDs, but also antidepressants and anxiolytics. The summarized data suggest that APDs impair mitochondria function by decreasing Complex I activity and ATP production and dissipation of the mitochondria membrane potential. At the same time, in the brains of patients with SZ, antipsychotic drug treatment normalizes gene expression modules enriched in mitochondrial genes that are decreased in SZ. This indicates that APDs may have both positive and negative effects on mitochondria. The available evidence suggests three conclusions i) alterations in mitochondria functions in SZ exist prior to APD treatment, ii) mitochondria alterations in SZ can be reversed by APD treatment, and iii) APDs directly cause impairment of mitochondria function. Overall, the mechanisms of action of psychiatric drugs on mitochondria are both direct and indirect; we conclude the effects of APDs on mitochondria may contribute to both their therapeutic and metabolic side effects. These studies support the hypothesis that neuronal mitochondria are an etiological factor in SZ. Moreover, APDs and other drugs must be considered in the evaluation of this pathophysiological role of mitochondria in SZ. Considering these effects, pharmacological actions on mitochondria may be a worthwhile target for further APD development. Schizophr Res. 2020; 217: 136-14.)

(Anm: Ly JD, Grubb DR, Lawen A. The mitochondrial membrane potential (deltapsi(m)) in apoptosis; an update. Apoptosis. 2003 Mar;8(2):115-28.)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Antipsykotikas (nevroleptikas) hemming av complex I i cortex i normale menneskehjerner er en parallell til den ekstrapyramidale giftigheten til antipsykotika (neuroleptika). (…) Våre data støtter hypotesen om at antipsykotika (nevroleptika)-induserte ekstrapyramidale bivirkninger kan skyldes hemming av mitokondriell respiratorisk kjede.

(Anm: Antipsykotikas (nevroleptikas) hemming av complex I i cortex i normale menneskehjerner er en parallell til den ekstrapyramidale giftigheten til antipsykotika (nevroleptika). (…) Våre data støtter hypotesen om at antipsykotika (neuroleptika)-induserte ekstrapyramidale bivirkninger kan skyldes hemming av mitokondriell respiratorisk kjede.(Inhibition of complex I by neuroleptics in normal human brain cortex parallels the extrapyramidal toxicity of neuroleptics. (…) Our data support the hypothesis that neuroleptic-induced extrapyramidal side effects may be due to inhibition of the mitochondrial respiratory chain. Mol Cell Biochem. 1997 Sep;174(1-2):255-9.)

- Den beskyttende effekten av naturlige forbindelser mot rotenonindusert nevrotoksisitet (mitokondriell dysfunksjon). (- Den primære mekanismen for rotenontoksisitet er hemming av mitokondriell kompleks I. Oksidativt stress, apoptose og reduksjon av autofagi er viktige utfall for hemming av kompleks I.)

(Anm: The protective effect of natural compounds against rotenone-induced neurotoxicity. Abstract Rotenone is a widely used organic pesticide; its serious side effect for off-target species is neurotoxicity. The primary mechanism of rotenone toxicity is inhibition of the mitochondrial complex I. Oxidative stress, apoptosis, and reduction of autophagy are key outcomes of the inhibition of complex I. Numerous in vitro and in vivo studies have shown antioxidant, anti-apoptotic, and autophagy enhancement of a variety of natural compounds (NCs). In this manuscript, we reviewed several NCs, which have protective effects against rotenone-induced neurotoxicity. Keywords: mitochondrial dysfunction; natural compounds; neuroprotective; rotenone. J Biochem Mol Toxicol . 2020 Aug 23;e22605.)

- Å avlive mytene om schizofreni.

(Anm: Debunking the myths about schizophrenia. Schizophrenia is a mental health condition that affects a person’s thoughts, perceptions, and behaviors. People with schizophrenia may experience disruptions in their thought processes, which can take the form of hallucinations and delusions. The symptoms of schizophrenia can be disabling. There are many stubborn myths about schizophrenia. Depictions of this condition in movies and the media may fuel these harmful notions. They may also appear due to a general lack of knowledge about what the condition is and how it affects people. This article looks at some of the most common myths about schizophrenia and provides the facts to refute them. (medicalnewstoday.com 31.1.2020).)

(Anm: Understanding mitochondrial complex I assembly in health and disease. Biochim Biophys Acta. 2012 Jun;1817(6):851-62. Epub 2011 Sep 2.)

- Sirtuin 1 regulerer mitokondriell biogenese og gir en endogen nevroprotektiv mekanisme mot anfall-indusert nevronal celledød i Hippocampus etter status epilepticus. (- Nedregulering av SIRT1 reduserte PGC-1α-ekspresjon og mitokondriell biogenese-maskineri, økte kompleks I-dysfunksjon, forsterket nivået av oksiderte proteiner, hevet aktivert caspase-3-ekspresjon og fremmet nevronale celleskader i hippocampus.) (- Resultatene antyder at SIRT1-signalveien kan spille en sentral rolle i mitokondriell biogenese, og kan betraktes som en endogen nevrobeskyttende mekanisme som motvirker anfall indusert nevronal celleskade etter status epilepticus.)

(Anm: Sirtuin 1 Regulates Mitochondrial Biogenesis and Provides an Endogenous Neuroprotective Mechanism Against Seizure-Induced Neuronal Cell Death in the Hippocampus Following Status Epilepticus.Abstract Status epilepticus may decrease mitochondrial biogenesis, resulting in neuronal cell death occurring in the hippocampus. Sirtuin 1 (SIRT1) functionally interacts with peroxisome proliferator-activated receptors and γ coactivator 1α (PGC-1α), which play a crucial role in the regulation of mitochondrial biogenesis. In Sprague-Dawley rats, kainic acid was microinjected unilaterally into the hippocampal CA3 subfield to induce bilateral seizure activity. SIRT1, PGC-1α, and other key proteins involving mitochondrial biogenesis and the amount of mitochondrial DNA were investigated. SIRT1 antisense oligodeoxynucleotide was used to evaluate the relationship between SIRT1 and mitochondrial biogenesis, as well as the mitochondrial function, oxidative stress, and neuronal cell survival. Increased SIRT1, PGC-1α, and mitochondrial biogenesis machinery were found in the hippocampus following experimental status epilepticus. Downregulation of SIRT1 decreased PGC-1α expression and mitochondrial biogenesis machinery, increased Complex I dysfunction, augmented the level of oxidized proteins, raised activated caspase-3 expression, and promoted neuronal cell damage in the hippocampus. The results suggest that the SIRT1 signaling pathway may play a pivotal role in mitochondrial biogenesis, and could be considered an endogenous neuroprotective mechanism counteracting seizure-induced neuronal cell damage following status epilepticus. Int J Mol Sci. 2019 Jul 23;20(14). pii: E3588. doi: 10.3390/ijms20143588.)

(Anm: Status epilepticus. (…) Status epilepticus er oftest definert som vedvarende eller gjentatte epileptiske anfall som varer over 30 minutter. Ved gjentatte anfall er det mangelfull restitusjon mellom dem. Alle typer epileptiske anfall kan vare over 30 minutter. Ofte endrer et anfall klinisk karakter under status epilepticus, f.eks. med kramper, fokale rykninger og vekslende grad av bevissthetstap, slik at det er vanskelig å definere anfallet ut fra vanlig anfallsklassifikasjon (1, 2). Av praktiske grunner kan vi skille mellom konvulsiv status epilepticus med krampeanfall, ikke-konvulsiv status epilepticus med absenser eller komplekse partielle anfall og status epilepticus med annen symptomatologi. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1533-5.)

– Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume). (- Det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) Forskere rapporterte i februarutgaven av Archives of General Psychiatry at det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika. En langtidsstudie ved bruk av bildetagning tyder på at hjernevolum hos pasienter med schizofreni gradvis reduseres i takt med varigheten av behandling med antipsykotika. (A long-term imaging study suggests that brain volume in patients with schizophrenia progressively declined with increasing duration of antipsychotic therapy.) (medpagetoday.com 8.2.2011.)

– Konklusjoner. (- Sett sammen med data fra dyreforsøk antyder vår studie at antipsykotika har en lett, men målbar innflytelse på tap av hjernevev over tid, noe som tyder på viktigheten av en nøye gjennomgang av risiko og nytte av dosering og behandlingsvarighet, samt deres off-label bruk.)

(Anm: - Konklusjoner Samlet sett viser data fra dyrestudier vår studie at antipsykotika har en snikende, men målbar påvirkning på tap av hjernevev over tid, noe som tyder på viktigheten av forsiktig, varsom og aktsom risiko-nytte vurdering av dosering og varighet av behandling, samt deres off-label bruk. (Conclusions Viewed together with data from animal studies, our study suggests that antipsychotics have a subtle but measurable influence on brain tissue loss over time, suggesting the importance of careful risk-benefit review of dosage and duration of treatment as well as their off-label use.) Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

- Mitokondriell dysfunksjon og signalering ved diabetisk nyresykdom: oksidativt stress etc.

(Anm: Mitochondrial Dysfunction and Signaling in Diabetic Kidney Disease: Oxidative Stress and Beyond. Abstract The kidneys are highly metabolic organs that produce vast quantities of adenosine triphosphate via oxidative phosphorylation and, as such, contain many mitochondria. Although mitochondrial reactive oxygen species are involved in many physiological processes in the kidneys, there is a plethora of evidence to suggest that excessive production may be a pathologic mediator of many chronic kidney diseases, including diabetic kidney disease. (…) Accordingly, in this review, mitochondrial dysfunction in a broader context is discussed, specifically focusing on mitochondrial respiration and oxygen consumption, intrarenal hypoxia, oxidative stress, mitochondrial uncoupling, and networking. Semin Nephrol. 2018 Mar;38(2):101-110.) 

(Anm: Kidney Function: What Do The Kidneys Do? Contents of this article: 1.Structure and function of the kidneys 2.Diseases of the kidney and their cause 3. Kidney dialysis and maintaining healthy kidneys. (medicalnewstoday.com 4.2.2016).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)  

- Mitokondriell dysfunksjon ved nyresykdom og uremisk sarkopeni.

(Anm: Mitochondrial Dysfunction in Kidney Disease and Uremic Sarcopenia. Abstract Recently, there has been an increased focus on the influences of mitochondrial dysfunction on various pathologies. Mitochondria are major intracellular organelles with a variety of critical roles, such as adenosine triphosphate production, metabolic modulation, generation of reactive oxygen species, maintenance of intracellular calcium homeostasis, and the regulation of apoptosis. Moreover, mitochondria are attracting attention as a therapeutic target in several diseases. Additionally, a lot of existing agents have been found to have pharmacological effects on mitochondria. This review provides an overview of the mitochondrial change in the kidney and skeletal muscle, which is often complicated with sarcopenia and chronic kidney disease (CKD). Furthermore, the pharmacological effects of therapeutics for CKD on mitochondria are explored. Front Physiol. 2020 Sep 4;11:565023.)

- Mitokondrier viser seg å regulere hjernens CA2-subregion, og kaster lys over et mulig mål for nevrologiske lidelser. (- Et potensielt molekylært mål for behandling av menneskelige nevrodegenerative lidelser fra autisme til Alzheimers sykdom)

(Anm: Mitokondrier vist å regulere hjernens CA2- subregion, og kaster lys over et mulig mål for nevrologiske lidelser. (- Et team av forskere har publisert bevis, som viser at mitokondrie-assosierte traséer i cellekropper og dendritter i CA2-subgion av hjernens hippocampus hos mus, påvirker plastisitet og mitokondriell respirasjon - et funn som kaster lys over et potensielt molekylært mål for behandling av menneskelige nevrodegenerative lidelser fra autisme til Alzheimers sykdom. (genengnews.com 9.10.2019).)

- Musestudie tester en ny tilnærming mot Alzheimers. (- Noen forskere hevder at beta-amyloid forstyrrer mitokondriell funksjon ved å forstyrre SIRT3-proteinet som vanligvis vil bidra til å bevare det.)

(Anm: Mouse study tests a novel approach against Alzheimer's. To get the energy it needs to function correctly, the body usually relies on glucose (a simple sugar), which results from the digestion of carbohydrates. When there is not enough glucose to rely on, the body will burn fat instead. This is a process called ketosis, and it is the principle that ketogenic — or keto — diets rely on. (…) Using mouse models of Alzheimer's disease, researchers have been looking into a new approach to slow down the progression of this neurodegenerative disease — a ketone ester-rich diet. The investigators hypothesize that this lack of regulated brain cell activity may be due to damage to a set of specialized, inhibitory neurons — called GABAergic neurons. This means they are unable to prevent other brain cells from sending too many signals. The study authors also suggest that since GABAergic neurons need more energy to function correctly, they may be more vulnerable to beta-amyloid, a protein that over accumulates in the brain in Alzheimer's disease, becoming toxic. According to existing studies, beta-amyloid also affects mitochondriaTrusted Source, which are tiny organelles in cells that keep them "fuelled" with energy. Some researchers argue that beta-amyloid disrupts mitochondrial function by interfering with the SIRT3 protein that would usually help preserve it. In their current study, the investigators genetically modified mouse models of Alzheimer's disease, so that the rodents would produce lower than normal levels of SIRT3. They found that these mice experienced more violent seizures, had a higher rate of GABAergic neurons death, and were also more likely to die when compared both with healthy control mice and with regular Alzheimer's disease model mice. Yet, when the researchers fed the mice with lower SIRT3 levels a ketone ester-rich diet, the rodents did better, with fewer seizures and lower death rates.  (medicalnewstoday.com 12.12.2019).)

- Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører.

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Succinate Dehydrogenase Supports Metabolic Repurposing of Mitochondria to Drive Inflammatory Macrophages. Abstract Activated macrophages undergo metabolic reprogramming, which drives their pro-inflammatory phenotype, but the mechanistic basis for this remains obscure. Here, we demonstrate that upon lipopolysaccharide (LPS) stimulation, macrophages shift from producing ATP by oxidative phosphorylation to glycolysis while also increasing succinate levels. We show that increased mitochondrial oxidation of succinate via succinate dehydrogenase (SDH) and an elevation of mitochondrial membrane potential combine to drive mitochondrial reactive oxygen species (ROS) production. RNA sequencing reveals that this combination induces a pro-inflammatory gene expression profile, while an inhibitor of succinate oxidation, dimethyl malonate (DMM), promotes an anti-inflammatory outcome. Blocking ROS production with rotenone by uncoupling mitochondria or by expressing the alternative oxidase (AOX) inhibits this inflammatory phenotype, with AOX protecting mice from LPS lethality. The metabolic alterations that occur upon activation of macrophages therefore repurpose mitochondria from ATP synthesis to ROS production in order to promote a pro-inflammatory state. Cell. 2016 Oct 6;167(2):457-470.e13.)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

– Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume). (- Det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) Forskere rapporterte i februarutgaven av Archives of General Psychiatry at det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika. En langtidsstudie ved bruk av bildetagning tyder på at hjernevolum hos pasienter med schizofreni gradvis reduseres i takt med varigheten av behandling med antipsykotika. (A long-term imaging study suggests that brain volume in patients with schizophrenia progressively declined with increasing duration of antipsychotic therapy.) (medpagetoday.com 8.2.2011.)

(AnmBivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Det er lite som er mer sentralt for en leges rolle enn tydelig å kommunisere nytteverdi versus skader for behandlinger.

(Anm: Det er lite som er mer sentralt for en leges rolle enn tydelig å kommunisere nytteverdi versus skader for behandlinger. Likevel er det en av de vanskeligste tingene å få rett, og det synes å bli vanskeligere. (Start stopping smartly.. There can be little that’s more central to a doctor’s role than clearly communicating the benefits and harms of treatments. Yet it’s one of the hardest things to get right, and it seems to be getting harder.) BMJ 2016;353:i3209 (Published 09 June 2016).)

- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.

(Anm: Langvarig bruk av psykofarmaka. (Long term use of psychiatric drugs.) (- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.) (Corruption impairs discussion on long term use of psychiatric drugs.) BMJ 2015;350:h2953 (Published 02 June 2015).)

- ER KLINISKE LEGEMIDDELFORSØK MER MARKEDSFØRING ENN VITENSKAP?

(Anm: Are clinical drug trials more marketing than science? (ER KLINISKE LEGEMIDDELFORSØK MER MARKEDSFØRING ENN VITENSKAP?) (…) Based on what we found, marketing trials probably occur more often than I first thought. Perhaps, because clinicians who are involved in a company-sponsored clinical trial significantly increase their prescribing preferences for the sponsor’s drug, irrespective of international guidelines, which is deeply disturbing when you think about it. (blogs.biomedcentral.com 21.1.2016).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

- Metadonet reddet livet mitt. Men det var ikke dette livet jeg ville ha. (- Hukommelsen svikter og balansen er dårlig. Hun sliter med gikt, pusteproblemer og depresjoner. Metadonet gir henne brekninger og magetrøbbel. – I forhold til andre på min egen alder er jeg nok mye eldre på innsiden.)

(Anm: - Metadonet reddet livet mitt. Men det var ikke dette livet jeg ville ha. (…) Uten metadon blir hun syk. Veldig syk. I verste fall kan hun dø.) (- Uten metadon blir hun syk. Veldig syk. I verste fall kan hun dø.) (- Ingen fortalte meg at jeg skulle gå på metadon resten av livet. (…) Et langt liv i rus har herjet hardt med den spinkle rødtoppen. Hukommelsen svikter og balansen er dårlig. Hun sliter med gikt, pusteproblemer og depresjoner. Metadonet gir henne brekninger og magetrøbbel. – I forhold til andre på min egen alder er jeg nok mye eldre på innsiden. Sånn sett har jeg ikke så store vyer for fremtiden. 66-åringen rister på hodet og ler oppgitt. (aftenposten.no 29.6.2018).)

- Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde.

(Anm: Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. (Autoimmune diabetes mellitus and the leaky gut.) I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde. PNAS July 23, 2019 116 (30) 14788-14790 (first published July 9, 2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- MITOCHONDRIELL FUNKSJON VED SEPSIS. (- Ved alvorlige systemiske betennelsestilstander, som sepsis, er det tydelig at cellulær metabolisme vanligvis er endret, hvor organdysfunksjon ikke bare er vanlig, men forutsier også langvarig sykelighet og dødelighet.)

(Anm: MITOCHONDRIAL FUNCTION IN SEPSIS. Abstract Mitochondria are an essential part of the cellular infrastructure, being the primary site for high-energy adenosine triphosphate production through oxidative phosphorylation. Clearly, in severe systemic inflammatory states, like sepsis, cellular metabolism is usually altered, and end organ dysfunction is not only common, but also predictive of long-term morbidity and mortality. Clearly, interest is mitochondrial function both as a target for intracellular injury and response to extrinsic stress have been a major focus of basic science and clinical research into the pathophysiology of acute illness. However, mitochondria have multiple metabolic and signaling functions that may be central in both the expression of sepsis and its ultimate outcome. In this review, the authors address five primary questions centered on the role of mitochondria in sepsis. This review should be used both as a summary source in placing mitochondrial physiology within the context of acute illness and as a focal point for addressing new research into diagnostic and treatment opportunities these insights provide. Shock. 2016 Mar;45(3):271-281.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Sepsisindusert myokardial dysfunksjon (SIMD): de patofysiologiske mekanismene og terapeutiske strategiene som er rettet mot mitokondrier. (- Mekanismer som bidrar til SIMD inkluderer overdreven inflammatorisk respons, endret sirkulasjon, mikrovaskulær status, nitrogenoksid (NO) syntese, endotelial dysfunksjon, forstyrrelser i kalsiumregulering, hjerte-autofagi-anomali, dysregulering av autonomt nervesystem, metabolsk reprogrammering og mitokondriell dysfunksjon.)

(Anm: Sepsis-Induced Myocardial Dysfunction (SIMD): the Pathophysiological Mechanisms and Therapeutic Strategies Targeting Mitochondria. Inflammation. 2020 Apr 24. doi: 10.1007/s10753-020-01233-w. Abstract Sepsis is a lethal syndrome with multiple organ failure caused by an inappropriate host response to infection. Cardiac dysfunction is one of the important complications of sepsis, termed sepsis-induced myocardial dysfunction (SIMD), which is characterized by systolic and diastolic dysfunction of both sides of the heart. Mechanisms that contribute to SIMD include an excessive inflammatory response, altered circulatory, microvascular status, nitric oxide (NO) synthesis impairment, endothelial dysfunction, disorders of calcium regulation, cardiac autophagy anomaly, autonomic nervous system dysregulation, metabolic reprogramming, and mitochondrial dysfunction. The role of mitochondrial dysfunction, which is characterized by structural abnormalities, increased oxidative stress, abnormal opening of the mitochondrial permeability transition pore (mPTP), mitochondrial uncoupling, and disordered quality control systems, has been gaining increasing attention as a central player in the pathophysiology of SIMD. The disruption of homeostasis within the organism induced by mitochondrial dysfunction may also be an important aspect of SIMD development. In addition, an emerging therapy strategy targeting mitochondria, namely, metabolic resuscitation, seems promising. The current review briefly introduces the mechanism of SIMD, highlights how mitochondrial dysfunction contributes to SIMD, and discusses the role of metabolic resuscitation in the treatment of SIMD. Inflammation. 2020 Apr 24.)

(Anm: Risk factors and outcomes of sepsis-induced myocardial dysfunction and stress-induced cardiomyopathy in sepsis or septic shock. A comparative retrospective study. Abstract
While both sepsis-induced myocardial dysfunction (SIMD) and stress-induced cardiomyopathy (SICMP) are common in patients with sepsis, the pathogenesis of the 2 diseases is different, and they require different treatment strategies. Thus, we aimed to investigate risk factors and outcomes between the 2 diseases. This retrospective study enrolled patients diagnosed with sepsis or septic shock, admitted to intensive care unit via emergency department in Korea University Anam Hospital, and who underwent transthoracic echocardiography within the first 24 hours of admission. Medicine (Baltimore). 2018 Mar; 97(13): e0263.)

- Surviving Sepsis Campaign Guidelines on the Management of Adults With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in the ICU First Update.

(Anm: Surviving Sepsis Campaign Guidelines on the Management of Adults With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in the ICU First Update. Abstract BACKGROUND: The coronavirus disease 2019 pandemic continues to affect millions worldwide. Given the rapidly growing evidence base, we implemented a living guideline model to provide guidance on the management of patients with severe or critical coronavirus disease 2019 in the ICU. (…) CONCLUSION: The Surviving Sepsis Campaign Coronavirus Diease 2019 panel issued several recommendations to guide healthcare professionals caring for adults with critical or severe coronavirus disease 2019 in the ICU. Based on a living guideline model the recommendations will be updated as new evidence becomes available. Crit Care Med. 2021 Jan 28.)

- Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (- Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika.) (- Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser.)

(Anm: Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (Gut microbiota composition is associated with polypharmacy in elderly hospitalized patients.) (…) Virkningen av tarmmikrobiotas biologiske mangfold på dødelighet, reinnleggelse på sykehus og episoder med sepsis ble også vurdert etter en 2 års oppfølging ved hjelp av Cox regresjonsanalyse. Vi fant en signifikant negativ korrelasjon mellom antall legemidler og Chao1 Index ved multivariat analyse. (…) Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika. (…) Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser. Sci Rep. 2017 Sep 11;7(1):11102.)

(AnmHjernen (mintankesmie.no).)

(AnmAntidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(AnmAntipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmProtonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv. (- Skitt gir godt humør. Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar. )

(Anm: Skitt gir godt humør. Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar. (- Ifølgje Lowry kan denne forskinga hjelpe ekspertar med å forstå kvifor eit immunforsvar i ubalanse kan gjere somme meir sårbare for humørforstyrringar som depresjon.) (- Dette kan tyde på at serotonin kan restituere eit sunt immunapparat hos menneske som er deprimerte og slått ut av infeksjonar. Men det er også ei bakside ved dette. Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv. - På dette stadiet veit vi rett og slett ikkje korleis desse stoffa kan påverke immunforsvaret, så vi er nøydde til å klargjere den normale rolla til serotonin i immuncellene. (abcnyheter.no 2.4.2007).)

(Anm: Identification of an immune-responsive mesolimbocortical serotonergic system: Potential role in regulation of emotional behavior. Neuroscience. 2007 May 11; 146(2-5): 756–772.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter.) Toxicol Lett. 2016 Sep 6;258:185-191..)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

 - Tarmmikrobiom påvirker saltfølsom hypertensjon (høyt blodtrykk) hos mus og mennesker.

(Anm: Tarmmikrobiom påvirker saltfølsom hypertensjon (høyt blodtrykk) hos mus og mennesker. (…) Hos mus førte en diett med mye salt til uttømming av Lactobacillus-arter, spesielt av en Lactobacillus-art, L. murinus. Dette ble etterfulgt av en økning i antall spesifikke lymfocytter (T-helper [TH] 17) som driver mange autoimmune sykdommer og deretter ved en økning i blodtrykket. Når forskerne supplementerte maten til mus med de utarmede artene av laktobaciller, ble disse endringene reversert. (…) Tidligere rapporter har vist at tarmmikrobiomet sannsynligvis spiller en rolle i å forårsake fedme, type 2 diabetes og aterosklerose.) NEJM 2017 (January 2, 2018).)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hjernen til LAR-barn kan være skadet. Forskerne fant tegn som tyder på at barna som var utsatt for opioider måtte anstrenge seg mer for å løse oppgavene de ble gitt.

(Anm: Hjernen til LAR-barn kan være skadet. Forskerne fant tegn som tyder på at barna som var utsatt for opioider måtte anstrenge seg mer for å løse oppgavene de ble gitt. Bilder av hjernen til barn av mødre som har vært på legemiddelassistert rehabilitering (LAR), viser at de må jobbe mer med oppgaveløsing. (…) – Resultatene våre kan tyde på at mors bruk av LAR-medisin og andre opioider kan skade utviklingen av hjernen til barnet, sier forsker og barnelege Eivind Sirnes ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Ved bruk av såkalt funksjonell MRI kunne forskerne følge aktiviteten i hjernen til de 16 barna i alderen 10–14 år. Bildene viser at hjernen jobbet hardere enn hjernen til barn som ikke har vært utsatt for opioider(…) Sirnes påpeker at de har undersøkt for få barn til at de kan komme med noen endelige svar. (forskning.no 14.2.2018).)

(Anm: 24 år gammel var hun blitt hektet på illegalt metadon. Behandlingen Melissa fikk, var mer metadon. (…) Hun foreller at det ikke er vanskelig å skaffe seg preparater som er skrevet ut til LAR-pasienter. – Det er nok av tilbud på metadon på gaten. Det er et stort marked, og jeg kunne lett solgt dagdosene mine for 200 kroner stykket. Da ville jeg sittet igjen med penger nok til å kjøpe meg en friskmelding, forteller hun og sikter til en dose heroin. (aftenposten.no 31.10.2016).)

- Legemiddelinduserte endringer av mitokondriell DNA-homeostase i steatotiske og ikke-stototiske hepaRG-celler. (- Derfor er legemiddelindusert svekkelse av mtDNA-oversettelse ikke sjelden, og økt mtDNA-nivå kan være en hyppig adaptiv respons på svak energimangel. Likevel kan denne tilpasningen bli svekket av lipidoverbelastning.

(Anm: Drug-Induced Alterations of Mitochondrial DNA Homeostasis in Steatotic and Nonsteatotic HepaRG Cells. Abstract Although mitochondriotoxicity plays a major role in drug-induced hepatotoxicity, alteration of mitochondrial DNA (mtDNA) homeostasis has been described only with a few drugs. Because it requires long drug exposure, this mechanism of toxicity cannot be detected with investigations performed in isolated liver mitochondria or cultured cells exposed to drugs for several hours or a few days. Thus, a first aim of this study was to determine whether a 2-week treatment with nine hepatotoxic drugs could affect mtDNA homeostasis in HepaRG cells. Previous investigations with these drugs showed rapid toxicity on oxidative phosphorylation but did not address the possibility of delayed toxicity secondary to mtDNA homeostasis impairment. The maximal concentration used for each drug induced about 10% cytotoxicity. Two other drugs, zalcitabine and linezolid, were used as positive controls for their respective effects on mtDNA replication and translation. Another goal was to determine whether drug-induced mitochondriotoxicity could be modulated by lipid overload mimicking nonalcoholic fatty liver. Among the nine drugs, imipramine and ritonavir induced mitochondrial effects suggesting alteration of mtDNA translation. Ritonavir toxicity was stronger in nonsteatotic cells. None of the nine drugs decreased mtDNA levels. However, increased mtDNA was observed with five drugs, especially in nonsteatotic cells. The mtDNA levels could not be correlated with the expression of key factors involved in mitochondrial biogenesis, such as peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator 1α (PGC1α), PGC1β, and AMP-activated protein kinase α-subunit. Hence, drug-induced impairment of mtDNA translation might not be rare, and increased mtDNA levels could be a frequent adaptive response to slight energy shortage. Nevertheless, this adaptation could be impaired by lipid overload. J Pharmacol Exp Ther. 2018 Jun;365(3):711-726.)

- Kan fysiske symptomer ved depresjon skyldes lav energiproduksjon (Can Physical Symptoms In Depression Be A Consequence Of Low Energy Production Rates?)

(Anm: Kan fysiske symptomer ved depresjon skyldes lav energiproduksjon (Can Physical Symptoms In Depression Be A Consequence Of Low Energy Production Rates? A report in the March issue of Psychotherapy and Psychosomatics introduces a new hypothesis on the mechanisms of physical symptoms in depression: energy production rates toward the lower end of the spectrum may predispose the individuals to develop depression and physical symptoms. This hypothesis derives from a study performed in the Karolinska Institute. The Authors hypothesized that decreased ATP production rates in mitochondria underlie depressive disorder with very high levels of somatization. They assessed muscle mitochondria in depressed patients as well as somatic symptomatology with 3 self reported scales (Somatic Anxiety, Muscular and Psychasthenia) from the Karolinska Scales of Personality. At the end of the study, on each of the 3 Karolinska Scales of Personality, virtually every patient with very high levels of somatic symptomatology demonstrated muscle ATP production rates below the control range. These results demonstrate that mitochondrial function correlates very strongly with self-reported data related to somatic symptoms in depressed patients. This introduces the possibility that substances such as creatine, coenzyme Q10 and riboflavin may be of help in depression. (medicalnewstoday.com 28.3.2008).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- Kan metabolitter ændres af kosttilskud?  (- Studiet undersøgte ved hjælp af såkaldt 'metabolic profiling' 18 ældre mænds metaboliske profil, efter de havde fået tilskud af enten placebo eller 200 µg selenium og 200 mg Q10. Forskerne fandt, at 19 af i alt 95 undersøgte metabolitter fra biokemiske signalveje var signifikant lavere hos de ældre, der havde taget kosttilskuddet.)

(Anm: Kan metabolitter ændres af kosttilskud? Et lille biokemisk studie af svenske og norske forskere konkluderer, at et tilskud af kosttilskuddet selen og coenzym Q10 kan påvirke kroppens metabolitter i længere tid efter indtagelse. Studiet undersøgte ved hjælp af såkaldt 'metabolic profiling' 18 ældre mænds metaboliske profil, efter de havde fået tilskud af enten placebo eller 200 µg selenium og 200 mg Q10. Forskerne fandt, at 19 af i alt 95 undersøgte metabolitter fra biokemiske signalveje var signifikant lavere hos de ældre, der havde taget kosttilskuddet. De ældre havde forinden deltaget i et fire-årigt dobbeltblindet randomiseret placebo-kontrolleret prospektivtstudie, hvor tilskuddet blev givet. Studiet er et samarbejde mellem forskere på Linköping University, et norsk hospital, det norske institut for Folkesundhed og biotekfirmaet AcureOmics. Herhjemme markedsføres Q10 og selenpræparater bl.a. af PharmaNord. (pharmadanmark.anp.se 9.11.2019).)

- Maternell selenstatus er viktig for barnets helse. Selen er et essensielt sporelement og inngår i en rekke proteiner, hvorav mange er enzymer med antioksidant-effekt. Både for lavt og for høyt maternelt selennivå kan påvirke barnets psykomotoriske utvikling i negativ retning.

(Anm: Maternell selenstatus er viktig for barnets helse. Selen er et essensielt sporelement og inngår i en rekke proteiner, hvorav mange er enzymer med antioksidant-effekt. Både for lavt og for høyt maternelt selennivå kan påvirke barnets psykomotoriske utvikling i negativ retning. Kjøtt, fisk, meieriprodukter og kornprodukter er hovedkilder til selen (1). Selennivået i jordsmonnet varierer i ulike geografiske områder. Det er lavt i Norden, noe som påvirker nivået i kornet og dermed gir befolkningen i disse landene et lavt selennivå. Behovet for selen er økt i perioder med rask vekst. Gravide, ammende kvinner og spedbarn har derfor økt risiko for selenmangel. Det finnes imidlertid lite data om hva som er et optimalt seleninntak i disse livsfasene. Man antar at omkring 2 µg selen overføres til fosteret per døgn i svangerskapet, og at omkring 11 µg overføres til morsmelk per døgn. I de nordiske ernæringsanbefalingene (2) anbefales voksne kvinner et daglig inntak på 60 µg selen, uavhengig av om de er gravide eller ammer. Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa, 1999–2008) viste at omkring 40 % av de gravide hadde et seleninntak som lå under denne anbefalingen (3). Amerikanske anbefalinger angir et tillegg på 16 µg (totalt 76 µg) til ammende kvinner, basert på en biotilgjengelighet på omkring 70 %. Tidsskr Nor Legeforen 2021 Publisert: 7. januar 2021.)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Energimotoren i cellene våre stammer fra bakterier. (- Fascinerende evolusjon.) (- De første cellene på Jorda var bakterier og arkebakterier. Arkebakterier skiller seg fra bakterier blant annet ved at de klarer seg i ekstreme omgivelser.) (- De var alle prokaryote. De prokaryote cellene er de enkleste cellene på Jorda og ble dannet allerede for 3,5 milliarder år siden. Til sammenligning er Jorda 4,6 milliarder år gammel.) (– Hele livet stammer fra én eneste celle, forteller Klaus Høiland på Institutt for biovitenskap.)

(Anm: Energimotoren i cellene våre stammer fra bakterier. For halvannen milliard år siden slo to bakterier seg sammen og dannet energimotoren i cellene våre. Uten denne sjenerøse handlingen hadde ikke det moderne livet på Jorda vært til. 50 ÅR: Professorene Kamran Shalchian-Tabrizi og Klaus Høiland feirer i november 50-årsdagen for lanseringen av endosymbioseteorien – som forklarer hvorfor celler fikk energimotor og klorofyll. I 1967 – for femti år siden – lanserte en av verdens mest kjente biologer, den amerikanske professoren Lynn Margulis (1938–2011), en oppsiktsvekkende og kontroversiell teori om hvordan helt vesentlige egenskaper i cellene til både planter, dyr og oss mennesker ble dannet. Etter et par tiår med diskusjoner og dyp skepsis, ble teorien omsider anerkjent. I november blir femtiårsdagen for teorien markert med et stort symposium ved Universitetet i Oslo. (…) Fascinerende evolusjon De første cellene på Jorda var bakterier og arkebakterier. Arkebakterier skiller seg fra bakterier blant annet ved at de klarer seg i ekstreme omgivelser. De var alle prokaryote. De prokaryote cellene er de enkleste cellene på Jorda og ble dannet allerede for 3,5 milliarder år siden. Til sammenligning er Jorda 4,6 milliarder år gammel. – Hele livet stammer fra én eneste celle, forteller Klaus Høiland på Institutt for biovitenskap. Han har de siste 25 årene fått en rekke priser for sin evne til å formidle biologi på en folkelig måte. (…) Energimotoren En av organellene med dobbeltmembran er mitokondrie. Den er energimotoren i cellene våre. Uten mitokondriene hadde ikke cellene våre klart å leve mer enn noen timer. En del av endosymbioseteorien handler nettopp om hvordan mitokondriene ble en del av cellene våre. Mitokondriene ble til etter at atmosfæren fikk oksygen. Jobben til mitokondriene er å danne energi ved å forbrenne glukose med oksygen. Da dannes energien ATP, som er brenselet i cellene våre. – Når du sykler, trenger muskelcellene dine energi. Da trenger cellene ATP. Uten ATP ville du ikke ha kommet så langt, forklarer Klaus Høiland. En annen organelle, som også stammer fra endosymbiose, er kloroplast. Kloroplast finnes bare i planter og i alger. Jobben dens er å danne glukose fra fotosyntesen. Med moderne DNA-metoder vet biologene i dag at mitokondriene ble skapt før kloroplastene. Mitokondriene la grunnlaget for dyr og sopp. I neste omgang kom kloroplasten – som la grunnlaget for planter og alger. – Endosymbiosen av mitokondriene og kloroplastene er to av de viktigste hendelsene i livets historie – både for oss mennesker og for den enorme biodiversiteten på Jorda. Lanseringen av endosymbioseteorien er derfor så viktig at den burde ha fått en merkedag i kalenderen. Mitokondriene og kloroplastene er eksempler på biologisk innovasjon med kolossale konsekvenser, poengterer Kamran Shalchian-Tabrizi. (apollon.no 31.10.2017).)

(Anm: Prokaryoter eller Monera (bakterier i vid forstand) er éncellede eller kolonidannende organismer som skiller seg fra andre organismer ved at de mangler bl.a. cellekjerne (gresk προ [pro-] = «før», κάρυον [karyon] = «nøttekjerne»). DNAet er ikke samlet i kromosomer, men består av et enkelt, langt, ringformet DNA-molekyl, som ligger løst i cytoplasmaet. Prokaryotene utgjør ekte bakterier og arkebakterier – de enkleste levende organismene på jorda. Foruten å mangle cellekjerne skiller de seg fra de øvrige organismene (eukaryotene) ved å ha enkle celler uten andre organeller enn ribosomer. I likhet med planteceller har prokaryotene cellevegg. (no.wikipedia.org).)

- Nye mitokondrielle mål for sopp-patogener. (- I eukaryote celler er mitokondrier ansvarlige for syntesen av ATP ved bruk av kraft generert av elektrontransportkjeden (ETC).) (- Fordi respirasjonsmetabolisme er kritisk for sopp-patogenese, kan disse clade-spesifikke mitokondrielle faktorene representere nye terapeutiske mål.)

(Anm: New Mitochondrial Targets in Fungal Pathogens. Abstract In eukaryotic cells, mitochondria are responsible for the synthesis of ATP using power generated by the electron transport chain (ETC). While much of what is known about mitochondria has been gained from a study of a small number of model species, including the yeast Saccharomyces cerevisiae, the general mechanisms of mitochondrial respiration have been recognized as being highly conserved across eukaryotes. Now, Sun et al. (N. Sun, R. S. Parrish, R. A. Calderone, and W. A. Fonzi, mBio 10:e00300-19, 2019, https://doi.org/10.1128/mBio.00300-19) take the next steps in understanding mitochondrial function by identifying proteins that are unique to a smaller phylogenetic group of microbes. Using the combination of in silico, biochemical, and microbiological assays, Sun and colleagues identified seven genes that are unique to the CTG fungal clade, which contains multiple important human pathogens, including Candida albicans, and showed that they are required for full ETC function during respiratory metabolism. Because respiratory metabolism is critical for fungal pathogenesis, these clade-specific mitochondrial factors may represent novel therapeutic targets. MBio. 2019 Oct 1;10(5). pii: e02258-19.)

(Anm: Yin M, O'Neill LAJ. The role of the electron transport chain in immunity. FASEB J. 2021 Dec;35(12):e21974.)

- Invasive soppinfeksjoner – definert som infeksjon i normalt sterile områder – har høy dødelighet og øker i insidens i den vestlige verden (2, 3). Spesielt har invasive aspergillusinfeksjoner en dødelighet på over 80 %.

(Anm: Resistensproblemer ved behandling av invasive soppinfeksjoner. (…)Sammendrag
Bakgrunn. Insidensen av invasive soppinfeksjoner har de siste tiårene økt parallelt med antall pasienter med immunsvikt. Til tross for flere og bedre behandlingsalternativer er resistensutvikling mot disse midlene i ferd med å bli et problem. Resultater. Candida albicans er fremdeles den vanligste årsaken til invasive soppinfeksjoner, men Candida ikke-albicans-arter øker i forekomst.(...) Fortolkning. Forekomsten av de naturlige resistente soppartene øker noe. Hovedutfordringen i dag er å kunne identifisere den aktuelle sopp raskt og presist, slik at behandling startes på riktig indikasjon, riktig tidspunkt og med gunstigste middel. (…) Hva slags sykdom kan sopp gi? Sopp kan gi infeksjoner, de kan gi toksinbetingede sykdommer og de kan utløse allergi. Mest vanlig og mest kjent er sopper som gir hudinfeksjon og/eller negleinfeksjon. Disse kan være plagsomme, men er ikke livstruende. Det samme kan sies om soppinfeksjoner som rammer slimhinner i munnen og i urogenitalregionen. Andre infeksjoner er invasive, de blir systemiske og dermed potensielt livstruende, og det er i lys av denne type infeksjoner vi her vurderer behandlingsalternativer og problemet med resistensutvikling. Invasive soppinfeksjoner – definert som infeksjon i normalt sterile områder – har høy dødelighet og øker i insidens i den vestlige verden (23). Spesielt har invasive aspergillusinfeksjoner en dødelighet på over 80 %. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:8607 – 11 (20.11.2008).)

- Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet.

(Anm: - Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet, noe som gjør utvikling av vaksiner og nye immunbaserte behandlinger svært ønskelig for å bedre pasientutfall. (Systemic fungal infections continue to represent a significant unmet medical problem associated with high mortality, making the development of vaccines and novel immune-based treatments highly desirable in order to improve patient outcome.) Front. Cell. Infect. Microbiol. 2016 (05 April 2016).)

(Anm: Muggsopp, mygl eller skimmel er sopper som vokser som mycel og vanligvis produserer store mengder sporer, vanligvis ukjønnede. Mugg er fremveksten av slike sopper på organisk materiale. Det ser vanligvis ut som et loddent eller dunete lag og kan ha farger som sort, hvitt, grønt, gult og rødt, avhengig av arten. (no.wikipedia.org).)

- Soppinfeksjoner i huden. (- Hodebunnen, føttene, lysken og neglene kan angripes av sopp.)

(Anm: Soppinfeksjoner i huden. Hodebunnen, føttene, lysken og neglene kan angripes av sopp. Disse soppinfeksjonene angriper hornlaget i huden. Soppinfeksjoner kalles også tinea og dermatofytose. De vanligste soppinfeksjonene i hud og negler er forårsaket av sopptypene trichophyton, microsporum og epidermophyton. Disse soppene finnes overalt rundt oss, og kan smitte fra dyr, mellom mennesker (enten direkte eller indirekte, via badegulv og håndklær) eller mer sjeldent; direkte fra jord til menneske. Soppen kan ikke trenge inn i levende vev, men kan invadere hornlaget i huden, neglene og håret. LES OGSÅ: Kløe i huden, hva kan årsaken være? (lommelegen.no 15.2.2019).)

- NSAID kan forårsake endringer i cellemembraner; funn kan ha store konsekvenser for legemiddelutviklere.

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers Researchers have discovered that three commonly used nonsteroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, alter the activity of enzymes within cell membranes. Their finding suggests that, if taken at higher-than-approved doses and/or for long periods of time, these prescription-level NSAIDs and other drugs that affect the membrane may produce wide-ranging and unwanted side effects. (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: Targeting ER stress/ER stress response in myopathies. Redox Biol. 2019 Jun 4;26:101232.)

(Anm: L17.1.1 Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) Ikke-selektive NSAID: Acetylsalisylsyre, deksibuprofen, deksketoprofen, diklofenak, diklofenak-misoprostol, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, ketorolak, meloksikam, nabumeton, naproksen, naproksen-esomeprazol, piroksikam, tolfenam  (legemiddelhandboka.no 20.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)+

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) endrer mikrobiota og forverrer Clostridium difficile Colitis samtidig som de dysregulerer inflammatorisk respons.

(Anm: Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs Alter the Microbiota and Exacerbate Clostridium difficile Colitis while Dysregulating the Inflammatory Response. Abstract Clostridium difficile infection (CDI) is a major public health threat worldwide. The use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is associated with enhanced susceptibility to and severity of CDI; however, the mechanisms driving this phenomenon have not been elucidated. (…) Studies were limited to a single NSAID (indomethacin), so future studies are needed to assess the generalizability of our findings and to establish a direct link to the human condition. MBio. 2019 Jan 8;10(1).)

- Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) er et av de mest populære smertestillende legemidler på grunn av deres effekt og tilgjengelighet uten resept.1 Imidlertid er det økende sikkerhetsmessige bekymringer for NSAID-bivirkninger.2

(Anm: Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) are one of the most popular analgesics due to their efficacy and availability over the counter.1 However, there are increasing safety concerns about NSAID side effects.2 Inhibition of prostaglandin synthesis within the kidney, which impairs renal perfusion, is the main mechanism of NSAID-induced nephrotoxicity.3 Diclofenac, a prominent NSAID, is claimed to evoke kidney damage even in patients without previous renal dysfunction.4 Experimental data suggest that the mechanism of diclofenac’s action may go beyond cyclo-oxygenases inhibition in a way that is responsible for the drug’s toxicity.5 Overactive glutamate signalling in the kidney leads to renal pathologies, and as such glutamate receptor antagonists are claimed to be nephroprotective;6 however, results of other studies remain controversial.7 Kynurenic acid (KYNA), a metabolite of tryptophan, is synthesised from L-kynurenine by kynurenine aminotransferases (KAT).8 KAT I and KAT II isoenzymes are the most studied KAT isoforms.9 The main mechanism of KYNA action is nonselective antagonism towards ionotropic glutamatergic receptors, especially N-methyl-D-aspartate types, which are predominantly expressed in the kidney. Natriuretic, anti-inflammatory, and hypotensive properties of KYNA are well established.10 EMJ Nephrol. 2019;7[1]:46-47. Abstract No AR8.)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Paracetamol (acetaminophen)-toksisitet: Ny innsikt i mekanismer og fremtidsperspektiver. (-Paracetamol (APAP)-overdose er den vanligste årsaken til akutt leversvikt i USA.) (- Således er det nå etablert at mitokondriell oksidativ og nitrosativ stress er en sentral mekanistisk funksjon involvert i nedstrømssignalering etter APAP overdose.)

(Anm: Acetaminophen Toxicity: Novel Insights Into Mechanisms and Future Perspectives. Abstract Acetaminophen (APAP) overdose is the most common cause of acute liver failure in the US, and decades of intense study of its pathogenesis resulted in the development of the antidote N-acetylcysteine, which facilitates scavenging of the reactive metabolite and is the only treatment in clinical use. However, the narrow therapeutic window of this intervention necessitates a better understanding of the intricacies of APAP-induced liver injury for the development of additional therapeutic approaches that can benefit late-presenting patients. More recent investigations into APAP hepatotoxicity have established the critical role of mitochondrial dysfunction in mediating liver injury as well as clarified mechanisms of APAP-induced hepatocyte cell death. Thus, it is now established that mitochondrial oxidative and nitrosative stress is a key mechanistic feature involved in downstream signaling after APAP overdose. The identification of specific mediators of necrotic cell death further establishes the regulated nature of APAP-induced hepatocyte cell death. In addition, the discovery of the role of mitochondrial dynamics and autophagy in APAP-induced liver injury provides additional insight into the elaborate cell signaling mechanisms involved in the pathogenesis of this important clinical problem. In spite of these new insights into the mechanisms of liver injury, significant controversy still exists on the role of innate immunity in APAP-induced hepatotoxicity. Gene Expr. 2018 Mar 21;18(1):19-30.)

- Paracetamol (acetaminophen) toksisitet (giftighet) induserer mitokondriell kompleks I-hemming i menneskelig levervev. (- Vi konkluderer med at mitokondriell respirasjonsevne påvirkes av en hepato-toksisk effekt av APAP, som involverte kompleks I, men ikke kompleks II.)

(Anm: Acetaminophen toxicity induces mitochondrial complex I inhibition in human liver tissue. Abstract Acetaminophen (APAP) is used worldwide and is regarded as safe in therapeutic concentrations but can cause acute liver failure in higher doses. High doses of APAP have been shown to inhibit complex I and II mitochondrial respiratory capacity in mouse hepatocytes, but human studies are lacking. Here, we studied mitochondrial respiratory capacity in human hepatic tissue ex vivo with increasing doses of APAP. Hepatic biopsies were obtained from 12 obese patients who underwent a roux-en-Y gastric bypass (RYGB) or a sleeve gastrectomy surgery. Mitochondrial respiration was measured by high-resolution respirometry. Therapeutic concentrations (≤0.13 mmol·l-1 ) of APAP did not inhibit state 3 complex I-linked respiration. APAP concentrations of ≥2.0 mmol·l-1 in the medium significantly reduced hepatic mitochondrial respiration in a dose-dependent manner. Complex II-linked mitochondrial respiration was not inhibited by APAP. We conclude that the mitochondrial respiratory capacity is affected by a hepato-toxic effect of APAP, which involved complex I, but not complex II. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2019 Aug 12.)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at d