Mitokondriesykdommer (mitokondrielle sykdommer) (legehandboka.no) (frambu.no) (frambu.no) (frambu.no) (unn.no)

Mitochondria, Cell Energy, ATP Synthase | Learn Science at ... (nature.com)

Mitochondria (illustration) (U.S. National Library of Medicine) (qiagen.com)

Mitokondrie ...dei er sete for tilverting av energi (oksidasjon av pyruvat og feittsyrer til karbondioksid og NADH som gir elektronar til ATP-syntesen) (Norsk medisinsk ordbok) (youtube.com) (socialstyrelsen.se)

Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9)

Hyperlactatemia, metabolic acidosis, and peripheral neuropathy are adverse effects of linezolid,2,3 which could be related to the drug's capacity for interference with mitochondrial function.4 (NEJM 2005;353:2305-2306)

Steroids cause "catastrophic" brain damage (netdoctor.co.uk 3.10.2006)

Parasitt-RNA i genterapi mot mitokondriesykdom? (Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 11 (4.1.2007))

Antidepressiva linket til forverring av hvit substans hos eldre (Reuters Health 17.3.2008)

Kan fysiske symptomer ved depresjon skyldes lav energiproduksjon (medicalnewstoday.com 28.3.2008)

- Energimotoren i cellene våre stammer fra bakterier.

(Anm: Energimotoren i cellene våre stammer fra bakterier. For halvannen milliard år siden slo to bakterier seg sammen og dannet energimotoren i cellene våre. Uten denne sjenerøse handlingen hadde ikke det moderne livet på Jorda vært til. Endosymbioseteorien, som ble lansert for femti år siden, handler om at de enkelte organellene i cellene våre ble dannet fordi to celler slo seg sammen. Takket væreavanserte DNA-analyser er det mulig å vise at de to organellene var mitokondrier. I 1967 – for femti år siden – lanserte en av verdens mest kjente biologer, den amerikanske professoren Lynn Margulis (1938–2011), en oppsiktsvekkende og kontroversiell teori om hvordan helt vesentlige egenskaper i cellene til både planter, dyr og oss mennesker ble dannet. Etter et par tiår med diskusjoner og dyp skepsis, ble teorien omsider anerkjent. I november blir femtiårsdagen for teorien markert med et stort symposium ved Universitetet i Oslo. (forskning.no 1.11.2017).)

(Anm: Ng YS, et al. Mitochondrial disease in adults: recent advances and future promise. Lancet Neurol. 2021 Jul;20(7):573-584.)

- Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl».

(Anm: Adenosintrifosfat (ATP) er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i menneskekroppen, som muskelsammentrekning, overføring av signaler i nerver, oppbygging av proteiner, kopiering av arvestoffer med mer. (…) ATP kan oppfattes som en universell energileverandør i alle celler og vev. Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl». Kilde: Store norske leksikon (web.archive.org).

(Anm: NeuroAge (uib.no).)

- adenosintrifosfat (ATP), energibærende molekyl som finnes i cellene i alle levende ting.

(Anm: adenosine triphosphate (ATP), energy-carrying molecule found in the cells of all living things. ATP captures chemical energy obtained from the breakdown of food molecules and releases it to fuel other cellular processes. (britannica.com 20.3.2023).)

- Ny forskning: Viktige cellemotorer raver rundt. Harvard-forskere forbløffet da mikroskopet viste kroppens "silly walker" (VIDEO).

(Anm: Ny forskning: Viktige cellemotorer raver rundt. Harvard-forskere forbløffet da mikroskopet viste kroppens "silly walker". Komikergruppen Monty Python gledet verden med sine "silly walks". Videobasen Youtube er full av etterligninger og nye varianter. Her kommer et bidrag til, fra Harvard Medical School. Der kan cellebiologen Samara Reck-Peterson og hennes kolleger nå avsløre at én av kroppens flittigste arbeidere ikke stamper stødig fremover slik man har trodd, men faktisk raver som om den var kraftig påseilet. Og dette spesielle ganglaget er faktisk årsaken til at den lille krabaten klarer oppgavene sine så fantastisk godt, mener forskerne som har publisert sitt materiale i tidsskriftet Nature Structural & Molecular Biology. (aftenposten.no 13.1.2012).)

(Anm: Qiu W, Derr ND, Goodman BS, Villa E, Wu D, Shih W, Reck-Peterson SL. Dynein achieves processive motion using both stochastic and coordinated stepping. Nat Struct Mol Biol. 2012 Jan 8;19(2):193-200.)

- Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker.

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

- Mitokondrietransplantasjon som en ny terapeutisk strategi for kardiovaskulære sykdommer. (- Kardiovaskulær sykdom (CVD) er den ledende årsaken til ikke-overførbar sykdomsrelatert død over hele verden, og effektive terapeutiske strategier mot CVD er presserende.) (- Mitokondriedysfunksjon involverer i begynnelsen og utviklingen av CVD.) (- I dag har mitokondriell transplantasjon, en alternativ behandling som tar sikte på å øke mitokondrielt antall og forbedre mitokondriell funksjon, vist seg å ha et stort terapeutisk potensial. Betydelig dokumentasjon indikerer at mitokondrietransplantasjon forbedrer hjertefunksjonen og utfallet hos pasienter med CVD.)

(Anm: Sun M, et al. Mitochondrial transplantation as a novel therapeutic strategy for cardiovascular diseases. Abstract Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of noncommunicable disease-related death worldwide, and effective therapeutic strategies against CVD are urgently needed. Mitochondria dysfunction involves in the onset and development of CVD. Nowadays, mitochondrial transplantation, an alternative treatment aimed at increasing mitochondrial number and improving mitochondrial function, has been emerged with great therapeutic potential. Substantial evidence indicates that mitochondrial transplantation improves cardiac function and outcomes in patients with CVD. Therefore, mitochondrial transplantation has profound implications in the prevention and treatment of CVD. Here, we review the mitochondrial abnormalities that occur in CVD and summarize the therapeutic strategies of mitochondrial transplantation for CVD. Keywords: Cardiovascular diseases; Ischemia reperfusion injury; Mitochondrial dysfunction; Mitochondrial transplantation; Therapy. J Transl Med. 2023 May 25;21(1):347.)

- Gamle T-celler forurenser med mito-avfall. Mysteriene bak immunologisk aldring og tilhørende betennelse blir avslørt. Jin et al. avslører at den defekte omsetningen av skadede mitokondrier i CD4 + T-celler fra eldre individer resulterer i forverret sekresjon av mitokondrielt DNA, som fyrer betennelse og svekker immunresponser.

(Anm: Gómez de Las Heras MM, Mittelbrunn M. Old T cells pollute with mito-litter. The mysteries behind immune aging and its related inflammation are being unmasked. Jin et al. reveal that the defective turnover of damaged mitochondria in CD4+ T cells from older individuals results in the exacerbated secretion of mitochondrial DNA, which fuels inflammaging and impairs immune responses. People make considerable efforts to recycle their waste products to prevent environmental pollution. Similarly, cells invest a lot of energy in recycling their components — however, any defect in this process could result in them littering their surroundings with molecular ‘garbage’. In this issue of Nature Aging, Jin and colleagues1 demonstrate a cause–effect relationship between T cell aging and inflammaging. They find that the intracellular degradation machinery of CD4+ T cells becomes faulty with age, such that nondegraded products (including damaged mitochondria and their DNA (mtDNA)) are ultimately expelled to the extracellular environment, which fuels inflammaging1. These results shed light on new molecular targets to ameliorate inflammaging in older people. Nat Aging. 2023 May;3(5):475-476.) (PubMed)

- Assosiasjoner mellom sirkulerende cellefritt mitokondrielt DNA, inflammatoriske markører og kognitive og fysiske utfall hos eldre voksne. (- Konklusjoner: I en hjemmeboende kohort av eldre voksne er det tverrsnitts- og lengdesammenhenger mellom ccf-mtDNA og sTNFR1 med nedsatt fysisk og kognitiv funksjon og økt risiko for død. Denne studien antyder en rolle for lang ccf-mtDNA som en blodbasert markør som forutsier fremtidig fysisk svekkelse.)

(Anm: Nidadavolu LS, Feger D, Chen D, Wu Y, Grodstein F, Gross AL, Bennett DA, Walston JD, Oh ES, Abadir PM. Associations between circulating cell-free mitochondrial DNA, inflammatory markers, and cognitive and physical outcomes in community dwelling older adults. Abstract Background: Dementia and frailty are common age-related syndromes often linked to chronic inflammation. Identifying the biological factors and pathways that contribute to chronic inflammation is crucial for developing new therapeutic targets. Circulating cell-free mitochondrial DNA (ccf-mtDNA) has been proposed as an immune stimulator and potential predictor of mortality in acute illnesses. (…) Conclusion: In a community dwelling cohort of older adults, there are cross-sectional and longitudinal associations between ccf-mtDNA and sTNFR1 with impaired physical and cognitive function and increased hazard of death. This work suggests a role for long ccf-mtDNA as a blood-based marker predictive of future physical decline. Keywords: Cell-free DNA; Dementia; Frailty; Inflammation; Mitochondria; sTNFR1. Immun Ageing. 2023 May 23;20(1):24.)

- Ny studie skisserer hvordan hjernekreftceller tar mitokondrier fra friske celler for å vokse og overleve. (- Glioblastomkreftceller bruker mitokondrier fra sentralnervesystemet til å vokse og danne mer aggressive svulster, ifølge nye Cleveland Clinic-ledede funn publisert i Nature Cancer.)

(Anm: New study outlines how brain cancer cells take mitochondria from healthy cells to grow and survive. Glioblastoma cancer cells use mitochondria from the central nervous system to grow and form more aggressive tumors, according to new Cleveland Clinic-led findings published in Nature Cancer. The research shows that it is common for healthy astrocytes—a type of glial cell with important functions in the central nervous system—to transfer the energy-producing organelles to glioblastoma cancer cells. When this process happens, it makes the cancer more deadly and the tumors more likely to grow. Researchers found that acquiring mitochondria boosted energy production and amplified cancer stem cells—cells with properties that already make cancer more difficult to treat. (medicalxpress.com 11.5.2023).)

(Anm: Watson DC, Bayik D, Storevik S, Moreino SS, Sprowls SA, Han J, Augustsson MT, Lauko A, Sravya P, Røsland GV, Troike K, Tronstad KJ, Wang S, Sarnow K, Kay K, Lunavat TR, Silver DJ, Dayal S, Joseph JV, Mulkearns-Hubert E, Ystaas LAR, Deshpande G, Guyon J, Zhou Y, Magaut CR, Seder J, Neises L, Williford SE, Meiser J, Scott AJ, Sajjakulnukit P, Mears JA, Bjerkvig R, Chakraborty A, Daubon T, Cheng F, Lyssiotis CA, Wahl DR, Hjelmeland AB, Hossain JA, Miletic H, Lathia JD. GAP43-dependent mitochondria transfer from astrocytes enhances glioblastoma tumorigenicity. Nat Cancer. 2023 May;4(5):648-664.)

- Artrose (slitasjegikt, osteoartrose): Forhindring av mangel på nøkkelmolekyl kan forsinke behovet for leddproteser. (- Mitokondrier forsyner cellen med energi i form av kjemiske enheter kalt adenosin trifosfat (ATP), og adenosin er et biprodukt av ATP-metabolisme.)

(Anm: Osteoarthritis: Preventing key molecule deficiency may delay need for joint replacements. (Artrose: Forhindring av mangel på nøkkelmolekyl kan forsinke behov for leddproteser) New research carried out on rodents reveals, for the first time, that preventing the loss of a molecule that is important for cartilage maintenance could delay the onset of osteoarthritis, a disease of the joints that causes disability and affects millions of people in the United States. Osteoarthritis (OA) - also referred to as degenerative joint disease - is the most common form of arthritis, a general term used to describe a range of conditions that cause pain or disease in the joints. The new study, led by the NYU Langone Medical Center in New York and published in the journal Nature Communications, shows that injecting the vital cell molecule adenosine into the joints can prevent OA in rat models of the disease. OA most commonly affects the hips, hands, and knees, and it results from the gradual wear and tear of the cartilage that cushions the ends of the bones in the joint and stops them rubbing against each other. (medicalnewstoday.com 11.5.2017).)

(Anm: Corciulo C, Lendhey M, Wilder T, Schoen H, Cornelissen AS, Chang G, Kennedy OD, Cronstein BN. Endogenous adenosine maintains cartilage homeostasis and exogenous adenosine inhibits osteoarthritis progression. Nat Commun. 2017 May 11;8:15019.)

- Eirik (47) fikk leddsykdom etter å ha drukket Askøy-vann. (- Nå har bakterien i drikkevannet gitt ham en smertefull leddsykdom.) (- Nå venter en syv ukers kur med kortison, som forhåpentlig vil gjøre ham helt frisk. I de fleste tilfeller får de som har hatt reaktiv artritt ingen varige mén. Ifølge Norsk Helseinformatikk får mellom 15 og 30 prosent får kroniske plager.)

(Anm: Eirik (47) fikk leddsykdom etter å ha drukket Askøy-vann. Som for de fleste andre som ble syke av Askøy-vannet, begynte det også for Eirik Olsen Engen med diaré og oppkast. Nå har bakterien i drikkevannet gitt ham en smertefull leddsykdom. Da han lørdag 15. juni kjente at kneet begynte å hovne opp, var den første tanken at den gamle kneskaden hans var slått opp igjen. På dette tidspunktet hadde den 47 år gamle familiefaren Eirik Olsen Engen allerede slitt med diaré, hodepine og feber i en ukes tid. Som flere tusen andre Askøy-beboere bor han i nedslagsfeltet til det bakterieinfiserte drikkevannet fra drikkevannskilden på Kleppe. Så ble kneet dobbelt så stort. (...) – Det er rett og slett ille å se ham på denne måten. Han er min aktive mann, han som alltid har et prosjekt og alltid er på farten. Han er ikke til å kjenne igjen nå, sier Eiriks kone, Catrine Olsen Engen. Det var Bergens Tidende som først skrev om Eiriks diagnose. På Haukeland Universitetssykehus fikk de to beskjed om at Eiriks leddsmerter var forårsaket av det samme drikkevannet som allerede hadde gitt dem magetrøbbel. (...) Sommerens planer om å fullføre familiens hytteprosjekt lar seg vanskelig realisere nå. Eiriks vanligvis så aktive liv, er snudd på hodet. Nå venter en syv ukers kur med kortison, som forhåpentlig vil gjøre ham helt frisk. I de fleste tilfeller får de som har hatt reaktiv artritt ingen varige mén. Ifølge Norsk Helseinformatikk får mellom 15 og 30 prosent får kroniske plager. (tv2.no 24.6.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Ny studie skisserer hvordan hjernekreftceller tar mitokondrier fra friske celler for å vokse og overleve. (- Når denne prosessen skjer gjør det kreften mer dødelig og svulstene mer sannsynlig å vokse.)

(Anm: By Cleveland Clinic. New study outlines how brain cancer cells take mitochondria from healthy cells to grow and survive. Glioblastoma cancer cells use mitochondria from the central nervous system to grow and form more aggressive tumors, according to new Cleveland Clinic-led findings published in Nature Cancer. The research shows that it is common for healthy astrocytes—a type of glial cell with important functions in the central nervous system—to transfer the energy-producing organelles to glioblastoma cancer cells. When this process happens, it makes the cancer more deadly and the tumors more likely to grow. Researchers found that acquiring mitochondria boosted energy production and amplified cancer stem cells—cells with properties that already make cancer more difficult to treat. (medicalxpress.com 11.5.2023).)

(Anm: Watson DC, et al. GAP43-dependent mitochondria transfer from astrocytes enhances glioblastoma tumorigenicity. Nat Cancer. 2023 May 11.)

- Mitokondriell kraftforsyningssvikt kan forårsake aldersrelatert kognitiv svekkelse. (- Ved å se på krenkelse av det ultrastrukturelle størrelsesprinsippet og mitokondrierelatert svikt som nøkkelen til aldersrelatert kognitiv svekkelse, innleder studien en ny æra for aldringsforskning.)

(Anm: Mitochondria power supply failure may cause age-related cognitive impairment. (…) Normally, the different parts of the synaptic complex grow and shrink together. The researchers find evidence that this process can go awry in aging and this may contribute to cognitive impairment. Credit: Salk Institute. The team found that adherence to the ultrastructural size principle was essential for avoiding working memory impairment with age. By viewing violation of the ultrastructural size principle and mitochondria-related failures as the key to age-related cognitive impairment, the study ushers in a new era for aging research. (medicalxpress.com 12.4.2023).)

(Anm: Glavis-Bloom C, Vanderlip CR, Weiser Novak S, Kuwajima M, Kirk L, Harris KM, Manor U and Reynolds JH (2023) Violation of the ultrastructural size principle in the dorsolateral prefrontal cortex underlies working memory impairment in the aged common marmoset (Callithrix jacchus). Front. Aging Neurosci. 15:1146245. doi: 10.3389/fnagi.2023.1146245.)

(Anm: Henneman’s size principle describes relationships between properties of motor neurons and the muscle fibers they innervate and thus control, which together are called motor units. Motor neurons with large cell bodies tend to innervate fast-twitch, high-force, less fatigue-resistant muscle fibers, whereas motor neurons with small cell bodies tend to innervate slow-twitch, low-force, fatigue-resistant muscle fibers. In order to contract a particular muscle, motor neurons with small cell bodies are recruited (i.e. begin to fire action potentials) before motor neurons with large cell bodies. It was proposed by Elwood Henneman. (en.wikipedia.org).)

- Forskere har klart å reversere aldring i mus. Er det mulig å skru den biologiske klokken tilbake? Det kan virke slik.

(Anm: Forskere har klart å reversere aldring i mus. Er det mulig å skru den biologiske klokken tilbake? Det kan virke slik. FOR GODT TIL Å VÆRE SANT? Vev i huden og i nyrene til forsøksdyrene ble forynget, ifølge forskerne bak studien. Vi har hørt det før – alder er kun et tall. Men ofte kommer dette tallet med uønskede bivirkninger: krokete rygger, skjøre bein og økt risiko for en lang rekke sykdommer. Er dette noe vi bare må leve med? Kanskje, kanskje ikke. I en ny studie fra USA skal forskere nemlig ha klart å reversere aldring i forsøksmus. En form for genterapi skal ha fått eldre dyr til å fremstå yngre. – Teknikken er både trygg og effektiv i mus, sier forsker og utviklingsbiolog Carlos Izpisua Belmonte. Men kan behandlingen overføres til mennesker? Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature. (nrk.no 12.3.2022).)

(Anm: Browder, K.C., Reddy, P., Yamamoto, M. et al. In vivo partial reprogramming alters age-associated molecular changes during physiological aging in mice. Nat Aging (2022).)

- Spenningsavhengige anionkanaler: Sentrale aktører ved virusinfeksjon. (- Denne gjennomgang tar sikte på å adressere inhibisjon og forsterkningssroller for VDAC i viral patogenese og skisserer flere linker og interaksjoner mellom VDAC og virale proteiner som potensielle antivirale mål.) (- Mitokondrion er en viktig organell målrettet av ulike typer virus.)  

(Anm: Saadawy AH, Khalil AM, Sidarous LR, Ibrahim MS, Salem TZ. Voltage-dependent anion channels: Key players in viral infection. Abstract Viruses control the host cell by exploiting its molecular machinery to facilitate viral replication and propagation. Understanding different viral mechanisms and biochemical pathways is crucial for finding promising therapeutic solutions to viral infections. The mitochondrion is a vital organelle targeted by various types of viruses. More specifically, viruses interact with the voltage-dependent anion channel (VDAC), a porin protein found in the outer mitochondrial membrane. VDAC controls metabolite flux, regulates reactive oxygen species production, and promotes mitochondrial-mediated apoptosis by releasing pro-apoptotic proteins. Hence, a common pathogenic strategy used by many viruses seems to exploit natural pathways that VDAC regulates. This review aims to address the inhibition and enhancement roles of VDAC in viral pathogenesis and outlines multiple links and interactions between VDAC and viral proteins as potential antiviral targets. Keywords: apoptosis; innate immunity; mitochondria; viral infection; virus inhibition; voltage-dependent anion channels. Rev Med Virol. 2023 May 11:e2453.)

- Kurert av covid? En historie om korrelasjon og kausalitet. Vi mennesker har en egen evne til, og et behov for, å se sammenhenger – også der de ikke finnes.

(Anm: Treider MA. Kurert av covid? En historie om korrelasjon og kausalitet. Vi mennesker har en egen evne til, og et behov for, å se sammenhenger – også der de ikke finnes.
Pasienters behov for å finne sammenheng mellom symptomer og ytre faktorer begynner å prege arbeidshverdagen tidlig i legekarrieren. Disse sammenhengene er basert på et mildt sagt lettsinnet forhold til forskjellen mellom korrelasjon og kausalitet. I forbindelse med covid-19-pandemien er dette mer aktuelt enn noen gang. Det finnes godt dokumenterte bivirkninger av vaksinene og senplager etter sykdommen (long covid). Det er også mange gamle symptomer og plager som nå har fått en ny knagg å henge på. For eksempel hadde 42 % av de som rapporterte å ha senplager etter covid-19 i en dansk studie en antistoffprofil som tydet på at de aldri hadde hatt covid (1). Men nå har jeg møtt meg selv i døra og sett at det er forskjell på liv og lære. Covid kurerte nemlig min hjertearytmi. Eller gjorde den det? Tidsskr Nor Legeforen 22.5.2023.)

- Vedlikehold av mitokondriell homeostase for Alzheimers sykdom: Strategier og utfordringer. (- Alzheimers sykdom (AD) er en av de vanligste nevrodegenerative sykdommer og den tidlige debuten er nært knyttet til mitokondriell energimetabolisme. Hjernen utgjør bare 2 % av kroppsvekten, men forbruker 20 % av det totale energibehovet. Mitokondrier er ansvarlige for å forsyne celler med energi og opprettholde deres homeostase som sikrer en tilstrekkelig tilførsel av energi til hjernen.)

(Anm: Han Y, et al. Maintenance of mitochondrial homeostasis for Alzheimer's disease: Strategies and challenges. Abstract Alzheimer's disease (AD) is one of the most common neurodegenerative diseases, and its early onset is closely related to mitochondrial energy metabolism. The brain is only 2% of body weight, but consumes 20% of total energy needs. Mitochondria are responsible for providing energy in cells, and maintaining their homeostasis ensures an adequate supply of energy to the brain. Mitochondrial homeostasis is constituted by mitochondrial quantity and quality control, which is dynamically regulated by mitochondrial energy metabolism, mitochondrial dynamics and mitochondrial quality control. Impaired energy metabolism of brain cells occurs early in AD, and maintaining mitochondrial homeostasis is a promising therapeutic target in the future. We summarized the mechanism of mitochondrial homeostasis in AD, its influence on the pathogenesis of early AD, strategies for maintaining mitochondrial homeostasis, and mitochondrial targeting strategies. This review concludes with the authors' opinions on future research and development for mitochondrial homeostasis of early AD. Keywords: Alzheimer's disease; Mitochondrial dynamics; Mitochondrial quality control; Mitochondrial targeting; Oxidative phosphorylation. Redox Biol. 2023 May 6;63:102734.) (full text)

(Anm: Homeostase er organismens opprettholdelse av konstante og stabile fysikalsk-kjemiske forhold i det væskemiljøet som omgir de enkelte celler, det såkalte «indre miljø». Kilde: Store norske leksikon.)

- Legemiddelindusert mitokondriell toksisitet (giftighet). (- Mekanismene for legemiddelindusert mitokondriell svekkelse vil bli diskutert sammen med formodede terapeutiske strategier for å motvirke de negative effektene av legemiddelbehandlingene.) (- Disse "off-target" farmakologiske effektene kan oppstå fra en direkte hemming av MRC-enzymaktivitet, en induksjon av mitokondrielt oksidativt stress, en frakobling av oksidativ fosforylering, en svekkelse av mitokondriemembranstrukturen eller en forstyrrelse i replikasjonen av mitokondrielt DNA.)

(Anm: Drug-Induced Mitochondrial Toxicity. Abstract The mitochondrial respiratory chain (MRC) and ATP synthase (complex V) play an essential role in cellular energy production by the process of oxidative phosphorylation. In addition to inborn errors of metabolism, as well as secondary causes from disease pathophysiology, an impairment of oxidative phosphorylation can result from drug toxicity. These 'off-target' pharmacological effects can occur from a direct inhibition of MRC enzyme activity, an induction of mitochondrial oxidative stress, an uncoupling of oxidative phosphorylation, an impairment of mitochondrial membrane structure or a disruption in the replication of mitochondrial DNA. The purpose of this review is to focus on the off-target mitochondrial toxicity associated with both commonly used pharmacotherapies and a topical 'weight loss' agent. The mechanisms of drug-induced mitochondrial impairment will be discussed together with putative therapeutic strategies to counteract the adverse effects of the pharmacotherapy. Drug Saf. 2016 Jul;39(7):661-74.)

(Anm: Drug-induced mitochondrial dysfunction - Search Results - PubMed (nih.gov).)

- Treningens rolle i å opprettholde mitokondriell proteostase i Parkinsons sykdom. (- Parkinsons sykdom (PD) er den nest vanligste raskt økende nevrodegenerative sykdommen og har alvorlige helsemessige og sosioøkonomiske konsekvenser. Mitokondriell dysfunksjon er nært knyttet til utbruddet og progresjonen av PD, og bruken av mitokondrier som et mål for PD-terapi har fått oppmerksomhet når det gjelder både anerkjennelse og anvendelse.)

(Anm: Li J, Xu Y, Liu T, Xu Y, Zhao X, Wei J. The Role of Exercise in Maintaining Mitochondrial Proteostasis in Parkinson's Disease. Abstract Parkinson's disease (PD) is the second most common rapidly progressive neurodegenerative disease and has serious health and socio-economic consequences. Mitochondrial dysfunction is closely related to the onset and progression of PD, and the use of mitochondria as a target for PD therapy has been gaining traction in terms of both recognition and application. The disruption of mitochondrial proteostasis in the brain tissue of PD patients leads to mitochondrial dysfunction, which manifests as mitochondrial unfolded protein response, mitophagy, and mitochondrial oxidative phosphorylation. Physical exercise is important for the maintenance of human health, and has the great advantage of being a non-pharmacological therapy that is non-toxic, low-cost, and universally applicable. In this review, we investigate the relationships between exercise, mitochondrial proteostasis, and PD and explore the role and mechanisms of mitochondrial proteostasis in delaying PD through exercise. Keywords: Parkinson’s disease; exercise; mitochondria; mitochondrial proteostasis; neurodegenerative disease. Int J Mol Sci. 2023 Apr 28;24(9):7994.)

- Patologisk konvergens av APP- og SNCA-mangel i hippocampus degenerasjon av unge rotter. (- Mitokondriell dysfunksjon anses å være den vanlige patologien i tidlig Alzheimers sykdom (AD) og Parkinsons sykdom (PD).)

(Anm: Wang Y, Miao Z, Xu C, Cai Y, Yang Y, Hu Y, Zhao M, Shao Y, Li Z, Chen J, Chen S, Wang L. Pathological convergence of APP and SNCA deficiency in hippocampal degeneration of young rats. Abstract The common pathogenesis of Alzheimer's disease (AD) and Parkinson's disease (PD) has been supported by biochemical, genetic and molecular evidence. Mitochondrial dysfunction is considered to be the common pathology in early AD and PD. (…) In the mitochondrial calcium influx regulation, APP and α-synuclein are located on the mitochondrial-associated endoplasmic reticulum membrane (MAM) and converge to regulate the IP3R1-Grp75-VDAC2 axis. Mitochondrial calcium outflow is redundantly promoted by both α-synuclein and APP. Loss of APP or SNCA leads to mitochondrial calcium overload, thus enhancing aerobic respiration and ER stress, and ultimately causing excessive apoptosis in the hippocampus and spatial memory impairment in young rats. Based on this study, we believe that the physiological function impairment of APP and SNCA is the early core pathology to induce mitochondrial dysfunction at the early stage of AD and PD, while the IP3R1-Grp75-VDAC2 axis might be the common drug target of these two diseases. Cell Death Dis. 2023 May 13;14(5):325.)

- Mitokondrier i menneskelig reproduksjon: nytt paradigme i frembruddet av neurodegenerative lidelser.

(Anm: Shavit M, Iniesta-Cuerda M, Nevoral J. Mitochondria in human reproduction: novel paradigm in the onset of neurodegenerative disorders. The disease progression of neurodegenerative disorders (NDD), including Alzheimer's, Parkinson's and Huntington's disease, is inextricably tied to mitochondrial dysfunction. However, although the contribution by nuclear gene mutations is recognised for familial onset of NDD, the degree to which cytoplasmic inheritance serves as a predetermining factor for the predisposition and onset of NDD is not yet fully understood. We review the reproductive mechanisms responsible for ensuring a healthy mitochondrial population within each new generation and elucidate how advanced maternal age can constitute an increased risk for the onset of NDD in the offspring, through the increased heteroplasmic burden. On the one hand, this review draws attention to how assisted reproductive technologies (ART) can impair mitochondrial fitness in offspring. On the other hand, we consider qualified ART approaches as a significant tool for the prevention of NDD pathogenesis. Physiol Res. 2023 Apr 30;72(2):137-148.)

- Et helhetlig perspektiv på Huntingtons sykdom og mitokondriell dysfunksjon. (- Selv om patogenesen er uklar har studier funnet at mitokondrielle dysfunksjoner har en viktig posisjon i patogenesen ved HS.)

(Anm: Dai Y, Wang H, Lian A, Li J, Zhao G, Hu S, Li B. A comprehensive perspective of Huntington's disease and mitochondrial dysfunction. Abstract Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant neurodegenerative disease. It is caused by the expansion of the CAG trinucleotide repeat sequence in the HTT gene. HD mainly manifests as involuntary dance-like movements and severe mental disorders. As it progresses, patients lose the ability to speak, think, and even swallow. Although the pathogenesis is unclear, studies have found that mitochondrial dysfunctions occupy an important position in the pathogenesis of HD. Based on the latest research advances, this review sorts out and discusses the role of mitochondrial dysfunction on HD in terms of bioenergetics, abnormal autophagy, and abnormal mitochondrial membranes. This review provides researchers with a more complete perspective on the mechanisms underlying the relationship between mitochondrial dysregulation and HD. Keywords: Bioenergetics; Huntington's disease; Mitochondrial Dynamics; Mitochondrial dysfunction; Mitophagy. Mitochondrion. 2023 May;70:8-19.)

- Signifikant sammenheng funnet mellom dødelighet av alle årsaker og vekttap hos eldre.

(Anm: By Justin Jackson, Medical Xpress. Significant association found between all-cause mortality and weight loss in the elderly. An international team of researchers led by Monash University in Australia has examined the associations of changes in body weight and waist circumference with all-cause and cause-specific mortality. In the paper, "Associations of Change in Body Size With All-Cause and Cause-Specific Mortality Among Healthy Older Adults," published in JAMA Network Open, the team highlights the startling connection between weight loss and increased risk of death. (…) Both body weight and waist circumference changes were categorized as change within 5% (stable), decrease by 5% to 10%, decrease by more than 10%, increase by 5% to 10%, and increase by more than 10%. Using men with stable weight as a control, men with a 5% to 10% weight loss had a 33% higher risk of all-cause mortality, and those with more than a 10% decrease in body weight had a 289% higher risk. (medicalxpress.com 13.4.2023).)

(Anm: Hussain SM, et al. Significant association found between all-cause mortality and weight loss in the elderly. JAMA Netw Open. 2023 Apr 3;6(4):e237482

- Mitokondrier – grunnleggende for liv og helse. I de siste årene har jeg blitt gradvis mer oppmerksom på den grunnleggende betydningen av optimal mitokondriell funksjon for helse og den fremvoksende forskningen som viser at dysfunksjon er overraskende vanlig og forbundet med de fleste kroniske sykdommer. (- Delvis liste over sykdommer forårsaket eller forverret av mitokondriell dysfunksjon – Tidlig aldring – Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) – Alzheimers sykdom – Autisme – Hjerte- og karsykdommer – Kronisk utmattelsessyndrom – Demens – Diabetes – Huntingtons sykdom – Migrene hodepine – Parkinsons sykdom.)

(Anm: Pizzorno J. Mitochondria – Fundamental to Life and Health. In the past few years, I have become progressively more aware of the foundational importance of optimal mitochondrial function for health and the growing body of research showing that dysfunction is surprisingly common and associated with most chronic disease. In my IMCJ 12.5 editorial, Lara and I presented helpful clinical pearls on mitochondrial health from the Institute of Functional Medicine conference in Dallas last spring. In my IMCJ 13.1 editorial, I stated that glutathione is “… vital to mitochondrial function and maintenance of mitochondrial DNA (mtDNA).” I have found the mitochondrial connection to health so interesting and important that I have now developed a 90-minute lecture on the topic and think the time has come for an editorial. As illustrated in Table 1, with such a long list of common diseases now caused by or aggravated by mitochondrial dysfunction, it is difficult to overstate its importance. Partial List of Diseases Caused or Aggravated by Mitochondrial Dysfunction – Early aging – Amyotrophic lateral sclerosis – Alzheimer’s disease – Autism – Cardiovascular disease – Chronic fatigue syndrome – Dementia – Diabetes – Huntington’s disease – Migraine headache – Parkinson’s disease. Integr Med (Encinitas). 2014 Apr;13(2):8-15.)

(Anm: Brondani M, Roginski AC, Ribeiro RT, de Medeiros MP, Hoffmann CIH, Wajner M, Leipnitz G, Seminotti B. Mitochondrial dysfunction, oxidative stress, ER stress and mitochondria-ER crosstalk alterations in a chemical rat model of Huntington's disease: potential benefits of bezafibrate. (…) Mitochondrial dysfunction and synaptic disruption may contribute to the pathophysiology of HD and bezafibrate may be considered as an adjuvant therapy for this disorder. Keywords: 3-Nitropropionic acid; Bezafibrate; Huntington’s disease; Mitochondrial function; Redox homeostasis; Striatum. Toxicol Lett. 2023 Apr 26:S0378-4274(23)00169-8.)

(Anm: Roiz-Valle D, Caravia XM, López-Otín C. Mechanisms of mitochondrial microRNA regulation in cardiovascular diseases. Mech Ageing Dev. 2023 May 12:111822.)

- Mitokondrier: Det handler om energi. (- Litteraturen antyder krysstalemekanismer mellom mitokondrier og sirkadiske klokker, tarmmikrobiota og immunsystemet. De kan til og med være navet som støtter og integrerer aktivitet på tvers av alle disse domenene. Derfor kan de være det (manglende) ledd i både helse og sykdom. Mitokondriell dysfunksjon er relatert til metabolsk syndrom, nevronale sykdommer, kreft, kardiovaskulære og smittsomme sykdommer og inflammatoriske lidelser.)

(Anm: Casanova A, Wevers A, Navarro-Ledesma S, Pruimboom L. Mitochondria: It is all about energy. Abstract Mitochondria play a key role in both health and disease. Their function is not limited to energy production but serves multiple mechanisms varying from iron and calcium homeostasis to the production of hormones and neurotransmitters, such as melatonin. They enable and influence communication at all physical levels through interaction with other organelles, the nucleus, and the outside environment. (…) In this regard, diseases such as cancer, Alzheimer's, Parkinson's, amyotrophic lateral sclerosis (ALS), chronic fatigue syndrome (CFS), and chronic pain are discussed. This review focuses on understanding the mitochondrial mechanisms of action that allow for the maintenance of mitochondrial health and the pathways toward dysregulated mechanisms. Although mitochondria have allowed us to adapt to changes over the course of evolution, in turn, evolution has shaped mitochondria. Each evolution-based intervention influences mitochondria in its own way. The use of physiological stress triggers tolerance to the stressor, achieving adaptability and resistance. This review describes strategies that could recover mitochondrial functioning in multiple diseases, providing a comprehensive, root-cause-focused, integrative approach to recovering health and treating people suffering from chronic diseases. Keywords: hormesis; mitochondria; mitochondrial dysfunction; mitochondrial hormesis; mitochondrial metabolism. Front Physiol. 2023 Apr 25;14:1114231.)

- Hjernefunksjoner og skader. Hjernen er meget nøyaktig strukturert. Hvert område i hjernebarken har sin bestemte funksjon. Dermed kan en lege ofte ut i fra angitte symptomer vite hvor en skade eller en svulst befinner seg. (- Symptomer og tegn er ofte klare tegn på hvor i hjernen skaden er.) (- Skader på basalgangliene gir derfor først og fremst motoriske forstyrrelser. Disse er karakterisert ved stivhet i bevegelsene, vansker med å starte bevegelser, langsommere bevegelser, færre spontane bevegelser, skjelvinger. Slike symptomer betegnes parkinsonisme.)

(Anm: Hjernefunksjoner og skader. Symptomer og tegn er ofte klare tegn på hvor i hjernen skaden er. Hjernen er meget nøyaktig strukturert. Hvert område i hjernebarken har sin bestemte funksjon. Dermed kan en lege ofte ut i fra angitte symptomer vite hvor en skade eller en svulst befinner seg. Det er ofte mulig for legen å kunne fastslå hvor i hjernen en skade eller hjernesvulst sitter, basert på de symptomer og tegn/utfall som foreligger. Dette fordi hjernen er svært logisk bygd opp. Bestemte funksjoner ivaretas av definerte områder i hjernen (se figur). Noen begreper går igjen når man snakker om hjernefunksjoner. Motoriske funksjoner er en samlebetegnelse på muskelutførte bevegelser i kroppen. Sensoriske funksjoner betegner alt som har med sanseinntrykk og følesans å gjøre. Motoriske funksjoner er signaler som går ut fra hjernen, og hvor kroppen lystrer hjernens kommando. Sensoriske funksjoner dreier seg om signaler kroppen sender inn til hjernen, for eksempel berøring, smerte, lyd eller lignende. (…) Basalgangliene Dette er en samling kjerner som ligger dypt inne i storhjernen. De har viktige oppgaver i forberedelsen av viljestyrte bevegelser. Skader på basalgangliene gir derfor først og fremst motoriske forstyrrelser. Disse er karakterisert ved stivhet i bevegelsene, vansker med å starte bevegelser, langsommere bevegelser, færre spontane bevegelser, skjelvinger. Slike symptomer betegnes parkinsonisme. (nhi.no 3.5.2017).)

- Mitokondriell dysfunksjon i kardio-nyreaksen. (- Kardiovaskulær sykdom (CVD) kompliserer ofte kronisk nyresykdom (CKD). Risikoen for dødelighet av alle årsaker øker fra 20 % til 500 % hos pasienter som lider av begge tilstandene; dette kalles det såkalte kardio-nyresyndromet (CRS).)

(Anm: Barbero NM, Oller J, Sanz AB, Ramos AM, Ortiz A, Ruiz-Ortega M, Rayego-Mateos S. Mitochondrial Dysfunction in the Cardio-Renal Axis. Abstract Cardiovascular disease (CVD) frequently complicates chronic kidney disease (CKD). The risk of all-cause mortality increases from 20% to 500% in patients who suffer both conditions; this is referred to as the so-called cardio-renal syndrome (CRS). Preclinical studies have described the key role of mitochondrial dysfunction in cardiovascular and renal diseases, suggesting that maintaining mitochondrial homeostasis is a promising therapeutic strategy for CRS. In this review, we explore the malfunction of mitochondrial homeostasis (mitochondrial biogenesis, dynamics, oxidative stress, and mitophagy) and how it contributes to the development and progression of the main vascular pathologies that could be affected by kidney injury and vice versa, and how this knowledge may guide the development of novel therapeutic strategies in CRS. Keywords: cardiovascular disease; kidney disease; mitochondrial dysfunction; oxidative stress; treatment. Int J Mol Sci. 2023 May 3;24(9):8209.)

- Kvinners tarmhelse kan være direkte knyttet til emosjonell trivsel.

(Anm: Kvinners tarmhelse kan være direkte knyttet til emosjonell trivsel. I en ny studie fant forskere at en spesiell bakterieart var til stede i tarmen til kvinner som rapporterte at de var lykkelige, mer håpefulle og regulerte følelsene sine bedre. LYKKE OG TARMHELSE: I en ny studie fant de at ulike bakterier i tarmen påvirker hvordan du har det emosjonelt. (psykologisk.no 6.5.2023).)

- Magefølelser: forbindelser mellom følelser og reguleringer av følelser og tarmmikrobiomet hos kvinner. (- I multivariate analyser var positive følelser omvendt assosiert med den relative rikelighet av Firmicutes-bakterien CAG 94 og Ruminococcaceae-bakterien D16, mens negative følelser var direkte korrelert med den relative rikelighet av disse samme artene. På metabolsk veinivå var negative følelser omvendt relatert til biosyntesen av pantotenat, koenzym A og adenosin.)

(Anm: Ke S, Guimond AJ, Tworoger SS, Huang T, Chan AT, Liu YY, Kubzansky LD. Gut feelings: associations of emotions and emotion regulation with the gut microbiome in women. (…) Results: Alpha diversity was negatively associated with suppression. In multivariate analysis, positive emotions were inversely associated with the relative abundance of Firmicutes bacterium CAG 94 and Ruminococcaceae bacterium D16, while negative emotions were directly correlated with the relative abundance of these same species. At the metabolic pathway level, negative emotions were inversely related to the biosynthesis of pantothenate, coenzyme A, and adenosine. Conclusions: These findings offer human evidence supporting linkages of emotions and related regulatory processes with the gut microbiome and highlight the importance of incorporating the gut microbiome in our understanding of emotion-related factors and their associations with physical health. Keywords: Emotion regulation; emotions; gut microbiome; gut–brain axis. Psychol Med. 2023 Mar 21:1-10.)

- Adenosin er en organisk forbindelse av adenin og sukkerarten ribose. Adenosin spiller en sentral rolle i energitransporten i forbindelse med de kjemiske prosessene i alt levende vev. Denne funksjonen skyldes stoffets evne til å forbinde seg med ett, to eller tre molekyler fosfat. Dermed dannes forbindelsene adenosinmonofosfat (AMP), adenosindifosfat (ADP) og adenosintrifosfat (ATP).

(Anm: Adenosin er en organisk forbindelse av adenin og sukkerarten ribose. Adenosin spiller en sentral rolle i energitransporten i forbindelse med de kjemiske prosessene i alt levende vev. Denne funksjonen skyldes stoffets evne til å forbinde seg med ett, to eller tre molekyler fosfat. Dermed dannes forbindelsene adenosinmonofosfat (AMP), adenosindifosfat (ADP) og adenosintrifosfat (ATP). Til oppbyggingen av disse forbindelsene, særlig de to siste, brukes store mengder energi. Denne energien skaffer de levende cellene til veie ved nedbrytning av næringsstoffer gjennom oksidasjon. Den energien som på denne måten blir bundet i ADP og ATP, kan cellene frigjøre igjen ved hjelp av enzymer. Energien kan så brukes til energikrevende prosesser som oppbygging av proteiner, transport av stoffer gjennom membraner, muskelsammentrekninger, nerveledning, celledeling og så videre. Kilde: Store norske leksikon.)

- Blodbaneinfeksjoner hos for tidlig fødte («preemies») kan stamme fra deres tarmmikrobiomer. Funn kan veilede fremtidig behandling, forebyggingsstrategier.

(Anm: Bloodstream infections in preemies may originate from their gut microbiomes. Findings could guide future treatment, prevention strategies. A new study from Washington University School of Medicine in St. Louis suggests that some dangerous bloodstream infections in premature infants may be caused by strains of bacteria already lurking in their gut microbiomes. Dangerous bacterial bloodstream infections in preemies may originate from the infants’ gut microbiomes, according to researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis. Such infections are of substantial concern, as about half of infants who are extremely preterm or have very low birth weights experience at least one episode of the life-threatening infection after 72 hours of life. The findings are published May 3 in the journal Science Translational Medicine. (medicine.wustl.edu 3.5.2023).)

- Kolonisering av tarmpatogen går forut for infeksjon i blodbanen hos nyfødte på intensivavdeling. (- Bakterielle blodbaneinfeksjoner (BSI) som fører til sepsis med sen debut rammer opptil halvparten av ekstremt premature barn og har betydelig sykelighet og dødelighet.)

(Anm: Schwartz DJ, et al. Gut pathogen colonization precedes bloodstream infection in the neonatal intensive care unit. (…) Abstract Bacterial bloodstream infections (BSIs) resulting in late-onset sepsis affect up to half of extremely preterm infants and have substantial morbidity and mortality. Bacterial species associated with BSIs in neonatal intensive care units (NICUs) commonly colonize the preterm infant gut microbiome. (…) We demonstrated that 11 of 19 (58%) of gut microbiomes before BSI, and 15 of 19 (79%) of gut microbiomes at any time, harbored the BSI isolate with fewer than 20 genomic substitutions. Last, BSI strains from the Enterobacteriaceae and Enterococcaceae families were detected in multiple infants, indicating BSI-strain transmission. Our findings support future studies to evaluate BSI risk prediction strategies based on gut microbiome abundance in hospitalized preterm infants. Sci Transl Med. 2023 May 3;15(694):eadg5562.)

- Prenatal (forut for fødsel) eksponering for visse legemidler mot epilepsi knyttet til autisme.

(Anm: Prenatal exposure to certain antiseizure meds linked to autism. Prenatal exposure to topiramate, valproate, and certain duotherapies is associated with increased risks for autism spectrum disorder (ASD) and intellectual disability (ID), according to a study published online May 31 in JAMA Neurology. Marte-Helene Bjørk, M.D., Ph.D., from the University of Bergen in Norway, and colleagues examined whether children exposed prenatally to antiseizure medication (ASM) in monotherapy and duotherapy have an increased risk for neurodevelopmental disorders. Data were included for 4,494,926 alive-born children with available mother-child identities and maternal prescription data. (medicalxpress.com 1.2.2023).)

(Anm: Bjørk MH, Zoega H, Leinonen MK, Cohen JM, Dreier JW, Furu K, Gilhus NE, Gissler M, Hálfdánarson Ó, Igland J, Sun Y, Tomson T, Alvestad S, Christensen J. Association of Prenatal Exposure to Antiseizure Medication With Risk of Autism and Intellectual Disability. JAMA Neurol. 2022 Jul 1;79(7):672-681.)

- Mitokondrier i helse, sykdom og aldring.

(Anm: Harrington JS, Ryter SW, Plataki M, Price DR, Choi AMK. Mitochondria in Health, Disease, and Ageing. Abstract Mitochondria are well-known as organelles responsible for the maintenance of cellular bioenergetics through the production of ATP. While oxidative phosphorylation may be their most important function, mitochondria are also integral for the synthesis of metabolic precursors, calcium regulation, the production of reactive oxygen species, immune signaling, and apoptosis. (…) In this review, we provide a detailed overview of mitochondrial metabolism, cellular bioenergetics, mitochondrial dynamics, autophagy, mitochondrial damage-associated molecular patterns, mitochondria-mediated cell-death pathways, and how mitochondrial dysfunction at any of these levels is associated with disease pathogenesis. Mitochondria-dependent pathways may thereby represent an attractive therapeutic target for ameliorating human disease. Keywords: Apoptosis; Inflammation; Mitochondria; Mitochondrial Dysfunction; Mitophagy. Physiol Rev. 2023 Apr 6.)

- Mitokondrier og (sinns)stemning: Mitokondriedysfunksjon som en sentral aktør i manifestasjonen av depresjon.

(Anm: Allen J, Romay-Tallon R, Brymer KJ, Caruncho HJ, Kalynchuk LE. Mitochondria and Mood: Mitochondrial Dysfunction as a Key Player in the Manifestation of Depression. Front Neurosci. 2018 Jun 6;12:386.)

(Anm: Tapias V. Editorial: Mitochondrial Dysfunction and Neurodegeneration. Front Neurosci. 2019 Dec 18;13:1372.)

- Legemiddelindusert mitokondriell toksisitet (giftighet). (- Mekanismene for legemiddelindusert mitokondriell svekkelse vil bli diskutert sammen med formodede terapeutiske strategier for å motvirke de negative effektene av legemiddelbehandlingene.) (- Disse "off-target" farmakologiske effektene kan oppstå fra en direkte hemming av MRC-enzymaktivitet, en induksjon av mitokondrielt oksidativt stress, en frakobling av oksidativ fosforylering, en svekkelse av mitokondriemembranstrukturen eller en forstyrrelse i replikasjonen av mitokondrielt DNA.)

(Anm: Drug-Induced Mitochondrial Toxicity. Abstract The mitochondrial respiratory chain (MRC) and ATP synthase (complex V) play an essential role in cellular energy production by the process of oxidative phosphorylation. In addition to inborn errors of metabolism, as well as secondary causes from disease pathophysiology, an impairment of oxidative phosphorylation can result from drug toxicity. These 'off-target' pharmacological effects can occur from a direct inhibition of MRC enzyme activity, an induction of mitochondrial oxidative stress, an uncoupling of oxidative phosphorylation, an impairment of mitochondrial membrane structure or a disruption in the replication of mitochondrial DNA. The purpose of this review is to focus on the off-target mitochondrial toxicity associated with both commonly used pharmacotherapies and a topical 'weight loss' agent. The mechanisms of drug-induced mitochondrial impairment will be discussed together with putative therapeutic strategies to counteract the adverse effects of the pharmacotherapy. Drug Saf. 2016 Jul;39(7):661-74.)

- Kan mitokondrier være nøkkelen til en sunn hjerne? Noen forskere mistenker at disse bakterielle forfedrene som bor i cellene våre, kan bidra til et bredt spekter av nevrologiske og psykiatriske lidelser. Lenge før de tidligste dyrene svømte gjennom den vanndekkede overflaten av jordens gamle fortid, fant et av de viktigste møtene i livets historie sted.

(Anm: Could Mitochondria Be the Key to a Healthy Brain? Some researchers suspect these bacterial ancestors living within our cells may contribute to a wide range of neurological and psychiatric disorders. Long before the earliest animals swam through the water-covered surface of Earth’s ancient past, one of the most important encounters in the history of life took place. A primitive bacterium was engulfed by our oldest ancestor — a solo, free-floating cell. The two fused to form a mutually beneficial relationship that has lasted more than a billion years, with the latter providing a safe, comfortable home and the former becoming a powerhouse, fueling the processes necessary to maintain life. (…) Studies by several research teams have revealed that mitochondrial diseases, a mix of symptoms caused by defects in the organelle, are much more prevalent in people with autism (5 percent) than in the general population (about 0.01 percent). An additional 30 percent to 50 percent of children with autism show signs of mitochondrial dysfunction, such as abnormal levels of certain byproducts generated by cellular respiration, the process through which ATP is produced. (…) Inflammation caused by the release of mitochondrial DNA may contribute to the damage found in neurodegenerative diseases such as Parkinson’s, Alzheimer’s and amyotrophic lateral sclerosis (ALS), according to a growing number of studies. In separate lines of research, scientists have linked these disorders with both inflammation and an inability to properly rid cells of defective mitochondria. Mitochondria-triggered inflammation may be the missing link between the two. (…) When mitochondria become damaged or dysfunctional, one consequence is simply less ATP, and therefore less energy for the normal operations of the brain. But another way mitochondria could contribute to brain disorders stems from their ancestral past. (…) Although more work is needed to establish whether the same process occurs in humans, “there’s a lot of evidence that the failure to maintain the healthy mitochondria is one of the early pathological events that leads to development of Parkinson’s symptoms,” says Moehlman, who coauthored a 2020 paper in the Annual Review of Cell and Developmental Biology with Youle that discusses how problems in mitochondria may lead to neurodegeneration. As evidence mounts that leaking mitochondrial DNA is bad news, some researchers are turning their attention to why. Many processes may be at play, says West, who is now an immunobiologist Texas A&M University. One scenario, he says, is that the organelle ejects constant, low levels of DNA over time — and when exacerbated by genetic or environmental factors, this accumulation can reach a threshold where diseases occur. (scientificamerican.com 18.6.2021).)

- Bakteriell toksin kan utløse multippel sklerose, utbrudd og tilbakefall. En spesifikk toksinproduserende tarmbakterier kan være ansvarlig for både å utløse utbruddet av multippel sklerose (MS) og pågående sykdomsaktivitet, ifølge en ny studie ledet av et team av forskere ved Weill Cornell Medicine og NewYork-Presbyterian.

(Anm: By Alan Dove, Cornell University. Bacterial toxin may trigger multiple sclerosis onset and relapse. A specific toxin-producing gut bacteria may be responsible for both triggering the onset of multiple sclerosis (MS) and ongoing disease activity, according to a new study led by a team of researchers at Weill Cornell Medicine and NewYork-Presbyterian. The team is working with investigators from Cornell's Ithaca campus as well as the University of California, San Diego; the University of California, Davis, and the University of Pittsburgh; and has a long-standing collaboration with scientists at the Rockefeller University. The work, published in the Journal of Clinical Investigation, identifies epsilon toxin-producing Clostridium perfringens in unusually high abundance within the gut microbiome of people with MS. The study goes on to show that in a preclinical model of MS, epsilon toxin opens the blood vessels of the brain allowing inflammatory cells to gain access to the central nervous system and cause demyelination characteristic of MS.  (medicalxpress.com 28.3.2023).)

(Anm: Ma Y, et al. Epsilon toxin-producing Clostridium perfringens colonize the MS gut and epsilon toxin overcomes immune privilege. J Clin Invest. 2023 Feb 28:e163239.)

- Forskere oppdager at mitokondriell ultrastruktur reguleres av kalsiumsensor. Kalsiumhomeostase, som involverer strømmen av kalsiumioner i celler, er avgjørende for cellesignalering og funksjon. Det er viktig at kalsium kommer inn i de cellulære kraftverkene kjent som mitokondrier, hvor det finjusterer energiproduksjonen.

(Anm: By Temple University. Mitochondrial ultrastructure is regulated by calcium sensor, scientists discover. Calcium homeostasis, involving the flow of calcium ions within cells, is essential for cell signaling and function. Importantly, calcium enters the cellular powerplants known as mitochondria, where it fine tunes energy production. Now, new research at the Lewis Katz School of Medicine at Temple University shows that, when it comes to mitochondria, calcium has another, vital function—serving as a regulator of mitochondrial ultrastructure. The new research, published in the journal Science Signaling, is the first to show that mitochondrial ultrastructure is regulated by the calcium-binding protein MICU1. MICU1 is necessary for function of the mitochondrial contact site and cristae organizing system (MICOS), which governs the structure of the inner and outer mitochondrial membranes. The tightly orchestrated interactions between calcium, MICU1, and MICOS are critical for modulating cellular energetics and cell death. (medicalxpress.com 10.5.2023).)

(Anm: MICU1 regulates mitochondrial cristae structure and function independently of the mitochondrial Ca2+ uniporter channel. Tomar D, Thomas M, Garbincius JF, Kolmetzky DW, Salik O, Jadiya P, Joseph SK, Carpenter AC, Hajnóczky G, Elrod JW. MICU1 regulates mitochondrial cristae structure and function independently of the mitochondrial Ca2+ uniporter channel. Sci Signal. 2023 Apr 25;16(782):eabi8948.)

- Nyt studie: Epilepsimedicin under graviditet øger risikoen for ADHD hos barnet. Et nyt dansk studie baseret på data for mere end 900.000 danske børn viser, at risikoen for at et barn udvikler ADHD forøges, hvis moren behandles med stoffet valproat, der findes i epilepsimedicin.

(Anm: Nyt studie: Epilepsimedicin under graviditet øger risikoen for ADHD hos barnet. Et nyt dansk studie baseret på data for mere end 900.000 danske børn viser, at risikoen for at et barn udvikler ADHD forøges, hvis moren behandles med stoffet valproat, der findes i epilepsimedicin. Epilepsipræparaterne Deprekine, Delepsine og Orfiril indeholder alle stoffet Valproat, som det europæiske lægemiddelagentur (EMA) og Sundhedsstyrelsen herhjemme i 2014 advarede mod at bruge til behandling af kvinder, der var er gravide. Og nu står danske forskere klar med flere grunde til at gravide skal undgå lægemidlerne. Mens franske forskere havde påvist en sammenhæng mellem forøget […] (dagenspharma.dk 9.1.2019).)

- Antipsykotika og anfall: en gjennomgang. Abstrakt Både førstegenerasjons og andregenerasjons antipsykotika kan senke anfallsterskelen, noe som øker sjansene for anfallsinduksjon.

(Anm: Hedges D, Jeppson K, Whitehead P. Antipsychotic medication and seizures: a review. Abstract Both first-generation and second-generation antipsychotic medications can lower the seizure threshold, increasing the chances of seizure induction. This article reviews the published literature concerning the seizure-lowering effects of first- and second-generation antipsychotic medication. Drugs Today (Barc). 2003 Jul;39(7):551-7.)

- Telomerer, mitokondrier og betennelse: Tre kjennetegn på aldring som jobber sammen for å forebygge kreft. Telomerer beskytter endene av kromosomer mot skade. (- Når vi blir eldre forkortes endestykkene på kromosomene våre, kalt telomerer, gradvis. Nå har Salk-forskere oppdaget at når telomerer blir svært korte kommuniserer de med mitokondrier, cellens kraftverk. Denne kommunikasjonen utløser et komplekst sett med signalveier og initierer en inflammatorisk respons som ødelegger celler som ellers kunne blitt kreftfremkallende.) (- "Våre funn, som viser at stressede telomerer sender en RNA-melding til mitokondrier for å forårsake betennelse, fremhever behovet for å undersøke interaksjoner mellom disse kjennetegn for å forstå aldring fullt ut og kanskje gripe inn (intervenere) for å bedre helse, livskvalitet etc. hos mennesker.") (- En bedre forståelse av de komplekse veiene som forbinder telomerer og mitokondrier kan føre til utvikling av nye kreftbehandlinger i fremtiden.")

(Anm: By Salk Institute. Telomeres, mitochondria, and inflammation: Three hallmarks of aging work together to prevent cancer. Telomeres protect the ends of chromosomes from damage. This image shows telomeres (green) and DNA (blue) during DNA repair activities. Credit: Salk Institute. As we age, the end caps of our chromosomes, called telomeres, gradually shorten. Now, Salk scientists have discovered that when telomeres become very short, they communicate with mitochondria, the cell's powerhouses. This communication triggers a complex set of signaling pathways and initiates an inflammatory response that destroys cells that could otherwise become cancerous. The findings, published in Nature on February 8, 2023, could lead to new ways of preventing and treating cancer as well as designing better interventions to offset the harmful consequences of aging. The discovery is the result of a collaboration between co-senior authors and Salk Professors Jan Karlseder and Gerald Shadel, who teamed up to explore similarities they had each found in inflammatory signaling pathways. Karlseder's lab studies telomere biology and how telomeres prevent cancer formation. Shadel's lab studies the role mitochondria play in human disease, aging, and the immune system. "We were excited to discover that telomeres talk to mitochondria," says Karlseder, holder of the Donald and Darlene Shiley Chair. "They clearly synergize in well-controlled biological processes to initiate cellular pathways that kill cells that could cause cancer."  (…) "Telomeres, mitochondria, and inflammation are three hallmarks of aging that are most often studied in isolation," says Shadel, holder of the Audrey Geisel Chair in Biomedical Science and director of the San Diego Nathan Shock Center of Excellence in the Basic Biology of Aging. "Our findings showing that stressed telomeres send an RNA message to mitochondria to cause inflammation highlights the need to study interactions between these hallmarks to fully understand aging and perhaps intervene to increase health span in humans." "Cancer formation is not a simple process," says Nassour. "It is a multistep process that requires many alterations and changes throughout the cell. A better understanding of the complex pathways linking telomeres and mitochondria may lead to the development of novel cancer therapeutics in the future." (medicalxpress.com 8.2.2023).)

(Anm: Nassour J. Aguiar L.G. Correia A. et al. Telomere-to-mitochondria signalling by ZBP1 mediates replicative crisis. Nature 2023 (8.2.2023).)

- Sammenheng mellom eksponering for dieseleksos og mitokondriell DNA-metylering. (- Mitokondriedysfunksjon er en etablert bidragsyter til karsinogenese.) (- Konklusjoner: Våre funn tyder på at DEE-eksponering forstyrrer mtDNA-metylering, noe som kan være av betydning for tumorigenese.)

(Anm: Seow WJ, et al. Association between diesel exhaust exposure and mitochondrial DNA methylation. Abstract Objectives: Diesel exhaust is an established human carcinogen, however the mechanisms by which it leads to cancer development are not fully understood. Mitochondrial dysfunction is an established contributor to carcinogenesis. (…) Conclusions: Our findings suggest that DEE exposure perturbs mtDNA methylation, which may be of importance for tumorigenesis. Carcinogenesis. 2022 Dec 31;43(12):1131-1136.)

(Anm: Roubicek DA, Souza-Pinto NC. Mitochondria and mitochondrial DNA as relevant targets for environmental contaminants. Toxicology. 2017 Nov 1;391:100-108.)

(Anm: Karsinogenese er opprinnelsen til eller dannelsen av kreft. Begrepet brukes også om den prosessen eller de mekanismene som forandrer en normal celle til en kreftcelle. Kilde: Store norske leksikon.)

- Telomertap og mitokondriedysfunksjon linkes til kronisk sykdom. (- Faktisk har primær mitokondriedysfunksjon (for eksempel respiratoriske kjedeforstyrrelser) og sekundær mitokondriell dysfunksjon (som metabolske sykdommer, nevrodegenerative sykdommer, kardiovaskulære sykdommer og stemningslidelser, blant andre) vist seg å ha kortere telomerer enn friske individer.)

(Anm: Gonzales-Ebsen AC, Gregersen N, Olsen RK. Telomertap og mitokondriedysfunksjon linkes til kronisk sykdom. (Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease.) Abstrakt Telomerer og mitokondrier er kjent for å svekkes over tid. Forkortelse av telomerer er forbundet med aldring, tidlig senescence (tiltagende alderdom) og for tidlig celledød. Mitokondriell dysfunksjon produserer vilkårlige mengder reaktive oksygenarter som kan føre til oksidativ skade på cellulære bestanddeler, inkludert telomerisk DNA, noe som forårsaker forkortelse av telomerer. Faktisk har primær mitokondriedysfunksjon (for eksempel respiratoriske kjedeforstyrrelser) og sekundær mitokondriell dysfunksjon (slik som metabolske sykdommer, nevrodegenerative sykdommer, kardiovaskulære sykdommer og stemningslidelser, blant andre) vist seg å ha kortere telomerer enn friske individer. Å trekke en mekanistisk sammenheng mellom telomerfunksjon og mitokondrienes biologi vil gi et bredere perspektiv for å forstå patofysiologien ved sykdommer og deres forhold til aldringsprosessen, og kan gi muligheter for nye mulige behandlinger. (Abstract Telomeres and mitochondria are known to deteriorate over time. Telomere shortening is associated with aging, early senescence, and premature cell death. Mitochondrial dysfunction produces indiscriminate amounts of reactive oxygen species that may lead to oxidative damage to cellular constituents, including telomeric DNA, causing telomere shortening. In fact, primary mitochondrial dysfunction (for example respiratory chain disorders) and secondary mitochondrial dysfunction (such as metabolic diseases, neurodegenerative diseases, cardiovascular diseases, and mood disorders, among others) have been shown to have shorter telomeres than healthy individuals. Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments.) Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22(1):117-127.)

- Bakteriell toksin kan utløse multippel sklerose, utbrudd og tilbakefall. En spesifikk toksinproduserende tarmbakterier kan være ansvarlig for både å utløse utbruddet av multippel sklerose (MS) og pågående sykdomsaktivitet, ifølge en ny studie ledet av et team av forskere ved Weill Cornell Medicine og NewYork-Presbyterian.

(Anm: By Alan Dove, Cornell University. Bacterial toxin may trigger multiple sclerosis onset and relapse. A specific toxin-producing gut bacteria may be responsible for both triggering the onset of multiple sclerosis (MS) and ongoing disease activity, according to a new study led by a team of researchers at Weill Cornell Medicine and NewYork-Presbyterian. The team is working with investigators from Cornell's Ithaca campus as well as the University of California, San Diego; the University of California, Davis, and the University of Pittsburgh; and has a long-standing collaboration with scientists at the Rockefeller University. The work, published in the Journal of Clinical Investigation, identifies epsilon toxin-producing Clostridium perfringens in unusually high abundance within the gut microbiome of people with MS. The study goes on to show that in a preclinical model of MS, epsilon toxin opens the blood vessels of the brain allowing inflammatory cells to gain access to the central nervous system and cause demyelination characteristic of MS.  (medicalxpress.com 28.3.2023).)

(Anm: Ma Y, et al. Epsilon toxin-producing Clostridium perfringens colonize the MS gut and epsilon toxin overcomes immune privilege. J Clin Invest. 2023 Feb 28:e163239.)

- Retinale (netthinne) patologiske (sykelige) trekk og proteomsignaturer av Alzheimers sykdom. (- Proteomisk analyse av Alzheimers retina viste aktivering av spesifikke inflammatoriske og nevrodegenerative prosesser og hemming av oksidativ fosforylering/mitokondriel og fotoreseptorrelaterte veier.

(Anm: Koronyo Y, et al. Retinal pathological features and proteome signatures of Alzheimer's disease. (…) Proteomic analysis of AD retinas revealed activation of specific inflammatory and neurodegenerative processes and inhibition of oxidative phosphorylation/mitochondrial, and photoreceptor-related pathways. This study identifies and maps retinopathy in MCI and AD patients, demonstrating the quantitative relationship with brain pathology and cognition, and may lead to reliable retinal biomarkers for noninvasive retinal screening and monitoring of AD. Acta Neuropathol. 2023 Apr;145(4):409-438.)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

- Ny studie: Første tegn på Alzheimer. En ny studie viser at det er mulig å oppdage demens-sykdom via øynene dine. - Dette kan være en tidlig markør for Alzheimers sykdom, før man begynner å huske dårlig, sier professor.

(Anm: Ny studie: Første tegn på Alzheimer. En ny studie viser at det er mulig å oppdage demens-sykdom via øynene dine. - Dette kan være en tidlig markør for Alzheimers sykdom, før man begynner å huske dårlig, sier professor. Sykelige forandringer som oppstår i hjernen ved Alzheimer sykdom, korrelerer også med forandringer på netthinnen, finner ny studie. Forskerne bak studien, som i februar ble publisert i tidsskriftet Acta Neuropathologica, har undersøkt donert vev fra netthinnen og hjernen til totalt 86 personer med mild kognitiv svikt, Alzheimers sykdom, og noen med normal kognitiv funksjon. Resultatene viste at ulike markører for Alzheimers sykdom, som man blant annet finner i celler og ulike proteinmolekyler i hjernen, også var til stede i netthinnen. Forandringer i netthinnen følger med andre ord utviklingen av kognitiv svikt, mener forskerne. - Dette er en interessant studie publisert i et svært anerkjent tidsskrift, sier Geir Selbæk, forskningsleder ved Aldring og helse til Dagbladet. (dagbladet.no 4.4.2023).)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Kartlegging av mitokondrier. (- Mitokondrier er essensielle mediatorer av tumorigenese, og gir metabolsk og bioenergetisk støtte til tumorceller når de tilpasser seg stresset i omgivelsene.) (- Til tross for deres betydning har mye av vår forståelse av mitokondrier i kreft kommet fra studier i cellekultur og med 2D-elektronmikroskopi, som gir begrenset informasjon om strukturen og funksjonen til disse organellene.)

(Anm: Dart A. Mapping out mitochondria. Mitochondria are essential mediators of tumorigenesis, providing metabolic and bioenergetic support to tumour cells as they adapt to the stress of their surrounding environment. Despite their importance, much of our understanding of mitochondria in cancer has come from studies in cell culture and with 2D electron microscopy, which offers limited information on the structure and function of these organelles. Therefore, Han et al. employed an in vivo imaging workflow that coupled positron emission tomography (PET) imaging to micro-computed tomography and ultra-resolution 3D serial block-face electron microscopy (SBEM) to produce a detailed map of mitochondrial networks in lung cancer… Nat Rev Cancer. 2023 Apr 3.)

- Intercellulær mitokondriell overføring for revitalisering av vev. (- Dysfunksjon i mitokondriene er forbundet med et høyt antall patologiske endringer og sykdommer1-2. Kilden til denne nyhetsartikkelen er en oversiktsartikkel i Nature3.)

(Anm: Intercellulær mitokondriell overføring for revitalisering av vev. Mitokondrier spiller en viktig rolle i reparasjonsprosesser. De kan overføres fra friske celler til syke celler og bidra i revitaliseringen av skadet vev i ulike organer. Mitokondriene er cellenes energikraftverk. Ved bruk av oksygen henter mitokondriene ut energi fra næringsstoffene vi spiser, og omdanner disse til energi (ATP). Energiproduksjonen foregår ved hjelp av flere hundre typer enzymer og andre proteiner som lages av mitokondrienes egne ribosomer. Dysfunksjon i mitokondriene er forbundet med et høyt antall patologiske endringer og sykdommer1-2. Kilden til denne nyhetsartikkelen er en oversiktsartikkel i Nature3. (nhi.no 21.3.2023).)

(Anm: Liu D, Gao Y, Liu J, Huang Y, Yin J, Feng Y, Shi L, Meloni BP, Zhang C, Zheng M, Gao J. Intercellular mitochondrial transfer as a means of tissue revitalization. Signal Transduct Target Ther. 2021 Feb 16;6(1):65.)

(Anm: Ahrabi B, Tabatabaei Mirakabad FS, Niknazar S, Payvandi AA, Ahmady Roozbahany N, Ahrabi M, Torkamani SD, Abbaszadeh HA. Photobiomodulation Therapy and Cell Therapy Improved Parkinson's Diseases by Neuro-regeneration and Tremor Inhibition. J Lasers Med Sci. 2022 Jun 23;13:e28.)

- Mitokondriell transplantasjon forbedrer tilfriskning etter hjertestans hos rotte. (- Når et hjerte slutter å slå – slutter blodet å strømme og levere oksygen til hjernen (hypoksi), og andre vitale organer (iskemi). Det er et lite vindu (ca. 4 minutter) før mangel på blodstrøm begynner å skade hjernen. Etter 10 minutter forventes alvorlig hjerneskade. Jo tidligere hjertet kan startes på nytt, jo mindre er sjansene for alvorlig hjerneskade.) (- Ifølge den endosymbiotiske teori oppsto mitokondria som en bakterie som "ble svelget" og skapte en symbiotisk relasjon til vertscellen, og utviklet seg til mitokondria i eukaryote celler av komplekse livsformer. Likevel har mitokondrier beholdt noen av sine gamle bakterieegenskaper.) (- Når blodet slutter å strømme og oksygentilførselen stopper, kan mitokondrier ikke lenger produsere energi, og snart står cellen i fare for å dø.)

(Anm: By Justin Jackson, Medical Xpress. Mitochondrial transplantation improves rat recovery from cardiac arrest. When a heart stops beating, blood stops flowing and delivering oxygen to the brain (hypoxia) and other vital organs (ischemia). There is a small window (about 4 minutes) before the lack of blood flow begins to damage the brain. After 10 minutes, severe brain damage is expected. The sooner the heart can be restarted, the less the chances of severe brain injury. (…) According to the endosymbiotic theory, mitochondria originated as a bacteria that "got swallowed" and forged a symbiotic relationship with the host cell, evolving into the mitochondria within the eukaryotic cells of complex lifeforms. Still, mitochondria have kept some of their ancient bacterial characteristics. They have double membranes like gram-negative bacteria and the ability to generate ATP with aerobic respiration—which requires oxygen—which is why our cells need oxygen deliveries from blood. When blood stops flowing and oxygen delivery stops, mitochondria can no longer produce energy, and soon the cell is in danger of dying. If the blood has stopped flowing everywhere in the body the danger is everywhere, but nowhere more so than in the brain. (medicalxpress.com 24.3.2023).)

(Anm: Hayashida K, Takegawa R, Endo Y, Yin T, Choudhary RC, Aoki T, Nishikimi M, Murao A, Nakamura E, Shoaib M, Kuschner C, Miyara SJ, Kim J, Shinozaki K, Wang P, Becker LB. Exogenous mitochondrial transplantation improves survival and neurological outcomes after resuscitation from cardiac arrest. BMC Med. 2023 Mar 16;21(1):56.)

(Anm: Endosymbioseteorien er en teori som går ut på at eukaryote celler oppsto ved at prokaryote celler inngikk i symbiose innenfor samme celle. Både mitokondrier og kloroplaster har trekk og slektskap som svarer til at de stammer fra prokaryoter. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Norat P, et al. Mitochondrial dysfunction in neurological disorders: Exploring mitochondrial transplantation. NPJ Regen Med. 2020 Nov 23;5(1):22. doi: 10.1038/s41536-020-00107-x.)

(Anm: mitochondrial transplantation - Search Results - PubMed (nih.gov).)

- Legemiddel-indusert mitokondriell dysfunksjon og kardiotoksisitet. (Drug-induced mitochondrial dysfunction and cardiotoxicity)

 1. Varga ZV, et al. Drug-induced mitochondrial dysfunction and cardiotoxicity. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2015 ; 309(9) : H1453-67.
 2. Dødsårssaksregisteret. Hjerte- og karsykdommer bidro til økt dødelighet i 2021. fhi.no 14.6.2022.
 3. Ørstavik R. Antipsykotika øker risiko for hjertedød. Tidsskr Nor Legeforen. 2009 ; 129 : 845.
 4. Ræder MB. Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det kliniske planet benyttet Ræder data fra Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) og viste at pasienter som brukte SSRI-medikamenter oftere hadde økt risko for hjerte-karsykdom. (...) SREBP-trasnkripsjonsfaktoren kan således være viktig for å formidle både deler av virkningen, men også bivirkninger av flere typer psykiatriske medikamenter. ka.uib.no 23.9.2006.
 5. Skade i mitokondrienes DNA gir hjertesvikt. Hvert år dør over titusen mennesker av hjerte- og karsykdommer, og sammen med kreft er dette sykdommene som tar flest liv i Norge. odont.uio.no. 8.2.2016.
 6. Kardiovaskulær sykdom som bivirkning av legemidler. relis.no 3.11.2017.
 7. Fosbøl EL, et al. Prognosis in heart failure and the value of {beta}-blockers are altered by the use of antidepressants and depend on the type of antidepressants used. Circ Heart Fail. 2009 ; 2(6) : 582-90.
 8. Betablokkere ved hjerteinfarkt. nhi.no 10.11.2014.
 9. Bangalore S, et al. Clinical outcomes with β-blockers for myocardial infarction: a meta-analysis of randomized trials. Am J Med. 2014 ; 127(10) : 939-53.
 10. Luigetti M, et al. Peripheral neuropathy is a common manifestation of mitochondrial diseases: a single-centre experience. Eur J Neurol. 2016 Jun;23(6):1020-7.
 11. Sommer C, et al. Polyneuropathies. Dtsch Arztebl Int. 2018 ; 115(6) : 83-90.
 12. Dukes MNG, Elis J. SECOND GENERATION ANTIDEPRESSANTS. The end of zimelidine? Side Effects of Drugs Annual (SEDA) 1984 ; 8 : 25-26.
 13. van Horssen J, van Schaik P, Witte M. Inflammation and mitochondrial dysfunction: A vicious circle in neurodegenerative disorders? Neurosci Lett. 2019 25 ; 710 : 132931.
 14. van Rensburg DJ, et al. Reviewing the mitochondrial dysfunction paradigm in rodent models as platforms for neuropsychiatric disease research. Mitochondrion. 2022 ; 64 : 82-102.

(Anm: Drug-induced mitochondrial dysfunction - Search Results - PubMed (nih.gov).)

- Mitokondriedysfunksjon ved hjertesykdommer og terapeutiske strategier.

(Anm: Huang Y, Zhou B. Mitochondrial Dysfunction in Cardiac Diseases and Therapeutic Strategies. Abstract Mitochondria are the main site of intracellular synthesis of ATP, which provides energy for various physiological activities of the cell. Cardiomyocytes have a high density of mitochondria and mitochondrial damage is present in a variety of cardiovascular diseases. In this paper, we describe mitochondrial damage in mitochondrial cardiomyopathy, congenital heart disease, coronary heart disease, myocardial ischemia-reperfusion injury, heart failure, and drug-induced cardiotoxicity, in the context of the key roles of mitochondria in cardiac development and homeostasis. Finally, we discuss the main current therapeutic strategies aimed at alleviating mitochondrial impairment-related cardiac dysfunction, including pharmacological strategies, gene therapy, mitochondrial replacement therapy, and mitochondrial transplantation. It is hoped that this will provide new ideas for the treatment of cardiovascular diseases. Keywords: cardiomyocytes; cardiovascular diseases; mitochondria; mitochondrial dysfunction; therapeutic strategies targeting mitochondria.
Biomedicines. 2023 May 22;11(5):1500.)

- Studien identifiserer link mellom depresjon og fysiske forhold som krever sykehusinnleggelse. For personer med depresjon er de vanligste årsakene til sykehusinnleggelse endokrine, muskuloskeletale og vaskulære sykdommer, ifølge en studie publisert online 3. mai i JAMA Psychiatry.

(Anm: Study identifies link for depression, physical conditions requiring hospitalization. For individuals with depression, the most common causes of hospitalization are endocrine, musculoskeletal, and vascular diseases, according to a study published online May 3 in JAMA Psychiatry. (…) The researchers found that severe/moderately severe depression was associated with the incidence of 29 nonoverlapping conditions requiring hospital treatment during five years of follow-up in the main analysis. After adjustment for confounders and multiple testing, 25 of these associations remained (adjusted hazard ratio range, 1.52 to 23.03) and were confirmed in the independent dataset. (…) The highest cumulative incidence was seen for endocrine and related internal organ diseases, musculoskeletal diseases, and diseases of the circulatory system and blood (245, 91, and 86 per 1,000 persons with depression; risk difference relative to unaffected: 9.8, 3.7, and 3.9 percent, respectively). (medicalxpress.com 5.5.2023).)

(Anm: Frank P, Batty GD, Pentti J, Jokela M, Poole L, Ervasti J, Vahtera J, Lewis G, Steptoe A, Kivimäki M. Association Between Depression and Physical Conditions Requiring Hospitalization. JAMA Psychiatry. 2023 May 3:e230777.)

- Depression and cardiovascular disease: a clinical review.

(Anm: Hare DL, Toukhsati SR, Johansson P, Jaarsma T. Depression and cardiovascular disease: a clinical review. Abstract Cardiovascular disease (CVD) and depression are common. Patients with CVD have more depression than the general population. (…) In a recent multicentre randomised controlled trial of patients with at least some depression (Beck Depression Inventory score ≥10) 2–6 months after an ACS, a combined therapeutic approach of ‘stepped' care resulted in significantly less depression after 6 months compared with usual care.93 Whilst most participants chose to start with a problem-solving intervention, half were also receiving anti-depressant medication by the end of the study because of persisting depression. (…) Eur Heart J. 2014 Jun 1;35(21):1365-72.)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Kim IJ, et al. Helicobacter pylori Infection Modulates Host Cell Metabolism through VacA-Dependent Inhibition of mTORC1. Abstract Helicobacter pylori (Hp) vacuolating cytotoxin (VacA) is a bacterial exotoxin that enters host cells and induces mitochondrial dysfunction. However, the extent to which VacA-dependent mitochondrial perturbations affect overall cellular metabolism is poorly understood. (…) Overall, these studies support a model that Hp modulate host cell metabolism through the action of VacA at mitochondria. Cell Host Microbe. 2018 May 9;23(5):583-593.e8.)

(Anm: Study: Disease-causing stomach bug attacks energy generation in host cells. CHAMPAIGN, Ill. — Researchers report in a new study that the bacterium Helicobacter pylori – a major contributor to gastritis, ulcers and stomach cancer – resists the body’s immune defenses by shutting down energy production within the cells of the stomach lining that serve as a barrier to infection. (news.illinois.edu 30.5.2018).)

- Noen oppklaringer om langtidseffekter av antipsykotika. (- I den finske studien som fant lavere mortalitet knyttet til antipsykotika (3), var de 64 prosentene som døde på sykehus mens de gikk på antipsykotika ikke tatt med i studien (4). Derfor kan det i realiteten være høyere dødelighet knyttet til antipsykotika, noe som virker vel så sannsynlig gitt at legemidlene øker risikoen for metabolsk syndrom, diabetes og hjerte-karsykdom (5).)

(Anm: Smedslund G, Stoltenberg C. Noen oppklaringer om langtidseffekter av antipsykotika. (…) Folkehelseinstituttet publiserte i september en rapport om langtidsbehandling med antipsykotika (1). Psykiaterne Jørgen G. Bramness og Lars Ivar Røssberg var blant fagfellene på prosjektplanen og på selve rapporten. Nå har de satt søkelyset på noen punkter ved vår debattartikkel (2), og vi ønsker derfor å komme med noen oppklaringer. For det første har vi ikke konkludert med at mortaliteten var lavere hos de som brukte antipsykotika. Vår konklusjon var derimot at vi har svært lav tillit til alle resultatene om langtidsvirkninger. (…) For det første har vi ikke konkludert med at mortaliteten var lavere hos de som brukte antipsykotika. Vår konklusjon var derimot at vi har svært lav tillit til alle resultatene om langtidsvirkninger. I den finske studien som fant lavere mortalitet knyttet til antipsykotika (3), var de 64 prosentene som døde på sykehus mens de gikk på antipsykotika ikke tatt med i studien (4). Derfor kan det i realiteten være høyere dødelighet knyttet til antipsykotika, noe som virker vel så sannsynlig gitt at legemidlene øker risikoen for metabolsk syndrom, diabetes og hjerte-karsykdom (5).Tidsskr Nor Legeforen 5.11.2018.)

(Anm: Dolonen KA. – Dødsårsaksregisteret gjemmer bort sepsistallene. (sykepleien.no 21.3.2017.)

(Anm: Reseland S. Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. Tidsskr Nor Legeforen. 2009; 129: 894.)

(Anm: Reseland S. Kommentarer. Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen. 2015; 135: 246–8.)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

- Øker demensrisiko med 165 prosent. (- Tre ulike sykdommer - som rammer mange nordmenn - øker drastisk risikoen for å utvikle Alzheimers eller demens.)

(Anm: - Øker demensrisiko med 165 prosent. Tre ulike sykdommer - som rammer mange nordmenn - øker drastisk risikoen for å utvikle Alzheimers eller demens. En av Norges fremste eksperter forklarer hvilke grep du kan gjøre for å redusere risikoen. OPPSIKTSVEKKENDE FUNN: Svenske forskere har funnet nye sammenhenger mellom livsstilssykdommer og demens. (...) En omfattende studie utført ved Karolinska Institutet viser at mennesker som enten har diabetes, hjerte- og karsykdommer eller har vært rammet av slag, har vesentlig forhøyet risiko for å utvikle demens senere i livet. Mange tusen mennesker har vært med i studien som første gang ble omtalt på de svenske forskningsinstituttenes egen hjemmeside- Det var to ting som var spesielt overraskende i denne nye studien, forteller Abigail Dove til Dagbladet Pluss. Hun er doktorgradsstipendiat ved seksjonen Aldringsforskning ved Institutt for nevrobiologi, omsorgsvitenskap og samfunn ved Karolinska Institutet i Stockholm. Hun fortsetter: - Det første var at type 2 diabetes, hjertesykdom og hjerneslag - såkalte kardiometabole sykdommer - økte risikoen både for alzheimers og vaskulær demens. Det andre var at vi fant indikasjoner på at genetikk kan ligge til grunn for sammenhengen mellom lidelsene. (dagbladet.no 26.1.2023).)

(Anm: Dove A, Guo J, Marseglia A, Fastbom J, Vetrano DL, Fratiglioni L, Pedersen NL, Xu W. Cardiometabolic multimorbidity and incident dementia: the Swedish twin registry. Eur Heart J. 2022 Dec 29:ehac744.)

- Legemiddelindusert demens. (-  Mange legemidler (substanser) har blitt rapportert å indusere ikke bare delirium, men også kognitiv svekkelse.) (- Tidlig diagnostisering av legemiddelindusert demens og seponering (avslutning) av det krenkende medikamentet er avgjørende for å bedre kognitiv funksjon.)

(Anm: Kojima T, Akishita M. Drug-induced dementia]. Abstract Many drugs have been reported to induce not only delirium but also cognitive impairment. Some types of drugs are reported to induce dementia, and prolonged hypotension or hypoglycemia induced by overuse of antihypertensive drugs or oral antidiabetic drugs could result in dementia. Recently, taking multiple drugs with anticholinergic activity are reported to cause cognitive decline and anticholinergic burden should be avoided especially in patients with dementia. Drug-induced dementia can be prevented by avoiding polypharmacy and adhering to the saying 'start low and go slow'. Early diagnosis of drug-induced dementia and withdrawal of the offending drug is essential to improve cognitive function. Nihon Rinsho. 2016 Mar;74(3):510-4.)

(AnmMitochondrial dysfunction - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(AnmDysbiosis - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(AnmGut dysbiosis - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(AnmMicrobiome dysfunction - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(AnmAnticholinergic drugs - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(AnmAnticholinergic burden - Search Results - PubMed (nih.gov).)
(AnmAnticholinergic activity - Search Results - PubMed (nih.gov).)
(AnmAnticholinergic properties - Search Results - PubMed (nih.gov).)

- Ny studie: – Vanlige legemidler knyttes til nesten 50 prosent økt demensrisiko. (– Det er stadig mer som tyder på at antikolinerge legemidler spiller en rolle ved demens, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, til ABC Nyheter.) (– Denne studien understreker data som vi har hatt fra tidligere, som alle viser at det ser ut til å være en økt risiko for demens ved langtidsbruk av antikolinerge legemidler, fortsetter han.)

(Anm: Ny studie: – Vanlige legemidler knyttes til nesten 50 prosent økt demensrisiko. (…) Det er kjent at disse medisinene på kort sikt kan forårsake forvirring og påvirke hukommelsen, men det har i lengre tid være mistanke om at de også kan gi økt risiko for demens. – Det er stadig mer som tyder på at antikolinerge legemidler spiller en rolle ved demens, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, til ABC Nyheter. (…) Det vil for eksempel si at en pasient på 55 år eller mer tar et middel med sterk antikolinerg effekt daglig i minst tre år, ifølge en pressemelding fra University of Nottingham. Der er forskere herfra som står bak den ferske studien, som er publisert i tidsskriftet JAMA Internal Medicine. (…) Les også– Medisiner kan være direkte dødelige for eldre om man ikke tar hensyn (abcnyheter.no 27.6.2019).)

(Anm: Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia. A Nested Case-Control Study. (...) Meaning The associations observed for specific types of anticholinergic medication suggest that these drugs should be prescribed with caution in middle-aged and older adults. JAMA Intern Med. Published online June 24, 2019.)

(Anm: Reiter L. Bruk av legemidler med antikolinerg virkning hos eldre. Tidsskr Nor Legeforen 2021 Publisert: 7. april 2021.)

- Legemiddelinduserte hud-, negle og hårlidelser.

(Anm: Legemiddelinduserte hud-, negle og hårlidelser. (Drug-induced skin, nail and hair disorders. Legemiddelutslett er blant de vanligste uheldige bivirkninger som rammer omtrent 3 % av innlagte sykehuspasienter. (…) Lysfølsomhet, vaskulitt og hudnekrose hører til de akutt oppståtte reaksjoner, som er ikke alltid er legemiddelindusert, i motsetning til vedvarende legemiddelutslett. (…) Kroniske oppståtte legemiddelinduserte lidelser med kronisk forekomst inkluderer pigmentforandringer, legemiddelinduserte autoimmune bulløse sykdommer, lupus, pseudolymfom og akneiforme utbrudd; disse er diskutert, sammen med spesifikke data om legemiddelinduserte hår- og neglelidelser. Siden forstyrrelsene er mange, er mekanismene og legemidler som er involvert i utviklingen av disse forskjellige reaksjonene mangeartet. Drug Saf. 2007;30(11):1011-30.)

- 3 kjennetegn på aldring kan redde deg fra kreft - her er hvordan. Småprat mellom telomerer og mitokondrier kan drepe kreft.

(Anm: (Anm: 3 hallmarks of aging can save you from cancer — here is how. Small talk between telomeres and mitochondria can kill cancer. (…) The researchers discovered that the interaction between telomeres and mitochondria triggers inflammatory immunity signals in the body similar to those that our immune system employs to fight viruses. They further explain that when telomeres of cell chromosomes become very short. They communicate with mitochondria and release RNA molecules which makes immune sensors (called MAVS and ZBP1) found on the outer surface of mitochondria active. These sensors initiate a series of inflammatory immune responses in the human body that eventually ends up killing any cancerous growth or activity. “Our findings showing that stressed telomeres send an RNA message to mitochondria to cause inflammation highlights the need to study interactions between these hallmarks to fully understand aging and perhaps intervene to increase health span in humans,” said Gerald Shadel, co-senior author and professor at the Salk Institute. (interestingengineering.com 8.2.2023).)

(Anm: Nassour J. Aguiar L.G. Correia A. et al. Telomere-to-mitochondria signalling by ZBP1 mediates replicative crisis. Nature 2023 (8.2.2023).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

- Elefantens supergener forhindrer kreft.

(Anm: Elefantens supergener forhindrer kreft. Antall tilfeller av kreft hos elefanter er betydelig lavere enn hos oss mennesker. Forskere tror svaret ligger i kjempenes DNA. Elefanter er mystiske skapninger. De har hundre ganger så mange celler som oss og burde derfor være mye mer utsatt for kreft. Men likevel viser det seg at bare fem prosent av elefantdødsfall forårsakes av kreft, sammenlignet med 11 til 25 prosent hos oss mennesker. (forskning.no 12.10.2015).)

- Mitokondriedysfunksjon ved hørselstap: Oksidativt stress, autofagi og NLRP3-inflammasom.

(Anm: Li P, et al. Mitochondrial dysfunction in hearing loss: Oxidative stress, autophagy and NLRP3 inflammasome. Abstract Sensorineural deafness becomes an inevitable worldwide healthy problem, yet the current curative therapy is limited. Emerging evidences demonstrate mitochondrial dysfunction plays a vital role of in the pathogenesis of deafness. Reactive oxygen species (ROS)-induced mitochondrial dysfunction combined with NLRP3 inflammasome activation is involved in cochlear damage. Autophagy not only clears up undesired proteins and damaged mitochondria (mitophagy), but also eliminate excessive ROS. Appropriate enhancement of autophagy can reduce oxidative stress, inhibit cell apoptosis, and protect auditory cells. In addition, we further discuss the interplays linking ROS generation, NLRP3 inflammasome activation, and autophagy underlying the pathogenesis of deafness, including ototoxic drugs-, noise- and aging-related hearing loss. Front Cell Dev Biol. 2023 Feb 20;11:1119773.)

- Funksjonell sammenheng mellom telomerer, oksidasjon og mitokondrier. (- Denne gjennomgangen tar sikte på å markere den funksjonelle sammenhengen mellom mitokondrierbiogenese og telomerlengde ved mannlig infertilitet, idet mitokondrielle lesjoner har en skadelig innvirkning på telomerlengden, noe som fører både til telomerforlengelse og omprogrammering av mitokondriell biosyntese.)

(Anm: Moustakli E, et al. Functional association between telomeres, oxidation and mitochondria. Abstract Prior research has substantiated the vital role of telomeres in human fertility. Telomeres are prerequisites for maintaining the integrity of chromosomes by preventing the loss of genetic material following replication events. Little is known about the association between sperm telomere length and mitochondrial capacity involving its structure and functions. Mitochondria are structurally and functionally distinct organelles that are located on the spermatozoon's midpiece. Mitochondria produce adenosine triphosphate (ATP) through oxidative phosphorylation (OXPHOS), which is necessary for sperm motility and generate reactive oxygen species (ROS). While a moderate concentration of ROS is critical for egg-sperm fusion, and fertilization, excessive ROS generation is primarily related to telomere shortening, sperm DNA fragmentation, and alterations in the methylation pattern leading to male infertility. This review aims to highlight the functional connection between mitochondria biogenesis and telomere length in male infertility, as mitochondrial lesions have a damaging impact on telomere length, leading both to telomere lengthening and reprogramming of mitochondrial biosynthesis. Furthermore, it aims to shed light on how both inositol and antioxidants can positively affect male fertility. Front Reprod Health. 2023 Feb 20;5:1107215.)

- Når cellens kraftverk streiker. (- Muskel-, nerve- og hormonproduserende vev er særlig sårbare for svikt i mitokondriefunksjon. Vanlige tegn på mitokondriesykdom kan være muskellammelser, koordinasjonsvansker, epilepsi, sansetap, demens og diabetes, ofte i ulike kombinasjoner.)

(Anm: Når cellens kraftverk streiker. Mitokondriesykdom gir energisvikt i cellen, og kan forårsake varierte nevrologiske symptomer som lammelser, epilepsi og anstrengelsesintoleranse. Mitokondrier sørger bl.a. for konservering av energi i cellene. De har sitt eget arvestoff, mitokondrie-DNA, som koder for noen av mitokondrieproteinene. - Muskel-, nerve- og hormonproduserende vev er særlig sårbare for svikt i mitokondriefunksjon. Vanlige tegn på mitokondriesykdom kan være muskellammelser, koordinasjonsvansker, epilepsi, sansetap, demens og diabetes, ofte i ulike kombinasjoner. Sykdom som følge av mutasjon i kjernegener arves dominant eller recessivt, mens mitokondrie-DNA-sykdom arves kun fra mor. Mitokondrie-DNA finnes i mange kopier i hver celle, og forholdet mellom mutert og normalt mitokondrie-DNA i ulike vev bestemmer langt på vei sykdommenes natur, sier Petter Schandl Sanaker. Han har studert mutasjoner i tre ulike gener hos tre pasienter med mitokondriesykdom; ISCU (kjerne-DNA), MTTW og MTND5 (mitokondrie-DNA). - Mutasjonen i ISCU-genet gir feil i spleisingen av ISCU-RNA i alle celletyper, men gir kun muskelsykdom, i form av anstrengelsesintoleranse og episodisk rabdomyolyse. Dette kan henge sammen med at spleisefeilen rammer ulikt i ulike vev, sier Sanaker. Han har også studert forekomst og fordeling av MTTW- og MTND5-mutasjon i ulike vev og enkeltceller, og mellom mor og barn. Funnene belyser sammenhengen mellom mutasjonsfordeling og sykdom, og forhold som påvirker arveligheten for mitokondrie-DNA-mutasjoner. - Mitokondriesykdom knyttes typisk til komplekse nevrologiske syndromer, men kan også gi isolert sykdom f.eks. i muskel. Sammenhengen mellom genotype og fenotype for mitokondriesykdom er kompleks. Tett samarbeid mellom klinisk medisin og molekylær forskning er viktig for presis diagnostikk, sier Sanaker. Disputas - Petter Schandl Sanaker disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 10.2. 2012. Tittel på avhandlingen er Clinical and molecular studies of mitochondrial disease. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1068 (15.5.2012).

(Anm: Mitochondria (nature.com).)

(Anm: ATP (Adenosine 5'-triphosphate) (nature.com).)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Song C, et al. HSP70 alleviates sepsis-induced cardiomyopathy by attenuating mitochondrial dysfunction-initiated NLRP3 inflammasome-mediated pyroptosis in cardiomyocytes. Burns Trauma. 2022 Nov 23;10:tkac043.)

- Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom.

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Vos M. Mitochondrial Complex I deficiency: guilty in Parkinson's disease. Signal Transduct Target Ther. 2022 ; 7(1) : 136.)

(Anm: Liang Y, Plourde A, Bueler SA, Liu J, Brzezinski P, Vahidi S, Rubinstein JL. Structure of mycobacterial respiratory complex I. Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 Mar 28;120(13):e2214949120.)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Et kasus (case) med SSRI-indusert irreversibel Parkinsonisme. (Abstrakt.) (-Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) er vanlig brukte antidepressiva til forskjellige kliniske forhold. (- Vi rapporterer et tilfelle av generalisert angstlidelse (GAD) ved behandling med SSRI (fluoksetin (Prozac) / sertralin (Zoloft) som utviklet irreversibel Parkinsonisme. SSRI er kjent for å forårsake reversible eller irreversible motorforstyrrelser gjennom patofysiologiske endringer i basal ganglion motorsystem ved å endre dopaminreseptorene postsynaptisk.)

(Anm: A Case of SSRI Induced Irreversible Parkinsonism. Abstract Serotonin specific reuptake inhibitors (SSRI) are widely used antidepressants for variety of clinical conditions and have found popularity. They are sometimes associated with extrapyramidal side effects including Parkinsonism. We report a case of generalized anxiety disorder on treatment with SSRI (fluoxetine / sertraline) who developed irreversible Parkinsonism. SSRI are known to cause reversible or irreversible motor disturbances through pathophysiological changes in basal ganglion motor system by altering the dopamine receptors postsynaptically. Clinician should keep risk benefit ratio in mind and change of antidepressant of different class may be considered. Case is reported to alert physicians to possibility of motor system damage while treating with SSRI. J Clin Diagn Res. 2015 Feb; 9(2): VD01–VD02.)

 (Anm: Antidepressants Gastrointestinal effects – Search Results – PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome Parkinson's - Search Results - PubMed (nih.gov).)

- Tap av respiratorisk kompleks I subenhet NDUFB10 påvirker kompleks I sammensetning og superkompleks dannelse.

(Anm: Arroum T, et al. Loss of respiratory complex I subunit NDUFB10 affects complex I assembly and supercomplex formation. Abstract The orchestrated activity of the mitochondrial respiratory or electron transport chain (ETC) and ATP synthase convert reduction power (NADH, FADH2) into ATP, the cell's energy currency in a process named oxidative phosphorylation (OXPHOS). Three out of the four ETC complexes are found in supramolecular assemblies: complex I, III, and IV form the respiratory supercomplexes (SC). The plasticity model suggests that SC formation is a form of adaptation to changing conditions such as energy supply, redox state, and stress. Complex I, the NADH-dehydrogenase, is part of the largest supercomplex (CI + CIII2 + CIVn). Here, we demonstrate the role of NDUFB10, a subunit of the membrane arm of complex I, in complex I and supercomplex assembly on the one hand and bioenergetics function on the other. NDUFB10 knockout was correlated with a decrease of SCAF1, a supercomplex assembly factor, and a reduction of respiration and mitochondrial membrane potential. This likely is due to loss of proton pumping since the CI P P -module is downregulated and the P D -module is completely abolished in NDUFB10 knock outs. Keywords: NDUFB10; OXPHOS; complex I; mitochondria; respiratory chain supercomplexes. Biol Chem. 2023 Mar 24;404(5):399-415.)

- Omvendt elektrontransport ved mitokondriekompleks I ved iskemisk hjerneslag, aldring og aldersrelaterte sykdommer. (- Hjerneslag er en av de viktigste årsakene til sykelighet og dødelighet over hele verden. En hovedårsak til hjerneskade ved hjerneslag er iskemi-reperfusjon (IR) skade på grunn av økt produksjon av reaktive oksygenarter (ROS) og energisvikt forårsaket av endringer i mitokondriell metabolisme.)

(Anm: Chavda V, Lu B. Reverse Electron Transport at Mitochondrial Complex I in Ischemic Stroke, Aging, and Age-Related Diseases. Abstract Stroke is one of the leading causes of morbidity and mortality worldwide. A main cause of brain damage by stroke is ischemia-reperfusion (IR) injury due to the increased production of reactive oxygen species (ROS) and energy failure caused by changes in mitochondrial metabolism. Ischemia causes a build-up of succinate in tissues and changes in the mitochondrial NADH: ubiquinone oxidoreductase (complex I) activity that promote reverse electron transfer (RET), in which a portion of the electrons derived from succinate are redirected from ubiquinol along complex I to reach the NADH dehydrogenase module of complex I, where matrix NAD+ is converted to NADH and excessive ROS is produced. RET has been shown to play a role in macrophage activation in response to bacterial infection, electron transport chain reorganization in response to changes in the energy supply, and carotid body adaptation to changes in the oxygen levels. In addition to stroke, deregulated RET and RET-generated ROS (RET-ROS) have been implicated in tissue damage during organ transplantation, whereas an RET-induced NAD+/NADH ratio decrease has been implicated in aging, age-related neurodegeneration, and cancer. In this review, we provide a historical account of the roles of ROS and oxidative damage in the pathogenesis of ischemic stroke, summarize the latest developments in our understanding of RET biology and RET-associated pathological conditions, and discuss new ways to target ischemic stroke, cancer, aging, and age-related neurodegenerative diseases by modulating RET. Antioxidants (Basel). 2023 Apr 6;12(4):895.)

- Mennesker med demens skal have mindre antipsykotisk medicin. (- Men antipsykotisk medicin medfører flere bivirkninger og kan føre til øget dødelighed.) (- Mennesker, der lever med en demenssygdom, kan have svært ved at udtrykke sig med ord, og de viser derfor ofte deres trivsel og mistrivsel igennem deres adfærd.)

(Anm: Mennesker med demens skal have mindre antipsykotisk medicin. Kommuner, regioner, almen praksis, private og selvejende leverandører har nu mulighed for at søge midler til at styrke arbejdet med at nedsætte forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens. Mennesker, der lever med en demenssygdom, kan have svært ved at udtrykke sig med ord, og de viser derfor ofte deres trivsel og mistrivsel igennem deres adfærd. I takt med at demenssygdommen udvikler sig, kan mistrivsel komme til udtryk ved, at personen råber, truer eller optræder grænseoverskridende over for andre. Mistrivsel kan også komme til udtryk ved, at personen er indadvendt, selvdestruktiv eller urolig. I de sammenhænge kan behandling med antipsykotisk medicin blive brugt som en løsning. Men antipsykotisk medicin medfører flere bivirkninger og kan føre til øget dødelighed. Derfor er et af målene i Den Nationale Demenshandleplan at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin. (sst.dk 10.9.2021).)

- Studien avdekker sannsynlig sammenheng mellom mitokondriedysfunksjon og aldersavhengige kognitive lidelser.

(Anm: Study reveals likely link between mitochondrial dysfunction and age-dependent cognitive disorders. The mitochondrial electron transport chain, which is required for generating energy during cellular processes, also produces reactive oxygen species (ROS) that attack tissue and cause oxidative damage. This damage can cause mitochondrial dysfunction and even lead to cell death. Since our brain uses more oxygen than other organs, it is more vulnerable to this ROS damage. (medicalxpress.com 14.2.2022).)

(Anm: Relationship between Cognitive Dysfunction and Age-Related Variability in Oxidative Markers in Isolated Mitochondria of Alzheimer’s Disease Transgenic Mouse Brains. Biomedicines 2022, 10(2), 281;.)

- Ny tilnærming for behandling av Alzheimers viser suksess i musemodeller. Det økende antallet Alzheimers sykdom (AD) tilfeller, anslått å nå 135 millioner innen 2050, fremhever det presserende behovet for effektive terapier. (- Akkumulerte bevis peker på en svekkelse av den metabolske mekanismen hos Alzheimers pasienter som utvikler seg flere tiår før demens og forverring av kognitiv funksjon. Redusert metabolisme skyldes en mitokondriedysfunksjon, som er ansvarlig for å produsere mesteparten av energien i cellen, men er også involvert i celledød, betennelse og immunrespons.)

(Anm: By Ben-Gurion University of the Negev. New approach for treating Alzheimer's shows success in mouse models. The growing number of Alzheimer's disease (AD) cases, projected to reach 135 million by 2050, highlights the urgent need for effective therapeutics. Accumulated evidence points to an impairment of the metabolic mechanism in Alzheimer's patients that develops several decades before the onset of dementia and deterioration of cognitive function. Reduced metabolism results from a dysfunction of the mitochondria, which is responsible for producing most of the energy in the cell but is also involved in cell death, inflammation and immune response. (medicalxpress.com 22.2.2023).)

- Forskere knytter fedme til Alzheimers-relaterte gener.

(Anm: Scientists tie obesity to Alzheimer's-related genes. by University of Texas Health Science Center at San Antonio. In a new study, researchers from The University of Texas Health Science Center at San Antonio (UT Health San Antonio) link obesity with 21 Alzheimer's disease-related genes, providing a potential mechanistic explanation for why Alzheimer's is sometimes more frequent among adults who experienced obesity in midlife. (medicalxpress.com 22.2.2023).)

- Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

- Sertralin (Zoloft)-indusert akutt mandibulær dystoni. (- Serotoninreopptakshemmere (SSRI-er har vært knyttet til hendelser av legemiddelindusert parkinsonisme, dystoni, dyskinesi og akatisi. Her beskriver vi en pasient med diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og depresjon som utviklet alvorlig mandibulær dystoni med sertralin i fravær av samtidig forskrivning av medisiner, som har potensiell virkning på det dopaminerge systemet. Denne saken understreker behovet for klinikere å være oppmerksomme på denne alarmerende akutte bivirkningen med Zoloft (sertralin), som vanligvis anses å være godt tolerert og trygg.

(Anm: Sertraline induced acute mandibular dystonia. Abstract Specific serotonin reuptake inhibitors have been linked with the occurrence of drug-induced parkinsonism, dystonia, dyskinesia, and akathisia. Here, we describe a patient with a diagnosis of emotionally unstable personality disorder and depression who developed severe mandibular dystonia with sertraline in the absence of concurrent prescription of medications, which have potential action on the dopaminergic system. This case highlights the need for clinicians to be aware of this alarming acute adverse effect with sertraline, which is conventionally considered to be well-tolerated and safe. (…) J Neurosci Rural Pract. 2015 Oct-Dec;6(4):586-7.)

(Anm: mtDNA damage in the development of heart failure. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2015 Aug 1; 309(3):H393-H395.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Serotonin gir et tilleggssignal for å forsterke T-celle-aktivering ved signalering gjennom 5-HT7-reseptoren. (- Selv om serotonin vanligvis anses som en nevrotransmitter er det betydelige bevis på at serotonin (5-HT) spiller en viktig rolle i patogenesen av inflammatoriske lidelser.)

(Anm: Serotonin provides an accessory signal to enhance T-cell activation by signaling through the 5-HT7 receptor. Sammendrag Selv om serotonin vanligvis anses som en nevrotransmitter er det betydelige bevis på at serotonin (5-HT) spiller en viktig rolle i patogenesen av inflammatoriske lidelser. Til tross for disse funnene forblir den eksakte rollen til 5-HT i det å modulere immunfunksjon, spesielt T-cellefunksjon, vanskelig å gripe (eller få tak i). Vi rapporterer at naive T-celler hovedsakelig uttrykker type 7 5-HT reseptor (5-HTR), og ekspresjonen av dette proteinet blir vesentlig forbedret ved T-celle aktivering. I tillegg fører T-celle-aktivering til ekspresjon av 5-HT1B og 5-HT2A reseptorene. Betegnende nok induserer eksogen 5-HT rask fosforylering av ekstracellulær signalregulert kinase-1 og -2 (ERK1 / 2) og IKBa i naive T-celler. 5-HT-indusert aktivering av ERK1 / 2 og NFκB hemmes ved preinkubering med en spesifikk 5-HT7 reseptorantagonist. Således kan 5-HT-signalering via 5-HT7-reseptoren bidra til tidlig T-celle-aktivering. I sin tur kan 5-HT syntetisert av T-celler fungere som en autokrin faktor. I samsvar med denne hypotesen fant vi at hemming av 5-HT-syntese med paraklorfenylalanin (PCPA) svekker T-celleaktivering og formering av T-celler. Kombinert viser disse dataene en fundamental rolle for 5-HT som en egen iboende kofaktor for T-celleaktivering og funksjon som tyder på en  en alternativ mekanisme hvorigjennom immunfunksjon kan reguleres av indoleamin 2,3-dioxygenase-mediert katabolisme (nedbryting av stoffene i en celle) av tryptofan. (Serotonin provides an accessory signal to enhance T-cell activation by signaling through the 5-HT7 receptor. Abstract Although typically considered a neurotransmitter, there is substantial evidence that serotonin (5-HT) plays an important role in the pathogenesis of inflammatory disorders. Despite these findings, the precise role of 5-HT in modulating immune function, particularly T-cell function, remains elusive. We report that naive T cells predominantly express the type 7 5-HT receptor (5-HTR), and expression of this protein is substantially enhanced on T-cell activation. In addition, T-cell activation leads to expression of the 5-HT1B and 5-HT2A receptors. Significantly, exogenous 5-HT induces rapid phosphorylation of extracellular signal-regulated kinase-1 and -2 (ERK1/2) and IκBα in naive T cells. 5-HT–induced activation of ERK1/2 and NFκB is inhibited by preincubation with a specific 5-HT7 receptor antagonist. Thus, 5-HT signaling via the 5-HT7 receptor may contribute to early T-cell activation. In turn, 5-HT synthesized by T cells may act as an autocrine factor. Consistent with this hypothesis, we found that inhibition of 5-HT synthesis with parachlorophenylalanine (PCPA) impairs T-cell activation and proliferation. Combined, these data demonstrate a fundamental role for 5-HT as an intrinsic cofactor in T-cell activation and function and suggest an alternative mechanism through which immune function may be regulated by indoleamine 2,3-dioxygenase–mediated catabolism of tryptophan.) Blood 2007;109(8):3139-3146.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

- Ny studie identifiserer T-celler involvert i den autoimmune sykdommen AAV.

(Anm: By Karolinska Institutet. New study identifies T cells involved in the autoimmune disease AAV. Many patients with the autoimmune disease ANCA-associated vasculitis (AAV) suffer a high risk of disease relapse despite treatment. Karolinska Institutet researchers have now identified T cells that contribute to the destruction of kidney tissue in patients with AAV and suggest the possibility of T cell screening to identify individuals at high risk. The study was published in Kidney International. (medicalxpress.com 17.2.2023).)

(Anm: Shakoor MT, Birkenbach MP, Lynch M. ANCA-Associated Vasculitis Following Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. Am J Kidney Dis. 2021 Oct;78(4):611-613.)

- Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects.) (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects.) (...) Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.) (Nevertheless, fluoxetine also induces undesirable effects, such as anxiety, sexual dysfunction, sleep disturbances, and gastrointestinal impairments.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Cannabidiol (CBD) svekker hjernens mitokondriemetabolisme og nevronal integritet. (- Konklusjon: Våre resultater gir bevis for konsentrasjons- og doseavhengige toksikologiske effekter av CBD, funn som kan ha potensiell relevans for kliniske populasjoner.)

(Anm: Cannabidiol svekker hjernens mitokondriemetabolisme og nevronal integritet. (Cannabidiol Impairs Brain Mitochondrial Metabolism and Neuronal Integrity.) (…) Mitokondriekanalaktivitet og hippocampal langsiktig potensiering ble målt ved hjelp av standard cellulære elektrofysiologiske metoder. (…) Konklusjon: Våre resultater gir bevis for konsentrasjons- og doseavhengige toksikologiske effekter av CBD, funn som kan ha potensiell relevans for kliniske populasjoner. Cannabis Cannabinoid Res. 2022 Sep 15.)

(Anm: Cannabinol er en gruppe kjemiske forbindelser som er de virksomme stoffene i cannabis. Det mest aktive av dem er delta-9-transtetrahydrocannabinol. Kilde: Store norske leksikon.)

- De flyktige bedøvelsesmidlene isofluran, halotan og (i mindre grad) sevofluran forårsaket en hemming av kompleks I i elektrontransportkjeden på en doseavhengig måte. (- Oppsummert hemmer flyktige generelle bedøvelsesmidler samt pentobarbital og propofol doseavhengig mitokondriell respirasjon.) (- På samme måte undertrykte alle bedøvelsesmidler unntatt ketamin ATP-produksjon ved høye konsentrasjoner.) (- Denne virkningen kan bidra til depressive virkninger av legemidlene i hjernen.)

(Anm: Fedorov A, Lehto A, Klein J. Inhibition of mitochondrial respiration by general anesthetic drugs. Abstract General anesthetic drugs have been associated with various unwanted effects including an interference with mitochondrial function. We had previously observed increases of lactate formation in the mouse brain during anesthesia with volatile anesthetic agents. In the present work, we used mitochondria that were freshly isolated from mouse brain to test mitochondrial respiration and ATP synthesis in the presence of six common anesthetic drugs. The volatile anesthetics isoflurane, halothane, and (to a lesser extent) sevoflurane caused an inhibition of complex I of the electron transport chain in a dose-dependent manner. Significant effects were seen at concentrations that are reached under clinical conditions (< 0.5 mM). Pentobarbital and propofol also inhibited complex I but at concentrations that were two-fold higher than clinical EC50 values. Only propofol caused an inhibition of complex II. Complex IV respiration was not affected by either agent. Ketamine did not affect mitochondrial respiration. Similarly, all anesthetic agents except ketamine suppressed ATP production at high concentrations. Only halothane increased cytochrome c release indicating damage of the mitochondrial membrane. In summary, volatile general anesthetic agents as well as pentobarbital and propofol dose-dependently inhibit mitochondrial respiration. This action may contribute to depressive actions of the drugs in the brain. Keywords: Halothane; Isoflurane; Ketamine; Pentobarbital; Propofol; Sevoflurane. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2023 Feb;396(2):375-381.)

- Metformin kan give alvorlige bivirkninger.

(Anm: Signe Juul Kraft. Metformin kan give alvorlige bivirkninger. Denne artikel er forbeholdt abonnenter. (dagenspharma.dk 23.10.2012).)

- Opsigtsvækkende dansk studie: Fars forbrug af metformin øger måske barnets risiko for misdannelser.

(Anm: Opsigtsvækkende dansk studie: Fars forbrug af metformin øger måske barnets risiko for misdannelser. Er far i behandling med metformin, når sædcellerne dannes, øger det risikoen for, at specielt drengebørn bliver født med misdannelser i kønsorganerne, tyder ny forskning på. En af forskerne bag mener, at resultatet kan være en game changer. Steno-direktør mener endnu ikke, resultat er en ‘rygende pistol’. To af forskerne bag det opsigtsvækkende studie er Elisabeth Mathiesen, professor og overlæge, Center for Gravide med Diabetes på Rigshospitalet og Københavns Universitet, og Rune Lindahl-Jacobsen, professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. (dagenspharma.dk 4.4.2022).)

(Anm: Wensink MJ, et al. Preconception Antidiabetic Drugs in Men and Birth Defects in Offspring : A Nationwide Cohort Study. Ann Intern Med. 2022 Mar 29.)

- Blodprøve kan afgøre, hvem der ikke har gavn af metforminbehandling. (- En epigenetisk test kan finde ud af, hvem der reagerer hvordan, viser ny dansk-svensk forskning. Opdagelsen er en revolution inden for diabetesbehandling, mener dansk forsker.)

(Anm: Blodprøve kan afgøre, hvem der ikke har gavn af metforminbehandling. Millioner af patienter med type 2-diabetes verden over behandles med metformin, men nogle har enten ikke gavn af behandlingen eller får bivirkninger. En epigenetisk test kan finde ud af, hvem der reagerer hvordan, viser ny dansk-svensk forskning. Opdagelsen er en revolution inden for diabetesbehandling, mener dansk forsker. Ifølge overlæge og forskningsleder Allan Vaag fra Steno Diabetes Center Copenhagen er Ifølge Allan Vaag er opdagelsen af, at en epigenetisk test kan finde ud af, hvem der reagerer hvordan på behandling med metformin, en revolution inden for behandling af diabetes. (dagenspharma.dk 5.10.2020).)

- Mænds brug af metformin kan give misdannelser hos børn. Mænd med diabetes, som tager metformin, bør måske overveje at skifte til et andet præparat, inden de prøver at få børn, råder forskere til.

(Anm: Mænds brug af metformin kan give misdannelser hos børn. Mænd med diabetes, som tager metformin, bør måske overveje at skifte til et andet præparat, inden de prøver at få børn, råder forskere til. Diabetespræparatet metformin kan nemlig være forbundet med risiko for misdannelser, hvis mandlige patienter tager det, mens sædcellerne til en graviditet dannes. Specielt kan drengebørns kønsdele blive misdannet. Det viser et stort dansk studie med over en million børn foretaget af Rune Lindahl-Jacobsen, professor i epidemiologi og demografi på Syddansk Universitet (SDU), hans forskergruppe på SDU, forskere fra Rigshospitalet og Stanford Universitet i USA. (…) "Vi kan se, at mens 3,3 procent af danske børn generelt fødes med misdannelser, gælder der 5,2 procent af børnene, hvis fædre tog præparatet metformin, som er det mest udbredte diabetespræparat, i månederne op til, at moderen blev gravid," siger Rune Lindahl-Jacobsen. Det svarer til en øget risiko på 40 procent eller cirka halvanden gang højere risiko. Helt overordnet sætter studiet kommende fædres udsættelse for miljøfremmede stoffer og medikamenter ved sædcelledannelse på dagsorden i forhold til planlægning af graviditet. "Der har traditionelt været fokus på kvinders eksponering under graviditeten og dermed børns risiko for misdannelser, mens man i mindre grad har set på mændene. Derfor er studiet vigtigt ikke bare i forhold til det store folkesundhedsmæssige perspektiv, men også som en illustration af vigtigheden af også at inkludere den mandlige faktor i forståelsen af misdannelser," siger Rune Lindahl-Jacobsen i en pressemeddelelse fra Syddansk Universitet. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 29.3.2022).)

(Anm: Wensink MJ, et al. Preconception Antidiabetic Drugs in Men and Birth Defects in Offspring : A Nationwide Cohort Study. Ann Intern Med. 2022 Mar 29.)

- Metforminassosiert laktacidose. Laktatemi og acidose på grunn av opphopning av metformin er en sjelden og alvorlig komplikasjon til diabetesbehandling. (- Metformin i høye konsentrasjoner blokkerer mitokondriell ATP-produksjon, noe som bidrar til laktatemi (3). Høye konsentrasjoner påvirker også løselig guanylatsyklase (1, 3) og gir hypotensjon, lav perifer vaskulær motstand og hemodynamisk instabilitet.)

(Anm: Metforminassosiert laktacidose. Laktatemi og acidose på grunn av opphopning av metformin er en sjelden og alvorlig komplikasjon til diabetesbehandling. Kasuistikken viser at til tross for svært lav pH-verdi og hjertestans i forløpet, er overlevelse mulig, med dialyse og metylenblått som en del av behandlingen. (…) Diskusjon Et økende antall personer med diabetes type 2 bruker metformin i kombinasjon med andre medikamenter, særlig diuretika og antihypertensiver som hemmer renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS), og man vil kunne få flere pasienter med akkumulasjon av metformin (1). Metforminbruk er assosiert med alvorlige tilfeller av laktatemi, hemodynamisk instabilitet og død, men det er usikkerhet knyttet til patogenesen og prevalensen (2–4). Metformin i høye konsentrasjoner blokkerer mitokondriell ATP-produksjon, noe som bidrar til laktatemi (3). Høye konsentrasjoner påvirker også løselig guanylatsyklase (1, 3) og gir hypotensjon, lav perifer vaskulær motstand og hemodynamisk instabilitet. Tidsskr Nor Legeforen 2023 23.2.2023.)

(Anm: Laktacidose er en tilstand der blodet får en lavere pH-verdi (metabolsk acidose) på grunn av opphopning av melkesyre i blodet. Melkesyre blir der raskt omdannet til laktat. Melkesyre finnes derfor som laktat i blodet. Den vanligste årsaken til laktacidose er for liten tilførsel av oksygen til kroppens celler i forhold til behovet (hypoksi), enten grunnet intens trening eller sykdomstilstander som gir sirkulasjonssvikt, for eksempel sepsis. Laktacidose kan også skyldes medikamenter, leversvikt, samt at adrenerge stoffer i blodet (for eksempel adrenalin) vil bidra til frigjøring av laktat. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Gattinoni L, et al. Quintel M, Marini JJ. Understanding Lactatemia in Human Sepsis. Potential Impact for Early Management. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Sep 1;200(5):582-589.)

- Mitochondrier regulerer sammentrekninger av hjerte gjennom ATP-avhengige mekanismer.

(Anm: Mitochondria regulate cardiac contraction through ATP-dependent and ATP-independent mechanisms. Abstract The multipurpose organelle mitochondria play an essential role(s) in controlling cardiac muscle contraction. Mitochondria, not only function as the powerhouses and the energy source of myocytes, but also modulate intracellular Ca2+ homeostasis, the production of intermediary metabolites/reactive oxygen species (ROS), and other cellular processes. Those molecular events can substantially influence myocardial contraction. Mitochondrial dysfunction is usually associated with cardiac remodeling, and is the causal factor of heart contraction defects in many cases. The manipulation of mitochondria or mitochondria-relevant pathways appears to be a promising therapeutic approach to treat the diseases. Free Radic Res. 2018 Mar 16:1-221.)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Farmakologi og metformin – En oppdatering. (- Sammendrag.) (- Til tross for å være en vellykket medisin mot diabetes type 2 i mer enn et halvt århundre i Europa, diskuteres metformins virkemåte fremdeles.)

(Anm: Pharmacology of metformin - An update. Abstract Despite being a successful diabetes type 2 drug for more than a half-century in Europe, the mode of action of metformin is still debated. It is the purpose of this review to inform the reader about most recent findings for metformin with respect to its antidiabetic activity as well as proposed benefits beyond glucose control in humans. Clinical evidence now suggests that most of metformin benefits originate from its actions in the gut, involving hormone signaling by glucagon-like peptide 1 and peptide YY. Growth differentiation factor 15, also mainly produced in the gut, was first identified as a biomarker for metformin use but is now suggested to play a significant role in e.g. weight loss of prediabetics. The pharmacokinetics of the drug in humans as basis for pharmacodynamics, resulting in high tissue levels of the intestinal wall, including the colon, proven by biopsies, is presented. A critical survey of metformin actions on mitochondria, increasing the AMP/ATP ratio but also acting as a mild uncoupler, and of postulated new cellular targets (lysosomes) is included. Eur J Pharmacol. 2019 Nov 6:172782.)

- Langvarig eksponering for blått lys svekker mitokondriell dynamikk i netthinnen i lysindusert retinal degenerasjon in vivo og in vitro. (- Det var ødeleggelse og mitokondriedysfunksjon i RPE-celler in vivo og in vitro.) (- Mitokondriell dynamikk ble forstyrret med egenskaper ved fusjonsrelatert obstruksjon etter blålysbestråling.)

(Anm: Wang L, Yu X, Zhang D, Wen Y, Zhang L, Xia Y, Chen J, Xie C, Zhu H, Tong J, Shen Y. Long-term blue light exposure impairs mitochondrial dynamics in the retina in light-induced retinal degeneration in vivo and in vitro. Abstract Long-term light exposure, especially in the spectrum of blue light, frequently causes excessive oxidative stress in dry age-related macular degeneration (AMD). Here, to gain insight into the underlying mechanism, we focused on mitochondrial dynamics alterations under long-term exposure to blue light in mouse and retinal cells. Six-month-old C57BL/6 mice were exposed to blue light (450 nm, 800 lx) for 2 weeks. The phenotypic changes in the retina were assayed using haematoxylin-eosin staining and transmission electron microscopy. Long-term blue light exposure significantly thinned each retinal layer in mice, induced retinal apoptosis and impaired retinal mitochondria. A retinal pigment epithelial cell line (ARPE-19) was used to verify the phototoxicity of blue light. Flow cytometry, immunofluorescence and MitoSox Red probe experiments confirmed that more total and mitochondria-specific ROS were generated in the blue light group than in the control group. Mito-Tracker Green probe showed fragmented mitochondrial morphology. The western blotting results indicated a significant increase in DRP1, OMA1, and BAX and a decrease in OPA1 and Bcl-2. In conclusion, long-term exposure to blue light damaged the retinas of mice, especially the ONL and RPE cells. There was destruction and dysfunction of mitochondria in RPE cells in vivo and in vitro. Mitochondrial dynamics were disrupted with characteristics of fusion-related obstruction after blue-light irradiation. Keywords: Blue light; Dry age-related macular degeneration; Mitochondrial dynamics; Oxidative stress; RPE cells. J Photochem Photobiol B. 2023 Jan 24;240:112654.)

- Følg tarmen: Hvordan forskere kommer nærmere å lenke (sammen) mikrobiomet og kroniske sykdommer.

(Anm: Following your gut: How scientists are getting closer to linking the microbiome and chronic diseases. The landscape of our bodies, trillions of microbes accompany us on the journey of life, some of them riding it out in the body’s soft bits from first to dying breath. A decade or so ago, the human microbiome was a revolutionary concept. Its unknown links to disease intrigued researchers across the globe. Now, some microbiome researchers are trying to usher in a new phase, in which modern tools and analytical approaches can show the connection between microbes and disease, and edge the field closer to potential treatments. (statnews.com 4.11.2022).)

- Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ.

(Anm: Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ. Spøjs korrelation: Børn med lav IQ går langsommere som voksne og ældes hurtigere end folk med højere IQ. (- Der er mulighed for at rette op på situationen, fortæller Line Jee Hartmann Rasmussen. Det vender vi tilbage til senere i artiklen. (videnskab.dk 21.10.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser i flere terapeutiske klasser – antipsykotika, andre psykoaktive legemidler, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner – var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer. NEJM 2017 (April 26, 2018).)

(Anm: Maier L, et al. Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria. Nature. 2018 Mar 29;555(7698):623-628.)

- Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. (- Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika.)

(Anm: Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika. Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Gut i januar 20231. Forskerne fulgte over seks millioner mennesker i Danmark i mer enn ti år. Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom – Crohns sykdom og ulcerøs kolitt - er økende. Bruk av antibiotika har blitt forbundet med økt risiko for slik sykdom hos barn, men innvirkningen hos voksne har vært usikker. (nhi.no 19.1.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Forskare ser samband mellan antibiotika och IBD. En dansk studie visar samband mellan antibiotika och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

(Anm: Forskare ser samband mellan antibiotika och IBD. En dansk studie visar samband mellan antibiotika och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. I en studie av drygt sex miljoner danska invånare ser forskare ett tydligt samband mellan antibiotikakonsumtion och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD (inflammatory bowel disease). Studien innefattar personer från 10 års ålder och uppåt och båda de inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Studien är publicerad i tidskriften Gut. (…) 50 procent högre risk De danska forskarna har använt registeruppgifter om 6,1 miljoner personer i åldrar från 10 år och uppåt. Under den period som studien omfattade fick 52 898 av dessa en diagnos på inflammatorisk tarmsjukdom. Uppgifter om uthämtade recept under fem år före diagnosen gav underlag för forskarnas riskkalkyler. (lakemedelsvarlden.se 9.2.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Vanlige medisiner kan gjøre influensaviruset mer aggressivt.

(Anm: - Vanlige medisiner kan gjøre influensaviruset mer aggressivt. (- BIVIRKNINGER: Fra tidligere vet man at ulike medisiner kan gi uheldige bivirkninger. Nå vet man også at en rekke medisiner har effekt på hvordan influensaviruset påvirker kroppen vår.) (- Steinar Madsen er hjertespesialist og medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Han synes funnene er interessante. Men mener vi må være forsiktige med å trekke forhastede konklusjoner. (nrk.no 6.10.2021).)

- Aktive komponenter i vanlige legemidler påvirker influensa A virus-vertcelle interaksjon: En pilotstudie.

(Anm: Ianevski A, Yao R, Zusinaite E, Lysvand H, Oksenych V, Tenson T, Bjørås M, Kainov D. Active Components of Commonly Prescribed Medicines Affect Influenza A Virus-Host Cell Interaction: A Pilot Study. Viruses. 2021 Aug 3;13(8):1537.)

- Hva drepte egentlig COVID-19-pasienter: Det var ikke en cytokinstorm, antyder studie. (- Sekundær bakteriell infeksjon i lungene (lungebetennelse) var ekstremt vanlig hos pasienter med COVID-19, og rammet nesten halvparten av pasientene som trengte støtte fra mekanisk ventilasjon.)

(Anm: By Northwestern University. What really killed COVID-19 patients: It wasn't a cytokine storm, suggests study. Secondary bacterial infection of the lung (pneumonia) was extremely common in patients with COVID-19, affecting almost half the patients who required support from mechanical ventilation. By applying machine learning to medical record data, scientists at Northwestern University Feinberg School of Medicine found that secondary bacterial pneumonia that does not resolve was a key driver of death in patients with COVID-19. It may even exceed death rates from the viral infection itself. (medicalxpress.com 4.5.2023).)

(Anm: Cytokinstorm eller Cytokine releas syndrome (CRS) er en systemisk inflammatorisk responssyndrom (SIRS) som kan utløses av en rekke forskjellige faktorer som infeksjoner og visse legemidler. [2] Den inntreffer når et stort antall hvite blodlegemer aktiveres og slipper inflammatoriske cytokiner, som i sin tur aktiverer enda flere hvite blodlegemer. Den er også en negativ effekt av visse monoklonale antistoffmedisiner og antatte T-celleterapier. [3] [4] Alvorlige tilfeller er blitt kalt cytokinstormer[5] Når det inntreffer som et resultat av medisinering er det også kjent som en infusjonsreaksjon. (no.wikipedia.org).)

- Antipsykotika og COVID-19: debatten fortsetter. KORRESPONDANSE. (- I en metaanalyse på sammenhengen mellom psykisk sykdom, behandling og COVID-19-risiko rapporterte Benedetta Vai og kollegene en sterk sammenheng mellom eksponering for antipsykotika og COVID-19-dødelighet (oddsforhold 3·71 [1·74–7·91]). 1) (- Dette har alvorlige konsekvenser for omsorgen for pasienter med alvorlig psykisk sykdom som får eller er i ferd med å få antipsykotika under pandemien.)

(Anm: Antipsychotics and COVID-19: the debate goes on. CORRESPONDENCE. In a meta-analysis on the association of mental illness, its treatment, and COVID-19 risk, Benedetta Vai and colleagues reported a strong association between exposure to antipsychotics and COVID-19 mortality (odds ratio 3·71 [1·74–7·91]).1  This has serious implications for the care of patients with severe mental illness receiving or about to receive antipsychotics during the pandemic. It also raises questions as to whether the use of electronic health records might have limited the scope of the analysis. Lancet Psychiatry. 2021 Dec;8(12):1030.)

- Bruk av antipsykotika og risiko for sykehusinnleggelse eller død på grunn av lungebetennelse hos personer med og uten Alzheimers sykdom. Konklusjoner: Uavhengig av anvendt studiedesign, behandlingsvarighet eller valg av medikament, var bruk av antipsykotika forbundet med høyere risiko for pneumoni (lungebetennelse).

(Anm: Antipsychotic use and risk of hospitalisation or death due to pneumonia in persons with and without Alzheimer's disease (…) CONCLUSIONS: Regardless of applied study design, treatment duration, or the choice of drug, antipsychotic use was associated with higher risk of pneumonia. With observational data we cannot fully rule out a shared causality between pneumonia and antipsychotic use, but the risk-benefit balance should be considered when antipsychotics are prescribed. [Epub ahead of print]. Chest. 2016 Jun 10. pii: S0012-3692(16)50246-3.)

- En case-kontrollstudie av bruk av antipsykotika og lungebetennelse-relatert dødelighet i Storbritannia. (-  Konklusjon.) (- Olanzapin og kvetiapin ble funnet å øke risikoen for lungebetennelse-relaterte dødsfall i denne NPSAD-utvalget i klinisk viktig grad.)

(Anm: Copeland CS, Wallman P, Morgan D, Owen E, Taylor D. A Case-Control Study of Antipsychotic Use and Pneumonia-Related Mortality in the UK. A Case–Control Study of Antipsychotic Use and Pneumonia-Related Mortality in the UK. Abstract Background & Aim There is increasing evidence linking antipsychotic use with pneumonia, but limited evidence of an effect on pneumonia-related outcomes such as mortality. In this study we aimed to examine the association of pneumonia-related death with specific antipsychotic exposure. Method Deaths analysed were those reported to a UK-based drug-related deaths database, the National Programme on Substance Abuse Deaths (NPSAD), between 1997 and September 2020. (…) Results There were 2467 PM cases and 40,128 controls; 1818 prescribed cases and 28,018 controls. Second generation antipsychotics (SGAs) were robustly associated with an increased risk of pneumonia-related death compared with those not prescribed or taking antipsychotics (PM detection adjusted OR [AOR] 1·34 [95% CI 1·15–1·55]; prescribed AOR 1·28 [95% CI 1·11–1·49]). First generation antipsychotics had no clear association with death from pneumonia (PM detection AOR 1·06 [95% CI 0·77–1·47]; prescribed AOR 0·91 [95% CI 0·71–1·17]). Amongst SGAs, olanzapine was associated with an increased risk of death due to pneumonia (PM detection AOR 1·49 [95% CI 1·22–1·82]; prescribed AOR 1·44 [95% CI 1·18–1·76]) as was quetiapine (PM detection AOR 1·34 [95% CI 1·07–1·66]; prescribed AOR 1·28 [95% CI 1·01–1·64]). Conclusion Olanzapine and quetiapine were found to increase the risk of pneumonia-related death in this NPSAD sample to a clinically important extent. Acta Psychiatr Scand. 2023 Jan 18. doi: 10.1111/acps.13532.)

- Mitokondriell dysfunksjon assosieres med akutt T-lymfocytopeni og nedsatt funksjonalitet hos covid-19-pasienter.

(Anm: Mo Y, et al. Mitochondrial Dysfunction Associates With Acute T Lymphocytopenia and Impaired Functionality in COVID-19 Patients. Abstract Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection results in rapid T lymphocytopenia and functional impairment of T cells. The underlying mechanism, however, remains incompletely understood. In this study, we focused on characterizing the phenotype and kinetics of T-cell subsets with mitochondrial dysfunction (MD) by multicolor flow cytometry and investigating the association between MD and T-cell functionality. While 73.9% of study subjects displayed clinical lymphocytopenia upon hospital admission, a significant reduction of CD4 or CD8 T-cell frequency was found in all asymptomatic, symptomatic, and convalescent cases. CD4 and CD8 T cells with increased MD were found in both asymptomatic and symptomatic patients within the first week of symptom onset. Lower proportion of memory CD8 T cell with MD was found in severe patients than in mild ones at the stage of disease progression. Critically, the frequency of T cells with MD in symptomatic patients was preferentially associated with CD4 T-cell loss and CD8 T-cell hyperactivation, respectively. Patients bearing effector memory CD4 and CD8 T cells with the phenotype of high MD exhibited poorer T-cell responses upon either phorbol 12-myristate-13-acetate (PMA)/ionomycin or SARS-CoV-2 peptide stimulation than those with low MD. Our findings demonstrated an MD-associated mechanism underlying SARS-CoV-2-induced T lymphocytopenia and functional impairment during the acute phase of infection. Keywords: COVID-19; SARS-CoV-2; T-cell functionality; memory T cell; mitochondrial dysfunction (MD). Front Immunol. 2022 Jan 14;12:799896.)

- Antidepressiva pluss vanlige smertestillende midler kan øke blødningsrisikoen. (- "Når du forskriver   SSRI-er (lykkepiller) til pasienter som allerede er på NSAIDer, økte sjansen for å utvikle en øvre gastrointestinal blødning med 75 %," sa ledende forsker Dr. Syed Alam, sjef for indremedisin  ved Creighton University School of Medicine, i Omaha, Neb.)

(Anm: Antidepressants plus common painkillers may raise bleeding risk. (HealthDay)—Antidepressants called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are a mainstay of depression treatment, but a new study warns that taking common painkillers alongside SSRIs may raise the chances for intestinal bleeding. In a review of 10 published studies involving 6,000 patients, researchers found that those taking SSRIs (such as Celexa, Paxil, Prozac and Zoloft) and pain medications called nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) like Advil and Aleve had an increased risk for gastrointestinal bleeding. "When adding SSRIs to patients already on NSAIDs, the odds of developing an upper gastrointestinal bleed increased by 75%," said lead researcher Dr. Syed Alam, chief resident in internal medicine at Creighton University School of Medicine, in Omaha, Neb. (medicalxpress.com 26.10.2021).)

- Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. (- Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet.) (- Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai.)

(Anm: Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. Verden over ser man en dramatisk økning av unge voksne som får kreft, ifølge forskning. (…) Økningen er spesielt stor fra 1990-tallet og fremover.) (…) Risikofaktorer som bearbeidet mat, sukkerholdige drikker, fedme, diabetes type 2, en stillesittende livsstil og alkoholforbruk har alle økt betydelig siden 1950-tallet, noe forskerne mener har ført til at mikroorganismene i fordøyelsessystemet har endret seg. – Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet. Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai. (vg.no 10.11.2022).)

(Anm: Ugai T, Sasamoto N, Lee HY, Ando M, Song M, Tamimi RM, Kawachi I, Campbell PT, Giovannucci EL, Weiderpass E, Rebbeck TR, Ogino S. Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implications. Nat Rev Clin Oncol. 2022 Oct;19(10):656-673.)

- Naturlige bakterier fra tarmmikrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (- Mer enn 90 prosent av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013).)

(Anm: - Naturlige bakterier fra tarmmicrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (Indigenous Bacteria from the Gut Microbiota Regulate Host Serotonin Biosynthesis.) (- Introduksjon.) (- I tillegg til sin rolle som en neurotransmitter i hjernen, er monoaminserotonin (5-hydroksytryptamin [5-HT]) en viktig regulatorisk faktor i gastrointestinal (GI) trakt (mage og tarm) og andre organsystemer. Mer enn 90 prosent av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013). (...) More than 90% of the body’s 5-HT is synthesized in the gut, where 5-HT activates as many as 14 different 5-HT receptor subtypes (Gershon and Tack, 2007) located on enterocytes (Hoffman et al., 2012), enteric neurons (Mawe and Hoffman, 2013), and immune cells (Baganz and Blakely, 2013). Cell. 2015 Apr 9;161(2):264-76.)

- Rollene til perifer serotonin i metabolsk homeostase. (- Perifer serotonin regulerer metabolsk homeostase uavhengig av hjerneavledet serotonin.) (- Selv om 95 prosent av serotonin produseres i periferien, har dets funksjoner blitt ignorert inntil nylig.)

(Anm: El-Merahbi R et al. The roles of peripheral serotonin in metabolic homeostasis. Highlights • Peripheral serotonin regulates metabolic homeostasis independently of brain-derived serotonin. • Serotonin promotes β cell mass and function in an autocrine manner. • Gut-derived serotonin (GDS) promotes response of liver and adipose tissue to fasting. • Inhibition of GDS synthesis protects against type 2 diabetes. Abstract Metabolic homeostasis in the organism is assured both by the nervous system and by hormones. Among a plethora of hormones regulating metabolism, serotonin presents a number of unique features. Conclusions and outlook Although the impact of serotonin produced in the central nervous system on the regulation of behavior and physiology has been in the center of scientific interest for decades, until recently peripheral serotonin has been ignored. (…) This plethora of actions of peripheral serotonin is being recently unraveled by studies utilizing cell specific deletion approaches to target specific receptors or rate limiting enzymes for serotonin synthesis. These efforts are greatly stimulated by the fact that targeting of the components of peripheral serotonin synthesis and signaling presents great therapeutic potential in inflammatory and bone degenerative diseases and for different forms of diabetes. FEBS Letters 2015;589(15):1728-1734.)

(Anm: Homeostase er organismens opprettholdelse av konstante og stabile fysikalsk-kjemiske forhold i det væskemiljøet som omgir de enkelte celler, det såkalte «indre miljø». Både surhetsgradtemperatur, kjemisk sammensetning og annet i det indre miljø er nøye regulert og varierer lite over tid, noe cellene er avhengige av for å fungere normalt. En rekke organer, som for eksempel hjertelunger og nyrer bidrar gjennom kontrollerte justeringer av sin virksomhet til homeostasen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser i flere terapeutiske klasser – antipsykotika, andre psykoaktive legemidler, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner – var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer. NEJM 2017 (April 26, 2018).)

(Anm: Maier L, et al. Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria. Nature. 2018 Mar 29;555(7698):623-628.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

- Mitokondrienes rolle ved revmatiske sykdommer.

(Anm: Becker YLC, Duvvuri B, Fortin PR, Lood C, Boilard E. The role of mitochondria in rheumatic diseases. (…) An understanding of the different contributions of mitochondria to distinct rheumatic diseases or manifestations could permit the development of novel therapeutic strategies and the use of mitochondria-derived biomarkers to inform pathogenesis. Nat Rev Rheumatol. 2022 Sep 29.)

(Anm: Baker MJ, Crameri JJ, Thorburn DR, Frazier AE, Stojanovski D. Mitochondrial biology and dysfunction in secondary mitochondrial disease. Open Biol. 2022 Dec;12(12):220274.)

- Prenatal (forut for fødsel) eksponering for visse legemidler mot epilepsi knyttet til autisme.

(Anm: Prenatal exposure to certain antiseizure meds linked to autism. Prenatal exposure to topiramate, valproate, and certain duotherapies is associated with increased risks for autism spectrum disorder (ASD) and intellectual disability (ID), according to a study published online May 31 in JAMA Neurology. Marte-Helene Bjørk, M.D., Ph.D., from the University of Bergen in Norway, and colleagues examined whether children exposed prenatally to antiseizure medication (ASM) in monotherapy and duotherapy have an increased risk for neurodevelopmental disorders. Data were included for 4,494,926 alive-born children with available mother-child identities and maternal prescription data. (medicalxpress.com 1.2.2023).)

(Anm: Bjørk MH, Zoega H, Leinonen MK, Cohen JM, Dreier JW, Furu K, Gilhus NE, Gissler M, Hálfdánarson Ó, Igland J, Sun Y, Tomson T, Alvestad S, Christensen J. Association of Prenatal Exposure to Antiseizure Medication With Risk of Autism and Intellectual Disability. JAMA Neurol. 2022 Jul 1;79(7):672-681.)

- EMA. (- 5. Valproat og relaterede stoffer – Mitokondriel toksicitet (EPITT nr. 17956).)

5. Valproat og relaterede stoffer – Mitokondriel toksicitet (EPITT nr. 17956)
ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning) PRAC's anbefalinger om signaler til ajourføring af produktinformationen Vedtaget den 6.-9. januar 2015, PRAC

På baggrund af data fra indehaverne af markedsføringstilladelse og rådgivning fra arbejdsgruppen vedrørende farmakogenomik konkluderede PRAC, at der er tilstrækkelig evidens for en årsagssammenhæng mellem valproat og forværring af underliggende mitokondrielle sygdomme, herunder risikoen for hepatotoksicitet, der hovedsagelig forekommer hos patienter med mutationer af POLG (polymerase gamma).  (…)

4.3.Kontraindikationer
Valproat er kontraindiceret hos patienter med mitokondrielle sygdomme forårsaget af mutationer i det kernegen, der koder for det mitokondrielle enzym polymerase γ (POLG), f.eks. Alpers-Huttenlocher syndrom, og hos børn under 2 år, som formodes at have en POLG-relateret sygdom (se pkt. 4.4).

5. Valproat og relaterede stoffer – Mitokondriel toksicitet (EPITT nr. 17956)

På baggrund af data fra indehaverne af markedsføringstilladelse og rådgivning fra arbejdsgruppen vedrørende farmakogenomik konkluderede PRAC, at der er tilstrækkelig evidens for en årsagssammenhæng mellem valproat og forværring af underliggende mitokondrielle sygdomme, herunder risikoen for hepatotoksicitet, der hovedsagelig forekommer hos patienter med mutationer af POLG (polymerase gamma).

Indehaverne af markedsføringstilladelse for lægemidler indeholdende valproat (og relaterede stoffer) skal inden 2 måneder indsende en ansøgning om ændring af produktinformationen som beskrevet i det følgende (ny tekst er understreget). (…)

- Ny granskning av valproatanvändning under graviditet och hos kvinnor i fertil ålder.

(Anm: Ny granskning av valproatanvändning under graviditet och hos kvinnor i fertil ålder. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inlett en granskning av användningen av läkemedel som innehåller valproat för behandling av flickor och kvinnor som är eller kan bli gravida. Dessa läkemedel är godkända nationellt inom EU för behandling av epilepsi, bipolär sjukdom och i vissa länder migrän, och har tidigare granskats av EMA. (lakemedelsverket.se 13.3.2017).)

- Tusindvis af franske børn fik fosterskader af epilepsimedicin.

(Anm: Tusindvis af franske børn fik fosterskader af epilepsimedicin. Nye undersøgelser viser nu, at op til 4100 børn har fået svære fosterskader, siden medicinen første gang blev bragt på markedet i 1967. (...) Gravide kvinder har taget Sanofi-middel trods risiko for fosterskader (...) Medicinalfirmaerne Sanofi-Aventis, Orion Pharma og Desitin Pharma udsendte allerede for halvandet år siden skærpede advarsler om lægemidler, der indeholder Valproat. Det gælder for eksempel Deprakine og Delepsine. (medwatch 20.4.2017).

(Anm: Thalidomide (Thalidomid) informasjon vs kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

- Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. (- Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer.) (- Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører.)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Dehydrogenaser er enzymer som overfører hydrogen mellom kjemiske forbindelser. Det stoffet som gir fra seg hydrogen, er substrat for dehydrogenasen og kalles også ofte hydrogendonator. Det andre stoffet, som mottar hydrogen, kalles hydrogenakseptor. Dehydrogenaser er som oftest spesifikke for en bestemt donator, og virker bare på dette stoffet eller på stoffer som er kjemisk meget nær beslektet med donatoren. Akseptoren er oftest nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD), nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosfat (NADP+) eller flavin-adenin-dinukleotid (FAD). Disse forbindelsene er derfor koenzymer for dehydrogenaser. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

- Forbindelser mellom mitokondriell funksjon, stress og nevroutviklingslidelse i tidlig liv: En systematisk gjennomgang.

(Anm: Zhao T, Alder NN, et al. Associations of Mitochondrial Function, Stress, and Neurodevelopmental Outcomes in Early Life: A Systematic Review. Abstract Early life stress is commonly experienced by infants, especially preterm infants, and may impact their neurodevelopmental outcomes in their early and later lives. Mitochondrial function/dysfunction may play an important role underlying the linkage of prenatal and postnatal stress and neurodevelopmental outcomes in infants. This review aimed to provide insights on the relationship between early life stress and neurodevelopment and the mechanisms of mitochondrial function/dysfunction that contribute to the neuropathology of stress. (…) Although multiple limitations were found based on the lack of data on the influence of biological sex, and due to invasive sampling, and lack of longitudinal data, many genes and proteins associated with mitochondrial function/dysfunction were found to influence neurodevelopmental outcomes in the early life of infants. Keywords: Infant; Mitochondrial function/dysfunction; Neurodevelopmental outcomes; Stress. Dev Neurosci. 2022;44(6):438-454.)

- Parlamentsmedlemmer stiller spørsmål ved regjeringens manglende evne til å samle inn data om mesh og natriumvalproat (Orfiril)-skader. Parlamentsmedlemmer har oppfordret regjeringen til å forklare hvorfor den ikke overvåker de potensielle transgenerasjonelle effektene av natriumvalproat, til tross for data som tyder på at mennesker som er påvirket av eksponering som et ufødt barn, potensielt kan videreføre effekter til sine barn.1

(Anm: Mahase E. MPs question government's failure to collect data on mesh and sodium valproate harms. MPs have called on the government to explain why it is not monitoring the potential transgenerational effects of sodium valproate, despite data suggesting people affected by exposure as an unborn baby could potentially pass on effects to their children.1 The Health and Social Care Committee report looked at what progress has been made in the two years since the Independent Medicines and Medical Devices Safety (IMMDS) review into patients harmed by pregnancy test drug Primodos, epilepsy drug sodium valproate, and pelvic mesh was published.2 It found that only three of the nine main recommendations set out in Julia Cumberlege’s review have been accepted, with three still under review, and three—including a redress agency and schemes to meet the cost of providing additional care and support to those harmed—officially rejected. The review had … BMJ. 2023 Jan 20;380:p159.)

(Anm: Orfiril Orfiril long Orfiril Retard Desitin (Desitin Pharma AS) Antiepileptikum, fettsyrederivat. N03A G01 (Valproinsyre) (felleskatalogen.no).)

- EMA. (- 5. Valproat og relaterede stoffer – Mitokondriel toksicitet (EPITT nr. 17956).)

(Anm: EMA. Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning. PRAC's anbefalinger om signaler til ajourføring af produktinformationen. 5. Valproat og relaterede stoffer – Mitokondriel toksicitet (EPITT nr. 17956) På baggrund af data fra indehaverne af markedsføringstilladelse og rådgivning fra arbejdsgruppen vedrørende farmakogenomik konkluderede PRAC, at der er tilstrækkelig evidens for en årsagssammenhæng mellem valproat og forværring af underliggende mitokondrielle sygdomme, herunder risikoen for hepatotoksicitet, der hovedsagelig forekommer hos patienter med mutationer af POLG (polymerase gamma). Indehaverne af markedsføringstilladelse for lægemidler indeholdende valproat (og relaterede stoffer) skal inden 2 måneder indsende en ansøgning om ændring af produktinformationen som beskrevet i det følgende (ny tekst er understreget). ema.europa.eu 22.1.2015.)

- Nyt studie: Epilepsimedicin under graviditet øger risikoen for ADHD hos barnet. Et nyt dansk studie baseret på data for mere end 900.000 danske børn viser, at risikoen for at et barn udvikler ADHD forøges, hvis moren behandles med stoffet valproat, der findes i epilepsimedicin.

(Anm: Nyt studie: Epilepsimedicin under graviditet øger risikoen for ADHD hos barnet. Et nyt dansk studie baseret på data for mere end 900.000 danske børn viser, at risikoen for at et barn udvikler ADHD forøges, hvis moren behandles med stoffet valproat, der findes i epilepsimedicin. Epilepsipræparaterne Deprekine, Delepsine og Orfiril indeholder alle stoffet Valproat, som det europæiske lægemiddelagentur (EMA) og Sundhedsstyrelsen herhjemme i 2014 advarede mod at bruge til behandling af kvinder, der var er gravide. Og nu står danske forskere klar med flere grunde til at gravide skal undgå lægemidlerne. Mens franske forskere havde påvist en sammenhæng mellem forøget […] (dagenspharma.dk 9.1.2019).)

- Ny teori kan forklare årsaken til depresjon og forbedre behandlinger. (- Forskere antyder at mitokondriedysfunksjon - den viktigste energikilden for celler - kan være roten til depresjon..)  (- Funnet gir ny innsikt i lenge antatte teorier om årsakene til depresjon og kan føre til utvikling av nye og mer effektive antidepressiva.) (- Dette tyder på at serotonin neppe er årsaken til depresjon.) (- Vi mistenkte derfor at mitokondrier var årsaken til depresjon, idet de forsyner celler med energi.) (- Forskerne mener mitokondriedysfunksjon kan føre til en kaskade av effekter som resulterer i depresjon.) (- Denne ideen gir nye muligheter for utvikling av nye antidepressiva som kan normalisere mitokondriell  funksjon.) (- Forskningen inngår i en egen artikkelsamling om mitokondriedysfunksjon og nevrodegenerasjon (www.frontiersin.org/research-topics/6047/mitochondrial-dysfunction-and-neurodegeneration).)

(Anm: New theory may explain cause of depression and improve treatments. Source: Frontiers Summary: Researchers suggest dysfunction in mitochondria -- the main source of energy for cells -- may be the root cause of depression. The finding brings new insight to long-held theories of the causes of depression and could lead to the development of novel and more effective antidepressant drugs. (…) "Until now, most theories about the biological causes of depression have focused on the idea that depression is caused by an imbalance in neurotransmitters like serotonin," says Dr Lisa E. Kalynchuk, co-author of the review from the University of Victoria, Canada. (…) "However, antidepressants can increase serotonin levels almost immediately, yet take weeks to have a therapeutic effect on the symptoms of depression. This suggests serotonin is unlikely to be the root cause of depression. (…) To better understand how depression arises, the researchers looked for specific causes within the brain cells. This led them to a small organelle found within brain cells called mitochondria. Mitochondria are the main source of energy for cells, but they also help to regulate brain function. "Animal models showed that depression is associated with the decreased generation of new cells in the hippocampus -- a region of the adult brain known to regulate emotion, mood, cognition and stress," says Kalynchuk. "As these are all implicated in depression, this originally led us to think that depression was caused by the deficiency in new cell generation. However, this theory does not explain all the research findings because depressive symptoms can occur in the absence of this deficiency. "What we do know that this process is metabolically demanding and requires a lot of energy. This led us to suspect mitochondria as the root cause of depression, as they provide energy for cells." The researchers believe the dysfunction of mitochondria can lead to a cascade of effects which result in depression. This idea offers new opportunity for the development of new antidepressant drugs which can normalize mitochondria function. "This would be a completely novel approach that has little to do with what current anti-depressants are doing," says Kalynchuk. "It will take time to fully explore these ideas, but we hope it will open doors to new areas of research in the depression field and lead to the development of more effective antidepressant medication." The research is part of a special article collection on mitochondrial dysfunction and neurodegeneration (www.frontiersin.org/research-topics/6047/mitochondrial-dysfunction-and-neurodegeneration). (sciencedaily.com 9.8.2018).)

(Anm: Allen J, Romay-Tallon R, Brymer KJ, Caruncho HJ, Kalynchuk LE. Mitochondria and Mood: Mitochondrial Dysfunction as a Key Player in the Manifestation of Depression. Front Neurosci. 2018 Jun 6;12:386.)

- Mitokondrier og (sinns)stemning: Mitokondriedysfunksjon som en sentral aktør i manifestasjonen av depresjon.

(Anm: Allen J, Romay-Tallon R, Brymer KJ, Caruncho HJ, Kalynchuk LE. Mitochondria and Mood: Mitochondrial Dysfunction as a Key Player in the Manifestation of Depression. Front Neurosci. 2018 Jun 6;12:386.) 

- Kan fysiske symptomer ved depresjon skyldes lav energiproduksjon

(Anm: Kan fysiske symptomer ved depresjon skyldes lav energiproduksjon (Can Physical Symptoms In Depression Be A Consequence Of Low Energy Production Rates? A report in the March issue of Psychotherapy and Psychosomatics introduces a new hypothesis on the mechanisms of physical symptoms in depression: energy production rates toward the lower end of the spectrum may predispose the individuals to develop depression and physical symptoms. This hypothesis derives from a study performed in the Karolinska Institute. The Authors hypothesized that decreased ATP production rates in mitochondria underlie depressive disorder with very high levels of somatization. (…) These results demonstrate that mitochondrial function correlates very strongly with self-reported data related to somatic symptoms in depressed patients. This introduces the possibility that substances such as creatine, coenzyme Q10 and riboflavin may be of help in depression. (medicalnewstoday.com 28.3.2008).)

- Lederartikkel: Mitokondriedysfunksjon og nevrodegenerasjon. (- Mitokondriedysfunksjon er blitt implisert i patogenesen (årsaken) av mange nevrodegenerative lidelser, inkludert Parkinsons sykdom (PD), Alzheimers sykdom (AD), Huntingtons sykdom (HS) og amyotrofisk lateralsklerose (ALS).)

(Anm: Tapias V. Editorial: Mitochondrial Dysfunction and Neurodegeneration. Mitochondria play a pivotal role in several functional processes in neurons, from biogenesis to cell death, which are co-dependent and interrelated. Mitochondrial dysfunction has been implicated in the pathogenesis of many neurodegenerative disorders, including Parkinson's disease (PD), Alzheimer's disease (AD), Huntington's disease (HD), and amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Mitochondrial failure ‒ that is often systemic rather than brain-limited ‒ may arise as a consequence of defects in OXPHOS, calcium cell signaling, and elevated oxidative stress; therefore, a protein quality control system to scavenge reactive oxygen species (ROS) and degrade misfolded or damaged proteins is crucial for the organelle function. Thirteen OXPHOS complex proteins are encoded by the mitochondrial genome (mtDNA). Excessive accumulation of mtDNA mutations result in mitochondrial dysregulation and may significantly increase ROS production, thereby contributing to the pathophysiology of these disorders. Front Neurosci. 2019 Dec 18;13:1372.)

- Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl».

(Anm: Adenosintrifosfat (ATP) er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i menneskekroppen, som muskelsammentrekning, overføring av signaler i nerver, oppbygging av proteiner, kopiering av arvestoffer med mer. (…) ATP kan oppfattes som en universell energileverandør i alle celler og vev. Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl». Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NeuroAge (uib.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Forekomsten av reseptbelagte legemidler med depresjon som en potensiell negativ effekt blant voksne i USA. (- Den justerte prosentandelen av voksne med samtidig depresjon var høyere blant de som samtidig brukte flere legemidler (f.eks. estimert 15 % for ≥3 medisiner). (- Bruk av reseptbelagte legemidler, som har depresjon som en potensiell bivirkning, var vanlig og knyttet til økt sannsynlighet for depresjon som medvirkende årsak.)

(Anm: Qato DM, Ozenberger K, Olfson M. Prevalence of Prescription Medications With Depression as a Potential Adverse Effect Among Adults in the United States. Key Points Question How frequently do US adults use prescription medications with depression as a potential adverse effect and is use of these medications associated with concurrent depression? Findings In this cross-sectional US population-based survey study conducted between 2005 and 2014, the estimated overall prevalence of US adults using medications with depression as a potential adverse effect was 37.2%. The adjusted percentage of adults with concurrent depression was higher among those using more concurrent medications (eg, estimated 15% for ≥3 medications). Meaning Use of prescription medications that have depression as a potential adverse effect was common and associated with greater likelihood of concurrent depression. JAMA. 2018 Jun 12;319(22):2289-2298.)

- Gjør dine legemidler deg deprimert? (- Legemidler tatt av mer enn en tredjedel av amerikanske voksne har depresjon som en mulig bivirkning, viser en ny studie.) (- Og de brukes av 37 prosent av amerikanere, ifølge studie av 26 000 voksne.)

(Anm: Are Your Meds Making You Depressed? TUESDAY, June 12, 2018 (HealthDay News) -- Drugs taken by more than one-third of U.S. adults have depression as a possible side effect, a new study reveals. These medications include blood pressure drugs called beta-blockers, hormonal contraceptives and pain medications, researchers said. And they're used by 37 percent of Americans, according to the study of 26,000 adults. (…) The team found that use of three or more depression-linked prescription drugs increased from 7 percent in 2005 to 10 percent in 2014. In addition, use of drugs with suicidal symptoms as a possible side effect rose from 17 percent to 24 percent during the 10-year study period, Qato said. The likelihood of reporting depression was significantly higher among adults using multiple medications, she noted. (…) Qato added the pattern persisted among antidepressant users and nonusers. Besides blood pressure drugs such as metoprolol and atenolol, medications that can lead to depression include gabapentin (Neurontin), an anti-seizure treatment also used for shingles. Others are proton pump inhibitors such as Prilosec; pain medications including ibuprofen (Advil, Motrin) and hydrocodone; and sex hormones like estradiol, the study noted. Most are prescription drugs, but some are available over the counter, Qato said. (webmd.com 12.6.2018).)

(Anm: SOURCES: Dima Mazen Qato, Pharm.D., M.P.H., Ph.D., assistant professor, College of Pharmacy, University of Illinois, Chicago; David Roane, M.D., chairman, psychiatry, Lenox Hill Hospital, New York City; June 12, 2018, Journal of the American Medical Association.)

- Flere yngre mennesker får kolorektal kreft (endetarms- og tykktarmskreft), og legene vet ikke hvorfor. (- American Cancer Society opplyste onsdag at om lag 20 % av nye kolorektal kreftdiagnoser var hos pasienter under 55 år i 2019, sammenlignet med 11 % i 1995.) (- Noen tror at miljøendringer kan endre sammensetningen av mikroorganismer i folks kropper, kalt mikrobiomet, og setter dem i fare. "Jeg ser så mange unge pasienter som lever veldig sunn livsstil som blir diagnostisert med metastatisk tykktarmskreft," sier Dr. Ng. "Det er andre miljømessige eksponeringer som må ses på.")

(Anm: More Younger People Are Getting Colorectal Cancers, and Doctors Don’t Know Why. Actor Chadwick Boseman’s death from colon cancer in 2020 brought attention to the trend. A larger share of people are being diagnosed with colorectal cancer at a younger age and at a more dangerous stage of the disease, a report showed. Doctors aren’t sure why. The American Cancer Society said Wednesday that about 20% of new colorectal cancer diagnoses were in patients under 55 in 2019, compared with 11% in 1995. Some 60% of new colorectal cancers in 2019 were diagnosed at advanced stages, the research and advocacy group said, compared with 52% in the mid-2000s and 57% in 1995, before screening was widespread. Researchers aren’t sure why rates among younger people are increasing. Changes in known risk factors including unhealthy diets, alcohol consumption and physical inactivity could contribute but don’t fully explain the trend, oncologists said. Some think environmental changes could be reshaping the makeup of microorganisms in people’s bodies, called the microbiome, putting them at risk. “I see so many young patients who live really healthy lifestyles that get diagnosed with metastatic colon cancer,” said Dr. Ng. “There are other environmental exposures that need to be looked at.” (wsj.com 1.3.2023).)

- Den overraskende sjarmerende vitenskapen om din tarm. (- Kanskje mer interessant, 90 prosent av nervefibrene som forbinder tarm og hjerne leverer informasjon fra tarmen til hjernen. Og når du tenker litt over det, gir det mening, fordi hjernen vår er veldig isolert. Det er i denne knoklete skallen, omgitt av tykk hud, at informasjon settes sammen til en følelse av "Hvordan har jeg det – som en hel kropp?")

(Anm: Enders G. The surprisingly charming science of your gut. Ever wonder how we poop? Learn about the gut -- the system where digestion (and a whole lot more) happens -- as doctor and author Giulia Enders takes us inside the complex, fascinating science behind it, including its connection to mental health. It turns out, looking closer at something we might shy away from can leave us feeling more fearless and appreciative of ourselves. (…) Maybe more interestingly, 90 percent of the nervous fibers that connect gut and brain deliver information from our gut to our brain. And when you think about it a little bit, it does make sense, because our brain is very isolated. It's in this bony skull surrounded by a thick skin, and it needs information to put together a feeling of "How am I, as a whole body, doing?" And the gut, actually, is possibly the most important advisor for the brain because it's our largest sensory organ, collecting information not only on the quality of our nutrients, but really also on how are so many of our immune cells doing, or things like the hormones in our blood that it can sense. And it can package this information, and send it up to the brain. It can, there, not reach areas like visual cortex or word formations -- otherwise, when we digest, we would see funny colors or we would make funny noises -- no. But it can reach areas for things like morality, fear or emotional processing or areas for self-awareness. (ted.com 24.11.2017).)

- SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc.

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (...) SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

- Mitokondrier som et terapeutisk mål for vanlige patologier (sykdommer). (Selv om utviklingen av mitokondrielle terapier i stor grad har fokusert på sykdommer forårsaket av mutasjoner i mitokondrielt DNA eller i kjernegener som koder for mitokondrielle proteiner, er det funnet at mitokondriell dysfunksjon også bidrar til patologien (sykeligheten) for mange vanlige lidelser, inkludert nevrodegenerasjon, metabolsk sykdom, hjertesvikt, iskemireperfusjonsskade og protozoale infeksjoner.)

(Anm: Mitochondria as a therapeutic target for common pathologies. Abstract Although the development of mitochondrial therapies has largely focused on diseases caused by mutations in mitochondrial DNA or in nuclear genes encoding mitochondrial proteins, it has been found that mitochondrial dysfunction also contributes to the pathology of many common disorders, including neurodegeneration, metabolic disease, heart failure, ischaemia-reperfusion injury and protozoal infections. Mitochondria therefore represent an important drug target for these highly prevalent diseases. Several strategies aimed at therapeutically restoring mitochondrial function are emerging, and a small number of agents have entered clinical trials. This Review discusses the opportunities and challenges faced for the further development of mitochondrial pharmacology for common pathologies. Nat Rev Drug Discov. 2018 Nov 5.)

(Anm: Patogenese er læren om hvordan en sykdom oppstår og utvikles. KildeStore norske leksikon.)

- Tarmmikrober viktig for serotoninproduksjon (- Gut microbes important for serotonin production.) (- Mindre kjent er at forskere anslår at 90 prosent av serotonin er laget i tarmen, og ubalanser i denne perifere serotonin har vært knyttet til sykdommer som spenner fra irritabel tarmsyndrom og kardiovaskulær sykdom til osteoporose.)

(Anm: Gut microbes important for serotonin production. Serotonin is probably best known as a brain chemical that affects emotions and behavior, an imbalance of which is thought to contribute to depression. Less well-known is that scientists estimate 90% of serotonin is made in the gut, and imbalances in this peripheral serotonin have been linked to diseases ranging from irritable bowel syndrome and cardiovascular disease, to osteoporosis. (medicalnewstoday.com 21.4.2015).)

(AnmSerotonin deficiency implicated in rheumatoid arthritis. For the first time, serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) has been directly implicated in the pathophysiology of rheumatoid arthritis (RA). Although 5-HT is predominantly known as a neurotransmitter within the central nervous system, new evidence points to additional important functions for serotonin in the periphery. A report in The American Journal of Pathology shows that experimentally-induced RA in serotonin-deficient mice is worse than disease reported in controls and that some effects of RA can be reduced by serotonin or its agonists (compounds that activate serotonin receptors). (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(AnmImmune study shows how gut keeps deadly infections at bay. Treatment and prevention of life-threatening infections could be improved by research that reveals how bacteria are kept in check. Researchers have discovered how the immune system stops bacteria in our gut from leaking into the blood stream and causing body-wide inflammation, such as sepsis. (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

- Tarmmikrobiota: linken til din «andre hjerne». (- En rekke bevis, inkludert det nåværende arbeidet av Hsiao og kolleger, viser at mikrobielle avledede metabolitter i tarmen påvirker produksjonen av serotonin som igjen påvirker vertenes fysiologiske funksjoner.)

(Anm: Gut microbiota: the link to your second brain. Abstract Serotonin is a highly ubiquitous signaling molecule that plays a role in the regulation of various physiological functions. Several lines of evidence, including the present work from Hsiao and colleagues, demonstrate that, in the gut, microbial-derived metabolites affect the production of serotonin that in turn impacts host physiological functions. Cell. 2015 Apr 9;161(2):193-4.)

- Hjemmehørende bakterier i tarmmikrobiota regulerer vert-serotonin-biosyntese.

(Anm: Indigenous bacteria from the gut microbiota regulate host serotonin biosynthesis. The gastrointestinal (GI) tract contains much of the body's serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT), but mechanisms controlling the metabolism of gut-derived 5-HT remain unclear. Here, we demonstrate that the microbiota plays a critical role in regulating host 5-HT. Indigenous spore-forming bacteria (Sp) from the mouse and human microbiota promote 5-HT biosynthesis from colonic enterochromaffin cells (ECs), which supply 5-HT to the mucosa, lumen, and circulating platelets. Importantly, microbiota-dependent effects on gut 5-HT significantly impact host physiology, modulating GI motility and platelet function. We identify select fecal metabolites that are increased by Sp and that elevate 5-HT in chromaffin cell cultures, suggesting direct metabolic signaling of gut microbes to ECs. Furthermore, elevating luminal concentrations of particular microbial metabolites increases colonic and blood 5-HT in germ-free mice. Altogether, these findings demonstrate that Sp are important modulators of host 5-HT and further highlight a key role for host-microbiota interactions in regulating fundamental 5-HT-related biological processes. Cell. 2015 Apr 9;161(2):264-76.)

(Anm: Serotonin Biosynthesis (medicalnewstoday.com 27.2.2019).)

- Forskere avslører ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose.

(Anm: Forskere avslører ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose. (Researchers show novel relationship between gut microbiome and atherosclerosis.) Forskere ved Western University og Lawson Health Research Institute har vist en ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose, en av de viktigste årsakene til hjerteinfarkt og hjerneslag. (medicalnewstoday.com 3.5.2018).)

(Anm: Metabolic products of the intestinal microbiome and extremes of atherosclerosis. (…) Conclusions The intestinal microbiome appears to play an important role in atherosclerosis. These findings raise the possibility of novel approaches to treatment of atherosclerosis such as fecal transplantation and probiotics. Atherosclerosis, 2018; 273: 91.)

(Anm: Mikrobiom og kreft. Menneskekroppen huser 10-100 billioner mikrober (små mikroorganismer som bakterier, virus og sopp) og deres grupperinger eller samfunn refereres til som mikrobiota. (…) Dysbiosis is a condition when these microbes become imbalanced in the gut. (medicalnewstoday.com 8.5.2018).)

- Tarmbakterier er knyttet til depresjon. (- To studier finner at depresjon er knyttet til nivåer av noen bakterier i fordøyelseskanalen.) (- “For ti år siden, hvis du hadde sagt at det var noe som knytter depresjon og mikrobiomet sammen, ville du bli båret ut i en tvangstrøye, sier Jos Bosch, en lektor i psykologi ved Universitetet i Amsterdam, som var med på å skrive begge studiene. – Nå er det helt klart at det er en kobling.”)

(Anm: Gut Bacteria Are Linked to Depression. Two studies find depression is associated with levels of some bacteria in the digestive tract. New research has bolstered a once-gutsy idea: Bugs in the digestive system may play a role in depression. Two studies published Tuesday in the journal Nature Communications found a link between several types of bacteria in the gut and depressive symptoms. Trillions of microorganisms including bacteria, fungi and yeast live in the digestive tract. Research exploring whether they might affect an array of diseases has increased in recent years. (…) The new studies, conducted among thousands of people in two cities in the Netherlands, are among the largest to date demonstrating potential associations between gut microbiota and mental health. “Ten years ago if you’d said there was something linking depression and the microbiome, you’d be carried out with a straitjacket,” said Jos Bosch, an associate professor of psychology at the University of Amsterdam who co-wrote both studies. “Now absolutely, it’s very clear there’s a link.” (wsj.com 6.12.2022).)

(Anm: Strandwitz P, Kim KH, Terekhova D, Liu JK, Sharma A, Levering J, McDonald D, Dietrich D, Ramadhar TR, Lekbua A, Mroue N, Liston C, Stewart EJ, Dubin MJ, Zengler K, Knight R, Gilbert JA, Clardy J, Lewis K. GABA-modulating bacteria of the human gut microbiota. Nat Microbiol. 2019 Mar;4(3):396-403.) (PDF)

(Anm: Radjabzadeh D, Bosch JA, Uitterlinden AG, Zwinderman AH, Ikram MA, van Meurs JBJ, Luik AI, Nieuwdorp M, Lok A, van Duijn CM, Kraaij R, Amin N. Gut microbiome-wide association study of depressive symptoms. Nat Commun. 2022 Dec 6;13(1):7128.)

(Anm: Bosch JA, Nieuwdorp M, Zwinderman AH, Deschasaux M, Radjabzadeh D, Kraaij R, Davids M, de Rooij SR, Lok A. The gut microbiota and depressive symptoms across ethnic groups. Nat Commun. 2022 Dec 6;13(1):7129.)

- Når cellens kraftverk streiker. (- Muskel-, nerve- og hormonproduserende vev er særlig sårbare for svikt i mitokondriefunksjon. Vanlige tegn på mitokondriesykdom kan være muskellammelser, koordinasjonsvansker, epilepsi, sansetap, demens og diabetes, ofte i ulike kombinasjoner.)

(Anm: Når cellens kraftverk streiker. Mitokondriesykdom gir energisvikt i cellen, og kan forårsake varierte nevrologiske symptomer som lammelser, epilepsi og anstrengelsesintoleranse. Mitokondrier sørger bl.a. for konservering av energi i cellene. De har sitt eget arvestoff, mitokondrie-DNA, som koder for noen av mitokondrieproteinene. - Muskel-, nerve- og hormonproduserende vev er særlig sårbare for svikt i mitokondriefunksjon. Vanlige tegn på mitokondriesykdom kan være muskellammelser, koordinasjonsvansker, epilepsi, sansetap, demens og diabetes, ofte i ulike kombinasjoner. Sykdom som følge av mutasjon i kjernegener arves dominant eller recessivt, mens mitokondrie-DNA-sykdom arves kun fra mor. Mitokondrie-DNA finnes i mange kopier i hver celle, og forholdet mellom mutert og normalt mitokondrie-DNA i ulike vev bestemmer langt på vei sykdommenes natur, sier Petter Schandl Sanaker. Han har studert mutasjoner i tre ulike gener hos tre pasienter med mitokondriesykdom; ISCU (kjerne-DNA), MTTW og MTND5 (mitokondrie-DNA). - Mutasjonen i ISCU-genet gir feil i spleisingen av ISCU-RNA i alle celletyper, men gir kun muskelsykdom, i form av anstrengelsesintoleranse og episodisk rabdomyolyse. Dette kan henge sammen med at spleisefeilen rammer ulikt i ulike vev, sier Sanaker. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1068 (15.5.2012).)

(Anm: Mitochondria (nature.com).)

(Anm: ATP (Adenosine 5'-triphosphate) (nature.com).)

(Anm: Mitochondria's other job is to control stem cell development (medicalnewstoday.com 28.4.2015).)

(Anm: Inflammation decreases the level of alpha7 nicotinic acetylcholine receptors in the brain mitochondria and makes them more susceptible to apoptosis induction.Int Immunopharmacol. 2015 Apr 14. pii: S1567-5769(15)00162-9. [Epub ahead of print].)

- Følelsen av å ikke ha noen verdi er viktigste årsak til depresjon, mener forskere. Kjenner du på følelsen av at du ikke har noen verdi? (- Det samme gjelder følelsen av energiløshet. På den andre siden er symptomer som nedstemthet og tapt interesse symptomer som først kommer senere.) (- Vi finner at grubling tvert imot er noe som settes i gang av andre prosesser, som for eksempel lært hjelpeløshet.)

(Anm: Følelsen av å ikke ha noen verdi er viktigste årsak til depresjon, mener forskere. Kjenner du på følelsen av at du ikke har noen verdi? En stor norsk studie peker nå på dette som den kanskje aller viktigste driveren og årsaken til forverring av en depresjon. Omid V. Ebrahimi har ledet studien som peker på årsaker til depresjon. En depressiv tilstand kan ha mange uttrykk og kan utvikle seg forskjellig fra person til person. Men ikke alle symptomene gir like stor risiko for å utvikle en depressiv tilstand. Eller forverre den. Det har forskere ved Modum Bad og Universitetet i Oslo (UiO) kommet fram til i en ny studie. De mener nå å kunne fortelle oss hva som mest driver fram lidelsen. Og de vet mer om tegnene på at en depresjon forverres. Føler at du ikke er noe verdt – Vi finner at den vonde følelsen av å være verdiløs over tid er blant de mest sentrale symptomene som driver frem en depressiv tilstand. Det samme gjelder følelsen av energiløshet. På den andre siden er symptomer som nedstemthet og tapt interesse symptomer som først kommer senere. – De blir i større grad drevet av heller enn å drive frem andre depressive plager. Dette forteller Omid V. Ebrahimi til forskning.no. Han er psykolog og forsker og har ledet studien. Forskerne Asle Hoffart og Sverre Urnes Johnson ved Universitetet i Oslo og Modum Bad har også bidratt. (…) Flere tidligere studier har landet på at grubling er den viktigste mekanismen bak vedlikeholdelse av depressive tilstander. Vi finner at grubling tvert imot er noe som settes i gang av andre prosesser, som for eksempel lært hjelpeløshet. (forskning.no 31.10.2022).)

(Anm: Ebrahimi OV, Burger J, Hoffart A, Johnson SU. Within- and across-day patterns of interplay between depressive symptoms and related psychopathological processes: a dynamic network approach during the COVID-19 pandemic. BMC Med. 2021 Nov 30;19(1):317.)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

- Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects.) (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects.) (...) Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.) (Nevertheless, fluoxetine also induces undesirable effects, such as anxiety, sexual dysfunction, sleep disturbances, and gastrointestinal impairments.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Ny teori kan forklare årsaken til depresjon og forbedre behandlinger. (- New theory may explain cause of depression and improve treatments.)

(Anm: Ny teori kan forklare årsaken til depresjon og forbedre behandlinger. (- New theory may explain cause of depression and improve treatments.) (- Forskere antyder at mitokondriedysfunksjon - den viktigste energikilden for celler - kan være roten til depresjon..)  (- Funnet gir ny innsikt i lenge antatte teorier om årsaken til depresjon og kan føre til utvikling av nye og mer effektive antidepressiva.) (- Dette tyder på at serotonin neppe er årsaken til depresjon.) (- Vi mistenkte derfor at mitokondrier var årsaken til depresjon, idet de forsyner celler med energi.) (- Forskerne mener mitokondriedysfunksjon kan føre til en kaskade av effekter som resulterer i depresjon.) (- Denne ideen gir nye muligheter for utvikling av nye antidepressiva som kan normalisere mitokondriell  funksjon.) (- Forskningen inngår i en egen artikkelsamling om mitokondriedysfunksjon og nevrodegenerasjon (www.frontiersin.org/research-topics/6047/mitochondrial-dysfunction-and-neurodegeneration). The research is part of a special article collection on mitochondrial dysfunction and neurodegeneration (www.frontiersin.org/research-topics/6047/mitochondrial-dysfunction-and-neurodegeneration). (sciencedaily.com 9.8.2018).)

(Anm: Allen J, Romay-Tallon R, Brymer KJ, Caruncho HJ, Kalynchuk LE. Mitochondria and Mood: Mitochondrial Dysfunction as a Key Player in the Manifestation of Depression. Front Neurosci. 2018 Jun 6;12:386.)

- Mitokondrier og (sinns)stemning: Mitokondriedysfunksjon som en sentral aktør i manifestasjonen av depresjon.

(Anm: Allen J, Romay-Tallon R, Brymer KJ, Caruncho HJ, Kalynchuk LE. Mitochondria and Mood: Mitochondrial Dysfunction as a Key Player in the Manifestation of Depression. Front Neurosci. 2018 Jun 6;12:386.)

(Anm: Tapias V. Editorial: Mitochondrial Dysfunction and Neurodegeneration. Front Neurosci. 2019 Dec 18;13:1372.)

- Derfor bør du kjøle ned kokt ris og pasta kjapt. (- Ikke la den kokte risen og pastaen stå ute lenge før du kjøler ned restene.) (- Da kan det utvikle seg noen skumle bakterier.) (- Giftstoffene blir værende selv om risen fryses eller varmes opp til kokepunkt igjen.)

(Anm: Derfor bør du kjøle ned kokt ris og pasta kjapt. Ikke la den kokte risen og pastaen stå ute lenge før du kjøler ned restene. Da kan det utvikle seg noen skumle bakterier. Noe mat og drikke kan fint stå litt i romtemperatur. Som enkelte varianter av melk, og selvfølgelig lukket hermetikk. Men kokt ris og pasta skal du være mer påpasselig med. Randi Edvardsen er seniorrådgiver i Mattilsynet. Hun forteller at det både i ris og pasta kan forekomme bakterier som produserer giftstoffer. (…) – Når disse giftstoffene er produsert i tilstrekkelig mengde, kan de gjøre deg alvorlig syk. I ris er det spesielt én bakterie som heter bascillus cereus. Den kan finnes i sporeform i den tørre risen, og den overlever koking. Så da kan levende bakterier begynne å vokse når risen har en passelig lunken temperatur. (…) Skadelig Og denne giften tåler «alt». Giftstoffene blir værende selv om risen fryses eller varmes opp til kokepunkt igjen. (…) Får du i deg tilstrekkelige mengder bascillus cereus, kan du få leverskader. – Og i de aller mest alvorlige tilfellene – og merk at dette er veldig sjeldent – kan det være dødelig. Jeg er ikke kjent med at dette har skjedd i Norge, men det har vært dødsfall i utlandet. Og da har man spist kokt ris eller pasta som har stått i romtemperatur i lang tid. (godt.no 25.10.2022).)

(Anm: Sakurai N, Koike KA, Irie Y, Hayashi H. The rice culture filtrate of Bacillus cereus isolated from emetic-type food poisoning causes mitochondrial swelling in a HEp-2 cell. (…) It is likely that the culture filtrates containing the emetic toxin of B. cereus causes mitochondrial swelling with a close relationship to the uncoupling of the oxidative phosphorylation of mitochondria. Microbiol Immunol. 1994;38(5):337-43.)

- Dette må du vite for å unngå å bli syk av ris- og pastarestene. - Hovedsynderen er en bakterie som heter Bacillus cereus, sier ekspert. (- Ris og pasta som er lagret over seks timer i romtemperaturer gjøre deg syk.) (- Granum har forsket på Bacillus cereus i mat i over 30 år. Han forklarer at toksinet produseres ved temperaturer mellom 10 og 40 grader, at det dannes raskest ved romtemperatur, og raskere ved lavere enn ved høyere temperaturer: – Toksinet ødelegger mitokondriene i menneskecellene slik at cellen dør. I høye konsentrasjoner vil toksinet kunne gi leversvikt og i verste fall føre til døden.)

(Anm: Dette må du vite for å unngå å bli syk av ris- og pastarestene. - Hovedsynderen er en bakterie som heter Bacillus cereus, sier ekspert. (…) Ifølge Per Einar Granum, som er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, kan ris og pasta som er lagret over seks timer i romtemperaturer gjøre deg syk. Og rester som har ligget i over et døgn i romtemperatur kan i verste fall være dødelige. – Hovedsynderen er en bakterie som heter Bacillus cereus, sier Granum og forklarer at bakterien lever i jorden, og at den på den måten havner i ris, pasta og mel. – Bakterien er lite konkurransedyktig, og så lenge det er andre bakterier tilstede vil den ikke vinne i konkurransen med dem. Problemet oppstår under varmebehandling, når alle andre bakterier dør. Da vil dannede sporer spire, og om maten deretter lagres i temperaturer over 10 grader vil toksinet begynne å dannes. Granum har forsket på Bacillus cereus i mat i over 30 år. Han forklarer at toksinet produseres ved temperaturer mellom 10 og 40 grader, at det dannes raskest ved romtemperatur, og raskere ved lavere enn ved høyere temperaturer: – Toksinet ødelegger mitokondriene i menneskecellene slik at cellen dør. I høye konsentrasjoner vil toksinet kunne gi leversvikt og i verste fall føre til døden. (kk.no 27.9.2017).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Laktat er et biprodukt av den kjemiske prosess som er kjent som glykolyse - å bryte ned av sukker eller glukose, til mindre molekyler med det formål å frembringe energi. Under intens fysisk aktivitet, akkumuleres laktat i vevet og blod, som noen ganger kan føre til dårligere fysisk ytelse og muskelstivhet. (Lactate is a byproduct of the chemical process known as glycolysis- the breaking down of sugar, or glucose, into smaller molecules with the purpose of producing energy. During intense physical activity, lactate accumulates in the tissue and blood, which can sometimes lead to poorer physical performance and muscle stiffness.) (medicalnewstoday.com 19.3.2017).)

(Anm: Mitokondriell complex I-linket sykdom. (Mitochondrial complex I-linked disease.) Biochim Biophys Acta. 2016 Jul;1857(7):938-45.)

(Anm: Pillon NJ. Mitochondrial response to inactivity-induced muscle disuse and exercise training. Eur J Appl Physiol. 2023 Feb;123(2):243-245.)

(Anm: Tavris BS, Peters AS, Böckler D, Dihlmann S. Mitochondrial Dysfunction and Increased DNA Damage in Vascular Smooth Muscle Cells of Abdominal Aortic Aneurysm (AAA-SMC). Oxid Med Cell Longev. 2023 Jan 25;2023:6237960.)

(Anm: Lindqvist D, Furmark T, Lavebratt C, Ohlsson L, Månsson KNT. Plasma circulating cell-free mitochondrial DNA in social anxiety disorder. Psychoneuroendocrinology. 2023 Feb;148:106001.)

- Antipsykotikas (nevroleptikas) hemming av complex I i cortex i normale menneskehjerner er en parallell til den ekstrapyramidale giftigheten til antipsykotika (neuroleptika). (…) Våre data støtter hypotesen om at antipsykotika (nevroleptika)-induserte ekstrapyramidale bivirkninger kan skyldes hemming av mitokondriell respiratorisk kjede.

(Anm: Antipsykotikas (nevroleptikas) hemming av complex I i cortex i normale menneskehjerner er en parallell til den ekstrapyramidale giftigheten til antipsykotika (nevroleptika). (…) Våre data støtter hypotesen om at antipsykotika (neuroleptika)-induserte ekstrapyramidale bivirkninger kan skyldes hemming av mitokondriell respiratorisk kjede.(Inhibition of complex I by neuroleptics in normal human brain cortex parallels the extrapyramidal toxicity of neuroleptics. (…) Our data support the hypothesis that neuroleptic-induced extrapyramidal side effects may be due to inhibition of the mitochondrial respiratory chain. Mol Cell Biochem. 1997 Sep;174(1-2):255-9.)

Fysiologisk betydning av forhøyede nivåer av laktat ved trening i hjernen og kroppen.  (- I tillegg er det mulig å forbedre stressrelaterte symptomer, som depresjon, ved å regulere funksjonen til hippocampale mitokondrier, og med et stadig aldrende samfunn blir laktat undersøkt som et forebyggende middel for hjernesykdommer som Alzheimers sykdom. Derfor bør oppfatningen om at laktat er ensbetydende med tretthet (fatigue) ikke lenger eksistere. Denne gjennomgangen fokuserer på den nye oppfatningen av laktat og hvordan laktat virker i stor utstrekning i skjelettmuskulaturen, hjertet, hjernen, nyrene og leveren. I tillegg brukes laktat nå til å bekrefte treningsytelse og bør undersøkes videre for å vurdere dens innvirkning på anvendelse av trening.)

(Anm: Lee S, Choi Y, Jeong E, Park J, Kim J, Tanaka M, Choi J. Physiological significance of elevated levels of lactate by exercise training in the brain and body. Abstract For the past 200 years, lactate has been regarded as a metabolic waste end product that causes fatigue during exercise. However, lactate production is closely correlated with energy metabolism. The lactate dehydrogenase-catalyzed reaction uses protons to produce lactate, which delays ongoing metabolic acidosis. Of note, lactate production differs depending on exercise intensity and is not limited to muscles. Importantly, controlling physiological effect of lactate may be a solution to alleviating some chronic diseases. Released through exercise, lactate is an important biomarker for fat oxidation in skeletal muscles. During recovery after sustained strenuous exercise, most of the lactate accumulated during exercise is removed by direct oxidation. However, as the muscle respiration rate decreases, lactate becomes a desirable substrate for hepatic glucose synthesis. Furthermore, improvement in brain function by lactate, particularly, through the expression of vascular endothelial growth factor and brain-derived neurotrophic factor, is being increasingly studied. J Biosci Bioeng. 2023 Jan 19:S1389-1723(22)00370-X.)

- Er Mitokondrier nøkkelen til å finne en løsning på Parkinsons sykdom?

(Anm: Er Mitokondrier nøkkelen til å finne en løsning på Parkinsons sykdom? Are Mitochondria the Key to Cracking Parkinson’s Disease? European Medical Journal 2017 (Februar 20, 2017).)

(Anm: Cytochrome c as a Potentially Clinical Useful Marker of Mitochondrial and Cellular Damage Front. Mitochondria are evolutionary endosymbionts derived from bacteria. Thus, they bear molecules, such as mitochondrial DNA (mtDNA) that contains CpG DNA repeats and N-formyl peptides (FPs), found in bacteria. Immunol. 2016 (20 July 2016).)

- Mitokondrie kompleks I-mangel og Parkinsons sykdom.

(Anm: Drouin-Ouellet J. Mitochondrial complex I deficiency and Parkinson disease. “The cause of dopaminergic cell death in the substantia nigra of patients with Parkinson’s disease is unknown”: thus begins the Lancet paper published by Shapira et al. in 1989. Thirty-four years later, while this statement remains largely true, substantial advances have been made in this field. Crucially, much of this progress can be traced back to Shapira et al.’s discovery of a potential link between mitochondrial complex I deficiency and Parkinson disease. Nat Rev Neurosci. 2023 Jan 25.)

(Anm: Shapira, A. H. V. et al. Mitochondrial complex I deficiency in Parkinson’s disease. Lancet 1, 1269 (1989) - DOI.)

(Anm: Abnormal 12-hour cyclic gene activity found in schizophrenic brains. Shapira, A. H. V. et al. Anatomic and disease specificity of NADH CoQ, reductase (complex I) deficiency in Parkinson’s disease. J. Neurochem. 55, 2142–2145 (1990). - DOI.)

(Anm: Mizuno Y, Ikebe S, Hattori N, Kondo T, Tanaka M, Ozawa T. Mitochondrial energy crisis in Parkinson's disease. Adv Neurol. 1993;60:282-7.)

- Transgenisk NADH dehydrogenase gjenoppretter oksygenregulering av pusting i mitokondrielle kompleks I-fattige mus. (- Den hypoksiske ventilasjonsresponsen (HVR) er en livreddende refleks, utløst av aktivering av kjemoreseptor glomusceller i carotid-legemet (CB) forbundet med hjernestammens respiratoriske senter.)

(Anm: Jiménez-Gómez B, Ortega-Sáenz P, Gao L, González-Rodríguez P, García-Flores P, Chandel N, López-Barneo J. Transgenic NADH dehydrogenase restores oxygen regulation of breathing in mitochondrial complex I-deficient mice. Abstract The hypoxic ventilatory response (HVR) is a life-saving reflex, triggered by the activation of chemoreceptor glomus cells in the carotid body (CB) connected with the brainstem respiratory center. The molecular mechanisms underlying glomus cell acute oxygen (O2) sensing are unclear. Genetic disruption of mitochondrial complex I (MCI) selectively abolishes the HVR and glomus cell responsiveness to hypoxia. However, it is unknown what functions of MCI (metabolic, proton transport, or signaling) are essential for O2 sensing. Here we show that transgenic mitochondrial expression of NDI1, a single-molecule yeast NADH/quinone oxidoreductase that does not directly contribute to proton pumping, fully recovers the HVR and glomus cell sensitivity to hypoxia in MCI-deficient mice. Therefore, maintenance of mitochondrial NADH dehydrogenase activity and the electron transport chain are absolutely necessary for O2-dependent regulation of breathing. NDI1 expression also rescues other systemic defects caused by MCI deficiency. These data explain the role of MCI in acute O2 sensing by arterial chemoreceptors and demonstrate the optimal recovery of complex organismal functions by gene therapy. Nat Commun. 2023 Mar 1;14(1):1172.)

(Anm: Mitokondriell complex I-linket sykdom. (Mitochondrial complex I-linked disease.) Biochim Biophys Acta. 2016 Jul;1857(7):938-45.)

- Nikotinamidadenindinukleotid.

(Anm: Nikotinamidadenindinukleotid. NAD+ eller Nikotinamidadenindinukleotid er en organisk forbindelse, der fungerer som hjælpermolekyle for enzymer, et såkaldt coenzym. Molekylet findes i to oxidationstilstande, hvoraf NAD+ er den oxiderede form. Den reducerede form af kaldes NADH. Ved tilføjelse af en fosfatgruppe dannes NADP+, hvis reducerede form er NADPH. NAD+ forbruges under metaboliske processer som glykolysen (nedbrydning af sukker) og citronsyrecyklen (energiproduktion i mitokondrier), hvor det reduceres til NADH. Reduktionspotentialet i NADH bruges efterfølgende i elektrontransportkæden til dannelse af ATP ved fosforylering af ADP. NADP+ bruges i anaboliske ("opbyggende") reaktioner, som f.eks. fedtsyresyntese og nukleotidsyntese. I kloroplaster er NADP et vigtigt oxidationsmiddel i fotosyntesens tidligste trin. (da.wikipedia.org).)

(Anm: Mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide reduced (NADH) oxidation links the tricarboxylic acid (TCA) cycle with methionine metabolism and nuclear DNA methylation. PLoS Biol. 2018 Apr 18;16(4):e2005707.)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Multippel sklerose – en mitokondriemediert sykdom? [Multiple sclerosis - a mitochondria-mediated disease?].

(Anm: Varhaug KN, Vedeler CA, Tzoulis C, Bindoff LA. Multippel sklerose – en mitokondriemediert sykdom? [Multiple sclerosis - a mitochondria-mediated disease?]. BAKGRUNN Mitokondrier spiller en viktig rolle i patogenesen ved ulike nevrodegenerative lidelser, som for eksempel Parkinson sykdom. Nevrodegenerative forandringer forekommer tidlig i forløpet av multippel sklerose (MS). Formålet med denne artikkelen er å presentere kunnskap om mulig sammenheng mellom mitokondriedysfunksjon og multippel sklerose. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Feb 21;137(4):284-287.)

- Sirkadiske rytmer i mitokondriell respirasjon. (- Forstyrrende sirkadiske rytmer på organ eller helkroppsnivå ved sosialt jetlag eller skiftarbeid øker risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer som type 2 diabetes mellitus. (- Forstyrret molekylær klokke i dyremodeller fører til opphøyet mitokondriell rytmesitet og endret respirasjon.)

(Anm: Sirkadiske rytmer i mitokondriell respirasjon. (Circadian rhythms in mitochondrial respiration.) (…) Forstyrrende sirkadiske rytmer på organ eller helkroppsnivå ved sosialt jetlag eller skiftarbeid øker risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer som type 2 diabetes mellitus. (…) Forstyrret molekylær klokke i dyremodeller fører til opphøyet mitokondriell rytmesitet og endret respirasjon.) (Disturbing the molecular clock in animal models leads to abrogated mitochondrial rhythmicity and altered respiration.) J Mol Endocrinol. 2018 Jan 29. pii: JME-17-0196.)

- Ny mitokondriell sykdom identifisert hos eneggede tvillinger. I et sett med identiske tvillinger har granskere ledet av forskere ved Massachusetts General Hospital (MGH) og Children's Hospital Philadelphia (CHOP) identifisert en mitokondriell sykdom som ikke tidligere er rapportert.

(Anm: New mitochondrial disease identified in identical twins. In a set of identical twins, investigators led by researchers at Massachusetts General Hospital (MGH) and Children's Hospital Philadelphia (CHOP) have identified a mitochondrial disease not previously reported. Diseases that affect mitochondria—specialized compartments within cells that contain their own DNA and convert the food we eat into energy needed to sustain life—typically interfere with mitochondrial function, but in these two patients, mitochondria were hyperactive. So, as reported in the New England Journal of Medicine, even though the siblings were eating far more calories than needed, their body weights remained very low. "This is a highly unusual mitochondrial phenotype. There are more than 300 rare genetic mitochondrial diseases, and nearly all of them are associated with an interruption of mitochondria," says senior author Vamsi K. Mootha, MD, a Professor of Systems Biology and Medicine at MGH. Genome sequencing revealed a mutation in an enzyme called the mitochondrial ATP synthase, which is required by cells to generate the energy storage molecule ATP. Experiments indicated that this mutation creates "leaky" mitochondria that dissipate energy—a process called mitochondrial uncoupling. (medicalxpress.com 15.10.2022).)

(Anm: Ganetzky RD, Markhard AL, Yee I, Clever S, Cahill A, Shah H, Grabarek Z, To TL, Mootha VK. Congenital Hypermetabolism and Uncoupled Oxidative Phosphorylation. N Engl J Med. 2022 Oct 13;387(15):1395-1403.)

- Én dose av alkohol er nok til å modifisere hjernen. (- Spesielt er strukturen til synapsene samt dynamikken i mitokondrier påvirket av alkohol.)

(Anm: One dose of alcohol is enough to modify the brain. A research team from the University of Cologne and the Universities of Mannheim and Heidelberg has found that even the single administration of alcohol permanently alters the morphology of neurons. In particular, the structure of the synapses as well as the dynamics of mitochondria are influenced by alcohol. (medicalxpress.com 26.8.2022).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

- Én enkeltdose etanolforgiftning forårsaker akutte og varige nevronforandringer i hjernen. (- Denne studien introduserer mitokondriell trafficking som en prosess som er involvert i belønningslæring og fremhever potensialet i høyoppløselig proteomikk (studiet av alle proteiner i en celle) for å identifisere cellulære mekanismer som er relevante for vanedannende atferd.)

(Anm: Knabbe J, Protzmann J, Schneider N, Berger M, Dannehl D, Wei S, Strahle C, Tegtmeier M, Jaiswal A, Zheng H, Krüger M, Rohr K, Spanagel R, Bilbao A, Engelhardt M, Scholz H, Cambridge SB. Single-dose ethanol intoxication causes acute and lasting neuronal changes in the brain. (…) This study introduces mitochondrial trafficking as a process implicated in reward learning and highlights the potential of high-resolution proteomics to identify cellular mechanisms relevant for addictive behavior. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Jun 21;119(25):e2122477119.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Jakupciak JP. Mitochondrial DNA as a cancer biomarker. J Mol Diagn. 2005 May;7(2):258-67.)

(Anm: Birch-Machin MA. Using mitochondrial DNA as a biosensor of early cancer development. Br J Cancer. 2005 Aug 8;93(3):271-2.)

- Antibiotika kan utløse mitokondriedysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser.

(Anm: Stefano GB, Samuel J, Kream RM. Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Abstract Clinical usage of several classes of antibiotics is associated with moderate to severe side effects due to the promotion of mitochondrial dysfunction. We contend that this may be due to perturbation of unique evolutionary relationships that link selective biochemical and molecular aspects of mitochondrial biology to conserved enzymatic processes derived from bacterial progenitors. (…) The manifestation of acute and/or chronic psychiatric conditions following antibiotic usage may provide unique insights into key etiological factors of major psychiatric syndromes that involve rundown of cellular bioenergetics via mitochondrial dysfunction. Thus, a potential window of opportunity exists for development of novel therapeutic agents targeting diminished mitochondrial function as a factor in severe behavioral disorders. Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.)

(Anm: Miller M, Singer M. Do antibiotics cause mitochondrial and immune cell dysfunction? A literature review. J Antimicrob Chemother. 2022 Feb 25:dkac025.)

(Anm: van Rensburg DJ, Lindeque Z, Harvey BH, Steyn SF. Reviewing the mitochondrial dysfunction paradigm in rodent models as platforms for neuropsychiatric disease research. Mitochondrion. 2022 May;64:82-102.)

(Anm: University of California - San Diego. How mitochondrial damage ignites the 'auto-inflammatory fire'. (medicalxpress.com 13.7.2022).)

(Anm: Hathaway B. How gut microbes can evolve and become dangerous. Hathaway B. How gut microbes can evolve and bekomme dangerous. Gut microbes have been linked to both good health and the promotion of diseases such as autoimmune disorders, inflammatory bowel diseases, metabolic syndrome, and even neuropsychiatric disorders.(medicalxpress.com 13.7.2022).)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer.

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure).

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Igamberdiev AU, Bykova NV. Mitochondria in photosynthetic cells: Coordinating redox control and energy balance. Plant Physiol. 2022 Nov 28:kiac541.)

- Ny forskning: Koloskopi mindre effektivt mot tarmkreft enn antatt. (– I studien finner vi at screening med koloskopi reduserer forekomsten av tarmkreft med 18 prosent, men vi finner ingen reduksjon i dødelighet av tarmkreft.)

(Anm: Ny forskning: Koloskopi mindre effektivt mot tarmkreft enn antatt. En ny studie viser at tarmundersøkelsen ikke er så effektivt for å hindre tarmkreft som først antatt. Samtidig vil alle 55-åringer i Norge få tilbud om dette. – I studien finner vi at screening med koloskopi reduserer forekomsten av tarmkreft med 18 prosent, men vi finner ingen reduksjon i dødelighet av tarmkreft. Det sier overlege ved Sørlandet Sykehus Øyvind Holme. Studien er den første av sitt slag i verden og undersøker koloskopi som metode for å forebygge tarmkreft. Resultatene er overraskende. – Effekten er mye mindre en det tidligere studier har antydet, sier Holme. (nrk.no 10.10.2022).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Miss vanlig vid cancerkoll av IBD-patienter.  (- Av de runt 470 individer som senare insjuknade i kolorektal cancer hade en tredjedel bland dem med Crohns sjukdom och hälften av dem med ulcerös kolit fått cancern diagnostiserad trots att koloskopi som gjorts i vissa fall bara tre månader tidigare inte visade på någon cancer.)

(Anm: Miss vanlig vid cancerkoll av IBD-patienter. Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD löper större risk att drabbas av kolorektal cancer och genomgår därför koloskopi-kontroller. En ny svensk studie pekar dock på att många fall ändå missas vid kontrollerna. – Det här är högre siffror än vi förväntat oss. Här finns en potential till förbättring, säger Anna Forsberg, gastroenterolog och överläkare vid Capio S:t Görans sjukhus. Tillsammans med forskarkollegor gick hon igenom runt 79 000 koloskopier vilka utfördes på 41 000 svenska patienter med IBD under åren 2001 till 2010. Missade fall trots koloskopi Av de runt 470 individer som senare insjuknade i kolorektal cancer hade en tredjedel bland dem med Crohns sjukdom och hälften av dem med ulcerös kolit fått cancern diagnostiserad trots att koloskopi som gjorts i vissa fall bara tre månader tidigare inte visade på någon cancer. Läs också: IBD-vård med fokus på mer än tarmen efterfrågas – Sådan så kallad postkoloskopicancer är en kvalitetsmarkör, även om det är svårt att veta vad som är en rimlig siffra. Men jämför vi med personer utan IBD så är risken för postkoloskopicancer mycket högre. En orsak är antagligen att cancerutveckling vid IBD ofta ser annorlunda ut med mer diskreta förändringar i tarmslemhinnan, säger Anna Forsberg. (netdoktor.se 25.5.2017).)

(Anm: Probiotics may become new preventative or therapeutic strategy for IBD-related colon cancer (news-medical.net 14.9.2017).)

- Bruk av antipsykotika knyttet til brystkreft: en systematisk oversikt og metaanalyse av observasjonsstudier med over 2 millioner individer. (- … estimert økning mellom bruk av antipsykotika og brystkreft over 30 %.)

(Anm: Antipsychotic use associated with elevated risk of breast . A research team from the Center for Safe Medication Practice and Research (CSMPR), Department of Pharmacology and Pharmacy, LKS Faculty of Medicine, The University of Hong Kong (HKUMed) conducted the world's first systematic review and meta-analysis of observational studies with over 2 million individuals and estimated a moderate association between antipsychotic use and breast cancer by over 30%. This highlights the importance of the risk-benefit assessment of antipsychotic prescription in high-risk patients. The findings are now published in Epidemiology and Psychiatric Sciences. (medicalxpress.com 6.9.2022).)

(Anm: Leung JCN, et al. Association of antipsychotic use with breast cancer: a systematic review and meta-analysis of observational studies with over 2 million individuals. (...) Conclusions Antipsychotic use is moderately associated with breast cancer, possibly mediated by prolactin-elevating properties of certain medications. This risk should be weighed against the potential treatment effects for a balanced prescription decision. Epidemiol Psychiatr Sci. 2022 Sep 5;31:e61.)

- Bruk av antidepressiva medisiner og mulig tilknytning til brystkreftrisiko.

(Anm: Bahl S, Cotterchio M, Kreiger N. Use of antidepressant medications and the possible association with breast cancer risk. A review. Psychother Psychosom. 2003 Jul-Aug;72(4):185-94.)

- Krefthyppigheten var signifikant høyere (p = 0,05) etter enn før medikamenter kun i undergruppen antipsykotika.

(Anm: Steinhausen HC, Helenius D. The association between medication for attention-deficit/hyperactivity disorder and cancer. (…) The frequency of cancer was significantly higher (p = 0.05) after than before medication only in the antipsychotics subgroup. Furthermore, for mixed medication, the cancer frequency in a small subgroup was significantly higher (p < 0.05) after onset of medication than in the unmedicated subgroup. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Apr;23(3):208-13.)

- Multippel sklerose – en mitokondriemediert sykdom? [Multiple sclerosis - a mitochondria-mediated disease?].

(Anm: Varhaug KN, Vedeler CA, Tzoulis C, Bindoff LA. Multippel sklerose – en mitokondriemediert sykdom? [Multiple sclerosis - a mitochondria-mediated disease?]. BAKGRUNN Mitokondrier spiller en viktig rolle i patogenesen ved ulike nevrodegenerative lidelser, som for eksempel Parkinson sykdom. Nevrodegenerative forandringer forekommer tidlig i forløpet av multippel sklerose (MS). Formålet med denne artikkelen er å presentere kunnskap om mulig sammenheng mellom mitokondriedysfunksjon og multippel sklerose. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Feb 21;137(4):284-287.)

- Sirkadiske rytmer i mitokondriell respirasjon. (- Forstyrrende sirkadiske rytmer på organ eller helkroppsnivå ved sosialt jetlag eller skiftarbeid øker risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer som type 2 diabetes mellitus. (- Forstyrret molekylær klokke i dyremodeller fører til opphøyet mitokondriell rytmesitet og endret respirasjon.)

(Anm: Sirkadiske rytmer i mitokondriell respirasjon. (Circadian rhythms in mitochondrial respiration.) (…) Forstyrrende sirkadiske rytmer på organ eller helkroppsnivå ved sosialt jetlag eller skiftarbeid øker risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer som type 2 diabetes mellitus. (…) Forstyrret molekylær klokke i dyremodeller fører til opphøyet mitokondriell rytmesitet og endret respirasjon.) (Disturbing the molecular clock in animal models leads to abrogated mitochondrial rhythmicity and altered respiration.) J Mol Endocrinol. 2018 Jan 29. pii: JME-17-0196.)

- Mitokondriesykdom forårsaket av m.3243A>G-mutasjonen. (- Mitokondriesykdom er blant de vanligste metabolske sykdommene og er relevant for mange medisinske spesialiteter. Denne kliniske oversiktsartikkelen omtaler en av de vanligste mutasjonene bak mitokondriesykdom: m.3243A>G.)

(Anm: Varhaug KN, Hikmat O, Bindoff LA. Mitokondriesykdom forårsaket av m.3243A>G-mutasjonen. Mitokondriesykdom er blant de vanligste metabolske sykdommene og er relevant for mange medisinske spesialiteter. Denne kliniske oversiktsartikkelen omtaler en av de vanligste mutasjonene bak mitokondriesykdom: m.3243A>G. Mutasjonen kan føre til diabetes mellitus, hørselsreduksjon, hjerte- og muskelaffeksjon, encefalopati og epilepsi, mage- og tarmproblemer og synsforstyrrelser, ofte i kombinasjoner. Økt kunnskap om mitokondriesykdommen forårsaket av m.3243A>G-mutasjonen vil kunne forbedre både diagnostisering og behandling av pasienter som kan lide av alvorlig og livstruende sykdom. Mitokondriesykdom oppstår på grunn av en forstyrrelse i energiomsettingsprosessen og omfatter sykdommer og symptomer fra flere organsystem. Ettersom mitokondriene er de eneste organellene, foruten kjernen, som inneholder sitt eget DNA (mitokondrie-DNA, mtDNA), kan mitokondriesykdom forårsakes av mutasjoner i to forskjellige genom: mtDNA og nukleært DNA. Mutasjonen m.3243A>G i MT-TL1-genet er den vanligste mtDNA-punktmutasjonen (1). Prevalens av mitokondriesykdom generelt regnes å være rundt 23,3 av 100 000, mens punktprevalensen av m.3243A>G-mutasjonen er funnet å være 7,8 av 100 000 (1). Tidsskr Nor Laegeforen. 2022 ; 142(10).)

- Tilnærminger for å redusere mitokondriell dysfunksjon ved sensorinevralt hørselstap. (- Mitokondrier er svært dynamiske mangefasetterte organeller med forskjellige funksjoner, inkludert cellulær energimetabolisme, reaktive oksygenarter (ROS) generasjon, kalsiumhomeostase og apoptose.) (- På grunn av disse forskjellige funksjonene er mitokondrier viktige regulatorer for celleoverlevelse og død, og deres dysfunksjon er involvert i mange sykdommer, spesielt nevrodegenerative lidelser som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom og Huntingtons sykdom.)

(Anm: Okur MN, Djalilian HR. Approaches to Mitigate Mitochondrial Dysfunction in Sensorineural Hearing Loss. Abstract  Mitochondria are highly dynamic multifaceted organelles with various functions including cellular energy metabolism, reactive oxygen species (ROS) generation, calcium homeostasis, and apoptosis. Because of these diverse functions, mitochondria are key regulators of cell survival and death, and their dysfunction is implicated in numerous diseases, particularly neurodegenerative disorders such as Alzheimer's Disease, Parkinson's Disease, and Huntington's Disease. One of the most common neurodegenerative disorders is sensorineural hearing loss (SNHL). SNHL primarily originates from the degenerative changes in the cochlea, which is the auditory portion of the inner ear. Many cochlear cells contain an abundance of mitochondria and are metabolically highly active, rendering them susceptible to mitochondrial dysfunction. Indeed, the causal role of mitochondrial dysfunction in SNHL progression is well established, and therefore, targeted for treatment. In this review, we aim to compile the emerging findings in the literature indicating the role of mitochondrial dysfunction in the progression of sensorineural hearing loss and highlight potential therapeutics targeting mitochondrial dysfunction for hearing loss treatment. Ann Biomed Eng. 2022 Nov 11.)

- Mitokondriedysfunksjon ved hørselstap: Oksidativt stress, autofagi og NLRP3-inflammasom.

(Anm: Li P, et al. Mitochondrial dysfunction in hearing loss: Oxidative stress, autophagy and NLRP3 inflammasome. Abstract Sensorineural deafness becomes an inevitable worldwide healthy problem, yet the current curative therapy is limited. Emerging evidences demonstrate mitochondrial dysfunction plays a vital role of in the pathogenesis of deafness. Reactive oxygen species (ROS)-induced mitochondrial dysfunction combined with NLRP3 inflammasome activation is involved in cochlear damage. Autophagy not only clears up undesired proteins and damaged mitochondria (mitophagy), but also eliminate excessive ROS. Appropriate enhancement of autophagy can reduce oxidative stress, inhibit cell apoptosis, and protect auditory cells. In addition, we further discuss the interplays linking ROS generation, NLRP3 inflammasome activation, and autophagy underlying the pathogenesis of deafness, including ototoxic drugs-, noise- and aging-related hearing loss. Front Cell Dev Biol. 2023 Feb 20;11:1119773.)

- Mitokondrielt DNA kan arves fra fedre, ikke bare mødre. En læresetning (tese) for elementær biologi er at mitokondrier - cellens kraftverk - og deres DNA er arvet utelukkende fra mødre.

(Anm: Mitochondrial DNA can be inherited from fathers, not just mothers. A tenet of elementary biology is that mitochondria — the cell’s powerhouses — and their DNA are inherited exclusively from mothers. A provocative study suggests that fathers also occasionally contribute. The DNA of eukaryotic organisms (such as animals, plants and fungi) is stored in two cellular compartments: in the nucleus and in organelles called mitochondria, which transform nutrients into energy to allow the cell to function. The nucleus harbours most of our genes, tightly packaged into 46 chromosomes, of which half are inherited from our mother’s egg and half from our father’s sperm. By contrast, mitochondrial DNA (mtDNA) was thought to derive exclusively from maternal egg cells, with no paternal contribution1. Writing in Proceedings of the National Academy of Sciences, Luo et al.2 challenge the dogma of strict maternal mtDNA inheritance in humans, and provide compelling evidence that, in rare cases, the father might pass on his mtDNA to the offspring, after all. Nature. 2019 Jan;565(7739):296-297.)

(Anm: Biparental Inheritance of Mitochondrial DNA in Humans. PNAS December 18, 2018 115 (51) 13039-13044;.)

(Anm: Nadalutti CA, Ayala-Peña S, Santos JH. Mitochondrial DNA damage as driver of cellular outcomes. Am J Physiol Cell Physiol. 2021 Dec 22.)

(Anm: Ng YS, et al. Mitochondrial disease in adults: recent advances and future promise. Lancet Neurol. 2021 Jul;20(7):573-584.)

- Når cellens kraftverk streiker. (- Sykdom som følge av mutasjon i kjernegener arves dominant eller recessivt, mens mitokondrie-DNA-sykdom arves kun fra mor.)

Når cellens kraftverk streiker
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1068 (15.5.2012)
Mitokondriesykdom gir energisvikt i cellen, og kan forårsake varierte nevrologiske symptomer som lammelser, epilepsi og anstrengelsesintoleranse.

Mitokondrier sørger bl.a. for konservering av energi i cellene. De har sitt eget arvestoff, mitokondrie-DNA, som koder for noen av mitokondrieproteinene.

- Muskel-, nerve- og hormonproduserende vev er særlig sårbare for svikt i mitokondriefunksjon. Vanlige tegn på mitokondriesykdom kan være muskellammelser, koordinasjonsvansker, epilepsi, sansetap, demens og diabetes, ofte i ulike kombinasjoner. Sykdom som følge av mutasjon i kjernegener arves dominant eller recessivt, mens mitokondrie-DNA-sykdom arves kun fra mor. Mitokondrie-DNA finnes i mange kopier i hver celle, og forholdet mellom mutert og normalt mitokondrie-DNA i ulike vev bestemmer langt på vei sykdommenes natur, sier Petter Schandl Sanaker.

Han har studert mutasjoner i tre ulike gener hos tre pasienter med mitokondriesykdom; ISCU (kjerne-DNA), MTTW og MTND5 (mitokondrie-DNA).

- Mutasjonen i ISCU-genet gir feil i spleisingen av ISCU-RNA i alle celletyper, men gir kun muskelsykdom, i form av anstrengelsesintoleranse og episodisk rabdomyolyse. Dette kan henge sammen med at spleisefeilen rammer ulikt i ulike vev, sier Sanaker.

Han har også studert forekomst og fordeling av MTTW- og MTND5-mutasjon i ulike vev og enkeltceller, og mellom mor og barn. Funnene belyser sammenhengen mellom mutasjonsfordeling og sykdom, og forhold som påvirker arveligheten for mitokondrie-DNA-mutasjoner.

- Mitokondriesykdom knyttes typisk til komplekse nevrologiske syndromer, men kan også gi isolert sykdom f.eks. i muskel. Sammenhengen mellom genotype og fenotype for mitokondriesykdom er kompleks. Tett samarbeid mellom klinisk medisin og molekylær forskning er viktig for presis diagnostikk, sier Sanaker.

Disputas - Petter Schandl Sanaker disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 10.2. 2012. Tittel på avhandlingen er Clinical and molecular studies of mitochondrial disease. (...)

(Anm: Mitochondria (nature.com).)

(Anm: ATP (Adenosine 5'-triphosphate) (nature.com).)

- Mitokondriesykdom forårsaket av m.3243A>G-mutasjonen. (- Økt kunnskap om mitokondriesykdommen forårsaket av m.3243A>G-mutasjonen vil kunne forbedre både diagnostisering og behandling av pasienter som kan lide av alvorlig og livstruende sykdom.)

(Anm: Varhaug KN, Hikmat O, Bindoff LA. Mitokondriesykdom forårsaket av m.3243A>G-mutasjonen. Mitokondriesykdom er blant de vanligste metabolske sykdommene og er relevant for mange medisinske spesialiteter. Denne kliniske oversiktsartikkelen omtaler en av de vanligste mutasjonene bak mitokondriesykdom: m.3243A>G. Mutasjonen kan føre til diabetes mellitus, hørselsreduksjon, hjerte- og muskelaffeksjon, encefalopati og epilepsi, mage- og tarmproblemer og synsforstyrrelser, ofte i kombinasjoner. Økt kunnskap om mitokondriesykdommen forårsaket av m.3243A>G-mutasjonen vil kunne forbedre både diagnostisering og behandling av pasienter som kan lide av alvorlig og livstruende sykdom (…) GASTROINTESTINALE Gastrointestinale forstyrrelser rammer over 75 % av pasienter med m.3243A>G-mutasjonen (8), og oppstår hos både lett og alvorlig affiserte pasienter. Gastrointestinale symptomer er forbundet med risiko for underernæring (5). Dårlig vekst, underernæring og avmagring forekommer hyppig ved tidlig debuterende mitokondriesykdom forårsaket av m.3243A>G-mutasjonen. Hovedårsaken til gastrointestinale forstyrrelser er dysmotilitet i tarmen. Symptomene omfatter kvalme og oppkast, forstoppelse, flatulens og oppblåsthet, og i sjeldne tilfeller sykliske brekninger (5). Dysfagi er også et hyppig symptom, men dette utvikler seg ofte sakte, og pasientene lærer å tilpasse seg, noe som gjør symptomet relativt mildt (5). Pseudoobstruksjon sekundært til dårlig tarmperistaltikk forekommer hyppigst hos pasienter med høy sykdomsbyrde og multiorgansykdom (9). Det er viktig å huske på dette, ikke bare på grunn av fare for aspirasjonspneumoni, men også for å unngå unødvendig kirurgisk intervensjon. Laktatstigning er ikke en pålitelig parameter for intestinal iskemi hos pasienter med mitokondriesykdom, og bør dermed ikke utgjøre grunnlag for kirurgisk intervensjon (9). Tidsskr Nor Laegeforen. 2022 ; 142(10).) (PubMed)

- Dysfunksjon i mitokondriell elektron transportkjede kompleks I, pyruvat dehydrogenase aktivitet, og mutasjoner i ND1 og ND4 gen hos personer autismespektrumforstyrrelse fra tamil nadu populasjon, India. (- Autismespektrumforstyrrelse (ASD) er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse preget av nedsatt sosial interaksjon og atferdsavvik. Økende bevis viste at svekkelse i mitokondriefunksjoner kunne hemme energiproduksjonen og kan bidra til utbruddet av ASD.

(Anm: Mahalaxmi I, Subramaniam MD, Gopalakrishnan AV, Vellingiri B. Dysfunction in Mitochondrial Electron Transport Chain Complex I, Pyruvate Dehydrogenase Activity, and Mutations in ND1 and ND4 Gene in Autism Spectrum Disorder Subjects from Tamil Nadu Population, India. Abstract Autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder characterised by impaired social interaction and behavioural abnormalities. Growing evidence proved that impairment in mitochondrial functions could inhibit energy production and may contribute to the onset of ASD. Genetic variants in the genes of mitochondrial DNA (mtDNA) could interrupt the normal energy metabolism and production in the brain which lead to a wide range of structural and functional changes in the brain resulting in ASD. The present study aims to compare the activities of mitochondrial electron transport chain (ETC) complex I, pyruvate dehydrogenase (PDH) and specific mitochondrial DNA gene (MT-ND1 and MT-ND4) variants associated with ASD subjects in the Tamil Nadu population. Mutational analysis revealed that most mutations in ASD subjects showed synonymous type followed by missense in both the ND1 and ND4 genes. Interestingly, we found that the complex I and PDH dysfunctions may have a role in ASD compared to the controls (p ≤ 0.0001). Hence, the results of the present study suggest that mitochondrial dysfunction, specifically the complex I genes, may play a major role in the onset of ASD, concluding that further research on mitochondrial genes are mandatory to unravel the mechanism behind ASD pathogenesis.  Mol Neurobiol. 2021 Oct;58(10):5303-5311.)

(Anm: Reyes-Castellanos G, Carrier A. A novel anticancer pharmacological agent targeting mitochondrial complex I. Trends Pharmacol Sci. 2022 Apr 2:S0165-6147(22)00057-8.)

(Anm: Frambach SJCM, et al. Restoring cellular NAD(P)H levels by PPARα and LXRα stimulation to improve mitochondrial complex I deficiency. (…) Life Sci. 2022 Apr 22:120571.)

- En universell koblingsmekanisme for respiratorisk kompleks I.

(Anm: Kravchuk V, et al. A universal coupling mechanism of respiratory complex I. Abstract Complex I is the first enzyme in the respiratory chain, which is responsible for energy production in mitochondria and bacteria1. Complex I couples the transfer of two electrons from NADH to quinone and the translocation of four protons across the membrane2, but the coupling mechanism remains contentious. (…) This mechanism explains why protons exit exclusively from the NuoL subunit and is supported by our mutagenesis data. We contend that this is a universal coupling mechanism of complex I and related enzymes. Nature. 2022 Sep;609(7928):808-814.)

- Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom.

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Vos M. Mitochondrial Complex I deficiency: guilty in Parkinson's disease. Signal Transduct Target Ther. 2022 ; 7(1) : 136.)

- Mitokondriell dysfunksjon i Alzheimers sykdom - et proteomisk perspektiv.

(Anm: Mitochondrial Dysfunction in Alzheimer's Disease - a Proteomics Perspective. (…) Abstract Mitochondrial dysfunction is involved in Alzheimer's disease (AD) pathogenesis. Mitochondria have their own genetic material; however, most of their proteins (∼99%) are synthesized as precursors on cytosolic ribosomes, and then imported into the mitochondria. Therefore, exploring proteome changes in these organelles can yield valuable information and shed light on the molecular mechanisms underlying mitochondrial dysfunction in AD. Here we review AD associated mitochondrial changes including the effects of amyloid beta and tau protein accumulation on the mitochondrial proteome. We also discuss the relationship of ApoE genetic polymorphism with mitochondrial changes, and present a meta-analysis of various differentially expressed proteins in the mitochondria in AD. Expert Rev Proteomics. 2021 Apr 19.)

(Anm: Proteomikk er studiet av alle proteiner i en celle, et vev eller en organisme. I proteomikken forsøker man å oppnå en fullstendig oversikt over alle proteiner en organisme kan produsere, proteinenes struktur og funksjon, og proteinenes interaksjoner med hverandre og andre molekyler i cellen. Den totale mengden proteiner i en celle, vev eller organisme kalles et proteom. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Atypisk energimetabolisme ved Alzheimers sykdom (AD). (- Som følge av dysregulering av energimetabolisme i AD aktiveres mange cellulære reparasjons- / regenerative prosesser for å spare energien som kreves for cellens levedyktighet. Glukosemetabolismen spiller en viktig rolle i patologien (sykeligheten) for AD og er nært forbundet med trikarboksylsyresyklusen, type 2 diabetes mellitus og insulinresistens. Glukoseinntaket i nevroner er fra endotelceller, astrocytter og mikroglia. Skader på nevrosentrisk glukose skader også energitransportsystemene i AD. Tarmmikrobiota er nødvendig for å modulere toveiskommunikasjon mellom mage-tarmkanalen og hjernen. Tarmmikrobiota kan påvirke prosessen med AD ved å regulere immunsystemet og opprettholde integriteten til tarmbarrieren.)

(Anm: Yu L, Jin J, Xu Y, Zhu X. Aberrant Energy Metabolism in Alzheimer's Disease. Abstract To maintain energy supply to the brain, a direct energy source called adenosine triphosphate (ATP) is produced by oxidative phosphorylation and aerobic glycolysis of glucose in the mitochondria and cytoplasm. Brain glucose metabolism is reduced in many neurodegenerative diseases, including Alzheimer's disease (AD), where it appears presymptomatically in a progressive and region-specific manner. Following dysregulation of energy metabolism in AD, many cellular repair/regenerative processes are activated to conserve the energy required for cell viability. Glucose metabolism plays an important role in the pathology of AD and is closely associated with the tricarboxylic acid cycle, type 2 diabetes mellitus, and insulin resistance. The glucose intake in neurons is from endothelial cells, astrocytes, and microglia. Damage to neurocentric glucose also damages the energy transport systems in AD. Gut microbiota is necessary to modulate bidirectional communication between the gastrointestinal tract and brain. Gut microbiota may influence the process of AD by regulating the immune system and maintaining the integrity of the intestinal barrier. Furthermore, some therapeutic strategies have shown promising therapeutic effects in the treatment of AD at different stages, including the use of antidiabetic drugs, rescuing mitochondrial dysfunction, and epigenetic and dietary intervention. This review discusses the underlying mechanisms of alterations in energy metabolism in AD and provides potential therapeutic strategies in the treatment of AD. Keywords: Alzheimer’s disease; energy metabolism; gut–brain axis; nerve cells.  J Transl Int Med. 2022 Sep 24;10(3):197-206.)

- Krigen mot Alzheimer, mitokondriene slår tilbake! (- Under den patofysiologiske utviklingen av AD (Alzheimers sykdom) går skadede mitokondrier inn i en ond syklus, produserer reaktive oksygenarter (ROS), skader mitokondrie-DNA og proteiner, noe som fører til mer ROS og cellulær død.) (- Vi foreslår også hvordan mitokondrier slår tilbake som et terapeutisk mål og som et potensielt middel som skal transplanteres for å reparere nevroner påvirket av AD.)

(Anm: Zambrano K et al. The war against Alzheimer, the mitochondrion strikes back! Abstract Alzheimer's disease (AD) is a leading neurodegenerative pathology associated with aging worldwide. It is estimated that AD prevalence will increase from 5.8 million people today to 13.8 million by 2050 in the United States alone. AD effects in the brain are well known; however, there is still a lack of knowledge about the cellular mechanisms behind the origin of AD. It is known that AD induces cellular stress affecting the energy metabolism in brain cells. During the pathophysiological advancement of AD, damaged mitochondria enter a vicious cycle, producing reactive oxygen species (ROS), harming mitochondrial DNA and proteins, leading to more ROS and cellular death. Additionally, mitochondria are interconnected with the plaques formed by amyloid-β in AD and have underlying roles in the progression of the disease and severity. For years, the biomedical field struggled to develop new therapeutic options for AD without a significant advancement. However, mitochondria are striking back existing outside cells in a new mechanism of intercellular communication. Extracellular mitochondria are exchanged from healthy to damaged cells to rescue those with a perturbed metabolism in a process that could be applied as a new therapeutic option to repair those brain cells affected by AD. In this review we highlight key aspects of mitochondria's role in CNS' physiology and neurodegenerative disorders, focusing on AD. We also suggest how mitochondria strikes back as a therapeutic target and as a potential agent to be transplanted to repair neurons affected by AD. Mitochondrion. 2022 Mar 22:S1567-7249(22)00023-X.)

- Mitokondriell transplantasjon i mitokondriell medisin: Aktuelle utfordringer og fremtidsperspektiver. (- Oppsummert er mitokondriell transplantasjon et utfordrende, men potensielt banebrytende alternativ for behandling av ulike mitokondrielle patologier (læren om sykdommene), selv om flere spørsmål gjenstår å bli adressert før det brukes i mitokondriell medisin.)

(Anm: D'Amato M, Morra F, Di Meo I, Tiranti V. Mitochondrial Transplantation in Mitochondrial Medicine: Current Challenges and Future Perspectives. Abstract Mitochondrial diseases (MDs) are inherited genetic conditions characterized by pathogenic mutations in nuclear DNA (nDNA) or mitochondrial DNA (mtDNA). Current therapies are still far from being fully effective and from covering the broad spectrum of mutations in mtDNA. For example, unlike heteroplasmic conditions, MDs caused by homoplasmic mtDNA mutations do not yet benefit from advances in molecular approaches. (…) In summary, mitochondrial transplantation is a challenging but potentially ground-breaking option for the treatment of various mitochondrial pathologies, although several questions remain to be addressed before its application in mitochondrial medicine. Int J Mol Sci. 2023 Jan 19;24(3):1969.)

(Anm: Jackson DN, Theiss AL. Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Gut Microbes. 2020 May 3;11(3):285-304.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriefunksjonen i hjernen og andre vev.

(Anm: Chan ST, McCarthy MJ, Vawter MP. Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues. Schizophr Res. 2020; 217: 136-147.)

(Anm: Fizíková I, Dragašek J, Račay P. Mitochondrial Dysfunction, Altered Mitochondrial Oxygen, and Energy Metabolism Associated with the Pathogenesis of Schizophrenia. Int J Mol Sci. 2023 Apr 28;24(9):7991.)

(Anm: Chakrabarti R, et al. Mitochondrial dysfunction triggers actin polymerization necessary for rapid glycolytic activation. J Cell Biol. 2022 Nov 7;221(11):e202201160.)

- Betennelse og mitokondriell dysfunksjon: en ond sirkel i nevrodegenerative lidelser? (-Eksperimentelle bevis støtter en intrikat forbindelse mellom betennelse og mitokondriell dysfunksjon som hovedbidragsyter i nevrologiske sykdommer.) (- Inflammatoriske mediatorer produsert av aktiverte mikroglia og infiltrerte immunceller utløser intracellulære signaleringskaskader som kan forandre cellulær mitokondriell metabolisme.) (- Høydepunkter • Både mitokondriedysfunksjon og nevroinflammasjon bidrar betydelig til nevrodegenerative sykdommer. • Flere inflammatoriske mediatorer er kjent for å påvirke mitokondrieenergimetabolismen og mitokondriedynamikken. • I sin tur kan mitokondriedysfunksjon fremme betennelse.)

(Anm: Inflammation and mitochondrial dysfunction: a vicious circle in neurodegenerative disorders? Highlights • Both mitochondrial dysfunction and neuroinflammation contribute significantly to neurodegenerative diseases. • Multiple inflammatory mediators are known to affect in mitochondrial energy metabolism and mitochondrial dynamics. • In turn, mitochondrial dysfunction can promote inflammation. Abstract Experimental evidence supports an intricate association between inflammation and mitochondrial dysfunction as main contributors of neurological diseases. Inflammatory mediators produced by activated microglia and infiltrated immune cells trigger intracellular signaling cascades that can alter cellular mitochondrial metabolism. Cytokines, particularly tumor necrosis factor-alpha, impede mitochondrial oxidative phosphorylation and associated ATP production and instigate mitochondrial reactive oxygen species production. This culminates in mitochondrial membrane permeabilization, altered mitochondrial dynamics and might ultimately result in cell death. When severely injured mitochondria are not appropriately removed by mitophagy they can release their contents into the cytosol and extracellular environment and thereby amplify the inflammatory process. Here we provide a comprehensive overview on how inflammatory mediators impair mitochondrial metabolism and discuss how defective mitochondria can elicit and potentiate an inflammatory response. Neurosci Lett. 2019 Sep 25;710:132931.)

(Anm: Oray M, et al. Long-term side effects of glucocorticoids. Expert Opin Drug Saf. 2016;15(4):457-65.)

- Ny studie viser hvordan tumorceller bruker mitokondrier for å fortsette å vokse.

(Anm: New study shows how tumor cells use mitochondria to keep growing. Hormone therapy is often used to treat prostate cancer that has spread to other parts of the body, but many patients develop resistance to hormone therapy, causing their disease to become more aggressive and potentially more deadly. (medicalxpress.com 10.5.2022).)   

- Langsiktig «high-fat diet» øker livvidden og krymper hjernen. (- Ny forskning viser at fet mat kanskje ikke bare øker livvidden, men også skader hjernen.)

(Anm: Candy Gibson, University of South Australia. Long term high-fat diet expands waistline and shrinks brain. New research shows that fatty foods may not only be adding to your waistline but also playing havoc with your brain. An international study led by UniSA neuroscientists Professor Xin-Fu Zhou and Associate Professor Larisa Bobrovskaya has established a clear link between mice fed a high-fat diet for 30 weeks, resulting in diabetes, and a subsequent deterioration in their cognitive abilities, including developing anxiety, depression and worsening Alzheimer's disease. Mice with impaired cognitive function were also more likely to gain excessive weight due to poor metabolism caused by brain changes. (medicalxpress.com 8.7.2022).)

(Anm: Xiong J, Deng I, Kelliny S, Lin L, Bobrovskaya L, Zhou XF. Long term high fat diet induces metabolic disorders and aggravates behavioral disorders and cognitive deficits in MAPT P301L transgenic mice. Metab Brain Dis. 2022 Jun 15.)

- Mitokondriell dysfunksjon assosiert med oksidativt stress og immunundertrykkelse hos Blunt Snout Bream Megalobrama amblycephala som er foret med «High-Fat Diet».

(Anm: Association of mitochondrial dysfunction with oxidative stress and immune suppression in Blunt Snout Bream Megalobrama amblycephala fed a high-fat diet. Abstract High-fat diets may have favorable effects on growth, partly based on protein sparing, but high-fat diets often lead to fatty liver (excessive fat deposition in the liver), which may be deleterious to fish growth and health. The goal of this study was therefore to investigate possible adverse effects and how they develop. Juvenile Blunt Snout Bream Megalobrama amblycephala (initial weight ± SE = 17.70 ± 0.10 g) were fed two diets (5% fat [control] or 15% fat). After 8 weeks, fish that were fed the 15% fat diet showed a high rate of mortality and poor growth. The histological results clearly showed that the high fat intake resulted in fat and glycogen accumulation and structural alterations of the hepatocytes, mitochondria, and nuclei. In the high-fat group, impairments of the mitochondria included mitochondrial swelling and the loss of cristae and matrix. Fish that were given the 15% fat diet exhibited low succinate dehydrogenase and Na(+),K(+)-ATPase activities and increased cytochrome-c release from the mitochondria. Expression of genes for complex I and III subunits of the mitochondrial respiratory chain were down-regulated in fish that received the high-fat diet. Increases in malondialdehyde level and the ratio of oxidized glutathione to reduced glutathione suggested oxidative stress in the livers of fish from the high-fat diet group. Moreover, the lower leukocyte count, lysozyme and alternative complement activities, and globulin level in fish that received the high-fat diet indicated suppressive immune responses. Overall, the intake of excessive fat impaired mitochondrial bioenergetics and physiological functions. The dysfunction of the mitochondria subsequently mediated oxidative stress and hepatocyte apoptosis, which in turn led to the reduced efficacy of the immune system. Received July 15, 2013; accepted January 30, 2014. J Aquat Anim Health. 2014 Jun;26(2):100-12.)

- Mitokondriefunksjon i intestinal epitel homeostase og modulering i diettindusert fedme. (- Reduserte nivåer av ATP og samtidig O2-lekkasjer i tarmlumenene kan forklare endringene i intestinal epiteldynamikk, barriereforstyrrelse og dysbiose som bidrar til tap av epitelial homeostase i diettindusert fedme. Effekten av HFD på IEC mitokondriefunksjon i tynntarmen forblir imidlertid ukjent, og de presise mekanismene som HFD induserer mitokondriell dysfunksjon i tykktarmen, har så langt ikke blitt belyst.)

(Anm: Guerbette T, Boudry G, Lan A. Mitochondrial function in intestinal epithelium homeostasis and modulation in diet-induced obesity. Abstract Background: Systemic low-grade inflammation observed in diet-induced obesity has been associated with dysbiosis and disturbance of intestinal homeostasis. (…) Major conclusions: HFD consumption provokes a metabolic shift toward fatty acid β-oxidation in the small intestine epithelial cells and impairs colonocyte mitochondrial function, possibly through downstream consequences of excessive fatty acid β-oxidation and/or the presence of deleterious metabolites produced by the gut microbiota. Decreased levels of ATP and concomitant O2 leaks into the intestinal lumen could explain the alterations of intestinal epithelium dynamics, barrier disruption and dysbiosis that contribute to the loss of epithelial homeostasis in diet-induced obesity. However, the effect of HFD on IEC mitochondrial function in the small intestine remains unknown and the precise mechanisms by which HFD induces mitochondrial dysfunction in the colon have not been elucidated so far. Mol Metab. 2022 Jul 8:101546.)

- Mitokondriedysfunksjon ved Downs syndrom: Fra patologi til terapi. (Mitokondrielle dysfunksjoner er beskrevet i Downs syndrom (DS) forårsaket av enten delvis eller full trisomi av kromosom 21 (HSA21). Mitokondrier spiller en avgjørende rolle i ulike vitale funksjoner i eukaryote celler, spesielt i energiproduksjon, kalsiumhomeostase og programmert celledød.) (- Det er mulig at forbedring av DS-patofysiologiske tilstander eller livskvalitet kan oppnås ved å målrette mot noe så enkelt som cellulær mitokondribiogenese og funksjon.)

(Anm: Tan KL, Lee HC, Cheah PS, Ling KH. Mitochondrial dysfunction in Down syndrome: From pathology to therapy. Abstract Mitochondrial dysfunctions have been described in Down syndrome (DS) caused by either partial or full trisomy of chromosome 21 (HSA21). Mitochondria play a crucial role in various vital functions in eukaryotic cells, especially in energy production, calcium homeostasis and programmed cell death. The function of mitochondria is primarily regulated by genes encoded in the mitochondrion and nucleus. Many genes on HSA21 are involved in oxidative phosphorylation (OXPHOS) and regulation of mitochondrial functions. This review highlights the HSA21 dosage-sensitive nuclear-encoded mitochondrial genes associated with overexpression-related phenotypes seen in DS. This includes impaired mitochondrial dynamics, structural defects and dysregulated bioenergetic profiles such as OXPHOS deficiency and reduced ATP production. Various therapeutic approaches for modulating energy deficits in DS, effects and molecular mechanism of gene therapy and drugs that exert protective effects through modulation of mitochondrial function and attenuation of oxidative stress in DS cells were discussed. It is prudent that improving DS pathophysiological conditions or quality of life may be feasible by targeting something as simple as cellular mitochondria biogenesis and function. Neuroscience. 2022 Dec 7:S0306-4522(22)00603-0.)

- Forskere avslører nøkkelen til tilbakefall av tykktarmskreft etter kjemoterapi.

(Anm: University of Barcelona. Scientists unravel the key to colon cancer relapse after chemotherapy. (…) Led by Dr. Eduard Batlle, ICREA researcher and head of the Colorectal Cancer Laboratory at IRB Barcelona, this study reveals that some tumor cells remain in a latent state and, after chemotherapy, they are reactivated, thus causing relapse. Their study is published in Nature Cancer. (medicalxpress.com 1.7.2022).)

(Anm: Álvarez-Varela A, et al. Mex3a marks drug-tolerant persister colorectal cancer cells that mediate relapse after chemotherapy. Nat Cancer. 2022 Jun 30.)

- Mitokondriell respiratorisk kjede opprettholder betennelse.

(Anm: Mitochondrial respiratory chain sustains inflammation. "Our study revealed that inhibition of mitochondrial respiratory chain dampened NLRP3 inflammasome activation genetically and pharmacologically," said Navdeep Chandel, Ph.D., the David W. Cugell, MD, Professor of Medicine in the Division of Pulmonary and Critical Care and of Biochemistry and Molecular Genetics, and senior author of the study. (medicalxpress.com 13.5.2022).) 

(Anm: Billingham LK, et al. Mitochondrial electron transport chain is necessary for NLRP3 inflammasome activation. Results Mitochondrial complex II is required for NLRP3 inflammasome activation. Mitochondrial complex II is the best described ETC complex linked to LPS-dependent induction of IL-1β. Thus, we initiated our studies by testing whether ETC inhibition at mitochondrial complex II decreases LPS priming and/or NLRP3 inflammasome activation early in the LPS response. In our studies, BMDMs were primed with LPS for 5.5 h. Subsequently, we measured intracellular cleaved caspase 1 (p20 fragment) protein levels at 10 min and IL-1β protein in the supernatant at 30 min after extracellular ATP addition (activation of NLRP3 inflammasome). The p20 fragment of intracellular caspase-1 is the final inactive product of caspase-1 activation20. Mitochondrial ETC inhibitors in our study were administered 30 min before treatment with LPS, that is, the priming step (Extended Data Fig. 1a). Nat Immunl. 2022 ; 23(5) : 692-704.)     

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Sølv nanopartikler induserer utviklingstoksisitet via oksidativt stress og mitokondriedysfunksjon i sebrafisk (Danio rerio). (- Derfor viste disse funnene at AgNPs eksponering kan forårsake oksidativt stress, indusere mitokondrie dysfunksjon, og til slutt føre til utviklingstoksisitet.)

(Anm: Lu C, et al. Silver nanoparticles induce developmental toxicity via oxidative stress and mitochondrial dysfunction in zebrafish (Danio rerio). Abstract Sliver nanoparticles (AgNPs) are widely used in industry, agriculture, and medicine, potentially resulting in adverse effects on human health and aquatic environments. Here, we investigated the developmental toxicity of zebrafish embryos with acute exposure to AgNPs. Our results demonstrated developmental defects in 4 hpf zebrafish embryos after exposure to different concentrations of AgNPs for 72 h. In addition, RNA-seq profiling of zebrafish embryos after AgNPs treatment. (…) Notably, we also found that AgNPs exposure could result in the accumulation of reactive oxygen species (ROS) and malondialdehyde (MDA), the inhibition of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and mitochondrial complex I-V activities, and the downregulated expression of SOD, CAT, and mitochondrial complex I-IV chain-related genes. Moreover, the expression of mitochondrion-mediated apoptosis signaling pathway-related genes, such as bax, bcl2, caspase-3, and caspase-9, was significantly regulated after AgNPs exposure in zebrafish.  Therefore, these findings demonstrated that AgNPs exposure could cause oxidative stress, induce mitochondrial dysfunction, and ultimately lead to developmental toxicity. Ecotoxicol Environ Saf. 2022 Aug 19;243:113993.) 

- Anvendelighet av in vitro- og in vivo-modeller i studier av utviklingstoksisitet for REACH.

(Anm: Anvendelighet av in vitro- og in vivo-modeller i studier av utviklingstoksisitet for REACH. Abdolrahman Khezri har i sitt doktorgradsarbeid ved bruk av dyremodeller funnet at blandinger av miljøgifter basert på nivåer funnet i mat og humane blodprøver fra Skandinavia, påvirker atferd og kan gi effekter på testiklenes utvikling, sædcelleantall- og kvalitet. (nmbu.no 5.7.2018).)

(Anm: Kjemikalieregelverket Reach. Reach skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø. (miljodirektoratet.no – Sist oppdatert 11.05.2021).)

- Lactobacillus rhamnosus GR-1 forhindrer Escherichia coli-indusert apoptose gjennom PINK1/ Parkin-mediert mitophagy i bovin mastitt.

(Anm: Li Y, Zhu Y, Chu B, Liu N, Chen S, Wang J. Lactobacillus rhamnosus GR-1 Prevents Escherichia coli-Induced Apoptosis Through PINK1/Parkin-Mediated Mitophagy in Bovine Mastitis. Abstract Escherichia coli is one of the most important pathogens that cause clinical mastitis in dairy cattle worldwide and lead to severe economic losses. Antibiotics are often used to treat this inflammatory disease; however, antimicrobial resistance and environmental pollution cannot be ignored. Probiotic is the best alternative; however, its mechanisms of action to prevent mastitis remain unclear. (…)  Pretreatment with Lactobacillus rhamnosus GR-1 (LGR-1), a probiotic, alleviated E. coli-induced NLRP3 inflammasome activation and apoptosis via ROS inhibition. Besides, E. coli infection inhibited mitophagy while LGR-1 pretreatment augmented PINK1/Parkin-mediated mitophagy activation, which further blocked ROS generation. To explore the effect of LGR-1 in vivo, a mouse mastitis model was established. The results showed that LGR-1 pretreatment had preventive and protective effects on E. coli induced mastitis, and could reduce cytokines levels such as IL-1β and TNF-α. In accordance with the results in vitroE. coli can inhibit mitophagy and activate NLRP3 inflammasome and apoptosis, while LGR-1 can weaken the effect of E. coli. (…) To conclude, our study suggests that therapeutic strategies aiming at the upregulation of mitophagy under E. coli-induced mastitis may preserve mitochondrial function and provide theoretical support for the application of probiotics in bovine mastitis. Keywords: Escherichia coli; Lactobacillus rhamnosus; NLRP3 inflammasome; ROS; mastitis; mitophagy. Front Immunol. 2021 Sep 14;12:715098.)

- Kjenn dine mitokondrier: Autoimmunitet mot organeller og deres DNA. (- Immunsystemet bruker sine mitokondrier til å selvstimulere medfødte og adaptive responser på infeksjon.) (- Et vanlig tegn på at alt ikke er bra i immunforsvaret er tilstedeværelsen av antimitokondrielle antistoffer (AMAer) i blodet.) (- Ved for eksempel systemisk lupus erthyematosis (SLE) kan AMAer til flere mitokondrielle seksjoner bli funnet.)

(Anm: Kjenn dine mitokondrier: Autoimmunitet mot organeller og deres DNA. (Know thy mitochondria: Autoimmunity to organelles and their DNA.) (- Immunsystemet bruker sine mitokondrier til å selvstimulere medfødte og adaptive responser på infeksjon.) (- Reaktive oksygenarter (ROS), immunogent mitokondrielt DNA (mtDNA) og til og med hele mitokondrier mobiliseres lokalt i en delikat balanse for å skape varme «flekker» av inflammatorisk virkning.) (- Et vanlig tegn på at alt ikke er bra i immunforsvaret er tilstedeværelsen av antimitokondrielle antistoffer (AMAer) i blodet.) (- Ved systemisk lupus erthyematosis (SLE), for eksempel, kan AMAer til flere mitokondrielle seksjoner bli funnet.) (medicalxpress.com 3.1.2020).)

(Anm: Kim J, et al. VDAC oligomers form mitochondrial pores to release mtDNA fragments and promote lupus-like disease. Science. 2019 ; 366(6472) : 1531-1536.)

- Legemiddelinduserte hårfargeendringer.

(Anm: Ricci F, De Simone C, Del Regno L, Peris K. Drug-induced hair colour changes. Eur J Dermatol. 2016 Dec 1;26(6):531-536.)

- Raskt, smertefritt sentralt synstap. Kan det være LHON? Lebers hereditære optikusnevropati er en alvorlig, sjelden, progressiv, arvelig mitokondriesykdom som forårsaker raskt og smertefritt sentralt synstap. (- Mitokondriell dysfunksjon fører til redusert ATP-produksjon (cellulær energiproduksjon) og økt oksidativt stress.5,6 Dette påvirker spesielt retinale ganglieceller (RGCs) i synsnerven, noe som resulterer i synstap.7)

(Anm: Raskt, smertefritt sentralt synstap. Kan det være LHON? Lebers hereditære optikusnevropati er en alvorlig, sjelden, progressiv, arvelig mitokondriesykdom som forårsaker raskt og smertefritt sentralt synstap. LHON forårsakes av mutasjoner i mitokondrie-DNA. Imidlertid utvikler ikke alle bærere av LHON-mutasjoner symptomer. Interaksjon mellom genetiske og miljømessige faktorer så vel som anatomiske, fysiologiske og hormonelle faktorer modulerer risikoen for synstap. Miljømessige risikofaktorer inkluderer røyking og høyt alkoholforbruk.1,2,3,4 Mitokondriell dysfunksjon fører til redusert ATP-produksjon (cellulær energiproduksjon) og økt oksidativt stress.5,6 Dette påvirker spesielt retinale ganglieceller (RGCs) i synsnerven, noe som resulterer i synstap.7 Mitokondriell dysfunksjon svekker opprinnelig RGCs, men de kan forbli levedyktige, noe som resulterer i potensielt reversibelt synstap.6 (nhi.no 28.2.2021).)

- Endring av tarmmikrobiomet hos pasienter med schizofreni (SCZ) indikerer sammenhenger mellom bakteriell tyrosinbiosyntese og kognitiv dysfunksjon. (- Konklusjoner.) (- Samlet sett viser denne studien at tarmmikrobiomet til SCZ-pasienter skiller seg sterkt fra det for sunne eller MS (metabolsk syndrom)-kontrollere. Kognitiv funksjon hos SCZ-pasienter er forbundet med potensialet for tarmbakteriell biosyntese av tyrosin, en forløper for dopamin, noe som tyder på at tarmmikrobiota kan være et intervensjonsmål for lindring av kognitiv dysfunksjon i SCZ.)

(Anm: Thirion F et al. Alteration of gut microbiome in patients with schizophrenia indicates links between bacterial tyrosine biosynthesis and cognitive dysfunction. Abstract Background Schizophrenia (SCZ) is a heterogeneous neuropsychiatric disorder, for which current treatment has insufficient efficacy and severe adverse effects. The modifiable gut microbiome might be a potential target for intervention to improve neurobiological functions through the gut-microbiome-brain axis. Methods In this case-control study, gut microbiota of 132 patients with SCZ and increased waist circumference was compared to gut microbiota of two age- and sex-matched control groups, comprising 132 healthy individuals (HC) and 132 individuals with metabolic syndrome (MS). Shotgun sequencing was used to characterize fecal samples at taxonomic and functional level. Cognition of the SCZ patients was evaluated using the Brief Assessment of Cognition instrument. Results SCZ gut microbiota differed significantly from those of HC and MS in terms of richness and global composition. SCZ gut microbiota was notably enriched in Flavonifractor plautiiCollinsella aerofaciensBilophila wadsworthia and Sellimonas intestinalis, while depleted in Faecalibacterium prausnitziiRuminococcus lactarisRuminococcus bicirculans and Veillonella rogosae. Functional potential of the gut microbiota accounted for 11% of the cognition variability. In particular, the bacterial functional module for synthesizing tyrosine, a precursor for dopamine, was in SCZ cases positively associated to cognitive score (rho = 0.34, q ≤ 0.1).  Conclusions Overall, this study shows that the gut microbiome of SCZ patients differs greatly from that of healthy or MS controls. Cognitive function of SCZ patients is associated with the potential for gut bacterial biosynthesis of tyrosine, a precursor for dopamine, suggesting gut microbiota might be an intervention target for alleviation of cognitive dysfunction in SCZ. Biological Psychiatry Global Open Science (2022).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Redusert redigering involvert i mitokondriell kaskade av schizofrenirelatert RNA.

(Anm: Reduced editing implicated in mitochondrial cascade of schizophrenia related RNA. Researchers at the University of California at Los Angeles have analyzed RNA editing in postmortem brains of four schizophrenia cohorts and uncovered a significant and reproducible trend of hypo-editing in patients of European descent. (medicalxpress.com 13.4.2023).)

(Anm: Choudhury M, Fu T, Amoah K, Jun HI, Chan TW, Park S, Walker DW, Bahn JH, Xiao X. Widespread RNA hypoediting in schizophrenia and its relevance to mitochondrial function. Sci Adv. 2023 Apr 7;9(14):eade9997.)

- Blodmikrobiomet er forbundet med endringer i portal hypertensjon etter vellykket direktevirkende antiviral behandling hos pasienter med HCV-relatert skrumplever.

(Anm: Virseda-Berdices A, Brochado-Kith O, Díez C, Hontañon V, Berenguer J, González-García J, Rojo D, Fernández-Rodríguez A, Ibañez-Samaniego L, Llop-Herrera E, Olveira A, Perez-Latorre L, Barbas C, Rava M, Resino S, Jiménez-Sousa MA. Blood microbiome is associated with changes in portal hypertension after successful direct-acting antiviral therapy in patients with HCV-related cirrhosis. J Antimicrob Chemother. 2022 Feb 23;77(3):719-726.)

(Anm: Hepatitt C - veileder for helsepersonell. Hepatitt C er en virussykdom som hos 50-80% av de smittede ubehandlet kan få et kronisk forløp der en del utvikler en kronisk aktiv hepatitt med risiko for utvikling av levercirrhose og leverkreft. (fhi.no 8.4.2022).)

(Anm: Parente A, et al. Mitochondria and Cancer Recurrence after Liver Transplantation-What Is the Benefit of Machine Perfusion? Int J Mol Sci. 2022 ; 23(17) : 9747.)

(Anm: Souza FG, Cavalcante GC. Mitochondria in Mycobacterium Infection: From the Immune System to Mitochondrial Haplogroups. Int J Mol Sci. 2022 ; 23(17) : 9511 .)

- Prefrontal mikroglia virker på kognitiv utvikling i ungdomsårene. Prefrontal cortex (PFC) er en hjerneregion som regulerer kognitive funksjoner, og et tydelig trekk ved regionen er langvarig ungdomsmodning, for å tilegne seg modne kognitive evner i voksen alder. I en ny rapport, som nå er publisert i Science Advances, har Sina M. Schalbetter og et forskerteam innen farmakologi, nevrologi og immunologi, i Sveits, Tyskland, USA og Storbritannia vist hvordan mikroglia – de bosatte immuncellene i hjernen bidro til denne modningsprosessen.

(Anm: Prefrontal microglia act on cognitive development during adolescence. The prefrontal cortex (PFC) is a brain region that regulates cognitive functions, and a distinct feature of the region is protracted adolescent maturation, to acquire mature cognitive abilities in adulthood. In a new report now published in Science Advances, Sina M. Schalbetter and a research team in pharmacology, neurology, and immunology, in Switzerland, Germany, U.S. and U.K. showed how microglia—the resident immune cells of the brain contributed to this process of maturation. The results indicated how transient and cell-specific deficiency of prefrontal microglia in adolescence sufficiently induced adult emergence of PFC-impairments in cognitive functions, dendritic complexity and synaptic structures. While defects in prefrontal microglia in adolescence could alter the excitatory-inhibitory balance in adult prefrontal circuits, the team did not observe cognitive sequelae when prefrontal microglia were depleted in adulthood. The findings therefore identified adolescence as a sensitive period of time for prefrontal microglia to impact cognitive development. (medicalxpress.com 17.3.2022).)

(Anm: Sina M. Schalbetter et al. Adolescence is a sensitive period for prefrontal microglia to act on cognitive development. Science Advances (2022).)

- Dysfunksjonelle mikroglia-celler bidrar til tap av synapser ved Alzheimers sykdom.

(Anm: Dysfunctional microglia cells contribute to loss of synapses in Alzheimer's disease. Similar to other neurodegenerative disorders, Alzheimer's is a disease in which the cognitive abilities of afflicted persons continuously worsen. The reason is the increasing loss of synapses, the contact points of the neurons, in the brain. In the case of Alzheimer's, certain protein fragments, the β-amyloid peptides, are suspected of causing the death of neurons. These protein fragments clump together and form the disease's characteristic plaques. (…) "Dysfunction of the microglia cells may be an important reason why many Alzheimer's medications reduce the amyloid plaques in clinical testing, but the cognitive functions in patients do not lead to improvement," Rajendran says. (news-medical.net 30.6.2017).)

- Kartlegging av mekanismen som ligger til grunn for kognitiv dysfunksjon ved å undersøke effekten av CMF (kjemoterapi)- og MET (Metformin)-behandling på hippocampale nevroner. (- Konklusjoner: Reduksjonen i aktiviteten til mitokondriekompleks I og en liten økning i lipidperoksidasjonsnivåer kan forklare kognitiv svikt etter CMF- og MET (Metformin)-behandlinger.)

(Anm: Alhowail AH et al. Elucidating the mechanism underlying cognitive dysfunction by investigating the effects of CMF and MET treatment on hippocampal neurons. Abstract Objective: Chemotherapy causes long-term cognitive impairment in cancer survivors. A combination of cyclophosphamide (CYP), methotrexate (MTX), and 5-fluorouracil (5-FU) (i.e., CMF) is widely used for cancer treatment. Metformin (MET), an oral antidiabetic drug, confers protection against the adverse effects of chemotherapeutic agents, such as CYP. To elucidate the potential mechanism underlying cognitive dysfunction, we investigated the impact of CMF and MET treatment on the activities of mitochondrial respiratory chain complexes I and IV, as well as lipid peroxidation, in hippocampal neurons. Materials and methods: Hippocampal neurons (H19-7) cells were treated for 24 h with MET (0.5 mM) alone; CYP (1 µM), MTX (0.5 µM), and 5-FU (1 µM); and MET (0.5 mM) + CYP (1 µM), MTX (0.5 mM), and 5-FU (1 µM). A 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5 diphenyl tetrazolium bromide assay was performed to evaluate cell survival. Neurons were collected and homogenized in a neuronal lysis buffer to assess mitochondrial complexes (I and IV) activity and lipid peroxidation. Results: Compared to the control, MET-treated cells showed no significant difference in survival rate; however, CMF- and CMF + MET-treated cells showed a significant reduction in survival rate. In addition, relative to the control, CMF- and CMF + MET-treated cells showed a reduction in mitochondrial complex I activity, whereas no significant changes were observed in mitochondrial complex IV activity. MET-treated cells showed no significant differences in lipid peroxidation, but CMF- and CMF + MET-treated cells showed a slight increase in lipid peroxidation. Conclusions: The reduction in the activity of mitochondrial complex I and a slight increase in lipid peroxidation levels may explain the cognitive impairment following CMF and MET treatments. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2022 Feb;26(3):743-749.)

- Studie: Denne matvaren kan forebygge demens. En helt vanlig matvare kan ha god effekt på forebygging av demens, viser ny studie. Etter tolv ukers inntak presterte middelaldrende personer med mild hukommelsessvikt bedre på tester.

(Anm: Studie: Denne matvaren kan forebygge demens. En helt vanlig matvare kan ha god effekt på forebygging av demens, viser ny studie. Etter tolv ukers inntak presterte middelaldrende personer med mild hukommelsessvikt bedre på tester. Livsstilen vår påvirker hvor utsatt vi er for å få demens. Hele 40 prosent kan forebygges ved hjelp av grep vi selv kan ta, viser internasjonal forskning, dokumentert i The Lancet Commission of Dementia fra 2020. Her i landet lever mer enn 101.000 personer med sykdommen, ifølge fjerde runde av Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4). Basert på tall fra SSB regner man med at det vil være 237.000 personer med demens i Norge i 2050 og 380.000 i 2100. En observasjonsstudie fra i fjor viste at personer som spiser et betennelsesdempende kosthold, kan se ut til å ha en betydelig lavere risiko for å utvikle demens senere i livet. Forskningen ble publisert i Neurology. Kort oppsummert ser det ut til at et kosthold som inneholder rikelig med frukt, grønnsaker, belgfrukter og te eller kaffe kan ha en god effekt når det gjelder forebygging. (…) Funnene ble nylig presentert i tidsskriftet Nutrients. Dr. Robert Krikorian er professor ved Institutt for psykiatri og nevrovitenskap og direktør for programmet for kognitiv aldring ved University of Cincinnati. (…) Krikorian peker på at spesielt blåbær har et spesielt høyt nivå av mikronæringsstoffer og antioksidanter som heter antocyaniner. Disse bidrar til å gi blåbærene den sterke fargen, og hjelper også med å forsvare plantene mot stråleeksponering, smittestoffer og andre trusler. De samme egenskapene ved blåbær kan ifølge ham også være hjelpsomme for oss mennesker, som å redusere betennelse, forbedre den metabolske funksjonen og øke energiproduksjonen i cellene. Tidligere studier fra Krikorian har involvert eldre mennesker, men i denne nye studien ønsket de å se på middelaldrende for å fokusere på forebygging og reduksjon av risiko for demens. (vg.no 13.6.2022).)

- Den mystiske mangfoldighet: Strukturelt perspektiv på underenheters delaktighet i respiratorisk kompleks I.

(Anm: Padavannil A et al. The Mysterious Multitude: Structural Perspective on the Accessory Subunits of Respiratory Complex I. (…) Dysfunction in complex I (CI) accounts for one third of ETC deficiencies like Leber’s hereditary optic neuropathy, Leigh syndrome and mitochondrial encephalomyopathy (Fiedorczuk and Sazanov, 2018; Ma et al., 2018). The outsized role of CI in mitochondrial disease stems in part from its large number of required subunits and complex assembly pathway (Guerrero-Castillo et al., 2017a). Whereas prokaryotic CI is composed of 14 subunits—7 in the cytoplasm and 7 in the plasma membrane (Brindefalk et al., 2011; Martijn et al., 2018)—mammalian mitochondrial CI is composed of 45 subunits – the 14 “core” subunits conserved from bacteria (Figure 1A) and an additional 31 accessory subunits that have been added during the evolution of eukaryotes (Figure 1B) (Letts and Sazanov, 2015). Front Mol Biosci. 2022 Jan 3;8:798353.)

(Anm: Yoshida J et al. Mitochondrial complex I inhibitors suppress tumor growth through concomitant acidification of the intra- and extracellular environment. iScience. 2021; 24(12): 103497.)

- Korrekt mitokondriefunksjon forhindrer muskeltap under aldring. (- Dårlig klarering av mitokondrier.) (- Som cellenes kraftverk er mitokondrier avgjørende.) (idet mitokondrier aldres og ikke lenger fungerer som de skal, fjerner eller "resirkulerer" kroppen dem regelmessig gjennom en prosess kjent som mitofagi.)

(Anm: Correct mitochondrial function prevents muscle loss during aging. The loss of muscle mass and strength during aging is called sarcopenia. Affecting the elderly population, sarcopenia is a degenerative process that brings about a decrease in wellbeing and increased dependency. A growing number of studies indicate that this form of muscle atrophy is related to chronic inflammation, but when and why does this inflammation occur? (…) Poor clearance of mitochondria As the power plants of cells, mitochondria are essential. Cells must therefore ensure that these organelles are in good condition. As mitochondria age and no longer function properly, the body regularly removes or "recycles" them through a process known as mitophagy. (medicalxpress.com 22.3.2022).)

(Anm: Irazoki A et al. Coordination of mitochondrial and lysosomal homeostasis mitigates inflammation and muscle atrophy during aging. Aging Cell. 2022 Mar 9:e13583.)

(Anm: Vitamin B3, niacinamide and reducing skin cancer risk: What does the research say? (medicalxpress.com 22.3.2022).)

(Anm: Hyatt H, et al. Mitochondrial dysfunction induces muscle atrophy during prolonged inactivity: A review of the causes and effects. Arch Biochem Biophys. 2019 ; 662 : 49-60.)

- Studie viser postbiotisk Urolithin A forbedrer muskelstyrke og treningsytelse hos middelaldrende voksne.

(Anm: Study shows postbiotic Urolithin A improves muscle strength and exercise performance in middle aged adults. Age-associated muscle decline can start as early as 40 years old and there are currently no effective interventions to counteract it other than exercise. A new milestone study published today in Cell Reports Medicine showed that daily intake of Amazentis' proprietary Urolithin A, Mitopure, significantly improved muscle strength by 12% after four months. These findings further validate Mitopure's benefits for muscle and mitochondrial health and show it is safe and well tolerated. Mitopure works by supporting the cells' ability to renew their powerplants, the mitochondria, during the aging process. Muscles have a high demand for energy and there are a very large number of mitochondria in muscle cells. (medicalxpress.com 17.5.2022).) 

- Urolithin A forbedrer mitokondriehelsen, reduserer bruskdegenerasjon og lindrer smerter ved slitasjegikt.

(Anm: D'Amico D, et al. Urolithin A improves mitochondrial health, reduces cartilage degeneration, and alleviates pain in osteoarthritis. (…) These improvements were associated with increased mitophagy and mitochondrial content, in joints of OA mice. These findings indicate that UA promotes joint mitochondrial health, alleviates OA pathology, and supports Urolithin A's potential to improve mobility with beneficial effects on structural damage in joints. Aging Cell. 2022 Jul 1:e13662.)

- Virkningen av den naturlige forbindelsen Urolithin A på helse, sykdom og aldring. (- Høydepunkter.) (- Urolithin A (UA) er en tarmmikrobiom-avledet naturlig forbindelse som bare 40 % av mennesker naturlig kan konvertere fra kostholdsforløpere i meningsfulle nivåer. Positive effekter av direkte UA-inntak ved helse-, aldrings- og aldersrelaterte tilstander er identifisert i flere nyere studier.) (- Eksperimentelle modeller viser konsekvent at UA øker mitofagi og mitokondriefunksjon og demper usedvanlig store inflammatoriske responser. UA økte biomarkører av mitokondriefunksjon i prekliniske modeller ved aldring og hos friske eldre mennesker. UA er en lovende strategi for å målrette helse- og sykdomstilstander ved aldring, spesielt de som er knyttet til mitokondrie og muskeldysfunksjon.)

(Anm: D'Amico D, Andreux PA, Valdés P, Singh A, Rinsch C, Auwerx J. Impact of the Natural Compound Urolithin A on Health, Disease, and Aging. Highlights Urolithin A (UA) is a gut microbiome-derived natural compound that only 40% of people can naturally convert from dietary precursors at meaningful levels. Positive effects of direct UA administration in health, aging, and age-related conditions have been identified in several recent studies. Experimental models consistently show that UA increases mitophagy and mitochondrial function and blunts excessive inflammatory responses. UA increased biomarkers of mitochondrial function in preclinical models of aging and in healthy elderly people. UA is a promising strategy to target health and disease conditions of aging, especially those linked to mitochondrial and muscle dysfunction. Trends Mol Med. 2021 Jul;27(7):687-699.)

- Antiinflammatoriske egenskaper av et granatepleekstrakt og dets metabolitt urolithin-A i en kolitt-rottemodell og effekten av kolonbetennelse på fenolisk metabolisme.

(Anm: Larrosa M, González-Sarrías A, Yáñez-Gascón MJ, Selma MV, Azorín-Ortuño M, Toti S, Tomás-Barberán F, Dolara P, Espín JC. Anti-inflammatory properties of a pomegranate extract and its metabolite urolithin-A in a colitis rat model and the effect of colon inflammation on phenolic metabolism. (…) Both PE and UROA decreased inflammation markers (iNOS, cycloxygenase-2, PTGES and PGE(2) in colonic mucosa) and modulated favorably the gut microbiota. The G(1) to S cell cycle pathway was up-regulated in both groups. UROA group showed various down-regulated pathways, including that of the inflammatory response. PE, but not UROA, decreased oxidative stress in plasma and colon mucosa. Only UROA preserved colonic architecture. The normal formation of urolithins in PE-fed rats was prevented during inflammation. Our results suggest that UROA could be the most active anti-inflammatory compound derived from pomegranate ingestion in healthy subjects, whereas in colon inflammation, the effects could be due to the nonmetabolized ellagitannin-related fraction. J Nutr Biochem. 2010 Aug;21(8):717-25.)    

- Tarmmikrober kan forårsake fedme, og vi er nærmere å forstå hvordan. (- "Vi har nå en molekylær mekanisme som gir et utgangspunkt for å forstå mikrobiomet vårt som en sammenheng mellom kostholdet vårt og kroppssammensetningen vår," forklarte biokjemiker Dean Jones ved Emory University.) (- En av karnitines roller i kroppen vår er å transportere lange fettmolekyler inn i mitokondriene – cellenes kraftverk – der det brytes ned for å brukes til energi.) (- Emory University patolog Andrew Neish forklarte at noen typer bakterier sannsynligvis produserer mer delta-valerobetaine enn andre.) (- Dette vil forklare hvordan faktorer som påvirker mikrobiomesammensetningen vår, fra kosthold til hvem vi lever med og hvilke legemidler vi tar, også endrer hvordan mikrobiomet vårt påvirker vekten vår.)

(Anm: Gut Microbes Can Cause Obesity, And We're Getting Closer to Understanding How.  Medical researchers have discovered a molecule linking the tiny creatures that call our guts home to levels of fat in our bodies. "We now have a molecular mechanism that provides a starting point to understand our microbiome as a link between our diet and our body composition," explained Emory University biochemist Dean Jones. Hints of this link have been growing for some time now as we've been learning just how much this ecosystem of microbes within us – populated by bacteria, yeast, and other microbes and their parasites – can powerfully influence our healthlifespans and shape our bodies. Recent studies have even suggested that leanness or weight gain could be contagious, through the spread of different microbes. The rise of the obesity epidemic in modern times has coincided with massive changes in our gut microbiomes. But obesity, with its associated health problems, including heart disease and diabetes, is a complicated condition involving the interplay between our genes, environment, and diet as well as our microbiome composition. Studies have revealed 10 percent of circulating metabolic molecules in mice can be traced back to their microbiome, so molecular biologist Ken Liu and colleagues decided to examine these chemicals more closely. They detected the molecule delta-valerobetaine in mice exposed to microbes, but not in microbiome-free mice raised and kept in pristine conditions as a control group. Using cell cultures, the team demonstrated that delta-valerobetaine decreased the levels of carnitine. One of carnitine's roles in our bodies is to transport long fat molecules into the mitochondria – our cells' powerplant – where it is broken down to be used for energy. So when mice with delta-valerobetaine were fed fattier Western diets, they were unable to make efficient use of it without enough carnitine. The mice gained weight and accumulated more fat in their livers; the mice on the normal, control diet maintained their weight levels. While the researchers couldn't directly show this mechanism in humans, correlations between levels of delta-valerobetaine, carnitine, and body fat levels all matched up. In 214 humans, they found the average blood levels of delta-valerobetaine was 40 percent higher for people with a BMI greater than 30 compared to those with lower BMIs. Emory University pathologist Andrew Neish explained that some types of bacteria likely produce more delta-valerobetaine than others. This would explain how factors influencing our microbiome composition, from diet to who we live with and what medications we take, also change how our microbiome affects our weight. In an accompanying review of the study, Vanderbilt University nutrigenomicist Jane Ferguson points out that delta-valerobetaine is also present in common foods, including meat and milk, and has been found to play a role in reducing cancer cell viability. "Thus, delta-valerobetaine may have both positive and negative effects on host health," she wrote. Liu suspects that mammalian bodies' sensitivity to delta-valerobetaine may have evolved as a way to promote fat storage for when food was scarce. "This type of information could potentially help someone develop a personalized strategy for weight loss," Liu said. "But there are a lot of things we need to understand better about how delta-valerobetaine functions in context." Their research was published in Nature Metabolism.  (sciencealert.com 6.2.2022).)

- Interaksjon mellom legemidler og tarmmikrobiomet.

(Anm: Weersma RK, Zhernakova A, Fu J. Interaction between drugs and the gut microbiome. Abstract The human gut microbiome is a complex ecosystem that can mediate the interaction of the human host with their environment. The interaction between gut microbes and commonly used non-antibiotic drugs is complex and bidirectional: gut microbiome composition can be influenced by drugs, but, vice versa, the gut microbiome can also influence an individual's response to a drug by enzymatically transforming the drug's structure and altering its bioavailability, bioactivity or toxicity (pharmacomicrobiomics). The gut microbiome can also indirectly impact an individual's response to immunotherapy in cancer treatment. In this review we discuss the bidirectional interactions between microbes and drugs, describe the changes in gut microbiota induced by commonly used non-antibiotic drugs, and their potential clinical consequences and summarise how the microbiome impacts drug effectiveness and its role in immunotherapy. Understanding how the microbiome metabolises drugs and reduces treatment efficacy will unlock the possibility of modulating the gut microbiome to improve treatment. Gut. 2020 Aug;69(8):1510-1519.)

(Anm: Ferguson JF. A microbial metabolite linked to fat accumulation. Nat Metab. 2021 Dec;3(12):1594-1595.)

(Anm: Scientists identify obesity-promoting metabolite from intestinal bacteria. The bacteria inside our guts are fine-tuning our metabolism, depending on our diet, and new research suggests how they accomplish it. Emory researchers have identified an obesity-promoting chemical produced by intestinal bacteria. The chemical, called delta-valerobetaine, suppresses the liver’s capacity to oxidize fatty acids. The findings were recently published in Nature Metabolism. (news.emory.edu Jan. 7, 2022).)

(Anm: Liu KH et al. Microbial metabolite delta-valerobetaine is a diet-dependent obesogen. Nat Metab. 2021 Dec;3(12):1694-1705.)

(Anm: Wikoff WR, Anfora AT, Liu J, Schultz PG, Lesley SA, Peters EC, Siuzdak G. Metabolomics analysis reveals large effects of gut microflora on mammalian blood metabolites. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Mar 10;106(10):3698-703.)

- Mitokondriell kompleks I bygger bro mellom en forbindelse av karbonfleksibilitet og gastrointestinal commensalism (samliv mellom organismer til fordel for den ene, uten skade for den andre) hos den menneskelige patogene sopp Candida albicans.

(Anm: Mitokondriell kompleks I bygger bro mellom en forbindelse av karbonfleksibilitet og gastrointestinal commensalism (samliv mellom organismer til fordel for den ene, uten skade for den andre) hos den menneskelige patogene sopp Candida albicans. (Mitochondrial complex I bridges a connection between regulation of carbon flexibility and gastrointestinal commensalism in the human fungal pathogen Candida albicans.) PLoS Pathog. 2017 Jun 1;13(6):e1006414. eCollection 2017 Jun.)

- Fluoksetin (Prozac) interagerer (samhandler) med lipid bilayer i den indre membranen i isolerte rottehjerne mitokondrier, hemmer elektrontransport og F1F0-ATPase aktivitet.

(Anm: Fluoxetine (Prozac) interacts with the lipid bilayer of the inner membrane in isolated rat brain mitochondria, inhibiting electron transport and F1F0-ATPase activity (Fluoxetine interagerer med de lipide bilayer i det indre membram i isolerte mitokondrier i rottehjerner, hemmer elektrontransport og F1F0-ATPase aktivitet) Mol Cell Biochem 1999;199:103-9.)

(Anm: Mitokondriesykdommer. (nevrologi.legehandboka.no Sist oppdatert: 28.10.2020 | Sist revidert: 26.08.2019).)

- Hvordan langvarig bruk av benzodiazepin fører til kognitive svekkelser.

(Anm: How long-term benzodiazepine use leads to cognitive impairments. Benzodiazepines are effective and widely used drugs for treating states of anxiety and sleep disorders. While short-term treatments are considered safe, their long-term intake can lead to physical dependence and, particularly in the case of older people, to cognitive impairments. The mechanisms by which benzodiazepines trigger these changes had previously been unknown. Researchers led by Jochen Herms and Mario Dorostkar from LMU's Center for Neuropathology and Prion Research and the German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE) have now been able to demonstrate in an animal model that the active ingredient leads to the loss of neural connections in the brain. (medicalxpress.com 3.3.2022).)

- Hjerneskade hos voksne. (- Kognitiv funksjon betyr evnen til å oppfatte, tenke, forstå, huske, løse problemer, ta avgjørelser og kommunisere.)

(Anm: Hjerneskade hos voksne. Ervervet hjerneskade hos voksne er en skade som oppstår i en normalt utviklet hjerne i voksen alder. Det er stor variasjon i følgene av en slik skade, alt etter skadens årsak, omfang og hvilke deler av hjernen som rammes. (…) Symptombilde Ervervet hjerneskade kan være lett, moderat eller alvorlig. Følgene av skaden for deg som rammes er avhengig av årsaken til skaden, omfanget av den og i hvilken del av hjernen skaden oppstår. Hjerneskaden kan påvirke både fysisk, kognitiv, psykisk og adferdsmessig funksjon. Kognitiv funksjon betyr evnen til å oppfatte, tenke, forstå, huske, løse problemer, ta avgjørelser og kommunisere. (helsenorge.no 4.3.2022).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Langvarig behandling med diazepam forsterker mikroglial spine (ryggsøyle) og svekker kognitiv prestasjonsevne via mitokondrie 18 kDa translokatorprotein (TSPO). (- Diazepam induserer disse svekkelser via mitokondrie 18 kDa translokatorprotein (TSPO), i stedet for klassisk γ-aminosmørsyre type A-reseptorer, som endrer mikroglial morfologi og fagocytose av synaptisk materiale.)

(Anm: Shi Y et al. Long-term diazepam treatment enhances microglial spine engulfment and impairs cognitive performance via the mitochondrial 18 kDa translocator protein (TSPO). Abstract Benzodiazepines are widely administered drugs to treat anxiety and insomnia. In addition to tolerance development and abuse liability, their chronic use may cause cognitive impairment and increase the risk for dementia. However, the mechanism by which benzodiazepines might contribute to persistent cognitive decline remains unknown. Here we report that diazepam, a widely prescribed benzodiazepine, impairs the structural plasticity of dendritic spines, causing cognitive impairment in mice. Diazepam induces these deficits via the mitochondrial 18 kDa translocator protein (TSPO), rather than classical γ-aminobutyric acid type A receptors, which alters microglial morphology, and phagocytosis of synaptic material. Collectively, our findings demonstrate a mechanism by which TSPO ligands alter synaptic plasticity and, as a consequence, cause cognitive impairment. Nat Neurosci. 2022 Feb 28.)

- Sepsis forstyrrer mitokondriefunksjon og membraners morfologi.

(Anm: Oliveira TS, Santos AT, Andrade CBV, Silva JD, Blanco N, Rocha NN, Woyames J, Silva PL, Rocco PRM, da-Silva WS, Ortiga-Carvalho TM, Bloise FF. Sepsis Disrupts Mitochondrial Function and Diaphragm Morphology. (…) Conclusion: The current model of sepsis induced diaphragm morphological changes, increased mitochondrial damage, and induced functional impairment. Thus, diaphragm damage during sepsis seems to be associated with mitochondrial dysfunction. Keywords: CLP; diaphragm; mitochondria; muscle; oxidative phosphorylation; sepsis. Front Physiol. 2021 Sep 7;12:704044.)

(Anm: morfologi (…)  BETYDNING OG BRUK1 gren innenfor forskjellige vitenskaper som undersøker og beskriver form og oppbygning av bestemte organismer eller fenomener; læren om ytre form (naob).)

(Anm: Stanzani G, Duchen MR, Singer M. The role of mitochondria in sepsis-induced cardiomyopathy. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2019  ; 1865(4):759-773.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

- Mitochondrial Dysfunction: An Emerging Link in the Pathophysiology of Cardiorenal Syndrome.

(Anm: Shi S, et al. Mitochondrial Dysfunction: An Emerging Link in the Pathophysiology of Cardiorenal Syndrome. Front Cardiovasc Med. 2022 ; 9 : 837270.)

(Anm: Walker AMN, et al. Prevalence and Predictors of Sepsis Death in Patients With Chronic Heart Failure and Reduced Left Ventricular Ejection Fraction. J Am Heart Assoc. 2018 Oct 16;7(20):e009684.)

 (Anm: Kalan L, et al. Redefining the Chronic-Wound Microbiome: Fungal Communities Are Prevalent, Dynamic, and Associated with Delayed Healing. mBio. 2016 Sep 6;7(5):e01058-16 .)

- Kardiorenale sammenhenger ved hjertesvikt.

(Anm: Kardiorenale sammenhenger ved hjertesvikt Bård Waldum, Nyremedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål og Institutt for klinisk medisin. Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Sammenheng mellom hjertesykdom og nyresykdom ble beskrevet allerede for over 140 år siden ved obduksjonsstudier. De siste tiårene er det gjort systematisk forskning som viser at nyresvikt er en av de sterkeste prognostiske faktorene ved hjeretesvikt. Samtidig er kardiovaskulær sykdom hovedårsaken til død og sykelighet blant pasienter med nyresvikt. De kardiorenale assosiasjonene er således mangfoldige. (legeforeningen.no – hjerteforum N° 1 / 2012/ vol 25).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

- Sepsis, pyruvat og mangler i mitokondriell forsyningskjede for energi. (- Dikloroacetatbehandling øker mitokondriell respirasjon og ATP-syntese, reduserer oksidativt stress, overvinner metabolsk lammelse, regenererer vev, organ og medfødte og adaptive immunceller, og dobler overlevelsesraten i en murine-modell av sepsis.)

(Anm: McCall CE, et al. Sepsis, pyruvate, and mitochondria energy supply chain shortage. Abstract Balancing high energy-consuming danger resistance and low energy supply of disease tolerance is a universal survival principle that often fails during sepsis. Our research supports the concept that sepsis phosphorylates and deactivates mitochondrial pyruvate dehydrogenase complex control over the tricarboxylic cycle and the electron transport chain. StimulatIng mitochondrial energetics in septic mice and human sepsis cell models can be achieved by inhibiting pyruvate dehydrogenase kinases with the pyruvate structural analog dichloroacetate. Stimulating the pyruvate dehydrogenase complex by dichloroacetate reverses a disruption in the tricarboxylic cycle that induces itaconate, a key mediator of the disease tolerance pathway. Dichloroacetate treatment increases mitochondrial respiration and ATP synthesis, decreases oxidant stress, overcomes metabolic paralysis, regenerates tissue, organ, and innate and adaptive immune cells, and doubles the survival rate in a murine model of sepsis. J Leukoc Biol. 2022 Jul 22. doi: 10.1002/JLB.3MR0322-692RR .)

(Anm: Behandling av acidose med dikloroacetat. Dato for henvendelse: 11.07.2000. RELIS database 2000; spm.nr. 1488, RELIS Sør. (relis.no 11.7.2000).)

(Anm: Chen B, et al. Mitochondrial Respiration Inhibition Suppresses Papillary Thyroid Carcinoma Via PI3K/Akt/FoxO1/Cyclin D1 Pathway. Front Oncol. 2022 Jul 5;12:900444.)

- Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt.

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- AI som fremskynder påvisning av sepsis kan forhindre hundrevis av dødsfall.

(Anm: Johns Hopkins University. AI speeds sepsis detection to prevent hundreds of deaths. Patients are 20% less likely to die of sepsis because a new AI system developed at Johns Hopkins University catches symptoms hours earlier than traditional methods, an extensive hospital study demonstrates. (medicalxpress.com 21.7.2022).)

- Skåringsverktøy for tidlig oppdagelse av sepsis på sengepost.

(Anm: Skåringsverktøy for tidlig oppdagelse av sepsis på sengepost. BAKGRUNN Sepsis er en av de vanligste årsakene til død i norske sykehus. Tilstanden er ofte oversett og behandlingen forsinket. Skåringsverktøy for å oppdage pasienter med sepsis er hyppigst undersøkt i akuttmottak, sjeldnere på sengepost. Målet med studien var å undersøke evnen ulike kliniske skåringsverktøy har til å identifisere sepsis blant pasienter på sengepost. Tidsskr Nor Legeforen 2023 (31.1.2023).)

- Mitokondriedynamikk: Et potensielt terapeutisk mål for iskemisk hjerneslag.

(Anm: Zhou X, Chen H, Wang L, Lenahan C, Lian L, Ou Y, He Y. Mitochondrial Dynamics: A Potential Therapeutic Target for Ischemic Stroke. Front Aging Neurosci. 2021 Sep 7;13:721428.)

(Anm: Nadanaciva S, Bernal A, Aggeler R, Capaldi R, Will Y. Target identification of drug induced mitochondrial toxicity using immunocapture based OXPHOS activity assays. Toxicol In Vitro. 2007 Aug;21(5):902-11.)

- Hemisfærisk analyse av mitokondriell kompleks I- og II-aktivitet i musemodellen av iskemi-reperfusjonsindusert skade. (- Det å granske effekten av hjernens mitokondrielle funksjonalitet etter iskemisk hjerneslag i hver hjernehalvdel gir separat en bedre forståelse av de molekylære og kompenserende prosessene i den kontralaterale halvkule, en region i hjernen som ofte forsømmes i hjerneslagforskning.)

(Anm: Lucija Bahire K, et al. Hemispheric analysis of mitochondrial Complex I and II activity in the mouse model of ischemia-reperfusion-induced injury. Abstract Brain ischemia/reperfusion injury results in a variable mixture of cellular damage, but little is known about possible patterns of mitochondrial dysfunction from the scope of hemispheric processes. The current study used high-resolution fluorespirometry to compare ipsi- and contralateral hemispheres' linked respiration and ROS emission after 60-minutes of filament induced middle cerebral artery occlusion (fMCAo) and 2, 24, 72, and 168 hours after reperfusion in mice. Our findings highlight that experimental ischemic stroke resulted in higher mitochondrial respiration in the contralateral compared to the ipsilateral hemisphere and highest ROS emission in ipsilateral hemisphere. The largest difference between the ipsilateral and contralateral hemispheres was observed 2 hours after reperfusion in Complex I and II ETS state. Oxygen flux returns to near baseline 72 hours after reperfusion without any changes thereafter in Complex I and II respiration. Studying the effects of brain mitochondrial functionality after ischemic stroke in each cerebral hemisphere separately provides a better understanding about the molecular and compensatory processes of the contralateral hemisphere, a region of the brain often neglected in stroke research. Mitochondrion. 2023 Feb 8:S1567-7249(23)00014-4.)

- Cellenes eget rensesystem er nøkkelen bak ny Alzheimer-behandling. (- En opphopning av ødelagte mitokondrier kludrer til de vanlige prosessene cellen skal utføre.) (- Dette fører til at cellen til slutt vil dø.) (– Cellen trenger energien som blir laget av mitokondriene for å bli kvitt dette avfallet.)

(Anm: Cellenes eget rensesystem er nøkkelen bak ny Alzheimer-behandling. (…) Behandlingen kan også styrke andre organer i kroppen. (…) En celle er en fininnstilt mekanisme. For at cellen skal kunne utføre oppgavene sine, trenger den energi. Denne energien får den fra små energifabrikker som vi kaller mitokondrier. Hos unge, friske celler blir ødelagte biter av mitokondriene fjernet gjennom en prosess vi kaller mitofagi. Det skjer hos alle celler, gamle som nye. Forskergruppen har funnet ut at vi får flere og flere ødelagte mitokondrier når vi blir eldre. (…) En opphopning av ødelagte mitokondrier kludrer til de vanlige prosessene cellen skal utføre. Dette fører til at cellen til slutt vil dø. – Cellen trenger energien som blir laget av mitokondriene for å bli kvitt dette avfallet. Akkurat som en maskin som ikke lenger fungerer, hvis den ikke blir vedlikeholdt, sier forsker Evandro F. Fang. (forskning.no 6.1.2022).)

- Oppsiktsvekkende forskning: Kan være nær en kur mot Alzheimers. (- Ved hjelp av kunstig intelligens har han og kolleger klart å finne frem til to stoffer, Rhapontigenin og Kaempferol, som kan forebygge og reparere celleskader som gir hukommelsestap.)

(Anm: Oppsiktsvekkende forskning: Kan være nær en kur mot Alzheimers. Norske forskere mener de kan være i nærheten av å finne en kur som kan redusere eller stoppe utviklingen av demens-sykdommen. Et internasjonalt forskningsarbeid, ledet fra Universitetet i Oslo, har gjort oppsiktsvekkende funn. – Vi er veldig optimistiske, sier forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Evandro F. Fang, om det nye forskningsfunnet deres. Håpet er at de nå har nådd forstadiet til en kur mot Alzheimers sykdom. Ved hjelp av kunstig intelligens har han og kolleger klart å finne frem til to stoffer, Rhapontigenin og Kaempferol, som kan forebygge og reparere celleskader som gir hukommelsestap. Disse skal nå brukes til å lage en Alzheimer-medisin. (…) De har nå søkt om patent på Rhapontigenin som behandling mot Alzheimers sykdom. (vg.no 6.1.2022).)

- Stress kan foråsake grått hår - og det er reversibelt, ifølge forskere. (- Skyld på forbindelsen mellom stress (psyke) og mitokondriene.) (- Vi hører ofte at mitokondriene er cellens kraftstasjoner, men det er ikke den eneste rollen de spiller, sier Picard. "Mitokondrier er faktisk som små antenner inne i cellen som reagerer på en rekke forskjellige signaler, inkludert psykologisk stress.")

(Anm: Stress can turn hair gray -- and it's reversible, researchers find. Source: Columbia University Irving Medical Center. Summary: A new study offers quantitative evidence linking psychological stress to graying hair in people. (…) Blame the mind-mitochondria connection To better understand how stress causes gray hair, the researchers also measured levels of thousands of proteins in the hairs and how protein levels changed over the length of each hair. Changes in 300 proteins occurred when hair color changed, and the researchers developed a mathematical model that suggests stress-induced changes in mitochondria may explain how stress turns hair gray. "We often hear that the mitochondria are the powerhouses of the cell, but that's not the only role they play," Picard says. "Mitochondria are actually like little antennas inside the cell that respond to a number of different signals, including psychological stress." The mitochondria connection between stress and hair color differs from that discovered in a recent study of mice, which found that stress-induced graying was caused by an irreversible loss of stem cells in the hair follicle. "Our data show that graying is reversible in people, which implicates a different mechanism," says co-author Ralf Paus, PhD, professor of dermatology at the University of Miami Miller School of Medicine. "Mice have very different hair follicle biology, and this may be an instance where findings in mice don't translate well to people." Hair re-pigmentation only possible for some Reducing stress in your life is a good goal, but it won't necessarily turn your hair to a normal color. (sciencedaily.com 22.6.2021).)

(Anm: Rosenberg AM, Rausser S, Ren J, Mosharov EV, Sturm G, Ogden RT, Patel P, Kumar Soni R, Lacefield C, Tobin DJ, Paus R, Picard M. Quantitative mapping of human hair greying and reversal in relation to life stress. Elife. 2021 Jun 22;10:e67437.)

- Mindre end mikroplast: Nanoplast gør zebrafisk mindre frugtbare. (- Der er risiko for, at nanoplast også kan skade mennesker, forklarer en dansk forsker bag et nyt studie.) (- »Nanoplast er så småt, at det optages i cellerne. Det har altså en helt anden effekt på organismen, end mikroplast har.)

(Anm: Mindre end mikroplast: Nanoplast gør zebrafisk mindre frugtbare. Der er risiko for, at nanoplast også kan skade mennesker, forklarer en dansk forsker bag et nyt studie. Bittesmå plastikpartikler kan tilsyneladende skade zebrafisk. Men vi ved alt for lidt om, hvad plastikken gør ved både mennesker og natur, fortæller forskere. Inflammation, forstyrrelse af stofskiftet, ændring af tarmens mikrobiom og forværret reproduktion. Det kan være nogle af konsekvenserne af de nanoplastpartikler, som zebrafisk bliver udsat for i løbet af en hel generation. Det viser et nyt dansk studie, der er udkommet i tidsskriftet Journal of Hazardous Materials.  Vi taler meget om mikroplast, og vi ved godt, det ikke er særlig godt for vores omgivelser – og vores helbred. Men hvad med nanoplast? Hvordan påvirker det os egentlig? Ja, det ved vi ikke så meget om. (…) »Nanoplast er så småt, at det optages i cellerne. Det har altså en helt anden effekt på organismen, end mikroplast har. Der er virkelig et behov for undersøgelser om nanoplast,« siger Louise von Gersdorff Jørgensen. LÆS OGSÅ: Havet er fuld af mikroplastik (…) Brug for mere viden Ifølge Louise von Gersdorff Jørgensen har vi brug for mere viden om, hvad vores plastikforurening gør ved vores miljø og vores helbred. Især skal vi finde ud af, hvad konsekvenserne er for vandlevende organismer som fisk – men også generelt, hvilke skader plasten forårsager i hvirveldyr. (videnskab.dk 30.12.2021).)

(Anm: Nanoteknologi (nanopartikler). (mintankesmie.no).)

- Plast-nanopartikler forårsaker mild betennelse, forstyrrer metabolske forløp, endrer tarmmikrobiota og påvirker reproduksjon i sebrafisk: En full generasjon «multi-omics» studie.

(Anm: Marana MH et al. Plastic nanoparticles cause mild inflammation, disrupt metabolic pathways, change the gut microbiota and affect reproduction in zebrafish: A full generation multi-omics study. J Hazard Mater. 2022 Feb 15;424(Pt D):127705.)

- Vitamin D fremmer skjelettmuskulaturregenerering og mitokondriehelse. (- Muskelskader er preget av kompromittert muskelfiberarkitektur, forstyrrelse av kontraktil proteinintegritet og mitokondriell  dysfunksjon.) (- Her vil vi gjennomgå bidraget av vitamin D til skjelettmuskulaturregenerering etter skade.)

(Anm: Latham CM et al. Vitamin D Promotes Skeletal Muscle Regeneration and Mitochondrial Health. Abstract Vitamin D is an essential nutrient for the maintenance of skeletal muscle and bone health. The vitamin D receptor (VDR) is present in muscle, as is CYP27B1, the enzyme that hydroxylates 25(OH)D to its active form, 1,25(OH)D. Furthermore, mounting evidence suggests that vitamin D may play an important role during muscle damage and regeneration. Muscle damage is characterized by compromised muscle fiber architecture, disruption of contractile protein integrity, and mitochondrial dysfunction. Muscle regeneration is a complex process that involves restoration of mitochondrial function and activation of satellite cells (SC), the resident skeletal muscle stem cells. VDR expression is strongly upregulated following injury, particularly in central nuclei and SCs in animal models of muscle injury. Mechanistic studies provide some insight into the possible role of vitamin D activity in injured muscle. In vitro and in vivo rodent studies show that vitamin D mitigates reactive oxygen species (ROS) production, augments antioxidant capacity, and prevents oxidative stress, a common antagonist in muscle damage. Additionally, VDR knockdown results in decreased mitochondrial oxidative capacity and ATP production, suggesting that vitamin D is crucial for mitochondrial oxidative phosphorylation capacity; an important driver of muscle regeneration. Vitamin D regulation of mitochondrial health may also have implications for SC activity and self-renewal capacity, which could further affect muscle regeneration. However, the optimal timing, form and dose of vitamin D, as well as the mechanism by which vitamin D contributes to maintenance and restoration of muscle strength following injury, have not been determined. More research is needed to determine mechanistic action of 1,25(OH)D on mitochondria and SCs, as well as how this action manifests following muscle injury in vivo. Moreover, standardization in vitamin D sufficiency cut-points, time-course study of the efficacy of vitamin D administration, and comparison of multiple analogs of vitamin D are necessary to elucidate the potential of vitamin D as a significant contributor to muscle regeneration following injury. Here we will review the contribution of vitamin D to skeletal muscle regeneration following injury. Front Physiol. 2021 Apr 14;12:660498.)

(Anm: Synergistic Effects of Exercise Training and Vitamin D Supplementation on Mitochondrial Function of Cardiac Tissue, Antioxidant Capacity, and Tumor Growth in Breast Cancer in Bearing-4T1 Mice. Front Physiol. 2021 Apr 13;12:640237.)

(Anm: Tirichen H et al. Mitochondrial Reactive Oxygen Species and Their Contribution in Chronic Kidney Disease Progression Through Oxidative Stress. Front Physiol. 2021 Apr 23;12:627837.)

(Anm: Mills EL, Kelly B, O'Neill LAJ. Mitochondria are the powerhouses of immunity. Nat Immunol. 2017 Apr 18;18(5):488-498.)

(Anm: Lowry CA et al. Identification of an immune-responsive mesolimbocortical serotonergic system: potential role in regulation of emotional behavior. Neuroscience. 2007; 146(2): 756-72.)

(Anm: Kumar R, Corbett MA, Smith NJC, Hock DH, Kikhtyak Z, Semcesen LN, Morimoto A, Lee S, Stroud DA, Gleeson JG, Haan EA, Gecz J. Oligonucleotide correction of an intronic TIMMDC1 variant in cells of patients with severe neurodegenerative disorder. Abstract TIMMDC1 encodes the Translocase of Inner Mitochondrial Membrane Domain-Containing protein 1 (TIMMDC1) subunit of complex I of the electron transport chain responsible for ATP production. We studied a consanguineous family with two affected children, now deceased, who presented with failure to thrive in the early postnatal period, poor feeding, hypotonia, peripheral neuropathy and drug-resistant epilepsy. Genome sequencing data revealed a known, deep intronic pathogenic variant TIMMDC1 c.597-1340A>G, also present in gnomAD (~1/5000 frequency), that enhances aberrant splicing. Using RNA and protein analysis we show almost complete loss of TIMMDC1 protein and compromised mitochondrial complex I function. We have designed and applied two different splice-switching antisense oligonucleotides (SSO) to restore normal TIMMDC1 mRNA processing and protein levels in patients' cells. Quantitative proteomics and real-time metabolic analysis of mitochondrial function on patient fibroblasts treated with SSOs showed restoration of complex I subunit abundance and function. SSO-mediated therapy of this inevitably fatal TIMMDC1 neurologic disorder is an attractive possibility. NPJ Genom Med. 2022 Jan 28;7(1):9.)

- Eksisterende legemidler kan kutte "drivstofftilførselen" til en type aggressiv kreft i hjernen. (- Forskere fant at opptil 20 % av glioblastomer har overaktive cellulære kraftverk (mitokondrier) og at cellene deres er avhengige av dem for all sin energi.)

(Anm: Existing drugs may cut off 'fuel supply' to an aggressive brain cancer. One of the most aggressive forms of brain cancer is glioblastoma, which has a low survival rate and is difficult to treat. One type of glioblastoma is mitochondrial brain cancer. This type relies on overactive mitochondria, or the “cellular powerhouses,” to grow and spread. New research in cell cultures has found that this type of glioblastoma may respond to treatment with mitochondria-inhibiting drugs. This finding may eventually open up new avenues for the treatment of brain cancer. Glioblastoma is the most aggressive form of brain cancer, with a median survival time of only 15 months following diagnosis. This type of cancer is difficult to treat, but a ned study offers hope that an existing class of drugs could prove effective in people with a particular type of the cancer. Researchers found that up to 20% of glioblastomas have overactive cellular power plants (mitochondria) and that their cells are relying on them for all their energy. This type of glioblastoma is associated with a slightly longer survival time, and its dependence on fuel generated by mitochondria may make it especially vulnerable to drugs that inhibit the structures. The scientists discovered that mitochondria are overactive in this subset of glioblastoma. They also found that mitochondria-inhibiting drugs had a powerful antitumor effect in cultures of the cells growing in the laboratory. The research — which scientists at Columbia University Medical Center in New York City, NY, led — now appears in the journal Nature Cancer. In follow-up work that has yet to be published, the scientists showed that the drugs are also effective against this type of glioblastoma in mice.  (medicalnewstoday.com 16.1.2022).)

- 3.000 danskere dør hvert år af hospitalsinfektioner – bedre håndhygiejne kan redde mange af dem.

(Anm: 3.000 danskere dør hvert år af hospitalsinfektioner – bedre håndhygiejne kan redde mange af dem. Hvert år får 100.000 danskere en infektion på hospitalet. Det koster liv. Et nyt forskningsprojekt har undersøgt, hvordan vi gør det bedre. (…) Forskningsprojektet førte til en markant reduktion i antallet af blodforgiftninger på den hospitalsafdeling, hvor forsøget blev lavet. Fra 20-30 årlige tilfælde faldt det til blot et enkelt. (videnskab.dk 23.10.2021).)

– Kan folk trene for mye? Mitokondrier antyder at svaret er ja. (- Denne reduksjonen i mitokondriell aktivitet falt sammen med en nedsatt evne til å metabolisere glukosen i et glass sukkervann som deltakerne drakk.)

(Anm: Can people get too much exercise? Mitochondria hint that the answer is yes. Elite athletes help to reveal the costs of intense physical activity. Regular exercise is a boon to health, but fanatical workouts might have a metabolic downside. A new analysis suggests that highly intensive exercise blunts the body’s ability to regulate blood sugar because it impairs mitochondria, the powerhouses of the cell. Mikael Flockhart and Filip Larsen at the Swedish School of Sport and Health Sciences in Stockholm and their colleagues had 11 volunteers do 3 weeks of increasingly strenuous exercise. The participants’ athletic performance improved after the transition from light to moderate training, but stagnated with the most intense regimen. (…) Weekly muscle biopsies revealed that the energy-producing capacity of mitochondria initially increased with exercise intensity, but dropped drastically with vigorous training. This reduction in mitochondrial activity coincided with an impaired ability to metabolize the glucose in a glass of sugar water that participants gulped. Nature. 2021 Mar 18.)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Studie knytter depresjonsskår til antallet hvite blodlegemer.

(Anm: Study links depression scores, white blood cell count. Researchers across four health care systems, including Vanderbilt University Medical Center, have found that increased depression polygenic scores are associated with increased white blood cell count, highlighting the importance of the immune system in the etiology of depression. Despite a wide understanding of depression as a psychiatric disorder, depression's underlying biological effects are still poorly understood, says Lea Davis, Ph.D., associate professor of Biomedical Informatics, assistant professor of Psychiatry and Behavioral Sciences and an author of the JAMA Psychiatry paper. (medicalxpress.com 4.12.2021).)

(Anm: Sealock JM et al. Use of the PsycheMERGE Network to Investigate the Association Between Depression Polygenic Scores and White Blood Cell Count. JAMA Psychiatry. 2021 Dec 1;78(12):1365-1374.)

- H2 O2-indusert oksidativt stress forstyrrer mitokondriefunksjoner og svekker migrasjonspotensialet til humane epidermale melanocytter. (- Reaktive oksygenarter (ROS) har allerede vist seg å hindre migratorisk evne i ikke-melanocytiske cellelinjer ved å sterkt redusere mitokondriell ATP-produksjon.

(Anm: Xu P, Xue YN, Ji HH, Tan C, Guo S. H2 O2 -induced oxidative stress disrupts mitochondrial functions and impairs migratory potential of human epidermal melanocytes. Abstract Reactive oxygen species (ROS) have already been demonstrated to impede the migratory ability in non-melanocytic cell lines by depleting mitochondrial ATP production. Exp Dermatol. 2020 Aug;29(8):733-741.)

- Veldig hard trening forårsaker svekket mitokondriefunksjon og reduserer glukosetoleransen. (- Hva betyr disse funnene?) (- Studien gir innsikt i hva som skjer ved overtrening.)

(Anm: Veldig hard trening forårsaker svekket mitokondriefunksjon og reduserer glukosetoleransen. Gjennom en treningsmodell med økende mengde trening i en fireukersperiode, fant forskere en slående reduksjon i mitokondriefunksjonen og forstyrrelse i blodsukkerreguleringen etter uken med svært hard trening. Trening har gunstig effekt på den metabolske helsen gjennom økt mitokondrial oksidativ kapasitet og forbedret blodsukkerregulering. Ved flere metabolske sykdommer er trening derfor førstelinjebehandling. Men den øvre grensen for hvor mye trening som anses som gunstig, har ikke blitt klart definert. Hva mens med mitokondrienes oksidative kapasitet? Mitokondrienes funksjon Mitokondrier er små komponenter i cellen, celleorganeller, som forsyner cellen med energien som er nødvendig for blant å kunne utføre muskelarbeid. De er cellenes "energifabrikker" og produserer energi ved å omdanne den kjemiske forbindelsen adenosin trifosfat (ATP) til adenosin difosfat (ADP) eller adenosin monofosfat (AMP). Via ATP blir den kjemiske energien i næringsstoffene omgjort til mekanisk energi, gjennom en serie reaksjoner som til slutt krever oksygen. Blir oksygentilbudet for lite, vil det dannes melkesyre som hoper seg opp, og som raskt setter grenser for videre energiomsetning og arbeid ved høy intensitet. Denne prosessen omtales som mitokondrienes oksidative kapasitet. Lavere oksidativ kapasitet fører til langsommere gange/løping/sykling etc., redusert muskelkraft og muskelkvalitet og insulinresistens. I skjelettmuskulaturen er mengden av mitokondrier en av faktorene som avgjør hvor mye kraft musklene våre kan yte. Med alderen fungerer ikke mitokondriene så bra som før og dermed heller ikke musklene våre. (…) Hva betyr disse funnene? Studien gir innsikt i hva som skjer ved overtrening. Ulike individer har ulike terskler for hva de tåler av overtrening avhengig av i hvor god fysisk form de er. Og slik overtrening inngår i mange utøveres treningsprogram, men for gjennomsnittspersonen er nok moderasjon det som gir maksimal helsegevinst. Studien sier ingenting om eventuelle langtidseffekter av veldig hard trening. Forfatterne påpeker at det er uklart hva som er toleransegrensen for trening, særlig fordi studien indikerer at overtrening ikke nødvendigvis fører til nedgang i idrettsprestasjoner. Men å vite hvor grensen er, ville være nyttig for idrettsutøverne og deres trenere. Forfatterne kommenterer at det er langt vanligere at folk trener for lite, enn at de trener for mye. (nhi.no 15.4.2021).)

- Koenzym Q10 (CoQ10) modulerer sulfidmetabolisme og knytter mitokondriell resspirasjonskjede til baner  knyttet til en karbonmetabolisme. (-  Våre resultater bidrar til en bedre forståelse av hvordan sulfidmetabolisme er integrert i en karbonmetabolisme og kan forklare noen av fordelene med CoQ10-tilskudd observert ved mitokondriesykdommer.)

(Anm: Coenzyme Q10 modulates sulfide metabolism and links the mitochondrial respiratory chain to pathways associated to one carbon metabolism. Abstract Abnormalities of one carbon, glutathione and sulfide metabolisms have recently emerged as novel pathomechanisms in diseases with mitochondrial dysfunction. However, the mechanisms underlying these abnormalities are not clear. Also, we recently showed that sulfide oxidation is impaired in Coenzyme Q10 (CoQ10) deficiency. This finding leads us to hypothesize that the therapeutic effects of CoQ10, frequently administered to patients with primary or secondary mitochondrial dysfunction, might be due to its function as cofactor for sulfide:quinone oxidoreductase (SQOR), the first enzyme in the sulfide oxidation pathway. (…) Our results contribute to a better understanding of how sulfide metabolism is integrated in one carbon metabolism and may explain some of the benefits of CoQ10 supplementation observed in mitochondrial diseases. Hum Mol Genet. 2020 Nov 25;29(19):3296-3311.)

(Anm: Mitokondriella sjukdomar, en översikt - Socialstyrelsen. (socialstyrelsen.se 7.4.2016).)

(Anm: Sumbalova Z, Kucharska J, Palacka P, Rausova Z, Langsjoen PH, Langsjoen AM, Gvozdjakova A. Platelet mitochondrial function and endogenous coenzyme Q10 levels are reduced in patients after COVID-19. Bratisl Lek Listy. 2022; 123(1): 9-15.)

(Anm: Chella Krishnan K et al. Sex-specific genetic regulation of adipose mitochondria and metabolic syndrome by Ndufv2. Nat Metab. 2021 Nov;3(11):1552-1568.)

(Anm: Prestes AS etal. Methylglyoxal disrupts the functionality of rat liver mitochondria. Chem Biol Interact. 2022 Jan 5;351:109677.)

- Mitokondrienes rolle i metabolsk sykdom: en spesiell vekt på hjertedysfunksjon. (- Metabolske sykdommer (MetD) omfatter en rekke patologier (sykeligheter) preget av unormal kroppslig bruk av glukose. De kjente sykdommene som er inkludert i denne gruppen er metabolsk syndrom, prediabetes og diabetes mellitus type 1 og 2, alle er kroniske patologier (sykdommer) som presenterer metabolske forstyrrelser og er klassifisert som multiorgansykdommer.)

(Anm: The role of mitochondria in metabolic disease: a special emphasis on the heart dysfunction. Abstract Metabolic diseases (MetD) embrace a series of pathologies characterize by abnormal body glucose usage. The known diseases included in this group are metabolic syndrome, prediabetes and diabetes mellitus type 1 and 2, all of them are chronic pathologies that present metabolic disturbances and are classified as multi-organ diseases. Cardiomyopathy has been extensively described in diabetic patients without overt macrovascular complications. The heart is severely damaged during the progression of the disease, in fact, diabetic cardiomyopathies are the main cause of death in MetD. Insulin resistance, hyperglycemia, and increased free fatty acid metabolism promote cardiac damage through mitochondria. These organelles supply most of the energy that the heart needs to beat and control essential cellular functions, including Ca2+ signaling modulation, reactive oxygen species production, and apoptotic cell death regulation. Several aspects of the common mitochondrial functions have been described to be altered in diabetic cardiomyopathies include impairments of energy metabolism, compromises of mitochondrial dynamics, deficiencies in the Ca2+ handling, increases in ROS production, and a higher probability of mitochondrial permeability transition pore opening. Therefore, the mitochondrial role in MetD mediated heart dysfunction has been studied extensively to identify potential therapeutic targets for improving cardiac performance. Herein we review the cardiac pathology in metabolic syndrome, prediabetes, and diabetes mellitus, focusing on the role of mitochondrial dysfunctions. J Physiol. 2021 May 1.)

(Anm: The central role of mitochondrial fitness on antiviral defenses: An advocacy for physical activity during the COVID-19 pandemic. Redox Biol. 2021 Apr 23;43:101976.)

(Anm: Ježek P. Mitochondrial Redox Regulations and Redox Biology of Mitochondria. Antioxidants (Basel). 2021 Nov 29;10(12):1921.)

(Anm: Balbir-Gurman A, Gonzalez-Chapa JA, Macêdo MB, Lood C. The Emerging Role of Mitochondrial Dysfunction in the Pathogenesis of Idiopathic Inflammatory Myopathies. Rambam Maimonides Med J. 2023 Apr 30;14(2).)

- Mitokondrielt oksidativt stress ved kardiell lipidoverbelastning forårsaker intracellulær kalsiumlekkasje og arytmi. (- Disse resultatene tyder på en potensiell rolle for antioksidanter målrettet mitokondrier for å forhindre arytmi og plutselig hjertedød hos overvektige og diabetespasienter.)

(Anm: Mitochondrial oxidative stress during cardiac lipid overload causes intracellular calcium leak and arrhythmia. Abstract BACKGROUND: Diabetes and obesity are associated with an increased risk of arrhythmia and sudden cardiac death. Abnormal lipid accumulation is observed in cardiomyocytes of obese and diabetic patients, which may contribute to arrhythmia, but the mechanisms are poorly understood. A transgenic mouse model of cardiac lipid overload, the peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARg) cardiac overexpression mouse, has long QT and increased ventricular ectopy. (…) CONCLUSION: During cardiac lipid overload, mitochondrial oxidative stress causes increased SR calcium leak by oxidizing RyR2 channels. This promotes ventricular ectopy, which is significantly reduced in vivo by a mitochondrial-targeted antioxidant. These results suggest a potential role for mitochondrial-targeted antioxidants in preventing arrhythmia and sudden cardiac death in obese and diabetic patients. Heart Rhythm. 2016 Aug;13(8):1699-706).)

(Anm: Joseph LC, et al. Mitochondrial oxidative stress during cardiac lipid overload causes intracellular calcium leak and arrhythmia. Heart Rhythm. 2016 Aug;13(8):1699-706.)

- Antioksidant-legemiddel reverserer prosessen som er ansvarlig for hjerteinfarkt og slag. (- "Hvis dette antioksidant-legemiddel har de samme lovende effekter hos mennesker kan det være livsviktig for tusenvis av mennesker i fremtiden.")

(Anm: Antioxidant drug reverses process responsible for heart attacks and strokes. An antioxidant drug reverses atherosclerosis and could be used to prevent heart attacks and strokes due to clots, according to research funded by the British Heart Foundation (BHF) and published today in JAHA: Journal of the American Heart Association. (…) Now, Professor David Leake and his team have found that the antioxidant drug, cysteamine, has the power to switch off, and even reverse, this damaging process. Cysteamine works by accumulating in the lysosomes and stops the oxidation of LDL cholesterol. It is already known to be safe in humans where it's used to treat a rare lysosomal disease called cystinosis. When the researchers looked at mice with atherosclerosis, those treated with cysteamine had a 32 to 56 percent reduction in the size of atherosclerotic plaques depending on the part of the aorta—the largest artery in the body—that was examined. (…) "If this antioxidant drug can show the same promising effects in humans, then it could offer a lifeline to thousands of people in the future." (medicalxpress.com 10.9.2021).)

(Anm: Ahmad F, et al. Cysteamine Decreases Low-Density Lipoprotein Oxidation, Causes Regression of Atherosclerosis, and Improves Liver and Muscle Function in Low-Density Lipoprotein Receptor-Deficient Mice. J Am Heart Assoc. 2021 Sep 8:e017524.)

(Anm: Li Y, et al. Mitochondria as novel mediators linking gut microbiota to atherosclerosis that is ameliorated by herbal medicine: A review. Front Pharmacol. 2023 Jan 17;14:1082817.)

- Nasal administrasjon av mitokondrier reverserer kjemoterapi-indusert kognitiv svekkelse. (- Konklusjon: Våre resultater gir nøkkelbevis på det terapeutiske potensialet til isolerte mitokondrier – gjenopprettelse av både hjernestruktur og funksjon, deres evne til å entre hjernehinne og parenkym ved nasal levering og gjennomgå rask cellulær internalisering og endre hippocampal transkripsjon. Våre data identifiserer nasal administrasjon av mitokondrier som en effektiv strategi for å reversere kjemoterapi-indusert kognitiv svekkelse og gjenopprette hjernens helse, hvilket gir håp for det økende antall barn og voksne som overlever kreft.)

(Anm: Nasal administration of mitochondria reverses chemotherapy-induced cognitive deficits. Abstract Up to seventy-five percent of patients treated for cancer suffer from cognitive deficits which can persist for months to decades, severely impairing quality of life. Although the number of cancer survivors is increasing tremendously, no efficacious interventions exist. Cisplatin, most commonly employed for solid tumors, leads to cognitive impairment including deficits in memory and executive functioning. We recently proposed deficient neuronal mitochondrial function as its underlying mechanism. We hypothesized nasal administration of mitochondria isolated from human mesenchymal stem cells to mice, can reverse cisplatin-induced cognitive deficits. (…) Conclusion: Our results provide key evidence on the therapeutic potential of isolated mitochondria - restoring both brain structure and function, their capability to enter brain meninges and parenchyma upon nasal delivery and undergo rapid cellular internalization and alter the hippocampal transcriptome. Our data identify nasal administration of mitochondria as an effective strategy for reversing chemotherapy-induced cognitive deficits and restoring brain health, providing promise for the growing population of both adult and pediatric cancer survivors. Theranostics. 2021 Jan 1;11(7):3109-3130.)

(Anm: nasal BETYDNING OG BRUK 1 som gjelder nesen UTTRYKK nasal vaksine FARMAKOLOGI  vaksine gitt i form av nesedråper eller nesespray | jf. nesevaksinenesesprayvaksine - en nasal vaksine mot influensa er nylig registrert i USA  (tidsskriftet.no (Tidsskrift for Den norske legeforening) 02.11.2006) - vi tester … ut om vi kan få like god effekt med en langt enklere metode hvor vaksinen gis i form av nesedråper, såkalt nasal vaksine (forskning.no 01.12.2011) (naob).)

(Anm: Parenchyma is the bulk of functional substance in an animal organ or structure such as a tumour. In zoology it is the name for the tissue that fills the interior of flatworms. (en.wikipedia.org).)

- Aldring: Alle veier fører til mitokondrium. (- Mitokondrier er dynamiske og tilpasningsdyktige, og gjør funksjonen følsom for cellulær kontekst. Vev med høyt energibehov, som hjernen, ser ut til å bli unikt påvirket av aldersavhengig mitokondriel funksjon, og gir grunnlag for utvikling av nye mitokondrie-baserte terapi og diagnostikk.)

(Anm: Aging: All roads lead to mitochondri. Abstract Mitochondria were described as early as 1890 as ubiquitous intracellular structures by Ernster and Schatz (1981) [1]. Since then, the accretion of knowledge in the past century has revealed much of the molecular details of mitochondria, ranging from mitochondrial origin, structure, metabolism, genetics, and signaling, and their implications in health and disease. We now know that mitochondria are remarkably multifunctional and deeply intertwined with many vital cellular processes. They are quasi-self organelles that still possess remnants of its bacterial ancestry, including an independent genome. The mitochondrial free radical theory of aging (MFRTA), which postulated that aging is a product of oxidative damage to mitochondrial DNA, provided a conceptual framework that put mitochondria on the map of aging research. However, several studies have more recently challenged the general validity of the theory, favoring novel ideas based on emerging evidence to understand how mitochondria contribute to aging and age-related diseases. One prominent topic of investigation lies on the fact that mitochondria are not only production sites for bioenergetics and macromolecules, but also regulatory hubs that communicate and coordinate many vital physiological processes at the cellular and organismal level. The bi-directional communication and coordination between the co-evolved mitochondrial and nuclear genomes is especially interesting in terms of cellular regulation. Mitochondria are dynamic and adaptive, rendering their function sensitive to cellular context. Tissues with high energy demands, such as the brain, seem to be uniquely affected by age-dependent mitochondrial dysfunction, providing a foundation for the development of novel mitochondrial-based therapeutics and diagnostics. Semin Cell Dev Biol. 2021 Mar 16;S1084-9521(21)00030-6.)

- Mitokondrielle dynamikker i helse og sykdom.

(Anm: Mitochondrial dynamics in health and disease. Abstract In animals, mitochondria are mainly organised into an interconnected tubular network extending across the cell along a cytoskeletal scaffold. Mitochondrial fission and fusion, as well as distribution along cytoskeletal tracks, are counterbalancing mechanisms acting in concert to maintain a mitochondrial network tuned to cellular function. Balanced mitochondrial dynamics permits quality control of the network including biogenesis and turnover, distribution of mtDNA, and are tuned to metabolic status. (…) Altered mitochondrial dynamics is also seen in more common diseases. In this review, the machinery involved in mitochondrial dynamics and their dysfunction in disease will be discussed.FEBS Lett. 2021 Mar 20.)

- Celledød og betennelse: Mitokondrienes rolle i helse og sykdom.

(Anm: Cell Death and Inflammation: The Role of Mitochondria in Health and Disease. Abstract Mitochondria serve as a hub for a multitude of vital cellular processes. To ensure an efficient deployment of mitochondrial tasks, organelle homeostasis needs to be preserved. Mitochondrial quality control (MQC) mechanisms (i.e., mitochondrial dynamics, biogenesis, proteostasis, and autophagy) are in place to safeguard organelle integrity and functionality. Defective MQC has been reported in several conditions characterized by chronic low-grade inflammation. In this context, the displacement of mitochondrial components, including mitochondrial DNA (mtDNA), into the extracellular compartment is a possible factor eliciting an innate immune response. The presence of bacterial-like CpG islands in mtDNA makes this molecule recognized as a damaged-associated molecular pattern by the innate immune system. Following cell death-triggering stressors, mtDNA can be released from the cell and ignite inflammation via several pathways. Crosstalk between autophagy and apoptosis has emerged as a pivotal factor for the regulation of mtDNA release, cell's fate, and inflammation. The repression of mtDNA-mediated interferon production, a powerful driver of immunological cell death, is also regulated by autophagy-apoptosis crosstalk. Interferon production during mtDNA-mediated inflammation may be exploited for the elimination of dying cells and their conversion into elements driving anti-tumor immunity. Cells. 2021 Mar 3;10(3):537.)

He X, Liu J, Zang WJ. Mitochondrial homeostasis and redox status in cardiovascular diseases: Protective role of the vagal system. Free Radic Biol Med. 2021 Dec 11:S0891-5849(21)01107-2.

- Mitokondrier og farmakologisk hjertebehandling (kondisjonering) - i hjertet av iskemisk skade.

(Anm: Mitochondria and Pharmacologic Cardiac Conditioning-At the Heart of Ischemic Injury. Abstract Pharmacologic cardiac conditioning increases the intrinsic resistance against ischemia and reperfusion (I/R) injury. The cardiac conditioning response is mediated via complex signaling networks. These networks have been an intriguing research field for decades, largely advancing our knowledge on cardiac signaling beyond the conditioning response. The centerpieces of this system are the mitochondria, a dynamic organelle, almost acting as a cell within the cell. (…) The current review highlights different pathways and unresolved questions surrounding mitochondria in myocardial I/R injury and pharmacological cardiac conditioning. Int J Mol Sci. 2021 Mar 22;22(6):3224.)

(Anm: BETYDNING OG BRUK MEDISIN nedsatt blodtilførsel til kroppsdel eller organ SITAT - dersom pasienten har iskemi under belastning … kan pasienten få rytmeforstyrrelser (aftenbladet.no (Stavanger Aftenblad) 27.04.2012) (naob).)

(Anm: Pharmacological Conditioning of the Heart: An Update on Experimental Developments and Clinical Implications. Abstract The aim of pharmacological conditioning is to protect the heart against myocardial ischemia-reperfusion (I/R) injury and its consequences. There is extensive literature that reports a multitude of different cardioprotective signaling molecules and mechanisms in diverse experimental protocols. (…) 2.1. Experimental Developments To date, there are three routinely used volatile anesthetics that have been investigated in the context of pharmacological conditioning: sevoflurane, isoflurane and desflurane. Int J Mol Sci. 2021 Mar; 22(5): 2519. Published online 2021 Mar 3.)

(Anm: Clinical manifestations and basic mechanisms of myocardial ischemia/reperfusion injury. Tzu Chi Med J. 2018 Oct-Dec; 30(4): 209–215.)

- Mitokondriell dysfunksjon ved fibrotiske sykdommer. (- Derfor vil vi med den økende kunnskapen om mitokondriell struktur, funksjon og opprinnelse kunne få en ny epoke for diagnostiske og terapeutiske strategier for mange fibrotiske sykdommer basert på mitokondriell dysfunksjon.)

(Anm: Li X, et al. Mitochondrial dysfunction in fibrotic diseases. Abstract Although fibrosis is a common pathological feature of most end-stage organ diseases, its pathogenesis remains unclear. There is growing evidence that mitochondrial dysfunction contributes to the development and progression of fibrosis. The heart, liver, kidney and lung are highly oxygen-consuming organs that are sensitive to mitochondrial dysfunction. Moreover, the fibrotic process of skin and islet is closely related to mitochondrial dysfunction as well. This review summarized emerging mechanisms related to mitochondrial dysfunction in different fibrotic organs and tissues above. First, it highlighted the important elucidation of mitochondria morphological changes, mitochondrial membrane potential and structural damage, mitochondrial DNA (mtDNA) damage and reactive oxidative species (ROS) production, etc. Second, it introduced the abnormality of mitophagy and mitochondrial transfer also contributed to the fibrotic process. Therefore, with gaining the increasing knowledge of mitochondrial structure, function, and origin, we could kindle a new era for the diagnostic and therapeutic strategies of many fibrotic diseases based on mitochondrial dysfunction. Cell Death Discov. 2020 5;6(1):80.

- Er det en sammenheng mellom COVID-19 og Parkinsons sykdom? Selv om det er ekstremt sjeldent, har parkinsonslignende symptomer forekommet hos noen få personer med COVID-19.

(Anm: Is there a link between COVID-19 and Parkinson’s disease? Although extremely rare, Parkinson’s-like symptoms have occurred in a few people with COVID-19. This phenomenon has researchers investigating whether there is a link between SARS-CoV-2 and Parkinson’s disease. Since the start of the COVID-19 pandemic, scientists have continued to search for information about how SARS-CoV-2 affects the body. At this point, researchers and healthcare professionals know that the effects extend beyond the respiratory system. SARS-CoV-2 can impact other organsTrusted Source, including the heartTrusted SourcebrainTrusted SourcekidneysTrusted Source, and skinTrusted Source. In November 2020, an article published in The Lancet Neurology reported that up to 65%Trusted Source of people with COVID-19 have experienced hyposmia, a loss or change in their sense of smell, which is also a symptom of Parkinson’s disease. (medicalnewstoday.com 23.4.2021).)

(Anm: Alpha-synuclein: pathology, mitochondrial dysfunction and neuroinflammation in parkinson's disease. Neurobiol Dis. (2018) 109(Pt B):249–57.)

(Anm: Infectious Etiologies of Parkinsonism: Pathomechanisms and Clinical Implications.  Front Neurol. 2019; 10: 652.)

- Mitokondrie-målrettede terapeutiske strategier i behandlingen av depresjon. (- Konseptet om at mitokondriedysfunksjon er en av årsakene til depresjon støttes av et bredt spekter av studier på cellekulturer, dyremodeller og klinisk forskning.)

(Anm: Mitochondrial-Targeting Therapeutic Strategies In The Treatment Of Depression. Abstract Depression is an affective disease with a complex clinical picture that is characterized by mood and emotional disturbances. It is known that several factors contribute to the risk of developing depression. The concept that mitochondrial dysfunction is one of the causes of depression is supported by a wide range of studies on cell cultures, animal models, and clinical research. An understanding the relationship between mitochondrial processes and central nervous system abnormalities that occur in the course of depression can guide the development of novel mitochondrial-targeted therapeutic strategies as well as the usage of currently available antidepressants in a new context. This brief review aims to summarize recent findings on mitochondria dysfunction in depression, provide insight into therapeutic strategies targeting mitochondrial pathways, allude to future promising therapies, and discuss factors that can be used to improve treatment outcomes. The main focus is on new aspects (the effects of nutraceuticals and physical activity on brain metabolism), which can be combined with the available treatment options [monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), tricyclic antidepressants (TCAs), selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and atypical drugs] to enhance their therapeutic effects. Mitochondrion. 2021 Mar 22;S1567-7249(21)00038-6.)

(Anm: A ferredoxin bridge connects the two arms of plant mitochondrial complex I. Plant Cell. 2021 Mar 26;koab092.)

- Jakten på stemmene i hodet. (- I over ti år har hjerneforsker Kenneth Hugdahl og forskergruppen hans skannet hundrevis av hjerner på jakt etter stemmene i hodet.)

(Anm: Jakten på stemmene i hodet. I over ti år har hjerneforsker Kenneth Hugdahl og forskergruppen hans skannet hundrevis av hjerner på jakt etter stemmene i hodet. (- Å høre stemmer i hodet er nesten like vanlig som å være keivhendt. Opptil 10 prosent av befolkningen opplever fra tid til annen å bli snakket til av en indre stemme.) (- Nivået av glutamat er tidvis for høyt i hørselssentret. Samtidig er nivået av gaba for lavt i området av hjernen som styrer tankekontrollen. – Så løsningen er ikke så enkel som å gi pasientene stoffer som demper glutamat? (aftenposten.no 2.11.2019).)

- Nervestøy blokkerer hørselen.

(Anm: Nervestøy blokkerer hørselen. Postdoktor Kristiina Kompus sammenlignet all forskning med hjerneskanner som er utført på hørselshallusinasjoner. Hun er medlem av fMRI-gruppen i Bergen og forsker i Kenneth Hugdahls ERC-prosjekt. (uib.no 27.10.2011).)

- Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. (- Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer.)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

- Mitokondriell dysfunksjon demper rask regenerering i lever med toksinindusert fibrose.

(Anm: Mitochondrial dysfunction attenuates rapid regeneration in livers with toxin-induced fibrosis. (…) Conclusions: In summary, this study revealed that mitochondrial dysfunction led to inferior regeneration in livers with toxin-induced fibrosis and identified new therapeutic targets to improve the feasibility and safety of the ALPPS procedure. Further studies in human patients are required in the future. Ann Transl Med. 2021 Apr;9(7):527.)

(Anm: Mitokondriesykdommer. (nevrologi.legehandboka.no Sist oppdatert: 28.10.2020 | Sist revidert: 26.08.2019).)

(Anm: Głombik K, Budziszewska B, Basta-Kaim A. Mitochondria-targeting therapeutic strategies in the treatment of depression. Mitochondrion. 2021; 58: 169-178.)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (- SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

(AnmAntidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Defekter i mitokondriell fettsyrenedbrytning.

(Anm: Defekter i mitokondriell fettsyrenedbrytning. BAKGRUNN. Mitokondriell betaoksidasjon av fettsyrer er viktig for å skaffe cellene energi, spesielt ved faste. Siden 1973 er det beskrevet et stort antall arvelige defekter relatert til betaoksidasjonen, og til sammen utgjør de en av de største gruppene av medfødte stoffskiftesykdommer. (…) Betaoksidasjonen av fettsyrer i mitokondriene består av en serie reaksjoner som bryter ned fettsyrene, og frigjør energi. Den første medfødte defekten i mitokondriell fettsyrenedbrytning ble beskrevet i 1973 (1). Siden er det beskrevet mange defekter (ramme 1), og samlet utgjør de en av de største gruppene av medfødte stoffskiftesykdommer (2). De kan være svært alvorlige, men kan ofte behandles effektivt. Derfor er det viktig å ha et visst kjennskap til disse sykdommene, som kan ramme både barn og voksne. Tidsskr Nor Lægeforen 2006;126: 756-9.)

(Anm: Mitokondriesykdommer. (nevrologi.legehandboka.no Sist oppdatert: 28.10.2020 | Sist revidert: 26.08.2019).)

- Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

- Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Mitokondriesykdommer. (nevrologi.legehandboka.no Sist oppdatert: 28.10.2020 | Sist revidert: 26.08.2019).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(AnmBivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Effekter av statiner på mitokondrielle baner. (- Bruken av statiner har vært assosiert med starten på tilleggs-patologiske tilstander som diabetes og demens som følge av interferens med mitokondrielle baner ved forskjellige mekanismer, for eksempel reduksjon i mitokondriell oksidativ fosforylering, økning i oksidativt stress, reduksjon i frakobling av protein 3-konsentrasjon og interferens i amyloid-β metabolisme. Samlet sett tyder data rapportert i denne oversikten på at statiner kan ha store effekter på mitokondriell funksjon, og noen av deres bivirkninger kan være mediert gjennom mitokondrielle baner.)

(Anm: Mollazadeh H, Tavana E, Fanni G, Bo S, Banach M, Pirro M, von Haehling S, Jamialahmadi T, Sahebkar A. Effects of statins on mitochondrial pathways. (...) The use of statins has been associated with the onset of additional pathological conditions like diabetes and dementia as a result of interference with mitochondrial pathways by various mechanisms, such as reduction in mitochondrial oxidative phosphorylation, increase in oxidative stress, decrease in uncoupling protein 3 concentration, and interference in amyloid‐β metabolism. Overall, data reported in this review suggest that statins may have major effects on mitochondrial function, and some of their adverse effects might be mediated through mitochondrial pathways.J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2021 Apr;12(2):237-251.)

- Förgiftningar med paracetamol fortsätter öka.

(Anm: Förgiftningar med paracetamol fortsätter öka. Frågorna om paracetamol ökade med sju procent under 2020 jämfört med 2019, enligt Giftinformationscentralen. Förgiftning med paracetamol är fortfarande den vanligaste läkemedelsförgiftningen, och antalet frågor om ämnet fortsätter att öka. Det skriver Giftinformationscentralen, GIC, i sin årsrapport. (lakemedelsvarlden.se 15.3.2021).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

- Paracetamol: Skremmende funn om smertestillende. (- PARACETAMOL: Det smertestillende virkestoffet paracetamol selges under flere merkenavn i Norge.) (- Det viste seg at de som var påvirket av det acetaminofen (paracetamol) vurderte aktiviteter som strikkhopping, gå gjennom en utrygg del av byen alene om natta og å lære å hoppe i fallskjerm som mindre risikabelt enn de som tok placebo.)

(Anm: Paracetamol: Skremmende funn om smertestillende. En av verdens mest brukte smertestillende medisiner har en skummel bivirkning, viser ny studie. (…) Selv om virkestoffet kan hjelpe deg med hodepine, viser det seg at det også gjør noe helt annet med deg. Det skriver det vitenskapelige nettstedet ScienceAlert. Økt risikoatferd Ifølge en studie fra 2020 kan virkestoffet acetaminofen, eller paracetamol, som det er bedre kjent som, føre til økt risikoatferd. I den amerikanske studien, som ble publisert i det fagfellevurderte legetidsskriftet Social Cognitive and Affective Neuroscience, deltok 189 collegestudenter. De fikk enten 1000 milligram paracetamol, eller en placebotablett, som så identisk ut. Etter å ha ventet på at medisinen skulle begynne å virke, skulle deltakerne vurdere ulike aktiviteter basert på hvor risikabel de syntes de virket, skriver Ohio State News i en pressemelding. Det viste seg at de som var påvirket av det acetaminofen (paracetamol) vurderte aktiviteter som strikkhopping, gå gjennom en utrygg del av byen alene om natta og å lære å hoppe i fallskjerm som mindre risikabelt enn de som tok placebo. (…) - Når nesten 25 prosent av befolkningen i USA tar acetaminofen hver eneste uke, kan redusert risikovurdering og økt risikotaking få konsekvenser for samfunnet, sier en av studiens forfattere, Baldwin Way. (dagbladet.no 14.11.2022).)

(Anm: Keaveney A, Peters E, Way B. Effects of acetaminophen on risk taking. Soc Cogn Affect Neurosci. 2020 Sep 24;15(7):725-732.)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Lupus følsomhetsgen Esrrg modulerer regulatoriske T-celler gjennom mitokondriemetabolisme. (- Vi fant at uttrykket for menneskelig ESRRG, som er høyt i Treg-celler, var lavere i CD4+ T-celler fra lupuspasienter enn i sunne kontroller.) (- Sammen avslører våre resultater en kritisk rolle for Esrrg i vedlikehold og metabolisme av Treg-celler, noe som kan gi en genetisk sammenheng mellom lupuspatogenese og mitokondriell dysfunksjon i T-celler.)

 (Anm: Lupus susceptibility gene Esrrg modulates regulatory T cells through mitochondrial metabolism. Abstract Estrogen-related receptor gamma (Esrrg) is a murine lupus susceptibility gene associated with T cell activation. Here, we report that Esrrg controls regulatory T cells (Treg) through mitochondria homeostasis. Esrrg deficiency impaired the maintenance and function of Treg cells, leading to global T cell activation and autoimmunity in aged mice. Further, Esrrg-deficient Treg cells presented an impaired differentiation into follicular Treg (Tfr) cells that enhanced follicular helper T cells (Tfh) responses. Mechanistically, Esrrg-deficient Treg cells presented with dysregulated mitochondria with decreased oxygen consumption as well as ATP and NAD+ production. In addition, Esrrg-deficient Treg cells exhibited decreased phosphatidylinositol and TGF-β signaling pathways and increased mTORC1 activation. We found that the expression of human ESRRG, which is high in Treg cells, was lower in CD4+ T cells from lupus patients than in healthy controls. Finally, knocking down ESRRG in Jurkat T cells decreased their metabolism. Together, our results reveal a critical role of Esrrg in the maintenance and metabolism of Treg cells, which may provide a genetic link between lupus pathogenesis and mitochondrial dysfunction in T cells. JCI Insight. 2021 Jun 22;143540.)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Mitokondriell dysfunksjon i Alzheimers sykdom - et proteomisk perspektiv.

(Anm: Mitochondrial Dysfunction in Alzheimer's Disease - a Proteomics Perspective. (…) Abstract Mitochondrial dysfunction is involved in Alzheimer's disease (AD) pathogenesis. Mitochondria have their own genetic material; however, most of their proteins (∼99%) are synthesized as precursors on cytosolic ribosomes, and then imported into the mitochondria. Therefore, exploring proteome changes in these organelles can yield valuable information and shed light on the molecular mechanisms underlying mitochondrial dysfunction in AD. Here we review AD associated mitochondrial changes including the effects of amyloid beta and tau protein accumulation on the mitochondrial proteome. We also discuss the relationship of ApoE genetic polymorphism with mitochondrial changes, and present a meta-analysis of various differentially expressed proteins in the mitochondria in AD. Expert Rev Proteomics. 2021 Apr 19.)

(Anm: Proteomikk er studiet av alle proteiner i en celle, et vev eller en organisme. I proteomikken forsøker man å oppnå en fullstendig oversikt over alle proteiner en organisme kan produsere, proteinenes struktur og funksjon, og proteinenes interaksjoner med hverandre og andre molekyler i cellen. Den totale mengden proteiner i en celle, vev eller organisme kalles et proteom. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Mitoproteomics: Tackling Mitochondrial Dysfunction in Human Disease. Abstract Mitochondria are highly dynamic and regulated organelles that historically have been defined based on their crucial role in cell metabolism. However, they are implicated in a variety of other important functions, making mitochondrial dysfunction an important axis in several pathological contexts. Despite that conventional biochemical and molecular biology approaches have provided significant insight into mitochondrial functionality, innovative techniques that provide a global view of the mitochondrion are still necessary. (…) This review is aimed at showing the reader how the application of proteomics approaches during the last 20 years has revealed crucial mitochondrial roles in the context of aging, neurodegenerative disorders, metabolic disease, and cancer. Oxid Med Cell Longev. 2018 Nov 8;2018:1435934.)

- Mitokondriell-, lysosomal- og DNA-skader indusert av akrylamid reduseres av ellaginsyre i human elymfocytt. (- Akrylamid (AA), er en viktig forurensning som dannes ved matlaging under høy temperatur. På grunn av sin potensielle nevrotoksisitet, reproduksjonstoksisitet, levertoksisitet, immuntoksisitet, genotoksisitet og kreftfremkallende effekter, har denne matforurenser blitt anerkjent som et menneskelig helseproblem.)

(Anm: Mitochondrial, lysosomal and DNA damages induced by acrylamide attenuate by ellagic acid in human lymphocyte. Abstract Acrylamide (AA), is an important contaminant formed during food processing under high temperature. Due to its potential neurotoxicity, reproductive toxicity, hepatotoxicity, immunotoxicity, genotoxicity and carcinogenicity effects, this food contaminant has been recognized as a human health concern. Previous studies showed that acrylamide-induced toxicity is associated with active metabolite of acrylamide by cytochrome P450 enzyme, oxidative stress, mitochondrial dysfunction and DNA damage. In the current study, we investigated the role of oxidative stress in acrylamide's genotoxicity and therapeutic potential role of ellagic acid (EA) in human lymphocytes. PLoS One. 2021 Feb 26;16(2):e0247776.)

- Målretting av mitokondrier for å slå ned HIV-1. HIV-1-infeksjon av CD4+ T-celler utløser samspillet mellom mitokondrieproteinene NLRX1 og FASTKD5 for å fremme oksidativ fosforylering, noe som fører til økt virusreplikering. Det har nå blitt vist at denne prosessen kan blokkeres av metformin.

(Anm: Targeting mitochondria to beat HIV-1. HIV-1 infection of CD4+ T cells triggers the interaction of the mitochondrial proteins NLRX1 and FASTKD5 to promote oxidative phosphorylation, leading to increased viral replication. It has now been shown that this process can be blocked by metformin. Nature Immunology 2021 (Published: 25 March 2021).

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

(Anm: Things That Can Affect Your Medication (webmd.com 16.3.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: «Covid-tunge» - kan være tegn på corona – VGTV. Mulig tegn på coronavirus. (vg.no 11.2.2021).)

- Case rapport: En sjelden årsak til oral bullae: Angina bullosa hemorrhagica. (- Årsaken til ABH er fortsatt uklar. Det er ikke identifisert underliggende hematologiske eller immunologiske abnormiteter. Traumer og personlig predisposisjon synes å være nødvendig for utviklingen av sykdommen. Økt skjørhet i det orale epitelvevet kan gjøre den ikke-keratiniserte orale slimhinnen sårbar for traumer.)

(Anm: Case Report: A rare cause of oral bullae: Angina bullosa hemorrhagica. Abstract Angina bullosa hemorrhagica (ABH) is a benign disorder of the oral cavity. Clinically, oral, blood-filled blisters are seen. To give a proper diagnosis, one should rule out any other cause. We aim to present this case in order to emphasize this rare cause of oral bullae which is necessary to be differentiated from many serious dermatological and hematological disorders. His biochemical markers and blood count, including platelet levels, were completely normal. Extra tests to rule out blood dyscrasia were performed and the results were normal.(...) Although ABH is accepted as a benign disorder, some authors reported a choking or gagging sensation when the lesions are in the posterior pharynx or in the epiglottis 3. As a rare complication, acute upper airway obstruction was also reported 4. The cause of ABH is still unclear. No underlying hematological or immunological abnormalities have been identified. Trauma and personal predisposition seem to be necessary for the development of the disease. Increased fragility of the oral epithelial connective tissue can make the non-keratinized oral mucosa vulnerable to trauma. Thus, even a minor trauma can lead to breakage of the epithelial-connective tissue junction resulting hemorrhage from the superficial capillaries. The result is subepithelial hemorrhagic bullae 5. High, in 1987, described the relationship between the chronic inhalation of steroids and ABH. In his study none of the 64 patients who used a steroid-free inhaler had a history of oral blistering whereas 15 patients out of 42 who used a steroid-based inhaler had oral blisters. The chronic use of steroid-based inhalers can affect collagen production causing epithelial and mucosal atrophy 6. The proposal of Ferguson et al. that ABH could represent a localized amyloidosis failed after Congo red staining 7.When the question is the histopathology of ABH, we see subepithelial separation from the lamina propria, with very few inflammatory cells. Parakeratosis in the surrounding tissue can also be seen. When the bullae bursts, the ulcerated epithelium with a chronic inflammatory infiltrate, mainly of lymphocytes, can be detected. Direct immunofluorescence staining for IgA, IgG, IgM and fibrin is negative 8. In our case the first few differential diagnoses which came to mind were erythema multiforme, bullous lichen planus, pemphigus, pemphigoid and fixed drug eruption along with blood dyscrasias. After some routine and specific blood tests we were able to rule out blood dyscrasias. As the blister was subepithelial and there were no additional mucosal and cutaneous lesions we eliminated pemphigus probability too. Version 1. F1000Res. 2017; 6: 1974.)

- Case repport: En sjelden årsak til oral bullae: Angina bullosa hemorrhagica.

(Anm: Case Report: A rare cause of oral bullae: Angina bullosa hemorrhagica. Abstract Angina bullosa hemorrhagica (ABH) is a benign disorder of the oral cavity. Clinically, oral, blood-filled blisters are seen. To give a proper diagnosis, one should rule out any other cause. We aim to present this case in order to emphasize this rare cause of oral bullae which is necessary to be differentiated from many serious dermatological and hematological disorders. His biochemical markers and blood count, including platelet levels, were completely normal. Extra tests to rule out blood dyscrasia were performed and the results were normal. Version 1. F1000Res. 2017; 6: 1974.)

(Anm: Medical Definition of Blood dyscrasia. (medicinenet.com 25.1.2017).)

- Målretting av mitokondrier for å slå ned HIV-1. HIV-1-infeksjon av CD4+ T-celler utløser samspillet mellom mitokondrieproteinene NLRX1 og FASTKD5 for å fremme oksidativ fosforylering, noe som fører til økt virusreplikering. Det har nå blitt vist at denne prosessen kan blokkeres av metformin.

(Anm: Targeting mitochondria to beat HIV-1. HIV-1 infection of CD4+ T cells triggers the interaction of the mitochondrial proteins NLRX1 and FASTKD5 to promote oxidative phosphorylation, leading to increased viral replication. It has now been shown that this process can be blocked by metformin. Nature Immunology 2021 (Published: 25 March 2021).

- T-celle-minne: Forståelse av COVID-19.

(Anm: T Cell Memory: Understanding COVID-19. As the SARS-CoV-2 pandemic has progressed, increasing attention has focused on establishing natural and vaccine-induced immunity against this coronavirus and the disease, COVID-19, that it causes. In this Primer, we explain the fundamental features of T cell memory and their potential relevance for effective immunity to SARS-CoV-2.

Table 1Title


T Cell Subset/Trait

CD4/CD8

Location

Function

Effector

both

bodywide

termination of infection

Type 1

both

sites of infection

response to intracellular pathogens

Type 2

mostly CD4

sites of infection

response to large etracellular parasites

Type 17

mostly CD4

sites of infection

response to extracellular bacteria and fungi

Tfh

CD4

lymphoid tissues

promotion of B cell response

Treg

CD4

bodywide

tolerance/control of immunopathy

Cytotoxic

mostly CD8

sites of infection

killing of infected cells

Memory

both

bodywide

preservation of antigen-specific immunity tailored to pathogens for rapid future responses

Central/stem cell

both

lymphoid tissues, circulation

long-term maintenance of circulating memory

Effector

both

circulation, peripheral tissues

periodic patrol of non-lymphoid tissues

Resident

both

tissues

very rapid response at site of reinfection

[Exhausted]

both

distinct stages in diff. sites

impaired function/avoidance of immunopathology

T Cell Memory: Understanding COVID-19: Immunity 2020 (Published:December 19, 2020).)

(Anm: Engineered off-the-shelf therapeutic T cells resist host immune rejection. Abstract Engineered T cells are effective therapies against a range of malignancies, but current approaches rely on autologous T cells, which are difficult and expensive to manufacture. Efforts to develop potent allogeneic T cells that are not rejected by the recipient's immune system require abrogating both T- and natural killer (NK)-cell responses, which eliminate foreign cells through various mechanisms. In the present study, we engineered a receptor that mediates deletion of activated host T and NK cells, preventing rejection of allogeneic T cells. Our alloimmune defense receptor (ADR) selectively recognizes 4-1BB, a cell surface receptor temporarily upregulated by activated lymphocytes. ADR-expressing T cells resist cellular rejection by targeting alloreactive lymphocytes in vitro and in vivo, while sparing resting lymphocytes. Cells co-expressing chimeric antigen receptors and ADRs persisted in mice and produced sustained tumor eradication in two mouse models of allogeneic T-cell therapy of hematopoietic and solid cancers. This approach enables generation of rejection-resistant, 'off-the-shelf', allogeneic T-cell products to produce long-term therapeutic benefit in immunocompetent recipients. Nat Biotechnol. 2021 Jan;39(1):56-63.)

-Molekylært grunnlag for terapeutiske effekter av trening på mitokondrielle defekter. Mitokondriell dysfunksjon er vanlig for mange organsykdommer, inkludert skjelettmuskulatur. Aldrende muskler og sykdommer i muskler ledsages ofte av mangelfull mitokondriell ATP-produksjon.

(Anm: Molecular Basis for the Therapeutic Effects of Exercise on Mitochondrial Defects. Mitochondrial dysfunction is common to many organ system disorders, including skeletal muscle. Aging muscle and diseases of muscle are often accompanied by defective mitochondrial ATP production. (…) Exercise as Mitochondrial Medicine for Cancer Cachexia. It is clear that mitochondria are highly relevant to not only tumorigenesis but also the progression of cancer cachexia. Therefore, it is reasonable to presume that regular exercise, with its well known effect on improving mitochondrial content and function, would provide a potent and viable therapeutic option for cancer patients. Multiple studies in both rodent and human tissue have reported that continuous exercise training in cachectic patients is capable of improving muscle mass and strength (Deuster et al., 1985; Salomão et al., 2010; Penna et al., 2011). Interestingly, both endurance and resistance type training modalities are sufficient to elicit these responses (Norton et al., 1979; Jaweed et al., 1983; Otis et al., 2007; Schmidt et al., 2015; Ballarò et al., 2019a; Sato et al., 2019). Front. Physiol., 13 January 2021.)

(Anm: Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc. (mintankesmie.no).)

- Mitokondrie-målrettet antioksidant beskytter mot bestråling-indusert spyttkjertel hypofunksjon. (- Vi foreslår at mitokondriell målrettet antioksidant, MitoTEMPO, kan være potensielt viktig for å hindre IR-indusert spyttkjerteldysfunksjon.)

(Anm: Mitochondria-targeted antioxidant protects against irradiation-induced salivary gland hypofunction. Abstract A severe consequence of radiation therapy in patients with head and neck cancer is persistent salivary gland hypofunction which causes xerostomia and oral infections. We previously showed that irradiation (IR) of salivary glands in mice triggers initial transient increases in mitochondrial reactive oxygen species (ROSmt), mitochondrial [Ca2+] ([Ca2+]mt), and activated caspase-3 in acinar cells. In contrast, loss of salivary secretion is persistent. Herein we assessed the role of ROSmt in radiation-induced irreversible loss of salivary gland function. We report that treatment of mice with the mitochondrial-targeted antioxidant, MitoTEMPO, resulted in almost complete protection of salivary gland secretion following either single (15 Gy) or fractionated (5 × 3 Gy) doses of irradiation. Salivary gland cells isolated from MitoTEMPO-treated, irradiated, mice displayed significant attenuation of the initial increases in ROSmt, ([Ca2+]mt, and activated caspase-3 as compared to cells from irradiated, but untreated, animals. Importantly, MitoTEMPO treatment prevented radiation-induced decrease in STIM1, consequently protecting store-operated Ca2+ entry which is critical for saliva secretion. Together, these findings identify the initial increase in ROSmt, that is induced by irradiation, as a critical driver of persistent salivary gland hypofunction. We suggest that the mitochondrially targeted antioxidant, MitoTEMPO, can be potentially important in preventing IR-induced salivary gland dysfunction. Sci Rep. 2021 Apr 8;11(1):7690.)

- En mitokondriell "switch" fremmer tumormetastase. (- Fjerning av mitokondriell superoksid forhindrer spontan tumormetastase.)

(Anm: A mitochondrial switch promotes tumor metastasis. Highlights • Tumor metastasis is under metabolic control • Both mitochondrial overload and mild respiration dysfunction promote metastasis • Mitochondrial superoxide promotes tumor cell migration, invasion, and clonogenicity • Scavenging mitochondrial superoxide prevents spontaneous tumor metastasis. Cell Rep. 2014 Aug 7;8(3):754-66.)

- Rollen for mitokondriell dysfunksjon ved kardiovaskulær sykdom: En kort gjennomgang. (- Nøkkelbudskap.) (- Mitokondriell dysfunksjon spiller en avgjørende rolle i kardiovaskulær sykdomspatogenese.) (- Kardiovaskulær sykdom er assosiert med endret mitokondriell biogenese og rensing.) (- Ved kardiovaskulær sykdom resulterer nedsatt mitokondriefunksjon i redusert ATP-produksjon og økt ROS-dannelse.)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon i kardiovaskulær sykdom: En kort gjennomgang. Abstrakt kardiovaskulær sykdom (CVD) er en ledende årsak til dødelighet over hele verden. Korrekt mitokondriell funksjon er nødvendig for vev og organer som har høy etterspørsel etter energi, inkludert hjertet. Mitokondrier er svært sensitive (følsomme) overfor næringsstoffer og oksygenforsyning og gjennomgår metabolsk tilpasning til de skiftende endringer i miljøet. Ved CVD er en slik tilpasning svekket, hvilket, i sin tur, fører til en progressiv reduksjon av den mitokondrielle funksjonen assosiert med avvik (misdannelser) i respiratorisk kjede og ATP-syntese, økt oksidativt stress og tap av mitokondriers strukturelle integritet. (…) Deregulering av denne prosess ved sviktende hjerte, akkumulering av dysfunksjonelle mitokondrier, gjør situasjonen enda mer ugunstig. I hjertepatologi kan avvik i aktiviteten til respiratorisk kjede og ATP-produksjon betraktes som en kjerne ved mitokondriell dysfunksjon. Faktisk, terapeutisk. Ann Med. 2017 Dec 14:1-15.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction induces RNA interference in C. elegans through a pathway homologous to the mammalian RIG-I antiviral response. PLoS Biol. 2020 Dec 2;18(12):e3000996.)

(Anm: Effect of mitochondrial complex III inhibitors on the regulation of vascular tone in porcine coronary artery. (…) These data indicate that inhibition of complex III attenuates contractile responses through inhibition of calcium influx. However, inhibition of the Qi site can also inhibit the contractile response through activation of AMP kinase. Eur J Pharmacol. 2021 Jan 30;173917.)

(Anm: Mitochondria in Metabolic Syndrome, Reproduction and Transgenerational Inheritance-Ongoing Debates and Emerging Links. Endocrinology. 2021 Jan 1;162(1):bqaa182.)

- Mitokondriell dysfunksjon ved fatale ventrikulære arytmier. (- Siden det ikke foreligger kliniske rapporter fra studier som retter seg mot mitokondrier for å forbedre tilgjengelig gjenopplivingsutfall, vil denne gjennomgangen gi viktig informasjon for å oppmuntre til videre undersøkelser i en klinisk setting.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in fatal ventricular arrhythmias. Abstract Ventricular fibrillation (VF) and sudden cardiac arrest (SCA) remain some of the most important public health concerns worldwide. For the past 50 years, the recommendation in the Advanced Cardiac Life Support (ACLS) guidelines has been that defibrillation is the only shockable cardiac arrest option. There is growing evidence to demonstrate that mitochondria play a vital role in the outcome of post-resuscitation cardiac function. Although targeting mitochondria to improve resuscitation outcome following cardiac arrest has been proposed for many years, understanding concerning the changes in mitochondria during cardiac arrest, especially in the case of VF, is still limited. (…) In addition, the effects of interventions targeting cardiac mitochondria during fatal ventricular arrhythmias are presented. Since there are no clinical reports from studies targeting mitochondria to improve resuscitation outcome available, this review will provide important information to encourage further investigations in a clinical setting. Acta Physiol (Oxf). 2021 Feb 8;e13624.)

- Slideshow: En visuell guide til forståelse av lupus. Hva er Lupus?

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Lupus. What Is Lupus? Lupus is a lifelong disorder of the immune system. Immune cells attack the body's own healthy tissues, leading to inflammation and tissue damage. Symptoms may be limited to the skin, but more often lupus also causes internal problems such as joint pain. In severe cases, it can damage the heart, kidneys, and other vital organs. Although there's no cure, there are treatments that can minimize the damage. (webmd.com 22.2.2022).)

- Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Lupus. (webmd.com 22.2.2023).)

- Hva du bør vite om lupus og synsproblemer. (– Legemiddelindusert lupus.)

(Anm: What to know about lupus and vision problems. Lupus is a complex autoimmune condition that affects about 1.5 million people in the United States. Although lupus most commonly affects the skin, joints, and internal organs, it can affect many parts of the body, including the eyes. (medicalnewstoday.com 27.1.2022).)

(Anm: Lupus Symptoms, Rash, and Treatment (medicinenet.com 1.12.2018).)

- Mitokondriefordeling i det ytre plexiformlaget av human netthinne - Korrelerer det med reflektivitet ved OCT?

(Anm: Kar D, Kim YJ, Packer O, Dacey DM, Curcio CA. Mitochondrial distribution in the outer plexiform layer of human retina - Does it correlate with reflectivity in OCT? Abstract Mitochondria are organelles essential for cellular metabolism that also contribute reflectivity to optical coherence tomography (OCT) via Mie scattering. To find reflectivity sources, we assessed mitochondrial distribution of outer plexiform layer (OPL) using comprehensive volume electron microscopy. (…) Evidence of multilaminar distribution of mitochondria in the OPL support hypothesis of a subcellular origin of OCT reflectivity bands. Correlative studies using AO-OCT is currently under ongoing investigation. J Vis. 2022 Feb 1;22(3):2.)

- Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

- Sertralin (Zoloft)-indusert akutt mandibulær dystoni. (- Serotoninreopptakshemmere (SSRI-er har vært knyttet til hendelser av legemiddelindusert parkinsonisme, dystoni, dyskinesi og akatisi. Her beskriver vi en pasient med diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og depresjon som utviklet alvorlig mandibulær dystoni med sertralin i fravær av samtidig forskrivning av medisiner, som har potensiell virkning på det dopaminerge systemet. Denne saken understreker behovet for klinikere å være oppmerksomme på denne alarmerende akutte bivirkningen med Zoloft (sertralin), som vanligvis anses å være godt tolerert og trygg.

(Anm: Sertraline induced acute mandibular dystonia. Abstract Specific serotonin reuptake inhibitors have been linked with the occurrence of drug-induced parkinsonism, dystonia, dyskinesia, and akathisia. Here, we describe a patient with a diagnosis of emotionally unstable personality disorder and depression who developed severe mandibular dystonia with sertraline in the absence of concurrent prescription of medications, which have potential action on the dopaminergic system. This case highlights the need for clinicians to be aware of this alarming acute adverse effect with sertraline, which is conventionally considered to be well-tolerated and safe. (…) J Neurosci Rural Pract. 2015 Oct-Dec;6(4):586-7.)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen.

(Anm: Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen. (Study finds link between memory loss, cognitive decline and small vessel disease in the brain. (…) The study by senior author José Biller, MD, first author Victor Del Brutto, MD, and colleagues is published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. Dr. Biller is chair of Loyola Medicine's department of neurology. Dr. Del Brutto is a University of Chicago resident who did a neurology rotation at Loyola. (news-medical.net 6.6.2017).)

- Påvirkning av antidepressiva på hemostase. (- Dataene fra denne studien, som viser en direkte hemmende effekt på blodplater av terapeutiske konsentrasjoner av sertralin (Zoloft), tyder på at det kan utgjøre en betydelig del av sammenhengen mellom depresjon og uheldige utfall av IHD ved en trombotisk mekanisme.39)

(Anm: Influence of antidepressants on hemostasis. (…) The data from this study, showing a direct inhibitory effect on platelets of therapeutic concentrations of sertraline, suggest that it may account for a substantial portion of the association between depression and adverse outcomes of IHD by a thrombotic mechanism. Mohammad and Mason also demonstrated an inhibition of ADP-induced platelet aggregation by the tricyclics imipramine and amitriptyline.  Dialogues Clin Neurosci. 2007 Mar; 9(1): 47–59.)

- Stille iskemi og iskemisk hjertesykdom (IHD). Hva er iskemi? Iskemi er en tilstand der blodstrømmen (og dermed oksygen) er begrenset eller redusert i en del av kroppen. Iskemisk hjertesykdom er tilstander hvor hjertet har redusert blodstrøm og oksygen til hjertemuskelen.

(Anm: Silent Ischemia and Ischemic Heart Disease. What is ischemia? Ischemia is a condition in which the blood flow (and thus oxygen) is restricted or reduced in a part of the body. Cardiac ischemia is the name for decreased blood flow and oxygen to the heart muscle. What is ischemic heart disease? It's the term given to heart problems caused by narrowed heart arteries. When arteries are narrowed, less blood and oxygen reaches the heart muscle. This is also called coronary artery disease and coronary heart disease. This can ultimately lead to heart attack. Ischemia often causes chest pain or discomfort known as angina pectoris. (heart.org 31.7.2015).)

- Immuncellemetabolisme endret i ME / CFS. (- I korte trekk.) (- Noen immunceller hos personer med myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom (ME / CFS) viser forstyrrelser i måten de produserer og bruker energi på.) (- Mer forskning er nødvendig for å forstå hvordan disse metabolske endringene påvirker hvordan immunceller fungerer hos personer med sykdommen.) (- Hvorvidt spesifikke mikrober - for eksempel et virus - kan spille en rolle i ME / CFS, er ikke godt forstått.) (- Antyder at immunforsvaret er involvert i ME / CFS.) (- Spesielt er forskere interessert i metabolisme - hvordan energi produseres og brukes - i immunceller.) (- Men det var unntak.) (- CD8 + T-celler fra personer med ME / CFS viste en nedgang i energiproduksjon etter aktivering.) (- Spesielt påfallende var at de hadde endringer i mitokondriene - strukturene som produserer mesteparten av cellenes energi.) (- Teamet fokuserte på CD4 + og CD8 + T celler.) (- CD4 + T-celler varsler andre immunceller om invaderende patogener.) (- CD8 + T-celler angriper infiserte celler i kroppen.) (- Sammenlignet med celler tatt fra personer uten sykdommen hadde både CD4 + og CD8 + -celler fra personer med ME / CFS redusert glykolose i hvile.)

(Anm: Immune cell metabolism altered in ME/CFS. At a Glance. Some immune cells in people with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) show disruptions in the way they produce and use energy. More research is needed to understand how these metabolic changes affect the way immune cells work in people with the disease. Whether or not specific microbes—such as a virus—may play a role in ME/CFS is not well understood. Recent research suggests that the immune system is involved in ME/CFS. In particular, researchers are interested in metabolism—how energy is produced and used—within immune cells. To look more closely at immune-cell metabolism in ME/CFS, researchers led by Drs. Alexandra Mandarano and Maureen Hanson at Cornell University collected blood samples from 53 people with ME/CFS and 45 people without the disease. They tested specific types of immune cells in the blood for changes in metabolism, both at rest and after being activated by signals that indicate a danger to the body. The team focused on CD4+ and CD8+ T cells. CD4+ T cells alert other immune cells about invading pathogens. CD8+ T cells attack infected cells in the body. The study was funded in part by NIH’s National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) and National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Results were published on December 12, 2019, in the Journal of Clinical Investigation. Most aspects of immune-cell metabolism measured by the researchers did not differ between samples taken from people with ME/CFS and those without the disease. But there were exceptions. CD8+ T cells from people with ME/CFS showed a decrease in energy production after activation. Notably, they had changes in their mitochondria—the structures that produce most of the cell’s energy. Compared to cells taken from people without the disease, both CD4+ and CD8+ cells from people with ME/CFS had reduced glycolosis at rest. Glycolosis is another pathway that cells use to produce energy. CD8+ cells from people with ME/CFS also had reduced glycolysis after activation. The team found different patterns of cytokines in the blood of people with ME/CFS as well. Cytokines play important signaling roles in the immune system. Although many of these cytokines would normally promote immune activity, they correlated with reduced metabolism in CD8+ T cells in people with the disease. More work is needed to understand whether altered cytokine production and reduced T-cell metabolism play a role in ME/CSF. “Additional studies focusing on specific cell types will be important to unravel what’s gone wrong with immune defenses in ME/CFS,” Hanson says. (nih.gov 7.1.2020 National Institutes of Health).)

(Anm: Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome patients exhibit altered T cell metabolism and cytokine associations. Mandarano AH, Maya J, Giloteaux L, Peterson DL, Maynard M, Gottschalk CG, Hanson MR. J Clin Invest. 2019 Dec 12.)

(Anm: Glykolysen er en kjemisk prosess inni celler hvor glukose brytes ned. Prosessen leverer energi, for eksempel til muskelarbeid, og danner forløpere for syntesen av andre stoffer i cellene. Ved aerob glykolyse er endepunktet pyrodruesyre (pyruvat), mens i anaerob glykolyse er endepunktet melkesyre (laktat). Kilde: Store norske leksikon.)

- Blodprøve kan oppdage myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom.

(Anm: Blood test may detect myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. At a Glance - Researchers developed a blood test that, in a pilot study, accurately identified people with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. - If validated in larger studies, the assay could one day help diagnose the disease and enable researchers to test potential treatments. (nih.com 14.5.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Betennelser og mitokondriell dysfunksjon: en ond sirkel i nevrodegenerative lidelser?

(Anm: Betennelser og mitokondriell dysfunksjon: en ond sirkel i nevrodegenerative lidelser? (Inflammation and mitochondrial dysfunction: a vicious circle in neurodegenerative disorders?  Eksperimentelle bevis støtter en intrikat forbindelse mellom betennelse og mitokondriell dysfunksjon som hovedbidragsyter i nevrologiske sykdommer. Inflammatoriske mediatorer produsert av aktiverte mikroglia og infiltrerte immunceller utløser intracellulære signaleringskaskader som kan forandre cellulær mitokondriell metabolisme. Neurosci Lett. 2019 Sep 25;710:132931.)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Aldersassosiert mitokondriell kompleks I-mangel er knyttet til økt rate av stamcelleproliferasjon i tykktarmen hos mus.

(Anm: Age-associated mitochondrial complex I deficiency is linked to increased stem cell proliferation rates in the mouse colon. Abstract One of the hallmarks of aging is an accumulation of cells with defects in oxidative phosphorylation (OXPHOS) due to mutations of mitochondrial DNA (mtDNA). Rapidly dividing tissues maintained by stem cells, such as the colonic epithelium, are particularly susceptible to accumulation of OXPHOS defects over time; however, the effects on the stem cells are unknown. We have crossed a mouse model in which intestinal stem cells are labelled with EGFP (Lgr5-EGFP-IRES-creERT2) with a model of accelerated mtDNA mutagenesis (PolgAmut/mut ) to investigate the effect of OXPHOS dysfunction on colonic stem cell proliferation. We show that a reduction in complex I protein levels is associated with an increased rate of stem cell cycle re-entry. These changes in stem cell homeostasis could have significant implications for age-associated intestinal pathogenesis. Aging Cell. 2021 Feb 24;e13321.)

- Et konservert argininoverskudd er kritisk for å stabilisere N2 FeS-klyngen i mitokondrie kompleks I.

(Anm: A conserved arginine residue is critical for stabilizing the N2 FeS cluster in mitochondrial complex I. Abstract Respiratory complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase), the first enzyme of the electron-transport chain, captures the free energy released by NADH oxidation and ubiquinone reduction to translocate protons across an energy-transducing membrane and drive ATP synthesis during oxidative phosphorylation. The cofactor that transfers the electrons directly to ubiquinone is an iron-sulfur cluster (N2) located in the NDUFS2/NUCM subunit. A nearby arginine residue (R121), which forms part of the second coordination sphere of the N2 cluster, is known to be post-translationally dimethylated but its functional and structural significance are not known. Here, we show that mutations of this arginine residue (R121M/K) abolish the quinone-reductase activity, concomitant with disappearance of the N2 signature from the electron paramagnetic resonance (EPR) spectrum. Analysis of the cryo-EM structure of NDUFS2-R121M complex I at 3.7 Å resolution identified the absence of the cubane N2 cluster as the cause of the dysfunction, within an otherwise intact enzyme. The mutation further induced localised disorder in nearby elements of the quinone-binding site, consistent with the close connections between the cluster and substrate-binding regions. Our results demonstrate that R121 is required for the formation and/or stability of the N2 cluster, and highlight the importance of structural analyses for mechanistic interpretation of biochemical and spectroscopic data on complex I variants. J Biol Chem. 2021 Feb 25;100474.)

- KOMPLEKS DEFEKTER MANGEL I. Kategorier. Medfødte og genetiske sygdomme; Metaboliske lidelser; Sygdomme i nervesystemet. Andre navne. Kompleks 1 manglende mitokondriel respiratorisk kæde mangel; NADH-coenzym Q-reduktase mangel; Mitokondriel NADH dehydrogenase komponent af kompleks I.

(Anm: KOMPLEKS DEFEKTER MANGEL I. Kategorier Medfødte og genetiske sygdomme; Metaboliske lidelser; Sygdomme i nervesystemet. Andre navne Kompleks 1 manglende mitokondriel respiratorisk kæde mangel; NADH-coenzym Q-reduktase mangel; Mitokondriel NADH dehydrogenase komponent af kompleks I. Kategorier Medfødte og genetiske sygdomme; Metaboliske lidelser; Sygdomme i nervesystemet Resumé Mitokondriel kompleks I mangel er en type mitokondriel sygdom. Mitokondrier er specialiserede rum i celler, der skaber mere end 90 % af den energi, som kroppen behøver. I mitokondrie sygdomme virker mitokondrierne ikke korrekt, hvilket resulterer i mindre energi i cellen, celleskade og celledød. Kompleks I er det første skridt i en kædereaktion i mitokondrier, der fører til energiproduktion. Tegn og symptomer på komplekse I mangel varierer meget i natur og sværhedsgrad, lige fra dødelig neonatal sygdom til neurodegenerative forstyrrelser hos voksne. Funktioner kan omfatte makrocephaly (stort hoved) med progressiv leukodystrofi, encephalopati, hypertrofisk kardiomyopati, myopati, leversygdom, Leigh syndrom, Leber arvelig optisk neuropati og nogle former for Parkinsons sygdom. (mitokondrie.dk 4.6.2020).)

- Parkinsons sykdom og mitofagi: en fremvoksende rolle for LRRK2.

(Anm: Parkinson's disease and mitophagy: an emerging role for LRRK2. Abstract Parkinson's disease (PD) is a progressive neurodegenerative disorder that affects around 2% of individuals over 60 years old. It is characterised by the loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta of the midbrain, which is thought to account for the major clinical symptoms such as tremor, slowness of movement and muscle stiffness. Its aetiology is poorly understood as the physiological and molecular mechanisms leading to this neuronal loss are currently unclear. However, mitochondrial and lysosomal dysfunction seem to play a central role in this disease. In recent years, defective mitochondrial elimination through autophagy, termed mitophagy, has emerged as a potential contributing factor to disease pathology. (…) In this short review, we discuss the current knowledge about the link between PD pathogenic mutations and mitophagy, with a particular focus on LRRK2. Biochem Soc Trans. 2021 Mar 26;BST20190236.)

- Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. (- Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer.)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

- Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom.

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

(Anm: Nanoteknologi (nanopartikler). (mintankesmie.no).)

- Marihuana (cannabis)-basert mentol og e-sigaretter med tobakkssmak forårsaker mitokondriell dysfunksjon i lungepitelceller.

(Anm: Pod-based menthol and tobacco flavored e-cigarettes cause mitochondrial dysfunction in lung epithelial cells. Abstract Current FDA regulations have resulted in a ban of flavored e-cigarette pods, with only menthol and tobacco flavored pods being exempted. Previous work using menthol and tobacco-flavored e-cigarettes have been shown to induce mitochondrial reactive oxygen species. We hypothesized that exposure to pod-based JUUL Menthol and Virginia Tobacco aerosols will alter mitochondrial respiration and electron transport chain protein levels. (…) Our results indicate that exposure to Menthol flavored e-cigarette pods cause mitochondrial dysfunction in lung epithelial cells. Toxicol Lett. 2020 Oct 15;333:303-311.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Dysregulering av mitokondriekomplekser og dynamikk ved kronisk eksponering for sigarettrøyk hos MitoQC Reporter Mus.

(Anm: Wang Q, Unwalla H, Rahman I. Dysregulation of Mitochondrial Complexes and Dynamics by Chronic Cigarette Smoke Exposure in MitoQC Reporter Mice. (…) Our results suggested that dysregulated mitochondrial function and dynamics are associated with CS-induced lung injury and phenotypic development of chronic lung diseases, such as COPD/ emphysema. Mitochondrion. 2022 Jan 12:S1567-7249(22)00003-4.)

(Anm: Yin M, O'Neill LAJ. The role of the electron transport chain in immunity. FASEB J. 2021 Dec;35(12):e21974.)

- Prosjektoppgaver i toksikologi høsten 2004 (- Muggsopp i inneluft - effekter av mykotoksiner på cellesignalisering. (- Betydning for betennelsesreaksjoner og celledød.)

(Anm: BIO4505 Prosjektoppgaver i toksikologi høsten 2004 (…) 1. Muggsopp i inneluft - effekter av mykotoksiner på cellesignalisering. Betydning for betennelsesreaksjoner og celledød (…) 5.2 Konklusjon Det ser ut til at både kobber og sink kan indusere frigjøring av IL-8 fra A549 celler, med størst maksimalrespons for kobber. Sink gir større dødelighet enn kobber. Dette indikerer at den lavere IL-8 responsen for sink kan skyldes den økte dødeligheten. I hvilken grad dette er forklaringen er imidlertid ikke avklart i denne oppgaven. Vedrørende mulige kombinasjonseffekter har vi ikke nok materiale til å trekke en endelig konklusjon, men som en foreløpig arbeidshypotese kan vi så langt si at vi har funnet en mulig additiv effekt (betennelse) når lungepitelceller utsettes for kobber og sink sammen. Det ser også ut som om disse metallene (og spesielt sink) gir nekrose/apoptose i cellene. (uio.no høsten 2004).)

- Derfor må vi ha i oss kobber. (- Kobber er også en komponent i enzymet cytokrom c oksidase som hjelper mitokondriene, som er cellenes «energifabrikker», med å danne ATP, som er cellenes energilager.) (- Kobbermangel kan lede til blodmangel.) (- Kobber er også nødvendig for jernomsetningen i kroppen.) (- Spesielle kobberenzymer kan konvertere jern fra en form (Fe2+) til en annen (Fe3+), noe som er nødvendig for at jern kan bli transportert til det stedet i beinmargen der de røde blodlegemene blir dannet. I beinmargen blir jern en del av hemoglobin (et jernholdig protein i de røde blodlegemene) som transporterer oksygen rundt i kroppen.)

(Anm: Derfor må vi ha i oss kobber. Forskere vet ikke så mye om kobber i kostholdet, men mennesker med en sjelden genetisk sykdom, som tar opp altfor lite kobber, får en merkelig sveis. (…) Vi har spurt Danmarks ledende mineral- og vitaminforsker, professor Susanne Gjedsted Bügel fra Københavns Universitet, om hvilken rolle kobber spiller i kroppen. Bügel har tidligere hjulpet videnskab.dk med å avlive 10 myter omkring vitaminer og med en artikkelserie om alle vitaminene. – Kobber er et veldig interessant mineral, men det er også et av de vi ikke vet så mye om. Vi vet imidlertid at det, som alle de andre sporstoffene er involvert i enzymenes funksjoner. Vi kjenner noen av dem i detalj, men ikke alle, forteller Bügel. Denne artikkelen er en del av videnskab.dks artikkelserie om mineralene og sporstoffene. (…) Kobber er også en komponent i enzymet cytokrom c oksidase som hjelper mitokondriene, som er cellenes «energifabrikker», med å danne ATP, som er cellenes energilager.
Uten kobber ville kroppens celler både bli ødelagt og gå tomme for drivstoff. – Både kobber og de andre mineralene og sporstoffene er essensielle. Det vil si at vi ikke kan leve uten dem, forklarer Bügel. Kobbermangel kan lede til blodmangel
Kobber er også nødvendig for jernomsetningen i kroppen. Spesielle kobberenzymer kan konvertere jern fra en form (Fe2+) til en annen (Fe3+), noe som er nødvendig for at jern kan bli transportert til det stedet i beinmargen der de røde blodlegemene blir dannet. I beinmargen blir jern en del av hemoglobin (et jernholdig protein i de røde blodlegemene) som transporterer oksygen rundt i kroppen. (forskning.no 11.6.2018).)

- Finnes det noe under bakken her som beskytter mot korona? – Det er kanskje litt naivt, men jeg velger å tro på det. (- Munnbind med kobber.) (- Ikke alle vet at kobber også er et mineral som kroppen trenger. Det er livsnødvendig, men kan også være dødelig. For mye kobber gir forgiftning, mens for lite kan gi mangelsykdommer. Som Menkes syndrom, også kalt «Kinky hair syndrome». Du får rett og slett rar sveis av for lite kobber, skriver Forskning.no.) (- Kobber mot virus og tåfis! Hvem hadde trodd det?)

(Anm: Finnes det noe under bakken her som beskytter mot korona? – Det er kanskje litt naivt, men jeg velger å tro på det. Vi som bor på Røros blir ikke like lett smitta som andre, mener Arnfinn Strømmevold. (…) Munnbind med kobber Kobber har spesielle egenskaper. Det er faktisk ingen røverhistorie. Forskere har funnet ut at virus og bakterier ikke trives på metallet særlig lenge. De ødelegges og dør raskt. I mars testet en amerikansk forskergruppe hvor lenge koronaviruset kunne leve på ulike flater og materialer. Studien ble publisert i New England Journal of Medicine. På plast og rustfritt stål levde det i opptil tre døgn. På kobber døde viruset raskt, før det var gått fire timer. Grunnen er at kobber er et ustabilt, ja litt viltert materiale, som slipper ut ioner: Små elektrisk, ladde atomer. Disse setter i gang kjemiske prosesser som ødelegger virusets arvegods. Kobber kan være gull under en pandemi. Noen land er i gang med å bruke kobber i kampen mot korona. Norge har det siste halve året solgt 35 tonn kobberpulver til Israel. Kobberet brukes i produksjon av munnbind som skal tåle bakterier bedre. – Munnbindene er lyserøde fordi de inneholder ørsmå partikler av kobber, sier Lars Tomasgaard i industribedriften Nordox. Det norske kobberet brukes også i sengetøy til sykehus og luktfrie sokker for soldater. Kobber mot virus og tåfis! Hvem hadde trodd det? Ikke alle vet at kobber også er et mineral som kroppen trenger. Det er livsnødvendig, men kan også være dødelig. For mye kobber gir forgiftning, mens for lite kan gi mangelsykdommer. Som Menkes syndrom, også kalt «Kinky hair syndrome». Du får rett og slett rar sveis av for lite kobber, skriver Forskning.no. På Røros er det gammelt nytt at virus og bakterier ikke liker seg på kobber. Dørhåndtak og andre flater folk tar på, ble ofte laget i messing og bronse. Materialer som inneholder mye kobber. – Jeg burde kanskje bytte her i rådhuset, sier ordfører Isak Veierud Busch og kikker bort på et moderne håndtak i børstet stål. (nrk.no 1o.10.2020).)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. (...) Many patients with SZ are also treated for mood symptoms. Indeed, while distinct, there is overlap in polygenic risk for major depressive disorder, bipolar disorder and SZ (). Protein components of the oxidative phosphorylation pathway were found to be upregulated in patients with MDD (); these proteins were downregulated in patients with SZ () as well as patients with psychotic depression (). Mitochondrial dysfunction is thought to play role in mood disorders by impairing neuroplasticity and hippocampal neurogenesis ultimately leading to depression (), and antidepressant medications have been found to modulate mitochondrial activity at the cellular, proteomic, and genomic levels. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(AnmSystemic lupus erythematosus The Lancet 2014 (Early Online Publication, 30 May 2014).)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Forskere: Citalopram sandsynligvis skyld i mange danskeres hjertestop. Ny undersøgelse afslører, at der blandt danskere, som får hjertestop uden for hospitalet, er mange i behandling med det hyppigt brugte antidepressive stof citalopram, kendt fra Cipramil.

(Anm: Forskere: Citalopram sandsynligvis skyld i mange danskeres hjertestop. Ny undersøgelse afslører, at der blandt danskere, som får hjertestop uden for hospitalet, er mange i behandling med det hyppigt brugte antidepressive stof citalopram, kendt fra Cipramil. Antallet af personer, der får hjertestop på åben gade, på arbejde eller i hjemmet, er betydeligt større blandt brugere af lægemidler baseret på det antidepressive stof citalopram - som f.eks. Cipramil - end det er blandt brugere af andre antidepressiver. Det konkluderer en ny undersøgelse, som er gennemført af hjertelæger fra Gentofte Hospital. Forskerne er nået frem til deres resultater ved at lave statistiske analyser af data, der optræder i Det Danske Lægemiddelregister samt Det Danske Hjertestopregister. »Der er en klar overrisiko for hjertestop blandt brugere af citalopram. Vi mener, det er et faresignal set i lyset af, at citalopram er et hyppigt udskrevet lægemiddel i Danmark. Men om man ligefrem skal stoppe behandlingen i nogle tilfælde, skal vurderes i samråd med psykiatere,« siger ph.d.-studerende Peter Weeke fra Kardiologisk Overafdeling P på Gentofte Hospital. Peter Weeke har gennemført studiet under vejledning af overlæge, dr. med. i intern medicin og kardiologi Christian Torp-Pedersen, og resultaterne er publiceret i Clinical Pharmacology and Therapeutics, som er et specialtidsskrift under det højtprofilerede tidsskrift Nature. (videnskab.dk 30.5.2012).)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, demens avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (...) SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Alzheimer's disease also affects small blood vessels. A research conducted by the UAB demonstrates that mice suffering from this disease also have substantial malfunctions in small blood vessels, important in nourishing different organs and tissues and in regulating blood pressure, and which mainly affects females. The study also demonstrates a correlation between the state of peripheral blood vessels and different levels of anxious behavior, both in normal aging and in those suffering from Alzheimer's disease. (news-medical.net 16.3.2018).)

- Lundbeckmiddel linket til dødsfald. En omfattende undersøgelse af danske patienter, der er døde af hjertestop, har en af Lundbecks storsællerter i kedelig hovedrolle.

(Anm: Lundbeckmiddel linket til dødsfald. En omfattende undersøgelse af danske patienter, der er døde af hjertestop, har en af Lundbecks storsællerter i kedelig hovedrolle. (...) "Der er en klar overrisiko for hjertestop blandt brugere af citalopram. Vi mener, det er et faresignal set i lyset af, at citalopram er et hyppigt udskrevet lægemiddel i Danmark. Men om man ligefrem skal stoppe behandlingen i nogle tilfælde, skal vurderes i samråd med psykiatere," siger undersøgelsens ophavsmand, ph.d.-studerende Peter Weeke fra Kardiologisk Overafdeling P på Gentofte Hospital, til Videnskab.dk. (medwatch.dk 30.5.2012).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Skade i mitokondrienes DNA gir hjertesvikt. (- Hvert år dør over titusen mennesker av hjerte- og karsykdommer, og sammen med kreft er dette sykdommene som tar flest liv i Norge.) 

(Anm: Skade i mitokondrienes DNA gir hjertesvikt. Hvert år dør over titusen mennesker av hjerte- og karsykdommer, og sammen med kreft er dette sykdommene som tar flest liv i Norge. Nå har en forskningsgruppe ved Universitet i Oslo funnet en ny brikke i det fysiologiske puslespillet som kan forklare en av årsakene til at man får hjertesvikt. (…) Ond sirkel Et biprodukt i celleforbrenningen er reaktive oksygenradikaler (ROS). ROS er skadelige oksygenmolekyler som kan ødelegge proteiner og DNA. Hvis elektrontransportkjeden ikke fungerer helt som den skal, blir det dannet mer av disse reaktive molekylene. mtDNA er mer utsatt for skade enn kjerne-DNA, blant annet fordi mtDNA ikke er bundet til histoner, en gruppe proteiner som beskytter DNA mot skade, og fordi mtDNA befinner seg nær en sterk kilde for ROS. Her ligger det an til en ond sirkel hvor mtDNA-skade fører til dårlig mitokondriefunksjon, og derav følgende økt produksjon av ROS, som igjen gir økt mtDNA-skade. (odont.uio.no. 8.2.2016).)

- Nanopartikler i mat kan endre tarmbakterier atferd.

(Anm: Nanoparticles in food can alter the behavior of gut bacteria. (…) In a study paper about their work — which now appears in the journal npj Science of Food — the authors explain how attachment to nanoparticles can alter the life cycle of gut bacteria and their interactions with their host's body. The results should be useful to both medicine and the food industry. They could, for instance, lead to research into the use of nanoparticles in probiotics. One example of this is the scientists' observation that synthetic nanoparticles can prevent infection by Helicobacter pylori. H. pylori is a bacterium that grows in the lining of the human stomach. It is of keen interest to many scientists due to its complex relationship with cancer. "Prior to our studies," says study senior author Roland H. Stauber, a professor in the Department of Otolaryngology, Head, and Neck Surgery at Mainz University Medical Center, "nobody really looked whether and how nano-additives directly influence the gastrointestinal flora." (medicalnewstoday.com 1.2.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Nanoteknologi (nanopartikler). (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell dynamikks rolle og mitofagi ved karsinogenese (utvikling av kreft), metastase og terapi.

(Anm: The Role of Mitochondrial Dynamics and Mitophagy in Carcinogenesis, Metastasis and Therapy. Abstract Mitochondria are key cellular organelles and play vital roles in energy metabolism, apoptosis regulation and cellular homeostasis. Mitochondrial dynamics refers to the varying balance between mitochondrial fission and mitochondrial fusion that plays an important part in maintaining mitochondrial homeostasis and quality. Mitochondrial malfunction is involved in aging, metabolic disease, neurodegenerative disorders, and cancers. Mitophagy, a selective autophagy of mitochondria, can efficiently degrade, remove and recycle the malfunctioning or damaged mitochondria, and is crucial for quality control. In past decades, numerous studies have identified a series of factors that regulate mitophagy and are also involved in carcinogenesis, cancer cell migration and death. Therefore, it has become critically important to analyze signal pathways that regulate mitophagy to identify potential therapeutic targets. Here, we review recent progresses in mitochondrial dynamics, the mechanisms of mitophagy regulation, and the implications for understanding carcinogenesis, metastasis, treatment, and drug resistance.Front Cell Dev Biol. 2020 Jun 10;8:413.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Forhøyede plasmanivåer av mitokondrie-deriverte skadeassosierte molekylære mønstre under levertransplantasjon: prediktorer for postoperativ multiorgandysfunksjonssyndrom.

(Anm: Elevated Plasma Levels of Mitochondria-Derived Damage-Associated Molecular Patterns during Liver Transplantation: Predictors for Postoperative Multi-Organ Dysfunction Syndrome. Abstract The systemic cytokine response during surgery has been reported to be stimulated by the molecules released from damaged cells, called damage-associated molecular patterns (DAMPs). The relationship between DAMPs and liver transplantation has not been reported. We aimed to clarify the relationship between the plasma levels of DAMPs and the short-term post-transplant outcomes, including mortality and postoperative multi-organ dysfunction syndrome (MODS). This retrospective cohort study enrolled 61 patients who underwent liver transplantation. Mitochondrial DNA fragments, as mitochondria-derived DAMPs (mtDAMPs), were isolated from frozen plasma obtained at the start and the end of transplantation and were quantified by polymerase chain reaction. The short-term post-transplant outcomes were compared among the groups categorized based on the median value of the intraoperative fluctuation of mtDAMPs levels. The mtDAMPs levels were increased from the start to the end of transplantation in 52 recipients (85.2%, n = 61). Regarding mortality, no significant differences were noted between the high group (n = 30) and the low group (n = 31). The higher plasma levels of mtDAMPs were correlated with the longer duration of postoperative vasopressor support (P < 0.05). Importantly, the rate of MODS on post-operative day 1 was significantly higher in the high group (high vs. low group: 21 patients [70%] vs. 11 patients [35.1%], P < 0.01). In conclusion, mtDAMPs were increased in plasma during liver transplantation in most recipients. This elevation was not associated with mortality, but associated with the post-transplant recovery. Measuring plasma mtDAMPs may be helpful for predicting posttransplant recovery among liver-transplant recipients. Tohoku J Exp Med. 2020 Feb;250(2):87-93.)

- Norske forskere kan ha funnet en måte å behandle Alzheimers sykdom. Det finnes ingen kur mot Alzheimers. Men norske forskere kan nå ha gjort et gjennombrudd i behandlingen. (- Vil la cellene rense seg selv bedre.) (- Forskerne har gjennom denne studien sett at det skjer en opphopning av avfallsstoffer i hjernen hos Alzheimers-pasienter. Dette fører til at hjerneceller dør. De mener det er mulig å stanse sykdommen ved å stimulere cellenes system til å rense seg selv. Dr. Evandro Fei Fang har ledet studien og sier til NHI.no at de har fått ny kunnskap om årsaken til Alzheimers gjennom en såkalt kryssart-studie.)

(Anm: Norske forskere kan ha funnet en måte å behandle Alzheimers sykdom. Det finnes ingen kur mot Alzheimers. Men norske forskere kan nå ha gjort et gjennombrudd i behandlingen. Alzheimers sykdom er den hyppigste formen for demens i Norge og utgjør cirka 60 prosent av alle tilfellene av demens. Alzheimers sykdom påvirker mennesker på ulike måter. Sykdommen utvikler seg langsomt helt fra starten av, og noen av symptomene inkluderer hukommelsestap, forvirring, desorientering og dårlig dømmekraft. Det finnes ingen kur mot sykdommen, men i en ny studie publisert i det internasjonale tidsskriftet Nature Neuroscience, foreslår forskerne en ny måte å behandle Alzheimers sykdom på. Studien er ledet av dr. Evandro Fei Fang ved Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus og kollegaen Dr. Vilhelm Bohr ved National Institute on Aging i USA. Flere norske forskere også involveret i studiet: Prof. Hilde Nilsen, prof. Tormod Fladby, og dr. Sofie Lautrup. Vil la cellene rense seg selv bedre Forskerne har gjennom denne studien sett at det skjer en opphopning av avfallsstoffer i hjernen hos Alzheimers-pasienter. Dette fører til at hjerneceller dør. De mener det er mulig å stanse sykdommen ved å stimulere cellenes system til å rense seg selv. Dr. Evandro Fei Fang har ledet studien og sier til NHI.no at de har fått ny kunnskap om årsaken til Alzheimers gjennom en såkalt kryssart-studie. - Kort sagt brukte vi hjernevev fra døde Alzheimers-pasienter, og sammenlignet med normale kontrollhjerner. Vi så stor akkumulering av skadede mitokondrier i de patologiske områdene hos Alzheimers-pasientene, forteller han. Mitokondrier spiller en viktig rolle for nervecellers overlevelse og funksjon. Mitokondrier er cellenes energifabrikk. Det skjer altså en opphopning av ødelagte mitokondrier i hjernen til Alzheimers-pasienten. Dette igjen fører til et økt stressnivå i cellene – et stress som kan føre til at nerveceller (nevroner) blir dysfunksjonelle og dør. «Dette gjelder også en type hjerneceller kalt mikroglia, som utgjør en viktig del av hjernens forsvar mot betennelse. Renselsesprosessen av mitokondrier i cellene kalles mitofagi», skriver UiO i en beskrivelse av studien på sine nettsider. I den nye studien argumenterer forskerne slik: - Hvis vår hypotese er riktig, skal det gå an å behandle Alzheimers ved å rense hjernen for skadede mitokondrier, sier Dr. Fang. Det er altså dette som kalles mitofagi. - For å teste denne hypotesen gjorde vi forsøk på Alzheimers-modeller av rundorm og mus. Ved å øke mitofagi ble tapet av minne i disse forsøksdyrene mindre, forklarer han. (nhi.no 29.4.2019).)

(Anm: Fang EF, Hou Y, et.al. Mitophagy inhibits amyloid-β and tau pathology and reverses cognitive deficits in models of Alzheimer's disease. Nat Neurosci. 2019 Mar;22(3):401-412.)

(Anm: Kingwell K. Turning Up Mitophagy in Alzheimer Disease. Nat Rev Drug Discov. 2019 Mar 4.)

(Anm: Fang EF. Mitophagy and NAD+ inhibit Alzheimer disease. Autophagy. 2019 Jun;15(6):1112-1114..)

(Anm: Kan ha funnet kur mot alzheimer. UiO-forskere kan være nær et gjennombrudd i behandlingen av Alzheimers sykdom. (aftenposten.no 15.2.2019).)

- C-vitamin beskytter karboplatin-eksponerte oocytter mot meiotisk svikt.

(Anm: Vitamin C Protects Carboplatin-Exposed Oocytes From Meiotic Failure. Abstract CBP (carboplatin) is a second-generation chemotherapeutic drug of platinum compound commonly applied in the treatment of sarcomas and germ cell tumours. Although it is developed to replace cisplatin, which has been proven to have a variety of side effects during cancer treatment, CBP still exhibits a certain degree of toxicity including neurotoxicity, nephrotoxicity, hematotoxicity and myelosuppression. However, the underlying mechanisms regarding how CBP influences the female reproductive system especially oocyte quality have not yet been fully determined. Here, we report that CBP exposure led to the oocyte meiotic defects by impairing the dynamics of the meiotic apparatus, leading to a remarkably aberrant spindle organisation, actin polymerisation and mitochondrial integrity. Additionally, CBP exposure caused compromised sperm binding and fertilisation potential of oocytes by due to an abnormal distribution of cortical granules and its component ovastacin. More importantly, we demonstrated that vitamin C supplementation prevented meiotic failure induced by CBP exposure and inhibited the increase in ROS levels, DNA damage accumulation and apoptotic incidence. Taken together, our findings demonstrate the toxic effects of CBP exposure on oocyte development and provide a potential effective way to improve the quality of CBP-exposed oocytes in vitro. Mol Hum Reprod. 2019 Oct 28;25(10):601-613.)

(Anm: Meiose er den celledelingen som fører til dannelse av kjønnsceller. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: En oocyt, oöcyt, ovocyt, eller sjældent ocyt, er en kvindelig gametocyt eller kønscelle involveret i reproduktion. (da.wikipedia.org).)

(Anm: Karboplatin er en cellegift som gis blant annet ved kreft i eggstokker, eggledere, bukhinne og livmor. Behandlingen gjentas hver 3. uke. Hvor mange kurer som gis, vurderes individuelt av legen. Karboplatin gis enten alene eller i kombinasjon med andre cellegifter. (kreftlex.no).)

- Nyt studie: Manglende oprydning i hjerneceller kan hænge sammen med Alzheimer. (- Alzheimers sygdom er omgærdet af mange mysterier, men nu er et forskerhold måske tættere på at løse en del af gåden.) (- »Når oprydningen ikke fungerer ordenligt, så sker der en ophobning af defekte mitokondrier (cellernes kraftværker, red.) i hjernecellerne.)

(Anm: Nyt studie: Manglende oprydning i hjerneceller kan hænge sammen med Alzheimer. Alzheimers sygdom er omgærdet af mange mysterier, men nu er et forskerhold måske tættere på at løse en del af gåden. Det skriver Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet i en pressemeddelelse. Et internationalt forskerhold, der blandt andet består af forskere fra Københavns Universitet, har nemlig fundet ud af, at hjernecellernes oprydningssystem, mitofagi, ikke fungerer optimalt i både dyr og mennesker med Alzheimer. (videnskab.dk 14.2.2019).)

- Studie oppdager ny mekanisme for kognitiv svekkelse ved Alzheimers. (- Mennesker med Alzheimers sykdom opplever dårlig blodforsyning til hjernen, noe som påvirker kognitiv funksjon.)

(Anm: Studie oppdager ny mekanisme for kognitiv svekkelse ved Alzheimers. (Study finds new cognitive decline mechanism in Alzheimer's.) Mennesker med Alzheimers sykdom opplever dårlig blodforsyning til hjernen, noe som påvirker kognitiv funksjon. En ny studie utført i en musemodell har endelig avslørt årsaken bak denne reduserte blodstrømmen. (...) I sin introduksjon forklarer forfatterne at "vaskulær dysfunksjon er implisert i patogenesen (utviklingen) for Alzheimers sykdom," og at "hjerneblodstrømmen også er alvorlig kompromittert, kortikal cerebral reduksjon i blodstrøm på [tilnærmet] 25 prosent er tydelig tidlig i sykdomsutviklingen hos både pasienter med Alzheimers sykdom og i musemodeller." (medicalnewstoday.com 15.2.2019).)

- Mitofagi hemmer amyloid-β og tau-patologi og reverserer kognitiv svekkelse i modeller for Alzheimers sykdom (AD).

(Anm: Mitofagi hemmer amyloid-β og tau-patologi og reverserer kognitiv svekkelse i modeller for Alzheimers sykdom (AD). Akkumulering av skadede mitokondrier er et kjennetegn for aldring og aldersrelatert neurodegenerasjon, inkludert Alzheimers sykdom (AD). (- De molekylære mekanismene for svekket mitokondriell homeostase vedi AD blir undersøkt.) (- Her gir vi bevis på at mitofagi er svekket i hippocampus hos AD-pasienter, i induserte pluripotente stamcelle-avledede humane AD-neuroner, og hos dyr i AD-modeller. Nat Neurosci. 2019 Feb 11.)

- Norske forskere: Naturlige stoffer kan stoppe utviklingen av Alzheimer. (- Forskerne har funnet ut at cellenes egen avfallshåndtering ikke fungerer som den skal ved Alzheimer.) (- De blir derfor fulle av ødelagte mitokondrier. (- Mitokondriene er cellenes energifabrikker og en viktig faktor i stoffskiftet. Stoffene som tilsettes får i gang igjen cellenes egen renseprosess.)

(Anm: Norske forskere: Naturlige stoffer kan stoppe utviklingen av Alzheimer. Forskere ved UiO har påvist at tilsetting av visse stoffer kan bremse eller til og med stoppe utviklingen av Alzheimer i celle- og dyremodeller. Den andre gode nyheten er at stoffene finnes i naturlig form og har ingen kjente bivirkninger. (…) Og i dag kommer forskergruppen ut med en stor nyhet publisert i Nature Neuroscience. De har påvist at naturlig forekommende stoffer som stimulerer cellens evne til å fjerne skadde mitokondrier kan bremse utviklingen av Alzheimer som er fremkalt hos dyr. Forskerne har funnet ut at cellenes egen avfallshåndtering ikke fungerer som den skal ved Alzheimer. De blir derfor fulle av ødelagte mitokondrier. Mitokondriene er cellenes energifabrikker og en viktig faktor i stoffskiftet. Stoffene som tilsettes får i gang igjen cellenes egen renseprosess. Dette gjør at de klarer å kvitte seg med de ødelagte mitokondriene. Aktivering av denne prosessen, som kalles mitofagi (autofagi), ser ut til å kunne bremse utviklingen av Alzheimer. Det skriver forskerne i en pressemelding. (…) Skader mitokondriene Prosjektet er ledet av Dr. Evandro F. Fang (UiO og Akershus Universitetssykehus) og av Professor Vilhelm A. Bohr, som leder laboratorier ved the National Institute on Ageing (NIA) i USA , og ved Universitetet i København. (vg.no 12.2.2019).)

- Er dette pillen for evig ungdom? Forskere tar den allerede. En ny «mirakelpille» kan potensielt motvirke aldersrelaterte sykdommer som Alzheimers og Parkinson – og rynker og håravfall, tror forskere.

(Anm: Er dette pillen for evig ungdom? Forskere tar den allerede. En ny «mirakelpille» kan potensielt motvirke aldersrelaterte sykdommer som Alzheimers og Parkinson – og rynker og håravfall, tror forskere. Flere av dem har begynt å ta den selv – også én i Norge. Men eksperter mener langtidseffekten er usikker. Her er aldersforskerens råd for lang levetid. (…) Når man tilfører NR til kroppen, skal nivået av NAD øke. (vg.no 15.11.2018).)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Link funnet mellom kronisk betennelse og risiko for Alzheimers sykdom.

(Anm: Link found between chronic inflammation and risk for Alzheimer's disease. Summary: While it is widely shown that possessing the ApoE4 gene is the major genetic risk factor of Alzheimer's disease (AD), not all ApoE4 carriers develop AD. For the first time, researchers have shown that ApoE4 linked with chronic inflammation dramatically increases the risk for AD. (sciencedaily.com 19.10.2018).)

- Antibiotika: en trigger for inflammatorisk tarmsykdom? Rollen til tarmmikrobiota i patogenesen (sykdommen) av inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er godt etablert.

(Anm: Antibiotics: a trigger for inflammatory bowel disease? The role of the gut microbiota in the pathogenesis of inflammatory bowel disease (IBD) is well established. As well as alterations in gut microbiota composition and functions associated with IBD, the most convincing arguments for this effect are the pro-colitogenic effect of the microbiota of patients with IBD,1  and modification of the intestinal inflammation phenotype induced by the change of gut microbiota in both mice and human beings, particularly using faecal microbiota transplantation.2 , 3   The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2020 (Published:August 17, 2020).)

- Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt.

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

(Anm: Li YR, Zhu H. Vitamin C for sepsis intervention: from redox biochemistry to clinical medicine. Mol Cell Biochem. 2021 Sep 3:1–12..)

- Mitokondriell dysfunksjon i Crohns sykdom. (- To nye studier publisert i Gut gir mer bevis for rollen som mitokondriell svekkelse og Paneth-celledysfunksjon ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD).) (- Avgjørende er at behandling med en mitokondriell målrettet antioksidant for å undertrykke mitokondrielle reaktive oksygenarter lindret mitokondriell dysfunksjon, Paneth-celle abnormaliteter og ileitt hos disse musene.)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction in Crohn's Disease. Two new studies published in Gut provide more evidence for the role of mitochondrial impairment and Paneth cell dysfunction in inflammatory bowel disease (IBD). “Many studies have revealed the involvement of mitochondrial stress in the pathophysiology of IBD but whether this is a cause or consequence of the disease is not known,” explains the corresponding author of the first study, Arianne Theiss. The researchers observed that mice lacking prohibitin 1 (PHB1, a major component of the inner mitochondrial membrane) in intestinal epithelial cells (IECs) developed spontaneous ileal inflammation that was preceded by mitochondrial dysfunction in IECs and early abnormalities in Paneth cells. Crucially, treatment with a mitochondrial-targeted antioxidant to suppress mitochondrial reactive oxygen species alleviated mitochondrial dysfunction, Paneth cell abnormalities and ileitis in these mice. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2020 May;17(5):260.)

(Anm: Paneth cells are cells in the small intestine epithelium, alongside goblet cellsenterocytes, and enteroendocrine cells.[1] Some can also be found in the cecum and appendix. They are below the intestinal stem cells in the intestinal glands (also called crypts of Lieberkühn) and the large eosinophilic refractile granules that occupy most of their cytoplasm. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Hva er Crohns sykdom? Crohns sykdom er en betennelsessykdom som kan ramme alle deler av tarmsystemet fra leppene til endetarmsåpningen (anus). Den vanligste delen av tarmsystemet som er påvirket, er overgangspartiet mellom tynntarmen og tykktarmen. (nhi.no 9.8.2013).)

- Celle-gjennomtrengelig succinate prodrug redder mitokondriell respirasjon i cellulære modeller av akutt Paracetamol (acetaminophen) overdose. (- Paracetamol (acetaminophen) er en av de mest vanlige legemidlene som brukes uten resept over hele verden og anses som trygge ved terapeutisk dose. Imidlertid utgjør tilsiktet og utilsiktet overdose opptil 70 % av tilfeller av akutt leversvikt i den vestlige verden.) (- Karakterisering av mitokondriell toksisitet på grunn av akutt overdosering av paracetamol (acetaminophen) in vitro i humane celler ved bruk av detaljert respirometrisk analyse avdekket at kompleks I-bundet (NADH-avhengig), men ikke kompleks II-bundet (succinate avhengig) mitokondriell respirasjon er hemmet av paracetamol (acetaminophen). Behandling med et nytt cellepermeabelt succinate -legemiddel redder acetaminophen-indusert nedsatt mitokondriell respirasjon. Dette antyder celle-permeable succinate-legemidler som en potensiell alternativ behandlingsstrategi for å motvirke paracetamol (acetaminophen) -indusert leverskade.)

(Anm: Cell-permeable Succinate Prodrugs Rescue Mitochondrial Respiration in Cellular Models of Acute Acetaminophen Overdose. Abstract Acetaminophen is one of the most common over-the-counter pain medications used worldwide and is considered safe at therapeutic dose. However, intentional and unintentional overdose accounts for up to 70% of acute liver failure cases in the western world. Extensive research has demonstrated that the induction of oxidative stress and mitochondrial dysfunction are central to the development of acetaminophen-induced liver injury. Despite the insight gained on the mechanism of acetaminophen toxicity, there still is only one clinically approved pharmacological treatment option, N-acetylcysteine. N-acetylcysteine increases the cell's antioxidant defense and protects liver cells from further acetaminophen-induced oxidative damage. Because it primarily protects healthy liver cells rather than rescuing the already injured cells alternative treatment strategies that target the latter cell population are warranted. In this study, we investigated mitochondria as therapeutic target for the development of novel treatment strategies for acetaminophen-induced liver injury. Characterization of the mitochondrial toxicity due to acute acetaminophen overdose in vitro in human cells using detailed respirometric analysis revealed that complex I-linked (NADH-dependent) but not complex II-linked (succinate-dependent) mitochondrial respiration is inhibited by acetaminophen. Treatment with a novel cell-permeable succinate prodrug rescues acetaminophen-induced impaired mitochondrial respiration. This suggests cell-permeable succinate prodrugs as a potential alternative treatment strategy to counteract acetaminophen-induced liver injury. PLoS One. 2020 Apr 6;15(4):e0231173.)

(Anm: Prodrug er et legemiddel som ikke er aktivt i sin opprinnelige form, men som virker ved at det omdannes kjemisk (metaboliseres), enten spontant eller ved enzymatisk reaksjon, til sin aktive form. Kilde: Store norske leksikon.) 

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

- Metoprolol succinate-bivirkninger (sideeffekter) på akuttmottak. (Metoprolol sSuccinate ER Side Effects.)

(Anm: Metoprolol Succinate ER Side Effects. Warning Oral route (Tablet, Extended Release) Exacerbations of angina pectoris and, in some cases, myocardial infarction have occurred after abrupt cessation of therapy with certain beta-blocking agents. When discontinuing chronic therapy, gradually reduce the dose over a period of 1 to 2 weeks and monitor the patient carefully. If angina markedly worsens or acute coronary insufficiency develops, reinstate administration promptly, at least temporarily, and take other measures appropriate for the management of unstable angina. Warn patients not to interrupt or discontinue therapy without physician advice. (drugs.com 11.7.2020).)

(Anm: Prodrug er et legemiddel som ikke er aktivt i sin opprinnelige form, men som virker ved at det omdannes kjemisk (metaboliseres), enten spontant eller ved enzymatisk reaksjon, til sin aktive form. Kilde: Store norske leksikon. Kilde: Store norske leksikon.)

- Mitokondriell dysfunksjon ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Selv om den eksakte etiologien av sykdommen er ukjent, er IBD anerkjent som en kompleks, multifaktoriell sykdom som skyldes et intrikat samspill mellom genetisk predisposisjon, en endret immunrespons, endringer i tarmmikrobiota og miljøfaktorer. Sammen bidrar disse til ødeleggelse av tarmepitelbarrieren, økt tarmpermeabilitet og tilstrømning av immunceller.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in inflammatory bowel disease. Abstract Inflammatory Bowel Disease (IBD) represents a group of idiopathic disorders characterized by chronic or recurring inflammation of the gastrointestinal tract. While the exact etiology of disease is unknown, IBD is recognized to be a complex, multifactorial disease that results from an intricate interplay of genetic predisposition, an altered immune response, changes in the intestinal microbiota, and environmental factors. Together, these contribute to a destruction of the intestinal epithelial barrier, increased gut permeability, and an influx of immune cells. Given that most cellular functions as well as maintenance of the epithelial barrier is energy-dependent, it is logical to assume that mitochondrial dysfunction may play a key role in both the onset and recurrence of disease. Front Cell Dev Biol. 2015; 3: 62.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Kosthold ved inflammatorisk tarmsykdom. Vår kunnskap om sammenhengen mellom inflammatorisk tarmsykdom og kost er høyst begrenset. Det er lite som er vitenskapelig bevist. Anbefalingene nedenfor er derfor ikke absolutte, og det er stort rom for skjønn. Hva er inflammatorisk tarmsykdom? Inflammatorisk tarmsykdom er en kronisk betennelse i tarmen. Det skilles mellom to sykdommer: Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Crohns sykdom angriper i første rekke nedre del av tynntarmen, men tilstanden kan også finnes i tykktarmen og andre deler av fordøyelseskanalen. Ulcerøs kolitt forekommer bare i tykktarmen, ofte bare i endetarmen eller nedre del av tykktarmen. Crohns sykdom er karakterisert ved perioder med magesmerter og diaré. Ulcerøs kolitt er karakterisert ved blodig og slimete diaré. Noen ganger kan det være vanskelig å skille mellom Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. I store trekk er behandlingen av de to sykdommene den samme, men det er også viktige forskjeller. (nhi.no 11.11.2019).)

- Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre.

(Anm: Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly. (…) Resultater — Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.) (…) Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter.) (Stroke 2008; 39: 857-862).)

(Anm: Hvitsubstansendringer ved lett kognitiv svikt: en longitudinell studie med diffusion tensor imaging om sammenhengen mellom CSF Tau, hvitsubstansintegritet og hukommelse (duo.uio.no 2010).)

- Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.)

(Anm: [Serotonin antibodies in fibromyalgia syndrome--expression of a neuroendocrinologic autoimmune disease?]. Z Rheumatol. 1996 Jan-Feb;55(1):63-5; 63,66 disc 66-8.)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

- Ny forskning viser at lekk (utette) kapillærer i hjernen kan spille en rolle ved utviklingen av Alzheimers sykdom.

(Anm: Ny forskning viser at lekk (utette) kapillærer i hjernen kan spille en rolle ved utviklingen av Alzheimers sykdom. (Recent research reveals that leaky capillaries in the brain could have a role in the development of Alzheimer's disease.) (…) Food and Drug Administration (FDA) har godkjent noen legemidler som hjelper mot symptomene på Alzheimers sykdom, men ingen av dem behandler den underliggende årsaken. (medicalnewstoday.com 21.1.2019).)

- Coronavirus: Immunologiske spor gir håp om behandling. (- T-celler fjerner infeksjon fra kroppen.) (- I en mikroliter (0,001 ml) bloddråpe har normale friske voksne mellom 2 000 og 4 000 T-celler, også kalt T-lymfocytter.) (- Covid-pasientene som teamet testet hadde mellom 200-1 200.) (- Interleukin 7 er allerede testet hos en liten gruppe pasienter med sepsis og viste seg å øke produksjonen av disse spesifikke cellene på en trygg måte.)

(Anm: Coronavirus: Immunologiske spor gir håp om behandling. (Coronavirus: Immune clue sparks treatment hope.) Britiske forskere skal begynne å teste en behandling som de håper kan motvirke effekten av Covid-19 hos de alvorlig syke pasientene. Det har vist seg at de med den alvorligste sykdomsformen har ekstremt lave antall immunceller kalt en T-celle. T-celler fjerner infeksjon fra kroppen. (…) "De prøver å beskytte oss, men viruset ser ut til å gjøre noe som trekker teppet under dem, fordi antallet deres har sunket dramatisk. I en mikroliter (0,001 ml) bloddråpe har normale friske voksne mellom 2 000 og 4 000 T-celler, også kalt T-lymfocytter. Covid-pasientene som teamet testet hadde mellom 200-1 200. (…) 'Ekstremt oppmuntrende'. (…) Interleukin 7 er allerede testet hos en liten gruppe pasienter med sepsis og viste seg å øke produksjonen av disse spesifikke cellene på en trygg måte. (…) "At en slik behandling som denne kommer i forbindelse med en klinisk studie er ekstremt oppmuntrende for leger i kritisk omsorg i Storbritannia." (bbc.com 22.5.2020).)

- Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt.

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

– Viser at T-cellebasert behandling kan virke for større pasientgrupper. (- Det kan bety at det i fremtiden kan være mulig å bruke T-cellebasert behandling for å behandle flere kreftformer, mener overlege Kjetil Boye ved Radiumhospitalet.)

(Anm: – Viser at T-cellebasert behandling kan virke for større pasientgrupper. Ny behandling viser effekt på pasienter med sarkomer, ifølge studieresultater lagt frem på ASCO-kongressen. Det kan bety at det i fremtiden kan være mulig å bruke T-cellebasert behandling for å behandle flere kreftformer, mener overlege Kjetil Boye ved Radiumhospitalet. FINNER EFFEKT: – Effekten vi ser hos de 16 pasientene med synovialt sarkom er uomtvistelig. Dette er et klart bevis for at behandlingen virker for denne pasientgruppen, sier overlege Kjetil Boye. En av studiene som er presentert på årets «Clinical Science Symposium» på ASCO i år viser funn fra utprøving av t-cellebasert-behandling mot sarkomer. – Dette er et meget interessant felt hvor jeg tror det vil komme mange viktige framskritt den nærmeste tiden, sier overlege Kjetil Boye i Sarkomgruppa ved OUS Radiumhospitalet om resultatene, som er tilgjengelig på ASCOs nettsider. Sarkomer er kreftsvulster som vokser ut fra bindevev og utgjør rundt en prosent av krefttilfellene. LES OGSÅ Ny genterapi til barn med leukemi innføres i Norge – Denne studien er en av de første som viser at T-cellebasert behandling har effekt ved sarkomer. Omtrent halvparten av sarkompasientene i studien hadde respons og mange av pasientene hadde langvarig respons. (dagensmedisin.no 1.6.2020).)

(Anm: Panina SB, Pei J, Kirienko NV. Mitochondrial metabolism as a target for acute myeloid leukemia treatment. Cancer Metab. 2021 Apr 21;9(1):17.)

- Lupuspasienter går i remisjon (være uten sykdomssymptomer) i "spektakulær" immunterapistudie. (- Schetts team planlegger allerede en annen forsksøk for å teste om andre autoimmune sykdommer som revmatoid artritt og sklerodermi, også kan reagere på CAR-T-terapi. I flere år har forskere spekulert i at dette kan være mulig, og nå virker det som en reell mulighet.)

(Anm: Lupus Patients Go Into Remission in 'Spectacular' Immunotherapy Trial. Five seriously ill lupus patients have seen their disease driven into remission after a single infusion of modified immune cells, in a small trial that borrows from cancer therapy to harness patients' own cells to treat the autoimmune condition. (…) Schett's team is already planning another trial to test whether other autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis and scleroderma, may also respond to CAR-T therapy. For several years scientists have speculated this might be possible, and now it seems a real possibility. (…) The study was published in Nature Medicine. (sciencealert.com 19.9.2022).)

(Anm: Mackensen A, et al. Anti-CD19 CAR T cell therapy for refractory systemic lupus erythematosus. Nat Med. 2022 Sep 15.)

- Oppdagelse peker på en avgjørende rolle som røde blodlegemer spiller i immunforsvaret vårt. (- "I lang tid har vi ikke visst hvorfor folk, når de er kritisk syke av sepsis, traumer, COVID-19, en bakteriell infeksjon eller parasittinfeksjon, utvikler en akutt anemi.) (- For bare noen få år siden viste Mangalmurti og teamet hennes hvordan røde blodlegemer kunne samle de frittflytende restene av mitokondrielt DNA, som går tapt fra skadet vev, og trigge en respons som bidrar til å regulere inflammatoriske responser i lungene. Men manglende biter av puslespillet gjenstod. Hvordan endrer et dna-fragment fra vår egen kropp en oksygenbærende celle til en infeksjonsbekjempende maskin? Og hvorfor forsvinner de? )

(Anm: Discovery Points to a Crucial Role Red Blood Cells Play in Our Immune Systems. This could save lives. The job description for a red blood cell isn't considered to be overly complicated. Pick up oxygen, drop off oxygen. Wash, rinse, repeat. But when it comes to protecting the body against infection, it's their white cell sisters that we've been giving all the credit to. However, a new study led by researchers from the University of Pennsylvania in the US has confirmed red blood cells also play a critical role in inflammation, one that could make a life-or-death difference. As far back as the middle of last century scientists had their suspicions that red cells played some kind of role in keeping invaders at bay. By the 1990s, researchers were uncovering receptors on red blood cells that responded to inflammatory messenger chemicals called cytokines. It all pointed to something afoot. Meanwhile, there was also the inexplicable loss of blood cells – anemia – that often comes with sepsis. "Acute inflammatory anemia is often seen early after an infection such as parasitic infections that cause malaria," says pulmonologist Nilam Mangalmurti, the senior author on the recent investigation. "For a long time we haven't known why people, when they are critically ill from sepsis, trauma, COVID-19, a bacterial infection, or parasite infection, develop an acute anemia." Just a few years ago Mangalmurti and her team showed how red blood cells could scavenge the free-floating scraps of mitochondrial DNA that spilled from injured tissues, triggering a response that helps regulate inflammatory responses in the lungs. But missing pieces of the puzzle remained. How does a fragment of DNA from our own body turn an oxygen-carrying cell into an infection-fighting machine? And why do they disappear? (sciencealert.com 24.10.2021).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Regulerende T-celler økte mens IL-1β MINSKET under antidepressiv terapi. (- Ingen signifikante forandringer i virusindusert IFN-α-produksjon ble observert.) (- KONKLUSJONER: Økningen i CD4 (+) CD25 (hi) Tregs under antidepressiv behandling kan være årsaken til nedgangen i cytokinproduksjon og tilfriskningen  fra depresjon.)

(Anm: Regulatory T cells increased while IL-1β decreased during antidepressant therapy. Abstract BACKGROUND: Regulatory T cells (Tregs, CD4(+)CD25(hi)) are specialized in steering the immune response and cytokine release to maintain tolerance to self-antigens. As cytokines such as interleukin (IL)-1β, IL-6 and interferon (IFN)-α have been shown to be involved in the pathophysiology of depression and cytokine levels have been shown to change during successful antidepressant treatment, we tested the involvement CD4(+)CD25(hi) Tregs in these immunological processes during antidepressant therapy. METHODS: 16 patients suffering from a depressive episode were included into the study and treated with antidepressants according to their doctor's choice. Blood samples were collected during the first week after admission and after 6 weeks of treatment. Therein, we determined plasma levels of IL-1β, and measured IL-1β, IL-6 and IFN-α levels in the stimulated blood by performing a whole blood assay. We distinguished lymphocytes and identified CD4(+)CD25(hi) Tregs by multiparameter flow cytometry. The psychopathological status was assessed using the Hamilton Depression Rating Scale (HAMD-21). RESULTS: HAMD-21 score, IL-1β serum levels as well as LPS-stimulated IL-1β and IL-6 production had decreased significantly at the end of treatment. In contrast, the amount of CD4(+)CD25(hi) cells increased significantly from 2.74% ± 0.88 (mean value ± standard deviation) to 3.54% ± 1.21; p = 0.007. No significant changes in virus-induced IFN-α production was observed. CONCLUSIONS: The increase in CD4(+)CD25(hi) Tregs during antidepressant therapy may be the reason for the decrease in cytokine production and the recovery from depression. J Psychiatr Res. 2010 Nov;44(15):1052-7.)

(Anm: Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME). (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva kan påvirke immunforsvaret.

- Antidepressiva kan påvirke immunforsvaret. (Antidepressants may affect immune system.) Prozac og Zoloft tilhører en gruppe legemidler som kalles selektive serotoninreopptakshemmere eller "SSRI-er", som antas å bekjempe depresjon ved å forårsake at serotonin blir lenger igjen ved nerveforbindelser. De nye funnene, som er publisert i det medisinske tidsskriftet Blood, antyder at serotonin også fungerer som et signalmolekyl mellom visse immunceller. (reutershealth.com 27.1.2006).)

(AnmAntidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- SSRI-er kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (- De som tar legemidlene føler seg ofte mer slitne og litt mer klossete enn andre mennesker.)

(Anm: SSRI-er kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (…) De som tar legemidlene føler seg ofte mer slitne og litt mer klossete enn andre mennesker. (…) For selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI-er), som brukes som antidepressiva, kan vi muligens hjelpe til med å forklare hvorfor de som tar legemidlene ofte føler seg mer slitne og også blir litt mer klossete enn andre mennesker. Det vi nå vet kan hjelpe oss å utvikle bedre legemidler, "konkluderte Perrier. (ivanhoe.com 6.3.2013).)

(Anm: Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME). (mintankesmie.no).)

- Harvard-forskere knytter MS til kyssesyke. Den kroniske betennelsessykdommen MS (multippel sklerose) er i stor grad drevet fram av infeksjon utløst av kyssesyke, ifølge Harvard-forskere.

(Anm: Harvard-forskere knytter MS til kyssesyke. Den kroniske betennelsessykdommen MS (multippel sklerose) er i stor grad drevet fram av infeksjon utløst av kyssesyke, ifølge Harvard-forskere. Forskernes studie, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science denne uken, ser dermed ut til å sette sluttstrek under en hypotese som lenge har vært vanskelig å bevise, og som ønskes velkommen av eksperter som sier man nå bør dreie fokus over på å hindre sykdommen og på å finne behandlingsmetoder. (…) På verdensbasis har rundt 2,8 millioner personer MS, en betennelsessykdom som ødelegger beskyttelsen som omslutter nerveceller i hjernen og ryggraden, som fører til blant annet problemer med syn, balanse og bevegelsesevne. Denne måneden startet legemiddelselskapet Moderna en klinisk studie knyttet til utviklingen av en mRNA-vaksine mot EBV, en utvikling som kan få ny betydning, sett i lys av den nye studien. (©NTB) (nrk.no 15.1.2022).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Epstein – Barr virus (EBV) (kyssesyken) er en av de viktigste virale årsakene for utvikling av svulster.

(Anm: EPSTEIN–BARR VIRUS: A BIOLOGICAL OVERVIEW AND CLINICOPATHOLOGICAL CHANGES OF TWO EPSTEIN–BARR VIRUS-RELATED LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS IN A WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) 2017 REPORT. Abstract Epstein–Barr virus (EBV) is one of the most important viral causes for the development of tumours. The global geographical epidemiology of EBV shows prevalence differences between rich and poor countries across the world, and the impact on health suggests EBV should be an important target of research worldwide. This article will discuss the biology of the virus with an emphasis on its latency types, vital to understanding the possibilities of viral detection. The main objective is to discuss two lymphoproliferative diseases that are associated with EBV and appear in the World Health Organization (WHO) 2017 Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues: EBV-positive diffuse large B cell lymphoma and EBV mucocutaneous ulcer. The name of the former was changed to support the better understanding of infection pathology, while the second was recently described and made its debut in the WHO classification. Pathologists must have knowledge on these diseases and how to investigate them, and oncologists and clinical doctors must be informed on the guidelines. EMJ. 2018;3[3]:99-107.)

(Anm: T1.3 Mononukleose (kyssesyke) (legemiddelhandboka.no).)

- Kyssesyke, mononukleose. (- Kyssesyke, mononukleose, er en virusinfeksjon som oftest rammer barn og unge. Vanlige symptomer er kraftig halsbetennelse, hovne lymfekjertler, feber og generell sykdomsfølelse).

(Anm: Kyssesyke, mononukleose, er en virusinfeksjon som oftest rammer barn og unge. Vanlige symptomer er kraftig halsbetennelse, hovne lymfekjertler, feber og generell sykdomsfølelse. Hva er mononukleose? Mononukleose kalles også kyssesyken. Det er en infeksjon med et virus som heter Epstein-Barr virus (EBV), som tilhører gruppen herpesvirus. Infeksjonen arter seg som regel som en kraftig halsbetennelse med halssmerter, høy feber og hovne lymfeknuter på halsen. Oftest medfører sykdommen også infeksjon utenfor halsen, blant annet i lever og milt. (nhi.no 9.3.2020).)

(Anm: T1.3 Mononukleose (kyssesyke) (legemiddelhandboka.no).)

- Undersøker langtidsvirkninger etter fjerning av milten. Risikoen for å få slag er trolig mye høyere hos pasienter som har fjernet milten.

(Anm: Undersøker langtidsvirkninger etter fjerning av milten. Risikoen for å få slag er trolig mye høyere hos pasienter som har fjernet milten. - Dersom pasienten har fjernet milten, er det sannsynlig at man kan ha effekt av platehemmende medikamenter for å forebygge mot slag. Men vi trenger mer forskning for å kunne si dette sikkert, ettersom årsaken til den økte risikoen ikke er klar, sier forsker og lege Marianne Rørholt i Sykehuset Østfold. (sykehuset-ostfold.no.no 9. 8.2017).)

- Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv. (- Skitt gir godt humør. Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar. )

(Anm: Skitt gir godt humør. Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar. (- Ifølgje Lowry kan denne forskinga hjelpe ekspertar med å forstå kvifor eit immunforsvar i ubalanse kan gjere somme meir sårbare for humørforstyrringar som depresjon.) (- Dette kan tyde på at serotonin kan restituere eit sunt immunapparat hos menneske som er deprimerte og slått ut av infeksjonar. Men det er også ei bakside ved dette. Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv. - På dette stadiet veit vi rett og slett ikkje korleis desse stoffa kan påverke immunforsvaret, så vi er nøydde til å klargjere den normale rolla til serotonin i immuncellene. (abcnyheter.no 2.4.2007).)

(Anm: Identification of an immune-responsive mesolimbocortical serotonergic system: Potential role in regulation of emotional behavior. Neuroscience. 2007 May 11; 146(2-5): 756–772.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter.) Toxicol Lett. 2016 Sep 6;258:185-191..)

- Antidepressiva kan kutte blodstrømmen til hjernen, men ikke stopp med dine legemidler.

(Anm: antidepressiva kan kutte blodstrømmen til hjernen, men ikke stopp med dine legemidler (Antidepressants May Cut Off Blood Flow To Brain, But Don't Stop Your Meds)
I en ny studie presentert denne uken i New Orleans ved American College of Cardiology årlige konferanse ble det påvist at antidepressiva er knyttet til omtrent 5 % økning i tilstopping av halspulsåren, som fører blod direkte til hjernen. Der halspulsåren ligger på hver side av halsen under kjevelinjen. (In a new study presented this week in New Orleans at the American College of Cardiology's annual conference has found that antidepressants are related to about a 5% increase in clogging of the carotid artery, which carries blood to the brain directly. There carotid arteries are located on each side of your neck under the jaw line.) (…) For å prøve å isolere effekten av antidepressiva på blodkar målte forskerne tykkelsen på halspulsåren, kalt carotis intima media-tykkelse. Studieforfatterne fant at en tvilling som tar antidepressiva hadde større intimamedia-tykkelse enn sin bror som ikke tar legemidler. Dr. Amit Shah, a cardiology fellow at Emory University explains (Editor's Choice. medicalnewstoday.com 4.4.2011).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Forskerne fant også at serotonin er ansvarlig for T-cellers immunrespons. (- "T-celler er nøkkelen til immunforsvaret vårt. De er cellene vi trenger for å bekjempe kreft.) (- De er cellene som blir ødelagt med HIV, noe som gjør mennesker mottakelige for sykdommer," sa O'Connell.) (- Resultatene fra studien, nå tilgjengelig online, skal publiseres i 15. april-utgaven av tidsskriftet Blood.)

Smile: it may fight against disease
cnews.canoe.ca 2007
(...) "There has been a lot of anecdotal evidence that well being and health of your immune system may be related. Nobody had any idea of how that worked," Dr. Peta O'Connell, a Robarts Research Institute scientist, said yesterday.

O'Connell worked on the research with Dr. Matilde Leon-Ponte, also from Robarts.

The discovery came while looking at serotonin, a chemical compound that regulates the feeling of well-being.

Drugs designed to treat depression, anti-depressants including Paxil and Prozac, work by manipulating serotonin.

The Robarts scientists have found T-cells -- the powerful immune cells that hunt down and destroy diseases, such as viruses and bacteria -- produce serotonin.

The scientists also found serotonin is responsible for the T-cells' immune response.

"T-cells are key to our immune system. They are the cells we need to fight cancer. They are the cells that are destroyed with HIV, making people susceptible to disease," O'Connell said.

The results of the study, now available online, are to be published in the April 15 issue of the journal Blood. (...)

- Antidepressiva kan kutte blodstrømmen til hjernen, men ikke stopp med dine legemidler.

(Anm: antidepressiva kan kutte blodstrømmen til hjernen, men ikke stopp med dine legemidler (Antidepressants May Cut Off Blood Flow To Brain, But Don't Stop Your Meds)
I en ny studie presentert denne uken i New Orleans ved American College of Cardiology årlige konferanse ble det påvist at antidepressiva er knyttet til omtrent 5 % økning i tilstopping av halspulsåren, som fører blod direkte til hjernen. Der halspulsåren ligger på hver side av halsen under kjevelinjen. (In a new study presented this week in New Orleans at the American College of Cardiology's annual conference has found that antidepressants are related to about a 5% increase in clogging of the carotid artery, which carries blood to the brain directly. There carotid arteries are located on each side of your neck under the jaw line.) (…) For å prøve å isolere effekten av antidepressiva på blodkar målte forskerne tykkelsen på halspulsåren, kalt carotis intima media-tykkelse. Studieforfatterne fant at en tvilling som tar antidepressiva hadde større intimamedia-tykkelse enn sin bror som ikke ta legemidler. Dr. Amit Shah, a cardiology fellow at Emory University explains (Editor's Choice. medicalnewstoday.com 4.4.2011).)

(Anm: Serotonin provides an accessory signal to enhance T-cell activation by signaling through the 5-HT7 receptor. Blood 2007;109(8):3139-3146.)

(Anm: Altered mitochondrial response to activation of T-cells in neonate. Abstract Mitochondrial functions have a major impact on T-cell functionality. In this study we characterized whether mitochondrial function in the neonatal T-cells differs from that in the adult T-cells during short T-cell activation. (…) CONCLUSION: Our data suggest that neonatal T-cells exhibit marked differences in mitochondrial function and superoxide generation compared to adult T-cells.Acta Physiol Hung. 2015 Jun;102(2):216-27.)

- Skadede mitokondrier ekvivalent med miljøkatastrofe i cellen. (- Mitokondrial bevegelse er ofte en god ting, spesielt i nevroner, som trenger å få mitokondrier til cellers periferi for å fylle drivstoff til aksoner og dendritter som sender og mottar signaler. Å arrestere denne bevegelsen er imidlertid like viktig, sier senioretterforsker Thomas Schwarz, PhD, for Children's F.M. Kirby Neurobiology Center, siden det gjør at mitokondrier dettes i karantene og ødelegges når de blir skadelige. "Mitokondrier produserer reaktive oksygenarter som er svært ødeleggende når de er skadet, og som kan smelte sammen med sunne mitokondrier og forurense dem også," sier Schwarz.)

(Anm: Damaged mitochondria equivalent to an environmental disaster in the cell. Current thinking about Parkinson's disease is that it's a disorder of mitochondria, the energy-producing organelles inside cells, causing neurons in the brain's substantia nigra to die or become impaired. A study from Children's Hospital Boston now shows that genetic mutations causing a hereditary form of Parkinson's disease cause mitochondria to run amok inside the cell, leaving the cell without a brake to stop them. Findings appear in the November 11 issue of Cell. Mitochondrial movement is often a good thing, especially in neurons, which need to get mitochondria to cells' periphery in order to fuel the axons and dendrites that send and receive signals. However, arresting this movement is equally important, says senior investigator Thomas Schwarz, PhD, of Children's F.M. Kirby Neurobiology Center, since it allows mitochondria to be quarantined and destroyed when they go bad. "Mitochondria, when damaged, produce reactive oxygen species that are highly destructive, and can fuse with healthy mitochondria and contaminate them, too," Schwarz says. "It's the equivalent of an environmental disaster in the cell." Studying neurons from fruit flies, rats and mice, as well as cultured human cells, Schwarz and colleagues provide the most detailed understanding to date of the effects of the gene mutations, which encode the proteins Parkin and PINK1. They demonstrate how these proteins interact with proteins responsible for mitochondrial movement -- in particular Miro, which literally hitches a molecular motor onto the organelle. (…) The study's findings are consistent with observed changes in mitochondrial distribution, transport and dynamics in other neurodegenerative diseases such as Huntington's disease, Alzheimer's disease, amyotrophic lateral sclerosis (Lou Gehrig's disease), and Charcot-Marie-Tooth disease, the researchers note. Although the team studied a rare hereditary form of Parkinson's, the findings may shed light on what's going on in the more common sporadic form of the disease, Schwarz says. "Whether it's clearing out damaged mitochondria, or preventing mitochondrial damage, the common thread is that there's too much damage in mitochondria in a particular brain region," he says. While Schwarz sees potential in gene therapy to restore normal PINK1 or Parkin to neurons, he is more interested in the possibility of helping neurons flush out bad mitochondria or make enough new, healthy mitochondria to keep them viable. "We may need to do both," he says. (medicalnewstoday.com 11.11.2011).)

- Hvorfor dør nevroner ved Parkinsons sykdom? (- Undersøkelse av arvelig Parkinsons finner mitokondrier ikke kan fjernes når de blir skadet.)

(Anm: Why do neurons die in Parkinson's disease? Study of hereditary Parkinson’s finds that mitochondria can’t be cleared out when damaged. Children's Hospital Boston. Summary: Current thinking about Parkinson's disease is that it's a disorder of mitochondria, the energy-producing organelles inside cells, causing neurons in the brain's substantia nigra to die or become impaired. A study now shows that genetic mutations causing a hereditary form of Parkinson's disease cause mitochondria to run amok inside the cell, leaving the cell without a brake to stop them. (sciencedaily.com 11.11.2019).)

(Anm: PINK1 and Parkin Target Miro for Phosphorylation and Degradation to Arrest Mitochondrial Motility. Summary Cells keep their energy balance and avoid oxidative stress by regulating mitochondrial movement, distribution, and clearance. We report here that two Parkinson's disease proteins, the Ser/Thr kinase PINK1 and ubiquitin ligase Parkin, participate in this regulation by arresting mitochondrial movement. PINK1 phosphorylates Miro, a component of the primary motor/adaptor complex that anchors kinesin to the mitochondrial surface. The phosphorylation of Miro activates proteasomal degradation of Miro in a Parkin-dependent manner. Removal of Miro from the mitochondrion also detaches kinesin from its surface. By preventing mitochondrial movement, the PINK1/Parkin pathway may quarantine damaged mitochondria prior to their clearance. PINK1 has been shown to act upstream of Parkin, but the mechanism corresponding to this relationship has not been known. We propose that PINK1 phosphorylation of substrates triggers the subsequent action of Parkin and the proteasome. Cell. 2011 Nov 11;147(4):893-906.)

- Hydroxychloroquine (HCQ)-indusert «Autophagic Vacuolar Myopathy» med mitochondrielle abnormiteter (avvik). (- Det er rapportert at HCQ er knyttet til myopati hos pasienter.) (- Vi rapporterer om fire pasienter som fikk HCQ som en del av behandlingen for bindevevssykdom og som presenterte myopati.) (- Muskelbiopsien hos disse pasientene var i samsvar med funnene for HCQ-toksisitet (giftighet).)

(Anm: Hydroxychloroquine-induced Autophagic Vacuolar Myopathy With Mitochondrial Abnormalities. Abstract Hydroxychloroquine (HCQ) and chloroquine are used worldwide for malaria as well as connective and rheumatological disorders. They have been reported to be linked to myopathy in patients. We report four patients who were receiving HCQ as part of treatment for connective tissue disorder and who presented with myopathy. The muscle biopsy in these patients was consistent with findings of HCQ toxicity. HCQ muscle toxicity is usually self-limiting after discontinuation of the drug. It also usually tends to be under-reported due to presence of various confounding factors. This warrants close monitoring and consideration of muscle biopsy as part of initial work up of patients who present with myopathy while receiving HCQ. Neuropathology 2018 Dec;38(6):646-652.)

(Anm: WHO (World Health Organization) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk etc. (mintankesmie.no).)

- Treningsmediert regulering av autofagi i det kardiovaskulære systemet. (- For hjerte- og karsykdommer forårsaket av enten utilstrekkelig eller overdreven autofagi, gjenoppretter treningen normal autofagifunksjon og forsinker utviklingen av hjerte- og karsykdommer.)

(Anm: Exercise-mediated Regulation of Autophagy in the Cardiovascular System. Abstract Cardiovascular disease is the leading cause of human death worldwide. Autophagy is an evolutionarily conserved degradation pathway, which is a highly conserved cellular degradation process in which lysosomes decompose their own organelles and recycle the resulting macromolecules. Autophagy is critical in maintaining cardiovascular homeostasis and function, and excessive or insufficient autophagy or autophagic flux can lead to cardiovascular disease. Enormous evidence indicates that exercise training plays a beneficial role in the prevention and treatment of cardiovascular diseases. The regulation of autophagy during exercise is a bidirectional process. For cardiovascular disease caused by either insufficient or excessive autophagy, exercise training restores normal autophagy function and delays the progression of cardiovascular disease. An in-depth exploration and discussion of exercise-mediated regulation of autophagy in the cardiovascular system can broaden our view about the prevention of various autophagy-related diseases through exercise training. In this article, we review autophagy and its related signaling pathways, as well as autophagy-dependent beneficial effects of exercise in cardiovascular system. Sport Health Sci. 2020 May;9(3):203-210.)

(Anm:Autofagi eller autofagocytose er i cellebiologi en fysiologisk prosess som regulerer omsetningen av proteiner samt organeller. Det er en katabolsk prosess hvor cellen danner membran rundt egne bestanddeler og deretter bryter ned innholdet ved at lysosom tømmer nedbrytende enzymer inn i blæren som er dannet (autofagosomet). Prosessen er godt regulert og spiller en betydelig rolle for cellens vekst og utvikling, samt homeostase. Autofagi bidrar også til å opprettholde en balanse mellom syntesen, nedbrytningen og den etterfølgende resirkuleringen av cellulære produkter. Det er en viktig mekanisme som gjør at svekkede eller skadde celler omfordeler næringsstoffer på en slik måte at vitale prosesser får høyest prioritet, mens de mindre viktige oppgavene går tregere. (no.wikipedia.org).)

- Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører.

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

- UCI, Italienske forskere begrenser akselerert cellulær aldring (senescens) forårsaket av bruk av metamfetamin.

(Anm: UCI, Italienske forskere begrenser akselerert cellulær aldring (senescens) forårsaket av bruk av metamfetamin. UCI, Italian scientists limit accelerated cellular aging caused by methamphetamine use. Grasp of underlying molecular mechanisms could improve addiction recovery efforts. The ravaged faces of methamphetamine addicts tell a terrible tale - abusing the drug dramatically accelerates aging. Now scientists from UC Irvine and the Italian Institute of Technology have discovered how this occurs at the cellular level and identified methods to limit the process. (medicalnewstoday.com 14.2.2015).)

- Forskning på cellulær senescens kan føre til nye måter å behandle aldersrelaterte lidelser på.

(Anm: Forskning på cellulær senescens kan føre til nye måter å behandle aldersrelaterte lidelser på. Research into cellular senescence may lead to new ways of treating age-related disorders. (…) In basic research conducted on human cell cultures and on mice, Dr. Krizhanovsky and his team asked, "what, exactly, ties senescent cells to aging?" (medicalnewstoday.com 18.5.2017).)

- Biologisk kjønn og DNA-reparasjonsmangel driver Alzheimers sykdom (AD) via systemisk metabolsk omforming og mitokondriell dysfunksjon i hjernen. (- Vi fant en mitokondriell kompleks I-spesifikk svekkelse i kortikale synaptiske hjerne-mitokondrier hos kvinnelige, men ikke mannlige, AD-mus.)

(Anm: Biological sex and DNA repair deficiency drive Alzheimer's disease via systemic metabolic remodeling and brain mitochondrial dysfunction. Abstract Alzheimer's disease (AD) is an incurable neurodegenerative disease that is more prevalent in women. The increased risk of AD in women is not well understood. It is well established that there are sex differences in metabolism and that metabolic alterations are an early component of AD. We utilized a cross-species approach to evaluate conserved metabolic alterations in the serum and brain of human AD subjects, two AD mouse models, a human cell line, and two Caenorhabditis elegans AD strains. We found a mitochondrial complex I-specific impairment in cortical synaptic brain mitochondria in female, but not male, AD mice. In the hippocampus, Polβ haploinsufficiency caused synaptic complex I impairment in male and female mice, demonstrating the critical role of DNA repair in mitochondrial function. In non-synaptic, glial-enriched, mitochondria from the cortex and hippocampus, complex II-dependent respiration increased in female, but not male, AD mice. These results suggested a glial upregulation of fatty acid metabolism to compensate for neuronal glucose hypometabolism in AD. Using an unbiased metabolomics approach, we consistently observed evidence of systemic and brain metabolic remodeling with a shift from glucose to lipid metabolism in humans with AD, and in AD mice. We determined that this metabolic shift is necessary for cellular and organismal survival in C. elegans, and human cell culture AD models. We observed sex-specific, systemic, and brain metabolic alterations in humans with AD, and that these metabolite changes significantly correlate with amyloid and tau pathology. Among the most significant metabolite changes was the accumulation of glucose-6-phosphate in AD, an inhibitor of hexokinase and rate-limiting metabolite for the pentose phosphate pathway (PPP). Overall, we identified novel mechanisms of glycolysis inhibition, PPP, and tricarboxylic acid cycle impairment, and a neuroprotective augmentation of lipid metabolism in AD. These findings support a sex-targeted metabolism-modifying strategy to prevent and treat AD. Acta Neuropathol. 2020 Apr 24.)

- Mitokondrielle DNA-mutasjoner induserer mitokondriell biogenese og øker det tumorigenic (som fremkaller tumor, svulst) potensialet til Hodgkin og Reed-Sternberg celler.

(Anm: Mitochondrial DNA mutations induce mitochondrial biogenesis and increase the tumorigenic potential of Hodgkin and Reed-Sternberg cells. Abstract Functioning mitochondria are crucial for cancer metabolism, but aerobic glycolysis is still considered to be an important pathway for energy production in many tumor cells. Here we show that two well established, classic Hodgkin lymphoma cell lines (cHL) harbor deleterious variants within mitochondrial DNA (mtDNA) and thus exhibit reduced steady state levels of respiratory chain complexes. However, instead of resulting in the expected bioenergetic defect, these mtDNA variants evoke a retrograde signaling response that induces mitochondrial biogenesis and ultimately results in increased mitochondrial mass as well as function and enhances proliferation in vitro as well as tumor growth in mice in vivo. When complex I assembly was impaired by knock-down of one of its subunits, this led to further increased mitochondrial mass and function and, consequently, further accelerated tumor growth in vivo. In contrast, inhibition of mitochondrial respiration in vivo by the mitochondrial complex I inhibitor metformin efficiently slowed down growth. We conclude that, as a new mechanism, mildly deleterious mtDNA variants in cHL cancer cells cause an increase of mitochondrial mass and enhanced function as a compensatory effect using a retrograde signaling pathway, which provides an obvious advantage for tumor growth. Carcinogenesis. 2020 Apr 7. pii: bgaa032.)

(Anm: Tumor er det samme som en svulst. Det brukes i medisinen som betegnelse for sykelig lokal klump eller kul i organer eller organdeler, uansett årsak. I mer begrenset betydning er det et fellesnavn på svulster, både god- og ondartede. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

- Sertralin (Zoloft)-indusert akutt mandibulær dystoni. (- Serotoninreopptakshemmere (SSRI-er har vært knyttet til hendelser av legemiddelindusert parkinsonisme, dystoni, dyskinesi og akatisi. Her beskriver vi en pasient med diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og depresjon som utviklet alvorlig mandibulær dystoni med sertralin i fravær av samtidig forskrivning av medisiner, som har potensiell virkning på det dopaminerge systemet. Denne saken understreker behovet for klinikere å være oppmerksomme på denne alarmerende akutte bivirkningen med Zoloft (sertralin), som vanligvis anses å være godt tolerert og trygg.

(Anm: Sertraline induced acute mandibular dystonia. Abstract Specific serotonin reuptake inhibitors have been linked with the occurrence of drug-induced parkinsonism, dystonia, dyskinesia, and akathisia. Here, we describe a patient with a diagnosis of emotionally unstable personality disorder and depression who developed severe mandibular dystonia with sertraline in the absence of concurrent prescription of medications, which have potential action on the dopaminergic system. This case highlights the need for clinicians to be aware of this alarming acute adverse effect with sertraline, which is conventionally considered to be well-tolerated and safe. (…) J Neurosci Rural Pract. 2015 Oct-Dec;6(4):586-7.)

-  Granskning av rollene til Mitochondrial Complex I Intermediate Assembly (MCIA) i biogenesis for kompleks I. (- Våre funn gir ny funksjonell innsikt i MCIA-kompleksets essensielle natur i kompleks I-sammensetningen.)

(Anm: Dissecting the Roles of Mitochondrial Complex I Intermediate Assembly Complex Factors in the Biogenesis of Complex I. Abstract Mitochondrial complex I harbors 7 mitochondrial and 38 nuclear-encoded subunits. Its biogenesis requires the assembly and integration of distinct intermediate modules, mediated by numerous assembly factors. The mitochondrial complex I intermediate assembly (MCIA) complex, containing assembly factors NDUFAF1, ECSIT, ACAD9, and TMEM126B, is required for building the intermediate ND2-module. The role of the MCIA complex and the involvement of other proteins in the biogenesis of this module is unclear. Cell knockout studies reveal that while each MCIA component is critical for complex I assembly, a hierarchy of stability exists centered on ACAD9. We also identify TMEM186 and COA1 as bona fide components of the MCIA complex with loss of either resulting in MCIA complex defects and reduced complex I assembly. TMEM186 enriches with newly translated ND3, and COA1 enriches with ND2. Our findings provide new functional insights into the essential nature of the MCIA complex in complex I assembly. Cell Rep. 2020 Apr 21;31(3):107541.)

- Fisetin forbedret rotenoninduserte og sviktende atferd, oksidative forandringer og mitokondrielle dysfunksjoner i rottemodell for Parkinsons sykdom (PD). (- Spesielt hemming av mitokondrielt kompleks I) (- Basert på de nåværende resultatene antar vi at fisetin kan forbedre mitokondriell enzymaktivitet, og dermed forhindre sykelighet (patogenese) for PD.)

(Anm: Fisetin Improved Rotenone-Induced Behavioral Deficits, Oxidative Changes, and Mitochondrial Dysfunctions in Rat Model of Parkinson's Disease. Abstract Oxidative stress plays an important role in the pathogenesis of Parkinson's disease (PD), particularly the inhibition of mitochondrial complex-I. This study aimed to evaluate the effect of fisetin in the rotenone-induced rat model of PD. Rotenone was administered (2 mg/kg s.c.) for 35 days to induce PD in animals. Fisetin was administered at two doses (10 mg/kg and 20 mg/kg p.o.) for 25 days to the animals that were given rotenone. Behavioral experiment, i.e. cylinder test, was performed to assess the motor asymmetry. Animals were euthanized, and mid brains were isolated for the estimation of tricarboxylic acid cycle enzymes, oxidative measures (lipid peroxidation (LPO), glutathione (GSH) and catalase) and complex-I activity. In addition, histopathological studies were conducted. Fisetin treatment improved motor function in the cylinder test and reversed the rotenone-induced changes in mitochondrial enzymes, striatal dopamine levels, antioxidant enzyme levels and histological changes. An important finding of this study was both the doses of fisetin significantly (p < 0.05) enhanced rotenone-induced behavioral and biochemical changes and the effects were found to be dose dependent. Based on the present results, we hypothesize that fisetin may improve the mitochondrial enzyme activity, thereby preventing the pathogenesis of PD.J Diet Suppl. 2020 Jan 29:1-15.)

- Forbindelsen mellom sinnsstemning og immunitet. (- London-forskere har oppdaget at T-celler, de kraftige immuncellene som er ansvarlig for å avverge sykdom som faktisk produserer serotonin, nevrotransmitteren som regulerer følelser av velvære. Peta OConnell, forsker ved Robarts Research Institute, har sammen med Dr. Matilde Len-Ponte demonstrert at T-celler produserer serotonin, som igjen er ansvarlig for å stimulere T-celler til å fungere i immunresponsen.)

(Anm: Making the connection between mood and immunity LONDON, ON (April 12, 2007) London researchers have discovered that T-cells the powerful immune cells responsible for warding off disease actually produce serotonin, the neurotransmitter that regulates feelings of well-being.Dr. Peta OConnell, a scientist at Robarts Research Institute, together with Dr. Matilde Len-Ponte, has demonstrated that T-cells manufacture serotonin, which in turn is responsible for stimulating T-cells function in the immune response.The discovery comes in the wake of Dr. OConnells January 2006 finding that drugs designed to treat depression by manipulating serotonin (including Prozac, Zoloft and Paxil) may also affect the users immune system a discovery that marked a paradigm shift for researchers studying the neurotransmitter. Although serotonin is widely recognized as playing an important role in the regulation of mood, sleep, appetite, and chronic pain, last years discovery was a significant one in the association of serotonin with immune function. The results of Dr. OConnells latest study appear as the plenary paper in the April 15 issue of the journal Blood the paper is available now online. Our research starts to elucidate the mechanism through which serotonin regulates the balance between immunity and tolerance, said Dr. OConnell. It provides a potential validation to the folk lore that a positive outlook (i.e. feelings of well-being) can influence our bodys capacity to mobilize its immune system and fight disease. Data from other research studies show that altered serotonin levels (either high or low) exist in individuals with immune-mediated disorders such as chronic asthma, eczema and inflammatory bowel disease. Dr. Michael Rieder, a clinical pharmacologist at London Health Sciences Centre, who also conducts research at Robarts, is beginning a study that examines the different reactions serotonin produces in child and adult populations. (robarts.ca 12.4.2007).)

- Nevroleptisk malignt syndrom (Malignt nevroleptikasyndrom; NMS): en neuroimmunologisk hypotese. (- Virus – legemiddelinteraksjon.) (- I løpet av de siste tiårene har det vist seg at virus kan samhandle med legemidler, noe som resulterer i uønskede legemiddelreaksjoner. Det er sannsynlig at virusinfeksjonen endrer immunregulering, noe som fører til redusert toleranse for legemidlet.)

 (Anm: Nevroleptisk malignt syndrom (Malignt nevroleptikasyndrom; NMS): en neuroimmunologisk hypotese. (- Virus – legemiddelinteraksjon. I løpet av de siste tiårene har det vist seg at virus kan samhandle med legemidler, noe som resulterer i uønskede legemiddelreaksjoner. Det er sannsynlig at virusinfeksjonen endrer immunregulering, noe som fører til redusert toleranse for legemidlet. Vi foreslår at nevroleptisk malignt syndrom (NMS) kan være assosiert med en virus-legemiddelinteraksjon, hvor en predisponerende virussykdom utløser en fulminant (voldsom) akutt faserespons på antipsykotisk medisinering. I vår opprinnelige case-serie med nevroleptisk malignt syndrom hadde 29 % av pasientene klinisk åpenbare utslett,1 hvilket antyder en mulig samtidig eksisterende viralt åpent utslett (exanthem). CMAJ 2010;182 E834-E838.)

- FDA: Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister.

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

- Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose.)

(Anm: Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- ​Serotonergt syndrom er en potensiell livstruende tilstand, som kan oppstå hvis mengden av stoffet serotonin øker i sentralnervesystemet. (…) Serotonergt syndrom kan ha ett eller flere av følgende symptomer: - Endringer i sinnstilstand, for eksempel uro, hallusinasjoner, koma - Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi - Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet - Gastrointestinale symptomer, for eksempel kvalme, oppkast, diaré. (…) Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose. (psyknyheter.no 30.9.2013).)

(AnmCipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv. (- Skitt gir godt humør. Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar. )

(Anm: Skitt gir godt humør. Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar. (- Ifølgje Lowry kan denne forskinga hjelpe ekspertar med å forstå kvifor eit immunforsvar i ubalanse kan gjere somme meir sårbare for humørforstyrringar som depresjon.) (- Dette kan tyde på at serotonin kan restituere eit sunt immunapparat hos menneske som er deprimerte og slått ut av infeksjonar. Men det er også ei bakside ved dette. Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv. - På dette stadiet veit vi rett og slett ikkje korleis desse stoffa kan påverke immunforsvaret, så vi er nøydde til å klargjere den normale rolla til serotonin i immuncellene. (abcnyheter.no 2.4.2007).)

(Anm: Identification of an immune-responsive mesolimbocortical serotonergic system: Potential role in regulation of emotional behavior. Neuroscience. 2007 May 11; 146(2-5): 756–772.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter.) Toxicol Lett. 2016 Sep 6;258:185-191..)

- Antidepressiva kan kutte blodstrømmen til hjernen, men ikke stopp med dine legemidler.

(Anm: antidepressiva kan kutte blodstrømmen til hjernen, men ikke stopp med dine legemidler (Antidepressants May Cut Off Blood Flow To Brain, But Don't Stop Your Meds)
I en ny studie presentert denne uken i New Orleans ved American College of Cardiology årlige konferanse ble det påvist at antidepressiva er knyttet til omtrent 5 % økning i tilstopping av halspulsåren, som fører blod direkte til hjernen. Der halspulsåren ligger på hver side av halsen under kjevelinjen. (In a new study presented this week in New Orleans at the American College of Cardiology's annual conference has found that antidepressants are related to about a 5% increase in clogging of the carotid artery, which carries blood to the brain directly. There carotid arteries are located on each side of your neck under the jaw line.) (…) For å prøve å isolere effekten av antidepressiva på blodkar målte forskerne tykkelsen på halspulsåren, kalt carotis intima media-tykkelse. Studieforfatterne fant at en tvilling som tar antidepressiva hadde større intimamedia-tykkelse enn sin bror som ikke ta legemidler. Dr. Amit Shah, a cardiology fellow at Emory University explains (Editor's Choice. medicalnewstoday.com 4.4.2011).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Hypersensitivitet ved bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler. (- T-cellemediert mekanisme (immunologisk reaksjon av type IV) antas å være årsak til reaksjoner av forsinket type hvor legemiddelspesifikke cytotoksiske T-celler er involvert og kan forsøksvis avdekkes ved epikutantesting (4, 9).)

Hypersensitivitet ved bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1961-3 (18.9.2012)
Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) er en hyppig årsak til uønskede legemiddelreaksjoner. Klinikere bør tilegne seg tilstrekkelig kunnskap om mulige mekanismer og kliniske karakteristiska ved hypersensitivitetsreaksjoner forårsaket av NSAID-preparater. (...)

Både immunologiske og ikke-immunologiske mekanismer antas å være involvert i NSAID-hypersensitivitet. På bakgrunn av ulike kliniske karakteristika og resultater av relevante kliniske studier er tre mulige mekanismer foreslått (4, 9):

Hemming av COX-1 med påfølgende shunting av arakidonsyremetabolisme mot en alternativ metabolismevei (5-lipooksygenaseveien) er antatt å være en mulig farmakologisk mekanisme hos noen pasienter (fig 1). Dette medfører økt danning av cysteinylleukotriener som er potente mediatorer av inflammasjon, bronkospasme og ødem (5). Overproduksjon av cysteinylleukotriener er i kliniske studier bekreftet ved bruk av ulike laboratorieundersøkelser (4). Hypersensitivitetsreaksjoner er imidlertid rapportert ved bruk av selektive COX-2-hemmere. Det foreligger i tillegg rapporter om kryssreaksjoner mellom koksiber og tradisjonelle NSAID-preparater, noe som antyder at også hemming av COX-2 kan være assosiert med NSAID-hypersensitivitet via foreløpig ukjente mekanismer (5).

IgE-mediert mekanisme (immunologisk straksreaksjon av type I) er en mulig mekanisme når kun en enkelt type NSAID-preparat er mistenkt som årsak til reaksjonen. Disse reaksjonene antas å være mediert av legemiddelspesifikke IgE-antistoffer og kan forsøkes dokumentert ved hjelp av hudprikktest. NSAID-spesifikke IgE-antistoffer er foreløpig ikke identifisert (med unntak av IgE-antistoff mot pyrazolon) (4, 9, 10).

T-cellemediert mekanisme (immunologisk reaksjon av type IV) antas å være årsak til reaksjoner av forsinket type hvor legemiddelspesifikke cytotoksiske T-celler er involvert og kan forsøksvis avdekkes ved epikutantesting (4, 9).

Avhengig av tidsrelasjon mellom legemiddeleksponering og symptomdebut er hypersensitivitetsreaksjonene klassifisert som akutte (oppstår innen minutter eller få timer etter inntak) eller forsinkede (oppstår senere enn 24 timer etter inntak). De forsinkede reaksjonene kan variere fra milde eksantematøse utslett til alvorlige reaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN), DRESS-syndrom (drug rash with eosinophilia and systemic symptoms) eller organspesifikke reaksjoner som hepatitt og nefritt. Akutte reaksjoner er ytterligere klassifisert i fire kategorier (9, 10) (fig 2). (...)

(Anm DRESS syndrome stands for Drug Reaction (or Rash) with Eosinophilia and Systemic Symptoms. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Serotonin provides an accessory signal to enhance T-cell activation by signaling through the 5-HT7 receptor. Blood 2007;109(8):3139-3146.)

(Anm: Altered mitochondrial response to activation of T-cells in neonate. Abstract Mitochondrial functions have a major impact on T-cell functionality. In this study we characterized whether mitochondrial function in the neonatal T-cells differs from that in the adult T-cells during short T-cell activation. (…) CONCLUSION: Our data suggest that neonatal T-cells exhibit marked differences in mitochondrial function and superoxide generation compared to adult T-cells.Acta Physiol Hung. 2015 Jun;102(2):216-27.)

- Studie, som hævder, at mennesket stammer fra Botswana, får hård kritik. (- En norsk forsker er dog ikke helt enig i kritikken.) (- Hovedforfatter bag studiet, professor Vanessa M. Hayes fra Garvan Institute of Medical research, Sidney, Australien, har sammen med sine kollegaer undersøgt databaser med tusindevis af analyser af mitokondrielt DNA fra hele Afrika. (- Studiet gjorde brug af genetiske, geologiske, sproglige og klimatiske data til at nå frem til konklusionen om menneskets ophav.)

(Anm: Studie, som hævder, at mennesket stammer fra Botswana, får hård kritik. Både studiets metoder og resultater kritiseres af andre forskere. En norsk forsker er dog ikke helt enig i kritikken. Forskerne bag et nyt studie konkluderede for nyligt, at det moderne menneske stammer fra Botswana i det sydlige Afrika. Videnskab.dk har skrevet om studiet i artiklen Forskere: Vi stammer alle sammen fra Botswana. I studiet konkluderer forskerne, at det, som i dag er Makgadikgadi-saltsletterne i det nordøstlige Botswana, tidligere var et vådområde, og at det var her, menneskehedens vugge stod. Hovedforfatter bag studiet, professor Vanessa M. Hayes fra Garvan Institute of Medical research, Sidney, Australien, har sammen med sine kollegaer undersøgt databaser med tusindevis af analyser af mitokondrielt DNA fra hele Afrika. Mitokondrier er små 'energifabrikker' indeni cellerne, som bliver nedarvet fra mor til barn. Studiet gjorde brug af genetiske, geologiske, sproglige og klimatiske data til at nå frem til konklusionen om menneskets ophav. (videnskab.dk 15.12.2019).)

- Skadet mitokondrielt DNA blir tatt hånd om. Ved maternell arv av mitokondrielt DNA blir skadelige mutasjoner identifisert og selektert bort. (- I en nylig publisert studie ble en fluoriserende DNA-probe spesifikk for mitokondrielt DNA (mtDNA) brukt for å visualisere seleksjonsprosessen av skadelige mutasjoner in vivo (1).)

(Anm: Skadet mitokondrielt DNA blir tatt hånd om. Ved maternell arv av mitokondrielt DNA blir skadelige mutasjoner identifisert og selektert bort. I en nylig publisert studie ble en fluoriserende DNA-probe spesifikk for mitokondrielt DNA (mtDNA) brukt for å visualisere seleksjonsprosessen av skadelige mutasjoner in vivo (1). MtDNA med en temperatursensitiv punktmutasjon i enzymet cytokrom C-oksidase-subenheten ble transplantert til Drosophila-fluen, slik at man fikk en heteroplasmisk modell med både villtype mtDNA (dvs. uten mutasjon) og mutant mtDNA. Ved lav temperatur var enzymaktiviteten upåvirket, med lite eller ingen seleksjon av mtDNA. Ved økende temperatur ble enzymaktiviteten kraftig redusert og mutert mtDNA selektert bort. Seleksjonen skjedde tidlig i oogenesen og ble trigget av økt segregering av mitokondriene. De segregerte mitokondriene med mutert mtDNA-genom fikk redusert ATP-produksjon og ble markert for destruering. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 21. oktober 2019.)

- Mitokondrion: Jeg er mer enn en leverandør av drivstoff. I tillegg til pålitelig styring av cellenes "kraftverk" orkestrerer mitokondrier trofast en mangfoldig rekke viktige og kritiske funksjoner innen styring av cellulær signalering, apoptose, autofagi, mitofagi og medfødt og adaptivt immunsystem.)

(Anm: Mitochondrion: I am more than a fuel server. Abstract Apart from reliable management of the "powerhouse" of the cell, mitochondria faithfully orchestrate a diverse array of important and critical functions in governing cellular signaling, apoptosis, autophagy, mitophagy and innate and adaptive immune system. Introduction of instability and imbalance in the mitochondrial own genome or the nuclear encoded mitochondrial proteome would result in the manifestation of various diseases through alterations in the oxidative phosphorylation system (OXPHOS) and nuclear-mitochondria retrograde signaling. Understanding mitochondrial biology and dynamism are thus of paramount importance to develop strategies to prevent or treat various diseases caused due to mitochondrial alterations. Ann Transl Med. 2019 Oct;7(20):594.)

(Anm: The adaptive immune system, also known as the acquired immune system or, more rarely, as the specific immune system, is a subsystem of the overall immune system that is composed of highly specialized, systemic cells and processes that eliminate pathogens or prevent their growth. The acquired immune system is one of the two main immunity strategies found in vertebrates (the other being the innate immune system). (en.wikipedia.org).)

- Kjenn dine mitokondrier: Autoimmunitet mot organeller og deres DNA. (- Immunsystemet bruker sine mitokondrier til å selvstimulere medfødte og adaptive responser på infeksjon.) (- Reaktive oksygenarter (ROS), immunogent mitokondrielt DNA (mtDNA) og til og med hele mitokondrier mobiliseres lokalt i en delikat balanse for å skape varme «flekker» av inflammatorisk virkning.) (- Et vanlig tegn på at alt ikke er bra i immunforsvaret er tilstedeværelsen av antimitokondrielle antistoffer (AMAer) i blodet.) (- Ved for eksempel systemisk lupus erthyematosis (SLE) kan AMAer til flere mitokondrielle seksjoner bli funnet.)'

(Anm: Hewitt J. Know thy mitochondria: Autoimmunity to organelles and their DNA. The immune system uses its mitochondria to self-stimulate innate and adaptive responses to infection. Reactive oxygen species (ROS), immunogenic mitochondrial DNA (mtDNA), and even whole mitochondria are locally mobilized in a delicate balance to create hot spots of inflammatory action. When normal limiting feedback on these processes is compromised, destructive autoimmune reactions often arise. One common sign that all is not well in the immune system is the presence of antimitochondrial antibodies (AMAs) in the blood. In systemic lupus erthyematosis (SLE), for example, AMAs to several mitochondrial compartments can be found. Some AMAs target proteins normally found in the outer mitochondrial membrane while others seek out mtDNA. The question that naturally arises here is how the immune system sees mtDNA if it normally lives deep inside the mitochondrial matrix. One answer was provided in a recent paper appearing in Science that shows released mtDNA can lead to lupus. In a nutshell, when mitochondr