Om medforfatteres ansvar Professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk vil ikke være med på å velte all skyld for forfalskningsskandalen over på hovedforskeren.

- Det eksisterer en ukultur i medisinsk forskning når det gjelder å hoppe på som medforfatter av en vitenskapelig artikkel, sier Jan Helge Solbakk, som er professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. (aftenposten.no 14.1.2006)

Tidsskrifter gjør ikke nok for å beskytte seg mot svindel (BMJ 2006;332:628 (18 March))

Klinisk utprøvning av legemidler (Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 84 (3.1.2008))

...det er 5,3 ganger mer sannsynlig at studier finansiert av legemiddelindustrien selv gir en uforbeholden anbefaling av det aktuelle legemiddelet... (forskning.no 28.8.2005)

Selektiv publikasjon av forsøk på antidepressiva og dets innflytese på angivelig effektivitet (NEJM 2008; 358:252-260 (January 17))

Om ære og penger

Det er ære, berømmelse og ikke minst penger å hente på å publisere god forskning. Men fallhøyden er stor - for mange. (Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 293)

Forskere jukser med forfatterskap (nrk.no/teksttv 10.3.2006)

”Utrolig rekord”: 383 medforfattere (apollon.uio.no 10.3.2006)

- Tidsskrifter gjør ikke nok for å beskytte seg mot svindel

Journals are not doing enough to protect themselves from fraud (Tidsskrifter gjør ikke nok for å beskytte seg mot svindel)
BMJ 2006;332:628 (18 March)
En meningsmåling blant redaktører har funnet at forskningstidsskrifter fremdeles gjør lite for å beskytte seg og leserne mot den raske veksten på omfanget av vitenskapelig svindel. Til tross for en rekke høyt profilerte tilfeller av uredelighet i de senere år, synes redaktører og deres forlag “å ha tatt få praktiske forholdsregler for å prøve å minimalisere risikoen,” ifølge en rapport fra Committee on Publication Ethics i London. (Research journals are still doing too little to protect themselves and their readers from the burgeoning incidence of scientific fraud, a poll of editors has found. Despite a spate of high profile misconduct cases in recent years, editors and their publishers “seem to have taken few practical steps to try and minimise the risk,” says a report by the London based Committee on Publication Ethics.)

Ifølge komiteens meningsmåling, som 118 av 346 redaktører responderte på: (According to the committee’s poll, in which 118 out of 346 journal editors responded:)

Nesten to tredjedeler av tidsskriftene hadde ingen erklært politikk for å forfølge uredelighet innen forskningen (Almost two thirds of journals had no declared policies on pursuing research misconduct)

Seks av ti hadde ingen erklærte klageprosedyrer (Six out of 10 had no declared complaints procedure)

Halvparten hadde ingen publiserte retningslinjer for forfattere (Half had no published guidance for authors)

En av åtte hadde ingen prosedyrer for behandling av interessekonflikter. (...) (One in eight had no procedures for dealing with competing interests.)

Related Articles (Relaterte artikler)
NEJM stands by its criticism of Vioxx study (NEJM står for sin kritikk av Vioxx-studien)
BMJ 2006 332: 505. [Extract] [Full Text]

Norwegian researcher admits that his data were faked (Norsk forsker innrømmer at hans data var forfalsket)
BMJ 2006 332: 193. [Extract] [Full Text]

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Muligheten for å etterprøve (kontrollere) kliniske forsøksbevis ved bruk av virkelighetsdata. (- I denne tverrsnittstudien av 220 kliniske studier publisert i tidsskrifter med stor innflytelse (high-impact) i 2017 kunne bare 15 % muligens reproduseres ved bruk av tilgjengelige datakilder fra virkeligheten.)

(Anm: Feasibility of Using Real-World Data to Replicate Clinical Trial Evidence. Question What percentage of clinical trials published in high-impact journals in 2017 generated evidence that could feasibly be replicated using observational methods and data sources? Findings In this cross-sectional study of 220 clinical trials published in high-impact journals in 2017, only 15% could feasibly be replicated using currently available real-world data sources. Meaning This study suggests that, although the increasing use of real-world evidence in medical research presents opportunities to supplement or even replace some clinical trials, observational methods are not likely to obviate the need for traditional clinical trials. (…) Conclusions and Relevance This study found that only 15% of the US-based clinical trials published in high-impact journals in 2017 could be feasibly replicated through analysis of administrative claims or EHR data. This finding suggests the potential for real-world evidence to complement clinical trials, both by examining the concordance between randomized experiments and observational studies and by comparing the generalizability of the trial population with the real-world population of interest. JAMA Netw Open. 2019;2(10):e1912869.)

- Store svakheter i kreftstudier med nye legemidler. (- Halvparten av studiene for nye, godkjente legemidler mot kreft hadde høy risiko for systematiske skjevheter.) (- Hovedproblemene med studiene var knyttet til manglende rapportering av behandlingsutfall og hvordan utfall ble målt.)

(Anm: Store svakheter i kreftstudier med nye legemidler. Halvparten av studiene for nye, godkjente legemidler mot kreft hadde høy risiko for systematiske skjevheter. (- Hovedproblemene med studiene var knyttet til manglende rapportering av behandlingsutfall og hvordan utfall ble målt.) (- Forfatterne av en kommenterende lederartikkel etterlyser at terskelen for godkjenning av nye kreftlegemidler bør heves (2). De påpeker at ettersom enkeltarmsstudier har fått økt betydning i godkjenningen av nye legemidler, må man kvalitetssikre at legemidlene faktisk fører til bedre behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 14. november 2019.)

- Mer markedsføring enn vitenskap.

(Anm: Editor's Choice. More marketing than science (Mer markedsføring enn vitenskap)
(...) Studier etter markedsføring er avgjørende for vår forståelse av hvor sikre og effektive nye legemidler er i den virkelige verden. Men slik de nå utføres gir grunnlag for stor bekymring. Som Edwin Gale bemerker har de ofte lav vitenskapelig verdi, uten kontrollgruppe og ingen klare spørsmålsstillinger, og de ​​er dårlig regulert spesielt utenfor USA (doi:10.1136/bmj.e3974). Totalinntrykket er at de er mer markedsføring enn vitenskap. Et vanlig kjennetegn er at de er "voldsomt overdrevne." BMJ 2012;344:e4269 (21 June).)

- Først registrere, så rapportere. Antall kliniske studier i Norge skal dobles frem mot 2025. Det hjelper lite dersom resultatene ikke rapporteres. (- Rapportering av resultater fra kliniske studier i Norge var klart lavere enn i noe annet land.) (- Bare for 6 av disse 204 finnes det tilgjengelige resultater i registeret.9 (- Verstingene er norske universitetssykehus.)

(Anm: Først registrere, så rapportere. Antall kliniske studier i Norge skal dobles frem mot 2025. Det hjelper lite dersom resultatene ikke rapporteres. Klinisk forskning bidrar til bedre og tryggere behandling, gir pasienter tilgang til ny diagnostikk og nye behandlingsmetoder, bidrar til å effektivisere helsetjenesten og øke verdiskapningen i norsk helsenæring. Helseforetakene har et lovpålagt ansvar for klinisk forskning. Det er en oppgave mange har tatt lett på. Blant de 2 500 styresakene som helseforetakene behandlet i 2019, hadde kun 23 forskning som hovedtema (1). Universitetssykehusene var ikke stort bedre: Forskning var hovedtemaet i kun 3 av 586 styresaker dette året (1). Og oppmerksomhet og ressursbruk ser ut til å følges ad: De fleste helseforetakene brukte samme år mindre enn 1 % av driftskostnadene på forskning (1). Tidsskr Nor Legeforen 2021 Publisert: 28. juni 2021.)

- Norge får stryk i ny rapport: – Kan i verste fall utsette pasienter for farlig behandling (– Graverende.) (- Romundstad tror alle må dele på ansvaret for den sviktende rapporteringen – både forskerne, institusjonene og Legemiddelverket.)

(Anm: Norge får stryk i ny rapport: – Kan i verste fall utsette pasienter for farlig behandling. En ny undersøkelse viser at det ikke finnes noen god oversikt over resultat av norske kliniske studier. PRØVER UT NYE LEGEMIDDEL: En klinisk utprøving gjennomføres for å finne ut hvordan et legemiddel virker, hvilke bivirkninger det har, og hvordan det omsettes i kroppen. (…) Og her får Norge strykkarakter. I en ny rapport heter det at det ikke finnes noen god oversikt over resultatene av norske kliniske studier. Man vet ikke om resultatene er positive, negative eller om forskningen i det hele tatt er ferdigstilt. – Dette kan i verste fall føre til at norske pasienter får dårlig og farlig behandling. Det gir en skjev framstilling av kunnskapsbildet vårt. Det sier Jan-Ole Hesselberg i Stiftelsen Dam, som finansierer norsk helseforskning. De utgir rapporten i samarbeid med TranspariMED. (nrk.no 9.6.2021).)

(Anm: CLINICAL TRIAL TRANSPARENCY IN NORWAY – MAPPING UNREPORTED DRUG TRIALS (dam.no Oslo (Norway) and Bristol (UK) 1. June 2021).)

- Bruk av psykofarmaka. Sluttrapport. (- Flere kvinner enn menn bruker legemidler mot psykiske plager.) (- Daglige brukere av angstdempende legemidler og sovemidler hadde to til tre ganger høyere dødelighet enn ikke-brukere.) (– Prosjektnavn: Bruk av psykofarmaka.) (-  Prosjekttema.) (- Analysere bruksmønster (kort og langtids) av psykofarmaka med fokus på kjønnsforskjeller i urban og rural befolkning.)

(Anm: Bruk av psykofarmaka. Sluttrapport (…) Bakgrunn: Legemidler mot psykiske plager har vært på markedet i over 50 år, men det er fortsatt behov for mer kunnskap om bruk og effekt av disse legemidlene i den kliniske hverdagen. Doktoravhandlingen er en epidemiologisk studie av bruken av angstdempende legemidler og sovemidler, og i mindre omfang, antidepressiva, i den generelle befolkningen i Norge. (…) Resultater: I Norge brukes angstdempende legemidler av 8 % av befolkningen, mens sovemidler og antidepressiva hver brukes av 6 %. Flere kvinner enn menn bruker legemidler mot psykiske plager. Daglige brukere av angstdempende legemidler og sovemidler hadde to til tre ganger høyere dødelighet enn ikke-brukere. Det var høyere dødelighet blant kvinner enn blant menn. Dette ble funnet ved å følge opp ca 15 000 førtiåringer fra Østfold og Aust-Agder som deltok i helseundersøkelser i 1985-89. Forskjellen i dødelighet ble betydelig redusert når det ble tatt hensyn til forskjeller i livsstil, bruk av smertestillende, sivil status og deltakelse i arbeidslivet. (…) (dam.no - Forskning (2004).)

- Norge får stryk i ny rapport: – Kan i verste fall utsette pasienter for farlig behandling (– Graverende.) (- Romundstad tror alle må dele på ansvaret for den sviktende rapporteringen – både forskerne, institusjonene og Legemiddelverket.)

(Anm: Norge får stryk i ny rapport: – Kan i verste fall utsette pasienter for farlig behandling. En ny undersøkelse viser at det ikke finnes noen god oversikt over resultat av norske kliniske studier. PRØVER UT NYE LEGEMIDDEL: En klinisk utprøving gjennomføres for å finne ut hvordan et legemiddel virker, hvilke bivirkninger det har, og hvordan det omsettes i kroppen. (…) Og her får Norge strykkarakter. I en ny rapport heter det at det ikke finnes noen god oversikt over resultatene av norske kliniske studier. Man vet ikke om resultatene er positive, negative eller om forskningen i det hele tatt er ferdigstilt. – Dette kan i verste fall føre til at norske pasienter får dårlig og farlig behandling. Det gir en skjev framstilling av kunnskapsbildet vårt. Det sier Jan-Ole Hesselberg i Stiftelsen Dam, som finansierer norsk helseforskning. De utgir rapporten i samarbeid med TranspariMED. (nrk.no 9.6.2021).)

- Når industrien finansierer forskningen, ender sandheden ofte bagerst i køen. Forskeres afhængighed af store firmaers penge kvæler den akademiske frihed, mener professor.

(Anm: Når industrien finansierer forskningen, ender sandheden ofte bagerst i køen. Forskeres afhængighed af store firmaers penge kvæler den akademiske frihed, mener professor. (- Retten til at publicere er en af den akademiske friheds grundpiller, men alligevel indeholder finansieringaftalerne ofte klausuler, der giver sponsorerne mulighed for at få det sidste ord i, hvorvidt offentligheden får kendskab til forskningen.) (- Forskningsfinansieringen fra andre industrier er også stigende – heriblandt føde- og drikkevarer, kemi, minedrift samt computer og bilfirmaer - og som resultat lider den akademiske frihed skade. (videnskab.dk 2.11.2019).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

- Avslører store problemer i medisinsk forskning.

(Anm: Avslører store problemer i medisinsk forskning. (…) Medisinske tidsskrifter er rett og slett en forferdelig plass å publisere kliniske studier, sier vitenskapssuperstjerna Ben Goldacre. (…) Men det var lite endringsvilje å spore, og noe av responsen minna mest om forsøk på svertekampanjer. (nrk.no 29.7.2019).)

- Manglen på ikke-kommercielle kliniske forsøg er et krisetegn. Det er ikke nok at satse på lægemiddelindustriens finansiering af kliniske forsøg i Danmark. Der er brug for at ‘gå på to ben og samtidig satse på flere afprøvninger af behandlinger og lægemidler, der er afkoblet kommercielle hensyn.

(Anm: Manglen på ikke-kommercielle kliniske forsøg er et krisetegn. Det er ikke nok at satse på lægemiddelindustriens finansiering af kliniske forsøg i Danmark. Der er brug for at ‘gå på to ben og samtidig satse på flere afprøvninger af behandlinger og lægemidler, der er afkoblet kommercielle hensyn. Kliniske forsøg er det naturlige og nødvendige udviklingstrin fra nye forskningsresultater til nye behandlingsmetoder. Hvis der mangler finansiering af kliniske forsøg, kommer der en ‘prop’ i systemet. Dette er ikke hensigtsmæssigt – tværtimod bør det i endnu højere grad være et samfundsmål at få omsat ny forskningsviden til nye behandlinger hurtigt, til gavn for patienterne. […] (dagenspharma.dk 21.10.2019).)

- En skjev registering for blodtrykksmedisiner: Hvorfor en gruppe forsøker å rydde opp i litteraturen. I 2015 bestemte en gruppe forskere i Spania seg for å skrive en gjennomgangsartikkel på høyt blodtrykk. Men da de gjennomgikk åtte artikler medforfattet av samme person la de merke til noen ubestridelige likheter. (- All villledende vitenskapelig litteratur kan mulig påvirke pasientbehandling. Når beviser forvrenges på en eller annen måte kan fremtidige kliniske beslutninger lett påvirkes. I en nylig artikkel i BMJ Evidence-Based Medicine beskriver Saiz og hans kollegaer deres søken etter å avdekke omfanget av Derosas påståtte duplisering.)

(Anm: A distorted record on blood pressure drugs: Why one group is trying to clean up the literature. In 2015, a group of researchers based in Spain decided to write a review article on high blood pressure. But when they looked over eight articles co-authored by the same person, they noticed some undeniable similarities. Over the last few years, Giuseppe Derosa, based at the University of Pavia in Italy, has racked up 10 retractions after journals determined he’d published the same material multiple times. (…)  All misleading scientific literature can have a potential impact on patient care. When evidence is distorted in some way, future clinical decisions can be easily affected. In a recent article in BMJ Evidence-Based Medicine, Saiz and his colleagues describe their quest to uncover the scope of Derosa’s alleged duplication. After discovering the eight similar papers, the researchers first contacted Derosa. Saiz told Retraction Watch: We asked him for more information on his articles, to decide whether they might be included in our review or not and to confirm that they were different studies. He only replied briefly that they were different. Then we asked him if we could have access to the eight protocols to prove they were really different studies. Due to a lack of response from his side we contacted the editors. (retractionwatch.com 23.5.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier.

(Anm: Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier. (Investigation Raises Concerns About Animal Study Misreporting. TB vaccine debacle traced to cherry-picked results from preclinical models.) (…) Forbedringer av design, registrering, rapportering og åpenhet om dyreforsøk er påkrevd, sier Ritskes-Hoitinga. "For å oppnå dette trenger vi en kulturell endring hvor forskning blir belønnet for å produsere gyldige og reproduserbare resultater som er relevante for pasienter, og for å yte rettferdighet til dyrene som blir brukt.» ("Improvements in the design, registration, reporting and transparency of animal studies are urgently needed," Ritskes-Hoitinga wrote. "To achieve this, we need a cultural change in which researches are rewarded for producing valid and reproducible results that are relevant to patients, and for doing justice to the animals being used." (medpagetoday.com 10.1.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Kim IJ, et al. Helicobacter pylori Infection Modulates Host Cell Metabolism through VacA-Dependent Inhibition of mTORC1. Abstract Helicobacter pylori (Hp) vacuolating cytotoxin (VacA) is a bacterial exotoxin that enters host cells and induces mitochondrial dysfunction. However, the extent to which VacA-dependent mitochondrial perturbations affect overall cellular metabolism is poorly understood. (…) Overall, these studies support a model that Hp modulate host cell metabolism through the action of VacA at mitochondria. Cell Host Microbe. 2018 May 9;23(5):583-593.e8.)

(Anm: Study: Disease-causing stomach bug attacks energy generation in host cells. CHAMPAIGN, Ill. — Researchers report in a new study that the bacterium Helicobacter pylori – a major contributor to gastritis, ulcers and stomach cancer – resists the body’s immune defenses by shutting down energy production within the cells of the stomach lining that serve as a barrier to infection. (news.illinois.edu 30.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Stoppet Viagra-studie etter at elleve babyer døde.

(Anm: Stoppet Viagra-studie etter at elleve babyer døde. En forskningsstudie med Viagra-medisin til gravide kvinner er nå stoppet etter at elleve babyer døde av lungeproblemer etter fødselen. (vg.no 25.7.2018).)

(Anm: Eleven babies die after Dutch women given Viagra in drug trial. Research halted as 10 to 15 other participants wait to see if their children affected. The trial was designed to test whether sildenafil, a medication sold under the brand name Viagra, could help boost babies’ growth in the womb. The research was carried out at 10 hospitals across the Netherlands and involved women whose placentas had been underperforming. Viagra, which dilates the blood vessels, is used for erectile dysfunction in men and is prescribed for people with high blood pressure. The hope, backed up by experimental research on rats, had been that the drug would encourage a better flow of blood through the placenta, promoting the growth of the child. (theguardian.com 24.7.2018).)

– Viagrastudie med gravide stanses etter babydødsfall. (– Vi ønsket å vise at dette var en effektiv måte å få babyer til å vokse på, men det motsatte skjedde, sier han til avisen.)

(Anm: Viagrastudie med gravide stanses etter babydødsfall. (…) Kvinnene som ble gitt Viagra, har nå mistet 19 babyer. Elleve av dem døde trolig av en form for høyt blodtrykk i lungene, som forskerne tror skyldes legemiddelet mødrene fikk. Seks andre babyer ble også født med nedsatt lungefunksjon som i verste fall kunne ha resultert i død, men de overlevde. (…) – Vi ønsket å vise at dette var en effektiv måte å få babyer til å vokse på, men det motsatte skjedde, sier han til avisen. – Det siste man ønsker å gjøre, er å skade pasientene, understreker han. (©NTB) (tv2.no 25.7.2018).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Norsk Helseportal) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.))  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning.

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villedet leger og forbrukerne om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet for i en uttalelse. Dette bringer i minne en tidligere, separat - avslørende - sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt sakens bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- En ny studie finner at ikke-medisinske-terapier gitt til tjenestemedlemmer med kronisk smerte kan redusere risikoen for langsiktige uønskede konsekvenser, for eksempel alkohol- og legemiddel-lidelser og selvinduserte skader, inkludert selvmordsforsøk. (- Funnene ble publisert online den 28. oktober 2019 i Journal of General Internal Medicine.)

(Anm: Mike Richman. VA Research Communications. A new study finds that non-drug therapies given to service members with chronic pain may reduce the risk of long-term adverse outcomes, such as alcohol and drug disorder and self-induced injuries, including suicide attempts. The findings appeared online Oct. 28, 2019, in the Journal of General Internal Medicine. The researchers concluded that service members with chronic pain who received non-drug therapies while in the military, such as massage or acupuncture, had a “significantly lower” risk in VA of new onset alcohol or drug disorder; poisoning with opioids and related narcotics, barbiturates, or sedatives; and suicidal thoughts and attempts. The research team did not study death by suicide. (va.gov – December 10, 2019).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. (- Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder.) (- Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.)

(Anm: Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder. Årlig rammes 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig. (frifagbevegelse.no 3.8.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- RE: Studier som stikkes under stol. (- RE: Studier som stikkes under stol. (- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (- "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.")

(Anm: Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (The new study may help explain why so many encouraging results in animal studies don't hold up in human trials.) "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.") Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene." (Science - Apr. 5, 2018).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

- Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (- Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten.) (- Antidepressiva forstyrrer funksjonen til monoaminer (viktige biokjemikalier som serotonin og dopamin), og disse monoaminer har viktige funksjoner, ikke bare i hjernen, men i hele kroppen. "For eksempel, "la hun til," serotonin påvirker vekst, reproduksjon, fordøyelse, immunfunksjon og mange andre prosesser, og det finnes i nesten alle større organer.)

(Anm: Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (Antidepressants may raise death risk by a third.) (…) Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten. (…) Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til. (…) Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser.

(Anm: Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser. To hjerneforskere rydder op i myterne om dopamin og fortæller, hvad man ved om signalstoffet. (videnskab.dk 6.8.2022).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)  

-  Øker langsiktig bruk av antipsykotika (AP) risikoen for dødelighet? (- AP-eksponering er knyttet til tilnærmet 1,5 ganger økt dødelighetsrisiko.)

(Anm: Does antipsychotic drug use increase the risk of long term mortality? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Abstract Antipsychotics (AP) are widely used to treat schizophrenia and other psychiatric disorders. However, the association between the AP use and mortality risk is controversial. (…) AP exposure is associated with an approximately 1.5-fold increased mortality risk. This increased risk may be particularly prominent in patients with Parkinson's and those over 65 years old. Further studies are required to evaluate the mortality risk for individual AP drugs and diseases. Oncotarget. 2018 Jan 10;9(19):15101-15110.)

- Risiko for sykehusinnleggelse i forbindelse med antikolinerge legemidler for pasienter med demens. (- KONKLUSJON: Antikolinergiske risikoskalaresultater ble vist å være en sterk forutsigelse for sykehusinnleggelse for pasienter med demens. Vi bør evaluere den antikolinerge byrden før oppstart av anti-demensbehandling.)

(Anm: Risk of hospitalization associated with anticholinergic medication for patients with dementia. Abstract BACKGROUND: With the ageing of the general population, demand has grown for measures to prevent hospitalization for dementia, which can exacerbate problems associated with activities of daily living in elderly individuals. Anticholinergic medication has been shown to cause falls, delirium, and cognitive impairment in aged patients. However, the risk of hospitalization associated with the administration of anticholinergics is unclear. (…) CONCLUSION: The Anticholinergic Risk Scale findings were shown to be a strong predictor of hospitalization for patients with dementia. We should evaluate the anticholinergic burden before initiating anti-dementia therapy. Psychogeriatrics. 2018 Jan;18(1):57-63.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: Case-control studie. (- Konklusjoner.) (- Det ble observert en robust forbindelse mellom noen klasser av antikolinergika og fremtidig demensforekomst.)

(Anm: Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study. Abstract Objectives To estimate the association between the duration and level of exposure to different classes of anticholinergic drugs and subsequent incident dementia. (…) Conclusions A robust association between some classes of anticholinergic drugs and future dementia incidence was observed. (…) Prescriptions at 15-20 years before a diagnosis of dementia for antidepressant and urological drugs with an ACB score of 3 remained consistently significantly associated with dementia incidence with odds ratios of 1.19 (1.10 to 1.29) and 1.27 (1.09 to 1.48) respectively. However, for antidepressants with an ACB score of 1, the association with dementia increased for prescriptions given in periods closer to a diagnosis of dementia. Similarly, the negative association between gastrointestinal drugs and dementia was not seen for exposures 15-20 years before the index date. BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

- Kan vi stole på resultater fra tidlige kliniske studieforsøk? (Can we trust results from early clinical trials?) Resultater fra tidlige kliniske studier som undersøker nye behandlinger for kroniske sykdommer kan være drastisk overdrevne. (- Forskerne avslørte at effekten av den første eller andre studien på utstyr eller behandlinger var 2,67 ganger større enn effekten som ble sett i etterfølgende forsøk.

(Anm: Can we trust results from early clinical trials? Results from early clinical trials investigating new treatments for chronic diseases may be drastically exaggerated, according to an analysis published this week. As the average human lifespan slowly expands, the number of people with chronic conditions is steadily rising. In fact, nearly half of adults in the United States now live with at least one chronic condition. All these conditions — which include heart and kidney disease, stroke, cancer, and diabetes — can be treated, but many available treatments have unpleasant side effects. None can yet be cured. (…) The findings are published in the journal Mayo Clinic Proceedings. The researchers revealed that effect of the first or second study looking at a device or treatment was 2.67 times larger than the effect that was seen in subsequent trials. (medicalnewstoday.com 23.2.2018).)

- Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (- Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk.)

(Anm: Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (Open data. EFPIA-PhRMA’s principles for clinical trial data sharing have been misunderstood. (…) Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. (…) For det andre, til tross for inntrykk av at industrien er i ferd med å åpne opp store datalagre, er prinsippdokumentet nesten utelukkende fokusert på fremtidige kliniske studier, som opplyser om standarder for å dele resultatene av utprøvingen av nye legemidler og nye indikasjoner for gamle legemidler. Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. BMJ 2013;347:f5164 (Published 20 August 2013).)

- RE: Studier som stikkes under stol. (- RE: Studier som stikkes under stol. (- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (- "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.")

(Anm: Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (The new study may help explain why so many encouraging results in animal studies don't hold up in human trials.) "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.") Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene." (Science - Apr. 5, 2018).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: Fremstående celecoxib-forsker innrømmer fabrikasjon av data i 21 artikler. Prominent celecoxib researcher admits fabricating data in 21 articles. BMJ 2009;338:b966 (9 March).)

- Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner.

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

- Vanlige magesyrehemmere (syrepumpehemmere) knyttet til høyere risiko for død. (- Resultatene legges til en voksende liste over alvorlige helseproblemer knyttet til bruk av PPI, hvorav noen inkluderer nyreskader, Clostridium difficile-infeksjoner, beinbrudd hos personer med osteoporose og demens.)

(Anm: - Vanlige magesyrehemmere (syrepumpehemmere) knyttet til høyere risiko for død. Bruk av protonpumpehemmere (PPI) - en klasse legemidler tatt av millioner for å behandle halsbrann og redusere magesyre - er knyttet til en høyere risiko for tidlig død. (- Resultatene legges til en voksende liste over alvorlige helseproblemer knyttet til bruk av PPI, hvorav noen inkluderer nyreskader, Clostridium difficile-infeksjoner, beinbrudd hos personer med osteoporose og demens.) (- Kan øke risikoen for vevskader som skyldes oksidativ stress og telomerer som forkortes i celler. (medicalnewstoday.com 4.7.2017).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Lundbeck-rival dykker 40 pct efter dødsfald i Parkinsons-studier. (- Ifølge nyhedsbureauet havde selskabet observeret 7 tilfælde af sepsis, også kaldet blodforgiftning, med 5 dødsfald til følge på tværs af en række mellem- og senfasestudier med kandidaten.) (- Studierne med tozadenant vil fortsætte, men Acorda meddeler, at man nu vil øge overvågningen af patienternes blodtal i studierne.)

(Anm: Lundbeck-rival dykker 40 pct efter dødsfald i Parkinsons-studier. Et amerikansk selskab, der ligesom danske Lundbeck udvikler lægemidler mod Parkinsons sygdom, har set sin aktiepris falde med omkring 40 pct. onsdag, efter man meldte om fem dødsfald i kliniske studier med en lægemiddelkandidat. Det amerikanske biotekselskab Acorda Therapeutics meddelte onsdag, at flere forsøgspersoner er gået bort i kliniske studier med en lægemiddelkandidat mod Parkinsons sygdom.Det skriver Reuters.De kliniske problemer, som sendte selskabets aktiepris ned med små 40 pct. til 17 dollars stykket, skete i et fase 3-studie med kandidaten tozadenant. Ifølge nyhedsbureauet havde selskabet observeret 7 tilfælde af sepsis, også kaldet blodforgiftning, med 5 dødsfald til følge på tværs af en række mellem- og senfasestudier med kandidaten. Studierne med tozadenant vil fortsætte, men Acorda meddeler, at man nu vil øge overvågningen af patienternes blodtal i studierne. (medwatch.dk 16.11.2017).)

(Anm: Acorda reports five deaths in Parkinson's trial, shares plunge. (…) Four of the sepsis cases were associated with agranulocytosis - the absence of white blood cells. “Investors will hold a more distressed view of the drug’s odds of success and commercial potential as a byproduct of the update today,” Leerink Research analyst Paul Matteis said. Six patients died during the mid-stage trial but there was no suspicion at the time that these cases were related to the drug, Acorda Chief Executive Ron Cohen told Reuters. (reuters.com 15.11.2017).)

(Anm: Uheldige hendelser underrapporteres i målrettede terapiforsøk (studier). (AEs Are Underreported in Targeted Therapy Trials Copenhagen, Denmark) — Mer enn halvparten av 81 studier som førte til godkjenning av en målrettet terapi ble vurdert å ikke være helt åpen om risikoen for bivirkninger (AES), ifølge en ny studie. Granskerne antydet at underrapportering av bivirkninger kan være hyppigere forekommende ved målrettede behandlinger enn konvensjonelle cytotoksiske kjemoterapier.) (clinicaloncology.com 16.2.2017)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

- Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert.

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Medicinal-firmaer betaler selv for at få lægemidler undersøgt, så resultatet bliver mere positivt. Medicinalindustrien betaler ofte selv, når nye lægemidler skal undersøges, før de bliver godkendt. Forsøgenes resultater er langt oftere positive end ved uafhængig forskning, viser et nyt dansk studie. »Vi har et problem«, siger lægen bag studiet. (…) De spilleregler, der er sat op internationalt i forhold til lægemiddelgodkendelse, har skabt et system, hvor et privat firma blot skal dokumentere, at deres nye lægemiddel er en anelse bedre end placebo eller standardbehandling. (nrk.no 6.3.2017).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

- Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015.

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

- LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk»

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

- Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter.

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

- Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA.

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

- Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning?

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer.

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

- Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer.

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

- Folk dør av hemmelige bivirkninger.

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Spøkelsesforfattere (ghostwriters) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skiftet fra akademiske til kommersielle legemiddelnettverk (CRO - Kontraktsforskningsorganisasjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Head To Head. Are clinical trials units essential for a successful trial? BMJ 2015;350:h2823  (Published 27 May 2015).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

- Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga.

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

- Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (- Forudindtaget afrapportering af klinisk forskning kan resultere i, at man overvurderer de gavnlige virkninger og undertrykker de skadelige virkninger af behandlinger,« skriver Kay Dickersin blandt andet i artiklen.)

Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker
videnskab.dk 14.3.2016
Forskere pynter alt for ofte på deres resultater, når de publicerer kliniske forsøg betalt af det offentlige, viser ny dansk undersøgelse. Dermed kan lægemidler og behandlingsmetoder se mere effektive ud, end de reelt er.

Forskere på statens lønningsliste har ikke åbenlyse økonomiske interesser i nye lægemidler og behandlingsmetoder. Alligevel får de ofte resultaterne af deres forsøg på mennesker til at fremstå mere positive og markante, end de egentlig er, viser en ny dansk undersøgelse.

»Når forskning er baseret på offentlige midler, er det vigtigt, at det genererer troværdig viden, som kommer det offentlige til gode efterfølgende. Men vores undersøgelse viser, at selv industri-uafhængige forskere ofte publicerer deres forsøg på en måde, så resultaterne fremstår mere positive, end de reelt er,« siger ph.d. Louise Berendt og fortsætter:

»Konsekvensen er, at læger og patienter kan komme til at vælge forkerte behandlinger, fordi den base af evidens, de baserer deres beslutninger på, ikke er korrekt.«

Forskere håndplukker data
(...) Forskere kan for eksempel finde på at håndplukke de data, de bedst kan bruge til at opnå et positivt resultat og udelade andre data, at lave om på deres målemetoder eller ændre deres hypoteser, når deres forsøg skal publiceres.

Det kaldes publikationsbias. Publikationsbias kan i værste fald føre til unødvendige lidelser og dødsfald, fordi det skævvrider det vidensgrundlag, læger skal bygge deres behandlinger på,  skriver professor og direktør for det amerikanske Cochrane Center Kay Dickersin i artiklen ‘Recognising, investigating and dealing with incomplete and biased reporting of clinical research: from Francis Bacon to the World Health Organisation’:

»Indenfor klinisk forskning har ukomplet og forudindtaget afrapportering resulteret i patienters lidelse og ufornødne død. Hvis man læner sig op af ufuldstændig evidens, kan det føre til upræcise konklusioner og ukorrekte beslutninger om en behandlings effekt. Forudindtaget afrapportering af klinisk forskning kan resultere i, at man overvurderer de gavnlige virkninger og undertrykker de skadelige virkninger af behandlinger,« skriver Kay Dickersin blandt andet i artiklen. (...)

(Anm: Opsigtsvækkende studie af antipsykotika mistænkes for bias. Høje doser antipsykotisk medicin mindsker dødeligheden med 40 pct, konkluderede forskere for nylig. Dansk professor har dog en mistanke om, at forskerne har valgt en forkert analysemetode, der fører til betydelig bias. (…) Immortality bias er en forseelse, som jævnligt optræder i registerforskningen indenfor mange forskellige fagområder. (dagenspharma.dk 5.9.2016).)

(Anm: Hvorfor begår forskere uredelighet? (Why do researchers commit misconduct?) (…) I alle disse tilfellene observerte vi at forskere som arbeider i land hvor publikasjonene er motivert av pengebonuser har større risiko for uredelighet eller skjevhet. (In all these cases, we observed that researchers that work in countries in which publications are incentivized with cash-bonuses are at greater risk from misconduct or bias.) (retractionwatch.com 14.4.2017).)

(Anm: Mortality and Cumulative Exposure to Antipsychotics, Antidepressants, and Benzodiazepines in Patients With Schizophrenia: An Observational Follow-Up Study. Am J Psychiatry. 2016 Jun 1;173(6):600-6. Epub 2015 Dec 7.)

(Anm: Studie: Offentlige forskere pynter på sannheten. En ny, dansk undersøkelse hevder legemidler og behandlingsmetoder kan se mer effektive ut enn de egentlig er. Til tross for at forskere som finansieres med statlige midler ikke har åpenbare økonomiske interesser i nye legemidler og behandlingsmetoder, får de ofte mer positive resultater i menneskestudier enn det som er reelt. Det viser en ny, dansk studie publisert i BioMed Central og omtalt av nettstedet Videnskab.dk. (…) Berendt konkluderer med at det i 61 av forsøkene er problemer med troverdigheten. Et eksempel kan være at forskere håndplukker eller utelater data, skriver nettstedet. (dn.no 14.3.2016).)

(Anm: From protocol to published report: a study of consistency in the reporting of academic drug trials. Trials. 2016 Feb 19;17(1):100.)

(Anm: Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten (Data transparency is the only way) Editor's Choice - Fiona Godlee, editor in chief. BMJ 2016;352:i1261.)

(Anm: Uriktig forskningsformidling om SSRI-hemmere? I en kronikk i Aftenposten 12.2. 2007 skriver Jørgen G. Bramness og Fredrik A. Walby at «i årene etter at nye medikamenter mot depresjon kom på markedet, sank antall selvmord med opptil 150 pr. år», og at «ut fra dette resultatet hadde introduksjonen av de nye antidepressivene en klar folkehelsegevinst» (1). Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127:1811 (28.6.2007).)

(Anm: Nedgang i selvmord kan ikke knyttes til nyere antidepressiva (pdf) (physorg.com) (fhi.no 10.9.2010) (Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- The drugs don't work: a modern medical scandal. (- Legemidlene virker ikke: en moderne medisinsk skandale.)

(Anm: Legemidlene virker ikke: en moderne medisinsk skandale. Legene som forskriver legemidler vet ikke at de ikke virker som de er ment å gjøre. Det gjør heller ikke deres pasienter. Produsentene vet det veldig godt, men de forteller det ikke. (The drugs don't work: a modern medical scandal.) (guardian.co.uk 21.9.2012).) (web.archive.org)

 - En Leges dilemma: Når avgjørende nye legemiddeldata holdes skjult. (- A Doctor’s Dilemma: When Crucial New-Drug Data Is Hidden.)

(Anm: A Doctor’s Dilemma: When Crucial New-Drug Data Is Hidden (En Leges dilemma: Når avgjørende nye legemiddeldata holdes skjult.) (healthland.time.com 24.9.2012 (Time).)

- Hundrevis av nåværende medisinske behandlinger kan være ineffektive. (- Spesielt, de vanligste legemidler (33 %).)

(Anm: Hundrevis av nåværende medisinske behandlinger kan være ineffektive. (Hundreds of current medical practices may be ineffective.) "Medisinsk reversering" er et begrep som definerer eksempler der nye og forbedrede kliniske forsøk viser at dagens medisinske praksis er ineffektiv eller misforstått. (medicalnewstoday.com 15.6.2019).)

(Anm: Meta-Research: A comprehensive review of randomized clinical trials in three medical journals reveals 396 medical reversals. Feature Article Jun 11, 2019.)

- Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder.

(Anm: Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder. Det er et kæmpe problem". Indenfor nogle af de sygdomme, som slår flest mennesker ihjel, mangler der solid forskning bag mange af de behandlinger, som lægerne tilbyder. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 29.3.2019).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- De siste fem årene har antallet unge uføre doblet seg. (- Psykiske lidelser.) (- Ny utvikling.) (- Det er altså blant tenåringene vi finner eksplosjonen i uføretrygden.)

(Anm: De siste fem årene har antallet unge uføre doblet seg. Og det er spesielt én ny utvikling som bekymrer forskerne. (…) Psykiske lidelser Det er ikke bare økning i antallet på uføretrygd som er endringen. (…) Ny utvikling Utviklingen som vekker mest oppsikt, er at stadig flere ender opp på uføretrygd allerede i 18-19-årsalderen. Forskerne skriver i rapporten at hvis man holder utviklingen for andre aldersgrupper under 30 år utenfor, har ikke økningen vært spesielt stor. Det er altså blant tenåringene vi finner eksplosjonen i uføretrygden. (nettavisen.no 20.3.2019).)

- Forekomst av medisinsk behandlet depresjon i Danmark blant mennesker 15-44 år: En omfattende oversikt basert på befolkningsregister. (- Kvinner og yngre personer er mer sannsynlige å motta sykehusbehandling både i starten og innen 5 år etter første behandling med antidepressiva midler.)

(Anm: Forekomst av medisinsk behandlet depresjon i Danmark blant mennesker 15-44 år: En omfattende oversikt basert på befolkningsregister. (- Konklusjoner. De fleste medisinske behandlinger for depresjon i Danmark foregår ikke på sykehus («ikke-sykehus-setting»). Kvinner og yngre personer er mer sannsynlige å motta sykehusbehandling både i starten og innen 5 år etter første behandling med antidepressiva midler. Acta Psychiatr Scand. 2019 Mar 25.)

- Trender i psykiatrisk besøk på akuttmottaket (emergency department; ED) blant ungdom og unge voksne i USA. (- KONKLUSJONER: Besøk på akuttmottak (ED) for psykiatriske formål blant ungdom øker over hele USA.)

(Anm: Trender i psykiatrisk besøk på akuttmottaket (emergency department; ED) blant ungdom og unge voksne i USA. (- Sammendrag BAKGRUNN: Besøk på akuttavdelingen (ED) for psykiatriske formål er en indikator på kronisk og akutt ikke innfridd psykisk helsebehov.) (- KONKLUSJONER: Besøk på akuttmottak (ED) for psykiatriske formål blant ungdom øker over hele USA. Det er behov for psykiatrisk kompetanse og effektive psykiske behandlingsmuligheter, spesielt de som brukes til å takle den stigende suicidepidemi (selvmordsepidemi) blant ungdom, på ED. Pediatrics. 2019 Mar 18.)

- Leder. The Guardians syn på nye legemidler: høye forhåpninger, høyere priser. (- Nye legemidler dukker ikke opp etter behov, men når firmaene vet at de kan hente ut betydelig fortjeneste fra dem.)

(Anm: Leder. The Guardians syn på nye legemidler: høye forhåpninger, høyere priser. (- The Guardian view on new drugs: high hopes, higher prices. Editorial. (...) Nye legemidler dukker ikke opp etter behov, men når firmaene vet at de kan hente ut betydelig fortjeneste fra dem. (theguardian.com 3.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Are clinical drug trials more marketing than science? (ER KLINISKE LEGEMIDDELFORSØK MER MARKEDSFØRING ENN VITENSKAP?) (…) Based on what we found, marketing trials probably occur more often than I first thought. Perhaps, because clinicians who are involved in a company-sponsored clinical trial significantly increase their prescribing preferences for the sponsor’s drug, irrespective of international guidelines, which is deeply disturbing when you think about it. (blogs.biomedcentral.com 21.1.2016).)

(Anm: How to use rhetoric to get what you want - Camille A. Langston (ed.ted.com).)

(Anm: Forførende entusiasme: 40 års forskning på Dr. Fox-effekten. (Uniped 02 / 2016 (Volum 9).)

(Anm: Characterisation of trials where marketing purposes have been influential in study design: a descriptive study. (…) CONCLUSIONS: We reached consensus that a fifth of drug trials published in the highest impact general medical journals in 2011 had features that were suggestive of being designed for marketing purposes. Each of the marketing trials appeared to have a unique combination of features reported in the journal publications. Trials. 2016 Jan 21;17(1):31.)

(Anm: Antidepressant Fails Depressed HF Patients. —No impact on depression scores or clinical outcomes in double-blind trial (medpagetoday.com 30.6.2016).)

(Anm: Clinical trial registration, reporting, publication and FDAAA compliance: a cross-sectional analysis and ranking of new drugs approved by the FDA in 2012. (…) CONCLUSIONS: Trial disclosures for new drugs remain below legal and ethics standards, with wide variation in practices among drugs and their sponsors. Best practices are emerging. 2 of our 10 reviewed companies disclosed all trials and complied with legal disclosure requirements for their 2012 approved drugs. Ranking new drugs on transparency criteria may improve compliance with legal and ethics standards and the quality of medical knowledge. BMJ Open. 2015 Nov 12;5(11):e009758.)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

- Hvorfor jeg er bekymret over store internasjonale studier

Why I worry about large international studies (Hvorfor jeg er bekymret over store internasjonale studier)
BMJ 2013;347:f6510 (29 October 2013)
Recently a reader pointed me to a large, international multicentre trial published in a leading medical journal. This type of research is thrust under the noses of doctors and regulators the world over, presented as evidence beyond refute. Research is better than any marketing campaign, and can be worth billions in drug sales worldwide. Here are some words of caution about this evidence.

Large studies are large for one reason only: the impact of the intervention is so small that only a large study will detect it. How large a study was needed to show the effectiveness of penicillin in meningitis?

Also, in a large study, the conclusions can be affected by small numbers of outcomes. If just three cases of myocardial infarction had been included in the original study of rofecoxib (Vioxx), the drug might never have been licensed, saving tens of thousands of lives.1 Paradoxically, then, the conclusions of large studies are no less open to manipulation.

How about multinational research? Logically it makes sense to show that a new drug works in all countries. But using pooled data from around the world can open results up to confounding. Consider vascular disease, which varies fourfold worldwide in its impact.2 A drug that reduces relative risk therefore has more of an impact in countries with a higher burden of vascular disease. A study’s compound result hides the fact that absolute benefit is country specific. This effect is difficult to explore because access to complete data sets is often restricted for reasons of “commercial confidentiality.”

Research is a major investment for drug corporations, with huge financial pressure for positive results. And money doesn’t just talk—it shouts. The medical investigators and institutions that author these studies are de facto employees of the drug company, paid undisclosed millions of dollars. Some of the world’s elite doctors and institutions are little more than paid pharma advocates, addled by financial conflicts of interest.

What about research fraud? Medical corruption is everywhere,3 4 5 6 and it seems that only a tiny fraction is detected. The temptation in medical research is great because the rewards are enormous. One US researcher faked research leading to billion dollar sales.7 Regrettably, most of the world’s medical journals offer the merest protection from research fraud,8 with limited access to data and resources.

The policing, oversight, and regulation of medical research is woefully inadequate. The more people, languages, centres, and countries involved, the more opportunity for errors and for unintentional or intentional omissions, obfuscation, and fraud. Sorry to be a cynic, but I fret about large international studies—especially those stopped early because of unexpected benefit. (...)

(Anm: - Reseptbelagte legemidler blir sett på som velsignet av legemiddelkontrollen FDA, mens foreldre og barn oversvømmes av stadig mer aggressiv reklame fra legemiddelfirmaer med meldinger om at disse substansene er trygge, populære, og fordelaktige. (medicalnewstoday.com 27.3.2015).)

- Ute av syne men ikke ute av sinn: hvordan søke etter upubliserte kliniske forsøksbevis

How to access and process FDA drug approval packages for use in research
BMJ 2013;347:f5992 (14 October 2013)
FDA databases contain valuable information on unpublished studies, but it can be difficult to find. This article explains where to look and provides tips on how to make documents easier to use

Reporting bias leads to an overestimation of drug efficacy and underestimation of drug harms, but its effects can be mitigated by using unpublished data from drug regulatory agencies. Such data can be useful to clinicians interested in going beyond the product labelling and published literature. By comparing drug regulatory data with the published literature, researchers can uncover reporting bias, and researchers have been advised to use such data in systematic reviews1 and meta-analyses.1 (...)

Out of sight but not out of mind: how to search for unpublished clinical trial evidence (Ute av syne men ikke ute av sinn: hvordan søke etter upubliserte kliniske forsøksbevis)
BMJ 2012;344:d8013 (3 January)
En viktig utfordring for utførelsen av systematiske gjennomganger er å identifisere eksistensen av resultater fra upubliserte studier, og ikke-rapporterte metoder og resultater i publiserte forsøk. En-Wen Chan gir veiledning for korrekturleserne om vedta en omfattende strategi for å søke utenfor publisert litteratur
(A key challenge in conducting systematic reviews is to identify the existence and results of unpublished trials, and unreported methods and outcomes within published trials. An-Wen Chan provides guidance for reviewers on adopting a comprehensive strategy to search beyond the published literature)

Summary points
The validity of systematic reviews relies on the identification of all relevant evidence
Systematic reviewers should search for unpublished information on the methods and results of published and unpublished clinical trials
The potential sources of unpublished information on clinical trials have expanded over recent years
Recognition of the strengths and limitations of these key information sources can help to identify areas for further emphasis and improvement

Systematic reviews of randomised trials play a key role in guiding patient care and health policy. Their validity depends to a large extent on reviewers’ ability to retrieve relevant information from all existing trials. Unfortunately, about half of clinical trials remain unpublished after receiving ethics approval—particularly those with statistically non-significant findings.1 Even when published, most journal articles do not report all of the outcome data or key methodological information.2 3 The overall result is that the published literature tends to overestimate the efficacy and underestimate the harms of a given intervention, while providing insufficient information for readers to evaluate the risk of bias. (...)

Regulatory agencies
Regulatory agencies have access to substantially more clinical trial information than the healthcare providers, patients, and researchers who use and evaluate the interventions. Successful attempts to obtain access to regulatory data have previously necessitated litigation and incurred lengthy delays.15 16 17 Over recent years, regulatory agencies have recognised the need to address this untenable situation by increasing public access to information from regulatory submissions.18 19 (...)

(Anm: Spøkelsesforfattere (ghostwriters) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

- Forskningsjuks

Industrisponsorerede forskere lyver om lægemidler
videnskab.dk 12.12.2012
Ny omfattende undersøgelse viser, at industrisponsorerede studier både overvurderer lægemidlers effekter og undertrykker deres bivirkninger, uden at læger og patienter har en chance for at opdage det.

Lægemiddelindustrien kan manipulere med deres data på mange måder - lige fra forskningsmetoder over analyser til præsentation af data.

Læger og patienter kan ikke altid stole på de konklusioner, forskere fremsætter, efter at de har afprøvet lægemidler i forsøg finansieret af lægemiddelvirksomheden. De sponsorerede studier er nemlig tit betydeligt mere positive over for industriens produkter, end tilsvarende forsøg der ikke er finansiereret af industrien.

Det viser en ny analyse af hele den videnskabelige litteratur på området – en såkaldt metaanalyse - som forskere fra Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet har gennemført. Ved at medtage 48 videnskabelige artikler, der tilsammen vurderer tusindvis af industrisponsorerede studiers resultater og konklusioner, er metaanalysen den største af sin art nogensinde. (...)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest? (...) FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (...) Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Industry sponsorship and research outcome. Editorial Group: Cochrane Methodology Review Group. The Cochrane Library (Published Online: 12 DEC 2012).)

Registration of observational studies (Registrering av observasjonsstudier)
Editorials
BMJ 2010;340:c950 (18 February)
The next step towards research transparency

Observational studies, such as cohort and case-control studies, are an important form of medical research, but they are also vulnerable to bias and selective reporting.1 They often produce large datasets that can be subjected to multiple analyses. Researchers may then craft a paper that selectively emphasises certain results, often those that are statistically significant or provocative. These decisions may reflect strong financial or academic interests and prior beliefs. At present, consumers of observational research cannot easily distinguish hypothesis driven studies from exploratory, post hoc data analyses. Researchers do not routinely disclose the number of additional analyses performed. Nor is there any satisfactory way to know whether the research questions or methods of statistical analysis diverged from those initially planned. It has been observed that there is "little or no penalty" for data dredging and selective reporting. Rather than attracting censure it can "get you into the BMJ and the Friday papers."2 (...)

(Anm: Uredelighet og fusk (juks/forskningsjuks) i medisinsk forskning. (mintankesmie.no).)

Adverse Effects of Inhaled Corticosteroids in Funded and Nonfunded Studies
Arch Intern Med. 2007;167:2047-2053 (October 22)
(...) Among studies finding a statistically significant increase in adverse effects associated with the study drug, the authors of PF articles concluded that the drug was "safe" more frequently than the authors of NoPF studies (prevalence ratio, 3.68; 95% confidence interval, 2.14-6.33).

Conclusions The type of funding may have determinant effects on the design of studies and on the interpretation of findings: funding by the industry is associated with design features less likely to lead to finding statistically significant adverse effects and with a more favorable clinical interpretation of such findings. Disclosure of conflicts of interest should be strengthened for a more balanced opinion on the safety of drugs. (...)

(Anm: Legemiddelinformasjon (mintankesmie.no).)

Undersøgelser af medicin til børn offentliggøres ikke
dagensmedicin.dk 17.9.2006
Forskning i brug af lægemidler til børn forbliver ofte upublicerede i videnskabelige tidsskrifter. Det gælder især for studier, som viser at medicinen er dårlig eller ineffektiv til børn. Det viser en amerikansk undersøgelse offentliggjort i Journal of the American Medical Association. (...)

Fem prosent av forskerne har jukset
dn.no 20.1.2006
Fem prosent av norske forskere sier de har utført uredelig og diskutabel forskning.
Det viser en undersøkelse to nasjonale forskningsetiske komiteer gjennomførte i 1996. Siden den gang er det forsket lite på forskningsjuks.

Ikke annerledes i dag
– Det er ingen grunn til å tro at dette ser annerledes ut eller er mindre vanlig i dag. Tvert imot, sier professor Georg Høyer ved Universitetet i Tromsø, som inntil i år ledet den nasjonale forskningsetiske komité for medisinsk forskning.

I undersøkelsen fra 1996 svarte 12 prosent at de hadde kjennskap til uredelig forskning og 14 prosent at de hadde kjennskap til diskutabel forskning. Tre forskere oppga at de hadde konstruert data, og 23 forskere sa de kjente til at andre hadde gjort dette.

Tordner mot styrt forskning
aftenposten.no 20.1.2006
Flere næringer stenger bevisst pengekranene til forskning hvis funnene kan tenkes å skade lønnsomheten, mener seniorforsker Erik Slinde.

Færre kan forske fritt
aftenposten.no 20.1.2006
- Problemet med oppdragsforskningen er at man ønsker visse temaer belyst. Legemiddelgigantene vil for eksempel finansiere forskning på behandling fremfor forebyggende arbeid, sier Kari Kjenndalen, generalsekretær i Forskerforbundet.
Hvem skal da finansiere det viktige forebyggende arbeidet, er spørsmålet hun stiller.

Forskerjuks kan bli dyrt
aftenposten.no 13.1.2006
Legen som er tatt i forskningsjuks, risikerer å måtte betale tilbake langt mer enn han har fått i støtte til prosjektet fra USA. Også for sykehuset kan det svi.

70 kreft-millioner på spill
dn.no 14.1.2006
(...) Ryster forskningsmiljøet
Hele det norske kreftforskningsmiljøet er sjokkerte over avsløringene, og hendelsen blir allerede omtalt internt ved RHH som «årets skandale» i internasjonal kreftforskning.

– Dette dreier seg ikke om manipulering av et forskningsmateriale: Alt sammen er faktisk fabrikkert fra A til Å. En slik handling er så aparte at man ikke kan verge seg mot det gjennom vanlige kontrollsystemer, sier direktør Frøydis Langmark i Kreftregisteret til DN.

Å få artikler publisert i The Lancet er en av de høyeste anerkjennelsene medisinske forskere kan oppnå. Sudbøs artikkel ble kvalitetssikret av noen av verdens fremste eksperter på det aktuelle området.

(Anm: aparte; avstikkende, underlig, ualminnelig, utsøkt (enten om noe dårlig eller om noe bra). Kilde: Store norske leksikon.)

Norsk forsker tatt i omfattende juks
nrk.no 13.1.2006
(...) Redaktørene i The Lancet er nå informert om hva som har skjedd, og det er ventet at det blir sendt ut en tilbakekalling av artikkelen.

Kreft og røyking
Forskningsartikkelen skapte oppsikt da den ble publisert, fordi den viste at folk som røykte mye fikk redusert risiko for kreft i munnhulen dersom de samtidig spiste medisiner som ibuprofen, naproxen og andre typer COX-2 hemmere. (...)

Den forfalskede forskningen viste at bruk av hodepinetabletter kunne redusere risikoen for munnkreft for røykere. (...)

(Anm: Bivirkningskomité advarer mod højdosis ibuprofen (dagenspharma.dk 14.4.2015).)

Forsker tatt i juks
aftenposten.no 13.1.2006
(...) Den anerkjente norske legen og forskeren har vært med i et større internasjonalt forskningsprosjekt. Forskerne undersøkte om bruk av smertestillende og betennelsesdempende medisiner av typen NSAID kunne redusere risikoen for kreft i munnhulen. Konklusjonen er at slike medisiner er effektive i så måte, og undersøkelsen ble publisert i Lancet i oktober 2005. Det er svært sjelden at norske forskere når opp i konkurransen om å få publisere sine resultater i Lancet. (...)

Leder for Forskerforbundet Kolbjørn Hagen... (...)

- Saken er veldig alvorlig for den aktuelle forskeren, den vil ødelegge hans renommé. Vi forskere er helt avhengige av tillit, og grunnlaget for tilliten til denne forskeren er helt klart ødelagt. (...)

Han mener imidlertid at kontrollmekanismene som skal forhindre forskningsjuks er gode nok.

(Anm: Artikkel publisert i Lancet; andre artikler: PubMed - søk etternavn + initial fornavn.)

Forsker bløffet om pengestøtte
nrk.no15.1.2006
(...) – Vi kan ikke se at verken Kreftforeningen eller Forskningsrådet har gitt forskeren økonomisk støtte til prosjektet, sier sykehusets strategidirektør Stein Vaaler til Aftenposten.

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen stiller seg også undrende til opplysningene om at de har bidratt til forskerens arbeid.

– Det stemmer ikke med de informasjoner jeg har nå, sier hun.

Kan kreve tilbake
Helse Sør bidro derimot med 300.000 kroner i 2004 til forskningsprosjektet om munnhulekreft, mens stiftelsen Helse og Rehabilitering som eier og forvalter overskuddet fra TV-spillet Extra bidro med over 1 million kroner over en treårsperiode. Ifølge nyhetsbyrået ANB vurderer nå begge å kreve pengene tilbake. (...)

USA-støtte
Forskeren har også mottatt nærmere 70 millioner kroner fra USA til sitt arbeid, men denne støtten har gått til et stort internasjonalt forskningsprosjekt som er en videreføring av det som nå er avslørt som et jukseprosjekt.

– Penger gitt av det amerikanske kreftforskningsinstituttet er knyttet til de amerikanske forskerne. Men det betyr ikke at ikke den norske forskeren og vi som institusjon kan bli holdt ansvarlig for midlene, sier Stein Vaaler til Aftenposten.

Skulle amerikanerne kreve tilbakebetaling, kan de komme til å kreve der tredoble fra Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

– Jeg er kjent med at man i USA har en slik praksis. Der har det vært flere rettssaker med fellende dommer. I Norge har vi ikke en tilsvarende praksis, men det er høyst relevant å vurdere dette, sier divisjonsdirektør Ry Gabrielsen i Norges forskningsråd.

Uttalelser fra Pfizers medisinske direktør

Legemiddelgigant trekker forskningsstøtte
vg.no 15.01.2006
Legemiddelgiganten Pfizer trekker tilbake forskningsstøtte til Radiumhospitalet. (...)

Selskapet, som er størst på legemidler i Norge, har lenge samarbeidet med forskningsmiljøet på Radiumhospitalet.

Pfizer hadde en avtale med universitetsklinikken om å støtte ett av Jon Sudbøs kommende forskningsprosjekter, men bevilgningen er nå trukket tilbake. (...)

- Veldig trist
- Den aktuelle saken er veldig trist. Radiumhospitalet kontaktet oss fredag og varslet om at det kommende prosjektet er stanset, sier medisinsk direktør Sverre Mæhlum i Pfizer til VG. (...)

Pfizer har et omfattende samarbeid med medisinske forskere, blant annet på Radiumhospitalet. (...)

- Har dere vært med og finansiert det prosjektet som nå viser seg å være en bløff?

- Nei, det har vi ikke. Han har heller ikke brukt noen av våre medisiner i studien. Dette er trist for hele den farmasøytiske industrien. Men det er først og fremst ille for pasientene, sier han.

Mæhlum avviser at Pfizer har finansiert noen av Sudbøs tidligere forskningsprosjekter.

Følg pengene

Å finne ut eller å finne på - den lille forskjellen
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 293 (26. januar 2006)
Det er ære, berømmelse og ikke minst penger å hente på å publisere god forskning. Men fallhøyden er stor - for mange
For medisinsk forskning og medisinske tidsskrifter har 2006 fått en helt usedvanlig dårlig start. 12.1. 2006 måtte det prestisjetunge tidsskriftet Science trekke tilbake to artikler om stamcelleforskning fra den sørkoreanske forskeren Woo Suk Hwang fordi han hadde forfalsket resultatene (1). Dagen etter ble det klart at den norske kreftforskeren Jon Sudbø hadde fabrikkert grunnlagsdataene til en artikkel i The Lancet (2). Både det internasjonale og det norske forskningsmiljøet er rystet.

Førte kolleger bak lyset
tv2.no 23.1.2006
Jon Sudbø løy ikke bare i tre forskningsartikler. Også i et foredrag har han sagt ting som ikke er sant.

19. november for vel et år siden holdt lege og forsker Jon Sudbø foredrag for nesten 400 kreftspesialister og forskere.

Under foredraget presenterte han materiale som også er å finne i en artikkel i «The New England Journal of Medicine». Sudbø hevder, både i artikkelen og under foredraget, at han har fått data fra Kreftregisteret. Dette stemmer ikke.

Forskningskultur må granskes
Av professor Knut Ruyter og professor Georg Høyer
aftenposten.no 23.1.2006
Forskningsjuks. En norsk kreftforsker skal ha fabrikkert data. Det viktigste spørsmålet saken reiser er hvorledes forskningsjuks i fremtiden kan forebygges. Et hovedproblem i norsk sammenheng er at vi i dag ikke har noe formelt system for håndtering av forskningsuredelighet. (...)

Det er i denne sammenheng vist til forslaget om en ny helseforskningslov. Det hevdes at en slik lov ville økt sjansen til å avdekke forskningsjuks og gitt mulighet for straffereaksjoner. Dette er feilaktig, da den foreslåtte helseforskningsloven ikke inneholder bestemmelser om uredelighet, og følgelig heller ingen hjemler for straff. (...)

Lovforslag.
Lovforslaget dekker alle forskningsområder og legger en snever definisjon av uredelighet til grunn. Tanken er at et nasjonalt uredelightesutvalg bare skal behandle de mest alvorlige sakene. Mindre alvorlige saker og brudd på god forskningsskikk skal forskningsinstitusjonene selv rydde opp i, mens
etikkomitéene er tiltenkt en nasjonal oppgave i forebyggingsarbeidet. (...)

Til sist: Hva driver en forsker til å jukse? Internasjonal litteratur peker først og fremst på prestisje, makt og karrière (og i liten grad personlig økonomisk vinning), dernest mangel på retningslinjer og (u)kulturer i vitenskapelige miljøer.

Følg pengene
Leder
dagbladet.no 19.1.2006
Når det dukker opp en oppsiktsvekkende sak eller en skandale som berører sterke økonomiske interesser, bør man nøste opp i retning der pengene kommer fra. I gravende journalistikk er det den mest anerkjente arbeidsmetode. Det er derfor naturlig at avisene nå retter søkelys mot legemiddelgiganten Pfizer etter forskningsskandalen på Radiumhospitalet.

Ifølge Aftenposten var en amerikansk professor med sterke bånd til Pfizer en av initiativtakerne til forskningsprosjektet. Og prosjektet angikk et legemiddel som Pfizer har utviklet. Konsernet trengte å finne fram til mulige nye anvendelsesområder fordi visse bivirkninger gjorde det mindre anvendelig som smertestillende medisin, som var det primære. Kanskje visse krefttyper kunne hemmes ved bruk av middelet? (...)

I jubileumsnummeret av Tidsskrift for Den norske lægeforening beskriver redaktøren for New England Journal of Medicine, Jeffrey Drazen, hvordan kampen har stått i det siste mellom legemiddelgigantene Pfizer og Merck om de legemidlene det var snakk om i den skandaløse Radiumhospital-studien. Da sitter pengene løst, og både leger og forskere kan lett bli fanget og korrumpert. I de seinere år har det vært sterkt offentlig søkelys mot dette forholdet, og en kritisk holdning er kanskje i ferd med å bre seg. Men det er også grunn for den granskingen som nå skal gjennomføres til å se forskningsprosjektet i lys av Pfizers rolle ved oppstarten.

Vurderer å kreve tilbake 1,6 mill.
vg.no 19.1.2006
Forskningsstiftelser, sykehus og fond vurderer å kreve tilbake over 1 600 000 kroner som de har bevilget til Jon Sudbøs forskning.

I løpet av de siste fem årene har Sudbø fått utbetalt over fire millioner kroner av ulike bidragsytere til å drive forskning. Flere vurderer å kreve pengene tilbake. (...)

- Pasientenes manglende stemme ved rapportering av legemiddelsikkerhet

The Missing Voice of Patients in Drug-Safety Reporting (Pasientenes manglende stemme ved rapportering av legemiddelsikkerhet)
healthcarereform.nejm.org 10.3.2010 (New England Journal of Medicine)
En pasient ønsker å bli informert om hvilke symptomer hun kan få av et legemiddel som inntas. Ved å lese avsnittet “Uheldige reaksjoner” i pakningsvedlegget finner hun et vell av data, men hun er ikke oppmerksom på at denne informasjonen, som i hovedsak er samlet inn i løpet av kliniske forsøk, nesten utelukkende er basert på klinikernes inntrykk av pasienters symptomer — ikke på pasienters rapporteringer av egne erfaringer med legemidlet. (A patient wants to know about symptoms she may have from a prescription drug she is taking. Consulting the label’s “Adverse Reactions” section, she finds a wealth of data. Little does she realize that this information, largely collected during clinical trials, is based almost entirely on clinicians’ impressions of patients’ symptoms — not on patients’ own firsthand reports of their experiences with the drug.)

Den nåværende praksis med pakningsvedlegg for uheldige hendelser er stilltiende basert på den forutsetning at en nøyaktig fremstilling av pasientens subjektive erfaringer alene kan fremskaffes gjennom klinikernes dokumentasjon. Selv om det er en betydelig bevismengde som ikke støtter denne antakelsen, viser det seg at klinikere systematisk undervurderer alvorligheten av pasienters symptomer, at pasienters selvrapporteringer ofte påviser sideeffekter som klinikere overser, og at klinikerne svikter når det gjelder å notere denne type symptomer hvilket resulterer i uheldige hendelser som kunne forebygges.1, 2 (...) (The current drug-labeling practice for adverse events is based on the implicit assumption that an accurate portrait of patients’ subjective experiences can be provided by clinicians’ documentation alone. Yet a substantial body of evidence contradicts this assumption, showing that clinicians systematically downgrade the severity of patients’ symptoms, that patients’ self-reports frequently capture side effects that clinicians miss, and that clinicians’ failure to note these symptoms results in the occurrence of preventable adverse events.1, 2)

(Anm: Frequency and reasons for outcome reporting bias in clinical trials: interviews with trialists. BMJ 2011; 342:c7153 (6 January).)

- Forekomsten av ufullstendig rapportering av studieresultater (rapporteringsbias) er høyt

Frequency and reasons for outcome reporting bias in clinical trials: interviews with trialists (Hyppighet og årsaker til rapporteringsbias(rapporteringskjevhet) av resultater i kliniske forsøk: intervju med de som utfører forsøk)
BMJ 2011; 342:c7153 (6 January)
Målsetting Å gi informasjon om hyppigheten og årsakene til rapporteringsbias(rapporteringskjevhet) i kliniske forsøk. (...) (Objectives To provide information on the frequency and reasons for outcome reporting bias in clinical trials.)

Konklusjon Forekomsten av ufullstendig rapportering av forsøksresultater er høyt. De som utfører kliniske forsøk (tester) virket generelt uvitende om konsekvensene for kunnskapsgrunnlaget å ikke rapportere alle resultater og protokollendringer. En generell mangel på enighet om valg av resultater i spesielle kliniske settinger var påtagelig, og påvirker forsøksdesign, gjennomføring, analyse og rapportering. (...) (The prevalence of incomplete outcome reporting is high. Trialists seemed generally unaware of the implications for the evidence base of not reporting all outcomes and protocol changes. A general lack of consensus regarding the choice of outcomes in particular clinical settings was evident and affects trial design, conduct, analysis, and reporting.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

- Pfizerrådgiver hadde idéen

Pfizerrådgiver hadde idéen
aftenposten.no 18.1.2006
Den amerikanske professoren som hadde idéen til forskningsprosjektet som nå viser seg å være juks, opptrer på store, offisielle møter på vegne av legemiddelgiganten Pfizer. (...)

"Jeg representerer Pfizer".
Aftenposten skrev i går at resultatene fra studien som nå viser seg å være en bløff, ble presentert allerede på et møte i en rådgivende komité til det amerikanske legemiddelverket (FDA) i februar i fjor.

Resultatene viser at bruk av smertestillende og betennelsesdempende medisiner i gruppen NSAID gir overdødelighet av hjerte- og karsykdommer. Ingen studier har, hverken før eller siden, vist dette. Derfor vakte resultatene stor oppsikt da de første gang ble offentliggjort.

På møtet i FDA reiser professor Andrew Dannenberg seg og sier:

"Jeg er Andrew Dannenberg fra Weil Medical School ved Cornell Universitetet. Jeg står her i dag i egenskap av å være rådgiver for Pfizer, men jeg er også én av de kommende medforfatterne til funnene som viser økt risiko for kardiovaskulær (hjerte- og kar) død hos personer som tar NSAID"

- Ansvarsfraskrivelse

The Plummer defense
rockymountainnews.com 11.6.2006
Jake Plummer, take note. A new psychiatric "finding" suggests that drivers who cut people off in traffic may not be behaving badly after all. Perhaps they're just sick and need medication.

The study, partially funded by drug companies that involved researchers from Harvard Medical School and the University of Chicago, identified a cause for road rage: a mental illness the authors call "intermittent explosive disorder." The malady reportedly afflicts 16 million Americans, mostly men, and is presumably more prevalent than schizophrenia or bipolar disorder.

But the "study" sounds less like a scientific breakthrough than a marketing gimmick by pharmaceutical companies - and an open invitation for trial lawyers to absolve dangerous "jerks" in court from taking responsibility for their actions.
After all, Dr. Emil Coccaro, chairman of psychiatry at the University of Chicago, and his colleagues did not conduct physical examinations, perform brain scans or analyze clinical data. Instead, they asked 9,000 adults if they ever became angry enough to destroy something or hit or threaten another person.
Between 5 percent and 7 percent of those surveyed said they had "lost control" more than three times, making them likely IED patients.

Fear not, however. The disorder can be treated with therapy and medications, including Prozac and Zoloft, which just happen to be made by two of the four drugmakers that helped underwrite the study for the National Institutes of Mental Health.

Frequent, uncontrolled outbursts of anger can indeed indicate psychological or physiological problems. But claiming that garden-variety hotheads may be mentally ill and not fully responsible for their actions reinforces the worst stereotypes of the psychiatric profession.

And for prestigious institutions to tout such "findings" without conducting original physical research smacks of desperation . . . or worse.

(Anm: Ovennevnte studie er bl.a. også omtalt i Aftenposten, hvor de angjeldende interessekonflikter ikke er nevnt.)

Krangler om ansvaret
vg.no 18.1.2996
Tre amerikanske toppforskere hevdes å ha bidratt i like stor grad som Jon Sudbø til skandalerapporten i The Lancet. Nå fraskriver de seg alt ansvar. (...)

I underteksten til artikkelen i The Lancet, beskrives rollene i prosjektet grundig: Radiumhospitalets overlege Jon Sudbø, doktor Andrew Dannenberg fra Weill Medical College i New York, doktor Scott Lippman og doktor J. Jack Lee fra M.D Anderson skal ha bidratt like mye.

Blant disse fire finnes initiativtageren til selve studien, Dannenberg, som ifølge teksten skal ha hatt den opprinnelige ideen. De var alle aktive i diskusjonene underveis i prosjektet og de var veiledere og tilretteleggere for de andre ni medarbeiderne.

Dette fremheves svært tydelig i setningen: «JS (Jon Sudbø), JJL (J. Jack Lee), SML (Scott M. Lippman) og AJD (Andrew Jess Dannenberg) bidro likeverdig til dette arbeidet.»

Alle fire deltok ifølge underteksten i utskrivingen av siste versjon av artikkelen. (...)

Skrevet under

Også Andrew Jess Dannenberg har latt presseavdelingen håndtere den ytterst pinlige saken.

Ifølge den finske legen Ari Ristimaki, har alle de tretten medforfatterne før trykking i The Lancet, skrevet under på at de går god for innholdet.

- Sudbø var rådgiver for Pfizer

Sudbø var rådgiver for Pfizer
dagbladet.no 18.1.2006
JUKSET: Kreftforsker Jon Sudbø har innrømmet å ha diktet opp kildegrunnlaget for en av sine siste forskningsartikler.

Jon Sudbø forsket på Celebras krefthemmende virkning, men har ikke opplyst noe om sin øvrige forbindelse til legemiddelgiganten Pfizer som produserer legemiddelet.

Medisinsk direktør i Pfizer Norge, Sverre Mæhlum, opplyser at Sudbø har sittet i et rådgivende utvalg for Pfizer, nærmere bestemt en rådgivergruppe rundt et annet av Fizers medikamenter som for øvrig ikke er i salg i Norge. Sudbø har i denne forbindelse deltatt i ett møte i 2003 og ett i 2004.

- Han fikk et standardhonorar for dette, sier Mæhlum, som ikke ønsker å oppgi størrelsen på honoraret. Administrerende direktør Jonas Einarsson i Radiumhospitalets Forskningsstiftelse kjenner ikke til Sudbøs konsulentoppdrag for Pfizer.

Ukjent
- Jeg kjenner ikke til at det er kommet inn penger eller avtaler mellom Sudbø og Pfizer utover at Pfizer ha bidratt med 50 000 kroner til et oppstartsmøte samt medikamenter til det store prosjektet som nå er stanset, sier Einarsson.
Alle forskere på Radiumhospitalet må melde inn til Forskningsstiftelsen om de mottar prosjektstøtte, honorarer eller andre inntekter fra den forskningsrelaterte virksomheten.

Innbetalt
Ifølge Sverre Mæhlum har Pfizer på grunnlag av søknad fra Sudbø betalt 50 000 kroner til Radiumhospitalets Forskningsstiftelse. Han bekrefter at pengene skulle brukes til et oppstartmøte for forskningsprosjektet, samt til medikamentet Celebra og placebo eller såkalte narrepiller til studien som nå er stanset. Hensikten var å undersøke hvilken virkning det smertestillende og betennelsesdempende medikamentet Celebra ville ha på pasienter med høy risiko for kreft i munnhulen.
- Vi er som alle andre aktører i denne saken, overrasket over jukset som er avdekket. Alle aktører i norsk kreftforskning er tjent med at vi kommer til bunns i denne saken så raskt som mulig, sier direktør Mæhlum.

Også Pfizer går nå gjennom alle forskerens publikasjoner, og sin egen dokumentasjon, for å kartlegge kontakten med den aktuelle forskeren.

Jukselegen tok kolleger i skole
tv2.no 16.1.2006
Nå er han selv avslørt for å fabrikkere data. Jukselegen tok kolleger i skole (...)

COX-2-hemmerne ble lansert som bivirkningsfrie av produsentene. (...)

Modererte farene
De to største produsentene av disse legemidlene er de farmasøytiske gigantene MSD og Pfizer. Pfizer har ved minst en anledning støttet Jon Sudbøs forskning.

I en artikkel i Den norske lægeforenings Tidsskrift, Tidsskriftet, i 2002 svarer kreft- og smertestillende-spesialisten Jon Sudbø på Hargs og Madsens advarsel, og modererer farene kraftig.

Det fins grunn til å være på vakt, var alt Sudbø ville gå med på.

Kritiserte for slett metode
Jon Sudbø kritiserer spesielt Harg og Madsen for selve metodebruken:

«Å sammenlikne behandlingsgruppene i CLASS-studien (5) og VIGOR-studien (6) med placebogruppene i fire andre studier, hvor sammensetning av pasienter og endepunkter er forskjellig, kan neppe forsvares fra et statistisk synspunkt», heter det blant annet i den juksmistenkte legen og forskerens artikkel.

- Vi mente at de kunne gi risiko for hjerte og karsykdommer. Senere har det vist seg at vi hadde helt rett i den advarselen den gangen, påpeker Madsen.

I 2004 ble MSD-preparatet Vioxx trukket fra markedet, og i fjor ble det lagt restriksjoner på bruken av Pfizers Celebra.

- Vanlig med dobbeltroller
Om Sudbøs mulige dobbelrolle, sier medforfatter Pernille Harg til TV 2 Nettavisen:

- Det er ikke uvanlig i denne bransjen, det kan jeg si. Mange leger er involvert i forskning med industrien, og må ha anledning til å uttrykke sin mening. Det gjør jo vi også. Og jeg synes ikke jeg kan trekke noen konkret konklusjon med hensyn til Sudbø spesielt.

Pfizer har etter avsløringen av Jon Sudbøs fusk med grunnlagsmateriale til forskning han har fått publisert om vanlige legemidlers forebyggende virkning på kreft, trukket all støtte til nordmannens forskning.

- I dag er jo Sudbøs innvendinger en kuriositet, og litt morsomt, mener Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk.

Innrømmer enda mer juks
aftenposten.no 22.1.2006
Legen og forskeren Jon Sudbø legger kortene på bordet, og forteller åpent om hvordan han har jukset med til sammen tre ulike artikler i anerkjente tidsskrifter.

Aftenposten møtte i går Erling O. Lyngtveit som er advokaten til Jon Sudbø. Gjennom sin advokat innrømmer Sudbø at han også har trikset med data i to andre undersøkelser. Begge er publisert i anerkjente medisinske tidsskrifter.

I oktober 2005 hadde forsker ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Jon Sudbø (bildet), en artikkel på trykk i det prestisjefylte britiske legetidsskriftet The Lancet. Artikkelen hevdet at bruk av smertestillende midler motvirket kreft i munnhulen, men at den positive effekten ble oppveiet av helseskadelige effekter av de samme medisinene.

Fredag 13. januar 2006 ble det kjent at Sudbø hadde fabrikkert tallmaterialet artikkelen bygget på.

Frikjenner medforfatterne.
Han hadde lørdag kveld en lang samtale med sin klient. Sudbø, som er sykmeldt og innlagt på sykehus, er svært lei seg. Sudbø forsikrer at ingen av de andre medforfatterne i noen av artiklene har visst noe om jukset.

- Det er han alene og ingen andre som har gjort dette. Han alene vil ta ansvaret og de konsekvenser som måtte komme, sier Lyngtveit.

Hvorfor har han jukset med data på denne måten?
- Det er vanskelig å svare på. Det er engasjement, iver, en glød for faget og et sterkt ønske om å være dyktig og å lykkes. Det ser ut til at han har startet med litt juks, og så har det tatt helt overhånd i den siste artikkelen i tidsskriftet The Lancet. Det handler om heder og ære og det å lykkes, sier Lyngtveit.

Sudbø avviser blankt at dette handler om penger. Han sier at spekulasjonene om at legemiddelgiganten Pfizer kan ha noe med dette å gjøre, er helt feil.
- Det har ikke med penger å gjøre, det er helt klart, sier Lyngtveit.

Fusket med data.
De to artiklene Sudbø har opplyst at det er grunn til å se nærmere på, er en artikkelen publisert i The New England Journal of Medicine i april 2004, og en i Journal of Clinical Oncology fra mars 2005.

- Avviser at dette handler om penger

Innrømmer enda mer juks
aftenposten.no 22.1.2006
Legen og forskeren Jon Sudbø legger kortene på bordet, og forteller åpent om hvordan han har jukset med til sammen tre ulike artikler i anerkjente tidsskrifter.

Aftenposten møtte i går Erling O. Lyngtveit som er advokaten til Jon Sudbø. Gjennom sin advokat innrømmer Sudbø at han også har trikset med data i to andre undersøkelser. Begge er publisert i anerkjente medisinske tidsskrifter.

I oktober 2005 hadde forsker ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Jon Sudbø (bildet), en artikkel på trykk i det prestisjefylte britiske legetidsskriftet The Lancet. Artikkelen hevdet at bruk av smertestillende midler motvirket kreft i munnhulen, men at den positive effekten ble oppveiet av helseskadelige effekter av de samme medisinene.

Fredag 13. januar 2006 ble det kjent at Sudbø hadde fabrikkert tallmaterialet artikkelen bygget på.

Frikjenner medforfatterne.
Han hadde lørdag kveld en lang samtale med sin klient. Sudbø, som er sykmeldt og innlagt på sykehus, er svært lei seg. Sudbø forsikrer at ingen av de andre medforfatterne i noen av artiklene har visst noe om jukset.

- Det er han alene og ingen andre som har gjort dette. Han alene vil ta ansvaret og de konsekvenser som måtte komme, sier Lyngtveit.

Hvorfor har han jukset med data på denne måten?
- Det er vanskelig å svare på. Det er engasjement, iver, en glød for faget og et sterkt ønske om å være dyktig og å lykkes. Det ser ut til at han har startet med litt juks, og så har det tatt helt overhånd i den siste artikkelen i tidsskriftet The Lancet. Det handler om heder og ære og det å lykkes, sier Lyngtveit.

Sudbø avviser blankt at dette handler om penger. Han sier at spekulasjonene om at legemiddelgiganten Pfizer kan ha noe med dette å gjøre, er helt feil.
- Det har ikke med penger å gjøre, det er helt klart, sier Lyngtveit.

Fusket med data.
De to artiklene Sudbø har opplyst at det er grunn til å se nærmere på, er en artikkelen publisert i The New England Journal of Medicine i april 2004, og en i Journal of Clinical Oncology fra mars 2005.

- Medforfatteres ansvar

Forskere jukser med forfatterskap...
nrk.no/teksttv 10.3.2006
Forskere blir satt opp som medforfattere på forskningsartikler selv om de ikke har bidratt, opplyser professor i samfunnsmedisin Magne Nylenna ved NTNU.

Prestisjen ved å være med på artikler er så stor at forskere fører opp andre kolleger som en vennetjeneste, ifølge Nylenna.

Dermed brytes de internasjonale forskningsreglene, Vancouver-reglene.

Reglene sier at medforfattere skal være med på å planlegge, utarbeide og lese artikkelen før den blir trykket.

En artikkel hadde 383 forfattere...
nrk.no/teksttv 10.3.2006
En forskningsgruppe på partikkelfysikk fra Universitetet i Oslo oppga 383 med forfattere til èn forskningsartikkel.

- Enkeltforskerne kan umulig ha hatt oversikt, sier Bent Natvig, tidligere leder for den forskningsetiske komiteen for naturvitenskap og teknologi.

Han sier til UiO-magasinet Apollon at det trolig er forsøk der de fleste har bidratt med kompetanse og teknologi.

Han mener det er galt at alle står som medforfattere, siden hver enkelt ikke kan ha sjekket hva de andre har gjort.

”Utrolig rekord”: 383 medforfattere
apollon.uio.no 10.3.2006
Da jukseforskeren Sudbø ble avslørt i januar i år, mente en rekke kritikere at de tretten medforfatterne også burde stilles til ansvar. Samtidig ble det stilt et generelt spørsmål om vitenskapelige artikler har for mange medforfattere. (...)

Apollon har fått oversikten over samtlige internasjonale publikasjoner i løpet av et helt år (2004) der forskere fra Universitetet i Oslo har vært medforfattere.

Rekorden er 383 medforfattere. Den innehas av en forskningsgruppe på partikkelfysikk på Fysisk institutt. Ser man bort fra partikkelfysikk, troner medisinerne på topp. Rekorden deres er 40 medforfattere. (...)

Kvalitetssjekken blir ikke bedre av at tidsskriftene har kort deadline.

– Tidsskrifter som Lancet, Nature og Science ønsker også å være tidlig ute med sensasjonelt forskningsstoff. De har for kort tid til bedømming. Når det er mange medforfattere fra forskjellige fagområder, klarer ikke tidsskriftene å bedømme resultatene, forteller Bent Natvig. Han har selv sett flere eksempler på lite overbevisende statistisk analyse i Lancet.

– Disse tidsskriftene er rett og slett ikke så fremragende som mange elsker å fremheve, avslutter han.

Finansieringssystemet fremmer mange medforfattere
apollon.uio.no 10.3.2006
Finansieringsordningen innen medisinsk og helsefaglig forskning bidrar til at ukulturen med mange medforfattere på vitenskapelige tidsskrifter øker.

Finansieringsordningen innen medisinsk og helsefaglig forskning bidrar til at ukulturen med mange medforfattere på vitenskapelige tidsskrifter øker.

- Medforfatternes ansvar står ved lag
aftenposten.no 24.1.2005
Jon Sudbøs "frikjennelse" av medforfatterne rokker ikke ved deres ansvar for skandaleforskningen, hevder professor i bioteknologi Dag E. Helland.

- Alle har i utgangspunktet likt ansvar for det som publiseres. Skriver du under, står du inne for hele artikkelen, sier professor Dag E. Helland ved Universitetet i Bergen.

Helland er nyutnevnt leder i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NETS). Han ser ingen grunn til å frikjenne medforfatterne, selv om Jon Sudbø, gjennom sin advokat Erling O. Lyngtveit, hevder at han alene står bak jukset og at ingen av medforfatterne har visst noe.

- Ingen forskere som publiserer i internasjonale tidsskrifter kommer unna at de er forpliktet både i forhold til Vancouver-konvensjonen og til tidsskriftets egne retningslinjer. De kan unnskylde seg, men de har et objektivt ansvar, fremholder han.

- Alle har plikt til å sjekke; kan du ikke stå inne for alle dataene eller har du ikke forstått metoden, skal du trekke deg som forfatter, sier Helland.

Helland mener en av de største syndene i forskningen gjelder det han kaller "paradelisten" med forfatterskap, der effekten kan vise seg å være betydelig når forskningsmidler skal deles ut.

Forhåndsdømming i forskningsskandalen
morgenbladet.no 20.11.2006
Kritisk norsk forskningsjournalistikken har sannelig fått vinterfrisk vind i seilene denne uken. (...)

Nå kommer det stemmer som heller kaldt vann i blodet til de heteste kritikerne. De erfarne medisinske forskerne Per Brandtzæg og Stein A. Evensen advarer mot heksejakt og forhåndsdømming både av forfatter og medforfatter, og setter spørsmål ved om det er riktig, som Jan Helge Solbakk har tilkjennegitt – at en medforfatter skal kunne redegjøre og stå inne for hele forskningsdokumentet. Slike absolutte krav vil være drepende for tverrfaglig forskning, hevder Evensen. (...)

Forskning er avhengig av rimelig balanse mellom kontrollrutiner på den ene siden, og av åpenhet og tillit – kort sagt forskeretikk – på den andre. Spørsmålet som må stilles er naturligvis: Hvordan kunne dette skje? Hva er det i finansieringssystemene, ved kvalitetsreformen, ved publiseringsreglene som gjør at det lønner seg å ta snarveier? Spørsmålene reises også av Jan Helge Solbakk i dagens avis. Når penger blir viktigere enn det som er sant og rett, fristes noen hver til å endre sin moral. Derfor bør et samfunn hjelpe sine medborgere så det i minst mulig grad lønner seg å forvandle seg fra et sannhetssøkende menneske til et brukkent kar. Strukturen skapes av storsamfunnet. Men kontrollen utøves i hovedsak best av forskersamfunnet selv.

Solbakk: – Problemet er stort
morgenbladet.no 20.1.2006
– Jeg vet jeg tråkker mange medisinske forskere på tærne, men gjennom mer enn 15 års undervisningserfaring i forskningsetikk for forskerrekrutter og forskere ved de medisinske fakulteter i Tromsø, Bergen og Oslo har jeg godt grunnlag for å hevde at det eksisterer en til dels meget lemfeldig praksis når det gjelder praktiseringen av retningslinjene for medforfatterskap, sier Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk ved UiO.

Han viser til en spørreundersøkelse, publisert i Nature, som viste at ti prosent av de amerikanske forskerne hadde brutt reglene for medforfatterskap.
– Det er ingen grunn til å tro at norske forskere er mer moralske, sier han.
Solbakk er også overbevist om at det er han som har den riktige tolkningen av Vancouver-reglene.

– De er klinkende klare på at alle skal ha vært med på flere faser av forskningsprosessen. I Sudbø-artikklen står det at fire av de 13 medforfatterne har supervised the study, altså gis det her inntrykk av at de har vært med gjennom hele prosessen og følgelig har et ansvar for den. Jeg deler Evensen og Brandtzægs engasjement for tverrfaglig samarbeid, men selv om alle forfattere ikke kan ha detaljkunnskaper om alle sider ved en studie, er det likevel mulig å etterleve disse kravene bedre.

-Sudbø-saken er en heksejakt
dn.no 20.1.2006
Medisinprofessor Per Brandtzæg mener medforfatterne av studien til kreftforsker Jon Sudbø er forhåndsdømt.

– Jeg er forbannet. Dette er blitt en heksejakt. Man forhåndsdømmer enkeltmennesker som kan være dratt inn i dette uten skyld. Dette er en stor belastning som vil kunne gjøre uopprettelig skade, sier Brandtzæg til Morgenbladet. (...)

– Kravene om kontroll og opprydding må ikke føre til at det blir vanskeligere å forske enn før. Fusket lar seg ikke stoppe bare ved hjelp av lover og regler, sier han til Morgenbladet.

Diktet opp medforfattere
dagbladet.no 20.1.2006
Jon Sudbø førte opp tidligere tannlegekolleger som medforfattere av en artikkel i et ledende krefttidsskrift i fjor. Men tannlegene deltok aldri i forskningen.

- Største svindel verden har sett
aftenposten.no 17.1.2006
Lancetredaktøren forstår ikke at medforfatterne til artikkelen som bare er juks, ikke har visst noe. - Det er helt ufattelig, sier han.

Redaktøren i The Lancet, Richard Horton, har gått igjennom hva som skjedde før artikkelen ble offentliggjort.

- Vi hadde mange runder i prosessen før resultatene ble publisert hos oss. Minst seks av medforfatterne, deriblant noen av de norske, hadde omfattende korrespondanse med oss og med hverandre om datagrunnlaget og analysene. De var meget involvert i dette.

- Da er det helt uforståelig for meg at ingen av medforfatterne har visst noe, sier Horton til Aftenposten.

Medforfatter tvilte ikke et øyeblikk
aftenposten.no17.1.2006
Lege Jon Mork trodde han var med på et bunnsolid prosjekt helt til Jon Sudbø la alle kort på bordet og erkjente at han hadde jukset med forskningsdata.

Flere forskere kan bli gransket
aftenposten.no 16.1.2006
13 forskere står i fare for å bli gransket som følge av forskningsjukset som er avdekket ved Radiumhospitalet. Samtidig vurderer Fylkeslegen tilsynssak mot kreftforskeren som har jukset med tall.

Munnkurv for medforfattere
tv2.no 17.1.2006
Åtte av medforfatterne til Jon Sudbøs skandaleverk er norske, hvorav seks er kollegaer ved Radiumhospitalet. De har alle fått munnkurv av ledelsen.

Forskerens norske artikler granskes
Tidsskr Nor Lægeforen (16.1.2006)
Forskeren ved Radiumhospitalet som har innrømmet juks med forskningsdata, har publisert flere artikler i Tidsskriftet. Artiklene er nå vurdert i lys av de nye opplysningene.

- Grov ukultur
pub.tv2 15.1.2006
Ifølge professor Jan Helge Solbakk kunne forskerskandelen vært unngått om forskere hadde gjort jobben sin skikkelig.

Professor og leder ved Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, Jan Helge Solbakk, hevder det hersker en grov ukultur blant medisinske forskere overfor TV 2 Nettavisen.

Skandalen på Radiumhospitalet hvor en norsk forsker har fabrikkert forskningsdata, kunne ha vært unngått dersom forskerne hadde gjort jobbe sin, hevder professoren.

- Ynkelig
- I denne saken er det mange som har lukket øynene for internasjonale forskningsregler, sier Solbakk til TV 2 Nyhetene, og hevder at også de 13 andre medforfatterne i forskningsskandelen har møkk på hendene.

Solbakk mener det er ynkelig av de andre forfatterne at de nå forsøker å legge all skyld på hovedforfatteren. (...)

Når en står oppført som medforfatter skal en vite hva man har vært med på. Derfor synes jeg det er ryggesløst av disse forfatterne å legge all skylden på denne ene forfatteren. De kan ikke unnskylde seg med at «jeg visste ikke», da har de ikke gjort jobben sin! (...)

Tjener på ukulturen
Ukulturen resulterer i at respekterte forskere oppfører hverandre som medforfattere uten å ha bidratt med for eksempel planlegging av studiet og tolkning av dataene.

- Internasjonale regler er klinkende klare på dette punkt: For å kunne stå som medforfatter skal du ha vært på minst to av de tre fasene i en forskningsprosess. At ingen av de 13 har oppdaget hva som har foregått, viser med all tydelighet at de ikke har vært i nærheten av å tilfredsstille kravene til å være medforfattere, forklarer Solbakk.

- Hvis du klør meg på ryggen, klør jeg deg. Vi har alle fordeler av det. Jeg tror det er hovedgrunnen til at det er så problematisk å få gjort noe med det, fordi alle, så lenge de ikke blir oppdaget, ser ut til å ha fordeler av det.

Forskerne drar fordel av denne ukulturen ved at de lettere oppnår anerkjennelse og får tilgang til nye forskningsmidler. (...)

Prorektor for forskning, Astri Lægreid ved NTNU, er godt kjent med diskusjonen Solbakk tar opp. (...)

Brustad vil ha kvalitetssikring
Et forslag til en ny lov om medisinsk og helsefaglig forskning vil bli fremmet for Stortinget i nær fremtid, skriver NTB.

Helseminister Sylvia Brustad bekrefter forslaget og har innkalt ledelsen i Helse Sør og Rikshospitalet-Radiumhospitalet for å få vite mer om forskningsskandalen på Radiumhospitalet.

- Det vil uansett være et hovedmål nå å finne fram til virkemidler som kan kvalitetssikre medisinsk og helsefaglig forskning og sørge for bedre intern kontroll, sier Brustad til nyhetsbyrået.

Gransker medforfattere
aftenposten.no 16.1.2006
Flere forskere blir gått etter i sømmene når granskningskommisjonen starter sitt arbeid.

En rekke forskere har vært medforfattere av den medisinske artikkelen, som nå står sentralt i forskningsskandalen ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF. Granskningskommisjonen, som setter i gang sitt arbeid i begynnelsen av denne uken, vil kartlegge hvilken rolle disse har spilt i den oppsiktsvekkende forskningssaken.

- Vi må i alle fall få rede på hva medforfatterne har visst om forskningsjukset, sier Inger Cappelen, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, og medlem av kommisjonen.

Den svenske professoren som skal lede granskningen, er sjokkert over omfanget av jukset.

- Jeg har kjent til hans forskning, men det har aldri slått meg at denne forskeren kunne drive med noe galt, sier Anders Ekbom, professor ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Det skal være minst 13 medforfattere på den aktuelle artikkelen i det medisinske tidsskriftet The Lancet. En av dem er forskerens tvillingbror, en annen er hans kone.

Medforfatterne har også et ansvar
aftenposten.no 14.1.2006
Professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk vil ikke være med på å velte all skyld for forfalskningsskandalen over på hovedforskeren.

- Det eksisterer en ukultur i medisinsk forskning når det gjelder å hoppe på som medforfatter av en vitenskapelig artikkel, sier Jan Helge Solbakk, som er professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Selv om han er klar på et hovedforskeren er hovedsynderen, mener han at også medforfatterne har et klart ansvar. Det var 13 av dem på den aktuelle Lancet-artikkelen, og ikke én av dem ser ut til å ha reagert på forfalskningene.

Ifølge internasjonale retningslinjer skal en medforfatter ha vært med på minst to av de tre fasene man må igjennom for å ferdigstille en forskningsartikkel. Disse er planlegging, innsamling og skriving.

- Man kan spørre seg om de 13 tilfredsstiller kravene for å kunne sette navnet sitt på artikkelen, mener Solbakk. - Hvis de hadde vært involvert så mye som de burde for å være kvalifisert som medforfatter, er det underlig at ingen av dem har lagt merke til det som har skjedd.

Helsetilsynet

Ferdig som lege
aftenposten.no 22.11.2006
Helsetilsynet fratar Jon Sudbø retten til å praktisere som lege og tannlege.

Hans triksing i medisinsk forskning viser så sviktende dømmekraft at han kan være en fare for pasientene, mener tilsynet. (...)

Tilbakekall av autorisasjon som lege og tannlege
helsetilsynet.no 21.11.2006

Når alle toer sine hender
aftenposten.no 19.1.2006
MEDFORFATTERNES ANSVAR. En forskningsskandale av de sjeldne har preget mediebildet de siste dagene. En rekke forskere og institusjoner setter nå alle kluter til for å renvaske seg. Mediene er gode hjelpere.

Sudbø kan miste jobbe
tv2.no 18.1.2006
Kreftforskeren Jon Sudbø kan bli fratatt autorisasjonen dersom konklusjonen av tilsynssaken blir at han har opptrådt på tvers av helseloven.

Meldt til Helsetilsynet
aftenposten.no 14.1.2006
Ledelsen ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet har meldt saken om forfalskning av forskningsdata til Helsetilsynet.

- Det foreligger ikke nye opplysninger. Men for sikkerhets skyld har vi i dag meldt saken inn for Helsetilsynet, sier strategidirektør Stein Vaaler.

Ledelsen ved sykehusets kreftklinikk jobber i helgen med å sikre grunnlagsdataene til den gjeldende forskerens tidligere arbeider.

- Konsekvensene av eventuelle uregelmessigheter og juks også i tidligere arbeider er så store at vi ønsker Helsetilsynets bistand samt å sikre de data som den eksterne granskningskommisjonen vil trenge, sier Vaaler. (...)

- Ekstern granskningskommisjonen

Disse fem gransker Sudbø-juks
vg.no 25.1.2006
Her er de fem granskerne som skal endevende allforskning den nå sykemeldte skandale-forskeren Jon Sudbø(44) har vært involvert i.

Hvorfor jukset Sudbø?
dagbladet.no 19.1.2005
- Det er viktig å finne ut hvilken idé som ligger bak dette forskningsjukset, sier professor Anders Ekbom ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Han leder den eksterne granskningskommisjonen som innen 1. april skal finne svarene på hva som gikk galt da kreftforskeren Jon Sudbø ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet og hans 13 medforfattere i fjor levert et falsum av forskningsrapport - foreløpig omtalt på over 100 nyhetssteder over hele verden. (...)

Onsdag ble det klart at disse tre skal være med: spesialrådgiver Gro E.M. Helgesen, Norges Forskningsråd, seniorforsker Aage Tverdal, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og professor Dag Thelle, Universitetet i Oslo.

I tillegg kommer en jurist fra Universitetet i Oslo og en representant hver for NTNU i Trondheim og National Cancer Institute i USA.

Mandatet sier klart at kommisjonen skal klarlegge forskeres egeninteresser. Dagbladet skrev onsdag at Jon Sudbø har virket som betalt rådgiver for legemiddelprodusenten Pfizer. Det har også en av medforfatterne til Sudbøs skandaliserte forskerarbeid, professor Andrew Dannenberg ved Cornell University i New York, ifølge Aftenposten.

Egen lommebok
Milliardkonsernet Pfizer har interesse i egen lommebok av resultatene Sudbø og co. har kommet med om de smertestillende medikamentene som er brukt i forbindelse med kreftforskningen.

Også medforskernes rolle skal gransket av det eksterne utvalget, slo strategidirektør Stein Vaaler ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet fast da utvalget og professor Ekbom ble presentert onsdag ettermiddag.

Granskes av jobben til broren
tv2.no 19.1.2006
Jon Sudbø er tilknyttet Universitetet i Oslo. Sudbøs tvillingbror og medforfatter er professor ved NTNU. Likevel er begge universitetene representert i kommisjonen som skal granske jukselegen.

Sudbø-tvillingene har åpenbar og sterk tilknytning til minst to av sju instanser i kommisjonen som nå settes opp for å granske forholdene rundt og forløpet til Jon Sudbøs skandaleartikkel i et toppanerkjent medisinsk tidsskrift.

Kommisjonen har fått et eget mandat å jobbe etter, hvor det heter at kommisjonens formål er å finne frem til og gjennomgå alle faktiske forhold i forbindelse med forskningsartikkelen som ble publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

Også medforfatterne av den famøse Lancet-artikkelen, som Jon Sudbø sto som hovedforfatter av, skal under lupen.

Habilitetsproblemer
Men allerede før kommisjonen har startet sitt arbeid, sås det tvil om troverdigheten i et konklusjonen, som etter planen ligger tre måneder frem i tid.

- Jeg ser at det kan bli habilitetsproblemer. Vi ønsker jo også å bruke det som kommer frem, og det er viktig at vi får et bra og troverdig resultat, sier fylkeslege i Oslo, Petter Schou til TV 2 Nettavisen.

Fylkeslegen avgjorde tirsdag kveld at det vil bli åpnet tilsynssak mot Sudbø og Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

- For oss er det en fordel jo mer habilt kommisjonen er sammensatt, forklarer Schou.

Utover det presiserer fylkeslegen at de ikke vil blande seg inn i en prosess med å sette sammen en intern granskningskommisjon.

- Stor bjørnetjeneste
Også fra politikerhold uttrykkes det skepsis:

- Min umiddelbare kommentar er at man har en forpliktelse til å sørge for at det ikke skal kunne hefte tvil ved et slikt granskningsarbeid. Dette dreier seg om en skandale, og hvis man i løpet av arbeidet til denne kommisjonen på nytt skal får problemer med redeligheten, gjør vi oss selv en stor, stor bjørnetjeneste, advarer nestleder i Stortingets justiskomite, Jan Arild Ellingsen.

- Her må man legge seg flate, og den rapporten bør til de grader være objektiv, fastslår Ellingsen.

Frp-representanten retter dermed en klar oppfordring til NTNU og Universitetet i Oslo å vurdere nøye om de er tjent med å inkludere kommisjonsmedlemmer som skaper tvil om granskningsgruppens habilitet.

To av sju «problemmedlemmer»
I tillegg til kommisjonsleder Anders Ekblom, deltar spesialrådgiver Gro E. M. Helgesen (Norges Forskningsråd), seniorforsker Aage Tverdal (Nasjonalt Folkehelseinstitutt) og professor Dag Thelle (Universitetet i Oslo) i granskingen.

Kommisjonen, som opprettes på initiativ av Rikshospitalet og Universitetet i Oslo, vil om kort tid også få ytterligere tre medlemmer: En representant for National Cancer Institute (NCI), USA, en representant fra NTNU og en jurist utpekt av Universitetet. Muligens har også sistnevnte potensiale i seg til å kunne utgjøre et habilitetsproblem.

Men foreløpig stilles det altså størsmålstegn ved to av de sju medlemmene i granskningskommisjonen: Medforfatter-tvillingen Asle Sudbøs arbeidsgiver NTNU, og skandaleforskeren selv, Jon Sudbøs delarbeidssted Universitetet i Oslo.

På onsdagens pressekonferanse ble det også stilt spørsmålstegn ved at NTNU er trukket inn i saken.

Ekboms mente imidlertid at det er viktig å ikke ta avstand fra institusjoner som kan være involvert, og heller vektlegge muligheten for å skape et bedre kontrollsystem.

- Helse- og omsorgsdepartementet

Lovforslag ble liggende
aftenposten.no 16.1.2006
Allerede i desember 2004 fikk Helse- og omsorgsdepartementet en utredning som foreslår en egen lov med mulighet for inntil ett års fengsel for helsejuks. Ett år etter er lite skjedd.

Vi er overrasket over at det ikke har skjedd noe mer med dette forslaget, sier professor i samfunnsmedisin Magne Nylenna ved NTNU i Trondheim. Han ledet det såkalte Nylenna-utvalget som leverte forskningsmeldingen "God forskning - bedre helse", til daværende helseminister Ansgar Gabrielsen i desember 2004. Meldingen ble sendt til en bred høring i januar 2005. Fristen for høringen var i mai 2005. De fleste er positive til forslagene som fremmes. Siden har det vært taust om meldingen fra Helse- og omsorgsdepartementets side.

- Statens Legemiddelverk

Falsk forskning kan ha skadet pasienter
dagsavisen.no 16.1.2006
(...) Den falske forskningen kan også ha ført til at pasienter har fått farlige medisiner, frykter Statens Legemiddelverk.

Ledelsen ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet gikk tidlig ut og sa at det ikke fantes noen grunn til å tro at pasienter hadde lidd skade på grunn av den falske forskningen. Flere eksperter er uenige med sykehusledelsen.

– Man vet ennå ikke om det er sant, sier medisinprofessor Lars Vatten ved NTNU til Dagsavisen.

Negativt
Også Statens Legemiddelverk mener det er for tidlig å si om ikke pasienter har blitt skadelidende på grunn av overlegens falske forskning. Avdelingsoverlege Steinar Madsen mener en studie på pasienter som er basert på falske resultater bare ville kunne gitt negativt resultat for testpersonene.

– Siden hans resultater er fabrikkerte, ville resultatet av studien bare kunne blitt negativt. Gir du medisiner til personer som ikke trenger dem, vil de høyst sannsynlig bare oppleve bivirkninger, sier Madsen.

– Like farlig
Men Legemiddelverket er også bekymret fordi overlegen og hans forskningsresultater er sentrale i den internasjonale debatten om skandalemedisinen Vioxx. Det har blitt påvist at Vioxx, og andre betennelsesdempende medisiner av typen COX-2-hemmere, gir betydelig økning i risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag. I ettertid har det imidlertid også blitt hevdet at de gamle betennelsesdempende medisinene særlig revmatikere bruker – blant annet Ibux – er like farlige. Overlegens falske forskning er blant den som har støttet opp om dette.

– Han har hevdet at ibuprofen (Ibux, journ.anm) og naproxen er like farlig for hjertet, og disse resultatene har også vært presentert på internasjonale kongresser. Han kan ha bidratt til å gi et galt bilde av de gamle betennelsesdempende medisinene. Disse resultatene ble lagt merke til av amerikanske myndigheter, sier Steinar Madsen.

I USA ble det krevd at disse medisinene ble merket med store advarsler. I Europa har en ikke funnet at det er riktig å gi en slik advarsel.

– Men forskerens resultater kan ha påvirket legers forskrivning, og vi kan ikke utelukke at pasienter har blitt skadelidende, sier Madsen.

Legemiddelverket frykter at pasienter som burde hatt medisiner av den gamle typen, i stedet har fått de nye COX-2-hemmerne, som Legemiddelverket mener gir større risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag.

– Annen debatt
Ledelsen ved Rikshospitalet mener debatten Lars Vatten og Legemiddelverket reiser er en annen enn den som er direkte knyttet til forskningsjukset.
– Med den kunnskap jeg har i dag, kan jeg ikke se at det er stor risiko for at pasienter ble påvirket av jukset. Men den debatten som tas opp her, er en annen en. Dette har jeg ingen formening om, og her vil vi avvente hva den uavhengige granskingsgruppen kommer fram til, sier strategidirektør Stein Vaaler. (...)

(Anm: Bare én av ti nordmenn som rammes av hjerneslag får behandling i tide (tv2.no 16.2.2014).)

(Anm: – Får du hjerneslag har du dårlig tid. Dersom du rammes av hjerneslag risikerer du å miste to millioner hjerneceller hvert minutt. Får du ikke behandling innen 4,5 timer, er risikoen for invaliditet og uførhet stor. (…) Slagambulanse med CT. (nrk.no 8.2.2016).)

(Anm: Ja til ny akuttmetode: Flere slagpasienter kan få tilbud om å «fiske ut» blodpropp av hjernen. To år etter mange andre land gis det nå klarsignal til å videreføre ny og effektiv behandlingsmetode for slagpasienter. I fjor fikk bare 150 pasienter inngrepet - som opptil tusen kan ha nytte av hvert år. (aftenposten.no 2.5.2017).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

Vioxx versus NSAID

Bløffen fikk store virkninger
aftenposten.no 17.1.2006
Resultatene fra den norske undersøkelsen ligger bak amerikanske helsemyndigheters advarsel mot bruk av en gruppe betennelsesdempende og smertestillende medisiner, såkalte NSAID.

- Alt tyder på at undersøkelsen som nå er avdekket som fusk, sto helt sentralt i de amerikanske legemiddelmyndighetenes dokumentasjon da de i april i fjor gikk ut og advarte mot bruk av NSAID, sier overlege Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk (SLV).

I undersøkelsen hvor legen og forskeren Jon Sudbø ved Rikshospitalet- Radiumhospitalet nå har erkjent at resultatene er juks, trekkes to klare konklusjoner. Det ene er at såkalte NSAID, en gruppe med betennelsesdempende og smertestillende medisiner, kan redusere risikoen for kreft i munnhulen. Det andre er at slike medisiner kan føre til økt risiko for å dø av hjerte- og karsykdom.
Resultatene vakte oppsikt da de første gang ble presentert offentlig på en stor internasjonal amerikansk kreftkongress i april 2005. Også da de endelige dataene ble offentliggjort i Lancet, vakte resultatene oppsikt og debatt. I USA og blant forskere verden over, var det flere som lurte på om resultatene kunne stemme.
Møte i februar.

Men dette var ikke første gang de oppsiktsvekkende resultatene ble omtalt i USA. På et møte i en rådgivende komité til det amerikanske legemiddelverket (FDA) i Washington i midten av februar 2005 ble hovedresultatene fra studien presentert av en representant fra det amerikanske kreftforskningsinstituttet. Han hadde etter alt og dømme fått resultatene fra Sudbø.

På møte gikk FDA igjennom data når det gjaldt bivirkninger ved bruk av NSAID og bruk av medisiner i gruppen Cox2-hemmere.

Vioxx.
Bakteppet var at Cox2- hemmere noen år tidligere ble lansert med brask og bram fordi de ga mindre bivirkninger enn nettopp NSAID, som hadde vært på markedet i lang tid. Så ble det avdekket at disse medisinene hadde bivirkninger som førte til at tusenvis av pasienter døde av hjerte- og karsykdom. Et av produktene, Vioxx, ble trukket fra markedet også i Norge, og det advares mot bruk av lignende medisiner, som for eksempel Celebra. Medisinene hadde solgt for milliardbeløp på kort tid. Nå sto man tilbake med at de velprøvde NSAID var mer trygge likevel. Så kom studien til Sudbø, som viser at også NSAIDS gir økt risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer. Også andre studier pekte i samme retning.

Allerede 7. april i 2005 innførte FDA samme advarsler vedrørende bruk av de to medikamentgruppene NSAID og Cox2-hemmere.

- Amerikanerne kom tidlig til dette resultatet. Ved en grundig gjennomgang av alle data som europeiske myndigheter har gjort i felleskap, er vi kommet til en annen konklusjon. Vi finner ikke grunnlag for å hevde at NSAID gir økt risiko for hjerte- og karsykdom, sier Madsen.

- Hvorfor har dere kommet til ulike konklusjoner?
- Det vil jeg ikke spekulere i, sier Madsen.

- Lancet

- Advarte mot artikkelen
tv2.no 16.1.2006
Doktor Michael Thun (bildet) advarte «The Lancet» mot å trykke den norske skandaleforskeren Jon Sudbøs artikkel.

Lancet: - Vi ble ikke advart
tv2.no 16.1.2006
Redaktør i «The Lancet», Richard Horton, nekter for at de ble advart mot Jon Sudbøs skandaleartikkel og hevder den var nøye gjennomgått.

- New England Journal of Medicine (NEJM)

Expression of Concern (Uttrykk for bekymringer)

Expression of Concern: Sudbø J et al. DNA Content as a Prognostic Marker in Patients with Oral Leukoplakia. N Engl J Med 2001;344:1270-8 and Sudbø J et al. The Influence of Resection and Aneuploidy on Mortality in Oral Leukoplakia. N Engl J Med 2004;350:1405-13

In the issue of April 26, 2001, we published a study by Jon Sudbø et al.1 Figure 3B and Figure 3C of that article, which purport to represent two different patients and stages of oral epithelial dysplasia, are in fact different magnifications of the same photomicrograph. Because the results of another study by Dr. Sudbø,2 published in the issue of April 1, 2004, were derived from the same subjects followed through the same database, we have similar concerns. We have informed the director of Dr. Sudbø's institution, the Radiumhospitalet in Oslo, Norway, and await the results of his investigation. (In the issue of April 26, 2001, we published a study by Jon Sudbø et al.1 Figure 3B and Figure 3C of that article, which purport to represent two different patients and stages of oral epithelial dysplasia, are in fact different magnifications of the same photomicrograph. Because the results of another study by Dr. Sudbø,2 published in the issue of April 1, 2004, were derived from the same subjects followed through the same database, we have similar concerns. We have informed the director of Dr. Sudbø's institution, the Radiumhospitalet in Oslo, Norway, and await the results of his investigation.)

Fant nye feil i forskerens hovedverk
vg.no 17.1.2006
En oppsiktsvekkende feil er avdekket i det som av mange regnes som Jon Sudbøs hovedverk.

En artikkel publisert i det meget anerkjente tidsskriftet New England Journal of Medicine, inneholder to fotografier som angivelig skal vise vevsutsnitt fra to forskjellige pasienter. Men det ene fotografiet er kun et forstørret utsnitt av det andre.

Da patologiprofessor Jan Mæhlen ved Ullevål universitetssykehus i går ble gjort oppmerksom på dette av en kollega, ble han svært forbauset.

- Viser svikt

- Dette er merkelig. De to bildene er fra samme mikroskopiske snitt og må være fra samme pasient. Jeg trodde jeg hadde lest denne artikkelen nøye i 2001, sier Mæhlen.

- Hva betyr dette?

- Den mildeste tolkningen er at dette er slurv. Dersom dette er en slurvefeil, er det oppsiktsvekkende at det skjer i et tidsskrift som New England Journal of Medicine. Dette er et topptidsskrift der jeg trodde at man stilte de ypperste krav både til forfattere, de som vurderer arbeidet og redaksjonen. Dette viser svikt på minst ett av disse nivåene, sier han.

- Etisk systemfeil

Ondartet forskning
aftenposten.no 17.1.2006
MÅ RYDDE OPP. I forskningsfuskskandalen er det på tide at "møndighedane gribe inn", som Kristiansand-originalen Tjutta angivelig sa da tyske fly ble nærgående i Kristiansand i april 1940.

Hvor betryggende det er at denne plikt faller på kunnskapsminister Øystein Djupedal og helseminister Sylvia Brustad, får enhver gjøre opp med seg selv. Men uansett hvor godt de to statsråder og deres apparat måtte klare å håndtere denne pinlige og vanskelige saken, er det forskningsmiljøene selv som må være virkelig faste i klypene.

En ting er at også de må være med på å kartlegge omfanget av skandalen. Når den avslørte forskeren har tilstått at han har diktet opp "data" i artikkelen fra november i fjor, kommer ingen unna den tvil som reises omkring tidligere forskning fra hans hånd - eller hans penn. (...)

Uten at vi ennå er i nærheten av å ha et overblikk, kan det bli vanskelig å tilskrive dette én person som har hatt det litt for travelt med å bli berømt - kanskje siktet han også mot å bli rik. Det kan være berusende perspektiver, selv for temmelig sterke sjeler.

Forskere som ønsker å gjøre karrière, står under et sterkt press. De skal helst publisere, og det er knyttet stor prestisje til å ha sitt navn i et internasjonalt tidsskrift, ikke minst på det medisinske fagområde. Amerikanerne har lansert slagordet "Publish or perish", og det er ingen vits. Men den mal som den norske forskeren har brukt, gir utfallet "publish and perish". (...)

Midt oppe i fadesen var det to gode nyheter i går. Det råder helt tydelig en meget sterk vilje til å rydde opp raskt, både i det politiske og det faglige miljøet. (...)

Ingen kan gardere seg fullt og helt mot etisk svikt av denne typen. I finansmiljøer har vi revisorer. I pressemiljøer, med de velkjente og synlige svakheter som hersker der, og som endog pressefolk etter hvert vedstår seg, har vi faglige utvalg. I idrett har vi dopingkontroll.

I medisinen er det ikke minst medforfatterne som skal sørge for kvalitetssikring. Men sannsynligvis kommer man ikke utenom skjerpede etiske krav, og det er tenkelig at dette har med selvbildet og det jeg vil kalle miljøets etiske struktur å gjøre.

Det har falt seg slik at jeg har hatt mye kontakt med til dels fremtredende norske medisinere de siste 20 år. Som mennesker flest er de svært ulike. Men det som gjennomgående har foruroliget, er at deler av miljøet har vist en tendens til å fornekte behovet for diskusjon. Det gjør de på en totalitær, undertrykkende måte, med "vi er best" som slagord og ledestjerne. De som ser dette behovet, er uhyre varsomme med å ta til motmæle, ikke bare mot dem som har autoritet i kraft av sin viten og innsikt, men også mot dem som er autoritære, og som har vist både makt og vilje til å stanse en lovende karrière.

I så fall er det en etisk systemfeil. Og ryddearbeidet her er ikke en statsrådsoppgave.

- Lover og regler

Forskerjukset kan bli bedragerisak
aftenposten.no 21.1.2006
Dersom en forsker søker om penger til et prosjekt og vet at han vil jukse, kan det rammes av straffelovens bedrageribestemmelser.

Oslos politimester Anstein Gjengedal følger nøye med på forskningsskandalen, men vil vente med en eventuell politireaksjon til granskningskommisjonen er ferdig.

- Hvis en forsker søker økonomisk støtte til et forskningsprosjekt og på søketidspunktet har bestemt seg for å bygge prosjektet på fabrikkerte data, kan det være snakk om å ha forledet dem som gir den økonomiske støtten. Da kan dette være bedrageri som rammes av straffeloven, sier politimester Anstein Gjengedal til Aftenposten.

Han mener at dersom det viser seg at en forsker har jukset systematisk tidligere, vil det styrke mistanken om at vedkommende har planlagt å jukse igjen, og dermed forledet dem som har gitt finansiell støtte til et prosjekt.

- Er dere i politiet avhengig av en anmeldelse for å kunne etterforske en slik sak?
- Nei, vi kan på eget initiativ starte etterforskning dersom vi mener det er grunnlag for det. Men som sagt i den aktuelle saken ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet, avventer vi situasjonen, sier Gjengedal.

Han understreker at han ikke kjenner den aktuelle saken på Rikshospitalet-Radiumhospitalet i detalj og at han derfor uttaler seg på generelt grunnlag.
- Jeg følger med, og avventer hva granskningskommisjonen kommer frem til, sier Gjengedal.

Sudbø fikk jobben på falske papirer
dn.no 20.1.2006
Forsker Jon Sudbø ble ansatt som overlege fordi han ga falske opplysninger om spesialistgodkjenning. Nå gjennomgår Radiumhospitalet hele hans kliniske virksomhet gjennom ti år. (...)

Juss mer enn etikk

Fredag ble NTNU-stipendiat Sigmund Simonsen utpekt til sekretær for utvalget som skal granske forskningsskandalen. Simonsen var også sekretær for Nylenna-utvalget. Det er innstillingen fra dette utvalget som den nye loven om medisinsk forskning skal bygge på.

– Medisinsk forskning er mer enn noe annet forskningsområde styrt av rettsregler, sier Simonsen til NTB.

I november ga han ut læreboka «Helseforskningsrett» på Gyldendal. Simonsen bekrefter at ett av kapitlene i boka faktisk beskriver den type juks som Sudbø nå anklages for.

– Dagens regler bygger på et mangfold av lover, men de er faktisk til stede og enhver forsker plikter å kjenne dem, sier Simonsen. Han mener den politiske oppgaven blir å gjennomføre en forenkling av lovverket. (©NTB)

- Pasientsikkerhet

Trolig tilsynssak mot kreftforsker
nrk.no 16.1.2006
Det blir trolig reist tilsynssak mot kreftforskeren som står bak forskningsjukset som er avdekket ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet, opplyser fylkeslege Petter Schou i Oslo og Akershus. (...)

Han sier det også vurderes om en tilsynssak mot flere involverte kan være aktuelt.

- Det vet vi ingenting om, men det må vi vite. Foreløpig er det bare en lege som er aktuell, sier Schou. (...)

Enestående
Schou sier han ikke kjenner til saker tilsvarende den som nå er under opprulling ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

- Men vi har hatt flere tilsynssaker mot forskningsprosjekter, blant annet en mot Aker universitetssykehus. Men det går på informasjon og samtykke, sier fylkeslegen, som er Helsetilsynets representant i Oslo og Akershus.

Andre typer saker går på pasientskader i forbindelse med forskningsprosjekter. (NRK-NTB)

Stoppet jukseforsøk
tv2.no 16.1.2006
Seks nordmenn skulle teste ut forskningen til skandalelegen Jon Sudbø. Nå har Rikshospitalet- Radiumhospitalet stoppet i forsøket i siste liten.

– Interessante opplysninger
dagsavisen.no 16.1.2006
Helsetilsynet mener opplysningene om at pasienter kan ha blitt skadelidende er svært interessante.

Dersom den falske forskningen har gått på pasientsikkerheten løs, er det Helsetilsynets oppgave å granske dette.

– Vi forventer at Rikshospitalet informerer om dette. Vi har foreløpig bare den informasjonen som er kommet fram i pressen, og trenger et snarlig møte med ledelsen, sier fylkeslege Petter Schou.

Tilsynet vurderer å sette i gang en tilsynssak mot kreftforskeren. Schou mener Legemiddelverket sine vurderinger om at forskningen kan ha påvirket legers forskrivning av medisiner, og det at forskeren trolig ville sette i gang et forsøk med pasienter, er interessante opplysninger.

– Det går rett på det som har med pasienters sikkerhet å gjøre, og hvis forskningen har ført til endringer i behandlingen, er det viktig. Men dette vet vi foreløpig lite om, sier Schou.

- Tillit til lege og sykehus

- Advarte selv om feil
nrk.no 21.1.2006
Forsker Jon Sudbø advarte selv om mulige feil i flere artikler da skandalen rundt ham var et faktum, men Rikshospitalet-Radiumhospitalet valgte å holde informasjonen tilbake.

– Jon Sudbø varslet selv Radiumhospitalet om at det kunne være feil i flere av artiklene han har publisert, straks skandalen rundt ham ble kjent. Han har vært svært samarbeidsvillig. Det er ikke riktig slik det kommer fram i mediene, at det er noen andre som har oppdaget at det er feil i flere av hans artikler, sier seksjonssjef i forhandlings- og helserettsavdeling i Den norske lægeforening, Anne-Gry Rønning Moe til NTB.

Hun forteller at Jon Sudbø er svært lei seg for at Radiumhospitalet har holdt denne informasjonen tilbake fordi det nå virker som det stadig avdekkes mer juks.

Hun vil imidlertid ikke kommentere hva hun mener om Radiumhospitalets håndtering av saken. Strategi- og markedsdirektør Stein Vaaler ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet vil overfor TV 2 Nettavisen ikke benekte at Sudbø advarte om feil i flere artikler allerede da Lancet-saken ble kjent. Men han vil ikke diskutere saken i pressen.

Tilliten kraftig svekket
nrk.no 21.1.2006
Tilliten til Radiumhospitalet-Rikshospitalet som et av verdens ledende kreftsykehus er kraftig svekket, mener fylkeslegen i Oslo og Akershus.

I går kveld ble det kjent at kreftforskeren som er tatt i juks kan ha forfalsket ytterligere to artikler i verdens mest anerkjente medisinske tidskrift, The New England Journal of Medicine.

(NRK: Alt om: Kreftforskerskandalen.)

-Advokathjelp

Sudbø fikk kjendis-advokat
tv2.no 21.1.2006
Skandalelegen Jon Sudbø har fått seg en advokat med bred erfaring.

- Han har nå fått seg hjelp fra advokat. Advokaten er Erling O. Lyngtveit, sier Anne-Gry Rønning Moe i Legeforeningen til TV 2 Nettavisen.

Høyesterettsadvokat Erling O. Lyngtveit har bred erfarning.

- PFU (Norsk Presseforbund)

- Sudbø trenger hjelp
tv2.no 21.1.2006
Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, tror ikke den juksavslørte legen og forskeren Jon Sudbø kan takle mediekjøret alene.
- Ekstrem belastning
- Det er ingen tvil om at dette er en ekstrem belastning for legen, og mediene må være nøye med å ikke påføre mennesker unødige belastninger, advarer generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Pressens faglige utvalg (PFU).

Han presiserer:

- Selv om mediene ikke får legen selv i tale, er det svært viktig at redaksjonene gjør hva de kan for å få frem alt som taler til hans fordel. Det mener jeg er helt sentralt.

- Kan ikke skylde på mediene
Kokkvold presiserer imidlertid at Sudbø ikke kan skylde på mediene:

Jon Sudbø er under et ekstremt press, mener Per Edgar Kokkvold.
- Det er medienes oppgave å avdekke kritikkverdige forhold. Og det ville vært påfallende om mediene ikke identifiserte denne legen. Da ville det også kunne falle mistanke på andre, sier generalsekretæren til TV 2 Nettavisen.

- Kvalitetssikring

Att sätta P för fusk (PDF)
Läkartidningen 2006;103;143-144
På senare år har det dessvärre blivit aktuellt att närmare studera »fraud« i kliniska prövningar, och en speciell kommitté för detta har sett dagens ljus [1]. I ett engelsk-svenskt lexikon översätts fraud med bedrägeri, svek, svikligt förfarande. Vid kliniska prövningar har ordet kommit att gälla framför allt två speciella varianter, nämligen »data falsification« (ändring eller strykning av vissa värden) och »data fabrication« (påhittade data). Frågan är: Hur kan detta slags fiffel upptäckas i vetenskapliga manuskript eller vid granskning av grunddata från kliniska prövningar?

Det existerar faktiskt några statistiska metoder för att påvisa att data kan ha »tillverkats« på något sätt. En intressant tillämpning av sådana har presenterats i BMJ [2] där referenter fattade misstankar om ett insänt manus. De begärde därför in originaldata (som var utskrivna för hand, på papper) och utsatte dessa för närgången granskning och analys.

Skal redde norsk forskning
aftenposten.no 17.1.2006
Forskerskandalen fikk Regjeringen til å skru opp tempoet for å bedre kontrollen av medisinsk forskning. (...)

Motstridende.
I løpet av årets siste måneder vil Regjeringen fremme et lovforslag om hvordan kvalitetssikringen og internkontrollen ved medisinsk og helsefaglig forskning kan forbedres. Det blir en oppfølging av det såkalte Nylenna-utvalget, som kom med sin utredning "God forskning - bedre helse" i desember 2004. Høringsfristen var i mai i fjor. Brustad avviser at departementet har målt tiden med strikk.

- Det er i hvert fall ikke meg. Jeg har vært her i departementet i tre månder. Flere av de hundre høringsuttalelsene er til dels motstridende. En del er redd for at det skal bli for mye kontroll av forskningen. Derfor skal ikke vi ha noe kritikk for det, sier Brustad, som hadde begynt "littegrann" å jobbe med saken før skandalen ble avslørt.

- Nå har vi satt enda litt mer fart på det, slik at lovforslaget kommer til høstsesjonen. Når slikt skjer, må man se hva man gjøre så fort som mulig. Det viktige er å få plass et system med en langt bedre internkontroll, og at vi kvalitetssikrer forskningen så vi unngår slike situasjoner i fremtiden, sier Brustad.

Forskning på ville veier
ukeavisen.no 16.1.2006
Det viktigste er at forskerne skjerper sitt kritiske blikk mot hverandre. Det er nå en gang slik, at ikke en gang det forskere kommer fram til, kan tas for god fisk. Også forskere drives av krefter og motiver det ikke er sikkert de selv har innsikt i en gang, skriver redaktør Magne Lerø. (...)

Direktør ved Norges Forskningsråd, Arvid Hallén, sier det er påfallende at åpenbart juks kan passere så mange instanser hvor fagkyndige er involvert. (...)

Denne saken reiser spørsmål om kvalitetssikring av forskningen. Det kan ikke overlates til tilfeldige medforfattere. Det må være en instans ved det instituttet der forskningen skjer eller et eget organ som får ansvar for en bedre kvalitetssikring enn det som synes å ha skjedd i dette tilfellet. Det forhinder ikke at det er den enkelte forsker som faktisk jukser, som må ta hovedansvaret for sine handlinger. Vi vil også komme et godt stykke på vei om forskerne skjerper sitt kritisk blikk mot hverandre. Det er nå en gang slik, at ikke en gang det forskere kommer fram til, kan tas for god fisk.

Skulle teste Celebra mot munn-kreft
dagbladet.no 17.1.2006
Det var den kreftforebyggende effekten av medisinen Celebra professor Jon Sudbø og hans medarbeidere skulle teste på ei gruppe pasienter med høy risiko for å utvikle kreft i munnhulen. Forsøket er inntil videre stoppet.

Celebra er en smertestillende og betennelsesdempende medisin, såkalt Cox-2-hemmer, en type medisin som i flere år har vært på full fart inn i kreftbehandlingen.

- Regionale etiske komiteer følger ikke opp studier etter at protokollen er godkjent

Alle kliniske studier må følges opp
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2333 (8.9.2005)
Mange medisinske tidsskrifter publiserer ikke manuskripter basert på studier som ikke er godkjent av en etikkomité. Hva som skjer med en studie etter at protokollen er godkjent, blir imidlertid ikke registrert. Franske forskere har nå undersøkt skjebnen til studier godkjent av 25 regionale etiske komiteer i Frankrike i 1994 (1).

Spørreskjemaer ble sendt ut til de ansvarlige for 976 studier, hvorav 649 (69 %) svarte. 90 % av studiene var blitt startet og 86 % ble sluttført, men kun 38 % av de sluttførte studiene var blitt publisert. Studier som bekreftet forskernes hypoteser, ble oftere publisert enn negative studier (OR 4,6; 95 % KI 2,2 - 9,5). For å forhindre publikasjonsskjevhet (bias) anbefaler forfatterne at de etiske komiteene følger opp alle studier også etter at protokollen er godkjent.

- Negative studier kan bli puttet i skuffen fordi resultatet går mot det undersøkerne eller sponsorene ønsket, sier professor Arnold Berstad, leder for Regional komité for medisinsk forskningsetikk i Vest-Norge og redaktør for Scandinavian Journal of Gastroenterology. Holdbarheten av studier man mener bekrefter nullhypotesen, blir alltid betvilt. Hovedgrunnen er at de negative studiene ofte er små og derved muligens overser klinisk viktige forskjeller, såkalt type 2-feil.

- GlaxoSmithKlein (GSK)

- Jukset flere ganger
tv2.no 15.1.2006
Forskeren som innrømmer å ha fabrikkert kreftdata skal ha skrevet flere oppsiktsvekkende, men falske artikler. (...)

Skrev flere jukseartikler
Allerede nå er det klart at artikkelen i «The Lancet» ikke er den eneste jukseartikkelen forskeren har skrevet.

Ifølge Dagbladet er informasjonen i en artikkel i prestisjetunge «The New England Journal of Medicine» i 2004, ikke korrekt. I artikkelen, som omhandler munnhulekreft, viser forskeren til data hentet fra Kreftregisteret. Men direktør Frøydis Langmark bekrefter overfor avisa at de har aldri bidratt til denne artikkelen.

- Vi har trålet våre datasystemer, vårt papirarkiv og snakket med våre forskere. Vi har ikke funnet dokumentasjon på at vi skal ha bidratt til noe av NNs (forskeren, red.anm.) arbeid, sier Langmark til Dagbladet.

Lørdag sa imidlertid Langmark til TV 2 Nettavisen at hun trodde jukset som havnet på trykk i «The Lancet» måtte være et engangstilfelle. (...)

Medisinsk direktør, Olav Flaten i legemiddelfirmaet GlaxoSmithKlein (GSK) i Norge, sier til TV 2 Nettavisen at et fabrikkert studium ville ha skjedd hos dem. Flaten, som selv er lege, har i en årrekke jobbet med kvalitetssikring av forskningsprosjekter.

- Vi har egne folk som går gjennom hvert eneste tall og hvert eneste punktum i all forskning vi driver. Vi sjekker alt mot rådataene, om det så er legejournaler. Vi har klare regler og faste rutiner. Og vi har egne folk som går gjennom hvert eneste tall og hvert eneste punktum. Så dette kunne aldri ha skjedd i industriforskningen, sier Flaten.

Flaten understreker også at deres firma aldri har brukt skandaleforskeren i noe av sin forskning.

- Hallandsläkare friad från mutanklagelse

Hallandsläkare friad från mutanklagelse
dagensmedicin.se 25.9.2006
Det var inte mutor en läkare i Halland tog emot från läkemedelsbolaget Serono Nordic när han värvade patienter till en studie. Det konstaterar riksenheten mot korruption, som därmed lägger ner förundersökningen.

Läkemedelsbolaget Serono Nordic AB beställde en uppföljande studie av sitt psoriasismedel Raptiva. De läkare som ville vara med erbjöds 20 000 kronor för varje patient som deltog i studien samt lika mycket till när utvärderingen gjordes.

En läkare inom Landstinget Halland lyckades samla så många patienter att förskrivningen i Halland uppgick till 46 procent av förskrivningen i hela riket under 2005, skriver Hallandsposten. Läkaren själv tjänade 2,4 miljoner kronor på studien, se även Dagens Medicin nr 24/05.

Riksenheten mot korruption inledde därför en förundersökning om mutbrott mot Hallandsläkaren samt om bestickning mot läkemedelsbolaget Serono Nordic. (...)

Åklagaren har inte kommit fram till att det brister i överensstämmelsen mellan det arbete som har utförts och den ersättning som läkaren har fått. Därmed läggs förundersökningen mot läkaren och Serono ner. (...)

- Dyden i behold?

Forskerjukset går verden rundt
dagbladet.no 16.1.2006
-Men skader ikke norsk forskning, tror fagredaktør.

Pr. mandag ettermiddag har et 50-talls store aviser og medisinske fagtidsskrifter i alle verdensdeler skrevet om forskerjukset ved Rikshospitalet/Radiumhospitalet. Med i det regnestykket er vel å merke bare de engelskspråklige - med nettutgave.
-Dette kommer ikke til å skade norsk forsknings omdømme. Jeg er temmelig sikker på at vi kan slappe av på det punktet, skriver allikevel redaktøren i forskning.no i en artikkel i dag under overskriften 'Dyden i behold'.

- Evidence b(i)ased medicine—selective reporting from studies sponsored by pharmaceutical industry: review of studies in new drug applications

Evidence b(i)ased medicine—selective reporting from studies sponsored by pharmaceutical industry: review of studies in new drug applications
BMJ 2003;326:1171-1173 (31 May)
(...) Drug treatment should rely on solid evidence, and it is now generally recognised that the standard basis for treatment guidelines is systematic literature reviews or meta-analyses of all randomised controlled trials. However, as meta-analyses are usually limited to publicly available data, several factors can give rise to biased conclusions. (...)

Conclusions The degree of multiple publication, selective publication, and selective reporting differed between products. Thus, any attempt to recommend a specific selective serotonin reuptake inhibitor from the publicly available data only is likely to be based on biased evidence. (...)

- Eksperter konkluderer at Pfizer manipulerte studier

Läkemedelsföretag anklagas för manipulation av medicinstudier
dagensmedicin.se 8.10.2008
Läkemedelsföretaget Pfizer anklagas i en rättegång för att ha manipulerat flera studier kring epilepsiläkemedlet Neurontin.

Det hävdar flera experter under den pågående rättegången i en federal domstol i Boston, USA. (...)

Experts Conclude Pfizer Manipulated Studies (Eksperter konkluderer at Pfizer manipulerte studier)
nytimes.com 8.10.2008
The drug maker Pfizer earlier this decade manipulated the publication of scientific studies to bolster the use of its epilepsy drug Neurontin for other disorders, while suppressing research that did not support those uses, according to experts who reviewed thousands of company documents for plaintiffs in a lawsuit against the company.

Pfizer’s tactics included delaying the publication of studies that had found no evidence the drug worked for some other disorders, “spinning” negative data to place it in a more positive light, and bundling negative findings with positive studies to neutralize the results, according to written reports by the experts, who analyzed the documents at the request of the plaintiffs’ lawyers.

One of the experts who reviewed the documents, Dr. Kay Dickersin of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, concluded that the Pfizer documents spell out “a publication strategy meant to convince physicians of Neurontin’s effectiveness and misrepresent or suppress negative findings.”

Pfizer issued a statement Tuesday denying that it had manipulated Neurontin data, saying “study results are reported by Pfizer in an objective, accurate, balanced and complete manner, with a discussion of the strengths and limitations of the study, and are reported regardless of the outcome of the study or the country in which the study was conducted.” (...)

Suit Alleges Pfizer Spun Unfavorable Drug Studies
online.wsj.com 8.10.2008
Pfizer Inc. marketers urged the suppression of medical studies that reached unfavorable conclusions about the effectiveness of the company's big-selling drug Neurontin, according to internal Pfizer documents submitted in a lawsuit against the company.

In 2004, Pfizer's Warner-Lambert unit pleaded guilty to felony charges that it promoted Neurontin for uses not approved by the Food and Drug Administration, including bipolar disorder and chronic nerve pain. The FDA originally approved the drug as an antiseizure treatment for epilepsy and in 2002 for one kind of pain related to shingles.

Pfizer paid $430 million to resolve the charges and reimburse state Medicaid (...)

- Fremstående celecoxib-forsker innrømmer fabrikasjon av data i 21 artikler

Doctor Pleads Guilty to Research Fraud Involving Vioxx and Celebrex (Lege erklærer seg skyldig i forskningssvindel som involverer Vioxx og Celebrex)
pharmpro.com (23.2.2010)
BOSTON (AP) — A doctor accused of faking research for a dozen years in published studies that suggested after-surgery benefits from painkillers including Vioxx and Celebrex pleaded guilty Monday to one count of federal health care fraud.

An attorney for Dr. Scott Reuben said the anesthesiologist will have to repay $361,932 in research grants and forfeit assets worth at least $50,000 as penalty for his conduct following a plea hearing in U.S. District Court. (...)

Massachusetts Doctor Accused of Fraud by Faking Research (Lege fra Massachusetts anklaget for svindel ved å forfalske forskning)
pharmpro.com 15.1.2010
BOSTON (AP) — Federal prosecutors announced Thursday that they have filed a health care fraud charge against a doctor accused of faking research for a dozen years in published studies that suggested after-surgery benefits from painkillers including Vioxx and Celebrex.

Court documents indicate that Dr. Scott Reuben, an anesthesiologist, has agreed to plead guilty in exchange for prosecutors recommending a more lenient sentence of up to 10 years imprisonment, a $250,000 fine and forfeiture of assets worth at least $50,000 that Reuben received for the research.

Prosecutors allege the former chief of acute pain at Baystate Medical Center in Springfield sought and received research grants from pharmaceutical companies but never performed the studies. He fabricated patient data and submitted information to anesthesiology journals that unwittingly published it, court documents allege.

Reuben, a Longmeadow resident, took leave after the hospital said last year that a routine review found that some of his research was not approved by an internal hospital review board. Further investigation found 21 papers published in anesthesiology journals between 1996 and 2008 in which Reuben made up some or all data, the hospital said. Hospital officials said Reuben did not admit to the fabrications. (...)

Juks med studier av postoperative smerter
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1658-9 (27.8.2009)
En kjent internasjonal forsker har måttet trekke tilbake 21 av sine mye siterte artikler om medikamentell profylakse og behandling av postoperativ smerte. Hvilken betydning har dette for forskning og klinisk praksis? (...)

US researcher fabricated pain studies (Amerikansk forsker fabrikkerte smertestudier)
pharmatimes.com 12.3.2009
One of the largest cases of academic fraud has come to light after it was revealed that a researcher in the USA fabricated data in at least 21 studies on pain drugs.

The work of Scott Reuben, an anaesthesiologist at Baystate Medical Center in Massachusetts, has been the subject of an investigation since May last year. It now appears that he never conducted the clinical trials that he wrote about in journals.

Specifically, Dr Reuben’s ‘research’ had promoted the notion of shifting from nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to the newer COX-2 inhibitors, such as Merck & Co’s Vioxx (rofecoxib) and Pfizer’s Celebrex (celecoxib), and Bextra (valdecoxib). He had argued that using these drugs in combination with Pfizer’s Neurontin (gabapentin) and Lyrica (pregabalin) could be effective in decreasing postoperative pain and reduce the use of addictive painkillers during recovery. (...)

(Anm: Massachusetts Doctor Accused of Fraud by Faking Research (pharmpro.com 15.1.2010).)

Prominent celecoxib researcher admits fabricating data in 21 articles (Fremstående celecoxib-forsker innrømmer fabrikasjon av data i 21 artikler)
BMJ 2009;338:b966 (9 March)
A well known researcher who promoted the use of the non-steroidal anti-inflammatory drug celecoxib has admitted fabricating data in 21 of his 72 articles indexed by PubMed. The case is "among the biggest which has come to light," said Harvey Marcovitch, chairman of the Committee on Publication Ethics, an international forum for publishers and editors of peer reviewed journals.
Scott S Reuben, chief of the acute pain service at Baystate Medical Center in Springfield, Massachusetts, has admitted the fraud, says a notice issued by the centre in late January. (...)

Dr Reuben, who received research grants from Pfizer, the US manufacturer of celecoxib (marketed as Celebrex), and served on its speakers’ bureau, pioneered "multimodal analgesia," the combination of celecoxib with another Pfizer drug, the anticonvulsant pregabalin (Lyrica). The combination, Dr Reuben claimed, was preferable to opioids, and it became a mainstay in pain management.

James Eisenach, editor in chief of Anesthesiology, said that Dr Reuben’s research was central to the claim that celecoxib reduces pain at six and 12 months after surgery. He said that the fraud creates a "hole" in pain research and casts doubt on claims about celecoxib.
Dr Eisenach says in an editorial to be published in the May 2009 issue of Anesthesiology (http://pdfs.journals.lww.com/anesthesiology/9000/00000/99939.pdf) that the retracted articles "have been considerably cited since 2002" and that mere retraction of the articles will not be enough. He says that the journal will use its peer review system "to assure that these articles are no longer cited by our authors." He also calls for "submission of studies reexamining the questions that seemed to be answered by Reuben in the retracted studies." (...)

- Legemiddelfirma anklaget for svindel

Antidepressant Marketing Tactics Lead to Federal Lawsuit (Salgsteknikk for antidepressiva førte til statlig søksmål)
Psychiatr News 2009;44(7):6 (April 3) (American Psychiatric Association)
Government prosecutors say the maker of citalopram and escitalopram concealed unfavorable clinical trial results from the public and bribed physicians with kickbacks to increase market share.

The U.S. Department of Justice has accused Forest Laboratories of conducting a "fraudulent scheme to market and promote" unapproved indications for its antidepressants citalopram and escitalopram and paying kickbacks to induce physicians to prescribe those medications. (...)

Drug Maker Is Accused of Fraud (Legemiddelfirma anklaget for svindel)
nytimes.com 25.2.2009
The Justice Department charged the drug maker Forest Laboratories on Wednesday with defrauding the government of millions of dollars by illegally marketing the popular antidepressants Celexa and Lexapro for unapproved uses in children and teenagers.

In a civil complaint filed by the United States attorney’s office in Boston, federal prosecutors alleged that former top executives at Forest concealed for several years a clinical study that showed that the drugs were not effective in children and might even pose risks to them, including causing some to become suicidal.

From 2001 to 2004, Forest heavily promoted results from another clinical trial it had financed that showed that the drugs were effective, without disclosing the negative study to those researchers, its own medical advisers or its sales representatives, the complaint said.

An official of Forest, which is based in Manhattan, said the company’s lawyers were reviewing the complaint and did not have an immediate comment. Celexa and Lexapro are two versions of the same drug, citalopram. The drugs are currently approved by the Food and Drug Administration only for adults. (...)

According to court papers, Forest was aware of two studies started in the late 1990s to help win F.D.A. approval for the use of Celexa to treat depression in children. (...)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.)

(Anm: [Serotonin antibodies in fibromyalgia syndrome--expression of a neuroendocrinologic autoimmune disease?]. Z Rheumatol. 1996 Jan-Feb;55(1):63-5; 63,66 disc 66-8.)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

Diverse artikler

Alle trodde han utviklet verdens første HIV-vaksine, men han bløffet hele tiden
tv2.no 4.7.2015
FENGSEL: Forsker Dong-Pyou Han er dømt til over fire og et halvt års fengsel for å ha jukset med forskningsresultatene til HIV-vaksine.

Dong-Pyou Han (58) var for få år siden en stjerne blant verdens ledende forskere på HIV-viruset.

Som ansatt ved et forskningslaboratorium i Cleveland var han delaktig da teamet hans begynte å teste en eksperimentell HIV-vaksine på kaniner.

Teamet mottok litt offentlig støtte, men da han i 2008 rapporterte at vaksinen var årsaken til at kaninene klarte å utvikle antistoffer mot HIV ble dette sett på som et så stort gjennombrudd at de statlige overføringene økte til mange titalls millioner kroner. (…)

Risikerer å bli utvist for alltid
Påtalemyndigheten mener på sin side at det er viktig å statuere et eksempel slik at andre ikke lar seg forlede til å jukse med offentlige forskningsmidler.

Dong-Pyou Han, som opprinnelig er fra Sør-Korea, ble dømt til 57 måneders fengsel og til å betale tilbake vel 59 millioner kroner i erstatning. (…)

Journals and drug industry funded research
Data from industry funded trials are reliable enough to be published

BMJ 2014;348:g1298 (Published 5 February 2014)
Cite this as: The question whether medical journals should stop publishing drug industry sponsored research is absurd.1 During the past decade the need for transparency and disclosure of all clinical trial data has been universally recognised. However, more than half of all drug trials are sponsored by drug companies. How can the industry be transparent about its trials if journals refuse to publish the results? By not making this information public, journals would contribute greatly to a biased view on the benefits and harms of new drugs. Why would the relatively scarce academia sponsored drug research be more reliable? There is good evidence that potential targets for drug discovery identified by academia could not be replicated by industry.2 (...)

Recruitment to drug trials (Rekruttering til legemiddelforsøk)
Investigating the fallout of a suicide (Granskning av etterspill etter selvmord)
BMJ 2013;347:f6039 (8 October 2013)
In 2004 Dan Markingson committed suicide while he was taking part in the CAFE psychiatric trial. Edward Davies looks at how his death has been dealt with
Almost a decade has passed since Dan Markingson committed suicide while taking part in the CAFE psychiatric drug trial at the University of Minnesota.
After years of pressure and countless fruitless personal and legal battles, however, campaigners still believe that his story is only half told and earlier this year launched a petition demanding Minnesota governor Mark Dayton independently investigate the case.1

The petition makes some grave allegations: “Evidence of fraud and serious privacy violations in psychiatric studies at the university have emerged,” it claims.
“It is possible that other research subjects have died or suffered serious injuries, or that they have been mistreated in other ways. Bioethicists at the University of Minnesota itself have called for an external investigation, yet the university still refuses.”

Nine years of struggle
To understand the most recent developments it’s important to note that many of the protagonists have been at loggerheads since Markingson first entered the CAFE trial in 2003.

Markingson began to show signs of paranoia and delusions in 2003, believing that he needed to murder his mother. He was committed to Fairview Hospital involuntarily after evaluation and was subsequently enrolled on a clinical trial of antipsychotic drugs. This study was a comparison of atypical antipsychotics for the treatment of first episodes of schizophrenia (the CAFE study). The study’s structure was that of a Phase 4 randomized, double blind trial comparing the effectiveness of three different atypical antipsychotic drugs: Zyprexa (olanzapine), Risperdal (risperidone) and Seroquel (quetiapine), with each patient to be treated for a year.

After about two weeks on study treatment in the hospital, Markingson was discharged to a halfway house. His mother, Mary Weiss, raised repeated concerns about his condition, questioning his involvement in the trial, but he eventually committed suicide on 7 May 2004. (...)

Medicinalfirma tjekker alle sager
jyllands-posten.dk 12.7.2013
Medicinalfirmaet AstraZeneca vil tjekke alle sine kliniske forsøg i Danmark for eventuelle uregelmæssigheder. Firmaet har allerede undersøgt seks forskningsprojekter med overlæge Peer Grande som ansvarlig. (...)

Industrin bakom hög andel forskning
dagensmedicin.se 12.7.2013
Industrin har finansierat de flesta kliniska läkemedelsprövningar inom norsk allmänmedicin, enligt en studie.

Anja Maria Brænd på universitetet i Oslo har studerat alla kliniska läkemedelsprövningar som gjordes helt eller delvis inom allmänmedicin 1998–2007. Av totalt 196 studier hade 96 procent finansierats av läkemedelsindustrin, berättar norska Dagens Medisin.

Detta är problematiskt anser Anja Maria Brænd, som tycker att fler läkemedelsprövningar bör vara oberoende.

– Läkemedelsindustrin vill finansiera studier av nya läkemedel. Men man bör också undersöka befintliga mediciner, för att till exempel ta reda på hur de kan användas i nya typer av behandling, säger Anja Maria Brænd till Dagens Medisin.

Också mer kunskap om att kombinera mediciner behövs, liksom studier som tittar på vad som händer när en läkemedelsbehandling av en patient avslutas, anser hon.

Marit Hermansen, ordförande i Norsk förening för allmänmedicin, säger att studien bekräftar föreningens egen misstanke att läkemedelsindustrin forskar på sina egna läkemedel.

– Vad vi behöver är en allmänmedicinsk forskning där vi studerar våra egna rutiner och väcker frågor som är viktiga för oss själva, säger hon till Dagens Medisin.
Hon efterfrågar ökade anslag för att göra denna typ av forskning möjlig.

Studien har publicerats i tidskriften Trials. (...)

Bioanalyst gets jail sentence for falsifying preclinical trial data
BMJ 2013;346:f2514 (18 April 2013)
A former senior bioanalyst who worked in Scotland for a US based drug discovery and development firm, Aptuit, has become the first person to be successfully prosecuted under the Good Laboratory Practice Regulations 1999 for manipulating data.

Steven Eaton, who worked for Aptuit until 2009, was found guilty at Edinburgh Sheriff Court and sentenced to three months in prison, after a prosecution brought by the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). (...)

Fängelse för forskarfusk
lakemedelsvarlden.se 18.4.2013
En brittisk forskare har fått fängelsestraff efter att ha förfalskat resultat i en studie av ett cancerläkemedel.

Det var 2009 som den brittiske forskaren förfalskade studieresultat för en läkemedelskandidat mot cancer. Anledningen till fusket var att han ville gå vidare och testa medlet på människor men hans verkliga data räckte inte till. Forskaren fabricerade då studieresultat och presenterade för sina dåvarande chefer.

Mannen, som då arbetade vid företaget Aptuit, har nu dömts till tre månaders fängelse av brittisk domstol, rapporterar BBC. Det hela uppdagades när kollegorna började titta närmre på hans dokumentation och konstaterade att allt inte stod rätt till. De avbröt då allt arbete som forskaren var involverad i vid företaget.

Fallet blev känt då han dömdes i mars under en lag som kallas Good Laboratory Practice Regulations. Han är den andra personen som hittills blivit åtalad under lagen men den första som blivit dömd.

Gerald Heddell, chef för det brittiska läkemedelsverkets inspektionsenhet, säger i ett utlåtande att han välkomnar domen och att den är en signal om att de inte tvekar om att åtala personer som på detta vis riskerar allmänhetens säkerhet.

Enligt BBC har den dömda forskaren manipulerat studieresultat sedan 2003. (...)

Scientist Steven Eaton jailed for falsifying drug test results
bbc.co.uk 17.4.2013
Eaton had been selectively reporting research data since 2003

A scientist who faked research data for experimental anti-cancer drugs has been jailed for three months for falsifying test results.

Steven Eaton, from Cambridgeshire, has become the first person in the UK to be jailed under scientific safety laws.

Eaton, 47, was working at the Edinburgh branch of US pharmaceutical firm Aptuit in 2009 when he came up with the scam.

If it had been successful, cancer patients who took the drug could have been harmed, the court was told.

Edinburgh Sheriff Court heard how Eaton had manipulated the results of an experiment so it was deemed successful when it had actually failed.(...)

A Clinical Trial and Suicide Leave Many Questions: Part 5: The Case of the Mysteriously Appearing Documents
blogs.scientificamerican.com 12.3.2013
This series uses the story of Dan Markingson’s participation in a clinical trial of anti-psychotics at the University of Minnesota, his ultimate suicide while participating on the study, and subsequent events as a case study in which to explore various aspects of clinical trial conduct. In previous posts, we’ve looked at issues of “good clinical practices” and ethics: consent, investigator responsibilities, and conflicts of interest. In the last post, we examined the University’s response. Now we return to the importance of careful documentation of consent.

Since I last wrote on the lapses in good clinical practices at the University of Minnesota, involving the suicide of a clinical trial participant, Dan Markingson, more disturbing documents have come to light, provided and contextualized by Professor Carl Elliott. Hard to imagine, I know…but this single case can provide a lifetime of lessons on clinical trial conduct, oversight, and ethics. (...)

– USAs syfiliseksperiment i Guatemala var umenneskelig
nrk.no 30.8.2011
USAs president har personlig beklaget et makabert syfiliseksperiment USA utførte i 1940-åren overfor Guatemalas nåværende myndigheter.

Minst 83 personer døde som menneskelige forsøkskaniner i et makabert forskningsprosjekt USA utførte i Guatemala i 1940-årene, fastslår en Obama-oppnevnt granskingskommisjon.

– Forskerne må ha visst at de brøt etiske standarder da de med overlegg smittet guatemalanske fanger og psykiatriske pasienter med syfilis, er kommisjonens soleklare hovedfunn.

Mer enn 1.300 guatemalanere ble i det statsstøttede eksperimentet mellom 1946 og 1948 eksponert for den seksuelt overførbare sykdommen syfilis. Rundt 700 av dem ble smittet, viser granskernes undersøkelser.

– I den gruppen mener vi å ha avdekket at 83 døde, sa kommisjonsmedlem Stephen Hauser mandag. (...)

Dårlig beskyttet
Forskningen på førtitallet skjedde med godkjenning fra amerikanske helsemyndigheter, og var ment å øke kunnskapen om antibiotikamedisinen penicillin.

Etter at det kontroversielle eksperimentet ble avdekket i fjor høst, gikk dagens helsemyndigheter i USA ut og avviste at noe lignende kunne ha skjedd i dag. Men eksperter på bioetikk er mindre overbevist. Spesielt er det grunn til å se på reglene for private forskningsprosjekter som reiser til utlandet for å foreta kliniske studier, sier professor i bioetikk på Universitetet i Minnesota, Mary Faith Marshall.

Deltakere i medisinsk forskning skal gi såkalt informert samtykke, men mange eksperter mener regelverket gir liten grad av kontroll med hvordan dette praktiseres i områder med mange analfabeter, mye korrupsjon og fattigdom. (...)

FDA finds U.S. drug research firm faked documents (FDA avdekker at amerikansk firma som driver legemiddelforskning forfalsket dokumenter)
reuters.com 26.7.2011
(Reuters) - Drug companies that had medicines tested by contractor Cetero Research might have to reevaluate results, U.S. regulators warned after the firm was found faking documents and manipulating samples.

The Food and Drug Administration said on Tuesday two 2010 inspections, an internal company investigation and a third-party audit uncovered "significant instances of misconduct and violations" at a Cetero facility in Houston.

The Cary, North Carolina-based firm does early-phase clinical research and bioanalytics for a number of drugmakers. The pharmaceutical companies can then use those studies as supporting evidence in drug approval applications to the FDA.

"The pattern of misconduct was serious enough to raise concerns about the integrity of the data Cetero generated during the five-year time frame," the FDA said, warning drugmakers they might have to repeat or confirm any studies Cetero did in support of their applications between April 2005 and June 2010.

It remains unclear which drugmakers have used Cetero's services to apply for regulatory approvals and the FDA is asking companies to identify such instances. The regulators said the measure is precautionary and the safety and efficacy of drugs already on the market are unlikely to be affected.

The FDA inspected Cetero in May and December last year and found falsified records about studies.

Specifically, in at least 1,900 instances between April 2005 and June 2009, laboratory technicians identified as conducting certain studies were not actually present at Cetero facilities at that time, the FDA said in its May report.

The FDA also said at the time that Cetero might have "fixed" studies to get the desired result, or did not include failed results in their report.

"Cetero's May 2010 and December 2010 responses are inadequate because the scope of their internal investigation was far too narrow to identify and adequately address the root cause of these systemic failures," the regulators said.

Cetero was not immediately available for comment. (...)

Duke Scientist Suspended Over Rhodes Scholar Claims
nytimes.com 20.7.2011
Duke University School of Medicine has suspended a researcher and stopped patient enrollment in three cancer studies upon learning of reports that the researcher had overstated his academic credentials. (...)

The controversy erupted late last week after an article published in The Cancer Letter, a weekly publication for cancer specialists, reported that Dr. Potti, an assistant professor of medicine, had on occasion exaggerated his credentials. (A spokeswoman at Rhodes House at Oxford confirmed on Tuesday that Dr. Potti had not received the scholarship.)

When questions about Dr. Potti’s credentials became public, the American Cancer Society suspended payments of a five-year, $729,000 grant awarded to Dr. Potti to study the genetics of lung cancer. The society awarded the grant based in part on a résumé from the doctor that included the Rhodes honor, said Dr. Otis W. Brawley, the chief medical officer of the cancer society.

Dr. Potti did not respond to an e-mail message seeking comment. (...)

(Anm: Four Cancer Genomics Papers Retracted From Top Journals (medscape.com 4.3.2011).)

Svindel og humbug: Forskere pillede ved resultater af personlig kræftmedicin
ing.dk 14.7.2011
Løgn om akademisk hædersbevis afslørede, at amerikanske forskere i årevis har givet kræftpatienter virkningsløs behandling med medicin målrettet med gentest.

En sag om videnskabelig uredelighed ryster i øjeblikket amerikanske kræftforskere, efter det er kommet frem, at Doktor Anil Potti fra medicinskolen på Duke Universitet ikke bare øjensynligt har løjet om sine videnskabelige hædersbevisninger, men at han tilsyneladende også har manipuleret med forskningsresultater og behandlet patienter med ubrugelig medicin i årevis.

Blandt andre den amerikanske avis New York Times har dækket skandalen.

Ifølge avisen fik Doktor Anil Potti og hans kolleger i 2006 offentliggjort en videnskabelig artikel i det prestigiøse tidsskrift Nature Medicine. I artiklen beskrev forskerne en metode, de havde udviklet, som kunne hjælpe læger med at vælge den helt rigtige kemobehandling til en bestemt patient på baggrund af genom test, der beskriver kræftsvulstens molekylære opbygning.

En anden kræftforsker, doktor John Minna fra Texas Universitet, forskede også i området. Han bad to statistikere om at se på resultaterne i den offentliggjorte artikel, og statistikerne fandt omgående fejl. Forskerne fra Duke Universitetet affejede dog fejlene som betydningsløse. (...)

New FDA Regulation to Improve Safety Reporting in Clinical Trials (Ny FDA-regulering for å forbedre sikkerhetsrapportering i kliniske forsøk)
NEJM 2011 (June 8)
As part of an initiative designed to modernize the clinical trial enterprise, the Food and Drug Administration (FDA) recently published a regulation establishing a new safety-reporting paradigm for drugs being studied under investigational new drug applications (INDs).1 This rule — published last September and effective as of March 28, 2011 — is one in a series of steps the FDA is taking to enhance the protection of human subjects and improve trial conduct by streamlining the regulatory procedures for clinical trials. (...)

Stan Kutcher involved in controversial drug test (Nye FDA-regulringer for å forbedre sikkerhetsrapportering i kliniske forsøk)
thecoast.ca 28.4.2011
Lberal candidate for Halifax co-authored problematic Paxil study

Stan Kutcher, the Liberal candidate for Halifax in Monday’s federal election, is running on his expertise as a doctor.

“I have a lot of experience in the health field,” says Kutcher, “in multiple areas: as a clinician, as a researcher, as associate dean of our medical school and in my work globally in my work with the World Health Organization, as someone who has worked to establish a number of national health institutions.”

But Kutcher’s experience as a clinician and researcher includes his involvement in a controversial drug test known as the Paxil 329 study, which was the subject of multiple lawsuits and explosive allegations of wrongdoing by researchers, and which ultimately changed the way medical research is conducted.

That study started in 1992, when Martin Keller, then the chair of the Psychiatry department at Brown University, proposed to the drug company SmithKline Beechman a study of the use of Paxil for the treatment of adolescent depression. In 2000, SmithKline Beechman merged with Glaxo Wellcome to become GlaxoSmithKline.

The drug trials took place between 1994 and 1997 at 12 research centres across North America, including the Dalhousie Medical School, where Kutcher oversaw the trials. It was a typical “double blind” study, with half the participants taking Paxil, and half taking a placebo. The results were published in 2001, with Kutcher as co-author.

But as documents later made public through the lawsuits demonstrate, the initial outcome measures in the study showed that there was no difference in therapeutic benefits between Paxil and the placebo, but those measures were changed to give Paxil a more favourable result.

“They essentially distorted the outcome measures, and essentially lied,” says Alison Bass, a former science reporter with the Boston *Globe* who broke the story and went on to write *Side Effects: A Prosecutor, a Whistleblower, and a Bestselling Antidepressant on Trial*, which examines the Paxil 329 study. “They also omitted information about adolescents who became suicidal on Paxil and withdrew from the study. And they miscoded those teenagers---they said they were non-compliant when in fact they had been withdrawn from the study because they became suicidal.”

Only in 2003, when a secretary at Brown leaked information to Bass, did the problems with the study became public. Afterwards, New York state attorney general Eliot Spitzer sued GlaxoSmithKline for fraud; that suit was settled out of court, but together with separate suits filed in Canada and California, hundreds of internal GSK documents were released. In Britain, the Committee on the Safety of Medicine found that the incidence of suicidal thoughts in the Paxil group was double that of the placebo group. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

Consultant is suspended for inventing data for drug trial (Konsulent er suspendert for å dikte opp data i legemiddelforsøk)
BMJ 2011; 342:d2261 (7 April)
A consultant community physician in north London has been suspended from practice for 12 months for research fraud after inventing patients for a clinical trial.
Devasenan Devendra, 41, lied repeatedly to the drug company Novartis after claiming to have recruited 69 patients for a trial comparing drugs for Muslims with diabetes who fast during Ramadan. The actual number was six.

The General Medical Council fitness to practise panel said suspension was necessary to mark the “profound unacceptability” of Dr Devendra’s conduct, which “undermines the trust that both the public and the professional have in medicine as a science.”

But the panel decided not to strike him off the medical register after hearing that he had an “exemplary” past record, did not benefit financially, and had started the research with the best of intentions. His dishonesty arose after he encountered unexpected difficulties, including losing funding for two clinical assistants and being unable to locate patients involved in earlier research he had conducted on the same subject. (...)

Medical Research Fraud Risks Millions of Patients' Lives in Europe
healthland.time.com 7.3.2011
(...)
The doctor in question, Joachim Boldt, may have forged up to 90 studies on the safety and effectiveness of drugs known as colloids, which are used to boost blood volume in patients undergoing surgery. Boldt, 57, was the chief anesthesiologist at Ludwigshafen Hospital in Rhineland and the leading advocate of colloids. His studies were published in respected British medical journals and led to a wider application of the drugs, even though they had been shown in previous studies to be more dangerous than similar, cheaper drugs. (...)

Officials first became suspicious of Boldt's findings when readers of an article published in the U.S. journal Anesthesia and Analgesia noticed that the patterns of his data were "too perfect to be believed," reported the U.K.'s Daily Telegraph.

Medical guidelines regarding the use of colloids, which were followed by a number of British medical groups, were withdrawn for re-evaluation after it was revealed that four crucial studies on which the recommendations were based would be retracted. "The profession I represent does not want to be associated with potentially fraudulent research," John MacFie, president of the Association of Surgeons, told the Daily Telegraph, urging other doctors to stop using colloids.

German medical authorities are reviewing 92 of Boldt's publications. Meanwhile, allegations that the doctor forged signatures of co-authors on his studies, tested drugs on patients without their consent and claimed payments for operations he had never performed are the subject of a criminal investigation. (More on Time.com: Bruesewitz v. Wyeth: What the Supreme Court Decision Means for Vaccines) (...)

Assuring research integrity in the wake of Wakefield
BMJ 2011; 342:d2 (18 January)
In a grove of trees in the grounds of the National Academy of Sciences in Washington, DC, is a statue in memory of Albert Einstein. On it are engraved three of his sayings. One reads: “The right to search for truth implies also a duty; one must not conceal any part of what one has recognised to be true.”

Science is our best way of knowing. When work presented as science is shown to be corrupt, it not only discredits that work and its authors, but it also discredits science. The series of linked articles by Brian Deer illustrate many of the ways that science can be corrupted.1 2 3 Above all, Deer shows that the conventional biomedical research mechanisms intended to assure research integrity completely failed. (...)

Massachusetts Doctor Accused of Fraud by Faking Research (Lege fra Massachusetts anklaget for svindel ved å forfalske forskning)
pharmpro.com 15.1.2010
BOSTON (AP) — Federal prosecutors announced Thursday that they have filed a health care fraud charge against a doctor accused of faking research for a dozen years in published studies that suggested after-surgery benefits from painkillers including Vioxx and Celebrex.

Court documents indicate that Dr. Scott Reuben, an anesthesiologist, has agreed to plead guilty in exchange for prosecutors recommending a more lenient sentence of up to 10 years imprisonment, a $250,000 fine and forfeiture of assets worth at least $50,000 that Reuben received for the research.

Prosecutors allege the former chief of acute pain at Baystate Medical Center in Springfield sought and received research grants from pharmaceutical companies but never performed the studies. He fabricated patient data and submitted information to anesthesiology journals that unwittingly published it, court documents allege.

Reuben, a Longmeadow resident, took leave after the hospital said last year that a routine review found that some of his research was not approved by an internal hospital review board. Further investigation found 21 papers published in anesthesiology journals between 1996 and 2008 in which Reuben made up some or all data, the hospital said. Hospital officials said Reuben did not admit to the fabrications. (...)

Norge vill sätta stopp för spökskrivare
lakemedelsvarlden.se 15.2.2010
Den senaste tidens avslöjanden att artiklar om läkemedelsstudier allt som oftast författas av andra än de som utfört forskningen och att dessa andra är spökskrivare betalda av läkemedelsföretagen har väckt debatt i Norge. Nu väntar tydligare regler mot spökskriveri i grannlandet. (...)

Anledningen är en amerikansk undersökning som nyligen publicerades i PLos Medicine som visar att få amerikanska forskningsinstitutioner har några regler mot de spökskriverier som läkemedelsföretag visat sig inte på något sätt vara främmande för.

Bara ett fåtal av de akademiska institutionerna hade enligt undersökningen regler som uttryckligen förbjuder detta. Hur spökskriveriet går till och hur utbrett det är beskrivs i senaste numret av Läkemedelsvärlden.

– Den här okulturen som vi nu fått inblick igenom de amerikanska rättstvisterna mot läkemedelsföretag innebär att systematiska kunskapssammanfattningar och begreppet evidensbaserad medicin förorenas, säger Jørund Straand till tidningen.

– Kanske är det dags att sluta tro på resultat från läkemedelsprövningar sponsrade av företagen. (...)

(Anm: Ghostwriting at Elite Academic Medical Centers in the United States
PLoS Med 7(2): e1000230 (February 2)
.)

Forskningssnyd i farmaindustrien
business.dk 10.12.2009
Undersøgelser viser, at medicinalindustrien snyder med forskningsresultaterne. Det sker af hensyn til indtjeningen, siger forsker. (...)

De groveste tilfælde er opdigtede forskningsresultater og forfalskede data, som to procent af alle forskere indrømmer, at de mindst en gang i karrieren har medvirket til. Mere udbredt er det at bedrive diskutabel forskningspraksis.

Det indrømmer 33 procent af forskerne at have været med til, dokumenterer undersøgelse af forskersnyd fra University of Edinburgh, som også påpeger, at forskningssnyd oftere forekommer blandt medicinske- og farmakologiske forskere end blandt andre forskere. (...)

Trial Data on Anti-Seizure Drug Might Have Been Manipulated: Report
healthday.com 11.11.2009
Study found outcome measures differed between company documents, published reports

WEDNESDAY, Nov. 11 (HealthDay News) -- An unusual look at internal documents from a pharmaceutical company suggests that clinical data was manipulated to make a popular anti-seizure drug, gabapentin (Neurontin), look more effective than it actually was, thereby increasing possibilities for its off-label usage, according to a new report.

"This means we're not seeing the full picture, and the picture we are seeing is suspect because perhaps there was selective reporting of outcomes so that only the positive outcomes were reported," said Kay Dickersin, senior author of a paper reporting the alleged deception in the Nov. 12 issue of the New England Journal of Medicine. (...)

Outcome Reporting in Industry-Sponsored Trials of Gabapentin for Off-Label Use
NEJM 2009; 361(20):1963-1971 (November 12)
Background There is good evidence of selective outcome reporting in published reports of randomized trials. (...)

Results We identified 20 clinical trials for which internal documents were available from Pfizer and Parke-Davis; of these trials, 12 were reported in publications. For 8 of the 12 reported trials, the primary outcome defined in the published report differed from that described in the protocol. (...)

Conclusions We identified selective outcome reporting for trials of off-label use of gabapentin. This practice threatens the validity of evidence for the effectiveness of off-label interventions. (...)

Review: Reports on Pfizer Drug Studies Misleading
pharmpro.com 9.11.2009
Analysis of a dozen published studies testing possible new uses for a Pfizer Inc. epilepsy drug found that reporting of the results was often misleading, indicating the medicine worked better than internal company documents showed.

According to the report, when a company-funded study's primary finding wasn't favorable, that result was usually buried and something else positive was highlighted, without disclosing the switch. (...)

Pioneering gastroenterologist is accused of faking study results
BMJ 2009;339:b4193 (12 October)
An award winning researcher who pioneered the use of laser scanning confocal endomicroscopy in the United Kingdom to detect and treat early bowel cancer faked the results of a study published in the journal Gut, a General Medical Council panel was told this week. (...)

Bad Drug Test Results Routinely Hidden by Pharmaceutical Companies: Study (Dårlige testresultater for legemidler hemmeligholdes av legemiddelfirmaer)
aboutlawsuits.com 29.9.2009
Drug companies regularly hide the results of bad clinical trials that may have a negative impact on their medications and attempt to only publish studies that show their products in a positive light, according to a new international study.

Researchers from Canada, France and Britain, working with the Ottawa Hospital Research Institute, found that pharmaceutical companies are routinely conducting tests without disclosure that the drug trials are underway, allowing them to cancel studies that may reveal problems with their medications.
According to standard practices for clinical trials, researchers are supposed to announce when any trial is underway and provide information on what the goals are, the researchers pointed out in the Ottawa Citizen.

The examination into drug company practices found that only 50% of drug trials were publicly announced in an appropriate manner, and medical journals are not consistently insisting that the trials first be published on a public register. The researchers concluded that there was a prevalent amount of “selective outcome” reporting of trial results. (...)

Ghosts in the medical machine (Spøkelser i det medisinske maskineri)
philly.com 20.9.2009
Redaktør Christine Laine i Annals of Internal Medicine uttaler at hun ønsker at medisinske forskningssentre forbyr spøkelsesskriving. (Annals of Internal Medicine editor Christine Laine said she wanted medical-research centers to forbid ghostwriting.)

Var legemiddelforskning infisert av spøkelsesforfattere? I Seroxat-søksmål, sier et Chadds Ford-firma at det var etisk. (Was drug research infected by ghostwriters? With Paxil suit in court, a Chadds Ford firm says it was ethical.)

Da markedsførere i GlaxoSmithKline P.L.C. søkte etter leger til å reklamere for sitt antidepressiva Seroxat, kalte de prosjektet CASPPER. (When GlaxoSmithKline P.L.C. marketers looked for doctors to promote the antidepressant Paxil, they called the project CASPPER.)

Navnet var mer enn bare en underlig anerkjennelse av det vennlige spøkelse i tegnefilmserien. Det var et blunk og et nikk til "spøkelsesskriving," en tvilsom praksis hvor forskere setter sitt navn på forskning skrevet av en annen, vanligvis betalt av et legemiddelfirma. (The name was more than just an offbeat tribute to the friendly cartoon ghost. It was a wink and a nod to "ghostwriting," a questionable practice in which scientists put their names on research written by someone else, usually a writer paid by a drugmaker.)

Kritikere av spøkelsesskriving uttaler at det maskerer markedsføringsmateriale som vitenskapelig forskning. (Ghostwriting critics say it disguises marketing material as scientific research.)

Ghostwriting harms patients, said Adriane Fugh-Berman, a doctor and associate professor at Georgetown University and a paid witness in litigation involving complaints over Wyeth's hormone drugs, Premarin and Prempro.

Documents released in connection with 8,000 lawsuits filed against Wyeth over Premarin and Prempro show that the company, which employs several thousand people in Collegeville, paid a medical-writing firm to produce articles from 1998 to 2005 that allegedly downplayed the risks of hormone treatment and emphasized benefits. (...)

(Anm: Spøkelsesforfattere (ghostwriters) (mintankesmie.no).)

International trials registry is missing important information, study finds
BMJ 2009;339:b3627 (7 September)
Researchers have found that important information is missing from many trials recorded on the international register of clinical trials ClinicalTrials.gov, a publicly accessible database of clinical trials managed by the US National Library of Medicine.

Joseph Ross, assistant professor of geriatrics at the Mount Sinai School of Medicine, New York, and colleagues sampled a cross section of trials on the registry. After excluding phase I safety trials, they identified 7515 trials that were registered within ClinicalTrials.gov after 31 December 1999 and whose record indicated trial completion by 8 June 2007.

All of the trials reported the essential information required by the registry, but optional data including the primary outcome of the trial and start and end dates were less complete. For example, only two thirds of the trials reported their primary outcome (www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000144). (...)

Study Finds Flaws in Trial Registration, Selective Reporting
medpagetoday.com 4.9.2009
Fewer than half of all clinical trials recently published in high-impact journals are adequately registered according to International Committee of Medical Journal Editors guidelines, researchers say.

And among those registered properly, a third show discrepancies between the registered primary outcome and the one that is actually reported, Philippe Ravaud, MD, PhD, of Hopital Bichat-Claude Bernard in Paris, and colleagues reported in the Sept. 2 Journal of the American Medical Association.

"The quality and timing of registration still needs improvement," the researchers said. (...)

JAMA should change its policy on investigating competing interests, AMA says
BMJ 2009;339:b2936 (21 July)
The American Medical Association has recommended that the editors of its journal (JAMA) change its procedures for dealing with complaints over undisclosed conflicts of interest by journal authors. The journal laid out its procedures, which attracted much criticism, in an editorial in March (BMJ 2009;338:b1352, doi:10.1136/bmj.b1352).

The journal’s editorial said that people complaining about such conflicts of interest should remain silent while their complaints were investigated. (...)

Rebecca Patchin, chairwoman of the association’s board, said, "We anticipate JAMA’s procedures for resolving undisclosed conflicts of interest by journal authors will be improved."

The issue arose when Dr Leo raised the question of non-disclosure of conflicts of interest about an article published in JAMA about the use of escitalopram, problem solving therapy, or placebo in patients who had had a stroke (JAMA 2008;299:2391-400, doi:10.1001/jama.299.20.2391).

Dr Leo and Dr Lacasse wrote to JAMA and the New York Times saying that the study’s lead author, Robert Robinson of the University of Iowa, had not disclosed support from the drug’s manufacturer, Forest Laboratories. Dr Robinson and his coauthor later acknowledged industry support (JAMA 2009;301:1023-4). (...)

(Anm: Correction for Tanne, BMJ 339 (jul21 1) b2936. Published 29 July 2009, doi:10.1136/bmj.b3085 Cite this as: BMJ 2009;339:b3085.)

Cancer research papers with industry ties more likely to report favourable results
BMJ 2009;338:b2052 (20 May)
Conflicts of interest are common in research papers on cancer, and papers with conflicts are more likely to report positive results, say researchers at the University of Michigan (Cancer 2009 May 11, doi:10.1002/cncr.24315).
The study says that almost one in three of 1534 original papers in eight leading journals in 2006 had reported conflicts of interest, and 17% reported industry funding. (...)

Ressurssvake når ikke frem i retten. Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer.

Merck gav ut falsk tidskrift
lakemedelsvarlden.se 8.5.2009
Ett av världens största förlag för vetenskapliga tidskrifter, Elsevir, har gett ut en reklamprodukt gjord av läkemedelsföretaget Merck. Men att tidskriften var en reklamprodukt framgick inte.

FALSK FLAGG Den liknande på alla sätt en klassisk traditionell vetenskaplig tidskrift, The Australasian Journal of Bone and Joint Medicine.

Men har det nu visat sig, det var en reklamprodukt som läkemedelsföretaget Merck finansierade. Företaget har betalat ett av världens största förlag, Elsevir, ett okänt belopp för att ge ut reklamprodukten.

Tidskriften utgav sig för att ha en redaktion och peer-review system, det vill säga att oberoende experter läser artiklarna innan de publiceras. Inget av det visade sig stämma.

Artiklarna var istället hopklipp av gamla artiklar som ofta beskriver Mercks produkter i positiva ordalag.

– Jag har sett mycken kreativitet i läkemedelsföretagens marknadsföring, men detta var ett nytt grepp också för mig, kommenterar Peter Lurie på Public Citizen i reklamprodukten i Scientist. (...)

Drug industry protests over need to register trial results
BMJ 2009;338:b1652 (22 April)
Drug manufacturers this week expressed their concern about a new requirement of the world’s leading drug trial registry that the outcomes of all clinical trials have to be posted on the register within 12 months of completion of the trial.

Under a US law passed in 2007 ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov), which opened in February 2000, has expanded to include not just the details of trials being set up but also the outcomes of completed trials. The requirement came into effect last September. (...)

Medicingigant ville miskreditere læger
politiken.dk 7.4.2009
Retssag afslører, at giganten Merck tilsyneladende ville påvirke læger til at se mere positivt på farlig gigtmedicin.

Et af verdens største medicinalfirmaer, Merck, gjorde sig i 1999 tilsyneladende store anstrengelser for at beskytte sin gigtmedidin Vioxx mod kritik.

Så store, at man udarbejdede interne lister over læger og forskere, som man enten ønskede at 'neutralisere' eller at 'miskreditere'.

De oplysninger er kommet frem under en retssag, der netop nu finder sted i Byron Bay i Australien, skriver British Medical Journal.

Her har en 58-årig mand, Graeme Peterson, og flere hundrede andre australiere, stævnet Merck. (...)

Snails can test antidepressants
virtualmedicalcentre.com 20.4.2009
It's a rainy day and you've just planted some petunias in the garden. Unknowingly you've created an earthly version of snail heaven. Snail hormones begin circulating and hearts beating.
Strangely, the hormone that activates the snail heart is serotonin, the psychotropic chemical so beloved by antidepressant manufacturers for its ability to quieten the human brain.

The snail heart copes well with the onslaught of serotonin. La Trobe pharmacologist Michelle Gibson has indentified two serotonin receptors in the snail heart and is investigating changes in intracellular chemicals. (...)

Fattige er prøvekaninar for medisin
nrk.no 22.3.2009
Praksisen byt med menneskerettane, seier president Sven Mollekleiv i Noregs Røde Kors.

Norske ekspertar tordnar mot legemiddelindustrien som utnyttar folk i u-land.

Legemiddelindustrien flyttar testinga av medisinar til land i den tredje verda og til Aust-Europa for å spare pengar. Det er billigare og mindre byråkrati i fattige land enn i Vesten.

- Har alt å tape
Menneske i fattige land blir dermed prøvekaninar for medisinar som skal brukast i rike land, viser ein ny forskingsrapport frå Duke University i North Carolina, USA.

- Menneska forsøka blir utførte på har alt å tape. Dei blir utsette for all risiko og ingen vinning, seier professorar ved Duke University.

Professor Eric Peterson er redd forskinga i fattige land ikkje fylgjer den same etiske standarden som i Vesten. Han meiner norske styresmakter må sørgje for snu utviklinga. (...)

Prøvekaniner for vestlig medisin
ukeavisenledelse.no 19.3.2009
Medisinske forsøk flyttes i hurtig tempo til fattige land, viser ny rapport. Grov skjevfordeling, mener norsk professor.

Fattige mennesker i u-land er stadig oftere provekaniner for vestlig medisin. Testingen foregår oftest i Øst-Europa, Afrika og Afrika.

Mange av medisinene som testes ut er ikke en gang vanlige i disse landene. Det er her snakk om typiske i-landsykdommer som hjerte- og karsykdommer, muskelsmerter og blærekatarr.

Rapporten fra Duke Clinical Research Institute har vært publisert i The New England Journal of Medicine.

Antallet land utenfor USA som blir brukt i medisinske forsøk er mer enn doblet fra 1995 til 2005, viser rapporten. Det skal være billigere å utføre forsøkene i u-land, som i tillegg har stor tilgang på forsøkspersoner.

– Slik forskning er grovt problematisk, sier professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk, til Dagsavisen.

Mennesker i u-land blir dobbelt utnyttet fordi de brukes i forsøk som tjener den rike delen av verden, samtidig som det forskes lite på sykdommer som rammer dem, mener Solbekk.

90 prosent av ressursene til medisinsk forskning i verden brukes til sykdommer som rammer de 10 prosent rikeste.

– En grov skjevfordeling av midlene, som stater stilltiende aksepterer. Stater bør stilles til ansvar for brudd på menneskerettigheter, sier Solbekk til avisen. (...)

Fraud Case Rocks Anesthesiology Community
Anesthesiology News 2009;35:3 (MARCH)
In what experts are calling one of the largest known cases of academic misconduct, a leading anesthesiology researcher has been accused of falsifying data and other fraud in potentially dozens of published studies.

Scott S. Reuben, MD, of Baystate Medical Center in Springfield, Mass., a pioneer in the area of multimodal analgesia, is said to have fabricated his results in at least 21, and perhaps many more, articles dating back to 1996. The confirmed articles were published in Anesthesiology, Anesthesia and Analgesia, the Journal of Clinical Anesthesia and other titles, which have retracted the papers or will soon do so, according to people familiar with the scandal (see list). The journals stressed that Dr. Reuben’s co-authors on those papers have not been accused of wrongdoing.

In addition to allegedly falsifying data, Dr. Reuben seems to have committed publishing forgery. Evan Ekman, MD, an orthopedic surgeon in Columbia, S.C., said his name appeared as a co-author on at least two of the retracted papers, despite his having had no hand in the manuscripts. “My names were forgeries on the documents,” Dr. Ekman told Anesthesiology News. (...)

(Anm: Massachusetts Doctor Accused of Fraud by Faking Research (pharmpro.com 15.1.2010).)

Seroxat and the suppression of clinical trial data: regulatory failure and the uses of legal ambiguity
J. Med. Ethics 2009;35;107-112 (14 February)
ABSTRACT
This article critically evaluates the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency’s announcement, in March 2008, that GlaxoSmithKline would not face prosecution for deliberately withholding trial data, which revealed not only that Seroxat was ineffective at treating childhood depression but also that it increased the risk of suicidal behaviour in this patient group. The decision not
to prosecute followed a four and a half year investigation and was taken on the grounds that the law at the relevant time was insufficiently clear. This article assesses the existence of significant gaps in the duty of candour which had been assumed to exist between drugs companies and the regulator, and reflects upon what this episode tells us about the robustness, or otherwise, of the UK’s regulation of medicines. (...)

Negative Data on Seroquel Allegedly Suppressed by Drugmaker
medpagetoday.com 27.2.2009
ORLANDO, Feb. 27 -- Newly unsealed court documents suggest that AstraZeneca tried to minimize the risk of diabetes and weight gain associated with its antipsychotic drug quetiapine (Seroquel), in part by "cherry-picking" data for publication.

The documents emerged during a trial consolidating lawsuits filed against AstraZeneca by some 9,000 people who claim to have developed diabetes while taking the drug. In the case, being heard here in federal court, the plaintiffs claim they were not adequately informed of the drug's risk.

One of the most damning of the documents was a 1999 e-mail written by the company's publications manager, John Tumas, indicating that the company had "buried" three clinical trials and was considering doing so with a fourth named COSTAR.

An e-mail written two years earlier by another AstraZeneca employee discussed ways to "minimize" and "put a positive spin" on safety data from a "cursed" quetiapine study -- one of those Tumas later described as "buried."

More recently, a 2005 telephone message to the company's salespeople instructed them to "refocus" discussions with physicians away from questions about weight gain and diabetes.

"Our objective is to neutralize customer objections to Seroquel's weight and diabetes profile."

An AstraZeneca spokesman said the unpublished trial data had been submitted to the FDA as part of the approval process. (...)

FDA Advisory Committees: Process for Recruiting Members and Evaluating Potential Conflicts of Interest
gao.gov 30.9.2008
GAO-08-640 September 30, 2008
Highlights Page (PDF) Full Report (PDF, 61 pages) Accessible Text
Summary
The Department of Health and Human Services' (HHS) Food and Drug Administration (FDA) has been criticized about how it recruits individuals to become members of its advisory committees and how it grants some determinations that allow members with conflicts of interest to participate in committee meetings. Advisory committee meetings can include both standing and temporary members. Temporary members only serve for a particular meeting. GAO was asked to examine FDA's advisory committee processes. GAO reported on (1) how FDA recruited individuals for membership and evaluated candidates for potential conflicts of interest, (2) barriers that were reported to recruiting qualified individuals to serve on committees, and (3) the proportion of standing and temporary members, and the frequency with which members with conflict of interest determinations participated in meetings. GAO reviewed FDA advisory committee policies and analyzed meeting records for FDA's Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), Center for Drug Evaluation and Research (CDER), and Center for Devices and Radiological Health (CDRH). GAO also interviewed individuals familiar with FDA's committee member recruiting process. GAO did not examine the effects of changes in FDA's advisory committee processes resulting from the FDA Amendments Act of 2007 and 2007 FDA policy revisions as it was too soon to assess them. (...)

Drug giants warned: Tell the truth on medicines (Legemiddelgigant advart: Fortell sannheten om legemidler)
independent.co.uk 27.2.2008
After antidepressant treatments are discredited, fears grow that other products may be ineffective

The pharmaceutical industry came under assault from senior figures in medical research yesterday over its practice of withholding information to protect profits, exposing patients to drugs which could be useless or harmful.
Experts criticised the stranglehold exerted by multinational companies over clinical trials, which has led to biased results, under-reporting of negative findings and selective publication driven by the market, which was worth £10.1bn in the UK in 2006, amounting to 11 per cent of total NHS costs.

The latest attack was triggered yesterday by an analysis of published and unpublished trials of modern antidepressants, including Prozac and Seroxat, showing they offer no clinically significant improvement over placebos (dummy pills) in most patients. But doctors said patients on the drugs should not stop taking them without consulting their GPs. (...)

The drug industry's long and ignoble history of secrecy
independent.co.uk 27.2.2008
Discovering, testing and bringing a new drug to market can take more than a decade and cost as much as £500m. Over the past 30 years, as the costs have mounted, so have the pressures to protect new chemical agents which could become potential blockbusters.

Secrecy became the pharmaceutical industry's watchword as it sought to control publication of trials and even manipulate results. Cancer drugs introduced in the 1990s claimed to offer major benefits which later turned out to be more apparent than real. Evidence published in The Journal of the American Medical Association showed that 38 per cent of independent studies of the drugs reached unfavourable conclusions about them, compared with just 5 per cent of studies funded by the pharmaceutical industry. (...)

Mandatory disclosure of trial results for drugs and devices
Editorials
BMJ 2008;336:170 (26 January)
New US law will require public posting of all the main results and data on harms (...)

Antidepressants Under Scrutiny Over Efficacy (Effekt av antidepressiva granskes)
wsj.com 17.1.2008
Sweeping Overview Suggests
Suppression of Negative Data
Has Distorted View of Drugs

The effectiveness of a dozen popular antidepressants has been exaggerated by selective publication of favorable results, according to a review of unpublished data submitted to the Food and Drug Administration.

ACCENTUATE THE POSITIVE

A review of research submitted to the FDA:
• Of 74 studies reviewed, 38 were judged to be positive by the FDA. All but one were published, researchers said.
• Most of the studies found to have negative or questionable results were not published, researchers found.
Source: The New England Journal of Medicine (...)

Five Trials
For example, Pfizer submitted five trials on its drug Zoloft to the FDA, the study says. The drug seemed to work better than the placebo in two of them. In three other trials, the placebo did just as well at reducing indications of depression. Only the two favorable trials were published, researchers found, and Pfizer discusses only the positive results in Zoloft's literature for doctors. (...)

The average effect size of the antidepressant Zoloft rose 64% by the failure to publish negative or questionable data on the drug, the researchers found. (...)

Selective Publication of Antidepressant Trials and Its Influence on Apparent Efficacy (Selektiv publikasjon av forsøk på antidepressiva og dets innflytese på angivelig effektivitet)
NEJM 2008; 358:252-260 (January 17)
Background Evidence-based medicine is valuable to the extent that the evidence base is complete and unbiased. Selective publication of clinical trials — and the outcomes within those trials — can lead to unrealistic estimates of drug effectiveness and alter the apparent risk–benefit ratio. (...)

According to the published literature, it appeared that 94% of the trials conducted were positive. By contrast, the FDA analysis showed that 51% were positive. Separate meta-analyses of the FDA and journal data sets showed that the increase in effect size ranged from 11 to 69% for individual drugs and was 32% overall.

Conclusions We cannot determine whether the bias observed resulted from a failure to submit manuscripts on the part of authors and sponsors, from decisions by journal editors and reviewers not to publish, or both. Selective reporting of clinical trial results may have adverse consequences for researchers, study participants, health care professionals, and patients. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Konklusjon: Dekonstruksjon av rettsdokumenter avslørte at protokollspesifikke resultater ikke viste statistisk signifikant forskjell mellom citalopram og placebo. Den publiserte artikkelen konkluderte imidlertid med at citalopram var trygt og betydelig mer effektivt enn placebo for barn og ungdom, med mulige bivirkninger mht. pasientsikkerhet.

(Anm: The citalopram CIT-MD-18 pediatric depression trial: Deconstruction of medical ghostwriting, data mischaracterisation and academic malfeasance. OBJECTIVE: Deconstruction of a ghostwritten report of a randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy and safety trial of citalopram in depressed children and adolescents conducted in the United States. (…) CONCLUSION: Deconstruction of court documents revealed that protocol-specified outcome measures showed no statistically significant difference between citalopram and placebo. However, the published article concluded that citalopram was safe and significantly more efficacious than placebo for children and adolescents, with possible adverse effects on patient safety. Int J Risk Saf Med. 2016 Mar 16;28(1):33-43.)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

- Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. (- Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon.) (- Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd.)

(Anm: Skrøpelege eldre har store ressursbehov. Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon. Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd. Dette er nokre av funna i rapporten Bruk av tenester i kommunane og somatiske sjukehus blant skrøpelege eldre, som Helsedirektoratet publiserer i dag. Rapporten inneheld nye analysar av bruk av kommunale helse- og omsorgstenester og tenester i somatiske sjukehus, og tener som datagrunnlag for dei 19 nyetablerte helsefellesskapa. (helsedirektoratet.no 5.6.2023).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. (…) En ny forskningsartikkel avdekker at 15 prosent av norske 13–17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått det av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. (…) – Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

Antidepressant Studies Unpublished
nytimes.com 17.1.2008
Eli Lilly, manufacturer of Prozac, was among those criticized.

The makers of antidepressants like Prozac and Paxil never published the results of about a third of the drug trials that they conducted to win government approval, misleading doctors and consumers about the drugs’ true effectiveness, a new analysis has found. (...)

- Forskere finner bias (skjevhet) med tanke på lovende resultater for antidepressiva. (- Dr. Donald F. Klein, professor emeritus i psykiatri ved Columbia sa at legemiddelfirmaer ikke var de eneste som kan være motvillige til å publisere lite overbevisende resultater.) (- Tidsskrifter og studieforfattere kan også droppe studier som ikke er overbevisende.) (- «Hvis det er dine private data, og du ikke liker hvordan de ble , vel, vi bør ikke bli overrasket over at noen leger ikke innrapporterer disse studiene,» sier han.)

(Anm: Researchers Find a Bias Toward Upbeat Findings on Antidepressants. The makers of antidepressants like Prozac and Paxil never published the results of about a third of the drug trials that they conducted to win government approval, misleading doctors and consumers about the drugs’ true effectiveness, a new analysis has found. Previous research had found a similar bias toward reporting positive results for a variety of medications; and many researchers have questioned the reported effectiveness of antidepressants. But the new analysis, reviewing data from 74 trials involving 12 drugs, is the most thorough to date. And it documents a large difference: while 94 percent of the positive studies found their way into print, just 14 percent of those with disappointing or uncertain results did. (…) Dr. Donald F. Klein, an emeritus professor of psychiatry at Columbia, said drug makers were not the only ones who can be reluctant to publish unconvincing results. Journals, and study authors too, may drop studies that are underwhelming. “If it’s your private data, and you don’t like how it came out, well, we shouldn’t be surprised that some doctors don’t submit those studies,” he said. (nytimes.com 17.1.2008).)

Antidepressant Trial Results Exaggerated (Forsøksresultater på antidepressiva overdrevet)
ivanhoe.com 16.1.2008
(Ivanhoe Newswire) – A new study shows a problem with past reporting of antidepressant research. The analysis finds selective publication in reporting exaggerates the effectiveness of antidepressants. (...)

Turner’s team found that whether and how the studies were published depended on how they turned out. They found 94 percent of the studies had positive results, but the FDA data showed only half of the study were positive. All but one of the positive studies was published. Most of the studies that were not positive were not published or they were published with a positive spin.

“Selective publication can lead doctors and patients to believe drugs are more effective than they really are, which can influence prescribing decisions,” says Turner. “Doctors and patients must have access to evidence that is complete and unbiased when they are weighing the risks and benefits of treatment.” (...)

Klinisk utprøvning av legemidler
Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 84 (3.1.2008)
Legeforeningen støtter et forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet om en ny forskrift om klinisk utprøvning av legemidler til mennesker.

Den nye forskriften skal implementere og samle de relevante EU-direktivene. (...)

Samtykke
Forslaget til ny forskrift stiller i mindre grad enn gjeldende forskrift, detaljerte krav med hensyn til hvilke opplysninger forsøkspersonen har krav på å få, særlig når det gjelder samtykkeformularet. (...)

Publisering og finansiering
I henhold til forskriften skal protokollen inneholde bestemmelser om publisering. For å unngå publiseringsbias ved at det kun publiseres forsøk som viser gunstige utfall for sponsor, foreslår Legeforeningen at det uttrykkelig fremgår i forskriften at det gjelder et krav om publisering. (...)

Etter gjeldende forskrift skal det sendes melding til Statens legemiddelverk og REK innen 90 dager etter at studien er avsluttet, og det skal utarbeides en sluttrapport senest ett år etter at studien ble avsluttet. Dette kravet synes ikke å være videreført i forslaget til sluttrapport, og Legeforeningen savner en nærmere begrunnelse for dette.

Les hele uttalelsen: www.legeforeningen.no/?id=130594 (...)

How to do it
BMJ 2007;335 (1 September)
How many papers, particularly those reporting randomised controlled trials, fully describe what the researchers did? If you knew what the interventions truly comprised you might practise better, give more useful advice to patients, hone the design of your next study, replicate the trial, or decide whether to include the trial in a systematic review. (...)

Anklages for omfattende plagiat
forskning.no 24.8.2007
En tysk økonom og miljøforsker som blant annet har jobbet på klimaforskningssenteret Cicero i Oslo, er beskyldt for over flere tiår å ha skrevet artikler som var plagiater av andre forskeres arbeid. (...)

Drug Maker Caught Covering Up Harmful Study Results
druginfo4.thedruginfo.com (19.8.2007)
In a recent lawsuit settlement, the American drug company GlaxoSmithKline agreed to pay $63.8 million due to recent claims by consumers that they withheld negative information about its anti-depressant drug Paxil s safety and effectiveness. Paxil reportedly withheld information about the possibility of an increase in the risk of suicidal behavior in some children taking the drug as well as severe withdraw symptoms when the medication is stopped. (...)

Poland's cup runs over with clinical trials
pharmatimes.com 2.4.2007
Poland has seen a dramatic increase in clinical trial activity over the last few years, to the point where some clinics are turning away studies.

Applications for new trials are coming in at a rate of around 400 per year, compared with fewer than 100 in 1997, said Grzegorz Litynski, senior regional manager for i3 Research, in a presentation at the recent 28th Annual Conference and Exhibition of the Institute of Clinical Research in Birmingham, UK. Clinics in key therapeutic areas such as onco-haematology are now "overflowing", he added. (...)

Behind the Scenes Snake Oil Salesmen
lawyersandsettlements.com 7.3.2007
Washington, DC: While the pharmaceutical industry's corrupt practice of peddling ineffective drugs and concealing dangerous side effects has come under scrutiny in recent years, critics say the contributions of the research scientists, academics, medical journals, and the FDA deserve far more credit for their part in the industry's overall marketing schemes.

Drug companies now control clinical trial design, the criteria for patient selection, the analysis of the research, as well as the results that are reported and the side effects that are not. "In short, in controlling what gets published in journals, the industry controls what gets passed off as medical evidence to influence physician prescribing practices," according to, "Research and Clinical Practice Guidelines: Can We Trust the Evidence in Evidence-Based Medicine?", by Dr John Abramson, of Harvard, and Dr Barbara Starfeld, a professor at Johns Hopkins, in the Journal of the American Board of Family Practice.

A report by the UK Parliament in 2005, found that 75% of clinical trials published in the major medical journals, including the New England Journal of Medicine, The Lancet, and the Journal of the American Medical Association, were funded by the industry. (...)

Norske forskarar misbrukt
nrk.no 30.1.2006
Universitetet i Bergen vart misbrukt i forskingsjuks i 1998. Ein utanlandsk gjesteforskar skreiv ein artikkel der han omtala Parkinson-forsøk gjort i Bergen.

Men forsøka fann aldri stad, og no har han vorte stempla som juksemakar i heimlandet.

- Han er funnen skuldig i plagiat, og er fråteken tittelen som professor. Dette fortel den leiande tyrkiske nevrokirurgen Orhan Barlas til NRK.

Norwegian researcher admits that his data were faked
BMJ 2006;332:193 (28 January)
The New England Journal of Medicine has joined the Lancet in issuing a statement of concern about papers the journals published by the Norwegian researcher Jon Sudbø, currently at the centre of allegations of research fraud.

Skal avsløre dårleg forsking
forskning.no 19.1.2006
Studentar ved Høgskolen i Bergen blir no utfordra til å lære å skilje mellom seriøs og useriøs forsking. Det er særleg ved helse- og sosialfagutdanningane høgskulen set fokus på at ein skal lære seg til å bli meir kritisk til forsking.

- Me vil at studentane våre skal lære seg å ta sjølvstendige val om kva forsking dei kan stole på, seier Monica Nortvedt ved Høgskolen i Bergen.

Nortvedt er hovudansvarleg for satsingsområdet ved høgskulen som heiter kunnskapsbasert praksis. Målet med det nye fagfeltet er å lære studentane å skilje mellom god og dårleg forsking.

Skjerpet kontroll mot forskerjuks
helserevyen.no 20.1.2006
St. Olavs Hospital i Trondheim har ansatt en egen forskningsleder for å bedre kvaliteten på forskningsarbeidene, og hindre at forskere skal bli fristet til å jukse. (...)

Alle vitenskapelige publikasjoner fra sykehuset skal for fremtiden sjekkes av det aktuelle fagmiljøet. Han mener hovedproblemet er slurv, og ikke juks, og har tro på bedre kvalitet dersom kollegene sjekker hverandres vitenskaplige arbeider.
Bovim varsler at St. Olavs Hospital også kommer til å stramme inn praksisen rundt medforfatterskap.

- Pengene tilbake
aftenposten.no 20.1.2006
Kreftforeningen vil kreve penger tilbake fra forskere som jukser. Dette skal inn i fremtidige avtaler med forskerne.

Avslørte forskerjuks
dagbladet.no 16.1.2006
AVSLØRTE FUSKET: Professor Lars Vatten ved NTNU i Trondheim avslørte forskeren ved Radiumhospitalet. - Det var åpenbar fusk, sier Vatten.

En profilert overlege ved Radiumhospitalets kreftklinikk har innrømmet at forskningen hans var basert på juks. Andre forskere har mistenkt legen i lengre tid.

Feilaktige data var bakgrunnen for en artikkel i det anerkjente tidsskriftet The Lancet i oktober i fjor. Artikkelen vakte oppsikt, fordi den norske overlegen påviste at bruk av betennelsesdempende midler som Ibuprofen og Naproxen reduserer risikoen for munnhulekreft for folk som røyker mye. Men overlegen hadde altså diktet opp pasientene han skrev om.

Når forskere kutter hjørner
Leder
dagbladet.no 16.1.2006
Det norske medisinske forskningsmiljøet ryster i sine grunnvoller etter at det ble avdekket omfattende juks i en vitenskapelig artikkel presentert av en norsk forsker og med norske medforfattere. Jukset er så grovt at det savner sidestykke i norsk forskning. Det har vært antatt at det etiske nivå blant norske forskere ligger høyt, og at kontrollsystemet er patent. Etter dette må vi regne med at det også i norsk forskning er like stor fare for sjusk, juks, plagiat og manipulering av data som i andre land. Generelt mener eksperter at om lag ti prosent av det som presenteres som god vitenskap i anerkjente tidsskrifter er beheftet med juks i en eller annen form.

Vekker oppsikt over hele verden
aftenposten.no 16.1.2006
Søndag var forskningsskandalen hett nyhetsstoff på internettaviser over hele verden.

De internasjonale nyhetsbyråene Reuters og AP sendte ut historien til sine kunder. I løpet av få timer var saken å lese på 40 nettsteder. Store anerkjente aviser som Washington Post i USA la ut saken med tittelen "Kreftforsker innrømmer juksing med data". ABC News skriver at "Lege diktet opp kreftforskning", mens Forbes skriver at "Kreftforsker innrømmer å ha forfalsket data".

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009