Mobbing og vold øker kraftig (nrk.no 4.1.2007)

Konfliktråd fremfor bot (aftenposten.no 28.2.2006)

Unge kvinner havner i konfliktrådet (tv2nyhetene.no 11.1.2010)

Nekter å møte i konfliktrådet (aftenposten.no 13.11.2006)

Klager til ingen nytte (DN.no) Svært få forbrukere får medhold når de klager på telekom-tjenester. Brukerklagenemnda har bare gitt medhold i to av 87 saker. (nrk.no 20.7.2008)

Konfliktrådet registrerer at politiet oversender stadig flere saker til Konfliktrådet, - også sivile saker, heter det i en pressemelding fra Konfliktrådet i Agder. (nrk 4.1.2006)

Færre bijobbmuligheter for politifolk (ukeavisenledelse.no 6.11.2008)

- Om konfliktrådet

Ditt konfliktråd
konfliktraadet.no
Konfliktrådet er en statlig tjeneste som bistår for å løse konflikter – enten mellom private parter eller mellom fornærmede og gjerningsperson der en kriminell handling har funnet sted. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til løsninger, enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd – eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner. Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Tjenesten er gratis og tilbys i hele landet.

Alle kan ta kontakt med sitt konfliktråd for hjelp og veiledning. (...)

- Aldri har konfliktrådet hatt flere voldssaker enn nå

Aldri har konfliktrådet hatt flere voldssaker enn nå
nrk.no 3.7.2014
Tendensen over hele landet er at det er flest voldssaker som kommer inn til konfliktrådet.

Konfliktrådene i Norge får tilsendt mer alvorligere saker enn tidligere, samtidig går det totale sakstallet ned.

Halvårstallene fra konfliktrådene i landet viser at de får tilsendt flere alvorlige saker enn tidligere, men det viser i tillegg en nedgang på omtrent 400 saker sammenlignet med i fjor.

– Det vi har registrert er at det er store forskjeller mellom de ulike politidistriktene. Noen politidistrikter har økning, mens andre går dramatisk ned. Det tolker vi som at det er ulik praksis i politi-Norge mot å jobbe med disse sakene, sier direktør i konfliktrådet, Per Andersen.

Det er voldssaker konfliktrådet oftest behandler (…)

- En myte at dette bare er for unge naskere

«En myte at dette bare er for unge naskere»
osloby.no 10.1.2015
Slåsskamper, slag og spark er saker som oftest sendes til Konfliktrådet i Oslo og Akershus. Men også nabokrangler om trær og støy er høyt oppe på klagelisten.

I fjor hadde landets 22 konfliktråd tilsammen 368 saker som omhandler vold i nære relasjoner - og ettervirkningene av alvorlige lovbrudd som vold, trusler og vinningskriminalitet kan gjøre at offer og gjerningsperson har behov for å møtes og snakke sammen.

- Hjelper det med konfliktråd?

- En ny brukerundersøkelse viser at 87 prosent av partene opplevde at konfliktråd var et godt valg i deres situasjon, og at de fikk sagt det som var viktig for dem - og 72 prosent at saken nå er ute av verden for deres del. 90 prosent svarer at de vil anbefale konfliktråd videre til andre sier Helene Støversten, leder av Konfliktrådet.

- Men er det ikke litt lettvint med konfliktråd mellom partene når det har vært brukt vold? (…)

(Anm: – Konfliktråd og oppfølging berget meg. En ung jente fra Sandnes gikk fra å være rusmisbruker til å satse på fysisk aktivitet etter at hun ble straffet med ungdomsoppfølging av konfliktrådet som 17-åring. (dagbladet.no 25.6.2015).)

(Anm: Konfliktrådet svarer voldsutsatt mann: Slik skal det ikke være | Siri Kemeny, fung. direktør Sekretariatet for konfliktrådene. Torgeir Holmens historie gjør inntrykk. I sin kronikk «Slutt å grine og plukk opp tennene dine!» peker Torgeir Holmen på at vold mot kvinner og mot menn blir møtt ulikt. Han argumenterer for dette både generelt og på bakgrunn av personlige erfaringer. Som 15-åring ble han utsatt for et overfall og møtte den som angrep ham i konfliktrådet. Holmens beskrivelse av sitt møte med konfliktrådet er urovekkende. Slik skal det ikke være. Jeg antar at forholdet var politianmeldt, og ble overført til konfliktrådet av politiet. (aftenposten.no 4.6.2016).)

(Anm: «Slutt å grine og plukk opp tenna dine. Oppfør deg som en mann!» | Torgeir Holmen, Master of International Affairs, Graduate Institute of Geneva. Det er bra vi bekjemper vold mot kvinner. Men vi må ikke glemme den andre halvdelen av befolkningen. Vi har kommet langt i bekjempelse av vold mot kvinner og dette er bra. Men vold mot menn blir ofte oversett og i enkelte miljøer faktisk glamorisert. Vi sier ting som «gutter er gutter,» og «noen ganger vinner man og noen ganger taper man». (aftenposten.no 5.6.2016).)

- Unngå livslang nabokrangel!

Unngå livslang nabokrangel!
nrk.no 20.5.2009
Sikre vårtegn er at det spirer og gror i hagene. Men det er ikke alltid like hyggelig for alle. Trær, hekker og busker er ofte roten til alvorlig krangel mellom naboer. (...)

Trær
Naboen kan ikke ha et tre stående nærmere din eiendom enn tredjeparten av trehøyden. Det betyr at hvis treet for eksempel er seks meter høyt og står nærmere din eiendom enn to meter, så har du rett til å få det fjernet.

Dette gjelder kun dersom det ikke er om å gjøre for naboen å beholde treet (affeksjonsverdi, hindrer innsyn e.l) og at det er tydelig til ulempe for deg.
Dersom det er på det rene at du har krav på å få fjernet treet og naboen ikke vil gjøre det, så kan du be Konfliktrådet megle i slike tvister.

Hvis ikke det nytter, kan du gå til sak mot naboen. Da er det lurt å vurdere kostnadene opp mot hvor stort problemet er for deg. En slik rettssak vil kunne koste nærmere 50.000 kroner, sier Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund. (...)

(Anm: Researchers find link between neighborhood quality and cellular aging (medicalnewstoday.com 19.6.2015).)

- Konflikter skal løses med god rettshjelp

Konflikter skal løses med god rettshjelp
KNUT STORBERGET, justisminister
aftenposten.no 12.3.2006
Rettssikkerhet. Som justisminister har jeg ansvar for å ivareta at folk får nødvendig rettshjelp i straffesaker og i sivile saker. Dette innebærer et ansvar for å følge opp og justere regelverket slik at det fungerer best mulig og ivaretar brukernes rettssikkerhet, samtidig som jeg har ansvaret for at skattebetalernes penger forvaltes på best mulig måte.

Rettshjelpen må målrettes mot dem som trenger den mest. I Soria Moria-erklæringen fremgår det at rettshjelpsordningen skal gjennomgås og forbedres. Utgiftene til rettshjelp i straffesaker og sivile saker har de siste årene økt drastisk. I 2005 var utgiftene på totalt 1,27 milliarder (inkl. moms), mens de i 1999 var på ca. 510 millioner (eks. moms). Det er viktig å ha kontroll på rettshjelpsutgiftene, og det er viktig at rettshjelpen både i sivile saker og i straffesaker kanaliseres dit den trengs mest. Advokatene må gjerne argumentere for sine synspunkter ut fra hva som ville være det ideelle. Som justisminister må jeg konsentrere meg om å finne gode løsninger som ivaretar flere hensyn. Våre vurderinger av regelverket, og omfanget av ulike typer rettshjelp som tilbys, vil derfor ikke nødvendigvis falle likt ut.

Jeg er opptatt av å bidra til at konflikter løses på en god måte. Det innebærer ikke nødvendigvis kostnadskrevende runder i rettsapparatet. Det kan være gjennom å kanalisere flere saker til konfliktrådene eller å bidra med midler til lavterskeltilbudene, som studentrettshjelpstiltakene, tiltak i regi av Gatejuristen, PION (Prostituertes interesseorganisasjon) og ikke minst til forsøksordningen med juridisk bistand på offentlige servicekontorer.

Rettssikkerhet er ikke det samme som at rettshjelperen/advokaten skal dekke ethvert behov mottageren har, og på det offentliges bekostning. Det er først og fremst den enkeltes behov for nødvendig juridisk bistand som skal dekkes. I dette må vi også vurdere om det er andre enn advokater som er bedre egnet til å dekke behov ut over juridisk bistand i den konkrete sak. Her er det mange frivillige organisasjoner som gir verdifull bistand, råd og hjelp. (...)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Konfliktråd fremfor bot

Konfliktråd fremfor bot
aftenposten.no 28.2.2006
Justisministeren vil ha obligatorisk bruk av konfliktråd ved butikktyveri og nasking.

Bergen - Mange av de yngre som får konfliktrådsbehandling berger vi fra en videre kriminell karrière. Jeg ønsker at vi skal gå inn mye mer aktivt overfor de yngre menneskene som begår nasking og oppfordre kjedene til å bruke konfliktrådene, sier justisminister Knut Storberget.

Ved å flytte flere saker til konfliktrådene, mener Storberget man vil frigjøre ressurser hos påtalemyndighet og i domstolene. Den forebyggende effekten vil også være større når gjerningsmann og «offer» møtes. I dag vil mange av butikkjedene ikke bruke konfliktrådene:

- Jeg vil ta et initiativ overfor butikkjedene som nekter at sakene skal behandles i konfliktråd. Vi må ha aksept fra fornærmede om vi skal få dette til. Konfliktråd vil fungere bedre enn når ungdom får en passiv betinget dom eller et lite forlegg, mener Storberget.

Justisministeren opplyser til Aftenposten at han planlegger å innkalle til et møte med de store kjedene for å diskutere saken.

- Hvis vi ikke får det til så vil vi vurdere å se om vi må gå lovveien, at blant annet naskesakene skal gå i konfliktråd uavhengig av samtykke, men helst vil vi ha med de fornærmede, sier Storberget.

Positivt. - Å bruke konfliktråd kan være virkningsfullt dersom naskeren må foreta seg noe for å rette opp skaden og at det er kort tid fra forbrytelse til at det skjer en oppfølging gjennom konfliktrådet, sier direktør Thomas Angell i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH).

HSH som organiserer alle bransjer innenfor handel anbefaler i dag alle medlemmer å anmelde butikktyverier. Tall Aftenposten har innhentet fra Statistisk sentralbyrå, viser at det i fjor ble anmeldt 18 359 simple butikktyverier og naskerier.

- Vi er glad for initiativet, men om det skal være obligatorisk bør diskuteres. Ved megling tar man ansvar for handlingene selv, man får en ny sjanse og slipper anmerkning i ordinær politiattest, sier informasjonssjef Gro Jørgensen i Konfliktrådet.

Ferske tall fra konfliktrådene viser at det ble mottatt i alt 8349 saker i fjor.
- Ni av ti saker som behandles i konfliktrådene ender med positivt meglingsresultat, sier Jørgensen.

Verdensledende. - Vi er definitivt verdensledende innefor denne type megling. En rekke internasjonale delegasjoner kommer fra Kina, Japan, England, Sverige og andre land. Vi har bl.a. vært i Russland, Latvia og Skottland og informert om den norske modellen, sier direktør Per Andersen i Konfliktrådet. (...)

- Vold, tyveri og mobbing dominerer øker kraftig

Unge kvinner havner i konfliktrådet
tv2nyhetene.no 11.1.2010
KONFLIKTRÅDET: Stadig flere unge kvinner havner i konfliktrådet på grunn av vold, mobbing og tyveri. (...)

Vold, tyveri og mobbing dominerer.

Antall kvinner som klages inn til landets konfliktråd er økende. I 2009 var det 14 prosent flere kvinner som måtte møte i konfliktrådet enn året før. Og det er spesielt i aldersgruppen 15–24 år økningen er stor.

Det er imidlertid fremdeles flere menn enn kvinner som er klaget inn i slike saker. Mens 3210 saker omhandlet kvinner, ble 7849 menn klaget inn til konfliktrådene.
Trekker man fra de sakene som blir avvist, betyr det at over 9293 saker ble behandlet i konfliktrådene i fjor, noe som letter presset på det ordinære rettsapparatet. (...)

(Anm: Bliver du ofte mobbet af dine kollegaer? Så er din risiko for at udvikle depression ni gange større end hos den almene befolkning. Det viser ny dansk forskning. (videnskab.dk 30.1.2015).)

(Anm: Mobbing koster samfunnet milliarder - Samfunnet kunne vært spart for enorme summer hvis mobbing hadde blitt forebygget bedre. (nrk.no 27.2.2011).)

(Anm: Nye funn om mobbing: – Må tas tak i, sier forskeren. (…) – Mobbing er en form for kronisk sosialt stress (…)  som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig. (…) Økt risiko for hjertesykdom og diabetes. Tidligere er det kjent at mobbing kan knyttes til psykiske lidelser. Den nye forskningen viser at unge mobbeofrene også kan ha større sjanse for å få hjertesykdom og diabetes i voksen alder. (aftenposten.no 14.3.2017).)

(Anm: Sammenheng mellom mobbing og posttraumatisk stress. Forskning viser at nær seks av ti som er blitt mobbet har symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse. (dagensmedisin.no 6.3.2015).)

(Anm: Harket om mobbingen: – Det var mange vonde år - Flere mobbeofre fortalte i dag sine historier til landets toppolitikere. En av dem var popstjernen Morten Harket, som ble mobbet som barn. – Jeg ble banket opp. Det husker jeg godt. I perioder skjedde det daglig. (nrk.no 30.1.2015).)

Mobbing og vold øker kraftig
nrk.no 4.1.2007
Konfliktrådet i Agder økte saksmengden med 20 prosent i fjor. Økningen for hele landet var tre prosent. Skadeverk, trusler, mobbing og vold øker mest.

Konfliktrådet i Agder kan i 2006 vise til en saksøkning på 20 %. Konfliktrådene i Norge kan vise til en økning på 3 %.

Totalt har Konfliktrådet i Agder registrert 527 saker fordelt på 224 straffesaker og 303 sivile saker. Økningen fordeler seg relativt likt på straffesaker og sivile saker. (...)

Flere saker fra politiet
Konfliktrådet registrerer at politiet oversender stadig flere saker til Konfliktrådet, - også sivile saker, heter det i en pressemelding fra Konfliktrådet i Agder. (...)

(Anm: Bliver du ofte mobbet af dine kollegaer? Så er din risiko for at udvikle depression ni gange større end hos den almene befolkning. Det viser ny dansk forskning. (videnskab.dk 30.1.2015).)

(Anm: Mobbing koster samfunnet milliarder - Samfunnet kunne vært spart for enorme summer hvis mobbing hadde blitt forebygget bedre. (nrk.no 27.2.2011).)

(Anm: Nye funn om mobbing: – Må tas tak i, sier forskeren. (…) – Mobbing er en form for kronisk sosialt stress (…)  som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig. (…) Økt risiko for hjertesykdom og diabetes. Tidligere er det kjent at mobbing kan knyttes til psykiske lidelser. Den nye forskningen viser at unge mobbeofrene også kan ha større sjanse for å få hjertesykdom og diabetes i voksen alder. (aftenposten.no 14.3.2017).)

(Anm: Sammenheng mellom mobbing og posttraumatisk stress. Forskning viser at nær seks av ti som er blitt mobbet har symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse. (dagensmedisin.no 6.3.2015).)

(Anm: Harket om mobbingen: – Det var mange vonde år - Flere mobbeofre fortalte i dag sine historier til landets toppolitikere. En av dem var popstjernen Morten Harket, som ble mobbet som barn. – Jeg ble banket opp. Det husker jeg godt. I perioder skjedde det daglig. (nrk.no 30.1.2015).)

- Nekter å møte i konfliktrådet

Nekter å møte i konfliktrådet
aftenposten.no 13.11.2006
Det har oppstått heftig konflikt mellom Konfliktrådet og store kjeder. Butikk-kjedene mener det koster mer enn det smaker å møte butikktyver til megling.

Store butikkkjeder bruker så mye tid på å møte butikktyver i Konfliktrådet at de nå krever penger for å stille til megling. (...)

Rekordtall for konfliktrådet
aftenposten.no 3.1.2006
Konfliktrådene i Norge har hatt en markert økning i antall saker i 2005. Størst har økningen vært av saker som omhandler vold, mobbing og trusler.

Mens konfliktrådene i Norge i 2004 fikk henvist 7583 saker har det i 2005 vært en økning på drøye ti prosent - til 8355 saker (4264 straffesaker og 4091 sivile saker).

1500 av disse er voldsaker, en økning på 18 prosent sammenlignet med året før.

Den største prosentvise økningen i statistikken gjelder likevel mobbing og trusler. Her økte antallet fra 705 til 877 saker.

Sammen med butikktyveri og skadeverk utgjør nå voldssaker de største saksområdene for Konfliktrådene.

Statistikken viser at de fleste meglinger fører frem. I fjor ble det inngått avtale i 91 prosent av sakene, mens 80 prosent av avtalene som ble avsluttet i løpet av fjoråret, ble innfridd. Det ble inngått 5157 avtaler.

Flest menn
Det er flest menn som får sin sak opp i Konfliktrådene. Godt over to tredeler av de i alt 9953 påklagede var menn. Aldersgruppen fra 15-17 år utgjør den største gruppen.

I følge justisminister Knut Storberget ønsker Regjeringen at konfliktrådene skal spille en viktig rolle fremover både som alternativ reaksjon og som et supplerende tiltak.

Antall saker til de 22 konfliktrådene i Norge har økt med 25 prosent siden den statlige overtakelsen for to år siden. (...)

- Klager til ingen nytte

Klager til ingen nytte
nrk.no 20.7.2008
(DN.no) Svært få forbrukere får medhold når de klager på telekom-tjenester. Brukerklagenemnda har bare gitt medhold i to av 87 saker.

Ustabil IP-telefon, dårlig hastighet på internett, mobiltelefon som misbrukes og fakturarot er eksempler på klagesaker som havner på Brukerklagenemndas bord.

Nemnda er opprettet for å behandle klager på elektroniske kommunikasjonstjenester - en nødvendighet i tider hvor jungelen av ekom-tilbydere er stor. For flere tilbydere betyr større kamp om kundene. (...)

Samferdselsdepartementet: Vil se på klagesaker i Brukerklagenemnda
digi.no 17.10.2006
Departementet vil se på hvorvidt Brukerklagenemnda skal kunne holde televerstingene skjult. (...)

Den nye Brukerklagenemnda:
Televerstinger vernes av ny klagenemd
digi.no 12.10.2006
Den nye nemnda for teleklager skulle rydde opp, men i stedet får tele-verstinger leve i hemmelighet. (...)

Lite å klage på hos leverandørene?
Få klager til ny ADSL- og telefoni-nemd

digi.no 18.5.2006
På tross av mange oppslag om dårlig og manglende kundeservice er det overaskende få som klager.

Dårlig kundeservice hos mange internett- og teleselskaper fikk myndighetene til å innføre en ny ordning for å løse opp i de mange kundekranglene. Hittil har klagene gått til flere myndigheter som ofte ikke har hatt myndighet til å felle noen dom.

Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon ble opprettet og det ble obligatorisk for aktørene å være medlem. Men til tross for en flom av klager mot selskaper som Nextgentel har det hittil vært overraskende få klager til den nye nemden. (...)

Diverse artikler

Skværer opp i konfliktrådet
nrk.no 26.3.2011
Stadig flere skværer opp i konfliktrådet etter mobbing på nett og telefon.

Sladder, sårende utsagn, ufordelaktige bilder, usanne påstander og grove trusler florerer stadig oftere på de digitale treffpunktene.

– Jeg fikk høre at jeg var ei feit, stygg jente og slikt. Det var ikke noe særlig hyggelig å høre, sier Jeanett Johansen. Hun går på Mæla ungdomsskole i Skien og er en av svært mange unge som har vært utsatt for mobbing på nett. (...)

Informasjonssjef for konfliktrådene i Norge, Gro Jørgensen, sier mobbing er ferskvare og må tas ved rota kjapt. (...)

Verstinger
I Norge opplyser halvparten av ungdommene at de er blitt mobbet på Internett. To av ti sier de mobbes jevnlig på nettet.

Det viser en undersøkelse som ungdom mellom 14 og 18 år i ni europeiske land har deltatt i. Undersøkelsen er nylig gjennomført av selskapet Microsoft og nasjonale nettvettmyndigheter. (...)

Færre bijobbmuligheter for politifolk
ukeavisenledelse.no 6.11.2008
Private oppdrag på fritiden har lenge vært en kilde til gode ekstrainntekter for politifolk. Nå strammes regelverket kraftig inn.

Politidirektoratet mener at habiliteten til politifolk kan svekkes ved at de påtar seg private oppdrag, og nå innfører direktoratet strengere og klarere regler, skriver Aftenposten.

Ifølge de nye reglene bør politifolk få nei når de ønsker å utføre private oppdrag for helsevesen, barnevern og kriminalomsorg som medfører taushetsplikt.

Også ekstrajobber som finansrådgivere, forsikringsselgere, tolker, megler i konfliktråd og skjenkekontrollører blir betraktet som uønsket.

Politidirektoratet innfører samtidig en regel om at politifolk maksimalt bør jobbe 40 timer i måneden med biverv. (©NTB)

Unødvendige rettssaker
aftenposten.no 12.8.2007
Fire av fem oppsigelsessaker ender med forlik

Avskjeds- og oppsigelsessaker koster for mye, tar for lang tid og er til unødvendig belastning for de involverte, mener Bjørn Eriksen (bildet) ved Handelshøyskolen BI. Hans forskning viser at denne typen arbeidsrettssaker (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009