- Legen er på 1900-tallet (dinside.no 29.11.2009)

- Unnlater å gi nok informasjon (nrk.no 3.3.2008)

Det eksisterer fortsatt et gap mellom hvor mye en lege forteller en pasient og hvor mye pasienten ønsker å vite. (...) De fleste (81 %) av pasienter forventet en mest mulig fyllestgjørende informasjon, men bare en tredjedel av legene delte denne oppfatning. (BMJ 1999;318(7184):D))

Bevisbasert medisin er blitt definert som "den samvittighetsfulle, uforbeholdne, og veloverveide bruk av de nyeste og beste bevis for beslutninger angående omsorgen for de enkelte pasienter." (BMJ 2005;331:247-248 (30 July))

Norsk pasientundersøkelse: Foretrekker fastlege med e-tjenester (digi.no 16.11.2006)

Om korrekturlesning av legejournal

Tre av fire norske pasienter vil gjerne lese korrektur på legejournalen sin. Det viser undersøkelse som er blitt kjent gjennom Tidsskriftet for Den norske lægeforening.
(bt.no 23.2.2006)

Leger kommuniserer dårlig (side2.no 12.12.2007)

Pasientjournaler og epikriser (mintankesmie.no)

- Fem tips som gjør legebesøket bedre

Fem tips som gjør legebesøket bedre
nrk.no 24.9.2012
Over halvparten av alle klager til pasientombudene handler om dårlig kommunikasjon mellom legen og pasienten.

Slik bør du forberede deg for å gjøre legebesøket best mulig.

Det er ikke alltid like lett å forstå hva legen egentlig forteller deg.

Det kan skje at hun bruker latinske uttrykk og fremmedord, og forteller deg at du har en sykdom du ikke aner hva innebærer. Eller så sitter du og bekymrer deg og har tusen spørsmål, men finner aldri anledning til å stille dem.

Begge deler er godt kjent for dem som tar i mot klager fra pasienter over hele landet.

Pasient- og brukerombudet i Hordaland skriver i årsrapporten sin at kommunikasjon er et nøkkelord i svært mange av klagene de behandler. (...)

(Anm: Leger, fastleger, fastlegeordningen etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Lærer kommunikasjon av Trond-Viggo (dagensmedisin.no 23.5.2014).)

- Eliminering av «spenninger» i helsevesenet: en lakmustest for innovasjon. (- Leger ved disse sykehusene dikterte i hovedsak pasientsentrert omsorg uten å snakke med pasienter, som kan gjøre at deres oppfatninger og skjevhet erstattes av faktiske behov og forventninger.)

(Anm: Eliminering av «spenninger» i helsevesenet: en lakmustest for innovasjon. (Eliminating ‘tensions’ in health care: a litmus test for innovation. (…) Her er et godt eksempel: En tverrsnittsundersøkelse i 2015 av 6 636 pasienter fra 276 sykehusavdelinger i syv land viste ingen betydelig pasientmedvirkning for å forbedre pasientsentrert omsorg og kvalitetsstyring. (…) Leger ved disse sykehusene dikterte i hovedsak pasientsentrert omsorg uten å snakke med pasienter, som kan gjøre at deres oppfatninger og skjevhet erstattes av faktiske behov og forventninger. (statnews.com 20.9.2019).)

(Anm: Patient Experience Shows Little Relationship with Hospital Quality Management Strategies. PLoS One. 2015; 10(7): e0131805.)

(Anm: Patient Experience Shows Little Relationship with Hospital Quality Management Strategies. PLoS One. 2015; 10(7): e0131805.)

- Kreftsyke som sier nei til medisin: – Må ikke avvises av legen. (– Jeg vil oppfordre alle leger til å sette seg mer inn i alternativ behandling, og snakke med pasientene om det – på en respektfull måte, selv om de er uenige i valgene pasientene tar, sier Agnete E. Kristoffersen. Hun er seniorforsker ved Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM).)

(Anm: Kreftsyke som sier nei til medisin: – Må ikke avvises av legen. Når kreftsyke velger bort livsviktig medisinsk behandling – og bare vil bruke alternativ behandling – har de gjerne kommet på kant med legen, viser norsk forskning. – Jeg vil oppfordre alle leger til å sette seg mer inn i alternativ behandling, og snakke med pasientene om det – på en respektfull måte, selv om de er uenige i valgene pasientene tar, sier Agnete E. Kristoffersen. Hun er seniorforsker ved Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM). – Hvis legen klarer å holde pasienten inne til jevnlige kontroller, er sjansen større for at hun eller han til slutt tar kreftbehandling, sier forskeren. VG har fortalt historien om kreftsyke Tarjei (29) som nekter å ta cellegift og stråling. Han vil tenke seg frisk, og tar kosttilskudd og alternativ behandling. Overlever Tarjei kreften? Se dokumentarserien her. Rundt halvparten av alle kreftpasienter bruker alternativ behandling. Likevel er det bare 18 prosent av legene som snakker med pasientene om slik behandling, forklarer Kristoffersen. Hun mener alle burde gjøre det. (vg.no 25.5.2020).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

- «Unyansert og generalisert framstilling av en hel bransje». Oppslaget i VG om Tarjei som har valt eigne vegar når det gjeld behandling av kreftsjukdomen sin, har opprørt medlemmene i Norske Naturterapeuters.

(Anm: JOHN PETTER LINDELAND, styreleder i NNH - LIDIA IVANOVA MYHRE, generealsekretær i NNGNaturterapeuter. «Unyansert og generalisert framstilling av en hel bransje». Oppslaget i VG om Tarjei som har valt eigne vegar når det gjeld behandling av kreftsjukdomen sin, har opprørt medlemmene i Norske Naturterapeuters. Hovedorganisasjon (NNH). Både når det gjeld å få del i den aktuelle pasienthistoria, men også ei unyansert og generalisert framstilling av ein heil bransje som sorterer under det same lovverket. VG har fortalt historien om kreftsyke Tarjei (29) som nekter å ta cellegift og stråling. Se dokumentarserien her. Når vårt hovudfokus gjennom mange år har vore fagkompetanse og pasienttryggleik som byggjer på gode etiske haldningar, blir karakteriseringar som - «dette er en kynisk bransje» - «slik praksis skjer jo hele tiden» - på grensa til det useriøse. I oppslaget får lesaren ingen dokumentasjon på kven desse aktørane er, kva slags fagkompetanse dei har, omfanget og om dei er organisert i organisasjonar som stillar fagkrav osb. (vg.no 25.5.2020).)

- «Jo, det går jo ganske bra. Men egentlig går det ikke så bra.» Virkeligheten endret brått koreografi til mindre nærkontakt og berøring. Det har konsekvenser. (- Vi som arbeider med anspente og paniske kropper, vet jo at den som tenker mest på sin kropp ofte kan være den samme som kjenner den minst. «Rasjonell» betyr jo ikke nødvendigvis fornuftig. Den andre situasjonen er sykdom.)

(Anm: Finn Skårderud. forfatter, psykiater og professor, direktør ved Villa SULT. «Jo, det går jo ganske bra. Men egentlig går det ikke så bra.» Virkeligheten endret brått koreografi til mindre nærkontakt og berøring. Det har konsekvenser. Over hele verden er mennesker tvunget til å holde avstand til andre. Da mister vi kanskje mer enn vi umiddelbart innser, skriver Finn Skårderud. Påfallende mange svarer omtrent slik på mitt spørsmål om hvordan de har det: «Jo, det går jo ganske bra. Men egentlig går det ikke så bra.» Vi har ikke kropper. Vi er kropper. Kroppen er ikke en ting, selv om vi ofte snakker og oppfører oss som om det var slik. Det kroppslige er simpelthen vårt første redskap for å erfare og forstå, for å være til stede i verden. De kroppslige erfaringene kommer først – og så vokser sinnet ut av disse. (…) Når vi beveger oss ut i verden, vokser vi innover. Det er viktig hva og hvem vi treffer. Sinnet dannes av slike møter. Filosofen kunne sikkert ha sagt: Jeg er en kropp, derfor er jeg. Ifølge Merleau-Ponty er det to situasjoner som truer kroppens åpenhet mot verden og de andre. Den ene er den rasjonelle disiplineringen av kroppen, som i hasardiøse dietter og triste tredemøller. Vi som arbeider med anspente og paniske kropper, vet jo at den som tenker mest på sin kropp ofte kan være den samme som kjenner den minst. «Rasjonell» betyr jo ikke nødvendigvis fornuftig. Den andre situasjonen er sykdom. Sykdom er så godt som alltid, og tilnærmet uunngåelig, en lukning. Akkurat nå heter det altså COVID-19. (aftenposten.no 18.5.2020).)

- Det er lite som er mer sentralt for en leges rolle enn tydelig å kommunisere nytteverdi versus skader for behandlinger.

(Anm: Det er lite som er mer sentralt for en leges rolle enn tydelig å kommunisere nytteverdi versus skader for behandlinger. Likevel er det en av de vanskeligste tingene å få rett, og det synes å bli vanskeligere. (Start stopping smartly.. There can be little that’s more central to a doctor’s role than clearly communicating the benefits and harms of treatments. Yet it’s one of the hardest things to get right, and it seems to be getting harder.) BMJ 2016;353:i3209 (Published 09 June 2016).)

(Anm: Imbalance of power between patients and doctors BMJ 2014;349:g7485 (Published 15 December 2014).)

- Tor Levin Hofgaard. President Norsk psykologforening. Prat foran piller. Tre av fire sier de vil ha samtalebehandling når de sliter psykisk, ikke medisiner.

(Anm: Tor Levin Hofgaard. President Norsk psykologforening. Prat foran piller. Tre av fire sier de vil ha samtalebehandling når de sliter psykisk, ikke medisiner. Unge trenger et alternativ til lykkepiller fra fastlegen. (…) Sykeliggjøring. Oppfatningen står i skarp kontrast til den faktiske utviklingen. Andelen 17 år gamle jenter som hentet ut resept på antidepressiva er fordoblet siden 2006. (nrk.no 28.3.2017).)

(Anm: Randi Flesland. Å snakke med pasienten. Nye tall viser at det svikter med pasientkommunikasjon i det norske helsevesenet. Unge under 30 år er minst fornøyd. (…) Unge minst fornøyd. Den nye befolkningsundersøkelsen ser på pasientenes opplevelser med fastlege og sykehus. (nrk.no 23.3.2017).)

- Den sosiale gradienten på legekontoret. Studier tyder på at det er sosiale forskjeller i tilgangen til spesialisthelsetjenester i Norge. Kan dette skyldes kommunikasjonen mellom pasient og lege? (- Men helsevesenet kan også bidra til å opprettholde, kanskje også øke, de sosiale helseforskjellene.) (- Norske studier tyder på at det ikke er sosiale forskjeller i tilgang til primærhelsetjenesten, mens tilgangen til spesialisthelsetjenester er enklere for pasienter med høyere utdanning (2).)

(Anm: Den sosiale gradienten på legekontoret. Studier tyder på at det er sosiale forskjeller i tilgangen til spesialisthelsetjenester i Norge. Kan dette skyldes kommunikasjonen mellom pasient og lege? Det er godt dokumentert at det er store helseforskjeller mellom ulike sosioøkonomiske grupper. Både sykelighet og dødelighet følger en sosial gradient: Forventet levealder synker og sykeligheten øker med lavere sosioøkonomisk status (1). De viktigste årsakene til dette mønsteret ligger i forhold utenfor helsetjenesten: utdanning, inntekt, boligforhold og levesett. Men helsevesenet kan også bidra til å opprettholde, kanskje også øke, de sosiale helseforskjellene. Norske studier tyder på at det ikke er sosiale forskjeller i tilgang til primærhelsetjenesten, mens tilgangen til spesialisthelsetjenester er enklere for pasienter med høyere utdanning (2). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. september 2019.)

- Pasienter ønsker mer informasjon enn leger er villige til å gi

Patients want more information than doctors want to give (Pasienter ønsker mer informasjon enn leger er villige til å gi)
BMJ 1999;318(7184):D
Det eksisterer fortsatt et gap mellom hvor mye en lege forteller en pasient og hvor mye pasienten ønsker å vite. Hingorani et al (p 640) sammenliknet pasienter og legers holdninger til nivået på informasjon som skulle gis etter en hypotetisk utilsiktet skade i løpet av en kataraktoperasjon. De fleste (81 %) av pasienter forventet en mest mulig fyllestgjørende informasjon, men bare en tredjedel av legene delte denne oppfatning. Disse resultater tyder på at leger trenger å arbeide hardt for å oppnå det nivå på omsorg som kreves i General Medical Councils nye retningslinjer for god medisinsk praksis.” (A gap still exists between how much a doctor tells a patient and how much the patient wants to know. Hingorani et al (p 640) compared attitudes of patients and doctors to the level of information that should be provided after a hypothetical unintended injury during cataract surgery. Most (81%) patients expected the fullest possible information to be given, but only a third of doctors shared this opinion. These results suggest that doctors will need to work hard to achieve the level of care required by the General Medical Council's new guidelines on good medical practice.)

(Anm: katarakt; grå stær; cataracta, (av gr. 'foss') øyesykdom der linsen i øyet er fordunklet og ugjennomsiktig. Tidligere trodde man tilstanden skyldtes at grå væske rant ned som en foss foran øyets linse og stivnet der med blindhet til følge. Oftest utvikles grå stær uten kjent årsak hos eldre mennesker, cataracta senilis. I andre tilfeller er grå stær en følge av andre sykdommer, f.eks. sukkersyke, kronisk betennelse i regnbuehinnen, sviktende skjoldbruskkjertelfunksjon og radioaktiv stråling. Grå stær kan også være medfødt, cataracta congenita, f.eks. der moren har hatt røde hunder i løpet av første 3 måneder av svangerskapet.

Grå stær er og har alltid vært en av våre vanligste og mest utbredte øyesykdommer. Tilstanden sees også hos dyr. Tidligere var grå stær fryktet som en hyppig årsak til blindhet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Pasientjournaler og epikriser (mintankesmie.no).)

- Frekkhet fører til feil. (…) I en randomisert, blindet studie ble halvparten av teamene utsatt for lett frekke kommentarer før simuleringstreningen startet, mens den andre halvparten fikk nøytrale kommentarer.

(Anm: Frekkhet fører til feil. (…) I en randomisert, blindet studie ble halvparten av teamene utsatt for lett frekke kommentarer før simuleringstreningen startet, mens den andre halvparten fikk nøytrale kommentarer. (…) – Det er allment kjent at dårlig oppførsel ikke bedrer ytelsen i akuttsituasjoner. Deltakerne i denne studien ble kun utsatt for kortvarig uhøflig oppførsel fra en autoritetsperson utenfor selve simuleringsscenarioet, og de frekke kommentarene var ikke spesielt rettet mot enkeltpersoner. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:412 (30.3.2016).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Mange ubrukte pasienttimer. Pasienter som ikke møter opp, fører til at enkelte norske sykehus har nesten 5 prosent ubrukt tid og tomme avtaler.

(Anm: Mange ubrukte pasienttimer. Pasienter som ikke møter opp, fører til at enkelte norske sykehus har nesten 5 prosent ubrukt tid og tomme avtaler. Tilsammen var det i fjor 313.128 timer som aldri ble brukt ved norske sykehus, viser tall P4-nyhetene har hentet inn fra alle landets helseforetak. - Dette får store konsekvenser, ikke minst for andre pasienter som må vente lenger på å få time, sier seniorrådgiver og leder for programmet Alle Møter ved Helse Vest, Finn Olav Mjærum. Ved å ta i bruk forskjellig typer varslinger har helseregionen fått ned andelen ubrukte timer fra 6 prosent. (NTB) (aftenposten.no 24.7.2019).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Kommunikasjon i helsevesenet - Forbrukerrådet ber om pasientenes historier. (– Vi har vært tydelige på at vi har et helsevesen som er bra på mange områder, men akkurat når det gjelder kommunikasjon, så er det forbedringspotensiale.)

Kommunikasjon i helsevesenet - Forbrukerrådet ber om pasientenes historier
dagensmedisin.no 1.12.2016
– Det verste eksempelet vi fant, var to tettskrevne A4-sider der det sto listet opp hvordan pasienten skulle oppføre seg mot legen. 

– Det sto blant annet at pasienten ikke skulle puste direkte på legen, og at pasienten skulle svare saklig og adekvat, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet til Dagens Medisin.

Hun refererer til arbeidet med kampanjen #syktvelkommen, der Forbrukerrådet oppfordrer pasienter til å dele sine erfaringer med dårlig kommunikasjon i møte med norsk helsevesen på sosiale medier. (…)

Ta på seg brukerhatten
Anne Kristin Vie forteller at de gjennom kampanjen ønsker å bevisstgjøre helsepersonell på hvordan de kommuniserer med brukere av helsetjenester. (…)

 Noen brukere på Twitter mener at det blir et ensidig negativt fokus gjennom denne kampanjen, og at det tross alt er mye som fungerer i helsevesenet?

– Vi har vært tydelige på at vi har et helsevesen som er bra på mange områder, men akkurat når det gjelder kommunikasjon, så er det forbedringspotensiale. Vi ønsker ikke at pasienten skal måtte gå gjennom en sjekkliste før han eller hun går inn til legen, sier Vie. (…)

- Nordiske farmasistudenter ønsker mer opplæring i pasientkommunikasjon. Legemidler har mange fordeler, men har også flere utfordringer knyttet til bruk.

(Anm: Nordiske farmasistudenter ønsker mer opplæring i pasientkommunikasjon. Legemidler har mange fordeler, men har også flere utfordringer knyttet til bruk. (…) KONKLUSJON Resultatene fra dette doktorgradsprosjektet indikerer at farmasøyter har positive ­holdninger til å styrke sin kommunikasjonsutøvelse, men at de føler seg begrenset av arbeidsforholdet sitt. De nordiske lovgivningene er delvis tilpasset den økte ­kommunikasjonspraksisen; lovgivningen ­hindrer ikke kommunikasjonsrollen, men utøvelsen er ikke direkte ­støttet av ­økonomiske insentiver eller effektiv ­kontroll. Det er et behov for å utvikle og styrke ­kommunikasjonstrening ved flere av de ­nordiske utdanningsinstitusjonene. (aftenposten.no 26.3.2018).)

(Anm: Leger, fastleger, fastlegeordningen etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legers integritet, kompetanse og kvalitet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Forbrukerrådets kommunikasjonskampanje. – Glad de følger oppfordringen. Helseministeren mener resultatene av fokus på bedre kommunikasjon mellom lege og pasient allerede har begynt å vises. (dagensmedisin.no 2.12.2016).)

(Anm: LEGENS FORKLARING: – JEG VAR SLITEN. Karoline (27) holdt på å dø i sin egen seng. – Dette er en veldig, veldig alvorlig sak, sier Diabetesforbundet. (…) Han beklager at situasjonen rundt Karoline ble som den ble, og innrømmer også at dårlig kommunikasjon førte til at han kan ha feilvurdert pasienten og hennes sykdomsbilde. (…) Fylkeslegen konkluderer med at behandlingen av Karoline var i strid med paragraf 4 i helsemiljøloven om forsvarlighet ved at hun ikke fikk nødvendig helsehjelp. (tv2.no 5.12.2016).)

- Test av fastlegekontor: – Frakoblede og utilgjengelige.

(Anm: Test av fastlegekontor: – Frakoblede og utilgjengelige. Forbrukerrådet test av alle landets fastlegekontor viser enorme forskjeller på hvordan fastlegekontoret møter deg. Sjekk hvordan din fastlege gjør det. (forbrukerradet.no 17.10.2017).)

(Anm: Frakoblede fastleger gjør det vanskelig å være pasient. Mange fastleger er frakoblet internett og vanskelige å nå, viser en stor undersøkelse fra Forbrukerrådet. (…) Mangler vilje? Hvert fjerde fastlegekontor mangler et nettsted med informasjon om adresse, åpningstider og hvem som jobber der. Slik informasjon kunne spart kontoret for flere telefonhenvendelser, påpeker Forbrukerrådet. (vg.no 17.10.2017).)

(Anm: Statistikk (Big Data), byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

– Apati og frustrasjon over IKT-ståa i helsevesenet. DMTV: Tålmodigheten blir satt på prøve når det kommer til manglende IKT-løsninger i helsevesenet.

(Anm: – Apati og frustrasjon over IKT-ståa i helsevesenet. DMTV: Tålmodigheten blir satt på prøve når det kommer til manglende IKT-løsninger i helsevesenet. OSLO SPEKTRUM (Dagens Medisin): Hvordan kan man forvente at leger og sykepleiere skal involvere seg i e-helsearbeidet og IKT - når det fortsatt er langt igjen til man får felles løsninger og det fortsatt sendes hundretusener av henvisninger per post? (dagensmedisin.no 3.11.2017).)

(Anm: Riksrevisjonens Dokument 1 (2009-2010): Svakheter i etatsstyringen, for dårlig internkontroll og manglende samordning av ikt-systemer (riksrevisjonen.no 22.10.2009).)

- «Man snakker ikke om sånt» - En kvalitativ undersøkelse om ikke-vestlige innvandreres syn på psykiske lidelser.

(Anm: «Man snakker ikke om sånt» - En kvalitativ undersøkelse om ikke-vestlige innvandreres syn på psykiske lidelser. Sammendrag. Artikkelen baserer seg på en kvalitativ undersøkelse om ikke-vestlige innvandreres syn på psykiske lidelser. Det empiriske materialet er innsamlet ved intervju av fire informanter med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Forskningsspørsmålet er: Hvordan ser ikke-vestlige innvandrere på psykiske lidelser? Studien viser et lavt kunnskapsnivå om psykiske lidelser blant ikke-vestlige innvandrere. Informantene mener at stigmatisering og diskriminering av personer med psykiske lidelser er et alvorlig problem, og at det må arbeides med konkrete tiltak som hindrer stigmatisering (Walås, 2013). Tidsskrift for psykisk helsearbeid 02 / 2017 (Volum 13) Side: 134-144.)

- Mange av sykehjemslegene mente at pasientene ble overbehandlet på sykehuset. (- Forutinntatte holdninger, negative erfaringer og mangel på kommunikasjon kan bidra til redusert tillit og hindre god dialog om pasientene. Dette kan føre til både over- og underbehandling og feil forventninger. Kommunehelsetjenesten og sykehusene deler ansvaret for hensiktsmessig samhandling og behandling av enkeltpasienter fra sykehjem.)

Én pasient, to verdener – samhandling mellom sykehjemsleger og sykehusleger
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:193-7 (2.2.2017)
BAKGRUNN En stadig sykere pasientpopulasjon på sykehjemmene og overføring av oppgaver til kommunehelsetjenesten stiller store krav til samarbeid mellom første- og annenlinjetjenesten. I artikkelen presenteres sykehjemsleger og sykehuslegers holdning til behandling av sykehjemspasienter og deres beskrivelse av samhandlingen mellom legene på de to nivåene. (…)

RESULTATER Begge legegrupper var ut fra hvert sitt ståsted opptatt av unødvendige innleggelser og overbehandling i sykehus. De hadde svært forskjellig tilnærming til pasientbehandling og formidlet manglende samhandling i behandlingen av sykehjemspasienter. Begge gruppene beskrev påfallende lite kommunikasjon mellom legene i forbindelse med forflytning mellom nivåene.

FORTOLKNING Forutinntatte holdninger, negative erfaringer og mangel på kommunikasjon kan bidra til redusert tillit og hindre god dialog om pasientene. Dette kan føre til både over- og underbehandling og feil forventninger. Kommunehelsetjenesten og sykehusene deler ansvaret for hensiktsmessig samhandling og behandling av enkeltpasienter fra sykehjem. (…)

Mange av sykehjemslegene mente at pasientene ble overbehandlet på sykehuset. Det ble likevel uttrykt forståelse for overbehandling i en akuttsituasjon, blant annet fordi sykehuslegene ikke kjente pasientene og fordi de så for seg at sykehuslegene ikke har tid. Flere var opptatt av å formidle best mulig informasjon om pasienten ved innleggelse. (…)

(Anm: Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet (mintankesmie.no).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Er det så vanskelig å snakke sammen om alvorlig syke sykehjemspasienter? Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:164 (2.2.2017).)

- Stoler pasienter for mye på leger?

DOCTOR AND PATIENT (Lege og pasient)
Do Patients Trust Doctors Too Much?
(Stoler pasienter for mye på leger?)
nytimes.com 18.12.2008
Da en legevenn nylig hørte en radioreklame for et nettsted hvor pasienter kunne vurdere sine leger kjørte han nesten av veien. (...) (When a doctor friend of mine recently heard a radio ad for a Web site where patients could rate their doctors, he almost drove off the road.)

“I can’t believe they’ve added doctors to the list,” he said of the site, Angie’s List, perhaps best known for its user-generated report cards on local contractors. “Why do patients want to assess my relationship with them in the same way they evaluate a roofing job?” he asked, shaking his head over what he interpreted to be more evidence of the disintegrating doctor-patient relationship.

I agreed with my friend and, not long after our conversation, curiosity piqued, I paid for a subscription to the site. (...)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Når skal man stole på legen sin? Gjesteskribent Carina Olset.  Jeg skal ikke – og kan ikke – si noe om hvorfor Therese Johaug og legen hennes ikke sjekket pakning, innholdsfortegnelse eller tube en ekstra gang. Men jeg kan – og vil – si noe om å stole på legen sin. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1948 (6.12.2016).)

(Anm: Legemiddelinformasjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinske ord og uttrykk (symptomer, forklaringer, oversettelser etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse medisinske oppslagsverk. (mintankesmie.no).)

- Når det gjelder innrapporteringer av symptomer, vet ikke pasienter best?

In Reporting Symptoms, Don’t Patients Know Best? (Når det gjelder innrapporteringer av symptomer, vet ikke pasienter best?)
nytimes.com 12.4.2010
For omtrent seks år siden fikk jeg noen prøver av et legemiddel av legen min for behandling av smerter grunnet en skade. Jeg tok det i noen dager og våknet en morgen opp med en stor rød blodblemme (blister) på tungen min. Jeg hadde tidligere aldri opplevd noe slikt, og undret på om det kunne skyldes pillene. De hjalp uansett ikke mye så jeg sluttet å ta dem. Blodblemmen forsvant. Jeg nevnte dette neste gang jeg så legen, men han sa at det må ha vært en tilfeldighet. (About six years ago, my doctor gave me some samples of a drug to treat pain from an injury. I took it for a few days and then woke up one morning with a big red blister on my tongue. I’d never had anything like it before, and I wondered if the pills might be to blame. They weren’t helping much anyway, so I quit taking them. The blister went away. I mentioned it the next time I saw the doctor, but he said it must have been a coincidence.)

Ikke lenge etter dette ble legemidlet Bextra trukket fra markedet i USA. Det hadde blitt linket til hjerteinfarkt og en farlig tilstand som kalles Stevens-Johnson syndrome — som kan forårsake munnblemmer (blisters) blant flere ting. (...) (Not long after, the drug, Bextra, was taken off the market in the United States. It had been linked to heart attacks and also to a dangerous condition called Stevens-Johnson syndrome — which can cause mouth blisters, among other things. )

(Anm: Stevens-Johnson syndrome (mayoclinic.org 22.4.2014).)

(Anm: Blisters (blodblemmer) - Paroxetine (Oral Route) (mayoclinic.org 1.12.2014).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: ACS Publications- søk paroxetine (Seroxat; Paxil etc.) (pubs.acs.org).)

(Anm: ACS Publications- søk sertraline (Zoloft) (pubs.acs.org).)

(Anm: Celebra (Celebrex; celecoxib) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fremstående celecoxib-forsker innrømmer fabrikasjon av data i 21 artikler. Prominent celecoxib researcher admits fabricating data in 21 articles. BMJ 2009;338:b966 (9 March).)

(Anm: Valdecoxib is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) used in the treatment of osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and painful menstruation and menstrual symptoms. It is a selective cyclooxygenase-2 inhibitor. Valdecoxib was manufactured and marketed under the brand name Bextra by G. D. Searle & Company as an anti-inflammatory arthritis drug.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han.(…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft. (nrk.no 13.5.2011.)

- Blister i munden. (- Blister - blegner eller ”after” - er næst efter huller i tænderne (karies) og parodontose (de løse tænders sygdom) den hyppigste sygdom i munden.)

(Anm: Blister i munden. Af Anne Pedersen, specialtandlæge, dr. odont. Hvad er blister i munden? Blister - blegner eller ”after” - er næst efter huller i tænderne (karies) og parodontose (de løse tænders sygdom) den hyppigste sygdom i munden. Egentlig er der tale om smertefulde sår, som kommer og går, så selve ordet ”blister” eller ”blegner” er lidt misvisende. Sårene gør ondt, fordi der er betændelse på stedet. Sygdommen fik sit navn af Hippokrates, cirka 400 år f. Kr. fødsel og det græske ord ”after” betyder ”at sætte ild”. Dette er interessant, da de fleste som regel mærker en brændende fornemmelse, før der kommer sår. Sårene smitter ikke, er ikke farlige, heler af sig selv, men kan være yderst smertefulde. (netdoktor.dk 28.3.2012).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han. (…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft.) (nrk.no 13.5.2011)

- Hva er blodblemmer (blisters)? (- En blodblære (blister) kjennetegnes av en hevet del av huden fylt med blod.)

(Anm: What are blood blisters? Blood blisters are a common, minor skin condition. A blood blister is marked by a raised section of skin filled with blood. They are very similar to blisters caused from friction that fill with a clear liquid. In many cases, blood blisters will go away after a short time and are little cause for concern. In this article, we examine what blood blisters look like, what causes them, and what someone can and should do if they develop one. (medicalnewstoday.com 24.10.2017).)

(Anm: What causes blisters on the feet? Blisters are fluid-filled pockets that develop in the top layer of the skin in response to injury or infection. Blisters usually occur over damaged areas to cushion them from further harm. (medicalnewstoday.com 31.10.2017).)

- Diabetisk blodblemmer (blisters): Hva du trenger å vite.

(Anm: Diabetic blisters: What you need to know. People with diabetes can sometimes experience blisters on their skin. These are known as diabetic blisters, bullosis diabeticorum, or diabetic bullae. Causes The exact cause of diabetic blisters is not known, but several factors are thought to play a role in blister development. The blisters may result from: -  wearing shoes that do not fit properly - reduced circulation - a fungal infection called Candida albicans - other injury or irritation to the feet or hands - Furthermore, certain people with diabetes are more at risk of developing diabetic blisters than others. People at risk of developing diabetic blisters include: - people whose blood sugar levels are not under control - people with diabetic neuropathy, a type of diabetes-induced nerve damage - people with peripheral artery disease - people with sensitivity to ultraviolet (UV) light - men, as research reveals men are twice as likely as women to have diabetic blisters. (medicalnewstoday.com 23.10.2017).)

- Stomatitt. Stomatitt (munnhulebetennelse, stomatitis) er en betennelsesreaksjon i munnslimhinnen, dvs. innsiden av kinnene og leppene, tannkjøttet, ganen, tungen og i munnbunnen.

(Anm: Stomatitt. Stomatitt (munnhulebetennelse, stomatitis) er en betennelsesreaksjon i munnslimhinnen, dvs. innsiden av kinnene og leppene, tannkjøttet, ganen, tungen og i munnbunnen. Hvordan forløper sykdommen? Avhengig av årsaken, kan stomatitt ha et kortvarig (akutt) forløp eller et langvarig (kronisk) forløp. Hvem får sykdommen? Alle kan få stomatitt. Hos barn skyldes det ofte en virusinfeksjon, og hos voksne og eldre kan det sees i forbindelse med alvorlig sykdom. (…) Hva er årsaken til stomatitt? Det kan være flere årsaker til stomatitt: - Infeksjoner med mikroorganismer som virus, sopp og bakterier. - Dårlig munnhygiene og nedsatt spyttproduksjon. - Betennelsesreaksjoner i munnslimhinnen, f.eks. inflammatoriske og autoimmune sykdommer. - Påvirkning fra tobakk. - Bivirkninger av medisin. - Vitaminmangel. (felleskatalogen.no).)

(Anm: Stomatitis: Types, causes, and treatment. Stomatitis is inflammation of the mouth. It affects the mucous membranes, which are the thin skin coverings on the inside surface of the mouth. The membranes produce the protective mucus, as well as lining the digestive system, from the mouth to the anus. Stomatitis is a type of mucositis, a condition defined as pain or inflammation of the mucous membrane. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

- Leger skal aldri fire på sine etiske forpliktelser. (- paragraf 1: (…) Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på sannhet og rettferdighet i forholdet til pasient og samfunn.») (- Paragraf 2: «Legen skal ivareta den enkelte pasients interesse og integritet. Pasienten skal behandles med omsorg og respekt. Samarbeidet med pasienten bør baseres på gjensidig tillit og skal, der det er mulig, bygge på informert samtykke.») (- Legeforeningens etiske retningslinjer.)

Leger skal aldri fire på sine etiske forpliktelser
Martina Probst Eide, spesialist i barne-og ungdomspsykiatri
Artikkelen i Aftenposten 17. november om den innvandringsskeptiske legen på Trandum, bør få alle oss leger til å se på Legeforeningens etiske retningslinjer på ny. De er rett og slett gode og kan veilede oss i en tid der vår medmenneskelighet utfordres, både på og utenfor jobben.

Jeg siterer: paragraf 1: «En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen skal hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den. Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på sannhet og rettferdighet i forholdet til pasient og samfunn.»

Paragraf 2: «Legen skal ivareta den enkelte pasients interesse og integritet. Pasienten skal behandles med omsorg og respekt. Samarbeidet med pasienten bør baseres på gjensidig tillit og skal, der det er mulig, bygge på informert samtykke.» (…)

Nå hører vi at vår legekollega og eieren av firmaet har et nokså spesielt forhold til den pasientgruppen han er satt til å betjene. Han mener at hans sterkt diskriminerende, ja rasistiske, uttalelser om asylsøkere ikke skal påvirke hans legegjerning. Dette er en illusjon! Vi er alltid både lege og medmenneske, både i og utenfor selve arbeidsstedet. Vi skal først og fremst arbeide på oppdrag fra pasienten. Derfor skal det også være et tydelig skille mellom pasientarbeid og sakkyndighetsoppdrag, så sant disse ikke er bestilt av pasienten selv. (…)

(Anm: Etiske regler for leger Vedtatt av landsstyret 1961 med endringer, senest 2015. (legeforeningen.no).)

- Å kommunisere som en helbreder. (- Forskning har dokumentert at tillit alene kan gi smertelindring, og at placeboeffekten kan gi ulike fysiologiske endringer i hjerte- og lungefunksjon, hormoner og immunsystemets signalsubstanser.)

Å kommunisere som en helbreder
Kronikk: Andreas Wahl Blomkvist, medisinstudent og forsker ved Aalborg Universitet. Redaktør i Æsculap. Frederik Emil Juul, cand.med. og turnuslege ved Hamar sykehus. Edvin Schei, fastlege og professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen.
dagensmedisin.no 19.8.2016
Leger flest har ikke «i ryggmargen» en forståelse av menneskelig funksjon som kan utnytte hele helbredelsespotensialet i medisinske behandlinger. Dette kan delvis tilskrives fordommer mot begrepet «placeboeffekt». (…)

FORDOMMER. I dag er pasientsentrerte metoder anerkjent i alle medisinske fag, i hvert fall som prinsipp. Allikevel er det et stykke å gå før leger flest har «i ryggmargen» en forståelse av menneskelig funksjon som kan utnytte hele helbredelsespotensialet i medisinske behandlinger.

Noe av skylden for den trege fremgangen kan tilskrives fordommer mot begrepet «placeboeffekt». Ikke sjeldent antas effekten å være «bare psykisk», en illusjonseffekt med marginal virkning på kroppens somatiske tilstand. Professor Kristian Gundersen skrev nylig at placeboeffekten ofte er en «ren illusjon», og boken Placebodefekten av skeptikerblogger Gunnar Tjomlid gir gjenklang til samme tankegang. Men hvorfor skal vi – som leger – ha en slik holdning til placeboeffekten hvis den oppnår det samme som et legemiddel, men gjennom andre biologiske mekanismer? (…)

TILLITEN. Forskning har dokumentert at tillit alene kan gi smertelindring, og at placeboeffekten kan gi ulike fysiologiske endringer i hjerte- og lungefunksjon, hormoner og immunsystemets signalsubstanser. Placebo har signifikant effekt på objektive mål for sykdom som høyt blodtrykk, magesår og astma. Og disse effektene kan ikke, som skeptikere liker å tro, bortforklares med naturlige svingninger i sykdom eller statistiske fenomener som regresjon mot gjennomsnittet.

Omvendt må vi som leger vite at negativ forventning utløser biologiske mekanismer som kan være skadelige. Dette kalles nocebo, «jeg skal skade». Engstelse, usikkerhet og stress aktiverer mekanismer som kan forsterke smerte og svekke immunsystemet. Dette er bidragende forklaringer på hvorfor studenter oftere blir forkjølet i eksamenstiden, hvorfor dødeligheten stiger etter tap av arbeid eller ektefelle, og hvorfor en barndom med vold og omsorgssvikt kan gi sykdom og flere tiår med tapt levetid. (…)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Leger, fastleger, fastlegeordningen etc. (mintankesmie.no).)

- Nocebo-effekten: Kan vi tenke oss uvel?

(Anm: The nocebo effect: Can we think ourselves unwell? Almost everyone has heard of the placebo effect — when people experience beneficial effects from an inert drug. But few are aware of its flip side, the “nocebo effect.” Here, individuals taking a drug, whether placebo or not, experience unwanted, negative effects. Medical News Today spoke to experts in the field to investigate the basis of the nocebo effect and find out what might be done to minimize its impact on treatments and trials. (medicalnewstoday.com 4.2.2022).)

- Diagnostikk (- Leger er sjanseløse) (- Den nye ekspertlegen er en maskin)

Den nye ekspertlegen er en maskin
aftenposten.no 19.1.2015
Datasystemet Watson blir nå tatt i bruk i USA for å stille diagnose og foreslå riktig behandling med større treffsikkerhet enn den mest erfarne legespesialist. Men til Norge kommer han neppe med det første.
På tre minutter kan maskinen gå gjennom all kunnskap om deg, om aktuelle sykdommer – og foreslå diagnoser og behandling.

Med 95 prosent sikkerhet har Watson allerede klart å identifisere føflekker med ondartede svulster. De beste legene klarer bare å treffe med 75–84 prosent sikkerhet – selv med mange, mange års erfaring. Dette meldte sykehuset Memorial Sloan Kettering i New York og deres samarbeidspartner IBM rett før jul.

Analyserer deg på en-to-tre
Forestill deg at du er dårlig. Du går til legen med en rekke symptomer på at noe er galt. Men det er uklart hva diagnosen er. I stedet for at du skal sendes rundt til en rekke forskjellige spesialister i månedsvis, fôrer legen listen over symptomer, pasientjournalen din og kanskje også genetiske resultater fra prøvene dine inn i Watson.

På mindre enn tre minutter raser Watson gjennom millioner av tidsskriftartikler, retningslinjer for standard behandling og databasen over alle menneskets 12.000 kjente sykdommer.

Alt sammenholdes med dine egne pasientdata.
Øyeblikkelig får legen presentert en liste med hypoteser og forslag til videre tiltak som kan brukes til å bekrefte hvilken hypotese som stemmer.

Det er fortsatt en stund før Watson havner i hendene på fastlegen din, men systemet er ingen utopi. I disse dager tar blant andre det ledende amerikanske kreftsykehuset MD Anderson i Texas det bruk som del av behandlingen mot leukemi. Ti universiteter har allerede begynt å undervise i systemet, og 15 forskningssykehus går nå i gang med å gi sine pasienter raskere personlig tilpasset behandling ved dets hjelp. (…)

Leger er sjanseløse
Det en vanlig pasient ofte ikke tenker over, er at informasjonsmengden en lege i vår tid helst bør pløye gjennom er altfor stor til at et menneske kan klare å håndtere den. 81 prosent av amerikanske leger bruker fem timer eller mindre hver måned på å holde seg faglig oppdatert. Sammenhold dette med at det publiseres mer enn en million(!) nye medisinske artikler årlig. Om en lege skulle lese bare det siste årets nye kunnskap, ville det ta 57 år, vel å merke dersom hun leste døgnet rundt. (...)

Professorer: Norge er for dårlig forberedt
De norske medisinprofessorene Eivind Hovig og Dag Undlien er begge overbevist om at Watson og lignende systemer vil redde liv i fremtiden, simpelthen fordi både dagens og fremtidens analyseoppgaver er uoverstigelige for legenes hjerner.

Men norske pasienter blir neppe blant de første som reddes. Norske pasientjournaler skrevet ut på papir vil være et hinder for Watson. Verre er det, ifølge Eivind Hovig, at selv det nye, elektroniske pasientjournalsystemet DIPS ikke er tilrettelagt for å fôre data inn i et ekspertsystem som dette.

– Dessverre ser jeg store utfordringer med å mobilisere de eksisterende store kunnskapsmengdene i helsevesenet mot slike systemer. Dagens DIPS er ikke bygget for kunnskapsbygging og utvikling, men for mer spesielle formål i behandlingsforløpet, sier Eivind Hovig. (…)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Investerte 650 millioner: – Vi er fullstendig klar over at Dips ikke er Rolls Royce. Sykehusdirektøren visste at Oslo universitetssykehus ikke kjøpte et moderne datasystem. (tv2nyhetene.no 13.4.2015).)

- IBMs Watson-supercomputer anbefalte "usikre og feil" kreftbehandlinger, viser interne dokumenter.

(Anm: IBM’s Watson supercomputer recommended ‘unsafe and incorrect’ cancer treatments, internal documents show. I nternal IBM documents show that its Watson supercomputer often spit out erroneous cancer treatment advice and that company medical specialists and customers identified “multiple examples of unsafe and incorrect treatment recommendations” as IBM was promoting the product to hospitals and physicians around the world.
The documents — slide decks presented last summer by IBM Watson Health’s deputy chief health officer — largely blame the problems on the training of Watson by IBM engineers and doctors at the renowned Memorial Sloan Kettering Cancer Center. The software was drilled with a small number of “synthetic” cancer cases, or hypothetical patients, rather than real patient data. Recommendations were based on the expertise of a few specialists for each cancer type, the documents say, instead of “guidelines or evidence.” (statnews.com 25.7.2018).)

- Hvordan IBM Watson Health redningsaksjon kollapset - og en toppsjef ble fjernet. (- Problemet til IBM, har STAT funnet ut, var at de ikke kunne få programvaren til å forstå og analysere språket i pasientjournaler på en pålitelig måte. Det var avgjørende for firmaet å levere på multimillion-dollar-kontrakter med sykehus og legemiddelfirmaer.

(Anm: How an IBM Watson Health rescue mission collapsed — and a top executive was ousted. IBM’s Watson Health division had the innocuous code name “Project Josephine,” but its mission could not have been more urgent: to fix the artificial intelligence software at the core of the company’s campaign to tackle the $7 trillion global health care market. The predicament faced by IBM officials, STAT has found, was that it could not get its software to reliably understand and analyze language in patient medical records. That was critical for the company to deliver on multimillion-dollar contracts with hospitals and drug companies. (statnews.com 1.11.2018).)

(Anm: Watsons «sky» skal dokumentere helsa di. IBM Watson lager nå en «sky» som kan lagre informasjon om helsa til hver og en av oss. Det bekymrer Datatilsynet. (nrk.no 22.4.2015).)

- Skuffet over at norsk helsevesen ikke vil ha Watson. (- Den brukes nå som en assistent for kreftleger ved 45 sykehus i ulike land, og så langt har 12000 kreftpasienter fått mer presise kreftdiagnoser, takket være Watson-teknologien, hevder han.)

(Anm: Skuffet over at norsk helsevesen ikke vil ha Watson. ARENDAL (digi.no): Administrerende direktør Arne Norheim i IBM Norge mener at norsk helsevesen er for trege til å ta i bruk Watson, IBMs teknologi for kunstig intelligens og maskinlæring. – Det at det norske helsevesenet ikke vil teste ut denne løsningen er skuffende. Det er ingenting i veien for at sykehusene kunne testet ut dette selv. Hvis de hadde ringt oss og bedt om IT-støtte for Watson, hadde vi vært klare dagen etter, sier Norheim til digi.no. Han påpeker at leger i USA, Kina, India og Bangladesh og en rekke andre land har brukt diagnoser som baserer seg på Watson-teknologi. Den brukes nå som en assistent for kreftleger ved 45 sykehus i ulike land, og så langt har 12000 kreftpasienter fått mer presise kreftdiagnoser, takket være Watson-teknologien, hevder han. (…) Forsker på Watson. Norheim viser samtidig til at Watson-teknologien testes ut i Norge gjennom prosjektet BIGMED, som ledes av Erik Fosse ved Oslo Universitetssykehus. I dette prosjektet skal forskerne utvikle løsninger for persontilpasset medisin ved hjelp av big data og gensekvensering. Det overordnede målet for BIGMED er å bygge 3-5 behandlingsløsninger basert på kunstig intelligens og Watson innen 2022. Leder i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, synes det er spennende at BIGMED-prosjektet er i gang. (digi.no 15.8.2017).)

- Doktor Watson i modvind: Foreslog livsfarlig medicin til danske patienter.

(Anm: Doktor Watson i modvind: Foreslog livsfarlig medicin til danske patienter. Flere kræftlæger mener, at IBM's kognitive intelligens Watson Oncology er alt for umoden. Dansk forsøg på Rigshospitalet blev stoppet efter massiv fejlrate. (medwatch.dk 23.10.2017).)

(Anm: IBM’s Watson supercomputer recommended ‘unsafe and incorrect’ cancer treatments, internal documents show. (statnews.com 25.7.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Are clinical drug trials more marketing than science? (ER KLINISKE LEGEMIDDELFORSØK MER MARKEDSFØRING ENN VITENSKAP?) (…) Based on what we found, marketing trials probably occur more often than I first thought. Perhaps, because clinicians who are involved in a company-sponsored clinical trial significantly increase their prescribing preferences for the sponsor’s drug, irrespective of international guidelines, which is deeply disturbing when you think about it. (blogs.biomedcentral.com 21.1.2016).)

(Anm: Norsk helsevesen er interessert i Watson. Under et arrangement på Arendalsuka i august sa administrerende direktør Arne Norheim i IBM at det var skuffende at norsk helsevesen ikke vil ta i bruk Watson. Prosjektleder for Bigmed, lege Thomas Smedsrud, og leder for intervensjonssenteret på Rikshospitalet, professor Erik Fosse, tror automatisering og digitalisering i helsevesenet vil kunne endre pasientenes hverdag innen kort tid. (digi.no 13.9.2017).)

- Robot blev på to måneder bedre til at diagnosticere sygdomme end uddannede læger.

(Anm: Robot blev på to måneder bedre til at diagnosticere sygdomme end uddannede læger. Et hold forskere fra Stanford University har ved hjælp af 100.000 røntgenbilleder lært en robot at finde frem til en række sygdomme. Kunstig intelligens, og hvad den er i stand til, har de seneste år set en rivende udvikling. Det overrasker nok ikke nogle, at det er nemmere at træne en kunstig intelligens, hvis man har store mængder data til rådighed. Det blev i hvert fald cementeret, da det store datasæt, Imagenet, der i 2009 revolutionerede udviklingen af kunstig intelligens blev offentliggjort, efter et lille hold af forskere med professoren Fei-Fei Li i spidsen besluttede sig for at kortlægge samtlige objekter i hele verden og gøre den digital. (jyllands-posten.dk 17.11.2017).)

(Anm: IBM Watson takes on whole-genome sequencing of brain tumor in early study. In a proof-of-concept study, IBM’s Watson interpreted data from the whole-genome sequencing of a brain tumor more quickly than a team of experts. While the study is limited, the authors suggest it is an important step in scaling precision medicine for cancer. (fiercepharma.com 12.7.2017).)

(Anm: Lundbeck indgår partnerskab med IBM Medicinal & Biotek: Lundbeck følger nu efter Novo Nordisk og har sikret sig adgang til supercomputeren IBM Watson. Målet er nye og bedre lægemidler, fortæller direktør. (medwatch.dk 24.1.2017).)

(Anm: Lundbeck indgår partnerskab med IBM: Målet er nye og bedre lægemidler. Lundbeck følger nu efter Novo Nordisk og har sikret sig adgang til supercomputeren IBM Watson. (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: Lundbeck enlists IBM Watson to aid psychiatric drug research. (…) A collaboration with with the Copenhagen-headquartered CNS specialist firm will add to IBM Watson’s already long list of pharma deals. Its most recent deal prior to this one was with Celgene in order to create a new AI platform to improve patient safety. In October last year, it revealed a partnership with Teva aimed at drug repurposing, and at the end of 2015, it teamed up with Novo Nordisk in the creation of a ‘virtual doctor’. (pharmaphorum.com 25.1.2017).)  

- Kunstig intelligens. Det danske rikshospitalet stopper IBM Watson: Foreslo livsfarlig medisin. Flere kreftleger mener at IBMs kunstige intelligens, Watson Oncology, er altfor umoden.

(Anm: Kunstig intelligens. Det danske rikshospitalet stopper IBM Watson: Foreslo livsfarlig medisin. Flere kreftleger mener at IBMs kunstige intelligens, Watson Oncology, er altfor umoden. Et dansk forsøk på Rigshospitalet ble stoppet etter enorm feilrate. Strålebehandling eller kjemoterapi? IBMs kunstige intelligens Watson har blitt invitert inn på kreftavdelinger over hele verden for å gi forslag til behandlinger. Men svarene fra Watson får ikke alle leger til å juble. På Rigshospitalet i København har senterdirektør Leif Panduro Jensen opplevd at AI-doktoren foreslår preparater som risikerer å drepe pasienten. (digi.no 24.10.2017).)

(Anm: IBM Watson and FDA to develop secure ‘blockchain’ patient data sharing. IBM Watson is to work with the FDA to investigate the use of blockchain technology, seen as one of the most secure ways of sharing patient data. (…) This method increases transparency not only between patient and doctor, but between different healthcare providers also. The unalterable nature of the technology makes it secure by design. (pharmaphorum.com 12.1.2017).)

(Anm: Doktor datamaskin. Flere arbeidsoppgaver i dagens arbeidsliv tas over av ny teknologi. Er legenes arbeid truet? (…) Det er liten tvil om at legens jobbhverdag vil endres betydelig i årene som kommer som følge av ny teknologi, men står vi også i fare for å miste jobben? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1811.)

- Er Norge for dårlig forberedt?

Er Norge for dårlig forberedt?
Tor Arne Viksjø - Administrerende direktør, DIPS ASA
dips.no 23.1.2015
Aftenposten har 19. januar et interessant oppslag om prosjektet IBM Watson hvor man bruker datakraft til å analysere informasjon i elektroniske pasientjournaler. I en sidekommentar uttaler medisinprofessorene Eivind Hovig og Dag Undlien at Norge er for dårlig forberedt for slike nyvinninger.

Det er selskapet DIPS som leverer pasientjournalene til 3 av 4 helseregioner i Norge, og fra vår side vil vi benytte anledningen til å korrigere noen feilaktige påstander som fremkom i denne artikkelen.

Det er ikke slik at norske pasientjournaler skrives ut på papir, og de aller fleste norske sykehus benytter den elektroniske pasientjournalen som juridisk pasientjournal. Vi har i flere år samarbeidet med IBM i Tromsø Telemedicine Laboratory, og anonymisert informasjon fra de elektroniske pasientjournalene er benyttet i forskningen rundt Big Data og IBM Watson.

Når det gjelder regelstyrte advarsler som nevnes av Undlien så er dette noe DIPS har hatt i over 10 år. Nytt av året er at vi lanserer muligheten for egendefinerte regler basert på åpne standarder som gjør at regler kan utveksles mellom sykehus som kjører ulike systemer. Dette åpner helt nye muligheter for å kvalitetssikre de kliniske arbeidsprosessene.

Dagens pasientjournaler består dels av strukturerte data (diagnoser, prosedyrer osv.) og dels av journaltekst i fritekst. Et at de store poengene med IBM Watson er evnen til å analysere fritekst, og på dette grunnlaget er de norske journalløsningene utmerket som grunnlag for analyse. (…)

Neste generasjon DIPS er i disse dager i «pilottesting» på enkelte sykehus i Norge, og vil i løpet av de neste årene erstatte dagens DIPS.  DIPS Arena er en fullstrukturert EPJ, og så snart denne løsningen tas i bruk ved norske sykehus vil det bli enda enklere å utnytte analyse av journalinnholdet for forskning og beslutningsstøtte. (…)

(Anm: Kronikk: Livene vi ikke redder. En unik samling helsedata kan bidra til bedre helse, å finne årsaker til sykdom, økt kvalitet på behandling og bedre medisiner. Men et rigid regelverk hindrer oss i å bruke informasjonen. (aftenposten.no 20.1.2015).)

(Anm: ACOs make progress in using big data to improve care (modernhealthcare.com 17.1.2015).)

- ADVOKATGUIDEN.NO. Nettsted lar deg rangere norske advokater anonymt. (- Advokatguiden.no er denne uken lansert i betautgave.)

(Anm: ADVOKATGUIDEN.NO. Nettsted lar deg rangere norske advokater anonymt. Skal omfatte mer enn 10.000 jurister som praktiserer i Norge. Det nye nettstedet lar besøkende søke opp og rangere advokater etter en rekke kriterier, som blant annet ferdigheter, kvalitet på arbeidet, tilgjengelighet og kommunikasjon. Advokatguiden.no er denne uken lansert i betautgave. Det skiltes med at de allerede har registrert mer enn 10.000 advokater. I skrivende stund er knapt noen av dem oppført med vurderinger. I en pressemelding hevder selskapet bak at de tydelig er inspirert av reiselivstjenesten Tripadvisor. – Målet er å lage Tripadvisor for advokatbransjen. Vi starter i Norge, men i løpet av de neste to årene er målsettingen å være til stede i alle nordiske land, sier gründer Erling Løken Andersen. Vi synes initiativet minner mer om nettstedet Legelisten.no, som helt siden 2012 har latt brukere dele erfaringer om fastleger, senere også tannleger, psykologer med flere. (digi.no 1.5.2020).)

- Tapte saken i Høyesterett. Legeforeningen fikk ingen støtte i Høyesterett i saken om nettstedet Legelisten.

(Anm: Tapte saken i Høyesterett. Legeforeningen fikk ingen støtte i Høyesterett i saken om nettstedet Legelisten. Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen sier at foreningen tar dommen til etterretning. Legeforeningen gikk til søksmål mot staten ved Personvernnemnda i 2019 for å få gjennomslag for at leger skal ha en generell rett til å reservere seg mot omtale på nettstedet Legelisten. Borgarting lagmannsrett landet på at Legelisten og pasienters ytringsfrihet og interesse av publiseringene veide tyngre enn helsepersonells interesser og rett til privatliv. Foreningen anket og fikk saken tatt opp i Høyesterett i slutten av november. (dagensmedisin.no 8.12.2021).)

- Tapte ankesak om Legelisten – men slipper å betale omkostninger på grunn av tvil. (- Legeforeningen fikk ikke støtte for sitt syn om nettstedet Legelisten i Borgarting lagmannsrett, men slipper å betale saksomkostninger.)

(Anm: Tapte ankesak om Legelisten – men slipper å betale omkostninger på grunn av tvil. Legeforeningen fikk ikke støtte for sitt syn om nettstedet Legelisten i Borgarting lagmannsrett, men slipper å betale saksomkostninger. I 2019 gikk Legeforeningen til sak mot staten, etter et vedtak i Personvernnemda. Foreningen mener at helsepersonell bør kunne reservere seg mot at det legges ut vurderinger av dem på nettstedet Legelisten.no. Men foreningen fikk ikke støtte for sitt syn i Oslo tingrett, og ble idømt å betale for statens saksomkostninger. Foreningen anket dommen. Nå har Borgarting lagmannsrett behandlet saken. Dommen, som Dagens Medisin har fått innsyn i, viser at Staten ved Personvernnemda vinner saken. Lagmannsretten finner at Legelisten og pasienters ytringsfrihet og interesse av publiseringene veier tyngre enn helsepersonells interesser og rett til privatliv. Dommen er enstemmig. (dagensmedisin.no 8.2.2021).)

- Tapte ankesak om Legelisten – men slipper å betale omkostninger på grunn av tvil. (- Legeforeningen fikk ikke støtte for sitt syn om nettstedet Legelisten i Borgarting lagmannsrett, men slipper å betale saksomkostninger.)

(Anm: Tapte ankesak om Legelisten – men slipper å betale omkostninger på grunn av tvil. Legeforeningen fikk ikke støtte for sitt syn om nettstedet Legelisten i Borgarting lagmannsrett, men slipper å betale saksomkostninger. I 2019 gikk Legeforeningen til sak mot staten, etter et vedtak i Personvernnemda. Foreningen mener at helsepersonell bør kunne reservere seg mot at det legges ut vurderinger av dem på nettstedet Legelisten.no. Men foreningen fikk ikke støtte for sitt syn i Oslo tingrett, og ble idømt å betale for statens saksomkostninger. Foreningen anket dommen. Nå har Borgarting lagmannsrett behandlet saken. Dommen, som Dagens Medisin har fått innsyn i, viser at Staten ved Personvernnemda vinner saken. Lagmannsretten finner at Legelisten og pasienters ytringsfrihet og interesse av publiseringene veier tyngre enn helsepersonells interesser og rett til privatliv. Dommen er enstemmig. (dagensmedisin.no 8.2.2021).)

- Leger må tåle å bli vurdert anonymt på nett av pasientene sine. (- Oslo tingrett slår fast at fastleger, tannleger og kiropraktorer må tåle at allmennheten gir dem karakter fra en til fem.)

(Anm: Leger må tåle å bli vurdert anonymt på nett av pasientene sine. Oslo tingrett slår fast at fastleger, tannleger og kiropraktorer må tåle at allmennheten gir dem karakter fra en til fem. En nettside som lar pasienter dele erfaringer om helsepersonell har skapt hodebry for Allmennlegeforeningen i flere år. Nettsiden legelisten.no lar pasienter legge inn tilbakemeldinger og gi karakter til navngitte fastleger, tannleger og kiropraktorer, helt anonymt. – Vurderinger som pasienter deler skal handle om legens virke som lege, ikke legens store bil, skilsmisse eller elskerinne. Legene blir vurdert i sin profesjonelle rolle, og alt annet blir sortert ut, sier en av gründerne bak legelisten.no, Lars Haakon Søraas til NRK. Den norske legeforening mener imidlertid dette bryter med personvernet til behandlerne, og ikke er nødvendig for å gi pasienter nok informasjon til å velge riktig behandler. (nrk.no 20.12.2019).)

- Omtale av leger i offentligheten – er personvernet under press? Ved omtale i mediene og på nettet må legers rett til privatliv avveies mot andre hensyn. Hensynet til legers personvern tillegges for liten vekt etter dagens praksis. Retten til privatliv følger av Grunnloven § 102 og Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8 (1, 2). (- Legeforeningen tapte i Oslo tingrett, men vurderer å anke dommen.)

(Anm: Omtale av leger i offentligheten – er personvernet under press? Ved omtale i mediene og på nettet må legers rett til privatliv avveies mot andre hensyn. Hensynet til legers personvern tillegges for liten vekt etter dagens praksis. Retten til privatliv følger av Grunnloven § 102 og Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8 (1, 2). Denne rettigheten gir seg utslag i flere enkeltregler som beskytter privatlivet innenfor ulike områder. Personvernreglene beskytter den personlige integriteten ved behandling av personopplysninger. Forvaltningsansattes taushetsplikt setter grenser for hvilken informasjon forvaltningen kan utlevere. Retten til privatliv er likevel ikke absolutt, men må balanseres opp mot andre viktige interesser, som for eksempel ytringsfriheten, jamfør Grunnloven § 100 og Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 10 (1, 2). Inngrep i ytringsfriheten krever sterke grunner (3, avsnitt 107). Spørsmålet om hvilken offentlig omtale leger må tåle, vil avhenge av avsender, medium, innholdet og hvilke særregler som gjelder. Det sentrale ved vurderingen av om omtalen er lovlig, er om det foreligger en rimelig balanse mellom retten til privatliv og andre rettigheter. I denne artikkelen redegjør jeg for de ulike reglene som gjelder og avveiningene som må foretas ved omtale av leger på nettet, i mediene og i forbindelse med tilsynssaker. (…) Saken om behandling av personopplysninger på Legelisten.no kan illustrere interesseavveiningen som behandlingsgrunnlag (5). Personvernnemnda kom i denne saken til at forbrukerhensyn/ytringsfriheten veier tyngre enn hensynet til legenes personvern. Nemnda mener at Legelisten.no bidrar til at pasienter kan foreta informerte valg av helsepersonell og at nettstedet har rettslig grunnlag i interesseavveiningen. Derfor kan Legelisten.no, etter nemndas syn, publisere subjektive vurderinger av leger. Legeforeningen er uenig og har tatt saken til domstolene. Legeforeningen tapte i Oslo tingrett, men vurderer å anke dommen. Tidsskr Nor Legeforen 2020. Publisert: 13. januar 2020.)

- Vurderinger av norske fastleger

Direktoratet trakk tilbake legeliste-skryt
dagensmedisin.no 11.10.2012
Helsedirektoratet la ut rosende omtale av den omstridte legelisten på sitt eget nettsted, men trakk artikkelen tilbake.

Legelisten.no, der anonyme kan legge ut vurdering av norske fastleger, har vært gjenstand for mye debatt, blant annet fordi folk legger ut falske påstander og kommentarer.

- Litt følsomt
Nylig publiserte Helsedirektoratet et rosende innlegg om nettstedet, som nå er fjernet.

Les mer: "Legen lagde "kvakkelyder" med spekulumet"

– Grunnen til at den ble fjernet, er at temaet er litt følsomt slik det fremstår nå, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Helge T. Blindheim. (...)

- Legeforeningen til retten for å hindre at leger blir hengt ut på nett. (- Nå går de rettens vei for å få reservere seg på legelisten.no. Nettstedet legelisten.no og Allmennlegeforeningen har vært som hund og katt siden legeratingsiden ble opprettet i 2012.)

(Anm: Legeforeningen til retten for å hindre at leger blir hengt ut på nett. Allmennlegeforeningen mener legers personvern må veie tyngre enn forbrukernes rett til å gi tilbakemelding på fastleger. Nå går de rettens vei for å få reservere seg på legelisten.no. Nettstedet legelisten.no og Allmennlegeforeningen har vært som hund og katt siden legeratingsiden ble opprettet i 2012. Årsaken er at hjemmesiden lar pasienter legge inn tilbakemeldinger og gi karakterer på blant annet fastleger anonymt. Legene blir offentliggjort med fullt navn. Allmennlegeforeningen vil at leger skal ha rett til å reservere seg fra legelisten.no ettersom de mener ratingsiden mobber og netthetser leger. Legelisten.no mener derimot at dette må vurderes fra sak til sak. Nå vil legene at retten skal avgjøre konflikten. (nrk.no 28.6.2019).)

- Omstridt nettside vant i dragkamp mot legene. Den omstridte nettsiden Legelisten.no har vunnet siste runde i striden mot mer enn 1000 leger som ville reservere seg mot karakteristikker fra pasienter.

(Anm: Omstridt nettside vant i dragkamp mot legene. Den omstridte nettsiden Legelisten.no har vunnet siste runde i striden mot mer enn 1000 leger som ville reservere seg mot karakteristikker fra pasienter. For 14 måneder siden var det et legeopprør der over 1000 leger søkte om å få reservere seg mot å bli vurdert av sine pasienter på Legelisten.no. (…) Nå er saken avgjort til fordel for Legelisten.no i Personvernnemnda, som er klageorgan for vedtak i Datatilsynet. Nemnda konkluderer med at hensynet til informasjonsfrihet veier tyngre enn personvernulempene. Legelisten.no er et nettsted der man kan gi vurderinger om fastleger, tannleger, gynekologer, kiropraktorer og annet helsepersonell. (nrk.no 30.1.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Legelisten er en dovegg.

(Anm: Jørgen Skavlan, lege. Legelisten er en dovegg. Det er ikke bra om leger lar seg påvirke for å få gode anmeldelser og flere stjerner på legelisten.no. (…) Nå i den digitale tidsalder er det lettere. Man kan blogge for å stagge meningsbegjæret. Man kan skrive i kommentarfeltene og man kan altså gå inn på legelisten.no og fortelle hva man vil om sitt siste møte med legen. Da særlig om møte med fastlegen. (nrk.no 13.6.2017).)

(Anm: Lanserer fastlege-sjekk til sterk kritikk. Frå og med i dag kan du sjekka om fastlegen din har fått åtvaringar eller alvorlegare reaksjonar frå Statens helsetilsyn. Legeforeininga meiner informasjonen kan gjera meir skade enn nytte. (nrk.no 15.6.2015).)

Fler patienter kollar upp sin läkare
svd.se 12.9.2011
Dagens patienter är mer pålästa än för tio år sedan, och läkarna och sköterskorna får finna sig i att bli ifrågasatta. I grunden en positiv utveckling, enligt flera röster från sjukvården. Men sex av sju universitetssjukhus vittnar om anhöriga som filmar behandlingar eller missnöjda patienter som hänger ut personal på nätet.

Läkaren är en auktoritet i samhället, men nu börjar yrkesrollen förändras. Det märks tydligt i mottagningsrummen, enligt Stefan Engqvist, chefsläkare på Karolinska universitetssjukhuset.

– Väldigt många av våra patienter har läst om sin sjukdom på nätet och känner till vilka alternativ som finns. De är mer aktivt delaktiga än för tio år sedan. Det är en trend som finns i hela svenska sjukvården.

Therese Nisbeth, som kommit till barnavårdscentralen Mama Mia i Stockholm för att tre månader gamla Esther ska få sina första två vaccinsprutor, känner igen sig i beskrivningen.

– Jag söker mycket på nätet, bland annat på Vårdguiden. Men det finns så mycket information och läser man för mycket kan man hitta skräckexempel och bli rädd, säger Therese Nisbeth.

Patienterna kollar inte bara upp sina sjukdomar. Att kontrollera om en läkare eller annan sjukvårdspersonal fällts i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, har blivit betydligt vanligare det senaste årtiondet.

  • År 2000 kom det in 6250 förfrågningar, en siffra som stigit till 25828 förra året. Det innebär en ökning med över 400 procent.
  • Samma period ökade antalet anmälningar från allmänheten till HSAN med 52 procent, från 2936 till 4478 per år.
  • Dessutom har olika sajter där man kan betygsätta läkare och se vad andra har gett för omdömen dykt upp på nätet.

Mats Wahlqvist vid Sahlgrenska akademin har forskat om relationen mellan läkare och patienter. Han menar att det är bra att patienter kan ifrågasätta, men att det kan tyda på en ökad misstro att ringa och kolla upp läkare i HSAN:s register. (...)

(Anm: Legers integritet, kompetanse og kvalitet. (mintankesmie.no).)

- Unnlater å gi nok informasjon

Dårligere på pasientkommunikasjon og tilgjengelighet enn andre land
kunnskapssenteret.no 18.11.2010
Norge utmerker seg lite i en ny internasjonal undersøkelse av helsetjenester. Fastlegene får vurderinger under snittet på kommunikasjon og tilgjengelighet, mens sykehusene får under snittet på pasientinformasjon ved utskriving.

Norske pasienter ønsker at fastlegen tar seg mer tid til konsultasjonene

Les hele publikasjonen: Commonwealth Fund-undersøkelsen 2010: Resultater fra en komparativ befolkningsundersøkelse i 11 land

Det er den amerikanske forskningsstiftelsen Commonwealth Fund (se tekstboks) som står bak denne undersøkelsen. Stiftelsen gjennomfører internasjonale sammenliknende undersøkelser av helsetjenesten hvert år, og tema og intervjupersoner varierer. I 2010 er det et representativt utvalg av den voksne befolkningen som er spurt om hvor godt de mener helsetjenesten fungerer. (...)

God kommunikasjon - også for legenes skyld!
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:2840-2 (18.12.2008)
Å beherske kommunikasjon med pasientene er en vesentlig klinisk ferdighet, men emnet er praktisk talt fraværende i sykehus. (...)

Svikt på alle nivåer dreper
aftenposten.no 12.12.2008
Svikt både internt i sykehus, internt i kommunene og mellom ulike aktører involvert i pasientbehandling er for omfattende, mener Helsetilsynet.

–Betyr dette at dårlig kommunikasjon og mangelfullt samarbeid faktisk tar liv i Helse-Norge?

–Ja, det har vi flere eksempler på. Vi må imidlertid ikke legge hele skylden på den enkelte helsearbeider. Dette er stort sett systemfeil. Det er et lederansvar og vi ser svikt på alle nivåer når det gjelder samarbeid og kommunikasjon, sier direktør Lars E. Hanssen i Helsetilsynet.

Han understreker at det mange steder fungerer godt, men finner det nødvendig å slå alarm etter at Helsetilsynet har gått igjennom alle tilsyn og alle saker de har hatt i perioden 2004–2008. (...)

- Unnlater å gi nok informasjon
nrk.no 3.3.2008
Pasientene ved norske sykehus får ikke den informasjonen de har krav på, hevder helse- og sosialombud i Oslo, Petter Holm.

De fleste klagene pasientombudene mottar handler helt eller delvis om informasjonssvikt.

I fjor mottok landets pasientombud 11 218 klager på behandling ved norske sykehus. (...)

- Bryter loven
Holm mener mange leger og helsepersonell bryter loven når informasjon holdes tilbake uten tungtveiende grunn.

- Informasjon er viktig for at pasientene skal få lov til å medvirke i den videre behadlingen. Hvordan skal man medvirke uten å være informert? Det er helt umulig, slår Holm fast.

Han mener dårlig informasjon i de mest alvorlige tilfellene fører til feilbehandling og skuffede pasienter.

Tar for stor kontroll
Helse- og sosialombudet tror legers interne kultur og etikk i mange tilfeller blir mer avgjørende enn selve lovverket for hvilken informasjon pasientene mottar. (...)

- Diffuse kvinner

Diffuse kvinner
Maria Gjerpe - lege, pasient, foredragsholder og skribent
aftenposten.no 29.5.2012
Menn og kvinner presenterer seg ulikt overfor legen. Derfor finnes det sykdomshierarkier og helsevesenet fremstår urettferdig.

Helsevesenet er ikke rettferdig. Vi behandler ikke folk likt. Du behandles og møtes ulikt avhengig av din sosiale og etniske bakgrunn, hvilken diagnose du frembyr og hvilket kjønn du har. Lær av mine feil! Bli ikke født kvinne. Få ikke en sykdom det er forsket lite på og som oppfattes som "diffus".

Hjelpen og brukermedvirkningen du blir tildelt avspeiler hvordan din sykdom og tilstand sees på av hjelperen og systemet. Har du et synlig hjelpebehov og er slagkraftig og trygg i din fremføring i møte med helsevesenet, er det størst sjanse for å få rett og rask hjelp. Det finnes sykdomshierarkier. Sykdom deles inn i "uverdige og verdige". I denne konteksten er det tross alt "bedre" å ha hjerteinfarkt eller et benbrudd fremfor nakkeslengskade, fibromyalgi eller ME. Tidligere var det ikke heldig å ha stoffskiftesykdom eller leddgikt, heller. Vi ønsker det ikke slik, snakker ikke om det og listen er ikke oppslått. Dette er sykdommer som rammer flere kvinner enn menn. Ofte debuterer de med så kalte diffuse symptomer, det vil si symptomer fra ulike organsystemer på en gang. (...)

Ulikhet i kommunikasjonsform
Menn og kvinner presenterer seg ulikt overfor legen. Om jeg generaliserer: Mannlige pasienter kommer med klarere agenda, fremstår tydeligere og uttrykker seg med færre ord. Fremtoningen er mer sikker. De "skal i et møte med legen". Kvinner oppsøker lege oftere. De kan fremstå som mer engstelige og kanskje oppfattes som masete. Det blir lettere å bagatellisere deres plager. Kanskje er de redde for å bry legen eller ikke å bli hørt? På den annen side; menn vet ikke hvordan følelser skal uttrykkes, de får rus – og voldsproblemer og tar oftere sitt eget liv. Helsepersonell er ikke alltid klar over denne ulikheten i kommunikasjonsform og trenger mer kompetanse til å tolke den. (...)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

(Anm: Fibromyalgi: Fibromyalgi rammer over 100.000 norske kvinner. - En del tror sykdommen bare er tøys. Også blant leger er det en del som flirer av den, forteller professor. (…)   Når leger blir bedt om å rangere hvilke sykdommer det er mest prestisje å jobbe med, så havner alltid fibromyalgi nederst, forteller hun. Professor Egil Andreas Fors ved Institutt for samfunnsmedisin og allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU er blant Norges fremste eksperter på sykdommen. Han bekrefter holdningene Slydal beskriver. (…) Sykdommen kjennetegnes gjerne ved at man har kroniske muskelsmerter, andre symptomer kan være utmattelse, hodepine, stivhet i kroppen, svimmelhet, kvalme, indre frost, depresjoner, angst og søvnproblemer. (kk.no 8.3.2016).)

(Anm: Lettere at diagnosticere fibromyalgi. På University of Colorado har forskere opdaget en speciel hjernesignatur, der med 93 pct. sikkerhed kan fastslå, hvorvidt en person lider af fibromyalgi eller ej. (pharmadanmark.anp.se 27.10.2016).)

- Leger tar ofte beslutningsrollen, til skade for pasienter

Doctors often take the decider role, to patients' detriment (Leger tar ofte beslutningsrollen, til skade for pasienter)
usatoday.com 22.2.2009
I en ideell verden ville mennesker, som står overfor medisinske beslutninger, diskutere argumenter for og imot med sine leger. Leger og pasienter ville utveksle meninger og informasjon. Og når leger kommer med sine anbefalinger, ville de gjøre det med tanke på det beste for pasientene. (In an ideal world, people faced with medical decisions would discuss the pros and cons with their doctors. Doctors and patients would share opinions and information. And when doctors made recommendations, they would do so with patients' life circumstances and preferences firmly in mind.)

Nye resultater viser imidlertid at den prosess, som ligger til grunn for menneskers beslutninger om å innta legemidler, kirurgi og tester, er mye mer ensidig. Resultatet av dette er ifølge forskere at altfor mange mennesker får behandlinger som de verken ønsker eller trenger, og går glipp av alternativer som er mer fornuftige for dem. (In the real world, people agree to take drugs, have surgery and undergo tests after a much more one-sided process, new studies show. As a result, researchers say, too many people get care they don't want or need and miss out on options that make more sense for them.)

"Det å ikke formidle riktig informasjon kan føre til dårlige beslutninger," ifølge Karen Sepucha, forsker ved Massachusetts General Hospital in Boston. Hun holdt nylig et foredrag i Washington DC, sponset av Foundation for Informed Medical Decision Making. ("Not sharing the right information can lead to poor decisions," says Karen Sepucha, a researcher at Massachusetts General Hospital in Boston. She spoke at a recent forum in Washington, D.C., sponsored by the non-profit Foundation for Informed Medical Decision Making.)

Here's what a typical discussion about a medical decision really looks like, according to a survey of 3,010 people over 40, paid for by the foundation and conducted at the University of Michigan:

•Doctors initiate the discussion in 93% of talks about taking cholesterol or blood pressure drugs and in a majority of talks about cancer screening and elective surgery.

•Det er mye mer sannsynlig at leger opplyser om fordelene ved å gjøre noe enn bakdelene. For eksempel fikk 69 % av menn høre om fordelene ved å ta en blodprøvescreening for prostatakreft, men bare 18 % fikk høre om bakdelene — slik som risikoen for at testen kunne føre til en biopsi, og dersom tidlig kreft ble funnet, at besværlige behandlinger kunne eller ikke kunne forlenge livet. (Doctors are much more likely to mention the pros of taking action than the cons. For example, 69% of men heard about the advantages of taking a blood test that screens for prostate cancer, and just 18% heard about the downside — such as the risk that the test could lead to a biopsy and, if early cancer is found, difficult treatments that may or may not extend life.)

•Doctors almost always give their opinion but are much less likely to ask about a patient's view. That varies, however: Just 41% of patients were asked how they felt about taking medicine for high blood pressure, but 76% were encouraged to weigh in on lower back surgery. (...)

(Anm: Legemiddelinformasjon (mintankesmie.no).)

- Leger har dårlig statistikkunnskap

Dyrt med dålig statistikkunskap
dagensmedicin.se 4.5.2011
Läkares dåliga statistikkunskaper leder till stora kostnader för vården anser en expert, som också säger att patienter ofta är sämre informerade efter att de träffat läkare än innan.

Det är Dagens Medicins danska systersajt som rapporterar om boken ”Bettor Doctors, Better Patients, Better Decisions” där 40 internationella experter diskuterar vårdsektorns problem.

Där drivs tesen att en av de största källorna till slöseri i vården är att läkare och patienter inte har tillräckliga kunskaper för att förhålla sig kritiskt till statistiska bevis om olika behandlingsformers för- och nackdelar.

Gerd Gigerenzer vid Max Plank institutet för utbildningsforskning är redaktör för boken tar siffror kring mammografi som exempel. Han berättar hur de som lämnar information lurar både läkare och patienter genom att använda relativa och absoluta tal om risker på ett manipulativt sätt.

Nyttan av en behandling beskrivs oftast i relativa tal.

Risken att dö i cancer är 20 procent mindre för dem som genomgått mammografi heter det, i en broschyr, men att det handlar om 5 på 1000 jämfört med 4 på 1000 nämns inte.

Och risken för skador nämns, om den tas upp, oftast i absoluta tal, något han menar är ägnat att få den att framstå som mindre.

Många läkare låter sig luras av detta, och deras dåliga förståelse för statistik leder till att de sprider felaktiga uppfatningar vidare, anser han.

Han berättar för tidningen om en stor europeisk undersökning med över 10 000 patienter från nio olika länder visar att över 90 procent av kvinnorna överskattar fördelarna med bröstcancerscreening.

– I genomssnitt var patienterna en smula sämre informerade efter att de varit i kontakt med sina läkare, säger han. (...)

- Det vanskelige ordet angivelig

Det vanskelige ordet angivelig
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1637 (7.8.2012)
Ut fra vanlig språkbruk er det forståelig at et ord som angivelig kan oppfattes som ydmykende, mener Rådet for legeetikk. Er det slik?

Leger bruker ofte uttrykket angivelig for å poengtere at det som er journalført, bygger på pasientens egne opplysninger. De oppfatter ordet som nøytralt - det innebærer at legen verken kan bekrefte eller avkrefte om det som fortelles er sant eller ikke. Visstnok anvendes på liknende måte (1).

Rådet for legeetikk beskrev nylig en sak der en pasient følte seg krenket over at ordet angivelig var brukt om noe hun hadde fortalt under opptaket av anamnesen. Hun oppfattet ordbruken som mistenkeliggjøring og at legen egentlig ikke trodde på det hun fortalte. Rådet skrev at ut fra vanlig språkbruk er det forståelig at et ord som angivelig kan oppfattes som ydmykende, og det er grunn til å anbefale leger å velge mer nøytrale ord og uttrykk, f.eks. «pasienten forteller at» (1).

Det er lett å være enig i at dersom pasienter oppfatter legens ord som krenkende, bør man unngå slike ord. Men hvordan kunne det gå slik med ordet angivelig? (...)

- For sene kreftdiagnoser koster liv

Vi går for sent til læge
bt.dk 13.2.2011
Vi går for sent til læge

Se listen: 11 tegn på at du har kræft

Vi går ofte rundt med kræft-mistanke i måneder, før vi handler.

Det er fristende at skælde lægerne huden fuld, når vi kommer for sent i behandling for alvorlig kræftsygdom. Men nu viser en ny rapport, at mange selv tøver for længe med at opsøge lægen.

Ikke mindre end hver femte af os er selv - trods oplagte symptomer - for sene til at komme op af lænestolen. Vi venter mere end tre måneder, før vi endelig tager plads i venteværelset. Med risiko for, at sygdommen da allerede har bredt sig, afslører den nye danske chok-rapport. (...)

11 tegn på kræft
Her er de 11 tegn, der altid bør sætte alle alarmer i gang - og få dig til at opsøge lægen:

1: Synkebesvær
2: Blod i din hoste
3: Knude eller klump i brystet
4: Blod i din urin
5: Så som ikke vil hele
6: Uregelmæssige blødninger efter menstruation
7: Blodmangel/træthed
8: Feber og nattesved
9: Blødning fra endetarmen
10: Ændringer i modermærker/skønhedspletter
11: Din egen fornemmelse (...)

Vil ikke gøre lægen sur
- De fleste har jo et godt forhold til praksislægen. Man kender hinanden godt og vil derfor ikke komme til ulejlighed. Tænk, hvis jeg nu ikke fejler noget, risikerer jeg så ikke at sætte vores gode relationer over styr ved at komme rendende. Sådan tænker mange, siger forskeren.

En 33-årig kvinde med modermærkekræft siger i rapporten:

- Jeg kan virkelig godt lide min læge, som heldigvis fik sendt mig videre med mit modermærke. Men nogle gange har hun også så travlt, at man risikerer en lille bemærkning, hvis man kommer med noget, der måske ikke var helt nødvendigt. (...)

For sene kræftdiagnoser koster liv
berlingske.dk 27.10.2010
Hver anden kræftpatient i Danmark går glip af en hurtig undersøgelse og behandling. Det koster menneskeliv, viser ny forskning.

Halvdelen af kræftpatienterne i Danmark kommer for sent i behandling, fordi de ikke med det samme bliver undersøgt grundigt, når de går til lægen med symptomer.

Politiken skriver, at Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet har set på flere tusinde patienter, som har henvendt sig til deres praktiserende læge i det tidligere Århus Amt.

Halvdelen af kræftpatienterne havde uklare symptomer som træthed og vægttab, da de mødte op hos deres læge første gang. Der var ikke umiddelbart håndgribelige tegn på en kræftsygdom.

De patienter får ofte besked på at vente og se, om det går over, eller bliver sendt til undersøgelser med lang ventetid. (...)

Halvparten av kreftpasientene uten tydelige symptomer
nrk.no 12.10.2010
Bare halvparten av de som har kreft har symptomer som er typiske for kreft. (...)

Det viser resultatene av en spørreundersøkelse som ble utført blant nydiagnostiserte kreftpasienter og deres fastleger i Århus fra 2004 til 2005. Resultatene er publisert i Ugeskrift for læger. (...)

For forskerne bak undersøkelsen kom resultatene som en overraskelse.

- Det har faktisk overrasket oss at så mange kreftpasienter faller utenfor de såkalte «kreftpakkene», hvor både symptomer og den etterfølgende behandlingen av de enkelte kreftsykdommene er nøye beskrevet, sier professor Peder Vested ved Aarhus Universitet til Cancer.dk. (...)

Bruker lang tid på diagnose
Forskerne har også sett på sykdomsforløpet hos den enkelte pasient. Det viser seg at pasienter med mindre karakteristiske symptomer må vente betydelig lengre på en diagnose.

Mange sendes fra undersøkelse til undersøkelse, og man mister verdifull tid.

Peter Vedsted mener undersøkelsen viser at det er behov for å tenke nytt i diagnostiseringen av kreft.

- Det er nødvendig med andre strategier enn bruken av vanlige «kreftpakker», herunder å få gjort en hurtig og spesialisert utredning, sier han.

Kreftens Bekæmpelse i Danmark tar til orde for felles diagnosesentre for alle typer kreft, slik at man raskere kan komme fram til riktig diagnose. (...)

Slik skal kreft oppdages tidligere
nrk.no 29.10.2010
Åtte av ti krefttilfeller oppdages først hos fastlegen. Et forskningsprosjekt ved Universitetet i Tromsø skal finne ut hvordan kreft kan oppdages så tidlig som mulig. (...)

– De fleste som har opplevd kreft lurer på om det kunne ha blitt oppdaget tidligere. Vårt mål er å finne måter som kreftsykdommen kan oppdages tidligere på, slik at man raskt kan starte behandling, forteller Ph.D-stipendiat Lisbeth Ellegaard ved Universitetet i Tromsø til universitetets internavis.

Årlig rammes 24.000 nordmenn av kreft. Overlevelsesprosenten er ofte knyttet opp til hvor tidlig kreften oppdages.

Møtet mellom pasient og fastlege er derfor svært sentralt. (...)

- Sykefravær / sykemelding

- Porten er åpen
dn.no 12.1.2010
95 prosent av pasienter som ber om sykemelding får det, sier forsker Benedicte Carlsen.

Norske leger har fått mye kjeft i debatten om sykefraværet som nå utspiller seg både i media og på den politiske arena.

Legene skal fungere som portvoktere, der de må vurdere hvem som skal "slippe inn" inn og få sykmelding, og hvem som ikke får.

Sannheten er at nesten alle som vil, får. Hele 95 prosent av pasientene til fastlegene forsker Benedicte Carlsen ved Rokkansenteret har intervjuet, får sykmelding dersom de spør om det. (...)

Populære fastleger bremser mest
aftenposten.no 29.12.2009
I 2004 gikk sykefraværet ned 20 prosent etter at legene ble bedt om å stramme inn bruken av full sykmelding. Leger med fulle pasientlister fikk ned fraværet mest.

Før jul gikk fastlege Jørgen Skavlan ut i Aftenposten og mente at legene må våge å bli strengere mot pasienter som ønsker full sykmelding. Nå får han støtte fra forskeren som har evaluert det eneste tiltaket som har fått ned sykefraværet i nyere tid: Sykmeldingsreformen fra juli 2004. (...)

Legeforeningen om sykefraværet:
Legene bør tenke nytt

nrk.no 29.12.2009
Legene bør holde tilbake på langtidssykemeldingene og bli flinkere til å tilrettelegge sykemeldingene i forhold til arbeidsplassen, mener legeforeningen. (...)

– Legene er for snille
nrk.no 23.12.2009
Lege Jørgen Skavlan mener leger må våge å si nei til pasienter som vil sykmeldes. Han mener legene har gått altfor langt i å lytte til pasientene. (...)

Snille leger gir økt sykefravær
kommunal-rapport.no 29.9.2010
Sykefraværet går opp med 60 prosent for pasienter som skifter ut en streng lege med en snill lege.

Nye tall basert på sykmeldingene til 1,8 millioner arbeidstakere viser at legen kan ha stor betydning for hvor ofte man blir sykmeldt, når forskerne tar hensyn til pasientenes diagnose, alder, yrke, utdannelse og bakgrunn, skriver Aftenposten.

På en vanlig arbeidsdag er nesten 8 prosent av oss borte fra jobben fordi vi er syke. Det tilsvarer 180.000 arbeidstakere. Sykefraværet koster staten 36,6 milliarder kroner i året.

Med en ung lege under 30 år er det 3,7 prosent mindre sannsynlig at du blir sykmeldt for kortere tid, enn hvis du har lege rundt 50 år. Kvinnelige leger er strengere enn menn. Har du en kvinnelig fastlege, har du mellom 2,4 og 2,6 prosents lavere sannsynlighet for å bli sykmeldt.

Tallene kommer fram i et omfattende forskningsprosjekt om sykefravær i Norge, som Frisch-senteret gjør på oppdrag fra Forskningsrådet. (...)

Snille leger gir økt sykefravær
aftenposten.no 30.9.2010
Sykefraværet går opp med 60 prosent for pasienter som skifter ut en streng lege med en snill lege. (...)

Nye tall basert på sykemeldingene til 1,8 millioner arbeidstagere viser at legen kan ha stor betydning for hvor ofte man blir sykmeldt, når forskerne tar hensyn til pasientenes diagnose, alder, yrke, utdannelse og bakgrunn:

* Sykefraværet stiger med 60 prosent for en gjennomsnittspasient som blir flyttet fra en streng til en snill lege.

* De yngre legene er strengere enn de eldre legene. Det er 3,7 prosent mindre sannsynlig at du blir sykmeldt for kortere tid hvis du har en ung lege under 30 år, enn en lege i 40–50-årsalderen.

* Kvinnelige leger er strengere enn menn. Har du en kvinnelig fastlege, har du mellom 2,4 og 2,6 prosents lavere sannsynlighet for å bli sykmeldt.

* Leger i kontorfellesskap er dessuten strengere enn leger som jobber alene. (...)

Kraftig nedgang i legemeldt sykefravær
aftenposten.no 21.9.2010
Det totalte sykefraværet gikk ned fra 7,1 til 6,3 prosent fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010. (...)

- Det kan være flere årsaker til at sykefraværet nå er på vei ned. Noe av nedgangen kan sees i sammenheng med situasjonen på arbeidsmarkedet. Det er kjent fra tidligere forskning at sykefraværet ofte går ned når arbeidsledigheten stiger. Det er også mulig at det sterke fokuset på sykefraværet har ført til at både leger og partene i arbeidslivet har blitt mer bevisste på sine roller, sier Nav-direktør Tor Saglie i en kommentar.

Kvinner er fortsatt mer syke enn menn.

Andelen syke kvinner har falt fra 8,8 til 8 prosent. Sykefraværet for menn har gått ned fra 5,7 til 5 prosent det siste året. (...)

Vi er enda sykere enn antatt
aftenposten.no 22.8.2010
Kraftig økning i sykefravær for en typisk arbeidstager er blitt skjult av økt overgang til uførepensjon, viser en ny studie.

- Sykefraværet ville vært enda høyere dersom vi ikke hadde uførepensjonert så mange arbeidstagere. Det er all grunn til å tro at disse ville hatt et høyere fravær enn befolkning generelt. Økningen i antall uføre burde isolert sett trukket fraværet ned. Når det samlede sykefraværet likevel har økt betydelig, er det enda mer bekymringsfullt, sier professor Knut Røed. (...)

15 prosent høyere
Han og Simen Markussen er to av forfatterne bak en rapport som ser på samtlige sykefraværstilfeller i Norge over 16 dager for perioden mellom 1993 og 2005.

Markussen anslår på bakgrunn av studien at langtidsfraværet i dag minst ville vært minst 15 prosent høyere dersom det ikke hadde funnet sted en utsortering av arbeidstagere med høyt sykefravær. (...)

Uføretrygd skjuler vekst i sykefravær
nrk.no 22.8.2010
Sykefraværet ville ha vært langt høyere uten den omfattende bruken av uføretrygd, konkluderer Frisch-senteret i en ny rapport. (...)

Sykefraværet ned etter debatt om fravær
kommunal-rapport.no 23.6.2010
Sykefraværsdebatt og hyppigere bruk av graderte sykmeldinger er to av årsakene til at sykefraværet går ned, mener arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap). (...)

– Nedgangen kan betyr at vi har snudd den negative utviklingen i sykefraværet, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Selv om det er tidlig å si noe sikkert om årsakene mener han at vinterens oppmerksomhet har gitt økt bevissthet både hos leger, arbeidstakere og arbeidsgivere. (...)

– Det er sjelden man er helt syk eller helt frisk, og da er det kunstig å ha et slikt skille. Det ser ut som økt bruk av gradert sykmelding i seg selv har virket positivt inn på sykefraværstallene. Men kanskje enda viktigere er det at delvis sykmeldte har kortere vei tilbake til full jobb enn de som er langtids og heltids sykmeldte, sier Bjurstrøm. (...)

Sykefraværet ned etter debatt om fravær
vg.no 22.6.2010
Sykefraværsdebatt og hyppigere bruk av graderte sykmeldinger er to av årsakene til at sykefraværet går ned, mener arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap).

- Nedgangen i sykefraværet fra 7,7 prosent i første kvartal i fjor til 7 prosent i år er inspirerende, sier Bjurstrøm.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at fraværet gikk ned 8,9 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Ifølge Nav er dette den største nedgangen som er registrert siden reglene ble endret i 2004.

Målt mot 2001, som er startåret for avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), er nedgangen 7,9 prosent. Sykefraværet er dermed på sitt laveste nivå på ni år her i landet. (...)

Bratt nedgang i sykefraværet
aftenposten.no 22.6.2010
Det legemeldte sykefraværet i begynnelsen av året har falt med 9,7 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, viser nye Nav-tall. (...)

- Tallene betyr at vi har 730.000 færre tapte dagsverk enn på samme tid i fjor. Det er likevel for tidlig å si om utviklingen i sykefraværet har snudd, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i pressemeldingen fra NAV. (...)

Sykefraværet falt noe mer for menn (-10,4 %) enn for kvinner (-9,3 %). Dette er første kvartalet siden finanskrisen at sykefraværet blant menn har gått ned. (...)

Slappere holdninger gir mer sykefravær
aftenposten.no 20.6.2010
Mye av det økte fraværet skyldes at vi er lenger borte fra jobben når vi blir syke. Årsaken er trolig holdningsendringer, viser ny forskningsrapport. (...)

Samtidig tar de opp det brennbare spørsmålet om hva som ligger bak økningen, både i sykemeldinger og i sykefravær mer generelt. (...)

- Møt forberedt til legen

Møt forberedt til legen
nhi.no 19.3.2010
Når en timeavtale hos legen varer i knappe 12-20 minutter, er det viktig å møte forberedt.

En vanlig time på et norsk legekontor varer ikke lenger enn i 12-20 minutter. Da er det om å gjøre å få mest mulig ut av den tiden du har til rådighet. For å få et best mulig utbytte av disse korte minuttene, lønner det seg å bruke litt tid på å forberede seg til timen. (...)

- Internett og lege-pasient-forholdet

Physician Communication in the 21st Century (Legekommunikasjon i det tjueførste århundre)
JAMA. 2011;305(11):1128-1129 (March 16)
In the 20th century, physicians traditionally communicated with each other using handwritten notes in medical charts, consultant letters, telephone calls, and face-to-face conversations.1 Technological advances in communication in the first decade of the 21st century have led to the ubiquitous use of e-mail on desk-based computers as well as mobile communication devices. Smartphones now account for more than one-quarter of the US cell phone market,2 and for the past 2 years customers in that market have sent more text messages than made calls.3 It would seem that this technological progress in communication would improve continuity of care for patients. However, between the rise of the hospitalist movement, restrictions of house staff work hours, and the increasing specialization of medicine, fragmentation of care has never been greater. Is it time to rethink how physicians communicate? (...)

Internettet og læge-patient-forholdet
ugeskriftet.dk 16.8.2010
For snart ti år siden forudså mange, at Internettet ville skabe en ny patienttype, som man – alt efter temperament – kaldte ”ekspertpatienten”, der kunne gå i frugtbar dialog med lægen, eller ”overinformerede problempatienter”, som med stabler af udskrifter fra mere eller mindre lødige hjemmesider ville belaste konsultationen og udfordre lægens faglige autoritet. En omfattende litteraturgennemgang tyder på, at konsultationen påvirkes, om end foreløbig i begrænset omfang. Nettet giver mange fordele, f.eks., at patienter kan finde sammen i værdifulde netværk og støttegrupper. Men der er også problemer – ikke mindst, at kun 3 % af internetbaseret sundhedsinformation ikke er profitorienteret. Desuden påpeger forskerne, at patienter af mange grunde ikke afslører deres søgen på nettet overfor lægen. Det kan evt. føre til, at lægen og patienten får en forskellig dagsorden. (...)

Patienter går bag lægens ryg
berlingske.dk 16.8.2010
Vi søger i stor stil informationer på nettet om symptomer og sygdomme, men tør ikke sige det til vores læge. Det kan på sigt skade behandlingen. (...)

»Undersøgelser viser, at hvis både læge og patient møder med oplysninger og har en dialog omkring det, så kommer man længere med at finde ud af, hvad der er på spil. Hvis patienten omvendt får informationer hist og pist, og samspillet går fløjten, så er det min bekymring, at patienterne bliver mere forbrugerorienteret, hvilket ikke nødvendigvis gavner deres helbred,« siger Erik Riiskjær. (...)

Medicinalfirmaer sælger sig selv på sundhedssider
24.dk 15.8.2010
Kun tre procent af alle danske hjemmesider med sundhedsinformation er upåvirket af kommercielle interesser. Det offentlige må stærkere på banen, mener Forbrugerrådet

Gule, tykke negle på flere tæer, nogle steder smuldrer den. En hurtig Google-søgning afslører, at det er symptomer på negle-svamp, og at det skal behandles hos en læge.

Er det sådan, du reagerer, når du har en sygdom? Så er du ikke alene. En artikel, der offentliggøres i Ugeskrift for Læger i dag, viser, at 40 procent af danskerne ser internettet som det vigtigste sted at få information om sundhed og sygdom.

Men det er ikke problemfrit, advarer en af forskerne bag artiklen. (...)

Internett og lege-pasient-forholdet - fra "takk" til "hvorfor?"
Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 4339-41.
Sammendrag
Kombinasjonen av ny informasjonsteknologi og en økende konsumentbevissthet i befolkningen fører til mer krevende pasienter og større utfordringer for legene.

Gjennom en spørreskjemaundersøkelse har vi kartlagt i hvilken utstrekning legene mener at deres kliniske arbeid preges av kvalitetsbevisste og velinformerte pasienter, og hvordan Internett påvirker kommunikasjonen mellom leger og pasienter. I alt 1276 yrkesaktive leger (78%) besvarte skjemaet. (...)

- Noen gang undret på om legen ler av deg

Läkaren - inte alltid så proffsig
dagensmedicin.se 11.9.2008
En studie i USA som undersökt oprofessionellt agerande hos läkare visar bland annat att var femte läkare skrattat åt sina patienter bakom ryggen på dem. (...)

17 procent av de tillfrågade uppgav att de någon gång gjort sig lustiga över en patient, ibland när patienten låg sövd framför dem.

Inte särskilt professionellt kan tyckas men knappast någon större risk för patientsäkerheten.

Värre var det då med ett antal andra svar i enkäten.

13 procent av de svarande uppgav att de förfalskat patientuppgifter och 10 procent att de rapporterat en patients testresultat som normala, när de egentligen varit osäkra på resultatens betydelse. (...)

Ever wonder if your doctor is laughing at you? (Noen gang undret på om legen ler av deg)
cnn.com 10.9.2008
Survey: 17 percent of doctors had made fun of a patient with their colleagues

Laughter at a patient's expense could compromise care, expert says
Poor behavior ratings early in career mean greater risk of disciplinary action later (...)

You're sick, in the hospital, or maybe even undergoing surgery. The last thing you want to contemplate is the thought that your doctor might be making fun of your toe rings while you're anesthetized.

Hospitals want to make sure that more seasoned doctors don't promote or further unprofessional behavior.

But does it happen? Yes. According to a survey of doctors starting a residency in internal medicine, 17 percent had -- along with their colleagues--made fun of a patient, sometimes when the patient was under.

Egad. Is nothing sacred? The good news, though, is that 94% of the 110 medical interns who took the anonymous survey realized that such behavior was inappropriate, according to a research letter published in the Journal of the American Medical Association.

That means that only seven doctors in the survey thought that type of behavior was A-OK. (...)

(Anm: Participation in and Perceptions of Unprofessional Behaviors Among Incoming Internal Medicine Interns. JAMA 2008;300(10):1132-1134.)

(Anm: «Du overprøver ikke en lege». Personlige opplevelser
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:202 (29.1.2009)
.)

Cyberkondrikere bør ikke avvises

Cyberchondriacs should not be dismissed (Cyberkondrikere bør ikke avvises)
hc2d.co.uk 17.3.2010
Dr Anthea Martin, Senior Medical Adviser with Medical and Dental Defence Union of Scotland warns doctors against dismissing all web-wise patients as 'cyberchondriacs'. (...)

The study, led by North London GP Dr Sanjiv Ahluwalia and published in the British Journal of General Practice, is the first in the UK to look at GP attitudes to such a situation. (...)

These ranged from playing for time to openly admitting their ignorance or showing respect for the patients’ information.

But discarding that information from the patient is not a good approach.
Doctors should not dismiss web-wise patients, they should listen and consider the information presented carefully, otherwise they run the risk of missing an important medical problem. (...)

Microsoft Examines Causes of ‘Cyberchondria’ (Microsoft gransker årsaker til "cyberkondri")
NYTIMES.COM 24.11.2008
Dersom den hodepine som plager deg i dag tidlig fører til at du først foretar et nettsøk for deretter å konkludere at du må ha en hjernesvulst, kan du i stedet lide av cyberkondri. (...) (If that headache plaguing you this morning led you first to a Web search and then to the conclusion that you must have a brain tumor, you may instead be suffering from cyberchondria.)

On Monday, Microsoft researchers published the results of a study of health-related Web searches on popular search engines as well as a survey of the company’s employees.

Studien antyder at selvdiagnostisering ved hjelp av søkemotorer ofte fører til at nettsøkerne konkluderer at de lider av de verste sykdommer. (...) (The study suggests that self-diagnosis by search engine frequently leads Web searchers to conclude the worst about what ails them.)

Lider du av cyberkondri?
nrk.no 28.11.2008
Unødvendig engstelse er ofte resultatet av nettsøk på vanlige sykdomssymptomer.

Folk som sjekker hodepinen sin på nettet ender ofte med å frykte det verste. (...)

Leger kommuniserer dårlig?

Doctor and Patient, Now at Odds
nytimes.com 29.7.2008
A growing chorus of discontent suggests that the once-revered doctor-patient relationship is on the rocks.

The relationship is the cornerstone of the medical system — nobody can be helped if doctors and patients aren’t getting along. But increasingly, research and anecdotal reports suggest that many patients don’t trust doctors. (...)

“Doctors used to be the only source for information on medical problems and what to do, but now our knowledge is demystified,” said Dr. Robert Lamberts, an internal medicine physician and medical blogger in Augusta, Ga. “When patients come in with preconceived ideas about what we should do, they do get perturbed at us for not listening. I do my best to explain why I do what I do, but some people are not satisfied until we do what they want.”

Others say the problem also stems from a grueling training system that removes doctors from the world patients live in. (...)

Complaints against doctors (Klager på leger)
Editorials
BMJ 2008;336:841-842 (19 April)
Could be reduced by identifying and remedying poor communication skills early on

Clinical communication skills are at the heart of medical practice, and poor performance is an important factor in the origins of complaints and litigation.1 2 A recent study from Canada shows that poorly performing doctors can be identified early in their careers and possibly given targeted support and appropriate further training.3 (...)

Ny undersøkelse:
Livsfarlig feilkommunikasjon

vg.no 14.12.2007
Den skriftlige kommunikasjonen mellom leger er så dårlig at pasienter stadig feilbehandles. I verste fall kan det føre til dødsfall.

Når eldre pasienter skrives ut fra norske sykehus skal de følges opp av fastleger, hjemmepleiere og helsepersonell på hjemstedet sitt.

Men får de riktig og trygg oppfølging?

En undersøkelse av innleggingsbrev og utskrivingsbrev fra St. Olavs Hospital i Trondheim viser at kommunikasjonen slett ikke er så bra, ifølge forskning.no (...)

Leger kommuniserer dårlig
side2.no 12.12.2007
Den skriftlige kommunikasjonen mellom leger er så dårlig at det kan utgjøre en helserisiko for eldre pasienter. (...)

Leger samhandler dårlig
forskning.no 12.12.2007
Den skriftlige kommunikasjonen mellom leger er så dårlig at det kan utgjøre en helserisiko for eldre pasienter. (...)

Krever god kommunikasjon
Pasienter må noen ganger forholde seg til både sin egen primærlege og til leger på lokalsykehus og sentralsykehus dersom behandlingen krever det. Flere leger deler dermed ansvaret for pasienten.

Dette stiller store krav til god kommunikasjon mellom de ulike legenivåene for en rask og god behandling, og norske helsemyndigheter ønsker å forbedre samhandlingen mellom de ulike legenivåene i det nasjonale helsesystemet. (...)

- Bevisbasert forskrivning

Evidence based prescribing (Bevisbasert forskrivning)
Editorial (Lederartikkel)
BMJ 2005;331:247-248 (30 July) (British Medical Journal)
Bevisbasert forskrivning...

Er målet, men forskriverne trenger fremdeles opplæring, erfaring, og sunn fornuft (Is the goal, but prescribers still need education, experience, and common sense)

Bevisbasert medisin er blitt definert som "den samvittighetsfulle, uforbeholdne, og veloverveide bruk av de nyeste og beste bevis for beslutninger angående omsorgen for de enkelte pasienter."1 Ikke mange områder innen medisinsk praksis har følt effektene av denne tendensen mer tydelig enn forskrivning. Inntil nylig kunne leger forskrive legemidler uten å engste seg for at deres valg skulle komme til å bli bedømt mot akkumulert bevismateriale i verdenslitteraturen. Nå er forskriverne i tiltagende grad forventet å fremlegge bevis for sine beslutninger.2 Entusiasme for bevisbasert forskrivning er velkommen og bør føre til sikrere og mer effektiv bruk av legemidler. Men det skaper også noen alvorlige problemer for forskriverne. (Evidence based medicine has been defined as "the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients."1 Few areas of medical practice have felt the effects of this movement more clearly than prescribing. Until recently doctors could prescribe medicines without worrying that their choices might be judged against evidence accumulated in the world's literature. Now, prescribers are increasingly expected to back up their decisions with evidence.2 Enthusiasm for evidence based prescribing is welcome and should lead to safer and more effective use of medicines. But it also poses some real problems for prescribers.)

Det er vanskelig å finne pålitelig informasjon, som underbygger daglige beslutninger om forskrivning, når denne finner sted. En løsning er å anskaffe moderne informasjonsteknologisystemer på legekontoret eller ved sengeleie.3 Men selv dette kan inkludere for mye ufiltrert informasjon, inklusive forskningsresultater, retningslinjer på grunnlag av forskning, og noen ubekreftede oppfatninger. Den moderne forskriver vil måtte avgjøre hvilke data som er de mest pålitelige, nøyaktige, og som representerer ekte bevis snarere enn gjetninger. (...) (Reliable information to underpin everyday prescribing decisions at the point of prescription is hard to find. One solution is to provide modern information technology systems in the consulting room or at the bedside.3 But even these may deliver too much unfiltered information including some original research, some guidance derived from research, and some unsubstantiated opinion. The modern prescriber has to decide which data are the most reliable, accurate, and representative of true evidence rather than conjecture.)

(Anm: Evidence based medicine: a movement in crisis? BMJ 2014;348:g3725 (13 June 2014).)

(Anm: Campaign is launched to make patients the focus of evidence based medicine. BMJ 2014;349:g4443 (03 July 2014).)

- Overbehandling kan kureres kun ved utdanning

Overtreatment can be cured only by education (Overbehandling kan kureres kun ved utdanning)
BMJ 2012;345:e6867 (6 November 2012)
Overbehandling som resultat av suboptimalt utvalg av pasienter for behandling i løpet av den diagnostiske prosessen. For nærværende er evidensbasert medisin hovedsakelig opptatt av diagnostisk screening og behandling, spesielt randomiserte kliniske studier. Imidlertid blir kriteriene for diagnose og behandling, og tester nyttig for differensialdiagnoser, ikke valgt på en bevisbasert måte.1 2 Profesjonelle organisasjoner i USA og Storbritannia, National Institute for Health and Clinical Excellence, og Cochrane Collaboration kan derfor ikke gi retningslinjer basert på bevisbasert diagnostikk og utvalgskriterier for behandlinger. Kommersielle organisasjoner bruker også ikke-bevisbaserte utvalgskriterier for å markedsføre sine produkter. (Overtreatment results from suboptimal selection of patients for treatment during the diagnostic process. Currently, evidence based medicine is mainly concerned with diagnostic screening and therapeutics, especially randomised clinical trials. However, the criteria for diagnosis and treatment, and tests useful in differential diagnosis, are not being chosen in an evidence based way.1 2 Professional organisations in the US and UK, the National Institute for Health and Clinical Excellence, and the Cochrane Collaboration therefore cannot provide guidelines based on evidence based diagnostic and treatment selection criteria. Commercial organisations also use non-evidence based treatment selection criteria to promote their products.)

Denne situasjonen kommer til uttrykk i ulike meninger i BMJ den 6. oktober om at pasienter ikke har et intellektuelt grunnlag for å delta i informerte beslutninger,3 4 at kliniske studier vurderer effektiviteten bare hos "gjennomsnittlige" pasienter,5 at profittjag fører til overbehandling,6 og at overbehandling kan øke med kommersialiseringen av NHS.7 Løsningen ligger i hensiktsmessig medisinsk utdannelse. Alle leger bør undervises i hvordan man analyserer kliniske forsøk, slik at de kan finne ut hvilke pasienter som vil ha mest nytte av behandlinger (for eksempel hvilken grad av sykdommens alvorlighetsgrad) og oppnå kriterier behandlingsindikasjoner på en bevisbasert måte.1 8 Hvis General Medical Council og andre nasjonale lovgivende organer, som representerer pasientenes interesser, insisterte på at leger skal trenes i å rettferdiggjøre diagnostisering og behandlingsutvalg på en transparent og eksplisitt måte, kan det bli mer etterspørsel etter forskning til støtte for en slik opplæring. (...) (This situation is reflected by the various opinions in the BMJ of 6 October that patients do not have the intellectual basis to participate in informed decisions,3 4 that clinical trials assess effectiveness only in “average” patients,5 that profit seeking drives overtreatment,6 and that overtreatment may increase with commercialisation of the NHS.7 The solution lies in appropriate medical education. All doctors should be taught how to analyse clinical trials so that they can work out which patients would benefit most from treatment (for example, at what degree of disease severity) and arrive at treatment indication criteria in an evidence based way.1 8 If the General Medical Council and other national regulatory bodies representing patients’ interests insisted on doctors being trained to justify diagnosis and treatment selection in a transparent and explicit way, there might be more demand for research to support such training.)

- Er leger forskere? (- I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere.)

(Anm: Er leger forskere? (...) De fleste leger følger velkjente mønstre og regler, improviserer ofte rundt disse regler. I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere. (Doctors are not scientists) (Editor's Choice (Redaktørens valg) BMJ 2004;328 (19 June).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds). (statnews.com 22.8.2016).)

- Sviket. (- Presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter.)

(Anm: Brean A. Sjefsredaktør. Sviket. Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. (…) En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter. (…) At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. september 2019.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling.

(Anm: Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling. (...) Kritikerna menar att det finns bevis för att en amerikansk läkemedelsjätte lyckats påverka WHO och få in direkt felaktiga påståenden i dokumenten. (lakemedelsvarlden.se 16.1.2020).)

- Korrupt påvirkning/Purdue & WHO. RAPPORT: AVSLØRING AV FARLIG FIRMAPÅVIRKNING PÅ VERDENS HELSEORGANISASJON (WHO)

(Anm: Corrupting influence/Purdue & the WHO. REPORT: EXPOSING DANGEROUS MANUFACTORER INFLUENCE AT THE WORLD HEALTH ORGANISATION (katherineclark.house.gov.no MAY 22 2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie.

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre.

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. (…) En ny forskningsartikkel avdekker at 15 prosent av norske 13–17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått det av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. (…) – Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

- Sammenknyttede perspektiver på kvalitet og sikkerhet: linker på pasientnivå mht. episoder, uheldige hendelser og data på klager.

(Anm: Sammenknyttede perspektiver på kvalitet og sikkerhet: linker på pasientnivå mht. episoder, uheldige hendelser og data på klager. (- Konklusjoner. Linker på pasientnivå til episoder, uheldige hendelser (AE) og data på klager kan avsløre relasjoner mellom hendelser som ellers forblir skjult, slik som hendelser som trigger så vel som en følge av uheldige hendelser, som introduserer hendelseskaskader, uavhengig av om kliniske relasjoner synes å være tilstede. BMJ Qual Saf Published Online First: 21 July 2018.)

(Anm: Styrelsesdirektør: Tal viser, at patientsikkerhed betaler sig. (- Det er der nu sat et beløb på. Og det er enorme summer. 15 procent af udgifterne i sundhedsvæsenet i nogle af verdens mest udviklede lande går til at rydde op efter brud på patientsikkerheden. Det konkluderer OECD i en ny rapport. (altinget.dk 2.6.2017).)

- Foretrekker fastlege med e-tjenester

Norsk pasientundersøkelse:
Foretrekker fastlege med e-tjenester

digi.no 16.11.2006
Fastleger som kan tilby e-helsetjenester, vil bli foretrukket av pasienter som vil bytte lege.

Hver tredje nordmann legger vekt på at legen kan tilby e-helsetjenester hvis de skal bytte lege. Det viser en undersøkelse utført av Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø.

Undersøkelsen viser også at bruken av Internett til helseformål er raskt økende her til lands, selv om leger og annet helsepersonell er fortsatt den viktigste kanal for helseinformasjon. (...)

Ønsker å maile med legen
tidsskriftet.no 17.8.2006
Pasienter er positive til å kommunisere med legen og legekontoret sitt via e-post. De vil til og med betale for et slik tilbud. Utfordringen er at noen grupper faller utenfor.

Det viser en amerikansk studie publisert i BMC Medicine. Mer bevisste pasienter, økte krav til oppfølging og forebyggende medisin og økt bruk av e-post blant folk flest gjør det relevant å vurdere dette som et kommunikasjonsmiddel, skriver forfatterne av studien. Ifølge en tidligere undersøkelse har amerikanernes bruk av e-post økt fra 9 % i 1995 til 74 % i 2005. (...)

Assymetrisk kommunikasjon

Tolk søkes til reklamebransjen
propaganda-as.no 4.5.2006
Vi lever av kommunikasjon, men kundene våre skjønner ikke språket vårt. (...)

For litt siden hørte jeg filosof Henrik Syse snakke om assymetrisk kommunikasjon. Dette er kort fortalt når den ene parten snakker om en sak som rutine, mens den andre parten forholder seg til saken som noe nytt. Syse satte ord på et bransjeproblem: I møte med kunder, representerer vi noe fremmed. Vi slår ikke i gjennom med vårt mantra om engasjerende historie, troverdige karakterer, og sympati for avsender. Internt i en bransje der begrepet magefølelse er et faguttrykk, er dette velklingende argumenter. Men for kunden vi snakker til, er det lite troverdig, og lite konkret. Hvordan oversettes magefølelse til harde verdier? Veien virker lang fra målt liking til dokumentert salg i butikk. Sett fra utsiden defineres vårt fag knapt nok som fag. ”Reklame er ingen utgift, men en investering”, sier vi. Vel, når reklameinvesteringen ikke snakker slik investeringer pleier, gjenkjennes det ikke som en heller. (...)

Annonsører må på sin side erkjenne ansvaret for utviklingen av en annen samtale, nemlig samtalen mellom markedskrefter og mennesker i det offentlige rom. (...)

(Anm: Ifølge den forskning som foreligger har leger en tendens til ukritisk å formidle legemiddelfirmaets (legemiddelkonsulentens) reklamebudskap, hvilket innebærer at pasienter vil måtte forholde seg til en såkalt "assymetrisk informasjon," dvs. en informasjon som er lagt opp etter prinsippet "Sell, don't tell" ("Selg, ikke fortell").)

Informert samtykke (informasjon om risiko) (- Mer enn bare en pasients underskrift)

Fra informert til fordekt samtykke?
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:2212
De siste 20 årene har pasientinformasjonsskriv i kreftstudier blitt dobbelt så lange. Denne utviklingen krever mer kompetente lesere og kan føre til at et informert samtykke ikke er reelt.

Pasientinformasjonsskriv for kliniske kreftstudier er lange og komplekse og vanskelige å lese og forstå. Vi ønsket å undersøke om lengden og innholdet har endret seg de siste 20 årene (1). (...)

Dagens skriv er så lange og kompliserte at man kan spørre om de fyller sin egentlige hensikt. Dette er en internasjonal utvikling som sannsynligvis skyldes at juridiske aspekter er blitt minst like viktige som de etiske. Det er behov for klarere internasjonale retningslinjer som sikrer lesbare pasientinformasjonsskriv og dermed større mulighet for å innhente et reelt informert samtykke. (...)

Do patients want a choice and does it work? (Ønsker pasienter et valg og virker det?)
BMJ 2010; 341:c4989 (14 October)
The government in England wants to give patients more choice about their health care. But Angela Coulter argues that treatment choice is more popular with patients than provider choice, with much greater evidence of benefit (...)

In contrast, evidence about the effects of engaging patients in treatment choices has accumulated over some time, but the findings have been largely ignored. Although only a small minority of people want to switch providers, patient surveys show a large unmet demand for greater involvement in treatment decisions that has persisted over the past eight years (figure). The government’s determination to introduce wider choice and shared decision making may be challenging to implement. (...)

Informert samtykke - en sentral utfordring for helsetjenesten
Tidsskr Nor Lægeforen 2007;127 (18.6.2007)
Å tilpasse beslutningsprosessene til pasientens forutsetninger og ønsker og å vurdere pasientens samtykkekompetanse er noen av de mest sentrale etiske utfordringene helsetjenesten står ovenfor.

Det konkluderer Reidar Pedersen og kolleger ved Universitet i Oslo i en oversiktsartikkel i siste nummer av Tidsskriftet. (...)

More than just a patient's signature (Mer enn bare en pasients underskrift)
Los Angeles Times 8.8.2005
Informert samtykke bør innebære at man setter seg ned sammen med legen og stiller spørsmålene du trenger for å gjøre en pålitelig beslutning. Skjemaer bør være det siste, ikke det eneste, trnn. (Informed consent should involve sitting down with the doctor and asking the questions you need to make a solid decision. Forms should be the last, not the only, step.)

(Anm: Openness and honesty in gaining fully informed consent will benefit both patients and doctors BMJ 2015;350:h1784 (Published 07 April 2015).)

Att kommunicera nytta–risk i dialogen mellan förskrivare och patient
Läkartidningen 2005;102(21):1619
Indragningen av rofecoxib och möjliga hjärt-kärlrisker med höga doser av celecoxib har aktiverat debatten om direktreklam för receptbelagda läkemedel till allmänheten. På basen av ett antal amerikanska exempel diskuteras temat i en översikt i New England Journal of Medicine. Vilken effekt har direktreklam till allmänheten på läkare–patientförhållandet? Vilken översyn gör läkemedelsmyndigheten FDA av annonsering av receptbelagda läkemedel?

(Anm: rofecoxib (Vioxx).)

Att kommunicera nytta–risk i dialogen mellan förskrivare och patienter är ett vardagsdilemma för läkare. Som kliniker tvingas vi dagligen fatta beslut som kräver nytta–riskvärdering vid läkemedelsbehandling. Dessa beslut är vanskliga av flera olika skäl. Hur informerar vi t ex om en sekundärprofylaktisk effekt som kan erhållas bara hos några individer i en grupp men där alla löper en risk för biverkningar?

Dessa frågor diskuteras, och förtjänar att diskuteras alltmer, både mellan förskrivare och i vår dialog med välinformerade patienter. (...)

Legen i dataverdenens jungel

Legen i dataverdenens jungel
aftenposten.no 12.8.2005
PER EGIL HEGGE
OVERVELDENDE: Årlig kommer det to millioner biomedisinske artikler i fagtidsskrifter - ca. 6000 pr. dag. Hvem har da oversikten?

Ett av Norges mest leste tidsskrifter - med et opplag som er over fire ganger Samtidens - utgis av Den norske lægeforening. I sommer begynte det en artikkelserie om almenmedisin, og den holder bladets vanlige høye nivå.

I to artikler har Per Hjortdahl, som er professor i almenmedisin og samfunnsmedisinske fag, tatt for seg noen av dataalderens problemer, spesielt med henblikk på legens håndtering av en ny gruppe: de pasienter som blir eksperter på sin egen sykdom. Den kunnskap de søker, ofte desperat, ligger et par tastetrykk unna. Tungt lastet med den kommer de til en lege som kanskje er almenpraktiker og ikke vet spesielt mye om det pasienten nettopp har lært.

Men har han eller hun lært det? Eller har pasienten misforstått? Eller øst av grumsete kilder? For på Internett flyter mye rart rundt.

For professor Hjortdahl er denne problemstillingen en inngang til en drøftelse av legens nye rolle. Så tidlig som i 1910 skrev William Mayo (som ga navn til en verdensberømt klinikk i Minnesota) at almenpraktikeren var ferdig. Kunnskapsmengden var allerede så stor at ingen kunne ha oversikt over det medisinske fagfelt.

Det var da, det. I vårt tiår, nesten 90 år senere, kommer det to millioner fagmedisinske artikler pr. år, fordelt på 20 000 tidsskrifter. Man trenger ingen elektronisk regnemaskin for å begripe at oversikt da blir et fantasibegrep.

Her ser professor Hjortdahl en ny psykologisk og faglig situasjon, en vektforskyvning med følger: "Jeg er ikke opplært gjennom legerollen til å være ydmyk," skriver professor Hjortdahl, men dokumenterer at han har lært seg det likevel.

Så er det å håpe at hans studenter også lærer det, både av hensyn til dem selv og de pasienter de skal møte i den nye hverdag i datajungelen. For ett av de mer interessante medisinske eksperimenter en legmann kan foreta her i landet, er å forsøke å fortelle en lege noe han ikke vet. Reaksjonen er ikke forutsigbar. Den kan spenne over hele registret fra vennlig og oppriktig interesse med oppfølgingsspørsmål og ivrig notering, til "pell deg ut".

I nærheten av det sistnevnte ytterpunkt ligger en artikkel som sto i Aftenposten 22. juli, skrevet av professor dr. med. Kjell Hole. Den omhandler naturmedisin. Poenget i denne forbindelse er ikke professorens skepsis til oppfatninger, diagnoser og behandlingsmåter som ligger utenfor skolemedisinens rammer. Den er han ikke alene om, og denne skepsis kan det argumenteres for. Men Hole, som i avisens leserbrevspalte har fått en røffere medfart enn de fleste, bruker en tone som kan tyde på at ydmykhet ikke inngikk i hans pensum, og han reflekterer et sett holdninger som legene ikke bør tro de kan ta med seg inn i neste sekel.

"Det er ikke nødvendig med forskning for å fastslå at mye av det som markedsføres som alternativ medisin, best kan karakteriseres som overtro og tøv," skriver han. Ikke utenkelig at mye er tøv. Men hva? Og hva er det motsatte av tøv? For 75 år siden var det tøv at senkning kunne fortelle noe om sykdomstilstander, og de som trodde det, ble hånet. For 30 år siden var akupunktur ren overtro. Siden ble endorfinene oppdaget, kanskje gjennom forskning som en og annen av Holes meningsfeller ville ha betegnet som unødvendig.

Et mindre kjent tilfelle fra 1990-årenes Norge gjelder en pasient hvis ektefelle (høyt plassert i statsadministrasjonen) fant frem til materiale om en ny behandlingsmetode for en livstruende sykdom. Vedkommendes samfunnsstatus gjorde det vanskelig å avfeie ønsket om behandling, enda metoden var svært ukonvensjonell og eksperimentell. Den er nå akseptert som ett av de store gjennombrudd på dette feltet.

Slik flyttes grensene, og man skal ikke lese mye medisinsk historie for å se at eksperter har bommet, der som på andre fagområder. Eller for å sitere en av verdens ledende fødselshjelpere og gynekologer: "Hver gang jeg som spesialist har tatt feil, er det skjedd fordi jeg ikke har villet høre hva vanlige mennesker har forsøkt å fortelle meg."

Ydmykheten overfor de feil vi gjør, overfor det vi ikke vet, kombinert med vilje til nysgjerrighet, er en drivende kraft i all forskning, i medisin som i andre vitenskaper. Dødsangst og store plager er en annen drivkraft, og med teknologien på skrivebordet kan den nå være med på å skaffe pasienten en ekspertise som ligger på, eller til og med over, legens nivå.

Ydmykhet overfor dette nye fenomen, vilje til å lære å møte det, og lære å vurdere hvor mye eller lite pasienten har skjønt, blir en del av pensum. Eller med professor Hjortdahls ord: "I økende grad blir pasientene like velutdannede som legen, og kan i mange tilfeller det samme eller mer om spesifikke medisinske områder enn almenpraktikeren. Lege-pasient-forholdet, almenmedisinens bærebjelke, vil endre seg fundamentalt. For å møte denne utfordringen må vi skolere oss i de nye pedagogiske oppgavene, og vi må utnytte den nye informasjonsteknologien for raskt å kunne supplere og oppdatere vår fagkunnskap."

Adherence to (or compliance with)

NEJM 2005;353:487-497(August 4)
Adherence to Medication. (...)

Tilslutning til (eller etterlevelse av) et medisinsk behandlingsopplegg er vanligvis definert som den utstrekning som pasienter inntar medisiner som er forskrevet av helsepersonell. Ordet "tilslutning" er foretrukket av mange innen helsevesenet, fordi "etterlevelse" antyder at pasienten passivt følger legens ordrer og at behandlingsplanen ikke er basert på en etablert terapeutisk allianse eller kontrakt mellom pasienten og legen. Begge betegnelser er ufullstendige og ikke-informative beskrivelser av atferd for medisinering. (Adherence to (or compliance with) a medication regimen is generally defined as the extent to which patients take medications as prescribed by their health care providers. The word "adherence" is preferred by many health care providers, because "compliance" suggests that the patient is passively following the doctor's orders and that the treatment plan is not based on a therapeutic alliance or contract established between the patient and the physician. Both terms are imperfect and uninformative descriptions of medication-taking behavior.)

COMPLIANCE - om afvigelser mellom lægers ordinationer og patienters faktiske medicinering
Institut for Rationel Farmakoterapi (IEF)
irf.dk (2006)
Compliance: rapporten (...)

Kan leger si opp en pasient?

Nekter å behandle bråkete pasienter
aftenposten.no 4.8.2006
En allmennlege i Bergen har bedt flere av sine pasienter om å finne seg ny fastlege. Årsaken er at de er så bråkete at de skremmer hjertepasientene på venterommet. (...)

Utvelgelsen av pasienter er imidlertid ikke populær hos Statens helsetilsyn, som vurderer å gi begge legene advarsler.

– Leger har i utgangspunktet ikke anledning til å velge hvem som skal stå på pasientlisten. Det er pasienten som skal velge fastlege, sier avdelingsdirektør Jørgen Holmboe i Statens helsetilsyn.

Saken er nå under behandling hos Helsetilsynet. Bakgrunnen for at saken havnet hos Helsetilsynet, var en klage fra en av pasientene som ble «sagt opp» i fjor sommer. Etter å ha lagt igjen flere beskjeder på Fosses telefonsvarer, ble mannen oppringt av legesekretæren, som kunne fortelle at han ikke lenger var ønsket som pasient hos fastlegen sin. (...)

Kan man si opp en pasient?
Tidsskr Nor Lægeforen 2005 (30.9.2005)
Ifølge leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Jan Emil Kristoffersen, kan du ikke det.

– Leger med fastlegeavtale har ingen rett til å si fra seg ansvaret for en pasient som står på listen. I utgangspunktet ser ikke vi på det som problematisk, men det vil alltid være pasienter man ikke kommer overens med, eller som på grunn av sin psykiske tilstand blir voldelige eller truende, sier Kristoffersen. (...)

Men når pasienter er «vanskelige», eller man ikke finner noen løsning sammen, kan det være greit å bare være ærlig.

– Legen er i sin fulle rett til å si til pasienten at «nå kommer vi ikke lenger, kanskje du bør vurdere en annen lege». Jeg har gjort det selv et par ganger. Resultatet er ofte at man får en bedre dialog med pasienten, bare ved å si det rett ut, sier Kristoffersen.

Ifølge nestleder i Rådet for legeetikk, Ragnar Hotvedt, berøres ikke akkurat denne problemstillingen i Etiske regler for leger.

Should a Doctor Fire a Patient? Sometimes It Is Good Medicine
New York Times 27.9.2005
Bosses dismiss employees. Spouses divorce each other. Patients leave their doctors. But can doctors ever fire their patients?

This is not a topic most doctors like to talk about openly. Sure, many physicians I know, myself included, have occasionally wanted to fire a difficult or abusive patient, but no one really knows how often it happens.

Vanskelige leger

Bad med students, bad docs
usatoday.com 21.12.2005
Physicians disciplined by state medical boards were three times more likely to have shown unprofessional behavior while in medical school than those with no discipline records, a study in today's New England Journal of Medicine finds.

Being a Patient (Å være pasient)
When the Doctor Is in, but You Wish He Weren't
(Når legen er inne, men du ønsker han ikke var det)
The New York Times 30.11.2005
Joanne Wongs lege fant riktig nok ut hva som feilet henne. Me han ville ikke fortalte henne det ikke. (Joanne Wong's doctor correctly figured out what was wrong with her. But he would not tell her.)

Fru Wong, en softwareingeniør i Sunnyvale, Calif., hadde mavsmerter og kvalme. Hennes lege ba henne å ta en blodprøve, eskortere henne deretter ut av sitt kontor, og ignorerte henne da hun spurte om hva testen var for. (Ms. Wong, a software engineer in Sunnyvale, Calif., was having abdominal pain and nausea. Her doctor told her to have a blood test, then ushered her out of his office, ignoring her when she asked what the test was for.)

"Testen kom tilbake, og han sa at jeg har en virus," sa fru Wong. "Han sa, "Ta denne medisin i to uker."' Jeg spurte, "Hvilken type virus gar jeg? Hvordan fikk jeg detr?' Men han bare sa, "Ta medisinen og komtilbake o to uker." ("The test came back, and he said I have a virus," Ms. Wong said. "He said, 'Take this medicine for two weeks.' I asked, 'What kind of virus do I have? How did I get it?' But he just said, 'Take the medicine and come back in two weeks.' ")

To uker senere, følte hun seg fremdelsesykl. "Han sa, "Du er bra, du er bra," Sa fru Womg. "Jeg sa, "Fortellmeg i det minste navnet på viruset." Men, sa hun, "Han bare klappet meg på skuldra og sendte meg ut," fortalte henne å komme tilbake om tre måneder for nok en blodprøve. (Two weeks later, she still felt ill. "He said, 'You're fine, you're fine,' " Ms. Wong said. "I said, 'At least tell me the name of the virus.' " But, she said, "He just patted my shoulder and sent me out," telling her to return in three months for another blood test.)

Kanskje, sa fru Wong, ikke legen ønsket å bruke tid tilå snakke med henne, eller kanskje han brukte hennes kinesiske aksent som unskyldning og tenkte hun ikke ville forstå. Uansett oppsøktehun aldri mer den legen. Da hun fikk sin medisinske journal, fant hun ut at hun hadde hepatitis A, en viral leverinfeksjon. (Perhaps, Ms. Wong said, the doctor did not want to spend the time to talk to her, or perhaps he was put off by her Chinese accent and thought she would not understand. In any event, she never returned to that doctor. When she got her medical records, she learned that she had had hepatitis A, a viral liver infection.)

Fru Wong støtte på en bane of den medisinske profeson: den vanskelige lege. Disse leger kan være arrogante eller uforskammet, egenmektig eller avvisende. De driver bort pasienter som trenger hjelp, og noen er blitt magneter for erstatningskrav for feilbehandling angår. (Ms. Wong had come across a bane of the medical profession: the difficult doctor. These doctors may be arrogant or rude, highhanded or dismissive. They drive away patients who need help, and some have been magnets for malpractice claims.)

(Anm: hepatitt type A; smittsam gulsott, ein akutt virussjukdom som helst kjem hos barn eller unge; smittar gjennom mat eller drikke; etter 2–3 vekers inkubasjonstid kjem det feber, sjukdomskjensle, mangel på matlyst (anorexia), kvalme, smerter øvst i magen, etter kvart gulfarge i hud og slimhinner, kløe, mørk urin og lys avføring og storleiksauke av levra; sjukdommen brukar vera godarta. EN hepatitis A. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

Pasientsentrert kommunikasjon

Allmektig eller avmektig lege?
John Nessa Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 3080 (17.11.2005)
Idealet om pasientsentrert kommunikasjon må ikkje føre til at legen let vere å bruke profesjonell autoritet til å påverke pasienten. (...)

Det skal ikkje mykje refleksjon til før ein oppdagar at ei behandling som alltid er i samsvar med pasientens verdiar, føreset ein tafatt og handlingslamma lege som har lite å bidra med. Då hjelper det ikkje å vere flink til å lytte. Eg tenkjer til dømes på alle som gjerne vil ha B-preparat. Og eg tenkjer ikkje minst på alle dei helsepedagogiske oppgåvene legane har for å prøve å få folk til å endre livsstil. Eit vesentleg element er då ikkje berre å «involvere pasienten i den utstrekning pasienten selv ønsker det» (2), men også å påverke pasienten og å utfordre og problematisere pasientens verdiar. Av og til er det på sin plass å realitetsorientere, både om risiko og potensial for forandring. Av og til handler det om å hjelpe pasienten til å ville, handle, ta ansvar og sjøl ta styringa over livet sitt. (...)

Informasjonsteknonlogi

IBM og i3 Archive:
Pasient-rettet helseportal

digi.no 23.11.2005
- IBM og i3 har utviklet teknologi for helseportaler med selvbetjening for pasientene. (...)

Med godkjennelse fra amerikanske myndigheter, og i samarbeid med 24 sykehus, har IBM og i3 Archive, en spesialist på databaser til helsesektoren, lansert en helseportal for mammografiske undersøkelser.

Portalen MyNDMA gir pasientene fri og sikker adgang til alle data, inklusive bilder, fra alle mammografiundersøkelser de har hatt, med alle relaterte opplysninger over tid. Portalen er pasientenes inngangsport til verdens største elektroniske mammografiarkiv, kjent som National Digital Medical Archive (NDMA). (...)

Portalen MyNDMA ble lansert for en måned siden. Den gir pasientene tilgang til alle opplysningene om dem, og sikrer at de alltid har tilgang til alle opplysningene når de for eksempel søker råd hos en lege som ikke kjenner dem fra tidligere.

Ifølge den ideelle organisasjonen breastcancer.org løser MyNDMA alle de tidligere hindringene mot rask og effektiv overføring av pasientopplysninger.

MyNDMA sikrer også pasientene kontroll over i hvilken utstrekning forskere og leger skal gis tilgang til opplysningene om dem.

Teknologisk sett bæres NDMA-databaser av xSeries-servere i en grid-løsning med DB2 og EXP300 lagringsenheter.

Bruk av IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i staten, 2. kvartal 2005
ssb.no 23.11.2005
Forventer bedre tjenester med IKT
Over 90 prosent av foretakene forutsetter økt kvalitet på tjenestetilbudet ved innføring av nye IT-systemer. På tross av at nesten samtlige foretak benytter antivirusprogram og brannmur, hadde 36 prosent av foretakene opplevd virusangrep som hadde ført til tap av data eller arbeidstid i løpet av det siste året. (...)

IT-sikkerhet høyt prioritert
Om lag 44 prosent av foretakene hadde opplevd sammenbrudd i forbindelsen til Internett eller andre eksterne nettverk i løpet av det siste året. Videre oppga 36 prosent at de hadde opplevd virusangrep, ormer eller lignende som hadde resultert i tap av data eller arbeidstid. IT-misbruk av økonomisk karakter som for eksempel bedrageri eller manipulasjon av data, hadde forekommet hos 2 prosent av foretakene.

Sikkerhetstiltak knyttet til IT er høyt prioritert. Mest utbredt er løpende abonnement på antivirusprogram og brannmur, som benyttes av henholdsvis 99 og 96 prosent av foretakene. "Intrusion detection"-programmer er minst utbredt og ble benyttet av 65 prosent av foretakene. Dette er program som benyttes til å avdekke og varsle om uønsket datatrafikk. Generelt var det en større andel foretak som hadde iverksatt de ulike sikkerhetstiltakene i 2005 enn året før.

- Professor frykter folk dør i helsekø fordi mange pasienter ikke møter til avtalt time.

100.000 ubrukte legetimer
nrk.no 6.2.2006
Tusenvis av pasienter møter ikke til avtalt time på sykehusene her i landet. Dermed blir ventetiden for andre pasienter mye lengre.

Nesten 100.000 timer stod ledig ved landets åtte største offentlige sykehus i fjor, viser tall NRK har samlet inn.

Bare ved Ullevål universitetssykehus glemte 20.700 pasienter avtalene sine.

- Det er frusterende når folk ikke møter til timene sine, sier avdelingsleder ved ortopedisk poliklinikk ved sykehuset, Anne Christine Brekke.

Hun forteller at sykepleierne bruker mye tid og krefter hver dag på å prøve å spore opp pasienter som aldri dukker opp. Klinikken sender brev og ringer pasientene.

- Hvis vi får tak i dem, sier de som oftest at de bare har glemt timen, sier Brekke. Hun er spesielt oppgitt over hvor lange ventelistene blir når folk ikke avbestiller timene sine, men bare uteblir. (...)

Koster minst 30 millioner
Ingen av sjukehusene klarer å si nøyaktig hva glemsomme pasienter koster dem hvert år. Grunnen er at noen spesialister er dyrere enn andre. Det billigste anslaget ligger på ca 300 tapte kroner per time.

Dersom alle ti mene som stod tomme ved landets åtte største sjukehus i fjor var av denne billige type, tapte sykehusene til sammen nesten 30 millioner kroner. Men dette er bare et svært forsiktig regnestykke og tallet ligger trolig mye høyere. (...)

(Anm: Professor frykter folk dør i helsekø fordi mange pasienter ikke møter til avtalt time. 200 000 pasienter møtte ikke til avtalt time ved norske sykehus i fjor. Det skaper unødig lange helsekøer og kan føre til fatale konsekvenser for mange. Men nå har Helse Vest løst store deler av problemet med et enkelt grep. (tv2.no 9.7.2015).)

- It's not what you say but how you say it

It's not what you say but how you say it
Shortcuts from other journals
BMJ 2007;334:1344 (30 June)
It is the job of the modern doctor to give patients the facts about a treatment, so they can make up their own minds about whether to accept it. But the facts—usually benefits and risks—can be framed in many different ways, and the method you choose could have a profound impact on the patient's enthusiasm for treatment. In one study, people were most likely to accept preventive treatments when they were given the number needed to treat (the average number of patients who must be treated to prevent one event). They were significantly less keen when the same treatments were described in terms of their potential to postpone, not prevent, disease. (...)

Legen har ansvar for forsvarlig tolketjeneste

"Prevensjon" ble "sterilisering"
aftenposten.no 3.10.2008
Kvinnen ba legen om prevensjon, men tolken oversatte med at hun ba om å bli sterilisert. Nesten én av to ansatte i Barnevernet har hatt dårlige erfaringer med tolker. (...)

En rapport som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har gjort, avdekker store svakheter blant tolker. Undersøkelsen er gjort blant over tusen ansatte i Barnevernet. Barnevernstjenesten er i dag storforbruker av tolker, sammen med helsevesenet, politiet, utlendingsmyndighetene og domstolene. (...)

Legen har ansvar for forsvarlig tolketjeneste
helserevyen.no 23.10.2007
Bare én av fire fastleger er kjent med at de har ansvaret for å bestille kvalifisert tolk. Dermed skjer det alt for ofte at en nær pårørende blir sittende med tolkefunksjon under konsultasjonen.

Åtte av ti fastleger svarer at det er vanlig å benytte familiemedlemmer, inkludert barn, eller en person fra pasientens eget miljø isteden for tolk, melder Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet (IMDi), og viser til en undersøkelse direktoratet har utført blant 1596 fastleger. Dette antallet utgjør 42 prosent av alle fastlegene i landet. (...)

Diverse artikler

Mener Helse-Norge er for tregt i den digitale utviklingen
aftenposten.no 23.7.2012
Manglende digitale kommunikasjonssystem mellom norske sykehus og redsel for sosiale medier som kommunikasjonsform sinker norsk helsetjeneste, mener unge leger.

Flere unge norske leger mener Helse-Norge henger etter i bruken av digital teknologi; både internt på sykehusene og ikke minst for kontakt med pasienter via sosiale medier.

- Det vil være mange endringer i fremtidens helsevesen. Lege og pasient vil kunne ha kontakt over internett. På denne måten blir pasienten en mer aktiv part i behandlingsforløpet, og får dermed mer ansvar. Foreløpig ligger Norge langt etter i denne utviklingen, sier lege og blogger Maria Gjerpe.

Lege og forsker ved Rikshospitalet Wasim Zahid er an av pionerene innenfor å bruke sosiale medier innenfor medisinmiljøet. (...)

Folk forstår ord om helsestatus ulikt
kunnskapssenteret.no 14.6.2012
Ord som sjuk og frisk betyr ikkje heilt det same for alle. Nokre meiner at dei er sjuke når dei er slappe og nasen renn, andre vil ikkje kalle seg sjuke om dei er forkjøla eller kastar opp. (...)

Nyttige funn for heile helsetenesta
- Desse funna bør alle vi som driv med kommunikasjon i helsetenesta merke oss, seier Magne Nylenna, direktør ved Kunnskapssenteret. - Vi må aldri ta for gitt at folk forstår orda slik vi sjølv gjer.

- Vi har ikkje vurdert konkrete endringar i blodgjevarskjemaet, men blodgivarane har sjølve kome med nyttige framlegg. Å innføre eit standardisert, elektronisk spørjeskjema er eit døme. Eit anna er å bruke ”veit ikkje” som svaralternativ på mange av spørsmåla.

- Det viktige er at endringar i skjemaet blir testa gjennom nye intervju blant blodgivarane før endringane blir sette i verk. (...)

Physicians And Nurses Caring For Pediatric Patients Communicate Better In Small Teams, Study Finds
medicalnewstoday.com 3.5.2011
Grouping pediatric resident physicians and nurses into unit-based teams is associated with improved frequency and quality of communication, according to a report in the May issue of Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, one of the JAMA/Archives journals. (...)

(Anm: Unit-Based Care Teams and the Frequency and Quality of Physician-Nurse Communications. Arch Pediatr Adolesc Med. 2011;165(5):424-428
(May)
.)

Patient-Physican Communication
JAMA. 2011;305(17):1802-1803 (May 4)
The last few decades have witnessed incredible progress in the scientific underpinnings of medicine. New discoveries and innovations have created sophisticated tools and technologies that have changed the way diseases are diagnosed and managed. Ironically, some of these technologies have taken precedence over one of the most important skills of the compassionate physician—the art of listening to the patient. Patients often experience physicians as being too busy to listen and too distant to care. Consumer Web sites abound with criticisms about physicians' deficiencies in communication skills. This appears equally true in Canada and in the United States, despite the major differences in their health care systems. (...)

Internet-based cognitive-behavioural therapy for severe health anxiety: randomised controlled trial
Br J Psychiatry. 2011 Mar;198(3):230-6.
BACKGROUND: Hypochondriasis, characterised by severe health anxiety, is a common condition associated with functional disability. Cognitive-behavioural therapy (CBT) is an effective but not widely disseminated treatment for hypochondriasis. Internet-based CBT, including guidance in the form of minimal therapist contact via email, could be a more accessible treatment, but no study has investigated internet-based CBT for hypochondriasis. (...)

CONCLUSIONS: Internet-based CBT is an efficacious treatment for hypochondriasis that has the potential to increase accessibility and availability of CBT for hypochodriasis. (...)

Dålig på svenska – missade hjärtinfarkt
dagensmedicin.se 7.4.2011
Hyrläkarens svenska var för dålig. Han förstod därför inte hur ont 66-åringen hade. Tre dagar senare var mannen död till följd av hjärtinfarkt.

Både den värmländska vårdcentralen, hyrläkaren och Sjukvårdsrådgivningen får nu kritik från Socialstyrelsen, som har granskat ärendet.

I maj förra året fick 66-åringen kraftiga smärtor i armarna som strålade ut mot hals och nacke, och han sökte därför hjälp flera gånger, skriver Värmlands Folkblad. (...)

Lost in translation: be aware of patients’ lives
BMJ 2011; 342:d1253 (28 February)
I was working in a village on the shores of Lake Malawi. The queues were long and were growing because there was an outbreak of dysentery in the village. It seemed that many of the cases came from an area of the village known as the “big market,” and I had gone to great lengths to advise all parents that they must boil the water before drinking it. However, I seemed to see the same parents bringing in their children one after the other. Frustration built up, and, finally, when one woman returned for the third time with another child with bloody diarrhoea I became irate.

I asked Dorothy, the translator, to ask the woman why she had not boiled her water and to tell her that it was her fault that her children were getting sick because she was not boiling the water. A long discussion followed between the two women with much gesticulation and pointing at the foreign doctor. At the end Dorothy said to me, “She is sorry: she will boil the water.” (...)

It can be frustrating to learn that patients have not been following our instructions. It dents our pride and causes us to blame the “stupid patients” for their ills. However, it also gives us a secret satisfaction to learn that the cause of their continued illness is not a failure of our treatment but the result of their own actions. Sometimes this feeling is misplaced. (...)

Kan få videotime med legen
ba.no 10.2.2011
Legekonsultasjon via internett? Det kan bli en mulighet, når Nasjonal Helseportal på nett nå etableres.

Nasjonal Helseportal skal være i drift i juni, et arbeid regjeringen nå har satt i gang. Hensikten er blant annet å gjøre det enklere for folk å få tilgang til egne helseopplysninger via nett.

– Dette er et svært viktig tilbud til befolkningen, sier helsepolitiker Tove Karoline Knutsen (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). (...)

Doctor who received £1.2m from patient’s estate is struck off (Lege som mottok 1,2 millioner pund fra pasient har mistet legebevillingen)
BMJ 2011; 342:d335 (19 January)
A psychiatrist who accepted £1.2m (€1.4m; $1.9m) from the estate of a vulnerable patient has been struck off by the General Medical Council for behaviour that “would appal other medical practitioners and shake the confidence of the public in the profession.”

Peter Rowan, 62, a private practitioner in Harley Street, central London, prescribed “excessive amounts” of benzodiazepines to Patricia May, a former actor who had had anorexia for more than 30 years when she died, aged 66, in 2003 after a fall at her home.

A GMC fitness to practise panel found that his prescribing practices risked her becoming dependent on the treatment and becoming vulnerable to dizziness, which could cause falls and fractures, given that she had osteoporosis. Dr Rowan is not blamed for her death, which an inquest found was caused by respiratory disease. (...)

(Anm: Benzodiazepines linked to worsened COPD in older adults. (clinicalpsychiatrynews.com).)

(Anm: Combining opioids with anti-anxiety medicines linked to greater risk of overdose. Taking opioids (strong prescription painkillers) together with benzodiazepines (widely used to treat anxiety and sleep problems) is associated with greater risk of opioid overdose, finds a study in The BMJ. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Benzodiazepines Increase Risk of Hip Fractures in Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- November 23, 2016 -- The use of benzodiazepines and related drugs increase the risk of hip fracture by 43% in patients with Alzheimer’s disease, according to a study published in the Journal of the American Medical Directors Association. The hip fracture risk was investigated in community-dwelling Finnish persons with Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 23.11.2016).)

(Anm: Benzodiazepiner knyttet til forverret KOLS hos eldre voksne. (Benzodiazepines linked to worsened COPD in older adults.) (clinicalpsychiatrynews.com).)

(Anm: COPD; Kronisk obstruktiv lungesykdom, ofte forkortet til KOLS, er en samlediagnose for en rekke nært beslektede sykdommer med kronisk og mer eller mindre irreversibel nedsettelse av lungefunksjonen. (no.wikipedia.org).)

(Anm: COPD vs. Emphysema: Which Is Worse? Are They Fatal? (webmd.com 31.8.2017).)

- Forskere finner nytt mål for å bekjempe lungesykdom. Forskning ledet av Centenary Institute og University of Technology Sydney (UTS) har identifisert et lite RNA-molekyl kalt microRNA-21 som et terapeutisk mål og dets hemming som en potensiell behandling for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

(Anm: Researchers find new target to combat lung disease. Research led by the Centenary Institute and University of Technology Sydney (UTS) has identified a small RNA molecule called microRNA-21 as a therapeutic target and its inhibition as a potential treatment for chronic obstructive pulmonary disease (COPD). An inflammatory lung disease that makes it hard to breathe, COPD is often caused by smoking tobacco products or inhaling air pollution. It is the third most common cause of death in the world. In the pre-clinical study, the researchers found elevated levels of microRNA-21 in experimental COPD models involving mice. Use of a microRNA-21 inhibitor (antagomir-21) as a therapeutic treatment was shown to reduce inflammation and improve lung capacity and function in these models. (medicalxpress.com 24.11.2021).)

- Svær KOL skal behandles med prednisolon i blot et par dage.

(Anm: Svær KOL skal behandles med prednisolon i blot et par dage. LUNGER: Stor dansk sammenfatning af tidligere studier viser, at der er yderligere at hente i forhold til at reducere længden på prednisolon-behandlinger til patienter under indlæggelser for KOL-forværring. (dagensmedisin.no 16.9.2021).)

- Prednisolon forbedrer ikke funksjon for lukteorgan etter COVID-19: en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie.

(Anm: Schepens EJA, et al. Prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. (…) Conclusions: This trial shows that prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19. Therefore, we recommend not prescribing prednisolone for patients with persistent olfactory disorders after COVID-19. BMC Med. 2022 Nov 16;20(1):445.)

- Hvilke lungelyder kan KOLS (COPD) forårsake?

(Anm: What lung sounds can COPD cause? (medicalnewstoday.com 13.5.2021).)

(Anm: Fatigue in COPD: an important yet ignored symptom. Lancet Respir Med. 2017 Apr 21. pii: S2213-2600(17)30158-3. [Epub ahead of print].)

(Anm: Hva du bør vite om KOLS og hoste. (What to know about COPD and coughing.) (medicalnewstoday.com 9.3.2021)

(Anm: Outcomes of patients with chronic obstructive pulmonary disease diagnosed with or without pulmonary function testing. (…) INTERPRETATION: Confirmation of a COPD diagnosis using pulmonary function testing is associated with a decreased risk of death and admission to hospital for COPD. In ambulatory patients, this effect may be from increased use of appropriate COPD medications. The findings of this study validate current guideline recommendations that encourage pulmonary function testing for diagnosis in all patients with suspected. COPD. CMAJ 2017;189(14) (First published November 14, 2016).)

(Anm: What are pulmonary function tests (PFTs)? Pulmonary function tests (PFTs) are a group of tests that measure how well your lungs work. This includes how well you’re able to breathe and how effective your lungs are able to bring oxygen to the rest of your body. (healthline.com 4.11.2015).)

(Anm: Potential of stem cell therapy to repair lung damage. A new study has found that stem cell therapy can reduce lung inflammation in an animal model of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cystic fibrosis. Although, still at a pre-clinical stage, these findings have important potential implications for the future treatment of  patients. (sciencedaily.com 27.3.2017).)

(Anm: Asthma vs. COPD: Differences and Similarities (medicalnewstoday.com 11.2.2017).)

(Anm: Inhalers for COPD: What Types Are There? What are the different types of COPD inhalers available and how do they affect the body? What are the possible risks and side effects? (medicalnewstoday.com 13.2.2017).)

(Anm: COPD and Pneumonia: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Kan rødbetjuice være bra for kolspasienter? (…) Nitrat reduserer oksygenforbruket. (…) Lavere oksygentrykk i blodet under søvn. Søvnrelaterte pusteforstyrrelser kan gi dårlig søvnkvalitet og symptomer som trøtthet og hodepine. Kolspasienter kan oppleve å sove ganske mye, men føler seg likevel ikke uthvilt, forteller avdelingsoverlege på Glittre Nils Henrik Holmedahl. Holmedahl er medisinsk ansvarlig for forskningsprosjektet. (aftenposten.no 20.2.2017).)

(Anm: Exacerbation of COPD: Causes, Warning Signs, and Treatment (medicalnewstoday.com 4.2.2017).)

(Anm: What is the Pathophysiology of COPD? Treatment and prevention (medicalnewstoday.com 8.2.2017).)

(Anm: Diet Tips for COPD. COPD is a chronic lung condition that includes two conditions: emphysema and chronic bronchitis. Together, these conditions damage the lungs and airways, making it more difficult to breathe. Common symptoms include shortness of breath, chronic cough with mucus, wheezing, and fatigue. (medicalnewstoday.com 7.2.2017).)

(Anm: - Flere hundre tusen nordmenn går rundt med lungesykdommer de ikke vet om. (…) Sykdommen er økende på verdensbasis, og siden 2010 har det i Norge blitt 40% økning i antall sykhusinnleggelser for kolsbehandling, ifølge Dagens Medisin. (lommelegen.no 23.1.2017).)

(Anm: Incidence of GOLD-defined chronic obstructive pulmonary disease in a general adult population. (…) CONCLUSION: Approximately 6% developed COPD over 9 years. Smoking and aging were important incidence predictors. Our study suggests a substantial underdiagnosis of COPD among adults in this community.Int J Tuberc Lung Dis. 2005 Aug;9(8):926-32.)

(Anm: COPD and Life Expectancy: What's the Outlook? (…) When a person has COPD, the damage to their lungs cannot be reversed, and the condition therefore tends to worsen with time. Currently, there is no cure for COPD. (medicalnewstoday.com 3.1.2017).)

(Anm: COPD vs. Emphysema: What's the Difference? (medicalnewstoday.com 23.12.2016).)

(Anm: COPD - what causes the lungs to lose their ability to heal? (medicalnewstoday.com 19.12.2016).)

(Anm: Key Facts and Common Myths About COPD (medicalnewstoday.com 1.2.2017).)

(Anm: Breathing Exercises for People with COPD (medicalnewstoday.com 7.1.2017).)

(Anm: Antipsykotika kan øke risiko for respirasjonssvikt ved KOLS. Risiko var doseavhengig; ingen trygg dose påvist. (Antipsychotics May Boost Respiratory Failure Risk in COPD. Risk was dose-dependent; no safe dose found. (medpagetoday.com 8.1.2017).)

(Anm: ACAAI: Asthma-COPD Overlap Studies Needed. Proliferation of ACOS papers, but, as yet, no clinical trials. It is very difficult to know what to do in asthma-COPD overlap syndrome because we don't have randomized trials looking specifically at this patient population," said R. Stokes Peebles, MD, of Vanderbilt University in Nashville, speaking at the American College of Allergy, Asthma and Immunology 2016 Annual Scientific Meeting. (medpagetoday.com 18.11.2016).)

(Anm: COPD patients with moderately low oxygen deficiencies don't benefit from long-term oxygen.- (…) The findings, published in the New England Journal of Medicine, are based on research examining oxygen treatment outcomes in 738 COPD patients with moderately low blood oxygen levels at 42 clinical centers in the United States. The study began in 2009 and ended in 2015. Patients who received supplemental oxygen over the course of the study showed no significant differences in rate of hospitalizations, time to death after diagnosis, exercise capacity or quality of life when compared to patients who did not receive supplemental oxygen. (medicalnewstoday.com 28.10.2016).)

(Anm: Mange ignorerer symptomer på KOL. (…) Hoste, slim fra lungerne og åndenød i mere end to måneder kan være symptomer på den kroniske lungesygdom KOL, som hvert år er medvirkende til op mod 5.500 dødsfald. Sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide. (sundhedsstyrelsen.dk 19.9.2016).)

(Anm: Ekstreme klimaforandringer er allerede et faktum i Europa. Uanset hvor meget, der diskuteres – ekstrem tørke, hedebølger og voldsom regn er allerede et faktum i Europa, konkluderer rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA. Dansk professor advarer om nye sygdomme og hårde vilkår for landbruget i Østeuropa. Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er én af forfatterne bag rapporten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”, der udsendes hvert fjerde år, og han er ikke i tvivl: »Vi har allered... (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: CDC: COPD-Related Deaths Down in Men, Less So in Women. —COPD death rates continue to climb among black women. (…) From 2000 through 2014, age-adjusted COPD-related deaths decreased by 22.5% in men, versus just 3.8% among women. These decreases were mainly in the 65-84 age group. Still, the death rate remained higher for men than women, although this gender gap has decreased, the report noted. (medpagetoday.com 9.9.2016).)

(Anm: Forskning giver nyt håb for KOL-patienter. Lungesygdommen KOL dræber hvert år tusindvis af danskere. Men det skal forskning fra SDU være med til at forhindre. Nøglen er særlige bio-markører. (…) Kronisk obstruktiv lungesygdom, i daglig tale KOL, er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark. Det skyldes ikke mindst, at sygdommen er svær at opdage i tide. (…) I Center for Kronisk Obstruktiv Lungesyndrom (CeKOL) arbejder man på at udvikle en teknik med såkaldte biomarkører – dvs. målbare stoffer i kroppen, der øges eller sænkes, i takt med at KOL udvikler sig. (sdu.dk 16.8.2016).)

(Anm: Opioids May Up Mortality Risk in COPD Patients. —Increased risk for adverse outcomes in older adults regardless of dose (medpagetoday.com 19.7.2016).)

(Anm:  Svakelighet er vanlig hos pasienter med KOLS. — Kan gå utover tiltak for å forlenge overlevelse. (Frailty Is Common in Patients With COPD. — May compromise interventions to prolong survival. The rate of frailty in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) referred for pulmonary rehabilitation is over twice that of the general population of older people, and these patients have a high risk for discontinuing the exercise therapy. (…) He added that pulmonary rehabilitation exercise programs tailored to frail patients with COPD would help more people access the treatment.) (medpagetoday.com 18.6.2016).)

(Anm: Sleep Quality Tied to COPD Exacerbation Risk. —Causality direction still uncertain. SAN FRANCISCO -- Poor sleep quality was strongly associated with an increased risk for COPD exacerbations over 18 months of follow up in an analysis of data from a Canadian prospective cohort study reported here. (…) Shorofsky presented the analysis of data from the Canadian Cohort of Obstructive Lung Disease (CanCOLD) in poster presentation at the American Thoracic Society annual meeting. "Our finding suggest that poor sleep and COPD are strongly related, but it is a chicken-egg issue," Shorofsky told MedPage Today. (medpagetoday.com 20.5.2016).)

(Anm: New way to predict COPD progression; new treatment may be on the horizon. New research has found that a process initiated in white blood cells known as neutrophils may lead to worse outcomes for some patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The discovery may help identify patients at higher risk for COPD progression, who might also show little benefit from standard treatments. (medicalxpress.com 15.5.2016).)

(Anm: Nytt KOL-test ska rädda liv. Identifieras lungsjukdomen KOL i ett tidigt skede skulle antalet som diagnostiseras öka med över 50 procent men dödligheten skulle minska. Genom ett extra utandningstest är detta möjligt. Den dödliga sjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är relativt vanligt och orsakas huvudsakligen av tobaksrökning. Sjukdomen leder till svår invaliditet och risken för tidig död ökar kraftigt. Det rapporterar Dagens nyheter. (netdoktor.se 6.5.2016).)

(Anm: COPD health-care delivery: a holistic and dynamic approach is needed. (…) The proposed stratification reflects a very traditional, provider oriented and static assessment approach. Particularly in the group with so-called simple COPD, medicalisation should be avoided: People should be empowered not only to actively adapt a healthy lifestyle, with smoking cessation and regular physical activity, but also to manage the diversity of factors, determinants, and contexts that can influence health.The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(6)e30–e31 (June 2016).)

(Anm: Study reveals COPD linked to increased bacterial invasion. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a common smoking-related lung illness and the third leading cause of death in the United States. Scientists have long believed that inhaling toxic gases and particles from tobacco smoke causes inflammation of the small airways in the lungs, leading to the development of COPD. However, the theory doesn't explain why airway inflammation and disease progression continue even after the patient stops smoking. (medicalnewstoday.com 28.4.2016).)

(Anm: COPD may cause structural changes within the brain. Patients with COPD demonstrate decrease in areas of the brain that process breathlessness, fear, and sensitivity to pain. (medicalnewstoday.com 10.2.2016).)

(Anm: Avføring avslører: Vikingene ga oss KOLS. Forskerne har lenge diskutert hvorfor lungesykdommer som KOLS og emfysem forekommer så hyppig i dag. Nå viser det seg at de livsfarlige lungesykdommene stammer fra vikingene. (…) Proteinet førte i stedet til lungesykdommer A1AT skulle beskytte vikingene mot det enorme ormeangrepet de ble utsatt for, og virket proteinet som det skulle, ville det beskytte lungene og leveren mot de skadelige proteasene. Men var proteinet defekt, førte det til antitrypsinmangel, som er den prosessen som i dag fører til lungesykdommer som astma samt KOLS, pluss leversykdommer som skrumpelever. (historienet.no 10.2.2016).)

(Anm: Inflammatory bowel disease and risk of mortality in COPD. Eur Respir J. 2016 May;47(5):1357-64. Epub 2016 Feb 11.)

(Anm: Når håpet kveles. Morten Wanvik er syk i kroppen, men frisk i sinnet. Hans verste fiende er hans egne lunger. (…) Hvert år de siste årene har 60 personer stått i kø for å få nye lunger i Norge. Morten Wanvik er alvorlig syk, men er blant dem som ikke kommer seg inn i køen. Han har 18 prosent lungekapasitet igjen. (…) Lungen til venstre er frisk. Til høyre ser du en kols-lunge. (nrk.no 27.2.2016).)

(Anm: NICE recommends pulmonary rehabilitation programmes for patients with COPD. BMJ 2016;352:i768 (Published 08 February 2016).)

(Anm: Do asthma and COPD truly exist? Defining a patient's symptoms using the historical diagnostic labels of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an outdated approach to understanding an individual's condition, according to experts writing in the European Respiratory Journal. (medicalnewstoday.com 29.1.2016).)

(Anm: New studies published in Nature Immunology further understanding of immune system in COPD and lupus (medicalnewstoday.com 26.4.2016).)

(Anm: Cardiac dysfunction during exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Summary. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cardiovascular disease often coexist, and acute cardiac events frequently occur during COPD exacerbations. Even when cardiac complications are not clinically apparent, biochemical evidence of cardiac dysfunction is often noted during exacerbations and portends poor prognosis. Diagnosis of cardiac disease in COPD can be difficult and necessitates a high degree of clinical suspicion. However, the additional strain of an exacerbation could be a pivotal moment, during which previously unsuspected cardiac dysfunction is exposed. In this Review, we present evidence about cardiac involvement in exacerbations of COPD, and discuss diagnostic challenges and treatment opportunities. The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(2):138–148 (February 2016).)

(Anm: Neuromuscular electrical stimulation to improve exercise capacity in patients with severe COPD: a randomised double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(1):27-36.)

(Anm: Researchers develop new method for looking into the lungs. For the first time, researchers have succeeded in producing 3D images showing oxygen and CO2 transport in the lungs. The new method provides hope for better treatment of COPD and lung cancer. (medicalnewstoday.com 21.12.2015).)

(Anm: A man with COPD, fever, and leucocytosis. A 68 year old man with severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD), who was on home oxygen and still smoked, presented to the emergency room with fever, fatigue, and leucocytosis (14×109 white blood cells/L). Computed tomography was performed (fig 1⇓). What is the diagnosis? BMJ 2015;351:h6067 (Published 13 November 2015).)

(Anm: Leading researchers call for action on inhaled corticosteroid overuse in patients with COPD. A new study published in the International Journal of COPD highlights a problem with over-prescription of inhaled corticosteroids for low-risk patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). (medicalnewstoday.com 19.10.2015).)

(Anm: Risiko for medfødte misdannelser etter eksponering for astmamedisin i første trimester av svangerskapet - en kohort koblingsstudie. (Risk of congenital anomalies after exposure to asthma medication in the first trimester of pregnancy - a cohort linkage study. (…) CONCLUSION: The increased risk of congenital anomalies for women taking asthma medication is small with little confounding by maternal age or socioeconomic status. The study confirmed the association of inhaled corticosteroids with anal atresia found in earlier research and found potential new associations with combination treatment. The potential new associations should be interpreted with caution due to the large number of comparisons undertaken.) BJOG. 2016 May 12. [Epub ahead of print].)

(Anm: Inhaled Corticosteroids Are Associated with Pneumonia in COPD Patients. David J. Amrol, MD reviewing Suissa S et al. Chest 2015 Nov. In a case-control study, discontinuing ICS in patients with chronic obstructive pulmonary disease lowered relative risk for pneumonia. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) guidelines recommend adding inhaled corticosteroids (ICS) when patients continue to have exacerbations while taking long-acting bronchodilators. However, ICS use in COPD patients is associated with excess risk for pneumonia and, in some studies, patients who discontinue their ICS exhibit little or no deterioration. Researchers performed a case-control study using the Canadian national healthcare database to determine if withdrawal of ICS in COPD patients leads to a shorter time to first severe pneumonia (i.e., causing death or hospitalization). NEJM 2015 (November 19, 2015).)

(Anm: pneumonia; pneumoni; (SML-artikkel) det samme som lungebetennelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bacterial Pneumonia: Get the Facts (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)
(Anm: Mycoplasma Pneumoniae: What You Need to Know (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Inflammatory markers linked with an increased risk of premature death in adults with COPD (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

(Anm: Inflammatory markers linked with an increased risk of premature death in adults with COPD (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

(Anm: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), also known as chronic obstructive lung disease (COLD), and chronic obstructive airway disease (COAD), among others, is a type of obstructive lung disease characterized by chronically poor airflow. (en.wikipedia.org).)

Lege arvet milliongård fra pasient
nrk.no 18.1.2011
Et lege-ektepar må møte i retten etter at de fikk testamentert en gård fra en avdød pasient. Lege Reidar Gjøtterud var både behandlende lege og hjelpeverge for avdøde.

Arven er et attraktivt gårdsbruk i Høydalsmo i Telemark, og slektninger krever at testamentet blir kjent ugyldig.

Legens advokat, Bjørn Dyrland, mener arven ikke er i strid med Helsepersonellloven.

– Helsepersonelloven har noen regler om at man bør unngå denne type testamentering, men denne bestemmelsen er ikke absolutt. Den åpner også for det unntaket om at gaven er motivert ut i fra andre motiver enn den profesjonelle, som er tilfelle her, sier han til NRK.no. (...)

Forbyr lydopptak på legestudiet
aftenposten.no 6.10.2010
Fakultetsledelsen ved Universitetet i Bergen har innført opptaksforbud på forelesning. - Gammeldags, mener medisinstudentene.

- Hvis det hjelper oss, så hvorfor ikke? spør Cecilie Netland, medisinstudent på andre året ved Universitetet i Bergen til bt.no.

Hun og medstudent Andreas Nøttveit er blant dem som ønsker seg muligheten til å ta opp forelesninger på lydfiler.

- Det er et fint hjelpemiddel for å kunne repetere stoffet før eksamen, sier Netland. (...)

- Av hensyn til pasientene
Nina Langeland, dekan på det medisinsk-odontologiske fakultet, sa tvert nei til lyd- og videoopptak på forelesninger da problemstillingen ble tatt opp for kort tid siden.

- Hvis det blir gjort opptak er det en risiko for at det legges ut på nett. Da ville vi måtte kutte ut alle pasientkarakteristikker og potensielt sensitive opplysninger i undervisningen. Det ville ha svekket kvaliteten på undervisningen, sier Langeland.

Hun sier det er et mål å ha flere pasienter med i forelesningene også de to første årene.

- Betyr dette at du ikke har tillit til at studentene overholder taushetsplikten?

- Det har ikke med tillit å gjøre, men forpliktelser overfor pasientene. Pasientvernet må gå veldig høyt, og betyr mer enn at studentene kunne fått det marginalt bedre. (...)

- Håpløst 80-talls med diskett
nrk.no 1.10.2010
Når legen din skal få opplysninger om deg fra andre blir det sendt i posten - på en god gammeldags diskett.

– Jeg synes det er sjeldent gammeldags, det er ikke ofte en ser disketter i dag. Det er litt tilbake til 80-tallet, sier fastlege Unni Aarnes i Bergen. (...)

Rask informasjon
Da den nye samhandlingsreformen for HelseNorge ble vedtatt var følgende ting viktig:

Rask informasjonsflyt mellom lege, sykehus, Nav og helsedirektoratet.

Dette førte til at legene måtte investere i det elektroniske kommunikasjonssystemet Norsk helsenett, mens myndighetene selv altså ligger etter.

– Vi er pliktig til å være med i dette, og vi har måttet betale det meste selv, sier Aanes.

Også Allmennlegeforeningen reagerer kraftig på dette.

– Innføringen av IKT i helsevesenet er utilfredsstillende, sier leder i foreningen, Trond Egil Hansen. Han mener at helsetjenestene ikke får den kvaliteten den kunne hatt dersom dette var organisert bedre. (...)

In Reporting Symptoms, Don’t Patients Know Best?
nytimes.com 12.4.2010
About six years ago, my doctor gave me some samples of a drug to treat pain from an injury. I took it for a few days and then woke up one morning with a big red blister on my tongue. I’d never had anything like it before, and I wondered if the pills might be to blame. They weren’t helping much anyway, so I quit taking them. The blister went away. I mentioned it the next time I saw the doctor, but he said it must have been a coincidence.

Not long after, the drug, Bextra, was taken off the market in the United States. It had been linked to heart attacks and also to a dangerous condition called Stevens-Johnson syndrome — which can cause mouth blisters, among other things. (...)

(Anm: Stevens-Johnson syndrome (mayoclinic.org 22.4.2014).)

(Anm: Blisters (blodblemmer) - Paroxetine (Oral Route) (mayoclinic.org 1.12.2014).)

Sitting Docs Have Happier Patients (Leger som sitter har mer tilfredse pasienter)
medicinenet.com 7.4.2010
WEDNESDAY, April 7 (HealthDay News) -- When it comes to doctor-patient relationships, new research suggests that patients would be happier if their doctors would just sit down and stay awhile.

And for doctors, taking a seat doesn't necessarily have to add time to their day. The researchers found that when doctors sat down during a hospital visit, patients thought the doctors had stayed longer than they actually had. (...)

Hvor mye skal pasienten få vite?
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:710 (8.4.2010)
For å kunne ta aktivt del i beslutninger om behandlingen trenger pasienter god informasjon – både om diagnose og prognose. Hva slags informasjon pasienten ønsker, og hvor mye, kan variere over tid.

Lotte Rogg har gjennomført en studie av legers holdninger og praksis ved formidling av informasjon om prognose ved alvorlige sykdommer. Resultatene bygger på spørreundersøkelser av et representativt utvalg av norske leger, fokusgrupper med intervjuer, og observasjoner av samtaler mellom pasient og lege. (...)

Lege kalte komapasient "grønnsak"
aftenposten.no 30.3.2010
En kvinne som lå i koma hørte hvert eneste ord da legen kalte henne grønnsak og snakket stygt om tennene hennes.

Kvinnen lå i respirator på sykehuset i Kristiansand i flere uker. Mens hun lå der i koma, hørte hun legens nedsettende ord, skriver Agderposten.

«Hun er jo helt borte»
Sykepleieren mente det var respektløst å snakke om pasienten på denne måten. Turnuslegen skal ha svart: «Hun er jo helt borte, og merker ingenting». Sykepleieren argumenterte imot dette. Legen ga seg ikke og sa: «Hun hører ingenting. Hun ligger der jo som en grønnsak».

Pasienten husker alt som ble sagt. Historien er gjenfortalt med hennes samtykke. Hun ønsker at saken skal bidra til at slikt ikke skjer igjen. (...)

Våknet opp uten brystvorter
aftenposten.no 30.3.2010
(Trondheim) Kvinnen fjernet brystene i kreftangst, men legene innhentet aldri samtykke til hvordan brystene skulle rekonstrueres.

Kvinnen skriver til Helsetilsynet i Sør-Trøndelag at hun føler seg overkjørt av St. Olavs Hospital. Tilsynet konkluderer i en tilsynsrapport med at sykehuset har brutt helselovgivningen i sin behandling og oppfølging av kvinnen.

- Legene hadde ikke god nok kommunikasjon med kvinnen forut for operasjonen, og de brøt vilkårene for informasjon til pasienten i henhold til spesialisthelsetjenesteloven, sier fylkeslege Jan Vaage, til Adresseavisen. (...)

Mistillit og manipulasjon hos dr. House
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:643 (25.3.2010)
(...) Kommunikasjon i konsultasjonen bør bygge på tillit – ikke mistillit. En god tillitsrelasjon i allmennpraksis bygger på flere søyler. Den første søylen er at legen følger opp de kroppslige problemene som er grunnen til at pasienten oppsøker lege. Den andre er at pasienten opplever å ha nok tid til å kunne fortelle om sine plager og hvordan dette påvirker hverdagen. Den tredje er pasientens og legens tillit til hverandres troverdighet som henholdsvis lege og pasient. Den siste er følelsen av å bli tatt på alvor som menneske. Dette er ofte punktet hvor pasientene opplever at det svikter. Et klinisk blikk fratatt omsorgsfullhet gjør at pasientene føler de krymper som mennesker. Spesielt pasienter med symptomer som peker mot usikre diagnoser og prognoser, er fare for ikke å bli tatt på alvor (2). (...)

Patientens perspektiv underlättar ett nej
lakemedelsvarlden.se 24.2.2010
När patienter kräver behandling som läkaren inte anser adekvata är vissa taktiker att säga nej bättre än andra. En studie där tränade patienter krävde antidepressiva visar att patienterna är nöjdare om läkaren tar deras perspektiv. (...)

I 6 procent av fallen nekade läkaren patientens önskemål om läkemedel rakt av. I 31 procent av fallen valde läkarna att i stället förskriva ett sömnmedel eller besluta om provtagning för att utesluta exempelvis sjukdom i sköldkörteln som kan ge liknande symtom. Slutsatserna var att patienterna upplevde en högre tillfredställelse i de fall där läkaren hade ett patientperspektiv. (...)

Skavlans sykelønnsutspill ga pasientflukt
vg.no 22.2.2010
Flere har byttet fastlege etter at den populære legen kastet seg inn i sykelønnsdebatten i fjor.

«Vi må tåle at livet går oss litt imot uten at vi skal ha kur, terapi og trygd med én gang. Alle er selvsagt ikke enige i det, og noen av pasientene mine har nå byttet lege.» (...)

Withholding Information from Patients — When Less Is More
NEJM 2010;362(5):380-381 (February 4)
As clinicians who strongly value truth telling and active patient involvement in medical decision making,1 we have lately been reflecting on the circumstances in which physicians consciously (and sometimes unconsciously) withhold from patients information about their conditions, treatments, and outcomes. The ethical principle of autonomy would suggest that patients should always be fully informed, not only so that they can make the best possible decisions, but also because information helps them to make sense of and cope with illness. (...)

Kommentar:
- Legen er på 1900-tallet

dinside.no 29.11.2009
Spesialisthelsetjenesten ber deg sende fax og de færreste leger nås via e-post, sms eller sosiale nettsteder. (...)

Elendig kundebehandling
Vi finner oss i at man tilbyr oss den mest elendige service, som to timers telefontid per dag (om ikke resepsjonisten også tar blodprøver, og er opptatt akkurat når du ringer), at leger ikke har noe nettsted, at de ikke tar imot henvisninger elektronisk, at de ikke svarer på meldinger du legger igjen på telefonsvareren deres og at de omhyggelig skjuler sine e-postadresser, om de har noen.

Det legene kanskje tar imot, er faks. Vi tok et tilfeldig utvalg av noen spesialister på nettstedet til Helse Sør-Øst, og en av dem inviterer oss til også å kunne levere henvisning fra fastlegen personlig, før vi får lov til å bestille time. (...)

GPs and hospitals do not communicate adequately about patients’ medicines
BMJ 2009;339:b4450 (28 October)
A failure by GPs and hospital doctors to share information about patients’ medicines could be harming patients, a report from the Care Quality Commission, the independent regulator of the English NHS, says.

The report, published on October 27, says that the NHS must do more to prevent patients coming to harm from the medicines they take after discharge from hospital. (...)

DIALOGSTØTTEREDSKABER
KONKRETE VEJE TIL PATIENTINDDRAGELSE
dsi.dk 4.10.2009 (Dansk Sundhedsinstitut)
Dialog mellem patient, pårørende og de sundhedsprofessionelle er alfa og omega
i brugerinddragelse. Men den gode dialog kommer ikke med de gode intentioner
alene. Den gode dialog kræver rum, og at parterne er klædt på til den. Dertil er det erfaringen fra en række undersøgelser, at dialogen kan forbedres gennem brug af understøttende skriftlige eller billedlige medier. (...)

Barbarisk kommunikasjon
Av Edvin Schei
morgenbladet.no 31.7.2009
Godt samspill mellom lege og pasient læres ikke på legestudiet. Det avlæres.

Hvorfor trener ikke leger på å snakke med folk? Jeg er opprørt etter hjemmebesøk hos min pasient Martin, 49 år. Etter en ukes sterk hodepine ble han innlagt. Da nevrologen snakket med ham sent på kvelden, sa han enkelt at MR-bildet viste kreft i hjernen. Operasjon var dessverre ikke mulig, men med strålebehandling og cellegift kunne Martin regne med noen måneders overlevelse. Om han hadde noe å spørre om? (...)

6 ting som irriterer legen din
dinside.no 2.7.2009
Visse ting du gjør kan få legen din til å gå på veggene.

Du bedømmer sannsynligvis legen din, og kanskje ønsker du også at du hadde en annen lege. Men legen din har sannsynligvis også pasienter han eller hun er mindre begeistret for enn andre. Er du en av dem?

Ifølge ABC News avdekket en studie som ble publisert i The Archives of Internal Medicine i 1999 at legene opplevde opp mot 15 prosent av pasientbesøkene som ”vanskelige”. I det samme tidsskriftet ble det i februar i år publisert en studie som fant at leger mener at det kan oppstå store problemer når pasientene ser ut til å være misfornøyd med behandlingen eller har urealistiske forventninger.

Ulike personligheter er én ting, men leger møter også pasienter som har lagt til seg dårlige vaner, noe som kan gjøre det frustrerende å gi dem diagnoser og behandling. (...)

Dialogen mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten må forbedres!Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1352 (25.6.2009)
Fastlege Alicja Alda beskriver i Tidsskriftet nr. 10/2009 sin opplevelse av at spesialisthelsetjenesten ønsker å instruere fastlegene og bruker dem i en sekretærrolle (1). Jeg tror de fleste fastleger tidvis har opplevd det samme, selv om mitt hovedinntrykk er at de har et tillitsfullt samarbeid med annenlinjetjenesten basert på likeverdighet, samråd og felles mål om å gi pasientene best mulig behandling. (...)

Patients to get a look at physicians' notes (Pasienter får se legers notater)
boston.com 19.6.2009
One doctor wrote that a patient was acting paranoid. Another typed that she had ordered tests to make sure a patient didn’t have cancer. Such notes, written in a patient’s medical records after an appointment, can be candid and blunt - at times more so than doctors are to patients face-to-face.

Amid the national push to computerize medical records and make them more open to patients, one of the most intense areas of debate is whether patients should be allowed to see their doctors’ notes online.

Doctors write these one- to two-page comments after every visit, and other physicians who treat the patient read them, too. But the notes usually aren’t readily available to patients because hospitals and doctors’ groups fear that they will misunderstand medical jargon, take offense at a blunt observation, or worry unnecessarily about a precautionary test. (...)

Leger trues til å sykmelde pasienter
aftenposten.no 18.6.2009
Svenske leger opplever så sterkt press fra pasientene sine at de beskriver det som et arbeidsmiljøproblem. (...)

Patientformand: - Ikke nok at optage samtaler
berlingske.dk 15.6.2009
Det er fint at optage samtaler mellem vagtlæger og patienter. Men lægerne skal generelt blive bedre til at aflæse patienternes signaler, mener patientformand.

Det kan hjælpe både patienter og læger retssikkerhedsmæssigt, hvis man optager telefonsamtaler. (...)

Pasientene vil - men ikke legene
dinside.no 26.5.2009
Norske leger vil ikke kommunisere med pasientene sine på nettet.

Norske pasienter vil gjerne bruke internett til å kommunisere med legen sin. Legene stritter imidlertid i mot. (...)

Legene frykter imidlertid ubetalt ekstraarbeid og pasienter som ikke kommer innom legekontoret for å legge igjen penger, skriver telemed.no. (...)

Slik finner du den beste helseinfoen på nettet

Det viser en ny doktoravhandling av Per Egil Kummervold ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). (...)

Vil skjerpe språk-kravene for leger
aftenposten.no 10.5.2009
Fastlege Phuong Ngoc Nguyen er bekymret for kommunikasjonen mellom pasienter og leger med utenlandsk bakgrunn. (...)

–Det er en systemfeil i språkopplæringen. Norske myndigheter bør sette krav til at leger som får autorisasjon i Norge, må ha et visst språknivå, sier Nguyen. (...)

Docs seek gag orders to stop patients' reviews
news.yahoo.com 4.3.2009
CHICAGO – The anonymous comment on the Web site RateMDs.com was unsparing: "Very unhelpful, arrogant," it said of a doctor. "Did not listen and cut me off, seemed much too happy to have power (and abuse it!) over suffering people." Such reviews are becoming more common as consumer ratings services like Zagat's and Angie's List expand beyond restaurants and plumbers to medical care, and some doctors are fighting back.

They're asking patients to agree to what amounts to a gag order that bars them from posting negative comments online.

"Consumers and patients are hungry for good information" about doctors, but Internet reviews provide just the opposite, contends Dr. Jeffrey Segal, a North Carolina neurosurgeon who has made a business of helping doctors monitor and prevent online criticism. (...)

Some Physicians Ask Patients To Sign Agreements To Promise Not To Post Negative Comments on Web Sites
kaisernetwork.org 4.3.2009
Some physicians have begun to ask patients "to agree to what amounts to a gag order that bars them from posting negative comments" on Web sites where patients can rate their doctors anonymously because of concerns about the fairness of such reviews, the AP/Contra Costa Times reports. (...)

Does Oversight Threaten the Doctor-Patient Bond?
nytimes.com 26.2.2009
The most recent debate in health care reform has centered on the $1.1 billion set aside in the economic stimulus bill to compare the effectiveness of different treatments for the same illness.

Supporters of the provision believe that such “comparative effectiveness” research will help to identify ineffective therapy, improve quality of care and ultimately decrease the time and effort, not to mention the dollars, spent on treatments that don’t work well.

But critics warn that such research could ultimately lead to a one-treatment-fits-all approach and that the government could become an unwelcome third party, dictating “appropriate” decisions in the doctor-patient relationship.

I’m not so sure, though, that doctor-patient relationships are currently free of third-party oversight to begin with. Moreover, I am not convinced that oversight necessarily weakens a doctor’s connection with his or her patients. In fact, when done well, oversight can actually strengthen that relationship. (...)

Through the patients’ eyes (Gjennom pasientens øyner)
BMJ 2009;338:b588 (12 February)
If we really want to transform the quality and safety of health care, we can’t just do more of what we do now. Even doing it more efficiently won’t be enough. We have to do different things and we have to do things differently. This is the message of two articles in this week’s BMJ.

Hugh Rogers and colleagues (doi:10.1136/bmj.a2321) tell us that how we deliver and receive care is governed by a set of rules. We may not be aware of these rules, so ingrained are they in how we operate as clinicians and patients, but they represent the design of our healthcare system. Through a series of workshops these authors explored the rules by which patients access secondary care. (...)

Prescription for Change (Forskrivning for endring)
wsj.com 20.10.2008
Health care has managed to avoid the information-technology revolution. But it won't for much longer.

The health-care industry is about to undergo a global revolution driven by a force it can no longer resist: information technology.

While hospitals and other care providers have long been quick to adopt breakthrough technology in medical devices, procedures and treatments, far less attention has focused on innovations in networking and communications. (...)

Vi gir fortsatt legene makten
morgenbladet.no 10.10.2008
Helsevesenet
Aksel Tjora spør retorisk i Morgenbladet 26. september om vi trenger noe annet enn helsereformer. Jeg støtter hans forslag om nye tenkemåter. Det Tjora stipulerer, uten å si det direkte, er et skifte fra en modernistisk tenkemåte der et utvalg kan komme frem til «smarte tanker om et mer effektivt helsevesen», til et post-modernistisk eller «sosialkonstruktivistisk perspektiv» der vi kan si at «det er i møtet mellom pasient og behandler at vi «gjør» helsevesenet». (...)

För lite prat läkare emellan
svd.se 17.9.2008
Var tredje vårdskada som anmäldes enligt lex Maria i Östergötland de senaste åren orsakades av att vårdpersonalen pratade för dåligt med varandra. (...)

Var fjärde anmäld vårdskada berodde just på bristande rutiner, 20 procent hänförs till kompetensbrist, 15 procent till arbetsmiljöproblem, 8 procent till tekniska fel, och alltså 32 procent till kommunikationsproblem. (...)

Mangelfull oppfølging av IKT-satsingen i helsetjenesten - Dokument nr. 3:7 (2007-2008)
riksrevisjonen.no 22.4.2008
Til tross for ti år med nasjonale satsinger på IKT og helse, er store deler av informasjonsflyten i helsetjenesten fortsatt papirbasert. Elektronisk pasientjournal i sykehusene har til nå i begrenset grad bidratt til bedre samhandling og ressursutnyttelse. – Helse- og omsorgsdepartementet har ikke ivaretatt sitt ansvar for å følge opp de nasjonale IKT-satsingene, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. (...)

Psychiatrists, Patients Disagree About Extent of Communication
Psychiatr News 2008;43(6):14 (March 21) (© 2008 American Psychiatric Association)
People with schizophrenia die on average about 25 years earlier than those without it due to problems linked to cardiac disease and obesity. It's imperative that psychiatrists discuss such issues with their patients, according to experts.

Psychiatrists and their patients with schizophrenia may not be communicating about overall health care to the extent that they should, according to the results of a new survey released by Mental Health America, but both express a desire to discuss issues such as smoking, obesity, diabetes, and metabolic syndrome—issues that are critical to patients' recovery.

According to a summary of the report's findings, "By promoting a holistic approach to health care, mental health consumers and their providers can minimize and prevent conditions that contribute to excess mortality and improve overall quality of life." (...)

- Sykehus-TV presser pasientene
vg.no 10.1.2008
Norsk Pasientforening reagerer kraftig på at livet på Akershus universitetssykehus skal bli TV-underholdning. (...)

Konstituert generalsekretær i Norsk Pasientforening, Unni Veirød, reagerer kraftig mot TV-kanalens planer.

- Vi er sterkt imot dette. Pasienter som underholdning, det er det dette blir. Det går an å vise hva som skjer på et sykehus med skuespillere. Dette er bare en gavepakke til produsentene som får gratis skuespillere, sier hun. (...)

The View from the Other Side — Patients, Doctors, and the Power of a Camera
Gretchen Berland, M.D.
NEJM 2007;357:2533-2536 (December 20)
By the time Galen Buckwalter's physician knocked on the exam-room door, Buckwalter's video camera had been recording for nearly 40 minutes. He had booked the appointment because his shoulders were hurting, and the camera recorded his view of the examination table, the comments he made while waiting and, eventually, a largely transactional and superficial exchange with his physician. Two weeks later, in his home, the camera would record a strikingly different take on his shoulder pain — a growing problem that, Buckwalter worried aloud, might cost him even more of his cherished independence.

As an internist, I was disturbed by the contrast between those two scenes, the second revealing the depth of Buckwalter's concerns and fears, none of which were apparent during the conversation with his doctor. In the later tape, Buckwalter's struggle is palpable. If such stark contrasts are common, how much do I really know about my own patients? Probably far less than I care to admit. (...)

Skyld og skam i konsultasjonen
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3050 (29.11.2007)
Legers atferd kan bidra til å gi pasienter skyld- og skamfølelse, viser norsk studie.

Pasienters skyld- og skamfølelse kan være lett å overse i konsultasjonen. I en kvalitativ studie har vi studert erfaringer av skyld og skam hos pasienter med familiær hyperkolesterolemi (1). (...)

Women, Doctors Have Vastly Different Opinions About Meds During Pregnancy
depression.about.com 21.11.2007
A recent study released by the Society for Women’s Health Research showed a large gap between how safe women believe antidepressants are during pregnancy and what doctors believe about their safety. Less than 11 percent of women reported that they believe them to be safe compared to around 68 percent of doctors. Even after giving birth, only half of women felt it's safe to take antidepressants even though nearly all doctors (97 percent) approved. (...)

Patients' blogs—do doctors have anything to fear?
Medicine and the media
BMJ 2007;335:645-646 (29 September)
Blogs written by parents about their sick children's condition and treatment can be beneficial if handled sensitively. Matthew Hurley and Craig Smith point out the pitfalls to avoid (...)

Lægerne skal være lettere at forstå
berlingske.dk 23.9.2007
Århusiansk forskere får millionstøtte til at forbedre kommunikationen mellem læger og patienter i form af en "dynamisk ordbog" på nettet. (...)

Projektet skal samle fælles sundhedsfaglige begreber i fælles databaser, som blandt andet læger og sygeplejersker kan få adgang til. Databaserne kan rumme alt fra medicinske fagord og almindelige ord til vejledning i, hvordan man skriver sundhedsfaglige tekster. (...)

Godt medisinsk skjønn viktigere enn juristeri
Tidsskr Nor Lægeforen 2007;127 (2.8.2007)
Det uttaler Gro Hillestad Thune i Tidsskriftet nr. 1/2007. Thune er leder av Forbrukerrådet, styreleder i Norsk Pasientforening, og har som menneskerettighetsjurist arbeidet aktivt for at pasienter skal få juridiske rettigheter. (...)

Det er fare for at behandler og pasient blir motparter, som i USA, og ikke lenger spiller på lag, mener Thune.

Det er viktig at det gode medisinske skjønn er overordnet paragrafene. Det som er bra for pasienten er viktigere enn juristenes finurlige regeltolking.

- Min oppfordring er å ta tak i det økende juristeriet og ikke minst de uheldige virkninger dette har for tillitsforholdet mellom lege og pasient. Heis fanen i protest mot et helsevesen hvor det sentrale er å følge reglene og det å være medmenneske ikke verdsettes. Vi i Norsk Pasientforening gir dere vår støtte, sier Thune. (...)

It's all in the listening
BMJ 2007;335:172 (28 July)
Being at the helm for patients
One serious structural problem for communication in medical encounters is the primacy given to diagnosis (and other technical goals).1 Doctors don't even listen properly to the first thing a patient says before launching into a series of directive questions designed to produce a diagnosis, or a technical update in a review consultation.2

So we rarely discover what is really bugging patients, and we rarely take time to make a well structured plan, with adequate safety netting. (...)

Minutter som betyr mye
forskning.no 10.7.2007
At legen bruker noen minutter ekstra på pasienten spiller stor rolle for hvordan legebesøket oppleves.

Det går frem av en svensk studie som nylig er publisert i tidsskriftet BMC Medical Ethics. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Karolinska institutet, Uppsala universitet og Örebro universitet. (...)

Ser ikke helheten hos eldre pasienter
helserevyen.no 9.7.2007
Helsepersonell er ikke flinke nok til å se pasientens liv og helse som en helhet. Særlig eldre får lide for manglende kunnskap om hvordan sykdom og smerte kan endre livssituasjoner. (...)

Mangelfull kommunikasjon om legemiddelbruk i primærhelsetjenesten
Nor Lægeforen 2007; 127: 1766-9
(...) Vi ønsket å studere sider ved feilmedisinering knyttet til mangelfull kommunikasjon mellom ulike behandlere, pleiepersonell og pasienter. (...)

Fortolkning. Det er behov for forbedring av informasjonsoverføring og kommunikasjon rundt forordning av legemidler i primærhelsetjenesten, ved skifte av omsorgsnivå, og der hjemmetjenesten har overtatt medisineringsansvaret for pasienten. (...)

Ser ikke mannen bak pasienten
forskning.no 1.7.2007
Menn med kreft synes mannlige leger er for røffe og for kjappe. Derfor foretrekker mange kvinnelige leger. En utfordring for helsevesenet, mener sosiolog Kari-Anne Bjørnerud. (...)

Study Says Chatty Doctors Forget Patients
nytimes.com 26.6.2007
A new patient comes into a doctor’s office weighing 204 pounds. He’s six feet tall. The following conversation ensues: (...)

“I think all of us on the team thought self-disclosure is a potentially positive aspect to building a doctor-patient relationship and that we ourselves were quite good at it,” said Susan H. McDaniel, a psychologist who is associate chairwoman of the department of family medicine at the University of Rochester and lead author of the study.

“We were quite shocked,” Dr. McDaniel added. “We realized that maybe not 100 percent of the time, but most of the time self-disclosure had more to do with us than with the patients.” (...)

(Anm: Physician Self-disclosure in Primary Care Visits Enough About You, What About Me? Arch Intern Med. 2007;167:1321-1326.)

Moderne leger blir vinnerne
helserevyen.no 5.3.2007
Leger som sitter på gjerdet og venter med å tilby elektroniske helsetjenester, risikerer å bli valgt bort av pasienter fordi de ikke oppleves som moderne og servicevennlig nok, skriver kommunikasjonssjef Hilde Pettersen ved Nasjonalt senter for telemedisin. (...)

Patients Need Doctors To Advise Them on Health Care Decisions, Opinion Piece Says
kaisernetwork.org 5.3.2007
"Sick people need to be able to rely on their doctors not just for an expert recital of choices" when it comes to medical treatment, "but also for advice about what to do, and doctors should accept responsibility for the outcome," Marcia Angell, a senior lecturer at Harvard Medical School and guest columnist for the Boston Globe, writes in an opinion piece. (...)

Longing for days when doctors still advised
By Marcia Angell
boston.com 5.3.2007
WHO SHOULD decide what to do when you face a serious illness that does not have a clear-cut solution? Consider prostate cancer, for which different treatments might have similar outcomes, or certain other cancers, for which chemotherapy might extend a patient's survival time, but at a high cost to quality of life. (...)

Fare for feilmedisinering
Lederartikkel
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1307
Legemiddelmeldingen legger opp til at utvikling og formidling av legemiddelinformasjon skal skje i den sentrale helseforvaltning. Det er ikke uproblematisk. (...)

«Riktig legemiddelbruk krever riktig diagnose, riktig forskrivning og riktig bruk» (1). Dette er den enkle, men gyldige, formelen som presenteres på side 21 i stortingsmeldingen Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk. Hvis legene stiller en presis diagnose, velger den riktige behandlingen og pasientene får mulighet til å følge den, vil bruken av legemidler bli optimal - både for enkeltpasienten og for samfunnet. Legemiddelmeldingen behandles i Stortinget i begynnelsen av juni og vil legge grunnlaget for legemiddelpolitikken i Norge i årene fremover. Spørsmålet er om Helse- og omsorgsdepartementet selv har stilt riktig diagnose på legemiddelpolitikken i Norge, om det har forskrevet riktig medisin og om det legger til rette for riktig bruk. Sagt på en annen måte: Hva er problemet med legemiddelbruken i dag? Hva er årsaken til dette problemet og hvilke virkemidler vil departementet benytte for å rette på det? (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009