Pasientjournaler og epikriser (mintankesmie.no)

Varsel om en alvorlig hendelse (helsenorge.no)

Skjema for å melde eller varsle om uønsket hendelse i helse- og omsorgstjenesten (meld.no)

Statlig tilsyn med sosial- og helsetjenestene (Statens helsetilsyn (Helsetilsynet.no)) (snl.no)

Helsetilsynet: Ja til brukerpåvirkning – nei til undersøkelseskommisjon. (helsetilsynet.no 2.3.2016).)

- Eldre publikasjoner. Brev og publikasjoner utgitt av Helsetilsynet eller i samarbeid med andre... Les mer Rapporter og trykksaker (fhi.no 9.11.2017).)

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) ...§ 57. Tilbakekall av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen... (helsepersonelloven)

Helsetilsynet slår alarm om uforsvarlige fastleger (vg.no 22.8.2007)

Åpner tilsynssak mot 40 leger (vg.no 30.12.2010)

Piller og ansvarsfraskrivelse (- Hvor er dokumentasjonen?) (nrk.no 11.11.2013)

Tier om uegnede helsestudenter (nrk.no/teksttv 1.4.2007)

Nattevakter på Facebook (aftenposten.no 5.3.2010)

- Varsel om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. (- Du kan varsle via Helsenorge.)

(Anm: Varsel om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har rett til å varsle Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Du kan varsle via Helsenorge. (helsenorge.no).)

- Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom).

(Anm: Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Vi behandler saker som skal gi økt sikkerhet for pasienter, brukere, pårørende og personell i helse- og omsorgstjenesten. (ukom.no).)

- Meld fra.

(Anm: Meld fra (ukom.no).)

(Anm: Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. LOV-2017-06-16-56 (lovdata.no).)

- Forarbeider til pasient- og brukerrettighetsloven.

(Anm: Forarbeider til pasient- og brukerrettighetsloven. Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først. Gjeldende lov Saksgang og dokumenter i lovsaker. (helsetilsynet.no 1.7.2022).)

- Gir resept på medisin uten å møte eller snakke med pasienter.

(Anm: Gir resept på medisin uten å møte eller snakke med pasienter. – Det er flere ting ved denne praksisen som vi mener er problematisk og som kan ha en rekke uheldige effekter, mener Helsetilsynet. OMSTRIDT: Helsetilsynet er kritisk til at man kan få resepter på p-piller og antibiotika ved å fylle ut et enkelt skjema på få minutter. De fleste legemidler må skrives ut på resept fordi bare helsepersonell har nødvendig medisinsk fagkunnskap til å kunne stille riktig diagnose og velge et effektivt legemiddel som ikke har alvorlige bivirkninger. – Resept er en viktig måte å sikre trygg legemiddelbruk. Dette for å unngå feilbehandling, som kan gi uønsket skade, forklarer overlege Morten Finckenhagen i Enhet for riktig bruk av Legemiddelverket. (tv2.no 4.2.2022).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- Legetjenester på nett – en lettvint løsning?

(Anm: Legetjenester på nett – en lettvint løsning? De siste årene har private legetjenester som tilbyr helsehjelp digitalt økt i betydelig omfang. Flere av tjenestene markedsfører seg som en lettvint og rask løsning, der du blant annet kan bestille resept på ulike legemidler fra i din egen stue, etter noen få tastetrykk. Dette betyr at pasienter får behandling med reseptbelagte legemidler uten at det opprettes en personlig kontakt eller direkte kommunikasjon med legen som behandler. (helsetilsynet.no 27.6.2022).)

- Helsetilsynet: – Altfor enkelt å bestille reseptbelagte legemidler hos enkelte.

(Anm: Helsetilsynet: – Altfor enkelt å bestille reseptbelagte legemidler hos enkelte. Helsetilsynet fastslår at det «i de fleste tilfeller» er uforsvarlig å skrive ut reseptbelagte legemidler uten å ha møtt pasienten. Dr. Dropin pauser sine digitale reseptprodukter inntil videre. I en nyhetsmelding på Statens helsetilsyns nettsider peker tilsynsmyndigheten på flere problematiske sider ved private legetjenester som markedsfører seg som en «lettvint og rask løsning». Utgangspunktet er at digitale legetjenester har økt voldsomt i omfang de siste årene. Aktuelt: Kraftig omsetningsvekst for private legetjenester. (dagensmedisin.no 27.6.2022).)

- «Gåten Agnes»: Vi trenger mer åpenhet i kommunene.

(Anm: «Gåten Agnes»: Vi trenger mer åpenhet i kommunene. Annbjørg Horgar (SV) skriver i Midtnorsk debatt at hun er skuffet over Indre Fosen kommune som ikke gir journalist Tore Strømøy innsyn i 50 år gamle dokumenter. Strømøy har laget serien «Gåten Agnes» som blant annet tar opp hvordan offentlige etater behandlet Agnes Waade. Det Horgar tar opp er riktig og viktig. Det gikk kaldt nedover ryggen min: Hvordan kan vi ha tillit til et statsapparat som beskytter gjerningspersonene? (midtnorskdebatt.no 9.3.2022).)

- Åpner tilsyn av psykiater etter nye varsler. (- Før jul startet Statsforvalteren undersøkelser av forfatter Hilde Rød-Larsens anklager mot en norsk psykiater.)

(Anm: Åpner tilsyn av psykiater etter nye varsler. Før jul startet Statsforvalteren undersøkelser av forfatter Hilde Rød-Larsens anklager mot en norsk psykiater. Funnene har nå resultert i tilsynssak. – Vi har gjennomgått opplysningene og finner at de gir grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging, skriver Statsforvalteren i en pressemelding. Opplysningene som har fremkommet i de innledende undersøkelsene inneholder blant annet «påstander om mangelfull behandling og privatisering av relasjonen mellom pasient og behandler». – Vi har mottatt flere henvendelser om den samme psykiateren, opplyses det videre. (…) Hilde Rød-Larsen sier hun er glad for at myndighetene nå gransker psykiateren. – Samtidig føler jeg, som den første varsleren, på et stort ansvar overfor de andre ofrene. Vi står i en krevende situasjon sammen, sier hun. (dagbladet.no 9.1.2023).)

- Helsetilsynet startar undersøkingar etter skuldingar mot psykiater.

(Anm: Helsetilsynet startar undersøkingar etter skuldingar mot psykiater. Helsetilsynet stadfestar til VG at forfattar Hilde Rød-Larsen sine «metoo»-skuldingar mot ein norsk psykiater no har vorte ei sak for tilsynsmaktene. Saka har fått mykje merksemd i media etter at forfattar Hilde Rød-Larsen fortalde om hennar «metoo»-oppleving med ein norsk psykiater. Det var i arbeidet med romanen «Diamantkvelder» at ho forstod at det ho skreiv om handla om hennar eigne opplevingar: eit grenseoverskridande forhold mellom ho og psykiateren, ifølge Rød-Larsen. – Eg vil at det skal setjast i gong ein formell gransking av den konkrete psykiateren eg snakka om, sa Rød-Larsen til NRK i går. Saka førte til eit skred av debattar i sosiale medium, og fagfolk meiner ho har starta ein viktig debatt. No stadfester helsetilsynet til VG at dei har starta undersøkingar av skuldingane hennar mot psykiateren. (nrk.no 5.12.2022).)

- Ny varsler står frem: Hun var psykiaterens pasient i 20 år.

(Anm: Ny varsler står frem: Hun var psykiaterens pasient i 20 år. Victoria Nordberg (38) har vært psykiaterens pasient over halve livet. Nå har hun varslet om det hun mener er et avhengighetsskapende og uprofesjonelt forhold mellom pasient og behandler. Statsforvalteren i Oslo og Viken har åpnet tilsynssak mot en psykiater etter fire varsler, blant annet fra forfatter Hilde Rød-Larsen, som har fortalt sin historie i VG. (vg.no 29.1.2023).)

- Er det avgjørende om hun ikke var psykiaterens pasient? (- Befring mener det ikke trenger å være en formell behandler/pasient-relasjon for at helsepersonelloven skal kunne komme til anvendelse.)

(Anm: Er det avgjørende om hun ikke var psykiaterens pasient? Nå undersøkes anklagene hun retter mot ham. Hvilke regler gjelder for helsepersonell når de ikke er på jobb? Det blir et sentralt spørsmål i saken rundt Hilde Rød-Larsens anklager mot en psykiater. Mandag ble det kjent at Helsetilsynet starter undersøkelser av en norsk psykiater. Det skjer etter anklager fra forfatter Hilde Rød-Larsen. – Etter vårt syn har denne saken ingenting hos tilsynsmyndighetene å gjøre, sa psykiaterens advokat, Halvard Helle. (…) Helsepersonelloven kan komme til anvendelse – Bruker man sin kompetanse som helsepersonell i relasjoner utenfor jobb, kan loven komme til anvendelse, sier Befring på generelt grunnlag. Hun er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Befring satt også i pasientovergrepsutvalget, som tidligere i år leverte rapport om grensekrenkelser i helse- og omsorgstjenesten. Befring mener det ikke trenger å være en formell behandler/pasient-relasjon for at helsepersonelloven skal kunne komme til anvendelse. – Vi har saker hvor helsepersonell i sin fritid blander roller, eller hvor det er uklart hvilken rolle helsepersonell har, da det både er et kjæresteforhold og det benyttes terapi selv om det ikke er et formelt behandlerforhold, sier Befring.  (aftenposten.no 6.12.2022).)

- Etterlyser gransking av psykiater etter «metoo-roman». (– Jeg vil at det skal igangsettes en formell gransking av den konkrete psykiateren jeg snakker om, sier Rød-Larsen.)

(Anm: Etterlyser gransking av psykiater etter «metoo-roman». Forfatter Hilde Rød-Larsen forteller om mange tilbakemeldinger etter at hun fortalte sin «metoo»-historie om en psykiater. Åpner for viktig debatt, mener fagfolk. (…) Forfatteren forteller at det var under arbeidet med romanen «Diamantkvelder» at hun selv innså det hun som ung ble utsatt for: Et grenseoverskridende forhold mellom henne og en psykiater, ifølge Rød-Larsen. Psykiateren var ikke behandleren hennes, men hun var syk da hun møtte ham. Nå forteller hun til NRK at støtteerklæringene har strømmet inn siden hun gjorde det første intervjuet med danske Information og deretter fortalte om sine opplevelser i VG og Morgenbladet. – Et ras av mennesker takker meg for å ta opp temaer som berører dem på ulike måter. Det er også mange fagfolk som kontakter meg privat og takker for at jeg har satt i gang en nødvendig debatt i deres felt, sier Rød-Larsen. (…) Etterlyser gransking Saken har utløst et skred av debatter i sosiale medier. Flere psykologer har tatt til orde for at «metoo»-oppgjøret innen psykisk helsevern har uteblitt. Inntil nå. – Jeg vil at det skal igangsettes en formell gransking av den konkrete psykiateren jeg snakker om, sier Rød-Larsen. Hun håper debatten som har fulgt i kjølvannet av hennes historie, kan utløse konkret endring. (nrk.no 4.12.2022).)

- Misbruk av maktposisjon til å skaffe seg seksuelle tjenester er fullstendig uakseptabelt. (- Leger og psykiatere er blant dem som har et særlig ansvar.)

(Anm: Lars Lien, psykiater og samfunnsmedisiner, professor ved Høgskolen i Innlandet, leder i Norsk psykiatrisk forening. Anne Kristine Bergem, psykiater, fagrådgiver, Pårørendesenteret, spesialrådgiver, Norsk psykiatrisk forening. Solveig Klæbo Reitan, psykiater, professor i psykiatri, NTNU, styremedlem, Norsk psykiatrisk forening. Misbruk av maktposisjon til å skaffe seg seksuelle tjenester er fullstendig uakseptabelt. Asymmetriske maktforhold mellom mennesker utgjør alltid en risiko for at den svake parten kan bli utnyttet. Mennesker som besitter potensiell makt over et annet menneske, har alltid det fulle ansvaret for ikke å utnytte denne makten. Leger og psykiatere er blant dem som har et særlig ansvar. En roman som beskriver et forhold mellom en psykiater og en yngre, sårbar kvinne, har ført til en debatt i norske medier. Dette er en tematikk Norsk psykiatrisk forening (NPF) har – og må ha – stort fokus på. (aftenposten.no 5.12.2022).)

- Helsetilsynet: Nei til undersøkelseskommisjon.

Ja til brukerpåvirkning – nei til undersøkelseskommisjon
helsetilsynet.no 2.3.2016
Pasienter, pårørende og brukere er viktige i forbedringsarbeidet i helsetjenesten. Statens helsetilsyn gir sin støtte til denne forutsetningen i sitt høringssvar til NOU 2015:11 Med åpne kort om forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene. Likevel går tilsynet mot at det opprettes en egen undersøkelseskommisjon for alvorlige hendelser i helsetjenesten.

I NOU-en foreslår utvalget omorganiseringer, lovendringer, flytting av oppgaver og andre tiltak for bedre å forebygge og følge opp alvorlige hendelser. Helsetilsynet deler utvalgets intensjoner og slutter seg til mange av anbefalingene og forslagene. Men på noen sentrale områder har vi andre løsninger. Vi vil også peke på at summen av forslagene er ressurskrevende. Derfor har vi på en rekke områder anbefalt at det må gjøres ytterligere vurderinger av effekt opp mot kostnader. (…)

Undersøkelseskommisjon
Helsetilsynet er enig med utvalgets flertall i at det ikke bør opprettes en undersøkelseskommisjon. Hvis en kommisjon likevel opprettes forutsetter vi at en undersøkelseskommisjon vil kunne supplere virksomhetenes eget ansvar og tilsynsmyndighetens arbeid når det gjelder å sikre kvalitet og pasientsikkerhet. Vi er enige med utvalgets flertall i at en undersøkelseskommisjon ikke kan komme til erstatning for tilsyn.

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

- Rapport: Amerikansk hjemmesykepleie er ineffektiv, mangelfull, urettferdig, fragmentert og uholdbar. (- For det første, for å sikre at sykehjem, pleiehjem, omsorgsbolig leverer omfattende, personsentrert, rettferdig omsorg som sikrer beboernes helse, livskvalitet og sikkerhet, fremmer autonomi og håndterer risiko, må beboeres og familiens preferanser, mål og verdier i omsorgsplanlegging prioriteres for å bidra til å utvikle innovative tilnærminger slik som småhjemsmodeller som forbedrer beboernes livskvalitet.)

(Anm: Report: U.S. nursing home care is ineffective, inefficient, inequitable, fragmented, and unsustainable. Nursing homes have been at the epicenter of the pandemic, though they have fallen off the radar for those who aren’t living or working in one, or don’t have loved ones in them. (…) The committee’s report, which was released Wednesday, concluded that the way the U.S. finances, delivers, and regulates care in nursing home settings is ineffective, inefficient, inequitable, fragmented, and unsustainable. To create a more rational approach to nursing home care, our committee made recommendations across seven key themes. First, to ensure that nursing homes deliver comprehensive, person-centered, equitable care that ensures residents’ health, quality of life, and safety, promotes autonomy, and manages risk, residents’ and family’s preferences, goals, and values in care planning must be prioritized to help develop innovative approaches such as small-home models that improve residents’ quality of life. The U.S. must also strengthen emergency preparedness such that the country never has a repeat of the past two years. Second, to ensure a well-prepared, empowered, and appropriately compensated workforce, it is essential to put in place competitive wages and benefits, enhanced minimum staffing standards, and increased training requirements that include diversity, equity, and inclusion. The days of underpaid and undervalued caregivers working in understaffed nursing homes must end. (statnews.com 6.4.2022).)

(Anm: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2022. The National Imperative to Improve Nursing Home Quality: Honoring Our Commitment to Residents, Families, and Staff. Washington, DC: The National Academies Press. (nap.nationalacademies.org 2022).)

- Helsebyråden takker Lasse Qvigstad for åpenheten. Byrådet i Oslo skal granske Ullern helsehus etter flere hendelser.

(Anm: Helsebyråden takker Lasse Qvigstad for åpenheten. Byrådet i Oslo skal granske Ullern helsehus etter flere hendelser. Det bekrefter byråd Robert Steen til NRK fredag kveld. – Først og fremst vil jeg takke Lasse Qvigstad for å stå frem med sin historie. Det er tøft, sier helsebyråd i Oslo, Robert Steen. Fredag fortalte tidligere førstestatsadvokat Lasse Qvigstad (76) at han fryktet for livet under et opphold på Ullern helsehus i Oslo. 76-åringen hadde gjennomgått en åretransplantasjon og ble overført til helsehuset. – Jeg var livredd for å ikke få kontakt med omverdenen. Jeg var livredd for at jeg skulle ligge der og dø uten at noen oppdaget det, sier Qvigstad om oppholdet tidligere i år. (nrk.no 23.12.2022).)

- Barneministeren: − Barnevernet fremstår for lukket.

(Anm: Barneministeren: − Barnevernet fremstår for lukket. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er bekymret for at manglende åpenhet og vilje til innsyn kan skade tilliten til barnevernet. (vg.no 28.12.2021).)

- Helsetilsynet slår alarm: – Noe er galt med det norske barnevernet.

(Anm: Helsetilsynet slår alarm: – Noe er galt med det norske barnevernet. Omfattende tilsyn viser at 9 av 10 undersøkte barnevernstjenester brøt loven. Camilla Josefin Hansen opplevde at hjelpen hun burde ha fått, kom altfor sent. Om du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, blir du oppfordret til å melde fra til barnevernet. Men en landsomfattende gransking viser at 9 av 10 kommuner det er ført tilsyn med ikke undersøker disse bekymringsmeldingene godt nok. Av 52 barneverntjenester bryter 47 av dem loven. (nrk.no 1.4.2022).)

- Riksrevisjonen skal granske sykehusene etter VG-avsløring. VG har avdekket at 80 prosent av alle alvorlige feil og dødsfall ikke varsles til Helsetilsynet.

(Anm: Riksrevisjonen skal granske sykehusene etter VG-avsløring. VG har avdekket at 80 prosent av alle alvorlige feil og dødsfall ikke varsles til Helsetilsynet. Nå skal Riksrevisjonen granske sykehusenes oppfølging av slik feilbehandling. – Det skal være trygt å være pasient på norske sykehus, sier ekspedisjonssjef Annette Gohn-Hellum i Riksrevisjonen. Tirsdag ble det klart at Riksrevisjonen kommer til å granske risikostyringen hos alle regionale helseforetak i Norge. I sykehusene er en viktig del av risikostyringen å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp alvorlige hendelser. VG kjenner til at ledelsen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité var i kontakt med Riksrevisjonen etter VGs artikler om hvordan dødsfall og alvorlig feilbehandling på norske sykehus ikke varsles Helsetilsynet. VG har også avdekket svikt i tilsynsmyndighetenes arbeid med disse sakene. – Nå går et av de sterkeste granskingsmiljøene i Norge inn i dette sakskomplekset, og det er jeg veldig fornøyd med, sier leder for Kontrollkomiteen, Peter Frølich til VG. – Det har gjort dypt inntrykk å lese disse reportasjene i avisen. Ofrene fortjener den grundigste behandlingen Stortinget kan gi dem, og nå får de det. (vg.no 15.2.2022).)

(Anm: Riksadvokaten - Statsadvokatene (Den høyere påtalemyndighet) (mintankesmie.no).)

- BANEHEIA: Får unnskyldning fra Ropstad – er fortsatt rasende. (- Da Austad ga uttrykk for at han trodde Kristiansen var uskyldig, ble han satt under tilsyn av Fylkeslegen i Oslo og Akershus.) (- Det ble også en sak for pressen.) (- Daværende nestleder i justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), uttalte til NRK at han støttet at det ble opprettet en tilsynssak mot Austad.) (- Ropstad sa også følgende til NRK i 2014: – Det er spesielt at psykologen forteller til Viggo at han er uskyldig.)

(Anm: BANEHEIA: Får unnskyldning fra Ropstad – er fortsatt rasende. Psykolog Atle Austad var blant de første som trodde på Viggo Kristiansen, noe som fikk konsekvenser for ham. Nå beklager en av Austads kritikere, men Austad godtar ikke beklagelsen. Mens Kristiansen sonet dommen på 21 års forvaring i Ila fengsel, gikk han til terapi hos Austad. Psykologen trodde lenge at Kristiansen var skyldig, men da han leste dommen mot ham, stusset Austad. Han reagerte på flere av bevisene. Særlig det såkalte mobilbeviset, som Riksadvokaten nå mener indikerer at Kristiansen var hjemme da drapene skjedde, gjorde at Austad ikke klarte å slå seg til ro med rettens avgjørelse. Da Austad ga uttrykk for at han trodde Kristiansen var uskyldig, ble han satt under tilsyn av Fylkeslegen i Oslo og Akershus. Det ble også en sak for pressen. Ropstad ut mot psykologen Daværende nestleder i justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), uttalte til NRK at han støttet at det ble opprettet en tilsynssak mot Austad. Ropstad sa også følgende til NRK i 2014: – Det er spesielt at psykologen forteller til Viggo at han er uskyldig. Austad har selv vært åpen på at tilsynssaken og den påfølgende oppmerksomheten har vært krevende å stå i. – Det han gjorde, var uetisk. Som nestleder i justiskomiteen gikk han ut og fordømte meg – åpenbart på grunn av hans nære bånd til Ada Sofie Austegard. Det er han som har blandet rollene sine. Etter at Riksadvokaten besluttet at Kristiansen må frifinnes, tok TV 2 kontakt med Ropstad. Nå vil han beklage til Austad. (tv2.no 1.11.2022).)

- HELSETILSYNET I FORELØPIG RAPPORT: BRØT LOVEN PÅ FLERE PUNKTER DA JAGGE DØDE.

(Anm: HELSETILSYNET I FORELØPIG RAPPORT: BRØT LOVEN PÅ FLERE PUNKTER DA JAGGE DØDE. Sykehuset brøt ni lovparagrafer i tre ulike lovverk under behandlingen av Finn Christian Jagge, som døde i juli 2020. Det skriver Statens helsetilsyn i sin foreløpige rapport. For drøye to uker siden ble det kjent at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) - som behandler erstatningssaker i helsetjenesten - fant svikt i behandlingen av Jagge. (vg.no 13.5.2022).)

- KRITISK TIL SYKEHUSETS SVAR ETTER FINKENS DØDSFALL. Oslo universitetssykehus innrømmer behandlingsfeil etter Finn Christian Jagges dødsfall for to år siden. Men feilen ble ikke erkjent i sykehusets første svar til Norsk pasientskadeerstatning.

 (Anm: KRITISK TIL SYKEHUSETS SVAR ETTER FINKENS DØDSFALL. Oslo universitetssykehus innrømmer behandlingsfeil etter Finn Christian Jagges dødsfall for to år siden. Men feilen ble ikke erkjent i sykehusets første svar til Norsk pasientskadeerstatning. Det er familiens advokat kritisk til. NRK meldte mandag at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) slår fast at det ble gjort feil i antibiotikabehandlingen av den tidligere OL-vinneren i slalåm. Jagge døde 8. juli 2020 på Ullevål sykehus (OUS). Seks dager tidligere ble den 54 år gamle tobarnsfaren for andre gang innlagt med akutte magesmerter. Det tragiske dødsfallet til populære Finken skapte et sorgfullt sjokk i Idretts-Norge. Etterspillet har ikke vært uten dramatikk for familien. Behandlingsfeilen ble erkjent i uttalelse fra OUS til Helsetilsynet 10. september 2021. Men det finnes ingen spor av feil antibiotikabehandling i sykehusets beskrivelse av saken til NPE fire måneder tidligere – 16. april i fjor. VG har sett begge uttalelsene. – Det ble ikke gjort grundig nok med en tilstrekkelig medisinskfaglig bredde i kompetansen. Infeksjonsmedisinerne burde vært koblet inn tidligere, sier advokat Tom Sørum. Han har skrevet et VG-innlegg om situasjonen som oppsto. (vg.no 5.5.2022).)

- Ta lærdom av Jagge-saken. (- Erfaringen har vist, slik saken til Finn Christian Jagge er et eksempel på, at bruk av sakkyndighet i pasientskadesaker byr på en del utfordringer.)

(Anm: TOM SØRUM, advokat (H), advokatfirmaet Ness Lundin, advokat for Jagge-familien. Ta lærdom av Jagge-saken. Erfaringen har vist, slik saken til Finn Christian Jagge er et eksempel på, at bruk av sakkyndighet i pasientskadesaker byr på en del utfordringer. (…) Erfaringen har vist, slik saken til Finn Christian Jagge er et eksempel på, at bruk av sakkyndighet i pasientskadesaker byr på en del utfordringer. Hovedutfordringen er at de ulike handlingsalternativene i behandlingsforløpet ikke angis. I Jagges sak ble ikke den erstatningsbetingende feilen identifisert før Helsetilsynet stilte detaljerte spørsmål om selve antibiotikabehandlingen. (vg.no 5.5.2022).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Etterlyser flere varsler om alvorlige hendelser fra kommunene. (- Kun 392 av totalt 2.234 varsler om alvorlige hendelser kommer fra kommunale helse- og omsorgstjenester.)

(Anm: Etterlyser flere varsler om alvorlige hendelser fra kommunene. Kun 392 av totalt 2.234 varsler om alvorlige hendelser kommer fra kommunale helse- og omsorgstjenester. 1. juli 2019 fikk alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, plikt til å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Tidligere var det kun sykehus som hadde slik varslingsplikt. Det betyr at også kommuner må melde fra om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker, enten som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient eller bruker skader en annen. (kommunal-rapport.no 8.2.2022).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

-  Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? (- Tiden moden for forvaltningsdomstoler?)

(Anm: Hans Petter Graver, professor i jus, Universitetet i Oslo. Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? (…) Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? Det er grunn til å stille dette spørsmålet etter at domstolskommisjonen 30. september la frem sin rapport om domstolene i endring (NOU 2020:11). (…) Ikke alltid berettiget tillit Kanskje tror noen at grunnen til at så få forvaltningssaker kommer for domstolene i Norge, er at vi har en mye bedre forvaltning enn i andre land. Det er neppe forklaringen. (…) En annen forklaring kan være at vi ikke har egne forvaltningsdomstoler. Det å bringe saker inn for domstolene i Norge er komplisert og kostbart sammenlignet med prosessen i forvaltningsdomstoler. (…) Tiden moden for forvaltningsdomstoler? Flere, blant andre professor i stats- og forvaltningsrett Eivind Smith, har i lengre tid uttalt at vi bør få forvaltningsdomstoler i Norge. (aftenposten.no 7.10.2020).)

(Anm: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

- Fire av fem alvorlige sykehus-hendelser varsles aldri.

(Anm: Fire av fem alvorlige sykehus-hendelser varsles aldri. Helsepersonell mente det kunne ha skjedd feil i 1845 saker der pasienter døde eller fikk alvorlig skade på norske sykehus i fjor. Ingen av sakene ble varslet til Statens helsetilsyn. Søndag fortalte VG historien om Sølvi Løvås, som døde på Stavanger Universitetssjukehus i 2018. Like før dødsfallet oppdaget sykehuset at en kreftprøve var blitt forvekslet. Hun var blitt behandlet for feil type kreft. Sykehuset lovet at dødsfallet skulle varsles til Helsetilsynet, men brøt løftet til familien. Du kan lese hele saken her.  I tre år har VG gransket
alvorlige hendelser og dødsfall ved norske sykehus.
Over 60.000 interne avviksmeldinger for årene 2018 og 2020 er innhentet og analysert. Avviksmeldinger er viktig fordi alvorlig feil skal fanges opp og rettes, slik at den samme feilen ikke skjer igjen. I de mindre alvorlig sakene kan sykehuset gjennomgå hendelsen selv. I de mest alvorlige sakene skal Helsetilsynet eller Statsforvalteren gjøre jobben. Dersom alvorlig feilbehandling ikke varsles til tilsynsmyndighetene, er det brudd på loven. I dag kan VG avsløre at 1845 hendelser der en pasient døde eller ble alvorlig skadet i fjor, aldri ble varslet til Helsetilsynet. Det betyr at åtte av ti saker der helsepersonell mente at det kunne har skjedd feil i behandlingen av pasienten, ikke nådde Helsetilsynet. (vg.no 14.11.2021).)

(Anm: Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet (mintankesmie.no).)

- Varsleren mener Helsetilsynet lar legene på Haukeland slippe unna ansvaret.

(Anm: Varsleren mener Helsetilsynet lar legene på Haukeland slippe unna ansvaret. Hans Wasmuth var en av initiativtagerne til kreftstudien Norwait. Han varslet også om feilene. – Helsetilsynet har ikke gått dypt nok i Norwait-saken, mener han. Hans Wasmuth er erfaren gastrokirurg og pensjonert overlege fra St. Olavs hospital. Han mener Helsetilsynet ikke har hatt nok fokus på helsepersonellets arbeid i kreftstudien. Torsdag kom Helsetilsynets vedtak i tre tilsynssaker etter Norwait-studien. Helsetilsynet mener at Helse Bergen, Helse Stavanger og en prosjektleder brøt helseforskningsloven. Gastrokirurg Hans Wasmuth var en av initiativtagerne til studien. Han varslet også om feilene i studien for ett år siden. Først i et debattinnlegg på kirurgen.no. Deretter i et intervju i Aftenposten. (nrk.no 15.11.2022).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- NPE-direktør ut mot kirurger i saken om kreftstudien Norwait. – Det er ikke tvil om at flere kreftpasienter har fått alvorlige skader og forverring av sykdommen sin etter å ha deltatt i forskningsstudien Norwait.

(Anm: NPE-direktør ut mot kirurger i saken om kreftstudien Norwait. – Det er ikke tvil om at flere kreftpasienter har fått alvorlige skader og forverring av sykdommen sin etter å ha deltatt i forskningsstudien Norwait. Det sier Anne-Mette Gulaker, fungerende direktør i Norsk pasientskadeerstatning. Hun har jobbet i NPE i over 30 år, men aldri opplevd så mange alvorlige saker i kjølvannet av en og samme studie. Det var ved Haukeland universitssjukehus at 16 av 31 pasienter ble feil inkludert. Det viser en ekstern gjennomgang. Åtte fikk gjenvekst av svulsten i endetarmen og spredning av kreften. (aftenposten.no 24.1.2023).)

- Mye gikk galt i kreftstudien Norwait. Nå har Helsetilsynet innkalt til møte om Kreftregisterets rolle.

(Anm: Mye gikk galt i kreftstudien Norwait. Nå har Helsetilsynet innkalt til møte om Kreftregisterets rolle. Hva er Kreftregisterets rolle når de blir kjent med forhold som truer forsvarligheten i pågående forskningsprosjekter? Nå vil Helsetilsynet ha svar. Helsetilsynet kom med krass kritikk av kreftstudien Norwait i november. Flere pasienter med kreft i endetarmen har utviklet spredning. De ble inkludert i studien ved en feil. (aftenposten.no 29.12.2022).)

- Kreftstudien Norwait: Oppfordret sykehusene til å varsle - tok fire måneder.

(Anm: Kreftstudien Norwait: Oppfordret sykehusene til å varsle - tok fire måneder. Komiteen som godkjente kreftstudien, hvor to pasienter er døde og to tredjedeler fikk gjenvekst av kreftsvulst, ga klar beskjed til de ansvarlige sykehusene om å varsle Helsetilsynet allerede i juni i fjor. 31 kreftpasienter deltok i en såkalt «ventestudie» ved Haukeland universitetssjukehus. Dette er konsekvensene for pasientene på Haukeland som ble innlemmet i Norwait-studien: – To døde. – Åtte med spredning til andre organer. – 16 skulle aldri vært med i studien. – 20 med gjenvekst av kreftsvulst. Direktøren i Helsetilsynet bruker skarpe ord om kreftstudien. (tv2.no 16.11.2022).)

- Kirurgens varsel. (- Da Turi Clausen døde, fikk ansatte beskjed fra ledelsen ved Norges største sykehus om at det ikke var nødvendig å varsle Helsetilsynet.) (- Det er lovpålagt å varsle uventede dødsfall hit.) (- Beskjeden ble gitt av en ansatt i direktørens stab, som også jobber i Helsetilsynet.) (- Slike dobbeltroller er uheldige, sier jurist ved Universitetet i Oslo, Anne Kjersti Befring.) (- Men denne gangen oppstår det en konflikt, viser dokumenter VG har fått innsyn i.)

(Anm: Kirurgens varsel. Det er mandag og morgenmøte på gastrokirurgisk avdeling på Ullevål sykehus (OUS). Her blir legene og sykepleierne fortalt at en pasient, Turi Clausen (70), døde brått kvelden før. Det blir bestemt at kirurgen som opererte Turi to dager tidligere skal varsle Statens helsetilsyn, som gransker alvorlige sykehushendelser. Det er lovpålagt å varsle uventede dødsfall hit. Men denne gangen oppstår det en konflikt, viser dokumenter VG har fått innsyn i. Mellom avdelingen som varslet – og ledelsen ved sykehuset. Sentralt i konflikten står en etterlatt sønn og datter, som føler seg løyet til av sykehuset. Og en e-post. I ett år har VG gransket saker der pasienter er blitt alvorlig skadet eller har dødd som følge av feilbehandling på norske sykehus. Da Turi Clausen døde, fikk ansatte beskjed fra ledelsen ved Norges største sykehus om at det ikke var nødvendig å varsle Helsetilsynet. Beskjeden ble gitt av en ansatt i direktørens stab, som også jobber i Helsetilsynet. Slike dobbeltroller er uheldige, sier jurist ved Universitetet i Oslo, Anne Kjersti Befring. (vg.no 19.12.2021).)

- Det siste året har VG gransket alvorlig feilbehandling og dødsfall ved norske sykehus. (- Inge Haralds kone Ingrid Fridtun fikk beskjed om at feilbehandlingen av mannen skulle granskes.) (- I dag kan VG fortelle at varselet ble borte. Et sted på veien mellom sykehuset og Helsetilsynet.)

(Anm: Det siste året har VG gransket alvorlig feilbehandling og dødsfall ved norske sykehus. Lørdag fortalte VG om en arbeidskonflikt ved Haukeland universitetssjukehus i årene 2014-2015, på nevrokirurgisk avdeling. I samme periode ble Inge Harald Fridtun feilbehandlet ved denne avdelingen. Over natten gikk han fra å være frisk til totalt pleietrengende. Inge Haralds kone Ingrid Fridtun fikk beskjed om at feilbehandlingen av mannen skulle granskes. Men i månedene som fulgte, fikk Ingrid hverken brev eller en telefon fra Statens helsetilsyn, som gransker alvorlig feilbehandling. I dag kan VG fortelle at varselet ble borte. Et sted på veien mellom sykehuset og Helsetilsynet. (vg.no 9.1.2022).)

- Helseministeren: Eksternt utvalg skal granske Helsetilsynet. (- I februar i år ble det klart at Riksrevisjonen skal gjennomgå hvordan ledelsen ved helseforetakene identifiserer og følger opp dødsfall og uønskede pasientskader.) (- Kjerkol sier gjennomgangen vil inkludere sykehusene, Helsetilsynet og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM), og hvilke konsekvenser det har for statsforvalterne.)

(Anm: Helseministeren: Eksternt utvalg skal granske Helsetilsynet. Ingvild Kjerkol vurderer å hente inn kompetanse fra et annet nordisk land når hun skal sette sammen et eksternt utvalg for å granske varslingssystemene i helsetjenesten. – Helsetilsynet skal ikke granske seg selv, sier statsråden til VG. I oktober i fjor uttalte Kjerkol at hun ville granske tilsynsmyndighetene i Norge og snu hver stein. Dette skjedde etter at VG avdekket at 80 prosent av alle registrerte, alvorlige hendelser ved norske sykehus ikke blir varslet til Helsetilsynet. I tillegg avslørte VG feil fakta i Helsetilsynets informasjonsinnhenting og behandling av samme type varsler. – Omfanget av det VG har skrevet om, har bekymret oss, sier Kjerkol. – Vi trenger forsikringer om at tilsynet har riktig kompetanse og jobber på riktig måte. Og at virksomhetene selv tar ansvar med å varsle og lære av feil. I februar i år ble det klart at Riksrevisjonen skal gjennomgå hvordan ledelsen ved helseforetakene identifiserer og følger opp dødsfall og uønskede pasientskader. Til VG sier Kjerkol at et eksternt utvalg nå skal undersøke varselordningen. Helsetjenesten har plikt etter loven til å varsle uventede dødsfall og alvorlig pasientskade til tilsynsmyndighetene. Kjerkol sier gjennomgangen vil inkludere sykehusene, Helsetilsynet og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM), og hvilke konsekvenser det har for statsforvalterne. (vg.no 9.3.2022).)

- Kvinnen som ble «fritt vilt».

(Anm: Kvinnen som ble «fritt vilt». Agnes Waade ble på 80-tallet norgeskjent for å rømme til skogs. I ettertid har det vist seg at flukten var et stille rop om hjelp. Det var knappe halvmeteren mellom plankegulvet og betongen i fjøset. Der nede i det lille hulrommet, helt sammenklemt, lå en vettskremt kvinne i 50-årene og stirret opp i taket. Hun var musestille. Det siste hun ville var å bli oppdaget. Slik skal Agnes Waade ha ligget i omtrent to uker før nevøen fant henne. Hun overlevde ved å drikke geitemelk fra tanken om natten. Men dette var ikke første gang kvinnen fra Trøndelag valgte å gjemme seg. Over 30 ganger rykket letemannskaper ut for å finne henne – hun som ble feilaktig stemplet som åndssvak da hun var ei lita jente. Det skulle etter hvert vise seg at Agnes Waade hadde gode grunner til å rømme hjemmefra. (…) «Besynderlige skapninger» Det var ikke uvanlig at såkalte åndssvake eller evneveike barn på denne tiden ble gjemt vekk. – Utviklingshemmede har gjennom hundrevis av år blitt sett på som vanskapninger, og overtro tilsa at det beste var at de ble satt ut i naturen for å dø, forteller Kitt Margaret Lyngsnes. Hun er forsker og professor ved Nord universitet og har blant annet forsket på tidligere elever ved spesialskolen Røstad i Levanger. (nrk.no 13.3.2022).)

- «Gåten Agnes»: Vi trenger mer åpenhet i kommunene.

(Anm: «Gåten Agnes»: Vi trenger mer åpenhet i kommunene. Annbjørg Horgar (SV) skriver i Midtnorsk debatt at hun er skuffet over Indre Fosen kommune som ikke gir journalist Tore Strømøy innsyn i 50 år gamle dokumenter. Strømøy har laget serien «Gåten Agnes» som blant annet tar opp hvordan offentlige etater behandlet Agnes Waade. Det Horgar tar opp er riktig og viktig. Det gikk kaldt nedover ryggen min: Hvordan kan vi ha tillit til et statsapparat som beskytter gjerningspersonene? (midtnorskdebatt.no 9.3.2022).)

- Gullrute til Tore Strømøy. Serien «Gåten Agnes» vant lørdag kveld TV-bransjen gjeveste pris, Gullruten, for beste dokumentarserie.

(Anm: Gullrute til Tore Strømøy. Serien «Gåten Agnes» vant lørdag kveld TV-bransjen gjeveste pris, Gullruten, for beste dokumentarserie. I serien nøster NRK-profil Tore Strømøy i saken om Agnes Waade fra Leksvik, som ble stemplet som åndssvak i sin barndom fordi hun var døv. Waade ble både utsatt for overgrep, og sviktet av det offentlige. Les mer om Gullrute-utdelingen her. «Gåten Agnes» kan du se her. (nrk.no 20.5.2022).)

- Alle vet, men ingen vil si noe. (- Strømøy leter i dokumentarserien «Gåten Agnes» etter svar på hvorfor Agnes Waade fra Leksvik gjentatte ganger rømte til skogs og stiller spørsmålene ingen torde.)

(Anm: ANNBJØRG HORGAR. Vararepresentant for SV i Trondheim bystyre. Alle vet, men ingen vil si noe. Strømøy leter i dokumentarserien «Gåten Agnes» etter svar på hvorfor Agnes Waade fra Leksvik gjentatte ganger rømte til skogs og stiller spørsmålene ingen torde. Gjemte Agnes seg, og for hvem? Agnes ble funnet død i skogen i 1991, etter å ha vært savnet i ti måneder. Tretti år etter vil Indre Fosen kommune ikke gi Strømøy innsyn i dokumenter i en sak der «alle vet, men ingen vil si noe». Dette er dokumenter som kan avdekke alvorlig overgrep, det er en skam og viser en total mangel på integritet. (midtnorskdebatt.no 9.3.2022).)

- Tore Strømøy har fremdeles ubesvarte spørsmål etter «Gåten Agnes». (- Eklere og eklere.) (- Gjennom serien avslører Strømøy grov svikt i systemet som skulle ha tatt vare på Agnes Waade, som ble født døv.) (– Da jeg begynte igjen nå var det samme motviljen. Det ble eklere og eklere jo mer vi holdt på, og etter hvert detter jo hele skiten inn og det blir verre enn jeg har tenkt. Jeg følte til tider at vi jobba med en dårlig B-film. At de karene i bygda misbrukte henne og ingen gjorde noe, sier Strømøy.) (– En true crime med løsning.) (- «Gåten Agnes» vant Gullruten i sterk konkurranse med dokumentarseriene RUS, Kunstnerliv og Rikets sikkerhet.)

(Anm: Tore Strømøy har fremdeles ubesvarte spørsmål etter «Gåten Agnes». – Det er enda mørkere enn hva som kommer fram. Tidlig i mai vant Tore Strømøy og NRK Gullruten for dokumentarserien «Gåten Agnes». Serien følger den tragiske skjebnen til Agnes Waade fra Leksvik, en skjebne som har plaget Strømøy siden han for første gang jobbet med saken i 1989. – Da jeg starta den gangen var det mange lokale som ikke ville at jeg skulle lage noe på henne. Jeg skjønte ikke hvorfor da. Jeg tenkte at jo, det var pinlig at ikke Agnes hadde fått gå på skole, men var det så ille at det skulle være så mye motvilje, spør Tore Strømøy når Journalisten møter ham på restauranten Egon i toppen av Tyholttårnet i Trondheim. Eklere og eklere Gjennom serien avslører Strømøy grov svikt i systemet som skulle ha tatt vare på Agnes Waade, som ble født døv. Etter å ha tilbrakt barne- og ungdomstiden uten skolegang hjemme på gården i Leksvik, begynner Agnes å rømme. Letemannskaper og politi finner henne igjen gang på gang. Men ingen spør seg hvorfor hun rømmer. I løpet av dokumentarserien kommer det frem at Agnes ved flere anledninger er blitt misbrukt og voldtatt av menn i Leksvik, og siste gangen Agnes rømmer kommer hun ikke hjem. Hun blir funnet død i et skogholt i bygda i 1990. Politiet henla saken. – Da jeg begynte igjen nå var det samme motviljen. Det ble eklere og eklere jo mer vi holdt på, og etter hvert detter jo hele skiten inn og det blir verre enn jeg har tenkt. Jeg følte til tider at vi jobba med en dårlig B-film. At de karene i bygda misbrukte henne og ingen gjorde noe, sier Strømøy. (journalisten.no 1.7.2022).)

- Tore Strømøy får krass kritikk for NRK-serien «Gåten Agnes». (– Jeg har fått bekreftet mye av det jeg fryktet i forkant av saken. – Det har plaget meg at jeg aldri ble ferdig med dette prosjektet. Agnes prøvde å fortelle noe, men hun hadde ingen stemme. Derfor ville jeg forsøke å være stemmen hennes. Jeg har fått bekreftet mye av det jeg fryktet i forkant av saken. Som jeg ikke helt turte å tro på. De dårlige følelsene jeg hadde for drøye 30 år siden, viser seg å stemme, forteller Tore Strømøy til NRK.)

(Anm: Tore Strømøy får krass kritikk for NRK-serien «Gåten Agnes». (…) – Jeg har fått bekreftet mye av det jeg fryktet i forkant av saken. – Det har plaget meg at jeg aldri ble ferdig med dette prosjektet. Agnes prøvde å fortelle noe, men hun hadde ingen stemme. Derfor ville jeg forsøke å være stemmen hennes. Jeg har fått bekreftet mye av det jeg fryktet i forkant av saken. Som jeg ikke helt turte å tro på. De dårlige følelsene jeg hadde for drøye 30 år siden, viser seg å stemme, forteller Tore Strømøy til NRK. Historien om Agnes, som ble født i 1927, utspiller seg på en gård i Leksvik i Trøndelag. Hun var yngst av fire søsken, men manglet språk. Det tok også lang tid før hun lærte å sitte og krabbe. Da hun startet på skolen kunne hun fortsatt ikke snakke, og viste flere sosiale avvik. Etter hvert ble Agnes gjemt vekk og stemplet som åndssvak. Hun rømte stadig vekk til skogs. Ifølge Strømøy visste nesten ingen at hun eksisterte. (abcnyheter.no 12.3.2022).)

- Tore utom sporet.

(Anm: KATHINKA MEIRIK. Psykiater/Tidligere klinikkleder psykisk helsevern og rus i Helse Nord-Trøndelag. Tore utom sporet. DEBATT Serien «Gåten Agnes» vises nå på NRK. Episode to brukes blant annet til å framstille Tore Strømøys innsats for å skaffe skriftlige opplysninger om Waades sak. Her latterliggjøres saksbehandlingen i Indre Fosen kommune, mens undertegnede og Helse Nord-Trøndelags vurdering belyses som «dette var noe annet ja!». LES OGSÅ: NRK svarer: Kommunen må ta sin del av ansvaret. (…) LES OGSÅ: Alle vet, men ingen vil si noe –  LES OGSÅ: «Gåten Agnes»: Vi trenger mer åpenhet i kommunene. (midtnorskdebatt.no 9.3.2022).)

- Tore Strømøy i «Gåten Agnes»: Får kraftig kritikk. (- I Helse Nord-Trøndelags tilfelle ringes Strømøy og Meirik etter flere e-postutvekslinger, før de til slutt sender NRK det juristene deres tillater.)

(Anm: Tore Strømøy i «Gåten Agnes»: Får kraftig kritikk. Kathinka Meirik ved Helse Nord-Trøndelag reagerer kraftig på hvordan hun og helseforetaket blir framstilt i Tore Strømøys serie «Gåten Agnes» på NRK. (…) NRK har svart på Meiriks debattinnlegg i Midtnorsk debatt. Programsjef i NRK Trøndelag, Kristian Karlsen, skriver at produksjonsteamet har fulgt Strømøy i til sammen 150 dager og filmet hver oppdagelse i den nye serien. - Vi har informert alle aktører om våre opptak, og som Meirik skriver, har vi sørget for godkjenning før bruk, skriver Karlsen. (…) I Helse Nord-Trøndelags tilfelle ringes Strømøy og Meirik etter flere e-postutvekslinger, før de til slutt sender NRK det juristene deres tillater. I dokumentaren har vi valgt å fokusere på telefonsamtalen, hvor Meirik spør Strømøy om det var han som også søkte om innsyn i 1989, noe han bekrefter, skriver Karlsen. (dagbladet.no 11.3.2022).)

- Reagerer på Tore Strømøy-serie: – Ufattelig ubehagelig å bli framstilt sånn. (- Psykiater bekymret for pasienters inntrykk.)

(Anm: Reagerer på Tore Strømøy-serie: – Ufattelig ubehagelig å bli framstilt sånn. Psykiater bekymret for pasienters inntrykk. I «Gåten Agnes» jobber Tore Strømøy videre med saken han begynte på i 1989. – Kanskje ble det god tv-dramaturgi av det, men jeg er veldig ukomfortabel med å bli framstilt som «helten» i dette tilfellet. Særlig når det etter min mening skaper en kjemperisiko for faktiske, nålevende pasienter i helsevesenet, sier psykiater Kathinka Meirik til Journalisten. Meirik har overordnet journalansvar for Helse Nord-Trøndelag, og deltar i NRK Trøndelags dokumentarserie «Gåten Agnes» med Tore Strømøy i spissen. Hun tar nå sterkt til motmæle om måten hun selv, og innsynspraksisen i helsevesenet, framstilles i serien. Meirik har tidligere denne uka gitt uttrykk for kritikken i et innlegg hos Midtnorsk debatt, og fått svar fra NRK. – Alvorlig I serien, som gransker livet til nå avdøde Agnes Waade, skildres journalistenes prosess for å få innsyn i dokumenter fra Waades hjemkommune Indre Fosen, samt pasientjournalen hennes ved helseforetaket Helse Nord-Trøndelag. Der kommunen utleverer en mappe der omtrent alt innhold er sladdet ut, viser serien at Strømøy har bedre hell hos helseforetaket. I en filmet telefonsamtale ser man hvordan Strømøy avtaler med Meirik at dokumentar skal oversendes. (journalisten.no 9.3.2022).)

- Programsjef NRK Trøndelag NRK svarer: Kommunen må ta sin del av ansvaret. «Gåten Agnes er en» dokumentarserie i NRK TV hvor journalist Tore Strømøy går inn i den vanskelige saken om Agnes Waade fra Leksvik.

(Anm: KRISTIAN KARLSEN. Programsjef NRK Trøndelag NRK svarer: Kommunen må ta sin del av ansvaret. «Gåten Agnes er en» dokumentarserie i NRK TV hvor journalist Tore Strømøy går inn i den vanskelige saken om Agnes Waade fra Leksvik. Serien har vekket sinne og engasjement, særlig rettet mot tidligere Leksvik kommune, som i dag er en del av Indre Fosen kommune. I et debattinnlegg 2. mars tar representanter fra kommunens administrasjon til orde for hvorfor de leverte en full ringperm med nesten bare sladdede dokumenter til Strømøy og TV-teamet, som et svar på NRKs forespørsel om innsyn i dokumentasjonen. LES OGSÅ: «Gåten Agnes»: Vi trenger mer åpenhet i kommuneneLES OGSÅ: Tore sporer opp en skandale i Leksvik. (midtnorskdebatt.no 4.3.2022).)

- Pengeavtalen. (- Psykologen betaler pasienten 250.000 kroner for det han gjorde mot henne.) (- Da myndighetene får vite om den seksuelle utnyttelsen, nekter han for alt.) (- Det han skriver, er ikke sant.) (- Men det handler om livsverket og levebrødet hans.) (- Tidligere i år avdekket VG at minst 42 psykologer og psykiatere er tatt for å krysse grensen seksuelt med pasientene sine. I minst fire av disse sakene er det inngått pengeavtaler mellom behandlere og pasienter, viser VGs undersøkelser.) (– Hvis dette er en måte å betale seg til taushet på, er det alvorlig.) (- For da er det en trussel mot pasientsikkerheten, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet.)

(Anm: Pengeavtalen. Psykologen betaler pasienten 250.000 kroner for det han gjorde mot henne. Da myndighetene får vite om den seksuelle utnyttelsen, nekter han for alt. Det han skriver, er ikke sant. Men det handler om livsverket og levebrødet hans. Psykologen på Østlandet nærmer seg pensjonsalder. Mister han autorisasjonen nå, kan yrkeskarrieren være over. «Jeg har ikke hatt et seksuelt forhold til pasienten», skriver han. Det er påsken i 2018. En pasient har rettet flere alvorlige anklager mot ham. Tilsynsmyndighetene har bedt om en redegjørelse. Psykologens svar fyller en halv A4-side: (…)  Psykologen på Østlandet er ikke den eneste som har åpnet lommeboken. Tidligere i år avdekket VG at minst 42 psykologer og psykiatere  er tatt for å krysse grensen seksuelt med pasientene sine. I minst fire av disse sakene er det inngått pengeavtaler mellom behandlere og pasienter, viser VGs undersøkelser. Statens helsetilsyn oppgir at etaten er kjent med slike avtaler, men mener at de forekommer sjelden. – Hvis dette er en måte å betale seg til taushet på, er det alvorlig. For da er det en trussel mot pasientsikkerheten, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet. Direktøren mener det er noe annet hvis man betaler fordi man er lei seg. – Men for å si det sånn: Vi har lite sans for det her, sier Andresen. (vg.no 26.12.2021).)

- Kirurgens varsel. (- Granskingslederen er spesialist i psykiatri, leder for akuttpsykiatrisk legevakt på OUS og seniorrådgiver i direktørens stab.) (- I 2018 ble gruppen ledet av Ewa Ness.) (- Hun er i dag fremdeles leder for gruppen, sammen med en annen leder ved sykehuset.) (- Men hun jobber ikke bare ved sykehuset.) (- Hun er også ansatt som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn – som behandler varslene fra sykehusene.)

(Anm: Kirurgens varsel. (…) I 2018 oppretter Oslo universitetssykehus en intern granskingsgruppe, den såkalte hendelsesanalysegruppen. Gruppen skal granske interne sykehusfeil, og skrive rapporter, som sendes til berørte ansatte. Turi Clausens dødsfall blir den interne granskingsgruppens første sak. I 2018 ble gruppen ledet av Ewa Ness. Hun er i dag fremdeles leder for gruppen, sammen med en annen leder ved sykehuset. Granskingslederen er spesialist i psykiatri, leder for akuttpsykiatrisk legevakt på OUS og seniorrådgiver i direktørens stab. Men hun jobber ikke bare ved sykehuset. Hun er også ansatt som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn – som behandler varslene fra sykehusene. (vg.no 19.12.2021).)

- Fikk pris for selvmordsforebygging. (- Prisen betyr at vi får et større fokus på viktigheten av selvmordsforebygging, sier psykiater Ewa Ness. )

(Anm: Fikk pris for selvmordsforebygging. - Prisen betyr at vi får et større fokus på viktigheten av selvmordsforebygging, sier psykiater Ewa Ness. Sammen med psykologspesialist og forsker Fredrik Walby er hun tildelt Akuttpsykiatriprisen for 2014. Ness og Walby får prisen for sin jobb med Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger. (…) - Gleder oss stort Den andre vinneren, Fredrik Walby, er også stolt over å motta prisen. - Både Ewa Ness og jeg har jobbet med selvmordsforebygging i psykisk helsevern i en årrekke. (napha.no 26. februar 2014. Endret: 11. januar 2021).)

(Anm: Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. (med.uio.no)

- 70.000 sykehus-feil skulle brukes til læring – ble slettet. (- VG har gransket alvorlige hendelser og dødsfall ved norske sykehus de siste tre årene. Forrige helg avslørte VG at 80 prosent av alle registrerte, alvorlige hendelser ved norske sykehus i fjor ikke ble varslet til Helsetilsynet.)

(Anm: 70.000 sykehus-feil skulle brukes til læring – ble slettet. På ett år fikk 16 pasienter alvorlig skade under operasjon – på organer de ikke ble operert i. Slike sykehus-feil finnes det ikke lenger en nasjonal oversikt over. SYKEHUSFEIL: Årlig skjer det mange tusen feil på norske sykehus. De fleste av disse feilene havner aldri på norske myndigheters bord. (…) Men i 2019 ble ordningen nedlagt, og åtte års erfaring fra feil i sykehusene ble slettet. VG har gransket alvorlige hendelser og dødsfall ved norske sykehus de siste tre årene. Forrige helg avslørte VG at 80 prosent av alle registrerte, alvorlige hendelser ved norske sykehus i fjor ikke ble varslet til Helsetilsynet. Helsemyndighetene har ikke denne oversikten. Det betyr at de fleste sykehus-feil aldri blir kjent utenfor sykehusets fire vegger. (…) Mente ordningen var for dyr Tidligere helseminister Bent Høie (H) mente meldeordningen var for dyr og hadde liten effekt. Han fikk støtte i Stortinget. Nedleggelsen skulle likevel ikke forhindre Helse-Norge fra å lære av de 70.000 sakene som var meldt inn, ble det bestemt i 2018. I sitt høringsnotat skrev Helsedepartementet at meldingene «vil kunne brukes også i fremtiden». Slik gikk det ikke. I dag kan VG fortelle at databasen med 70.000 sykehusfeil likevel ble slettet. Dette skjedde 21. oktober 2019. Databasen kom på kant med det nye GDPR-regelverket, som skulle sikre personvern, mente Helsedirektoratet. Direktoratet oppdaget at databasen inneholdt personsensitive opplysninger – til tross for at meldingene som kom inn, egentlig skulle være anonyme. Les også: Varslet ikke om feilbehandling av øye-pasienter (…) Var imot nedleggelse Før meldeordningen ble lagt ned, ble forslaget om nedleggelse sendt ut på høring. Et flertall av høringsinstansene var imot nedleggelsen, blant dem Helsedirektoratet selv, åtte sykehus og regionale helseforetak, Pasientombudet og norsk sykepleierforbund. Helse-Norge mistet en kilde til kunnskap, som kunne vært brukt til å forebygge feil, mente flere. Spesielt de mindre sykehusene skrev at de hadde stor nytte av rapportene fra Helsedirektoratet. (vg.no 22.11.2021).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

- Sølvi Løvås (57) ble behandlet for feil type kreft. (- I dag kan VG avsløre at 1845 saker der pasienter døde eller ble alvorlig skadet i fjor, aldri ble varslet. Det betyr at 80 prosent av sakene der helsepersonell mente at det kunne ha skjedd en feil i behandlingen av pasienten, ikke nådde Helsetilsynet.)

(Anm: Sølvi Løvås (57) ble behandlet for feil type kreft. Sykehuset oppdager feilen dagen før hun dør. Først etterpå får familien sjokkbeskjeden. I frykt for å glemme det som blir sagt om moren, setter Janne Løvås på lydopptageren på telefonen. (…) En av kreftprøvene som ble tatt av Sølvi, er blitt feiltolket. Sykehuset har derfor gitt henne behandling for feil type kreft. – Det er helt sinnssykt, utbryter Janne, ifølge lydopptaket. (…) Dødsfallet er ikke varslet til Statens helsetilsyn. (…) I tre år har VG gransket alvorlige hendelser og dødsfall ved norske sykehus. Over 60.000 interne avviksmeldinger for årene 2018 og 2020 er innhentet og analysert. De mest alvorlige feilene skal varsles til Helsetilsynet. I dag kan VG avsløre at 1845 saker der pasienter døde eller ble alvorlig skadet i fjor, aldri ble varslet. Det betyr at 80 prosent av sakene der helsepersonell mente at det kunne ha skjedd en feil i behandlingen av pasienten, ikke nådde Helsetilsynet. – Det er ikke sikkert at alle sakene skulle vært varslet. Men i et betydelig antall av sakene VG presenterer foreligger det åpenbar varslingsplikt, sier professor og helsejurist Aslak Syse. (vg.no 14.11.2021).)

(Anm: Klager: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) - Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

- Politiet med støtte til sykehusansatte i Flekkefjord. (– Vit at ingen skal få ødelegge det fantastiske ryktet dere har som et av de beste sykehusene i landet. ANSATTE VED FLEKKEFJORD OG KVINESDAL LENSMANNSKONTOR.)

(Anm: Politiet med støtte til sykehusansatte i Flekkefjord. Etter flere oppslag om feilbehandling og 15 lovbrudd ved Flekkefjord sykehus, rykket politiet denne uken ut med blomster og støtte til de ansatte. (nrk.no 31.3.2019).)

(Anm: Klage på helsepersonell og/eller på helse- og omsorgstjenesten. (helsetilsynet.no 22.4.2016).)

- 160 klager mot legen i Flekkefjord – ingen varsellamper lyste. (- Da hadde klagene rent inn hos Norsk pasientskadeerstatning i nesten 10 år.) (- Hele 58 av de 160 pasientene som har krevd erstatning etter å ha blitt feiloperert og fått feil behandling av en og samme lege ved Sørlandet sykehus har fått medhold.) (– I dette tilfellet kom informasjonen rundt den aktuelle legen fram gjennom media, og Helsetilsynet opprettet sak.)

(Anm: 160 klager mot legen i Flekkefjord – ingen varsellamper lyste.  Først for ett år siden ble legen som har feiloperert pasienter ved Sørlandet sykehus fratatt autorisasjonen. Da hadde klagene rent inn hos Norsk pasientskadeerstatning i nesten 10 år. Hele 58 av de 160 pasientene som har krevd erstatning etter å ha blitt feiloperert og fått feil behandling av en og samme lege ved Sørlandet sykehus har fått medhold. – Det er helt uvanlig at vi ser så mange medhold knyttet til én lege, sier Anne-Mette Gulaker. Hun er avdelingsdirektør hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE). For ett år siden fratok Statens helsetilsyn legen autorisasjonen. Men da hadde klagene allerede tikket inn i hos NPE i flere år uten at det ble varslet videre. (…) Gulaker mener Norsk pasientskadeerstatning ikke kunne gjort noe annerledes ut fra dagens system. – Hovedansvaret for tilsyn ligger hos helsetjenesten selv. Vi vil bare unntaksvis vurdere om vi skal varsle, svarer Gulaker. Hun sier det da er Statens helsetilsyn de varsler. – I dette tilfellet kom informasjonen rundt den aktuelle legen fram gjennom media, og Helsetilsynet opprettet sak. (nrk.no 28.4.2022).)

- Kraftig kritikk mot Sørlandet sykehus i ny rapport. Sørlandet sykehus får sterk kritikk i en fersk granskingsrapport fra Helse sør-øst. (- Rapporten slår fast at legen i praksis har fått en mer selvstendig rolle enn opprinnelig tiltenkt, at enkelte av de pasientrelaterte hendelsene burde blitt meldt som interne avvik tidligere og at ansatte har vegret seg for å varsle.) (- De har ikke ønsket å framstå med navn i avvikssystemet i frykt for represalier.)

(Anm: Kraftig kritikk mot Sørlandet sykehus i ny rapport. Sørlandet sykehus får sterk kritikk i en fersk granskingsrapport fra Helse sør-øst. Blant annet våget ikke ansatte ved sykehuset å varsle om uønskede hendelser. Rapporten slår blant annet fast at en omstridt lege som har feiloperert flere pasienter både i Flekkefjord og Kristiansand, ikke ble fulgt godt nok opp, melder NRK. Rapporten slår fast at legen i praksis har fått en mer selvstendig rolle enn opprinnelig tiltenkt, at enkelte av de pasientrelaterte hendelsene burde blitt meldt som interne avvik tidligere og at ansatte har vegret seg for å varsle. De har ikke ønsket å framstå med navn i avvikssystemet i frykt for represalier. (aftenposten.no 18.9.2020).)

(Anm: Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) (SHT) (mintankesmie.no).)

- Et alvorlig tillitsbrudd. FEILBEHANDLING: Helsetilsynet skal avdekke alvorlig feilbehandling ved sykehus, men har selv begått feil i alle sakene VG har undersøkt.

(Anm: Et alvorlig tillitsbrudd. FEILBEHANDLING: Helsetilsynet skal avdekke alvorlig feilbehandling ved sykehus, men har selv begått feil i alle sakene VG har undersøkt. Når institusjoner som Helsetilsynet svikter i jobben, mister de noe umistelig. Allmennhetens tillit. Norge har et av verdens beste helsevesen. Daglig går tusenvis på jobb på norske sykehus og helseinstitusjoner og ivaretar nordmenn. De redder liv. De holder den syke i hånden. De gir trygghet, og de gir verdighet til mennesker på sitt mest sårbare. Det er ikke rom for feil. For det kan koste liv. Men en sjelden gang skjer feil. Det er menneskelig å gjøre feil. De fleste forstår det. Men det som er vanskelig å forstå, og umulig å akseptere er systemsvikt. I et system som er opprettet i den hensikt å beskytte den sårbare – mot systemsvikt. Hvordan er det mulig? VG har gransket elleve ulike varslingssaker som Helsetilsynet har mottatt. Samtlige saker omhandler alvorlig feilbehandling ved sykehus. I alle sakene døde pasienten. (vg.no 19.9.2021).)

- Advokat fant feil i fire selvmords-saker: − Dreier seg om menneskeliv. (- Søndag avslørte VG at Helsetilsynets vurdering i elleve saker som omhandler alvorlige hendelser ved norske sykehus til sammen inneholdt flere enn 60 feil og mangler.)

(Anm: Advokat fant feil i fire selvmords-saker: − Dreier seg om menneskeliv. Under pandemien ble advokat Helge Hjort engasjert av fire familier som hadde mistet en av sine nærmeste til selvmord. Familiene reagerte på at Helsetilsynets varselvurderinger inneholdt flere feil. BEKYMRET: Advokat Helge Hjort mener saksbehandlingen til Statens helsetilsyn har flere feil. – Helsetilsynet innhentet kun helseforetakenes fremstilling av hva som hadde skjedd, sier Helge Hjort. Advokaten ønsker flere endringer i varselordningen til Helsetilsynet. Søndag avslørte VG at Helsetilsynets vurdering i elleve saker som omhandler alvorlige hendelser ved norske sykehus til sammen inneholdt flere enn 60 feil og mangler. Sakene VG har undersøkt omhandler alvorlig feilbehandling. Alle pasientene døde. VG har sammenlignet Helsetilsynets vurdering i hver sak – en såkalt varselvurdering – med sykehusets interne dokumenter. (…) – De fant feil på feil på feil i varselvurderingen, sier Hjort. De fire sakene ble lagt bort etter en innledende undersøkelse av Helsetilsynet. Det vil si at Helsetilsynet ikke mente svikten i helsehjelpen var alvorlig nok til å be statsforvalteren undersøke saken videre. (vg.no 21.9.2021).)

- 11 pasienter døde. Varslingssvikten. (- Brevet fra Helsetilsynet er fullt av feil.)

(Anm: 11 pasienter døde. Varslingssvikten. Det er to dager siden Ina Kindem gravla sin mellomste sønn. Nå står hun på stuegulvet hjemme i Bergen med et brev i hendene. Inas sønn tok livet sitt 3. juni 2019 etter flere år med psykiske problemer. Helse Bergen har varslet Statens helsetilsyn, som undersøker alvorlige hendelser. Trebarnsmoren har kjempet for riktig helsehjelp til sønnen i flere år. Nå forventer hun at Helsetilsynet skal granske behandlingen han fikk. Ina begynner å lese. Flere ganger må hun stoppe opp. Brevet fra Helsetilsynet er fullt av feil.  Det var ikke indikasjoner på alvorlig psykisk lidelse. … skriver Helsetilsynet. Etter min vurdering har han, eller har hatt, alvorlig psykisk lidelse. … står det i sønnens journal. Ifølge loven skal alle pasienter med behov for langvarig oppfølging i helsevesenet, ha en individuell plan. Dette gjaldt også Inas sønn. I varselvurderingen skriver Helsetilsynet at 19-åringen hadde en slik plan. Ina blar opp i en perm, og viser VG dokumentet: Arket er blankt. (vg.no 19.9.2021).)

- Millionbevilgning skal få ned tilsynskø. Janne Helen Hansen (51) må vente i åtte måneder før Statsforvalteren i Oslo og Viken er ferdige med å granske mannens selvmord.

(Anm: Millionbevilgning skal få ned tilsyns-kø. Janne Helen Hansen (51) må vente i åtte måneder før Statsforvalteren i Oslo og Viken er ferdige med å granske mannens selvmord. Nå tar Statens helsetilsyn grep. VG har undersøkt hvordan varsler om alvorlige hendelser og dødsfall ved norske sykehus blir fulgt opp av tilsynsmyndighetene. Janne Helen Hansen fra Nesodden opplevde at mannen hennes tok sitt eget liv i mars i fjor – kort tid etter at han ble skrevet ut fra avrusningsklinikken ARA Follo i Ski. (vg.no 24.5.2021).)

- Ny tilsynssak mot psykiater etter VG-avsløring. Psykiateren ble anklaget for å ha misbrukt pasienter, men fikk ny autorisasjon.

(Anm: Ny tilsynssak mot psykiater etter VG-avsløring. Psykiateren ble anklaget for å ha misbrukt pasienter, men fikk ny autorisasjon. Nå har Helsetilsynet opprettet en ny tilsynssak mot ham. I mai fortalte VG historien om Charlotte Thoresen. Thoresen oppsøkte en psykiater for å få hjelp da hun slet med alkohol. Psykiateren ga henne beroligende medisiner før de hadde sex. Det tok fem år fra Charlotte Thoresen meldte fra om hendelsene til psykiateren ble fratatt autorisasjonen i 2013. Da hadde han fått to nye anklager mot seg. I 2015 fikk psykiateren ny autorisasjon av Helsetilsynet. (…) Ny tilsynssak Etter at VG omtalte psykiateren tidligere i år, er det opprettet en ny tilsynssak. – Helsetilsynet har til behandling en ny tilsynssak mot den aktuelle psykiateren, skriver fagsjef i Helsetilsynet, Toril Sagen, til VG.   VG har fått innsyn i deler av et varsel mot psykiateren fra 2021. (vg.no 10.12.2021).)

- Tilsett tok bilete av rumpa til pasient ved psykiatrisk avdeling. Pasienten låg og sov med ryggen til. Trusa hadde sklidd ned og ein tilsett tok eit bilete, viste til andre og lo. (- Fylkeslegen hos Statsforvalteren kallar saka alvorleg. No er den sendt til Statens helsetilsyn.)

(Anm: Tilsett tok bilete av rumpa til pasient ved psykiatrisk avdeling. Pasienten låg og sov med ryggen til. Trusa hadde sklidd ned og ein tilsett tok eit bilete, viste til andre og lo. Det var på ei nattevakt ved Sjukehuset Innlandet si avdeling på Reinsvoll i juni at ein helsetilsett tok bilete av den sovande pasienten. Biletet vart sendt til ein kollega som var på vakt samtidig. Leiinga ved Reinsvoll sende sjølv brev til Statsforvaltaren i Innlandet, der dei rapporterte om hendinga. Der kjem det også fram at den tilsette viste bilete av pasienten til fleire på arbeidsplassen og lo av det. Fylkeslegen hos Statsforvalteren kallar saka alvorleg. No er den sendt til Statens helsetilsyn. Bård Hoksrud reagerte kraftig etter å ha lest om Arnfinn i Grue kommune, som levde under uverdige forhold. Les om den saka her. (nrk.no 20.12.2021).)

- VG og tilsyn etter alvorlige hendelser. VG har siden i vår skrevet flere saker om hvordan Helsetilsynet og statsforvalterne foretar tilsyn etter alvorlige hendelser. (- Klage til statsforvalteren – sikkerhetsnett Å avslutte oppfølgingen av en hendelse etter å ha fått begrenset informasjon i svært tidlig fase, er beheftet med usikkerhet. En vurdering basert på ny, senere tilkommet informasjon kunne gitt en annen konklusjon. I behandlingen av de varslene som avsluttes uten videre oppfølging, bestreber vi oss nå på å kontakte pårørende/pasient der det er mulig, før vi avslutter saken.)

(Anm: VG og tilsyn etter alvorlige hendelser. VG har siden i vår skrevet flere saker om hvordan Helsetilsynet og statsforvalterne foretar tilsyn etter alvorlige hendelser. Nå er det informasjonen i selve varselvurderingene som er under lupen. VG har sammenholdt informasjonen fra elleve av våre varselvurderingsskjemaer fra perioden 2017-20 med pasientjournaler og funnet ulikheter mellom disse. Resultatet av denne undersøkelsen ble publisert i VG sist lørdag og søndag. Mediefokus og oppmerksomhet gir oss anledning til å se på oss selv utenfra. Det er nyttig, for statsforvalterne og Helsetilsynet skal stoppe opp og lytte når noen stiller spørsmål, eller har tanker om det vi gjør. (…) Rammene og betingelsene for å ta imot, vurdere og følge opp varsler er dimensjonert stramt, i tråd med det tiltenkte formålet. Arbeidet med varslene har vært i stadig utvikling fra den forsiktige starten i 2010, og det blir og har blitt lagt ned mye hardt og godt arbeid av grundige og samvittighetsfulle medarbeidere. Det kan imidlertid være grunn til å vurdere om det igjen er tid for en evaluering av varselordningen. Det vil vi ta opp med Helse- og omsorgsdepartementet. (…) Hvorfor varselordning Plikten til å varsle alvorlige, uventede hendelser som har ført til dødsfall eller alvorlig skade er innført for å sikre at tilsynsmyndigheten får informasjon raskt etter hendelsen, for å kunne sortere og ta stilling til hvilke hendelser tilsynsmyndigheten skal følge opp. Vi ser da etter de hendelsene der informasjonen som foreligger umiddelbart etter hendelsen, indikerer uforsvarlige forhold og pågående pasientsikkerhetsrisiko. For at dette skal kunne skje så raskt som forventet, har vi i starten av ordningen, inkludert den perioden med de omtalte sakene, måttet foreta all informasjonsinnhenting pr. telefon. Dette betyr at vurderingen av om et varsel skal medføre tilsyn må fattes raskt, og på grunnlag av den informasjonen som foreligger der og da. De fleste varslene (64 prosent så langt i 2021) blir fulgt opp enten hos statsforvalteren eller i Statens helsetilsyn. 4 prosent ble fulgt opp på annen tilsynsmessig måte. For noen (16 prosent) avsluttes varselhåndteringen etter den innledende informasjonsinnhentingen. Mens 13 prosent av varslene ikke var varslingspliktige, og hendelsene falt derfor utenfor ordningen. (…) Ulike opplysninger De ulike opplysningene som VG har beskrevet i de utvalgte sakene, er av ulik karakter. Helsetilsynet er opptatt av at opplysningene skal være korrekte, og forklaringene på at opplysningene er ulike i de konkrete sakene er nok flere. Dels kan det dreie seg om opplysninger fra ulike faser og tidspunkt i sakene. Informasjonen innhentes i varselhåndteringen umiddelbart etter at hendelsen har skjedd. Da kan situasjonen være noe uavklart, og ny og utfyllende informasjon kan tilkomme etter hvert som virksomheten og involverte personer går igjennom saken og løpende journalfører opplysninger. For i større grad å sikre at den informasjonen vi får i varselet initialt, er riktig, forsøker vi å få virksomheten selv til å skrive ned hva som har skjedd gjennom melde.no som ble etablert i desember 2020. På den måten vil vi i mindre grad svære avhengig av telefonopplysninger med de mulige feilkildene som ligger i det. - Det å snakke med noen muntlig, er både positivt og negativt. Det er også en mulighet til å følge opp informasjon og stille spørsmål. Samtidig kan det være en kilde til unøyaktigheter. Det er selvfølgelig beklagelig, og spesielt hvis det er unøyaktigheter som pårørende opplever som belastende, sier Haugland. (…) Klage til statsforvalteren – sikkerhetsnett Å avslutte oppfølgingen av en hendelse etter å ha fått begrenset informasjon i svært tidlig fase, er beheftet med usikkerhet. En vurdering basert på ny, senere tilkommet informasjon kunne gitt en annen konklusjon. I behandlingen av de varslene som avsluttes uten videre oppfølging, bestreber vi oss nå på å kontakte pårørende/pasient der det er mulig, før vi avslutter saken. I tillegg får pasient/pårørende automatisk tilsendt den informasjonen vi har lagt til grunn. Dersom den etter deres vurdering er feil eller ufullstendig, kan de kontakte statsforvalteren og anmode om at saken blir tatt opp igjen. Dette er et sikkerhetsnett nettopp for å fange opp de tilfellene der varselvurderingen kan bygge på ufullstendig informasjon. De 11 sakene som VG har lagt til grunn i sine oppslag om varsler og tilsyn, er alle blitt tilsynsmessig behandlet, enten fordi de umiddelbart ble overført til statsforvalteren eller fordi pårørende har tatt kontakt med statsforvalteren etter å ha mottatt informasjon fra varselvurderingen. (helsetilsynet.no 22.9.2021).)

- Slo alarm – fikk ikke kontakt på seks døgn. (- Klokken 22.41 tirsdag 17. november mottok Statens Helsetilsyn en e-post. I emnefeltet sto det: «Varsel om alvorlig hendelse».) (- Avsenderen er en person som jobbet på Villa Skaar Valstad i Eidsvoll, der ni beboere har dødd etter at samtlige 23 beboere fikk påvist koronasmitte.)

(Anm: Slo alarm – fikk ikke kontakt på seks døgn. Statens helsetilsyn mottok varsel om situasjonen på Villa Skaar Valstad i Eidsvoll 17. november. Teknisk kluss gjorde at de ikke fikk informasjon før det hadde gått seks dager. VARSLET: En som jobbet på Villa Skaar Valstad purret da Helsetilsynet ikke hadde svart på tre dager. Det skulle gå tre dager til før de oppnådde kontakt. Klokken 22.41 tirsdag 17. november mottok Statens Helsetilsyn en e-post. I emnefeltet sto det: «Varsel om alvorlig hendelse». Avsenderen er en person som jobbet på Villa Skaar Valstad i Eidsvoll, der ni beboere har dødd etter at samtlige 23 beboere fikk påvist koronasmitte. (tv2.no 28.11.2020).)

- Åttende dødsfall ved sykehjem i Eidsvoll: − En fryktelig situasjon.

(Anm: Åttende dødsfall ved sykehjem i Eidsvoll: − En fryktelig situasjon. Enda en beboer ved Villa Skaar Valstad sykehjem er død etter å ha blitt smittet med coronaviruset. Med det åttende dødsfallet, gjenstår det 15 beboere på sykehjemmet. (vg.no 22.11.2020).)

- Sykehusdirektør etter VG-avsløring: − Saken har vært en vekker.

(Anm: Sykehusdirektør etter VG-avsløring: − Saken har vært en vekker. Psykiater fikk ny autorisasjon og jobben tilbake etter anklager fra tre pasienter. Sykehusdirektøren sier rekrutteringsprosessen må forbedres. Forrige uke fortalte VG historien om Charlotte Thoresen, som i 2008 varslet om at hun ble utsatt for overgrep av en psykiater. I årene som fulgte fikk psykiateren to nye anklager mot seg. I 2011 ble han domfelt for å ha misbrukt stillingen sin for å skaffe seg seksuell omgang med Thoresen, men ble senere frikjent etter hennes død. Psykiateren mistet også autorisasjonen han trenger for å jobbe som lege. Denne fikk han tilbake to år senere. Siden har han vært overlege ved Sykehuset i Vestfold. (vg.no 30.5.2021).)

- UENIG: Helseminister Bent Høie (H) mener det heller bør undersøkes om det skal bli vanskeligere å få ny autorisasjon. (- Høie om seksuell utnyttelse: − Urimelig å gi folk livstidsstraff.)

(Anm: UENIG: Helseminister Bent Høie (H) mener det heller bør undersøkes om det skal bli vanskeligere å få ny autorisasjon. Høie om seksuell utnyttelse: − Urimelig å gi folk livstidsstraff. I dag kan psykologer og psykiatere som har krysset grensen seksuelt med pasienter, få en ny sjanse. Helseminister Bent Høie (H) vil ikke utestenge behandlere på livstid. I helgen gikk fagpersoner og Frp-leder Sylvi Listhaug ut i VG og sa at behandlere som krysser grensen seksuelt med pasienter, aldri bør få ny autorisasjon. Det er ikke helseminister Bent Høie (H) enig i. – Erfaringen her er at det finnes saker som det er urimelig å gi folk en livstidsstraff for, sier han til VG. – Det må være sammenheng mellom det du har gjort, og reaksjonen. Jeg er redd det kan ha motsatt virkning å frata noen autorisasjonen på livstid, sier Høie. Helseministeren begrunner standpunktet sitt i to forhold: - Sakene har varierende alvorlighetsgrad. Noen ganger kan det oppstå gjensidige kjærlighetsforhold mellom terapeut og pasient, mener helseministeren. - Terskelen for å frata noen autorisasjonen vil bli hevet dersom behandleren mister den på livstid. Dermed vil sjansen for overgrep øke, tror Høie. (vg.no 1.6.2021).)

- Leder. Aldri mer pasientkontakt. STORT ANSVAR: Helsetilsynet følger opp norsk helsepersonell og gir reaksjoner på feil atferd. Psykologer og psykiatere som har forgrepet seg på pasienter må fratas muligheten til å behandle pasienter i enerom – for all fremtid.

(Anm: Leder. Aldri mer pasientkontakt. STORT ANSVAR: Helsetilsynet følger opp norsk helsepersonell og gir reaksjoner på feil atferd. Psykologer og psykiatere som har forgrepet seg på pasienter må fratas muligheten til å behandle pasienter i enerom – for all fremtid. De siste ukene har VG i en rekke artikler avslørt hvordan psykologer og psykiatere som har utnyttet pasienter seksuelt, i mange tilfeller har fått autorisasjonen tilbake. Slik at de igjen har kunnet ta imot pasienter, men uten at pasientene får vite at de har begått overgrep tidligere. Minst 42 psykologer og psykiatere er de siste 15 årene fratatt eller har gitt fra seg autorisasjonen, fordi de ble tatt for å ha krysset grensen seksuelt med sine pasienter. Likevel er mange av dem nå tilbake i jobb. Flere har i dag alenekontakt med sårbare pasienter. (vg.no 30.5.2021).)

- Uventet dødsfall ved sykehjem: Ordføreren vil ha svar om bemanningen var god nok.

(Anm: Uventet dødsfall ved sykehjem: Ordføreren vil ha svar om bemanningen var god nok. Familien mener Alf Ingar Selven (67) døde av sult og tørst ved et kommunalt sykehjem. Nå krever Sykepleierforbundet en større debatt om bemanningsnivået i eldreomsorgen. TRAGISK SAK: Rita Ottervik (Ap) sier at dette er en veldig tragisk sak for de pårørende. Hun trekker fram både hendelsesforløpet, men også kommunikasjonen med de pårørende. Nå skal saken opp i formannskapet etter helga. NRK har nylig fortalt om Alf Ingar Selven som døde brått og uventet etter kun tre uker på Klæbu helse- og velferdssenter. Han ble 67 år. (nrk.no 6.8.2022).)

– Norge behandler psykiatriske pasienter verre enn varetektsfanger. (– Men rent faktisk er muligheten til å klage svært begrenset, sier sivilombudsmann og jurist Aage Thor Falkanger og førsteamanuensis Marius Storvik ved jurdisk fakultet på Universitetet i Tromsø.)

(Anm: – Norge behandler psykiatriske pasienter verre enn varetektsfanger. (…) Men rent faktisk er muligheten til å klage svært begrenset, sier sivilombudsmann og jurist Aage Thor Falkanger og førsteamanuensis Marius Storvik ved jurdisk fakultet på Universitetet i Tromsø. Les hvorfor psykiatriske pasienter ikke klager på tvangsbruk og skjerming.) (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Statlig gransknings­kommisjon krever mer verdige forhold i psykisk helsevern.

(Anm: Mann i 50-årene kan ha blitt alvorlig skadet etter å ha badet. Mannen blir behandlet ved Haukeland sykehus for brannskader. Saken skal nå undersøkes av politiet. Det skriver Frøya kommune i en pressemelding torsdag ettermiddag. – Lege og ambulanse ble tilkalt. Situasjonen ble vurdert som akutt sykdom av helsepersonell tilstede og beboer ble sendt til St. Olav Hospital. Mannen er nå til behandling ved Haukeland sykehus for brannskader, står det i pressemeldingen. – Ikke villet handling Frøya kommune meldte onsdag om at de har hatt en «uønsket alvorlig hendelse» i virksomheten bo-, aktivitet- og miljøtjeneste. Interne undersøkelser tyder så langt på at skadene ikke skyldes en villet handling, står det videre i pressemeldingen. (nrk.no 6.5.2021).)

- DØDE: En mann døde av forbrenningsskader da han ble badet i en kommunal omsorgsbolig i Frøya.

(Anm: DØDE: En mann døde av forbrenningsskader da han ble badet i en kommunal omsorgsbolig i Frøya. Statsforvalteren: Kommune brøt loven da mann ble dødelig skåldet under bad i omsorgsbolig. I august døde en mann etter å ha fått forbrenningsskader da han ble badet i en kommunal omsorgsbolig i Frøya. Nå mener statsforvalteren at kommunen brøt loven. (tv2.no 7.9.2021).)

- Gransker om mann i omsorgsbolig på Frøya kan ha blitt skåldet. Den pleietrengende mannen i 50-årene er fortsatt innlagt ved Haukeland sykehus i Bergen, med livstruende skader.

(Anm: Gransker om mann i omsorgsbolig på Frøya kan ha blitt skåldet. Den pleietrengende mannen i 50-årene er fortsatt innlagt ved Haukeland sykehus i Bergen, med livstruende skader. Statsforvalteren i Trøndelag har opprettet tilsynssak mot Frøya kommune, og skal granske hendelsen der en mann ble svært alvorlig brannskadet etter et bad i omsorgsboligen sin. – Mannen har bodd i en kommunal bolig i en årrekke. Han er helt avhengig av hjelp. Det sier Hilde Bøgseth, seksjonsleder hos Statsforvalteren i Trøndelag. (nrk.no 21.5.2021).)

- Mann i 50-årene kan ha blitt alvorlig skadet etter å ha badet.

(Anm: Mann i 50-årene kan ha blitt alvorlig skadet etter å ha badet. Mannen blir behandlet ved Haukeland sykehus for brannskader. Saken skal nå undersøkes av politiet. Det skriver Frøya kommune i en pressemelding torsdag ettermiddag. – Lege og ambulanse ble tilkalt. Situasjonen ble vurdert som akutt sykdom av helsepersonell tilstede og beboer ble sendt til St. Olav Hospital. Mannen er nå til behandling ved Haukeland sykehus for brannskader, står det i pressemeldingen. – Ikke villet handling Frøya kommune meldte onsdag om at de har hatt en «uønsket alvorlig hendelse» i virksomheten bo-, aktivitet- og miljøtjeneste. Interne undersøkelser tyder så langt på at skadene ikke skyldes en villet handling, står det videre i pressemeldingen. (nrk.no 6.5.2021).)

- Beboer skadet etter alvorlig hendelse: − En stor krise.

(Anm: Beboer skadet etter alvorlig hendelse: − En stor krise. Frøya kommune melder at en beboer får behandling av spesialisthelsetjenesten etter en uønsket hendelse. Tilstanden er alvorlig. I en pressemelding onsdag kveld opplyser kommunen at de har hatt en «uønsket alvorlig hendelse». En beboer i virksomheten bo-, aktivitet og miljøtjeneste har fått skader og er i alvorlig, man stabil tilstand. Til Adresseavisen, som omtalte saken først, sier ordfører Kristin F. Strømskag at det er for tidlig å si noe om årsaken til skadene. Hun ønsker heller ikke å gå inn på hva som har skjedd forut for hendelsen. – Det er en veldig trasig situasjon, og en stor krise vi nå er oppe i. Dette er krevende for alle som er berørt, sier ordfører Kristin F. Strømskag til Adressa. (…) Hendelsen er også meldt til Helsetilsynet og Statsforvalteren som også vil granske den. Resultatet av disse undersøkelsene vil avgjøre hva som gjøres videre, sier Strømskag. (vg.no 5.5.2021).)

- Helsetilsynets foreløpige vurdering av Norwait-kreftstudien: Alvorlig. Uforsvarlig. Lovstridig.

(Anm: Helsetilsynets foreløpige vurdering av Norwait-kreftstudien: Alvorlig. Uforsvarlig. Lovstridig. Helsetilsynet vurderer at forskningsprosjektet kan ha hatt skadelige følger for pasientene som deltok. Helsetilsynet har gjort en foreløpig gjennomgang av dokumentene i saken om kreftstudien Norwait. «Vi vurderer saken som alvorlig», skriver Helsetilsynet i et brev til de syv sykehusene som deltok. De påpeker at forskningsprosjektet kan ha hatt skadelige følger for forskningsdeltagere. (aftenposten.no

- Helsetilsynet om kreftstudie: – Så grovt at det nesten ikke er til å tro. 31 kreftpasienter deltok i en såkalt «ventestudie» ved Haukeland universitetssjukehus. Det førte imidlertid til at mange fikk tilbakefall og spredning.

(Anm: Helsetilsynet om kreftstudie: – Så grovt at det nesten ikke er til å tro. 31 kreftpasienter deltok i en såkalt «ventestudie» ved Haukeland universitetssjukehus. Det førte imidlertid til at mange fikk tilbakefall og spredning. Tilsynsrapporten konkluderer med flere lovbrudd. Nå reagerer Helsetilsynet kraftig på gjennomføringen av studien, skriver Bergensavisen. – Så grovt at det nesten ikke er til å tro, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet til avisen. Til sammen var det åtte universitetssykehus i hele landet som deltok i studien «Norwait», som ble stoppet i november 2020. Det var Helse Stavanger som koordinerte studien. – Vi er meget overrasket og sjokkert over at noe sånt kan forekomme. Vi har lagt til grunn at helseforetak som også gjør forskning, gjør det i tråd med regelverk, som har vært kjent i årevis, sier en krystallklar Andresen til NRK. Pasienter skulle velges ut etter strenge kriterier og følges opp for å undersøke om det var mulig å unngå belastende operasjoner etter strålebehandling. BAKGRUNN: To døde etter kreftstudien på Haukeland: – Starter høyst sannsynlig ikke opp igjen (nrk.no 10.11.2022).)

- Helsemyndighetene uvitende om selvmordsforsøk på utlendingsinternatet på Trandum. (- Ingen tilfeller av selvskading eller forsøk på selvmord ved Politiets utlendingsinternat på Trandum er varslet til Statens helsetilsyn.)

(Anm: Helsemyndighetene uvitende om selvmordsforsøk på utlendingsinternatet på Trandum. Ingen tilfeller av selvskading eller forsøk på selvmord ved Politiets utlendingsinternat på Trandum er varslet til Statens helsetilsyn. Statens helsetilsyn har ikke fått varsel om et eneste tilfelle av selvskading eller selvmordsforsøk ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. Likevel har det vært 19 tilfeller av selvskading og åtte selvmordsforsøk ved internatet i perioden 2018 til 2021, ifølge politiets egen oversikt. Alle de åtte selvmordsforsøkene som er loggført, er det politiet karakteriserer som forsøk på strangulering, eller kvelning. Ifølge politiet har ingen personer mistet livet ved utlendingsinternatet i perioden som følge av selvmord. (nrk.no 25.3.2022).)

- Pasientsikkerhet, meldeordninger og nytteverdi. Dersom man skal gjeninnføre en meldeordning for uheldige hendelser, bør den kobles med andre ikke-sanksjonerende pasientsikkerhetstiltak, eksempelvis UKOM. Ordningen bør heller ikke begrenses til spesialisthelsetjenesten. (- I ET INNLEGG i Dagens Medisin nylig kritiserer Rannei Hosar og medarbeidere at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) avviklet meldeordningen for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten i 2018.) (- Videre sier de at nyheten om at meldingene er slettet, er opprørende.)

(Anm: Innlegg: Jannicke Mellin-Olsen, anestesilege ved Bærum sykehus og styremedlem i Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Pasientsikkerhet, meldeordninger og nytteverdi. Dersom man skal gjeninnføre en meldeordning for uheldige hendelser, bør den kobles med andre ikke-sanksjonerende pasientsikkerhetstiltak, eksempelvis UKOM. Ordningen bør heller ikke begrenses til spesialisthelsetjenesten. I ET INNLEGG i Dagens Medisin nylig kritiserer Rannei Hosar og medarbeidere at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) avviklet meldeordningen for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten i 2018. Videre sier de at nyheten om at meldingene er slettet, er opprørende. Ordningen ble opprettet av daværende helseminister Anne Grethe Strøm Erichsen (Ap) etter at pårørende og helsepersonell hadde tatt til orde for å innføre en ulykkeskommisjon for helsetjenesten. DET MÅ VÆRE ENKELT. Også på den tiden ble for få alvorlige hendelser meldt til Helsetilsynet. Det var uakseptabel lang behandlingstid på meldingene. Strøm Erichsens svar på bønnen fra pårørende og helsepersonell var ikke å lytte til deres ønske, men i stedet å etablere en utrykningsgruppe for alvorlige hendelser i Helsetilsynet. I tillegg opprettet hun denne ikke-sanksjonerende meldeordningen, ettersom det visstnok skulle være så høy terskel for å melde sakene inn til Helsetilsynet. (dagensmedisin.no 6.12.2021).)

– Raser etter varsler-historie: – Det skjærer i hjertet. Sylvi Listhaug (Frp) reagerer kraftig på det to ansatte forteller om forholdene ved et sykehjem i Lillestrøm. (- «Stine» var leid inn som vikar fra et bemanningsbyrå, og fikk sjokk da hun ankom sykehjemmet. I frykt for at hun ikke vil få jobb i fremtiden hvis hun blir identifisert som varsler, har Stine valgt å fortelle om opplevelsen anonymt.)

(Anm: Raser etter varsler-historie: – Det skjærer i hjertet. Sylvi Listhaug (Frp) reagerer kraftig på det to ansatte forteller om forholdene ved et sykehjem i Lillestrøm. Mandag fortalte TV 2 at to ansatte ved Stalsberg bo- og behandlingssenter i Lillestrøm varslet om uverdige forhold for beboerne under et større smitteutbrudd. «Stine» var leid inn som vikar fra et bemanningsbyrå, og fikk sjokk da hun ankom sykehjemmet. I frykt for at hun ikke vil få jobb i fremtiden hvis hun blir identifisert som varsler, har Stine valgt å fortelle om opplevelsen anonymt. – Flere av beboerne ropte i fortvilelse fra rommene sine hvor de var isolert: «kan noen vær så snill å hjelpe meg?» Noen av beboere banket i veggene, mens andre bare satt og gråt. En kvinnelig beboer fortalte at hun hadde gitt opp å ringe i snora etter hjelp fordi det aldri kom noen, sa hun. (tv2.no 2.12.2020).)

– Jeg ser en økende trakassering av varslere i offentlig sektor.

(Anm: – Jeg ser en økende trakassering av varslere i offentlig sektor. VIL HA NASJONALT VARSLINGSOMBUD: Kari Breirem mener Norge trenger en egen varslingsenhet eller et varslingsombud. Det skal være et sted hvor varslere kan få råd, støtte og bistand, og som gir rettssikkerhet for begge parter, både den som varsler og den omvarslede. (sykepleien.no 29.12.2020).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten svarte at livskvaliteten ble dårligere. 7 av 10 pårørende til sårbare barn og voksne har fått mye større ansvar under koronaepidemien. I perioder forsvant støttekontakter og dagsenter. – Jeg er bekymret over hvordan mange av de sårbare har det, sier Jan Fredrik Andresen. Han er direktør i Helsetilsynet. 

(Anm: Nesten halvparten svarte at livskvaliteten ble dårligere. 7 av 10 pårørende til sårbare barn og voksne har fått mye større ansvar under koronaepidemien. I perioder forsvant støttekontakter og dagsenter. – Jeg er bekymret over hvordan mange av de sårbare har det, sier Jan Fredrik Andresen. Han er direktør i Helsetilsynet.  Livskvaliteten blir dårligere. Dette kommer frem i en rapport som legges frem i dag. Helsetilsynet ønsket å finne ut hvordan koronapandemien rammer sårbare i samfunnet. Det er de som har behov for bistand store deler av døgnet, og noen av dem som har behov for flere tjenester. Både kreftpasienter, funksjonshemmede og barn i barnebarnevernet har svart. Flere enn 1800 pasienter og pårørende har deltatt. Resultatene er alvorlige. - Over halvparten svarte at de får mindre tjenester enn før pandemien. - Om lag en tredjedel oppga at helsen ble dårligere. - Nesten halvparten svarte at livskvaliteten ble dårligere. – Jeg er bekymret over hvordan mange av disse har det, sier Jan Fredrik Andresen. Han er direktør i Helsetilsynet. - Må stille opp ekstra Hver fjerde pårørende bidrar ekstra fordi de er redde for koronasmitte. Undersøkelsen svarer ikke på om det er smitte utenfra. - Det er særlig de som er tett på barn og voksne som har sammensatte lidelser som må stille opp ekstra. Særlig ble det mindre av: - Avlastning i boligen - Privat avlastning – Støttekontakt – Dagsenter - Andre lavterskeltilbud Tilbudene er fremdeles borte Andresen er ikke overrasket over funnene. – Vi forsto at man måtte ta grep da pandemien kom, og at det kunne ramme flere. Men han er overrasket over at tilbudene som ble redusert eller fjernet, fremdeles er borte. Halvparten av brukerne sier nemlig at tilbudene fremdeles ikke er kommet tilbake. Andresen synes det er rart at brukerne ikke ble mer involvert da kommuner og sykehus måtte stramme til. – Vi konstaterer igjen at pårørende er reservesoldatene. De stepper inn. Men hva med dem som ikke har pårørende, undrer han. (aftenposten.no 17.11.2020).)

- Pasientsikkerhet for innlagte på sykehus for psykisk helse: en systematisk gjennomgang. (- Pasienter i psykiske settinger på sykehus har den samme risiko (f.eks. feilmedisineringer) som på andre områder innen helsevesenet. I tillegg er det noe usikker atferd knyttet til alvorlige psykiske helseproblemer (f.eks. selvskading), hvor tiltakene som er tatt for å adressere dette (f.eks. tvang), kan føre til ytterligere risiko mht. pasientsikkerhet.) (- Konklusjoner.) (- Pasientsikkerhet for innlagte på sykehus for psykisk helse er for lite undersøkt sammenlignet med andre innlagte for ikke-psykisk helse.) (- Resultatene viser unike utfordringer mht. pasientsikkerhet, som krever investeringer i forskning, utvikling av retningslinjer og overføring til klinisk praksis.)

(Anm: Patient safety in inpatient mental health settings: a systematic review. Patient safety in inpatient mental health settings: a systematic review. Abstract Objectives Patients in inpatient mental health settings face similar risks (eg, medication errors) to those in other areas of healthcare. In addition, some unsafe behaviours associated with serious mental health problems (eg, self-harm), and the measures taken to address these (eg, restraint), may result in further risks to patient safety. The objective of this review is to identify and synthesise the literature on patient safety within inpatient mental health settings using robust systematic methodology. (…) Conclusions Patient safety in inpatient mental health settings is under-researched in comparison to other non-mental health inpatient settings. Findings demonstrate that inpatient mental health settings pose unique challenges for patient safety, which require investment in research, policy development, and translation into clinical practice. BMJ Open 2019;9:e030230.)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Klager: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

- Det er ikke min oppgave å peke på det positive. (- Men da Malmedal snakket om at overgrep og krenkelser også ble utført av helsearbeidere, så kom det motstand.) (- Dette ville de ansatte ha seg frabedt.)

(Anm: Det er ikke min oppgave å peke på det positive. (…) Wenche Malmedal tror ikke hun blir den stille, medgjørlige sykehjemsbeboeren.) (- I mellomtiden jobber hun for en generell varslingsplikt for overgrep mot eldre. (…) En overgriper, jeg? (…) Etter hvert holdt hun foredrag for ansatte i kommunal omsorgstjeneste om temaet. (…) «Alle» var enige om at vold mot eldre fra pårørende var ille. (…) Men da Malmedal snakket om at overgrep og krenkelser også ble utført av helsearbeidere, så kom det motstand. (…) Dette ville de ansatte ha seg frabedt. Tidsskrift for omsorgsforskning 01 / 2020 (Volum 6).)

- «Sykemeldingslegen» avskiltet åtte år etter varslene begynte å komme.

(Anm: «Sykemeldingslegen» avskiltet åtte år etter varslene begynte å komme. Bergenslegen som hadde norgesrekord i å skrive sykemeldinger er fratatt autorisasjonen. – Vi skulle ønske det hadde gått fortere, sier fylkeslege i Vestland, Helga Arianson. (nrk.no 21.5.2020).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Norges mest beryktede leger. (- Dette er de norske legene som har vært involvert i de mest alvorlige tilsynssakene fra 2019 og 2020.)

(Anm: Norges mest beryktede leger. Dette er de norske legene som har vært involvert i de mest alvorlige tilsynssakene fra 2019 og 2020. Hvert år blir flere leger avskiltet på grunn av uforsvarlig drift. Da Statens helsetilsyn ga 209 reaksjoner til helsepersonell i 2020, var 82 av reaksjonene rettet mot leger, 63 mot sykepleiere og 25 mot hjelpepleiere eller helsefagarbeidere. Blant disse, var det 30 leger som mistet autorisasjonen. Men det er noen av dem som skiller seg mer ut enn andre. En har blitt avskiltet opptil flere ganger, og flere av historiene tegner et bilde av uhygieniske legekontor, leger som bruker narkotika i arbeidstida - og kreftleger som tilbyr eksperimentelle behandlinger. (dagbladet.no 21.2.2021).)

- Grenseløs terapi. Psykologene og psykiaterne utnyttet pasienter seksuelt.

(Anm: Grenseløs terapi. Psykologene og psykiaterne utnyttet pasienter seksuelt. Så ga Statens helsetilsyn dem en ny sjanse. Pasientene var noen av de mest sårbare som søker hjelp i helsevesenet. De var overgrepsofre, suicidale, rusmisbrukere, medisinavhengige og alvorlig psykisk syke. Likevel ble de utnyttet av dem som skulle hjelpe. I podkastserien «Dukkemannen» og i flere artikler har VG de siste ukene avslørt serieforbryteren Sverre Varhaug. Psykologen misbrukte pasienter gjennom minst tre tiår. Han ble domfelt for grove overgrep, men fikk likevel autorisasjonen tilbake etter den første overgrepsdommen. (vg.no 23.5.2021).)

- Charlotte og psykiateren. (- VG kan nå avdekke at minst 10 psykiatere og psykologer har fått ny autorisasjon av Statens helsetilsyn etter å ha utnyttet sine pasienter seksuelt. I dag jobber flere av dem på norske sykehus og helseinstitusjoner. Én av dem er psykiateren som omtales i denne saken.)

(Anm: Charlotte og psykiateren. Charlotte har drukket flere dager i strekk. Svært beruset og dypt fortvilet ringer hun en psykiater hun kjenner. Han gir henne reseptbelagt beroligende medisin. Så har de sex. Senere sender psykiateren flørtende tekstmeldinger til en annen pasient. Og blir anklaget for seksuell utnyttelse av en tredje. Her er han på vei ut fra sykehuset, der han i dag er ansatt som overlege. Den første natten husker Charlotte Thoresen (31) lite av. Da hun ringte psykiateren den sene søndagskvelden, hadde hun angst og trengte noen å snakke med. Det er februar 2008. Charlotte fortsetter å møte psykiateren utover våren. Snart skjønner foreldrene hennes at noe er galt. Datteren viser dem en e-post hun har fått av psykiateren: (…) Psykiateren skriver at han fullførte samleiet med henne – selv om Charlotte ikke var våken. «Blir kåt av å tenke på det», skriver han og avslutter: «Får komme meg opp i seng så jeg kan drømme mer». Ipodkastserien «Dukkemannen» og i flere artikler har VG de siste ukene avslørt den ukjente serieforbryteren Sverre Varhaug. Psykologen misbrukte pasienter gjennom minst tre tiår. Han ble domfelt for grove overgrep, men fikk likevel autorisasjonen tilbake etter den første overgrepsdommen. VG kan nå avdekke at minst 10 psykiatere og psykologer har fått ny autorisasjon av Statens helsetilsyn etter å ha utnyttet sine pasienter seksuelt. I dag jobber flere av dem på norske sykehus og helseinstitusjoner. Én av dem er psykiateren som omtales i denne saken. I januar 2021 sitter Charlotte Thoresens foreldre ved spisebordet hjemme i Tønsberg. På bordet ligger en bunke dokumenter og en tykk perm med avisutklipp, bilder og notater. På skjenken i stuen står et bilde av Charlotte i bunad. Hun smiler forsiktig inn i kameraet. (vg.no 22.5.2021).)

- Norske byråkrater leser sjelden forskning, de gjør heller som folk flest. (- Når norske byråkrater vil ha forskningsbasert kunnskap, bruker de Google eller spør en kollega.) (- Men hva skjer egentlig med forskningen etter at den har forlatt forskerens arbeidspult?)

(Anm: Norske byråkrater leser sjelden forskning, de gjør heller som folk flest. Når norske byråkrater vil ha forskningsbasert kunnskap, bruker de Google eller spør en kollega. Et klart ideal er at offentlig byråkrati skal være oppdatert på både det siste og det nest siste av forskning innenfor en rekke områder. (…)  Barnevern, skole og klima er tre eksempler på områder hvor norsk offentlig forvaltning investerer tungt i forskning. Men hva skjer egentlig med forskningen etter at den har forlatt forskerens arbeidspult? (forskning.no 16.12.2019).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

- Statens helsetilsyn reagerer på underrapportering av sykehusdødsfall.

(Anm: Statens helsetilsyn reagerer på underrapportering av sykehusdødsfall. Helsetilsynet syns det er bekymringsfullt at bare 3 av 42 dødsfall som kunne vært unngått på St. Olavs hospital, ble rapportert inn og tror ikke det er unikt. (dagsavisen.no 20.8.2018).)

- Fagsjefen reagerte på de høye dødelighetstallene, og kreftkirurgien ble stengt – i en uke. (- Dødeligheten ligger på 14,3 prosent mens landsgjennomsnittet er på 3,3 prosent.)

(Anm: Fagsjefen reagerte på de høye dødelighetstallene, og kreftkirurgien ble stengt – i en uke. Nå konkluderer eksterne rapporter med grunn til bekymring. I januar ble kreftkirurgien på Sandnessjøen sykehus stengt etter høye dødelighetstall, men gjenåpnet uken etter. Nå kobles Helsetilsynet inn. Tirsdag ble det lagt frem ekspertrapporter som viser at mange operasjoner av tykktarmskreftpasienter ved Sandnessjøen sykehus ikke holder faglige mål. To av tre eksterne rapporter har avdekket til dels alvorlige avvik. Og det gis uttrykk for bekymring når det gjelder både kvalitet og dødelighet. (aftenposten.no 2.9.2020).)

- Varslet om vold og psykisk mishandling, møter nå kommunen i retten. (- Varsleren mener å ha blitt utsatt for manglende varslervern og gjengjeldelse.) (– Min klient mener at hun ikke har blitt anerkjent som varsler, og at hun har blitt mobbet og trakassert av sin arbeidsgiver som følge av varslingen.)

(Anm: Varslet om vold og psykisk mishandling, møter nå kommunen i retten. Administrasjon. På vegne av fem ansatte varslet en tillitsvalgt i Andøy om at de ble utsatt for vold og psykisk mishandling på jobben. Varsleren mener å ha blitt utsatt for manglende varslervern og gjengjeldelse. – Min klient mener at hun ikke har blitt anerkjent som varsler, og at hun har blitt mobbet og trakassert av sin arbeidsgiver som følge av varslingen. Hun har det tungt, men så ingen annen utvei enn å ta saken til retten, sier varslerens advokat, Stefan Amlie i Advokatfirmaet Codex. I august 2016 varslet en tillitsvalgt i miljøarbeidertjenesten i Andøy kommune på vegne av fem ansatte om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. I varselet vises det til et belastende arbeidsforhold over mange år, og at forbedringer uteblir. (kommunal-rapport.no 2.12.2019).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

– Sykehjem gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter. En pasient døde uten å ha blitt forsøkt gjenopplivet ved sykehjemmet i Eidskog. (- Tilsyn avdekket rutinemessig mangel på forsøk på gjenoppliving.)  (– Ulovlig, sier fylkeslegen.)

(Anm: – Sykehjem gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter. En pasient døde uten å ha blitt forsøkt gjenopplivet ved sykehjemmet i Eidskog. Tilsyn avdekket rutinemessig mangel på forsøk på gjenoppliving. – Ulovlig, sier fylkeslegen. Fylkesmannen mener Eidskog kommune har brutt loven ved å rutinemessig ikke gjenopplive folk. I tillegg beskylder han kommunen for å ha tuklet med dokumentasjon. Saken starta da en pårørende til en pasient, som døde på Eidskog helsetun i januar, slo alarm. Den pårørende klaget til Fylkesmannen, da vedkommende ble gjort kjent med sykehjemmets gjenopplivingsrutiner, skriver Kommunal Rapport. «Det er tatt en muntlig beslutning på at pasienter ved langtidsavdelingene får HLR minus status (at det ikke skal forsøkes gjenoppliving, red.anm.). Dette grunnet høy alder, dårlig allmenntilstand og svært ofte mange sammensatte diagnoser». (nrk.no 16.11.2019).)

- Helsetilsynet refser tilbud til utviklingshemmede: – Det kunne ikke vært verre. (- Kommunenes oppfølging av psykisk utviklingshemmede kan i verste fall være livstruende, advarer direktøren i Helsetilsynet.)

(Anm: Helsetilsynet refser tilbud til utviklingshemmede: – Det kunne ikke vært verre Kommunenes oppfølging av psykisk utviklingshemmede kan i verste fall være livstruende, advarer direktøren i Helsetilsynet. (…) Kan få kortere levetid Tilsynet pekte blant annet på svak kompetanse blant de ansatte, liten oppfølging fra ledelsen, svikt i legemiddelhåndtering og at helseforhold ikke ble fulgt opp. (…) «Lut og kaldt vann». Det er uttrykt at disse brukerne «går for lut og kaldt vann».» «Det er ikke systematisk opplæring av nyansatte utover to-tre opplæringsvakter.» (vg.no 27.1.2019).)

- Medisinering av psykisk utviklingshemmede.

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

- Han blei medisinert til døde.

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

- Et antipsykotisk legemiddel fikk en tenåring til å utvikle den sjeldne tilstanden som førte til hans død har en (rettslig) undersøkelse (avhør om dødsårsak) kommet frem til. (- De alvorlige bivirkningene, inkludert hevelse i hjernen og sepsis gjorde at han ikke ville være i stand til å oppnå en meningsfull bedring.)

(Anm: Et antipsykotisk legemiddel fikk en tenåring til å utvikle den sjeldne tilstanden som førte til hans død har en (rettslig) undersøkelse (avhør om dødsårsak) kommet frem til. (- Dr. Howard Faulkner, fra North Bristol NHS Trust, sa at Oliver hadde utviklet malignt nevroleptikasyndrom (NMS) som et resultat av at legemidlet - brukt til å behandle schizofreni) ble gitt for å berolige ham. De alvorlige bivirkningene, inkludert hevelse i hjernen og sepsis gjorde at han ikke ville være i stand til å oppnå en meningsfull bedring. (bbc.com 17.4.2018).

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

- Eliminering av «spenninger» i helsevesenet: en lakmustest for innovasjon. (- Leger ved disse sykehusene dikterte i hovedsak pasientsentrert omsorg uten å snakke med pasienter, som kan gjøre at deres oppfatninger og skjevhet erstattes av faktiske behov og forventninger.)

(Anm: Eliminering av «spenninger» i helsevesenet: en lakmustest for innovasjon. (Eliminating ‘tensions’ in health care: a litmus test for innovation. (…) Her er et godt eksempel: En tverrsnittsundersøkelse i 2015 av 6 636 pasienter fra 276 sykehusavdelinger i syv land viste ingen betydelig pasientmedvirkning for å forbedre pasientsentrert omsorg og kvalitetsstyring. (…) Leger ved disse sykehusene dikterte i hovedsak pasientsentrert omsorg uten å snakke med pasienter, som kan gjøre at deres oppfatninger og skjevhet erstattes av faktiske behov og forventninger. (statnews.com 20.9.2019).)

(Anm: Patient Experience Shows Little Relationship with Hospital Quality Management Strategies. PLoS One. 2015; 10(7): e0131805.)

- Til beste for den neste – risikoreduserende tiltak etter alvorlige hendelser. Statens helsetilsyn fikk ca. 3 000 varsler om alvorlige hendelser i perioden 2010–17.

(Anm: Til beste for den neste – risikoreduserende tiltak etter alvorlige hendelser. Statens helsetilsyn fikk ca. 3 000 varsler om alvorlige hendelser i perioden 2010–17. Virksomhetene er pålagt å lære av slike hendelser for å unngå at de gjentar seg. Virksomheter som tilbyr helsetjenester er pålagt å identifisere særlig risikofylte deler av tilbudet. Etter alvorlige hendelser er de pålagt å lære av hendelsen og, om nødvendig, iverksette risikoreduserende tiltak slik at lignende hendelser ikke skjer igjen (1). Helsetilsynets erfaring er at det er mange tilnærmet like hendelser som skjer i ulike virksomheter, og dessverre også altfor ofte i samme virksomhet. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 26. juni 2018.)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Tilsyn. Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside.

(Anm: Tilsyn. Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside. Les mer om avgjørelser i tilsynssaker og søkesiden i egen artikkel. Avgjørelser eldre enn 2014 finnes i Historisk arkiv. (helsetilsynet.no).)

(Anm: Leponexbehandlingen Klozapin brukes kun i behandling av schizofreni der andre antipsykotika ikke har effekt eller tolereres. Klozapin har potensielt alvorlige bivirkninger og kan forårsake agranulocytose som gjør at infeksjoner kan gi alvorlige og potensielt livstruende tilstander. Psykiatrisk avdeling målte ikke serumspeil av klozapin, og gjorde ikke målinger av hvite blodlegemer i samsvar med faglige krav. Han burde vært prioritert for tett poliklinisk oppfølging med vurdering av effekt av Leponex, behov for doseøkning og vurdering av prøvesvar. Den medikamentelle behandlingen pasienten fikk var ikke forsvarlig. Sykehusets rutiner og prosedyrer for oppfølging av pasienter som får klozapinbehandling var mangelfulle og heller ikke kjent av behandlerne. (helsetilsynet.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

(Anm: Dødsfall på grunn av blodforgiftning (sepsis) etter Leponexbehandling. Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse 2016 (pdf) 11. oktober 2016. (helsetilsynet.no).)

- Ikke hjemmel for å unnta navn på helsepersonell i tilsynssaker. Navngiving i journalene er ikke et utslag av en slurvete måte å journalføre på, men et resultat av lov- og forskriftsmessige krav og offentlighetsprinsippet.

(Anm: Ikke hjemmel for å unnta navn på helsepersonell i tilsynssaker. Navngiving i journalene er ikke et utslag av en slurvete måte å journalføre på, men et resultat av lov- og forskriftsmessige krav og offentlighetsprinsippet. Innlegg: Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn I EN KRONIKK i Dagens Medisin har kommunikasjonssjef Lars Kittilsen ved Sykehuset Telemark innvendinger mot at Statens helsetilsyn offentliggjør navn på helsepersonell som har tilsynssaker til behandling, slik at navnene blir offentlig kjent før det foreligger vedtak om reaksjon eller at saken avsluttes uten reaksjon. Kittilsen spør om dette er en bevisst praksis, eller om det er en slurvete måte å føre postjournal på. INNSYN. Statens helsetilsyn arkiverer og journalfører dokumenter slik det er påkrevd av «Forskrift om offentlege arkiv». Blant opplysningene som skal journalføres, er navn på avsender og mottaker, og opplysninger om saken, innholdet eller emnet. Dette vil for eksempel være navn på et helsepersonell som har en tilsynssak mot seg, som mottaker av brev fra oss. Statens helsetilsyn skal gjøre journalen tilgjengelig for allmennheten på internett, i tråd med forskrift til Offentleglova § 6. Vår offentlige journal er tilgjengelig på www.eInnsyn.no, og det er kun der det er mulig for journalister og andre å søke på våre journalposter og saker. Vi antar at det er her Kittelsen mener det er mulig å finne informasjon om tilsynssaker mot helsepersonell. (dagensmedisin.no 12.3.2019).)

- Fastlege ga rusmisbruker piller for et halvt år på få uker. Pasienten døde før han fikk vite at legen hadde brutt loven.

(Anm: Fastlege ga rusmisbruker piller for et halvt år på få uker. Pasienten døde før han fikk vite at legen hadde brutt loven. Denne utskriften av pasientens journal viser at fastlegen i løpet av fem uker skrev ut ADHD-medisin for seks måneders forbruk. Den røde skriften er pasientens egne notater. I vinter tok pasienten sitt eget liv. Da hadde det gått ett år siden han klaget på sin tidligere fastlege til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Da pasienten klaget, hadde han vært rusfri i nesten fire år. Klagen ble liggende i ni måneder før Fylkesmannen åpnet tilsynet mot legen. Den avdødes bror reagerer sterkt på at det tok så lang tid før myndighetene reagerte. – Det føles tungt når skuffelsene og frustrasjonen til den som ligger nede til slutt resulterer i at man bokstavelig talt gir opp livet – og så blir dette bare meldt som et internt avvik i etterkant, sier han til NRK. (dagbladet.no 22.5.2020).)

- Du har rett til å få vite det dersom din mor eller far utsettes for vold på sykehjemmet. Det sier loven. Men Pårørendealliansen og Sykepleierforbundet tror at det ikke alltid skjer. (– I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven skal kommunen sørge for at det gis slik informasjon. Det betyr ifølge Befring at nærmeste pårørende skal ha den informasjon som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet. Det vil omfatte utfordringer i dette tilbudet, pasientens adferd og om vedkommende utsettes for vold.)

(Anm: Du har rett til å få vite det dersom din mor eller far utsettes for vold på sykehjemmet. Det sier loven. Men Pårørendealliansen og Sykepleierforbundet tror at det ikke alltid skjer. Har du rett til å bli informert hvis din mor eller far utøver vold, går inn på andres rom eller er utagerende? Eller hvis en av dine nærmeste utsettes for vold på sykehjemmet? Ja, sier forsker og helsejurist Anne Kjersti Befring. Nærmeste pårørende, som ektefelle, samboer eller barn, har som hovedregel rett til informasjon om helsetilstanden, helsehjelpen og omsorgen til pasienten. – I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven skal kommunen sørge for at det gis slik informasjon. Det betyr ifølge Befring at nærmeste pårørende skal ha den informasjon som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet. Det vil omfatte utfordringer i dette tilbudet, pasientens adferd og om vedkommende utsettes for vold. (aftenposten.no 29.11.2019).)

- Vil fjerne advarsel som reaksjon til helsepersonell. –  Det kan det ikke utelukkes at det i noen tilfeller vil være mer hensiktsmessig å begrense autorisasjonen. (- Dette skriver Helse- og omsorgsdepartementet, som nå foreslår flere endringer i helsepersonelloven. Forslagene er sendt til høring. Ett av dem er at bestemmelsen om advarsel oppheves.)

(Anm: Vil fjerne advarsel som reaksjon til helsepersonell. –  Det kan det ikke utelukkes at det i noen tilfeller vil være mer hensiktsmessig å begrense autorisasjonen. VIL FJERNE «ADVARSEL»: I 2019 mistet 40 leger autorisasjonen og 52 fikk advarsel, ifølge Statens helsetilsyn. Nå vil Helse- og omsorgsdepartementet oppheve bestemmelsen om advarsel, og erstatte den med et såkalt faglig pålegg. Dette skriver Helse- og omsorgsdepartementet, som nå foreslår flere endringer i helsepersonelloven. Forslagene er sendt til høring. Ett av dem er at bestemmelsen om advarsel oppheves.  (dagensmedisin.no 5.2.2021).)

- Legen sa friskt foster var dødt – bad mora ta abort same kveld.

(Anm: Legen sa friskt foster var dødt – bad mora ta abort same kveld. Legen hevda fosteret var livlaust og sende den gråtande mora heim med abortpiller. Men ho nekta å tru at legen hadde rett. Det berga livet til vesleguten. Ein liten babygut pludrar og strekkje seg etter leikene i babygymmen i stova heime på Nordmøre. For foreldra er det eit stort under at han er i live. Då mora Mari (26) var seks veker på veg og fekk blødningar, konstaterte legen at fosteret var livlaust og foreldra fekk beskjed om at alt håp var ute. Tablettane dei fekk med frå sjukehuset ville raskt setje i gang ein abort. Men barnet var aldri dødt. Legen hadde sett feil. (…) Venta med heime-aborten Men det unge paret kunne ikkje tru at draumen om ein liten familie skulle ende slik, og kjende på seg at noko var heilt feil. (…) Legen ber om orsaking Statens helsetilsyn har no granska saka og konkludert med at legen braut lova då ho konstaterte at det seks veker gamle fosteret ikkje levde, og deretter gav mora abortframkallande medikament. (…) Legen ber om orsaking Statens helsetilsyn har no granska saka og konkludert med at legen braut lova då ho konstaterte at det seks veker gamle fosteret ikkje levde, og deretter gav mora abortframkallande medikament. «Statens helsetilsyn vurderer at denne behandlingen ble gitt på et svært usikkert grunnlag og at avviket fra god praksis er av en slik alvorlighetsgrad at helsehjelpen var uforsvarlig», heiter det i konklusjonen. Helsetilsynet konkluderer med at det var ein enkeltståande feil, legg vekt på at legen har vedgått feilen og at arbeidsgjevaren har sett i verk tiltak for at det ikkje skal skje igjen. Legen ønskjer ikkje å uttale seg til NRK, men i brevet til Helsetilsynet kjem det fram at ho angrar på diagnosen ho stilte, og ber om orsaking for det som skjedde. (nrk.no 6.2.2021).)

- Når helsepersonell blir alvorlig psykisk syk. Noen av tilsynssakene som Statens helsetilsyn mottar, omhandler helsepersonell med en mulig psykisk lidelse. Ved brudd på vilkårene alvorlig sinnslidelse eller psykisk svekkelse i helsepersonelloven må Helsetilsynet vurdere å tilbakekalle autorisasjonen.

(Anm: Når helsepersonell blir alvorlig psykisk syk. Noen av tilsynssakene som Statens helsetilsyn mottar, omhandler helsepersonell med en mulig psykisk lidelse. Ved brudd på vilkårene alvorlig sinnslidelse eller psykisk svekkelse i helsepersonelloven må Helsetilsynet vurdere å tilbakekalle autorisasjonen. Hvorvidt den psykiske lidelsen påvirker helsepersonellets evne til å utøve forsvarlig og omsorgsfull hjelp, står sentralt i denne vurderingen. Statens helsetilsyn behandler årlig om lag 450 tilsynssaker som angår helsepersonell (1, s. 40). Noen av disse sakene omhandler helsepersonellets psykiske lidelse eller atferd som gir mistanke om alvorlig psykisk lidelse. En tilsynssak opprettes når eksempelvis en pasient eller arbeidsgiver melder en bekymring eller klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen oversender tilsynssaker til Helsetilsynet når man vurderer en administrativ reaksjon. Disse omfatter advarsel eller suspensjon, begrensning og tilbakekalling av autorisasjon. I disse vurderingene inkluderes tilbakekall av autorisasjon ved brudd på vilkårene alvorlig sinnslidelse eller psykisk svekkelse etter § 57 i helsepersonelloven. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 2. september 2019.)

(Anm: Språket vårt: Taushetsplikt. (aftenposten.no 19.8.2016).)

(Anm: Tre av 60.000 studenter ble tvunget til å slutte. Medstudenter og lærere varsler for sjelden om personer som ikke egner seg til yrket de utdanner seg til, mener fagfolk. Studenter som skal jobbe med mennesker og sårbare grupper, bør ikke ha rusproblemer, psykiske problemer, dårlige kommunikasjonsevner eller holdninger som ikke er forenlig med yrket. (aftenposten.no 18.8.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: 27% of Medical Students Are Depressed. In the new research published in the Journal of the American Medical Association, researchers analyzed nearly 200 studies of 129,000 medical students in 47 countries. They found that 27% of medical students had depression or symptoms of it, and 11% reported suicidal thoughts during medical school. (time.com 10.12.2016).)

- LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat?

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Psychopathy of 1,800 prisoners leads to novel diagnostic tool for criminals and non-criminals alike (medicalnewstoday.com 12.8.2016).)

(Anm: Introduction and validation of Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) in a large prison sample. Conclusion. This brief measure of psychopathic traits uncontaminated with behavioral items can be used in the same way among participants with and without criminal history. Journal of Criminal Justice 2016;46: 9–17 (September 2016).)

- Frykten for barnevernet. (- Avsløringer i media av brutal uforstand i enkeltsaker blir unnskyldt som uheldige unntak, skriver kronikkforfatteren.)

(Anm: Frykten for barnevernet. (…) Avsløringer i media av brutal uforstand i enkeltsaker blir unnskyldt som uheldige unntak, skriver kronikkforfatteren.) (- Folk blir desperate. (…) De beskriver nærmest Kafka-liknende opplevelser. (…) Folkevalgte på Stortinget og i kommunene er forbausende lite opptatt av offentlige ansattes maktmisbruk. Det er også media og forskningsmiljøene. (…) Det norske barnevernssystemet er gjennomgripende urettferdig, urimelig og barnefiendtlig. (nrk.no 13.9.2019).) 

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av legemidler mot utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemming. (- Use of medication for challenging behaviour in people with intellectual disability. (…) Legemidler, spesielt antipsykotika, brukes ofte for å håndtere utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemning. (…) Når atferden ikke stammer fra en underliggende mental lidelse, er dette ofte utenfor godkjent indikasjon hvor bevis på effektivitet mangler. (…) Et nasjonalt revisjonsprogram vil være en måte å adressere de bekymringene dette reiser. Br J Psychiatry. 2014 Jul;205(1):6-7.)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (- Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.) (- Likevel ville det være perverst dersom leger fortsatte å foreskrive disse legemidlene.)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities. (...) Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. Trenger vi fortsatt å bli minnet på at legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming ofte er langvarig og ikke uten farer? Vi gjør sannsynligvis det. (Do we still need to be reminded that the drug treatment of people with intellectual disability is often prolonged and not without dangers? We probably do.) (…)  Hvilke bevis er det for nytten av disse legemidler i behandlingen av utfordrende atferd? Praktisk talt ingen. Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.7 8 Likevel ville det være perverst hvis legene fortsatte å foreskrive disse legemidlene, vel vitende om deres uheldige effekter, dersom de var helt uten effekt, og mange hevder at de ikke i tilstrekkelig grad kan ta vare på sine pasienter uten muligheter for legemiddelbehandling. BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

- Tilsynssak. Spedbarn med krampeanfall m.m. etter vaksine ikke innlagt i sykehus – advarsel til legevaktlege. Et spedbarn hadde fått DTP-IPV-Hib og pneumokokkvaksine, og fikk i dagene etter rykninger, feber, kramper, oppkast, anfall hvor øynene rullet bakover, tendens til å falle bakover og liten interesse for omgivelsene. Barnet ville ikke spise eller drikke. Til tider fikk ikke foreldrene kontakt med barnet. Både ved første og annet besøk på legevakten ble de sendt hjem. Ved tredje kontakt ble barnet innlagt i sykehus og det ble funnet epileptisk aktivitet og mistanke om infantile spasmer (Salaam-kramper).

(Anm: Tilsynssak. Spedbarn med krampeanfall m.m. etter vaksine ikke innlagt i sykehus – advarsel til legevaktlege. Et spedbarn hadde fått DTP-IPV-Hib og pneumokokkvaksine, og fikk i dagene etter rykninger, feber, kramper, oppkast, anfall hvor øynene rullet bakover, tendens til å falle bakover og liten interesse for omgivelsene. Barnet ville ikke spise eller drikke. Til tider fikk ikke foreldrene kontakt med barnet. Både ved første og annet besøk på legevakten ble de sendt hjem. Ved tredje kontakt ble barnet innlagt i sykehus og det ble funnet epileptisk aktivitet og mistanke om infantile spasmer (Salaam-kramper). Statens helsetilsyn kom til at legen ved annen gangs besøk ikke hadde stilt tilstrekkelige spørsmål til foreldrene, og legen skulle ved usikkerhet ha rådført seg med barneavdelingen på sykehuset. Gjentatte anfall hvor øynene rullet bakover, tendens til å falle bakover og at barnet var lite kontaktbart skulle ført til umiddelbar innleggelse for utredning, selv om allmenntilstanden var god ved undersøkelse på legevakten. Legens handling var et klart avvik fra faglige retningslinjer, med stort farepotensiale. Statens helsetilsyn la vekt på at legen hadde flere tidligere tilsynssaker der det har vært konkludert med faglig svikt, i ett av tilfellene med advarsel. Legen ble gitt en advarsel. (helsetilsynet.no 14.2.2019).)

- Helsetilsynet: – Dette er ikke bra nok! NRK avdekker gjentatte lovbrudd når psykiatriske pasienter tar sitt eget liv under behandling. – Det er ikke bra nok, slår direktøren i Helsetilsynet fast.

(Anm: – Vi kan ikke ta fra pasientene alt. – Vi kan ikke ta fra alle psykiatriske pasienter eiendelene sine i tilfelle de kommer til å ta selvmord, mener psykologspesialist Tormod Stangeland. Det er dårlig behandling for en hel pasientgruppe å frata alle pasienter alle personlige eiendeler, sier psykologspesialist Tormod Stangeland, som uttaler seg på generelt grunnlag. NRK fortalte lørdag om Preben Wilhelmsen (28) som tok sitt eget liv. Preben var tvangsinnlagt. Likevel klarte han å ta sitt liv inne på rommet sitt med en gjenstand han hadde fått med seg inn. For mamma Helga Wilhelmsen og resten av familien som står igjen er det uforståelig at dette er mulig på lukket avdeling. (…) Lærer ikke å takle egne liv – Den hjelpen vi kan gi er å sette folk i stand til å takle sine egne følelser, sier Tormod Stangeland, som understreker at han ikke kjenner Prebens sak, og uttaler seg på generelt grunnlag. (nrk.no 19.11.2018).)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Stadig flere unge ringer selvmordstelefon – halvparten får ikke svar. Stadig flere fortvilte unge kontakter Røde Kors' hjelpetelefon, Kors på halsen. (nrk.no 19.11.2018).)

- Psykolog «foreslo» halshogging og henging av psykisk sjuke. (- Pasienten fekk seg ein støkk då ho las kva psykologen hadde skrive.) (- Konkluderer med at det ikkje var ulovleg.) (- Statens helsetilsyn har vurdert saka. Dei meiner fleire av ytringane er støytande og svekkjer tilliten til psykologen og hans yrkesgruppe.) (- Han får kritikk, men helsetilsynet er likevel komne til at forholda ikkje er så alvorlege at dei gir ei formell åtvaring.)

(Anm: Psykolog «foreslo» halshogging og henging av psykisk sjuke. Pasienten fekk seg ein støkk då ho las kva psykologen hadde skrive. For han som sjølv behandlar psykisk sjuke, «foreslo» henging og halshogging av «håplause tilfelle». Psykologen fekk inga formell åtvaring etter dette innlegget. Men då han blei kalla inn til sjefen, skal han ha sletta det omgåande. I ettertid seier han til NRK at fleire av pasientane hans har sett innlegget, utan å reagere. Det var ein av pasientane hans som reagerte då ho kom over innlegget på psykologen si Facebook-side. Her hadde han lagt ut bilde av gamle tvangstrøyer som skal ha blitt brukt i behandlinga av psykisk sjuke. I innlegget «foreslo» han henging og halshogging av «de uten håp». Han ba også om alternativ til behandling, og «forslo» også sjølv å «dope dem ned?» Dette skjedde samstundes som mannen arbeidde på ei avdeling for dei aller sjukaste psykisk sjuke i Helse Møre og Romsdal. (…) Han seier han forstår at folk reagerer på innlegget. Han vedgår også at Facebook ikkje er rette forumet for slike diskusjonar. Innlegget blei lagt ut i 2014 etter eit besøk på museet ved Gaustad sjukehus. (…) Konkluderer med at det ikkje var ulovleg Statens helsetilsyn har vurdert saka. Dei meiner fleire av ytringane er støytande og svekkjer tilliten til psykologen og hans yrkesgruppe. Han får kritikk, men helsetilsynet er likevel komne til at forholda ikkje er så alvorlege at dei gir ei formell åtvaring. Seniorrådgjevar Mariann Aronsen viser mellom anna til at han sletta og beklaga innlegget og at det var ei enkelthending. Ho avviser at helsetilsynet er for liberale. – Det er ikkje fritt fram. I avgjerda vår gav vi helsepersonellet kritikk. Vi peika også på at ved bruk av sosiale medier må helsepersonell vere bevisst på at vedkomande kan bli oppfatta som representant for arbeidsplassen sin, helsepersonell generelt og si eiga yrkesgruppe, skriv Aronsen i ein e-post. (nrk.no 26.4.2019).)

- Hvem skal verger verge? VERGEMÅL: – Formynderiet lever videre i beste velgående, skriver kronikkforfatteren.

(Anm: HELGE HJORT, advokat, advokatfirmaet Sulland. Hvem skal verger verge? VERGEMÅL: – Formynderiet lever videre i beste velgående, skriver kronikkforfatteren. (…) VG forteller oss at nesten 1500 nordmenn har fått oppnevnt en verge det siste halvåret uten å bli spurt om det er noe de ønsker. Det er oppsiktsvekkende.) (- Ofte treffer de dem aldri eller snakker aldri med dem. De bygger sitt standpunkt på andres vurdering. Det er slående hvor lite som skal til for å frata folk deres samtykkekompetanse. (…) Vergemålsloven § 20 foreskriver at «Den som settes under vergemål, skal skriftlig samtykke i opprettelsen av vergemålet, med mindre han eller hun ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer.» (…) FNs Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som knesetter prinsippet om at også de har «rettslig handleevne på lik linje med andre», og «frihet til å treffe sine egne valg». Men formynderiet lever videre i beste velgående. (vg.no 20.11.2018).)

(Anm: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

- Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin.

(Anm: Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer. (…) Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort - 183 døde i 2017 - rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medicinen slår 10-20 gange så mange ihjel, og reaktionerne er få og små. (jv.dk 11.4.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Undersøkelseskommisjon legges til Stavanger. Den nye kommisjonen som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten, plasseres i Stavanger.

(Anm: Undersøkelseskommisjon legges til Stavanger. Den nye kommisjonen som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten, plasseres i Stavanger. Det kunngjorde helseminister Bent Høie under et besøk på Universitetet i Stavanger mandag. Den nye statlige virksomheten skal etableres i 2018, og kommisjonen skal bestå av 20 heltidsansatte. Regjeringen har i statsbudsjett foreslått 20 millioner kroner til etablering og drift det første året. Målet er å lære av alvorlige hendelser og forebygge fremtidig svikt i helsetjenesten. (dagensmedisin.no 18.12.2017).)

(Anm: Høie garanterer havarikommisjon for helsevesenet (aftenposten.no 24.6.2014).)

(Anm: Massiv motstand mot undersøkelseskommisjon. Nesten alle som har svart i høringsrunden går mot helseministerens planer om «havarikommisjon» for helsevesenet. Men Bent Høie skal opprette den likevel. (dagensmedisin.no 4.3.2016).)

- Lege dopet ned og voldtok to ganger i Danmark – fratatt sin norske autorisasjon. Ofrene ble dopet ned med legemidler legen skal ha forskrevet til seg selv. (- Legens norske autorisasjon trekkes tilbake av Statens helsetilsyn for å beskytte nåværende og fremtidige pasienter, med referanse til helsepersonelloven § 57. «Å bruke sin forskrivningsrett til å skrive ut legemidler som ble brukt til å utføre de straffbare handlingene, er særlig skjerpende», skriver Statens helsetilsyn.)

(Anm: Lege dopet ned og voldtok to ganger i Danmark – fratatt sin norske autorisasjon. Ofrene ble dopet ned med legemidler legen skal ha forskrevet til seg selv. En norskpraktiserende lege er fratatt sin autorisasjon etter at Statens helsetilsyn er blitt gjort oppmerksom på at vedkommende har tilstått to voldtekter i Danmark. Det betyr at legen ikke lenger kan arbeide eller titulere seg som lege i Norge. (…) Legens norske autorisasjon trekkes tilbake av Statens helsetilsyn for å beskytte nåværende og fremtidige pasienter, med referanse til helsepersonelloven § 57. «Å bruke sin forskrivningsrett til å skrive ut legemidler som ble brukt til å utføre de straffbare handlingene, er særlig skjerpende», skriver Statens helsetilsyn. (aftenposten.no 9.9.2019).)

- EU-system for rapportering av leger får kritikk – nå kommer det til Norge. EU-landenes system for varsling om farlige leger fungerer dårlig, viser dansk undersøkelse.

(Anm: EU-system for rapportering av leger får kritikk – nå kommer det til Norge. EU-landenes system for varsling om farlige leger fungerer dårlig, viser dansk undersøkelse. Nå skal systemet innføres i Norge. Pasientombud advarer og håper det ikke blir en hvilepute. Skrekkhistoriene om farlige leger, som det nye varslingssystemet skal forhindre, er mange. En svensk lege mistet jobben fordi han forsøkte å kurere mange lidelser ved å stikke fingeren i pasientens anus. I 2014 ble tre leger i Sogn og Fjordane, rekruttert fra et dansk vikarbyrå, gransket av helsemyndighetene for alvorlige hendelser. I 2010 viste en gjennomgang fra Helsetilsynet at hver fjerde lege som mistet lisensen i Norge, var utenlandsk. (nrk.no 28.2.2019).)

– Vi kan ikke ta fra pasientene alt. – Vi kan ikke ta fra alle psykiatriske pasienter eiendelene sine i tilfelle de kommer til å ta selvmord, mener psykologspesialist Tormod Stangeland.

(Anm: – Vi kan ikke ta fra pasientene alt. – Vi kan ikke ta fra alle psykiatriske pasienter eiendelene sine i tilfelle de kommer til å ta selvmord, mener psykologspesialist Tormod Stangeland. Det er dårlig behandling for en hel pasientgruppe å frata alle pasienter alle personlige eiendeler, sier psykologspesialist Tormod Stangeland, som uttaler seg på generelt grunnlag. NRK fortalte lørdag om Preben Wilhelmsen (28) som tok sitt eget liv. Preben var tvangsinnlagt. Likevel klarte han å ta sitt liv inne på rommet sitt med en gjenstand han hadde fått med seg inn. For mamma Helga Wilhelmsen og resten av familien som står igjen er det uforståelig at dette er mulig på lukket avdeling. (…) NRK har snakket med et titalls psykologer som jobber ved sykehus og behandlingssteder. De forstår de pårørendes sterke reaksjoner. Likevel: Gjennomgangstonen er at det er dårlig behandling av en hel pasientgruppe å ta fra alle pasienter alle personlige eiendeler.Lærer ikke å takle egne liv – Den hjelpen vi kan gi er å sette folk i stand til å takle sine egne følelser, sier Tormod Stangeland, som understreker at han ikke kjenner Prebens sak, og uttaler seg på generelt grunnlag. (…) Kan ikke avverge selvmord For mange pårørende som står igjen oppleves det som provoserende at pasienter har fått med seg personlige eiendeler inn på avdelingen som senere ble brukt til å skade seg, eller ta sitt eget liv med. – Det er lett å forstå, for de har mistet den de er glad i – nettopp i den situasjonen hvor de trodde at noen passet på. Men vi må ta beslutningene våre uten at vi vet hvem som dør. De aller fleste dør ikke i selvmord, sier han. (nrk.no 19.11.2018).)

- Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin.

(Anm: Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer. (…) Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort - 183 døde i 2017 - rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medicinen slår 10-20 gange så mange ihjel, og reaktionerne er få og små. (jv.dk 11.4.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Undersøkelseskommisjon legges til Stavanger. Den nye kommisjonen som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten, plasseres i Stavanger.

(Anm: Undersøkelseskommisjon legges til Stavanger. Den nye kommisjonen som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten, plasseres i Stavanger. Det kunngjorde helseminister Bent Høie under et besøk på Universitetet i Stavanger mandag. Den nye statlige virksomheten skal etableres i 2018, og kommisjonen skal bestå av 20 heltidsansatte. Regjeringen har i statsbudsjett foreslått 20 millioner kroner til etablering og drift det første året. Målet er å lære av alvorlige hendelser og forebygge fremtidig svikt i helsetjenesten. (dagensmedisin.no 18.12.2017).)

(Anm: Høie garanterer havarikommisjon for helsevesenet (aftenposten.no 24.6.2014).)

(Anm: Massiv motstand mot undersøkelseskommisjon. Nesten alle som har svart i høringsrunden går mot helseministerens planer om «havarikommisjon» for helsevesenet. Men Bent Høie skal opprette den likevel. (dagensmedisin.no 4.3.2016).)

- Fylkeslegen forlanger gjennomgang av Haukelands behandlingsrutiner. Helsetilsynet har ikke oversikt over hvordan Helse-Norge utveksler kunnskap.

(Anm: Fylkeslegen forlanger gjennomgang av Haukelands behandlingsrutiner. Helsetilsynet har ikke oversikt over hvordan Helse-Norge utveksler kunnskap. – Haukeland må sjekke om de har andre viktige rutiner som ikke er delt, fastslår fylkeslegen etter Djabrail-saken. (…) – Dette er bare grusomt trist. Hele saken er forferdelig, sier Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland. Torsdag fortalte NRK at kreftavdelingen på Haukeland sykehus i 17 år hadde rutiner som ville forhindret feilbehandlingen av Djabrail Sulejmanov (6). (nrk.no 2.11.2018).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Syndebukk-jakt øker ikke pasientsikkerhet og kvalitet. Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn snakket til legene om viktigheten av å bygge en åpenhetskultur i fredstid.

(Anm: – Syndebukk-jakt øker ikke pasientsikkerhet og kvalitet. Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn snakket til legene om viktigheten av å bygge en åpenhetskultur i fredstid. SORIA MORIA, OSLO (Dagens Medisin): Åpenhet og tillit var sentrale tema da Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn, holdt innlegg på Legeforeningens landsstyremøte i forrige uke. Andresen var blant annet opptatt av at det er menneskelig, også for leger og andre ansatte, å lete etter syndebukker når noe har gått galt – men at det har lite for seg. – Vårt utgangspunkt er at syndebukk-jakt ikke øker pasientsikkerhet og kvalitet – tvert om, sa Andresen. (helsetilsynet.no 6.6.2018).)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- 4234 lovbrudd på psykiatrisk sykehus: Går ut over ansattes sikkerhet, advarer tillitsvalgt. For få ansatte skaper farlige situasjoner på psykiatrisk sykehus, advarer tillitsvalgt.

(Anm: 4234 lovbrudd på psykiatrisk sykehus: Går ut over ansattes sikkerhet, advarer tillitsvalgt. For få ansatte skaper farlige situasjoner på psykiatrisk sykehus, advarer tillitsvalgt. Nå vil Arbeidstilsynet til bunns i hva som har skjedd. – Arbeidstilsynet har i dag tatt kontakt med Vestre Viken og bedt om et møte med ledelsen. Vi har også bedt om at hovedverneombudet deltar, for å få en gjennomgang av de utfordringene de har på Blakstad med hensyn til arbeidstid, sier regiondirektør Kjell Haugen i Arbeidstilsynet Indre Østland til NRK. NRK kunne i går fortelle at Blakstad psykiatriske sykehus helt siden 2016 har brutt arbeidsmiljøloven jevnlig. Bare hittil i år har ledelsen fått rapporter om 4234 lovbrudd. Arbeidstilsynet la merke til NRKs artikkel. Det har også kommet flere bekymringsmeldinger fra Blakstad den siste tida, opplyser regiondirektøren. – Vi har bedt om å få fakta på bordet, og å få oversikt over både i hvilket omfang loven har blitt brutt, og hvilken alvorlighetsgrad det har vært, sier Haugen. (…) – Da hender det at ansatte må gå dobbeltvakter, som i verste fall kan vare i inntil 15 timer. Det er svært krevende, og fører til at ansatte blir slitne og ukonsentrerte, sier Sandbo. Han påpeker: – Husk at mange pasienter krever én til én oppfølging i skjermede enheter, med veldig syke uttrykk som rop, skriking og vrangforestillinger. Det er krevende å stå i det over tid. En vanlig dag på 7,5 time er egentlig mer enn nok. (nrk.no 10.10.2019).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

- En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. (- Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse.)

(Anm: En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. I juni mødte jeg en af mine helt store litterære helte. Som teenager havde jeg ikke plakater af popidoler på pigeværelset, men i stedet stod der en velassorteret bogreol under skråvæggen med titler, der den dag i dag følger mig. Der var selvfølgelig Tolkiens trilogi om ringen og min generations teenagebibel med samlede Strunge, men der stod også Margaret Atwoods ”Tjenerindens fortælling” fra 1985. (jyllands-posten.dk 23.7.2022).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

- En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. (- Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse.)

(Anm: En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. I juni mødte jeg en af mine helt store litterære helte. Som teenager havde jeg ikke plakater af popidoler på pigeværelset, men i stedet stod der en velassorteret bogreol under skråvæggen med titler, der den dag i dag følger mig. Der var selvfølgelig Tolkiens trilogi om ringen og min generations teenagebibel med samlede Strunge, men der stod også Margaret Atwoods ”Tjenerindens fortælling” fra 1985. (jyllands-posten.dk 23.7.2022).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.))  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning.

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villedet leger og forbrukerne om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet for i en uttalelse. Dette bringer i minne en tidligere, separat - avslørende - sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt sakens bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Trumps advokat «solgte» seg som fikser (mellommann (ofte om ulovlige ting)) til Novartis og fikk betalt 1,2 millioner dollar. (- Lovet hjelp med å få tilgang til Trump og innflytelsesrike tjenestemenn i den nye administrasjonen.)

(Anm: Trump’s lawyer pitched himself as a fixer to Novartis and got paid $1.2 million. The curious relationship between one of the world’s biggest drug makers and President Trump’s personal lawyer began early last year when Michael Cohen, a longtime fixer for the president, reached out to Novartis’s then-chief executive officer Joe Jimenez, promising help gaining access to Trump and influential officials in the new administration, according to an employee inside Novartis familiar with the matter. (statnews.com 9.5.2018).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC. Den britiske kringkasterens kilder i Kiev sier at utbetalingen, som var på i overkant av 3,2 millioner kroner etter dagens kurs, skjedde i forkant av president Petro Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor. (aftenposten.no 23.5.2018).)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Leger er mindre sannsynlig å bli fratatt retten til å praktisere grunnet uærlighet enn andre helsearbeidere. Arbeidets stress og innflytelse på arbeidsplassen er viktige faktorer når leger og annet helsepersonell er anklaget for profesjonell tjenestefeil, konkluderer forskningen.

(Anm: Doctors are less likely to be struck off for dishonesty than other health workers. The stresses of work and the influence of a malfunctioning workplace are important factors when doctors and other healthcare professionals are charged with professional misconduct, research has concluded.1 An analysis of 6714 cases of professional misconduct brought by three healthcare regulators, including the General Medical Council (GMC), identified three types of perpetrators. These are described as: the self serving “bad apple”; the individual who is corrupted by falling standards in the workplace; and the depleted perpetrator struggling to cope with the pressures of life. BMJ 2017;359:j5184 (Published 08 November 2017).)

(Anm: Havarikommisjon – eller bare havari. Bent Høies frikobling vil kunne gi kunnskap om risiko i helsetjenesten som hittil ikke er erkjent, skriver artikkelforfatteren. (dn.no 3.4.2016).)

- Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig.

(Anm: Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig. Ingen ble anmeldt. – Urettferdig, mener «Even» som havnet i fengsel etter å ha fått 160.000 kroner fra Nav han ikke hadde krav på. – URETTFERDIG: «Even» ble dømt til fengsel for trygdesvindel på tross av at han sa ifra til Nav at han hadde gjort en feil. Han synes det er veldig urettferdig når flere leger som har mottatt høyere beløp fra Staten urettmessig ikke straffes. (…) Tilbakebetalte over 13 millioner Onsdag avslørte Brennpunkt at noen fastleger har fått store beløp fra staten ved å ta betalt for pasienttjenester de ikke har gitt. (nrk.no 3.5.2018).)

- Denne uken kom lagmannsrettens dom mot en fastlege i Sarpsborg. Han ble dømt til tre års fengsel for grovt bedrageri etter å ha sendt inn falske pasientregninger til Staten.

(Anm: Kostholdsveiledning på dødsleiet. I en fersk bedrageridom mot en fastlege i Sarpsborg, kommer det fram at han feilaktig tok seg betalt for å gi døende pasienter kostholdsveiledning. (…) Denne uken kom lagmannsrettens dom mot en fastlege i Sarpsborg. Han ble dømt til tre års fengsel for grovt bedrageri etter å ha sendt inn falske pasientregninger til Staten. Dermed ble dommen fra tingretten redusert med ett år, noe som opprører fastlegens tidligere pasienter. (…) Det verste var å oppdage at legejournalene deres inneholdt flere feilaktige opplysninger om dem, fortalte de i programmet. Men under ankesaken i Borgarting lagmannsrett dukket det opp nye overraskelser. (…) Dommen slår fast at legen er skyldig i grovt bedrageri av minst 4,7 millioner kroner over en periode på sju år. Han dømmes videre for falsk forklaring, brudd på journalplikten og brudd på bokføringsloven. Lagmannsretten mener at det er passende å kreve en tilbakebetaling av 950.000 kroner fra legen. Dette er halvparten av beløpet tingretten kom fram til. (…) Elise Hageengen vitnet mot legen og fortalte at han hadde krevd urettmessig refusjon for hennes barn. (…) Les mer: De stolte på legen, men så oppdaget de at han hadde lurt til seg penger i deres navn (…) Her kan du se dokumentaren i sin helhet (nrk.no 10.11.2018).)

- Slik kartla vi 15 milliarder helsekroner og 9 700 leger. Hvordan får man oversikt, når data om 90 millioner fastlege-regninger dumper ned i innboksen? (- Brennpunkt-filmen «Legekoden», som sendes i kveld, er delvis basert på funn gjort i disse dataene.)

(Anm: Slik kartla vi 15 milliarder helsekroner og 9 700 leger. Hvordan får man oversikt, når data om 90 millioner fastlege-regninger dumper ned i innboksen? I februar ba NRK Brennpunkt helsemyndighetene om innsyn i data om aktiviteten til landets fastleger. Data om hvordan 15 milliarder offentlige kroner fordeler seg på 9 700 leger i Norge over tre år. Her fantes bestefars inngrodde tånegl, lillebrors armbrudd og fars røykeavvenningsprat med legen. Brennpunkt-filmen «Legekoden», som sendes i kveld, er delvis basert på funn gjort i disse dataene. (…) Her kan du se dokumentaren i sin helhet (nrk.no 2.5.2018).)

- Krever at leger som feilfakturerer anmeldes. Helsebyråden i Oslo reagerer kraftig på at fastleger som har feilfakturert staten for store summer ikke er anmeldt. Nå ber Tone Tellevik Dahl (Ap) Helseministeren pålegge legenes kontrollorgan Helfo å politianmelde. (- Jeg tror det strider mot folks rettsoppfatning å ikke anmelde.)

(Anm: Krever at leger som feilfakturerer anmeldes. Helsebyråden i Oslo reagerer kraftig på at fastleger som har feilfakturert staten for store summer ikke er anmeldt. Nå ber Tone Tellevik Dahl (Ap) Helseministeren pålegge legenes kontrollorgan Helfo å politianmelde. – SJEFEN MÅ Å FÅ VITE: – Jeg tror det strider mot folks rettsoppfatning å ikke anmelde. Det må være likhet for loven, sier helsebyråd i Oslo Tone Tellevik Dahl. Hun mener arbeidsgiver også må få vite om deres leger har fått advarsel fra Helfo. (nrk.no 5.5.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Leger, fastleger, fastlegeordningen etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Skatteordning verdt seks milliarder kroner ble misbrukt av over halvparten. (- Mot slutten av fjoråret ble to menn i 60-årene tiltalt for å ha unndratt til sammen 36 millioner kroner via Skattefunn-ordningen, noe som ifølge Økokrim er den største skatteunndragelsen av sitt slag noensinne.)

(Anm: Skatteordning verdt seks milliarder kroner ble misbrukt av over halvparten. Over halvparten av selskapene som ber om skattefradrag til forskning og utvikling, pumper opp søknaden, viser skatteetatens stikkprøver. 5,7 milliarder kroner vil Forskningsrådet at norske bedrifter skal få trukket fra på skatten dersom de satser på forskning og utvikling i år. (…) Mot slutten av fjoråret ble to menn i 60-årene tiltalt for å ha unndratt til sammen 36 millioner kroner via Skattefunn-ordningen, noe som ifølge Økokrim er den største skatteunndragelsen av sitt slag noensinne. (dn.no 30.5.2018).)

- SkatteFUNN-vedtak setter innovasjonskraften i limbo. (- Gjennom SkatteFUNN kan norske bedrifter få skattefradrag på opptil 20 prosent av prosjektkostnadene for utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. I løpet av 2018 tilsvarte det et ikke ubetydelig beløp på 5,7 milliarder kroner i fradrag.) (- Bakgrunnen til endringen er en EØS-regel som inntil nylig ikke har vært kjent eller praktisert av norske myndigheter.) (- Regelen tilsier at selskaper som er i økonomiske vanskeligheter ikke kan motta statsstøtte.)

(Anm: SkatteFUNN-vedtak setter innovasjonskraften i limbo. Skattefunn er Norges største innovasjonsordning for næringslivet. Nå kuttes ordningen helt for selskaper i som investerer i seg selv eller som er i økonomiske vanskeligheter fra neste år. Det betyr at mange selskaper kan miste flere millioner kroner i støtte, skriver Eline Oftedal. Gjennom SkatteFUNN kan norske bedrifter få skattefradrag på opptil 20 prosent av prosjektkostnadene for utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. I løpet av 2018 tilsvarte det et ikke ubetydelig beløp på 5,7 milliarder kroner i fradrag. Ordningen er innovasjonsdrivende for næringslivet, og IKT-sektoren er skatteordningens desiderte vinner. I tillegg er den en sterk driver for digitalisering og teknologiutvikling på tvers av sektorer i hele kongeriket. Handler om overlevelse. Bakgrunnen til endringen er en EØS-regel som inntil nylig ikke har vært kjent eller praktisert av norske myndigheter. Regelen tilsier at selskaper som er i økonomiske vanskeligheter ikke kan motta statsstøtte. Abelia er enige i at selskaper i reelle økonomiske vanskeligheter med utsikt for avvikling eller konkurs ikke skal reddes av staten. (abelia.no 10.12.2019).)

- I et internt politinotat går det fram at man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker».

(Anm: Hvorfor er politiet sein med å anmelde og etterforske kriminalitet i arbeidslivet? Hadia Tajik krever nå svar. Ap-nestlederen reagerer sterkt på Klassekampens saker om politiets treghet i møte med økonomisk kriminalitet. Politiet i Oslo skal ikke anmelde økonomisk kriminalitet. (…)  I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». (frifagbevegelse.no 6.2.2018).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter.)

(Anm: Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. Flere sammenligner sagen med den såkaldte Car Wash-undersøgelse i det tilstødende Brasilien. Mindst 16 personer er blevet arresteret i en ny, stor korruptionssag i Argentina. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger, hvor det fremgår, at han gennem ti år - fra 2005-15 - har transporteret tasker med penge til forskellige embedsmænd.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter. (jyllands-posten.dk 19.8.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Tidenes politiskandale. (- Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring.)

(Anm: Tidenes politiskandale. Dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen er så knusende, så uten forbehold og rimelig tvil, at det er nærmest ubegripelig. (…) Lovens strengeste straff. 21 års fengsel. Det er en sensasjon, hvis denne dommen blir stående. (…) Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring. (adressa.no 18.9.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Er leger forskere? (- I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere.)

(Anm: Er leger forskere? (...) De fleste leger følger velkjente mønstre og regler, improviserer ofte rundt disse regler. I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere. (Doctors are not scientists) (Editor's Choice (Redaktørens valg) BMJ 2004;328 (19 June).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds). (statnews.com 22.8.2016).)

- Sviket. (- Presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter.)

(Anm: Brean A. Sjefsredaktør. Sviket. Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. (…) En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter. (…) At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. september 2019.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling.

(Anm: Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling. (...) Kritikerna menar att det finns bevis för att en amerikansk läkemedelsjätte lyckats påverka WHO och få in direkt felaktiga påståenden i dokumenten. (lakemedelsvarlden.se 16.1.2020).)

- Korrupt påvirkning/Purdue & WHO. RAPPORT: AVSLØRING AV FARLIG FIRMAPÅVIRKNING PÅ VERDENS HELSEORGANISASJON (WHO)

(Anm: Corrupting influence/Purdue & the WHO. REPORT: EXPOSING DANGEROUS MANUFACTORER INFLUENCE AT THE WORLD HEALTH ORGANISATION (katherineclark.house.gov.no MAY 22 2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie.

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre.

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre.

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Helsetilsynet: Høring - Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene (helsetilsynet.no 2.3.2016).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Vurdering av pasient med hjerteinfarkt – advarsel til fastlege.

(Anm: Vurdering av pasient med hjerteinfarkt – advarsel til fastlege. En kvinne fikk akutte brystsmerter, smerte i venstre arm og mellom skulderbladene, var uvel og kastet opp. (helsetilsynet.no 14.11.2017).)

- Det er ingen grunn til å frykte tilsynsmyndigheten når du som lege forskriver vanedannende legemidler for å gi pasienten en effektiv behandling, sier avdelingsdirektør Jørgen Holmboe i Statens helsetilsyn.

Vanedannende legemidler: Effektiv behandling krever god dokumentasjon
kundeweb.aggressive.no (mundipharma - Nyhetsbrev nr. 2006)
- Det er ingen grunn til å frykte tilsynsmyndigheten når du som lege forskriver vanedannende legemidler for å gi pasienten en effektiv behandling, sier avdelingsdirektør Jørgen Holmboe i Statens helsetilsyn. Det avgjørende er at behandlingen dokumenteres og at pasienten får en tett oppfølging av deg som lege.(...)

(Anm: Vedtak om advarsel. Advarsel - lege - forskrivning av legemidler - journalføring - fastlege 2010 (helsetilsynet.no14.11.2010).)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelfirmaet bak OxyContin / Oxycodone (The Purdue Frederick Co.) innrømmer bedrageri (OxyContin Makers Admit Deception) (msnbc.msn.com 10.5.2007).)

– Sykehjemspasienter ligger over 12 timer i sengen hver dag. (– Det er i tråd med tall vi har sett før. Men det er bemerkelsesverdig at de tilbringer så mye tid i sengen, sier Blytt.)

- Sykehjemspasienter ligger over 12 timer i sengen hver dag. (…) Vi vet at dårlig søvn kan virke negativt. Faren for å falle, økt dødelighet og redusert livskvalitet kan være konsekvensene av dette. Derfor er det viktig å studere søvn i denne særlige sårbare pasientgruppen, sier Kjersti Blytt ved Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer ved Haukeland universitetssjukehus. (…) – Det er i tråd med tall vi har sett før. Men det er bemerkelsesverdig at de tilbringer så mye tid i sengen, sier Blytt. (aftenposten.no 21.11.2017).)

- Sykehjem i Sverige tvang pasienter i seng for å gå hjem tidlig. I flere år tvang de ansatte på sykehjemmet pasienter i seng, slik at de kunne gå hjem tidligere. - Ingen blir anmeldt, sier sosialsjef Anna Berkestedt Jonsson.

(Anm: Sykehjem i Sverige tvang pasienter i seng for å gå hjem tidlig. I flere år tvang de ansatte på sykehjemmet pasienter i seng, slik at de kunne gå hjem tidligere. - Ingen blir anmeldt, sier sosialsjef Anna Berkestedt Jonsson. I flere år hadde hjemmet for utviklingsforstyrrede og funksjonshemmede i Krokom kommune i Sverige et system slik at de ansatte kunne jobbe mindre, men likevel få 100 prosent betalt. (nettavisen.no 30.11.2017).)

- Ikke kontaktbar pasient ble liggende uten tilsyn eller oppfølging – vernepleier. En assistent i en kommunal tjeneste fant en pasient liggende på gulvet hjemme, med jevn og god pust, men ikke mulig å få kontakt med. Assistenten antok at pasienten var sterkt beruset og meldte ved vaktskifte fra til ansvarsvakten, en vernepleier. Vernepleieren vurderte det som riktig å tilse pasienten i løpet av sin vakt, men dette ble ikke gjort på grunn av andre gjøremål. (- Statens helsetilsyn vurderte svikten som alvorlig, men fant det ikke formålstjenlig å gi advarsel. Det ble lagt vekt på at vernepleieren innså egen svikt.)

(Anm: Ikke kontaktbar pasient ble liggende uten tilsyn eller oppfølging – vernepleier. En assistent i en kommunal tjeneste fant en pasient liggende på gulvet hjemme, med jevn og god pust, men ikke mulig å få kontakt med. Assistenten antok at pasienten var sterkt beruset og meldte ved vaktskifte fra til ansvarsvakten, en vernepleier. Vernepleieren vurderte det som riktig å tilse pasienten i løpet av sin vakt, men dette ble ikke gjort på grunn av andre gjøremål. God praksis er at kompetent helsepersonell skal tilkalles når en person ikke er kontaktbar, og vernepleieren skulle undersøkt pasienten og avklart behov for behandling og oppfølging. Vernepleieren førte journal tre dager etter hendelsen, og helsepersonell på vakt i de dagene ble derfor ikke kjent med pasientens situasjon og de vurderingene som var gjort. Statens helsetilsyn vurderte svikten som alvorlig, men fant det ikke formålstjenlig å gi advarsel. Det ble lagt vekt på at vernepleieren innså egen svikt. Kommunens oppfølging ble vurdert av fylkesmannen, som kom til at kommunen ikke ga forsvarlig helsehjelp til pasienten, at opplæringen i journalføring var mangelfull og at det var behov for bedre rutiner for hjelp til personer med redusert bevissthet. (helsetilsynet.no 26.1.2018).)

- Slår alarm om helsehjelp til asylsøkere: - Vi oppfordres av staten til å se på en menneskegruppe som mindreverdig.

(Anm: Slår alarm om helsehjelp til asylsøkere: - Vi oppfordres av staten til å se på en menneskegruppe som mindreverdig. Asylsøkere med avslag mister retten til både fastlege og medisiner på blå resept, men kan bli værende i landet strippet for rettigheter. Nå slår leger full alarm. (dagbladet.no 12.12.2017).)

- Fylkesmannen er så presset på ressurser at det kan gå ut over borgernes rettssikkerhet, advarer Helsetilsynet.

– Vi nærmer oss en grense
dagsavisen.no 14.6.2017
Fylkesmannen er så presset på ressurser at det kan gå ut over borgernes rettssikkerhet, advarer Helsetilsynet.

De senere tiårene har saksmengden fordoblet seg uten at det er tilført mer ressurser. Da begynner vi å nærme oss en grense, sier direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andersen, til Dagsavisen. (…)

Rettssikkerhet
Tilsynet har rapportert inn til Helse- og omsorgsdepartementet at de «(...) ser med bekymring på at fylkesmennene i flere år har strevd med å ivareta sentale rettssikkerhetsfunksjoner.»

På vegne av Helsetilsynet behandler fylkesmannen regionalt klager fra borgerne, i tillegg til at de driver forebyggende og planlagte tilsyn hos sykehus og sykehjem.

– Klagen begynner alltid hos fylkesmannen, og de alle fleste klager behandles der. Det er i underkant av 5.000 saker i året. Ca. 10 prosent av disse havner hos oss, opplyser Andersen.

Tilsynet har varslet departementet om at de er bekymret for at:

* Rettighets-klager og tilsynssaker får for lang saksbehandlingstid.
* Forebyggende tilsyn blir nedprioritert.
* Trenden med stadig færre tilsyn skal fortsette.

Gjennomføring av tilsyn er viktig for å ivareta innbyggernes rettssikkerhet, mener Jan Fredrik Andersen.

– Stortinget har sagt at borgerne har krav på visse tjenester, og at de skal klage om de ikke får det. Da må kontrollapparatet stå i samsvar med dette. Hvis ikke er det en klar utfordring for samfunnet, sier han. (…)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

(Anm: - Definitivt redaktørmakt. (…) Hva som skal trykkes i en avis er jo gjenstand for en silingsprosess som avisen alene står for. Meg bekjent er det ingen åpenhet hverken i Aftenposten eller i noen andre medier om hvilke standarder som benyttes i utvelgelsen. Er det den redaksjonelle linjen som avgjør? Er det hva som er nyhetsverdig eller er det salgstallene som bestemmer? Eller kanskje avisens politiske orientering? (aftenposten.no 10.11.2016).)

(Anm: Bergens Tidende angrep justisministeren på lederplass. Da Amundsen skulle svare, redigerte avisen bort noe av kritikken. - Første gang jeg opplever, sier justisminister Per-Willy Amundsen. Men BT er ikke alene: Både Adresseavisen og Aftenposten har gjort lignende. Pressegeneral Elin Floberghagen advarer. – Det er første gang jeg opplever at en redaksjon sletter kritikk rettet mot dem selv i et skriftlig tilsvar. Jeg stiller meg undrende til BTs oppførsel, og kan ikke la være å spørre om de mener at det er en ryddig måte å opptre på, når avisen selv er part i saken jeg omtaler i mitt innlegg. Det sier justisminister Per-Willy Amundsen til Medier24 om hvordan han ble behandlet av avisa for noen uker siden. (medier24.no 22.12.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

(Anm: Involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn. Brukere og pårørende har erfaringer fra møter med tjenestene som er viktige og nyttige for tilsyn i helse-, sosial- og barneverntjenesten. Erfaringene de formidler, gir bedre faktagrunnlag, risikovurderinger og prioriteringer i tilsyn. De bidrar til at tilsynet blir enda mer relevant og vesentlig, og kan dermed bidra til forbedringsarbeidet i tjenesten. (helsetilsynet.no 9.8.2016).)

– Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».)

Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt
nrk.no 7.3.2017
Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på.

I en fersk rapport feller Helsetilsynet en knusende dom over barnevernets håndteringer av bekymringsmeldinger:

I 49 av de 57 barnevernstjenestene som ble undersøkt av fylkesmennene, ble det funnet svikt i betydningen lovbrudd og /eller forbedringsområder.
I 97 av de 114 barnevernstjenestene der ansatte vurderte eget arbeid konkluderte de med svikt.
Helsetilsynets gjennomgang baserer seg på Fylkesmennenes tilsynsrapporter fra 57 barnevernstjenester i tillegg til egenvurderinger fra 114 barnevernstjenester.

– Kommunene svikter
Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar:

«Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».

– I dette tilsynet har vi sett at for mange kommuner svikter når det gjelder å gripe inn i tide, og med rett kompetanse, for å forhindre at barn må leve med grov omsorgssvikt, sier Helsetilsynets assisterende direktør Jo Kittelsen til NRK. (…)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hva er det ved diagnosen psykisk utviklingshemming som legaliserer bruk av tvang og makt? Tidsskrift for psykisk helsearbeid 01 / 2017 (Volum 13) Side: 80-86.)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

- Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet. (- Helsetilsynet er kritisk til barnevernets håndteringer av bekymringsmeldinger. Barn får ikke den hjelpen de har krav på, konkluderer de.)

Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet
dagsavisen.no 7.3.2017
Helsetilsynet er kritisk til barnevernets håndteringer av bekymringsmeldinger. Barn får ikke den hjelpen de har krav på, konkluderer de.

Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med slike meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikke har fått det: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp, fikk det ikke. Bekymringen ble lagt i skuffen.»

– I dette tilsynet har vi sett at for mange kommuner svikter når det gjelder å gripe inn i tide, og med rett kompetanse, for å forhindre at barn må leve med grov omsorgssvikt, sier assisterende direktør Jo Kittelsen i Helsetilsynet til NRK. (…)

I 49 av de 57 barnevernstjenestene som ble undersøkt av fylkesmennene, ble det funnet svikt i betydningen lovbrudd og/eller forbedringsområder. I 97 av de 114 barnevernstjenestene der ansatte vurderte eget arbeid konkluderte de selv med svikt. (…)

(Anm: Bruk av legemidler mot utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemming. (- Use of medication for challenging behaviour in people with intellectual disability. (…) Legemidler, spesielt antipsykotika, brukes ofte for å håndtere utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemning. (…) Når atferden ikke stammer fra en underliggende mental lidelse, er dette ofte utenfor godkjent indikasjon hvor bevis på effektivitet mangler. (…) Et nasjonalt revisjonsprogram vil være en måte å adressere de bekymringene dette reiser. Br J Psychiatry. 2014 Jul;205(1):6-7.)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (- Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.) (- Likevel ville det være perverst dersom leger fortsatte å foreskrive disse legemidlene.)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities. (...) Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. Trenger vi fortsatt å bli minnet på at legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming ofte er langvarig og ikke uten farer? Vi gjør sannsynligvis det. (Do we still need to be reminded that the drug treatment of people with intellectual disability is often prolonged and not without dangers? We probably do.) (…)  Hvilke bevis er det for nytten av disse legemidler i behandlingen av utfordrende atferd? Praktisk talt ingen. Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.7 8 Likevel ville det være perverst hvis legene fortsatte å foreskrive disse legemidlene, vel vitende om deres uheldige effekter, dersom de var helt uten effekt, og mange hevder at de ikke i tilstrekkelig grad kan ta vare på sine pasienter uten muligheter for legemiddelbehandling. BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

- Økt brukerinvolvering er et viktig satsingsområde i Statens helsetilsyns strategiske plan 2015-2019. Statens helsetilsyn skal sikre at brukeres og pårørendes erfaringer enda mer inngår i tilsynsarbeidet.

Pasienter og pårørende er sentrale i Helsetilsynets granskinger
helsetilsynet.no 4.7.2016
Pasienter og pårørende bidrar til et mer komplett bilde av uønskede hendelser

Økt brukerinvolvering er et viktig satsingsområde i Statens helsetilsyns strategiske plan 2015-2019. Statens helsetilsyn skal sikre at brukeres og pårørendes erfaringer enda mer inngår i tilsynsarbeidet. De har erfaringer fra møter med tjenestene som er viktige og nyttige for oss. Erfaringene de formidler, danner grunnlag for bedre faktagrunnlag, risikovurderinger og prioriteringer slik at tilsynet blir enda mer relevant, vesentlig og bidrar til forbedringsarbeidet i helsetjenesten.

Undersøkelsesenhetens arbeidsformer og praksis per i dag er produkt av et utstrakt samarbeid med pasienter, pårørende, helseforetakene, fylkesmennene og andre instanser. Erfaringene og innspillene som Undersøkelsesenheten får bidrar til utvikling og forbedring av tilsynsfunksjonen generelt. Pasient og pårørende får alltid invitasjon til en samtale med tilsynsmyndigheten i forbindelse med stedlig tilsyn etter varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. De har ofte informasjon som kan klargjøre hendelsesforløpet ytterligere og bidrar til at Undersøkelsesenheten får et mer komplett bilde av hva som skjedde. (…)

(Anm: La din stemme høres! Helsetilsynet har behov for vår erfaring – og vi trenger Helsetilsynet. Pasienter, brukere og pårørende om tilsyn i tjenestene (helsetilsynet.no 1.7.2016).) (PDF)

(Anm: Pårørendeveileder – Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten IS-2587 (helsetilsynet.no 13.1.2017).)

(Anm: Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomførte i 2016 et prosjekt for å involvere beboere og deres pårørende på sykehjem i systemrevisjoner som omhandler bruk av tvang, og vurdering av samtykkekompetanse. (…) «pårørendemøtene bidro til at vi ble en mer åpen og tilgjengelig tilsynsmyndighet» (helsetilsynet.no 21.4.2017).)

(Anm: Høringsuttalelse til ny kommunelov: Må forankres i brukernes interesser. Formålet med tilsyn er å bidra til at tjenestene fyller kravene som er satt i lovgivningen til sikkerhet og kvalitet og ivaretar tjenestemottakernes rettssikkerhet, slik at de som mottar tjenester og befolkningen for øvrig kan ha tillit til tjenestene. Det er etter vårt syn viktig at utredninger om lovreguleringen av tilsyn også har en tydelig forankring i hva som ivaretar brukerne og deres interesser og ikke begrenses til avveininger om maktforholdet mellom stat og kommune. Det skriver Statens helsetilsyn i sin høringsuttalelse til ny kommunelov. (helsetilsynet.no 14.10.2016).)

(Anm: Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Store forskjeller i handikap-hjelp. Hvor ressurssterke foreldrene er, er helt avgjørende for hjelpen et handikappet barn får. Nå ønsker NOVA å forsøke en ny ordning. (dagsavisen.no 19.9.2016).)

- Pasienten reagerer på straffen mot «snokelegen». Pasienten som opplevde at en lege snoket i journalen hans, mener det er galskap at legen «slapp unna» med advarsel og 10.000 kroner i bot. (– Han har fått lik straff som å kjøre på rødt lys i trafikken. Det føles fryktelig urimelig, sier pasienten.)

(Anm: Pasienten reagerer på straffen mot «snokelegen». Pasienten som opplevde at en lege snoket i journalen hans, mener det er galskap at legen «slapp unna» med advarsel og 10.000 kroner i bot. En lege ved Sørlandet Sykehus gjorde 75 ulovlige oppslag pasientjournalen til en kristiansandsmann. Barnelegen var privat involvert i en barnefordelingssak, der han representerte ekskona. Legen brukte mannens psykiske helse som argument for at han var uskikket til å ha barna, ifølge pasienten. – Han har fått lik straff som å kjøre på rødt lys i trafikken. Det føles fryktelig urimelig, sier pasienten. NRK har gjennom flere artikler skrevet om pasienten som ved en tilfeldighet oppdaget at en lege ved Sørlandet sykehus satt på sensitive opplysninger som han ikke skulle hatt innsyn i. Både politiet og Helsetilsynet har konkludert med at legen har «snoket» i journaler til fem pasienter ved Sørlandet sykehus. NRK har dokumentasjon på at legen privat frontet barnefordelingssaken for mannens ekskone. Det var pasienten selv som politianmeldte legen etter selv å ha avdekket snokingen under en behandlingstime. Helsetilsynet har gitt legen en advarsel. – Jeg husker ikke alt jeg har sagt i terapi, og jeg vet ikke hvor opplysningene om meg har tatt veien, sier kristiansanderen. (nrk.no 21.10.2017).)

(Anm: Pasientjournaler og epikriser (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasient- og brukerombudet (POBO) (Pasientombud) (mintankesmie.no).)

- Sykehusansatt sparket og politianmeldt etter å ha snoket i 33 journaler.

(Anm: Sykehusansatt sparket og politianmeldt etter å ha snoket i 33 journaler. En tidligere ansatt ved Oslo universitetssykehus har logget seg på og tjuvlest i over tretti pasientjournaler. Den ansatte er sparket, og saken ble politianmeldt denne uken. Tidenes største snokeskandale er et faktum. En ansatt ved Oslo universitetssykehus har gått inn og lest i over tretti pasientjournaler, uten at det forelå en yrkesfaglig begrunnelse. Terje Rootwelt er klinikksjef for Kvinne- og barneklinikken. Han forteller at saken ble avslørt av en anonym varsler i et brev til sykehuset. – Det sto at vedkommende mistenkte at en ansatt hos oss hadde lest journaler som hun ikke skulle, sier klinikksjefen til TV 2. (tv2.no 22.12.2017).)

– Noe av det groveste jeg har sett i helsevesenet. Advokaten til en pasient som ble utsatt for «journalsnoking», mener legen må fratas lisensen.

(Anm: – Noe av det groveste jeg har sett i helsevesenet. Advokaten til en pasient som ble utsatt for «journalsnoking», mener legen må fratas lisensen. I tillegg klager de på politiets straff, og krever Sørlandet sykehus for flere hundre tusen. Legen ble idømt ei bot på 10.000 kroner fra politiet. Helsetilsynet reagerte med en advarsel, og fant legen skyldig i å ha gjort over hundre ulovlige journalsøk. De fleste gjaldt eksmannen til kvinnen han bisto i en barnefordelingssak. – Dette har vært en ekstrem påkjenning for han, og det er grovt hvordan sykehuset kunne la det gå et halvt år før de gjorde noe, sier eksmannens advokat Vegard Bøe Bahus. Han anslår et erstatningskrav på mellom 200.000 og 300.000 kroner. (nrk.no 3.11.2017).)

- Sikrar ikkje forsvarleg gjennomføring av personleg assistanse til personar med utviklingshemming

Rapport frå tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming i Sunndal kommune 2016
helsetilsynet.no 14.10.2016
Samandrag
Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene som blei påpeika innanfor dei områda som blei reviderte. Systemrevisjonen gjaldt følgjande område:

 • Om kommunen legg til rette for at mennesker med utviklingshemming får personleg assistanse i form av:
  - tilsyn og bistand til å ivareta eigenomsorg
  - bistand til aktivisering
  - opplæring i dagliglivets gjeremål og personleg stell og eigenomsorg

 • Om kommunen legg til rette for at mennesker med utviklingshemming får:
  - helsetenester i heimen
  - tilgang til medisinsk undersøking og utgreiing og behandling I tilsynet blei det avdekka to avvik:

Avvik 1:
Sunndal kommune sikrar ikkje forsvarleg gjennomføring av personleg assistanse til personar med utviklingshemming

Avvik 2:
Sunndal kommune yter ikkje forsvarlege helsetenester i heimen til personar med utviklingshemming (…)

- Pårørende skal ses – og ikke kun som en ressource

Pårørende skal ses – og ikke kun som en ressource
sundhedsstyrelsen.dk 16.9.2016)
Pårørende kan være en stor hjælp i behandlingen af alvorligt syge. Samtidig har de pårørende ofte selv brug for at blive set og hørt. Sundhedsstyrelsen fremhæver sammen med Danske Patienter tre gode eksempler på inddragelse af pårørende. 

Som sundhedsperson er det vigtigt, at du er opmærksom på, at de pårørende ikke kun er en ressource, der kan inddrages, men at de pårørende selv kan have behov for støtte. De pårørendes behov kan være knyttet til deres egne selvstændige behov i en svær situation. De kan også have behov for hjælp til at være den bedst mulige støtte for den syge. Derfor er det vigtigt, at de pårørende bliver støttet og inddraget bedst muligt. 

Sundhedsstyrelsen har tidligere udgivet en pjece med gode råd om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Og nu har Danske Patienter lavet tre korte film for Sundhedsstyrelsen. Hver film beskriver en case, hvor personalet har gode erfaringer med at inddrage og støtte pårørende til alvorligt syge.

”Vi håber, at sundhedspersonalet rundt om i landet vil lade sig inspirere af de her cases og videoer. Eksemplerne viser, at det er værd at investere tid og omtanke i at inkludere de pårørende. Selvom det kan tage mere tid i starten, kan det samtidig være med til at støtte den gode kommunikation gennem forløbene,” siger Marie Maul, der er fuldmægtig hos Sundhedsstyrelsen. (…)

- Helseforetakene mener de selv kan skape læring, men hvor ellers i samfunnet får man granske seg selv etter unaturlige dødsfall?

Gi oss en helsefaglig undersøkelseskommisjon
Håkon Lie, Unni Tobiassen Lie, Ingjerd Daae og Solveig Bistrup, Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus
aftenposten.no 18.6.2016
Representanter for «Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus» krever en uhildet gjennomgang av unaturlige dødsfall for at helsevesenet skal lære av sine feil. (…)

Helseforetakene mener de selv kan skape læring, men hvor ellers i samfunnet får man granske seg selv etter unaturlige dødsfall? (…)

Helseminister Bent Høie har støttet pårørende i kravet om en helsefaglig undersøkelseskommisjon. Dette for å se på alvorlige dødsfall som skjer på grunn av uaktsomhet og uforsvarlig helsehjelp. For våre barn førte det til deres tragiske død.

Vår erfaring er at årsakene i etterkant ble forsøkt tildekket. Tilsynsmyndighetenes korrespondanse med helseforetakene førte kun til en vurdering om helse- og omsorgslovgivningen var overholdt. Selv om lovbrudd ble fastslått, ble ikke de bakenforliggende årsakene kartlagt for å forebygge nye feil. Som mange andre pårørende sitter vi igjen med flere ubesvarte spørsmål. Vi etterspør læring, og mener en uhildet granskning er påkrevd.

I 2014 lovet Høie at det skulle komme en undersøkelseskommisjon, uavhengig av Arianson-utvalgets konklusjon. I NOU-rapporten «Med åpne kort» sa utvalgsflertallet nei til en kommisjon. Helse-Norge sier også nei, inkludert pasientombudene. (…)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: Helsesaker hoper seg opp - Helsetilsynet og pasientombud bekymret. Både Statenselsetilsyn og pasientombudet i Oslo og Akershus er bekymret for konsekvensene av den lange behandlingstiden på helsesaker hos Fylkeslegen i Oslo og Akershus. (dagensmedisin.no 18.5.2016).)

- Vil ikke ha Høies havarikommisjon

Vil ikke ha Høies havarikommisjon
nrk.no 14.3.2016
Hverken Helsedirektoratet, Helsetilsynet, helseforetakene eller fylkesmennene støtter Bent Høies forslag om en havarikommisjon for helse-Norge.

Hva skjedde egentlig da den lille guttebabyen Sebastian uventet døde i Kristiansund for et år siden? Var det menneskelig feil, rutinesvikt eller kunne ikke dødsfallet vært unngått?

Det er ved hendelser som dette helseminister Bent Høie (H) vil at en uavhengig undersøkelseskommisjon skal inn og granske. Helt siden Solberg-regjeringen la frem Sundvolden-erklæringen har det vært klart at de blåblå vil etablere en slik havarikommisjon.

Men i helse-Norge faller ikke forslaget i god jord. (…)

Massiv motstand
Helsedirektoratet, Helsetilsynet, de fire regionale helseforetakene som styrer sykehus-Norge og pasientombudene i alle landets fylker går imot en havarikommisjon.

Det samme gjør kommune-Norge. Bergen, Oslo og Trondheim uttaler seg skeptisk og støttes av kommunenes egen organisasjon KS.

36 av høringsinstansene som har gitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementet, støtter ikke forslaget.

Innvendingene som går igjen, er at en uavhengig undersøkelseskommisjon vil være svært ressurskrevende, at effekten for pasiensikkerheten er usikker og at det vil føre til uklare ansvarsforhold.

Også Kripos går i mot. De mener det vil være uheldig med for mange aktører som skal drive kontroll og tilsyn.
I dag kan både Fylkesmannen, Helsetilsynet og politiet bli koblet inn ved en alvorlig, uønsket hendelse i helse-Norge.

Kun to foreninger, Advokatforeningen og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, synes det er en god ide med en helse-havarikommisjon, viser NRKs gjennomgang av høringssvarene. (…)

Høie: Behov for mer kunnskap
Helseminister Bent Høie er ikke overrasket over motstanden mot en undersøkelseskommisjon. Selv sier han at pårørendegrupper har etterlyst en kommisjon, noe NRK har omtalt tidligere. (…)

(Anm: De regionale helseforetakene (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)) (mintankesmie.no).)

(Anm: Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

- Den lille mann mot Helsetilsynet

Den lille mann mot Helsetilsynet
Sigurd Lie, Spydeberg
aftenposten.no 9.7.2015
Helsetilsynet er ikke til for den lille mann som er blitt utsatt for alvorlige feilbehandlinger på sykehus. Selv der det har skjedd dødsfall på grunn av feil diagnose og for sen behandling. Hva skjer visst en prøver noe så dumdristig som å klage? I Helsetilsynet sitter det en mengde leger som tidligere jobbet i sykehusene, disse har nå skiftet hatt og er blitt heltids byråkrater.

Selvsagt er de ikke på den lille manns side, de kommer fra sykehus selv. Å sende klage til Helsetilsynet har derfor ingen hensikt, sakene ender nesten uten unntak med at Helsetilsynet står på helsepersonellets side.

Det man oppnår er langvarig behandlingstid, opptil over et år og i beste fall er svaret at behandlingen ikke var i tråd med god praksis og i henhold til gjeldende retningslinjer. Dette er yndlingsuttrykket deres som blir flittig brukt. Helsetilsynet avslutter alltid svarbrevet til klageren, dersom det blir avslag, med at saken er med dette avsluttet og kan ikke påklages.

Bare i svært spesielle og sjeldne tilfeller kan man få saken sin vurdert på nytt, dersom det er kommet nye opplysninger i saken. Da med samme saksbehandler som avslo første gangen. Dette er latterlig! Selvsagt vil denne saksbehandleren ha det samme resultat som da hun avslo første gangen, for ikke å tape ansikt.

I denne saken fortalte kreft-legen på Kreftsenteret Ullevål at pasienten hadde oppblåst mage og at det var ingen grunn til bekymring. Det tragiske var at det var en kreftsvulst på hele åtte kilo.

Dette sier meg at Helsetilsynet godtar og ikke finner at slike saker er brudd på forsvarlighetskravet i paragraf 4 i helsepersonelloven.

Jeg håper helseminister Bent Høie kan få gjort noe med Helsetilsynets unnfallenhet. (…)

(Anm: - Helsetilsynet mangler mot. Eksperter reagerer med vantro på at Helsetilsynet ikke slår ned på at en lege ved Molde sykehus opplevde å bli presset av overordnede da det gikk galt under en mandeloperasjon. (aftenposten.no 17.6.2015).)

(Anm: Endelig rapport: Alvorlige blødninger hos to barn etter mandeloperasjon– fikk ikke forsvarlig helsehjelp. Bakgrunnen for dette tilsynet var en uventet alvorlig hendelse der en fem år gammel pike fikk akutt og alvorlig blødning ni dager etter mandeloperasjon på en privatklinikk. Etter at det stedlige tilsynet fant sted, ble det varslet om en ny hendelse der også en gutt på fire år fikk alvorlige blødninger fire dager etter mandeloperasjon ved samme klinikk. Gutten døde som følge av den alvorlige komplikasjonen. Ved utførelsen av mandeloperasjonene ble det benyttet diatermi (høyfrekvent vekselstrøm ved lav spenning for å varme opp vevet), såkalt «varm kirurgi».  Diatermiapparatet var rutinemessig innstilt på maksimal effekt. Den aktuelle operatøren var daglig leder og kirurg ved klinikken. Han representerte derfor virksomheten, i tillegg til at han utførte samtlige mandeloperasjoner ved klinikken. (helsetilsynet.no 9.3.2017).)

(Anm: UNN-direktøren takker legen som varslet om Botox-tabben. Direktøren ved Universitetssykehuset Nord-Norge er takknemlig for at legen som var under opplæring sa ifra til ledelsen på avdelingen om systemsvikten. (…) Pressevakt på UNN, Marit Einejord sier til NRK at personen som varslet inn systemsvikten ikke ønsker å kommentere saken til media. – Vedkommende mener han gjorde det enhver lege skulle gjort. (dagbladet.no 26.8.2015).)

- Turnuslege – brudd på taushetsplikt i samtale med annet helsepersonell

Turnuslege – brudd på taushetsplikt i samtale med annet helsepersonell
helsetilsynet.no 16.3.2017
En turnuslege på et helsesenter omtalte en av sine pasienter ved legevakten ved navn overfor to sykepleiere under samtale på vaktrommet. De som var til stede opplyste at det ble gitt negative karakteristikker. Pasienten fikk referert samtalen og opplevde omtalen som ekstra belastende fordi alle involverte kjente pasienten. Statens helsetilsyn la til grunn at pasientens navn ble trukket frem i en samtale om vanskelige saker, at det ble gitt opplysninger om personlige forhold i strid med taushetsplikten etter helsepersonelloven § 21, og at problemer pasienten hadde ble omtalt uten at dette var knyttet til behandlingen. Lovbruddet er egnet til å svekke tilliten til helsepersonellet og helse- og omsorgstjenesten. Statens helsetilsyn har lagt vekt på at turnuslegens hensikt med å omtale pasienten var å dele informasjon om en pasient som virksomheten ikke hadde klart å hjelpe, og kom til at det ikke skal gis advarsel. (…)

– Taushetsplikten er ikke absolutt

– Taushetsplikten er ikke absolutt
dagensit.no 21.8.2012
Helsedirektoratet klargjør nå overfor helsevesen og tilsynsmyndigheter når taushetsbelagte opplysninger kan utleveres til politiet.

Dagens Medisin omtalte nylig 22. juli-kommisjonens rapport, der det blant annet gikk frem at det var vanskelig for politiet å få ut navn på terrorofre fra de fleste aktuelle sykehusene som mottok pasienter etter katastrofen.

Til Dagens Medisin uttalte helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at bestemmelsene om taushetsplikt og praktiseringen av dem er noe av det helsemyndighetene er i ferd med å se nærmere på, også behovet for å gjøre noe med lovverket.

Presiserer overfor helsevesenet
I et brev til helseforetakene, kommunene og fylkemennene klargjør Helsedirektoratet nå hvordan dagens regelverk skal forstås.

I rapporten fra 13. august påpekte kommisjonen at det viste seg å være både vanskelig og tidkrevende å få utlevert navnelister fra sykehus, fordi de påberopte seg taushetsplikt – men fra Ringerike sykehus fikk de raskt navnelister fordi man her mente at det var viktig med åpenhet i en slik situasjon.

Direktoratet understreker at helsepersonell under visse omstendigheter har anledning til å utlevere personopplysninger til politiet uten pasientens samtykke når hensikten er å varsle pårørende om innleggelse på sykehus.

Dette er unntakssituasjonene:

• Når pasienten selv, foreldre til pasient under 16 år og pårørende til pasient som ikke er i stand til å samtykke selv, for eksempel på grunn av bevisstløshet, kan samtykke til at opplysninger om pasienten utleveres til politiet.
• I en krise- og katastrofesituasjon hvor en pasient er innlagt på sykehus og det er nødvendig å varsle pårørende via politiet, kan helsepersonell utlevere opplysninger om navn og innleggelsessted til politiet. Samtykkekompetent pasient over 16 år kan nekte utlevering av opplysninger.
• I en krise- og katastrofesituasjon med mange savnede, kan helsepersonellet oppgi navn på pasienter som kommer fra åstedet for krisen/katastrofen til nødetater og redningsmannskap, i den hensikt at disse skal få oversikt over om noen fortsatt er savnet og for ikke å binde opp ressurser til leting etter personer som er funnet.

Ikke tillatt ved etterforskning
Helsedirektoratet understreker at helsepersonell ikke kan utlevere opplysninger til politiet i etterforskningsøyemed.

I slike situasjoner må pasienten eller den som kan samtykke på vegne av pasienten gi sitt samtykke til utlevering av opplysninger. (...)

- Helsetilsynet fikk av utvalgsleder Helga Arianson kritikk for å ikke ha grundige nok tilsyn.

ARIANSON-UTVALGET - Helsetilsynet får kritikk
dagensmedisin.no 4.11.2015
 Arianson-utvalget ønsker endringer rundt tilsynsordningene.
FLERE OPPGAVER: Helsetilsynet fikk av utvalgsleder Helga Arianson kritikk for å ikke ha grundige nok tilsyn. - Vi har jobbet innefor de rammene vi har sier direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen, Han er positiv til utvalgets forslag om endringer i tilsynsordningene.

REGJERINGSKVARTALET: Lederen av utvalget som har levert utredningen om hvordan man skal følge opp og forebygge alvorlige hendelser i helsetjenesten, Helga Arianson, kom med kritikk av blant andre Statens helsetilsyn da hun la fram rapporten.

 – Må forbedres
– Helsetilsynet og fylkesmennene gjør ikke mange nok undersøkelser, og de gjør det ikke grundig nok. Og det tar for lang tid. Dette er uakseptabelt og må forbedres, sa Arianson.

 Direktøren i Statens helsetilsyn Jan Fredrik Andresen, ser imidlertid ikke Ariansons kommentarer som kritikk:

– Dette opplever jeg ikke som kritikk, men som konstruktive innspill til forbedring av tjenesten. Vi har arbeidet innenfor de rammene vi fikk da vi etablerte undersøkelsesenheten. Vi jobber innenfor rammene som er der: Det var å håndtere alle varslene, samt ha et visst omfang på stedlige tilsyn. Og det gjør vi. At utvalget mener vi skal ha mer av det arbeidet er vi helt enige i, sier Andresen til Dagens Medisin. (…)

(Anm: Se videoen om Helsetilsynets strategiske plan! Videoen presenterer hovedpunktene i vår strategiske plan for 2015–2019. Videoen forteller hva som er våre fire ulike roller, hva som er de fire strategiske områdene i perioden 2015–2019 og hva som er vår visjon. Se videoen, og les gjerne også Strategisk plan for Statens helsetilsyn 2015–2019. (helsetilsynet.no 4.3.2016).)

- Når sykehjem svikter: Udugelige og inkompetente ledere må stilles til ansvar

Når sykehjem svikter: Udugelige og inkompetente ledere må stilles til ansvar
Tore Westhrin, ektefelle til sykehjemsbeboer.
aftenposten.no 20.6.2016
Dårlige ledere ødelegger sykehjemmene.

To sykehjem i samme kommune kan være som natt og dag. Når det avdekkes svikt i pleien og omsorgen på sykehjemmene, får vi ofte høre at det skyldes mangel på penger og folk. Hvorfor hører vi nesten aldri at uverdige forhold kan skyldes dårlige ledere? (…)

Som natt og dag
Helseminister Bent Høie vil lage kvalitetsstandarder som alle sykehjem i landet skal oppfylle. Det er på høy tid, når to sykehjem i samme kommune kan være som natt og dag.

Vi skal selvsagt kreve at politikerne bevilger tilstrekkelig med penger til å drive gode sykehjem. Men vi må innse at vi kanskje ikke får så veldig mange flere ansatte i sykehjemmene fremover.

Da er det desto viktigere at de som leder sykehjemmene er faglig, personlig og etisk skikket til jobben.
Skaper de en kultur med respekt og omsorg, hvor pasientens fysiske og åndelige behov blir sett og ivaretatt?

Rekrutterer og utvikler de medarbeidere som har kunnskap og empati?

Vi kan bevilge massevis av penger, men med dårlige ledere blir det dårlige sykehjem. Sykehjemseierne har et tungt ansvar for å ansette dyktige ledere og fjerne de inkompetente.

Når mediene ukritisk formidler at overgrep mot pasienter skyldes mangel på penger og personell eller private helseaktørers profittbegjær, lar de udugelige ledere slippe altfor lett unna sitt ansvar. For det er mennesker det handler om.

Bærum kommune svarer på kritikken: Vi skal være gode på forskjellighet (…)

(Anm: Bærum kommune: Vi skal være gode på forskjellighet. Morten Svarverud, kommunalsjef, og Tove Hagen Venås, seksjonsleder pleie og omsorg, begge Bærum kommune. Kommunalsjefen og lederen for pleie og omsorg svarer på Tore Westhrins kritikk av sykehjemmet der hans kone var pasient: Tore Westhrins kronikk synliggjør en kommunikasjon og samhandling som ikke er optimal. Det er beklagelig. Vi ønsker best mulig kommunikasjon med pårørende. (aftenposten.no 19.6.2016).)

(Anm: Alarmsentralens fatale svikt kan være straffbart. Alarmsentralen i Kristiansund varslet aldri den hjemmebaserte omsorgen i Sunndal da Willy Henry Kleiven (71) utløste trygghetsalarmen sin fire ganger. Morgenen etter ble han funnet død. Natt til 8. desember utløste Willy Henry Kleiven fra Sunndalsøra sin egen trygghetsalarm fire ganger i tidsrommet mellom 00.15 og 06.10, men han fikk aldri hjelp fra alarmsentralen i Kristiansund. Senere samme morgen ble 71-åringen funnet død på gulvet i sitt eget hjem på Sunndalsøra. Det var Tidens Krav som omtalte saken først. Lensmannen i Sunndal, Hallvard Vermøy, etterforsker saken, og bekrefter til NRK at alarmsentralens manglende varsling til den hjemmebaserte omsorgen i Sunndalen, kan være straffbart. (nrk.no 29.12.2016).)

- Sykehusene er blitt flinkere til å melde fra om feil

Sykehusene er blitt flinkere til å melde fra om feil
ukeavisenledelse.no 26.9.2012
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har mottatt 1.200 nye meldinger om uønskede hendelser på de to månedene meldeordningen har vært i drift.

Kunnskapssenteret overtok meldeordningen fra Helsetilsynet 1. juli i år. Etter dette skal ansatte i sykehusene og den øvrige spesialisthelsetjenesten melde fra innen 24 timer om hendelser hvor noe gikk galt, eller nesten gikk galt. Tidligere var fristen to måneder.

Meldeordningen har så langt vært en suksess. Helsetilsynet fikk i løpet av hele fjoråret 2.000 meldinger, mens Kunnskapssenteret har fått i overkant av 1.200 i løpet av drøyt to måneder.

– Siden sykehusene nå skal sende melding innen 24 timer, så får vi innblikk i nestenhendelser i mye større grad enn før, og det er vi svært fornøyd med, sier Øystein Flesland, seksjonsleder i Kunnskapssenteret. (...)

(Anm: Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) (mintankesmie.no).)

- RE: Studier som stikkes under stol. (- RE: Studier som stikkes under stol. (- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (- "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.")

(Anm: Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (The new study may help explain why so many encouraging results in animal studies don't hold up in human trials.) "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.") Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene." (Science - Apr. 5, 2018).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (8.09.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1534 – 5 (22.9.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1923-4 (17.11.2015).)

(Anm: Uriktig fremstilling av skader i studier på antidepressiva. Nye bevis fra kliniske studierapporter avdekker feilklassifisering, feiltolkning, og underrapportering av alvorlige skader. BMJ 2016;352:i217 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Lederartikler (Editorials) Tid for kunnskapsbasert forskningspolitikk Og offentlig finansierte forskere må være åpne om den sannsynlige betydningen av forskningen. (Time for evidence based research policy. And publicly funded researchers need to be candid about the likely impact of research). BMJ 2016;353:i3146 (Published 13 June 2016).)

(Anm: Kronikk: Kari Sollien, leder i allmennlegeforeningen. Hvorfor bruker ikke kommunene legenes kunnskap? Kunnskap skal redde velferdsstaten. I kommunene har ledelsen en lang vei å gå for å involvere helsepersonell i arbeidet med å utvikle helsetjenesten. (dagensmedisin.no 15.8.2016).)

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: Dorothea Dix: Redefining mental illness. During the 19th century, mental health disorders were not recognized as treatable conditions. They were perceived as a sign of madness, warranting imprisonment in merciless conditions. One woman set out to change such perceptions: Dorothea Lynde Dix. (…) Dix - a teacher and nurse during the American Civil War - tirelessly campaigned for the fair treatment of patients with mental health disorders, after being appalled by the conditions in which they were confined. (medicalnewstoday.com 5.5.2017).)

- Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien. Vi rister på hodet over den galskapen psykiatrien tidligere utsatte sine ofre for. (- Men disse lovlige og ulovlige overgrepene fortsetter i psykiatrien i dag, i andre former.)

(Anm: Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien. Vi rister på hodet over den galskapen psykiatrien tidligere utsatte sine ofre for. Men disse lovlige og ulovlige overgrepene fortsetter i psykiatrien i dag, i andre former. Under en tvangsinnleggelse ble min datter satt på medikamentet Zyprexa, og i løpet av et drøyt år la hun på seg 60 kilo, så hun til slutt veide 135 kilo. Før hun ble dårlig, var hun en god konkurransesvømmer, skriver kronikkforfatteren. – Pappa, jeg kommer vel ikke til å dø? Hun lå i sofaen med hodet i fanget mitt, og jeg kjente at hennes fortvilelse var like stor som min egen. Det er lenge siden hun sa det. Sofaen er forlengst brent, men opplevelsen har brent seg inn i minnet for resten av livet. (aftenposten.no 25.8.2015)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Annengenerasjons antipsykotika (SGA) og risiko for kronisk nyresykdom (CKD).

(Anm: Annengenerasjons antipsykotika (SGA) og risiko for kronisk nyresykdom (CKD) ved skizofreni: populasjonsbasert nøstet kasus-kontroll-studie. (- Konklusjoner. Denne studien antyder relasjon mellom bruk av SGA og risiko for CKD. BMJ Open 2018;8:e019868.)

- Han fikk skizofreni. Han fikk kreft. Og så ble han helbredet.

(Anm: - Han fikk skizofreni. Han fikk kreft. Og så ble han helbredet. (He Got Schizophrenia. He Got Cancer. And Then He Got Cured. A bone-marrow transplant treated a patient’s leukemia — and his delusions, too.) (…) En nyere casestudy omhandler hvordan en kvinnes psykotiske symptomer - hun hadde schizoaffektiv sykdom, som kombinerer symptomer på schizofreni og en stemningsforstyrrelse som depresjon - forsvant etter en alvorlig infeksjon med høy feber. (nytimes.com 29.9.2018).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

- Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.)

(Anm: The new study shows that the loss of cells that use dopamine could impair function in brain regions that create new memories. The results of the study were recently published in the Journal of Alzheimer's Disease. Its authors believe that this finding has the potential to transform the way in which Alzheimer's is diagnosed.Their recent findings may also pave the way to much-needed new treatments for the debilitating condition. (...) Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.) En ny studie rapporterer om en nyoppdaget link mellom tapet av dopamin-fyringsceller i hjernen og hjernens evne til å danne nye minner. (…) Dopamin er en nevrotransmitter som er involvert i å regulere følelsesmessige responser og bevegelser. Den nye studien viser at tap av celler som bruker dopamin kan svekke funksjonen i hjernegrupper som skaper nye minner. (medicalnewstoday.com 3.4.2018).)

(Anm: Volume and Connectivity of the Ventral Tegmental Area are Linked to Neurocognitive Signatures of Alzheimer's Disease in Humans. Abstract BACKGROUND: There is an urgent need to identify the earliest biological changes within the neuropathological cascade of Alzheimer's disease (AD) processes. Recent findings in a murine model of AD showed significant preclinical loss of dopaminergic neurons in the ventral tegmental area (VTA), accompanied by reduced hippocampal innervation and declining memory. It is unknown if these observations can be translated in humans. CONCLUSION: Diminished dopaminergic VTA activity may be crucial for the earliest pathological features of AD and might suggest new strategies for early treatment. Memory encoding processes may represent cognitive operations susceptible to VTA neurodegeneration. J Alzheimers Dis. 2018;63(1):167-180.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser.

(Anm: Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser. To hjerneforskere rydder op i myterne om dopamin og fortæller, hvad man ved om signalstoffet. (videnskab.dk 6.8.2022).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: Case-control studie. (- Konklusjoner.) (- Det ble observert en robust forbindelse mellom noen klasser av antikolinergika og fremtidig demensforekomst.)

(Anm: Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study. Abstract Objectives To estimate the association between the duration and level of exposure to different classes of anticholinergic drugs and subsequent incident dementia. (…) Conclusions A robust association between some classes of anticholinergic drugs and future dementia incidence was observed. (…) Prescriptions at 15-20 years before a diagnosis of dementia for antidepressant and urological drugs with an ACB score of 3 remained consistently significantly associated with dementia incidence with odds ratios of 1.19 (1.10 to 1.29) and 1.27 (1.09 to 1.48) respectively. However, for antidepressants with an ACB score of 1, the association with dementia increased for prescriptions given in periods closer to a diagnosis of dementia. Similarly, the negative association between gastrointestinal drugs and dementia was not seen for exposures 15-20 years before the index date. BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av legemidler mot utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemming. (- Use of medication for challenging behaviour in people with intellectual disability. (…) Legemidler, spesielt antipsykotika, brukes ofte for å håndtere utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemning. (…) Når atferden ikke stammer fra en underliggende mental lidelse, er dette ofte utenfor godkjent indikasjon hvor bevis på effektivitet mangler. (…) Et nasjonalt revisjonsprogram vil være en måte å adressere de bekymringene dette reiser. Br J Psychiatry. 2014 Jul;205(1):6-7.)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (- Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.) (- Likevel ville det være perverst dersom leger fortsatte å foreskrive disse legemidlene.)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities. (...) Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. Trenger vi fortsatt å bli minnet på at legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming ofte er langvarig og ikke uten farer? Vi gjør sannsynligvis det. (Do we still need to be reminded that the drug treatment of people with intellectual disability is often prolonged and not without dangers? We probably do.) (…)  Hvilke bevis er det for nytten av disse legemidler i behandlingen av utfordrende atferd? Praktisk talt ingen. Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.7 8 Likevel ville det være perverst hvis legene fortsatte å foreskrive disse legemidlene, vel vitende om deres uheldige effekter, dersom de var helt uten effekt, og mange hevder at de ikke i tilstrekkelig grad kan ta vare på sine pasienter uten muligheter for legemiddelbehandling. BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

Eldre sulter på norske sykehjem
vg.no 19.2.2007
Mellom 20 og 50 prosent av de eldre på norske sykehjem er underernærte, viser en undersøkelse fra Sosial- og helsedirektoratet. (...)

Unni Hembre, nestleder i Norges Sykepleierforbund, er ikke overrasket over tallene. Hun mener undersøkelsen bare bekrefter undersøkelser forbundet selv har gjort, skriver Vårt Land. (...)

(Anm: Mat, måltider og ernæring på sykehjem – erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjekt Nordisk Sygeplejeforskning 02 / 2016 (Volum 5).)

(Anm: Eldresviket: - Vi vet at det er et problem både med underernæring, overmedisinering og feilmedsinering. - Det handler om å legge til rette for et godt måltid, sier Inga Marte Thorkildsen (SV). NY SERIE - ELDRESVIKET: «De satte mat foran ham og dyttet ham inntil bordet, men ingen hjalp ham med å spise. Thoralf visste ikke at det var mat» Gjennom en serie artikler setter Dagbladet fokus på eldreomsorgen i Norge. I gårsdagens Magasinet fortalte vi at én av to sykehjemspasienter er underernærte. I snitt bruker det sju ulike legemidler. - Vi vet at det er et problem både med underernæring, overmedisinering og feilmedsinering, sier Inga Marte Thorkildsen (SV). (dagbladet.no 27.11.2016).)

(Anm: Seks av ti eldre pasienter på institusjoner er underernærte. Ap savner en nasjonal strategi for eldre pasienters ernæring. Nær 60 prosent av eldre pasienter på institusjoner er underernærte, ifølge en ny rapport på oppdrag fra Helsedirektoratet. – Hadde regjeringspartiene sagt ja til den nasjonale strategien om bedre ernæring for eldre som vi foreslo i fjor, hadde vi kommet et stykke på vei nå, sier stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). (dagsavisen.no 20.1.2017).)

(Anm: «Motbydelig mat til eldre er ikke bare moralsk forkastelig. «Ser ut som noe bikkja har spydd opp», sa Gunn Brox til Nordlys denne uken. Hun snakket om desserten hennes 88 år gamle mor hadde fått levert av hjemmetjenesten i Tromsø. En brun gugge med noen rosiner i. Problemet med å tilby eldre motbydelig mat, er ikke bare at kosen forsvinner litt. Det er livsfarlig. (aftenposten.no 4.3.2016).)

(Anm: Solberg med handlingsplan for eldre-ernæring. Regjeringen legger i mars fram en ny handlingsplan for bedre kosthold blant eldre, varsler statsminister Erna Solberg (H). (…) I januar kom en studie fra Nasjonalt råd for ernæring som viser at én av tre pasienter på norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring. Blant eldre er andelen enda høyere. (abcnyheter.no 4.2.2017).)

(Anm: – Mange sto opp tidlig og var på jakt etter mat. Eldre på sykehjem må gå opptil 16 timer uten mat. Under halvparten av landets sykehjem klarer å følge retningslinjene for nattfaste - og mange går opp mot 16 timer uten mat. (tv2.no 24.11.2016).)

- Dødsfall i Kragerø. (- Kommunen fikk denne måneden kritikk av fylkeslegen for helsetilbudet for personer med psykisk utviklingshemning)

Dødsfall i Kragerø
dagbladet.no 25.9.2016
Kommunen fikk denne måneden kritikk av fylkeslegen for helsetilbudet for personer med psykisk utviklingshemning

Ordfører: - Det er iverksatt tiltak der fylkesmannen fant avvik. 

(Dagbladet): Ordfører Jone Blikra, sier til Dagbladet at det nå er viktig at også kommunen blir etterforsket.

Ordføreren, som selv har politibakgrunn, mener det er naturlig at kommunens rutiner, bemanning og opplæring blir sjekket grundig. (…)

Fikk kritikk av fylkeslegen
Ordføreren sier at rutiner og regelverk nå blir gjennomgått på nytt, og at Arbeidstilsynet også er koblet inn.

- Jeg kan ikke huske at det har skjedd noe lignende. Her er det snakk om en en-til-en pasientgruppe som kan være utfordrende, sier Blikra til Dagbladet.

Kragerø kommune fikk tidligere denne måneden kritikk av fylkeslegen i Telemark, som mener helsetilbudet til personer med utviklingshemning i Kragerø ikke er godt nok. I hovedsak dreier avvikene seg om for liten tid og ressurser til denne pasientgruppen.
Tilsynet avdekket fem avvik. (…)

Disse fem avvikene ble avdekket

 1. Kragerø kommune sikrer ikke at den personlig assistansen er individuelt tilrettelagt. Ledelsen sikrer ikke at aktiviteter blir gjennomført i henhold til plan.
 2. Kragerø kommune sikrer ikke at samtlige ansatte har nødvendig kompetanse og tilstrekkelig systematisk opplæring til å ivareta sine oppgaver.
 3. Kragerø kommune sikrer ikke gjennom sine styringssystemer at journalene inneholder relevante og nødvendige opplysninger om bruker, helsehjelpen og annet som er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp.
 4. Kragerø kommune sikrer ikke at brukerne får forsvarlig helsehjelp, herunder at det blir iverksatt nødvendige tiltak etter legekonsultasjon og at brukere som utagerer får akutt helsehjelp.
 5. Kragerø kommune har ikke et system som sikrer at samtykkekompetanse blir vurdert og at brukermedvirkning blir ivaretatt.


Kilde: Tilsynsrapport

Knusende rapport
I rapporten kommer det blant annet fram at personalet gir tydelig uttrykk for at de brukerne som har minst behov for tjenester blir sittende alene fordi begrensede ressurser må benyttes på de brukerne med størst behov. Det er uttrykt at disse brukerne «går for lut og kaldt vann». (…)

(Anm: Kragerø-dødsfallet: frafaller siktelse mot psykisk utviklingshemmet. Kan ikke slå fast om vold har sammenheng med dødsfallet til omsorgsarbeider. (dagbladet.no 10.10.2016).)

(Anm: Kragerø kommune slaktet i rapport: – Hendelsene har tidvis vært svært alvorlige
KRAGERØ/OSLO (NRK): Fylkesmannen avdekket nylig fem lovbrudd i kommunens tilbud til psykisk utviklingshemmede. Rådmannen mener det er for tidlig å si om avvikene har sammenheng med at en omsorgsarbeider døde på lørdag. (nrk.no 25.9.2016).)

(Anm: Politiet sier skadene ikke tyder på vold. Hodeskadene på Else Bargrethe Brynemo (59) som døde i Kragerø, tyder ikke på at hun ble utsatt for vold. (nrk.no 25.9.2016).)

(Anm: Gikk tur med institusjons-beboer: Politiet vet ikke hvorfor Else Margrethe (59) døde. Den endelige obduksjonsrapporten etter dødsfallet til Else Margrethe Brynemo (59) i Kragerø har ikke påvist noen sikker dødsårsak. (…) Politiet var ikke kjent med at Brynemo hadde nedsatt helsetilstand før obduksjonsrapporten forelå. De vet heller ikke om 59-åringen selv kjente til lidelsen. – Generelt kan jeg si at dette er en helsetilstand som mange kan bli utsatt for, og som mange lever med. Utover det ønsker jeg ikke å være mer konkret, sier Øygarden. (tv2.no 14.3.2017).)

- Svikt i samhandling mellom sykehus og kommuner. (- Legemidler er et spesielt sårbart område.)

Svikt i samhandling mellom sykehus og kommuner
helsetilsynet.no 8.3.2016
Alvorlig svikt i overføring av informasjon mellom sykehus og kommune er et av hovedfunnene i tilsynet. Det er noen av funnene Helsetilsynet oppsummerer i rapporten om det landsomfattende tilsynet med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. 

Andre viktige funn fylkesmennene gjorde i tilsynet er: 

Informasjonen var mangelfull og kom ofte for sent
Tilsynet avdekket at pasienter fikk for lite informasjon om behandlingen på sykehuset og hva som skulle skje når de kom hjem. (…)

Manglende oppfølging av samarbeidsavtaler
Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner er et lovpålagt virkemiddel for å sikre samhandling om pasientene. (…)

Legemidler er et spesielt sårbart område
Legemidler er ofte en viktig del av pasientbehandlingen og korrekt legemiddelbruk kan være helt avgjørende for en pasients tilstand og prognose. Svikt eller fare for svikt i overføring av legemiddellister er omtalt i nesten alle tilsynsrapportene. Både fastleger og ansatte i hjemmesykepleien erfarer at det er svært krevende å sikre korrekt oversikt over legemiddellister etter opphold i sykehus. Tilsvarende uttalte flere sykehusleger at det var krevende å få korrekt oversikt over hvilke legemidler pasienten faktisk brukte.

ylkesmennene fant at helseforetakene bare unntaksvis overførte legemiddelinformasjon elektronisk til hjemmetjenesten. 

Fylkesmennene konkluderte med lovbrudd i 36 tilsyn, og i 23 tilsyn ble det påpekt klare forbedringsområder. I 13 av tilsynene fant ikke fylkesmannen noen forhold som var i strid med helselovgivningen. (…)

(Anm: Informasjonen var mangelfull og kom ofte for sent. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. (pdf) Rapport fra Helsetilsynet 1/2016 (helsetilsynet.no 8.3.2016).)

(Anm: SYKEHUSINNLEGGELSER. 14 prosent fikk pasientskade. Hos rundt 14 prosent av pasienter innlagt ved norske sykehus i 2014 oppsto det skade. Det viser en ny undersøkelse om pasientskader som Helsedirektoratet la frem tirsdag. I 2011 fikk 16 prosent av pasientene en skade som medførte behov for tiltak, forlenget sykehusopphold eller alvorlige konsekvenser. (dagensmedisin.no 10.2.2016).)

(Anm: Nye nasjonale tall om pasientsikkerhet. (…) Hos rundt 14 prosent av pasienter innlagt ved norske sykehus i 2014 oppsto minst én pasientskade som medførte behov for tiltak, forlenget sykehusopphold eller ga alvorligere konsekvenser. Det viser pasientjournalundersøkelser ved hjelp av metoden Global Trigger Tool (GTT) gjennomført i norske sykehus i 2014. Rapporten kan lastes ned i margen til høyre. (pasientsikkerhetsprogrammet.no 9.2.2016).)

- NAV slaktes i ny rapport. (– Dette er en dyp bekymring, og det er grunn til å sette spørsmålstegn ved måten det arbeides på. Vi ser altså her samme feil gjennom over fem år, og det er spesielt ille fordi det går utover svake grupper i randsonen av samfunnet, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn.)

NAV slaktes i ny rapport
sol.no 8.3.2016
De siste seks årene er det avdekket lovbrudd hos Nav i åtte av ti kommuner og bydeler, ifølge en ny rapport fra Statens helsetilsyn.

I rapporten, som Dagsavisen har fått tilgang til, går Helsetilsynet gjennom 100 årlige tilsyn med sosiale tjenester i Nav rundt om i landet siden 2010. I løpet av disse seks årene er det blitt avdekket lovbrudd i 169 av 209 kommuner og bydeler, og det tegnes et bilde av Nav-kontorer som ikke leverer forsvarlige tjenester.

– Dette er en dyp bekymring, og det er grunn til å sette spørsmålstegn ved måten det arbeides på. Vi ser altså her samme feil gjennom over fem år, og det er spesielt ille fordi det går utover svake grupper i randsonen av samfunnet, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn.

Tilsynene avdekker blant annet at de ansatte på Nav-kontorene ikke vet hva brukerne trenger og ikke klarer å fange opp hjelpebehov.

– På alle områdene finner vi det samme: manglende styring og kunnskap hos medarbeiderne. Dette handler ikke om at den enkelte medarbeider ikke gjør en god nok jobb, men det er en gjennomgående svikt i hele systemet, sier Andresen. (©NTB)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Meldeordningen - Meldinger om alvorlige pasientskader doblet på få år

Meldinger om alvorlige pasientskader doblet på få år
kunnskapssenteret.no 18.6.2015
2014: Dette året meldte sykehuspersonell fra om 9536 uønskede hendelser, blant annet 443 dødsfall.

Sykehuspersonell melder fra om uønskede hendelser som aldri før. Etter at den lovfestede meldeordningen ble flyttet til Kunnskapssenteret rapporterer de over dobbelt så mange tilfeller av betydelig pasientskade eller død som tidligere – i gjennomsnitt over hundre i måneden.

Dette fremgår av Årsrapporten for 2014 fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Siden meldeordningen ble overført fra Statens helsetilsyn i 2012 er antall meldinger totalt femdoblet, mens alvorlige uønskede hendelser er mer enn doblet. Fordi meldingene gikk til Helsetilsynet – som har sanksjonsmulighet overfor helsepersonell – ble det ansett som sannsynlig at dette kunne bidra til at det kom for få meldinger.

– Ett av målene med å flytte meldeordningen var å få flere meldinger. Med en femdobling av antall meldinger totalt, er dette målet nådd, konstaterer seksjonsleder Øystein Flesland i Kunnskapssenteret og leder av meldeordningen. (…)

(Anm: Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) (mintankesmie.no).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Saastad, E., Flesland, Ø. Årsrapport 2014 for meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Notat 2015. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2015. (kunnskapssenteret.no Juni 2015).)

(Anm: Lege får advarsel etter pasientdødsfall. Statens helsetilsyn har gitt en fastlege advarsel for uaktsomhet i forbindelse med oppfølgingen av en pasient som døde i sitt eget hjem etter konsultasjon. (vg.no 18.5.2016).)

Vil stoppe Helsetilsynets overvåkning
vg.no 14.6.2010
Skal skjerme sykehusansatte

Nå ønsker helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen å flytte den lovpålagte meldingsordningen fra Helsetilsynet til Kunnskapssenteret - i håp om at flere helseansatte tør å rapportere feil hvis de slipper represalier.

Meningsløst
Direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn ønsker ikke å bli fratatt den omfattende oversikten over feilskjær i helsetjenesten.

- Det er meningsløst at man skal flytte meldeordningen fordi at det er tungt og trist for helsepersonell. Da setter de ikke pasientsikkerheten først. Hvis Staten stiller krav til deg som lege, må du også godta at du må melde fra når det går galt, sier Hanssen til VG. (...)

Høie frykter mange vil dø ved endring i meldingstjeneste
vg.no 14.6.2010
(VG) Bent Høie (H) frykter for pasientsikkerheten hvis helseministerens forslag om flytting av meldingsordningen for feil, tabber og farlig drift ved norske sykehus går gjennom.

I dag er det slik at sykehus skal melde Helsetilsynet om unaturlige pasientdødsfall, feilbehandling og farlig drift.

Men dette vil helseminister Strøm Erichsen (Ap) ha en slutt på, i håp om at flere helseansatte tør å rapportere feil hvis de slipper represalier. (...)

- Helsetilsynets utrykningsgruppe rykker sjeldent ut

Helsetilsynet rykker sjelden ut ved sykehustabber
nettavisen.no 4.4.2012
KREVER ETTERFORSKNING: Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) opprettet den egne utrykningsgruppen hos Helsetilsynet i 2010, men nå krever Norsk pasientforening en uavhengig havarikommisjon for å etterforske dødsfallene.

Årlig dør anslagsvis 4.700 mennesker som følge av sykehustabber.

Oslo (NTB): Helsetilsynets gruppe som skal undersøke uventede dødsfall, rykker sjelden ut. Årlig dør anslagsvis 4.700 mennesker som følge av sykehustabber.

Av 140 meldinger om mulige feil i fjor, rykket Helsetilsynets utrykningsgruppe bare ut 14 ganger, melder NRK.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) opprettet den egne utrykningsgruppen hos Helsetilsynet i 2010, men nå krever Norsk pasientforening en uavhengig havarikommisjon for å etterforske dødsfallene.

- Det har kommet fram at det er beregnet 4.700 dødsfall på sykehus per år, hvorav de tror at vel 50 prosent kunne vært forebygget. Da er det litt lite å reise ut på 14 hendelser på ett år, sier Guro Birkeland, generalsekretær i Norsk pasientforening.

Helsetilsynets utrykningsgruppe har ikke døgnkontinuerlig vakt, rykker kun ut på nærmeste virkedag, kan ikke ta blodprøver av helsepersonell og ble opprettet uten bred politisk debatt.

- Det er viktig å si at selv om de ikke rykker ut så blir alle hendelser gransket. Så kan man diskutere om det er tilstrekkelig eller ikke, sier politisk rådgiver Tord Dale i Helse- og omsorgsdepartementet. (©NTB)

Helsetilsynets utrykningsgruppe rykker sjeldent ut
kommunal-rapport.no 17.10.2011
– Dette bekrefter inntrykket jeg har hatt, at denne gruppen ikke fremstår som særlig effektiv, sier Frps helsepolitiske talsmann Per Arne Olsen.

Helsetilsynets utrykningsgruppe skal rykke ut ved alvorlige hendelser i helsevesenet. Men kun etter 12 av 125 varsler rykket gruppen ut, viser en rapport fra Riksadvokaten.

Rapporten er laget av Riksadvokatens arbeidsgruppe som er representert av Riksadvokatembetet, Statens helsetilsyn, Oslo politidistrikt og Kripos, skriver VG Nett.
Utrykningsgruppa ble opprettet etter en offentlig debatt om pasientsikkerheten i Norge. Flere kritikere mener at få utrykninger og lang responstid viser at den ikke fungerer godt nok.

– Dette bekrefter inntrykket jeg har hatt, at denne gruppen ikke fremstår som særlig effektiv, sier Frps helsepolitiske talsmann Per Arne Olsen.

Ifølge rapporten kan det ta fem dager før gruppen reagerer. Politiet påpeker i rapporten at det kan vanskeliggjøre etterforskning av en mulig straffesak når utrykningsgruppen kommer så lenge etter en hendelse.

Årsaken til tidsbruken er ifølge gruppens leder at det fort kan ta opp til fem dager å hente inn et minimum av informasjon.

Frps Per-Arne Olsen sier han ser for seg en annen løsning med en kommisjon som er helt uavhengig av Helsetilsynet.

– Helseministeren bør nå legge prestisjen til side og imøtekomme opposisjonen og de pårørende som initierte dette, og lage noe som kan fungere som en havarikommisjon, sier Olsen. (©NTB)

– Pasient blei avhengig av morfin – legen får skarp kritikk. (– Legen har fått klar beskjed om å endre praksisen, og når legen følgjer rådene og åtvaringa er det forsvarleg at han held fram, seier Müller Mikaelsen.) (- Då Statens helsetilsyn begynte å undersøkje saka avdekte dei at det var delt ut uvanleg store mengder narkotiske tablettar også til to andre pasientar.)

Pasient blei avhengig av morfin – legen får skarp kritikk
nrk.no 24.4.2017
Statens helsepersonellnemnd meiner det er nødvendig å gje legen ei formell åtvaring for å unngå at han skriv ut store mengder narkotiske tablettar til fleire pasientar.

Ein pasient blei avhengig av morfin etter å ha fått utskrive store mengder gjennom fleire år. No får legen skarp kritikk for å ha skrive ut narkotiske tablettar til fleire. (…)

Undersøking avdekte fleire
Då Statens helsetilsyn begynte å undersøkje saka avdekte dei at det var delt ut uvanleg store mengder narkotiske tablettar også til to andre pasientar.

Den eine fekk store mengder Paralgin forte, den andre også det smertestillande middelet Stesolid, og då seks gongar meir enn tilrådd døgndose.

Åtvaringar frå ein kollega og teikn på avhengigheit og abstinens hos pasientane gjorde ikkje at legen stoppa utskrivingane.

– Rekvireringa har vart over fleire år og med til dels betydeleg høgare dosar enn det som var rett i forhold til smertetilstanden til pasientane, slår fylkeslegen fast.  (…)

– Legen har fått klar beskjed om å endre praksisen, og når legen følgjer rådene og åtvaringa er det forsvarleg at han held fram, seier Müller Mikaelsen. (…)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

- Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt.

(Anm: Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort (Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort) (...) Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016).)

(Anm: Sygeplejersker og SOSU’er i psykiatrien: Vi oplever mere vold (arbejdsmiljoviden.dk 13.10.2015).)

(Anm: Leger, fastleger, fastlegeordningen etc. (mintankesmie.no).)

(Anm:  Leger, dødstall og kvalitet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legers integritet, kompetanse og kvalitet. (mintankesmie.no).)

- Piller og ansvarsfraskrivelse (- Hvor er dokumentasjonen?)

Piller og ansvarsfraskrivelse
SiljeBenedikteStiftelsen - Espen Øwre
nrk.no 11.11.2013
Silje Benedikte Øwre ble bare 20 år. Foreldrene mener at det var medisinene som tok livet av Silje.

Er helsedirektoratet og helsetilsynet mer opptatt av å dekke hverandres rygger enn å hjelpe pasientene?

I Brennpunkt den 5. november stod vi frem og fortalte vår historie om vår datter Silje, som ble satt på så sterke doser av psykofarmaka medisiner at hun til slutt valgte å ta sitt eget liv.

Les mer: – Pillene tok livet av Silje

De siste dagene har det vært mye fokus på forskrivning av såkalte vanedannende medikamenter, og lite fokus på medisiner som antidepressiva og antipsykotika. Det er nettopp sistnevnte medisiner som har de absolutt mest skremmende bivirkningene, som for eksempel forhøyet selvmords adferd.

Når slike typer medikamenter forskrives, skal pasienten følges nøye opp, nettopp på grunn av faren for selvmord. Dette ble ikke gjort i vår datters tilfelle. Vi har fått hundrevis av lignende historier gjennom vår stiftelse, SiljeBenedikteStiftelsen.

Hvor er dokumentasjonen?
Helsedirektør Bjørn Guldvog sa etter programmet at å gi ut blant annet antidepressiva til unge jenter er en god behandling, og henviste til at dette er godt dokumentert og fungerer. Hvem er det som har utført denne forskningen?

«Vi har ikke funnet dokumentasjon på at dette er en god behandling, annet enn fra de som selv har laget preparatet.»

Vi har ikke funnet dokumentasjon på at dette er en god behandling, annet enn fra de som selv har laget preparatet. Om helsedirektøren har andre kilder, synes jeg han bør få dette ut i det offentlige rom.

Videre sier Helsedirektør Bjørn Guldvog at legene er flinke til å skrive ut riktige doseringer til de riktige pasientene, mens han i neste setning påpeker at de ikke har de riktige kontrollenhetene.

Dette bekreftes av direktøren i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen, men ingen av direktørene kommer med svar på hva de konkret ønsker å gjøre med dette, bortsett fra at de «vil se på det».

Det samme sa for øvrig tidligere helseminister Jonas Gahr Støre på TV2 18. mars 2013. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Barn med blodforgiftning fikk behandling for sent. Et for tidlig født barn som fikk behandling for sepsis (blodforgiftning), ble ikke fulgt opp forsvarlig på avdeling for nyfødte og barnet døde.

(Anm: Barn med blodforgiftning fikk behandling for sent. Et for tidlig født barn som fikk behandling for sepsis (blodforgiftning), ble ikke fulgt opp forsvarlig på avdeling for nyfødte og barnet døde. Helsetilsynet har kommet til at barnet ikke fikk forsvarlig helsehjelp og at det foreligger brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. helsepersonelloven § 4. Helsetilsynet har også kommet til at foretaket ikke sørget for at rutiner og retningslinjer som skulle sikre forsvarlig oppfølging av barn ved nyoppstått sepsis var kjent, forstått og etterlevd slik at de sikret forsvarlig oppfølging og fortløpende observasjon. Foretaket hadde heller ikke rutiner som sikret forsvarlig ansvarsfordeling mellom tilstedeværende helsepersonell. Vi har kommet til at det foreligger brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. (helsetilsynet.no 4.7.2018).)

(Anm: Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse. Mangelfull oppfølging av et syv uker gammelt barn etter oppstart av sepsisbehandling. (helsetilsynet.no (4.7.2018).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. (…) En ny forskningsartikkel avdekker at 15 prosent av norske 13–17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått det av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. (…) – Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Danielsaken: – Sykehuset brøt loven. (– Daniel-saken: Mener Helsetilsynet beskytter legene.) (- Flere mener samtidig at Helsetilsynet neppe hadde endret flere av sine tidligere konklusjoner - hadde det ikke vært for Aftenpostens journalistikk i saken.)

Politikere reagerer sterkt: - Hårreisende av Helsetilsynet
aftenposten.no 20.6.2015
Politikere er svært kritiske til tilsynet i kjølvannet av Daniel-saken.

Kjersti Toppe (Sp) reagerer sterkt på at Helsetilsynet mener det er utenfor deres mandat å gå inn i opplysninger om at leger utsettes for press. Hun ber helseministeren komme på banen og avklare.

I dokumentene i Daniel-saken fremkommer det at helsepersonell opplevde press og utskjelling fra overordnede rett før de skulle i avhør. En assistentlege f.eks., som var med under operasjonen, opplevde «besøk» fra klinikksjef og overlege som «svært ubehagelige» og et forsøk på å få ham til å endre forklaring.

Helsetilsynets konklusjon kom for to uker siden: Daniel fikk «forsvarlig behandling», men sykehuset får kritikk for to brudd på spesialisthelsetjenesteloven.

Men presset som assistentlegen og andre opplevde ble ikke gjenstand for hverken kritikk eller tilsynsoppfølging, selv om Helsetilsynet legger til grunn at det hadde skjedd.

Direktør Jan Fredrik Andresen begrunnelse for likevel ikke å gripe fatt i det, er at det faller utenfor deres mandat fordi det er «en del av det psykososiale arbeidsmiljøet». (…)

(Anm: Nestleder i helsekomiteen, Kjersti Toppe (Sp): Det største alvoret i denne saken er at  Aftenposten  har vært den egentlige  tilsynsmyndighet. - Jeg er glad for at Helsetilsynet nå er tydelig på at helseforetaket har brutt loven og ikke ivaretatt pasientsikkerheten, sier nestleder i helsekomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe (Sp). Eksperter som Aftenposten har brukt i arbeidet med Daniel-saken gir Helsetilsynet honnør for sluttrapporten i saken, men flere mener samtidig at Helsetilsynet neppe hadde endret flere av sine tidligere konklusjoner - hadde det ikke vært for Aftenpostens journalistikk i saken. (aftenposten.no 23.11.2015).)

(Anm: Danielsaken: – Sykehuset brøt loven. Statens helsetilsyn konkluderer med at Molde sykehus brøt loven etter at Daniel Flemmen Ødegård (2) døde etter en mandeloperasjon. I dag er den endelige rapporten i saken, der to år gamle Daniel døde etter en mandeloperasjon, klar. (nrk.no 19.11.2015).)

(Anm: Professor: - Mye å lære av Daniel-saken for norske sykehus. Klinikkleder, professor Olav Røise mener Statens helsetilsyn lar være å gå i dybden på flere sentrale områder og unnlater å peke på viktige læringspunkter i sin foreløpige rapport om Daniel-saken. (aftenposten.no 6.7.2015).)

(Anm: Helsetilsynet: – Daniel (2) fikk forsvarlig helsehjelp. Toåringen døde på Molde sjukehus.KRITIKK: Molde sjukehus fikk kritikk for oppfølgingen, men behandlingen av toåringen Daniel var forsvarlig. (tv2.no 24.6.2015).)

Topptunge eksperter med kraftig skyts mot Helsetilsynets rapport i Daniel-saken: - Helsetilsynet mangler mot
aftenposten.no 17.6.2015
Eksperter reagerer med vantro på at Helsetilsynet ikke slår ned på at en lege ved Molde sykehus opplevde å bli presset av overordnede da det gikk galt under en mandeloperasjon.

- Når Helsetilsynet ikke slår ned på slike hendelser bidrar det til at pasienter får mistillit til helsetjenesten, sier professor i helserett, Marit Halvorsen – én av tre eksperter Aftenposten har bedt om å vurdere Helsetilsynets foreløpige konklusjon i Daniel-saken.

- Dette kan ikke karakterisere som annet enn unnfallenhet. Helsetilsynet fortrenger virkeligheten, sier hun. (…)

(Anm: Endelig rapport: Alvorlige blødninger hos to barn etter mandeloperasjon– fikk ikke forsvarlig helsehjelp. Bakgrunnen for dette tilsynet var en uventet alvorlig hendelse der en fem år gammel pike fikk akutt og alvorlig blødning ni dager etter mandeloperasjon på en privatklinikk. Etter at det stedlige tilsynet fant sted, ble det varslet om en ny hendelse der også en gutt på fire år fikk alvorlige blødninger fire dager etter mandeloperasjon ved samme klinikk. Gutten døde som følge av den alvorlige komplikasjonen. Ved utførelsen av mandeloperasjonene ble det benyttet diatermi (høyfrekvent vekselstrøm ved lav spenning for å varme opp vevet), såkalt «varm kirurgi».  Diatermiapparatet var rutinemessig innstilt på maksimal effekt. Den aktuelle operatøren var daglig leder og kirurg ved klinikken. Han representerte derfor virksomheten, i tillegg til at han utførte samtlige mandeloperasjoner ved klinikken. (helsetilsynet.no 9.3.2017).)

Daniel-saken: Mener Helsetilsynet beskytter legene
aftenposten.no 5.6.2015
Helsetilsynet får kritikk for å skjerme leger fra kritikk.

Generalsekretær i Norsk pasientforening, Knut Fredrik Thorne, roser Helsetilsynet for å gå grundig til verks i tilsynssaken mot Molde sjukehus i den såkalte Daniel-saken. Men han mener rapporten lider av en stor og skjemmende feil.

- Det ligger mye læring i denne rapporten fra Statens helsetilsyn. Her kan man lære mye om hvordan man skal håndtere en sak når noe går svært galt, sier Thorne.

Bakgrunn: Daniel (2) døde etter en operasjon. Hva var det egentlig som skjedde?

Lege ble oppsøkt
Men han mener den 57 sider tykke rapporten lider av en mangel, nemlig at den ikke tar tak i at en assistentlege, som var med på operasjonen av Daniel, ble oppsøkt av andre leger rett før han skulle i avhør.

Assistentlegen opplevde «besøkene» – fra en klinikksjef og en anestesioverlege som var under operasjonen – som svært ubehagelige og et forsøk på å få ham til å endre journalen – noe han ikke gjorde. (…)

- Kritik: Sundhedsmyndigheder misforstår deres opgave

Kritik: Sundhedsmyndigheder misforstår deres opgave
dagenspharma.dk 11.2.2015
Lederen af CTU, Christian Gluud, opfordrer danske sundhedsmyndigheder til at rydde op i deres morads af forkerte hensyn. De burde ikke dække over den uredelighed, de selv afdækker i kliniske studier, men systematisk offentliggøre den.

Sundhedsstyrelser og lægemiddelstyrelser verden er helt galt på den, når de overfor offentligheden dækker over videnskabelige uredelighed, som de selv har afsløret. Det mener lederen af Copenhagen Trial Unit, Center for klinisk interventionsforskning, Christian Gluud, efter at have læst en videnskabelige artikel publiceret i tidsskrift JAMA af professor i journalistik Charles Seife og hans studerende […]

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- USAs mest beundrede lovbryter.

(Anm: America's Most Admired Lawbreaker (USAs mest beundrede lovbryter). I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Risperdal / Risperidon (risperidone) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet.

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Superrike skattesnytarar. (- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

- EU-kommissionen visste om VW-fusket.

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (...) Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

- Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler.

(Anm: Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler. Bilder viser 100.000-vis av Volkswagen-biler som står dumpet på flere identiske dieselgate-gravplasser rundt om i USA. (dinside.no 21.7.2019).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

- Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate».

(Anm: Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate». En domstol i den tyske byen Braunschweig slår fast at det er tilstrekkelig bevis til at 73-åringen potensielt kan bli dømt for kommersiell og organisert svindel. Dermed er tiltalen mot ham godkjent og den tidligere toppsjefen må svare for seg i retten. Dato for rettssaken er ikke bestemt. (e24.no 11.9.2020).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra (Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt). BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

- Ny kommunal helse- og omsorgslov

Svekker rettssikkerheten til hjelpetrengende
tv2nyhetene.no 19.12.2010
Hundre tusenvis av hjelpetrengende over hele landet kan nå få svekket sine rettigheter. Regjeringen vil frata både Helsetilsynet og Fylkesmannen myndighet til omgjøre ulovlige og dårlige vedtak foretatt av kommuner.

– Dette er en krigserklæring og et slag i ansiktet, tordner assisterende generalsekretær Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Han sikter til innholdet i et svært omfattende utkast til ny kommunal helse- og omsorgslov. FFO mener brukerne vil få langt mindre å si i forhold til sine egne tilbud dersom loven vedtas slik den i dag er presentert. Og Ovesen mener rettsikkerheten også vil bli kraftig svekket. (...)

- Her blir det begått flest lovbrudd i Helse-Norge

Vil straffe helse-lovbryterne
nrk.no 15.7.2010
Daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken vil anmelde langt flere lovbrudd i helsevesenet.

Leder i Seniorsaken mener at de som bryter loven inne helse- og sosialsektoren bør straffes. (...)

– Gambler med eldres helse
Larsen mener slurv med medisinering er et gjennomgående problem, og at det spesielt går utover de eldre. Han sier det ikke er noe enkelt svar på hvorfor helsevesenet nærmest gambler med eldres liv og helse.

– Jeg tror det går mye holdninger i forhold til hvordan vi ser på våre eldre, sier Larsen. (...)

Her blir det begått flest lovbrudd i Helse-Norge
nrk.no 15.7.2010
I ni av landets 19 fylker avdekker Helsetilsynet lovbrudd ved mer enn åtte av 10 kontroller. Her er lista. (...)

Hvert eneste år gjennomfører Helsetilsynet mer enn 330 varslede kontrollbesøk for å sjekke at de som driver innen helse- og sosialtjenesten driver innenfor lovverket.

Les også: Vi blir aldri helt fornøyd Fant 5263 lovbrudd i Helse-Norge

Fra 2005 til i dag har tilsynet vært på 1.606 slike besøk, og til tross for at institusjonene blir varslet om når tilsynet kommer og nøyaktig hva de skal sjekke, avdekker Helsetilsynet lovbrudd i 78,5 prosent av kontrollene.

I tillegg kommer tilsynet ofte med merknader i forhold til ting som kan forbedres men ikke er direkte brudd på loven. (...)

– Vi blir aldri helt fornøyd
nrk.no 15.7.2010
(...) – Vi kommer aldri til å bli helt fornøyd med samarbeidet mellom kommunenes helsetjenester, innrømmer KS-direktør. (...)

Har ikke kapasitet
Tidligere i år ble fire forskjellige kommuner i Sogn og Fjordane tatt for samme type avvik. Det dreide seg om dårlige rutiner på medisinhåndtering.

– Det alvorlig når en får avvik som har med medisinhåndtering å gjøre. Vi er nødt til å rette opp det som er påpekt, sier Ragnhild Eimhjellen, helse og omsorgssjef i Gloppen kommune.

Gloppen er en av de fire kommunene som ble kontrollert. (...)

- Det dør antagelig mellom fem og ti ganger så mange mennesker i Norge av feil legemiddelbruk som i trafikkulykker

Trenger riktig medisin
Per T. Lund - administrerende direktør, Apotekforeningen
aftenposten.no 24.4.2013
Stortinget diskuterte i går stortingsmeldingen om bedre kvalitet i helsetjenestene. Etter å ha konstatert at feil bruk av legemidler er en av de to vanligste årsakene til pasientskader, og derfor en av de viktigste utfordringene, foreslås det ikke ett eneste nytt tiltak som vil hjelpe.

Det dør antagelig mellom fem og ti ganger så mange mennesker i Norge av feil legemiddelbruk som i trafikkulykker. Tallet er usikkert, fordi det ikke registreres. Stortinget har likevel helt rett når de fastslår at feil bruk av legemidler er en kjempeutfordring.

Dette er blitt fastslått mange ganger tidligere også, uten å få så mange konsekvenser. Dersom vi ikke visste mye om hva feil legemiddelbruk skyldes eller hva man kan gjøre for å rette opp feilene, kunne fraværet av handling vært forståelig. Men vi har mye kunnskap, både om hva problemene skyldes og hva som kan gjøres for å redusere dem.

Mange av problemene med feil legemiddelbruk finner vi hos eldre mennesker som bruker en rekke legemidler, eller hos pasienter som starter med ny legemiddelbehandling. Selvsagt er det mulig å gjøre noe med slike problemer. Mange tusen apotekansatte som er helsepersonell, nesten 3000 av dem farmasøyter, vil gjerne bidra med sin kompetanse. Vi vil gjerne lage gode tjenester på initiativ fra og i samarbeid med myndighetene, men initiativet uteblir.

For at samfunnet i fremtiden skal kunne møte utfordringen med mange flere eldre, er vi avhengige av at eldre mennesker holder seg friske lenger og at de er i stand til og villige til å arbeide lenger. Da må vi også klare å håndtere viktige problemer som gir dårligere helse. Politisk er det nå erkjent at feil legemiddelbruk er ett av disse viktige problemene. Vi må komme videre og faktisk gjøre det vi kan for å løse det, også. (...)

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

- Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (- Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper.)

(Anm: Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (Trends in unintentional injury deaths, U.S., 1999-2005: age, gender, and racial/ethnic differences.) Detaljene som er skjult i den siste økningen (1999-2004) for utilsiktet dødelighet ved skade, er ikke undersøkt. (…) De totale utilsiktede antall dødsfall grunnet skade økte betydelig bare hos hvite, en økning på 2 % per år for hvite menn / gutter og en økning på 2,8 % for hvite kvinner / jenter (p <0,05). Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper. (…) KONKLUSJONER: Spesifikke undergrupper av hvite har nylig opplevd de mest markante økningene i fatale utilsiktede skader, inkludert fall, forgiftning, kollisjoner fra kjøretøyer, kvelning, brann / brann og drukning. Disse økninger fortjener mer oppmerksomhet fra forskere og de politiske ansvarlige personer. Am J Prev Med. 2009 Sep;37(3):188-94.)

- 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret.)

(Anm: 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Til sammen behandlet sykehusene 280.000 ulykkesskader i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Rapporten «Skadebildet i Norge» fastslår at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner.) (- Det er ytre omstendigheter, som årsak, skadested og aktivitet, det særlig mangler informasjon om.) (- I dag mangler disse opplysningene for alle skader som blir behandlet av legevakt og fastleger.) (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret. (tv2.no 26.2.2019).)

(Anm: Behandla 90 000 skadar etter ulykker i heimen i 2017. Heimen er den vanlegaste skadestaden. I 2017 behandla norske sjukehus 90 000 ulykkesskadar der heimen var skadestad. Det viser ein rapport frå Folkehelseinstituttet. (fhi.no 26.2.2019).)

(Anm: Ohm E, Madsen C, og Alver K. "Skadebildet i Norge - Fordeling etter utvalgte temaområder". Rapport 2019: Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019. (fhi.no).)

- Legemiddelhåndtering er kanskje det største problemet i norsk helsevesen, mener Helsetilsynet

Daglig feilmedisinering på Oslos sykehjem
apotek.no 30.7.2012
Det skjer daglig feil i utleveringen av medisiner på sykehjem, skriver Aftenposten. - Det finnes løsninger som kan tas i bruk, sier Per T. Lund, adm. dir. i Apotekforeningen.

I følge Aftenpostens sak 26. juli er det på ett år registrert 424 feil med legemidler i kommunale sykehjem i Oslo kommune. Reelle tall er trolig langt høyere. Avisen siterer Helsetilsynet, som mener at legemiddelhåndtering kanskje er det største problemet i norsk helsevesen.

- Vi tror at Aftenpostens beskrivelse dessverre er riktig, og at Helsetilsynet har rett. Men det finnes løsninger som kan tas i bruk, hvis lokale og sentrale myndigheter vil, sier Lund. Han mener at kommunene kan etablere samarbeid mellom sykehjemmene og det lokale apoteket, og at farmasøytene kan gå gjennom legemiddellistene til hver enkelt pasient, for å avdekke uheldig eller feil medisinering, farlige kombinasjoner av legemidler, feil dosering og andre problemer. (...)

Medisinfeil gjøres hver eneste dag
aftenposten.no 26.7.2012
På ett år registrerte Oslo kommune 424 feil med legemidler i kommunale sykehjem. Reelle tall er trolig langt høyere.

Legemiddelhåndtering er kanskje det største problemet i norsk helsevesen, mener Helsetilsynet. Sykepleier Elin Merete Hansen leser, kontrollerer og legger medisinene i pilleesken. Kollega Tina M. Iversen står klar til å dobbeltsjekke dosen.

På lindrende enhet ved Akerselva sykehjem bor bare de sykeste pasientene. De har kort tid igjen å leve og bruker gjerne tunge medikamenter. Feilmedisinering kan i verste fall føre til døden, og Hansen og Iversen er derfor nødt til å følge rutinene til punkt og prikke når de medisinerer pasientene. (...)

Eldre på sykehjem får ikke nok mat
aftenposten.no 15.3.2011
De gamle mister sin rettssikkerhet - Låses inne i strid med lovverket

Helsetilsynet har avdekket alvorlige lovbrudd ved to av tre eldreinstitusjoner.

– Det er en alvorlig rapport vi legger frem, sier Lars Hanssen, direktør i Statens helsetilsyn.

Han bekrefter at mange eldre mister sin rettssikkerhet når de legges inn ved norske sykehjem. Det er første gang Helsetilsynet legger frem en så omfattende rapport med kommunenes sosial- og helsetjeneste til eldre, og Hanssen håper alle kommuner bruker rapporten til å se hva som foregår på egne institusjoner.

Kun tre av sykehjemmene som er undersøkt er private, de andre eies og drives av kommunene selv. Det ble ført tilsyn ved 243 virksomheter i Norge, og i 2/3 av institusjonene ble det funnet avvik. (...)

Får feil medisiner
Helsetilsynet har avdekket at eldre på sykehjem feilmedisineres og låses inne i strid med lovverket.Helsetilsynet avdekket under sine kontrollbesøk også store avvik når det gjelder medisinering av beboere på sykehjem. I 9 av 12 kommuner var det ikke trygg nok legemiddelhåndtering og behandling. Personellet som delte ut legemidler var ikke godt nok opplært, legemidlene blir gitt i feil dose, på feil måte, eller til ogmedtil feil pasient.

– Men det som var like alvorlig var at feil og nesten-feil ikke ble godt nok fulgt opp, sier direktør Lars Hanssen. Halvparten av eldre over 70 år får resept på fem like legemidler i løpet av et år. Fatale legemiddelbivirkninger forekommer hyppigst blant eldre. (...)

Helsetilsynet bekymret over sykehjemssvikt
vg.no 4.1.2011
Helsetilsynet ser med «alvorlig uro» på forholdene for eldre, syke pasienter. Lovbrudd er avdekket ved tre av fire sykehjem som er undersøkt de siste to årene.

Pleiepersonell deler ut medisiner, men følger ikke med på virkning og bivirkninger. Sykehjemslegen fører journal i sitt eget elektroniske system, slik at journalen ikke er tilgjengelig når legen som har legevakt kommer.

Dette er eksempler på avvik som Helsetilsynet har funnet. I en oppsummering skriver Helsetilsynet at de er bekymret for at alvorlig syke pasienter ikke blir godt nok sikret.

- Dette er pasienter som bruker mye legemidler. De er syke, ofte både fysisk og psykisk. Opptil 80 prosent av pasienter ved norske sykehjem har en mental svikt eller demens. Alt dette gjør at det er ekstra krevende å følge med på virkning og bivirkning til legemidler, sier Lars E. Hanssen, direktør i Helsetilsynet til NTB. (...)

(Anm: Den forsømte legevakten. Konklusjonen fra akuttutvalget er like klar som den er urovekkende: Landets legevakter har for dårlig kvalitet. (…) Utvalget slår fast at legevakten har for dårlig kvalitet. Legeforeningen har pekt på en rekke bekymringsfulle trekk ved landets legevakter over tid, som problemer med rekruttering, lange avstander, dårlig utstyr og lav bemanning. (nrk.no 30.12.2015).)

Legemiddelbehandling i sjukeheimar gjev grunn til uro
helsetilsynet.no 4.1.2011
I perioden 2008–2010 gjennomførte Helsetilsynet i fylka tilsyn med legemiddelbehandlinga i 67 sjukeheimar.

Legemiddelbehandling av eldre kan vere risikofylt og krev at helsepersonell som står for behandlinga, er svært årvakne.

Ved 51 av tilsyna blei det påvist avvik, det vil seie at aktuelle lovkrav ikkje var oppfylte. I hovudsak handla avvika om manglar ved tilrettelegginga av legetenesta, gjennomføringa av legemiddelbehandlinga og pasientjournalsystemet: (...)

Helsetilsynet refser Orkdal sykehus
nrk.no 13.7.2010
Orkdal sykehus får kraftig kritikk av Helsetilsynet etter at en pasient fikk for mye medisiner. Fylkeslegen ser meget alvorlig på saken.

Ei eldre kvinne som hadde hatt hjerneblødning, ble i mars overført til fra Orkdal sykehus til et sykehjem i regionen. Det ble tatt blodprøve av kvinna for å sikre at hun fikk riktig dose av hjertemedisin, men denne prøven kom aldri fram til sykehjemmet. Det har vist seg at hun fikk for mye hjertemdisin.

Meget alvorlig
– Dette er i seg selv en meget alvorlig sak, sier assisterende fylkeslege i Sør-Trøndelag, Harry van de Walter.

Helsetilsynet mener rutinene har sviktet i flere ledd. Legen som er ansvarlig har ikke sørget for at prøven ble sendt til sykehjemmet og laboratoriet har ikke sendt prøven til legen.

– En slik feil innebærer en stor risiko, sier Walter.

I ettertid har det vist seg at kvinna ble overdosert frem til hun døde i april, men det er ikke bevist noen sammenheng mellom dødsfallet og overdoseringen.

– Hun døde sannsynligvis av hjerneblødning, sier Walter. (...)

(Anm: Helsetilsynet sier Rikshospitalet har avvist pasienter med hjerneblødning (dagbladet.no 19.9.2015).)

- Helsetilsynet gransker mulig uforsvarlig forskrivning

Åpner tilsynssak mot 40 leger
vg.no 30.12.2010
Kvinne skal ha lurt til seg 7.000 vanedannede tabletter

Helsetilsynet i Østfold har åpnet tilsynssak mot 40 leger etter at en kvinne skal ha lurt seg til over 7.000 vanedannende tabletter. (...)

- Vi fikk en bekymringsmelding i fjor om at en og samme pasient kom med en liten bunke med resepter fra forskjellige leger, sier seniorrådgivere Knut Fredrik Thorne i Helsetilsynet til NRK. Meldingen kom fra et apotek.

Ifølge regelverket er det utelukkende fastleger som kan skrive ut vanedannende medisiner til egne pasienter. (...)

Lurte til seg over 7000 tabletter
nrk.no 30.12.2010
En kvinne i slutten av 30-årene skal ha lurt 40 leger til å skrive ut vanedannende medikamenter.

Kvinnen som er fra Østfold, skal over en periode på halvannet år ha oppsøkt de 40 legene med utallige historier om blant annet dødsfall i nær familie, med hensikt å skaffe seg vanedannende medikamenter.
Helsetilsynet i Østfold har nå åpnet tilsynssak mot de 40 legene, som i hovedsak er basert i Østfold, etter at et apotek sendte en bekymringsmelding.

LES OGSÅ: Apotek avslørte «lege-shopping» Lege nektes å skrive ut medisiner

– Vi fikk en bekymringsmelding i fjor, om at en og samme pasient kom med en liten bunke med resepter fra forskjellige leger. Det har vært omtrent 40 leger som har skrevet ut medikamenter til denne pasienten, forteller seniorrådgiver Knut Fredrik Thorne i Helsetilsynet til NRK.no. (...)

Svak legeetikk
aftenposten