Ingen gratis lunch (aftenposten 23.9.2005)

Om korrupsjonsutsatte professorer Man kan regne med å bli invitert på seminarer, bedt om å holde foredrag, lage godt betalte betenkninger, og kanskje til og med bli tilbudt en fett betalt jobb. (dn.no 30.9.2006)

- De "utilbørlige påvirkninger av økonomiske avtaler" med lobbyister kan "påvirke lovgiverens rettslige og etiske plikt," og "tilsvarende korrumperende påvirkning "eksisterer i den medisinske profesjon, skriver Jerome Kassirer, professor ved Tufts University School of Medicine... (kaisernetwork.org 13.2.2006)

Om helsevesenet

Selv om The Constant Gardener er fiction, er korrupsjon innen helsesektoren et svært reelt problem rundt omkring i verden. (Transparency International (April 2006))

- Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel

Even Cheap Meals Influence Doctors’ Drug Prescriptions, Study Suggests (Selv billige måltider påvirker legers legemiddelforskrivninger, antyder studie )
online.wsj.com 13.7.2016
Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskriver et bestemt legemiddel (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug)

Det skal ikke mye til for å få en lege til å forskrive merkevare-navn-legemidler, antyder en ny studie. (It doesn’t take much to get a doctor to prescribe a brand-name medication, a new study suggests.)

Studien fant at amerikanske leger, som fikk ett enkel gratis måltid fra en legemiddelfirma, var mer sannsynlig å foreskrive det legemidlet som firmaet promoterte enn leger som ikke mottok noen slike måltider. Måltider betalt av legemiddelfirmaer koster mindre enn 20 dollar i gjennomsnitt. (The study found that U.S. doctors who received a single free meal from a drug company were more likely to prescribe the drug the company was promoting than doctors who received no such meals. Meals paid for by drug companies cost less than $20 on average.)

Resultatene publisert online mandag i JAMA Internal Medicine var basert på en analyse av amerikanske myndigheters data ved sporing av både industriutbetalinger til leger og legers forskrivninger av legemidler betalt av Medicare Part D legemiddelbidrag for eldre. Forskere undersøkte utbetalinger og resepter i 2013 i forbindelse med tre merkevarenavn mht. kardiovaskulære legemidler og én antidepressant, som alle hadde rimeligere alternativer. (The findings, published online Monday by JAMA Internal Medicine, were based on an analysis of U.S. government data tracking both industry payments to doctors and physicians’ prescriptions of drugs paid for by the Medicare Part D drug benefit for the elderly. Researchers examined payments and prescriptions in 2013 associated with three brand-name cardiovascular drugs and one antidepressant, each of which had lower-cost alternatives.)

Legemiddelforeningen, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), sa at studien "velger ut (cherry-picks) data for legemiddelutskrivninger for én undergruppe av legemidler for å fremme en falsk fortelling", og at legemiddelfirmaer samhandler med leger for å dele legemiddelsikkerhet og effektivitetsinformasjon. (he industry association, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, said that the study “cherry-picks physician prescribing data for a subset of medicines to advance a false narrative” and that drugmakers interact with doctors to share drug safety and efficacy information.) T

Kritikere sier legemiddelfirmaers utbetalinger og gaver til leger utilbørlig kan påvirke medisinske beslutniner og blåser opp legemiddelkostnader ved å styre leger over til dyre merkevare-legemidler. For å møte slik kritikk har legemiddelfirmaer forsøkt å tøyle noen av de mer overdådige biinntekter (frynsegoder), som gratis golfturer og billetter til store sportsbegivenheter. I 2002 adopterte PhRMA en frivillig kodestyrende kontakt med leger. Den sier for eksempel at firmaene ikke skal gi billetter til teater eller sportsarrangementer eller ferie turer til noen helsearbeidere som ikke er en lønnet ansatt i firmaet. (…) (Critics say drugmakers’ payments and gifts to doctors can improperly influence medical decisions and inflate drug costs by steering doctors to pricey brand-name drugs. In the face of such criticism, drugmakers have tried to rein in some of the more lavish perks, like free golf trips and tickets to hot sporting events. In 2002, PhRMA adopted a voluntary code governing dealings with doctors. It states, for instance, that companies shouldn’t provide tickets to the theater or sporting events, or vacation trips, to any health-care professional who isn’t a salaried employee of the company.)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

- Leger som mottar bare en utbetaling fra et legemiddelfirma for et merkevarelegemiddel er fem ganger mer tilbøyelige til å foreskrive dette legemidlet fremfor en alternativ behandling, inklusive generiske legemidler (kopimedisiner), ifølge en ny CareDash-studie.

(Anm: Leger som mottar bare en utbetaling fra et legemiddelfirma for et merkevarelegemiddel er fem ganger mer tilbøyelige til å foreskrive dette legemidlet fremfor en alternativ behandling, inklusive generiske legemidler (kopimedisiner), ifølge en ny CareDash-studie. (Dive Brief: - Doctors who receive even one payment from a pharmaceutical company for a brand name drug are five times more prone to prescribe that drug over an alternative treatment, including generics, according to a new CareDash study.) (biopharmadive.com 16.3.2018).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Legemiddelkonsulenter forskriver lunch.

Medical salesmen prescribe lunches (Legemiddelkonsulenter forskriver lunch)
baltimoresun.com 29.7.2006
(...) For politiske beslutningstagere og etikere har den sterke økningen av legemiddellunsjer satt igang ytterligere debatt om legemiddelfirmaer i praksis fortsatt kjøper lojaliteten til leger. De fleste leger forsvarer lunsjer som en ufarlig måte å motta informasjon på i løpet av en travel dag som hjelper dem å sortere mellom en rekke nesten like legemidler. (For policymakers and ethicists, the proliferation of drug lunches has touched off more debate on whether drug companies are, in effect, still buying the loyalty of doctors. Doctors, for the most part, defend the lunches as a harmless way of getting information during a busy day to help them sort through a variety of similar medicines.

"Det er åpenbart at legemiddelfirmaer spanderer gratis lunsj slik at deres selgere kan få legene i tale og påvirke deres forskrivningspraksis. Det er ikke måten det skal gjøres på," sa den amerikanske representanten Henry A. Waxman fra California, ranket demokrat i Democrat on the House Committee on Government Reform. "Leger bør få sin informasjon fra fagfellevurderte bevis og objektive kilder." ("It's obvious that drug companies provide these free lunches so their sales reps can get the doctor's ear and influence the prescribing practices. That's not the way it should be done," said U.S. Rep. Henry A. Waxman of California, the ranking Democrat on the House Committee on Government Reform. "Physicians should get their information from peer-reviewed evidence and objective sources.")

Dr. Bob Goodman, indremedisiner ved Columbia University Medical Center i New York grunnla gruppen "No Free Lunch" for syv år siden fordi han lenge hadde vært plaget av gaver - mat og annet - som leger aksepterer fra legemiddelindustrien. (Dr. Bob Goodman, an internist at Columbia University Medical Center in New York, founded the group No Free Lunch seven years ago because he had long been bothered by the gifts - food and otherwise - that doctors accept from the pharmaceutical industry.)

"Det syntes for meg bare litt for opplagt hva som foregikk, hvorfor legemiddelfirmaene spanderte lunsj på leger, og at det virket," sa han. "Industrien bruker så mange milliarder av dollar på dette. Du får en følelse av at de ikke kaster bort pengene sine." ("It just seemed to me kind of obvious what was going on, why the drug companies were buying lunch for doctors, and that it was working," he said. "The industry spends so many billions of dollars doing this. You have a sense they're not throwing away their money.") (...)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter. (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Er leger forskere? (- I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere.)

(Anm: Er leger forskere? (...) De fleste leger følger velkjente mønstre og regler, improviserer ofte rundt disse regler. I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere. (Doctors are not scientists) (Editor's Choice (Redaktørens valg) BMJ 2004;328 (19 June).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds). (statnews.com 22.8.2016).)

- Sviket. (- Presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter.)

(Anm: Brean A. Sjefsredaktør. Sviket. Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. (…) En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter. (…) At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. september 2019.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling.

(Anm: Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling. (...) Kritikerna menar att det finns bevis för att en amerikansk läkemedelsjätte lyckats påverka WHO och få in direkt felaktiga påståenden i dokumenten. (lakemedelsvarlden.se 16.1.2020).)

- Korrupt påvirkning/Purdue & WHO. RAPPORT: AVSLØRING AV FARLIG FIRMAPÅVIRKNING PÅ VERDENS HELSEORGANISASJON (WHO)

(Anm: Corrupting influence/Purdue & the WHO. REPORT: EXPOSING DANGEROUS MANUFACTORER INFLUENCE AT THE WORLD HEALTH ORGANISATION (katherineclark.house.gov.no MAY 22 2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie.

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre.

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Pfizer + relationship expert = RA connection? (biopharmadive.com 15.2.2017).)

- Hemmelig funn avslører frekt "korstog" for å gjøre OxyContin til en blockbuster. (- Donuts-trikset er fremhevet i et av de interne dokumenter innhentet av STAT, som viser hvor langt Abbott gikk for å hanke inn leger for å gjøre OxyContin til en milliard-dollar-blockbuster. Selgerne kjøpte takeaway-middager til leger og møtte dem hos bokhandlere for å betale for deres innkjøp. I notater betegnet salgsteamet markedsføringen av legemidlet som et "korstog", og deres sjef kalte seg selv "Kongen av smerte» (King of Pain).)

(Anm: Hemmelig funn avslører frekt "korstog" for å gjøre OxyContin til en blockbuster. (Secret trove reveals bold ‘crusade’ to make OxyContin a blockbuster) (…) Knepet virket.) (…) I notater betegnet salgsteamet markedsføringen av legemidlet som et "korstog", og deres sjef kalte seg selv "Kongen av smerte» (King of Pain). (…) Donuts-trikset er fremhevet i et av de interne dokumenter innhentet av STAT, som viser hvor langt Abbott gikk for å hanke inn leger for å gjøre OxyContin til en milliard-dollar-blockbuster. Selgerne kjøpte takeaway-middager til leger og møtte dem hos bokhandlere for å betale for deres innkjøp. I notater betegnet salgsteamet markedsføringen av legemidlet som et "korstog", og deres sjef kalte seg selv "Kongen av smerte» (King of Pain).("The doughnut ploy, highlighted in a trove of internal documents obtained by STAT, shows the lengths to which Abbott went to hook in doctors and make OxyContin a billion-dollar blockbuster. The sales force bought takeout dinners for doctors and met them at bookstores to pay for their purchases. In memos, the sales team referred to the marketing of the drug as a “crusade,” and their boss called himself the “King of Pain.”) (statnews.com 23.9.2016)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Begrensninger av legemiddelkonsulenters markedsføringstaktikk endrer legers foreskrivende atferd. (Restricting pharmaceutical reps' marketing tactics changes physician prescribing behavior.) (…) Legemiddelkonsulenters besøk på legekontorer, kjent som "formidling", er den mest fremtredende formen for markedsføring fra legemiddelindustrien. "Formidlingen" involverer ofte små gaver til leger og deres ansatte, for eksempel måltider. Legemiddelfirmaer har mye større utgifter på "formidlings"-besøk enn på direkte markedsføring, eller til og med på forskning og utvikling av nye legemidler. Til tross for utbredelsen av "formidlingen" og de mange programmene for å regulere "formidlingen" var innil nå lite kjent om hvordan nivået på praksisen påvirker den forskrivende lege. (medicalnewstoday.com 4.5.2017).)

- USAs mest beundrede lovbryter.

(Anm: America's Most Admired Lawbreaker (USAs mest beundrede lovbryter). I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Risperdal / Risperidon (risperidone) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

- Hemmelig funn avslører frekt "korstog" for å gjøre OxyContin til en blockbuster. (- Knepet virket.) (- I notater betegnet salgsteamet markedsføringen av legemidlet som et "korstog", og deres sjef kalte seg selv "Kongen av smerte» (King of Pain).

Secret trove reveals bold ‘crusade’ to make OxyContin a blockbuster
statnews.com 23.9.2016
WELCH, W.Va. — Legemiddelkonsulenteme (salgsrepresentantene) hos helsegiganten Abbott Laboratories hadde et problem. Uansett hva de enn prøvde kunne de ikke få oppmerksomheten til en ortopedisk kirurg for å overbevise ham om å foreskrive det potente smertestillende OxyContin. (— The pharmaceutical sales representatives from health care giant Abbott Laboratories had a problem. No matter what they tried, they couldn’t get the attention of an orthopedic surgeon to convince him to prescribe the potent painkiller  OxyContin.)

Uke etter uke avla de besøk på hans kontor, og noen ganger tok de med lubch til legen og hans stab. Likevel, hadde han lite tid til dem. (Week after week, they dropped by his office, sometimes bringing lunch for the doctor and his staff. Still, he had little time for them.

Det vil si til helt til personalet inviet dem i en hemmelighet: "Vi ble fortalt av hans sykepleiere og kontorpersonell at den beste måten å fange hans oppmerksomhet på og utvikle forholdet var via junk food", skrev selgerne i et internt notat. (That is, until the staff let them in on a secret: “We were told by his nurses and office staff that the best way to capture his attention and develop our relationship was through junk food,” the sales reps wrote in an internal memo.)

Den neste uken dukket en av Abbott legemiddelkonsulenter opp med en boks sheet cake t fylt med donuts og snack-kaker arrangert for å stave ordet "OxyContin.» Knepet virket. Kirurgen lyttet til salgsfremstøtet hver uke etter dette, Abbotts selgere besøkte legen for å be ham om å få minst tre pasienter over på OxyContin fra andre smertestillende midler. (The next week, one of the Abbott representatives showed up with a sheet cake box filled with doughnuts and snack cakes arranged to spell out the word “OxyContin.” The gambit worked. The surgeon listened to the sales talk, and every week after that, the Abbott sales personnel visited the doctor to ask him to switch at least three patients to OxyContin from other painkillers.)

Donuts-trikset er fremhevet i et av de interne dokumenter innhentet av STAT, som viser hvor langt Abbott gikk for å hanke inn leger for å gjøre OxyContin til en milliard-dollar-blockbuster. Selgerne kjøpte takeaway-middager til leger og møtte dem hos bokhandlere for å betale for deres innkjøp. I notater betegnet salgsteamet markedsføringen av legemidlet som et "korstog", og deres sjef kalte seg selv "Kongen av smerte» (King of Pain). ("The doughnut ploy, highlighted in a trove of internal documents obtained by STAT, shows the lengths to which Abbott went to hook in doctors and make OxyContin a billion-dollar blockbuster. The sales force bought takeout dinners for doctors and met them at bookstores to pay for their purchases. In memos, the sales team referred to the marketing of the drug as a “crusade,” and their boss called himself the “King of Pain.”)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter

No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions (Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter)
mmm-online.com 20.6.2016
Det finnes ikke noe slikt som en gratis lunsj, som ordtaket lyder, og ny forskning tyder på at det stemmer for leger. (There ain't no such thing as a free lunch, as the adage goes, and new research suggests that it rings true for physicians.)

Leger som fikk bransjesponsede måltider — som koster i gjennomsnitt mindre enn 20 dollar - ble funnet å foreskrive mer av legemidlets handelsnavn (merkevarenavn) enn de som ikke gjorde det, ifølge en ny analyse av Open Payments and Medicare Part D data publisert i JAMA Internal Medicine. Forskerne merket seg at de fant en sammenheng mellom måltider og en høyere rate av forskrivning - ikke et direkte årsak-virkning-forhold. (Doctors who received industry-sponsored meals — which cost an average of less than $20 — were found to prescribe the promoted, brand-name drug at a higher rate than those who did not, according to a new analysis of Open Payments and Medicare Part D data published in JAMA Internal Medicine. The researchers noted that they found an association between meals and the higher rate of prescribing — not a direct cause-and-effect relationship.)

I løpet av disse måltidene presenterte legemiddelfirmaer informasjon om sine legemidler til deltakerne. Bransjemåltider utgjør 80 % av de totale antall utbetalinger som gjøres fra legemiddelfirmaer og medisinske utstyrsfirmaer til leger. (During these meals, drugmakers present information about their medications to attendees. Industry meals comprise 80% of the total number of payments made by drug and devicemakers to physicians.)

Studien så på nesten 280 000 leger og 63 500 utbetalinger. Analysen avdekket at leger som fikk bransjeutbetalinger var 18 % mer sannsynlig å foreskrive det kolesterolsenkende legemiddel Crestor, 70 % mer sannsynlig å foreskrive  betablokkerlegemidlet Bystolic, og 52 % mer sannsynlig å forskrive hypertensjonbehandling med Benicar. (The study took a look at at almost 280,000 doctors and 63,500 payments. The analysis uncovered that doctors who received industry payments were 18% more likely to prescribe cholesterol-lowering drug Crestor, 70% more likely to prescribe beta-blocker medicine Bystolic, and 52% more likely to dole out hypertension treatment Benicar.)

Forskerne fant også at jo flere måltider legene fikk, jo mer sannsynlig var det at de forskrev de promoterte behandlinger. Leger som fikk bransjeutbetalinger var i analysen mest sannsynlig mannlige, alenepraktiserende og arbeidet sør i landet. (Researchers also found that the more meals doctors received, the more likely they were to prescribe promoted treatments. Physicians who received industry payments in the analysis were most likely to be male, solo practitioners and work in the South.)

(Anm: Pharmaceutical Industry–Sponsored Meals and Physician Prescribing Patterns for Medicare Beneficiaries. (...) Conclusions and Relevance Receipt of industry-sponsored meals was associated with an increased rate of prescribing the brand-name medication that was being promoted. The findings represent an association, not a cause-and-effect relationship. JAMA Intern Med. 2916 (Published online June 20, 2016).)

(Anm: Läkare gillar oberoende info. Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. Läkare som bjuds på måltider av läkemedelsföretag skriver ut fler recept på läkemedel från företaget som bjudit. Det visar ny amerikansk forskning som nyligen presenterades i JAMA Internal Medicine. Läkartidningen. 2016;113:D6UF (2016-07-01).)

(Anm: Doctors prescribe more brand drugs for free meals from pharma industry – Study (…) The group of doctors in the study received 63,524 industry-sponsored meals in the last five months of 2013. The study linked two national data sets, and the results are cross-sectional and reflect an association, according to the report. As the US seeks to rein in the costs of prescription drugs and make them less expensive for patients, the findings are concerning, the medical journal said. (pharmafile.com 21.6.2016).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest? (...) FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (...) Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

- Farlige forbindelser?

Farlige forbindelser?
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:541 (28.2.2008)
Legenes forhold til legemiddelindustrien er ikke helt uproblematisk. De siste årene er reglene for samhandling strammet betraktelig inn, bl.a. ved at legemiddelreklame er utestengt fra poenggivende kurs. Men blant folk flest er det fremdeles en vanlig oppfatning at leger er kjøpt og betalt - i beste fall forledet - av industrien.

Legemiddelrepresentanter kommer jevnlig på besøk til legekontorene, med flotte presentasjoner … og baguetter, kulepenner og refleksbrikker. Noen leger mener besøkene gir nyttig informasjon om nye medikamenter og behandlingsregimer, og at det er greit å få informasjonen over en matbit. Motstanderne mener det er uhørt å la pillepushere slippe til med reklame, forkledd som vitenskapelige fakta og dandert med majones og persille. Ordet korrupsjon er nevnt. (...)

Har vi ikke tid? Ta en kikk i speilet: Velger vi å bruke vår dyrebare tid til å ta imot halvfordøyd reklame, men ikke til selvstendig faglig oppdatering på kontoret, har kanskje offentligheten rett. (...)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- USAs mest beundrede lovbryter.

(Anm: America's Most Admired Lawbreaker (USAs mest beundrede lovbryter). I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Risperdal / Risperidon (risperidone) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet.

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Superrike skattesnytarar. (- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

- EU-kommissionen visste om VW-fusket.

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (...) Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

- Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler.

(Anm: Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler. Bilder viser 100.000-vis av Volkswagen-biler som står dumpet på flere identiske dieselgate-gravplasser rundt om i USA. (dinside.no 21.7.2019).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

- Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate».

(Anm: Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate». En domstol i den tyske byen Braunschweig slår fast at det er tilstrekkelig bevis til at 73-åringen potensielt kan bli dømt for kommersiell og organisert svindel. Dermed er tiltalen mot ham godkjent og den tidligere toppsjefen må svare for seg i retten. Dato for rettssaken er ikke bestemt. (e24.no 11.9.2020).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra (Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt). BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm Sponsorer gir 40.000 studenter fri tilgang til Schibsteds nettaviser. (…) Nå utvides studentkonseptet til seks nye skoler, med tre sponsorer på laget, BDO, KPMG og Adlibris. Til sammen 40.000 studenter vil nå få fri tilgang flere av Schibsteds aviser. Det er Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. På trappene er også en lansering på den åttende skolen, NTNU i Trondheim. Med NTNU på plass vil Schibsted og partner nå 70.000 studenter.) (kampanje.no 31.10.2016).)

(Anm: Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest? (...) FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (...) Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

- Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (- Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper.)

(Anm: Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (Trends in unintentional injury deaths, U.S., 1999-2005: age, gender, and racial/ethnic differences.) Detaljene som er skjult i den siste økningen (1999-2004) for utilsiktet dødelighet ved skade, er ikke undersøkt. (…) De totale utilsiktede antall dødsfall grunnet skade økte betydelig bare hos hvite, en økning på 2 % per år for hvite menn / gutter og en økning på 2,8 % for hvite kvinner / jenter (p <0,05). Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper. (…) KONKLUSJONER: Spesifikke undergrupper av hvite har nylig opplevd de mest markante økningene i fatale utilsiktede skader, inkludert fall, forgiftning, kollisjoner fra kjøretøyer, kvelning, brann / brann og drukning. Disse økninger fortjener mer oppmerksomhet fra forskere og de politiske ansvarlige personer. Am J Prev Med. 2009 Sep;37(3):188-94.)

- 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret.)

(Anm: 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Til sammen behandlet sykehusene 280.000 ulykkesskader i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Rapporten «Skadebildet i Norge» fastslår at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner.) (- Det er ytre omstendigheter, som årsak, skadested og aktivitet, det særlig mangler informasjon om.) (- I dag mangler disse opplysningene for alle skader som blir behandlet av legevakt og fastleger.) (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret. (tv2.no 26.2.2019).)

(Anm: Behandla 90 000 skadar etter ulykker i heimen i 2017. Heimen er den vanlegaste skadestaden. I 2017 behandla norske sjukehus 90 000 ulykkesskadar der heimen var skadestad. Det viser ein rapport frå Folkehelseinstituttet. (fhi.no 26.2.2019).)

(Anm: Ohm E, Madsen C, og Alver K. "Skadebildet i Norge - Fordeling etter utvalgte temaområder". Rapport 2019: Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019. (fhi.no).)

- Kvaliteten på legemiddelkonsulentbesøk i allmennpraksis

Kvaliteten på legemiddelkonsulentbesøk i allmennpraksis
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:555-7 (28.2.2008)
(...) Fortolkning. Den systematisk mangelfulle sikkerhetsinformasjonen som gis av legemiddlkonsulenter, understreker behovet for å styrke produsentuavhengig etterutdanning om legemiddelterapi i allmennpraksis. (...)

Det typiske konsulentbesøket fant sted i lunsjpausen hvor konsulenten i 129 (90 %) av tilfellene bød på et enkelt måltid i form av baguetter, smørbrød, kake eller liknende. Vanligvis var medarbeiderne på legesenteret til stede, bare i 25 (19 %) tilfeller var møtet forbeholdt legene. Undersøkelsen omfattet representanter fra til sammen 26 ulike legemiddelfirmaer, og presentasjonene handlet om i alt 64 ulike medikamenter (tab 1). (...)

At gratispakninger av vedkommende legemiddel ble tilbudt ved vel to av fem konsulentbesøk, stemmer godt overens med en nylig publisert undersøkelse fra dansk allmennpraksis, der prøvepakninger ble tilbudt i 47 % av tilfellene (12). (...)

(Anm: Leger, fastleger, fastlegeordningen etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter. (mintankesmie.no).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lei av journalister som vil spise gratis. Enkelte ber til og med om betaling for å skrive omtale. Nå ber dansk restaurant om at det blir slutt på maset. På hjemmesidene til restaurant Manfreds i København ligger nå denne advarselen til journalister som måtte være ekstra sultne på mat og penger. (journalisten.no 26.6.2015).)

- Når produksjon og formidling av kunnskap styres av økonomi, blir legers forhold til farmasøytisk industri problematisk

Legene og legemiddelindustrien - nok en gang
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:553 (28.2.2008)
Når produksjon og formidling av kunnskap styres av økonomi, blir legers forhold til farmasøytisk industri problematisk

Det har de senere år vært økende oppmerksomhet rettet mot legers forhold til legemiddelindustrien (1, 2). Allmennheten stiller nå større krav til åpenhet og til etisk og økonomisk ryddighet blant folk som utøver makt, inkludert leger. Leger forordner dyre undersøkelser og behandlinger betalt av det offentlige, bl.a. gjennom blåreseptordningen, noe som stiller store krav om varsomhet med hensyn til økonomiske bindinger. (...)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest? (...) FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (...) Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

- De "utilbørlige påvirkninger av økonomiske avtaler" med lobbyister kan "påvirke lovgiverens rettslige og etiske plikt"

Drug Companie' Financial Ties to Doctors 'Corruptive,' Op-Ed Says (Legemiddelfirmaers økonomiske bånd til leger er "korrumperende," ifølge lederartikkel)
kaisernetwork.org 13.2.2006
Daily Health Policy Report
De "utilbørlige påvirkninger av økonomiske avtaler" med lobbyister kan "påvirke lovgiverens rettslige og etiske plikt," og "tilsvarende korrumperende påvirkning" eksisterer i den medisinske profesjon, skriver Jerome Kassirer, professor ved Tufts University School of Medicine og forfatter av "On The Take: How Medicine's Complicity With Big Business Can Endanger Your Health," i et innlegg i Boston Globe. "Mens lobbygrupper bruker omtrent 2 milliarder dollar på å overbevise politikerne om sine budgivninger, bruker farmasøytiske firmaer nesten 10 ganger så mye på å påvirke landets 600 000 til 700 000 leger til å forskrive de nyeste og dyreste legemidler," skriver Kassirer. Ifølge Kassirer, "påvirker lobbyister hvordan staten bruker sine penger, men leger med økonomiske konflikter kan true din helse." For eksempel, skriver Kassirer, symposium arrangert av medisinske organisasjoner er "sponset av legemiddelfirmaer og utstyrsleverandører" og inkluderer foredragsholdere som er "ledere innen sitt fag" men har "økonomiske bånd til industrien" som ofte skaper diskré (eller til og med åpenlyse) biaser (skjevheter) som fører til at de, enten bevisst eller ubevisst, slutter seg til firmaprofilen." I tillegg, kan "utdannelsesstøtte" fra farmasøytiske firmaer til leger medføre at leger og medisinske organisasjoner "forsettlig overdriver positiv virkning av nye legemidler og bagatellisere deres komplikasjoner," skriver Kassirer. "Det er på tide at farmasøytiske firmaer reduserer sine massive kampanjer for å påvirke leger og å bruke betalte "eksperter" til å påvirke andre leger," skriver Kassirer, som legger til, "Det er på tide at leger, akademiske medisinske sentre og profesjonelle medisinske organisasjoner avvenner seg de åpne lommebøkene til firmaer hvis fremste mål ikke er utdannelse men markedsføring" (Kassirer, Boston Globe, 2/13). (...) (The "undue influence of financial deals" with lobbyists can "create tension between the legal and ethical duty of a legislator," and "similar corruptive influences" exist in the medical profession, Jerome Kassirer, a professor at the Tufts University School of Medicine and author of "On The Take: How Medicine's Complicity With Big Business Can Endanger Your Health," writes in a Boston Globe opinion piece. "While lobbying groups spend about $2 billion to convince politicians to do their bidding, pharmaceutical companies spend nearly 10 times that much to influence the nation's 600,000 to 700,000 physicians to prescribe the newest and most expensive drugs," Kassirer writes. According to Kassirer, "Lobbyists influence how the government spends your money, but financially conflicted physicians can threaten your well-being." For example, Kassirer writes, symposia held by medical organizations are "sponsored by drug and device companies" and include speakers who are "leaders in the field" but have "financial ties to the industry" that "often create subtle (or even overt) biases that induce them, either consciously or subconsciously, to adhere to the company line." In addition, "educational grants" awarded by pharmaceutical companies to physicians can prompt physicians and medical organizations to "knowingly exaggerate the efficacy of new drugs and underplay their complications," Kassirer writes. "It's about time that pharmaceutical companies cut back on their massive campaign to influence doctors and to use paid 'experts' to influence other doctors," Kassirer writes, adding, "It's about time physicians, academic medical centers and professional medical organizations wean themselves away from the deep pockets of companies whose principal goal is not education but marketing" (Kassirer, Boston Globe, 2/13).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

- Kommentar. Er lobbyregister et framskritt for åpenheten? (- Høyre mener at habilitetsverket er godt nok.) (- KrFs Geirmund Lykke mener det blir for mye byråkrati, særlig for de pliktoppfyllende som vil føre opp alle samtaler og henvendelser de har. Han har også en annen bekymring. De som vil lure systemet, klarer det fint. De bare lar være å føre opp sine henvendelser. Hele systemet er jo basert på tillit.)

(Anm Kommentar. Er lobbyregister et framskritt for åpenheten? Saken om "grønn strek" har ført til at Trondheim kommune nå innfører et lobbyregister. For alle som er opptatt av åpenhet, høres det bra ut. Men kan det gi falsk trygghet? Som første kommune i landet har Trondheim innført et lobbyregister. I registeret skal bystyremedlemmene føre oversikt over møter de har med lobbyister og organisasjoner. Først var det snakk om et lobbyforbud i Trondheim, men det er ikke lovlig. Nå er det etiske regelverket innskjerpet i tillegg til at lobbyregisteret er innført. (…) Motargumentene mot et lobbyregister er mange. Lobbyregisteret ble ikke vedtatt enstemmig. Høyre mener at habilitetsverket er godt nok. KrFs Geirmund Lykke mener det blir for mye byråkrati, særlig for de pliktoppfyllende som vil føre opp alle samtaler og henvendelser de har. Han har også en annen bekymring. De som vil lure systemet, klarer det fint. De bare lar være å føre opp sine henvendelser. Hele systemet er jo basert på tillit. (…) Det blir interessant å se hvordan Trondheim utformer sitt register, og hvordan det vil fungere. Er det vellykket, kan flere ønske å følge etter. (kommunal-rapport.no 3.10.2017).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere.

(Anm: Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere. CBS-professor mener dog ikke, at udviklingen generelt er problematisk. Internationale virksomheder påvirker beslutningstagere i EU i så voldsom grad, at det går udover europæerne. (…) “Store virksomheder har en ekstrem indflydelse på bestemmelser og faren er, at beslutningerne ender med at gavne virksomhederne, men går ud over befolkningen,” siger Paul De Clerck fra græsrodsbevægelsen Friends of the Earth. Han er medforfatter til rapporten. (danwatch.dk 28.9.2018).)

(Anm: Number of organisations and European Parliament accreditations on the EU transparency register. This graph shows the evolution since February 2012, of: (danwatch.dk 17.9.2018).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten av verdens nasjoner er korrupte, og mange av dem gjør ikke noe med det.

Stewpot Of Corruption (Smeltedigel for korrupsjon)
forbes.com 6.2.2006
Nesten halvparten av verdens nasjoner er korrupte, og mange av dem gjør ikke noe med det. (Nearly half of the world's nations are corrupt, and many of them aren't doing very much about it at all.)

Fra korrupte domstoler og politi til regjeringsmedlemmer, til og med statsoverhoder, er de mest fundamentale rettigheter og statlige tjenester hovedsakelig gått til de som betaler for det -- under bordet til de rette hender. (...) (From corrupt courts and police to government ministries, even heads of state, the most fundamental rights and government services are dispensed largely to those who pay for it--under the table into just the right hands.)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- Økokrim slår korrupsjonsalarm i kommune-Norge

Økokrim: – Vi opplever en bølge av tips om korrupsjon
nrk.no 6.1.2013
TIPS: Både NRK og Økokrim har mottatt en rekke tips om korrupsjon etter at NRK.no og Dagsrevyen omtalte problemet onsdag.

Økokrim har fått inn over 30 tips etter at NRK satte søkelys på korrupsjon i kommune-Norge. – Vi ser at mediefokus gir folk et ekstra puff til å varsle.

SAMMENHENG: Ifølge Marianne Djupesland i Økokrim fører medieoppslag om korrupsjon til at flere tipser politiet.

Korrupsjon i Norge

• Korrupsjon defineres som misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst.
• Korrupsjon er ulovlig, og straffelovens § 276 åpner for fengsel inntil ti år.
• På Transparency Internationals liste over verdens minst korrupte land kommer Norge på sjuendeplass.
• Norge er dermed det mest korrupte landet i Skandinavia.
• Siden 2003 er 24 personer dømt for kommunal korrupsjon i Norge.
• Kilder: Transparency International og lovdata (...)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

Ekspert: – Svakere korrupsjonskontroll nå enn før
nrk.no 3.1.2013
NETT-TV: Det er ingen systematisk korrupsjonsjakt i norske kommuner, sier Ole Kristian Rogndokken.

Ingen jobber systematisk med å avdekke korrupsjon i norske kommuner. Samtidig har revisorene mindre makt til å avsløre korrupsjon i dag enn for ti år siden.

– Jeg har vært i bransjen i mange år, og utviklingen er negativ. Revisors internkontroll har nok blitt svekket, sier Ole Kristian Rogndokken som leder Norges kommunerevisorforbund (NKRF). (...)

24 dømt for kommunal korrupsjon
nrk.no 3.1.2013
KORRUPSJON: Ifølge loven er korrupsjon «å gi/tilby eller kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag». Siden 2003 er 24 dømt for korrupsjon i kommunene.

De siste ti årene er 24 personer dømt for kommunal korrupsjon i Norge. De har lurt til seg over 205 millioner kroner og fått fengselsstraffer på 49 år til sammen. (...)

Rådmann – Jeg har fått flere tilbud om bestikkelser
nrk.no 2.1.2013
KORRUPSJON: Jacob Br. Almlid har selv mottatt tilbud om bestikkelser i løpet av sine år som rådmann. Nå har han anmeldt en kommuneansatt i Verran for korrupsjon.

Nav-ansatte som angivelig tar penger under bordet. Falske regninger og rådmenn som tilbys bestikkelser. Økokrim slår korrupsjonsalarm i kommune-Norge.

– Jeg har i mine tolv år opplevd tre, fire tilfeller der jeg har fått tilbud om penger eller andre ting for å bidra til at man skulle få de tjenestene man ønsket.

Slik svarer rådmannen i Verran kommune, Jacob Br. Almlid, på spørsmål om hvor vanlig han tror korrupsjon er i norske kommuner.

I sommer anmeldte han en Nav-ansatt i kommunen som skal ha krevd penger for å hjelpe gjeldsofre i nød.

Men Verran er langt fra den eneste kommunen som opplever at ansatte mistenkes for å bryte regelverket til egen vinning.

– Omfanget er større enn vi liker å tro. Det er betydelige mørketall, og vi har en jevn strøm av korrupsjonssaker som etterforskes av politiet, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Arnt Angell.

•Les også: – Korrupsjon handler om griskhet (...)

– Korrupsjon handler om én ting, og det er griskhet
nrk.no 2.1.2013
GRÅDIGHET: Spesialetterforsker i Økokrim, Gunnar Fjæra, er ikke i tvil om hva korrupsjon skyldes: Griskhet.

De som har mest fra før stjeler mest fra fellesskapet. Slik beskriver to av landets fremste korrupsjonsjegere hvem som begår korrupsjon i kommune-Norge.

– Dette er topper i samfunnet, ofte i maktposisjoner og med bra lønn, som egentlig lever på samfunnets solside – og som vil ha mer, sier spesialetterforsker i Økokrim, Gunnar Fjæra.

• BAKGRUNN: Korrupsjon i kommunene

Han og kollega Arnt Angell har etterforsket en rekke korrupsjonssaker i norske kommuner. De forteller at de skyldige ofte er maktpersoner som misbruker tilliten de har til å karre til seg skattebetalernes penger.

– Det handler om én ting, og det er griskhet, slår Fjæra fast.

– Vi ser at mange er opptatt av penger og profitt og er villige til å korrumpere seg slik at de mottar midler og får en bedre levestandard, istemmer Angell. (...)

- Det internasjonale pengefondet (valutafondet) (International Monetary Fund (IMF))

Strauss-Kahn kunne spise og drikke for 5 millioner, uten at noen sjekket
nrk.no 19.5.2011
Dominique Strauss-Kahn tjente mer penger enn den amerikanske presidenten.

Dominique Strauss-Kahn reiste med hele sin familie verden rundt på første klasse for å be IMF-landene kutte og snu hver eneste krone.

Den tidligere IMF-sjefen levde et liv i luksus, og har tidligere fått mye kritikk i franske medier for sitt pengeforbruk. Der har det lenge vært en kjent politisk hemmelighet har Strauss-Kahn hadde to store svakheter; penger og kvinner. (...)

Skattefrie millioner
Strauss-Kahn fikk 400.000 dollar skattefritt i året, noe som tilsvarer litt over 2,2 millioner kroner. I tillegg kunne han hver måned bruke rundt 80 000 dollar, eller rundt 5 millioner kroner i året, til representasjon, som ikke krevde bilag, skriver CNN, som har gransket IMF-sjefens ansettelsesforhold til bankenes bank.

I kontrakten har også Strauss-Kahn en klausul om at hele familien reiser gratis på 1. klasse i forbindelse med hans reiser. I tillegg er selvfølgelig alle hotellkostnader dekket for han og kona, journalisten Anne Sinclair.

Ifølge CNN skal mange i IMF stilt seg hoderystende til avtalen. Ikke minst i forhold til de strenge krav organisasjonen pålegger sine medlemsland som de låner penger til.

Til sammenligning så tjener USAs president Barack Obama 400.000 dollar årlig, som han må skatte av. (...)

(Anm: IMF-sjef må møte for retten. IMF-sjef Christine Lagarde må møte for retten. En fransk domstol har tiltalt sjefen for det internasjonale pengefondet (IMF), Christine Lagarde for forsømmelse i forbindelse med den såkalte Tapie-saken, melder Bloomberg News. (…) Lagarde har vært under etterforskning siden 2011 og rettsaken kan få konsekvenser for hennes fremtid som IMF sjef. (dn.no 22.7.2016).)

- Verdensbanken

Wolfowitz går av
nrk.no 18.5.2007
Styret i Verdensbanken opplyser at den omstridte sjefen Paul Wolfowitz går av 30. juni. (...)

En ulv i ulveklær
vg.no 16.5.2007
Det kunne ha vært manus til en B-film fra Hollywood. (...)

Dobbeltmoral
Men det som langt fra var i orden var kjærestens lønn som ble mer enn fordoblet. Hun tjener i dag 193.000 dollar skattefritt, som betales av Verdensbanken. (...)

En Verdensbank-president som har gjort kampen mot korrupsjon i utviklingsland til en av sine fanesaker, bør ikke bli tatt med buksene nede på hjemmebane. (...)

Wolfowitz må gå
ukeavisenledelse.no 14.5.2007
Tilliten til lederen av Verdensbanken er brutt. Granskingskomiteen mener skaden er uopprettelig, hevder The New York Times. (...)

Wolfowitzs skjebne dominerer møte
nrk.no 14.4.2007
Storbritannia mener Wolfowitz handlinger har ødelagt banken, og flere kritikere, deriblant mange av bankens ansatte, krever at han går av. (...)

Wolfowitz beklager kjærestens lønnsøkning
aftenposten.no 12.4.2007
Verdensbankens sjef Paul Wolfowitz beklager avtalen som sikret kjæresten hans bedre jobb og høyere lønn. (...)

Den tidligere amerikanske viseforsvarsministeren, som ble kjent som en av arkitektene bak invasjonen av Irak, ønsket imidlertid ikke å si om han nå vurderer å trekke seg fra stillingen som Verdensbankens øverste sjef.

Mange ansatte i banken er rasende over at den libysk-fødte Shaha Riza, som Wolfowitz har hatt et forhold til, gjorde et byks på karrierestigen med dertil hørende lønnsbyks. (...)

Bestikker for 6000 milliarder kroner
dn.no 26.3.2007
Verdensbanken mener det inngås mistenkelige kontrakter for 6000 milliarder kroner i året. (...)

Korrupsjonsjakt for Verdensbanken
nrk.no 21.3.2007
(...) Det var sjefen for Verdensbanken, Paul Wolfowitz, som selv ba Eva Joly om å sitte i en liten, men høyt profilert arbeidsgruppe som skal jobbe mot internasjonal korrupsjon.

Lederen for gruppen er den tidligere finansministeren i Nigeria, Ngosi Okonjo-Iweala. (...)

Eva Joly blir korrupsjonsjeger for Verdensbanken
vg.no 21.3.2007
Eva Joly er hyret inn av Verdensbanken for å arbeide mot internasjonal korrupsjon. Den norske spesialrådgiveren skal være med i en høyt profilert arbeidsgruppe. (...)

- Oljen fremmer korrupsjon
ukeavisenledelse.no 17.10.2006
Verdensbanksjef Paul Wolfowitz er på Oslo-konferanse mot korrupsjon i oljeindustrien.

Sammen med utenriksminister Jonas Gahr Støre åpnet Wolfowitz mandag den to dager lange konferansen EITI.

- Oljen er for mange blitt en forbannelse som fremmer korrupsjon og konflikter, sier verdensbanksjefen, ifølge NTB. (...)

Skepsis til Verdensbankens korrupsjonsjakt
aftenposten.no 14.5.2006
I snart ett år har Verdensbankens sjef Paul Wolfowitz drevet klappjakt på korrupsjon. Bistandsorganisasjoner er skeptiske til jakten, som de beskriver som meningsløs og vilkårlig sabelrasling.

Disse organisasjonene mener banken burde feie for egen dør og gir banken ansvaret for det de kaller en global korrupsjonskultur. Bekymrede medlemsland krever nå at Verdensbanken og Det internasjonale valutafond (IMF) må legge frem egne retningslinjer for behandling av slike saker. Retningslinjene skal være på plass før neste møte mellom Verdensbankens 184 medlemsland, som skal holdes i Singapore i september. (NTB/DPA) (...)

Skjerper kampen mot korrupsjon
hegnar.no 24.4.2006
Verdensbankens medlemsland vil skjerpe kampen mot korrupsjonen, men krever samtidig klare retningslinjer for hvordan problemet skal takles. Verdensbankens president Paul Wolfowitz får støtte til sin strategi for kamp mot korrupsjon fra Verdensbankens 184 medlemsland, men ikke uten vilkår: På et møte i bankens utviklingskomité søndag krevde landene at det utarbeides klare retningslinjer og en bred strategi for kampen mot korrupsjon.

Strategien skal drøftes på neste møte i utviklingskomiteen, i Singapore i september. De fleste medlemslandene er representert med finans- eller utviklingsministere på disse møtene.

Flere pekte på faren for at kamp mot korrupsjon kan gå ut over Verdensbankens hovedmål: Å bekjempe fattigdom. Brasils finansminister advarte mot å sette likhetstegn mellom svake regjeringer og korrupte regjeringer. Andre minnet om at korrupsjonskampen også må rette seg mot banker og selskaper i den rike verden, som utnytter korrupte systemer. (...)

Erklærte krig mot korrupte stater
imarkedet.no 7.2.2006
I et møte med Verdensbankens ansatte sa Wolfowitz at banken må opptre mer bestemt og energisk mot korrupsjon i de utviklingslandene hvor banken er involvert.

Den nyutnevnte Wolfowitz sa at det har vært en lang vei å gå på et sted hvor ordet korrupsjon ikke fantes, til faktisk å gjøre noe med problemet. Han sa også at ansatte som sier fra om korrupsjon i prosjekter burde bli premiert.

- Det skjer ikke noe bare ved å knipse med fingrene, uttalte Wolfowitz. (...)

Hauk og vaktbikkje
Den omstridte tidligere amerikanske vise-forsvarsministeren og "hauken" uttalte at Verdensbankens anti-korrupsjonsenhet skal spille en meget viktig rolle og ikke blir å betrakte som en ekstern vaktbikkje.

Verdensbanken bistår utviklingsland over hele verden. Banken består av to institusjoner som bistår kredittverdige fattige land og en institusjon som bistår de aller fattigste landene.

Lederen for enheten heter Suzanne Rich Folsom. (...)

- Korrrupsjon vanlig?

-Norge vil bli mer og mer korrupt
hegnar.no 28.6.2006
Selv om Norge regnes for å være ett av verdens minst korrupte land, mener nordmenn korrupsjon har økt og vil fortsette å øke, viser undersøkelse. (...)

Korrupsjon vanlig, tror åtte av ti
aftenposten.no 3.1.2006
Nesten åtte av ti nordmenn tror korrupsjon foregår i det offentlige Norge. Bare hver tiende nordmann har stor tillit til myndighetenes evne til å avsløre korrupsjon. (...)

Store mørketall.
Heller ikke assisterende Økokrim-sjef Trond Eirik Schea er overrasket over at folk i så stor grad tror at korrupsjon forekommer i det offentlige i Norge.

- Vi har sagt at korrupsjon foregår i et mye større omfang enn det som er avdekket. Økokrim er ikke i tvil om at det er store mørketall, sier han. (...)

I vår etterforskning av korrupsjonssaker er det slående å se hvor mange som trolig har visst noe, men som ikke har sagt fra eller reagert på annen måte, sier Schea. (...)

- Global korrupsjon øker
dn.no 12.12.2005
Majoriteten av verdens land opplever en økning i korrupsjon, ifølge Transparency International.

Transparency International er en non-profit organisasjon som bekjemper verdens korrupsjon. I deres årlige meningsmåling, den såkalte Global Corruption Barometer, mener majoriteten av de spurte i 48 av 69 land at korrupsjonsnivået hat steget de siste tre årene.

Kun seks land har opplevd et fall i korrupsjonen: Colombia, Georgia, Indonesia, Hong Kong, Kenya og Singapore.

Meningsmålingen viser blant annet at land i Afrika, Øst-Europa og Latin-Amerika er verstinger på å ta imot bestikkelser. Ellers oppfatter folk politiske partier som de mest korrupte organisasjonene, for andre år på råd. Videre på listen følger parlamenter, politi og rettsinnstanser. (...)

- Korrumpert politikk?

Berlusconi: - Fortsetter om jeg blir dømt
aftenposten.no 2.11.2009
Berlusconi sier han blir sittende selv om han får en fellende dom. Det skriver den italienske statsministeren i sin nye bok. (...)

Dersom jeg felles i en rettssak, står vi overfor en sånn fordreining av sannheten at det blir enda tydeligere for meg hvor viktig det er at jeg blir på min post. (...)

(Anm: Berlusconi dømt til tre års fengsel. Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi er dømt til tre års fengsel for korrupsjon. (nrk.no 8.7.2015).)

Berlusconi-advokat dømt
nrk.no 17.2.2009
Den britiske advokaten David Mills er dømt til fire og et halv års fengsel i Milano for korrupsjon. Det er statsminister Silvio Berlusconi som skal ha betalt ham pengene.

Mills var Berlusconis advokat da han ifølge dommen tok imot over fire millioner kroner for å vitne falsk i to rettssaker mot Berlusconi på 1990-tallet.

Silvio Berlusconi var tiltalt i den samme saken, men skaffet seg immunitet. (...)

Frikjent etter 12 år
ukeavisenledelse.no 26.10.2007
Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi har blitt frifunnet for korrupsjon.

Italias høyesterett frifant i dag Berlusconi for korrupsjonanklager datert helt tilbake til åttitallet. Mediemogulen ble frikjent i April, og nå også i ankerettssaken. (...)

Berlusconi tiltales for korrupsjon
hegnar.no 30.10.2006
Italias tidligere statsminister må møte i retten. Igjen.

Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi vil bli stilt for retten tiltalt for korrupsjon, melder nyhetsbyrået ANSA. (...)

Korrupt politiker på teip
dagbladet.no 22.5.2006
Det amerikanske forbundspolitiet, FBI, filmet demokratenes kongressmedlem William Jefferson mens han tok imot 100.000 dollar som skulle brukes til å bestikke en nigeriansk embetsmann, melder Danmarks Radio.

Jefferson bedyrer sin uskyld til tross for at etterforskere fant 90.000 dollar gjemt i fryseboksen hans.

Samtidig har en amerikansk forretningsmann erkjent at han bestakk Jefferson med mer enn 400.000 dollar slik at firmaet iGate skulle få i havn kontrakter på telekommunikasjonsutstyr til Nigeria. (...)

Vil ha Berlusconi korrupsjonstiltalt
dagbladet.no 11.3.2006
Påtalemyndigheten i Milano ber om at den italienske statsministeren Silvio Berlusconiblir tiltalt for korrupsjon.

Berlusconi er beskyldt for ha betalt den britiske advokaten David Mills over fire millioner kroner for å vitne falskt i to rettssaker mot ham i 1997.

Mills skal ha latt være å fortelle om en samtale han hadde med Berlusconi i 1995, da de to diskutert en ulovlig pengeoverføring til den tidligere sosialistlederen Bettino Craxi.

Statsministeren hevder at påtalemyndigheten er ute etter ham av politiske grunnner. (ANB) (...)

- Korrupsjon og inkompetanse
dagbladet.no 17.1.2006
Hillary Clinton kom med kraftige utfall mot president George W. Bush og hans administrasjon under et folkemøte i forbindelse med markeringen av Martin Luther King-dagen tirsdag.

- Vi har en kultur av korrupsjon, kameraderi og inkompetanse, uttalte senatoren i Harlem i New York. (...)

- Verste i historien
- Bush-administrasjonen går inn i historien som en av de verste, uttalte senatoren, og møtte øredøvende applaus fra de hovedsaklig svarte tilhørerne som var til stede i baptistkirken «Canaan Babtist Church of Christ».

Hun hevdet videre at avvikende meninger ble sensurert, og at representantenes hus, som kontrolleres av republikanerne, ble drevet slik at ingen alternative lovforslag blir presentert, og andres argumenter ikke blir hørt. (...)

Livsfarlig å avsløre korrupsjon
aftenposten.no 14.10.2006
"Corruption fights back" heter det, og mange tusen har fått merke det. Der det er kamp mot korrupsjon, slår korrupsjonen tilbake som en bumerang.

Eva Joly erfarte det. Den tidligere kenyanske presidentrådgiveren John Githongo, Afrikas største helt i kampen mot politisk korrupsjon, det samme.

Og nå sist den russiske journalisten Anna Politkovskaja. Likvidert fordi hun utfordret establishment. Avslørte deres korrupsjon. Utfordret Vladimir Putin, tidligere KGB-spion, nå president, en mediedarling i Vesten. (...)

At modige journalister, menneskerettighetsaktivister, dommere, advokater og andre daglig utsettes for livsfare i mange land i kampen mot korrupsjon, er ikke nytt. Det nye er at det reises en opinion for beskyttelsen av dem. På den store internasjonale EITI-konferansen som begynner i morgen vil det være på sin plass at vertskapet (statsrådene Støre eller Solheim) nevner Anna Politkovskaja ved navn, og at hun med livet som innsats falt i kampen mot korrupsjon i hjemlandet. (...)

- Lobbyister utnytter korrupte politikere

Ney Pleads Guilty In Abramoff Case (Ney erkjenner skyld i Abramoff-sak)
cbsnews.com 13.10.2006
(CBS/AP) Rep. Bob Ney pleaded guilty Friday in the Jack Abramoff influence-peddling investigation, the first lawmaker to confess to crimes in a scandal that has stained the Republican-controlled Congress and the Bush administration.

He said in a statement that he will resign from Congress "in the next few weeks." Republican and Democratic leaders vowed to expel him unless he steps down.

Standing before Judge Ellen S. Huvelle, Ney pleaded guilty to conspiracy and making false statements. He acknowledged taking money, gifts and favors in return for official actions on behalf of Abramoff and his clients. (...)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

House approves earmark reform
newsobserver.com 15.9.2006
(...) The House and Senate last spring passed bills that would have required lobbyists to be more open about their activities; put limits on gifts and meals from lobbyists and travel involving lobbyists; slowed the movement of lawmakers leaving office for lobbying jobs; provided ethics training to staff and members; and ended anonymous earmarks. (...)

Corruption That Shook Capitol Isn't Rattling Elections
washingtonpost.com 18.9.2006
Abramoff Case and Others Not Necessarily Key Issues (...)

Visibly angered, Burns, 71, shot the audience a don't-mock-me glare. But his debating point (blaming Democrats for health-care costs) and his senatorial dignity were swamped by the contempt of constituents who for nearly a year have been lapping up revelations about his ties to disgraced Washington lobbyist Jack Abramoff. (...)

Bush-støtte trekker seg etter korrupsjonsanklage
vg.no 4.4.2006
Bølgene ble for store for Tom DeLay (58). Toppolitikerens karriere grunnstøtte da han ble koblet til lobbyskandalen som har rystet amerikansk toppolitikk.

Han er allerede strippet for sin lederposisjon for republikanerne i Representantenes hus og flere av hans rådgivere og medarbeidere er fjernet etter lobbyskandalen som nylig endte med fengselsstraff for hovedmannen, Jack Abramoff. (...)

Kan dra korrupte politikere med seg
aftenposten.no 31.3.2006
Hva har tidligere superlobbyist Jack Abramoff fortalt etterforskere om korrupsjon i Kongressen? Svaret er politisk krutt i Washington. (...)

Mener amerikansk politikk er korrupt
dn.no 10.1.2006
58 prosent av amerikanerne mener korrupsjon er utbredt i politikken som drives i hovedstaden Washington, viser en ny meningsmåling.

Etter en rekke korrupsjonsskandaler i Washington sier 44 prosent av de spurte at føderale politikere er mer uærlige enn amerikanere flest, viser undersøkelsen som er utført for Washington Post og ABC.

Forrige uke innrømmet lobbyisten Jack Abramoff å ha begått bedrageri, mens republikanske Tom DeLay i helgen trakk seg permanent fra vervet som leder for partiets gruppe i Representantenes hus på grunn av kontakt med Abramoff og en siktelse om økonomisk kriminalitet. (©NTB)

Gambling, korrupsjon og et fire år gammelt drap i Miami er i ferd med å ryste Washington.
dagbladet.no 4.1.2006
VIL SNAKKE: Lobbyisten Jack Abramoff vil snakke til FBI om politikerne han har bestukket. Her forlater han rettsmøtet i Washington der han inngikk avtalen. (...)

Sent i går erklærte den tidligere så mektige lobbyisten seg skyldig i svindel, skatteundragelser og bestikkelser av politikere.

- Ærede dommer, ord kan ikke uttrykke hvor lei meg jeg er for dette, og jeg føler oppriktig anger og sorg for alle feilene jeg har begått, sa Ambramoff da han møtte for dommer Ellen Segal Huvelle i går kveld, melder Washington Post. (...)

Som et eksempel på hvor lite lobbyistene gjorde for sine klienter, skriver New York Times i dag om hvordan de to kompanjongene overtalte en indianerstamme i Texas til å betale dem for å gjenåpne casinodrift i delstaten. Samtidig som indianerstammen i Texas betalte 4,2 millioner dollar for tjensten, hadde de to partnerne fått millioner dollar fra en annen indianerstamme i Louisiana for å jobbe mot gjenåpning av gambling i Texas. (...)

NERVØSE. Selv før lobbyisten forlot den føderale domstolen i Washington i småregnet tirsdag kveld, forsøkte nervøse politikere i begge partier og Det hvite hus å distansere seg fra ham. Selv demokratene var nervøse, skriver New York Times. (...)

Et spor af korruption i amerikansk politik
berlingske.dk 2.12.2005
En amerikansk tænketank har givet et bud på de 13 mest korrupte medlemmer af Kongressen. Tidligere på ugen trådte kongresmedlem Randy »Duke« Cunningham tilbage, fordi han havde modtaget bestikkelse.

SANTA FE: Først var der 14, nu er der 13.
Tidligere på ugen kendte et amerikansk kongresmedlem sig skyldig i bestikkelse for over 15 mio. kroner og trådte tilbage - og 13 andre senatorer og kongresmedlemmer skulle gøre det samme, lyder det fra en uafhængig tænketank.

Tænketanken Crew, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, har gransket de amerikanske politikere og konkluderer, at godt et dusin af dem er så moralsk anløbne, at de ikke længere er vælgernes tillid værdig. 11 af de 13 politikere på listen er republikanere, to er demokrater. Det betyder ikke - understreger gruppen - at republikanere er mere korrupte end demokrater, det er derimod udtryk for, at republikanerne sidder helt og aldeles på magten i Washington, og at de dermed har mest at sælge. De 13 mest korrupte politikere i Washington er ifølge gruppen:

Bill Frist, republikansk leder i Senatet, som beskyldes for lemfældig omgang med valgkampspenge og for insiderhandel.

Roy Blunt, republikanernes nuværende leder i Repræsentanternes Hus, som i to tilfælde har forsøgt at indføje lovpassager, der ville gavne venner og sponsorer.

Conrad Burns, republikansk senator, som er dybt fedtet ind i Abramoff-skandalen. Han fik angiveligt kampagnepenge til gengæld for gennemførelsen af love.

Bob Ney, et republikansk kongresmedlem, som også er sovset ind i Abramoffs penge-for-love cirkus.

Tom Feeney, republikansk kongresmedlem, som har gjort sig skyldig i samme forseelser som Ney.

Richard Pompo, republikansk kongresmedlem, som betalte sin kone og bror over to mio. kroner for »kampagnearbejde«, og som kæmpede for vindmøllestøtte uden at afsløre, at hans forældre fik over en mio. kroner i vindmøllestøtte.

Rick Santorum, republikansk senator, som fik skatteyderne i Pennsylvania til at betale for sine børns skolegang, selv om han på det tidspunkt boede i Virginia.

Charles Taylor, republikansk kongresmedlem, som er ramt af erhvervsskandaler i North Carolina og i Rusland.

Marilyn Musgrave, republikansk kongresmedlem, som har overtrådt kampagnelovgivningen.

Rick Penzi, republikansk kongresmedlem, som også har overtrådt kampagnelovgivningen.

William Jefferson, demokratisk kongresmedlem, som angiveligt har modtaget bestikkelse fra udenlandsk erhvervsvirksomhed.

Maxine Waters, demokratisk kongresmedlem, hvis familie i de seneste otte år har tjent over seks mio. kroner på at gøre forretninger med virksomheder, som Waters på den ene eller anden måde har hjulpet. Plus:

Tom DeLay, tidligere gruppeformand for Republikanerne og stadig en magtfuld skikkelse. Han var ikke på den oprindelige liste, fordi den netop handlede om andre politikere end ham. Men han er overkvalificeret, siger gruppen. Tom DeLay er sigtet for sammensværgelse og hvidvaskning af penge, og han er under efterforskning i den såkaldte Abramoff-lobbyist skandale. (...)

- FNs olje-for-mat-program

2200 firmaer bestakk Saddam
dagbladet.no 27.10.2005
Rundt 2200 firmaer i FNs olje-for-mat-program betalte totalt 11,6 milliarder kroner i bestikkelser og smøring til Saddam Hussein, ifølge en ny FN-rapport.

Rapporten, som ble lagt fram i dag, avslører at 2 200 selskaper var innblandet i olje-for-mat-skandalen.

Olje-for-mat-programmet, som varte fra 1996 til 2003 tillot Irak å eksportere begrensede mengder olje mot at mesteparten av pengene skulle gå til å skaffe befolkningen mat, medisiner og elementære varer mens Irak var rammet av internasjonale straffetiltak etter Saddam Husseins invasjon av Kuwait i 1990.
Men Saddam, som selv fikk velge oljekjøperne og selgerne av de humanitære varene, gjorde programmet korrupt ved å gi kontrakter til og motta bestikkelser fra favoriserte kjøpere.

Svenske Volvo var ett av selskapene som var innblandet. (...)

- Multinasjonale firmaer

Enron-topp dømt til fengsel
dn.no 15.11.2006
Den tidligere regnskapssjefen i energigiganten Enron er dømt til fem og et halvt års fengsel.

Han er dømt for å ha godkjent regnskapene som førte til selskapets kollaps i 2001. (...)

24 års fængsel til Enron-chef
bt.dk 23.10.2006
Den tidligere chef i det korruptionsplagede amerikanske energiselskab Enron, Jeffrey Skilling, blev mandag idømt 24 års fængsel. (...)

Hun utløste Enron-raset
vg.no 1.2.2006
HOUSTON (VG) Hun var den første til å stille spørsmålet: «Er Enron overpriset?» Det ble starten på opprullingen av Enron-skandalen.

Bethany McLean (34) ante ikke hva hun utløste da hun skrev Enron-artikkelen i

Fortune Magazine i mars 2001. (...)

Nå følger hun rettssaken mot de tidligere toppsjefene Ken Lay (63) og Jeff Skilling (52) fra tilhørerbenken i rettssalen i Houston i Texas. De risikerer å tilbringe resten av livet i fengsel. (...)

Lærerik skittentøyvask
Leder
aftenposten.no 30.1.2006
OPPGJØR. I dag begynner endelig rettssaken mot de to toppsjefene i det amerikanske energiselskapet Enron, mer enn fire år etter det spektakulære sammenbruddet i et av stjerneselskapene på børshimmelen. Nå gjenstår spørsmålet om det vil lykkes å bevise at toppledelsen både var informert og lurte andre. (...)

Historien om hvordan mange av lederne i Enron ble søkkrike mens selskapet gikk under og de ansattes pensjonskapital fordunstet, er sjokkerende. Virkningen ble forsterket av at den ble etterfulgt av lignende skandaler i omtrent samme format i flere amerikanske selskaper.

Kjernen er konflikten som kan oppstå mellom toppledernes rolle som tillitsmenn for aksjonærer, og deres egne økonomiske interesser.

Bakteppet er at topplederne i USA de siste tiårene har økt sine egne lønninger, opsjoner og fallskjermer og pensjoner på en nesten grotesk måte. Det er anslått at administrerende direktører i de store børsnoterte selskaper på begynnelsen av 1980-tallet alt i alt tjente omtrent 40 ganger så mye som en vanlig arbeider. Nå er forholdstallet økt til 400 til 1.

Grådigheten må vi derfor ta for gitt. (...)

Ingen nåde i hvitsnippoppgjøret
aftenposten.no 28.1.2006
To tidligere toppsjefer i Enron har brukt flere titalls millioner dollar på forsvarere allerede før rettssaken mot dem starter mandag. (...)

Enron-sjef inngår avtale
dn.no 28.12.2005
Tidligere regnskapssjef i energikonsernet Enron har forhandlet med påtalemyndigheten om en avtale og kan komme til å vitne mot sine tidligere kolleger.

Lynn Brewer blåste i fløyten slik at Enron-skandalen ble rullet opp.
Flere amerikanske medier meldte tirsdag med grunnlag i ikke-navngitte kilder, at Richard Causey har forhandlet med påtalemyndigheten og kommer til å erkjenne seg skyldig i en eller flere tiltalepunkter i et rettsmøte onsdag. Selskapets tidligere finansdirektør Andrew Fastow kommer trolig også til å vitne etter å ha inngått en avtale i fjor.

Rettssaken mot Causey og Enrons tidligere styreformann Kenneth Lay og tidligere konsernsjef Jeffrey Skilling skulle etter planen starte 17. januar. Hvis Causey erkjenner straffskyld onsdag, kan dommeren komme til å utsette saken for å gi de to andre tiltalte mer tid til å endre forsvarsstrategi.

Enron var USAs største energiselskap og en betydelig politisk maktfaktor med nære bånd til president George W. Bush før selskapet gikk konkurs i desember 2001. Bakgrunnen var avsløringer om at selskapet hadde løyet om inntekter og dekket over en gjeld på mange milliarder kroner. (...)

- Et marked for korrupsjon

Et marked for korrupsjon
dagbladet.no 20.102.006
John Christensen Utviklingsøkonom og koordinator i det globale Tax Justice Network, tidligere finansrådgiver for regjeringene på Jersey og i Storbritannia. Marte Nilsen Leder for Attac Norge

Hvert år går en strøm av skitne penger, nærmere bestemt ett tusen milliarder dollar, inn på kontoer i skatteparadisene. Halvparten forsvinner fra utviklingsland, som tappes for økonomiske midler raskere enn vi rekker å slette gjeld og gi bistand. (...)

- Norge

Millionkontrakter uten anbud
tv2.no 21.2.2006
TV 2 Nettavisen kan avsløre at selskapet IFS har vært hoffleverandør av it-løsninger til Forsvaret i ti år - uten konkurranse. Denne praksisen vil forsvarssjef Sverre Diesen fortsette. (...)

Høyre mot korrupsjon
ukeavisenledelse.no 20.12.2005
Høyre kommer nå med et forslag mot snusk, kameraderi og korrupsjon når det gjelder offentlige innkjøp og oppfordrer regjeringen til å innføre en forenklet kunngjøringsplikt for innkjøp under 500 000 kroner. (...)

Han viser til at offentlig sektor kjøper varer og tjenester for nærmere 240 milliarder kroner i året.

I dag er det bare anbudsplikt på innkjøp over 500 000 kroner.

Svært mange innkjøp i det offentlige er under 500 000 kroner, og mange tusen småbedrifter leverer derfor av å selge sine varer og tjenester til det offentlige. (...)

– Regjeringsplan kan øke korrupsjon
dn.no 2.11.2005
Transparency International Norge mener regjeringens plan om å heve anbudsgrensen for offentlige innkjøp vil skape mer korrupsjon. Byggenæringen er enig. (...)

I Soria Moria-erklæringen heter det at den nye regjeringen «vil øke terskelverdien for anbudskonkurranser ved offentlige innkjøp opp mot EU-nivå».

I Norge er grensen for anbud 500.000 kroner, i EU er den 1,8 millioner kroner. (...)

Brudd på statens innkjøpsregler

Millionbøter for kompiskjøp
Aftenposten 13.9.2005
Bøter i millionklassen kan bli resultatet av Regjeringens ønske om å straffe brudd på statens innkjøpsregler.

Innkjøpere kan straffes med inntil 15 prosent av innkjøpsverdien, dersom moderniseringsminister Morten A. Meyer får det som han vil.

Poenget er å forebygge korrupsjon og "kamerathandel". Staten og kommunene kjøper inn varer og tjenester for 240 milliarder kroner i året. For å sikre best mulig pris og unngå såkalte kameratkjøp, skal det være konkurranse og offentlighet i kjøpsprosessen. (...)

(Anm: Moderniseringsdepartementet heter nå Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).) (...)

Tror offentlig ansatte bestikkes

Tror offentlig ansatte bestikkes
Aftenposten 29.8.2005
Tre av fire nordmenn mener det foregår korrupsjon i offentlig sektor. Det samme tror også Økokrim og korrupsjonseksperter.

- At det ikke finnes noen fellende dommer innen offentlig sektor reflekterer ikke virkeligheten, sier førstestatsadvokat Lars Stoltenberg i Økokrim.

På femten år har kun én korrupsjonssak endt med domfellelse. Den såkalte Oslo-korrupsjonssaken som ble rullet opp på slutten av åttitallet endte med at et trettitalls personer ble dømt til bøter og fengselsstraff. Ingen er dømt for korrupsjon innen offentlig sektor siden:

- Spørsmålet er ikke om det eksisterer mørketall, men hvor store disse er. Vi bygger på informasjon som vi har fra ulike kilder, blant annet gjennom konkret etterforskningsarbeid, tips og opplysninger fra ulike hold, sier Stoltenberg. (...)

Nesten åtte av ti nordmenn mener korrupsjon forekommer i offentlig sektor. Dette ifølge en spørreundersøkelse utført av TNS Gallup på oppdrag for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. 1400 personer svarte i fjor høst på hvor utbredt de tror korrupsjon er innen de offentlige tjenestene i Norge.

Transparency International i Norge mottar jevnlig henvendelser og tips fra publikum om korrupsjon:

- Korrupsjon dreier seg om alt fra partifinanisering til tette nettverk bestående av personer som beskytter hverandre og gjør avtaler som skjer utenfor de formelle kanaler, sier Jan Borgen, generalsekretær i Transparency International i Norge.

At ingen politikere eller byråkrater er blitt dømt for korrupsjon på mange år, gir et helt skjevt bilde av virkeligheten, mener Borgen.

Også Riksrevisjonen har fått åpne og anonyme tips:

- Over tid har vi mottatt flere påstander om at det har foregått korrupsjon, men personlig har jeg aldri vært borti et konkret tilfelle som kan dokumenteres, sier ekspedisjonssjef Hans Conrad Hansen. (...)

- Mye korrupsjon i kommunene
Størst er problemet i småkommuner, sier korrupsjonseksperten Jan Borgen.
dn.no 26.11.2005
Etter flere korrupsjonsskandaler i næringslivet er ikke korrupsjon et fremmedord i Norge. Men inntil vannverksskandalen på Romerike har det vært lite snakk om korrupsjon i det offentlige Norge.

Borgen, som er generalsekretær i den norske avdelingen av Transparency International, sier han har fått en rekke tips om forhold som ikke tåler dagens lys i norske kommuner.

– På bakgrunn av tips, indisier og spørreundersøkelser vet vi at det foregår korrupsjon også i det offentlige, og da spesielt i kommunesektoren, sier Borgen til Nationen.

Et av problemene er at folk ikke trekker seg ut av saker der de er inhabile, noe som legger grunnen for en korrupsjonskultur, sier han og peker på at det er spesielt i små kommuner preget av små forhold og tette bånd mellom ledende personer at en slik kultur kan vokse fram.

Korrupte forhold kan oppstå i forbindelse med en rekke saker, som ansettelsessaker, i forbindelse med innkjøp eller i forbindelse med byggetillatelser. (...)

Inveseringer, finans, børs, og hvitvasking

Kriminelle bånd til finansmiljøene
dn.no 17.7.2005
Kontakten mellom norske finansmiljøer og kriminelle blir stadig tettere. Økokrim varsler intensivert kamp mot økonomisk kriminalitet.

- Båndene er blitt tettere mellom finansmiljøene og de kriminelle, sier leder for bedrageriteamet i Økokrim, Arnt Angell, til NRK.

Med tiltak som større satsing mot de lokale politidistriktene og etablering av "mini-team" med fokus på økonomisaker, kommer Økokrim til å skjerpe kampen mot hvitvasking.

I juni fikk Økokrim kritikk fra den internasjonale organisasjonen Financial Action Task Force for ikke å gjøre nok for å bekjempe hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. (...)

Etterforsker nordmenn i hvitvaskings-paradis
dagbladet.no 23.3.2006
Dagens Næringsliv avslørte lørdag at lyssky nordmenn investerer hundrevis av millioner i eiendommer i Natal, på østkysten av Brasil.

Nå har avisoppslaget ført til at en spesialgruppe med representanter fra det føderale politiet, statsadvokaten og finansdepartementet skal etterforske flere norske investorer. (...)

Kommunal korrupsjon

Korrupsjonsvarsling i Oslo
dn.no 27.12.2006
Byrådet i Oslo vil etablere en egen varslingsordning for å styrke arbeidet mot korrupsjon. (...)

Kommunal korrupsjon
Jan Borgen Generalsekretær i Transparency International
dagbladet.no 25.8.2006
KORRUPSJON: Det blir snart en vane å se korrupsjonssaker som involverer Oslo Kommune. I en aktuell og oppsiktsvekkende sak ble Kommunerevisjonen varslet om en byggesaksbehandler som skal ha mottatt bestikkelser fra en eiendomsutvikler for å gi raskere behandling og godkjenning av byggesaker. I fem år skal saksbehandleren ha valgt saker fra nettopp denne eiendomsutvikleren. Byråd for byutvikling Grete Horntvedt har uttalt at det er vanskelig å avsløre utro tjenere. «Det er litt som doping i idretten, de som vil jukse finner stadig nye veier». (...)

Kommunal konsensus(u)kultur
André Oktay Dahl Stortingsrepresentant for Høyre
dagbladet.no 24.8.2006
KORRUPSJON: Norge er et lite land med få innbyggere. (...)

Den siste tiden har baksiden av medaljen vært avdekket. Denne består i for tette bånd og kameraderi som setter preg på styring og forvaltning. Gjennom år har det utviklet seg en kommunal konsensuskultur på tvers av alle partimessige- og administrative grenser og mellom lokalpolitikere og administrasjon. (...)

UFORMELLE NETTVERK nettverk av personer og sett av regelverk styrer beslutningsprosessene vel så sterkt som de formelle. (...)

For politikere er det eksempelvis alltids en fremtidig nominasjonsprosess eller mulige «opprykkssituasjoner» hvor kritikk mot de etablerte maktstrukturene medfører at kritiske røster forstummer svært så effektivt. (...)

TORE TØNNES tragiske skjebne ble til dels misbrukt av dem som ikke ønsket at man skulle gå nærmere inn i verken «Berge-saken» eller at tidligere ordfører i Skedsmo, Andreas Hamnes ble påspandert flybilletter av Nedre Romerike Vannverk. Flertallet i de kommunale kontrollutvalget er for nært knyttet til politikere i kommunene. I forbindelse med «Berge-saken» vet jeg at det var mer enn tøft for sentrale Ap-politikere å ta oppgjør med sin egen gruppeleder. Hadde de imidlertid ikke gjort det, ville de effektivt blokkert for at kontrollutvalget kunne avdekke gruppelederens gjøren og laden, og saken ville ikke blitt politianmeldt. Det er altså ikke til å undres over at uheldige forhold ikke blir avdekket så tidlig som de burde. (...)

Korrupsjon i kommunene
nrk.no 23.3.2006
Seks prosent av spurte norske kommuner har opplevd korrupsjon eller forsøk på korrupsjon, viser en undersøkelse KS har gjort.

17 av de 266 spurte svarte at de hadde opplevd tilfeller av korrupsjon.

Nær alt ble oppdaget ved interne kontroller.

Norske kommuner forvalter mye penger, og mange ønsker å etablere et godt forhold til politikere og ansatte i kommuneadministrasjonen - gjerne ved å gi gaver eller invitere på turer.

Nå har KS laget retningslinjer for hvordan de skal forholde seg til slike tilbud. Formålet er å forebygge - og avdekke - korrupsjon, opplyser administrerende direktør Olav Ullern i KS.

Vannverket
Fylkesordfører i Akershus Hildur Horn Øyen har fått to større korrupsjonssaker i fanget det siste året: Vannverksskandalen på Romerike og den
ledende fylkespolitikeren som hadde laget et system, slik at han fikk ut altfor høye honorar.

- Vi har grepet fatt i reglementet som går på godtgjøring, på tapt arbeidsfortjeneste, forvaltningsrevisjon samt andre rutiner, slik at vi skal forhindre at noe slikt som vi har opplevd kan gjenta seg. Politikerne skal ha gode rammer og klare regler å forholde seg til, sier Horn Øyen.

Tema på ordførerkonferanse
Teamet korrupsjon er også fokuset på ordførerkonferansen i Oslo i dag. Mange ordførere er enig i at grålinjene er vanskelige, spesielt når det gjelder deltakelse på arrangementer og smågaver.

- Vi må passe på at grensen ikke går ved så store summer at det blir latterlig, slik at næringslivet opplever oss som smålig, Margrete Seter, ordfører i Halsa Kommune.

Ordfører i Aukra, Aud Mork, mener det er bra å få hjelp til retningslinjer.

- Å gå kommunene mer i sømmene og bli mer bevisst på problemet er viktig, sier Mork. (...)

Frykter korrupsjon
ukeavisenledelse.no 4.1.2006
Avdelingsdirektør Jacob Landsvik og spesialrådgiver Kristine Vigander i den sentrale innkjøpsenheten i Oslo kommune jobber med å få kommunale innkjøpere til å følge reglene, men frykter korrupsjon. (...)

Årlige stikkprøver fra Kommunerevisjonen har vist at det slurves med innkjøpsreglene. Den sentrale innkjøpsenheten tror mangel på kunnskap er det største problemet, og satser på opplæring.

En undersøkelse Opinion har gjort for Aftenposten viser at 28 prosent av Norges befolkning tror det forekommer korrupsjon «i stor grad» i det offentlige. 50 prosent tror det foregår «i noen grad». (...)

Vil ha bedre intern kontroll
aftenposten.no 3.1.2006
Kommunale innkjøpere trenger bedre opplæring og bedre rutiner, mener toppsjefen i kommunenes organisasjon KS. (...)

Statens vegvesen

Korrupsjonsalarm i Statens vegvesen
dagbladet.no 4.11.2005
BILJUKS? Trafikkdirektør Eva Solvi ser ikke bort fra at de høye bilavgiftene gjør inspektørene ved trafikkstasjonene mer utsatt for kjøp og salg av tjenester.
Tre inspektører i Statens vegvesen er suspendert og under politietterforskning, mistenkt for korrupsjon i forbindelse med registrering av importbiler. (...)

PriceWaterhouseCoopers, PWC

Revisorsamrøre i PWC
imarkedet.no 5.12.2005
En revisor i ett av Norges største revisjonsselskaper har revidert selskaper han ikke burde ta i. Sjekk den oppsiktsvekkende revisorskandalen her:

Revisorene lever av tillit og det er helt avgjørende at offentligheten kan ha tillitt til at en revisor utfører sitt arbeid uhildet og uavhengig.

Men i flere selskaper som revisor Kåre Lunde har hatt revisjonen for, har Kredittilsynet funnet at denne uavhengigheten kan det stilles alvorlige spørsmålstegn ved.

Kontor i Sogn- og Fjordane
Kåre Lunde er tilknyttet revisjonsgiganten PricewaterhouseCoopers (PwC), og har kontor i Førde, Sogn- og Fjordane. Han har siden 2000 hatt revisjonen med selskapet A til Å Grafisk Design og Media AS.

Daglig leder i selskapet heter Per Øyvind Helle. Han er bror til revisor Jan Ove Helle. Jan Ove Helle er partner ved PwCs sitt kontor i Florø, og sjefen til Kåre Lunde.

Kredittilsynet mener at dette ikke bør forekomme, og ønsker at ingen ansatte ved PwC sine kontor i Florø eller Førde skal kunne tatt revisjonsoppdrag for denne klienten, som er bror med revisjonspartneren.

Revisor Lunde står ikke som revisor for selskapet gjennom PwC, men gjennom et enkelmannsforetak, men så lenge han er tilknyttet revisorgiganten er dette problematisk.

I et brev til Lunde, som iMarkedet.no har tilgang til skriver Tilsynet at man ikke kan organisere seg vekk fra revisorloven, og slår klart fast at man ikke kan ta oppdrag som både faktisk og tilsynelatende kan svekke revisors uavhengighet og integritet.

Flere tilfeller
Men det er ikke bare i A til Å Grafisk Design og Media AS hvor nettopp revisors uavhengighet og integritet kan stå i fare. Hele åtte selskap hvor Lunde har hatt revisjonen er tilknyttet slektninger av i alt tre partnere i revisorgiganten.

I en lang rekke selskaper har Lunde tatt på seg revisoroppdrag hvor nære slektninger av hans egne sjefer i PwC er dypt involvert.

Blant annet i Alfabetet Eiendom AS, der Per Øyvind Helle er daglig leder, styremedlem og eier av 34 prosent av aksjene har Lunde tatt på seg revisoroppdraget. Dette selv om hans sjef i PwC er Per Øyvind Helle sin bror.

Også i selskapet Retura Fjordane AS har Lunde tatt på seg et oppdrag han ifølge Kredittilsynet ikke burde tatt på seg. Der har Henrik Lunde vært styreformann. Han er bror til en Jan Helge Lunde, som er partner ved PwC sitt kontor i Førde.

Men også i selskapet Auto-senteret AS har Lunde vært revisor. Der eier en Bjarne Flølo 12,5 prosent av aksjene. Han er faren til PwC partner Jan Flølo i Førde.

Tre av sjefene til PwC i Sogn- og Fjordane har altså slektninger som en underordnet reviderer regnskapet for - dog ikke med PwC navnet men ved bruk av sitt eget enkeltmannsforetak.

I strid med revisorloven
I brevet til revisoren, som har flere av sine sjefers slektninger på kundelisten, skriver Kredittilsynet at praksisen til Lunde har vært i strid med revisorlovens paragraf 4-1:

"Har en revisor eller en revisors nærstående (jf. fjerde ledd) en slik tilknytning til den revisjonspliktige eller dennes ansatte eller tillitsvalgte at dette kan svekke revisors uavhengighet eller objektivitet, kan vedkommende ikke revidere den revisjonspliktiges årsregnskap. Det samme gjelder dersom det foreligger andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisor."

At Lunde hadde forsøkt å organisere vekk forholdet til PwC gjennom å bruke et enkeltmannsforetak endrer ikke på denne saken, mener Kredittilsynet.

Avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy, avdelingsdirektør i Kredittilsynet sier til iMarkedet.no at de ser alvorlig på denne saken, men at den med denne merknaden nå er avsluttet fra tilsynets side.

- Jeg vil ikke gi noen kommentarer til iMarkedet.no i denne saken. Dette er en sak mellom meg og Kredittilsynet, sier Lunde til iMarkedet.no.

Han sier videre at han ikke synes Kredittilsynets fremstilling er feil i hans øyne og at alle oppdragene som er nevnt nå er avsluttet. (...)

Verstingland for penge-kriminalitet
nrk.no 29.11.2005
Svindel, bedrageri og misligheter er et økende problem for norske bedrifter. Norge er i ferd med å utvikle seg til et verstingland når det gjelder økonomisk kriminalitet.

Det viser en undersøkelse fra revisorselskapet PriceWaterhouseCoopers, PWC.

- Norge kommer ikke noe bedre ut enn de fleste andre land. I forhold til våre naboland, kommer vi vesentlig dårligere ut, sier Helge Kvamme, som er partner i PWC.

Han sier at det er mye av denne typen kriminalitet i Norge, og at det dessuten er blitt mer oppmerksomhet om problemet de siste årene.

Fra 2003 til i år har andelen bedrifter som opplyser at de har vært utsatt fra økonomisk kriminalitet, økt fra 23 prosent til 42 prosent. Økningen gjelder særlig lovbrudd som regnskapsmanipulering, hvitvasking av penger og korrupsjon.

Økokrim
Økokrim har ikke nok ressurser til å bekjempe problemet, og Trond Eirik Scheia, som er nestsjef i Økokrim, mener næringslivet selv må ta et større ansvar.

- Vi mener det er et godt sted å begynne, og vi tror det kan gjøres en del mer der, sier Scheia.

Han sier at bedriftene konkret kan kan drive bedre oppfølging, kontroll, og ikke minst jobbe for en bedre organisasjonskultur. (...)

Forsvaret

- Kritikkverdige IKT-kontrakter
nrk.no 16.6.2006
Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Erichsen vil koble inn Økokrim for å finne ut om det foregår korrupsjon i forbindelse med innkjøp til Forsvaret.

Granskingsutvalget for datakontrakter i Forsvaret kan ha avdekket korrupsjon og bedrageri i Forsvaret. Saken blir oversendt Økokrim.

Utvalget har også skissert en rekke tiltak for å bedre kontrollen med kontrakter om informasjons- og kommunikasjonsteknologi i fremtiden. (...)

Fikk 163 mill. uten anbud
tv2.no 17.3.2006
Det svenske selskapet IFS har fått kontrakter med Forsvaret på 163 millioner kroner, uten et eneste anbud. (...)

Kundepleierne
nrk.no 14.3.2006
Siemens brukte minst 6 millioner kroner på gaver, bevertning og reiser på å pleie sitt kundeforhold til Forsvaret. Det viser interne kontoutskrifter fra selskapet Brennpunkt har fått tilgang til.

En bedriftskultur hvor smøring var en viktig ingrediens, personer i Forsvaret som mottok bevertning, reiser og gaver for store summer, og en skjult konto som ble brukt til å finansiere festligheter med.

Dette er noe av det som skjedde i forbindelse med en datakontrakt til 1,5 milliarder kroner mellom Forsvaret og konsernet Siemens.

Granskningsutvalg
I november i fjor annonserte Forsvarsledelsen at de setter ned et granskningsutvalg, Dalseide-utvalget.

Utvalget skal etterforske kontrakter til flere milliarder kroner. Det er mistanke om smøring, bestikkelser og korrupsjon i egne rekker.

Konkret retter mistanken seg mot åtte firmaer i teknologisektoren og deres forhold til folk i Forsvaret. (...)

Hemmelig konto
nrk.no 14.3.2006
Da det store datasystemet var ferdig installert i Forsvaret for tre år siden, ble det feiret med en heidundrende avslutningsfest. Over 200 ansatte fra Forsvaret og Siemens deltok, og regningen lød på 640 000 kroner. (...)

Syv mistenkte firma
nrk.no 14.3.2006
Granskningsutvalget som etterforsker smøring, bestikkelser og korrupsjon i Forsvaret har fokusert på åtte firma. Hittil har disse firmaene vært holdt hemmelig. Men Brennpunkt kan avsløre hvilke firmaer det dreier seg. (...)

Korrupsjon innen humanitær bistand er en dobbel katatrofe

Corruption in humanitarian aid is a double disaster (Korrupsjon innen humanitær bistand er en dobbel katatrofe)
transparency.org 4.8.2006
“It is a story of mistakes made, plans poorly conceived or overwhelmed by ongoing violence, and of waste, greed and corruption that drained dollars that should have been used to build schools, improve the electrical grid, and repair the oil infrastructure.”

United States Senator Susan Collins, regarding a report from the Special Inspector General for Iraq Reconstruction. (...)

Mottatt "betydelige beløp" for å skape fortgang i byggesaker

Ny korrupsjon i Oslo
n24.no 16.8.2006
En saksbehandler i Oslo kommune skal ha mottatt "betydelige beløp" for å skape fortgang i fem byggesaker. Han er suspendert og blir politianmeldt. (...)

Olje for mat-programmet

British fraud office to investigate companies accused of violating Iraq oil-for-food program
iht.com 14.2.2007
(...) LONDON: Britain's Serious Fraud Office said Wednesday it was investigating several major companies over claims they paid bribes to Saddam Hussein to secure lucrative contracts in Iraq.

The office said it was looking into allegations that firms — including drug makers GlaxoSmithKline PLC, AstraZeneca PLC and Eli Lilly and Co. — violated international sanctions imposed on the late dictator's regime. (...)

Norge tidde om FN-svindel
nrk.no 22.8.2006
Lederen for FNs sanksjonskomité var den norske diplomaten Ole Peter Kolby.

En hemmeligstemplet svensk rapport forteller at Norge visste om FN-svindel i Irak, uten å melde fra.

Sveriges radio har fått tak i rapporten som viser dette.

Det er avdekket omfattende korrupsjon i forbindelse med olje for mat-programmet, som skulle skaffe medisiner og mat til Irak.

Les det hemmelige dokumentet

Norge ledet FN-komiteen som hadde ansvaret for FNs olje for mat-program i 2001. En hemmligstemplet svensk rapport viser at Norge på det tidspunktet visste at Irak krevde ulovlige avgifter av land som ville handle med dem, på tross av FN-sanksjonene. Blant disse landene var Sverige. (...)

«Jeg synes ikke Norge handlet i samsvar med anbefalingene fra FNs sikkerhetsråd. Rådet mente jo at sanksjonene mot Irak skulle fungere og være effektive.» Ove Bring, svensk ekspert på folkerett (...)

Norge visste om Irak-svindel
nettavisen.no 22.8.2006
Avsløringen av et hemmelig dokument viser at Norge kjente til at Irak krevde ulovlige avgifter fra selskap innen Olje for mat-programmet. (...)

Pragmatiske Norge
I balansen mellom sanksjonstilhengere som USA og Storbritannia og mer Irak-vennlige land som Russland og Frankrike, valgte Norge ifølge Sveriges Radio en pragmatisk linje.

(...) Fra rapporten:
«Den norske delegasjonen kjenner godt til de irakiske kravene men stiller seg sterkt tvilende til om spørsmålet bør tas opp til behandling i komiteen. Man mener resultatet vil bli at visse Irak-vennlige land umiddelbart vil kreve å få vite hvilke land/selskap som har tatt opp spørsmålet. Blir dette avslørt vil resultatet sannsynligvis bli en irakisk svartelisting av landet/selskapet.»

Flere visste
Både den britiske og den nederlandske delegasjonen kjente også til Iraks krav, ifølge det svenske dokumentet. Den britiske delegasjonen ser ut til å ha rettet seg etter ønskene til britiske selskap.

Nederland, som ledet sanksjonskomiteen før Norge, skal ha uttalt at det er en «velkjent hemmelighet som ingen vil gjøre noe med.»

Diplomater på høyt nivå i sanksjonskomiteen bekrefter overfor Sveriges Radio at det blant mange land var motvilje mot å ta spørsmålet om de ulovlige avgiftene opp i sanksjonskomiteen. (...)

- Blåøyde for korrupsjon

Kritisk til korrupsjonsundersøkelse
dn.no 1.10.2006
Transparency International Norge er skeptisk til undersøkelsen som antyder at det nesten ikke foregår korrupsjon i Norge. (...)

Få ser korrupsjon
dn.no 30.9.2006
Få norske bedriftsledere har registrert korrupsjon eller forsøk på korrupsjon i sin bedrift.

Kun 2,7 prosent av 2500 spurte bedriftsledere svarer at de har registrert at ansatte har blitt tilbudt "utilbørlige fordeler" i løpet av siste år.

Hele 95,9 prosent av de spurte sier de ikke kjenner til korrupsjon eller tilbud av slik art i sin bedrift.

Det viser resultatene fra Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge, KRISINO. Undresøkelsen er utført på oppdrag fra Næringslivets sikkerhetsråd og omfatter 2000 private bedrifter og 500 offentlige virksomheter. (...)

Og ingen merket det!
aftenposten.no 13.9.2006
For ledelsen i Oslos skolesektor er tilliten borte. Skal man unngå moralsk konkurs må det ansettes nye med plettfri vandel som beviselig både kan se og gå. (...)

Dekkhistoriene faller
aftenposten.no 11.9.2006
Én etter én har de tre tiltalte i korrupsjonssaken på Ullevål sykehus erkjent at de har forsøkt seg med dekkhistorier. (...)

- Mer korrupsjon privat enn offentlig
dn.no 7.9.2006
Folk tror det er mer korrupsjon i det private enn i det offentlige viser befolknings-undersøkelse. (...)

Lae vil ha pengene tilbake
aftenposten.no 7.9.2006
- Jeg er indignert, for å si det forsiktig, over at Oslo kommune er svindlet for 68 millioner kroner. Vi skal ha pengene tilbake, sier byrådsleder Erling Lae. (...)

- Blåøyde for korrupsjon
nettavisen.no 7.9.2006
-Vi er for blåøyde, sier Jan Borgen i Transparency International etter den nye svindelavsløringen i Oslo.

En tidligere eiendomssjef i Undervisningsbygg i Oslo ble tirsdag siktet for å ha unndratt 90 millioner kroner som skulle gått til Oslos skolebarn. Jan Borgen sier til TV 2 Nettavisen han er sjokkert.

- Dette er en svært alvorlig sak, som vitner om systemsvikt fra topp til bunn. Jeg begriper ikke at går an, sier Borgen, som er generalsekretær i den norske avdelingen av det internasjonale antikorrupsjonsselskapet Transparency International (TI). (...)

Går etter ny skandale
aftenposten.no 7.9.2006
Under etterforskning av en hvitvaskingssak avslørte politiet at Oslo kommune er svindlet for 68 millioner kroner.

I går ble en tidligere eiendomssjef i Undervisningsbygg samt en annen mistenkt varetektsfengslet for fire uker. Eiendomssjefen skal ha misbrukt sin stilling til å tappe kommunen for store beløp i 2004 og 2005. (...)

- Vi er "alle" korrupte

- Vi er "alle" korrupte
dn.no 30.9.2006
Jusprofessor Carl August Fleischer mener det store flertall nordmenn er korrupte på en eller annen måte.

- Her på juridisk fakultet vil jeg si at 100 prosent av professorene er utsatt for korrupsjonsforsøk, sier jusprofessor Carl August Fleischer.

Alt for lavt tall
Han er bedt om å kommentere den ferske Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge, som viser at kun 2,7 prosent av norske virksomheter sier at de er utsatt for korrupsjonsforsøk i løpet av det siste året.
- Det tallet er altfor lavt. Men det har mye med måten folk definerer korrupsjon på, mener han. (...)

At 97,3 prosent svarer nei eller vet ikke tror Fleischer sier lite om virkeligheten.

Primitiv korrupsjon
- Hva menes med utilbørlig fordel? Jeg tror de fleste legger en meget snever definisjon av korrupsjon til grunn når de svarer. De få som har svart ja, er nok dem som har blitt utsatt for den aller mest primitive formen for korrupsjon, av typen brun konvolutt med penger under bordet, sier han.

Fleischer har akkurat gitt ut boken «Korrupsjonskultur, kameraderi og tillitssvikt i Norge». Han mener korrupsjonen gjennomsyrer det norske samfunn, men på en så sofistikert og diffus måte at folk enten ikke skjønner at det er korrupsjon, eller at de ikke vil definere det som korrupsjon.

Korrupsjonsutsatte professorer
Tilbake til juristene på fakultetet. Fleischer mener samtlige av dem måtte svart ja på om de hadde blitt spurt om de ble utsatt for korrupsjonsforsøk siste år.

- Vi jurister vet alle at dersom man logrer for de mektige, venter det fordeler og belønning. Uttaler man seg for eksempel positivt i forhold til oljeindustrien ligger det i kortene at man får økt status i de "riktige" kretser. Man kan regne med å bli invitert på seminarer, bedt om å holde foredrag, lage godt betalte betenkninger, og kanskje til og med bli tilbudt en fett betalt jobb. Jeg vet at mange kollegaer har hatt muligheten til å doble inntektene sine på denne måten, sier Fleischer.

Smisking med sjefen er korrupsjon
På samme måte mener jusprofessoren at det meste av korrupsjon i Norge skjer gjennom skjulte, ikke-uttalte og i hvert fall ikke nedskrevne avtaler.

- I sin aller videste forstand er det korrupsjon å la være å ta opp kritikkverdige forhold med sjefen din, fordi du vet at du har mer å tjene på å holde munn, sier Fleischer.

- Men da er vi vel alle mer elle mindre korrupte da?

- I begrepets videste betydning, ja. Ettersom de fleste av oss er villig til å handle i strid med det vi vet er egentlig riktig, så lenge det tjener oss som privatperson. (...)

- Statoil var korrupt

- Statoil var korrupt
na24.no 17.10.2006
Om Statoil hadde bestukket president-sønnen etter juni 2003, hadde Økokrim gått til sak.

Det tror førstestatsadvokat Lars Stoltenberg i Økokrim. I 2004 ble oljeselskapet ilagt en bot på 20 millioner kroner av Økokrim. Det mener Stoltenberg var offensivt. (...)

Ny lov etter bestikkelsene
Statoil skal ha gitt 40 millioner kroner til sønnen av den tidligere iranske presidenten, en gang i 2002 og en januar i 2003, i den såkalte Horton-saken. Dermed har bestikkelsene blitt utbetalt mens den gamle korrupsjonsloven gjaldt.

- Vi fikk nye korrupsjonsbestemmelser i straffeloven i 2003, etter at alle aktive handlinger hadde funnet sted, sier Stoltenberg. (...)

Statoil-forlik etter Iran-skandalen
nrk.no 13.10.2006
Statoil har inngått forlik med det amerikanske kredittilsynet i korrupsjonssaken i Iran; den såkalte Hortonsaken.

Korrupsjonsskandalen førte til at Statoils konsernsjef Olav Fjell måtte gå i september 2003.

Statoil har gått med på å betale om lag 120 millioner kroner i bøter og inndragning av fortjeneste, opplyser selskapet til Oslo Børs.

Statoil aksepterer også uriktig regnskapsførsel av betalingene og å ikke ha hatt tilstrekkelig intern kontroll til å hindre at betalingene ble foretatt.

Selskapet har allerede akseptert en bot på 20 millioner kroner fra norske Økokrim for de samme forholdene.

Med dette tar Statoil ansvar for å ha betalt bestikkelser til en iransk tjenestemann i 2002 og 2003. Hensikten var å sikre en kontrakt for utbygging av det iranske gassfeltet South Pars. (...)

- Ingen kontroll på korrupsjon

Ingen kontroll på korrupsjon
ukeavisenledelse.no 18.9.2006
Ingen kontrollrutiner eller kanaler for varsling av regelbrudd. En undersøkelse av de mest korrupsjonsutsatte etatene i Oslo kommune avslører at kommunen har null kontroll på korrupsjon.

Dette melder Dagens Næringsliv. Kommunerevisjonen ble overrasket da de gransket ni etater i Oslo kommune der korrupsjonsfaren ble ansett som størst. Ingen av etatslederne hadde kommunisert etiske regler til seine ansatte.

– Etatslederne hadde liten bevissthet rundt etiske regelverk. Det øker i seg selv risikoen for misligheter, sier konstituert kommunerevisor i Oslo, Hilde Bakken, til DN.

Rapporten forelå allerede i desember 2005. Siden er to av de ni etatene rammet av svindelskandaler der betrodde saksbehandlere står sentralt, skriver avisen.

En prosjektleder i Undervisningsbygg samt to tidligere ansatte, og en saksbehandler i Oslo kommunes plan- og bygningsetat er politianmeldt for korrupsjon. (...)

- Norsk åpenhet og EITI

Norsk åpenhet og EITI
Jonas Gahr Støre Utenriksminister
dagbladet.no 23.10.2006
(...) UNDER KONFERANSEN i forrige uke ble det vedtatt at tallene fra land som implementerer EITI i fremtiden skal etterprøves av et internasjonalt fagmiljø. Hensikten er å sikre at land holder det de lover når de slutter opp om prosessen. EITIs nyopprettede internasjonale styre skal snarlig ta stilling til hvilke fagmiljøer som skal tiltros en slik rolle. Først når dette systemet er klart kan vi ta stilling til om Norge bør undergi vårt system for inntektsforvaltning en slik etterprøving. (...)

Underskriver ikke korrupsjonsregler
nrk.no 19.10.2006
Selv om Norge er pådriver for å få til nye regler for åpenhet om pengestrømmen fra oljesektoren, vil ikke landet undertegne internasjonale prinsipper.

Kun for fattige land
- De prinsippene for hvordan du rapporterer for pengestrømmer er ikke noe som primært gjelder for land som vårt. Vi har Riksrevisjonen, Stortingets kontroll og innsyn ved lov. Det er for land som er utviklingsland, fattige land, som kan bruke de prinsippene til å komme seg opp på et nivå hvor de også kan få demokratiske institusjoner, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre til NRK.

- Men vi skal gå igjennom alle disse tilrådingene for å sørge for at våre systemer stemmer med disse, sier Støre.

Konferansen "Extractive Industries Transparency Initiative" (EITI) har i to dager samlet over 500 representanter fra oljebransjen, oljeproduserende land og frivillige organisasjoner i ressursrike land.

Målet er å fremme åpenhet rundt pengestrømmene fra olje, gass- og gruveselskaper til myndighetene.

- Dårlig signal
Kritikerne mener at det er viktig at også de oljerike landene i Vesten, som Norge, også underskriver prinsippene.

- Det er et dårlig signal til resten av verden, sier Jan Borgen i Transparency International. Han mener at det viser at man hever seg over de andre, fordi man ikke innordner seg en internasjonal standard. (...)

Olje, åpenhet og utvikling
Leder
dagbladet.no 16.10.2006
Norge bør forplikte seg til å gjennomføre initiativet for åpenhet innen oljebransjen i vårt eget land, i solidaritet med oljeproduserende utviklingsland. Å la det være er dobbeltmoral. (...)

KORRUPSJON OG bestikkelser i næringen er verken nytt eller overraskende. Men opinionen er ikke passiv. Det er økende bevissthet i mange land om sammenhengen mellom olje, korrupsjon og fattigdom. «Publish What You Pay»-koalisjonen har tilslutning fra 300 organisasjoner i 30 land, de fremmer klare krav til åpenhet om, og ansvarlig forvaltning av, de enorme inntektene utvinningsindustrien (olje-, gass og mineraler) genererer. Når befolkningen får innsyn i hvor pengestrømmene tar veien, kan den lettere holde myndigheter og selskaper ansvarlig for maktmisbruk og korrupsjon. Åpenhet gjør at befolkningen blir i stand til å kreve sin rettmessige andel av rikdommen. Kirkens Nødhjelp, Transparency International, Fellesrådet for Afrika og Framtiden i våre hender har gått sammen i en PWYP-kampanje i Norge. (...)

- Straffeloven

Straffeloven § 276a. For korrupsjon straffes den (...)
a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller (...) Straffen for korrupsjon er bøter eller fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes på samme måte
. (...)

- Økokrim etterlyser tips fra aksjemeglere om juks

Mer hvitsnipp-krim - Men Økokrim etterlyser tips fra aksjemeglere om juks
aftenposten.no 21.08.2007
Økokrim har etter- forsket like mange hvitvaskings- og innside- saker i første halvår i år som i hele fjor. (...)

- Ingen gratis lunsj?

Ingen gratis lunsj
Aftenposten 23.9.2005
Under de høye laksesmørbrødene på Engebret ligger det eggerøre. Kanskje spiste revisoren noe slikt da han godtok regnkapsrøret i Finance Credit.

På Café Engebret er det mange hjørnebord, hvor menn med slips kan snakke rolig sammen. Ved lunsjtid i går summet det i flere språk over smørbrødene. En og annen informasjonsrådgiver utøvet yrket sitt, med mat i munnen. For mennesker som er glade i penger er nabolaget inspirerende, rett over gaten ligger Norges Bank.

Da Finance Credit-gründer Torgeir Stensrud ble spurt i retten hvordan han fikk revisorene i KPMG til å godkjenne regnskaper med mindre substans enn en ballong, svarte han:

- Det er mange gode smørbrød på Engebret.
Han tok med seg KPMG-partner John Haukland på kafé. Nå vet alle at regnskapene som ble diskutert over smørbrødene var bygget på rå løgn, så kanskje de spiste tartar-smørbrød?

Røkelaksen er et alternativ. Laksen ser ut til å ligge lagvis, først når man graver i materien, oppdager man at den holdes oppe av en solid klump eggerøre.
Kanskje pirket Haukland bare borti overflaten, før han sa at det var et feiende flott smørbrød. Og så spurte hvordan han kunne gjøre seg fortjent til det. Uansett ble han behandlet etter det Stensrud kaller «S i muntlig-metoden».

Kombinasjonen av Stensruds talegaver og Engebrets smørbrød var uansett nok til at Haukland godtok regnskapene. Kanskje burde han hatt bedre magemål, nå er han tiltalt av Økokrim for måten han løste jobben på. Nok en gang viste det seg at gratis lunsj er en myte.

Torgeir Stensrud, som til tider kalles både Stappmett og Storetjukken, visste i det hele tatt mye om hvordan man får mest mulig ut av et måltid. I retten i går fortalte han om en middag på Det blå kjøkken. Gjester var ledelsen i Nordlandsbanken.

På slutten av middagen spurte bankfolkene om ikke Stensrud hadde noen flere prosjekter de kunne låne ut penger til.

- Det var riktig hyggelig. Vi spiste fisk, oppsummerte Stensrud.

Stensrud hadde prosjekter nok. Han fikk låne noe hundre millioner, og Nordlandsbanken falt i fisk, før den ble kjøpt av DnB på billigsalg. (...)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

Var klar for å ta til motmæle
nettavisen.no 4.9.2013
Avdøde Trond Kristoffersens advokat påpeker nå at hans klient døde som tiltalt, men ikke som en domfelt person, og ankesaken hvor han ville renvaske seg var bare noen få uker unna. Her er Kristoffersen fra ankesaken i Borgarting lagmannsrett i mars 2006

Avdøde Trond Kristoffersen var bare noen uker unna ankesaken hvor han skulle kjempe i 70 dager for å bli renvasket.

- Det var blitt besluttet full ankeforhandling, bekrefter advokat John Christian Elden, som 4. november skulle møte sammen med sin nå avdøde klient i Eidsivating lagmannsrett, skriver Finnmark Dagblad.

I flere år har Trond Kristoffersen, som døde i slutten av forrige uke, kjempet for å få saken sin gjenopptatt og belyst på nytt i retten. (…)

Diverse artikler

Kutter sponsing og reklameeffekter
dagensmedisin.no 16.6.2011
Legemiddelfirmaet AstraZeneca har avsluttet all sponsing av kongresser og turer for helsepersonell. Reklameeffekter som kulepenner og blokker er det også slutt på.

Den nye policyen til AstraZeneca gjelder all virksomhet til det globale legemiddelfirmaet.

- Bakgrunnen er et ønske om å bedre vårt renommé overfor omverdenen; helsevesenet, pasienter og myndigheter. Vårt mål er å utvikle innovative legemidler som kan bedre livet til befolkningen verden over samt å markedsføre disse ovenfor helsepersonell slik at de blir brukt på rett måte. Da ønsker vi å rette fokus mot dette - ikke betale for reiser, kongresser eller reklameeffekter. Ved å etterleve vårt globale regelverk, håper vi å bedre tilliten til oss som selskap og industri, sier country manager Bjarne Johnson i AstraZeneca til Dagens Medisin.

Globalt regelverk
Han lister opp ting som selskapet nå kutter ut å betale for;

- flyreiser
- hotellovernattinger
- kongressavgifter
- reklameeffekter som penner, blokker og andre «gimmiker». (...)

US Justice Dept warns pharma over foreign "bribes" (Det amerikanske justisdepartementet advarer legemiddelfirmaer mot "bestikkelser" i utlandet)
pharmatimes.com 16.11.2009
The US Department of Justice has warned drugmakers that, in the months and years ahead, it “will be intensely focused on rooting out foreign bribery in your industry.”

Pharmaceutical companies must ensure that they are dealing honestly and fairly with patients, health care providers, private insurers and government programmes, according to Lanny Breuer, Assistant Attorney General within the Criminal Division of the US Department of Justice. If they do not, the Department “will be vigilant in holding companies and individuals who break the law accountable,” not only through civil actions but also criminal indictments, he told the Annual Pharmaceutical Regulatory and Compliance Congress and Best Practices Forum in Washington late last week.

Application of the US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) - which prohibits the offer of bribes to foreign government officials as a means of obtaining business – is one area of criminal enforcement which the Division will focus on “in the months and years ahead,” he warned. (...)

Health-Bill Disclosure Rule Is Resisted
online.wsj.com 13.11.2009
At Issue, Drug Makers' Sponsorship of Doctors' Continuing Education Classes

WASHINGTON—Health legislation moving through Congress would force drug makers to disclose how much they spend on continuing medical education classes for doctors, sparking some resistance from the industry.

For-profit continuing medical education companies have seen revenue fall by double digits in the last year, according to industry statistics, following congressional investigations into the influence of drug makers on medical research and course content. (...)

Danska läkare i blåsväder efter otillåtet extraarbete
dagensmedicin.se 19.10.2009
Hundratals danska läkare riskerar polisanmälan efter att ha jobbat för läkemedelsindustrin utan tillstånd. (...)

– Samarbetet mellan läkarna och industrin är av sådan karaktär att läkarna borde ha sökt tillstånd. Nu ska vi ta ställning till om de får ha kvar extrajobben. Vi tar också ställning till om någon av läkarna ska anmälas till polisen, säger Karsten Jørgensen, kanslichef vid Lægemiddelstyrelsen, till Politiken.

Företrädare för flera politiska partier i Danmark kräver att de utpekade läkarna ska få betala böter. Även inom den danska läkarkåren finns kritiska röster.

– Jag har svårt att tro att läkarna inte känner till lagen. Debatten i läkarkretsar har pågått i åratal och alla läkare har fått ett personligt brev om att de är skyldiga att ansöka om lov om de vill ta extrajobb i läkemedelsindsutrin, säger Inga Marie Lunde, ordförande i nätverket Læger uden sponsor, till Politiken. (...)

500 læger bijobber uden tilladelse
politiken.dk 19.10.2009
Stik imod loven tjener læger ekstra penge i medicinalselskaber, uden at myndighederne har givet dem lov.

Sådan tjekkes lægerne

• Lægemiddelstyrelsen skal vurdere, om læger må bijobbe i et firma, der sælger medicin.
• Vurderingen bygger på, hvor stort honorar lægen får, om han selv udskriver medicin fra firmaet, og hvor meget tid han bruger på bijobbet.
• Lægens økonomiske bånd til industrien må aldrig blive så tætte, at han lader sig påvirke på en fagligt uhensigtsmæssig måde, når han udskriver medicin.
Læger skal have en tilladelse, før de tager et bijob i medicinalbranchen.

Det er syge danskeres garanti for at få den billigste og bedste behandling i stedet for den pille, der tjener lægens og industriens økonomi.

Alligevel har omkring 500 danske læger taget et ekstra arbejde i medicinalindustrien uden at have fået lov. Det er et klokkeklart brud på loven, og lægerne risikerer at blive straffet med bøde. (...)

The Big Government-Big Pharma Complex: Disease Mongering for Fear and Profit (Big Government-Big Pharma komplekset: Sykdomssalg for frykt og profitt)
by Karen De Coster
lewrockwell.com 10.10.2009
Ronit Ridberg has given the world a marvelous look into the fraudulent, Big Government-Big Pharma complex with his documentary film, Big Bucks, Big Pharma: Marketing Disease and Pushing Drugs. It's a bit dated, from 2006, but certainly, that is no hindrance to the message of the film. It's an hour long, but worth every minute of your time. Below, I have compiled a list of some interesting points from the film. I have also included a lot of my own thoughts from my research on issues brought up in the film, so not all of the material I have presented is contained within the documentary.

Big Pharma is a monster that’s long been out of control, and that is due to its chief enabler, big government, whose bureaucrats profit immensely from promoting Big Pharma’s agenda to grow and protect its profits. In spite of what Michael Moore would say, this arrangement is not capitalism, or as he means it, the free market. It is state capitalism, or, as some may call it, socialist corporatism. (...)

Why I love a free lunch
BMJ 2008;336:1034 (10 May)
You must be joking

How are doctors supposed to get new information? Perhaps by reading during your lunch break, rather than listening half heartedly while munching on your Marks and Spencer wrap.1 Or even, maybe, a journal club? Drug sponsored lunches are socially uncomfortable, and consume time that could be used to chat with your colleagues (team building); to learn about something that might change your practice or might be evidence based, not just speculative; to catch up on the news—a mildly interesting fact or two that probably has no direct bearing on your life, personally or professionally. (...)

Why I love a free lunch
BMJ 2008;336:1034 (10 May)
Free lunches are not the answer

I share Dr Patel’s concerns about doctors’ continuing education and the quality of hospital food.1 However, I disagree that "free" lunches are the best solution to either of these problems.
No clinician can be expected to follow the progress of experimental drugs in hundreds of journals. That is why we have independent sources of information about drugs—such as the Drug and Therapeutics Bulletin, NPS Radar, and Prescrire International—which aim to distil a complex evidence base into accessible guidance for busy clinicians. Prescrire International published a review of ivabradine last year, which deemed it "best avoided."2 According to the abstract, concerns include a lack of evidence of superiority to standard antianginal drugs and evidence of increased adverse cardiac events in patients taking ivabradine compared with those taking atenolol or amlodipine.2 Did Dr Patel hear these messages from his smiling drug representative? I found this information via a PubMed search in about the time it would have taken Dr Patel to eat his lunch. (...)

Kjemper videre
ukeavisenledelse.no 11.10.2007
Korrupsjonsjeger Eva Joly mener Norge er en drivkraft i kampen mot ulovlige pengestrømmer. (...)

Disse er verdens mest korrupte land
hegnar.no 26.9.2007
Transparency International er ute med sin årlige liste. Dette er verdens mest korrupte land. (...)

Danmark, Finland og New Zealand kommer best ut på listen som omfatter i alt 180 land. Men også i disse landene bør det gjøres mer for å bekjempe korrupsjon, særlig når det gjelder det private næringsliv, uttalte TIs styreleder Huguette Labelle da rapporten ble offentliggjort onsdag. (...)

Korrupsjons-paradisene
tv2.no 9.4.2007
(...) Det er listemesteren Forbes som har laget en oversikt over verdens mest korrupte land. Her får du se hvilke som er verstingene. Felles for flere av landene er at de har store naturressurser, er tidligere kolonier, lider under diktatoriske regimer eller krigsområder og at befolkningen er fattig. (...)

Nekter juksere nye oppdrag
dn.no 22.1.2007
Peab og ingeniørfirmaet Nor Engineering kan se langt etter nye jobber for Ullevål sykehus. (...)

Drug makers end free lunches
BMJ 2007;334:64-65 (13 January)
The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) has revised its code of ethics for the first time in a decade. The new code bars gifts or money from the pharmaceutical and medical device industries that could influence doctors' choice of drugs or devices they prescribe for their patients. (...)

The IFPMA's director general, Harvey Bale, said that the resulting entanglement between the companies and doctors has become widespread and has "not helped" the industry's reputation. Studies have shown that the relationships influence doctors' prescribing behaviour (BMJ 2006;332:255). (...)

The code of ethics limits pharmaceutical companies to gifts that are related to work and of modest value, such as stethoscopes or medical dictionaries. Arthur Caplan, professor of bioethics and director of the Center for Bioethics at the University of Pennsylvania, strongly objected to even this, saying these items should be banned too. (...)

The revised code also deals with the locations of medical and scientific meetings. The code says these events should not be held in "renowned or extravagant venues" and the hospitality should not exceed what doctors would normally be willing to pay for themselves. (...)

The new code does not regulate direct to consumer advertising or drug trials, unless a violation of other principles is involved, Dr Bale said. (...)

Korrupsjon
dagbladet.no 7.12.2006
Man skal ikke langt ut i verden for å se at utbredt korrupsjon er et avgjørende hinder for økonomisk og politisk utvikling. (...)

Utsatt for korrupsjon
dn.no 28.11.2006
I byggenæringen har 11 prosent av bedriftene opplevd forsøk på korrupsjon fra kunde eller leverandør, viser en fersk undersøkelse. (...)

Pape krever korrupsjonshøring
aftenposten.no 21.11.2006
Det er avslørt så mange korrupsjonssaker i Oslo kommune at det er på tide med en åpen høring, krever leder for granskingsutvalget etter Murud-skandalen, Tom Pape (Ap). (...)

Criminal charges are filed against a former state pharmacist
yorkdispatch.com 22.11.2006
HARRISBURG -- The former chief pharmacist for the state Public Welfare Department, who earned extra income from sources that included two drug manufacturers, was charged Tuesday with crimes that carry potential prison time. (...)

Fiorello allegedly accepted more than $10,000 for consulting work he did and trips he took between 1998 and 2003 for various companies, including the Pfizer and Janssen drug companies, according to court papers.

Two of the Pfizer payments, totaling more than $2,100, covered Fiorello's speaking fees and expenses at company conferences in 1999 in Dublin, Ireland, and Orlando, Fla., where Fiorello presented the results of a state-financed study. The study of anti-depressants found Zoloft -- a Pfizer product -- to be among the least expensive drugs of that type, according to the Ethics Commission.

The commission cited repeated conflicts between Fiorello's unofficial business and his official duties, which included serving on a department panel that decided which medications may be given to patients at nine state mental hospitals. (...)

Oppsagt etter snusk
nrk.no 16.11.2006
Plan- og bygningsetaten har med øyeblikkelig virkning avskjediget en byggesaksbehandler, og anmelder ham for korrupsjon. (...)

Doctors warned to back away from freebie buffet
canada.com 7.11.2006
Doctors and pharmacists need to learn to say no to free lunches, gifts and bad information peddled by the promoters of new drugs and medical devices, say medical students and advocacy groups. (...)

Må avvise juksemakere
aftenposten.no 7.11.2006
Fra nyttår blir offentlige oppdragsgivere pålagt å avvise leverandører som er dømt for korrupsjon. Dermed kan korrupsjon få store økonomiske konsekvenser for dem som blir dømt. (...)

Korrupsjon på norsk
dagbladet.n 1.11.2006
Det er gått tre år siden Stortinget vedtok en ny og strengere lov mot korrupsjon. Den nye loven utvidet hvilke forhold som er straffbare og som omfattes av korrupsjonsbegrepet. Strafferammen for grov korrupsjon ble satt til ti år, noe som bl.a. medfører at det er mulig å bruke kommunikasjonskontroll (avlytting) i slike saker. (...)

Avviser ansvar for korrupte ansatte
ukeavisenledelse.no 26.10.2006
Arbeidsgiverne sier nei til å betale korrupsjonsofre erstatning når en av deres ansatte har opptrådt korrupt, slik den forrige regjeringen foreslo. (...)

Kampen mot korrupsjon
Av Joseph E. Stiglitz
aftenposten.no 20.10.2006
UTVIKLING.Ensidig fokus på å bekjempe korrupsjon vil ikke føre til utvikling
i utviklingsland, ifølge nobelprisvinneren Joseph E. Stiglitz. (...)

Valgkampbidrag og lobbyvirksomhet som fører til en rask privatisering av offentlige institusjoner - før egnet regelverk er på plass og på en slik måte at bare et fåtall anbydere deltar - kan hindre utvikling, selv uten direkte bestikkelser av offentlige funksjonærer. (...)

Får ikke ta del i rikdommen
Aftenposten.no 16.10.2006
Korrupsjon opprettholder fattigdom

Åpenhet skal gi mer rettferdig fordeling
Økonomisk vanstyre. Korrupsjon, ekstrem fattigdom og borgerkrig preger mange ressursrike utviklingsland. I dag åpner en internasjonal konferanse som forsøker å snu utviklingen. (...)

Hver andre kommune uten habilitetsregler
hegnar.no 4.10.2006
Halvparten av landets kommuner mangler skrevne regler om inhabilitet for ansatte og folkevalgte. (...)

- Sannsynlig Umoe-korrupsjon
dn.no 11.9.2006
Oslo tingrett slår fast i en dom at Jens Ulltveits-Moes selskap Umoe Chat-Harding sterkt sannsynlig har betalt penger som ble brukt til bestikkelser av iranske tjenestemenn. (...)

- Korrupsjon uunngåelig
hegnar.no 21.8.2006
Kinesere flest ser på bestikkelser og korrupsjon som en naturlig del av forretningskulturen i Kina, viser en ny undersøkelse.

Kinas forretningsmenn er kjent for å basere sin virksomhet på «forbindelser», og ifølge en undersøkelse gjort av avisen Kinas ungdomsblad mener 94 prosent av kineserne at bestikkelser er utbredt. 77 prosent sier de ikke har noe imot å ta i bruk bestikkelser.

– De fleste mener forretningen deres ikke kan overleve hvis ikke de gjør dette, skriver avisen. (...)

PR-byrå risikerer tiltale for smøring
kampanje.com 17.8.2006
En medarbeider i det svenske PR-byrået Gullers Grupp forsøkte å smøre en journalist i Dagens Industri med en reise til Florida. Nå risikerer han tiltale. (...)

Tre siktet for korrupsjon i Oslo
dn.no 3.8.2006
Tre personer er siktet for korrupsjon og en fjerdemann er mistenkt i saken om det kommunalt eide foretaket Undervisningsbygg i Oslo. (...)

Läkare och företaget Serono anklagas för korruption
Läkemedelsvärlden 2006(6) (Juni)
En läkare har fått oskäligt stor ersättning för att utvärdera Serenos nya psoriasisläkemedel Raptiva. Fallet har anmälts till Riksenheten mot korruption.

KORRUPTION En läkare i Halmstad skulle få 2,4 miljoner koronor om han behandlade 60 patienter i två år. Det skriver Sydsvenska Dagbladet idag.
Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om bestickning och tagande av muta.

Raptiva (efalizumab) godkändes i september 2004 för behandling av måttlig till svår psoriasis och ska beroende på kostnaden bara användas när annan behandling inte hjälper. En årsförbrukning av läkemedlet kan kosta drygt 130 000 kr.

Halmstadläkaren skrev ut Raptiva till sextio patienter, fler än någon annan läkare. Under 2005 och första kvartalet 2006 svarade han för nästan hälften av alla recept på Raptiva i Sverige. (...)

Tiltale mot TeliaSonera-sjefer
dagensit.no 1.6.2006
TeliaSoneras konsernsjef Anders Igel og Sverige-sjef Marie Ehrling ble onsdag tiltalt for bestikkelser.

Tiltalen mot de svenske bedriftslederne skal ha sitt grunnlag i at de i april ifjor inviterte en rekke bedriftsledere og offentlige tjenestemenn på dyr middag og musikalforestilling, skriver NTB.

Anders Igel og Marie Ehrling skriver i en felles kommentar att de bare har fulgt næringslivspraksis i forhold til arrangementet.

Teliasjefen mener tiltalen kommer som følge av at loven rundt betikkelser er utydelig og at tiltalen er en måte å få avklart hvor grensene går, skriver di.se. (...)

Utdanner korrupsjons-jegere
tv2.no 3.4.2006
Universitetet i Bergen tar nå grep, og starter kurs for korrupsjonsjegere. Flere store bedrifter har allerede meldt på ansatte til kurset.

- Mange har problemer med å si ifra om ting som ikke er helt i samsvar med gode prosedyrer og lover, sier fagansvarlig Torstein Hjellum ved UiB til NRK Hordaland.

Statoil i tøff gransking
hegnar.no 28.3.2006
Statoil blir gransket av korrupsjonsjeger og 170 tøffe advokater. De tøffeste av de tøffe (...)

Korrupsjon og smøring
dagbladet.no 27.3.2006
I slutten av forrige uke kunne vi lese om flere velmente forsøk på å komme korrupsjon til livs.

På Kommunenes Sentralforbunds store ordførerkonferanse ble det lagt fram en rapport som viste at seks prosent av norske kommuner har opplevd korrupsjon eller forsøk på det. Administrerende direktør i KS, Olav Ullern, redegjorde for organisasjonens nye retningslinjer for hvordan sentrale personer i kommunal forvaltning skal forholde seg til ulike tilbud fra bedrifter og interesser. Formålet med disse er dels å forebygge, dels å avdekke korrupsjon, og drømmen er «rene kommuner». (...)

Eva Joly vil ha sladrehanker
hegnar.no 8.2.2006
– Ideen om at man ikke skal sladre på hverandre står så sterkt i Norge at det hindrer at korrupsjon avdekkes, sier Joly.

Joly gikk hardt ut mot manglende eierkontroll i kommunalt eide selskaper da hun tirsdag snakket til lederne i kommunale bedrifter på KS Bedrifts årskonferanse på Gardermoen. Blant annet snakket hun om vannverkssaken på Romerike, skriver Aftenposten.

– Det er slående ved Nedre Romerike vannverk at man faktisk hadde en mistanke som var 12 år gammel om sammenblanding mellom offentlig og privat økonomi. Den gang fant de det ikke passende å undersøke videre. Ideen om at man ikke skal sladre på hverandre sto sterkest, sa Joly.

Hun reflekterte over hvorfor frykten for å sladre er så sterk.

– Korrupte ledere kjøper seg solidaritet hos dem som ser dem. Gjennom dette blir alle medansvarlige. Det er mange som ser og det er mange som vet. Prisen på taushet er avhengig av hvor viktig din taushet er, sa Joly. (...)

Vi kræver en høj moral af erhvervslivet
berlingske.dk 23.12.2005
Danskerne kræver regelret opførsel af erhvervslivet, når virksomheder arbejder i udlandet. Samtidig erkender danskerne, at holdningen er urealistisk. Hykleri, lyder det fra fremtrædende erhvervsmand.

Et stort flertal blandt danskerne kræver, at de hjemlige virksomheder følger loven til punkt og prikke, selv om den høje moral kan føre til tabte ordrer. Syv ud af ti danskere er af den holdning, at danske virksomheder under ingen omstændigheder må bøje reglerne for at få ordrer i hus, når de konkurrerer i udlandet. Det fremgår af en ny Gallup-undersøgelse foretaget for Berlingske Tidende efter afsløringen af, at 21 danske virksomheder har medvirket til korruption i Irak. (...)

»Mange danskere har været af den opfattelse, at dansk erhvervsliv har en højere moral end andre landes erhvervsliv. Derfor er mange blevet overrasket over sagerne i den senere tid, der illustrerer, at det er naivt at forestille sig, at danske virksomheder er hverken værre eller bedre end andre, når de skal agere på fremmedartede markeder,« siger professor i erhvervsret Lars Bo Langsted.

Erhvervsmanden Asger Aamund kalder danskernes selverkendelse for rent hykleri. »Der er ting, man ved uden at ville kendes ved det. Det har været almindeligt kendt i samfundet, at det også for danske virksomheder kan være umuligt at gøre forretning i korrupte lande uden at benytte sig af bestikkelse,« siger han. (...)

Smøretid i næringslivet
dn.no 21.12.2005
En av ti ledere får mistenkelig fine julegaver.

Nærmere én av ti bedriftsledere sier de har mottatt julegaver som kan oppfattes som smøring, ifølge en ny undersøkelse, skriver Dagens Næringsliv.

Menn gir oftest
Det er ledere i de mindre bedriftene som sier de oftest har mottatt gaver som oppleves som smøring, og mannlige ledere gir oftere gaver til sine forretningsforbindelser enn kvinnelige sjefer.

Offentlig ansatte får færre julegaver enn privatansatte. Bare 16,4 prosent av bedriftene gir til forbindelser i offentlig sektor, viser undersøkelsen som er utført av Perduco for Deloitte.

Vanskelig grense
– En julelunsj på Grand café er muligens ok, men man bør kanskje begynne å lure hvis det blir snakk om en åtteretter på Bagatelle. Det er vanskelig å si hvor grensen går, men det skal vel mye til for at en flaske vin blir smøring. En kasse vin, derimot, sier Anne Helsingeng, advokat og partner i advokatfirmaet Deloitte, som har bestilt undersøkelsen om julegaver til forretningsforbindelser.

Mest penger på julegaver benyttes det innen varehandelbransjen.

Hovedbildet er ifølge Helsingeng likevel at korrupsjon og smøring i næringslivet i liten grad skjer gjennom julegaver og at det i all hovedsak er ordnede forhold i bedriftens julegaveutveksling. (...)

Korruption »meget markant« i danske virksomheder
politiken.dk 9.12.2005
Hver femte danske virksomhed har oplevet svindelsager inden for de sidste to år. Mange af sagerne drejer sig om bestikkelse - langt mere end i Europa generelt, fortæller ekspert.

Smøring får ingen følger
tv2.no 18.11.2005
Toppoffiserenes smøretur til 70.000 kroner får ingen karrieremessige konsekvenser.

Etter først å ha nektet å uttale seg i smøresaken mot toppoffiserene fra Hæren snur nå Forsvarsstaben. Offiserene fikk tidligere i år refs for å ha fått en gratis laksefisketur i regi av forsvarsleverandøren Thales.

Simpel irettesettelse
I en uttalelse fra Forsvarsstaben heter det:

«En refselse er en sak mellom Forsvaret og den enkelte, Forsvaret kommenterer derfor ikke detaljer i spørsmål omkring slike saker. Vi kan imidlertid si at i nevnte sak fikk 6 personer disiplinære forføyninger, 2 av sakene ble omgjort i klagenemnd. I henhold til Forsvarets regelverk skal ikke denne type disiplinære forføyninger føres på rullebladet.»

Dette er saken:
TV 2 Nettavisen avslørte i januar i år at en av verdens største forsvarsleverandører i august 2004 påspanderte minst fire toppsjefer i Hæren gratis tur og opphold til lakseeleven Orkla i Sør-Trøndelag.

Prisen på turen som ble påspandert brigader Arne Skjærpe, brigader Barthold Hals, oberst Arve Senderud og Trond Lundberg, var på minst 70.000 kroner. Det inkluderte leie av fire hytter og ett hus, treretters middager og fiskerettigheter.

I etterkant av avsløringen, innrømmet Thales ved flere anledninger å ha påspandert toppfolk fra Forsvaret gratisturer til lakseleva Orkla.

Forsvarsstaben innledet på bakgrunn av TV 2 Nettavisens avsløringer etterforskning av de fire offisere for mulige brudd på Tjenestemannsloven og Forsvarets eget interne regelverk for smøring.

Etterforskningen konkluderte med at de fire hadde overtrådt regelverket. Den 18. mars besluttet så Forsvarssjefen å refse de involverte offiserene. (...)

Ingen karrieremessige konsekvenser
At offiserene slapp å få refselsen i rullebladet betyr i praksis at smøreturen ikke får noen karrieremessige konsekvenser.

Dette står i kontrast til de signalene Forsvaret gav da refselsen ble offentliggjort i mars i år. Den gang ga både informasjonssjef Geir Anda i Forsvarsstaben og Generaladvokaten i Forsvaret, Arne Willy Dahl, uttrykk for at saken kunne få langsiktige konsekvenser for de impliserte.

Med kun en simpel irettesettelse og ingen anmerkninger på rullebladet er det lite trolig Andas og Dahls spekulasjoner slår til. (...)

Over alle grenser
Lederartikkel
aftenposten.no 28.10.2005
Skandalen som Aftenposten har avslørt rundt de interkommunale vann- og avløpsselskapene på Nedre Romerike, bare vokser.

Vannverkssjef Ivar T. Henriksen har investert anslagsvis 15 millioner kroner i viltfarmer i Sør-Afrika. Han har laget landingsplass for politihelikoptre i hjemkommunen. I vannverkets lokaler har han, ifølge VG, fått innredet en leilighet til eget bruk og keramikkverksted for sin samboer.

ØKOKRIM ETTERFORSKER mistanke om økonomisk utroskap. Slamkjører Eilert Støen har i kompaniskap med Henriksens sønn mottatt mange millioner i utbetalinger fra det interkommunale rense- og avløpsselskapet. Samtidig har Støen overfor Aftenposten vedgått å ha brukt minst 2 og kanskje 3-4 millioner kroner på å finansiere Henriksens sørafrikanske eventyr.

Nå pågår jakten på hvem som har betalt resten av investeringene. Et selskap som må finne seg i å få oppmerksomhet i denne sammenheng, er Henriksens "husentreprenør", det svenske entreprenørselskapet Peab. Etter avsløringer i Aftenposten i en annen sak fikk selskapet nylig et forelegg på 5 millioner kroner for bestikkelser av en offentlig eiendomssjef.

HVORDAN ER ALT DETTE MULIG? Henriksen har fremstått som den samfunnsbyggeren han også har vært. Som daglig leder av interkommunale selskaper var han mannen som kunne fikse alt, inkludert landingsplass for politiets helikoptre. Han kjente alle og hadde ordførerne på fanget.

Utrolig som historien er, kjenner vi mønsteret fra en del andre saker. Foretaksomme menn greier ikke, eller ser ingen grunn til, å skille mellom bedriften de er ansatt i og seg selv. Et kontrollapparat som svikter, lar det skje. (...)

Frykter økt korrupsjon i kommunene
dn.no 24.10.2005
Den nye regjeringen vil øke grensen for anbudsplikt i kommunene. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) frykter økt korrupsjon.

I regjeringsplattformen fra Soria Moria lover de rødgrønne partiene å heve grensen for kommunale innkjøp som krever anbudsrunde, til nær EU-nivå, skriver Aftenposten. Det opprører NHO.

-Åpner for kameraderi
– I praksis betyr det at nesten alle kommunale innkjøp vil skje uten anbud. Det åpner for kameraderi og korrupsjon. Faren er stor for at oppdrag fordeles til slekt og venner, i stedet for til den som gir best tilbud, sier en fortørnet advokat Arnhild Dordi Gjønnes i NHO til Aftenposten.

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for 240 milliarder kroner. (...)

Frykter mer korrupsjon
aftenposten.no 24.10.2005
Den nye regjeringen vil øke grensen for anbudsplikt i kommunene. Næringslivets Hovedorganisasjon frykter mer kameraderi og korrupsjon. (...)

Tre läkemedelschefer riskerar åtal för mutresa
sydsvenskan.se 6.9.2005
Tre chefer vid läkemedelsbolaget Pfizer har delgivits misstanke om bestickning sedan de bjudit läkare till Rom för att lansera potensmedlet Viagra. Enligt chefsåklagare Nils-Erik Schulz riskerar även ett trettiotal läkare åtal för mutbrott.

Pfizer bjöd in ett trettiotal urologer från hela landet på en ”kursresa” till Rom.
Ämnet för resan var ”erektil dysfunktion” – potensproblem på vanlig svenska.

Men i en uppmärksammad serie om mutbrott kunde Sydsvenskan för ett år sedan avslöja att Romresan i själva verket var rena nöjestrippen.
Syftet var helt enkelt att uppmuntra urologerna att skriva ut storsäljaren Viagra till sina patienter. (...)

Økokrim vil ta flere innsidere
Aftenposten 26.7.2005
I fjor ble rekordmange felt for innsidehandel i Norge. Økokrim ønsker å ta flere i år. (...)

Sintef anmeldt for korrupsjon
imarkedet.no 26.7.2005
Forskningsstiftelsen Sintef Petroleumsforskning sendte tre kvart million kroner til et skatteparadis. Pengene var betaling for hjelp med å sikre seg en storkontrakt i Iran. Nå er selskapet anmeldt til Økokrim for korrupsjon. (...)

Flere juksere på Oslo Børs
dn.no 25.7.2005
I løpet av første halvår rapporterte Oslo Børs nesten like mange saker til Kredittilsynet som i hele fjor.

Hittil i år har Oslo Børs hatt mistanke om juks i 43 saker. I hele 2004 ble det rapportert inn 49 saker til Kredittilsynet, skriver Aftenposten.

De aller fleste sakene omhandler kursmanipulasjon og innsidehandel. (...)

Drosjer og samfunnsmoral
Aftenposten 25.7.2005
I EN SOMMER med flere store saker innenfor økonomisk kriminalitet, er drosjesaken i Oslo kanskje den mest skremmende og lærerike. Den avslører hvordan sviktende moral kan spre seg som en farsott. (...)

Grådighetens fallitt
Aftenposten 15.7.2004
DEN TIDLIGERE WORLDCOM-SJEFEN, Bernard Ebbers, ble onsdag dømt til 25 års fengsel for sin rolle i bestikkelsesskandalen som førte til at den amerikanske telegiganten gikk konkurs. Ebbers er funnet skyldig i svindel og regnskapsjuks på totalt elleve milliarder dollar.

TILSVARENDE HISTORIER har stått i kø de siste årene. Atten direktører i det havarerte energiselskapet Enron ble tidligere i år dømt til å betale aksjonærer over én milliard kroner i erstatning, mens to toppsjefer er siktet for bedrageri og en rekke andre straffbare forhold. USA har nå innført en ny og strengere finanslov i kjølvannet av de store finansskandalene.

FENOMENENE KORRUPSJON og kartellvirksomhet, er langt fra nytt. Markedsliberalismens far, Adam Smith, formulerte seg slik på midten av 1700-tallet: "Folk i samme bransje kan sjelden møtes - selv ved festlige anledninger - uten at konversasjonen ender med en sammensvergelse mot almenheten, eller i en avtale om å øke prisene." (...)

Full forvirring om korrupsjon
pub.tv2.no 15.7.2005
Det er full forvirring i norske bedrifter om hva som er korrupsjon, mener tidligere nestleder i Økokrim, Erling Grimstad.

I løpet av få år er lovverket strammet kraftig inn uten at det er blitt fulgt opp av informasjon til bedriftene og det gjør at svært mange ikke aner hva som er lov og ikke lov, melder P4 Nyhetene.

Tidligere nestleder i Økokrim, Erling Grimstad, sier bedriftsledere blir sjokkert når de får vite at det de har holdt på med i årevis er korrupsjon og ulovlig.

Mange av dem mener myndighetene ikke har informert godt nok om endringene.

- I underkant av ti år har vi gått fra et system der man kunne få skattefradrag for utgifter til smøring og bestikkelser til at de samme handlingene er rammet er rammet med ti års fengsel uten at det er fulgt opp av noen informasjonskampanje rettet mot selskapene, sier Grimstad til P4 Nyhetene. (...)

Hard straff for Worldcom-sjef
imarkedet.no 14.7.2005
Verdensrekord i svindel ga en dom som kan bety resten av livet i fengsel for Bernard Ebbers. (...)

Frykter mer korrupsjon
Aftenposten 7.7.2005
Staten vil bøtelegge kommuner som ikke følger anbudsreglene. Men NHO er redd for at de nye reglene åpner for snuskete innkjøp. (...)

Korrupsjon - en bagatell?
Aftenposten 4.7.2005
(...) Vi liker å tro at vi har et samfunn nesten kjemisk fritt for korrupsjon. Samtidig vet vi at det dessverre ikke er slik. Flere saker de siste årene har lært oss en lekse om at også her trenger den samfunnsgift korrupsjon representerer, inn. Og vi vet at den må tas på alvor før det er for sent.

VI ER IKKE LIKE SIKRE på om Økokrim er godt nok rustet for denne oppgaven. Eva Joly - som har en dyrekjøpt erfaring på området - sa for noen dager siden klart fra at Økokrim kan takke seg selv for mangelen på ressurser. Og for nøyaktig en uke siden kom nyheten om at Norges innsats mot hvitvasking var evaluert av Financial Task Force - til nesten stryk. Slikt virker ikke spesielt betryggende. (...)

(Anm: The Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org).)

Statoil vedtar Økokrims forelegg i Hortonsaken
Børsmelding
statoil.com 14.10.2004
Styret i Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) har i dag besluttet å vedta boten på 20 millioner kroner, som selskapet er ilagt ved forelegg utferdiget av Økokrim i forbindelse med konsulentavtalen med selskapet Horton Investment Ltd. Styrets vedtak innebærer verken innrømmelse eller avvisning av straffeskyld. (...)

Leger med opprop mot korrupsjon
nrk.no 8.5.2004
220 leger vil ha slutt på korrupsjon og stadig økende kommersialisering av norsk medisin. (...)

Legene tilbys gaver, reiser, honorarer og muligheter for kontakt med attraktive faglige miljøer. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009