- Glukosamin burde aldri vært godkjent legemiddel

Norske leger mener giktmedisinen glukosamin aldri burde vært godkjent som legemiddel (vg.no 23.8.2007)

Glukosamin är en bluff hävdar kritiker (lakemedelsvarlden.se 11.9.2007)

Glukosamin (no.wikipedia.org)

Glucosamine (en.wikipedia.org)

- Glukosamin burde aldri vært godkjent legemiddel

- Glukosamin burde aldri vært godkjent legemiddel
vg.no 23.8.2007
Norske leger mener giktmedisinen glukosamin aldri burde vært godkjent som legemiddel

- Glukosamin er virkningsløst, og bør ikke ha status som legemiddel, hevder forfatterne av en artikkel publisert i det siste nummeret av Tidsskrift for Den norske lægeforening. (...)

Godkjent av EU
Glukosamin ble godkjent som legemiddel til behandling av slitasjegikt i 2003.

Ifølge Tidsskriftet ble glukosamin godkjent på grunnlag av en serie små studier gjort i regi av glukosaminprodusenter.

- Dokumentasjonen for glukosamin er imidlertid mangelfull, og nyere uavhengige studier og samleanalyser har ikke påvist effekt av midlet, skriver legene.

Øyvind Westby Brekke er gründeren bak Navamedic, som for et år siden fikk godkjenning av EU til å selge glukosaminproduktet Glucomed i flere europeiske land, og han står fast på at legemiddelet er effektivt.

- Eksperter fra EU-landene, ut ifra alle dokumentasjoner vi har forelagt og det de har funnet ut selv, har konkludert med at produktet er effektivt. Dette er den grundigste gjennomgangen man kan få gjort, sier Brekke til NTB. (...)

- Skulle man diskvalifisert studier gjort av industrien ville de fleste medisinene på markedet ikke blitt godkjent. Vi står fast på at glukosamin er virkningsfullt og får støtte av europeiske og norske myndigheter. Dette er et preparat som brukes av veldig mange pasienter og leger. Det at de fortsetter å bruke produktet tyder på at både leger og pasienter føler at det er en effekt, sier Brekke til NTB. (...)

(Anm: Glukosamin - den store sukkerpillebløffen. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2121-2.)

- Glukosamin - den store sukkerpillebløffen

Glukosamin - den store sukkerpillebløffen
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2121-2
(...) Glukosamin burde aldri ha vært godkjent som legemiddel, og nå må man i det minste ta til fornuft og reversere denne feilaktige avgjørelsen. Snuoperasjonen bør omfatte kvalitetssikring av anbefalings- og godkjenningsprosedyrene i Statens legemiddelverk, og arbeid med retningslinjer bør ekskludere aktører med interessekonflikter, anvende anerkjente metoder og graderes med hensyn til evidensstyrke. Denne farsen har pågått lenge nok. (...)

(Anm: Forskere afliver håbet om at slidgigt kan kureres. Man skal ikke gøre sig håb om, at man med kirurgiske indgreb, medicinsk behandling eller ved kroppens egen hjælp, kan få nedslidt bruskvæv til at vokse frem igen hos folk med slidgigt og bruskskader, viser ny dansk forskning. (…) Fiskeolie og glukosamin uden effekt. (…) I den samme forbindelse nævner Michael Kjær kosttilskuddet fiskeolie og lægemidlet glukosamin, som mange patienter tager i håb om, at det kan forstærke den nedslidte brusk og/eller lindre smerter. (…) »Der er ingen videnskabelig dokumentation for, at det virker. Så hvis man udelukkende spiser fiskeolie for at gøre livet med slidgigt mere tåleligt, så skulle man efter min mening, følge andre veldokumenterede råd som for eksempel at tabe sig i vægt og/eller styrke sine muskler omkring det nedslidte led enten gennem styrketræning eller en motion som ikke er hård kost for knæene som for eksempel cykling eller stavgang«. (politiken.dk 6.7.2016).)

Glukosamin är en bluff hävdar kritiker
lakemedelsvarlden.se 11.9.2007
Mer än hundratusen svenskar får glukosamin förskrivet på recept. Norska läkare hävdar nu att preparatet är en sockerpillerbluff. (...)

- Slut med tilskud til glukosami

Slut med tilskud til glukosami
irf.dk 3.10.2011 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)
Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at tilskuddet til glukosamin bortfalder fra 28. november 2011. Det betyder, at ca. 140.000 patienter fremover selv skal betale den fulde pris, hvis de ønsker at fortsætte behandlingen med glukosamin. I nyere studier er effekten af glukosamin ikke forskellig fra placebo. Selvom det ikke udelukker, at der kan være enkelte patienter, som oplever effekt, er det en god anledning til at forsøge seponering af glukosamin. (...)

Diverse artikler

Glukosamin ved kroniske lændesmerter og artrose
irf.dk 15.12.2010 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)
(...) Det mener IRF IRF har tidligere refereret (2) GAIT studiet (3) og konkluderet, at glukosamins effekt på artrosesmerter må betvivles, i det mindste som smertestillende middel set over en periode på 6 måneder. Denne undersøgelse giver ikke anledning til at ændre konklusionen.

Baggrund Glukosamin anvendes af mange til behandling af artrosesmerter til trods for ikke overbevisende evidens for effekt. Meta-analyser og systematiske reviews har rapporteret om potentiel let effekt af glukosamin på knæ- og hofteartrose. Glukosamin anvendes i stigende omfang af personer med LBP. Tidligere undersøgelser af effekten af glukosamin ved LBP har været mangelfulde: ublindede undersøgelser, få patienter (<40 personer), kort observationstid (<4 uger), multiple diagnoser mv. Evidensen har ikke været konklusiv. (...)

Effekt av glukosamin og kondroitin ved artrose?
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:2331 (2.12.2010)
Glukosamin og kondroitin har ingen klinisk effekt ved artrose i hofte og kne.

I løpet av de siste ti årene har det vært en kraftig økning i bruk av glukosamin og kondroitin ved artrose i hofte og kne. Imidlertid viser randomiserte studier av effekten av disse legemidlene motstridene resultater. Nå har en internasjonal forskergruppe undersøkt effekten av glukosamin og kondroitin på leddsmerter og radiologisk progresjon av artrose i hofte og kne (1). (...)

Glukosamin har ingen effekt mot korsryggssmerter
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:2003 (21.10.2010)
Glukosaminsulfat brukes ofte ved korsryggssmerter, men det er ikke bedre enn placebo for å redusere smerte og funksjonssvikt, viser ny norsk studie.

Korsryggssmerter er en av de vanligste plagene i muskel- og skjelettapparatet. Hos de fleste pasienter er den eksakte årsaken og smertemekanismen ukjent, og en lang rekke behandlingsmetoder benyttes. Tidligere studier har vist at glukosamin kan ha lindrende effekt ved hofte- og kneartrose, men slik behandling er omdiskutert. Nå har norske forskere undersøkt effekten av medikamentet ved langvarige korsryggsplager med degenerative forandringer (1). (...)

Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis
BMJ 2010; 341:c4675 (16 September)
Objective To determine the effect of glucosamine, chondroitin, or the two in combination on joint pain and on radiological progression of disease in osteoarthritis of the hip or knee. (...)

Conclusions Compared with placebo, glucosamine, chondroitin, and their combination do not reduce joint pain or have an impact on narrowing of joint space. Health authorities and health insurers should not cover the costs of these preparations, and new prescriptions to patients who have not received treatment should be discouraged. (...)

Manglende effekt av glukosamin?
tidsskriftet.no 17.8.2010
Siden 2004 har glukosamin vært godkjent som legemiddel til behandling av artrose i hofter og knær. Over 90 000 pasienter løste inn resept på et slikt preparat i årene 2004–06. Men en studie fra Reseptregisteret tyder på manglende klinisk effekt av midlet. (...)

Glukosaminbruk reduserer ikke behovet for analgetika
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1463-6 (12.8.2010)
Bakgrunn. Glukosamin har siden 2004 vært tilgjengelig på resept for symptomatisk behandling av mild til moderat artrose. Formålet med denne studien var å kartlegge bruksmønsteret og pasientenes samtidige bruk av andre smertestillende legemidler samt forskrivers spesialitet. (...)

Fortolkning. Bruk av glukosamin fører ikke til redusert bruk av andre smertestillende midler. Dette kan tyde på manglende klinisk effekt av midlet. (...)

Glucosamine Fails to Ease Aching Backs (Glukosamin lindrer ikke ryggsmerter)
medpagetoday.com 6.7.2010
Although it is widely used, glucosamine has no effect on chronic low back pain and degenerative lumbar osteoarthritis, researchers said.

In a large randomized double-blind trial, patients getting both glucosamine and placebo had similar changes in pain-related disability after six months of treatment and six months of follow-up, according to Philip Wilkens, MChiro, of Oslo University Hospital in Norway, and colleagues.

There was also no difference in pain itself, health-related quality of life, and the use of other medications or therapies for pain, Wilkens and colleagues said in the July 7 issue of the Journal of the American Medical Association. (...)

PERSPEKTIV OG DEBATT Brev til redaktøren
P-D. Hoff Roland og medarbeidere svarer:

Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:714
P Roland J Bjordal A Klovning L Slørdal
Vi ser ikke helt relevansen i Paul Claytons innlegg i forhold til vår kritikk av markedsføringen av glukosamin i behandling av artrose (1). (...)

For egen del forundres vi over Claytons, Legemiddelverkets og diverse «eksperters» vilje - for ikke å si evne - til å ignorere data fra metaanalyser, og synes ellers at vi nå har fått sagt det vi har på hjertet i denne saken. (...)

Glukosamin og interessekonflikter
Peter Storm-Henningsen
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2971 (15.11.2007)
I Tidsskriftet nr. 16/2007 hævder Roland og medarbejdere at dokumentationen af peroralt glukosamins virkning på artrose bør afvises, fordi effekten hovedsageligt er dokumenteret ved producentfinancierede studier (1). Men for det første, er denne ensidige fokusering på industri-bias yderst uheldig, fordi den kan medføre at nogle af de største og nyeste velkontrollerede undersøgelser enten bliver negligeret (2) eller som det er tilfældet i kronikken af Roland og medarbejdere, slet ikke omtalt. For det andet, er der andre gode grunde til at producentfinancierede studier af glukosamin ofte er mere positive end uafhængige studier (3). (...)

P.-D.H. Roland og medarbeidere svarer:
Pål-Didrik Hoff Roland Jan Magnus Bjordal Atle Klovning Lars Slørdal
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2971
Vi stiller oss bak Peter Storm-Henningsens anbefaling av Vlad og medarbeideres analyse av de placebokontrollerte, randomiserte kliniske forsøkene med glukosamin ved artrose (1). Forfatterne viser at det er forskjeller mellom resultatene fra dem med økonomiske interessekonflikter i glukosaminfeltet (som gjennomgående finner at midlet har effekt) og fra dem uten slike interessekonflikter (som ikke påviser klinisk relevante effekter). De industrifinansierte studiene oppviser en heterogenitet som ikke kan forklares ut fra tilfeldighetenes spill - her er det altså «ugler i mosen». (...)

Glukosamin - Norge er en del av Europa
Lars Gramstad Eva Skovlund
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2556
kronikken Glukosamin - den store sukkerpillebløffen i Tidsskriftet nr. 16/2007 setter forfatterne spørsmålstegn ved kvaliteten på Legemiddelverkets godkjenningsprosedyrer og ber om at man tar til fornuft og reversere avgjørelsen om å godkjenne glukosamin som legemiddel (1). Vi ønsker ikke å gå inn i debatten om effekten av midlet, men vil gjøre oppmerksom på at Norge er en del av den europeiske ordningen for legemiddelgodkjenning (2). (...)

P.D.H. Roland og medarbeidere svarer:
Pål-Didrik Hoff Roland Jan Magnus Bjordal Atle Klovning Lars Slørdal
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2556-7
Det er trist å se at Legemiddelverket kun er opptatt av formaljuridiske forhold og ikke vil diskutere hvorvidt glukosamin har effekt. Gramstad & Skovlunds innlegg viser at Legemiddelverket støtter CHMPs vurdering (1). Et sentralt argument for CHMPs godkjenning av glukosamin ved artrose var at det ga smertelindring i samme størrelsesorden som ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) og paracetamol, og dette ble begrunnet med henvisning til en artikkel forfattet av bl.a. tre av oss (2). Artikkelen viser at den smertelindrende effekten av farmakologisk intervensjon (NSAID-midler, paracetamol, glukosamin m.m.) sammenliknet med placebo ved gonartrose generelt er mindre enn pasientrapporterte grenser for relevant bedring, og at den i beste fall er minimal og klinisk irrelevant for bl.a. glukosamin (2). At «eksperter» utlegger dette som et argument for glukosamin, er for oss ubegripelig og reiser spørsmålet om de overhodet har satt seg inn i faglitteraturen. (...)

Å kalle et preparat «legemiddel» vil for pasienter og helsepersonell innebære en forventning om at det er effektivt. I legemiddelloven § 4 kan vi lese: «Et legemiddel skal oppfylle bestemte kvalitetskrav, være effektivt og ved normal bruk ikke ha skadevirkninger som står i misforhold til forventet effekt» (5). I dette tilfellet har vi å gjøre med et middel som verken har effekt eller oppfyller andre vanlige dokumentasjonskrav. Når Legemiddelverket ikke viser evne til selvkritikk i dette spørsmålet, mister de etter vårt syn troverdighet. Pasientene skal ikke gis stener for brød. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009