Ecstasy som medisin?
NTNU forsker nå på rusmiddelet ecstasy i medisinsk bruk. (nrk.no 9.11.2007)

Minimal ecstasybruk linket til kognitiv reduksjon (Clinical Psychiatry News 2008;36(1):27)

Ecstasy kan skade hjernene til førstegangsbrukere (Ecstasy Can Harm The Brains Of First-Time User) Vi fant redusert blodsirkulasjon i noen deler av hjernen hos unge voksne som akkurat hadde startet bruken av ecstasy... (medicalnewstoday.com 30.11.2006)

Kokain og ecstasy forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner (Cocaine and ecstasy cause DNA mutation: study) (Reuters Health 5.12.2003)

Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no) (Hum Psychopharmacol. 2001 Dec;16(8):557-577)

De fleste PTSD-behandlinger er ikke bevist å være effektive. (- Ikke bevis for at legemidler hjelper.) (washingtonpost.com 19.10.2007)

Hjerneskanninger viser at inntak av lave doser av ecstasy kan skade hjernen selv etter bare én gangs bruk. (cbc.ca 28.11.2006)

Grise på ecstasy bliver triste (bt.dk 9.3.2006)

- Minimal ecstasybruk (MDMA-bruk) linket til kognitiv reduksjon / hjerneskade

(Anm: Minimal Ecstasy Use Linked to Cognitive Deficits (Minimal ecstasybruk linket til kognitiv reduksjon)
VIENNA — Selv noen få doser av ecstasy ble assosiert med en nedgang i verbal minnefunksjon i en unik prospektiv studie på førstegangsbrukere, uttalte Thelma Schilt på den årlige kongressen til European College of Neuropsychopharmacology. (...) (— Even a few low doses of the drug ecstasy were associated with a decline in verbal memory function in a unique prospective study of first-time users, Thelma Schilt said at the annual congress of the European College of Neuropsychopharmacology.) Ecstasy (3,4-methylenedioxymethamphetamine), also known as MDMA, is an inexpensive illicit recreational drug that's popular in the dance club/rave scene. Users report feelings of happiness and connection to others. Animal studies suggest that ecstasy is neurotoxic, producing long-term damage to the distal axons of serotonergic neurons. Cognitive deficits have been documented in recreational users. However, such studies have either been cross-sectional or retrospective, and have mostly involved heavy users of ecstasy and multiple other potentially confounding drugs, including cocaine, alcohol, cannabis, and amphetamines. (Clinical Psychiatry News 2008;36(1)27).)

(Anm: MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin) er et forskningsmedikament for behandling av angstlidelser, og virkestoffet i partydopet ecstasy. (...) Andre navn på ecstasy brukt i Norge er «E», «Bokstaver», «Knips» eller andre navn etter symbolet på tablettene. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Det var bare en tablett – noen timer senere var Mathias (18) død. (- Mathias Ramsland Gundersen ble bare 18 år gammel.) (- Han døde etter en overdose med MDMA.)

(Anm: Det var bare en tablett – noen timer senere var Mathias (18) død. Når Cecilie Ramsland leser om de to tvillingjentene på Spydeberg, får hun vondt langt inn i hjerterota. Hun vet nemlig så inderlig godt hva det vil si å miste et barn. – Det treffer oss rett i hjerte det som har skjedd med tvillingjentene på Østlandet, sier Cecilie Ramsland. Natt til søndag ble to jenter funnet døde på en privat adresse i Spydeberg i Østfold. Politi, ambulanse og legebil rykket ut til adressen der de to jentene hadde inntatt en mulig overdose av narkotika. (nrk.no 15.1.2023).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Dødsfall assosiert med MDMA i perioden 2000–19. (- MDMA kan ha bidratt til flere dødsfall i Norge. Økt tilgjengelighet, økt bruk og økt styrke på innholdet ser ut til å være av betydning.)

(Anm: Jamt REG et al. Dødsfall assosiert med MDMA i perioden 2000–19. BAKGRUNN Bruk av MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin), også kjent som ecstasy, har økt i Norge de senere år. Ettersom MDMA potensielt kan være toksisk og forårsake dødsfall, har vi undersøkt om økt tilgjengelighet og bruk samvarierer med økningen i MDMA-assosierte dødsfall. MATERIALE OG METODE Studien inkluderer obduksjonssaker med funn av MDMA i blodet, koblet med informasjon om dødsårsak fra Dødsårsaksregisteret. Disse dataene ble sammenliknet med antallet pågrepne ruspåvirkede førere med påvist MDMA i blodet samt årlig beslagsstatistikk fra Kripos – den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet i perioden 2000–19. RESULTATER I perioden 2000–19 ble MDMA påvist hos 142 døde, og for 132 av disse var dødsårsaken kjent. Antallet årlige MDMA-assosierte dødsfall varierte fra 1 til 18. Median MDMA-konsentrasjon blant de døde økte fra 1,9 µmol/L (interkvartilbredde (IQR) 0,9 til 5,0) i 2000–04 til 3,8 µmol/L (1,4 til 12,0) i 2015–19. I 47/132 (36 %) av sakene bidro MDMA og andre sentralstimulerende rusmidler til dødsfallet. Blant pågrepne ruspåvirkede førere med påvist MDMA var antallet årlige funn 7–262 i perioden, mens mediankonsentrasjonen holdt seg stabil. FORTOLKNING MDMA kan ha bidratt til flere dødsfall i Norge. Økt tilgjengelighet, økt bruk og økt styrke på innholdet ser ut til å være av betydning. Tidsskr Nor Legeforen 19.5.2022.)

- Partydop mot depresjon: Norsk MDMA-studie først i verden. (- MDMA er det viktigste virkestoffet i Ecstasy og er et ulovlig rusmiddel i Norge.)

(Anm: Partydop mot depresjon: Norsk MDMA-studie først i verden. For første gang skal MDMA prøves ut i offentlig behandling av depresjon. – Formålet er å finne ut om stoffet MDMA kombinert med psykoterapi er en trygg og gjennomførbar behandling av depresjon, sier forskeren bak studien. – Jeg er opptatt av å undersøke om det finnes noe som kan hjelpe de som ikke blir bedre av eksisterende medisiner, sier psykiater Tor Morten Kvam. Han jobber ved DPS Nordre Østfold, der PsykForsk -Innovativ Behandlingsforskning, holder til. Som en del av sitt doktorgradsprosjekt skal Kvam i gang med en studie som inkluderer 12 personer med depresjonsdiagnose. Studien skal som den første i verden undersøke MDMA-assistert terapi mot depresjon. – Formålet er å finne ut om stoffet MDMA kombinert med psykoterapi er en trygg og gjennomførbar behandling av depresjon. I tillegg til å få foreløpige holdepunkter for om det har en effekt, forklarer han. (…) Partydop
MDMA er det viktigste virkestoffet i Ecstasy og er et ulovlig rusmiddel i Norge. Rusvirkningen beskrives som oppkvikkende, og gir forsterkede sanseinntrykk og følelser av velvære og eufori. (vg.no 20.4.2022).)

- Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller, antipsykotika etc.) linket til alvorlige REM-søvnlidelser. (- SSRI-bruk (lykkepille-bruk) (OR 3.9, 95% CI: 1.6-9.8; P=0.003).)

(Anm: Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller, antipsykotika etc.) linket til alvorlige REM-søvnlidelser. REM sleep behavior disorder in 703 sleep-disorder patients: The importance of eliciting a comprehensive sleep history. (REM-søvn atferdslidelse hos 703 pasienter med søvnlidelser: Viktigheten av å få frem en omfattende søvnhistorie) (Sleep Med. 2009 Dec 16. [Epub ahead of print].)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

- De fleste PTSD-behandlinger er ikke bevist å være effektive. (- Eksponeringsterapi var effektiv.) (- Panelet fant ikke bevis for at noe legemiddel var effektive i behandlingen av PTSD -- dette innbefattet legemidlene Seroxat og Zoloft, som er godkjent av Food and Drug Administration for å behandle lidelsen.)

(Anm: De fleste PTSD-behandlinger er ikke bevist å være effektive. (…) De fleste PTSD-behandlinger er ikke effektive. (- Rapporten fant sterke bevis på at spesielt en behandling kjent som eksponeringsterapi var effektiv; teknikken består i å la pasienten gjentatte ganger å gjenoppleve traumatiske hendelser slik at de mister sin kraft. (…) Men panelet fant ikke bevis for at noe legemiddel var effektive i behandlingen av PTSD -- dette innbefattet legemidlene Seroxat og Zoloft, som er godkjent av Food and Drug Administration for å behandle lidelsen. (washingtonpost.com 19.10.2007).)

- Psykedelisk terapi kan 'tilbakestille' deprimert hjerne. (- Carol Routledge, førsteamanuensis i Small Pharma, firmaet som står for forsøket, uttaler at: "Vi tror at virkningen vil være nesten umiddelbar og varer lenger enn konvensjonelle antidepressiva.") (- Professor Morgan sa at det var økende bevis for at legemidler (substanser), inkludert psilocybin, LSD, ketamin og MDMA (Ecstasy), var trygge og kunne spille en rolle i behandlingen av psykisk lidelser.)

(Anm: Psychedelic therapy could 'reset' depressed brain. A powerful hallucinogenic drug known for its part in shamanic rituals is being trialled as a potential cure for depression for the first time. Participants will be given the drug DMT, followed by talking therapy. It is hoped this could offer an alternative for the significant number of people who don't respond to conventional pills for depression. Psychedelic-assisted therapy might offer longer-term relief from symptoms, some researchers believe.
A growing body of evidence indicates other psychedelic drugs, particularly alongside talking therapy, are safe and can be effective for treating a range of mental illnesses.
This will be the first time DMT is given to people with moderate to severe depression in a clinical trial. Carol Routledge, the chief scientific officer of Small Pharma, the company running the trial said: "We believe the impact will be almost immediate, and longer lasting than conventional antidepressants." (…) Prof Morgan said there was mounting evidence that drugs, including psilocybin, LSD, ketamine and MDMA (Ecstasy), were safe and could play a role in the treatment of mental health disorder (bbc.com 15.3.2021).)

(AnmAntidepressiva – Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (mintankesmie.no).)

- Psilocybinbehandling for større depresjon som er effektiv i opptil ett år for de fleste pasienter, viser studien.

(Anm: Psilocybin treatment for major depression effective for up to a year for most patients, study shows. Previous studies by Johns Hopkins Medicine researchers showed that psychedelic treatment with psilocybin relieved major depressive disorder symptoms in adults for up to a month. Now, in a follow-up study of those participants, the researchers report that the substantial antidepressant effects of psilocybin-assisted therapy, given with supportive psychotherapy, may last at least a year for some patients. A report on the new study was published on Feb. 15, 2022 in the Journal of Psychopharmacology. (medicalxpress.com 15.2.2022).)

(Anm: Gukasyan N, Davis AK, Barrett FS, Cosimano MP, Sepeda ND, Johnson MW, Griffiths RR. Efficacy and safety of psilocybin-assisted treatment for major depressive disorder: Prospective 12-month follow-up. J Psychopharmacol. 2022 Feb;36(2):151-158.) (Fulltekst)

Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp.

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

- Norsk professor er meget skeptisk til LSD som legemiddel for psykisk sykdom.

(Anm: Norsk professor er meget skeptisk til LSD som legemiddel for psykisk sykdom. Professor Jørgen Bramness hevder det ikke finnes forskningsresultater som underbygger at psykedeliske stoffer kan ha positiv effekt som medisin mot depressive lidelser. (dagsavisen.no 6.1.2020).)

- Skal bruke MDMA i behandling av pasienter: – Kan være en døråpner.

(Anm: Skal bruke MDMA i behandling av pasienter: – Kan være en døråpner. Sykehuset Østfold er i gang med kliniske studier av MDMA-assistert psykoterapi for personer med posttraumatisk stress. – Vil bane vei for flere utradisjonelle behandlingsformer. (…) – Dette kan være en døråpner for andre, og flere kliniske studier med utradisjonelle behandlingsformer som vi er så heldige å få være med å prøve ut, sier studiekoordinator Inger-Tove Jentoft van de Vooren ved Sykehuset Østfold. (…) – Ingen mirakelkur Ulrik Fredrik Malt, som er professor og leder i Norsk psykiatrisk forening, mener at det er for lite forskning på behandlingen. – Hver gang det kommer en ny behandling roper folk «halleluja», og så viser det seg at en undergruppe har utbytte av behandlingen, men at det også er mange som ikke får det. Så man må ikke selge dette som en mirakelkur, sier Ulrik Fredrik Malt. (tv2.no 13.7.2021).)

- Psykiske og kognitive langtidseffekter av ecstasy. (- MDMA modulerer serotoninomsetningen i hjernen, og har i dyrestudier vist å føre til aksonskade av serotonerge nevroner.) (- Forstyrrelser i dette nevrotransmittersystemet kan føre til nevropsykiatriske lidelser.)

(Anm: Psykiske og kognitive langtidseffekter av ecstasy. BAKGRUNN. MDMA (ecstasy) har vært og er fortsatt et populært rusmiddel blant yngre mennesker. MDMA modulerer serotoninomsetningen i hjernen, og har i dyrestudier vist å føre til aksonskade av serotonerge nevroner. Forstyrrelser i dette nevrotransmittersystemet kan føre til nevropsykiatriske lidelser. Det har derfor vært bekymring for at bruk av ecstasy hos mennesker skulle føre til et betydelig omfang av psykisk sykdom og nedsatt kognitiv funksjon. Vi ønsket å undersøke om humane studier kunne bekrefte disse bivirkningene av ecstasy. MATERIALE OG METODE. Ti studier om sammenheng mellom bruk av ecstasy og psykisk helse samt 20 studier om sammenheng mellom bruk av ecstasy og kognitiv funksjon ble inkludert etter søk og utvelgelse av artikler etter bestemte kriterier. Tre av de gjennomgåtte studiene var longitudinelle studier, de øvrige var tverrsnittsstudier. RESULTATER OG FORTOLKNING. Det var en overhyppighet av både psykisk lidelse og kognitiv svekkelse hos brukere av ecstasy. Det var imidlertid mange metodologiske faktorer ved studiene som må vurderes før det kan konkluderes med en årsakssammenheng. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 596-8.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Narkotikakrigens bivirkninger. (- Det sies at krigens første offer alltid er sannheten.)

(Anm: Av Marte B. Drageset, statsviter og deltaker på Civita-akademiet. Narkotikakrigens bivirkninger. Det sies at krigens første offer alltid er sannheten. I krigen mot narkotika var første offeret forskningen. I 2020 tok 639 mennesker i Norge selvmord. Halvparten av disse hadde vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i forkant av selvmordet. At 319 personer som var i behandling fremdeles valgte å ta sitt liv, vitner om at dagens behandlingsformer er for dårlige. På 50- og 60-tallet ble det gjort mye forskning på blant annet LSD, MDMA, ketamin og psilocybin (virkestoffet i fleinsopp), og flere studier kunne peke på gode resultater. Dette skjedde også parallelt med hippiebevegelsen, som disse stoffene er sterkt assosierte med. (dagsavisen.no 1.4.2022).)

- Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) (- Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14)

(Anm: Antipsychotics, dopamine, and pain. Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) Vår forståelse av smertemekanismer fortsetter å utvikle seg, og følgelig også våre behandlingsstrategier. (- Det dopaminerge systemet er essensielt for smertekontroll ved en vevsskade. 13 Det blir patologisk (sykelig) stimulert og stadig mer dysfunksjonell når «algopathy» (en patologisk smerteoppfatning) utvikler seg. På samme tid er en flom eller tørke av en hvilken som helst nevrotransmitter like dårlig og kan produsere lignende kliniske bilder. Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14 Current Psychiatry. 2020 January;19(1):25-29,31).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose.)

(Anm: Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå når fentanylholdige legemidler, som Durogesic og Leptanal, gis samtidig med serotoninerge legemidler.) (- ​Serotonergt syndrom er en potensiell livstruende tilstand, som kan oppstå hvis mengden av stoffet serotonin øker i sentralnervesystemet. (…) Serotonergt syndrom kan ha ett eller flere av følgende symptomer: - Endringer i sinnstilstand, for eksempel uro, hallusinasjoner, koma - Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi - Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet - Gastrointestinale symptomer, for eksempel kvalme, oppkast, diaré. (…) Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose. (psyknyheter.no 30.9.2013).)

- Studien avslører fentanyls effekter på hjernen. (- Fentanyl brukes som tilleggsbedøvelse og for å lindre alvorlig smerte under og etter operasjonen, men det er også et av de dødeligste legemidler i opioidepidemien.) (- "Dette forklarer hvorfor fentanyl er så dødelig: det stopper folks pust før de selv engang innser det," sier Purdon.)

(Anm: Study reveals fentanyl's effects on the brain. Fentanyl is used to supplement sedation and to relieve severe pain during and after surgery, but it's also one of the deadliest drugs of the opioid epidemic. In research conducted by investigators at Massachusetts General Hospital (MGH) and published in PNAS Nexus, tests of the brain's electrical activity revealed fentanyl's effects over time and indicated that the drug stops people's breathing before other noticeable changes and before they lose consciousness. In the study, electroencephalogram (EEG) tests were run for 25 patients undergoing general anesthesia for surgeries lasting 2 hours or more. The researchers discovered that certain EEG patterns were associated with respiration, sedation, and loss of consciousness. (…) The EEG tests by Purdon and his colleagues also revealed that fentanyl begins to impair breathing about 4 minutes before there is any change in alertness and at 1,700-times lower drug concentrations than those that cause sedation. "This explains why fentanyl is so deadly: it stops people's breathing before they even realize it," says Purdon. (medicalxpress.com 30.8.2022).)

(Anm: Gustavo A Balanza, Kishore M Bharadwaj, Andrew C Mullen, Amanda M Beck, Erin C Work, Francis J McGovern, Timothy T Houle, Eric T Pierce, Patrick L Purdon, An EEG Biomarker of Fentanyl Drug Effects, PNAS Nexus, 2022;, pgac158, https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac158.)

- Ecstasy skader hukommelsen. Personer som misbruker Ecstasy kan få svekket hukommelse permanent.

(Anm: Ecstasy skader hukommelsen. Personer som misbruker Ecstasy kan få svekket hukommelse permanent. (…) - Den generelle konklusjonen kan vi si er at om du stopper misbruket, blir ikke hukommelsen din verre. Men selv om du slutter kan det hende hukommelsen din aldri vil bli bra igjen, påpeker Zakzanis. (nettavisen.no 24.3.2006).)

- Kan MDMA behandle depresjon? (- Etter denne første økningen vil imidlertid serotoninnivået synke.) (- Denne reduksjonen i serotoninnivåer kan forårsake en deprimert stemning hos noen mennesker.)

(Anm: Can MDMA treat depression? MDMA and depression Adverse effects Other drugs Traditional treatment Summary MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine) is an illegal drug that affects the mood. Other names for recreational MDMA include ecstasy, X, and Molly. (…) Does it make it worse? MDMA affects the body’s levels of serotonin, a chemical that affects mood and behavior. Research has linked higher levels of serotonin to feelings of happiness and associated lower levels with a depressed mood. During MDMA intoxication, serotonin levels increase, which can cause people to feel a greater sense of openness, well-being, and happiness. However, after this initial increase, serotonin levels will decrease. This reduction in serotonin levels can cause a depressed mood in some people. (medicalnewstoday.com 19.5.2020).)

- Partydop mot posttraumatisk stress. For første gang skal MDMA brukes i offentlig behandling av pasienter i Norge: – Jeg tror dette kan bli et paradigmeskifte, sier psykiater. (- På et langt mer sterilt rom i etasjen under sitter Tor-Morten Kvam. I disse gangene har han jobbet som psykiater i ni år.)

(Anm: Partydop mot posttraumatisk stress. For første gang skal MDMA brukes i offentlig behandling av pasienter i Norge: – Jeg tror dette kan bli et paradigmeskifte, sier psykiater. Han følges inn av to terapeuter. Rommet ved Sykehuset Østfold består av en seng, noen planter, et par bilder på veggen i jordfarger. Han setter seg ned. Får et bind over øynene. Før ørene kapsles inn av musikk, får han beskjed om å gå innover. Han lukker øynene. Foran ham ligger åtte timer med MDMA-rus. Bak ham: Flere år med traumer, mareritt og flashbacks etter gjentatte voldsepisoder i barndommen. (…) På et langt mer sterilt rom i etasjen under sitter Tor-Morten Kvam. I disse gangene har han jobbet som psykiater i ni år. Kvam var blant dem første som ble med i studien, kalt «MDMA-assistert psykoterapi for pasienter med posttraumatisk stresslidelse (PTSD)». Opplæringen har han fått i utlandet. Nå skal det gjøres til virkelighet i Norge. Tanken er både banebrytende og kontroversiell: MDMA gir så gode forutsetninger at det i kombinasjon med terapi ligger an til å kunne rokere hele psyken til traumatiserte pasienter. Mer om hvordan senere. På et langt mer sterilt rom i etasjen under sitter Tor-Morten Kvam. I disse gangene har han jobbet som psykiater i ni år. Kvam var blant dem første som ble med i studien, kalt «MDMA-assistert psykoterapi for pasienter med posttraumatisk stresslidelse (PTSD)». Opplæringen har han fått i utlandet. Nå skal det gjøres til virkelighet i Norge. Tanken er både banebrytende og kontroversiell: MDMA gir så gode forutsetninger at det i kombinasjon med terapi ligger an til å kunne rokere hele psyken til traumatiserte pasienter. Mer om hvordan senere. (nrk.no 21.4.2021).)

- Partydop mot posttraumatisk stress. (- Men virkningsmekanismene er ikke kjent, mener han. – Det kan være sånn, men det kan også være helt annerledes. Dessuten savner Bramness klare svar om bivirkninger. Både akutte tilstander, som skader og væskeubalanse, men også den depressive tilstanden som kan inntreffe etter en rus.) (- Men det er identifisert medium risiko for hjerte- og karlidelser samt psykologiske bivirkninger som angst.)

(Anm: Partydop mot posttraumatisk stress. For første gang skal MDMA brukes i offentlig behandling av pasienter i Norge: – Jeg tror dette kan bli et paradigmeskifte, sier psykiater. (…) For lite forskning Ikke alle er like håpefulle. – Jeg blir ofte oppfattet som kritisk. Men jeg er egentlig ikke det. Jørgen Bramness er psykiater og seniorforsker ved FHI. Hans holdning til å bruke MDMA i behandling er «avmålt». – Hittil har MDMA vært drevet frem av en håndfull historier og personlig entusiasme. Det holder ikke. Vi trenger mer forskning. Sånn sett ønsker jeg studien i Moss veldig velkommen. Han mener imidlertid at mye gjenstår og påpeker at mange legemidler ikke kommer forbi fase 2, hvor preparatet prøves ut på pasientgruppen. Det oppstår problemer, effekten er mangelfull eller pengene renner ut. – I tillegg til å finne ut om MDMA faktisk virker, må vi også undersøker dosering, hvilke tilstander den fungerer mot, når og på hvilken måte. – Det er ingen grunn til å tro at dette er noen universell kur, ifølge Bramness. Han sier han har lagt merke til forskernes forsøk på å gi en forklaring på hvordan MDMA fungerer. Men virkningsmekanismene er ikke kjent, mener han. – Det kan være sånn, men det kan også være helt annerledes. Dessuten savner Bramness klare svar om bivirkninger. Både akutte tilstander, som skader og væskeubalanse, men også den depressive tilstanden som kan inntreffe etter en rus. To risikoområder Tor-Morten Kvam sier risikoene ved studien er pekt ut og blir tatt på alvor. Farene som mange tenker på ved MDMA, handler gjerne om dødsfall og hendelser knyttet til illegal bruk, forklarer han. – Her har risikofaktorene ofte vært forstyrrelse i væskebalanse og kroppstemperatur. Det er det liten fare for i vår studie. Deltagerne drikker nok salter under økten, og det er lett å kontrollere temperaturen. Han påpeker også at det ikke er funnet misbruk av MDMA eller nedstemthet etter studier. Men det er identifisert medium risiko for hjerte- og karlidelser samt psykologiske bivirkninger som angst. Sistnevnte er godt ivaretatt gjennom forberedelse, støtte og etterarbeid, ifølge Kvam. Når det gjelder hjerte- og karlidelser, får ikke de som har slik sykdomshistorikk, delta i studien. (aftenposten.no 16.4.2021).)

- Ungdommene lot seg inspirere av TV-serien Exit, blåste kokain opp i nesen på sovende og beruset 15-åring.

(Anm: Ungdommene lot seg inspirere av TV-serien Exit, blåste kokain opp i nesen på sovende og beruset 15-åring. Politiet i Oslo kommer med en sterk advarsel til foreldre om økt misbruk av marihuana, amfetamin, kokain, ecstasy og andre narkotiske stoffer blant ungdom. (aftenposten.no 6.11.2019).)

- Frykter unge tolker rusreformen som legalisering. (– Forskjellen på avkriminalisering og legalisering er vanskelig, sier KrFU-lederen.) (- Forteller at flere unge tolker reformen som en legalisering av ulovlige stoffer.)

(Anm: Frykter unge tolker rusreformen som legalisering. Budskapet om at litt hasj i lomma ikke lenger er straffbart, kan misforstås, mener unge. – Forskjellen på avkriminalisering og legalisering er vanskelig, sier KrFU-lederen. IKKE LOVLIG: Leder for KrFU, Edel-Marie Haukland (23), forteller at flere unge tolker reformen som en legalisering av ulovlige stoffer. (nrk.no 22.2.2021).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Tok overdose MDMA: Haakon (21) døde i morens armer. Aldri før har politiet beslaglagt mer av Ecstasy-stoffet MDMA.

(Anm: Tok overdose MDMA: Haakon (21) døde i morens armer. Aldri før har politiet beslaglagt mer av Ecstasy-stoffet MDMA. Noen piller er så sterke at én enkelt pille kan gi overdose. «Kjærlighetsdopet» kostet Haakon Bratland (21) livet. (…) Antallet politibeslag av det sentralstimulerende stoffet, som er virkestoffet i Ecstasy, har økt hvert år siden 2010. De siste fem årene er tallet tredoblet, viser Kripos` narkotika- og dopingstatistikk fra 2018. Bekymringsfullt, mener Elisabeth Drange, senioringeniør i Kripos’ seksjon for narkoanalyse. – Dette er en stofftype som appellerer til unge. Disse tablettene ser ikke ut som narkotika, det ligner mer på godteri med fancy merkevarelogoer og fine farger. (vg.no 10.8.2019).)

- Haakon og Harmony ville toppe forelskelsen med «kjærlighetsdop».

(Anm: Haakon og Harmony ville toppe forelskelsen med «kjærlighetsdop». Kjærestene trodde MDMA skulle løfte dem til himmels. Harmony er 17. Hun er ruset og har aldri vært så redd i hele sitt liv. På sengen hennes ligger Haakon. Øynene er store som klinkekuler, kjevene klaprer, og det kommer blod ut av munnen hans. «Kjærlighetsdopet» har truffet kroppen hans. – Jeg møtte Haakon på nettet gjennom en felles venn. Han var 21 år, bodde i et studentkollektiv i Trondheim og skulle bli grafisk designer. Det var like før bursdagen min, så jeg var vel fortsatt 16 da vi snakket sammen første gang. Vi fant fort tonen. Haakon Bratland fra Trondheim og Harmony Telford Pateman fra Broomfield i Essex hadde noe fint på gang, men kjærlighetshistorien deres fikk ingen happy ending, skriver Adresseavisen. I dag bor Harmony i Norge, en halvtimes kjøretur fra Haakons foreldre. De vil ikke snakke med henne. (aftenposten.no 7.11.2019).)

- Meta-analyse av eksekutivfunksjoner (kognitiv kontroll) hos ecstasy / flersubstansbrukere. (- Vi konkluderer at dette er den mest omfattende analysen av eksekutivfunksjonen (EF) hos ecstasy-brukere til dags dato og gir en atferdsrelatert korrelasjon til potensiell serotonerg nevrotoksisitet.) (- Det konkluderes fra denne metaanalysen at EF-ytelsen hos ecstasy-brukere er betydelig redusert i forhold til kontrollpersoner.) (- De tre funksjoner som viser signifikant svekkelse er oppdatering (updating), omskiftning (switching; multitasking) og tilgang (access), mens inhibitorisk kontroll er upåvirket av ecstacybruk. Den mest omfattende analysen av EF hos ecstasy-brukere hittil viser en atferdsrelatert korrelasjon til potensiell serotonerg nevrotoksisitet.)

(Anm: Meta-analysis of executive functioning in ecstasy/polydrug users. Abstract Ecstasy/3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) use is proposed to cause damage to serotonergic (5-HT) axons in humans. Therefore, users should show deficits in cognitive processes that rely on serotonin-rich, prefrontal areas of the brain. However, there is inconsistency in findings to support this hypothesis. The aim of the current study was to examine deficits in executive functioning in ecstasy users compared with controls using meta-analysis. (…) We conclude that this is the most comprehensive analysis of executive function in ecstasy users to date and provides a behavioural correlate of potential serotonergic neurotoxicity. (…) To conclude, the current meta-analysis demonstrated that EF performance in ecstasy users is significantly reduced overall compared with controls. The three functions that show significant impairment are updating, switching and access, whilst inhibitory control is unaffected by ecstasy use. This is the most comprehensive analysis of EF in ecstasy users to date and provides a behavioural correlate of potential serotonergic neurotoxicity. (...) Alternatively, perhaps inhibitory control impairment is associated with other psychostimulants that are primarily dopaminergic in nature, e.g. cocaine (Fillmore & Rush, 2002) and methamphetamine (Monterosso et al. 2005). Interestingly, in recent models of the unity and diversity of EFs, Miyake & Friedman (2012) confer that inhibitory control is not necessarily a unique EF. Instead, inhibitory control is subsumed by common EF ability. With this in mind, it could be suggested that ecstasy users are therefore impaired at each level of EF. Psychol Med. 2016 Jun; 46(8): 1581–1596.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

- Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) (- Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14)

(Anm: Antipsychotics, dopamine, and pain. Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) Vår forståelse av smertemekanismer fortsetter å utvikle seg, og følgelig også våre behandlingsstrategier. (- Det dopaminerge systemet er essensielt for smertekontroll ved en vevsskade. 13 Det blir patologisk (sykelig) stimulert og stadig mer dysfunksjonell når «algopathy» (en patologisk smerteoppfatning) utvikler seg. På samme tid er en flom eller tørke av en hvilken som helst nevrotransmitter like dårlig og kan produsere lignende kliniske bilder. Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14 Current Psychiatry. 2020 January;19(1):25-29,31.)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose.)

(Anm: Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå når fentanylholdige legemidler, som Durogesic og Leptanal, gis samtidig med serotoninerge legemidler.) (- ​Serotonergt syndrom er en potensiell livstruende tilstand, som kan oppstå hvis mengden av stoffet serotonin øker i sentralnervesystemet. (…) Serotonergt syndrom kan ha ett eller flere av følgende symptomer: - Endringer i sinnstilstand, for eksempel uro, hallusinasjoner, koma - Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi - Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet - Gastrointestinale symptomer, for eksempel kvalme, oppkast, diaré. (…) Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose. (psyknyheter.no 30.9.2013).)

- Studien avslører fentanyls effekter på hjernen. (- Fentanyl brukes som tilleggsbedøvelse og for å lindre alvorlig smerte under og etter operasjonen, men det er også et av de dødeligste legemidler i opioidepidemien.) (- "Dette forklarer hvorfor fentanyl er så dødelig: det stopper folks pust før de selv engang innser det," sier Purdon.)

(Anm: Study reveals fentanyl's effects on the brain. Fentanyl is used to supplement sedation and to relieve severe pain during and after surgery, but it's also one of the deadliest drugs of the opioid epidemic. In research conducted by investigators at Massachusetts General Hospital (MGH) and published in PNAS Nexus, tests of the brain's electrical activity revealed fentanyl's effects over time and indicated that the drug stops people's breathing before other noticeable changes and before they lose consciousness. In the study, electroencephalogram (EEG) tests were run for 25 patients undergoing general anesthesia for surgeries lasting 2 hours or more. The researchers discovered that certain EEG patterns were associated with respiration, sedation, and loss of consciousness. (…) The EEG tests by Purdon and his colleagues also revealed that fentanyl begins to impair breathing about 4 minutes before there is any change in alertness and at 1,700-times lower drug concentrations than those that cause sedation. "This explains why fentanyl is so deadly: it stops people's breathing before they even realize it," says Purdon. (medicalxpress.com 30.8.2022).)

(Anm: Gustavo A Balanza, Kishore M Bharadwaj, Andrew C Mullen, Amanda M Beck, Erin C Work, Francis J McGovern, Timothy T Houle, Eric T Pierce, Patrick L Purdon, An EEG Biomarker of Fentanyl Drug Effects, PNAS Nexus, 2022;, pgac158, https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac158.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser.

(Anm: Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser. To hjerneforskere rydder op i myterne om dopamin og fortæller, hvad man ved om signalstoffet. (videnskab.dk 6.8.2022).)

– Serotonin syndrome (SS). Serotoninsyndrom er en potensielt livstruende komplikasjon grunnet psykofarmakologisk legemiddelterapi. (- Syndromet oppstår oftest ved samtidig bruk av ett eller flere legemidler som øker aktiviteten av serotonin i hjernestammen og blir ofte ikke oppdaget fordi det har en uspesifikk symptomatologi.) (- Serotoninsyndrom er karakterisert ved en forandring i kognisjon, atferd, funksjonen av det autonome nervesystem og nevromuskulær aktivitet.)

(Anm: Serotonin syndrome. Serotoninsyndrom er en potensielt livstruende komplikasjon grunnet psykofarmakologisk legemiddelterapi. Syndromet oppstår oftest ved samtidig bruk av ett eller flere legemidler som øker aktiviteten av serotonin i hjernestammen og blir ofte ikke oppdaget fordi det har en uspesifikk symptomatologi. Serotoninsyndrom er karakterisert ved en forandring i kognisjon, atferd, funksjonen av det autonome nervesystem og nevromuskulær aktivitet. (...) (Serotonin syndrome is a potentially lifethreatening complication of psychopharmacological drug therapy. The syndrome is produced most often by the concurrent use of two or more drugs that increase brainstem serotonin activity and is often unrecognised because of the varied and non-specific naure of its sympthomatlogy. Serotonin syndrome is characterized by alteration in cognition, bahavior, autonomic nervous system function and neuromuscular activity.) American Family Physician 1995;52:1475-82.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

- Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) (- Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14)

(Anm: Antipsychotics, dopamine, and pain. Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) Vår forståelse av smertemekanismer fortsetter å utvikle seg, og følgelig også våre behandlingsstrategier. (- Det dopaminerge systemet er essensielt for smertekontroll ved en vevsskade. 13 Det blir patologisk (sykelig) stimulert og stadig mer dysfunksjonell når «algopathy» (en patologisk smerteoppfatning) utvikler seg. På samme tid er en flom eller tørke av en hvilken som helst nevrotransmitter like dårlig og kan produsere lignende kliniske bilder. Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14 Current Psychiatry. 2020 January;19(1):25-29,31.)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose.)

(Anm: Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå når fentanylholdige legemidler, som Durogesic og Leptanal, gis samtidig med serotoninerge legemidler.) (- ​Serotonergt syndrom er en potensiell livstruende tilstand, som kan oppstå hvis mengden av stoffet serotonin øker i sentralnervesystemet. (…) Serotonergt syndrom kan ha ett eller flere av følgende symptomer: - Endringer i sinnstilstand, for eksempel uro, hallusinasjoner, koma - Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi - Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet - Gastrointestinale symptomer, for eksempel kvalme, oppkast, diaré. (…) Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose. (psyknyheter.no 30.9.2013).)

- Studien avslører fentanyls effekter på hjernen. (- Fentanyl brukes som tilleggsbedøvelse og for å lindre alvorlig smerte under og etter operasjonen, men det er også et av de dødeligste legemidler i opioidepidemien.) (- "Dette forklarer hvorfor fentanyl er så dødelig: det stopper folks pust før de selv engang innser det," sier Purdon.)

(Anm: Study reveals fentanyl's effects on the brain. Fentanyl is used to supplement sedation and to relieve severe pain during and after surgery, but it's also one of the deadliest drugs of the opioid epidemic. In research conducted by investigators at Massachusetts General Hospital (MGH) and published in PNAS Nexus, tests of the brain's electrical activity revealed fentanyl's effects over time and indicated that the drug stops people's breathing before other noticeable changes and before they lose consciousness. In the study, electroencephalogram (EEG) tests were run for 25 patients undergoing general anesthesia for surgeries lasting 2 hours or more. The researchers discovered that certain EEG patterns were associated with respiration, sedation, and loss of consciousness. (…) The EEG tests by Purdon and his colleagues also revealed that fentanyl begins to impair breathing about 4 minutes before there is any change in alertness and at 1,700-times lower drug concentrations than those that cause sedation. "This explains why fentanyl is so deadly: it stops people's breathing before they even realize it," says Purdon. (medicalxpress.com 30.8.2022).)

(Anm: Gustavo A Balanza, Kishore M Bharadwaj, Andrew C Mullen, Amanda M Beck, Erin C Work, Francis J McGovern, Timothy T Houle, Eric T Pierce, Patrick L Purdon, An EEG Biomarker of Fentanyl Drug Effects, PNAS Nexus, 2022;, pgac158, https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac158.)

- Studien avslører fentanyls effekter på hjernen. (- Fentanyl brukes som tilleggsbedøvelse og for å lindre alvorlig smerte under og etter operasjonen, men det er også et av de dødeligste legemidler i opioidepidemien.) (- "Dette forklarer hvorfor fentanyl er så dødelig: det stopper folks pust før de selv engang innser det," sier Purdon.)

(Anm: Study reveals fentanyl's effects on the brain. Fentanyl is used to supplement sedation and to relieve severe pain during and after surgery, but it's also one of the deadliest drugs of the opioid epidemic. In research conducted by investigators at Massachusetts General Hospital (MGH) and published in PNAS Nexus, tests of the brain's electrical activity revealed fentanyl's effects over time and indicated that the drug stops people's breathing before other noticeable changes and before they lose consciousness. In the study, electroencephalogram (EEG) tests were run for 25 patients undergoing general anesthesia for surgeries lasting 2 hours or more. The researchers discovered that certain EEG patterns were associated with respiration, sedation, and loss of consciousness. (…) The EEG tests by Purdon and his colleagues also revealed that fentanyl begins to impair breathing about 4 minutes before there is any change in alertness and at 1,700-times lower drug concentrations than those that cause sedation. "This explains why fentanyl is so deadly: it stops people's breathing before they even realize it," says Purdon. (medicalxpress.com 30.8.2022).)

(Anm: Gustavo A Balanza, Kishore M Bharadwaj, Andrew C Mullen, Amanda M Beck, Erin C Work, Francis J McGovern, Timothy T Houle, Eric T Pierce, Patrick L Purdon, An EEG Biomarker of Fentanyl Drug Effects, PNAS Nexus, 2022;, pgac158, https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac158.)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser.

(Anm: Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser. To hjerneforskere rydder op i myterne om dopamin og fortæller, hvad man ved om signalstoffet. (videnskab.dk 6.8.2022).)

- Hva er MDMA og hvordan fungerer det? (- Indre blødninger og organsvikt.) (- Leger har imidlertid sett eksempler på at folk som fortsetter å ta MDMA, setter belønningssystemet ut av spill. Den naturlige produksjonen av dopamin og serotonin blir rett og slett forstyrret, og det kan føre til depresjon.) (- 1. Ukontrollert økning i kroppstemperatur. Temperaturreguleringen i hjernen kan komme ut av kontroll, for den påvirkes av dopamin, serotonin og noradrenalin. Konsekvensen er blant annet at det hopes opp væske i hjernen. Akkurat hvordan det foregår, vet ikke forskerne. (- 2. Nyresvikt. Noradrenalinet aktiverer musklene, som til slutt kan få krampe, og du får vanskelige muskelsmerter, muskelsvakhet og mørk urin.) (- 3. Blodpropp og indre blødninger. Det systemet som sørger for at blodet størkner når vi får et sår, som også blir påvirket av muskelnedbrytningen og den høye temperaturen.)

(Anm: Hva er MDMA og hvordan fungerer det? Stoffet aktiverer kroppens belønningssystem og gjør deg full av energi, kjærlighet og selvtillit. Men det kan også gi indre blødninger, kramper og organsvikt. (…) Les også: LSD-forskere trikset til seg troverdighet (…) Les også: Ecstasy-studie uten kontroll (…) Massevis av lykkestoff Lykke og en følelse av stor kjærlighet er to andre følelser du merker på dansegulvet. – Det skyldes et annet signalstoff som MDMA også får hjernen til å frigi mer som – nemlig serotonin, forklarer Pedersen. Les ogå: Vitenskapens psykedelika-pushere (…) Kjemp-eller-flykt-hormonet Noradrenalin er et tredje signalstoff som MDMA påvirker produksjonen av. Det er ikke en del av belønningssystemet. Noradrenalin aktiveres når vi opplever fare. Det er med på å styre urinstinktet «kjemp, flykt eller frys». Det forteller Eva Aggerholm Sædder, klinisk førsteamanuensis ved Institut for Retsmedicin og overlege på Aarhus Universitetshospital i Danmark: Fordøyelsen stanser fordi blodet går fra fordøyelsessystemet til musklene. Blodkarene trekker seg sammen. Hjertet begynner å slå raskere. Musklene gjør klare seg til kamp. – Den energien du føler, er at kroppen kommer i en slags alarmberedskap, med blod- og oksygentilførselen konsentrert omkring musklene, sier Sædder. Indre blødninger og organsvikt (…) Leger har imidlertid sett eksempler på at folk som fortsetter å ta MDMA, setter belønningssystemet ut av spill. Den naturlige produksjonen av dopamin og serotonin blir rett og slett forstyrret, og det kan føre til depresjon. (…) Derfor kan du dø av MDMA 1. Ukontrollert økning i kroppstemperatur. Temperaturreguleringen i hjernen kan komme ut av kontroll, for den påvirkes av dopamin, serotonin og noradrenalin. Konsekvensen er blant annet at det hopes opp væske i hjernen. Akkurat hvordan det foregår, vet ikke forskerne. Dessuten får noradrenalin blodårene til å trekke seg sammen seg i armer og bein, samtidig med at hjertet pumper raskere og musklene arbeider, noe som også påvirker temperaturen. Normalt vil temperaturen bli regulert ved at blodårene utvider seg og avgir varme og væske til huden. – Men på grunn av den kunstige økningen av noradrenalin-nivået fortsetter blodårene å være sammentrukket. Hvis kroppstemperaturen kommer over 42 grader, er faren akutt, sier Eva Aggerholm Sædder. 2. Nyresvikt. Noradrenalinet aktiverer musklene, som til slutt kan få krampe, og du får vanskelige muskelsmerter, muskelsvakhet og mørk urin. Det er som hvis du har løpt en maraton. – Når musklene brytes ned må nyrene bryte ned proteinene. Under en MDMA-rus kan nyrene bli overbelastet, sier Sædder. Det dannes rett og slett små blodpropper i nyrene. Når nyrene svikter, blir ikke kroppens avfallsstoffer brutt ned, men hopes opp i organene, og det kan gi organsvikt. 3. Blodpropp og indre blødninger. Det systemet som sørger for at blodet størkner når vi får et sår, blir også påvirket av muskelnedbrytningen og den høye temperaturen. Det blir blant annet skilt ut flere av de stoffene som får blodet til å størkne – de såkalte koagulerende stoffene. Det kan gi blodpropp. Kombinert med den høye pulsen kan blodpropp føre til indre blødninger. – Kroppen forsøker å kompensere ved å produsere flere av de stoffene som skal bryte ned de koagulerende stoffene, forklarer Sædder. Hvis konsentrasjonen av de koagulerende stoffene faller, blir det en større tendens til blødning. Samtidig skilles det ut stoffer som øker tendensen til blødning, og kroppens koagulasjonssystem er nå helt ute av kontroll. Det bidrar igjen til å øke risikoen for indre blødninger. Vanskelig å oppdage Det kan være vanskelig å merke om det holder på å gå helt galt i kroppen. Fordi belønningssystemet er overaktivert, vil du neppe oppdage blodpropp, muskelkramper og blødninger hvis du har tatt MDMA. Noradrenalin og dopamin har nemlig en bedøvende virkning, så du merker ikke smerte særlig godt. – Det er veldig vanskelig å oppdage før det er for sent. Også fordi du får problemer med å tenke, sier Sædder. Hjernen fungerer også dårligere når det hopes opp væske i den. Alt det gjør det vanskelig å oppdage at kroppen er i en farlig situasjon. (forskning.no 5.3.2018).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

- Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) (- Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14)

(Anm: Antipsychotics, dopamine, and pain. Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) Vår forståelse av smertemekanismer fortsetter å utvikle seg, og følgelig også våre behandlingsstrategier. (- Det dopaminerge systemet er essensielt for smertekontroll ved en vevsskade. 13 Det blir patologisk (sykelig) stimulert og stadig mer dysfunksjonell når «algopathy» (en patologisk smerteoppfatning) utvikler seg. På samme tid er en flom eller tørke av en hvilken som helst nevrotransmitter like dårlig og kan produsere lignende kliniske bilder. Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14 Current Psychiatry. 2020 January;19(1):25-29,31.)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose.)

(Anm: Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå når fentanylholdige legemidler, som Durogesic og Leptanal, gis samtidig med serotoninerge legemidler.) (- ​Serotonergt syndrom er en potensiell livstruende tilstand, som kan oppstå hvis mengden av stoffet serotonin øker i sentralnervesystemet. (…) Serotonergt syndrom kan ha ett eller flere av følgende symptomer: - Endringer i sinnstilstand, for eksempel uro, hallusinasjoner, koma - Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi - Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet - Gastrointestinale symptomer, for eksempel kvalme, oppkast, diaré. (…) Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose. (psyknyheter.no 30.9.2013).)

- Studien avslører fentanyls effekter på hjernen. (- Fentanyl brukes som tilleggsbedøvelse og for å lindre alvorlig smerte under og etter operasjonen, men det er også et av de dødeligste legemidler i opioidepidemien.) (- "Dette forklarer hvorfor fentanyl er så dødelig: det stopper folks pust før de selv engang innser det," sier Purdon.)

(Anm: Study reveals fentanyl's effects on the brain. Fentanyl is used to supplement sedation and to relieve severe pain during and after surgery, but it's also one of the deadliest drugs of the opioid epidemic. In research conducted by investigators at Massachusetts General Hospital (MGH) and published in PNAS Nexus, tests of the brain's electrical activity revealed fentanyl's effects over time and indicated that the drug stops people's breathing before other noticeable changes and before they lose consciousness. In the study, electroencephalogram (EEG) tests were run for 25 patients undergoing general anesthesia for surgeries lasting 2 hours or more. The researchers discovered that certain EEG patterns were associated with respiration, sedation, and loss of consciousness. (…) The EEG tests by Purdon and his colleagues also revealed that fentanyl begins to impair breathing about 4 minutes before there is any change in alertness and at 1,700-times lower drug concentrations than those that cause sedation. "This explains why fentanyl is so deadly: it stops people's breathing before they even realize it," says Purdon. (medicalxpress.com 30.8.2022).)

(Anm: Gustavo A Balanza, Kishore M Bharadwaj, Andrew C Mullen, Amanda M Beck, Erin C Work, Francis J McGovern, Timothy T Houle, Eric T Pierce, Patrick L Purdon, An EEG Biomarker of Fentanyl Drug Effects, PNAS Nexus, 2022;, pgac158, https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac158.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser.

(Anm: Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser. To hjerneforskere rydder op i myterne om dopamin og fortæller, hvad man ved om signalstoffet. (videnskab.dk 6.8.2022).)

- Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp.

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

- Norsk professor er meget skeptisk til LSD som legemiddel for psykisk sykdom.

(Anm: Norsk professor er meget skeptisk til LSD som legemiddel for psykisk sykdom. Professor Jørgen Bramness hevder det ikke finnes forskningsresultater som underbygger at psykedeliske stoffer kan ha positiv effekt som medisin mot depressive lidelser. (dagsavisen.no 6.1.2020).)

- Narkotikapolitikk og psykedelika. (- Det er verd å merke seg at dette bryter med oppfatningen av slike stoffer fra 1960-tallet, også her i landet, som var knyttet til bekymring for psykoser, selvmord og genetiske skader på arvematerialet (Haave & Pedersen, 2020).)

(Anm: Av Willy Pedersen. Narkotikapolitikk og psykedelika. (…) Hvor farlige er de psykedeliske stoffene? Review-artikler viser at de kan gi angst og ubehag og noen ganger skremmende hallusinasjoner. Men brukt på riktig måte synes det å være forholdsvis liten risiko for varige komplikasjoner, noe som også ble resultatet av en fersk norsk gjennomgang av litteraturen (Kvam et al., 2018). I en mye sitert studie publisert i Lancet hvor en gruppe forskere vurderte ulike psykoaktive stoffers skadevirkninger på en skala fra 1 til 100, ble LSD og psykedelisk sopp plassert nær bunnen som de minst farlige, med skårer på henholdsvis 7 og 6. Alkohol ble til sammenlikning gitt en skår på 72 og tobakk en skår på 26 (Nutt, King, & Phillips, 2010). Det er verd å merke seg at dette bryter med oppfatningen av slike stoffer fra 1960-tallet, også her i landet, som var knyttet til bekymring for psykoser, selvmord og genetiske skader på arvematerialet (Haave & Pedersen, 2020). Likevel mente våre deltakere at dette er stoffer som kan være farlige hvis de blir brukt på feil måte. Ingen mente at stoffene skulle «legaliseres», i betydningen gjøres lett tilgjengelig. Samtidig mente de at psykedelika kan ha store og uutnyttede potensialer både i selvutvikling og i psykoterapi. Tidsskrift for samfunnsforskning 04 / 2020 (Volum 61).)

(Anm: The Promise and Demise of LSD Psychotherapy in Norway. Social History of Medicine, hkz128. (Published: 17 January 2020).)

- Møter med det hellige: bruk av LSD, fleinsopp og andre psykedeliske stoffer. De siste årene har det blitt økende interesse for bruk av psykedeliske stoffer. Men det er få samfunnsvitenskapelige og kvalitative studier av bruk av slike stoffer i en illegal kontekst.

(Anm: Av Willy Pedersen. Møter med det hellige: bruk av LSD, fleinsopp og andre psykedeliske stoffer. De siste årene har det blitt økende interesse for bruk av psykedeliske stoffer. Men det er få samfunnsvitenskapelige og kvalitative studier av bruk av slike stoffer i en illegal kontekst. Vi har intervjuet 50 norske brukere av psykedelika. Jeg beskriver bruksmåter og motivene for bruken og hva de opplever under de såkalte «reisene» i denne artikkelen. Teoretisk trekker jeg på blant annet psykoanalytikeren Ola Raknes, teologen Kristian Schjelderup og sosiologen Émile Durkheim samt andre studier av såkalt hellige eller mystiske erfaringer. Tidligere forskning viser at mange synes det er vanskelig å finne dekkende ord for å beskrive slike erfaringer, men at de ofte er forbundet med en opplevelse av å frikobles fra tid og rom. Noen opplever å bli en del av «eksistensens innerste» eller «verdensaltet». Noen forskere hevder at erfaringene har et universelt preg, mens andre mener at de er formet av en konkret historisk kontekst. Funnene våre tyder på at bruken av psykedelika har hatt svært stor betydning i deltakernes liv, og de kan fruktbart belyses ved hjelp av litteratur om mystisisme. Imidlertid var fortellingene også rike på dagsaktuelle temaer som økologi, klima og «grønne» verdier. Kanskje har vi avdekket universelle aspekter i de psykedeliske erfaringene, men de formes også av konkret historisk kontekst. Uro over en truet natur ligger i kjernen av disse erfaringene hos mange brukere av psykedelika. Tidsskrift for samfunnsforskning 04 / 2020 (Volum 61).)

- Varhaug-tiltalte ruste seg på alkohol, hasj og ecstasy dagen før drapet. 18-åringen som er tiltalt for å tatt livet av 13 år gamle Sunniva Ødegård, skal ha drukket alkohol, røykt hasj og tatt MDMA (ecstasy) dagen før drapet.

(Anm: Varhaug-tiltalte ruste seg på alkohol, hasj og ecstasy dagen før drapet. 18-åringen som er tiltalt for å tatt livet av 13 år gamle Sunniva Ødegård, skal ha drukket alkohol, røykt hasj og tatt MDMA (ecstasy) dagen før drapet. (Stavanger Aftenblad): Den femte dagen i retten ble det kjent at den tiltalte 18-åringen har sagt at han drakk alkohol, røykte hasj og tok MDMA (som er virkestoffet i Ecstasy) dagen før han drepte Sunniva Ødegård (13). Det skriver Stavanger Aftenblad. Det kom fram under forklaringen til overlege i patologi Dordi Lea ved Stavanger Universitetssjukehus. Hun undersøkte tiltalte om kvelden dagen etter drapet, og av samtalen med tiltalte kom det fram at han hadde ruset seg dagen før drapet. Drapet skjedde søndag 29. juli i fjor, og avdøde ble funnet natt til mandag kl. 03.09. (aftenposten.no 22.5.2019).)

- En systematisk studie av mikrodosering av psykedelika.

(Anm: A systematic study of microdosing psychedelics. Abstract The phenomenon of ‘microdosing’, that is, regular ingestion of very small quantities of psychedelic substances, has seen a rapid explosion of popularity in recent years. Individuals who microdose report minimal acute effects from these substances yet claim a range of long-term general health and wellbeing benefits. (…) All participants believed that microdosing would have large and wide-ranging benefits in contrast to the limited outcomes reported by actual microdosers. Notably, the effects believed most likely to change were unrelated to the observed pattern of reported outcomes. The current results suggest that dose controlled empirical research on the impacts of microdosing on mental health and attentional capabilities are needed. PLoS ONE 14(2): e0211023.)

– Jente (12) tok LSD. Jente skal ha fått LSD på et arrangement lørdag kveld. (– Ambulanse på vei til stedet, da symptomene som beskrives er forenelig med stoffet og inntak.)

(Anm: – Jente (12) tok LSD. Jente skal ha fått LSD på et arrangement lørdag kveld. Omkring klokken 01.20 fikk politiet melding fra foreldrene til en 12 år gammel jente. Ifølge politiet sier jenta at hun har tatt LSD som hun fikk tak i på et arrangement i Stavanger lørdag kveld. – Ambulanse på vei til stedet, da symptomene som beskrives er forenelig med stoffet og inntak. Politiet følger opp, meldte politiet. (dagsavisen.no 25.11.2018).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

- Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) (- Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14)

(Anm: Antipsychotics, dopamine, and pain. Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) Vår forståelse av smertemekanismer fortsetter å utvikle seg, og følgelig også våre behandlingsstrategier. (- Det dopaminerge systemet er essensielt for smertekontroll ved en vevsskade. 13 Det blir patologisk (sykelig) stimulert og stadig mer dysfunksjonell når «algopathy» (en patologisk smerteoppfatning) utvikler seg. På samme tid er en flom eller tørke av en hvilken som helst nevrotransmitter like dårlig og kan produsere lignende kliniske bilder. Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14 Current Psychiatry. 2020 January;19(1):25-29,31.)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose.)

(Anm: Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå når fentanylholdige legemidler, som Durogesic og Leptanal, gis samtidig med serotoninerge legemidler.) (- ​Serotonergt syndrom er en potensiell livstruende tilstand, som kan oppstå hvis mengden av stoffet serotonin øker i sentralnervesystemet. (…) Serotonergt syndrom kan ha ett eller flere av følgende symptomer: - Endringer i sinnstilstand, for eksempel uro, hallusinasjoner, koma - Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi - Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet - Gastrointestinale symptomer, for eksempel kvalme, oppkast, diaré. (…) Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose. (psyknyheter.no 30.9.2013).)

- Studien avslører fentanyls effekter på hjernen. (- Fentanyl brukes som tilleggsbedøvelse og for å lindre alvorlig smerte under og etter operasjonen, men det er også et av de dødeligste legemidler i opioidepidemien.) (- "Dette forklarer hvorfor fentanyl er så dødelig: det stopper folks pust før de selv engang innser det," sier Purdon.)

(Anm: Study reveals fentanyl's effects on the brain. Fentanyl is used to supplement sedation and to relieve severe pain during and after surgery, but it's also one of the deadliest drugs of the opioid epidemic. In research conducted by investigators at Massachusetts General Hospital (MGH) and published in PNAS Nexus, tests of the brain's electrical activity revealed fentanyl's effects over time and indicated that the drug stops people's breathing before other noticeable changes and before they lose consciousness. In the study, electroencephalogram (EEG) tests were run for 25 patients undergoing general anesthesia for surgeries lasting 2 hours or more. The researchers discovered that certain EEG patterns were associated with respiration, sedation, and loss of consciousness. (…) The EEG tests by Purdon and his colleagues also revealed that fentanyl begins to impair breathing about 4 minutes before there is any change in alertness and at 1,700-times lower drug concentrations than those that cause sedation. "This explains why fentanyl is so deadly: it stops people's breathing before they even realize it," says Purdon. (medicalxpress.com 30.8.2022).)

(Anm: Gustavo A Balanza, Kishore M Bharadwaj, Andrew C Mullen, Amanda M Beck, Erin C Work, Francis J McGovern, Timothy T Houle, Eric T Pierce, Patrick L Purdon, An EEG Biomarker of Fentanyl Drug Effects, PNAS Nexus, 2022;, pgac158, https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac158.)

- Byttet ut antidepressiva med mikrodoser av LSD og fleinsopp. (– Jeg vet ikke om jeg hadde overlevd det jeg gikk gjennom hvis jeg ikke hadde mikrodosert LSD, sier 35 år gammel kvinne.) (- Men overlege advarer mot selvmedisinering med ulovlige stoffer.)

(Anm: Byttet ut antidepressiva med mikrodoser av LSD og fleinsopp. – Jeg vet ikke om jeg hadde overlevd det jeg gikk gjennom hvis jeg ikke hadde mikrodosert LSD, sier 35 år gammel kvinne. Men overlege advarer mot selvmedisinering med ulovlige stoffer. (…) Det var traumatiske opplevelser gjennom oppveksten som blusset frem og førte til at hun måtte ta antidepressiva, men til lite hjelp. Etter å ha begynt med mikrodosering har livet blitt enklere, ifølge henne selv. I Norge er LSD og fleinsopp ulovlige narkotiske stoffer. Seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos sier man risikerer to års fengsel eller bøter hvis man kjøper eller har rundt ti gram pyskedeliske stoffer. (…) Det var traumatiske opplevelser gjennom oppveksten som blusset frem og førte til at hun måtte ta antidepressiva, men til lite hjelp. Etter å ha begynt med mikrodosering har livet blitt enklere, ifølge henne selv. I Norge er LSD og fleinsopp ulovlige narkotiske stoffer. Seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos sier man risikerer to års fengsel eller bøter hvis man kjøper eller har rundt ti gram pyskedeliske stoffer. – Bruk eller besittelse av mindre mengder, i praksis en til to brukerdoser, rammes av legemiddelloven og har en strafferamme på bøter eller fengsel inntil seks måneder, eller begge deler, sier Christoffersen. (nrk.no 30.12.2019).)

- Vår studie gir noen av de sterkeste bevisene hittil på at midlet forårsaker kronisk tap av serotonin hos mennesker

Lasting Toxicity In The Brain From Ecstasy Drug (Varig giftighet fra Ecstacy i hjernen)
medicalnewstoday.com 7.12.2012
Rekreasjonsbruk av Ecstasy - det ulovlige "rave-"midlet som gir følelser av eufori og emosjonell varme - er forbundet med kroniske forandringer i den menneskelige hjerne har forskere Vanderbilt University avdekket. (Recreational use of Ecstasy - the illegal "rave" drug that produces feelings of euphoria and emotional warmth - is associated with chronic changes in the human brain, Vanderbilt University investigators have discovered.)

Funnene, som er rapportert online i Archives of General Psychiatry gir ytterligere bevis for at Ecstasy produserer langvarig serotonerg nevrotoksisitet hos mennesker, sier Ronald Cowan, MD, Ph.D., førsteamanuensis i psykiatri. (The findings, reported online in the Archives of General Psychiatry, add to the growing evidence that Ecstasy produces long-lasting serotonin neurotoxicity in humans, said Ronald Cowan, M.D., Ph.D., associate professor of Psychiatry.)

"Vår studie gir noen av de sterkeste bevisene hittil på at midlet forårsaker kronisk tap av serotonin hos mennesker." ("Our study provides some of the strongest evidence to date that the drug causes chronic loss of serotonin in humans.")

Signalstoffet serotonin, et kritisk signalering molekyl, spikker en rolle i reguleringen av humør, appetitt, søvn, læring og hukommelse. (The neurotransmitter serotonin, a critical signaling molecule, has roles in regulating mood, appetite, sleep, learning and memory.)

Denne studien er viktig, sa Cowan, fordi MDMA (ecstasys kjemiske navn) kan ha terapeutisk nytte og blir nå testet som en behandling for posttraumatisk stresslidelse og angst assosiert med kreft. (The current study is important, Cowan said, because MDMA (Ecstasy's chemical name) may have therapeutic benefits and is now being tested as a treatment for post-traumatic stress disorder and anxiety associated with cancer.)

"Det er viktig at vi forstår risikoen forbundet med det å bruke ecstasy," uttalte Cowan. "Hvis nyhetsmedier fortsetter å formidle at MDMA blir testet terapeutisk og er trygg vil flere mennesker ha en tendens til selv å innta midlet. Vi trenger å vite når doseringen blir giftig. ("It's essential that we understand the risk associated with using Ecstasy," Cowan said. "If news keeps coming out that MDMA is being tested therapeutically and is safe, more people will tend to self-administer the drug. We need to know the dose at which this drug becomes toxic.)

"Våre studier tyder på at hvis du bruker Ecstasy som rusmiddel, jo mer du bruker, jo mer endringer oppstår i hjernen." ("Our studies suggest that if you use Ecstasy recreationally, the more you use, the more brain changes you get.")

I denne studien brukte Cowan og kolleger PET-bilder (positronemisjonstomografi) for å undersøke nivåene av serotonin-2A-reseptorer i ulike områder av hjernen hos kvinner som hadde brukt ecstasy (men ikke 90 dager før bildetagning) og hos kvinner som aldri hadde brukt midlet. De begrenset sine studier til kvinner fordi tidligere forskning har vist kjønnsspesifikke forskjeller i serotonin-reseptor nivåer. (...) (In the current study, Cowan and colleagues used positron emission tomography (PET) imaging to examine the levels of serotonin-2A receptors in various brain regions, in females who had used Ecstasy (but not in the 90 days prior to imaging) and in females who had never used the drug. They limited their studies to females because previous work has shown gender-specific differences in serotonin receptor levels.)

(Anm: Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemisjonstomografi (PET), ultrasonografi (ultralyd), kontrastmidler etc. (mintankesmie.no).)

- Lille dansk studie: Psykedeliske svampe påvirker ‘depressions-områder’ i hjernen. (- Psilocybin kan få mennesker til at gøre dumme ting. (- Ifølge Martin Korsbak Madsen er stoffet psilocybin hverken giftigt eller afhængighedsskabende. Men de særlige effekter på sindstilstanden kan få nogle mennesker til at gøre dumme eller farlige ting, advarer han.) (- Blandt andet bliver personer under indflydelse af psilocybin typisk mindre velkontrollerede.) (- »Der er set eksempler på, at nogen er hoppet ud af et vindue og er kommet til skade eller blevet dræbt.)

(Anm: Lille dansk studie: Psykedeliske svampe påvirker ‘depressions-områder’ i hjernen. Studiet er et første lille skridt i undersøgelsen af, hvordan psilocybin påvirker hjernen. (…) Ifølge Martin Korsbak Madsen er serotonin 2A-receptoren med til at styre, hvordan vores hjerneområder 'taler' med hinanden. »Når serotonin 2A-receptorerne stimuleres, forandres hjernens funktion. Kommunikationen mellem hjerneområderne forandres således, at nogle områder 'snakker' mindre sammen. Dog er der nok samlet set en forøgelse i 'samtalerne', som alle hjernens områder har med hinanden,« siger Martin Korsbak Madsen og fortsætter: (…) Psilocybin kan få mennesker til at gøre dumme ting Ifølge Martin Korsbak Madsen er stoffet psilocybin hverken giftigt eller afhængighedsskabende. Men de særlige effekter på sindstilstanden kan få nogle mennesker til at gøre dumme eller farlige ting, advarer han. Blandt andet bliver personer under indflydelse af psilocybin typisk mindre velkontrollerede. »Der er set eksempler på, at nogen er hoppet ud af et vindue og er kommet til skade eller blevet dræbt. Vi fraråder da også stærkt, at man selv går ud og tager det. Når vi udfører den her slags forsøg, er der en psykolog med, som forbereder forsøgspersonerne, guider dem undervejs og har eftersamtaler med dem, for at sikre at alt går godt,« siger Martin Korsbak Madsen. Han tilføjer, at alle forsøgspersoner har fortalt, at det var en god oplevelse at være med i studiet. LÆS OGSÅ: Psykedeliske svampe kan måske få dig til at kvitte smøgerne LÆS OGSÅKan en lille smule LSD gøre os mere kreative og energiske? (videnskab.dk 18.2.2019).)

- FDA «fast track» psilocybin for alvorlig depressiv lidelse.

(Anm: FDA "fast-tracks psilocybin for major depressive disorder. Psilocybin, a short-acting compound that is the psychoactive ingredient in “magic mushrooms,” has received a Breakthrough Therapy designation from the Food and Drug Administration for the treatment of adults with major depressive disorder. (…) Breakthrough Therapy designation as defined by the FDA means that, based on preliminary research, “the drug may demonstrate substantial improvement over available therapy on a clinically significant endpoint.” (mdedge.com Publish date: December 5, 2019).)

- Serotoninsyndrom (SS): En klinisk oppdatering. (- I sin mest alvorlige form utvikler SS seg hurtig til hjertestopp, koma eller multiorgansvikt, med disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC).)

(Anm: Serotoninsyndrom (SS): En klinisk oppdatering. (…) I sin mest alvorlige form utvikler SS seg hurtig til hjertestopp, koma eller multiorgansvikt, med disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC).) (- Ikke desto mindre kan SS klart bli livstruende og i noen tilfeller har dødsfall opptrådt til tross for tidlig og aggressiv behandling. (…) SS kan teoretisk forårsakes av ethvert legemiddel eller kombinasjon av legemidler som effektmessig kan øke den serotonerge neurotransmisjon (Fig. 2). Dyremodeller for SS tyder på at det primært først og fremst opptrer via stimulering av postsynaptiske 5-HT1A reseptorer i hjernestammen.43,99,105. I tillegg er stimulering av postsynaptisk 5-HT2 reseptorer sannsynligvis også involvert selv om det er mindre viktig enn 5-HT1A reseptorer i forklaringen av hele SS37,45. Crit Care Clin 1997;13:763-83.)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

- Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.)

(Anm: The new study shows that the loss of cells that use dopamine could impair function in brain regions that create new memories. The results of the study were recently published in the Journal of Alzheimer's Disease. Its authors believe that this finding has the potential to transform the way in which Alzheimer's is diagnosed.Their recent findings may also pave the way to much-needed new treatments for the debilitating condition. (...) Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.) En ny studie rapporterer om en nyoppdaget link mellom tapet av dopamin-fyringsceller i hjernen og hjernens evne til å danne nye minner. (…) Dopamin er en nevrotransmitter som er involvert i å regulere følelsesmessige responser og bevegelser. Den nye studien viser at tap av celler som bruker dopamin kan svekke funksjonen i hjernegrupper som skaper nye minner. (medicalnewstoday.com 3.4.2018).)

(Anm: Volume and Connectivity of the Ventral Tegmental Area are Linked to Neurocognitive Signatures of Alzheimer's Disease in Humans. Abstract BACKGROUND: There is an urgent need to identify the earliest biological changes within the neuropathological cascade of Alzheimer's disease (AD) processes. Recent findings in a murine model of AD showed significant preclinical loss of dopaminergic neurons in the ventral tegmental area (VTA), accompanied by reduced hippocampal innervation and declining memory. It is unknown if these observations can be translated in humans. CONCLUSION: Diminished dopaminergic VTA activity may be crucial for the earliest pathological features of AD and might suggest new strategies for early treatment. Memory encoding processes may represent cognitive operations susceptible to VTA neurodegeneration. J Alzheimers Dis. 2018;63(1):167-180.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser.

(Anm: Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser. To hjerneforskere rydder op i myterne om dopamin og fortæller, hvad man ved om signalstoffet. (videnskab.dk 6.8.2022).)

- Ei mindreårig jente blei teken med opp mot 500 brukardosar med MDMA.

(Anm: Mindreårig jente teken med fleire hundre brukardoser. Ei mindreårig jente blei teken med opp mot 500 brukardosar med MDMA. Den unge alderen og det store beslaget skremmer politiet. På laurdag troppa politiet opp på ein privatfest i Florø etter mistanke om at det blei brukt narkotika. Ein politihund fann hasj og brukarutstyr. På festen var det fleire mindreårige jenter samla, og på ei av jentene blei det funne mellom 70 og 100 brukardosar med det narkotiske stoffet MDMA. Det var Firdaposten som først omtalte saka. Etter funnet på privatfesten valde politiet å ransake heimen til jenta. I bustaden fann dei mellom 200 og 400 brukardosar av det same stoffet. (nrk.no 22.10.2018).)

(Anm: MDMA: Hvad er det? Hvad gør det? Stoffet aktiverer kroppens belønningssystem og gør dig fuld af energi, kærlighed og selvtillid. Men det kan også give indre blødninger, kramper og organsvigt. (videnskab.dk 23.2.2018).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

– Ny analyse av kloakkvann avslører narkotikabruk i 60 europeiske byer. I den hittil største europeiske analysen av kloakkvann i Europa kommer det frem hvor stor narkotikabruken er i de ulike byene. Bruken av MDMA har økt mye.

(Anm: Ny analyse av kloakkvann avslører narkotikabruk i 60 europeiske byer. I den hittil største europeiske analysen av kloakkvann i Europa kommer det frem hvor stor narkotikabruken er i de ulike byene. Bruken av MDMA har økt mye. I prosjektet «Wastewater analysis and drugs – a European multi-city study» ble kloakkvann i rundt 60 byer i 19 land analysert i mars 2017 for å avdekke narkotikabruk blant innbyggerne. Det ble tatt prøver av kloakkvann fra renseanlegg hver dag i løpet av en uke. Avløpsprøvene med urin fra rundt 43 millioner mennesker ble analysert for biomarkører for fire ulovlige narkotiske stoffer: Amfetamin, metamfetamin, MDMA (ecstasy) og kokain (benzoylekgonin). (aftenposten.no 8.3.2018).)

- EKSPLOSIV ØKNING AV MDMA: – Frykter mange unge ikke forstår konsekvensene. Stoffet MDMA kan gi alvorlig depresjon og angst.

(Anm: EKSPLOSIV ØKNING av MDMA: – Frykter mange unge ikke forstår konsekvensene. Stoffet MDMA kan gi alvorlig depresjon og angst. (…) Forstår ikke faren En rapport fra EUs narkotikaovervåkingsbyrå fra 2016 viser at der MDMA-bruk tidligere har vært knyttet til spesielle nisjeklubber og -fester, er det nå vanligere at yngre personer bruker rusmiddelet på tradisjonelle barer og hjemmefester. (tv2.no 31.1.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Haakon døde etter å ha prøvd MDMA. En tur til England ble skjebnesvanger for 21-åringen fra Svelvik.

(Anm: Haakon døde etter å ha prøvd MDMA. En tur til England ble skjebnesvanger for 21-åringen fra Svelvik. Nå deler moren historien for å advare andre unge, og foreldrene deres. (…) – Dette kan skje ditt barn 18. desember, nesten tre måneder etter Haakons død, skrev hun innlegget på Facebook for å informere foreldre og unge om det livsfarlige kjemiske stoffet. Onsdag morgen har innlegget blitt delt 12 355 ganger, og 11 000 har kommentert. (nrk.no 20.12.2017).)

(Anm: HAAKON DØDE AV MDMA. Mona og Arne mistet sin eldste sønn. Dagen da alt ble forandret. (nettavisen.no 20.4.2018).)

(Anm: Snakker ut etter MDMA-dødsfallet. Mamma Mona (45): – Jeg fikk ha ham på armen da han døde (tv2.no 8.2.2018).)

- Flere mennesker har fått i seg MDMA ufrivillig på festival: – Pass på drikken deres!

(Anm: Flere mennesker har fått i seg MDMA ufrivillig på festival: – Pass på drikken deres! Flere mennesker har blitt fraktet til sykehus etter å ufrivillig fått i seg MDMA på en festival i Bodø. (…) Overvåkes og behandles Kommunikasjonssjef ved Nordlandssykehuset, Randi Angelsen, sier til TV 2 at de fikk inn to pasienter på fredag og ytterligere én på lørdag. – Samtlige er fortsatt innlagt. De overvåkes, og får nødvendig behandling, sier Angelsen. Hun sier videre at det er åpenbart at personene har fått i seg et sentralstimulerende stoff, og at det er tatt prøver for å finne ut nøyaktig hva de har tatt. (tv2.no 28.7.2018).)

- Ecstasy (MDMA) som et middel for PTSD? Du har sannsynligvis noen spørsmål. (- Bivirkninger, inkluderte angst, hodepine, tretthet, muskelspenning og søvnløshet, var for det meste mindre alvorlige og begrenset til dagene som fulgte etter MDMA-seansene.) (- Fase 3-forsøk forventes å koste 27 millioner dollar.)

(Anm: Ecstasy as a Remedy for PTSD? You Probably Have Some Questions. (…) Research published Tuesday in the British journal The Lancet Psychiatry found that after two sessions of psychotherapy with the party drug, officially known as MDMA, a majority of 26 combat veterans and first responders with chronic PTSD who had not been helped by traditional methods saw dramatic decreases in symptoms. (…) “The MDMA alone or the therapy alone don’t appear to be as effective,” Dr. Mithoefer said. “The MDMA seems to act as a catalyst that allows the healing to happen.” (…) But does it actually work? That’s an open question. (…) Side effects, including anxiety, headache, fatigue, muscle tension and insomnia, were generally minor and limited to the days following the MDMA sessions. (…) Who is behind these studies? Not big pharma. The research is organized by a small nonprofit called the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, or M.A.P.S., which was created in 1986 shortly after MDMA was outlawed. “No one else would touch this, so we had to do it,” said the founder of M.A.P.S., Rick Doblin, who has a doctorate in public policy from Harvard and has made legalizing MDMA his life’s work. The Phase 3 trials are expected to cost $27 million. (…) Does this mean people can just self medicate with MDMA? People already are. (nytimes.com 1.5.2018).)

- MDMA-legalisering: Slik vil han gjøre «partydopet» til medisin. Det er kjent som partydopet «Molly». Men Rick Doblin vil bruke det psykedeliske stoffet til å behandle pasienter. Nå blir MDMA godkjent som medisin i USA, hvis alt går etter planen – og om få år kan denne type behandling også komme til Norge.

(Anm: MDMA-legalisering: Slik vil han gjøre «partydopet» til medisin. Det er kjent som partydopet «Molly». Men Rick Doblin vil bruke det psykedeliske stoffet til å behandle pasienter. Nå blir MDMA godkjent som medisin i USA, hvis alt går etter planen – og om få år kan denne type behandling også komme til Norge. Her er forskerens plan for legalisering. – I 2021 blir MDMA godkjent som medisin i USA. I 2035 vil det bli lovlig å bruke rekreasjonelt. Det kjemiske langtidsvarselet kommer fra den amerikanske forskeren Rick Doblin. (vg.no 7.6.2018).)

- Lesjoner registrert hos unge brukere av stimulerende substanser. (- Vi har nylig rapportert forekomsten av hvit substans hyperintensitet ((White matter hyperintensities (WMH)) fra en prospektiv identifisert kohort av unge (gjennomsnittlig alder 27 år) som besøker vår akuttavdeling mht. til amfetaminbruk (metamfetamin, amfetamin og ecstasy).4 Fire av 23 krevende amfetaminbrukere hadde disse lesjonene på magnetisk resonanstomografi (MR) (17 %), oftest i frontallapper.

(Anm: Lesjoner registrert hos unge brukere av stimulerende substanser. (Lesions are seen in young users of stimulant drugs.) (…) Vi har nylig rapportert forekomsten av hvit substans hyperintensitet ((White matter hyperintensities (WMH)) fra en prospektiv identifisert kohort av unge (gjennomsnittlig alder 27 år) som besøker vår akuttavdeling mht. amfetaminbruk (metamfetamin, amfetamin og ecstasy).4 Fire av 23 krevende amfetaminbrukere hadde disse lesjonene på magnetisk resonanstomografi (MR) (17 %), oftest i frontallapper. BMJ 2010; 341:c5636 (13 October).)

(Anm: hvit substans; hvit substans, margkledde nervefibrer, utløpere fra nervecellene i hjerne og ryggmarg. Den hvite fargen skyldes myelin, et fettholdig stoff som danner margskjeder omkring nervefibrene. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: white matter (hvit substans); Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common disease which affects white matter (wikipedia.org).)

(Anm: - Helt plutselig falt jeg om, og klarte ikke å reise meg igjen. Som lyn fra klar himmel ble Marianne rammet av sykdom. Det skulle gå ti år før hun fikk vite hva som feilte henne. (…) I denne ukes episode av "Lommelegen" får du svar på hvilken sykdom Marianne har og hvordan det er å leve med denne diagnosen. Du kan laste ned episoden på podcast. Eller du kan se den i Lommelegens Youtube-kanal. (lommelegen.no 30.4.2018).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser.

(Anm: Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser. To hjerneforskere rydder op i myterne om dopamin og fortæller, hvad man ved om signalstoffet. (videnskab.dk 6.8.2022).)

- SSRI-er kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (- De som tar legemidlene føler seg ofte mer slitne og litt mer klossete enn andre mennesker.)

(Anm: SSRI-er kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (…) De som tar legemidlene føler seg ofte mer slitne og litt mer klossete enn andre mennesker. (…) For selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI-er), som brukes som antidepressiva, kan vi muligens hjelpe til med å forklare hvorfor de som tar legemidlene ofte føler seg mer slitne og også blir litt mer klossete enn andre mennesker. Det vi nå vet kan hjelpe oss å utvikle bedre legemidler, "konkluderte Perrier. (ivanhoe.com 6.3.2013).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (stillesitting/inaktiv/urørlig) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

- Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre.

(Anm: Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly. (…) Resultater — Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.) (…) Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter.) (Stroke 2008; 39: 857-862).)

(Anm: Hvitsubstansendringer ved lett kognitiv svikt: en longitudinell studie med diffusion tensor imaging om sammenhengen mellom CSF Tau, hvitsubstansintegritet og hukommelse (duo.uio.no 2010).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

(Anm: Uheldige øyeeffekter (okulære effekter) av vanlige psykotrope substanser. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (stillesitting/inaktiv/urørlig) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

- MDMA-brukere tar avstand fra ecstasy – selv om de to rusmidlene er tvillinger. (- Brukerne legger vekt på at «nedturen» fra MDMA er psykisk tøff.) (- Flere oppgir å være deprimerte i opptil en uke etter å ha brukt stoffet. Noen er bekymret for avhengighet, andre ikke.)

(Anm: MDMA-brukere tar avstand fra ecstasy – selv om de to rusmidlene er tvillinger. MDMA-brukere i Oslos uteliv oppfatter MDMA som noe helt annet og mindre farlig enn ecstasy – og de er opptatt av trygghet og helse. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. (…) Brukerne legger vekt på at «nedturen» fra MDMA er psykisk tøff. Dette fører til at noen av dem bruker stoffet sjeldnere enn de ellers ville ha gjort. Flere oppgir å være deprimerte i opptil en uke etter å ha brukt stoffet. Noen er bekymret for avhengighet, andre ikke. (aftenposten.no 22.9.2017).)

- Derfor tar jeg ecstasy i helgene. (- Hun mener det er helt uproblematisk å kombinere et helt vanlig hverdagsliv med partydop i helgene, og har både ecstasy, amfetamin og kokain på sin narko-CV. )

(Anm: - Derfor tar jeg ecstasy i helgene. Kvinnen (22) bruker ukedagene til studielesning og trening. I helgene doper hun seg på ecstasy. – Vennene mine drikker sin sixpack, jeg tar min pille med ecstasy. De merker ikke forskjell, sier den 22 år gamle kvinnen. (...) Hun mener det er helt uproblematisk å kombinere et helt vanlig hverdagsliv med partydop i helgene, og har både ecstasy, amfetamin og kokain på sin narko-CV. (...) – I media hører man kun om de mest alvorlige tilfellene, man hører sjelden om dem som klarer å balansere en normal hverdag og rusbruk i helgene, legger hun til. (vg.no 3.7.2015).)

- Kokainavhengighet: forårsaker akselerert hjernealdring? (Cocaine dependence: a fast-track for brain ageing?)

(Anm: Kokainavhengighet: akselerert hjernealdring? (Cocaine dependence: a fast-track for brain ageing? Kokainvaner medfører tidlig aldring av hjernen (Cocaine Habit Ages Brain Prematurely) (- Brukere som regelmessig inntar kokain erfarer ofte kognitiv svikt og hjernesvinn (hjerneatrofi), og nye funn viser hvordan disse brukerne faktisk mister grå hjernemasse mye raskere enn de som ikke bruker midlet. Mol Psychiatry. 2013 Feb;18(2):134-5.)

(Anm: What happens when you mix cocaine and alcohol? (medicalnewstoday.com 3.6.2020).)

- Kokain og ecstasy (MDMA) forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner.

(Anm: Kokain og ecstasy forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner (Cocaine and ecstasy cause DNA mutation: study.) (...) "Kokain og ecstasy har vist seg å være farligere enn vi hadde forestilt oss," sa Giorgio Bronzetti, sjefsforsker ved bioteknologisk avdeling ved National Centre for Research's (CNR) . ("Cocaine and ecstasy have proved to be more dangerous than we had imagined," said Giorgio Bronzetti, chief scientist at the National Centre for Research's (CNR) biotechnology department.) Disse midlene, med sine sterke toksikologiske effekter, angriper DNA, utløser mutasjoner og endrer arvematerialet. Dette er svært bekymringsfullt for den effekten de kan ha på fremtidige generasjoner," sa han. ("These drugs, on top of their toxicological effects, attack DNA, provoking mutations and altering the hereditary material. This is very worrying for the effects it could have on future generations," he said.) (Reuters Health 5.12.2003).)

- Er leger forskere? (- I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere.)

(Anm: Er leger forskere? (...) De fleste leger følger velkjente mønstre og regler, improviserer ofte rundt disse regler. I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere. (Doctors are not scientists) (Editor's Choice (Redaktørens valg) BMJ 2004;328 (19 June).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds). (statnews.com 22.8.2016).)

- Sviket. (- Presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter.)

(Anm: Brean A. Sjefsredaktør. Sviket. Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. (…) En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter. (…) At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. september 2019.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling.

(Anm: Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling. (...) Kritikerna menar att det finns bevis för att en amerikansk läkemedelsjätte lyckats påverka WHO och få in direkt felaktiga påståenden i dokumenten. (lakemedelsvarlden.se 16.1.2020).)

- Korrupt påvirkning/Purdue & WHO. RAPPORT: AVSLØRING AV FARLIG FIRMAPÅVIRKNING PÅ VERDENS HELSEORGANISASJON (WHO)

(Anm: Corrupting influence/Purdue & the WHO. REPORT: EXPOSING DANGEROUS MANUFACTORER INFLUENCE AT THE WORLD HEALTH ORGANISATION (katherineclark.house.gov.no MAY 22 2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie.

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre.

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

- Eksplosiv vekst i Oslo: Overlege advarer mot «partysukker»: - Denne teskjeen kan ta livet ditt Politiets beslag av party-dopet MDMA ser ikke ut til å stoppe.

(Anm: Eksplosiv vekst i Oslo: Overlege advarer mot «partysukker»: - Denne teskjeen kan ta livet ditt Politiets beslag av party-dopet MDMA ser ikke ut til å stoppe. KRYSTALLINSK MDMA: Politiets store beslag av party-dopet MDMA, virkestoffet i ecstasy, bekymrer Kripos(…) - Én enkel rusdose MDMA (bildet) kan føre til livstruende forgiftning og død, sier Merete Vevelstad, overlege og spesialist i klinisk farmakologi ved Oslo Universitetssykehus. (dagbladet.no 22.1.2018).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose.)

(Anm: Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå når fentanylholdige legemidler, som Durogesic og Leptanal, gis samtidig med serotoninerge legemidler.) (- ​Serotonergt syndrom er en potensiell livstruende tilstand, som kan oppstå hvis mengden av stoffet serotonin øker i sentralnervesystemet. (…) Serotonergt syndrom kan ha ett eller flere av følgende symptomer: - Endringer i sinnstilstand, for eksempel uro, hallusinasjoner, koma - Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi - Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet - Gastrointestinale symptomer, for eksempel kvalme, oppkast, diaré. (…) Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose. (psyknyheter.no 30.9.2013).)

- Studien avslører fentanyls effekter på hjernen. (- Fentanyl brukes som tilleggsbedøvelse og for å lindre alvorlig smerte under og etter operasjonen, men det er også et av de dødeligste legemidler i opioidepidemien.) (- "Dette forklarer hvorfor fentanyl er så dødelig: det stopper folks pust før de selv engang innser det," sier Purdon.)

(Anm: Study reveals fentanyl's effects on the brain. Fentanyl is used to supplement sedation and to relieve severe pain during and after surgery, but it's also one of the deadliest drugs of the opioid epidemic. In research conducted by investigators at Massachusetts General Hospital (MGH) and published in PNAS Nexus, tests of the brain's electrical activity revealed fentanyl's effects over time and indicated that the drug stops people's breathing before other noticeable changes and before they lose consciousness. In the study, electroencephalogram (EEG) tests were run for 25 patients undergoing general anesthesia for surgeries lasting 2 hours or more. The researchers discovered that certain EEG patterns were associated with respiration, sedation, and loss of consciousness. (…) The EEG tests by Purdon and his colleagues also revealed that fentanyl begins to impair breathing about 4 minutes before there is any change in alertness and at 1,700-times lower drug concentrations than those that cause sedation. "This explains why fentanyl is so deadly: it stops people's breathing before they even realize it," says Purdon. (medicalxpress.com 30.8.2022).)

(Anm: Gustavo A Balanza, Kishore M Bharadwaj, Andrew C Mullen, Amanda M Beck, Erin C Work, Francis J McGovern, Timothy T Houle, Eric T Pierce, Patrick L Purdon, An EEG Biomarker of Fentanyl Drug Effects, PNAS Nexus, 2022;, pgac158, https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac158.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser.

(Anm: Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser. To hjerneforskere rydder op i myterne om dopamin og fortæller, hvad man ved om signalstoffet. (videnskab.dk 6.8.2022).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

- MDMA (Ecstasy) virker ved å øke nivået av visse signalstoffer i og utenfor sentralnervesystemet, slik som serotonin, noradrenalin og i mindre grad dopamin.

(Anm: MDMA. Ecstasy er betegnelsen på stoffet MDMA (metylen-dioksi-metamfetamin), men brukes også om andre beslektede stoffer som for eksempel MDA (metylen-dioksi-amfetamin), MDEA (metylen-dioksi-etylamfetamin) og mCPP (1,3-klorfenylpiperazin). De er alle «designer-drugs» og fremstilles illegalt i laboratorier. Den kjemiske strukturen til MDMA ligner både på det sentralstimulerende stoffet metamfetamin og hallusinogene stoffer som meskalin (virkestoff i blant annet peyotekaktus). (…) Virkningene av MDMA kan anses som typiske for alle stoffene i ecstasy-gruppen. - MDMA virker ved å øke nivået av visse signalstoffer i og utenfor sentralnervesystemet, slik som serotonin, noradrenalin og i mindre grad dopamin. Når mengden signalstoff øker, påvirker dette hjernen og kroppen forøvrig. - Giftigheten og risikoen ved bruk av MDMA øker hvis stoffet kombineres med andre rusmidler og hvis dosen er høy. FHI. (fhi.no 03.06.2011).)

- Alvorlig dopaminerg nevrotoksisitet hos primater etter en vanlig rekreasjonsdosebruk av MDMA ("ecstasy"). (- Disse resultatene har implikasjoner for mekanismer for MDMA-neurotoksisitet og antyder at MDMA-brukere uvitende kan utsette seg for fare, enten som unge voksne eller senere i livet, for å utvikle nevropsykiatriske forstyrrelser relatert til hjernedopamin og / eller serotoninmangel.)

(Anm: Severe dopaminergic neurotoxicity in primates after a common recreational dose regimen of MDMA ("ecstasy"). Abstract The prevailing view is that the popular recreational drug (+/-)3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, or "ecstasy") is a selective serotonin neurotoxin in animals and possibly in humans. Nonhuman primates exposed to several sequential doses of MDMA, a regimen modeled after one used by humans, developed severe brain dopaminergic neurotoxicity, in addition to less pronounced serotonergic neurotoxicity. MDMA neurotoxicity was associated with increased vulnerability to motor dysfunction secondary to dopamine depletion. These results have implications for mechanisms of MDMA neurotoxicity and suggest that recreational MDMA users may unwittingly be putting themselves at risk, either as young adults or later in life, for developing neuropsychiatric disorders related to brain dopamine and/or serotonin deficiency. Science. 2002 Sep 27;297(5590):2260-3.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser.

(Anm: Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser. To hjerneforskere rydder op i myterne om dopamin og fortæller, hvad man ved om signalstoffet. (videnskab.dk 6.8.2022).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: Case-control studie. (- Konklusjoner.) (- Det ble observert en robust forbindelse mellom noen klasser av antikolinergika og fremtidig demensforekomst.)

(Anm: Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study. Abstract Objectives To estimate the association between the duration and level of exposure to different classes of anticholinergic drugs and subsequent incident dementia. (…) Conclusions A robust association between some classes of anticholinergic drugs and future dementia incidence was observed. (…) Prescriptions at 15-20 years before a diagnosis of dementia for antidepressant and urological drugs with an ACB score of 3 remained consistently significantly associated with dementia incidence with odds ratios of 1.19 (1.10 to 1.29) and 1.27 (1.09 to 1.48) respectively. However, for antidepressants with an ACB score of 1, the association with dementia increased for prescriptions given in periods closer to a diagnosis of dementia. Similarly, the negative association between gastrointestinal drugs and dementia was not seen for exposures 15-20 years before the index date. BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Litt ecstasy, mye skade? / Det skader dopaminneuroner, kan øke Parkinsons risiko, ifølge studie på aper. Selv noen få doser av det stemningsendrende legemidlet MDMA, populært kjent som ecstasy, tatt én enkelt kveld, kan forårsake langvarig hjerneskade, advarer forskere i en ny studie. (- NYU-psykiater sier at "det er mye politikk involvert" i Ricaurtes studie fordi regjeringen ikke vil tillate medisinsk forskning på ecstasy, selv om den er godkjent for studier av Food and Drug Administration.)

(Anm: A little ecstasy, a lot of damage? / It hurts dopamine neurons, could raise Parkinson's risk, ape study says. Even a few hits of the mood-altering drug MDMA, popularly known as ecstasy, taken during a single night out can cause long-lasting brain damage, scientists warn in a new study. (…) Scientists at Johns Hopkins University injected two or three doses of MDMA, each spaced a few hours apart, into monkeys and baboons in an attempt to mimic the typical drug-taking patterns seen at all-night raves or dance parties. The study, published today in the journal Science, found evidence for the first time of "severe" damage to nerve cells that produce the neurotransmitter dopamine in a part of the brain that helps control movement. The danger, scientists said, is that MDMA's neurological damage may stay hidden for years only to combine with age-related declines in the same brain regions, increasing the risk of Parkinson's disease and other movement-related disorders. (…) But others questioned the results. Julie A. Holland, a psychiatrist on the faculty of the New York University School of Medicine, said earlier studies on humans have failed to show that ecstasy causes permanent damage to dopamine neurons. "It is a big leap to extrapolate what he is seeing in these primates and what you expect to see in Parkinson's syndrome," Holland, the author of a book on the risk and recreational use of ecstasy. (…) In the new study, Dr. George Ricaurte and his colleagues first injected five spider monkeys with two or three doses of MDMA -- 2 milligrams per kilogram of body weight -- spaced three hours apart. That's roughly equivalent to what a person might take. One of the spider monkeys died of hyperthermia within hours of the final dose, and another became immobile after two doses and so was not given the planned third dose. All four of the survivors showed a "profound loss" of certain markers of cellular health in the movement-related brain regions when examined two to six weeks later. (…) It's been known for years that certain neurotoxins are capable of destroying the dopamine system, creating Parkinson's-like syndromes, called parkinsonism, in younger individuals. (…) The NYU psychiatrist said "there is a lot of politics involved" in Ricaurte's study because the government does not want to allow medical research with ecstasy, even though it has been approved for study by the Food and Drug Administration. Ricaurte's research has been funded by the National Institute on Drug Abuse, the agency Leshner once headed. Leshner is now chief executive officer of the American Association for the Advancement of Science, the organization that publishes Science, the journal printing Ricaurte's current study on ecstasy. (sfgate.com 27.11.2002).)

- Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller, antipsykotika etc.) linket til alvorlige REM-søvnlidelser. (- SSRI-bruk (lykkepille-bruk) (OR 3.9, 95% CI: 1.6-9.8; P=0.003).)

(Anm: Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller, antipsykotika etc.) linket til alvorlige REM-søvnlidelser. REM sleep behavior disorder in 703 sleep-disorder patients: The importance of eliciting a comprehensive sleep history. (REM-søvn atferdslidelse hos 703 pasienter med søvnlidelser: Viktigheten av å få frem en omfattende søvnhistorie) (Sleep Med. 2009 Dec 16. [Epub ahead of print].)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

- Nedbryting (svekkelse) av blod-hjernebarrieren (BBB) er en tidlig biomarkør på menneskelig kognitiv dysfunksjon.

(Anm: Blood–brain barrier breakdown is an early biomarker of human cognitive dysfunction. Abstract Vascular contributions to cognitive impairment are increasingly recognized1-5 as shown by neuropathological6,7, neuroimaging4,8-11, and cerebrospinal fluid biomarker4,12 studies. Moreover, small vessel disease of the brain has been estimated to contribute to approximately 50% of all dementias worldwide, including those caused by Alzheimer's disease (AD)3,4,13. Nat Med. 2019 Feb;25(2):270-276.)

- Lekk tarm biomarkører for depresjon og selvmordsatferd. (- Leaky Gut Biomarkers in Depression and Suicidal Behavior.)

(Anm: Leaky Gut Biomarkers in Depression and Suicidal Behavior. Abstract OBJECTIVE: Inflammation is associated with major depressive disorder (MDD) and suicidal behavior. According to the "leaky gut hypothesis", increased intestinal permeability may contribute to this relationship via bacterial translocation across enterocytes. We measured plasma levels of gut permeability markers, in patients with a recent suicide attempt (rSA), MDD subjects with no history of a suicide attempt (nsMDD), and healthy controls (HC), and related these markers to symptom severity and inflammation. CONCLUSION: The "leaky gut hypothesis" may improve our understanding of the link between inflammation and suicidal behavior. These findings should be considered preliminary until replicated in larger cohorts. Acta Psychiatr Scand. 2018 Oct 22.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

(Anm: Kokain og ecstasy forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner (Cocaine and ecstasy cause DNA mutation: study.) (...) "Kokain og ecstasy har vist seg å være farligere enn vi hadde forestilt oss," sa Giorgio Bronzetti, sjefsforsker ved bioteknologisk avdeling ved National Centre for Research's (CNR) . ("Cocaine and ecstasy have proved to be more dangerous than we had imagined," said Giorgio Bronzetti, chief scientist at the National Centre for Research's (CNR) biotechnology department.) Disse midlene, med sine sterke toksikologiske effekter, angriper DNA, utløser mutasjoner og endrer arvematerialet. Dette er svært bekymringsfullt for den effekten de kan ha på fremtidige generasjoner," sa han. ("These drugs, on top of their toxicological effects, attack DNA, provoking mutations and altering the hereditary material. This is very worrying for the effects it could have on future generations," he said.) (Reuters Health 5.12.2003).)

- Ecstasy kan skade hjernene til førstegangsbrukere.

Ecstasy Can Harm The Brains Of First-Time Users (Ecstasy kan skade hjernene til førstegangsbrukere)
medicalnewstoday.com 30.11.2006
Forskere har ifølge den første studie, som har gransket nevrotoksiske effekter av lave doser av rusmidlet hos nye ecstasybrukere, oppdaget at selv en liten mengde av MDMA, bedre kjent som ecstasy, kan være skadelig for hjernen. Resultatene ble presentert på det årlige møte til Radiological Society of North America (RSNA). (Researchers have discovered that even a small amount of MDMA, better known as ecstasy, can be harmful to the brain, according to the first study to look at the neurotoxic effects of low doses of the recreational drug in new ecstasy users. The findings were presented at the annual meeting of the Radiological Society of North America (RSNA).)

"Vi fant en redusert blodsirkulasjon i enkelte deler av hjernen hos unge voksne, som akkurat hadde startet bruken av ecstasy," sa Maartje de Win, M.D., radiolog ved Academic Medical Center ved University of Amsterdam i Nederland. "I tillegg fant vi en relativ reduksjon i verbal hukommelse hos ecstasybrukere sammenliknet med ikkebrukere." (...) ("We found a decrease in blood circulation in some areas of the brain in young adults who just started to use ecstasy," said Maartje de Win, M.D., radiology resident at the Academic Medical Center at the University of Amsterdam in the Netherlands. "In addition, we found a relative decrease in verbal memory performance in ecstasy users compared to non-users.")

Ecstasy angriper nevroner i hjernen som bruker kjemikaliet serotonin for å kommunisere. Serotonin spiller en viktig rolle i det å regulere et antall mentale prosesser inklusive humør og hukommelse. (Ecstasy targets neurons in the brain that use the chemical serotonin to communicate. Serotonin plays an important role in regulating a number of mental processes including mood and memory.)

Forskere har vist at langtidsbruk eller tung ecstasybruk kan skade disse nevroner og forårsake depresjon, angst, forvirring, søvnvansker og redusert hukommelse. Imidlertid har ingen sett på effektene av lave doser av legemidlet på førstegangsbrukere. (...) (Research has shown that long-term or heavy ecstasy use can damage these neurons and cause depression, anxiety, confusion, difficulty sleeping and decrease in memory. However, no previous studies have looked at the effects of low doses of the drug on first-time users.)

(Anm: Ecstasy er i likhet med SSRIer (lykkepiller) en såkalt serotoninreopptakshemmer, dvs. ecstasy og SSRIer har enkelte likhetstrekk mht. mulige bivirkninger, bl.a. antikolinerge skadevirkninger, såkalt serotonin syndrom etc. (mintankesmie.no)

- Kokain og ecstasy forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner (Cocaine and ecstasy cause DNA mutation: study.)

(Anm: Kokain og ecstasy forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner (Cocaine and ecstasy cause DNA mutation: study.) (...) "Kokain og ecstasy har vist seg å være farligere enn vi hadde forestilt oss," sa Giorgio Bronzetti, sjefsforsker ved bioteknologisk avdeling ved National Centre for Research's (CNR) . ("Cocaine and ecstasy have proved to be more dangerous than we had imagined," said Giorgio Bronzetti, chief scientist at the National Centre for Research's (CNR) biotechnology department.) Disse midlene, med sine sterke toksikologiske effekter, angriper DNA, utløser mutasjoner og endrer arvematerialet. Dette er svært bekymringsfullt for den effekten de kan ha på fremtidige generasjoner," sa han. ("These drugs, on top of their toxicological effects, attack DNA, provoking mutations and altering the hereditary material. This is very worrying for the effects it could have on future generations," he said.) (Reuters Health 5.12.2003).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Skanninger viser at lave doser av ecstasy kan forårsake hjerneskade

Small doses of ecstasy can cause brain damage, scans suggest (Skanninger viser at lave doser av ecstasy kan forårsake hjerneskade)
cbc.ca 28.11.2006
Hjerneskanninger viser at inntak av lave doser av ecstasy kan skade hjernen selv etter bare én gangs bruk. (Taking small amounts of the club drug ecstasy can harm the brain, even after just one use, brain scans show.)

Researchers from the Netherlands looked for subtle brain cell damage in first time users of ecstasy — an illegal drug that acts as a stimulant and psychedelic.

"We found a decrease in blood circulation in some areas of the brain in young adults who just started to use ecstasy," said Dr. Maartje de Win of the University of Amsterdam. The results of the new study were presented Monday at the annual meeting of the Radiological Society of North America in Chicago. (...)

(Anm: Sustained effects of ecstasy on the human brain: a prospective neuroimaging study in novel users. (...) These findings suggest sustained effects of ecstasy on brain microvasculature, white matter maturation and possibly axonal damage due to low dosages of ecstasy. Although we do not know yet whether these effects are reversible or not, we cannot exclude that ecstasy even in low doses is neurotoxic to the brain. Brain. 2008 Nov;131(Pt 11):2936-45. Epub 2008 Oct 7.)

- Ecstasy skader hukommelsen. Personer som misbruker Ecstasy kan få svekket hukommelse permanent. (…) - Den generelle konklusjonen kan vi si er at om du stopper misbruket, blir ikke hukommelsen din verre. Men selv om du slutter kan det hende hukommelsen din aldri vil bli bra igjen, påpeker Zakzanis.

(Anm: Ecstasy skader hukommelsen. Personer som misbruker Ecstasy kan få svekket hukommelse permanent. (…) - Den generelle konklusjonen kan vi si er at om du stopper misbruket, blir ikke hukommelsen din verre. Men selv om du slutter kan det hende hukommelsen din aldri vil bli bra igjen, påpeker Zakzanis. (nettavisen.no 24.3.2006).)

(Anm: Ecstasy er i likhet med SSRIer (lykkepiller) en såkalt serotoninreopptakshemmer, dvs. ecstasy og SSRIer har enkelte likhetstrekk mht. mulige bivirkninger, bl.a. antikolinerge skadevirkninger, såkalt serotonin syndrom etc. (mintankesmie.no)

- Kjærlige rotter får agoni av ecstasy. (- Etter noen få måneder så skiftet rottene fra å være unormalt vennlige til å være mer antisosiale enn de var før de fikk midlet. Og de plagsomme humørsvingningene synes å være "en permanent forandring")

Love rats reveal agony of ecstasy (Kjærlige rotter får agoni av ecstasy)
smh.com.au 7.4.2007
(...) Iain McGregor, professor i psykofarmakologi ved University of Sydney, uttalte i går at det lenge har vært kjent at ecstasy øker nivået av serotonin, et hormon involvert i kontroll av appetitt, humør og angst. Men mange andre midler, inklusive Prozac, aktiverer også serotoninnivåer uten at folk ønsker å omfavne hverandre. For å finne mekanismen bak "kjærlighetsmidlet" ga hans team rotter ecstasy. (...) (Iain McGregor, professor of psychopharmacology at the University of Sydney, said yesterday it had long been known that ecstasy boosted serotonin, a hormone involved in controlling appetite, moods and anxiety. But many other drugs, including Prozac, also activated serotonin levels without making people want to hug each other. Seeking the mechanism that makes it the "love drug" his team fed rats ecstasy.)

Imidlertid bemerket hans team, ut fra resultater publisert tidsskriftet journal Neuroscience, at ecstasys "sosiale" effekt på rotter raskt gikk over. Etter noen få måneder så skiftet rottene fra å være unormalt vennlige til å være mer antisosiale enn de var før de fikk midlet. Og de plagsomme humørsvingningene synes å være "en permanent forandring" (...) (However, his team, whose results have been published in the journal Neuroscience, also noted ecstasy's "sociable" effect on rats wore off quickly. After a few months the rats turned from being unusually friendly to being more anti-social than before they took the drug. And the ugly mood swing seemed to be "a permanent change".)

(Anm: Agoni (af græsk agonía ="kamp", "angst") – den lidelse el. kamp, der går forud for døden. Udtrykket betegner en længevarende dødskamp, dvs. den række af tegn, som går forud for dødens indtræden. De skyldes et langsomt henfald af nerveaktivitet, som først giver sig til kende ved uro, beklemthed, kramper og usammenhængende tale. (da.wikipedia.org).)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon

The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation (Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon)
Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012)
Blod-hjerne barrieren (BBB) er et svært dynamisk grensesnitt mellom det sentrale nervesystemet (CNS) og det perifere. BBB består av en rekke komponenter og er en del av den større nevro(glio)vaskulære enhet. Gjeldende litteratur tyder på at psykostimulerende midler som misbrukes endrer funksjonen til BBB som trolig bidrar til nevrotoksisiteten knyttet til disse substansene. I både prekliniske og kliniske studier produserer psykostimulerende midler, inklusive metamfetamin, MDMA, kokain og nikotin, BBB-dysfunksjon gjennom endringer i ”tight junction”-proteiners uttrykk og struktur, økt glial-aktivering, økt enzym-aktivering relatert til BBB cytoskjelett remodellering, og induksjon av nevroinflammasjon. Disse uheldige endringer fører til økt permeabilitet av BBB og påfølgende sårbarhet for hjernen for perifere giftstoffer. Faktisk har misbruk av disse psykostimulerende, særlig metamfetamin og kokain vist seg å øke invasjonen av perifere bakterier og virus inn i hjernen. Mye arbeid på dette feltet har fokusert på komorbiditet (samtidige sykdommer (samsykelighet)) ved misbruk av psykostimulerende midler og humant immunsviktvirus (HIV) infeksjon. Idet psykostimulerende midler endrer BBBs permeabilitet, er det sannsynlig at BBB-dysfunksjon resulterer i økt penetrering av HIV-viruset inn i hjernen og dermed øke risikoen og alvorlighetsgraden for nevro-AIDS. Denne gjennomgangen vil gi en oversikt over de konkrete endringer i komponenter innenfor BBB knyttet til misbruk av psykostimulerende midler samt implikasjonene av disse endringene ved forverret nevropatologi knyttet til sentralstimulerende midler og hiv komorbiditet. (...) (The blood brain barrier (BBB) is a highly dynamic interface between the central nervous system (CNS) and periphery. The BBB is comprised of a number of components and is part of the larger neuro(glio)vascular unit. Current literature suggests that psychostimulant drugs of abuse alter the function of the BBB which likely contributes to the neurotoxicities associated with these drugs. In both preclinical and clinical studies, psychostimulants including methamphetamine, MDMA, cocaine, and nicotine, produce BBB dysfunction through alterations in tight junction protein expression and conformation, increased glial activation, increased enzyme activation related to BBB cytoskeleton remodeling, and induction of neuroinflammatory pathways. These detrimental changes lead to increased permeability of the BBB and subsequent vulnerability of the brain to peripheral toxins. In fact, abuse of these psychostimulants, notably methamphetamine and cocaine, has been shown to increase the invasion of peripheral bacteria and viruses into the brain. Much work in this field has focused on the co-morbidity of psychostimulant abuse and human immunodeficiency virus (HIV) infection. As psychostimulants alter BBB permeability, it is likely that this BBB dysfunction results in increased penetration of the HIV virus into the brain thus increasing the risk of and severity of neuro AIDS. This review will provide an overview of the specific changes in components within the BBB associated with psychostimulant abuse as well as the implications of these changes in exacerbating the neuropathology associated with psychostimulant drugs and HIV co-morbidity.)

(Anm: blod-hjernebarrieren; en tynn hinne eller membran mellom blodårene i hjernen og hjernevevet, hindrer mange stoffer i å komme fra blodet og inn i hjernen. Kilde: Store norske leksikon).)

(Anm: psykostimulerende; oppkvikkende eller aktiverende på psykiske funksjoner, brukes vanligvis som betegnelse for effekter av visse legemidler og kjemiske substanser (stoff). Kilde: Store norske leksikon).)

(Anm: nevrotoksisk; Forårsake skade eller toksisitet av sentrale eller perifere nervesystemet (wikbio.com.no).)

(Anm: Disruption of brain-blood barrier might influence progression of Alzheimer's (medicalnewstoday.com 30.9.2015).)

(Anm: Brain's immune cells key to maintaining blood-brain barrier. New research shows that the cells responsible for protecting the brain from infection and inflammation are also responsible for repairing the system of defenses that separates the brain from the rest of the body. These findings have significant clinical implications because certain cardiovascular drugs could possibly impede the brain's ability to repair itself after a stroke or other injury. (medicalnewstoday.com 12.1.2016).)

- MIT-forskere registrerer REM hos sovende personer ved hjelp av Wi-Fi-radiosignaler.

(Anm: Fitbit Alta HR review: The best fitness tracker for most people. Powerful sleep-tracking, 7-day battery life, and a heart rate sensor make Fitbit's latest fitness band practically perfect. Fitbit uses the Alta’s continuous heart rate-monitoring to track your sleep cycles, so it can tell when you’re awake and what stage of sleep you’re in—light, deep, or REM—based on your heart rate. When you sync that data to the Fitbit app in the morning, your sleep dashboard helpfully graphs your sleep stages and diagrams the percentages of each type of sleep you get per night. (macworld.com 27.3.2017).)

(Anm: Fitbit May Have a New Way To Detect an Irregular Heartbeat (time.com 21.8.2017).)

(Anm: MIT-forskere registrerer REM hos sovende personer ved hjelp av Wi-Fi-radiosignaler. MIT Researchers Detect REM in Sleeping Persons Using Wi-Fi Radio Signals. The Wi-Fi radio waves that our laptops use to communicate with wireless routers are quite sensitive to the environment they pass through. They’re so sensitive that a few years ago researchers at MIT were able to use them to wirelessly detect a child’s movement, breathing, and heart rate. Now the MIT team working with Massachusetts General Hospital have successfully demonstrated that they’re able to repurpose this Wi-Fi data to detect what state (light, deep, or REM) a sleeping person is in. (medgadget.com 10.8.2017).)

- Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap.

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

- Dr Des Spence Vi må slutte å foreskrive antidepressiva i primærhelsetjenesten.

(Anm: Dr Des Spence Vi må slutte å foreskrive antidepressiva i primærhelsetjenesten. Dr Des Spence We need to stop prescribing antidepressants in primary care. People say I always write the same articles, and they’re probably right. So here is an old chestnut, on antidepressants. My view is simple. These medications are overprescribed and prescribed for too long. (pulse.co.uk 22.5.2017).)

- Ecstacy i sidste godkendelsesrunde som PTSD-behandling i USA. (- Jeg mener, det er en farlig substans, siger Andrew Parrott, psykologiprofessor ved Swansea University i Wales til Washington Post. Han har i årevis forsket i stoffet og frygter, at brugen af stoffet i medicinske henseende, vil give folk et indtryk af, at det er et sikkert stof.

(Anm: Ecstacy i sidste godkendelsesrunde som PTSD-behandling i USA. Amerikansk studie peger på psykedelisk feststof som helende for veteraner, der lider af PTSD. Kan psykedelisk festnarko bruges til at behandle krigsveteraner for deres traumer? Måske. Det peger et amerikansk forskningsprojekt på - og projektet har nu nået sidste kliniske forsøgsrunde hos de amerikanske myndigheder, og er endda blevet sat på listen over produkter, der skal behandles hurtigt. Det skriver The Washington Post. (...) Næste år begynder en række større undersøgelser, hvor 230 forsøgspersoner vil blive inddraget. Det er den afsluttende runde inden godkendelse, skriver New York Times. (...) Man kan dog ikke se bort fra farerne ved brugen af ecstasy som behandlingsform, mener flere andre forskere. MDMA i sin reneste form har også risici – høje doser kan give angst, forøgelse af stresshormoner og kronisk brug kan skade hukommelsen. »Jeg mener, det er en farlig substans,« siger Andrew Parrott, psykologiprofessor ved Swansea University i Wales til Washington Post. Han har i årevis forsket i stoffet og frygter, at brugen af stoffet i medicinske henseende, vil give folk et indtryk af, at det er et sikkert stof. Den betragtning er han ikke alene om. »Det er et stof, der får dig til at få det godt, og vi ved, at folk er tilbøjelige til at misbruge det. Forlænget brug kan føre til alvorlig hjerneskade,« siger Charles R. Marmar, førende PTSD-forsker og leder af den psykiatriske afdeling af New York Universitys Langone School of Medicine til New York Times. (jyllands-posten.dk 27.8.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

- FDA betegner Ecstasy (MDMA) som et gjennombrudd for posttraumatisk stress (PTSD).

(Anm: FDA names MDMA a ‘breakthrough’ for post-traumatic stress. MDMA, the drug also known as Ecstasy and used illegally for decades for recreational purposes, has been designated as a “Breakthrough Therapy” by the FDA as a treatment for post-traumatic stress disorder (PTSD) alongside psychotherapy. Following an application by the US non-profit organisation, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS), the FDA has agreed study designs for two phase 3 studies assessing MDMA-assisted psychotherapy for patients with severe PTSD. This combines psychotherapeutic techniques with three doses of MDMA – generic name midomafetamine – as a pharmacological adjunct. The move follows around three decades of campaigning by MAPS and others for recognition that psychedelic drugs such as MDMA could have therapeutic benefits. (pharmpro.com 29.8.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

- Lesjoner registrert hos unge brukere av stimulerende substanser.

(Anm: Lesjoner registrert hos unge brukere av stimulerende substanser. (Lesions are seen in young users of stimulant drugs.) (…) Vi har nylig rapportert forekomsten av hvit substans hyperintensitet ((White matter hyperintensities (WMH)) fra en prospektiv identifisert kohort av unge (gjennomsnittlig alder 27 år) som besøker vår akuttavdeling mht. amfetaminbruk (metamfetamin, amfetamin og ecstasy).4 Fire av 23 krevende amfetaminbrukere hadde disse lesjonene på magnetisk resonanstomografi (MR) (17 %), oftest i frontallapper. BMJ 2010; 341:c5636 (13 October).)

(Anm: Memory impairment in now abstinent MDMA users and continued users: a longitudinal follow-up. Abstract. The authors further investigated the functional consequences of continued neurotoxicity of (+/-)3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) use. Fifteen participants who were previously given a brief neuropsychological battery were tested for a third time 2 years after baseline. At 2 years, seven participants were still using MDMA, whereas eight participants had become abstinent from MDMA since 1-year testing. Current users demonstrated further declines in memory ability; former users improved on several memory measures or remained static in performance. Neurology. 2006 Mar 14;66(5):740-1.)

(Anm: Protective effects of physical exercise on MDMA-induced cognitive and mitochondrial impairment. (…) The results indicated that MDMA-induced neurotoxicity leads to brain mitochondrial dysfunction and subsequent oxidative stress is followed by cognitive impairments. However, physical exercise could reduce these deleterious effects of MDMA through protective effects on brain mitochondrial function. Free Radic Biol Med. 2016 Oct;99:11-19. Epub 2016 Jul 21.)

- Undersøgelse af populære rusmidler: Unge kan ende med ældede hjerter. (- Skindet bedrager. Trods sit harmløse ydre kan de små piller for et ungt hjerte til at ligne en pensionist.)

Undersøgelse af populære rusmidler: Unge kan ende med ældede hjerter
jyllands-posten.dk 10.2.2017
MDMA og speed er velkendte gæster i nattelivet, men det kan have alvorlige konsekvenser for hjertet. Det dokumenterer et nyt forskningsprojekt.

Skindet bedrager. Trods sit harmløse ydre kan de små piller for et ungt hjerte til at ligne en pensionist.

De såkaldte partydrugs som MDMA, speed og ICE ælder hjertet så hurtigt, at unge mennesker kan få et hjerte som en pensionist. Det afslører en ny undersøgelse fra University of Western Australia.

Forskerne har påvist, at 'feststofferne' forstyrrer de stamceller, der reparerer og fornyer det menneskelige væv. Det skriver Daily Mail efter studiet blev publiceret i Heart Asia.

Undersøgelsen er baseret på 713 mennesker i alderen 30 til 40 år, hvor forskerne har testet stivheden i radialis-arterien. Det er den blodåre, der løber igennem underarmen og hånden.

Gruppen blev opdelt i fire kategorier (ikke rygere, rygere, brugere af amfetamin og brugere af metadon), og resultatet er tydeligt. Forskerne bag projektet siger, at »tilbagevendende misbrug af amfetamin forælder hjerte/kar-systemet og sandsynligvis også resten organismen.«

Risikoen for tidlig ældning er lige stor hos mænd og kvinder, og forskerne kan endnu ikke sige, om skaderne er permanente. Det får dem til at råbe vagt i gevær overfor »den globale stimulans epidemi«, der kræver hurtig handling.

Gunnar Gislason, forskningschef i Hjerteforeningen, kalder studiet »tankevækkende«. (...)

(Anm: Bekymret for bruken av ecstasy blant ungdom. Ifølge Kripos er det på landsbasis hittil i år gjort flere ecstasy-beslag enn i rekordåret i fjor. (…) Det narkotiske stoffet var på sin topp i 2001, og ble nesen borte fra markedet i 2009. – Dette er fordi man lyktes med å regulere kjemikaliene som brukes for å produsere ecstasy, sier hun. (nrk.no 8.6.2016).)

(Anm: Rapport: Oslo på MDMA-toppen i Europa. Oslo havner på topp blant 50 europeiske byer når det gjelder bruk av det farlige narkotiske stoffet MDMA. Det viser en studie gjort av den europeiske Score-gruppen, i samarbeid med EUs narkotika-overvåkningsbyrå, EMCDDA i Lisboa. (…) De ferske tallene kommer fra et prosjekt som ble gjennomført i mars 2016. Avløpsvann i over 50 byer, i 18 europeiske land, ble analysert. (vg.no 14.12.2016).)

(Anm: Delirium is associated with 5-fold increased mortality in acute cardiac patients. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

(Anm: «Dødsårsak: ukjent»: Bør bli pensum for både leger og lekfolk. Viktig og skremmende om legemiddelindustriens makt. (...) Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Samtidig er mye av informasjonen i filmen kjent dersom du har fulgt med på store søksmål i USA. Hun greier likevel å få frem et oversiktlig og skremmende bilde av de sterke og korrupte båndene som eksisterer mellom politikere, byråkrater og de store farmasøytiske selskapene. (aftenposten.no 22.3.2017).)

(Anm: Norsk dokumentar: «Lykkepillen» Ti år i psykiatrien var som ti år med tortur for Silje Marie. Et møte med en sykepleier endret alt. (aftenposten.no 13.3.2017).)

(Anm: Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine. (Without Autopsies, Hospitals Bury Their Mistakes) (…) Da Renee Royak-Schaler uventet kollapset og døde 22. mai beordret ingen obduksjon. (…) Diagnostiske feil, som studier viser er vanlig, forblir uoppdaget, og tillater at leger kan fortsette sin praksis på andre pasienter med en falsk følelse av trygghet. (…) Mulighetene for å lære om effektiviteten av medisinske behandlinger og progresjon av sykdommer går tapt. Unøyaktig informasjon ender opp i dødsattester, og undergraver påliteligheten for avgjørende helsestatistikk. (propublica.org 15.12.2011).)

(Anm: Revealed: How speed, meth, ecstasy and other party drugs age the heart at an alarming rate. Scientists analysed blood flow in more than 700 recreation drug users. Found the heart and its arteries much fail earlier in amphetamine consumers. It's believed amphetamines interfere with stem cell functioning - the cells involved in tissue repair and renewal. (…) Experts believe it's because the substance interferes with stem cell functioning - the ones involved in tissue repair and renewal. (bbc.com 9.2.2017).)

(Anm: Ecstasy skader hukommelsen. Personer som misbruker Ecstasy kan få svekket hukommelse permanent. (…) - Den generelle konklusjonen kan vi si er at om du stopper misbruket, blir ikke hukommelsen din verre. Men selv om du slutter kan det hende hukommelsen din aldri vil bli bra igjen, påpeker Zakzanis. (nettavisen.no 24.3.2006).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: FDA Approves Large Studies of Ecstasy to Treat PTSD. Large-scale Phase 3 clinical trials of the illegal party drug Ecstasy as a treatment for post-traumatic stress disorder (PTSD) were approved Tuesday by the U.S. Food and Drug Administration. (medicinenet.com 30.11.2016).)

- Vitenskapens psykedelika-pushere. (- Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU.) (- Forskning handler også om penger og makt, relasjoner, politikk og PR. Forhold som til syvende og sist kan påvirke folkeopinionen og beslutningstakere, kanskje til og med på tross av etablert kunnskap.)

Vitenskapens psykedelika-pushere.
forskning.no 6.4.2016
Britiske Amanda Fielding, grevinne av Wemyss og March, sponser en rekke forskningsprosjekter for å bevise det hun har ment i over 40 år, nemlig at risikoen ved å ta psykedeliske stoffer som ecstasy og LSD er overdrevet og at de kan brukes til å behandle depresjon, avhengighet og angst. (…)

Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…)

Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU.

Miljøene er små sammenlignet med etablerte forskningsmiljøer, men forventningene og optimismen er stor. Blant annet til det store FN-toppmøtet UNGASS 2016, som i midten av april skal vedta fremtidige løsninger på narkotikaproblemene i verden. Det er her psykedelikaaktivistene for alvor skal måle krefter mot de som fortsatt argumenterer for en streng narkotikapolitikk. (…)

Penger, makt og PR
Forskning er ikke bare resultater, data og funn. Forskning handler også om penger og makt, relasjoner, politikk og PR. Forhold som til syvende og sist kan påvirke folkeopinionen og beslutningstakere, kanskje til og med på tross av etablert kunnskap. 

Derfor har forskning.no gjort et dypdykk i forskningsaktivitetene rundt psykedelika. 

Vi har gått aktørene nærmere etter i sømmene og sett på relasjonene mellom dem. Vi har fulgt pengene og de vitenskapelige publikasjonene, og vi har pløyd gjennom utallige strategidokumenter, nyhetsbrev, YouTube-sendinger, Twitter-meldinger, Facebook-sider, bøker og medieoppslag.

Det viser seg at psykedelikaforskningen er et godt eksempel på hvordan et lite forskningsmiljø vokser og får oppmerksomhet, og på hvordan enkeltpersoner ved å inneha flere nøkkelroller i nettverket, kan utøve mye makt.

Grafikken under illustrerer dette. Ved å klikke på tidsintervallene (nederst i grafikken) ser du hvordan nettverket vokser. Klikker du på personene i nettverket, kommer det frem hvilke roller de har. (…)

(Anm: Vil kurere misbrukere med LSD: - Man må være modig for å forske på dette temaet. Det er ekstremt tabu. (…) Lysergsäurediethylamid, bedre kjent som LSD eller syre, har lenge vært sterkt assosiert med kunst og andre alternative miljøer som et middel for å komme i kontakt med en dypere side av personligheten din. (…) Oppdaget ved en tilfeldighet. LSD ble oppdaget og utviklet av den sveitsiske vitenskapsmannen Albert Hoffman i 1943. LSD utvikles av sopp fra arten psilocybe (fleinsopp), hvor stoffet psilocybin finnes naturlig, og ibogain fra Iboga-planten som vokser naturlig i Vest-Afrika. (…) SKAPER: Sveitseren Albert Hofmann regnes som LSD'ens far. Han oppdaget virkningen stoffet kunne ha i 1943, og var overbevist om at de kunne være et effektivt hjelpemiddel i psykiatrien. Hofmann døde i 2008, 102 år gammel. (side3.no 1.7.2017).)

- Videnskab.dk’s udsendte med i forsøg: Sådan er det at være på psykedeliske svampe.

(Anm: Videnskab.dk’s udsendte med i forsøg: Sådan er det at være på psykedeliske svampe
Videnskab.dk prøver psykedeliske svampe i et forskningsforsøg på Rigshospitalet. Oplevelsen er vild, kosmisk og ud-af-kroppen, og så har den store potentialer for behandling af depression, mener forskerne bag. (videnskab.dk 19.9.2020).)

- Michael Pollan er blitt turguiden i en ny bevegelse for å friskmelde psykedeliske stoffer. (- Er LSD og fleinsopp snart å få på resept?) (– Nei. La oss snu spørsmålet. Romantiserer vi reseptfrie medisiner og psykofarmaka? Selvsagt er det risikoer ved slike stoffer. Men vi må rydde opp. Paracet dreper. Opiater dreper for fote i USA. Antidepressiver forbrukes i voldsomme mengder med usikre effekter, plagsomme bivirkninger og problemer med å avslutte. Flere psykofarmaka er vanedannende.)

(Anm: Finn Skårderud, forfatter, psykiater og professor. Michael Pollan er blitt turguiden i en ny bevegelse for å friskmelde psykedeliske stoffer. Er LSD og fleinsopp snart å få på resept? – Det er virkelig noe på gang. Jeg forventet stor skepsis, men jeg møter en stor åpenhet når det gjelder å utforske bruken av psykedeliske stoffer i medisinsk behandling. Det har overrasket meg. Det gjelder særlig psykiatrien, og der er det virkelig behov for å tenke nytt, sier Michael Pollan. Selvsagt er det kontroversielt. Men amerikanske Michael Pollan får det hele til å virke annerledes. Nå er han aktuell med sin murstein av en bok, Psykedelisk renessanse, og neste uke kommer han til Oslo. Prosjektet hans begynte som en dokumentasjon av en ny runde forskning på psykedelika i medisinsk behandling, etter at stoffene ble erklært farlige i kjølvannet av hippietiden. Prestisjetunge universiteter har nå pågående prosjekter. Pollan leses over hele verden. – Hvordan opplever du å ha blitt så betydningsfull? – Det er litt ubehagelig. Jeg er ikke en psykiater eller ekspert. Jeg har aldri før skrevet om sinn eller hjerne. Jeg er journalist og kom hit som en amatør. Min autoritet ligger i de mange jeg har snakket med, eksperter og pasienter. Jeg nærmet meg dette stoffet med stor skepsis, personlig preget av horrorfortellingene om psykedelika. Så tvang andres erfaringer meg til å endre syn – og jeg er glad for å sparke i gang en ny debatt, sier Pollan. (…) – Er du en romantiker som idylliserer slike stoffer? – Nei. La oss snu spørsmålet. Romantiserer vi reseptfrie medisiner og psykofarmaka? Selvsagt er det risikoer ved slike stoffer. Men vi må rydde opp. Paracet dreper. Opiater dreper for fote i USA. Antidepressiver forbrukes i voldsomme mengder med usikre effekter, plagsomme bivirkninger og problemer med å avslutte. Flere psykofarmaka er vanedannende. – Psykedelika som LSD og psilocybin er ikke vanedannende, tåles godt, det finnes ikke dødelige doser, og de er langt mer harmløse enn alkohol. (aftenposten.no 7.12.2019).)

- Er rus medisin for noen? Eika og medforfattere hevder at vi ikke forstår at «Vanlige forsiktighetshensyn ved rusgivende medikasjon er lite relevante i substitusjonsbehandling» og at  vi blander sammen behandling og forebygging. (- De aktuelle referansene er mildt sagt mer nyanserte.)

(Anm: Er rus medisin for noen? Eika og medforfattere hevder at vi ikke forstår at «Vanlige forsiktighetshensyn ved rusgivende medikasjon er lite relevante i substitusjonsbehandling» og at  vi blander sammen behandling og forebygging. De synes å mene at legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge er for restriktiv og at overdosedødsfallene kan forhindres om forskrivningen blir mer liberal.  Lite tyder på at de har rett. De angir to referanser til støtte for sitt syn (deres referanser 2 og 3), men dette er arbeider som omhandler ulike lavterskelmodeller basert på metadon og buprenorfin. De advarer mot restriksjoner ved å vise til USA hvor reguleringen av den løsslupne forskrivningen av oksykodon har medført økning i antall dødsfall og heroinbruk (deres referanser 4 og 5).  De aktuelle referansene er mildt sagt mer nyanserte. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 24. juni 2019.)

(Anm: Dagfinn Hessen Paust er jurist og nestleder og fagansvarlig i Foreningen Tryggere Ruspolitikk. Andreas Wahl Blomkvist, Sverre Eika; Foreningen Tryggere Ruspolitikk. For noen er rus medisin. (…) Flere studier har vist at økt tilgang til legale rusgivende medikamenter er forbundet med lavere overdosedødelighet blant rusavhengige (2, 3). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 24. juni 2019.)

(Anm: FORENINGEN TRYGGERE RUSPOLITIKK vil sette skadeforebygging i sentrum av norsk ruspolitikk. Vi jobber for å flytte fokus fra avskrekking og straff til opplysning, omsorg og menneskerettigheter. (rusreform.no).)

- Rusmidler kan være nøkkelen til et bedre liv. En psykedelisk renessanse. (- Når man får tilsendt rapporter og får informasjon – og så fort disse fluorstoffene nevnes – burde varsellampene lyse. Swix burde ha foretatt en mye grundigere undersøkelse hos underleverandøren.) (- Avkriminalisering av rusmidler er imidlertid bare begynnelsen.)

(Anm: Helgekommentaren: Aksel Braanen Sterri. Rusmidler kan være nøkkelen til et bedre liv. En psykedelisk renessanse. Den som tror at en opplyst samtale ikke kan endre noe, bør studere den norske rusdebatten. På noen få år har tyngdepunktet i debatten beveget seg fra uinformert ruskonservatisme til et mer nyansert syn på de ulike rusmidlenes skadepotensial. Det blir heller ikke med praten. 19. desember legger rusreformutvalget fram sine anbefalinger til ny ruspolitikk. Anbefalingene vil legge grunnlaget for et sårt tiltrengt politisk skifte, fra et mislykket fokus på straff til et konstruktivt og faglig begrunnet fokus på behandling. Avkriminalisering av rusmidler er imidlertid bare begynnelsen. Som jeg har forsvart tidligere, om vi skal få redusert skadene som skapes av det svarte markedet er legalisering et naturlig neste steg. I dag vil jeg rette fokuset mot rusmidlenes positive side. Rusmidler kan nemlig være nøkkelen til et bedre liv. (…) Frp feiler mest katastrofalt i ruspolitikken (dagbladet.no 14.12.2019).)

- EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (- Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt.) (- Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu.) (- I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.)

(Anm: - EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (…) Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. - Det er interessant, at de påtager sig sådan en faglig rolle, som de ingen forudsætninger har for at gøre. Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu. (…) I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.) (jyllands-posten.dk 5.12.2018).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Forskning på psykedelika hentes opp fra fryseboksen idet leder for forskningsklinikk har ambisiøse planer om kliniske forsøk.

(Anm: Psychedelic drug research breaks out of deep freeze as researchers head for the clinic with ambitious trial plans. David Nichols entered graduate school in 1969 with dreams of cracking LSD. He was a child of the 60s, his friends dropping tabs and going on about the visions they saw – the big bang, god, infinity projected – and how it changed them in ways only major life events could. Nichols was going to figure out how it all worked. (…) After years in the sidelines, psychedelics  beganto creep back into the pharmaceutical imagination in 2000, when Johns Hopkins obtained approval to administer psychedelics to healthy human subjects. (…) Last year, Compass Pathways made headlines after insiders accused them in Quartz of trying to form a monopoly on the global supply of psilocybin. They denied the charges but said securing a large supply was essential to their business model of integrating their therapies systems. They told Endpoints they weren’t a psychedelic company, but simply looking for the best ways to tackle mental health problems. “Right now, I don’t see anything more promising than research in psychedelics,” says CIO and co-founder Ekaterina Malievskaia. “But things can change.” (endpts.com 9.9.2019).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- En ny studie finner at ikke-medisinske-terapier gitt til tjenestemedlemmer med kronisk smerte kan redusere risikoen for langsiktige uønskede konsekvenser, for eksempel alkohol- og legemiddel-lidelser og selvinduserte skader, inkludert selvmordsforsøk. (- Funnene ble publisert online den 28. oktober 2019 i Journal of General Internal Medicine.)

(Anm: Mike Richman. VA Research Communications. A new study finds that non-drug therapies given to service members with chronic pain may reduce the risk of long-term adverse outcomes, such as alcohol and drug disorder and self-induced injuries, including suicide attempts. The findings appeared online Oct. 28, 2019, in the Journal of General Internal Medicine. The researchers concluded that service members with chronic pain who received non-drug therapies while in the military, such as massage or acupuncture, had a “significantly lower” risk in VA of new onset alcohol or drug disorder; poisoning with opioids and related narcotics, barbiturates, or sedatives; and suicidal thoughts and attempts. The research team did not study death by suicide. (va.gov – December 10, 2019).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Den psykedeliske evangelisten: En tysk finansmann vil forvandle magiske sopper til moderne medisin.

(Anm: The psychedelics evangelist: A German financier wants to turn magic mushrooms into modern medicine. Christian Angermayer is an unlikely proselyte of psychedelia: The German financier didn’t drink so much as a sip of beer for the first three decades of his life. But five years ago, after careful consideration (and the encouragement of a personal physician), Angermayer boarded a yacht with a handful of his closest friends. They sailed into the crystalline, tropical waters of a jurisdiction in which such substances are legal (he is very emphatic on this point), and had his very first psychedelic trip. His entire worldview was changed. “It was the single most meaningful thing I’ve ever done or experienced in my life,” said Angermayer, 40. “Nothing has ever come close to it.” (statnews.com 1.7.2019).)

- Sjaman i legefrakk. For 50 år siden ble LSD kuppet av hippiene. Nå er stoffet på full fart tilbake, skriver Willy Pedersen. (- Dere har allerede misbrukt én sjanse. Stoffene deres kan kanskje hjelpe, men de er også farlige. Tenk sikkerhet, tenk trygghet.)

(Anm: Sjaman i legefrakk. For 50 år siden ble LSD kuppet av hippiene. Nå er stoffet på full fart tilbake, skriver Willy Pedersen. Da en amerikansk organisasjon med det oppsiktsvekkende navnet Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies nylig avholdt kongress i Oakland i California, trakk arrangementet hele 3000 deltagere. Mellom forelesningene kunne de besøkende glede seg over en fargerik markedsplass for psykedeliske bøker, kunst og musikk. Men viktigst var dette, hevder Michael Pollan, i den omdiskuterte boken How to Change Your Mind: I en plenumssesjon deltok tidligere ledere fra de to viktigste institusjonene i amerikansk psykiatri. Det var stille i salen da de snakket. Alle forsto at den rufsete, New Age-aktige gjengen nå symbolsk ble invitert inn i varmen etter femti års forvisning. Men de kom også med advarende pekefingre: – Ikke ødelegg denne muligheten. Dere har allerede misbrukt én sjanse. Stoffene deres kan kanskje hjelpe, men de er også farlige. Tenk sikkerhet, tenk trygghet. Boken til Michael Pollan har ligget på bestselgerlisten til New York Times i flere måneder, og plasserer seg pent blant de tidligere utgivelsene hans. De har også solgt i store opplag og kretset rundt hverdagsliv, økologi, natur og mat. Han har et nøkternt budskap som gjerne mangler i selvhjelpsbøker. Mange har delt hans haiku-slagord i sosiale medier: «Eat food. Not too much. Mostly plants.» Nå handler det om psykedelia, et begrep med røtter i gresk og med betydningen «lar bevisstheten manifesteres». (morgenbladet.no 17.8.2018).)

- Så tar kattparasiten kontroll över dina celler.

(Anm: Så tar kattparasiten kontroll över dina celler. I Sverige bär var femte person på infektionen toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma gondii. Den kan enligt studier påverka ditt psyke och kan i vissa fall vara livshotande. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över våra celler. – Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen”, skriver professorn Antonio Barragan som är en av författarna till den nya studien, enligt forskning.se. (netdoktor.se 11.12.2017).)

- «Flygende saltbørser med død:» Sopp-infiserte «zombie»-sikader. Sammendrag: sikader (plantesugere) kan bære (og frakte) en sopp som inneholder kjemikalier som ligner på de som finnes i hallusinogen sopp, noe som gjør dem til zombie-lignende fremkomstmidler (flyvere). ('Flying salt shakers of death:' Fungal-infected 'zombie' cicadas. Summary: Cicadas can carry a fungus containing chemicals similar to those found in hallucinogenic mushrooms, making them zombie-like fliers.)

(Anm: 'Flying salt shakers of death:' Fungal-infected 'zombie' cicadas. Summary: Cicadas can carry a fungus containing chemicals similar to those found in hallucinogenic mushrooms, making them zombie-like fliers. If cicadas made horror movies, they'd probably study the actions of their counterparts plagued by a certain psychedelic fungus. West Virginia University researchers have discovered that a cicada fungus called Massopora contains chemicals similar to those found in hallucinogenic mushrooms. The fungus causes cicadas to lose their limbs and eccentric behavior sets in: Males try to mate with everything they encounter, although the fungus has consumed their genitals and butts. Despite the horrid physical state of infected cicadas, they continue to roam around freely as if nothing's wrong, dousing other cicadas with a dose of their disease. You've heard of "The Walking Dead." This is "The Flying Dead." "They are only zombies in the sense that the fungus is in control of their bodies," said Matt Kasson, assistant professor of forest pathology and one of the study's authors. Cicadas first encounter the fungus underground where they spend 13 to 17 years before emerging to the surface as adults, Kasson said. Within seven to 10 days above ground, the abdomen begins to slough off revealing the fungal infection at the end of the cicada, he continued. (sciencedaily.com 26.6.2019).)

(Anm: Sikader, overfamilie i underordenen plantesugere. De har bredt hode med store fasettøyne, og de korte antennene ender i et langt hår. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Fakta om LSD, sopp og andre hallusinogene rusmidler (rustelefonen.no).)

– Psykoaktiv plantemedisin sprer seg til Norge (- Lege: – Hasardspill å klusse med kjemien i en frisk hjerne.) (– Ayahuasca kan ligne det som sees etter inntak av andre hallusinogene stoffer som LSD.) (– Man får hallusinasjoner, altså at du ser, hører eller føler noe som ikke er reelt. Det er liten fare for dødelige forgiftninger ved bruk av hallusinogener, men dette vil avhenge av dosen, forteller Høiseth.)

(Anm: Psykedelisk jungel-te sprer seg til Norge. Are Saltveit (43) er en av stadig flere nordmenn som drikker et hallusinogent plantebrygg fra Amazonas. Lege: – Hasardspill å klusse med kjemien i en frisk hjerne. (…) 34-åringen hadde noen uker tidligere fått utskrevet cipralex av legen sin i Haugesund. En såkalt lykkepille og det mest brukte legemiddelet mot depresjon i Norge. – Symptomene forsvant kanskje, men jeg følte meg fanget i en kokong der ingenting betydde noe lenger, forteller han. Are får en idé om å gå mer alternativt til verks. Han føler en trang til å få kroppen i balanse igjen etter mange år med en usunn livsstil preget av alkohol, røyking og søppelmat. (…) Hvert år reiser tusenvis av vestlige mennesker til Perus jungel i søk etter spirituelle opplevelser. (…) – Potent psykoaktivt stoff Gudrun Høiseth, overlege ved seksjon for rettstoksikologisk fortolkning ved Oslo universitetssykehus, mener virkningene av ayahuasca kan ligne det som sees etter inntak av andre hallusinogene stoffer som LSD. (…) – Man får hallusinasjoner, altså at du ser, hører eller føler noe som ikke er reelt. Det er liten fare for dødelige forgiftninger ved bruk av hallusinogener, men dette vil avhenge av dosen, forteller Høiseth. (nrk.no 20.4.2019).)

- MDMA Might Be Able to "Reopen" a Part of The Brain That Closes After Puberty.

(Anm: MDMA Might Be Able to "Reopen" a Part of The Brain That Closes After Puberty. In the developing brain, there's a critical period of time when adolescents learn how to socialize. This critical period happens right around the point of sexual maturity in mice, according to research published Wednesday in the journal Nature. Right now, doctors are investigating MDMA as a potential treatment for post-traumatic stress disorder, as past studies have found that the drug, along with psychotherapy, has helped some people. (sciencedaily.com 7.4.2019).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme. (- Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme.)

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

- Hva er de virkelige zombiene? Zombier har blitt hovedfigurer i populærkulturen, og zombie-apokalypsen er et billedlig uttrykk som inngår mange bøker, filmer og TV-serier. (Når Ophiocordyceps unilateralis smitter stokkmaurer, gjør de dem til zombier. (-Maurene blir tvunget til å klatre til toppen av høyt hevet vegetasjon, hvor de forblir sittende og dør. Den økte høyden gjør at soppen kan vokse og senere spre sporer vidt og bredt.) (- Forskere fra Pennsylvania State (Penn State) University fant at O. unilateralis tar full kontroll over maurens muskelfibre, og tvinger dem til å bevege seg slik den "vil" at de skal.)

(Anm: What are the real zombies? Zombies have become staple figures of popular culture, and the zombie apocalypse is a trope that features in many books, movies, and TV series. But are there actual, real cases of zombiism in nature? Read this special feature to find out. (…) The word zombie — originally spelled as zombi — first came into the English language in the 1800s, when poet Robert Southey mentioned it in his History of Brazil. (…) 1. Zombie ants Ophiocordyceps is a genus of fungi that has more than 200 species, and mycologists are still counting. Many species of fungi can be dangerous, often because they are toxic to animals, but there is one thing in particular that makes Ophiocordyceps especially frightening. These species of fungus "target" and infect various insects through their spores. After infection takes place, the parasitic fungus takes control of the insect's mind, altering its behavior to make the propagation of fungal spores more likely. Ophiocordyceps "feed" on the insects they attach to, growing into and out of their bodies until the insects die. One of these species, Ophiocordyceps unilateralis sensu lato, specifically infects, controls, and kills carpenter ants (Camponotus castaneus), native to North America. When Ophiocordyceps unilateralis infect carpenter ants, they turn them into zombies. The ants become compelled to climb to the top of elevated vegetation, where they remain affixed and die. The high elevation allows the fungus to grow and later spread its spores widely. Researchers from Pennsylvania State (Penn State) University found that O. unilateralis take full control of the ants' muscle fibers, forcing them to move as it "wants" them to. "We found that a high percentage of the cells in a host were fungal cells," notes David Hughes, who is associate professor of entomology and biology at Penn State. (medicalnewstoday.com 31.10.2019).)

- «Tekno nervosa»: En rebranding av spiseforstyrrelser? (- Dave Aspreys evangelium er ikke opium for folket, men heller mikrodoser av LSD eller hallusinogene sopper som quick fix for eliten. Slike stoffers rykte ble ødelagt av hippiekulturens høydosetripper. Nå er det et nytt – og absolutt interessant – fokus på om slike midler kan være psykofarmaka for selvoptimalisering.)

(Anm: «Tekno nervosa»: En rebranding av spiseforstyrrelser? | Finn Skårderud, forfatter, psykiater og professor. Grenselandet mellom helse og uhelse er et meget uklart landskap. (…) Maten er selvsagt helt sentral i disse ambisjonene om å overgå naturen. Det er hav av kosttilskudd, dietter, faste og annen smertefull askese. Kommentatorer påstår at nå driver high tech-folket med rebranding av spiseforstyrrelser. (…) Dette er en kult som akkurat nå presist speiler den opphetede high tech-kapitalismen: prestasjon, presentasjon og produksjon. Jack Dorsey er grunnleggeren av Twitter. Han forsøker å meditere to timer daglig, tar infrarød badstue, isbader, småløper til jobben – og faster. Han holder seg til ett kveldsmåltid i ukedagene, og det er langfaste i helgen. Fasten gir ham økt fokus, hevder han. Flere har kommentert at det han kaller fokus, kaller vi andre for sult. (…) Han beskriver sitt førhackede selv som smålat, småfet og småfull. Det er ut med alkohol. Bakrusen hemmer effektivitet. Det er derimot kort vei til psykedelika. (…) Dave Aspreys evangelium er ikke opium for folket, men heller mikrodoser av LSD eller hallusinogene sopper som quick fix for eliten. Slike stoffers rykte ble ødelagt av hippiekulturens høydosetripper. Nå er det et nytt – og absolutt interessant – fokus på om slike midler kan være psykofarmaka for selvoptimalisering. (aftenposten.no 2.6.2019).)

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: Big Marihuana - Legalisering handler om én ting: å gjøre et lite antall forretningsfolk rike. (Legalization is about one thing: making a small number of business people rich.) (learnaboutsam.org).)

(Anm: Marijuana Use Linked with Poor Depression Recovery. J Affect Disord; ePub 2017 Feb 13; Bahorik, et al March 16, 2017. Marijuana use is common and associated with poor recovery among psychiatry outpatients with depression, a recent study found. (mdedge.com.com 16.3.2017).)

(Anm: Amming og cannabis. Det finnes få studier som har sett på hvordan mors cannabisbruk påvirker det diende barnet. Potensielle farer er derfor uvisse, og bruken frarådes. (…) Ethvert rusmiddel som kan føre til at nyfødte blir sløve/døsige, kan være medskyldig i plutselig spedbarnsdød. (…) En eldre studie som ble publisert i tidsskriftet Neurotoxicology and Teratology, konkluderer med at spedbarn som blir utsatt for cannabis gjennom morsmelken i løpet av den første levemåneden, ser ut til å ha redusert eller forsinket motorisk utvikling ved ett-årsalderen. (nhi.no 17.3.2017).)

(Anm: Sofie sprayer cannabis i munnen fire ganger om dagen. Hun kjempet først mot sin egen skepsis. Nå må Sofie Haughom igjen og igjen forsvare at cannabis-spray er medisin for henne, ikke et rusmiddel. (nrk.no 10.4.2017).)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Uten alkohol og narkotika ville jeg ikke vært her i dag. (- Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett er blitt kritisert for å tjene store penger på humbug.)

(Anm: - Uten alkohol og narkotika ville jeg ikke vært her i dag. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett er blitt kritisert for å tjene store penger på humbug. Magasinets journalist fikk fire diagnoser gratis – og uten å ha bedt om det. (…) Da Verrets foreldre skilte seg, giftet faren seg på nytt med en strengt katolsk kvinne. Det ble begynnelsen på det som kunne blitt slutten, sier han, og forteller hvordan han ble tvunget til å gå i kirken og lese Bibelen, og utsatt for fysisk avstraffelse om han syndet. – Da jeg ble eldre, begynte jeg å se etter ting som kunne lindre smerten, og alkohol og narkotika hjalp. Det var medisinen jeg trengte på det tidspunktet, uten den ville jeg ikke vært her i dag. Jeg ville ha tatt livet mitt, fordi smerten var så uutholdelig. «Det står i Bibelen at du skal vende det andre kinnet til, og det gjør jeg, jeg tilgir dem, fordi de vet ikke hva de gjør.» Durek Verrett (dagbladet.no 2.6.2019).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

- Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk.

(Anm: Ketil Slagstad. FRA REDAKTØREN. Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: Profitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Men MDMA gir ikke fysisk avhengighet, og over tusen mennesker har forsøkt MDMA i klinisk setting uten en eneste alvorlig bivirkninger. For psykedelia sitt anliggende, så er de er fysiologisk veltolerert, gir ingen organskade og fører ikke til avhengighet.

Kunnskap som rettesnor
Andreas Wahl Blomkwist, medisinstudent og forsker, Aalborg Universitet
aftenposten.no 22.1.2017
Jeg takker for Anders Danielsen Lie sitt svar og er enig at rusdebatten handler om mer enn avkriminalisering. Debatten handler endelig om å bruke kunnskap om rusmidler som rettesnor i helse- og justispolitikk.

Lie «understreker», med henvisning til MDMA, at han aldri vil anbefale en behandling før det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for effekt og sikkerhet. Han er også engstelig for at leger «lures» til å skrive ut rusmidler på resept som deretter vil gjøre personen «hekta». Men MDMA gir ikke fysisk avhengighet, og over tusen mennesker har forsøkt MDMA i klinisk setting uten en eneste alvorlig bivirkninger. For psykedelia sitt anliggende, så er de er fysiologisk veltolerert, gir ingen organskade og fører ikke til avhengighet.

Dessuten, i de lovende studiene på MDMA og psilocybin, til henholdsvis posttraumatisk stress lidelse og kreftrelatert angst og depresjon, gis stoffene i samtaleterapi med spesialister. Dette er vesensforskjellig fra mye av dagens psykofarmaka, som gis daglig og er farligere. Lie har således misforstått både skadepotensialet og bruksindikasjonen, om han tror leger skal skrive ut disse på resept.

Stoffene er ment for hardtrammede mennesker som lider og ikke har hatt effekt av Lies «dokumenterte behandling». Tross Lies moralrelativistiske «magefølelse» velger jeg å se optimistisk på forskningen som kan innføre trygge alternativer som beviselig har fått mennesker ut av en vond og kanskje dødelig spiral. Det gjør også ekspertene. (…)

(Anm: Ecstasy users be warned: a new study of hair samples reveals MDMA’s effects on stress levels and memory performance. (…) Whether it be higher levels of stress or worse memory performance, the effects of ecstasy on the brain aren’t pretty. MDMA lovers must weigh the outcomes — is a few hours of temporary euphoria worth the potential long-term brain damage and spikes in stress? (thescienceexplorer.com 23.10.2015).)

(Anm: KRIPOS ER BEKYMRET: Partydopet ecstasy er tilbake for fullt. I 2015 beslagla norsk politi 114.000 piller med partydopet ecstasy. Pillene inneholder det sentralstimulerende virkestoffet MDMA, og er best kjent fra ravekulturen med technomusikk og store «rave-parties» på 90-tallet. Aldri før har det blitt beslaglagt større mengder med MDMA enn i 2015. Og trenden er økende. (tv2.no 16.4.2016).)

- Danielsen Lie har ingen omsorg for dem som foretrekker andre rusmidler enn alkohol

Danielsen Lie har ingen omsorg for dem som foretrekker andre rusmidler enn alkohol
Aksel Braanen Sterri, kommentator i Dagbladet og Bård Standal, skribent i Dagbladet
aftenposten.no 10.1.2017
I Aftenposten 9. januar kliner kjendislege Anders Danielsen Lie til i beste Mammon-stil: «Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler.»

Danielsen Lie er redd for en fremtid hvor rusmidler brukes til å løse problemer som følger med det å være et menneske. En slik utvikling mener han vi er ansvarlig for å presse frem ved å være «cheerleadere for den rusliberale skravleklassen».

Det skyldes blant annet at en av oss har tatt til orde for å ta i bruk prestasjonsfremmende medikamenter som ritalin og modafinil for å prestere bedre i studie- og arbeidssammenheng.

Det skyldes også at vi har omtalt en del lovende forskning på blant andre virkestoffene i ecstasy og fleinsopp i positive ordelag. Kanskje skyldes det også vårt engasjement for en tryggere ruspolitikk. Men det meste av Danielsen Lies lange essay må tilskrives hans imponerende evne til å drive fri assosiasjon, og hans noe mindre imponerende evne til å tillegge oss meninger vi ikke har. (…)

(Anm: Jeg setter ord på en moralsk magefølelse om rus | Anders Danielsen Lie. Reaksjonene på min tekst i Aftenposten har vært mange og sterke. (…) Selges inn som psykiatriens antibiotika. Jeg minner om at MDMA virker på de samme signalsystemer i hjernen som antidepressiva. Når MDMA skal selges inn som psykiatriens antibiotika, får pipa en ganske annen låt. Da børster man plutselig støv av den mest reduktive biologiske psykiatri og snakker om at psykiske lidelser for første gang kan kureres. Med legebriller er det ganske snodig å se MDMA-aktivisters overforenkling av serotonins rolle i stemningslidelser. Det er et gjennomgående trekk i sensasjonelle medieoppslag om rusmidler som legemidler: de er liksom fundamentalt annerledes enn alle andre psykofarmaka. Hvis Blomkvist/Marthinussen er så bekymret for overforbruk av psykofarmaka, er det rart at de ser innføring av nye psykofarmaka som løsningen på problemet!  (aftenposten.no 17.1.2017).)

(Anm: Rusmiddelaktivisme med skjult agenda | Jørgen B. Bramness, spesialist i psykiatri. Leger blir i økende grad utsatt for press for å forskrive rusmidler. Pasienter er overbevist om at stoffene fungerer. I sitt innlegg i Aftenposten peker lege Anders Danielsen Lie på en bekymringsfull trend.  En rekke lobbyister og rusliberalister kjemper for at stoffer som ecstasy, MDMA, LSD og annet skal kunne brukes som legemidler. De hevder at evidensen for stoffenes effekt er opplagt, og hvis effekten er mangelfullt dokumentert skyldes det at forskning på stoffene er blitt diskriminert. (…) Leger utsettes for press. Lobbyvirksomheten for bruk av enkelte substanser som legemidler kan ha alvorlige bivirkninger. Leger blir i økende grad utsatt for press for å forskrive disse midlene. Pasienter er overbevist om at stoffene fungerer. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Cocaine, amphetamine users more likely to take their own lives (medicalnewstoday.com 23.12.2014).)

(Anm: Cocaine addiction leads to build-up of iron in brain. Cocaine addiction may affect how the body processes iron, leading to a build-up of the mineral in the brain, according to new research from the University of Cambridge. The study, published in Translational Psychiatry, raises hopes that there may be a biomarker - a biological measure of addiction - that could be used as a target for future treatments. (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: Amphetamine use may 'speed up' heart aging. Amphetamine abuse is increasing internationally. While common sides effects of the drug include increased heart rate, headache, stomach pain, and mood changes, little is known about the drug's effect on the heart. Now, new research published in Heart Asia reports that using amphetamines recreationally may accelerate aging of the heart. (medicinenet.com 11.2.2017).)

(Anm: Simultaneous cocaine, alcohol use linked to suicide risk (medicalnewstoday.com 11.4.2016).)

(Anm: Psychotropic drug use and alcohol consumption among older adults in Germany: results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults 2008–2011. Objectives The use and combined use of psychotropic drugs and alcohol among older adults is a growing public health concern and should be constantly monitored. Relevant studies are scarce in Germany. Using data of the most recent national health survey, we analyse prevalence and correlates of psychotropic drug and alcohol use among this population. (…) Conclusions Despite the high risk of synergetic effects of psychotropic drugs and alcohol, a substantial part of older psychotropic drug users consume alcohol riskily and daily. Health professionals should talk about the additional health risks of alcohol consumption when prescribing psychotropic drugs to older adults. BMJ Open 2016;6:e012182.)

- De skadelige effektene av MDMA eller ecstasy. (- Det er flere årsaksfaktorer, men den viktigste er at MDMA skader hjernens normale fungering ved å forårsake ‘serotonergisk nevrotoksisitet’. Serotonin er en nevrotransmitter som hjernecellene – ‘nevronene’ – bruker for å kommunisere. De er særlig sårbare for de skadelige effektene av MDMA. Serotonergisk skade har blitt påvist av mange forskergrupper over hele verden.)

De skadelige effektene av MDMA eller ecstasy
Professor Andrew Parrott, School of Human and Health Sciences, Swansea University, UK
dagbladet.no 5.1.2017
Det spres mye feilinformasjon fra den narkotikaliberale lobbyen. Hvis folk var bedre informert om skadevirkningene, ville vi trolig ha langt færre brukere. (…)

Jeg ble nylig invitert til å presentere en artikkel jeg har skrevet om MDMA /ecstasy på en konferanse i Oslo 14. desember. Konferansen var arrangert av Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, og målet med konferansen var å informere offentligheten og beslutningstakere om helseeffektene av MDMA og andre sentralstimulerende stoffer. Bakgrunnen for invitasjonen var min omfattende forskning på dette feltet.

I forkant av konferansen publiserte dagbladet.no en artikkel som angrep både mitt akademiske arbeid og min karriere. Arrangørene gjorde meg oppmerksom på artikkelen, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å besvare kritikken og forklare det vitenskapelige grunnlaget. (…)

Disse problemene er påvist i MDMA-brukere som ikke lenger er under påvirkning – så hva skyldes de? Det er flere årsaksfaktorer, men den viktigste er at MDMA skader hjernens normale fungering ved å forårsake ‘serotonergisk nevrotoksisitet’. Serotonin er en nevrotransmitter som hjernecellene – ‘nevronene’ – bruker for å kommunisere. De er særlig sårbare for de skadelige effektene av MDMA. Serotonergisk skade har blitt påvist av mange forskergrupper over hele verden. Den største studien ble gjennomført av en kanadisk gruppe som fant betydelig reduksjon i serotonintransportører i alle deler av hjernebarken (den største og mest avanserte delen av hjernen). Det var tett sammenheng mellom hvor stor reduksjonen var og hvor mye MDMA personene hadde tatt. Reduksjonen var også en indikasjon på mer alvorlig svekket hukommelse.
I flere nyere studier har vi funnet at MDMA påvirker hjernens HPA-akse. Denne delen av hjernen er ansvarlig for psykologisk balanse, fysisk helse og normal fungering. Regelmessige MDMA-brukere hadde en sterk økning (+ 400 prosent) i stresshormonet kortisol, som kan gjøre at de føler seg mer stresset. Kortisol påvirker også søvn og oppvåkning, og i en fersk australsk studie rapporterte over 60 prosent av MDMA/ecstasy-brukere at de hadde søvnproblemer.

I min presentasjon på Actis-konferansen dekket jeg dessuten en rekke andre biologiske effekter og helseproblemer. MDMA kan forverre psykiske problemer, med økning i depresjon, aggresjon, impulsivitet, fobisk angst, spiseforstyrrelser og andre problemer. Brukerne kan ha færre hvite blodlegemer og dermed være mer utsatt for infeksjonssykdommer. MDMA er blitt utprøvd i kreftbehandling på grunn av evnen til å skade menneskeceller. Barn av mødre som tok MDMA i løpet av de tre første månedene av svangerskapet, har fått påvist utviklingsforstyrrelser. Dette er blitt påvist ved fire måneder, 12 måneder og 18 måneder, og det gjenstår å studere effekter på senere stadier. (…)

(Anm: Ecstasy skader hukommelsen. Personer som misbruker Ecstasy kan få svekket hukommelse permanent. (…) - Den generelle konklusjonen kan vi si er at om du stopper misbruket, blir ikke hukommelsen din verre. Men selv om du slutter kan det hende hukommelsen din aldri vil bli bra igjen, påpeker Zakzanis. (nettavisen.no 24.3.2006).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Anders Danielsen Lie med knallhardt angrep på «den rusliberale skravleklassen». – Jeg mener man bør løfte frem de mulige, positive sidene ved rusmidler, svarer kommentator Aksel Braanen Sterri. «Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler, til tross for at det er tvilsomt om nytten oppveier risikoen,» skriver lege og skuespiller Anders Danielsen Lie i et essay i Aftenposten. (…) Det minner om måten mediene omtalte nye psykofarmaka på i 1990-årene, som «lykkepillen» Prozac, mener han. (aftenposten.no 8.1.2017).)

- Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler

Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler
Anders Danielsen Lie, lege
aftenposten.no 8.1.2017
Jeg vil ikke ha et samfunn der datteren min tar amfetamin for å få en sekser på eksamen.

14. desember 2016 skrev Høyre-politiker og nestleder i Foreningen tryggere ruspolitikk, Bård Standal, en tekst i Dagbladet som munnet ut i at ecstasy (MDMA) ble utropt til «psykiatriens svar på antibiotika». Da gikk det i svart for undertegnede.

Ikke på grunn av moralsk panikk, men fordi sammenligningen med den største medisinske revolusjonen i det 20. århundre er så tendensiøs at man kan mistenke Standal for å ha en annen agenda.

I løpet av de siste årene har publiseringen av rusliberale tekster i norske aviser sprengt alle rekorder. Det handler ikke bare om «human narkotikapolitikk»: Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler, til tross for at det er tvilsomt om nytten oppveier risikoen, og at dokumentasjonen for effekt foreløpig er svært begrenset. (…)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: – Rusen gjør meg lykkelig. Når «Per» skal kose seg litt ekstra, tar han seg en dose MDMA – også kjent som virkestoffet i ecstasy. Han er langt fra alene. En ny generasjon unge er i ferd med å oppdage stoffet. (nrk.no 18.7.2016).)

- Har noen sett Emma? (- Ecstasy er tilbake. Denne gangen renere og tryggere. Og snart med potensielt godkjentstempel fra amerikanske myndigheter.)

Har noen sett Emma?
dagbladet.no 14.12.2016
Bård Standal, spaltist og nestleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk
Ecstasy er tilbake. Denne gangen renere og tryggere. Og snart med potensielt godkjentstempel fra amerikanske myndigheter.
TESTER DOPET: Studenter Newcastle university tester renheten til narkotiske stoffer. Testutstyret ble distribuert av Students for Sensible Drug Policy (SSDP), og kan brukes på blant annet kokain, LSD, ketamin og ecstasy. (…)

MDMA fungerer kort sagt slik at det sender et signal til hjernen om å frigjøre signalstoffet serotonin. Den psykoaktive effekten av slik frigjøring er at man blir mer våken, mer oppmerksom, i bedre humør og får en sterk økning i empati. Man blir rett og slett mer glad i menneskene rundt seg. I tillegg medfører sanseforsterkningen at brukerne opplever sterkt forbedrede musikk- og naturopplevelser.

Via psykedeliske subkulturer, engelske homseklubber og til slutt klubbscenen på Ibiza, ble ecstasy selve symbolet på nittitallets ravekultur. En kultur med en elektronisk musikk de voksne forsto lite av. (…)

Generalsekretær Mina Gerhardsen i det lett faktaresistente Actis (som slett ikke er rusfeltets samarbeidsorgan selv om de har vært frekke nok til å ta det som navn) kaller det for “Partydop 2.0” og påstår at det var “avisforsider om dødsfall” som “ga ecstasy et dårlig rykte” som sto bak forsvinningen for noen år siden. (…)

(Anm: Ecstasy research: will increasing observational data aid our understanding of MDMA? Over the past three decades, millions of dollars have been spent on thousands of studies attempting to better understand the neurotoxic effects of MDMA.1 All of the clinical studies have recruited people who use ecstasy—a drug that does often but not always contain MDMA. Although most researchers agree that MDMA is the cause of neurocognitive deficits in ecstasy users, this consensus is based on a large body of literature with many limitations. Lancet Psychiatry 2016;3(12):1101 (December 2016).)

(Anm: Depresjonsstudie på Ketamin- trukket tilbake etter granskning ved Yale. Ketamine-depression paper retracted following investigation at Yale. A psychiatry journal has retracted a 2011 paper exploring the use of ketamine to treat patients with severe depression following an investigation at Yale University. According to the retraction notice, Yale determined that the paper, published in the International Journal of Neuropsychopharmacology, did not accurately describe the research. But the study’s lead author, Gregory Larkin, says he believes the retraction “is wholly unnecessary, serving neither patients nor science.” (retractionwatch.com 28.8.2017).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA. (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA.)
thescienceexplorer.com 24.6.2016
From intense euphoria to the MDMA “hangover.”

One of the key findings in the 2016 Global Drug Survey was that it’s the “worst time in a generation” to be using MDMA, given the concerning spike in the number of MDMA users who require emergency medical attention after consuming the drug.

Whether in the form of ecstasy tablets or crystallized “Molly,” MDMA continues to be a popular choice among club-goers and ravers.

Interestingly, MDMA has shown therapeutic benefits in laboratory settings, and may even be on its way to becoming an FDA-approved drug in the next 5 years.

DON'T MISS: 11 Things That Happen in the Brain and Body on Psychedelic Mushrooms

Let’s take a look at what actually goes on in the brain and body under the influence of the drug, scientifically known as methylenedioxymethamphetamine.

1. High amounts of serotonin are released
Serotonin, a neurotransmitter involved in mood, social behavior, appetite, sexual desire, and sleep, is released in high amounts after an individual takes MDMA. This is why users often report feeling extremely happy, more social, and an increased sense of empathy towards others.

2. Dopamine and norepinephrine are also released
Although the neurotransmitters dopamine and norepinephrine aren’t released in as high amounts as serotonin, they still play a key role in MDMA’s effects on the brain. Dopamine is commonly associated with the “pleasure system” of the brain, and norepinephrine is involved with adrenaline and the “fight or flight” response.

3. Cortisol levels go up
The levels of cortisol, a common stress hormone, increase after an individual takes MDMA, which can explain why many users report difficulty sleeping after “rolling,” the colloquial term for taking MDMA or ecstasy. (…)

9. MDMA “hangover”
Since MDMA releases so much serotonin, the body then destroys more serotonin than usual, according to AsapSCIENCE. Therefore, once the drug wears off, people are left with less serotonin than usual, which can lead to feelings of depression, irritability, and tiredness.
You might also like: 8 Things That Happen in the Brain and Body While You’re High on Weed(…)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

- Forskere avdekker en rolle for mikrobiomet i det å regulere fryktrespons.

(Anm: Scientists uncover a role for the microbiome in regulating fear responses. New research has shown that the microbiome, the collective trillions of bacteria within the gastrointestinal tract, regulates fear responses and modifies the brain function of adult mice. (…) Fear is a normal response that allows an individual to deal with an impending threat in the environment. The neurobiology of fear is evolutionarily hardwired and tightly regulated by the amygdala. Understanding the factors that regulate fear and fear-associated memories is an important step towards developing therapies for disorders where excessive brain responses to fear memories are manifested, such as post-traumatic stress disorders (PTSD). (medicalnewstoday.com 17.5.2017).)

(Anm: Veterans with PTSD have an increased 'fight or flight' response. Young veterans with combat-related post-traumatic stress disorder (PTSD) have an increased 'fight or flight' response during mental stress, according to new findings published in The Journal of Physiology. (medicalnewstoday.com 16.5.2017).)

(Anm: Pillen som stjeler liv: En kvinnes skremmende reise for å oppdage sannheten om antidepressiva (The Pill That Steals Lives: One Woman's Terrifying Journey to Discover the Truth about Antidepressants Paperback  – 7 Jul 2016. (…) While going through a divorce, documentary filmmaker Katinka Blackford Newman took an antidepressant. Not unusual except that things didn't turn out quite as she expected. She went into a four-day toxic psychosis with violent hallucinations, imagining she had killed her children, and in fact attacking herself with a knife. (…) Could they really be the cause of world mass killings, such as the Germanwings pilot who took an airliner down, killing 150, while on exactly the same medication as the author when she became psychotic?) (amazon.co.uk).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.)

(Anm: [Serotonin antibodies in fibromyalgia syndrome--expression of a neuroendocrinologic autoimmune disease?]. Z Rheumatol. 1996 Jan-Feb;55(1):63-5; 63,66 disc 66-8.)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

(Anm: Rat study reveals long-term effects of adolescent amphetamine abuse on the brain. A study of rats given regular, high doses of amphetamine finds that those exposed to the drug at an age corresponding to human adolescence experience long-term changes in brain function that persist into adulthood. The study, reported in the journal Neuroscience, found that amphetamine leads to changes in dopamine signaling. Dopamine is a neurotransmitter that plays a role in memory, attention, learning and feelings of pleasure. (medicalnewstoday.com 31.3.2016).)

(Anm: Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien omfattar 4 716 personer som fick tandimplantat 2003-2004. Nio år efteråt hade 14,5 procent drabbats av peri-implantit, som liknar tandlossning men har ett snabbare och aggressivare förlopp, skriver Dagens Nyheter. De som drabbas behöver ytterligare behandling, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Över 30 000 patienter i Sverige fick förra året nya tänder som skruvas fast i käkbenet. (dagensmedisin.no 28.10.2015).)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (...) Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt. (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Stimulant Medications Linked to Bone Mass Reductions in Children, Adolescents. BOSTON -- April 6, 2016 -- Use of stimulant medications in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in childhood and adolescence is associated with significant reductions in bone mass, according to a study presented here at the 98th Annual Meeting of the Endocrine Society (ENDO). (…) “We suggest that stimulant medications, which release and block reuptake of dopamine and norepinephrine, may affect bone mass,” said the researchers. (dgnews.docguide.com 6.4.2016).)

(Anm: Anbefalte kokain mot onani, menssmerter, blodmangel og nerveforstyrrelser. Kokainen gikk fra å være legenes vidundermiddel til å bli storbysynden dødsengel. (dagbladet.no 19.2.2016).)

(Anm: New insights on how cocaine changes the brain. (…) The researchers used tracer molecules to follow electrical activity in the brain in rats exposed to cocaine. (…) Over time, increasing activation of a key part of the extended amygdala--the bed nucleus of the stria terminalis produces a long-lasting increase in signal transmission onto neurons that produce dopamine so that the rats became desensitized to the cocaine. Since this change happens within the amygdala, it may explain some of the long-term effects on behavior and motivation that occur after prolonged cocaine use. (medicalnewstoday.com 26.11.2015).)

(Anm: Cocaine users present alterations in the function and structures of the brain (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

(Anm: KRIMINOLOGI Test kan påvise kokainbruk gjennom fingeravtrykk Hva hvis kokainbruk kunne påvises og ikke krevde urin-, spytt- eller blodprøver? En ny metode gjør det mulig å finne ut om noen har tatt kokain, og ikke bare tatt i det. Testen gjøres via fingertuppene med en spray som reagerer på ørsmå spor av stoffene bensoylekgonin og methylekgonin i fingeravtrykk. (aftenposten.no 19.5.2015).)

(Anm: Derfor vil forskeren legalisere ecstasy og LSD. Forsker og psykolog Pål-Ørjan Johansen og Venstre-politiker Ina Roll Spinnangr er gjester i Underhuset. (tv2nyhetene.no 15.5.2015).)

- Jordy (20) var døden nær etter å ha tatt partydop: - Dere vil ikke ende opp som meg

Jordy (20) var døden nær etter å ha tatt partydop: - Dere vil ikke ende opp som meg
dagbladet.no 25.11.2015
(Dagbladet): Australske Jordy Hurdes tok et valg som snudde hele livet hans på hodet.

I en Facebook-video oppfordrer han alle til å si nei til dop.

- Ikke verdt det
20-åringen bestemte seg for å ta en ecstacy-pille på en fest, noe som ga han en reaksjon som sendte han på sykehus.

I videoen kan man se Hurdes kjempe mot voldsomme spasmer og stamming, forårsaket av partydopet.

ette må han mest sannsynlig leve med for resten av livet.

- Vær så snill, ikke bli fristet. Det er ikke verdt det, sier han i klippet. (…)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.)

(Anm: [Serotonin antibodies in fibromyalgia syndrome--expression of a neuroendocrinologic autoimmune disease?]. Z Rheumatol. 1996 Jan-Feb;55(1):63-5; 63,66 disc 66-8.)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

(Anm: Your brain on drugs: Functional differences in brain communication in cocaine users. (…) The brain function of people addicted to cocaine is different from that of people who are not addicted and often linked to highly impulsive behavior, according to a new scientific study. (…) People who are addicted to cocaine are often highly impulsive and are prone to acting quickly, without regard to negative consequences. (medicalnewstoday.com 3.5.2015).)

(Anm: Functional brain organization of newborns altered by prenatal cocaine exposure. A new study by UNC researchers, based on MRI brain scans of 152 infants, found disruptions in functional connectivity within part of the amygdala-prefrontal network - a pathway thought to play an important role in arousal regulation. (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: ACS Publications- søk paroxetine (Seroxat; Paxil etc.) (pubs.acs.org).)

(Anm: ACS Publications- søk sertraline (Zoloft) (pubs.acs.org).)

(Anm: Serotonin gives insight into sudden infant death syndrome Researchers from the Geisel School of Medicine at Dartmouth, NH, recently investigated the role of serotonin on breathing responses in sleeping infants. The findings, published in Experimental Physiology, offer a new avenue of research into sudden infant death syndrome. (…) Prof. Leiter and his team discovered that when serotonin was injected into the brainstem, the apnea reduced in duration from around 10 seconds to 2 seconds. This effect was only measured when a specific type of serotonin receptor was activated - the 5HT3 receptor. These findings dovetail neatly with earlier results. Serotonin is found to be reduced in infants who have died of SIDS, and this new evidence shows that serotonin does indeed reduce apnea events in rat pups. (medicalnewstoday.com 28.4.2016).)

- Forskere vil gi ecstasy til autister.

(Anm: Forskere vil gi ecstasy til autister. Amerikanske forskere mener at ren ecstasy kan hjelpe autister ut av sosiale vanskeligheter. (…) Bak studien står Los Angeles Biomedical Research Institute (LA BioMed) og Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS). De har nå har fått grønt lys av myndighetene til å forske på hvordan stoffet påvirker voksne mennesker med autisme, skriver MAPS i en pressemelding. (tv2nyhetene.no 13.6.2015).)

(Anm: Tricyclic Antidepressants Amitriptyline and Desipramine Induced Neurotoxicity. Associated with Parkinson's Disease. Recent studies report that a history of antidepressant use is strongly correlated with the occurrence of Parkinson's disease (PD). Mol Cells. 2015 Aug 4. [Epub ahead of print].)

(Anm: Immobility may be key to predicting Parkinson's decline. West Australian researchers have found physical symptoms such as having difficulty moving or maintaining one's balance could be the key to predicting cognitive changes in people who suffer from a Parkinson's disease subtype. (…) Individual's with prominent tremors and rigidity are Tremor Dominant (TD), or if they mainly have difficulty moving it's classed as Postural Instability & Gait Difficulty (PIGD). "Some individuals will present with very severe tremor symptoms but not very severe postural symptoms." (medicalxpress.com 18.7.2016).)

(Anm: Motor Subtype as a Predictor of Future Working Memory Performance in Idiopathic Parkinson's Disease.  Motor Subtype as a Predictor of Future Working Memory Performance in Idiopathic Parkinson's Disease. PLoS ONE 11(3): e0152534.)

(Anm:  Andreas Wahl Blomkvist medisinstudent og forsker, Aalborg universitet,  Halvard Hårklau biokjemiker, leder, Senter for bevissthetsstudier. Hindrer forskning på et lovende terapeutisk hjelpemiddel (aftenposten.no 17.6.2015).)

(Anm: Hva om MDMA er et alternativ? | Andreas Wahl Blomkvist, medisinstudent, forsker, Aalborg Universitet og Hans Fredrik Marthinussen, professor i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, juridisk rådgiver EmmaSofia, styremedlem Foreningen tryggere ruspolitikk Hordaland. Det er et overforbruk av psykoaktive legemidler. Skillet mellom ulovlige rusmidler og legemidler eksisterer knapt. Til medisinsk bruk må vi være opptatt av hva som virker, skriver innleggsforfatterne. (…) Det gikk likevel «i svart» for Danielsen Lie da MDMA ble fremhevet som «psykiatriens svar på antibiotika» av nestleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Bård Standal. Nå viser det seg at det ikke var Standal som direkte gjorde denne sammenligningen, men psykiateren Ben Sessa, som tar sin doktorgrad i bruken av MDMA i psykoterapi. (aftenposten.no 12.1.2017).)

(Anm: Andreas Wahl Blomkvist medisinstudent og forsker, Aalborg universitet, Halvard Hårklau biokjemiker, leder, Senter for bevissthetsstudier. Folkehelseinstituttet bruker bakvendt logikk (aftenposten.no 17.6.2015).)

(Anm: Kokain og ecstasy forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner (Cocaine and ecstasy cause DNA mutation: study.) (...) "Kokain og ecstasy har vist seg å være farligere enn vi hadde forestilt oss," sa Giorgio Bronzetti, sjefsforsker ved bioteknologisk avdeling ved National Centre for Research's (CNR) . ("Cocaine and ecstasy have proved to be more dangerous than we had imagined," said Giorgio Bronzetti, chief scientist at the National Centre for Research's (CNR) biotechnology department.) Disse midlene, med sine sterke toksikologiske effekter, angriper DNA, utløser mutasjoner og endrer arvematerialet. Dette er svært bekymringsfullt for den effekten de kan ha på fremtidige generasjoner," sa han. ("These drugs, on top of their toxicological effects, attack DNA, provoking mutations and altering the hereditary material. This is very worrying for the effects it could have on future generations," he said.) (Reuters Health 5.12.2003).)

(Anm: Relationship Between Mitochondrial DNA Mutations and Aging. Estimation of Age-at-death. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015 Aug 18. pii: glv115. [Epub ahead of print].)

- Ny studie avslører nevropsykologiske effekter på hjernen etter regelmessig bruk av Ecstasy

New Study Exposes the Neuropsychological Effects of Regular Ecstasy Use on the Brain (Ny studie avslører nevropsykologiske effekter på hjernen etter regekmessig bruk av Ecstasy)
thescienceexplorer.com 21.4.2016
11 of 14 brain regions showed a troubling response to the drug. (…)

The researchers conducted an analysis of seven independent studies that used molecular imaging to look at the neuropsychological effect of ecstasy on regular users.

After looking at data from 157 chronic ecstasy users and 148 controls, the researchers found that, in the ecstasy users, 11 out of 14 brain regions showed serotonin transporter (SERT) reductions compared to the controls. To make sure that these results were exclusively linked to ecstasy, the controls included in the analysis had used other drugs but had never tried ecstasy.

DON'T MISS: Scopolamine: Is This Mind-Control Drug the “Most Dangerous” in the World?

The researchers found that this serotonin-depletion effect was most pronounced in regions like the temporal cortex, frontal cortex, and parietal cortex, which are all found in the neocortex — a brain region involved in higher cognitive functions like conscious thought and sensory perception.

This reduction in serotonin transportation can have a strong impact on the individual’s regulation of appropriate emotional reactions to situations.

“It is conceivable that the observed effects on serotonin neurons contribute to mood changes associated with ecstasy/MDMA use, as well as other psychobiological changes,” Carl Roberts, one of the principal researchers on the study, ​said in a press statement. “Furthermore the observed effects on the serotonin system inferred from the current analysis, may underpin the cognitive deficits observed in ecstasy users.”

However, the researchers admit that the “clinical significance of these findings is speculative,” because it’s possible that the serotonin transportation in the brain would return to normal after chronic ecstasy users stop taking the drug.

Nonetheless, “the study provides us with a platform for further research into the effect long term chronic ecstasy use can have on brain function,” concludes Roberts. (…)

- Folkehelseinstituttet svarer på kritikk mot LSD-faktaark: Driver ikke med fryktpropaganda

Folkehelseinstituttet svarer på kritikk mot LSD-faktaark: Driver ikke med fryktpropaganda
Liliana Bachs spesialist i klinisk farmakologi, PhD, avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet,  Vigdis Vindenes spesialist i klinisk farmakologi, avdelingsdirektør, PhD, Folkehelseinsituttet,aftenposten.no 23.6.2015
(…) I sitt innlegg i Aftenposten 17. juni 2015 om psykedeliske stoffer beskriver Andreas Wahl Blomkvist og Halvard Hårklau Folkehelseinstituttets (FHIs) faktaark om LSD som en blanding av overdrivelse, fryktpropaganda og ren løgn. (…)

I vårt faktaark har vi skrevet «avhengighet kan forekomme». Til sammenligning har vi skrevet «svært avhengighetsskapende» under omtalen i vårt faktaark om heroin. (…)

Wahl Blomkvist og Hårklau påstår videre at forekomsten av uønskede flashbacks hos «friske individer» er ørliten. Den er i hvert fall hyppig nok til at den har fått en egen kode i det internasjonale diagnosekodesystemet DSM IV som «hallusinogen persisting perception disorder».

Ordlyden i vårt faktaark er at «fenomenet kan inntre». (…)

Å kommunisere balansert om sjeldne, men alvorlige helserisikoer, er utfordrende, men noe Folkehelseinstituttet tar på alvor og bruker mye ressurser på. (…)

(Anm: Kokain og ecstasy forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner (Cocaine and ecstasy cause DNA mutation: study.) (...) "Kokain og ecstasy har vist seg å være farligere enn vi hadde forestilt oss," sa Giorgio Bronzetti, sjefsforsker ved bioteknologisk avdeling ved National Centre for Research's (CNR) . ("Cocaine and ecstasy have proved to be more dangerous than we had imagined," said Giorgio Bronzetti, chief scientist at the National Centre for Research's (CNR) biotechnology department.) Disse midlene, med sine sterke toksikologiske effekter, angriper DNA, utløser mutasjoner og endrer arvematerialet. Dette er svært bekymringsfullt for den effekten de kan ha på fremtidige generasjoner," sa han. ("These drugs, on top of their toxicological effects, attack DNA, provoking mutations and altering the hereditary material. This is very worrying for the effects it could have on future generations," he said.) (Reuters Health 5.12.2003).)

(Anm: Relationship Between Mitochondrial DNA Mutations and Aging. Estimation of Age-at-death. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015 Aug 18. pii: glv115. [Epub ahead of print].)

- Ecstasy kan skade hjernene til førstegang- og langtidsbrukere

Evidence for Chronically Altered Serotonin Function in the Cerebral Cortex of Female 3,4-Methylenedioxymethamphetamine Polydrug Users (Bevis for kronisk endrede serotoninfunksjon i hjernebarken (cerebral cortex) hos kvinnelige polysubstansbrukere av Methylenedioxymethamphetamine)
Arch Gen Psychiatry. 2012;69(4):399-409 (April)
Context MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine, also popularly known as "ecstasy") is a popular recreational drug that produces loss of serotonin axons in animal models. Whether MDMA produces chronic reductions in serotonin signaling in humans remains controversial.

Objective To determine whether MDMA use is associated with chronic reductions in serotonin signaling in the cerebral cortex of women as reflected by increased serotonin2A receptor levels.

Design Cross-sectional case-control study comparing serotonin2A receptor levels in abstinent female MDMA polydrug users with those in women who did not use MDMA (within-group design assessing the association of lifetime MDMA use and serotonin2A receptors). Case participants were abstinent from MDMA use for at least 90 days as verified by analysis of hair samples. The serotonin2A receptor levels in the cerebral cortex were determined using serotonin2A-specific positron emission tomography with radioligand fluorine 18–labeled setoperone as the tracer.

Setting Academic medical center research laboratory.

Participants A total of 14 female MDMA users and 10 women who did not use MDMA (controls). The main exclusion criteria were nondrug-related DSM-IV Axis I psychiatric disorders and general medical illness.

Main Outcome Measures Cortical serotonin2A receptor nondisplaceable binding potential (serotonin2ABPND).

Results MDMA users had increased serotonin2ABPND in occipital-parietal (19.7%), temporal (20.5%), occipitotemporal-parietal (18.3%), frontal (16.6%), and frontoparietal (18.5%) regions (corrected P < .05). Lifetime MDMA use was positively associated with serotonin2ABPND in frontoparietal (β = 0.665; P = .007), occipitotemporal (β = 0.798; P = .002), frontolimbic (β = 0.634; P = .02), and frontal (β = 0.691; P = .008) regions. In contrast, there were no regions in which MDMA use was inversely associated with receptor levels. There were no statistically significant effects of the duration of MDMA abstinence on serotonin2ABPND.

Conclusions The recreational use of MDMA is associated with long-lasting increases in serotonin2A receptor density. Serotonin2A receptor levels correlate positively with lifetime MDMA use and do not decrease with abstinence. These results suggest that MDMA use produces chronic serotonin neurotoxicity in humans. Given the broad role of serotonin in human brain function, the possibility for therapeutic MDMA use, and the widespread recreational popularity of this drug, these results have critical public health implications. (...)

(Anm: Hjernebarken, cerebral cortex, cortex cerebri eller bare cortex er det ytre laget av storehjernen, en del av hjernen som finnes hos alle virveldyr, også mennesker. (no.wikipedia.org).)

(Anm: MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin) er et forskningsmedikament for behandling av angstlidelser, og virkestoffet i partydopet ecstasy. (...) Andre navn på ecstasy brukt i Norge er «E», «Bokstaver», «Knips» eller andre navn etter symbolet på tablettene. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Forskere vil teste Ecstasy mod angst. MedWatch anbefaler:   En gruppe forskere fra Californien undersøger nu, om det ulovlige stof Ecstasy kan bruges til at bekæmpe angst blandt dødeligt syge patienter. (medwatch.dk 27.5.2015).)

(Anm: Tricyclic Antidepressants Amitriptyline and Desipramine Induced Neurotoxicity. Associated with Parkinson's Disease. Recent studies report that a history of antidepressant use is strongly correlated with the occurrence of Parkinson's disease (PD). Mol Cells. 2015 Aug 4. [Epub ahead of print].)

(Anm: Immobility may be key to predicting Parkinson's decline. West Australian researchers have found physical symptoms such as having difficulty moving or maintaining one's balance could be the key to predicting cognitive changes in people who suffer from a Parkinson's disease subtype. (…) Individual's with prominent tremors and rigidity are Tremor Dominant (TD), or if they mainly have difficulty moving it's classed as Postural Instability & Gait Difficulty (PIGD). "Some individuals will present with very severe tremor symptoms but not very severe postural symptoms." (medicalxpress.com 18.7.2016).)

(Anm: Motor Subtype as a Predictor of Future Working Memory Performance in Idiopathic Parkinson's Disease.  Motor Subtype as a Predictor of Future Working Memory Performance in Idiopathic Parkinson's Disease. PLoS ONE 11(3): e0152534.)

- Klasehodepine («cluster headache») - diagnostikk og behandling. (- Sannsynligvis er dette knyttet til REM søvn.)

Klasehodepine («cluster headache») - diagnostikk og behandling
clustercompagniet.no (juli 2002)
(…) Nattlige anfall er typisk, og pasienten våkner av intens smerte, ofte relativt kort tid etter innsovning.

Sannsynligvis er dette knyttet til REM søvn. Til å begynne med i en klase opptrer anfallene spredt, ofte med en dag eller to uten anfall, og også gjerne med svakere smerte. Men så øker både intensitet og hyppighet, ikke sjelden med opptil 4 eller flere anfall per døgn. Mot slutten av en anfallsperiode avtar anfallene gradvis i hyppighet og intensitet. Anfallene er typisk lokalisert til samme hodehalvdel i en anfallsperiode. Vanligvis er det heller ikke sideskift fra en periode til de neste, men sideskift kan opptre hos enkelte pasienter. Man kjenner ikke til noen faktorer som utløser periodene med klasehodepine.(…)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no).)

- Økt suicidalitet hos pasienter med klasehodepine.

(Anm: – Jeg har prøvd å skrape ut øyet mitt. Marit Haukelidsæther Leth sliter med kronisk selvmordshodepine. Nå tror forskere ved St. Olavs hospital og NTNU at en pustemaskin kan hjelpe pasienter med denne tilstanden. – Det er så vondt at jeg har lyst til å skrape ut øyet, og det har jeg også prøvd. Det hadde nok vært mindre smertefullt om noen hadde tatt hammer og meisel og bare fjernet hele øyet, sier Marit Haukelidsæter Leth når hun beskriver et klasehodepineanfall. (nrk.no 19.5.2018).)

(Anm: Klasehodepine. Klasehodepine kjennetegnes ved intens smerte bak eller rundt øyet. Smerten er så kraftig at den blir kalt «selvmordshodepine». (lommelegen.no 12.4.2016).)

(Anm: – Det er ingen verdighet i det livet jeg lever nå. Hodesmertene til Mia Linstad er så voldsomme at sykdommen kalles selvmordshodepine, men hun har ikke råd til å betale for nødvendige medisiner. – Mange med hodesmerter får ikke hjelpen de trenger, sier overlege, som vil ha endret regelverket. (…) Hver måned bruker hun i snitt 20.000 kroner på medisiner, og hun er avhengig av økonomisk hjelp hjemmefra. Sparekontoen er tømt og foreldrene har tatt opp lån for å hjelpe datteren. (nrk.no 25.9.2017).)

(Anm: Cluster headache (CH) is a neurological disorder characterized by recurrent, severe headaches on one side of the head, typically around the eye.[1] There are often accompanying autonomic symptoms during the headache such as eye watering, nasal congestion and swelling around the eye, typically confined to the side of the head with the pain.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Vidar (53) har hatt sterk hodepine i 32 år. - Takker kona for at jeg lever. Kronisk hodepine gjør livet smertefullt for Vidar. Han tar morfin seks ganger i døgnet. Støtten fra kona gir han gnist til å leve videre. SMERTEFULLT LIV: - Jeg hadde aldri i verden vært i live uten min enestående kone Jane, innrømmer Vidar H. Andersen. Han har diagnosen klasehodepine, ofte omtalt som «selvmordshodepine». (dagbladet.no 6.6.2016).)

(Anm: BMJ opinion piece calls for reclassification of psychedelics. (…)Rucker elaborates that studies have suggested that psychedelics have beneficial properties in the treatment of anxiety, obsessive-compulsive disorder (OCD), cluster headaches and tobacco and alcohol addiction. (medicalnewstoday.com 27.5.2015).)

(Anm: Psychedelic drug (en.wikipedia.org).)

Ecstasy use leads to brain damage (Ecstasybruk fører til hjerneskade)
hc2d.co.uk 12.4.2011
People who use the illegal drug commonly known as ecstasy (3,4-methylenedioxymethamphetamine, or MDMA) have a high risk of permanently damaging their brains, according to a recent Dutch study.

Using advanced brain scanning techniques, researchers found that regular, long-term use of ecstasy caused both memory loss and increased people's risk of Alzheimer's disease.

The study authors said they had found preliminary evidence that MDMA caused damage to the hippocampus.

They said that looking for hippocampal atrophy was a common way of diagnosing Alzheimer's disease in elderly patients.

For the study, the researchers recruited 10 men who had all taken somewhere around 250-300 ecstasy tablets over the past six-and-a-half years.

The researchers also found seven other study subjects who had not taken any ecstasy, though they had taken taken other drugs over the same period of time. (...)

Ecstasy use leads to brain damage and loss of memory, groundbreaking research reveals
dailymail.co.uk 7.4.2011
Ecstaasy users risk damage to the brain leading to significant memory loss, a groundbreaking study has found.

The research is the first to show how long-term use of the Class-A drug causes the hippocampus, the brain’s ‘memory store’, to shrink.

Experts at the Academic Research Centre in Amsterdam scanned users’ brains to examine changes to the hippocampus. (...)

However, the study, published by part of the British Medical Journal group, was dismissed by Professor David Nutt, the Government’s former chief drugs adviser.
He claimed the research lacked enough subjects to provide ‘definitive evidence’ and called for studies with longer observation periods.

Professor Nutt was sacked in October 2009 after he said Ecstasy, LSD and cannabis were less dangerous than alcohol and cigarettes. (...)

(Anm: Kokainbruk og slagrisiko (nhi.no 18.2.2014).)

(Anm: Dyrestudie finner at mannlige avkom av kokainbrukende fedre har markant svekket hukommelse. Animal study finds sons of cocaine-using fathers have profound memory impairments. Fathers who use cocaine at the time of conceiving a child may be putting their sons at risk of learning disabilities and memory loss. The findings of the animal study were published online in Molecular Psychiatry by a team of researchers from the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania. The researchers say the findings reveal that drug abuse by fathers - separate from the well-established effects of cocaine use in mothers - may negatively impact cognitive development in their male offspring. (medicalnewstoday.com 27.2.2017).)

(Anm: Alzheimers sykdom: Kan en lekk blod-hjerne barriere (BBB) være involvert? (Alzheimer's disease: Could a leaky blood-brain barrier be involved? (…) "Blood-brain barrier leakage means that the brain has lost its protective means, the stability of brain cells is disrupted and the environment in which nerve cells interact becomes ill-conditioned. These mechanisms could eventually lead to dysfunction in the brain." The blood-brain barrier (BBB) separates the brain from circulating blood to keep brain tissue healthy. It is a collection of specialized cells and cellular components that line the walls of blood vessels in the brain and the rest of the central nervous system. The BBB controls the delivery of important nutrients, blocks substances that can harm the brain, and removes waste from the brain.) (medicalnewstoday.com 31.5.2016).)

(Anm: A journey into the brain: insight into how bacterial pathogens cross blood–brain barriers. The blood–brain barrier, which is one of the tightest barriers in the body, protects the brain from insults, such as infections. Indeed, only a few of the numerous blood-borne bacteria can cross the blood–brain barrier to cause meningitis. In this Review, we focus on invasive extracellular pathogens, such as Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, group B Streptococcus and Escherichia coli, to review the obstacles that bacteria have to overcome in order to invade the meninges from the bloodstream, and the specific skills they have developed to bypass the blood–brain barrier. The medical importance of understanding how these barriers can be circumvented is underlined by the fact that we need to improve drug delivery into the brain. Nature Reviews Microbiology 2017 (Published online 16 January 2017).)

(Anm: Serum-borne bioactivity caused by pulmonary multiwalled carbon nanotubes induces neuroinflammation via blood–brain barrier impairment. Significance. Inhaled particulates, such as multiwalled carbon nanotubes, can induce neuroinflammatory outcomes. The present study shows that acute neuroinflammation is dependent on the impairment of blood-brain barrier function. Pharmacologic restoration of blood-brain barrier integrity prevented the neuroinflammatory responses to pulmonary multiwalled carbon nanotube exposure. Circulating factors, including possibly thrombospondin-1, recapitulate inflammatory responses in cultured cerebrovascular endothelial cells, suggesting a mechanism for indirect systemic effects of inhaled nanoparticles.   PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017;114(10):2705–2710.)

(Anm: Leaky blood-brain barrier linked to Alzheimer's disease. Researchers using contrast-enhanced MRI have identified leakages in the blood-brain barrier (BBB) of people with early Alzheimer's disease (AD), according to a new study published online in the journal Radiology. The results suggest that increased BBB permeability may represent a key mechanism in the early stages of the disease. (medicalxpress.com 31.5.2016).)

- Ikke-giftige doser av partydopet Ecstasy kan være dødelig i varme strøk

Nontoxic Doses of Party Drug Ecstasy Become Fatal in Warm Conditions (Ikke-giftige doser av partydopet Ecstasy kan være dødelig i varme strøk)
JAMA 2014 (June 4, 2014)
Environmental conditions in settings where the illicit drug ecstasy is commonly used may exacerbate adverse effects of the drug.

A combination of warmer ambient temperatures and social interaction may cause normally nontoxic doses of the recreational drug commonly known as ecstasy or Molly to become fatal, suggests findings from an animal study. The study, published today in the Journal of Neuroscience, may help explain how the drug, 3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine (MDMA), causes fatal hyperthermia in some individuals and suggests strategies for treating this serious adverse effect.

A party drug at clubs and impromptu warehouse parties, MDMA has a reputation among users as being safer than other illicit drugs. The drug triggers feelings of euphoria and friendliness. It is responsible for fewer emergency department visits than other illicit substances, including marijuana, and is being studied as a potential treatment for posttraumatic stress disorder and anxiety. (...)

(Anm: Critical Role of Peripheral Vasoconstriction in Fatal Brain Hyperthermia Induced by MDMA (Ecstasy) under Conditions That Mimic Human Drug Use. The Journal of Neuroscience 2014: 34(23): 7754-7762 (4 June).)

- Kokain og ecstasy forårsaker DNA-mutasjon: studie

Cocaine and ecstasy cause DNA mutation: study (smh.co.au 6.12.2003) (Kokain og ecstasy forårsaker DNA-mutasjoner. ifølge studie)
Reuters Health 5.12.2003
Kokain og ecstasy forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner, opplyste Italienske forskere i dag. (Cocaine and ecstasy not only cause addiction and raise the risk of cancer but also provoke genetic mutations, Italian scientists said today)

"Kokain og ecstasy har vist seg å være farligere enn vi hadde forestilt oss," sa Giorgio Bronzetti, sjefsforsker ved bioteknologisk avdeling ved National Centre for Research's (CNR) . ("Cocaine and ecstasy have proved to be more dangerous than we had imagined," said Giorgio Bronzetti, chief scientist at the National Centre for Research's (CNR) biotechnology department.)

Disse midlene, med sine sterke toksikologiske effekter, angriper DNA, utløser mutasjoner og endrer arvematerialet. Dette er svært bekymringsfullt for den effekten de kan ha på fremtidige generasjoner," sa han. ("These drugs, on top of their toxicological effects, attack DNA, provoking mutations and altering the hereditary material. This is very worrying for the effects it could have on future generations," he said.)

Bruken av ecstasy, et middel som er populært på dansepartier, økte med 70 prosent mellom 1995 og 2000 ifølge en FN-rapport som ble publisert i september. (The use of ecstasy, a drug popular at all-night dance parties, increased by 70 per cent between 1995 and 2000 according to a United Nations report published in September.)

Ecstasy og amfetamin har passert kokain og heroin som den raskest voksende globale narkotikatrussel, heter det i studien. (Ecstasy and amphetamines have overtaken cocaine and heroin as the fastest growing global narcotics menace, the study said.)

I CNR-rapporten, som det tok mer enn tre år å fullføre, er anført at dyreforsøk viste en direkte sammenheng mellom inntak av ecstasy og kokain og effektene på DNA. (The CNR report, which took more than three years to complete, said animal tests had shown a direct relationship between ecstasy and cocaine intake and the effects on DNA.)

Med andre ord, jo lenger tidsrom inntaket av substansene pågår, jo større er skaden på DNA, uttalte "Bronzetti. Reuters(...) ("In other words, the longer the time frame of drug consumption, the greater the damage to DNA," Bronzetti said. Reuters)

(Anm: Genotoxic evaluation of selective serotonin-reuptake inhibitors by use of the somatic mutation and recombination test in Drosophila melanogaster. Mutat Res. 2012 Oct 9;748(1-2):17-20. Epub 2012 Jun 29.)

(Anm: Kokainbruk og slagrisiko (nhi.no 18.2.2014).)

- Denne hjernekretsen er nøkkelen til både depresjon og avhengighet. (This brain circuit is key to both depression and addiction.) (- Forskerne, som nylig publiserte sine funn i tidsskriftet Nature, identifiserte en økt styrke av signaler sendt mellom hippocampus og nucleus accumbens - to hjerneområder som inngår i belønningssystemet - som tegn på avhengighet.) (- Forskerne kunne bare øke aktiviteten til belønningssystemet kretsløp etter først å administrere anti-depressive stoffer til gnagere.)

(Anm: This brain circuit is key to both depression and addiction. New research conducted in mice identifies a neural pathway crucial to both depression and addiction. Can we treat these problems by simply manipulating this pathway? The pleasure and reward system is one of the most important systems governed by the brain. It spurs us to enjoy the activities that have contributed to our survival as a species, such as eating, drinking, and having sex, so that we feel motivated to pursue them. The activity of the reward system, however, is also a key factor in various types of addictive behavior. Now, a team of researchers from the University of Maryland School of Medicine in Baltimore — led by Prof. Scott Thompson, Ph.D. — has discovered that brain regions involved in addiction may also play a role in depression, albeit in an opposite way. The researchers, who recently published their findings in the journal Nature, identified an increased strength of signals sent between the hippocampus and the nucleus accumbens — two brain regions that form part of the reward system — as a sign of addiction. (…) Having established that they could alter the signaling of the reward pathway, the researchers shifted their focus to mouse models of depression. They tried the same technique, hoping to boost the relevant brain activity in depressed mice, but this time, the experiment did not succeed. The researchers could only boost the activity of the reward system circuitry after first administering anti-depressant drugs to the rodents. This step allowed the investigators to "imprint" artificial reward memories in the brains of this group of mice as well. "These exciting results bring us closer to understanding what goes wrong in the brains of clinically depressed patients," comments the dean of the University of Maryland School of Medicine, Dr. E. Albert Reece, who was not involved in the research. (medicalnewstoday.com 30.11.2018).)

- Dyrestudie finner at mannlige avkom av kokainbrukende fedre har markant svekket hukommelse. (Animal study finds sons of cocaine-using fathers have profound memory impairments.)

(Anm: Dyrestudie finner at mannlige avkom av kokainbrukende fedre har markant svekket hukommelse. Animal study finds sons of cocaine-using fathers have profound memory impairments. Fathers who use cocaine at the time of conceiving a child may be putting their sons at risk of learning disabilities and memory loss. The findings of the animal study were published online in Molecular Psychiatry by a team of researchers from the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania. The researchers say the findings reveal that drug abuse by fathers - separate from the well-established effects of cocaine use in mothers - may negatively impact cognitive development in their male offspring. (medicalnewstoday.com 27.2.2017).)

(Anm: DNA-skader forårsaket av røyking kan påvises i sekretprøve tatt fra kinn med vattpensel (Research finds DNA damage caused by smoking can be detected in cheek swabs) (medicalnewstoday.com 15.5.2015).)

(Anm: Derfor vil forskeren legalisere ecstasy og LSD. Forsker og psykolog Pål-Ørjan Johansen og Venstre-politiker Ina Roll Spinnangr er gjester i Underhuset. (tv2nyhetene.no 15.5.2015).)

(Anm: Kokain og ecstasy forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner (Cocaine and ecstasy cause DNA mutation: study.) (...) "Kokain og ecstasy har vist seg å være farligere enn vi hadde forestilt oss," sa Giorgio Bronzetti, sjefsforsker ved bioteknologisk avdeling ved National Centre for Research's (CNR) . ("Cocaine and ecstasy have proved to be more dangerous than we had imagined," said Giorgio Bronzetti, chief scientist at the National Centre for Research's (CNR) biotechnology department.) Disse midlene, med sine sterke toksikologiske effekter, angriper DNA, utløser mutasjoner og endrer arvematerialet. Dette er svært bekymringsfullt for den effekten de kan ha på fremtidige generasjoner," sa han. ("These drugs, on top of their toxicological effects, attack DNA, provoking mutations and altering the hereditary material. This is very worrying for the effects it could have on future generations," he said.) (Reuters Health 5.12.2003).)

(Anm: Relationship Between Mitochondrial DNA Mutations and Aging. Estimation of Age-at-death. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015 Aug 18. pii: glv115. [Epub ahead of print].)

- Ny mekanisme for neurodegenerative effekter av amfetaminer

New Mechanism For Neurodegenerative Effects Of Amphetamines In Mice Found, University Of Toronto (Ny mekanisme for neurodegenerative effekter av amfetaminer funnet i mus, Universitetet i Toronto)
medicalnewstoday.com 6.4.2006
University of Toronto researchers have discovered a new mechanism for the neurodegenerative effects of amphetamines. These drugs are converted in the brain into free radicals, highly reactive molecules that cause neurodegenerative brain damage and whose effects manifest and linger long after the amphetamine has left the body.

"The question of whether amphetamines like ecstasy (MDMA) or methamphetamine (METH) cause neurodegeneration in humans is one of the most controversial areas in science today," says Professor Peter Wells of the Leslie Dan Faculty of Pharmacy, lead author of the study that appears in the April issue of the journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB Journal). "The short-term effects of these drugs - hypothermia, electrolyte imbalances and an elevated risk of heart attack - are well understood, but not their long-term consequences."

- Bruk av Ecstasy under svangerskapet kan ifølge studie skade fosteret

Ecstasy Use During Pregnancy May Harm Fetus: Study (Bruk av Ecstasy under svangerskapet kan ifølge studie skade fosteret)
news.yahoo.com 1.3.2012
TUESDAY, Feb. 28 (HealthDay News) -- Taking the hallucinogen ecstasy during pregnancy may harm the health of the fetus and lead to poorer motor control in infants, a new study suggests.

Researchers asked 96 British women about their substance-abuse history before and during pregnancy. The women were taking part in the University of East London Drugs and Infancy Study, which looks at recreational drug use among pregnant women. Most of the women reported taking a range of illegal drugs both before and during pregnancy.

Infant growth, motor control and brain development were assessed at birth and when babies were 4 months old.

Infants born to mothers who used ecstasy during pregnancy had worse motor control and poorer hand-eye coordination at 4 months than babies whose mothers didn't use the drug. Other problems among the ecstasy-exposed group included an impaired ability to balance their heads, sit up without support or roll from their back on to their side.

"The potential harmful effects of ecstasy exposure on prenatal and infant development have long been a concern," study author Lynn Singer, a professor of environmental health sciences, pediatrics and psychiatry at Case Western Reserve University School of Medicine, in Cleveland, said in a university news release. (...)

The study, funded by the U.S. National Institute on Drug Abuse, is published in the Feb. 28 issue of Neurotoxicology and Teratology.

The authors note that ecstasy (whose chemical name is "3,4-methylenedioxymethamphetamine" or MDMA) is one of the most popular illegal drugs in the world. (...)

- Ecstasy og andre SSRI-er kan mulig brukes som kreftbehandling ("cellegift")

Recreational drug Ecstasy may bring better blood cancer meds
cbsnews.com 7.10.2011
(CBS) The popular recreational drug MDMA is famous for fostering intimacy and euphoria - no wonder it's better known as Ecstasy. Now English scientists say Ecstasy may hold the key to better treatments for deadly blood cancers like leukemia, lymphoma, and myeloma.

The anticancer effects of Ecstasy, Prozac, and and other psychoactive drugs have long been known. The new wrinkle is that a study published online in the journal Investigational New Drugs has shown that a modified form of Ecstasy packs 100 times the cancer-busting power of the drug itself.

The study demonstrated that "analogues" of MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine) easily get inside cancer cells and possibly start "dissolving" them, according to a written statement released by the University of Birmingham, where the research was conducted.

Blood cancer experts greeted the finding with enthusiasm, if not outright euphoria. (...)

(Anm: What is leukemia? - Danilo Allegra and Dania Puggioni (ed.ted.com).)

Ecstasy developed to treat cancer (Ecstasy utviklet for å behandle kreft)
google.com/hostednews/ukpress/article 19.8.2011
(UKPA)–2 hours ago Ecstasy is being developed as a potential cancer treatment, it has been revealed.

Modified forms of the dance club drug may be effective against blood cancers such as leukaemia, lymphoma and myeloma, early research suggests.

Six years ago scientists found that cancers affecting white blood cells appeared to respond to certain "psychotropic" drugs. These included weight loss pills, Prozac-type antidepressants, and amphetamine derivatives such as MDMA, commonly known as ecstasy.

The same team at the University of Birmingham has now revealed that specially modified forms of ecstasy boosted the drug's ability to destroy cancerous cells 100 times. Further work could lead to MDMA-derivatives being used in patient trials.

Professor John Gordon, from the university's School of Immunology and Infection, said: "This is an exciting next step towards using a modified form of MDMA to help people suffering from blood cancer. While we would not wish to give people false hope, the results of this research hold the potential for improvements in treatments in years to come."

Adapting ecstasy for use as a cancer drug initially presented serious problems. Research showed that the dose of MDMA needed to treat a tumour would prove fatal to the patient. To overcome this obstacle, the scientists set about isolating the drug's cancer-killing properties.

The new findings are published in the journal Investigational New Drugs. (...)

- Ecstasy og andre SRI-er kan gi alvorlige REM-søvnlidelser

REM sleep behavior disorder in 703 sleep-disorder patients: The importance of eliciting a comprehensive sleep history. (REM-søvn og atferdslidelser hos 703 pasienter med søvnlidelser: Viktigheten av å få frem en omfattende søvnhistorie)
Sleep Med. 2009 Dec 16. [Epub ahead of print]
OBJECTIVES: The aim of our study was to evaluate the frequency of REM sleep behavior disorder (RBD) in a mixed sleep laboratory population and to assess potential associations. Moreover, we investigated referral diagnoses of patients subsequently diagnosed with RBD and assessed the frequency of incidental RBD.

METHODS: Charts and polysomnographic reports of 703 consecutive patients comprising the full spectrum of ICSD-2 sleep disorders [501 males, 202 females; mean age, 51.0+/-14.1years (range: 10-82years)] were carefully reviewed. (...)

Logistisk regresjonsanalyse avdekket signifikante forbindelser mellom RBD og forekomsten av parkinsonsyndromer (odds ratio [OR] 16.8, 95%CI: 6.4-44.1; P<0.001), narkolepsi med katapleksi (OR 10.7, 95%CI: 2.9-40.2; P<0.001), SSRI-bruk (lykkepille-bruk) (OR 3.9, 95% CI: 1.6-9.8; P=0.003), og alder (OR 1.5/10-year increase, 95%CI: 1.0-2.0; P=0.039). (Logistic regression analysis revealed significant associations between RBD and the presence of Parkinsonian syndromes (odds ratio [OR] 16.8, 95%CI: 6.4-44.1; P<0.001), narcolepsy with cataplexy (OR 10.7, 95%CI: 2.9-40.2; P<0.001), SSRI use (OR 3.9, 95% CI: 1.6-9.8; P=0.003), and age (OR 1.5/10-year increase, 95%CI: 1.0-2.0; P=0.039).)

CONCLUSION: In this population of 703 consecutive sleep-disorder patients, RBD was uncommon. Its etiology was predominantly symptomatic. The majority of RBD patients reported RBD symptoms on specific questioning only, underlining the importance of eliciting a comprehensive sleep history for the diagnosis of RBD. (...)

(Anm: Hva er narkolepsi? Narkolepsi oppfattes som en kronisk nevrologisk forstyrrelse av søvnreguleringen med uttalt søvnighet om dagen som hovedsymptom. Andre trekk ved tilstanden er. (...)

Ved narkolepsi er REM-søvnen forstyrret. Personer med narkolepsi beveger seg raskere over i REM-søvn når de sovner, enn hva som er normalt. De ulike symptomene som katapleksi, søvnlammelse og hypnagoge hallusinasjoner er alle utslag av fenomener oppstått i REM-søvn. (nhi.no 23.12.2009).)

(Anm: Is narcolepsy an autoimmune disease? (…) In the journal Pharmacological Research, Yehuda Shoenfeld, a professor at Tel Aviv University (TAU) and a world expert in autoimmune disease, and colleagues describe how they found an autoimmune process in the brain that appears to trigger narcolepsy. They say narcolepsy bears the hallmarks of an autoimmune disorder and should be treated like one. (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Modafinil does enhance cognition, review finds. (…) They reported that the drug made no difference to working memory or flexibility of thought but that  it did improve decision making and planning. No real effect on mood was found, and other side effects were slight, but a few people had reported insomnia, headache, stomach ache, or nausea. Patients on placebo also reported the same side effects. BMJ 2015;351:h4573 (Published 21 August 2015).)

(Anm: Ny forskning: Så effektivt er doping i sjakk. (…) ADHD-medisinen Ritalin skal øke prestasjonene med 13 prosent, mens stoffet modafinil angivelig gir en gjennomsnittlig forbedring på 15 prosent. I tillegg vil et betydelig inntak av koffein bedre spillet med ni prosent. (…) Dr. Klaus Lieb, professor ved universitetet i Mainz, tar likevel to forbehold overfor WorldChess.com: For det første bør man gjennomføre flere lignende studier før man kan konkludere endelig. I tillegg ble partiene spilt for hurtig. I kommende studier må spillerne få bedre tid på seg. Forskeren advarer også sjakkspillere mot å benytte seg av medisiner som methylphenidate og modafinil, siden bruk over tid kan være skadelig. (vg.no 27.1.2017).)

Ecstasy kan føre til søvnapnè
nhi.no 10.12.2009
Ny forskning viser at bruk av partydopet ecstasy kan gi pustepauser under søvnen. Dette betyr at sykdommen søvnapné - som vanligvis oppstår hos eldre og overvektige - også kan ramme friske ungdommer.

At hjernecellene tar skade av ecstasy, er ikke uventet, men ny forskning viser at det også skader cellene som er med på å styre søvnen vår. (...)

Åndedrettet vårt fungerer automatisk - også når vi sover. Det sørger hjernen vår for. Mennesker som sliter med søvnapné, har såkalte pustepauser flere ganger i løpet av natta. Det gir en dårligere søvn, som igjen gjør at hjernen fungerer dårligere om dagen. Et resultat av dette, er at det blir vanskelig å konsentrere seg. (...)

McCann har tidligere vist at ecstasy kan gi varige skader på hjernens celler og gi ulike nevrologiske problemer. Nå jobber de med å finne en mer nøyaktig forklaring på hvorfor søvnapné oppstår hos denne gruppen. (...)

(Anm: Søvnapné syndrom (nhi.no).)

Ecstasy Users at Higher Risk of Sleep Apnea (Ecstasy-brukere utsatt for høyere risiko for søvnapné)
health.usnews.com 2.12.2009
WEDNESDAY, Dec. 2 (HealthDay News) -- The widely used club drug ecstasy appears to increase the risk of sleep apnea, say U.S. researchers.

"People who use ecstasy need to know that this drug damages the brain and can cause immediate and dangerous problems such as sleep apnea," study author Dr. Una McCann, of the Johns Hopkins School of Medicine in Baltimore, said in a news release. (...)

(Anm: apné; apnoea, apnø; respirasjonsstans, stopp i andedrettet, oftast kortvarig; grunnen kan vera sløvskap i respirasjonssenteret ved kjemiske endringar i blodet, t d minka innhald av karbondioksid eller verknad av legemiddel; jf søvnapné. EN apnea ET [gr apnoia vindstille]. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Søvnapné syndrom (nhi.no).)

Agony of Ecstasy Is Poor Sleep
medpagetoday.com 2.12.2009
The party drug ecstasy is linked to an increased risk of obstructive sleep apnea, a blinded sleep lab study found.

Regular users of the drug -- formally methylenedioxymethamphetamine or MDMA -- were more than eight times as likely to have sleep apnea during non-REM sleep as controls, Una McCann, MD, of Johns Hopkins University School of Medicine and colleagues found.

The risk is higher than that associated with obesity, regarded as a major cause of obstructive sleep apnea, they reported in the Dec. 2 issue of Neurology. (...)

(Anm: Sleep apnea in young abstinent recreational MDMA ("ecstasy") consumers. Neurology 2009. Published online before print December 2.)

(Anm: The agony of the ecstasy. Serotonin and obstructive sleep apnea
Neurology 2009. Published December 2
.)

THE APNEA AND THE ECSTASY
SCIENCENEWS.ORG 2.12.2009
Background: Methylenedioxymethamphetamine (MDMA, "ecstasy") is a popular recreational drug of abuse and a selective brain serotonin neurotoxin. Functional consequences of MDMA neurotoxicity have defied ready characterization. Obstructive sleep apnea (OSA) is a common form of sleep-disordered breathing in which brain serotonin dysfunction may play a role. The present study sought to determine whether abstinent recreational MDMA users have an increased prevalence of OSA. (...)

Conclusions: These findings suggest that prior recreational methylenedioxymethamphetamine use increases the risk for obstructive sleep apnea and lend support to the notion that brain serotonin neuronal dysfunction plays a role in the pathophysiology of sleep apnea. (...)

- Etter noen få måneder så skiftet rottene fra å være unormalt vennlige til å være mer antisosiale enn de var før de fikk midlet

Love rats reveal agony of ecstasy (Kjærlige rotter får agoni av ecstasy)
smh.com.au 7.4.2007
(...) Iain McGregor, professor i psykofarmakologi ved University of Sydney, uttalte i går at det lenge har vært kjent at ecstasy øker nivået av serotonin, et hormon involvert i kontroll av appetitt, humør og angst. Men mange andre midler, inklusive Prozac, aktiverer også serotoninnivåer uten at folk ønsker å omfavne hverandre. For å finne mekanismen bak "kjærlighetsmidlet" ga hans team rotter ecstasy. (...) (Iain McGregor, professor of psychopharmacology at the University of Sydney, said yesterday it had long been known that ecstasy boosted serotonin, a hormone involved in controlling appetite, moods and anxiety. But many other drugs, including Prozac, also activated serotonin levels without making people want to hug each other. Seeking the mechanism that makes it the "love drug" his team fed rats ecstasy.)

Imidlertid bemerket hans team, ut fra resultater publisert tidsskriftet journal Neuroscience, at ecstasys "sosiale" effekt på rotter raskt gikk over. Etter noen få måneder så skiftet rottene fra å være unormalt vennlige til å være mer antisosiale enn de var før de fikk midlet. Og de plagsomme humørsvingningene synes å være "en permanent forandring" (...) (However, his team, whose results have been published in the journal Neuroscience, also noted ecstasy's "sociable" effect on rats wore off quickly. After a few months the rats turned from being unusually friendly to being more anti-social than before they took the drug. And the ugly mood swing seemed to be "a permanent change".)

- Nevrotoksiske effekter av ecstasy på thalamus

Neurotoxic effects of ecstasy on the thalamus (Nevrotoksiske effekter av ecstasy på thalamus)
The British Journal of Psychiatry (2008) 193: 289-296
(...) Results
Ecstasy showed specific effects in the thalamus with decreased [123I]β-CIT binding, suggesting serotonergic axonal damage; decreased fractional anisotropy, suggesting axonal loss; and increased cerebral blood volume probably caused by serotonin depletion. Ecstasy had no effect on brain metabolites and apparent diffusion coefficients.

Conclusions
Converging evidence was found for a specific toxic effect of ecstasy on serotonergic axons in the thalamus. (...)

(Anm: Kokain og ecstasy forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner (Cocaine and ecstasy cause DNA mutation: study.) (...) "Kokain og ecstasy har vist seg å være farligere enn vi hadde forestilt oss," sa Giorgio Bronzetti, sjefsforsker ved bioteknologisk avdeling ved National Centre for Research's (CNR) . ("Cocaine and ecstasy have proved to be more dangerous than we had imagined," said Giorgio Bronzetti, chief scientist at the National Centre for Research's (CNR) biotechnology department.) Disse midlene, med sine sterke toksikologiske effekter, angriper DNA, utløser mutasjoner og endrer arvematerialet. Dette er svært bekymringsfullt for den effekten de kan ha på fremtidige generasjoner," sa han. ("These drugs, on top of their toxicological effects, attack DNA, provoking mutations and altering the hereditary material. This is very worrying for the effects it could have on future generations," he said.) (Reuters Health 5.12.2003).)

(Anm: Relationship Between Mitochondrial DNA Mutations and Aging. Estimation of Age-at-death. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015 Aug 18. pii: glv115. [Epub ahead of print].)

Partydopet ecstasy utgjør en risiko for friske ungdommer

"Club drug" ecstasy risky for healthy youth (Partydopet ecstasy utgjør en risiko for friske ungdommer)
reuters.com 29.1.2010
LONDON (Reuters) - The so-called "club drug" ecstasy is more likely than other stimulants like speed or crystal meth to kill young, healthy people who are not known as regular drug users, British researchers said on Friday.

A study of stimulant-deaths in Britain between 1997 and 2007 found that those who died after taking ecstasy were mainly younger and healthier than those who died after taking amphetamines.

Fabrizio Schifano of the University of Hertfordshire, who led the study, said his results were worrying because they appeared to show young people are particularly vulnerable to ecstasy -- and this age group is the most likely to take it.

"This is a big public health concern," he said in a telephone interview.

Schifano used data from the National Programme on Substance Abuse Deaths database and the British Crime Survey. He found 832 people died from taking amphetamines and methylamphetamines, such as speed and crystal meth, over the 11 year study period, while 605 deaths were related to ecstasy.

Deaths from ecstasy were more common in "victims who were young, healthy, and less likely to be known as drug users," he wrote in the study in the Neuropsychobiology journal.

Schifano said the results suggested young people aged between 16 to 24 "seem to suffer extreme consequences after excessive intake of ecstasy," but it was not clear why. (...)

(Anm: Overview of Amphetamine-Type Stimulant Mortality Data – UK, 1997–2007. Neuropsychobiology 2010;61:122-130.)

Overview of Amphetamine-Type Stimulant Mortality Data – UK, 1997–2007. Neuropsychobiology 2010;61:122-130
(...) Results: Overall, 832 AMP/METH- and 605 ecstasy (mostly MDMA and methylenedioxyamphetamine/MDA)-related deaths were respectively identified. In comparison with AMP/METH victims, the ecstasy ones were more likely to be younger (28.3 vs. 32.7 years; p < 0.0001) and less likely to be known as drug users (PR = 1.9; CI 1.5–2.6). (...)

Conclusion: With respect to AMP/METH, ecstasy was here more typically identified in victims who were young, healthy, and less likely to be known as drug users. AMP/METH high mortality rates may be explained by users’ high levels of physical co-morbidity; excess ecstasy-related fatality rates in young users may be a reason for concern. Although the coroners’ response rate was of 90–95%, study limitations include both reporting inconsistency over time and lack of routine information on drug intake levels prior to death. (...)

- De fleste PTSD-behandlinger er ikke bevist å være effektive. (- Eksponeringsterapi var effektiv.) (- Panelet fant ikke bevis for at noe legemiddel var effektive i behandlingen av PTSD -- dette innbefattet legemidlene Seroxat og Zoloft, som er godkjent av Food and Drug Administration for å behandle lidelsen.)

(Anm: De fleste PTSD-behandlinger er ikke bevist å være effektive. (…) De fleste PTSD-behandlinger er ikke effektive. (- Rapporten fant sterke bevis på at spesielt en behandling kjent som eksponeringsterapi var effektiv; teknikken består i å la pasienten gjentatte ganger å gjenoppleve traumatiske hendelser slik at de mister sin kraft. (…) Men panelet fant ikke bevis for at noe legemiddel var effektive i behandlingen av PTSD -- dette innbefattet legemidlene Seroxat og Zoloft, som er godkjent av Food and Drug Administration for å behandle lidelsen. (washingtonpost.com 19.10.2007).)

(Anm: The National Academies. (nationalacademies.org).)

(Anm: Treatment of Posttraumatic Stress Disorder: An Assessment of the Evidence (nationalacademies.org).)

(Anm: Eksponeringsterapi. (google.com).)

- Vitenskap: Schrödingers katt

Ecstasy (Schrödingers katt)
nrk.no 9.11.2006 (...)

Ecstasy som medisin?
Av Camilla Bilstad og Alf Skille
nrk.no 9.11.2007
NTNU forsker nå på rusmiddelet ecstasy i medisinsk bruk.

Det forbudte rusmiddelet ecstasy kan ha en gunstig virkning på personer som sliter med traumer etter vanskelige og dramatiske opplevelser. Universitetet i Trondheim skal nå undersøke hvilken effekt partydopet kan ha i terapi.

Mange rusmiddel har opprinnelig vært brukt som medisin. Vi kjenner morfin, amfetamin og LSD. Med ecstasy kan det altså gå andre veien.

Målgruppa er mennesker med traumer
Partydopet er forlengst forbudt, men nå skal det prøves ut som medisin. Målgruppa er de som ikke får noen virkning av tradisjonell behandling av post-traumatisk stress-lidelse, en diagnose som noen får etter sterke opplevelser, sier psykolog Pål-Ørjan Johansen ved NTNU.

- Mellom 50 og 60 prosent responderer godt på eksisterende behandling. Derimot er det om lag 40 prosent som har kronisk PTSD, og ikke responderer på behandlinga, sier Johansen.

Diagnosen PTSD er posttraumatisk stresslidelse. FN-soldaten Knut Braa fra Trondheim hadde denne diagnosen, og fikk nettopp erstatning fra Staten etter sterke opplevelser som militærpoliti i Libanon på åttitallet. Også ofre for tsunamien i Østen, overlevende etter brannen på Scandinavian Star, voldtektsofre og overlevende etter bilkollisjoner og andre ulykker er i målgruppa.

- Svært lovende
- De foreløpige resultatene er svært lovende, sier psykolog Pål-Ørjan Johansen.

Også Johansens overordnede, prodekanus ved det medisinske fakultetet, Arne Holen, har tro på prosjektet. – Samtidig må man være tilbakeholden og skeptisk på en faglig måte, og passe på at dette får anvendelse der andre behandlingsmuligheter er uttømt, sier Holen. (...)

(Anm: LSD kan hjelpe alkoholikere (aftenposten.no 21.8.2013).)

(Anm: LSD changes consciousness by reorganizing human brain networks. LSD is known to cause changes in consciousness, including "ego-dissolution", or a loss of the sense of self. Despite a detailed knowledge of the action of LSD at specific serotonin receptors, it has not been understood how this these pharmacological effects can translate into such a profound effect on consciousness. (…) Using fMRI, the investigators showed that LSD led to a more chaotic brain state not entirely dissimilar to what is seen in the prodromal phase of psychosis. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Scientists discover why LSD 'acid trip' lasts so long. LSD, also known as "acid," is a drug that causes hallucinations and other effects lasting up to 12 hours. Just why LSD's effects are so long-lasting has previously perplexed scientists, until now. Researchers from the University of North Carolina School of Medicine reveal the secret of LSD's psychedelic longevity. (…) LSD molecule becomes wedged, sealed in serotonin receptor. Postdoctoral researchers Daniel Wacker, Ph.D., and Sheng Wang, Ph.D., led experiments to capture crystallography images of an LSD molecule bound to a human brain's serotonin receptor - a method that creates images capable of displaying how a molecule's atoms are arranged. The results of the study are published in the journal Cell. (…) "Once LSD gets in the receptor, a lid comes over the LSD, so it's basically trapped in the receptor and can't get out," explains Roth. "LSD takes a really long time to get on the receptor, and then once it gets on, it doesn't get off," he adds. (medicalnewstoday.com 27.1.2017).)

(Anm: Less fear: How LSD affects the brain (medicalnewstoday.com 7.4.2017).)

(Anm: Personality traits linked to differences in brain structure. Our personality may be shaped by how our brain works, but in fact the shape of our brain can itself provide surprising clues about how we behave - and our risk of developing mental health disorders - suggests a study published in Social Cognitive and Affective Neuroscience. (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI; Functional magnetic resonance imaging) (no.wikipedia.org).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.)

(Anm: [Serotonin antibodies in fibromyalgia syndrome--expression of a neuroendocrinologic autoimmune disease?]. Z Rheumatol. 1996 Jan-Feb;55(1):63-5; 63,66 disc 66-8.)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

(Anm: Psychedelic drug use 'does not increase risk for mental health problems' (...) Krebs and Johansen report that they found no evidence for a link between use of psychedelic drugs and psychological distress, depression, anxiety or suicidal thoughts, plans and attempts. (medicalnewstoday.com 6.3.2015).)

(Anm: Teri Krebs, Forsker og akademisk rådgiver i EmmaSofia  Jørn Kløvfjell Mjelva, leder i EmmaSofia - Oslo Studentlag.  Åtte ting vi er enige om angående MDMA. Oslo også kalt Oslove har blitt verdens MDMA hovedstad. Økningen kan skyldes økt kunnskap om risikoprofil og effekter. Det reiser fundamentale spørsmål ved vår ruspolitikk. (…) 5. MDMA er ikke ufarlig. Imidlertid er MDMA langt tryggere enn alkohol både for enkeltbrukeren og samfunnet. Risikoen ved bruk av MDMA og psykedelika kan sammenlignes med mange hverdagslige aktiviteter, som å sykle til jobb eller å spille fotball. (dagbladet.no 1.2.2017).)

(Anm: Medisinsk sopptur. Kan fleinsopp gi oss bedre mental helse? For første gang kan den bli brukt til å behandle pasienter i Norge. (…) I august åpnet EmmaSofia Klinikk på Majorstuen i Oslo. Pål-Ørjan Johansen og Teri Krebs ønsker å bygge opp et behandlingstilbud med reseptbelagt, kontrollert medisinsk bruk av psilocybin (virkestoffet i fleinsopp) og MDMA (virkestoffet i ecstasy). I tillegg tilbyr de også vanlig psykologisk behandling. Johansen er psykolog, og Krebs er doktorgradskandidat ved Institutt for nevromedisin, NTNU. (…) I henhold til legemiddellovens paragraf 23 er det også i Norge lovlig å bruke MDMA, psilocybin og LSD i behandling og forskning: - Andre stoffer som står på narkotikalisten, og som er i medisinsk bruk i Norge, er blant annet morfin, amfetamin og kokain, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk. (aftenposten.no 22.11.2015).)

(Anm: Politikere bruker også MDMA. Hvordan skal vi kunne endre ruspolitikken når det ikke er rom for å dele positive erfaringer? (nrk.no 24.3.2015).)

(Anm: Generalsekretær i Actis – rusfeltets samarbeidsorgan. Mina Gerhardsen. Nyfrelst MDMA-bruker. De positive effektene av rus er lett tilgjengelige fra starten av. De negative inntreffer vanligvis ikke før man har etablert et mønster det kan være vanskelig å komme ut av. (nrk.no 26.3.2015).)

Vil gje gratis ecstasy til heile verda
nrk.no 14.3.2015
Forskarane Pål-Ørjan Johansen og Teri Krebs har starta ei innsamlingskampanje for å starte behandlingstilbud og produsere ecstasy og det psykedeliske stoffet psilocybin i Norge: – Heile verda vil få tilbud om dette gratis. (…)

Johansen er forskar, utdanna psykolog og har jobba som behandlande psykolog i over ti år. Teri Krebs er forskar og stipendiat ved institutt for nevromedisin ved NTNU. Dei to er gift og har det faglege ansvaret og har starta ei innsamling gjennom Indiegogo, ei såkalla «crowd funding»-nettside, der alle som vil kan donere pengar til saker, prosjekt eller business-idear. Hege Grostad er invitert til å bidra under planlegging og med administrasjon, opplyser Johansen.

Krebs var i begynnelsen av mars også gjest i NRK-programmet Trygdekontoret . (…)

– Me gjorde ei studie der me fann at ei dose LSD i kombinasjon med behandling hadde ei positiv effekt som varte i minst seks månader. Me fant at LSD er like effektivt eller betre enn den daglege medisineringa ein brukar no, seier Johansen som er utdanna blant anna ved Harvard University. (...)

Testa LSD på soldatar
Både forskarar og forsvarsmakter har tidlegare fatta interesse for fleire hundre substansar, blant anna LSD. I 1964 så gjorde Storbritannia forsøk på soldatane sine for å sjå korleis dei fungerte etter å ha tatt det psykedeliske stoffet. Som denne videoen viser så endte det med at soldatane blant anna la seg ned og starta å fnise og le i staden for å fullføre operasjonen. Den britiske hæren oppdaga at LSD truleg var betre egna til å framkalle latter enn sinte soldatar klar for krig. (...)

(Anm: Hege Grostad og to forskere vil søke om å få produsere det psykedeliske stoffet MDMA i Norge. – Useriøst, sier Legemiddelverket. (vg.no 19.1.2015).)

- Personer som bruker illegal rus er ikke en egen rase. Det blir ingen rusreform før vi tar et oppgjør med de gjennomgående råtne holdningene i offentlige etater. Holdninger om at alle mennesker som har et annet forhold til rus enn det sosialt aksepterte, skal tas og nærmest pines til de adlyder, er farlige, skriver kronikkforfatteren. (- Nylig kunne vi lese om samfunnsdebattant Hege Grostad, som ble hentet av politiet og forsøkt innlagt på tvangsvedtak, fordi hun var gravid og tidligere hadde utvist liberale holdninger til rusmidler i media.)

(Anm: Silje Mack, erfaringskonsulent, Oslo kommune. Personer som bruker illegal rus er ikke en egen rase. Det blir ingen rusreform før vi tar et oppgjør med de gjennomgående råtne holdningene i offentlige etater. Holdninger om at alle mennesker som har et annet forhold til rus enn det sosialt aksepterte, skal tas og nærmest pines til de adlyder, er farlige, skriver kronikkforfatteren. Etter å ha bodd flere år i utlandet flyttet jeg hjem da jeg skulle føde mitt første barn. Da troppet barnevernet opp på døra. Jeg husker fortsatt sjokket da saksbehandleren sa at de var bekymret for hvordan det var for sønnen min å vokse opp med en mor som har stått i bresjen for legalisering i media. De mente at personer med et slikt tankesett er personer som tar dårlige avgjørelser. Dét var likevel ikke det mest  oppsiktsvekkende ved mitt møte med barnevernet. For selv etter å ha avlagt negative urinprøver, insisterte barnevernet på å sende meg til rusbehandling. Da jeg spurte hva en person som beviselig ikke ruser seg har å gjøre i rusbehandling, fikk jeg til svar at de er bekymret for mine liberale holdninger. De mente altså at jeg skulle behandles for mitt politiske ståsted, ettersom det etter deres syn ikke var forenlig med å være en god og ansvarsfull forelder. Heldigvis var jeg ressurssterk nok til å stå opp for meg selv, og har derfor fått være i fred siden. Nylig kunne vi lese om samfunnsdebattant Hege Grostad, som ble hentet av politiet og forsøkt innlagt på tvangsvedtak, fordi hun var gravid og tidligere hadde utvist liberale holdninger til rusmidler i media. Både mine og Heges rettigheter ble ivaretatt av advokater som satte en stopper for videre grunnløs trakassering. Alle er ikke like heldige. (nrk.no 8.1.2022).)

- Gravide Hege (36) rustestet mot sin vilje.

(Anm: Gravide Hege (36) rustestet mot sin vilje. Mandag ble samfunnsdebattant Hege Grostad rustestet mot sin vilje fordi hun er gravid. I vedtaket viste kommunen til hennes politiske ytringer om rus. Tirsdag kveld forteller Grostads advokat John Christian Elden til VG at rustesten var negativ, og at kommunen har trukket saken. – Denne forfølgelsen av Grostad er trolig i strid med menneskerettighetene. Det er svært alvorlig, og vi forutsetter i første omgang at Statsforvalteren underkaster Eidsvoll kommune tilsyn. Så får vi komme tilbake til om kommunen bør straffes, sier Elden. Han mener kommunens tvangsvedtak om rustesting baserte seg på Grostads ytringer i rusdebatten. – Kommunen mener det er fare for fosteret fordi hun før i tiden har uttalt seg positiv om rus før og har ruset seg. Men slik fungerer ikke loven, sier advokaten. Mandag publiserte Grostad vedtaket om at hun «plasseres og tilbakeholds uten eget samtykke i institusjon utpekt av regionalt helseforetak» på Twitter. VG har sett brevet fra kommunen. «Politiet står på døra og vil tvangsinnlegge meg fordi jeg er gravid og har snakket om rusbruk i sosiale medier og aviser. Jeg er selvfølgelig rusfri og fly forbannet», skrev hun. (vg.no 22.12.2021).)

- Uviten: Når forskning blir aktivisme

Uviten: Når forskning blir aktivisme
Nina Kristiansen redaktør i Forskning.no
aftenposten.no 4.6.2015
Rusforskning er så spennende at både mediene og akademia lett kan bli for naive.

Les Teri Krebs og Pål-Ørjan Johansens svar på kritikken her: Beruset forskningskritikk

Det er sprekt når forskere går nye veier. Men forskningsinstitusjonene og de som finansierer bør være ekstra påpasselige når nye veier gås opp, særlig når forskningen foregår midt i politikkfeltet. (…)

Mediene – både i Norge og internasjonalt – har vært naive overfor ekteparet. Og når temaet er så spennende som her: LSD og ecstasy-forskning, er det lett å la begeistringen blinde oss. For det gjør seg langt bedre med to forskere fra NTNU som snakker om partydop til alle, enn to aktivister med mastergrad som har laget sin egen interesseorganisasjon. (…)  

(Anm: Jørgen G. Bramness, professor, dr.med., leder, Senter for rus og avhengighetsforskning. Myten om narkotiske stoffers diskriminering. (…) Men det mangler medisinsk forskning som kan bringe dem til markedet som legemidler. Det arbeidet er gjort med stoffer fra opium, kokain og cannabis. Men arbeidet med psykedelika er kommet kort. La oss ha litt is i magen og dempe retorikken. Foreløpig er vi langt fra det store gjennombruddet. (aftenposten.no 21.6.2015).)

(Anm: Why scientists are calling for experiments on ecstasy. (…) "We've learned a lot about the nervous system from understanding how drugs work in the brain - both therapeutic and illicit drugs," says Robert Malenka, a psychiatrist and neuroscientist at Stanford University. (…) "Studying the response of the brain and nervous system to any drug is no different than running an animal through a maze and asking how learning and memory work, for example," Malenka says. "You're trying to understand the different mechanisms of an experience. Drugs like MDMA should be the object of rigorous scientific study, and should not necessarily be demonized." (medicalnewstoday.com 15.7.2016).)  

(Anm: MDMA as a Probe and Treatment for Social Behaviors. (…) Two reasons for the importance of facilitating the study of MDMA using rigorous scientific methods are as follows: (1) MDMA is a novel and powerful tool for delineating the neural mechanisms underlying prosocial behaviors and empathy. Cell 2016;166(2):269–272 (14 July 2016).)

– Kan dette kalles forskningsjuks? Forskerne mener for eksempel at dataene var for dårlige, men ble rådet til å publisere av sin faglige prosjektleder.

– Svært alvorlig, sier etikkekspert
forskning.no 1.6.2015
Kommer til å følge opp LSD-saken i etikkomité for medisin og helsefag.

– Jeg syns det er merkelig at Forskningsrådet kan gi så mye penger til en gruppe som på forhånd har vært ute offentlig og markert at de jobber for å legalisere disse stoffene. Har ikke NFR vært klar over det? spør Dag Bruusgaard, leder av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM).

Dag Bruusgaard er leder av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). Han reagerer kraftig på at de to forskerne har latt være å publisere resultater, at de har påberopt seg forskertilknytning de ikke har og at de har misbrukt Forskningsrådets troverdighet. 

Les hele saken: LSD-forskere misbruker tillit for å skaffe seg troverdighet

Han betegner det ekteparet Teri Krebs og Pål-Ørjan Johansen har bedrevet som svært bekymringsfullt.

– Denne saken inneholder klare brudd på forskningsetiske prinsipper, sier Bruusgaard. (…)

– Jeg syns det er merkelig at Forskningsrådet kan gi så mye penger til en gruppe som på forhånd har vært ute offentlig og markert at de jobber for å legalisere disse stoffene. Har ikke NFR vært klar over det? spør Bruusgaard.

Han mener derfor det er bra at det nå settes søkelys på denne saken. (…)

Institusjonens ansvar
Forskningssystemet i stor grad er basert på tillit. Derfor er det veldig sårbart når noen vil utnytte det.

– Kan dette kalles forskningsjuks? Forskerne mener for eksempel at dataene var for dårlige, men ble rådet til å publisere av sin faglige prosjektleder.

– Jeg skal være forsiktig med å kalle det juks. De kan sikkert hevde at dataene var for dårlige. Men hvis de har holdt tilbake resultater fordi det ikke passer inn i deres agenda, så er det ren svindel, sier Bruusgaard. (…)

(Anm: Pål-Ørjan Johansen og Teri Krebs. EmmaSofia. LSD-forbud på bærtur. Gjentatte ekspertvurderinger har slått fast at psykedelika har lavt skadepotensiale, og er langt mindre skadelig for den enkelte bruker og omgivelsene enn alkhol (dagbladet.no 17.6.2015).)

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: LSD-forskere trikset til seg troverdighet. Ekteparet påberoper seg offentlig støtte i alle sine studier om LSD og ecstasy. Men Forskningsrådet ga bare penger til en studie som ingen har sett snurten av. (forskning.no 1.6.2015).)

(Anm: Forskere og aktivister får kritikk. To forskere som arbeider aktivt for å legalisere LSD og ecstasy, har titulert seg ansatt ved NTNU etter at engasjementet deres ved Universitetet var avsluttet, skriver Forskning.no. En bevilgning de to fikk fra Forskningsrådet i 2008 på 3,5 millioner kroner har heller ikke resultert i noen vitenskapelig artikkel. (forskning.no 2.6.2015).)

- Human psychopharmacology of Ecstasy (MDMA): a review of 15 years of empirical research

Human psychopharmacology of Ecstasy (MDMA): a review of 15 years of empirical research.
Hum Psychopharmacol. 2001 Dec;16(8):557-577.
Abstract
MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine) or 'Ecstasy' was scheduled as an illegal drug in 1986, but since then its recreational use has increased dramatically. This review covers 15 years of research into patterns of use, its acute psychological and physiological effects, and the long-term consequences of repeated use. MDMA is an indirect monoaminergic agonist, stimulating the release and inhibiting the reuptake of serotonin (5-HT) and, to a lesser extent, other neurotransmitters. Single doses of MDMA have been administered to human volunteers in double-blind placebo-controlled trials, although most findings are based upon recreational MDMA users. The 'massive' boost in neurotransmitter activity can generate intense feelings of elation and pleasure, also hyperactivity and hyperthermia. This psychophysiological arousal may be exacerbated by high ambient temperatures, overcrowding, prolonged dancing and other stimulant drugs. Occasionally the 'serotonin syndrome' reactions may prove fatal. In the days after Ecstasy use, around 80% of users report rebound depression and lethargy, due probably to monoaminergic depletion. Dosage escalation and chronic pharmacodynamic tolerance typically occur in regular users. Repeated doses of MDMA cause serotonergic neurotoxicity in laboratory animals, and there is extensive evidence for long-term neuropsychopharmacological damage in humans. Abstinent regular Ecstasy users often display reduced levels of 5-HT, 5-HIAA, tryptophan hydroxylase and serotonin transporter density; functional deficits in learning/memory, higher cognitive processing, sleep, appetite and psychiatric well-being, and, most paradoxically, 'loss of sexual interest/pleasure'. These psychobiological deficits are greatest in heavy Ecstasy users and may reflect serotonergic axonal loss in the higher brain regions, especially the frontal lobes, temporal lobes and hippocampus. These problems seem to remain long after the recreational use of Ecstasy has ceased, suggesting that the neuropharmacological damage may be permament. Copyright 2001 John Wiley & Sons, Ltd. (...)

- Fantasy-lignende stof bremser skader i musehjerner efter blodprop.

(Anm: Fantasy-lignende stof bremser skader i musehjerner efter blodprop. Stoffet har givet forskerne ny forståelse af en vigtig mekanisme ved hjerneskader efter blodprop i hjernen. Du kender muligvis stoffet GHB som et fest- og 'date rape'-stof, fordi når man tager det i stor dosis, virker det euforiserende og sløvende. Forskerne har dog længe vidst, at GHB muligvis også kan have andre effekter. Nu har danske forskere fra Københavns Universitet opdaget, at et kemisk stof, der er i familie med det euforiserende stof GHB, halverer skader i musehjerner efter blodprop. Det viser de i et nyt studie, som netop er udgivet i det videnskabelige tidsskrift PNAS. (…) Mus fungerede bedre efter blodpropstudiet har forskerne efterfølgende lavet en række museforsøg, for at finde ud af om det syntetiske molekyle mindsker skader efter blodprop i hjernen. Her kunne de se, at mus, som fik en indsprøjtning med stoffet, fik mindre hjerneskader af blodproppen end mus, som ikke gjorde. (…) »Og vi ved, at det her enzym er overaktiveret, når man får en blodprop i hjernen,« siger Petrine Wellendorph. Hun har sammen med kolleger og Københavns Universitet taget patent på det nye molekyle og beslægtede stoffer, i håb om at det en dag vil kunne videreudvikles i medicinalindustrien. (…) 'Medicinudviklingens gravplads': Mus er ikke mennesker Alligevel er Christina Rostrup Kruuse forbeholden i forhold til det nye stofs potentiale på mennesker. »Jeg synes, det er et virkelig spændende studie. Men der har bare været lavet rigtig mange forsøg med forskellige stoffer, hvor man så god effekt i dyr, og når man afprøvede det i mennesker, virkede det ikke,« påpeger hun. (videnskab.dk 3.8.2021).)

- Ida (19) mener hun ble dopet ned på fest – ekspert advarer mot ny trend.

(Anm: Ida (19) mener hun ble dopet ned på fest – ekspert advarer mot ny trend. Potensielle voldtektsforbrytere som bruker GHB som voldtektsdop risikerer å bli mordere, advarer psykologspesialist. SKUMMEL OPPLEVELSE: Ida Talberg Herje mener hun ble dopet ned på fest, og stod frem for å advare andre. (…) En nederlandsk doktorgradsavhandling fra 2020 viser at det er en sammenheng mellom gjentatte GHB-overdoser og skade på hjernen. – Når en ser de funnene, er det et tankekors at det ikke forsket mer på dette, sier Grøsfjeld. (tv2.no 12.4.2022).)

Diverse artikler

Det er på tide å revurdere psykedelika
TOR STENSOLA, PhD, affiliert Champalimaud Centre for The Unknown, Lisboa Portugal
vg.no 22.4.2015
(…)Nylig har det vært mye nasjonal og internasjonal fokus på ny forskning rundt et par substansklasser – MDMA (ecstacy) og psykedelika – og hvorvidt våre oppfatninger og ikke minst lovgivningen stemmer overens med objektive mål. (…)

Denne luken til å oppleve vanligvis skjulte signalstrømmer har stort potensial for konstruktiv selvrefleksjon i sammenheng klinisk psykologi, ett av hovedmotivene bak non-profit-organisasjonen EmmaSofia, drevet av forskerparet Pål-Ørjan Johansen og Teri Krebs. Den psykedeliske tilstand har flere fellesnevnere med dyp meditasjon, og naturlig tilgjengelig psykedelika har i årtusener vært sentrale i religiøse søken og ansett som en ressurs for innsikt. (…)

Ecstasy er tilbake i renere form
nrk.no 13.7.2014
(...) Psykolog og forsker Pål-Ørjan Johansen har oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin forskning på MDMA og psykedelia, mye av hans forskning er finansiert av Norges forskningsråd. Pål-Ørjan Johansen - Forsker Pål-Ørjan Johansen ved NTNU.

MDMA i seg selv er ikke spesielt farlig. MDMA har blitt gitt til tusenvis av friske mennesker i studier. Internasjonale eksperter har kommet frem at alkohol utvetydig er langt farligere enn MDMA for den enkelte bruker. MDMA er for eksempel langt ifra så vanedannende som alkohol, sier Johansen til NRK.

Johansen understreker imidlertid at stoffet kan føre til helseskade. (...)

– Har vært dødsfall på grunn av MDMA
Maren Strand ved Folkehelseinstituttet sier det imidlertid alltid vil være en risiko knyttet til bruk av rusmidler.

– Økt forbruk og tilgjengelighet øker risikoen for de helseskadelige bivirkningene ecstasy kan ha. Vi har hatt dødsfall som følge av MDMA-bruk og enhver som bruker utsetter seg selv for en risiko, sier Strand som er overlege og spesialist innen klinisk farmakologi til NRK.

Hun legger til at det er vanskelig å sammenlikne effekten av ulike rusmidler.

– I rusøyemed er det er en kjent sak at hverken alkohol eller MDMA ikke først og fremst har helsefremmende effekter. Det er vanskelig å sammenlikne skadelige effekter av rusmidler, men det er en risiko ved ethvert rusmiddel. (…)

New scientific paper finds link between 'ecstasy' deaths in the UK and Canada
medicalnewstoday.com 26.2.2014
Recent deaths in both Canada and the UK linked to PMA/PMMA in ecstasy pills has brought public scrutiny to this little known drug. With Canadian producing most of the ecstasy in the North American market, this timely paper (Ecstasy, legal highs and designer drug use: A Canadian perspective) published this week in Drug Science Policy and Law looks at trends in ecstasy adulteration, the facts around PMA/PMMA-linked deaths and explores alternatives to the endless banning of new drugs. (...)

- Jeg skulle bli frisk med LSD
side2.no 21.1.2014
En skienskvinne (75) var blant dem som ble utsatt for LSD-terapi ved Modum bad nervesanatorium. - Behandlingen var helt katastrofal for min psykiske helse, sier hun.

- Jeg vil advare ungdom på det aller sterkeste mot å prøve LSD. Jeg fikk dette stoffet da jeg var til behandling på Modum, forteller hun til TA.
I 1964, som 27-åring, ble kvinnen lagt inn på Modum bad nervesanatorium.

- Jeg var lammet av angst da jeg kom til Modum. Men stedet hadde et godt rykte, så jeg trodde de kunne hjelpe meg. Og de sa LSD-terapien kunne forkorte behandlingstiden. LSD-behandlingen var frivillig, men hun sier hun måtte undertegne en avtale hvor hun lovet at hun aldri skulle snakke om behandlingen.

Hun måtte gjennomgå flere tester før hun kunne starte LSD-terapien.

- De ville se om jeg var sterk nok, så jeg ikke gikk inn i en psykose. De fleste legene hadde prøvd stoffet, men ikke min. Han hadde hjerteproblemer, sier hun.

En reise til helvete
Den første LSD-dosen var forsiktig, sier hun.

- Men det var skremmende. Da jeg gikk på toalettet, følte jeg meg plutselig helt mikroskopisk. Jeg ble så liten at jeg ikke nådde opp til dørhåndtaket. (...)

Lang vei tilbake
- Det gikk rett vest med meg etter Modum-oppholdet. Jeg slet med store psykiske problemer i mange år etterpå, sier kvinnen.

Etter hvert, med egeninnsats og behandling hos psykolog, lyktes det henne å gjenoppta yrkeskarrieren.

- Jeg klarte å jobbe meg igjennom det, og kom tilbake som et menneske uten angst. Jeg begynte i jobben igjen da jeg ble 52 år.

Hun tilføyer:

- Huff, det har vært mange bortkastede år. (...)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug (aftenposten.no 29.6.2017).)

(Anm: Probiotics may help treat yeast infections, bowel problems in men with schizophrenia. The findings, published in the May 1 issue of Brain, Behavior, and Immunity, support growing evidence of close links between the mind and the gut. (…) The commercially available probiotic contained over 1 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis in each pill. PANSS scores were reassessed every two weeks, and the participants self-reported on the ease of their bowel movements weekly on a scale of 0 to 4. At the end of the study, the researchers collected another blood sample. Using the blood samples, the researchers measured antibody levels to yeast Saccharomyces cerevisiae, known as brewer's yeast, and Candida albicans, known to cause yeast infections, before and after the probiotic treatment. Both types of yeast are elevated in people with schizophrenia. (news-medical.net 5.4.2017).)  

(Anm: Precosa. KAPSLER, harde 250 mg: Hver kapsel inneh.: Saccharomyces boulardii CNCM I-745 250 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). (felleskatalogen.no).)

- Effektivitet og sikkerhet for det probiotiske Saccharomyces boulardii for forebygging og behandling av gastrointestinale lidelser.

(Anm: Efficacy and safety of the probiotic Saccharomyces boulardii for the prevention and therapy of gastrointestinal disorders. Abstract Several clinical trials and experimental studies strongly suggest a place for Saccharomyces boulardii as a biotherapeutic agent for the prevention and treatment of several gastrointestinal diseases. S. boulardii mediates responses resembling the protective effects of the normal healthy gut flora. The multiple mechanisms of action of S. boulardii and its properties may explain its efficacy and beneficial effects in acute and chronic gastrointestinal diseases that have been confirmed by clinical trials. Caution should be taken in patients with risk factors for adverse events. This review discusses the evidence for efficacy and safety of S. boulardii as a probiotic for the prevention and therapy of gastrointestinal disorders in humans. Therap Adv Gastroenterol. 2012 Mar; 5(2): 111–125.)

(Anm: Har probiotika noen berettigelse i behandlingen av infeksjonssykdom? Tidsskr Nor Legeforen 2002; 122: 2902-3. Publisert: 10. desember 2002.)

(Anm: Precosa (saccharomyces boulardii) og kontraindikasjon. (…) Precosa (saccharomyces boulardii) og kontraindikasjon Precosa inneholder saccharomyces boulardii og brukes som profylakse mot antibiotika-assosiert diaré ,og som tillegg til vancomycin- eller metronidazolbehandling, for å forebygge residiv ved diaré forårsaket av Clostridium difficile. Det er rapportert dødelige tilfeller blant kritisk syke og immunsupprimerte pasienter som følge av fungaemia. I Finland, hvor produktet selges reseptfritt, er det rapportert fire dødsfall. Ingen tilfeller er så langt rapportert i Norge. På grunn av risikoen for fungaemia har europeiske legemiddelmyndigheter anbefalt (ny)  kontraindikasjon mot legemidler som inneholder saccharomycess boulardii til kritisk syke og immunsupprimerte pasienter. Legemidlet inneholder levende organismer og kapsler bør ikke åpnes i nærheten av pasientene. Legemidlet bør også håndteres med engangshansker. Precosa er det eneste legemidlet på markedet i Norge som inneholder saccharomyces boulardii. Tall fra reseptregisteret tyder på at det brukes lite. Vi ber leger om å melde bivirkninger til sitt regionale helseforetak eller til Legemiddelverket. relis.no/meldeskjema legemiddelverket.no/meldeskjema. (tidsskriftet.no T. nr. 22/17 ).)  

- Candidiasis - veileder for helsepersonell. Candidiasis er en infeksjon med gjærsoppen Candida som er en del av menneskets normalflora på slimhinner. (- Minst 30 av disse har vært påvist som årsak til sykdom hos mennesker.)

(Anm: Candidiasis - veileder for helsepersonell. Candidiasis er en infeksjon med gjærsoppen Candida som er en del av menneskets normalflora på slimhinner. Om candidiasis Enkelte candida-arter kan forårsake sykdom hos mennesker. Vanligst er Candida albicans. Candida ble tidligere kalt Monilia. Det er påvist over 200 ulike arter. Minst 30 av disse har vært påvist som årsak til sykdom hos mennesker. Gjærsoppen ble første gang beskrevet i 1839. Gjærsopp er encellede mikroorganismer som danner sporer og formerer seg ved knoppskyting. Infeksjon gir vanligvis symptomer på hud og slimhinner, særlig munnhule og kjønnsorganer ofte i forbindelse med nedsatt motstandskraft, steroid- eller antibiotikabehandling, diabetes eller graviditet. Candidasopp i skjeden eller på penis er normalt ikke en seksuelt overført infeksjon. Candidasopp i munnhulen er ikke uvanlig hos spedbarn og kalles da trøske. Hos immunsvekkede personer kan candidasopp gi kraftig oppvekst i svelg, spiserør eller mage som gjennom blodbanen kan medføre spredning til hjernehinner, nyre, lunger, urinblære og hjerte. Invasive gjærsoppinfeksjoner forårsakes av ulike Candida spp. I Norge dominerer Candida albicans, etterfulgt av Candida glabrata. Candida auris er en art som ble identifisert 2009 i Japan og kan forårsake invasive infeksjoner og utbrudd i helseinstitusjoner. Den er påvist i store deler av verden, også i Norge (2016 og 2018). Utbrudd på helseinstitusjoner har forekommet i Spania og Storbritannia. Slike utbrudd har vist seg være vanskelig å kontrollere pga. betydelig miljøforurensing og resistensutvikling mot soppmidler. (fhi.no 18.4.2019).) 

- Hvordan gjenkjenne Candida i avføring. (- Candida er en type gjær som vokser i kroppen i områder som munn, tarm og skjede.)

(Anm: How to recognize Candida in stool. Candida is a type of yeast that grows in the body in areas such as the mouth, gut, and vagina. At normal levels, it does not cause any problems, but when a person has an overgrowth of Candidain the gut, it can appear in stools. Environmental changes in the body, certain health issues, and the use of antibiotics can encourage the growth of Candida. If there is an overgrowth of Candida, it can cause an infection called candidiasis. In this article, we discuss the signs and symptoms of Candida in stools and elsewhere in the body, as well as how to treat it. (medicalnewstoday.com 16.8.2019).) 

- Mitokondriell kompleks I bygger bro mellom en forbindelse av karbonfleksibilitet og gastrointestinal commensalism (samliv mellom organismer til fordel for den ene, uten skade for den andre) hos den menneskelige patogene sopp Candida albicans.

(Anm: Mitokondriell kompleks I bygger bro mellom en forbindelse av karbonfleksibilitet og gastrointestinal commensalism (samliv mellom organismer til fordel for den ene, uten skade for den andre) hos den menneskelige patogene sopp Candida albicans. (Mitochondrial complex I bridges a connection between regulation of carbon flexibility and gastrointestinal commensalism in the human fungal pathogen Candida albicans.) PLoS Pathog. 2017 Jun 1;13(6):e1006414. eCollection 2017 Jun.)

- Fungemi (Candidiasis) er tilstedeværelse av sopp eller gjær i blodet. Den vanligste typen, også kjent som candidemi, candedemia eller systemisk candidiasis, er forårsaket av Candida-arter, men infeksjoner av andre sopp, inkludert Saccharomyces, Aspergillus og Cryptococcus, kalles også fungemi.

(Anm: Fungemia is the presence of fungi or yeasts in the blood. The most common type, also known as candidemia, candedemia, or systemic candidiasis, is caused by Candida species, but infections by other fungi, including Saccharomyces, Aspergillus and Cryptococcus, are also called fungemia. It is most commonly seen in immunosuppressed or immunocompromised patients with severe neutropenia, cancer patients, or in patients with intravenous catheters. It has been suggested the otherwise immunocompetent patients taking infliximab may be at a higher risk for fungemia. (Anm: (en.wikipedia.org).) 

(Anm: Bifidobacterium can mitigate intestinal immunopathology in the context of CTLA-4 blockade. Significance The major stumbling block in the use of checkpoint inhibitors for cancer treatment is the severe autoimmunity that often results. In this study, we found the toxicity of a checkpoint blockade antibody can be ameliorated via administration of Bifidobacterium, a widely available probiotic. These results suggest that it may be possible to mitigate the autoimmunity caused by anti–CTLA-4 and perhaps other checkpoint inhibitors by manipulating gut microbiota. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (published ahead of print December 18, 2017).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity.) A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).))

Cocaine users 'do not enjoy social interaction and lack empathy' (Kokainbrukere "nyter ikke sosial interaksjon og mangler empati")
medicalnewstoday.com 21.1.2014
New research from the University of Zurich in Switzerland suggests that people who regularly use cocaine struggle to feel empathy for others and are less likely to enjoy social interactions, compared with individuals who do not use the drug.

The research team says their findings, published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, suggest that treatment for cocaine addicts should include social skill training.

Cocaine is an addictive illegal stimulant that is extracted from the leaves of Erythroxylon coca - a coca plant native to South America.

According to the National Institute on Drug Abuse, the National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) estimated that there were around 1.9 million current (past-month) cocaine users in the US in 2008.

Users of the drug can experience short-term energy boosts, euphoria and talkativeness. But cocaine can produce some serious health issues, including brain damage and an increased heart rate and blood pressure, which can cause heart attack and stroke.

Previous studies have also found that regular cocaine users demonstrate poor memory, lack of concentration and have attention deficits.
But for this most recent study, the team wanted to see whether regular cocaine use may also impact a person's social skills. (...)

How ecstasy acts on the brain has implications for anxiety and PTSD therapy
medicalnewstoday.com 23.1.2014
Brain imaging experiments have revealed for the first time how ecstasy produces feelings of euphoria in users.

Results of the study at Imperial College London, parts of which were televised in Drugs Live on Channel 4 in 2012, have now been published in the journal Biological Psychiatry.

The findings hint at ways that ecstasy, or MDMA, might be useful in the treatment of anxiety and post-traumatic stress disorder (PTSD).

MDMA has been a popular recreational drug since the 1980s, but there has been little research on which areas of the brain it affects. The new study is the first to use functional magnetic resonance imaging (fMRI) on resting subjects under its influence.

Twenty-five volunteers underwent brain scans on two occasions, one after taking the drug and one after taking a placebo, without knowing which they had been given.

The results show that MDMA decreases activity in the limbic system - a set of structures involved in emotional responses. These effects were stronger in subjects who reported stronger subjective experiences, suggesting that they are related.

Communication between the medial temporal lobe and medial prefrontal cortex, which is involved in emotional control, was reduced. This effect, and the drop in activity in the limbic system, are opposite to patterns seen in patients who suffer from anxiety.

MDMA also increased communication between the amygdala and the hippocampus. Studies on patients with PTSD have found a reduction in communication between these areas.

The project was led by David Nutt, the Edmond J. Safra Professor of Neuropsychopharmacology at Imperial College London, and Professor Val Curran at UCL.

Dr Robin Carhart-Harris from the Department of Medicine at Imperial, who performed the research, said: "We found that MDMA caused reduced blood flow in regions of the brain linked to emotion and memory. These effects may be related to the feelings of euphoria that people experience on the drug."
Professor Nutt added: "The findings suggest possible clinical uses of MDMA in treating anxiety and PTSD, but we need to be careful about drawing too many conclusions from a study in healthy volunteers. We would have to do studies in patients to see if we find the same effects."

MDMA has been investigated as an adjunct to psychotherapy in the treatment of PTSD, with a recent pilot study in the US reporting positive preliminary results.

As part of the Imperial study, the volunteers were asked to recall their favourite and worst memories while inside the scanner. They rated their favourite memories as more vivid, emotionally intense and positive after MDMA than placebo, and they rated their worst memories less negatively. This was reflected in the way that parts of the brain were activated more or less strongly under MDMA. These results were published in the International Journal of Neuropsychopharmacology. (...)

Bør forskningen styres av lovverket?
dagbladet.no 23.6.2013
mspill med systemer som allerede er på plass i hjernen», skriver artikkelforfatteren.

Lovverket hindrer utforskning av det terapeutiske potensialet til rusmidler.

Rusforskeren David Nutt holdt foredrag hos SIRUS i Oslo 22. mai i år, fire år etter at han mistet jobben som rusrådgiver for det britiske parlamentet. Reaksjonen kom etter at forskeren sto bak en empirisk tabell som sammenliknet skadene fra flere ulike rusmidler. Begrunnelsen var at Nutt, i sin rolle som statlig forsker «ikke kan være imot statens politikk». Avskjedigelsen skapte uro i statlige forskningsmiljøer. Nutt fikk støtte fra faglige miljøer, og opprettet raskt en ny, egen komité for uavhengig rusforskning. Hans kamp mot forskningssensur fortsetter. I et nytt intervju siteres Nutt på at totalforbudet mot cannabis, LSD med mer medfører «den verste vitenskapelige sensur siden den katolske kirke sensurerte arbeidet til Kopernikus og Galilei».

Mange oppfatter rus feilaktig. Nevrologen Dean Burnett har omtalt misforståelsene i The Guardian. Han viser til at det er vanlig å beskrive rusmidler som rent fysiologisk skadelige. Framstillingen skaper et bilde av at det å bruke rusmidler vil være som å helle vann over et elektronisk apparat. Slik kan man oppnå noen nye lyder, lukter og opplevelser, men prosessen vil kunne forårsake uopprettelig skade til systemet. Men bildet stemmer ikke. De fleste rusmidler har effekt fordi de fungerer i samspill med systemer som allerede er på plass i hjernen. For eksempel har opiater som heroin effekt fordi de interagerer med hjernens opiatreseptorer. Menneskehjernen er et resultat av en lang og pågående utviklingsprosess. Underveis har våre kropper benyttet seg av en rekke ulike kjemikalier på måter vi fremdeles jobber med å forstå. (...)

Ecstasy bra mot PTSD
lakemedelsvarlden.se 10.12.2012
Ecstasy i kombination med psykoterapi tycks, enligt amerikanska forskare, kunna lindra posttraumatiskt stressymtom.

Det förbjudna narkotiska preparatet har i en långtidsstudie visat sig värdefullt som lugnande medel vid posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

I studien som publiceras i Journal of Psychopharmacology har forskarna efter tio år följt upp 21 patienter med svår PTSD, främst våldtäktsoffer som först fått behandling med andra läkemedel, innan ectasy.

Av de 21 patienterna har 15 efter att de fått behandligt med ecstasy inte visat några stressymtom eller biverkningar, vilket tyder på att behandlingen med det narkotiska preparatet haft långtidsverkan.

Studien är den första långtidsstudien som tyder på att effekter och biverkningar med hallucinogena ämnen som varit tabu sedan 1960-talet kan vara till nytta menar forskarna.

Även om ecstasy inte är godkänt för medicinskt bruk så har nu de amerikanska forskarna fått FDA:s tillåtelse att i ett försök behandla 24 krigsveteraner. (...)

Taking ecstasy on television: a show trial
BMJ 2012;345:e6621 (1 October 2012)
Channel 4 missed a golden opportunity to educate the public about how science is done, says Margaret McCartney, with its programmes showing scientific study of the illegal clubbing drug MDMA

The drum roll that Channel 4 sounded for Drugs Live: The Ecstasy Trial, its “ecstasy on television trial,” meant that even before it was screened (10 pm, 26 and 27 September 2012) the camps for and against had formed in the printed media. Channel 4 said that it was the “first experiment of its kind” to use functional magnetic resonance imaging (fMRI) to examine the effects of the illegal recreational drug MDMA (ecstasy) on healthy volunteers.1 David Nutt, famously sacked from being a senior drugs adviser to the government over his stance on drug taking and risk, told the Observer that the project had two purposes: firstly, to “show the whole process—from design to analysis—of a scientific experiment being performed”; and, secondly, to perform the imaging.2 The Medical Research Council had turned down the request to fund the study. Nutt said that the study had scored highly but didn’t fit with the council’s portfolio of research, so Channel 4 stumped up the cash. Nutt said that he should “be commended for finding a way to do quality science.” But was it quality science? (...)

Tror Rose (15) døde fordi noen puttet ecstasy i drinken
side2.no 4.6.2012
Mistenker at tenåringsgutter puttet ecstasy i drinken hennes på bursdagsfest.

(SIDE2): Rose Farley (15) fra Liverpool kollapset og døde etter bursdagsfest. Vennene tror dødsfallet skyldes at noen puttet ecstasypiller i drinken hennes.

«Dr Death»
Fredag kveld var den femten år gamle jenta Rose Farley med på bursdagsfeiring på et utested i hjembyen. I løpet av natten begynte tenåringsjenta å føle seg dårlig. Ambulanse ble tilkalt, men femtenåringen døde kort tid etter at de ankom sykehuset. Eieren av klubben hvor festen foregikk, sier at alt virket normalt og at det ikke var noen problemer den kvelden da Rose skal ha kollapset. Det var ikke før senere de hørte om dødsfallet.

Den tragiske hendelsen skjer få dager etter at det lokale politiet gikk ut med en advarsel om at det narkotiske stoffet er blitt solgt i området. På gata går ecstasypillene under navnet «Dr. Death» og «Pink McDonalds», skriver Daily Mail. (...)

Prenatal exposure to MDMA alters noradrenergic neurodevelopment in the rat Original Research Article
Neurotoxicology and Teratology 2012;34(1):206-213
Abstract 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA; ecstasy) binds with high affinity to the norepinephrine transporter (NET), making the noradrenergic system a potential target during fetal exposure. Recent data indicate that adult rats that had been prenatally exposed to MDMA display persistent deficits in working memory and attention; behaviors consistent with abnormal noradrenergic signaling in the forebrain. The present study was designed to investigate whether prenatal exposure to MDMA from embryonic days 14–20 affects the structure and/or function of the noradrenergic system of the rat on postnatal day 21. Offspring that were prenatally exposed to MDMA exhibited an increase in noradrenergic fiber density in the prelimbic region of the prefrontal cortex and the CA1 region of the hippocampus that was not accompanied by an increase in the number of noradrenergic neurons in the locus coeruleus. Direct tissue autoradiography using tritiated nisoxetine demonstrated that while NET binding was not altered in the prelimbic cortex, the dentate gyrus, or the locus coeruleus, it was increased in the CA1, CA2, and CA3 regions of the hippocampus. Basal levels of norepinephrine were increased in the prefrontal cortex and the nucleus accumbens of MDMA-exposed rats, as compared to saline-treated controls. These findings indicate that prenatal exposure to MDMA results in structural changes in the noradrenergic system as well as functional alterations in NE neurotransmission in structures that are critical in attentional processing. (...)

Could a Form of Ecstasy Fight Cancer?
healthland.time.com 23.8.2011 (Time)
New research suggests that a modified form of MDMA — more commonly known as the illegal drug ecstasy — could kill some types of blood cancer cells. Prozac and similar antidepressants may also possess similar anti-cancer potential.

It has been known that ecstasy and other psychoactive drugs can attack cancer cells, but the problem with using a drug like MDMA to fight cancer is that the dose would have to be so large, it would kill the patient.

"That's obviously not a very good treatment," says John Gordon, a professor of cellular immunology at the University of Birmingham in the U.K., explaining that knowing the toxic dose gave his team a place to start when "redesigning the designer drug."

Gordon and colleagues have developed analogues of MDMA — one that's 100 times more powerful against lymphoma cells than MDMA and another that's 1,000 times stronger. The experimental compounds are designed to reduce toxicity to brain cells — and possibly, therefore, the high — while increasing effectiveness against cancer cells.

The researchers say that in lab tests, the chemically engineered compounds were attracted to the fats in the cell walls of blood-cancer cells, including leukemia, lymphoma and myeloma. That made it easier for the compounds to get into cancer cells and kill them. (...)

(Anm: What is leukemia? - Danilo Allegra and Dania Puggioni (ed.ted.com).)

(Anm: Antipsychotic drug exhibits cancer-fighting properties (worldpharmanews.com 10.1.2014).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

Treating cancer with Ecstasy? (Behandling av kreft med Ecstasy?)
TORONTOSUN.COM 21.8.2011
Long associated with club culture, the designer drug known as Ecstasy is known to induce euphoria in users for several hours, and in some cases, has resulted in death.

But, new research shows that a modified form of the drug has 100 times more cancer-busting properties than the popular designer drug itself. And scientists at the University of Birmingham say they hope to redesign it to treat leukemia, lymphoma and myeloma.

Studien, publisert online i tidsskriftet, Investigational New Drugs, bygger på forskernes funn for seks år siden som viste at ecstasy og antidepressiva som Prozac hadde potensiale til å stanse forverring av kreft. (The study, published online in the journal, Investigational New Drugs, builds on the scientists’ discovery six years ago that revealed that ecstasy and anti-depressants such as Prozac had the potential to stop cancers growing.)

At the time, the team stressed that translating their findings into a useable clinical compound would present significant problems, mainly because the dose of MDMA - the scientific name for Ecstasy - required to treat a cancerous tumour would have proved fatal to the patient. So, they began working towards breaking down the actions of the drug to isolate its cancer-killing properties from its general toxicity.

On the university's website, lead author professor John Gordon, said, "This is an exciting next step towards using a modified form of MDMA to help people suffering from blood cancer. While we would not wish to give people false hope, the results of this research hold the potential for improvement in treatments in years to come." (...)

Ecstasy as Therapy: Have Some of its Negative Effects Been Overblown?
healthfinder.gov 18.2.2011

Although ecstasy (MDMA) — a drug best known for enhancing feelings of empathy and love — has been demonized by parents and politicians, researchers have been quietly studying its potentially therapeutic effects, and they've discovered that the data is not bearing out the worst fears about the drug's harmful effects.

Just this week, for example, a new study, which was funded by the National Institute on Drug Abuse and published in the journal Addiction, found that regular ecstasy use was not associated with cognitive impairment — contradicting some prior studies that did find lasting mental deficits associated with ecstasy use, such as problems with memory and attention. (...)

Tolv døde av ecstasylignende dop
vg.no 31.1.2011
12 personer er døde og 22 andre har fått påvist spor av det narkotiske stoffet PMMA. Folkehelseinstituttet advarte mot stoffet sist høst etter at de første seks dødsfallene var registrert.

Flere av tilfellene har inntruffet etter advarselen som ble sendt ut i september. Folkehelseinstituttet tar dette som et tegn på at stoffet fortsatt er i omløp.

PMMA, som er en forkortelse for para-metoksymetamfetamin, kan finnes i tabletter og pulver solgt som ecstasy eller amfetamin, men er langt giftigere. (...)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.)

(Anm: [Serotonin antibodies in fibromyalgia syndrome--expression of a neuroendocrinologic autoimmune disease?]. Z Rheumatol. 1996 Jan-Feb;55(1):63-5; 63,66 disc 66-8.)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

MDMA (“ecstasy”) abuse as an example of dopamine neuroplasticity
Neuroscience & Biobehavioral Reviews 2010 (Available online 22 December)
Abstract A number of reviews have focused on the short- and long-term effects of MDMA and, in particular, on the persistent deficits in serotonin neurotransmission that accompany some exposure regimens. The mechanisms underlying the serotonin deficits and their relevance to various behavioral and cognitive consequences of MDMA use are still being debated. It has become clear, however, that some individuals develop compulsive and uncontrolled drug-taking that is consistent with abuse. For other drugs of abuse, this transition has been attributed to neuroadaptations in central dopamine mechanisms that occur as a function of repeated drug exposure. A question remains as to whether similar neuroadaptations occur as a function of exposure to MDMA and the impact of serotonin neurotoxicity in the transition from use to abuse. This review focuses specifically on this issue by first providing an overview of human studies and then reviewing the animal literature with specific emphasis on paradigms that measure subjective effects of drugs and self-administration as indices of abuse liability. It is suggested that serotonin deficits resulting from repeated exposure to MDMA self-administration lead to a sensitized dopaminergic response to the drug and that this sensitized response renders MDMA comparable to other drugs of abuse. (...)

(Anm: Tricyclic Antidepressants Amitriptyline and Desipramine Induced Neurotoxicity. Associated with Parkinson's Disease. Recent studies report that a history of antidepressant use is strongly correlated with the occurrence of Parkinson's disease (PD). Mol Cells. 2015 Aug 4. [Epub ahead of print].)

(Anm: Immobility may be key to predicting Parkinson's decline. West Australian researchers have found physical symptoms such as having difficulty moving or maintaining one's balance could be the key to predicting cognitive changes in people who suffer from a Parkinson's disease subtype. (…) Individual's with prominent tremors and rigidity are Tremor Dominant (TD), or if they mainly have difficulty moving it's classed as Postural Instability & Gait Difficulty (PIGD). "Some individuals will present with very severe tremor symptoms but not very severe postural symptoms." (medicalxpress.com 18.7.2016).)

(Anm: Motor Subtype as a Predictor of Future Working Memory Performance in Idiopathic Parkinson's Disease.  Motor Subtype as a Predictor of Future Working Memory Performance in Idiopathic Parkinson's Disease. PLoS ONE 11(3): e0152534.)

Ecstasy could help ease trauma long term (Ecstasy kan lindre traume på lang sikt)
timesofindia.indiatimes.com 17.4.2010
Ecstasy pills may offer treatment for post-traumatic stress disorder (PTSD), say experts.

According to clinical-trial results presented at a conference in San Jose, California, the effect of the party drug seems to continue for years after the initial treatment, reports Nature.

People can develop PTSD after traumatic experiences such as sexual abuse, or witnessing extreme acts of violence. Patients are plagued by flashbacks and nightmares, and often become emotionally numb and easily frightened. (...)

(Anm: Pilot studies demonstrate effectiveness of MDMA for post-traumatic stress disorder. Nature 2010 (Published online 16 April).)

Hvad indeholder "ECSTASY"-pillerne
sst.dk 4. kvartal 2008 (Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen,
Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i
København, Odense og Århus)
Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark (...)

Classification of cannabis and ecstasy in the UK
BMJ 2009;338:b731 (February 2009)
The government’s decisions compromise its commitment to evidence based policy

In the United Kingdom medicinal drugs and treatments are regulated through the 1968 Medicines Act and illegal drugs through the 1971 Misuse of Drugs Act. The Misuse of Drugs Act defines controlled substances on the basis of their potential harm, taking no account of benefits that users might claim. The distinction between medicines and illicit drugs is, of course, not sharp, and many valuable medicines (including Ritalin, GBH (γ hydroxybutyrate), tranquillisers, and analgesics) turn into dangerous killers when they escape on to the streets. (...)

Ecstasy mot traumatisk angst
forskning.no 29.12.2009
Behandling med et ecstasyliknende medikament gjør traumepasienter mer mottagelige for psykoterapi, og bidrar til varig bedring. Norske forskere forklarer mekanismene. (...)

Teri Krebs’ og Pål Johansens forklaringsmodell blir publisert i det britiske tidsskriftet Journal of Psychopharmacology. (...)

Norge gir støtte til ecstasy-forskning
vg.no 29.12.2008
Norge blir det første landet som statlig finansierer forskning på bruk av ecstasy i psykiatrien.

Norges forskningsråd har gitt 3,5 millioner kroner til psykolog og forsker Pål-Ørjan Johansen og stipendiat Teri Krebs for å studere om MDMA - virkestoffet i partydopet ecstasy - kan hjelpe personer med angst.

Dermed blir Norge det første landet som offentlig støtter forskning på dette. Noe lignende har ikke skjedd siden man på begynnelsen av 30-tallet avsluttet bruk av LSD i psykiatrien.

- Det er ingen andre studier av MDMA som er statlig finansiert. Det ligger en kvalitetssikring i å få denne støtten, sier Pål-Ørjan Johansen fornøyd til VG. (...)

(Anm: LSD kan hjelpe alkoholikere (aftenposten.no 21.8.2013).)

(Anm: LSD changes consciousness by reorganizing human brain networks. LSD is known to cause changes in consciousness, including "ego-dissolution", or a loss of the sense of self. Despite a detailed knowledge of the action of LSD at specific serotonin receptors, it has not been understood how this these pharmacological effects can translate into such a profound effect on consciousness. (…) Using fMRI, the investigators showed that LSD led to a more chaotic brain state not entirely dissimilar to what is seen in the prodromal phase of psychosis. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Scientists discover why LSD 'acid trip' lasts so long. LSD, also known as "acid," is a drug that causes hallucinations and other effects lasting up to 12 hours. Just why LSD's effects are so long-lasting has previously perplexed scientists, until now. Researchers from the University of North Carolina School of Medicine reveal the secret of LSD's psychedelic longevity. (…) LSD molecule becomes wedged, sealed in serotonin receptor. Postdoctoral researchers Daniel Wacker, Ph.D., and Sheng Wang, Ph.D., led experiments to capture crystallography images of an LSD molecule bound to a human brain's serotonin receptor - a method that creates images capable of displaying how a molecule's atoms are arranged. The results of the study are published in the journal Cell. (…) "Once LSD gets in the receptor, a lid comes over the LSD, so it's basically trapped in the receptor and can't get out," explains Roth. "LSD takes a really long time to get on the receptor, and then once it gets on, it doesn't get off," he adds. (medicalnewstoday.com 27.1.2017).)

(Anm: Personality traits linked to differences in brain structure. Our personality may be shaped by how our brain works, but in fact the shape of our brain can itself provide surprising clues about how we behave - and our risk of developing mental health disorders - suggests a study published in Social Cognitive and Affective Neuroscience. (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.)

(Anm: [Serotonin antibodies in fibromyalgia syndrome--expression of a neuroendocrinologic autoimmune disease?]. Z Rheumatol. 1996 Jan-Feb;55(1):63-5; 63,66 disc 66-8.)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

Ecstasy mot posttraumatisk stress i pilotstudie från USA
dagensmedicin.se 14.11.2008
Den kontroversiella drogen MDMA, även känd som ecstacy, kan enligt en pilotstudie motverka posttraumatisk stress.

Läs mer:
Illegal drug shows promise in treating trauma symptoms, online i Nature 13 november 2008 (...)

Can illegal drugs help depression?
timesonline.co.uk 23.8.2008
Ketamine for depression and LSD for improving brain power; meet the lady who funds the science that no-one else will do, Amanda Feilding is on a mission to unlock the secrets of the mind (...)

“We are on the verge of making real breakthroughs,” she says. (...)

But her interest in the medical applications of such substances sprung from a friendship with Albert Hofmann, the Swiss scientist who invented LSD, and who pushed for the medical benefits of the drug to be investigated. Hofmann died this year aged 102, shortly before the foundation published his last book, Hofmann's Elixir: LSD and the New Eleusis, a collection of his essays and lectures. (...)

(Anm: Chris (17) måtte fjerne urinblæra etter ketaminbruk. Br. dokumentar i tre deler. Fleire ungdommar lir av sjukdommar som helst rammar eldre menneske. Cherry Healey møter unge som har fått problem etter å ha brukt narkotika. (Cherry Healey - Old Before my Time) (2:3) (nrk.no 7.3.2014).)

(Anm: WHO Recommends against International Control of Ketamine. Seven ‘New Psychoactive Substances’ Considered to Pose Health Risks. (…) “The medical benefits of ketamine far outweigh potential harm from recreational use,” said Marie-Paule Kieny, Assistant-Director General for Health Systems and Innovation at WHO. “Controlling ketamine internationally could limit access to essential and emergency surgery, which would constitute a public health crisis in countries where no affordable alternatives exist.” (who.int 2015).)

(Anm: The paroxetine controversy: lessons for ketamine trials. In 2001, a trial of paroxetine and imipramine (Study 329) led to paroxetine being recommended for adolescents with major depressive disorder. In 2015, a reanalysis of this trial1 expressed grave concerns about the original results and recommendations. The finding that paroxetine was clinically efficacious is now established to be a fallacy, more than 14 years after the initial results were published and after hundreds of thousands of adolescents have been treated with the drug.1 The Lancet Psychiatry 2015;2(12):1057–1058 (December 2015).)

Clinical trials test potential of hallucinogenic drugs to help patients with terminal illnesses
guardian.co.uk 12.8.2008
• First test of 'psychedelic psychotherapy' since 70s
• Researchers hope effects will improve quality of life (...)

The first clinical trial using LSD since the 1970s began in Switzerland in June. It aims to use "psychedelic psychotherapy" to help patients with terminal illnesses come to terms with their imminent mortality and so improve their quality of life.

Another psychedelic substance, psilocybin - the active ingredient in magic mushrooms, has shown promising results in trials for treating symptoms of terminal cancer patients. And researchers are using MDMA (ecstasy) as an experimental treatment for post-traumatic stress disorder. (...)

Decisions best made on a full stomach (Beslutninger tas best på full mave)
news-medical.net 8.6.2008
(...) Serotonin is synthesized from the amino acid tryptophan and plays an important role as a neurotransmitter; it helps control anger, aggression, body temperature, mood, sleep, sexuality, appetite and metabolism.

Serotonin is also found in red meat, dairy products, nuts, seeds, bananas, tuna, shellfish and soy products and is often referred to as the 'happy hormone' because of it's effects on mood.

For lite kan føre til depresjon men little can lead to depression but too much can produce feelings of euphoria akin to being high on drugs such as ecstasy. (Too little can lead to depression but too much can produce feelings of euphoria akin to being high on drugs such as ecstasy.)

Commonly used antidepressants such as Prozac work by maintaining higher levels of serotonin in the brain.

Dr. Crockett says the study is one of the first to show a causal link between serotonin and impulse control.

Crockett says this is a controversial issue but because serotonin levels were directly manipulated they were able to see the effect on behaviour.

This does to some extent help to explain why some people become combative or aggressive when hungry because the essential amino acid needed for the body to create serotonin is only obtained through diet. (...)

The research is published in the journal Science. (...)

(Anm: Serotonin Modulates Behavioral Reactions to Unfairness. Science 2008;320(5884):1739.)

Ecstasy is the key to treating PTSD
timesonline.co.uk 4.5.2008
At last the incurably traumatised may be seeing the light at the end of the tunnel. And controversially, the key to taming their demons is the ‘killer’ drug

An Ecstasy tablet. That’s what it took to make Donna Kilgore feel alive again – that and the doctor who prescribed it. As the pill began to take effect, she giggled for the first time in ages. She felt warm and fuzzy, as if she was floating. The anxiety melted away. Gradually, it all became clear: the guilt, the anger, the shame. (...)

Ecstasy skader hukommelsen
vg.no 12.6.2007
Tenker du at én pille ikke kan være så ille? Allerede etter noen få ecstasytabletter, husker du dårligere, ifølge ekspertene. (...)

De ferske brukerne i studien hadde tatt i gjennomsnitt tre ecstasytabletter. Det var nok til at de gjorde det dårligere på tester hvor de skulle pugge en rekke ord og så huske dem senere, ifølge nyhetsbyrået Reuters. (...)

Kan gi demens
Ifølge den ferske studien som er publisert i tidsskriftet Archives of General Psychiatry, vil ikke en tilfeldig iakttaker legge merke til svekkelsen i hukommelsen. Det vil kanskje heller ikke være et handikap for personen selv, men det kan øke den framtidige risikoen for å få demens eller hukommelsesproblemer.

- Vi vet heller ikke hva som skjer når hjernen blir eldre, sier dr. Thelma Schilt fra University of Amsterdam til Reuters. Hun presiserer også at det ikke er klart om ecstasyens virkning på hukommelsen er permanent.

I studien ble 58 personer som hadde prøvd ecstasy og 60 personer som ikke hadde prøvd det bedt om å pugge 15 ord. De som ikke hadde prøvd ecstasy, husket bedre i løpet av forsøket, mens de som hadde prøvd ecstasy, gjorde det verre underveis. (...)

Ecstasy som medicin
bt.dk 16.2.2007
Schweiziske forskere vil afprøve det ulovlige partystof ecstasy som medicin. (...)

Forsker på ecstasy som medisin
vg.no 9.11.2006
Ved NTNU i Trondheim forskes det på det forbudte rusmiddelet ecstasy til medisinsk bruk. (...)

- Målgruppa er dem som ikke får noen virkning av tradisjonell behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD), en diagnose som noen får etter sterke opplevelser, sier psykolog Pål-Ørjan Johansen ved NTNU til NRK. (...)

(Anm: LSD kan hjelpe alkoholikere (aftenposten.no 21.8.2013).)

(Anm: LSD changes consciousness by reorganizing human brain networks. LSD is known to cause changes in consciousness, including "ego-dissolution", or a loss of the sense of self. Despite a detailed knowledge of the action of LSD at specific serotonin receptors, it has not been understood how this these pharmacological effects can translate into such a profound effect on consciousness. (…) Using fMRI, the investigators showed that LSD led to a more chaotic brain state not entirely dissimilar to what is seen in the prodromal phase of psychosis. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Scientists discover why LSD 'acid trip' lasts so long. LSD, also known as "acid," is a drug that causes hallucinations and other effects lasting up to 12 hours. Just why LSD's effects are so long-lasting has previously perplexed scientists, until now. Researchers from the University of North Carolina School of Medicine reveal the secret of LSD's psychedelic longevity. (…) LSD molecule becomes wedged, sealed in serotonin receptor. Postdoctoral researchers Daniel Wacker, Ph.D., and Sheng Wang, Ph.D., led experiments to capture crystallography images of an LSD molecule bound to a human brain's serotonin receptor - a method that creates images capable of displaying how a molecule's atoms are arranged. The results of the study are published in the journal Cell. (…) "Once LSD gets in the receptor, a lid comes over the LSD, so it's basically trapped in the receptor and can't get out," explains Roth. "LSD takes a really long time to get on the receptor, and then once it gets on, it doesn't get off," he adds. (medicalnewstoday.com 27.1.2017).)

(Anm: Personality traits linked to differences in brain structure. Our personality may be shaped by how our brain works, but in fact the shape of our brain can itself provide surprising clues about how we behave - and our risk of developing mental health disorders - suggests a study published in Social Cognitive and Affective Neuroscience. (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.)

(Anm: [Serotonin antibodies in fibromyalgia syndrome--expression of a neuroendocrinologic autoimmune disease?]. Z Rheumatol. 1996 Jan-Feb;55(1):63-5; 63,66 disc 66-8.)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

Grise på ecstasy bliver triste
bt.dk 9.3.2006
Små grise har gennem de seneste tre år fået forskellige doser af det forbudte stof ecstasy i et forsøg på at kortlægge, hvordan misbrug af stoffet påvirker mennesker.

Forsøg med ecstasy til grise i Århus kan forklare sammen-hængen mellem misbrug og depression, skriver metroXpress.

Små grise har gennem de seneste tre år fået forskellige doser af det forbudte stof ecstasy i et forsøg på at kortlægge, hvordan misbrug af stoffet påvirker mennesker.

Som led i et videnskabeligt forsøg på PET Center ved Århus Sygehus har grisene fået indsprøjtet ecstasy, hvorefter forskerne har scannet grisene og undersøgt forandringerne i deres hjerner.

- Grisens hjerne minder meget om den menneskelige hjerne. Vi har påvist, at ecstasy frigør et stof i hjernen, der hedder serotonin, og vi ved, at netop det har en klar sammenhæng med depression, siger dyrlæge, ph.d. Aage Kristian Olsen, Århus Sygehus.

- På den baggrund kan vi fastslå, at misbrugere af ecstasy tilsyneladende risikerer at udvikle depression på grund af den langvarige effekt på hjernen, siger han.

Forskerne har desuden set grise miste kontrollen over deres kropstemperatur under påvirkning af ecstasy. Kroppens naturlige termostat går i stykker, og grisenes temperatur stiger dramatisk.

- Det er den samme effekt, man ser hos personer, der mister livet i en rus af ecstasy, siger Aage kristian Olsen. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009