Google hittade rätt i 58 procent av fallen (15 av 26) (Läkemedelsvärlden 2006(11) (November 2006))

Er du en hypokonder? Whiteley-testen (Whiteley Index) brukes av leger for å diagnosere hypokondria. (nrk.no 20.4.2009)

I stedet for å stille diagnoser om alkoholisme fokuserer mange leger på andre sykdommer. Resultatet blir at pasientene ikke får riktig hjelp, og at samfunnet ikke ser alkoholproblemets omfang. (nrk.no 23.10.2006)

Enkelte sykehus får for mye penger og noen for lite fordi styrene og ledelsen i helseforetakene fortsatt ikke gjør jobben sin godt nok, mener Riksrevisjonen. (vg.no 5.4.2006)

Det er sjelden leger siktes eller tiltales etter paragraf 67. Grunnen er at Riksadvokaten mener det skal være høy terskel for straffeforfølging etter den lovbestemmelsen. (dagbladet.no 19.11.2005)

Om årsakssammenheng

- Hvis en pasient blir funnet død i sengen på kirurgisk avdeling, setter man ofte av bekvemmelighetshensyn diagnosen hjerteinfarkt. Dermed slipper kirurgene å måtte bokføre dødsfallet som en komplikasjon til inngrepet de har gjort... (vg.no 11.11.2005)

Vil stille egen diagnose på nettet (forskning.no 7.8.2007)

- Systemene våre snakker ikke sammen, så alle stiller de samme spørsmålene på nytt. (- Systemene våre snakker ikke sammen, så alle stiller de samme spørsmålene på nytt.)

(Anm: Torbjørn Øygard Skodvin, lege og forsker ved Sørlandet Sykehus Kristiansand. Innlegg: Bedre pasientopplevelse krever ingen busslast med konsulenter. Hvordan hadde pasientreisen på sykehuset vært dersom den ble designet av Vinmonopolet, Vipps og Zalando? Et sterkt offentlig helsevesen er bra for folkehelsen, men kundeopplevelsen lider. Det er på tide at helsevesenet lærer om kundetilfredshet fra konkurranseutsatte bedrifter. (…) Systemene våre snakker ikke sammen, så alle stiller de samme spørsmålene på nytt. (dn.no 29.12.2021).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

– Systemet presser oss til å stille diagnoser. (- Kommunerne presser læger til at ordinere medicin til børn med adhd.) (- Ifølge FHI fikk 646 041 nordmenn i fjor utskrevet midler mot psykiske lidelser.)

(Anm: – Systemet presser oss til å stille diagnoser. RESEPTBELAGT: Statistikk fra Folkehelseinstituttet viser en klar økning i salg av legemidler, sykefravær og uførepensjoner på grunn av psykiske sykdommer. Stadig flere får en psykiatrisk diagnose i Norge. Men ekspertene tviler på om vi er sykere nå enn før. Det finnes ingen egen statistikk på antallet førte diagnoser, men ifølge Folkehelseinstituttet viser de siste åra en klar økning i salg av legemidler, sykefravær og uførepensjoner på grunn av psykiske sykdommer, noe som forutsetter en diagnose. SE tabell over bruken av legemidler mot psykiske lidelser Ifølge FHI fikk 646 041 nordmenn i fjor utskrevet midler mot psykiske lidelser. Det er rundt 50.000 flere nordmenn enn for sju år siden. Tar man med tallet på de som fikk resept på antidepressiva, sovemidler eller andre beroligende midler, er tallet langt høyere. (nrk.no 20.11.2012).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

– Fjern diagnosar som ikkje gagnar pasienten. (- Farmasøytar ivrar gjerne for avmedisinering, der hensikta er å fjerna eller justera ned dosane av medisinar for å førebyggja alvorlege biverknadar og betre pasienten si helse.) (– Det kan vera lettare å gje ein diagnose eller setja i verk behandling enn å avslutta igjen, seier Marianne Lea.)

(Anm: – Fjern diagnosar som ikkje gagnar pasienten. Ein diagnose skal sikra at pasienten får den best moglege behandlinga. Men nokre gonger vert han hengjande ved pasienten lenger enn nødvendig. Farmasøytar ivrar gjerne for avmedisinering, der hensikta er å fjerna eller justera ned dosane av medisinar for å førebyggja alvorlege biverknadar og betre pasienten si helse. Men nokre pasientar vil tena på at helsevesenet går eitt steg lenger, og avdiagnostiserer, som vil seia å fjerna diagnosar. Det seier postdoktor Marianne Lea ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO). – Det kan vera lettare å gje ein diagnose eller setja i verk behandling enn å avslutta igjen. Ikkje minst i dei tilfella der det er ein spesialist som har stilt diagnosen, seier ho. – I slike tilfelle er det ikkje berre berre for primærhelsetenesta å ta initiativ til ei ny vurdering, fordi ein meir eller mindre umedvite kan tenkja at det er å utfordra kompetansen til spesialisten. (…) Schizofreni og depresjon I eit døme i ein kronikk i Aftenposten fortel ho og medforfattar Bjørn Hofmann frå NTNU på Gjøvik og Senter for medisinsk etikk, UiO, om ein person med mild utviklingshemming som òg hadde diagnosen schizofreni på bakgrunn av ei akutt kortvarig innlegging for 20 år sidan. – Ei ny vurdering viste at personen hadde ei moderat utviklingshemming og ikkje ei mild. Kriteria for schizofreni var derimot ikkje til stades, så den diagnosen vart teken bort, fortel Lea. – Personen hadde òg hatt ein depresjonsdiagnose, som òg vart fjerna etter at schizofrenidiagnosen og dertil høyrande medisinering vart tekne bort. (titan.uio.no 18.10.2021).)

- Gjør folk friskere – fjern diagnoser. (- Gjør folk friskere – fjern diagnoser. Mens rett diagnostisering bidrar til å redde mange liv hver dag, fører feil- og overdreven bruk av diagnoser til problemer på flere områder, mener innleggsforfatterne.) (- 1 Gå gjennom pasientens tilstand, relevante tester og målinger, samt aktuelle retningslinjer. Fjern diagnoser som ikke (lenger) er relevante eller aktuelle.) (- 2 Vurder sammen med pasienten hvilke konsekvenser hver diagnose medfører (som behandling, sosiale rettigheter, stigmatisering, bekymring), og vurder samlet sett om diagnosen bidrar til å redusere personens plager. Hvis ikke, avdiagnostiser.)

(Anm: Marianne Lea, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Bjørn Hofmann. Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Gjør folk friskere – fjern diagnoser. Mens rett diagnostisering bidrar til å redde mange liv hver dag, fører feil- og overdreven bruk av diagnoser til problemer på flere områder, mener innleggsforfatterne. Kunnskapen har økt, og det er bra. Men vi bruker også diagnosene når de ikke hjelper mennesker. Mennesker får stadig flere diagnoser og flere medisiner uten at de dermed blir bedre. Dette er en byrde for pasient, pårørende, samfunn og helsepersonell. Avdiagnostisering kan bøte på problemet. Mens rett diagnostisering bidrar til å redde mange liv hver dag, fører feil- og overdreven bruk av diagnoser til problemer på flere områder. (…) Unødig bruk av diagnoser kan også gi unødvendige bekymringer og ekstra omsorgsbyrder for pårørende. Redusert tillit For samfunnet kan den utbredte diagnosebruken føre til økte krav til helsesektoren, økt behov for helsepersonell generelt og økt behov for helsepersonell med ekspertise for sammensatte diagnoser (multimorbiditet og polyfarmasi). Det medfører også økonomisk byrde og redusert tillit til helsetjenesten, der diagnoser er mer til bry enn til hjelp. For helsepersonell betyr unødig bruk av diagnoser dårligere faglig kvalitet, mindre tilfredsstillelse ved å hjelpe og redusert integritet. For å bøte på problemet foreslår vi å avdiagnostisere, det vil si å fjerne diagnoser som ikke bidrar til å redusere folks plager. To trinn I en forskningsartikkel i det anerkjente tidsskriftet European Journal of Internal Medicine foreslår vi to trinn for dette: 1) Gå gjennom pasientens tilstand, relevante tester og målinger, samt aktuelle retningslinjer. Fjern diagnoser som ikke (lenger) er relevante eller aktuelle. 2) Vurder sammen med pasienten hvilke konsekvenser hver diagnose medfører (som behandling, sosiale rettigheter, stigmatisering, bekymring), og vurder samlet sett om diagnosen bidrar til å redusere personens plager. Hvis ikke, avdiagnostiser. (aftenposten.no 29.8.2021).)

- Psykolog ser flere unge som selvdiagnostiserer seg og behandler psykiske lidelser som bakterier. (- De unge er redd for å underprestere og tror heller at det er noe galt enn at det bare er en del av livet, om de ikke får det til, sier hun.)

(Anm: Psykolog ser flere unge som selvdiagnostiserer seg og behandler psykiske lidelser som bakterier. Marie (23) mener at det er lett å falle ned i et hull på sosiale medier, der du tror noe er galt. En psykolog forteller om et manglende språk blant de unge, når de snakker om følelser. – Da vi diskuterte temaet var det noen som sa: diagnoser er lettere å relatere til – en får en bedre idé om hva angst er, enn å bare si nervøs, sier Marie Seberg Primdahl (23). Hun er masterstudent i psykologi i Tromsø og bruker mye tid på sosiale medier. Primdahl spør seg om de unge, som gir seg selv diagnoser, gjør det fordi de opplever diagnoser som den eneste gyldige grunnen til å ikke få ting til. De unge er redd for å underprestere og tror heller at det er noe galt enn at det bare er en del av livet, om de ikke får det til, sier hun. – Det er en prestasjonskultur. Du skal få det til og du skal ha det bra. Noen tror at den eneste grunnen til at du ikke får til noe er klinisk, noe sykt. Primdahl sier de unge kan bruke diagnoser til å beskrive en generell opplevelse, uten å gi seg selv eller andre diagnoser, for å fortelle om symptomene som de opplever. (nrk.no 17.10.2021).)

- Fikk påvist cøliaki i voksen alder: – Denne diagnosen skulle jeg fått da jeg var 14 år.

(Anm: Fikk påvist cøliaki i voksen alder: – Denne diagnosen skulle jeg fått da jeg var 14 år. Cecilie Thoresen (32) oppdaget blodprøver fra 2002 som viste cøliaki, men ble ikke diagnostisert før i fjor. Norsk Cøliakiforening omtaler svikten som tragisk. Cecilie Thoresen ventet svar på noen blodprøver i forbindelse med sykdom, og ble tipset om å gå inn på furstpasient.no av en venninne. Hun hadde aldri visst om at man skal kunne sjekke prøvesvar her, og kikket derfor litt rundt. Da kom hun over en blodprøve fra 2002 som viste utslag på antistoffer for gluten, med kommentar fra prøvetaker «sterk mistanke om ubehandlet cøliaki». Hun har ikke blitt informert om disse prøvesvarene fra sin daværende fastlege, eller blitt henvist for nærmere undersøkelser. (dagsavisen.no 28.8.2021).)

- Å gjenkjenne galskap. Hva er galskap? (- Kan vi beskrive og gjenkjenne galskap?) (- Hvis ikke, er det da meningsfullt å snakke om psykiatrisk diagnostikk som et fag?)

(Anm: Å gjenkjenne galskap. Hva er galskap? (…) Kan vi beskrive og gjenkjenne galskap?) (…) Hvis ikke, er det da meningsfullt å snakke om psykiatrisk diagnostikk som et fag? (…) Utviklingen av diagnosesystemene har ikke bedret verken diagnostisk konsensus eller treffsikkerhet. (…) I rettferdighetens navn innså First at diagnosen ikke var riktig, men bare fordi fasiten, autoimmun encefalitt, forelå. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 23. november.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Jeg er Marianne. Min reise mot en MS-diagnose var lang og kronglete. Fra en varm og aktiv barndom til en ungdomstid som ble full av feildiagnoser og usikkerhet.

(Anm: Jeg er Marianne. Min reise mot en MS-diagnose var lang og kronglete. Fra en varm og aktiv barndom til en ungdomstid som ble full av feildiagnoser og usikkerhet. Å få vite hva som feilte meg, nemlig MS, var - utrolig nok - nesten en lettelse. Jeg har bestemt meg for å ha et vennskapelig forhold til min MS, og ikke minst fokusere på alt det positive rundt meg. Om det er gode opplevelser på jobben, de gode følelsene og samvær med familie og venner. Jeg fokuserer på å leve nå, og i denne bloggen kan dere bli med på min reise. (aftenposten.no 15.3.2016).)

(Anm: white matter (hvit substans); Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common disease which affects white matter (wikipedia.org).)

- Atypisk optikusnevritt. (- Typisk optikusnevritt er en demyeliniserende betennelse i synsnerven ofte assosiert med multippel sklerose og med relativt god prognose.) (- En liten andel optikusnevritter har avvikende kliniske karakteristika og en annen underliggende etiologi.) (- Sarkoidose, systemisk lupus erythematosus (SLE) og Wegeners granulomatose kan også gi optikusnevritt med atypisk presentasjon. Disse tilstandene omtales ikke nærmere i denne artikkelen.)

(Anm: Atypisk optikusnevritt. Typisk optikusnevritt er en demyeliniserende betennelse i synsnerven ofte assosiert med multippel sklerose og med relativt god prognose. En liten andel optikusnevritter har avvikende kliniske karakteristika og en annen underliggende etiologi. Disse atypiske optikusnevrittene må behandles mer intensivt og følges tettere for å bevare synsfunksjonen. Det er viktig å være oppmerksom på de atypiske trekkene, slik at riktig utredning og behandling blir igangsatt. (…) De vanligste årsakene til optikusnevritt etter demyeliniserende betennelse er nevroretinitt, neuromyelitis optica-spektrumforstyrrelser, kronisk residiverende immunmediert optikusnevropati og optikusaffeksjon ved andre systemsykdommer (1). (…) Neuromyelitis optica-spektrumforstyrrelser (NMOSD) er en sjelden, men alvorlig sykdom med prevalens på 0,52–4,4/100 000. Tilstanden affiserer oftest voksne i 30–40-årene og hyppigst kvinner (4). Den står for 1–3 % av alle tilfeller med optikusnevritt (1, 4). (…) Kronisk residiverende inflammatorisk optikusnevropati gir smertefullt visustap, ofte med papilleødem. Den kan debutere ensidig, men affiserer etter hvert ofte synet på det andre øyet. Det er normale funn ved MR av nevroaksen og ved undersøkelse av spinalvæske. (…) OPTIKUSNEVRITT VED ANDRE AUTOIMMUNE SYKDOMMER Sarkoidose, systemisk lupus erythematosus (SLE) og Wegeners granulomatose kan også gi optikusnevritt med atypisk presentasjon. Disse tilstandene omtales ikke nærmere i denne artikkelen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 23. september 2019.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

- Hvorfor hvit substans betyr noe for søvnløshet. (- Søvnløshet har kraften til å påvirke en persons liv betydelig; det kan ramme hvem som helst når som helst, ofte uten åpenbar årsak.)

(Anm: Why white matter matters in insomnia. (…) Insomnia has the power to significantly impact an individual's life; it can pounce on anyone at any time, often without obvious cause. New research published in Radiology delves into the neural basis of this mysterious condition and finds tantalizing clues nestled in the white matter of the brain. (…) The data, manipulated using an advanced analysis technique called Tract-Based Spatial Statistics, yielded fascinating results. The brains of participants with insomnia showed a significant reduction in white matter integrity in sections of the right brain and the thalamus. In regard to the specific regions, Li says: "These impaired white matter tracts are mainly involved in the regulation of sleep and wakefulness, cognitive function and sensorimotor function." (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Li S, Tian J, Bauer A, Huang R, Wen H, Li M, Wang T, Xia L, Jiang G. Reduced Integrity of Right Lateralized White Matter in Patients with Primary Insomnia: A Diffusion-Tensor Imaging Study. Radiology. 2016 Aug;280(2):520-8.)

(Anm: white matter (hvit substans); Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common disease which affects white matter (wikipedia.org).)

(Anm: Research finds link between insomnia and increased risk of heart attack, stroke. Insomnia is associated with increased risk of heart attack and stroke, according to research published today in the European Journal of Preventive Cardiology. (news-medical.net 31.3.2017).)

- NRK-veteranen: Har levd med MS i nesten 50 år. Det startet med ustøhet og kribling i beina.

(Anm: NRK-veteranen: Har levd med MS i nesten 50 år. Det startet med ustøhet og kribling i beina. Da Åsulv Edland fikk diagnosen MS, var han godt forberedt. Slik har han levd med sykdommen i snart 50 år. – Første gang jeg kjente en følelse av at det var noe galt med kroppen, var tidlig på 70-tallet, sier NRK-legende Åsulv Edland (77). Da kjente han på ustøhet og kribling i beina. En nevrolog sa det kunne være multippel sklerose (MS). – Jeg husker jeg spurte om det fantes noen behandling. Han svarte nei, så da bestemte jeg meg for å vente med å ta undersøkelsene. Jeg levde som normalt i flere år og gikk masse turer i fjellet, forteller Åsulv. Nå har han hatt MS i nærmere 50 år. – Jeg fikk et anfall igjen vinteren 1979 under en tur over Hardangervidda. Jeg fikk diagnosen etter en ryggmargsprøve. Jeg var forberedt på det, så jeg tok det med fatning. (vg.no 28.9.2021).)

- Professor: Dette kan utløse MS. En ny, svensk studie har funnet sammenheng mellom tidligere sykdom og utviklingen av den nevrologiske sykdommen MS. – Viktig for oss, sier MS-syk. (- Symptomer på MS (multippel sklerose) kan være - Tåke- eller dobbeltsyn og smerter bak øyet – Slitenhet - Følelse av kribling i armer og bein - Klossete bevegelser - Elektrisk utstrålende følelse fra nakken og nedover ryggen når man bøyer nakken framover. - Gang- og balanseproblemer – Spastisitet – Smerter - Kognitive endringer, - Fatigue (utmattelse) – Vannlatningsproblemer Kilde: Gudrun Sofie Østhassel og Norsk Helseinformatikk NHI.) (- Infeksjoner det er spesielt snakk om i studien: - Infeksjoner i hjerne og ryggmarg - Mononukleose (kyssesyke) – Lungebetennelse – Bakterieinfeksjoner. – Dataene er viktig for forståelsen av sykdomsmekanismene for utvikling av MS, men viser dessverre risikofaktorer det ikke er enkelt å få redusert.)

(Anm: Professor: Dette kan utløse MS. En ny, svensk studie har funnet sammenheng mellom tidligere sykdom og utviklingen av den nevrologiske sykdommen MS. – Viktig for oss, sier MS-syk. (…) – Jeg hadde kyssesyke som barn, ekstremt mange halsbetennelser, «en million» lungebetennelser, og innleggelser som legene har begrunnet med betennelse i nervesystemet, forteller hun. Infeksjoner og sykdom i ungdomsalder koblet opp mot MS, er blitt forsket på over en lengre periode, og kan nå se ut til å bli bekreftet i en ny, svensk studie. Stor risikofaktor – Det er spesielt snakk om infeksjoner i nervesystemet. Men det kan også være snakk om infeksjoner som oppstår i luftveiene. Dette forteller Scott Montgomery til Dagbladet. Han er professor i klinisk epidemiologi ved Örebro universitet i Sverige. Sammen med flere andre forskere fra både Örebro universitet, Karolinska institutet og University College London, har han undersøkt hvordan infeksjoner i tenåra kan påvirke utviklingen av MS i seinere alder. Den nye studien viser at infeksjoner i sentralnervesystemet, det vil si hjernen og ryggmargen, i ungdomsårene øker risikoen for å utvikle MS med 180 prosent. Multippel skrelose (MS) er en betennelsessykdom i hjernen og ryggmargen. Ifølge MS-forbundet er det cirka 13 000 nordmenn som lever med sykdommen, hvorav to tredjedeler er kvinner. MS kan oppstå i alle aldrer, men vanligvis mellom 20–40 år. Ofte starter sykdommen tidlig i 20-åra. (…) At ungdomstida har særlig betydning for risiko for seinere MS, passer med studier av andre risikofaktorer, som lavt nivå av vitamin D, høyere BMI, hjernerystelse og lungebetennelse, forklarer Bø.– Man har tidligere funnet at også disse gir økt risiko, særlig hvis de opptrer i ungdomsårene. Infeksjoner det er spesielt snakk om i studien: - Infeksjoner i hjerne og ryggmarg - Mononukleose (kyssesyke) – Lungebetennelse – Bakterieinfeksjoner. – Dataene er viktig for forståelsen av sykdomsmekanismene for utvikling av MS, men viser dessverre risikofaktorer det ikke er enkelt å få redusert. (dagbladet.no 15.10.2021).)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen.

(Anm: Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen. (Study finds link between memory loss, cognitive decline and small vessel disease in the brain. (…) The study by senior author José Biller, MD, first author Victor Del Brutto, MD, and colleagues is published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. Dr. Biller is chair of Loyola Medicine's department of neurology. Dr. Del Brutto is a University of Chicago resident who did a neurology rotation at Loyola. (news-medical.net 6.6.2017).)

(Anm: Influence of antidepressants on hemostasis. (…) The data from this study, showing a direct inhibitory effect on platelets of therapeutic concentrations of sertraline, suggest that it may account for a substantial portion of the association between depression and adverse outcomes of IHD by a thrombotic mechanism. Mohammad and Mason also demonstrated an inhibition of ADP-induced platelet aggregation by the tricyclics imipramine and amitriptyline.  Dialogues Clin Neurosci. 2007 Mar; 9(1): 47–59.)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Folk med fibromyalgi føler ofte de ikke blir trodd, ifølge norsk forsker. (- Tør ikke gå til legen)

(Anm: Folk med fibromyalgi føler ofte de ikke blir trodd, ifølge norsk forsker. Annenhver fibromyalgi-pasient føler frykt for å søke hjelp, viser ny svensk undersøkelse. Folk som lider av fibromyalgi, har mye vondt. Smertene blir beskrevet som dype, intense, verkende, sviende og brennende. De sitter som regel i musklene. Hva gjør helsepersonell når en person kommer inn med disse symptomene? Nå har svenske forskere spurt pasienter som har fibromyalgi om hvordan de opplever å bli møtt av helsepersonell. Med liten forståelse, ifølge studien som er publisert i tidsskriftet Open Nursing. Tør ikke gå til legen Fibromyalgi er et syndrom som rammer mange – trolig rundt 3 prosent av befolkningen. En overvekt av dem er kvinner. Selv om det er mange som får det, vet vi fremdeles lite om årsaker til sykdommen. Engelske forskere tror kanskje fibromyalgi kan være en autoimmun sykdom, der immunforsvaret selv angriper kroppens egne celler. Noen tror det kan være stressrelatert, andre tror det er en betennelse i kroppen. Men de er ennå ikke sikre. Frykten for å oppsøke hjelp Når både diagnose og behandling er såpass usikkert, påvirker det også opplevelsen av å være rammet av fibromyalgi. Det viser i hvert fall den nye svenske studien, som inkluderer 409 personer med fibromyalgi. En tredjedel opplever at behandlingen de får, er dårlig. Litt færre føler at de ikke blir tatt på alvor. Nesten halvparten (47 prosent) er redde for å søke behandling for fibromyalgi, og at de mener leger og sykepleiere ikke forstår diagnosen. Hele 54 prosent føler at helsepersonell ikke vet hvordan de kan hjelpe dem. (…) I en studie fra 2018 undersøkte Mengshoel hvordan norske pasienter opplevde å få diagnosen. Resultatene viste at de gjennomgående hadde negative erfaringer fra møter med helsevesenet. Det gjaldt i Norge så vel som i mange andre land. Studien ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Chronic Illness. (forskning.no 11.10.2021).)

- "Kan noen så unge som deg virkelig føle så mye smerte?" - En undersøkelse av hvordan personer med fibromyalgi opplever helsetjenester i Sverige.

(Anm: Hasselroth R, Björling G, Faag C, Bose CN. "Can Someone as Young as You Really Feel That Much Pain?" - A Survey on How People With Fibromyalgia Experience Healthcare in Sweden. SAGE Open Nurs. 2021 Jun 24;7:23779608211026145.)

(Anm: Mengshoel AM, Sim J, Ahlsen B, Madden S. Diagnostic experience of patients with fibromyalgia - A meta-ethnography. Chronic Illn. 2018 Sep;14(3):194-211.) 

- Professorens metode: Bedre liv med fibromyalgi. (- De Mengshoel møtte som har blitt friske, har tatt grep i livet og gjort forandringer for å redusere stress. De har bestemt seg for å prøve ut hva de tåler og ikke tåler, forteller forskeren. (– De har, i motsetning til å følge livsstilsråd, tatt det med ro en stund og funnet ut hva de kan tåle, før de har begynt å bygge seg opp. For mange tok det mange år å bygge seg opp igjen, men det gikk og de ble friske. Ikke det at jeg tror alle kan bli friske igjen, men jeg tror at mange kan bli betydelig bedre dersom de lærer av erfaringene til de som er blitt friske.)

(Anm: Professorens metode: Bedre liv med fibromyalgi. Med utgangspunkt i personer som har blitt friske fra fibromyalgi, har helsevitenskap-professor Anne Marit Mengshoel utviklet en oppskrift som kan gi personer med smertesykdommen livet tilbake. (…) I Norge finnes det mer enn 160 000 fibromyalgirammede. Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand som utvikler seg gradvis. Det starter gjerne med periodevise smerter som flytter på seg til ulike steder i kroppen, for så å ende opp med vedvarende generaliserte smerter. I tillegg følger det med mange andre plager som for eksempel uttalt tretthet og søvnproblemer. (…) Mengshoel mener at rådene som gis pasientgruppa i dag, ikke er optimale. I dem heter det at du skal være fysisk aktiv, ha gode søvnrutiner og generelt leve et sunt liv. - Rådene har ingen tydelig hensikt eller teoretisk begrunnelse i forhold til kunnskap om fibromyalgi, mener Mengshoel. Mange fibromyalgi-pasienter lever allerede sunt, uten at de nødvendigvis blir bedre av sin fibromyalgi - og dersom de ikke følger rådene kan de bli beskyldt for å ikke gjøre det som kreves for å bli bedre, mener hun. (…) Femdagers program Professoren har derfor, sammen leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykolog, sosionomer, sykepleier og en kostholdsveileder, utviklet et femdagers undervisningsprogram for rehabilitering av pasienter med fibromyalgi. Det har blitt til en forskningsartikkel publisert i tidsskriftet BMC Health Service Research i april i år. 40 pasienter har deltatt i programmet, og opplegget er seinere gitt til mange flere pasienter som en del av det ordinære tilbudet ved Revmatismesykehuset på Lillehammer. – Jeg ville omsette til klinisk praksis det jeg hadde lært av dem som hadde blitt friske av fibromyalgi. Min idé var at hvis klinikere med ulik profesjonsbakgrunn og forskere med sin forskningskunnskap jobbet sammen om å utvikle praksis, så måtte vi klare å utvikle noe som hadde klinisk relevans og ga mening for pasienter, forskere og klinikere, sier Mengshoel. (dagbladet.no 26.8.2021).)

- Lettere at diagnosticere fibromyalgi.

(Anm: Lettere at diagnosticere fibromyalgi. På University of Colorado har forskere opdaget en speciel hjernesignatur, der med 93 pct. sikkerhed kan fastslå, hvorvidt en person lider af fibromyalgi eller ej. (pharmadanmark.anp.se 27.10.2016).)

- Kroppen er rar. Vi fastleger møter ofte pasienter med symptomer som verken vi eller noen andre klarer å forklare. (- En diagnose fra psykiatrien som ofte blir brukt i slike situasjoner, er somatoforme lidelser. En av utfordringene med en slik diagnose er at pasienten føler at han/hun blir satt i en psykiatribås som de ikke nødvendigvis kjenner seg igjen i.)

(Anm: Kroppen er rar. Vi fastleger møter ofte pasienter med symptomer som verken vi eller noen andre klarer å forklare. Kanskje vi av og til blir nødt til å si: «Vet ikke, menneskekroppen er bare rar noen ganger.» (- I en norsk studie fra 2014 fant man at pasienten i hele 3 % av konsultasjonene til norske allmennpraktikere led av MUPS (1). Uansett hva vi kaller det er det noen ganger viktig å innrømme at vi ikke vet. Det er en krevende diagnose å sette, rent medisinsk, for vi kan aldri utelukke absolutt alle sykdommer som kan føre til pasientens symptomer.) (- En diagnose fra psykiatrien som ofte blir brukt i slike situasjoner, er somatoforme lidelser. En av utfordringene med en slik diagnose er at pasienten føler at han/hun blir satt i en psykiatribås som de ikke nødvendigvis kjenner seg igjen i. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 4. januar 2018.)

- Gåtefulle sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre.

(Anm: Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly. (…) Resultater — Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.) (…) Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter.) (Stroke 2008; 39: 857-862).)

(Anm: Hvitsubstansendringer ved lett kognitiv svikt: en longitudinell studie med diffusion tensor imaging om sammenhengen mellom CSF Tau, hvitsubstansintegritet og hukommelse (duo.uio.no 2010).)

- Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.)

- [Serotonin antistoffer i fibromyalgi syndrom - uttrykk for en nevroendocrinolog autoimmun sykdom?]

(Anm: [Serotonin antibodies in fibromyalgia syndrome--expression of a neuroendocrinologic autoimmune disease?]. Z Rheumatol. 1996 Jan-Feb;55(1):63-5; 63,66 disc 66-8.)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

- Somatoforme lidelser. Somatoforme lidelser er kroppslige symptomer som kan variere fra lette til betydelige, uten at det foreligger en kroppslig sykdom.

(Anm: Somatoforme lidelser. Somatoforme lidelser er kroppslige symptomer som kan variere fra lette til betydelige, uten at det foreligger en kroppslig sykdom. Plagene forsterkes gjerne av en vedvarende bekymring for at det foreligger (alvorlig) sykdom. Hva er en somatoform lidelse? En somatisk symptomforstyrrelse innebærer at du har en sterk oppmerksomhet på fysiske symptomer - som smerte og slapphet - til en grad som medfører et stort følelsesmessig ubehag og problemer med å fungere i dagliglivet. Overdreven oppmerksomhet, tanker, følelser, bekymring om fysiske symptomer kan føre til hyppige legebesøk. Du tenker ofte det verste om symptomene dine og fortsetter å lete etter en forklaring selv om andre alvorlige tilstander har blitt utelukket. Helsebekymring kan bli et sentralt fokus i ditt liv, noe som gjør det vanskelig å fungere, og som hos noen medfører at de blir varig uføre. Et velkjent eksempel på en somatoform tilstand er hypokondrisk lidelse. Tilstanden kjennetegnes ved at pasienten gjentatte ganger oppsøker lege for kroppslige (organiske) plager som allerede er grundig utredet, uten at legen finner tegn eller funn som tilsier at det foreligger kroppslig sykdom. Alvorlighetsgraden omfatter et spektrum som går fra helt lette tilfeller, som er vanskelige å avgrense fra det normale, til svært invalidiserende sykdomstilstander. (nhi.no 21.9.2021).)

- Irritabel tarm – fra psykisk til fysisk. (- Dermed er det kanskje ikke så rart at mange fagfolk har sett i psyken for å finne årsakene til lidelsen.) (- Nå håper forskerne på mer effektiv behandling. I beste fall en endelig kur. I dag brukes gastroskopi i utredning av irritabel tarm.)

(Anm: Irritabel tarm – fra psykisk til fysisk. De siste åras forskning peker mot at årsakene til IBS er vel så mye fysiske som psykiske. Nå håper forskerne på mer effektiv behandling. I beste fall en endelig kur. I dag brukes gastroskopi i utredning av irritabel tarm. Hensikten er å utelukke andre sykdommer. Men norske forskere mener nå at prøver fra fordøyelsessystemet kan brukes til å påvise IBS, fordi pasientene har karakteristiske avvik i cellene i tarmveggen. – Ja, du kan kalle det en revolusjon, sier professor Magdy El-Salhy ved Universitetet i Bergen. Han har jobbet med irritabel tarm i 25 år. I ganske mange av de årene, ble IBS betraktet som en somatoform lidelse – en psykisk plage som slo seg på magen. En slags overfølsomhet som trolig best kunne behandles hos psykolog. Sykdommens status blant forskere og leger har vært svært lav, og tilbudet til pasientene i beste fall mangelfullt. Men nå er verden i full forandring. (forskning.no 27.6.2016).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Kunstig intelligens (KI) for å undersøke/overvåke atferd.

(Anm: AI to help monitor behavior. Could artificial intelligence improve educational and clinical decisions made by your child's teacher, or your mental-health professional or even your medical doctor? Yes, indeed, says a study by an UdeM psychoeducator and behaviour analyst published in Perspectives on Behavior Science. (medicalxpress.com 11.9.2021).)

- Kronisk hoste skal tages alvorligt. Mange danskere går og hoster konstant. Nu viser ny forskning, at hosten skal tages alvorligt, fordi kronisk hoste er associeret med øget risiko for alvorlig sygdom.

(Anm: Kronisk hoste skal tages alvorligt. Mange danskere går og hoster konstant. Nu viser ny forskning, at hosten skal tages alvorligt, fordi kronisk hoste er associeret med øget risiko for alvorlig sygdom. Rigtig mange danskere døjer med kronisk hoste. Man anslår, at det drejer sig om 160.000 danskere. Kronisk hoste er defineret ved, at man hoster i mere end otte uger i træk. Det er i høj grad en irritation, men nu viser ny forskning også, at hosten er associeret med øget risiko for et sværere sygdomsbillede. Render man rundt med kriller i halsen, har man blandt andet markant øget risiko for senere at få en diagnose med KOL eller en diagnose med alvorlig lungebetændelse. - Det skræmmende er, at vi ser det hos helt almindelige mennesker. Derfor bør resultatet være med til at indgyde en viden i danskerne om, at hvis de døjer med kronisk hoste, skal de gøre noget ved det og blive tilset af en læge. Kronisk hoste kan være forløberen for noget langt værre, fortæller en af forskerne bag studiet, ph.d. Eskild Morten Landt fra Klinisk Biokemisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Køge. Eskild Morten Landt har for nyligt præsenteret sine forskningsresultater på den årlige kongres for European Respiratory Society (ERS). Læs også: Hoste - årsager og løsninger Stort studie med data fra flere registre og undersøgelser I sin undersøgelse har Eskild Morten Landt sammenholdt data fra Herlev-Østerbro-undersøgelsen, der er en stor befolkningsundersøgelse, med data fra Landspatientregisteret og CPR-registeret.  På den måde kunne han finde ud af, hvem der i Herlev-Østerbro-undersøgelsen havde rapporteret om kronisk hoste, og via Landspatientregisteret og CPR-registeret finde ud af, hvordan det var gået dem i de efterfølgende 3,5 år, der er hentet data fra. Eskild Morten Landt ledte blandt andet efter dødsfald i CPR-registeret og diagnosekoder for KOL eller indlæggelseskrævende lungebetændelse i Landspatientregisteret. 45.000 danskere har deltaget i Herlev-Østerbro-undersøgelsen, og af dem rapporterede seks procent at have kronisk hoste. - Derudover har vi testet for blodprop i hjertet for at se, om der også skulle være en sammenhæng med kronisk hoste der. Det fandt vi dog ikke, siger Eskild Morten Landt. Læs også: Lungebetændelse: 4 kendetegn Risikoen for dødsfald er fordoblet Resultatet af undersøgelsen viser en meget klar sammenhæng mellem selvrapporteret kronisk hoste i Herlev-Østerbro-undersøgelsen og risikoen for KOL, indlæggelseskrævende lungebetændelse eller død i de efterfølgende 3,5 år. Personer med kronisk hoste havde: - Fire gange højere risiko for KOL-indlæggelser i undersøgelsesperioden. - To gange forhøjet risiko for indlæggelser med lungebetændelse. - To gange højere risiko for dødsfald. Ifølge Eskild Morten Landt er resultatet vigtigt for både almindelige danskere og for de praktiserende læger. Dels fordi det er vigtigt, at man er opmærksom, hvis man lider af kronisk hoste, og dels fordi lægerne kan bruge informationen til at kaste et ekstra blik på de patienter, som fortæller om kronisk hoste. Få flere nyheder om sundhed i Netdoktors nyhedsbrev Kilde: Dagens Medicin (netdoktor.dk 20.9.2021).)

- Vexas-syndromet. Dødelig syndrom påvist i Norge. Vexas-syndromet, som ble påvist i Danmark denne uka, er også oppdaget i Norge.

(Anm: Vexas-syndromet. Dødelig syndrom påvist i Norge. Vexas-syndromet, som ble påvist i Danmark denne uka, er også oppdaget i Norge. Oslo universitetssykehus kjenner til fem tilfeller - én mann døde. FEM TILFELLER: Oslo universitetssykehus bekrefter fem tilfeller av vexas-syndromet. På Rigshospitalet i Danmark har to leger oppdaget en ny og dødelig sykdom - vexas-syndromet (av eng. vacuoles, E1 enzyme, X-linked, autoinflammatory, somatic) - som tidligere bare har blitt registrert i USA, skriver danske BT. Sykdommen ble først oppdaget av et amerikansk forskerteam for ett år siden. Overlege Øyvind Midtvedt ved revmatologisk seksjon på Oslo universitetssykehus (OUS) bekrefter overfor Dagbladet at syndromet er påvist i Norge. - Vi er godt kjent med dette syndromet. På min avdeling har vi hatt fem tilfeller. Det første tilfellet gikk bort sommeren 2020, sier han. (…) - Hvor farlig er dette? - Av de 25 første tilfellene som ble beskrevet, var ti døde. Seinere har andre publisert en oversikt over elleve pasienter, der de mente det var en fem års overlevelse på 63 prosent. Tallene er små og vanskelige å tolke. Noen har mildere forløp, og det er stor variasjon i de kliniske forholdene, sier Midtvedt. Hvordan man rammes, er vanskelig å vite. Det er ikke arvelig eller smittsomt, forklarer legen. (dagbladet.no 23.9.2021).)

(Anm: Grayson PC, Patel BA, Young NS. VEXAS syndrome. Blood. 2021 Jul 1;137(26):3591-3594.)

- Dødelig syndrom oppdaget i Norge.

(Anm: Dødelig syndrom oppdaget i Norge. Onsdag kom nyheten om at danske leger har påvist syndromet i Danmark. Nå bekrefter Oslo Universitetssykehus at de kjenner til fem tilfeller i Norge, skriver ABC Nyheter. (…) Symptomene er varierte, og kan være alt fra bindevevssymptomer, uforklarlig feber, blodmangel, blodpropper og betennelse i bruks og lungevev og blodårer, hudforandringer og smerte fra nese og ører. – Ingen vet hvorfor denne mutasjonen plutselig oppstår hos menn, sier Midtvedt til ABC Nyheter. (tv2.no 23.9.2021).)

- Studie: KUNSTIG INTELLIGENS (KI) kan ta bedre kliniske beslutninger enn mennesker. (- Et par kanadiske forskere på psykisk helse tror det kan. (I en studie publisert i Journal of Applied Behavior Analysis, MarcLanovaz fra Université de Montréal og Kieva Hranchuk fra St. Lawrence College, i Ontario, vurderer bruk av KI i behandling av atferdsproblemer.)

(Anm: Study: AI can make better clinical decisions than humans. It's an old adage: there's no harm in getting a second opinion. But what if that second opinion could be generated by a computer, using artificial intelligence? Would it come up with better treatment recommendations than your professional proposes? A pair of Canadian mental-health researchers believe it can. In a study published in the Journal of Applied Behavior Analysis, Marc Lanovaz of Université de Montréal and Kieva Hranchuk of St. Lawrence College, in Ontario, make a case for using AI in treating behavioral problems. "Medical and educational professionals frequently disagree on the effectiveness of behavioral interventions, which may cause people to receive inadequate treatment," said Lanovaz, an associate professor who heads the Applied Behavioral Research Lab at UdeM's School of Psychoeducation. To find a better way, Lanovaz and Hranchuk, a professor of behavioral science and behavioral psychology at St. Lawrence, compiled simulated data from 1,024 individuals receiving treatment for behavioral issues. (…) "For example, doctors could someday use the technology to help them decide whether to continue or terminate the treatment of people with disorders as varied as autism, ADHD, anxiety and depression," Lanovaz said. "Individualized clinical and educational decision-making is one of the cornerstones of psychological and behavioral treatment. Our study may thus lead to better treatment options for the millions of individuals who receive these types of services worldwide." (techxplore.com 10.9.2021).)

(Anm: Lanovaz MJ, Hranchuk K. Machine learning to analyze single-case graphs: A comparison to visual inspection. J Appl Behav Anal. 2021 Jul 15.)

- «Helene sjekker inn» gir oss verdifull dokumentasjon av helsepersonells praksis. (- Kvinnene som fikk en dose antidepressiva, begynte systematisk å unngå øyekontakt.)

(Anm: «Helene sjekker inn» gir oss verdifull dokumentasjon av helsepersonells praksis.(...) Ifølge en artikkel og en studie (14) er øynene «ansiktets fremste kilde til informasjon om følelser». Mange som for eksempel går på antidepressiva, «forteller at de føler seg mer følelsesmessig avflatet», altså at de kanskje ikke selv oppfatter hva som egentlig skjer. (…) «Lite visste de at fagfolk skulle nikke entusiastisk til oppdagelsene de i fjor gjorde i et kjellerlokale på Psykologisk institutt. For dataene de samlet inn via en såkalt eye-tracker, tegnet et tydelig mønster. Kvinnene som fikk en dose antidepressiva, begynte systematisk å unngå øyekontakt. - Det tok en stund før vi skjønte hvor stort dette faktisk er. Utrolig stas, sier to av studentene, Frida Holmstrøm (24) og Julie Wasmuth (23). For ved å studere øyets bevegelser hos personer med og uten antidepressiva innabords kan de rett og slett ha brakt menneskeheten et lite skritt nærmere gåten: Hvordan virker egentlig lykkepillen på oss? Hvorfor gir den effekt for noen pasienter, mens andre bare opplever bivirkninger? Ingen har brukt lignende metode tidligere. Øye-analysen var såpass nyskapende og funnene tilsvarende oppsiktsvekkende at de nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Psychopharmacology (sykepleien.no 6.8.2020).)

(Anm: Jonassen R, et al. A single dose of antidepressant alters eye-gaze patterns across face stimuli in healthy women. Psychopharmacology (Berl). 2015 mars;232(5):953–8.)

– Sykefravær er en trygdefelle. (- Ytelsene som serveres, bidrar i liten grad til at pasientens funksjon eller helse blir bedre. Det er i seg selv undergravende for motivasjonen og arbeidsmoralen blant fastleger.)

(Anm: Eivind Meland, professor emeritus ved UiB og fastlegevikar i Bergen. Sykefravær er en trygdefelle. Maria Due er ung fastlege. I en kronikk i Aftenposten skriver hun om at hun erfarer at noen pasienter «bestiller» sykmelding og feirer oppnådd trygdestatus. I et svarinnlegg underkjenner en gruppe leger og forskere fra NTNU/HUNT Dues erfaringer og belærer henne om hva som er korrekt erfaringshorisont. De har akademisk tilknytning til samfunnsmedisin. Leger blir kelnere Fastlegeordningen er en viktig del av velferdsstaten. Den er i krise ved at få, og ingen unge, leger ønsker å arbeide der. Noe av forklaringen er at kolleger opplever grenseløse forventninger. En rettighetskultur som griper om seg, reduserer legene fra profesjonsutøvere til kelnere. Ytelsene som serveres, bidrar i liten grad til at pasientens funksjon eller helse blir bedre. Det er i seg selv undergravende for motivasjonen og arbeidsmoralen blant fastleger. (aftenposten.no 30.8.2021).)

- Hvor vanlig er TBE -virus i flått?

(Anm: FORSKNINGSNYTT Hvor vanlig er TBE -virus i flått? I denne studien ble 47 000 skogflått fra 62 forskjellige steder langs norskekysten (fra Østfold til Nordland) analysert for TBE-virus. I snitt ble det funnet TBE-virus i 0,3% av nymfene, og 4,3 % av voksne flått. Det var store variasjoner fra sted til sted.  Det var høyest forekomst av TBE-virus i voksne flått i Rogaland og Vestfold, mens for nymfene var forekomsten høyest i Vestfold, Agder og Rogaland. Studien viser at TBE-viruset er utbredt langs store deler av norskekysten, men per dags dato har det kun blitt meldt inn sykdomstilfeller hos mennesker i Agder, Vestfold og Telemark og (tidligere) Buskerud. Vi vet fremdeles ikke hvorfor det er slik. (forskningsnytt.no - Oppdatert august 26, 2021).)

- Unngå sykdom: Staale (49) ble flått-sykmeldt.

(Anm: Unngå sykdom: Staale (49) ble flått-sykmeldt. Selve bittet husker ikke Staale Reiersen (49), men da han våknet opp dagen etter med skyhøy feber og hodebank skjønte han at noe ikke stemte. Her er rådene slik at du unngår det samme. Vi er på vei inn i flåttsesongen, og ifølge Flåttsenteret er det ventet et nytt kjempeår for turgåing i norsk natur. Staale Reiersen fra Arendal ble alvorlig syk da han i mars i fjor ble bitt av flått. Selve bittet husker han ikke, men da han våknet opp dagen etter med skyhøy feber og hodebank skjønte han at noe ikke stemte. (…) Ble alvorlig syk Etter tre dager følte han seg bedre. Men plutselig var sykdomsfølelsen der igjen – nå verre enn tidligere. – Det ble så ille at kona måtte ringe etter ambulanse. Flått kan i sjeldne tilfeller være bærer av TBE-virus, som kan forårsake skogflåttencefalitt, en infeksjon i sentralnervesystemet. – TBE står for Tick-borne encephalitis-virus og smitter gjennom flåttbitt, sier spesialist i nevrologi, Randi Eikeland. Reiersen visste ikke så mye om viruset fra før, men nok til at han og familien planla å ta TBE-vaksinen. – Men jeg ble smitta så tidlig på året at jeg ikke rakk å ta den, sier han. (dagbladet.no 3.5.2021).)

- Akutt hjernebetennelse (encefalitt). Hjernebetennelse er en betennelse i hjerne og hjernehinner.

(Anm: Akutt hjernebetennelse (encefalitt). Hjernebetennelse er en betennelse i hjerne og hjernehinner. Typiske symptomer kan være hodepine, irritabilitet, utilpasshet, mental sløring, lysskyhet, hukommelsesvansker, personlighetsendringer, konsentrasjonsvansker og/eller epileptiske kramper (nhi.no 13.2.2020).)

- ADHD kan ikke sættes i boks: Nogle børn med mange symptomer fungerer fint. (- Hun har sammen med blandt andre professor Per Hove Thomsen lavet det nye studie, som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Journal of Child Psychology and Psychiatry.)

(Anm: ADHD kan ikke sættes i boks: Nogle børn med mange symptomer fungerer fint. Et nyt studie sætter endnu en streg under, at ADHD er en kompleks størrelse. Studiet viser, at der ikke er en klar grænse, hvor forskerne kan sige: Har man så og så mange symptomer, er man velfungerende, og har man flere, er man ikke velfungerende. Jo mere uopmærksomt, hyperaktivt og impulsivt et barn er, jo dårligere fungerer det som udgangspunkt i hverdagen. Men der er også nogle børn med rigtig mange symptomer på ADHD, som fungerer helt fint. Det viser et nyt studie, hvor forskere har undersøgt, om der er en klar grænse for, hvor mange symptomer på ADHD et barn skal have, før det for alvor påvirker barnets hverdag. »Resultatet stemmer meget godt overens med anden forskning, som også har vist, at der er nogle børn, som faktisk har nok symptomer til at opfylde de symptombaserede kriterier for diagnosen ADHD, men som fungerer fint,« siger psykolog og ph.d. Trine Wigh Arildskov fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital i Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Hun har sammen med blandt andre professor Per Hove Thomsen lavet det nye studie, som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Journal of Child Psychology and Psychiatry. Studiet er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 2044 forældre til helt almindelige børn i 1. 2. og 3. klasse i Aarhus Kommune. Forældrene har udfyldt et spørgeskema om barnets ADHD-symptomer og et andet, som viser, hvordan barnet fungerer og trives. I alt 39 af børnene havde en ADHD-diagnose. (videnskab.dk 22.6.2021).)

(Anm: How much impairment is required for ADHD? No evidence of a discrete threshold. J Child Psychol Psychiatry. 2021 May 27.)

(Anm: Overlæge: Myndighederne presser os til at udskrive medicin til børn. (…) Jeg har den seneste tid oplevet, hvordan medarbejdere i kommunerne uden lægefaglig baggrund presser på for at få mig som børneungepsykiater til at ordinere medicin til børn med adhd. (jyllands-posten.dk 10.10.2016).)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

- De fleste PTSD-behandlinger er ikke bevist å være effektive. (- Eksponeringsterapi var effektiv.) (- Panelet fant ikke bevis for at noe legemiddel var effektive i behandlingen av PTSD -- dette innbefattet legemidlene Seroxat og Zoloft, som er godkjent av Food and Drug Administration for å behandle lidelsen.)

(Anm: De fleste PTSD-behandlinger er ikke bevist å være effektive. (…) De fleste PTSD-behandlinger er ikke effektive. (- Rapporten fant sterke bevis på at spesielt en behandling kjent som eksponeringsterapi var effektiv; teknikken består i å la pasienten gjentatte ganger å gjenoppleve traumatiske hendelser slik at de mister sin kraft. (…) Men panelet fant ikke bevis for at noe legemiddel var effektive i behandlingen av PTSD -- dette innbefattet legemidlene Seroxat og Zoloft, som er godkjent av Food and Drug Administration for å behandle lidelsen. (washingtonpost.com 19.10.2007).)

- Algoritme skal finde fejldiagnoser. En algoritme udviklet af forskere fra Københavns Universitet kan identificere patienter, som muligvis er fejldiagnosticeret og dermed får forkert eller slet ingen behandling.

(Anm: Algoritme skal finde fejldiagnoser. En algoritme udviklet af forskere fra Københavns Universitet kan identificere patienter, som muligvis er fejldiagnosticeret og dermed får forkert eller slet ingen behandling. Algoritmen er udviklet på baggrund af sygdomsforløb for 284.000 patienter med lungesygdommen KOL fra 1994 til 2015, men kan i princippet bruges på mange andre sygdomme. Algoritmen bruger nemlig registerdata til at kortlægge de typiske sygdomsforløb og kan finde ud af, hvis nogle patienters forløb stikker så meget ud, at noget måske er galt. Forskerne understreger dog, at algoritmen skal valideres yderligere og afprøves i kliniske forsøg, før den kan implementeres på danske hospitaler. (pharmadanmark.anp.se 25.2.2021).)

- Google AI (KI)-verktøy kan hjelpe pasienter med å identifisere hudtilstander.

(Anm: Google AI tool can help patients identify skin conditions. Google has unveiled a tool that uses artificial intelligence to help spot skin, hair and nail conditions, based on images uploaded by patients. A trial of the "dermatology assist tool", unveiled at the tech giant's annual developer conference, Google IO, should launch later this year, it said. The app has been awarded a CE mark for use as a medical tool in Europe. A cancer expert said AI advances could enable doctors to provide more tailored treatment to patients.  (bbc.com 19.5.2021).)

- Google-app skal hjælpe med at finde hudlidelser. (- Ti milliarder mennesker søger årligt på hud-, negle- og hårlidelser.) (- Den har fået et CE-mærke til brug i Europa. Planen er, at den kan komme i anvendelse senere i år.)

(Anm: Google-app skal hjælpe med at finde hudlidelser. Ti milliarder mennesker søger årligt på hud-, negle- og hårlidelser. Google vil hjælpe, men læge er bekymret. (...) Nu har Google præsenteret en ny app, som skal hjælpe til at diagnosticere lidelser i hud, negle eller hår på baggrund af kunstig intelligens og billeder, som man selv tager på sin telefon. Det skriver BBC. Det såkaldte ”dermatologiske hjælpeværktøj” kan på baggrund af tre billeder af hud, hår eller negle fra forskellige vinkler komme med et bud på, om man muligvis har en lidelse. Appen kan genkende 288 hudlidelser. (...) Ifølge Google foretager ti milliarder mennesker årligt søgninger, der relaterer sig til hud-, negle- og hårproblemer. Appen er blevet præsenteret denne uge på en udviklerkonference. Den har fået et CE-mærke til brug i Europa. Planen er, at den kan komme i anvendelse senere i år. (jyllands-posten.dk 21.5.2021).)

- Innlegg: Når skal Norge engasjere seg i EU-forslaget om kunstig intelligens? Næringslivet frykter at streng regulering av kunstig intelligens kan utgjøre en flaskehals og true innovasjonstakten. (- Viktige spørsmål om hvorvidt man skal tillate AI-basert ansiktsgjenkjenning, eller AI-verktøy som kan brukes i medisinsk diagnostikk og behandling, er det som skal avgjøres.)

(Anm: Ishita BaruaIshita Barua, stipendiat ved UiO, gjesteforsker BIDMC/Harvard Medical School. Innlegg: Når skal Norge engasjere seg i EU-forslaget om kunstig intelligens? Næringslivet frykter at streng regulering av kunstig intelligens kan utgjøre en flaskehals og true innovasjonstakten. Den 21. april la Europakommisjonen frem sitt lovforslag om regulering av kunstig intelligens (artificial intelligence – AI). Da hadde det allerede i noen dager sirkulert en lekket utgave av lovforslaget på sosiale medier, som forskere, teknologer og gründere allerede var i gang med å drøfte på Twitter. Men her hjemme har lovforslaget hittil skapt lite debatt i offentligheten, og knapt vært nevnt i nasjonale medier. Fremtidens regulering av kunstig intelligens, og spesielt EUs rolle, er verdt å løfte frem i det offentlige ordskiftet, for det vil angå oss alle i årene som kommer. Viktige spørsmål om hvorvidt man skal tillate AI-basert ansiktsgjenkjenning, eller AI-verktøy som kan brukes i medisinsk diagnostikk og behandling, er det som skal avgjøres. (dn.no 2.5.2021).)

- Kunstig intelligens kortlægger strukturen i næsten alle proteiner fra det menneskelige genom. (- Proteiner er byggesten for alle levende organismer. De proteiner, vi mennesker producerer, er essentielle at forstå, hvis vi skal udvikle medicin, der virker.)

(Anm: Kunstig intelligens kortlægger strukturen i næsten alle proteiner fra det menneskelige genom. Kunstig intelligens er i et nyt studie blevet brugt til at kortlægge strukturen af næsten alle proteiner, der er skabt i den menneskelige krop. I sidste ende kan kortlægningen hjælpe os med at udvikle ny medicin og finde nye behandlinger på sygdomme, skriver BBC. Proteiner er byggesten for alle levende organismer. De proteiner, vi mennesker producerer, er essentielle at forstå, hvis vi skal udvikle medicin, der virker. (videnskab.dk 25.7.2021).)

- Hver tredje ungdom får en psykisk diagnose: – Kan bli en merkelapp som henger på livet ut.

(Anm: Hver tredje ungdom får en psykisk diagnose: – Kan bli en merkelapp som henger på livet ut. Barbara Stenvall i Bodø fikk to psykiske diagnoser og ble uføretrygda da hun var helt ung. Nå er hun tilbake i jobb og advarer mot å sykeliggjøre ungdommen. Barbara Stenvall, leder i Mental Helse i Bodø mener for mange unge får en diagnose: – Vanskeligheter en ungdom har må ikke sykeliggjøres, men normaliseres. Blant de 55 største kommunene i landet er det i Bodø flest unge får en psykisk diagnose. 34 prosent av ungdom mellom 12 og 18 år får en eller annen psykisk diagnose. Tallet for hele landet er 29 prosent, viser forskning fra Frischsenteret. Barbara Stenvall, som også er leder av Mental Helse i Bodø, mener tallene er urovekkende høye. (nrk.no 10.1.2021).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

- Psykologer som utnytter pasienter seksuelt, får nye sjanser. (- RYSTET: – I praksis kan man sitte på et psykologkontor og gjøre skade i et helt yrkesliv, uten at noen oppdager det, sier psykolog og forfatter Jørgen Flor.) (- Han mener helsemyndighetene må få mer innsyn i det som skjer på terapirommet.) (- Helseministeren mener det blir feil å ta fra noen autorisasjonen på livstid.) (– Psykisk helse må inn i helsedirektoratets pasientsikkerhetsprogram.)

(Anm: Psykologer som utnytter pasienter seksuelt, får nye sjanser. Psykologer og psykiatere som har forgrepet seg mot pasienter, bør ikke få sitte i enerom med sårbare pasienter igjen, mener psykolog Jørgen Flor. Helseministeren mener det blir feil å ta fra noen autorisasjonen på livstid. RYSTET: – I praksis kan man sitte på et psykologkontor og gjøre skade i et helt yrkesliv, uten at noen oppdager det, sier psykolog og forfatter Jørgen Flor. Han mener helsemyndighetene må få mer innsyn i det som skjer på terapirommet. Den siste tiden har VG avdekket hvordan psykologer og psykiatere som har utnyttet pasienter seksuelt, får fortsette med sin praksis. I alt 42 psykologer og psykiatere har mistet autorisasjonen de siste 15 årene, for å ha krysset grensen seksuelt med sine pasienter. Fire av dem har vært tiltalt for overgrep. En av dem er overgrepsdømt. (…) Psykolog Jørgen Flor er rystet over historiene som har blitt kjent den siste tiden. Det sier han til VG. Flor har skrevet boka Skadelige samtaler, og tror det finnes mørketall for overgrep i terapirommet. – Psykisk helse må inn i helsedirektoratets pasientsikkerhetsprogram. I dag glimrer det med sitt fravær. Helsemyndighetene må få mer innsyn i dette, sier han til avisa. (psykologisk.no 1.6.2021).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

- Leger: Når trøtthet er farlig.

(Anm: Leger: Når trøtthet er farlig. En følelse av konstant trøtthet og utmattelse, betyr ikke nødvendigvis at man sover for lite. Det kan nemlig være tegn på mer alvorlig sykdom, ifølge legene. (…) - Lavt stoffskifte Overlege Anders Svare ved Sykehuset i Namsos er spesialist i indremedisin og endokrinologi. Han forklarer overfor Dagbladet at mange hormonsykdommer kan gi trøtthet som symptom. - Veldig mange av hormonsykdommene kan gi det, for eksempel diabetes, lav produksjon av kortisol, i tillegg til både høyt og lavt stoffskifte, sier han. Her vil man også ofte ha noen tilleggssymptomer, ifølge spesialisten, som kan peke i retning av en hormonsykdom: - Ved lavt stoffskifte, vil man også kunne merke vektoppgang, hårtap, treg avføring, og kanskje depresjon. Men det er viktig å huske på at også mange uten hormonsykdommer kan oppleve dette. (…) Men hvis man sliter med en følelse av trøtthet eller utmattelse i hverdagen, og er bekymret for kreft, anbefaler legen at man tenker over hvilke andre symptomer man har. - Det følger ofte med andre symptomer, som for eksempel en kul i brystet, hovne lymfeknuter, at man hoster opp blod, at man har blod i avføringen eller blod i urinveiene, sier han. Da kan det henholdsvis være snakk om brystkreft, lymfekreft, lungekreft, tarmkreft eller nyrekreft. Det er likevel visse krefttyper som kan føre til mer trøtthet hos pasienten: - Hvis man oppdager lungekreft eller lymfekreft seint, kan man oppleve det. Dette gjelder egentlig for alle krefttyper, men spesielt ved lunge- og lymfekreft, presiserer Stensvold. (dagbladet.no 13.4.2021).)

- Mange med alvorlig, kronisk stress har blitt feilbehandlet. (- Blir feilaktig diagnostisert med depresjon.) (- De var ikke motløse og livstrøtte, men frustrerte og lei seg over at de knapt orket å komme seg ut av sengen. Pasientene manglet de fleste av de viktigste symptomene på depresjon.) (-  Den kliniske behandlingen av disse pasientene var for 20 år siden mangelfull og, som nevnt, ofte feil.)

(Anm: Mange med alvorlig, kronisk stress har blitt feilbehandlet. DEBATT: I 150 år har utmattelse forårsaket av stress blitt beskrevet i medisinsk litteratur. Vi trenger en diagnose, skriver tre svenske forskere og psykiatere. Vi har med interesse lest de to debattartiklene på forskersonen.no om alvorlig sykdom forårsaket av alvorlig, kronisk stress. Både den anonyme innsenderen og de to forskernes svar er velskrevne, innholdsrike og kunnskapsrike. Noen ganger hører vi at det vi i Sverige klassifiserer som «utmattningssyndrom» (UMS) bare eksisterer i Sverige. Som «anonym» skriver, eksisterer faktisk alvorlig stressykdom med utmattelse også i Norge og selvfølgelig også i de fleste land i den vestlige verden. Det er heller ikke bare en «moderne» sykdom. Under litt andre betegnelser kan man finne beskrivelser av utmattelsestilstander forårsaket av stress i medisinsk litteratur i mer enn 150 år tilbake i tid, og lærebøkene fra begynnelsen av 1900-tallet inneholder presise sykdomsbeskrivelser. Blir feilaktig diagnostisert med depresjon Men som «anonym» med rette påpeker, er det ingen internasjonalt anerkjent diagnose. Ofte har diagnosen depresjon blitt brukt fordi pasienter vanligvis har en del depressive symptomer når de kommer til helsevesenet. Dette har igjen ført til at pasienter som regel har fått en standardisert depresjonsbehandling, med dårlige resultater. Marie Åsberg er opprinnelig depresjonsforsker. Mot slutten av 1990-tallet gjorde kollegaen Åke Nygren henne oppmerksom på at sykdomsraten for «stressindusert depresjon» hadde hatt en urovekkende økning i de store forsikringsdatabasene i Sverige. Men da Åsberg møtte disse pasientene, så hun at sykdomsbildet ikke samsvarte med en faktisk depresjon. De var ikke motløse og livstrøtte, men frustrerte og lei seg over at de knapt orket å komme seg ut av sengen. Pasientene manglet de fleste av de viktigste symptomene på depresjon. Den kliniske behandlingen av disse pasientene var for 20 år siden mangelfull og, som nevnt, ofte feil. Som et resultat klarte mange av de som ble rammet aldri å komme tilbake til sitt arbeid og en fungerende hverdag. Utviklet nye diagnosekriterier for UMS i Sverige Dette var utgangspunktet for forskning på UMS i Sverige. (forskning.no 19.5.2021).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Dagens SSRI-forskrivning forsvarlig legepraksis? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2621.)

- Datteren var døden nær: Nå utvikler Ole-Martin et produkt han håper kan redde liv. (- Hedda hadde akutt nyresvikt og var på vei til å utvikle sepsis, også kjent som blodforgiftning. En alvorlig og livstruende tilstand som krever rask behandling.)

(Anm: Datteren var døden nær: Nå utvikler Ole-Martin et produkt han håper kan redde liv. Datteren Hedda holdt på å dø av blodforgiftning. For rally-kjøretrener Ole-Martin Lundefaret ble det første skritt mot gründerlivet. «Barn er ikke små voksne» var en læresetning Ole-Martin Lundefaret ble kjent med da datteren ble alvorlig syk. (…) Det begynte med det foreldrene trodde var vanlig omgangssyke. Men da allmenntilstanden til datteren begynte å dale på dag tre, kom den dårlige magefølelsen. – Vi dro på legevakten. Men fikk beskjed om å dra hjem igjen, se an situasjonen og kontakte fastlegen til uken. Hadde vi gjort det, hadde nok ikke Hedda levd i dag. (…) – Var i ferd med å dø Heddas mamma, Petra Oppegaard, jobber i ambulansetjenesten. Hun var bestemt på at de burde dra tilbake til legevakten dagen etterpå. Her måtte de ifølge Ole-Martin nærmest krangle for å få datteren på sykehus. Da hun omsider ble sendt til Ahus, ble en rekke leger koblet på. – Da viktige prøveresultater kom etter nesten fem timer, innså de at hun var i ferd med å dø, sier Ole-Martin. Hedda hadde akutt nyresvikt og var på vei til å utvikle sepsis, også kjent som blodforgiftning. En alvorlig og livstruende tilstand som krever rask behandling. – Å bli kjørt i ambulanse i full utrykning vekk fra et av landets største sykehus, var en forferdelig opplevelse. Da skjønner du hvor sykt barnet ditt er. (…) Ville finne svar Ambulanseturen gikk til Rikshospitalet, og Hedda overlevde. Men opplevelsen av at datteren kunne være så syk uten at fagfolk fanget det raskt opp, satt en støkk i Ole-Martin. Han dykket ned i forskningsartikler for å finne svar. Det ledet han til nederlandsk professor, som i over 30 år har jobbet med det som Ole-Martin ville vite mer om. Sammen med professoren og flere internasjonale spesialister opprettet han firmaet Active Medical. Nå utvikler de et videomikroskop som de håper kan redde liv. (…) Med det nye videomikroskopet vil man enkelt kunne måle de minste blodårene. Og det er nettopp dette som kan bidra til å avdekke alvorlig sykdom raskere, forteller Ole-Martin. – Bildene kommer opp på en PC som har et analyseprogram som bruker kunstig intelligens. Slik får man resultatet i sanntid og kan sette en diagnose tidligere. (nrk.no 29.6.2021).)

- Ekstern validering av en allment implementert merkevarebeskyttet sepsis prediksjonsmodell hos innlagte pasienter. (- Konklusjoner og relevans: Denne eksterne valideringskohortstudien antyder at ESM (Epic Sepsis Model) har dårlig diskriminering og kalibrering mht. å forutsi utbruddet av sepsis. Det utbredte valget av ESM til tross for den dårlige ytelsen reiser grunnleggende bekymringer for sepsishåndtering på nasjonalt nivå.)

(Anm: External Validation of a Widely Implemented Proprietary Sepsis Prediction Model in Hospitalized Patients. Abstract Importance: The Epic Sepsis Model (ESM), a proprietary sepsis prediction model, is implemented at hundreds of US hospitals. The ESM's ability to identify patients with sepsis has not been adequately evaluated despite widespread use. (…) Conclusions and relevance: This external validation cohort study suggests that the ESM has poor discrimination and calibration in predicting the onset of sepsis. The widespread adoption of the ESM despite its poor performance raises fundamental concerns about sepsis management on a national level. JAMA Intern Med. 2021 Jun 21.)

- Hva er sepsis? (- Sepsis (blodforgiftning) er en alvorlig infeksjon som gjør pasienter svært syke. Sepsis oppstår når bakterier kommer over i blodbanen og kroppens immunforsvar overreagerer.) (- Sepsis er en av de vanlige dødsårsakene på norske sykehus og på verdensbasis dør 6-10 millioner mennesker hvert år.)

(Anm: Geminisenter for Sepsisforskning. (…) Hva er sepsis? Sepsis (blodforgiftning) er en alvorlig infeksjon som gjør pasienter svært syke. Sepsis oppstår når bakterier kommer over i blodbanen og kroppens immunforsvar overreagerer. Dette gir skade på flere av kroppens organer og funksjonen til disse organene svikter. Sepsis er en av de vanlige dødsårsakene på norske sykehus og på verdensbasis dør 6-10 millioner mennesker hvert år. (gemini.no).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Li YR, Zhu H. Vitamin C for sepsis intervention: from redox biochemistry to clinical medicine. Mol Cell Biochem. 2021 Sep 3:1–12..)

- Heidi døde av blodforgiftning – foreldrene måtte selv anmelde sykehuset. (- Sykehuset gjorde feil da Heidi Beate Pettersen (46) døde, men både Statsforvalteren og Helsetilsynet unnlot å anmelde saken til politiet.)

(Anm: Heidi døde av blodforgiftning – foreldrene måtte selv anmelde sykehuset. Sykehuset gjorde feil da Heidi Beate Pettersen (46) døde, men både Statsforvalteren og Helsetilsynet unnlot å anmelde saken til politiet. Tore Pettersens datter døde av blodforgiftning, mens hun var innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i 2017. Fire år etter at Heidi døde, har UNN fått en bot på 300.000 kroner. Politiet har konkludert at hun ble liggende for lenge uten å få riktig hjelp. Men for å få saken belyst, måtte faren selv ta datterens død til politiet. Det beskriver han som en stor belastning. (nrk.no 7.7.2021).)

- Pasient døde – UNN får bot på 300.000. (- Pasienten døde på grunn av at blodforgiftning ble oppdaget og behandlet for sent, skriver Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i en pressemelding.)

(Anm: Pasient døde – UNN får bot på 300.000. Universitetssykehuset i Nord-Norge får bot etter at en innlagt pasient døde i 2017. Pasienten døde på grunn av at blodforgiftning ble oppdaget og behandlet for sent, skriver Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i en pressemelding. Helsetilsynet har avdekket at UNN hadde sviktende systemer for behandling av blodforgiftning (sepsis), men mente at det ikke var grunnlag for at politiet skulle etterforske saken. Likevel valgte pårørende å anmelde saken til politiet. Troms politidistrikt har nå ilagt UNN et forelegg på 300.000 kroner. Politiet opplyser i en pressemelding at de har funnet at kvinnen ble liggende for lenge uten å få riktig behandling. UNN vil ta stilling til boten i løpet av kort tid, og beklager til pasientens familie. – Først og fremst vil vi igjen dypt få beklage tapet og belastningen dette har påført de pårørende, sier forsknings- og utdanningssjef Einar Bugge ved UNN. Han sier saken beror på systemsvik. – Det er UNN som ikke har hatt gode nok systemer for å gjøre våre ansatte i stand til å håndtere disse pasientene på en sikker og trygg måte. UNN varslet selv saken til helsetilsynet i 2017, da pasienten døde på UNN i Harstad. (nrk.no 5.7.2021).)

– Dødsårsaksregisteret gjemmer bort sepsistallene. (- Det finnes ikke et eneste registrert sepsis-dødsfall i 2015 i dødsårsaksregisteret. Det er alvorlig. Trolig er det langt lettere å forebygge sepsis enn grunnsykdommen også, mener Hans Flaatten, seksjonsoverlege på Kirurgisk serviceklinikk på Haukeland.)

(Anm: – Dødsårsaksregisteret gjemmer bort sepsistallene. Seksjonsoverlege Hans Flaatten mener Dødsårsaksregisteret «gjemmer» bort sepsisdødsfall i statististikken og sier registreringene i dødsattestene bør endres. Overlege Christian Lycke Ellingsen i Dødsårsaksregisteret er ikke enig. – Det finnes ikke et eneste registrert sepsis-dødsfall i 2015 i dødsårsaksregisteret. Det er alvorlig. Trolig er det langt lettere å forebygge sepsis enn grunnsykdommen også, mener Hans Flaatten, seksjonsoverlege på Kirurgisk serviceklinikk på Haukeland. Han har lenge jobbet for å øke oppmerksomheten rundt sepsis og sitter nå i Helsedirektoratets ekspertgruppe som har utviklet nye tiltak for å oppdage sepsis tidlig. Uenig i hva som skal være dødsårsak – Hvorfor er dette så alvorlig? – Det betyr ikke at dødsårsaksregisteret (DÅR) ikke erkjenner at sepsis er et problem, sier Hans Flaatten. – Men de har en egen måte å beskrive dødsfall på, slik at om en pasient har kreft, vil kreft nesten alltid stå som dødsårsak, selv om det siste pasienten fikk var sepsis. Dette kaller DÅR «den underliggende årsaken til dødsfallet». Det er kun de underliggende dødsårsakene som kommer frem i offisiell dødsstatistikk. Og det er her uenigheten ligger: – Jeg mener at en pasient som dør av sepsis dør av dette MED sin grunnsykdom, sier Flaatten. (sykepleien.no 21.03.2017).)

– Dødsårsaksregisteret gjemmer bort sepsistallene. (- Det er kun de underliggende dødsårsakene som kommer frem i offisiell dødsstatistikk. Og det er her uenigheten ligger: – Jeg mener at en pasient som dør av sepsis dør av dette MED sin grunnsykdom, sier Flaatten.) (- I 2015 var det 318 dødsfall som hadde ICD-10 kode A40 og A41 (sepsis) som underliggende dødsårsak (av totalt 40 686 dødsfall). I statistikkbanken på nett kommer de i gruppen «Andre infeksiøse og parasittære sykdommer», der det totalt var 906 dødsfall, sier Ellingsen. – Det som er korrekt er at vi er opptatt av å finne den underliggende dødsårsaken, og at det er den som oppgis i offisiell statistikk.)

(Anm: Seksjonsoverlege Hans Flaatten mener Dødsårsaksregisteret "gjemmer" bort sepsisdødsfall i statististikken og sier registreringene i dødsattestene bør endres. Overlege Christian Lycke Ellingsen i Dødsårsaksregisteret er ikke enig. (…) Uenig i hva som skal være dødsårsak – Hvorfor er dette så alvorlig? – Det betyr ikke at dødsårsaksregisteret (DÅR) ikke erkjenner at sepsis er et problem, sier Hans Flaatten. – Det betyr ikke at dødsårsaksregisteret (DÅR) ikke erkjenner at sepsis er et problem, sier Hans Flaatten. – Men de har en egen måte å beskrive dødsfall på, slik at om en pasient har kreft, vil kreft nesten alltid stå som dødsårsak, selv om det siste pasienten fikk var sepsis. Dette kaller DÅR «den underliggende årsaken til dødsfallet». Det er kun de underliggende dødsårsakene som kommer frem i offisiell dødsstatistikk. Og det er her uenigheten ligger: – Jeg mener at en pasient som dør av sepsis dør av dette MED sin grunnsykdom, sier Flaatten. (…) Sepsisdødsfall finnes i dødsårsaksregisteret FEIL: – Det er ikke korrekt at det ikke er noen dødsfall i Dødsårsaksregisteret som har sepsis som underliggende dødsårsak, sier overlege i Dødsregisteret, Christian Lycke Ellingsen. Christian Lycke Ellingsen er overlege i dødsårsaksregisteret. – Er du enig med Flaatten? – Det er ikke korrekt at det ikke er noen dødsfall i Dødsårsaksregisteret som har sepsis som underliggende dødsårsak. I 2015 var det 318 dødsfall som hadde ICD-10 kode A40 og A41 (sepsis) som underliggende dødsårsak (av totalt 40 686 dødsfall). I statistikkbanken på nett kommer de i gruppen «Andre infeksiøse og parasittære sykdommer», der det totalt var 906 dødsfall, sier Ellingsen. – Det som er korrekt er at vi er opptatt av å finne den underliggende dødsårsaken, og at det er den som oppgis i offisiell statistikk. Den er definert som «den sykdom eller skade som startet rekken av sykelige tilstander som førte direkte til døden». Det er fordi det er den underliggende dødsårsaken som sier mest om årsaksfaktorer og mulighet til forebygging, sier han.(...) - Gjemmer bort tallene Flaatten lar seg ikke overbevis av Ellingsens resonnement.  Problemet er jo at de gjemmer bort tallene, og i mange statistikker står heller ikke tallet 906 for «Andre infeksiøse og parasittære sykdommer » oppsplittet i ulike underkategorier. Så jeg mener fortsatt at sepsis som dødsårsak er betydelig underrapportert, sier han. –  Jeg er klar over at DÅR følger internasjonale retningslinjer, men det gjør ikke argumentet mitt mindre valid: at pasienter faktisk dør AV sepsis, MED en eller annen grunnsykdom. Trolig er det langt lettere å forebygge sepsis enn grunnsykdommen også, sier Hans Flaatten. Vil du vite mer? I kodingen av dødsårsaker følger Dødsårsaksregisteret regler fra Verdens helseorganisasjon (WHO). De finnes i instruksjonsboken til kodesystemet ICD-10. En svært kort versjon finnes på nettsidene til Dødsårsaksregisteret. Legeforeningen har også et nettkurs om dødsattester. For to år siden skrev Dødsårsaksregisteret en artikkel om arbeidet i med data i Dødsårsaksregisteret.  LES OGSÅ: – Vi må være litt paranoide - «Alle» har fått avvik - 24 sepsisdødsfall gav erstatning - Kunne dette skjedd på sykehuset der du jobber? - Gutten som ga sepsis et ansikt - Ryggsmertepasienten - Ung gutt døde av sepsis - Samler norske helseregistre (sykepleien.no 21.03.2017).)

- Hvor mange får egentlig sepsis i Norge? (- Vi må være åpne for at norske estimater for total forekomst av sepsis mest sannsynligvis er for lave.) (- Et forsiktig anslag vil være rundt 20 000 tilfeller i året og årlige dødstall på 3 000-6 000.) (- Kodepraksis påvirkes av økonomi.)

(Anm: Hvor mange får egentlig sepsis i Norge? ​Sepsis er en alvorlig sykdom som rammer mange. Men nøyaktig hvor mange er ukjent og estimatene varierer mye. Hvorfor er dette så vanskelig å finne ut av? (…) Om man legger det eneste norske materialet til grunn, finner man en forekomst på 7 000 tilfeller med sepsis i året og 1 850 dødsfall. Om man legger de høyeste tallene fra svenske og danske studier til grunn finner man en årlig forekomst på 42 000. Det virker usannsynlig at det skal være en så enormt stor forskjell mellom norske og svenske forhold. Vi må være åpne for at norske estimater for total forekomst av sepsis mest sannsynligvis er for lave. Et forsiktig anslag vil være rundt 20 000 tilfeller i året og årlige dødstall på 3 000-6 000. (…) Kodepraksis påvirkes av økonomi Forekomsten av sepsis er ofte basert på administrative data fra sykehus i form av ICD-koder (ICD-9 og 10). Kodepraksis varierer både mellom avdelinger og sykehus. Tallene er dermed påvirket av kvaliteten på dokumentasjon og diagnosesetting ved den enkelte avdeling. I tillegg spiller økonomiske insentiver en rolle for hvilken kode som blir brukt. (gemini.no 13.12.2019).)

- Blodforgiftning koster samfunnet milliarder. Anslagsvis 3000 dør av sykdommen hvert år: Krever plan for å redde liv. (- Sykdommen rammer minst 7000 nordmenn hvert år, men det reelle tallet kan være langt høyere.) (- Mørketallene er store og registreringssystemene mangelfulle.) (- Sepsis, også kalt blodforgiftning, oppstår når kroppens immunforsvar overreagerer på en infeksjon.) (- «Samfunnet vil spares for unødig død, lidelse og store kostnader ved å øke innsatsen gjennom hele sykdomsforløpet til pasienter med sepsis» — INGVILD KJERKOL, HELSEPOLITISK TALSPERSON I ARBEIDERPARTIET.)

(Anm: Blodforgiftning koster samfunnet milliarder. Anslagsvis 3000 dør av sykdommen hvert år: Krever plan for å redde liv. DØDELIG: Gry Hege Henriksen måtte amputere hender og føtter etter blodforgiftning. Nå ber Ap om en nasjonal strategi for å bekjempe sepsis. – Organene mine sviktet. Jeg hadde blodpropper i hele kroppen. Legene mente jeg hadde mindre enn ti prosent sjanse til å overleve det første døgnet, sier Gry Hege Henriksen.  I løpet av noen få timer i desember 2016 gikk hun fra å føle seg helt fin til å måtte kjempe for livet. (…) Nasjonal handlingsplan Henriksen hadde fått sepsis, på folkemunne kalt blodforgiftning. Sepsis forekommer når kroppen reagerer på en infeksjon med en alvorlig betennelsesreaksjon i blodet og organene. I Henriksens tilfelle var den utløsende årsaken en lungebetennelse. Sykdommen rammer minst 7000 nordmenn hvert år, men det reelle tallet kan være langt høyere. Mørketallene er store og registreringssystemene mangelfulle. (…) «Samfunnet vil spares for unødig død, lidelse og store kostnader ved å øke innsatsen gjennom hele sykdomsforløpet til pasienter med sepsis» — INGVILD KJERKOL, HELSEPOLITISK TALSPERSON I ARBEIDERPARTIET (…) Sepsis: Sepsis, også kalt blodforgiftning, oppstår når kroppens immunforsvar overreagerer på en infeksjon. Utløsende årsak kan for eksempel være lungebetennelse, urinveisinfeksjon eller infeksjon i sår. Verdens helseorganisasjon definerer sepsis som en av de store globale helsebyrdene. Globalt får 30 millioner sykdommen årlig, mellom 7 og 9 millioner av dem dør. Norge mangler et ordentlig registreringssystem, men minst 7000 får sykdommen årlig. Mange dør. En stor andel overlevende får seinskader. (klassekampen.no 26.11.2019).)

- Hva er sepsis? (- Sepsis (blodforgiftning) er en alvorlig infeksjon som gjør pasienter svært syke. Sepsis oppstår når bakterier kommer over i blodbanen og kroppens immunforsvar overreagerer.) (- Sepsis er en av de vanlige dødsårsakene på norske sykehus og på verdensbasis dør 6-10 millioner mennesker hvert år.)

(Anm: Geminisenter for Sepsisforskning. (…) Hva er sepsis? Sepsis (blodforgiftning) er en alvorlig infeksjon som gjør pasienter svært syke. Sepsis oppstår når bakterier kommer over i blodbanen og kroppens immunforsvar overreagerer. Dette gir skade på flere av kroppens organer og funksjonen til disse organene svikter. Sepsis er en av de vanlige dødsårsakene på norske sykehus og på verdensbasis dør 6-10 millioner mennesker hvert år. (gemini.no).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Sertralin (Zoloft)-indusert agranulocytose. Vi rapporterer saken om en 73 år gammel deprimert kvinne på sertralin som utviklet septisk sjokk, sekundært til sertralin-indusert agranulocytose, som responderte  på antibiotika og granulocyttkolonistimulerende faktorbehandling.

(Anm: Sertraline-induced agranulocytosis. We report the case of a 73-year-old depressed woman on sertraline who developed septic shock, secondary to sertraline-induced agranulocytosis, which responded to antibiotic and granulocyte colony stimulating factor treatment. Sertraline 50 mg daily was initiated with a good clinical response after two weeks. Four weeks after starting sertraline she was admitted with a transient right hemiplegia. Four days later she complained of general malaise, myalgia, low mood and sore throat. She was pyrexial (38°C) and hypotensive (80/ 50 mmHg). She had a total white cell count of 0.7 x 109/1, haemoglobin 12.2 g/dl and platelets 352 x 109/l. Diagnosis of agranulocytosis was confirmed on bone marrow biopsy. Pseudomonas aeruginosa and Streptococcus viridans were cultured from the blood. All her medication was stopped and she was treated with gentamycin, imipenem and acyclovir plus intravenous fluids. There was no haematological or clinical improvement after 24 h. Therefore she was treated with granulocyte colony stimulating factor 300 jig subcutaneously daily for seven days which produced a gradual increase of circulating neutrophils without a marked proliferation of blast cells. On the seventh day her total white cell count had risen to 26.3 x 1i0/l (neutrophils 22.8 x 109/1). She had made a full recovery by the tenth day. Our patient benefitted from the administration of granulocyte colony stimulating factor in combination with intravenous broad-spectrum antibiotics which accelerated leucocyte count recovery. Although this was an isolated case, granulocyte colony stimulating factor could have a role in the treatment of life-threatening drug-induced neutropenia. Postgrad Med J. 1996 Jul; 72(849): 446.) (Full text).)

(Anm: [Parkinsonism secondary to the use of sertraline]. Med Clin (Barc). 1995 Dec 8;105(20):797-8.)

(Anm: Agranulocytose er nærmest fullstendig mangel på granulocytter, en type hvite blodceller som er viktige i organismens forsvar mot bakterieinfeksjoner. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Granulocyttkolonistimulerende faktor er et stoff som stimulerer utviklingen av en undergruppe av hvite blodceller som kalles granulocytter. Faktoren som oftest kalles G-CSF, hører til en familie av proteiner, såkalte vekstfaktorer, som er nødvendige for normal utvikling av blodceller. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: [Parkinsonism secondary to the use of sertraline]. Med Clin (Barc). 1995 Dec 8;105(20):797-8.)

(Anm: Agranulocytose er nærmest fullstendig mangel på granulocytter, en type hvite blodceller som er viktige i organismens forsvar mot bakterieinfeksjoner. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Granulocyttkolonistimulerende faktor er et stoff som stimulerer utviklingen av en undergruppe av hvite blodceller som kalles granulocytter. Faktoren som oftest kalles G-CSF, hører til en familie av proteiner, såkalte vekstfaktorer, som er nødvendige for normal utvikling av blodceller. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

– Takknemligheten for livet er større enn savnet av bena mine. (- Symptomer på sepsis.) (- Sepsis kan ramme friske i alle aldre, fra nyfødte til svært gamle.) (- Symptomene man skal være på vakt for er: - Høy pustefrekvens (selv om man er rolig) - Tretthet og slapphet - Skjelvinger og frysetokter – Feber - Unormal sløvhet.)

(Anm: – Takknemligheten for livet er større enn savnet av bena mine. Natt til julaften våkner Helene Warhol Gimnes og kjenner at hun brygger på det hun tror er en forkjølelse. Et døgn senere ligger hun i koma. Året er 2015. Det er idylliske desember og lille julaften. Helene Warhol Gimnes (47), sammen med sin familie, er på vei til hytta i Oppdal for å feire jul. Etter en lang kjøretur og en hel masse juleforberedelser kjenner mamma Helene seg sliten. Julestria med forventninger, stress og en fullstappet kalender regnes som siste innspurt før julen ringes inn. Helene tenkte derfor ikke at det kunne skyldes noe annet. (…) På grunn av pustevansker ber Helene selv om å bli lagt i koma. Hun blir liggende i koma frem til andre nyttårsdag. (…) Symptomer på sepsis Sepsis (blodforgiftning) oppstår ofte hos pasienter med vanlige infeksjoner som lungebetennelse og urinveisinfeksjon. Av og til oppstår sepsis etter at man har vært syk i flere dager, men ofte er utviklingen så rask at man ikke vet at man har fått en infeksjon. Sepsis kan ramme friske i alle aldre, fra nyfødte til svært gamle. Symptomene man skal være på vakt for er: - Høy pustefrekvens (selv om man er rolig) - Tretthet og slapphet - Skjelvinger og frysetokter – Feber - Unormal sløvhet Kilde: Geminisenteret for sepsisforskning (kk.no 21.03.2017).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

– Dødsårsaksregisteret gjemmer bort sepsistallene. (- Det finnes ikke et eneste registrert sepsis-dødsfall i 2015 i dødsårsaksregisteret. Det er alvorlig.)

(Anm: – Dødsårsaksregisteret gjemmer bort sepsistallene. Seksjonsoverlege Hans Flaatten mener Dødsårsaksregisteret «gjemmer» bort sepsisdødsfall i statistikken og sier registreringene i dødsattestene bør endres. Overlege Christian Lycke Ellingsen i Dødsårsaksregisteret er ikke enig. – Det finnes ikke et eneste registrert sepsis-dødsfall i 2015 i dødsårsaksregisteret. Det er alvorlig. Trolig er det langt lettere å forebygge sepsis enn grunnsykdommen også, mener Hans Flaatten, seksjonsoverlege på Kirurgisk serviceklinikk på Haukeland. (…) Uenig i hva som skal være dødsårsak – Hvorfor er dette så alvorlig? – Det betyr ikke at dødsårsaksregisteret (DÅR) ikke erkjenner at sepsis er et problem, sier Hans Flaatten. (sykepleien.no 21.03.2017).)

- Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret (DÅR) og Norsk pasientregiste. (- DÅR har en høy andel av uspesifiserte eller ikke meningsfulle diagnoser. («garbage codes») («søppelkoder») som underliggende dødsårsak (nesten 20 %).)

(Anm: Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregiste. (…) DÅR er 98% komplett. DÅR er tilnærmet komplett (medisinske opplysninger om over 98% av dødsfallene). DÅR har en høy andel av uspesifiserte eller ikke meningsfulle diagnoser. («garbage codes») som underliggende dødsårsak (nesten 20 %) (ntnu.no september 2020) (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1949-53.).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Acute kidney injury (AKI), previously called acute renal failure (ARF),[1][2] is an abrupt loss of kidney function that develops within 7 days.[3] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(AnmSepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. KildeStore norske leksikon.)

- Bivirkninger som endrer ytre utseende er sjelden nevnt i medisinsk litteratur for antipsykotika (- Antipsykotika og fysisk attraktivitet.)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(AnmMedikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(AnmAntipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

- Læge får bødestraf efter at 16-årig døde af meningitis. (- Efter flere lægefejl døde 16-årige Mathias Baadsgaard-Lund af meningitis. Hovedansvarlig læge accepterer bøde.) (- Meningitis kan vise sig som blodforgiftning, men også ved symptomer som høj feber, røde pletter på kroppen og stivhed i nakke og ryg.)

(Anm: Læge får bødestraf efter at 16-årig døde af meningitis. Efter flere lægefejl døde 16-årige Mathias Baadsgaard-Lund af meningitis. Hovedansvarlig læge accepterer bøde. Den nødvendige behandling blev ikke sat i værk, da 16-årige Mathias Baadsgaard-Lund i 2016 blev smittet med meningitis. Drengen døde efter flere lægefejl, og på den baggrund blev den hovedansvarlige læge, der dengang arbejdede på Herlev Hospital, tiltalt for grov forsømmelse eller skødesløshed. Lægen har nu erkendt sin skyld. Det oplyser senioranklager Rasmus Kim Petersen fra anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi. (…) Ifølge nævnet havde drengen nemlig klare symptomer på den sjældne meningitissygdom, allerede da en akutlæge tilså ham i hjemmet. Meningitis kan vise sig som blodforgiftning, men også ved symptomer som høj feber, røde pletter på kroppen og stivhed i nakke og ryg. /ritzau/ (jyllands-posten.dk 27.4.2020).)

- Meningokokkemi: Alt du trenger å vite.

(Anm: Meningococcemia: Everything you need to know. (…) Symptoms It can take 2 to 10 days from initial exposure to the bacteria before people begin showing any symptoms of meningococcal disease. Anyone displaying early symptoms must contact a doctor immediately as the disease can quickly become life threatening. In its earliest stages, meningococcal disease causes flu-like symptoms, including: - fever and chills - fatigue (feeling tired) - cold hands and feet - muscle or joint pain – irritability – vomiting - rapid breathing Throat infections may also occur at this stage, with pharyngitis, tonsillitis, and laryngitis all early signs as the bacteria breaks through the lining at the back of the throat. (medicalnewstoday.com 25.12.2019).)

(Anm: Meningokokksykdom - veileder for helsepersonell. Meningokokksykdom (ofte kalt smittsom hjernehinnebetennelse) kan være en alvorlig sykdom som skyldes infeksjon med meningokokkbakterien. (nhi.no 12.10.2019).)

(Anm: Meningokokker (Neisseria meningitidis). FHI bidrar til utbruddsetterforskning og nasjonal epidemiologisk overvåking. (fhi.no 9.2.2019).)

- [Ikke hjernehinnebetennelse, men septisk sjokk som drapsmann ved akutt meningokokksykdom].

(Anm: [Not meningitis but septic shock as the killer in acute meningococcal disease]. Abstract The symptoms and clinical course of meningococcaemia in 14 cases are described; 10 patients died; in one of the four survivors amputations were inevitable for necrosis of hands and feet. The foremost symptoms at the first time that a doctor was contacted were fever, lethargy, petechiae and purpura. The fulminant course is shown by the high number of resuscitation at the time of admission or in the first hours after admission, and by the time between first symptoms and death. The mortality of meningococcaemia is mostly not due to meningitis. Most patients die of septic shock even before signs of meningitis can develop. The early signs of meningococcaemia are not those of meningitis, but those of sepsis. Meningism and headache are rare symptoms. The severest symptoms are fever and lethargy, in combination with petechiae and purpura. The fulminant course of the disease requires immediate admission. Treatment of infection and septic shock may be lifesaving. Ned Tijdschr Geneeskd. 1989 Apr 15;133(15):772-5..)

- Sepsisindusert myokardial dysfunksjon (SIMD): de patofysiologiske mekanismene og terapeutiske strategiene som er rettet mot mitokondrier. (- Mekanismer som bidrar til SIMD inkluderer overdreven inflammatorisk respons, endret sirkulasjon, mikrovaskulær status, nitrogenoksid (NO) syntese, endotelial dysfunksjon, forstyrrelser i kalsiumregulering, hjerte-autofagi-anomali, dysregulering av autonomt nervesystem, metabolsk reprogrammering og mitokondriell dysfunksjon.)

(Anm: Sepsis-Induced Myocardial Dysfunction (SIMD): the Pathophysiological Mechanisms and Therapeutic Strategies Targeting Mitochondria. Inflammation. 2020 Apr 24. doi: 10.1007/s10753-020-01233-w. Abstract Sepsis is a lethal syndrome with multiple organ failure caused by an inappropriate host response to infection. Cardiac dysfunction is one of the important complications of sepsis, termed sepsis-induced myocardial dysfunction (SIMD), which is characterized by systolic and diastolic dysfunction of both sides of the heart. Mechanisms that contribute to SIMD include an excessive inflammatory response, altered circulatory, microvascular status, nitric oxide (NO) synthesis impairment, endothelial dysfunction, disorders of calcium regulation, cardiac autophagy anomaly, autonomic nervous system dysregulation, metabolic reprogramming, and mitochondrial dysfunction. The role of mitochondrial dysfunction, which is characterized by structural abnormalities, increased oxidative stress, abnormal opening of the mitochondrial permeability transition pore (mPTP), mitochondrial uncoupling, and disordered quality control systems, has been gaining increasing attention as a central player in the pathophysiology of SIMD. The disruption of homeostasis within the organism induced by mitochondrial dysfunction may also be an important aspect of SIMD development. In addition, an emerging therapy strategy targeting mitochondria, namely, metabolic resuscitation, seems promising. The current review briefly introduces the mechanism of SIMD, highlights how mitochondrial dysfunction contributes to SIMD, and discusses the role of metabolic resuscitation in the treatment of SIMD. Inflammation. 2020 Apr 24.)

(Anm: Risk factors and outcomes of sepsis-induced myocardial dysfunction and stress-induced cardiomyopathy in sepsis or septic shock. A comparative retrospective study. Abstract
While both sepsis-induced myocardial dysfunction (SIMD) and stress-induced cardiomyopathy (SICMP) are common in patients with sepsis, the pathogenesis of the 2 diseases is different, and they require different treatment strategies. Thus, we aimed to investigate risk factors and outcomes between the 2 diseases. This retrospective study enrolled patients diagnosed with sepsis or septic shock, admitted to intensive care unit via emergency department in Korea University Anam Hospital, and who underwent transthoracic echocardiography within the first 24 hours of admission. Medicine (Baltimore). 2018 Mar; 97(13): e0263.)

- Saken om å fjerne intellektuell funksjonshemning og autisme fra den mentale helseloven. (- Intellektuell funksjonshemning (også kjent som lærevansker hos UK health services i Storbritannia) og autisme skiller seg fra de alvorlige psykiske lidelsene som Mental Health Act er designet for å anvende. Deres inklusjon i definisjonen av mental lidelse er diskriminerende, noe som resulterer i urettferdige frihetsberøvelser. Intellektuell funksjonshemning og autisme bør utelukkes fra lov om mental helse.)

(Anm: The case for removing intellectual disability and autism from the Mental Health Act. Summary Intellectual disability (also known as learning disability in UK health services) and autism are distinct from the serious mental illnesses for which the Mental Health Act is designed to be used. Their inclusion in the definition of mental disorder is discriminatory, resulting in unjust deprivations of liberty. Intellectual disability and autism should be excluded from the Mental Health Act. (BJP 2019;215(5):633-635 (British Journal of Psychiatry).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Personer med autisme har også en psykisk helse.

(Anm: Personer med autisme har også en psykisk helse. Personer med autisme har større vansker med å mestre psykiske lidelser – og dårligere tilgang til hjelp i psykisk helsevern gjennom hele livet enn den generelle befolkningen. Men helsetjenesten mangler god kunnskap om hvordan vi skal fange opp psykisk uhelse hos barn og unge med autisme. (dagensmedisin.no 5.9.2021).)

- Feildiagnoser av de "big three" resulterer i "alvorlig skade". (- Imidlertid kan mellom 40 000 og 80 000 dødsfall ved amerikanske sykehus hvert år være relatert til feildiagnoser, ifølge en ny studie.) (- Feildiagnoser kan også spille en rolle ved 80 000-160 000 alvorlige tilfeller av skader på folks liv og helse hvert år.)

(Anm: Misdiagnosis of the 'big three' results in 'serious harm'. Diagnostic mistakes are the most frequent medical error as well as the most serious, according to researchers from Johns Hopkins Medicine in Baltimore, MD.It is not clear exactly how many people errors in diagnosis affect. However, between 40,000 and 80,000 deaths in United States hospitals each year might be related to misdiagnosis, according to a new study. Misdiagnosis may also play a role in 80,000–160,000 serious cases of harm to people's health each year. To see which conditions doctors are most likely to misdiagnose and which may lead to death or disability, researchers analyzed over 11,000 cases from an extensive database of U.S. malpractice claims. The findings now appear in the journal Diagnosis. "We know that diagnostic errors happen across all areas of medicine," explains first study author Dr. David Newman-Toker, Ph.D., director of the Johns Hopkins Armstrong Institute Center for Diagnostic Excellence. "There are over 10,000 diseases," he goes on, "each of which can manifest with a variety of symptoms, so it can be daunting to think about how to even begin tackling diagnostic problems." However, the team's technique aimed to do something different. They classified the conditions according to a standard system, yet the grouping that followed was a new strategy. "There are dozens of different diagnosis 'codes' that all represent strokes. The same is true for heart attacks and some of the other conditions as well," says Dr. Newman-Toker. "These differences often matter more for treatment than diagnosis." (medicalnewstoday.com 22.7.2019).)

- Oversikt: Blodtrykksjokk av vanlige medisiner. - Det er spesielt bruken av to typer medikamenter som bekymrer oss, sier overlege. BIVIRKNINGER: Over 400 vanlige medikamenter, inkludert reseptfrie medisiner som Ibux, Naproxen og Voltarol, kan føre til at blodtrykket ditt blir farlig høyt. Det er mange og forskjellige årsaker til at du kan få høyt blodtrykk. Én vanlig årsak er bruk av medisiner og det finnes nå over 400 legemidler som lister høyt blodtrykk som en mulig bivirkning.

(Anm: Oversikt: Blodtrykksjokk av vanlige medisiner. - Det er spesielt bruken av to typer medikamenter som bekymrer oss, sier overlege. BIVIRKNINGER: Over 400 vanlige medikamenter, inkludert reseptfrie medisiner som Ibux, Naproxen og Voltarol, kan føre til at blodtrykket ditt blir farlig høyt. Det er mange og forskjellige årsaker til at du kan få høyt blodtrykk. Én vanlig årsak er bruk av medisiner og det finnes nå over 400 legemidler som lister høyt blodtrykk som en mulig bivirkning. - Det er et høyt tall og noe man skal være oppmerksom på, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk. (…) Farlig langtidsbruk Ifølge overlege Kjeldsen bør du ikke bruke medisiner som Ibux i mer enn noen dager, uten å konferere med lege. - Det som bekymrer oss er den langvarige bruken, sier Kjeldsen. (…) Legemidler som kan gi høyt blodtrykk. Paracetamol: Kan gi en liten blodtrykksstigning hos noen pasienter, men som oftest er det ikke av praktisk betydning. Sentralstimulerende legemidler ved ADHD: Kan gi høyt blodtrykk hos opptil ti prosent av alle pasientene. Blodtrykket bør måles regelmessig. Kortikosteroider (prednisolon): Kan gi væskeansamling i kroppen og høyt blodtrykk. P-piller og hormontilskudd ved overgangsalderen: Kan gi høyt blodtrykk hos noen pasienter. Blodtrykket bør kontrolleres jevnlig. NSAIDs: Kan gi blodtryksstigning i seg selv, men kan også redusere virkningen av mange legemidler mot høyt blodtrykk. Pasienter med høyt blodtrykk og andre hjertesykdommer bør unngå NSAIDs og heller bruke paracetamol. Immundempende legemidler: Noen av disse legemidlene som brukes for å hindre avstøtning av transplanterte organer kan gi høyt blodtrykk, og nøyaktig dosering er viktig for å unngå dette. Legemidler mot kreft: Flere typer legemidler mot kreft kan føre til høyt blodtrykk, og noen pasienter kan trenge behandling av blodtrykk. Kilde: Statens legemiddelverk (dagbladet.no 27.11.2019).)

(Anm: Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc. (mintankesmie.no).)

- Eosinofil øsofagitt. (- Eosinofil øsofagitt diagnostiseres hos stadig flere, men det er usikkert om dette skyldes økt forekomst eller økt oppmerksomhet fra det medisinske miljøet.)

(Anm: Eosinofil øsofagitt. (…) Eosinofil øsofagitt diagnostiseres hos stadig flere, men det er usikkert om dette skyldes økt forekomst eller økt oppmerksomhet fra det medisinske miljøet. Kunnskap om sykdommen er viktig, da enkel endoskopisk eller medisinsk behandling gir et godt resultat hos flertallet av pasientene og kan forhindre komplikasjoner som strikturdanning og fastsittende mat i spiserøret. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:2470 – 4 (13.12.2011).)

– Jeg følte jeg var en belastning for dem rundt meg. (- Vendepunktet skulle komme hos legen, forteller Marion. Ved en tilfeldighet kom hun denne gang til en lege hun ikke hadde vært hos før: – Jeg ble henvist videre til Rikshospitalet for utredning av bindevevssyndromet Ehlers-Danlos’ syndrom.)

(Anm: – Jeg følte jeg var en belastning for dem rundt meg. Marion Aavik kunne ikke skjønne hvorfor hun orket så mye mindre enn alle andre. Da hun endelig fikk svar på hva de sterke smertene kom av, ble hun overrasket. (…) Kom til utredning Vendepunktet skulle komme hos legen, forteller Marion. Ved en tilfeldighet kom hun denne gang til en lege hun ikke hadde vært hos før: – Jeg ble henvist videre til Rikshospitalet for utredning av bindevevssyndromet Ehlers-Danlos’ syndrom. Jeg hadde aldri hørt om sykdommen, men det skulle vise seg å stemme. Ifølge NHI.no er Ehlers-Danlos' syndrom den hyppigst forekommende arvelige bindevevssykdommen, og kan forveksles med kjente lidelser i muskel- og skjelettsystemet. Defekter i kollagenfibre kan føre til hyperelastisitet og skjørhet av bindevev, noe som blant annet kan gi leddproblemer, brokk og sprekkdannelser av blodkar og andre organer. For Marion skulle mye falle på plass med diagnosen: – Nå fikk jeg den rette hjelpen. Jeg fikk støtte til fysikalsk behandling og til omskolering. NAV og jeg ble enige om at jeg skulle ta en Bachelor i akupunktur over fire år, slik at jeg kunne bruke litt tid. (kk.no 22.1.2021).)

- Alvorlige feildiagnoserelaterte skader ved påstander om feilbehandling: De "Big Three" (store tre) -vaskulære hendelser, infeksjoner og kreft.

(Anm: Serious misdiagnosis-related harms in malpractice claims: The “Big Three” – vascular events, infections, and cancers. Abstract Background Diagnostic errors cause substantial preventable harm, but national estimates vary widely from 40,000 to 4 million annually. This cross-sectional analysis of a large medical malpractice claims database was the first phase of a three-phase project to estimate the US burden of serious misdiagnosis-related harms. (…) Conclusions The Big Three diseases account for about three-fourths of serious misdiagnosis-related harms. Initial efforts to improve diagnosis should focus on vascular events, infections, and cancers. Diagnosis 2019 (Published Online: 2019-07-11).)

- Anders’ smerter i magen var skjult sykdom. (- En dag fant han et forum på Facebook, og ble overrasket da han innså at flere beskrev de samme symptomene som han selv hadde. Noen av dem hadde fått diagnosen ACNES.)

(Anm: Anders’ smerter i magen var skjult sykdom. Når magesmertene var på det verste kunne Anders Eriksson hverken stå eller sitte. Det eneste som hjalp var å legge seg flatt. Etter tre år med smerter, fikk han endelig en diagnose. (…) – Legene trodde at det var IBS, men hverken diettendringer eller smertestillende medisiner hjalp, sier han. Først tre år senere fikk Anders Eriksson svar. Han hadde den uvanlige sykdommen ACNES, der nerver i bukveggen sitter i klem. Når smerten var på det verste, kunne han hverken stå eller sitte. Når smerten traff, ble han tvunget til å slippe alt han hadde i hendene og legge seg flatt på gulvet. (…) En dag fant han et forum på Facebook, og ble overrasket da han innså at flere beskrev de samme symptomene som han selv hadde. Noen av dem hadde fått diagnosen ACNES. Det er en forkortelse for Abdominal Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome og innebærer at en verve som går ut i bukveggen har satt seg i klem. Eriksson fikk kontakt med en kirurg i Södertälje som hadde kunnskap om sykdommen. – Han sa med en gang vi møttes at symptomene mine hørtes ut som ACNES. For å teste ga han meg bedøvelse på akkurat de to punktene det gjorde vondt. Det var fantastisk, smerten forsvant helt. Etter noen dager kom smertene tilbake, men det faktum at bedøvelsen hjalp gjorde at legene kunne sirkle seg inn på et spesifikt område. – Til slutt ble jeg operert. Da gikk de inn og delte nerven på 0,03mm, sier Anders Eriksson. Etter operasjonen, som det til slutt ble to av, ble Anders mye bedre. Nå har han vært smertefri i flere måneder, selv om han fikk alvorlige tilbakefall med både gallestein, nyrestein og nye nervesmerter. I dag har han fått operert inn nervestimulatorer som han kan styre med fjernkontroll. (vg.no 23.11.2020).)

- Professor: Big data kan føre til overdiagnosticering. (- Præcisionsmedicin baseret på Big data og maschine learning lover at revolutionere sygdomsforebyggelse ved at diagnosticere patienter tidligere eller identificere risikofaktorer hos tilsyneladende raske mennesker.)

(Anm: Professor: Big data kan føre til overdiagnosticering. Præcisionsmedicin baseret på Big data og maschine learning lover at revolutionere sygdomsforebyggelse ved at diagnosticere patienter tidligere eller identificere risikofaktorer hos tilsyneladende raske mennesker. Men den øger også udfordringerne med at afgøre, hvilke abnormaliteter, som er klinisk vigtige, fastslår forskere bag et dansk-norsk studie, som British Medical Journal for nylig har publiseret. For studiets forfattere er Big data de nyere dataintensive teknologier, der muliggør præcisionsmedicin, som for eksempel datasæt om DNA, RNA, metabolitter, diagnostiske billeder, elektroniske sundhedsregistre, sociale medier, nye biosensorer, selvmålende teknologier som smartwatch, mulige kommende data fra sensorer, som udfører opsamlinger af blod, sved eller miljøeksponering. Men det kan også være de mange sundhedsdata, som Amazon og Google indsamler sammen med Facebook og Apple for netop at bruge disse til kommercielle sundhedsydelser. Alt sammen teknologier, som muliggør en hidtil uset overvågning af den menneskelige krop, men som ifølge analysens forfattere indebærer en stor risiko for overdiagnosticering og overbehandling: (…) (sundhedspolitisktidsskrift.dk 20.11.2019).)

- Hva bør du vite om forstoppelse og kvalme. (- Forstoppelse er et ubehagelig, men vanlig symptom.) (- Personer som har forstoppelse kan oppleve ytterligere symptomer, som magesmerter eller kvalme.) (- Hvis den ikke blir behandlet, kan en tarmhindring forårsake alvorlige komplikasjoner, inklusive: - alvorlig infeksjon, som sepsis - tarm nekrose - tarmperforering.)

(Anm: What to know about constipation and nausea. Constipation is an uncomfortable but common symptom. People who have constipation may experience additional symptoms, such as abdominal pain or nausea. Nausea is the queasiness and uncomfortable feeling in the stomach that makes a person feel as if they are going to vomit. The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), define constipation as painful, infrequent bowel movements that consist of hard, dry stools. The NIDDK estimate that constipation affects 16% of adults in the United States and 33% of adults over 60 years of age. Keep reading to learn more about the links between constipation and nausea that some people also experience. Causes of nausea due to constipation (…) Intestinal obstruction An intestinal obstruction occurs when a blockage forms in the intestines, preventing the passage of digested food and waste materials. An intestinal obstruction can be due to partially passed stools, inflammation, or a buildup of scar tissue after surgery. Sometimes, the intestines can get twisted around themselves, resulting in a condition doctors call volvulus. Intestinal obstructions prevent the normal passage of stools, which can lead to constipation. People who have an intestinal obstruction may experience a wide range of symptoms, depending on the location and severity of the blockage. An obstruction in the small intestine, near the stomach, can cause nausea and vomiting. If left untreated, an intestinal obstruction can cause serious complications, including: - severe infection, such as sepsis - bowel necrosis - bowel perforation (medicalnewstoday.com 19.11.2019).)

- LEGEMIDDELINDUSERT FORSTOPPELSE, KVALME ETC.

(Anm: Søk - PubMed - «drug induced constipation nausea» - "LEGEMIDDELINDUSERT FORSTOPPELSE, KVALME ETC." (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov).)

(Anm: A Canadian Multicenter, Double-Blind Study of Paroxetine and Fluoxetine in Major Depressive Disorder. (…) The overall incidence of adverse effects was comparable in the two treatment groups. Constipation, dyspepsia, tremor, sweating and abnormal ejaculation were more common in paroxetine-treated subjects, whereas nausea and nervousness were more frequent in fluoxetine-treated patients. J Affect Disord, 54 (1-2), 39-48 Jul 1999.)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

- Hundrevis har fått diagnose etter helseundersøkelse – ante ikke at de var syke. For Marianne Kristiansen ble avsløringen en aha-opplevelse. (- Fra tidligere er det anslått at 1–2 prosent av befolkningen har sykdommen. Ness-Jensen mener tallet vil være betydelig høyere når de får lagt sammen de som har fått påvist sykdommen gjennom studien, sammen med dem som hadde kjent cøliaki fra før av.)

(Anm: Hundrevis har fått diagnose etter helseundersøkelse – ante ikke at de var syke. For Marianne Kristiansen ble avsløringen en aha-opplevelse. – Jeg skjønte ikke at jeg var syk, sier Marianne Kristiansen fra Grong. Det er bare en snau måned siden hun fikk påvist cøliaki – en diagnose som kom som en liten overraskelse. Kristiansen hadde riktignok hatt diverse helseplager og betennelser i kroppen. Likevel hadde verken hun eller legene mistenkt cøliaki, fordi hun ikke hadde de vanlige symptomene med vekttap og mageproblemer. – Men i etterpåklokskapens lys falt ting litt på plass for meg. Det var en aha-opplevelse. Og Kristiansen er ikke alene. Kan nærme seg 1000 med nyoppdaget cøliaki Hun fikk påvist diagnosen etter å ha deltatt i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). Helt siden 80-tallet har HUNT samlet inn helsedata fra befolkningen i Nord-Trøndelag, med det formål å kunne forske på forskjellige aspekter ved folkehelsen. Nå har HUNT testet 56.000 personer for cøliaki. De vil finne ut hvor mange som faktisk lever med sykdommen. Selv om undersøkelsen er gjort på kun trøndere, vil mengden deltakere gjøre at resultatene kan gi et bilde av hvordan det står til med resten av befolkningen også. (…)  Fra tidligere er det anslått at 1–2 prosent av befolkningen har sykdommen. Ness-Jensen mener tallet vil være betydelig høyere når de får lagt sammen de som har fått påvist sykdommen gjennom studien, sammen med dem som hadde kjent cøliaki fra før av. (nrk.no 2.5.2021).)

(Anm: Cøliaki er en kronisk sykdom hvor tarmtottene i tynntarmen blir ødelagt på grunn av betennelse (inflammasjon). Betennelsen skyldes en unormal reaksjon på gluten, et protein som finnes i mange typer mel. (nhi.no 18.1.2020).)

- Systemene våre snakker ikke sammen, så alle stiller de samme spørsmålene på nytt. (- Systemene våre snakker ikke sammen, så alle stiller de samme spørsmålene på nytt.)

(Anm: Torbjørn Øygard Skodvin, lege og forsker ved Sørlandet Sykehus Kristiansand. Innlegg: Bedre pasientopplevelse krever ingen busslast med konsulenter. Hvordan hadde pasientreisen på sykehuset vært dersom den ble designet av Vinmonopolet, Vipps og Zalando? Et sterkt offentlig helsevesen er bra for folkehelsen, men kundeopplevelsen lider. Det er på tide at helsevesenet lærer om kundetilfredshet fra konkurranseutsatte bedrifter. (…) Systemene våre snakker ikke sammen, så alle stiller de samme spørsmålene på nytt. (dn.no 29.12.2021).)

- Toåring hadde en bille i øret i et helt år.  (- Seks forskjellige leger og en operasjon måtte til før de fant problemet.) (– Skal ikke ta så lang tid.)

(Anm: Toåring hadde en bille i øret i et helt år. Svenske Arvid (2) gikk et helt år med store smerter i øret. Seks forskjellige leger og en operasjon måtte til før de fant problemet. (…) I fjor sommer våknet svenske Arvid, da halvannet år gammel, midt på natten og skrek i full panikk. – Jeg prøvde å trøste ham, men han slår seg bare veldig hardt på øret, sier moren hans, Emilie Wihlborg til SVT. (…) Som siste utvei skulle de nemlig nå operere gutten. Men i stedet for å finne en størknet klump med ørevoks, fant legene en halvannen centimeter lang død bille. (…) – Skal ikke ta så lang tid Deretter anmeldte hun hendelsen til patientnämnden (pasientklagenemnda), og har siden hatt kontakt med De svenske tilsynsmyndigheter (IVO). Selv om moren var lettet over at de fant ut av smertene, mener hun at det ikke skal ta så lang tid før et barn får hjelp. (tv2.no 28.5.2021).)

- Se opp for endometriose. (- Endometriose rammer 6–10 % av den kvinnelige befolkningen (1).)

(Anm: Se opp for endometriose. Endometriose er en vanlig kvinnesykdom. Likevel er sykdommen lite kjent, også blant leger. Fortvilte kvinner blir gående med store smerter i årevis. Hvordan kan vi ta bedre hånd om disse pasientene? Endometriose rammer 6–10 % av den kvinnelige befolkningen (1). Karakteristisk for sykdommen er tilstedeværelse av endometrielignende vev utenfor livmorhulen, oftest lokalisert til det lille bekkenet, implantert på bukhinne eller som cyster på eggstokker, omkring tarm og urinveier eller mer sjelden lokalisert til øvre del av bukhulen eller lunge. I livmorveggen kan forandringer ses som adenomyose. Endometriose er avhengig av østrogen og forekommer derfor hovedsakelig hos kvinner i fertil alder, der symptomer kan oppstå allerede kort tid etter menarke. Tidsskr Nor Legeforen 2021 Publisert: 2. juni 2021.)

(Anm: Endometrioseforeningen (endometriose.no).)

- Maria (21) skal setje eigen kropp i kunstig overgangsalder. (- Maria har den usynlege sjukdommen endometriose. Den delar ho med kvar tiande kvinne.)

(Anm: Maria (21) skal setje eigen kropp i kunstig overgangsalder. Maria Eide Nøstdal har sjukdommen endometriose. Snart skal ho skru den biologiske alderen sin 30 år fram. – Ofte ligg eg i ein blodpøl og vrir meg i smerter. Det kan vare i tre veker i strekk. Maria Eide Nøstdal sit i senga si heime på jenterommet i Måløy. Her brukar ho nærast all si tid, ofte saman med ein varmepose og dyna breidd godt over seg. Maria har den usynlege sjukdommen endometriose. Den delar ho med kvar tiande kvinne. – Det kjennest ut som at ti knivar blir vridd om i livmora mi, fortel ho. Ho har vore gjennom operasjon og gått på tablettar for å få bukt med smertene, utan hell. No står berre ei behandling igjen: Å få kroppen til og tru at den er halvvegs i livet. Snart skal ho skru den biologiske alderen sin 30 år fram. (nrk.no 6.4.2021).)

- Det må forskes mer på kvinnesykdommer. Det er hårreisende at tilbudet er såpass dårlig. (- Det tok meg altfor lang tid å finne det svaret.)

(Anm: Det må forskes mer på kvinnesykdommer. Det er hårreisende at tilbudet er såpass dårlig. Jeg heter Hedda, jeg er 20 år, og jeg har endometriose. Det tok meg altfor lang tid å finne det svaret. Endometriose er en tilstand der vev lignende livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Et liv med endometriose er ikke et verdig liv om det ikke behandles. Smertene beskrives som kniver som stikkes inn i underlivet. Og det kan sammenlignes med leddgikt. Kort sagt er sykdommen utrolig smertefull. (aftenposten.no 11.5.2021).)

- Intestinal endometriose hos en 36 år gammel kvinne.

(Anm: Intestinal endometriosis in a 36-year-old woman. A 36-year-old woman presented to the emergency department with a 9-month history of abdominal pain accompanied by rectal bleeding during menstruation. She was otherwise well. Her pelvic and rectovaginal examination, as well as findings on transvaginal ultrasound, were unremarkable. T2-weighted magnetic resonance imaging (MRI) showed a hypointense wall thickening in the sigmoid colon. We suspected endometriosis and our differential diagnosis included inflammatory bowel disease and cancer. Colonoscopy showed a 30-mm submucosal lesion with a red, nodular surface in the sigmoid colon (Figure 1A). Pathologic examination of biopsy specimens was nonspecific. Subsequently, biopsies performed during a second colonoscopy just before the patient’s menstrual phase showed an endometriotic gland and stroma, positive for estrogen receptor (Figure 1B). We diagnosed intestinal endometriosis. Our patient preferred to avoid long-term hormone therapy and accepted the risk associated with laparoscopic sigmoidectomy. Laparoscopic exploration showed no other endometriotic implants.CMAJ August 17, 2020 192 (33) E960;.)

– Jeg har sovet bort så mange dager og timer. (- Etter en lang utredningsprosess finner psykologene ved UNN i Tromsø at det ikke er belegg for å si at Rebekka har schizofreni. Diagnosen hennes, som har fulgt henne i nesten åtte år, fjernes.) (- Paranoid schizofren-diagnose: Rebekka ble bedre uten medikamenter.)

(Anm: – Jeg har sovet bort så mange dager og timer. Som 11-åring går hun på tunge antipsykotiske medisiner. Det skal ta åtte år før Rebekka får et behandlingstilbud fritt for medikamenter. Det skal fullstendig endre livet til 23-åringen. (…) I tillegg til å kutte ned på medisiner ønsker Rebekka i 2018 å bli utredet på nytt. Endelig skal hun få en «second opinion» og nøste i diagnosen som hun har godtatt – men aldri helt har følt at stemmer. Etter en lang utredningsprosess finner psykologene ved UNN i Tromsø at det ikke er belegg for å si at Rebekka har schizofreni. Diagnosen hennes, som har fulgt henne i nesten åtte år, fjernes. Når hun i dag forteller om opplevelsen, blir Rebekka stille, rister på hodet, smiler – som om alle kroppens følelser røres sammen i et gigantisk kaos. – Jeg var først utrolig lettet. Bare det å vite at jeg hadde rett hele tiden – mest sannsynlig – var utrolig godt. I begynnelsen lever hun nesten i lykkerus. (vg.no 25.4.2021).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- «Sykdomsfokus» hos unge kan gjøre mer skade enn gagn.

(Anm: «Sykdomsfokus» hos unge kan gjøre mer skade enn gagn. Det er store variasjoner i hvordan kommunene diagnostiserer unge med psykiske lidelser. Det kan få konsekvenser for både utdanning og arbeidsliv. Og vil gi flere unge på uføretrygd, mener forskere. Antallet unge som får uføretrygd er mer enn doblet på 10 år. Nå har forskere forsøkt å finne ut om én av årsakene kan være at man fokuserer for mye på psykiske diagnoser og helsehjelp til ungdom. – Våre analyser kan tyde på at det kan være et reelt problem. At man litt for lett tyr til diagnoseblokka for å håndtere ungdommelige problemer, sier Knut Røed, dr.polit. i samfunnsøkonomi og seniorforsker ved Frischsenteret til Dagens Medisin. – Vi kan ikke være helt sikre, men vi mener det er sterke indisier for at sykeliggjøring av ungdom får negative konsekvenser, legger han til. (dagensmedisin.no 8.12.2020).)

- Debatten kan bidra til sykeliggjøring. (- Den monomane sykdomspraten er også skremmende for barn.)

(Anm: Trond Markestad barnelege professor emeritus. Debatten kan bidra til sykeliggjøring. (…) Mitt hovedpoeng var at gjennomgangstonen i debattene siden pandemiens start har vært at skolestengningene er uforholdsmessige og gjerne verre enn pandemien selv, at de er årsak til psykisk sykdom og vold, og at hjemmet er en farlig plass. (…) Jeg refererte til en stor studie som ikke viste slike sammenhenger. Ja, jeg mener «krigsretorikken» i debattene kan ha bidratt til sykeliggjøring. Det erkjenner også Velken når han skriver: «Den monomane sykdomspraten er også skremmende for barn.» (aftenposten.no 8.4.2021).)

- Barn googler seg til alvorlige sykdommer. Fastleger tar imot barn helt ned i tiårsalderen som frykter de har kreft og andre sykdommer etter å ha søkt på nettet. (- Vi lærer mye om nettvett på skolen. Hvis jeg skulle søkt etter sykdommer, ville jeg i så fall bare brukt nettsider jeg kan stole på, sier Clausen.)

(Anm: Barn googler seg til alvorlige sykdommer. Fastleger tar imot barn helt ned i tiårsalderen som frykter de har kreft og andre sykdommer etter å ha søkt på nettet. – Hvis du har vondt et sted, er første reaksjon å google. Jeg har gjort det mye, sier Isabel Borgerås Gundersen (13) fra Søgne. Av og til har hun smerter bak øyet. Et familiemedlem har en alvorlig øyesykdom, og hun er redd for å få den samme sykdommen. (…) Kari Eidjar, fastlege og daglig leder ved Legevakt Vest i Oslo, mener hovedårsaken til utviklingen er den økte tilgangen på informasjon på nett. – Vi har hatt barn helt ned i tiårsalderen som er redde for å være alvorlig syke, sier hun. (…) Lærer nettvett 12-åringene Thelma Clausen, Levin Winther Tjønnås og Sigurd Skifjeld fra Skien sier de bruker nettet ofte, men ikke til å google sykdommer. – Vi lærer mye om nettvett på skolen. Hvis jeg skulle søkt etter sykdommer, ville jeg i så fall bare brukt nettsider jeg kan stole på, sier Clausen. 7.-klassingene har god tilgang på helsesøster på skolen, og bruker heller dette tilbudet enn å søke på nett. – Det er lett å bli skremt hvis man googler sykdommer, sier Winther Tjønnås. – Du vet aldri hva du får opp, og kan bli redd for det du finner, legger Skifjeld til. (nrk.no 17.12.2018).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Allmennlege: Slapp av, du er trolig ikke syk!

(Anm: Allmennlege: Slapp av, du er trolig ikke syk! Vi har aldri vært friskere, men mange nordmenn tror de er syke og søker stadig etter diagnoser, mener allmennlege. Her er ekspertenes råd til hvordan man overvinner helseangsten. (vg.no 9.9.2020).)

- KVINNER BLIR IKKE TRODD I HELSEVESENET: Høie beklager: – Absolutt grunn til å be om unnskyldning.

(Anm: KVINNER BLIR IKKE TRODD I HELSEVESENET: Høie beklager: – Absolutt grunn til å be om unnskyldning. Helseministeren følger etter den australske helseministeren, og ber om unnskyldning til alle kvinner som opplever at de ikke blir trodd i helsevesenet. Hver tiende kvinne i Norge går rundt med sykdommen endometriose — en sykdom som kun rammer kvinner i fruktbar alder, og som tradisjonelt sett har vært tabubelagt. I noen tilfeller kan sykdommen gi så ekstreme smerter at kvinnene faller utenfor studier og arbeidslivet. Mange av disse opplever ikke å bli trodd i helsevesenet, og det tar i gjennomsnitt hele sju år før pasientene får stilt diagnosen. I tillegg til at sykdommen er en stor belastning for pasientene, er pasientgruppen ikke billig for samfunnet. Årlig koster endometriose-pasientene samfunnet 13 milliarder kroner. I Australia har helseministeren nylig gått ut med en unnskyldning til alle kvinner som opplever at de har gått med store smerter i mange år, og som ikke har blitt møtt på en ordentlig måte i helsevesenet. Der har de oppjustert antall som lever med diagnosen fra hver tiende til én av ni. (tv2.no 28.4.2021).)

- Folkeopplysningen. (- Kroppen på service. Vi er stadig friskere, men blir samtidig fortalt at vi kan være syke.)

(Anm: Folkeopplysningen. Kroppen på service. Vi er stadig friskere, men blir samtidig fortalt at vi kan være syke. Er helsesjekk hos legen eller hjemmetester en god ide? Andreas Wahl undersøker. (nrk.no 8.9.2020).)

- Kronisk stoppet næse kan ændre hjerneaktiviteten. (- Omkring 11 procent af voksne amerikanere lider af kronisk bihulebetændelse, ifølge UW Medicine. I Danmark forekommer lidelsen hos ca 10 procent af den voksne befolkning, ifølge sundhed.dk.)

(Anm: Kronisk stoppet næse kan ændre hjerneaktiviteten. Millioner af mennesker verden over lider af kronisk bihulebetændelse. Symptomerne er ikke kun stoppet næse og hovedpine, men også koncentrationsproblemer og i visse tilfælde depression, hvilket peger på, at hjernen spiller en rolle. I et nyt studie peger forskere på, at der er en direkte forbindelse mellem bihulebetændelse og forandringer i hjerneaktiviteten, særligt i hjernens nervecenter - det biologiske neurale netværk. Det skriver UW Medicine. (…) Omkring 11 procent af voksne amerikanere lider af kronisk bihulebetændelse, ifølge UW Medicine. I Danmark forekommer lidelsen hos ca 10 procent af den voksne befolkning, ifølge sundhed.dk. Heraf har cirka 40 procent næsepolypper, svarende til cirka 4 procent af den voksne befolkning.  Studiet er publiceret i tidsskriftet JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery. (videnskab.dk 19.4.2021).)

- Slideshow: En visuell guide til forståelse av lupus. Hva er Lupus?

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Lupus. What Is Lupus? Lupus is a lifelong disorder of the immune system. Immune cells attack the body's own healthy tissues, leading to inflammation and tissue damage. Symptoms may be limited to the skin, but more often lupus also causes internal problems such as joint pain. In severe cases, it can damage the heart, kidneys, and other vital organs. Although there's no cure, there are treatments that can minimize the damage. (webmd.com 9.2.2020).)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Tidsbestemt korrelerende komorbiditet  (korrelasjon mht. forekomst av flere sykdommer hos samme person) identifiserer pasienter med risiko for feildiagnose eller overdiagnose. (- Diagnostiske feil er vanlige, og det er anslått at alle vil oppleve minst en diagnostisk feil i løpet av livet1.)

(Anm: Time-ordered comorbidity correlations identify patients at risk of mis- and overdiagnosis. Diagnostic errors are common and it is estimated that everyone will experience at least one diagnostic error in their lifetime1NPJ Digit Med. 2021 Jan 29;4(1):12.)

(Anm: Balogh, E. P., Miller, B. T. & Ball, J. R. Improving Diagnosis in Health Care (2015). https://doi.org/10.17226/21794.)

- Sarkoidose. (- Sarkoidose kan ramme mange organer, men først og fremst lungene.)

(Anm: Sarkoidose. Sarkoidose kan ramme mange organer, men først og fremst lungene. Knuteliknende betennelser finnes spredt. Opptil halvparten er uten symptomer, men noen vil trenge langvarig behandling med kortikosteroider. Diagnostikk Symptomene kan gi mistanke, men oftest vil det være røntgenbilder som viser de typiske forandringene i lungene (se bilde). For å kunne stille en sikker diagnose er det likevel nødvendig med mikroskopisk undersøkelse av en vevsprøve fra lungene, noe som vanligvis blir tatt i forbindelse med bronkoskopi. På bakgrunn av røntgenbildene kan sarkoidose inndeles i ulike stadier fra stadium I (minst uttalt) til stadium IV (mest uttalt). Andre aktuelle bildediagnostiske metoder som noen ganger brukes i utredningen av mistenkt sarkoidose, er CT, MR og PET. (nhi.no 17.7.2020).)

- Vanskelig å diagnostisere.

(Anm: Skrevet av Boehringer Ingelheim. Vanskelig å diagnostisere. John understreker at IPF er sjeldent og kan være vanskelig å diagnostisere, og at han ikke har noe å utsette på de forskjellige legene han har vært hos: – Jeg gikk tross alt i seks år og aksepterte situasjonen som "normal". Med den kunnskapen jeg har i dag, ville jeg vært mye tidligere ute og krevd mer oppfølging, og krevd å få en "third opinion". Det er også mitt viktigste råd til andre: Ikke aksepter at du går lenge med tørrhoste og tung pust uten bedring, og si klart fra hvis du ikke føler at diagnosen din stemmer med hvordan du opplever situasjonen selv. Realiteten er at hvis man har en sjelden sykdom, så må man ofte stå på litt som pasient, og ta grep selv. Plages du av vedvarende hoste og tungpust? Les mer på hoste-tungpust.no! (nhi.no 5.2.2021).)

(Anm: Boehringer Ingelheim GmbH (boehringer-ingelheim.no).)

- Annonsørartikkel. IPF: Lang vei til diagnose og hjelp. Interstitiell lungesykdom kan være vanskelig å oppdage, og tidlig diagnose er viktig. (- For John Solheim tok det ni år å få riktig diagnose.) (- Det skal ikke være sånn!)

(Anm: Annonsørartikkel. IPF: Lang vei til diagnose og hjelp. Interstitiell lungesykdom kan være vanskelig å oppdage, og tidlig diagnose er viktig. For John Solheim tok det ni år å få riktig diagnose. John Solheim (54) har idiopatisk pulmonal fibrose (IPF), som er en kronisk interstitiell lungesykdom. Pasienter med IPF utvikler fibrose som er arrdannelse i lungevevet rundt lungeblærene. Fibrosen reduseres lungenes evne til å ta opp oksygen og reduserer derfor pasientens lungekapasitet. IPF er en alvorlig diagnose som påvirker livskvalitet og overlevelse. Det tok ni år før John opplevde de første symptomene til riktig diagnose ble stilt. Etter en lang og kronglete vei fram til diagnose gir han dette rådet: – Ta symptomer på alvor og lytt til dine nærmeste! Snakk med legen din hvis du er tung i pusten og har en kronisk hoste som du ikke kan forklare. Det skal ikke være sånn! (nhi.no 5.2.2021).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

- Kardial sarkoidose.

(Anm: Kardial sarkoidose. Sarkoidose kjennetegnes av granulomatøs betennelse i ett eller flere organer, blant annet hjertet. Kardial sarkoidose har uspesifikke symptomer, og diagnosen stilles derfor ofte sent. Tilstanden er assosiert med kardiomyopati og arytmi og kan være fatal. Tidsskr Nor Legeforen 2018.)

- Kronisk polynevropati – utredning og diagnostikk. (- SARKOIDOSE.) (- Sarkoidose er en multisystemsykdom som kan presentere seg med hjernenerveutfall, i sjeldne tilfeller med asymmetrisk eller dominerende sensorisk polynevropati.)

(Anm: Kronisk polynevropati – utredning og diagnostikk. (…) SARKOIDOSE. Sarkoidose er en multisystemsykdom som kan presentere seg med hjernenerveutfall, i sjeldne tilfeller med asymmetrisk eller dominerende sensorisk polynevropati. De aller fleste har andre symptomer på sarkoidose, for eksempel hoste, dyspné, utslett, leddsmerter eller øyesymptomer. Ved klinisk mistanke anbefales røntgen thorax og måling av angiotensinkonverterende enzym (ACE). Men ACE-måling er lite sensitivt, og ved sterk mistanke bør det gjøres bred organutredning og biopsi. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 291-5.)

- Nevrosarkoidose – en pasientserie. (- CT av thorax og PET samt bronkoalveolær lavage (BAL) med måling av CD4+/CD8+-ratio kan avdekke ekstranevrale biopsilokalisasjoner. Kontrastforsterket MR er den mest sensitive, ikke-invasive metoden for å utrede nevrosarkoidose, og et typisk funn er leptomeningeal kontrastoppladning (26). Analyse av cerebrospinalvæske er viktig for å vurdere differensialdiagnoser. Analysen kan ved nevrosarkoidose være normal eller vise lett inflammasjon og forhøyet nivå av angiotensinkonverterende enzym (ACE) (17).)

(Anm: Nevrosarkoidose – en pasientserie. BAKGRUNN Nevrosarkoidose er en sjelden form for sarkoidose som affiserer nervesystemet. Formålet med studien var å kartlegge kliniske manifestasjoner, utredningsfunn og behandlingsstrategier hos pasienter med nevrosarkoidose. (…) FORTOLKNING Nevrosarkoidose affiserer både det sentrale og det perifere nervesystemet. Cerebrospinalvæskeundersøkelse og kontrastforsterket MR er viktige metoder for å oppdage inflammasjon. Biopsi er nødvendig for å stille sikker diagnose, men lar seg ikke alltid gjennomføre. PET kan brukes som supplement til andre undersøkelser for å vurdere ulike organmanifestasjoner og for å avdekke biopsilokalisasjon. Behandlingsresponsen er god med kortikosteroider og eventuelt annen immunterapi. Nevrosarkoidose er en sjelden, ikke-nekrotiserende, granulomatøs sykdom, hvor både det sentrale og det perifere nervesystemet rammes. Tilstanden manifesterer seg oftest som ledd i systemisk sarkoidose, og sees hos 5–15 % av sarkoidosepasienter (1). Samtidig sarkoidose sees oftest i lunger, øyne og hud (2). Prevalens av nevrosarkoidose er ca. 1 av 100 000 (3), og sykdommen opptrer hyppigst i aldersgruppen 40–50 år (4). Positiv nervevevsbiopsi gir sikker diagnose (5). CT av thorax og PET samt bronkoalveolær lavage (BAL) med måling av CD4+/CD8+-ratio kan avdekke ekstranevrale biopsilokalisasjoner. Kontrastforsterket MR er den mest sensitive, ikke-invasive metoden for å utrede nevrosarkoidose, og et typisk funn er leptomeningeal kontrastoppladning (26). Analyse av cerebrospinalvæske er viktig for å vurdere differensialdiagnoser. Analysen kan ved nevrosarkoidose være normal eller vise lett inflammasjon og forhøyet nivå av angiotensinkonverterende enzym (ACE) (17). Behandling inkluderer kortikosteroider og eventuelt annen immunterapi, og tilpasses hver enkelt pasient (23). Formålet med vår studie var å kartlegge kliniske manifestasjoner, utredning og behandling ved nevrosarkoidose ved Haukeland universitetssjukehus i en elleveårsperiode. (…) Diskusjon Vi fant en prevalens av nevrosarkoidose på 2,7 per 100 000, noe som er høyere enn tidligere rapportert (3). Det kan skyldes at vår studie også inkluderte pasienter med mulig nevrosarkoidose. Tidsskr Nor Legeforen 2021 Publisert: 22. mars 2021.)

- Ny PET-CT-skanning kan diagnostisere hjertesarkoidose mer nøyaktig enn tradisjonelle tester. (- "Denne studien indikerer at mer omfattende, fullkroppsskanninger av pasienter med kjent hjertesarkoidose kan avdekke sekundære lokaliseringer av sykdommen hos et betydelig antall pasienter," opplyste Sweiss, som også er direktør for UI Healths Bernie Mac Sarcoidosis Translational Advanced Research (STAR) Center. "Å vite at det er sykdom i andre organer enn hjertet endrer måten vi tar bruk behandlinger - det tillater oss mer nøyaktig å "definere" sykdommen og behandle den deretter.")

(Anm: New PET-CT scan can diagnose cardiac sarcoidosis more accurately than traditional tests. Using a new imaging technique that can diagnose cardiac sarcoidosis much more accurately than traditional tests, researchers from the University of Illinois at Chicago have found that the disease affects other organs in 40 percent of patients with cardiac sarcoidosis. The findings are published in the Journal of Nuclear Cardiology. Sarcoidosis is an inflammatory disease that often attacks multiple organs, particularly the lungs, heart and lymph nodes, and disproportionately affects African-Americans. Sarcoidosis can be very difficult to diagnose using available tests and available imaging techniques. (…) Source: https://news.uic.edu/new-pet-ct-scan-improves-detection-in-rare-cardiac-condition (medicalnewstoday.com 21.7.2017).)

- Diagnose av hjertesarkoidose: en æra av paradigmeskifte. (- Med den økende interessen og utviklingen i bildeteknikker har hjertemagnetisk resonansavbildning (CMR) og positronemisjonstomografi (PET) dukket opp som viktige verktøy i diagnostisk evaluering av pasienter med mistanke om hjertesarkoidose.)

(Anm: Diagnosis of cardiac sarcoidosis: an era of paradigm shift. Abstract Cardiac sarcoidosis is a granulomatous disease that may affect any organ, including the heart. Diagnosis of cardiac sarcoidosis is challenging, given the varied and non-specific clinical presentation and limited sensitivity and specificity of available diagnostic tests. With the growing interest and developments in imaging techniques, cardiac magnetic resonance imaging (CMR) and positron emission tomography (PET) have emerged as important tools in the diagnostic evaluation of patients with suspected cardiac sarcoidosis. These modalities have been given increasing emphasis in successive published diagnostic guidelines for CS. This review will provide an update on the recent paradigm shift in diagnostic guidelines for cardiac sarcoidosis, with a focus on the advanced cardiac imaging modalities and their developed role in clinical practice. Ann Nucl Med. 2020 Feb;34(2):87-93.)

(Anm: HRCT - NTNU (ntnu.no).)

(Anm: High-resolution computed tomography (HRCT) is a type of computed tomography (CT) with specific techniques to enhance image resolution. It is used in the diagnosis of various health problems, though most commonly for lung disease, by assessing the lung parenchyma. (en.wikipedia.org).)

- Effekten av høye doser av selektive serotoninreopptakshemmere på utviklingen og behandlingen av sarkoid-lignende reaksjon. (- Basert på disse observasjonene kunne var vi i stand til å vise en mulig sammenheng mellom sarkoid-lignende reaksjon og SSRI, og derfor, når det gjelder pasienter med interstitielle lungesykdommer som bruker SSRI, anbefaler vi at grundige forholdsregler tas mens de planlegger behandlingen og nøye oppfølging er implementert for å overvåke utviklingen.)

(Anm: Effect of High Selective Serotonin-Reuptake Inhibitor Doses on the Development and Treatment of Sarcoid-Like Reaction. Abstract Sarcoidosis is a systemic disorder characterized by the presence of noncaseating granulomas that are most commonly observed in the lungs. Sarcoid-like reaction has been reported to develop in response to several immune modulator agents and antidepressants. In this report, a case of pulmonary sarcoidosis that was strongly related to the use of more than the average recommended dose of selective serotonin-reuptake inhibitor (SSRI) medications has been described. The patient, a 37-year-old, single, Caucasian woman, who suffered from severe depression and who presented to the emergency department with shortness of breath, low-grade fever, a dry cough, fatigue, and the loss of appetite, was diagnosed with this condition, and she failed to respond to the administered sarcoidosis treatment until the SSRI medications that she was using were discontinued; furthermore, she relapsed when one of these medications was reintroduced. Based on these observations, we were able to show a possible relationship between sarcoid-like reaction and SSRIs, and therefore, in the case of patients with interstitial lung diseases who are using SSRIs, we recommend that meticulous precautions be taken while planning their treatment and careful follow-ups be implemented to monitor their progress. Case Rep Med. 2020 Apr 25;2020:9751837. eCollection 2020.)

- Idiopatiske interstitielle pneumonier. Idiopatiske interstitielle pneumonier (IIP).

(Anm: Idiopatiske interstitielle pneumonier. Idiopatiske interstitielle pneumonier (IIP). Idiopatiske interstitielle pneumonier (IIP) er en gruppe diffuse parenkymatøse lungesykdommer av ukjent etiologi karakterisert ved ulike grader av inflammasjon og fibrose, og tilstrekkelig ulike til å oppfattes som separate sykdommer. I henhold til American Thoracic Society/ European Respiratory Society (ATS/ERS) consensus klassifikasjon i 2002 (1) omfatter IIP syv tilstander, hvorav den hyppigst forekommende, idiopatisk pulmonal fibrose (IPF) utgjør ca 50 % (Figur 1). Klassifikasjonen ble utarbeidet ved ”expert opinions” og ”consensus” innen forfattergruppen heller enn tuftet på evidensbasert kunnskap, men representerte likevel et gjennombrudd internasjonalt fordi det for første gang ble oppnådd enighet om en felles klinisk, radiologisk og patologisk klassifikasjon av de sju sykdomsbilder som utgjør IIP. Dokumentet har hatt betydning for klinisk håndtering av pasienter med mistenkt IIP, har fungert som basis for studiedesign for kliniske studier og stimulert til klinisk forskning på områder der faktisk kunnskap har vært mangelfull. Med utgangspunkt i dette dokumentet ble det i 2011 publisert evidensbaserte internasjonale retningslinjer for diagnostikk og oppfølging av IPF alene (2). På grunn av ny kunnskap særlig når det gjelder medikamentell behandling, er disse allerede gjenstand for revisjon, nå sammen med de øvrige IIP´er. (indremedisineren.no 19.6.2013).)

- Å gjenkjenne galskap. Hva er galskap? (- Kan vi beskrive og gjenkjenne galskap?) (- Hvis ikke, er det da meningsfullt å snakke om psykiatrisk diagnostikk som et fag?) (- En stor studie fra 1971 viste at sannsynligheten for at psykiatere på hver sin side av Atlanterhavet stilte samme diagnose på samme pasient var under 50 % (2). Det nye og oppsiktsvekkende med Rosenhans artikkel var at den syntes å vise at psykiatere ikke engang klarte å skille mellom schizofrene pasienter og friske mennesker.) (- Utviklingen av diagnosesystemene har ikke bedret verken diagnostisk konsensus eller treffsikkerhet.) (- Hennes symptombilde under sykdomsperioden oppfylte DSM-kriterier for en schizofreniform lidelse, definert som schizofreni av mindre enn seks måneders varighet. I rettferdighetens navn innså First at diagnosen ikke var riktig, men bare fordi fasiten, autoimmun encefalitt, forelå.)

(Anm: Å gjenkjenne galskap. Hva er galskap? Kan vi beskrive og gjenkjenne galskap? Hvis ikke, er det da meningsfullt å snakke om psykiatrisk diagnostikk som et fag? Overgangen fra en psykologisk og individuell forståelse av psykisk lidelse til en biologisk og kriteriebasert diagnostikk er et av de klareste veiskillene i psykiatriens historie. (…) I spissen stod antiautoritære 68-ere. Inspirert av både jobb som nattevakt og deltakelse i forskjellige eksperimenter med psykoaktive stoffer ved Menlo Park Veterans’ Administration Hospital i San Fransisco publiserte Ken Kesey i 1962 romanen One flew over the cuckoo’s nest, på norsk kjent som Gjøkeredet. Filmatiseringen fra 1975 med Jack Nicholson i hovedrollen som den etter hvert lobotomerte McMurphy hadde stor gjennomslagskraft og ga et sjokkerende bilde av en umenneskelig institusjonspsykiatri. Kritikken kom dessuten ikke bare utenfra; psykiatrifaget favnet meningsbærende «antipsykiatere» med betydelig innflytelse, slik som Ronald David Laing og Thomas Szasz. (…) Det var allerede kjent at amerikanske og britiske psykiatere brukte schizofrenibegrepet ulikt. En stor studie fra 1971 viste at sannsynligheten for at psykiatere på hver sin side av Atlanterhavet stilte samme diagnose på samme pasient var under 50 % (2). Det nye og oppsiktsvekkende med Rosenhans artikkel var at den syntes å vise at psykiatere ikke engang klarte å skille mellom schizofrene pasienter og friske mennesker. Dette oppsiktsvekkende funnet var en viktig pådriver i forsøket på å utvikle en mer presis diagnostikk. (…) Avslørende bok I en nylig utgitt bok, The great pretender (3), ettergår forfatteren Susannah Cahalan Rosenhans funn. Hun sannsynliggjør at Science-artikkelen (1), og dermed noen av argumentene bak utviklingen i psykiatri og psykiatrisk diagnostikk slik faget utøves i dag, rett og slett bygger på forskningsjuks. Hun antyder også at ledende personer i utviklingen av DSM-III har vært klar over dette. Cahalan har et selvopplevd og kritisk utgangspunkt. I en tidligere bok (4) har hun beskrevet hvordan en autoimmun encefalitt gjorde henne psykotisk og at hun så vidt unngikk en schizofrenidiagnose. Under arbeid med den siste boken ble hun på eget initiativ diagnostisert ved hjelp av et strukturert intervju avledet fra DSM-5 (SCID), utført av Michael First, en av hovedforfatterne bak SCID. Hennes symptombilde under sykdomsperioden oppfylte DSM-kriterier for en schizofreniform lidelse, definert som schizofreni av mindre enn seks måneders varighet. I rettferdighetens navn innså First at diagnosen ikke var riktig, men bare fordi fasiten, autoimmun encefalitt, forelå. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 23. november.)

(Anm: The Great Pretender — undercover experiment that shook psychiatry. Gripping tale of a psychologist who faked madness to infiltrate 1970s mental hospit. The Great Pretender: The Undercover Mission that Changed Our Understanding of Madness, by Susannah Cahalan, Canongate, RRP£16.99/Grand Central Publishing, RRP$28, 400 pages (ft.com 7.2.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Pasient til lege: – Yes! Det er noe fysisk galt! (- «Det hadde vært flaut om det var psykisk», la hun til.) (- Begge deler må vi jobbe for å fikse, og i praksis henger de ofte tett sammen.)

(Anm: Pasient til lege: – Yes! Det er noe fysisk galt! Det sa pasienten mens hun knyttet neven i været som om hun hadde scoret mål på fotballbanen. (…) «Det hadde vært flaut om det var psykisk», la hun til. (…) Psykisk sykdom handler jo ikke om svakhet eller manglende evner hos den syke. Man kan ikke skjerpe seg eller ta seg sammen for å løse problemene. Ikke i større grad enn man kan skjerpe seg ut av fysiske sykdommer. Det handler tross alt ikke om vilje eller innsats. (…) Begge deler må vi jobbe for å fikse, og i praksis henger de ofte tett sammen. Jeg håper bare at dagen kommer da jeg gir noen en psykisk diagnose og hun svarer: «Yes! Det var noe psykisk galt!» (aftenposten.no 14.2.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Charlotte (39) har ofte blitt kalt «crazy bitch» – diagnosen ble en lettelse.

(Anm: Charlotte (39) har ofte blitt kalt «crazy bitch» – diagnosen ble en lettelse. I over 30 år har Charlotte Bergslien følt seg annerledes. Da hun ble diagnostisert for to år siden, falt brikkene på plass. Allerede som barn merket Charlotte Bergslien (39) at hun var annerledes. Ofte kunne hun sitte og betrakte de andre barna som lekte, mens hun selv slet med å bli med fordi hun ikke forstod de sosiale kodene. – Og når jeg først skulle bli med, så ble det til at jeg bare snakket og snakket og ikke lot noen andre slippe til, forteller Charlotte til God morgen Norge, og fortsetter: – Jeg vokste opp med en følelse av at noe var galt med meg. Følelsen av annerledeshet fulgte Charlotte inn i voksenlivet, og i 20-årene fikk hun tilbakemeldinger på at hun kun snakket om seg selv, var frekk og direkte. (tv2.no 24.4.2021).)

- Jeg har ikke autisme. Jeg er autistisk. (- Rundt halvparten av oss autister lever uten store lærevansker eller omfattende funksjonshemninger, og mange av oss kan snakke for oss selv, påpeker kronikkforfatteren.)

(Anm: Jeg har ikke autisme. Jeg er autistisk. | Anja K. Grønhaug, Barnesykepleier, MA i sosiologi og sosialforskning. Rundt halvparten av oss autister lever uten store lærevansker eller omfattende funksjonshemninger, og mange av oss kan snakke for oss selv, påpeker kronikkforfatteren. Den offentlige fremstillingen av autisme må også omfatte uttalelser fra autistiske mennesker. Slik det er nå, snakkes det om oss, men ikke med oss. Nylig skrev NRK Sørlandet om autisme i anledning en pengedonasjon til biomedisinsk autismeforskning. De som uttalte seg i saken, var en mor til et autistisk barn og en biomedisinsk forsker, samt den norske Autismeforeningen, som ikke har autistiske mennesker blant sine talspersoner. Det var således ingen uttalelser fra autistiske personer selv. Jeg lurer på hvorfor vi så sjelden inkluderes i mediefremlegg som dette og i den norske autismedebatten generelt. Den mangfoldige autismen Autisme er en medfødt og livsvarig forskjellighet i hjerneutviklingen, som sannsynligvis har en viss arvelighet. Autistiske mennesker er altså autistiske fra de blir født, og autistiske barn blir autistiske voksne. (…) Autisme og identitet Jeg, og flere med meg, opplever ikke autisme som en sykdom, men heller som en tilstand, noe som gjør meg til meg. Derfor har jeg ikke autisme, men jeg er autistisk. Jeg ønsker ikke at en del av min identitet skal ses på som sykelig og noe som skal bekjempes. Språket som brukes av biomedisinske autismeforskere, er ofte det samme som brukes når det forskes på sykdom. Det er ubehagelig å vite at man etter deres termer skulle vært forebygget og behandlet. Ord som «eliminering», «uønsket» og «normalisering», kan lett gi et bilde av at autistiske mennesker er uvelkomne i et ikke-autistisk, samfunn. Rundt halvparten av oss autister lever uten store lærevansker eller omfattende funksjonshemninger (Emerson and Baines, 2010), og mange av oss kan snakke for oss selv. Da er det påfallende at vi ikke høres i større grad. (aftenposten.no 30.4.2020).)

- Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- British Journal of Sports Medicine.)

(Anm: - Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- "Ganghastighet er assosiert med risiko for død av alle årsaker, men dens spesifikke rolle - uavhengig av den totale fysiske aktiviteten en person utfører - har fått liten oppmerksomhet til nå," forklarer professaor Stamatakis. Teamets funn er nå publisert i en spesialutgave av British Journal of Sports Medicine. (medicalnewstoday.com 4.6.2018).)

- Ny forskning: Skreddersydd terapi hjelper de sykeste. (- Individuelt tilpasset samtaleterapi viser seg å ha langt mer effektive resultater på lang sikt enn bruk av medisiner, sier Magnus Nordmo ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo, som er førsteforfatter på studien.) (- Behandlingsopplegget koster mer og tar lengre tid enn det som er vanlig ved norske poliklinikker, og hva pakkeforløpet til regjeringen legger opp til, men det vil være lønnsomt for samfunnet å ta det mer i bruk, mener forskerne bak studien. De minner om kostnadene ved å holde pasientene i «stabilt sideleie» et helt liv med medisiner og inn og ut av forskjellige korttidsbehandlingsopplegg.)

(Anm: Ny forskning: Skreddersydd terapi hjelper de sykeste. Cecilie hadde vært psykiatrisk pasient i 12 år da hun endelig fikk den behandlingen som hjalp henne. – Det var time på time med samtaleterapi som skulle til. Uten det hadde jeg ikke blitt frisk, tror Cecilie. (…) Ny norsk forskning En omfattende, norsk studie om psykoterapi bekrefter at mange har samme erfaring som Cecilie: Pasientene med de alvorligste psykiske lidelsene har mest nytte av tilrettelagt terapi, og virkningen er langvarig. – Individuelt tilpasset samtaleterapi viser seg å ha langt mer effektive resultater på lang sikt enn bruk av medisiner, sier Magnus Nordmo ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo, som er førsteforfatter på studien. – Flertallet av pasientene i vårt utvalg opplevde at deres psykiske plager og relasjonelle vansker ble betydelig redusert, og få opplevde en negativ utvikling når terapien var ferdig. Mange færre enn etter vanlig korttidsterapi, sier han. Om studien - «Norsk multisenterprosjekt for studier av prosess og utfall i psykoterapi», er et av Nord-Europas største terapiforskningsprosjekter der fire forskergrupper har gått sammen. - Det omfatter åtte poliklinikker rundt om i landet og 89 terapeuter (både psykologer, psykiatere og enkelte andre terapeuter) og 370 pasienter. - Prosjektet har pågått i over 10 år og studiet er nå publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Frontiers in Psychiatry. - Pasientene i studien har en mer alvorlig diagnose enn det som er vanlig i andre studier. - Halvparten av pasientene hadde personlighetsforstyrrelser med varierende grad av symptomer. Pasienter med milde symptomer lå på rundt 20 timer terapi. De med middels alvorlige lidelser på rundt 50 timer, og de aller dårligste trengte fra 100 – 200 timer. 72 prosent av pasientene hadde færre enn 50 timer med terapeut. De fleste møtte terapeuten en til to ganger i uken. - Ulike former for psykoterapi er representert i studien Behandlingsopplegget koster mer og tar lengre tid enn det som er vanlig ved norske poliklinikker, og hva pakkeforløpet til regjeringen legger opp til, men det vil være lønnsomt for samfunnet å ta det mer i bruk, mener forskerne bak studien. De minner om kostnadene ved å holde pasientene i «stabilt sideleie» et helt liv med medisiner og inn og ut av forskjellige korttidsbehandlingsopplegg. (vg.no 5.12.2020).)

(Anm: Effectiveness of Open-Ended Psychotherapy Under Clinically Representative Conditions. Front. Psychiatry, 20 May 2020.)

- Psykisk syke får ikke hjelpen de har krav på. Nå skal Anne Wolds dødsfall granskes. (- Samtidig har opptil 30.000 psykisk syke nordmenn behov for et tverrfaglig hjelpeteam.) (- Men bare et fåtall får tilbudet.)

(Anm: Psykisk syke får ikke hjelpen de har krav på. Nå skal Anne Wolds dødsfall granskes. Samtidig har opptil 30.000 psykisk syke nordmenn behov for et tverrfaglig hjelpeteam. Men bare et fåtall får tilbudet. (…) Tilsyn viste mange lovbrudd Henvendelsene både Rolf Arve og NRK har fått, stemmer med bildet Helsetilsynet tegnet i en rapport i fjor. Da fant de ut at sju av ti kommuner brøt regelverket. Av de 88 kommunene som fylkesmennene var på tilsyn hos, påpekte de lovbrudd hos 66 av dem. Fylkesmennene mente at det store flertallet av kommuner og helseforetak har sviktet i oppfølgingen av psykisk syke. Også sykehusene som jobber med psykisk syke fikk kritikk i rapporten. Fylkesmennene konkluderte med lovbrudd i 18 av 20 tilsyn. De fant blant annet ut at kartleggingen og utredningen av pasienter var for dårlig. – Det er nedslående, sier direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, som er ansvarlig for rapporten. – Det er en grunnleggende svikt i velferdstjenestene. Fordi dette er de sårbare i samfunnet, de som sliter med psykisk helse og ofte samtidig rus. Han mener tilsynene viser at mange kommuner og sykehus har liknende problemer. Det som går igjen er at de ikke klarer å samarbeide. – Ingen koordinerer, alle driver med sitt. Det handler om ledelse. God ledelse. Det er ofte i ledelsen det svikter, sier han. Men hvem er egentlig ansvarlig for å følge opp alvorlig psykisk syke? (nrk.no 6.12.2020).)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

- Hvordan mikrobiomet utfordrer vårt konsept (forestilling) om selvet. (- Fig. 1. Det endrede syn på det menneskelige selvet. (a) Det tradisjonelle synspunktet: mennesker er skilt fra naturen. (b) Synspunkter i mikrobiomets era (epoke): interaksjoner med mikroorganismer definerer det individuelle menneskelige selvet.)

(Anm: How the microbiome challenges our concept of self. (…) Fig 1. The changing perspective of the human self. (a) The traditional view: humans are set apart from nature. (b) View in the era of the microbiome: interactions with microorganisms define the individual human self. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2005358.g001 / PLoS Biol 16(2): e2005358.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. (- Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer.)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

- Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme.

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

(Anm: Nanoteknologi (nanopartikler). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Hvad er mani, og hvad er lykke? Kunstig intelligens skal give svaret. Ny algoritme kan blive et vigtigt redskab til at skelne mellem depression og bipolar sygdom.

(Anm: Hvad er mani, og hvad er lykke? Kunstig intelligens skal give svaret. Ny algoritme kan blive et vigtigt redskab til at skelne mellem depression og bipolar sygdom. Da Stine Brøndum som 26-årig fik diagnosen bipolar sygdom var hun i en blandingstilstand med mani og depression samtidig. Det er en farlig tilstand, som kan lede til selvmord. Mennesker med bipolar lidelse bliver i perioder maniske. De kører sig helt vildt op i noget, der udefra set kan minde om lykke, men som reelt kræver behandling. Depressive kan til gengæld godt opleve lykke og glæde, som selvfølgelig ikke kræver behandling. Det er meget vigtigt at skelne, for behandler man bipolar lidelse forkert, kan det i værste fald føre til selvmord. Derfor har australske forskere taget første skridt på vejen mod en algoritme, som ved hjælp af en lang række spørgsmål skal kende forskel på mani og almindelig følelse af glæde. »Målet er at gøre det nemmere at opdage bipolar sygdom hos mennesker, som lider af depression,« skriver psykiatriprofessor Gordon Parker i en mail til Videnskab.dk. Han har stået i spidsen for det nye studie, som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Journal of Affective Disorders. (videnskab.dk 5.3.2021).)

(Anm: Differentiating mania/hypomania from happiness using a machine learning analytic approach. J Affect Disord. 2021 Feb 15;281:505-509.)

- En kvinne i 50-årene med manisk psykose. (- Nakkesmerter, redusert kraft i høyre hånd og cerebrale symptomer i form av mani ledsaget av forhøyet celletall i spinalvæsken ga mistanke om kombinert meningoradikulitt og encefalitt, mest sannsynlig forårsaket av virus eller borreliainfeksjon (nevroborreliose). Andre mulige årsaker som purulent bakterieinfeksjon eller autoimmun sykom/vaskulitt ble regnet som mindre sannsynlig på grunn av manglende systemiske infeksjonstegn, mononukleært utseende på leukocyttene og normale blodprøver.) (- Sekundær mani kan blant annet skyldes medikamenter, rusmidler, metabolske forstyrrelser eller nevrologisk sykdom (tab 2) (6). )

En kvinne i 50-årene med manisk psykose
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:537-9 (6.3.2012)
En kvinne som ble tvangsinnlagt for manisk psykose viste seg å trenge en helt annen behandling enn først antatt.

En kvinne i slutten av 50-årene uten tidligere psykisk lidelse ble innlagt akutt i psykiatrisk avdeling til tvungen observasjon fordi hun ble oppfattet som psykotisk av legevaktlegen. Hun hadde vært på hytta sammen med mannen sin i noen uker og var de siste to dagene blitt tiltakende urolig og rastløs, med høylytt usammenhengende tale og lite søvn.

Ved innleggelsen i psykiatrisk avdeling var hun orientert for tid, sted og situasjon. Hun hadde taleflom, hevet stemningsleie og økt motorisk tempo. Det var ikke tegn til hallusinose eller tydelige brister i tankegangen. Pasienten var tidligere frisk, bortsett fra en kjent velbehandlet hypertensjon. Ved innkomsten klaget hun over vage smerter i skulder og nakke som var vanskelig å få beskrevet presist. Temperatur og blodprøver var normale. Siden det dreide seg om en førstegangs psykose ble CT caput rekvirert, og denne var negativ. (...)

Nakkesmerter, redusert kraft i høyre hånd og cerebrale symptomer i form av mani ledsaget av forhøyet celletall i spinalvæsken ga mistanke om kombinert meningoradikulitt og encefalitt, mest sannsynlig forårsaket av virus eller borreliainfeksjon (nevroborreliose). Andre mulige årsaker som purulent bakterieinfeksjon eller autoimmun sykom/vaskulitt ble regnet som mindre sannsynlig på grunn av manglende systemiske infeksjonstegn, mononukleært utseende på leukocyttene og normale blodprøver. (...)

Mani er ofte ledd i bipolar lidelse (primær mani), men kan ha mange andre årsaker (sekundær mani). Livstidsprevalensen av primær mani er 1 % (5). Prevalensen av sekundær mani er langt vanskeligere å angi pga. stor variasjon i ulike subgrupper. Sekundær mani kan blant annet skyldes medikamenter, rusmidler, metabolske forstyrrelser eller nevrologisk sykdom (tab 2) (6). Å identifisere sekundær mani kan være vanskelig. Høy alder og somatiske symptomer tilsier skjerpet mistanke. Eldre voksne er i faresonen på grunn av økt forekomst av medisinske og nevrologiske sykdommer. Mani hos eldre blir ofte feildiagnostisert som demens med agitasjon (7).

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Borrelia-retningslinjer kan være mangelfulde. Borrelia-bakterien vil sandsynligvis danne kroniske infektioner, hvis den får muligheden, siger forskere. De danske retningslinjer for borrelia-infektioner kan være utilstrækkelige. Sundhedsstyrelsen er uenig. (…) Flere tusinde syge patienter hævder at være kronisk syge med borrelia, selvom læger i de offentlige sundhedsvæsner fortæller dem, at det ikke er rigtigt, og de lider af noget andet. (…) Man har ikke tests, der giver noget svar på, om der er biofilm til stede i kroppen. Derfor vil patienten kunne gå rundt med infektionen og symptomerne, uden at det kan slås fast, hvad der er årsagen. (videnskab.dk 29.9.2016).)

- Case (tilfelle): 9-2021: En 16 år gammel gutt med hodepine, magesmerter og hypertensjon.

(Anm: Case 9-2021: A 16-Year-Old Boy with Headache, Abdominal Pain, and Hypertension. Dr. Neil D. Fernandes (Pediatrics): A 16-year-old boy was admitted to this hospital because of headache, nausea, vomiting, and abdominal pain. (…) Imaging Studies Dr. Katherine Nimkin: Ultrasonography revealed a heterogeneous right adrenal mass (Figure 1A and 1B). Computed tomography (CT) revealed partial enhancement of the mass and surrounding hemorrhage (Figure 1C and 1D). These imaging features are most consistent with adrenal pheochromocytoma. In patients with pheochromocytoma, magnetic resonance imaging (MRI) would typically reveal an adrenal mass that is hypointense on T1-weighted imaging and has very bright signal (described as a light-bulb appearance) on T2-weighted imaging, although the findings can vary because of hemorrhage. CT and MRI have more than 90% sensitivity for the detection of these tumors, as well as 70 to 80% specificity.12 Functional imaging by means of scintigraphy with 123I-labeled MIBG (metaiodobenzylguanidine) can be performed. In addition, positron-emission tomography and CT with 68Ga-labeled DOTATATE (1,4,7,10-tetraazacyclododecane–1,4,7,10-tetraacetic acid–octreotate), which has high affinity for the somatostatin receptors present in these tumors, has been shown to have high sensitivity for the detection of metastatic or multifocal disease. N Engl J Med 2021; 384:1145-1155.)

- Jonis testet sæden sin hjemme. (- Han følte seg helt frisk før han tok testene, men han ble stresset av resultatene.) (- Personer med positivt resultat på hjemmetest, blir oppfordret til å oppsøke lege, noe Jonis også gjorde.) (- Der fikk han bekreftet normale blodprøver, ok sæd og ingenting å bekymre seg over.)

(Anm: Jonis testet sæden sin hjemme. Svaret ble en nedtur for komikeren Jonis Josef. Men bør vi egentlig stole på hjemmetester? Programleder Andreas Wahl i Folkeopplysningen på NRK fikk komiker Jonis Josef til å prøve 14 forskjellige hjemmetester. Jonis åpnet dørene og bidro med avføring, blod og sæd. Da resultatene tikket inn noen minutter senere, ble komikeren overrasket. 12 av testene var nøytrale. Én viste redusert sædkvalitet. Én ga utslag på magesår-bakterier. – Det der var en nedtur, kommenterer Jonis. Han følte seg helt frisk før han tok testene, men han ble stresset av resultatene. (…) Personer med positivt resultat på hjemmetest, blir oppfordret til å oppsøke lege, noe Jonis også gjorde. Der fikk han bekreftet normale blodprøver, ok sæd og ingenting å bekymre seg over. – Jeg er en impuls-hypokonder. Jeg ble redd der og da, men nå går det bra. Jeg stoler på legen, sier Jonis. (…) Mer helseangst øker presset på fastleger og sykehus, mener Ketil Størdal. Han er talsperson for «Gjør kloke valg», en kampanje som vil redusere undersøkelser og behandlinger pasienter ikke har nytte av. – Mange leter etter sykdom privat. Senere forventer de oppfølging fra det offentlige når de finner noe. Men, alt bør ikke behandles, sier Størdal. Han sier avvik som finnes på tester tatt uten grunn, er ofte falsk alarm. – Ingen av oss er jo helt normale, om vi leter lenge nok. Se Jonis Josef teste seg hjemme i ukens episode av Folkeopplysningen: (…) (nrk.no 8.9.2020).)

– Diagnosenes makt: Skiller mellom dem som får og dem som ikke får. (- Diagnoser gir rettigheter, fritar fra plikter og fratar rettigheter.) (- De gir status og prestisje og stigmatiserer.) (- Har Justin Bieber borreliose?) (- Skal risiko for demens, sorg og kjønnsinkongruens være diagnoser?) (- Dette er aktuelle og vanskelige spørsmål som er viktige for pasienter, profesjonelle og politikere.)

(Anm: Diagnosenes makt: Skiller mellom dem som får og dem som ikke får| Bjørn Hofmann, professor i medisinsk filosofi og etikk, NTNU Gjøvik og Universitetet i Oslo. Diagnoser gir rettigheter, fritar fra plikter og fratar rettigheter. De gir status og prestisje og stigmatiserer. Har Justin Bieber borreliose? Skal risiko for demens, sorg og kjønnsinkongruens være diagnoser? Dette er aktuelle og vanskelige spørsmål som er viktige for pasienter, profesjonelle og politikere. Diagnoser er verdivirksomme på en rekke måter, og de gir og øver makt. Diagnoser forklarer og samordner: Diagnosene forklarer for den enkelte hvorfor man har det ille. De kan også forklare for andre hvorfor man ikke kan gå på jobb eller hjelpe sine nærmeste slik man gjerne vil. For helsepersonell ordner diagnosene både kunnskap og handling: Man vet hva det dreier seg om og (ofte) hva man skal gjøre. Derved reduserer diagnosen usikkerhet – og gjør at mange føler seg lettet. (aftenposten.no 1.2.2019).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

- Fikk avslag på psykisk helsehjelp, ble anbefalt å ta antidepressiva i stedet.

(Anm: Fikk avslag på psykisk helsehjelp, ble anbefalt å ta antidepressiva i stedet: – Jeg trodde... Josefine Marie Sydness (24) sliter med psykiske ettervirkninger etter langvarig kreftbehandling. Derfor ba hun om oppfølging av psykolog for å håndtere bivirkningene hun sliter med. Svaret var nei,... (twitter.no) (glomdalen.no 10.2.2021).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Legen mente Anne hadde angst. Viste seg å være sykdom i hjernen. (- Anne blir innlagt på psykiatrisk avdeling i tre måneder. - Ingen tenkte på at det kunne være epilepsi, men trodde jeg var psykisk syk.)

(Anm: Legen mente Anne hadde angst. Viste seg å være sykdom i hjernen. Først etter tre måneder psykiatrisk sykehus, fikk hun riktig diagnose: Hun var verken utslitt eller hadde angst. Hun hadde epilepsi. – På sykehuset fikk jeg medisiner mot angst, men de gjorde jo bare anfallene verre, sier Anne Dilling (53) fra Sarpsborg. (…) Anne blir innlagt på psykiatrisk avdeling i tre måneder. - Ingen tenkte på at det kunne være epilepsi, men trodde jeg var psykisk syk. Det var tøft, men det var nok enda tøffere for de rundt meg, sier Anne som er like opptatt av hvordan de pårørende ble møtt. (vi.no 25.2.2021).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Dette er Susanne (27). Hun skulle levert masteroppgave nå. I stedet vandrer hun gatelangs i Oslo sentrum, uten et sted å bo. Familien hennes mener dyr behandles bedre. Hvorfor kan ingen hjelpe Susanne? Fra master-student til hjemløs.

(Anm: Dette er Susanne (27). Hun skulle levert masteroppgave nå. I stedet vandrer hun gatelangs i Oslo sentrum, uten et sted å bo. Familien hennes mener dyr behandles bedre. Hvorfor kan ingen hjelpe Susanne? Fra master-student til hjemløs. – Det sies at man skal be om hjelp, at det alltid er hjelp å få. Jeg har ropt, men jeg får ikke hjelp, sier Susanne. Akkurat nå handler hele livet hennes om å vaske seg. Susanne er 27 år gammel, skulle ha fullført mastergrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Bergen (NHH), men i stedet vandrer hun hvileløst rundt i Oslo sentrum. Hun er fylt av tvang. (…) Opp mot 160 000 nordmenn lider av OCD. Omtrent en fjerdedel av oss har tendenser til slike trekk, ifølge Norsk Helseinformatikk, men det er først når man opplever en betydelig nedsatt funksjon, eller redusert livskvalitet, at det kvalifiserer til diagnosen tvangslidelse. – Tvangen er altoppslukende, jeg får ikke gjort noe annet. Jeg bare eksisterer, jeg føler ikke at jeg lever, sier Susanne. (dagbladet.no 27.2.2021).)

- Symptomene, forløpet og opplysningene fra gutten ga klar mistanke om at han hadde fått i seg et rusmiddel. (- En rekke rusmidler, slik som LSD, har kort halveringstid, og tid fra inntak til prøvetaking er derfor av betydning for om man detekterer substansen i pasientprøven eller ikke. I tillegg til initial rusmiddelscreening har man ved flere av de større sykehusene i Norge muligheten til å etterrekvirere bredt substanssøk for å avdekke forgiftning med sjeldne stoffer som ikke inngår i rutinerepertoaret for rusmiddelanalyser. Det kan også være nyttig å kontakte Giftinformasjonssentralen ved mistanke om forgiftning med ukjent substans. De kan gi råd om prøvetakning, oppfølging og behandling. Ved mistanke om soppforgiftning kan de også formidle kontakt med et laboratorium som kan undersøke ventrikkelinnhold/oppkast.)

(Anm: Et apatisk barn med hallusinasjoner. Et barn i sen barnehagealder ble brakt til sykehus grunnet uforklarlig endret adferd. Symptomene var forbigående, og flere mulige differensialdiagnoser ble vurdert. Endelig diagnose ble først fastsatt dagen etter innkomst, på bakgrunn av utvidede laboratorieprøver. (…) Legevakten mistenkte soppforgiftning, fordi gutten hadde vært på tur i skogen. Andre årsaker til akutt nevrologisk påvirkning hos barn inkluderer infeksjoner som meningitt eller viral encefalitt, hodetraumer, cerebrovaskulære hendelser, elektrolyttforstyrrelser og intoksikasjon. I sjeldne tilfeller kan det også være partielle epileptiske anfall eller autoimmun encefalitt. (…) Det mest dominerende symptomet var den påfallende oppførselen. Akutte psykoser kan oppstå hos barn, men er sjeldne og forekommer hovedsakelig hos barn som fra tidligere har unormal nevrologisk utvikling (1). Uttalt dilatasjon av pupillene ledet mistanken mot forgiftning, for eksempel med antikolinergika eller sympatomimetiske substanser. Det var ikke mistanke om hodetraume, han hadde ikke hatt bevissthetstap og hadde ingen symptomer på høyt intrakranialt trykk. Indikasjonen for billeddiagnostikk var derfor ikke sterk og ville ha vært teknisk utfordrende pga. manglende samarbeid. Man nøyde seg følgelig med å se an videre utvikling.  (…) Omkring en time etter innkomst ble pasienten undersøkt på nytt. Han snakket fortsatt ikke, men begynte å vise tegn til at han forsto det som ble sagt og samarbeidet noe under undersøkelsen. Han responderte også på enkelte spørsmål i form av nikking og risting på hodet. På dette tidspunktet virket han mer interagerende med foreldrene, og han begynte å gråte. Den spontane bedringen, uten noen spesifikk behandling, understøttet mistanken om at tilstanden skyldtes inntak av en substans som etter hvert ble metabolisert og/eller utskilt. Diagnosen var fremdeles uavklart, men den gode utviklingen gjorde at man ikke lenger var bekymret for barnets tilstand. (…) Symptomene, forløpet og opplysningene fra gutten ga klar mistanke om at han hadde fått i seg et rusmiddel. Rutineanalysen for spesifikk påvisning av rusmidler i urin var imidlertid negativ. Grunnet fortsatt mistanke om rusmiddelforgiftning ble klinisk farmakolog konferert, og det ble besluttet å gjøre et såkalt bredt substanssøk i urin- og blodprøvene. Lysergsyredietylamid (LSD) og et omdanningsprodukt, 2-okso-3-hydroksy-LSD (OH-LSD), ble påvist i urinen med denne analysemetoden. Blodprøven ble først vurdert som negativ, men etter funn i urinprøven ble det besluttet å gjøre et målrettet søk med en mer sensitiv metode, som påviste LSD og OH-LSD også i blodet. Konklusjonen ble at forgiftning med LSD var den mest sannsynlige diagnosen. Saken ble meldt til politiet. Tidsskr Nor Legeforen 2021 Publisert: 22. februar 2021.)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Når du tjekker dine symptomer på nettet, får du oftest den forkerte diagnose. (- Du får sandsynligvis den forkerte diagnose, hvis du bruger automatiske 'symptom-tjekkere' på nettet til at finde ud af, hvad du fejler, konkluderer forskere i et nyt studie.)

(Anm: Når du tjekker dine symptomer på nettet, får du oftest den forkerte diagnose. Du får sandsynligvis den forkerte diagnose, hvis du bruger automatiske 'symptom-tjekkere' på nettet til at finde ud af, hvad du fejler, konkluderer forskere i et nyt studie. Hvis du bruger værktøjer på nettet til at diagnosticere dig selv med sygdom udfra symptomer, så er sandsynligheden størst for, at du får det forkerte resultat. Det konkluderer australske forskere fra Edith Cowan University i et nyt studie, skriver universitetet i en pressemeddelelse. »Selvom det måske er fristende at bruge disse værktøjer til at finde ud af, hvad der kan forårsage dine symptomer, er de oftest i bedste fald upålidelige og i værste fald farlige,« siger kandidatstuderende Michellla Hill fra Edith Cowan University i pressemeddelelsen. Hun er førsteforfatter til det nye studie, der er udgivet i tidsskriftet Medical Journal of Australia. LÆS OGSÅ: Psykologer: Corona risikerer at afføde en angst-epidemi I studiet analyserede forskerne 36 internationale mobile og web-baserede stykker software til at tjekke symptomer og diagnosticere sygdomme. 'Symptom-tjekker-værktøj' fungerer ved, at brugeren giver oplysninger om sig selv og sine symptomer. (videnskab.dk 20.5.2020).)

(Anm: The quality of diagnosis and triage advice provided by free online symptom checkers and apps in Australia. Med. J. Aust. (First published:11 May 2020).)

- Studie: Hosten som avslører corona. (- Tenk om man bare kan hoste inn i en telefon og få beskjed om man har corona; det er ganske interessant.)  (- Han forklarer at forskerne har samla inn opptak av hosting fra 2500 pasienter med corona, og sammenliknet disse med opptak av et tilsvarende antall friske personer. - Da brukte de kunstig intelligens til å se på forskjellen mellom disse to.) (- Tenk om man bare kan hoste inn i en telefon og få beskjed om man har corona; det er ganske interessant.)

(Anm: Studie: Hosten som avslører corona. Det finnes mange forskjellige hostelyder ute i vinterkulda, men noen av dem er mer typiske for corona enn andre. Slik kan coronaviruset avsløres av måten man hoster på, ifølge forskere. HOSTE: Alt fra slimhoste, tørrhoste og langvarig hoste kan være tegn på ulike infeksjonssykdommer. (…) - Veldig imponerende Max Gordon, assisterende overlege ved Danderyds sykehus i Sverige, synes resultatene til den nye studien er imponerende. Han forklarer at forskerne har samla inn opptak av hosting fra 2500 pasienter med corona, og sammenliknet disse med opptak av et tilsvarende antall friske personer. - Da brukte de kunstig intelligens til å se på forskjellen mellom disse to. Det klarte de med en ganske høy utstrekning, og det er veldig imponerende, understreker han overfor Dagbladet. Og nå som man har sett at det fungerer, skal man heller ikke se bort ifra at dette kan bli tatt i bruk på en litt bredere front etter hvert, ifølge legen. - Det er et veldig stort anvendelsesområde her. Tenk om man bare kan hoste inn i en telefon og få beskjed om man har corona; det er ganske interessant. Men jeg mistenker at man først prøver dette på sykehusene, påpeker han. (dagbladet.no 6.12.2020).)

- «Google-panikk» hos legevakta. DRAMMEN (NRK): Folk kommer daglig til legevakta i panikk. De har googlet seg fram til sykdommer de ikke har. (- Hvis man har et konkret sykdomstilfelle er det nok ofte mer fornuftig å snakke med helsepersonell direkte.) (– God kunnskap på nettet kan også være veldig god hjelp for veldig mange.) (- Google er dårlig egnet til å hjelpe ett individ med ett konkret symptom.)

(Anm: «Google-panikk» hos legevakta. DRAMMEN (NRK): Folk kommer daglig til legevakta i panikk. De har googlet seg fram til sykdommer de ikke har. Legevaktsjefen i Drammen husker godt et av tilfellene hvor Google var skyldig i panikk. En mann som hadde fått en flekk under tommelneglen hadde lest at det kunne være en dødelig og sjelden føflekkreft. Mannen insisterte på å komme til legevakta, engstelig og bekymret. Der kunne de fortelle han at flekken kun var et blåmerke. (…) – Hvis man har et konkret sykdomstilfelle er det nok ofte mer fornuftig å snakke med helsepersonell direkte. De kan helt konkret kikke på din situasjon, sier avdelingsdirektør ved allmennlegevakten i Oslo, Jon Ørstavik. Han er allikevel ikke negativ til informasjonen som ligger på nettet. – God kunnskap på nettet kan også være veldig god hjelp for veldig mange. Google er dårlig egnet til å hjelpe ett individ med ett konkret symptom. Men det kan være veldig god bakgrunnskunnskap for de som klarer å sortere dem. Jo mere redd man er, jo vanskeligere er det å vurdere hva informasjonen betyr for meg, sier Ørstavik. Han ber folk ha et bevisst forhold til de kildene de bruker når de søker på nett. Blant annet offisielle kilder som Folkehelseinstituttet, fremfor ting man leser på f.eks. blogger. (nrk.no 15.1.2020).)

(Anm: Medisinske ord og uttrykk (symptomer, forklaringer, oversettelser etc.) (mintankesmie.no).)

- Lesjonene mine er hypodense. Dør jeg nå?

(Anm: Lesjonene mine er hypodense. Dør jeg nå? | Nina Kristiansen, ansvarlig redaktør for forskning.no. Vi forstår ikke journaler og testresultater som vi har lovfest rett til innsyn i. Det kan skape angst. Det har vært gjort flere studier på kommunikasjonen mellom pasient og lege. Det står ofte ikke så bra til, skriver Nina Kristiansen. I forrige Uviten-spalte skrev jeg om forskerspråket. Men forskere er ikke alene om å bruke dårlig og uforståelig språk når de henvender seg til folk utenfor fagboblene. (…) Jeg googler meg gjennom fagbegrepene og finner ut at jeg kan være fornøyd. Helt til jeg kommer til leveren. Der var det enkelte hypodense lesjoner. Jeg sjekker. Lesjon betyr skade på kroppen. Men «hypodens» står hverken i ordbøker eller oppslagsverk, heller ikke i Medisinsk ordbok. Jeg søker bredere, men finner ikke ut av det. Jeg spør en lege, han vet heller ikke hva det er og kaller det radiolog-stammespråk. Jeg synes at de kunne kostet på seg fire små ord: «Det er helt normalt.» Jeg er ikke bekymret av meg og stoler på at min dyktige fastlege ville kalt meg inn om de hypodense lesjonene var galopperende farlige. (aftenposten.no 16.6.2020).)

- Legespråk er i pasientens interesse. (- Beskrivelsen av for eksempel et røntgenbilde er først og fremst presis kommunikasjon fra lege til lege og ikke til pasienten, og det er i pasientens interesse, skriver innleggsforfatteren.) (- Det er fristende å spørre seg om passasjerene på et fly ønsker innsyn i alle instrumenter og korrespondanse i cockpit, eller om det er greit bare å stole på piloten.)

(Anm: Legespråk er i pasientens interesse | Aleksander Thorne, fastlege, spesialist i allmennmedisin. Hva som er normalt ved en undersøkelse, kan variere fra pasient til pasient. Beskrivelsen av for eksempel et røntgenbilde er først og fremst presis kommunikasjon fra lege til lege og ikke til pasienten, og det er i pasientens interesse, skriver innleggsforfatteren. Uviten-spaltist Nina Kristiansen skriver 16. juni om innsyn i pasientjournal og hvordan det medisinske språket kan bidra til å skape angst hos pasientene som leser beskrivelser av egne røntgenbilder. Med stadig sterkere pasientrettigheter har man i stor grad innsyn i sykehusets korrespondanse til fastlegen, noe som kan by på utfordringer. Kristiansen etterlyser en presisering i røntgenbeskrivelsen om at «det er helt normalt». (…) Det er fristende å spørre seg om passasjerene på et fly ønsker innsyn i alle instrumenter og korrespondanse i cockpit, eller om det er greit bare å stole på piloten. (aftenposten.no 20.6.2020).)

(Anm: Kommunikasjon mellom lege og pasient (mintankesmie.no).)

- «Helene sjekker inn» gir oss verdifull dokumentasjon av helsepersonells praksis. (- Sterke krefter i helsevesenet kjemper imot at slik journalistikk skal være mulig å utføre i fremtiden.)

(Anm: «Helene sjekker inn» gir oss verdifull dokumentasjon av helsepersonells praksis. Bilder og videoopptak, for blant annet å kunne forebygge unødvendig bruk av tvang, kan gi sårbare personer et bedre og mer verdig liv, skriver Svein Reseland. I sitt innspill «‘Helene sjekker inn’ trår over sårbare deltakeres grenser» på sykepleien.no skriver professor Berit Støre Brinchmann at hun forundres over at det gis tillatelse til å filme personer uten samtykkekompetanse i institusjon. Tematikken er kommentert av blant andre NRK, pårørende og Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Brinchmanns innlegg aktualiserer etter min mening det paradoksale poenget i en debattartikkel fra 2017 av en advokat i Norsk Journalistlag og assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening: De skriver der at alle roser VGs journalistikk om ulovlig bruk av tvang i psykiatrien, samtidig som sterke krefter i helsevesenet kjemper imot at slik journalistikk skal være mulig å utføre i fremtiden. (sykepleien.no 6.8.2020).)

- Bekymret for mangel på læring i helsevesenet. (– Fokuset på å lære av feil nedprioriteres av lederne i helsesektoren.) (– Når man driver sykehus skal man fokusere på tre ting; opplæring og læring, kvalitetssikring – og å håndtere økonomi.) (- Det som gis tyngde er økonomi og telling, mener Olav Røise, leder for Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.)

(Anm: Bekymret for mangel på læring i helsevesenet. – Fokuset på å lære av feil nedprioriteres av lederne i helsesektoren. – Når man driver sykehus skal man fokusere på tre ting; opplæring og læring, kvalitetssikring – og å håndtere økonomi. Det som gis tyngde er økonomi og telling, mener Olav Røise, leder for Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. GARDERMOEN (Dagens Medisin): Dette mener Olav Røise, som er leder av Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Torsdag og fredag har den relativt nystartede foreningen hatt høstmøte på Gardermoen og temaer var blant annet forbedringsarbeid, pasientsikkerhet og ledelse - og forbedringsutdanning for leger. Røise mener oppmerksomheten i helsesektoren i større grad må rettes mot læring: – Det fungerer ikke godt nok i dag. Det er mangel på læring, og for lite fokus på læring i hele sektoren. Veldig mange snakker om at vi skal lære av hendelser, men det brukes verken tid eller ressurser på dette. – Når man driver sykehus skal man fokusere på tre ting; opplæring og læring, kvalitetssikring – og å håndtere økonomi. Det som gis tyngde er økonomi og telling. – Dette fokuset blir så sterkt at læring, som tar mye tid, krefter og ressurser, ikke blir gjort ordentlig, mener Røise. (dagensmedisin.no 29.11.2019).)

(Anm: Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)) (mintankesmie.no).)

– Pasient fikk livsvarige skader etter hjerneblødning som ikke ble oppdaget.

(Anm: Pasient fikk livsvarige skader etter hjerneblødning som ikke ble oppdaget. En pasient fikk livsvarige skader etter at en hjerneblødning ikke ble oppdaget tidlig nok på Helsehuset i Tromsø. Kommunen innrømmer lovbruddet, og sier det jobbes med å forbedre rutiner. – Vedkommende fikk varige skader, og lovbruddet er svært alvorlig sier pasient- og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryan. Det var i fjor at en eldre mann som var innlagt på Tromsø kommunes helsehus for rehabilitering, fikk hjerneblødning uten at dette ble fanget opp av helsepersonell. Dette til tross for at flere helsearbeidere var innom pasienten i løpet av formiddagen. (nrk.no 10.9.2020).)

- Pasientskader hos fastleger meldt til Norsk pasientskadeerstatning 2011–17.  (- FORTOLKNING Fastlegeordningen står for mange pasientkontakter, og en gjennomgang av pasientskader kan gi muligheter for å forebygge fremtidig svikt.) (- Svikt i diagnostikk var årsak til medhold i 553 (73 %) av medholdssakene.)

(Anm: Pasientskader hos fastleger meldt til Norsk pasientskadeerstatning 2011–17.  BAKGRUNN Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler erstatningskrav fra pasienter som mener å ha fått en pasientskade i helsetjenesten. Det har vært en tendens til økning i antall saker meldt til NPE de siste årene. Målet for denne undersøkelsen var å få en oversikt over pasientmeldte skader i fastlegeordningen. MATERIALE OG METODE Vi undersøkte alle pasientskader i fastlegeordningen i NPE i årene 2011–17. Skadesakene inneholdt opplysninger om alder, kjønn, diagnose, skadelokalisering og utbetalt erstatning samt tekster som beskrev behandling og skade. RESULTATER Av totalt 33 748 erstatningskrav til NPE var 3 135 saker fra fastlegeordningen. Gruppen av erstatningssøkere besto av 53 % kvinner, og gjennomsnittsalderen var 44,7 år (standardavvik 17,7 år). I 760 (24 %) av sakene fikk erstatningssøker medhold. Svikt i diagnostikk var årsak til medhold i 553 (73 %) av medholdssakene. De hyppigst representerte faggruppene var «svulster og kreftsykdommer» (847 (27 %) av kravene) og «ortopedi» (592 (19 %) av kravene). FORTOLKNING Fastlegeordningen står for mange pasientkontakter, og en gjennomgang av pasientskader kan gi muligheter for å forebygge fremtidig svikt. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 3. mars 2020.)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Dette er tegn på sykdom i skjoldbruskkjertelen. (- Lavt stoffskifte kommer vanligvis av at skjoldbruskkjertelen har blitt angrepet av kroppens eget forsvarssystem (immunforsvaret).) (- Operasjoner, stråling og enkelte legemidler kan også skade skjoldbruskkjertelen.)

(Anm: Dette er tegn på sykdom i skjoldbruskkjertelen. Trøtthet, søvnvansker og vektoppgang kan komme av sykdom i skjoldbruskkjertelen. – De tidlige tegnene kan lett misforstås, sier lege. (…) Lavt stoffskifte. Lavt stoffskifte kommer vanligvis av at skjoldbruskkjertelen har blitt angrepet av kroppens eget forsvarssystem (immunforsvaret). Årsaken til at dette skjer, er ikke fullt ut kjent, men det ser ut til å være arvelig. Det finnes også sjeldnere grunner til at skjoldbruskkjertelen slutter å fungere normalt. Jodmangel kan gi struma og lavt stoffskifte. Operasjoner, stråling og enkelte legemidler kan også skade skjoldbruskkjertelen. Enkelte kvinner får lavt stoffskifte etter fødselen, men stoffskiftet vil vanligvis normalisere seg igjen etter en tid. (vg.no 26.1.2021).)

- Ifølge nye bevis blir ufarlige kreftformer overdiagnostisert. (- Samme år, ifølge estimatene, ble nesten en fjerdedel av kreftformene hos menn overdiagnostisert, inkludert 42 prosent av prostatakreft, 42 prosent av kreft i nyrene, 73 prosent av kreft i skjoldbruskkjertelen og 58 prosent melanomer. For kvinner var antatt antall nærmere 18 prosent av alle kreftformer, inkludert 73 prosent av kreft i skjoldbruskkjertelen, 54 prosent av melanomer og 22 prosent av brystkreft.) (- "Kreftbehandlinger som kirurgi, strålebehandling, endokrin terapi og cellegift kan forårsake fysisk skade, men risikoen anses som akseptabel hvis diagnosen er passende," forklarer forfatterne.)

(Anm: Harmless Cancers Are Being Overdiagnosed, According to New Evidence. The advent of routine cancer tests and screenings has saved numerous lives throughout the world, but early detection of abnormal cells isn't always a good thing. Not all cancer cells are the same, nor do they pose equivalent risks. Oftentimes, humans can go their entire lives without ever knowing a growth is there, and they're not harmed by its presence in the body. (…) This is an incredibly difficult problem to quantify, since most of the time, doctors have no idea when a patient has been overdiagnosed; even on a population level, estimates around the world vary considerably. Compared to 1982, researchers from Bond University in Queensland found that in 2012, Australian patients were much more likely to be diagnosed with cancer, even though cancer mortality was not on the rise. That same year, according to their estimates, nearly a quarter of cancers in men were overdiagnosed, including 42 percent of prostate cancers, 42 percent of renal cancers, 73 percent of thyroid cancers and 58 percent of melanomas. For women, the estimated number was closer to 18 percent of all cancers, including 73 percent of thyroid cancers, 54 percent of melanomas, and 22 percent of breast cancers. Put differently, in the space of 2012 that's up to 11,000 cancers in women and 18,000 cancers in men that were detected, but may not have needed diagnosis or treatment. "Cancer treatments such as surgery, radiotherapy, endocrine therapy, and chemotherapy can cause physical harm, but the risks are considered acceptable if diagnosis is appropriate," the authors explain. More data on this issue will help clear up some of the issues around the scale of overdiagnosis and the mortality benefits of screening. The study was published in the Medical Journal of Australia. (sciencealert.com 28.1.2020).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

- Overlege om dødsfallet på Haukeland: Her kan feilen ha skjedd. Kreftekspert og tillitsvald for kreftlegane på Haukeland meiner alle rutinar no må gjennomgåast nøye.

(Anm: Overlege om dødsfallet på Haukeland: Her kan feilen ha skjedd. Kreftekspert og tillitsvald for kreftlegane på Haukeland meiner alle rutinar no må gjennomgåast nøye. Han peiker på fleire mogelege stader der feil kan oppstå. Måndag døydde ein pasient i 50-åra på Haukeland universitetssjukehus i Bergen etter ein overdose med cellegift. Helse Bergen har beklaga, og saka er under etterforsking av politiet. Spørsmålet er korleis feilen kunne skje. (nrk.no 30.6.2020).)

- Alvorlige og dødelige medisineringsfeil på sykehus: funn fra Norwegian Incident Reporting SystemEuropean. (- Over halvparten av alle feilene var skadelige (62 %), hvorav 5,2 % forårsaket alvorlig skade, og 0,8 % var dødelige.)

(Anm: Severe and fatal medication errors in hospitals: findings from the Norwegian Incident Reporting SystemEuropean. Abstract Background Even with global efforts to prevent medication errors, they still occur and cause patient harm. Little systematic research has been done in Norway to address this issue. Objectives To describe the frequency, stage and types of medication errors in Norwegian hospitals, with emphasis on the most severe and fatal medication errors. Methods Medication errors reported in 2016 and 2017 (n=3557) were obtained from the Norwegian Incident Reporting System, based on reports from 64 hospitals in 2016 and 55 in 2017. Reports contained categorical data (eg, patient age, incident date) and free text data describing the incident. The errors were classified by error type, stage in the medication process, therapeutic area and degree of harm, using a modified version of the WHO Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety. Results Overall, 3372 reports were included in the study. Most medication errors occurred during administration (68%) and prescribing (24%). The leading types of errors were dosing errors (38%), omissions (23%) and wrong drug (15%). The therapeutic areas most commonly involved were analgesics, antibacterials and antithrombotics. Over half of all errors were harmful (62%), of which 5.2% caused severe harm, and 0.8% were fatal. Conclusions Medication errors most commonly occurred during medication administration. Dosing errors were the most common error type. The substantial number of severe and fatal errors causing preventable patient harm and death emphasises an urgent need for error-prevention strategies. Additional studies and interventions should further investigate the error-prone medication administration stage in hospitals and explore the dynamics of severe incidents. Journal of Hospital Pharmacy Published Online First: 23 June 2020.)

- En kvinne i 50-årene med residiverende svimmelhet. En kvinne i 50-årene ble innlagt på sykehus med akutt forbigående nautisk svimmelhet, og det ble påvist infarktforandringer i lillehjernen. (- Lumbalpunksjon, som er en enkel undersøkelse, kunne i dette tilfellet ha vært gjort på et tidligere stadium, sikret diagnosen og forhindret videre utredning. Lang tid fra symptomdebut til behandling er i tillegg assosiert med dårligere langtidsprognose (18).)

(Anm: En kvinne i 50-årene med residiverende svimmelhet. En kvinne i 50-årene ble innlagt på sykehus med akutt forbigående nautisk svimmelhet, og det ble påvist infarktforandringer i lillehjernen. De neste månedene ble hun reinnlagt flere ganger grunnet residiverende nevrologiske symptomer. Utredningen avdekket en uvanlig årsak til hjerneinfarkt. En kvinne i 50-årene ankom akuttmottaket tre timer etter debut av akutt nautisk svimmelhet med ledsagende forbigående taleforstyrrelse. Hun var frisk fra tidligere foruten nakkesmerter over flere år samt en periode med benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV) to år tidligere. Pasienten røykte daglig og brukte østrogenholdig hormonsubstitusjon. Ved innkomst var blodtrykket 156/93 mm Hg, pulsen regelmessig på 70 slag/min og temperaturen normal. Svimmelheten var i bedring, og talen var normalisert. Nevrologisk undersøkelse ga normale funn, og NIHSS-skår (National Institutes of Health Stroke Scale) var 0. (…) Sykehistorien illustrerer flere utfordringer i utredningen av hjerneslag. Pasientens uspesifikke symptomer med intermitterende nakkesmerter, hodepine og svimmelhet ble først tolket til å ikke ha sammenheng med årsaken til hjerneslaget. Utvidet slagutredning er ressurskrevende og ikke alltid tilgjengelig. Samtidig øker den risikoen for tilfeldige funn. Lumbalpunksjon, som er en enkel undersøkelse, kunne i dette tilfellet ha vært gjort på et tidligere stadium, sikret diagnosen og forhindret videre utredning. Lang tid fra symptomdebut til behandling er i tillegg assosiert med dårligere langtidsprognose (18). Sjeldne årsaker til hjerneslag, f.eks. nevroborreliose, bør vurderes hos pasienter uten risikofaktorer for cerebrovaskulær sykdom med negativ primærutredning, og ved uforklarte residiv av hjerneinfarkt til tross for adekvat sekundærprofylaktisk behandling. Ved mistanke om nevroborreliose og andre årsaker til cerebral vaskulitt understreker vi at cerebrospinalvæskeundersøkelser bør gjennomføres. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 3. august 2020.)

(Anm: Lumbalpunksjon. Lumbalpunksjon innebærer å stikke en tynn nål inn i nedre del av ryggen og inn i ryggmargskanalen for å hente ut litt av væsken som omgir ryggmargen, til undersøkelse. (nhi.no 15.7.2019).)

- Mann i 60-årene med tungpustethet og ødemer. En mann i 60-årene ble innlagt med ødemer, tungpustethet og hypertensjon. Det var starten på et langtrukkent og uvanlig sykdomsforløp med diagnostiske og behandlingsmessige utfordringer.

(Anm: Mann i 60-årene med tungpustethet og ødemer. En mann i 60-årene ble innlagt med ødemer, tungpustethet og hypertensjon. Det var starten på et langtrukkent og uvanlig sykdomsforløp med diagnostiske og behandlingsmessige utfordringer. En mann i 60-årene med kjent astma, kronisk obstruktiv lungesykdom og seboreisk eksem ble under en ferie innlagt i sykehus grunnet økende hevelse i ansiktet og underekstremitetene samt dyspné som hadde vart noen uker. Han sto på tiotropiumbromid, montelukast og simvastatin, og hadde brukt betametasonsalve inntil for to måneder siden. Han hadde røykt cirka én pakke tobakk per uke, men sluttet fire år før det aktuelle. Gjennom flere år hadde han merket redusert muskelkraft, mer irritabelt humør, økende bukomfang og tendens til blåmerker. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 28. august 2020.)

- Mann døydde etter feildosering av cellegift. Politiet startar etterforsking etter at ein mann i 50-åra døydde måndag på Haukeland etter å ha fått ti gongar for mykje cellegift.

(Anm: Mann døydde etter feildosering av cellegift. Politiet startar etterforsking etter at ein mann i 50-åra døydde måndag på Haukeland etter å ha fått ti gongar for mykje cellegift. – Det aller verste som kan skje, seier avdelingsdirektør. (…) Har sett i gang fleire granskingar Hendinga er meldt til helsetilsynet og politiet. Sjukehuset melder at dei sette i gang ei intern undersøking av hendinga straks etter feildoseringa var skjedd. Det skal minska risikoen for at noko liknande kan skje igjen. – Det skal vera trygt å få behandling på sjukehuset, seier Nordberg. Avdelingsdirektøren kan ikkje seia noko om kvifor det har skjedd endå. (…) Politiet og helsetilsyn varsla Fungerande direktør i Statens helsetilsyn, Heidi Merete Rudi, opplyser til at dei har overført saka til fylkesmannen i Vestland. (nrk.no 29.6.2020).)

(Anm: Estimating the magnitude of cancer overdiagnosis in Australia. Abstract OBJECTIVES: To estimate the proportion of cancer diagnoses in Australia that might reasonably be attributed to overdiagnosis by comparing current and past lifetime risks of cancer. MAIN OUTCOME MEASURE: Difference in lifetime risks of cancer diagnosis between 1982 and 2012, interpreted as probable overdiagnosis. RESULTS: For women, absolute lifetime risk increased by 3.4 percentage points for breast cancer (invasive cancers, 1.7 percentage points), 0.6 percentage point for renal cancer, 1.0 percentage point for thyroid cancer, and 5.1 percentage points for melanoma (invasive melanoma, 0.7 percentage point). An estimated 22% of breast cancers (invasive cancers, 13%), 58% of renal cancers, 73% of thyroid cancers, and 54% of melanomas (invasive melanoma, 15%) were overdiagnosed, or 18% of all cancer diagnoses (8% of invasive cancer diagnoses). For men, absolute lifetime risk increased by 8.2 percentage points for prostate cancer, 0.8 percentage point for renal cancer, 0.4 percentage point for thyroid cancer, and 8.0 percentage points for melanoma (invasive melanoma, 1.5 percentage points). An estimated 42% of prostate cancers, 42% of renal cancers, 73% of thyroid cancers, and 58% of melanomas (invasive melanomas, 22%) were overdiagnosed, or 24% of all cancer diagnoses (16% of invasive cancer diagnoses). Alternative assumptions slightly modified the estimates for overdiagnosis of breast cancer and melanoma. CONCLUSIONS: About 11 000 cancers in women and 18 000 in men may be overdiagnosed each year. Rates of overdiagnosis need to be reduced and health services should monitor emerging areas of overdiagnosis. Med J Aust. 2019 Dec 19.)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

- Nevroleptisk malignt syndrom (Malignt nevroleptikasyndrom; NMS): en neuroimmunologisk hypotese. (- Virus – legemiddelinteraksjon.) (- I vår opprinnelige case-serie med nevroleptisk malignt syndrom hadde 29 % av pasientene klinisk åpenbare utslett,1 hvilket antyder et mulig samtidig eksisterende viralt åpent utslett (exanthem).) (-Vi foreslår at nevroleptisk malignt syndrom (NMS) kan være assosiert med en virus-legemiddelinteraksjon, hvor en predisponerende virussykdom utløser en fulminant (voldsom) akutt faserespons på antipsykotisk medisinering.)

(Anm: Nevroleptisk malignt syndrom (Malignt nevroleptikasyndrom; NMS): en neuroimmunologisk hypotese. (- Virus – legemiddelinteraksjon.) (- I løpet av de siste tiårene har det vist seg at virus kan samhandle med legemidler, noe som resulterer i uønskede legemiddelreaksjoner. Det er sannsynlig at virusinfeksjonen endrer immunregulering, noe som fører til redusert toleranse for legemidlet.) (-Vi foreslår at nevroleptisk malignt syndrom (NMS) kan være assosiert med en virus-legemiddelinteraksjon, hvor en predisponerende virussykdom utløser en fulminant (voldsom) akutt faserespons på antipsykotisk medisinering. I vår opprinnelige case-serie med nevroleptisk malignt syndrom hadde 29 % av pasientene klinisk åpenbare utslett,1 hvilket antyder et mulig samtidig eksisterende viralt åpent utslett (exanthem).) Neuroleptic malignant syndrome: a neuroimmunologic hypothesis (Nevroleptisk malignt syndrom (Malignt nevroleptikasyndrom; NMS): en neuroimmunologisk hypotese. (...) (…) Proposed mechanisms for induction of the acute phase response We propose several mechanisms for the induction of the acute phase response in neuroleptic malignant syndrome: autoantibody production, virus–drug interaction, heat stress, muscle breakdown and psychological stress. Some of these conditions may occur in concert and may together result in the crossing of a threshold and the generation of neuroleptic malignant syndrome. CMAJ 2010;182 E834-E838 (December).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Epstein – Barr virus (EBV) (kyssesyken) er en av de viktigste virale årsakene for utvikling av svulster.

(Anm: EPSTEIN–BARR VIRUS: A BIOLOGICAL OVERVIEW AND CLINICOPATHOLOGICAL CHANGES OF TWO EPSTEIN–BARR VIRUS-RELATED LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS IN A WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) 2017 REPORT. Abstract Epstein–Barr virus (EBV) is one of the most important viral causes for the development of tumours. The global geographical epidemiology of EBV shows prevalence differences between rich and poor countries across the world, and the impact on health suggests EBV should be an important target of research worldwide. This article will discuss the biology of the virus with an emphasis on its latency types, vital to understanding the possibilities of viral detection. The main objective is to discuss two lymphoproliferative diseases that are associated with EBV and appear in the World Health Organization (WHO) 2017 Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues: EBV-positive diffuse large B cell lymphoma and EBV mucocutaneous ulcer. The name of the former was changed to support the better understanding of infection pathology, while the second was recently described and made its debut in the WHO classification. Pathologists must have knowledge on these diseases and how to investigate them, and oncologists and clinical doctors must be informed on the guidelines. EMJ. 2018;3[3]:99-107.)

(Anm: T1.3 Mononukleose (kyssesyke) (legemiddelhandboka.no).)

- Kyssesyke, mononukleose. (- Kyssesyke, mononukleose, er en virusinfeksjon som oftest rammer barn og unge. Vanlige symptomer er kraftig halsbetennelse, hovne lymfekjertler, feber og generell sykdomsfølelse).

(Anm: Kyssesyke, mononukleose, er en virusinfeksjon som oftest rammer barn og unge. Vanlige symptomer er kraftig halsbetennelse, hovne lymfekjertler, feber og generell sykdomsfølelse. Hva er mononukleose? Mononukleose kalles også kyssesyken. Det er en infeksjon med et virus som heter Epstein-Barr virus (EBV), som tilhører gruppen herpesvirus. Infeksjonen arter seg som regel som en kraftig halsbetennelse med halssmerter, høy feber og hovne lymfeknuter på halsen. Oftest medfører sykdommen også infeksjon utenfor halsen, blant annet i lever og milt. (nhi.no 9.3.2020).)

(Anm: T1.3 Mononukleose (kyssesyke) (legemiddelhandboka.no).)

- Slim og klumpfølelse i halsen. Slik kan du bli kvitt slim og klump­følelse i halsen. Plagene forlenges om du ikke får behandling.

(Anm: Slim og klumpfølelse i halsen. Slik kan du bli kvitt slim og klump­følelse i halsen. Plagene forlenges om du ikke får behandling. NOE I HALSEN: Å ha mye slim i halsen er vanlig, og skyldes sjeldent noe alvorlig. Slik får du bukt med problemet. Svelgebesvær er ifølge Store norske leksikon en fellesbetegnelse på flere forskjellige symptomer, som at maten stopper opp, smerter ved svelging, at maten går over i de nedre luftveiene i stedet for i spiserøret, eller følelse av at det stadig er en klump i halsen. (…) Å utelukke allergi som årsak KAN gjøres tidlig, og kan for mange behandles med allergimedisiner. - Det er heldigvis sjeldent at alvorlig sykdom som kreft er årsak til økt slimproduksjon, legger han til. (dagbladet.no 3.5.2020).)

- Immunoppdagelse «kan behandle all kreft». (Immune discovery 'may treat all cancer'.) (- En nyoppdaget del av immunforsvaret vårt kan utnyttes til å behandle alle kreftformer, sier forskere.)

(Anm: Immunoppdagelse «kan behandle all kreft». (Immune discovery 'may treat all cancer'.) (- En nyoppdaget del av immunforsvaret vårt kan utnyttes til å behandle alle kreftformer, sier forskere.) (- Hvordan virker det? T-celler har "reseptorer" på overflaten som lar dem "se" på et kjemisk nivå. Cardiff-teamet oppdaget en T-celle dets reseptor som kunne finne og drepe et bredt spekter av kreftceller i laboratoriet, inkludert lungekreft, hud, blod, tykktarm, bryst, bein, prostata, eggstokk, nyre og livmorhalskreft. Særdeles viktig, det etterlater seg normalt urørt vev. (bbc.com 21.1.2020).)

- Autismetjenester forbyr kostveiledning? (- NORSK OFFENTLIG utredning (NOU) 2020:1 «Autismetjenester» er nå ute til høring.) (- Dette er et viktig dokument som legger føringer for hvordan autismetjenestene skal utføres, hva som skal prioriteres – og hva som er uaktuelt ved at det ikke er nevnt i anbefalingene som kostholdstiltak.)

(Anm: Kronikk: Merete Askim, ernæringsfysiolog og styreleder av pasientorganisasjonen Mat & atferd. Høgskolelektor EM ved NTNU. Autismetjenester forbyr kostveiledning? Det er etisk uforsvarlig å legge føringer for autismetjenester uten å vise til kostholdstiltak som kan gi bedre livskvalitet og billigere behandling. En anbefaling om sterkere ernæringskompetanse ville ha vært viktig når manglende kunnskapsgrunnlag innen kosthold trekkes frem. NORSK OFFENTLIG utredning (NOU) 2020:1 «Autismetjenester» er nå ute til høring. Dette er et viktig dokument som legger føringer for hvordan autismetjenestene skal utføres, hva som skal prioriteres – og hva som er uaktuelt ved at det ikke er nevnt i anbefalingene som kostholdstiltak. Ernæringsproblemer er ofte nevnt i rapporten, men ingen tiltak innen dette er nevnt i anbefalingene eller vedlegg. UNDERLIG FØRING. Dermed blir det nå lagt føringer om at ingen i helsefaglige team skal kunne ta opp ernæring/kosthold som behandlingsalternativ ved utredning. Dette er litt underlig, ettersom rapporten i avsnitt 3.1.6; «Anbefalt innhold i utredning av autisme», omtaler en internasjonalt godkjent utredningsmodell (Zwaigenbaum og Penner 2018) – brukt hos Helse Sør-Øst RHF. Denne utredningen skal inneholde blant annet: «blodprøver og urinprøver for å undersøke for stoffskiftesykdommer, cøliaki, autoimmune sykdommer, jernmangel leversykdom og allergi». Det var å forvente at modellen ble diskutert, i hvert fall begrunnet hvorfor modellen ikke er med i anbefalingene. (dagensmedisin.no 19.5.2020).)

- SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne.

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

- Forskere: Slik avslører tennene demensfare. (- I en ny studie har forskere avdekket at dårlig tannhelse kan kobles til kognitiv svikt - og tegn på begynnende demens.)

(Anm: Forskere: Slik avslører tennene demensfare. I en ny studie har forskere avdekket at dårlig tannhelse kan kobles til kognitiv svikt - og tegn på begynnende demens. - God tannhelse har betydning for både allmenn helse og livskvalitet hos eldre, sier spesialisttannlege Helena Nilsson til Dagbladet. Nilsson tar nå en doktorgrad ved Malmö universitet, stedet der studien har blitt gjennomført. (dagbladet.no 7.10.2019).)

(Anm: Heart Disease: Symptoms, Signs, and Causes (webmd.com 9.8.2020).)

(Anm: Your Face: A Window Into Your Health.  (medicinenet.com 18.8.2017).)

(Anm: What Your Nose Says About Your Health (medicinenet.com 13.6.2019).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- WHO bekymret for senskader etter coronasykdom. (– Post-covid-syndromet, eller long covid, er noe WHO er dypt bekymret over, sier epidemiolog Maria Van Kerkhove i WHO.)

(Anm: WHO bekymret for senskader etter coronasykdom. Verdens helseorganisasjon (WHO) er dypt bekymret over at mange sliter med senskader etter å ha fått påvist coronasmitte. Over 200 millioner mennesker har på verdensbasis fått påvist coronasmitte etter at pandemien brøt ut. WHO er bekymret over at mange av dem sliter med senskader etter sykdommen, såkalt long covid, og oppfordrer folk til å søke medisinsk hjelp. – Post-covid-syndromet, eller long covid, er noe WHO er dypt bekymret over, sier epidemiolog Maria Van Kerkhove i WHO. Mange sliter Ifølge Van Kerkhove lider mange av senskader etter å ha vært smittet av coronaviruset, men omfanget er uklart. – Vi vet ikke hvor lenge dette varer, og vi jobber med en definisjon for bedre å forstå og beskrive post-covid-syndromet, sier Van Kerkhove. WHO jobber også med å få på plass bedre rehabiliteringsprogrammer for folk som har hatt long covid, samt med å støtte mer forskning på fenomenet. (vg.no 6.8.2021).)

– Dødsårsaksregisteret gjemmer bort sepsistallene. (- Det finnes ikke et eneste registrert sepsis-dødsfall i 2015 i dødsårsaksregisteret. Det er alvorlig.)

(Anm: – Dødsårsaksregisteret gjemmer bort sepsistallene. Seksjonsoverlege Hans Flaatten mener Dødsårsaksregisteret «gjemmer» bort sepsisdødsfall i statistikken og sier registreringene i dødsattestene bør endres. Overlege Christian Lycke Ellingsen i Dødsårsaksregisteret er ikke enig. – Det finnes ikke et eneste registrert sepsis-dødsfall i 2015 i dødsårsaksregisteret. Det er alvorlig. Trolig er det langt lettere å forebygge sepsis enn grunnsykdommen også, mener Hans Flaatten, seksjonsoverlege på Kirurgisk serviceklinikk på Haukeland. (…) Uenig i hva som skal være dødsårsak – Hvorfor er dette så alvorlig? – Det betyr ikke at dødsårsaksregisteret (DÅR) ikke erkjenner at sepsis er et problem, sier Hans Flaatten. (sykepleien.no 21.03.2017).)

- Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret (DÅR) og Norsk pasientregiste. (- DÅR har en høy andel av uspesifiserte eller ikke meningsfulle diagnoser. («garbage codes») («søppelkoder») som underliggende dødsårsak (nesten 20 %).)

(Anm: Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregiste. (…) DÅR er 98% komplett. DÅR er tilnærmet komplett (medisinske opplysninger om over 98% av dødsfallene). DÅR har en høy andel av uspesifiserte eller ikke meningsfulle diagnoser. («garbage codes») som underliggende dødsårsak (nesten 20 %) (ntnu.no september 2020) (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1949-53.).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Acute kidney injury (AKI), previously called acute renal failure (ARF),[1][2] is an abrupt loss of kidney function that develops within 7 days.[3] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(AnmSepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. KildeStore norske leksikon.)

- Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (- Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober.) (- De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet.)

(Anm: Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (Many common drugs, not just antibiotics, may kill off gut microbes.) (…) Ny forskning finner at antibiotika ikke er alene om deres bakterielle slakting: Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober. (…) De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet. "For oss var det mye mer enn vi forventet," sa Typas. Resultatene ble publisert i Nature på mandag. (statnews.com 19.3.2018).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Hva er normal farge på urin? (- Fargeskala Normal farge har et større spekter innenfor lyse gultoner.) (- For helsepersonell kan utseende, farge og lukt på urinen til en syk pasient gi viktig informasjon om helsen.)

(Anm: Hva er normal farge på urin? Spekteret er stort - fra vannfarget eller lys gul til oransje eller brun. Farge og lukt kan avsløre at du har drukket for lite, eller om du er syk. (…) Fargeskala Normal farge har et større spekter innenfor lyse gultoner. Friske mennesker trenger ikke kontrollere fargen på sin urin, men for helsepersonell kan utseende, farge og lukt på urinen til en syk pasient gi viktig informasjon om helsen. (lommelegen.no 21.8.2020).)

- Det kan färgen på din avföring säga om magens hälsa.

(Anm: Det kan färgen på din avföring säga om magens hälsa. Ens avföring kan variera i både färg och form. Men vad kan egentligen färgerna och utseendet säga om magens hälsotillstånd? Netdoktor frågade magexperten Jan Brun. (netdoktor.se 19.6.2019).)

- Bristol stool scale, også kalt Bristol stool chart eller Bristol skala, er et medisinsk apparat designet for å være i stand til å klassifisere teksturen og formen til menneskelig avføring i syv forskjellige kategorier.

(Anm: Bristol stool scale, også kalt Bristol stool chart eller Bristol skala, er et medisinsk apparat designet for å være i stand til å klassifisere teksturen og formen til menneskelig avføring i syv forskjellige kategorier. Den ble utviklet av forskningsduoen Heaton og Lewis ved universitetet i Bristol og ble først publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Journal of Gastroenterology i 1997.[1] Krakk form avhenger av hvor lenge den har vært i tykktarmen. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Bristol stool chart (sthk.nhs.uk).)
(Anm: Stool color: When to worry (mayoclinic.org).)
(Anm: The scoop on poop:What Does Your Poop Say About Your Health? (Penn Medicine).)
(Anm: Hvor godt kjenner du bæsjen din? (illvit.no 12.4.2016).)
(Anm: What Your Poop Type and Color Mean (webmd 23.5.2016).)
(Anm: Worst Foods for Constipation (webmd 23.5.2016).)
(Anm: Is It Heartburn or Something Else? (Er det sure oppstøt (halsbrann) eller noe annet?) (webmd.com 18.12.2019).)
(Anm: Breastfed baby poop: What is cause for concern? (medicalnewstoday.com 17.4.2020).)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

– «Noen folk tror at de som ikke kan snakke bra, ikke kan tenke klart». «Jeg var så redd for at jeg var dummere enn før», skriver den afasirammede og sykmeldte stortingsrepresentanten Nicholas Wilkinson (SV) på Twitter.

(Anm: «Noen folk tror at de som ikke kan snakke bra, ikke kan tenke klart». «Jeg var så redd for at jeg var dummere enn før», skriver den afasirammede og sykmeldte stortingsrepresentanten Nicholas Wilkinson (SV) på Twitter. Nå er han blitt medlem av Mensa. Stortinghsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) Vandrehallen på Stortinget før han ble syk. (…) Hjerneinfarktene oppsto etter at han ble akuttinnlagt med blodforgiftning (sepsis) på Rikshospitalet i 2018. Wilkinson måtte lære seg å snakke på nytt, ifølge et intervju VG hadde med ham for ett år siden. «Jeg er medlem i Mensa nå. Jeg tenker klart», skriver han nå på Twitter. Han ønsker ikke å la seg intervjue fordi han fremdeles er fullt sykmeldt. (aftenposten.no 26.11.2019).)

- Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI («acute kidney injury»; sviktende nyrefunksjon).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Hyppig dødsårsak. (- Flere tusen smittes av sepsis (blodforgiftning) i Norge årlig.) (- På verdensbasis er det ifølge NTNU-forskeren omkring 30 millioner mennesker årlig som får blodforgiftning, og det anses for å være en av de hyppigste dødsårsakene.) (- I Norge er tallet hvert år omkring 150 tilfeller per 100 000 innbygger, men for eldre er tallet langt høyere. For de som smittes, er dødeligheten mellom 20 og 60 prosent.)

(Anm: Flere tusen smittes i Norge årlig. Genene dine kan være avgjørende for om du overlever eller ikke. Lekte med hunden. Fire måneder senere måtte begge beina amputeres. (…) Det lille såret skulle bli starten på hundeeierens verste mareritt. - Det var veldig lite. Jeg renset det og glemte det helt. Det var aldri noen synlig infeksjon der skrapen var, sier Nel til lokalavisa Manchester Evening News. (…) Partneren hans tilkalte umiddelbart ambulanse, da han så hvor dårlig samboeren var. På sykehuset var konklusjonen raskt klar etter at det ble oppdaget røde prikker på hele Nels kropp: Han hadde fått kraftig blodforgiftning på grunn av bakterien gule stafylokokker som stammet fra hundens munn. (…) Bakteriesynderen Førsteamanuensis ved NTNU og ekspert på blodforgiftning, Erik Solligård, jobber ved Midtnorsk senter for sepsisforskning. (…) - Noen ganger reagerer kroppen så voldsomt at den angriper sine egne organer i tillegg til bakteriene. Sirkulasjonen i kroppen kan også ofte bli dårlig i forbindelse med sepsis (blodforgiftning journ.anm.), og derfor kan det oppstå koldrann, som i verste fall fører til at man må amputere, forteller Solligård. Hyppig dødsårsak På verdensbasis er det ifølge NTNU-forskeren omkring 30 millioner mennesker årlig som får blodforgiftning, og det anses for å være en av de hyppigste dødsårsakene. (…) I Norge er tallet hvert år omkring 150 tilfeller per 100 000 innbygger, men for eldre er tallet langt høyere. For de som smittes, er dødeligheten mellom 20 og 60 prosent. - Feber, skjelving, sløvhet og rask pust er typiske symptomer, og da bør man oppsøke lege så raskt som mulig. Dødeligheten øker med fem til sju prosent for hver time man ikke får antibiotika, så her gjelder det å handle raskt, sier Solligård. (dagbladet.no 15.4.2018).)

(AnmMidtnorsk senter for sepsisforskning (MNSS). Sepsis (populært kalt blodforgiftning) er en alvorlig infeksjon der pasienter blir svært syke. Sepsis oppstår som følge av at bakterier kommer over i blodbanen. Som følge av sepsis utvikler pasienter svikt i egne organer som lunger, nyre, hjerne, hjerte, beinmarg og lever. (sepsis.no).) (nyheter)

- Anders Jordal jobbet i ett av yrkene som er mest utsatt for astma. Derfor måtte han skifte jobb. (- På det nasjonale senteret for yrkesastma på Haukeland blir pasienter testet for alt fra mel til fiskeslim og vippelim.) (- «Depresjon» var astma.) ( – Vi har hatt fått inn frisører her som har trodd de hadde depresjon eller angst, sier Cecilie Svanes.) (- 15 prosent av voksne som får astma, får det på grunn av jobben sin.)

(Anm: Anders Jordal jobbet i ett av yrkene som er mest utsatt for astma. Derfor måtte han skifte jobb. På det nasjonale senteret for yrkesastma på Haukeland blir pasienter testet for alt fra mel til fiskeslim og vippelim. (…) BERGENS TIDENDE: Slapp og sliten, vondt i bihulene, tungpustet og hele tiden en følelse av å brygge på en influensa. Anders Jordal begynte å slite med helsen allerede da han gikk i lære som baker. Når han var borte fra jobben i lengre perioder, ble han merkbart bedre. Lett i kroppen og mye mer opplagt. De mest utsatte yrkene – Jeg hadde ikke de typiske astmasymptomene. Derfor var det ekstra vanskelig å finne ut hva som egentlig feilte meg, sier han til Bergens Tidende. Løsningen ble utredning på yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland. Hit henvises pasienter for å finne ut om det er stoffer i luften på jobben som gjør dem syke. Ansatte i skjønnhetsbransjen og fiskeforedlingsindustrien, frisører, mekanikere, bakere, sveisere, overflatebehandlere og rengjørere er gjengangere. 15 prosent av voksne som får astma, får det på grunn av jobben sin. «Depresjon» var astma. – Vi har hatt fått inn frisører her som har trodd de hadde depresjon eller angst, sier Cecilie Svanes. Hun er overlege i lungemedisin, og leder det tverrfaglige teamet ved avdelingen. I disse dager får teamet hennes status som nasjonalt senter. Her skal de pasientene som det er vanskeligst å stille årsaksdiagnose på, få komme for å bli målt, testet og observert i opptil én uke i slengen. Før har avdelingen bare kunne tatt imot rundt 20 pasienter i året. Fra neste år økes tallet til 40–50, og fra hele landet. (aftenposten.no 10.10.2019).)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- Nina (55) fikk fettsugd 30 liter fett på grunn av en ukjent sykdom. (- Den ukjente kvinnesykdommen.) (- Han forteller at Lipødem er en typisk kvinnesykdom, som oppstår ved hormonendringer.) (- For mange starter den i puberteten.)

(Anm: Nina (55) fikk fettsugd 30 liter fett på grunn av en ukjent sykdom. For noen kvinner forsvinner ikke fettet uansett hvor hardt de prøver. Nina Kristine Østlund var én av disse. Så fikk hun diagnosen som endret alt. (…) Den ukjente kvinnesykdommen Louis de Weerd er professor og spesialist i plastikkirurgi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Ved poliklinikken i Tromsø diagnostiserer og behandler de denne lidelsen. Han forteller at Lipødem er en typisk kvinnesykdom, som oppstår ved hormonendringer. For mange starter den i puberteten. (tv2.no 15.12.2020).)

– Den ukjente fedmesykdommen. Cecilies bein vokste ustoppelig. 20-40 000 norske kvinner kan ha fedmesykdommen lipødem, de fleste uten å vite det selv.

(Anm: Den ukjente fedmesykdommen. Cecilies bein vokste ustoppelig. 20-40 000 norske kvinner kan ha fedmesykdommen lipødem, de fleste uten å vite det selv. Behandlingen finnes, men den må kvinnene betale for selv. (…) Store smerter Cecilies legger etter operasjon. - Jeg liker å titte ned på beina, jeg kan nesten ikke forstå at de er mine, sier hun. Cecilies legger etter operasjon. - Jeg liker å titte ned på beina, jeg kan nesten ikke forstå at de er mine, sier hun. For omgivelsene fremstår gjerne lipødem-pasienter bare som overvektige. Det som ikke synes, er ubehaget og smertene som følger med. Lipødemfett er hardt og gjør vondt. Det kan ikke slankes bort eller fjernes ved tradisjonell fettsuging. (vi.no 9.10.2019).)

(Anm: Lipødem er en tilstand med sykelig fettansamling i sete, lår og legger, eventuelt armer. Ofte smertefullt, og bedres ikke ved slanking. Årsaken er ukjent. (nhi.no 29.5.2017).)

- Oversett lungeemboli i allmennpraksis. Ved tilfeller av oversett lungeemboli med fatalt utfall har legen gjerne stilt en vanligere diagnose, som astma eller infeksjon, ofte med et tillegg av et psykisk element, som engstelse eller uro. (- Lungeemboli hos unge kvinner er svært sjeldent, det er en forekomst på 6,8 per 100 000 kvinneår i aldersgruppen 15 – 45 år. Blant p-pillebrukere er insidensen høyere, 21 per 100 000 kvinneår (1). Det innebærer at en allmennlege gjennomsnittlig kan møte en slik pasient 1 – 2 ganger i løpet av yrkeslivet.)

(Anm: Oversett lungeemboli i allmennpraksis. Ved tilfeller av oversett lungeemboli med fatalt utfall har legen gjerne stilt en vanligere diagnose, som astma eller infeksjon, ofte med et tillegg av et psykisk element, som engstelse eller uro. Dette viser en gjennomgang av klagesaker til Helsetilsynet. Helsepersonellovens krav om forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp forutsetter at pasienters bekymring og uro gjennom gjentatte henvendelser må tas på alvor. (…) I Norsk elektronisk legehåndbok (2) står det: «Mange tilfeller av LE [lungeemboli] blir oversett, og legen må derfor tenke på tilstanden ved uklare eller vage symptomer dersom disponerende faktorer er tilstede. Symptomene er avhengige av utbredelse og lokalisasjon og om det utvikles lungeinfarkt. Symptomene på underliggende dyp venøs trombose mangler hos minst halvparten av pasientene. Ingen kombinasjoner av symptomer og funn har særlig høy prediksjonsverdi. Legen bør spørre systematisk etter risikofaktorer og lete etter utløsende faktorer. Gjentatte episoder taler for LE.» Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 317-9.)

- Blodpropp i lungene. En blodpropp i lungene skyldes at en blodpropp som har dannet seg i en vene i bena eller bekkenet, har løsnet og fulgt blodstrømmen opp til lungene.

(Anm: Blodpropp i lungene. En blodpropp i lungene skyldes at en blodpropp som har dannet seg i en vene i bena eller bekkenet, har løsnet og fulgt blodstrømmen opp til lungene. Der vil blodproppen kile seg fast. (…) Flere forhold gjør deg mer utsatt for å utvikle lungeemboli: - Noen akutte tilstander kan føre til blodpropp i en legg/lår og til lungeemboli: bruddskader, andre fysiske traumer, operasjoner, bruk av skinner/gips, immobilisering, infeksjoner eller uttørring - Underliggende sykdommer kan utløse blodpropp og lungeemboli: aktiv kreftsykdom, hjertesvikt, nyresvikt, kols, betennelsessykdommer i tarm, beinmargssykdommer. Blodpropprisiko øker også i svangerskap og ved fødsel, og risikoen er noe økt hos kvinner som bruker p-piller eller østrogener mot plager i overgangsalderen - Medfødte feil i blodlevringssystemet kan være en årsak til blodpropp. Dette mistenkes spesielt dersom yngre personer uten andre underliggende sykdommer, får blodpropp. Slike feil kan avsløres i en serie med ulike blodtester - Hos ca. 20-30% av alle som får blodpropp og lungeemboli finner man ingen årsak på tross av utredning. (nhi.no 15.10.2019).)

- 877 døde av feilbehandling - pårørende fikk 261 millioner. (- Erstatningene ble tilkjent mellom 2012 og 2018, opplyser Norsk pasientskadeerstatning (NPE).) (- VILLE HA OVERLEVD: - Vi har utbetalt erstatning til de pårørende i disse sakene fordi vi mener at pasientene mest sannsynlig ville ha overlevd hvis de hadde fått riktig behandling eller om riktig diagnose hadde blitt stilt tidligere, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE.)

(Anm: 877 døde av feilbehandling - pårørende fikk 261 millioner. Erstatningene ble tilkjent mellom 2012 og 2018, opplyser Norsk pasientskadeerstatning (NPE). «I perioden 2012-2018 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tilkjent erstatning i 877 saker der pasienten døde som følge av feilbehandling. NPE har utbetalt 261 millioner kroner i erstatning til pårørende», skriver NPE i en pressemelding. Ifølge NPE er årsaken til dødsfallet i de aller fleste av disse sakene en eller annen form for feilbehandling eller svikt i diagnostikk - for eksempel utilstrekkelig eller for sen behandling eller oppfølging, mangelfull sikring av pasienter med høy selvmordsrisiko og feilmedisinering. - Vi har utbetalt erstatning til de pårørende i disse sakene fordi vi mener at pasientene mest sannsynlig ville ha overlevd hvis de hadde fått riktig behandling eller om riktig diagnose hadde blitt stilt tidligere, siteres direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE i pressemeldingen. (dagbladet.no 20.12.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Lipødem er en kronisk sykdom i fettvev og i lymfekanaler som ofte gir "pæreform". Kan vise seg å være en utbredt sykdom blant kvinner.

(Anm: Lipødem. Lipødem er en kronisk sykdom i fettvev og i lymfekanaler som ofte gir "pæreform". Kan vise seg å være en utbredt sykdom blant kvinner. LIPØDEM: "Pæreformen" er ikke alltid tegn på overvekt eller fedme. Disse australske kvinnene har diagnosen lipødem og ønsker at flere skal ha kunnskap om sykdommen. (lommelegen.no 3.9.2019).)

- Anker Tolga-saken til Høyesterett: – Viktig å holde kommunen ansvarlig. (- Men kravet om millionerstatning fra hjemkommunen og Fylkesmannen ble avvist.)

(Anm: Anker Tolga-saken til Høyesterett: – Viktig å holde kommunen ansvarlig. Holøyen-brødrene kjemper fortsatt for erstatning etter at de feilaktig fikk diagnosen psykisk utviklingshemmet og ble satt under økonomisk verge. KJEMPER OM MILLIONERSTATNING: Magnus Holøyen og den ene broren hans krevde 1,5 millioner hver, men kravet ble avvist. Nå anker advokaten til brødrene saken til Høyesterett. Spørsmålet nå er hvem som skal stilles ansvarlig til å eventuelt betale erstatning. I fjor sommer krevde de to Tolga-brødrene erstatning på til sammen 3 millioner kroner for å ha blitt registrert som psykisk utviklingshemmede uten å ha diagnosen. Men kravet om millionerstatning fra hjemkommunen og Fylkesmannen ble avvist. Både tingretten og senest nå lagmannsretten, mener søksmålet må rettes mot staten, ikke kommunen. Dette mener brødrenes advokat er en prinsippsak som må avklares i Høyesterett. (nrk.no 30.6.2021).)

- Regjeringa må heve inntektsgrensa for fri rettshjelp nå!

(Anm: Regjeringa må heve inntektsgrensa for fri rettshjelp nå! 20. februar publisert VG en artikkel om at brødrene i Tolga-saken ikke får fri rettshjelp, da de tjener mer enn inntektsgrensa. Det er kanskje ikke så rart, siden inntektsgrensa i dag er på 246 000 kroner brutto i året. Regjeringa mener altså at de med inntekt over dette har god nok økonomi til selv å betale for advokathjelp. (vg.no 4.3.2019).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- Forbundsleder reagerer på at mange fastleger setter en så alvorlig diagnose. Norske kommuner har rapportert inn diagnoseopplysninger for over 12.000 personer til Helsedirektoratet. I 48 prosent av tilfellene har kommunene fått opplysningene fra fastlege, viser undersøkelsen.

(Anm: Forbundsleder reagerer på at mange fastleger setter en så alvorlig diagnose. Norske kommuner har rapportert inn diagnoseopplysninger for over 12.000 personer til Helsedirektoratet. I 48 prosent av tilfellene har kommunene fått opplysningene fra fastlege, viser undersøkelsen. Etter den offentlige granskingen av Tolga-saken ble Helsedirektoratet bedt om å fremskaffe informasjon om hvordan kommunene utreder og diagnostiserer utviklingshemmede. 249 kommuner rapporterte inn diagnoseopplysninger om 12.433 personer, og nesten halvparten hadde fått diagnosen utenfor spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet med omfattende kartlegging: Foreslår store endringer etter Tolga-saken Dette får forbundsleder Jens Petter Gitlesen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede til å reagere. – Det er alvorlig når rapporten viser til stor regional variasjon i utredningspraksis, kompetanse og kapasitet innen spesialisthelsetjenesten. Det er enda mer alvorlig når rapporten viser at kommunene i 48 prosent av tilfellene har fått diagnoseopplysningene fra fastlege, sier han. Gitlesen sier at denne type diagnostikk er en høyst spesialisert oppgave som klart må tillegges habiliteringstjenesten. (dn.no 30.9.2019).)

- VI ADVARER MOT STERKE BILDER! Elin gikk til gynekologen – måtte amputere beinet. Etter en helt ordinær gynekologisk undersøkelse, endte Elin opp med å måtte amputere ett bein og står også i fare for å miste det andre. – Det er helt uvirkelig, sier hun. (- Onsdag 4. september møtte Elin opp hos fastlegen, hun hadde da 125 i puls og en CRP på 364 - som normalt skal ligge under 10.) (- Blodforgiftning er en av de vanligste dødsårsakene ved norske sykehus.) (- Rundt 4000 dør årlig av dette her til lands.) (- Statens helsetilsyn gjennomførte derfor i 2016 til 2018 tilsyn med behandlingen av blodforgiftning ved 24 akuttmottak her til lands. Tilsynet viste at alle akuttmottakene brøt regelverket og hadde mangelfull pasientsikkerhet i tilfeller hvor det var snakk om blodforgiftning. Ingen av sykehusene i undersøkelsen nådde heller målsetningen om å gi antibiotika intravenøst innen 60 minutter etter pasienten ankom sykehuset. Fjorten måneder etter tilsynet ble gjennomført viste Helsetilsynets rapport, i mai i år, at litt over 60 prosent av sykehusene fortsatt ikke har tilfredsstillende resultater på dette området.)

(Anm: VI ADVARER MOT STERKE BILDER! Elin gikk til gynekologen – måtte amputere beinet. Etter en helt ordinær gynekologisk undersøkelse, endte Elin opp med å måtte amputere ett bein og står også i fare for å miste det andre. – Det er helt uvirkelig, sier hun. (…) Intense smerter 52-åringen har tatt mange gynekologiske undersøkelser i livet, men denne rutineundersøkelsen gjorde mer vondt enn hun noen gang har opplevd før. Etter undersøkelsen, hvor det også ble tatt en vevsprøve, økte også smertene bare på. (…) Onsdag 4. september møtte Elin opp hos fastlegen, hun hadde da 125 i puls og en CRP på 364 - som normalt skal ligge under 10. Dermed ble hun sporenstreks sendt i ambulanse til sykehuset. – Først da skjønte vi at situasjonen var svært alvorlig. De tok masse prøver og fortalte meg at jeg hadde fått blodforgiftning, sier Elin og rister på hodet. Blodforgiftning er en av de vanligste dødsårsakene ved norske sykehus. Rundt 4000 dør årlig av dette her til lands. (…) Fortvilelse og sinne Legene kjempet lenge for å redde beina og Elin tviholdt seg til håpet. Men 11. oktober kom legene inn på rom 52 på kirurgisk avdeling og sa ordene hun ikke ville høre. De ble nødt til å amputere høyre bein midt på leggen. – Da kom tårene. Fortvilelsen, sinnet og oppgittheten. Hvorfor? Hvordan kunne en gynekologisk undersøkelse ende med amputasjon, spør Elin seg i sykesengen. Hun føler ikke at hun har fått klare svar fra legene. I syv uker har hun ligget lenket til sykesengen, uten å vite helt hva som kommer til å skje. Hvordan livet kommer til å bli. Til slutt måtte legene amputere det ene beinet, Foto: Privat. – En gynekolog kom inn på rommet mitt og forklarte at den gynekologiske undersøkelsen utløste en infeksjon, som gjorde at jeg fikk blodforgifting. Bortsett fra det har jeg fått svært lite informasjon, sier Elin. (…) Fra undersøkelse til amputasjon Avdelingssjef Rune Sandbu for kreft- og kirurgiavdelingen ved Sykehuset i Vestfold HF, som også har fagområde gynekologi, forklarer hvordan en pasient kan ende med amputasjon etter en vanlig gynekologundersøkelse. (tv2.no 26.10.2019).)

- NEKTER Å LA SEG KNEKKE: Elin (52) mistet benet etter rutinekontroll: – Gjett om jeg skal trene framover.

(Anm: NEKTER Å LA SEG KNEKKE: Elin (52) mistet benet etter rutinekontroll: – Gjett om jeg skal trene framover. I over to måneder har Elin Bjerke Halvorsen (52) ligget lenket til sykehussengen. Det hele startet med en ordinær gynekologisk undersøkelse ved sykehuset i Vestfold 29. august. 52-åringen fikk uvanlig store smerter, men beskjeden fra helsepersonell var at dette var helt vanlig. Seks dager etter undersøkelsen ble hun hasteinnlagt på sykehuset, med det som viste seg å være blodforgiftning. (tv2.no 9.11.2019).)

- Blodforgiftning. Gry Hege ble rammet og mistet hendene og føttene. (- Over 30 prosent dør I 2018 ble over 6000 mennesker innlagt på sykehuset med sepsis. Hele 34 prosent av dem var døde etter et år.) (- Både privatpersoner og helsevesenet trenger mer kunnskap om sepsis, mener Erik Solligård. Han leder Geminisenteret for sepsisforskning ved NTNU og St. Olavs hospital.)

(Anm: Blodforgiftning. Gry Hege ble rammet og mistet hendene og føttene. Du kan dø eller bli syk resten av livet av et lite sår på fingeren eller av å trekke en visdomstann. Forskerne vet nå litt mer om hvem av oss som har størst risiko for å få sepsis, tidligere kjent som blodforgiftning. Det rammer nemlig ikke helt tilfeldig. (…) Søndag hadde hun, mannen og sønnen gjester. Under middagen føler hun seg dårligere og dårligere. Hun ble slapp og frøys. – Jeg husker at jeg tenkte: Jeg har ikke tid til å få influensa nå! Da gjestene hadde gått, ser mannen hennes at hun er blå på leppene. Da ringer han akuttmottaket på Ullevål sykehus. Det går bare noen timer fra Gry Hege begynte å føle seg skikkelig elendig og til hun går i koma. (…) Både privatpersoner og helsevesenet trenger mer kunnskap om sepsis, mener Erik Solligård. Han leder Geminisenteret for sepsisforskning ved NTNU og St. Olavs hospital. – Det er ikke nok oppmerksomhet om hvor alvorlig denne tilstanden er, sier han. Over 30 prosent dør I 2018 ble over 6000 mennesker innlagt på sykehuset med sepsis. Hele 34 prosent av dem var døde etter et år. Til sammenlikning det 10 prosent som dør av hjerteinfarkt ett år etter sykdom. Erik Solligård leder Geminisenteret for sepsisforskning. Han forteller at uklar definisjon og ansvarsfordeling ved sykehusene gjør at altfor mange dør av sepsis. (abcnyheter.no 7.9.2019).)

(Anm: Researchers identify health conditions likely to be misdiagnosed. Summary: For a patient, a diagnostic error can mean the difference between life and death. While estimates vary, likely more than 100,000 Americans die or are permanently disabled each year due to medical diagnoses that initially miss conditions or are wrong or delayed. (sciencedaily.com 11.7.2019).)

- Ny blodprøve markerer fremgang i kampen mot sepsis. (- En ny blodprøve kan redde liv i behandlingen av sepsis.) (- Forskere fra flere barnesykehus i USA har utviklet testen - som de kaller PERSEVERE - i mer enn 10 år.)

(Anm: New blood test marks progress in battle against sepsis. A new blood test could save lives in the treatment of sepsis. It assesses five markers in the blood to predict who is at low, medium, and high risk of death. With this knowledge, doctors could start treating the serious condition much earlier and with more precision. Researchers from several children's hospitals in the United States have been developing the test – which they call PERSEVERE – for more than 10 years. They recently evaluated it in two ways. First, they used the test to predict the risk of death in more than 400 children severely ill with sepsis. They then used it on mice with experimental sepsis to compare treatment decisions. A recent paper in Science Translational Medicine gives a full account of the study and its findings. Dr. Hector Wong, a director of Critical Care Medicine at Cincinnati Children's Hospital Medical Center in Ohio, is the study's senior investigator and first author. He says that PERSEVERE not only puts patients into groups according to the deadliness of the sepsis but that it also enables doctors to decide which treatments to give to specific patients, such as picking the right drugs and dosages. (medicalnewstoday.com 17.11.2019).)

- Den er ukjent, unødvendig og dreper millioner. Sepsis – best kjent som «blodforgiftning» – er den vanligste dødsårsaken i verden. (- Det finnes ikke nøyaktige tall, men vi antar at over 10 000 får sepsis hvert år og at tre til fem tusen dør hvert år.)

(Anm: ERIK SOLLIGÅRD, professor og overlege intensivmedisin, NTNU og St. Olavs hospital - JAN K. DAMÅS, professor og overlege infeksjonsmedisin, NTNU og St. Olavs hospital - SIGNE ÅSBERG, postdoktor, NTNU og St Olavs hospital - JON H. KASPERSEN, forskningssjef, SINTEF. Den er ukjent, unødvendig og dreper millioner. Sepsis – best kjent som «blodforgiftning» – er den vanligste dødsårsaken i verden. Ved hjelp av kunstig intelligens kan vi i Norge redde tusenvis av liv vært hvert år. Tenåringen hadde vært forkjølet et par dager. Fastlegen fikk mistanke om en alvorlig infeksjon og fikk lagt ham inn på sykehuset. Dagen etter døde han av sepsis. Sykehuset stilte diagnosen og begynte behandlingen for sent til at det var mulig å redde ham. Dette eksempelet fra virkeligheten på et norsk sykehus er dessverre altfor vanlig. Sepsis tar flere tusen liv i Norge hvert år. Hadde de fått behandling tidsnok, kunne mange vært reddet. (…) Det finnes ikke nøyaktige tall, men vi antar at over 10 000 får sepsis hvert år og at tre til fem tusen dør hvert år. Vi vet heller ikke hva som skjer med dem som overlever, etter at de er skrevet ut fra sykehuset. Det vi vet er at blant dem som overlever sepsis, må halvparten leve med senskader: Nedsatt kognitiv funksjon, forverring av kroniske sykdommer, nedsatt fysisk funksjon og smerter. Det går ut over livskvalitet og arbeidsevne. (…) Globalt er byrden så stor at Verdens helseorganisasjon (WHO) vedtok en resolusjon mot sepsis i 2017. (…) I Trondheim har vi blant annet derfor etablert et Geminisenter for sepsisforskning for å møte utfordringene med kunnskap. (…) Den ferske verdensnyheten om forskere ved MIT som har utviklet en sensorbrikke som kan diagnostisere sepsis på sykehuspasienter i løpet av minutter, underbygger vårt syn på at kunstig intelligens er et viktig verktøy for å tolke diffuse symptomer slik at vi kan stille riktig diagnose mye tidligere enn det som er vanlig i dag. (…) Ifølge amerikanske studier vil omtrent halvparten av dem som overlever sepsis, bli helt friske etterpå. (vg.no 1.8.2019).)

- 24 sepsisdødsfall gav erstatning. KUNNE VÆRT UNNGÅTT: - Når det gjelder sepsis er det rundt 15 prosent av sakene som har ført til død. (- Tall Sykepleien har fått av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at det fra 2014 til 2016 er utbetalt 6,3 millioner kroner i erstatning i klagesaker som dreier seg om behandling av sepsis.)

(Anm: 24 sepsisdødsfall gav erstatning. KUNNE VÆRT UNNGÅTT: - Når det gjelder sepsis er det rundt 15 prosent av sakene som har ført til død. Vi mener at i disse sakene kunne dødsfallet vært unngått med riktig behandling og oppfølging, og det er selvsagt alvorlig, sier kommunikasjonsdirektør i NPE, Øydis Ulrikke Castberg. Siden 2014 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fått 177 klagesaker som handler om sepsis. 24 av dem gjelder dødsfall. Tall Sykepleien har fått av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at det fra 2014 til 2016 er utbetalt 6,3 millioner kroner i erstatning i klagesaker som dreier seg om behandling av sepsis. I tillegg er det utbetalt 15,3 millioner kroner i erstatning i saker hvor sepsis er klaget inn som en skade på annen behandling. Totalt har NPE utbetalt 21,6 millioner kroner til sepsis-pasienter. – Men alle saker er ikke ferdig beregnet, så tallet kan bli høyere, sier kommunikasjonsdirektør i NPE, Øydis Ulrikke Castberg. (…) «Behan. streptokokk sepsis m/septisk sjokk (nyre/lunge/sirkulasjonssvikt) Uforsvarlig håndtering multiorgansvikt v/septisk sjokk - ikke monitorerert invasivt - ikke overtrykksventilering via intubering v/respirasjonssvikt - ikke konferert m/spesialist om behan./oveføring m.m. Medhold» (…) (sykepleien.no 17.2.2017).)

- Kyssesykevirus involvert i sju autoimmune sykdommer. Det finnes ingen vaksine for Epstein-Barr-viruset (EBV). (- En ny studie viser hvordan viruset skrur på gener koblet til sykdommer som lupus, multippel sklerose, diabetes 1 og cøliaki.)

(Anm: Kyssesykevirus involvert i sju autoimmune sykdommer. Det finnes ingen vaksine for Epstein-Barr-viruset (EBV). Kanskje vil de nye resultatene inspirere forskere til å jobbe mer intenst med å finne en? En ny studie viser hvordan viruset skrur på gener koblet til sykdommer som lupus, multippel sklerose, diabetes 1 og cøliaki. De fleste av oss har hatt det: Epstein-Barr-viruset, som kan forårsake kyssesyke. Mange blir smittet tidlig i barndommen, og får bare milde symptomer. Men de som først får sykdommen som ungdommer eller unge voksne kan derimot vente seg noen uker med høy feber og kraftig utmattelse som kan vare i måneder, ifølge Folkehelseinstituttet. (…) Virus regulerer gener I de siste tiårene har autoimmune sykdommer blitt stadig vanligere. Likevel vet vi fortsatt frustrerende lite om hva som forårsaker dem. Det er imidlertid relativt klart at mange av sykdommene er knyttet både til gener og miljøfaktorer. Les også: Vonde opplevelser økte risikoen for autoimmun sykdom Harley og kollegaene hadde tidligere gjort mye forsking på lupus. Nå undersøkte de hvilken sammenheng det kunne være mellom lupus og infeksjoner med Epstein-Barr-viruset. De studerte EBNA2, et stoff som Epstein-Barr-viruset produserer. Det viste seg at stoffet kan binde seg til spesielle steder på menneskets DNA og være med på å regulere disse genene. Og hva mer var: Blant stedene i DNAet som EBNA2 kan regulere, fantes nesten halvparten av genene som disponerer for lupus.  Påvirket sju sykdommer Det ser altså ut til at viruset aktiverer de sykdomsdisponerende genene. Dette fikk forskerne til å lete bredere. De kartla hvilke steder på DNA-et som virusstoffet endret, og sammenlignet dette med data over hvilke gener som disponerer for en rekke sykdommer. Resultatet viste altså at EBNA2 virker på genene som disponerer for hele sju autoimmune sykdommer. Les ogsåBakterie ga autoimmun sykdom hos mus Dermed har forskerne altså ikke bare skaffet dokumentasjon for at Epstein-Barr-viruset kan spille en rolle i utviklinga av disse sykdommene. De viser også hvordan dette kan skje. – Paradigmeskifte – Dette er et paradigmeskifte i måten vi tenker rundt genetisk sårbarhet og samspillet mellom genetisk risiko og miljøet, kommenterer Amr Sawalha fra University of Michigan til Science. Sawalha har ikke deltatt i studien. Mekanismen kan for eksempel forklare hvorfor slett ikke alle med gener for en autoimmun sykdom faktisk blir syk. Men det er fortsatt mye vi ikke vet. Les også: Uheldig tarmflora trigget autoimmunitet Flere miljøfaktorer spiller inn Andre forskere Science har snakket med påpeker at vi trenger mer forskning før vi kan være sikker på at Harleys funn er riktige. Foreløpig kan vi ikke si med sikkerhet at det er endringene i DNAet som faktisk fører til sykdom. Det er dessuten fortsatt usikkert hvor stor rolle Epstein-Barr-viruset spiller i de ulike sykdommene. Tidligere studier har pekt mot at det er flere faktorer i miljøet som påvirker risikoen for sykdom, som røyking, hormonbehandling og eksponering for sol. - Les mer: Røyking øker risikoen for MS - Les mer: Sollys kan beskytte ungdom mot MSHarleys undersøkelse viser dessuten også at mange av genene som disponerer for de sju sykdommene ikke ble påvirket av Epstein-Barr-viruset. I tillegg finnes det mennesker som har fått sykdomsgenene aktivert, men som likevel er friske. (forskning.no 21.4.2018).)

- Mononukleose (Epstein-Barr virus) - veileder for helsepersonell. (- Forstørrete lymfekjertler, ses spesielt på halsen.) (- For de aller fleste er symptomene over etter noen uker, men for en mindre andel vil infeksjonen medføre en lengre periode (2-6 måneder) med slapphet og lavere energinivå. Mononukleose har derfor, i likhet med mange andre infeksjoner, blitt forbundet med myalgisk encefalopati (ME) også kalt kronisk tretthetssyndrom, men det finnes ikke entydige holdepunkter for en slik sammenheng.)

(Anm: Mononukleose (Epstein-Barr virus) - veileder for helsepersonell. Mononukleose er en virussykdom som gir et karakteristisk klinisk bilde og som i all hovedsak skyldes Epstein-Barr virus (EBV). Sykdommen kalles også kyssesyke eller kjertelfeber. Om EBV-infeksjoner Epstein-Barr-virus (EBV) er et virus i familien herpesviridae. Infeksjon med viruset gir ulike kliniske manifestasjoner. Hos barn er ofte EBV-infeksjonen asymptomatisk, mens det hos tenåringer og unge voksne klassisk opptrer som mononukleose. (…) Navnet mononukleose henspiller på forandringer i hvite blodceller som man ser ved akutt sykdom. En annen betegnelse som brukes er kyssesyke som viser til en av flere mulige smitteveier. Utbrudd i helseinstitusjoner og i militærleire var tidligere ikke uvanlig. Sykdommen opptrer i Norge nå vanligvis som enkelttilfeller, men kan også forekomme med flere tilfeller i nærmiljøet. (…) Symptomer og forløp Ca. halvparten av unge som smittes har ingen symptomer. Symptomer i ungdomsårene er feber, slapphet og ofte øyelokkhevelse, deretter faryngitt med tonsillitt, utslett og – i ca. halvparten av tilfellene – forstørret milt. Miltruptur er en svært sjelden komplikasjon. Forstørrete lymfekjertler, ses spesielt på halsen. Leveraffeksjon med forhøyde leverfunksjonsprøver er svært vanlig hos unge, men ikterus er forholdsvis sjeldent. For de aller fleste er symptomene over etter noen uker, men for en mindre andel vil infeksjonen medføre en lengre periode (2-6 måneder) med slapphet og lavere energinivå. Mononukleose har derfor, i likhet med mange andre infeksjoner, blitt forbundet med myalgisk encefalopati (ME) også kalt kronisk tretthetssyndrom, men det finnes ikke entydige holdepunkter for en slik sammenheng. Smitte utenom ungdomsårene gir vanligvis lite symptomer. Alvorlige infeksjoner svært uvanlig i Norge, men dødsfall har forekommet. (fhi.no 18.4.2019).)

- Bakterie ga autoimmun sykdom i mus. Bakterier lakk igjennom tarmveggene og endte opp i organer i kroppen. (- Mye tyder på at dette også kan skje hos mennesker.)

(Anm: Bakterie ga autoimmun sykdom i mus. Bakterier lakk igjennom tarmveggene og endte opp i organer i kroppen. Mye tyder på at dette også kan skje hos mennesker. En av teknikkene forskerne brukte, gikk ut på å lage selvlysende varianter av tarmbakterien E. gallinarum. Dermed kunne de lett finne igjen bakterier som hadde trengt seg inn i kroppen. Her er en prøve av leveren til en av musene som var disponert for autoimmun sykdom. De oransje flekkene er bakterier. (Foto: Manfredo Vieira et al., Science, 2018) Det finne en hel rekke ulike autoimmune sykdommer, fra cøliaki og diabetes 1 til psoriasis og multippel sklerose. Felles for dem alle er at det er kroppens eget immunforsvar som forårsaker skadene. Av en eller annen grunn går immunsystemet løs på kroppens egne celler. Men hvorfor? Flere tidligere studier har koblet tarmbakterier til autoimmune sykdommer. Og nylig kom altså en studie som viser hvordan dette kan henge sammen. - Les også: Forskere tror leddgikt kan utløses av bakterier i munnen Forsøk med mus viste at tarmbakterien Enterococcus gallinarum lakk inn i kroppen til mus og endte opp i leveren og lymfeknutene. Dette satte i gang immunreaksjoner som ligner den vi ser hos mennesker med den autoimmune sykdommen lupus. Fant bakterier i blodårer og lever Det er Manfredo Vieira fra Yale School of Medicine og kollegaene hans som står bak studien. De undersøkte en type mus som i utgangspunktet lett utvikler autoimmun sykdom.
Da de analyserte prøver fra innsiden av slike mus, fant de den vanlige tarmbakterien E. gallinarum i både leveren og i blodårer og lymfeknuter rundt tarmen. - Les også: Lupus rammer flere nordmenn enn antattDet fantes derimot ikke spor av bakterien i mus av en vanlig type, som ikke er sårbare overfor autoimmune sykdommer. Videre undersøkelser av tarmene til dyra hinter om forklaringen på forskjellen. Det viste seg at E. gallinarum fikk tarmveggene til å endre seg. Vanligvis fungerer vevet i tarmveggene slik at de slipper igjennom næringsstoffer som kroppen trenger, mens de stenger ute bakteriene i tarmfloraen. Men hos de utsatte musene ble veggene mer gjennomtrengelige, slik at bakterier kunne lekke inn i kroppen. (forskning.no 19.3.2018).)

- Din helse: Hvorfor prikker (kribler, prikker, stikker, klør etc.) det i mine hender og føtter?

(Anm: Your Health: Why Are My Hands and Feet Tingling? Nerve damage caused by high blood sugar is the most common cause of numb or tingly hands and feet. Untreated diabetes may have other symptoms, too. You might feel thirsty, pee a lot, or your breath may smell fruity. Your doctor can test your blood to see if you have diabetes. If you do, she'll tell you how to prevent nerve damage or keep it from getting worse. (medicinenet.com 13.10.2019).)  

- Ny terapeutisk tilnærming kan forbedre resultater ved sepsis og hjerneslag. (- Forskere har testet en ny terapeutisk metode i musemodeller på sepsis og hjerneslag.) (- Imidlertid kan betennelse etter hjerneslag også føre til ytterligere skade. Av denne grunn har forskere sett på måter å stanse eller moderere den inflammatoriske responsen for å forbedre terapiens effektivitet.)

(Anm: New therapeutic approach may improve outcomes in sepsis and stroke. (…) Researchers have tested a new therapeutic method in mouse models of sepsis and stroke. They conclude that it could significantly improve outcomes in both conditions. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), as many as 795,000 peopleTrusted Source in the United States experience a stroke per year. After such a cerebrovascular event, inflammatory responses typically take place in the brain, as the organ aims to repair its damaged cells. However, poststroke inflammation can also lead to further damage. For this reason, researchers have been looking into ways of arresting or moderating the inflammatory response in order to improve the effectiveness of therapy. Now, a new study in mouse models from Washington State University in Pullman suggests a novel method of preventing damaging inflammatory responses following sepsis or stroke. In a study paper that now appears in the journal Science Advances, the researchers argue that by using innovative technology, it would be possible to deliver a potent drug straight to the cells responsible for causing harmful inflammation. (…) New therapeutic approach may improve outcomes in sepsis and stroke. Researchers have tested a new therapeutic method in mouse models of sepsis and stroke. They conclude that it could significantly improve outcomes in both conditions. (medicalnewstoday.com 9.11.2019).)

(Anm: Nanoparticle-induced neutrophil apoptosis increases survival in sepsis and alleviates neurological damage in stroke. Science Advances  06 Nov 2019:5(11):eaax7964.)

- Danske myndigheder undersøger mulig sammenhæng mellem COVID-19 og sjælden lidelse hos børn. (- De inflammationstilstande, man har set i udlandet, ligner det sjældne Kawasaki syndrom og toksisk shock syndrom, der begge skyldes unormale reaktioner i immunsystemet.)

(Anm: Danske myndigheder undersøger mulig sammenhæng mellem COVID-19 og sjælden lidelse hos børn. Meldinger fra udlandet peger på en mulig forbindelse mellem COVID-19-infektion og sjældne inflammationstilstande hos børn. Derfor er der blevet iværksat landsdækkende undersøgelser af den mulige sammenhæng, skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. (…)  De inflammationstilstande, man har set i udlandet, ligner det sjældne Kawasaki syndrom og toksisk shock syndrom, der begge skyldes unormale reaktioner i immunsystemet.  Læger i Bergamo, der er den by med flest smittede og døde med COVID-19 i Italien, er særligt optagede af den mulige sammenhæng. Siden virussens udbrud i Bergamo er antallet af Kawasaki-lignende tilstande steget til omkring 10 tilfælde om måneden. Normalt ses tilstanden kun hos et barn hver tredje måned, skriver lægerne fra Bergamo i et nyt studie udgivet i det ansete medicinske tidsskrift The Lancet. (videnskab.dk 16.5.2020).)

(Anm: An Outbreak of Severe Kawasaki-like Disease at the Italian Epicentre of the SARS-CoV-2 Epidemic: An Observational Cohort Study. (…) Interpretation: In the past month we found a 30-fold increased incidence of Kawasaki-like disease. Children diagnosed after the SARS-CoV-2 epidemic began showed evidence of immune response to the virus, were older, had a higher rate of cardiac involvement, and features of MAS. The SARS-CoV-2 epidemic was associated with high incidence of a severe form of Kawasaki disease. A similar outbreak of Kawasaki-like disease is expected in countries involved in the SARS-CoV-2 epidemic. Lancet 2020 May 13.)

(Anm: Toksisk sjokksyndrom. Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kan bli livstruende. (nhi.no 22.1.2014 ).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner (hnt.no 5.11.2013).)

(Anm: Urosepsis er blodforgiftning (sepsis) som utgår fra urinveiene. Dette skyldes at bakterier som har forårsaket urinveisinfeksjon eller en akutt nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), sprer seg til blodbanen. Samme bakterie kan påvises i urinen og blodet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Svenske Melvin (9) fikk sjeldne symptomer på corona. (-  Leger i USA og Storbritannia har varslet om symptomene de mener ser ut som Kawasakis sykdom og toksisk sjokksyndrom (TSS).)

(Anm: Svenske Melvin (9) fikk sjeldne symptomer på corona. I flere land har leger begynt å undersøke sjeldne symptomer hos barn med coronaviruset. For ni år gamle Melvin føltes det som at huden brant. SJELDNE SYMPTOMER: Legene mistenkte Kawasakis sykdom da Melvin fikk en rekke sjeldne symptomer tidligere i mai. Kawasakis sykdom er ifølge norske FHI sjeldent, men noen tilfeller påvises i Norge hvert år. Sammenheng med covid-19 er per i dag hverken etablert eller godt forstått. (…) Sjeldne symptomer hos barn 14. mai skrev BBC at opptil 100 barn i Storbritannia har vært rammet av en sjelden inflammatorisk sykdom. Allerede 27. april ble britiske barneleger oppfordret til å se etter «sjeldne, men farlige» symptomer hos barn, etter åtte barn ble syke i London. En av dem var en 14-åring som døde. Alle de åtte barna hadde symptomer som høy feber, utslett, rød øyne, hevelser og generelle smerter, ifølge BBC. De fleste av barna hadde ingen store problemer med lunger eller pusting. Leger i USA og Storbritannia har varslet om symptomene de mener ser ut som Kawasakis sykdom og toksisk sjokksyndrom (TSS). Nå gransker leger i blant annet USA, Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania og Sveits tilstanden hos barn, ifølge The Guardian. Også Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge har siden 27. april bedt norske barneleger være årvåkne og varsle om tilfeller med mulig sammenheng med covid-19. (vg.no 21.5.2020).)

(Anm: Toksisk sjokksyndrom. Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kan bli livstruende. (nhi.no 22.1.2014 ).)

- Modellen Lauren (29) mistet beinet etter tampongbruk. Nå frykter den unge kvinnen at hun også må amputere sitt andre bein på grunn av «tampongsyken».

(Anm: Modellen Lauren (29) mistet beinet etter tampongbruk. Nå frykter den unge kvinnen at hun også må amputere sitt andre bein på grunn av «tampongsyken». (…) Den amerikanske modellen fikk den sjeldne toksisk sjokksyndrom, også kjent som TSS eller «tampongsyken». Sykdommen er sjelden, men kan i verste fall få fatale konsekvenser. For Wasser førte den alvorlige infeksjonen til at hun som 24-åring måtte amputere det høyre beinet fra kneet og ned. (…) – Jeg mistet det helt. Jeg skrek og gråt, sier Wasser i et intervju med Washington Post denne måneden. (…) I januar i år gikk Sørlandet sykehus ut i NRK og advarte jenter mot å ha tamponger for lenge inne, etter to jenter på kort tid ble innlagt med TSS. – Det som er felles for våre pasienter er at de har hatt tampongen inne lenge. De har ikke vært klar over at det kan være farlig, sa overlege Ole Bjørn Kittang til kanalen. (tv2.no 23.12.2017).)

(Anm: Toksisk sjokksyndrom. Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kan bli livstruende. (nhi.no 22.1.2014 ).)

- Mooncups (menskopp) kan utgjøre større risiko for toksisk sjokk syndrom enn tamponger, hevder studie.

(Anm: Mooncups may pose greater risk of toxic shock syndrome than tampons, study claims. Toxic shock syndrome (TSS) has long-been associated with tampon use, but a new study claims that menstrual cups could pose an even greater risk. Favoured for their economical and eco-friendly properties, menstrual cups have risen in popularity in recent years and are viewed by many as an ethical and more hygienic alternative to more traditional sanitary products, such as towels and tampons. However, the study, published today in the journal of Applied and Environmental Microbiology, claims that a common infectious bacteria linked to TSS can remain on the cup, regardless of model or composition, even after being washed as advised. (independent.co.uk 20.4.2018).)

(Anm: Impact of currently marketed tampons and menstrual cups on Staphylococcus aureus growth and TSST-1 production in vitro. Abstract Fifteen currently marketed intravaginal protection products (11 types of tampon and four menstrual cups) were tested by the modified tampon sac method to determine their effect on Staphylococcus aureus growth and toxic shock toxin 1 (TSST-1) production. Most tampons reduced S. aureus growth and TSST-1 production, with differences based on brand and composition, and S. aureus growth was higher in de-structured than in unaltered tampons. We observed higher S. aureus growth and toxin production in menstrual cups than in tampons, potentially due to the additional air introduced to the bag by cups, with differences based on cup composition and size.Importance Menstrual toxic shock syndrome is a rare but severe disease. (…)  Notably, our results do not show that menstrual cups are safer than tampons and suggest that they require similar precautions. Appl Environ Microbiol. 2018 Apr 20. pii: AEM.00351-18.)

- Advarer mot tampongsyke: – Man tenker ikke at man kan få alvorlige sykdommer. (- Sykehuset er bekymret etter flere tilfeller av toksisk sjokksyndrom, såkalt tampongsyke, hos unge jenter.)

(Anm: Advarer mot tampongsyke: – Man tenker ikke at man kan få alvorlige sykdommer. På to uker har to jenter blitt innlagt på intensivavdelinga ved Sørlandet sykehus med tampongsyke. (…) Sykehuset er bekymret etter flere tilfeller av toksisk sjokksyndrom, såkalt tampongsyke, hos unge jenter. (…) Tampongråd fra overlege overrasker jenter NRK har snakket med. (…) – Jentene risikerer blodforgiftning, dårlig sirkulasjon og sviktende organer. I verste fall kan det være dødelig, sier overlege ved barneavdelingen Ole Bjørn Kittang. Han legger til at det heldigvis går det bra med de fleste. (nrk.no 10.1.2017).)

(Anm: Toksisk sjokksyndrom. Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kan bli livstruende. (nhi.no 22.1.2014 ).)

- Ingen grense for kjemikalier i tamponger. Det finnes heller ingen grenseverdi for kreftfremkallende og hormonforstyrrende stoffer i tamponger. Før NRK testet tampongene var det bare produsentene selv som visste hva de inneholdt.

(Anm: Ingen grense for kjemikalier i tamponger. Det finnes heller ingen grenseverdi for kreftfremkallende og hormonforstyrrende stoffer i tamponger. Før NRK testet tampongene var det bare produsentene selv som visste hva de inneholdt. Det er ikke noe regelverk for kjemikalier i intimhygiene. Det betyr at både hormonforstyrrende og kreftfremkallende stoffer er tillatt i tamponger. SJEKK TESTEN: Billige tamponger suger like bra som dyre(…) Ikke ulovlig – Det er riktig at det ikke er regelverk spesifikt for tamponger, skriver Heidi Morka, seksjonsleder i Miljødirektoratet i en e-post. De som selger slike produkter har ansvar for at de ikke inneholder farlige stoffer. Skulle det vise seg at mengden utgjør en helserisiko, kan andre tiltak være nødvendig. – En slik regulering kan gjøres av EU, som gjennom EØS-avtalen også vil gjelde i Norge, legger hun til. Det utredes nå om det er behov for forbud mot kjemikalier nettopp i tamponger. (nrk.no 2.3.2020).)

(Anm: Toksisk sjokksyndrom. Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kan bli livstruende. (nhi.no 22.1.2014 ).)

- Farliga kemikalier kan finnas i tamponger och bindor. Ämnen som finns i vardagsprodukter kan vara farliga, hormonstörande och kan påverka möjligheten att få barn.

(Anm: Farliga kemikalier kan finnas i tamponger och bindor. Ämnen som finns i vardagsprodukter kan vara farliga, hormonstörande och kan påverka möjligheten att få barn. Därför ska nu Kemikalieinspektionen göra en kartläggning. – Det är inte de enskilda kemikalierna i enskilda produkter som i sig utgör skadlighet, utan det är den sammantagna exponeringen från alla skadliga ämnen som vi är oroliga för och som på sikt kan orsaka cancer och infertilitet, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen till Sveriges Radio. Innehållet i gummi, silikon och papper ska undersökas. Två skadliga ämnen som redan är kända är ftalater och bly, men det kan finnas fler. Läs också: Minskad spermaproduktion hos män i västvärlden. (netdoktor.se 19.9.2017).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Farliga ämnen ska kartläggas av Kemikalieinspektionen. Tamponger, bindor och menskoppar skal granskas. Tamponger, kläder och kammar. Hormonstörande ämnen och andra farliga kemikalier kan finnas i mycket i vår vardag.

(Anm: Farliga ämnen ska kartläggas av Kemikalieinspektionen. Tamponger, bindor och menskoppar skal granskas. Tamponger, kläder och kammar. Hormonstörande ämnen och andra farliga kemikalier kan finnas i mycket i vår vardag. Nu ska Kemikalieinspektionen kartlägga farliga ämnen i vanliga produkter. – Att det förekommer farliga ämnen i en del produkter det vet vi. Men exakt var de förekommer, det är det vi hoppas att det här uppdraget ska kasta ljus över, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen. – Det är inte de enskilda kemikalierna i enskilda produkter som i sig utgör skadlighet, utan det är den sammantagna exponeringen från alla skadliga ämnen som vi är oroliga för och som på sikt kan orsaka cancer och infertilitet, säger han. (sverigesradio.se 17.9.2017).)

- Ny studie: Mange kvinner som tar abort, har brukt prevensjon. Professor emerita i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetet i Oslo, Britt-Ingjerd Nesheim, sier til nettavisen at flere kvinner bør gå over fra å bruke p-piller til såkalte langtidsvirkende reversible prevensjoner, som kobberspiral, hormonspiral og p-stav.

(Anm: Ny studie: Mange kvinner som tar abort, har brukt prevensjon. Professor emerita i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetet i Oslo, Britt-Ingjerd Nesheim, sier til nettavisen at flere kvinner bør gå over fra å bruke p-piller til såkalte langtidsvirkende reversible prevensjoner, som kobberspiral, hormonspiral og p-stav. Hun vet fra sin praksis som kvinnelege at det er stor risiko for å bruke p-piller feil, i og med at du må huske på å bruke den hver eneste dag. (aftenposten.no 21.12.2015).)

- Legene trodde at Gabriella (8) bare reagerte på nøtter – to dager senere kom skrekkbeskjeden. Gang på gang ble Gabriella Bondi (8) sendt hjem fra legen og sykehuset.

(Anm: Legene trodde at Gabriella (8) bare reagerte på nøtter – to dager senere kom skrekkbeskjeden. Gang på gang ble Gabriella Bondi (8) sendt hjem fra legen og sykehuset. Først da moren satte ned foten, ble det slått full alarm. Nå advarer hun andre. (…) Først to dager senere slo sykehuset full alarm, etter å ha funnet ut at hun hadde toksisk sjokksyndrom (TSS). – Hadde vi bare akseptert allergi-diagnosen og ikke fortsatt å dra tilbake til sykehuset, hadde Gabby trolig ikke vært med oss i dag. (…) Sjelden og alvorlig TSS er ifølge Norsk Helseinformatikk en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kjennetegnes av hurtig innsettende høy feber, oppkast, diaré, sår hals, muskelsmerter og hodepine. TSS kan angripe de fleste organer i kroppen og kan i løpet av 24 til 72 timer bli livstruende dersom rask behandling ikke igangsettes. Christine deler nå bilder av Gabrielle for å sette fokus på den sjeldne tilstanden, slik at andre foreldre kan være obs hvis barna deres blir syke. (tv2.no 2.10.2019).)

(Anm: Toksisk sjokksyndrom. Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kan bli livstruende. (nhi.no 22.1.2014 ).)

- Nytt utstyr kan diagnostisere sepsis i mindre enn en dråpe blod. Sepsis oppstår når kroppen har en ekstrem reaksjon på en infeksjon.

(Anm: New device may diagnose sepsis in less than a drop of blood. Sepsis occurs when the body has an extreme reaction to an infection. The reaction is so severe that it can cause organ failure and death. A new diagnostic tool, however, may be able to quickly identify sepsis biomarkers in a tiny amount of blood. (…) Also, as the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) note, "Many of the signs and symptoms of sepsis, such as fever and difficulty breathing, are the same as in other conditions, making sepsis hard to diagnose in its early stages." (…) (The researchers presented their innovative tool at this year's Engineering in Medicine and Biology Conference. This year, the conference took place in Berlin, Germany. (…) When researchers introduce a blood sample to the device using a pipette, the antibodies latch onto the IL-6. Then, another part of the device uses an electrode and the beads that have captured IL-6, emitting an electric signal for each IL-6 bead that passes through. This allows researchers to identify at what concentration the protein is present in the blood sample. The entire process only takes about 25 minutes, and the device uses only about 5 microliters of blood — that is, around 25% of the total volume of a blood drop drawn through a finger prick. Also, the new tool is able to detect extremely low concentrations of IL-6 — as low as 16 picograms per milliliter, which is lower than the biomarker concentration that indicates the presence of sepsis. (medicalnewstoday.com 29.7.2019).)

- Lise Christiansen: Søg information og tro på dig selv. (- I seks år levede Lise Christiansen med en forkert diagnose og fik medicin, der ikke havde nogen effekt.)

(Anm: Af Redaktionen, Netdoktor. Lise Christiansen: Søg information og tro på dig selv. I seks år levede Lise Christiansen med en forkert diagnose og fik medicin, der ikke havde nogen effekt. Efter seks års kamp hun endelig den rigtige diagnose og den rigtige behandling. Det gjorde, at hendes ufrivillige bevægelser forsvandt som dug for solen. I dag er Lise Christiansen patientambassadør og kæmper blandt andet for større lydhørhed blandt lægerne. Med sin fortælling håber hun at kunne inspirere andre, der føler sig parkeret med en forkert diagnose. (netdoktor.dk 16.9.2019).)

- Har et lite forsøk snublet over en måte å reversere biologisk aldring på? (Has a small trial stumbled upon a way to reverse biological aging?) (I en liten klinisk studie var forskere på jakt etter et middel for å gjenopprette thymus - kjertelen som danner og frigjør viktige immunceller.) (- I studien som de nylig publiserte i tidsskriftet Aging Cell forklarer de at "[t] hymisk involusjon (degenerasjon) fører til utarming av kritiske immuncellepopulasjoner, [...] og er linket til aldersrelatert økning i kreftforekomst, smittsom sykdom, autoimmune tilstander, generalisert betennelse, aterosklerose og dødelighet av alle årsaker.)

(Anm: Has a small trial stumbled upon a way to reverse biological aging? In a small clinical trial, scientists were looking for a means to restore the thymus — the gland that forms and releases key immune cells. By doing so, they actually managed to reverse various aspects of biological aging. The thymus gland, located between the lungs, is the organ within which T cells — a critical population of immune cells — mature. (…) In the study paper they recently published in the journal Aging Cell, they explain that "[t]hymic involution leads to the depletion of critical immune cell populations, [...] and is linked to age‐related increases in cancer incidence, infectious disease, autoimmune conditions, generalized inflammation, atherosclerosis, and all‐cause mortality." (…) They found that it was possible to restore thymic function and reduce the risk of age-related conditions and diseases linked to poor immune system reaction. (medicalnewstoday.com 12.9.2019).)

- Thymus (brissel). Organets viktigste oppgave er å produsere celler til immunforsvaret. (- Organet er både en del av lymfesystemet, hormonsystemet og immunsystemet i kroppen din.)

(Anm: Thymus (brissel). Organets viktigste oppgave er å produsere celler til immunforsvaret. BRISSEL: Organet er både en del av lymfesystemet, hormonsystemet og immunsystemet i kroppen din. Den medisinske betegnelsen er thymus. (lommelegen.no 3.9.2018).)

- Thymom. Thymus er et lymfeorgan som befinner seg i fremre del av brysthulen like bak brystbeinet og foran de store blodkarene og hjertet. Et thymom er en svulst utgående fra thymusvevet. (- Thymom er i tre av fire tilfeller forbundet med andre sykdommer som myasthenia gravismanglende dannelse (aplasi) av røde blodlegemerpemfigusdermatomyosittsystemisk lupus erytematosus, syndrom med utilstrekkelig anti-diuretisk hormon sekresjon (regulerer vannomsetningen i kroppen) og immunoglobulin mangel.)

(Anm: Thymom. Thymus er et lymfeorgan som befinner seg i fremre del av brysthulen like bak brystbeinet og foran de store blodkarene og hjertet. Et thymom er en svulst utgående fra thymusvevet. Hva er et thymom? Brysthulen Thymus er et lymfeorgan som befinner seg i fremre del av brysthulen like bak brystbeinet og foran de store blodkarene og hjertet. Tidlig i livet er thymus medansvarlig for utvikling og modning av immunforsvaret. Blant annet spiller thymus en viktig rolle i dannelsen av det som betegnes T-lymfocytter, en cellegruppe som har en viktig rolle i immunforsvaret. Thymuskjertelen når sin maksimale vekt ved puberteten og tilbakedannes deretter. (…) Årsaker Thymom er i tre av fire tilfeller forbundet med andre sykdommer som myasthenia gravismanglende dannelse (aplasi) av røde blodlegemerpemfigusdermatomyosittsystemisk lupus erytematosus, syndrom med utilstrekkelig anti-diuretisk hormon sekresjon (regulerer vannomsetningen i kroppen) og immunoglobulin mangel. Denne gruppen sykdommer betegnes paraneoplastiske syndromer. Om lag halvparten av pasienter med thymom har myasteni, og motsatt har ca. 15 prosent av pasienter med myasteni thymom. Det foreligger ikke noe klart skille mellom godartede og ondartede thymomer. Men svulster som vokser inn i omgivende vev og organer, defineres som ondartede. Som følge av vekst vil svulsten etterhvert kunne presse på lunger, hjerte, spiserør og gi symptomer fra disse organene. (nhi.no 28.9.2019).)

- Aplastisk anemi er en sjelden form for benmargssvikt karakterisert av tap av hematopoetiske stamceller, cellefattig benmarg og utilstrekkelig produksjon av blodceller.

(Anm: Aplastisk anemi. Aplastisk anemi er en sjelden form for benmargssvikt karakterisert av tap av hematopoetiske stamceller, cellefattig benmarg og utilstrekkelig produksjon av blodceller. Ubehandlet er tilstanden svært alvorlig med kort forventet levetid, men en stor andel av pasientene blir friske med immunsuppresjon eller allogen stamcelletransplantasjon. Aplastisk anemi er en livstruende form for benmargssvikt som gir tap av hematopoetiske stamceller uten at man kan påvise en mangeltilstand eller infiltrasjon av ondartede celler i benmargen (1). Tilstanden er sjelden, og insidensen varierer med etnisitet fra ca. 2,5 per millioner innbyggere/år hos europeere til ca. 7,5 per millioner innbyggere/år. Insidensen varierer med alder og er høyest hos yngre (10–25 år) og personer over 60 år (2). Formålet med artikkelen er å gi en kort oversikt over årsaker, diagnostikk, prognose og behandlingsmuligheter ved aplastisk anemi. Artikkelen er basert på ikke-systematisk søk i PubMed og egne kliniske erfaringer. Tidsskr Nor Legeforen 2020.Publisert: 14. desember 2020.)

(Anm: Aplastisk anemi. Aplastisk anemi er en tilstand der beinmargen svikter i sin produksjon av blodceller. Det er for lite av alle typer blodceller: røde, hvite og blodplater. Symptomer Symptomene skyldes konsekvensene av det lave antallet blodceller. Færre røde blodlegemer (anemi) gir slapphet, tretthet, tungpust, hjertebank. Færre hvite blodlegemer (leukopeni, neutropeni) gir tilbakevendende, eventuelt livstruende infeksjoner. Færre blodplater (trombocytopeni) gir blødninger i slimhinner og hud. (nhi.no 28.9.2019).)

- Vitamin B12-mangel: Hvad er perniciøs anæmi, og hvorfor er det så farligt? Ifølge Verdenssundhedsorganisationen er perniciøs anæmi et globalt sundhedsproblem. Alligevel kender de færreste til denne livstruende sygdom, der desuden er vanskelig at diagnosticere.

(Anm: Vitamin B12-mangel: Hvad er perniciøs anæmi, og hvorfor er det så farligt? Ifølge Verdenssundhedsorganisationen er perniciøs anæmi et globalt sundhedsproblem. Alligevel kender de færreste til denne livstruende sygdom, der desuden er vanskelig at diagnosticere. Det anslås, at 6 procent af befolkningen i henholdsvis USA og Storbritannien lider af vitamin B12-mangel. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er det et globalt sundhedsproblem, der påvirker mange millioner liv. B12-mangel er typisk kendetegnet ved symptomer som: - Ekstrem træthed - Mangel på energi – Muskelsvækkelse – Hukommelsesproblemer Og som om det ikke var nok, kan mangel på vitamin B12 også være skyld i en række alvorlige helbredsproblemer, som irreversibel nerveskade, angst, depression samt forstyrrelser, der påvirker koordination, balance og tale. I visse tilfælde er kosten skyld i manglen på B12, men på verdensplan er den mest almindelige årsag til et lavt B12-niveau en autoimmun sygdom kaldet perniciøs anæmi. (videnskab.dk 1.12.2019).)

- Nye analyser for utredning av påvist vitamin B12-mangel. (- Nye anbefalinger for utredning og behandling av vitamin B12-mangel.) (- Vitamin B12-mangel kan gi svært varierende symptomer, men de klassiske symptomer er megaloblastær anemi, glositt (betennelse i tungen) og nevrologiske symptomer.)

(Anm: Nye analyser for utredning av påvist vitamin B12-mangel. Praksisnytt. Fra 4. juni tilbyr sentrallaboratoriet to nye analyser: antistoffer mot intrinsisk faktor og parietalceller. Disse analysene er nyttige ved påvist vitamin B12-mangel, differensiering av pernisiøs anemi fra andre megaloblastære anemier og utredning av atrofisk gastritt og autoimmun polyendokrinopati. Nye anbefalinger for utredning og behandling av vitamin B12-mangel Vitamin B12-mangel kan gi svært varierende symptomer, men de klassiske symptomer er megaloblastær anemi, glositt (betennelse i tungen) og nevrologiske symptomer. I dag utredes mange pasienter på grunn av uspesifikke symptomer, og ofte før de har utviklet anemi eller andre alvorlige symptomer. Fordi det ikke finnes én gullstandardanalyse, kan diagnosen være vanskelig. En arbeidsgruppe nedsatt av Norsk selskap for hematologi, bestående av blant annet hematolog Emil Nyquist ved SiV og avdelingsoverlege på sentrallaboratoriet, Helle Borgstrøm Hager, har ønsket å gi anbefalinger  for utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne.  (aftenposten.no 13.6.2018).)

- Systemisk lupus erythematosus (SLE). Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk, tilbakevendende betennelsessykdom i bindevevet som kan gi symptomer fra mange organsystemer som hud, muskelskjelettapparatet, blodårer og nyrer.

(Anm: Systemisk lupus erythematosus (SLE). Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk, tilbakevendende betennelsessykdom i bindevevet som kan gi symptomer fra mange organsystemer som hud, muskelskjelettapparatet, blodårer og nyrer. Symptomer SLE bør mistenkes hos en pasient med symptomer fra minst to av følgende organsystemer: Muskel og skjelett, hud, nyre, blod, hjerte, lunge, magetarm, samt psykiske og allmennsymptomer. Den "typiske" presentasjonen er en ung kvinne med leddbetennelse og sommerfuglutslett (nese + kinn), men svært ofte er det andre symptomer. SLE kan ha et variert og sammensatt sykdomsbilde, og funnene er ofte vekslende og varierende i intensitet. Det tar ofte tid og mange konsultasjoner før symptomer og funn danner et mønster som passer med SLE. Tilstanden kan særlig i startfasen bli oppfattet som psykisk betinget på grunn av vage symptomer uten at legen finner klare tegn på kroppslig sykdom. (nhi.no 28.9.2019).)

(Anm: Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th edition. Chapter 8T Cell-Mediated Immunity. Once they have completed their development in the , enter the bloodstream and are carried by the circulation. On reaching a peripheral lymphoid organ they leave the blood again to migrate through the lymphoid tissue, returning to the bloodstream to recirculate between blood and peripheral lymphoid tissue until they encounter their specific . Mature recirculating T cells that have not yet encountered their antigens are known as naive T cells. To participate in an , a naive T cell must first encounter antigen, and then be induced to proliferate and differentiate into cells capable of contributing to the removal of the antigen. We will term such cells because they act very rapidly when they encounter their specific antigen on other cells. The cells on which armed effector T cells act will be referred to as their . Janeway CA Jr, Travers P, Walport M, et al. Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th edition. New York: Garland Science; 2001. Chapter 8, T Cell-Mediated Immunity. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10762/.)

(Anm: The Triangle of Death of Neurons: Oxidative Damage, Mitochondrial Dysfunction, and Loss of Choline-Containing Biomolecules in Brains of Mice Treated with Doxorubicin. Advanced Insights into Mechanisms of Chemotherapy Induced Cognitive Impairment ("Chemobrain") Involving TNF-α. (…) These results are consistent with the notion that oxidative stress and elevated TNF-α in brain underlie the damage to mitochondria and other pathological changes that lead to CICI. The results are discussed with reference to our identifying a potential therapeutic target to protect against cognitive problems after chemotherapy. Free Radic Biol Med. 2018 Dec 26. pii: S0891-5849(18)32457-2.)

- Nøkkelen til progresjon av myasthenia gravis (MG) kan være skjult i serum. (- Nedsatt glykolyse fører til redusert syntese av adenosintrifosfat (ATP), som i sin tur kan dette føre til celledød og degenerasjon, symptomatisk for MG.)

(Anm: The key to myasthenia gravis progression may be hidden in serum. Researchers have identified previously undetectable biomarkers that could help diagnose and direct the treatment of a rare autoimmune disease. Autoimmune conditions are a class of disease in which a person's immune system produces antibodies to attack tissues in the body. There are many types of autoimmune disease, and in a recent study, researchers focused specifically on myasthenia gravis (MG). MG is a rare condition characterized by weakness and rapid fatigue of voluntary muscles. Symptoms often get worse after exertion. (…) Now, a team of researchers — based at the University of Alberta, Edmonton, in Canada — has shown that MG can not only be detected, but its disease progression can be predicted by the presence of certain metabolic biomarkers in blood serum. The researchers hope that their findings, which appear in the journal Metabolomics, will help clinicians diagnose this difficult-to-identify disease. Dr. Zaeem Siddiqi, a neurologist, and graduate student Derrick Blackmore, Ph.D., co-led the new research. (…) Impaired glycolysis leads to reduced adenosine triphosphate synthesis, and in turn, this can result in cell death and degeneration, symptomatic of MG. (medicalnewstoday.com 8.9.2019).)

- Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl».

(Anm: Adenosintrifosfat (ATP) er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i menneskekroppen, som muskelsammentrekning, overføring av signaler i nerver, oppbygging av proteiner, kopiering av arvestoffer med mer. (…) ATP kan oppfattes som en universell energileverandør i alle celler og vev. Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl». Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NeuroAge (uib.no).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

- Skal drille alle ansatte på Haukeland i å oppdage blodforgifting. – Vi er dårlige til å oppdage tilfeller som oppstår på sykehuset, sier overlege. (- Nå skal Haukeland innføre qSOFA-målinger også ved de andre avdelingene.)

(Anm: Skal drille alle ansatte på Haukeland i å oppdage blodforgifting. – Vi er dårlige til å oppdage tilfeller som oppstår på sykehuset, sier overlege. – Vi har fått på plass et strømlinjeformet mottak av pasienter som kommer inn med mulig blodforgiftning. Nå skal vi også bli bedre til å oppdage sepsis hos pasienter som er innlagt,  sier Hans Flaatten, professor og overlege ved intensivmedisinsk seksjon på Haukeland sykehus. Etter et tilsyn ved Mottaksklinikken i juni 2016, konkluderte Fylkesmannen i Hordaland med at pasienter med blodforgiftning (sepsis) ikke fikk forsvarlig behandling på Haukeland sykehus. Haukeland kom dårligst ut i Helse Vest, men ingen sykehus oppfylte kravene til hvor raskt sepsis skal identifiseres og behandling med antibiotika skal igangsettes, sier Flaatten. – Kritikken av mottaket vårt av pasienter med blodforgiftning var en øyeåpner. Vi var for dårlige, fastslår han. (…) – Det høres kanskje rart ut at det er risiko for å dø av sepsis mens man er innlagt, men fordi pasientene allerede er syke kan det være vanskeligere å oppdage når det oppstår sepsis. Nå skal Haukeland innføre qSOFA-målinger også ved de andre avdelingene. – Det er et ledd i Helsedirektoratets pasientsikkerhetskampanje «I trygge hender», forteller overlegen. (ba.no 8.6.2018).)

- Ny tiltakspakke mot sepsis. KAN DET VÆRE SEPSIS? Det skal helsepersonell spørre seg om. (- Sepsis er en unormal reaksjon på en infeksjon. Immunforsvaret i kroppen overreagerer, og det fører til at det slippes ut stoffer i blodbanen som får blodtrykket til å synke. Det gjør at ulike organer kan begynne å svikte.)

(Anm: Ny tiltakspakke mot sepsis. KAN DET VÆRE SEPSIS? Det skal helsepersonell spørre seg om. Antibiotika innen 60 minutter. Det er målet når en pasient har sepsis. Og vil dermed ha bedre sjanse for å overleve. Akuttmottakene er først ut for å ta i bruk nye tiltak fra Helsedirektoratets pasientsikkerhetskampanje I trygge hender. Etter hvert skal tiltakene implementeres på sengeposter. Organsvikt Sepsis er en unormal reaksjon på en infeksjon. Immunforsvaret i kroppen overreagerer, og det fører til at det slippes ut stoffer i blodbanen som får blodtrykket til å synke. Det gjør at ulike organer kan begynne å svikte. I dag er det et problem at sepsis ikke oppdages og får antibiotika raskt nok. Tilsyn med landets akuttmottak viser at pasienter kan ligge to, tre, fire timer før de får antibiotika. Da øker risikoen for organsvikt og død. (…) Tiltakspakken kan lastes ned fra Pasientsikkerhetsprogrammets nettsider om tidlig oppdagelse av sepsis. Les også: – Vi må være litt paranoide (sykepleien.no 18.12.2018).)

(Anm: Tidlig oppdagelse av sepsis. Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. Sepsis (blodforgiftning) er en livstruende tilstand, som oppstår når kroppens reaksjon på en infeksjon skader eget vev og organer. (pasientsikkerhetsprogrammet.no 30.5.2019).)

- Barneskoleelev døde av hjernehinnebetennelse. 9-åring døde av hjernehinnebetennelse. (-Hos enkelte smittede kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet og skade viktige organer, sier overlegen til Dagbladet.)

(Anm: Barneskoleelev døde av hjernehinnebetennelse. 9-åring døde av hjernehinnebetennelse. Dette er sykdommen I fjor var det 26 tilfeller av hjernehinnebetennelse i Norge, forteller overlege Tone Bruun ved Folkehelseinsituttet. (…) Overlege Tone Bruun ved Folkehelseinstituttet forteller at hjernehinnebetennelse skyldes den såkalte meningokokkbakterien, og at man som oftest blir smittet av en frisk person som bærer bakterien. - Hos enkelte smittede kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet og skade viktige organer, sier overlegen til Dagbladet. Seks barn har dødd Bruun poengterer derimot at sykdommen er sjelden i Norge. - I hele fjor fikk vi meldt 26 tilfeller totalt. Året før 18 stykker, og det er på det nivået det har ligget de siste åra. Hun sier at sykdommen oftest rammer barn, ungdom og eldre. Totalt de siste ti åra har til sammen seks barn under 15 år dødd av sykdommen, ifølge Bruun. - I fjor var det 13 barn under 18 år som fikk sykdommen. Året før var det fire og i 2016 var det åtte. Det varierer fra år til år. (…) Hjernehinnebetennelse - er en alvorlig infeksjonssykdom som skyldes at bakterier kommer over i blodet. - Sykdommen er sjelden, og i de fleste tilfellene skjer smitten fra friske bærere. - Overføring av smitte skjer via såkalt nærdråpesmitte, for eksempel ved kyss og drikking av samme flaske. – Hjernehinnebetennelse er akutt og utvikler seg i de fleste tilfeller raskt. - Mer enn 97 prosent av tilfellene er enkeltstående. Når det opptrer et tilfelle nummer to, inntreffer - ette som regel fra få dager til få uker etter det første. - Alle kan få sykdommen, men det er særlig barn under 5 år og ungdom mellom 13 og 20 år som blir rammet. (dagbladet.no 31.5.2019).)

- Sepsis. – Vi må være litt paranoide. For mange dør av sepsis. (- The golden hour.) (- Om lag 6 000 pasienter i norske sykehus får sepsis hvert år. Anslag sier at flere enn 1 av 10 med sepsis dør.)

(Anm: Sepsis. – Vi må være litt paranoide. For mange dør av sepsis. Nye verktøy innføres for å fange opp og behandle fortere. En flis i en finger som gir betennelse. En urinveisinfeksjon. En fryktelig sår hals. Vondt og ubeleilig, men ikke automatisk forbundet med livsfare. For kroppen ordner som regel opp. Et finurlig oppbygget immunforsvar tar hånd om bakterier som trenger inn. Oppdager dem, identifiserer dem, spiser dem, dreper dem. Men noen ganger går forsvaret av skaftet. Det overreagerer, og skader ikke bare inntrengerne, men også den det er satt til å forsvare. Det slippes ut stoffer, som får blodkarene til å lekke og som fører til at blodtrykket faller i hele kroppen. Den svenske infeksjonsmedisineren Adam Lindner sammenlikner det som skjer med et land som slipper en atombombe for å forsvare seg. Den dreper fienden. Men den tar også livet av landets egen befolkning. (…) Og denne prosessen kan gå veldig fort. Jeg har fått større forståelse for hvor fort tilstanden kan forverre seg og hvor fatalt det kan gå når vitale parametere forverres. - Hanne Mari Reiremo (…) Har sepsisen utviklet seg videre til septisk sjokk, der blodtrykket har sunket så lavt at det er livstruende, dør flere enn 4 av 10. Ifølge Hans Flaatten, intensivlege ved Haukeland, er det største problemet at helsepersonell lett overser sepsis. Da går tiden og prognosen forverres. (sykepleien.no 18.2.2017).)

- Rasmus Granheim: - Må ta folk på alvor. (- Skal vi lære noe av dette, må det være at leger må ta folk på alvor. Ikke ta lett på pasientene.)

(Anm: Rasmus Granheim: - Må ta folk på alvor. ASKØY (VG) - Den dramatikken jeg har opplevd, er minimal. Jeg var i koma og har ikke ant noe om det før nå, sier Rasmus Granheim. Han har fortsatt ikke samlet seg til å gå gjennom konas dramatiske dagbok fra sykdomsforløpet. Han har begynt å sykle litt på ergometersykkel. En fem kilos vektstang er også i bruk, han løfter den så vidt. Han er 15 kilo lettere enn før bakterieangrepet. - Skal vi lære noe av dette, må det være at leger må ta folk på alvor. Ikke ta lett på pasientene. Sannsynligheten for at Ernst Horgen reddet livet mitt ved å gripe inn, er ganske stor. Han vil nå klage saken inn for Fylkeslegen i Hordaland. (vg.no 25.2.2003).)

(Anm: Legen beklager BERGEN (VG) Legen som nektet å legge inn Rasmus Granheim er professor i nevrologi, Ole Bjørn Tysnes ved Haukeland sykehus. Han beklager nå hvis familien har følt at de ikke ble godt ivaretatt. - Jeg husker at pasienten kom med mistanke om blodforgiftning. Det mente jeg det ikke kunne være, han var oppegående, var ikke blek og hadde normal hud. At han hadde frysninger, kunne passe med at han tok Paracet. Da jeg senere ble oppringt av familiens legevenn og bedt om å legge ham inn med diagnose blodforgiftning, avslo jeg det, men tilbød ham å skrive pasienten inn. Da kopierte jeg opp papirene og de ble hentet. (vg.no 25.2.2003).)

- Diskusjon. Påvisning av nye autoantistoffer har endret forståelsen av mange nevrologiske sykdommer (6). Oppdagelsen av antistoffer mot akvaporin-4 førte til at nevromyelitis optica, som tidligere ble regnet som en subtype av multippel sklerose, nå oppfattes som en egen sykdom (5). Påvisningen av antistoffer mot NMDA og andre overflateproteiner på nerveceller førte til at autoimmune encefalitter ble erkjent og karakterisert.

(Anm: En ung kvinne med krampeanfall, synsforstyrrelser og lammelser. En ung kvinne innkom med førstegangs krampeanfall. De påfølgende månedene ble hun innlagt flere ganger på sykehus med alvorlige nevrologiske utfall, som viste seg å skyldes en relativt nylig beskrevet nevrologisk lidelse. (…) Diskusjon Påvisning av nye autoantistoffer har endret forståelsen av mange nevrologiske sykdommer (6). Oppdagelsen av antistoffer mot akvaporin-4 førte til at nevromyelitis optica, som tidligere ble regnet som en subtype av multippel sklerose, nå oppfattes som en egen sykdom (5). Påvisningen av antistoffer mot NMDA og andre overflateproteiner på nerveceller førte til at autoimmune encefalitter ble erkjent og karakterisert. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 19. august 2019.)

- Silje hadde feil diagnose i fire år. I 10. klasse fikk Silje Tveit aspergerdiagnosen. Fire år senere ble den fjernet. (– De fleste har ikke asperger.) (- Psykologspesialisten mener overdiagnostiseringen sykeliggjør samfunnet.)

(Anm: Silje hadde feil diagnose i fire år. I 10. klasse fikk Silje Tveit aspergerdiagnosen. Fire år senere ble den fjernet. De fleste pasientene psykologspesialist Børge Holden revurderer har ikke asperger. – Det er jo det verste som kan skje. Du er midt i puberteten, og så får du en diagnose på toppen av det. Alle vil jo være det som kalles normal. Alle vil være A4, sier Silje Tveit. (…) – De fleste har ikke asperger Det var Børge Holden som revurderte Silje. Han er sjefpsykolog ved Sykehuset Innlandet, og jobber som psykologspesialist ved SUS. Han har også skrevet flere bøker, blant annet om autismespekterdiagnoser. Hver uke revurderer han mellom fem og ti pasienter som har fått aspergerdiagnosen. De fleste har ikke asperger, mener han. – Skal jeg anslå, snakker vi nok om at det i tre av fire tilfeller ikke er asperger. Det kan bety at diagnosen har sittet litt løst eller at mistanken om asperger gjerne lanseres litt ofte og litt lett, sier Holden. Psykologspesialisten mener overdiagnostiseringen sykeliggjør samfunnet. – Det er et veldig alvorlig stempel. Asperger er en type autisme. Det er en temmelig gjennomgripende tilstand som gir et inntrykk av at personen har en større forstyrrelse enn personen har, så det er jo en sykeliggjøring, sier han. (nrk.no 17.9.2019).)

- For enkelte starter psykiatriske problemer i skjoldbruskkjertelen. (- Dr. Davis sa at det er vanlig at mennesker med skjoldbruskkjertelproblemer blir feildiagnostisert som psykisk syke.)

(Anm: For Some, Psychiatric Trouble May Start in Thyroid (For enkelte starter psykiatriske problemer i skjoldbruskkjertelen) (...) (- Dr. Davis sa at det er vanlig at mennesker med skjoldbruskkjertelproblemer blir feildiagnostisert som psykisk syke. (...) (Dr. Davis said it is common for people with thyroid problems to be given a misdiagnosis of psychiatric illness.) (nytimes.com 21.11.2011).)

(Anm: Hypothyreose, tyrotoksikose og andre thyreoideasykdommer (mintankesmie.no).)

(Anm: Subclinical hyperthyroidism associated with an increased risk of hip and other fractures (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: High-normal thyroid hormone level in pregnancy may affect fetal brain development (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

- Legemiddelverket advarer: Nye leger har ikke lært å stoppe overmedisinering av eldre. HAUKELAND (NRK): Kutt i medisiner kan bedre livskvalitet og redde liv. (- Overlege Morten Finckenhagen i Statens legemiddelverk kaller avmedisinering en forsømt del av utdanningen.)

(Anm: Legemiddelverket advarer: Nye leger har ikke lært å stoppe overmedisinering av eldre. HAUKELAND (NRK): Kutt i medisiner kan bedre livskvalitet og redde liv. Men avmedisinering har vært forsømt på legestudiene, ifølge Legemiddelverket. – Vi lærte lite, sier nyutdannede Marlene Løw (29). (…) BEKYMRET: Overlege Morten Finckenhagen i Legemiddelverket mener dagens legestudenter ikke lærer nok om avmedisinering. (…) – Forsømt Overlege Morten Finckenhagen i Statens legemiddelverk kaller avmedisinering en forsømt del av utdanningen. (…) Johannes Solheimsnes (92) fikk halvert antall medisiner da legen gikk gjennom listen. Samtidig har det til nå vært lite fokus på det å kutte i medisiner ved norske legeutdanninger. (…) – Hvorfor er avmedisinering viktig?– Fordi vi har oppdaget at så mange eldre får altfor mange legemidler som gir dårlig livskvalitet og alvorlige komplikasjoner, sier Finckenhagen. De siste 15 årene har legemiddelbruken blant eldre i Norge økt for hvert år. Ifølge analyser fra Folkehelseinstituttet fikk hjemmeboende eldre utlevert minst 15 legemidler hver på resept i 2017. (dagbladet.no 6.9.2019).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

 - En Leges dilemma: Når avgjørende nye legemiddeldata holdes skjult. (- A Doctor’s Dilemma: When Crucial New-Drug Data Is Hidden.)

(Anm: A Doctor’s Dilemma: When Crucial New-Drug Data Is Hidden (En Leges dilemma: Når avgjørende nye legemiddeldata holdes skjult.) (healthland.time.com 24.9.2012 (Time).)

- Hundrevis av nåværende medisinske behandlinger kan være ineffektive. (- Spesielt, de vanligste legemidler (33 %).)

(Anm: Hundrevis av nåværende medisinske behandlinger kan være ineffektive. (Hundreds of current medical practices may be ineffective.) "Medisinsk reversering" er et begrep som definerer eksempler der nye og forbedrede kliniske forsøk viser at dagens medisinske praksis er ineffektiv eller misforstått. (medicalnewstoday.com 15.6.2019).)

- Legemidlene virker ikke: en moderne medisinsk skandale. Legene som forskriver legemidler vet ikke at de ikke virker som de er ment å gjøre. Det gjør heller ikke deres pasienter. Produsentene vet det veldig godt, men de forteller det ikke. (The drugs don't work: a modern medical scandal.)

(Anm: Legemidlene virker ikke: en moderne medisinsk skandale. Legene som forskriver legemidler vet ikke at de ikke virker som de er ment å gjøre. Det gjør heller ikke deres pasienter. Produsentene vet det veldig godt, men de forteller det ikke. (The drugs don't work: a modern medical scandal.) (guardian.co.uk 21.9.2012).) (web.archive.org)

- Sjeldne diagnoser: – Navs kompetanse kan være en utfordring. Senter for sjeldne diagnoser får mange henvendelser fra pasienter, men ytterst få henvendelser fra Nav.

(Anm: Sjeldne diagnoser: – Navs kompetanse kan være en utfordring. Senter for sjeldne diagnoser får mange henvendelser fra pasienter, men ytterst få henvendelser fra Nav. Manglende kjennskap til en diagnose kan føre til feilaktig avslag på søknader, mener sosionom. Som ABC Nyheter skrev mandag, sliter pasienter med hudlidelsen lamellær iktyose med store utgifter knyttet til sykdommen. Dette har fått helsepolitiker Kjersti Toppe (Sp) til å reagere. Senter for sjeldne diagnoser (SSD), Oslo universitetssykehus, er et landsdekkende kompetansesenter for cirka 70 sjeldne diagnoser. En av dem er den sjeldne hudtilstanden iktyose, der lamellær iktyose er en av undergruppene, forklarer Elisabeth Indrevoll som er rådgiver/spesialsykepleier for barn ved SSD. Det finnes ikke noe eksakt tall på hvor mange i Norge som har lamellær iktyose, da det ikke finnes et nasjonalt register. Men i sitt frivillige register har SSD registrert 92 personer med iktyose. Sykdommen medfører at det øverste hudlaget blir sterkt fortykket og liggende som skjellende/flassende og tørr hud. Det finnes ikke noen kur, men symptomlindrende behandling er nødvendig. (Se mer i faktaboks.) (abcnyheter.no 4.9.2019).)

- En mann i 70-årene med ryggsmerter, mageplager og utslett. (- Systemisk mastocytose kan affisere mange organsystemer. Spesielt ved diffuse symptomer kombinert med hudutslett er systemisk mastocytose en differensialdiagnose. Sykdommen bør mistenkes ved uvanlig, repetert eller anfallsvis anafylaktoid reaksjon, rødme og synkope.)

(Anm: En mann i 70-årene med ryggsmerter, mageplager og utslett. En mann i 70-årene ble utredet for sammensatte symptomer og sykdomsmanifestasjoner relatert til flere organsystemer. Plagene skulle vise seg å ha et felles utgangspunkt i en sjelden sykdom. (…) Beinmargsbiopsien bekreftet diagnosen systemisk mastocytose assosiert med annen hematologisk neoplasi. Systemisk mastocytose er en sykdom som kan gi infiltrasjon av mastceller i flere organer, og på bakgrunn av hudutslett og gastrointestinale symptomer ble han ytterligere utredet. (…) To måneder senere tok pasienten en stansebiopsi av utslettet hos hudlege. Biopsien viste mastcelleinfiltrasjon i dermis. Det ble utført en gastroskopi, som viste normale makroskopiske funn. Biopsier av duodenalslimhinne viste for det meste normale funn, men det var et lite fokus med tettliggende og lett atypiske mastceller som ble bekreftet med immunhistokjemisk farging (figur 2). KIT-D816 V-mutasjon ble også bekreftet i hud og blod. (…) Systemisk mastocytose kan affisere mange organsystemer. Spesielt ved diffuse symptomer kombinert med hudutslett er systemisk mastocytose en differensialdiagnose. Sykdommen bør mistenkes ved uvanlig, repetert eller anfallsvis anafylaktoid reaksjon, rødme og synkope. Hos slike pasienter bør huden inspiseres for det karakteristiske utslettet urticaria pigmentosa (kutan mastcelleinfiltrasjon). Forhøyet tryptase og eventuell eosinofili styrker mistanken om systemisk mastocytose (26). På grunn av risiko for anafylaktoide reaksjoner hos pasienter med systemisk mastocytose anbefales adrenalinpenn til alle, og helsepersonell må være klar over risikoen hos denne pasientgruppen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 21. oktober 2019.)

(Anm: Systemisk mastocytose. Mastocytose er en sjelden tilstand med økt antall hvite blodceller (mastceller) i kroppen. Alvorlighetsgrad og hvilke plager som oppstår varierer mye fra person til person. (aftenposten.no 7.12.2018 ).)

- Én million smittes av kjønnssykdommer hver dag – WHO advarer mot datingapper. Verdens helseorganisasjon (WHO) har offentliggjort nye tall om kjønnssykdommer og kaller tallene for et «alarmsignal».

(Anm: Én million smittes av kjønnssykdommer hver dag – WHO advarer mot datingapper. Verdens helseorganisasjon (WHO) har offentliggjort nye tall om kjønnssykdommer og kaller tallene for et «alarmsignal». Antall tilfeller av klamydia, gonore og syfilis i USA økte med 200.000 fra 2016 til 2017 til totalt 2,3 millioner, viste tall fra Senteret for sykdomsbekjempelse (CDC). Totalt var det i 2016, året som den nye studien dekker, 376 millioner nye tilfeller av de fire vanligste kjønnssykdommene, går det frem av en fersk rapport fra WHO. Les hele rapporten her (pdf) Den vanligste av sykdommene er trichomonas-infeksjon, med rundt 156 millioner tilfeller. Trichomonas-infeksjon er en seksuelt overført betennelse i skjeden og/eller urinrøret hos kvinner, og i urinrøret hos menn, skriver NHI. Deretter følger klamydia (127 millioner), gonore (87 millioner) og syfilis (6,3 millioner). Undersøkelsen gjelder mennesker i alderen 15 til 49 år og tallene er omtrent som i forrige undersøkelse fire år tidligere. Peter Salama, direktør for avdelingen for helsedekning i WHO, sier i en uttalelse at de ser mangel på fremgang blant land for å stoppe spredningen av seksuelle overførbare infeksjoner over hele verden. (nrk.no 7.6.2019).)

- Ny type klamydia påvist i Norge. - Kommer fra Finland. (- Dermed kan personer som har testet seg for kjønnssykdommen ha den, selv om de har fått beskjed om det motsatte. (- Bør teste seg på nytt.)

(Anm: Ny type klamydia påvist i Norge. - Kommer fra Finland. En ny type klamydia er påvist i Norge. Dermed kan personer som har testet seg for kjønnssykdommen ha den, selv om de har fått beskjed om det motsatte. (…) Bør teste seg på nytt - Det laboratoriet vi bruker testet da alle klamydiaprøvene fra 2019 på nytt. De fant da prøver fra 122 pasienter som kan ha fått et negativt svar men som likevel kan ha klamydia. Disse har vi nå kontaktet og de bør teste seg på nytt, forteller Johansen. Den nye klamydiavarianten gir akkurat de samme symptomene og behandles på samme måte som vanlig klamydia. (p4.no 19.8.2019).)

- Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder.

(Anm: Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder. Det er et kæmpe problem". Indenfor nogle af de sygdomme, som slår flest mennesker ihjel, mangler der solid forskning bag mange af de behandlinger, som lægerne tilbyder. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 29.3.2019).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

-– Amerikansk legemiddelmarkedsføring: Hvordan samsvarer promoteringen med den helsemessige nytteverdien?

(Anm: Amerikansk legemiddelmarkedsføring: Hvordan samsvarer promoteringen med den helsemessige nytteverdien? (…) Topp-promoterte legemidler var mindre sannsynlig enn topp-solgte og topp-foreskrevne legemidler å være effektive, sikre, rimelige, nye, og representere et ekte fremskritt i sykdomsbehandlingen. (…) Klinikere bør stille spørsmål om verdien av legemidler som blir tungt promotert av legemiddelfirmaer før de foreskrives. (Clinicians should question the value of drugs being most heavily promoted by pharmaceutical manufacturers before prescribing them) BMJ 2017;357:j1855 (Published 02 May 2017).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Ny studie: – Vanlige legemidler knyttes til nesten 50 prosent økt demensrisiko. (- Det er stadig mer som tyder på at antikolinerge legemidler spiller en rolle ved demens, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, til ABC Nyheter.)

(Anm: Ny studie: – Vanlige legemidler knyttes til nesten 50 prosent økt demensrisiko. (…) Det er stadig mer som tyder på at antikolinerge legemidler spiller en rolle ved demens, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, til ABC Nyheter.) (– Denne studien understreker data som vi har hatt fra tidligere, som alle viser at det ser ut til å være en økt risiko for demens ved langtidsbruk av antikolinerge legemidler, fortsetter han. (abcnyheter.no 27.6.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Sykehusansatte varslet ledelsen: – Noen må stilles til ansvar. Sykehusdirektøren beskyldes for å ha visst om kritikkverdige forhold, uten å ha gjort noe med det. Ansatte mener tidligere fagdirektør bevisst har feilinformert ansatte og fylkeslegen.

(Anm: Sykehusansatte varslet ledelsen: – Noen må stilles til ansvar. Sykehusdirektøren beskyldes for å ha visst om kritikkverdige forhold, uten å ha gjort noe med det. Ansatte mener tidligere fagdirektør bevisst har feilinformert ansatte og fylkeslegen. NRK har fått tilgang på et anonymt varslingsbrev som kom til sykehusdirektør Nina Mevold i april 2019. Det var like etter de første NRK-avsløringene om en rekke feiloperasjoner ved lokalsykehuset i Flekkefjord. Brevet er signert ansatte ved sykehuset som er anonyme «av frykt for gjengjeldelse». De går hardt ut mot ledelsen. Sykehusledelsen er forelagt all kritikk som kommer fram i brevet. (nrk.no 1.3.2020).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Fire pasienter døde etter feilbehandling. De tre siste årene har det kommet 28 tilsynssaker mot Flekkefjord sykehus. I 15 av disse sakene har Helsetilsynet konkludert med lovbrudd.

(Anm: Fire pasienter døde etter feilbehandling. De tre siste årene har det kommet 28 tilsynssaker mot Flekkefjord sykehus. I 15 av disse sakene har Helsetilsynet konkludert med lovbrudd. Dette kommer frem i rapportene: (…) (nrk.no 15.7.2019).)

- Flere Flekkefjord-leger granskes: – Det er alvorlige saker. Sykehusskandalen vokser i omfang.

(Anm: Flere Flekkefjord-leger granskes: – Det er alvorlige saker. Sykehusskandalen vokser i omfang. Nå skal også pasienter som er operert av en annen Flekkefjord-lege få vurdert sakene sine på nytt. Annette Tjelta er en av dem. – Jeg sliter med smerter i kneet og greier ikke jobbe fullt. Jeg kan heller ikke sitte på huk eller løpe, sier Annette Tjelta (44) som fortalte historien sin til NRK i fjor. (nrk.no 26.2.2020).)

- HELEN WESNES VAR PÅ «FEIL STED TIL FEIL TID» – SÅ BLE HUN FANGET I PSYKIATRIEN. (- DETTE ER SAKEN: Feildiagnostisert med schizofreni – mistet 15 år av livet.)

(Anm: HELEN WESNES VAR PÅ «FEIL STED TIL FEIL TID» – SÅ BLE HUN FANGET I PSYKIATRIEN. En alvorlig diagnose hun aldri skulle fått. År med følgefeil. Da Helen Wesnes ble tatt av medisinene, «våknet» hun opp i midten av 30-årene: – Jeg har mistet 15 år av livet mitt. Feildiagnostisert med schizofreni – mistet 15 år av livet. DETTE ER SAKEN: Feildiagnostisert med schizofreni – mistet 15 år av livet (…) Det er nå fire år siden overlegen som behandlet henne i over et tiår ved Sykehuset Innlandet Reinsvoll konstaterte at Helen Wesnes ikke hadde en alvorlig sinnslidelse likevel, etter nesten 15 år på det hun kaller en «bøtteballett» av medisiner. Zoloft, Leponex, Efexor, Abilify, Temesta, Zyprexa, Trilafon, Risperdal, Stesolid, Ativan, Lamictal, Lithionit, Apodorm. Sovemedisiner, stemningsstabiliserende, antipsykotika, antiepileptika, antidepressiva. Det var de mest sentrale, sier hun. Hun har ifølge sykehuset fått «betydelige bivirkninger». «En ser i ettertid at hun ikke har hatt noen schizofrenidiagnose», skriver de i uttalelsen som er sendt til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Der konkluderer sykehuset at de har satt feil diagnose og gitt henne feil medikamentell behandling. De beklager konsekvensene dette har hatt for Helen og hennes pårørende. (dn.no 5.7.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

- Anoreksi kan ikke udelukkende knyttes til at være et psykiatrisk problem, men er ligeledes drevet af problemer med stofskiftet (metabolisme). (- Derudover fandt forskerne ligeledes et DNA, der knytter sig til metabolisme, fedtforbrændning og en modstand mod type 2 diabetes. » Det her betyder, at vi ikke længere skal behandle anoreksi, og måske også spiseforstyrrelser, udelukkende psykiatrisk og psykologisk …)

(Anm: Anoreksi kan ikke udelukkende knyttes til at være et psykiatrisk problem, men er ligeledes drevet af problemer med stofskiftet (metabolisme). Det er konklusionen i et nyt studie udgivet i tidsskriftet Nature, hvor forskere sammenlignede DNA fra omtrent 17.000 mennesker med anoreksi med mere end 55.000 raske kontrolpersoner, skriver The Guardian. Studiet fandt otte gener, der som forventet linker anoreksi til angst, depression og tvangslidelser. Derudover fandt forskerne ligeledes et DNA, der knytter sig til metabolisme, fedtforbrændning og en modstand mod type 2 diabetes. »Det her betyder, at vi ikke længere skal behandle anoreksi, og måske også spiseforstyrrelser, udelukkende psykiatrisk og psykologisk,« fortæller Gerome Breen, docent i neuropsykiatri ved King’s College London og medansvarlig på studiet sammen med amerikanske forskere fra University of North Carolina at Chapel Hill. LÆS OGSÅ: Kvinder i elitesport har øget risiko for spiseforstyrrelser (videnskab.dk 16.7.2019).)

(Anm: Genome-wide association study identifies eight risk loci and implicates metabo-psychiatric origins for anorexia nervosa. Abstract Characterized primarily by a low body-mass index, anorexia nervosa is a complex and serious illness1, affecting 0.9–4% of women and 0.3% of men2,3,4, with twin-based heritability estimates of 50–60%5. Mortality rates are higher than those in other psychiatric disorders6, and outcomes are unacceptably poor7. Nature Genetics 2019 (Published: 15 July 2019).)

- Behandling av hypotyreose. (- Bakgrunn.) (- Hypotyreose er en vanlig sykdom. Forekomsten hos kvinner er 5 - 6 % og hos menn 1 - 2 %. Primær hypotyreose er den dominerende formen (> 98 %). Autoimmun tyreoiditt og thyreoideadestruksjon som følge av radiojodbehandling eller tyreoidektomi er de vanligste årsakene til primær hypotyreose.)

(Anm: Behandling av hypotyreose. BAKGRUNN. Hypotyreose er en vanlig sykdom. Forekomsten hos kvinner er 5 – 6 % og hos menn 1 – 2 %. Primær hypotyreose er den dominerende formen (> 98 %). Autoimmun tyreoiditt og thyreoideadestruksjon som følge av radiojodbehandling eller tyreoidektomi er de vanligste årsakene til primær hypotyreose. MATERIALE OG METODE. Basert på en litteraturstudie presenteres diagnostiske kriterier og internasjonalt aksepterte retningslinjer for behandlingen av hypotyreose. RESULTATER OG FORTOLKNING. Kombinasjonen av høyt nivå av thyreoideastimulerende hormon (TSH) og lavt nivå av fritt tyroksin er diagnostisk for primær hypotyreose. Påvisning av autoantistoffer mot enzymet tyreoperoksidase (anti-TPO-antistoffer) taler for autoimmun tyreoiditt. Ved alvorlige sykdommer av ulik art skjer det forandringer i metaboliseringen av thyreoideahormonene som gjør tolkingen av thyreoideaprøvene vanskelig. Det er enighet om at hypotyreose primært skal behandles med tyroksin. Behandlingsmålet er et TSH-nivå på 0,5 – 1,5 mIE/l. De fleste har da verdier av fritt tyroksin i øvre tredel av referanseområdet, mens noen har lett forhøyet nivå av fritt tyroksin. Dersom behandlingsresultatet ikke er tilfredsstillende, kan tyroksindosen økes til TSH-nivået ligger på 0,2 – 1,0 mIE/l. Behandling med tyroksin pluss trijodtyronin er bare aktuelt dersom nøye justering av tyroksindosen ikke gir ønsket resultat. En klinisk diagnose skal alltid bekreftes biokjemisk før tyroksinbehandling startes. Litteraturen gir ikke holdepunkter for at pasienter med slapphet, tretthet, overvekt, hyperkolesterolemi og andre ”hypotyreosesymptomer” har nytte av tyroksin-behandling dersom thyreoideafunksjonsprøvene er normale. Tidsskr Nor Lægeforen 2002;122: 935-7.)

(Anm: Hypothyreose, tyrotoksikose og andre thyreoideasykdommer (mintankesmie.no).)

- Autoimmunitet ved differensiert skjoldbruskkreft (DTC): Betydning og relaterte kliniske problemer.

(Anm: Autoimmunity in differentiated thyroid cancer: Significance and related clinical problems. Ulla Feldt-Rasmussen, Åse Krogh Rasmussen. Department of Medical Endocrinology, Rigshospitalet, National University Hospital, Copenhagen, Denmark. Abstract Coexistence of differentiated thyroid cancer (DTC) and thyroid autoimmune diseases could represent a mere coincidence due to the frequent occurrence of autoimmunity, but there may also be a pathological and causative link between the two conditions. The coincidence of DTC with Hashimoto’s disease has been variably reported at between 0.5 and 22.5 % and of DTC with Graves’ disease between 0 and 9.8 %. In this review available evidence for thyroid autoimmunity in DTC is summarized and it is concluded that thyroid cancer does coexist with thyroid autoimmunity, implying that patients treated for autoimmune thyroid diseases should have a careful follow-up. Furthermore, the presence of thyroglobulin antibodies (TgAb) in patients with DTC may limit the use of serum thyroglobulin as a tumor marker due to methodological problems in the determination of serum thyroglobulin. However, in such cases serial TgAb measurements may be used as a surrogate marker for recurrence of thyroid cancer during the long-term monitoring of DTC patients. Keywords Autoimmune thyroiditis, Graves’ disease, Hashimoto’s thyroiditis, Thyroglobulin antibodies, Thyroid cancer HORMONES 2010, 9(2):109-117.)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

- Ny forskning viser, at KOL-patienter faktisk kan få det bedre. (- KOL-patienter, der fik det bedre, brugte mindre medicin.) (- KOL er den tredje hyppigste dødsårsag i Danmark. Godt 400.000 danskere lider af den kroniske lungesygdom, som blandt andet er kendetegnet ved åndenød, hoste og hyppige luftvejsinfektioner.) (- Der er dog et problem med overmedicinering af sygdommen.) (- Dette studie tyder således på, at mange patienter oplever en bedring i deres sygdomstilstand og stiller således spørgsmål ved, om KOL er en fremadskridende sygdom.)

(Anm: Ny forskning viser, at KOL-patienter faktisk kan få det bedre. Lungesygdommen KOL forringer livskvaliteten og kan koste livet. Hidtil har man troet, at patienterne altid fik det værre. Vores forskning viser, det ikke er tilfældet. KOL er den tredje hyppigste dødsårsag i Danmark. Godt 400.000 danskere lider af den kroniske lungesygdom, som blandt andet er kendetegnet ved åndenød, hoste og hyppige luftvejsinfektioner. KOL bliver ofte beskrevet som en fremadskridende sygdom, hvor patienterne gradvist får det værre og værre. Men nye studier peger på, at det faktisk godt kan lade sig gøre for KOL-patienter at få det bedre. Der er dog et problem med overmedicinering af sygdommen. Det vender vi tilbage til. Først lidt baggrund. (…) Dette studie tyder således på, at mange patienter oplever en bedring i deres sygdomstilstand og stiller således spørgsmål ved, om KOL er en fremadskridende sygdom. (videnskab.dk 29.4.2019).)

(Anm: Stability of the frequent COPD exacerbator in the general population: A Danish nationwide register-based study. NPJ Prim Care Respir Med. 2017 Apr 17;27(1):25.)

- Kols-studie: Få fastleger følger korrekt prosedyre. En undersøkelse blant norske fastleger viser at under halvparten av fastlegene som svarte kunne gi riktig svar på hvilke spirometriparametere som var brukt for å diagnostisere kols og for å gradere luftveisobstruksjon. (– Risikerer feil diagnose.)

(Anm: Kols-studie: Få fastleger følger korrekt prosedyre. En undersøkelse blant norske fastleger viser at under halvparten av fastlegene som svarte kunne gi riktig svar på hvilke spirometriparametere som var brukt for for å diagnostisere kols og for å gradere luftveisobstruksjon. Bare 26 prosent ville gjennomført en reversibilitetstest, som er korrekt prosedyre for å kunne stille kolsdiagnose. Undersøkelsen ble gjennomført i 2019 og publisert i BMC Family Practice i november 2020. Av de fastlegene som svarte kunne 90 prosent identifisere en ikke signifikant reversibilitet ut fra spirometrikurven. – Risikerer feil diagnose Undersøkelsens mål var å kartlegge fastlegenes kjennskap til spirometeret de hadde på legekontoret, hva fastlegene ville gjort i et gitt pasienttilfelle og hvordan spirometriutskrift tolkes. – Hvilke utfordringer gir det at under halvparten av fastlegene visste hvilke parametere på spirometeret som brukes for å diagnostisere kols og gradere obstruksjon? (dagensmedisin.no 27.1.2021).)

- Når er KOLS ikke egentlig KOLS?

When Is COPD Not Really COPD?
medpagetoday.com 12.5.2016
— Røykere med bevart lungefunksjon kan ha KOLS symptomer. (—Smokers with preserved pulmonary function can have COPD symptoms.)

Omtrent halvparten av nåværende og tidligere storrøykere som ikke oppfyller kriteriene for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) hadde respiratoriske symptomer som ligner på de man ser hos pasienter med mild til moderat kols, rapporterte forskerne. (About half of current and former heavy smokers who did not meet the criteria for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) had respiratory symptoms similar to those seen in patients with mild-to-moderate COPD, researchers reported.)

Symptomer inkludert luftveiseksaserbasjoner, aktivitetsbegrensninger, og bevis for luftveissykdom var til stede hos 50 % av deltagerne som har røykt mer enn 20 pakninger per år som hadde normale spirometriresultater som indikerer bevart lungefunksjon, ifølge Prescott Woodruff, MD, ved University of California San Francisco, og kolleger. (Symptoms including respiratory exacerbations, activity limitations, and evidence of airway disease were present in 50% of study participants with a smoking history of more than 20 pack-years who had normal spirometry findings indicative of preserved pulmonary function, according to Prescott Woodruff, MD, of the University of California San Francisco, and colleagues.)

Resultatene tyder på at bruk av spirometri til å diagnostisere KOLS ikke "tilstrekkelig dekker bredden av symptomatisk røykerelatert  lungesykdom,» skriver de i New England Journal of Medicine. (The finding suggests that the use of spirometry to diagnose COPD may not "adequately cover the breadth of symptomatic smoking-related lung disease," they wrote in the New England Journal of Medicine.)

“The Subpopulations and Intermediate Outcome Measures in COPD Study (SPIROMICS)" er en av to nye store undersøkelser som viser luftveissykdommer hos røykere og tidligere røykere med bevart lungefunksjon. I en studie publisert sist høst konkluderte forskerne med at effekten av røyking på lungene er undervurdert ved spirometri alene. (…) (The Subpopulations and Intermediate Outcome Measures in COPD Study (SPIROMICS) is one of two recent major trials to show evidence of respiratory disease in smokers and former smokers with preserved pulmonary function. In a study published last fall, researchers concluded that the effect of smoking on the lungs is underestimated by spirometry alone.)

I en ledsagende lederartikkel skriver Leonardo Fabbri, MD ved University Modena and Reggio Emilia i Italy at de nyere studier "introduserer et viktig paradigmeskifte  i vår tilnærming til røyke-indusert sykdom." (In an accompanying editorial, Leonardo Fabbri, MD, of the University Modena and Reggio Emilia in Italy, wrote that the recent studies "introduce an important paradigm shift in our approach to smoking-induced disease.")

"Disse to studier har identifisert et komplekst klinisk syndrom som blir behandlet som KOLS  i praksis selv når luftveisobstruksjon  ikke er til stede - et syndrom som veldig mye ligner hjertesvikt uten svekkelse i ejeksjonsfraksjon,» skrev han. (These two studies have identified a complex clinical syndrome that is treated as COPD in practice even when airflow limitation is not present -- a syndrome that very much resembles heart failure without impairment in ejection fraction," he wrote.) "

Fabbri la til at resultatene antydet på at "røyking i seg selv bør vurderes som sykdommen og bør tilnærmes i all sin kompleksitet." (Fabbri added that the finding suggested that "smoking itself should be considered the disease and should be approached in all its complexity.")

"Disse nye studier hjelper oss med å definere denne nye gruppen av pasienter med kroniske luftveissymptomer uten obstruksjon. Det er nå opp til oss å finne ut hvordan å behandle dem for å bidra til å redusere symptomene og hindre forverring,» skriver han. (…) ("These new studies help us define this new cohort of patients with chronic respiratory symptoms without obstruction. It is now up to us to figure out how to treat them in order to help reduce symptoms and prevent exacerbations," he wrote.)

(Anm: Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (lvh.no 13.5.2016).)

- Spirometri vid kol ifrågasätts.

(Anm: Spirometri vid kol ifrågasätts. Många rökare hade kroniska luftvägssymtom trots att en spirometriundersökning visade att deras lungfunktion var normal, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine. Hälften av rökarna i studien hade ett spirometrivärde som inte klassades som kol. (dagensmedicin.se 13.5.2016).)

- Spirometri. Et spirometer er et apparat som legen bruker til å måle lungefunksjonen, og er særlig nyttig ved astma og kols.

(Anm: Spirometri. Et spirometer er et apparat som legen bruker til å måle lungefunksjonen, og er særlig nyttig ved astma og kols.Hva er spirometri? Spirometri er en undersøkelse som måler to forskjellige egenskaper ved lungene: - Mengde (volum) luft som pustes ut - Strømningshastigheten til denne luften (flow). Til sammen gir måling av volum og strømningshastighet svært god informasjon om lungenes og luftveienes funksjon. Spirometri kalles derfor en lungefunksjonsundersøkelse. (nhi.no 13.4.2019).)

– 11 tilskudd for KOLS (COPD).

(Anm: 11 supplements for COPD. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a collective term for a group of chronic lung conditions including chronic bronchitis, refractory asthma, and emphysema. However, there are a number of supplements and remedies available that may help ease the symptoms of COPD. (medicalnewstoday.com 3.1.2020

(Anm: (…) For alle typer inhalationssteroid udvikler mellem 1 og 10 ud af 100 patienter lungebetændelse, og der er ikke videnskabeligt belæg belæg for at hænge enkelte præparater […] (dagenspharma.dk 19.5.2016).)

(Anm: Clinical Significance of Symptoms in Smokers with Preserved Pulmonary Function. (…) Conclusions. Although they do not meet the current criteria for COPD, symptomatic current or former smokers with preserved pulmonary function have exacerbations, activity limitation, and evidence of airway disease. They currently use a range of respiratory medications without any evidence base. N Engl J Med 2016; 374:1811-1821 (May 12, 2016).)

(Anm: Smoking, Not COPD, as the Disease. Smoking causes not only cancer but also cardiovascular diseases such as stroke, coronary heart disease, hypertension, thromboembolism, and peripheral artery disease, lung disease such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and many other diseases, including (but not limited to) type 2 diabetes, rheumatoid arthritis, cataracts, and macular degeneration.1 These diseases develop with age and contribute in different measure to the current epidemic of chronic noncommunicable diseases that are associated with smoking and aging.N Engl J Med 2016; 374:1885-1886May 12, 2016.)

- Vanlige legemidler fører til millioner av tilfeller av lungesykdom. Vanlige legemidler som legene foreskriver for å behandle hjerteproblemer, leddgikt og kreft kan faktisk utgjøre en trussel mot lungers helse, og dette problemet påvirker et betydelig antall mennesker.

(Anm: Common drugs lead to millions of cases of lung disease. Common drugs that doctors prescribe to treat heart problems, arthritis, and cancer can actually pose a threat to lung health, and this problem "affects a considerable number of people." This is the conclusion of a new review of the literature conducted by researchers from the United Kingdom. Sometimes, drugs that treat one health problem can, in time, lead to another. This is the case for many common medications that may contribute to the development of lung disease. A new systematic review has assessed studies looking at the risks associated with 27 common drugs over time. (…) The team's findings now appear in the Journal of Clinical Medicine. "Doctors need to be aware and vigilant to the possible lung toxicities and harm that can be caused by some drugs," says Dr. Nazia Chaudhuri, one of the researchers involved in this review. "With newer drugs coming on the market this is an increasing yet under-recognized problem and we need better ways of detecting these side effects before they cause harm," she warns. (…) The drugs were: Bleomycin, Gemcitabine, Erlotinib, Gefitinib, Panitumumab, Cetuximab, Everolimus, Temsirolimus, Sirolimus, Ipilimumab, Nivolumab, Pembrolizumab, Atezolizumab, Avelumab, Durvalumab, Irinotecan, Pemetrexed, Methotrexate, Infliximab, Etanercept, Adalimumab, Golimumab, Leflunomide, Amiodarone, Nitrofurantoin, Distamycin, and Carbamazepine. The researchers note that many of the studies that they analyzed were of poor quality. Despite this, they were able to establish that worldwide, doctors diagnose between 4.1 and 12.4 million cases of DIILD each year. (medicalnewstoday.com 29.10.2018).)

(Anm: Drug-Induced Interstitial Lung Disease: A Systematic Review. Abstract Background: Drug-induced interstitial lung disease (DIILD) occurs as a result of numerous agents, but the risk often only becomes apparent after the marketing authorisation of such agents. J Clin Med. 2018 Oct 15;7(10). pii: E356.)

(Anm: - Flere hundre tusen nordmenn går rundt med lungesykdommer de ikke vet om. (…) Sykdommen er økende på verdensbasis, og siden 2010 har det i Norge blitt 40% økning i antall sykhusinnleggelser for kolsbehandling, ifølge Dagens Medisin. (lommelegen.no 23.1.2017).)

- Høye doser av leddgikt-legemiddel øker risikoen for blodpropp i lungene og død.

(Anm: Høye doser av leddgikt-legemiddel øker risikoen for blodpropp i lungene og død. EMA advarer helsepersonell og pasienter mot å bruke høyere doser enn anbefalt av tofacitinib (Xeljanz). European Medicines Agency (EMA) kom i dag med en advarsel til helsepersonell og pasienter om å ikke overskride anbefalt dosering av legemidlet tofacitinib (Zeljanz) i behandlingen av revmatoid artritt (leddgikt). (dagensmedisin.no 20.3.2019).)

- FDA kræver advarsler på visse gigtmidler. Efter at have fundet flere brister i sikkerhedsprofilen af lægemidlet Xeljanz til behandling af gigt og atopisk eksem har den amerikanske lægemiddelmyndighed, FDA, besluttet, at dette og lignende midler ved markedsføring skal forsynes med såkaldte black box-advarsler.

(Anm: FDA kræver advarsler på visse gigtmidler. Efter at have fundet flere brister i sikkerhedsprofilen af lægemidlet Xeljanz til behandling af gigt og atopisk eksem har den amerikanske lægemiddelmyndighed, FDA, besluttet, at dette og lignende midler ved markedsføring skal forsynes med såkaldte black box-advarsler. Det aktive stof i Xeljanz, tofacitinib, virker ved at blokere virkningen af nogle enzymer, der kaldes Janus-kinaser (kaldes derfor også for en JAK-hæmmer). Disse enzymer spiller en vigtig rolle i den betændelsesproces, der finder sted ved eksempelvis leddegigt, psoriasisgigt eller juvenil idiopatisk artritis og colitis ulcerosa. Ved at blokere enzymerne mindsker tofacitinib betændelsen og andre symptomer ved disse sygdomme. Foruden Xeljanz gælder advarslen også lægemidlerne Olumiant (baricitinib) og Rinvoq (upadacitinib), da de bygger på samme virkningsmekanismer som Xeljanz. Og flere kan komme til. FDA’s beslutning er truffet efter en grundig gennemgang af et stort randomiseret klinisk sikkerhedsstudie af Xeljanz. Her viste det sig, at lægemidlet var forbundet med øget risiko for alvorlige hjertelaterede hændelser, såsom blodpropper i hjerte eller hjerne, kræft og dødsfald. Studiet sammenlignede Xeljanz med en anden type medicin, der bruges til behandling af gigt, kaldet TNF-blokkere. Forsøgets endelige resultater viste en øget risiko for blodpropper og død med den lavere dosis Xeljanz - hvor man tidligere kun havde rapporteret en øget risiko ved den højere dosis. Derfor kræver myndighederne nu en revision af bivirkningsprofilen, så både læger og patienter får et bedre beslutningsgrundlag forud for behandling. Derudover begrænser FDA nu alle godkendte anvendelser til visse patienter, der ikke har reageret på eller ikke kan tåle en eller flere TNF-blokkere. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 18.9.2021).)

- FDA krever advarsler om økt risiko for alvorlige hjerterelaterte hendelser, kreft, blodpropp og død for JAK-hemmere som behandler visse kroniske inflammatoriske tilstander.

(Anm: FDA requires warnings about increased risk of serious heart-related events, cancer, blood clots, and death for JAK inhibitors that treat certain chronic inflammatory conditions. Approved uses also being limited to certain patients. Based on a completed U.S. Food and Drug Administration (FDA) review of a large randomized safety clinical trial, we have concluded there is an increased risk of serious heart-related events such as heart attack or stroke, cancer, blood clots, and death with the arthritis and ulcerative colitis medicines Xeljanz and Xeljanz XR (tofacitinib). This trial compared Xeljanz with another type of medicine used to treat arthritis called tumor necrosis factor (TNF) blockers in patients with rheumatoid arthritis. The trial’s final results also showed an increased risk of blood clots and death with the lower dose of Xeljanz. A prior DSC based upon earlier results from this trial, reported an increased risk of blood clots and death only seen at the higher dose. (fda.gov 1.9.2021).)

- FDA advarer mot hjerterelaterte hendelser, kreft, blodpropp og død for JAK-hemmere. (- FDA gikk onnsdag ut med dets lenge etterlengtede gjennomgang av Pfizers store, randomiserte studie som evaluerte sikkerheten på sine JAK-hemmere Xeljanz og Xeljanz XR sammenlignet med tumornekrosefaktorblokkere som Enbrel og Humira.)

(Anm: FDA warns of heart-related events, cancer, blood clots, and death for JAK inhibitors. The FDA on Wednesday wrapped up its long-awaited review of Pfizer’s large, randomized trial evaluating the safety of its JAK inhibitors Xeljanz and Xeljanz XR compared to tumor necrosis factor blockers like Enbrel and Humira. The results aren’t good and spell trouble for more than just Pfizer’s drugs. The agency said the trial results show there is an increased risk of serious heart-related events such as heart attack or stroke, cancer, blood clots, and death with these arthritis and ulcerative colitis medicines, and it’s updating JAK inhibitor labels while limiting their use to certain patients who are not treated effectively or who experience severe side effects with the TNF blockers. (endpts.com 1.9.2021).)

- Påvirker JAK-hemmere immunrespons av COVID-19-vaksinasjon?

(Anm: Do JAK inhibitors affect immune response to COVID-19 vaccination? Data from the MAJIK-SFR Registry. Assessment of response to COVID-19 vaccines in patients with inflammatory and autoimmune diseases showed that impaired response is more associated with the type of disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) the patient is using than the underlying disease.12 3  As found by Laura Boekel and collaegues4  and other study groups,1 rituximab is associated with deeply impaired immune responses after COVID-19 vaccination. Data remain sparse for more modern targeted DMARDs, such as JAK inhibitors. Here, we report immune responses to COVID-19 vaccination in patients treated with JAK inhibitors. The Lancet Rheumatology  2021 (Published:October 06, 2021).)

- JAK-hemmere og risiko for utvikling eller forverring av multippel sklerose.

(Anm: JAK-hemmere og risiko for utvikling eller forverring av multippel sklerose. SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: En pasient med RA/leddgikt har ikke effekt av tradisjonelle ikke-biologiske DMARD. Vet man noe om JAK (janus-kinase)-hemmere, for eksempel tofacitinib/baricitinib, og risiko for forverring av multippel sklerose (MS), eventuelt risiko for utvikling av demyeliniserende sykdom? SVAR: JAK-hemmere Tofacitinib og baricitinib er begge selektive hemmere av janus-kinaser (JAK), som er viktige for signalering via flere cytokiner og vekstfaktorer involvert i blant annet inflammasjon og immunfunksjon. Tofacitinib og baricitinib ble begge markedsført første gang i 2017, og er merket med svart trekant (1). Det vil si at de er blant medikamenter som Statens legemiddelverk har under spesiell overvåkning på grunn av bivirkningssignaler eller fordi man ønsker bedre data om bivirkninger, uønskede reaksjoner og behandlingseffekter (2). (relis.no 26.6.2018).)

- Hva du bør vite om inflammatorisk revmatisme. (- Mange reumatiske lidelser er også autoimmune lidelser.) (- Autoimmune sykdommer oppstår når immunsystemet angriper friske celler og vev i kroppen.) (- Inflammatorisk revmatisme kan føre til tretthet (fatigue) sammen med ledsmerter.)

(Anm: What to know about inflammatory rheumatism. (…) Overview Many rheumatic disorders are also autoimmune disorders. Autoimmune diseases occur when the immune system attacks healthy cells and tissues in the body. Other rheumatic disorders, such as gout, occur as a result of excess uric acid. (…) Inflammatory rheumatism can cause fatigue alongside joint pain. (…) Rheumatic conditions tend to cause pain in the joints. Some people use the term "inflammatory rheumatism" to refer to rheumatic disorders that involve inflammation. Rheumatism is a word that doctors historically used for conditions that affect the joints. Doctors no longer use the term. Instead — as there are so many types of rheumatic disorders with different causes — they stress that people should get a specific diagnosis so that a doctor can prescribe the correct treatment. Inflammatory rheumatic disorders include: - rheumatoid arthritis (RA) - psoriatic arthritis (PsA) - ankylosing spondylitis - systemic lupus erythematosus (SLE), or lupus - rheumatic fever - gout This article looks at the various types of inflammatory rheumatism, how doctors diagnose them, and their treatments. (medicalnewstoday.com 17.7.2019).)

(Anm: Kroniske inflammatoriske leddsykdommer. Behandlingsprogram, Revmatologisk poliklinikk. Inflammatoriske (betennelsesaktige) rygg- og leddsykdommer er en samlebetegnelse på tilstander karakterisert ved ikke-infeksiøs betennelse i ett eller flere av kroppens ledd og/eller ryggsøyle. Dette er autoimmune systemiske sykdommer som blant annet kan medføre hevelse og smerter i leddene og på sikt skade leddbrusk og bensubstans. Sykdomsutvikling kan også medføre at andre organer, som øyne, lunge, tarm eller hud, blir påvirket. (stolav.no 6.12.2017).)

- Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv. (- Skitt gir godt humør. Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar. )

(Anm: Skitt gir godt humør. Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar.  (- Ifølgje Lowry kan denne forskinga hjelpe ekspertar med å forstå kvifor eit immunforsvar i ubalanse kan gjere somme meir sårbare for humørforstyrringar som depresjon.) (- Dette kan tyde på at serotonin kan restituere eit sunt immunapparat hos menneske som er deprimerte og slått ut av infeksjonar. Men det er også ei bakside ved dette. Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv. - På dette stadiet veit vi rett og slett ikkje korleis desse stoffa kan påverke immunforsvaret, så vi er nøydde til å klargjere den normale rolla til serotonin i immuncellene. (abcnyheter.no 2.4.2007).)

(Anm: Identification of an immune-responsive mesolimbocortical serotonergic system: Potential role in regulation of emotional behavior. Neuroscience. 2007 May 11; 146(2-5): 756–772.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

- SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc.

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (...) SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Effekten av stimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

- Lederartikler. Forsømte årsaker til posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Pasienter med psykose, andre vrangforestillinger eller autisme er også i fare. (- Diagnosen krever en objektiv traumatisk hendelse som involverer eksponering for "død, truende dødsfare, faktisk eller truet alvorlig skade, eller faktisk eller truet seksuell vold." Dette fokuset på objektive hendelsesegenskaper opprettholder PTSD som et svar på ekstreme snarere enn daglig stress, men det ser ut som bevis for at subjektive responser på traumatiske hendelser forutsier PTSD like mye eller sterkere.)

(Anm: Editorials. Neglected causes of post-traumatic stress disorder. Patients with psychosis, other delusional states, or autism are also at risk. Post-traumatic stress disorder (PTSD) has been defined by successive editions of the American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (most recently DSM-5). The diagnosis requires an objectively traumatic event that involves exposure to “death, threatened death, actual or threatened serious injury, or actual or threatened sexual violence.” This focus on objective event characteristics maintains PTSD as a response to extreme rather than everyday stress, but it overlooks mounting evidence that subjective responses to traumatic events predict PTSD just as or more strongly.1 Groups of patients who are at risk of developing PTSD might be overlooked because the triggering event is subjectively rather than objectively traumatic. We describe three such groups here, but there are undoubtedly others. BMJ 2019;365:l2372 (Published 10 June 2019).)

(Anm: Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: a meta-analysis. Psychol Bull. 2003 Jan;129(1):52-73.)

- Diabetespasientar sendt heim utan medisin: – Legevakter manglar kunnskap.

(Anm: Diabetespasientar sendt heim utan medisin: – Legevakter manglar kunnskap. Diabetesforbundet er uroa for manglande kompetanse hjå legevaktene. I ei bekymringsmelding om ein kommune i Nordland skriv dei om pasientar som vart sendt heim utan medisinar og behandling. (…) – Diabetes er ein so vanleg sjukdom at ein må kunne forvente gode prosedyrar på legevakta. Det er dei nøydd til å ha orden på, seier Bjørnar Allgot. Han er generalsekretær i Diabetesforbundet, er misnøgd med primærhelsetenesta i Noreg. (nrk.no 10.7.2019).)

- Barnevern og politi. - Kan bli plaget for livet. (- Det kan for eksempel utløse angstanfall å se politi i uniform, sier psykolog og tidligere barneombud Reidar Hjermann til Dagbladet.) (- Uniformerte politibetjenter påførte jenta håndjern og dro henne hylende med seg.) (- Hendelsen skjedde 3. april i år.)

(Anm: Barnevern og politi. - Kan bli plaget for livet. Tidligere barneombud Reidar Hjermann blir bekymret når 13-åringer blir pågrepet med håndjern. - Psykologfaglig sett er pågripelse av en 13-åring med håndjern ytterst problematisk og potensielt traumatiserende. Med det mener jeg at jenta, uten behandling, kan bli plaget av den hendelsen senere i livet. Det kan for eksempel utløse angstanfall å se politi i uniform, sier psykolog og tidligere barneombud Reidar Hjermann til Dagbladet. Søndag skrev Dagbladet om ei 13 år gammel jente som ikke ville tilbake til barnevernsinstitusjonen hun bor på etter samvær med sin familie. Barnevernet kontaktet da politiet for hjelp, og uniformerte politibetjenter påførte jenta håndjern og dro henne hylende med seg. Hendelsen skjedde 3. april i år. (dagbladet.no 5.7.2019).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Lederartikler. Forsømte årsaker til posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Pasienter med psykose, andre vrangforestillinger eller autisme er også i fare. (- Diagnosen krever en objektiv traumatisk hendelse som involverer eksponering for "død, truende dødsfare, faktisk eller truet alvorlig skade, eller faktisk eller truet seksuell vold." Dette fokuset på objektive hendelsesegenskaper opprettholder PTSD som et svar på ekstreme snarere enn daglig stress, men det ser ut som bevis for at subjektive responser på traumatiske hendelser forutsier PTSD like mye eller sterkere.)

(Anm: Editorials. Neglected causes of post-traumatic stress disorder. Patients with psychosis, other delusional states, or autism are also at risk. Post-traumatic stress disorder (PTSD) has been defined by successive editions of the American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (most recently DSM-5). The diagnosis requires an objectively traumatic event that involves exposure to “death, threatened death, actual or threatened serious injury, or actual or threatened sexual violence.” This focus on objective event characteristics maintains PTSD as a response to extreme rather than everyday stress, but it overlooks mounting evidence that subjective responses to traumatic events predict PTSD just as or more strongly.1 Groups of patients who are at risk of developing PTSD might be overlooked because the triggering event is subjectively rather than objectively traumatic. We describe three such groups here, but there are undoubtedly others. BMJ 2019;365:l2372 (Published 10 June 2019).)

(Anm: Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: a meta-analysis. Psychol Bull. 2003 Jan;129(1):52-73.)

- Nye kriterier for fibromyalgi-diagnose. – Kan endre hvordan fibromyalgi forstås og behandles av NAV, sier professor og smerte-ekspert.

(Anm: Nye kriterier for fibromyalgi-diagnose. – Kan endre hvordan fibromyalgi forstås og behandles av NAV, sier professor og smerte-ekspert. I Norge finnes det mer enn 160.000 fibromyalgirammede. Dette er tall fra Norges Fibromyalgi Forbund og HUNT-undersøkelsen som viste at 3,2 prosent av befolkningen har sykdommen. Andre undersøkelser har vist opp mot 6–7 prosent, presentert i en oversiktsartikkel fra 2013 av legen Luiz Paulo Queiroz. (dagbladet.no 9.7.2020).)

- Nyt studie: Blodprøve skal påvise smertesyndromet fibromyalgi. (- Nu håber forskerne bag et nyt studie, at deres fund kan bidrage til en enkel og hurtig diagnose. De amerikanske forskerne hævder nemlig, at de har opdaget en såkaldt molekylær signatur i blodet blandt patienter med fibromyalgi.)

(Anm: Nyt studie: Blodprøve skal påvise smertesyndromet fibromyalgi. Amerikanske forskere hævder, at de kan påvise fibromyalgi ved en blodprøve. Norsk forsker er skeptisk. Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand, som påvirker bindevæv, muskler, ledbånd og sener. Diagnosen kan ikke stilles ved røntgenbilleder, blodprøver eller vævsprøver. Nu håber forskerne bag et nyt studie, at deres fund kan bidrage til en enkel og hurtig diagnose. De amerikanske forskerne hævder nemlig, at de har opdaget en såkaldt molekylær signatur i blodet blandt patienter med fibromyalgi. Fibromyalgi-patienter bliver ofte fejldiagnosticeret eller får måske slet ikke en diagnose. Hovedforskeren bag studiet, Kevin Hackshaw, håber, at fundet vil være et vendepunkt for patienter, og at det vil blive lettere at få den rigtige behandling samt gode råd til, hvordan man håndterer kroniske smerter. »Vi fandt klare metabolske mønstre i blodet hos 12 patienter med fibromyalgi. Det bringer os nærmere en blodprøve, end vi nogensinde har været,« siger Kevin Hackshaw i en pressemeddelse. (videnskab.dk 7.5.2019).)

- Klinisk relevans av antistoffer mot serotonin og gangliosider hos pasienter med primærfibromyalgi syndrom. (- Fibromyalgisyndromet (FMS) er en ikke-ledd-reumatisk lidelse assosiert med forstyrrelser i serotonin metabolisme.)

(Anm: Clinical relevance of antibodies against serotonin and gangliosides in patients with primary fibromyalgia syndrome. Abstract The fibromyalgia syndrome (FMS) is a non-articular rheumatic disorder associated with disturbances in serotonin metabolism. In order to evaluate whether patients with FMS suffer from an autoimmune disorder, we tested sera from 50 clinically well-defined FMS patients for non-organ-specific and organ-specific antibodies by enzyme-linked immunosorbent assay and immunofluorescence test. Common antibodies against nuclei, mitochondria, and microsomes were not increased in these patients compared to healthy controls. However, 74% had antibodies against serotonin and gangliosides. The clinical and diagnostic relevance of these antibodies is supported by the absence of anti-serotonin antibodies in other rheumatic disorders such as rheumatoid arthritis, polymyalgia rheumatica, and collagen diseases. These antibodies may belong to the group of antireceptor antibodies, considering the fact that gangliosides are an important component of the serotonin receptor. It remains to be determined whether these antibodies are of pathogenetic relevance, interfering with serotonin binding and thereby inducing symptoms associated with FMS. Psychoneuroendocrinology. 1992 Nov;17(6):593-8.)

(Anm: Hippocampal 5-HT Input Regulates Memory Formation and Schaffer Collateral Excitation. Highlights • Evoked terminal release of serotonin in CA1 potentiates CA3-to-CA1 inputs • 5-HT4 receptors mediate the potentiation of CA3-to-CA1 inputs • Optogenetic stimulation of serotonergic axons in CA1 increases spatial memory • Optogenetic inhibition of serotonergic axons in CA1 impairs spatial memory. Neuron. 2018 Jun 6;98(5):992-1004.e4.)

- Medikamenter med antikolinerge effekter. (- Mange store medikamentgrupper har en antikolinerg virkningskomponent som lett glemmes fordi medikamentene er markedsført under andre hovedmerkelapper.) (- Eksempler er psykofarmaka, antihistaminer, antikolinerge antiparkinsonmidler, visse antiarytmika, visse opioider og visse kvalmestillende midler.) (- Sentralt antikolinergt syndrom kan være livstruende.)

(Anm: Olanzapin depot (Zyprexa) kan gi en tilstand forenlig med sentralt antikolinergt syndrom. (- Medikamenter med antikolinerge effekter.) (- Mange store medikamentgrupper har en antikolinerg virkningskomponent som lett glemmes fordi medikamentene er markedsført under andre hovedmerkelapper.) (- Eksempler er psykofarmaka, antihistaminer, antikolinerge antiparkinsonmidler, visse antiarytmika, visse opioider og visse kvalmestillende midler (1, 7). Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2238 – 9 (12.11.2013).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.)

(Anm: [Serotonin antibodies in fibromyalgia syndrome--expression of a neuroendocrinologic autoimmune disease?]. Z Rheumatol. 1996 Jan-Feb;55(1):63-5; 63,66 disc 66-8.)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

(Anm: Steroidhormoner er steroider som fungerer som hormoner. Hos pattedyr kan steroidhormonene klassifiseres i fem grupper etter hvilke reseptorer de binder: Glukokortikoider, mineralkortikoider, androgener, østrogener og progestagener. Vitamin D-derivater er et sjette nært beslektet gruppe, med homologe reseptorer, men kjemisk er disse steroler, ikke steroider. Det er også utviklet en rekke kunstige steroidhormoner som brukes som legemidler ved en rekke tilstander. (en.wikipedia.org).)

- Professor: Vores forskning kan blive en nøgle til behandling af fibromyalgi. Internationale forskere med den danske professor, dr. med, Lars Arendt-Nielsen i spidsen er i fuld gang med at afdække såkaldt epigenetiske forandringer hos patienter med fibromyalgi. Og bliver de kommende forskningsresultater som forventet, så vil det kunne betyde ny behandling af patienter med kroniske smerter.

(Anm: Professor: Vores forskning kan blive en nøgle til behandling af fibromyalgi. Internationale forskere med den danske professor, dr. med, Lars Arendt-Nielsen i spidsen er i fuld gang med at afdække såkaldt epigenetiske forandringer hos patienter med fibromyalgi. Og bliver de kommende forskningsresultater som forventet, så vil det kunne betyde ny behandling af patienter med kroniske smerter. Det vurderer Lars Arendt-Nielsen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, som peger på, at man i flere år har kendt betydningen af epigenetiske forandringer i forhold til cancer, hvor denne viden allerede har ført til udvikling af nye målrettede, individuelle behandlinger til blandt andre patienter med brystkræft og myelomatose. ”De epigenetiske modifikationer kan for første gang koble, hvorledes miljøpåvirkninger kan ændre genernes funktion. Indenfor smerteområdet har man endnu ikke helt forstået betydningen af epigenetiske forandringer, og forskningen er først lige begyndt. Men meget tyder på, at disse ændringer kan blive en vigtig brik til forståelsen af menneskers smertesystem, selv om vi endnu ikke ved, hvor stor betydning denne brik har for smerterne,” forklarer professoren, hvis forskerteam er det første i verden, som har dokumenteret epigenetiske forandringers betydning for fibromyalgi. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 23.8.2019).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.)

(Anm: [Serotonin antibodies in fibromyalgia syndrome--expression of a neuroendocrinologic autoimmune disease?]. Z Rheumatol. 1996 Jan-Feb;55(1):63-5; 63,66 disc 66-8.)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

- Hva du bør vite om inflammatorisk revmatisme. (- Mange reumatiske lidelser er også autoimmune lidelser.) (- Autoimmune sykdommer oppstår når immunsystemet angriper friske celler og vev i kroppen.) (- Inflammatorisk revmatisme kan føre til tretthet (fatigue) sammen med leddsmerter.)

(Anm: What to know about inflammatory rheumatism. (…) Overview Many rheumatic disorders are also autoimmune disorders. Autoimmune diseases occur when the immune system attacks healthy cells and tissues in the body. Other rheumatic disorders, such as gout, occur as a result of excess uric acid. (…) Inflammatory rheumatism can cause fatigue alongside joint pain. (…) Rheumatic conditions tend to cause pain in the joints. Some people use the term "inflammatory rheumatism" to refer to rheumatic disorders that involve inflammation. Rheumatism is a word that doctors historically used for conditions that affect the joints. Doctors no longer use the term. Instead — as there are so many types of rheumatic disorders with different causes — they stress that people should get a specific diagnosis so that a doctor can prescribe the correct treatment. Inflammatory rheumatic disorders include: - rheumatoid arthritis (RA) - psoriatic arthritis (PsA) - ankylosing spondylitis - systemic lupus erythematosus (SLE), or lupus - rheumatic fever - gout This article looks at the various types of inflammatory rheumatism, how doctors diagnose them, and their treatments. (medicalnewstoday.com 17.7.2019).)

(Anm: Kroniske inflammatoriske leddsykdommer. Behandlingsprogram, Revmatologisk poliklinikk. Inflammatoriske (betennelsesaktige) rygg- og leddsykdommer er en samlebetegnelse på tilstander karakterisert ved ikke-infeksiøs betennelse i ett eller flere av kroppens ledd og/eller ryggsøyle. Dette er autoimmune systemiske sykdommer som blant annet kan medføre hevelse og smerter i leddene og på sikt skade leddbrusk og bensubstans. Sykdomsutvikling kan også medføre at andre organer, som øyne, lunge, tarm eller hud, blir påvirket. (stolav.no 6.12.2017).)

- Fibromyalgi er en lidelse som karakteriseres av langvarige og utbredte, muskulære smerter i kroppen, men også andre symptomer. (- Forskere tror at det hos personer med fibromyalgi over tid har skjedd en endring i hjernen grunnet flere psykiske eller fysiske faktorer i et komplekst samspill, som fører til forandringer som unormale nivåer av hjernens signalstoffer (neurotransmittere).)

(Anm: Fibromyalgi. Fibromyalgi er en lidelse som karakteriseres av langvarige og utbredte, muskulære smerter i kroppen, men også andre symptomer. MUSKELSMERTER: Fibromyalgi kjennetegnes ved dype, brennende smerter flere steder i kroppen. (…) Hva er fibromyalgi? Fibromyalgi er en komplisert lidelse som karakteriseres av langvarige og utbredte smerter i kroppens muskler, ledd og skjelett. I tillegg ledsages smertene av andre symptomer som tretthetsøvnforstyrrelser og også problemer med hukommelse og humøret. Man vet ikke helt hva fibromyalgi skyldes, men man tror at flere faktorer fører til tilstanden, ved at hjernens oppfattelse av smertefølelse endres. LES OGSÅTrett og sliten? Dette kan være årsaken. (…) Forskere tror at det hos personer med fibromyalgi over tid har skjedd en endring i hjernen grunnet flere psykiske eller fysiske faktorer i et komplekst samspill, som fører til forandringer som unormale nivåer av hjernens signalstoffer (neurotransmittere) – og disse endringene fører til slutt til at man blir mer sensitiv for smerte, og de øvrige symptomene som kjennetegner tilstanden. Mer forskning behøves dog for å forstå fibromyalgi bedre. (lommelegen.no 5.7.2019).)

- SSRI-er kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (- De som tar legemidlene føler seg ofte mer slitne og litt mer klossete enn andre mennesker.)

(Anm: SSRI-er kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (…) De som tar legemidlene føler seg ofte mer slitne og litt mer klossete enn andre mennesker. (…) For selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI-er), som brukes som antidepressiva, kan vi muligens hjelpe til med å forklare hvorfor de som tar legemidlene ofte føler seg mer slitne og også blir litt mer klossete enn andre mennesker. Det vi nå vet kan hjelpe oss å utvikle bedre legemidler, "konkluderte Perrier. (ivanhoe.com 6.3.2013).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Lettere at diagnosticere fibromyalgi.

(Anm: På University of Colorado har forskere opdaget en speciel hjernesignatur, der med 93 pct. sikkerhed kan fastslå, hvorvidt en person lider af fibromyalgi eller ej. Studiet baserer sig på funktionelle MR-scanninger udført på 37 fibromyalgipatienter og 35 kontrolpatienter, der alle blev udsat for forskellige visuelle, auditive og taktile påvirkninger. Resultaterne har både et diagnostisk og behandlingsmæssigt gennembrudspotentiale. Fibromyalgi er nemlig stadig både vanskelig at diagnosticere og behandle. Læs mere her (pharmadanmark.anp.se 27.10.2016).)

(Anm: Towards a neurophysiological signature for fibromyalgia. (…) The study provides initial characterization of individual patients with FM based on pathophysiological, symptom-related brain features. If replicated, these brain features may constitute objective neural targets for therapeutic interventions. The results establish a framework for assessing therapeutic mechanisms and predicting treatment response at the individual level. Pain. 2017 Jan;158(1):34-47.)

- Dårlig søvn og muskelsmerter kan være fibromyalgi. (- Mange går lenge med smerter før de får en diagnose.)

(Anm: Dårlig søvn og muskelsmerter kan være fibromyalgi. Mange går lenge med smerter før de får en diagnose. Fibromyalgi er en tilstand som domineres av utbredte og langvarige muskelsmerter. Årsaken er ukjent og både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer spiller antakelig en rolle. Fibromyalgi symptomer Mange med fibromyalgi går lenge med smerter før de får en diagnose. - Det dominerende symptomet er muskelsmerter, men også dårlig søvnkvalitet, utmattelse og hodepine kan være noen av flere symptomer mange har, sier sykepleier og stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet, Trond Haugmark. (lommelegen.no 21.5.2019).)

- Fibromyalgi: Er insulinresistens "den manglende link?"

(Anm: Fibromyalgia: Is insulin resistance 'the missing link?' Researchers have noticed that a drug that doctors commonly use to treat insulin resistance can also address the pain of fibromyalgia, which has provided them with a new clue about this chronic condition. (…) Findings may 'radically change' care For their study, the researchers recruited 23 people with fibromyalgia whose doctors had referred them to a specialist clinic for the treatment of muscular or connective tissue pain. They published their findings in the journal PLOS ONE. When the investigators compared the A1c test results of the people with fibromyalgia with those of age-matched controls, they found that the former group had significantly higher levels of hemoglobin A1c than the latter, indicating a measure of insulin resistance. "[People with prediabetes] with slightly elevated A1c values carry a higher risk of developing central (brain) pain, a hallmark of fibromyalgia and other chronic pain disorders," notes Dr. Pappolla, pointing out that this link between insulin resistance and fibromyalgia has been around for a long time. (medicalnewstoday.com 13.5.2019).)

- Årsaker til at hele kroppen verker?

(Anm: What Does It Mean When Your Whole Body Aches? An aching body makes every activity more difficult, from getting through your daily grind to going to sleep at night. Sometimes our bodies ache from hard work or exercise, but at other times the causes of muscle aches can be more complex. If you or someone you know has been suffering from body aches, this guide can help you understand some of the underlying problems that may be causing it. From arthritis to fibromyalgia to the common flu, there are many underlying causes of body aches, so read on to learn what they are, as well as a few tips for easing that whole-body agony. (medicinenet.com 15.2.2018).)

- Ny studie: Tilfeldig hvilke smertepasienter som får hjelp. Tre av ti nordmenn vil i løpet av livet oppleve å slite med langvarige smerter. Nå viser en ny studie at smertesentrene ikke er enige i hvilke pasienter som har rett eller ikke rett til helsehjelp. som kan gi slag og hjertesykdommer.)

(Anm: Ny studie: Tilfeldig hvilke smertepasienter som får hjelp. Tre av ti nordmenn vil i løpet av livet oppleve å slite med langvarige smerter. Nå viser en ny studie at smertesentrene ikke er enige i hvilke pasienter som har rett eller ikke rett til helsehjelp. – Om en pasient for eksempel får tilbud om hjelp på smertesenteret i Trondheim, er det lite sannsynlig at den pasienten hadde fått det samme tilbudet i Oslo, Tromsø og Bergen, sier Mona Stedenfeldt. Hun er førsteamanuensis ved NTNU og forsker ved Regionalt senter for helsetjenesteutvikling, St. Olavs hospital, som har fått i oppdrag å evaluere pasienttilbudet ved Norges fire regionale smertesenter. Dette er den første studien som springer ut av evalueringsprosjektet, som er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. Den viser følgende: Smertesenterne vurderte kvaliteten på nær halvparten av henvisningene (fra i hovedsak fastleger) som «ikke god». Kun ni av 40 henvisninger ble vurdert likt hos de fire sentrene. Graden av enighet mellom dem om hvilke pasienter som var kvalifisert til helsehjelp beskrives i undersøkelsen som «under akseptabel». (vg.no 13.6.2019).)

- Anne (49) har fibromyalgi: – Når man har så mye smerte, blir man desperat.

(Anm: Anne (49) har fibromyalgi: – Når man har så mye smerte, blir man desperat. Anne Carlsen har diagnosen fibromyalgi, var hundre prosent ufør, alene og levde i et smertehelvete. Det tok mange år, men til slutt fant hun veien ut av mørket. (…) – I perioder var jeg sengeliggende, kunne ikke røre meg i det hele tatt. Ketaminbehandling på sykehus ble løsningen. Pillebrett og bokser i utallige varianter. Hun prøvde alt. Noen av medisinene var så farlige at de nå er tatt av markedet. All medisinen førte til nye plager. Hun fikk katarr i magesekk og spiserør. (vg.no 16.6.2019).)

- Det er vanlig at mennesker med skjoldbruskkjertelproblemer blir feildiagnostisert som psykisk syke

For Some, Psychiatric Trouble May Start in Thyroid (For enkelte starter psykiatriske problemer i skjoldbruskkjertelen)
nytimes.com 21.11.2011
Hos pasienter med depresjon, angst og andre psykiske problemer finner leger ofte unormale blodnivåer av skjoldbruskhormoner. De har funnet at behandling av problemet kan føre til forbedringer i humør, minne og kognisjon. (In patients with depression, anxiety and other psychiatric problems, doctors often find abnormal blood levels of thyroid hormone. Treating the problem, they have found, can lead to improvements in mood, memory and cognition.)

Forskere har nå oppdaget en litt kontroversiell link mellom små, eller subkliniske, skjoldbruskproblemer og noen pasienters psykiske problemer. Etter gjennomgang av litteraturen om subklinisk hypotyreose og sinnstemninger, har dr. Russell Joffe, psykiater ved North Shore-Long Island Jewish Health System og kolleger nylig konkludert at behandling av tilstanden, som påvirker omtrent to prosent av amerikanerne, kan lindre noen pasienters psykiske symptomer og hindre fremtidig kognitiv svikt. (Now researchers are exploring a somewhat controversial link between minor, or subclinical, thyroid problems and some patients’ psychiatric difficulties. After reviewing the literature on subclinical hypothyroidism and mood, Dr. Russell Joffe, a psychiatrist at the North Shore-Long Island Jewish Health System, and colleagues recently concluded that treating the condition, which affects about 2 percent of Americans, could alleviate some patients’ psychiatric symptoms and might even prevent future cognitive decline.)

Ifølge dr. Joffe forteller pasienter med psykiske symptomer at "de får det bedre når de får skjoldbruskhormoner." (Patients with psychiatric symptoms, Dr. Joffe said, “tell us that given thyroid hormones, they get better.”)

Skjoldbruskkjertelen er en knuteformet kjertel bundet til luftrøret som produserer to hormoner: tyroksin, eller T4 og trijodtyronin, kjent som T3. Disse hormonene spiller en rolle i et overraskende antall fysiske prosesser, fra regulering av kroppstemperatur og hjerteslag til kognitiv funksjon. (The thyroid, a bow-tie-shaped gland that wraps around the trachea, produces two hormones: thyroxine, or T4, and triiodothyronine, known as T3. These hormones play a role in a surprising range of physical processes, from regulation of body temperature and heartbeat to cognitive functioning.)

Any number of things can cause the thyroid to malfunction, including exposure to radiation, too much or too little iodine in the diet, medications like lithium, and autoimmune disease. And the incidence of thyroid disease rises with age. Too much thyroid hormone (hyperthyroidism) speeds the metabolism, causing symptoms like sweating, palpitations, weight loss and anxiety. Too little (hypothyroidism) can cause physical fatigue, weight gain and sluggishness, as well as depression, inability to concentrate and memory problems.

“In the early 20th century, the best descriptions of clinical depression were actually in textbooks on thyroid disease, not psychiatric textbooks,” Dr. Joffe said.
But doctors have long disagreed about the nature of links between psychiatric symptoms and thyroid problems.

“It’s the chicken-and-egg question,” said Jennifer Davis, assistant professor of psychiatry and human behavior at Brown University. “Is there an underlying thyroid problem that causes psychiatric symptoms, or is it the other way around?”

Dr. davis sa at det er vanlig at mennesker med skjoldbruskkjertelproblemer blir feildiagnostisert som psykisk syke. (...) (Dr. Davis said it is common for people with thyroid problems to be given a misdiagnosis of psychiatric illness.)

(Anm: Hypothyreose, tyrotoksikose og andre thyreoideasykdommer (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Relation of Subclinical Hypothyroidism is Associated With Cardiovascular Events and All-Cause Mortality in Adults With High Cardiovascular Risk. Abstract The aim of this study was to determine the association between subclinical hypothyroidism and cardiovascular (CVD) events, and mortality using the atherosclerotic CVD risk score. We carried out an observational study in a prospective cohort that was followed up for 12years. (…) Our results demonstrated that high thyroid-stimulating hormone levels were associated with a greater risk of mortality and new CVD risks, particularly among subjects with high CVD risk. Am J Cardiol. 2018 May 16. pii: S0002-9149(18)31118-4.)

- Modernisering av overvåkingssystemer for vaksiner for å gjøre oppdagelser (påvisning) av sjeldne eller dårlig definerte uheldige hendelser bedre.

(Anm: Rebecca E Chandler, research physician. Rebecca E Chandler, research physician. Uppsala Monitoring Centre, Uppsala, Sweden. Modernisering av overvåkingssystemer for vaksiner for å gjøre oppdagelser (påvisning) av sjeldne eller dårlig definerte uheldige hendelser bedre. (Modernising vaccine surveillance systems to improve detection of rare or poorly defined adverse events.) Undersøkelser har vist at selv i land med høye vaksinasjonsrater er publikums bekymringer over sikkerheten til vaksiner ikke uvanlig. (- Det er behov for å gjennomgang nåværende infrastruktur for vaksinesikkerhet for å sikre at den er tilstrekkelig til å ta hensyn til publikums bekymringer og å vurdere hvordan forbedringer innen vitenskapen om vaksiners «legemiddelovervåkning» (pharmacovigilance) kan hjelpe. BMJ 2019;365:l2268 (Published 31 May 2019).)

(Anm: Uppsala Monitoring Centre. (A global culture of patient safety. Our ambition is to help make the world a better place for patients and their communities. Whether you are citizen, patient, scientist or professional, we hope you’ll find something interesting and useful to you on the site. We’re always pleased to hear from you; contact us here. (who-umc.org).)

- Hva skal vi gjøre med vaksinetvil?

(Anm: Editor's Choice. What should we do about vaccine hesitancy? (Hva skal vi gjøre med vaksinetvil?) With the resurgence of measles—a disease we thought had been all but conquered—gaps in vaccination coverage are gaining increasing public attention. If vaccination rates continue their downward trajectory measles may once again become endemic. What should we do in the face of growing “vaccine hesitancy,” now listed as one of the World Health Organization’s 10 threats to global health (www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019)? Should we blame the parents, censor social media, enforce vaccination through school exclusion, or penalise non-vaccination through fines or loss of benefits? BMJ 2019;365:l4044 (Published 06 June 2019).)

- What is pharmacovigilance. (- Hva er legemiddelovervåkning.)

(Anm: What is pharmacovigilance. Pharmacovigilance is an important tool for ensuring safe and effective drugs. The purpose is to gather information about safety in clinical use and shorten the time until the safety profile of a drug is well known. Pharmacovigilance includes: - Adverse drug reactions - Interactions with other medicinal products - New effects of a medicinal product - Lack of efficacy of medicinal product – Misuse - Dependence, abuse. Pharmacovigilance takes place both at national and international level. The Norwegian Medicines Agency is actively contributing to the European Medicines Agency's Committee for pharmacovigilance, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC). (legemiddelverket.no - Publisert: 27.06.2016 ).)

- Ny behandling mot vonde knær. Ved Drammen sykehus har de startet en ny behandling mot artrose i knær. (- Ved PRP-behandling (Platlet-rich-plasma) injiseres pasientens egne blodplater i det infiserte leddet. Dette skal hjelpe kroppen med å reparere seg selv, og kan sammenliknes med en moderne form for lovlig bloddoping.) (- Slitasjeskader i knær, artrose, er der det er vist best effekt. De fleste får noe effekt av behandlingen, noen blir nesten bra, sier han.)

(Anm: Ny behandling mot vonde knær. Ved Drammen sykehus har de startet en ny behandling mot artrose i knær. Kroppen skal reparere seg selv. Inne på ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus legger Tore Bergh (69) fra Skedsmo seg ned på undersøkelsesbenken. Han har slitt med artrose i knærne i to år og skal nå få injisert egne blodplater i venstre kne. Å bruke pasientens eget blod seiler nå opp som et nytt behandlingsalternativ mot vonde knær. Ved PRP-behandling (Platlet-rich-plasma) injiseres pasientens egne blodplater i det infiserte leddet. Dette skal hjelpe kroppen med å reparere seg selv, og kan sammenliknes med en moderne form for lovlig bloddoping. På Drammen sykehus har lege og ortoped Martin Polacek begynt å tilby behandlingen til pasientene. (dagbladet.no 9.5.2019).)

- Slik ble Linn smertefri. Linn Amundsen Mikkelborg (44) er endelig kvitt knesmertene. - Jeg kjenner ingenting! Rundt 480 000 nordmenn har artrose i ett eller flere ledd.

(Anm: Slik ble Linn smertefri. Linn Amundsen Mikkelborg (44) er endelig kvitt knesmertene. - Jeg kjenner ingenting! Rundt 480 000 nordmenn har artrose i ett eller flere ledd. Leddplagene øker med alderen, og man regner med at halvparten vil få kneartrose og rundt en fjerdedel vil få hofteartrose i løpet av livet. Nå prøver norske forskere å finne nye og bedre metoder for å behandle artrose. En av metodene det forskes på, har Linn Amundsen Mikkelborg (44) testet ut. - Nå er kneet helt fint, jeg kjenner ingenting, sier Mikkelborg der hun spretter opp annethvert trappetrinn på jobben på Lysaker utenfor Oslo. Mikkelborg har fått operert inn ny brusk i det skadede høyre kneet, da hun for to år siden fikk være med i et forskningsprosjekt på Ahus. (…) Ny artrose-blodprøve Tidligere i år mottok forskere ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus ti millioner kroner fra Olav Thon Stiftelsen. Midlene skal brukes til forskning på nye metoder for å behandle artrose. En gruppe på seks forskere skal de neste årene forske på hvor god effekten av to konkrete behandlinger er. I tillegg skal de prøve å finne en metode for å oppdage artrose tidligere. I dag stilles artrosediagnose etter legesamtale med pasient og røntgen- eller MR-undersøkelser av leddene. (…) En av de nye behandlingene han og kollegene forsker på er genterapi. Forskerne har allerede funnet ut at for at genterapi skal fungere, så må behandlingen gis før det oppstår store bruskforandringer. (…) Cellebehandling - Dersom genterapi har den effekten vi håper, så vil det kunne revolusjonere artrosebehandlingen. Det finnes mange laboratorium-undersøkelser, ikke bare våre, som viser at det har effekt, men forskningen er på et veldig tidlig stadium, sier Engebretsen. (dagbladet.no 13.12.2019).)

- Hockeysjefen får sprøytet eget blod inn i sitt smertefulle kne. (- Det settes inn seks til syv tusen kne-proteser i Norge per år.) (- Det tallet ønsker vi å redusere, sier Lars Engebretsen.)

(Anm: Hockeysjefen får sprøytet eget blod inn i sitt smertefulle kne. HELSFYR (VG) Ishockeylandslagets trener Petter Thoresen (57) er ikke lenger plaget av smerter i kneet mens han sitter. Årsaken er at han to ganger har fått sprøytet sitt eget sentrifugerte blod inn i det - og at han har senket «matchvekten». (…) – Målet er å bygge opp brusken og slippe operasjon. Det settes inn seks til syv tusen kne-proteser i Norge per år. Det tallet ønsker vi å redusere, sier Lars Engebretsen.
Han understreker at «det er nødvendig» å ikke være overvektig og fysisk aktiv for å være med i prosjektet. (vg.no 8.5.2019).)

(Anm: Tamara (29) trodde klikkelyden i kjeven var helt ufarlig. Tamara Minge (29) hadde hatt klikkelyder i kjeven i en årrekke. En morgen våknet hun opp uten å klare å åpne munnen. Det var starten på et mareritt. (…) Verken fysisk eller på grunn av smerter kunne jeg åpne munnen mer, sier hun til kvinnenettstedet Mamamia. (…) Brusken i kjeveleddet var helt nedslitt. Hun var blitt rammet av såkalt juvenil artrose, som er en tilstand som ligner på artrose hos eldre mennesker. Artrose oppstår når den beskyttende leddbrusken blir svekket, og det underliggende beinet blir skadet og endrer form. Minge fikk beskjed om at operasjon var eneste mulighet – og at kjeveleddene måtte bli byttet ut med metall. Sjeldent tilfelle. – Kneppelyder i kjeven er et vanlig problem, og i de fleste tilfeller er det helt ufarlig, sier spesialist i oralkirurgi, Bård Alvsaker til TV 2. (…) – Slitasjegikt kan ha forskjellig forløp – hos noen er det hissig, mens andre kan gå 30 med det før det blir et problem. De aller fleste med slitasjegikt i kjeven kan leve med det, sier han. (tv2.no 3.9.2017).)

- Smertefrie knær med ny behandling. En ny behandlingsmetode gjør at mindre kneskader også kan opereres også hos yngre pasienter. (- Det krever flere kontrollerte studier før vi vet hvor nyttig dette er, sier Furnes.)

(Anm: Smertefrie knær med ny behandling. En ny behandlingsmetode gjør at mindre kneskader også kan opereres også hos yngre pasienter. Gøril Margrethe Nordli (50) ble smertefri. (…) - Hvis unge får en stor bruskskade i kneet, har vi i dag ikke noe godt tilbud om behandling til dem, sier Lars Engebretsen, professor i ortopedisk kirurgi ved UiO og overlege ved OUS. I Norge opereres det inn rundt 6000 kneproteser i året, hvor hele kneleddet byttes.  (…) For to år siden var hun av de første i Norge som fikk prøve den nye metoden for kneprotese, «episealer». Da hadde en bruskskade i kneet ført til store smerter i sju år. (…) Den nye metoden «episealer» kan i prinsippet benyttes ved tilsvarende skader, så lenge bruskskaden ikke er spredt over hele kneet - skaden bør være lokalisert til én eller to områder. (…) - Ikke et gjennombrudd - Det er bare i de tilfellene hvor kneleddet har fått en akutt, lokalisert bruskskade at dette kan være aktuell, og vi kjenner ikke langtidseffekten, sier han og understreker at studier av «episealer» har kort oppfølgingstid – man vet ikke hvor lenge den varer før det må settes inn en hel protese, og pasienten må gjennomgå en ny, større operasjon. - Det krever flere kontrollerte studier før vi vet hvor nyttig dette er, sier Furnes. (dagbladet.no 11.11.2019).)

- Nyt studie: En psykiatrisk diagnose kommer sjældent alene. (- Nyt studie viser, at hvis man har fået en psykiatrisk diagnose, er risikoen for at få andre diagnoser markant forøget.) (- Fejldiagnosticering.) (- Jeg kom tilbage til ham og fortalte, at medicinen ikke virkede, og jeg fik det rigtigt dårligt af den. Men han sagde bare, at jeg skulle give det mere tid og skruede op for dosis,« fortæller hun.) (- »Angst er nærmest et grundvilkår for alle psykiatriske lidelser. Særligt depression og angst følges tæt ad.)

(Anm: Nyt studie: En psykiatrisk diagnose kommer sjældent alene. Nyt studie viser, at hvis man har fået en psykiatrisk diagnose, er risikoen for at få andre diagnoser markant forøget. »Jeg tror, det afspejler, at de psykiatriske sygdomme ikke kommer i afgrænsede kasser,« siger professor i psykiatri. Et stort registerstudie af hele Danmarks befolkning viser forbløffende stor sammenhæng mellem psykiske sygdomme. Har man fået en psykiatrisk diagnose, for eksempel angst, er risikoen for at få andre psykiatriske diagnoser, for eksempel depression eller skizofreni markant forhøjet. (…) Ifølge forskerne kan der være flere årsager til det store overlap: - Fejldiagnosticering. - En grundlæggende kerne, som går igen i de psykiatriske sygdomme. - At sygdommene udvikler sig og bliver til noget andet. - At man simpelthen bare får flere sygdomme, fordi man måske er mere sårbar. (…) Derfor opsøgte hun en psykiater, da hun var 18 år. Efter hvad hun husker, som en 10 minutters samtale med ham, gik hun derfra med en recept på antidepressiv medicin. »Men jeg synes ikke det hjalp. I løbet af de næste fem år fik jeg det bare dårligere og dårligere. Jeg blev indlagt flere gange på psykiatrisk skadestue,« fortæller hun. (…) Jeg kom tilbage til ham og fortalte, at medicinen ikke virkede, og jeg fik det rigtigt dårligt af den. Men han sagde bare, at jeg skulle give det mere tid og skruede op for dosis,« fortæller hun. (…) Freja Heitmann Christensen på 31 år fik diagnosen depression, da hun var 18 år, men endte med at få en helt anden diagnose end depression. (…) Inden hun afsluttede OPUS-forløbet var hun trappet ud af al medicin og har i dag lært at håndtere det, hun selv kalder sin psykiske sårbarhed. (…) »Når jeg ser tilbage på mit forløb før OPUS, kan jeg godt undre mig over, hvordan tingene er blevet gjort. Jeg føler ikke, der blev lavet en ordentlig udredning af mig. Især hos ham den første psykiater. (…) »Angst er nærmest et grundvilkår for alle psykiatriske lidelser. Særligt depression og angst følges tæt ad. (...) (…) 10 kategorier af psykiatriske diagnoser1. Organiske psykiatriske sygdomme - for eksempel alzheimer og demens – 2. Misbrugsrelaterede psykiatriske sygdomme – 3. Skizofrenidiagnoser – 4. Affektive sindslidelser - for eksempel depression og bipolar sygdom 5. - Neurotiske sindslidelser - angst, OCD 6. – Spiseforstyrrelser – 7. Personlighedsforstyrrelser - for eksempel borderline – 8. Intellektuelle handicap - lav intelligens – 9. Udviklingsforstyrrelser - for eksempel autisme – 10. Adfærdsforstyrrelser - for eksempel ADHD. (videnskab.dk 17.1.2019).)

(Anm: Exploring Comorbidity Within Mental Disorders Among a Danish National Population. JAMA Psychiatry (2019).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- Diagnostiske tester og behandlingsprosedyrer utført før kardiovaskulær død hos personer med alvorlig psykisk sykdom. (- Pasienter med skizofreni hadde lavere forekomst av spesialiserte kardiovaskulære undersøkelser (prevalens ratio (PR) 0,78; 95 % KI 0,73–0,85).)

(Anm: Ina H. Heiberg  Ragnar Nesvåg  Lise Balteskard  Jørgen G. Bramness  Christina M. Hultman  Øyvind Næss  Ted Reichborn‐Kjennerud  Eivind Ystrom  Bjarne K. Jacobsen  Anne Høye. Diagnostic tests and treatment procedures performed prior to cardiovascular death in individuals with severe mental illness. Abstract Objective To examine whether severe mental illnesses (i.e., schizophrenia or bipolar disorder) affected diagnostic testing and treatment for cardiovascular diseases in primary and specialized health care. Methods We performed a nationwide study of 72,385 individuals who died from cardiovascular disease, of whom 1,487 had been diagnosed with severe mental illnesses. Log‐binomial regression analysis was applied to study the impact of severe mental illnesses on the uptake of diagnostic tests (e.g., 24‐hour blood pressure, glucose/HbA1c measurements, electrocardiography, echocardiography, coronary angiography, and ultrasound of peripheral vessels) and invasive cardiovascular treatments (i.e., revascularization, arrhythmia treatment and vascular surgery). Results Patients with and without severe mental illnesses had similar prevalences of cardiovascular diagnostic tests performed in primary care, but patients with schizophrenia had lower prevalences of specialized cardiovascular examinations (prevalence ratio (PR) 0.78; 95% CI 0.73‐0.85). Subjects with severe mental illnesses had lower prevalences of invasive cardiovascular treatments (schizophrenia, PR 0.58; 95% CI 0.49‐0.70, bipolar disorder, PR 0.78; 95% CI 0.66‐0.92). The prevalence of invasive cardiovascular treatments was similar in patients with and without severe mental illnesses when cardiovascular disease was diagnosed before death. Conclusion Better access to specialized cardiovascular examinations is important to ensure equal cardiovascular treatments among individuals with severe mental illnesses. Acta Psychiatr Scand. 2020 Feb 5.)

- Antipsykotika øker risiko for hjertedød.

(Anm: Antipsykotika øker risiko for hjertedød. (…) Den viser hvor viktig det er å gjøre fase 4-studier, altså studier som gjennomføres etter at medikamentene har vært i bruk en tid. (…) Rent praktisk viser resultatene at man bør ta EKG før start av behandling med antipsykotika. Ved forlenget QT-tid bør man redusere dosen eller skifte medikament, sier Bramness. Tidsskr Nor Legeforen 2009;129: 845Publisert: 30. april 2009.)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Kommentarer (4) Tidsskr Nor Legeforen 2015 135:246-8).) (8) (PDF)

(AnmRE: Studier som stikkes under stol Minileder. Reseland s. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Pustuløst legemiddelutslett. (- Bildet viser et utslett hos en tidligere frisk gutt i begynnelsen av tenårene.)

(Anm: Pustuløst legemiddelutslett. Bildet viser et utslett hos en tidligere frisk gutt i begynnelsen av tenårene. Gutten var plaget av nodulær, arrdannende akne i ansiktet og på halsen, og fikk en klindamycinkur (hvilket ikke er standard aknebehandling) hos fastlegen. Et døgn etter at gutten inntok første klindamycinkapsel, begynte han å føle seg uvel og fikk feber. Innen neste døgn dukket det opp et utslett på kroppen og i ansiktet. Han seponerte klindamycin og oppsøkte fastlegen, som henviste pasienten videre til hudavdeling, der han ble innlagt. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 5. november 2018.)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Klindamycin er et antibiotikum som tilhører gruppen linkosamider. Det brukes til behandling av alvorlige infeksjoner hovedsakelig forårsaket av grampositive kokker og anaerobe bakterier. (…) Bivirkninger Vanlige gastrointestinale bivirkninger er kvalme, brekninger og diaré. Hudutslett kan også forekomme. En potensielt alvorlig bivirkning kan være diaré grunnet oppvekst av bakterien Clostridium difficile, som skyldes en ubalanse i normale tarmfloraen. C. difficile produserer to typer toksiner, enterotoksin A og cytotoksin B, som vil kunne gi symptomer som lett til alvorlig diaré, ofte med blod og/eller slim. Dette inntreffer oftest uker etter klindamycin-behandlingen er avsluttet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Psykiater Allen Frances til Finn Skårderud: – ADHD ble en epidemi fordi legemiddelindustrien så muligheten. – Jeg har vært med på å skape psykiatriske epidemier. Diagnostikken er ute av kontroll. Vi må redde det normale, sier den anerkjente psykiateren Allen Frances. – Jeg har vært med på å skape psykiatriske epidemier. (- I ettertid må vi innse at vi var naive, sier Allen Frances. – Vi gjorde katastrofale feil. Vi tok ikke høyde for Big Pharma (den store legemiddelindustrien. Red.anm.))

(Anm: Finn Skårderud er forfatter, psykiater, professor og stifter av Villa Sult. Han skriver jevnlig for Aftenposten. Psykiater Allen Frances til Finn Skårderud: – ADHD ble en epidemi fordi legemiddelindustrien så muligheten. – Jeg har vært med på å skape psykiatriske epidemier. Diagnostikken er ute av kontroll. Vi må redde det normale, sier den anerkjente psykiateren Allen Frances. – Jeg har vært med på å skape psykiatriske epidemier. Diagnostikken er ute av kontroll. Vi må redde det normale, sier den anerkjente psykiateren Allen Frances. – Når vi har laget stadig flere psykiatriske diagnoser, har det vært i beste mening. I ettertid må vi innse at vi var naive, sier Allen Frances. – Vi gjorde katastrofale feil. Vi tok ikke høyde for Big Pharma (den store legemiddelindustrien. Red.anm.) Vi forsto ikke den gigantiske legemiddelindustriens pengebegjær, makt og politiske nettverk. Vi laget diagnosene, og de utnyttet det til fulle. USA er blitt en pilletrillende nasjon, barna ikke minst, og livene våre er psykiatrisert. Jeg har møtt Allen Frances flere ganger. Aller første gang var han, Per Fugelli og jeg sammen for å si noen forhåpentlig velvalgte ord til fremtidens behandlere. Jeg ble slått av hvor voldsomt krass han var i sin kritikk av psykiatrien. Det var en innsider som kritiserte sine egne og ikke minst seg selv. Anger er en interessant sjanger. En slik kritikk må tas alvorlig, tenkte jeg. (…) – Livet er fullt av smerte. Det betyr ikke at alt dette skal forstås og behandles som psykiske lidelser, sier Allen Frances. (aftenposten.no 24.3.2019).)

(Anm: Big Pharma. — Marcia Angell, New York Review of Books, 15 July 2004. It's no secret that Big Pharma spends megabucks marketing to physicians. — Anne Underwood, Newsweek, 29 Oct. 2007 (merriam-webster.com).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (- Ifølge rapporten et langt høyere antall korrupsjonssaker enn det som involverer banksektoren.)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere.

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Langvarig bruk av psykofarmaka. (Long term use of psychiatric drugs.) (- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.)

(Anm: Langvarig bruk av psykofarmaka. (Long term use of psychiatric drugs.) (- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.) (Corruption impairs discussion on long term use of psychiatric drugs.) BMJ 2015;350:h2953 (Published 02 June 2015).)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Alzheimer's: Death of key brain cells causes daytime sleepiness. (…) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet.)

(Anm: Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Legene ved min avdeling sier at coronapasientene ofte er veldig forvirrede. Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet. Alt dette, mener Winblad, kan tyde på at coronaviruset rammer hjernen, og i verste fall kan forårsake hjernebetennelse. I ytterste konsekvens kan det føre til demens hos noen, frykter han. Han har tidligere luftet de samme tankene for svenske Aftonbladet. - En langtidseffekt kan bli en økt demensforekomst, og flere tilfeller av tidlig demens. Nøyaktig hvordan det vil arte seg, vet vi ikke. (dagbladet.no 23.5.2020).)

- Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (- Både fysisk og kognitivt.)

(Anm: Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (Slow walking speed in midlife linked with faster aging.) (- Ny forskning finner at personer som har en tendens til å gå saktere i 45-årsalderen fremviser tegn på for tidlig akselerert aldring, både fysisk og kognitivt.(medicalnewstoday.com 12.10.2019).)

- Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ.

(Anm: Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ. Spøjs korrelation: Børn med lav IQ går langsommere som voksne og ældes hurtigere end folk med højere IQ. (- Der er mulighed for at rette op på situationen, fortæller Line Jee Hartmann Rasmussen. Det vender vi tilbage til senere i artiklen. (videnskab.dk 21.10.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- British Journal of Sports Medicine.)

(Anm: - Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- "Ganghastighet er assosiert med risiko for død av alle årsaker, men dens spesifikke rolle - uavhengig av den totale fysiske aktiviteten en person utfører - har fått liten oppmerksomhet til nå," forklarer professaor Stamatakis. Teamets funn er nå publisert i en spesialutgave av British Journal of Sports Medicine. (medicalnewstoday.com 4.6.2018).)

- Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid. (- Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer's disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Gigantene i hjertet av opioidkrisen. (- Nesten 218 000 overdoserelaterte dødsfall grunnet reseptbelagte opioider.)

(Anm: Giantene i hjertet av opioidkrisen. (The Giants at the Heart of the Opioid Crisis.) (- I de to tiårene siden OxyContin ble introdusert i 1996 har det vært nesten 218 000 overdoserelaterte dødsfall grunnet forskrivning av reseptbelagte opioider, ifølge Centers for Disease Control and Prevention. (CDC). (nytimes.com 22.4.2019).)

- Data for reseptbelagte opioider. (- Fra 1999 til 2017 døde nesten 218 000 mennesker i USA fra overdoser knyttet til reseptbelagte opioider.) (-Overdosedødsfall som involverte opioider på resept var fem ganger høyere i 2017 enn i 1999.)

(Anm: Data for reseptbelagte opioider. Reseptbelagte opioider brukes ofte til å behandle kroniske og akutte smerter, og kan, når de brukes på riktig måte, være en viktig del av behandlingen. Imidlertid er alvorlig risiko knyttet til bruken av dem, og det er viktig nøye å vurdere risiko ved å bruke reseptbelagte opioider mot nytteverdi. Disse risikoene inkluderer misbruk, opioid-bruk-lidelse (avhengighet), overdoser og død. (...) Fra 1999 til 2017 døde nesten 218 000 mennesker i USA fra overdoser knyttet til reseptbelagte opioider. Overdosedødsfall som involverte opioider på resept var fem ganger høyere i 2017 enn i 1999. (cdc.gov - December 19, 2018).)

- Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt.

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI («acute kidney injury»; sviktende nyrefunksjon).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.20'19).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

(Anm: The candidate gene approach to conducting genetic association studies focuses on associations between genetic variation within pre-specified genes of interest and phenotypes or disease states. This is in contrast to genome-wide association studies (GWAS), which scan the entire genome for common genetic variation. Candidate genes are most often selected for study based on a priori knowledge of the gene's biological functional impact on the trait or disease in question.[1][2] The rationale behind focusing on allelic variation in specific, biologically relevant regions of the genome is that certain mutations will directly impact the function of the gene in question, and lead to the phenotype or disease state being investigated. This approach usually uses the case-control study design to try to answer the question, "Is one allele of a candidate gene more frequently seen in subjects with the disease than in subjects without the disease?"[1] Candidate genes hypothesized to be associated with complex traits have generally not been replicated by subsequent GWASs.[3][4][5] The failure of candidate gene studies to shed light on the specific genes underlying such traits has been ascribed to insufficient statistical power.[6] (en.wikipedia.org).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Slik slurver forskere med statistikk. – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. 

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Statistisk svakhet er en utfordring i forskning.

(Anm: Statistisk svakhet er en utfordring i forskning. Urovekkende mange «funn» i forskningen er trolig rent tilfeldige sammenhenger. Men det finnes råd når vi skal ta stilling til nye forskningsresultater, skriver Torstein Låg. (psykologisk.no 14.8.2018).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

- Problemer med vitenskapelig forskning (- Hvordan forskning går galt.) (- Én enkel idé underbygger forskning: "tillit, men etterprøv, verifiser, kontroller, påvis".) (- Resultatene skal alltid være gjenstand for utfordrende forsøk.) (- En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv.)

(Anm: Problems with scientific research. How science goes wrong. (Problemer med vitenskapelig forskning. Hvordan forskning går galt.) Vitenskapelig forskning har endret verden. Nå må den endre seg selv. (Scientific research has changed the world. Now it needs to change itself.) En enkel idé underbygger forskning: «tillit, men bekreftelse». (…) Moderne forskere er for godtroende og ikke nok verifiserinde – til skade for all forskning, og menneskeheten. Men suksess kan avle selvtilfredshet. For mange av resultatene som fyller akademika er enten et resultat av jukseeksperimenter eller dårlige analyser (se artikkel). (…) I fjor fant forskere ved et bioteknologisk firma, Amgen, at de bare kunne reprodusere seks av 53 «landemerke»-studier innen kreftforskning. Tidligere klarte en gruppe hos Bayer, et legemiddelfirma bare å gjenta en fjerdedel av 67 tilsvarende viktige forsøksstudier. En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv. I 2000-2010 deltok omtrent 80 000 pasienter i kliniske studier basert på forskning som senere ble trukket tilbake på grunn av feil eller kritikkverdige forhold. (…) (Too many of the findings that fill the academic ether are the result of shoddy experiments or poor analysis (see article). (economist.com 19.11.2015).)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Big Data må følges av Big Theory.

(Anm: Big Data må følges av Big Theory. (Big Data Needs a Big Theory to Go with It.) Akkurat som den industrielle tidsalder laget lover for termodynamikk trenger vi universelle lover for den kompleksitet som kan løse våre tilsynelatende uløselige problemer. (…) For å bringe vitenskapen på høyde med utfordringene i vår tid må vi utvikle en dypere forståelse av kompleksiteten i seg selv. (scientificamerican.com 1.5.2013).)

- Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten.

(Anm: Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten (Data transparency is the only way) Editor's Choice - Fiona Godlee, editor in chief. BMJ 2016;352:i1261.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.20'19).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Hudsykdommer er vanligere enn vi tror.

(Anm: Skin diseases are more common than we think. Summary: Skin diseases are ranked as the fourth most common cause of human illness, but many affected people do not consult a physician. A new study estimates the prevalence of skin diseases outside the typical medical setting. (sciencedaily.com 20.4.2019).)

- Google-pasienten. (- Politikvinnen Marianne Fjeld (43) fikk høre at hun ikke kunne gjøre noe med sykdommen som bandt henne til senga. Da startet hun sin egen etterforsking.) (- Marianne var undersøkt med MR tidligere. (…) Men Mariannes problem har aldri vært å ligge. Kanskje skjer det noe når hun står? Det var da hun kom over sittende MR.)

(Anm: Google-pasienten. Politikvinnen Marianne Fjeld (43) fikk høre at hun ikke kunne gjøre noe med sykdommen som bandt henne til senga. Da startet hun sin egen etterforsking. (…) Makspuls av ingenting Marianne var politikvinnen som tålte en støyt. Hun har avslørt narkotikanettverk og etterforsket overgrepssaker. Nå står hun midt i sitt livs mest krevende gransking: Finne ut hva som er galt med hennes egen kropp. Det er fem år siden fikk hun kink i nakken. (…) – Hver gang jeg reiste meg, fikk jeg smerter. Hjertet mitt gikk helt bananas, forklarer hun. Pulsen har blitt målt til 170 slag i minuttet uten at hun har anstrengt seg. Kunne hun ha noe annet enn ME? (…) – Da jeg kom over POTS, klaffet alt, sier hun. POTS står for Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome, og betyr akkurat det Marianne opplevde: Høy hjertefrekvens i stående stilling. (…) De bandt henne fast i en seng for å se hva som skjedde med kroppen når hun ble løftet til stående stilling. De målte endringer i pulsen og blodtrykket. Ja, det var POTS, mente ekspertene. For Marianne var det likevel ett stort problem: Legene fant ingen feil med kroppen hennes. De ante ikke hvorfor hun fikk POTS. (…) – Man blir sinna når man ikke får hjelp. Fremtiden min i Norge var at jeg skulle ligge inne på soverommet og råtne, sier Marianne. (…) Marianne var undersøkt med MR tidligere. (…) Men Mariannes problem har aldri vært å ligge. Kanskje skjer det noe når hun står? Det var da hun kom over sittende MR. Hun dro til London og fikk bilder som viste noe oppsiktsvekkende. (…) (nrk.no 6.4.2019).)

(Anm: Postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS). BMJ Case Rep. 2013 Sep 16;2013.)

(Anm: POTS syndrome: Symptoms, causes, and treatment. People with postural orthostatic tachycardia (POTS) experience a marked increase in heart rate upon standing up that can cause a variety of symptoms. POTS is a disorder affecting the central nervous syndrome that can cause debilitating symptoms in people who were previously healthy. (medicalnewstoday.com 21.11.2017).)

(Anm: Postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS, also postural tachycardia syndrome) is a condition of dysautonomia,[1] to be more specific orthostatic intolerance, in which a change from the supine position to an upright position causes an abnormally large increase in heart rate, called tachycardia. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Takykardi hurtig hjertevirksomhet. Oppstår ved legemsanstrengelser, psykiske påkjenninger, feber, blødning, thyreotoksikose, hjertesykdom, forgiftning. I akutte anfall (paroksystisk tachykardi) ofte hos helt hjertefriske individer. Uregelmessig hjertevirksomhet ved takykardi kan være tegn på hjertesykdom. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME). (mintankesmie.no).)

(Anm: Chronic Fatigue Syndrome Causes and Treatment (webmd.com 1.6.2016).)

- Studie finner at mange mennesker diagnostisert med MS ikke har tilstanden. (- En nylig studie på en samling av data på mennesker som hadde fått feil diagnostikk på MS fant at 72 av de 110 pasientene hadde andre tilstander, inkludert migrene.)

(Anm: Study finds that many people diagnosed with MS do not have the condition. Researchers found that nearly 1 in 5 people who had received a diagnosis of multiple sclerosis had other unrelated conditions. Multiple sclerosis (MS) is a widespread disabling neurological condition in which the immune system attacks and destroys the fatty tissue that surrounds the nerves. This leads to nerve damage, which affects communication between the nerves and the brain. People with MS may experience symptoms, including numbness or weakness in the limbs, tremors, and lack of coordination. However, some of the symptoms have similarities to other debilitating conditions, including stroke and migraine. MS and stroke are very different conditions, but they both harm the brain. Some of the symptoms they share include attention issues, dizziness, numbness in the limbs, slurring, visual impairment, and difficulty in walking. MS and migraine attacks also have some symptoms in common, including dizziness and vision impairment. A recent study pooled data on people who had received a wrong diagnosis of MS and found that 72 of the 110 patients had other conditions, including migraine. (medicalnewstoday.com 22.4.2019).)

- Ti medisinske mysterier. En pille mot alt som er ille? Nei, legene kan verken forklare eller kurere alt. Her er de ti mest mystiske sykdommene.

(Anm: Ti medisinske mysterier. En pille mot alt som er ille? Nei, legene kan verken forklare eller kurere alt. Her er de ti mest mystiske sykdommene. Det er mye legene kan kurere med et pennestrøk på reseptblokka. Men fortsatt finnes en rekke sykdommer som de dyktigste eksperter klør seg i hodet over etter flere tiårs forskning. Visste du for eksempel at noen føler trang til å spise papir? Her får du de største gåtene innenfor den medisinske verden: (…) (dinside.no 25.07.2007).)

- BINDEVEVSSYKDOMMER.NO. Revmatiske sykdommer og relaterte tilstander i revmatologi.

(Anm: BINDEVEVSSYKDOMMER.NO. Revmatiske sykdommer og relaterte tilstander i revmatologi. Kapillaroskopi, Undersøkelse av neglefold. (…) Kapillaroskopi er spesielt egnet til å skille godartet, vanlig (primær) Raynauds fenomenfra bakenforliggende systemisk sklerose (med sekundært Raynauds fenomen) eller annen systemisk bindevevssykdom som fremviser klare sykdomstegn i kapillærene. Systemisk sklerose-lignende mønster (oftest mindre tydelig) sees ved: - Systemisk sklerose der mer enn 95% har patologiske kapillærer - (Dermato-) myositt - MCTD - Kryoglobulinemi syndrom / vaskulitt - Diabetes mellitus – Andre (…) Sekundært Raynauds fenomen Oppstår senere i livet og kan være forårsaket av en bakenforliggende sykdom. Listen over mulige årsaker er lang (se Wikipedia her). Blant de revmatiske sykdommene er - Systemisk sklerose - Mixed connective tissue disease (MCTD) - Systemisk lupus erythematosus (SLE) - Kulde-agglutinin syk dom - Flere medikamenter (typisk: betablokkere), rusmidler (amfetamin, kokain) og store doser nikotin (snus) og koffein (kaffe) kan forverre Raynauds fenomen. - Medisinske undersøkelser - Typisk primært Raynauds fenomen trenger vanligvis ingen bred medisinsk utredning, men hvis mistanke om bakenforliggende sykdom (sekundærtRaynauds fenomen) vil allmennlege gjøre orienterende medisinske undersøkelser - Blodprøver (Blodsenkningsreaksjon (SR), hgb, trombocytter, leukocytter, TSH, T4, ANA med undergrupper) - Videre tolkning av resultatene, og mer spesiell medisinsk utredning for eksempel med negle-fold kapillaroskopi er en spesialistoppgave som revmatologer gjør.(bindevevssykdommer.no 1.2.2018).)

(Anm: Kapillaroskopi, Undersøkelse av neglefold. (bindevevssykdommer.no).)

- Vaskulitt - betennelse i blodårene.

 - Vaskulitt - betennelse i blodårene. Vaskulitt er en revmatisk sykdom som kan arte seg på svært ulike måter og i varierende alvorlighetsgrad. Blodårer forskjellige steder i kroppen angripes. (…) Alle våre organer krever kontinuerlig oksygentilførsel via blodårene for å opprettholde sin funksjon. (lommelegen.no 19.6.2019).)

– Tilfeldig hvem som får behandling. NRK Brennpunkt har snakket med 17 familier som mener at barna deres har sykdommen PANDAS.

(Anm: – Tilfeldig hvem som får behandling. NRK Brennpunkt har snakket med 17 familier som mener at barna deres har sykdommen PANDAS. – Å vite at det finnes behandling, men at barnet ditt ikke får tilgang til den, det er noe av det verste vi foreldre kan oppleve, sier Kristin Granli. Hun leder pasientforeningen Sane Norge, som jobber for å øke kunnskapen om den omstridte barnesykdommen PANDAS hos norske leger og foreldre. Foreldrene opplever at det å få behandling ofte er en lang kamp. (nrk.no 11.4.2019).)
- PANDAS-diagnosens mor. (- Den amerikanske barnelegen Susan Swedo er forsker og spesialist på barns mentale helse. I 1998 påviste hun en sammenheng mellom streptokokkinfeksjon og psykiatriske symptomer hos barn.)

(Anm: Aksel ble syk over natta. Etter en vanlig halsinfeksjon fikk Aksel tics, tvangstanker og separasjonsangst. Barndomsårene forsvinner, mens norske leger nøler med å behandle ham. (…) Psykiatri eller somatikk? Foreldrene var i jevn kontakt med barnepsykiatrien i kommunen, fordi de fleste av Aksels symptomer var av psykiatrisk karakter. (…) PANDAS-diagnosens mor Den amerikanske barnelegen Susan Swedo er forsker og spesialist på barns mentale helse. I 1998 påviste hun en sammenheng mellom streptokokkinfeksjon og psykiatriske symptomer hos barn. (…) Brennpunkt møter Susan Swedo i Genève, der hun er på vei inn til et møte i Verdens helseorganisasjon WHO. Vi viser henne en tegning som Aksel har laget av sykdommen sin. (…) Omstridt diagnose PANDAS-diagnosen er omstridt i medisinske miljøer verden over. Sykdommen gir ikke utslag på blodprøver eller andre tester. (…) Stanford universitetssykehus i USA har behandlet PANDAS siden 2012. Retningslinjene de har utviklet, følges av leger i USA, og i mange europeiske land, også i Sverige og Danmark. Ved Herlev i København har rundt 25 barn fått behandling for PANDAS de to siste årene. (nrk.no 11.4.2019).)

- Kvinne som døde av rabies var akuttinnlagt tidligere. (- Kvinnen ble innlagt på sykehus 28. april, men kommuneoverlege Øystein Furnes sier til NRK at kvinnen oppsøkte lege flere ganger i Norge før hun ble innlagt på sykehuset.)

(Anm: Kvinne som døde av rabies var akuttinnlagt tidligere. FØRDE (VG) Kvinnen i 20-årene som døde av rabies var i kontakt med kommunehelsetjenesten flere ganger før hun ble innlagt på sykehuset i Førde. Mandag døde pasienten som var innlagt på Førde sentralsjukehus etter at hun ble bitt av en hund med rabies, på en reise til Sørøst-Asia for vel to måneder siden. Kvinnen ble innlagt på sykehus 28. april, men kommuneoverlege Øystein Furnes sier til NRK at kvinnen oppsøkte lege flere ganger i Norge før hun ble innlagt på sykehuset. – Hun var i kontakt med lege og var innlagt på en akuttdøgnenhet i et døgn, sier Furnes til statskanalen. (vg.no 7.5.2019).)

- Over 30 helsearbeidere vaksinert mot rabies. (- Kvinnen ble innlagt på sykehus 28. april, men kommuneoverlege Øystein Furnes sier til NRK at kvinnen oppsøkte lege flere ganger i Norge før hun ble innlagt på sykehuset.)

(Anm: Over 30 helsearbeidere vaksinert mot rabies. Etter at en kvinne i 20-årene døde av rabies på Førde sykehus, har helsearbeidere i kommunen fått tilbud om å ta rabiesvaksine. – Dette er en uvanlig sak, og en sykdom som ikke smitter mellom mennesker. Men det er en teoretisk mulighet for at helsearbeidere eller veldig nære kontakter kan bli utsatt for smitte, sier kommuneoverlege i Førde, Øystein Furnes, til TV 2. Ifølge avisa Firda, er det en kvinne i 20-årene som døde av den sjelden smitten. (tv2.no 7.5.2019).)

- Ryggsmerter var kronisk sykdom: - Det var som å få en dødsdom. (- Bekhterev sykdom, eller Ankyloserende spondylitt som det også heter, er en genetisk kronisk inflammasjonssykdom, som tilhører en gruppe av de revmatiske sykdommene.)

(Anm: Ryggsmerter var kronisk sykdom: - Det var som å få en dødsdom. Marcus Birro (46), trodde først smertene i ryggen var en skiveprolaps, eller at en nerve hadde kommet i klem. Det viste seg at han hadde en kronisk revmatisk sykdom. (…) Revmatisme er en fellesbetegnelse for over 200 forskjellige sykdomsformer i ledd, muskler, senehinner og nerver. Det omtales ofte som muskel- og skjelettsykdommer. Bekhterev sykdom, eller Ankyloserende spondylitt som det også heter, er en genetisk kronisk inflammasjonssykdom, som tilhører en gruppe av de revmatiske sykdommene. (vg.no 23.5.2019).)

- Iskemiske sår ved systemisk bindevevssykdom.

(Anm: Iskemiske sår ved systemisk bindevevssykdom. Bakgrunn Iskemiske sår (digitale ulcuser) opptrer relativt ofte ved systemiske bindevevssykdommer.) Innledning Forekomsten av iskemiske sår varierer ved de forskjellige systemiske bindevevssykdommene (ramme 1). Digitale sår er spesielt hyppig ved systemisk sklerose (sklerodermi), opptil 40 % av pasientene utvikler slike i sykdomsforløpet (1). Den patologiske prosess som ligger bak digitale sår ved systemisk sklerose er ikke-vaskulittisk, med endotelial dysfunksjon og fibroseutvikling. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126: 3089-92 Publisert: 29. november 2006.)

- Arterielle leggsår eller fotsår.

(Anm: Arterielle leggsår eller fotsår. Arterielle sår oppstår som følge av utilstrekkelig blodtilførsel som gir oksygenmangel (iskjemi) i hud og underliggende vev. Den vanligste bakenforliggende årsak er åreforkalkning (aterosklerose) i arteriene i lår, legg og/eller fot. (nhi.no 8.6.2017).)

- Når sykehusspråket blir livsviktig. Fra et sykehus i Oslo: – Du har sepsis, akutt blodforgiftning. Det er svært alvorlig, men vi har kontroll.

(Anm: Når sykehusspråket blir livsviktig. Fra et sykehus i Oslo: – Du har sepsis, akutt blodforgiftning. Det er svært alvorlig, men vi har kontroll. Har de det så travelt på sykehuset at alvorlig syke pasienter og deres pårørende bare blir et fornavn og et fødselsnummer, på et samlebånd? (…) Veldig farlig «Dødeligheten for blodforgiftning varierer mellom 10 og 80 prosent. Jo raskere behandlingen starter, spesielt med antibiotika, jo større er sjansen for å redde organfunksjonen og liv.» Jeg skummer meg gjennom teksten. «​Når bakterier eller andre mikroorganismer kommer over i blodet og kroppens infeksjonsforsvar overreagerer, kan kroppens organer, som lunger, nyre, hjerne, hjerte og lever skades og i verste fall svikte.» Informasjonen er hentet fra Midtnorsk senter for sepsisforskning, som har nettstedet sepsis.no Når medisinflaskene er tomme og sykepleieren kommer tilbake fordi jeg trakk i snora og det piper og lyser rødt ved siden av døra, forklarer hun meg at «bredspektret antibiotika» betyr at det gis flere typer antibiotika samtidig, rett inn i blodomløpet. (vartoslo.no 3.2.2019).)

- Sepsis (blodforgiftning). Sepsis er en alvorlig infeksjon der pasienter kan bli svært syke. Kreftpasienter er blant dem som er spesielt utsatt for å utvikle sepsis. (- Symptomene man skal være på vakt for når man har en infeksjon er: - pustebesvær -rask puls -klam eller svett hud -forvirring eller – desorientering - skjelvinger, feber eller veldig kald -ekstrem smerte eller ubehag.)

(Anm: Sepsis (blodforgiftning). Sepsis er en alvorlig infeksjon der pasienter kan bli svært syke. Kreftpasienter er blant dem som er spesielt utsatt for å utvikle sepsis. (…) Hva er forskjellen mellom infeksjon og sepsis? En infeksjon – som for eksempel lungebetennelse, halsbetennelse eller urinveisinfeksjon – oppstår når bakterier, virus eller sopp kommer på avveie, er «farligere» eller flere enn de normalt skal være. Dette bekjemper kroppen med sitt infeksjonsforsvar, og du får symptomer som feber, rødhet, hevelse, smerte og endret funksjon. Sepsis kalles ofte blodforgiftning, men det er ikke egentlig en forgiftning. Det er en alvorlig infeksjon der pasienter blir svært syke. Sepsis oppstår som følge av at bakterier kommer over i blodbanen. Kroppens infeksjonsforsvar overreagerer, og en rekke av kroppens organer skades. Som følge av sepsis utvikler pasienter svikt i organer som lunger, nyre, hjerne, hjerte, beinmarg og lever. Hva er symptomene på sepsis? Sepsis oppstår ofte hos pasienter med vanlige infeksjoner. Av og til oppstår sepsis etter at du har vært syk i flere dager, men ofte er utviklingen så rask at du egentlig ikke vet at du har fått en infeksjon. Du behøver ikke å ha andre symptomer enn at du føler seg veldig syk: «Så dårlig har jeg aldri følt meg før». Symptomene man skal være på vakt for når man har en infeksjon er: - pustebesvær -rask puls -klam eller svett hud -forvirring eller desorientering - skjelvinger, feber eller veldig kald -ekstrem smerte eller ubehag. (kreftforeningen.no 3.2.2019).)

- En mann i 50-årene med tørrhoste og pleuravæske. For en mann med utenlandsk opprinnelse ble residiverende feber og nattlig tørrhoste starten på et langvarig utredningsforløp.

(Anm: En mann i 50-årene med tørrhoste og pleuravæske. For en mann med utenlandsk opprinnelse ble residiverende feber og nattlig tørrhoste starten på et langvarig utredningsforløp. Det som førte til hans forsinkede diagnose viste seg å være et kjennetegn ved sykdommen. (…) Komplikasjoner som lungeabscesser eller empyem kan i noen tilfeller forklare et protrahert pneumonilignende forløp. Andre ganger kan det foreligge en uventet mikrobiell etiologi, hvor atypiske og typiske mykobakterier og soppinfeksjoner er viktige, men sjeldne differensialdiagnoser. Inadekvate antibiotikadoser, for kort behandlingslengde, nedsatt antibiotikapenetrasjon, manglende etterlevelse og antibiotikaresistens er andre viktige årsaker. Diagnosen kan også være feil ved at lungekreft eller andre underliggende lungesykdommer ikke er oppdaget. (…) Diskusjon Tuberkulosediagnosen kan være utfordrende, særlig i land som Norge der forekomsten er blant de laveste i verden. I 2018 fikk 209 personer diagnosen i Norge, hvorav kun 14 % var norskfødte (6). Sykdommen kan mangle på listen over aktuelle differensialdiagnoser som følge av uspesifikk og varierende symptomatologi, som igjen kan føre til forsinket diagnose og økt risiko for smittespredning. Tidsskr Nor Legeforen 2021 Publisert: 4. mars 2021.)

- Barn og ungdom kan rammes av alvorlige bivirkninger fra antipsykotika. (- Children Can Suffer Serious Side Effects from Antipsychotic Medications.) (- Resultatene? De unge som fikk en høyere dose hadde en 3,5 ganger høyere risiko (+ 350 %) for uventet død enn kontrollgruppen. De som fikk høy dose var også 4,29 (+ 429 %) ganger mer sannsynlig å oppleve metabolske og kardiovaskulære dødsfall enn kontrollgruppen.)

(Anm: Barn og ungdom kan rammes av alvorlige bivirkninger fra antipsykotika. (Children Can Suffer Serious Side Effects from Antipsychotic Medications.) Eksperter sier at medisinske fagpersoner bør være forsiktige når de forskriver medisiner for barns psykiske problemer. (…) Observasjonsstudien så på dataene fra nesten 248 000 barn og unge voksne i Tennessee fra en alder av 5 til 24 år som var innrullert i Medicaid mellom 1999 og 2014. Pasientdataene fokuserte på mennesker som ikke var diagnostisert med noen form for psykose, et symptom på en psykisk lidelse som skizofreni som kan produsere effekter som hallusinasjoner. Resultatene? De unge menneskene som fikk en høyere dose hadde en 3,5 ganger høyere risiko (+ 350 %) for uventet død enn kontrollgruppen. De som fikk den høye dose var også 4,29 (+ 429 %) ganger mer sannsynlig å oppleve metabolske og kardiovaskulære dødsfall enn kontrollgruppen. "Antipsykotika er ganske farlige legemidler," sa Wayne A. Ray, PhD, hovedforfatter og professor i helsepolitikk ved Vanderbilt University of Medicine, Tennessee.) (healthline.com 9.1.2019).)

(Anm: Original Investigation. Association of Antipsychotic Treatment With Risk of Unexpected Death Among Children and Youths. (…) Conclusions and Relevance  The findings suggest that antipsychotic use is associated with increased risk of unexpected death and appear to reinforce recommendations for careful prescribing and monitoring of antipsychotic treatment for children and youths and to underscore the need for larger antipsychotic treatment safety studies in this population. (…) Conflict of Interest Disclosures: None reported. Funding/Support: The study was supported by grant HL081707 from the National Heart, Lung, and Blood Institute and grant HD074584 from the National Institute for Child Health and Human Development. JAMA Psychiatry. Published online December 12, 2018.)

- Uenighed efter uenighed: Redder antidepressiv medicin liv, eller er den virkningsløs og afhængighedsskabende?

(Anm: CLARE WILSON. New Scientist. Uenighed efter uenighed: Redder antidepressiv medicin liv, eller er den virkningsløs og afhængighedsskabende? Forbruget af antidepressiv medicin stiger på globalt plan, men uenighederne blandt både forskere og forbrugere af midlerne er mange. Nogle mener, at det har reddet deres liv, andre fortryder, at de tog den første pille. (jyllands-posten.dk 19.1.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Brukere av antidepressiva har høyere dødsrisiko enn ikke-brukere, ifølge forskere (- Antidepressant users have higher risk of death than non-users, researchers find.) (- Forskerne gjennomførte studier som involverte hundretusener av mennesker og fant at brukere av antidepressiva hadde 33 % høyere sjanse for dødsfall enn ikke-brukere.)

(Anm: Brukere av antidepressiva har høyere dødsrisiko enn ikke-brukere, ifølge forskere (- Det er imidlertid mindre kjent at alle kroppens store organer - hjertet, nyrene, lungene, leveren - bruker serotonin fra blodstrømmen.) (- Antidepressiva blokkerer også absorpsjonen av serotonin i disse organene, og forskerne advarer mot at antidepressiva kan øke risikoen for død ved å hindre at flere organer fungerer som de skal.) (- Forskerne gjennomførte studier som involverte hundretusener av mennesker og fant at brukere av antidepressiva hadde 33 % høyere sjanse for dødsfall enn ikke-brukere.)- Brukere av antidepressiva hadde også 14% høyere risiko for kardiovaskulære hendelser, for eksempel hjerneslag og hjerteinfarkt. Resultatene ble publisert i dag i tidsskriftet Psychotherapy and Psychosomatics.) (news-medical.net 14.9.2017).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Slik slurver forskere med statistikk. – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. 

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Statistisk svakhet er en utfordring i forskning.

(Anm: Statistisk svakhet er en utfordring i forskning. Urovekkende mange «funn» i forskningen er trolig rent tilfeldige sammenhenger. Men det finnes råd når vi skal ta stilling til nye forskningsresultater, skriver Torstein Låg. (psykologisk.no 14.8.2018).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)  

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Hyperrask angstbehandling får 111 millioner kroner. Metoden som har gjort mange mennesker angstfri på bare fire dager, får milliondonasjon.

(Anm: Hyperrask angstbehandling får 111 millioner kroner. Metoden som har gjort mange mennesker angstfri på bare fire dager, får milliondonasjon. Forskerne fra Bergen skal nå etablere verdens første senter for denne behandlingen. Den nye metoden har vekket interesse over hele verden. Behandlingen går ut på å behandle angst og tvangslidelser (OCD) med intens trening på bare fire dager. Professor Gerd Kvale og førsteamanuensis Bjarne Hansen i Bergen står bak metoden. Nå får de et solid beløp på 111 millioner kroner for å etablere verdens første forskningssenter i sitt slag. (nrk.no 25.10.2018).)

- 35 MILLIONER TIL Å SPRE BEHANDLING MOT ANGST OG TVANG INTERNASJONALT.

(Anm: 35 MILLIONER TIL Å SPRE BEHANDLING MOT ANGST OG TVANG INTERNASJONALT. Kavlifondet gir 35 millioner kroner til internasjonal spredning av Bergen 4-day treatment (B4DT), intensivbehandlingen mot angst og tvang som er utviklet av Gerd Kvale og Bjarne Hansen i Bergen. (kavlifondet.no 6.12.2018).)

- SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne.

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

- Forskere: Slik avslører tennene demensfare. (- I en ny studie har forskere avdekket at dårlig tannhelse kan kobles til kognitiv svikt - og tegn på begynnende demens.)

(Anm: Forskere: Slik avslører tennene demensfare. I en ny studie har forskere avdekket at dårlig tannhelse kan kobles til kognitiv svikt - og tegn på begynnende demens. - God tannhelse har betydning for både allmenn helse og livskvalitet hos eldre, sier spesialisttannlege Helena Nilsson til Dagbladet. Nilsson tar nå en doktorgrad ved Malmö universitet, stedet der studien har blitt gjennomført. (dagbladet.no 7.10.2019).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Teeth, Gums and Your Health. What Teeth and Gums Say About Your Health. (Tenner, tannkjøtt og helse. Hva tenner og tannkjøtt sier om din helse.) (medicinenet.com 1.9.2017).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han.(…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft. (nrk.no 13.5.2011.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Mange med astmadiagnose har egentlig EILO. Hos de med EILO, lukker strupen seg når de anstrenger seg fysisk. Mange blir feildiagnostisert med astma og får feil behandling, mener norske forskere. Astma og EILO, som står for Exercise Induced Laryngeal Obstruction, er to forskjellige tilstander. (- Men opptelling vi har gjort, viser at opptil 70 prosent av dem ikke trenger astmamedisin i det hele tatt.)

(Anm: – Mange med astmadiagnose har egentlig EILO. Hos de med EILO, lukker strupen seg når de anstrenger seg fysisk. Mange blir feildiagnostisert med astma og får feil behandling, mener norske forskere. Astma og EILO, som står for Exercise Induced Laryngeal Obstruction, er to forskjellige tilstander. Mens astmapasienter først og fremst har problemer med å puste ut, sliter personer som har EILO, med å puste inn. De har det verst mens de anstrenger seg maks fysisk, og rett etterpå. Og mens astma er en tilstand med irritasjon eller betennelse i luftveiene som kan ha mange utløsende årsaker, er det først og fremst i strupen problemet er for EILO-pasienter. Når kroppen jobber hardt, for eksempel ved sport og lek, lukker strupen seg i stedet for å åpne seg som den skal. (…) – De aller fleste som kommer til utredning hos oss, har vært innom astmamedisiner – jeg vil si 80–90 prosent. Men opptelling vi har gjort, viser at opptil 70 prosent av dem ikke trenger astmamedisin i det hele tatt. Noen barn som kommer til klinikken, er blitt utredet før uten å ha fått riktig diagnose. Og noen har hatt dramatiske opplevelser med EILO. – Vi har historier om barn som har kommet inn med luftambulanse og er blitt satt på store doser med steroider og andre astmamedisiner. Men så viser det seg at det er lukking av strupen som er årsaken. (forskning.no 2.6.2019).)

(Anm: Pediatriveiledere. Fra Norsk barnelegeforening. Fra Norsk barnelegeforening. Generell veileder. Øvre og nedre luftveier. 7.9 Exercise indusert laryngeal obstruksjon (helsebiblioteket.no).)

- Treningsrevolusjon: Har droppet 5 av 6 meniskoperasjoner. (- I 2010 ble det utført 632 meniskoperasjoner ved Martina Hansen. I 2018 var tilsvarende tall redusert til 116. Det til tross for at antall pasienter som ble undersøkt poliklinisk har vært uendret.)

(Anm: – For meniskpasienter som kom hit for ti år siden, var løsningen å operere. Nå opererer vi bare unntaksvis, sier Nina Jullum Kise, ortopedisk kirurg ved Martina Hansens Hospital. (…) På vei mot operasjonsstua, ble han spurt om han heller ville prøve treningsterapi. Han sa ja. Nå gjør de aller fleste som ham. – For meniskpasienter som kom hit for ti år siden, var løsningen å operere. Nå opererer vi bare unntaksvis, sier Nina Jullum Kise, ortopedisk kirurg ved Martina Hansens Hospital. Sykehuset på Gjettum i Bærum er et av landets ledende innen ortopedi. Behandling av vonde knær er en av spesialitetene ved sykehuset som åpnet i 1936. I 2010 ble det utført 632 meniskoperasjoner ved Martina Hansen. I 2018 var tilsvarende tall redusert til 116. Det til tross for at antall pasienter som ble undersøkt poliklinisk har vært uendret. (…) Ny praksis verden over Konklusjonen etter to år har vakt oppsikt: Pasientene som har trent, har like bra resultat som de som er operert for slitasjeskaden. Forskningen har ikke bare endret praksisen ved Martina Hansen, det har vært med på å endre behandlingen av pasientgruppen i hele den vestlige verden. I Norge ble tallet på kikkhullsoperasjon av menisker nær halvert fra 2013 til 2016. – Jeg trodde ikke det var mulig å få så gode resultater, sier Kise. (budstikka.no 7.6.2019).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Hvem skal verger verge? VERGEMÅL: – Formynderiet lever videre i beste velgående, skriver kronikkforfatteren.

(Anm: HELGE HJORT, advokat, advokatfirmaet Sulland. Hvem skal verger verge? VERGEMÅL: – Formynderiet lever videre i beste velgående, skriver kronikkforfatteren. (…) VG forteller oss at nesten 1500 nordmenn har fått oppnevnt en verge det siste halvåret uten å bli spurt om det er noe de ønsker. Det er oppsiktsvekkende.) (- Ofte treffer de dem aldri eller snakker aldri med dem. De bygger sitt standpunkt på andres vurdering. Det er slående hvor lite som skal til for å frata folk deres samtykkekompetanse. (…) Vergemålsloven § 20 foreskriver at «Den som settes under vergemål, skal skriftlig samtykke i opprettelsen av vergemålet, med mindre han eller hun ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer.» (…) FNs Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som knesetter prinsippet om at også de har «rettslig handleevne på lik linje med andre», og «frihet til å treffe sine egne valg». Men formynderiet lever videre i beste velgående. (vg.no 20.11.2018).)

(Anm: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

- Vil kontakte 18.000 om uønskede vergemål. Statens sivilrettsforvaltning foreslår å spørre om 18.000 personer, som har et vergemål de selv ikke har bedt om, ønsker å beholde en verge.

(Anm: Vil kontakte 18.000 om uønskede vergemål. Statens sivilrettsforvaltning foreslår å spørre om 18.000 personer, som har et vergemål de selv ikke har bedt om, ønsker å beholde en verge. For to uker siden ba justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) om forslag for hvordan man kunne undersøke flere tusen vergemål etter avsløringer om at vergemålsloven var litt praktisert feil. Tirsdag kom Statens sivilrettsforvaltning (SRF) med et forslag for hvordan knipen kan løses, men advarer om at tiltaket er ressurskrevende og særlig vil øke arbeidsbelastningen for fylkesmennene. (…) Statens sivilrettsforvaltning foreslår at man må ta kontakt med alle de 18.000 personer som er satt under vergemål og registrert som «ikke samtykkekompetente» og spørre dem om de ønsker å fortsatt ha stå under vergemål eller ikke. Også de 18.000 vergene må bli kontaktet. – Vi ønsker å legge til rette for brukervennlig og effektiv kommunikasjon som skal gjøre det enkelt å gi tilbakemelding om uønskede vergemål. Når svarbrevene er mottatt må fylkesmannen utrede saken nærmere og en samtale vil kunne være relevant, går det fram av forslaget. (dagsavisen.no 4.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Minst 220 har meldt fra om uønsket vergemål. Jus. 220 personer har meldt fra til fylkesmennene at de har fått oppnevnt verge mot egen vilje. (- Tallet 220 inkluderer alle saker der vergehaver har uttrykt ønske om å avslutte vergemål, og fylkesmannen har begynt å behandle saken.)

(Anm: Minst 220 har meldt fra om uønsket vergemål. Jus. 220 personer har meldt fra til fylkesmennene at de har fått oppnevnt verge mot egen vilje. Antallet kan bli oppjustert. Det viser en opptelling Statens sivilrettsforvaltning har gjort. Tallet 220 inkluderer alle saker der vergehaver har uttrykt ønske om å avslutte vergemål, og fylkesmannen har begynt å behandle saken. I tillegg kan det ha kommet inn henvendelser som ennå ligger på vent. Av de 220 sakene er 18 meldt til Fylkesmannen i Nordland, 16 til Fylkesmannen i Rogaland og 26 til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. De øvrige fylkesmannsembetene har ikke oppgitt egne tall til Kommunal Rapport. (kommunal-rapport.no 14.3.2019).)

– Vi trenger ikke velge mellom likegyldighet eller tvang. (- Det finnes gode faglige alternativer, som handler om tilgjengelighet, tid, relasjoner og systematisk samarbeid.)

(Anm: Arnhild Lauveng Nasjonalt senter for Erfarings­kompetanse visepresident i Norsk psykolog forening. NRK Brennpunkt-dokumentaren Mysteriet søsteren min forteller historien til Anne Wold, en dyktig ung kvinne uten spesielle problemer. Etter et studieopphold i utlandet begynte hun å isolere seg stadig mer. I begynnelsen hadde hun noe kontakt med helsevesen og lege, men de siste årene av livet sitt isolerte hun seg helt. Hun lå død i tre uker inne i leiligheten sin før hun ble funnet. (…) Vi trenger ikke velge mellom likegyldighet eller tvang. Det finnes gode faglige alternativer, som handler om tilgjengelighet, tid, relasjoner og systematisk samarbeid. (aftenposten.no 29.10.2020).)

- Psykisk syke Anne Wold døde avmagret og alene – helsesjefen beklager. (- Helse- og omsorgssjef i Brønnøy, Tove Karin Solli mener Wold ble sviktet av mange, på flere forvaltningsnivåer.) (– Vanskelig å vurdere samtykkekompetanse.)

(Anm: Psykisk syke Anne Wold døde avmagret og alene – helsesjefen beklager. Til tross for gjentatte bekymringsmeldinger fikk ikke Anne Wold fra Brønnøysund oppfølging. Avmagret og alene døde hun 64 år gammel. Hun var funnet samtykkekompetent. Denne uka viste NRK Brennpunkt dokumentaren «Mysteriet søsteren min». Den handler om psykisk syke Anne Wold fra Brønnøysund som lå død i sin kommunale bolig i tre uker før noen oppdaget det. Helse- og omsorgssjef i Brønnøy, Tove Karin Solli mener Wold ble sviktet av mange, på flere forvaltningsnivåer. – Det er beklagelig at dette kan skje i et velferdssamfunn. Vi må bare be om unnskyldning der Brønnøy kommune har svikta. (…) – Et dilemma for kommunene Av journalen til Anne Wold fremgår det at legene har vurdert at hun hadde såkalt samtykkekompetanse. Det betyr at de mente hun var i stand til å forstå konsekvensene av å si ja eller nei til behandling. (nrk.no 25.10.2020).)

- Fastlege fikk brev fra Sødermann: – Følte meg presset til å sette diagnoser. (- Fastleger i Sør-Fron ble oppfordret av konsulentselskapet Sødermann til å lete etter «nye» brukere, som kunne øke kommunens inntekter.)

(Anm: Fastlege fikk brev fra Sødermann: – Følte meg presset til å sette diagnoser. OPPRØRT: Fastlege Rita Hansen Møller reagerte på henvendelsen fra konsulentselskapet Sødermann. Fastleger i Sør-Fron ble oppfordret av konsulentselskapet Sødermann til å lete etter «nye» brukere, som kunne øke kommunens inntekter. Ett av forslagene fra selskapet var at personer fikk tilbud om gåturer sammen med andre, slik at kommunen kunne motta det årlige tilskuddet på over 600.000 kroner. – Jeg ble sint og opprørt da jeg fikk brevet. Jeg følte at Sødermann ba meg sette diagnoser på et litt tilfeldig og lettvint grunnlag. Det var jeg sterkt imot, sier fastlege Rita Hansen Møller i Sør-Fron til VG. For to uker siden avdekket VG at konsulentselskapet Sødermann har tilbudt flere titalls norske kommuner hjelp til å registrere flere innbyggere som psykisk utviklingshemmet, noe som vil gi kommunene større inntekter. (vg.no 29.10.2018).)

- Betalte Sødermann 1,4 mill. uten konkurranse. Innkjøp. Hemnes takket nei til fastpris-tilbud på 280.000 kroner fra Sødermann rådgivning AS. I stedet måtte de ut med 1,4 millioner kroner. (- Selskapet skulle få 25 prosent av inntektsøkningen fra Staten. Det kostet kommunen 1,4 millioner kroner i 2016, viser tall fra Leverandørdatabasen. Avtalen ble inngått uten utlysning, konkurranse eller protokoll.)

(Anm: Betalte Sødermann 1,4 mill. uten konkurranse. Innkjøp. Hemnes takket nei til fastpris-tilbud på 280.000 kroner fra Sødermann rådgivning AS. I stedet måtte de ut med 1,4 millioner kroner. Hemnes inngikk avtale med Sødermann rådgivning AS uten konkurranse. Enhetsleder Kari Lillebjerka og rådmann Amund Eriksen hadde ikke trodd at overføringene fra Staten skulle øke med 5 millioner kroner. Høsten 2015 kontaktet Sødermann rådgivning AS Hemnes kommune og tilbød hjelp med å kostnadsberegne ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede med kommunale tjenester. Rådmannen valgte vekk tilbudet om fastpris, og slo i stedet til på et tilbud etter «no cure, no pay»-metoden. Selskapet skulle få 25 prosent av inntektsøkningen fra Staten. Det kostet kommunen 1,4 millioner kroner i 2016, viser tall fra Leverandørdatabasen. Avtalen ble inngått uten utlysning, konkurranse eller protokoll. (kommunal-rapport.no 31.10.2018).)

- Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner.

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

- Tvangsmedisinering vil bli sett på som et historisk feilgrep. (- Noen ganger kan det vært lurt å sette seg ned og tenke gjennom hvordan vi vil bli sett på som forfedre.) (- Opplyse om medisiners effekt og bivirkninger Særlig trenger vi å opplyse om at effekten ved medisiner ikke er gitt, og at bivirkningene kan være mange og alvorlige.)

(Anm: - Tvangsmedisinering vil bli sett på som et historisk feilgrep. (…) Vi bør lovfeste en rett til å skrive en juridisk bindende forhåndserklæring for egen behandling i det psykiske helsevernet. Noen ganger kan det vært lurt å sette seg ned og tenke gjennom hvordan vi vil bli sett på som forfedre. Hvordan vi som jobber med psykisk helsevern, vil bli betraktet av våre etterkommere når historien om oss skrives. (…) Spillereglene endres fundamentalt ved overskridelse av en grense som er vanskelig å definere klart. (…) Opplyse om medisiners effekt og bivirkninger Særlig trenger vi å opplyse om at effekten ved medisiner ikke er gitt, og at bivirkningene kan være mange og alvorlige. (aftenposten.no 5.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Slik slurver forskere med statistikk. – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. 

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Statistisk svakhet er en utfordring i forskning.

(Anm: Statistisk svakhet er en utfordring i forskning. Urovekkende mange «funn» i forskningen er trolig rent tilfeldige sammenhenger. Men det finnes råd når vi skal ta stilling til nye forskningsresultater, skriver Torstein Låg. (psykologisk.no 14.8.2018).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

- Kan vi stole på forskning?

- Problemer med vitenskapelig forskning (- Hvordan forskning går galt.) (- Én enkel idé underbygger forskning: "tillit, men etterprøv, verifiser, kontroller, påvis".) (- Resultatene skal alltid være gjenstand for utfordrende forsøk.) (- En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv.)

(Anm: Problems with scientific research. How science goes wrong. (Problemer med vitenskapelig forskning. Hvordan forskning går galt.) Vitenskapelig forskning har endret verden. Nå må den endre seg selv. (Scientific research has changed the world. Now it needs to change itself.) En enkel idé underbygger forskning: «tillit, men bekreftelse». (…) Moderne forskere er for godtroende og ikke nok verifiserinde – til skade for all forskning, og menneskeheten. Men suksess kan avle selvtilfredshet. For mange av resultatene som fyller akademika er enten et resultat av jukseeksperimenter eller dårlige analyser (se artikkel). (…) I fjor fant forskere ved et bioteknologisk firma, Amgen, at de bare kunne reprodusere seks av 53 «landemerke»-studier innen kreftforskning. Tidligere klarte en gruppe hos Bayer, et legemiddelfirma bare å gjenta en fjerdedel av 67 tilsvarende viktige forsøksstudier. En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv. I 2000-2010 deltok omtrent 80 000 pasienter i kliniske studier basert på forskning som senere ble trukket tilbake på grunn av feil eller kritikkverdige forhold. (…) (Too many of the findings that fill the academic ether are the result of shoddy experiments or poor analysis (see article). (economist.com 19.11.2015).)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Big Data må følges av Big Theory.

(Anm: Big Data må følges av Big Theory. (Big Data Needs a Big Theory to Go with It.) Akkurat som den industrielle tidsalder laget lover for termodynamikk trenger vi universelle lover for den kompleksitet som kan løse våre tilsynelatende uløselige problemer. (…) For å bringe vitenskapen på høyde med utfordringene i vår tid må vi utvikle en dypere forståelse av kompleksiteten i seg selv. (scientificamerican.com 1.5.2013).)

- Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten.

(Anm: Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten (Data transparency is the only way) Editor's Choice - Fiona Godlee, editor in chief. BMJ 2016;352:i1261.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.20'19).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

- Selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurdering er som gir opphav til ulike synspunkter, skriver Atle Fretheim.

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

- Medierte virkeligheter.

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: