Legemiddelsikkerhet (JAMA. 2008;300(20):2359 (November 26))

Legemiddelgiftighet kan være organspesifikk (qiagen.com 24.3.2014)

Hvordan lese pakningsvedlegg (preparatomtale) (How to Read Medicine Labels). (webmd.com 14.6.2017).)

Legemiddelindusert lupus erythematosus (medicinenet.com 9.5.2006)

Legemiddelindusert immunologisk trombocytopeni (for lavt antall blodplater) (NEJM 2007; 357:580-587 (August 9))

Kan screening av blodprøver avsløre legemiddelbivirkninger? (Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1637-9 (14.6.2007))

Meld bivirkninger - pasienter - elektronisk ID (legemiddelverket.no 18.12.2012)

Leverskader utløst av antidepressiva (Ann Pharmacother. 2007 Jul 3)

Organdonasjoner og transplantasjoner (mintankesmie.no)

Smertestillende legemidler kan øke risiko for nyresvikt (reutershealth.com 3.11.2006)

Even high-normal doses of the painkiller in Tylenol might be harmful, study suggests. (healthfinder.gov 4.7.2006)

Enkel screening for nyresykdom (Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127 (19.4.2007))

– Frykter for fremtiden til toksikologifaget.

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemidlers rolle som årsak til tørre øyne.

(Anm: Legemidlers rolle som årsak til tørre øyne. (The role of medications in causing dry eye.) (...) Legemiddelbruk (oral polyfarmasi) er den vanligste årsaken til munntørrhet, men har ikke blitt undersøkt som årsak til tørre øyne. Informasjon om legemidler som sannsynligvis forårsaker eller forverrer tørre øyne sykdommer (DED; Dry Eye Disease) og forebyggende legemidlers (konserveringsmidlers) kontroversielle rolle for aktuelle øyelegemidler undersøkes. J Ophthalmol. 2012 ; 2012 : 285851.)

- En sammenheng mellom mitokondriedysfunksjon og immunmikromiljøet til spyttkjertler ved primært Sjøgrens syndrom.

(Anm: Li N, et al. A Link Between Mitochondrial Dysfunction and the Immune Microenvironment of Salivary Glands in Primary Sjogren's Syndrome. Front Immunol. 2022 Mar 14;13:845209.)

- Snørr fra friske folk kan hjelpe mot kronisk bihulebetennelse.

(Anm: Snørr fra friske folk kan hjelpe mot kronisk bihulebetennelse. En liten svensk studie er lovende for snørrtransplantasjon. Noen av bakteriene som bor i nesen din, hjelper med å holde deg frisk. 22 svensker med kronisk bihulebetennelse var med i studien. De var plaget av konstant rennende og tett nese med mye nysing eller kløing. Flere av dem hadde prøvd operasjon uten at de ble bedre. Snørret de fikk transplantert, var som regel fra en i familien eller fra en nær venn. 16 av deltagerne opplevde en bedring som vedvarte tre måneder etter transplantasjonen. (…) − Vi ønsket å se om vi kunne gjenopprette balansen mellom de snille og slemme bakteriene i nesen og dermed lindre pasientenes symptomer, sier Anders Cervin, overlege ved Helsingborgs lasarett og forsker ved Lunds universitet, til forskning.se. Bihulene og nesen henger nemlig sammen. Disse luftlommene som omkranser nesen, er dekket med tynne slimhinner. Men at friskt snørr skulle hjelpe mot bihulebetennelse, ville vært en rar idé for noen år siden. Før trodde nemlig fagfolk at bihulene var sterile. (forskning.no 12.4.2023).)

(Anm: Mårtensson A, Cervin-Hoberg C, Huygens F, Lindstedt M, Sakellariou C, Greiff L, Cervin A. Upper airway microbiome transplantation for patients with chronic rhinosinusitis. (…) The observations, which need to be confirmed by randomized controlled trials, may constitute a new treatment avenue for these difficult to treat patients where antibiotics only provide short lasting symptom control. Int Forum Allergy Rhinol. 2022 Dec 14.)

- Kraftigt stigende forekomst af tarmsygdomme presser sundhedsvæsenet. (- På kun 20 år er forekomsten af inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) fordoblet i Danmark, og der er ikke udsigt til, at udviklingen vender.) (- Rapporten er bestilt af og udgivet i det anerkendte tidsskrift Lancet Gastroenterology and Hepatology, og den tegner et dystert billede.)

(Anm: Kraftigt stigende forekomst af tarmsygdomme presser sundhedsvæsenet. På kun 20 år er forekomsten af inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) fordoblet i Danmark, og der er ikke udsigt til, at udviklingen vender. Kombinationen af en kronisk sygdom med livslang behandling og monitorering, en voksende og aldrende patientpopulation og et bugnende arsenal af dyre lægemidler udgør et voldsomt pres på sundhedsvæsenet. Der er behov for gennemgribende forandringer, hvis de gastroenterologiske afdelinger skal kunne følge med i fremtiden. Det mener læge og ph.d. Johan Burisch fra Gastroenheden på Hvidovre Hospital. Han står i spidsen for en international gruppe af førende IBD-forskere, som i en rapport har kortlagt de direkte og indirekte omkostninger forbundet med IBD i højindkomstlande. Rapporten er bestilt af og udgivet i det anerkendte tidsskrift Lancet Gastroenterology and Hepatology, og den tegner et dystert billede. ”Vi ser en eksplosiv stigning i antallet af patienter, hvilket i sagens natur presser de gastroenterologiske afdelinger, som ikke får tilført ressourcer, der modsvarer stigningen. Oven i det får vi hele tiden nye og dyre lægemidler, som kræver tæt monitorering af patienterne. Og samtidig påfører sygdommene samfundet store indirekte omkostninger i kraft af blandt andet tabt arbejdsfortjeneste. Det er ofte unge og arbejdsdygtige mennesker, som rammes af IBD,” siger Johan Burisch. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 31.5.2023).)

- Han kan redde millioner av dyr fra medisinsk forskning. Stian Kogler forsker på hvordan laboratorieskapte miniorganer kan brukes i stedet.

(Anm: Han kan redde millioner av dyr fra medisinsk forskning. Stian Kogler forsker på hvordan laboratorieskapte miniorganer kan brukes i stedet. DETTE ER SAKEN: Ledestjerne Stian Kogler forsker på metoder for å bruke laboratoriedyrkede miniorganer til å teste nye legemidler. «Disiplin kommer av å jobbe med langsiktige mål», har kjemiker Stian Kogler (29) skrevet til seg selv på en Post-it-lapp som henger på kontoret hans. – Det er mange ganger jeg bare har lyst til å kaste den laboratorieboken min i søplet, sier han. – Men man gjør jo ikke det, ikke sant? Det er morgen ved Kjemisk institutt på Blindern i Oslo, men Kogler har allerede startet arbeidsdagen med å teste en ny oppskrift på laboratoriet. Nå er han tilbake på kontoret – utenfor vinduene sludder det, selv om det egentlig skulle vært vår – og snakker om gråværsdager på instituttet. Han vet det ikke selv ennå, men snart skal dagens første forsøk klumpe seg, inne på laben. – Jeg tenker: Hadde det vært enkelt, så ville det ikke vært bruk for meg. Da hadde noen andre gjort dette for lenge siden. (dn.no 21.5.2023).)

- Oppretter tilsyn mot to leger etter bruk av antipsykotika. Legene i Namsos stanset ikke bruken av antipsykotika, selv om to kvinner med demens fikk skjev rygg på sykehjemmet.

(Anm: Kleven R. Oppretter tilsyn mot to leger etter bruk av antipsykotika. Legene i Namsos stanset ikke bruken av antipsykotika, selv om to kvinner med demens fikk skjev rygg på sykehjemmet. – Vi har opprettet tilsyn mot to leger. Det ble riktig når vi fikk sett saken og journalene. Det sier tilsynskoordinator Ida Brenne Østhus hos Statsforvalteren. Tre kvinner med demens fikk alvorlige bivirkninger av tabletter som ble gitt på Namsos helsehus i Trøndelag. NRK har tidligere fortalt at Statsforvalteren har åpnet tilsyn mot Namsos kommune, etter bekymringsmeldinger fra tre ektemenn. Nå vil Statsforvalteren se nærmere på hvordan to av legene fulgte opp bruken av antipsykotika. Bruken av slike tabletter er svært restriktiv. De skal kun brukes for å roe ned pasienter med Alzheimer om de har alvorlig uro eller psykoser og er til fare for seg selv eller andre. Alt annet skal være prøvd først. Det står i nasjonale retningslinjer. De tre ektemennene mener det ikke var grunnlag for å gi antipsykotika. De sier alle at konene deres har fått det mye bedre uten slike tabletter. (nrk.no 23.5.2023).)

- Hjernefunksjoner og skader. Hjernen er meget nøyaktig strukturert. Hvert område i hjernebarken har sin bestemte funksjon. Dermed kan en lege ofte ut i fra angitte symptomer vite hvor en skade eller en svulst befinner seg. (- Symptomer og tegn er ofte klare tegn på hvor i hjernen skaden er.) (- Skader på basalgangliene gir derfor først og fremst motoriske forstyrrelser. Disse er karakterisert ved stivhet i bevegelsene, vansker med å starte bevegelser, langsommere bevegelser, færre spontane bevegelser, skjelvinger. Slike symptomer betegnes parkinsonisme.)

(Anm: Hjernefunksjoner og skader. Symptomer og tegn er ofte klare tegn på hvor i hjernen skaden er. Hjernen er meget nøyaktig strukturert. Hvert område i hjernebarken har sin bestemte funksjon. Dermed kan en lege ofte ut i fra angitte symptomer vite hvor en skade eller en svulst befinner seg. Det er ofte mulig for legen å kunne fastslå hvor i hjernen en skade eller hjernesvulst sitter, basert på de symptomer og tegn/utfall som foreligger. Dette fordi hjernen er svært logisk bygd opp. Bestemte funksjoner ivaretas av definerte områder i hjernen (se figur). Noen begreper går igjen når man snakker om hjernefunksjoner. Motoriske funksjoner er en samlebetegnelse på muskelutførte bevegelser i kroppen. Sensoriske funksjoner betegner alt som har med sanseinntrykk og følesans å gjøre. Motoriske funksjoner er signaler som går ut fra hjernen, og hvor kroppen lystrer hjernens kommando. Sensoriske funksjoner dreier seg om signaler kroppen sender inn til hjernen, for eksempel berøring, smerte, lyd eller lignende. (…) Basalgangliene Dette er en samling kjerner som ligger dypt inne i storhjernen. De har viktige oppgaver i forberedelsen av viljestyrte bevegelser. Skader på basalgangliene gir derfor først og fremst motoriske forstyrrelser. Disse er karakterisert ved stivhet i bevegelsene, vansker med å starte bevegelser, langsommere bevegelser, færre spontane bevegelser, skjelvinger. Slike symptomer betegnes parkinsonisme. (nhi.no 3.5.2017).)

- Uheldige øyeeffekter (okulære effekter) av vanlige psykotrope substanser. (Ocular adverse effects of common psychotropic agents: a review.) (- Lidelser i øyelokket og keratokonjunktiva er hovedsakelig knyttet til fenothiaziner og litium.) (- Litium kan i sjeldne tilfeller føre til en plagsom øyeirritasjon ved å påvirke natriumtransport.) (- Således synes typiske antipsykotika, TCA, litium, benzodiazepiner, karbamazepin, topiramat og SSRI-er å kunne forårsake de fleste av de nåværende erkjente okulære problemer (øyeproblemer).)

(Anm: Richa S, Yazbek JC. Uheldige øyeeffekter (okulære effekter) av vanlige psykotrope substanser. (Ocular adverse effects of common psychotropic agents: a review.) «Abstrakt Alle psykotrope legemidler har potensiale til å indusere mange og varierte uønskede okulære effekter (øyeeffekter). Visuelle uheldige effekter kan deles inn i syv hovedkategorier: øyelokk og keratokonjunktivitale lidelser; uveale trakt-lidelser; akkommodasjonsforstyrrelser; åpenvinkelglaukom; katarakt/ pigmentdannende avleringer i linse og hornhinne; retinopati; og andre lidelser. Lidelser i øyelokket og keratokonjunktiva er hovedsakelig knyttet til fenothiaziner og litium. Chlorpromazine, ved høye doser, kan ofte føre til unormal pigmentering på øyelokk, interpalpebral konjunktiva og hornhinne. Det kan også føre til en mer bekymringsfull, men sjeldnere synshemming, som betegnes hornhinneødem. Litium kan i sjeldne tilfeller føre til en plagsom øyeirritasjon ved å påvirke natriumtransport. (...) Således synes typiske antipsykotika, TCA, litium, benzodiazepiner, karbamazepin, topiramat og SSRI-er å kunne forårsake de fleste av de nåværende erkjente okulære problemer (øyeproblemer). CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.)

- Når jeg bruker et ord . . . Medisinske definisjoner: Legemiddelovervåking og signaler. (- When I use a word . . . Medical definitions: Pharmacovigilance signals.)

(Anm: - When I use a word . . . Medical definitions: Pharmacovigilance signals. (Når jeg bruker et ord . . . Medisinske definisjoner: Legemiddelovervåking og signaler.) I søken etter bevis på uheldige legemiddeleffekter og uheldige legemiddelreaksjoner gjenkjenner de som arbeider med legemiddelovervåkning fenomenet av et signal som gir mistanke om kausal relasjon mellom et legemiddel og en uheldig effekt eller reaksjon. (In seeking evidence of adverse drug effects and adverse drug reactions, those working in pharmacovigilance recognise the phenomenon of a signal that raises the suspicion of a causal relation between a drug and an adverse effect or reaction.) BMJ. 2023 May 5;381:p1032.

(Anm: Meld om uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. (melde.no).)

- Legemiddelindusert demens. (- Mange legemidler (substanser) har blitt rapportert å indusere ikke bare delirium, men også kognitiv svekkelse.) (- Tidlig diagnostisering av legemiddelindusert demens og seponering (avslutning) av det krenkende medikamentet er avgjørende for å bedre kognitiv funksjon.)

(Anm: Kojima T, Akishita M. Drug-induced dementia]. Abstract Many drugs have been reported to induce not only delirium but also cognitive impairment. Some types of drugs are reported to induce dementia, and prolonged hypotension or hypoglycemia induced by overuse of antihypertensive drugs or oral antidiabetic drugs could result in dementia. Recently, taking multiple drugs with anticholinergic activity are reported to cause cognitive decline and anticholinergic burden should be avoided especially in patients with dementia. Drug-induced dementia can be prevented by avoiding polypharmacy and adhering to the saying 'start low and go slow'. Early diagnosis of drug-induced dementia and withdrawal of the offending drug is essential to improve cognitive function. Nihon Rinsho. 2016 Mar;74(3):510-4.)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

- Fattigdommen i evidensbasert medisin (EBM). (- Den oppsummerte evidensen framstår usikker.) (- Tiltroen til psykofarmaka svekkes.) (- Men hva sier faktasjekk av sykefravær, uføreytelser og selvmord?)

(Anm: Fattigdommen i evidensbasert medisin (EBM). Andreas Nydal skriver i artikkelen «Når evidensen vakler» at den oppsummerte evidensen framstår usikker», og at tiltroen til psykofarmaka svekkes» (1). Når det gjelder nye antidepressiver (SSRI), viser jeg til markedssjef i H. Lundbeck A/S i perioden 1994 til 1999, Stein Brantzeg, som i Aftenposten 19.5.1996 skriver at «det finnes vel tross alt nesten ikke legemidler som gir en tilsvarende helseøkonomisk gevinst, - og det vet økonomene». Men hva sier faktasjekk av sykefravær, uføreytelser og selvmord? Tidsskr Nor Legeforen 20 Publisert: 11.02.2021.)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

- Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre.

(Anm: Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre. (…) I følge en artikkel publisert på nettstedet 1-800-dentist, en av USAs største tannlegenettsider, kan problemer med kjeven - også kalt temporomandibular joint syndrome (TMJ) også skyldes: (kk.no 1.12.2015).)

- Ekstrapyramidale bivirkninger ved behandling med antidepressiva (Relis.no). (- Ekstrapyramidale bivirkninger er en fellesbetegnelse for motoriske bivirkninger som parkinsonisme, akatisi (sterk indre uro), akutt dystoni eller tardive dyskinesier. Tardive dyskinesier er ufrivillige bevegelser i ansiktet, overkropp eller ekstremiteter, der tungen og leppene spesielt ofte er involvert.)

(Anm: Ekstrapyramidale bivirkninger ved behandling med antidepressiva (Relis.no). Ekstrapyramidale bivirkninger er en fellesbetegnelse for motoriske bivirkninger som parkinsonisme, akatisi (sterk indre uro), akutt dystoni eller tardive dyskinesier. Tardive dyskinesier er ufrivillige bevegelser i ansiktet, overkropp eller ekstremiteter, der tungen og leppene spesielt ofte er involvert. I henhold til den klassiske definisjonen av tardive dyskinesier skal behandlingen ha vart i minst tre måneder før symptomene debuterer (én måned dersom pasienten er over 60 år). Behandling med antipsykotiske medikamenter er en velkjent årsak til ekstrapyramidale bivirkninger. Antipsykotika blokkerer effektene av dopamin i sentralnervesystemet, og motoriske bivirkninger er trolig direkte relatert til denne virkningsmekanismen. Det er kanskje mindre kjent at ekstrapyramidale bivirkninger også kan forekomme ved behandling med en rekke andre legemidler, blant disse antidepressiva. Dette gjelder både monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), selektive serotoninopptakshemmere (SSRI) og selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI). De motoriske bivirkningene er trolig relatert til indirekte effekt på dopaminerge systemer, mens den konkrete mekanismen ikke er kjent. Les merEkstrapyramidale bivirkninger ved behandling med antidepressiva (RELIS.no). (helsebiblioteket.no 18.6.2019).)

(Anm: Motoriske bivirkningene KildeStore norske leksikon.)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

- Bivirkninger av antipsykotika. (- Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød.) (- Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse.) (- Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon.)

(Anm: Related Editorial (Relatert lederartikkel). Bivirkninger av antipsykotika (Adverse Effects of Antipsychotic Medications) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- Bakteriell toksin kan utløse multippel sklerose, utbrudd og tilbakefall. En spesifikk toksinproduserende tarmbakterier kan være ansvarlig for både å utløse utbruddet av multippel sklerose (MS) og pågående sykdomsaktivitet, ifølge en ny studie ledet av et team av forskere ved Weill Cornell Medicine og NewYork-Presbyterian.

(Anm: By Alan Dove, Cornell University. Bacterial toxin may trigger multiple sclerosis onset and relapse. A specific toxin-producing gut bacteria may be responsible for both triggering the onset of multiple sclerosis (MS) and ongoing disease activity, according to a new study led by a team of researchers at Weill Cornell Medicine and NewYork-Presbyterian. The team is working with investigators from Cornell's Ithaca campus as well as the University of California, San Diego; the University of California, Davis, and the University of Pittsburgh; and has a long-standing collaboration with scientists at the Rockefeller University. The work, published in the Journal of Clinical Investigation, identifies epsilon toxin-producing Clostridium perfringens in unusually high abundance within the gut microbiome of people with MS. The study goes on to show that in a preclinical model of MS, epsilon toxin opens the blood vessels of the brain allowing inflammatory cells to gain access to the central nervous system and cause demyelination characteristic of MS.  (medicalxpress.com 28.3.2023).)

(Anm: Ma Y, et al. Epsilon toxin-producing Clostridium perfringens colonize the MS gut and epsilon toxin overcomes immune privilege. J Clin Invest. 2023 Feb 28:e163239.)

- Legemiddelindusert kognitiv svikt hos eldre. (- I studier av eldre sykehuspasienter har legemidler blitt rapportert som årsak til delirium i 11 til 30 % av tilfellene.)

(Anm: Moore AR, O'Keeffe ST. Drug-induced cognitive impairment in the elderly. (…) In studies of elderly hospital patients, drugs have been reported as the cause of delirium in 11 to 30% of cases. Medication toxicity occurs in 2 to 12% of patients presenting with suspected dementia. Drugs Aging. 1999 Jul;15(1):15-28.)

(Anmdementia and Menopause - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anmmitochondrial dysfunction - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anmmenopause and mitochondria - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anmmenopause and gut dysbiosis - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anmdysbiosis - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anmgut dysbiosis - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anmmenopause and microbiome - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anmmicrobiome dysfunction - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anmanticholinergic drugs - Search Results - PubMed (nih.gov).)
(Anmanticholinergic burden - Search Results - PubMed (nih.gov).)
(Anmanticholinergic activity - Search Results - PubMed (nih.gov).)
(Anmanticholinergic properties - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome Parkinson's - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome Alzheimer's - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome depression - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome anxiety - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome autisme - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome schizophrenia - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome antibiotics - Search Results - PubMed (nih.gov).)

- Studie kaster nytt lys over sammenhengen mellom munnbakterier og sykdommer.

(Anm: KI Press Office. Karolinska Institutet. Study sheds new light on the link between oral bacteria and diseases. Researchers at Karolinska Institutet in Sweden have identified the bacteria most commonly found in severe oral infections. Few such studies have been done before, and the team now hopes that the study can provide deeper insight into the association between oral bacteria and other diseases. The study is published in Microbiology Spectrum. (eurekalert.org 24.11.2022).)

(Anm: Al-Manei K, Ghorbani M, Naud S, Al-Manei KK, Sobkowiak MJ, Lund B, Hazirolan G, Sällberg Chen M, Özenci V. Clinical Microbial Identification of Severe Oral Infections by MALDI-TOF Mass Spectrometry in Stockholm County: an 11-Year (2010 to 2020) Epidemiological Investigation. (...) Overall, the microbial composition was dominated by Firmicutes (51%), followed by Bacteroidetes (19%), Proteobacteria (12%), and Actinobacteria (5%). At the genus level, Streptococcus spp. (36%), Prevotella spp. (18%), and Staphylococcus spp. (11%) were among the most frequently reported. Interestingly, a strong increase in trend was noted for Streptococcus anginosus, Streptococcus mitis, Streptococcus sanguinis, Eikenella corrodens, Actinomyces spp., Aggregatibacter aphrophilus, Staphylococcus epidermidis, and Granulicatella adiacens during the study time (R = 0.66 to 0.89, P < 0.05), and a minor increase was noted for Enterococcus faecalis and Klebsiella spp., whereas steady levels were noted for most of the others. Microbiol Spectr. 2022 Nov 24:e0248722.)

- Munnbakterier som kan kobles til Alzheimers, kreft, hjertesykdom og diabetes, har økt.

(Anm: Munnbakterier som kan kobles til Alzheimers, kreft, hjertesykdom og diabetes, har økt. De vanligste bakteriene ved alvorlige betennelser i munnen er nå identifisert i Sverige. – Dette er bakterier som bare venter på en sjanse til å få overtaket og som normalfloraen vanligvis holder i sjakk, sier norsk forsker. Tidligere studier har vist en sammenheng mellom munnhelsen og sykdommer i kroppen som kreft, hjerte-karsykdommer, diabetes og Alzheimers sykdom. Til tross for dette, har få studier identifisert akkurat hvilke bakterier som er involvert i infeksjoner i munnhulen. Nå har forskere ved Karolinska Institutet kartlagt dyrkbare bakteriearter fra svenskers infiserte munnhuler i over ti år. Ifølge professor Margaret Sällberg Chen er dette første gang forskere har analysert de mikrobiologiske årsakene til infeksjoner over så lang tid. – Dette kan bidra med dypere innsikt i koblingen mellom munnbakterier og andre sykdommer, sier hun i en pressemelding. (forskning.no 16.12.2022).)

- Hvordan antikolinerge legemidler kan fremme Alzheimers sykdom: mer amyloid-β og mindre fosfatidylkolin. (- Nøkkelord: Acetylkolin; amyloid; kolin; nevrotransmisjon; synapser; synaptisk membran.)

(Anm: Wurtman RJ. How Anticholinergic Drugs Might Promote Alzheimer's Disease: More Amyloid-β and Less Phosphatidylcholine. Abstract Drugs that block muscarinic cholinergic neurotransmission in the brain can, as a consequence, increase the formation of amyloid-β, and decrease brain levels of phosphatidylcholine (by slowing its synthesis and accelerating its turnover). Both of these effects might cause a decrease in brain synapses, as characterizes and probably underlies the memory disorder of early Alzheimer's disease. Keywords: Acetylcholine; amyloid; choline; neurotransmission; synapses; synaptic membrane. J Alzheimers Dis. 2015;46(4):983-7.)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser i flere terapeutiske klasser – antipsykotika, andre psykoaktive legemidler, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner – var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer. NEJM 2017 (April 26, 2018).)

(Anm: Maier L, et al. Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria. Nature. 2018 Mar 29;555(7698):623-628.)

- Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. (- Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika.)

(Anm: Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika. Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Gut i januar 20231. Forskerne fulgte over seks millioner mennesker i Danmark i mer enn ti år. Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom – Crohns sykdom og ulcerøs kolitt - er økende. Bruk av antibiotika har blitt forbundet med økt risiko for slik sykdom hos barn, men innvirkningen hos voksne har vært usikker. (nhi.no 19.1.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

(Anm: gut microbiome Parkinson's - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome Alzheimer's - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome depression - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome anxiety - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome autisme - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome schizophrenia - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome antibiotics - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome serotonin - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome dopamin - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome ssri - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome antidepressant - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: gut microbiome antipsychotics - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: Li D, et al. Gut-microbiome-expressed 3β-hydroxysteroid dehydrogenase degrades estradiol and is linked to depression in premenopausal females. Cell Metab. 2023 Mar 13:S1550-4131(23)00053-0.)

(Anm: Disputation: Anne Elisabeth Muri Sverdrup Efjestad. Trial lecture over a given topic - time and place 28.10.2022, 10.15, Auditorium 2, Helga Eng. How anticholinergic properties of drugs are measured. The use of anticholinergic burden scales and of serum anticholinergic activity. mn.uio.no – Published Oct. 14, 2022 9:00 AM - Last modified Nov. 25, 2022 9:24 AM.)

- Auka bruk av psykofarmaka i åra før demensdiagnose. (- I åra som leiar opp til diagnosen Alzheimer, har pasientane høgare forbruk av antidepressive og antipsykotiske legemiddel enn normalbefolkninga.)

(Anm: Av Torstein Helleve. Auka bruk av psykofarmaka i åra før demensdiagnose. I åra som leiar opp til diagnosen Alzheimer, har pasientane høgare forbruk av antidepressive og antipsykotiske legemiddel enn normalbefolkninga. Alzheimer er kjend som ein snikande sjukdom, og kanskje er det slik at tidlege symptom vert feiltolka av legane, slik at pasienten vert medisinert for psykiatriske sjukdomar. Det er i alle fall ei mogleg tolking av doktorgradsarbeidet til Anne Efjestad, som nyleg disputerte ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. – I Reseptregisteret kan vi sjå når nokon begynner med medisinar mot Alzheimer. Vi reknar dette som ein god indikator på når diagnosen er sett fyrste gong, sidan retningslinjene seier at medikamentell behandling skal setjast i gang med ein gong, seier Efjestad. – I data frå registeret ser vi at i 2–4 år før Alzheimer-behandlinga startar, har denne pasientgruppa høgare bruk av antidepressiva og antipsykotika enn tilsvarande aldersgrupper i resten av befolkninga. (titan.uio.no 18.3.2023).)

- Hvordan antikolinerge legemidler kan fremme Alzheimers sykdom: mer amyloid-β og mindre fosfatidylkolin. (- Nøkkelord: Acetylkolin; amyloid; kolin; nevrotransmisjon; synapser; synaptisk membran.)

(Anm: Wurtman RJ. How Anticholinergic Drugs Might Promote Alzheimer's Disease: More Amyloid-β and Less Phosphatidylcholine. Abstract Drugs that block muscarinic cholinergic neurotransmission in the brain can, as a consequence, increase the formation of amyloid-β, and decrease brain levels of phosphatidylcholine (by slowing its synthesis and accelerating its turnover). Both of these effects might cause a decrease in brain synapses, as characterizes and probably underlies the memory disorder of early Alzheimer's disease. Keywords: Acetylcholine; amyloid; choline; neurotransmission; synapses; synaptic membrane. J Alzheimers Dis. 2015;46(4):983-7.)

- Disputation: Anne Elisabeth Muri Sverdrup Efjestad. (- Conferral summary Anne Sverdrup Efjestad har i sin avhandling vist at personer med Alzheimers demens får forskrevet legemidler mot depresjon og psykose før de får en demensdiagnose og behandling med antikolinesterase. Det kan tyde på at psykiatriske symptomer ved Alzheimers sykdom er et tidlig tegn. Uhensiktsmessig komedisinering med slike nervemedisiner førte til tidlig avbrekk i behandling med antikolinesterase og økt risiko for bivirkninger og interaksjoner.)

(Anm: Disputation: Anne Elisabeth Muri Sverdrup Efjestad. Trial lecture over a given topic - time and place 28.10.2022, 10.15, Auditorium 2, Helga Eng. How anticholinergic properties of drugs are measured. The use of anticholinergic burden scales and of serum anticholinergic activity. Conferral summary Anne Sverdrup Efjestad har i sin avhandling vist at personer med Alzheimers demens får forskrevet legemidler mot depresjon og psykose før de får en demensdiagnose og behandling med antikolinesterase. Det kan tyde på at psykiatriske symptomer ved Alzheimers sykdom er et tidlig tegn. Uhensiktsmessig komedisinering med slike nervemedisiner førte til tidlig avbrekk i behandling med antikolinesterase og økt risiko for bivirkninger og interaksjoner. (mn.uio.no – Published Oct. 14, 2022 9:00 AM - Last modified Nov. 25, 2022 9:24 AM).)

- Antikolinergt syndrom er en forgiftningstilstand fremkalt av for sterk blokkering av signalsubstansen acetylkolin. (- Antikolinergt syndrom kan fremkalles av overdosering av legemidler, for eksempel antipsykotika og antidepressiva, eller forgiftninger med for eksempel fluesopp.)

(Anm: Antikolinergt syndrom er en forgiftningstilstand fremkalt av for sterk blokkering av signalsubstansen acetylkolin. Antikolinergt syndrom kan fremkalles av overdosering av legemidler, for eksempel antipsykotika og antidepressiva, eller forgiftninger med for eksempel fluesopp. Blokkeringen av acetylkolin kan være først og fremst i hjernen eller i nervesystemet utenom hjernen: Faktaboks OGSÅ KJENT SOM: anticholinergt syndrom Ved påvirkning av hjernensentralt syndrom, sees angst, uro, overaktivitet, forvirring, forstyrret hukommelse og orienteringsevne, hallusinasjoner, muskelkramper. Ved påvirkning av nervesystemet utenom hjernen, perifert syndrom, sees hjertebank, utvidede pupiller, varm tørr hud, tørre slimhinner, vanskeligheter med vannlatning og forstoppelse. Behandlingen av antikolinergt syndrom består i å fjerne årsaken, for eksempel et legemiddel, eller i å tilføre motgift, for eksempel fysostigminKildeStore norske leksikon.)

(AnmParestesi, hudfornemmelse som ikke skyldes ytre påvirkning. Disse fornemmelsene kan føles som brenning, stikking og prikking, kløe, nummenhet, maurkryping, varme eller kulde. Parestesier kan skyldes sykdom i nerver eller blodårer, som igjen for eksempel kan være utløst av visse former for anemidiabetes og forgiftninger (for eksempel ved alkoholisme). Behandlingen retter seg mot eventuell underliggende sykdom. KildeStore norske leksikon.)

- Nyt studie: Demens og antipsykotisk medicin kan være en dødbringende cocktail.

(Anm: Nyt studie: Demens og antipsykotisk medicin kan være en dødbringende cocktail. Ny dansk forskning viser, at risikoen for at dø stiger med 35 pct., hvis personer med demens behandles med antipsykotisk medicin. Professor opfordrer til fornyelse af demenshandlingsplanen. Der er behov for en ny og opdateret demenshandlingsplan mener Gunhild Waldemar, professor og leder af Nationalt Videncenter for Demens. (dagenspharma.dk 7.2.2022).)

(AnmAntipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Jørgens nedtrapping av piller skulle ta egentlig et par uker. — Jo flere psykiatri-medisiner jeg tok, jo mer psykisk syk ble jeg. (- Nå ønsker han å være et eksempel på at uansett hvor tøft og mørkt det er, kan man klare nedtrappingen av psykofarmaka.)

(Anm: Jørgens nedtrapping av piller skulle ta egentlig et par uker. — Jo flere psykiatri-medisiner jeg tok, jo mer psykisk syk ble jeg. Suicidale tanker, depresjon, angst og overveldende katastrofe-tanker var bare noen av symptomene Jørgen fikk under og etter nedtrappingen av psykiatriske medisiner. Nå ønsker han å være et eksempel på at uansett hvor tøft og mørkt det er, kan man klare nedtrappingen av psykofarmaka. Jørgen Kjønø er bedre kjent som komikeren Dex Carrington. Da han begynte på psykiatriske medisiner mot depresjon og angst havnet han i en ond sirkel. (vartoslo.no 23.3.2023).)

- Ny studie: – Vanlige legemidler knyttes til nesten 50 prosent økt demensrisiko. (- Det er stadig mer som tyder på at antikolinerge legemidler spiller en rolle ved demens, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, til ABC Nyheter.)

(Anm: Ny studie: – Vanlige legemidler knyttes til nesten 50 prosent økt demensrisiko. (…) Det er stadig mer som tyder på at antikolinerge legemidler spiller en rolle ved demens, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, til ABC Nyheter.) (– Denne studien understreker data som vi har hatt fra tidligere, som alle viser at det ser ut til å være en økt risiko for demens ved langtidsbruk av antikolinerge legemidler, fortsetter han. (abcnyheter.no 27.6.2019).)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (These common drugs may increase dementia risk.) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(Anm: Coupland CAC, et al. Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study. Question Is the risk of dementia among persons 55 years or older associated with the use of different types of anticholinergic medication? Findings In this nested case-control study of 58 769 patients with a diagnosis of dementia and 225 574 matched controls, there were statistically significant associations of dementia risk with exposure to anticholinergic antidepressants, antiparkinson drugs, antipsychotic drugs, bladder antimuscarinics, and antiepileptic drugs after adjusting for confounding variables. Meaning The associations observed for specific types of anticholinergic medication suggest that these drugs should be prescribed with caution in middle-aged and older adults. JAMA Intern Med. 2019 Aug 1;179(8):1084-1093.)

(Anm: Reiter L. Bruk av legemidler med antikolinerg virkning hos eldre. Tidsskr Nor Legeforen 2021 Publisert: 7. april 2021.)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Forskere finner tidligere ukjent sammenheng mellom metabolisme, hjernehelse. (- De fant at metabolske profiler er knyttet til nevroradiologi (neuroimaging)-karakteristikker som indikerer kognitiv svekkelse og økt demensrisiko.)

(Anm: Scientists find previously unknown link between metabolism, brain health. – Researchers investigated the link between metabolic profile and brain health. – Factors such as high blood pressure and high basic metabolic rate (BMR) were linked to worse brain health. – The researchers noted that further studies are needed to determine causation.(…) Other research indicates that metabolic factors such as diabetes, dyslipidemia (having blood lipid levels that are too high or low), and high blood pressure are linked to cognitive decline and dementia. One study found that patients aged 60 years and over with metabolic risk factors are 11.48 times more likely to develop Alzheimer’s disease than those without. Investigating the link between metabolic risk factors and dementia could aid preventative approaches based on metabolic risk profiles. Recently, researchers investigated the link between metabolic biomarkers and brain health, captured via brain imaging data. They found that metabolic profiles are linked to neuroimaging characteristics that indicate cognitive decline and increased dementia risk. The study was published in Diabetes, Obesity, and MetabolismTrusted Source(medicalnewstoday.com 6.10.2022).)

(Anm: Lumsden AL, et al. Metabolic profile-based subgroups can identify differences in brain volumes and brain iron deposition. Diabetes Obes Metab. 2022 Aug 30.)

- Noen oppklaringer om langtidseffekter av antipsykotika. (- I den finske studien som fant lavere mortalitet knyttet til antipsykotika (3), var de 64 prosentene som døde på sykehus mens de gikk på antipsykotika ikke tatt med i studien (4). Derfor kan det i realiteten være høyere dødelighet knyttet til antipsykotika, noe som virker vel så sannsynlig gitt at legemidlene øker risikoen for metabolsk syndrom, diabetes og hjerte-karsykdom (5).)

(Anm: Smedslund G, Stoltenberg C. Noen oppklaringer om langtidseffekter av antipsykotika. (…) Folkehelseinstituttet publiserte i september en rapport om langtidsbehandling med antipsykotika (1). Psykiaterne Jørgen G. Bramness og Lars Ivar Røssberg var blant fagfellene på prosjektplanen og på selve rapporten. Nå har de satt søkelyset på noen punkter ved vår debattartikkel (2), og vi ønsker derfor å komme med noen oppklaringer. For det første har vi ikke konkludert med at mortaliteten var lavere hos de som brukte antipsykotika. Vår konklusjon var derimot at vi har svært lav tillit til alle resultatene om langtidsvirkninger. (…) For det første har vi ikke konkludert med at mortaliteten var lavere hos de som brukte antipsykotika. Vår konklusjon var derimot at vi har svært lav tillit til alle resultatene om langtidsvirkninger. I den finske studien som fant lavere mortalitet knyttet til antipsykotika (3), var de 64 prosentene som døde på sykehus mens de gikk på antipsykotika ikke tatt med i studien (4). Derfor kan det i realiteten være høyere dødelighet knyttet til antipsykotika, noe som virker vel så sannsynlig gitt at legemidlene øker risikoen for metabolsk syndrom, diabetes og hjerte-karsykdom (5).Tidsskr Nor Legeforen 5.11.2018.)

(Anm: Dolonen KA. – Dødsårsaksregisteret gjemmer bort sepsistallene. (sykepleien.no 21.3.2017.)

(Anm: Reseland S. Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. Tidsskr Nor Legeforen. 2009; 129: 894.)

(Anm: Reseland S. Kommentarer. Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen. 2015; 135: 246–8.)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

- Behandling med antidepressiva og litium er assosiert med øket risiko for behandling med legemidler mot Parkinsons sykdom

(Anm: Brandt-Christensen M, et al. Treatment with antidepressants and lithium is associated with increased risk of treatment with antiparkinson drugs: a pharmacoepidemiological study (Behandling med antidepressiva og litium er assosiert med øket risiko for behandling med antiparkinson- legemidler) (...) Results: In total, 1 293 789 persons were included. The rate ratio of treatment with APD after treatment with antidepressants was 2.27 (95% CI 2.14 to 2.42) for men and 1.50 (95% CI 1.43 to 1.58) for women. Figures for lithium were almost identical. Conclusion: Persons treated with antidepressants or lithium are at increased risk of subsequently treatment with APD, showing an association between anxiety/affective disorder and Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2006 Jun;77(6):781-3.)

- Kroppen blir biologisk eldre av psykiske lidelser, viser ny forskning. (- Personer med bipolar lidelse hadde blodmarkører som indikerte at de var omtrent to år eldre enn sin biologiske alder.)

(Anm: Kroppen blir biologisk eldre av psykiske lidelser, viser ny forskning. Personer med bipolar lidelse hadde blodmarkører som indikerte at de var omtrent to år eldre enn sin biologiske alder. BIOLOGISK ALDER: Psykiske lidelser påvirker det meste i livet, også aldringen, viser nye funn. (psykologisk.no 29.3.2023).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Litium (Lithium) (mintankesmie.no).)

- Kroppene til mennesker med psykiske lidelser er biologisk eldre enn deres faktiske alder.  Dr. Julian Mutz og Prof Cathryn Lewis, fra King's College London, som vurderte data om 168 forskjellige blodmetabolitter fra 110 780 deltakere i britisk (UK) Biobank. (- Dr. Sara Poletti (Istituto Scientifico Universitario Ospedale San Raffaele, Milano) uttalte: "Dette er et viktig arbeid, da det gir en mulig forklaring på den høyere forekomsten av metabolske og aldersrelaterte sykdommer hos pasienter med psykisk lidelse.)

(Anm: By European Psychiatric Association. Bodies of people with mental illness are biologically older than their actual age. Dr. Julian Mutz and Prof Cathryn Lewis, from King's College London, looked at data on 168 different blood metabolites from 110,780 participants in the UK Biobank. They linked these data to information on whether individuals had a history of mental illness and found that those with a mental illness had a metabolite profile older than would have been expected for their age. Presenting the work at the European Congress of Psychiatry in Paris, lead researcher Dr. Julian Mutz (King's College London) said, "It is now possible to predict people's age from blood metabolites. We found that, on average, those who had a lifetime history of mental illness had a metabolite profile which implied they were older than their actual age. For example, people with bipolar disorder had blood markers indicating that they were around 2 years older than their chronological age." (…) Commenting, Dr. Sara Poletti (Istituto Scientifico Universitario Ospedale San Raffaele, Milan) said, "This is an important work as it gives a possible explanation for the higher prevalence of metabolic and age-related diseases in patients with mental illness. Understanding the mechanisms underlying accelerated biological aging could be crucial for the development of prevention and tailored treatments to address the growing difficulty of an integrated management of these disorders". Dr. Poletti was not involved in this work. More information: The European Congress of Psychiatry takes place from 25-28 March 2023, in Paris. epa-congress.org/ Provided by European Psychiatric Association. (medicalxpress.com 30.3.2023).)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi?

(Anm: Reseland S. Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

(AnmRE: Psykisk syke lever kortere. Reseland s. Tidsskr Nor Legeforen 11.08.2015.)

(AnmRE: Psykisk syke lever kortere. Reseland s. Tidsskr Nor Legeforen 02.09.2015.)

(AnmRE: Psykisk syke lever kortere. Reseland s. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Kommentarer(4) Tidsskr Nor Legeforen 2015 135:246-8).) (8) (PDF)

(Anm: Reseland S. Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 368.)

(Anm: Reseland S. Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 894.)

(Anm: Reseland S. Legemiddelkonsulenter gir ikke nøytral informasjon. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2620.)

(Anm: Reseland S.  Uriktig forskningsformidling om SSRI-hemmere? Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1811.)

(Anm: Reseland S. Uriktig forskningsformidling om SSRI-preparater. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2843.)

(Anm: Reseland S. Oppgitte interessekonflikter. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2408.)

(Anm: Reseland S. Hvordan påvirker interessekonflikter forskningsresultater? Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 206.)

(Anm: Reseland S. Statlig styring av bivirkningsinformasjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1704.)

(Anm: Reseland S. Fatale bivirkninger av legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Reseland S. Legegruppe i motvind? Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 68.)

(Anm: Reseland S. Bivirkninger – suppe på spiker eller spiker i kisten? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3628.)

- Økt risiko for å dø av covid for personer med alvorlige psykiske lidelser. (- Personer med alvorlige psykiske lidelser har betydelig økt risiko for å dø av covid-19.)

(Anm: By Umea University. Increased risk of dying from COVID for people with severe mental disorders. People with severe mental disorders have a significantly increased risk of dying from COVID-19. This has been shown in a new study from Umeå University and Karolinska Institutet in Sweden. Among the elderly, the proportion of deaths due to COVID-19 was almost fourfold for those with severe mental disorders compared to non-mentally ill people in the same age. (…) In the current study, the researchers studied data covering the entire Swedish population over the age of 20 during the period from 11 March to 15 June 2020. Among citizens with severe mental disorder, 130 people died from COVID-19 during this period, which corresponded to 0.1 percent of the group. Among people who had not been diagnosed with a severe mental disorder, the mortality rate was almost halved, 0.06 percent. (medicalxpress.com 3.2.2021).)

(Anm: Maripuu M, Bendix M, Öhlund L, Widerström M, Werneke U. Death Associated With Coronavirus (COVID-19) Infection in Individuals With Severe Mental Disorders in Sweden During the Early Months of the Outbreak-An Exploratory Cross-Sectional Analysis of a Population-Based Register Study. Front Psychiatry. 2021 Jan 8;11:609579.)

- Metagenomikk av Parkinsons sykdom impliserer tarmmikrobiomet i flere sykdomsmekanismer. (- Parkinsons sykdom (PD) kan starte i tarmen og spre seg til hjernen. (- For å undersøke rollen til tarmmikrobiomet gjennomførte vi en storskala studie med høy taksonomisk oppløsning ved hjelp av ensartede standardiserte metoder fra start til slutt.)

(Anm: Wallen ZD, Demirkan A, Twa G, Cohen G, Dean MN, Standaert DG, Sampson TR, Payami H. Metagenomics of Parkinson's disease implicates the gut microbiome in multiple disease mechanisms. Abstract Parkinson’s disease (PD) may start in the gut and spread to the brain. To investigate the role of gut microbiome, we conducted a large-scale study, at high taxonomic resolution, using uniform standardized methods from start to end. (…) We validate, in human PD, findings that were observed in experimental models; reconcile and resolve human PD microbiome literature; and provide a broad foundation with a wealth of concrete testable hypotheses to discern the role of the gut microbiome in PD. Nat Commun. 2022 Nov 15;13(1):6958.)

(Anm: gut microbiome Parkinson's - Search Results - PubMed (nih.gov).)

(Anm: Parkinsonlegemidler (Parkinsons sykdom) (mintankesmie.no).)

- Sådan kan vi forhindre hvert tredje tilfælde af demens. (- Op mod hver tredje demenstilfælde kan forebygges, hvis man mindsker omgangen med en række risikofaktorer.)

(Anm: Af Redaktionen, Netdoktor. Sådan kan vi forhindre hvert tredje tilfælde af demens. Op mod hver tredje demenstilfælde kan forebygges, hvis man mindsker omgangen med en række risikofaktorer. Ifølge et nyt studie er der især fire faktorer, som danskere skal være særligt opmærksomme på. Omkring 47 millioner mennesker er ramt af demens på verdensplan, og det tal øges konstant. Tidligere forskning har vist, at omkring 40 procent af tilfældene skyldes 12 risikofaktorer, som vi potentielt kan bekæmpe. I Danmark er det særligt fire af faktorerne, der er værd at kigge på. Det viser en ny undersøgelse fra Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet. Læs også: Hvad er demens? Og hvorfor får man det? De 12 risikofaktorer – Fysisk inaktivitet – Ukorrigeret høretab – Forhøjet blodtryk – Svær overvægt – Depression – Daglig rygning – Diabetes – Lavt uddannelsesniveau – Oplevelse af social isolation – Traumatisk hjerneskade – Et højt – alkoholforbrug, med mere end 14 genstande om ugen. – eksponering for luftforurening (netdoktor.dk 22.3.2023).)

- Sömnmedel kan ge minnesskador (hukommelsesskader)

(Anm: Sömnmedel kan ge minnesskador hos äldre. Sömnmedel och lugnande medicin kan ge permanenta minnesskador hos äldre. Det visar en ny studie, rapporterar finsk medier. Ungefär en tredjedel av Finlands äldre befolkning använder sömnmedel, skriver Hufvudstadsbladet. Studien vid Åbo universitet har undersökt effekten av långvarigt bruk av dessa mediciner samt lugnande medel hos åldringar. Resultatet visar att medicinerna kan leda till stora försämringar i bland annat närminnet, vid planering av aktiviteter och för förståelsen av tid och rum. Biverkningarna fanns kvar ett halvt år efter att medicineringen avslutades vilket pekar på att skadorna kan vara permanenta, enligt forskaren Juha Puustinen. Dessutom hade personer som länge använt sömnmediciner även fler depressionssymptom, oftare nedsatt funktionsförmåga och mer sömnstörningar än personer i kontrollgruppen. (dn.se 23.5.2014).)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

- Studien undersøker sammenhengen mellom bruk av sovemedisiner og risiko for demens. (- En ny studie viser at sovemedisiner øker risikoen for demens for personer som er hvite.) (- I løpet av studien utviklet 20 % demens. Hvite deltakere som "ofte" eller "nesten alltid" tok sovemedisiner, hadde en 79 % høyere sjanse for å utvikle demens sammenlignet med de som "aldri" eller "sjelden" brukte dem.)

(Anm: By Suzanne Leigh, University of California, San Francisco. Study examines association between sleep medication use and risk of dementia. A new study shows that sleep medications increase the risk of dementia for people who are white. But the type and quantity of the medication may be factors in explaining the higher risk. It follows previous work that shows people who are Black have a higher likelihood than people who are white of developing Alzheimer's, the most common type of dementia, and that they have different risk factors and disease manifestations. (…) Approximately 3,000 older adults without dementia, who lived outside of nursing homes, were enrolled in the Health, Aging and Body Composition study and followed over an average duration of nine years. Their average age was 74; 58% were white and 42% were Black. During the study, 20% developed dementia. White participants who "often" or "almost always" took sleep medications had a 79% higher chance of developing dementia compared to those who "never" or "rarely" used them. Among Black participants—whose consumption of sleep aids was markedly lower—frequent users had a likelihood of developing dementia similar to those who abstained or rarely used the medications. (medicalxpress.com 31.3.2023).)

(Anm: Leng Y, Stone KL, Yaffe K. Race Differences in the Association Between Sleep Medication Use and Risk of Dementia. (…) Conclusion: Frequent sleep medication use was associated with an increased risk of dementia in White older adults. Further research is needed to determine underlying mechanisms. J Alzheimers Dis. 2022 Dec 20.)

- Legemiddelinduserte hud-, negle og hårlidelser.

(Anm: Legemiddelinduserte hud-, negle og hårlidelser. (Drug-induced skin, nail and hair disorders. Legemiddelutslett er blant de vanligste uheldige bivirkninger som rammer omtrent 3 % av innlagte sykehuspasienter. (…) Lysfølsomhet, vaskulitt og hudnekrose hører til de akutt oppståtte reaksjoner, som er ikke alltid er legemiddelindusert, i motsetning til vedvarende legemiddelutslett. (…) Kroniske oppståtte legemiddelinduserte lidelser med kronisk forekomst inkluderer pigmentforandringer, legemiddelinduserte autoimmune bulløse sykdommer, lupus, pseudolymfom og akneiforme utbrudd; disse er diskutert, sammen med spesifikke data om legemiddelinduserte hår- og neglelidelser. Siden forstyrrelsene er mange, er mekanismene og legemidler som er involvert i utviklingen av disse forskjellige reaksjonene mangeartet. Drug Saf. 2007;30(11):1011-30.)

- Stevens-Johnson syndrom: Advarer andre etter medisin-«mareritt». (- ADVARER: Nå vil trebarnsmora advare andre om det sjeldne syndromet som kan forårsakes av relativt vanlige medisiner.)

(Anm: Stevens-Johnson syndrom: Advarer andre etter medisin-«mareritt». - Kroppen min brant fra innsida og ut. Trebarnsmora Nicole Donald (26) fra New Zealand svevde mellom liv og død etter det hun beskriver som en grusom reaksjon på en ny medisin. Det skriver nyhetsbyrået Jam Press. - Ekstremt smertefullt Etter at 26-åringen fødte dattera Addison for tre år siden, slet hun med humørsvingninger. Hun ble diagnostisert med bipolar lidelse, og fikk foreskrevet en rekke forskjellige medisiner. (…) ADVARER: Nå vil trebarnsmora advare andre om det sjeldne syndromet som kan forårsakes av relativt vanlige medisiner. - Ekstremt smertefullt Etter at 26-åringen fødte dattera Addison for tre år siden, slet hun med humørsvingninger. Hun ble diagnostisert med bipolar lidelse, og fikk foreskrevet en rekke forskjellige medisiner. Ei tid seinere merket hun at leppene hennes begynte å blø. Snart løsnet også hudflak fra kroppen. - Det var ekstremt smertefullt. Det kjentes som om jeg var solbrent over hele kroppen. Jeg blødde inni munnen, og øynene mine brant, sier hun ifølge nyhetsbyrået. Så forteller Nicole at synet ble tåkete, hun kunne verken bruke mobiltelefonen eller se familien sin skikkelig. - Jeg klarte verken å spise eller drikke. Munnen min var full av sår, og det gjorde fryktelig vondt i magen, sier hun. (dagbladet.no 9.3.2023).)

(Anm: My body was burning from the inside out due to a rare medical disorder. (nypost.com 6.3.2023).)

- Er noen metaller i tatoveringsblekk skadelige for helsen? (- En analytisk tilnærming.) (- Flere toksikologiske studier er nødvendig for å forstå effekten av tatoveringsblekk som inneholder tungmetaller og / eller organiske komponenter.)

(Anm: Karadagli SS, Cansever I, Armagan G, Sogut O. Are Some Metals in Tattoo Inks Harmful to Health? An Analytical Approach. Abstract Tattoo application is widely performed all over the world; however, injection of coloring substances into the skin as metals may pose a risk for allergies and other skin inflammations and systemic diseases. In this context, tattoo inks in green, black, and red colors of three brands were purchased. Before starting the analysis, the acid mixture suitable for microwave burning was determined, and according to these results, the inks were digested with nitric acid, hydrochloric acid, and hydrofluoric acid. Then, method validation was performed for tattoo inks using inductively coupled plasma-mass spectrometry. The relative contribution of metals to the tattoo ink composition was highly variable between colors and brands. Elements found in the main components of inks are as follows (in mg kg-1): Al, 1191.1-3424.9; Co, 0.04-1.07; Cu, 1.24-2523.4; Fe, 16.98-318.42; Ni, 0.63-17.53; and Zn, 2.6-46.9. It has been determined by the Environmental Protection Agency that in some products, especially the copper element is above the determined limit. The analysis results obtained were classified by chemometric analysis, and the color and brand relationship were determined. More toxicological studies are necessary to understand the effects of tattoo inks containing heavy metals and/or organic components. Chem Res Toxicol. 2022 Dec 30.)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Demens var den tredje vanligste dødsårsaken i 2020. Forsker mener at den kan bli den vanligste.  (– I 2020 var det seks ganger så mange tilfeller som i 1990, sier forsker i Dødsårsaksregisteret Guttorm Raknes.)

(Anm: Demens var den tredje vanligste dødsårsaken i 2020. Forsker mener at den kan bli den vanligste. Antall personer med demens vil mer enn doble seg de neste 30 årene. – At nordmenn lever lenger, er ikke nødvendigvis en gladnyhet, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen Mina Gerhardsen. Demens er mest utbredt blant kvinner. Årsaken til dette er ukjent, og forskjellen kan ikke alene forklares av at kvinner har høyere levealder, ifølge studien «Forekomst av demens i Norge.» Torsdag publiserte Folkehelseinstituttet statistikk over dødsfall og dødsårsaker for 2020. Kreft og hjerte- og karsykdommer er fremdeles de vanligste grunnene til at nordmenn dør. Lungesykdommer har i flere år vært den tredje vanligste årsaken. Men i 2020 tok demens tredjeplassen: – Demens kan bli den vanligste dødsårsaken i årene som kommer. Antall personer med sykdommen vil mer enn doble seg de neste 30 årene, sier forskningssjef og professor Geir Selbæk ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Antall dødsfall der demens har vært underliggende dødsårsak, har økt kraftig de siste 50 årene. – I 2020 var det seks ganger så mange tilfeller som i 1990, sier forsker i Dødsårsaksregisteret Guttorm Raknes. (aftenposten.no 13.6.2021).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

- Psykisk helse: Fiks fattigdom, diskriminering - Senedd-rapport. (- Fattigdom og diskriminering må takles for å håndtere dårlig psykisk helse, ifølge en Senedd-komité.) (- Helsekomiteen sier at legemidler noen ganger blir brukt som et "sticking plaster" (heftplaster) hvor underliggende problemer forblir uadressert. ) (- Senedd helse- og sosialkomités leder Russell George sa: "Vår psykiske helse kan ikke skilles fra våre levekår og omstendigheter, og det er veldig viktig at psykiske helsetjenester tar hensyn til dette.)

(Anm: Mental health: Fix poverty, discrimination - Senedd report. Poverty and discrimination must be tackled to deal with poor mental health, a Senedd committee has said. The health committee said medication was sometimes used as a "sticking plaster" and underlying issues went unaddressed. Groups it believed at risk of mental health inequalities included ethnic minorities and those in poverty. The Welsh government said it accepted different factors affected health inequality. In the report the committee said medication played an important role in treating mental health problems. But it added: "We heard concerns that too often it is used as a 'sticking plaster' for people who are struggling with their mental health while little is done to address their underlying issues." (…) The committee made 27 recommendations in its report. These included calls for policy to be focused on people who are neurodivergent - or those with mental processes different from what is considered typical - such as those with ADHD or autism. It also recommended better training in schools and public services and collaboration across government departments. (bbc.com 19.12.2022).)

(Anm: About the Senedd. The Welsh Parliament is the democratically elected body that represents the interests of Wales and its people. Commonly known as the Senedd, it makes laws for Wales, agrees Welsh taxes and holds the Welsh Government to account. (senedd.wales).)

- Fikk tabletter på sykehjem – slik så kvinnen ut etter 5 måneder. (- Hun ble skjev i ryggen i løpet av noen måneder, og det ble til slutt ikke mulig å løfte hodet.) (- Flere så likedan ut.) (- Disse bivirkningene er ganske vanlige, bekrefter overlege Morten Finckenhagen i Statens legemiddelverk.) (- Han sier at det er kjent at antipsykotika kan gi mange alvorlige bivirkninger, og derfor kun bør brukes kortvarig, når miljøtiltak ikke fører fram.)

(Anm: Fikk tabletter på sykehjem – slik så kvinnen ut etter 5 måneder. Hun ble skjev i ryggen i løpet av noen måneder, og det ble til slutt ikke mulig å løfte hodet. Flere så likedan ut. (...) - STARTEN: Her begynner kona å bli skjev i ryggen. Bruken av Risperdal startet 9. november. (...) Dette bildet er tatt 17. november. Hun hadde fått tablettene en kort periode tidligere samme år. (...) Disse bivirkningene er ganske vanlige, bekrefter overlege Morten Finckenhagen i Statens legemiddelverk. (...) Han sier at det er kjent at antipsykotika kan gi mange alvorlige bivirkninger, og derfor kun bør brukes kortvarig, når miljøtiltak ikke fører fram. (...) Han mener det ikke var grunnlag for å gi slike tabletter. Kona hans likte bare å gå rundt i gangene på helsehuset, og var ikke til fare for noen, forklarer ektemannen. Helge Foosnæs reagerer på at han ikke fikk informasjon om hvilken type medisin kona fikk. Som nærmeste pårørende med samtykkekompetanse, har han krav på det ifølge Pasient–og brukerrettighetsloven, sier han. (...) Ektemannen fikk stanset bruken av disse tablettene. (nrk.no 26.1.2023).)

- Paracetamol: Skremmende funn om smertestillende. (- PARACETAMOL: Det smertestillende virkestoffet paracetamol selges under flere merkenavn i Norge.) (- Det viste seg at de som var påvirket av det acetaminofen (paracetamol) vurderte aktiviteter som strikkhopping, gå gjennom en utrygg del av byen alene om natta og å lære å hoppe i fallskjerm som mindre risikabelt enn de som tok placebo.)

(Anm: Paracetamol: Skremmende funn om smertestillende. En av verdens mest brukte smertestillende medisiner har en skummel bivirkning, viser ny studie. (…) Selv om virkestoffet kan hjelpe deg med hodepine, viser det seg at det også gjør noe helt annet med deg. Det skriver det vitenskapelige nettstedet ScienceAlert. Økt risikoatferd Ifølge en studie fra 2020 kan virkestoffet acetaminofen, eller paracetamol, som det er bedre kjent som, føre til økt risikoatferd. I den amerikanske studien, som ble publisert i det fagfellevurderte legetidsskriftet Social Cognitive and Affective Neuroscience, deltok 189 collegestudenter. De fikk enten 1000 milligram paracetamol, eller en placebotablett, som så identisk ut. Etter å ha ventet på at medisinen skulle begynne å virke, skulle deltakerne vurdere ulike aktiviteter basert på hvor risikabel de syntes de virket, skriver Ohio State News i en pressemelding. Det viste seg at de som var påvirket av det acetaminofen (paracetamol) vurderte aktiviteter som strikkhopping, gå gjennom en utrygg del av byen alene om natta og å lære å hoppe i fallskjerm som mindre risikabelt enn de som tok placebo. (…) - Når nesten 25 prosent av befolkningen i USA tar acetaminofen hver eneste uke, kan redusert risikovurdering og økt risikotaking få konsekvenser for samfunnet, sier en av studiens forfattere, Baldwin Way. (dagbladet.no 14.11.2022).)

(Anm: Keaveney A, Peters E, Way B. Effects of acetaminophen on risk taking. Soc Cogn Affect Neurosci. 2020 Sep 24;15(7):725-732.)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

– Veldig bekymringsfullt. – At reseptpliktige legemidler går forbi illegale stoffer i antall overdosedødsfall, er tankevekkende. (- Overlege Morten Finckenhagen ved Legemiddelverket advarer om bruk av slike smertestillende i kombinasjon med alkohol og visse sovemedisiner og beroligende medisiner som kan bidra til at man sovner og kanskje ikke våkner igjen.)

(Anm: – Veldig bekymringsfullt. – At reseptpliktige legemidler går forbi illegale stoffer i antall overdosedødsfall, er tankevekkende. SMERTESTILLENDE MEDISINER: En ny rapport fra FHI avslører en stor økning i overdosedødsfall som følge av sterke smertestillende medisiner med opioider. Overlege Morten Finckenhagen ved Legemiddelverket advarer om bruk av slike smertestillende i kombinasjon med alkohol og visse sovemedisiner og beroligende medisiner som kan bidra til at man sovner og kanskje ikke våkner igjen. Det er overlege Morten Finckenhagen i Statens legemiddelverk som kommenterer dette etter avsløringene om den store økningen i overdosedødsfall som følge av sterke smertestillende medisiner med opioider i en fersk studie fra Folkehelseinstituttet (FHI), som Vi.no nylig omtalte. FHI beskriver der at flere nå dør på grunn av overdose av sterke smertestillende medisiner med opioider, enn det er overdosedødsfall av heroin. (…) En studie fra Folkehelseinstituttet viser at rundt 10 prosent av befolkningen fikk opioider på resept i Norge i 2019. Vedvarende opioidbruk var vanligst blant personer over 70 år. (vg.no 29.10.2022).)

- Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie.

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Sopp knyttet til svulster kan forutsi dårligere utfall. (- Tilstedeværelsen av noen sopparter i svulster forutsier - og kan til og med bidra til å drive - forverre kreftutfall, ifølge en studie fra Weill Cornell Medicine og Duke University forskere.) (- Analysene viste at DNA fra visse sopparter er relativt rikelig i noen tumortyper. Disse artene, som inngår i gastrointestinale svulster, er Candida tropicalis og Candida albicans, som forårsaker trøske og soppinfeksjoner; i lungesvulster, arter av sopppslekten Blastomyces; og i brysttumorer, arter av soppen Malassezia.)

(Anm: Fungal association with tumors may predict worse outcomes. Colonies of Candida tropicalis.) Credit: Jennifer Conrad and the Iliev lab. The presence of some fungal species in tumors predicts—and may even help drive—worse cancer outcomes, according to a study from Weill Cornell Medicine and Duke University researchers. (…) The analysis revealed that the DNA of certain fungal species are relatively abundant in some tumor types. These species include, in gastrointestinal tumors, Candida tropicalis and Candida albicans, which cause thrush and yeast infections; in lung tumors, species of the fungal genus Blastomyces; and in breast tumors, species of the fungus Malassezia. (medicalxpress.com 3.10.2022).)

(Anm: Dohlman AB, Klug J, Mesko M, Gao IH, Lipkin SM, Shen X, Iliev ID. A pan-cancer mycobiome analysis reveals fungal involvement in gastrointestinal and lung tumors. Cell. 2022 Sep 29;185(20):3807-3822.e12.)

- Studie viser et stadig stigende antall uheldige legemiddelreaksjoner (bivirkninger). (- Dette oppdaterte tallet identifiserer en betydelig økning i denne byrden (belastningen), som øker til 16,5 % [anm: fra 6,5 % i 2004] av innleggelser som er forårsaket av, eller komplisert av, en bivirkning fra et legemiddel.)

(Anm: Studie viser et stadig stigende antall uheldige legemiddelreaksjoner (bivirkninger). (Study highlights rising tide in adverse drug reactions.) I en studie publisert i BMJ Open har forskere ved University of Liverpool identifisert en økende trend av legemiddelrelaterte skader som fører til sykehusinnleggelser. (…) Studien er en oppdatering av den opprinnelige banebrytende studien publisert av professor Sir Munir Pirmohamed og kolleger i BMJ i 2004. På den tiden ble 6,5 % av sykehusinnleggelser funnet å være forbundet med uheldige legemiddelreaksjoner (bivirkninger) (ADR-er). (…) Dette oppdaterte tallet identifiserer en betydelig økning i denne byrden (belastningen), som øker til 16,5 % av innleggelser som er forårsaket av, eller komplisert av, en bivirkning fra et legemiddel. (medicalxpress.com 5.7.2022).)

(Anm: Osanlou R, Walker L, Hughes DA, Burnside G, Pirmohamed M. Adverse drug reactions, multimorbidity and polypharmacy: a prospective analysis of 1 month of medical admissions. BMJ Open. 2022 Jul 4;12(7):e055551.)

- Noen legemidler har kjemiske "speilbilde"-strukturer, hvor den som er feil kan være skadelig. (- Mens en form, eller isomer, av thalidomid har en beroligende effekt, er den andre antatt å forårsake unormal fysiologisk utvikling.) (- Min forskning har fokusert på en slik forbindelse som finnes i røde druer og peanøtter, resveratrol. Det har vært et vitenskapelig mysterium hvorfor kliniske studier på bruk av resveratrol for å behandle Alzheimers sykdom har hatt inkonsekvente resultater. Det viser seg at det kan være fordi to forskjellige former ble brukt - mens den ene kan hjelpe med kognisjon og minne, kan den andre være giftig for nervesystemet.)

(Anm: Some Drugs Have 'Mirror Image' Chemical Structures, And The Wrong One Can Be Harmful. The effects a drug or chemical compound have on the body depend on how its atoms are arranged in space. Some compounds have a dark twin with the same molecular formula but different 3D structure – and this can have consequences for what they do or don't do in the body. Consider the tragic story of thalidomide, a morning sickness drug that caused thousands of birth defects and miscarriages. While one form, or isomer, of thalidomide has a sedative effect, the other is thought to cause abnormal physiological development. Because the two versions can convert back and forth in the body, it's dangerous to take either form of thalidomide while pregnant. My research  has focused on one such compound found in red grapes and peanuts, resveratrol. It has been a scientific mystery why clinical trials  on using resveratrol to treat Alzheimer's  disease have had inconsistent results. Turns out, it may be because two different forms were used  – while one may help with cognition and memory, the other may be toxic to the nervous system. (sciencealert.com 4.8.2022).)

(Anm: Thalidomide (Thalidomid) informasjon vs kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

- Ingen bevis for at depresjon er forårsaket av lave serotoninnivåer, ifølge omfattende gjennomgang.

(Anm: Ingen bevis for at depresjon er forårsaket av lave serotoninnivåer, ifølge omfattende gjennomgang. (No evidence that depression is caused by low serotonin levels, finds comprehensive review.) (...) Professor Moncrieff sa: "Vårt syn er at pasienter ikke skal bli fortalt at depresjon er forårsaket av lavt nivå av serotonin eller av en kjemisk ubalanse, og de bør ikke ledes til å tro at antidepressiva virker ved å målrette disse ikke beviste avvik (abnormiteteter). Vi forstår ikke hva antidepressiva gjør med hjernen nøyaktig, og å gi folk denne typen feilinformasjon hindrer dem i å ta en informert beslutning om å ta antidepressiva eller ikke." (medicalxpress.com 21.7.2022).)

(Anm: Moncrieff J, Cooper RE, Stockmann T, Amendola S, Hengartner MP, Horowitz MA. The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence. (…) Abstract. (…) The main areas of serotonin research provide no consistent evidence of there being an association between serotonin and depression, and no support for the hypothesis that depression is caused by lowered serotonin activity or concentrations. Some evidence was consistent with the possibility that long-term antidepressant use reduces serotonin concentration. Mol Psychiatry. 2022 Jul 20.)

(Anm: Wise J. "No convincing evidence" that depression is caused by low serotonin levels, say study authors. BMJ. 2022 ; 378 : o1808.)

- Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose.)

(Anm: Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå når fentanylholdige legemidler, som Durogesic og Leptanal, gis samtidig med serotoninerge legemidler.) (- ​Serotonergt syndrom er en potensiell livstruende tilstand, som kan oppstå hvis mengden av stoffet serotonin øker i sentralnervesystemet. (…) Serotonergt syndrom kan ha ett eller flere av følgende symptomer: - Endringer i sinnstilstand, for eksempel uro, hallusinasjoner, koma - Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi - Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet - Gastrointestinale symptomer, for eksempel kvalme, oppkast, diaré. (…) Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose. (psyknyheter.no 30.9.2013).)

- Studien avslører fentanyls effekter på hjernen. (- Fentanyl brukes som tilleggsbedøvelse og for å lindre alvorlig smerte under og etter operasjonen, men det er også et av de dødeligste legemidler i opioidepidemien.) (- "Dette forklarer hvorfor fentanyl er så dødelig: det stopper folks pust før de selv engang innser det," sier Purdon.)

(Anm: Study reveals fentanyl's effects on the brain. Fentanyl is used to supplement sedation and to relieve severe pain during and after surgery, but it's also one of the deadliest drugs of the opioid epidemic. In research conducted by investigators at Massachusetts General Hospital (MGH) and published in PNAS Nexus, tests of the brain's electrical activity revealed fentanyl's effects over time and indicated that the drug stops people's breathing before other noticeable changes and before they lose consciousness. In the study, electroencephalogram (EEG) tests were run for 25 patients undergoing general anesthesia for surgeries lasting 2 hours or more. The researchers discovered that certain EEG patterns were associated with respiration, sedation, and loss of consciousness. (…) The EEG tests by Purdon and his colleagues also revealed that fentanyl begins to impair breathing about 4 minutes before there is any change in alertness and at 1,700-times lower drug concentrations than those that cause sedation. "This explains why fentanyl is so deadly: it stops people's breathing before they even realize it," says Purdon. (medicalxpress.com 30.8.2022).)

(Anm: Gustavo A Balanza, Kishore M Bharadwaj, Andrew C Mullen, Amanda M Beck, Erin C Work, Francis J McGovern, Timothy T Houle, Eric T Pierce, Patrick L Purdon, An EEG Biomarker of Fentanyl Drug Effects, PNAS Nexus, 2022;, pgac158, https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac158.)

(Anm: Serotonin, 5-hydroksytryptamin, et monoamin som dannes i organismen fra aminosyren tryptofan. Serotonin finnes blant annet i mastceller, visse tarmceller, blodplater og dessuten i visse områder av hjernen og ryggmargen. Funksjon Serotonin får glatt muskulatur til å trekke seg sammen og virker innsnevrende på de små arteriene i huden (arteriolene), men utvidende på de minste blodårene (kapillarene og venylene). Ved blødninger blir serotonin frigjort fra blodplater. Det bidra da til å stanse blødningen ved at det får blodårer til å trekke seg sammen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Bruk av antipsykotika knyttet til brystkreft: en systematisk oversikt og metaanalyse av observasjonsstudier med over 2 millioner individer. (- … estimert økning mellom bruk av antipsykotika og brystkreft over 30 %.)

(Anm: Antipsychotic use associated with elevated risk of breast . A research team from the Center for Safe Medication Practice and Research (CSMPR), Department of Pharmacology and Pharmacy, LKS Faculty of Medicine, The University of Hong Kong (HKUMed) conducted the world's first systematic review and meta-analysis of observational studies with over 2 million individuals and estimated a moderate association between antipsychotic use and breast cancer by over 30%. This highlights the importance of the risk-benefit assessment of antipsychotic prescription in high-risk patients. The findings are now published in Epidemiology and Psychiatric Sciences. (medicalxpress.com 6.9.2022).)

(Anm: Leung JCN, et al. Association of antipsychotic use with breast cancer: a systematic review and meta-analysis of observational studies with over 2 million individuals. (...) Conclusions Antipsychotic use is moderately associated with breast cancer, possibly mediated by prolactin-elevating properties of certain medications. This risk should be weighed against the potential treatment effects for a balanced prescription decision. Epidemiol Psychiatr Sci. 2022 Sep 5;31:e61.)

- Bruk av antidepressiva medisiner og mulig tilknytning til brystkreftrisiko.

(Anm: Bahl S, Cotterchio M, Kreiger N. Use of antidepressant medications and the possible association with breast cancer risk. A review. Psychother Psychosom. 2003 Jul-Aug;72(4):185-94.)

- Krefthyppigheten var signifikant høyere (p = 0,05) etter enn før medikamenter kun i undergruppen antipsykotika.

(Anm: Steinhausen HC, Helenius D. The association between medication for attention-deficit/hyperactivity disorder and cancer. (…) The frequency of cancer was significantly higher (p = 0.05) after than before medication only in the antipsychotics subgroup. Furthermore, for mixed medication, the cancer frequency in a small subgroup was significantly higher (p < 0.05) after onset of medication than in the unmedicated subgroup. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Apr;23(3):208-13.)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

- Rapport fra DDW '22: Older-Onset knytter Irritabel tarm-syndrom (IBS) til bruk av antibiotika. (- Antibiotikabruk hos personer i sekstårsalderen og eldre er forbundet med utvikling av inflammatorisk tarmsykdom (IBD/IBS), ifølge en ny studie presentert ved Digestive Disease Week 2022.)

(Anm: Report from DDW '22: Older-Onset IBD Linked to Antibiotic Use. Antibiotic use in people 60 years of age and older is associated with the development of inflammatory bowel disease, according to a new study presented at Digestive Disease Week 2022. “When you look at older adults, and this is patients or individuals 60 years and older, this is actually one of the most rapidly growing populations of patients with inflammatory bowel disease. So, it's quite important to really understand what's driving this,” said Adam Faye, MD, MS, an assistant professor of medicine and population health at NYU Grossman School of Medicine, in New York City, at a press briefing discussing the study before the meeting. Dr. Faye said there is a clear genetic correlation in younger patients with Crohn's disease (CD) and ulcerative colitis (UC), but the genetic risk is reduced in older patients, leading researchers to search for an environmental cause for older-onset IBD. Dr. Faye and his co-investigators conducted a population-based cohort study to examine three variables: cumulative antibiotic use, timing of antibiotic use and specific antibiotic classes (abstract 400). By analyzing Denmark’s nationwide registries for 2000 to 2018, they found a cohort of over 2.3 million individuals older than 60 years. They calculated incidence rate ratios (IRRs) for IBD associated with one to five years of antibiotic use before an IBD diagnosis, adjusting for age, sex and calendar period. Out of nearly 23 million person-years of follow-up, 10,773 new cases of UC and 3,825 new cases of CD were documented. The researchers found any antibiotic use resulted in an increased rate of IBD (Table). After a single course of antibiotic treatment, patients were 27% more likely to receive an IBD diagnosis (IRR, 1.27; 95% CI, 1.21-1.34). After two courses, patients were 55% more likely to receive such a diagnosis (IRR, 1.55; 95% CI, 1.47-1.63). After three courses, patients were 67% more likely (IRR, 1.67; 95% CI, 1.57-1.77), and after four courses, they were 96% more likely (IRR, 1.96; 95% CI, 1.83-2.10) to have IBD. (gastroendonews.com 23.5.2022).)

(Anm: Hindson J. Digestive Disease Week 2022. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2022 Aug;19(8):487.)

- KI-verktøy kan forutsi IBS hos pasienter før primærdiagnose. En ny kunstig intelligensalgoritme kan oppdage inflammatorisk tarmsykdom hos opptil 38 % av pasientene år før den vil bli diagnostisert i primærhelsetjenesten.

(Anm: AI Tool Can Predict IBD Patients Ahead of Primary Care Diagnosis. A novel artificial intelligence algorithm can detect inflammatory bowel disease in up to 38% of patients years before it would be diagnosed in the primary care setting. The software could reduce tissue damage associated with treatment delays and avoid surgery, according to the algorithm’s developers. “Detecting IBD early would minimize disease deterioration, and thus the need for hospitalizations and surgical interventions,” said senior investigator Shomron Ben-Horin, MD, the chief of the Department of Gastroenterology at Sheba Medical Center and Tel Aviv University, in Israel, who presented the data at the 2022 Crohn’s & Colitis Congress. Dr. Ben-Horin and his colleagues set out to develop a tool to expedite accurate diagnosis of IBD, noting that up to 23.5% of these patients initially receive an incorrect diagnosis that leads to treatment delays (J Clin Med 2019;8[4]:493). The investigators created an AI-based machine-learning algorithm (Predicta Med) that uses electronic health record (EHR) data to identify patients who may have IBD in the primary care setting. (gastroendonews.com 14.4.2022).)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser i flere terapeutiske klasser – antipsykotika, andre psykoaktive legemidler, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner – var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer. NEJM 2017 (April 26, 2018).)

(Anm: Maier L, et al. Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria. Nature. 2018 Mar 29;555(7698):623-628.)

- Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. (- Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika.)

(Anm: Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika. Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Gut i januar 20231. Forskerne fulgte over seks millioner mennesker i Danmark i mer enn ti år. Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom – Crohns sykdom og ulcerøs kolitt - er økende. Bruk av antibiotika har blitt forbundet med økt risiko for slik sykdom hos barn, men innvirkningen hos voksne har vært usikker. (nhi.no 19.1.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Forskare ser samband mellan antibiotika och IBD. En dansk studie visar samband mellan antibiotika och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

(Anm: Forskare ser samband mellan antibiotika och IBD. En dansk studie visar samband mellan antibiotika och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. I en studie av drygt sex miljoner danska invånare ser forskare ett tydligt samband mellan antibiotikakonsumtion och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD (inflammatory bowel disease). Studien innefattar personer från 10 års ålder och uppåt och båda de inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Studien är publicerad i tidskriften Gut. (…) 50 procent högre risk De danska forskarna har använt registeruppgifter om 6,1 miljoner personer i åldrar från 10 år och uppåt. Under den period som studien omfattade fick 52 898 av dessa en diagnos på inflammatorisk tarmsjukdom. Uppgifter om uthämtade recept under fem år före diagnosen gav underlag för forskarnas riskkalkyler. (lakemedelsvarlden.se 9.2.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. (- Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet.) (- Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai.)

(Anm: Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. Verden over ser man en dramatisk økning av unge voksne som får kreft, ifølge forskning. (…) Økningen er spesielt stor fra 1990-tallet og fremover.) (…) Risikofaktorer som bearbeidet mat, sukkerholdige drikker, fedme, diabetes type 2, en stillesittende livsstil og alkoholforbruk har alle økt betydelig siden 1950-tallet, noe forskerne mener har ført til at mikroorganismene i fordøyelsessystemet har endret seg. – Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet. Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai. (vg.no 10.11.2022).)

(Anm: Ugai T, Sasamoto N, Lee HY, Ando M, Song M, Tamimi RM, Kawachi I, Campbell PT, Giovannucci EL, Weiderpass E, Rebbeck TR, Ogino S. Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implications. Nat Rev Clin Oncol. 2022 Oct;19(10):656-673.)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- Legemiddelindusert aseptisk meningitt. (- Legemiddelindusert aseptisk meningitt er en sjelden, men alvorlig tilstand som bør mistenkes hos pasienter med meningitt hvor utredning ikke avdekker mikrobiologisk agens.)

(Anm: Legemiddelindusert aseptisk meningitt. Legemiddelindusert aseptisk meningitt er en sjelden, men alvorlig tilstand som bør mistenkes hos pasienter med meningitt hvor utredning ikke avdekker mikrobiologisk agens. Her presenteres sykehistorien til en kvinne med residiverende urinveisinfeksjoner hvor meningittsymptomer oppstod etter gjentatt eksponering for et hyppig forskrevet legemiddel. (…) Ved gjennomgang av tidligere sykehistorie ble det funnet at pasienten også ved de foregående innleggelsene hadde fått trimetoprim, én gang som kombinasjon med sulfametoksazol. En litteraturgjennomgang viste at trimetoprim kan utløse aseptisk meningitt, og antimikrobiell behandling ble ved denne tredje innleggelsen seponert etter ett døgn. Pasienten ble raskt bedre og kunne reise hjem etter fem sykehusdøgn. Ved poliklinisk kontroll en måned etter utskrivelse var hun helt frisk og tilbake i full jobb. Tidsskr Nor Legeforen 16.1.2023.)

(Anm: Trimetoprim Orion (Orion Pharma AS) Antibakterielt middel. J01E A01 (Trimetoprim). Indikasjoner Akutte urinveisinfeksjoner som skyldes trimetoprimfølsomme bakterier. Langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner etter initialbehandling med kjemoterapeutikum eller antibiotikum. (felleskatalogen.no).)

- Studie finner at å redusere inntaket av enkle sukkerarter forbedrer gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS/GERD/refluks/sure oppstøt/halsbrann etc.). (- "Min intensjon er at funnene i studien i klinisk praksis rutinemessig formidles til pasienter med refluks (GØRS/GERD), sier Silver.)

(Anm: Study finds that reducing intake of simple sugars improves GERD. A reduction in dietary carbohydrates improved both symptoms and objective measurements of gastroesophageal reflux disease (GERD) in a randomized controlled trial. A team of Vanderbilt researchers recently reported in the American Journal of Gastroenterology that reduced consumption of simple sugars improved esophageal acid pH, the number of reflux episodes, and the hallmark symptoms of GERD: heartburn and regurgitation. "The findings support a recommendation for patients suffering from GERD to reduce their simple sugar intake," said Heidi Silver, RD, MS, Ph.D., research professor of Medicine in the Division of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition and senior author of the study. "My intention is that the study findings will inform routine clinical practice for patients with GERD," Silver said. (medicalxpress.com 14.10.2022).)

(Anm: Gu C, Olszewski T, King KL, Vaezi MF, Niswender KD, Silver HJ. The Effects of Modifying Amount and Type of Dietary Carbohydrate on Esophageal Acid Exposure Time and Esophageal Reflux Symptoms: A Randomized Controlled Trial. Am J Gastroenterol. 2022 Oct 1;117(10):1655-1667.)

- Gastroøsofageal refluks er lekkasje av mageinnhold opp i spiserøret. Dette dreier seg vanligvis om en sur væske der eventuelle fødemidler er blandet med saltsyre og andre sekreter fra magesekken. (- OGSÅ KJENT SOM gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS), gastroesophageal reflux disease (GERD), refluks.)

(Anm: Gastroøsofageal refluks er lekkasje av mageinnhold opp i spiserøret. Dette dreier seg vanligvis om en sur væske der eventuelle fødemidler er blandet med saltsyre og andre sekreter fra magesekken. Magesekkens slimhinne er konstruert for å tåle denne påkjenningen, men det er ikke spiserøret. (…) OGSÅ KJENT SOM gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS), gastroesophageal reflux disease (GERD), refluks. Kilde: Store norske leksikon.)

- Problematiske protonpumpehemmere. Flere enn hver tiende nordmann bruker nå protonpumpehemmere. (- Langvarig bruk ser ut til å være forbundet med sykdom og død, og vi mener at overforbruket av protonpumpehemmere er i ferd med å bli et folkehelseproblem.) (- Dersom behandlingen med protonpumpehemmere da bråseponeres, vil magesyreproduksjonen stige til høyere nivåer enn før behandlingen startet (3).)

(Anm: Problematiske protonpumpehemmere. Flere enn hver tiende nordmann bruker nå protonpumpehemmere. Langvarig bruk ser ut til å være forbundet med sykdom og død, og vi mener at overforbruket av protonpumpehemmere er i ferd med å bli et folkehelseproblem. Antallet brukere av protonpumpehemmere har økt kontinuerlig så lenge data fra Reseptregisteret har vært tilgjengelige, dvs. fra og med 2004 (figur 1) (1). I 2019 hentet mer enn 10 % av befolkningen minst én resept på protonpumpehemmere, og i aldersgruppen over 75 år mer enn 25 %. Kontinuerlig bruk er mest vanlig blant de eldste i befolkningen, som i gjennomsnitt får utlevert fire ganger mer protonpumpehemmere enn øvrige innbyggere. I tillegg kommer reseptfrie protonpumpehemmere og et populært kombinasjonspreparat med naproksen og esomeprazol (Vimovo). (…) Etter noen ukers bruk av protonpumpehemmere øker mageslimhinnens evne til syresekresjon betraktelig for å kompensere for unormalt høy pH i magesekken. Dersom behandlingen med protonpumpehemmere da bråseponeres, vil magesyreproduksjonen stige til høyere nivåer enn før behandlingen startet (3). Selv friske personer uten tidligere fordøyelsesbesvær vil utvikle symptomer fra magesekk og spiserør ved seponering av protonpumpehemmere etter langvarig bruk. Slike rebound-effekter kan feiltolkes, både av pasient og lege, som fortsatt behandlingsbehov (3). Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 9. november 2020.)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Blodmikrobiota og metabolomisk signatur av alvorlig depresjon før og etter behandling med antidepressiva: en prospektiv case-control studie. (- Konklusjon: Pasienter med depresjon har et tydelig blodmikrobiom og metabolomisk signatur som endres etter behandling.)

(Anm: - Blodmikrobiota og metabolomisk signatur av alvorlig depresjon før og etter behandling med antidepressiva: en prospektiv case-control studie. (Blood microbiota and metabolomic signature of major depression before and after antidepressant treatment: a prospective case–control study.) (- Bakgrunn: Mikrobiota samhandler med hjernen gjennom tarm-hjerneaksen, og en distinkt dysbiose kan føre til alvorlige depressive episoder. (…) Konklusjon: Pasienter med depresjon har et tydelig blodmikrobiom og metabolomisk signatur som endres etter behandling. Dysbiose kan være et nytt terapeutisk mål og prognostisk verktøy for behandling av pasienter som opplever en alvorlig depressiv episode. J Psychiatry Neurosci 2021;46(3):E358-E368PDF |.)

- Studie viser økt medisinbruk blant ungdom og unge voksne.

(Anm: Studie viser økt medisinbruk blant ungdom og unge voksne. Ungdom og unge voksne bruker mye oftere reseptbelagte medisiner mot smerter enn for 15 år siden. – Det økte forbruket av smertestillende blant ungdom og unge voksne de siste 15 årene er særlig bekymringsfullt. Vi må stille oss spørsmål om hvorfor barn og unge har økende behov for slike medisiner, sier forsker Helle Stangeland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) til NTB. (forskning.no 16.9.2022).)

(Anm: Stangeland H, et al. Killing pain?: a population-based registry study of the use of prescription analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young adults in Norway from 2004 to 2019. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2022 Aug 27:1–12.)

- Naturlige bakterier fra tarmmikrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (- Mer enn 90 prosent av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013).)

(Anm: - Naturlige bakterier fra tarmmicrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (Indigenous Bacteria from the Gut Microbiota Regulate Host Serotonin Biosynthesis.) (- Introduksjon.) (- I tillegg til sin rolle som en neurotransmitter i hjernen, er monoaminserotonin (5-hydroksytryptamin [5-HT]) en viktig regulatorisk faktor i gastrointestinal (GI) trakt (mage og tarm) og andre organsystemer. Mer enn 90 prosent av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013). (...) More than 90% of the body’s 5-HT is synthesized in the gut, where 5-HT activates as many as 14 different 5-HT receptor subtypes (Gershon and Tack, 2007) located on enterocytes (Hoffman et al., 2012), enteric neurons (Mawe and Hoffman, 2013), and immune cells (Baganz and Blakely, 2013). Cell. 2015 Apr 9;161(2):264-76.)

- Rollene til perifer serotonin i metabolsk homeostase. (- Perifer serotonin regulerer metabolsk homeostase uavhengig av hjerneavledet serotonin.) (- Selv om 95 prosent av serotonin produseres i periferien, har dets funksjoner blitt ignorert inntil nylig.)

(Anm: El-Merahbi R et al. The roles of peripheral serotonin in metabolic homeostasis. Highlights • Peripheral serotonin regulates metabolic homeostasis independently of brain-derived serotonin. • Serotonin promotes β cell mass and function in an autocrine manner. • Gut-derived serotonin (GDS) promotes response of liver and adipose tissue to fasting. • Inhibition of GDS synthesis protects against type 2 diabetes. Abstract Metabolic homeostasis in the organism is assured both by the nervous system and by hormones. Among a plethora of hormones regulating metabolism, serotonin presents a number of unique features. Conclusions and outlook Although the impact of serotonin produced in the central nervous system on the regulation of behavior and physiology has been in the center of scientific interest for decades, until recently peripheral serotonin has been ignored. (…) This plethora of actions of peripheral serotonin is being recently unraveled by studies utilizing cell specific deletion approaches to target specific receptors or rate limiting enzymes for serotonin synthesis. These efforts are greatly stimulated by the fact that targeting of the components of peripheral serotonin synthesis and signaling presents great therapeutic potential in inflammatory and bone degenerative diseases and for different forms of diabetes. FEBS Letters 2015;589(15):1728-1734.)

(Anm: Homeostase er organismens opprettholdelse av konstante og stabile fysikalsk-kjemiske forhold i det væskemiljøet som omgir de enkelte celler, det såkalte «indre miljø». Både surhetsgradtemperatur, kjemisk sammensetning og annet i det indre miljø er nøye regulert og varierer lite over tid, noe cellene er avhengige av for å fungere normalt. En rekke organer, som for eksempel hjertelunger og nyrer bidrar gjennom kontrollerte justeringer av sin virksomhet til homeostasen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Nye lægemidler til tarmsygdomme har ikke givet færre indlæggelser og operationer.

(Anm: Nye lægemidler til tarmsygdomme har ikke givet færre indlæggelser og operationer. Trods introduktionen af nye lægemidler mod inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) har andelen af patienter, der indlægges og opereres, ikke ændret sig, skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift. Andelen af patienter med inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) bliver i lige så høj grad som tidligere indlagt og opereret, selvom flere nye lægemidler er blevet introduceret på markedet. Det viser et nyt nordisk studie udført i Danmark, Norge og Sverige, skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift. (medwatch.dk 29.8.2022).)

- Terapeutiske behandlinger og resultater for inflammatoriske tarmsykdommer i perioden 2010 til 2017 i kohorter fra Danmark, Sverige og Norge. (- Konklusjon: Mellom 2010 og 2017 var rater for kirurgi blant skandinaviske pasienter med IBD stabile, uten klare endringer i rater for sykehusinnleggelser, til tross for den økende bruken av Immunmodulerende legemidler og biologika.)

(Anm: Zhao M, et al. Therapeutic management and outcomes in inflammatory bowel diseases, 2010 to 2017 in cohorts from Denmark, Sweden and Norway. (…) Conclusion: Between 2010 and 2017, surgery rates among Scandinavian patients with IBD remained stable, with no clear changes in hospitalisation rates despite the increasing use of immunomodulators and biologics. Aliment Pharmacol Ther. 2022 Sep;56(6):989-1006.)

- Melatonin: Økende bruk, men fortsatt manglende kunnskap om langtidseffekter og påvirkning på pubertetsutvikling. (- Melatonin er et kroppseget hormon som utskilles fra hypofysen om natten. Hormonet interagerer med melatoninreseptorer som finnes i mange organer i kroppen, blant annet hjernen, retina, bukspyttkjertelen, milten, binyrene, nyrene, leveren, hjertet, lungene, testiklene og ovariene. Dette indikerer at melatonin kan ha mange effekter, blant annet påvirke døgnrytme, nevroendokrine, kardiovaskulære, immunologiske og onkostatiske prosesser i kroppen samt ha effekter på seksuell utvikling og reproduktive funksjoner, og retinafysiologi (1-3).)

(Anm: Melatonin: Økende bruk, men fortsatt manglende kunnskap om langtidseffekter og påvirkning på pubertetsutvikling. Kilde: Roland PDH, Frost J. Melatonin: Økende bruk, men fortsatt manglende kunnskap om langtidseffekter og påvirkning på pubertetsutvikling. Nor Farmaceut Tidsskr 2022; 130(5): 38-9. Hovedbudskap – Både tilgjengelighet og bruk av melatonin øker, også til barn – Det er svært begrenset dokumentasjon for langtidsbehandling med melatonin – Det er holdepunkter for at melatonin kan påvirke tidspunkt for pubertet, men dette er lite studert og fremdeles uavklart. Melatonin er et kroppseget hormon som utskilles fra hypofysen om natten. Hormonet interagerer med melatoninreseptorer som finnes i mange organer i kroppen, blant annet hjernen, retina, bukspyttkjertelen, milten, binyrene, nyrene, leveren, hjertet, lungene, testiklene og ovariene. Dette indikerer at melatonin kan ha mange effekter, blant annet påvirke døgnrytme, nevroendokrine, kardiovaskulære, immunologiske og onkostatiske prosesser i kroppen samt ha effekter på seksuell utvikling og reproduktive funksjoner, og retinafysiologi (1-3). (relis.no 21.6.2022).)

- Systematisk vurdering av skrøpelighet. (- Skrøpelighet – hva er det?) (- Også i Norge ble det 18. mars 2020 publisert en anbefaling fra Norsk forening for geriatri om å klassifisere eldre pasienter med covid-19 etter denne skalaen (2).) (- Med økende alder stiger forekomsten av sykdommer, medikamentbruk, underernæring, muskelsvekkelse og redusert fysisk og kognitiv funksjon.) (- I klinisk praksis er det vanlig å måle grad av skrøpelighet ut ifra en rekke risikofaktorer. Disse inkluderer komorbiditet, medikamentbruk, ernæringsstatus, enkelte blodprøver samt fysisk, emosjonelt og kognitivt funksjonsnivå.)

(Anm: Dejgaard MS, Rostoft S. Systematisk vurdering av skrøpelighet. En pasient som klassifiseres som skrøpelig har høy risiko for komplikasjoner etter kirurgi, behov for sykehjemsplass og død. En vurdering av pasientens skrøpelighet gir et mer presist bilde av pasientens individuelle sårbarhet enn alder og multimorbiditet alene, og er derfor et nyttig hjelpemiddel ved kliniske beslutninger i sykehus. Klassifisering av eldre pasienter etter grad av skrøpelighet (på engelsk: frailty) brukes stadig oftere i forskning og klinisk praksis, og i forbindelse med covid-19- pandemien har dette blitt særlig aktualisert. I Storbritannia anbefaler National Institute for Health and Care Excellence i sine hasteretningslinjer for covid-19 at alle pasienter over 65 år med covid-19 skal klassifiseres ved hjelp av Clinical Frailty Scale (på norsk: klinisk skrøpelighetsskala) (1). Også i Norge ble det 18. mars 2020 publisert en anbefaling fra Norsk forening for geriatri om å klassifisere eldre pasienter med covid-19 etter denne skalaen (2). Skrøpelighet – hva er det? (…) Med økende alder stiger forekomsten av sykdommer, medikamentbruk, underernæring, muskelsvekkelse og redusert fysisk og kognitiv funksjon. (…) Skrøpelighet forekommer når ikke bare én, men flere fysiologiske mekanismer svekkes. Jo flere fysiologiske systemer som mister sine reserver, desto økende grad av skrøpelighet.Tidsskr Nor Legeforen 8.3.2021.)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- ”Inga fler patienter ska behöva skadas eller dö”. I en debattartikel efterlyser Lars Rocksén säkrare läkemedelshantering av koncentrerade elektrolyter. (- Exempelvis kan några av de vanligaste elektrolyterna, natrium och kalium, orsaka allvarliga skador om de ges för snabbt eller i för stor mängd. De är dock viktiga för alla cellers normala funktion och används vid behandling av patienter med natrium- och kaliumbrist, båda potentiellt farliga tillstånd.)

(Anm: ”Inga fler patienter ska behöva skadas eller dö”. I en debattartikel efterlyser Lars Rocksén säkrare läkemedelshantering av koncentrerade elektrolyter. DEBATT. Det är sedan länge känt att behandling med koncentrerade elektrolyter innebär patientsäkerhetsrisker. Exempelvis kan några av de vanligaste elektrolyterna, natrium och kalium, orsaka allvarliga skador om de ges för snabbt eller i för stor mängd. De är dock viktiga för alla cellers normala funktion och används vid behandling av patienter med natrium- och kaliumbrist, båda potentiellt farliga tillstånd. Koncentrerade elektrolyter används ofta i sjukvården och koncentrerade lösningar måste spädas före användning. Riskerna vid felaktig hantering är väldokumenterade och kan leda till ödesdigra konsekvenser. I ett fall från hemsjukvården 2019 fick en patient outspätt kaliumklorid och avled. I ett annat fall från samma år fick en patient kaliumklorid i stället för natriumklorid, och drabbades av hjärtstopp. Många av dessa produkter har funnits länge på marknaden, men trots det saknas en strukturerad hantering för att minimera risker.  När det gäller andra läkemedel har förpackningars utseende och märkning förändrats för att undvika misstag. Koncentrerade elektrolyter används både på sjukhus och i kommunal hälso- och sjukvård. I öppenvård och hemsjukvård används de generellt mindre ofta än inom den slutna vården, vilket ökar riskerna för att fel ska uppstå. (lakemedelsvarlden.se 20.1.2023).)

- Paracet kan svekke effekten av immunterapi hos kreftpasienter: – Jeg ble litt overrasket og skremt.

(Anm: Paracet kan svekke effekten av immunterapi hos kreftpasienter: – Jeg ble litt overrasket og skremt. Den mye brukte tabletten kan ha en hittil ukjent virkning på moderne kreftbehandling. (Bergens Tidende): Mange kreftpasienter bruker paracetamol for å dempe smertene. Nå viser en fersk studie, som nylig ble lagt frem på den amerikanske kreftkongressen ASCO, at det hyppig brukte legemiddelet kan redusere effekten av immunterapi. Det skriver Dagens Medisin. Immunterapi er en ny type kreftbehandling som aktiverer kroppens eget immunforsvar til å angripe kreftcellene. Basert på de nye funnene, skriver forskerne at paracetamol (virkestoffet i blant annet Paracet) bør brukes med forsiktighet på pasienter som behandles med immunterapi. (aftenposten.no 7.7.2022).)

(Anm: Bessede A, et AL. Impact of acetaminophen on the efficacy of immunotherapy in cancer patients. Ann Oncol. 2022 30 : S0923-7534(22)01208-X.)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Avella-Garcia CB, et al. Acetaminophen use in pregnancy and neurodevelopment: attention function and autism spectrum symptoms. Int J Epidemiol. 2016 Dec 1;45(6):1987-1996.)

- Ny studie: Kan ha kronisk nyresykdom uten å vite det. (- Ti prosent av den norske befolkningen kan lide av kronisk nyresykdom.)

(Anm: Ny studie: Kan ha kronisk nyresykdom uten å vite det. Ti prosent av den norske befolkningen kan lide av kronisk nyresykdom. Tilstanden er vanskelig å oppdage i starten, og forskere tror en stor andel nordmenn går udiagnostisert. Dette er symptomene. Andelen nordmenn med kronisk nyresykdom er omtrent fire prosent, viser en ny studie. Det reelle tallet kan imidlertid være langt høyere enn som så. Forskningen, som nylig ble publisert i The Lancet Regional Health – Europe, har foregått i 11 land, og tar utgangspunkt i data fra til sammen 2,4 millioner pasienter med kronisk nyresykdom. Ifølge studien er det sannsynlig at en av ti personer kan ha kronisk nyresykdom – og at to av tre av disse lever uten å ha fått sykdommen påvist. (…) Tegn på nyresykdom Vis mindre – Tretthet – Kvalme – Hyppig eller sjelden vannlating – Hevelse rundt øynene og i armer og bein (ødem) – Sykdomsfølelse – Vekttap og manglende appetitt – Skummende urin – Mørk urin, som Coca-Cola – Utslett og kløe Kilde: Helse-Norge (vg.no 11.8.2022).)

- 10 prosent av befolkningen kan ha kronisk nyresykdom. (- Forskere tror at flertallet med sykdommen i Norge ikke er blitt diagnostisert.) (- Høyt blodtrykk og diabetes er antakelig årsak til rundt halvparten av alle tilfeller i Norge.)

(Anm: 10 prosent av befolkningen kan ha kronisk nyresykdom. Forskere tror at flertallet med sykdommen i Norge ikke er blitt diagnostisert. En ny studie publisert i tidsskriftet The Lancet Regional Health – Europe forteller oss at 4 prosent av befolkningen i Norge er diagnostisert med kronisk nyresykdom. Samtidig mener forskerne at helsevesenet kun har funnet fram til et mindretall av dem med nyresykdom her i landet. – Vi tror det reelle tallet ligger på omtrent 10 prosent, sier Kåre Inge Birkeland til Dagens Medisin som først omtalte saken. Birkeland er professor ved Universitetet i Oslo og en av forskerne bak den nye studien. (…) Høyt blodtrykk og diabetes er antakelig årsak til rundt halvparten av alle tilfeller i Norge. Men listen over mulige årsaker er lang. Forekomsten øker med alder og er størst blant eldre. (…) – Det blir et spørsmål om hva som skal diagnostiseres når. I allmennmedisin har vi nok ingen tradisjon for å sette diagnosen kronisk nyresvikt ved stadium en og to, og vårt diagnosesystem er også upresist. Tangen er likevel enig med professor Birkeland i at allmennlegene bør bli bedre til å ta urinprøver for å oppdage nyresvikt. (forskning.no 18.7.2022).)

(Anm: Prevalence, outcomes, and cost of chronic kidney disease in a contemporary population of 2·4 million patients from 11 countries: The CaReMe CKD study. The Lancet Regional Health 2022 (Published:June 29, 2022).)

- Ny studie: Kan ha kronisk nyresykdom uten å vite det. (- Ti prosent av den norske befolkningen kan lide av kronisk nyresykdom.)

(Anm: Ny studie: Kan ha kronisk nyresykdom uten å vite det. Ti prosent av den norske befolkningen kan lide av kronisk nyresykdom. Tilstanden er vanskelig å oppdage i starten, og forskere tror en stor andel nordmenn går udiagnostisert. Dette er symptomene. Andelen nordmenn med kronisk nyresykdom er omtrent fire prosent, viser en ny studie. Det reelle tallet kan imidlertid være langt høyere enn som så. Forskningen, som nylig ble publisert i The Lancet Regional Health – Europe, har foregått i 11 land, og tar utgangspunkt i data fra til sammen 2,4 millioner pasienter med kronisk nyresykdom. Ifølge studien er det sannsynlig at en av ti personer kan ha kronisk nyresykdom – og at to av tre av disse lever uten å ha fått sykdommen påvist. (…) Tegn på nyresykdom Vis mindre – Tretthet – Kvalme – Hyppig eller sjelden vannlating – Hevelse rundt øynene og i armer og bein (ødem) – Sykdomsfølelse – Vekttap og manglende appetitt – Skummende urin – Mørk urin, som Coca-Cola – Utslett og kløe Kilde: Helse-Norge (vg.no 11.8.2022).)

- Metformin kan give alvorlige bivirkninger.

(Anm: Signe Juul Kraft. Metformin kan give alvorlige bivirkninger. Denne artikel er forbeholdt abonnenter. (dagenspharma.dk 23.10.2012).)

- Opsigtsvækkende dansk studie: Fars forbrug af metformin øger måske barnets risiko for misdannelser.

(Anm: Opsigtsvækkende dansk studie: Fars forbrug af metformin øger måske barnets risiko for misdannelser. Er far i behandling med metformin, når sædcellerne dannes, øger det risikoen for, at specielt drengebørn bliver født med misdannelser i kønsorganerne, tyder ny forskning på. En af forskerne bag mener, at resultatet kan være en game changer. Steno-direktør mener endnu ikke, resultat er en ‘rygende pistol’. To af forskerne bag det opsigtsvækkende studie er Elisabeth Mathiesen, professor og overlæge, Center for Gravide med Diabetes på Rigshospitalet og Københavns Universitet, og Rune Lindahl-Jacobsen, professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. (dagenspharma.dk 4.4.2022).)

(Anm: Wensink MJ, et al. Preconception Antidiabetic Drugs in Men and Birth Defects in Offspring : A Nationwide Cohort Study. Ann Intern Med. 2022 Mar 29.)

- Blodprøve kan afgøre, hvem der ikke har gavn af metforminbehandling. (- En epigenetisk test kan finde ud af, hvem der reagerer hvordan, viser ny dansk-svensk forskning. Opdagelsen er en revolution inden for diabetesbehandling, mener dansk forsker.)

(Anm: Blodprøve kan afgøre, hvem der ikke har gavn af metforminbehandling. Millioner af patienter med type 2-diabetes verden over behandles med metformin, men nogle har enten ikke gavn af behandlingen eller får bivirkninger. En epigenetisk test kan finde ud af, hvem der reagerer hvordan, viser ny dansk-svensk forskning. Opdagelsen er en revolution inden for diabetesbehandling, mener dansk forsker. Ifølge overlæge og forskningsleder Allan Vaag fra Steno Diabetes Center Copenhagen er Ifølge Allan Vaag er opdagelsen af, at en epigenetisk test kan finde ud af, hvem der reagerer hvordan på behandling med metformin, en revolution inden for behandling af diabetes. (dagenspharma.dk 5.10.2020).)

- Mænds brug af metformin kan give misdannelser hos børn. Mænd med diabetes, som tager metformin, bør måske overveje at skifte til et andet præparat, inden de prøver at få børn, råder forskere til.

(Anm: Mænds brug af metformin kan give misdannelser hos børn. Mænd med diabetes, som tager metformin, bør måske overveje at skifte til et andet præparat, inden de prøver at få børn, råder forskere til. Diabetespræparatet metformin kan nemlig være forbundet med risiko for misdannelser, hvis mandlige patienter tager det, mens sædcellerne til en graviditet dannes. Specielt kan drengebørns kønsdele blive misdannet. Det viser et stort dansk studie med over en million børn foretaget af Rune Lindahl-Jacobsen, professor i epidemiologi og demografi på Syddansk Universitet (SDU), hans forskergruppe på SDU, forskere fra Rigshospitalet og Stanford Universitet i USA. (…) "Vi kan se, at mens 3,3 procent af danske børn generelt fødes med misdannelser, gælder der 5,2 procent af børnene, hvis fædre tog præparatet metformin, som er det mest udbredte diabetespræparat, i månederne op til, at moderen blev gravid," siger Rune Lindahl-Jacobsen. Det svarer til en øget risiko på 40 procent eller cirka halvanden gang højere risiko. Helt overordnet sætter studiet kommende fædres udsættelse for miljøfremmede stoffer og medikamenter ved sædcelledannelse på dagsorden i forhold til planlægning af graviditet. "Der har traditionelt været fokus på kvinders eksponering under graviditeten og dermed børns risiko for misdannelser, mens man i mindre grad har set på mændene. Derfor er studiet vigtigt ikke bare i forhold til det store folkesundhedsmæssige perspektiv, men også som en illustration af vigtigheden af også at inkludere den mandlige faktor i forståelsen af misdannelser," siger Rune Lindahl-Jacobsen i en pressemeddelelse fra Syddansk Universitet. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 29.3.2022).)

(Anm: Wensink MJ, et al. Preconception Antidiabetic Drugs in Men and Birth Defects in Offspring : A Nationwide Cohort Study. Ann Intern Med. 2022 Mar 29.)

- Metforminassosiert laktacidose. Laktatemi og acidose på grunn av opphopning av metformin er en sjelden og alvorlig komplikasjon til diabetesbehandling. (- Metformin i høye konsentrasjoner blokkerer mitokondriell ATP-produksjon, noe som bidrar til laktatemi (3). Høye konsentrasjoner påvirker også løselig guanylatsyklase (1, 3) og gir hypotensjon, lav perifer vaskulær motstand og hemodynamisk instabilitet.)

(Anm: Metforminassosiert laktacidose. Laktatemi og acidose på grunn av opphopning av metformin er en sjelden og alvorlig komplikasjon til diabetesbehandling. Kasuistikken viser at til tross for svært lav pH-verdi og hjertestans i forløpet, er overlevelse mulig, med dialyse og metylenblått som en del av behandlingen. (…) Diskusjon Et økende antall personer med diabetes type 2 bruker metformin i kombinasjon med andre medikamenter, særlig diuretika og antihypertensiver som hemmer renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS), og man vil kunne få flere pasienter med akkumulasjon av metformin (1). Metforminbruk er assosiert med alvorlige tilfeller av laktatemi, hemodynamisk instabilitet og død, men det er usikkerhet knyttet til patogenesen og prevalensen (2–4). Metformin i høye konsentrasjoner blokkerer mitokondriell ATP-produksjon, noe som bidrar til laktatemi (3). Høye konsentrasjoner påvirker også løselig guanylatsyklase (1, 3) og gir hypotensjon, lav perifer vaskulær motstand og hemodynamisk instabilitet. Tidsskr Nor Legeforen 2023 23.2.2023.)

(Anm: Laktacidose er en tilstand der blodet får en lavere pH-verdi (metabolsk acidose) på grunn av opphopning av melkesyre i blodet. Melkesyre blir der raskt omdannet til laktat. Melkesyre finnes derfor som laktat i blodet. Den vanligste årsaken til laktacidose er for liten tilførsel av oksygen til kroppens celler i forhold til behovet (hypoksi), enten grunnet intens trening eller sykdomstilstander som gir sirkulasjonssvikt, for eksempel sepsis. Laktacidose kan også skyldes medikamenter, leversvikt, samt at adrenerge stoffer i blodet (for eksempel adrenalin) vil bidra til frigjøring av laktat. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Gattinoni L, et al. Quintel M, Marini JJ. Understanding Lactatemia in Human Sepsis. Potential Impact for Early Management. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Sep 1;200(5):582-589.)

- Farmakologi og metformin – En oppdatering. (- Sammendrag.) (- Til tross for å være en vellykket medisin mot diabetes type 2 i mer enn et halvt århundre i Europa, diskuteres metformins virkemåte fremdeles.)

(Anm: Pharmacology of metformin - An update. Abstract Despite being a successful diabetes type 2 drug for more than a half-century in Europe, the mode of action of metformin is still debated. It is the purpose of this review to inform the reader about most recent findings for metformin with respect to its antidiabetic activity as well as proposed benefits beyond glucose control in humans. Clinical evidence now suggests that most of metformin benefits originate from its actions in the gut, involving hormone signaling by glucagon-like peptide 1 and peptide YY. Growth differentiation factor 15, also mainly produced in the gut, was first identified as a biomarker for metformin use but is now suggested to play a significant role in e.g. weight loss of prediabetics. The pharmacokinetics of the drug in humans as basis for pharmacodynamics, resulting in high tissue levels of the intestinal wall, including the colon, proven by biopsies, is presented. A critical survey of metformin actions on mitochondria, increasing the AMP/ATP ratio but also acting as a mild uncoupler, and of postulated new cellular targets (lysosomes) is included. Eur J Pharmacol. 2019 Nov 6:172782.)

- Studien gir første bevis på sammenheng mellom opioidbruksforstyrrelse (OUD) og kronisk smerte. (- Forskere har lenge merket seg en sammenheng mellom opioidbruksforstyrrelse (OUD) og kroniske smerter, men hjernemekanismer som linker OUD og kronisk smerte er dårlig forstått.)

(Anm: Ohio State University Medical Center. Study provides first evidence of link between opioid use disorder, chronic pain. Scientists have long noted a connection between opioid use disorder (OUD) and chronic pain, however brain mechanisms linking OUD and chronic pain are poorly understood. This first-of-its-kind study by researchers at The Ohio State University Wexner Medical Center and College of Medicine and University of Michigan Medical School explored one potential mechanism—central sensitization—among individuals with OUD. (…) Central sensitization refers to abnormal pain processing in the brain and spinal cord. People with central sensitization have spinal cords that are unusually good at sending pain signals to the brain, and brains that struggle to turn off those signals once they arrive. This means people with greater central sensitization tend to suffer more with pain than others. (medicalxpress.com 11.7.2022).)

(Anm: Hall OT, et al. Central sensitization in opioid use disorder: a novel application of the American College of Rheumatology Fibromyalgia Survey Criteria. Pain Rep. 2022 ; 7(4) : e1016.)

- Vanskeligheter med å svelge knyttet til kronisk opioidbruk.

(Anm: Snyder B. Difficulty swallowing linked to chronic opioid use. Vanderbilt University (medicalxpress.com 28.7.2022).)

(Anm: Patel DA, et al. Opioid Exposure Differentially Impacts Esophageal Body Contraction Over the Lower Esophageal Sphincter. Gastroenterology. 2022 Aug;163(2):403-410.)

- Ja til nevroproteksjonisme. Inntil vi vet mer om hvordan en skadet hjerne og et skadet nervesystem kan repareres, må vi ha fokus på å beskytte. Nevroproteksjonisme, rett og slett.

(Anm: LEGELIV-KOMMENTAREN: Jana Midelfart-Hoff, nevrolog ved Haukeland universitetssjukehus, leder av Norsk nevrologisk forening, professor ved VID Høgskole og fylkespolitiker (H). Ja til nevroproteksjonisme. Inntil vi vet mer om hvordan en skadet hjerne og et skadet nervesystem kan repareres, må vi ha fokus på å beskytte. Nevroproteksjonisme, rett og slett. (…) Konferansen startet med et høyrelevant tema: Søvn.  Hva med «forebyggingsklinikker» på sykehusene, tettere samarbeid mellom private aktører og det offentlige – eller «søvnskoler»? CEREBRAL RENGJØRING. Norske forskere viste nylig at tilstrekkelig søvn er viktig for å få «vasket over» hjernen mens vi sover: Cerebrospinalvæsken skyller nemlig hjernen på natten og tar med seg slaggstoffer og uhumskheter. Men det forutsetter altså at man sover om natten – og nok – ble det understreket. For kort rengjøringstid kan gjøre at avfallsstoffer hoper seg opp – og øke risiko for demens og andre nevrologiske sykdommer. Allerede med en dårlig natt var man ille ute. (dagensmedisin.no 28.5.2022).)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Medication Side Effects You Shouldn’t Ignore (webmd.com 18.5.2022).)

- Depressive syndrom ved autoimmune lidelser i nervesystemet: prevalens, etiologi og påvirkning. (- De fleste autoimmune sykdommer i nervesystemet er diskutert i denne gjennomgangsartikklen, fra multippel sklerose, akutt utbredt encefalomyelitt og autoimmun encefalitt til akutt myelitt, neuromyelitis optica, Guillain-Barré syndrom og myasthenia gravis. Depressive symptomer utvikler seg vanligvis som komorbiditet (samtidige sykdommer) i løpet av sykdommen, men eksisterer noen ganger som en primær presentasjon av sykdommen.) (- Legemiddelrelatert depresjon.)

(Anm: Depressive Syndromes in Autoimmune Disorders of the Nervous System: Prevalence, Etiology, and Influence. Autoimmune diseases of the nervous system (ADNS) consist of a group of severely disabling disorders characterized by abnormal immune attack against protein components of the nervous system. This type of attack behavior may occur in the central or peripheral nervous system, and in the neuromuscular junction, resulting in neuronal damage, axonal injury, demyelination or destruction of the neuromuscular junction. While the neurological deficits of patients with ADNS have received significant research attention, the manifestation of depression tends to be ignored. In fact, depressive manifestation is common in ADNS and adds significant burden upon patients suffering from this disease. Here, we systematically reviewed the current literature to highlight the prevalence, etiology and influence of depressive manifestation in ADNS. Most autoimmune diseases of the nervous system are discussed in this paper, from multiple sclerosis, acute disseminated encephalomyelitis and autoimmune encephalitis to acute myelitis, neuromyelitis optica, Guillain-Barré syndrome and myasthenia gravis. Depressive symptoms usually develop as a comorbidity during the course of disease, but sometimes exist as a primary presentation of the disease. (…) Drug-Related Depression Some immunomodulatory drugs, such as interferon (IFN)-beta and steroids, may be blamed for the development of depression. IFN beta, as a form of disease-modifying drug, is commonly used in MS to reduce relapse rates and delay physical disability. Many cases have reported depression after IFN beta treatment (71); this has led to significant research efforts which have attempted to identify whether interferon shows neuropsychiatric toxicity and can induce depression.(...) Conclusion Because of our limited understanding of the depressive syndromes experienced in patients with ADNS, there is a significant lack of attention and effective treatments at present with which to improve these unpleasant symptoms. In this article, we shed light on depressive syndromes associated with autoimmune disorders of the nervous system and demonstrate the prevalence and clinical profile of depressive symptoms in ADNS. We also discuss the potential mechanisms underlying the high incidence and prevalence of depression in ADNS. (…) Our study indicates that depression is a common comorbidity in ADNS with a frequency of 15–50% across different types of ADNS; this is higher than the general population and other chronic diseases. Therefore, neurologists should keep this in mind, especially with regards to patients presenting with psychiatric symptoms associated with unexplained neurological findings. (…) All these questions need the effort from our peers in this field to develop an integrative strategy in providing appropriate treatment guidelines in future. We hope that this review will promote understanding of depressive syndromes in ADNS, and draw more attention to this clinical problem. Front. Psychiatry, 25 September 2018.)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- Depresjon ikke så dødelig som tidligere antatt. Depresjon ikke så livsfarlig (big killer) som tidligere antatt. Ny analyse sår tvil om sammenhengen mellom depresjon og årsak til dødelighet i befolkningen.

(Anm: Depresjon ikke så dødelig som tidligere antatt. Depression not as big a killer as previously thought. New analysis throws doubt on link between depression and all-cause mortality. The paper, authored by a research team from The Johns Hopkins University, Federation University Australia and the University of Amsterdam (UvA), involved the largest ever analysis on the topic and is published in the latest edition of World Psychiatry. (uva.nl 16.5.2017).)

(Anm: A reassessment of the relationship between depression and all‐cause mortality in 3,604,005 participants from 293 studies. (…) As reported in the February issue of this journal1, over three decades of research suggest that depression is associated with an increased risk of all‐cause mortality, although some large recent studies have found negative or null associations2, 3. To better inform clinical decision making and evidence‐based service provision, it is crucial to resolve this discrepancy. World Psychiatry. 2017 Jun; 16(2): 219–220.)

- Ung alkoholiker: – Jeg kunne kjøpe en treliters spritdunk - og drikke alt på ett døgn.

(Anm: Ung alkoholiker: – Jeg kunne kjøpe en treliters spritdunk - og drikke alt på ett døgn. Mailinn holdt på å drikke seg hjel. Etter mange uker i koma grunnet en sykdom hun aldri hadde hørt om, grep hun sjansen til en ny start. (…) – Ansatte i helsevesenet sa gang på gang at de aldri hadde hatt en pasient som drakk så mye som meg, og samtidig var oppegående, sier Mailinn, som fikk målt 3,9 i promille av en psykolog, som i utgangspunktet trodde hun var edru. (…) Fjerde gangen hun ble innlagt, var Mailinn kjempedårlig. Da fikk hun beskjeden som var med på å redde livet hennes: – Det er ingen på avdelingen som kommer til å legge seg opp i hva du drikker. Men vær så snill, ikke skrive deg ut. Du er svært syk, og neste gang kommer du ikke tilbake, sa en av legene. Mailinn fikk diagnosen Guillain Barré syndrom. Det er en sykdom som gir akutt svakhet og smerter i beina, det oppstår lammelser og pustemusklene svekkes. – Jeg var så utkjørt og hostet hele tiden, at jeg selv ba om å bli lagt i kunstig koma. Senere fikk jeg vite at leveren slet og jeg fikk tilstanden multiorgansvikt. Mailinn ble lagt på respirator og hun lå i kunstig koma i nesten to måneder, hele tiden med høy feber. Da hun kom på lungeavdelingen på Haukeland sykehus, fikk de etter hvert bukt med dette, og Mailinn kunne sendes videre på opptrening. (kk.no 13.8.2022).)

- Guillain-Barré er et syndrom med akutt innsettende svakhet og smerter i beina.

(Anm: Guillain-Barré syndrom. Guillain-Barré er et syndrom med akutt innsettende svakhet og smerter i beina. Det oppstår lammelser som brer seg oppover og som i cirka 25 prosent av tilfellene også svekker pustemusklene. Hva er Guillain-Barré syndrom? Guillain-Barré syndrom er en såkalt autoimmun sykdom som fører til nerveskade og lammelser i bein og underkropp, sjeldnere i armene. Lammelsene sprer seg i de fleste tilfeller fra musklene nederst i beina til de store muskelgruppene, kan ramme øvrige deler av kroppen og i verste fall lamme pustemuskulaturen. Det finnes flere varianter av sykdommen, men den dominerende formen (90 prosent) er den som beskrives i denne artikkelen (akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati - AIDP). (nhi.no 12.4.2021),)

- Symptomer på neuromyelitis optica. (- Dine optiske nerver overfører meldinger fra øynene dine til hjernen din. NMO kan forveksles med multippel sklerose (MS), siden noen av advarselstegnene er like.)

(Anm: Symptoms of Neuromyelitis Optica. Often, the first signs of neuromyelitis optica (NMO) are sudden eye pain and vision problems. NMO, also called Devic's disease, is a rare autoimmune disease that affects your spinal cord and optic nerves. Your optic nerves carry messages from your eyes to your brain. NMO can be confused with multiple sclerosis (MS), since some of the warning signs are similar. Tests can help your doctor figure out what's causing your symptoms. (webmd.com 15.3.2021).)

(Anm: Neuromyelitis optica. Tidsskr Nor Legeforen 2013;133: 2057-61.)

- Neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD).

(Anm: Neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD). Neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) er en betennelsestilstand i synsnerven og i hjerne- eller ryggmarg. Typiske symptomer er anfall med akutte betennelser i synsnerven, som gir gradvis svekket syn. (nhi.no 25.7.2019).)

- Medisinene som dreper sexlysten. (- Legemiddelverket har de dannet seg et bilde av hvilke legemidler som kan gi bivirkninger som går utover det seksuelle.)

(Anm: Medisinene som dreper sexlysten. Mange nordmenn sliter med lav sexlyst og en mulige årsak kan finnes i hjemmet ditt. Ekspertene forklarer hva du kan gjøre for å få lyst igjen. (…) I Legemiddelverket har de dannet seg et bilde av hvilke legemidler som kan gi bivirkninger som går utover det seksuelle.

  • Antidepressiva
  • P-piller
  • Hjerte- og blodtrykksmedisiner
  • Hormonblokkerende stoffer som brukes i behandling av noen typer kreft
  • Diabetesmedisiner (også sykdommen selv)
  • Epilepsimedisiner
  • Antipsykotika
  • Smertestillende (opiater)

 (dagbladet.no 1.8.2022).)

- Søvnløshet: Stor studie viser hvor godt forskjellige legemidler virker.  To legemidler som ennå ikke er lisensiert i Storbritannia, eszopiclone og lemborexant, ser ut til å prestere bedre enn andre for akutt og langsiktig behandling av søvnløshet, viser resultatene av en stor sammenligningsstudie. Melatonin, som er lisensiert i Storbritannia for å behandle søvnløshet hos voksne over 55 år, viste ingen generell relevant nytteverdi, ifølge metaanalyse publisert i Lancet.1 Det var heller ikke tilstrekkelig bevis for å støtte reseptbelagte benzodiazepiner og zolpidem i langsiktig behandling av søvnløshet, ifølge forskningen, som ble finansiert av National Institute for Health and Care Research. Studien inkluderte 154 dobbeltblinde, randomiserte kontrollerte studier som involverte 44 000 personer og 30 lisensierte eller ulisensierte legemidler og ...

- Insomnia: Large study shows how well different drugs work. Two drugs not yet licensed in the UK, eszopiclone and lemborexant, seem to perform better than others in the acute and long term treatment of insomnia, show the results of a large comparison study. Melatonin, which is licensed in the UK to treat insomnia in adults over the age of 55, did not show overall material benefits, according to the meta-analysis published in the Lancet.1 There was also insufficient evidence to support the prescription of benzodiazepines and zolpidem in the long term treatment of insomnia, found the research, which was funded by the National Institute for Health and Care Research. The study included 154 double blind, randomised controlled trials that involved 44 000 people and 30 licensed or unlicensed drugs and … BMJ. 2022 Jul 15;378:o1758.)

- Ny analyse: Næsten alle orale lægemidler indeholder allergifremkaldende stoffer.

(Anm: Ny analyse: Næsten alle orale lægemidler indeholder allergifremkaldende stoffer. Laktose, majsstivelse, farvestoffer, polyethylen glycol og andre potentielt allergifremkaldende stoffer forekommer hyppigt i mange lægemidler, viser amerikansk analyse. Allergi over for indholdsstoffer i medicin er et overset problem, siger dansk allergiforsker. 93 pct. af alle orale lægemidler i form af tabletter og kapsler indeholder mindst ét fyldstof, som har potentiale til at fremprovokere en allergisk reaktion. Det viser resultaterne af en større analyse, som fornylig er offentliggjort i tidsskriftet Science Translational Medicine. Forskerne bag undersøgelsen analyserede data fra en national amerikansk database, som indeholder information om […] (dagenspharma.dk 9.5.2019).)

- Tilsetningsstoffet er nå forbudt i mat – men fortsatt tillatt i Paracet og Ibux. (- Allerede i 1967 skrev han om tarmfloraens betydning. (- Selv om mengden av stoffet er mindre i medisiner, kan konsentrasjonen av titandioksid lokalt i tarmen bli høy, ifølge professoren. Det kan ha skadelig effekt på cellene som er i deling, og potensielt føre til kreft.)

(Anm: Tilsetningsstoffet er nå forbudt i mat – men fortsatt tillatt i Paracet og Ibux. – Stoffet er like farlig i medisin som i mat, mener Tore Midtvedt, spesialist i medisinsk mikrobiologi. FORBUD: Alle disse produktene har frem til nå inneholdt tilsetningsstoffet titandioksid. (…) For få dager siden ble det forbudt å bruke tilsetningsstoffet titandioksid i matvarer i Norge og EU, etter en risikovurdering fra Det europeiske organet for matsikkerhet (EFSA). (…) I rapporten kommer det fram at stoffet kan skade DNA, som da kan være kreftfremkallende. Likevel er det fortsatt tillatt å bruke titandioksid i legemidler, blant annet i Paracet og Ibux. (…) – Det er ikke tvil om at titandioksid i medisin er like farlig som i mat, sier han. RIDDER: I 2018 ble Tore Midvtedt utnevnt til ridder 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden for innsatsen innen medisinsk mikrobiologi. Allerede i 1967 skrev han om tarmfloraens betydning. Selv om mengden av stoffet er mindre i medisiner, kan konsentrasjonen av titandioksid lokalt i tarmen bli høy, ifølge professoren. Det kan ha skadelig effekt på cellene som er i deling, og potensielt føre til kreft. (nrk.no 12.8.2022).)

- Symptomatiske versus sykdomsmodifiserende effekter av psykiatriske legemidler. (- Konklusjoner: Nåværende psykofarmakologi er hovedsakelig begrenset til symptomatiske effekter, ikke transformative behandlinger for sykdommene som ligger til grunn for disse symptomene. En endring i tilnærming er nødvendig i psykofarmakologisk praksis og forskning, med fokus på langsiktig sykdomsmodifisering i stedet for kortsiktig symptomforbedring.) (- Resultater.) (- De fleste psykiatriske legemidler har bare kortsiktige effekter av å forbedre aktive symptomer. De viser ikke langsiktig nytteverdi for den underliggende sykdommen, for eksempel å forbedre sykdomsforløpet og forbedre dødeligheten.)

(Anm: Ghaemi SN. Symptomatic versus disease-modifying effects of psychiatric drugs. Abstract Objective: Drugs can be divided into two major categories, symptomatic and disease-modifying. This review explores whether and how psychiatric drugs fall into one or the other of those categories, and the implications of those results for clinical practice and research in psychopharmacology. Results Most psychiatric drugs have only short-term effects of improving active symptoms. They do not show long-term benefits for the underlying disease, such as improving the course of illness and improving mortality. Evidence is provided for this claim in the treatment literature of antidepressants for depressive illness and antipsychotics for schizophrenia. Developing truly beneficial drugs for disease modification also is limited by the poor validity of DSM diagnoses as well as the use of invalid falsely positive maintenance efficacy randomized discontinuation trial designs. Conclusions: Current psychopharmacology is limited mostly to symptomatic effects, not transformative treatments for the diseases underlying those symptoms. A change in approach is needed in psychopharmacology practice and research, focusing on long-term disease modification rather than short-term symptom improvement. Acta Psychiatr Scand. 2022 Jun 2.)

- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.

(Anm: Langvarig bruk av psykofarmaka. (Long term use of psychiatric drugs.) (- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.) (Corruption impairs discussion on long term use of psychiatric drugs.) BMJ 2015;350:h2953 (Published 02 June 2015).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Regelmessig bruk av paracetamol knyttet til høyere blodtrykk, ifølge studie. Langvarig paracetamolbruk kan øke risikoen for hjertesykdom og hjerneslag hos personer med høyt blodtrykk, viser en studie.

(Anm: Regular paracetamol use linked to higher blood pressure, study finds. Long-term paracetamol use could increase the risk of heart disease and strokes in people with high blood pressure, a study suggests. Patients who have a long-term prescription for the painkiller, usually used for the treatment of chronic pain, should opt for the lowest effective dose for the shortest possible time, researchers say. The University of Edinburgh study, published in the scientific journal Circulation, is the first large randomized clinical trial to address this question and complements earlier work in observational studies. (medicalxpress.com 7.2.2022).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

- Regelmessig daglig inntak av 4 g paracetamol (acetaminophen) øker systolisk blodtrykk (BP) hos personer med hypertensjon med ≈5 mm Hg sammenlignet med placebo; Dette øker kardiovaskulær risiko og stiller spørsmålstegn ved sikkerheten ved vanlig bruk av paracetamol (acetaminophen) i denne situasjonen.

(Anm: MacIntyre IM, Turtle EJ, Farrah TE, Graham C, Dear JW, Webb DJ; PATH-BP (Paracetamol in Hypertension–Blood Pressure) Investigators*. Regular Acetaminophen Use and Blood Pressure in People With Hypertension: The PATH-BP Trial. (…) Conclusions: Regular daily intake of 4 g acetaminophen increases systolic BP in individuals with hypertension by ≈5 mm Hg when compared with placebo; this increases cardiovascular risk and calls into question the safety of regular acetaminophen use in this situation. Circulation. 2022 Feb 8;145(6):416-423.)

- Forskere finder forstyrrelser i tarmens bakterier hos patienter med alvorlig hjertesygdom.

(Anm: Forskere finder forstyrrelser i tarmens bakterier hos patienter med alvorlig hjertesygdom. Patienter med hjerte-kar-sygdom har en betydelig ubalance i tarmens milliarder af bakterier, viser to nye studier. Balancen i tarmbakterierne kan dog genoprettes ved at spise en mere plantebaseret og energikontrolleret mad. Med afsæt i blandt andet dansk forskning blev to artikler publiceret den 17. februar i Nature Medicine; (Metabolomic and microbiome profiling reveals personalized risk factors for coronary artery disease og Microbiome and metabolome features of the cardiometabolic disease spectrum).  Oluf Borbye Pedersen fra Københavns Universitet, som sammen med internationale kollegaer står bag forskningen, opfordrer som konsekvens af resultaterne til større fokus på folkesundhedsinitiativer, der kan være med til at forebygge eller udskyde åreforkalkningssygdom - en af de hyppigste årsager til for tidlig død. Initiativer, som inkluderer mere fokus på plantebaseret og energikontrolleret mad, daglig motion og ingen rygning. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 21.2.2022).)

(Anm: Fromentin S et al. Microbiome and metabolome features of the cardiometabolic disease spectrum. Nat Med. 2022 Feb 17.)

(Anm: Talmor-Barkan Y et al. Metabolomic and microbiome profiling reveals personalized risk factors for coronary artery disease. Nat Med. 2022 Feb 17.)

- Derfor oppfordrer forskere til å fryse ned egen bæsj.

(Anm: Derfor oppfordrer forskere til å fryse ned egen bæsj. Spesielt unge mennesker bør vurdere å få bæsjen sin til en avføringsbank så fort som mulig. Det mener forskerne. I fremtiden kan det bli mer vanlig med kjøleskap fylt opp med menneskers avføring. En gruppe forskere ved Harvard Medical School hevder nemlig at dersom du sparer på avføringen din nå, kan det redde livet ditt en dag. Det skriver forskerne Shanlin Ke, Scott T. Weiss og Yang-Yu Liu i en meningsartikkel hos Trends Molecular Medicine. Doneres til deg selv I artikkelen konkluderer forskerne med at det er lurt å samle på avføringsprøver fra mennesker mens de er i en ung alder og sykdomsfrie. Dette kan så potensielt forynge det menneskelige tarmmikrobiomet, ved bruk av autolog FMT, når en person blir eldre eller får sykdommer i forbindelse med tarmen. FMT (Fekal mikrobiota transplantasjon) vil si en overføring av tarmflora fra en frisk person til en som har en sykdom som forstyrrer tarmfloraen, ifølge Helse- Nord. En slik transplantasjon er brukt før, men det som er nytt nå er at både donor og mottaker er samme person. Tanken er å sette egen, frisk avføring i en bank i tilfelle man selv trenger det ved sykdom senere i livet. Med andre ord kan ditt unge og friske «jeg» donere bæsj til den syke «deg» senere i livet. (tv2.no 17.7.2022).)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser i flere terapeutiske klasser – antipsykotika, andre psykoaktive legemidler, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner – var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer. NEJM 2017 (April 26, 2018).)

(Anm: Maier L, et al. Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria. Nature. 2018 Mar 29;555(7698):623-628.)

- Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. (- Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika.)

(Anm: Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika. Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Gut i januar 20231. Forskerne fulgte over seks millioner mennesker i Danmark i mer enn ti år. Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom – Crohns sykdom og ulcerøs kolitt - er økende. Bruk av antibiotika har blitt forbundet med økt risiko for slik sykdom hos barn, men innvirkningen hos voksne har vært usikker. (nhi.no 19.1.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Forskare ser samband mellan antibiotika och IBD. En dansk studie visar samband mellan antibiotika och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

(Anm: Forskare ser samband mellan antibiotika och IBD. En dansk studie visar samband mellan antibiotika och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. I en studie av drygt sex miljoner danska invånare ser forskare ett tydligt samband mellan antibiotikakonsumtion och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD (inflammatory bowel disease). Studien innefattar personer från 10 års ålder och uppåt och båda de inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Studien är publicerad i tidskriften Gut. (…) 50 procent högre risk De danska forskarna har använt registeruppgifter om 6,1 miljoner personer i åldrar från 10 år och uppåt. Under den period som studien omfattade fick 52 898 av dessa en diagnos på inflammatorisk tarmsjukdom. Uppgifter om uthämtade recept under fem år före diagnosen gav underlag för forskarnas riskkalkyler. (lakemedelsvarlden.se 9.2.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. (- Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet.) (- Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai.)

(Anm: Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. Verden over ser man en dramatisk økning av unge voksne som får kreft, ifølge forskning. (…) Økningen er spesielt stor fra 1990-tallet og fremover.) (…) Risikofaktorer som bearbeidet mat, sukkerholdige drikker, fedme, diabetes type 2, en stillesittende livsstil og alkoholforbruk har alle økt betydelig siden 1950-tallet, noe forskerne mener har ført til at mikroorganismene i fordøyelsessystemet har endret seg. – Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet. Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai. (vg.no 10.11.2022).)

(Anm: Ugai T, Sasamoto N, Lee HY, Ando M, Song M, Tamimi RM, Kawachi I, Campbell PT, Giovannucci EL, Weiderpass E, Rebbeck TR, Ogino S. Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implications. Nat Rev Clin Oncol. 2022 Oct;19(10):656-673.)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- Blodmikrobiota og metabolomisk signatur av alvorlig depresjon før og etter behandling med antidepressiva: en prospektiv case-control studie. (- Konklusjon: Pasienter med depresjon har et tydelig blodmikrobiom og metabolomisk signatur som endres etter behandling.)

(Anm: - Blodmikrobiota og metabolomisk signatur av alvorlig depresjon før og etter behandling med antidepressiva: en prospektiv case-control studie. (Blood microbiota and metabolomic signature of major depression before and after antidepressant treatment: a prospective case–control study.) (- Bakgrunn: Mikrobiota samhandler med hjernen gjennom tarm-hjerneaksen, og en distinkt dysbiose kan føre til alvorlige depressive episoder. (…) Konklusjon: Pasienter med depresjon har et tydelig blodmikrobiom og metabolomisk signatur som endres etter behandling. Dysbiose kan være et nytt terapeutisk mål og prognostisk verktøy for behandling av pasienter som opplever en alvorlig depressiv episode. J Psychiatry Neurosci 2021;46(3):E358-E368PDF |.)

- Studie viser økt medisinbruk blant ungdom og unge voksne.

(Anm: Studie viser økt medisinbruk blant ungdom og unge voksne. Ungdom og unge voksne bruker mye oftere reseptbelagte medisiner mot smerter enn for 15 år siden. – Det økte forbruket av smertestillende blant ungdom og unge voksne de siste 15 årene er særlig bekymringsfullt. Vi må stille oss spørsmål om hvorfor barn og unge har økende behov for slike medisiner, sier forsker Helle Stangeland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) til NTB. (forskning.no 16.9.2022).)

(Anm: Stangeland H, et al. Killing pain?: a population-based registry study of the use of prescription analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young adults in Norway from 2004 to 2019. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2022 Aug 27:1–12.)

- Naturlige bakterier fra tarmmikrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (- Mer enn 90 prosent av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013).)

(Anm: - Naturlige bakterier fra tarmmicrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (Indigenous Bacteria from the Gut Microbiota Regulate Host Serotonin Biosynthesis.) (- Introduksjon.) (- I tillegg til sin rolle som en neurotransmitter i hjernen, er monoaminserotonin (5-hydroksytryptamin [5-HT]) en viktig regulatorisk faktor i gastrointestinal (GI) trakt (mage og tarm) og andre organsystemer. Mer enn 90 prosent av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013). (...) More than 90% of the body’s 5-HT is synthesized in the gut, where 5-HT activates as many as 14 different 5-HT receptor subtypes (Gershon and Tack, 2007) located on enterocytes (Hoffman et al., 2012), enteric neurons (Mawe and Hoffman, 2013), and immune cells (Baganz and Blakely, 2013). Cell. 2015 Apr 9;161(2):264-76.)

- Rollene til perifer serotonin i metabolsk homeostase. (- Perifer serotonin regulerer metabolsk homeostase uavhengig av hjerneavledet serotonin.) (- Selv om 95 prosent av serotonin produseres i periferien, har dets funksjoner blitt ignorert inntil nylig.)

(Anm: El-Merahbi R et al. The roles of peripheral serotonin in metabolic homeostasis. Highlights • Peripheral serotonin regulates metabolic homeostasis independently of brain-derived serotonin. • Serotonin promotes β cell mass and function in an autocrine manner. • Gut-derived serotonin (GDS) promotes response of liver and adipose tissue to fasting. • Inhibition of GDS synthesis protects against type 2 diabetes. Abstract Metabolic homeostasis in the organism is assured both by the nervous system and by hormones. Among a plethora of hormones regulating metabolism, serotonin presents a number of unique features. Conclusions and outlook Although the impact of serotonin produced in the central nervous system on the regulation of behavior and physiology has been in the center of scientific interest for decades, until recently peripheral serotonin has been ignored. (…) This plethora of actions of peripheral serotonin is being recently unraveled by studies utilizing cell specific deletion approaches to target specific receptors or rate limiting enzymes for serotonin synthesis. These efforts are greatly stimulated by the fact that targeting of the components of peripheral serotonin synthesis and signaling presents great therapeutic potential in inflammatory and bone degenerative diseases and for different forms of diabetes. FEBS Letters 2015;589(15):1728-1734.)

(Anm: Homeostase er organismens opprettholdelse av konstante og stabile fysikalsk-kjemiske forhold i det væskemiljøet som omgir de enkelte celler, det såkalte «indre miljø». Både surhetsgradtemperatur, kjemisk sammensetning og annet i det indre miljø er nøye regulert og varierer lite over tid, noe cellene er avhengige av for å fungere normalt. En rekke organer, som for eksempel hjertelunger og nyrer bidrar gjennom kontrollerte justeringer av sin virksomhet til homeostasen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Nye bevis gir hint om rollen til tarmmikrobiota i autistisk spektrumforstyrrelse. (- "Fekal mikrobiotatransplantasjon (FMT) via tube fra autistiske barnedonorer til mus, førte til kolonisering av ASD-lignende mikrobiota og autistisk atferd sammenlignet med barn av gravide kvinner utsatt for valproinsyre (VPA)," skrev Ennio Avolio og hans kolleger i studien. "Slike variasjoner så ut til å være tett forbundet med økte populasjoner av Tenericutes pluss en merkbar reduksjon (p < 0,001) av Actinobacteria og Candidatus S. i den gastrointestinale regionen hos FMT-mus sammenlignet med kontrollere.")

(Anm: New evidence hints at the role of gut microbiota in autistic spectrum disorder. Autism spectrum disorder (ASD) is a neurological and developmental condition that affects how humans communicate, learn new things and behave. Symptoms of ASD can include difficulties in interacting with others and adapting to changes in routine, repetitive behaviors, irritability and restricted or fixated interests for specific things. (…) Interestingly, recent neuroscience studies have found that the biological makeup of the gut could contribute to some of the most characteristic symptoms of ASD. More specifically, experiments on mice suggest that the pathway between gut bacteria and the central nervous system can affect social behaviors. (…) Building on previous findings, researchers at University of Rome 'Tor Vergata' and University of Calabria have recently carried out a new study on mice, investigating the effects of transplanting fecal microbiota gathered from autistic donors to mice. Their results, published in Neuroscience, provide further evidence that links gut microbiota with social behaviors typical of ASD. "Fecal microbiota transplant (FMT) via gavage from autistic children donors to mice, led to the colonization of ASD-like microbiota and autistic behaviors compared to the offspring of pregnant females exposed to valproic acid (VPA)," Ennio Avolio and his colleagues wrote in their paper. "Such variations seemed to be tightly associated with increased populations of Tenericutes plus a notable reduction (p < 0.001) of Actinobacteria and Candidatus S. in the gastrointestinal region of FMT mice as compared to controls." (medicalxpress.com 29.7.2022).)

(Anm: Avolio E, et al. Modifications of Behavior and Inflammation in Mice Following Transplant with Fecal Microbiota from Children with Autism. Neuroscience. 2022 ; 498 : 174-189.)

(Anm: Gut disorders and Alzheimer's: Scientists find genetic link (medicalnewstoday.com 28.7.2022).)

(Anm: Cui X, et al. Metagenomic and metabolomic analyses unveil dysbiosis of gut microbiota in chronic heart failure patients. Sci Rep. 2018 Jan 12;8(1):635.)

- Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (- Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika.) (- Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser.)

(Anm: Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (Gut microbiota composition is associated with polypharmacy in elderly hospitalized patients.) (…) Virkningen av tarmmikrobiotas biologiske mangfold på dødelighet, reinnleggelse på sykehus og episoder med sepsis ble også vurdert etter en 2 års oppfølging ved hjelp av Cox regresjonsanalyse. Vi fant en signifikant negativ korrelasjon mellom antall legemidler og Chao1 Index ved multivariat analyse. (…) Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika. (…) Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser. Sci Rep. 2017 Sep 11;7(1):11102.)

(Anm: Hathaway B. How gut microbes can evolve and become dangerous. Hathaway B. How gut microbes can evolve and bekomme dangerous. Gut microbes have been linked to both good health and the promotion of diseases such as autoimmune disorders, inflammatory bowel diseases, metabolic syndrome, and even neuropsychiatric disorders.(medicalxpress.com 13.7.2022).)

(Anm: Yang Y, et al. Within-host evolution of a gut pathobiont facilitates liver translocation. Nature. 2022 Jul 13.)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- De med schizofreni har helt andre tarmbakterier.

(Anm: De med schizofreni har helt andre tarmbakterier. (...) Tarmbakterier er antagelig med på å regulere signalene som blir sendt fra tarm til hjerne, slik at en ubalanse i bakteriene kanskje kan øke risikoen for psykiske lidelser. (...) Den nye studien undersøker bakteriene i tarmen hos personer med schizofreni og forskerne finner at de er ganske annerledes enn hos friske kontrollpersoner. Tarmmikrobiomet er mindre mangfoldig, men inneholder samtidig noen bakterietyper som sjelden finnes hos friske. (forskning.no 17.3.2022).)

- Ny forskning: Blodtypen kan avsløre sykdomsrisiko. (- Blodpropp, magesår, ulike krefttyper – samt corona – forekommer hyppigere hos personer med en bestemt blodtype.) (- To mulige forklaringer.) (- Personer med blodtype O, derimot, hadde en viss beskyttelse mot denne kreftformen, forteller Anders Molven.) (- Så teori nummer to er, kort fortalt, at blodtypen påvirker cellene i tarmen, som igjen påvirker tarmfloraen, som igjen påvirker risikoen for enkelte kreftsykdommer, avslutter Molven.)

(Anm: Ny forskning: Blodtypen kan avsløre sykdomsrisiko. Blodpropp, magesår, ulike krefttyper – samt corona – forekommer hyppigere hos personer med en bestemt blodtype. Andre blodtyper kan virke beskyttende mot de samme sykdommene. Forskerne mener de er nær en forklaring. Hvilken blodtype du har, kan si noe om sannsynligheten for om du blir rammet av enkelte kreftformer. Eller ikke blir rammet. Det samme gjelder risikoen for hjerte- og karsykdommer. (…) Det består av de fire blodtypene A, B, AB og O. Men hva er egentlig forskjellen? Vi spør Anders Molven, som er professor i molekylærpatologi ved Universitetet i Bergen: – Forskjellen er sukkermolekylene som sitter utenpå de røde blodlegemene. Har du blodtype A, har du én type sukkermolekyler på blodlegemene. Har du blodtype B, har du en annen type. Har du blodtype AB, har du begge typene. Men har du blodtype O, mangler du helt disse sukkermolekylene. (…) To mulige forklaringer For å forstå disse teoriene, må vi huske på at det er sukkermolekylene på overflaten til blodlegemene som avgjør hvilken blodtype vi har: – Når kreftcellene begynner å utvikle seg, blir de annerledes enn normale celler, blant annet ved at de får en annen ytre overflate. Også på kreftceller sitter det sukkermolekyler, og disse kan i noen kreftformer til forveksling ligne på sukkermolekylene som er karakteristisk for personer med blodtype A. Så hva tror du det kan resultere i? – At immunforsvaret ikke oppfatter at disse cellene utgjør noen fare – og overser dem slik at de får utvikle seg videre? – Helt korrekt. Utenpå er kreftcellene blitt slik at det blir vanskeligere for immunsystemet å reagere. Det gjelder altså hos dem som har blodtype A. (…) Når det gjelder teori nummer 2, må vi en tur ned i tarmen: – Det er ikke bare blodlegemene som har sukkermolekyler på overflaten, det har også cellene i tarmen vår. Og tarmfloraen er faktisk litt forskjellig ut fra hvilken blodtype vi har. Videre vet vi at sammensetningen av tarmfloraen kan påvirke kreftrisiko. Så teori nummer to er, kort fortalt, at blodtypen påvirker cellene i tarmen, som igjen påvirker tarmfloraen, som igjen påvirker risikoen for enkelte kreftsykdommer, avslutter Molven. (vg.no 22.2.2022).)

- Flere bruker sterke smertestillende medisiner med opioider over lang tid. (- Antall vedvarende opioidbrukere økte fra 50 000 i 2011 til 60 000 i 2019.) (- Vi er bekymret for pasientene som bruker opioider over lang tid.) (- Denne bruken kan ha uheldige konsekvenser. Det sier en av forskerne bak studien, Ingvild Odsbu, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.) (- Studien viser at rundt 60 000 av de som fikk opioider på resept i 2019 hadde vedvarende bruk.)

(Anm: Flere bruker sterke smertestillende medisiner med opioider over lang tid. Antall vedvarende opioidbrukere økte fra 50 000 i 2011 til 60 000 i 2019. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.  Opioider er sterke smertestillende medisiner som har god effekt ved behandling av akutte smerter. Ved behandling av langvarige, sterke smerter derimot er den smertelindrende effekten av opioider ikke godt nok dokumentert. Vedvarende bruk av opioider kan være forbundet med negative konsekvenser som avhengighetsutvikling, fallskader og nedsatt kognitiv funksjon. Tall fra Reseptregisteret viser at det i 2019 var rundt 560 000 personer som fikk opioider på resept i Norge. Dette tilsvarer rundt 10 prosent av befolkningen. – De aller fleste får bare én resept, og det er ikke den kortvarige bruken av opioider vi er bekymret for. Vi er bekymret for pasientene som bruker opioider over lang tid. Denne bruken kan ha uheldige konsekvenser. Det sier en av forskerne bak studien, Ingvild Odsbu, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Studien viser at rundt 60 000 av de som fikk opioider på resept i 2019 hadde vedvarende bruk. Det vil si at de brukte opioider regelmessig i minst tre kvartaler per år. I 2011 var antallet vedvarende opioidbrukere færre; rundt 50 000. (fhi.no 17.2.2022).)

(Anm: Vedvarende bruk av opioider og samtidig bruk av andre vanedannende legemidler.  Tidsskr Nor Legeforen 2022 Publisert: 14. februar 2022.)

- Antibiotika etter fødselen påvirker tarmmikrober hos babyer, ifølge studie. (- Eksperter sier at klinikere bør vurdere å bruke antibiotika på en måte som forårsaker minst skade på det nyfødte mikrobiomet - samfunnet av mikrober som lever i kroppen vår. I henhold til gjeldende retningslinjer er antibiotika rettet mot et bredt spekter av bakterier – kjent som bredspektret – foreskrevet for tiden til fire til ti prosent av alle nyfødte for mistenkte infeksjoner.) (- Bare en liten andel av dem som mottar medikamentene blir til slutt diagnostisert med en  infeksjon.)

(Anm: Antibiotics after birth affects gut microbes of babies, study finds. Treating babies with antibiotics in the first week of life is linked with a decrease in healthy bacteria necessary amongst others to digest milk and an increase in antimicrobial resistance, research suggests. Experts say that clinicians should consider using antibiotics in a way that causes least harm to the newborns microbiome—the community of microbes that live in our body. Under current guidelines, antibiotics directed at a wide range of bacteria—known as broad-spectrum—are currently prescribed to four to 10 percent of all newborns for suspected infections. However, experts say that in most cases the antibiotics are prescribed unnecessarily as only a small proportion of those who receive the drugs are eventually diagnosed with an infection. (medicalxpress.com 18.2.2022).)

- Studien finner at babyers tarmmikrobiom ikke påvirkes av mødres vaginale mikrobiomsammensetning. (- Bruk av antibiotika kan forklare mikrobiomavvik.)

(Anm: Study finds babies' gut microbiome not influenced by mothers' vaginal microbiome composition. It has been a longstanding assumption that birth mode and associated exposure of newborns to their mothers' vaginal microbiome during delivery greatly affects the development of babies' gut microbiome. To test the scientific validity of this assumption, a team of Canadian researchers has now published a study in Frontiers in Cellular and Infection Microbiology in which they examined the effect of maternal vaginal microbiome composition on the development of infants' stool microbiome at 10 days and three months after birth. (…) Antibiotic use may explain microbiome discrepancies Yet, at both 10 days and three months, the scientists found statistically significant differences in microbiome composition by mode of delivery. To investigate how these might be explained, they looked at clinical factors. "The differences we found between infants stool microbiome composition by mode of delivery in early life seemed to be primarily influenced by exposure to antibiotics around the time of birth," explained Money. The researchers' assessment of antibiotic use did not disprove the finding that the maternal vaginal microbiome is not predictive of infant stool microbiome composition. (medicalxpress.com 30.3.2023).)

(Anm: Dos Santos SJ, et al. Maternal vaginal microbiome composition does not affect development of the infant gut microbiome in early life. Front Cell Infect Microbiol. 2023 Mar 30;13:1144254.)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Effekter av antibiotika tidlig i livet på det utviklende mikrobiomet i spedbarns tarm og resistome: en randomisert studie. (- Disse data tyder på at det empiriske (erfaringsmessige) valget av antibiotika er relevant for uheldige økologiske bivirkninger.)

(Anm: Reyman M, van Houten MA, Watson RL, Chu MLJN, Arp K, de Waal WJ, Schiering I, Plötz FB, Willems RJL, van Schaik W, Sanders EAM, Bogaert D. Effects of early-life antibiotics on the developing infant gut microbiome and resistome: a randomized trial. (…) These data suggest that the choice of empirical antibiotics is relevant for adverse ecological side-effects. Nat Commun. 2022 Feb 16;13(1):893.)

- Bakterier som ikke dør av antibiotika, er en trussel.

(Anm: Bakterier som ikke dør av antibiotika, er en trussel. Dette kan være en del av løsningen. Dzung Diep professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ingvild Reinseth stipendiat Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Viten Bakteriene har egne våpen for å bekjempe infeksjoner. Kanskje kan vi ta dem i bruk selv. Bakterier som ikke lar seg knekke av antibiotika, er en av vår tids største utfordringer. (aftenposten.no 15.4.2021).)

- Kald (frossen), influensa & hoste: Symptomer på immunsystemproblemer. (- Men immunforsvaret ditt kan være svakt, underaktivt, overaktivt eller til og med angripe kroppen din ved en feiltakelse.) (-  Problemer med immunsystemet kan forårsake symptomer, allergiske reaksjoner eller vedvarende sykdommer.)

(Anm: Cold, Flu, & Cough: Symptoms of Immune System Problems. What Are Immune System Problems? Immune system problems can lead to allergic reactions and other symptoms. Your immune system should fight off disease and help your body heal. But your immune system can be weak, underactive, overactive, or even attack your body by mistake. Immune system problems can cause symptoms, allergic reactions, or persistent illnesses. (medicinenet.com 23.2.2021).)

- Nerveskader ved langvarig COVID kan oppstå som følge av immundysfunksjon. (- Undersøkelser av forholdet mellom lang COVID og nevropati kan hjelpe klinikere med å evaluere og behandle pasienter bedre.)

(Anm: Nerve damage in long COVID may arise from immune dysfunction. New research sheds light on neuropathies in long COVID, suggesting immune dysfunction may be to blame for the nerve damage. – In a recently published study, researchers investigated the reasons behind neuropathic symptoms in long COVID. – They found that neuropathic symptoms in long COVID may arise from immune system dysfunction. – Larger studies can build on these findings to help scientists better understand the underlying mechanisms. More than half of the individuals who recover from SARS-CoV-2 experience long-term disability, including mental health conditions and pulmonary and neurological disorders. The authors of the current study note that there is an overlap between long COVID symptoms and those of small-fiber polyneuropathy (SFN), which affects the small nerve fibers in the skin. Investigations into the relationship between long COVID and neuropathy could help clinicians better evaluate and treat patients. Recently, researchers from Harvard Medical School examined individuals with no prior neuropathy history who developed neuropathic conditions after recovering from a SARS-CoV-2 infection.  (medicalnewstoday.com 13.3.2022).)

- Harvard-forskere knytter MS til kyssesyke. Den kroniske betennelsessykdommen MS (multippel sklerose) er i stor grad drevet fram av infeksjon utløst av kyssesyke, ifølge Harvard-forskere.

(Anm: Harvard-forskere knytter MS til kyssesyke. Den kroniske betennelsessykdommen MS (multippel sklerose) er i stor grad drevet fram av infeksjon utløst av kyssesyke, ifølge Harvard-forskere. Forskernes studie, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science denne uken, ser dermed ut til å sette sluttstrek under en hypotese som lenge har vært vanskelig å bevise, og som ønskes velkommen av eksperter som sier man nå bør dreie fokus over på å hindre sykdommen og på å finne behandlingsmetoder. (…) På verdensbasis har rundt 2,8 millioner personer MS, en betennelsessykdom som ødelegger beskyttelsen som omslutter nerveceller i hjernen og ryggraden, som fører til blant annet problemer med syn, balanse og bevegelsesevne. Denne måneden startet legemiddelselskapet Moderna en klinisk studie knyttet til utviklingen av en mRNA-vaksine mot EBV, en utvikling som kan få ny betydning, sett i lys av den nye studien. (©NTB) (nrk.no 15.1.2022).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Kan ha funnet årsaken til mystisk bølge av hepatitt blant barn. (- Unormal immunreaksjon.) (- Forskerne i en av studiene oppdaget at nesten alle barna med uforklart hepatitt hadde en spesiell genvariant.) (- Den gjorde at de var disponert for autoimmun sykdom som involverer T-celler – en type immunceller.) (- En annen studie viste at barna med uforklart leverbetennelse ofte hadde små mengder av andre virus, som kyssesykeviruset Epstein-Barr, humant adenovirus eller herpesvirus 6B.)

(Anm: Kan ha funnet årsaken til mystisk bølge av hepatitt blant barn. Plutselig dukket det opp hundrevis av barn med leverbetennelse uten kjent årsak. Nå kan forskere har funnet noe av forklaringen. Våren 2022 dukket det plutselig opp mange tilfeller av uforklart leverbetennelse hos barn. Tre nye studier antyder at et virus kan spille en rolle. (…) Unormal immunreaksjon. Forskerne i en av studiene oppdaget at nesten alle barna med uforklart hepatitt hadde en spesiell genvariant. Den gjorde at de var disponert for autoimmun sykdom som involverer T-celler – en type immunceller. I de få tilfellene der forskerne faktisk hadde leverprøver fra de syke barna, fant de adenoassosiert virus type 2 i oppsvulmede leverceller omgitt nettopp av T-celler. Også en av de andre studiene fant spesielle immunceller i leverprøvene, men uten at disse cellene var knyttet direkte til virusene. Dette kan tyde på at leverbetennelsen skyldes en unormal reaksjon fra immunsystemet, skriver Tacke. En annen studie viste at barna med uforklart leverbetennelse ofte hadde små mengder av andre virus, som kyssesykeviruset Epstein-Barr, humant adenovirus eller herpesvirus 6B. Kanskje kan en infeksjon med disse virusene ha åpnet døren for en invasjon av adenoassosiert virus type 2? (forskning.no 31.3.2023).) 

- Fattigdommen i evidensbasert medisin (EBM). (- «Når evidensen vakler».) (- Den oppsummerte evidensen framstår usikker».) (- Tiltroen til psykofarmaka svekkes».) (- Men hva sier faktasjekk av sykefravær, uføreytelser og selvmord?)

(Anm: Fattigdommen i evidensbasert medisin (EBM). Andreas Nydal skriver i artikkelen «Når evidensen vakler» at den oppsummerte evidensen framstår usikker», og at tiltroen til psykofarmaka svekkes» (1). Når det gjelder nye antidepressiver (SSRI), viser jeg til markedssjef i H. Lundbeck A/S i perioden 1994 til 1999, Stein Brantzeg, som i Aftenposten 19.5.1996 skriver at «det finnes vel tross alt nesten ikke legemidler som gir en tilsvarende helseøkonomisk gevinst, - og det vet økonomene». Men hva sier faktasjekk av sykefravær, uføreytelser og selvmord? Tidsskr Nor Legeforen 20 Publisert: 11.02.2021.)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Folkehelseinstituttet (FHI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Et kasus (case) med SSRI-indusert irreversibel Parkinsonisme. (Abstrakt.) (-Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) er vanlig brukte antidepressiva til forskjellige kliniske forhold. (- Vi rapporterer et tilfelle av generalisert angstlidelse (GAD) ved behandling med SSRI (fluoksetin (Prozac) / sertralin (Zoloft) som utviklet irreversibel Parkinsonisme. SSRI er kjent for å forårsake reversible eller irreversible motorforstyrrelser gjennom patofysiologiske endringer i basal ganglion motorsystem ved å endre dopaminreseptorene postsynaptisk.)

(Anm: A Case of SSRI Induced Irreversible Parkinsonism. Abstract Serotonin specific reuptake inhibitors (SSRI) are widely used antidepressants for variety of clinical conditions and have found popularity. They are sometimes associated with extrapyramidal side effects including Parkinsonism. We report a case of generalized anxiety disorder on treatment with SSRI (fluoxetine / sertraline) who developed irreversible Parkinsonism. SSRI are known to cause reversible or irreversible motor disturbances through pathophysiological changes in basal ganglion motor system by altering the dopamine receptors postsynaptically. Clinician should keep risk benefit ratio in mind and change of antidepressant of different class may be considered. Case is reported to alert physicians to possibility of motor system damage while treating with SSRI. J Clin Diagn Res. 2015 Feb; 9(2): VD01–VD02.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Tilby pasienter genetiske tester for å se om medisiner er trygge og effektive, sier Royal College of Physicians. Pasienter bør testes for genetiske varianter som kan påvirke hvordan de vil reagere på vanlige medisiner som opioider og antidepressiva, har British Pharmacological Society og Royal College of Physicians anbefalt.

(Anm: Offer patients genetic tests to see if medicines are safe and effective, says Royal College of Physicians. Patients should be tested for genetic variants that can affect how they will respond to common medicines such as opioids and antidepressants, the British Pharmacological Society and the Royal College of Physicians have advised.1 People vary considerably in terms of whether a medicine works, the potential for serious side effects, and the effective dose, the institutions said in a report. A genetic basis for such variation has so far been established for more than 40 medicines, and around 99% of people carry at least one of these genetic variations. One key example is codeine, for which around 8% of the UK population lack the gene that enables the opioid to work. Another is gentamicin, for which around … BMJ 2022;376:o821.)

- Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv. (- Skitt gir godt humør. Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar. )

(Anm: Skitt gir godt humør. Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar. (- Ifølgje Lowry kan denne forskinga hjelpe ekspertar med å forstå kvifor eit immunforsvar i ubalanse kan gjere somme meir sårbare for humørforstyrringar som depresjon.) (- Dette kan tyde på at serotonin kan restituere eit sunt immunapparat hos menneske som er deprimerte og slått ut av infeksjonar. Men det er også ei bakside ved dette. Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv. - På dette stadiet veit vi rett og slett ikkje korleis desse stoffa kan påverke immunforsvaret, så vi er nøydde til å klargjere den normale rolla til serotonin i immuncellene. (abcnyheter.no 2.4.2007).)

(Anm: Identification of an immune-responsive mesolimbocortical serotonergic system: Potential role in regulation of emotional behavior. Neuroscience. 2007 May 11; 146(2-5): 756–772.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter.) Toxicol Lett. 2016 Sep 6;258:185-191..)

- Antidepressiva kan kutte blodstrømmen til hjernen, men ikke stopp med dine legemidler.

(Anm: antidepressiva kan kutte blodstrømmen til hjernen, men ikke stopp med dine legemidler (Antidepressants May Cut Off Blood Flow To Brain, But Don't Stop Your Meds)
I en ny studie presentert denne uken i New Orleans ved American College of Cardiology årlige konferanse ble det påvist at antidepressiva er knyttet til omtrent 5 % økning i tilstopping av halspulsåren, som fører blod direkte til hjernen. Der halspulsåren ligger på hver side av halsen under kjevelinjen. (In a new study presented this week in New Orleans at the American College of Cardiology's annual conference has found that antidepressants are related to about a 5% increase in clogging of the carotid artery, which carries blood to the brain directly. There carotid arteries are located on each side of your neck under the jaw line.) (…) For å prøve å isolere effekten av antidepressiva på blodkar målte forskerne tykkelsen på halspulsåren, kalt carotis intima media-tykkelse. Studieforfatterne fant at en tvilling som tar antidepressiva hadde større intimamedia-tykkelse enn sin bror som ikke tar legemidler. Dr. Amit Shah, a cardiology fellow at Emory University explains (Editor's Choice. medicalnewstoday.com 4.4.2011).)

- En persons høyde påvirker risikoen for mange forskellige sykdommer. (- Studien avdekket også nye assosiasjoner mellom stor høyde og høyere risiko for perifer nevropati, som er forårsaket av skade på nerver i ekstremiteter, samt hud- og beininfeksjoner, som ben- og fotsår.)

(Anm: A person's height impacts their risk of multiple diseases. Whether tall or short, a person's height increases their risk for a variety of diseases, according to a new study led by Sridharan Raghavan of the Rocky Mountain Regional VA Medical Center, U.S. publishing June 2nd in the open access journal PLOS Genetics. (…) The study also uncovered new associations between greater height and a higher risk of peripheral neuropathy, which is caused by damage to nerves on the extremities, as well as skin and bone infections, such as leg and foot ulcers. (…) The new study looked at more than 1,000 conditions and traits overall, making it the largest study of height and disease to date. The researchers conclude that height may be a previously unrecognized risk factor for several common conditions in adults. However, they say that more studies are needed to clarify some of these associations, and that future studies would benefit from including a larger, more diverse international population. (medicalxpress.com 6.6.2022).)

(Anm: Raghavan S, et al. A multi-population phenome-wide association study of genetically-predicted height in the Million Veteran Program. (…) Conclusions We conclude that height may be an unrecognized but biologically plausible risk factor for several common conditions in adults. However, more studies are needed to reliably exclude horizontal pleiotropy as a driving force behind at least some of the MR associations observed in this study. PLoS Genet. 2022 Jun 2;18(6):e1010193.)

- COVID-19-infeksjon knyttet til høyere risiko for nevropati.

(Anm: COVID-19 infection linked to higher risk of neuropathy. Adding to a growing body of evidence that, for many, problems related to COVID-19 linger longer than the initial infection, researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis have found that some people infected during the pandemic's early months experienced peripheral neuropathy—pain, tingling and numbness in the hands and feet—during and following their bouts with the virus. (medicalxpress.com 25.3.2022).)

(Anm: What Is Polyneuropathy? (healthline.com 14.4.2017).)

- Polynevropati, eller perifere nevropatier, betyr at flere av de perifere nervene i kroppen (særlig i føttene) ikke fungerer som de skal. (– Autonome nerver går til kroppens indre organer og spiller en viktig rolle i reguleringen av organer som hjerte, lunger, fordøyelseskanal, kjønnsorganer.)

(Anm: Polynevropati, eller perifere nevropatier, betyr at flere av de perifere nervene i kroppen (særlig i føttene) ikke fungerer som de skal. De første symptomene er ofte nedsatt hudfølelse og leddsans. Hva er polynevropati? Nervesystemet inndeles i sentralnervesystemet - hjernen og ryggmargen - og det perifere nervesystemet. Sistnevnte omfatter alle nerver som forlater hjernen eller ryggmargen og går ut i kroppen. Nervene inndeles også i forhold til hvilke nerveimpulser de formidler. Motoriske nerver sender impulser ut til muskulatur og sener. – Sensoriske nerver transporterer signaler om følelsesinntrykk - smerte, berøring, trykk, temperatur, leddsans - inn til sentralnervesystemet. – Autonome nerver går til kroppens indre organer og spiller en viktig rolle i reguleringen av organer som hjerte, lunger, fordøyelseskanal, kjønnsorganer. Polynevropati betyr at flere av de perifere nervene i kroppen (særlig i føttene) ikke fungerer som de skal. Det vil si at de leder nervesignaler dårlig, nerveledningshastigheten er nedsatt. Tilstanden kalles også perifer nevropati. (nhi.no 13.3.2021).)

(Anm: Luigetti M, et al. Peripheral neuropathy is a common manifestation of mitochondrial diseases: a single-centre experience. Eur J Neurol. 2016 Jun;23(6):1020-7.)

(Anm: Sommer C, et al. Polyneuropathies. Dtsch Arztebl Int. 2018 ; 115(6) : 83-90.)

(Anm: Dukes MNG, Elis J. SECOND GENERATION ANTIDEPRESSANTS. The end of zimelidine? Side Effects of Drugs Annual (SEDA) 1984 ; 8 : 25-26.)

(Anm: Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no).)

- Perifer nevropati er en vanlig manifestasjon av mitokondrielle sykdommer: et singel senters erfaringer.

(Anm: Peripheral neuropathy is a common manifestation of mitochondrial diseases: a single-centre experience. CONCLUSIONS: In conclusion, peripheral involvement in MD is frequent even if often mild or asymptomatic. The correct identification and characterization of peripheral neuropathy through electrophysiological studies represents another tile in the challenge of MD diagnosis. Eur J Neurol. 2016 Jun;23(6):1020-7.)

(Anm: Yun JH, et al. Cytomegalovirus lumbosacral polyradiculitis in patients with long-term use of an oral corticosteroid: a case report. BMC Neurol. 2022 ; 22(1) : 90.)

(Anm: Polyradiculitis. Acute idiopathic polyradiculitis, also known as Guillain-Barré syndrome, is the most common peripheral neuropathy causing respiratory failure. From: Pulmonary Manifestations of Pediatric Diseases, 2009 (sciencedirect.com).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

- En mann i 20-årene med svakhet og nummenhet i beina. Nevropati kan ha mange årsaker, noen mindre kjente enn andre. Her presenterer vi en ung mann med progredierende nevrologiske utfall over flere måneder.) (- Polynevropati skyldes oftest metabolske, toksiske og autoimmune tilstander, men kryptogene polynevropatier utgjør sannsynligvis opp mot 50 % (1).) (- Pasienten vår hadde utviklet alvorlige nerveskader etter overforbruk av lystgass, og han var en av de første av flere liknende tilfeller vi påviste med denne tilstanden ved Oslo universitetssykehus.)

(Anm: Hermansen MV. En mann i 20-årene med svakhet og nummenhet i beina. Nevropati kan ha mange årsaker, noen mindre kjente enn andre. Her presenterer vi en ung mann med progredierende nevrologiske utfall over flere måneder. Årsaken viste seg å være et økende samfunnsproblem. En mann i 20-årene ble henvist til akuttmottaket grunnet svakhet og nummenhet i beina. Han hadde i ca. tre måneder opplevd smerter og stølhet i tærne, som etter hvert bredte seg oppover leggene og videre mot lårene. Den siste måneden forut for oppmøtet oppstod det også redusert styrke og nummenhet i begge underekstremitetene, og han oppsøkte legevakt grunnet økende gangvansker. (…) Polynevropati skyldes oftest metabolske, toksiske og autoimmune tilstander, men kryptogene polynevropatier utgjør sannsynligvis opp mot 50 % (1). I vestlige land er diabetes mellitus den hyppigste årsaken. Dette manifesterer seg oftest i form av en distal symmetrisk polynevropati med langsomt progredierende smerter eller nummenhet i føttene (1, 2). Vår pasient utviklet smerter og nummenhet altfor raskt etter at han fikk diagnosen diabetes mellitus type I til at dette skulle være årsaken. (…) Diskusjon Global Drug Survey 2022 viser at bruken av lystgass som rusmiddel er klart økende, spesielt under pandemien (6, 7). Globalt sett angir 17 % av unge voksne å ha prøvd lystgass i rusøyemed, hvorav 42 % de siste tolv månedene (8). Nevrologiske bivirkninger med myelonevropati, subakutt kombinert degenerasjon, eventuelt med eller uten samtidig megaloblastanemi, er rapportert (7–9). Pasienten vår hadde utviklet alvorlige nerveskader etter overforbruk av lystgass, og han var en av de første av flere liknende tilfeller vi påviste med denne tilstanden ved Oslo universitetssykehus. Tidsskr Nor Legeforen 8.12.2022.)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

– Når vi tar lystgass, blir vi hypre, og da liker man å kjøre bil. Flere unge ruser seg på lystgass. Det siste året har nevrologene sett skader de ikke har sett før. Dette MR-bildet viser skader i ryggmargen til Axel etter overforbruk av lystgass. (– Det begynte først med en svak og nummen følelse i tærne. Innen to dager spredte følelsen seg til leggene og lårene, og opp til midten av ryggen. Beinene sviktet, og han kunne ikke lenger gå. Etter hvert fikk han selv en liten mistanke om hva årsaken kunne være. Men han lot være å si det til noen. – Jeg følte skam.)

(Anm: – Når vi tar lystgass, blir vi hypre, og da liker man å kjøre bil. Flere unge ruser seg på lystgass. Det siste året har nevrologene sett skader de ikke har sett før. Dette MR-bildet viser skader i ryggmargen til Axel etter overforbruk av lystgass. Ifølge nevrologene er det typiske MR-funn ved overforbruk av lystgass. Bildet viser langstrakte signalforandringer i bakre del av ryggmargen, fra nakken og helt ned mot brystpartiet hans. – Først trodde jeg at det var fordi jeg var støl etter trening. Det sier 19 år gamle Axel fra Oslo. Vi kaller ham Axel, men det er ikke hans egentlige navn. Han er glad i trening. Han driver med styrketrening og fotball. Symptomene kom snikende. – Det begynte først med en svak og nummen følelse i tærne. Innen to dager spredte følelsen seg til leggene og lårene, og opp til midten av ryggen. Beinene sviktet, og han kunne ikke lenger gå. Etter hvert fikk han selv en liten mistanke om hva årsaken kunne være. Men han lot være å si det til noen. – Jeg følte skam. (nrk.no 20.2.2023).)

- Benzodiazepin (BZD) og Z-legemiddelbruk og risiko for å utvikle demens. (- Konklusjon:  Vi fant at forekomsten av demens ikke var høyere blant alle BZDR-brukere.) (- Kort halveringstids for BZD og Z-legemidler økte risikoen for demens ved de høyeste dosene, spesielt hos kvinnelige pasienter, som viste en doseresponsrelasjon.)

(Anm: Benzodiazepine and Z-drug use and the risk of developing dementia. (...) Conclusion: We found that the incidence of dementia was not higher among all BZDR users. Short half-life BZDs and Z-drugs increased the risk of dementia at the highest doses, especially in female patients, showing a dose-response relationship. Int J Neuropsychopharmacol. 2021 Nov 2:pyab073.)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Tok sovemedisin – husket ingenting da han våknet på hotellrommet i USA (pluss.nettavisen.no 25.3.2018).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Healthy Living: How Nighttime Habits Affect Daytime Health. (medicinenet.com 13.180.2019).)

- Fascinerende video viser bølger av spinalvæske som vasker over hjernen under søvn.

(Anm: Mesmerising Video Shows Waves of Spinal Fluid Washing Over The Brain During Sleep. We are quite literally having our brains washed every night. Neuroscientists have now produced a fascinating video that shows this nocturnal pulsing process in action. Waves of watery cerebrospinal fluid (CSF) flow over our brains, this latest study shows, pulsing rhythmically while we're snoozing, and at the same time clearing out any toxins that shouldn't be building up inside our heads. (…) Previous studies have suggested that CSF is important for waste removal in the brain, but until now scientists hadn't known about this pulsing action, or been able to observe it. In combination with the slow wave brain activity (which is partly for fixing our memories in place) and the decrease in blood flow that happens while we sleep, these CSF waves look to be washing out unnecessary proteins and other redundant debris. (sciencealert.com 11.11.2019).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- Innsikt i hjernens avfallshåndteringssystem kan kaste lys over hjernesykdommer. I likhet med  lymfesystemet i kroppen, fjerner det glymfatiske systemet i hjernen metabolsk avfall og distribuerer næringsstoffer og andre viktige forbindelser. Svekkelser i dette systemet kan bidra til hjernesykdommer, som nevrodegenerative sykdommer og hjerneslag.

(Anm: By Beth Miller, Washington University in St. Louis. Insight into brain's waste clearing system may shed light on brain diseases. Like the lymphatic system in the body, the glymphatic system in the brain clears metabolic waste and distributes nutrients and other important compounds. Impairments in this system may contribute to brain diseases, such as neurodegenerative diseases and stroke. A team of researchers in the McKelvey School of Engineering at Washington University in St. Louis has found a non-invasive and non-pharmaceutical method to influence glymphatic transport using focused ultrasound, opening the opportunity to use the method to further study brain diseases and brain function. Results of the work are published in the Proceedings of the National Academy of Sciences on May 15. (medicalxpress.com 16.5.2023).)

(Anm: Ye D, Chen S, Liu Y, Weixel C, Hu Z, Yuan J, Chen H. Mechanically manipulating glymphatic transport by ultrasound combined with microbubbles. (…) We also obtained evidence of FUS-enhanced penetration of the albumin tracer from the PVS into the interstitial space. This study revealed that ultrasound combined with circulating MBs could mechanically enhance glymphatic transport in the brain. Keywords: cerebral blood vessels; focused ultrasound; glymphatic; intranasal; mechanics. Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 May 23;120(21):e2212933120.)

- En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. (- Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner.)

(Anm: En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. Hvis du blir angrepet av denne soppen finnes det ingen kur. Candida auris spres i et høyt tempo via hender eller på sykehusutstyr, og overføres fra pasienter fra sykehjem til sykehus og tilbake. (…) Må unngå soppdrepende midler i mat. (…) Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner. (…) En britisk undersøkelse viser at allerede i 2050 kan ti millioner mennesker dø på verdensbasis av en slik soppinfeksjon. Da vil denne dødsårsaken overstige de åtte millioner menneskene som dør av kreft. (…) Globalt regner forskere med at 700.000 personer dør hvert år av en infeksjon som ikke lar seg behandle. (aftenposten.no 7.4.2019).)

(Anm: Eksperter bekymret: To bekreftede tilfeller av mystisk soppinfeksjon i Norge. Den mystiske soppinfeksjonen Candida auris er allerede påvist i Norge. Ekspert innrømmer at det kan skyldes flaks at ikke flere er blitt syke. (aftenposten.no 10.4.2019).)

(Anm: Muggsopp i boligen. (…) Muggsopp og helseskader. (juss.info 2012).)

- Dødelig selvskading i USA, 1999-2018: Avsløring av nasjonal psykisk helsekrise. (- Fortolkning.) (- Beskrivelse av stigende SIM-trender (dødelighet av selvskading) på tvers av stater og store regioner som avslører en voksende nasjonal psykisk helsekrise.)

(Anm: Fatal self-injury in the United States, 1999-2018: Unmasking a national mental health crisis. Abstract Background Suicides by any method, plus ‘nonsuicide’ fatalities from drug self-intoxication (estimated from selected forensically undetermined and ‘accidental’ deaths), together represent self-injury mortality (SIM)—fatalities due to mental disorders or distress. SIM is especially important to examine given frequent undercounting of suicides amongst drug overdose deaths. We report suicide and SIM trends in the United States of America (US) during 1999–2018, portray interstate rate trends, and examine spatiotemporal (spacetime) diffusion or spread of the drug self-intoxication component of SIM, with attention to potential for differential suicide misclassification. (…) Interpretation Depiction of rising SIM trends across states and major regions unmasks a burgeoning national mental health crisis. Geographic variation is plausibly a partial product of local heterogeneity in toxic drug availability and the quality of medicolegal death investigations. Like COVID-19, the nation will only be able to prevent SIM by responding with collective, comprehensive, systemic approaches. Injury surveillance and prevention, mental health, and societal well-being are poorly served by the continuing segregation of substance use disorders from other mental disorders in clinical medicine and public health practice. EClinicalMedicine. 2021.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(AnmAntidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring")

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) 

(Anm: FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) (FDA Drug Safety Communication: FDA warns about new impulse-control problems associated with mental health drug aripiprazole (Abilify, Abilify Maintena, Aristada). (fda.gov 5.5.2016).) (Drug Safety Communication (PDF - 69KB)

(AnmAntipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.)

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser i flere terapeutiske klasser – antipsykotika, andre psykoaktive legemidler, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner – var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer. NEJM 2017 (April 26, 2018).)

(Anm: Maier L, et al. Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria. Nature. 2018 Mar 29;555(7698):623-628.)

- Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. (- Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika.)

(Anm: Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika. Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Gut i januar 20231. Forskerne fulgte over seks millioner mennesker i Danmark i mer enn ti år. Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom – Crohns sykdom og ulcerøs kolitt - er økende. Bruk av antibiotika har blitt forbundet med økt risiko for slik sykdom hos barn, men innvirkningen hos voksne har vært usikker. (nhi.no 19.1.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Forskare ser samband mellan antibiotika och IBD. En dansk studie visar samband mellan antibiotika och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

(Anm: Forskare ser samband mellan antibiotika och IBD. En dansk studie visar samband mellan antibiotika och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. I en studie av drygt sex miljoner danska invånare ser forskare ett tydligt samband mellan antibiotikakonsumtion och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD (inflammatory bowel disease). Studien innefattar personer från 10 års ålder och uppåt och båda de inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Studien är publicerad i tidskriften Gut. (…) 50 procent högre risk De danska forskarna har använt registeruppgifter om 6,1 miljoner personer i åldrar från 10 år och uppåt. Under den period som studien omfattade fick 52 898 av dessa en diagnos på inflammatorisk tarmsjukdom. Uppgifter om uthämtade recept under fem år före diagnosen gav underlag för forskarnas riskkalkyler. (lakemedelsvarlden.se 9.2.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. (- Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet.) (- Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai.)

(Anm: Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. Verden over ser man en dramatisk økning av unge voksne som får kreft, ifølge forskning. (…) Økningen er spesielt stor fra 1990-tallet og fremover.) (…) Risikofaktorer som bearbeidet mat, sukkerholdige drikker, fedme, diabetes type 2, en stillesittende livsstil og alkoholforbruk har alle økt betydelig siden 1950-tallet, noe forskerne mener har ført til at mikroorganismene i fordøyelsessystemet har endret seg. – Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet. Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai. (vg.no 10.11.2022).)

(Anm: Ugai T, Sasamoto N, Lee HY, Ando M, Song M, Tamimi RM, Kawachi I, Campbell PT, Giovannucci EL, Weiderpass E, Rebbeck TR, Ogino S. Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implications. Nat Rev Clin Oncol. 2022 Oct;19(10):656-673.)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- Blodmikrobiota og metabolomisk signatur av alvorlig depresjon før og etter behandling med antidepressiva: en prospektiv case-control studie. (- Konklusjon: Pasienter med depresjon har et tydelig blodmikrobiom og metabolomisk signatur som endres etter behandling.)

(Anm: - Blodmikrobiota og metabolomisk signatur av alvorlig depresjon før og etter behandling med antidepressiva: en prospektiv case-control studie. (Blood microbiota and metabolomic signature of major depression before and after antidepressant treatment: a prospective case–control study.) (- Bakgrunn: Mikrobiota samhandler med hjernen gjennom tarm-hjerneaksen, og en distinkt dysbiose kan føre til alvorlige depressive episoder. (…) Konklusjon: Pasienter med depresjon har et tydelig blodmikrobiom og metabolomisk signatur som endres etter behandling. Dysbiose kan være et nytt terapeutisk mål og prognostisk verktøy for behandling av pasienter som opplever en alvorlig depressiv episode. J Psychiatry Neurosci 2021;46(3):E358-E368PDF |.)

- Studie viser økt medisinbruk blant ungdom og unge voksne.

(Anm: Studie viser økt medisinbruk blant ungdom og unge voksne. Ungdom og unge voksne bruker mye oftere reseptbelagte medisiner mot smerter enn for 15 år siden. – Det økte forbruket av smertestillende blant ungdom og unge voksne de siste 15 årene er særlig bekymringsfullt. Vi må stille oss spørsmål om hvorfor barn og unge har økende behov for slike medisiner, sier forsker Helle Stangeland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) til NTB. (forskning.no 16.9.2022).)

(Anm: Stangeland H, et al. Killing pain?: a population-based registry study of the use of prescription analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young adults in Norway from 2004 to 2019. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2022 Aug 27:1–12.)

- Naturlige bakterier fra tarmmikrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (- Mer enn 90 prosent av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013).)

(Anm: - Naturlige bakterier fra tarmmicrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (Indigenous Bacteria from the Gut Microbiota Regulate Host Serotonin Biosynthesis.) (- Introduksjon.) (- I tillegg til sin rolle som en neurotransmitter i hjernen, er monoaminserotonin (5-hydroksytryptamin [5-HT]) en viktig regulatorisk faktor i gastrointestinal (GI) trakt (mage og tarm) og andre organsystemer. Mer enn 90 prosent av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013). (...) More than 90% of the body’s 5-HT is synthesized in the gut, where 5-HT activates as many as 14 different 5-HT receptor subtypes (Gershon and Tack, 2007) located on enterocytes (Hoffman et al., 2012), enteric neurons (Mawe and Hoffman, 2013), and immune cells (Baganz and Blakely, 2013). Cell. 2015 Apr 9;161(2):264-76.)

- Rollene til perifer serotonin i metabolsk homeostase. (- Perifer serotonin regulerer metabolsk homeostase uavhengig av hjerneavledet serotonin.) (- Selv om 95 prosent av serotonin produseres i periferien, har dets funksjoner blitt ignorert inntil nylig.)

(Anm: El-Merahbi R et al. The roles of peripheral serotonin in metabolic homeostasis. Highlights • Peripheral serotonin regulates metabolic homeostasis independently of brain-derived serotonin. • Serotonin promotes β cell mass and function in an autocrine manner. • Gut-derived serotonin (GDS) promotes response of liver and adipose tissue to fasting. • Inhibition of GDS synthesis protects against type 2 diabetes. Abstract Metabolic homeostasis in the organism is assured both by the nervous system and by hormones. Among a plethora of hormones regulating metabolism, serotonin presents a number of unique features. Conclusions and outlook Although the impact of serotonin produced in the central nervous system on the regulation of behavior and physiology has been in the center of scientific interest for decades, until recently peripheral serotonin has been ignored. (…) This plethora of actions of peripheral serotonin is being recently unraveled by studies utilizing cell specific deletion approaches to target specific receptors or rate limiting enzymes for serotonin synthesis. These efforts are greatly stimulated by the fact that targeting of the components of peripheral serotonin synthesis and signaling presents great therapeutic potential in inflammatory and bone degenerative diseases and for different forms of diabetes. FEBS Letters 2015;589(15):1728-1734.)

(Anm: Homeostase er organismens opprettholdelse av konstante og stabile fysikalsk-kjemiske forhold i det væskemiljøet som omgir de enkelte celler, det såkalte «indre miljø». Både surhetsgradtemperatur, kjemisk sammensetning og annet i det indre miljø er nøye regulert og varierer lite over tid, noe cellene er avhengige av for å fungere normalt. En rekke organer, som for eksempel hjertelunger og nyrer bidrar gjennom kontrollerte justeringer av sin virksomhet til homeostasen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Nye bevis gir hint om rollen til tarmmikrobiota i autistisk spektrumforstyrrelse. (- "Fekal mikrobiotatransplantasjon (FMT) via tube fra autistiske barnedonorer til mus, førte til kolonisering av ASD-lignende mikrobiota og autistisk atferd sammenlignet med barn av gravide kvinner utsatt for valproinsyre (VPA)," skrev Ennio Avolio og hans kolleger i studien. "Slike variasjoner så ut til å være tett forbundet med økte populasjoner av Tenericutes pluss en merkbar reduksjon (p < 0,001) av Actinobacteria og Candidatus S. i den gastrointestinale regionen hos FMT-mus sammenlignet med kontrollere.")

(Anm: New evidence hints at the role of gut microbiota in autistic spectrum disorder. Autism spectrum disorder (ASD) is a neurological and developmental condition that affects how humans communicate, learn new things and behave. Symptoms of ASD can include difficulties in interacting with others and adapting to changes in routine, repetitive behaviors, irritability and restricted or fixated interests for specific things. (…) Interestingly, recent neuroscience studies have found that the biological makeup of the gut could contribute to some of the most characteristic symptoms of ASD. More specifically, experiments on mice suggest that the pathway between gut bacteria and the central nervous system can affect social behaviors. (…) Building on previous findings, researchers at University of Rome 'Tor Vergata' and University of Calabria have recently carried out a new study on mice, investigating the effects of transplanting fecal microbiota gathered from autistic donors to mice. Their results, published in Neuroscience, provide further evidence that links gut microbiota with social behaviors typical of ASD. "Fecal microbiota transplant (FMT) via gavage from autistic children donors to mice, led to the colonization of ASD-like microbiota and autistic behaviors compared to the offspring of pregnant females exposed to valproic acid (VPA)," Ennio Avolio and his colleagues wrote in their paper. "Such variations seemed to be tightly associated with increased populations of Tenericutes plus a notable reduction (p < 0.001) of Actinobacteria and Candidatus S. in the gastrointestinal region of FMT mice as compared to controls." (medicalxpress.com 29.7.2022).)

(Anm: Avolio E, et al. Modifications of Behavior and Inflammation in Mice Following Transplant with Fecal Microbiota from Children with Autism. Neuroscience. 2022 ; 498 : 174-189.)

(Anm: Gut disorders and Alzheimer's: Scientists find genetic link (medicalnewstoday.com 28.7.2022).)

(Anm: Cui X, et al. Metagenomic and metabolomic analyses unveil dysbiosis of gut microbiota in chronic heart failure patients. Sci Rep. 2018 Jan 12;8(1):635.)

- Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (- Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika.) (- Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser.)

(Anm: Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (Gut microbiota composition is associated with polypharmacy in elderly hospitalized patients.) (…) Virkningen av tarmmikrobiotas biologiske mangfold på dødelighet, reinnleggelse på sykehus og episoder med sepsis ble også vurdert etter en 2 års oppfølging ved hjelp av Cox regresjonsanalyse. Vi fant en signifikant negativ korrelasjon mellom antall legemidler og Chao1 Index ved multivariat analyse. (…) Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika. (…) Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser. Sci Rep. 2017 Sep 11;7(1):11102.)

(Anm: Hathaway B. How gut microbes can evolve and become dangerous. Hathaway B. How gut microbes can evolve and bekomme dangerous. Gut microbes have been linked to both good health and the promotion of diseases such as autoimmune disorders, inflammatory bowel diseases, metabolic syndrome, and even neuropsychiatric disorders.(medicalxpress.com 13.7.2022).)

(Anm: Yang Y, et al. Within-host evolution of a gut pathobiont facilitates liver translocation. Nature. 2022 Jul 13.)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- Medikamentelt utløst kardiomyopati. Kardiale bivirkninger av legemidler er et betydelig problem. (- Årsakene til at et legemiddel gir kardiomyopati eller myokarditt kan deles i to hovedgrupper: toksisk virkning på hjertet og immunologiske/inflammatoriske mekanismer.)

(Anm: Medikamentelt utløst kardiomyopati. Kardiale bivirkninger av legemidler er et betydelig problem. Bivirkningene kan skyldes direkte påvirkning av hjertet (QT-forlengelse, kardiomyopati, myokarditt, nedsatt pumpekraft eller økt tromboserisiko) eller det kan være indirekte årsaker (forverret svikt på grunn av væskeoverskudd, elektrolyttforstyrrelser på grunn av nyrepåvirkning). (…) Årsakene til at et legemiddel gir kardiomyopati eller myokarditt kan deles i to hovedgrupper: toksisk virkning på hjertet og immunologiske/inflammatoriske mekanismer.Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1340.)

- Har påvist samanheng mellom angst og smertestillande. (- Svara frå 350 000 ungdommar viser at det er samanheng mellom bruk av reseptfrie smertestillande medisinar og angst og depresjon.) (- I 2020 kjøpte nordmenn reseptfrie legemiddel for 3,5 milliardar kroner, tilsvarande 9,5 millionar pakkar. Forskarane bak studien meiner det sett i lys av forbruket finst alt for lite forsking på verknadar.) (- På pakningane blir det åtvara mot høge dosar, og at langvarig bruk kan gje leverskade. Tilrådd mengde er éin til to tablettar, maksimalt fire gonger i døgnet. Likevel syner tal frå Ungdata at unge, spesielt jenter, har eit stort forbruk, også over tid.)

(Anm: Har påvist samanheng mellom angst og smertestillande. Svara frå 350 000 ungdommar viser at det er samanheng mellom bruk av reseptfrie smertestillande medisinar og angst og depresjon. KUNNSKAP: Studien som er gjort av forskarar ved Oslo Met er den største studien i verda som konkret peikar på at det er samanheng mellom bruken av reseptfrie smertestillande og symptom på psykisk helse. – Vi veit at verkestoffet påverkar korleis hjernen handterer kjensler. Viss det er slik at stoffa i slike medisinar påverkar psyken, så kan det vere på ein direkte negativ måte. Det seier Rune Jonassen, forskar og førsteamanuensis ved Oslo Met. Han og kollegaene har studert svara frå 350 000 norske ungdommar om symptom på psykiske plager og bruken av reseptfrie smertestillande medisinar. Slike medisinar skal i utgangspunktet lindre smerter som hovudverk, tannsmerter, menssmerter og feber. I 2020 kjøpte nordmenn reseptfrie legemiddel for 3,5 milliardar kroner, tilsvarande 9,5 millionar pakkar. Forskarane bak studien meiner det sett i lys av forbruket finst alt for lite forsking på verknadar. (…) På pakningane blir det åtvara mot høge dosar, og at langvarig bruk kan gje leverskade. Tilrådd mengde er éin til to tablettar, maksimalt fire gonger i døgnet. Likevel syner tal frå Ungdata at unge, spesielt jenter, har eit stort forbruk, også over tid. (…) Kan ha negativ påverknad Nyleg kom det også fram at unge er mindre lukkelege enn før, og meir uroa for framtida. (nrk.no 19.11.2021).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

- Leveren har et image-problem. (- Forsterker stigmatisering.) (- Stigmatisering av personer med leversykdom er et stort problem.) (- Vi leger kan bidra til å forsterke stigmatiseringen gjennom navnene vi gir leversykdommene i medisinsk fagspråk for eksempel «alkoholisk leversykdom» og «fettlever». Vi finner ikke lignende navngivning for sykdommer relatert til røyking. Hvem har vel hørt om tobakkslunger?)

(Anm: Mette Vesterhus. førsteamanuensis og overlege ved Haraldsplass Diakonale sykehus. Tom Hemming Karlsen, professor og overlege ved Oslo universitetssykehus. Leveren har et image-problem. Mange leversykdommer kan forebygges og behandles. Likevel er leversykdommer i liten grad på agendaen både hos leger og «folk flest», skriver innleggsforfatterne. Personer med leversykdom blir stigmatisert. Det resulterer i at liv går tapt. Leversykdom er nå den andre ledende årsaken til tapte arbeidsår i Europa, kun slått av hjertesykdom. Det viser tall fra den anerkjente studien «Global Burden of Disease». Samtidig vet vi at mange leversykdommer kan forebygges og behandles. Likevel er leversykdommer i liten grad på agendaen både hos leger og «folk flest». Hvorfor er det slik? Forsterker stigmatisering Stigmatisering av personer med leversykdom er et stort problem. Det viser en rykende fersk rapport fra det ledende medisinske tidsskriftet Lancet. Mange i risikogruppene oppsøker ikke helsehjelp. Det skyldes til dels moralisme og stigmatisering knyttet til faktorer som mange forbinder med leversykdom (høyt inntak av alkohol og andre rusmidler, samt overvekt og usunn livsstil). Mange oppsøker legehjelp på et stadium av sykdommen der det ikke lenger er mulig å reversere skadene. (aftenposten.no 15.12.2021).)

- Ekspertgruppe: Gravide skal være varsomme med panodiler. 40-50 procent af danske gravide tager paracetamol (fås bl.a. under navnene Panodil, Pine og Pamol) under deres graviditet. Men smertestillende medicin med paracetamol bør kun bruges under graviditet, hvis der er gode medicinske grunde til det – og i lavest mulige dosis. Det mener international ekspertgruppe, som er bekymret for potentielle skader på det ufødte barn.

(Anm: Ekspertgruppe: Gravide skal være varsomme med panodiler. 40-50 procent af danske gravide tager paracetamol (fås bl.a. under navnene Panodil, Pine og Pamol) under deres graviditet. Men smertestillende medicin med paracetamol bør kun bruges under graviditet, hvis der er gode medicinske grunde til det – og i lavest mulige dosis. Det mener international ekspertgruppe, som er bekymret for potentielle skader på det ufødte barn. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse. Et for højt forbrug af paracetamol kan muligvis skade det ufødte barn, og derfor bør gravide kun tage smertestillende medicin i samråd med egen læge, og hvis der er en god medicinsk begrundelse. Opfordringen kommer fra en international ekspertgruppe på 13 forfattere med 78 medunderskrivere, der netop har publiceret en gennemgang af de eksisterende data. På denne baggrund har de fremsat en række anbefalinger for området i tidsskriftet Nature Reviews Endocrinology. Forskningsleder David Møbjerg Kristensen, Dansk Hovedpinecenter, er en af flere forskere i ekspertgruppen fra Rigshospitalet. Han har i en årrække forsket inden for området og har været med til at gennemlæse de mange videnskabelige publikationer, der ligger til grund for ekspertgruppens anbefalinger. "Forskningen på tværs af mange lande viser en mulig sammenhæng mellem et højt forbrug af paracetamol og skader på det ufødte barn, f.eks. misdannelser af nyfødtes kønsorganer og neurologiske sygdomme som ADHD og autisme. Disse studier bliver underbygget af dyre- og cellestudier, som viser de samme sammenhænge. Vi ved efterhånden så meget, at vi synes, at kvinder skal informeres bedre, så de har muligheden for at vælge eller fravælge paracetamol på et oplyst grundlag. Især fordi studier indikerer, at en del gravide ikke betragter paracetamol som et rigtigt lægemiddel," siger David Møbjerg Kristensen. Han påpeger, at ekspertgruppens gennemgang af forskningen på området nu giver de europæiske og amerikanske lægemiddelmyndigheder muligheden for at vurdere, om der er behov for mere skærpede advarsler til gravide, f.eks. i form af synlige mærkater på pakkerne med paracetamol. (propatienter.dk 24.9.2021).)

(Anm: Paracetamol use during pregnancy — a call for precautionary action. Nat Rev Endocrinol (2021). https://doi.org/10.1038/s41574-021-00553-7.)

- På ét område har lægerne fået langt færre behandlingsmuligheder de seneste 10 år. (- “For ti år siden havde vi langt flere midler, som eksempelvis NSAID og Kodein, men i dag har vi en større viden om, at der var langt flere bivirkninger forbundet med de midler - særligt for den ældre patientgruppe.)

(Anm: På ét område har lægerne fået langt færre behandlingsmuligheder de seneste 10 år. (…) Finn Rønholt, som er geriater med mange års erfaring med smertebehandling og arbejder på pleje- og genoptræningsstedet for ældre Kildegården i Gladsaxe kommune, giver Gitte Krogh Madsen ret i, at praktiserende læger hurtigt kan komme til kort i smertebehandlingen. “For ti år siden havde vi langt flere midler, som eksempelvis NSAID og Kodein, men i dag har vi en større viden om, at der var langt flere bivirkninger forbundet med de midler - særligt for den ældre patientgruppe. Det har gjort, at der ikke er mange midler tilbage at gøre godt med i dag, og dem, der er effektive, er også forbundet med en række bivirkninger, som gør sig gældende for både ældre som unge smertepatienter,” siger han. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 20.10.2021).)

- Mange mennesker med høyt blodtrykk tar kanskje et legemiddel som forverrer det, ifølge studie. (- De så på bruken av legemidler som er kjent for å øke blodtrykket, inkludert antidepressiva, ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID), steroider, hormonelle medisiner, decongestanter og slankepiller blant personer med høyt blodtrykk.)

(Anm: Many people with high blood pressure may take a drug that worsens it, says study. (…) For the study, the researchers reviewed data from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) from 2009 to 2018. They looked at the use of the drugs known to raise blood pressure, including antidepressants, prescription-strength non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), steroids, hormonal medications, decongestants and weight-loss pills among people with high blood pressure. The study found that 18.5% of adults with high blood pressure reported taking a medication that increased their blood pressure, and those who did were more likely to have uncontrolled high blood pressure if they weren't also on blood pressure-lowering medications. (medicalxpress.com 29.11.2021).)

(Anm: Vitarello JA et al. Prevalence of Medications That May Raise Blood Pressure Among Adults With Hypertension in the United States. JAMA Intern Med. 2021 Nov 22.)

- En decongestant, eller nasal decongestant, er en type farmasøytisk legemiddel som brukes til å lindre nesetetthet  i øvre luftveier.

(Anm: A decongestant, or nasal decongestant, is a type of pharmaceutical drug that is used to relieve nasal congestion in the upper respiratory tract. The active ingredient in most decongestants is either pseudoephedrine or phenylephrine (the latter of which has disputed effectiveness). Intranasal corticosteroids can also be used as decongestants and antihistamines can be used to alleviate runny nosenasal itch, and sneezing.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: pseudoefedrin (felleskatalogen.no).)

(Anm: fenylefrin (felleskatalogen.no).)

- Pseudoefedrin misstänks ge allvarlig biverkningsrisk. (- Läkemedel mot nästäppa som säljs i många EU-länder misstänks kunna ge farliga hjärnbiverkningar.) (- Misstankarna gäller kopplingar till de två tillstånden reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom, RCVS, och posteriort reversibelt encefalopatisyndrom, PRES. Båda tillstånden kan leda till minskat blodflöde till hjärnan och i vissa fall livshotande komplikationer. Symtomen kan bland annat vara plötslig, svår huvudvärk, illamående och kramper.)

(Anm: Pseudoefedrin misstänks ge allvarlig biverkningsrisk. Läkemedel mot nästäppa som säljs i många EU-länder misstänks kunna ge farliga hjärnbiverkningar. Säkerhetskommittén PRAC vid EU:s läkemedelsmyndighet EMA misstänker att läkemedel med substansen pseudoefedrin kan ge allvarliga biverkningar i hjärnan. Misstankarna gäller kopplingar till de två tillstånden reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom, RCVS, och posteriort reversibelt encefalopatisyndrom, PRES. Båda tillstånden kan leda till minskat blodflöde till hjärnan och i vissa fall livshotande komplikationer. Symtomen kan bland annat vara plötslig, svår huvudvärk, illamående och kramper. Pseudoefedrin finns i olika läkemedel som säljs i många EU-länder (för närvarande dock ej i Sverige) och i Storbritannien. Pseudoefedrin hjälper mot nästäppa och förekommer ensamt eller i kombination med andra substanser i receptfria kapslar och tabletter mot symtom vid förkylning eller allergi. (…) Eftersom det handlar om svåra tillstånd som kan få allvarliga konsekvenser har PRAC startat en utredning. En annan orsak är att läkemedlen används vid mycket vanliga besvär. Kommittén kommer att granska biverkningssignalerna för att se om det behövs fler säkerhetsåtgärder kring läkemedlen. (lakemedelsvarlden.se 13.2.2023).)

(Anm: Pseudoefedrin er et stimulerende middel, som finnes i lave doser i en del medikamenter f.eks. forkjølelsesmedisin og astma/allergimedisin. Pseudoefedrin inngår i en del legemidler i utlandet, men ikke i Norge.[1] Pseudoefedrin står på WADA (World Anti-Doping Agency) sin dopingliste og er forbudt i konkurranser.[2 (no.wikipedia.org).)

- EMA undersøker tilfeller av hjerteproblemer etter koronavaksinering. (- Myokarditt er en betennelsestilstand i selve hjertemuskulaturen og kan forekomme for eksempel i forbindelse med infeksjoner eller legemiddelbruk.) (- Det er i slutten av mai meldt om 122 tilfeller av myokarditt og 126 tilfeller av perikarditt etter vaksinering med Comirnaty (BioNTech/Pfizer).)

(Anm: EMA undersøker tilfeller av hjerteproblemer etter koronavaksinering. Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) fortsetter sitt arbeid med å vurdere sammenheng mellom koronavaksinene og tilfeller av hjerteproblemene myokarditt og perikarditt. (…) Det er i slutten av mai meldt om 122 tilfeller av myokarditt og 126 tilfeller av perikarditt etter vaksinering med Comirnaty (BioNTech/Pfizer). (…) Om perikarditt og myokarditt Perikarditt er betennelse i hjerteposen. Det er estimert at perikarditt er årsak til cirka 5 % av alle som henvises til akuttavdeling med brystsmerter. Perikarditt forekommer hyppigere hos menn enn hos kvinner. Den vanligste årsaken til perikarditt er virusinfeksjon, og det er flere rapporter som tyder på at også covid-19 sykdom kan føre til perikarditt hos enkelte. Perikarditt har en god prognose.  Myokarditt er en betennelsestilstand i selve hjertemuskulaturen og kan forekomme for eksempel i forbindelse med infeksjoner eller legemiddelbruk. Det er en sjelden tilstand. De fleste tilfellene er milde og krever ikke behandling, men det kan også ha et alvorlig forløp med nedsatt hjertefunksjon og behov for sykehusinnleggelse. (legemiddelverket.no 11.6.2021).)

- C.D.C. undersøker et hjerteproblem hos noen få unge vaksinerte. (- Byrået gjennomgår flere dusin rapporter om at tenåringer og unge voksne kan ha utviklet myokarditt etter vaksinering, sier tjenestemenn.) (- Men etaten har ikke fastslått hvorvidt vaksinen forårsaket tilstanden.)

(Anm: C.D.C. Is Investigating a Heart Problem in a Few Young Vaccine Recipients. The agency is reviewing several dozen reports that teenagers and young adults may have developed myocarditis after vaccination, officials said. But the agency has not determined whether the vaccine caused the condition. (nytimes.com 22.5.2021).)

- Hjerteposebetennelse rapportert inn som mistenkt bivirkning av koronavaksine. (- Sju tilfeller av akutt perikarditt (hjerteposebetennelse) er meldt inn til Legemiddelverket som mistenkt bivirkning etter Pfizer og Moderna-vaksine.)

(Anm: Hjerteposebetennelse rapportert inn som mistenkt bivirkning av koronavaksine. Sju tilfeller av akutt perikarditt (hjerteposebetennelse) er meldt inn til Legemiddelverket som mistenkt bivirkning etter Pfizer og Moderna-vaksine. Seks av tilfellene oppsto mellom en og tre uker etter Pfizer/Biontech-vaksinen og det siste mellom en og tre uker etter Moderna-vaksinen, skriver Bergens Tidende. – Det er ikke avklart om perikarditt kan knyttes til vaksinen. Vi ber leger om å være oppmerksomme på muligheten for perikarditt hos personer som nylig er vaksinert, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket til egen nettside. LES OGSÅ: AstraZeneca undersøker bivirkninger Pasientene var mellom 28 og 87 år. Seks av dem var menn. De ble innlagt på sykehus grunnet tung pust, brystsmerter og smerter i skuldrene. Betennelsen er smertefull, men ofte enkel å behandle og prognosen er god, ifølge helsenorge.no. (adressa.no 2.5.2021).)

- Undersøker om hjerteposebetennelse kan knyttes til Pfizer og Moderna-vaksinene. (- Det er estimert at perikarditt er årsak til cirka 5 % av alle som henvises til akuttavdeling med brystsmerter og 0.1 % av alle sykehusinnleggelser.)

(Anm: Undersøker om hjerteposebetennelse kan knyttes til Pfizer og Moderna-vaksinene. Noen tilfeller av akutt perikarditt, som er en betennelse i hjerteposen, er meldt inn til Legemiddelverket som mistenkt bivirkning etter koronavaksine. (…) Reuters meldte forrige uke at Israels helseminister har uttalt at landet undersøker et titall tilfeller av hjertebetennelse som mulig bivirkning av Comirnaty (Pfizer), men de har ikke konkludert med noen sammenheng ennå. (…) Perikarditt er en vanlig sykdom og det er fullt mulig å få sykdommen i tidsrommet etter man er vaksinert – uten at det er noen direkte sammenheng. Legemiddelverket vil undersøke grundig alle tenkelige bivirkninger – også svært sjeldne bivirkninger – derfor blir hendelser som dette undersøkt og blir nøye overvåket. Akutt perikarditt er mest vanlig hos voksne mellom 20 og 50 år, og er hyppigere hos menn. Det er estimert at perikarditt er årsak til cirka 5 % av alle som henvises til akuttavdeling med brystsmerter og 0.1 % av alle sykehusinnleggelser. Hvor hyppig sykdommen forekommer er likevel ukjent, og det mistenkes at det er mange tilfeller som aldri blir diagnostisert, ifølge det medisinske oppslagsverket Best Medicine Journal. (…) (lommelegen.no 4.5.2021).)

(Anm: Perikarditt (hjerteposebetennelse). Perikarditt kan også være forårsaket av bakteriell infeksjon i lungene som heter tuberkulose, og av andre typer bakterier eller soppinfeksjon. Men dette er sjeldne årsaker. (…) Perikarditt er vanligvis ikke farlig, og betennelsen er ofte enkel å behandle, men noen ganger kan hjerteposen fylles med puss. Dette kalles purulent perikarditt. Purulent perikarditt er livstruende fordi den kan hindre hjertet i å slå ordentlig. Det krever umiddelbar behandling. Purulent perikarditt er et tegn på alvorlig infeksjon. Legen vil trekke ut noe av væsken med en nål. Det vil da bli testet for å se hva som har forårsaket infeksjonen slik at infeksjonen kan bli behandlet med riktige legemidler. (helsetilsynet.no 8.3.2019).)

- Øyner gir ledetråder til fremtidig innsnevring av blodårer i legger. Endringer i små blodkar i øyet kan forutsi en høyere risiko for senere innsnevring i de store blodkarene i beina, ifølge en studie.

(Anm: Eyes hold clues to future narrowing of leg vessels. Changes in tiny blood vessels of the eye may predict a higher risk of later narrowing in the large blood vessels in the legs, according to a study. Changes in tiny blood vessels of the eye may predict a higher risk of later narrowing in the large blood vessels in the legs, according to a study. Changes in tiny blood vessels of the eye may predict a higher risk of later narrowing in the large blood vessels in the legs, according to a study presented at the Epidemiology and Prevention / Lifestyle and Cardiometabolic Health 2017 Scientific Sessions. Researchers reported on 9,390 adults participating in the long-term Atherosclerosis Risk in Communities Study, each with retinal photographs taken between 1993-1995, when they did not have peripheral artery disease (PAD). During a 19-year follow-up, 304 developed PAD requiring hospitalization or a procedure to open narrowed leg vessels. Of those, 92 had the most severe form of PAD, called critical limb ischemia (CLI), resulting in ulcers on the leg, gangrene or the need for amputation. (medicalnewstoday.com 15.3.2017).)

(Anm: Common causes of eye pain explained. Contents of this article: Corneal disorders Glaucoma Uveitis EndophthalmitisEye care tips (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(AnmVerdens Synsdag: Livsstilen din påvirker mer enn du tror. - Det er en klar sammenheng mellom generell helse og risikoen for å utvikle øyesykdom, sier Hans Torvald Haugo, generalsekretær og fagsjef Norges Optikerforbund. (kk.no 13.10.2016).)

(Anm: Sudden drops in blood pressure may increase risk of dementia. Dementia affects tens of millions of people in the United States. New research suggests that those who experience sudden blood pressure drops in their middle age may be more likely to develop dementia in old age. (medicalnewstoday.com 12.3.2017).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

- Konklusjoner: Pasienter som tar i bruk selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har 5,80 ganger økt risiko for AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). Før forskrivning av SSRI bør klinikere være klar over den potensielle AACG risiko blant eldre pasienter med depresjon.

(Anm: Assosiasjon mellom bruk av serotoninreopptakshemmere (SSRI) og AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). (Association of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Use and Acute Angle–Closure Glaucoma.) Målsetting: Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) er de mest brukte antidepressiva for behandling av pasienter med depresjon; imidlertid har okulære komplikasjoner av og til blitt bemerket. (…) Konklusjoner: Pasienter som bruker selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har 5,80 ganger økt risiko for AACG (akutt trangvinkleglaukom / åpenvinkelglaukom). Før forskrivning av SSRI bør klinikere være klar over den potensielle AACG risiko blant eldre pasienter med depresjon. (Conclusions: Patients immediately using SSRIs have a 5.80-fold increased risk of AACG. Before prescribing SSRIs, clinicians should be aware of the potential AACG risks among elderly patients with depression.) J Clin Psychiatry 2016;77(6):e692–e696.)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

- Betennelser og mitokondriell dysfunksjon: en ond sirkel i nevrodegenerative lidelser?

(Anm: Betennelser og mitokondriell dysfunksjon: en ond sirkel i nevrodegenerative lidelser? (Inflammation and mitochondrial dysfunction: a vicious circle in neurodegenerative disorders?  Eksperimentelle bevis støtter en intrikat forbindelse mellom betennelse og mitokondriell dysfunksjon som hovedbidragsyter i nevrologiske sykdommer. Inflammatoriske mediatorer produsert av aktiverte mikroglia og infiltrerte immunceller utløser intracellulære signaleringskaskader som kan forandre cellulær mitokondriell metabolisme. Neurosci Lett. 2019 Sep 25;710:132931.)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Pfizer pauser rygestopmiddel efter fund af kræftfremkaldende stof. (- Ifølge Pfizer Danmark tager lægemiddelmyndighedernes grænseværdier for indholdet af nitrosamin udgangspunkt i eksponering over 70 år. De ser altså på, om indholdet af nitrosamin i et læggemiddel vil være skadeligt, hvis man indtager det hver dag i 70 år.)

(Anm: Pfizer pauser rygestopmiddel efter fund af kræftfremkaldende stof. Ud fra et forsigtighedsprincip sætter Pfizer rygestopmidlet Champix på pause på verdensplan, mens det testes. Pfizer sætter distributionen af rygestopmidlet Champix på pause. Det sker, fordi man i nogle partier af midlet har fundet forhøjede niveauer af nitrosaminer. Det oplyser Pfizer Danmark. I Danmark er der ikke nogle af de pågældende partier. Alligevel stoppes distributionen midlertidigt. Champix er et rygestopmiddel, som tages gennem et forløb på 12-24 uger. Det har været på markedet i 15 år. "Vi mener, at fordelene ved brug af Champix opvejer den meget lille risiko, der muligvis kan opstå gennem eksponering for nitrosaminer i en periode på 12-24 uger," udtaler Pfizer Danmark i en skriftlig kommentar. Nitrosaminer er organiske forbindelser, som man udsættes for hver dag. De findes blandt andet i grillede fødevarer, grøntsager og mælkeprodukter. Nogle nitrosaminer kan være kræftfremkaldende, hvis man udsættes for store mængder over længere tid. Ifølge Pfizer Danmark tager lægemiddelmyndighedernes grænseværdier for indholdet af nitrosamin udgangspunkt i eksponering over 70 år. De ser altså på, om indholdet af nitrosamin i et læggemiddel vil være skadeligt, hvis man indtager det hver dag i 70 år. De tager dermed ikke højde for, hvor lang tid et behandlingsforløb varer. I 2019 bad det europæiske lægemiddelagentur (EMA) virksomheder i lægemiddelindustrien, herunder Pfizer, om at undersøge forskellige lægemidler for forekomsten af nitrosaminer. Det skyldtes fund af urenheder med nitrosamin i lægemidler. (medwatch.dk 25.6.2021).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Fedmeoperationer koblet til øget risiko for kronisk tarmsygdom.

(Anm: Fedmeoperationer koblet til øget risiko for kronisk tarmsygdom. Personer, der har fået foretaget fedmekirurgi, har 85 procent øget risiko for at udvikle tarmsygdommen Crohns sygdom sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Det viser et stort dansk befolkningsbaseret registerstudie, som netop er udgivet i tidsskriftet Journal of Crohn’s and Colitis. Studiet er baseret på data fra samtlige danskere mellem 18 og 60 år fra 1996 til 2018. Ud af i alt 3.917.843 personer fik 15.347 foretaget en fedmeoperation i løbet af perioden. Langt de fleste var gastric bypass (90 procent), og resten var gastric banding (fire procent) og gastric sleeve (seks procent) operationer. (…) ”Når man foretager disse operationer, og i særdeleshed gastric bypass, ændrer man på anatomien i mave-tarmkanalen, og dermed kan man forestille sig, at det påvirker risikoen for at udvikle forskellige sygdomme, herunder inflammatorisk tarmsygdom,” siger hun. Mekanismen bag sammenhængen er ukendt, men der findes en række teorier. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 4.5.2021).)

(Anm: Bariatric surgery and risk of new-onset inflammatory bowel disease: A nationwide cohort study. Journal of Crohn's and Colitis, 2021;, jjab037.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Hjertesyge har op til tre gange højere risiko for diabetes. Næsten 30 procent af verdens patienter med hjerte-kar-sygdomme har diabetes, viser en ny stor undersøgelse, som også afslører store forskelle i de forskellige verdensdele. (- "Fedme og mangel på motion er almindelige risikofaktorer for både diabetes og hjertesygdomme, og vores resultater fremhæver det presserende behov for at forbedre ernæring og hæve aktivitetsniveauer globalt," siger undersøgelsens hovedforfatter dr. Emmanuelle Vidal-Petiot fra Bichat-Claude Bernard Hospital, Paris, Frankrig. )

(Anm: Hjertesyge har op til tre gange højere risiko for diabetes. Næsten 30 procent af verdens patienter med hjerte-kar-sygdomme har diabetes, viser en ny stor undersøgelse, som også afslører store forskelle i de forskellige verdensdele. Ifølge undersøgelsen, der er offentliggjort i European Journal of Preventive Cardiology, er hjertepatienternes risiko i sammenligning med den generelle befolkning, hvor ni procent har diabetes, tre gange så høj. Undersøgelsen viste også store geografisk forskelle - for eksempel har hele 60 procent af patienter med hjertesygdomme i Golflande diabetes, mens tallet i Europa er 20 procent. "Fedme og mangel på motion er almindelige risikofaktorer for både diabetes og hjertesygdomme, og vores resultater fremhæver det presserende behov for at forbedre ernæring og hæve aktivitetsniveauer globalt," siger undersøgelsens hovedforfatter dr. Emmanuelle Vidal-Petiot fra Bichat-Claude Bernard Hospital, Paris, Frankrig. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 4.5.2021).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

- DET ER EN VOKSENDE LISTE OVER LEGEMIDLER SOM ER KJENT FOR Å HA NEGATIV PÅVIRKNING på skjoldbruskkjertelfunksjon eller tolkning av resultatene av standard test for skjoldbruskkjertel. (- Legemiddelindusert skjoldbruskdysfunksjon.)

 (Anm: Legemiddeleffekter på skjoldbruskkjertelen. (…) DET ER EN VOKSENDE LISTE OVER LEGEMIDLER SOM ER KJENT FOR Å HA NEGATIV PÅVIRKNING på skjoldbruskkjertelfunksjon eller tolkning av resultatene av standard test for skjoldbruskkjertel. (…) Denne gjennomgangen gir en systematisk tilnærming til legemiddelindusert skjoldbruskdysfunksjon, med vekt på klinisk relevante interaksjoner og resultater i laboratorieundersøkelser. N Engl J Med 2019; 381:749-761.)

 - Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

(Anm: Things That Can Affect Your Medication (webmd.com 16.3.2020).)

(AnmHjernen (mintankesmie.no).) 

- Slideshow: En visuell guide til forståelse av lupus. Hva er Lupus?

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Lupus. What Is Lupus? Lupus is a lifelong disorder of the immune system. Immune cells attack the body's own healthy tissues, leading to inflammation and tissue damage. Symptoms may be limited to the skin, but more often lupus also causes internal problems such as joint pain. In severe cases, it can damage the heart, kidneys, and other vital organs. Although there's no cure, there are treatments that can minimize the damage. (webmd.com 22.2.2022).)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Lupus. (webmd.com 22.2.2023).)

- Hva du bør vite om lupus og synsproblemer. (– Legemiddelindusert lupus.)

(Anm: What to know about lupus and vision problems. Lupus is a complex autoimmune condition that affects about 1.5 million people in the United States. Although lupus most commonly affects the skin, joints, and internal organs, it can affect many parts of the body, including the eyes. (medicalnewstoday.com 27.1.2022).)

(Anm: Lupus Symptoms, Rash, and Treatment (medicinenet.com 1.12.2018).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Sertralin (Zoloft)-indusert agranulocytose. Vi rapporterer saken om en 73 år gammel deprimert kvinne på sertralin som utviklet septisk sjokk, sekundært til sertralin-indusert agranulocytose, som responderte  på antibiotika og granulocyttkolonistimulerende faktorbehandling.

(Anm: Sertraline-induced agranulocytosis. We report the case of a 73-year-old depressed woman on sertraline who developed septic shock, secondary to sertraline-induced agranulocytosis, which responded to antibiotic and granulocyte colony stimulating factor treatment. Sertraline 50 mg daily was initiated with a good clinical response after two weeks. Four weeks after starting sertraline she was admitted with a transient right hemiplegia. Four days later she complained of general malaise, myalgia, low mood and sore throat. She was pyrexial (38°C) and hypotensive (80/ 50 mmHg). She had a total white cell count of 0.7 x 109/1, haemoglobin 12.2 g/dl and platelets 352 x 109/l. Diagnosis of agranulocytosis was confirmed on bone marrow biopsy. Pseudomonas aeruginosa and Streptococcus viridans were cultured from the blood. All her medication was stopped and she was treated with gentamycin, imipenem and acyclovir plus intravenous fluids. There was no haematological or clinical improvement after 24 h. Therefore she was treated with granulocyte colony stimulating factor 300 jig subcutaneously daily for seven days which produced a gradual increase of circulating neutrophils without a marked proliferation of blast cells. On the seventh day her total white cell count had risen to 26.3 x 1i0/l (neutrophils 22.8 x 109/1). She had made a full recovery by the tenth day. Our patient benefitted from the administration of granulocyte colony stimulating factor in combination with intravenous broad-spectrum antibiotics which accelerated leucocyte count recovery. Although this was an isolated case, granulocyte colony stimulating factor could have a role in the treatment of life-threatening drug-induced neutropenia. Postgrad Med J. 1996 Jul; 72(849): 446.) (Full text).)

(Anm: [Parkinsonism secondary to the use of sertraline]. Med Clin (Barc). 1995 Dec 8;105(20):797-8.)

(Anm: Agranulocytose er nærmest fullstendig mangel på granulocytter, en type hvite blodceller som er viktige i organismens forsvar mot bakterieinfeksjoner. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Granulocyttkolonistimulerende faktor er et stoff som stimulerer utviklingen av en undergruppe av hvite blodceller som kalles granulocytter. Faktoren som oftest kalles G-CSF, hører til en familie av proteiner, såkalte vekstfaktorer, som er nødvendige for normal utvikling av blodceller. Kilde: Store norske leksikon.)

- Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. (- Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer.)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

- Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom.

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

- Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme.

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

(Anm: Nanoteknologi (nanopartikler). (mintankesmie.no).)

- SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne.

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

(AnmAntidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Hva pusten din kan avsløre om helsen din.

(Anm: Julian Burschka • TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany. What your breath could reveal about your health. There's no better way to stop a disease than to catch and treat it early, before symptoms occur. That's the whole point of medical screening techniques like radiography, MRIs and blood tests. But there's one medium with overlooked potential for medical analysis: your breath. Technologist Julian Burschka shares the latest in the science of breath analysis -- the screening of the volatile organic compounds in your exhaled breath -- and how it could be used as a powerful tool to detect, predict and ultimately prevent disease. (ted.com).)

(Anm: Oral Health: What Bad Breath Says About Your Health (medicinenet.com 7.16.2021).)

- Data viser at pust-testing kan bidra til å finpusse medisinsk behandling (forskrivninger; Rx) for funksjonelle GI-symptomer. To nye studier støtter verdien av å utføre pust-testing for å hjelpe til med valg av passende behandlinger for pasienter med vanlige funksjonelle gastrointestinale symptomer.

(Anm: Data Show Breath Testing Can Help Hone Rx for Functional GI Symptoms. Two new studies support the value of performing breath testing to aid selection of appropriate treatments for patients with common functional gastrointestinal symptoms. Data show these tests can help differentiate between IBS subtypes and distinguish IBS from sucrose malabsorption. Investigators at Cedars-Sinai Medical Center, in Los Angeles, found that using breath tests to identify gut gas profiles can lead to more personalized and effective therapies for people with irritable bowel syndrome (Am J Gastroenterol 2022 Sep 6. doi:10.14309/ajg.0000000000001997). By comparing data from two randomized controlled clinical trials, the researchers were able to link specific gas-producing microbial patterns in the intestinal tract to the IBS diarrhea- and IBS constipation-predominant subtypes. “This is the first study ever that compares the phenotype of IBS—to the microbiome—to breath testing all at the same time, in a very carefully curated group of patients,” said Mark Pimentel, MD, the executive director of the Medically Associated Science and Technology Program at Cedars-Sinai and senior investigator on the study. (gastroendonews.com 21.11.2022).)

- Studie knytter tannkjøttsykdom til psykiske lidelser.

(Anm: Study links gum disease to mental health conditions. – A study from the University of Birmingham, in the United Kingdom, finds that periodontal disease is associated with the development of a range of serious health issues. – These include mental health conditions, autoimmune diseases, cardiovascular disease, and cardiometabolic disease. – With gum health problems affecting many adults, links to these other conditions are especially concerning. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC)Trusted Source, gum, or periodontal, disease and tooth decay are the two most serious conditions affecting dental health. (medicalnewstoday.com 5.1.2022).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Kjennetegn på tarmmikrobiota og metabolisme hos pasienter med latent autoimmun diabetes hos voksne: En kasus-kontrollstudie.

(Anm: Fang Y, Zhang C, Shi H, Wei W, Shang J, Zheng R, Yu L, Wang P, Yang J, Deng X, Zhang Y, Tang S, Shi X, Liu Y, Yang H, Yuan Q, Zhai R, Yuan H. Characteristics of the Gut Microbiota and Metabolism in Patients With Latent Autoimmune Diabetes in Adults: A Case-Control Study. (…) CONCLUSIONS The characteristic gut microbiota and related metabolites of patients with LADA are associated with autoantibodies, glucose metabolism, islet function, and inflammatory factors, which may contribute to the pathogenesis of LADA. Future longitudinal studies should explore whether modulating the gut microbiota and related metabolites can alter the natural course of autoimmune diabetes in the quest for new therapeutics. Diabetes Care. 2021 Oct 7:dc202975.)

(AnmAntidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Medikamentrelatert osteonekrose i kjevene. (- ONJ kan føre til tap av tenner og deler av kjeveben, og invalidisere tyggefunksjon.)

(Anm: Medikamentrelatert osteonekrose i kjevene. Del 1: oversikt og retningslinjer. Osteonekrose i kjevene (Eng. «OsteoNecrosis of the Jaws», forkortet ONJ) ses i stigende grad verden over. ONJ er en alvorlig komplikasjon relatert til behandling med bisfosfonater og denosumab, samt også visse kjemoterapeutika. ONJ kan føre til tap av tenner og deler av kjeveben, og invalidisere tyggefunksjon. Antiresorptive medikamenter anvendes hovedsakelig i behandling av skjelettmetastaser ved en rekke maligne tilstander, og mot benskjørhet (osteoporose). I den senere tid benyttes medikamentene også som adjuvant behandling hos postmenopausale kvinner med brystkreft for å redusere risiko for tilbakefall av sykdommen. Artikkelen gir en oversikt over epidemiologi, symptomer, diagnostikk, klinikk og behandling av ONJ. Til slutt gis retningslinjer om hvordan tannhelsepersonell bør forholde seg ved tannbehandling av pasienter på antiresorptiv behandling. (Nor Tannlegeforen Tid 2015; 125: 880—900).)

(Anm: Osteonecrosis Causes, Diagnosis and Management (news-medical.net 28.4.2019).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Sarkoidose. Sarkoidose kan ramme mange organer, men først og fremst lungene.

(Anm: Sarkoidose. Sarkoidose kan ramme mange organer, men først og fremst lungene. Knuteliknende betennelser finnes spredt. Opptil halvparten er uten symptomer, men noen vil trenge langvarig behandling med kortikosteroider. Diagnostikk Symptomene kan gi mistanke, men oftest vil det være røntgenbilder som viser de typiske forandringene i lungene (se bilde). For å kunne stille en sikker diagnose er det likevel nødvendig med mikroskopisk undersøkelse av en vevsprøve fra lungene, noe som vanligvis blir tatt i forbindelse med bronkoskopi. På bakgrunn av røntgenbildene kan sarkoidose inndeles i ulike stadier fra stadium I (minst uttalt) til stadium IV (mest uttalt). Andre aktuelle bildediagnostiske metoder som noen ganger brukes i utredningen av mistenkt sarkoidose, er CT, MR og PET. (nhi.no 17.7.2020).)

- KORONAVIRUSET. (- Mener helsevesenet ikke tror dem.) (- Flere personer som er langtidssyke med koronaviruset i Sverige opplever at det helsevesenet ikke tror på dem, advarer covidforeningen.)

(Anm: KORONAVIRUSET. Mener helsevesenet ikke tror dem. Flere personer som er langtidssyke med koronaviruset i Sverige opplever at helsevesenet ikke tror på dem, advarer covidforeningen. – Vi har medlemmer som får alt fra psykiske diagnoser i journalen, til at de sendes til psykolog eller psykiater, sier Åsa Kristoferson Hedlund, leder i den svenske covidforeningen. Ifølge foreningen opplever flere av deres medlemmer også at helsevesenet bagatelliserer helseproblemene deres. Socialstyrelsen bekrefter at de kjenner til bekymringen, men vet ikke hvor mange det gjelder. De arbeider med å utrede saken. – Jeg tror det kan ha blitt sånn i noen tilfeller når man ikke kjente godt nok til sykdommen. Men jeg tror også at alle der ute har gjort sitt beste ut fra den begrensede kunnskapen de hadde, sier Thomas Lindén i Socialstyrelsen. (©NTB) (nrk.no 8.2.2021).)

(Anm: Svenska Covidföreningen (covidforeningen.se)

- IgG4-relatert sykdom. Immunglobulin G subklasse 4-relatert sykdom er en sykdom som kan ramme nesten alle kroppens organer.

(Anm: IgG4-relatert sykdom. Immunglobulin G subklasse 4-relatert sykdom er en sykdom som kan ramme nesten alle kroppens organer. Hva er IgG4-relatert sykdom? Det er en systemsykdom i immunsystemet kjennetegnet av inflammasjon (betennelse) og økende fibrose (bindevevsdannelse) som kan opptre i mange av kroppens organer. Blant de organene som oftest angripes er bukspyttkjertelen, gallegangen, spytt- og tårekjertlene, bukhulen. Det er en forholdsvis "ny" sykdom. Det var først på 2000-tallet at man ble klar over at det dreide seg om én sykdom med mange ulike manifestasjoner og i 2011 ble begrepet IgG4-relatert sykdom introdusert. Det er en sjelden sykdom som forekommer litt hyppigere blant middelaldrende og eldre menn når sykdommen er lokalisert nedenfor halsen. Ved sykdom i organer i hodet og på halsen er det ingen kjønnsforskjell. (...) En lang rekke sykdommer som legene tidligere antok var selvstendige sykdommer, regnes i dag som IgG4-relatert sykdom. Det gjelder blant annet følgende: – Autoimmun pankreatitt (type 1) – Hypertrofisk pakymeningitt – Idiopatisk hypokomplementemisk tubulointerstitiell nefritt – Inflammatorisk pseudotumor (med affeksjon av orbita, lunger, nyrer eller andre organer) – Inflammatorisk aortaaneurisme – Mikulicz' sykdom (sialodakryoadenitt) – Multifokal fibrosklerose – Ormonds sykdom (idiopatisk retroperitoneal fibrose) – Periaortitt – Riedels tyreoiditt – Skleroserende mesenteritt. (nhi.no 31.8.2020).)

(Anm: Riedel's thyroiditis, is a chronic form of thyroiditis. It is now believed that Riedel's thyroiditis is one manifestation of a systemic disease that can affect many organ systems called IgG4-related disease. It is often a multi-organ disease affecting pancreas, liver, kidney, salivary and orbital tissues and retroperitoneum. The hallmarks of the disease are fibrosis and infiltration by IgG4 secreting plasma cells.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: How Your Immune System Functions. Outside your body, foreign invaders are waiting for opportunities to spread. Bacteria, viruses, parasites, and fungi can all thrive inside your body—often at your expense. Your immune system keeps them away from your healthy cells, protecting you from infections. It tries to keep those invaders out. When it can't, your immune system attacks the harmful pathogens that spread sickness. To do this, your body uses a wide variety of cells and a network of organs all communicating to keep threats away. (medicinenet.com 11.8.2020).)

- Bevis for en mulig rolle for serotonin (5-hydroksytryptamin) som opprinnelsen til utmattelse hos mennesker: Administrasjon av paroksetin (paroxetine/Seroxat; Paxil etc.), en 5-HT (serotonin) reopptakshemmer, hvilket reduserer kapasiteten for å utføre vedvarende trening.

(Anm: Evidence for a possible role of 5-hydroxytryptamine in the genesis of fatigue in man: administration of paroxetine, a 5-HT re-uptake inhibitor, reduces the capacity to perform prolonged exercise. Abstract Seven healthy subjects exercised to exhaustion on a bicycle ergometer at a power output corresponding to 70% of maximum oxygen uptake after administration of either a placebo or 20 mg of paroxetine, a serotonin re-uptake inhibitor. Exercise time after paroxetine (median 94 min; range 84-127 min) was less (P < 0.05) than after placebo (median 116 min; range 86-133 min). The metabolic and cardiorespiratory responses to exercise were the same in both trials. This result supports the suggestion that there is a central component to fatigue which is mediated by the activity of serotoninergic neurones. Exp Physiol. 1992 Nov;77(6):921-4.)

(Anm: Fatigue/utmattelse etter traumatisk hjerneskade og hjerneslag. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:331 – 5 (24.2.2015).)

- Bevis for en mulig rolle for serotonin (5-hydroksytryptamin) som opprinnelsen til utmattelse hos mennesker: Administrasjon av paroksetin (paroxetine/Seroxat; Paxil etc.), en 5-HT (serotonin) reopptakshemmer, hvilket reduserer kapasiteten for å utføre vedvarende trening.

(Anm: Evidence for a possible role of 5-hydroxytryptamine in the genesis of fatigue in man: administration of paroxetine, a 5-HT re-uptake inhibitor, reduces the capacity to perform prolonged exercise. Abstract Seven healthy subjects exercised to exhaustion on a bicycle ergometer at a power output corresponding to 70% of maximum oxygen uptake after administration of either a placebo or 20 mg of paroxetine, a serotonin re-uptake inhibitor. Exercise time after paroxetine (median 94 min; range 84-127 min) was less (P < 0.05) than after placebo (median 116 min; range 86-133 min). The metabolic and cardiorespiratory responses to exercise were the same in both trials. This result supports the suggestion that there is a central component to fatigue which is mediated by the activity of serotoninergic neurones. Exp Physiol. 1992 Nov;77(6):921-4.)

(Anm: Fatigue/utmattelse etter traumatisk hjerneskade og hjerneslag. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:331 – 5 (24.2.2015).)

- Mulige interaktioner mellem naturlægemidler og lægemidler mod multipel sclerose. (- Derimod bør den dagligt anbefalede dosis af Panax ginseng og Ginkgo biloba ikke overskrides, og kombinationer med cannabis, SSRI og NSAID bør monitoreres.)

(Anm: Mulige interaktioner mellem naturlægemidler og lægemidler mod multipel sclerose. Et nyt systematisk review over mulige interaktioner mellem naturlægemidler og kosttilskud og lægemidler mod multipel sclerose (MS) er offentliggjort i tidsskriftet Phytotherapy Research. Resultatet er ingen interaktioner mellem konventionelle MS‐lægemidler og ingefær, tranebær, vitamin D, fedtsyrer, probiotika eller glukosamin. Derimod bør den dagligt anbefalede dosis af Panax ginseng og Ginkgo biloba ikke overskrides, og kombinationer med cannabis, SSRI og NSAID bør monitoreres. Naturlægemidler bør især undgås, når de kombineres med antikoagulanter eller lægemidler, der er substrater for det cytokrom P450-afhængige enzymsystem (fx en række smertestillende lægemidler). Ginsengs evne til at øge biotilgængeligheden for acetylsalicylsyre skal undersøges yderligere. Baggrunden for studiet er, at forbruget af naturlægemidler og kosttilskud blandt mennesker med MS er stigende. I alt 129 publicerede artikler om 14 symptomdæmpende lægemidler blev inkluderet i reviewet. (pharmadanmark.anp.se 5.3.2021).)

- Marihuana (cannabis)-brukere tre ganger større sannsynlighet for å utvikle perifer karsykdom. Funn i studie som undersøkte forholdet mellom marihuanabruk og perifer karsykdom (PAD) ble presentert i dag på Society for Cardiovascular Angiography &; Interventions (SCAI) 2023 Scientific Sessions. (- PAD, en tilstand der trange arterier reduserer blodstrømmen til armer eller ben, påvirker 6.5 millioner mennesker i USA og kan føre til tap av mobilitet, redusert livskvalitet, hjerteinfarkt, hjerneslag og død, hvis det ikke behandles tidlig.)

(Anm: By Society for Cardiovascular Angiography and Interventions. Marijuana users three times more likely to develop peripheral artery disease. Findings from a study examining the relationship between marijuana use and peripheral artery disease (PAD) were presented today at the Society for Cardiovascular Angiography & Interventions (SCAI) 2023 Scientific Sessions. Results found marijuana users are at a significantly increased risk of developing PAD, compared to the general population. Marijuana use has increased in recent years with nearly 50 million people reporting using it at least once (CDC). While many studies have looked at the impact of marijuana use on health, little research has been done to study the effect of marijuana use on the vascular system. PAD, a condition in which narrowed arteries reduce blood flow to the arms or legs, impacts 6.5 million people in the U.S. and can lead to a loss of mobility, reduced quality of life, heart attack, stroke and death, if not treated early. (…) Provided by Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (medicalxpress.com 18.5.2023).)

(Anm: Peripheral Arterial Disease – Search Results – PubMed (nih.gov).)

(Anm: Cannabis (Big Pot) (marihuana hasj, pot etc.) (mintankesmie.no).)

Perifer arteriell sykdom (PAD).

(Anm: Perifer arteriell sykdom (PAD). Definisjon: Perifer arteriell sykdom er aterosklerose i ikke-kardiale blodkar, og omfatter asymptomatisk aterosklerose, klaudikatio intermittens (PAD), kronisk kritisk ekstremitetsiskemi og akutt iskemi - dette dokumentet omhandler PAD. Forekomst: Hyppighet øker med alder: 2% i aldergruppen over 50 år, 20% i aldersgruppen over 75 år. Symptomer: Hovedplagen ved klaudikatio er smerter i legg eller lår ved fysisk anstrengelse, bedring i hvile. Funn: Ved undersøkelse ev. svekket perifer puls, stenose-lyder i bekken/lyske. Etter hvert kalde ekstremiteter, trofiske forandringer i huden, økt risiko for sårdannelse. Diagnostikk: Diagnosen bekreftes ved blodtrykksmåling: Ankel-arm indeks < 0,9 Behandling: Konservativ behandling, røykeslutt viktigst. Hyppig mosjon. Angioplastikk (blokking), ev. bypass kirurgi dersom konservativ behandling ikke er tilstrekkelig. Statiner, platehemmer og ev. blodtrykksbehandling for å bremse progresjon, og som profylakse mot annen hjerte-kar sykdom. (legehandboka.no Sist revidert: 18. jan. 2023).)

(Anm: A Visual Guide to PAD (webmd.com 14.10.2021).)

- Peripheral Arterial Disease (PAD).

(Anm: Peripheral Arterial Disease (PAD). Peripheral arterial disease (PAD) in the legs or lower extremities is the narrowing or blockage of the vessels that carry blood from the heart to the legs. It is primarily caused by the buildup of fatty plaque in the arteries, which is called atherosclerosis. PAD can happen in any blood vessel, but it is more common in the legs than the arms. (…) How is PAD diagnosed? If you have symptoms of PAD, your doctor may do an ankle brachial index (ABI), which is a noninvasive test that measures the blood pressure in the ankles and compares it with the blood pressure in the arms at rest and after exercise. Your doctor may also do imaging tests such as ultrasound, magnetic resonance angiography (MRA), and computed tomographic (CT) angiography.1–3 (cdc.gov Last Reviewed: December 19, 2022).)

- Kort nattesøvn øger risiko for åreforkalkning i benene. (- Mindre end fem timers søvn er forbundet med 74 procent øget sandsynlighed for at udvikle åreforkalkning i benene – perifer arteriesygdom (PAD) – sammenlignet med syv til otte timers søvn.) (- "Der er behov for flere studier af sammenhængen mellem lang nattesøvn, lur i dagtimerne og PAD, for selvom vi fandt sammenhænge i observationsstudierne, kunne vi ikke bekræfte kausaliteten,” siger Shuai Yuan.)

(Anm: Kort nattesøvn øger risiko for åreforkalkning i benene. Mindre end fem timers søvn er forbundet med 74 procent øget sandsynlighed for at udvikle åreforkalkning i benene – perifer arteriesygdom (PAD) – sammenlignet med syv til otte timers søvn. Det viser et studie publiceret i European Heart Journal – Open. "Vores studie tyder på, at syv til otte timers nattesøvn er en god vane at have i forhold til at sænke risikoen for at udvikle PAD. Utilstrækkelig nattesøvn og en lur i dagtimerne har tidligere været forbundet med en øget risiko for koronar arteriesygdom, som ligesom PAD er forårsaget af tilstoppede arterier. Derudover er søvnproblemer blandt de hyppigst indrapporterede klager hos PAD-patienter,” siger studiets førsteforfatter Shuai Yuan fra Karolinska Instituttet i Stockholm. Studiet omfatter flere end 650.000 patienter. Forskerne analyserede først sammenhængen mellem søvnvarighed og lur i dagtimerne med risikoen for udvikling af PAD. Dernæst anvendte forskerne genetiske data til at udføre randomiserede, kontrollerede forsøg for at undersøge sammenhængen. (…) "Der er behov for flere studier af sammenhængen mellem lang nattesøvn, lur i dagtimerne og PAD, for selvom vi fandt sammenhænge i observationsstudierne, kunne vi ikke bekræfte kausaliteten,” siger Shuai Yuan. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 19.5.2023).)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

- Depresjon er svært utbredt blant synshemmede. Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers. (– Det er særlig dem som mister synet i voksen alder og personer som i tillegg til synshemming, har andre funksjonsnedsettelser som er særlig utsatt, sier forsker Audun Brunes.) (- Hele 14 prosent i aldersgruppen under 50 år lider av alvorlig depresjon.)

(Anm: Depresjon er svært utbredt blant synshemmede. Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers. – Det er særlig dem som mister synet i voksen alder og personer som i tillegg til synshemming, har andre funksjonsnedsettelser som er særlig utsatt, sier forsker Audun Brunes.
Han er forsker ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) og har undersøkt forekomst av depresjon blant blinde og svaksynte.
Halvparten av deltakerne var født blinde eller svaksynte. Den andre halvparten mistet synet i barndommen eller i voksen alder. Totalt deltok 736 voksne over 18 år i undersøkelsen. (…) Hele 14 prosent i aldersgruppen under 50 år lider av alvorlig depresjon. Dette er betydelig høyere enn i normalbefolkningen der depresjon rammer mellom 4 og 8 prosent, sier Brunes. (forskning.no 8.10.2020).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sexual assaults in individuals with visual impairment: a cross-sectional study of a Norwegian sample. BMJ Open 2018;8:e021602..)

(Anm: Post-traumatic stress reactions among individuals with visual impairments: a systematic review. Disabil Rehabil. 2019 Sep;41(18):2111-2118.)

(Anm: Bullying among people with visual impairment. Prevalence, associated factors and relationship to self-efficacy and life satisfaction. World Journal of Psychiatry (WJP), 2018.)

- Ulovlig substansbruk og selvrapportert synstap blant "military service members" (SMV) eller veteraner. (- Konklusjoner.) (- Denne studien indikerer at selvrapportert synstap blant SMV er mer utbredt enn blant sivile, og synstap i SMV er assosiert med alvorlig eller langvarig ulovlig narkotikabruk.)

(Anm: Illicit drug use and self-reported vision loss among military service members or veterans. Conclusions This study indicates that self-reported vision loss among SMVs is more prevalent than among civilians, and vision loss in SMVs is associated with severe or prolonged illicit drug use. BMJ Mil Health Published Online First: 13 August 2020.)

- Autoimmun respons driver synstap ved glaukom.

(Anm: Autoimmune response drives vision loss in glaucoma. A research team from Massachusetts Eye and Ear and the Massachusetts Institute of Technology has shown that immune cells in the eye that developed in response to early exposure to bacteria are a key contributor to progressive vis8/9/2018ion loss from glaucoma, the second leading cause of irreversible blindness in the world. The findings, published online in Nature Communications, suggest that high pressure in the eye leads to vision loss by setting into motion an autoimmune response that attacks the neurons in the eye—similar to immune responses triggered by bacterial infections. The discovery of these immune cells also reveals a promising new target for future therapies to be developed for the blinding condition. (medicalxpress.com 10.8.2018).)

(Anm: Commensal microflora-induced T cell responses mediate progressive neurodegeneration in glaucoma. Nat Commun. 2018 Aug 10;9(1):3209.)

- Ekstrapyramidale bivirkninger ved behandling med antidepressiva. Ekstrapyramidale bivirkninger er en fellesbetegnelse for motoriske bivirkninger som parkinsonisme, akatisi (sterk indre uro), akutt dystoni eller tardive dyskinesier (1). (- Det er spesielt grunn til å være oppmerksom der antidepressiva benyttes i kombinasjon med antipsykotika (2).)

(Anm: Ekstrapyramidale bivirkninger ved behandling med antidepressiva. Ekstrapyramidale bivirkninger er en fellesbetegnelse for motoriske bivirkninger som parkinsonisme, akatisi (sterk indre uro), akutt dystoni eller tardive dyskinesier (1). Tardive dyskinesier er ufrivillige bevegelser i ansiktet, overkropp eller ekstremiteter, der tungen og leppene spesielt ofte er involvert. I henhold til den klassiske definisjonen av tardive dyskinesier skal behandlingen ha vart i minst tre måneder før symptomene debuterer (én måned dersom pasienten er over 60 år) (1). Behandling med antipsykotiske medikamenter er en velkjent årsak til ekstrapyramidale bivirkninger. Antipsykotika blokkerer effektene av dopamin i sentralnervesystemet, og motoriske bivirkninger er trolig direkte relatert til denne virkningsmekanismen (1). Det er kanskje mindre kjent at ekstrapyramidale bivirkninger også kan forekomme ved behandling med en rekke andre legemidler, blant disse antidepressiva. Dette gjelder både monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), selektive serotoninopptakshemmere (SSRI) og selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) (2). De motoriske bivirkningene er trolig relatert til indirekte effekt på dopaminerge systemer, men den konkrete mekanismen ikke er kjent (2). (relis.no 11.3.2019).)

- Psykiske og kognitive langtidseffekter av ecstasy. (- MDMA modulerer serotoninomsetningen i hjernen, og har i dyrestudier vist å føre til aksonskade av serotonerge nevroner.) (- Forstyrrelser i dette nevrotransmittersystemet kan føre til nevropsykiatriske lidelser.)

(Anm: Psykiske og kognitive langtidseffekter av ecstasy. BAKGRUNN. MDMA (ecstasy) har vært og er fortsatt et populært rusmiddel blant yngre mennesker. MDMA modulerer serotoninomsetningen i hjernen, og har i dyrestudier vist å føre til aksonskade av serotonerge nevroner. Forstyrrelser i dette nevrotransmittersystemet kan føre til nevropsykiatriske lidelser. Det har derfor vært bekymring for at bruk av ecstasy hos mennesker skulle føre til et betydelig omfang av psykisk sykdom og nedsatt kognitiv funksjon. Vi ønsket å undersøke om humane studier kunne bekrefte disse bivirkningene av ecstasy. MATERIALE OG METODE. Ti studier om sammenheng mellom bruk av ecstasy og psykisk helse samt 20 studier om sammenheng mellom bruk av ecstasy og kognitiv funksjon ble inkludert etter søk og utvelgelse av artikler etter bestemte kriterier. Tre av de gjennomgåtte studiene var longitudinelle studier, de øvrige var tverrsnittsstudier. RESULTATER OG FORTOLKNING. Det var en overhyppighet av både psykisk lidelse og kognitiv svekkelse hos brukere av ecstasy. Det var imidlertid mange metodologiske faktorer ved studiene som må vurderes før det kan konkluderes med en årsakssammenheng. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 596-8.)

- Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller, antipsykotika etc.) kan gi alvorlige REM-søvnlidelser. (- SSRI-bruk (lykkepille-bruk) (OR 3.9, 95% CI: 1.6-9.8; P=0.003).)

(Anm: Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller, antipsykotika etc.) kan gi alvorlige REM-søvnlidelser. REM sleep behavior disorder in 703 sleep-disorder patients: The importance of eliciting a comprehensive sleep history. (REM-søvn atferdslidelse hos 703 pasienter med søvnlidelser: Viktigheten av å få frem en omfattende søvnhistorie) (Sleep Med. 2009 Dec 16. [Epub ahead of print].)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- Dödsdrogens sanna ansikte - Detta är bilderna som säger allt. Om livet före och efter.

(Anm: Dödsdrogens sanna ansikte - Detta är bilderna som säger allt. Om livet före och efter. Med drogen crystal meth. (…) BILDSPECIAL: Så bröt drogen ner deras liv. (expressen.se 3.3.2006).)

- Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød.

(Anm: Related Editorial (Relatert lederartikkel). Bivirkninger av antipsykotika (Adverse Effects of Antipsychotic Medications) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

- Kjenn de antipsykotika-induserte symptomer (- abstinenser, tardive dyskinesier (TD), dystoni, akatisi og parkinsonisme (legemiddelindusert bevegelsessykdom (DIMD)) (Kakeksi; Cachexia)

(Anm: Kjenn de antipsykotika-induserte symptomer (- abstinenser, tardive dyskinesier (TD), dystoni, akatisi og parkinsonisme (legemiddelindusert bevegelsessykdom (DIMD)) (Kakeksi; Cachexia) (Know the antipsychotic-induced symptoms (Kjenn de antipsykotika-induserte symptomer) (From The Hospitalist, October 2008 (the-hospitalist.org).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

- Fakta eller fiksjon? Test kunnskapen din om vurderings- og styringsstrategier om tardiv dyskinesi (TD). (…) Til enhver tid opplever omtrent en fjerdedel av individer som tar antipsykotika en tilstand preget av ufrivillige bevegelser i ansiktet og kroppen. Ettersom bruk av antipsykotika er utvidet til forstyrrelser som depresjon, atferdsforstyrrelser og demens, er TD ikke lenger primært begrenset til pasienter med schizofreni.

(Anm: Fact or Fiction? Test Your Knowledge on Assessment and Management Strategies in Tardive Dyskinesia. (…) At any given time, roughly one-quarter of individuals taking antipsychotics experience TD, a condition characterized by involuntary movements of the face and body. Moreover, as the use of antipsychotics has expanded to disorders such as depression, behavioral disorders, and dementia, TD is no longer primarily limited to patients with schizophrenia. TD has an outsized impact on patients’ ability to carry out daily tasks and interact with others. (globalacademycme.com July 31, 2019).)

(AnmTardive dyskinesier er en bivirkning som kan forekomme ved langvarig bruk av antipsykotiske medikamenter. Typisk for tilstanden er ufrivillige bevegelser - særlig i ansiktet og munnen. (nhi.no).)

(Anmdyskinesi; 1 ufrivillige rørsler som kjem av sjukdom eller skade i hjernens basalgangliar; mest alle slike dyskinesiar aukar ved påkjenningar men kverv i søvne; 2 svekte eller hemma eller ugreie rørsler; rørslevanskar, jf tardiv dyskinesi, tremor, korea, myoklonus, tic, dystoni, orofacial (orobuccolingual) dyskinesi. EN dyskinesia. ET [gr dyskinesia rørslevanskar]. KildeNorsk medisinsk ordbok.)

- Bivirkninger som endrer ytre utseende er sjelden nevnt i medisinsk litteratur for antipsykotika (- Antipsykotika og fysisk attraktivitet.)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Nå mener forskere de har svaret: Derfor ser menn på pene damer. (…) Ny forskning viser at hjernen belønner oss for å se på vakre mennesker. (…) Å være vakker er assosiert med å være ung, frisk og fruktbar. Og jo sunnere partner, desto større sjanse for at eventuelle barn vil overleve. (vg.no 30.10.2015).)

(Anm: Olga Chelnokova’ Hvordan leser vi ansikter? Shifting Overt Attention in Face Perception Tasks (uio.no 20.10.2015).)

- Dödsdrogens sanna ansikte - Detta är bilderna som säger allt. Om livet före och efter.

(Anm: Dödsdrogens sanna ansikte - Detta är bilderna som säger allt. Om livet före och efter. Med drogen crystal meth. (…) BILDSPECIAL: Så bröt drogen ner deras liv. (expressen.se 3.3.2006).)

- Forskere identifiserer femten gener som bestemmer våre ansiktstrekk.

(Anm: Researchers identify fifteen genes that determine our facial features. Researchers from KU Leuven (Belgium) and the universities of Pittsburgh, Stanford, and Penn State (US) have identified fifteen genes that determine our facial features. The findings were published in Nature Genetics. (…) The study, the researchers say, emphasizes the importance of faces in creating a first impression - something that Hartley says is surprising: "In everyday life, I am not conscious of the way faces and pictures of faces are influencing the way I interact with people. Whether in 'real life' or online, it feels as if a person's character is something I can just sense. These results show how heavily these impressions are influenced by visual features of the face - it's quite an eye opener!" (news-medical.net 19.2.2018).)

- Kreft – årsak. Kjemiske karsinogener. (- Kjemiske karsinogener har lenge vært kjent.) (- Minst 80 prosent av krefttilfellene hos mennesker er forårsaket av ytre irritamenter, og kjemiske stoffer i omgivelsene spiller en meget viktig rolle.)

(Anm: Kreft – årsak. Kjemiske karsinogener. Kjemiske karsinogener har lenge vært kjent. Minst 80 prosent av krefttilfellene hos mennesker er forårsaket av ytre irritamenter, og kjemiske stoffer i omgivelsene spiller en meget viktig rolle. Kilde: Store norske leksikon.

- Kjemisk toksikologi og medisinsk kjemi: En spesialutgave som promoterer vitenskapelige fremskritt for tryggere medisiner, del 1. (- Chemical Toxicology and Medicinal Chemistry: A Special Issue Promoting Scientific Advances for Safer Medicines, Part 1.)

(Anm: Chemical Toxicology and Medicinal Chemistry: A Special Issue Promoting Scientific Advances for Safer Medicines, Part 1. Chem. SPECIAL ISSUE This article is part of the Drug Metabolism and Toxicology special issue. Preclinical and clinical attrition of experimental therapeutics due to toxicity remains a significant challenge for the pharmaceutical industry, and the design of safer molecules with optimal pharmacokinetic and metabolism profiles represents a major priority for drug developers. We present here original research and critical reviews of current knowledge tackling aspects of chemistry and toxicology important to promoting more effective and safer medicines. As announced in early 2019, Chemical Research in Toxicology and the Journal of Medicinal Chemistry decided to publish a joint special issue on Drug Metabolism and Toxicology. The initiative was spurred by difficulties in advancing new medicines based on limitations in predictive science resulting in development-limiting preclinical toxicology findings and unexpected clinical adverse events. Thus, our objective was to focus on emerging technologies and approaches designed to improve the success rate of investigational compounds during the drug discovery and development process. This issue of Chemical Research in Toxicology is the first in this two-part series, and the second part will be published later in 2020 in the Journal of Medicinal Chemistry. Res. Toxicol. 2020, 33, 1, 1-1 Publication Date:January 21, 2020.)

Recommended Articles

(Anm: Genotoxicity Assessment of Drug Metabolites in the Context of MIST and Beyond. hem. Res. Toxicol. 2020, 33, 1, 10-19 Publication Date:December 20, 2019.)

(Anm: An Overview of Machine Learning and Big Data for Drug Toxicity Evaluationhem. Chem Res. Toxicol. 2020, 33, 1, 20-37 Publication Date:October 18, 2019.)

(Anm: The Microbiome Factor in Drug Discovery and Development. Chem. Res. Toxicol. 2020, 33, 1, 119-124 Publication Date:December 5, 2019.)

(Anm: Organotypic and Microphysiological Models of Liver, Gut, and Kidney for Studies of Drug Metabolism, Pharmacokinetics, and Toxicity. Chem. Res. Toxicol. 2020, 33, 1, 38-60 Publication Date:October 2, 2019.)

(Anm: Quantitative Systems Toxicology Modeling To Address Key Safety Questions in Drug Development: A Focus of the TransQST Consortium. Chem. Res. Toxicol. 2020, 33, 1, 7-9 Publication Date:January 7, 2020.)

- Studie: tarmfloraen påvirker legemiddelrespons & bivirkninger (- Antibakterielle legemidler fører til endringer i tarmfloraen. Disse endringene har innvirkning på kapasiteten til leveren og nyrer til å avgifte og eliminere terapeutiske legemidler på grunn av store endringer i metabolisering og transportproteiner.)

Study: Intestinal Flora Affects Drug Response & Side Effects (Studie: tarmfloraen påvirker legemiddelrespons & bivirkninger)
pharmapro.com 16.8.2016
Antibakterielle legemidler fører til endringer i tarmfloraen. Disse endringene har innvirkning på kapasiteten til leveren og nyrer til å avgifte og eliminere terapeutiske legemidler på grunn av store endringer i metabolisering og transportproteiner. (Antibacterial drugs cause changes in the intestinal flora. These changes have an influence on the capacity of the liver and kidneys to detoxify and eliminate therapeutic drugs due to large changes in the metabolizing and transport proteins.)

Tarmfloraen har mangartede påvirkninger på menneskers helse, men forskere har avdekket at den også etter all sannsynlighet har multiple effekter på kroppens reaksjoner på legemidler. Ny forskning fra Kumamoto University i Japan tyder på at endringer i tarmfloraen forårsaket av antibakterielle legemidler og antibiotika eller individuelle forskjeller mellom mennesker kan ha en effekt på en persons respons på legemidler inklusive bivirkninger. Forskningen fokuserte på endringer i proteiner på grunn av tilstanden i tarmfloraen som påvirker responsen på legemidler i leveren og nyrene. (Intestinal flora has multiple influences on human health, but researchers have revealed that it is also likely to have an effect on the body's response to drugs. Recent research from Kumamoto University in Japan strongly suggests that changes in the intestinal flora, caused by antibacterial and antibiotic drugs or individual differences between people, may have an effect on a person's response to drugs including side effects. The research focused on the changes in proteins due to the condition of intestinal flora that affect the response to drugs in the liver and kidneys.)

Antibakterielle legemidler og antibiotika blir ofte forskrevet for behandling og forebyggelse av bakterielle infeksjoner og blir ofte tatt sammen med terapeutiske legemidler for å forebygge tilbakefall av infeksjoner i løpet av behandlingen. Dessverre påvirker legemidler ikke bare skadelige bakterier, men også de naturlige forekommende bakterier i tarmen. For å fastslå effekten av denne innflytelsen på legemidlets effekt undersøkte forskere ved Kumamoto University proteinforandringer i lever og nyrer. Endringer i disse proteinene har en stor innflytelse på legemiddeleffekt og bivirkninger siden de er ansvarlige for metabolismen og transporten av mange legemidler, og blir også påvirket av endringer i tarmfloraen. (…) (Antibacterial and antibiotic drugs are often prescribed for the treatment and prevention of bacterial infections and are often taken with therapeutic drugs to prevent recurrence of infection during treatment. Unfortunately, the drugs affect not only harmful bacteria, but also the naturally occurring bacteria within the intestine. To determine the effects of this influence on drug efficacy, Kumamoto University researchers investigated protein changes in the liver and kidney. Changes in these proteins have a great influence on drug efficacy and side effects since they are responsible for the metabolism and transport of many drugs, and are also affected by changes in the intestinal flora.)

(Anm: Effect of Intestinal Flora on Protein Expression of Drug-Metabolizing Enzymes and Transporters in the Liver and Kidney of Germ-Free and Antibiotics-Treated Mice. Dysbiosis (alteration of intestinal flora) is associated with various host physiologies, including diseases. The purpose of this study was to clarify the effect of dysbiosis on protein expression levels in mouse liver and kidney by quantitative proteomic analysis, focusing in particular on drug-metabolizing enzymes and transporters in order to investigate the potential impact of dysbiosis on drug pharmacokinetics. Mol. Pharmaceutics, 2016;13(8):2691–2701.)

- Tarmmikrober viktig for serotoninproduksjon (- Gut microbes important for serotonin production.) (- Mindre kjent er at forskere anslår at 90 prosent av serotonin er laget i tarmen, og ubalanser i denne perifere serotonin har vært knyttet til sykdommer som spenner fra irritabel tarmsyndrom og kardiovaskulær sykdom til osteoporose.)

(Anm: Gut microbes important for serotonin production. Serotonin is probably best known as a brain chemical that affects emotions and behavior, an imbalance of which is thought to contribute to depression. Less well-known is that scientists estimate 90% of serotonin is made in the gut, and imbalances in this peripheral serotonin have been linked to diseases ranging from irritable bowel syndrome and cardiovascular disease, to osteoporosis. (medicalnewstoday.com 21.4.2015).)

- Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertet ikke længere formår at gøre sit job ordentligt.

(Anm: Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertet ikke længere formår at gøre sit job ordentligt. Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Det betyder, at blodtilførslen til de indre organer bliver mindre. En god del af patienterne ender med at få indopereret et nyt hjerte. Tilstanden kan være dødelig. Nu har norske forskere opdaget noget, som muligvis kan give fremtidens hjertesvigtpatienter en bedre chance. Et nyt studie viser nemlig, at hjertesvigtpatienter har en anderledes tarmmikrobiota (tarmbakterier) end raske personer. Er det muligt at behandle dem ved at behandle tarmen? (…) Historien kort - Nyt norsk studie har fundet, at hjertesvigtpatienter har en anderledes tarmmikrobiota end raske personer. - Hjertesvigtpatienternes tarmflora var mindre mangfoldig; hele 15 bakteriegrupper var ikke til stede. (videnskab.dk 28.5.2018).)

(Anm: Metagenomic and metabolomic analyses unveil dysbiosis of gut microbiota in chronic heart failure patients. Sci Rep. 2018 Jan 12;8(1):635.)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser i flere terapeutiske klasser – antipsykotika, andre psykoaktive legemidler, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner – var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer. NEJM 2017 (April 26, 2018).)

(Anm: Maier L, et al. Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria. Nature. 2018 Mar 29;555(7698):623-628.)

- Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. (- Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika.)

(Anm: Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika. Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Gut i januar 20231. Forskerne fulgte over seks millioner mennesker i Danmark i mer enn ti år. Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom – Crohns sykdom og ulcerøs kolitt - er økende. Bruk av antibiotika har blitt forbundet med økt risiko for slik sykdom hos barn, men innvirkningen hos voksne har vært usikker. (nhi.no 19.1.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Forskare ser samband mellan antibiotika och IBD. En dansk studie visar samband mellan antibiotika och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

(Anm: Forskare ser samband mellan antibiotika och IBD. En dansk studie visar samband mellan antibiotika och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. I en studie av drygt sex miljoner danska invånare ser forskare ett tydligt samband mellan antibiotikakonsumtion och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD (inflammatory bowel disease). Studien innefattar personer från 10 års ålder och uppåt och båda de inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Studien är publicerad i tidskriften Gut. (…) 50 procent högre risk De danska forskarna har använt registeruppgifter om 6,1 miljoner personer i åldrar från 10 år och uppåt. Under den period som studien omfattade fick 52 898 av dessa en diagnos på inflammatorisk tarmsjukdom. Uppgifter om uthämtade recept under fem år före diagnosen gav underlag för forskarnas riskkalkyler. (lakemedelsvarlden.se 9.2.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. (- Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet.) (- Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai.)

(Anm: Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. Verden over ser man en dramatisk økning av unge voksne som får kreft, ifølge forskning. (…) Økningen er spesielt stor fra 1990-tallet og fremover.) (…) Risikofaktorer som bearbeidet mat, sukkerholdige drikker, fedme, diabetes type 2, en stillesittende livsstil og alkoholforbruk har alle økt betydelig siden 1950-tallet, noe forskerne mener har ført til at mikroorganismene i fordøyelsessystemet har endret seg. – Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet. Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai. (vg.no 10.11.2022).)

(Anm: Ugai T, Sasamoto N, Lee HY, Ando M, Song M, Tamimi RM, Kawachi I, Campbell PT, Giovannucci EL, Weiderpass E, Rebbeck TR, Ogino S. Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implications. Nat Rev Clin Oncol. 2022 Oct;19(10):656-673.)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- Blodmikrobiota og metabolomisk signatur av alvorlig depresjon før og etter behandling med antidepressiva: en prospektiv case-control studie. (- Konklusjon: Pasienter med depresjon har et tydelig blodmikrobiom og metabolomisk signatur som endres etter behandling.)

(Anm: - Blodmikrobiota og metabolomisk signatur av alvorlig depresjon før og etter behandling med antidepressiva: en prospektiv case-control studie. (Blood microbiota and metabolomic signature of major depression before and after antidepressant treatment: a prospective case–control study.) (- Bakgrunn: Mikrobiota samhandler med hjernen gjennom tarm-hjerneaksen, og en distinkt dysbiose kan føre til alvorlige depressive episoder. (…) Konklusjon: Pasienter med depresjon har et tydelig blodmikrobiom og metabolomisk signatur som endres etter behandling. Dysbiose kan være et nytt terapeutisk mål og prognostisk verktøy for behandling av pasienter som opplever en alvorlig depressiv episode. J Psychiatry Neurosci 2021;46(3):E358-E368PDF |.)

- Studie viser økt medisinbruk blant ungdom og unge voksne.

(Anm: Studie viser økt medisinbruk blant ungdom og unge voksne. Ungdom og unge voksne bruker mye oftere reseptbelagte medisiner mot smerter enn for 15 år siden. – Det økte forbruket av smertestillende blant ungdom og unge voksne de siste 15 årene er særlig bekymringsfullt. Vi må stille oss spørsmål om hvorfor barn og unge har økende behov for slike medisiner, sier forsker Helle Stangeland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) til NTB. (forskning.no 16.9.2022).)

(Anm: Stangeland H, et al. Killing pain?: a population-based registry study of the use of prescription analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young adults in Norway from 2004 to 2019. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2022 Aug 27:1–12.)

- Naturlige bakterier fra tarmmikrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (- Mer enn 90 prosent av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013).)

(Anm: - Naturlige bakterier fra tarmmicrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (Indigenous Bacteria from the Gut Microbiota Regulate Host Serotonin Biosynthesis.) (- Introduksjon.) (- I tillegg til sin rolle som en neurotransmitter i hjernen, er monoaminserotonin (5-hydroksytryptamin [5-HT]) en viktig regulatorisk faktor i gastrointestinal (GI) trakt (mage og tarm) og andre organsystemer. Mer enn 90 prosent av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013). (...) More than 90% of the body’s 5-HT is synthesized in the gut, where 5-HT activates as many as 14 different 5-HT receptor subtypes (Gershon and Tack, 2007) located on enterocytes (Hoffman et al., 2012), enteric neurons (Mawe and Hoffman, 2013), and immune cells (Baganz and Blakely, 2013). Cell. 2015 Apr 9;161(2):264-76.)

- Rollene til perifer serotonin i metabolsk homeostase. (- Perifer serotonin regulerer metabolsk homeostase uavhengig av hjerneavledet serotonin.) (- Selv om 95 prosent av serotonin produseres i periferien, har dets funksjoner blitt ignorert inntil nylig.)

(Anm: El-Merahbi R et al. The roles of peripheral serotonin in metabolic homeostasis. Highlights • Peripheral serotonin regulates metabolic homeostasis independently of brain-derived serotonin. • Serotonin promotes β cell mass and function in an autocrine manner. • Gut-derived serotonin (GDS) promotes response of liver and adipose tissue to fasting. • Inhibition of GDS synthesis protects against type 2 diabetes. Abstract Metabolic homeostasis in the organism is assured both by the nervous system and by hormones. Among a plethora of hormones regulating metabolism, serotonin presents a number of unique features. Conclusions and outlook Although the impact of serotonin produced in the central nervous system on the regulation of behavior and physiology has been in the center of scientific interest for decades, until recently peripheral serotonin has been ignored. (…) This plethora of actions of peripheral serotonin is being recently unraveled by studies utilizing cell specific deletion approaches to target specific receptors or rate limiting enzymes for serotonin synthesis. These efforts are greatly stimulated by the fact that targeting of the components of peripheral serotonin synthesis and signaling presents great therapeutic potential in inflammatory and bone degenerative diseases and for different forms of diabetes. FEBS Letters 2015;589(15):1728-1734.)

(Anm: Homeostase er organismens opprettholdelse av konstante og stabile fysikalsk-kjemiske forhold i det væskemiljøet som omgir de enkelte celler, det såkalte «indre miljø». Både surhetsgradtemperatur, kjemisk sammensetning og annet i det indre miljø er nøye regulert og varierer lite over tid, noe cellene er avhengige av for å fungere normalt. En rekke organer, som for eksempel hjertelunger og nyrer bidrar gjennom kontrollerte justeringer av sin virksomhet til homeostasen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Nye bevis gir hint om rollen til tarmmikrobiota i autistisk spektrumforstyrrelse. (- "Fekal mikrobiotatransplantasjon (FMT) via tube fra autistiske barnedonorer til mus, førte til kolonisering av ASD-lignende mikrobiota og autistisk atferd sammenlignet med barn av gravide kvinner utsatt for valproinsyre (VPA)," skrev Ennio Avolio og hans kolleger i studien. "Slike variasjoner så ut til å være tett forbundet med økte populasjoner av Tenericutes pluss en merkbar reduksjon (p < 0,001) av Actinobacteria og Candidatus S. i den gastrointestinale regionen hos FMT-mus sammenlignet med kontrollere.")

(Anm: New evidence hints at the role of gut microbiota in autistic spectrum disorder. Autism spectrum disorder (ASD) is a neurological and developmental condition that affects how humans communicate, learn new things and behave. Symptoms of ASD can include difficulties in interacting with others and adapting to changes in routine, repetitive behaviors, irritability and restricted or fixated interests for specific things. (…) Interestingly, recent neuroscience studies have found that the biological makeup of the gut could contribute to some of the most characteristic symptoms of ASD. More specifically, experiments on mice suggest that the pathway between gut bacteria and the central nervous system can affect social behaviors. (…) Building on previous findings, researchers at University of Rome 'Tor Vergata' and University of Calabria have recently carried out a new study on mice, investigating the effects of transplanting fecal microbiota gathered from autistic donors to mice. Their results, published in Neuroscience, provide further evidence that links gut microbiota with social behaviors typical of ASD. "Fecal microbiota transplant (FMT) via gavage from autistic children donors to mice, led to the colonization of ASD-like microbiota and autistic behaviors compared to the offspring of pregnant females exposed to valproic acid (VPA)," Ennio Avolio and his colleagues wrote in their paper. "Such variations seemed to be tightly associated with increased populations of Tenericutes plus a notable reduction (p < 0.001) of Actinobacteria and Candidatus S. in the gastrointestinal region of FMT mice as compared to controls." (medicalxpress.com 29.7.2022).)

(Anm: Avolio E, et al. Modifications of Behavior and Inflammation in Mice Following Transplant with Fecal Microbiota from Children with Autism. Neuroscience. 2022 ; 498 : 174-189.)

(Anm: Gut disorders and Alzheimer's: Scientists find genetic link (medicalnewstoday.com 28.7.2022).)

(Anm: Cui X, et al. Metagenomic and metabolomic analyses unveil dysbiosis of gut microbiota in chronic heart failure patients. Sci Rep. 2018 Jan 12;8(1):635.)

- Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (- Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika.) (- Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser.)

(Anm: Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (Gut microbiota composition is associated with polypharmacy in elderly hospitalized patients.) (…) Virkningen av tarmmikrobiotas biologiske mangfold på dødelighet, reinnleggelse på sykehus og episoder med sepsis ble også vurdert etter en 2 års oppfølging ved hjelp av Cox regresjonsanalyse. Vi fant en signifikant negativ korrelasjon mellom antall legemidler og Chao1 Index ved multivariat analyse. (…) Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika. (…) Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser. Sci Rep. 2017 Sep 11;7(1):11102.)

(Anm: Hathaway B. How gut microbes can evolve and become dangerous. Hathaway B. How gut microbes can evolve and bekomme dangerous. Gut microbes have been linked to both good health and the promotion of diseases such as autoimmune disorders, inflammatory bowel diseases, metabolic syndrome, and even neuropsychiatric disorders.(medicalxpress.com 13.7.2022).)

(Anm: Yang Y, et al. Within-host evolution of a gut pathobiont facilitates liver translocation. Nature. 2022 Jul 13.)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(AnmHjernen (mintankesmie.no).)

- Tarmmikrober viktig for serotoninproduksjon (- Gut microbes important for serotonin production.) (- Mindre kjent er at forskere anslår at 90 prosent av serotonin er laget i tarmen, og ubalanser i denne perifere serotonin har vært knyttet til sykdommer som spenner fra irritabel tarmsyndrom og kardiovaskulær sykdom til osteoporose.)

(Anm: Gut microbes important for serotonin production. Serotonin is probably best known as a brain chemical that affects emotions and behavior, an imbalance of which is thought to contribute to depression. Less well-known is that scientists estimate 90% of serotonin is made in the gut, and imbalances in this peripheral serotonin have been linked to diseases ranging from irritable bowel syndrome and cardiovascular disease, to osteoporosis. (medicalnewstoday.com 21.4.2015).)

- Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning. (- Her har vi screenet mer enn 1 000 markedsførte legemidler mot 40 representative tarmbakterielle stammer, og fant at 24 % av legemidler med menneskelige mål, inkludert medlemmer av alle terapeutiske klasser, hemmet veksten av minst en bakteriestamme in vitro. (- Potensiell risiko for (…) antibiotikaresistens.)

(Anm: Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning, men omfanget av dette fenomenet er ukjent. (- Den potensielle risikoen for ikke-antibiotisk promotering av antibiotikaresistens rettferdiggjør videre undersøkelser. (…) Virkningene av legemidler målrettet mennesker på tarmbakterier gjenspeiles i deres antibiotika-lignende bivirkninger hos mennesker og er overensstemmende med eksisterende kohortstudier på mennesker. (…) Våre resultater gir en ressurs for fremtidig forskning på legemiddel-mikrobiom interaksjoner, åpner nye veier for kontroll av bivirkninger og endrede bruksområder, og utvider vårt perspektiv på antibiotikaresistens. Nature 2018 (Published: 19 March 2018).)

(AnmHjernen (mintankesmie.no).)

- Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (- Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika.) (- Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser.)

(Anm: Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (Gut microbiota composition is associated with polypharmacy in elderly hospitalized patients.) (…) Virkningen av tarmmikrobiotas biologiske mangfold på dødelighet, reinnleggelse på sykehus og episoder med sepsis ble også vurdert etter en 2 års oppfølging ved hjelp av Cox regresjonsanalyse. Vi fant en signifikant negativ korrelasjon mellom antall legemidler og Chao1 Index ved multivariat analyse. (…) Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika. (…) Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser. Sci Rep. 2017 Sep 11;7(1):11102.)

– Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

(Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. (nrk.no 11.7.2018).)

- Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv. (- Skitt gir godt humør. Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar. )

(Anm: Skitt gir godt humør. Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar. (- Ifølgje Lowry kan denne forskinga hjelpe ekspertar med å forstå kvifor eit immunforsvar i ubalanse kan gjere somme meir sårbare for humørforstyrringar som depresjon.) (- Dette kan tyde på at serotonin kan restituere eit sunt immunapparat hos menneske som er deprimerte og slått ut av infeksjonar. Men det er også ei bakside ved dette. Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv. - På dette stadiet veit vi rett og slett ikkje korleis desse stoffa kan påverke immunforsvaret, så vi er nøydde til å klargjere den normale rolla til serotonin i immuncellene. (abcnyheter.no 2.4.2007).)

(Anm: Identification of an immune-responsive mesolimbocortical serotonergic system: Potential role in regulation of emotional behavior. Neuroscience. 2007 May 11; 146(2-5): 756–772.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects.) (...) Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.) (Nevertheless, fluoxetine also induces undesirable effects, such as anxiety, sexual dysfunction, sleep disturbances, and gastrointestinal impairments.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: Effekten av stimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

(Anm: [Serotonin antibodies in fibromyalgia syndrome--expression of a neuroendocrinologic autoimmune disease?]. Z Rheumatol. 1996 Jan-Feb;55(1):63-5; 63,66 disc 66-8.)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

(AnmSerotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

- Mikroskopisk kolitt (tykktarmbetennelse) knyttet til økt dødelighet. (- Den befolkningsbaserte studien viste at pasienter med mikroskopisk kolitt i mer enn 10 år hadde omtrent 20 % større sannsynlighet for å dø enn de som ikke hadde lidelsen i samme periode.)

(Anm: Microscopic Colitis Linked to Increased Mortality. San Diego—Patients with microscopic colitis have an increased risk for premature death, particularly from cardiovascular, gastrointestinal and infectious conditions, researchers have found. The population-based study showed that patients with microscopic colitis for more than 10 years were roughly 20% more likely to die than those without the disorder during the same period. (gastroendonews.com 16.8.2019).)

(Anm: Mikroskopisk kolitt. Mikroskopisk kolitt er en betennelse i tykktarmen. Den finnes i to varianter: Lymfocytær og kollagen. Tilstanden går i mange tilfeller tilbake av seg selv. (nhi.no 18.8.2019).)

- Senkning av serotonin ved hurtig tryptofan-uttømming øker impulsiviteten hos normale individer.

(Anm: Lowering of serotonin by rapid tryptophan depletion increases impulsiveness in normal individuals. (…) Conclusions: These results indicate that a rapid lowering of tryptophan increases impulsiveness and decreases discriminating ability in normal individuals. The effect of 5-HT depletion on discriminating ability in this study was similar to that previously reported in depressed patients. Psychopharmacology (Berl). 2002 Dec;164(4):385-91.)

- Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring")

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

(AnmSeroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(AnmParoksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

- Lykketreffet. Antidepressiva – Forskning. (- Kvinnene som fikk en dose antidepressiva, begynte systematisk å unngå øyekontakt.)

(Anm: Lykketreffet. Antidepressiva – Forskning. Hvorfor virker ikke lykkepillen på alle? Disse to bildene kan bidra til å løse gåten. (…) De rekrutterte et knippe unge, friske kvinner til en forsøksgruppe, ga dem en pille hver. Så satte de seg fore å undersøke: Hva skjer med øyets gang og blikkontakten når man tar antidepressiva? (…) For dataene de samlet inn via en såkalt eye-tracker, tegnet et tydelig mønster. Kvinnene som fikk en dose antidepressiva, begynte systematisk å unngå øyekontakt. (aftenposten 20.11.2014).)

(AnmAntidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(AnmØyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(AnmAntidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

- Lundbeckmiddel linket til dødsfald. En omfattende undersøgelse af danske patienter, der er døde af hjertestop, har en af Lundbecks storsællerter i kedelig hovedrolle.

(Anm: Lundbeckmiddel linket til dødsfald. En omfattende undersøgelse af danske patienter, der er døde af hjertestop, har en af Lundbecks storsællerter i kedelig hovedrolle. (...) "Der er en klar overrisiko for hjertestop blandt brugere af citalopram. Vi mener, det er et faresignal set i lyset af, at citalopram er et hyppigt udskrevet lægemiddel i Danmark. Men om man ligefrem skal stoppe behandlingen i nogle tilfælde, skal vurderes i samråd med psykiatere," siger undersøgelsens ophavsmand, ph.d.-studerende Peter Weeke fra Kardiologisk Overafdeling P på Gentofte Hospital, til Videnskab.dk. (medwatch.dk 30.5.2012).)

(AnmCipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Nanopartikler i mat kan endre tarmbakterier atferd.

(Anm: Nanoparticles in food can alter the behavior of gut bacteria. (…) In a study paper about their work — which now appears in the journal npj Science of Food — the authors explain how attachment to nanoparticles can alter the life cycle of gut bacteria and their interactions with their host's body. The results should be useful to both medicine and the food industry. They could, for instance, lead to research into the use of nanoparticles in probiotics. One example of this is the scientists' observation that synthetic nanoparticles can prevent infection by Helicobacter pylori. H. pylori is a bacterium that grows in the lining of the human stomach. It is of keen interest to many scientists due to its complex relationship with cancer. "Prior to our studies," says study senior author Roland H. Stauber, a professor in the Department of Otolaryngology, Head, and Neck Surgery at Mainz University Medical Center, "nobody really looked whether and how nano-additives directly influence the gastrointestinal flora." (medicalnewstoday.com 1.2.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Nanoteknologi (nanopartikler). (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (- Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika.) (- Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser.)

(Anm: Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (Gut microbiota composition is associated with polypharmacy in elderly hospitalized patients.) (…) Virkningen av tarmmikrobiotas biologiske mangfold på dødelighet, reinnleggelse på sykehus og episoder med sepsis ble også vurdert etter en 2 års oppfølging ved hjelp av Cox regresjonsanalyse. Vi fant en signifikant negativ korrelasjon mellom antall legemidler og Chao1 Index ved multivariat analyse. (…) Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika. (…) Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser. Sci Rep. 2017 Sep 11;7(1):11102.)

- Tarmfloraen forandrer legemidler. De fleste medikamenter som tas peroralt, blir trolig metabolisert av bakterier i tarmen. Medikamenter virker ofte forskjellig på pasienter. Dette kan skyldes individuelt ulike medikamentmetaboliserende leverenzymer. Men også tarmmikrober kan spille en viktig rolle: Prontosil, et antibiotikum, må aktiveres av tarmmikrober til sulfanilamid for å gi klinisk effekt, og levodopa, som brukes mot Parkinsons sykdom, kan inaktiveres i tarmen. (- Persontilpasset eller skreddersydd medikamentell behandling innebærer at hver pasient skal få individuelt tilpasset legemiddelbehandling, både med tanke på virkning og dosering.)

(Anm: Tarmfloraen forandrer legemidler. De fleste medikamenter som tas peroralt, blir trolig metabolisert av bakterier i tarmen. Medikamenter virker ofte forskjellig på pasienter. Dette kan skyldes individuelt ulike medikamentmetaboliserende leverenzymer. Men også tarmmikrober kan spille en viktig rolle: Prontosil, et antibiotikum, må aktiveres av tarmmikrober til sulfanilamid for å gi klinisk effekt, og levodopa, som brukes mot Parkinsons sykdom, kan inaktiveres i tarmen. I en bredt anlagt studie ble påvirkningen fra hver av 76 tarmbakteriearter på 271 ulike medikamenter analysert (1). Mikrobe og testsubstans ble inkubert sammen. Ved hjelp av massespektrometri ble det vist hvordan 176 av medikamentene ble omdannet, noen til flere enn én metabolitt, bl.a. gjennom acetylering og deacetylering. Alle bakterieartene kunne omdanne minst ett av medikamentene. For å påvise mekanismen bak omdannelsen studerte artikkelforfatterne en bakterietype som kunne modifisere kalsiumantagonisten diltiazem. Bakteriegenomet ble kuttet opp og bit for bit ført inn i hver sin Escherichia coli-bakterie ved hjelp av plasmider. De E. coli-klonene som kunne metabolisere diltiazem, hadde da fått en DNA-bit som kunne kode for et metaboliserende enzym, som så kunne identifiseres. Funnet av riktig metaboliserende gen ble validert ved at bakterier der genet var slått ut, ikke lenger kunne metabolisere diltiazem. Forfatterne viste også at individuell variasjon i menneskers tarmmikrobiom kan knyttes til individuelle forskjeller i medikamentmetabolismen. – Denne studien kan danne mønster for bedre utvikling av persontilpasset medikamentell behandling, sier Finn Olav Levy, som er professor ved Avdeling for farmakologi ved Universitetet i Oslo og ved Oslo universitetssykehus. Persontilpasset eller skreddersydd medikamentell behandling innebærer at hver pasient skal få individuelt tilpasset legemiddelbehandling, både med tanke på virkning og dosering. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 4. desember 2019.)

(Anm: peroral (…) BETYDNING OG BRUK som foregår, inntas gjennom munnen EKSEMPEL perorale legemidler SITAT cannabis kan … inntas peroralt, for eksempel ved tilsetting av hasj eller marihuana i bakverk (tidsskriftet.no (Tidsskrift for Den norske legeforening) 18.03.2011) (naob).)

- Hva du ikke skal gjøre for tarmen din i 2020. (- I fjor var en berg-og-dal-bane for gastroenterologi, fra tilbakekalling av legemiddel til trendmessige ulykker.) (- Den randomiserte studien på medisinsk versus kirurgisk behandling av «ildfast» halsbrann hadde en total påmelding av 366 pasienter.) (- Men forskerne var overrasket over å finne at knapt noen av pasientene de registrerte i virkeligheten hadde PPI-hårdnakket halsbrann (refluks, sure oppstøt)!) (- Faktisk var det bare 78 pasienter med ekte hårdnakket halsbrann som gjennomgikk randomisering og for dem ble kirurgi funnet å være overlegen legemiddelbehandling.) (- De er blant de mestselgende klasser av legemidler og ofte foreskrevet uten riktig indikasjon og over lengre tid.) (- La oss håpe på mindre antisyredrama i 2020!)

(Anm: What Not to Do to Your Gut in 2020. Last year was a roller-coaster for gastroenterology, from drug recalls to wellness trend mishaps. But what is the new year for if not starting fresh and promising your patient’s gut a new healthy beginning, while leaving all the drama behind in 2019. To help your patients, here’s a top 10 list of things they should not be doing to their gut in 2020. 10. Do not sequence your microbiome The microbiome is dynamic and changes with diet and medical interventions.1 (…) Although public and research interest in the microbiome is tremendous, microbiome-based diagnostics have a long way to go before they can be considered accurate, interpretable and ready to be a routine part of clinical care. 9. Do not take Zantac (…) 8. Do not ignore rectal bleeding Yes, bleeding from the rectum could be hemorrhoids, but it could also be a growing colon polyp or even worse. (…) 6. Do not use CBD oil Cannabidiol (CBD) is everywhere. I can’t walk a few blocks in any city without seeing a CBD retail shop. 5. Do not overuse PPIs We live in an era of proton pump inhibitor overuse. They are among the highest-selling classes of drugs and often prescribed without a correct indication and for a long duration. This point was further highlighted in a study by Spechler et al, published in The New England Journal of Medicine in 2019.8 The randomized trial of medical versus surgical treatment for refractory heartburn had a total enrollment of 366 patients. But the researchers were surprised to find that barely any of the patients they enrolled truly had PPI-refractory acid reflux! In fact, only 78 patients with true refractory heartburn underwent randomization and for them, surgery was found to be superior to medical treatment.  This study highlights the misuse of PPIs and need to use diagnostic tools, such as pH monitoring, to accurately identify acid reflux and treat it appropriately. If acid reflux is diagnosed, gastroenterologists should feel confident prescribing PPIs—especially after the prospective, randomized study published this year demonstrated no relationship between PPI use and the previously documented adverse events, other than enteric infections.9 Let’s hope there is less anti-acid drama in 2020! (…) 1. Hold the coffee enemas, please. (gastroendonews.com 12.2.2020).)

(Anm: Spechler SJ, et al. Randomized Trial of Medical versus Surgical Treatment for Refractory Heartburn. N Engl J Med. 2019 Oct 17;381(16):1513-1523. N Engl J Med. 2019;381(16):1513-1523.)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- FDA er det rette kontrollorganet for å regulere CBD (cannabidiol)-produkter, men trenger hjelp. (- Studier har vist potensialet for å skade leveren, det mannlige reproduktive systemet, barn og gravide, sammen med mulige uønskede legemiddelinteraksjoner. Det finnes ingen avgjørende bevis for å bestemme hvor mye CBD som kan konsumeres før det forårsaker skade. CBD kan også utgjøre risiko for dyr, og for  mennesker utsatt for det gjennom kjøtt, melk og egg fra dyr som er matet med det.)

(Anm: The FDA is the right agency to regulate CBD products, but it needs help. (…) The dietary supplement industry has been begging for federal oversight of products containing cannabidiol (CBD), a non-psychoactive compound found in the cannabis plant that is being incorporated into a bewildering range of oils, tinctures, edibles, and other products. Certification by the Food and Drug Administration that these products are safe and useful against many common ailments could unleash a $60 billion annual market by 2030. But the FDA turned down industry trade groups, and for good reason. Regulators can set standards only for products they understand, and right now the evidence on CBD safety is thin to nonexistent, and is similarly speculative on its effectiveness. (…) But as usage of these products has grown, so have questions about potential risks. Studies have shown the potential for harm to the liver, the male reproductive system, children, and pregnant people, along with possible adverse drug interactions. No conclusive evidence exists to determine how much CBD can be consumed before causing harm. CBD can also pose risks to animals, and to people exposed to it through meat, milk and eggs from animals fed it. Many questions exist because science about CBD’s effects is lacking. To date, only one CBD-infused prescription drug, Epidiolex, used to treat rare forms of epilepsy, has passed FDA muster. But the daily dose of CBD delivered in this drug is far below that offered in the market today. (statnews.com 3.2.2023).)

(Anm: Chesney E, Oliver D, Green A, Sovi S, Wilson J, Englund A, Freeman TP, McGuire P. Adverse effects of cannabidiol: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. (…) Conclusions CBD is well tolerated and has few adverse effects. However, its ability to inhibit the hepatic metabolism of other medications (such as clobazam and sodium valproate) has the potential to cause adverse effects. This is demonstrated by the increased rates of adverse events, serious adverse events and withdrawals in trials for childhood epilepsy syndromes but not other indications. Additional safety data from clinical trials outside of childhood epilepsy syndromes and from studies of OTC CBD products would be beneficial. Neuropsychopharmacology. 2020 Oct;45(11):1799-1806.)

(Anm: After nearly 4 years of deliberation, FDA punts on how to regulate CBD (statnews.com 26.1.2023).)

(Anm: Cannabinol er en gruppe kjemiske forbindelser som er de virksomme stoffene i cannabis. Det mest aktive av dem er delta-9-transtetrahydrocannabinol. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hva forårsaker smerter i brystet når du svelger? (- En rekke forhold kan forårsake vedvarende smerter i brystet etter svelging, inkludert betennelse i spiserøret (matrøret), reflukssykdom eller hiatal brokk.)

(Anm: What causes pain in the chest when swallowing? Pain in the chest when swallowing can be the result of swallowing something that is too hot or too big. But sometimes this symptom is the result of an underlying condition. A number of conditions can cause persistent pain in the chest after swallowing, including inflammation in the esophagus (food pipe), acid reflux, or hiatal hernia. In this article, we will look in more detail at what may cause this symptom, treatments, and how to ease the pain. (medicalnewstoday.com 5.3.2021).)

- Mellomgulvsbrokk, hiatus hernie.

(Anm: Mellomgulvsbrokk, hiatus hernie. Mellomgulvsbrokk er en vanlig tilstand som oftest påvises hos voksne over 50 år. Selv om årsaken er ukjent, kan et mellomgulvsbrokk føre til en svekkelse av lukkemuskelen mellom spiserøret og magesekken. (nhi.no 27.2.2014).)

(Anm: Recovering from a blood clot in the lungs (medicalnewstoday.com 5.3.2021).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

- Bakterier er utbredt i svulster, og danner distinkte populasjoner avhengig av kreftform. I det innhentede eksperter kalte den strengeste og omfattende undersøkelsen av bakterier i humane tumorprøver, har forskere oppdaget distinkte populasjoner av mikrober som lever i forskjellige typer svulster: Bryst- og hjerne- og bukspyttkjertelsvulster har med andre ord sine egne karakteristiske mikrobiomer.

(Anm: Bacteria are widespread in tumors, forming distinct populations depending on the cancer type. In what outside experts called the most rigorous and comprehensive survey of bacteria in human tumor samples, scientists have discovered distinct populations of microbes living inside different types of tumors: In other words, breast and brain and pancreatic tumors have their own characteristic microbiomes. Recent research has revealed an intriguing relationship between microbes and cancer, including how bacteria in the gut can affect the way immunotherapies like checkpoint inhibitors or even standard chemotherapy work to shrink tumors. Now the new paper suggests the bacterial communities within tumors could be exploited to devise a new form of targeted therapies, in the same way we now develop drugs based on the molecular features of a tumor. (statnews.com 28.5.2020).)

- Bakteriene i tarmen kan hjelpe med å bestemme om en kreftterapi vil fungere. (- Hvorfor fungerer immunoterapi mot kreft for noen pasienter, men publisert i Science.)

(Anm: The bacteria in your gut could help determine if a cancer therapy will work. Why does cancer immunotherapy work for some patients, but not others? Gut biodiversity could play a decisive role, two new studies in Science suggest. A lush microbiome populated with “good bacteria” can boost the power of the treatments, one paper found. On the other hand, certain immunotherapies were less effective in patients who were taking antibiotics that depleted the gut of important flora, according to the second study. The new studies, published Thursday, add to a growing body of research suggesting that the composition of gut bacteria can fairly dramatically affect how well cancer treatments work. (…) RelatedAnother kind of superbug: Seeking an edge in the elite athlete’s microbiome  The microbiome, of course, is inordinately complex — with trillions of bacteria working in tandem to produce multivariate responses. It’s important not just to have a diverse microbiome, but to have the right cocktail of bacteria. For example, a study published Wednesday in npj Biofilms and Microbes found that certain chemotherapies used to treat metastatic colorectal cancer actually become toxic to patients in the presence of certain gut bacteria. And another Science study, published this September, found a bacteria that often lurks in pancreatic tumors can actually break down chemotherapy — making it wholly ineffective. That raises important questions: “Should we be profiling the gut microbiome in cancer patients going into immunotherapy?” said Dr. Jennifer Wargo, a researcher at MD Anderson Cancer Center who led one of the Science studies published Thursday. “And should we also be limiting, or closely monitoring, the antibiotic use in these patients?” (statnews.com 2.11.2017).)

- Svekket tarmflora kan gi svekket immunisering. En ny studie viser at antibiotika svekker tarmfloraen og at dette kan gi dårligere immunrespons på influensavaksine. (- At utradering av intakt tarmflora gir redusert vaksinerespons, er interessant, men ikke helt uventet, sier han. – Vi vet blant annet at effekten av immunterapi med såkalte sjekkpunkthemmere er avhengig av intakt tarmflora for å gi optimal effekt.)

(Anm: Svekket tarmflora kan gi svekket immunisering. En ny studie viser at antibiotika svekker tarmfloraen og at dette kan gi dårligere immunrespons på influensavaksine. Tidsskriftet Cell har nylig publisert en studie av tarmfloraens rolle i immunitetsutvikling (1). (…) For å avklare om dette kunne skyldes allerede opparbeidet immunitet, ble ytterligere 11 personer randomisert og behandlet på samme måte. Dette utvalget hadde lave antistofftitre før vaksinering og hadde ikke tatt influensavaksine de siste tre årene. Også denne gangen ble tarmfloraen negativt påvirket av antibiotikabehandling, men nå påviste man i tillegg en betydelig reduksjon i induksjonen av A(H1N1)-spesifikke antistoffer hos dem som hadde fått antibiotika ved flere måletidspunkter etter vaksinen. – Dette er en spennende og viktig studie, sier Marius Trøseid, som er overlege og førsteamanuensis ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, Oslo universitetssykehus. At utradering av intakt tarmflora gir redusert vaksinerespons, er interessant, men ikke helt uventet, sier han. – Vi vet blant annet at effekten av immunterapi med såkalte sjekkpunkthemmere er avhengig av intakt tarmflora for å gi optimal effekt. – Et annet viktig funn i studien er at antibiotikabruk øker den inflammatoriske profilen i blodet, delvis gjennom aktivering av inflammasomet, sier Trøseid. – Dette er kanskje ikke helt intuitivt og kan tyde på at immunapparatet prioriterer å regulere inflammasjonsresponsen fremfor å gi en adekvat immunrespons på vaksine. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 6. januar 2020.)

(Anm: Antibiotics-Driven Gut Microbiome Perturbation Alters Immunity to Vaccines in Humans. Highlights • Microbiome loss impairs antibody response in subjects with low pre-existing immunity • Antibiotics treatment leads to enhanced inflammatory signatures in the blood • Loss of secondary bile acids is linked to AP-1/NR4A and inflammasome activation • Integrative analysis reveals divergent mechanisms of microbiome influence on immunity. Cell. 2019 Sep 5;178(6):1313-1328.e13.)

- På bakgrunn av gode resultater brukes immun-sjekkpunkthemmere ved visse kreftdiagnoser.

(Anm: Immunterapi ved kreft. Målet med immunterapi er å gjøre immunsystemet i stand til å oppdage og fjerne kreftsvulstene. (…) På bakgrunn av gode resultater brukes immun-sjekkpunkthemmere ved visse kreftdiagnoser. Målet med behandlingen er å gjøre immunsystemet i stand til å oppdage og fjerne kreftsvulstene. (aleris.no).)

- Immunterapi øger risikoen for hjerteproblemer.

(Anm: Immunterapi øger risikoen for hjerteproblemer. Immuncheckpointhæmmere øger risikoen for ­betændelse i hjertet, hjerteinsufficiens, hjerterytme­forstyrrelser og blodpropper hos patienter med ­lungekræft og modermærkekræft. Resultatet er dog ikke overraskende, siger professor og læge. (dagenspharma.dk 6.5.2021).)

- Nyt kræftmiddel sprænger skalaen ved behandling af lymfekræft.

(Anm: Nyt kræftmiddel sprænger skalaen ved behandling af lymfekræft. Høje responsrater, få bivirkninger og en patientgruppe, som ikke har andre muligheder. Glofitamab ser ud til at kunne revolutionere behandlingen af patienter med visse former for lymfekræft. (dagenspharma.dk 3.5.2021).)

- Tarmmikrobiomet og betennelse (inflammasjon) hos pasienter med tvangslidelse (OCD) sammenlignet med alders- og kjønnsmatchede kontroller: en pilotstudie. (- Konklusjon: Så vidt vi vet er dette den første undersøkelsen av tarmmikrobiomet for OCD.) (- I tillegg gir funnene våre ytterligere støtte til potensiell forbindelse mellom betennelse og OCD.) (- Disse resultatene antyder at tarmmikrobiomet kan være en potensiell interessant vei videre for OCD.)

(Anm: The gut microbiome and inflammation in obsessive‐compulsive disorder patients compared to age‐ and sex-matched controls: a pilot study. Abstract Objective: To compare the gut microbiome profile (by way of taxon analysis and indices of β- and α-diversity) and inflammatory markers (C-reactive protein [CRP], interleukin-6[IL-6] and tumour necrosis factor-α [TNF-α]) of obsessive-compulsive disorder (OCD) outpatients and non-psychiatric community controls. Conclusion: To our knowledge, this is the first investigation of the gut microbiome in OCD. In addition, our findings lend further support for the potential association of inflammation and OCD. These results suggest the gut microbiome may be a potential pathway of interest for future OCD. Acta Psychiatr Scand 2020 Apr 20.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Tvangslidelse. Tvangslidelser (OCD) er karakterisert ved tvangstanker og tvangshandlinger. Det er en forholdsvis hyppig tilstand som ikke er så enkel å behandle. (nhi.no 20.5.2020).)

- Bakteriene i tarmen kan hjelpe med å bestemme om en kreftterapi vil fungere. (- Hvorfor fungerer immunoterapi mot kreft for noen pasienter, men publisert i Science.)

(Anm: The bacteria in your gut could help determine if a cancer therapy will work. Why does cancer immunotherapy work for some patients, but not others? Gut biodiversity could play a decisive role, two new studies in Science suggest. A lush microbiome populated with “good bacteria” can boost the power of the treatments, one paper found. On the other hand, certain immunotherapies were less effective in patients who were taking antibiotics that depleted the gut of important flora, according to the second study. The new studies, published Thursday, add to a growing body of research suggesting that the composition of gut bacteria can fairly dramatically affect how well cancer treatments work. (…) RelatedAnother kind of superbug: Seeking an edge in the elite athlete’s microbiome  The microbiome, of course, is inordinately complex — with trillions of bacteria working in tandem to produce multivariate responses. It’s important not just to have a diverse microbiome, but to have the right cocktail of bacteria. For example, a study published Wednesday in npj Biofilms and Microbes found that certain chemotherapies used to treat metastatic colorectal cancer actually become toxic to patients in the presence of certain gut bacteria. And another Science study, published this September, found a bacteria that often lurks in pancreatic tumors can actually break down chemotherapy — making it wholly ineffective. That raises important questions: “Should we be profiling the gut microbiome in cancer patients going into immunotherapy?” said Dr. Jennifer Wargo, a researcher at MD Anderson Cancer Center who led one of the Science studies published Thursday. “And should we also be limiting, or closely monitoring, the antibiotic use in these patients?” (statnews.com 2.11.2017).)

- Lungefibrose. (- Noen medisiner har dessverre dannelse av lungefibrose som bivirkning.) (-  Legen din kan gi deg nærmere informasjon om dette.) (- Spør hvis du lurer.) (- Det er med lungearr som med andre arr - de blir værende.) (- Du må derfor være forberedt på at tungpustheten vil vedvare.) (- Dessverre er det slik at lungefibrose i en del tilfeller ikke kan stoppes.) (- Dette gjelder blant annet lungefibrose av ukjent årsak (idiopatisk lungefibrose).) (- I de mest uttalte tilfellene kan det bli aktuelt med lungetransplantasjon.)

(Anm: Lungefibrose. (…) Medisiner. Noen medisiner har dessverre dannelse av lungefibrose som bivirkning. Legen din kan gi deg nærmere informasjon om dette. Spør hvis du lurer. Behandling. Det er med lungearr som med andre arr - de blir værende. Du må derfor være forberedt på at tungpustheten vil vedvare. Hovedmålet med behandlingen er å forhindre at arrdannelsen får utvikle seg videre. Det viktigste tiltaket i så måte er å finne årsaken til sykdommen og fjerne den. Ved noen av disse tilstandene kommer symptomene før fibrosedannelsen er fullført (Farmers lung, medikamentfibrose). Hvis man da er rask med å fjerne den sykdomsfremkallende årsaken, kan man unngå utbredt fibrose, og symptomene kan lindres. Dessverre er det slik at lungefibrose i en del tilfeller ikke kan stoppes. Dette gjelder blant annet lungefibrose av ukjent årsak (idiopatisk lungefibrose). I de mest uttalte tilfellene kan det bli aktuelt med lungetransplantasjon. (nhi.no 29.5.2020).)

(Anm: Lungeinfeksjon og unormale blodverdier (lommelegen.no 28.2.2018).)

(Anm: Legemiddelindusert lungefibrose. (relis.no 29.5.2020).)

(Anm: Retroperitoneal fibrosis associated with metoprolol. Br Med J (Clin Res Ed). 1982 Feb 27;284(6316):664.)

(Anm: Propranolol and Retroperitoneal Fibrosis. Ann Intern Med. 1981 Aug;95(2):244.)

- Leverskade. Skade på leveren kan inndeles i flere stadier og kan være forårsaket av mange ulike sykdommer og tilstander.

(Anm: Leverskade. Skade på leveren kan inndeles i flere stadier og kan være forårsaket av mange ulike sykdommer og tilstander. Stadier av leverskade En vanlig måte å dele leverskade inn på er i tre forskjellige stadier, jo høyere stadium jo mer alvorlig er skaden. I denne artikkelen omtales denne generelle inndelingen av leverskade, det foreligger i tillegg flere inndelinger både for de ulike typene stadium av leverskade og årsaken bak skaden. - Første stadium er fettlever, som er en irreversibel skade på leveren. - Andre stadium er fibrose, der en betennelsestilstand fører til dannelsen av arrvev i leveren. - Stadium tre, som er det siste stadiet, kalles skrumplever. Skrumplever er en irreversibel skade på leveren. (1, 2, 3) LES MER OM: Lever (lommelegen.no 4.9.2020).)

- Legemiddelindusert, helvetesild (hudsykdom; shingles, herpes zoster  (Induserer Statiner Herpes Zoster?)

(Anm: Drug Induced Herpes Zoster(Do Statin induce Herpes Zoster?) Abstract Herpes zoster often occurs when cell-mediated immunity is impaired due to aging, primary diseases and drugs. In recent time, one of the most commonly used antihyperlipidemic drugs, statin, is known to have an immunosuppressive effect. To determine the relationship between statin and herpes zoster, we have investigated (1) the side effects of the 362 drugs used in our hospital (2) the medication history of 76 patients who were admitted to our facility from January 2001 to June 2002 for herpes zoster treatment (3) the complications of the herpes zoster patients who had taken statin. The drugs with well documented immunosuppressive effect such as steroid hormone, immunosuppressant and anticancer drug were reported to produce herpes zoster. Additionally, statin(Lochol® 5 cases, Lipitor® 2 cases and Lipovas® 1 case)and Onon® were also reported to produce herpes zoster. 10 out of 76 HZ patients were taking statin in our study. We must pay attention when examining herpes zoster patients as statin is commonly prescribed medication and often combined with other immunosuppressants. CLINICAL INVESTIGATION 2005;4(4): 335-338).)

- Helvetesild. Helvetesild er betegnelsen på et smertefullt utslett som skyldes vannkoppevirus.

(Anm: Helvetesild. Helvetesild er betegnelsen på et smertefullt utslett som skyldes vannkoppevirus. Les om smitte, symptomer, varighet og behandling.  HELVETESILD: Gir smertefullt utslett, det kan kjennes ut som om det brenner og stikker. Noen får senvirkninger i form av langvarige smerter.  (lommelegen.no 12.2.2021).)

- Rosen (erysipelas). Rosen er en hyppig forekommende og alvorlig bakterieinfeksjon i huden.

(Anm: Rosen (erysipelas). Rosen er en hyppig forekommende og alvorlig bakterieinfeksjon i huden. Sykdommen behandles med antibiotika. UTSLETT: Erysipelas rammer den ytre delen av huden, og utslettet er derfor tydelig velavgrenset, rødt, varmt, ømt og litt hovent. Årsak Rosen skyldes en bakterieinfeksjon, og den aktuelle bakterien er nesten alltid såkalte gruppe A-streptokokker (ofte forkortet til GAS). Denne typen av bakterie har en stor evne til å forårsake infeksjoner i omtrent alt slags vev i kroppen. Bakterien kan kolonisere hudoverflaten, og kommer seg så videre ned i huden der hudens barrierefunksjon er brutt, for eksempel i områder med sår eller ulike hudlidelser. (1) (2) LES OGSÅ: Dette er streptokokker. Forekomst Rosen er en hyppig tilstand å se både hos allmennlegen og på sykehus. Det er cirka 200 per 100.000 innbyggere som får sykdommen hvert år. Tilstanden er mest vanlig hos eldre, samt hos de med risikofaktorer for tilstanden. Det er ingen tydelig kjønnsforskjell. Infeksjonen er typisk ensidig og hyppig lokalisert til til et ben, en ansiktshalvdel og sjeldnere en hånd eller underarm. (1) Risikofaktorer Mange ulike risikofaktorer kan øke sjansen for at man kan få rosen. Her er noen av disse risikofaktorene: 1. Hudskade hos frisk person: (…) 2. Samtidige hudlidelser: - Soppinfeksjoner, for eksempel fotsopp - Bakterieinfeksjoner, for eksempel impetigo - Virusinfeksjoner, for eksempel helvetesild - Eksemtilstander av ulike typer - Stråleskadet hud (etter kreftbehandling med stråling) 3. Andre årsaker: - Nedsatt immunforsvar, ved for eksempel kreftsykdom - Kroniske fotsår relatert til diabetes eller andre tilstander - Dårlig venedrenasje (venøs insuffisiens) eller dårlig lymfedrenasje, for eksempel etter malformasjoner, blodpropp i benet, eller etter kirurgi (1) (2) LES OGSÅFotpleie og diabetes type 2. (lommelegen.no 29.3.2021).)

(Anm: De første symptomene på hjertesykdom. Brystsmerter, tungpustet eller betydelig hjertebank? Lær deg å kjenne igjen de første symptomene. (lommelegen.no 28.1.2019).)

- Nekrotiserende fasciitt er en alvorlig bakteriell infeksjon i bløtvevet, i praksis hud, underhud eller muskulatur, som kan være livstruende.

(Anm: Nekrotiserende fasciitt er en alvorlig bakteriell infeksjon i bløtvevet, i praksis hud, underhud eller muskulatur, som kan være livstruende. Tilstanden skyldes ofte en infeksjon med β-hemolytiske streptokokker gruppe A, men kan også utløses av en blanding av andre bakterier. Relasjon til andre sykdommer Ordet fasciitt betyr betennelse i muskelhinne (fascie), men begrepet nekrotiserende fasciitt brukes også hvor infeksjonen sitter i andre deler av bløtvev enn muskelhinnen. Derfor kan begrepet nekrotiserende fasciitt være misvisende og nekrotiserende bløtvevsinfeksjon være mer dekkende. (…) Les mer i Store norske leksikon - rosen - sepsis - infeksjonssykdomKildeStore norske leksikon.)

- FDA legger til Guillain-Barré syndrom advarsel til GlaxoSmithKline's vaksine mot Helvetesild (herpes zoster).

(Anm: FDA adds Guillain-Barré syndrome warning to GlaxoSmithKline’s shingles vaccine. The FDA late Wednesday sent out a safety communication to explain that while GlaxoSmithKline’s shingles vaccine Shingrix is a safe vaccine, it’s now added a new warning to the label noting an increased risk of a rare but debilitating disorder known as Guillain-Barré syndrome (GBS). “In a postmarketing observational study, an increased risk of GBS was observed during the 42 days following vaccination with Shingrix,” the updated Warnings and Precautions section of the label now says. The FDA said in its safety communication that it found the risk by combing through Medicare claims data from more than 3.7 million vaccinations with Shingrix between October 2017 and February 2020. (…) “Rare adverse events, some of which may be serious, may become apparent with more widespread use of the vaccine,” the agency said. GSK did not immediately respond to a request for comment. (endpts.com 25.3.2021).)

(Anm: Helvetesild (herpes zoster). Alle som har hatt vannkopper risikerer å få helvetesild senere i livet. Virussykdommen kan være svært smertefull, men rask behandling kan forkorte sykdomsforløpet. Det finnes også en vaksine som kan forbygge helvetesild. (helsenorge.no 18.11.2019).)

- Ny forskning slår nyrealarm. Oppsiktsvekkende mange covid-19-pasienter i New York har fått nyresvikt, viser ny studie. (- Forskerne fant svært høy sykelighet og dødelighet blant de undersøkte pasientene.)

(Anm: Ny forskning slår nyrealarm. Oppsiktsvekkende mange covid-19-pasienter i New York har fått nyresvikt, viser ny studie. I en fersk studie publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) har amerikanske forskere undersøkt de første 1000 covid-19 pasientene som ble lagt inn på et stort New York-sykehus mellom 1. mars og 5. april i år. Forskerne fant svært høy sykelighet og dødelighet blant de undersøkte pasientene. Sammenliknet med tidligere studier, fant forskerne også betydelig økt forekomst av nyresvikt blant de coronavirussyke pasientene. Studier fra Kina har vist at 15 prosent av pasienter med covid-19 utvikler akutt nyresvikt, og en studie fra Seattle fant nyresvikt hos 19,1 prosent av pasientene. I den ferske BMJ-studien fant forskerne at hele 33,9 prosent av samtlige pasienter med covid-19 og 78 prosent av 236 intensivpasienter utviklet akutt nyresvikt. (dagbladet.no 4.6.2020).)

(Anm: Characterization and clinical course of 1000 patients with coronavirus disease 2019 in New York: retrospective case series. (…) Conclusions Patients admitted to hospital with covid-19 at this medical center faced major morbidity and mortality, with high rates of acute kidney injury and inpatient dialysis, prolonged intubations, and a bimodal distribution of time to intubation from symptom onset. BMJ 2020;369:m1996 (Published 29 May 2020).)

- Fant nyresvikt hos coronasyke barn. Rundt halvparten av sykehusinnlagte barn med coronavirussykdom viser tegn på nedsatt nyrefunksjon, viser ny studie fra London.

(Anm: Fant nyresvikt hos coronasyke barn. Rundt halvparten av sykehusinnlagte barn med coronavirussykdom viser tegn på nedsatt nyrefunksjon, viser ny studie fra London. I en fersk studie, publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet, presenterer britiske forskere funn som viser at en stor andel av sykehusinnlagte barn med covid-19 utvikler akutt nyreskade. I en fersk studie, publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet, presenterer britiske forskere funn som viser at en stor andel av sykehusinnlagte barn med covid-19 utvikler akutt nyreskade. Studien omfatter 52 barn som har vært lagt inn på Great Ormond Street-sykehuset i London fra 25. mars 2020. Ifølge forfatterne er studien den første, i hvert fall i Storbritannia, som viser at omtrent halvparten av sykehusinnlagte barn med coronavirussykdom viser tegn på nedsatt nyrefunksjon. Mer enn en fjerdedel av barna oppfylte de diagnostiske kriteriene for akutt nyresvikt, opplyser forskerne. (dagbladet.no 4.6.2020).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Terlipressin: Alvorligt eller fatalt respirationssvigt og sepsis/septisk shock hos patienter med type 1 hepatorenalt syndrom (type 1 HRS). Terlipressin kan øge risikoen for sepsis/septisk shock hos patienter med type 1 HRS.

(Anm: Terlipressin: Alvorligt eller fatalt respirationssvigt og sepsis/septisk shock hos patienter med type 1 hepatorenalt syndrom (type 1 HRS). Terlipressin kan øge risikoen for sepsis/septisk shock hos patienter med type 1 HRS. FERRING Lægemidler A/S og Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. vil efter aftale med Det Europæiske Lægemiddelagentur og Lægemiddelstyrelsen informere dig om følgende, på niveau med den information, der sendes ud i andre europæiske lande, hvor flere indikationer er registeret for terlipressin end i Danmark: Resumé Terlipressin kan forårsage alvorligt eller fatalt respirationssvigt hos patienter med type 1 hepatorenalt syndrom (type 1 HRS) med en højere frekvens end hidtil kendt. – Terlipressin kan øge risikoen for sepsis/septisk shock hos patienter med type 1 HRS. – Undgå at bruge terlipressin hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (baseline serumkreatininin ≥ 442µmol/l (5.0 mg/dl)), da reduceret effekt, øget dødelighed og øget risiko for bivirkninger er observeret hos disse patienter, medmindre fordelene vurderes at opveje risiciene. – Undgå at bruge terlipressin hos patienter med svær leversygdom defineret som akut kronisk leversvigt grad 3 og/eller en Model for End-stage Liver Disease (MELD)-score på ≥39, da reduceret effekt, øget dødelighed og øget risiko for respirationssvigt er observeret hos disse patienter, medmindre fordelene vurderes at opveje risiciene. (laegemiddelstyrelsen.dk 10.1.2023).)

(Anm: Glypressin Ferring Legemidler AS Vasopressinprekursor. H01B A04 (Terlipressin) (felleskatalogen.no).)

- Utreder om biverkningsrisk är större än tidigare känt. (- EMA har startat en utredning om säkerheten hos läkemedel med terlipressin mot njurproblem.)

(Anm: Utreder om biverkningsrisk är större än tidigare känt. EMA har startat en utredning om säkerheten hos läkemedel med terlipressin mot njurproblem. U:s läkemedelsmyndighet EMA utreder på nytt risken för svåra och potentiellt dödliga andningsbiverkningar av läkemedlet terlipressin. Utredningen genomförs av myndighetens säkerhetskommitté Prac. Initiativet till utredningen kommer från läkemedelsmyndigheten i Danmark. Ett flertal läkemedel med terlipressin är godkända i EU och används i de flesta EU-länder, bland andra Sverige. Läkemedlen ges intravenöst. (…) Inget stopp för terlipressin Men i en ny klinisk studie av 300 patienter med hepatorenalt syndrom, publicerad i New England journal of medicine, var biverkningen betydligt vanligare än så. Allvarliga andningssvårigheter drabbade ungefär en tiondel av dem som fick behandlingen. Dödligheten på grund av sådana problem var också betydligt högre i behandlingsgruppen än i placebogruppen. Med anledning av denna studie tog Danmarks läkemedelsmyndighet initiativ till en säkerhetsgranskning av läkemedel med terlipressin. Detta för att se om nyttan fortsätter att överstiga risken med dessa läkemedel för patienter med hepatorenalt syndrom. EMA framhåller att användningen av de aktuella produkterna kan fortsätta medan utredningen pågår. (lakemedelsvarlden.se 17.1.2022).)

(Anm: Virkestoffregister Virkestoff: Terlipressin ATC-koder: H01B A04 Legemidler som inneholder dette virkestoffet: Glypressin «Ferring Legemidler AS» inj., pulv. og væske til inj.  (felleskatalogen.no).)

-  Har studert fødselsvekten til over 2,6 millioner nordmenn: Rundt 10 prosent har økt risko for å utvikle kronisk nyresvikt. (- Det er definert som 2940 gram for gutter og 2850 for jenter.) (- INTERNASJONAL OPPMERKSOMHET: Lege og forsker Anna Gjerde i Helse Fonna sier mange kan være i risikogruppen uten å vite det.)

(Anm: Har studert fødselsvekten til over 2,6 millioner nordmenn: Rundt 10 prosent har økt risko for å utvikle kronisk nyresvikt. INTERNASJONAL OPPMERKSOMHET: Lege og forsker Anna Gjerde i Helse Fonna sier mange kan være i risikogruppen uten å vite det. Hadde du lav fødselsvekt, har du 60-70 prosent større sjanse for å utvikle nyresykdom, viser ny studie. Funnene som ble gjort vekker nå oppsikt langt utover Norges grenser. For Gjerde og kollegaene er det viktig at funnene når ut til folk som kan være i risikogruppen. (…) Rundt 10 prosent av de Gjerde undersøkte, hadde lav fødselvekt. Det er definert som 2940 gram for gutter og 2850 for jenter. - Våre funn viser at disse har 60-70 prosent høyere risiko for å utvikle nyresykdom som voksne. Funnene våre gjelder både alvorlig kronisk nyresvikt og nyresykdom i tidligere stadier, skriver Gjerde i en kronikk på Forskersonen. (nettavisen.no 12.9.2020).)

- Forskere finner et nytt holdepunkt for hvordan thalidomid forårsaket ødeleggende fødselsskader.

(Anm: Forskere finner et nytt holdepunkt for hvordan thalidomid forårsaket ødeleggende fødselsskader. (Scientists find a new clue about how thalidomide caused devastating birth defects.) Dana-Farber Cancer Institute-forskere rapporterte denne uken at legemidlet trigger degraderingen av en rekke transskripsjonsfaktorer - proteiner som hjelper til med å slå gener på eller av - inkludert en kalt SALL4. (statnews.com 3.8.2018).)

(Anm: Thalidomide (Thalidomid) informasjon vs kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

- Tusindvis af franske børn fik fosterskader af epilepsimedicin. Nye undersøgelser viser nu, at op til 4100 børn har fået svære fosterskader, siden medicinen første gang blev bragt på markedet i 1967.

(Anm: Tusindvis af franske børn fik fosterskader af epilepsimedicin. Nye undersøgelser viser nu, at op til 4100 børn har fået svære fosterskader, siden medicinen første gang blev bragt på markedet i 1967. (...) Gravide kvinder har taget Sanofi-middel trods risiko for fosterskader (...) Medicinalfirmaerne Sanofi-Aventis, Orion Pharma og Desitin Pharma udsendte allerede for halvandet år siden skærpede advarsler om lægemidler, der indeholder Valproat. Det gælder for eksempel Deprakine og Delepsine. (medwatch 20.4.2017).

- Valproat er kontraindisert ved graviditet. (- Nevrokognitive forstyrrelser.) (- I 2014 gjennomførte europeiske legemiddelmyndigheter en omfattende vurdering (voldgiftsprosedyre) av sikkerheten ved bruk av valproat hos fertile kvinner og under graviditet. Studier hadde vist at opp mot 40 % av barn som hadde blitt eksponert for valproat under svangerskapet, utviklet forskjellige nevrokognitive forstyrrelser som redusert verbal kapasitet, autisme og ADHD-tilstander (9, 10).)

(Anm: Valproat er kontraindisert ved graviditet. Alle fertile kvinner som behandles med valproat, skal gjennomføre et graviditetsforebyggende program. Valproat er svært teratogent. I Norge er dette legemidlet godkjent til behandling av epilepsi med generaliserte eller fokale anfall og manisk episode ved bipolær lidelse når litium er kontraindisert eller ikke tolereres. Valproat brukes også utenfor indikasjon i forebyggende behandling av migrene. I 2017 ble 2 100 kvinner i alderen 14–45 år behandlet med valproat i Norge (1). Data fra fødselsregisteret viser at 3–5 av 1 000 levendefødte barn ble eksponert for valproat under svangerskapet i perioden 2005–15 (2). (…) Nevrokognitive forstyrrelser. I 2014 gjennomførte europeiske legemiddelmyndigheter en omfattende vurdering (voldgiftsprosedyre) av sikkerheten ved bruk av valproat hos fertile kvinner og under graviditet. Studier hadde vist at opp mot 40 % av barn som hadde blitt eksponert for valproat under svangerskapet, utviklet forskjellige nevrokognitive forstyrrelser som redusert verbal kapasitet, autisme og ADHD-tilstander (9, 10). Gjennomgangen resulterte i en anbefaling om at valproat ikke skulle brukes under graviditet eller forskrives til fertile kvinner med mindre andre legemidler var ineffektive eller ikke kunne brukes. Anbefalingen gjaldt både for epilepsi og bipolar sykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 11. februar 2019.)

(Anm: Prenatal valproate exposure and risk of autism spectrum disorders and childhood autism. JAMA 2013; 309: 1696–703.)

(Anm: Fetal antiepileptic drug exposure and cognitive outcomes at age 6 years (NEAD study): a prospective observational study. Lancet Neurol 2013; 12: 244–52.)

- Hva feiler det deg? Norsk Helseinformatikk (NHI) er rådgivere for NRK i programserien «Hva feiler det deg?».  (- Akutt nyrebetennelse (IgA nefritt) - Blærekreft - Type 2-diabetesNyrebekkenbetennelse - Jumpers knee - Peanøttallergi - Koronar  -hjertesykdom - ADHD.)

(Anm: Hva feiler det deg? Norsk Helseinformatikk (NHI) er rådgivere for NRK i programserien «Hva feiler det deg?».  Vil du vite mer om sykdommene som ble presentert 14. januar 2019? Norsk Helseinformatikk samarbeider med NRK om å kvalitetssikre innholdet i sykehistorier som passer for programmet. Vår redaktør Ingard Løge er den som bistår NRK. Har du lyst til å lese mer om de diagnosene som ble presentert i programmet denne kvelden, så har vi samlet dem her. - Akutt nyrebetennelse (IgA nefritt) - Blærekreft - Type 2-diabetesNyrebekkenbetennelse - Jumpers knee - Peanøttallergi - Koronar  -hjertesykdom - ADHD (nhi.no 15.1.2019).)

- Norsk nyreforskning gir ny innsikt om aldring.

(Anm: Norsk nyreforskning gir ny innsikt om aldring. En internasjonal studie har undersøkt hvordan nyren påvirkes av alderdom. De norske forskerne sier likevel at de fortsatt leter etter ungdomskilden. Den siste omgangen av studien pågår fortsatt ved Forskningsposten på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og ledes av førsteamanuensis Toralf Melsom. Universitet i Tromsø (UiT) har utført en studie på nærmere 3000 mennesker i Norge, Tyskland, Island, som viser at nyrefunksjonen svekkes med alderen, selv om man ikke har andre sykdommer. Ifølge professor ved Institutt for klinisk medisin ved UiT, Bjørn Odvar Eriksen, har studien betydning for å forstå nyrens funksjon. – Tap av nyrefunksjon er noe som skjer hos alle mennesker og er altså et mål på aldring generelt. Det er likevel variasjon i hvor fort det skjer, og foreløpig vet vi ikke hvorfor denne variasjonen oppstår. Vi har undersøkt mange faktorer som kan påvirke hvorfor noen taper mer nyrefunksjon enn andre, sier Eriksen til UiT. Ifølge Eriksen er forskningsprosjektet om hvordan nyrefunksjonen utvikler seg over tid, det eneste av sitt slag. – Ingen andre studier har gjort slike undersøkelser på en del av normalbefolkningen. Derfor er dette studiet helt unikt, sier Eriksen. For dem som opplever å få dårligere nyrer når de blir eldre, er dette en stor belastning, mener professor Eriksen. – Derfor er dette et område det er viktig å forske videre på for å finne flere svar. Vi leter fortsatt etter ungdomskilden, sier Eriksen. (forskning.no 5.6.2020).)

- Forskere tror det blir mulig å forsinke aldring. Svaret kan ligge i nyrene. Forskning på nyrefunksjonen gir interessante data om aldring. (- Å endre kosthold vil bety mye Det er tidligere kjent fra forskning at for mye brus, godteri og kaker eller annen kost som bidrar til overvekt, type 2 diabetes og hjertesykdom, heller ikke er bra for nyrene.)

(Anm: Forskere tror det blir mulig å forsinke aldring. Svaret kan ligge i nyrene. Forskning på nyrefunksjonen gir interessante data om aldring. Herlaug Jakobine Hansen er med i tredje runde undersøkelser sammen med sykepleier Aslaug Jakobsen, overlege Bjørn Odvar Eriksen og overlege Toralf Melsom (sittende) ved Nyreseksjonen, Universitetssykehuset Nord-Norge. Forskere prøver å finne ut hvorfor nyrene svekkes når vi blir gamle. Klarer de det, tror de det kan være mulig å forsinke aldringen. (…) Å endre kosthold vil bety mye Det er tidligere kjent fra forskning at for mye brus, godteri og kaker eller annen kost som bidrar til overvekt, type 2 diabetes og hjertesykdom, heller ikke er bra for nyrene. Man kan gjøre mye ved å endre noen kostholdsvaner. Det er gjort studier som tyder på at et sunt kosthold kan bidra til å forhindre kronisk nyresykdom. (aftenposten.no 2.7.2020).)

- Å donere en nyre kan ha større konsekvenser enn først antatt. (– Det vi ser er at givere har høyere risiko for å utvikle høyt blodtrykk, hypertensjon, på sikt.)

(Anm: Å donere en nyre kan ha større konsekvenser enn først antatt. Ny studie viser at nyredonasjon kan gi alvorlige helseproblemer på sikt – samtidig har behovet for givere aldri vært større. (…) Nå har en gruppe forskere ved Rikshospitalet i Oslo sett nærmere på hvilken effekt en slik donasjon kan ha på blodtrykket ditt. – Det vi ser er at givere har høyere risiko for å utvikle høyt blodtrykk, hypertensjon, på sikt. Det sier stipendiat og lege Anders Haugen til NRK. Høyt blodtrykk kan medføre hjerte- og karsykdommmer som hjerteinfarkt og hjerneslag. (nrk.no 26.8.2020).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).

- Overlege: Friskmeldte korona-pasienter er overlatt til seg selv, får ikke nok hjelp. (- I tillegg til å arbeide der de sykeste koronapasientene nå befinner seg, har Laake den siste uken også vært sterkt kritisk til regjeringens innkjøp av tusen nye nød-respiratorer. (- Han har kalt innkjøpet for en «dårlig aprilspøk» og en «avsporing» i koronadebatten.)

(Anm: Overlege: Friskmeldte korona-pasienter er overlatt til seg selv, får ikke nok hjelp. Skader på nerver og ledd, depresjon og angst: Det er prisen mange friskmeldte koronapasienter vil måtte betale. Men i dag finnes det ikke tilstrekkelig rehabiliteringstilbud for dem, sier overlege Jon Henrik Laake. Vi er mange journalister som vil ha tak i Jon Henrik Laake nå, overlege ved intensivavdelingen på Rikshospitalet. I tillegg til å arbeide der de sykeste koronapasientene nå befinner seg, har Laake den siste uken også vært sterkt kritisk til regjeringens innkjøp av tusen nye nød-respiratorer. Han har kalt innkjøpet for en «dårlig aprilspøk» og en «avsporing» i koronadebatten. Flere medier har villet snakke med ham om denne kritikken – men når Morgenbladet ringer, vil han heller snakke om pasienter som har overlevd viruset. – Noen av koronapasientene vil sitte igjen med ganske store problemer i ettertid, sier han. (morgenbladet.no 4.4.2020).)

(Anm: Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

- Et biotekfirma prøver å «oppgradere» (retrofit) et lungelegemiddel for å forhindre ettervirkninger av Covid-19. (- Det er bare sparsomme data om hvor mange pasienter som blir friske av Covid-19 som lider av langtidsfibrose, eller arrdannelse i lunger. Men studier på SARS og MERS, slektninger av det nye coronavirus, antyder at omtrent 30 % av pasientene hadde tegn på fibrotisk lungesykdom måneder etter restitusjon.)

(Anm: A biotech company tries to retrofit a lung drug to prevent Covid-19’s after effects. As the world scrambles to find antiviral treatments and vaccines for the novel coronavirus, some scientists are looking ahead to a problem on the horizon: Many Covid-19 survivors will have long-term lung injuries, and medicine has little to offer them. There’s only scant data on how many patients who recover from Covid-19 are left with long-term fibrosis, or scarring of the lung. But studies on SARS and MERS, relatives of the novel coronavirus, suggest about 30% of patients had signs of fibrotic lung disease months after recovery. And, considering the novel coronavirus has already infected more than 5 million people worldwide, debilitating lung problems could become a global scourge. (statnews.com 28.5.2020).)

- Ubehagelig søt smak: et symptom på SIADH forårsaket av lungekreft.

(Anm: Unpleasant sweet taste: a symptom of SIADH caused by lung cancer. Abstract A 56 year old woman with large cell lung carcinoma complained of an unpleasant sweet taste (dysgeusia). She developed hyponatraemia caused by the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH). Dysgeusia disappeared when serum sodium normalised and recurred when hyponatraemia relapsed. Dysgeusia was the initial and only symptom of SIADH in this case. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2006 Mar; 77(3): 405–406.)

- SIADH-syndrom er en tilstand med økt utskillelse av ADH (antidiuretisk hormon), noe som medfører lavt natriuminnhold i kroppen. (- De vanligste medikamentgruppene som kan forårsake SIADH-syndrom er: - vanndrivende (tiazider) - epilepsimedisiner - cellegift - antidepressiva - blodtrykksmedisiner (ACE-hemmer, A-II blokker) - opiater - NSAID.)

(Anm: SIADH-syndrom er en tilstand med økt utskillelse av ADH (antidiuretisk hormon), noe som medfører lavt natriuminnhold i kroppen. (…) Årsak Økt utskillelse av ADH kan forekomme ved en rekke forskjellige tilstander og ved bruk av en rekke medikamenter. De vanligste medikamentgruppene som kan forårsake SIADH-syndrom er: - vanndrivende (tiazider) - epilepsimedisiner - cellegift - antidepressiva - blodtrykksmedisiner (ACE-hemmer, A-II blokker) - opiater - NSAID. De vanligste tilstandene som forårsaker SIADH-syndrom er: - kreftsykdom, der småcellet lungekreft er vanligst - hjernesykdommer, blant annet subaraknoidalblødning og hodetraumer - lungesykdommer, som lungebetennelse eller ved respiratorbehandling - stort fysisk stress - kvalme, oppkast og smerter Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Murrende bihuleplager og søt smak i munnen (onlinelege.no 25.5.2020).)(Anm: Murrende bihuleplager og søt smak i munnen (onlinelege.no 25.5.2020).)

- Estimater av alle årsaker til dødelighet og spesifikke dødsårsaker assosiert med protonpumpehemmere (PPI) blant amerikanske veteraner: kohortstudie. (- Konklusjoner.) (- Å ta PPI er forbundet med en liten økning i spesifikke dødsårsaker, inkludert dødsfall på grunn av hjerte- og karsykdommer, kronisk nyresykdom og øvre gastrointestinal kreft.)

(Anm: Estimates of all cause mortality and cause specific mortality associated with proton pump inhibitors among US veterans: cohort study. Abstract Objective To estimate all cause mortality and cause specific mortality among patients taking proton pump inhibitors (PPIs). Conclusions Taking PPIs is associated with a small excess of cause specific mortality including death due to cardiovascular disease, chronic kidney disease, and upper gastrointestinal cancer. The burden was also observed in patients without an indication for PPI use. Heightened vigilance in the use of PPI may be warranted. BMJ 2019;365:l1580 (Published 30 May 2019).)

(AnmKreft (mintankesmie.no).)

(AnmKreftregisteret (mintankesmie.no).)

- HAUKELAND NEKTER Å BEHANDLE, ULLEVÅL SA JA. Nå får endelig Maria behandlingen som kan redde henne fra proteser. (- HBO-behandling tilbys på Haukeland, men fordi sykehuset mente at det ikke er gode nok studier som beviser effekten når det gjelder osteonekrose.)

(Anm: HAUKELAND NEKTER Å BEHANDLE, ULLEVÅL SA JA. Nå får endelig Maria behandlingen som kan redde henne fra proteser. ULLEVÅL SYKEHUS (TV 2): – Det er jo bittert at jeg må ta behandlingen i Oslo - når jeg enkelt kunne tatt den hjemme i Bergen, sier 26-åringen til TV 2. TV 2 har tidligere fortalt om 26 år gamle Maria Strandenes fra Bergen. Hun fikk osteonekrose etter kreftbehandling ved Haukeland. Det betyr at vevet i beina dør. Det samme skjedde Christer Thorsen. 25-åringen kjempet i likhet med Maria for å få unngå proteser. Han kom over informasjon om en behandling som heter hyperbar oksygenbehandling (HBO). Betalte for privat behandling Behandlingen foregår inne i et trykkammer med komprimert luft, tilsvarende forholdene på 14 meters dyp. Så får pasienten på seg maske og puster inn 100 prosent okysgen. Når dette skjer under et forhøyet lufttrykk, tar man opp en større mengde oksygen i blodet, og mer oksygen blir tilgjengelig for kroppens celler og vev. HBO-behandling tilbys på Haukeland, men fordi sykehuset mente at det ikke er gode nok studier som beviser effekten når det gjelder osteonekrose. Christer måtte derfor samle inn flere hundre tusen kroner for å kunne ta behandlingen privat. (tv2.no 28.10.2017).)

- Osteonekrose er vevsdød i benvev. (- Hos voksne skyldes den oftest forstyrrelser i blodforsyningen (avaskulær nekrose) etter brudd i lårbenshalsen med følgende feilstilling. Andre forhold som kan gi osteonekrose, er strålebehandling, feilbelastningssykdommer, visse legemidler, stoffskiftesykdommer og alkoholisme.)

(Anm: Osteonekrose er vevsdød i benvev. Årsaker Tilstanden kan være ledd i en lang rekke ulike sykdomsprosesser. Hos voksne skyldes den oftest forstyrrelser i blodforsyningen (avaskulær nekrose) etter brudd i lårbenshalsen med følgende feilstilling. Andre forhold som kan gi osteonekrose, er strålebehandling, feilbelastningssykdommer, visse legemidler, stoffskiftesykdommer og alkoholisme. Mekanismen bak disse siste årsakene er ikke kjent. Diagnose og behandling Ved undersøkelse i mikroskop sees benvevet dødt uten celler i lakunene (hulrommene). Noen osteonekroser tilheles uten følger, men mange kompliseres med sammenfall (kollaps) av det døde benområdet, med avflating av leddflaten som konsekvens. Resultatet blir problemer med funksjonen i aktuelle ledd og ofte smerter. Les mer i Store norske leksikon ledd skjelettet avaskulær bennekrose Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Avaskulær bennekrose er en tilstand der benvev dør, oftest i endepartier på knokler, for eksempel i hodet av lårbenet mot hofteleddet eller ned mot kneleddet. Overarmsbenet kan bli angrepet ved skulderen. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Iskemi er lokal blodmangel. Dette kan skyldes at blodårene som fører til vevet, har trukket seg sammen eller ved at de er innsnevret eller tilstoppet på grunn av åreforkalkning (aterosklerose) eller blodpropp. Kilde: Store norske leksikon.)

- Medikamentrelatert osteonekrose i kjevene. (- ONJ kan føre til tap av tenner og deler av kjeveben, og invalidisere tyggefunksjon.)

(Anm: Medikamentrelatert osteonekrose i kjevene. Del 1: oversikt og retningslinjer. Osteonekrose i kjevene (Eng. «OsteoNecrosis of the Jaws», forkortet ONJ) ses i stigende grad verden over. ONJ er en alvorlig komplikasjon relatert til behandling med bisfosfonater og denosumab, samt også visse kjemoterapeutika. ONJ kan føre til tap av tenner og deler av kjeveben, og invalidisere tyggefunksjon. Antiresorptive medikamenter anvendes hovedsakelig i behandling av skjelettmetastaser ved en rekke maligne tilstander, og mot benskjørhet (osteoporose). I den senere tid benyttes medikamentene også som adjuvant behandling hos postmenopausale kvinner med brystkreft for å redusere risiko for tilbakefall av sykdommen. Artikkelen gir en oversikt over epidemiologi, symptomer, diagnostikk, klinikk og behandling av ONJ. Til slutt gis retningslinjer om hvordan tannhelsepersonell bør forholde seg ved tannbehandling av pasienter på antiresorptiv behandling. (Nor Tannlegeforen Tid 2015; 125: 880—900).)

(Anm: Osteonecrosis Causes, Diagnosis and Management (news-medical.net 28.4.2019).)

- Hyperbar oksygenbehandling av osteonekrose. Vi har oppsummert forskning om effekt og sikkerhet av hyperbar oksygen (HBO) i behandlingen av osteonekrose. (- Kostnader er ca. NOK 340 940 per ekstra pasient som oppnår fullstendig slimhinnedekning. Femårs budsjettvirkning av HBO-behandling av osteonekrose i kjeven er beregnet til ca. NOK 6 020 400. For øvrige indikasjoner er det stor usikkerhet knyttet til budsjettvirkningene.)

(Anm: Hyperbar oksygenbehandling av osteonekrose. Vi har oppsummert forskning om effekt og sikkerhet av hyperbar oksygen (HBO) i behandlingen av osteonekrose. Vi har også vurdert kostnadseffektivitet og budsjettvirkninger av HBO-behandling. Hovedbudskap Hyperbar oksygen (HBO) er foreslått som et behandlingsalternativ som kan bidra til å stoppe utviklingen av osteonekrose, en beinsykdom som kan utvikle seg slik at beinstrukturen i ett eller flere ledd bryter sammen. Behandlingen innebærer at pasienten puster inn ren oksygen under forhøyet lufttrykk. Vi har oppsummert forskning om effekt og sikkerhet av HBO i behandlingen av osteonekrose. Vi har også vurdert kostnadseffektivitet og budsjettvirkninger av HBO-behandling. Vi inkluderte to systematiske oversikter, to randomiserte kontrollerte studier og 13 kasusstudier om sikkerhet. HBO-behandling kan føre til at flere pasienter med strålerelatert osteonekrose oppnår fullstendig slimhinnedekning av kjevebeinet. Det er uklart om HBO-behandling har bedre effekt enn annen behandling av strålerelatert osteonekrose, medikamentrelatert osteonekrose eller idiopatisk osteonekrose i hofteleddet. Det er uklart i hvilken grad uønskede hendelser kan knyttes til HBO-behandling. HBO som tillegg til standard behandling kan være mer kostnadseffektivt enn standard behandling av osteoradionekrose i kjeven. Kostnader er ca. NOK 340 940 per ekstra pasient som oppnår fullstendig slimhinnedekning. Femårs budsjettvirkning av HBO-behandling av osteonekrose i kjeven er beregnet til ca. NOK 6 020 400. For øvrige indikasjoner er det stor usikkerhet knyttet til budsjettvirkningene. (fhi.no Utgitt: 2019 - ISBN elektronisk: 978-82-8082-983-29).)

- Ny studie: Denne aldersgruppen er langt mindre utsatt for å få korona. (- Sammenliknet med voksne viser nå en ny studie at unge under 20 år er 56 prosent mindre utsatt for å bli smittet av Covid-19 etter å ha vært eksponert for personer med smitte, skriver BBC. )

(Anm: Ny studie: Denne aldersgruppen er langt mindre utsatt for å få korona. Sammenliknet med voksne er unge under 20 år halvparten så utsatt for å få Covid-19, ifølge ny studie. (…) I søken etter svar har forskere derfor stilt seg to hovedspørsmål: Er det mindre sannsynlig at barn får viruset? Er det mindre sannsynlig at de sprer det? Sammenliknet med voksne viser nå en ny studie at unge under 20 år er 56 prosent mindre utsatt for å bli smittet av Covid-19 etter å ha vært eksponert for personer med smitte, skriver BBC. Større uvisshet er derimot knyttet til spørsmål nummer to. (dagsavisen.no 22.5.2020).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Coronavirus: Children half as likely to catch it, review finds. (bbc.com 22.5.2020).)

- De immunostimulerende og antimikrobielle egenskapene til litium og antidepressiva. (- Selektive serotonin gjenopptakshemmere (SSRI) kan ødelegge sopper in vitro som bl.a. Candida og Aspergillus arter. [84].) (- Munoz-Bellido og kolleger har vist at antidepressiva som sertralin (Zoloft), fluoxetin (Prozac) og paroksetin (Seroxat) har antimikrobiell aktivitet, spesielt mot gram-positive mikroorganismer.)

(Anm: De immunostimulerende og antimikrobielle egenskapene til litium og antidepressiva. (The Immunostimulating and Antimicrobial Properties of Lithium and Antidepressants. (…) Selektive serotonin gjenopptakshemmere (SSRI) kan ødelegge sopper in vitro som bl.a. Candida og Aspergillus arter. [84]. (…) Munoz-Bellido og kolleger har vist at antidepressiva som sertralin (Zoloft), fluoxetin (Prozac) og paroksetin (Seroxat) har antimikrobiell aktivitet, spesielt mot gram-positive mikroorganismer.) (- Disse antidepressiva viser også synergistisk aktivitet når de kombineres med noen typer antibiotika mot flere bakterier. (inewp.com 4.2.2012).)

- Kronisk mukokutan candidiasis. Synonymer  Chronic mucocutaneous candidiasis, Chronic mucocutaneous candidiasis disease.

(Anm: Kronisk mukokutan candidiasis. Synonymer  Chronic mucocutaneous candidiasis, Chronic mucocutaneous candidiasis disease, CMCC ICD-10  D84.8A Publicerad  2017-06-13 Sjukdom/tillstånd Kronisk mukokutan candidiasis betecknar olika primära immunbrister som kännetecknas av infektioner i hud och slemhinnor med svampen Candida. De flesta får även upprepade infektioner med bakterier och virus. Orsaken är mutationer i olika gener, vilket gör att en grupp celler i immunförsvaret som är särskilt viktiga för försvaret mot Candidasvamp inte fungerar normalt. Symtomen varierar mellan de olika formerna av sjukdomen. Den vanligaste formen är också den allvarligaste och medför oftast fler och svårare symtom som tillkommer successivt. Många får autoimmuna sjukdomar, till exempel diabetes, sköldkörtelinflammation och inflammation i tarmarna. Det kan uppstå djupa infektioner som lunginflammation, hjärninflammation och blodförgiftning. Även risken för cancer är ökad, och aneurysm i hjärnans blodkärl förekommer. Behandlingen innefattar livslång läkemedelsbehandling mot Candidasvamp. Bakteriella infektioner behandlas med antibiotika och autoimmuna sjukdomar med kortison, immunhämmande läkemedel, samt insulin vid diabetes. Om sjukdomen inte behandlas finns bland annat risk för skador på lungorna och näringsbrist på grund av tarmsjukdom. Vid den svåraste formen är prognosen allvarlig och kan innebära förkortad livslängd. I vissa fall kan det bli aktuellt med hematopoetisk stamcellstransplantation, vilket kan bota sjukdomen. Candidainfektioner är vanliga vid flera andra primära immunbrister, men dominerar då inte sjukdomsbilden på samma sätt som vid kronisk mukokutan candidiasis. Exempel på andra primära immunbrister som ofta medför candidainfektioner är svår kombinerad immunbrist och autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1. Separat informationsmaterial om dessa sjukdomar finns i Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser. De former av kronisk mukokutan candidiasis som orsakas av mutationer i genen STAT1, genen IL17RA och genen IL17F beskrevs 2011 av läkaren Anne Puel, Hôpital Necker Medical School i Paris och professor Jean-Laurent Casanova, Rockefeller University i New York. Den form som orsakas av en mutation i genen TRAF3IP2 beskrevs 2013 av samma forskargrupp. (socialstyrelsen.se Publicerad  2017-06-13).)

- Senter for sjeldne diagnoser. (- Primære immunsviktsykdommer. Antistoffsvikt…) (- Leukocytt adhesjonsdefekt (LAD) Neutropeni Komplementdefekter Immunsvikt assosiert med andre syndromer Hyper IgE syndrom Kronisk mukokutan candidiasis (CMC) APECED - Autoimmun polyendokrinopati candidiasis ektodermal dysplasi Ivemark syndrom X-bundet lymfoproliferativt syndrom (Duncan syndrom).)

(Anm: Senter for sjeldne diagnoser (…) Primære immunsviktsykdommer Antistoffsvikt, Hypogammaglobulinemi Brutons agammaglobulinemi, X-bundet agammaglobulinemi CVID - common variable immunodeficiency IgG subklassedefekter Selektiv IgA mangel Hyper IgM syndrom T-celle og kombinert B- og T-cellesvikt SCID - alvorlig kombinert immunsvikt Wiscott Aldrich syndrom Fagocyttdefekter Kronisk granulomatøs sykdom (CGD) Interferon gamma-reseptor-defekt (INFGR) Leukocytt adhesjonsdefekt (LAD) Neutropeni Komplementdefekter Immunsvikt assosiert med andre syndromer Hyper IgE syndrom Kronisk mukokutan candidiasis (CMC) APECED - Autoimmun polyendokrinopati candidiasis ektodermal dysplasi Ivemark syndrom X-bundet lymfoproliferativt syndrom (Duncan syndrom) (sjeldnediagnoser.no).)

(Anm: Autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91: 2843–50.]

(Anm: Clinical variation of autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy (APECED) in a series of 68 patients. N Engl J Med 1990; 322: 1829–36.)

- Kan ha funnet årsaken til mystisk bølge av hepatitt blant barn. (- Unormal immunreaksjon.) (- Forskerne i en av studiene oppdaget at nesten alle barna med uforklart hepatitt hadde en spesiell genvariant.) (- Den gjorde at de var disponert for autoimmun sykdom som involverer T-celler – en type immunceller.) (- En annen studie viste at barna med uforklart leverbetennelse ofte hadde små mengder av andre virus, som kyssesykeviruset Epstein-Barr, humant adenovirus eller herpesvirus 6B.)

(Anm: Kan ha funnet årsaken til mystisk bølge av hepatitt blant barn. Plutselig dukket det opp hundrevis av barn med leverbetennelse uten kjent årsak. Nå kan forskere har funnet noe av forklaringen. Våren 2022 dukket det plutselig opp mange tilfeller av uforklart leverbetennelse hos barn. Tre nye studier antyder at et virus kan spille en rolle. (…) Unormal immunreaksjon. Forskerne i en av studiene oppdaget at nesten alle barna med uforklart hepatitt hadde en spesiell genvariant. Den gjorde at de var disponert for autoimmun sykdom som involverer T-celler – en type immunceller. I de få tilfellene der forskerne faktisk hadde leverprøver fra de syke barna, fant de adenoassosiert virus type 2 i oppsvulmede leverceller omgitt nettopp av T-celler. Også en av de andre studiene fant spesielle immunceller i leverprøvene, men uten at disse cellene var knyttet direkte til virusene. Dette kan tyde på at leverbetennelsen skyldes en unormal reaksjon fra immunsystemet, skriver Tacke. En annen studie viste at barna med uforklart leverbetennelse ofte hadde små mengder av andre virus, som kyssesykeviruset Epstein-Barr, humant adenovirus eller herpesvirus 6B. Kanskje kan en infeksjon med disse virusene ha åpnet døren for en invasjon av adenoassosiert virus type 2? (forskning.no 31.3.2023).)

- En jente med slapphet og alvorlige elektrolyttforstyrrelser.

(Anm: En jente med slapphet og alvorlige elektrolyttforstyrrelser. En jente i tidlig barneskolealder ble innlagt ved barneavdelingen etter akutt debut av svimmelhet, nummenhet i høyre arm og ordletingsvansker. Symptomene hadde gått tilbake ved innkomst, men det skulle likevel vise seg at jenta var alvorlig syk. (…) Innleggelsesdagen fikk jenta akutt debut av ordletingsvansker, nummenhet i høyre arm og svimmelhet i en slik grad at hun falt over under lek. Symptomene gikk tilbake, men etter kort tid fikk hun på nytt ordletingsvansker. Da hun kom til barnemottaket 2,5 timer etter debut, hadde symptomene gått helt tilbake. Hun gikk, pratet, spiste og drakk, men var svært trett og ville bare sove. (…) Klinisk kjennetegnes autoimmunt polyendokrint syndrom type 1 av en klassisk triade med kronisk mukokutan candidiasis, hypoparatyreoidisme og binyrebarksvikt (15). Sykdommen kan ha en variabel presentasjon med en rekke andre sykdomsmanifestasjoner (figur 1) (716). I en norsk studie hadde 52 pasienter med sykdommen i median fem manifestasjoner (11). Det er vanlig at første manifestasjon debuterer i barndommen, der mukokutan candidiasis inntrer først, før hypoparatyreoidisme og binyrebarksvikt (17). I den norske studien var imidlertid hypoparatyreoidisme noe vanligere enn kronisk mukokutan candidiasis som første manifestasjon, og 40 % av pasientene utviklet hele triaden (11). I en finsk studie var mukokutan candidiasis den første presentasjonen, og 23 % av pasientene hadde 1–6 andre manifestasjoner før de utviklet den klassiske triaden (15). Tannemaljehypoplasi, slik også vår pasient hadde, er et tidlig funn hos mange (1118). Det er beskrevet at tidlig debut av sykdommen fører til et mer alvorlig forløp, med flere manifestasjoner (11). Dette viser at sykdommen har stor fenotypisk variasjon, som kan føre til sen oppdagelse og forsinket behandling. (…) Det finnes ingen kurativ behandling for autoimmunt polyendokrint syndrom type 1. Behandlingen er symptomatisk med substitusjon av affiserte hormonakser og håndtering av komplikasjoner (916). Noen av manifestasjonene kan dels være alvorlige og i verste fall dødelige, som autoimmun hepatitt og bronkiolitt. Det er i tillegg viktig å behandle mukokutan candidiasis, da det ubehandlet gir økt risiko for utvikling av plateepitelkarsinom (16). Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 4. juni 2020.)

- Tykktarmskreft: Endringer i tarmbakterier kan føre til ny blodtest. (- Colon cancer: Changes in gut bacteria may lead to new blood test.)

(Anm: Tykktarmskreft: Endringer i tarmbakterier kan føre til ny blodtest. (...) Colon cancer: Changes in gut bacteria may lead to new blood test. (...) Ny forskning på mus og mennesker antyder at ubalanser i tarmbakterier kan spille en nøkkelrolle i å fremme utviklingen av tykktarmskreft. (...) Funnet hjelper forskere med å utvikle en blodprøve som kan hjelpe dem med å diagnostisere denne formen for kreft. (medicalnewstoday.com 21.11.2019).)

- Ny blodprøve oppdager nøyaktig mer enn 50 typer kreft. (- Studien med tittelen "Sensitiv og spesifikk multikreftdeteksjon og lokalisering ved bruk av metyleringssignaturer i cellefritt DNA," ble publisert i den siste utgaven av tidsskriftet Annals of Oncology.)

(Anm: New blood test accurately detects more than 50 types of cancer. Researchers have developed a blood test that could accurately detect up to 50 types of cancers, and some of these detections could be even before the symptoms appear. The test would help physicians detect the origin or the source of cancer within the body explain the researchers from the European Society of Oncology. The study titled, "Sensitive and specific multi-cancer detection and localization using methylation signatures in cell-free DNA," was published in the latest issue of the journal Annals of Oncology. (medicalnewstoday.com 30.3.2020).)

(Anm: Sensitive and specific multi-cancer detection and localization using methylation signatures in cell-free DNA. Annals of Oncology 2020 (Published online: March 30, 2020).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Immunoppdagelse «kan behandle all kreft». (Immune discovery 'may treat all cancer'.) (- En nyoppdaget del av immunforsvaret vårt kan utnyttes til å behandle alle kreftformer, sier forskere.)

(Anm: Immunoppdagelse «kan behandle all kreft». (Immune discovery 'may treat all cancer'.) (- En nyoppdaget del av immunforsvaret vårt kan utnyttes til å behandle alle kreftformer, sier forskere.) (- Hvordan virker det? T-celler har "reseptorer" på overflaten som lar dem "se" på et kjemisk nivå. Cardiff-teamet oppdaget en T-celle dets reseptor som kunne finne og drepe et bredt spekter av kreftceller i laboratoriet, inkludert lungekreft, hud, blod, tykktarm, bryst, bein, prostata, eggstokk, nyre og livmorhalskreft. Særdeles viktig, det etterlater seg normalt urørt vev. (bbc.com 21.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

– Ny studie: Hudutslett kan være symptom på Covid-19. (- I tillegg til de allerede kjente symptomene på koronasmitte, forskes det nå på om også forandringer i huden kan være et symptom på Covid-19.)

(Anm: Ny studie: Hudutslett kan være symptom på Covid-19. I tillegg til de allerede kjente symptomene på koronasmitte, forskes det nå på om også forandringer i huden kan være et symptom på Covid-19. På sykehuset Allesandro Manson i Nord-Italia, observerte Dr. Sebastiano Recalcati hudforandringer hos én av fem i en gruppe pasienter med koronavirus. Det resulterte i en artikkel i et større dermatologisk tidsskrift, JEADV. Også en studie fra Thailand omtaler en pasient som først fikk diagnose på denguefeber (som kan minne om influensa og gi utslett på huden). Men etter en test viste det seg at pasienten hadde koronavirus. Dette er kun foreløpige, enkeltstående observasjoner, og det er for tidlig å trekke konklusjoner om det er sikker sammenheng mellom disse hudforandringene og Covid-19. (nrk.no 20.4.2020).)

- Blodforgiftning koster samfunnet milliarder. Anslagsvis 3000 dør av sykdommen hvert år: Krever plan for å redde liv. (- Sykdommen rammer minst 7000 nordmenn hvert år, men det reelle tallet kan være langt høyere.) (- Mørketallene er store og registreringssystemene mangelfulle.)

(Anm: - Blodforgiftning koster samfunnet milliarder. Anslagsvis 3000 dør av sykdommen hvert år: Krever plan for å redde liv. (…) Sykdommen rammer minst 7000 nordmenn hvert år, men det reelle tallet kan være langt høyere. (…) Mørketallene er store og registreringssystemene mangelfulle.) (- Sepsis, også kalt blodforgiftning, oppstår når kroppens immunforsvar overreagerer på en infeksjon. (…) «Samfunnet vil spares for unødig død, lidelse og store kostnader ved å øke innsatsen gjennom hele sykdomsforløpet til pasienter med sepsis» — INGVILD KJERKOL, HELSEPOLITISK TALSPERSON I ARBEIDERPARTIET.) (klassekampen.no 26.11.2019).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

– Dødsårsaksregisteret gjemmer bort sepsistallene. (- Det finnes ikke et eneste registrert sepsis-dødsfall i 2015 i dødsårsaksregisteret. Det er alvorlig.)

(Anm: – Dødsårsaksregisteret gjemmer bort sepsistallene. Seksjonsoverlege Hans Flaatten mener Dødsårsaksregisteret «gjemmer» bort sepsisdødsfall i statistikken og sier registreringene i dødsattestene bør endres. Overlege Christian Lycke Ellingsen i Dødsårsaksregisteret er ikke enig. – Det finnes ikke et eneste registrert sepsis-dødsfall i 2015 i dødsårsaksregisteret. Det er alvorlig. Trolig er det langt lettere å forebygge sepsis enn grunnsykdommen også, mener Hans Flaatten, seksjonsoverlege på Kirurgisk serviceklinikk på Haukeland. (…) Uenig i hva som skal være dødsårsak – Hvorfor er dette så alvorlig? – Det betyr ikke at dødsårsaksregisteret (DÅR) ikke erkjenner at sepsis er et problem, sier Hans Flaatten. (sykepleien.no 21.03.2017).)

- Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret (DÅR) og Norsk pasientregiste. (- DÅR har en høy andel av uspesifiserte eller ikke meningsfulle diagnoser. («garbage codes») («søppelkoder») som underliggende dødsårsak (nesten 20 %).)

(Anm: Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregiste. (…) DÅR er 98% komplett. DÅR er tilnærmet komplett (medisinske opplysninger om over 98% av dødsfallene). DÅR har en høy andel av uspesifiserte eller ikke meningsfulle diagnoser. («garbage codes») som underliggende dødsårsak (nesten 20 %) (ntnu.no september 2020) (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1949-53.).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Acute kidney injury (AKI), previously called acute renal failure (ARF),[1][2] is an abrupt loss of kidney function that develops within 7 days.[3] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(AnmSepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. KildeStore norske leksikon.)

- Ketamintoksisitet (Ketamingiftighet). (- Akuttmedisinske leverandører bør være klar over de ulike mekanismene for å behandle ketamintoksisitet og for å forhindre akutte komplikasjoner som rabdomyolyse, anfall og kroniske komplikasjoner som psykiatriske forstyrrelser og ulcerøs blærebetennelse.)

(Anm: Orhurhu VJ, et al. Ketamine Toxicity. (…) Excerpt Ketamine is a structural analog of the dissociative anesthetic and recreational drug phencyclidine (PCP). Similar to phencyclidine, ketamine causes analgesia and amnesia without the cardiovascular and respiratory depression associated with common anesthetics. Originally called CI-581, ketamine has one-tenth the potency of PCP and causes less severe dysphoria and hallucinations. (…) Ketamine toxicity can cause a variety of neurological, cardiovascular, psychiatric, urogenital, and abdominal symptoms, which are dose-dependent, and depend on whether ketamine administration was in an iatrogenic or illicit context. For example, some experts have attributed the higher incidence of ulcerative cystitis in recreational users to the adulterants with which the drug is mixed. Emergency medicine providers should be aware of the various mechanisms to treat ketamine toxicity and to prevent acute complications such as rhabdomyolysis, seizures, and chronic complications such as psychiatric disturbances and ulcerative cystitis. 2022 Feb 7. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–.)

- Ketamin har nå fått markedsføringstillatelse i Norge som legemiddel mot depresjon. (- Syv dødsfall i ketamin-gruppen.) (- I placebogruppen var det ingen dødsfall.)

(Anm: Ketamin har nå fått markedsføringstillatelse i Norge som legemiddel mot depresjon. (- Syv dødsfall i ketamin-gruppen. (…) I placebogruppen var det ingen dødsfall. (…) Grunnet et lite antall regner ikke legemiddelprodusenten tallet som signifikant. Jeg tror imidlertid at de fleste pasienter og pårørende blir bekymret av slike tall. (dagensmedisin.no 17.2.2020).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Ble knekt av dødsdop: - Virkelig ingen spøk. I fem døgn lå Steinar Albrigtsen (63) hjemme på sin egen sofa og kjempet mot abstinensene. (- Angst. Depresjon. Søvnløshet. Nervøsitet. Og «Endring i kognitiv ytelse (inkl. unormale tanker, forvirring)».) (- Dette er bare noen av bivirkningene av det svært omdiskuterte og ekstremt avhengighetsdannende legemiddelet OxyContin.)

(Anm: Ble knekt av dødsdop: - Virkelig ingen spøk. I fem døgn lå Steinar Albrigtsen (63) hjemme på sin egen sofa og kjempet mot abstinensene. PILLEAVHENGIG: Steinar Albrigtsen fikk kreft i magen, og ble i etterkant av det avhengig av det smertestillende legemiddelet OxyContin. Sammen med kona bestemte han seg for å kutte medisinene på dagen. Angst. Depresjon. Søvnløshet. Nervøsitet. Og «Endring i kognitiv ytelse (inkl. unormale tanker, forvirring)». Dette er bare noen av bivirkningene av det svært omdiskuterte og ekstremt avhengighetsdannende legemiddelet OxyContin. Da Steinar Albrigtsen leste dette, reagerte han ikke med bekymring, men med lettelse. Depresjonen og selvmordstankene han hadde slitt med i månedene etter kreftoperasjonen, hadde en håndfast og logisk forklaring. For under et år siden lå Albrigtsen her på sofaen han nå sitter i, dag ut og dag inn, med fjernkontrollen i hånda og bekmørke tanker i hodet. Og da var det bare én ting å gjøre. (dagbladet.no 22.2.2020).)

(Anm: Oxycontin, Oxycodone etc. (felleskatalogen.no).)

- Forskarar fryktar ein opioidepidemi i Noreg. (- I 2009 fekk ca. 5500 personar opioid på blå resept for langvarige smerter. I dag er det i overkant 18.000 personar.) (- I Noreg observerer forskarane ein auke i talet på brukarar av oksykodonpreparat.) (– I 2020 var det over 60.000 pasientar som fekk utlevert oksykodonpreparat på resept, seier Skurtveit.)

(Anm: Forskarar fryktar ein opioidepidemi i Noreg. I dag er over 60.000 nordmenn langvarige brukarar av opioid. Dagfinn Glad var avhengig av det veldig vanedannande stoffet i fire år. No slår forskarar alarm om bruken i Noreg. – Eg kalla meg sjølv reseptnarkoman, fordi det var det eg følte at eg var. I fire år var Dagfinn Glad (55) avhengig av opioid. Glad fekk stoffet med morfinliknande effekt for å lindra smertene etter ein ryggskade i 2005. (…)  I 2009 fekk ca. 5500 personar opioid på blå resept for langvarige smerter. I dag er det i overkant 18.000 personar. (…) Oksykodon, eit opioid med kraftig effekt, var sentralt i utviklinga av opioidepidemien i USA. Les også: Legemiddelgigant må betale 73 milliarder i bot etter opiod-krisen i USA Les også: På innsiden av opioidkrisen i USA I Noreg observerer forskarane ein auke i talet på brukarar av oksykodonpreparat. – I 2020 var det over 60.000 pasientar som fekk utlevert oksykodonpreparat på resept, seier Skurtveit. (nrk.no 4.5.2021).)

- Opioidepidemien held fram i USA – det høgaste talet overdosedødsfall nokosinne. (- Også i Noreg er mange av overdosedødsfalla skulda av opioid. Sjølv om det ikkje føregår ein opioidepidemi i Noreg på same måte som USA, er det likevel særskilt tre teikn knytt til opioidbruken i Noreg som uroar forskarane: 1. Ein auke i bruken av det sterke opioidet oksykodon. 2. Ein auke i talet på langvarige smertepasientar som blir behandla med opioid på blå resept. 3. Ein auke i talet på overdosedødsfall som er skulda av føreskrivne opioid, og ikkje heroin.)

(Anm: Opioidepidemien held fram i USA – det høgaste talet overdosedødsfall nokosinne. USA har registrert ein auke i overdosedødsfall på om lag 30 prosent i 2020. Også Noreg hadde sitt høgaste tal overdosar på 20 år. Opioid får skulda. Ifølgje det nasjonale senteret for helsestatistikk (NCHS) døde meir enn 93.000 menneske av overdosar i USA i 2020. Dette er ein auke på 29,4 prosent frå dei 72.151 overdosedødsfalla som blei registrerte i 2019. Det skriv CNN. – Dette er det høgaste talet på overdosedødsfall som nokosinne er registrert i USA i ein tolv månadars periode. Det er også den største auken som har vore i landet sidan 1999, sa Nora Volkow, direktør for den nasjonale instituttet for stoffmisbruk (NIDA). Thomas Clausen, professor og senterleiar ved Senter for rus- og avhengigheitsforsking (SERAF), seier det er det høgaste talet på overdosedødsfall som nokon gong har blitt registrert i verda i eitt enkelt land. (…) Høgaste tal overdosar på 20 år I Noreg viser tal frå dødsårsakregisteret at det i 2020 var 324 overdosedødsfall. Det er det høgaste talet på overdosedødsfall på 20 år. Også i Noreg er mange av overdosedødsfalla skulda av opioid. Sjølv om det ikkje føregår ein opioidepidemi i Noreg på same måte som USA, er det likevel særskilt tre teikn knytt til opioidbruken i Noreg som uroar forskarane: 1. Ein auke i bruken av det sterke opioidet oksykodon. 2. Ein auke i talet på langvarige smertepasientar som blir behandla med opioid på blå resept. 3. Ein auke i talet på overdosedødsfall som er skulda av føreskrivne opioid, og ikkje heroin. (nrk.no 15.7.2021).)

- FRYKTER OPIOID-KRISE I NORGE: Smertestillende fra legen ble starten på et rushelvete.

(Anm: FRYKTER OPIOID-KRISE I NORGE: Smertestillende fra legen ble starten på et rushelvete. Bruken av sterkt avhengighetsdannende opioider øker kraftig, og legemidler forårsaker flere overdosedødsfall enn heroin. Eksperter advarer mot en opioid-krise. (…) I 2006 var «Trine» tidlig i 20-årene. Hun hadde sterke smerter som følge av gallestein. (…) Det hun ikke visste var at det var starten på et rusmareritt. Legen hun gikk til ga henne resept på tabletter som inneholder opioidet oksykodon. (…) I USA er oksykodon pekt ut som årsaken til opioid-epidemien som har drept hundretusenvis. (tv2.no 20.10.2018).)

- 93.000 døde av overdose i fjor – nå går det mot 233 milliarder i forlik i enormt opioid-søksmål. (- Kostbar krise.) (- Ifølge en rapport fra organisasjonen Altarum, har opioid-krisen i USA kostet det amerikanske samfunnet en billion dollar i årene mellom 2001 og 2017.) (- Det betyr tusen milliarder dollar. )

(Anm: 93.000 døde av overdose i fjor – nå går det mot 233 milliarder i forlik i enormt opioid-søksmål. Mer enn en halv million amerikanere har de siste 22 årene dødd av opioid-overdoser. Nå kan 233 milliarder kroner komme til å løse et enormt søksmål mot leverandører og produsenter av legemidlene. Statsadvokater i en rekke amerikanske delstater ventes denne uken å avsløre et forlik med tre leverandører og legemiddelprodusent Johnson & Johnson, melder blant annet Reuters. Det samme melder Washington Post, som sier de har tre uavhengige kilder med tilknytning til forhandlingene. Bakgrunn for det enorme søksmålet er den omfattende opioidkrisen i USA. I 2020 døde flere enn 90.000 amerikanere av opioid-overdoser. Siden 1999 har flere enn 500.000 dødd som følge av bruk av disse legemidlene. Kilder sier til Reuters at leverandørene McKesson Corp, Cardinal Health Inc og Amerisource Bergen Corp til sammen skal betale 21 milliarder dollar, mens Johnson & Johnson ventes å betale 5 milliarder. (…) Kostbar krise Ifølge en rapport fra organisasjonen Altarum, har opioid-krisen i USA kostet det amerikanske samfunnet en billion dollar i årene mellom 2001 og 2017. Det betyr tusen milliarder dollar. Kostnaden ligger blant annet i tapt arbeidskraft og utgifter i støtte til de som blir rammet av avhengighet som følge av overforbruket av medikamentene. I avtalen blir det også stilt nye krav til legemiddelselskapene om overvåkning og etterrettelighet i distribusjonen av produktene. (vg.no 21.7.2021).)

- På tide å sette lokk på pilleboksen. Opioider på resept har vært en katastrofe i USA. (- Men også i Norge dør det noen hver uke av pillene.)

(Anm: Christina Pletten, kommentator. På tide å sette lokk på pilleboksen. Opioider på resept har vært en katastrofe i USA. Men også i Norge dør det noen hver uke av pillene. På en helt vanlig dag har du rundt 50 nanogram av lykkestoffet dopamin per desiliter blod susende rundt i kroppen. På en dag der du opplever noe helt fantastisk, for eksempel å vinne i Lotto, kan det komme opp i 100. På en dag der du tar opioider, kan tallet være 900. Dette fortalte Corey Waller til en domstol i West Virginia denne uken. Waller er ekspert på opioider, som er sterke smertestillende piller. Han er også et viktig vitne i et historisk søksmål. (…) Norske overdoser Opioider i pilleform er i dag den vanligste årsaken til overdoser her til lands. Slik har det vært siden 2016. Flere dør av disse medikamentene enn av heroin, som nå bare fører til 20% av overdosedødsfallene, ifølge Folkehelseinstituttet. (aftenposten.no 5.5.2021).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- OPIOID-RETTSSAK I GANG I WEST VIRGINIA. En rettssak er i gang mot selskaper som skal ha bidratt til et massivt overforbruk av kraftige smertestillende midler i West Virginia i USA.

(Anm: OPIOID-RETTSSAK I GANG I WEST VIRGINIA. En rettssak er i gang mot selskaper som skal ha bidratt til et massivt overforbruk av kraftige smertestillende midler i West Virginia i USA. Overforbruk av smertestillende midler av typen opioider omtales i USA som en epidemi. Et enormt antall mennesker er blitt avhengige, og over 400.000 har dødd av overdoser de siste 20 årene. Rettssaken som begynte mandag, har fokus på byen Huntington i West Virginia. Blant de tiltalte er apotekkjeden CVS, legemiddel-distributøren AmerisourceBergen og det konkursrammede legemiddelselskapet Purdue Pharma. Påtalemyndigheten mener selskapene bidro til at bruken av opioider i Huntington og West Virginia ble altfor høyt. Tidligere har legemiddelselskaper og apotekkjeder skyldt på leger som skrev ut for mange resepter på de smertestillende midlene. (NTB) (vg.no 3.5.2021).)

- Fungemia – Fungemi. (- Förekomst av svamp i cirkulerande blod.)

(Anm: Fungemia – Fungemi. Svensk definition Förekomst av svamp i cirkulerande blod. Opportunistisk svampseptis ses oftast hos patienter med nedsatt immunförsvar vid svår neutropeni, postoperativt i samband med intravenösa katetrar, eller i samband med långvarig antibiotikabehandling. Engelsk definition The presence of fungi circulating in the blood. Opportunistic fungal sepsis is seen most often in immunosuppressed patients with severe neutropenia or in postoperative patients with intravenous catheters and usually follows prolonged antibiotic therapy. (sv.wikipedia.org).)

- Pasienter som får blodplatetransfusjoner for noen sjeldne blodcellelidelser kan ha økt risiko for død.

(Anm: - Pasienter som får blodplatetransfusjoner for noen sjeldne blodcellelidelser kan ha økt risiko for død (Patients receiving platelet transfusions for some rare blood cell disorders may be at increased risk of death.) (medicalnewstoday.com 18.1.2015).)

- FDA krever sterkere advarsel om risiko for nevropsykiatriske hendelser forbundet med astma og allergimedisinen Singulair og generisk Montelukast. (- «Boks»-advarselen råder helsepersonell til å unngå forskrivning av montelukast til pasienter med milde symptomer, spesielt de med allergisk rhinitt.)

(Anm: FDA Requires Stronger Warning About Risk of Neuropsychiatric Events Associated with Asthma and Allergy Medication Singulair and Generic Montelukast. The U.S. Food and Drug Administration today announced that it is requiring a boxed warning – the agency’s most prominent warning – for montelukast (sold under the brand name Singulair and in generic form) to strengthen an existing warning about the risk of neuropsychiatric events associated with the drug, which is used to treat asthma and allergic rhinitis (hay fever). The boxed warning advises health care providers to avoid prescribing montelukast for patients with mild symptoms, particularly those with allergic rhinitis. (fda.gov 17.4.2020).)

(Anm: Montelukast (felleskatalogen.no).)

- Utvikling av Churg-Strauss’ syndrom etter bruk av Singulair (montelukast). (- Det er velkjent at enkelte medikamenter kan utløse vaskulitter og andre autoimmune sykdommer. I det siste er det kommet enkelte rapporter som har satt bruk av leukotrienantagonisten montelukast i sammenheng med utvikling av Churg-Strauss’ syndrom. Vi presenterer i denne artikkelen et slikt tilfelle og diskuterer mulige patogenetiske mekanismer.)

(Anm: Utvikling av Churg-Strauss’ syndrom etter bruk av Singulair (montelukast). Singulair (montelukast) er en leukotrienantagonist som kom på markedet for få år siden. Den virker antiastmatisk ved å hemme inflammasjon, konstriksjon og ødem i bronkiene. I litteraturen finnes enkelte kasuistikker som antyder en sammenheng mellom bruken av leukotrienantagonister og utvikling av Churg-Strauss’ syndrom. Dette er en sjelden vaskulittsykdom med nekrotiserende vaskulitt i små blodkar og nekrotiserende granulomer med opphopning av eosinofile granulocytter. Hyppige manifestasjoner er typisk asthma bronchiale, allergisk rhinitt, mononevritt og kardiovaskulær affeksjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 484-6.)

(Anm: Kronisk nesetetthet, rhinitt. Kronisk nesetetthet er en tilstand med kronisk betennelse i neseslimhinnen som ikke skyldes allergi. Irriterende stoffer kan forverre tilstanden. Ikke alle blir bra med medikamentell behandling. (…) Slimet fra nesen er vanligvis fargeløst. Det har en tendens til å renne bak i halsen og medføre mye harking for å "rense" halsen. Kronisk rhinitt kan forverres av tobakksrøyk, eksos, temperaturendringer, sterke parfymer, vaskemidler, alkohol. Tilstanden kan i alvorlige tilfeller gi sekundære fenomener som slapphet, søvnløshet og noen ganger hodepine. Livskvaliteten kan være redusert. Ved en undersøkelse av nesen kan legen noen ganger se at luftpassasjen er trang på grunn av hovne slimhinner og mye slim. Slimhinnen er ofte normal eller litt rødere enn den blåfiolette eller bleke fargen som kan ses ved allergisk rhinitt. (…) Årsak Det kan være forskjellige årsaker til denne tilstanden, og de er ikke alltid enkle å påvise. Det skilles mellom betennelsesutløste og ikke-betennelsesutløste kroniske rhinitter. Hos noen mener man at stadige infeksjoner kan være grunnen. Som regel mistenker man virusinfeksjoner, som forkjølelser og lignende. Andre årsaker kan være forstørrede lymfekjertler bak i nesen, skadet eller skjev neseskillevegg og bihulebetennelser. Hos noen mener man at mye støv og irriterende stoffer i lufta kan starte en langvarig betennelse i neseslimhinnen. I denne sammenhengen spiller røyking en stor rolle. (nhi.no 11.12.2018).)

(Anm: Asthma and allergic rhinitis linked to increased risk of cataracts (news-medical.net 4.1.2018).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Allergisk rhinitt. Symptomer og funn Nasal kløe og irritasjon. Rikelig vandig sekresjon. Tett nese og nedsatt luktesans. Nysing. Ofte allergisk konjunktivitt samtidig. Differensialdiagnoser Akutt rhinitt. Forkjølelsessymptomer. Som regel serøs væske. Medikamentutløst rhinitt. Langvarig bruk av slimhinneavsvellende nesedråper? Idiopatisk rhinitt. Rikelig, vandig sekresjon. Vekslende hevelse i neseslimhinnen. Nesepolypper. Nasalstenose med oral respirasjon, nedsatt luktesans, snorking, nasal stemme og hodepine. Fremmedlegeme i nesen. Ensidig tett nese. Ev. purulent nasalsekresjon. (lvh.no.no).)

(Anm: Hva er allergisk rhinitt? Allergisk rhinitt forårsakes av en IgE-mediert betennelse i neseslimhinnen. En av fem nordmenn har i dag allergisk rhinitt, og sykdommen øker i den vestlige verden. Allergisk rhinitt er mer vanlig i industrialiserte land enn i utviklingsland, noe man antar skyldes forskjeller i miljø- og livsstilsfaktorer. Andelen rammede i nordlige Europa er ganske lik mellom de ulike landene. (allergiguiden.no 4.12.2020).)

- Hva er Churg-Strauss syndrom? (- En foreslått mekanisme for sykdomsutvikling er eksponering for et uidentifisert stoff (antigen), for eksempel et inhalasjonsstoff, medikament, vaksine eller virus.)

(Anm: Hva er Churg-Strauss syndrom? Churg-Strauss syndrom er en sykdom som nesten utelukkende oppstår hos personer med astma. Tilstanden hører til en gruppe sykdommer som kalles vaskulitter, det vil si at den angriper kroppens blodårer. Dette kan i utgangspunktet skje i alle kroppens organer, men det er særlig lunger, tarm, nyrer, hjerte og hjerne som er utsatt ved Churg-Strauss syndrom. Årsak Årsaken til sykdommen er ukjent. En foreslått mekanisme for sykdomsutvikling er eksponering for et uidentifisert stoff (antigen), for eksempel et inhalasjonsstoff, medikament, vaksine eller virus. Dette angigenet utløser en immunreaksjon som fører til at det oppstår en betennelsesreaksjon i små blodårer. Selv om de fleste som får Churg-Strauss syndrom har astma, er det sannsynligvis ikke slik at astma disponerer for sykdommen. Mer trolig er det at astma er et tidlig tegn på Churg-Strauss syndrom. Symptomer De første symptomene på Churg-Strauss syndrom er ofte uspesifikke, for eksempel langvarig hoste, snue og bihulebetennelse. Dette er vanlige plager, og derfor tar det ofte lang tid før diagnosen blir mistenkt og fastslått. Mange blir behandlet for astma og høysnue i flere år før de mer alvorlige symptomene oppstår. Da kan plagene komme fra mange forskjellige organer. Symptomer kan oppstå fra tarmen, f.eks. magesmerter og blodig avføring. Det kan oppstå nervelammelser som blant annet kan gi muskellammelser eller redusert følsomhet. Mange får ulike former for utslett i huden. Langvarig feber, vekttap og leddsmerter er vanlig. Hjertet kan også bli angrepet, noe som blant annet kan gi tungpusthet, redusert utholdenhet, angina (hjertekrampe) og hjerteinfarkt. (nhi.no 23.07.2018).)

(Anm: Nevrologisk presentasjon av Churg-Strauss’ syndrom. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1078-80.)

(Anm: Mononeuritis. What Is Mononeuritis Multiplex? Mononeuritis multiplex (MNM) is a disorder of the nervous system. It can result in severe pain, loss of motor ability, and loss of sensation in at least two separate areas of the body. The areas affected by MNM depend on the underlying cause of the condition. (healthline.com 22.2.2016).)

(Anm: Summary Mononeuritis multiplex (MNM) consists of a heterogeneous group of peripheral nerve disorders. Presents with sensory and motor deficits in the distribution of specific peripheral nerves, and may be acute, sub-acute, or, rarely, chronic. MNM is most commonly caused by vasculitis, which may be either systemic or isolated to the nerves. Other causes include hypersensitivity reactions to drugs or infections, or direct viral or bacterial infection of nerves. Diagnosis is based on clinical picture and characteristic changes seen on biopsy. Therapy varies with underlying MNM aetiology, with most vasculitic neuropathies treated with intravenous methylprednisolone, oral corticosteroids, and oral cyclophosphamide. Plasma exchange and intravenous immunoglobulin may be useful in some forms of MNM. Azathioprine and oral cyclophosphamide are used for chronic maintenance therapy. (bestpractice.bmj.com).)

- Evans syndrom (Evans syndrome): Alt du trenger å vite. Evans syndrom er en sjelden lidelse som får immunsystemet til å ødelegge visse blodceller. (- Personer med Evans syndrom kan også ha en forstørret milt-, lever- eller lymfeknuter.)

(Anm: Evans syndrom (Evans syndrome): Alt du trenger å vite. Evans syndrom er en sjelden lidelse som får immunsystemet til å ødelegge visse blodceller. (…) Det kan forårsake lave blodcellenivåer og anemi, noe som kan føre til en rekke symptomer.) (- Noen mennesker har perioder med remisjon hvor symptomer på sykdommen forsvinner. Remisjon kan skje etter vellykket behandling. Imidlertid kan man også ha perioder der symptomer blir verre. (…)  Personer med Evans syndrom kan også ha en forstørret milt-, lever- eller lymfeknuter. (…) Et sunt immunsystem består av celler, vev og organer som forsvarer kroppen mot bakterier, sykdommer og inntrengerne (invaders). Når immunforsvaret sanser en inntrenger, lager det proteiner som kalles antistoffer som ødelegger det fremmede stoffet. (medicalnewstoday.com 3.2.2019).)

- Evans syndrome. Other Names: Autoimmune hemolytic anemia and autoimmune thrombocytopenia.

(Anm: Evans syndrome. Other Names: Autoimmune hemolytic anemia and autoimmune thrombocytopenia; Evan syndrome Categories: Autoimmune / Autoinflammatory diseasesBlood Diseases (rarediseases.info.nih.gov Last updated: 5/18/2016).)

- Ung læge disrupter lægevidenskaben og redder sig selv fra døden. (- Er leder af Center for Study & treatment of Castleman og inflammatory lymphadenopathies (CSTL) og chef ved Patient Impact of the Pennsylvania Orphan Disease Center, ser ifølge sin bog mest af alt sig selv som en foreløbig overlever af en dødelig sygdom og siger, at han derfor har viet resten af sit liv til at finde en behandling mod Castlemans sygdom og andre sjældne dødelige immunologiske sygdomme.) (- Fajgenbaum retter en skarp kritik af den medicinske forskningsverdens svagheder i form af, hvad han opfatter som blandt andet manglende samarbejder.)

(Anm: Ung læge disrupter lægevidenskaben og redder sig selv fra døden.  BØGER: En ung læges bog om sin vilde jagt på at finde en kur mod sin egen dødelige sygdom er også fortællingen om, hvordan lægevidenskaben kan disrupte sig selv, og om hvordan den bør forske sig frem til brug af allerede eksisterende lægemidler mod sjældne og endnu ellers ikke-behandelige sygdomme. (…) Men sygdommen vendte tilbage nogle måneder senere, og igen overlevede David Fajgenbaum. Denne gang dog nu udskrevet med diagnosen ideopatisk, multicentrisk Castlemans sygdom, som er en sygdom i lymfesystemet, der medfører, at celler i lymfeknuderne begynder at vokse abnormt og danner godartede svulster. Med multicentrisk menes, at sygdommen omfatter flere lymfeknuder foruden andre organer i kroppen. Sygdommen, der opfører sig som en blanding af cancer og en autoimmunforstyrrelse, kan forsøges behandlet med præparatet Sylvant, men det virker ikke for alle, og et flertal dør indenfor højst fem år. Det fortæller David Fajgenbaum om i sin mere end fremragende medicinske thriller af en bog "Chasing my Cure". (…) Fajgenbaum retter en skarp kritik af den medicinske forskningsverdens svagheder i form af, hvad han opfatter som blandt andet manglende samarbejder, for mange gentagelser af forskningsforsøg, som man dybest set godt ved fra start ikke fører noget  afgørende positivt nyt med sig, samt en manglende interesse i at finde ud af at udnytte de mediciner, som allerede er godkendte til andre sygdomme, end de oprindeligt er godkendte til. (…) David Fajgenbaum, som i dag er leder og administrerende direktør for et internationalt netværk, Castleman Disease Collaborative Network, sidder som yngste medlem nogensinde i fakultetsledelsen af University of Pennsylvania Medical School, hvor han også er assisterende professor i medicin og genetik, er leder af Center for Study & treatment of Castleman og inflammatory lymphadenopathies (CSTL) og chef ved Patient Impact of the Pennsylvania Orphan Disease Center, ser ifølge sin bog mest af alt sig selv som en foreløbig overlever af en dødelig sygdom og siger, at han derfor har viet resten af sit liv til at finde en behandling mod Castlemans sygdom og andre sjældne dødelige immunologiske sygdomme, for som han skriver om sit fag: ”Sandheden er, at ingen ved alting, men det er ikke problemet. Problemet er, at i forhold til nogle ting, så er der ingen, som ved noget som helst, intet bliver gjort for at forandre dette, og nogle gange kan den medicinske videnskab helt direkte sagt være forkert”. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 16.2.2020).)

- En mann i 50-årene med magesmerter, kløe og vekttap. (- En middelaldrende mann ble innlagt på grunn av forhøyede leververdier og ikterus. Grunnet mistanke om malignitet gjennomgikk mannen omfattende leverkirurgi. Histologiske undersøkelser av operasjonsresektatet avdekket en uventet og underdiagnostisert sykdom.) (- b) CT collum viser bilateralt forstørrede submandibulære spyttkjertler (såkalt Küttner-tumor).) (- Autoimmun pankreatitt er en differensialdiagnose som er viktig å avklare på grunn av god respons på behandling med steroider.) (- Hyperlipidemier, hyperkalsemi, kronisk nyresvikt og medikamenter er andre årsaker til kronisk pankreatitt.)

(Anm: En mann i 50-årene med magesmerter, kløe og vekttap. En middelaldrende mann ble innlagt på grunn av forhøyede leververdier og ikterus. Grunnet mistanke om malignitet gjennomgikk mannen omfattende leverkirurgi. Histologiske undersøkelser av operasjonsresektatet avdekket en uventet og underdiagnostisert sykdom. (…) Autoimmun pankreatitt er en differensialdiagnose som er viktig å avklare på grunn av god respons på behandling med steroider. Autoimmun pankreatitt deles inn i type 1 og type 2: Type 1 har forhøyet nivå av IgG4 (immunglobulin G subklasse 4) og regnes som en manifestasjon av IgG4-relatert sykdom, mens IgG4-nivået er normalt ved type 2 (2). Hyperlipidemier, hyperkalsemi, kronisk nyresvikt og medikamenter er andre årsaker til kronisk pankreatitt. (…) Pasienten kom til poliklinisk konsultasjon dagen etter mottatt henvisning. Det hadde nå gått åtte måneder siden symptomdebut. Ved undersøkelse var blodtrykket 150/105 mm Hg og pulsen 73 slag/min. Pasienten hadde lymfadenopati med 4 × 3 cm store glandler på begge sider av halsen og en mindre lymfeknute i venstre lyske, som ble vurdert til å sannsynligvis være patologisk. Allmenntilstanden fremstod lett redusert. Pasienten ble utredet med CT-lymfomprotokoll, som viste en stor, diffus oppfylning i leverhilum som vokste inn i ductus hepaticus communis (figur 1a). Glandlene på halsen ble beskrevet som fyldige submandibulære spyttkjertler og var ikke metastasesuspekte (figur 1b). Pankreas var atrofisk som ved tidligere MR-undersøkelse (figur 1c). Funnet ga sterk mistanke om et perihilært kolangiokarsinom. (…) a) CT abdomen viser oppfylning i leverhilum med dilaterte intrahepatiske galleganger. (…) a) CT abdomen viser oppfylning i leverhilum med dilaterte intrahepatiske galleganger. b) CT collum viser bilateralt forstørrede submandibulære spyttkjertler (såkalt Küttner-tumor). c) CT abdomen med funn av atrofisk pankreas med dilatert og uregelmessig pankreasgang. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 10. februar 2020.)

(Anm: Lymfeknute Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Küttner Tumor: IgG4-Related Disease of the Submandibular Gland. Abstract Küttner tumor/chronic sclerosing sialadenitis is a fibroinflammatory process that characteristically involves the submandibular gland of patients with IgG4-related disease. Histologic examination is often important to make the diagnosis because of its nonspecific clinical and radiologic findings. Microscopically, Küttner tumor should be distinguished from other entities such as extranodal marginal zone lymphoma, Sjögren’s syndrome, and lymphoepithelial sialadenitis. The lesion is histologically well-demarcated with lobular architecture, extensive fibrosis, marked lymphoplasmacytic inflammation, formation of lymphoid follicles, acinar atrophy, and obliterative phlebitis, without the presence of lymphoepithelial lesions. The IgG4-to-IgG positive plasma cell ratio of >40 % is also an important feature to support the diagnosis of Küttner tumor. Moreover, flow cytometry is helpful to exclude a lymphoproliferative process. Clinicians and pathologists should consider the diagnosis of Küttner tumor in patients with elevated serum IgG4 level. Timely and accurate diagnosis is important for appropriate management. Head Neck Pathol. 2016 Dec; 10(4): 530–532.)

(Anm: The paired submandibular glands (historically known as submaxillary glands) are major salivary glands located beneath the floor of the mouth. They each weigh about 15 grams and contribute some 60–67% of unstimulated saliva secretion; on stimulation their contribution decreases in proportion as the parotid secretion rises to 50%.[1] (en.wikipedia.org).)

- Nye FDA-dokumenter kaster lys over legemiddelkontrollens avvisning av Sarepta-legemiddel. (- Unger fremhevet også 11 alvorlige bivirkninger som pasienter som tok Exondys 51 opplevde, inkludert alvorlige infeksjoner som sepsis og tre dødsfall. Videre sa han at det er et "svakt argument" å antyde at denne risikoen skyldtes måten å administrere legemidlet. og ikke selve legemidlet.

(Anm: New FDA documents shed light on agency's rejection of Sarepta drug. - New documents released this week that shed light on the FDA's initial rejection and later approval of Sarepta Therapeutics' Duchenne muscular dystrophy drug Vyondys 53 reveal that the agency highlighted issues with patient deaths, testing concerns and "weak arguments," reported the Boston Business Journal. - When Vyondys 53 was initially rejected in August 2019, Sarepta officials placed the blame on FDA officials' concern over the risk of infection and renal toxicity. However, in the full letter disclosed this week, Ellis Unger, director at the Office of Drug Evaluation-I, Office of New Drugs at the FDA, criticised the company for failing to conduct the required follow-up trial to demonstrate that the scientific approach used by both of Sarepta's drugs is effective. (…) - Unger also highlighted 11 serious adverse effects that patients taking Exondys 51 experienced, including serious infections like sepsis and three deaths. Further, he said it is a "weak argument" to suggest that those risks were due to the means of administering the drug and not the drug itself. - In his decision overturning the rejection, Peter Stein, director of the FDA Center for Drug Evaluation and Research's Office of New Drugs, wrote that "since the occurrence of such infections can be reduced with appropriate management...my assessment is that the benefit of meaningful improvement in muscle strength and function that may be obtained with (Vyondys 53) outweighs this manageable risk." -Stein also said a "confirmatory study will be completed in a timely fashion so as to provide confirmation of benefit, or lead to withdrawal of this drug from the market." (firstwordpharma.com 22.1.2020).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Acute kidney injury (AKI), previously called acute renal failure (ARF),[1][2] is an abrupt loss of kidney function that develops within 7 days.[3] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(AnmSepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. KildeStore norske leksikon.)

- "Alarmerende" ett av fem dødsfall på grunn av sepsis. ('Alarming' one in five deaths due to sepsis.) (- Én av fem dødsfall rundt om i verden er forårsaket av sepsis, også kjent som blodforgiftning, viser den mest omfattende analysen av tilstanden.)

(Anm: "Alarmerende" ett av fem dødsfall på grunn av sepsis. ('Alarming' one in five deaths due to sepsis.) (- Én av fem dødsfall rundt om i verden er forårsaket av sepsis, også kjent som blodforgiftning, viser den mest omfattende analysen av tilstanden.) (- Den største drapsmannen du kanskje ikke kjenner - Hvor gode er sykehus til å behandle "skjult morder"?) (bbc.com 16.1.2020).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Aging: The Surprises of Getting Older (medicinenet.com 28.2.2018).)

- Feber av ukjent årsak. (…) Feber kan ha utrolig mange årsaker.

(Anm: Feber av ukjent årsak. (…) Feber kan ha utrolig mange årsaker. Nedenfor, på slutten av svaret mitt har jeg sitert en lang artikkel i Norsk Elektronisk Legehåndbok for deg, hvor det listes opp en systematisk og omfattende liste over mulige årsaker. Gå gjerne gjennom den med fastlegen din. (lommelegen.no 8.4.2024).)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Forbindelse mellom atypiske antipsykotika og dødelighet hos pasienter innlagt med lungebetennelse. (- Konklusjon.) (- Hos pasienter 65 år eller eldre, som er innlagt på sykehus med lungebetennelse, fant vi en sammenheng mellom bruk av atypiske antipsykotika og økt odds for dødelighet.) (- Dette var spesielt uttalt hos pasienter med allerede eksisterende psykiatriske lidelser eller hjertesykdommer.) (- Vi foreslår nøye å overvåke pasienter som bruker disse legemidlene og minimere bruken hos eldre voksne pasienter.)

(Anm: Association of atypical antipsychotics and mortality for patients hospitalised with pneumonia. Conclusion In patients 65 years or older that are hospitalised with pneumonia, we found an association between atypical antipsychotic use and increased odds of mortality. This was particularly pronounced for patients with pre-existing psychiatric or cardiac conditions. We suggest closely monitoring patients who use these medications and minimising their use in older adult patients. ERJ Open Research 2019 5: 00223-2018;.)

 (Anm: Pneumonia: What You Should Know (webmd.com 9.2.8.2019).)

- Hva bør du vite om forstoppelse og kvalme. (- Forstoppelse er et ubehagelig, men vanlig symptom.) (- Personer som har forstoppelse kan oppleve ytterligere symptomer, som magesmerter eller kvalme.) (- Hvis den ikke blir behandlet, kan en tarmhindring forårsake alvorlige komplikasjoner, inklusive: - alvorlig infeksjon, som sepsis - tarm nekrose - tarmperforering.)

(Anm: What to know about constipation and nausea. Constipation is an uncomfortable but common symptom. People who have constipation may experience additional symptoms, such as abdominal pain or nausea. Nausea is the queasiness and uncomfortable feeling in the stomach that makes a person feel as if they are going to vomit. The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), define constipation as painful, infrequent bowel movements that consist of hard, dry stools. The NIDDK estimate that constipation affects 16% of adults in the United States and 33% of adults over 60 years of age. Keep reading to learn more about the links between constipation and nausea that some people also experience. Causes of nausea due to constipation (…) Intestinal obstruction An intestinal obstruction occurs when a blockage forms in the intestines, preventing the passage of digested food and waste materials. An intestinal obstruction can be due to partially passed stools, inflammation, or a buildup of scar tissue after surgery. Sometimes, the intestines can get twisted around themselves, resulting in a condition doctors call volvulus. Intestinal obstructions prevent the normal passage of stools, which can lead to constipation. People who have an intestinal obstruction may experience a wide range of symptoms, depending on the location and severity of the blockage. An obstruction in the small intestine, near the stomach, can cause nausea and vomiting. If left untreated, an intestinal obstruction can cause serious complications, including: - severe infection, such as sepsis - bowel necrosis - bowel perforation (medicalnewstoday.com 19.11.2019).)

- LEGEMIDDELINDUSERT FORSTOPPELSE, KVALME ETC.

(Anm: Søk - PubMed - «drug induced constipation nausea» - "LEGEMIDDELINDUSERT FORSTOPPELSE, KVALME ETC." (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov).)

(Anm: A Canadian Multicenter, Double-Blind Study of Paroxetine and Fluoxetine in Major Depressive Disorder. (…) The overall incidence of adverse effects was comparable in the two treatment groups. Constipation, dyspepsia, tremor, sweating and abnormal ejaculation were more common in paroxetine-treated subjects, whereas nausea and nervousness were more frequent in fluoxetine-treated patients. J Affect Disord, 54 (1-2), 39-48 Jul 1999.)

- Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (- Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober.) (- De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet.)

(Anm: Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (Many common drugs, not just antibiotics, may kill off gut microbes.) (…) Ny forskning finner at antibiotika ikke er alene om deres bakterielle slakting: Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober. (…) De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet. "For oss var det mye mer enn vi forventet," sa Typas. Resultatene ble publisert i Nature på mandag. (statnews.com 19.3.2018).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Hva er normal farge på urin? (- Fargeskala Normal farge har et større spekter innenfor lyse gultoner.) (- For helsepersonell kan utseende, farge og lukt på urinen til en syk pasient gi viktig informasjon om helsen.)

(Anm: Hva er normal farge på urin? Spekteret er stort - fra vannfarget eller lys gul til oransje eller brun. Farge og lukt kan avsløre at du har drukket for lite, eller om du er syk. (…) Fargeskala Normal farge har et større spekter innenfor lyse gultoner. Friske mennesker trenger ikke kontrollere fargen på sin urin, men for helsepersonell kan utseende, farge og lukt på urinen til en syk pasient gi viktig informasjon om helsen. (lommelegen.no 21.8.2020).)

- Det kan färgen på din avföring säga om magens hälsa.

(Anm: Det kan färgen på din avföring säga om magens hälsa. Ens avföring kan variera i både färg och form. Men vad kan egentligen färgerna och utseendet säga om magens hälsotillstånd? Netdoktor frågade magexperten Jan Brun. (netdoktor.se 19.6.2019).)

- Bristol stool scale, også kalt Bristol stool chart eller Bristol skala, er et medisinsk apparat designet for å være i stand til å klassifisere teksturen og formen til menneskelig avføring i syv forskjellige kategorier.

(Anm: Bristol stool scale, også kalt Bristol stool chart eller Bristol skala, er et medisinsk apparat designet for å være i stand til å klassifisere teksturen og formen til menneskelig avføring i syv forskjellige kategorier. Den ble utviklet av forskningsduoen Heaton og Lewis ved universitetet i Bristol og ble først publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Journal of Gastroenterology i 1997.[1] Krakk form avhenger av hvor lenge den har vært i tykktarmen. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Bristol stool chart (sthk.nhs.uk).)
(Anm: Stool color: When to worry (mayoclinic.org).)
(Anm: The scoop on poop:What Does Your Poop Say About Your Health? (Penn Medicine).)
(Anm: Hvor godt kjenner du bæsjen din? (illvit.no 12.4.2016).)
(Anm: What Your Poop Type and Color Mean (webmd 23.5.2016).)
(Anm: Worst Foods for Constipation (webmd 23.5.2016).)
(Anm: Breastfed baby poop: What is cause for concern? (medicalnewstoday.com 17.4.2020).)
(Anm: Breastfed baby poop: What is cause for concern? (medicalnewstoday.com 17.4.2020).)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens.

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Unga som dricker löper större risk för demens. (- RISKFAKTORER FÖR TIDIG DEMENS 1. Alkoholförgiftning 2. Stroke 3. Antipsykotiska läkemedel 4. Depression 5. Föräldrar med tidig demens.) (- Studien publiceras i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften JAMA Internal Medicine.) (- RISKFAKTORER FÖR TIDIG DEMENS 1. Alkoholförgiftning 2. Stroke 3. Antipsykotiska läkemedel 4. Depression 5. Föräldrar med tidig demens.)

(Anm: Unga som dricker löper större risk för demens. Hög alkoholkonsumtion i tonåren är starkt kopplad till tidig demens visar ny svensk forskning. Tvärtemot vad man tidigare trott så är alkohol en betydligt större riskfaktor än ärftlighet. Hur mycket alkohol dricker du? Den frågan fick nästan en halv miljon mönstrande ungdomar mellan åren 1969-79. Det betyder att underlaget består huvudsakligen av män, och studien är också enbart byggd på män. När forskarna sedan följde samma unga män, omkring 40 år senare, hittade de en riskfaktor som stack ut. Kraftigt förhöjd risk för demens Ungdomarna som svarade att de drack mycket var klart överrepresenterade bland män som råkade ut för alkoholförgiftning senare i livet och demens före 60 års ålder. – Det som utan tvekan förvånar mig mest det var väl att om man har råkat ut för en alkoholförgiftning eller druckit så mycket alkohol att man behövde sjukhusvård så ökade risken för tidig demens fem gånger i den här gruppen, säger Peter Nordström, professor i geriatrik, som lett forskningen. Alkohol viktigare faktor än ärftlighet Att alkohol är en så stor riskfaktor för just tidig demens är helt nytt. Tidigare har man trott att orsaken är genmutationer men studien visar att ärftlighet kommer först på femte plats bland olika riskfaktorer. Med andra ord så finns det uppenbara möjligheter att förebygga tidig demens, en sjukdom med förödande konsekvenser. Omkring en av tusen personer drabbas. – Det kan vara familjeförsörjare, det kan vara föräldrar som då helt tappar sin förmåga att interagera förutom att då dom har väldigt stor risk att dö, säger Peter Nordström. Studien publiceras i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften JAMA Internal Medicine. RISKFAKTORER FÖR TIDIG DEMENS 1. Alkoholförgiftning 2. Stroke 3. Antipsykotiska läkemedel 4. Depression 5. Föräldrar med tidig demens (svt.se 13.8.2013).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Alkohol øker risiko for tidlig demens. (- Å rammes av slag eller bruke antipsykotiske legemidler øker risikoen for demens nesten tre ganger.)

Alkohol øker risiko for tidlig demens
aftenposten.no 24.8.2013
At demens bare rammer dem som er genetisk betinget? Glem det. (...)

Resultatene viser at alkoholforgiftning (mild eller kraftig beruselse) er sterkest knyttet til utvikling av demens i oppfølgingsperioden; den øker risikoen nesten fem ganger . Å rammes av slag eller bruke antipsykotiske legemidler øker risikoen for demens nesten tre ganger. Depresjon eller å ha en far med demens fordobler nesten risikoen.

- Risikofaktorer i slutten av tenårene for tidlig-begynnende-demens (YOT) hos menn.

Risk Factors in Late Adolescence for Young-Onset Dementia in Men (Risikofaktorer i slutten av tenårene for tidlig-begynnende-demens (YOT) hos menn)
JAMA Intern Med. 2013 (Published online August 12, 2013)
Importance Young-onset dementia (YOD), that is, dementia diagnosed before 65 years of age, has been related to genetic mutations in affected families. The identification of other risk factors could improve the understanding of this heterogeneous group of syndromes.

Objective To evaluate risk factors in late adolescence for the development of YOD later in life.

Design We identified the study cohort from the Swedish Military Service Conscription Register from January 1, 1969, through December 31, 1979. Potential risk factors, such as cognitive function and different physical characteristics, were assessed at conscription. We collected other risk factors, including dementia in parents, through national register linkage.

Participants All Swedish men conscripted for mandatory military service (n = 488 484) with a mean age of 18 years. (...)

Main Outcomes and Measure All forms of YOD.

Results During a median follow-up of 37 years, 487 men were diagnosed as having YOD at a median age of 54 years. In multivariate Cox regression analysis, significant risk factors (all P < .05) for YOD included alcohol intoxication (hazard ratio, 4.82 [95% CI, 3.83-6.05]); population-attributable risk, 0.28), stroke (2.96 [2.02-4.35]; 0.04), use of antipsychotics (2.75 [2.09-3.60]; 0.12), depression (1.89 [1.53-2.34]; 0.28), father’s dementia (1.65 [1.22-2.24]; 0.04), drug intoxication other than alcohol (1.54 [1.06-2.24]; 0.03), low cognitive function at conscription (1.26 per 1-SD decrease [1.14-1.40]; 0.29), low height at conscription (1.16 per 1-SD decrease [1.04-1.29]; 0.16), and high systolic blood pressure at conscription (0.90 per 1-SD decrease [0.82-0.99]; 0.06). The population-attributable risk associated with all 9 risk factors was 68%. Men with at least 2 of these risk factors and in the lowest third of overall cognitive function were found to have a 20-fold increased risk of YOD during follow-up (hazard ratio, 20.38 [95% CI, 13.64-30.44]).

Conclusions and Relevance In this nationwide cohort, 9 independent risk factors were identified that accounted for most cases of YOD in men. These risk factors were multiplicative, most were potentially modifiable, and most could be traced to adolescence, suggesting excellent opportunities for early prevention. (...)

In this study, we evaluated premorbid cognitive performance, physical characteristics, socioeconomic factors, various diagnoses, use of medication, and the influence of heritable factors in young adulthood in relation to the risk of developing different YOD syndromes in a nationwide cohort of 497 844 Swedish men. (...)

(AnmYoung-onset dementia (YOD), that is, dementia diagnosed before 65 years of age (youngeronset.net).)

(Anm: In survival analysis, the hazard ratio (HR) is the ratio of the hazard rates corresponding to the conditions described by two levels of an explanatory variable. (en.wikipedia.org).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved aldring og kreft. (- Spesielt er fokuset på mutasjoner og endringer i innholdet i mitokondrielt genom, aktivering av mitokondria-til-kjerne-signalering og den nyoppdagede mitokondria-telomere-kommunikasjonen.)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction in Aging and Cancer. Abstract Aging is a major risk factor for developing cancer, suggesting that these two events may represent two sides of the same coin. It is becoming clear that some mechanisms involved in the aging process are shared with tumorigenesis, through convergent or divergent pathways. Increasing evidence supports a role for mitochondrial dysfunction in promoting aging and in supporting tumorigenesis and cancer progression to a metastatic phenotype. Here, a summary of the current knowledge of three aspects of mitochondrial biology that link mitochondria to aging and cancer is presented. In particular, the focus is on mutations and changes in content of the mitochondrial genome, activation of mitochondria-to-nucleus signaling and the newly discovered mitochondria-telomere communication. J Clin Med. 2019 Nov 15;8(11). pii: E1983.)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring.

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI («acute kidney injury».; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Forskning viser at forurensning når morkaken. (- I en ny studie, for første gang, er bevis på luftforurensning sett i morkaken hos en gravid kvinne.)

(Anm: Research shows pollution is reaching the placenta. The evidence of air pollution – the soot and the fumes, has been seen in the lungs till date. In a new study, for the first time, the evidence of air pollution is seen in the placenta of a pregnant women. (…) Dr Miyashita presented the findings of this study at the European Respiratory Society International Congress on Sunday (16th September 2018) in Paris, along with Dr Norrice Liu, a paediatrician and clinical research fellow. (news-medical.net 16.9.2018).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Late Breaking Abstract - Do inhaled carbonaceous particles translocate from the lung to the placenta? Abstract Introduction: Epidemiological studies have reported an association between maternal exposure to particulate matter (PM) air pollution and adverse effects on the fetus. However the mechanisms for these associations remain unknown. (…) Conclusion: This study provides the first evidence that inhaled PM translocate from the lung to the placenta. European Respiratory Journal 2018 52: PA360;.)

- Luftforurensning-induserte forandringer i placenta: et samspill av oksidativt stress, epigenetikk og den aldrende fenotypen?

(Anm: Air pollution-induced placental alterations: an interplay of oxidative stress, epigenetics, and the aging phenotype? Abstract According to the "Developmental Origins of Health and Disease" (DOHaD) concept, the early-life environment is a critical period for fetal programming. (…) Investigating the placenta is an opportunity for future research as it may help to understand the fundamental biology underpinning the DOHaD concept through the interactions between the underlying modes of action, prenatal environment, and disease risk in later life. To prevent lasting consequences from early-life exposures of air pollution, policy makers should get a basic understanding of biomolecular consequences and transgenerational risks. Clin Epigenetics. 2019 Sep 17;11(1):124. doi: 10.1186/s13148-019-0688-z.)

(Anm: Fenotype er de egenskapene hos et individ man kan observere direkte, altså de egenskapene som kommer til uttrykk i en organisme. Fenotype står i kontrast til genotype, som er den informasjonen som ligger i genene (DNA) til et individ eller en celle. Informasjonen i DNA-et kan beskrive flere varianter av et trekk, mens bare ett av disse, eller en kombinasjon av variantene, kommer til uttrykk. Eksempler på egenskaper der vi ofte snakker om fenotype er øyefarge, farger på blomster, hvor høy en person er, om en erteplante har runde eller skrukkete frø, eller blodtype. Disse egenskapene har underliggende genetiske motstykker. Kilde: Store norske leksikon.)