Pfizer: - Vi gjør jobben selv

At Senior Norge fikk en hyggelig millionavtale med Pfizer noen måneder etter at Pfizers Aricept kom inn på blå resept, må ikke tolkes som belønning for innsatsen, ifølge Grethe Aasved, direktør for samfunnskontakt i Pfizer AS.

- Selvfølgelig ikke. En slik sammenheng er helt utenkelig, og ville trukket integriteten til både Pfizer og Senior Norge i tvil. (aftenposten.no 28.2.2004)

Flere demente bør medisineres Sannsynligvis får færre enn 30 prosent med mild til moderat demens medikamenter for å bremse sykdomsutviklingen, melder Dagens Medisin. Professor i alderspsykiatri, Knut Engedal, sier til avisa at flere bør få prøve medisiner. (lommelegen.no 11.3.2004)

Studie på Alzheimer-legemiddel vekker spørsmål om risiko til live (...) ikke kostnadseffektiv (nytimes.com 17.3.2006 (New York Times))

Alzheimerlegemidler bremser ikke begynnende demens (reuters.com 26.11.2007)

Bruker firmaenes eksperter

Helse- og sosialkomiteen har det siste ordet når ekspertene har uttalt seg.

For demensmedisinen Aricept ble to av de fremste demens-ekspertene brukt som rådgivere. Begge hadde også jobbet for produsenten, noe som ikke er uvanlig. (nrk.no/teksttv 31.10.2006)

Refusjonsvurdering Aricept (legemiddelverket.no)

Demensbehandling linket til hjerteproblemer (medpagetoday.com 29.9.2009)

- Pfizer: - Vi gjør jobben selv. (- Refusjonssaker havner alltid i Stortinget.) (- Da er det alltid slik at pasientgrupper, legemiddelindustrien, Legeforeningen, leger og andre engasjerer seg.) (- Vi sender ikke folk for oss. Vi går selv og gjør jobben selv, sier hun.) (- Hvis Senior Norge tar æren for at Aricept kom på blå resept, så er det flott.)

Pfizer: - Vi gjør jobben selv
aftenposten.no 28.2.2004
(...) Refusjonssaker havner alltid i Stortinget. Da er det alltid slik at pasientgrupper, legemiddelindustrien, Legeforeningen, leger og andre engasjerer seg. Vi sender ikke folk for oss. Vi går selv og gjør jobben selv, sier hun.

- Hvis Senior Norge tar æren for at Aricept kom på blå resept, så er det flott.

Det er et medikament som er kjempeviktig for medlemmene de representerer. Men de kan ikke la seg kjøpe av noen som helst. Da vil de miste all troverdighet, legger hun til.

Aasved sier at selskapet har akkurat samme kontakt med Seniorsaken som med de åtte andre organisasjonene som mottar støtte fra Pfizer. - Vår policy er at vi aldri støtter en organisasjon alene. Det skal minimum være to, helst flere firmaer, som støttes for integritetens skyld.

- Hva får dere igjen for støtten?
- Pasient- og interesseorganisasjonene er interessert i å få informasjon om for eksempel nye produkter, forskning og fremtidig behandling, og vi er interessert i gi slik informasjon. På den måten har vi et faglig interessefellesskap. Men det er ikke meningen at vi skal måle noe som helst. Pengene kommer fra en pott for økonomisk støtte til organisasjoner, veldedighet og forskning. Vi har hatt lite kontakt med Seniorsaken. De har hatt mye fokus på interne forhold, sier hun.

- Jeg ser ikke bort fra at Senior Norge lobbet for Aricept, men det hadde ikke noe å si for meg, sier sosialkomiteens leder, John I. Alvheim (frp). (...)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- Seniorer sponset etter lobbyinnsats

Seniorer sponset etter lobbyinnsats
aftenposten.no 28.2.2004
Senior Norge, en av forløperne til Senior-saken, drev lobbyvirksomhet i Stortinget for å få Alzheimer-medisinen Aricept på blå resept. Etterpå ble legemiddelfirmaet Pfizer, produsenten av medisinen, foreningens største sponsor. (...)

Slik er avtalen
SLIK ER AVTALEN:

  • Legemiddelfirmaet Pfizer sponser Seniorsaken med 1,4 millioner kroner. Beløpet åpner dørene til Seniorsakens møter, medlemsblad og hjemmeside. Avtalen ble inngått i mai 2002 med Senior Norge og er videreført med Seniorsaken. Avtalen varer ut 2004. Formålet er "å øke innsatsen for å styrke rettighetene til landets Seniorbefolkning. Målsettingen er å bedre forståelsen for denne gruppens stilling i samfunnet. Partene er enig i at
    denne avtale ikke binder den enkelte part i noe spørsmål".
  • Avtalen ga Pfizer "adgang til alle arrangementer i organisasjonens regi". På slike arrangementer kan Pfizer hvis ønskelig profilere seg i form av annonse i programmet eller ved en utstilling. Pfizer AS kan sende inn redaksjonelt stoff til Senior Norges medlemstidsskrift og hjemmeside. Ved etablering av et medisinsk fagråd vil Pfizer bli tilbudt å utpeke et medlem til dette rådet, heter det i avtalen.
  • Til gjengjeld skal Pfizer holde Senior Norge "løpende orientert om utviklingen av nye medisiner som kan få betydning for Senior Norges medlemmer". (...)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

- Flere demente bør medisineres

Flere demente bør medisineres
lommelegen.no 11.3.2004
Sannsynligvis får færre enn 30 prosent med mild til moderat demens medikamenter for å bremse sykdomsutviklingen, melder Dagens Medisin. Professor i alderspsykiatri, Knut Engedal, sier til avisa at flere bør få prøve medisiner. (...)

Han mener at allmennlegene er forsiktige med medisinforskrivningen. Alle pasienter som kvalifiserer for medikamentell behandling får det ved hukommelsesklinikken på Ullevål universitetssykehus. (...)

(Anm: Pasientforeninger, legenettsteder og Dagens Medisin (Schibsted) er tungt sponset av legemiddelfirmaer, i form av et titalls millioner kroner årlig, hvilket innebærer at de har felles interesser når det gjelder det å promotere legemidler.)

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

- Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (- Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper.)

(Anm: Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (Trends in unintentional injury deaths, U.S., 1999-2005: age, gender, and racial/ethnic differences.) Detaljene som er skjult i den siste økningen (1999-2004) for utilsiktet dødelighet ved skade, er ikke undersøkt. (…) De totale utilsiktede antall dødsfall grunnet skade økte betydelig bare hos hvite, en økning på 2 % per år for hvite menn / gutter og en økning på 2,8 % for hvite kvinner / jenter (p <0,05). Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper. (…) KONKLUSJONER: Spesifikke undergrupper av hvite har nylig opplevd de mest markante økningene i fatale utilsiktede skader, inkludert fall, forgiftning, kollisjoner fra kjøretøyer, kvelning, brann / brann og drukning. Disse økninger fortjener mer oppmerksomhet fra forskere og de politiske ansvarlige personer. Am J Prev Med. 2009 Sep;37(3):188-94.)

- 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret.)

(Anm: 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Til sammen behandlet sykehusene 280.000 ulykkesskader i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Rapporten «Skadebildet i Norge» fastslår at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner.) (- Det er ytre omstendigheter, som årsak, skadested og aktivitet, det særlig mangler informasjon om.) (- I dag mangler disse opplysningene for alle skader som blir behandlet av legevakt og fastleger.) (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret. (tv2.no 26.2.2019).)

(Anm: Behandla 90 000 skadar etter ulykker i heimen i 2017. Heimen er den vanlegaste skadestaden. I 2017 behandla norske sjukehus 90 000 ulykkesskadar der heimen var skadestad. Det viser ein rapport frå Folkehelseinstituttet. (fhi.no 26.2.2019).)

(Anm: Ohm E, Madsen C, og Alver K. "Skadebildet i Norge - Fordeling etter utvalgte temaområder". Rapport 2019: Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019. (fhi.no).)

(Anm: Common Medications for Dementia Could Cause Harmful Weight Loss. SAN FRANCISCO -- August 3, 2015 -- Medications commonly used to treat dementia could result in harmful weight loss, according to a study published in the August issue of the Journal of the American Geriatrics Society. (…) Cholinesterase inhibitors are marginally beneficial for most patients with dementia and may have serious side effects such as gastrointestinal symptoms. Weight loss also is a significant problem in this patient population and is linked to increased mortality. Data from randomised controlled trials suggests this weight loss may be an under-recognised side effect of cholinesterase inhibitors, but evidence is limited and conflicting. (dgnews.docguide.com 3.8.2015).)

(Anm: Donepezil – Rabdomyolyse (EPITT no 18261). Preparatomtale. 4.8 - BivirkningerSykdommer i muskler, bindevev og skjelett. Frekvens “svært sjeldne”: Rabdomyolyse* (Settes inn som fotnote til tabellen): * Rabdomyolyse er rapporter å oppstå uavhengig av nevroleptisk malingt syndrome og i nær tidsmessig sammenheng med oppstart av donepezil eller doseøkning. (ema.europa.eu 34.7.2015).)

(Anm: Alzheimers legemiddel foreskrevet off-label kan akselerere kognitiv svikt for noen pasienter. (Alzheimer's drug prescribed off-label could accelerate cognitive decline for some patients. Funn Donepezil, et medikament som er godkjent for å behandle mennesker med Alzheimers sykdom, bør ikke foreskrevet for personer med mild kognitiv svikt uten en genetisk test. UCLA School of Nursing forskere oppdaget at for folk som bærer en spesifikk genetisk variasjon - K-varianten av butyrylkolinesteraseaktiviteten eller BChE-K - donezpezil kunne akselerere kognitiv svikt. FINDINGS Donepezil, a medication that is approved to treat people with Alzheimer's disease, should not be prescribed for people with mild cognitive impairment without a genetic test. UCLA School of Nursing researchers discovered that for people who carry a specific genetic variation -- the K-variant of butyrylcholinesterase, or BChE-K -- donezpezil could accelerate cognitive decline.) (news-medical.net 25.2.2017).)

(Anm: Mikroblødninger i hjernen. En mann i 70-årene ble innlagt i nevrologisk avdeling etter en episode med synkope og mulig krampeanfall. Han hadde familiær belastning med karsykdom, hypertensjon og insulinbehandlet diabetes. Pasienten hadde fått diagnosen Alzheimers sykdom et år tidligere, og det ble derfor startet opp med donepezil. Noen uker etter utskrivning fra avdelingen ble han gradvis mer ustø og fikk dårligere språk. Han ble reinnlagt etter en drøy måned, desorientert og med krampeanfall. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:288 (16.2.2017).)

- Alzheimerlegemidler bremser ikke begynnende demens

Mental training offers best chance of halting cognitive decline, finds review (Mental trening gir best sjanse for å stanse kognitiv svikt, ifølge gjennomgang)
BMJ 2013;346:f2567 (Published 22 April 2013)
Til tross for at noen produsenter hevder det motsatte er der ingen bevis for at legemider eller kosttilskudd bidrar til å forhindre kognitiv svikt hos friske eldre voksne, ifølge en forskningsgjennomgang. De mest lovende bevis favoriserte "formell kognitiv trening," som vanligvis involverer bruk av datamaskinprogrammer, selv om nytten trolig er liten, er konklusjonen. (Despite some manufacturers’ claims to the contrary, there is no evidence that drugs or supplements help prevent cognitive decline in healthy older adults, a review of the research has found. The most promising evidence was for “formal cognitive training,” usually involving the use of computer programmes, although the likely benefit is probably small, it concluded.)

Researchers from the University of Toronto conducted a review of the literature to assess the evidence behind claims that a number of drugs, vitamins, supplements, exercise, and cognitive training could help to prevent cognitive decline in healthy adults. Altogether they found 32 randomised controlled trials of 38 000 adults and reported their findings in the journal of the Canadian Medical Association.1 (...)

Alzheimer drugs dont delay dementia onset study (Alzheimerlegemidler bremser ikke begynnende demens)
reuters.com 26.11.2007
LONDON (Reuters) - Giving Alzheimer's drugs to people with early memory problems does not seem to delay the onset of the disease, researchers said on Tuesday.

Three main drugs -- Aricept, or donepezil; Exelon, or rivastigmine; and Reminyl, or galantamine -- are currently approved for use in mild-to-moderate Alzheimer's disease.

They are also often prescribed on a so-called "off-label" basis to people with pre-dementia.

But doctors are divided over their effectiveness, leading to differing rates of use and bitter arguments over patient access to treatment, notably in Britain where a dispute over their cost-effectiveness has led to legal clashes. (...)

(Anm: Alzheimers legemiddel foreskrevet off-label kan akselerere kognitiv svikt for noen pasienter. (Alzheimer's drug prescribed off-label could accelerate cognitive decline for some patients. Funn Donepezil, et medikament som er godkjent for å behandle mennesker med Alzheimers sykdom, bør ikke foreskrevet for personer med mild kognitiv svikt uten en genetisk test. UCLA School of Nursing forskere oppdaget at for folk som bærer en spesifikk genetisk variasjon - K-varianten av butyrylkolinesteraseaktiviteten eller BChE-K - donezpezil kunne akselerere kognitiv svikt. FINDINGS Donepezil, a medication that is approved to treat people with Alzheimer's disease, should not be prescribed for people with mild cognitive impairment without a genetic test. UCLA School of Nursing researchers discovered that for people who carry a specific genetic variation -- the K-variant of butyrylcholinesterase, or BChE-K -- donezpezil could accelerate cognitive decline.) (news-medical.net 25.2.2017).)

(Anm: Mikroblødninger i hjernen. En mann i 70-årene ble innlagt i nevrologisk avdeling etter en episode med synkope og mulig krampeanfall. Han hadde familiær belastning med karsykdom, hypertensjon og insulinbehandlet diabetes. Pasienten hadde fått diagnosen Alzheimers sykdom et år tidligere, og det ble derfor startet opp med donepezil. Noen uker etter utskrivning fra avdelingen ble han gradvis mer ustø og fikk dårligere språk. Han ble reinnlagt etter en drøy måned, desorientert og med krampeanfall. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:288 (16.2.2017).)

- Eldre medisineres vilkårlig på sykehjem

Eldre medisineres vilkårlig på sykehjem
helserevyen.no 295.2007
Helsetilsynet i Hordaland har avdekket at kommunene mangler kontroll med medisineringen av eldre på sykehjem, som gjerne dopes ned uten at det er medisinsk forsvarlig.

Til tross for at det er opprettet et eget demensnettverk mellom alle kommunene i Hordaland der det er grundig informert om Sosial- og helsedirektoratets faglige standard for utredning og oppfølging av pasienter med aldersdemens, har Helsetilsynet nylig avdekket at kommunene ikke har kontroll med medisineringen av de eldre på sykehjemmene.

I en tilsynsrapport fra gjennomgangen av ni sykehjem i 2005 og 2006 skriver tilsynet at:

- Det er fremdeles er mangelfull kunnskap om de faglige retningslinjene, og mangelfull opplæring av og kompetanse om aldersdemens hos personell i sykehjemmene. Behandling med Aricept og Ebixa var i enkelte tilfelle ikke i samsvar den faglige standarden, verken når det gjelder igangsetting av slik behandling eller evaluering av denne.

Det viste seg at de eldre i gjennomsnitt brukte 7,1 faste medisiner, pluss 2,4 legemiddel ved behov (eventuell-medisin).

- Bruk av mange legemiddel samtidig øker risikoen for bivirkninger. Dette påvirker både helsetilstanden og livskvaliteten til pasientene, skriver Helsetilsynet, som måtte konstatere at det varierte om sykehjemmene regelmessig vurderer om pasientene har bruk for alle legemidlene. (...)

- Bitter Pill - Columbia Journalism Review

Bitter Pill
Columbia Journalism Review
cjr.org (2005)
(...) Det snakkes for tiden om Aricept. New England Journal of Medicine publiserte i april, en studie på hvordan vitamin E og donepezil påvirket pasienter med mild kognitiv svekkelse grunnet Alzheimers sykdom. Studien hadde tre konklusjoner: for det første, vitamin E virket ikke; for det andre, donepezil forsinket ikke utvikling av Alzheimers etter tre års behandling; og for det tredje, legemidlet ble "assosiert” med en mindre progresjonsrate etter ett års behandling. Dr. Jeffrey Drazen, som er redaktør i Tidsskriftet, sa at studien viste at donepezil “hadde en snev av effekt,” men tilføyde at “hovedkonklusjonen hadde å gjøre med vitamin E.” Men ABC News så ikke studien på denne måte. TV-selskapene World News Tonight og Good Morning America fokuserte begge på antydningen om positive data for donepezil, som fikk det til å lyde som et større gjennombrudd. ABCs dr. Tim Johnson, selskapets lege-journalist, anbefalte at mennesker med begynnende Alzheimers sykdom tok donepezil selv om studien i Tidsskriftet som innslaget bygget på ikke støttet en slik klar anbefaling. (...) (Aricept, is a case in point. In April, The New England Journal of Medicine published a study about how Vitamin E and donepezil affected patients with mild cognitive impairment from Alzheimer’s disease. The study had three conclusions: first, Vitamin E did not work; second, donepezil did not slow the progression to Alzheimer’s after three years of treatment; and third, the drug was “associated” with a lower rate of progression after one year of treatment. Dr. Jeffrey Drazen, who edits the Journal, says the study showed that donepezil “had a little bit of an effect,” but adds that “the major conclusion had to do with Vitamin E.” ABC News, though, didn’t see the study that way. On both World News Tonight and Good Morning America, the network focused on the shred of positive data about donepezil, making it sound like a major breakthrough. ABC’s Dr. Tim Johnson, the network’s physician-reporter, recommended that people who have pre-Alzheimer’s disease take donepezil even though the Journal study on which the ABC segment was based did not support such a clear-cut recommendation.)

Mange av journalistene intervjuet om denne historien klaget på redaktører som var tilbøyelige til å være ettergivende for FDA, hvilket gjør det vanskelig for dem å skrive negativt om et legemiddel som kontrollorganet har godkjent, eller å granske selve kontrollorganet. “Jeg har opplevd at redaktører i store aviser har sagt til meg at dersom jeg skriver om FDA på daglig basis, kan jeg ikke samtidig granske dem,” sa Alicia Mundy, Washington-korrespondent for Seattle Times som har skrevet om legemiddelindustrien for mange publikasjoner. “Mitt svar er at de sier at en enkelt journalist tillates å være promotør og resten tillates å være reportere.” (...) (Many of the reporters interviewed for this story complained about editors who were inclined to defer to the FDA, which makes it hard for them to write negatively about a drug that has the agency’s approval, or to investigate the agency itself. “I have had editors of major papers say to me that if I cover the FDA on a daily basis, I can’t investigate it at the same time,” says Alicia Mundy, a Washington correspondent for The Seattle Times who has written about the drug industry for a variety of publications. “My answer is that they are saying that one reporter is allowed to be a shill and the rest are allowed to be reporters.”)

- Studie på Alzheimer-legemiddel vekker spørsmål om risiko til live

Dementia Treatment Linked to Heart Troubles (Demensbehandling linket til hjerteproblemer)
medpagetoday.com 29.9.2009
A common treatment for dementia may increase the risk of bradycardia, a population-based study showed.

Recent initiation of cholinesterase inhibitor therapy was associated with twice the risk of receiving hospital treatment for bradycardia (OR 2.13, 95% CI 1.29 to 3.51), according to Laura Park-Wyllie, PharmD, of St. Michael's Hospital in Toronto, and colleagues.

The increased risk was similar among those with pre-existing heart disease and those taking negative chronotropic drugs, the researchers reported in the September issue of PLoS Medicine. (...)

(Anm: Cholinesterase Inhibitors and Hospitalization for Bradycardia: A Population-Based Study. PLoS Med 2009;6(9): e1000157. doi:10.1371/journal.pmed.1000157.)

Study of Alzheimer's Drug Revives Questions on Risk (Studie på Alzheimer-legemiddel vekker spørsmål om risiko til live)
nytimes.com 17.3.2006 (New York Times)
Et uvanlig antall dødsfall blant pasienter i en stor studie på Aricept, det mest populære legemiddel for å behandle Alzheimers sykdom, reiser bekymringer blant statlige legemiddel-ledere og noen sykdomseksperter. (An unusual number of deaths among patients in a large study of Aricept, the most popular drug to treat Alzheimer's disease, is raising concern among federal drug officials and some disease experts.)

I studien, på 974 pasienter som led av demens relatert til hjertesykdom, opptrådte 11 dødsfall blant pasienter som tok Aricept, mens ingen dødsfall opptrådte blant de som fikk narremedisin. (In the study, of 974 patients who suffered from dementia related to heart disease, 11 deaths occurred among the patients taking Aricept, while no deaths occurred among those taking dummy pills.)

Food and Drug Administration undersøker resultatene fra studien, sa Susan Bro, en talskvinne for byrået. Byrået foretok en rask gjennomgåelse av tidligere studier og fant ingen grunn til bekymringer, sa Bro. (The Food and Drug Administration is examining the results of the study, said Susan Bro, an agency spokeswoman. The agency undertook a quick review of earlier Aricept studies and found no cause for concern, Ms. Bro said.)

"Legemidlet er fortsatt er sikkert valg for pasienter som får det," sa hun. (...) ("The drug remains a safe option for patients who are receiving it," she said.)

Men eksperter på Alzheimers sykdom sa at den nye studien ikke burde avfeies og at den kunne indikere at Aricept og liknende legemidler økte risikoen for hjertesykdom. Fordi Aricepts nytte i kampen mot Alzheimers i beste fall er mild, bør enhver risiko vekke bekymringer, sa de. (But experts in Alzheimer's disease said that the new study should not be dismissed and that it might indicate that Aricept and similar drugs increased the risks of heart disease. Because Aricept's benefits in fighting Alzheimer's disease are at best mild, any increase in risk should cause concern, they said.)

"Disse legemidler er velkjente for å redusere hjerteaktiviteten og trekke sammen luftveier," sa dr. Lon Schneider, professor i psykiatri, neurologi og gerontologi ved University of Southern California. ("These drugs are well known to slow the heart and constrict the respiratory passage ways," said Dr. Lon Schneider, a professor of psychiatry, neurology and gerontology at the University of Southern California.)

Dr. Schneider sa at noen pasienter på bakgrunn av resultatene fra den siste studien på Aricept og liknende legemidler, som Reminyl, Exelon og Tacrine, var for risikofylte for dem eller for familemedlemmer. (Dr. Schneider said some patients might conclude from the results of the latest study that Aricept and similar drugs like Reminyl, Exelon and Tacrine were too risky for them or for family members.)

I studien, var forskjellen mellom antallet dødsfall i gruppen som tok Aricept og den sammenliknende gruppen som tok placebo-piller statistisk signifikant, hvilket betyr at det er usannsynlig at forskjellen er tilfeldig. (...) (In the study, the difference between the number of deaths in the group taking Aricept and the comparison group that took placebo pills was statistically significant, meaning the difference was unlikely to have occurred by chance.)

Aricept selges av Pfizer og Eisai, et japansk farmasøuytisk produsent. Pfizer rapporterte at legemidlet solgte for 346 millioner dollar sist år. (Aricept is sold by Pfizer and by Eisai, a Japanese pharmaceutical maker. Pfizer reported that the drug had $346 million in sales last year.)

Studieresultater er liknende de fra en studie for noen år siden på Reminyl, utført av Johnson & Johnson, et legemiddel liknende Aricept. I den studie, ble 2 000 pasienter med tidlige tegn på Alzheimers sykdom fulgt i to år. langt flere pasienter som tok Reminyl døde enn de som fikk placeboer, sa dr. Schneider. (The study's results are similar to those of a study done some years ago on Reminyl, made by Johnson & Johnson, a drug similar to Aricept. In that study, 2,000 patients with early signs of Alzheimer's disease were followed for two years. Far more of the patients given Reminyl died than did those who received placebos, Dr. Schneider said.)

Ingen andre store studier har funnet en liknende risiko, men det betyr ikke at en slik risiko er fraværedne, sa dr. Schneider og andre eksperter. Eksperter er enig om at få forsøk har fulgt pasienter lenge nok, eller har inkludert nok pasienter med alvorlige hjerteproblemer, til å avdekke hjerterisiko. (...) (No other large trials have found a similar risk, but that does not mean such a risk is absent, Dr. Schneider and other experts said. Few trials have followed patients for long enough, or included enough patients with serious heart problems, to uncover a mild increase in heart risks, the experts agreed.)

En britisk studie sist år fant at Aricept-terapi ikke forsinker utviklingen av invaliditet eller behovet for hjemmepleie. Forskerne konkluderte at Aricept hadde "skuffende lite totalnytte" og var ikke kostnadseffektiv. (...) (A British study last year found that therapy with Aricept does not delay the onset of disability or the need for nursing home care. The researchers concluded that Aricept had "disappointingly little overall benefit" and was not cost-effective.)

(Anm: Modelling the cost effectiveness of cholinesterase inhibitors in the management of mild to moderately severe Alzheimer's disease. Pharmacoeconomics. 2005;23(12):1271-82.)

(...) OBJECTIVE: To estimate the cost effectiveness (from the UK NHS and personal social services perspective) of the cholinesterase inhibitors donepezil, rivastigmine and galantamine compared with usual care in the treatment of mild to moderately severe Alzheimer's disease. (...)

CONCLUSIONS: Results presented in this paper suggest that the use of cholinesterase inhibitors may not be a cost-effective use of NHS resources. Guidance from the National Institute for Health and Clinical Effectiveness (NICE) in the UK on their judgements surrounding the acceptability of technologies as an effective use of resources, indicates there would need to be special reasons for accepting cholinesterase inhibitors as a cost-effective use of NHS resources.)

- Actavis, Adamas win FDA approval for Alzheimer's drug (- memantine and donepezil )

Actavis, Adamas win FDA approval for Alzheimer's drug
reuters.com 24.12.2014
(Reuters) - The U.S. Food and Drug Administration approved a drug to treat dementia in Alzheimer's patients that was developed by Actavis Plc and Adamas Pharmaceuticals Inc.

Adamas shares were up nearly 17 percent at $17.10 in premarket trading.

The drug, Namzaric is designed to treat moderate-to-severe dementia in Alzheimer's patients by combining in a single capsule memantine and donepezil — ingredients in two drugs that are often prescribed together.

Memantine is the active ingredient in Actavis' Namenda, while donepezil is the active ingredient in Pfizer Inc's Aricept. Both are in use for Alzheimer's-related dementia.

Dublin, Ireland-based Actavis said it expects to launch Namzaric in two dosage strengths in the United States in the second quarter of 2015.

Adamas will retain commercialization rights outside the United States. (…)

- Our findings do not support the use of cognitive enhancers for mild cognitive impairment

Efficacy and safety of cognitive enhancers for patients with mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis.
CMAJ. 2013 Nov 5;185(16):1393-401. Epub 2013 Sep 16.
BACKGROUND: Cognitive enhancers, including cholinesterase inhibitors and memantine, are used to treat dementia, but their effectiveness for mild cognitive impairment is unclear. We conducted a systematic review to examine the efficacy and safety of cognitive enhancers for mild cognitive impairment.

METHODS: Our eligibility criteria were studies of the effects of donepezil, rivastigmine, galantamine or memantine on mild cognitive impairment reporting cognition, function, behaviour, global status, and mortality or harms. We identified relevant material by searching electronic databases (e.g., MEDLINE, Embase), the references of included studies, trial registries and conference proceedings, and by contacting experts. Two reviewers independently screened the results of the literature search, abstracted data and appraised risk of bias using the Cochrane risk-of-bias tool.

RESULTS: We screened 15 554 titles and abstracts and 1384 full-text articles. Eight randomized clinical trials and 3 companion reports met our inclusion criteria. We found no significant effects of cognitive enhancers on cognition (Mini-Mental State Examination: 3 randomized clinical trials [RCTs], mean difference [MD] 0.14, 95% confidence interval [CI] -0.22 to 0.50; Alzheimer's Disease Assessment Scale - cognition subscale: 3 RCTs, standardized MD -0.07, 95% CI-0.16 to 0.01]) or function (Alzheimer's Disease Cooperative Study activities of daily living inventory: 2 RCTs, MD 0.30, 95% CI -0.26 to 0.86). Cognitive enhancers were associated with higher risks of nausea, diarrhea and vomiting than placebo.

INTERPRETATION: Cognitive enhancers did not improve cognition or function among patients with mild cognitive impairment and were associated with a greater risk of gastrointestinal harms. Our findings do not support the use of cognitive enhancers for mild cognitive impairment. (...)

- Dagens Medisin-leder om "Aricept-påstander"

Alzheimermedisin
Leder, Dagens Medisin 19/06
lmi.no 10.11.2006
PÅ MORGENEN den 31. oktober brakte NRK-radio et innslag om at staten de siste fem årene har brukt en halv milliard kroner på en Alzheimer-medisin som har tvilsom effekt. Innslaget gikk først i sendingen - på topp som man sier i nyhetssjargongen. Påstanden ble også kommentert av stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo (SV). (...)

NRKs og Ballos meninger fikk lov til å stå uimotsagt i seks timer. Først klokken 12.30 ble innslaget nyansert. (...)

Ifølge spesialister har mellom 30 og 40 prosent av pasientene en påviselig effekt av medisinen. (...)

I NRKs innslag blir de feilaktige påstandene om medisinens virkning koblet sammen med insinuasjoner om at leger har latt seg kjøpe av medisinalfirmaet til å drive lobbyvirksomhet og markedsføring for produktet. For dem det gjelder, er dette alvorlige påstander. (...)

Det er pressens opplagte plikt å avdekke tvilsomme koblinger mellom leger og medisinalindustri. (...)

I saken om den påstått uvirksomme Alzheimer-medisinen er det, i tillegg til dette, en viktig side som burde vekke bekymring. I stedet for å rette søkelyset mot leger og medisinalindustri, kunne det med fordel ha vært rettet mot statens iver etter å spare penger innenfor et stramt helsebudsjett. Som journalister må vi passe oss for at vi ikke mottar informasjon fra statlige organer og viderebringer den ukritisk til leserne. (...)

(Anm: Alzheimers legemiddel foreskrevet off-label kan akselerere kognitiv svikt for noen pasienter. (Alzheimer's drug prescribed off-label could accelerate cognitive decline for some patients. Funn Donepezil, et medikament som er godkjent for å behandle mennesker med Alzheimers sykdom, bør ikke foreskrevet for personer med mild kognitiv svikt uten en genetisk test. UCLA School of Nursing forskere oppdaget at for folk som bærer en spesifikk genetisk variasjon - K-varianten av butyrylkolinesteraseaktiviteten eller BChE-K - donezpezil kunne akselerere kognitiv svikt. FINDINGS Donepezil, a medication that is approved to treat people with Alzheimer's disease, should not be prescribed for people with mild cognitive impairment without a genetic test. UCLA School of Nursing researchers discovered that for people who carry a specific genetic variation -- the K-variant of butyrylcholinesterase, or BChE-K -- donezpezil could accelerate cognitive decline.) (news-medical.net 25.2.2017).)

(Anm: Mikroblødninger i hjernen. En mann i 70-årene ble innlagt i nevrologisk avdeling etter en episode med synkope og mulig krampeanfall. Han hadde familiær belastning med karsykdom, hypertensjon og insulinbehandlet diabetes. Pasienten hadde fått diagnosen Alzheimers sykdom et år tidligere, og det ble derfor startet opp med donepezil. Noen uker etter utskrivning fra avdelingen ble han gradvis mer ustø og fikk dårligere språk. Han ble reinnlagt etter en drøy måned, desorientert og med krampeanfall. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:288 (16.2.2017).)

- «Alle» er enige om effekten

«Alle» er enige om effekten
Kristin Henriksen
dagensmedisin.no 10. november 2006
«Alle» er enige om effekten

Både myndigheter, eksperter og produsent er enige om at legemidler mot Alzheimers demens er effektive. (...)

(Anm: Common Medications for Dementia Could Cause Harmful Weight Loss. SAN FRANCISCO -- August 3, 2015 -- Medications commonly used to treat dementia could result in harmful weight loss, according to a study published in the August issue of the Journal of the American Geriatrics Society. (…) Cholinesterase inhibitors are marginally beneficial for most patients with dementia and may have serious side effects such as gastrointestinal symptoms. Weight loss also is a significant problem in this patient population and is linked to increased mortality. Data from randomised controlled trials suggests this weight loss may be an under-recognised side effect of cholinesterase inhibitors, but evidence is limited and conflicting. (dgnews.docguide.com 3.8.2015).)

(Anm: Alzheimers legemiddel foreskrevet off-label kan akselerere kognitiv svikt for noen pasienter. (Alzheimer's drug prescribed off-label could accelerate cognitive decline for some patients. Funn Donepezil, et medikament som er godkjent for å behandle mennesker med Alzheimers sykdom, bør ikke foreskrevet for personer med mild kognitiv svikt uten en genetisk test. UCLA School of Nursing forskere oppdaget at for folk som bærer en spesifikk genetisk variasjon - K-varianten av butyrylkolinesteraseaktiviteten eller BChE-K - donezpezil kunne akselerere kognitiv svikt. FINDINGS Donepezil, a medication that is approved to treat people with Alzheimer's disease, should not be prescribed for people with mild cognitive impairment without a genetic test. UCLA School of Nursing researchers discovered that for people who carry a specific genetic variation -- the K-variant of butyrylcholinesterase, or BChE-K -- donezpezil could accelerate cognitive decline.) (news-medical.net 25.2.2017).)

(Anm: Mikroblødninger i hjernen. En mann i 70-årene ble innlagt i nevrologisk avdeling etter en episode med synkope og mulig krampeanfall. Han hadde familiær belastning med karsykdom, hypertensjon og insulinbehandlet diabetes. Pasienten hadde fått diagnosen Alzheimers sykdom et år tidligere, og det ble derfor startet opp med donepezil. Noen uker etter utskrivning fra avdelingen ble han gradvis mer ustø og fikk dårligere språk. Han ble reinnlagt etter en drøy måned, desorientert og med krampeanfall. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:288 (16.2.2017).)

- Donepezil-induced Cervical Dystonia in Alzheimer's Disease: A Case Report and Literature Review of Dystonia due to Cholinesterase Inhibitors

Donepezil-induced Cervical Dystonia in Alzheimer's Disease: A Case Report and Literature Review of Dystonia due to Cholinesterase Inhibitors.
Intern Med. 2014;53(9):1007-10. Epub 2014 May 1.
Abstract We herein report an 81-year-old woman with Alzheimer's disease (AD) in who donepezil, a cholinesterase inhibitor (ChEI), caused cervical dystonia. The patient had a two-year history of progressive memory disturbance fulfilling the NINCDS-ADRDA criteria for probable AD. Mini-Mental State Examination score was 19/30. The remaining examination was normal. After a single administration of donepezil (5 mg/day) for 10 months, she complained of dropped head. Neurological examination and electrophysiological studies supported a diagnosis of cervical dystonia. Antecollis disappeared completely at 6 weeks after cessation of donepezil. Dystonic posture can occur at various timings of ChEI use. Physicians should pay more attention to rapidly progressive cervical dystonia in ChEI-treated AD patients. (...)

Aricept kan misse blå resept-rett…

Aricept kan misse blå resept-rett…
nrk.no/teksttv 31.10.2006
Den kostbare demensmedisinen Aricept kan bli trekt frå blå resept-ordninga. Dei siste fem åra har staten brukt ein halv milliard kroner på medisinen.

Aricept har vore på blå resept sidan 2002, trass i at både ekspertar i Legemiddelverket og internasjonal forsking fastslår at medisinen ikkje er god nok.

No vil helsedepartementet stramme inn ordninga. Rundt 10.000 nordmenn brukar Aricept i dag.

Medisinen har også plagsame biverknader som oppkast og svimling. (...)

- Milliard-sløsing på medisin

Halv milliard på tvilsom medisin
nrk.no 31.10.2006
Nyere internasjonale forskningsrapporter viser at effekten av Aricept er minimal.

Staten har i fem år brukt nesten en halv milliard kroner på en demensmedisin som har minimal effekt.

Aricept er den mest brukte demensmedisinen i Norge med mer enn 10.000 brukere. (...)

Tar selvkritikk
Olav Gunnar Ballo (SV) satt i helsekomiteen i 2001 og var med på å få Aricept på blå resept. Men nå tar han selvkritikk.

- Det er grunn til ettertanke. En halv milliard kan brukes på mange målrettede måter til folk som har behov, sier Ballo.

Tvilsom
Internasjonale forskningsrapporter betegner medisinen som tvilsom, og en studie publisert i det velrenommerte tidsskriftet The Lancet har vist at effekten av Aricept er minimal for de aller fleste.

Medisinen har også plagsomme bivirkninger som oppkast og svimmelhet.
Mest brukt

Ifølge Aricept sine nettsider er medisinen verdens mest brukte Alzheimer-medisin på resept.

Nærmere fire millioner mennesker skal ha blitt behandlet med medisinen. (...)

Milliard-sløsing på medisin
nettavisen.no 31.10.2006
Helsemyndighetene har brukt nær en halv milliard på demensmedisiner som ikke virker. (...)

Brukte en halv milliard på medisin uten effekt
vg.no 31.10.2006
Staten har på få år brukt nesten en halv milliard kroner på en demensmedisin som har minimal effekt. (...)

Diverse artikler

Cardiovascular effects of drugs used to treat Alzheimer's disease
Drug Saf. 2014 Jun;37(6):391-5
Abstract Drugs that are used to treat Alzheimer's disease include the acetyl cholinesterase inhibitors (ACHIs) donepezil, rivastigmine and galantamine and the NMDA receptor antagonist memantine. Adverse cardiovascular events with these drugs are very uncommon. However, there is evidence that ACHI therapy is associated with a small but significant increase in the risk of syncope and bradycardia. There are also a few reports that these drugs may occasionally be associated with QT prolongation and torsades de pointes ventricular tachycardia. Adverse cardiovascular effects of ACHIs including syncope and bradycardia are less common than their adverse gastrointestinal effects, but they remain important considerations in susceptible individuals. In contrast, animal studies and some observational studies suggest that ACHIs may reduce myocardial infarction and cardiovascular mortality and have favourable effects on hemodynamics and survival in heart failure. Further research is required to confirm these potential beneficial effects. Little is known about the cardiovascular effects of memantine but there have been reports of bradycardia and reduced cardiovascular survival associated with its use. (…)  

Study links drugs for Alzheimer’s disease with reduced risk of heart attack and death
BMJ 2013;346:f3669 (5 June 2013)
Patients taking cholinesterase inhibitors for mild to moderate Alzheimer’s disease have been found to have a lower risk of heart attack and death than patients who have never taken the drugs, a Swedish study has found.1

Researchers from Umeå University in Sweden followed 7073 people with Alzheimer’s disease who were on the Swedish Dementia Registry from May 2007 to December 2010. They found that those patients who had been taking cholinesterase inhibitors, such as donepezil, rivastigmine, and galantamine, had a 36% lower risk of death from any cause than people not taking the drugs: 427 of 5159 (8.3%) who were prescribed a cholinesterase inhibitor at least once died, compared with 329 of 1914 (17.2%) not taking any of these drugs (hazard ratio 0.64 (95% confidence interval 0.54 to 0.76)). (...)

(Anm: The use of cholinesterase inhibitors and the risk of myocardial infarction and death: a nationwide cohort study in subjects with Alzheimer’s disease. Eur Heart J 2013 (4 Jun).)

Donepezil No Help for Memory Deficits in MS
medpagetoday.com 29.4.2011
The acetylcholinesterase inhibitor donepezil (Aricept) failed to improve multiple sclerosis patients' memory impairments in a placebo-controlled, multicenter trial, researchers said.

Neither patients' impressions of memory function nor their scores on an objective test of verbal memory -- the two primary outcome measures in the 120-person trial -- were better after 24 weeks of treatment with 10 mg/day of donepezil, reported Lauren Krupp, MD, of the State University of New York at Stony Brook.

The treatment also had no statistically significant benefits on secondary endpoints, although there was a trend favoring improvement in clinicians' impressions of change, she and her colleagues wrote in the April 26 issue of Neurology. (...)

Pfizer fällda för produktplacering
dagensmedicin.se 18.2.2011
Pfizer blir det första läkemedelsföretag som fälls för produktplacering av ett receptbelagt läkemedel i ett tv-program.

Inzoomningar och kvardröjande närbilder av en förpackning med den receptbelagda alzheimermedicinen Aricept i tv-serien Drottningoffret, som sänts i Sveriges Television, har ställt till det för Pfizer.

Läkemedelsföretaget blev kontaktat av produktionsbolaget bakom dramaserien och fick frågan om det ville låna ut en förpackning av läkemedlet. Pfizer svarade ja. (...)

Risks of Alzheimer's Drugs May Be Overlooked by Clinicians
Psychiatr News 2009;44(21):25 (November 6) (American Psychiatric Association)
Clinicians are urged to consider carefully the benefits of cholinesterase inhibitors, which are marginal in many patients, and the potentially serious safety risks.

Starting cholinesterase inhibitors, a class of medications commonly prescribed for Alzheimer's disease, is associated with a doubled risk for hospitalization due to bradycardia in older patients, but many clinicians appear not to recognize this safety concern, according to a large population study by Canadian researchers. (...)

Bivirkninger som årsag til seponering af donepezil ved Alzheimers demens
Ugeskr Laeger 2009, October 19 [Epub ahead of print]
(...) INTRODUKTION: At undersøge hyppigheden af bivirkninger
(adverse events, AE) som årsag til seponering af donepezilbehandling
ved demens af Alzheimers type (DAT) i en geriatrisk
hukommelsesenhed. (...)

KONKLUSION: 21% af patienterne fik seponeret behandlingen
med donepezil i løbet af 12 måneder grundet AE. De hyppigst
forekommende AE var kvalme/opkast, diarre og nedsat appetit.
De fleste seponeringer forekom i de første tre måneder, men der
forekom også seponeringer efter seks måneder. Behandlingen
bør derfor følges løbende med nem adgang til hukommelsesklinikken
i tilfælde af AE. (...)

Demensmidler og risikoen for synkope og brady-arytmi
irf.dk 9.10.2009
Kort om studiet

• Forfatterne foretog et befolkningsbaseret kohorte-studie for at finde ud af, om kolinesterase-hæmmere øger risikoen for synkope, bradykardi, pacemaker-implantation og hoftebrud. (...)

Der var i forvejen nogen dokumentation for en sammenhæng mellem kolinesterase-hæmmere og synkope. Kardielle bradyarytmier er i en række kasuistikker beskrevet kort tid efter påbegyndelse af behandling med kolinesterase-hæmmere (4-6), og i en poolet analyse af 5 randomiserede studier var odds ratio (OR) 1,90 for synkope ved sammenligning af kolinesterase-hæmmere med placebo (7). Resultaterne fra dette observationelle studie er således på linje med tidligere rapporter. (...)

NICE reiterates that people with mild Alzheimer’s disease should not get drug treatment (NICE gjentar at mennesker med mild Alzheimers sykdom ikke bør få legemiddelbehandling)
BMJ 2009;338:b2413 (12 June)
The hopes of people with mild Alzheimer’s disease have been dashed again by the agency that appraises treatments for use by the NHS in England and Wales, which has reaffirmed its original decision to deny them treatment with dementia drugs.

The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) has issued amended guidance but still asserts that the drugs would not be cost effective for the mild stages of the disease.

The original guidance from NICE was challenged by Eisai, the UK licence holder for donepezil (Aricept), one of the class of acetylcholinesterase inhibitors affected. (...)

Cholinesterase inhibitors for dementia may raise syncope risk
clpmag.com/reuters_article.asp 20.5.2009 (Reuters Health)
NEW YORK (Reuters Health) - Cholinesterase inhibitors, commonly used to treat Alzheimer's disease and related dementias, increase the risk of syncope, Canadian and US researchers report in the May 11th issue of the Archives of Internal Medicine.

"These drugs can sometimes slow the heart rate and provoke fainting," lead investigator Dr. Sudeep S. Gill explained. "If these effects are not recognized as being drug-induced," he told Reuters Health, "they may then contribute to injuries related to fainting and falling -- such as hip fractures -- and unintended downstream health care -- such as insertion of permanent pacemakers, rather than simply stopping the offending drug." (...)

(Anm: Common Medications for Dementia Could Cause Harmful Weight Loss. SAN FRANCISCO -- August 3, 2015 -- Medications commonly used to treat dementia could result in harmful weight loss, according to a study published in the August issue of the Journal of the American Geriatrics Society. (…) Cholinesterase inhibitors are marginally beneficial for most patients with dementia and may have serious side effects such as gastrointestinal symptoms. Weight loss also is a significant problem in this patient population and is linked to increased mortality. Data from randomised controlled trials suggests this weight loss may be an under-recognised side effect of cholinesterase inhibitors, but evidence is limited and conflicting. (dgnews.docguide.com 3.8.2015).)

Donepezil helps patients with severe Alzheimer's disease
BMJ 2007;335:226 (4 August)
Patients with severe Alzheimer's disease who are living at home with family care givers and are treated with donepezil stabilise or decline more slowly than patients given placebo, according to a multinational, randomised, placebo controlled trial published in Neurology (2007;69:459-69). (...)

Many patients in the study were taking other drugs, such as risperidone (Risperdal, Janssen-Cilag), but the two groups were randomised, and both groups were similar in terms of drug prescriptions, Dr Black said. (...)

Dr Black acknowledged support from sponsors of the study, Pfizer and Eisai. (...)

Medicin til demente har ringe effekt
netdoktor.com/dk 23.3 2007
10 år efter gennembruddet med verdens første lægemiddel mod demens kan man stadig kun behandle med meget lille virkning. Læge og forskere tror, at en kommende vaccine kan gøre en forskel.

Peter Johannesen, overlæge og ph.d. ved Rigshospitalets hukommelsesklinik, medgiver at man med de eksisterende lægemidler udelukkende er i stand til at påvirke demensens symptomer – selve sygdomsforløbet kan man foreløbig intet gøre ved.

De nuværende præparater har tre afgørende svagheder. De påvirker kun symptomerne, effekten er moderat, og virkningen aftager jo mere man bruger midlerne.

Men flere og flere læger og forskere ser nu vaccination som en vej til at forebygge Alzheimers ved at blokere selve sygdomsforløbet. Vaccinen skal sætte hjernen i stand til at afvise den nedbrydning af proteinet beta-amyloid, som ifølge Peter Johannsen ”med 90 procent sikkerhed er selve årsagen til Alzheimers sygdom”. (...)

SBU kritiserar Pfizer för felcitering i annons
Läkemedelsvärlden 2006(12) (Desember)
Pfizer refererade till SBU i en annons i en bilaga i Dagens Nyheter i slutet av november. SBU menar dock att citaten var felaktiga och kritiserar företaget på sin webbplats. (...)

Myndigheten konstaterade i den aktuella rapporten om demenssjukdomar att befintliga studier inte ger stöd för hypotesen att demensläkemedel senarelägger behov av särskilt boende och att det saknas studier som visar att läkemedlen påverkar livskvaliteten hos demenssjuka personer i positiv riktning, vilket påstås i annonsen. (...)

Nice is taken to court over Alzheimer's ruling
telegraph.co.uk 17.11.2006
The body that rations the use of drugs on the NHS is being taken to court for the first time over its decision to limit treatments for Alzheimer's disease.

The unprecedented step will be watched closely by other drug companies whose treatments for cancer have also failed to pass the tests for clinical and cost effectiveness set by the National Institute for Health and Clinical Excellence (Nice). (...)

Politikere overhører medisinske råd
nrk.no/teksttv 31.10.2006
Mange medisiner havner på blå resept, noe som innebærer at Folketrygden dekker det meste av utgiftene, selv om Legemiddelverket har sagt nei.

Helse- og sosialkomiteen har det siste ordet når ekspertene har uttalt seg.

For demensmedisinen Aricept ble to av de fremste demensekspertene brukt som rådgivere. Begge hadde også jobbet for produsenten, noe som ikke er uvanlig.

- Hos enkeltpasienter kan medisinen ha god effekt, sier en av dem, Sigurd Sparr. Han mener derfor den bør brukes. (...)

- Demensmedisinen Aricept har effekt
helserevyen.no 1.11.2006
Legemiddelselskapet Pfizer slår tilbake mot påstanden om at demensmedisinen Aricept ikke virker. - Dette er beviselig galt, sier direktør for samfunnskontakt i Pfizer, Grethe Aasved.

I en pressemelding hevder hun at det foreligger omfattende og uavhengige internasjonale studier og forskningsrapporter som viser det motsatte, nemlig at Aricept har effekt.

- Vi minner om at Legemiddelverket i 2003 konkluderte med at Aricept og andre Alzheimer-medisiner har effekt og bør brukes. En ny gjennomgang i Legemiddelverket i 2005, i samarbeid med de fremste demensekspertene, ga samme resultat, sier hun.

Hun viser til at medisinen er godkjent og refundert i alle vestlige land.
- Diskusjonen har den senere tid ikke dreid seg om effekt, men om bruk av penger på medisiner til disse pasientene. Å så tvil om effekten er et sidespor i debatten, som handler om budsjetter - ikke helse, sier Aasved. (...)

Demens-medisin virker
nrk.no 31.102.006
(...) Medisinen virker
Wenche Frogn Sellæg er en av legene som har lengst erfaring med demens-medisinen, og hun er sterkt uenig i disse konklusjonene.

- En av fire pasienter blir merkbart bedre når de bruker medisinen Aricept, mener Frogn Sellæg. Hun har åtte års erfaring med medikamentet. Wenche Frogn Sellæg har også merket at pasienter som tilsynelatende ikke har noen effekt av medisinen, blir dårligere når de slutter å bruke den. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009