Om partiske sakkyndige

For å unngå beskyldninger om å være i lommen på stridende parter må flere leger skoleres som sakkyndige, mener to regjeringsoppnevnte utvalg. Det gjelder både i saker som kommer opp for domstolene og i erstatningssaker fra forsikringsselskap. (Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1523)

Levekårsproblemer hos innsatte Innsatte i norske fengsler sliter langt oftere med psykiske helseplager enn befolkningen ellers, viser den første levekårsundersøkelsen som er gjort blant innsatte. Mange av dem manglet ikke bare jobb da de ble fengslet. De var også uten egen bolig. (nrk.no 18.2.2004)

Fengselsdirektør på Ila, Knut Bjarkeid forteller at andre fanger har sittet mye lenger i isolasjon. (dagbladet.no 17.3.2016)

Fengslinger, 2011 (ssb.no)

Gjeldsprosjektet (nettverkettersoning.no)

Study links antidepressants to violence risks (Studie linker antidepressiva til risiko for voldelig adferd) (msnbc.msn.com 12.9.2006)

Et uberegnelig vitne?

«Forsvareren har adgang til å henvende seg til enhver som kan bidra til sakens opplysning, uavhengig av om vedkommende er avhørt av politiet eller oppgitt som påtalemyndighetens vitne. Ved kontakt med vitner skal forsvareren opptre hensynsfullt og unngå utilbørlig påvirkning.» (dagbladet.no 8.10.2006)

Vil hjelpe kriminelle gjeldsofre (vg.no 18.3.2008)

Appelsinens hemmelighet (aftenposten.no 20.6.2008)

- Medikamenter blir salgsvare i fengsel (- Dødsfall kunne vært unngått.)

Medikamenter blir salgsvare i fengsel
nrk.no 12.3.2014
Jan Kyllevik er en tidligere innsatt. Han forteller åpent at subutex og metadon flyter fritt på innsiden av norske fengsler, og gjør folk narkomane på innsiden.

Medikamenter som brukes i rusbehandling av fanger, blir salgsvarer i fengslene. Der ser de tendenser til at unge blir avhengige av de statlig utdelte stoffene.

Stadig flere innsatte i fengsel er på rusbehandling, og får kunstig framstilt narkotika utlevert på innsiden.

Nå har medikamenter som subutex blitt en omsetningsvare mellom fangene, og fengslene ser tendenser til at unge blir avhengige av de statlig utdelte stoffene inne i fengslene.

I Bergen fengsel har NRK møtt en fange som bekrefter det. Han får sin daglige dose kunstig framstilt narkotika, finansiert av staten. Fengselsbetjentene passer på at han faktisk tar medisinen sin under utdelingen.

Mannen har vært rusmisbruker i 20 år og mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Det vil si at han får utdelt medikamenter som metadon, subutex eller suboxone hver dag.

– Hvis jeg ikke hadde fått medisin, hadde jeg vært russyk og mer urolig, sier mannen som ønsker å være anonym. (...)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: – Alle gir tilbakemelding på at de føler seg sterkere. HOF: Innsatte i Hof fengsel blir bedre rustet til å takle rusproblemer etter soning. (nrk.no 6.2.2017).)

- 45 selvmord i norske fengsler på ti år. Siden 2008 har til sammen 45 innsatte ved 21 norske fengsler tatt livet sitt. Nesten alle selvmordene skjedde i varetekt. (- 2013 topper statistikken med elleve selvmord – en dobling fra året før. I fjor tok tre innsatte livet sitt. – Det er vanskelig å forklare hvorfor tallene svinger såpass mye.)

(Anm: 45 selvmord i norske fengsler på ti år. Siden 2008 har til sammen 45 innsatte ved 21 norske fengsler tatt livet sitt. Nesten alle selvmordene skjedde i varetekt. SELVMORDSTOPP: I 2013 tok elleve fengselsinnsatte livet sitt. Det er det høyeste antallet i perioden 2008–2017. 45 selvmord i norske fengsler på ti år. Siden 2008 har til sammen 45 innsatte ved 21 norske fengsler tatt livet sitt. Nesten alle selvmordene skjedde i varetekt. Det fremgår i en oversikt fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) som VG har fått tilgang til. – Det er et høyt antall. At så mange innsatte velger å ta sitt eget liv, er selvsagt svært uheldig, sier Tom A. Enger, direktør ved avdelingen for regelverk og sikkerhet i KDI. Oversikten viser at det har vært minst ett selvmord hvert år de siste ti årene. 2013 topper statistikken med elleve selvmord – en dobling fra året før. I fjor tok tre innsatte livet sitt. – Det er vanskelig å forklare hvorfor tallene svinger såpass mye. KDI foretar en gjennomgang av alle selvmord og antar at vi vet årsaken til hvert enkelt. Men siden det er individuelle forhold som ligger til grunn, er det umulig å skulle sammenligne de ulike tilfellene og trekke en konklusjon, sier Enger. (vg.no 25.11.2018).)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

(Anm: Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. En tredjedel av de svenska tonåringar och unga som får ångestdämpande behandlas längre än ett halvår med dessa medel - det strider mot internationella och nationella rekommendationer. Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av. Vid  ångest och sömnproblem används bensodiazepiner och liknande medel. Oftast skrivs zopiclone, zolpidem, diazepam och oxazepam, som sobril, ut till unga. Unga rekommenderas annan behandling Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. För yngre personer rekommenderas främst annan behandling som inte är läkemedel. Trots det skrivs läkemedel ut, skriver Sveriges Radio. (netdoktor.se 9.8.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Fengselsleiar slår alarm: Innsette blir rusavhengige av statleg medisin. (- Opp mot kvar femte fange i Bergen fengsel får utdelt Lar-medikament.)

(Anm: Fengselsleiar slår alarm: Innsette blir rusavhengige av statleg medisin. BERGEN FENGSEL (NRK): Opp mot kvar femte fange i Bergen fengsel får utdelt Lar-medikament. – Det var lett å fortsette rusen her inne. Eg vart meir og meir avhengig, seier «Erik». – Folk blir avhengige medan dei sit her inne. Eg tenker det er ein skandale, seier Rune Haukedal til NRK. (…) – Medisinen flyt rundt Magasinet Larm, laga i Bergen fengsel, skriv i sitt første nummer at det kvart år byrjar ti personar på Lar-programmet medan dei sonar i fengselet. (…) «Erik» er i midten av 20-åra og sonar ein lang dom. I Bergen fengsel fekk han raskt tilbod frå andre innsette om Subutex, ein Lar-medisin som fjernar suget etter opiat, ofte heroin. – Det var lett å gi faen og fortsette med rusen her inne. Eg vart meir og meir avhengig, fortel han til NRK. (nrk.no 2.5.2018).)

(Anm: Metadon (methadone hydrochloride) - Subotex (buprenorfin) (Buprenorphine). (mintankesmie.no).)

-  1.700 fengselsbetjenter til politisk streik. Mandag legger 1.700 fengselsansatte i Norge ned arbeidet i to timer i protest mot regjeringens forslag til statsbudsjett.

(Anm: 1.700 fengselsbetjenter til politisk streik. Mandag legger 1.700 fengselsansatte i Norge ned arbeidet i to timer i protest mot regjeringens forslag til statsbudsjett. De frykter for arbeidsplassene sine. Ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år skal sju fengselsavdelinger i Sør-Norge avvikles, melder NRK. Det betyr at minst 150 ansatte kan miste jobben, ifølge Kriminalomsorgens Yrkesforbund. Bakgrunnen er blant annet at flere dømte soner med fotlenke, og at det ikke lenger skal være behov for soningsplasser med lavt sikkerhetsnivå. Statssekretær Knut Morten Johansen (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet sier det ikke lenger er bruk for fengselsplassene: (…) (dagsavisen.no 17.10.2018).)

- 4.400 fengselsansatte streiket mot nedlegging av sju fengsel: – Vi vil vekke politikerne.

(Anm: Politisk streik. Fengselsansatte aksjonerer: – Vi vil vekke politikerne med denne streiken. Det er galt å legge ned Hof fengsel. I 26 år har Roar Bugge-Hansen (50) gått inn og ut porten til Hof fengsel. I dag står han utenfor og streiker mot regjeringens planer. Fengselsbetjenten er redd for å miste jobben sin. (frifagbevegelse.no 22.10.2018).)

- Kun tre av ti voksne nordmenn er aktive nok: – Det er blitt et folkehelseproblem. De innsatte i Bergen fengsel er selvsagt ikke noe unntak.

(Anm: Kun tre av ti voksne nordmenn er aktive nok: – Det er blitt et folkehelseproblem. De innsatte i Bergen fengsel er selvsagt ikke noe unntak. – Det ble mer stillesitting etter vi måtte legge ned idrettslagene, sier fritidsleder. FENGSELSTRIM: I Bergen fengsel ønsker de seg mer ressurser til fysisk aktivitet, for å forebygge dårlig helse hos de innsatte. Forrige uke arrangerte de sykkelritt, hvor inspektørene Kristine Petersen og Roy Egil Tenold heiet frem de innsatte av full hals. (…) Ifølge en ny global studie, publisert i The Lancet i september, har en fjerdedel av verdens voksne befolkning høyere risiko for å dø av diabetes og kreft på grunn av mangel på mosjon. (aftenposten.no 12.10.2018).)

- SE DE OPPSIKTSVEKKENDE BILDENE: Slik smugles ulovlige mobiler inn i norske fengsler.

(Anm: SE DE OPPSIKTSVEKKENDE BILDENE: Slik smugles ulovlige mobiler inn i norske fengsler. Ansatte frykter for egen sikkerhet, og innsatte er dermed i stand til å styre kriminell virksomhet fra egen fengselscelle. Høye murer og strenge sikkerhetsregler stopper ikke kriminelle. Hittil i år er det beslaglagt rundt 40 mobiltelefoner i norske fengsler. Reglene i norske fengsler er krystallklare: Ingen innsatte i høyrisikoavdelinger skal ha tilgang til mobiltelefoner. Og telefonsamtaler til og fra innsatte skal kontrolleres. Generelt er det totalforbud – også for ansatte, advokater og andre. TV 2 kan i dag avsløre at mobiltelefoner i hopetall smugles inn i mange norske fengsel. (tv2.no 10.10.2018).)

– Mange barn blir usynlig dømt. Hvert år opplever mellom 6000 og 9000 barn at mamma eller pappa må i fengsel.

(Anm: – Mange barn blir usynlig dømt. Hvert år opplever mellom 6000 og 9000 barn at mamma eller pappa må i fengsel. Nye chattetjenester gir disse barna noen å snakke med. – Mamma fikk meg til å innse at det at pappa sitter i fengsel er ikke noe jeg har skyld i, forteller Martine Wang (19). Der mange tier, har Martine valgt å være åpen med de rundt seg om hvor faren hennes har vært i store deler av barndommen hennes. Da hun begynte på ungdomsskolen fortalte hun det til alle i klassen på en gang. Mange ble sjokkert over åpenheten hennes, men aldri på en negativ måte. (…) Tilbud til barn av innsatte Kirkens Bymisjon i Drammen åpnet i november en chat som skal svare på henvendelser fra barn over hele landet. Organisasjonen For Fangers Pårørende åpnet en tilsvarende chat i sommer. Dette betyr at barn kan sitte hjemme på soverommet og stille spørsmål om noe de kanskje ellers går rundt og bærer på i all hemmelighet. (nrk.no 13.11.2018).)

– Det er et stort problem at staten i realiteten straffer mange pårørende til fengslede hardt, sier professor. Fengselsstraff rammer ikke bare de innsatte. – Mens familien ellers blir sett på som en viktig del av samfunnet, er det underlig at vi velger en straff som i mange situasjoner undergraver mulighet for familie, mener forsker.

(Anm: – Det er et stort problem at staten i realiteten straffer mange pårørende til fengslede hardt, sier professor. Fengselsstraff rammer ikke bare de innsatte. – Mens familien ellers blir sett på som en viktig del av samfunnet, er det underlig at vi velger en straff som i mange situasjoner undergraver mulighet for familie, mener forsker. Tenk deg følgende situasjon: Du er barn, og pappaen din forsvinner plutselig. Staten sier han er kriminell. Han blir låst inne, han er fange. For å møte pappaen din må du bestille besøk. For å bestille besøket krever fengselet at moren din har fylt ut skjemaer og fått innvilget en besøkstillatelse. Fengselet setter også begrensninger for hvor og hvordan besøket skal være og hvor mange ganger dere får lov til å møtes. Før dere treffes så må du kanskje reise langt, overnatte på hotell, hos familie, venner, på herberge eller vandrerhjem. Så må du gjennom porter med uniformerte voksne, gå gjennom en metalldetektor og i tillegg huske på å ha tatt med gyldig legitimasjon og riktige papirer. Dette er virkeligheten for barn og pårørende av innsatte i norske fengsler. – Det er et stort problem at stat en i realiteten straffer mange pårørende til fengslede hardt, Peter Scharff Smith. Han er professor i rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. (forskning.no 18.11.2018).)

- Ansatte i norske fengsler utstyres med sikkerhets-alarmer som ikke fungerer. I norske fengsel jobber ansatte med tunge kriminelle. Men smeller det, er det ikke sikkert de personlige alarmene fungerer.

(Anm: Ansatte i norske fengsler utstyres med sikkerhets-alarmer som ikke fungerer. I norske fengsel jobber ansatte med tunge kriminelle. Men smeller det, er det ikke sikkert de personlige alarmene fungerer. Norske fengsler sliter med minimumsbemanning samt dårlig og mangelfullt sikkerhetsutstyr. Dette gjør det lettere å smugle inn våpen, narkotika og mobiltelefoner. Alarmer fungerer ikke Tillitsvalgte mener beskyttelsesutstyr som hjemler, skjold og annet verneutstyr som ansatte bruker i krevende situasjoner, ikke holder mål. Det er både gammelt og utslitt. Men mer alvorlig er det at TV 2 kan avsløre at alarmene de ansatte bærer på seg i høyrisikofengsler, ikke fungerer som de skal. ​Det utsetter den ansatte for en unødig risiko. Av sikkerhetshensyn kan ikke TV 2 oppgi hvilke fengsler dette gjelder. TV 2 kjenner til at manglende vedlikehold av alarmsystemer blant annet skyldes stram økonomi. (tv2.no 20.10.2018).)

- Serotonin / noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) er mye brukt til behandling av alvorlig depressiv lidelse, men disse legemidlene induserer flere bivirkninger, inklusive økt aggresjon og impulsivitet, som er risikofaktorer for rusmisbruk, kriminell atferd og selvmord.

(Anm: Milnacipran affects mouse impulsive, aggressive, and depressive-like behaviors in a distinct dose-dependent manner. Abstract Serotonin/noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs) are widely used for the treatment for major depressive disorder, but these drugs induce several side effects including increased aggression and impulsivity, which are risk factors for substance abuse, criminal involvement, and suicide. (…) Although the most effective dose for depressive-like behavior was 30 mg/kg, the highest dose increased aggressive behavior and unaffected impulsive behavior. Increased dopamine levels in the NAc could be responsible for the effects. In addition, the mice basal impulsivity was negatively correlated with the latency to the first agonistic behavior. Thus, the optimal dose range of milnacipran is narrower than previously thought. Finding drugs that increase serotonin and dopamine levels in the mPFC without affecting dopamine levels in the NAc is a potential strategy for developing novel antidepressants.J Pharmacol Sci. 2017 Jul;134(3):181-189.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Kraftig økning i vold fra unge psykiatripasienter. Vold fra pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus har økt kraftig.

(Anm: Kraftig økning i vold fra unge psykiatripasienter. Vold fra pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus har økt kraftig. Hittil i år er det sju tilfeller av svært alvorlig vold. Ifølge Stavanger Aftenblad ble det i 2016 meldt om 41 tilfeller av alvorlig vold. Dette økte til 66 i fjor, og til og med juli i år har det vært 87 tilfeller. (…)  Ifølge Aftenbladet ble 74 pasienter satt på isolat i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus i 2017. For 2016 var tallet fem eller færre, mens det til nå i år er seks. (©NTB) (abcnyheter.no 10.10.2018).)

- Oslo-politiet vil gjøre det enklere å fengsle unge under 18 år. (- Dagens straffereaksjoner for ungdom mellom 15 og 18 år egner seg ikke for alle, mener Oslo-politiet.)

(Anm: Oslo-politiet vil gjøre det enklere å fengsle unge under 18 år. Dagens straffereaksjoner for ungdom mellom 15 og 18 år egner seg ikke for alle, mener Oslo-politiet. De vil at unge multikriminelle skal straffes hardere enn i dag. Volden øker blant ungdom i Oslo. Antall unge gjengangere er nesten doblet på to år. Samtidig har Oslo-politiet erkjent at de står overfor en stor utfordring når det gjelder gjengkriminalitet, med Young Bloods i spissen. I dag er samfunnsstraff, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff (se fakta) mye brukte straffereaksjoner for ungdom mellom 15 og 18 år. Men politiet i Oslo mener disse reaksjonsformene er for milde for ungdom de beskriver som multikriminelle. De ber nå om en rekke tiltak. Flere vil kreve lovendring. Oslo-politiet vil: (…) (aftenposten.no 11.12.2018).)

- Vi konkluderer med at metadon forårsaker svikt i intracellulær Ca (2+) homeostase, og at denne effekten er forbundet med morfologiske og funksjonelle forandringer av mitokondrier. Sannsynligvis bidrar denne mekanismen til degenerative bivirkninger forbundet med metadonbehandling.

(Anm: Vi konkluderer med at metadon forårsaker svikt i intracellulær Ca (2+) homeostase, og at denne effekten er forbundet med morfologiske og funksjonelle forandringer av mitokondrier. Sannsynligvis bidrar denne mekanismen til degenerative bivirkninger forbundet med metadonbehandling. («We conclude that methadone causes failure of intracellular Ca(2+) homeostasis, and this effect is associated with morphological and functional changes of mitochondria. Likely, this mechanism contributes to degenerative side effects associated with methadone treatment.») Int J Cell Biol. 2012;2012:642482. dEpub 2012 Jun 17).

(Anm: Metadon (methadone hydrochloride) - Subotex (buprenorfin) (Buprenorphine). (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Basert på tungtveiende bevis fra en metagjennomgang av eksisterende forskning har European Psychiatric Association (EPA) utstedt nye retningslinjer for å promotere trening som en viktig tilleggsbehandling for psykiske helsetilstander.

(Anm: New Guidelines Promote Exercise as a Key Additional Treatment for Major Mental Health Disorders. Based on compelling evidence from a meta-review of existing research, the European Psychiatric Association (EPA) has issued new guidelines to promote exercise as a key additional treatment for mental health conditions. The guideline, published in European Psychiatry, recommends that a regime of structured exercise be added to standard medication and psychotherapy. Exercise can effectively reduce mental health symptoms, improve cognition, and strengthen cardiovascular fitness among patients with depression and schizophrenia. (dgnews.docguide.com 1.10.2018).)

(Anm: EPA guidance on physical activity as a treatment for severe mental illness: a meta-review of the evidence and Position Statement from the European Psychiatric Association (EPA), supported by the International Organization of Physical Therapists in Mental Health (IOPTMH). Eur Psychiatry. 2018 Oct;54:124-144.)

- Fengsel- og friomsorgens nye forbundsleder er utålmodig. Han vil møte både justisministeren og medlemmene. (- Den avtroppende lederen, Rita Bråten, avsluttet med å si at ingen har ødelagt mer for Kriminalomsorgen enn denne regjeringen: De har lagt ned regioner, svekket de ansattes rettigheter, angrepet hovedavtalen, kostgodtgjørelsen og særaldersgrensen.)

(Anm: Fengsel- og friomsorgens nye forbundsleder er utålmodig. Han vil møte både justisministeren og medlemmene. VENTETID: NFFs nye leder har tro på at justisminister Wara skal skjønne hva han snakker om, når de to møtes en gang i høst. Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund har valgt ny leder. En de kjenner godt. Asle Aase har gått gradene. Hans første målsetting er å få justisminister Tor Mikkel Wara til å se den virkeligheten de ansatte. (…) Det avtalte møtet med Wara rett over sommeren, er ennå ikke kommet i stand, selv om kuldegradene kryper nærmere. Justisministeren har mer prekære oppgaver å ta seg av. Men Asle Aase er stadig optimist. Det blir snart. Selv om møtet sannsynligvis ikke blir enkelt. Den avtroppende lederen, Rita Bråten, avsluttet med å si at ingen har ødelagt mer for Kriminalomsorgen enn denne regjeringen: De har lagt ned regioner, svekket de ansattes rettigheter, angrepet hovedavtalen, kostgodtgjørelsen og særaldersgrensen. • 4.400 ansatte i kriminalomsorgen går ut i politisk streik mot fengsel-nedlegging (frifagbevegelse.no 18.10.2018).)

- Vil gjøre det vanskeligere å slippe ut av fengsel. Norges aller farligste fanger slipper for tidlig ut av fengsel. Det mener Riksadvokaten som nå vil ha en slutt på ordningen.

(Anm: Vil gjøre det vanskeligere å slippe ut av fengsel. Norges aller farligste fanger slipper for tidlig ut av fengsel. Det mener Riksadvokaten som nå vil ha en slutt på ordningen. 90 av de antatt farligste fangene i Norge sitter fengslet på ubestemt tid. Alle har fått en forvaringsdom. Forvaring er ment til å brukes på personer som det er fare for gjør nye alvorlige lovbrudd eller som samfunnet må vernes mot. I teorien kan de sperres inne resten av livet. – Vi mener det er lettere å bli løslatt når minstetiden er over ved forvaring enn fra vanlig fengselsstraff og det er et problem. Det er de farligste som får forvaring og da er det veldig ulogisk at de slipper lettere ut enn de med vanlig fengsel, sier statsadvokat hos Riksadvokaten, Reidar Brusgaard. – Korte forvaringsdommer er et problem (nrk.no 29.11.2017).)

- Leder. Aftenposten mener: Behandlingen av de sykeste innsatte må få konsekvenser. Hvis de innsatte ikke slutter å skade seg selv på glattcelle, kan de bli lagt i belter.

(Anm: Aftenposten mener: Behandlingen av de sykeste innsatte må få konsekvenser. Hvis de innsatte ikke slutter å skade seg selv på glattcelle, kan de bli lagt i belter. Innsatte i norske fengsler har samme rett til helsehjelp som resten av befolkningen. Men i stedet for behandling, plasseres de ofte på glattcelle. Det er hovedfunnet i en omfattende undersøkelse om bruk av glattcelle og belteseng gjennomført av Bergens Tidende.  Stort omfang Tidligere i år viste NRK, ved filmregissør Katja Høgset og produsent Margreth Olin, hvordan mennesker med alvorlige sinnslidelser på Ila fengsel og forvaringsanstalt blir isolert fra andre fanger og omverdenen. (aftenposten.no 23.6.2018).)

- Psykisk syke må behandles, ikke isoleres. (- Isolert på cellen mesteparten av døgnet blir de sykere og farligere.)

(Anm: ADELE MATHESON MESTAD, assisterende direktør Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) og STINE LANGLETE, seniorrådgiver Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Psykisk syke må behandles, ikke isoleres. ISOLASJON: Brennpunkt-dokumentaren «Fengslet og forlatt» handler om kjelleren på Ila fengsel, der Norges sykeste og farligste innsatte soner. Isolert på cellen mesteparten av døgnet blir de sykere og farligere. Selv om vårt straffesystem i utgangspunktet bygger på at det kun er de som er strafferettslig tilregnelige som skal fengsles, så er det i virkeligheten stor forekomst av psykiske lidelser i norske fengsler. En omfattende studie fra 2014 viser at 92 % av innsatte viser tegn på personlighetsforstyrrelser eller psykiske lidelser. 4,1 % har pågående psykoser. Olins film viser hvordan personer med psykiske lidelser i stor grad isoleres i kjelleren på avdeling G på Ila uten at de gis et adekvat helsetilbud. (vg.no 20.4.2018).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Psykotisk, fengslet og alene. Plassproblemer i sikkerhetspsykiatrien fører til at psykotiske innsatte holdes isolert på cellen.

(Anm: Psykotisk, fengslet og alene. Plassproblemer i sikkerhetspsykiatrien fører til at psykotiske innsatte holdes isolert på cellen. Ansatte i kriminalomsorgen har mange ganger påpekt at svært syke innsatte ikke får tilstrekkelig oppfølging fra psykisk helsevern. Dette ble igjen aktualisert våren 2018, blant annet gjennom Brennpunkt-dokumentaren «Fengslet og forlatt» på NRK, reportasjer i Bergens Tidende og en kronikk fra Sivilombudsmannen (1, 2, 3). Psykotiske pasienter skal ikke sitte i fengsel, men det gjør de. Omkring 4 % av soningsfanger og en noe større andel varetektsfanger har en pågående psykose (4). I tillegg kommer en gruppe innsatte som ikke har en psykoselidelse, men som har en funksjonssvikt som tilsier at de er alvorlig sinnslidende (5) og således, når de også er til fare for andre, kunne vært tvangsinnlagt i en psykiatrisk avdeling. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 27. september 2018.)

- Psykisk syke i fengsel havner på glattcelle. Innsatte i norske fengsler har samme rett til helsehjelp som befolkningen utenfor murene. I stedet plasseres de ofte på glattcelle.

(Anm: Psykisk syke i fengsel havner på glattcelle. Innsatte i norske fengsler har samme rett til helsehjelp som befolkningen utenfor murene. I stedet plasseres de ofte på glattcelle. Bergens Tidende har gått gjennom gått gjennom alle vedtak om bruk av glattcelle og belteseng i fem fengsler i Norge i 2016 og 2017: Bergen, Stavanger, Oslo, Ringerike og Skien. Tallene viser at 39 prosent av de 436 vedtakene er knyttet til selvskading, selvmordsforsøk eller dårlig psykisk helse. I tre av fengslene, Stavanger, Ringerike og Skien, er minst halvparten av begrunnelsene knyttet til dette. (…) Samtidig viser årsrapporten fra Sivilombudsmannen fra 2017 at det kan øke risikoen for at en person tar sitt eget liv, om den innsatte blir låst inne på en glattcelle (©NTB) (hegnar.no 22.6.2018).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Psykisk syke «Jon» lever totalisolert fra omverdenen.  (- FNs torturkomité kritiserer Norge for den høye bruken av isolasjon. Se for deg at du sitter på senga i et lite rom og stirrer på de nakne veggene. Døra inn til badet er borte. Kjøleskapet mangler en dør. Det er ingenting på rommet.)

(Anm: Psykisk syke «Jon» lever totalisolert fra omverdenen. Her snakker han med fengselsbetjenten gjennom en luke. FNs torturkomité kritiserer Norge for den høye bruken av isolasjon. Se for deg at du sitter på senga i et lite rom og stirrer på de nakne veggene. Døra inn til badet er borte. Kjøleskapet mangler en dør. Det er ingenting på rommet. Ingen bøker, ingen DVD-er og ingen familiebilder. Dette er hverdagen til langtidsisolerte «Jon». Han soner på avdeling A i Ringerike fengsel i Tyristrand. – Jeg har ingenting å gjøre. Jeg er innsperret 23 timer i døgnet, sier «Jon». (frifagbevegelse.no 23.7.2018).)

- Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva.

(Anm: Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. Alkohol og alvorlige skader under behandling med antidepressiva. (Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Alcohol and serious harms of antidepressant treatment.) Sharma og kollegers rapport bekrefter at bruk av antidepressiva er assosiert med aggresjon og vold, særlig hos unge mennesker. BMJ 2016;352:i892 (Published 17 February 2016).)

(Anm: - SSRI-utløst aggresjon, tenåringsvold, massemord etc.? (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

- Seroxat (Paxil, paroxetine, paroksetin etc.) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

(Anm: Legemiddelerstatninger (søksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - søksmål (mintankesmie.no).)

– Londons liberale middelklasse skryter av egne verdier, men bruker stadig mer partydop. Det kobler dem til drapsbølgen, mener politisjefen. Politikere sier kokainbrukere har medansvar for økende gjengvold.

(Anm: Londons liberale middelklasse skryter av egne verdier, men bruker stadig mer partydop. Det kobler dem til drapsbølgen, mener politisjefen. Politikere sier kokainbrukere har medansvar for økende gjengvold. En bølge av gjengrelaterte drap har preget den britiske hovedstaden i år. Politisjefen mener folk som tar kokain på fest, har del av skylden. Storbritannias høyest rangerte politisjef, Cressida Dick, gikk denne uken hardt ut mot «hyklerske» middelklassefolk som påberoper seg liberale verdier, men ukritisk kjøper og bruker narkotika på fest. Under en pressekonferanse på Scotland Yard i London var det klar tale fra Metropolitan Police-sjefen: – Det er en utfordring at en hel gruppe middelklasse-mennesker er fornøyde med å sitte og snakke om global oppvarming, fair trade, miljøvern og økologisk mat, men tror det er uproblematisk å ta litt kokain. Vel, det er det ikke. Det skaper elendighet tvers gjennom hele næringskjeden, sa Dick. (aftenposten.no 3.8.2018).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

– Så lite er altså Fridas liv verdt. Tesla-føreren kjørte i 120 km/t under en forbikjøring i en sving, og frontkolliderte med en Fiat. (- 19 år gamle Frida Bjerkelund døde momentant i sammenstøtet. I dag fikk mannen dommen: fire måneder i fengsel.) (– Dette er altfor lav straff…)

(Anm: – Så lite er altså Fridas liv verdt. Tesla-føreren kjørte i 120 km/t under en forbikjøring i en sving, og frontkolliderte med en Fiat. 19 år gamle Frida Bjerkelund døde momentant i sammenstøtet. I dag fikk mannen dommen: fire måneder i fengsel. – Dette er altfor lav straff, sier moren til Frida, Gro Bjerkelund. Hun reagerer med vantro på at mannen som forårsaket datterens død, bare skal tilbringe fire måneder i fengsel. – Han tok en risiko da han valgt å kjøre forbi. Det var så uaktsomt som det kan få blitt, sier Bjerkelund. – Jeg kommer aldri til å tilgi bilføreren Døde momentant Ulykken skjedde i Røyken i april i fjor. 19 år gamle Frida Bjerkelund var på vei hjem fra skolen og kjørte fylkesvei 167 i Grodalen i Røyken. I motsatt retning kom en Tesla med den nå dømte mannen bak rattet. (nrk.no 23.3.2018).)

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Dømt til fire måneders fengsel: Kjørte forbi bil uten å se seg for – Frida (19) døde momentant. (- TRAGISK: Mannens Tesla og Fridas lille Fiat frontkolliderte på riksvei 167 ved Røyken.)

(Anm: Dømt til fire måneders fengsel: Kjørte forbi bil uten å se seg for – Frida (19) døde momentant. TRAGISK: Mannens Tesla og Fridas lille Fiat frontkolliderte på riksvei 167 ved Røyken. Innfelt er et av de siste bildene som ble tatt av Frida. En mann er dømt til fire måneders fengsel etter at han frontkolliderte med bilen til Frida Bjerkelund (19) i april 2017. – Alt for lav straff, mener Fridas mor. (tv2.no 23.11.2018).)

- Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. (- Bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner.) (- For menn (…) cirka ni prosent i Norge.)

(Anm: Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. I Sverige har antallet brukere av opioider gått ned de siste årene, mens bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner. Tilsvarende for menn var en prevalens på om lag seks prosent i nabolandene våre og på cirka ni prosent i Norge. – Økningen i prevalens har vært på ett prosentpoeng de siste årene i Norge, mens Sverige har hatt en liten nedgang. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

(Anm: – For slepphendte med å forskrive opioider. Resultatene fra en ny studie på bruken av opioidet tramadol over tid bekymrer professor Thomas Clausen, leder av Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf). Norske forskere har sett på bruken av det smertestillende legemiddelet tramadol over en fire-årsperiode. Studien omfatter 154.042 voksne i Norge som hentet ut minst én resept på tramadol i 2012. Tramadol, er i likhet med kodein et svakt opioid. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

- Serotonin syndrom med Cipralex (Lexapro) (escitalopram) og samtidig bruk av kokain: en case-rapport.

(Anm: Serotonin Syndrome with Escitolapram and Concomitant Use of Cocaine: A Case Report. Introduction. Serotonin syndrome is a potentially life-threatening condition caused by excessive serotonergic activity in the central nervous system. It is characterized by mental status changes (eg, confusion, agitation, lethargy, coma), autonomic instability (eg, hyperthermia, tachycardia, diaphoresis, nausea, vomiting, diarrhea, dilated pupils), and neuromuscular hyperactivity (eg, myoclonus, hyperreflexia, rigidity, trismus). (…) It is a very important area in medicine as serotonin syndrome should be suspected especially in drug abusers who are being treated with psychotropic agents for mental illnesses. Clin Med Insights Case Rep. 2012; 5: 81–85.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Serotonins bidrag til kokains tiltrekning (fascinasjon). (- Fra 2012 til 2015 økte kokaindødsfall i Florida fra 1 318 dødsfall til 1 834 dødsfall. Bare fentanyl, et kraftig syntetisk smertestillende middel overgikk antall overdosedødsfall med kokain i Florida.)

(Anm: Serotonins bidrag til kokains tiltrekning (fascinasjon). (Serotonin contributions to cocaine's allure.) Sammendrag: En ny studie underbygger langvarige mistanke om at hjernekjemikaliet serotonin, om at et molekyl som vanligvis er forbundet med (sinns)stemning, humør, lune, appetitt og libido, gir et direkte bidrag til effekten (virkningen) av kokain. (- Vi mistenker at disse endringer kan bidra til modifikasjoner i hjernen som i siste instans holder brukerne fanget i en avhengighetstilstand, sier Blakely.) (- Fra 2012 til 2015 økte kokaindødsfall i Florida fra 1 318 dødsfall til 1 834 dødsfall. Bare fentanyl, et kraftig syntetisk smertestillende middel overgikk antall overdosedødsfall med kokain i Florida. Nasjonalt involverte mer enn 1 av 3 besøk på akuttmottaket substansmisbruk eller misbruksrelatert (40 prosent) kokain. (sciencedaily.com 28.6.2017).)

- Kokainbruk på "middelklassepartier" gir næring til vold i Londons gater, advarer Sadiq Khan.

(Anm: Cocaine use at 'middle-class parties' helping fuel gang violence on London streets, Sadiq Khan warns. 'There is a definite link, which has been shown to me by the police, of drugs and criminal gangs and knife crime and crime going up,' says mayor (independent.co.uk 27.7.2018).)

- Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

(Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) Rettspsykiater Værøy har brukt mus til å forske på hvorfor noen tyr til vold. Sammen med en internasjonal forskergruppe har Værøy jobbet med å finne biologiske markører hos 16 mennesker som soner forvaringsdommer for mord og mishandling på Ila fengsel i Oslo. Det var forskning.no som først omtalte saken. (…) – Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK. 16 innsatte, de fleste av dem fra Ila fengsel har vært med på studien. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. Utgangspunktet for forskningen er en studie fra 2005, som knyttet sosial adferd til uvanlig høye verdier av et antistoff som binder seg til kroppens egne hormoner og regulerer konsentrasjonen av kortisol i blodet, skriver forskning.no. Kortisolnivået i kroppen stiger når vi utsettes for stress. (nrk.no 11.7.2018).)

(Anm: Autoantibodies reactive to adrenocorticotropic hormone can alter cortisol secretion in both aggressive and nonaggressive humans. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Jun 25. pii: 201720008.)

- Stoff fra blodet til drapsmenn på Ila fengsel gjorde mus mer voldelige. Norsk forsker mener immunforsvaret kan påvirke hvorfor noen tyr til vold. (…) Immunsystemet som trigger vold. Værøy kom over en forskningsstudie fra 2005 som knyttet antisosial adferd til uvanlig høye verdier av et antistoff ved navn immunglobulin G.

(Anm: Stoff fra blodet til drapsmenn på Ila fengsel gjorde mus mer voldelige. Norsk forsker mener immunforsvaret kan påvirke hvorfor noen tyr til vold. (…) Immunsystemet som trigger vold. Værøy kom over en forskningsstudie fra 2005 som knyttet antisosial adferd til uvanlig høye verdier av et antistoff ved navn immunglobulin G. Det er et protein som kan binde seg til et av kroppens egne hormoner, som igjen regulerer konsentrasjonen av kortisol i blodet. Kortisolnivåene stiger når kroppen er under stress. (forskning.no 11.7.2018).)

(Anm: Immunglobulin, ofte forkortet Ig, en bestemt gruppe proteiner i blodet som virker som antistoffer. Produksjon av antistoffer er av livsviktig betydning i forsvar mot infeksjon. Immunglobulinene blir produsert i spesielle celler i lymfeknuter, milt og benmarg. Inndeling Immunglobulinene er inndelt i fem klasser: immunglobulin G (IgG), immunglobulin A (IgA), immunglobulin M (IgM), immunglobulin D (IgD) og immunglobulin E (IgE). Alle virker som antistoffer, men hver enkelt klasse har sine typiske egenskaper og funksjoner. Kilde: Store norske leksikon.).)

- Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (- Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd.

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd. (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour'. (...) Can alter genes responsible for building fish brains and controlling their behavior.) (scientificamerican.com 14.7.2013).)

- Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI): Større risiko enn nytte? (- Anekdotiske rapporter har antydet at selektive serotoninopptakshemmere (SSRI) kan forårsake selvmords- eller voldelig atferd hos noen pasienter.)

(Anm: Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI): Større risiko enn nytte? Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) Drugs: More Risks Than Benefits? Anecdotal reports have suggested that selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) may cause suicidal or violent behavior in some patients. Because of the publicity surrounding certain events, and the numerous lawsuits that have been filed, a review of benefits and risks is needed. At most 30% of patients receive a benefit from SSRIs beyond the large placebo effect in certain mental conditions, especially      depression, according to a recent meta-analysis of published trials. An equally recent meta-analysis of all SSRI trials submitted to the FDA showed a small benefit for the severely depressed patients only. Many early unpublished trials did not show any benefit. Journal of American Physicians and Surgeons 2009;14(1):7-12.)

– Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

 (Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. (nrk.no 11.7.2018).)

- Ansatte i svenske fengsler stiller fire krav etter krise-stempel i ny rapport. (- Rapporten (…) viser at halvparten av ansatte ved svenske fengsel har blitt utsatt for trusler og vold, narkotika florerer bak murere samt at det er mye gjengkriminalitet.)

(Anm: Ansatte i svenske fengsler stiller fire krav etter krise-stempel i ny rapport. Det er tøffe tider i svenske fengsler. En ny rapport viser manglene, og gjør at fagbevegelsen nå stiller krav om bedring til myndighetene. (…) Det var i juni rapporten fra Seko (svensk fagbevegelse i offentlig sektor) kom ut som viser at halvparten av ansatte ved svenske fengsel har blitt utsatt for trusler og vold, narkotika florerer bak murere samt at det er mye gjengkriminalitet. Nå krever Seko at politikerne tar grep og stiller fire konkrete krav for at ansatte skal føle trygghet på arbeidsplassen. Seko vil ha slutt på alenevakter, de vil ha flere plasser, flere ansatte og bedre lønn- og arbeidsvilkår. • Les rapporten «En kriminalomsorg i krise» (ekstern lenke) (frifagbevegelse.no 17.7.2018).)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner.)

(Anm: Transgenerational Effects of Two Antidepressants. The low levels of antidepressants detected in surface waters currently raise concern about their potential long-term risks to nontarget aquatic organisms. (...) Venlafaxine exposure decreased the offspring number of F0-daphnids and resulted in drug tolerance in the F1 generation. Sertraline, unlike venlafaxine, may turn out to be a true environmental threat due to its accumulation in algae and the physiological weakness observed over generations. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Ålen bliver høj: Kokain i vandmiljøet truer den i forvejen truede ål. Studie viser, at ålene bliver hyperaktive og musklerne nedbrudt.

(Anm: Ålen bliver høj: Kokain i vandmiljøet truer den i forvejen truede ål. Studie viser, at ålene bliver hyperaktive og musklerne nedbrudt. (…) »Dette studie viser, at selv små koncentrationer af kokain i miljøet kan gøre alvorlig skade på sølvålens skeletmuskulaturens morfologi og fysiologi, og bekræfter den skadelig effekt som kokain i miljøet har på arternes overlevelse,« lyder det i konklusionen. (jyllands-posten.dk 21.6.2018).)

- Serotonin / noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) er mye brukt til behandling av alvorlig depressiv lidelse, men disse legemidlene induserer flere bivirkninger, inklusive økt aggresjon og impulsivitet, som er risikofaktorer for rusmisbruk, kriminell atferd og selvmord.

(Anm: Milnacipran affects mouse impulsive, aggressive, and depressive-like behaviors in a distinct dose-dependent manner. Abstract Serotonin/noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs) are widely used for the treatment for major depressive disorder, but these drugs induce several side effects including increased aggression and impulsivity, which are risk factors for substance abuse, criminal involvement, and suicide. (…) Although the most effective dose for depressive-like behavior was 30 mg/kg, the highest dose increased aggressive behavior and unaffected impulsive behavior. Increased dopamine levels in the NAc could be responsible for the effects. In addition, the mice basal impulsivity was negatively correlated with the latency to the first agonistic behavior. Thus, the optimal dose range of milnacipran is narrower than previously thought. Finding drugs that increase serotonin and dopamine levels in the mPFC without affecting dopamine levels in the NAc is a potential strategy for developing novel antidepressants.J Pharmacol Sci. 2017 Jul;134(3):181-189.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Psykisk lidelse tjener som lettvint syndebukk på kontoer for massemord. (- Pagourtzis har ingen historie for psykisk lidelse. Faktisk har de fleste gjerningsmenn for massemord ikke en psykisk lidelse.) (- Selv om psykisk sykdom spiller en rolle i for enkelte massemord spiller mediedekningen en rolle for dem alle.)

(Anm: Psykisk ledelse tjener som lettvint syndebukk på kontoen for massemord. (...) Pagourtzis har ingen historie for psykisk lidelse. Faktisk har de fleste gjerningsmenn for massemord ikke en psykisk lidelse. (...) Selv om psykisk sykdom spiller en rolle i for enkelte massemord spiller mediedekningen en rolle for dem alle. (...) Ifølge et estimat fra professor ved Duke University, som studerer relasjonen mellom vold og psykisk lidelse, hvis vi kurerte alle med schizofreni, bipolar lidelse og depresjon over natten, ville antall masseskytinger i Amerika bare reduseres med 4 prosent. (fair.com 11.7.2018).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

(Anm: Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) (mintankesmie.no).)

(Anm: - SSRI-utløst aggresjon, tenåringsvold, massemord etc.? (mintankesmie.no).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) 

(Anm: FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) (FDA Drug Safety Communication: FDA warns about new impulse-control problems associated with mental health drug aripiprazole (Abilify, Abilify Maintena, Aristada). (fda.gov 5.5.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Gjorde et blockbuster (milliardselgende)-legemiddel (Abilify; aripiprazol) hundrevis spilleavhengige (tvangsmessig impulsforstyrrelse, obsessiv-kompulsiv lidelse)?

(Anm: Did a blockbuster drug make hundreds gamble compulsively? A legal fight may decide what science can’t confirm. (…) “I didn’t have a word for it back then, but I was starting to feel compulsed,” she said. “I wanted to stay longer, and longer, and longer.” She also had no idea her compulsion might be linked to a drug she began taking for depression and anxiety a few weeks before she began seriously gambling. By the time she stopped taking aripiprazole — an antipsychotic sold under the brand name Abilify — she’d stayed in the casino long enough to lose more than $150,000. Miley, 41, filed a lawsuit in January 2016 against the drug makers Bristol-Myers Squibb and Otsuka, alleging the drug — one of the best-selling in the world — caused compulsive behavior. The suit contends that the companies knew or should have known it could create such urges, and didn’t adequately warn the thousands of people in the U.S. who use the medication each year. (…) (statnews.com 2.8.2018).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Brev med advarsler kan kutte høye forskrivningsrater. En ny studie tyder på at å fyre av et sterkt formulert varselbrev til de som foreskriver store mengder antipsykotika kan bremse forskrivningsrater.

(Anm: Warning letters could cut high prescribing rates A new study suggests that firing off a strongly worded warning letter to providers who prescribe high amounts of an antipsychotic could curb prescription rates. Quetiapine is often used off label in patients with dementia, but has been tied to potentially harmful side effects among elderly patients. Public health researchers ran a randomized trial with more than 5,000 primary care doctors with high quetiapine prescribing rates. Some received a letter that flagged that their rates were higher than their peers and warned that abusive prescribing can lead to audits or a loss of Medicare billing privileges. Over two years, prescribing rates fell much more among doctors who received the letter. The authors say that suggests the letters might serve as a way to push physicians to take another look at their prescribing habits. (statnews.com 2.8.2018).)

(Anm: Effect of Peer Comparison Letters for High-Volume Primary Care Prescribers of Quetiapine in Older and Disabled Adults. A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. Published online August 1, 2018.)

- FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) 

(Anm: FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) (FDA Drug Safety Communication: FDA warns about new impulse-control problems associated with mental health drug aripiprazole (Abilify, Abilify Maintena, Aristada). (fda.gov 5.5.2016).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

- Politikere rystet over selvmord i psykiatrien – slik vil de få ned selvmordstallene.

(Anm: Politikere rystet over selvmord i psykiatrien – slik vil de få ned selvmordstallene. Forferdelig, hjerteskjærende, opprørende og tragisk. Helsepolitikerne er rystet over at nær 2000 pasienter i psykisk helsevern har tatt sitt eget liv siden 2008. Nå vil de ha tiltak for å få ned antallet. (nrk.no 17.4.2018).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie.

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Når er det nok? Politi og helsepersonell er i mange høve dei første som kjem i kontakt med personar som av ulike årsaker kan vere ustabile og i krise. Begge yrkesgruppene har eit særskilt vern mot trugsmål, men det ser likevel ut til å bli handtert ulikt. (- Urettmessig kritikk Eg trur det hadde vore lettare å bere denne børa dersom eg kjente at den ikkje var mi åleine. Men eg føler at media bruker mykje spalteplass på einsidige, negative erfaringar og kritikk av psykisk helsevern. Det blir vanskeleg å «forsvare» faglegheita og meg sjølv når psykisk helsevern blir samanlikna med konsentrasjonsleirar (1).)

(Anm: Jeanette Bjørke-Bertheussen (f. 1980) er spesialist i psykiatri, Klinikk Psykisk Helsevern Voksne, Stavanger universitetssjukehus. Når er det nok? Politi og helsepersonell er i mange høve dei første som kjem i kontakt med personar som av ulike årsaker kan vere ustabile og i krise. Begge yrkesgruppene har eit særskilt vern mot trugsmål, men det ser likevel ut til å bli handtert ulikt. Kvifor er det slik? Eg er spesialist i psykiatri. Samtidig som at jobben er kjekk, utfordrande og interessant opplever eg diverre at den til tider også er skremmande. Eg har vore redd på jobb, fleire gonger enn det eg synest er greit. Det har auka på etter at eg blei spesialist i psykiatri og fekk vedtakskompetanse til å fatte tvangsvedtak i samhøve med psykisk helsevernloven. (…) Urettmessig kritikk Eg trur det hadde vore lettare å bere denne børa dersom eg kjente at den ikkje var mi åleine. Men eg føler at media bruker mykje spalteplass på einsidige, negative erfaringar og kritikk av psykisk helsevern. Det blir vanskeleg å «forsvare» faglegheita og meg sjølv når psykisk helsevern blir samanlikna med konsentrasjonsleirar (1). Det er belastande å bli skulda for å utøve faget mitt basert på vrangførestillingar (2). Frå sentralt politisk hald er mantraet «mindre bruk av tvang» i staden for å tenke kvalitetssikra og riktig bruk av tvang. Eg undrar meg over kva for alternativ ein ser føre seg i slike situasjonar? Ord og relasjonar strekk diverre ikkje til i alle akuttsituasjonar. Eg føler at eg risikerer helsa på jobb. Det er ikkje greit. Eg har ansvar for meg sjølv og ein familie eg skal ta meg av. Når eg opplever at ein utagerande pasient ønsker å skade meg, må eg få kunne seie høgt at jobben tidvis er belastande – utan at dette blir tatt til inntekt for at eg ikkje lyttar til pasienten, viser han respekt og gjer mitt ytterste for å gi fagleg forsvarleg og god behandling. (...) Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 22. januar 2018.)

-  Øker langsiktig bruk av antipsykotika (AP) risikoen for dødelighet? (- AP-eksponering er knyttet til tilnærmet 1,5 ganger økt dødelighetsrisiko.)

(Anm: Does antipsychotic drug use increase the risk of long term mortality? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Abstract Antipsychotics (AP) are widely used to treat schizophrenia and other psychiatric disorders. However, the association between the AP use and mortality risk is controversial. (…) AP exposure is associated with an approximately 1.5-fold increased mortality risk. This increased risk may be particularly prominent in patients with Parkinson's and those over 65 years old. Further studies are required to evaluate the mortality risk for individual AP drugs and diseases. Oncotarget. 2018 Jan 10;9(19):15101-15110.)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- SV krever tiltak for psykisk syke i fengsel. Forrige uke kom FN med hard kritikk av norske fengslers bruk av isolasjon, særlig når det kommer til psykisk syke fanger. (– Dette er kanskje den gruppen i Norge som blir behandlet dårligst. Vi ser at de stadig blir sykere og sykere og nå må noe snart skje.)

(Anm: SV krever tiltak for psykisk syke i fengsel. Forrige uke kom FN med hard kritikk av norske fengslers bruk av isolasjon, særlig når det kommer til psykisk syke fanger. Nå ber SV regjeringen om å ta grep. – En svært høy andel av fangene har psykiske problemer og får ikke riktig helsehjelp, heter det i FN-rapporten. Stortingsrepresentant i SV, Petter Eide, har sammen med to andre SV-representanter levert et forslag til Stortinget for konkrete tiltak som tar sikte på å løse situasjonen. Forslaget går blant annet ut på at regjeringen bør styrke kapasiteten til å håndtere alvorlig psykisk syke straffedømte i psykiatrien, samt styrke behandlingstilbudet i fengslene. – Dette er kanskje den gruppen i Norge som blir behandlet dårligst. Vi ser at de stadig blir sykere og sykere og nå må noe snart skje. Det er snakk om en svært liten gruppe mennesker, kanskje 15 til 20 personer. Det er derfor ikke spesielt dyrt, sier Eide til NTB. (…) Stortingsrepresentanten mener det er på tide å få avklart forholdet mellom psykiatrien og kriminalomsorgen. – Når de er syke skal de ikke sitte i fengsel, men selvfølgelig få behandling, sier Eide. (©NTB) (nettavisen.no 21.5.2018).)

- Kriminalomsorgen: Dagbladet mener: Kriminalomsorg må være mer enn brød, vann og oppbevaring. Store kutt i kriminalomsorgens budsjetter vil straffe seg.

(Anm: Kriminalomsorgen: Dagbladet mener: Kriminalomsorg må være mer enn brød, vann og oppbevaring. Store kutt i kriminalomsorgens budsjetter vil straffe seg. (…) I gårsdagens Klassekampen kunne vi lese at leder i Bergen fengsel er bekymret over millionkutt i budsjettet for neste år. Fra før av har de kuttet sosialkontakt, oppdekking av nattevakter og andre aktiviteter. Fra januar må trolig innsatte belage seg på mer isolasjon. Det er uheldig for dem det gjelder, og det er misbruk av den gode kompetansen landets fengselsbetjenter besitter. Som en inspektør i fengselet sa det til avisa: «Men det spørs jo hva slags kriminalomsorg vi skal ha. Vi kan låse alle inne og sette mat ved lukene.» Ingen tenkende mennesker kan tro at slike tilstander bidrar til god rehabilitering. (dagbladet.no 5.10.2018).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket.  (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 18.6.2017).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %). (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015.  (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre.

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Forsker om vold mellom tenåringsjenter: - Jenter det er grunn til å være bekymret for. Slåssing mellom jentegjenger er et økende problem. Får ikke jentene hjelpen de trenger kan det få konsekvenser for resten av deres liv, ifølge forsker.

(Anm: Forsker om vold mellom tenåringsjenter: - Jenter det er grunn til å være bekymret for. Slåssing mellom jentegjenger er et økende problem. Får ikke jentene hjelpen de trenger kan det få konsekvenser for resten av deres liv, ifølge forsker. (…) Får ikke jentene hjelpen de trenger kan det få konsekvenser for resten av deres liv, ifølge forsker. BEKYMRET: Politiet er bekymret for at slåsskamper mellom jenter er et økende problem. Nå ser de også trusler med kniv blant tenåringsjenter. (Dagbladet): - Jeg er ikke overrasket. Jeg tenkte at dette er saker som dukker opp med jevne mellomrom, sier Ann-Cathrin Faldet, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Dagbladet melder i dag om at politiet på Romerike opplever et økende problem med jenter som bevisst planlegger slåssing og møtes til kamp. Politiet forteller at alvorlighetsgraden med bruk av vold øker. Det er flere tilfeller der kniv har vært involvert. Tenåringsjenter i alderen 14-18 år reiser også over fylkesgrensene for å slåss. Volden blir også filmet og lagt ut på sosiale medier. (dagbladet.no 28.4.2018).)

- Kraftig økning i vold fra unge psykiatripasienter. Vold fra pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus har økt kraftig.

(Anm: Kraftig økning i vold fra unge psykiatripasienter. Vold fra pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus har økt kraftig. Hittil i år er det sju tilfeller av svært alvorlig vold. Ifølge Stavanger Aftenblad ble det i 2016 meldt om 41 tilfeller av alvorlig vold. Dette økte til 66 i fjor, og til og med juli i år har det vært 87 tilfeller. (…)  Ifølge Aftenbladet ble 74 pasienter satt på isolat i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus i 2017. For 2016 var tallet fem eller færre, mens det til nå i år er seks. (©NTB) (abcnyheter.no 10.10.2018).)

- Sterk vekst i trusler og vold mot lærere i Oslo. Skole. I løpet av 2017 ble det innrapportert over 3.000 vold- og trusselepisoder i osloskolen.

(Anm: Sterk vekst i trusler og vold mot lærere i Oslo. Skole. I løpet av 2017 ble det innrapportert over 3.000 vold- og trusselepisoder i osloskolen. Ifølge Aftenposten har antallet «svært alvorlige» hendelser økt fra 167 i 2015 til 436 i fjor, mens antall «alvorlige» hendelser nesten ble tredoblet fra 425 til 1.219 i samme periode. Antallet «lite alvorlige» hendelser økte fra 279 i 2015 til 1.515 i fjor. Tallene legges fram mandag. I innkallingen til pressekonferansen understreker utdanningsetaten i Oslo at tallene overdriver den faktiske veksten i hendelser. – Antallet innrapporterte voldshendelser mot ansatte i osloskolen har økt de siste årene. Rapporteringen er blitt bedre slik at flere av hendelsene blir rapportert, men tilbakemeldinger fra skolene tilsier også at antall voldshendelser øker, særlig blant yngre elever, heter det i meldingen. (©NTB) (kommunal-rapport.no 7.5.2018).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Åtte døde etter «lykkepille»-bruk. (…) 39 prosent av bivirkningsmeldingene vi har fått på SSRI-preparater, er vurdert som alvorlige. Det omfatter overdose, selvskade, selvmordsforsøk, mageblødning, nyresvikt, forfølgelsesvannvidd, hallusinasjoner, aggresjon og angstfall.

(Anm: Åtte døde etter «lykkepille»-bruk. (…) 39 prosent av bivirkningsmeldingene vi har fått på SSRI-preparater, er vurdert som alvorlige. Det omfatter overdose, selvskade, selvmordsforsøk, mageblødning, nyresvikt, forfølgelsesvannvidd, hallusinasjoner, aggresjon og angstfall. Noen pasienter har fått veldig alvorlige bivirkninger som i verste fall er dødelige, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk til VG. (…) Det er første gang det meldes om fosterdød etter at moren har brukt antidepressiva i Norge, men det er rapportert om lignende hendelser fra andre land. Madsen understreker at man ikke vet om det er SSRI som var årsaken til at fosteret døde. (side2.no 20.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre.

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

- Uten ansikt. I kjelleren på Ila Fengsel og forvaringsanstalt sitter mennesker med alvorlige sinnslidelser isolert fra andre fanger og omverden. (- I 30 år har det hastet med å få på plass et tilbud til dem. Margreth Olin skriver om sitt møte med de glemte fangene i arbeidet med dokumentarfilmen «Fengslet og Forlatt», som hun har produsert.)

(Anm: Uten ansikt. I kjelleren på Ila Fengsel og forvaringsanstalt sitter mennesker med alvorlige sinnslidelser isolert fra andre fanger og omverden. I 30 år har det hastet med å få på plass et tilbud til dem. Margreth Olin skriver om sitt møte med de glemte fangene i arbeidet med dokumentarfilmen «Fengslet og Forlatt», som hun har produsert. (…) Noen alvorlige syke mennesker som isoleres over lang tid kan bli suicidale og begynne med selvskading. – Isolasjon gjør deg mer og mer gal, man gjør hva som helst, bare for å komme ut av cella, inn på sykestua, for å overleve. (…) – Blir farligere og sykere «De er fulle av angst, de er psykotiske, de er voldelige og de har en virkelighetsoppfatning som går langt utenpå det vi andre har. I noen tilfeller mistenker vi hjerneskade som ikke er påvist.» (…) – Noen av dem som er her er så skadet av isolasjonen at det er vanskelig å aktivisere dem, det er vanskelig å bygge en relasjon og de trekker seg unna. Vi prøver å begrense isolasjonen, men vi er ikke behandlere. (…) – Over fem prosent av dem som er i fengsel, er så alvorlig syke at de aldri burde vært der, de hører hjemme i psykiatrien. (…) Dokumentarfilmen «Fengslet og Forlatt», som er regissert av Katja Høgset og produsert av Margreth Olin, sendes på NRK Brennpunkt i kveld. (nrk.no 18.4.2018).)

– Ingen løsning fra regjeringen. – Dypt urovekkende, sier SVs Petter Eide om regjeringens løsning for psykisk syke fanger.

(Anm: – Ingen løsning fra regjeringen. – Dypt urovekkende, sier SVs Petter Eide om regjeringens løsning for psykisk syke fanger. I Brennpunkt-dokumentaren «Fengslet og forlatt» forteller direktør Knut Bjarkeid at Ila fengsel og forvaringsanstalt mangler apparat og kunnskaper til å behandle de sykeste fangene. (nrk.no 18.4.2018).)

- Aftenposten mener: Behandlingen av de sykeste innsatte er uverdig. (- Justisminister Tor Mikkel Waras begrensede bekymring for situasjonen lover i så måte ikke godt.)

(Anm: Aftenposten mener: Behandlingen av de sykeste innsatte er uverdig. I Norge finnes en gruppe innsatte i fengsler som har vært forsømt i flere tiår. NRK og filmregissør Margreth Olin forteller historier som minner oss om denne forsømmelsen på en måte som er umulig å overse. Fangene lever i langtidsisolasjon, uten noe som ligner tilstrekkelig behandling. Både direktør Knut Bjarkeid ved Ila fengsels- og forvaringsanstalt og psykiater Randi Rosenqvist slår fast at forholdene denne gruppen innsatte lever under bidrar til å skade dem ytterligere. (…) Situasjonen bekrefter bildet av at mennesker som ikke har interessegrupper som taler for dem, som går i fakkeltog for dem, eller som bryr seg om dem overhodet, er lett å prioritere ned i kampen om budsjettkronene. (…) Justisminister Tor Mikkel Waras begrensede bekymring for situasjonen lover i så måte ikke godt. Et psykiatriløft som inkluderer denne gruppen av innsatte er helt nødvendig. (aftenposten.no 22.4.2018).)

- Har jobbet med Norges farligste menn i 25 år – nå slår hun alarm. Ingeborg Kivle er hovedtillitsvalgt i Telemark fengsel.

(Anm: Har jobbet med Norges farligste menn i 25 år – nå slår hun alarm. Ingeborg Kivle er hovedtillitsvalgt i Telemark fengsel. Som fengselsbetjent passer hun personer som er dømt for svært alvorlig kriminalitet. Tillitsvalgte frykter at nedskjæringene i norske fengsler vil få store konsekvenser. (…) Klarer ikke å hjelpe Da Kivle begynte å jobbe i fengsel for 25 år siden var hun optimistisk. Den gang mente hun at Norge hadde verdens beste kriminalomsorg. – Har vi fortsatt det? – Jeg er usikker, sier hun. – Vårt samfunnsoppdrag er å hjelpe innsatte til å leve et lovlydig liv i det norske samfunnet. Det mener jeg at vi ikke klarer nå, sier Kivle. Før hadde de ulike gruppebehandlinger for å hjelpe innsatte som sliter med ulike problemer.  (tv2.no 6.5.2018).)

- Brennpunkt. Fengslet og forlatt. Seriebeskrivelse. Brennpunkt-redaksjonen lager undersøkende dokumentarer om kritikkverdige forhold.

(Anm: Brennpunkt. Fengslet og forlatt. Seriebeskrivelse. Brennpunkt-redaksjonen lager undersøkende dokumentarer om kritikkverdige forhold. Vi avslører, avdekker og forklarer - og forteller historier som angår deg. Episodebeskrivelse Norsk dokumentar fra 2018. I kjelleren på Ila Fengsel og forvaringsanstalt sitter mennesker med alvorlige sinnslidelser isolert fra andre fanger og omverden. De får ikke psykiatrisk behandling og blir bare sykere og farligere. Dette er de glemte fangene. (nrk.no 19.4.2018).)

- Fengslet – men ikke forlatt. De er de mest krevende innsatte og de mest krevende pasientene. Vi har ikke klart å behandle dem godt nok. (- Det handler om noen få personer, men det er alvorlig for dem det gjelder.)

(Anm: Tor Mikkel Wara, justis-, beredskaps- og innvandringsminister (Frp) - Bent Høie, helseminister (H). Fengslet – men ikke forlatt. De er de mest krevende innsatte og de mest krevende pasientene. Vi har ikke klart å behandle dem godt nok. Hva gjør vi med dem som har gjort det verste vi kan tenke oss? De som har voldtatt små barn og skadet og drept forsvarsløse mennesker. De som er farlige for innsatte og ansatte i fengslene. Som ikke bare skader andre, men som også skader seg selv. NRK Brennpunkt setter søkelyset på dette i dokumentaren "Fengslet og forlatt". Her får vi får høre om innsatte på avdeling G på Ila fengsel som sitter isolert fra andre mennesker over lengre perioder. Det handler om noen få personer, men det er alvorlig for dem det gjelder. (…) Dette vil vi gjøre: - Vi vil redusere bruken av isolasjon i norske fengsler fordi det kan være skadelig for de innsatte. - Vi vil jobbe med flere tiltak for å få de innsatte i aktivitet og heve kompetansen til de ansatte. - Vi vil evaluere ressursteamet. Det vil gi oss et godt grunnlag for å vurdere nye tiltak. - Vi vil vurdere en forsterket fellesskapsavdeling på Ila fengsel. (nrk.no 18.4.2018).)

- Brennpunkt-dokumentaren Fengslet og forlatt forteller om de mest krevende innsatte og de mest krevende pasientene. Vi har ikke greid å behandle dem godt nok – verken som innsatte eller pasienter. (- Dette vil vi gjøre: Vi vil redusere bruken av isolasjon i norske fengsler fordi det kan være skadelig for de innsatte. Vi vil jobbe med flere tiltak for å få de innsatte i aktivitet og heve kompetansen til de ansatte. Vi vil evaluere ressursteamet. Det vil gi oss et godt grunnlag for å vurdere nye tiltak. Vi vil vurdere en forsterket fellesskapsavdeling på Ila fengsel.)

(Anm: Bent Høie (H), helseminister, og Tor Mikkel Wara (FrP), justis- beredskaps- og innvandringsminister. Brennpunkt-dokumentaren Fengslet og forlatt forteller om de mest krevende innsatte og de mest krevende pasientene. Vi har ikke greid å behandle dem godt nok – verken som innsatte eller pasienter. Men når Aftenpostens leder antyder at regjeringen ikke bryr seg nok om dem, så er det feil. De to departementene våre har snakket sammen om disse innsatte tidligere. Vi har gjort noe – men ikke nok. Derfor skal vi gjøre mer. Dette har vi gjort: Vi har opprettet et ressursteam på Ila i 2014 som jobber for å motvirke isolasjon og få de innsatte i aktivitet. Vi har bevilget 33 millioner kroner til forprosjektering av ny regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst som skal lokaliseres ved Ila fengsel. Det vil gi et bedre helsetilbud. Vi har styrket fengselshelsetjenesten med 10 millioner kroner i fjor og 5 millioner kroner i år. Vi har bedt de regionale helseforetakene om å styrke det psykiske helsetilbudet til de innsatte i fengslene. Dette vil vi gjøre: Vi vil redusere bruken av isolasjon i norske fengsler fordi det kan være skadelig for de innsatte. Vi vil jobbe med flere tiltak for å få de innsatte i aktivitet og heve kompetansen til de ansatte. Vi vil evaluere ressursteamet. Det vil gi oss et godt grunnlag for å vurdere nye tiltak. Vi vil vurdere en forsterket fellesskapsavdeling på Ila fengsel. Vi har styrket og vil fortsette å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten for å fange opp sårbare familier og utsatte barn og unge. Vi er overbevist om at dette vil føre til bedring av soningsforhold og helsetilbud på kort og lang sikt. Bryter du loven i Norge, må du ta straffen din. Du kan komme til å bli fengslet. Men du skal ikke bli forlatt. (aftenposten.no 28.4.2018).)

– Fengslet og forlatt. (- Det er uakseptabelt. Det har sittet alvorlig sinnslidende pasienter i enerom på Ila gjennom mange år. Slik plassering ville være ulovlig i psykiatrien, skriver psykiater på Ila fengsel og forvaringsanstalt, Randi Rosenqvist.)

(Anm: Fengslet og forlatt | Randi Rosenqvist, psykiater og seniorrådgiver, Ila fengsel og forvaringsanstalt. Lovforslaget om nye regler for utilregnelighet vil føre til at flere alvorlig sinnslidende havner i fengsel. Det er uakseptabelt. Det har sittet alvorlig sinnslidende pasienter i enerom på Ila gjennom mange år. Slik plassering ville være ulovlig i psykiatrien, skriver psykiater på Ila fengsel og forvaringsanstalt, Randi Rosenqvist. (…) Les kronikk av Randi Rosenqvist: Hva gjør vi med «farlige» lovbrytere? Forskning fra 2014 (Cramer) viste av ca. 4 prosent av soningsinnsatte var psykotiske. Med rundt 4000 fengselsplasser, vil dette si at det er ca. 160 innsatte med psykose i norske fengsler. Dette er et problem. (aftenposten.no 19.4.2018).)

- Ute av syne, ute av sinn. Lås dem inne og kast nøkkelen, hører man ofte om folk som ikke har noe ute i samfunnet å gjøre. Men hva skjer når man gjør akkurat det? «Det som foregår er rettsstridig og i strid med europeiske menneskerettigheter».

(Anm: Ute av syne, ute av sinn. Lås dem inne og kast nøkkelen, hører man ofte om folk som ikke har noe ute i samfunnet å gjøre. Men hva skjer når man gjør akkurat det? «Det som foregår er rettsstridig og i strid med europeiske menneskerettigheter». Uttalelsen er hentet fra fengselsdirektør Knut Bjarkeid, som ble intervjuet i NRK Brennpunkt-dokumentaren «Fengslet og forlatt» denne uka. Den handler om fengselsfanger med alvorlige sinnslidelser som sitter i isolat i måneder og år uten psykiatrisk behandling. Men den nevnte uttalelsen fra Bjarkeids er faktisk 10 år gammel, fra da ledelsen ved Ila fengsel og forvaringsanstalt ville melde Norge inn for den europeiske torturovervåkingskomiteen. Årsaken den gang var manglende behandling av fanger med alvorlige sinnslidelser, fanger som blir sykere og farligere for hver dag som går på grunn av – som Bjarkeid sier – «en umenneskelig behandling av syke mennesker». NRK Brennpunkts dokumentar viser at på 10 år har det skjedd svært lite. Bjarkeid gjentar sin kritikk. Denne politiske hastesaken i norsk rettsvern er blitt en 30 år lang skamplett. (dagsavisen.no 20.4.2018).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- «Fengslet og forlatt»: Slutt å prate og gjør noe – i all anstendighet! Har staten penger nok til uhørte lønninger for sjefer i helseforetak og andre statlige vesener, har den også midler til en anstendig behandling av våre sykeste medmennesker.

(Anm: «Fengslet og forlatt»: Slutt å prate og gjør noe – i all anstendighet! Har staten penger nok til uhørte lønninger for sjefer i helseforetak og andre statlige vesener, har den også midler til en anstendig behandling av våre sykeste medmennesker. Igjen har Brennpunkt gjort jobben. Igjen har dyktige journalister i NRK vist at det offentlige Norge lar våre sykeste isoleres uten behandling dag etter dag, år etter år. En liten gruppe syke mennesker som har begått alvorlige overtramp og er dømt til et evig liv i fengsel. Psykotiske, farlige, uten håp om å få den hjelpen de har krav på. Er innelåst. Aldri fellesskap med andre. Hørte vi ordet menneskerettigheter? Ville vi andre tålt det? (dagbladet.no 30.4.2018).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Diddi (4 mnd) gjør livet lysere for innsatte på Bredtveit. En lodden miljøarbeider gjør livet bak murene mindre smertefullt for kvinnelige innsatte på Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

(Anm: Diddi (4 mnd) gjør livet lysere for innsatte på Bredtveit. En lodden miljøarbeider gjør livet bak murene mindre smertefullt for kvinnelige innsatte på Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Den første dagen Diddi var med verksmester og matmor Gina Reenskaug på Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt traff jaktlabradoren en innsatt som var veldig lei seg. Hunden smøg seg rundt halskroken til den innsatte som begynte å smile. – Siden den tid har de to vært veldig gode venner, sier Reenskaug og klør Diddi i halsgropen. (…) Valpen gjør innsatte rolige. Ideen om å ha en fengselshund er modnet over flere år. Reenskaug har hatt hund så lenge hun kan huske. Når hun fikk valpekull, tok hun med valpene i fengsel. Fangene elsket de små lodne krabatene. Reenskaug har også arrangert hundeførerkurs for innsatte. Det tilbudet er videreført i regi av NAV. – Jeg har gjentatte ganger sett hvilken beroligende effekt samvær med hund kan ha på innsatte og vet at det har en god miljøterapeutisk effekt på enkelte domfelte. (frifagbevegelse.no 22.9.2017).)

- Sykepleier siktet for å ha dopet ned pasienter. Siktelsen vil trolig bli utvidet. En kvinnelig sykepleier i 40-årene er pågrepet og siktet av politiet for å ha dopet ned minst fire eldre pasienter i Bergen. (- Hun har gitt dem medisiner de ikke skulle ha. Siktelsen gjelder kroppsskade, men vil sannsynligvis bli utvidet til å gjelde også brudd på helsepersonelloven.)

(Anm: Sykepleier siktet for å ha dopet ned pasienter. Siktelsen vil trolig bli utvidet. En kvinnelig sykepleier i 40-årene er pågrepet og siktet av politiet for å ha dopet ned minst fire eldre pasienter i Bergen. Pasientene ble sendt til Haukeland sykehus i helgen. Samtlige skal være skrevet ut igjen. Foreløpig er det ingenting som tyder på at de har tatt varig skade av neddopingen. - Hun har gitt dem medisiner de ikke skulle ha. Siktelsen gjelder kroppsskade, men vil sannsynligvis bli utvidet til å gjelde også brudd på helsepersonelloven, sier politiadvokat John Lode Roscoe i Vest politidistrikt til Bergens Tidende. Ifølge politiet har kvinnen langt på vei erkjent de faktiske forhold. - Foreløpig tyder etterforskningen på at hun har gjort dette for egen bekvemmelighets skyld. Men vi er i en helt innledende fase i etterforskningen, sier han. Den siktede sykepleieren var en innleid vikar. Politiet undersøker derfor om lignende kan ha skjedd ved andre sykehjem. (NTB) (dagbladet.no 1.4.2018).)

(Anm: Sjukepleiar sikta for å ha dopa ned pasientar i Bergen. Fire sjukeheimspasientar sendt til sjukehus i påskehelga etter å ha blitt dopa ned. (…) Det er Bergens Tidende som melder at politiet i helga arresterte og sikta ein sjukepleiar i Bergen. (…) Sjukepleiaren er sikta etter straffelova paragraf 273, får NRK opplyst. (…) Til politiet har den sikta kvinna langt på veg erkjent det ho er sikta for, skriv BT. (nrk.no 1.4.2018).)

(Anm: Sjukepleiaren dopa ned pasientar – så skal ho ha blitt funnen sovande på vakt. Kollegaer har levert rapport etter at dei fant sikta sjukepleiar sovande på nattevakt. (nrk.no 3.4.2018).)

(Anm: Lov om straff (straffeloven) § 273. Kroppsskade Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen. (lovdata.no).)

- Av fengslingskjennelsen kommer det frem at kvinnen skal ha gitt de eldre Seroquel og Quentapin, som er antipsykotiske medisiner.

(Anm: Kolleger rapporterte: Sykepleieren som dopet ned fire pasienter ble funnet sovende på nattevakt. Sykepleieren som dopet ned fire pasienter, ble funnet sovende samme nattevakt, har kolleger skrevet i rapport. (…) Bergens Tidende er imidlertid kjent med at sykepleieren ifølge kolleger ble funnet sovende på avdelingen. Kollegene har skrevet en rapport om dette. (…) Helsebyråden er sykepleier av profesjon og sier hun reagerer sterkt på feilmedisineringen. – Dette strider mot alt vi lærer både gjennom utdanning og i arbeid som sykepleier, sier hun. Av fengslingskjennelsen kommer det frem at kvinnen skal ha gitt de eldre Seroquel og Quentapin, som er antipsykotiske medisiner. (…) – De er ikke godkjent for å roe ned pasienter uten slike sykdommer, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk. (…) Fylkeslegen åpner tirsdag tilsynssak mot kvinnen. De har ikke hatt tilsynssaker som har dreid seg om henne tidligere. (aftenposten.no 3.4.2018).)

- Psykisk syke må behandles, ikke isoleres. (- Isolert på cellen mesteparten av døgnet blir de sykere og farligere.)

(Anm: ADELE MATHESON MESTAD, assisterende direktør Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) og STINE LANGLETE, seniorrådgiver Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Psykisk syke må behandles, ikke isoleres. ISOLASJON: Brennpunkt-dokumentaren «Fengslet og forlatt» handler om kjelleren på Ila fengsel, der Norges sykeste og farligste innsatte soner. Isolert på cellen mesteparten av døgnet blir de sykere og farligere. Selv om vårt straffesystem i utgangspunktet bygger på at det kun er de som er strafferettslig tilregnelige som skal fengsles, så er det i virkeligheten stor forekomst av psykiske lidelser i norske fengsler. En omfattende studie fra 2014 viser at 92 % av innsatte viser tegn på personlighetsforstyrrelser eller psykiske lidelser. 4,1 % har pågående psykoser. Olins film viser hvordan personer med psykiske lidelser i stor grad isoleres i kjelleren på avdeling G på Ila uten at de gis et adekvat helsetilbud. (vg.no 20.4.2018).)

- Ifølge fagdirektøren blir disse legemidlene mye brukt på norske sykehjem for å roe ned urolige demente eldre. – Noen ganger er det nødvendig, men hvis bruken er langvarig, har det vært vist at det gir økt dødelighet, sier han. Legemidlene kan blant annet gi hjerterytmeforstyrrelser, blodtrykksfall, svimmelhet og dårligere balanse og dermed høyere risiko for å falle. Fall kan gi hoftebrudd, som for eldre mennesker er en alvorlig skade.

(Anm: Kolleger rapporterte: Sykepleieren ble funnet sovende på nattevakt. (…) Legemidlene har mange bivirkninger, en av dem er søvnighet. Jo høyere dosen er, desto sterkere blir den beroligende effekten. Effekten blir også sterkere jo eldre pasienten er. – Det virker som det her har vært gitt relativt høye doser, sier Madsen. Ifølge fagdirektøren blir disse legemidlene mye brukt på norske sykehjem for å roe ned urolige demente eldre. – Noen ganger er det nødvendig, men hvis bruken er langvarig, har det vært vist at det gir økt dødelighet, sier han. Legemidlene kan blant annet gi hjerterytmeforstyrrelser, blodtrykksfall, svimmelhet og dårligere balanse og dermed høyere risiko for å falle. Fall kan gi hoftebrudd, som for eldre mennesker er en alvorlig skade. (bt.no 3.4.2018).)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

- Lege dømt for medikamentdrap. (- Nå er lege-samboeren (59) dømt til 4 års fengsel for uaktsomt drap og grovt bedrageri.)

(Anm: Lege dømt for medikamentdrap. Anne Linell Sundt døde i desember 2014. Nå er lege-samboeren (59) dømt til 4 års fengsel for uaktsomt drap og grovt bedrageri. Ett år etter at Anne Linell Sundt (39) ble funnet død på sofaen i sin egen stue på Bygdøy, ble samboeren hennes pågrepet på arbeidsplassen og siktet for drap. I mars startet rettssaken mot mannen. Nå er legen dømt til fire års fengsel for brudd på helsepersonelloven, uaktsomt drap, dokumentfalsk og forsøk på grovt bedrageri. – Min klient er uforstående til domfellelsen, både når det gjelder uaktsomt drap og også deler av domfellelsen etter helsepersonell loven, sier mannens forsvarer Arild Holden. (nrk.no 20.4.2018).)

- Én av tre sykepleiere har månedlig eller oftere delt ut beroligende piller på grunn av tidsnød. – Det er ikke sikkert sykepleierne opplever at de har så mye valg, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

(Anm: Én av tre sykepleiere har månedlig eller oftere delt ut beroligende piller på grunn av tidsnød. – Det er ikke sikkert sykepleierne opplever at de har så mye valg, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin. (…) Arbeidsgivers plikt I undersøkelsen, som er gjort blant sykepleiere i kommunehelsetjenesten, somatisk spesialisthelsetjeneste og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, synes én av fire sykepleiere at det brukes for mye angst- og sovemedisiner på arbeidsplassen. (dagsavisen.no 16.3.2018).)

(Anm: Sykepleiere (mintankesmie.no).)

(Anm: Lov om straff (straffeloven) § 273. Kroppsskade Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen. (lovdata.no).)

– Eg er veldig imponert over dei som melde ifrå, seier tillitsvald for Norsk Sykepleierforbund på Ladegården sjukeheim, Kristine T. Yildirim.

(Anm: Kollegaene om neddopinga: – Vi er sjokkerte. Før den sikta sjukepleiaren var ferdig på nattevakta, hadde kollegaene varsla om at noko var gale. – Eg er veldig imponert over dei som melde ifrå, seier tillitsvald for Norsk Sykepleierforbund på Ladegården sjukeheim, Kristine T. Yildirim. Sjukepleiar sikta for å ha dopa ned fire pasientar natt til langfredag: – Gjorde det ikkje for å skade (…) Sjokk Til politiet har sikta forklart at ho dopa ned pasientane fordi dei var urolege. – Vi er sjokkerte, alle saman. Når du er nattevakt skal du passe på pasientane. Det kan vere travelt, men ein kan be den andre sjukepleiaren på jobb om hjelp. Det gjorde ho ikkje. (nrk.no 4.4.2018).)

- Dopa ned eldre på sjukeheim – politiet vil legge vekk saka. Sjukepleiaren var ikkje tilrekneleg då ho gav antipsykotiske medisinar til fire sjukeheimspasientar i Bergen.

(Anm: Dopa ned eldre på sjukeheim – politiet vil legge vekk saka. Sjukepleiaren var ikkje tilrekneleg då ho gav antipsykotiske medisinar til fire sjukeheimspasientar i Bergen. Den 44 år gamle kvinna erkjente å ha dopa ned fire eldre pasientar på Ladegården sykehjem i Bergen i påska i år. Etter å ha etterforska saka gjennom våren og over sommaren har politiet no konkludert med å legge vekk saka mot henne. Årsaka er at den rettsmedisinske vurderinga konkluderer med at sjukepleiaren ikkje var tilrekneleg då ho gav antipsykotiske medisinar til pasientar for å roe dei ned, skriv Bergens Tidende. – Vi har også vurdert tvungen behandling i form av psykisk helsevern. Men vi meiner det ikkje er vilkår for å legge ned påstand om det i denne saka, seier politiadvokat Cathrine Krohn ved Vest politidistrikt til avisa. Les også: Kollegaene om neddopinga: – Vi er sjokkerte (nrk.no 4.9.2018).)

- Lægen kan med medicin og formynderisk pleje skade patienten i en sådan grad, at patienten bliver voldelig. (- Psykiatrien er en sygdomsfabrik. Der er patienter med uplettet straffeattest, som under et ophold på en almen lukket afdeling ender med behandling i retspsykiatrien på ubestemt tid.)  (- Psykiatrihospitalerne er et retsløst grænseland, der indfanger patienter til behandling på ubestemt tid.)

(Anm: NILS ANDERSEN. Talsmand, Landsforeningen af Psykiatribrugere. Landsforeningen af Psykiatribrugere: Retspsykiatrien er selv med til at danne sindssyge. Psykiatrihospitalerne er et retsløst grænseland, der indfanger patienter til behandling på ubestemt tid. Tak til tv 2 for ’Station 2’-udsendelserne fra et retspsykiatrisk døgnafsnit, der blev sendt 2. og 19.10. Landsforeningen af Nuværende og Tidligere Psykiatribrugere (LAP) er mægtig glad for, at TV 2 og andre medier sætter fokus på den næsten grænseløse magt, som lægerne har i dette lovløse ingenmandsland. Ifølge Justitsministeriets egne rapporter udløses 51 pct. af alle behandlingsdomme til personer med psykosociale problemer. Mange af disse har inden for de sidste 24 timer været i kontakt med myndighedspersoner og er typisk på vej til indlæggelse. Men også kort tid efter udskrivelse kan der opstå tumult. Bl.a. fordi patienterne bliver udskrevet for tidligt. Læs også: Psykiatrien er en sygdomsfabrik Der er patienter med uplettet straffeattest, som under et ophold på en almen lukket afdeling ender med behandling i retspsykiatrien på ubestemt tid. Psykiatrihospitalerne yder ingen beskyttelse af psykisk syge, hvis de kommer i affekt. Der slås hårdt ned. Trusler om vold, skubben, spytten, simpel vold, hærværk og tyveri bliver straks anmeldt til retssystemet, som i 99 pct. af alle tilfælde vælger at tro på lægens udtalelser om den tiltalte. Det er et retsløst grænseland. Det er et system, der i den grad har fejlet, hvilket den massive stigning i antallet af retspsykiatriske patienter vidner om. Lægen kan med medicin og formynderisk pleje skade patienten i en sådan grad, at patienten bliver voldelig Aktiviteterne er meget begrænsede. Der foregår næsten intet på den retspsykiatriske afdeling, som TV 2 besøger, andet end opbevaring af patienter, der ustandselig ønsker at ryge cigaretter. (politiken.dk 24.10.2017).)

- Psykiatrien er en sygdomsfabrik. Jeg har været ind og ud af det psykiatriske system i 10 år, og min konklusion er klar: Psykiatrien forhindrer ikke sygdom, den skaber den.

(Anm: Sebastian Reinert Scheuer. Retorikstuderende. Psykiatrien er en sygdomsfabrik. Jeg har været ind og ud af det psykiatriske system i 10 år, og min konklusion er klar: Psykiatrien forhindrer ikke sygdom, den skaber den. Jeg har faktisk tiårsjubilæum. (…) For ti år siden stak min daværende læge mig min første recept på lykkepiller og sagde, at dem skulle jeg nok regne med at spise resten af mit liv. For ti år siden fik jeg stillet en diagnose, der vil forfølge mig resten af mine dage. (politiken.dk 26.8.2017).)

– Erik Platz, cand.psyk. (- Medicinpræparater til psykiatrisk sygdom introduceredes i halvtredserne, og der er sket en kraftig udvikling i antallet og salget af disse psykofarmaka lige siden. Men antallet af psykiatriske patienter i samme periode er steget voldsomt.) (- Tidligere chefredaktør ved New England Journal of Medicine Maria Angell skriver: "Jeg har brugt det meste af mit professionelle liv på at evaluere kvaliteten af klinisk forskning, og jeg mener, den er særligt ringe i psykiatrien. Industrisponsorerede studier (...) bliver selektivt offentliggjort, er ofte kortvarige, er designet til at favorisere lægemidlet og påviser så små gavnlige virkninger, at de formentlig ikke opvejer de langsigtede skader.")

(Anm: Erik Platz, cand.psyk. Odense Psykiatrien må nytænkes. Somatiske sygdomme kan måles, og målrettet behandling iværksættes. Med psykiatriske lidelser forholder det sig anderledes. Det kræver nytænkning. (…) Medicinpræparater til psykiatrisk sygdom introduceredes i halvtredserne, og der er sket en kraftig udvikling i antallet og salget af disse psykofarmaka lige siden. Men antallet af psykiatriske patienter i samme periode er steget voldsomt. (…) Tidligere chefredaktør ved New England Journal of Medicine Maria Angell skriver: »Jeg har brugt det meste af mit professionelle liv på at evaluere kvaliteten af klinisk forskning, og jeg mener, den er særligt ringe i psykiatrien. Industrisponsorerede studier (...) bliver selektivt offentliggjort, er ofte kortvarige, er designet til at favorisere lægemidlet og påviser så små gavnlige virkninger, at de formentlig ikke opvejer de langsigtede skader.« (…) »Da antidepressiva sandsynligvis ikke virker, hvorimod de giver mange skader, herunder dødsfald, personlighedsændringer, seksuelle forstyrrelser og afhængighed, skal vi ikke bruge dem overhovedet.« »Vi bør heller ikke bruge adhd-medicin. De kan ganske vist give kortvarig lindring, men er direkte skadelige, når de anvendes i længere tid, hvilket næsten altid er tilfældet.« »Antipsykotika dræber mange mennesker og ødelægger mange flere menneskers liv, og det er sandsynligt, at vi kunne bruge benzodiazepiner til de samme indikationer.« (jyllands-posten.dk 14.9.2017).)

- Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (- Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.)

(Anm: Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.) Konklusjoner: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold. (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.) J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- DRAPSSIKTET (43) UTSKREVET FRA PSYKIATRISK FOR FÅ UKER SIDEN: – Var redd for at han ville skade noen, og ba om å få bli innlagt.

(Anm: DRAPSSIKTET (43) UTSKREVET FRA PSYKIATRISK FOR FÅ UKER SIDEN: – Var redd for at han ville skade noen, og ba om å få bli innlagt. Den 43 år gamle mannen som er siktet for drapet på sin 70 år gamle mor ble skrevet ut fra psykiatrisk institusjon den 22. januar. Mannen (43) skal ha ønsket å være innlagt på psykiatrisk avdeling en lengre periode. Det bekrefter hans forsvarer, Jannicke Keller-Fløystad, til TV 2. – Min klient var redd for at han ville skade noen, og ba derfor om å få bli innlagt lenge, sier advokaten. – Hva tenker du om at han kort tid etterpå tar livet av sin mor? – Det må fylkeslegen svare på, sier Keller-Fløystad. Hun forteller videre at 43-åringen sa fra til flere personer om at han fryktet for at han ville skade noen om han ble skrevet ut. Siktede meldte fra TV 2 har tidligere meldt at mannen ba om hjelp, men ble utskrevet mot sin vilje. Nå er det altså kjent at 43-åringen ble innlagt 10. januar, og utskrevet så sent som 22. januar. Det er mindre enn tre uker fra dagen han er mistenkt for å ha drept sin mor. (tv2.no 14.2.2018).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net)

- Serotonin / noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) er mye brukt til behandling av alvorlig depressiv lidelse, men disse legemidlene induserer flere bivirkninger, inklusive økt aggresjon og impulsivitet, som er risikofaktorer for rusmisbruk, kriminell atferd og selvmord.

(Anm: Milnacipran affects mouse impulsive, aggressive, and depressive-like behaviors in a distinct dose-dependent manner. Abstract Serotonin/noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs) are widely used for the treatment for major depressive disorder, but these drugs induce several side effects including increased aggression and impulsivity, which are risk factors for substance abuse, criminal involvement, and suicide. (…) Although the most effective dose for depressive-like behavior was 30 mg/kg, the highest dose increased aggressive behavior and unaffected impulsive behavior. Increased dopamine levels in the NAc could be responsible for the effects. In addition, the mice basal impulsivity was negatively correlated with the latency to the first agonistic behavior. Thus, the optimal dose range of milnacipran is narrower than previously thought. Finding drugs that increase serotonin and dopamine levels in the mPFC without affecting dopamine levels in the NAc is a potential strategy for developing novel antidepressants.J Pharmacol Sci. 2017 Jul;134(3):181-189.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Spesialist Thore Langfeldt: - At bruk av ADHD-medisiner kan føre til overgrep, er jeg overbevist om. (- Det går mot katastrofe dersom enda flere barn og unge blir diagnostisert med ADHD framover, sier spesialist i klinisk psykologi og sexologi, Thore Langfeldt, til Nettavisen.)

(Anm: Spesialist Thore Langfeldt: - At bruk av ADHD-medisiner kan føre til overgrep, er jeg overbevist om. Slår alarm om oppsiktsvekkende tall. Nå etterlyses mer forskning på bivirkningene av ADHD-medisin. Thore Langfeldt behandler barn og unge som har vært seksuelt pågående eller som har begått seksuelle overgrep mot mindre barn. - Det går mot katastrofe dersom enda flere barn og unge blir diagnostisert med ADHD framover, sier spesialist i klinisk psykologi og sexologi, Thore Langfeldt, til Nettavisen. (…) - Gutten ble helt forandret I 2016 skrev Thore Langfeldt om sine funn i Tidsskrift for norsk psykologforening, og snart skal tallene publiseres i tidsskriftet Archives of Sexual Behaviour. Langfeldt har tatt med en pasienthistorie i artikkelen. Den starter slik: (nettavisen.no 22.10.2017).)

- Voldsforsker: – Mindreårige dreper som oftest fremmede. Voksne som begår drap har ofte nære relasjoner til offeret, mens mindreårige i større grad tar livet av fremmede, ifølge voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk. De siste fem årene har politiet i Norge etterforsket sju drapssaker der mindreårige enten har erkjent gjerningen eller er siktet.

(Anm: Voldsforsker: – Mindreårige dreper som oftest fremmede. Voksne som begår drap har ofte nære relasjoner til offeret, mens mindreårige i større grad tar livet av fremmede, ifølge voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk. De siste fem årene har politiet i Norge etterforsket sju drapssaker der mindreårige enten har erkjent gjerningen eller er siktet. (…) Psykolog Pål Grøndahl understreker at hjernen ikke er ferdig utviklet før man når 20-årsalderen og at det derfor naturlig nok er forskjeller på unge og voksne som begår drap. – Unge har en mindre utviklet hjerne enn voksne, foretar mer impulsive handlinger og har mindre motforestillinger. Ofte ser man en sammenheng mellom rus og drap, selv om det ikke er en direkte årsak. Unge er allerede svært impulsive, og hvis de da i tillegg ruser seg, så pleier det sjelden å være til gunst for de handlingene vedkommende gjør, sier han. Begår sjelden drap igjen Grøndahl peker på amerikansk forskning som sier at det er sjelden mindreårige som blir dømt for drap, begår en ny drapshandling senere i livet. (dagsavisen.no 31.7.2018).)

- Drapsforsker: – Svært sjeldent at en tenåring blir drept.

(Anm: Drapsforsker: – Svært sjeldent at en tenåring blir drept. En 17 år gammel mann er siktet for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård. Det er svært sjeldent at barn og unge utsettes for drap i Norge, ifølge kriminolog og drapsforsker Vibeke Ottesen. Natt til mandag ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet død på Varhaug på Jæren. – Det har vært noen tilfeller i Norge den siste tiden hvor barn dreper barn. Der det har oppstått en konflikt som de ikke kan håndtere nettopp fordi de er barn, uttalte kriminolog og drapsforsker Vibeke Ottesen til NRK tirsdag morgen før siktelsen ble kjent. (nrk.no 31.7.2018).)

- Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (- Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene.)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Dokumenter reiser nye bekymringer om litiumstudie på barn. (- Psykiater ved University of Illinois i Chicago innrullerte sine unge sønner som kontrollpersoner i kriserammet studie.) (- Hun fikk utbetalt rundt 200 000 dollar per år, pluss bonuser. I tillegg til hennes forskning behandlet hun og førte tilsyn med omsorgen for tusenvis av barn, som inkluderte 1 200 i fem år etter sin forskning..)

 (Anm: Documents Raise New Concerns About Lithium Study on Children. Prominent University of Illinois at Chicago psychiatrist enrolled her young sons as healthy control subjects in troubled study. Newly obtained records raise additional concerns about the research and oversight of Dr. Mani Pavuluri, a star pediatric psychiatrist at the University of Illinois at Chicago whose clinical trial studying the effects of the powerful drug lithium on children was shuttered for misconduct. ProPublica Illinois has learned: - Parents of at least eight children who participated in Pavuluri’s trials contacted UIC after learning she had violated research rules, a larger number than the university previously disclosed — though UIC officials insist only one of the queries was a complaint. - Pavuluri enrolled 101 children and teens diagnosed with bipolar disorder in the lithium study before it was halted when one of the young subjects became ill. UIC officials previously declined to answer questions about how many children participated in the government-funded study, citing an ongoing federal investigation. - The psychiatrist’s two young sons were among 132 children and teens who participated as healthy control subjects, a violation of university protocol and generally accepted research practices. (…) She was paid about $200,000 a year, plus bonuses. In addition to her research, she treated and oversaw the care of thousands of children, including 1,200 in the five years after her research. (propublica.org 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- ADHD-ramte hænger oftere fast i fængslets svingdør. (- Personer med ADHD har næsten fire gange så høj risiko for at få en fængselsdom som personer uden diagnosen.)

(Anm: ADHD-ramte hænger oftere fast i fængslets svingdør. Ny rapport peger på et stort efterslæb i forhold til at holde personer med opmærksomhedsforstyrrelse ude af kriminalitet. Personer med ADHD har næsten fire gange så høj risiko for at få en fængselsdom som personer uden diagnosen. Opmærksomhedsforstyrrelsen øger desuden risiko for at få en ny fængselsdom med op til 70 procent. Det viser en ny rapport fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. - Når man har en opmærksomhedsforstyrrelse som ADHD, har man svært ved at fastholde koncentrationen i længere tid af gangen og huske detaljerne i ting. Det har betydning for, om man kan overskue en løsladelsessituation, siger sociolog Nichlas Permin Berger. Læs også: Kriminelle optager senge i den almindelige psykiatri. (politiken.dk 11.12.2017).)

- Halvparten av norske drap begått av rusede. For to år siden gikk NRK gjennom dommene etter 231 norske drap over ti år fra 2003 til 2012. I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet.

Forsvarer: – Drapssiktet brukte medikamenter
nrk.no 13.12.2016
22-åringen som er siktet for å ha drept en 42 år gammel mann på Notodden forrige lørdag gikk på medikamenter. (…)

For to år siden gikk NRK gjennom dommene etter 231 norske drap over ti år fra 2003 til 2012. I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet.

– At et drap er begått i rus betyr ikke nødvendigvis at det er en direkte sammenheng mellom rusen og drapet. Ofte kan det være en bakenforliggende årsak til både rusbruken og drapet, sa voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøyskolen til NRK i 2014. (…)

- Voldsforsker: Ungdom kan bli påvirket av gangster-rap.

(Anm: Voldsforsker: Ungdom kan bli påvirket av gangster-rap. Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk tror ikke Arbeiderpartiets Jan Bøhler er opplest på forskningen, men mener han er inne på noe når han trekker fram rapmusikk som en negativ kilde til påvirkning for utsatt ungdom. Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk er ikke i tvil om at rapmusikk kan påvirke ungdom negativ. Hun avfeier Trine Skei Grandes (V) kritikk av Jan Bøhler (Ap). – Det Trine Skei Grande sier, stemmer ikke med forskningen. Det er godt dokumentert at ungdom kan bli negativt påvirket av gangster-rap, sier Bjørnebekk til Dagsavisen. Uttalelsen kommer etter at Venstre-lederen nylig gikk hardt ut mot Jan Bøhlers uttalelser om at gangster-rap kan påvirke de mest utsatte ungdommene. (vg.no 21.5.2018).)

- Det går en grense. Stadig flere utsettes for vold og trusler når de er på arbeid. Det er flere regelsett som skal beskytte mot det, blant annet straffeloven og arbeidsmiljøloven. (- Å forsøke å påvirke yrkesutøvelsen til politi og helsepersonell gjennom vold eller trusler kan straffes med bøter eller fengsel.)

(Anm: Hege Synne Rahm er advokat/rådgiver ved Avdeling for jus og arbeidsliv, Legeforeningen. Det går en grense. Stadig flere utsettes for vold og trusler når de er på arbeid. Det er flere regelsett som skal beskytte mot det, blant annet straffeloven og arbeidsmiljøloven. Etter straffeloven har alle et vern mot vold og trusler. Noen yrkesgrupper er særlig utsatte og har derfor et særskilt vern. Politi og helsepersonell er blant dem. Å forsøke å påvirke yrkesutøvelsen til politi og helsepersonell gjennom vold eller trusler kan straffes med bøter eller fengsel. For helsepersonell følger dette av straffeloven § 265 om trusler og § 286 om vold. Offentlige tjenestemenn er vernet av straffeloven § 155. Denne bestemmelsen får betydning for helsepersonell i offentlige helseforetak som fatter avgjørelser om tvungen behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2018 (22.03.2018).)

- God fagutøvelse hindrer ikke overgrep. Selv de mest empatiske medmennesker, og selv de beste fagutøvere, kommer til kort i et behandlingssystem hvor pasienters rettigheter ikke ivaretas godt nok.

(Anm: Kristian Kise Haugland, Thea Røstbakken. God fagutøvelse hindrer ikke overgrep. Selv de mest empatiske medmennesker, og selv de beste fagutøvere, kommer til kort i et behandlingssystem hvor pasienters rettigheter ikke ivaretas godt nok. Jeanette Bjørke-Bertheussen spør hvor mye hun skal tåle av belastningen hun opplever i arbeidet sitt som psykiater ved Stavanger Universitetssykehus (1). I tillegg opplever hun det utfordrende at media bruker spalteplass på våre synspunkter når det kommer til ulovlig bruk av tvang i norsk psykisk helsevern (2, 3) - hun kaller kritikken urettmessig. (…) Vi tviler ikke på at Bjørke-Bertheussen og hennes kollegaer daglig gjør sitt ytterste for å gi sine pasienter faglig forsvarlig og god behandling. Fagpersonene som administrerte sukkertøy til barna ved Vipeholms anstalt för utvecklingsstörda på 40- og 50-tallet hadde nok også de beste hensikter (4). Eksperimentet har gitt oss viktig kunnskap om utvikling av karies og hvordan dette kan forebygges, men det betyr ikke at eksperimentet regnes som legitimerbare etter dagens etiske standarder (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (23.03.2018).)

- De moderne konsentrasjonsleirene i den norske psykiatrien. (- VG kunne i november avsløre hvordan ansatte på sykehus systematisk og uten faglige begrunnelser har bundet pasienter fast. Den 31. mai kunne NRK opplyse at flere tusen pasienter årlig isoleres på glattcelle-lignende rom, og at vi er det eneste landet i verden som kaller dette behandlingstiltak.)

(Anm: Kristian Kise Haugland, landsleder, Mental Helse. De moderne konsentrasjonsleirene i den norske psykiatrien. KRONIKK: I dagens Norge utføres rutinemessig tortur under påskudd av å være behandling. or de som har hatt uheldige opplevelser i sine møter med norsk psykisk helsevern, har det lenge vært vanskelig å åpne munnen selv til ens nærmeste venner og kjente. Behandlingen de har vært utsatt for har virket så grotesk at det rett og slett er vanskelig å tro på at det foregår i statlig eide foretak i dagens Norge. Nå håper jeg vi endelig kan begynne å snakke. VG kunne i november avsløre hvordan ansatte på sykehus systematisk og uten faglige begrunnelser har bundet pasienter fast. Den 31. mai kunne NRK opplyse at flere tusen pasienter årlig isoleres på glattcelle-lignende rom, og at vi er det eneste landet i verden som kaller dette behandlingstiltak. (aftenbladet.no 12.6.2017).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Seroxat (Paxil; paroxetine) utløser tilfeller av aggresjon.

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

- Mer vold i norske fengsler: – Dette er den nye hverdagen. Volds- og trusseltilfeller mot ansatte i norske fengsler er mer enn tredoblet de siste seks årene. Nå slår tillitsvalgte alarm.

(Anm: Mer vold i norske fengsler: – Dette er den nye hverdagen. Volds- og trusseltilfeller mot ansatte i norske fengsler er mer enn tredoblet de siste seks årene. Nå slår tillitsvalgte alarm. – Folk slutter i etaten. Vi frykter for sikkerheten til de ansatte, sier fagforeningsleder. Fengselsbetjentene i Bodø opplever å bli truet, spyttet på eller utsatt for vold når de åpner celledøra. Psykiatri, rusmidler og språkproblemer er noe av årsaken til den økende uroen i fengselet. Det er blitt nesten dagligdags at de må kle seg opp i full utrustning. – Vi må få en oppbemanning, vi må ansette flere fengselsbetjenter. Det haster, sier Lasse Pettersen. Han er fagforeningsleder for Kriminalomsorgens yrkesforbund i Bodø. (…) – Jeg mener at voldshendelser har økt på grunn av at de innsatte stadig blir mer låst inne på cellene, og utsatt for isolasjon. Også denne praksisen skyldes budsjettkutt. All forskning viser at isolasjon er skadelig for mennesker, forteller Lasse Pettersen. (nrk.no 28.10.2017).)

- Det er behov for bedre forståelse av virkningsmekanismer for antidepressiva.

(Anm: Computational Model of Antidepressant Response Heterogeneity as Multi-pathway Neuroadaptation. (…) Introduction Depression is a serious neuropsychiatric disorder lacking effective pharmacological interventions. The first-line antidepressant medications in use today are selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) (Celada et al., 2004; Koenig and Thase, 2009). Second-line treatments include augmentation of an SSRI with an atypical antipsychotic or another drug that targets the monoaminergic neurotransmitter systems [serotonin (5HT), norepinephrine (NE), or dopamine (DA)] (Boulton et al., 2010; Han et al., 2013). Unfortunately, only two thirds of depressed patients improve with initial SSRI treatment and only one third experience complete remission of symptoms (Stewart et al., 2014). These unideal efficacy rates, which indicate antidepressant response heterogeneity, are persistent problems in the treatment of depression. Better understanding of antidepressant mechanisms of action is needed. Front. Pharmacol., 20 December 2017.)

- Serotonin / noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) er mye brukt til behandling av alvorlig depressiv lidelse, men disse legemidlene induserer flere bivirkninger, inklusive økt aggresjon og impulsivitet, som er risikofaktorer for rusmisbruk, kriminell atferd og selvmord.

(Anm: Milnacipran affects mouse impulsive, aggressive, and depressive-like behaviors in a distinct dose-dependent manner. Abstract Serotonin/noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs) are widely used for the treatment for major depressive disorder, but these drugs induce several side effects including increased aggression and impulsivity, which are risk factors for substance abuse, criminal involvement, and suicide. (…) Although the most effective dose for depressive-like behavior was 30 mg/kg, the highest dose increased aggressive behavior and unaffected impulsive behavior. Increased dopamine levels in the NAc could be responsible for the effects. In addition, the mice basal impulsivity was negatively correlated with the latency to the first agonistic behavior. Thus, the optimal dose range of milnacipran is narrower than previously thought. Finding drugs that increase serotonin and dopamine levels in the mPFC without affecting dopamine levels in the NAc is a potential strategy for developing novel antidepressants.J Pharmacol Sci. 2017 Jul;134(3):181-189.)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

- Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (- Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.)

(Anm: Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.) Konklusjoner: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold. (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.) J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Hva forklarer amerikanske masseskytinger? (- Den eneste variabelen som kan forklare det høye antall masseskytinger i Amerika er det astronomiske antall våpen.)

(Anm: What Explains U.S. Mass Shootings? International Comparisons Suggest an Answer. (…) The only variable that can explain the high rate of mass shootings in America is its astronomical number of guns. (nytimes.com 7.11.2017).)

(Anm: Våpenindustrien (mintankesmie.no).)

- Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap.

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Slik var tiltaltes dager før det brutale drapet. (- Til vanlig går 28-åringen på medisiner mot sin psykiske lidelse. - Egentlig er han en utrolig snill og sympatisk gutt når han går på medisiner, men så hender det at han tror han greier seg uten, sier «Lisa».)

(Anm: Slik var tiltaltes dager før det brutale drapet. Ble vurdert som ikke syk nok for tvangsinnleggelse. Bare dager før Nakholmen-drapet forsøkte venner å få tiltalte tvangsinnlagt. De fikk ikke gjennomslag. (…) - Kunne vært unngått - Dette kunne lett vært unngått. 28-åringen hadde vært i kontakt med helsevesenet flere ganger i tida tett opptil drapet. Det er skummelt at det ikke ble tatt tak i, sier «Lisa», som kjenner tiltaltes historie godt. Hun ønsker å være anonym. Til vanlig går 28-åringen på medisiner mot sin psykiske lidelse. - Egentlig er han en utrolig snill og sympatisk gutt når han går på medisiner, men så hender det at han tror han greier seg uten, sier «Lisa». (dagbladet.no 7.6.2018).)

- Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt.

(Anm: Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort (Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort) (...) Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016).)

(Anm: Sygeplejersker og SOSU’er i psykiatrien: Vi oplever mere vold (arbejdsmiljoviden.dk 13.10.2015).)

- Retspsykiatrien er selv med til at danne sindssyge. (- Lægen kan med medicin og formynderisk pleje skade patienten i en sådan grad, at patienten bliver voldelig.)

(Anm: Retspsykiatrien er selv med til at danne sindssyge. Lægen kan med medicin og formynderisk pleje skade patienten i en sådan grad, at patienten bliver voldelig. (…) Psykiatrien er en sygdomsfabrik. Der er patienter med uplettet straffeattest, som under et ophold på en almen lukket afdeling ender med behandling i retspsykiatrien på ubestemt tid. (…) Psykiatrihospitalerne er et retsløst grænseland, der indfanger patienter til behandling på ubestemt tid. (politiken.dk 24.10.2017).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

- «Viktig å se mennesket bak dommen». Fagpersoners erfaringer med mennesker dømt til tvungent psykisk helsevern. (- Et økende antall personer dømmes til tvungent psykisk helsevern (TPH). Tjenestetilbudet i helseforetakene og kommunene utfordres, og samhandling mellom tjenestene er under press.) (- Resultatene avdekker stor usikkerhet om pasientgruppen blant de profesjonelle. De dømte erfares som ukjente, og ansatte opplever frykt.)

(Anm: Av Heidi Gelius, Erlend Løwe og Inger Beate Larsen.  «Viktig å se mennesket bak dommen». Fagpersoners erfaringer med mennesker dømt til tvungent psykisk helsevern. «Important to see the human behind the sentence» Professionals’ experiences with persons sentenced to compulsory mental health care. Et økende antall personer dømmes til tvungent psykisk helsevern (TPH). Tjenestetilbudet i helseforetakene og kommunene utfordres, og samhandling mellom tjenestene er under press. Ved hjelp av deltakende observasjon og fokusgruppeintervju har denne studien forsøkt å belyse hvordan ansatte fra begge tjenestene opplever arbeidet med de dømte, og hva de mener er et godt tilbud. Resultatene avdekker stor usikkerhet om pasientgruppen blant de profesjonelle. De dømte erfares som ukjente, og ansatte opplever frykt. Informantene etterlyser en bedre organisering av tjenestene og vektlegger at likeverd og dialog mellom helseforetak og kommuner er nødvendig for å kunne gi pasientgruppen et godt tilbud. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 01 / 2018 (Volum 15) Side: 4-15.)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Ap frykter mer alvorlig kriminalitet i norske fengsler - vil bevilge 50 millioner ekstra.

(Anm: Ap frykter mer alvorlig kriminalitet i norske fengsler - vil bevilge 50 millioner ekstra. - Kuttene til regjeringen fører til mer aggressive innsatte og en eksplosjon i antall volds- og trusselhendelser, sier justispolitiker i Ap Maria Aasen-Svensrud. 12. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018. På side 98 i forslaget kommer det frem at de foreslår kutt nærmere 25 millioner kroner i driftsmidler til Kriminalomsorgen. I budsjettet foreslår regjeringen å bevilge 4,6 milliarder kroner i driftsutgifter, men Arbeiderpartiet (Ap) mener dette er for lite.  De foreslår en økning på 50 millioner kroner i deres forslag til alternativt statsbudsjett.  (nettavisen.no 12.11.2017).)

(Anm: Vold mod fængselsbetjente slår rekord. Vold mod fængselsbetjente er fordoblet i løbet af de seneste år, og 2017 ser ud til at blive det voldeligste år for danske fængselsbetjente nogensinde. Hver dag udsættes næsten to fængselsbetjente for vold eller trusler om vold på jobbet. Det viser tal fra Kriminalforsorgen. Og det ser ud til, at stigningen fortsætter. (arbejdsmiljoviden.dk 3.11.2017).)

- Slår alarm om farlig lav bemanning i norske fengsler. De ansatte i norske fengsler har i årevis varslet om en farlig lav bemanning. Nå slår også Kriminalomsorgen (KDI) alarm.

(Anm: Slår alarm om farlig lav bemanning i norske fengsler. De ansatte i norske fengsler har i årevis varslet om en farlig lav bemanning. Nå slår også Kriminalomsorgen (KDI) alarm. «Det virker som den meget anstrengte budsjettsituasjonen for 2018 utvikler seg til å bli tilnærmet uhåndterlig», skriver KDI-direktør Marianne Vollan i en intern epost Bergens Tidende har fått tilgang til. Meldingen gikk ut til regiondirektørene for Kriminalomsorgen 23. november. «Den totale kuttsituasjonen er nå meget kritisk, og jeg har til orientering også bedt om et krisemøte i Justisdepartementet», skriver Vollan. Avisen skriver at den utløsende årsaken til brevet er krav til ytterlige budsjettkutt neste år. (…) Siden regjeringen tok over i 2013 er KDIs budsjetter kuttet med nærmere 150 millioner kroner, ifølge de fengselsansattes fagtidsskrift. – Vi er nede på et nivå der vi så vidt kan opprettholde sikkerheten. Det betyr mer innlåsing og mindre kontakt med de innsatte. Det er kritisk nå, sier assisterende regiondirektør Ketil Schreiner Evjen i Kriminalomsorgen region vest. (NTB) (dagbladet.no 4.12.2017).)

- Sender ut de roligste innsatte: – Gjør lukket avdeling mer krevende. Fengselsansatte mener miljøet bak murene blir mer urolig når de mest erfarne og stabile innsatte forsvinner til alternative soningsformer.

(Anm: Sender ut de roligste innsatte: – Gjør lukket avdeling mer krevende. Fengselsansatte mener miljøet bak murene blir mer urolig når de mest erfarne og stabile innsatte forsvinner til alternative soningsformer. – De vi kaller «stabile» innsatte har en påvirkning som vi ikke har, sier leder for Kriminalomsorgens Yrkesforbund i Ålesund. (…) Siden 2013 har Kriminalomsorgen i Norge fått budsjettkutt på 150 millioner kroner. På neste års budsjett blir det nye 45 millioner i kutt. Kuttene kan gå utover bemanningen i fengselet. Når de roligste innsatte blir sendt til alternative soningsformer vil den lave bemanningen på lukkede avdelinger bli mer utfordrende. – Da blir de som sitter igjen mer urolige, forteller Tore Hareide, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) Ålesund. (nrk.no 16.12.2017).)

– Tor Ketil Larsen, professor dr. med., spesialist i psykiatri. Den nye loven vil øke faren for at alvorlig syke utøver vold.

(Anm: Tor Ketil Larsen, professor dr. med., spesialist i psykiatri. Å forvalte tvang er et ansvar som krever kompetanse og erfaring. Målet med endringen av psykisk helsevernloven er å få ned bruken av tvang (Bent Høie, Aftenposten 7. september). (…) Den nye loven vil øke faren for at alvorlig syke utøver vold. Flere klart syke mennesker vil bli gjort om til kriminelle, pårørende vil få en økt belastning. Det vil bli rettsvesenet – ikke psykiatrien – som ved dom kan sørge for at pasientene får den behandlingen de er i behov av. Jeg kan ikke med min beste vilje se at det er fornuftig å overføre ansvaret for langsiktig behandling av denne krevende pasientgruppen fra helsevesenet til domstolene. (aftenposten.no 14.9.2017).)

Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

- Her soner Norges farligste barn. «Her blir du». Det er det første ungdommene som kommer til Ungdomsenheten i Bergen får høre.

(Anm: Her soner Norges farligste barn. «Her blir du». Det er det første ungdommene som kommer til Ungdomsenheten i Bergen får høre. Fengselet er adskilt fra der voksne soner. Noen barn er så farlige at de må vokse opp i fengsel. Hvordan tar du vare på en tenåring som nettopp har drept et menneske? (aftenposten.no 25.11.2017).)

- Barnevoldtekter øker kraftig. Antallet anmeldte voldtekter, der barn skal ha voldtatt andre barn, øker kraftig. (- Barn helt ned i 8-årsalderen ble i fjor anmeldt for å ha voldtatt andre barn.)

(Anm: Barnevoldtekter øker kraftig. Antallet anmeldte voldtekter, der barn skal ha voldtatt andre barn, øker kraftig. Flesteparten av voldtektene skjer på fest eller mellom bekjente, viser en ny rapport fra Kripos. NRK Innafor jobber for tiden med en dokumentar om overgripere og har fått tilgang til en ny Kripos-rapport som avdekker en sjokkerende utvikling: anmeldte barnevoldtekter – utført av barn – øker mye. Barn helt ned i 8-årsalderen ble i fjor anmeldt for å ha voldtatt andre barn. (nrk.no 16.9.2017).)

- Aggressivitet ved depresjon: et forsømt symptom som mulig er assosiert med bipolaritet og blandede karakteristiske egenskaper.

(Anm: Aggressiveness in depression: a neglected symptom possibly associated with bipolarity and mixed features. Abstract Objective To evaluate aggressiveness during a major depressive episode (MDE) and its relationship with bipolar disorder (BD) in a post hoc analysis of the BRIDGE-II-MIX study. Method A total of 2811 individuals were enrolled in this multicenter cross-sectional study. MDE patients with (MDE-A, n = 399) and without aggressiveness (MDE-N, n = 2412) were compared through chi-square test or Student's t-test. A stepwise backward logistic regression model was performed. Results MDE-A group was more frequently associated with BD (P < 0.001), while aggressiveness was negatively correlated with unipolar depression (P < 0.001). At the logistic regression, aggressiveness was associated with the age at first depressive episode (P < 0.001); the severity of mania (P = 0.03); the diagnosis of BD (P = 0.001); comorbid borderline personality disorder (BPD) (P < 0.001) but not substance abuse (P = 0.63); no current psychiatric treatment (P < 0.001); psychotic symptoms (P = 0.007); the marked social/occupational impairment (P = 0.002). The variable most significantly associated with aggressiveness was the presence of DSM-5 mixed features (P < 0.001, OR = 3.815). After the exclusion of BPD, the variable of lifetime suicide attempts became significant (P = 0.013, OR = 1.405). Conclusion Aggressiveness seems to be significantly associated with bipolar spectrum disorders, independently from BPD and substance abuse. Aggressiveness should be considered as a diagnostic criterion for the mixed features specifier and a target of tailored treatment strategy. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (Version of Record online: 25 JUL 2017).)

(Anm: Studie finansiert av (Funded by ) (…) Sanofi-Aventis.)

(Anm: Tusindvis af franske børn fik fosterskader af epilepsimedicin. Nye undersøgelser viser nu, at op til 4100 børn har fået svære fosterskader, siden medicinen første gang blev bragt på markedet i 1967. (...) Gravide kvinder har taget Sanofi-middel trods risiko for fosterskader (...) Medicinalfirmaerne Sanofi-Aventis, Orion Pharma og Desitin Pharma udsendte allerede for halvandet år siden skærpede advarsler om lægemidler, der indeholder Valproat. Det gælder for eksempel Deprakine og Delepsine. (medwatch 20.4.2017).

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Behandling av barn og ungdom med antipsykotika er et tveegget sverd.

(Anm: Behandling av barn og ungdom med antipsykotika er et tveegget sverd. (…) To tilleggsfunn fra Pagsberg og kollegers studie er verdt å understreke. For det første erfarte bare 22 (23 %) av pasientene behandlingsrespons. (…)  For det andre erfarte 111 (98 %) av pasientene uheldige reaksjoner. (Second, 111 (98%) of patients experienced adverse reactions.) Blant de 55 pasienter som tok quetiapine, rapporterte 47 (92 %) økt søvnlengde og 46 (87 %) rapporterte vektøkning. Blant de 58 pasienter som tok aripiprazol, rapporterte 52 (91 %) tremor og 44 (77 %) rapporterte sviktende hukommelse. (Among the 58 patients taking aripiprazole. 52 (91%) reported tremor and 44 (77%) reported failing memory.) The Lancet Psychiatry 2017;4(8):576–577 (Published: August, 2017).)

– Hver tredje innsatt er utlending. 34 prosent av de innsatte i norske fengsler er utlendinger. Polakker, litauere og rumenere er de største nasjonalitetene etter nordmenn. (–Noen typer kriminalitet, som narkotikasmugling og fremstilling av narkotika, gir lange dommer. Det er ikke bare antall dømte, men også lengden på dommen som gjør at det sitter mange utlendinger i fengsel.)

(Anm: Hver tredje innsatt er utlending. 34 prosent av de innsatte i norske fengsler er utlendinger. Polakker, litauere og rumenere er de største nasjonalitetene etter nordmenn. Hver tredje innsatt i norske fengsler er utlending. Etter nordmenn, er det flest polakker, litauere og rumenere bak murene. Det viser tall som VG har innhentet fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Statistikken per 1. juni i år inkluderer også de som soner i Norgerhaven i Nederland. Det var da 1260 utlendinger og 2431 nordmenn i fengsel. Tallene omfatter både domfelte og varetektsfengslede. (…) – Noen typer kriminalitet, som narkotikasmugling og fremstilling av narkotika, gir lange dommer. Det er ikke bare antall dømte, men også lengden på dommen som gjør at det sitter mange utlendinger i fengsel, sier Rokkan. De som er utvist fra Norge, men likevel reiser inn i landet igjen og dømmes for brudd på utlendingsloven, ender ifølge Rokkan også opp i fengsel. (vg.no 3.7.2017).)

(Anm: Dette er nasjonene som fyller opp norske fengsler. - Viktig at fengselsplassene her hjemme er forbeholdt de som skal tilbake til det norske samfunnet, sier Høyres Mudassar H. Kapur. (nettavisen.no 3.7.2017).)

- Fengsler: Innsatte i norske fengsler blir ikke likebehandlet.

(Anm: Ingrid Keenan, Fengselsgruppen, Jussbuss; Kristina Davidsen Fengselsgruppen, Jussbuss. Fengsler: Innsatte i norske fengsler blir ikke likebehandlet. En av tre innsatte i norske fengsler er utenlandske statsborgere. Disse må få det samme rehabiliteringstilbud som norske innsatte. LIKEBEHANDLING: Utenlandske statsborgere i norske fengsler får ikke den rehabiliteringen de har krav på, skriver artikkelforfatterne. (dagbladet.no 5.7.2017).)

(Anm: Domfelte sendes til Nederland for å sone, hjemme står 284 ledige celler. Mens norske fengsler har ledig kapasitet, sendes dømte ut av landet. Flere fagfolk er skeptiske til praksisen. (nrk.no 15.11.2017).)

- Mange kommer til oss direkte fra fengselet med bare en bærepose i hånda. Det finnes en bedrift som knuser betong og river ned vegger – for å bygge opp mennesker.

(Anm: - Mange kommer til oss direkte fra fengselet med bare en bærepose i hånda. Det finnes en bedrift som knuser betong og river ned vegger – for å bygge opp mennesker. Brekkjern: Også kalt kubein. Et stykke verktøy som egner seg til å gjøre innbrudd med, derav ordet «brekk». Eller: Et redskap til å bryte med fortida. Rive vekk det som har vært. Åpne for det som kan bli. (…) Det er det Monsterbedriften egentlig handler om, når støvskya har lagt seg. (…) Alle medarbeiderne i Monsterbedriften er «medgründere og gründere i sitt eget liv», står det på det spesielle rivningsfirmaets hjemmesider. Noen tar det lengre enn andre. (dagbladet.no 10.7.2018).)

(Anm: Monsterbedriften (monsterbedriften.no).)

- Pårørende: – Koster minst 5.000 å besøke noen i dette fengselet. Avstanden og økonomien hindrer familien fra å besøke innsatte som må sone i Nederland. Foreningen For Fangers Pårørende (FFP) har fått mange henvendelser fra fortvilte og veldig bekymra familiemedlemmer siden soningsavtalen med Nederland kom i 2015.

(Anm: Pårørende: – Koster minst 5.000 å besøke noen i dette fengselet. Avstanden og økonomien hindrer familien fra å besøke innsatte som må sone i Nederland. Foreningen For Fangers Pårørende (FFP) har fått mange henvendelser fra fortvilte og veldig bekymra familiemedlemmer siden soningsavtalen med Nederland kom i 2015. – Det blir vanskelig å holde kontakten, sier seniorrådgiver Kjersti Holden i FFP. De kan søke om videosamtaler, men det kan ikke erstatte den direkte kontakten. FFP har regna ut at det koster 5.000 kroner for reise og en overnatting for én person som skal besøke noen i Norgerhaven. Da må de først fly OsloAmsterdam før togturen videre. Deretter fortsetter turen med buss eller taxi til den lille byen Veenhuizen. Der kan de bo på hotell eller leie en leilighet. (…) Fanger og pårørende har tatt kontakt med Jussbuss etter å ha hørt om flere hundre ledige fengselsplasser i Norge. (nrk.no 31.3.2018).)

- Ingen har ansvaret for studenter i fengsel. Fengsel. Ingen har det uttalte ansvaret for å sørge for høyere utdanning til innsatte i norske fengsler.

(Anm: Ingen har ansvaret for studenter i fengsel. Fengsel. Ingen har det uttalte ansvaret for å sørge for høyere utdanning til innsatte i norske fengsler. Det gjør rehabiliteringen vanskeligere, mener seniorrådgiver i Opplæring i kriminalomsorgen. Halden (Khrono): Ved hver leseplass står en PC som studentene kan bruke til å google ting de lurer på i studiene sine. De får opp siden med forhåndsvisningstekst som alle andre. Men, når de trykker på et treff får de som regel opp en melding om at siden er stengt, de kan ikke se det som står der. Det svært begrensede internettet er til for de innsatte mennene i Halden fengsel. På høysikkerhetsavdelingen må de telles flere ganger om dagen, og hvis de vil sende mail må det leses gjennom, og noen andre må sende mailen for dem. — Den største forskjellen på å studere utenfor og innenfor murene er at du ikke får gått på forelesning, og at du ikke har fri tilgang til internett, sier «Rune». (khrono.no 25.3.2018).)

(Anm: Andre rapport frå kartlegginga av norske innsette i 2015. Norske innsette: Utdanning, arbeid, ønske og planar. (oppikrim.no – Opplæring innen kriminalomsorgen.)

- Norgerhaven fengsel – et sjansespill med innsattes rettssikkerhet og rehabilitering.

(Anm: Norgerhaven fengsel – et sjansespill med innsattes rettssikkerhet og rehabilitering. Sammendrag Norge har leid fengselskapasitet i Norgerhaven fengsel i Nederland siden september 2015. Jussbuss mener at ordningen fører til dårligere rehabilitering og rettssikkerhet for de innsatte som soner i Norgerhaven fengsel. Kritisk juss 03 / 2017 (Volum 53) Side: 145-149.)

- Regjeringen avslutter fengselsavtale i Nederland. (- Kritisert av Sivilombu dsmannen.)

(Anm: Regjeringen avslutter fengselsavtale i Nederland. Etter at soningskøen er blitt avviklet, er det ikke lenger behov for å leie fengselsplasser i Nederland, mener Regjeringen. (…) Kritisert av Sivilombudsmannen Leieavtalen har vært omstridt av flere årsaker. Etter et besøk i fengselet ble ordningen sterkt kritisert i en rapport fra Sivilombudsmannen. (aftenposten.no 21.2.2018).)

- Stopp fangetransporten til Nederland. Justisministeren må si opp avtalen om leie av fengselsplasser med Nederland.

(Anm: Emilie Enger Mehl, stortingsrepresentant for Sp i justiskomiteen. Stopp fangetransporten til Nederland. Justisministeren må si opp avtalen om leie av fengselsplasser med Nederland. Praksisen med å sende norske fanger til soning i utlandet er både prinsipielt og økonomisk problematisk. Siden 2015 har Norge leid 242 fengselsplasser ved Norgerhaven fengsel i Nederland for over 300 millioner kroner i året. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund melder om at vi har 440 ledige fengselsplasser hjemme i Norge. Hele 284 av dem er høysikkerhetsplasser av samme type som i Nederland. (nrk.no 25.11.2017).)

- Nederlandske fengsler fremfor norske gater. Å leie fengselsplasser i Nederland har bidratt til å redusere soningskøene i Norge kraftig. Derfor er det også en god ide å beholde dem.

(Anm: Himanshu Gulati, stortingsrepresentant (Frp) - Atle Simonsen, Stortingsrepresentant (Frp). Nederlandske fengsler fremfor norske gater. Å leie fengselsplasser i Nederland har bidratt til å redusere soningskøene i Norge kraftig. Derfor er det også en god ide å beholde dem. For bare tre-fire år siden var det 1200 som stod i kø: Dømte kriminelle som i stedet for å være i fengsel beveget seg fritt ute i samfunnet fordi de måtte vente på å sone. Ved å leie fengselsplasser i Nederland, ha to fanger på hver celle, sende flere utlendinger til hjemlandet for å sone og bygge flere fengselsplasser i Norge har vi fått redusert soningskøene med hele 90 prosent på bare noen få år. (nrk.no 28.11.2017).)

- Vi fengselsbetjenter har ikke lenger tid til å gjøre jobben vår. Regjeringen skryter uhemmet av å ha kuttet soningskøen. Med soning i Nederland og tomannsceller har de fått gode statistikker å skryte av. Vi som jobber med innsatte i fengslene ser den andre siden av saken. Mye tid går med på å roe ned fortvilte innsatte som blir vurdert for Nederland i stedet for å drive det vi er utdannet til, nemlig rehabilitering.

(Anm: Kristine Petersen, fengselsbetjent, Bergen fengsel. Regjeringen sløser med fengselspenger. Vi fengselsbetjenter har ikke lenger tid til å gjøre jobben vår. Regjeringen skryter uhemmet av å ha kuttet soningskøen. Med soning i Nederland og tomannsceller har de fått gode statistikker å skryte av. Vi som jobber med innsatte i fengslene ser den andre siden av saken. Mye tid går med på å roe ned fortvilte innsatte som blir vurdert for Nederland i stedet for å drive det vi er utdannet til, nemlig rehabilitering. Når man ser dette fra innsiden er det en enorm sløsing med ressurser. En innsatt ble i forrige uke sendt i et chartret fly fra Nederland via Ullersmo til Bergen for en legetime som varte noen minutter, for så å bli sendt samme vei tilbake. Vi ser fangetransporter som kommer kjørende i bil med fem-seks betjenter fra Ullersmo til Bergen for å hente en innsatt som skal sendes til Nederland med tvang. Alle innsatte blir sendt fra de respektive fengslene til Ullersmo og så videre til Nederland derfra. Vi har sett selvmordsforsøk og utagering og ikke minst fortvilte innsatte som mister kontakt med familien sin. Les også kronikk «Stopp fangetransporten til Nederland» og replikk «Nederlandske fengsler fremfor norske gater». (nrk.no 3.12.2017).)

- Hvorfor skal et lands myndigheter forhindres fra å bestemme over fengselsinnsatte, og det kan da ikke være en «menneskerett» ikke å bli kalt «apekatt»?

(Anm: Vidar Strømme, advokat i advokatfirmaet Schjødt. Presset mot menneskerettighetene. (…) Menneskerettighetene hevdes å være et demokratisk problem, og kritikken illustreres med saker hvor temaet er så prosaisk at merkelappen menneskerett blir latterlig. Hvorfor skal et lands myndigheter forhindres fra å bestemme over fengselsinnsatte, og det kan da ikke være en «menneskerett» ikke å bli kalt «apekatt»? (dn.no 9.7.2017).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC. Den britiske kringkasterens kilder i Kiev sier at utbetalingen, som var på i overkant av 3,2 millioner kroner etter dagens kurs, skjedde i forkant av president Petro Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor. (aftenposten.no 23.5.2018).)

- Fengselsleiar beklager feilinformasjon til media. Ein innsett i Trondheim fengsel bad om videoopptak etter at han meinte han vart utsett for vald av ein tilsett. Fengselsleiaren opplyste til NRK at opptaka vart sletta etter to dager. (- Regelverket pålegg mellom anna fengsel å slette opptak etter sju dager, om ikkje det er grunn til å tru at opptaka inneheld opplysninger som kan bli gjenstand for etterforsking.)

(Anm: Fengselsleiar beklager feilinformasjon til media. Ein innsett i Trondheim fengsel bad om videoopptak etter at han meinte han vart utsett for vald av ein tilsett. Fengselsleiaren opplyste til NRK at opptaka vart sletta etter to dager. No beklager han feilinformasjonen. Det går fram av eit svar frå fengselsleiar Egil Gabrielsen til Datatilsynet. Det var i mai saka vart kjent gjennom NRK. Datatilsynet bad om ytterligere opplysninger om praksisen for sletting av videoopptak i Trondheim fengsel. Regelverket pålegg mellom anna fengsel å slette opptak etter sju dager, om ikkje det er grunn til å tru at opptaka inneheld opplysninger som kan bli gjenstand for etterforsking. Gabrielsen opplyste til NRK i mai at opptaka vart sletta etter to dager. I brevet til Datatilsynet skriv han at det han sa viser seg å ikkje være basert på fakta. Etter å ha undersøkt saka nøye, viser det seg at opptaka vart sletta automatisk etter sju dager som normalt, opplyser Gabrielsen. Han avviser dermed at opptaka vart sletta manuelt, noko berre den IT-ansvarlege i fengselet har høve til å gjøre. (nrk.no 12.7.2017).)

- Bruk av visse smertestillende midler og antidepressiva (+ 31 %) forbundet med økt risiko for drap

Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide (Bruk av visse smertestillende midler forbundet med økt risiko for drap)
medicalnewstoday.com 1.6.2015
Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (Certain drugs affecting the central nervous system - such as painkillers and tranquilizing benzodiazepines - are associated with increased risk of committing a murder, finds a new study published in the journal World Psychiatry.) (…)

Forskerne fant ingen signifikant sammenheng mellom bruk av antipsykotika og økt risiko for å begå et drap. Men en noe økt risiko for å begå et drap (31 % økt risiko) var assosiert med bruk av antidepressiva (…) (The researchers found no significant association between use of antipsychotics and increased risk of committing a homicide. However, a slightly increased risk of committing a homicide (31% increased risk) was associated with antidepressant use.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt.

(Anm: Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort (Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort) (...) Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016).)

(Anm: Sygeplejersker og SOSU’er i psykiatrien: Vi oplever mere vold (arbejdsmiljoviden.dk 13.10.2015).)

- Hva forklarer amerikanske masseskytinger? (- Den eneste variabelen som kan forklare det høye antall masseskytinger i Amerika er det astronomiske antall våpen.)

(Anm: What Explains U.S. Mass Shootings? International Comparisons Suggest an Answer. (…) The only variable that can explain the high rate of mass shootings in America is its astronomical number of guns. (nytimes.com 7.11.2017).)

(Anm: Våpenindustrien (mintankesmie.no).)

- Folk melder fra om vold og andre bekymringer om barn nesten dobbelt så ofte som for ti år siden, men godt over halvparten av sakene blir henlagt.

(Anm: - Folk melder fra om vold og andre bekymringer om barn nesten dobbelt så ofte som for ti år siden, men godt over halvparten av sakene blir henlagt. (…) Fylkesmannen kritiserte barnevernstjenesten. Barnevernet burde virkelig ha gjort noe, men det føltes som om de ikke trodde på oss, mener guttene. (nrk.no 27.8.2013).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen». (nrk.no 7.3.2017).)

- Halvparten av norske drap begått av rusede

Halvparten av norske drap begått av rusede
nrk.no 10.6.2014
Over halvparten av drapene i Norge gjennom ti år er begått av rusede gjerningspersoner. Tallet både kunne og burde vært lavere hvis rusomsorgen hadde fungert bedre, sier forskere. Av Ståle HansenNRK Journalist Ståle Hansen Ellen Borge Kristoffersen

NRK har gjennomgått dommene etter 231 norske drap over ti år fra 2003 til 2012. I 125 av drapene - eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet.

Drap som er begått i rus involverer ofte personer som kjenner hverandre fra før, eller har en familierelasjon. De er ofte vanskelig å finne et motiv eller drapene er tilsynelatende utløst av bagateller og småkrangler. (...)

- Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN.

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS/ASPN. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure: Presented at PAS/ASPN.) (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: Sykepleiere plages av rusede eldre. Helse. Fire av fem sykepleiere i hjemmepleien og ved sykehjem sier i en undersøkelse at de har opplevd pasienter med rusproblemer. Flere utsettes for vold og trusler. (kommunal-rapport.no 17.3.2017).)

- Slik ser det ut når de ansatte øver på voldelige opptøyer i fengselet. Karatespark og kølleslag.

(Anm: Slik ser det ut når de ansatte øver på voldelige opptøyer i fengselet. Karatespark og kølleslag. Det går hardt for seg når ansatte øver på opprør i Trondheim fengsel. Selv om antallet voldelige innsatte i norske fengsler øker (1048 volds- og trusselhendelsen i 2016 sammenlignet med 300 i 2013) er masseopprør og gisselsituasjoner langt fra vanlig bak murene. Men det kan skje og da må nødetatene stille forberedt. Det er årsaken til at 80 ambulansefolk, brannkonstabler, fengselsansatte og politibetjenter deltok på øvelse i Trondheim fengsel ni tirsdager i vår. (frifagbevegelse.no 16.5.2017).)

- Tredobling av vold mot ansatte i Oslo fengsel. Vold- og trusselhendelser mot ansatte i Oslo fengsel er tredoblet fra 2015 til 2016.

(Anm: Tredobling av vold mot ansatte i Oslo fengsel. Vold- og trusselhendelser mot ansatte i Oslo fengsel er tredoblet fra 2015 til 2016. Ole Martin Prangerød er sparket i skrittet, spyttet i ansiktet og fått en kniv i magen. UTEN MENING: – Det er meningsløst at verneutstyret skal være låst inne eller i hvert fall være så langt borte, sier Ole Martin Prangerød. I dag jobber fengselsbetjenten i Indre Østfold fengsel Eidsberg avdeling. (…) – Det er det verste jeg har opplevd, sier betjenten og tenker på den ene kollegaen som var nødt til å rømme og barrikadere seg på vaktrommet. Prangerød måtte forlate en venn strid, og det har satt spor. – Vi var hjelpeløse der og da. • Nå jobber KDI med å innføre tjenestenummer for fengselsansatte (…) I 2015 var det 69 hendelser. I fjor var tallet 239. Vold kan være alt fra slag og spark til spytting og kasting av ting etter ansatte. I tillegg har volden mellom innsatte økt. Fengselsleder Øyvind Alnæs er bekymret over den negative utviklingen. – Noe av økningen skyldes at man har blitt flinkere til å registrere, men det er og slik at mye tyder på at det har vært en reell økning, sier han. Og så domfeltes verbale trusler er sterk kost for betjentene. – Vi ser en klar trend den siste periode at mange verbale trusler er rettet mot å drepe og skade ansatte når innsatte løslates, sier Alnæs. (frifagbevegelse.no 27.6.2017).)

- Utviklingen i norske fengsler er farlig. Vi må kunne gå på jobb og føle oss trygge på at vi kommer hjem like hele. (- Vi får «psykere» innsatte, og vi er den første til å merke at psykiatrien ikke lenger makter å ivareta sitt samfunnsansvar.)

Utviklingen i norske fengsler er farlig. Vi må kunne gå på jobb og føle oss trygge på at vi kommer hjem like hele
Frode G. Hermansen, leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Oslo
aftenposten.no 5.3.2017
Hver dag i 14 år har jeg sett hverdagen i et norsk fengsel. Utviklingen er farlig. Vi får «psykere» innsatte, og vi er den første til å merke at psykiatrien ikke lenger makter å ivareta sitt samfunnsansvar.

Det er trist å se at det denne gangen gikk galt på Ringerike fengsel. Det kunne gått galt så mye oftere.

Jeg har lenge forsøkt å ha tro på at kriminalomsorgen, justisdepartement og justisministeren som den profesjonelle part, har hatt kontroll i utfordringene vi står overfor i vår etat. Dessverre ser jeg ingen annen utvei enn å rope et så høyt varsku jeg kan.

Jeg har alltid vært stolt av jobben min, samfunnsoppdraget vi er satt til å løse, kollegene mine og samarbeidspartnerne våre. Vi gjør alle en forskjell hver eneste dag. Jeg er meget engstelig for samfunnsutviklingen og naturlig nok vår evne i kriminalomsorgen til å møte denne. (…)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Dobling av vold og trusler i norske fengsler på to år. Aldri før har ansatte ved norske fengsler blitt truet og utsatt for så mye vold som nå. I 2016 ble det rapportert om 1048 hendelser. – Miljøet i fengslene hardner til, sier Jan Arve Blom, forbundssekretær i NFF. (nrk.no 27.2.2017).)

- Dør av overdose like etter løslatelse. (- Like etter at de har gått ut porten fra norske fengsler har 123 mennesker tatt overdose og dødd. – Vi ble slått i bakken da vi så tallene, sier forsker bak ny studie.) (- 85 % av alle dødsfall som skjer innen én uke etter løslatelse skyldes overdoser. Til sammenligning skyldes kun 0,7 % av alle dødsfall i Norge i 2015 overdose.)

Dør av overdose like etter løslatelse
nrk.no 20.3.2017
Like etter at de har gått ut porten fra norske fengsler har 123 mennesker tatt overdose og dødd. – Vi ble slått i bakken da vi så tallene, sier forsker bak ny studie. (…)

Undersøkt 91.000 løslatte
Historiene om de som har mistet livet til overdose etter å ha kommet ut fra fengsel er ikke unike.

En forskergruppe har nå undersøkt alle løslatelser fra fengsel i Norge i tidsrommet 2000–2015, totalt over 91.000 personer. Målet har vært å se på dødsfall i tiden etter at innsatte går ut fengselsporten.

Studien viser tydelig en kraftig opphopning i overdosedødsfall.

 • 123 personer har dødd av overdose i første uke etter løslatelse.
 • Mange av dem dør allerede i løpet av de tre første dagene
 • Totalt har 493 personer mistet livet av overdose i halvåret etter løslatelse i den undersøkte tidsperioden.
 • 85 % av alle dødsfall som skjer innen én uke etter løslatelse skyldes overdoser. Til sammenligning skyldes kun 0,7 % av alle dødsfall i Norge i 2015 overdose. (…)

– Selv om vi visste at det var en forhøyet risiko for overdosedødelighet etter løslatelse, så ble vi nesten slått i bakken da vi så disse tallene, sier forsker Anne Bukten ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) ved Universitetet i Oslo.

Seraf har koblet dødsårsaksregisteret med en oversikt over alle løslatte fra norske fengsel i en av verdens største studier innen feltet. (…)

- Enklere overgang fra fengsel til samfunn. Livet er vanskelig for mange menn og kvinner når de løslates fra fengsel og skal tilbake til samfunnet. Regjeringen vil gjøre det enklere å få arbeid, utdanningstilbud, bolig, hjelp med rusavhengighet og psykiske lidelser.

(Anm: BENT HØIE, Helse- og omsorgsminister - ANNIKEN HAUGLIE, Arbeids- og sosialminister - TORBJØRN RØE ISAKSEN, Kunnskapsminister - JAN TORE SANNER, Kommunal- og moderniseringsminister - PER-WILLY AMUNDSEN, Justis- og beredskapsminister. Enklere overgang fra fengsel til samfunn. Livet er vanskelig for mange menn og kvinner når de løslates fra fengsel og skal tilbake til samfunnet. Regjeringen vil gjøre det enklere å få arbeid, utdanningstilbud, bolig, hjelp med rusavhengighet og psykiske lidelser. Summen av det offentliges innsats ser viktig for å motvirke ny kriminalitet. Utfordringen med at det blir en «glippsone» mellom planlegging under soning og oppfølging av planer etter soning, er ikke ny. Allerede med Straffeanstaltkommisjonen av 1841 het det at «En Mængde Fanger have ved deres Løsladelse af Fængslet intet Tilhold og intet at ernære sig ved … Skulle derfor de gavnlige virkninger af Behandlingen i fænglset ikke tabe sig, men blive av Varighed, maa man ikke forlade Fangen i det kritiske Øieblik, han derfra løslades.» (vg.no 20.6.2017).)

– Mye som skjer bak murene i norske fengsler som vi ikke snakker nok om. Det er provoserende at justisministeren skryter av at Nederland-avtalen avskaffer soningskøen, mens kriminalomsorgen i Norge blir neglisjert, mener lederen for landets største lokalforening for fengselsansatte.

(Anm: – Mye som skjer bak murene i norske fengsler som vi ikke snakker nok om. Det er provoserende at justisministeren skryter av at Nederland-avtalen avskaffer soningskøen, mens kriminalomsorgen i Norge blir neglisjert, mener lederen for landets største lokalforening for fengselsansatte. (…) Qureshi peker på noen hovedutfordringer for de ansatte og de innsatte i fengselet: * Økning i vold og trusler. * Økt slitasje blant de ansatte. * Kutt og nedprioritering av innholdsarbeidet som skal bidra til at de innsatte kan fungere i samfunnet igjen. (abcnyheter.no 18.2.2017).)

(Anm: Nordmann funnet død på cellen. En nordmann i 50-årene ble nylig funnet død i det nederlandske fengselet der Norge leier soningsplasser. (…) Ved dødsfall plikter den norske fengselslederen å varsle nederlandske myndigheter, følge instrukser og gi dem adgang til fengselet, ifølge leieavtalen. Etterforskning av dødsfallet er det altså nederlandske myndigheter som har hatt ansvaret for. Den avdøde overføres til Norge først når det er tillatt etter nederlandsk lov. (dagsavisen.no 10.6.2017).)

- Nå er soningskøen i norske fengsler borte. or 30 år siden sto 6500 personer i soningskø.

(Anm: Nå er soningskøen i norske fengsler borte. or 30 år siden sto 6500 personer i soningskø. Mange måtte vente i flere år før de fikk sone straffen sin. I dag er køen bare 157 personer. For 30 år siden sto 6500 personer i soningskø. Mange måtte vente i flere år før de fikk sone straffen sin. I dag er køen bare 157 personer. En ny byggemetode og standardiserte fengsler fornyer norsk fengselsvesen. Nybyggingen nå er den største siden siste halvdel av 1800-tallet. (aftenposten.no 29.10.2017).)

(Anm: Av Hilde Dahl. Farlige sinnssyke kriminelle innlagt i Kriminalasylet og Reitgjerdet asyl årene 1895–1940 Sammendrag Artikkelen presenterer farlige sinnssyke kriminelle pasienter innlagt i Kriminalasylet og Reitgjerdet asyl i perioden 1895–1940. Artikkelen har som målsetning å diskutere hvordan farlighet ble forstått ved å bruke pasienteksempler. Begge disse asylene står i en særstilling i norsk psykiatrihistorie, og var frem til sent 1900-tallet de eneste sikkerhetspsykiatriske institusjonene i landet. Begge ble etablert nettopp for å verne samfunnet mot farlige sinnssyke. Artikkelen bidrar med innsikt i hvem disse farlige pasientene var og hva de hadde gjort.. Historisk tidsskrift01 / 2017 (Volum 96) Side: 23-43.)

(Anm: DEN DREPTE I RINGERIKE FENGSEL FØLTE SEG TRUET: Eks-torpedo: – Disse forbryterne er nederst på rangstigen i fengsel. Konemishandlere, pedofile og voldtektsmenn får ofte et fengselsopphold preget av vold, trusler og trakassering, forteller fengselsveteran Sven-Eirik Utsi. (tv2.no 27.2.2017).)

(Anm: Advokat mener drept innsatt ble identifisert i fengselet på grunn av Aftenposten. Den avdødes forsvarer sier mannen forsøkte å holde bakgrunnen sin skjult, men opplevde trusler etter identifisering i media. (aftenposten.no 28.2.2017).)

(Anm: Varslet om farlig utvikling. «Hvis flere blir skadd, alvorlig syke, eller sågar mister livet, vil det ikke være tilfredsstillende med en beklagelse. Noen vil bli stilt til ansvar. Vi har varslet!» Slik lød varskuet fra de fengselsansatte i mai. (dagsavisen.no 28.2.2017).)

(Anm: Krever bedre rusbehandling i fengsel. Actis og Rio reagerer mener altfor mange dør av overdose etter løslatelse fra norske fengsler. Nå har de sendt en ønskeliste til Justisdepartementet, der de krever bedre behandling og oppfølging. (...) – Disse tallene viser at det er en del ting som må gjøres. Det koster penger, men det vil være vel investerte penger. Ikke bare fordi folk dør, men også fordi mange faller tilbake til kriminalitet og koster samfunnet penger. Det er moralsk riktig og samfunnsøkonomisk nyttig, sier han.(nrk.no 23.3.2017).)

- Mange av de 4.000 innsatte i fengslene får ikke den hjelpen de trenger for å legge kriminaliteten bak seg og komme i jobb, ifølge ny undersøkelse.

(Anm: Trenger hjelp for å bli lovlydige. Mange av de 4.000 innsatte i fengslene får ikke den hjelpen de trenger for å legge kriminaliteten bak seg og komme i jobb, ifølge ny undersøkelse. (…) Dette er ikke minst tilfellet for innsatte med korte dommer, utenlandske innsatte og innsatte på særavdelinger. Det mener rådgivere og karriereveiledere i fengslene som omfattes av undersøkelsen. Den er gjennomført av Kompetanse Norge, som er underlagt Kunnskapsdepartementet. Rådgiverne og karriereveilederne ønsker nå at innsatte i norske fengsler skal få et bedre og mer likeverdig tilbud, slik at det blir lettere både å skaffe seg relevant utdanning og en jobb som passer for hver enkelt.  (dagsavisen.no 11.7.2017).)

- Sivilombudsmannen med krass kritikk av kvinnefengsler: - Kvinnelige innsatte har dårligere soningsforhold enn menn. (- De har færre aktivitetstilbud, og de opplever en reell risiko for seksuell trakassering.)

Sivilombudsmannen med krass kritikk av kvinnefengsler: - Kvinnelige innsatte har dårligere soningsforhold enn menn
dagbladet.no 14.12.2016
Kvinnelige fanger sitter mer innelåst på cella enn mannlige innsatte. Noen har ikke toalett, og flere soner på for høyt sikkerhetsnivå. De har færre aktivitetstilbud, og de opplever en reell risiko for seksuell trakassering.

Siden 2014 har Sivilombudsmannen besøkt de fleste fengslene i Norge der kvinner kan bli plassert. I dag offentliggjør de en rapport basert på disse besøkene, og konklusjonen er klar: Kvinner soner under dårligere vilkår enn menn.

- Samlet sett har vi funnet en rekke forhold som setter kvinnelige innsatte i en dårligere situasjon enn mannlige - og som er i strid med internasjonale normer på området, sier Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til Dagbladet.

I rapporten trekkes det fram en rekke eksempler som underbygger konklusjonen:

 • Flere kvinnefengsler er lokalisert i gamle og uegnede bygninger.
 • Kvinner soner på celler som ikke har toalett.
 • Mange kvinner har et betraktelig dårligere tilbud enn menn når det gjelder uteområder og tilbud om fysisk aktivitet.
 • Kvinner har gjennomgående dårligere tilgang til reell arbeidstrening enn menn.
 • Kvinner i fengsel har dårligere tilbud om rusmestring sammenlignet med menn.
 • Enkelte kvinner risikerer å måtte sitte i fengsel med høyere sikkerhetsnivå enn det saken deres tilsier på grunn av begrensede fengselsplasser for kvinner.
 • Kvinnelige innsatte risikerer å måtte sitte i fengsler langt fra familie og egne barn på grunn av få egnede soningsplasser. (…)

- Norske fengsler diskriminerer. (- Likestillings- og diskrimineringsombudets nye rapport viser at det er systematisk forskjellsbehandling i norske fengsler.)

Norske fengsler diskriminerer
ldo.no 6.5.2017
Likestillings- og diskrimineringsombudets nye rapport viser at det er systematisk forskjellsbehandling i norske fengsler. 

−Vi ser en tydelig tendens til at det er kvinner og minoriteters rettigheter som nedprioriteres i fengselshverdagen. Det er i strid med diskrimineringslovverket som beskytter utsatte grupper mot diskriminering, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. (…)

Etter soning
Blant fengslenes viktigste oppgaver er å gjøre de innsatte i stand til å klare seg godt i samfunnet når dommen en ferdig sonet.

− Utsatte gruppers uakseptable forhold gjør dem i praksis mindre rustet til å bli integrert i samfunnet. Det taper alle på, sier Bjurstrøm.

− Jeg vil i min ombudsperiode arbeide målrettet for at anbefalingene i rapporten følges opp, slik at vi får realisert intensjonen om likeverdige soningsforhold i norske fengsler, avslutter hun.

Denne rapporten er den første helhetlige vurderingen av soningsforholdene for innsatte som har et vern etter norsk diskrimineringslovgivning samt FNs tre diskrimineringskonvensjoner.

Rapporten kan leses her: «Innsatt og uttsatt - rapport om soningsforholdene til utsatte grupper i fengsel.» (…)

- Oppsiktsvekkende avsløringer i rapport: Barn sonet sammen med voksne. Dette strider med FNs barnekonvensjon.

(Anm: Oppsiktsvekkende avsløringer i rapport: Barn sonet sammen med voksne. Dette strider med FNs barnekonvensjon. Bakgrunn. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Ungdomsenhet øst 7.–8. februar 2017. Datoen for besøket ble ikke oppgitt på forhånd. Ungdomsenhet øst er et høysikkerhetsfengsel med plass til fire innsatte i alderen 15-19 år, og er en av tre underavdelinger av Ullersmo fengsel. Enheten er ett av to fengsler i Norge for mindreårige innsatte. Det andre fengselet er ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel som ble etablert i 2009. En besøksrapport fra Ungdomsenhet øst, viser at ungdom som er plassert ved enheten, har vært utsatt for å måtte plasseres i fengsler for voksne. «Dette er i strid med FNs konvensjon om barnets rettigheter artikkel 37 bokstav c som slår fast at barn ikke skal sone eller sitte i varetekt sammen med voksne med mindre det er til det beste for barnet», heter det i rapporten. På besøkstidspunktet var ungdomsenheten godkjent for å huse to innsatte. Årsaken til dette var «utfordringer knyttet til brannvernhensyn». Dette ble oppdaget i oktober 2016. Statsbygg hadde fått frist til 1. april med å rette opp i forholdene. ABC Nyheter har nylig blitt informert om at dette ble gjennomført i god tid før fristen. (abcnyheter.no 11.8.2017).)

- Slik driver advokater «klientnapping» bak murene.

Slik driver advokater «klientnapping» bak murene.
dn.no 18.11.2016
Dop, politidokumenter og vervepremier. Forsvarsadvokater bruker nye knep for å sikre seg klienter.

– Jeg har fått spørsmål fra klienter om jeg kan ta med røyk, til og med hasj, sier advokat Zulifqar Munir.

– Og kebab, legger han til.

Munir sa nei til å skaffe kebab under et klientmøte i Oslo fengsel. Så ble han vraket til fordel for en konkurrent.

En kollega av advokat Olle Nohlin mistet en klient i varetekt i Halden fengsel.

– Den andre advokaten kunne tilby hasj, sier Nohlin. (…)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC. Den britiske kringkasterens kilder i Kiev sier at utbetalingen, som var på i overkant av 3,2 millioner kroner etter dagens kurs, skjedde i forkant av president Petro Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor. (aftenposten.no 23.5.2018).)

- Bruker 1,1 milliarder for å få slutt på «blodbadet» i britiske fengsler

Bruker 1,1 milliarder for å få slutt på «blodbadet» i britiske fengsler
dagbladet.no 3.11.2016
Voldbruk, selvmord og drap i øker voldsomt i omfang bak murene i Storbritannia. 

(Dagbladet): De britiske styresmaktene kunngjorde onsdag at det skal brukes opp mot 1,1 milliarder kroner på i alt 2500 nye fengselsbetjenter i landet.

Den kraftige oppgraderingen kommer etter meldinger om at britiske fengsler er så underbemannet at det er farlig for fengselsarbeidere å dra på jobb.

- Det er et blodbad i fengsler akkurat nå. De ansatte står i knestående, de har mistet all moral og all motivasjon, hevdet Mike Rolfe, leder fengselsarbeidernes fagforbund, ifølge ITV.

- Må være mer enn et oppholdssted
Ifølge avisa The Independent har mange britiske fengsler vært så dårlig bemannet at voldsbruken har skytt i været blant de innsatte. Håpet er at den økte bemanningen i britiske fengsler også skal redusere graden av førstegangskriminelle som fengsles senere i livet. (…)

(Anm: Mass imprisonment of drug users driving global epidemics of HIV, hepatitis, and tuberculosis. The War on Drugs, mass incarceration of drug users, and the failure to provide proven harm reduction and treatment strategies has led to high levels of HIV, tuberculosis, and hepatitis B and C infection among prisoners - far higher than in the general population. With an estimated 30 million people passing in and out of prisons every year, prisoners will be key to controlling HIV and tuberculosis epidemics worldwide, according to a major six-part Series on HIV and related infections in prisoners, published in The Lancet and being presented at the International AIDS Conference in Durban, South Africa.  (medicalnewstoday.com 15.7.2016).)

(Anm: Short-term Suicide Risk After Psychiatric Hospital Discharge. Conclusions and Relevance: After psychiatric hospital discharge, adults with complex psychopathologic disorders with prominent depressive features, especially patients who are not tied into a system of health care, appear to have a particularly high short-term risk for suicide. JAMA Psychiatry. 2016 Sep 21.)

(Anm: Lucifer-effekten. Forståelse av hvordan gode mennesker blir onde (- The Lucifer Effect. Understanding How Good People Turn Evil) (nrk.no/nett-tv 28.1.2011 (Skavlan - Fredrik Skavlan møter norske, svenske og internasjonale gjester, bl.a. Dr. Philip Zimbardo).)

(Anm: – Vi mangler vilje. I Norge mangler vi erkjennelse av at barn utsettes for vold hver eneste dag, sukker forfatter Jon Gangdal. – Vi kunne gjort mye mer for å hindre vold mot barn om vi bare hadde hatt vilje og evne til å erkjenne omfanget og konsekvensene av problemet, sier forfatter og rådgiver Jon Gangdal. Det var i gårsdagens Dagsavisen at sosialbyråd i Oslo og tidligere barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen kom med et stort hjertesukk på vegne av volde- og overgrepsutsatte barn. Hun mente at vi i Norge er livredde for å ta tak i vold mot barn. – Dessverre tror jeg hun har helt rett, sier Gangdal. (…) – Jeg har holdt et par foredrag i fengsler. Det er ytterst få som sitter der som ikke har blitt ødelagt som barn. Åtte av ti som utøver vold mot barn ble selv utsatt for vold og overgrep som barn, sier han og mener løsningen ligger i å gi ofrene bedre og tidligere hjelp. (dagavisen.no 28.7.2016).)

(Anm: Hierarkiet bak murene. Overgrepsdømte «Pål» ble stemplet første dag bak murene på Ila. Det tok ikke lang tid før han fikk et stikkvåpen presset mot halsen. – Vi snakker ikke med deg før du viser oss hva du er dømt for. Ordene tilhører en av fangene på Ila. «Pål» er fersk der, og spør den innsatte om rutinene. (nrk.no 5.3.2017).)

- Antidepressiva kan forårsake vold. (- Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt.)

Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort (Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort)
J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016)
(…) Bakgrunn Det er blitt satt spørsmålstegn ved bruken av antidepressiva, spesielt selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI), på grunn av dårlig effekt og sikkerhet. Vi undersøkte om unge voldsutøvere var mer sannsynlig å bruke antidepressiva før det første voldelige lovbrudd enn andre unge. (Background The use of antidepressants, especially selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), has been questioned due to poor efficacy and safety. We examined whether young violent offenders were more likely antidepressant users prior to their first violent offence than other young persons.)

Metoder Studien er en oppfølging av barn født i Finland i 1987 (n = 59 120) hvor nasjonale registre er linket til hverandre ved hjelp av personlige identitetskoder. Data om psykotrope legemdler kom fra et register over refunderte legemidler og data om forbrytelser fra et register på domstolkjennelser (etter fylte 14 år). Deltakerne ble fulgt til fylte 18 år, og for noen analyser til slutten av oppfølgingen (gjennomsnitt 21 år). For å justere for forskjeller i bakgrunns karakteristika, ble regresjonsanalyse for bruk av antidepressiva gjort ved hjelp av gruppe som ikke var domfelt som referanse. (Methods The study is a follow-up of children born in Finland in 1987 (n=59 120), linking national registers to each other using personal identity codes. Data on psychotropic drug use came from a register of reimbursed drugs and data on crimes from a register on court convictions (after the age of 14 years). Participants were followed until the age of 18 years, and for some analyses until the end of the follow-up (mean 21 years). To adjust for differences in background characteristics, regression analyses for antidepressant use were made, using the no-conviction group as the reference.)

Resultater Andeler av unge personer dømt i en alder av 18 år var: 5 % av guttene (1,7 % for voldelige forbrytelser) og 1 % (0,5 %) av jenter. Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. Blant gutter med gjentatte voldelige forbrytelser var det også mer vanlig enn blant gutter med ikke-voldelige forbrytelser. Justering for forskjeller i bakgrunn karakteristika reduserte forbindelsene mellom antidepressiva bruk og voldelig kriminalitet, men eliminerte dem ikike. (Results Proportions of young people convicted by the age of 18 years were: 5% of boys (1.7% for violent crimes) and 1% (0.5%) of girls. Antidepressant use (both overall and for SSRIs) prior to violent crime was more common among those convicted than among those without convictions. Among boys with repeated violent crimes, it was also more common than among boys with non-violent crimes. Adjustment for differences in background characteristics decreased the associations between antidepressant use and violent crime, but did not eliminate them.)

Konklusjoner Resultatene legger ytterligere bevis for forsiktighet ved forskrivning antidepressiva blant unge personer. Det krever også en reanalyse av vurderinger av vold i de opprinnelige studiene. (Conclusions The results add further evidence for caution in prescribing antidepressants among young persons. It also calls for a reanalysis of violence measures in the original trial data.) (…)

(Anm: Cohort study explores association between SSRI use and violent crime (medicalnewstoday.com 15.9.2015).)

(Anm: Nearly half of deaths among ex-prisoners related to substance abuse (clinicalpsychiatrynews 21.4.2015).)

(Anm: Hundrevis av dødsfall hos innsatte med psykiske tilstander kunne vært unngått, ifølge granskning (Hundreds of deaths of detainees with mental health conditions were avoidable, inquiry says) BMJ 2015;350:h1044 (Published 23 February 2015).)

(Anm: Skuggesida av antidepressiva. Da. dokumentar. Mora til to små barn tar livet av seg. Ein bankdirektør drep sine eigne tvillingar. Kvifor? Legane skriv ut lykkepiller som aldri før, men har legemiddelindustrien verkeleg fortalt alt dei veit om dei mørke sidene ved desse medikamenta? (The Dark Side of a Pill) Tilgjengelig til: Mandag 30. april 2018 kl. 23:59 (nrk.no 11.8.2016).)

- Helsepersonell utsettes for stadig mer vold. (- 209 ganger ble trusler og vold mot helsepersonell anmeldt i Norge i fjor, og det er trolig bare toppen av isfjellet som anmeldes.)

Helsepersonell utsettes for stadig mer vold
frifagbevegelse.no 19.4.2017
I fjor ble det anmeldt mer enn 200 tilfeller av vold mot helsepersonell i Norge, og i år ligger det an til å bli langt flere.

209 ganger ble trusler og vold mot helsepersonell anmeldt i Norge i fjor, og det er trolig bare toppen av isfjellet som anmeldes.

I år ser det enda verre ut: i løpet av årets to første måneder ble det anmeldt 51 tilfeller av vold og trusler, noe som betyr at tallet vil være over 300 innen året er omme, dersom trenden fortsetter.

Leger opplever stadig å bli utsatt for vold og trusler i arbeidet sitt.

– I kommunehelsetjenesten er det mange som er utsatt, enten i forbindelse med hjemmebesøk, når de er alene på kontoret, eller når man jobber hos legevakt med mer eller mindre gode lokaler rundt seg, sier Marit Hermansen, president i Den norske legeforening. (…)

(Anm: Ble selv truet da hun var lege. – Dersom vi ikke er bevisste på mottiltak, er jeg redd for at vi kan få mer av dette, sier stortingsrepresentant og lege Kjersti Toppe (Sp) om vold mot helsearbeidere. Som lege har hun selv blitt truet. går skrev Dagsavisen om at det kom inn 209 politianmeldelser for vold og trusler mot helsepersonell i 2016. På de to første månedene i 2017, var det allerede kommet inn 51 anmeldelser, og dermed vil tallet ende på over 300 i år, dersom trenden fortsetter. Les også: Flere krav til sjefen for å hindre vold(dagsavisen.no 20.4.2017).)

- Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (- KONKLUSJONER: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.)

Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.
J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.
Abstract OBJECTIVE: To quantify the risk of suicidality and violence when selective serotonin and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors are given to adult healthy volunteers with no signs of a mental disorder.

DESIGN: Systematic review and meta-analysis.

MAIN OUTCOME MEASURE: Harms related to suicidality, hostility, activation events, psychotic events and mood disturbances.

SETTING: Published trials identified by searching PubMed and Embase and clinical study reports obtained from the European and UK drug regulators.

PARTICIPANTS: Double-blind, placebo-controlled trials in adult healthy volunteers that reported on suicidality or violence or precursor events to suicidality or violence.

RESULTS: A total of 5787 publications were screened and 130 trials fulfilled our inclusion criteria. The trials were generally uninformative; 97 trials did not report the randomisation method, 75 trials did not report any discontinuations and 63 trials did not report any adverse events or lack thereof. Eleven of the 130 published trials and two of 29 clinical study reports we received from the regulatory agencies presented data for our meta-analysis. Treatment of adult healthy volunteers with antidepressants doubled their risk of harms related to suicidality and violence, odds ratio 1.85 (95% confidence interval 1.11 to 3.08, p = 0.02, I2 = 18%). The number needed to treat to harm one healthy person was 16 (95% confidence interval 8 to 100; Mantel-Haenszel risk difference 0.06). There can be little doubt that we underestimated the harms of antidepressants, as we only had access to the published articles for 11 of our 13 trials.

KONKLUSJONER: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.(…) (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.)

- Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt.

(Anm: Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort (Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort) (...) Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016).)

(Anm: Sygeplejersker og SOSU’er i psykiatrien: Vi oplever mere vold (arbejdsmiljoviden.dk 13.10.2015).)

- Vold og trusler er blitt dagligdags

Vold og trusler er blitt dagligdags
nrk.no 7.10.2016
Fengselsansatte blir slått, truet og spyttet på. – Det er verre enn noen gang, sier fengselsbetjent.

En fengselsbetjent er i ferd med å åpne en celledør i Sem fengsel i Vestfold. Han rekker knapt å åpne døren på gløtt før han blir angrepet. Helt uten forvarsel har betjenten plutselig en gaffel i tinningen. I ettertid kan han puste lettet ut. Gaffelen kunne ha truffet øyet. (…)

Dyster statistikk
Hittil i år, per 7. oktober 2016, er det registrert 736 tilfeller av vold og trusler mot ansatte i Kriminalomsorgen. Dette er nesten en dobling i forhold til samme periode i fjor, da det ble registrert 414 tilfeller av vold og trusler.

I hele 2015 ble det registrert 801 tilfeller av vold og trusler, noe som var en stor økning i forhold til året før. Økningen ligger altså an til å fortsette i 2016.
Ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet er en stor del av økningen knyttet til Oslo fengsel, men også i region sør, som dekker Vestfold, Buskerud og Telemark, er antall tilfeller doblet.

Assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region sør, Erling Fæste, i en celle som en innsatt satte fyr på.

– Mange innsatte har psykiske utfordringer. Det er en vanskelig situasjon for fengselet når vi har så mange vanskelige innsatte og samtidig skal spare inn penger, sier assisterende regiondirektør for Kriminalomsorgen region sør, Erling Fæste. (…)

(Anm: Drapet i Ringerike fengsel: Justisministeren: - Det er alvorlig at vi ser en sånn utvikling i norske fengsler. Justisminister Per-Willy Amundsen sier til Dagbladet at han ser alvorlig på drapssaken. Nå vil han ha svar på hva som skjedde. (…) Den dreptes forsvarer, John Arild Aasen, sier til Dagbladet at hans klient fryktet å bli drept. (dagbladet.no 26.2.2017).)

(Anm: - SSRI-utløst aggresjon, tenåringsvold, massemord etc.? (mintankesmie.no).)

(Anm: Pilot i dødelig krasj brukte forbudt legemiddel. (Pilot in fatal crash was using banned drug.) The Chilkat Valley News. (28.02.2002).)

(Anm: Final Report. Accident on 24 March 2015 at Prads-Haute-Bléone (Alpes-de-Haute-Provence, France) to the Airbus A320-211 registered D-AIPX operated by Germanwings (bea.aero D-AIPX - 24 March 2015).)

(Anm: Gåten Lubitz (...) Kan antidepressiva ha forårsaket Germanwings-tragedien (- Could antidepressants have caused the Germanwings tragedy?) (forbes.com 29.3.2015).

(Anm: Frode Sulland advokat, leder av Forsvaregruppen i Advokatforeningen. Ingen rettshjelp i Nederland. (…) Regjeringens prestisjeprosjekt er enda et eksempel på at rettssikkerheten blir skadelidende på grunn av mangelfull rettshjelp, og dermed en del av  begrunnelsen for Advokatforeningens rettshjelpsaksjon. (aftenposten.no 23.8.2015).)

(Anm: Betaler millioner for tomme fengselsplasser. Nesten halvparten av plassene i det norsk-leide fengselet i Nederland, står tomme. Det har kostet justisdepartementet minst 10 millioner kroner – bare de siste fire ukene. (nrk.no 11.10.2015).)

(Anm: Farukh Qureshi, leder Oslo fengselsfunksjonærers forening. Debatt: Kutt i kriminalomsorgen. Fengselsansatte står helt ytterst på kanten av stupet. Kjære justisminister – ta ansvar og sørg for at det er mulig å drive forsvarlig for både ansatte, innsatte og samfunnet. Du mener dere satser på innhold, men det oppleves ikke slik. (dagbladet.no 12.10.2016).)

- MER VOLD OG TRUSLER MOT NORSKE FENGSELSBETJENTER: Gaffel omgjort til livsfarlig våpen i norsk fengsel

MER VOLD OG TRUSLER MOT NORSKE FENGSELSBETJENTER: Gaffel omgjort til livsfarlig våpen i norsk fengsel
tv2.no 21.7.2016
Fengselsansatte krever at tjenestenummer og ikke fullt navn skal brukes for å beskytte seg mot trusler og vold fra hevngjerrige innsatte. Fengselsbetjent Eivind Grytøyra ble oppsøkt privat.

Alarmen går én gang. To ganger. Og tre ganger i løpet av den tiden TV 2 er tilstede i Oslo fengsel.

Det er slåsskamper, vold og trusler som går igjen når fengselsbetjentene stormer gjennom korridorene etterhvert som alarmene utløses.

– Dette er en helt vanlig dag på jobb, sier fengselsbetjent Farukh Qureshi. (…)

(Anm: - SSRI-utløst aggresjon, tenåringsvold, massemord etc.? (mintankesmie.no).)

(Anm: Skuggesida av antidepressiva. Da. dokumentar. Mora til to små barn tar livet av seg. Ein bankdirektør drep sine eigne tvillingar. Kvifor? Legane skriv ut lykkepiller som aldri før, men har legemiddelindustrien verkeleg fortalt alt dei veit om dei mørke sidene ved desse medikamenta? (The Dark Side of a Pill) Tilgjengelig til: Mandag 30. april 2018 kl. 23:59 (nrk.no 11.8.2016).)

- Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi.

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

- Sygeplejersker og SOSU’er i psykiatrien: Vi oplever mere vold

Sygeplejersker og SOSU’er i psykiatrien: Vi oplever mere vold
arbejdsmiljoviden.dk 13.10.2015
Kommentér  Af Ida Marie Winge  - 13. oktober 2015
Volden er stigende på de psykiatriske afdelinger. Det oplever over halvdelen af psykiatripersonalet i en ny undersøgelse.

Vrede patienter, der slår eller slynger trusler ud, er en stor del af arbejdslivet for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i psykiatrien. Det viser en ny undersøgelse lavet af Dansk Sygeplejeråd, FOA og Bedre Psykiatri.

Mere end halvdelen af psykiatripersonalet i undersøgelsen oplever, at der er kommet en stigning i antallet af vold og trusler. Samtidig fortæller ni ud af ti, at nogen på deres arbejdsplads er blevet truet eller slået i løbet af det seneste år.

Dorte Stenberg næstformand i Dansk Sygeplejeråd fortæller, at den stigende vold gør de ansatte utrygge.

- Det er ikke altid de hårdeste episoder, der er de værste. Nogle gange er det antallet af episoder, som gør at folk bliver langtidssygemeldt, siger hun. (…)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Studie: Hovedpinepiller reducerer din evne til at føle empati. (videnskab.dk 15.7.2016).)

- Isolert på cella 22 timer i døgnet. (- Tre ganger i året gjør Kriminalomsorgsdirektoratet målinger med hvor mange innsatte som har mindre enn to timer fellessskap og mindre enn åtte timer fellesskap i døgnet.)

Isolert på cella 22 timer i døgnet
nrk.no 23.5.2016
Denne kvinnen er blant rundt 100 innsatte som hver dag sitter mer enn 22 timer isolert på cella fordi det er for få ansatte på jobb, eller fordi fengselsbygningen ikke er bygd for at innsatte kan være sammen på dagtid.

– Jeg merker at bare jeg skal ta det første skrittet de første dagene, at hjertet går i 120.

Blendingsgardinene er trukket for på den ti kvadratmeter store cella. En tynn stripe sol forteller at utenfor har våren kommet til Bergen fengsel.

Hun vil være anonym. Utenfor venter familien på mamma. Det er ikke første gang.

Hun har vært her før og vet hvordan det er å sitte isolert, alene på cella i 22 timer.

– Å sitte isolert gjør at tankene kommer veldig ofte, man griner mye, sier hun.

Tre ganger i året gjør Kriminalomsorgsdirektoratet målinger med hvor mange innsatte som har mindre enn to timer fellessskap og mindre enn åtte timer fellesskap i døgnet.

I snitt sitter 200 innsatte 22 timer på cella alene. (…)

Dårlig rehabilitering
De rundt 3500 innsatte i norske fengsler soner en dom, eller sitter i varetekt. De har gjort noe kriminelt, men god behandling regnes også som god rehabilitering.

– Alle skal ut en gang, og de kan bli din eller min nabo, sier Jensen Sandvik.

Hun mener vi må legge forholdene så godt til rette at vi slipper å få de samme inn i fengslene igjen.

– Er det dårlig rehabilitering?

– Ja, under de forholdene er det dårlig rehabilitering, sier Jensen Sandvik. (…)

- Han mener rusen gjør mange innsatte psykisk ustabile. (- Den erfarne betjenten forteller om en helt annen type innsatte nå enn tidligere. – Over 60 prosent av de innsatte er rusmisbrukere og de syntetiske stoffene gjør at de blir psykisk ustabile, sier Andersen.)

Fengselsledelse slår alarm: Ni av ti innsatte har psykisk lidelse
tv2nyhetene.no 5.4.2015
Daglig opplever de ansatte i Bergen fengsel både trusler og vold fra utagerende innsatte.

– Mange av de innsatte her burde ikke vært her, sier Heidi Sandvik som er inspektør på avdeling A, avdelingen der noen av landets farligste fanger sitter.

Mange av dem har store psykiske problemer. 

– Det skjer stadig oftere at vi må bruke to og tre ansatte på en enkelt innsatt når vedkommende skal ut av cella.

– Mer sykehus enn fengsel
En undersøkelse fra Kompetansesenter for sikkerhets, fengsels – og rettspsykiatri viser at ni av ti innsatte i norske fengsler har tegn på en psykisk lidelse.

Fengselsbetjent Arild Andersen er ikke overrasket.

– Dette er mer sykehus enn fengsel, i alle fall på denne avdelingen, sier Andersen til TV 2.

Den erfarne betjenten forteller om en helt annet type innsatte nå enn tidligere.

– Over 60 prosent av de innsatte er rusmisbrukere og de syntetiske stoffene gjør at de blir psykisk ustabile, sier Andersen.

Forstår de ansatte
Kjell Edvart Andreasson har vært inn og ut i fengsler siden han var 15 år gammel. Nå er han 52.

– Om ti år så er det ikke lenger fanger som meg her inne. Da er dette som et sykehus som er inngjerdet, sier Andreasson.

Han mener rusen gjør mange innsatte psykisk ustabile.

– Flesteparten her inne er rusmisbrukere og stadig vekk blir celler rasert. De ansatte klarer ikke å få dem opp igjen, sier 52-åringen som har sett fengslene på innsiden i mange år.

– Skremmende
Inspektøren ved avdeling A, Heidi Sandvik sier utviklingen er skremmende.

– Dette er nok mer et sykehus enn et fengsel, uten at vi har kompetanse til det og det er fortvilende. (…)

Men hjelper det på psyken å plassere de syke på en celle?

– Nei, absolutt ikke, situasjonen er bekymringsfull, avslutter Sandvik. (…)

– Det er blitt mer sykehus enn fengsel, sier ledelsen ved Bergen fengsel. (…)

(Anm: De farligste på avdeling G.  Han smører avføring på veggene. På tredje året sitter han isolert på enecelle, og må holdes unna andre innsatte. Ila fengsel vet ikke hva de skal gjøre med sine mest utagerende fanger - som bare blir sykere og sykere. (pluss.vg.no 31.|.2014).)

(Anm: Frykter at økt press og farligere innsatte vil «knekke ryggene» på fengselsansatte. Markant økning i episoder med spytting, angrep med kniv, slag og kvelertak mot betjenter, sier foreningsleder. (dagbladet.no 27.4.2016).)

(Anm: Eks-torpedoen Tony René voktes av 20 personer. HALDEN (NRK): Den sterkt utviklingshemmede mannen «soner» i egen leilighet. (nrk.no 29.5.2016).)

- Kraftig voldsøkning i norske fengsler. (- Voldsbølge i norske fengsler får ansatte til å sykemelde seg.)

Voldsbølge i norske fengsler får ansatte til å sykemelde seg
tv2nyhetene.no 4.4.2015
– Jobben er psykisk utmattende, sier fengselsbetjent i Bergen fengsel.  

Ansatte i norske fengsler er mer borte fra jobben enn andre arbeidstakere. Ved Bergen fengsel har de i perioder hatt 20 prosent sykemeldte.

– Jobben er mye mer krevende nå enn tidligere og det er psykisk utmattende å være på jobb i perioder, sier Arild Andersen, som har arbeidet som fengselsbetjent i Bergen fengsel i 25 år.

Andersen forteller om en rekke episoder de siste årene.

– Trusler mottar vi daglig og vold skjer også ofte. Vi vet aldri hva som skjuler seg bak celledøra når vi åpner, sier den rutinerte betjenten til TV 2.

Høyt sykefravær
Sykefraværet i Norge ligger på rundt seks prosent, mens det i fengselsvesenet ligger på nærmere åtte prosent. I Bergen har opptil 20 prosent av de ansatte vært borte fra jobben.

– Vi har et ekstremt høyt sykefravær. Det skyldes den krevende jobben vi har, sier Andersen. (…)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

(Anm: Kraftig voldsøkning i norske fengsler: – Jeg har sloss fysisk med innsatte og ansatte. Stadig oftere oppstår det konfrontasjoner og konflikter i fengslet mellom ansatte og innsatte. I 2014 ble det registrert 508 vold- og trusselhendelser. I 2015 steg antallet hendelser til hele 801. Ansatte mener at kraftige kutt i fengselsbudsjettene er årsaken. (tv2.no 13.5.2016).)

- Leger slår alarm om psykiatribygg: Frykter mer vold og sykere pasienter på Dikemark

Leger slår alarm om psykiatribygg: Frykter mer vold og sykere pasienter på Dikemark
vg.no 6.6.2016
• Må tette vinduer med gaffateip
• Overlege: – På grensen til uforsvarlig
• Ansatte alvorlig skadet

ASKER (VG) På Dikemark regionale sikkerhetsavdeling bor 13 av Norges farligste psykiatriske pasienter. Bygget er så gammelt og uegnet at det kan gjøre pasienter sykere og mer voldelige.

I fjor ble det registrer over 400 skademeldinger på personalet ved Dikemark. Seks av dem endte i sykemelding på over tre måneder, mens 26 var sykemeldt i over to uker.

Sykehusets egen statistikk viser at skadeantallet er økende ved institusjonen som håndterer de aller tyngste psykiatriske pasientene i landet. (…)

– Vi «klatter» her og der, teiper vinduskarmene med gaffateip og legger dyner i vinduet på vinteren. Vi gir pasientene tykke pledd, fordi det er så kaldt i huset. På sommeren har vi omvendte problemer - da blir det altfor varmt her inne, sier Kjærstad.

VG-avsløring: Vet ikke hvor mange som legges i belter

– Vi prøver å reparere og holde ting ved like, samtidig som vi tar vare på pasientene, men det føles jo som om vi vanner blomstene, mens huset faller sammen, tilføyer Sigurjonsdottir. (…)

(Anm: Rapport: Innsatte i Drammen fengsel må bruke bøtte eller vasken som toalett. Sivilombudsmannen reagerer på at kvinner og menn soner sammen i Drammen fengsel, tross internasjonale standarder. I fjor ble en kvinne gravid mens hun satt i fengselet. (vg.no 1.9.2016).)

- Hun har jobbet i Kriminalomsorgen i over 20 år, og har aldri opplevd det som skjer i norske fengsler nå.

Fengselsansatte: – Mange av dem er så syke at de aldri skulle vært i fengsel
nrk.no 10.6.2016
SKIEN/KRAGERØ/BLAKSTAD (NRK) : Helsetilsynet har opprettet tilsynssak mot Blakstad sykehus i Akershus etter at en psykiatrisk pasient tok livet av seg i Skien fengsel.

Den 23 år gamle mannen ble karakterisert som suicidal, men ble likevel utskrevet.

Ansatte i fengslet i Skien er fortvilet, og frykter flere selvmord.

– Kriminalomsorgen ønsket ikke at mannen skulle sone hos oss fordi han var suicidal. Han var få dager hos oss før han klarte å ta livet sitt, sier leder for Norsk fengsels- og friomsorgsforbund i Telemark, Ingeborg Kivle til NRK.

Hun har jobbet i Kriminalomsorgen i over 20 år, og har aldri opplevd det som skjer i norske fengsler nå.

– Det er så syke mennesker som sitter inne. Det er et overgrep, for mange av dem skulle aldri ha vært der. Det er unge gutter som er veldig syke, og vi har ingen tilbud til dem.

Jeg kjenner det rett og slett i magen, det er et overgrep

Ingeborg Kivle, leder for Norsk fengsels- og friomsorgsforbund i Telemark (…)

- Sygeplejersker og SOSU’er i psykiatrien: Vi oplever mere vold

Sygeplejersker og SOSU’er i psykiatrien: Vi oplever mere vold
arbejdsmiljoviden.dk 13.10.2015
Kommentér  Af Ida Marie Winge  - 13. oktober 2015
Volden er stigende på de psykiatriske afdelinger. Det oplever over halvdelen af psykiatripersonalet i en ny undersøgelse.

Vrede patienter, der slår eller slynger trusler ud, er en stor del af arbejdslivet for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i psykiatrien. Det viser en ny undersøgelse lavet af Dansk Sygeplejeråd, FOA og Bedre Psykiatri.

Mere end halvdelen af psykiatripersonalet i undersøgelsen oplever, at der er kommet en stigning i antallet af vold og trusler. Samtidig fortæller ni ud af ti, at nogen på deres arbejdsplads er blevet truet eller slået i løbet af det seneste år.

Dorte Stenberg næstformand i Dansk Sygeplejeråd fortæller, at den stigende vold gør de ansatte utrygge.

- Det er ikke altid de hårdeste episoder, der er de værste. Nogle gange er det antallet af episoder, som gør at folk bliver langtidssygemeldt, siger hun. (…)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Studie: Hovedpinepiller reducerer din evne til at føle empati. (videnskab.dk 15.7.2016).)

- Privatetterforsker Tore Sandberg slår alarm: – Utviklingshemmede kan tilstå selv om de er uskyldige

Privatetterforsker Tore Sandberg slår alarm: – Utviklingshemmede kan tilstå selv om de er uskyldige
nrk.no 25.5.2016
Den anerkjente privatetterforskeren får støtte av politiet og påtalemyndigheten, som også er bekymret for rettssikkerheten til utviklingshemmede.

– Jeg har flere eksempler på saker hvor utviklingshemmede har tilstått lovbrudd de ikke har gjort. I mange tilfeller har de heller ikke fått lest sitt eget avhør, sier Tore Sandberg.

Den erfarne privatetterforskeren har snart 25 års erfaring med rettssikkerhetsbrudd innenfor strafferetten.

Anslagsvis sitter det 1000 utviklingshemmede i norske fengsler, som har en IQ mellom 56 og 75. Den mentale alderen til en slik person er omtrent 9 til 12 år.

Tore Sandberg har i ni saker opplevd at ressurssvake klienter ikke har skjønt eller fått opplest hva de har sagt i avhør. De ble heller ikke forelagt avhøret til signering. Sandberg kan ikke si at hans klienter i disse sakene har vært utviklingshemmede, da bare få har hatt en slik diagnose. Han velger derfor å kalle dem ressurssvake.

– Min erfaring er at man må være svært forsiktig i avhør med ressurssvake personer. De har ofte problemer med å skjønne hva saken gjelder og tilstår lett forhold de umulig kan vite noe om eller vært til stede på, understreker Sandberg. (…)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).

(Anm: – Vil ha flere farlige utviklingshemmede. BRØSET (NRK:) Kriminelle utviklingshemmede med en IQ under 55 skal ikke sitte i fengsel. Men bare ni utviklingshemmede i Norge får det skreddersydde opplegget tvungen omsorg. (…) I går fortalte NRK om en innsatt på Ila fengsel, som skal ha blitt utnyttet seksuelt av medfanger. Ila fengsel har målt mannens IQ til 53, noe som tilsvarer en mental alder på 8-9 år. Nå ønsker både mannens advokat og ledelsen ved Ila fengsel at mannen skal bli overført til tvungen omsorg. (…) – Blir brukt som «nyttige idioter». Han sier at et fellestrekk for kriminelle og farlige utviklingshemmede er at de har hatt et svært vanskelig liv. (nrk.no 25.5.2016).)

– 1000 fanger i norske fengsler er utviklingshemmet

– 1000 fanger i norske fengsler er utviklingshemmet
nrk.no 25.5.2016
Rundt én av ti innsatte i norske fengsler er psykisk utviklingshemmede, og i de aller fleste tilfellene har ingen oppdaget at de er det.

  Det sier Erik Søndenaa, forsker ved kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels – og rettspsykiatri på Brøset i Trondheim.

Han er en av Norges fremste eksperter på kriminelle utviklingshemmede og har gjennomført en omfattende studie blant innsatte i norske fengsler, som viser at én av ti er psykisk utviklingshemmede. I alt sitter omkring 10.000 personer i fengsel på ulik straff per år.

Andre forskere har kommet til et lignende tall, noe som gjør at Søndenaa mener det er trygt å anslå at rundt 1 av 10 norske innsatte er lettere utviklingshemmet.

I går fortalte NRK om en sterkt utviklingshemmet mann som skal ha blitt seksuelt misbrukt av andre innsatte ved Ila fengsel.

Mannen har en IQ på 53, men de fleste i Søndenaas studie var lettere psykisk utviklingshemmede med en IQ mellom 75–55. Gjennomsnittlig har mennesker en IQ på rundt 100.

I Søndenaas forskningsstudie var en tredjedel av de utviklingshemmede undersøkt i rettsapparatet, mens to tredjedeler ikke var utredet i det hele tatt. (…)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC. Den britiske kringkasterens kilder i Kiev sier at utbetalingen, som var på i overkant av 3,2 millioner kroner etter dagens kurs, skjedde i forkant av president Petro Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor. (aftenposten.no 23.5.2018).)

(Anm: Eks-torpedoen Tony René voktes av 20 personer. HALDEN (NRK): Den sterkt utviklingshemmede mannen «soner» i egen leilighet. (nrk.no 29.5.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

- Dårlig psykisk fengselshelse

Selvmordskandidat fikk ta livet sitt på cella
dagbladet.no 17.3.2015
Sivilombudsmannen med lang kritikkliste mot Ringerike fengsel.

(Dagbladet): Ringerike fengsel blir kritisert på en rekke punkter av Sivilombudsmannen for håndtering av fangers rettigheter.

Fengselet med 160 innsatte, alle menn, er et såkalt høysikkerhetsfengsel.

Sivilombudsmannen påpeker etter et fire dager langt varslet besøk i januar i år at de innsatte bør få bedre tilgang til helsetjenester og at fengselet må skjerpe rutinene for å forhindre selvmord.

Siden 2012 har det vært tre selvmord i fengselet.

Siste gang var i oktober 2014, og det tilfellet har utløst krass kritikk mot informasjonshåndtering mellom politi og fengselet. (…)

(Anm: Grov vold mot ansatte i norske fengsler: Innsatt helte kokende frityrolje over fengselsbetjent. Flere andre betjenter forteller om slag og spark fra krakilske fanger. (tv2nyhetene.no 3.4.2015).)

(Anm: Study finds high risk of death from alcohol, drug abuse among former prisoners. Around a third of all deaths among men and half of all deaths among women who have been released from prison are due to drug and alcohol abuse. This is according to a new study published in The Lancet Psychiatry. (medicalnewstoday.com 23.4.2015).)

(Anm: Substance use disorders, psychiatric disorders, and mortality after release from prison: a nationwide longitudinal cohort study. The Lancet Psychiatry 2015;2(5):422–430 (May 2015).)

(Anm: Paradoks: De raskeste diabetikere dør tidligst. De raskeste type 2-diabetikere har dobbelt så høj dødelighed som de sygeste, og manglende forebyggende medicin synes at være synderen. Derfor skal den kommende nationale handleplan, Diabetesplan 2, sikre, at alle med diabetes får den optimale forebyggende behandling. Det mener Diabetesforeningen. Det lyder umiddelbart paradoksalt, men de raskeste type 2-diabetikere er faktisk dem, der dør tidligst. En dansk undersøgelse viser, at 12,4 procent af de diabetikere, der har mindst problemer med blodsukkeret, dør syv år efter, de får stillet diagnosen diabetes, mens tallet ligger helt nede på 6,5 procent for de sygeste diabetikere. (diabetes.dk 21.11.2016).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

(Anm: Focus on an unusual rise in pancreatic cancer incidence in France. (…) Conclusion: Pancreatic cancer incidence and mortality exhibited diverging trends. Incidence increased over the last 30 years in France whereas mortality did not vary in men and moderately increased in women. Incidence remained lower than mortality up to 2002. One cannot exclude the possibility that a similar trend may appear in other countries. Etiological studies are required to further explain this increase.Int J Epidemiol. 2017 Dec 1;46(6):1764-1772.)

(Anm: Effekter av MPTP på serotonerge nevronale systemer og mitokondrie Complex I aktiviteten i den levende hjernen: En PET-studie på bevisste rhesusaper. (Effects of MPTP on Serotonergic Neuronal Systems and Mitochondrial Complex I Activity in the Living Brain: A PET Study on Conscious Rhesus Monkeys. (Effects of MPTP on Serotonergic Neuronal Systems and Mitochondrial Complex I Activity in the Living Brain: A PET Study on Conscious Rhesus Monkeys.) J Nucl Med. 2017 Mar 9. pii: jnumed.116.189159.)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Adenosintrifosfat (ATP) er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i menneskekroppen, som muskelsammentrekning, overføring av signaler i nerver, oppbygging av proteiner, kopiering av arvestoffer med mer. (…) ATP kan oppfattes som en universell energileverandør i alle celler og vev. Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl». Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Mitokondriell energimangel fører til hyperproliferasjon av skjelettmuskel-mitokondrier og økt insulinfølsomhet. (...) Vi fremlegger bevis på at mitokondrier bidrar til etiologien (sykdomsårsaken) til metabolsk sykdom. (…) Diabetes er assosiert med svekket glukosemetabolisme i nærvær av overskudd av insulin. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017;114(8) (February 21, 2017).)

(Anm: Forskrivninger av midler til behandling av diabetes øker med en tredjedel i løpet av fem år. (Diabetes prescribing rises by a third over five years. The number of prescriptions for drugs that treat type 2 diabetes that were dispensed by pharmacies in England has risen by one third (33%) in five years, according to research carried out by analytic database provider EXASOL.) BMJ 2016;355:i5484 (Published 10 October 2016).)

(Anm: Yngre med type 2-diabetes rammes hårdt. Er man under 45 år, når man får type 2-diabetes, har man ofte allerede tidlige tegn på øjen- og nyreskader, viser nyt dansk studie. (diabetes.dk 14.9.2016).)

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients. J Clin Psychiatry. 2016 Aug 2.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika hadde dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

(Anm: Derfor kan du få demens av diabetes. Diabetes øker risikoen for alzheimer. Den gode nyheten er at du i stor grad kan påvirke risikoen selv. (dagbladet.no 2.7.2016).)

(Anm: FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) (FDA Drug Safety Communication: FDA warns about new impulse-control problems associated with mental health drug aripiprazole (Abilify, Abilify Maintena, Aristada). (fda.gov 5.5.2016).)

- På tide å forlate psykosebegrepet. Kritikken av regjeringens proposisjon om nye utilregnelighetsregler er unyansert og preget av tradisjonstro tenkning.

(Anm: Per-Willy Amundsen, justisminister. På tide å forlate psykosebegrepet. Kritikken av regjeringens proposisjon om nye utilregnelighetsregler er unyansert og preget av tradisjonstro tenkning. TILREGNELIGHET I Morgenbladet 5. januar mener fagpersoner innen psykiatri og straff at utilregnelighet vil være dårligere definert enn i dag hvis regjeringens proposisjon om nye utilregnelighetsregler vedtas. Det hevdes at forslaget ikke er tilstrekkelig hørt. Men tilregnelighetsutvalgets utredning ble sendt på bred høring. Vi mottok 3–400 sider med uttalelser. (morgenbladet.no 12.1.2018).)

- Utilregnelighet til besvær – igjen. Kjære Stortinget.  Her har dere en høringsuttalelse som justisministeren ikke har bedt om, men som er helt nødvendig. Psykiatri og straff: Stortinget skal behandle forslag om endringer i utilregnelighetsreglene i straffeloven og straffeprosessloven.

(Anm: Utilregnelighet til besvær – igjen. Kjære Stortinget.  Her har dere en høringsuttalelse som justisministeren ikke har bedt om, men som er helt nødvendig. Psykiatri og straff: Stortinget skal behandle forslag om endringer i utilregnelighetsreglene i straffeloven og straffeprosessloven. Kronikkforfatterne mener endringsforslaget burde ha vært sendt ut på høring. Bildet: Anders Behring Breivik i vitneboksen under rettssaken etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Stortinget skal i disse dager behandle et lovforslag om ny regel for utilregnelighet, Prop. 154 L (12016-17). Slik det foreligger, finner vi at det bringer større uklarhet i diskusjonen om hvem som ikke skal ha straffansvar etter norsk lov, også sammenliknet med dagens regler. Forslaget innebærer at psykosevilkåret i gjeldende rett forlates. I stedet foreslås at den som på handlingstiden er utilregnelig på grunn av alvorlig sinnslidelse fritas for straffansvar. Det er bemerkelsesverdig at Justisdepartementet har forkastet mye av det som hittil har vært den rettslige standarden og det forslaget som nylig ble utredet av et bredt, sammensatt offentlig utvalg. Proposisjonens forslag har ikke vært på høring. (…) FELLES UNDERSKRIFT De som skriver under på denne kronikken er: Randi Rosenqvist, spesialist i psykiatri, Ila fengsel og OUS - Karl Heinrik Melle, spesialist i psykiatri, St. Olavs Hospital - Kjersti Narud, spesialist i psykiatri, OUS - Asbjørn Restan, spesialist i psykiatri, Vestre Viken HF - Linda Gröning, professor i rettsvitenskap, UIB - Aslak Syse, professor i rettsvitenskap, UIO og lege - Marit Halvorsen, professor i rettsvitenskap, UIO - Anders Løvlie, førsteamanuensis i rettsvitenskap, UIO - Tor Langbach, tidligere leder av Domstoladministrasjonen - Kirsten Rasmussen, professor i rettspsykologi, NTNU Dette er den første av tre kronikker fra underskriverne. Les også andre og tredje innlegg samt svar fra justisminister Per Willy Amundsen. Dette er den første av tre kronikker fra underskriverne. Les også andre og tredje innlegg samt svar fra justisminister Per Willy Amundsen. (morgenbladet.no 5.1.2018).)

- De sakkyndiges rolle i straffesaker. Dersom regjeringens lovproposisjon blir vedtatt, vil det være opp til dommerne å avgjøre tilregnelighetsspørsmålet «– uten tilstrekkelig veiledning fra sakkyndige eller forarbeidene.

(Anm: De sakkyndiges rolle i straffesaker. Dersom regjeringens lovproposisjon blir vedtatt, vil det være opp til dommerne å avgjøre tilregnelighetsspørsmålet «– uten tilstrekkelig veiledning fra sakkyndige eller forarbeidene. Sakkyndige: Etter Breivik-saken ble det etablert en sannhet om at de sakkyndige har for stor makt. Her vitner Breivik foran de fire sakkyndige rettspsykiaterne Torgeir Husby, Synne Sørheim, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas i rettssaken i 2012. (…) FELLES UNDERSKRIFT De som skriver under på denne kronikken er: Randi Rosenqvist, spesialist i psykiatri, Ila fengsel og OUS - Karl Heinrik Melle, spesialist i psykiatri, St. Olavs Hospital - Kjersti Narud, spesialist i psykiatri, OUS - Asbjørn Restan, spesialist i psykiatri, Vestre Viken HF - Kirsten Rasmussen, professor i rettspsykologi, NTNU - Linda Gröning, professor i rettsvitenskap, UIB - Aslak Syse, professor i rettsvitenskap, UIO og lege - Marit Halvorsen, professor i rettsvitenskap, UIO - Anders Løvlie, førsteamanuensis i rettsvitenskap, UIO - Tor Langbach, tidligere leder av Domstoladministrasjonen. Dette er den tredje av tre kronikker fra underskriverne. Les også første og andre innlegg samt svar fra justisminister Per Willy Amundsen.(morgenbladet.no 12.1.2018).)

- Helsehjelp som straffereaksjon. Det psykiske helsevernet kan bli pliktig til å ta imot pasienter etter en straffesak, på bekostning av kanskje enda sykere pasienter som ennå ikke har begått noe kriminelt.

(Anm: Helsehjelp som straffereaksjon. Det psykiske helsevernet kan bli pliktig til å ta imot pasienter etter en straffesak, på bekostning av kanskje enda sykere pasienter som ennå ikke har begått noe kriminelt. Da Prop 154 L (2016–17) gikk til Stortinget med forslag til nye utilregnelighetsregler, uttalte justisminister Amundsen til Dagbladet at han ønsket å «senke terskelen for å kunne bli idømt tvungent psykisk helsevern for å sikre et tryggere samfunn». Han uttalte videre: «Dernest mener jeg det er viktig at vi har et mer treffsikkert skille mellom hvem som er strafferettslig tilregnelig og hvem som ikke er det.» (…) FELLES UNDERSKRIFT De som skriver under på denne kronikken er: Randi Rosenqvist, spesialist i psykiatri, Ila fengsel og OUS - Karl Heinrik Melle, spesialist i psykiatri, St. Olavs Hospital - Kjersti Narud, spesialist i psykiatri, OUS - Asbjørn Restan, spesialist i psykiatri, Vestre Viken HF - Kirsten Rasmussen, professor i rettspsykologi, NTNU - Linda Gröning, professor i rettsvitenskap, UIB - Aslak Syse, professor i rettsvitenskap, UIO og lege - Marit Halvorsen, professor i rettsvitenskap, UIO - Anders Løvlie, førsteamanuensis i rettsvitenskap, UIO - Tor Langbach, tidligere leder av Domstoladministrasjonen. (…) Dette er den andre av tre kronikker fra underskriverne. Les også første og tredje innlegg samt svar fra justisminister Per Willy Amundsen. (morgenbladet.no 12.1.2018).)

- De sakkyndiges rolle i straffesaker. Dersom regjeringens lovproposisjon blir vedtatt, vil det være opp til dommerne å avgjøre tilregnelighetsspørsmålet «– uten tilstrekkelig veiledning fra sakkyndige eller forarbeidene.

(Anm: De sakkyndiges rolle i straffesaker. Dersom regjeringens lovproposisjon blir vedtatt, vil det være opp til dommerne å avgjøre tilregnelighetsspørsmålet «– uten tilstrekkelig veiledning fra sakkyndige eller forarbeidene. Sakkyndige: Etter Breivik-saken ble det etablert en sannhet om at de sakkyndige har for stor makt. Her vitner Breivik foran de fire sakkyndige rettspsykiaterne Torgeir Husby, Synne Sørheim, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas i rettssaken i 2012. (morgenbladet.no 12.1.2018).)

- Fengselsinnsatte har andre psykiske helseproblemer enn resten av befolkningen. De trenger et spisset helsetilbud – med kvalifiserte behandlere som har erfaring med fengselspsykiatri.

(Anm: Randi Rosenqvist, psykiater ved Ila fengsel. Fengselspsykiatri som områdefunksjon. Fengselsinnsatte har andre psykiske helseproblemer enn resten av befolkningen. De trenger et spisset helsetilbud – med kvalifiserte behandlere som har erfaring med fengselspsykiatri. (…) Det eneste problemet med dette er at fengselsinnsatte har andre psykiske helseproblemer enn resten av befolkningen. Mens det i normalbefolkningen kanskje er ti prosent med personlighetsforstyrrelser, er det over sytti prosent i fengsler. Psykoser, angst, depresjon, fobier og somatisering er også vanlig. De aller fleste har eller har hatt et rusproblem, og atferdsforstyrrelser er hyppige. Hodeskader er vanlige. (dagensmedisin.no 20.5.2016).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug (aftenposten.no 29.6.2017).)

(Anm: Probiotics may help treat yeast infections, bowel problems in men with schizophrenia. The findings, published in the May 1 issue of Brain, Behavior, and Immunity, support growing evidence of close links between the mind and the gut. (…) The commercially available probiotic contained over 1 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis in each pill. PANSS scores were reassessed every two weeks, and the participants self-reported on the ease of their bowel movements weekly on a scale of 0 to 4. At the end of the study, the researchers collected another blood sample. Using the blood samples, the researchers measured antibody levels to yeast Saccharomyces cerevisiae, known as brewer's yeast, and Candida albicans, known to cause yeast infections, before and after the probiotic treatment. Both types of yeast are elevated in people with schizophrenia. (news-medical.net 5.4.2017).)  

(Anm: Bifidobacterium can mitigate intestinal immunopathology in the context of CTLA-4 blockade. Significance The major stumbling block in the use of checkpoint inhibitors for cancer treatment is the severe autoimmunity that often results. In this study, we found the toxicity of a checkpoint blockade antibody can be ameliorated via administration of Bifidobacterium, a widely available probiotic. These results suggest that it may be possible to mitigate the autoimmunity caused by anti–CTLA-4 and perhaps other checkpoint inhibitors by manipulating gut microbiota. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (published ahead of print December 18, 2017).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Role of mitochondrial DNA variation in the pathogenesis of diabetes mellitus. Mitochondria are crucial intracellular organelles where ATP and reactive oxygen species are generated via the electron transport chain. They are also where cellular fate is determined. There is a growing body of evidence that mitochondrial dysfunction plays an important role in the pathogenesis of type 2 diabetes. (…)  Front Biosci (Landmark Ed). 2016 Jun 1;21:1151-67.)

- Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (...) Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt. (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre.

(Anm: Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre. (…) I følge en artikkel publisert på nettstedet 1-800-dentist, en av USAs største tannlegenettsider, kan problemer med kjeven - også kalt temporomandibular joint syndrome (TMJ) også skyldes: (kk.no 1.12.2015).)

- Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

(Anm: Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien omfattar 4 716 personer som fick tandimplantat 2003-2004. Nio år efteråt hade 14,5 procent drabbats av peri-implantit, som liknar tandlossning men har ett snabbare och aggressivare förlopp, skriver Dagens Nyheter. De som drabbas behöver ytterligare behandling, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Över 30 000 patienter i Sverige fick förra året nya tänder som skruvas fast i käkbenet. (dagensmedisin.no 28.10.2015).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Diabetikere skal motiveres til motion og medicin. Det er en stor udfordring at motivere patienter med type 2-diabetes til at tage medicin og ændre livsstil. Nyeste forskning tyder på, at motiverende samtaler og individuelle behandlingsforløb kan have stor effekt hos kvinder. En dårligt behandlet type 2-diabetes kan have alvorlige følger. Man risikerer at blive blind, at få nyreskader, hjertesvigt og sår, som ikke kan hele, hvilket kan føre til amputationer af for eksempel tæerne. (videnskab.dk 20.1.2016).)

(Anm: Experts of the University of Cadiz create a new model shedding light on the relationship between Alzheimer and diabetes. In recent time, many epidemiological studies have proved very close links existing between diabetes and Alzheimer´s disease. In fact, it has been stated that diabetes is a significant risk factor for suffering from Alzheimer and vascular dementia, the two main causes of dementia. (medicalnewstoday.com 11.1.2016).)

(Anm: Konklusjon: Resultatene fra denne studien viste at pasienter med diabetes mellitus vanligvis klager på gastrointestinale symptomer (som har med mage og tarm å gjøre), og gastrointestinale problemer som forringer trivsel og livskvalitet. (…) Utbredelse av gastrointestinale symptomer og dens effekt på livskvalitet blant pasienter med diabetes mellitus American Journal of Nursing Research 2015;3(3):48-53.)

(Anm: Effect of age, family history of diabetes, and antipsychotic drug treatment on risk of diabetes in people with psychosis: a population-based cross-sectional study.Lancet Psychiatry. 2015 Oct 13. pii: S2215-0366(15)00276-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Dårlig kontroll øker demens-risiko. (…) – Det faktum at blodsukker er sterkt forbundet med demens blir stadig mer tydelig, sier forsker Aidin Rawshani ved Sahlgrenska-akademiet, der studien er utført. (aftenposten.no 20.9.2015).)

(Anm: Young women with diabetes 'have six-fold higher heart attack risk' (medicalnewstoday.com 1.9.2015).)

(Anm: Forskere finner ny link mellom diabetes og Alzheimers (Scientists find new link between diabetes and Alzheimer's) (medicalnewstoday.com 6.5.2015).)

(Anm: Antidepressants & Alzheimer’s Diagnosis. Antidepressants are frequently initiated in persons with Alzheimer's disease already before the diagnosis, shows a recent study from the University of Eastern Finland. Among persons with Alzheimer’s disease, the initiation of antidepressant use was most common during the six months after the Alzheimer’s diagnosis, and more frequent than among comparison persons without Alzheimer’s disease even 4 years after the diagnosis. The results were published in International Journal of Geriatric Psychiatry. (pharmpro.com 4.3.2016).)

(Anm: New Link Found Between Diabetes, Alzheimer’s Disease. LONDON -- June 21, 2016 --Alzheimer’s disease and type 2 diabetes are so closely related that drugs currently used to control glucose levels in diabetes may also alleviate the symptoms and progression of Alzheimer’s disease, according to a study published in the journal Diabetologia. Researchers found for the first time that dementia-related complications within the brain can also lead to changes in glucose handling and ultimately diabetes. This is contrary to what was previously thought -- that diabetes begins with a malfunction in the pancreas or a high-fat, high-sugar diet. (dgnews.docguide.com 21.6.2016).)

(Anm: New link found between diabetes and Alzheimer's disease. The study reports that Alzheimer's Disease and type 2 diabetes are so closely related that drugs currently used to control glucose levels in diabetes may also alleviate the symptoms and progression of Alzheimer's disease. The paper, published in the journal Diabetologia (the journal of the European Association for the Study of Diabetes), found for the first time that dementia-related complications within the brain can also lead to changes in glucose handling and ultimately diabetes. This is contrary to what was previously thought - that diabetes begins with a malfunction in the pancreas or a high fat, high sugar diet. (medicalnewstoday.com 23.6.2016).)

(Anm: Antidepressants Impact Connexin 43 Channel Functions in Astrocytes. Glial cells, and in particular astrocytes, are crucial to maintain neuronal microenvironment by regulating energy metabolism, neurotransmitter uptake, gliotransmission, and synaptic development. (…) Based on these criterions all molecules were tested at concentrations between 5 and 20 μM (24 h) for toxicity; we observed that fluoxetine at 20 μM, paroxetine 10 μM, and duloxetine 20 μM were toxic at these indicated doses, consequently these molecules were tested at lower doses. Front. Cell. Neurosci., 2016 (07 January 2016).)

(Anm: Antidepressant use begins years before Alzheimer's diagnosis. (…) During the 13-year follow-up period, 42% of persons with Alzheimer's disease and 22% of persons not diagnosed with the disease initiated antidepressant use. The most commonly used antidepressant group was selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) drugs, followed by mirtazapine. (medicalnewstoday.com 7.3.2016).)

(Anm: Hyperglycemia modulates extracellular amyloid-β concentrations and neuronal activity in vivo. Journal of Clinical Investigation 2015 (First published May 4, 2015).)

(Anm: Green tea extract and exercise hinder progress of Alzheimer's disease in mice (medicalnewstoday.com 6.5.2015).)

(Anm: Green tea impairs development, reproduction in fruit flies, UCI study finds. Research suggests that excessive consumption by humans may be unhealthy. (…) It's unclear whether overconsumption could have the same impact on humans, but the findings suggest caution when using green tea, or any natural product, in high doses. Nutraceuticals such as green tea, while growing in popularity, are largely unregulated. Study results appear in the Journal of Functional Foods. (medicalnewstoday.com 8.12.2015).)

(Anm: The epidemiology of diabetes in psychotic disorders. The Lancet Psychiatry 2015;2(5):431–451 (May 2015).)

- Overgrepslege byttet navn, fikk ny jobb som lege. (- Den nå 49 år gamle psykiateren ble dømt til 18 måneders fengsel i Gjøvik tingrett for overgrep mot en kvinnelig pasient i 2010.)

Overgrepslege byttet navn, fikk ny jobb som lege
nrk.no 9.5.2016
Ved å skifte etternavn klarte en overgrepsdømt psykiater å fortsette å arbeide som lege til tross for at helsevesenet var varslet.

Den nå 49 år gamle psykiateren ble dømt til 18 måneders fengsel i Gjøvik tingrett for overgrep mot en kvinnelig pasient i 2010. Han ble fradømt sin norske autorisasjon, og forlot landet etter endt fengselsopphold i 2013.

Vel tilbake i hjemlandet Danmark skiftet legen etternavn, og kunne deretter med sin danske autorisasjon søke nye jobber. Han fikk ny stilling ved Psykiatrisk Hospital i Risskov som er en del av Aarhus Universitetssykehus.

Da en kvinnelig pasient etter en tid anmeldte han for seksuelle overgrep, sluttet han og reiste videre. Ikke lenge etter dukket han opp i Brønderslev i ny legejobb.

I august i fjor tok den danske statsadvokaten ut tiltale mot legen for å ha utnyttet den kvinnelige pasienten, og legens autorisasjon ble midlertidig inndratt. Når står legen i retten i Danmark og det rettes skarp kritikk mot helsemyndighetene som ikke stanset ham før. (…)

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: Dorothea Dix: Redefining mental illness. During the 19th century, mental health disorders were not recognized as treatable conditions. They were perceived as a sign of madness, warranting imprisonment in merciless conditions. One woman set out to change such perceptions: Dorothea Lynde Dix. (…) Dix - a teacher and nurse during the American Civil War - tirelessly campaigned for the fair treatment of patients with mental health disorders, after being appalled by the conditions in which they were confined. (medicalnewstoday.com 5.5.2017).)

(Anm: Tor K. Larsen, professor i psykiatri, Stavanger universitetssykehus: - Den valgfriheten som helseministeren nå ønsker å påtvinge helsevesenet vil føre til at mange svært alvorlig syke mennesker i praksis fratas retten til best mulig behandling. Innføring av medikamentfrie poster i psykiatrien er et gigantisk feilgrep. (dagensmedisin.no 29.7.2016).)

(Anm: Tre av 60.000 studenter ble tvunget til å slutte. Medstudenter og lærere varsler for sjelden om personer som ikke egner seg til yrket de utdanner seg til, mener fagfolk. Studenter som skal jobbe med mennesker og sårbare grupper, bør ikke ha rusproblemer, psykiske problemer, dårlige kommunikasjonsevner eller holdninger som ikke er forenlig med yrket. (aftenposten.no 18.8.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: 27% of Medical Students Are Depressed. In the new research published in the Journal of the American Medical Association, researchers analyzed nearly 200 studies of 129,000 medical students in 47 countries. They found that 27% of medical students had depression or symptoms of it, and 11% reported suicidal thoughts during medical school. (time.com 10.12.2016).)

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Psychopathy of 1,800 prisoners leads to novel diagnostic tool for criminals and non-criminals alike (medicalnewstoday.com 12.8.2016).)

(Anm: Introduction and validation of Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) in a large prison sample. Conclusion. This brief measure of psychopathic traits uncontaminated with behavioral items can be used in the same way among participants with and without criminal history. Journal of Criminal Justice 2016;46: 9–17 (September 2016).)

– Det er svært mange her inne som er rusmisbrukere og de syntetiske stoffene gjør noe med hodet. Mange hyler og skriker og blir utagerende. De er rett og slett psykisk syke, sier Andreasson til TV 2.

Voldsbølge i fengsel får ansatte til å sykemelde seg
tv2nyhetene.no 4.4.2015
(...) – Trusler mottar vi daglig og vold skjer også ofte. Vi vet aldri hva som skjuler seg bak celledøra når vi åpner, sier den rutinerte betjenten til TV 2.

Høyt sykefravær
Sykefraværet i Norge ligger på rundt seks prosent, mens det i fengselsvesenet ligger på nærmere åtte prosent. I Bergen har opptil 20 prosent av de ansatte vært borte fra jobben.

– Vi har et ekstremt høyt sykefravær. Det skyldes den krevende jobben vi har, sier Andersen.

Forstår de ansatte
Kjell Edvart Andreasson har vært inn og ut av fengsel i mer enn 35 år. Til sammen har han sonet mellom 16 og 17 år. Han forstår at de ansatte har en tøff hverdag.

– Det er svært mange her inne som er rusmisbrukere og de syntetiske stoffene gjør noe med hodet. Mange hyler og skriker og blir utagerende. De er rett og slett psykisk syke, sier Andreasson til TV 2.

Redd på jobb
Fengselsbetjent Andersen innrømmer at han er redd på jobb.

– Ja, klart jeg er det. Utfordringen er at innsatte kan virke rolige og balanserte før de helt plutselig kan forsøke å slå eller sparke. (…)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

(Anm: People with 'rage' disorder twice as likely to have toxoplasmosis. A disorder that causes the individual to fly off the handle unexpectedly, as in road rage, has been significantly linked with toxoplasmosis, a parasite commonly associated with cat feces, according to the Journal of Clinical Psychiatry. (medicalnewstoday.com 23.3.2016).)

(Anm: Frykter at økt press og farligere innsatte vil «knekke ryggene» på fengselsansatte. Markant økning i episoder med spytting, angrep med kniv, slag og kvelertak mot betjenter, sier foreningsleder. (dagbladet.no 27.4.2016).)

(Anm: Toxoplasmosis Titers and past Suicide Attempts Among Older Adolescents Initiating SSRI Treatment. Arch Suicide Res. 2016 Apr 4. [Epub ahead of print].)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: Pasienter med psykiske lidelser forskrives halvparten av alle resepter på opioider. (…) Personer med psykiske lidelser representerer 16 prosent av den amerikanske befolkningen. Funnene er bekymrende, rapporterte forskerne. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Medicinalselskaber ramt af nyt søgsmål for opioid-epidemi. Endnu en amerikansk delstat har sendt et søgsmål af sted til flere store medicinalselskaber for at være skyld i den opioid-epidemi, man oplever i USA. Den omstridte smertemedicin opioider er endnu engang kommet under juridisk beskydning. Denne gang er det delstaten Ohio, der har sendt et søgsmål af sted mod en række medicinalselskaber for deres rolle i den opioid-epidemi, man har oplevet i USA gennem de seneste år, skriver Fiercepharma.Det er medicinalselskaberne Teva, Allergan, Johnson & Johnson, Purdue og Endo, der nu kan føje endnu et søgsmål til bunken. For kun to uger siden fik de samme selskaber – på nær Allergan – et lignende søgsmål fra Orange County, New York. (...)  Medicinalselskaber tjener stort på opioder. (medwatch.dk 1.6.2017).)

(Anm: Gatejuristen. Svak tannhelse – kriminalomsorgens tilleggsstraff? Kritisk juss 04/2015).)

(Anm: Prosa framfor Prozac. I England bruker rundt 2000 briter litteratur som terapi ukentlig. Nå vil norske bibliotekarer og forskere starte organiserte lesegrupper for å bedre mental helse. (…) Litteratur på resept. (nrk.no 11.2.2016).)

(Anm: Her havner taparane i psykiatrien. Låste dører har blitt ei kvilepute for psykiatrien, meiner leiinga ved Åna fengsel på Jæren. Dei innsette som ikkje får nok hjelp kan bli sjukare, advarer fengselsleiaren. (…) – 70 prosent er psykisk sjuke. – Frå vår ståstad så er det alt for mange innsette i norske fengsel som me burde ha handtert med eit anna utgangspunkt, seier fengselsleiar Ingeir Klemetsrud. (nrk.no 6.12.2015).)

(Anm: Ny systematisk oversikt. Lite forskning på tiltak for innsatte foreldre og deres barn. Barn med foreldre i fengsel kan ha større sannsynlighet enn andre barn til å utvikle atferdsproblemer og dårlig psykisk helse. Kriminalomsorgsdirektoratet ba Kunnskapssenteret om å oppsummere kunnskapsgrunnlaget for tiltak rettet mot foreldre i fengsel og deres barn.  (kunnskapssenteret.no 1.7.2015).)

(Anm: Pyskotisk ungdom ruset på motedop raserte pasientrom. Sykehus slår alarm om rabiate unge pasienter. Beslagstall av «motedop», som kalles nye psykoatkive substanser (NPS), viser at det i 2014 beslaglagt dobbelt så mye som året før. (vg.no 30.4.2015).)

(Anm: Ruslidelser vanligere blant psykisk syke. Registrerte ruslidelser er ti ganger mer utbredt blant pasienter med alvorlig psykisk sykdom enn i befolkningen totalt, viser en ny studie. (nettavisen.no 26.4.2015).)

(Anm: Substance use disorders, psychiatric disorders, and mortality after release from prison: a nationwide longitudinal cohort study. The Lancet Psychiatry 2015;2(5):422–430 (May 2015).)

(Anm: Michael Moore ser til Norge. Filmskaperen Michael Moore dro til Norge for å finne et fengselsvesen han mener USA sårt trenger. Nå brukes opptakene i «Where To Invade Next» som argumentasjon mot Donald Trumps politiske linje. – Mange med politisk makt i Norge i dag viser usunn beundring for USAs nykapitalisme, men jeg lover dere, dette vil dere ikke ha. Dere vil beholde alt som gjør Norge til et godt sted å bo. Pass på at den borgerlige regjeringen ikke skreller bort sjelen som definerer dere nordmenn, sier Michael Moore på telefon fra USA. (dagsavisen.no 2.4.2016).)

- Ruser seg for å redusere medisinbivirkninger

Ruser seg for å redusere medisinbivirkninger
dagensmedisin.no 29.4.2015
Personer med schizofreni eller bipolar lidelse bruker rusmidler ikke bare som symptomlindring, men også for å redusere bivirkningene av medisiner, ifølge norsk studie.

Det viser en liten, kvalitativ studie. Henning Pettersen, som disputerer 8. mai, har i doktorarbeidet sitt intervjuet 11 pasienter som behandles for ruslidelse og alvorlig psykisk sykdom. (…)

Antipsykotika kan ha bivirkninger som vektøkning, søvnløshet og mangel på energi og tiltakslyst. Flere av de intervjuede oppga at brukte rusmidler for å dempe bivirkningene av disse medikamentene. (…)

– Det er ikke nok at helsepersonell spør om de ruser seg eller ikke, eller hvor ofte, men også hva slags rusmidler de bruker, og hvorfor? Dette må inn i pasient-kartleggingen. I dag er det ofte slik at pasienter som svarer ja på spørsmål om de ruser seg, blir henvist til rusbehandling. Dette er ikke godt nok. Begge lidelsene må behandles samtidig. De må få behandling for den psykiske lidelsen slik at de ikke trenger å bruke rusmidler som medisin, uttaler Pettersen i pressemeldingen. (…)

Ruslidelse hos én av fire
En ny studie fra Folkehelseinstituttet, med Ragnar Nesvåg som førsteforfatter, viser 25 prosent av dem med schizofreni hadde en samtidig ruslidelse, og det samme gjaldt 20 prosent av dem med bipolar lidelse.

Studien inkluderer alle pasienter født mellom 1950 og 1989 som var registrert med schizofreni, bipolar eller alvorlig depressiv lidelse minst to ganger i Norsk pasientregister i perioden 2009-2013. (…)

(Anm: - Mistenker diabetes-overbehandling (dagensmedisin.no 4.8.2014).)

(Anm: The epidemiology of diabetes in psychotic disorders. The Lancet Psychiatry 2015;2(5):431–451 (May 2015).)

(Anm: Unge med schizofreni og menn med bipolar lidelse mest utsatt for ruslidelser. Forekomsten av ruslidelser er opp til 10 ganger høyere blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser sammenlignet med den generelle befolkningen i Norge. Det viser en ny studie ved Folkehelseinstituttet. (fhi.no 3.6.2015).)

(Anm: Substance use disorders in schizophrenia, bipolar disorder, and depressive illness: a registry-based study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2015 Feb 14. [Epub ahead of print].)

(Anm: 50.000 nordmenn vil utvikle schizofreni i løpet av livet. - De som lider av denne psykoselidelsen har tanker om verden som ikke stemmer, sier ekspert. (…) Uklare symptomer i starten. Symptomer på Schizofreni utvikler seg over tid, og er i starten litt uklare. Ofte blir de mer fremtredende etter hvert. - Da vises blant annet sosial tilbaketrekning, man mister kontakt med virkeligheten, har vrangforestillinger, hallusinasjoner, tap av matlyst og tap av hygiene. Det er store individuelle variasjoner og mange opplever det som en berg- og dalbane, sier Tove Gundersen, som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse. (kk.no 26.9.2016).)

(Anm: Katteparasitt kan gi schizofreni og tvangslidelser. Forskere har funnet en sammenheng mellom katteparasitten Toxoplasma gondii og utviklingen av forskjellige psykiske lidelser hos mennesker. (…) En parasitt fra katteavføring, T. gondii, kan sette fast seg i menneskehjernen og føre til schizofreni, manisk depressiv sinnslidelse, avhengighet og tvangstanker. (nrk.no 29.6.2015).)

(Anm: No, Your Cat Isn't a Threat to Your Mental Health. (…) But mental health worries aside, pregnant women should still be cautious about exposure to cat litter boxes, another researcher warned. "There is good evidence that T. gondii exposure during pregnancy can lead to serious birth defects and other health problems in children," said study senior author Dr. James Kirkbride. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Angstbehandling spres til utlandet. Her er nederlandske psykologer i Bergen for å lære om behandlingen som kan kurere tvangstanker på fire dager. Nå spres behandlingsopplegget til andre sykdommer og utover Norges grenser. (dagensmedisin.no 21.12.2016).)

(Anm: Schizofreni kopplas till TBE-smitta. Det kan finnas en koppling mellan virusinfektioner som TBE och neuropsykiatriska sjukdomar som schizofreni. Det har svenska forskare kommit fram till i en studie som presenterades på en konferens i San Diego på måndagen. (svd.se 6.11.2007).)

(Anm: Scientists find chemical pathway responsible for schizophrenia symptoms. Recent studies have suggested that kynurenic acid (KYNA) plays a key role in the pathophysiology of schizophrenia. People with schizophrenia have been shown to possess higher levels of KYNA than healthy individuals. KYNA helps to metabolize tryptophan - an essential amino acid that, in turn, helps the body to produce the "happiness" neurotransmitter serotonin, and the vitamin niacin. (medicalnewstoday.com 9.2.2017).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

- I Bergen fengsel har de i perioder hatt 20 prosent sykemeldte.

– Vi har et ekstremt høyt sykefravær
ba.no 4.4.2015
Ansatte i norske fengsler er mer borte fra jobben enn andre arbeidstakere. I Bergen fengsel har de i perioder hatt 20 prosent sykemeldte.

Sykefraværet i Norge ligger på rundt 6 prosent, mens det i fengselsvesenet ligger på nærmere 8 prosent. Bergen fengsel har i perioder manglet én av fem ansatte melder TV 2.

– Vi har et ekstremt høyt sykefravær. Jobben er mye mer krevende nå enn tidligere, og det er psykisk utmattende å være på jobb i perioder, sier Arild Andersen, som har arbeidet som fengselsbetjent i Bergen fengsel i 25 år.

Andersen forteller om en rekke episoder de siste årene.

– Trusler mottar vi daglig, og vold skjer også ofte. Vi vet aldri hva som skjuler seg bak celledøra når vi åpner, sier betjenten, som innrømmer at han er redd på jobb.

– Utfordringen er at innsatte kan virke rolige og balanserte før de helt plutselig kan forsøke å slå eller sparke, sier han. (...)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

(Anm: Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet: Norske fengsler er smekkfulle. Om få uker setter de første domfelte fra Norge seg på flyet for å sone sin straff i nederlandsk fengsel. Det kan bli et skritt i retning av å styrke norsk kriminalomsorg. (aftenposten.no 26.7.2015).)

(Anm: Så mye får fengslene til helse og omsorg. SKIEN (NRK): Innsatte i fengselet i Skien er ikke fornøyde med helsetilbudet innenfor murene. Samtidig er Skien et fengsel som får mer penger til helse og omsorg enn andre fengsel på sin størrelse, og kan ikke forvente økning i tilskuddet. (nrk.no 28.8.2015).)

(Anm: Kuttet uføretrygd til varetektsfanger. - Farlig for rettssikkerheten. (…) - Tidligere fikk en beholde uføretrygden så lenge en satt i varetekt. Hvis en eventuelt gikk over på dom, mistet en uførepensjonen. Det var en fornuftig ordning. Når du sitter i varetekt er du ikke dømt, og du er å anse som uskyldig, sier Seland til Dagbladet.  (dagbladet.no 5.10.2015).)

- Staten er villig til å betale sine egne advokater langt bedre enn sine motparters advokater. (- Advokater boikotter fengslingsmøter i en uke)

Advokater boikotter fengslingsmøter i en uke.
dn.no 31.5.2015
Advokater i Oslo og Bergen vil i august utebli fra fengslingsmøter i tingrettene i de to byene i en hel uke i en aksjon for å få høynet salærsatsen.
dn.no 31.5.2015

Sist onsdag ettermiddag vedtok representantskapet i Advokatforeningen, som er foreningens øverste organ, full støtte til den planlagte salærsatsaksjonen, som skal gå i en uke fra 24. august, skriver fagbladet Advokatbladet.

- Staten er villig til å betale sine egne advokater langt bedre enn sine motparters advokater. Dette skaper en ubalanse og er et stort problem for rettssikkerheten fordi lav salærsats påvirker rekrutteringen og kvaliteten på advokatytelsene som dekkes av det offentlige, sier advokat Frode Sulland som er medlem i Advokatforeningens aksjonsgruppe for høyere salærsats.

Langt bak lønnsutviklingen
Ifølge Sulland har salærsatsens relative verdi sunket med 20 prosent siden 1999 og ligger i dag langt bak lønnsutviklingen i samfunnet. Dersom satsen hadde fulgt lønnsutviklingen, ville salærsatsen ligget på 1.220 kroner, ifølge aksjonsutvalget. I statsbudsjettet for 2015 ble satsen justert opp med fem kroner til 970 kroner.

- Vi har nå fått en enstemmig tilslutning fra representantskapet, og et solid mandat fra advokater i hele landet, sier Sulland.

Aksjonen gjelder fengslingsmøter og forlengelser av fengslinger i Oslo tingrett og Bergen tingrett. Aksjonsgruppen skal nå vurdere om aksjonen skal gjennomføres andre steder enn bare i Oslo og Bergen. Samtidig kan forsvarere ved andre tingretter slutte seg til aksjonen ved aktivt å kommunisere at de heller ikke tar fengslingssaker i aksjonsuken - uke 35. (…)

(Anm: Cui bono? (mintankesmie.no).)

(Anm: The know-do gap (mintankesmie.no).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC. Den britiske kringkasterens kilder i Kiev sier at utbetalingen, som var på i overkant av 3,2 millioner kroner etter dagens kurs, skjedde i forkant av president Petro Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor. (aftenposten.no 23.5.2018).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale.

(Anm: 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale. (…) Og hva som gir kollektiv tenning i redaksjonene, avhenger av mange ting. Blant annet at ikke andre store nyheter tar oppmerksomheten. (aftenposten.no 17.8.2018).)

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse? (…) Kritisk tenkning er vår beste sikkerhetsventil mot maktovergrep, tyrannisering, og overtro. (…) Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse?) (…) Er kritisk tenkning utbredt? I så fall blant hvem? (fritanke.no 14.6.2013).)

(Anm: - Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning. (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene.)

(Anm: Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Editor's Choice. What can we learn from the shameful story of vaginal mesh? That thousands of women have been irreversibly harmed. (…) Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene. Dette er ikke noe nytt. I virkeligheten vil diskusjonen være kjent og kjedelig stoff for de fleste lesere av BMJ som det er for oss redaktører. Men vi unnskylder oss ikke for å reise spørsmålet på nytt. Hvorfor?BMJ 2018;363:k4254 (Published 11 October 2018).)

(Anm: Aage Borchgrevink, forfatter og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomite. Ingenting er sant og alt er mulig. (…) I Russland ligger staten bak, mens amerikanske falske nyheter var en forretningsmodell. (…)  I en tid der det finnes mer informasjon enn noensinne, er folk relativt sett dårligere informert enn før. (nrk.no 5.2.2017).)

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).)

(Anm: Michael Flynn trækker sig: Trumps sikkerhedsrådgiver blev ramt af sin egen løgn. Trump accepterer opsigelse fra sin nationale sikkerhedsrådgiver. Aflytning af den russiske ambassadørs telefon tog Michael Flynn i en løgn. (politiken.dk 14.2.2017).)

(Anm: Skrekken for åpenhet i forvaltning, byråkrati og politisk ledelse er et demokratisk problem (aftenposten.no 25.3.2015).)

(Anm: Margaret McCartney: Bevis i en post-fakta-verden (Evidence in a post-truth world.) Gjør internett oss dummere? Utfallet av det amerikanske presidentvalget vil bli analysert som en skarp case-studie lenge etter at vi alle er døde, men internett må i det minste ta noe av skylden. Vi lever i et post-faktum, post-sannhet, vi har fått nok av ekspert-æraen. (Is the internet making us more stupid? The outcome of the US presidential election will be analysed as a caustic case study long after we’re all dead, but the internet must take at least some of the blame. We’re in a post-fact, post-truth, we’ve-had-enough-of-experts era. BMJ 2016;355:i6363 (Published 28 November 2016.)

(Anm: - De som tror intelligens er fastlåst har selvtillit som overgår deres evner. (…) Forskerne bemerker at overdreven selvtillit er et dokumentert problem hos bilførere, motorsyklister, strikkhoppere, leger og advokater. Journal of Experimental Social Psychology 2016;63:94-100 (March 2016).)

(Anm: Finn Skårderud: Skråsikre folk gjør meg usikker. Jeg begynte så smått på en katalog over sikkerhetens og usikkerhetens psykologi. Foreløpig har jeg kommet til fire varianter. (aftenposten.no 11.4.2018).)

- Uskyldige fanger får lavere erstatning

Uskyldige fanger får lavere erstatning
nrk.no 24.12.2015
Advokatforeningen er kritisk til at stadig flere norske fanger blir sittende lenge i fengsel uten dom. Samtidig synker erstatningsbeløpene.

DYRE DØGN: I fjor ble det utbetalt 13,4 millioner kroner i erstatning til personer som satt urettmessig fengslet i Norge. Dette bildet er fra Ila fengsel. De siste seks årene har antall varetektsdøgn økt med 50 prosent. Stadig flere fanger søker om erstatning etter strafforfølgning, likevel har erstatningssummene gått ned de siste fem årene.

I fjor ble det utbetalt 13,4 millioner kroner i erstatning til personer etter straffeforfølging. Statens sivilrettsforvaltning behandlet 801 saker i 2014.

Tallet for 2010 var henholdsvis 791 saker og 30,6 millioner kroner i erstatningsutbetaling.

Erstatning etter strafforfølgning
Her er utbetalingene fra Statens sivilrettsforvaltning de siste fem årene (antall saker i parentes):

2014: 13,2 millioner (801)
2013: 16, millioner (729)
2012: 22,3 millioner (750)
2011: 18,9 millioner (855)
2010: 30,6 millioner (791)

Kilde: Statens sivilrettsforvaltning, årsrapport 2014 (…)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

- De bygningsmessige og ressursmessige forholdene ved Ila gjør at også de som ikke er langtidsisolert, risikerer å oppholde seg på cellen i 22 timer eller mer uten aktivitet, sier han.

(Anm: Sivilombudsmannen kom på uanmeldt besøk til Ila fengsel: - Er svært bekymret over situasjonen. Kommer med kraftig kritikk i ny rapport. (…) Rapporten etter besøket inneholder til dels kraftig kritikk. (…) - De bygningsmessige og ressursmessige forholdene ved Ila gjør at også de som ikke er langtidsisolert, risikerer å oppholde seg på cellen i 22 timer eller mer uten aktivitet, sier han. Ila fengsel har 124 plasser fordelt på 12 avdelinger og 230 ansatte. Over halvparten av plassene er tilrettelagt for forvaringsdømte. Besøket omfattet åtte av de tolv avdelingene. (dagbladet.no 22.8.2017).)

- Må bruke vask og søppelbøtte som toalett om natten. Sivilombudsmannen er svært bekymret for situasjonen til innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum, etter et uanmeldt besøk i fengselet.

(Anm: Må bruke vask og søppelbøtte som toalett om natten. Sivilombudsmannen er svært bekymret for situasjonen til innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum, etter et uanmeldt besøk i fengselet. (…) Isolasjonsskader. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet kom på et uanmeldt besøk til Ila fengsel og forvaringsanstalt mellom 6 og 9. mars 2017. Rapporten fra Sivilombudsmannen etter besøket inneholder til dels kraftig kritikk. (nrk.no 22.8.2017).)

- Jeg vil ikke kommentere Breivik. Som direktør for Ila er jeg opptatt av dem som lider. Fengselsdirektør på Ila, Knut Bjarkeid forteller at andre fanger har sittet mye lenger i isolasjon.

- Jeg vil ikke kommentere Breivik. Som direktør for Ila er jeg opptatt av dem som lider. Fengselsdirektør på Ila, Knut Bjarkeid forteller at andre fanger har sittet mye lenger i isolasjon.
dagbladet.no 17.3.2016
SKIEN/OSLO (Dagbladet): Fengselsdirektør ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, Knut Bjarkeid, ville ikke snakke om Anders Behring Breivik da han møtte pressen etter å ha vitnet i massemorderens søksmål mot staten.

- Jeg vil ikke kommentere Breivik. Han skal være fire dager nå i denne rettssalen her, og det får andre ta seg av. Som direktør for Ila er jeg opptatt av dem som lider, sa Bjarkeid.

- De er glemt
Han mener det er andre innsatte som soner under dårlige forhold i norske fengsel, og som i tillegg er syke.

- Det er i norske fengsel i dag flere innsatte som har sittet svært lenge i isolasjon. Vi har en som har sittet i seks år og to måneder, og en annen som har sittet fire år og ni måneder i isolasjon, sier Bjarkeid.

- Dette er alvorlige sinnslidende personer, som er glemt, og som kanskje er den mest marginaliserte gruppen mennesker i Norge. De sitter i en kjeller i fengsel, og de får ingen advokat til å stille opp og føre deres sak, fortsetter fengselsdirektøren. (…)

- Jeg må dessverre si at det sitter personer der som er soningsskadet. Vi kjenner til dette, sa Bjarkeid.

- Vi ser isolasjonsskader hos de sykeste, som bare blir sykere og ikke får noen hjelp, sier Bjarkeid til pressen etter vitnemålet. (...)

(Anm: Aina Sundt Gullhaugen, forskningsrådgiver og psykologspesialist. De som tror at Breivik ikke lider tar feil. Problemet er at Breivik uttrykker lidelsen sin på en måte som ikke fanges særlig bra opp i diagnosemanualene. (dagbladet.no 21.3.2016).)

– De uten gratis advokathjelp. (- Mange innsatte har det langt verre enn Breivik.) (- Ny rapport om Norges farligste fanger: «De lever som dyr i bur»)

– Mange innsatte har det langt verre enn Breivik
nrk.no 17.3.2016
OSLO TINGRETT/SKIEN FENGSEL (NRK): Fengselsdirektør ved Ila, Knut Bjarkeid, mener mange innsatte har det verre enn Breivik.

Bjarkeid vitnet torsdag i den fire dager-lange saken som avholdes i Skien fengsel. Han er svært tydelig på at han mener Breivik får for mye oppmerksomhet sammenlignet med andre innsatte.

Bjarkeid ville ikke snakke om Breivik-saken da han var ferdig med sitt vitnemål, men ville derimot snakke om de han mener er de aller svakeste i fengsel.

Han listet opp eksempler på innsatte ved hans eget fengsel som han mener har det har det betydelige verre enn Breivik.

– Det er i norske fengsler i dag innsatte som har sittet svært lenge i isolasjon. Vi har en som har sittet i 6 år og 2 måneder og en som har som har sittet i 4 år og ni måneder. Dette er alvorlige sinnslidende personer som er glemt. Det er den mest marginaliserte gruppen i Norge, sa Bjarkeid.

Han mener det ikke er noen advokater til å stille opp og føre deres saker.

– Det er heller ingen interesseorganisasjoner som prøver å fremme deres saker, Det er ingen som skriver kronikker for dem, sa Bjarkeid.

– Dårligere vern for vanlige fanger i isolasjon
Leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, påpeker at det er ganske få som sitter på avdelinger for særlig høy sikkerhet i Norge.

– Det som er viktig å få frem, er at det er mange innsatte i de ordinære fengslene med høy sikkerhet, som sitter på isolasjonsvilkår. (…)

(Anm: Ny rapport om Norges farligste fanger: «De lever som dyr i bur». Nå vil ny rapport ha Norges farligste fanger i egen avdeling. 16 tiltak til hvordan soningsforholdene kan bedres. - SOM DYR I BUR: - De lever som dyr i bur, og det er nedverdigende og umenneskelig, sa inspektør Freddy Hansen i april i år. Han er leder for fengselets ressursteam (bildet). Siden dengang har ingenting endret seg for fangene på G, får Dagbladet opplyst. 16 tiltak til hvordan soningsforholdene kan bedres.(dagbladet.no 4.10.2016).)

(Anm: Justisdepartementet: Tar lengst tid å få til egen enhet for psykisk syke. For å unngå isolasjonsskader foreslår Helsedirektoratet og Kriminalomsorgen å opprette en egen avdeling for farlige og psykisk syke innsatte. Det skjer neppe med det første, ifølge Ove Vanebo. PSYKISK SYKE: I kjelleren på Ila fengsel ligger Avdeling G, der noen av landets farligste fanger soner. (Dagbladet): Åtte av i alt 16 tiltak som foreslås i en ny rapport for hvordan man kan bedre soningsforholdene til noen av landets sykeste og farligste fanger, ligger under Justisdepartementets ansvar. Det forteller statssekretær i justisdepartementet, Ove Vanebo (Frp) til Dagbladet. (dagbladet.no 4.10.2016).)

(Anm: Toppadvokat jobber gratis for Breivik. Øystein Storrvik har ennå ikke fått en krone for alle timene han har lagt ned for terroristen. (…) Det var først i fjor sommer, etter flere måneders jobbing, at Storrvik søkte om midler for såkalt «fri sakførsel» for sin klient, i forbindelse med søksmålet mot staten, for det han mener er brudd menneskerettighetene for de tøffe soningsvilkårene. - Vi har søkt om midler, men ennå ikke fått svar. Søknaden ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men vi fikk avslag, og har klaget på dette. Søknaden ble sendt i fjor sommer, forteller Storrvik til Nettavisen. (aftenposten.no 15.3.2016).)

(Anm: ERLING MOE, kommunikasjonsdirektør Domstoladministrasjonen. Selv Breivik må få saksøke staten. I en rettsstat må rettssikkerheten gjelde alle. Også de «mest forhatte». Det er da vårt liberale demokrati viser sitt fortrinn. (…) Men Breivik? Ja, selv han må få saksøke staten. Vi kan ikke la Erna Solberg eller politidirektøren avgjøre at rettssikkerhet gjelder for alle, men ikke for Breivik. Hvor går da grensen? Hvordan vil disse grensene endre seg? (vg.no 15.4.2016).)

(Anm: Reglene om bruk av isolasjon i norske fengsler bør endres | Petter Wille direktør for Nasjonal institusjon for Menneskerettigheter (NIM). Den omfattende bruken har møtt kritikk fra både FN og Europarådet. (…) Svekket internasjonalt rennomé. Den omfattende bruken av isolasjon har møtt kritikk fra både FN og Europarådet. Det betyr at Norges internasjonale renommé og gjennomslagskraft når det gjelder menneskerettigheter svekkes. (aftenposten.no 5.4.2016).)

(Anm: En kaffe med: I dag har rettskommentator Inge D. Hanssen sin siste dag på jobben. (…) - En robot ville kanskje ikke fått dårlig magefølelse av Malthe-Sørensens bok. - Nettopp. Forhold og utstyr vil endre seg, men ikke behovet for en våken vaktbikkje. Journalistens viktigste jobb er, og vil være, å beskytte samfunnets svakeste – og holde makten i ørene. (aftenposten.no 30.3.2016).)

(Anm: For Breivik blir det bare vondere og verre. Den rettsstaten han angrep, er terroristens eneste håp i et bunnløst mørke, skriver Marie Simonsen.(...) (dagbladet.no 18.3.2016).)

(Anm: For Breivik blir det bare vondere og verre. Den rettsstaten han angrep, er terroristens eneste håp i et bunnløst mørke, skriver Marie Simonsen. (…) Etter hvert var det nesten påfallende hvordan Kriminalomsorgen forsvarte sin håndtering av Breivik ved å vise til at andre hadde det mye verre. Som det ble sagt, vi vet at Breivik ikke har isolasjonsskader, for det har vi sett hos andre. (dagbladet.no 18.3.2016).)

(Anm: Terroristen kledd naken. Psykiatrispesialist Randi Rosenqvist snakket endelig et språk som fikk terroristen til å rødme. Han satt avkledd igjen. (…) Rosenqvists mest knusende vitnemål, for så vidt også for staten, var der hun beskrev hvordan andre fanger ble behandlet. Etter hennes mening var Breivik en privilegert fange som forholdene i stor grad var lagt til rette for, mens andre hadde det langt tøffere. (dagbladet.no 16.3.2016).)

(Anm: Reagerer på dårlig behandling av norske fanger: - Jeg forstår at prosessen er kompliserende. Helsetilsynet har foreløpig ingen planer om å føre tilsyn med kriminalomsorgen. Rettshjelpetiltaket Juss-Buss, drevet av jusstudenter, reagerer på behandlingen av norske innsatte i det norskleide fengslet Norgerhaven i Nederland. Juss-Buss var i Norgerhaven på saksmottak for to uker siden. De opplevde at de norske fangene til en viss grad er overlatt til seg selv. (dagbladet.no 16.3.2016).)

(Anm: Andre på isolasjon har det langt verre enn Breivik. Randi Rosenqvist synes det er vanskelig å ta Breiviks klage alvorlig. (dagbladet.no 16.3.2016).)

(Anm: Ekspertene om Behring Breivik: «Den samme som for fire år siden». (…) Malt peker på at Breivik inntar en offerrolle. - Det er «stakkars meg som har ofret meg og nå blir mishandlet». Det handler om en manglende evne til å se andre enn seg selv. Det blir «meg, meg, meg». (…) - Jeg tror ikke det er noen mulighet for det. Men det kan være det gjøres noen justeringer. Han kommer nok til å anke uansett. Det gir ham stadig nye muligheter for eksponering. (aftenposten.no 16.3.2016).)

(Anm: Ulrik Fredrik Malt. Professor emeritus dr.med. (psykiatri, psykosomatisk medisin) UiO og overlege, Nevroklinikken, Oslo  Universitetssykehus. En skadet mann. (…) Ved å håne og latterliggjøre ham viser vi manglende vilje, og for noen kanskje også manglende evne, til å ville forsøke å forstå psykisk syke mennesker. (…) et er ikke et humanistisk samfunn verdig. (aftenposten.no 31.3.2016).)

(Anm: - Det mest ekstreme er at Breivik er en velutdannet ung mann fra nest beste vestkant. Randi Rosenqvist (64) satte ord på det mange tenkte om Anders Behring Breiviks klager på soningsforholdene. Rettspsykiaterens verbale filleristing av Anders Behring Breivik under rettssaken like før påske, vakte oppsikt. Rosenqvist mente mye av det han kom med var reinspikka vås. (dagbladet.no 1.4.2016).)

(Anm: Menneskerettigheter gjelder også for terrorister og drapsmenn. Dommen viser at søksmålet var på sin plass. Kriminalomsorgen har fått en ripe i lakken. (…) Det var lett å avfeie dette som selvopptatt sutring, noe rettspsykiater Randi Rosenqvist dels gjorde. Men kjernen i saken er hvorvidt Kriminalomsorgen har gått for langt i sine kontrolltiltak og sikkerhetsrutiner. Representanter for kriminalomsorgen avfeide det blant annet med at mange har det mye verre, noe også Rosenqvist kunne underskrive på. (dagbladet.no 20.4.2016).)

(Anm: VG mener: En gal dom. Vi mener derfor at staten bør velge å anke denne dommen, i håp om et annet utfall.(vg.no 20.4.2016).)

(Anm: Aftenpostens leder lørdag 23. april: Dommen om Behring Breiviks soningsforhold bør ankes. Lederartiklene skrives av medlemmene i kommentargruppen. Den ledes av politisk redaktør Trine Eilertsen. Skal Staten dømmes om umenneskelig, må spørsmålet i det minste vurderes så grundig som mulig i en rettsstat. Saken bør derfor prøves på nytt. (aftenposten.no 23.4.2016).)

(Anm: Jurister: Breivik-dommen kan bedre situasjonen i fengsels-Norge (vg.no 23.4.2016).)

(Anm: - Vi lurer jo på om de i det hele tatt er soningsdyktige, og tror de trenger mer enn vi kan gi dem. Teamet forsøker å aktivisere noen av landets farligste fanger - de psykisk syke som sitter på isolat. (dagbladet.no 23.4.2016).)

- Utsi: Isolasjon er psykisk terror. (– Mange tyr til legemidler, for det har du muligheten til. Da blir du litt som en zombie, og det slipper ikke taket når du slipper ut. Det holdt jeg meg utenfor.

Utsi: Isolasjon er psykisk terror.
vg.no 24.4.2016
ISOLERT: Sven Erik Utsi ble i sin tid omtalt som Norges farligste mann, og satt isolert i fengsel i lang tid. Han karakteriserer isolasjonen som psykisk terror. (…)

– Det å sitte isolert gjør noe med deg. Det bryter ned mennesker. Det er psykisk terror, rett og slett. Det er veldig mange som blir syke av det. (…)

– Mange tyr til legemidler, for det har du muligheten til. Da blir du litt som en zombie, og det slipper ikke taket når du slipper ut. Det holdt jeg meg utenfor. (…)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

(Anm: Frykter at økt press og farligere innsatte vil «knekke ryggene» på fengselsansatte. Markant økning i episoder med spytting, angrep med kniv, slag og kvelertak mot betjenter, sier foreningsleder. (dagbladet.no 27.4.2016).)

(Anm: - Breiviks livskvalitet er bedre enn disse fangenes livskvalitet. Disse her har ingenting. I dette fengselet sitter fanger isolert minst 20 timer i døgnet i flere år. De sover ved sin egen avføring og snakker med seg selv. De er syke og lever et uverdig liv, mener Ila-ledelsen. ILA (Dagbladet): Mannen i begynnelsen av 30-åra har snart sittet fem år isolert på ei sju kvadratmeter stor celle i kjelleren på Ila fengsel- og forvaringsanstalt. Der har han et lite vindu som slipper inn noen stråler dagslys, en TV, en DVD-spiller, en Playstation, ei seng, en vask og et toalett. (dagbladet.no 23.4.2016).)

(Anm: Behring Breiviks søksmål mot staten: Jeg nekter å umenneskeliggjøre Behring Breivik. Da følger vi i hans fotspor | Bjørn Ihler, student og Utøyaoverlevende. Nå må kriminalomsorgen vise resten av verden hvordan vi behandler våre medmennesker - og bekjemper terrorisme. (…) Det blir stadig foreslått at vi skal behandle ham på umenneskelig vis, at vi har rett til å torturere ham, og i de mest ekstreme tilfeller ta livet av ham. Det var nettopp dette Breivik gjorde mot oss, vi som var på Utøya. (aftenposten.no 22.4.2016).)

(Anm: Oslo tingrett mener at Norge har brutt menneskerettene. Det er en stor seier for demokratiet. | Henrik Sønstebø (19), Humanistisk Ungdom Buskerud. Si ;D-innlegg: Dette viser en sterk rettsstat som tar norsk lov på alvor. Loven er lik for alle. Norge er en rettsstat grunnlagt på humanistiske verdier og menneskerettighetene. Det innebærer blant annet at loven skal være lik for alle, og at ingen skal få nedverdigende straff. (aftenposten.no 21.4.2016).)

(Anm: Ber mediene evaluere seg selv etter Breivik-rettssaken. Terroristens Fjordland-middager fikk stor oppmerksomhet i pressens dekning av rettssaken. Nå bør media evaluere seg selv, mener generalsekretæren i Norsk Presseforbund. (…) – Det er ikke noe tvil om at folk fikk med seg hvilken middag Breivik klagde på. Kanskje mer enn isolasjonsskadene, sier Kjersti Løken Stavrum som er generalsekretær i Norsk Presseforbund. (nrk.no 20.4.2016).)

(Anm: Dette er en dom som bør ankes | Harald Stanghelle. Begrunnelsen til Oslo tingrett må stå fjellstøtt når staten dømmes «umenneskelig behandling» av Anders Behring Breivik. Det er det grunn til å reise tvil om denne avgjørelsen gjør, skriver Harald Stanghelle. (aftenposten.no 21.4.2016).)

(Anm: Staten har krenket Breiviks menneskerettigheter (vg.no 20.4.2016).)

(Anm: En dom til ettertanke. Det er liten tvil om at Tingrettens dom i Breivik-saken er modig. Få forventet at Breivik skulle få medhold i at han har blitt utsatt for «umenneskelig» behandling under soningen, og at staten dermed har brutt Menneskerettskonvensjonens artikkel 3. Dommen er imidlertid ikke bare modig, den er også klok. Mens mange kommentatorer enten lot seg forlede av Breiviks klager på Fjordlands-maten eller opererte med en uholdbar vurdering om at Breivik er så ond at han ikke kan utsettes for menneskerettighetsbrudd, viste domstolen igjen evnen til å holde hodet kaldt i en svært følsom og vanskelig sak. (dagbladet.no 22.4.2016).)

(Anm: Staten dømt for menneskerettsbrudd. Når pressen oppfører seg som overdommere | Anine Kierulf postdoktor, juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hva gjør at enkelte kommentatorer mener de kunne skrevet dommen i Behring Breivik-saken bedre selv? (aftenposten.no 25.4.2016).)

(Anm: Professor: - Breivik har ingen selvinnsikt. Breivik kalles en bløffmaker og narsisstisk nazist etter at han forklarte seg i retten. (…) Jeg mener vi får bekreftet det nå med måten han snakker på, det han sier om krenkelser og ydmykelser, den monotone stemmen hans, at han ikke klarer å justere seg og fortsetter å lese opp fra arket selv om dommeren ber ham kutte ned. Det er typisk for hans tilstand, sier Malt. (dagbladet.no 17.3.2016).)

(Anm: Psykiater: – Breivik kan miste kontakt med virkeligheten. SKIEN (VG)  Psykiater Randi Rosenqvist er faglig ansvarlig for risikovurderingene av Breivik. Hun tror soningsvilkårene kunne blitt oppmyket. (…) Hun mener at han har en rekke personlighetsforstyrrelser, men ikke noen diagnose som gjør han utilregnelig. Men det kan skje noe når han ikke lenger får oppmerksomhet, og forstår at handlingene hans er fånyttes, mener hun. (vg.no 16.3.2016).)

(Anm: Breivik-dommen applauderes i USA. New York Times roser Norge på kommentarplass. Dommer Helen Andenæs Sekulic gjorde rett, konstaterer New York Times, i en sak som «reflekterer hva mange demokratiske samfunn nå møter fra de globale kreftene som terror og ekstremisme utgjør». «Den norske domstolen demonstrerte hvordan man skal holde stand», konkluderer avisen. (nettavisen.no 25.4.2016).)

(Anm: En forståelig anke | Harald Stanghelle. Den norske stat vil ikke akseptere å bli dømt for umenneskelig behandling av 22.-juli-terroristen. Det er bra. (aftenposten.no 26.4.2016).)

(Anm: Professor: - Breivik har ingen selvinnsikt. Breivik kalles en bløffmaker og narsisstisk nazist etter at han forklarte seg i retten. (dagbladet.no 17.3.2016).)

(Anm: Anders Behring Breivik er mest opptatt av seg selv. Verden er så urettferdig mot ham. (aftenposten.no 16.3.2016).)

(Anm: Regjeringsadvokaten i sin prosedyre: – Breiviks forvirrede forklaring er en hån mot retten. SKIEN (VG) Regjeringsadvokaten langet ut mot Breivik i starten av sin prosedyre. – Har fått misbruke retten. – Et argument for dette har vært – og vi låner det gjerne, for det bærer stor klokskap; Breivik dehumaniserte sine ofre. Vi må aldri svare med å dehumanisere Breivik. Han angrep vårt demokrati og vår rettsstat, og vi fortsetter å beskytte den samme rettsstaten ved å bruke rettsstatens prinsipper overfor ham. (vg.no 18.3.2016).)

(Anm: Regjeringsadvokaten om tingrettsdommerens Behring Breivik-vurdering: Galt, feilaktig, mangelfullt og svakt fundert (aftenposten.no 20.5.2016).)

(Anm: VG mener: Breivik har misbrukt rettsstaten. Anders Behring Breiviks søksmål mot Staten ser så langt ut som et rent misbruk av de rettighetene Norge innrømmer dømte forbrytere. Hvis noe har kommet ut av en uke med forhandlinger i retten er det en visshet om at norske fengselsmyndigheter med stor fagkunnskap og dyp innsikt avvikler Breiviks soning på en profesjonell og imponerende måte.  (vg.no 18.3.2016).)

- Dansk retspsykiater var psykopat

Dansk retspsykiater var psykopat
politiken.dk 25.10.2008
Danske nazister og landsforrædere blev efter krigen mentalundersøgt af Max Schmidt, som ifølge ny forskning selv var sindslidende.

Max Schmidts erklæringer var farvede, nedsættende og polemiske, siger tidligere professor i ledelse ved Handelshøjskolen Bøje Larsen.

Retspsykiateren Max Schmidt, der stod for mentalundersøgelsen af tusindvis af danske nazister og landsforrædere efter krigen, var selv sindslidende med psykopatiske træk.

Han udfærdigede erklæringer uden hold i ret meget andet end sine egne personlige fordomme, skriver Weekendavisen fredag på baggrund af den første, videnskabelige undersøgelse af psykiaterens mentalerklæringer. Flere af de anklagede blev dømt til døden og henrettet.

»De anklagede beskrives som mere psykisk syge og mere karakterafvigende, end præmisserne kan begrunde, og erklæringerne er farvede, nedsættende og polemiske«, siger tidligere professor i ledelse på Handelshøjskolen Bøje Larsen. (...)

Bøje Larsen har også som den første fundet tal, der viser, at Max Schmidt diagnosticerede dobbelt så mange anklagede som psykopater i forhold til andre læger, som undersøgte præcis den samme slags fanger. (...)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- For dårlig oppfølging og kontroll med sidegjøremål.

(Anm: For dårlig oppfølging og kontroll med sidegjøremål. Sidegjøremål. Internrevisjoner ved flere universiteter og en høgskole tror det foregår underrapportering av sidegjøremål, og sier ingen av institusjonene har god nok oppfølging av reglene. (khrono.no 4.12.2018).)

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: Dorothea Dix: Redefining mental illness. During the 19th century, mental health disorders were not recognized as treatable conditions. They were perceived as a sign of madness, warranting imprisonment in merciless conditions. One woman set out to change such perceptions: Dorothea Lynde Dix. (…) Dix - a teacher and nurse during the American Civil War - tirelessly campaigned for the fair treatment of patients with mental health disorders, after being appalled by the conditions in which they were confined. (medicalnewstoday.com 5.5.2017).)

(Anm: Tor K. Larsen, professor i psykiatri, Stavanger universitetssykehus: - Den valgfriheten som helseministeren nå ønsker å påtvinge helsevesenet vil føre til at mange svært alvorlig syke mennesker i praksis fratas retten til best mulig behandling. Innføring av medikamentfrie poster i psykiatrien er et gigantisk feilgrep. (dagensmedisin.no 29.7.2016).)

(Anm: Tre av 60.000 studenter ble tvunget til å slutte. Medstudenter og lærere varsler for sjelden om personer som ikke egner seg til yrket de utdanner seg til, mener fagfolk. Studenter som skal jobbe med mennesker og sårbare grupper, bør ikke ha rusproblemer, psykiske problemer, dårlige kommunikasjonsevner eller holdninger som ikke er forenlig med yrket. (aftenposten.no 18.8.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: 27% of Medical Students Are Depressed. In the new research published in the Journal of the American Medical Association, researchers analyzed nearly 200 studies of 129,000 medical students in 47 countries. They found that 27% of medical students had depression or symptoms of it, and 11% reported suicidal thoughts during medical school. (time.com 10.12.2016).)

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Psychopathy of 1,800 prisoners leads to novel diagnostic tool for criminals and non-criminals alike (medicalnewstoday.com 12.8.2016).)

(Anm: Introduction and validation of Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) in a large prison sample. Conclusion. This brief measure of psychopathic traits uncontaminated with behavioral items can be used in the same way among participants with and without criminal history. Journal of Criminal Justice 2016;46: 9–17 (September 2016).)

- Dobling av selvmord i norske fengsler. (- Dårlig psykisk fengselshelse.)

Dobling av selvmord i norske fengsler
vg.no 3.1.2014
Kriminalomsorgen: Vi vil sette inn tiltak

DYSTRE TALL: Oslo fengsel og region øst topper igjen statistikken over selvmord blant innsatte med fem i 2013.

Fra 2000 til 2012 har det årlig blitt registrert mellom to og syv tilfeller av selvmord blant fanger. I 2013 tok fem innsatte i region øst sine liv,to i region nord, tre i region sør og en i region sør-vest. Ingen selvmord ble registrert i region vest.

Selvmord er langt hyppigere blant varetektsfanger enn blant innsatte som soner en dom. Siden 1990 har mer enn 80 personer tatt livet av seg i norske fengsler.

- Tre av fire som forkorter livet sitt i fengsel er varetektsfanger, altså uten noen endelig dom, sier forsker Yngve Hammerlin ved Kriminalomsorgens utdanningssenter, Krus. Han regnes for å være en av Nordens fremste eksperter på området.

På spørsmål om hvorfor rundt 70 prosent av de som tar selvmord er varetektsfanger, sier Hammerlin: (...)

- Lovgivere gransker psykisk behandling i fengsler

Lawmakers examine prison mental health treatment (Lovgivere gransker psykisk behandling i fengsler)
online.wsj.com 6.12.2011 (Associated Press)
ALBANY, N.Y. — State lawmakers are looking into mental health treatment in state prisons and a rise in the number of suicides in correctional facilities.

The Assembly is holding a public hearing on the subject Tuesday morning in Albany. Lawmakers will focus on issues related to the implementation of the Special Housing Unit Exclusion Law.

In 2010, 20 inmates committed suicide in state prisons, twice the number in 2009 and the highest suicide rate since 1982.

Assembly Correction Committee Chair Jeffrion Aubry and Mental Health Committee Chair Felix Ortiz will also examine the expansion of existing mental health programs for inmates in disciplinary housing who were diagnosed with mental illness.

Testimony is scheduled from mental health and prisoner advocacy groups and family members of mentally ill prisoners. (...)

Dålig psykisk hälsa hos kvinnliga fångar
sverigesradio.se 22.10.2012
De kvinnliga internerna på våra svenska fängelser ökar markant både i relativa och absoluta tal, men trots det har de hittills varit en ganska outforskad grupp. I ett pågående projekt vid Kriminalvården har därför samtliga kvinnliga fångar tillfrågats om sin hälsa. Forskarna är mitt i analysprocessen och ska presentera sina siffror på en konferens i Norrköping nu på torsdag, och det är en dyster bild som tonar fram.

Bristfällig kunskap om kvinnliga interner Hittills har kvinnor i fängelser varit dåligt studerade

De kvinnliga internerna på våra svenska fängelser ökar markant både i relativa och absoluta tal, men trots det har de hittills varit en ganska outforskad grupp. I ett pågående projekt vid Kriminalvården har därför samtliga kvinnliga fångar tillfrågats om sin hälsa. Forskarna är mitt i analysprocessen och ska presentera sina siffror på en konferens i Norrköping nu på torsdag, och det är en dyster bild som tonar fram.

Jenny Yourstone är forskare på Kriminalvårdens utvecklingsenhet:

– De har kommit in senare i kriminalvård till exempel, så att när de väl kommer in så är de i ett sämre skick än vad männen är.

Även om det inte går att göra någon regelrätt jämförelse med de manliga internerna - det finns helt enkelt ingen bra jämförbar grupp - så visar siffrorna att de kvinnliga internerna ofta mår mycket dåligt. 61% av dem har varit med om traumatiska händelser före 18 års ålder, 22% har en pågående depression. 6% lider av posttraumatisk stress och 16% har haft en psykos. 30% har varit suicidala, 29% har vuxen-ADHD och 40% har förhöjd aggressivitet. Till detta ska man lägga att 31% av de kvinnliga internerna har ett alkoholmissbruk och 51% har ett narkotikamissbruk.

En tes som forskarna jobbar efter är att de trauman som kvinnorna varit utsatta för före sin 18-årsdag - exempelvis fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld - har lett till de missbruksproblem och psykiska problem som de lider av. Missbruket och de psykiska problemen samvarierar. Det är till exempel betydligt svårare att behandla missbruksproblemen om kvinnorna samtidigt lider av psykiska problem, och både de psykiska problemen och missbruket ökar risken för återfall i kriminalitet.

Genom att kartlägga och behandla alla de här så kallade sårbarhetsfaktorerna hoppas forskarna därför kunna öka de kvinnliga internernas mottaglighet för till exempel missbruksbehandling, säger Jenny Yourstone:

– Det handlar ju om att försöka göra det vi redan gör, fast mycket bättre. Vi ska försöka öka mottagligheten för behandling, för att naturligtvis i slutändan handlar det om att minska återfall i brott. (...)

«Plutselig går alt i svart»
aftenposten.no 26.4.2012
– Jeg soner straffen min. Er det riktig at jeg også dømmes til et mindreverdig helsetilbud, spør denne kvinnen, som Aftenposten har møtt i et kvinnefengsel på Østlandet.

Fire av ti innsatte kvinner har forsøkt å ta sitt eget liv før soning, viser studie. (...)

Dårlig psykisk fengselshelse
forskning.no 16.1.2012
Halvparten av norske innsatte slår eller sparker i møblene når de blir sinte, og omtrent like mange kan bli aggressive av rusmidler.

Flere kvinner enn menn er deprimerte før soning, og dobbelt så mange kvinner som menn har vurdert å ta sitt eget liv før soning.

Det viser en studie førsteamanuensis Marie-Lisbet Amundsen ved Høgskolen i Vestfold har gjennomført blant 316 innsatte i sju norske fengsler.

Kriminologisk forskning har i stor grad vært konsentrert om menn, og Amundsen har vært ute etter å se om det er forskjell på hvordan menn og kvinner opplever egen psykiske helse – i studien begrenset til å omfatte rus, temperament, depresjon, angst og selvmordsproblematikk. (...)

Kraftig stigning i antallet af voldsdomme til 15-20-årige piger
b.dk 2.1.2012
De seneste ti år er antallet af voldsdomme til piger steget kraftigt, viser nye tal fra Justitsministeriets Forskningskontor. Fra 2001 til 2010 steg antallet af 15-20-årige piger dømt for vold med 142 pct. For drengene steg antallet med 16 pct.

Med 259 voldsdomme i 2010 udgør pigerne stadig kun 16 pct. af samtlige voldsdomme til unge, men forskellen mellem kønnene udjævnes år for år.

»Det er en naturlig effekt af ligestillingen. Der er grupper af unge piger, som ikke kan følge med samfundets forventningspres,« siger Michael Hviid Jacobsen, professor og sociolog på Aalborg Universitet. Mens kvinder i 1980 stod for otte pct. af alle strafferetlige afgørelser, var tallet i 2008 steget til 20 pct. (...)

(Anm: Grov vold mot ansatte i norske fengsler: Innsatt helte kokende frityrolje over fengselsbetjent. Flere andre betjenter forteller om slag og spark fra krakilske fanger. (tv2nyhetene.no 3.4.2015).)

- Røykeforbud i fenglser

Storbritannia vil gjøre fengslene røykfrie
nrk.no 21.9.2013
Britiske justismyndigheter vil nekte de innsatte å røyke på cellene sine. Fengselsansatte frykter uroligheter dersom fangene blir tvunget til å stumpe røyken. (...)

Smoking set to be BANNED at prisons - but there are fears of disruption from 80% of inmates who smoke (Røyking FORBYS i fengsler - men det er bekymringer for reaksjoner blant de 80 % av innsatte som røyker)
mirror.co.uk 26.9.2013
A pilot scheme which will monitor how prisoners react to the move is being planned but sites have not yet been chosen (...)

- Røyking bidrar til betydelig dødelighet i fengsler, og tobakkskontroll i fengsler er forbundet med redusert dødelighet

Prison tobacco control policies and deaths from smoking in United States prisons: population based retrospective analysis
BMJ 2014;349:g4542 (05 August 2014)
(…) Objective To determine the mortality attributable to smoking and years of potential life lost from smoking among people in prison and whether bans on smoking in prison are associated with reductions in smoking related deaths.

Design Analysis of cross sectional survey data with the smoking attributable mortality, morbidity, and economic costs system; population based time series analysis.

Setting All state prisons in the United States. (…)

Conclusions Smoking contributes to substantial mortality in prison, and prison tobacco control policies are associated with reduced mortality. These findings suggest that smoking bans have health benefits for people in prison, despite the limits they impose on individual autonomy and the risks of relapse after release. (…)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Røykslutt hos psykisk syke gir stor helsegevinst. Psykisk syke røyker langt mer enn resten av befolkningen. Nå viser det seg at denne pasientgruppen har større helsegevinst av å stumpe røyken enn de uten psykiske lidelser. (nrk.no 27.7.2015).)

(Anm: Decreased Mortality Rates of Inmates With Mental Illness After a Tobacco-Free Prison Policy. (…) The total annual mortality rate decreased by 13%, from 232 to 203 per 100,000 population between 2005 and 2013.Psychiatr Serv. 2015 May 15:appips201400429. [Epub ahead of print].)

– Regelmessige brudd på pasientrettigheter i fengslene

– Regelmessige brudd på pasientrettigheter i fengslene
nrk.no 28.12.2011
Ragnar Moe ble utsatt for omsorgssvikt i fengselet, mener datteren som mistet faren av lungekreft.

Innsatte i norske fengsler er ikke dømt til å skulle motta et mindreverdig helsetilbud, sier fengselslege Kjetil Karlsen.

NRK kunne i dag fortelle om Ragnar Moe som døde av lungekreft under soningen av en fengselsstraff i Kongsvinger fengsel.

Datteren hans mener faren ikke ble tatt på alvor av de fengselsansatte, noe som skal ha ført til at sykdommen spredde seg før han fikk behandling. (...)

- Sikkerhetsmessige bekymringer over mangel på støtte til fengselsbetjenters psykiske helse

Safety concerns over lack of support for Prison Officers' mental health
medicalnewstoday.com 7.1.2015
People working in prisons and in secure hospitals in the UK are at considerable risk of work-related stress, exhaustion and depression. This raises serious concerns for safety.

These are the findings of a survey of prison officers conducted by Professor Gail Kinman, Dr Andrew Clements and Dr Jacqui Hart from the University of Bedfordshire that will be presented at the British Psychological Society's Division of Occupational Psychology conference in Glasgow.

The survey consisted of 1,682 participants with a considerable majority male (85 per cent). Ages ranged from 20 to 67 years with a mean of 47 and they had worked for the prison service for an average of 18 years. Most participants worked in the public sector (97 per cent).

Analysis found that the level of work-related demands was considerably higher and control and support from managers were lower in the prison service than in other 'safety critical' occupations such as the police and the fire and rescue service. Officers frequently reported psychological health problems related to their working conditions, such as depression, anxiety and emotional exhaustion, as well as sleeping difficulties and cognitive deficits. Of particular concern was the finding that disclosing work-related stress is highly stigmatised in the prison service and there is little support and training available. Many felt that the support that was offered was not confidential which further discouraged uptake. Moreover, most respondents expressed reluctance to take sick leave due to feelings of job insecurity and fears for the safety of their colleagues and prisoners. (…)

- Etter det Aftenposten erfarer er det anslått et vedlikeholdsetterslep på mellom 3,5 og 4,5 milliarder kroner for å sikre nødvendig kapasitet i fengslene

Slår alarm om norske fengsler: Kapasiteten er sprengt  Soningskøene vokser Fengslene er nedslitt
aftenposten.no 20.8.2014
På ett år har soningskøen økt med over 400 personer. Fengslene i Norge er fulle og har ikke kapasitet til å ta i mot alle de straffedømte. Samtidig er fengselsbygningene så nedslitte at det vurderes å stenge soningplasser. (…)

Varsler tiltak
Etter det Aftenposten erfarer er det anslått et vedlikeholdsetterslep på mellom 3,5 og 4,5 milliarder kroner for å sikre nødvendig kapasitet i fengslene. (…)

Ifølge tall fra Kriminalomsorgen har soningskøen for ubetinget fengselsstraff økt med 400 personer på ett år. Anundsen kommenterer det slik:

-Det er en naturlig del av både utviklingen i kriminalitetsbildet, og ressursøkningen til politiet. Vi jobber nå gjennomført med å få balanse i straffesakskjeden. Nå satser vi veldig på politiet og da må vi også satse på påtalejurister, domstolen og kriminalomsorgen, sier Anundsen. (…)

(Anm: Mugg og porøse vegger - fanger rømmer eldgamle fengsler. Fengslene forfaller - må oppgraderes for 3-4 milliarder kroner (vg.no 16.3.2015).)

- Vi fant ut at over 60 prosent av innsatte i amerikanske fengsler har lærevansker

Skulle lage fengselsdokumentar
aftenposten.no 20.6.2013
James Gandolfini ville belyse lærevansker blant fanger i USA.

James Gandolfini skulle lage en dokumentar om et voksende problem i USA: Landets fengsler befolkes av folk med lærevansker.

Skuespilleren, som onsdag døde av hjerteinfarkt i Italia, hadde et nytt samarbeid med regissøren Jon Alpert på gang. Alpert har tidligere regissert to filmer om skadede amerikanske krigsveteraner i samarbeid med Gandolfini.

– James mente at dersom folk med lærevansker får muligheten, så vil de skaffe seg en utdannelse og få til noe med livene sine. Det var denne dokumentaren vi skulle lage. Vi fant ut at over 60 prosent av innsatte i amerikanske fengsler har lærevansker. Dette ville vi gå sammen om å få landet til å forstå. (NTB)

(Anm: Språk, språkforståelse og utdanning (mintankesmie.no).)

- En fange er ingen vare (- Å FYLLE et nederlandsk fengsel med norske fanger er en usedvanlig dårlig idé)

Aftenposten mener: Å fylle et nederlandsk fengsel med norske fanger er en usedvanlig dårlig idé
Aftenposten redaksjon
aftenposten.no 20.12.2014
En fange er ingen vare.

I Nederland skal man ha halvert antall fanger de siste ti årene. Her i landet kan vi skamme oss over vår aller nyeste form for varehandel.

Å FYLLE et nederlandsk fengsel med norske fanger er en usedvanlig dårlig idé. Det største fagforbundet innen Kriminalomsorgen er bekymret for hvordan rehabiliteringen skal kunne gjennomføres.

Det er en viktig innvending, ikke minst fordi en del av rehabiliteringen er kontakt med pårørende. Ifølge justisministeren er det bare langtidsfanger som skal sendes til Nederland. Men han sier ikke noe om hva det vil gjøre med barn av innsatte å få enda færre muligheter til å møte sin far. (…)

- Feil ved obduksjoner sendte to uskyldige menn i fengsel

Flawed Autopsies Send Two Innocent Men To Jail (Feil ved obduksjoner sendte to uskyldige menn i fengsel)
npr.org 1.2.2011
(...) Levon Brooks and Kennedy Brewer are Mississippi men who spent a combined 30 years in prison for crimes they didn't commit. They were separately charged with sexually assaulting and murdering two 3-year-old girls — in two separate crimes — two years apart.

The pathologist who conducted both autopsies said he suspected the girls had been bitten. The forensic dentist who testified in both trials said the teeth marks found on both girls matched that of Brooks and Brewer.

After an investigations led by the Mississippi Innocence Project, Brooks and Brewer were exonerated through DNA evidence in 2008. The lab that cleared the men also generated a DNA profile of a new suspect – Justin Albert Johnson. He confessed to both crimes and is currently awaiting trial. (...)

This video is part of our series Post Mortem: Death Investigation in America, a partnership with ProPublica and PBS Frontline. (...)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Arvestoffet vil avsløre stadig flere forbrytere. Personlighetstrekk som pedofili og psykopati kan trolig snart kartlegges med ny DNA-teknikk og benyttes ved etterforskning i saker med ukjent gjerningsmann. (…) Men dagens sensitive metoder byr også på utfordringer. Dette gjelder blant annet risikoen for såkalt sekundær overføring av DNA. Man vet at om person A håndhilser på person B, vil DNA fra person B kunne avsettes på for eksempel en kniv som person A bruker på et senere tidspunkt. (aftenposten.no 5.1.2016).)

(Anm: DNA kan ikke avdekke psykopati | Pål Grøndahl. Det vanligste er å se årsaker til psykiske lidelser som et samspill mellom arv og miljø. I en ellers spennende kronikk i Aftenposten mandag 5. januar om bruk av DNA-teknikk til bruk i etterforskning av straffesaker fremkom det følgende påstand: « I nær fremtid kan man sannsynligvis også påvise gener som er assosiert med personlighetstrekk som psykopati, pedofili, etc.». Dette er også ingressen til kronikken. (aftenposten.no 8.1.2016).)

(Anm: Pedofil dømt til livstid etter å ha smittet toåring med HIV, klamydia og herpes. (…) (Dagbladet): David Wilson er dømt til livstid i fengsel etter å ha forgrepet seg på ei 14 år gammel jente og ei to år gammel jente. Han smittet også begge med klamydia, HIV og herpes. 34-åringen hevder at han er forelsket i 14-åringen, som han ble kjent med via et familiemedlem. Det skriver blant annet ABC. (dagbladet.no 21.5.2016).)

(Anm: Til deg som misbruker eller tenker å misbruke et barn | Anonym. (…) Selv synes jeg at slike som deg burde dømmes til livsvarig fengsel. Det er jo den dommen du har gitt meg og andre ofre: livstid i elendighet. (aftenposten.no 20.5.2016).)

(Anm: Kristin Halvorsen, leder, Bioteknologirådet. Audrun Utskarpen, fungerende direktør, Bioteknologirådet Det finnes ikke psykopat-gen. Det er fremdeles science fiction å bruke DNA-analyser for å finne ut av en ukjent gjerningsper-sons legning eller mentale helse – selv om man kan få motsatt inntrykk av å lese kronikken i Aftenposten 5. januar. (aftenposten.no 15.1.2016).)

- Vi bør kreve bevisbasert straffeutmåling i kriminalsaker

We should push for evidence based sentencing in criminal justice (Vi bør kreve bevisbasert straffeutmåling i kriminalsaker)
BMJ 2011; 2011; 342 (2 February)
Formal experiments are underused in criminal justice. Disposals matter. Are they effective? And how much do they cost for what they deliver? Good intentions are not evidence of effectiveness.1 2 The same standards of evidence1 3 4 5 6 7 8 9 should apply for judges prescribing a sentence as for doctors prescribing drugs. Given the benefits of good quality research, and the cost of ignoring it, health scientists should advocate for randomised controlled trials in the criminal justice system and confront common objections.

Offenders are also patients, with problems of infection, mental health, and addictions. In dealing with offender patients, judges deserve the same quality of evidence on “what works” as doctors take for granted. There is no methodological or ethical reason why equivalent standards of efficacy and cost effectiveness should not apply in criminal justice. The barriers are cultural and political. Biomedical scientists should raise awareness about the need for formal experiments in sentencing and support their implementation. We should complain about sentencing that is untrialled and not based on evidence, just as we criticise homoeopathic medicine for its lack of an evidence base.

Randomisation for fair comparison was introduced into biological experiments by Ronald Fisher in 1926 and into medicine by Austin Bradford Hill in 1947. Randomised trials in criminal justice date back half a century3 but today exert little influence,3 4 5 10 11 yet the need for robust evidence in criminal justice is widely recognised.1 2 (...)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- Grovt uriktige sakkyndighets-uttalelser

Rettsmedisinsk sakkyndighet - tid for nytenkning?
Jørg Mørland Lov og Rett 03 / 2015
Sammendrag
Hvert år avgis rundt 7000 uttalelser fra rettsmedisinsk sakkyndige i straffesaker. Kvaliteten ville heves om disse oppdragene gikk til relevante faglige institusjoner i stedet for til enkeltpersoner, og dersom kontrollinstansen, Den rettsmedisinske kommisjon, forhåndskontrollerte de faglige institusjonene. I dag kontrolleres kun enkeltuttalelser i etterkant. (…)

Fritz Moen frifunnet
aftenposten.no 24.8.2006
Avdøde Fritz Moen er i Borgarting lagmannsrett frifunnet for drapet på Torunn Finstad, ifølge TV 2 Nettavisen. (...)

– Nå er det en gang for alle fastslått at Fritz Moen har vært gjenstand for norgeshistoriens største doble justismord, sier advokat John Christian Elden til TV 2 Nettavisen. (...)

(Anm: Tilståelsen. Hjem Ep. 1: Tilståelsen Ep. 2: Drapene som rystet Norge Publiseres langfredag Les nå med Pluss → Ep. 3: Oppskriften på et justismord Publiseres 23. april Ep. 4:… (dagbladet.no 9.4.2017).)

Fritz Moen frikjent igjen
nrk.no 24.8.2006
(...) Ingen bevis
Fritz Moen fikk ikke selv oppleve frifinnelsen, han ble funnet død i sitt hjem 2. påskedag i fjor.

- Det har vært to underlige saker å følge de siste åtte årene med massiv motstand fra påtalemyndigheten - og endog høyesterett - underveis før man nådde det riktige resultat. Systemet har av og til for mye prestisje knyttet til å forsvare tidligere feil, sier Elden til TV 2 Nettavisen.

Elden er svært glad over dommen, men mener at den ikke begrunner frifinnelsen.

- Den slår bare fast at det er besluttet gjenopptak og at han da skal frifinnes fordi det ikke føres bevis mot han og han er avgåt ved døden, sier Elden til avisen. (...)

Fritz Moen reinvaska for begge drapa
nrk.no 15.6.2006
Avdøde Fritz Moen er reinvaska også for drapet på Torunn Finstad i Trondheim 1977. Frå før er han frifunnen for drapet på Sigrid Heggheim i 1976.

Dermed er Fritz Moen reinvaska for begge dei to drapa han vart dømd for. Fritz Moen døydde i 2004. Leiar av Gjentakingskommisjonen, advokat Janne Kristiansen, seier at dette i realiteten er ei full frifinning.

No har Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker bestemt at også dommen for drapet på Torunn Finstad blir oppheva.

Kort tid før jul i fjor vart det gjennom media kjent at ein person i Trøndelag, kort tid før han døydde, skulle ha tilstått drapa på Sigrid Heggheim og Torunn Finstad.

Som ein følgje av desse opplysningane tok kommisjonen kontakt med Trøndelag statsadvokatembete og Sør- Trøndelag politidistrikt for vidare etterforsking av denne tilståinga. (...)

Tilstod drap på dødsleiet
dagbladet.no 23.12.2005
USKYLDIG DØMT: I oktober i fjor fastslo Borgating lagmannsrett at døve og delvis lammede Fritz Moen var uskyldig dømt for drapet på Sigrid Heggheim i 1977. Nå har en 67-åring fra Sørtrøndelag innrømmet på dødsleiet dette og det andre drapet Moen ble dømt for, drapet på Torunn Finstad i 1976.

67-åring kan ha utført drapene Fritz Moen ble dømt for. (...)

Uskyldig dømt
Døve og delvis lammede Fritz Moen sonet 18,5 år i fengsel for drapene. Et drøyt halvår før han døde påsken i år, ble Moen renvasket for drapet på Sigrid Heggheim da gjenopptagelsessaken ble behandlet av Borgating lagmannsrett. Frikjennelsen kom på dagen 27 år etter at han ble pågrepet for ugjerningene.

Moen ble aldri frikjent for Torunn-drapet. Tidligere journalist og privatetterforsker Tore Sandberg var blant Moens viktigste støttespillere for å få begge drapssakene gjenopptatt. Men høyesterett beordret kun Sigrid-saken gjenopptatt.

Det blir nå opp til gjenopptagelseskommisjonen om også Torunn-saken skal vurderes på nytt etter den oppsiktsvekkende tilståelsen mer enn 30 år etter drapet. (...)

- Ingen riksrettssak mot dommerne i Fritz Moen-saken. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité går ikke inn for riksrettssak mot høyesterettsdommerne i Fritz Moen-saken, melder NRK. Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité vedtok i februar å åpne sak for å vurdere om høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Karin Bruzelius og Eilert Stang Lund skulle stilles for riksrett i etterkant av Fritz Moen-saken.

(Anm: Ingen riksrettssak mot dommerne i Fritz Moen-saken. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité går ikke inn for riksrettssak mot høyesterettsdommerne i Fritz Moen-saken, melder NRK. Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité vedtok i februar å åpne sak for å vurdere om høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Karin Bruzelius og Eilert Stang Lund skulle stilles for riksrett i etterkant av Fritz Moen-saken. De tre ble anmeldt av privatetterforsker Tore Sandberg i 2006. Sandberg ville ha vurdert om de tre hadde gjort seg skyldig i grov uforstand i tjenesten og om de handlet mot bedre vitende. De tre behandlet gjenopptakelsesbegjæringen av de to drapene Fritz Moen ble dømt for, bare tillot gjenopptakelse av Sigrid-saken. Den døve og sterkt funksjonshemmede Fritz Moen ble i 1978 og 1981 dømt til 21 års fengsel og ti års sikring for drapene på de to 20 år gamle studentene Sigrid Heggheim i 1976 og Torunn Finstad i 1977. (aftenposten.no 8.5.2008).)

Krimdokumentar på NRK 1
Slik ble Fritz Moen renvasket

nrk.no 5.1.2010
Dokumentaren "Sannhetsjegeren" innholder videobevisene som bidro til å rulle opp Norgeshistoriens alvorligste justismord. Private

- Sakkyndighetens mørke side

Sakkyndighetens mørke side
PER BRANDTZÆG, professor, Rikshospitalet og UiO
aftenposten.no 26.11.2005
Mange fallgruber. Utfallet av straffesaker blir ofte avgjort ved uttalelser som bygger på rettsmedisinsk sakkyndighetsarbeid. Heldigvis ser vi nå konturene av en ny kritisk tilnærming fordi DNA-basert etterprøving av tidligere dommer har påvist feil i et foruroligende høyt antall. I en nylig banebrytende artikkel i tidsskriftet Science (05.08.) konkluderer forfatterne M.J. Saks og J.J. Koehler at tradisjonell identifikasjon må gjennomgå en fundamental endring.

Prinsippet om "forenlighet" (f.eks. likhet mellom bittmerker) har i stor grad bygget på metoder som ikke tillater statistisk vurdering av om slutningen er sann. Dette avviker drastisk fra det grunnleggende forskningsprinsipp om sannsynlighetsberegning. Undersøkelser av DNA-spor følger dette prinsippet ved analyser av genprofiler; derfor hviler forenlighet på et vitenskapelig fundament dersom testene er utført på en teknisk forsvarlig måte.

God forskning tar utgangspunkt i en konservativ null-hypotese om at intet kan bevises i en gitt situasjon, men at funnet må tilskrives tilfeldigheter; den alternative hypotesen sier at funnet er reelt. Statistikk gjør det mulig å tallfeste hvor sannsynlig hver av de to hypotesene er. På forhånd må det bestemmes hvor strenge kriterier som skal brukes for å avvise null-hypotesen. Når det gjelder dom over et menneskes skjebne, vil nok de fleste være enige i at disse kriteriene må være strenge.

Ved tradisjonell identifikasjon blir imidlertid likhet mellom funn stort sett vurdert ved kvalifisert synsing uten sannsynlighetsberegninger. Forfatterne av Science-artikkelen viser at dette kan føre til grove feil fordi DNA-analyser i sjokkerende grad har avslørt at mange dømte er uskyldige (bl.a. 14 dødsdømte).

Domstolene i USA krever stadig oftere at de sakkyndige redegjør for alle sider ved sine metoder og vurderinger, og at de virkelig kan dokumentere sin ekspertise. Selv om Science-artikkelen bygger på forholdene i USA, er det grunn til å tro at kritikken i like stor grad angår norske sakkyndige.

Forfatterne refererer til 86 rettssaker hvor senere DNA-analyser lå til grunn for frikjennelse av dømte. De tidligere dommene kunne tilskrives: gal identifikasjon av øyenvitner (71 %); rettsmedisinsk sakkyndige tok feil (63 %); politiet tok feil (44 %); påtalemyndigheten tok feil (28 %); rettsmedisinsk sakkyndige avga falsk eller villedende forklaring (27 %); uærlige informanter (19 %); inkompetente forsvarere (19 %); falske vitnesbyrd (17 %); og falske tilståelser (17 %). Summen overstiger 100 % fordi flere forhold kan ha påvirket resultatet.

Det er de rettsmedisinsk sakkyndige som oftest har bommet. Artikkelen gir en rekke forklaringer på hvorfor feilene har oppstått. Det er bl.a. en stor mulighet for at de sakkyndige har latt seg påvirke, et fenomen nylig meget godt beskrevet av psykolog G. Overskeid i A-magasinet (28.10). Science-artikkelen hevder at dette er en svært viktig fallgrube under presset som oppstår i jakten på en kriminell.

Vitneutsagn og rettsmedisinske funn er de bevistyper som ifølge Science-artikkelen oftest forårsaker gale slutninger. Det var nettopp slike omstendigheter som førte til dommen over Torgersen i 1958. De sakkyndige hadde ingen metode, skolering eller erfaring som tillot at de med sikkerhet kunne hevde forekomst av reell forenlighet mellom de funn som ble gjort (se min kronikk 27.05.). Deres feilaktige bevisvurderinger kunne ha vært en del av grunnlaget for Science-artikkelens generelle konklusjoner. Alt tyder nå på at dommen bygget på grovt uriktige sakkyndighets-uttalelser. (...)

(Anm: DNA-spor skulle vært slettet – treff tre år etter ga siktelse - Om dagens regelverk for DNA-bruk var fulgt hadde svært viktige DNA-spor i Monika-saken vært slettet – siden saken var «oppklart» og henlagt som intet straffbart forhold. (nrk.no 9.2.2015).)

(Anm: Politiets Fellesforbund om Monika-saken: Hver stein må snus. Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund understreker viktigheten av at politiet tar saker som Monika-saken, på alvor fra begynnelsen av. Hvis ikke, frykter han tilliten til norsk politi ødelegges. (nrk.no 14.3.2015).)

(Anm: Notat viser hvorfor politiet holdt fast på selvmord i Monika-saken. Politiet avviste varsleren Robin Schaefers innvendinger i Monika-saken punkt for punkt, (nrk.no 14.3.2015).)

(Anm: Dette mener partiene om DNA-registeret - Ufullstendig DNA-registrering. Flere partier positive til å utvide bruken av DNA-registrering. (aftenposten.no 5.9.2013).)

(Anm: Tina-saken: Har kastet hårbeviser. ** Advokat: - Det er noe molboaktig over dette. (…) I etterkant av at saken ble henlagt i 2003, har hårstråene blitt destruert i henhold til gjeldende rutiner. Hårstråene er ikke lenger i politiets beslag, står det i brevet. (…) TV2 omtalte i fjor høst en hemmelig rapport som beskrev rettssikkerhetsproblemet ved at det i dag ikke finnes noe klart regelverk for oppbevaring av beviser i straffesaker. (…) Et eksempel på saker der bevis er kastet er Orderud-saken, som nå blir forsøkt gjenopptatt. Og i et av Norges mest kjente justismord, Fritz Moen-saken, ble en koffert med bevis funnet på museum, skrev TV2 i fjor høst. (vg.no 21.1.2016).)

- Sakkyndighet

Fengselsprest: – Overgrep å sette psykisk syke i fengsel
nrk.no 29.1.2014
Fengselsprest Odd-Cato Kristiansen mener alvorlig psykisk syke ikke hører hjemme i fengsel. Han får støtte fra Kriminalitetsforebyggende råd – som ber helseministeren se til Danmark for å finne løsning.

FORTVILET: Fengselprest Odd-Cato Kristiansen fortviler over situasjonen til de alvorlig psykisk syke i fengslene.

– Dette er jo folk som er så potensielt farlige at de ikke bare kan løslates. Samtidig føles det som et overgrep å holde dem i fengsel, sier Kristiansen til NRK.

I 20 år har den profilerte fengselspresten ved Ila fengsel jobbet på innsiden av den norske kriminalomsorgen. Han er fortvilet over måten vi behandler de svakeste innsatte, nemlig de alvorlig psykisk syke. (...)

(Anm: Hundrevis av dødsfall hos innsatte med psykiske tilstander kunne vært unngått, ifølge granskning (Hundreds of deaths of detainees with mental health conditions were avoidable, inquiry says) BMJ 2015;350:h1044 (Published 23 February 2015).)

Legers sakkyndighet i straffesaker og sivile tvister
Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1523
For å unngå beskyldninger om å være i lommen på stridende parter må flere leger skoleres som sakkyndige, mener to regjeringsoppnevnte utvalg. Det gjelder både i saker som kommer opp for domstolene og i erstatningssaker fra forsikringsselskap.

Enten det gjelder rettsmedisin eller trygde- og forsikringstvister, har mangelfull kvalitetssikring, bekymring for rekruttering og behov for større rollebevissthet hos sakkyndige leger, vært aktualisert de senere år. Dette viser seg så vel i saker som kommer opp for domstolene, som i sivile konflikter som avgjøres utenfor rettsapparatet.

Statistikk fra straffesaker i 1995 (1) viser at noen få eldre psykiatere, med til dels liten kontakt med det kliniske miljøet, stod bak en tredel av drøyt 300 psykiatriske sakkyndighetserklæringer her i landet. Men også når det gjelder sivilrettslige forhold har beskyldningene florert. Pasientforeninger og advokater mener sakkyndige leger skor seg på oppdrag for forsikringsselskapene. Det har ført til krav om innstramming av lovverket, og at legene selv går runden med å gjennomdrøfte habilitet og etiske spørsmål knyttet til rollen som sakkyndig.

To rapporter, som begge omhandler disse problemstillingene (2, 3) vil bli behandlet av Stortinget i nær fremtid. Løsningen de skisserer har flere fellestrekk: Kompetansehevingen må bestå i å profesjonalisere utdanningen og å opprette uavhengige, nøytrale baser hvor partene kan hente kvalifiserte spesialister. Slik håper man på økt engasjement og rekruttering, som igjen vil styrke rettssikkerhet og personvern. (...)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- For dårlig oppfølging og kontroll med sidegjøremål.

(Anm: For dårlig oppfølging og kontroll med sidegjøremål. Sidegjøremål. Internrevisjoner ved flere universiteter og en høgskole tror det foregår underrapportering av sidegjøremål, og sier ingen av institusjonene har god nok oppfølging av reglene. (khrono.no 4.12.2018).)

Skjebnesvangre feil i rettsmedisinen
Per Brandtzæg Professor og leder, fakultetsdivisjonen Rikshospitalet, Universitetet i Oslo
dagbladet.no 29.11.2005
EN NY EPOKE i sakkyndighetsarbeid er innledet med en banebrytende artikkel i tidsskriftet Science (05.08). Ifølge forfatterne M.J. Saks og J.J. Koehler trenger tradisjonell rettsmedisinsk identifikasjon en gjennomgripende forbedring. Dette styrker min oppfatning av at 23-åringen Fredrik Fasting Torgersen ble dømt på feil grunnlag i 1958. Artikkelen viser betydningen av kritisk tilnærming i alt identifikasjonsarbeid. En slik utvikling er påkrevet fordi DNA-basert etterprøving av tidligere dommer påvisermange skjebnesvangre feil.

Den faglige misèren som førte til livstidsdom for Torgersen har jeg oppsummert slik (Aftenposten, 27.05): «Ved å se kritisk på de sakkyndiges rapporter fra 1958 er det klart at de ikke ville blitt godtatt av en redaksjon i et seriøst vitenskapelig tidsskift. Undersøkelsene og konklusjonene ligger langt unna en faglig minimumsstandard, selv etter datidens krav.»

Begjæring om gjenopptakelse av saken har engasjert mange, men det er fortsatt noen som betviler at en vitenskapelig vurdering er et godt kriterium på en ekspertuttalelse. (...)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC. Den britiske kringkasterens kilder i Kiev sier at utbetalingen, som var på i overkant av 3,2 millioner kroner etter dagens kurs, skjedde i forkant av president Petro Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor. (aftenposten.no 23.5.2018).)

- Tusenvis fikk erstatning etter urettmessig fengsling

Tusenvis fikk erstatning etter urettmessig fengsling
tv2nyhetene.no 15.9.2010
Over 80 millioner kroner er utbetalt til sammen 1.365 personer i Norge siden 2004 for urettmessig fengsling eller siktelse.

Men om du klager på å ha blitt uskyldig fengslet, tar det lang tid å få svar: I gjennomsnitt tar det 16,4 måneder, skriver Aftenposten.

Over halvparten av dem som har klaget, har fått medhold. Men kun én av fem har fått medhold i erstatningsbeløpet. Det gjennomsnittlige erstatningsbeløpet er på cirka 60.000 kroner.

Justisdepartementet og Statens sivilrettsforvaltning innrømmer at saksbehandlingstiden er for lang. Departementet varsler tiltak i form av purrerutiner og nytt rundskriv fra Riksadvokaten. (...)

Frislipp av domfelte
aftenposten.no 21.10.2010
(...) Økonomiske forbrytere i kø for gjenopptagelse

En tidligere økonomisjef i Røde Kors, som ble dømt til fem års fengsel for korrupsjon, er løslatt midt i soningsperioden.

Dette er saken
Høyesterett har fastslått at lagmannsretten må avgi en begrunnelse når anker avslås. Dette har tidligere ikke vært norsk praksis. I saker som er blitt rettskraftige de siste fem år, eller der domfelte fortsatt soner, og alle ankemuligheter er benyttet, kan det nå kreves gjenåpning. Saken «nullstilles» da etter tingrettsdom.

En anke kan igjen bli avvist, men nå med begrunnelse, eller den kan bli behandlet i lagmannsrett. (...)

30.000 straffedømte nordmenn kan få sakene sine gjenopptatt
nrk.no 11.9.2010
Høyesterett har i en kjennelse åpnet for at straffedømte som uten begrunnelse er blitt nektet å anke, kan få saken prøvd på nytt. Det kan resultere i lange køer ved norske domstoler.

Høyesterett bestemte fredag at en tidligere politimann som er straffedømt for grovt bedrageri, skal løslates fra soning med umiddelbar virkning.

Kjennelsen i den viktige prinsippsaken kan få store konsekvenser, skriver Aftenposten.

Høyesteretts storkammer skal neste måned ta stilling til om tusener av straffedømte skal få rett til ny vurdering av ankesaken sin.

Det vil legge stort press på både domstolene og Gjenopptakelseskommisjonen. (...)

- Straffesaker mot leger henlegges

Straffesak mot barnelege henlagt
nrk.no 21.3.2006
Straffesaken mot barnelegen som var tiltalt for grov uaktsomhet etter at en ettåring døde på Ullevål sykehus for to år siden, er henlagt.

Barnelegen hadde hjemmevakt, da gutten kom til sykehuset med store magesmerter i januar 2004.

Til tross for at barnets situasjon forverret seg utover kvelden, møtte ikke den ansvarlige barnelegen opp på Ullevål sykehus.

Etter nesten ett døgn på sykehuset døde barnet.

Legen ble tiltalt for grov uaktsomhet når det gjelder å yte bistand til pasienter. To uker før saken skulle opp for Oslo tingrett, ble saken henlagt.

Grov uaktsomhet
I fjor sommer fikk legen et forelegg på 75.000 kroner, men nektet å vedta dette, og saken skulle derfor opp for Oslo tingrett denne uken.

Men mannens forsvarer, Erling O. Lyngtveit, fikk statsadvokaten til å vurdere tiltalen på nytt.

- I dette tilfeller var det ikke belegg for at legen hadde opptrådt uaktsomt. Dette er simpelten en helt ulykkelig hendelse. Dessverre endte det med at en pasient døde, men ingen kan lastes for det, sier mannens forsvarer.

Bistandsadvokaten til den døde guttens famile har klaget henleggelsen til riksadvokaten. (...)

- Psykiatere vil at flere syke skal straffes

Psykiatere vil at flere syke skal straffes
vg.no 18.3.2014
STRAFF: Psykiater Åsgeir Bragason er en av flere som mener psykisk syke bør straffes ved lovbrudd. Her ses Ila fengsel, som har tilrettelagt for et psykiatrisk sykehus i egen avdeling. En arbeidsgruppe bestående av psykiatere ønsker å snevre inn gruppen som ikke kan dømmes til straff fordi de er psykotiske.

Arbeidsgruppen mener at det må være en forbindelse mellom sykdom og gjerning for at gjerningsmannen skal kunne slippe straff. Hvis personen er klar over konsekvensen av sine handlinger, skal straff vurderes, skriver Aftenposten.

Leder av arbeidsgruppen, psykiater Åsgeir Bragason, gir som et eksempel at en person med schizofreni som stjeler en kasse øl, bør kunne straffes.

Norske domstoler og rettspraksis følger det såkalte «biologiske prinsipp», der en gjerningsperson som er psykotisk eller aktiv psykotisk på gjerningstidspunktet, automatisk blir fritatt for straff.

I flere tilfeller er det slik at gjerningsmannen ikke er syk nok til å innlegges, og dermed kan vedkommende være fri mann igjen i løpet av kort tid. For hvis vedkommende har fått en diagnose, kan han eller hun ikke straffes.

- Vi mener at hvis det ikke er noen forbindelse mellom sykdommer og gjerning, bør vedkommende straffes. Det er i tråd med helselovgivning hvor man går inn for større grad av selvbestemmelse og ansvar. Hvis denne endringen blir innført, vil det bli mer harmoni mellom helselov og straffelov, mener Bragason.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) vil ikke kommentere forslaget fra arbeidsgruppen ettersom departementet har nedsatt et utvalg som skal gjennomgå regelverket. Dette utvalget skal levere sin innstilling i september i år. (...)

(Anm: Hundrevis av dødsfall hos innsatte med psykiske tilstander kunne vært unngått, ifølge granskning (Hundreds of deaths of detainees with mental health conditions were avoidable, inquiry says) BMJ 2015;350:h1044 (Published 23 February 2015).)

(Anm: Unge med schizofreni og menn med bipolar lidelse mest utsatt for ruslidelser. Forekomsten av ruslidelser er opp til 10 ganger høyere blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser sammenlignet med den generelle befolkningen i Norge. Det viser en ny studie ved Folkehelseinstituttet. (fhi.no 3.6.2015).)

(Anm: Substance use disorders in schizophrenia, bipolar disorder, and depressive illness: a registry-based study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2015 Feb 14. [Epub ahead of print].)

- Straffedømte i helsevesenet

Vil ha politiattest for ansatte i eldreomsorgen
kommunal-rapport.no 7.5.2014
Tre storkommuner ber helseministeren innføre krav om politiattest for ansatte i eldreomsorgen. Sist forslaget ble fremmet, ble det avvist av den daværende rødgrønne regjeringen. (…)

(Anm: Krav om politiattest for ansatte i eldreomsorgen. Regjeringen foreslår at norske kommuner skal kunne kreve politiattest fra ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester (kommunal-rapport.no 9.9.2015).)

Må stille med politiattest
helserevyen.no 30.3.2007
Etter påske må alle som skal arbeide med barn eller utviklingshemmede legge fram politiattest som viser at de ikke er bøtelagt eller dømt for seksuelle overgrep eller besittelse av barnepornografi. (...)

Politiattest for helse- og sosialpersonell
shdir.no 14.3.2007
Fra 1. april 2007 stilles det lovfestet krav om innhenting av politiattest for helsepersonell og sosialpersonell ved tilbud om visse typer arbeid.

Hensikten er å forebygge seksuelle overgrep mot barn og personer med utviklingshemming. (...)

Straffedømte i helsevesenet
Aftenposten 5.10.2005
SVEKKET TROVERDIGHET. Skal personer som er dømt for alvorlige forbrytelser kunne arbeide som psykolog eller ha andre betrodde stillinger i helsevesenet? De nye helselovene fjernet hinderet mot dette, noe som reiser pinefulle dilemmaer.

SKREKKOPPLEVELSE. Tenk deg at du opplever en livskrise: Ditt barn blir drept. Du er fortvilet og ser ikke at fremtiden har noen mening. Du søker fra denne absolutte bølgedal hjelp på en psykiatrisk poliklinikk, for å finne en samtalepartner som kan hjelpe deg gjennom krisen. Psykologen som tar imot deg viser seg å være en du vet noe om og som du føler noe i forhold til: Han er dømt for å ha drept et familiemedlem. Ordene setter seg fast i halsen din.

En drapsdømt kan bli psykolog.
Dessverre er dette et mulig scenarium. Kravet om obligatorisk politiattest for psykologer ble borte i 2001, da de nye helselovene trådte i kraft. En dømt i en mye omtalt drapssak fortalte i 2002 på Dagbladets forside at vedkommende aktet å utdanne seg til psykolog. Studiene skulle angivelig "hjelpe vedkommende videre i livet". Lov om helsepersonell har bestemmelser som skal hindre at personer med adferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen skal få autorisasjon, men det mangler forskrifter som gir retningslinjer for hvordan man skal sikre dette. En ballettpedagog eller lærer trenger politiattest for å komme inn på studiet og for å praktisere i yrket, men ikke en psykolog eller lege. Det er flere grunner til at dette er en uholdbar situasjon. (...)

- Falske legeattester

- Trussel mot rettssystemet
vg.no 22.1.2007
Professor Hans Petter Graver mener utstedelse av falske legeerklæringer som gir straffedømte soningsutsettelse, utgjør en alvorlig trussel mot vårt rettssystem. (...)

Gransker lege for falske erklæringer
aftenposten.no 22.1.2007
Politiet gransker en lege som skrev ut soningsutsettelser for en pasient som jobbet for ham. (...)

Lege granskes:
Skrev soningsutsettelser for pasient som jobbet for ham

vg.no 22.1.2007
Mens legen (50) skal ha skrevet ut erklæringer om soningsutsettelser for pasienten (62), filmet politiet 62-åringen under jobbing på legens millioneiendom i Asker. (...)

Harlem stolte på skandale-psykiater
pub.tv2.no 31.10.2005
Justisminister Hanne Harlem (Ap) ble i 2001 advart mot falske legeattester i Stortingets spørretime. Hun valgte likevel å stole på psykiaterne.

En attest fra den nå politianmeldte psykiateren Pål H. Herlofsen sørget i 2000 for at en voldtektsdømt kunstforhandler fra Drammen ble benådet av daværende justisminister Hanne Harlem.

Dommen ble omgjort fra ubetinget til betinget og kunstforhandleren har ikke sonet én dag av sin dom på tre og et halvt års fengsel. I dag er det få personer som husker hva bakgrunnen for benådningen var. Det var justisminister Hanne Harlem som fattet den endelige beslutningen og ble offisielt vedtatt av Kongen i Statsråd i desember 2000. (...)

Selger falske legeerklæringer - kriminelle slipper straff
dn.no 29.10.2005
Sjefen ved Oslo Militære Legekontor, psykiater Pål H. Herlofsen selger falske legeerklæringer. Kriminelle som vil slippe fengselsstraff, kan kjøpe seg fri fra soning. Sammen med psykolog John Sandstrøm har han en lang rekke kjente kriminelle på kundelisten. (...)

- Statens Innkrevingssentral (SI) (saksomkostninger)

Statens mange hender
morgenbladet.no 23.7.2010
Regjeringen fikk alle til å samarbeide om gode tilbud til kriminelle etter soning, men glemte Statens Innkrevingssentral.

Etter at regjeringen endelig så ut til å lykkes med å få tre departementer, kommunene og en rekke faginstanser til å samarbeide om tilbakeføring av kriminelle til samfunnet, viste det seg at den også burde ha tatt Finansdepartementet med på laget. Det møysommelige arbeidet med å få kommunene, Nav og kriminalomsorgen til å skaffe bolig og arbeid eller skoleplass til en tidligere innsatt, kan fort bli ødelagt av et brev fra Statens Innkrevingssentral om all gjelden som skal betales – i mange, mange år fremover.

Den såkalte tilbakeføringsgarantien er en flaggsak i de rødgrønnes kriminalitetspolitikk. Den skulle løse problemet med at kriminelle fortsetter på den gale vei etter endt soning. I stedet for at de innsatte fikk med seg en plastpose med klær og en pengesum ut av fengselet, skulle de allerede før løslatelse arbeide sammen med alle de offentlige hjelpern... Les mer

Millioner til forsvarerne i NOKAS-saken
vg.no 25.11.2005
De 24 forsvarerne i NOKAS-saken har hittil fått utbetalt over 11 millioner kroner av Stavanger tingrett.

Etter at rettssaken på Forus har vart i ti uker, har seks av forsvarerne fått utbetalt over en million kroner.

Morten Furuholmen, Kjell Alrich Schumanns forsvarer, har fått mest med nær 1,8 millioner kroner. Advokatutgiftene kan komme på over 20 millioner kroner dersom rettssaken fortsetter også i januar, ifølge NRK.

Selv om rettssaken etter planen skal være ferdig før jul, er det mye som tyder på at de 13 tiltalte og deres forsvarere må møte også etter nyttår, blant annet på grunn av det nye overvåkingsmaterialet fra politiet. (...)

- Kriminelle skylder 650 millioner (- Slipper betale alt ved utilregnelighet)

Kriminelle skylder 650 millioner
vg.no 16.7.2014
Dette er pengene de kriminelle ikke betaler

- Sakene forsvinner ikke. De følger dem som skal betale livet ut, og slutter kun når personen dørFØLGER MED: Ifølge informasjonssjef Tore Bratt overvåker Statens innkrevingssentral bankkontoer og andre digitale pengetransaksjoner til de som er dømt til å betale erstatning.

Straffedømte som ikke betaler erstatningen de er dømt til å betale til ofre skylder 650 millioner kroner til staten, ifølge Statens innkrevingssentral.

Når staten tar over oppdraget med å kreve inn erstatningspenger fra folk som er dømt for drap og vold, tar de alt som går inn av inntekter. Men det kan ta tid.

– Det er i disse sakene det er vanskeligst å få til innkreving. Det har med at skadevolder som regel er straffedømt og sitter inne og soner med begrenset inntekt og ingen formuesgoder, sier informasjonssjef i Statens innkrevingssentral, Tore Bratt. (…)

Kravene etter massedrapene til Anders Behring Breivik utgjør 296 millioner kroner, hvorav etterlatte og overlevende etter Utøya har fått utbetalt 229.284.447 så langt. Resten er utbetalt til ofrene og etterlatte for bomben i Regjeringskvartalet.

– Vi forventer at det kommer enda flere krav etter 22. juli-terroren som dreier seg om mange millioner kroner. Selv om Breivik ikke har noen inntekt har vi saken og overvåker og følger med, sier Bratt.

Slipper betale alt ved utilregnelighet
Det mye omtalte Halloween-drapet, hvor en 24-åring ble dømt til tvungen psykisk helsevern for knivdrapet på Andreas Nilstad (22), resulterte også i en dom med et større erstatningsbeløp.

Mannen ble dømt til å betale 1,77 millioner til Nilstads samboer og 850.000 til Marius Løken, som overlevde angrepet. Far, mor og barnet til Nilstad ble tilkjent 200 000 hver i oppreisning. (…)

Fordi han ble funnet utilregnelig kreves han bare for ti prosent av oppreisningskravet.

Forsvarer Harald Stabell sier at mannen ikke har midler til å betale beløpet han skylder staten, men han er villig til å gjøre opp for seg. (…)

(Anm: Voldsoffererstatning (vold) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Av Iver Huitfeldt. Siktedes vern mot sakskostnader i ankeomgangen - en anomali! Lov og Rett04 / 2017 Side: 244-248 (Volum 56).)

- Kriminelle har milliardgjeld

Kriminelle har milliardgjeld
vg.no 13.5.2007
I fjor fikk straffedømte regninger fra Statens innkrevingssentral på 2,3 milliarder.

En følge av oppklarte kriminalsaker er ofte at det rettes betydelige erstatningskrav mot de dømte.

- Kravene er svært vanskelige å inndrive. Vi kan følge en person livet ut, sier Arne Voll, informasjonsansvarlig i Gjensidige Forsikring, til Bergens Tidende.

Det finnes ingen oversikt over hvor mye kriminelle skylder totalt.

- Det er vanskelig å si hvor mye som er utestående til enhver tid. Vi mottar årlig saker til innkreving som samlet beløper seg til flere hundre millioner kroner, sier informasjonssjef ved Statens innkrevingssentral, Tore Bratt.

Innkrevingssentralen sørger for tvangsinnkreving av økonomiske krav. 2006 var et rekordår. Totalt ble over 2,3 milliarder kroner sendt til innkreving. Kun noen titalls millioner ble betalt. (...)

(Anm: Av Iver Huitfeldt. Siktedes vern mot sakskostnader i ankeomgangen - en anomali! Lov og Rett04 / 2017 Side: 244-248 (Volum 56).)

Straffedømte skylder milliarder
hegnar.no 20.11.2006
Straffedømte skylder flere milliarder kroner i erstatning. Men mesteparten av erstatningspengene vil aldri nå ofrene. (...)

–  Åtte av ti innsatte har stor gjeld: – Alt har hopet seg opp. (– Hvorfor skal det offentlige ta grep? Det er jo de innsatte selv som har pådratt seg så stor gjeld?)

Åtte av ti innsatte har stor gjeld: – Alt har hopet seg opp
nrk.no 6.12.2016
Ubetalte erstatninger, bøter, høye forbrukslån og kredittkortgjeld som bare vokser. Røde Kors ber myndighetene ta grep for at fengselsinnsatte skal klare å kvitte seg med gjeld.

– Jeg hadde en skoeske der jeg samlet regninger. Når esken ble full kastet jeg innholdet og fylte på med nye krav. (…)

De innsatte har sjelden bolig- og billån, men stor forbruksgjeld. I tillegg har mange av dem svart gjeld etter et langt liv med kriminalitet.

Guro Sollien Eriksrud, prosjektleder i Oslo Røde Kors, holder ofte kurs og seminarer for innsatte med gjeldsutfordringer.

– Gjeldsproblemer er ekstremt utbredt blant innsatte, og spesielt hos de som har sittet noen runder. Mange av dem jobber med rusen mens de sitter inne, går kanskje på skole og legger noen planer, men vi risikerer at gjeldsproblemene er det som får alt til å ranke hvis de ikke har gjort noe med det mens de sitter inne. (…)

– Hvorfor skal det offentlige ta grep? Det er jo de innsatte selv som har pådratt seg så stor gjeld?
– Det er selvfølgelig helt riktig, men kriminalitet koster det norske samfunnet kanskje 100 milliarder kroner i året. Veldig mange kan klare seg bra og bli skattebetalere og gode foreldre sånn som vi vil, men jeg har ennå ikke sett noen som klarer det helt alene, sier Sollien Eriksrud. (…)

Kriminalomsorgen kartlegger
Kriminalomsorgen er i gang med en ny kartlegging av innsatte. Hittil er rundt 1000 kartlagt, forteller assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie. (…)

- Legerklæringer i straffesaker

ALT OM:
Falske legeerklæringer
Samleside: FALSKE LEGEERKLÆRINGER
nrk.no

Legejukset
dn.no

Grums i bøtter og spann
Lederartikkel. Aftenposten 5.11.2005
DE SISTE UKENE har rokket ved forestillingen om Norge som et land uten korrupsjon i offentlig sektor. Det gjør et sterkt inntrykk når vi samtidig står overfor saker på nokså ulike samfunnsområder. Spørsmålet er om enkeltsakene tegner et mønster som vi kan lære av.

EN SUSPENDERT POLITIMANN er mistenkt for å ha solgt pass som kan ha vært brukt i forbindelse med menneskesmugling.

To ansatte i Statens Vegvesen er politianmeldt for å ha bidratt til å unndra toll og avgifter på importerte biler. I ett tilfelle ble en bil med falske norske skilter oppdaget i Sverige ved en tilfeldighet, på grunn en trafikkulykke. Det reiser spørsmål om det også kan være en forbindelse til den organiserte europeiske handelen med stjålne biler.

Lederen for vann- og avløpsselskapene på Romerike og hans sønn etterforskes for tapping av selskapets midler på ulike måter. I forgårs skrev det nye styret i en pressemelding at en rapport fra Nedre Romerikes Distriksrevisjon bekrefter "at de avsløringer som er gjort gjennom Aftenpostens arbeid kan være korrekte".

EN PSYKOLOG OG EN PSYKIATER, endog sjef for Oslo militære legekontor, settes under etterforskning, mens det reises tilsynssak mot en politilege. Syltynne legeerklæringer, noen ganger utstedt mot høy betaling, kan være brukt for å hindre gjennomføringen av rettssaker, utsette fengselssoning og begrunne benådningssaker. Journalister fra Dagens Næringsliv kjøpte under falsk identitet selv en slik legeattest for 8500 kroner.

Denne saken er spesielt alvorlig fordi den kan undergrave tilliten til rettsapparatet, som skal tre i funksjon når alle andre kontrollmekanismer i samfunnet svikter.

UAVHENGIG AV DET STRAFFERETTSLIGE utfallet kan vi allerede nå si at det norske samfunnet har vært preget av naivitet. (...)

Fire benådningssaker sendt til politiet
aftenposten.no 4.11.2005
Justisdepartementet har så langt funnet fire benådningssaker der psykologen og psykiateren som er under politietterforskning, har vært involvert. Disse sakene blir sendt videre til politiet. (...)

Svært alvorlig
Storberget sier at påstandene som er kommet fram er svært alvorlige, og at det derfor er nødvendig å finne ut hva som er skjedd.

- Tilliten til rettsvesenet og forvaltningen er helt avhengig av at man kan stole på de faglige innspillene man får.

Han står fast på at det er mulig å omgjøre benådningsvedtak som er fattet av kongen i statsråd. Ifølge Justisdepartementet kan de omgjøres etter vanlige forvaltningsrettslige regler.

- Jeg vet ikke om noen saker der dette er gjort tidligere, men jeg mener at et benådningsvedtak kan omgjøres hvis det bygger på uriktige sakkyndigerklæring, og den som er benådet var kjent med at erklæringen var uriktig, sier justisministeren. (...)

- Vitneerklæringer

Tryggere vitner i lagmannsretten
nrk.no 3.2.2008
Mange gruer seg til å vitne i rettssaker. Noen synes det er vanskelig å møte igjen sin egen overgriper eller personen man så utføre en kriminell handling. (...)

Det er Røde Kors som står bak vitnestøtteordningen sammen med Justisdepartementet, Domstoladministrasjonen, Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre og tingretten i Oslo og Trondheim. (...)

Et uberegnelig vitne
John Christian Elden Advokat
dagbladet.no 8.10.2006
BRENNPUNKT: I Brennpunkt-programmet «Et uberegnelig vitne» som ble sendt denne uken ble Christer Tromsdals politianmeldelse av advokat Ellen Holager Andenæs presentert. Tromsdal hevder hun skal ha påvirket ham til å gi en forklaring til støtte for en av hennes klienter. Det hører forhåpentligvis med til en journalistisk sjeldenhet at en parts udokumenterte anklager gis bred sendetid i en situasjon der loven hindrer den andre i å ta til motmæle. Som observatør fra sidelinjen savnet jeg det ene kritiske spørsmålet til Tromsdals påstand: «Hvis det er slik at Andenæs var så opptatt av å få deg til å forklare deg positivt om hennes klient, hvorfor frafalt hun deg som vitne i retten etter at du hadde gitt en positiv politiforklaring, slik at ingen noen gang fikk høre denne?». Det faktiske forhold er jo at Tromsdal ikke hadde noen betydning i rettssaken overhodet. Påstanden er derfor lite troverdig.

Brennpunkt er også kritisk til at forsvarer kontakter vitner, men trår feil. Det heter i reglene for god forsvareretikk:

«Forsvareren har adgang til å henvende seg til enhver som kan bidra til sakens opplysning, uavhengig av om vedkommende er avhørt av politiet eller oppgitt som påtalemyndighetens vitne. Ved kontakt med vitner skal forsvareren opptre hensynsfullt og unngå utilbørlig påvirkning.»

I EN SITUASJON der en forsvarer ikke gjennom politidokumentene er gitt tilstrekkelig grunnlag til å forberede seg, har hun ikke bare en rett, men også en plikt overfor klienten og oppdraget, til å kontakte vitnet eller innhente annen informasjon.

OG MOTSATT. Når en forsvarer oppgir vitner til retten, vil normalt disse bli kontaktet av motparten - politiet - som vil avhøre dem før de møter i retten. Forsvarer har selvsagt ikke mindre adgang til slik kontakt enn politiet har. Partene har like rettigheter.

SÆRLIG VIKTIG vil dette være når man har et uberegnelig vitne - selv om vitnet viser seg å være ubetydelig og derfor kan frafalles uten å bruke rettens tid. (...)

- Falsk forklaring i straffesaker

Nokas-vitner risikerer fengsel
vg.no 3.4.2006
To kamerater forklarte i retten at de ruset seg sammen med Nokas-raneren Lars-Erik Andersen i Oslo da ranet ble begått. Nå kan de havne i fengsel. (...)

- Politiforklaringer

Høyesterett får refs i Strasbourg
aftenposten.no 10.11.2006
I en oppsiktsvekkende dom i Strasbourg i går blir norske domstoler refset for å ha tillatt opplesing av politiforklaringer fra medtiltalte som ikke vil forklare seg i retten. (...)

- Torgersen-saken (- Et rettssystem som forvarer sine egne)

Høy standard i 1958
Debatt Jan Tennøe, advokat
aftenposten.no 17.6.2014
Uredelige dommere gjør det umulig å få gjenopptatt Torgersen-saken.

Jeg har de siste to årene fremholdt at våre dommere er uredelige i behandlingen av Fredrik Fasting Torgersens sak. Jeg vil nå gjerne føye et konkret eksempel til listen. Det gjelder sorenskriver Stein Husby fra Kongsberg, en av landets mest anerkjente, faglig dyktige og erfarne sorenskrivere.

Som det sto i Aftenposten 6. juni hadde vi denne dagen i regi av Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, et seminar om Torgersensaken. Husby var en av paneldeltagerne på den siden som fremholdt at det ikke er tvil om at Torgersen er blitt straffedømt med rette.

Holder barnålsbeviset?
(...) I Torgersens dress ble det funnet fem barnåler. De sakkyndige i 1958 forklarte at man kunne være helt sikre på at disse barnålene kom fra åstedet, slik at Torgersen måtte ha vært der. Grunnen til denne sikkerheten var at slike barnåler kun fantes ett eneste sted i verden, nemlig på et mutert gammelt juletre på åstedet. Sakens aktor konkluderte i sin prosedyre med at muligheten for at de fem barnålene kunne stamme fra naturen var i størrelsesorden én til en milliard.

Sannheten som er brakt for dagen 41 år senere, er at akkurat slike barnåler, som ble funnet i dressen og på åstedet, er den vanligste typen barnåler man kan få på seg om man ferdes i nordisk granskog. Anslagsvis to av tre barnåler vil være av denne typen. (...)

Rent nonsens
Men hva svarte Husby på dette? Jo, han fremholdt med grunnlag i det som påtalemyndighetens fire sakkyndige i 1999 hadde uttalt, at de to botanikkprofessorene i 1958 holdt høy faglig standard og at deres erklæringer fra 1958 måtte vurderes på denne bakgrunn. Barnålsbeviset måtte derfor fortsatt anses som sikkert, ifølge Husby. De fleste på seminaret forsto nok umiddelbart at det han fremholdt var det reneste nonsens. (…)

(Anm: Gjenopptakelseskommisjonen vil ikke behandle Torgersen-saken. Sjette gang saken begjæres gjenopptatt. (…) 11. juni 2015 ble saken begjært gjenopptatt for sjette gang. Advokatene Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen sa da at de sitter på nye analyser og nye bevis. (dagbladet.no 31.8.2015).)

(Anm: Torgersen-saken begjæres gjenåpnet. Torgersen-saken vil torsdag på ny bli begjært gjenopptatt, opplyser advokatene Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen. (aftenposten.no 10.6.2015).)

(Anm: Tilfellet Torgersen. Torgersensaken splittet juristene. Den splittet forfatterne. Den splittet til og med odontologene. (vg.no 19.6.2015).)

Torgersensaken: Rettferdighet eller prestisje?
Karsten Alnæs forfatter
aftenposten.no 5.6.2014
Av hensyn til tilliten til rettssystemet, bør saken gjenåpnes jo før jo heller.

Fredrik Fasting Torgersen ble i 1958 dømt for forsettlig drap under særlig skjerpende omstendigheter.

Han tilsto hverken den gang eller senere, men har begjært saken gjenåpnet flere ganger. Begjæringen er alltid avslått. (...)

Et rettssystem som forvarer sine egne
Nina Schartum Alnæs - Dr.philos
aftenposten.no 11.2.2014

Det blir nå flere som setter seg inn i Torgersen-saken. I tillegg til trofaste støttespillere med professor Ståle Eskeland i spissen, er det en rekke våkne kulturarbeidere, fagfolk med spisskompetanse innenfor naturvitenskap og medisin, som med kvalifisert og overbevisende dokumentasjon beviser at de fysiske funn på drapsstedet ikke kan knyttes til Fredrik Fasting Torgersen. Kjente toppjurister stiller seg hoderystende til dommen, og til de gjentatte avvisninger av gjenopptagelse.

Advokat Jan Tennøe forklarer sakens gang i boken Torgersensaken. Juks satt i system. Han er ikke nådig.

For oss som har lest boken og fulgt saken, er det sjokkerende at en klikk av jurister i påtalemyndighet og Gjenopptagelseskommisjonen stiller seg avvisende til moderne vitenskapelige påvisninger. Vi er vitne til arroganse og døvhet for enkle logiske resonnementer fra våre rettsinstanser. De avskriver solid dokumentasjon ikke bare om tvil, men om skyldfrihet og gjentar at det «ikke rokker ved» de overfladiske undersøkelsene fra 1958. (...)

Fortsatt justismord i rettens navn
Åse Grønlien Østmoe - tidligere nestleder i Senterpartiet
aftenposten.no 8.10.2013
1. oktober fylte Fredrik Fasting Torgersen 79 år. «Norges farligste mann» kalte statsadvokat L.J. Dorenfeldt ham. En av dommerne omtalte Torgersen som et «monster » før rettssaken hadde startet. Klart han måtte sperres inne – for alltid.

Slik kunne det ha gått. Dommen i 1958 ble livsvarig fengsel og ti års sikring. Torgersen ble imidlertid løslatt i 1974. Han har i de nesten 40 årene han har vært på frifot, på sivilisert og lovlig vis, forsøkt å få saken gjenopptatt. Fem ganger, sist i 2010. Til ingen nytte.

Enhver som med et åpent sinn setter seg inn i Torgersen-saken, forstår at Torgersen har vært utsatt for et justismord. Torgersen har nå gjennom advokat Jan
Tennøe anlagt sivil sak mot staten for på den måten å tvinge gjennom gjenopptagelse. Justisminister Grete Faremos svar er innsats av store ressurser, blant annet to advokater fra Regjeringsadvokatens kontor, for å hindre gjenopptagelse.

Historien er full av eksempler på at politiske ledere og deres embetsmenn har vært ansvarlige for de groveste overgrep mot uskyldige og forsvarsløse mennesker. Overgriperne var stort sett vanlige mennesker, ikke mentalt syke, ikke onde, akkurat som Faremo og hennes advokater. Har Grete Faremo samvittighet til å kjempe for at justismordet mot Torgersen ikke blir rettet opp? 14. oktober må hun forlate statsrådsstolen. Da er det for sent å gjøre noe – for henne. Skam vil i så fall bli hennes ettermæle i Torgersen-saken. (…)

De tør snakke om justismordene
FREDRIK FASTING TORGERSEN - Oslo
aftenposten.no 18.6.2011
Urettferdigheten har som regel en følgesvenn – feigheten. Den som forteller om den urett som feigheten har fortiet, blir angrepet med for eksempel «dette skal du ikke avsløre» eller «du går nå over streken for det vedtatte». Det vedtatte er altså å fortie den urett du mener er skjedd.

Per Sandberg og Morten Ørsal Johansen fra Stortingets justiskomité og Carl I. Hagen, alle fra Frp, har vist mot for deg og meg, men fremfor alt – for rettssikkerheten i dette landet. De har alle gått over den vedtatte streken og hatt mot til å uttale seg om justismordene. (...)

Askesky over rettsstaten
KARSTEN ALNÆS, forfatter
aftenposten.no 6.6.2011
EN VERKEBYLL. Torgersensaken uroer oss. Og nå bør vi gjøre noe med den.

VI BLIR IKKE KVITT Torgersensaken.
Den hjemsøker oss igjen, uroer nye generasjoner og risper opp samvittigheten. Til tross for at det nå er hele 53 år siden Torgersen ble dømt for mord på en ung kvinne i Skippergata. Til tross for at Gjenopptakelseskommisjonen i 2006 slo fast at det ikke var noen grunn til å åpne saken på nytt, og gjentok sitt standpunkt fire år senere. Saken har vært en verkebyll for manges rettsfølelse, og vil fortsette å være det inntil den blir belyst på ny. Mange ønsker å grave den ned, rope at dette må vi bli ferdig med. Men verken brer seg, og truer hele det norske rettssystemet.

Den dømte anklager. For fjorten dager siden forelå en oppsiktsvekkende stevning i saken. Sammenlignet med de 524 sidene som satte bom for at saken kunne tas opp på nytt for fem år siden, er stevningen ordfattig, men desto mer konsistent, renskåret og brutal. Den burde leses av mange. Det er den dømte selv som reiser sak mot Riksadvokaten for at påtalemyndigheten og politiet brøt straffeloven ved å underslå bevismateriale som talte i hans favør den gang han ble dømt. Samtidig stevner han Kommisjonen fordi den bygde sitt avslag på ugyldig grunnlag både i 2006 og 2010, og derfor også satte seg utover loven. Ikke bare diktet den til nye bevis, den forsømte seg og begikk klare feil.

Tannbitt og barnåler. Igjen rettes skarpt lys på de tre såkalte bevisene: Tannbittmerkene i brystet til den drepte, barnålene i den tiltaltes klær og avføringen på skoene hans. Igjen blir vi stilt ansikt til ansikt med hva sakkyndige sa den gangen, og hva nye sakkyndige sier i dag på grunnlag av ny ekspertise og ny forskning. Alt oppløser seg, bevisene smuldrer opp. Ingen holdepunkter står tilbake. Ingen!

Like viktig er det at den dømte gjennom sin prosessfullmektig klart påviser hvilken enorm betydning påtalemyndigheten la på de tekniske bevisene i 1958, og i hvilken grad medlemmene av Kommisjonen forsøkte å nedtone dette de to gangene den vurderte om saken kunne gjenopptas. Med ett var det hele det samlede bevismateriale, alle vitnene, alle vitneutsagn og en rekke andre forhold som dannet beviskjeden. Men kjensgjerningene står fast. Dorenfeldt og hans medsammensvorne fra 1958 la uhyre stor vekt på barnålene, tannavtrykket og avføringen.

Mange spørsmål. For en journalist bør listen over de mørke flekker i saken reise en rekke ubehagelige spørsmål. Hvorfor forfulgte ikke politiet det sporet som kunne ha avslørt at Gerd Kristiansen var et sikkert alibi for den tiltalte? Hvorfor ble det ikke lagt vekt på at sykkelpedalene og skoene til Torgersen ikke var tilskitnet av det våte slammet som dekket gulvet på gjerningsstedet? Hvorfor var det ikke merker av urinavgang på det stedet der politiet mente at den unge kvinnen var blitt drept? Trolig betydde det at hun var drept et helt annet sted, og ikke i trappeoppgangen. Hvorfor underslo statsadvokaten to av de vitnene Torgersen påberopte seg, og to av vitnene
som hadde hørt Gerd Kristiansen fortelle at hun hadde vært sammen med ham på mordkvelden. Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor?

Spørsmålene står i kø. Om vurderingen av bevis, om kommisjonens begrunnelser for avslag, om løgnene og uredeligheten som ikke lar seg vaske bort, og som i remtiden vil forgifte tilliten til rettssamfunnet. Ja, så sterkt sier jeg det. (...)

Fasting Torgersen saksøker staten
vg.no 25.5.2011
Fredrik Fasting Torgersen - som står fast på at han er uskyldig dømt for drap - går til søksmål mot Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og Riksadvokaten.

GÅR TIL SØKSMÅL: Fredrik Fasting Torgersen ønsker drapsaken fra 1958 gjenopptatt i forbindelse med nye bevis.

Torgersen (76) ble i 1958 dømt for drapet på Rigmor Johnsen i Oslo sentrum og sonet 16 år i fengsel.

I stevningen - som nylig ble levert Oslo tingrett - krever Torgersen og hans prosessfullmektige, advokat Jan Tennøe, blant annet at Eidsivating lagmannsretts drapsdom fra 1958 behandles på ny, i tillegg til at Gjenopptakelseskommisjonen vedtak om ikke å gi saken ny behandling erklæres ugyldige.

Kommisjonen har to ganger - i 2006 og 2010 - avslått Fredrik Fasting Torgersens begjæring om gjenopptakelse. (...)

Hagen vil vrake kommisjon
aftenposten.no 4.5.2011
– Avslører store mangler

Carl I. Hagen vil kaste ut dommere, politifolk og statsadvokater fra Gjenopptagelseskommisjonen og erstatte dem justismordjegere.

Tidligere visepresident på Stortinget, nå i styret for Domstolsadministrasjonen, Carl I. Hagen, er oppgitt over at kommisjonen har avslått drapsdømte Fredrik Fasting Torgersens begjæring om gjenopptagelse. Den tidligere Frp-formannen er helt på linje medpartifelle og leder i justiskomiteen, Per Sandberg, som nylig gikk ut i Aftenposten med kraftig kritikk av kommisjonens nei.

– Jeg stiller meg helt uforstående til at kommisjonen sa nei i fjor. Den kan ikke ha tatt hensyn til nye informasjon som er kommet etter at kommisjonen sa nei første gangen,sier Hagen.

Lojalitet. Han tror avslaget i Torgersen-saken,menogså i Treholt- saken i 2008, kan skyldes at medlemmene i kommisjonen har lojalitet knyttet til systemet.– Det virker som enkelte blir mer og mer opptatt av å beskytte rettsapparatet, mens jeg blir mer og mer kritisk. (...)

På justismordjakt
aftenposten.no 26.4.2011
«Sandberg målbærer en uro om tvil og nye opplysninger blir tatt på alvor av systemet»

DET HAR LENGE vært god politisk folkeskikk her i landet at den lovgivende makt ikke blander seg opp i hva den dømmende makt foretar seg. Til en viss grad synder Fremskrittspartiets Per Sandberg mot denne tradisjonen når han i Aftenposten påskeaften går til et frontalangrep på Gjenopptakelseskommisjonens konklusjon i Torgersen-saken.

Det oppsiktsvekkende ved Sandbergs utspill forsterkes både ved at det kommer fra lederen for Stortingets justiskomité og ved at Fremskrittspartiet har brukt av artikassen for å finansiere uavhengige jurister til arbeide med saken.

Sandberg får da også rituell refs fra SVs Akhtar Chaudhry og Høyres Andre Oktay Dahl. Det er kritikk vi ville vært enig i dersom Torgersen- saken fortsatt var en aktuell straffesak, men den er inne i et helt annet spor der også politikere må få lov til å engasjere seg.

SLIKT HAR DA også skjedd tidligere, eksempelvis da flere politikere i sin tid kritiserte dommen på 20 års fengsel mot Arne Treholt.

Vi vet ikke hvilke uavhengige eksperter Frp støtter seg på. Det bør man fortelle oss. Men vi mer enn aner at Sandberg målbærer en uro rundt spørsmålet om tvil og nye pplysninger i en sak blir tatt på tilstrekkelig alvor av systemets kvinner og menn. En tvil som også kan utvides til å omfatte behandlingen av dem som har fått gjenopptatt sine saker.

Et sammenfall av tilfeldigheter gjør at vi denne påsken er blitt minnet om akkurat dette. Den psykisk utviklingshemmede Åge Vidar Fjell ble i 1990 dømt for et drap han ikke hadde begått. I påskeuken ble det kjent at Fjell får ti millioner i oppreisning for et rasert liv. To millioner mer enn Statens sivilrettsforvaltning tilkjente ham, men hele åtte millioner mindre enn kravet.

I SAMME GATE er historien i Aftenposten påskeaften om Rollag-lensmann Harald Tveiten som feilaktig ble dømt for underslag. Det tok 12 års kamp før han fem dager før sin død ble «frikjent » av Gjenopptakelseskommisjonen. Nå kjemper kona for å få oppreisning, men møter en mur av vanskeligheter.

En statsadvokat hevder til og med at påtalemyndigheten ville reist saken på nytt, om ikke Tveiten nå var død. Det er slikt som får oss til å minnes førstestatsadvokaten om insisterte på å trekke statens utgifter til «kost og losji» fra justismordofferet Per Lilands erstatningssum.

I nesten alle de mest kjente justismordsakene har politi og påtalemyndighet kjempet som løver mot at sakene skal gjenopptas. Det er som om prestisjen i slike saker er så terk at den blender makten for ubehagelige realiteter. Slikt gir grunn til uro. (...)

Torgersen saksøker Gjenopptakelseskommisjonen
vg.no 26.4.2011
Drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen går til sak mot Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker etter at de avslo hans krav om ny rettssak.

Påskeaften gikk justiskomitéleder Per Sandberg (Frp) ut i Aftenposten og sa han ikke var i tvil om at Torgersen var offer for et justismord. Sandberg kritiserte Gjenopptakelseskommisjonens avslag på Torgersens siste begjæring om gjenopptakelse og ba justisministeren gripe inn.

Nå forbereder Torgersen seg på å gå rettens vei, skriver Aftenposten tirsdag. Søksmålet baserer seg på mange av de samme ankepunktene som Sandberg la fram, og leveres Oslo tingrett i mai.

Professor Ståle Eskeland, som bistår Torgersen, er glad for støtten fra Sandberg. (...)

Torgersen får ikke gjenopptatt saken
dagsavisen 1.10.2010
Fredrik Fasting Torgersen får ikke gjenopptatt den 53 år gamle drapssaken, har Gjenopptakelseskommisjonen besluttet. (...)

Det er fjerde gang Torgersen (75) forsøker å få den 53 år gamle drapssaken gjenopptatt. Som 23-åring i 1958 ble han dømt til livsvarig fengsel for drapet på den 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo. Han sonet 16 år og ble løslatt i 1974. (...)

– Inhabil
Kommisjonsleder Helen Sæter var med på å behandle Torgersen-saken da kommisjonen i 2006 avviste å åpne den 53 år gamle drapssaken på nytt. Torgersen mener derfor at lederen er inhabil, skriver VG Nett.

I sommer sendte nevøen til Torgersen 14 konkrete spørsmål til påtalemyndigheten og Gjenopptakelseskommisjonen. Men ifølge VG er ingen av disse spørsmålene besvart. (...)

Nytt nei til gjenåpning av Torgersen-saken
vg.no 17.12.2009
Statsadvokat Anne Margrete Katteland ved Oslo statsadvokatembeter trekker denne konklusjonen i påtalemyndighetens uttalelse om Torgersens begjæring av ny behandling. Hennes konklusjon er at Torgersens begjæring fra juli 2007 «oppfyller ikke lovens vilkår for gjenopptakelse.» (...)

Torgersen-saken skal opp på nytt
nrk.no 20.8.2009
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker skal vurdere Torgersen-saken på nytt.

– Vi vil komme med en uttalelse i løpet av desember, sier statsadvokat Anne Katteland ved Oslo statsadvokatembeter til Ny Tid. (...)

Kraftig kritikk
Over 260 professorer og forskere undertegnet i juni i fjor et brev til justisminister Knut Storberget (Ap). I brevet kom det fram kraftig kritikk til kommisjonens vurdering av de sakkyndiges konklusjoner i Torgersen-saken.

– Vi har begjært Torgersen-saken gjenopptatt på grunn av alle de grove feil som Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker begikk i 2006, sier Torgersens advokat Erling Blom.

Torgersen fyller 75 år 1. oktober. (...)

Ny vurdering av Torgersen-saken
nrk.no 7.12.2008
Gjenopptakelseskommisjonen vil enda en gang vurdere gjenåpning av straffesaken mot drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen. (...)

Klart for nye runder i Torgersen-saken
vg.no 30.11.2008
Advokat Erling Moss oppfordrer Stortingets justiskomité til å foreta lovendringer på bakgrunn av Gjenopptakelseskommisjonens omstridte avgjørelser i forbindelse med kravet om gjenåpning av straffesaken mot Fredrik Fasting Torgersen. (...)

Hemmelighold i Torgersen-saken
Ståle Eskeland – Professor dr. juris
dagbladet.no 23.10.2008
Dagbladet omtaler 21. oktober at Høyesterett har truffet avgjørelse som innebærer at Torgersen ikke får vite hvilke medlemmer av Gjenopptakelseskommisjonen som deltok på de 24 møtene som kommisjonen hadde før den avslo kravet om gjenopptakelse.

Gjenopptakelseskommisjonen i 2004. Det fins både lydbånd og referat fra møtet. (...)

Dette har jeg redegjort for utredningen «Gjenopptakelseskommisjonens sviktende grunnlag for å avslå kravet om gjenopptakelse». Utredningen er nevnt i Dagbladets artikkel, men ikke omtalt. Den er lagt ut på www.torgersensaken.no. Les og prøv å forstå hvordan Gjenopptakelseskommisjonen har kunnet gjøre det den har gjort. Jeg forstår det ikke. (...)

Kommisjonen som henger seg i hårstrå
Fredrik S. Heffermehl
dagbladet.no 3.7.2008
Det var håp i luften da kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker startet i 2004. Gamle justismord kunne bli oppklart og ved å se dem i sammenheng kunne systemfeil bli oppdaget og rettssikkerheten bedret. Slik ble det ikke. (...)

Insinuasjoner om bevis
KRISTIAN GUNDERSEN, professor i molekylær biologi (fysiologi) Universitetet i Oslo
aftenposten.no 28.6.2008
Aftenposten gjengir 25. juni et brev til justisministeren fra Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker angående et opprop undertegnet av mer enn 270 forskere der de uttrykker bekymring for de holdninger Kommisjonen viser i forhold til bruk av vitenskapelige metoder ved vurderingen av tekniske bevis i straffesaker. (...)

Underlig konklusjon.
Når jeg leser rapporten med bakgrunn i den vitenskapelige trening jeg har fått, fremkommer det at de sakkyndige den gangen uttalte seg feilaktig om tekniske bevis, og det er åpenbart at særegenheten til de biologiske sporene i Torgersensaken ble sterkt overdrevet under rettssaken i 1958. Det fremtrer som underlig at Kommisjonen selv ikke kommer til samme konklusjon basert på det materialet som foreligger i Kommisjonens egen rapport. (...)

Jeg er frikjent, uansett utfall
aftenposten.no 14.11.2006
I første halvdel av desember skal Gjenopptakelseskommisjonen avgjøre om jeg skal få min sak gjenopptatt. Det er ingen bagatellsak. (...)

Skyldig og riktig dømt?
dagbladet.no 04.12.2005
Statsadvokat Anne Margrete Katteland ved Oslo statsadvokatembete la fredag fram påtalemyndighetens uttalelse til Fredrik Fasting Torgersens begjæring om gjenopptakelse av saken der han i 1958 ble dømt for drapet på Rigmor Johnsen i Skippergata 6b i Oslo. Statsadvokatens konklusjon er at Torgersen både er skyldig og at dommen er riktig. Det er ingen overraskelse, men statsadvokaten var mer bastant enn ventet i lys av denne sakens lange liv i opinion og rettsvesen.

Påtalemyndigheten avfeier alle innvendinger og forsvarer absolutt alle frontavsnitt i saken med ord som «ingen klare holdepunkter», «grunnløse», «påfallende», «ingen holdepunkter» og «tendensiøse». Påtalemyndigheten skriver at Torgersens egen bevisvurdering som åpner for mange spørsmål og mye tvil, «ikke er i tråd med norsk straffeprosess», og at den omfattende konspirasjon det ville kreve å forfalske bevis og prov i denne saken, er nærmest utenkelig.

For oss andre er det vanskelig å ha en så bastant oppfatning av denne snart 50 år gamle saken som Torgersen og hjelperne hans holder i live. Men vi stiller oss undrende til den høye temperaturen i påtalemyndighetens avvisning av anførslene i gjenopptakelsesbegjæringen. Det er mulig at den samme undring vil bre seg i gjenopptakelseskommisjonen når den nå skal vurdere dette materialet. Uansett egner det seg til en muntlig behandling for kommisjonen der det er mulig å eksaminere omkring de enkelte konklusjoner, funn og formuleringer. Vi håper kommisjonen vil benytte sin adgang til dette

Påtalemyndighetens konklusjon er helt entydig at det ikke hefter noe ved denne etterforskningen, domstolsbehandlingen eller dommen som berettiger gjenopptakelse etter noen av lovens bestemmelser om dette. Uansett hva kommisjonens avgjørelse blir, vil det tjene saken og rettspleien om alle muligheter til å belyse saken blir benyttet fullt ut. (...)

Knusende om Torgersen-saken
aftenposten.no 3.12.2005
Påtalemyndigheten avviser all tvil og slår fast at Fredrik Fasting Torgersen voldtok og drepte Rigmor Johnsen i en bakgård i Skippergata i 1957. (...)

Krystallklar.
Påtalemyndigheten avga i går sin uttalelse til kommisjonen. Statsadvokat Anne Katteland utelukker her at Torgersen er uskyldig dømt. Påtalemyndigheten mener at det ikke er grunnlag for gjenopptaGelse av saken. Like glatt avfeier Katteland alle Torgersens forsøk på å kaste nytt lys over saken.

Katteland sa også at Torgersen selv har fabrikkert bevis i saken, som hun mener er meget godt belagt.

- Saken er svært grundig. Det ble ført mange vitner og så mange bevis at man hadde klart seg med en tredjedel, sier Katteland.

Torgersen har hele tiden påstått at bevisene mot ham er fabrikkert, og at de ikke holder mål. Han mener også at flere vitner har avlagt falsk forklaring. (...)

Konklusjon til våren.
Torgersen tok flere ganger ordet under pressekonferansen, til stor irritasjon for førstestatsadvokat Lasse Qvigstad. Torgersen gjentok da at påtalemyndighetens arbeid er oppspinn og vrøvl. Han viste også til hvor dårlig hans sak ble forberedt i 1957.

Torgersens advokat, Ståle Eskeland, er av samme oppfatning, og anklager påtalemyndigheten for å være partisk.

- Påtalemyndigheten er partisk fordi de ikke har sett på fakta, sier Eskeland, som likevel er optimistisk på sin klients vegne.

- Jeg er sikker på at saken blir gjenopptatt når kommisjonen har behandlet saken, sier han.

Kommisjonen som skal se på saken kommer trolig ikke til noen konklusjon før til våren. (...)

- Norske leger og Den rettsmedisinske kommisjon

Norske leger og Den rettsmedisinske kommisjon
Olav A. Haugen Sidsel Rogde
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 461-2 (15.2.2007)
Domstolenes bruk av leger som sakkyndige har tidligere vært omtalt i Tidsskriftet (1). Vi finner det likevel nødvendig å understreke at legens oppgaver også innebærer noe mer enn å besvare spørsmål ut fra et oppgitt mandat.

Når en lege får et sakkyndigoppdrag i en straffesak (fra påtalemyndighet eller domstol), skal dette munne ut i en skriftlig erklæring som sendes rekvirenten. Det mange leger ikke er klar over, er at sakkyndige har plikt til å sende kopi av erklæringen til Den rettsmedisinske kommisjon. Dette gjelder ikke bare rettspsykiatriske, toksikologiske og rettspatologiske erklæringer, men alle typer medisinske og humanbiologiske sakkyndige rapporter, inkludert alle legeerklæringer til bruk under etterforskning eller rettslig behandling. Det betyr at også en legeerklæring som er rekvirert av politiet, og som omhandler skader noen kan ha pådratt seg i et slagsmål, skal gå i kopi til kommisjonen. Det samme gjelder vurderinger og dokumentasjon av skader i forbindelse med seksuelle overgrep hos barn og voksne. Skadevurderinger og sporsikringsdokumenter skal likevel ikke innsendes før saken er formelt anmeldt til politiet og det foreligger fritak fra taushetsplikten. Kopi av erklæringen bør sendes kommisjonen umiddelbart.

Oppgaven til Den rettsmedisinske kommisjon er å foreta kvalitetssikring av erklæringene. (...)

- Juryordningen (jurysystemet)

- Må avskaffe juryen
tv2nyhetene.no 18.8.2008
Riksadvokat Tor-Aksel Busch truer med å heve terskelen for å ta ut tiltalte i voldtektssaker dersom Stortinget ikke fjerner juryordningen.

Riksadvokaten har i mange år jobbet for å få flere voldtektsforbrytere dømt, men nå vil han ikke vil lenger godta de mange frifinnelsene. Busch er han klar på at det er bare en ting som må gjøres. (...)

(Anm: Aftenpostens kommentator: Farvel jury. Juryen forsvinner – hva slags meddomsrett får vi?  (…) Den sterkeste innvendingen mot juryordningen, er at de ti lege menn og kvinner i lagretten ikke begrunner sin avgjørelse av skyldspørsmålet. (...) For én ting kan de fleste enes om: Bevisvurdering er for alvorlig til at den kan overlates til jurister alene. (aftenposten.no 12.5.2015).)

(Anm: Hovedleder: Drapet på juryordningen. Demokratisk tilbakeslag. Den nye lagmannsretten vil svekke domstolenes autoritet. Jurister og politikere av ulikt slag har i mer enn hundre år jaktet på den norske juryordningen. Nå ser det ut til at de endelig har fått has på den mest markante lekmannsordningen i vårt rettssystem. (dagbladet.no 21.1.2017).)

(Anm: Slik blir den nye hverdagen i lagmannsretten når juryordningen avvikles. Alle spørsmål som før ble avgjort av ti jurymedlemmer alene, skal nå avgjøres av fem meddommere og to fagdommere i samråd. (aftenposten.no 19.1.2017).)

(Anm: Sulland: Et tap for rettssikkerheten. Leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen Frode Sulland er kritisk til at et flertall på Stortinget går inn for å avvikle juryordningen. – Dette var etterlengtet, sier aktor. (aftenposten.no 12.5.2015).)

(Anm: Flertall på Stortinget vil fjerne juryen: Riksadvokaten om å fjerne juryen: - En styrke for rettssikkerheten (aftenposten.no 14.5.2015).)

(Anm: Drapet på juryen. Etter 128 år sendes juryen hjem for godt. Juristene får hegemoni i alle saker. Prisen er svekket folkestyre og dårligere rettssikkerhet. (dagbladet.no 15.5.2015).)

(Anm: Debatt: Juryordningen bør forbedres, ikke skrotes. (…) Det er et forslag som vil svekke
rettsikkerheten, og det går på tvers av det viktige demokratiske prinsippet om at man skal dømmes av
likemenn. (aftenposten.no 14.5.2015).)

Mann tilstår i Bjugn
aftenposten.no/ 18.8.2007
En psykisk utviklingshemmet mann har gitt detaljerte opplysninger om egne overgrep mot to jenter i Bjugn. Han skal også ha navngitt flere andre voksne overgripere. (...)

Still juryen til ansvar
aftenposten.no 20.7.2007
ALVORLIGE AVGJØRELSER. Vil vi virkelig opprettholde et jurysystem som er anonymt, uten kontroll, og hvor ingen begrunnelse gis for særdeles alvorlige avgjørelser?

OMFATTENDE KONSEKVENSER. Det offentlige treffer årlig et enormt antall beslutninger på en hel skare av livsområder. De mest alvorlige avgjørelser som treffes, er om et menneske skal dømmes for drap, grov vold, voldtekt og seksuelt misbruk av barn. I disse sakene er det også et offer involvert i saken. Utfallet har, uansett innhold, omfattende konsekvenser for de berørte. (...)

Jury og begrunnelse
Tor-Aksel Busch Riksadvokat
dagbladet.no 29.3.2007
JURYORDNINGEN: Dagbladets kommentator Gudleiv Forr mener jeg gjør juryen til skyteskive i voldtektssaker og - ikke uventet - at det er en skivebom (Dagbladet 19. mars). Søkelyset bør heller rettes mot svakhetene i etterforskingen, og han mener at «hvis politi og påtalemyndighet gjør jobben sin skikkelig, blir nok også juryene lettere å overbevise».

Jeg er udelt enig i at vi i politiet og påtalemyndigheten må bli bedre i slike saker. Det var bl.a. derfor jeg oppnevnte det utvalget som nylig la fram sin rapport. Det viktigste nå er å gjennomføre konkrete tiltak i vår egen etat.

Politidirektoratet og vi ved Riksadvokatembetet har allerede grepet fatt i utfordringene innenfor et meget vanskelig felt. Her er Forr og jeg enige. (...)

Domfellelse av uskyldige vil øke
Av pensjonert lagmann og høyesteretts- advokat Trygve Lange-Nielsen
aftenposten.no 6.2.2007
Advokat Knut Lindboe forsvarer i Aftenposten 30. desember vår nåværende ordning med lagrette (jury). Førstelagmann Nils Erik Lie imøtegår ham 2. januar. Etter mitt syn vil det være en svekkelse av rettssikkerheten hvis man svekker lagrettens stilling.

Risikoen for domfellelse av uskyldige vil øke. Jeg vil nevne noen eksempler som støtter dette.

Lagretten i Bjugn-saken kom i 1994 med syv mot tre stemmer til at Ulf Hammern var uskyldig, dette helt på tvers av lagmannens rettsbelæring som gikk meget langt i retning av å konstatere at det var tilstrekkelig bevis for straffskyld. På grunnlag av det vi vet i dag, særlig svakhetene ved erklæringen fra de medisinsk sakkyndige, er det få som tviler på Hammern uskyld. (...)

Vil ha stortingsmelding om jury
aftenposten.no 6.2.2007
Advokatforeningen stiller spørsmål ved om jury er det beste alternativet. (...)

Eksperter vender tommelen ned for juryordningen
aftenposten.no 5.2.2007
Et stort flertall av ekspertene som har uttalt seg i høringsrunden om raskere behandling av straffesaker, vil avskaffe juryordningen. (...)

Ny jurydebatt
aftenposten.no 8.10.2006
I flere tiår har juryordningen vært offer for angrep fra det etablerte juridiske miljø. Det er som om juristene ikke kan forsone seg med en ordning som gir lekmenn et avgjørende ord i de viktigste straffesakene. (...)

Jurymotstanderne har fått drahjelp av en lagdommer som i et ledd av sin egen doktorgradsavhandling har studert 60 jurysaker. Hans ikke spesielt overraskende konklusjon er at bevisvurderingen i disse sakene ikke er spesielt systematiske og grundige. Men alle som har fulgt en del straffesaker vet at karakteristikken like gjerne kunne vært anvendt på den meddomsrett som har juristene i førersetet.

Vi er helt enig med justisminister Knut Storberget når han påpeker at slike undersøkelser bygger på en overdreven tro på fagdommernes objektivitet. Dommernes makt er allerede formidabel i det norske samfunn - og rettsvesen. De har ikke hindret hverken justismord eller skakkjørte rettssaker. Men vi ber vel om for mye hvis vi brukte dette som en oppfordring til en smule ydmykhet fra dommernes side? (...)

Gudleiv Forrs visjon
Lars-Jonas Nygard Lagdommer
dagbladet.no 5.10.2006
(...) Lars-Jonas Nygard har intervjuet jurymedlemmer fra mer enn 60 rettssaker til sin doktorgrad om juryordningen. Hans foreløpige konklusjon er at lekfolk legger listen for lavt når de dømmer i straffesaker. (...)

Dommernes visjon
Gudleiv Forr
dagbladet.no 30.9.2006
Justisministeren vil redusere bruken av jury for å spare penger. (...)

- Kan ikkje vurdere bevis
nrk.no 1.10.2006
Lekdommarar i juryar er ikkje i stand til å vurdere bevis på ein skikkeleg måte, viser ei ny undersøking.

Lars-Jonas Nygard, som står bak denne undersøkinga, har jobba som dommar i lagmannsretten i 17 år.

Det er den første norske undersøkinga av korleis jurymedlemer avgjer skuldspørsmålet i straffesaker.

Arbeidet med denne undersøkinga er ein del av doktorgradsarbeidet hans i juss, og han er ikkje i tvil om konklusjonen.

Juryordninga bør fjernast. Han ber no justisminister Knut Storberget (Ap) om å avvikle denne ordninga. (...)

- Grusom salve
Justisminister Knut Storberget (Ap) seier at Nygard si vurdering av juryordninga var ein grusom salve, og at han har langt større tillit til norske juryar enn Nygard har.

- Eg trur lekfolk har like god evne til å vurdere bevis som juristar. Eg er redd for ein slik tankegang, seier Storberget, som sjølv er advokat av yrke.

Storberget sa tidlegare denne veka at juryordninga skal kuttast kraftig for å få raskare saksbehandling ved domstolane. (...)

Vil kutte i juryen
aftenposten.no 25.9.2006
Justisministeren vil at det skal gå kjappere å få forbrytere dømt. Han foreslår at juryordningen både skal reduseres kraftig og gjøres valgfri. (...)

Vil granske juryene som dømte Moen
aftenposten.no 10.9.2006
John Chr. Elden mener jurymedlemmer som fortsatt lever, bør bli spurt om hva som skjedde da Fritz Moen ble uskyldig dømt for to drap. (...)

Jury eller ikke - et politisk spørsmål
TOR LANGBACH
aftenposten.no 4.5.2006
JURYDEBATTEN. Diskusjonen om vi bør ha jury eller ikke, dukker
opp med jevne mellomrom, stort sett i samme fasong og uten nye argumenter.

IKKE UFORUTSIGBART mener noen toneangivende advokater at juryen er kjekk å ha, mens enkelte advokater likevel mener den bør vekk.

De fleste dommere synes å ville fjerne juryen, men sier som vanlig svært lite. "Mannen i gata" mener både det ene og det andre uten å vite hva han snakker om.

Et nytt element i diskusjonen var å høre på NRK nylig: Rettssosiologer mener man ikke bør fjerne juryen uten at det er forsket nærmere på temaet. Man kan jo da lure på hvorfor de samme rettssosiologene i løpet av et langt akademisk liv ikke allerede har utført denne forskningen, og på hvorfor de selv har en mening om spørsmålet til tross for at de altså ikke har forsket på det.

Flytende grense.
Grensen mellom å være forsker og å være rettspolitisk aktør blir da en smule flytende.

Vi kjenner de klassiske argumentene: Jurister har ikke tilstrekkelig sans for den rimelige tvil, er for opptatt av jus og overstyrer lekfolk hvis vi har sjansen. Dessuten er juryen en demokratisk ordning som vi har hatt i 120 år. På den annen side pekes det på at jurymedlemmer kan la seg påvirke av irrelevante forhold og fordommer, og at bevisførselen de senere år har fått et veldig teknisk preg. (...)

Om vi fortsatt skal ha jury, er et rent politisk spørsmål. Men politikerne bør da ha fokus på de reelle argumentene, og ikke bli hengende i jurydiskusjonen på 1880-tallet. (...)

Forsvarere forsvarer juryen
aftenposten.no 27.4.2006
Forsvarerforeningen varsler at de vil slåss for å beholde dagens juryordning. - Det bygger på en skepsis mot fagdommernes vurdering av tvil, sier Frode Sulland. (...)

De gir seg visst aldri
Leder
dagbladet.no 25.4.2006
Helt siden juryordningen ble innført i 1887 er den blitt motarbeidet av embetsmenn, jurister og politikere. Kampen pågår generasjon etter generasjon og det er derfor ikke til å undres over at et nytt framstøt mot juryen er i emning. Justisdepartementet utreder nå et forslag som vil innsnevre antall saker som skal behandles med jury. Ifølge Aftenposten kan forslaget medføre at antall jurysaker halveres. Slike saker er det årlig ca. 300 av, men det er de mest alvorlige fordi bruken av jury bare utløses når strafferammen er på seks år eller mer. (...)

Dagens motstandere av ordningen argumenterer ikke lenger med jurymedlemmenes angivelige kunnskapsmangel. De har valgt seg et annet argument i tida: Saker som settes med jury er dyrere og tar noe lengre tid. Kritikerne har helt rett. Prosessene folkestyret bygger på er generelt mer omstendelige og koster mer enn autoritære løsninger. Rettssikkerhet er ikke gratis, og det er grenser for hvor billig den kan bli. (...)

Vil halvere bruk av folkejury
aftenposten.no 22.4.2006
Justisministeren utreder nå et forslag som - dersom det blir gjennomført - vil føre til at antall jurysaker vil bli kappet med mer enn 50 prosent. (...)

Kan vi stole på juryen?
nrk.no 15.11.2005
For første gang i Norge har TV kameraer filmet hva som kan skje når norske jurymedlemmer kommer sammen for å felle en dom over en tiltalt i en alvorlig straffesak.

Dokumentaren gir et innblikk i diskusjonene som foregår når jurymedlemmer diskuterer en dom. Hvordan flere jurymedlemmer stoler mer på magefølelsen og instinkt enn fakta og bevis. Vi får også se hvordan et jurymedlem kan styre meningen til en hel jury.

Kan vi stole på juryen?
Nesten 400 aktive jurymedlemmer i Borgarting Lagmannsrett deltok i forskningsprosjektet.

- Det er skummelt å stole på magefølelsen, for da kommer disse irrasjonelle følelsene inn i bildet som henger sammen med om en kan identifisere seg med vedkommende, hvordan han ser ut og så videre, sier psykolog Annika Melinder ved universitetet i Oslo, og leder for forskningsprosjektet som dokumentaren er basert på.

Den farlige magefølelsen
Jurygruppene i dokumentaren deltok i et psykologisk forskningsprossjekt ved Universitetet i Oslo. I denne sammenheng har medlemmer av norske juryer, for første gang, sluppet TV kameraene innpå seg. Vanligvis sitter juryen isolert og alene når de diskuterer og feller sin dom. (...)

Psykolog Annika Melinder leder forskningsprosjektet som programmet er basert på.

- Det er skummelt å stole på magefølelsen, for da kommer disse irrasjonelle følelsene inn i bildet som henger sammen med om en kan identifisere seg med vedkommende, hvordan han ser ut og så videre, sier psykolog Annika Melinder ved universitetet i Oslo, og leder for forskningsprosjektet som dokumentaren er basert på.

Filmet forskningsprosjekt
Prosjektet er et samarbeid mellom NRK-Brennpunkt, Psykologisk Institutt og Borgarting Lagmannsrett. Nesten 400 aktive jurymedlemmer i Borgarting Lagmannsrett deltok i eksperimentet hvor de skulle dømme i en fiktiv og konstruert drapssak. Saken handlet om en ung mann som sto tiltalt for å ha drept sin ekskjæreste.

Etter å ha sett den fiktive rettssaken, i form av en video med vitneutsagn fra tiltalte, et vitne, en sakkyndig psykolog, samt en rettsbelæring fra en dommer, ble medlemmene delt inn i jurygrupper som skulle felle en dom.

Juryen følger en fiktiv rettssak, i form av en video med vitneutsagn fra tiltalte, et vitne, en sakkyndig psykolog, samt en rettsbelæring fra en dommer.

Klar tendens
- Vi ba halvparten av gruppene om å begrunne sin avgjørelse, den andre halvparten av juryen slapp å begrunne sin avgjørelse, sier psykolog Annika Melinder som ledet forskningsprosjektet.

– Tendensen i undersøkelsen er helt klar; de som må begrunne sitt standpunkt frikjenner i større grad, enn de som ikke må begrunne sitt standpunkt, forteller hun. (...)

Storberget freder ikke juryordningen
dn.no 2.1.2006
Justisminister Knut Storberget (Ap) vil ikke frede juryordningen, og er åpen for å bruke meddomsrett i flere saker enn i dag.

Den nye justisministeren vil ikke frede juryordningen på samme måte som sin forgjenger, justisminister Odd Einar Dørum (V).

– Jeg er opptatt av å se fordomsfritt på alle sider ved domstolenes virksomhet. Derfor kan det blant annet vurderes om en skal ta utgangspunkt i påstått eller idømt straff i første instans i stedet for strafferamme som kriterium for en jurybehandling. Dette kan føre til at flere saker går for meddomsrett, sier justisminister Knut Storberget til domstolsmagasinet «Rett på sak».(...)

God ordning
Justisminister Knut Storberget vil ikke fjerne juryordningen helt fordi han mener den i utgangspunktet er god. Men han er opptatt av å styrke legitimiteten til juryordningen.

Elisabeth Aspaker (H) i justiskomiteen på Stortinget er enig med justisministeren i at juryordningen ikke bør fjernes:

– Juryordningen har en bred forankring og jeg ser ikke noen grunn til at man skal gå bort fra den. Det som har vært drøftet og som fortsatt bør drøftes, er juryens sammensetning slik at dette viktige instituttet kan bevare tilliten blant folk, sier Aspaker til NTB. (...)

Jurysystemet må avvikles
dagbladet.no 31.12.2005
Trondheim har gjennomgått tolv voldtekssaker som førte til dom i tingretten, som er første rettsinstans i Norge. Sakene ble anket til Frostating lagmannsrett, og ført for en jury av lekfolk.

I alle sakene var advokat Christian Wiig forsvarer.

I elleve av de tolv sakene fant juryen den tiltalte ikke skyldig.

Selv om det ikke er mulig å avgjøre om de tolv sakene representerer en generell trend til at juryer oftere frifinner i voldtektssaker, har dette skapt reaksjoner i Trondheim. (...)

- Straff

Skal få straffeløfter i bytte mot tilståelser
aftenposten.no 18.5.2007
- Kan lokke flere siktede til å tilstå, tror riksadvokat Tor-Aksel Busch.

De groveste forbryterne kan spare mange års fengsel på å tilstå. Og småkjeltringer kan kanskje slippe betinget fengsel ved å legge kortene på bordet. (...)

- Feil å fengsle psykisk syke
nrk.no 7.5.2007
Psykiatere er uenige med politikere som vil straffe psykisk syke drapsmenn.

Tidligere i dag opplyste flere justispolitikere fra både Frp, Høyre, og SV at de vil ha en minstetid før psykisk syke drapsmenn løslates igjen etter at de er friskmeldt. (...)

Vil fengsle syke drapsmenn
nrk.no 7.5.2007
Drapsmenn dømt til psykisk behandling slipper ofte ut i samfunnet lenge før andre drapsdømte kan ta sin første permisjon. (...)

- Det er veldig gunstig å komme ut med en såkalt ”å ikke kjenne igjen eller huske det man har gjort” og at man da kommer billigere unna med det gjennom rettssystemet vårt, sier Frp justispolitiker Jan Arild Ellingsen til NRK.
Nå vil han, samt en rekke andre justispolitikere, sette en stopper for dette. (...)

- Strengere straff!
aftenposten.no 13.1.2006
I takt med at straffenivået i Norge øker, vokser også køene i norske fengsler. Likevel mener justisminister Knut Storberget at straffen for voldtekt bør skjerpes ytterligere. (...)

- Tysting

Tysternes taushet
dagbladet.no 22.3.2006
Nye politimetoder skulle gi ordensmakten bedre redskap til å bekjempe kriminalitet, ikke minst alvorlige lovbrudd hvor kriminelle jobber i nettverk. Nå er gevinsten av nye politimetoder i ferd med å bli sterkt redusert som følge av ny rettspraksis som gir forsvarerne omfattende dokumentinnsikt, bl.a. etter kommunikasjonskontroll. Riksadvokat Tor-Aksel Busch vurderer å be om en lovendring som gir bedre vern om politiets kilder og arbeidsmetoder. (...)

Kriminelle tør ikke tyste
vg.no 21.3.2006
Oslopolitiets informanter er skremt av hvordan kilder blottlegges i rettssakene mot NOKAS-ranerne og de tiltalte i Munch-ranet. Nå slutter de å snakke.

Politispanere i Oslo opplever nå en kildetørke når det gjelder hva som skjer i organisert kriminelle miljøer, skriver Aftenposten.

Det er den nyetablerte rettspraksisen som gir tiltalte innsyn i politiets etterretningsarbeid som er forklaringen på kildetørken.

- Det blir vanskelig for oss å komme så langt i fremtidige saker som vi maktet i jakten på NOKAS- og Munch-ranerne, sier sjefen for spesielle operasjoner i Oslo-politiets seksjon mot organisert kriminalitet, Eirik Jensen.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vurderer nå å be om en lovendring som gir bedre vern om kilder og arbeidsmetoder, og statsadvokatene er bedt om å komme med innspill.

Busch mener ifølge fagbladet «Politiforum» at den nye rettspraksisen om innsyn går lenger enn hva Norge er bundet av i internasjonale konvensjoner.

Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, sier kampen mot organisert kriminalitet settes mange tiår tilbake hvis ikke politiet i større grad får verne sine informanter og arbeidsmetoder.

- Dommere kan få innsyn i grunnlaget for politiets etterforskningsmateriale, men ikke forsvarerne og de kriminelle, sier Johannessen til Aftenposten. (©NTB)

- Bevar bevis i drapssaker

- Bevar bevis i drapssaker
nrk.no 7.9.2006
Det er en trussel mot rettssikkerheten at Norge ikke har rutiner for å bevare bevis i straffesaker, mener advokater og privatetterforsker. (...)

- Æresdrap?

Rana forsvarer det bestående
Av Ingvild Heier, lege
aftenposten.no 13.10.2006
Mohammad Usman Rana anklaget meg i går for forhåndsdømming i saken der en bror er siktet for å ha drept sine tre søstre. (...)

Grunnløs forhåndsdømming
Av Mohammad Usman Rana, legestudent ved Universitetet i Oslo
aftenposten.no 12.10.2006
Lege Ingvild Heier fremviser nettopp den forutinntatthet, forhåndsdømming og synsing jeg advarer mot når hun kommenterer min kronikk "Malplassert debatt om ære". (...)

Velplassert om ære
Av Ingvild Heier, lege
aftenposten.no 10.10.2006
En uke etter den tragiske hendelsen der tre søstre ble drept av sin bror i Oslo, er det trolig bare menn i det pakistanske miljøet som ikke vil ta innover seg at dette hadde noe med æresdrap å gjøre. (...)

Malplassert debatt om ære
MOHAMMAD USMAN RANA, Legestudentved Universitetet i Oslo
aftenposten.no 7.10.2006
OPPGITTHET OG SINNE. Etter den malplasserte debatten i kjølvannet av de groteske drapene er følelsen av oppgitthet og sinne svært fremtredende blant norskpakistanerne. Mediedebatten har vært preget av tendensiøse spekulasjoner om ikkevestlige innvandreres kultur og kvinnesyn. (...)

- Studie linker antidepressiva til risiko for voldelig adferd

Study links antidepressants to violence risks (Studie linker antidepressiva til risiko for voldelig adferd)
msnbc.msn.com 12.9.2006
Adults taking Paxil should be closely monitored, researchers say

- Newer antidepressants, already suspected of raising the risk of suicide, may also cause a few people to become violent, researchers reported Monday.

They found that people who took GlaxoSmithKline’s antidepressant Paxil were twice as likely to have what was called a “hostility event” as those given a placebo.

Paxil, known generically as paroxetine, is in a class of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors or SSRIs.

They came under scrutiny when some doctors reported that teenagers taking the drugs might be more likely to commit suicide.

In 2004, the U.S. Food and Drug Administration concluded there was a higher risk of suicidal behavior among children and teenagers and ordered strong label warnings on several SSRI drugs. It has urged close monitoring of adults.

David Healy and David Menkes from Cardiff University in Britain and Andrew Herxheimer from the Cochrane Centre used several sources of information to see what the risk of violent behavior was among people taking SSRIs. (...)

They found that 60 out of 9,219 people who took Paxil or 0.65 percent, had “a hostility event,” compared to 20 of 6,455 given a placebo, or 0.31 percent.

Writing in the online journal Public Library of Science-Medicine, the researchers said, however, that such violence was likely to be rare.

“The new issues highlighted by these cases need urgent examination jointly by jurists and psychiatrists in all countries where antidepressants are widely used,” they wrote. (...)

(Anm: Healy D, Herxheimer A, Menkes DB. Antidepressants and Violence: Problems at the Interface of Medicine and Law. PLoS Med. 2006 Sep 12;3(9). (PDF).)

- Uskyldige dømt

Mange uskyldige ble dømt
aftenposten.no 14.10.2006
Med utgangspunkt i min kronikk i Aftenposten 17. september skriver Gry Kristin Lia og Bjørg Nielsen om omfanget av seksuelle overgrep. (...)

De sterkt overdrevne tall for seksuelt misbruk som man opererte med omkring 1990 bidro til å skape den korstogsmentalitet som preget den incestfikserte tiden og som var bakgrunnen for at så mange uskyldige ble dømt. (...)

- Får erstatning for uskyldig fengsling

Får erstatning for uskyldig fengsling
nrk.no 12.8.2005
Enkelte har fått erstatning på over én million kroner for uskyldig varetektsfengsling.

I første halvår søkte 167 personer om erstatning etter å ha sittet uskyldig i varetekt. Det er like mange som i hele fjor.

I 2004 kom en ny ordning som kan gi erstatning fra staten for hvert døgn man urettmessig sitter fengslet. (...)

- Flere dødsfall etter løslatelse

Flere dødsfall etter løslatelse
mozon.no 13.1.2007
Tidligere innsatte i fengsler har en mye høyere risiko for å dø i perioden rett etter løslatelse, viser en amerikansk studie. Ettervernet må styrkes, mener norsk professor. (...)

Newly Released Prisoners At High Risk Of Death
medicalnewstoday.com 11.1.2007
Inmates from Washington state prisons in the US are 13 times more likely to die within the first two weeks of their release than other people of similar age, sex and race. The most likely cause of death at this vulnerable period of a former inmate's life is drug overdose, followed by suicide, heart disease, and homicide.

This research is published in the latest edition of the New England Journal of Medicine. (...)

Former inmates have higher risk of death from overdose, homicide and suicide
cbc.ca 10.1.2007
(HealthDay News) - Former prison inmates face a much higher risk of death in the period right after their release, particularly from drug overdoses, a new study found.

The risk is highest - 12.7 times that of the general population - during the first two weeks after release. Overall, the excess risk is 3.5 times that of the general population, and the risk for both women and men doesn't return to normal levels until several weeks after release. (...)

Release from Prison — A High Risk of Death for Former Inmates
NEJM 2007; 356:157-165 (January 11)
(...) Conclusions Former prison inmates were at high risk for death after release from prison, particularly during the first 2 weeks. Interventions are necessary to reduce the risk of death after release from prison. (...)

- Bolig etter lølatelse

Levekårsproblemer hos innsatte
nrk.no 18.2.2004
Innsatte i norske fengsler sliter langt oftere med psykiske helseplager enn befolkningen ellers, viser den første levekårsundersøkelsen som er gjort blant innsatte. (...)

Mange av dem manglet ikke bare jobb da de ble fengslet. De var også uten egen bolig. En firedel hadde ofte problemer med å dekke løpende utgifter, og nær en tredel sliter med psykiske helseplager. En tredel har ikke hatt besøk i fengselet i løpet av de siste tre månedene. (...)

- Jeg følte jeg møtte veggen
nrk.no 13.3.2006
Da Håkon (23) ble løslatt fra Oslo fengsel, hadde han ingen sted å bo. Nå må noe gjøres for å forhindre at kriminelle må bo på hospits, sier ansatte i kriminalomsorgen i region øst. (...)

- Fengsler de fattigste

Én av 100 amerikanere i fengsel
vg.no 28.2.2008
USA har nå den største fangebefolkningen i verden. Mer enn én av 100 voksne amerikanere sitter i fengsel, viser en ny rapport. (...)

Ifølge rapporten, som ble offentliggjort torsdag av Pew Center of the States, satt 2,3 millioner amerikanere fengslet ved inngangen til 2008.

- USA setter flere folk i fengsel enn noe annet land i verden, heter det i rapporten. (...)

- Fengsler de fattigste
nrk.no 2.1.2007
Hvert år må tusenvis av fattige i fengsel for bøter de ikke klarer å betale. - Man straffer de som har minst, mener professor i kriminologi.

I fjor ble 4629 bøter gjort opp med fengselsopphold og ved utgangen av 3. kvartal i fjor sto 2606 personer i kø for å sone bøter, viser tall fra Justisdepartementet og Statens innkrevingssentral (SI).

Ifølge tall fra kriminalomsorgen gikk 1.200 personer i fengsel i 2005 for bøter de ikke fikk betalt.

- Et stort flertall av disse personene er rusmisbrukere, uten mulighet til å gjøre opp for seg, sier leder i Norsk Fengsels og Friomsorgsforbund (NFF), Geir Bjørkli til NRK.no. (...)

- Røde Kors' gjeldsprosjekt for straffedømte (- Mange innsatte havner i gjeldsfeller de aldri kommer ut av)

Regning: 4,94 mill. kr. Betalingsfrist: 21 dager
dagbladet.no 1.10.2013
FÅR HJELP: «Tom» får hjelp av Guro Eriksrud (t.v) og Susanne Skei Fostvedt i Røde Kors' gjeldsprosjekt for straffedømte. Eriksrud er nå i permisjon.

Mange innsatte havner i gjeldsfeller de aldri kommer ut av.

(Dagbladet): - Jeg kasta alle regningene i søpla, sier «Tom».

Han soner i Oslo fengsel for flere innbrudd og biltyverier. «Tom» har gjeld på omtrent 1,5 millioner kroner. Da han sonet forrige gang, i 2009, var den en halv million lavere. Ikke enorme summer, sammenliknet med gjeldsnivået til nordmenn flest. Men så er det inkassorregninger, erstatningskrav og annen straffegjeld han har, ikke boliglån.

Nå prøver han å komme ut av gjeldshelvete med hjelp av Røde Kors og deres gjeldsprosjekt for straffedømte.

- Gjeld og økonomi er et kjempeproblem for innsatte, men det jobbes overraskende lite med det. Både i fengslene og utenfor, sier prosjektleder Guro Eriksrud. (...)

(Anm: Gjeldsprosjektet (nettverkettersoning.no).

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

Gjeld fører til flere lovbrudd
nrk.no 28.2.2011
Det blir mer kriminalitet fordi folk som kommer ut av fengsel ikke får hjelp fra det offentlige til å takle gjeld, mener Røde Kors.

Ifølge en Fafo-rapport har åtte av ti som som er ferdig med soning gjeld når de slipper ut av fengselet. Det er få offentlige ordninger for dem som må starte opp et liv i frihet med stor gjeld. Røde Kors prøver nå å hjelpe der det offentlige svikter.

LES OGSÅ: Høy gjeld kan føre til lovbrudd

Da Trond Hagen ble løslatt fra fengselet etter endt soning visste han at regningsbunken kom til å bli meget stor.

To millioner i gjeld
– Jeg har en gjeld på nesten to millioner kroner i forbindelse med vinningskriminalitet, svindel og sånne lettjente penger, sier Trond Hagen som nå jobber deltid som hjelpearbeider innen betongbransjen.

– Jeg prøver helst å slå tanken på gjelda fra meg. Jeg får ikke mye energi av alle regningene som dumper ned i postkassa. Men jeg ser ikke på dem, de går rett i søpla, sier Hagen.

Han er domfelt 12 ganger og har svindlet flere banker. Metodene han brukte er klassiske. (...)

Vil hjelpe kriminelle gjeldsofre
vg.no 18.3.2008
Staten skal hjelpe kriminelle som har gjeld når de slipper ut av fengsel. Det kan bli aktuelt å slette gjeld delvis, hvis man slutter med kriminalitet. (...)

Leder for justiskomiteen, Anne Marit Bjørnflaten (Ap) bekrefter at kriminelle med gjeld nå vil få hjelp.

- Vi må se på gjeldsspørsmålet som mange innsatte sliter med når de slipper ut. På samme måte som vi har en ordning for gjeldsofre må vi ha en ordning som kan hjelpe de som slipper ut av fengsel, sier hun til NRK. (...)

Vil slette gjelda til kriminelle
nrk.no 18.3.2008
(...) De fleste kriminelle sliter med gjeld, og det er en av de viktigste grunnene til at halvparten som blir sluppet ut er tilbake i fengselet innen fem år. (...)

Blir gjeldsslaver i fengsel
hegnar.no 7.6.2007
Etter ulovlig pokerspilling i soningstiden, ender mange fanger i norske fengsler opp som gjeldsslaver når de slipper ut.

Den kjente torpedoen og raneren Sven Eirik Utsi bekrefter overfor Dagbladet at han er en habil pokerspiller. Han skal ha vunnet flere hundre tusen kroner i pokerspill på varetektsavdelingen på Ullersmo. På spørsmål om hvordan han krevde inn pengene, svarer han:

– Et godt spørsmål. Jeg tror ikke jeg vil snakke om det. (...)

- Press i norske politiavhør fører til falske tilståelser

Press i norske politiavhør fører til falske tilståelser
aftenposten.no 12.10.2002
PolitispesialistAsbjørn Rachlew dokumenterer i en avhandling at enkelte drapsetterforskere bruker press og manipulasjon for å få frem tilståelser. Avhørene kan gi tilståelser som er feil. Hver tredje politimann i undersøkelsen har fått falsk tilståelse.

Avhørsmetodene som brukes i Norge, er strengt forbudt i Storbritannia. - Deler av norsk politi har vært preget av en "tilståelseskultur" som skyldes manglende utdannelse, sier Rachlew, som nå lager kurs i avhørsteknikk på Politihøgskolen. (...)

- Et selvmord i rettssalen viser rettens uforberedthet til å håndtere tiltalte psykisk syke.

A courtroom suicide shows the court’s unpreparedness to deal with mentally ill defendants.
bostonglobe.com 13.11.2016
Debra Silvestri collapsed in the courtroom on Sept. 15, 2015 after taking a powerful mix of antidepressants and sedatives. She believed she was going to jail.

LOWELL — Debra Silvestri slipped into the women’s bathroom at the district courthouse, pulling a plastic bag full of sedatives and antidepressants from her purse. Her lawyer had just told her the judge was thinking of sending her to a women’s prison because a court-ordered test showed she had been drinking.

For more than a year, the 55-year-old mother of three had come nearly every week to the Lowell Drug Court, a requirement of her probation following a 2012 drunken driving arrest. It was supposed to be a compassionate alternative for addicts such as Silvestri, a place that steered them away from jail and toward treatment.

But Silvestri had other problems that made drug court painful for her. She had struggled for years with schizophrenia and bipolar disorder, once cutting her wrists and wandering the streets of Tewksbury, knocking on neighbors’ doors in the middle of the night. (…)

Most judges are eager to receive more training and are receiving it, they say. Newly hired court officers now receive at least four hours of training to help them learn how to cope with defendants with mental illness. Subsequent annual trainings include 1½-hour sessions that teach skills such as how to identify mental illness and signs a defendant may try to commit suicide, according to the Trial Court. (…)

- Hvorfor liker skurker «alltid» klassisk musikk?

(Anm: Hvorfor liker skurker «alltid» klassisk musikk? Påfallende mange kjeltringer i film- og spillverdenen lytter til Bach, Mozart eller Beethoven. (nrk.no 16.7.2018).)

- Trygdekontoret besøker Mammaer i fengsel.

(Anm: Trygdekontoret besøker Mammaer i fengsel. Thomas Seltzer møter Norges farligste kvinner. NRK TV: Se dokumentaren fra Bredtveit kvinnefengsel (nrk.no 25.02.2018).)

Diverse artikler

(Anm: Vi trenger en fengsels­kultur for vekst og utvikling. I hvilken grad gir arkitektur og bygge­teknikk svar på fengslenes utfordringer og innsattes behov? (aftenposten.no 2.8.2018).)

(Anm: – Psykiatri og psykolog er fremmedord i fengsel. Én av tre innsatte i fengsel har stort behov for psykologhjelp. Likevel finnes det ikke psykolog i over halvparten av landets fengsler. (nrk.no 2.12.2017).)

1941 brudd på besøksforbud i fjor
dagbladet.no 7.3.2015
Arbeiderpartiet etterlyser bedre beskyttelse av voldsutsatte.

OMVENDT VOLDSALARM: Personer som er gitt besøksforbud kan pålegges å gå med elektronisk fotlenke, som fungerer som en omvendt voldsalarm.

(Dagbladet): Justisdepartementets oversikt viser at politiet registrerte 1941 brudd på besøksforbudet i 2014. Det var en økning på tre prosent fra 2013.

- Tusenvis av kvinner, men også menn, lever med terror hver dag.

- De opplever at ordninger for beskyttelse ikke fungerer, at gjerningspersoner ikke blir straffeforfulgt, og at de som ofre må ta byrden med å bære voldsalarm, sier Lene Vågslid, som sitter i Justiskomiteen på Stortinget.

- Vi vet at det skjer nærmere 2000 brudd på besøksforbud hvert år, sier hun. (…)

Fanger får ikke tegne og diskutere Muhammed-tegningene
aftenposten.no 15.1.2015
På Ringerike fengsel er det slått ned på flere type ytringer etter Paris-terroren.

Av hensyn til ro og orden i Ringerike fengsel slår betjentene ned på innsattes diskusjoner om terrorhandlingene i Paris.

En innsats på Ringerike fengsel i Tyristrand forteller til Aftenposten at han selv har fått en rapport skrevet på seg fordi han har tegnet det fengselsbetjentene mente var en karikatur av profeten Muhammed.

- Det var ikke engang riktig. Jeg tegnet en sikh, altså en mann med turban, sier den innsatte.

Ringerike fengsel har høyt sikkerhetsnivå for sine 160 innsatte. Det er hovedsakelig menn med lange dommer på seg, eller varetektsfengslede, som er innsatt i fengselet.

- Betjentene sier ledelsen har sagt for eksempel karikaturene er noe vi ikke får snakke om, og begrunner det med «brudd på ro og orden i fengselet», sier den innsatte. (…)

- Suksessfaktoren er at Norge har veldig korte straffer
nettavisen.no 14.12.2014
- FÅR OPPMERKSOMHET: Soningsforhold ved norske fengsler får oppmerksomhet i amerikansk avis på grunn av lavt tilbakefall blant norske innsatte