Norsk pasientregister (NPR) (helsedirektoratet.no)

Dårlige helseregistre fører til død (nrk.no 8.1.2008)

Sentrale helseregistre (helsedata) (helseregistre.no)

In God we trust, all others bring data (W. Edwards Deming)

Data transparency is the only way (Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten) Editor's Choice - Fiona Godlee, editor in chief (BMJ 2016;352:i1261)

Den uunngåelige anvendelsen av Big Data til helsetjenester (JAMA. 2013;309(13):1351-1352 (April 03, 2013))

Nøyaktigheten på registrering av akutt hjerteinfarkt (BMJ 2013;346:f3737 (11 June 2013)

Etikk og tall Statistikk er til god hjelp for å se mønster av spesielle fenomener i samfunnet. (forskning.no 15.4.2008)

Hvorfor statistikk? Leder (Science 2012;336(6077):12 (6 April))

akutt hjerteinfarkt

Pasientstatistikk (ssb.no)

Tenk på et tall! (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1594 (26.8.2010))

10 av 9 blir lurt av statistikk (illvet.se 2002(15):68-71)

SSB (Statistisk sentralbyrå)

Statistikker ordnet etter emne - statistikkområder

Veiviseren fra A til Å er en alfabetisk stikkordsliste som hjelper deg til å finne frem til de ulike statistikkene.

Ulykker i Norge
Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009–2014 (regjeringen.no 1.10.2009)

Ingen god nasjonal statistikk over hjemmeulykker (nordlys.no 16.2.2013)

Spurious-correlations (Tylervigen.com)

Manglende informasjon (aftenposten.no 17.12.2007)

- Hvorfor statistikk?

Why Statistics? (Hvorfor statistikk?)
Editorial (Lederartikkel)
Science 2012;336(6077):12 (6 April)
Oppsummering Populære medier og publikasjoner slår på stortrommene: "Big data" vil forme vår fremtid, fra å nyttegjøre genomisk informasjon til utvikling av nye behandlingsformer, til å utnytte internettet til å utrede komplekse sosiale interaksjoner, og til å oppdage utbrudd av smittsomme sykdommer. Statistikk er vitenskapen om å lære av data, til å måle, kontrollere og kommunisere usikkerhet, og dermed sørge for den navigasjon som er viktig for å kunne kontrollere kursen for vitenskapelige og samfunnsmessige fremskritt. Dette feltet blir stadig mer kritisk idet akademia, næringslivet og myndigheter i økende grad stoler på datadrevne beslutninger, hvilket øker etterspørselen etter statistisk ekspertise. (...) (Summary Popular media and science publications sound the drum: “Big Data” will drive our future, from translating genomic information into new therapies, to harnessing the Web to untangle complex social interactions, to detecting infectious disease outbreaks. Statistics is the science of learning from data, and of measuring, controlling, and communicating uncertainty; and it thereby provides the navigation essential for controlling the course of scientific and societal advances. This field will become ever more critical as academia, businesses, and governments rely increasingly on data-driven decisions, expanding the demand for statistics expertise.)

(Anm: How statistics can be misleading - Mark Liddell (ed.ted.com).)

(Anm: Faktaark for ulike pasientutvalg i eldrehelseatlas for Norge (helseatlas.no).)

(Anm: Eldrehelseatlas – 75 år og eldre Behandling av øyesykdommer, 2013–2015 (helseatlas.no).)

(Anm: Harnessing social media big data to fight against prescription drug crisis. (news-medical.net 17.11.2017).)

- Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk.

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Norge mangler gode helseregistre på viktige områder. Mange helseregistre har ikke god nok kvalitet, mye av dataene som fins er lite brukt og det mangler helsedata for store sykdomsgrupper, viser en undersøkelse av 64 registre.

(Anm: Norge mangler gode helseregistre på viktige områder. ​Mange helseregistre har ikke god nok kvalitet, mye av dataene som fins er lite brukt og det mangler helsedata for store sykdomsgrupper, viser en undersøkelse av 64 registre. – Både Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene bør sette inn tiltak som sikrer at formål og nasjonale behov ivaretas bedre, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. (riksrevisjonen.no 16.1.2018).)

(Anm: Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål. Dokument 3:3 (2017–2018) Overlevert Stortinget 16.01.2018. (riksrevisjonen.no 16.1.2018).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Riksrevisjonen: Store mangler i norske helseregistre. En rekke norske helseregistre er skjemt av dårlig kvalitet og ubrukte eller manglende helsedata, mener Riksrevisjonen.

(Anm: Riksrevisjonen: Store mangler i norske helseregistre. En rekke norske helseregistre er skjemt av dårlig kvalitet og ubrukte eller manglende helsedata, mener Riksrevisjonen. (…) Riksrevisjonen har også undersøkt fastlegers henvisningspraksis: Les hva de fant her (aftenposten.no 16.1.2018).)

- SSB og offisiell statistikk.(- Skal den bare brukes av myndighetene, eller skal den også være et verktøy for kritisk analyse av samfunnet?) (- Søbye er bekymret for om samarbeidet mellom SSB og de administrative dataeierne er for tett og at det kan gå utover den kritiske ombudsmannsrollen SSB skal ha.)

(Anm: SSB og offisiell statistikk. SSB Espen Søbye har i Morgenbladet 5. januar kommet med et viktig innspill i debatten om Statistisk sentralbyrå, for innlegget hans peker på at de viktige spørsmål for SSB er hva den offisielle statistikken skal være, hvilken oppgave og rolle den offisielle statistikken skal spille. Skal den bare brukes av myndighetene, eller skal den også være et verktøy for kritisk analyse av samfunnet? Espen Søbye gir gode råd om at SSB og den offisielle statistikken har en viktig ombudsmannsrolle å spille, og han drar i gang en god og nyttig debatt som ikke bare bør være SSB-intern. Detaljer om forskningsavdelingen og modeller har fått dominere for mye det siste året i den åpne debatten. (morgenbladet.no 12.1.2018).)

- SSB og faglig uavhengighet. Resultater som kommer fra Statistisk sentralbyrås (SSB) forskning, hverken kan ­eller skal ha samme grad av ­fakta­stempel som offisiell statistikk.

(Anm: Brita Bye forskningsdirektør Statistisk ­sentralbyrå. SSB og faglig uavhengighet. Resultater som kommer fra Statistisk sentralbyrås (SSB) forskning, hverken kan ­eller skal ha samme grad av ­fakta­stempel som offisiell statistikk. (aftenposten.no 15.1.2018).)

- Hvorfor forske – hva eller hvordan? Men SSBs formål er å skaffe kunnskap om det norske samfunnet, basert på statistikk og anvendelse av statistikk.

(Anm: Hvorfor forske – hva eller hvordan? Men SSBs formål er å skaffe kunnskap om det norske samfunnet, basert på statistikk og anvendelse av statistikk. Hvordan forske må derfor følge av hva det skal forskes på. (dn.no 22.11.2017).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (mintankesmie.no)

- Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandlinger de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk.

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Kronikk: (…) Samspill kan sikre bruk av oppdatert kunnskap. Samarbeidet om fagprosedyrer bør koordineres og kvalitetssikres på nasjonalt nivå. Dette kan være et viktig bidrag i målet om en likeverdig helsetjeneste for alle. (dagensmedisin.no 23.10.2017).)

(Anm: - Professor om øredræn: Behandling uden evidens er typisk for Danmark. (…) Professor: Vi behandler mange sygdomme uden evidens.) (videnskab.dk 18.11.2017).)

(Anm: I fravær av reformer vil SSBs makroavdeling råtne på rot. Reformene Bye-utvalget anbefalte og som tidligere direktør Christine Meyer muligens på klossete vis forsøkte å få igjennom, var kort og godt en trussel ikke bare mot SSBs samfunnsoppdrag, men mot hele det norske samfunnet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold. (dn.no 22.11.2017).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

– Liv går tapt mens vi venter. De kunne ha bidratt til å forebygge sykdom og forbedre behandlingen av kreft, diabetes og hjerte- og karsykdom. I stedet blir helseforskere stående i stampe. Forskere fortviler over lang ventetid for å få ut opplysningene de trenger til livreddende helseforskning.

(Anm: – Liv går tapt mens vi venter. De kunne ha bidratt til å forebygge sykdom og forbedre behandlingen av kreft, diabetes og hjerte- og karsykdom. I stedet blir helseforskere stående i stampe. Forskere fortviler over lang ventetid for å få ut opplysningene de trenger til livreddende helseforskning. Flere opplever at forskningsprosjektet deres blir kraftig forsinket. Noen gir opp hele prosjektet. Forskningsrådet roper nå varsku om at Norge går glipp av viktig kunnskap som kunne ha forbedret nordmenns helse. Les også: Brevet til Bent– Går ut over livskvalitet I gjennomsnitt må forskere vente i 17 måneder før de får tilgang til dataene de trenger til et forskningsprosjekt med mer enn én datakilde. Det viser en undersøkelse Forskningsrådet gjennomførte i høst, der 104 forskere har svart. To forskere oppgir at de har måttet vente så lenge som fire år. (dagsavisen.no 7.12.2017).)

- Helseministeren: – Jeg deler helseforskernes frustrasjon. Forskningsrådet mener liv går tapt fordi Norge går glipp av viktig forskning. (- Dagsavisen skrev i går at helseforskere fortviler over lang ventetid for å få ut dataene de trenger til sin forskning. I gjennomsnitt venter de i 17 måneder for å få ut data fra helseregistrene.)

(Anm: Helseministeren: – Jeg deler helseforskernes frustrasjon. Forskningsrådet mener liv går tapt fordi Norge går glipp av viktig forskning. Bent Høie sier han forstår frustrasjonen. Dagsavisen skrev i går at helseforskere fortviler over lang ventetid for å få ut dataene de trenger til sin forskning. I gjennomsnitt venter de i 17 måneder for å få ut data fra helseregistrene. Dette gjelder forskning på blant annet store folkesykdommer som hjerte-karsykdom, diabetes og kreft. – Jeg er glad forskerne er på banen, og jeg deler deres frustrasjon, sier helseminister Bent Høie (H). – Dette er grunnen til at vi har hatt et utvalg som har gått gjennom spørsmål knyttet til tilgang til medisinske registre. Utvalget har kommet med en rekke anbefalinger. Disse er nå ute på høring, og vi håper at forskerne er aktive og engasjerer seg. Les også: Regjeringen ville effektivisere. Resultatet er stikk motsatt. (…) Frp vil følge opp Bård Hoksrud, som sitter i helsekomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet, sier han vil følge opp saken med Høie. (dagsavisen.no 8.12.2017).)

- I fravær av reformer vil SSBs makroavdeling råtne på rot.

(Anm: I fravær av reformer vil SSBs makroavdeling råtne på rot. Reformene Bye-utvalget anbefalte og som tidligere direktør Christine Meyer muligens på klossete vis forsøkte å få igjennom, var kort og godt en trussel ikke bare mot SSBs samfunnsoppdrag, men mot hele det norske samfunnet. (dn.no 22.11.2017).)

- Grenser for faglig uavhengighet. Loven avgrenser SSBs uavhengighet – men uklare grenser. 

(Anm: Grenser for faglig uavhengighet. Loven avgrenser SSBs uavhengighet – men uklare grenser.  Når Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite, under ledelse av Dag Terje Andersen, i midten, nå skal gjennomgå SSB-konflikten må den forholde seg til utgangspunktet om SSB som underordnet forvaltningsorgan, skriver Eivind Smith. (dn.no 28.11.2017).)

- Førende danske forskere skeptiske over for regeringens jagt på nobelpriser. En "total mangel på forståelse af forskningens natur", som risikerer at skabe a- og b-hold i forskningen og forfordele humanistisk forskning.

(Anm: Førende danske forskere skeptiske over for regeringens jagt på nobelpriser. En »total mangel på forståelse af forskningens natur«, som risikerer at skabe a- og b-hold i forskningen og forfordele humanistisk forskning. (…) Men flere mener samtidig, at det er skudt ved siden af, når regeringen melder ud, at målet er nobelpriser. Det skriver Videnskab.dk. (…) Humanistisk forskning bliver glemt Endnu en centerleder, som også ønsker at optræde anonymt, påpeger, at man med en nobelpagt risikerer at skabe et bias – dvs. ensidighed eller partiskhed – inden for forskningen. (jyllands-posten.dk 9.12.2017).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Meyer: LO ba SSB flytte forskere.

(Anm: Meyer: LO ba SSB flytte forskere. Avgått SSB-sjef Christine Meyer sier hun tidligere i høst var bekymret over at LO ønsket at to forskere skulle flyttes tilbake til forskningsavdelingen. – LO gikk ganske langt i å bry seg om hvilke personer som skulle være hvor. Vi så faren for at de fikk en veldig sterk hånd på rattet fremover, og det bekymret meg, sier Christine Meyer til VG. Etter det første oppvaskmøtet mellom Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp) 30. oktober tok Meyer kontakt med LO og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for å fortelle at prosessen med omorganiseringen av SSBs forskningsavdeling ble satt i bero. Allerede før det andre møtet med Jensen 8. november møtte Meyer LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad og Liv Sannes, nestleder i samfunnspolitisk avdeling. Her ga LO ifølge Meyer uttrykk for at de ønsket to av forskerne tilbake til forskningsavdelingen, skriver avisen. (dn.no 5.12.2017).)

- Tidlligere SSB-sjef: Siv Jensen brøt loven. Den avgåtte SSB-direktøren Christine Meyer var i går krystallklar: Finans- minister Siv Jensen (Frp) tvang henne til å slutte uten å ta hensyn til lover og regler.

(Anm: Tidlligere SSB-sjef: Siv Jensen brøt loven. Den avgåtte SSB-direktøren Christine Meyer var i går krystallklar: Finans- minister Siv Jensen (Frp) tvang henne til å slutte uten å ta hensyn til lover og regler. Siv Jensen sa i høringen at hennes inntrykk var at Meyer ikke helt forsto alvoret. - Når det gjelder min avgang som administrerende direktør i SSB, må jeg si at finansministeren i realiteten tvang meg til å gå av, uten hensyn til de lover og regler som gjelder for avslutning av arbeidsforhold i staten, sa Meyer. Hun forklarte seg i går i den åpne høringen om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Konflikten endte med at Meyer i november i fjor måtte gå av som direktør. (aftenposten.no 11.1.2018).)

- VG: EU-organ tar opp SSB-saken. Striden mellom finansminister Siv Jensen (Frp) og den avgåtte SSB-sjefen skal diskuteres i EU-organet som skal passe på retningslinjene for statistikk.

(Anm: VG: EU-organ tar opp SSB-saken. Striden mellom finansminister Siv Jensen (Frp) og den avgåtte SSB-sjefen skal diskuteres i EU-organet som skal passe på retningslinjene for statistikk.  Lederen av det rådgivende kontrollorganet skriver i en epost til VG via sitt sekretariat at de «har mottatt detaljer om hendelsene i SSB» og at saken vil bli diskutert på deres neste møte. – Der vil det bli enighet om en reaksjon, dersom det blir vurdert som nødvendig, skriver Martti Hetemärki, som leder EU-organet European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB). Analyse: Bråket er ikke over (aftenposten.no 1.12.2017).)

- Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker.

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Vanlige magesyrehemmere (syrepumpehemmere) knyttet til høyere risiko for død. (- Resultatene legges til en voksende liste over alvorlige helseproblemer knyttet til bruk av PPI, hvorav noen inkluderer nyreskader, Clostridium difficile-infeksjoner, beinbrudd hos personer med osteoporose og demens.)

(Anm: - Vanlige magesyrehemmere (syrepumpehemmere) knyttet til høyere risiko for død. Bruk av protonpumpehemmere (PPI) - en klasse legemidler tatt av millioner for å behandle halsbrann og redusere magesyre - er knyttet til en høyere risiko for tidlig død. (- Resultatene legges til en voksende liste over alvorlige helseproblemer knyttet til bruk av PPI, hvorav noen inkluderer nyreskader, Clostridium difficile-infeksjoner, beinbrudd hos personer med osteoporose og demens.) (- Kan øke risikoen for vevskader som skyldes oksidativ stress og telomerer som forkortes i celler. (medicalnewstoday.com 4.7.2017).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

- Forskere krever å få bedre tilgang til statistiske data. Forskning. Forskere krever bedre tilgang til de store datamengdene som Statistisk sentralbyrå (SSB) sitter på i sine registre og mener det er for tidkrevende og dyrt å få tak i dataene de trenger.

(Anm: Forskere krever å få bedre tilgang til statistiske data. Forskning. Forskere krever bedre tilgang til de store datamengdene som Statistisk sentralbyrå (SSB) sitter på i sine registre og mener det er for tidkrevende og dyrt å få tak i dataene de trenger. Forskningsmiljøene i Norge har gått sammen og vil ha bedre tilgang til de store mengdene registerdata som Statistisk sentralbyrå (SSB) sitter på. De viser til den store verdien registrene har for forskningsprosjekter og som kunnskapsgrunnlag for politikk, og sier at det er blitt svært tidkrevende og dyrt å få ut dataene de trenger. Nå har Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) og Universitets- og høgskolerådet (UHR) henvendt seg til SSBs ledelse og bedt om at tilgangen til data bedres, og i august sendte de en felles henvendelse til statistikklovutvalget, som for tiden vurderer statistikkloven og Statistisk sentralbyrås virksomhet. Ber om at skattkisten åpnes I et innlegg i Aftenposten 30. oktober skriver fire ledere av forskningsinstitutter, deriblant direktør Sveinung Skule ved NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), at SSB har gjort det vanskeligere, mer tidkrevende og mer uforutsigbart for forskere å få tilgang til data. «Norske registerdata er en skattkiste for norsk forskning. Dessverre har Statistisk sentralbyrå gjort det vanskelig å åpne kistelokket. Dette kan og bør Statistikklovutvalget gjøre noe med», skriver de. I tillegg til Skule har også daglig leder Tone Fløtten ved Fafo, direktør Tanja Storsul ved Institutt for samfunnsforskning og forskningsdirektør Ingrid Helgøy ved Uni Research Rokkansenteret undertegnet innlegget. I brevet til statistikklovutvalget skriver FFA og UHR at de over tid mottatt en rekke henvendelser fra forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler om utfordringer ved tilgang til registerdata fra SSB både til bruk i forskningsprosjekter og kunnskapsgrunnlag for politikk finansiert av sentralforvaltningen. Khrono har bedt om kommentarer fra ledelsen i SSB, men har fått til svar at de ikke ønsker å kommentere kritikken fra forskningslederne nå. (khrono.no 8.11.2017).)

- Norges gull må være tilgjengelig for forskning. (- Dessverre har Statistisk sentralbyrå gjort det vanskeligere, mer tidkrevende og mer uforutsigbart for forskere å få tilgang til data. Norske registerdata er en skattkiste for norsk forskning.)

(Anm: Norges gull må være tilgjengelig for forskning | Tone Fløtten, daglig leder, Fafo, Ingrid Helgøy, forskningsdirektør, UNI Research Rokkansenteret, Sveinung Skule, direktør, NIFU og Tanja Storsul, direktør, Institutt for samfunnsforskning. Skal man endre på fedrekvoten, er det nyttig å vite hva tidligere endringer har betydd. Dessverre har Statistisk sentralbyrå gjort det vanskeligere, mer tidkrevende og mer uforutsigbart for forskere å få tilgang til data. Norske registerdata er en skattkiste for norsk forskning. Dessverre har Statistisk sentralbyrå gjort det vanskelig å åpne kistelokket. Dette kan og bør Statistikklovutvalget gjøre noe med. Når viktige beslutninger i samfunnet skal fattes, er kunnskap gull. Skal man endre på fedrekvoten, er det nyttig å vite hva tidligere endringer har betydd. Skal man vite om økt lærertetthet gir bedre læring for elevene, trenger man data om hvordan lærertettheten påvirker utdanningsprestasjoner over tid.. (aftenposten.no 30.10.2017).)

(Anm: Norges gull ER tilgjengelig for forskning | Torstein Bye Fagdirektør i Statistisk sentralbyrå. tatistisk sentralbyrå behandler flere henvendelser enn noen gang, ekspederer flere utleveringer og vi begrunner alltid våre avgjørelser. Dette er ikke korrekt. Norges gull er tilgjengelig for forskning. SSB forvalter gullet etter de regler som er oppstilt, og ivaretar personvernet på best mulig måte. (aftenposten.no 8.11.2017).)

- Trenger Statistisk sentralbyrå en forskningsavdeling? (- Økonomer har nedprioritert bestrebelsene på å svare på De Store Spørsmålene. I stedet leter vi febrilsk etter kule svar på små spørsmål.) (- Hovedinnsatsen i tidsskriftene i dag rettes annetsteds. Dessverre. For svarene hadde satt oss i stand til å hjelpe milliarder av mennesker opp til gode liv – både i mindre utviklede land og her hjemme. Mange begynner å studere samfunnsøkonomi nettopp fordi disse spørsmålene lager riper i sjelen og hull i hjertet.)

(Anm: Trenger Statistisk sentralbyrå en forskningsavdeling? Erling Røed Larsen Forskningssjef i Eiendomsverdi og professor II på Handelshøyskolen BI. Økonomer har nedprioritert bestrebelsene på å svare på De Store Spørsmålene. I stedet leter vi febrilsk etter kule svar på små spørsmål. (…) Kampen mot fattigdom og ulikhet Hadde vi kunnet svare på disse spørsmålene, hadde vi kommet langt i kampen mot fattigdom, ulikhet og arbeidsledighet. Riktignok er spørsmålene ikke ubehandlede. Det skulle bare mangle, ettersom de dypest sett berører innovasjon, diffusjon og utnyttelse av økonomisk produksjonskapasitet. Men de dype og innholdsrike svarene finnes hovedsakelig i bøker (som teller lite eller intet på veien mot forskningskompetanse). Hovedinnsatsen i tidsskriftene i dag rettes annetsteds. Dessverre. For svarene hadde satt oss i stand til å hjelpe milliarder av mennesker opp til gode liv – både i mindre utviklede land og her hjemme. Mange begynner å studere samfunnsøkonomi nettopp fordi disse spørsmålene lager riper i sjelen og hull i hjertet. (aftenposten.no 31.10.2017 ).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

– Jeg vet faktisk ikke om noe sted man fremdeles bruker den typen gamle modeller som SSB har. – Siden slike modeller gir svar det er vanskelig å forstå, har folk sluttet å bruke dem, sier professor Kjetil Storesletten.

(Anm: – Det oppfattes ikke som en like tung utdannelse. Siden krigen har sosialøkonomene i SSB nytt makt og innflytelse i norsk politikk. Ikke rart det blir rabalder når en nyansatt siviløkonom begynner å omorganisere. (…) – Jeg vet faktisk ikke om noe sted man fremdeles bruker den typen gamle modeller som SSB har. – Siden slike modeller gir svar det er vanskelig å forstå, har folk sluttet å bruke dem, sier professor Kjetil Storesletten. (dn.no 3.11.2017).)

- SSBs historie viser at statistikk sjelden er nøytral. På 1800-tallet ble taterne tatt ut når folkemengden ble beregnet, mens barn født utenfor ekteskap fikk sin egen kolonne, forteller Espen Søbye i sin bok Folkemengdens bevegelse. Samtidig diskuterte statistikerne om husmødre skulle telles som produktive arbeidere eller forsørgede på linje med barn.

(Anm: Christine Meyer hadde rett i én ting: SSB bør ikke gjøre innvandrerregnskap, skriver Maria Berg Reinertsen. (…) SSBs historie viser at statistikk sjelden er nøytral. På 1800-tallet ble taterne tatt ut når folkemengden ble beregnet, mens barn født utenfor ekteskap fikk sin egen kolonne, forteller Espen Søbye i sin bok Folkemengdens bevegelse. Samtidig diskuterte statistikerne om husmødre skulle telles som produktive arbeidere eller forsørgede på linje med barn. Statistikkbyrået må alltid ta valg om hva som er interessant, mulig og etisk å telle. Men nettopp fordi statistikken ikke er verdifri, er det viktig at den ikke kan mistenktes for å være styrt av politiske særinteresser. Siv Jensen vedgår at både Holmøy og andre forskeres navn er nevnt i samtalene om hvordan omorganiseringen kunne omorganiseres så departementet ble fornøyd. Argumentet var at disse forskerne er nødvendige for å operere modellene. Det virker underlig, vitenskapelige forsøk (også modellsimuleringer) bør helst gi samme resultat uavhengig av hvem som kjører forsøket. Men da finansministeren engasjerte seg i hvilke modeller og mennesker byrået skal bruke i sine analyser av norsk økonomi, svekket det tilliten til tallene på en mye mer dyptgripende måte enn Meyers kaotiske omorganisering bidro til. (morgenbladet.no 16.11.2017).)

(Anm: Europas muslimer vil blive flere. Selv uden yderligere indvandring vil andelen af muslimer i Europa vokse. (jyllands-posten.dk 20.12.2017).)

– SSBs superveteran totalslakter kollegaens «innvandringsregnskap». IKKE IMPONERT: Innvandringsregnskapet til Holmøy skulle aldri vært godkjent av SSB og Finansdepartementet, mener SSBs superveteran Rolf Aaberge (68). (– Modellen som er brukt burde i stedet ha blitt gjenstand for fagfellekritikk i et anerkjent internasjonalt tidsskrift før den eventuelt ble tatt i bruk til politikkanalyser bestilt av departementene. – Det er uforståelig at Finansdepartementet bestiller analyser basert på modeller som ikke er kvalitetssikret.)

(Anm: SSBs superveteran totalslakter kollegaens «innvandringsregnskap». IKKE IMPONERT: Innvandringsregnskapet til Holmøy skulle aldri vært godkjent av SSB og Finansdepartementet, mener SSBs superveteran Rolf Aaberge (68). Den mest internasjonalt anerkjente forskeren i SSB, Rolf Aaberge (68), mener at «innvandringsregnskapet» til kollega Erling Holmøy aldri skulle vært godkjent, og at det ikke er forsvarlig å bruke det som grunnlag for politiske beslutninger. Aaberge er sikker på at Holmøys rapport ikke hadde overlevd en internasjonal kvalitetskontroll. Han mener at SSB derfor ikke burde ha godkjent rapporten. (…) Modellen som er brukt burde i stedet ha blitt gjenstand for fagfellekritikk i et anerkjent internasjonalt tidsskrift før den eventuelt ble tatt i bruk til politikkanalyser bestilt av departementene. – Det er uforståelig at Finansdepartementet bestiller analyser basert på modeller som ikke er kvalitetssikret, når de i tildelingsbrevene til SSB understreker at det er viktig at forskningen kvalitetssikres gjennom internasjonal publisering, sier Aaberge. (vg.no 21.11.2017).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (mintankesmie.no).)

- Krever SSB-sjefens avgang - nå koker det på Facebook. Han mener SSB-sjef Christine Meyer må ta sin hatt og gå. Sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness, kjent som kritiker av innvandringen og islam, har i en Facebook-post tatt til orde for at administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, Christine Meyer, må gå og at forskningsdirektør Kjetil Telle bør slå følge.

(Anm: Krever SSB-sjefens avgang - nå koker det på Facebook. Han mener SSB-sjef Christine Meyer må ta sin hatt og gå. Sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness, kjent som kritiker av innvandringen og islam, har i en Facebook-post tatt til orde for at administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, Christine Meyer, må gå og at forskningsdirektør Kjetil Telle bør slå følge. Les også: Økonomiprofessor: - SSB driver som et orakel i samfunnsdebatten «Det blir vel mer og mer klart: SSB-sjef Christine Meyer må gå, slik at hun slipper det "såre punkt" det er å ha en dyktig forsker som kan regne på innvandringskostnader. Og hennes lydige undersått, forskningsdirektør Kjetil Telle, bør slå følge», skriver Rolness. (na24.no 2.11.2017).)

- SSB-BRÅKET: Ekspert om SSB-bråket: - Det som skjer nå irriterer Høyre grenseløst.

(Anm: SSB-BRÅKET: Ekspert om SSB-bråket: - Det som skjer nå irriterer Høyre grenseløst. Omorganiseringen i SSB må fortsette, uavhengig av om SSB-sjefen får fortsette eller ikke, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Jon P. Knudsen. (…) - Irriterer Høyre grenseløst I en kommentar i Fædrelandsvennen fredag skriver han at «ideologisk skulle Siv Jensen ta stiften for Meyers opprydding». - Det pikante er det politiske, at Frp vil fjerne den nye ledelsen som vil gjøre SSB om til et byrå som står nærmere den type økonomi som Frp og Høyre forfekter, sier Knudsen. - Det som skjer nå irriterer Høyre grenseløst. Meyer har en fortid som Høyre-politiker, og er gift med Victor Norman som er en av Høyres viktigste økonomiske ideologer. Selv mener Meyer at finansdepartementet hele veien støttet omstillingsprosessen, før de, ifølge henne, backet ut for to uker siden. (dagbladet.no 10.11.2017).)

(Anm: Økonomiprofessor: - SSB driver som et orakel i samfunnsdebatten. Økonomiprofessor Hans Hvide mener SSB er blitt for stor og uproduktiv og støtter SSB-sjefens omorganisering. SSB-sjef Christine Meyer er blitt kraftig kritisert etter at 25 forskere ble overflyttet fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen. Blant disse var også mannen bak det såkalte innvandringsregnskapet, forskeren Erling Holmøy. Les også: Tidligere SSB-sjef kaller omorganiseringen et politisk kupp. (nettavisen.no 31.10.2017).)

(Anm: – Mange er urolige, og det forstår jeg. Tross anklager om politisk motivert omplassering av ansatte og trenering av kontroversielle rapporter, mener forskningsdirektør Kjetil Telle at SSB fortsatt står støtt i samfunnet og på Stortinget. (dagsavisen.no 4.11.2017).)

- I år 2100 utgjør andelen innvandrere fra Asia og Afrika 29 prosent av Norges befolkning. Årlig realinntekt per innbygger reduseres med 72.000 kroner årlig. Det er to av flere hovedkonklusjoner i rapporten som SSB publiserte tirsdag ettermiddag (her finner du rapporten).

(Anm: Her er SSB-forsker Holmøys nye innvandringsrapport. Erling Holmøy og Briger Strøms nye rapport om innvandringskostnader er publisert av SSB etter at ledelsen brukte seks måneder på å vurdere den. I år 2100 utgjør andelen innvandrere fra Asia og Afrika 29 prosent av Norges befolkning. Årlig realinntekt per innbygger reduseres med 72.000 kroner årlig. Det er to av flere hovedkonklusjoner i rapporten som SSB publiserte tirsdag ettermiddag (her finner du rapporten). Rapporten har vært klar fra forskernes side siden 09. mai. - Jeg har blitt utsatt for en langtekkelig godkjenningsprosess, sa SSB-forskeren Erling Holmøy til VG tirsdag. Nå er den altså endelig publisert og fra sammendraget finner vi blant annet følgende punkter: Nå er den altså endelig publisert og fra sammendraget finner vi blant annet følgende punkter: Folkemengden vokser jevnt fra dagens 5,3 millioner og passerer 8,5 millioner rett etter 2100 i innvandringsscenariet. (…) Andelen norskfødte med minst en norskfødt forelder faller fra 83 til 64 prosent i løpet av denne perioden. Les: Krever SSB-sjefens avgang - nå koker det på Facebook Les også: LO-sjef Gabrielsen krever full SSB-stopp.  (nettavisen.no 2.11.2017).)

(Anm: Meyer: Godkjente innvandringsrapport for å unngå kritikk. Ifølge nylig avgått SSB-sjef Christine Meyer, godkjente hun innvandringsrapporten til Erling Holmøy til tross for faglig tvil om kvaliteten. Årsaken var at hun ville unngå mistanker om politiske føringer. (nrk.no 12.11.2017).)

(Anm: LO-sjef Gabrielsen krever full SSB-stopp. – Vi fikk rett i våre bekymringer, sier LO-lederen om forskningskuttene i Statistisk sentralbyrå. Nå krever han at prosessen stanses. LO-leder Hans Christian Gabrielsen er dypt bekymret for at samfunnsoppdraget til SSB vil bli skadelidende av endringene SSB-sjef Christine Meyer er i ferd med å gjennomføre. Det kommer frem i et intervju med Dagsavisen torsdag. Bakgrunnen for LO-lederens bekymring er den løpende omorganiseringsprosessen i byrået, som har ført til at rundt 25 forskere blir flyttet fra forskningsavdelingen til én av statistikkavdelingene. Blant dem er Erling Holmøy, som står bak det såkalte «innvandrerregnskapet». (nettavisen.no 2.11.2017).)

- Striden i SSB, forklart gjennom melbiller. Bråket i Statistisk sentralbyrå reiser et spørsmål som går helt til topps i samfunnsøkonomien: Er det den beste – eller den mest moteriktige forskningen som blir publisert?

(Anm: Striden i SSB, forklart gjennom melbiller. Bråket i Statistisk sentralbyrå reiser et spørsmål som går helt til topps i samfunnsøkonomien: Er det den beste – eller den mest moteriktige forskningen som blir publisert? Dette er økonomer: En Tribolium castaneum, eller kastanjebrun melbille på norsk, og en Tribolium confusum, eller rismelbille. Disse kan fungere som en metafor for metodestrid mellom økonomer, ifølge nobelprisvinner i økonomi, George Akerlof. (morgenbladet.no 2.11.2017).)

(Anm: Her er kritikken mot Holmøys regnskap. Erling Holmøys innvandringsregnskap er en dårlig analyse som slukes rått av politikere og medier, mener stjerneøkonom Magne Mogstad. (morgenbladet.no 2.11.2017).)

(Anm: Delte meninger blant forskere om SSBs innvandringsrapport. Meningene om Erling Holmøys mye omtalte innvandringsrapport fra SSB er mange og delte. I forskningsmiljøet får han både ris og ros. «For meg blir imidlertid summen av (eller interaksjonen mellom) forenklende antakelser og usikkerheten forbundet med befolkningsfremskrivningene for mye til at jeg er villig til å ta resultatene på alvor. Resultatene bør etter min mening heller ikke danne grunnlag for politiske beslutninger.» Det skriver SSB-forsker Ola Vestad i et internt notat Morgenbladet har fått tilgang til.  (nettavisen.no 3.11.2017).)

(Anm: 8 ting du bør få med deg fra SSBs kontroversielle innvandring-rapport. Kvinner er veldig dyre - og innvandrere er enda dyrere. (side3.no 3.11.2017).)

- Mange ubesvarte spørsmål til Statistisk sentralbyrå. SSB-direktør Christine Meyer anklages for å fjerne forskere som gir viktige bidrag til norsk samfunnsdebatt.

(Anm: Mange ubesvarte spørsmål til Statistisk sentralbyrå. SSB-direktør Christine Meyer anklages for å fjerne forskere som gir viktige bidrag til norsk samfunnsdebatt. NETTAVISEN MENER: Hensikten med Statistisk sentralbyrå er ikke å lage forskning ingen leser, men å bidra med statistikk og økonomiske analyser vi kan bruke i norsk samfunnsliv. Det stormer rundt Statistisk sentralbyrå og byråets direktør - tidligere Høyre-politiker Christine Meyer. (nettavisen.no 30.10.2017).)

- Danmark: Kriminaliteten 43 prosent høyere blant mannlige innvandrere. Her er den danske statistikken som SSB først avviste å utarbeide tilsvarende for om Norge – på bestilling fra Frp.

(Anm: Danmark: Kriminaliteten 43 prosent høyere blant mannlige innvandrere. Her er den danske statistikken som SSB først avviste å utarbeide tilsvarende for om Norge – på bestilling fra Frp. Forskerne i Danmarks svar på Statistisk sentralbyrå har i ti år publisert statistikk over kriminalitet knyttet til gjerningsmennenes opprinnelige hjemland. Kriminaliteten er 43 prosent høyere blant mannlige innvandrere enn blant alle menn i landet. Øverst troner personer fra Libanon, Somalia, Marokko, Syria og Pakistan. Tallene er mye høyere for gruppen «mannlige etterkommere med ikke-vestlig bakgrunn»: For denne gruppen er kriminaliteten hele 144 prosent høyere enn blant hele den mannlige befolkningen i Danmark. (aftenposten.no 4.11.2017).)

– Helsedata kan bli det nye arvesølvet. Data fra norske helseregistre og biobanker er en het råvare som kan gi Norge ny industri - om den forvaltes like klokt som oljen.

(Anm: Helsedata kan bli det nye arvesølvet. Data fra norske helseregistre og biobanker er en het råvare som kan gi Norge ny industri - om den forvaltes like klokt som oljen. (…) Uten at nordmenn flest er klar over det, sitter landet vårt på en ny ettertraktet råvare: helserelaterte persondata. Disse kan hjelpe industri verden over, deriblant IT-giganter som IBM, Google, Apple, Facebook og Amazon, med å forbedre fremtidig diagnostikk og behandling – og dermed gi stor samfunnsnytte. (aftenposten.no 14.9.2017).)

- Kritiserer terningkastene til Norges forskningsråd. Valg. Jan Arild Snoen i Minerva reagerer på terningkastene til Forskningsrådet: — Jeg synes ikke at forvaltningsorganer skal ha den type meninger om dem som har oppnevnt og som finansierer dem - og i alle fall ikke like før et valg, sier han.

(Anm: Kritiserer terningkastene til Norges forskningsråd. Valg. Jan Arild Snoen i Minerva reagerer på terningkastene til Forskningsrådet: — Jeg synes ikke at forvaltningsorganer skal ha den type meninger om dem som har oppnevnt og som finansierer dem - og i alle fall ikke like før et valg, sier han. Fredag kastet Forskningsrådet-direktør John-Arne Røttingen terningkast over de enkelt departementers forskningsinnsats, og ga regjeringen totalt sett terningkast 5. Minerva-journalist Jan Arild Snoen kaller Forskningsrådet-direktør Røttingen sine terningkast for en politisk vurdering, og stilte på Twitter spørsmål ved om dette er greit. (aftenposten.no 11.9.2017).)

- Forskningsrådet nekter å vurdere SSB. (- Hvorfor? Forskningsrådet nekter dem adgang fordi SSB ikke er medlem i Cristin, som er databasen hvor forskere registrerer sine publikasjoner i tellekantsystemet.)

(Anm: Forskningsrådet nekter å vurdere SSB. På oppdrag fra Forskningsrådet er utenlandske eksperter nå godt i gang med en omfattende kritisk gjennomgang av kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning, inkludert økonomifaget. De fleste fag og forskningsinstitusjoner er med, og det zoomes særlig inn på 132 konkrete forskergrupper. Men Statistisk sentralbyrå blir ikke evaluert. Hvorfor? Forskningsrådet nekter dem adgang fordi SSB ikke er medlem i Cristin, som er databasen hvor forskere registrerer sine publikasjoner i tellekantsystemet. (morgenbladet.no 10.11.2017).)

- Av 39 toppledere i landets 63 direktoratet som svarte på en undersøkelse i regi av Ukeavisen Ledelse og Dagens Perspektiv, sier 14 at de har opplevd politisk press.

(Anm: Hver tredje direktør i direktoratene har opplevd politisk press. En av tre direktører i de statlige direktoratene har opplevd press fra politisk ledelse som bryter med retningslinjene for hvordan kontakten skal skje. Spørsmålet om finansminister Siv Jensen (Frp) utøvde utilbørlig politisk press i konflikten med den avgåtte SSB-direktøren Christine Meyer, blir etter alt å dømme tema i en åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. (…) Av 39 toppledere i landets 63 direktoratet som svarte på en undersøkelse i regi av Ukeavisen Ledelse og Dagens Perspektiv, sier 14 at de har opplevd politisk press. Det er da snakk om kontakt mellom departement og direktorat som går utover det som er formalisert eller vanlig – inkludert uformell kontakt. (dagsavisen.no 30.11.2017).)

- Den nye ekspertlegen er en maskin. (…) Med 95 prosent sikkerhet har Watson allerede klart å identifisere føflekker med ondartede svulster. (- Om en lege skulle lese bare det siste årets nye kunnskap, ville det ta 57 år, vel å merke dersom hun leste døgnet rundt. 81 prosent av amerikanske leger bruker fem timer eller mindre hver måned på å holde seg faglig oppdatert.)

(Anm: Den nye ekspertlegen er en maskin. (…) Med 95 prosent sikkerhet har Watson allerede klart å identifisere føflekker med ondartede svulster. (…) Leger er sjanseløse mot informasjonsflommen.) (- 81 prosent av amerikanske leger bruker fem timer eller mindre hver måned på å holde seg faglig oppdatert. Sammenhold dette med at det publiseres mer enn en million(!) nye medisinske artikler årlig.) (…) Leger er sjanseløse mot informasjonsflommen. (…) Om en lege skulle lese bare det siste årets nye kunnskap, ville det ta 57 år, vel å merke dersom hun leste døgnet rundt. 81 prosent av amerikanske leger bruker fem timer eller mindre hver måned på å holde seg faglig oppdatert. (aftenposten.no 21.1.2015).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

- Fri tilgang til forskningsresultater?

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stemmer: Roslings metode. Professor Hans Rosling har tatt et altfor tidlig farvel med verden. En ting er helt klart: Arven og metoden hans vil leve videre. Det må den, ellers ser det mørkt ut for verden. (abcnyheter.no 11.2.2017).)

(Anm: WHAT GAPMINDER IS. Gapminder is an independent Swedish foundation with no political, religious or economic affiliations. Gapminder is a fact tank, not a think tank. (gapminder.org).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Frykter at 30 prosent av artene i havet dør ut grunnet havforsuring. Forskerne mener at havet nå surner raskere enn på 300 millioner år - og at innen år 2100 kan havet ha surnet med hele 170 prosent. I 2012 samlet over 500 av verdens fremste eksperter på havsuring seg i California - og en gjennomgang av tilstanden i vitenskapen blir publisert i en studie som legges fram neste uke. (dagbladet.no 17.11.2013).)

(Anm: Fann 30 plastposar i magen på den sjeldne kvalen. Gåsenebbkvalen var aldri dokumentert i Noreg før han blei avliva. I magesekken fann forskarane 30 plastposar og store mengder småplast. Det var reint tilfeldig at zoologar ved Universitetet i Bergen blei gjort merksame på kvalen som stranda på Sotra utanfor Bergen i helga. (nrk.no 1.2.2017).)

(Anm: Adams (28) bilde går verden rundt: Fanget fisk med plastring rundt magen. Adam Turnbull (28) fanget lørdag en fisk som hadde vokst rundt en plastring. Nå ber han alle tenke seg godt om før de kaster søppel i naturen. (tv2.no 8.12.2017).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

(Anm: Cui bono? (mintankesmie.no).)

(Anm: “Ethicolegal restrictions” restrict data sharing where it might help. Although Bally and colleagues’ study of myocardial infarction and non-steroidal anti-inflammatory drugs had a relatively large cohort (446 763), this represented only half of the potentially eligible studies identified through their literature search.1 Data from four studies could not be included for unspecified “ethicolegal restrictions.” Web appendix 1 says that these data included another 970 963 patients (experiencing 26 272 myocardial infarction events) from Canada, Denmark, the UK, and the US. (…) Given the global reach of personal data gathered online, personal data on many of the patients excluded from Bally and colleagues’ study by thoughtful and principled health researchers might plausibly be sitting on the hard drives of political consultants whose candidates seeks to remove protections against medical bankruptcy, discrimination, or worse. It is a remarkable situation when seekers of truth have one arm tied behind their back while the unscrupulous are given a free rein. BMJ 2017;358:j3431  (Published 19 July 2017).)

- Informasjon uten visdom.

(Anm: Information without wisdom. This is the dystopian future: health related data are to be harvested from a huge variety of digital sources, including biometric sensors attached to individual bodies. This information is then fed back to the supposedly autonomous person and can be used to trigger algorithms and offer possibilities for remedial interventions.1 Technology is remarkably seductive and may delude us into thinking that the human condition is changing faster than it really is. Big data, biometric sensors, and the vaunted promise of e-health have undoubted contributions to make to contemporary healthcare but fall far short of delivering the moral core of medicine that has always been the relief of suffering. Despite all its cleverness, big data and biometric sensors cannot access the lonely subjective experience of the fearful and distressed individual in the face of the threat of disease and death. BMJ 2017;358:j3203 (Published 05 July 2017).)

(Anm: The human insights missing from big data. Why do so many companies make bad decisions, even with access to unprecedented amounts of data? (ted.com).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: The know-do gap (mintankesmie.no).)

(Anm: Dekonstruksjon (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Ny forskning gir nytt bilde av finanskrisen i USA. Boliginvestorer bak finanskrisen, ikke «subprime». Boliginvestorer sto for gjeldsvekst og påfølgende tap i finanskrisen i USA, ikke lavinntektsgrupper. Noe å bekymre seg for her hjemme?

(Anm: Ny forskning gir nytt bilde av finanskrisen i USA. Boliginvestorer bak finanskrisen, ikke «subprime». Boliginvestorer sto for gjeldsvekst og påfølgende tap i finanskrisen i USA, ikke lavinntektsgrupper. Noe å bekymre seg for her hjemme? Dersom en av de viktigste driverne bak boligfesten i USA og den etterfølgende krisen var boliginvestorer, er det grunn til å stille spørsmål om disse funnene bør bekymre norske politikere. (dn.no 24.3.2017).)

(Anm: Subprimelån (også kjent som bare subprime) beskriver praksisen med å gi lån til låntagere som ikke kvalifiserer for de beste lånerentene på grunn av deres dårlige kreditthistorie. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på.  Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

- Boligmarked i ubalanse (- Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.)

(Anm: - Boligmarked i ubalanse (- Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.) (idunn.no (Plan 06 / 2015).)

(Anm: Feil boligpolitikk kan koste dyrt, kommunene må derfor styre. Sammendrag. Boligmeldingen for Arendal kommune fokuserer på de store utfordringene fremover som blant annet omfatter «eldrebølgen» og boforholdene for én-persons husholdninger og familier med skolebarn. Vi må tenke nytt fordi det trengs mer fokus på folkehelse og levekår, og dette påvirkes av hvor og hvordan vi bor. Plan 06 / 2016 (Volum 47) Side: 28-31.)

(Anm: Boligdrøm må bli tilgjengelig for flere. Det er vanskelig å se for seg at det vil lønne seg å bygge «lysfattige boliger og nitriste rom», skriver artikkelforfatteren. (dn.no 6.1.2017).)

(Anm: - Nylig gikk en leilighet for 26 mill. Hva skjedde med hele folkets boligbyggelag? (aftenposten.no 27.5.2017).)

(Anm: Tjener grovt på boligbygging. (…) Ap-leder Jonas Gahr Støre er med på to boligprosjekter som gir en gevinst på rundt 280 millioner kroner. (…) Dersom regnestykket stemmer, får Jonas Gahr Støres slekt en gevinst på 25-30 millioner kroner på boligprosjektet. (stavrum.blogg.no 16.5.2017).)

- Tysklands finansminister advarer om ny global finanskrise. (– Økonomer over hele verden er bekymret over økt risiko som følge av at mer og mer likviditet akkumuleres og at både offentlig og privat gjeld øker.)

(Anm: Tysklands finansminister advarer om ny global finanskrise. Tysklands avtroppende finansminister Wolfgang Schäuble (75), også kalt Europas gjerrigknark, advarer om at hans etterfølger risikerer å få en ny global finanskrise i fanget. (…) – Økonomer over hele verden er bekymret over økt risiko som følge av at mer og mer likviditet akkumuleres og at både offentlig og privat gjeld øker. Jeg er også bekymret over dette, sier Schäuble til FT. Han har nå styrt den tyske økonomien i rundt åtte år. (dn.no 10.10.2017).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- Kontrollmyndighetenes data er skjult for innsyn. (- Vaktbikkjegrupper, som for eksempel helsereformgruppen Public Citizen, får rutinemessig tilgang til materiale som er postet på nettet av US Food and Drug Administration (FDA), men ellers ser disse dataene ut til å leve in limbo (svevende i uvisshet) - selv om de er offentlig tilgjengelige forblir de skjult for innsyn. Kontrollmyndighetenes vitenskapsdata er en viktig del av informasjonslandskapet for legemidler og avgjørende for bedret fremdrift for bevegelsen som arbeider for økt åpenhet (transparens) innen offentlig forvaltning.

(Anm: The editorial by Doshi and Godlee rightly argues for better communication among regulatory scientists, medical journals, and the public, especially when evidence held by regulators differs from journal publications.1 Watchdog groups, such as the health reform group of Public Citizen, routinely access material posted online by the US Food and Drug Administration, but otherwise these data seem to live in limbo—although publicly available, they remain hidden in plain sight. Regulatory science data are an important part of the drug information landscape and crucial to the growing progress made by the data transparency movement. BMJ 2017;358:j3437 (Published 19 July 2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

- NORGES LOVER: Gjelder også for byråkrater og politikere.

(Anm: Åpenhet og kritikk har lav status i offentlig sektor. Knebling i strid med Grunnloven. (…) NORGES LOVER: Gjelder også for byråkrater og politikere. (dagbladet.no 23.6.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Big datas store skjevhet: bringer støy og interessekonflikter til amerikansk legemiddel- og medisinsk utstyrskontroll. (- Men Big data er svært uoversiktlig og analyser av realiteter utført av personer med profittmotiver kan vise falske forbindelser som støtter rask godkjennelse og «indication creep» (utvidede indikasjoner for legemidler- og medisinsk utstyr).)

(Anm: Big datas store skjevhet: som bringer støy og interessekonflikter til amerikansk legemiddel- og medisinsk utstyrskontroll. En lite kjent privat stiftelse, som støtter FDAs "regulerende forskning" henter ut penger av FDA-kassen for å støtte analyser ved hjelp av bevisnivåer anbefalt av industrien; mange av stiftelsens direktører har finansielle relasjoner til legemiddel- og medisinske utstyrsfirmaers beslutningstakere som regulerer FDA. Jeanne Lenzer gransker. Big data kan brukes med varsomhet til å undersøke den virkelige verden resultater til forbedring og overvåkning av legemiddelsikkerhet. For eksempel brukt til å identifisere overforbruk av noen behandlinger som kan påvise legemiddel- og medisinske utstyrskomplikasjoner i den virkelige verden snarere enn i idealiserte kontrollerte studieforsøk. 12 Men Big data er svært uoversiktlig og analyser av realiteter utført av personer med profittmotiver kan vise falske forbindelser som støtter rask godkjennelse og «indication creep» (utvidede indikasjoner for legemidler- og medisinsk utstyr). (Big data’s big bias: bringing noise and conflicts to US drug regulation. A little known private foundation to support FDA’s “regulatory science” takes money out of the FDA’s coffers to support analyses using levels of evidence recommended by industry; many of the foundation’s directors have financial links to the drug and device makers that the FDA regulates. Jeanne Lenzer investigates. Big data can be used cautiously to examine real world outcomes and to improve surveillance of drug safety. For example, it has been used to identify overuse of some interventions and can show drug and device complications in real world settings rather than idealized controlled trials.12 However, big data are a noisy mess, and analyses by entities with profit motives may identify spurious associations that support fast track approvals and indication creep (broadening the indications for drugs and devices.) BMJ 2017;358:j3275 (Published 18 July 2017).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

- Verdens første p-verdi. Statistikk handler om å kvantifisere usikkerhet. Å tallfeste hvor sikre, eller usikre, vi er på noe.

Anm: Verdens første p-verdi. Statistikk handler om å kvantifisere usikkerhet. Å tallfeste hvor sikre, eller usikre, vi er på noe. Hvis vi for eksempel observerer en forskjell i måleverdier mellom to grupper, blir det statistiske spørsmålet: Er forskjellen, når vi tar hensyn til usikkerheten, reell eller skyldes den bare tilfeldigheter? Den vanligste måten å besvare dette spørsmålet på er med statistikkens kanskje mest utskjelte størrelse: p-verdien. Tidsskr Nor Legeforen 2017 (Publisert: 26. juni 2017).)

- Store navn på statistikk ønsker å ruske opp i svært skadelig P-verdi. En av forskernes favoritter innen statistikk - P-verdien – bør står overfor tøffere standarder, sier ledende forskere.

(Anm: Big names in statistics want to shake up much-maligned P value. One of scientists’ favourite statistics — the P value — should face tougher standards, say leading researchers. (nature.com (26 July 2017)).)

- Vitenskapelig metode: Statistiske feil. P-verdier, "gullstandarden" av statistisk gyldighet, er ikke like pålitelige som mange forskere antar.

(Anm: Scientific method: Statistical errors. P values, the 'gold standard' of statistical validity, are not as reliable as many scientists assume. For a brief moment in 2010, Matt Motyl was on the brink of scientific glory: he had discovered that extremists quite literally see the world in black and white. The results were “plain as day”, recalls Motyl, a psychology PhD student at the University of Virginia in Charlottesville. Data from a study of nearly 2,000 people seemed to show that political moderates saw shades of grey more accurately than did either left-wing or right-wing extremists. “The hypothesis was sexy,” he says, “and the data provided clear support.” The P value, a common index for the strength of evidence, was 0.01 — usually interpreted as 'very significant'. Publication in a high-impact journal seemed within Motyl's grasp. (nature.com (12 February 2014).)

- Bruk helsedata til å gi oss bedre helse. (- Det bør bli enklere å bruke norske helsedata. En effekt er at nye legemidler kan bli raskere godkjent.)

(Anm: Bruk helsedata til å gi oss bedre helse | Marta Ebbing, fagdirektør for helseregistre ved Folkehelseinstituttet og Ketil Widerberg, daglig leder Oslo Cancer Cluster. Det bør bli enklere å bruke norske helsedata. En effekt er at nye legemidler kan bli raskere godkjent. (…) 30. juni ga Helsedatautvalget sine anbefalinger til helseminister Bent Høie. Utvalgets flertall foreslår forenklinger i systemet for å få tilgang til helsedata, og at de som skal bruke dataene må gjøre det på en nasjonal analyseplattform. Dette vil gi mer bruk av data for å utvikle kunnskap, samtidig som personvernet blir godt ivaretatt. (aftenposten.no 30.6.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Det heter seg at vi lever i en teknologisk tidsalder og i et papirfritt samfunn. I helsevesenet er det imidlertid ikke slik.

(Anm: Det heter seg at vi lever i en teknologisk tidsalder og i et papirfritt samfunn. I helsevesenet er det imidlertid ikke slik. Stadig flere offentlige tjenester digitaliseres, og brukervennligheten øker — men helsevesenet henger etter. Som fersk turnuslege har jeg gjort meg enkelte betraktninger fra innsiden. Tidsskr Nor Legeforen 2017 (Publisert: 9. august 2017).)

- Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes.

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

- Legen publiserte artikler nesten ingen leste, men sykehuset fikk betalt for. Så fikk han nok. – Hvis vi har suksess, vil det virkelig påvirke hvordan pasienten behandles. (- Innovasjon i helsesektoren er svak til tross for en pengebruk på 326 milliarder kroner.)

(Anm: Misfornøyd tross økt pengebruk. Innovasjon i helsesektoren er svak til tross for en pengebruk på 326 milliarder kroner. Det mener NHO-forbundet Abelia, som synes AP er mer nytenkende enn regjeringen. Legen publiserte artikler nesten ingen leste, men sykehuset fikk betalt for. Så fikk han nok. – Hvis vi har suksess, vil det virkelig påvirke hvordan pasienten behandles. (dn.no 15.6.2017).)

Ikke-dødelige sykdommer koster samfunnet mest. Ikke-dødelige sykdommer, som psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager, forårsaker høye behandlingskostnader og mye tapt arbeidsdeltagelse, og koster dermed mer for samfunnet enn dødelige sykdommer.

(Anm: Ikke-dødelige sykdommer koster samfunnet mest. Ikke-dødelige sykdommer, som psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager, forårsaker høye behandlingskostnader og mye tapt arbeidsdeltagelse, og koster dermed mer for samfunnet enn dødelige sykdommer. Dødelige sykdommer, som kreft og hjerte- og karsykdommer, fører også til høye behandlingskostnader, men i langt mindre grad til tapt arbeidsdeltakelse. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og to samarbeidspartnere. (fhi.no 7.6.2017).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

- Ny database skal gi starthjelp til forskere. Samling av helseregistre i en metadatabase skal gjøre hverdagen enklere for forskere.

(Anm: Ny database skal gi starthjelp til forskere. Samling av helseregistre i en metadatabase skal gjøre hverdagen enklere for forskere. 15. juni lanseres en metadatabase for sentrale helseregistre i Norge på denne nettsiden. – Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å gjøre helsedataene i registrene mer tilgjengelig for forskerne, sier Gun Peggy Knudsen, leder for prosjektet «Helseregistre for forskning», i en pressemelding fra Universitetet i Bergen.  (dagensmedisin.no 16.6.2017).)

(Anm: HRR metadatabase for Nasjonale Helseregistre (hrr.uit.no).)

- Eldre utredes fem ganger så ofte for hjertesvikt i Indre Oslo som i Førde. (- Det er ett av funnene i rapporten «Eldrehelseatlas for Norge», som forskere ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) står bak.)

(Anm: Rapport avdekker store forskjeller i behandling av eldre. Eldre utredes fem ganger så ofte for hjertesvikt i Indre Oslo som i Førde. Det er ett av funnene i rapporten «Eldrehelseatlas for Norge», som forskere ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) står bak. (...) Les også: Fant store geografiske forskjeller i behandling av nyfødte  (dagensmedisin.no 15.6.2017).)

- Oppretter primærmedisinsk forskningsfond. Håper fondet kan stimulere til mer og bedre forskning for allmennleger.

(Anm: Oppretter primærmedisinsk forskningsfond. Håper fondet kan stimulere til mer og bedre forskning for allmennleger. Under Legeforeningen i Rogaland sitt årsmøte tidligere denne måneden, ble det vedtatt å opprette et primærmedisinsk forskningsfond. Formålet er å stimulere til mer og bedre forskning i primærhelsetjenesten, og å sikre mellom nærhet mellom praksisfeltet og forskning. Leder i Rogaland Legeforening, Jan Robert Johannessen, sier til Dagens Medisin at primærhelsetjenesten har vært et hull i finansieringen av forskning. (dagensmedisin.no 14.6.2017).)

- Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap).

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).

(Anm: How statistics can be misleading - Mark Liddell (ed.ted.com).)

- Har vi egentlig et digitalt skifte? «Big data», «adaptive systemer», «maskinlæring» – det er mange nye ord, men ingen revolusjon.

(Anm: Har vi egentlig et digitalt skifte? «Big data», «adaptive systemer», «maskinlæring» – det er mange nye ord, men ingen revolusjon. Noe «digitalt skifte» er det absolutt ikke. (dn.no 13.6.2017).)

- Big data kikker på medisinske journaler for å finne legemiddelproblemer.

(Anm: Big Data Peeps At Your Medical Records To Find Drug Problems. (npr.org 21.7.2014).)

(Anm: The human insights missing from big data. Why do so many companies make bad decisions, even with access to unprecedented amounts of data? (ted.com).)

(Anm: Use of big data to improve human and animal health. Task force to establish roadmap and recommendations for use of big data in assessment of medicines. Together with the heads of the national competent authorities in the European Economic Area (EEA), known as Heads of Medicines AgenciesExternal link icon (HMA), the European Medicines Agency (EMA) has established a new task force to explore how medicines regulators in the EEA can use big data to support research, innovation and robust medicines development in order to benefit human and animal health. (firstwordpharma.com 23.3.2017).)

(Anm: Big data and bacteria explain why your diet isn't working. A study published in the journal Cell links the bacteria that live in the human gut - the microbiome - with how the body manages food. "Our research suggests that each person's microbiome is driving food effects on the body," said Eran Elinav, of the Weizmann Institute of Science in Israel, and lead immunologist on the study. (medicalnewstoday.com 20.11.2015).)

– Svak kodekvalitet går ut over styringen av spesialisthelsetjenesten. (- Svak kvalitet på den medisinske kodingen gir mange feil i helsestatistikken og har derfor negative konsekvenser for styringen og finansieringen av spesialisthelsetjenesten. – Helseforetakene må sørge for at legene får god nok opplæring i koding, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.)

– Svak kodekvalitet går ut over styringen av spesialisthelsetjenesten
riksrevisjonen.no 23.3.2017
​Svak kvalitet på den medisinske kodingen gir mange feil i helsestatistikken og har derfor negative konsekvenser for styringen og finansieringen av spesialisthelsetjenesten. – Helseforetakene må sørge for at legene får god nok opplæring i koding, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Dokument 3:5 (2016–2017) Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene ble overlevert Stortinget 23. mars.

Medisinsk koding betyr å omsette tekstlige beskrivelser av diagnoser og prosedyrer i pasientjournalen til koder. Ved hjelp av medisinske koder kan informasjonen i journalen brukes til statistikk, helseovervåking, forskning og til styring og finansiering av helseforetakene. Helseforetakene har ansvar for å sende koder etter alle sykehusopphold til Norsk pasientregister (NPR).

– Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er svak kodekvalitet. Det er for store avvik mellom kodene som er rapportert til Norsk pasientregister og informasjonen i pasientjournalene, fastslår riksrevisor Per-Kristian Foss. (…)

(Anm: Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene. Dokument 3:5 (2016-2017) (riksrevisjonen.no 23.3.2017).)

(Anm: Må rapportere om tvang til Norsk Pasientregister. Helsedirektoratet har gitt alle helseføretak frist til april med å levere eit oversyn over kor mange psykiatriske pasientar dei har lagt i reimer dei tre siste åra. (…) Og klinikksjef for psykisk helse og rus i Helse Møre og Romsdal, Ketil Gaupset, seier klinikkane i Molde og Ålesund skal levere tala innan fristen. – Vi skal levere tal for 2014, 2015 og 2016. For oss har dette høg fokus og er ekstremt viktig å få på plass. (nrk.no 25.3.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: NY RAPPORT FRA RIKSREVISJONEN. Refser kvaliteten på sykehusenes kodepraksis. Svekker kvaliteten på statistikken. – Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er svak kodekvalitet. Det er for store avvik mellom kodene som er rapportert til Norsk pasientregister og informasjonen i pasientjournalene, fastslår riksrevisor Per-Kristian Foss i pressemeldingen fra Riksrevisjonen. (dagensmedisin.no 23.3.2017).)

– Jeg litt bekymret for utviklingen i SSB på flere måter. Det som bekymrer mest, er manglende vektlegging av det viktige samfunnsoppdraget det er å utarbeide og formidle analyser og prognoser over økonomisk utvikling – som arbeidsverktøy for forvaltningen og andre. (–  )

– Jeg litt bekymret for utviklingen i SSB på flere måter
ssb.no 12.6.2017
Forsker i Statistisk sentralbyrå Torbjørn Eika går til ny jobb som sjeføkonom i KS. 

Eika sier at uroen rundt denne omorganiseringen bidro til at han går til den nye stillingen.

– Jeg litt bekymret for utviklingen i SSB på flere måter. Det som bekymrer mest, er manglende vektlegging av det viktige samfunnsoppdraget det er å utarbeide og formidle analyser og prognoser over økonomisk utvikling – som arbeidsverktøy for forvaltningen og andre. Slik sett er det kanskje litt feigt å forlate byrået nå, sier Torbjørn Eika.  

– Jeg har ingen tro på at mange publiseringer i fremstående forskningstidsskrifter er viktig for å lage gode modeller og prognoser for utviklingen i norsk økonomi, legger han til. 

Han er fremdeles noe usikker på hva som blir det endelige utfallet av omorganiseringene i SSB. (…)

Meyer beklager
Administrerende direktør Christine Meyer i SSB beklager at Torbjørn Eika forlater byrået.

– Vi skulle gjerne beholdt ham, og har aktivt forsøkt å få dette til. Når han først velger å gå, er det positivt at SSB-folk velges til å bekle en viktig stilling, og til og med etterfølger en annen fra byrået, sier hun. (…)

– Sier du nå at SSBs forskningsavdeling ikke har holdt følge?

– Min oppgave er å se fremover og å se til at SSB hele tiden utvikler seg. Min vurdering er at internasjonal tilstedeværelse er svært viktig, og dette er et viktig premiss i omorganiseringen vi står midt oppi, sier Meyer.
For øvrig går hun ikke inn på innvendingene i detalj.

– Jeg har oppfattet kritikken. Vi har nok noe forskjellig syn på hvor viktig internasjonal tilstedeværelse er. Så er vi fortsatt ikke helt ferdig med omorganiseringene, sier Meyer. (…)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Kronikk: (…) Samspill kan sikre bruk av oppdatert kunnskap. Samarbeidet om fagprosedyrer bør koordineres og kvalitetssikres på nasjonalt nivå. Dette kan være et viktig bidrag i målet om en likeverdig helsetjeneste for alle. (dagensmedisin.no 23.10.2017).)

(Anm: - Professor om øredræn: Behandling uden evidens er typisk for Danmark. (…) Professor: Vi behandler mange sygdomme uden evidens.) (videnskab.dk 18.11.2017).)

(Anm: 25 forskere mister jobben i SSBs forskningsavdeling. Mandag blir det klart hvem som blir de 25 forskerne som blir flyttet fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen i Statistisk sentralbyrå (SSB). (dn.no 21.10.2017).)

- For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg.

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Big data brings breast cancer research forwards by 'decades'. Scientists have created a 'map' linking the shape of breast cancer cells to genes turned on and off, and matched it to real disease outcomes, which could one day help doctors select treatments, according to a study published in Genome Research. (medicalnewstoday.com 1.2.2017).)

(Anm: – Syklister har nesten 40 ganger høyere risiko for å bli skadet i trafikken. Du har betydelig større fare for å bli utsatt for uhell på sykkel kontra bil, ifølge forsker. (…) De siste tallene viser at ifølge offisielle skadetall, det vil si politirapporterte ulykker publisert av SSB, er syklister 7,7 ganger så utsatt som bilførere, og fotgjengere 3,7 ganger så utsatt, opplyser forskningsleder Torkel Bjørnskau ved TØI. (nrk.no 21.4.2016).)

(Anm: Elsykkel-ulykker. Nytt studie: - Elsykler er blitt en byrde for helsevesenet. I Norge mangler vi oversikt. Et nytt studie, hvor det er sett på ulykker med elsykkel, viser til en økning og stiller spørsmål ved hvorvidt elsykkel er samfunnsøkonomisk lønnsomt.(...) Oslo kommune har gitt tilskudd til kjøp av elsykler. Hensikten er å redusere byens CO2- og svevestøvutslipp og gi en helsegevinst. For å få en gevinst, kreves det imidlertid at kan kjenner alle variablene i regnestykket. (tu.no 5.3.2017).)

- Mer antibiotika enn antatt i norsk landbruk. (- Dersom fisken holdes utenfor regnestykket, er antibiotikabruken i norsk landbruk tre ganger høyere enn tall fra EUs legemiddeltilsyn viser.)

Mer antibiotika enn antatt i norsk landbruk
dn.no 17.2.2017
Dersom fisken holdes utenfor regnestykket, er antibiotikabruken i norsk landbruk tre ganger høyere enn tall fra EUs legemiddeltilsyn viser.

Ifølge de offisielle tallene fra tilsynet EMA ligger antibiotikabruken på 3,1 milligram per kilo biomasse, skriver Nationen. Men den biomassen inkluderer en veldig stor andel fisk, hvor det brukes forsvinnende lite antibiotika. I Sverige er det offisielle tallet 11,5 milligram, mens det er hele 44,2 milligram per kilo i Danmark.

–Statistikken straffer land som Danmark, med forholdsvis stor svineproduksjon, men gir gode sifre i land med stor andel lam og fisk, forklarer veterinær My Sahlman i svenske Lantbrukarnas Riksförbund. (…)

(Anm: Antibiotikabruk tredoblet uten fisk. I 2015 brukte norsk oppdrettsnæring kun i overkant av 300 kilo, i forhold til det samlede forbruket i matproduksjonen på 5800 kilo. (nationen.no 16.2.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

(Anm: Departementet om sykehusenes tvangstall: Må telle på nytt til de får riktig svar. Helsedepartementet stoler ikke lenger på at datasystemene klarer å telle beltebruken ved norske sykehus. (…) Torsdag la Helsedirektoratet frem nye tall på hvor ofte sykehusene brukte den mest alvorlige formen for tvangsbruk – å reime fast psykisk syke pasienter – de siste to årene. Opptellingen ble gjort på nytt etter at VG i fjor vår avslørte at helsemyndighetene manglet oversikt. Helsedirektøren innrømmet torsdag at også de nye tallene hadde klare mangler. (vg.no 24.2.2017).)

(Anm: ”Data kan ha större inverkan än läkemedel”. Utan bra analys ger ”big data” inte de stora vinsterna i liv och pengar. Det menar hjärtkirurgen Ben Bridgewater som drivit framgångsrika projekt i Storbritannien, och som tycker att kirurgernas resultat ska vara offentligt. (dagensmedicin.se 2.2.2017).)

(Anm: Impact of searching clinical trial registries in systematic reviews of pharmaceutical treatments: methodological systematic review and reanalysis of meta-analyses. (…) Data sources Medline was searched to identify systematic reviews of randomised controlled trials (RCTs) assessing pharmaceutical treatments published between June 2014 and January 2015. (…) Conclusions Trial registries are an important source for identifying additional RCTs. The additional number of RCTs and patients included if a search were performed varied across systematic reviews. BMJ 2017;356:j448 (Published 17 February 2017).)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Bare ett kvalitetsregister får toppkarakter. En ekspertgruppe har evaluert årsrapportene for 2015 for 51 nasjonale kvalitetsregistre. Blant i alt 54 nasjonale kvalitetsregistre, har ekspertgruppen evaluert 51 av dem ut fra vurdering av kvalitet og funksjon. Norsk hjerneslagregisteret er det første registeret som oppfyller alle kriterier i stadium 4, som er høyeste nivå. (dagensmedisin.no 14.2.2017).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

- Dataene som snudde verden på hodet. (- Kort forklart er stordata de digitale sporene vi etterlater oss, både på og utenfor nettet, hver gang vi foretar oss noe.) (- Med mindre man har vært på en annen planet de siste fem årene, vil man ha hørt om stordata, eller «Big Data».) (- Hvor farlig er stordata?)

Dataene som snudde verden på hodet
nrkbeta.no 5.2.2017
Psykolog Michal Kosinski utviklet en metode for å analysere folk i minste detalj, basert på Facebook-aktiviteten deres. Hjalp et lignende verktøy Donald Trump med å ta makten i Det hvite hus?

Kosinski er ekspert i psykometri, en gren av psykologien som bruker kvantitative metoder på store mengder innsamlede data. Derfor er dette et tema han inviteres til å snakke om over hele verden. Da han slo på TV-en den morgenen, fikk han se nyheten som tok verden på senga:

Stikk i strid med alle rådende statistiske prognoser hadde Donald J. Trump vunnet presidentvalget i USA. (…)

Hvor farlig er stordata?
Med mindre man har vært på en annen planet de siste fem årene, vil man ha hørt om stordata, eller «Big Data». Kort forklart er stordata de digitale sporene vi etterlater oss, både på og utenfor nettet, hver gang vi foretar oss noe. Hver gang vi bruker et betalingskort. Hver gang vi søker på nettet. Hver bevegelse vi foretar oss med mobilen i lomma. Hver gang vi trykker på «liker». Alt blir lagret. Særlig «liker»-klikkene våre. Lenge har det vært uklart hva disse opplysningene kan brukes til, kanskje med unntak av at vi blir vist reklame for blodtrykksmedisiner dersom vi søker etter «høyt blodtrykk» på Google. (…)

Big Five
Psykometri, noen ganger kalt psykografi, dreier seg om måling av psykologiske trekk, f.eks. personlighetstrekk. På 80-tallet utviklet to psykologteam en modell for vurdering av personlighet. Femfaktormodellen, basert på fem personlighetstrekk, kalles Big Five – «De fem store»:

  • Åpenhet – hvor åpen er du for nye opplevelser?
  • Planmessighet – hvor perfeksjonistisk er du?
  • Ekstroversjon – hvor utadvendt og sosial er du?
  • Medmenneskelighet – hvor hensynsfull og samarbeidsvillig er du?
  • Nevrotisisme – hvor irritabel, impulsiv eller depressiv er du?

Med utgangspunkt i disse faktorene – som av og til betegnes med den engelske forkortelsen OCEAN (openness, conscientousness, extroversion, agreeableness, neuroticism) – kan man gjøre relativt nøyaktige vurderinger av hva slags person man har med å gjøre. Blant annet med hensyn til behovene deres, hva de er redd for, og hvordan de sannsynligvis vil oppføre seg.

Femfaktormodellen har blitt et standardverktøy i psykometri. Det største problemet med den har imidlertid vært datainnhenting, da den var avhengig av at man fylte ut et langt, innviklet og veldig nærgående spørreskjema. (…)

(Anm: Big data isn’t the problem, data copies are. (itproportal.com 20.11.2015).)

(Anm: Big data has not revolutionised medicine – we need big theory alongside it. (…)  (theconversation.com 19.4.2016).)

(Anm: Michal Kosinski: – Retten til et privatliv slik vi kjenner det, er definitivt over. Forsker Michal Kosinski har avdekket vanlige folks personlighet ved å studere deres Facebook-likes. Var det en lignende metode som påvirket Brexit og USA-valget? (…) For noen år siden utviklet han en metode som kan avdekke personlighetstrekk med stor nøyaktighet ved hjelp av vanlige folks Facebook-likes. På spørsmål om hvilken rolle han tror analyser av big data vil ha i kommende valgkamper i eksempelvis Frankrike, Tyskland, og Norge, er han klar: – Det er ingen vei tilbake, alle etablerte politikere bruker slike metoder og har gjort det en stund allerede. Dette mener jeg er et godt tegn. Det får politikere til å bli mer interessert i hva enkeltpersoner mener, er interessert i, drømmer om, frykter. Og gir dem et verktøy til å snakke direkte til velgerne. (…) 5. april kommer psykologiforskeren til Norge for å delta på Aftenpostens og Forskningsrådets konferanse Næringslivsdagen 2017. (aftenposten.no 31.3.2017).)

(Anm: Referansearkitektur og fellestjenester for nasjonale helseregistre. Mekka for helseforskere: Vil gjøre det enklere å samkjøre data fra mange helseregistre. Leder satsingen: divisjonsdirektor Roar Olsen i Direktoratet for e-helse står bak rapporten med det ikke helt spennende navnet; Referansearkitektur og fellestjenester for helseregistre. Direktoratet for e-helse og Helse- og omsorgsdepartementet har et mål. Et veldig stort et. Et som både kan effektivisere og spare penger, og som kan øke personsikkerheten når vi håndterer helsedata. (digi.no 20.1.2017).)

(Anm: Syv av ti er positive til helseregistre. Det er ytterst få, kun fire prosent, som er negative til at Folkehelseinstituttet registrerer ulike helseopplysninger i helseregistre. Om lag 70 prosent er postitive. Dette fremgår av TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 som lanseres i dag. (fhi.no 26.4.2016).)

(Anm: Kan vi stole på Statistisk sentralbyrå? (…) Avlyste møte. En annen journalist som kan regne er Ole Asbjørn Ness i Finansavisen. Da han ba Christine Meyer om et såkalt profilintervju sa hun ja. Men da hun så spørsmålene mente hun de var «for saksorientert» og avlyste møtet samme dag. At direktøren for SSB avlyser et møte fordi journalisten er for saksorientert sier sitt. Meyer endte med å sende Ness et langt svar på epost, uten mulighet for oppfølging. (aftenposten.no 10.12.2015).)

- Er det noe statistikk vi ikke ønsker? (- I 2015 lærte vi at fakta ikke hjelper. Ikke på SSB-direktøren heller.)

Uønsket statistikk om innvandrere og kriminalitet?
Kritian Gundersen professor i biologi ved UiO.
aftenposten.no 17.2.2016
Er det noe statistikk vi ikke ønsker? Statistisk sentralbyrå (SSB) ble nylig kritisert for ikke å ville produsere bestemte tall knyttet til innvandrere og kriminalitet. Da jeg i sosiale medier støttet kritikken, ble jeg først belært med at jeg måtte forstå at det handlet om verdinøytrale ressursprioriteringer slik SSB selv hevdet. (…)

Gode intensjoner er ikke nok
Man kan ønske å øke innvandringen av humanitære grunner eller man kan ønske en liberal innvandringspolitikk fordi man mener et multikulturelt samfunn er verdifullt.

Slike mål legitimerer imidlertid ikke at man bruker statistikk på en annen måte enn det som ellers er vanlig i samfunnet. Vi må legge større vekt på å beskrive virkeligheten på en god måte enn på at noen kan føle seg krenket av tall. (…)

(Anm: Faktaresistens. Årets ord i 2016. I 2015 lærte vi at fakta ikke hjelper. Ikke på SSB-direktøren heller. FAKTASTRIDEN: Du kan ikke vinne en debatt med tall og fakta. Motparten er immun. (dagbladet.no 29.12.2016).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning og politikk i SSB. I tidligere tider var det kanskje en fordel for forskere å ha kort fysisk avstand til dataene. Det er i så fall lenge siden. Derfor har jeg i lengre tid ment at SSBs forskningsavdeling enten bør skilles ut som et eget institutt eller overføres til universitetene, sier forfatteren. (dn.no 30.1.2017).)

(Anm: SSB: Biodrivstoff-satsing øker klimautslippene. Regjeringens varslede bruk av mer "konvensjonelt" biodrivstoff i Norge vil øke verdens klimautslipp med flere titusen tonn CO2, ifølge en ny SSB-rapport. (dagsavisen.no 7.3.2017).)

– Det er klart at det nå er mange som stiller spørsmål rundt SSB, så det er viktig at vi sammen viser at vi kan komme opp med tiltak. Vi vil komme opp med tiltak som avdemper bekymringen hos samfunnsaktører, sa Meyer til VG etter møtet.

(Anm: Tidligere SSB-sjef: Et politisk kupp. Tidligere leder av Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling Olav Bjerkholt føyer seg inn i rekken av kritikere som reagerer på institusjonens omorganisering. – Hele saken er etter min oppfatning veldig rar, og jeg betrakter det som et politisk kupp. Det begynte med at Hans Henrik Scheel ble utnevnt til SSB-direktør. Utnevnelsen var uvanlig ved at Scheel var uten bred forskningserfaring som alle forgjengerne, sier Bjerkholt til Klassekampen. (…) – Jeg har ikke tillit til at SSB vil gi oss objektiv og nøytral informasjon i framtiden når det ser ut til at de presser ut forskere som tenker annerledes, sier Navarsete til NRK. Mandag måtte SSB-direktør Christine Meyer troppe opp hos finansminister Siv Jensen (Frp) for å forklare seg om uroen. – Det er klart at det nå er mange som stiller spørsmål rundt SSB, så det er viktig at vi sammen viser at vi kan komme opp med tiltak. Vi vil komme opp med tiltak som avdemper bekymringen hos samfunnsaktører, sa Meyer til VG etter møtet. (vg.no 31.10.2017).)

– Det er sjokkerende at de kaster Erling Holmøy. SSB-ledelsen får refs fra en tidligere svært betrodd medarbeider.

(Anm: – Det er sjokkerende at de kaster Erling Holmøy. SSB-ledelsen får refs fra en tidligere svært betrodd medarbeider. SSB-direktør Christine Meyer må møte hos finansminister Siv Jensen (Frp) mandag for å forklare hvorfor 25 forskere er omplassert. Det har skapt mye rabalder at den profilerte forskeren Erling Holmøy ikke får forske mer. Det var han som regnet på hvor mye innvandring til Norge koster. Les også: Stavrum: Nektes å regne på innvandring. (nettavisen.no 29.10.2017).)

- SSB-direktør Christine Meyer var mandag kalt inn på teppet hos finansminister Siv Jensen (Frp) etter omorganisering og kutt i forskerstaben til Statistisk sentralbyrå (SSB).

(Anm: SSB-sjefen snek seg ut bakveien etter møte med Siv Jensen. KOM – OG GIKK: SSB-direktør Christine Meyer på vei til møtet med finansminister Siv Jensen. Etter møtet snek hun seg imidlertid unna pressen. Ga ingen kommentarer til pressen etter oppvaskmøte hos finansministeren. REGJERINGSKVARTALET (Nettavisen): SSB-direktør Christine Meyer var mandag kalt inn på teppet hos finansminister Siv Jensen (Frp) etter omorganisering og kutt i forskerstaben til Statistisk sentralbyrå (SSB). På vei inn til møtet sa Meyer at hun gledet seg til å møte finansministeren. (…) Les også: – Det er sjokkerende at de kaster Erling Holmøy. Jensen ber om flere svar Finansminister Siv Jensen sier i en uttalelse at det var et nyttig møte. - Jeg har hatt et nyttig møte med SSBs administrerende direktør Christine Meyer, der hun orienterte om det store omstillingsarbeidet som pågår i SSB. I lys av uroen som har oppstått, diskuterte vi også innretningen av forskningsavdelingen og leveransene til regjeringen, Stortinget, departementene og partene i arbeidslivet, sier Jensen. I møtet ba hun Meyer om å komme tilbake til departementet om en uke. (nettavisen.no 30.10.2017).)

(Anm: Kristin Halvorsen bekymret for SSB-endring. (…) – Cicero benytter seg av modeller fra SSB som blant annet brukes til å vurdere effekten av klimapolitikk på norsk økonomi og energimarkedene. Kvaliteten på modellene henger nøye sammen med om de utvikles forskningsnært. Hos oss er det forskere som er bekymret for om disse modellene fortsatt vil utvikles og forbedres etter omleggingen, sier hun. (…) Stoler på finansministeren – Jeg regner med at Siv Jensen også følger nøye med på behovet for gode modeller til klimaforskningen, og ikke bare når det gjelder statistikk på innvandring, sier Halvorsen. (vg.no 9.11.2017).)

– Jeg har ikke tillit til at SSB vil gi oss objektiv og nøytral informasjon i framtiden når det ser ut til at de presser ut forskere som tenker annerledes, sier Senterpartiets Liv Signe Navarsete.

(Anm: Sp krever omorganiseringsstopp i SSB. – Jeg har ikke tillit til at SSB vil gi oss objektiv og nøytral informasjon i framtiden når det ser ut til at de presser ut forskere som tenker annerledes, sier Senterpartiets Liv Signe Navarsete. Ledelsen i Statistisk sentralbyrå (SSB) med direktør Christine Meyer i spissen er i ferd med å gjennomføre en større omorganisering av byrået som er hovedleverandør av samfunnsforskning til Norske myndigheter. 25 forskere har fått beskjed om at de degraderes når forskerstaben reduseres til 48. Selv om forskerne beholder stillingstitttelen, flyttes de fra forskningsavdelingen, og får begrenset mulighet til å publisere forskning eller søke om eksterne forskningsmidler. (nettavisen.no 30.10.2017).)

– NETTAVISEN MENER: Hensikten med Statistisk sentralbyrå er ikke å lage forskning ingen leser, men å bidra med statistikk og økonomiske analyser vi kan bruke i norsk samfunnsliv.

(Anm: Mange ubesvarte spørsmål til Statistisk sentralbyrå. SSB-direktør Christine Meyer anklages for å fjerne forskere som gir viktige bidrag til norsk samfunnsdebatt. NETTAVISEN MENER: Hensikten med Statistisk sentralbyrå er ikke å lage forskning ingen leser, men å bidra med statistikk og økonomiske analyser vi kan bruke i norsk samfunnsliv. Det stormer rundt Statistisk sentralbyrå og byråets direktør - tidligere Høyre-politiker Christine Meyer. (nettavisen.no 30.10.2017).)

- Økonomer debatterer heftig Statistisk sentralbyrås (SSB) forskning og modellbruk. Er det bare en krangel blant mattenerder, eller angår den vanlige folk? Jo, den gjør det. Se nederst.

Statistikkdirektørens nedskalering: En gang ødelagt, alltid ødelagt
Helle Stensbak, sjeføkonom i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
aftenposten.no 5.2.2017
Et ordtak sier at hvis noe virker, så ikke reparer det. Altså en advarsel om at du kan komme til å ødelegge noe uoversiktlig «inni der» fordi du ikke ser hvor skjørt det er.

Økonomer debatterer heftig Statistisk sentralbyrås (SSB) forskning og modellbruk. Er det bare en krangel blant mattenerder, eller angår den vanlige folk? Jo, den gjør det. Se nederst.

Den bejublede norske modellen
World Economic Forum kåret Norge som best i verden til å redusere ulikhet, og vi smigres, nikker og peker på den norske modellen. Den bejubles i brede ordelag av lærde fra alle samfunnsfag.

Men hva er viktigst i denne supermodellen for land som er gode mot folkene sine? Jeg tror at den økonomiske siden er viktigst. Relativt liten forskjell mellom dem som tjener mest og minst gjør godt, både for enkeltindividene og for helheten.

De som tjener mest på små forskjeller, er folk med lav lønn. Altså folk flest, fordi mer enn femti prosent tjener under gjennomsnittet. (…)

SSBs modellverk blir nå foreslått svekket av noen som i disse dager gir råd til direktøren i SSB. Og direktøren lytter. Hun har kjøpt begrunnelsene om nedskalering. – Det som er viktig for meg, er at SSB driv forskning på høgt internasjonalt nivå, sier hun til Klassekampen.

Er det?

Det viktige for meg, er at SSB driver forskning som kommer befolkningen til gode. Men jeg er ikke direktør. Jeg er en av fem millioner eiere. (…)

(Anm: Reiselivsbransjen kritiserer SSB-statistikk. Flere reiselivsaktører kritiserer SSB for å ikke ha god nok statistikk over hotellovernattinger. Scandic-direktøren sier SSB er blitt akterutseilt. (…) De konkluderer med at det er behov for «en statistikk av vesentlig bedre kvalitet som brukerne kan benytte til riktige og raske situasjonsvurderinger for gode veivalg». (nettavisen.no 31.1.2017).)

(Anm: SSBs forskning og makromodellene | Andreas Benedictow og Roger Hammersland
Andreas Benedictow, forsker Statistisk sentralbyrå - Roger Hammersland, forsker Statistisk sentralbyrå. Hvorfor skal en statistikkprodusent i stor grad basere sine analyser på en modell med en i beste fall løselig tilknytning til data? I disse dager pågår det en diskusjon i media om forskning i Statistisk sentralbyrå, utløst av en rapport fra et utvalg nedsatt av SSBs administrerende direktør. (aftenposten.no 16.2.2017).)

(Anm: Kaller strategirapport «mangelfull og ensidig». Ti av forskerne i SSB mener rapporten fra byråets strategiutvalg ikke er et godt nok grunnlag for det videre arbeidet med forskningsstrategien. SSB-forsker Ådne Cappelen mener rapporten fra SSBs strategigruppe ikke svarer på grunnleggende spørsmål om SSBs forskning. (dn.no 31.1.2017).)

- Rapport fra utvalget for utredning av framtidig forskningsstrategi for SSB: - Virksomheten må innrettes for å støtte målformuleringen om kvalitetssikret analyse av effektene av økonomisk politikk og endringer i samfunnsmessige og økonomiske rammebetingelser i Norge. (- Dagens forskningsvirksomhet kan ikke sies gjennomgående å være på høyt internasjonalt nivå. Noen ansatte produserer arbeid av høy vitenskapelig kvalitet, mens et flertall arbeider med analyser som sjelden eller aldri utsettes for kritikk og kvalitetssikres gjennom fagfellevurdering i internasjonalt anerkjente tidsskrift.)

Forskning i Statistisk sentralbyrå. Rapport fra utvalget for utredning av framtidig forskningsstrategi for SSB
SSB (5. januar 2017)
Sammendrag
SSBs ledelse satte primo august 2016 ned en gruppe som skulle utarbeide forslag til SSBs fremtidige forskningsstrategi. (…)

Utvalget mener at det er formålstjenlig at SSB har egen forskningsvirksomhet, og at denne er organisert som en egen avdeling. (…)

Kapittel 3 i rapporten går gjennom virksomheten i dagens Forskningsavdeling. Hovedmålsettingen slik den er formulert i dag etterleves kun i begrenset grad. Dagens forskningsvirksomhet kan ikke sies gjennomgående å være på høyt internasjonalt nivå. Noen ansatte produserer arbeid av høy vitenskapelig kvalitet, mens et flertall arbeider med analyser som sjelden eller aldri utsettes for kritikk og kvalitetssikres gjennom fagfellevurdering i internasjonalt anerkjente tidsskrift. Målt i forhold til et annet hovedmål med virksomheten – tilbakevirkning til statistikkproduksjonen - er kontakten mellom forskere og statistikere vel uttalt, men den konkrete tilbakevirkningen bør forbedres. (...)

Kapittel 5 er utvalgets innspill til ny strategi. Utvalgets anbefalinger er presentert under følgende punkter:

  • Virksomheten må innrettes for å støtte målformuleringen om kvalitetssikret analyse av effektene av økonomisk politikk og endringer i samfunnsmessige og økonomiske rammebetingelser i Norge
  • Gode forskningsprosjekter bør styre finansieringen, og det må tildeles en forutsigbar intern finansiering for hver enkelt forsker i avdelingen
  • Det anbefales et tydelig skille mellom utvikling og drift av modeller
  • Det må være klare krav til tilbakevirkning til statistikken

Gitt målsettingen om at forskningsvirksomheten i SSB skal ha høy kvalitet, være langsiktig og konsentrert om utvalgte områder mener utvalget at forskningsavdelingen bør bestå av 25-35 personer. Dette innebærer at den del av årsverkene i dagens forskningsavdeling som ikke tilfredsstiller de skisserte kravene blir flyttet over til statistikkavdelingene.  Dette vil føre til en betydelig heving av analysekompetansen i statistikkavdelingene. (…)

Kapittel 6 gir konkrete forslag til organisering av ny avdeling. Det anbefales en prosjektbasert organisering, der forskningsdirektøren har overordnet budsjett- og personalansvar. Faglig organiseres aktiviteten som temabaserte prosjekter. (…)

6.5 Evaluering
Forskningsdirektøren bør hvert år utarbeide en rapport som gir en oversikt over produksjonen til avdelingen og de ulike ansatte. En bør også vurdere å institusjonalisere en ekstern evaluering, for eksempel hvert tredje år, som går igjennom avdelingens produksjon og sammenlikner den med avdelingens formålsparagraf. I tillegg til publiseringer kan det vurderes å lage en oversikt over samfunnsinnflytelse, for eksempel etter modell av det som gjøres i «The Research Excellence Framework (REF)» i Storbritannia. En kan også søke inspirasjon fra Norges Bank Watch. Statistikken og evalueringer bør ligge offentlig tilgjengelig på internett. (…)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet (mintankesmie.no).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- NASJONALT SERVICEMILJØ FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE: Bare ett kvalitetsregister får toppkarakter

Bare ett kvalitetsregister får toppkarakter
dagensmedisin.no 14.2.2017
En ekspertgruppe har evaluert årsrapportene for 2015 for 51 nasjonale kvalitetsregistre.

Blant i alt 54 nasjonale kvalitetsregistre, har ekspertgruppen evaluert 51 av dem ut fra vurdering av kvalitet og funksjon .

Norsk hjerneslagregisteret er det første registeret som oppfyller alle kriterier i stadium 4, som er høyeste nivå.

For seks andre registre gjenstår bare ett kriterium før de kvalifiserer til nivå 4.
Stadie-inndeling
Kvalitetsregistrene vurderes i henhold til et etablert stadie-inndelingssystem, hvor hvert register får en skår ut fra fastsatte kriterier for stadium 1 til 4.

Med blant annet økende dekningsgrad og innrapportering av pasientrapporterte data øker stadium-rangeringen.

Se kriterier for stadie-inndeling her. (…)

(Anm: Ekspertgruppens vurdering av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes årsrapporter for 2015. (kvalitetsregistre.no 15.2.2017).)

(Anm: NASJONALT SERVICEMILJØ FOR  MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE (kvalitetsregistre.no).)

 – Robert Eriksson mener at det er en stilletiende politisk enighet i Norge om å bruke en ledighetsstatistikk som ikke forteller hele sannheten. (–  Man har valgt en måte å føre statistikken på som er både upresis og unøyaktig. Det er i hvert fall en klar sminking av sannheten.) (– 88.000 tas ikke med i statistikken.) (– Det er vel ikke bare Arbeiderpartiet som må ta skylden for det? – Nei. Hele det politiske Norge har vært med på å lage ordningene.)

EKSKLUSIVT TV 2-INTERVJU. Tidligere arbeidsminister innrømmer: – Jeg brukte sminkede ledighetstall
tv2.no 24.1.2017
Robert Eriksson mener at det er en stilletiende politisk enighet i Norge om å bruke en ledighetsstatistikk som ikke forteller hele sannheten.

Frem til desember 2015 var Robert Erikssen (Frp) en av Erna Solbergs betrodde statsråder.

Som arbeidsminister var han kjent for å være klartalende og ærlig, men Eriksson innrømmer at han brukte det han betegner som sminkede ledighetstall.

– Man har valgt en måte å føre statistikken på som er både upresis og unøyaktig. Det er i hvert fall en klar sminking av sannheten.

– Du var selv arbeidsminister i to år og brukte de samme sminkede tallene. Hvorfor gjorde du det? (…)

88.000 tas ikke med i statistikken
Siden i fjor høst har TV 2 fulgt 550 arbeidsledige. De siste dagene har vi satt søkelyset på hvor mange som står uten arbeid, men som ikke blir inkludert i de offisielle ledighetstallene i Norge.

Søndag fortalte vi hvordan 88.000 av de 143.000 mottakerne av arbeidsavklaringspenger får opplyst av NAV at de er arbeidssøkere. Likevel tas de ikke med i statistikken. Ifølge NAV er årsaken at de følger internasjonale kriterier når statistikken utformes. (…)

– Ledigheten er mellom 7 og 8 prosent
Ifølge den siste pressemeldingen fra regjeringen er ledigheten på 2,8 prosent, eller 78.556 personer. I tillegg går 19.950 arbeidssøkere på tiltak.

Mandag presenterte TV 2 et regnestykke som viser at ledigheten i Norge kan være så høy som 7,8 prosent, eller 223.165 personer. (…)

Legger skylden på Gro
Robert Eriksson gir Gro Harlem Brundtland og Arbeiderpartiet skylden for at systemet er som det er.

– På et tidspunkt opplevde Brundtland-regjeringen nærmere 200.000 arbeidsledige. Politikken handlet om å sette folk på tiltak, og på den måten ble færre registrert som ledige, sier han.

– Det er vel ikke bare Arbeiderpartiet som må ta skylden for det?

– Nei. Hele det politiske Norge har vært med på å lage ordningene. Vi må spørre oss om måten fører statistikk gir det riktige bildet, eller om det er gir et politisk korrekt bilde. Dessverre tror jeg at det gjør det siste, sier Eriksson. (…)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier.

(Anm: Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier. (Investigation Raises Concerns About Animal Study Misreporting. TB vaccine debacle traced to cherry-picked results from preclinical models.) (…) Forbedringer av design, registrering, rapportering og åpenhet om dyreforsøk er påkrevd, sier Ritskes-Hoitinga. "For å oppnå dette trenger vi en kulturell endring hvor forskning blir belønnet for å produsere gyldige og reproduserbare resultater som er relevante for pasienter, og for å yte rettferdighet til dyrene som blir brukt.» ("Improvements in the design, registration, reporting and transparency of animal studies are urgently needed," Ritskes-Hoitinga wrote. "To achieve this, we need a cultural change in which researches are rewarded for producing valid and reproducible results that are relevant to patients, and for doing justice to the animals being used." (medpagetoday.com 10.1.2018).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

- Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (- Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk.)

(Anm: Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (Open data. EFPIA-PhRMA’s principles for clinical trial data sharing have been misunderstood. (…) Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. (…) For det andre, til tross for inntrykk av at industrien er i ferd med å åpne opp store datalagre, er prinsippdokumentet nesten utelukkende fokusert på fremtidige kliniske studier, som opplyser om standarder for å dele resultatene av utprøvingen av nye legemidler og nye indikasjoner for gamle legemidler. Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. BMJ 2013;347:f5164 (Published 20 August 2013).)

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

– De jukser da opp selvforsyningsgraden vesentlig.

Soya fra Brasil føres opp som «norsk»
nrk.no 17.2.2016
Norge importerer mer kraftfôr enn tidligere antatt, fordi Landbruksdirektoratet fører opp soya fra Brasil som «norsk» i sine statistikker.

Brennpunkt-dokumentaren «Framtidsbonden» viser at norske husdyr får stadig mer kraftfôr, mens de spiser mindre gress.

Men i Landbruksdirektoratet offisielle statistikk føres både soya fra Brasil og andre utenlandske kraftforkomponenter som «norsk» dyrefor.

Dette er et stort problem, ifølge forsker Svenn Arne Lid.

– De jukser da opp selvforsyningsgraden vesentlig. I den siste beregningen i Norge, der man justerte for det importerte kraftfôret, var selvforsyningsgraden 38 prosent og den er sterkt fallende, sier forfatter og tidligere landbruksforsker Svenn Arne Lid. (…)

Direktoratet har nemlig i alle år har ført opp mesteparten av soyamelet som «norsk.» Med liten skrift står at dette er «norskprodusert mel av importert soyabønner». Likefult er soyaen regnet inn som norsk råvare i statistikkene. (...)

(Anm: Building on good data foundations. Theodora Bloom, executive editor. "Healthcare generates a vast rainforest of data that could be used more widely for research if barriers to access could be overcome," say Ruth Gilbert and colleagues in an Editorial (doi:10.1136/bmj.h5897). The barriers include the cost of access and cumbersome application processes. And where are the incentives to provide data for research? Could we quantify the lost opportunities of research not done and do more to encourage data providers to list who has accessed their data and to what end? Editor's Choice. BMJ 2015;351:h6065 (Published 12 November 2015).)

(Anm: Slik skal big data håndteres i framtiden. Når stadig større mengder data innhentes, må man tenke nytt om hvordan man lagrer og bearbeider dem. Vi har vært på Europas første dedikerte konferanse for Spark – open source plattformen som vil dominere Big Data-behandling i framtiden. (nrkbeta.no 10.11.2015).)

(Anm: Vital statistics data can help fill gap about prescription opioid-related deaths (medicalnewstoday.com 30.11.2015).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

- Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten.

Data transparency is the only way (Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten)
Editor's Choice - Fiona Godlee, editor in chief
BMJ 2016;352:i1261
BMJ er blitt anklaget med en viss rett for å være imot legemiddelindustrien. Bransjens rulleblad mht. undergraving av medisinsk utdanning, praksis og forskning, hvor egeninteresser settes foran offentlige interesser har vært et sentralt studieobjekt i mer enn 20 år. Men en gang i blant er det fint å kunne vise at vi kan være like kritisk til akademia. Vårt mål er i alle tilfeller å støtte åpen forskning uten bindinger. (The BMJ has been accused, with some justification, of being against the drug industry. The industry’s record on subverting medical education, practice, and research in its own rather than the public interest has been a key object of study for the past 20 years and more. But once in a while it’s nice to be able to show that we can be equally critical of academia. Our aim in all cases is to support unconflicted and open science.)

Når det gjelder å skjuling og feilrapportering av data fra kliniske studier har industrien en lang rekke lite ærefulle skandaler å vise til: oseltamivir (Tamiflu) (Roche), reboxetine (Edronax) (Pfizer), og paroxetine (Seroxat; Paxil) (GlaxoSmithKline), for bare å nevne tre (doi:10.1136/bmj.e7303; doi:10.1136/bmj.c4942; doi:10.1136/bmj.h4629). Men som en klasse er akademiske forskere er ikke merkbart  bedre. Nyere eksempler på lengre forsinkelser i publiseringen av forsøksresultater inkluderer sagaene om sentinel node biopsi og vitamin A (doi:10.1136/bmj.e8645; doi:10.1136/bmj.e8558). Mange akademiske institusjoner oppfyller fortsatt ikke i sitt ansvar når det gjelder formidling av studieresultater (doi:10.1136/bmj.i637). Og jeg har ikke registrert noen fremgang når det gjelder tilgjengeligheten av studiedata for statiner for uavhengig gransking (doi:10.1136/bmj.h3908). (…) (When it comes to hiding and misreporting clinical trial data, the industry has a long string of inglorious scandals to its name: oseltamivir (Roche), reboxetine (Pfizer), and paroxetine (GlaxoSmithKline), to name but three (doi:10.1136/bmj.e7303; doi:10.1136/bmj.c4942; doi:10.1136/bmj.h4629). But as a class, academic researchers are not markedly better. Recent examples of extended delay in publishing trial results include the sagas of sentinel node biopsy and vitamin A (doi:10.1136/bmj.e8645; doi:10.1136/bmj.e8558). Many academic institutions are still failing in their responsibilities to disseminate trial results (doi:10.1136/bmj.i637). And there has been no progress that I am aware of on the availability of the trial data on statins for independent scrutiny (doi:10.1136/bmj.h3908).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Tamiflu (oseltamivir), Relenza (zanamivir) etc. (influensabehandling) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemidlene virker ikke: en moderne medisinsk skandale. Legene som forskriver legemidler vet ikke at de ikke virker som de er ment å gjøre. Det gjør heller ikke deres pasienter. Produsentene vet det veldig godt, men de forteller det ikke. (The drugs don't work: a modern medical scandal.) (guardian.co.uk 21.9.2012).)

(Anm: Reboxetine has no antidepressant effect at all. BMJ 2015; 351  (Published 03 November 2015) BMJ 2015;351:h5842.)

(Anm: Legemidlene virker ikke: en moderne medisinsk skandale. Legene som forskriver legemidler vet ikke at de ikke virker som de er ment å gjøre. Det gjør heller ikke deres pasienter. Produsentene vet det veldig godt, men de forteller det ikke. (The drugs don't work: a modern medical scandal.) (guardian.co.uk 21.9.2012).)

- Kritik: Sundhedsmyndigheder misforstår deres opgave

Kritik: Sundhedsmyndigheder misforstår deres opgave
dagenspharma.dk 11.2.2015
Lederen af CTU, Christian Gluud, opfordrer danske sundhedsmyndigheder til at rydde op i deres morads af forkerte hensyn. De burde ikke dække over den uredelighed, de selv afdækker i kliniske studier, men systematisk offentliggøre den.

Sundhedsstyrelser og lægemiddelstyrelser verden er helt galt på den, når de overfor offentligheden dækker over videnskabelige uredelighed, som de selv har afsløret. Det mener lederen af Copenhagen Trial Unit, Center for klinisk interventionsforskning, Christian Gluud, efter at have læst en videnskabelige artikel publiceret i tidsskrift JAMA af professor i journalistik Charles Seife og hans studerende […]

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (...) Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Leder. Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt BMJ. (Editorials. Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra) BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Vi ønsker ikke adgang til dine følsomme data

Vi ønsker ikke adgang til dine følsomme data
Pharmadanmark 15.2.2017 ‘
Debatindlæg i Politiken
Fælles debatindlæg af
Rikke Løvig Simonsen formand hos Pharmadanmark
Ida Sofie Jensen, koncenrchef i Lægemiddelindustriforeningen,
Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien
Martin Bonde, formand for Dansk Biotek
De danske offentlige sundhedsregistre og biobanker er helt unikke og har stor betydning for udvikling af bedre behandlinger, både i forhold til kvaliteten af den eksisterende behandling og for at udvikle nye behandlinger.

Når man udvikler nye produkter eller ny behandling, så gør man det på baggrund af viden om årsagssammenhænge. Det er derfor, data er så afgørende. Men vi vil gerne en gang for alle understrege, at vi ikke er interesserede i dine personlige oplysninger. Vi vil ikke vide, hvilke sygdomme, hvilke symptomer eller hvilke bivirkninger du har. Vi er interesseret i nogen – interesseret i de mønstre man kan finde, hvis man kigger på data fra mange personer.

Det er følsomme oplysninger. Derfor skal de både indsamles og anvendes på en måde, som borgerne kan have tillid til, og det er et emne, der – ikke overraskende - er til stadig debat. Vi vil gerne gå forrest i den debat og har derfor opstillet syv principper, der skal være bærende for vores tilgang til sundhedsdata. (…)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier.

(Anm: Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier. (Investigation Raises Concerns About Animal Study Misreporting. TB vaccine debacle traced to cherry-picked results from preclinical models.) (…) Forbedringer av design, registrering, rapportering og åpenhet om dyreforsøk er påkrevd, sier Ritskes-Hoitinga. "For å oppnå dette trenger vi en kulturell endring hvor forskning blir belønnet for å produsere gyldige og reproduserbare resultater som er relevante for pasienter, og for å yte rettferdighet til dyrene som blir brukt.» ("Improvements in the design, registration, reporting and transparency of animal studies are urgently needed," Ritskes-Hoitinga wrote. "To achieve this, we need a cultural change in which researches are rewarded for producing valid and reproducible results that are relevant to patients, and for doing justice to the animals being used." (medpagetoday.com 10.1.2018).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

- Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (- Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk.)

(Anm: Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (Open data. EFPIA-PhRMA’s principles for clinical trial data sharing have been misunderstood. (…) Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. (…) For det andre, til tross for inntrykk av at industrien er i ferd med å åpne opp store datalagre, er prinsippdokumentet nesten utelukkende fokusert på fremtidige kliniske studier, som opplyser om standarder for å dele resultatene av utprøvingen av nye legemidler og nye indikasjoner for gamle legemidler. Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. BMJ 2013;347:f5164 (Published 20 August 2013).)

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

(Anm: Kronikk: Livene vi ikke redder. En unik samling helsedata kan bidra til bedre helse, å finne årsaker til sykdom, økt kvalitet på behandling og bedre medisiner. Men et rigid regelverk hindrer oss i å bruke informasjonen. (aftenposten.no 20.1.2015).)

(Anm: How does the human brain tackle problems it did not evolve to solve? (medicalnewstoday.com 27.2.2015).)

(Anm: Levealder som tankeeksperiment - Dag Bratlid, professor, barnelege (aftenposten.no 29.5.2015).)

(Anm: How can we improve data sharing of biomedical research across the globe? (medicalnewstoday.com 21.8.2015).)

(Anm: Playing '20 questions' through brain-to-brain communication. In a groundbreaking experiment, a team from the University of Washington has linked two human brains for a question and answer session - a game that they call "20 Questions with the Mind." The report has been published in PLOS ONE. (medicalnewstoday.com 26.9.2015).)

(Anm: Clinicians and patients need to be convinced that benefits of big data outweigh risks, MPs are told. BMJ 2015;351:h5785 (Published 28 October 2015).)

- Statistisk sentralbyrå har i over 20 år jobbet internasjonalt med å hjelpe utvalgte land til å sette opp nasjonale statistikker.

SSBs internasjonale engasjement - Statistikk som samfunnsbistand
ssb.no 23.6.2015
Statistisk sentralbyrå har i over 20 år jobbet internasjonalt med å hjelpe utvalgte land til å sette opp nasjonale statistikker. I 2015 er vi engasjert i seks land i Afrika, samt Kirgisistan i Sentral-Asia. I Afrika snakker man om kontinentets statistiske tragedie, der store og viktige samfunnsområder ikke fanges opp av nasjonal statistikk og der politiske avgjørelser mangler pålitelig og solid faktagrunnlag.

SSB har siden 1994 arbeidet med statistikk som bistand. En hovedlinje i dette arbeidet er å gi støtte til nasjonale statistikkontorer i utviklingsland. Utfordringene er store og mange, da landene ofte har svake institusjoner som mangler både viktig infrastruktur og kvalifiserte folk til å utføre arbeidsoppgavene. (…)

(Anm: Ifølge Statistisk sentralbyrå har ledigheten økt fire ganger så mye som Nav melder. Nav: 8300 flere ledige SSB: 34.000 flere ledige. Hvem har rett? (…) Hver sin metode. De to offentlige etatene bruker to ulike metoder for å måle ledigheten. (aftenposten.no 28.8.2015).)

(Anm: Overrasket over stabile demenstall. De europeiske tallene over hvor mange som får demens er overraskende stabile, ifølge tidsskriftet The Lancet. Norge har ikke noe register over hvor mange som har fått påvist demens. (…) – Det har vært en jevn økning av henvendelser gjennom flere år. Vi får spørsmål om alle faser av demenssykdom, oftest fra nære pårørende. (kommunal-rapport.no 21.8.2015).)

- Hvorfor helseregistre?

Ny nettportal på www.helseregistre.no: Hva er et helseregister og hvorfor har vi helseregistre?
fhi.no 19.2.2013
Som et av tiltakene i Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP), er det nå utviklet en felles nettportal for helseregistre - www.helseregistre.no . Her er oversikten over alle sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre med lenke til det enkelte register.

Videre er det informasjon om helseregisterprosjektet, noen gode eksempler på hva de ulike registrene har ført til av nyttig kunnskap, de ulike publikasjonene tilknyttet prosjektet samt oversikt over nyheter og aktiviteter.

Her finner du portalen: www.helseregistre.no

Vi deler de inn i to typer registre: Sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre. (...)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Styrelsesdirektør: Tal viser, at patientsikkerhed betaler sig. (- Det er der nu sat et beløb på. Og det er enorme summer. 15 procent af udgifterne i sundhedsvæsenet i nogle af verdens mest udviklede lande går til at rydde op efter brud på patientsikkerheden. Det konkluderer OECD i en ny rapport. (altinget.dk 2.6.2017).)

(Anm: Protection or Harm? Suppressing Substance-Use Data. (...) What if we could not thoroughly evaluate policies designed to reduce costs or improve care for such patients? N Engl J Med 2015; 372:1879-1881 (May 14, 2015).)

(Anm: Tabbestart for helseregister. Ifølge kjernejournalen har 33-åringen vært innlagt på avdeling for rus og psykiatri. Problemet er at hun aldri har vært der. (…) Alle som er registrert i Difis kontaktregister (som får selvangivelsen sin elektronisk) får beskjed på e-post når de får kjernejournal. (aftenposten.no 31.8.2015).)

(Anm: Prisen på DNA-analyse er i fritt fall, og det er kroppssensorer på hvert håndledd. Dette gir store mengder data om hver enkelt. Hvem skal eie dataene, og hva betyr det for helsevesenet? (teknologiradet.no 23.9.2015).)

(Anm: JAMA Forum: We Need to Use Better Data to Measure Quality. JAMA 2015 (October 7, 2015).)  

(Anm: Vil gjøre helsedata tilgjengelig for industrien. Arbeiderpartiet foreslår nasjonal satsing for å kommersialisere biobank- og helseregisterdata. (dagensmedisin.no 16.12.2015).)

(Anm: Fraud is going unchecked, says US agency. Officials administering the federal health insurance exchange created by the Affordable Care Act are not taking the steps needed to stop fraud, said the US Government Accountability Office, an investigative agency of the US Congress. The Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) “assumed a passive approach to identifying and preventing fraud,” the report said. BMJ 2016;352:i1211 (Published 29 February 2016).)

- Samfunnskostnadene ved sykdom og ulykker er for 2010 beregnet til å utgjøre om lag 1100 milliarder kroner.

Samfunnskostnader ved sykdom og ulykker
helsedirektoratet.no 10.3.2015
Sykdom og ulykker påfører samfunnet store kostnader, viser en ny rapport. Forebyggende og behandlende tiltak kan redusere kostnadene.

Samfunnskostnadene ved sykdom og ulykker er for 2010 beregnet til å utgjøre om lag 1100 milliarder kroner. Dette viser rapporten Samfunnskostnader ved sykdom og ulykker – Helsetap, helsetjenestekostnader og produksjonstap fordelt på diagnoser og risikofaktorer.

Samfunnskostnader
I beregningen av samfunnskostnader inngår både helsetap, kostnader for helsetjenesten og produksjonstap.

Helsetapet koster mest
Helsetapet utgjør den største andelen av de samfunnsøkonomiske kostnadene, med 65 prosent. Helsetapet er størst i sykdomsgruppene svulster, psykiske lidelser, sykdommer i sirkulasjonssystemet og muskel-skjelettsykdommer. Med helsetap menes tapte leveår og tapt helserelatert livskvalitet.

Kostnader for helsetjenesten
Helsetjenestekostnadene - ressursbruken i helsetjenesten - er anslått å utgjøre 231 milliarder kroner, det vil si 21 prosent av de totale samfunnskostnadene. Det er diagnosegruppene svulster, psykiske lidelser, sykdommer i sirkulasjonssystemet og muskel-skjelettsykdommer som krever størst ressursbruk.

Produksjonstap
Produksjonstapet, det vil si tapte skatteinntekter, er estimert til 150 milliarder kroner i 2010. Forebyggende og behandlende tiltak kan bidra til å redusere samfunnskostnadene ved sykdom og ulykker. (…)

(Anm: Samfunnskostnader ved sykdom og ulykker Helsetap, helsetjenestekostnader og produksjonstap fordelt på diagnoser og risikofaktorer. (helsedirektoratet.no Mars 2015).)

- Det er de ikke-dødelige sykdommene, som psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager, som koster samfunnet mest.

(Anm: Jonas Minet Kinge, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo, Kjartan Sælensminde, Helsedirektoratet, Stein Emil Vollset, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen og Ole Frithjof Norheim, Universitetet i Bergen. Det er de ikke-dødelige sykdommene, som psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager, som koster samfunnet mest. Sykdommer og skader forårsaker ikke bare sykelighet og dødelighet, men også kostnader for individet og samfunnet. Om man skal beregne kostnadene for samfunnet tar man gjerne med helsetjenestekostnader og produksjonstap (tapt arbeidskraft). Senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og to samarbeidspartnere har nylig publisert en artikkel basert på Helsedirektoratets beregninger av samfunnskostnader ved sykdom og ulykker. Artikkelen sammenligner sykdomsbyrde og kostnader fo

– Dagens mangel på tilgang til helsedata for forskningsformål er en vedvarende skandaløs situasjon, skriver Hans Olav Melberg.

En vedvarende stille skandale
Hans Olav Melberg, førsteamanuensis ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo og forsker ved Oslo Universitetssykehus
dagensmedisin.no 13.4.2015
– Dagens mangel på tilgang til helsedata for forskningsformål er en vedvarende skandaløs situasjon, skriver Hans Olav Melberg.

EN SKANDALE er vanligvis et oppsiktsvekkende avvik fra normalen. Men noen ting er skandaløse samtidig som det er normalsituasjonen. Tilgang til helsedata for forskningsformål er en slik skandale: En stille skandale som skaper få overskrifter, men som man med enkle midler kunne ha rettet opp.

Problemet er at dagens regelverk gjør det svært tidkrevende og kostbart å få tilgang til koblet informasjon fra ulike register. Det betyr at slike koblinger i praksis gjøres langt sjeldnere og tregere enn man ellers kunne.

ALVORLIG. Dette er en alvorlig mangel fordi registrene hjelper oss til å oppdage sammenhenger som bokstavelig talt kan være livsviktige: Er skruer eller protese best behandling for lårhalsbrudd? Gir bruk av Vioxx flere hjerteinfarkt? Vil endringer i egenandeler påvirker antall legebesøk for barn? (…)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet (mintankesmie.no).)

(Anm: Levealder som tankeeksperiment - Dag Bratlid, professor, barnelege (aftenposten.no 29.5.2015).)

(Anm: Bad science that slips by can be tough to refute (Dårlig vitenskap som formidles kan være vanskelig å tilbakevise) (sfgate.com 12.11.2013).)

(Anm: Evidence and doubt in the translation of research into care The Lancet 2014; 384(9944):638 (23 August 2014).)

- Statistisk sett frykter du ganske sikkert noe som statistisk sett ikke er noe å frykte (- Taleskrekk er helt normalt)

Statistisk sett frykter du ganske sikkert noe som statistisk sett ikke er noe å frykte
aftenposten.no 30.5.2015
Vår genetiske fortid kan forklare hvorfor vi er redd for ting det i utgangspunktet ikke er noen statistisk grunn til å frykte.

Frykten kan svært ekte, selv om det man frykter ikke utgjør noen fare. (…)

Hvorfor er mange av oss så livredde for å tale i forsamlinger? Følelsen av at alle øyne stirrer på deg, av å ville synke gjennom gulvet, stemmeskjelven, frykten for at ordene skal stokke seg, tanken om at det vil være en katastrofe dersom du dummer deg ut – at selv døden ville vært bedre enn dette.

Taleskrekk er helt normalt
Hvis du har opplevd dette, så kan du i alle fall trøste deg med at du deler frykten med mange andre. I en landsomfattende, amerikansk undersøkelse utført av Chapman-universitetet i California, kommer det frem at det å tale i forsamlinger er det amerikanerne frykter aller mest.

Hele 61,9 prosent frykter dette i større eller mindre grad, og 8,8 prosent føler stor grad av frykt for dette. Ellers er det frykt for dyr – det være seg hunder, slanger eller insekter – og frykt for høyder som topper listen over hva folk er redde for. (…)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Regioner vil sikre nemmere adgang til sundhedsdata

Regioner vil sikre nemmere adgang til sundhedsdata
dagenspharma.dk 22.4.2015
Som en del af Danske Regioners sundhedsdataudspil, vil regionerne etablere en forskermaskine, som skal give forskere bedre mulighed for brug af sundhedsdata.

Danske Regioner vil gøre det nemmere for forskere at få adgang til sundhedsdata fra regionerne. Det fremgår af det sundhedsdataudspil, Danske Regioner i dag har lanceret. For både at gøre det nemt for forskere at bruge sundhedsdata og samtidig sikre borgernes privatliv, vil regionerne undersøge muligheden for at etablere såkaldte forskermaskiner. I dag har både […]

- Reagerer på regjeringens anonyme sykehjemsrapport

Reagerer på regjeringens anonyme sykehjemsrapport
tv2nyhetene.no 17.3.2015
Rapporten viser at i november i fjor var 873 personer på venteliste til heldøgns omsorgsplass i norske kommuner.

I valgkampen lovet regjeringen å kartlegge sykehjemskøene her i landet. Fredag kunne TV 2 fortelle at de nå har mottatt den første rapporten.

Den viser at det i november i fjor var 873 personer på venteliste til heldøgns omsorgsplass i norske kommuner.

Det er KS som har innhentet opplysningene på oppdrag fra Helsedepartementet. 57 prosent av kommunene har svart på spørsmålene fra KS. (…)

– Jeg er enig i at denne undersøkelsen trolig ikke gir et godt bilde over hvor mange som venter på heldøgns pleie- og omsorg i kommunene. Det viktigste med denne undersøkelsen for oss var å få en oversikt over kommunenes planer for flere pleie- og omsorgsplasser. Det spørsmålet gir undersøkelsen et godt svar på, sier helseminister Bent Høie.

KS mener derimot at undersøkelsen gir et godt bilde på situasjonen. (...)

- Overlevelsestall for kreft er misvisende

Survival after cancer (Overlevelse etter kreft)
Cancer survival figures are misleading (Overlevelsestall for kreft er misvisende)
Letter
BMJ 2014;348:g3315 (19 May 2014)
Harpal Kumar (konsernsjef i Cancer Research UK) er sitert på at vi trenger et mål på kreftprognoser, som nå er målt ved fem års overlevelse.1 Jeg er enig; det er tid for et nytt mål. Men det bør ikke være 10 års overlevelse, som foreslått, eller andre mål som er så utsatt for å være misvisende (hvor overlevelse er økt, men prognosen er uendret) og langtidsbias (uforholdsmessig påvisning av langsom voksende kreft).2 (Harpal Kumar (chief executive of Cancer Research UK) is quoted as saying that we need a new measure of cancer prognosis, which is currently measured by five year survival.1 I agree; it is time for a new measure. But it should not be 10 year survival, as suggested, or any other measure that is so prone to lead time bias (where survival time is increased but the prognosis is unchanged) and length time bias (the disproportionate detection of slow growing cancer).2)

Overlevelse er et helt gyldig mål for sammenligninger innenfor randomiserte kontrollforsøk, men er misvisende for sammenligninger på tvers av tid og sted.3 Den tilsynelatende økningen i overlevelse siden 1971 er dessverre lite sannsynlig å være et resultat av forbedringer i kreftbehandling alene som artikkelen ser ut til å hevde. De er også et resultat av utvanningseffekter av overpåvsning av indolent kreft (som utvikler seg sakte) gjennom screening og fremskritt innen skanningteknologi, som begge har bidratt til 2,5 ganger økning i kreftregistreringer siden 1971. Eventuelle sammenligninger som feiler å ta hensyn til disse forholdene er feilaktige og misvisende. (...) (Survival is a perfectly valid measure for comparisons within randomised control trials but is misleading for comparisons across time and place.3 The apparent increases in survival since 1971 are, unfortunately, unlikely to be the result of improvements in cancer treatment alone as the article seems to claim. They are also the result of the diluting effects of overdetection of indolent cancers through screening and advances in scanning technology, both of which have contributed to the 2.5-fold increase in cancer registrations since 1971. Any comparisons that fail to take these factors into account are flawed and misleading.)

(Anm: Kreftregisteret (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny veileder for medisinske kvalitetsregistre. Fem nye nasjonale kvalitetsregistre er godkjent i 2015. Nå er ny veileder for registrene på plass. (dagensmedisn.no 30.7.2015.no).)

- Forskere: Folkesundheden er truet (- Det vil koste menneskeliv, hvis EU-Kommissionens forslag om at stramme reglerne for datasikkerhed vedtages, advarer forskerverdenen)

Helseregistre redder liv – de kan redde flere
Anne Johanne Søgaard - Seniorforsker, dr. philos ved Nasjonalt folkehelseinstitutt
Grethe S. Tell - Professor, dr. philos ved Universitetet i Bergen 
nrk.no 20.5.2014
Helseregistre forskning - «Få andre land har samme muligheter som Norge til å besvare viktige helsespørsmål, men få andre land har et så tungrodd system for å bruke dem», skriver kronikkforfatterne.

«Få andre land har samme muligheter som Norge til å besvare viktige helsespørsmål, men få andre land har et så tungrodd system for å bruke dem», skriver kronikkforfatterne. Illustrasjonsfoto.

Når forskere ønsker å bruke helseregistrene til potensielt livreddende forskning, må de først søke om tillatelser. Det kan ta år. (…)

Forskerne er ikke interessert i enkeltpersoner. (...)

EU-lov fjerner fortroligheden ved patientdata
medwatch.dk 13.5.2014
Fortrolige patientdata er fra 2016 ikke helt fortrolige længere, da en revidering af EU-regler gør, at personoplysninger kan videreanvendes uden patienternes samtykke. En ny EU-forordning gør, at forsøgspersoner fra år 2016 ikke kan vide, hvor deres fortrolige oplysninger ender. Det vil nemlig blive muligt at videreanvende oplysninger til nye kliniske uden patientens samtykke, skriver Politiken.

Hvert år deltager ca. 18.000 patienter i et klinisk forsøg med lægemidler eller medicinsk udstyr, men med den nye lov kan personoplysningerne, uden patienternes vidende, havne i andre EU-lande, og blive købt af medicinalindustrien. (...)

"De reviderede regler skal sikre, at EU forbliver et attraktivt sted for klinisk forskning og dermed styrke vores konkurrenceevne og innovationskapacitet," siger Tonio Borg, der er sundhedskommissær i EU, i en pressemeddelelse. (...)

Forskere: Folkesundheden er truet
jyllands-posten.dk 5.5.2014
Sikkerhed: Det vil koste menneskeliv, hvis EU-Kommissionens forslag om at stramme reglerne for datasikkerhed vedtages, advarer forskerverdenen.

Hvilke faktorer kan øge risikoen for at udvikle kræft? Og hvilke bivirkninger kan der være ved p-piller? Eller ved blodtryksmedicin?

Når forskere skal finde svar på den slags spørgsmål, trækker de på de danske forskningsregistre. Det er registre, hvor en stor del af danskernes oplysninger om alt fra sygdomsforløb til beskæftigelse er lagret, og hvor man via cpr-registret kan krydskøre data for at finde nye sammenhænge.

Men med ét slag fra EU-Kommissionen kan re... (...) 

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

- Bivirkninger som ikke rapporteres finnes ifølge studie ved hjelp av søkedata på internett

Scientists Mine Web Search Data to Identify Epidemics and Adverse Events (Forskere søker på nettet etter data for å identifisere epidemier og uønskede hendelser)
JAMA. 2013;309(18):1883-1884 (May 08)
As individuals increasingly turn to “Dr Google” when a health concern arises, scientists are looking into ways to use the data from these searches to create early warning systems about emerging public health problems—from flu epidemics to drug adverse events.

Already, to help identify emerging influenza epidemics, public health authorities are using Google Flu Trends, which uses an algorithm to estimate the incidence of flu in the United States based on Google searches for certain flu-related words. Search data also might offer more timely warnings about drug interactions or adverse events than traditional surveillance systems, new evidence suggests. (...)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Studie: Nettet kan 'sladre' om urapporterede bivirkninger

Studie: Nettet kan 'sladre' om urapporterede bivirkninger
medwatch.dk 18.3.2013
Forskere har gennemgået seks millioner internetbrugeres søgehistorik i et forsøg på at finde frem til urapporterede bivirkninger fra medicin. (...)

Med hjælp fra specialister fra Microsoft analyserede forskerne 12 måneders søgehistorik fra seks millioner internetbrugere i 2010. Brugerne havde allerede via en browser plug-in sagt ja til at deres søgehistorik kunne bruges anonymt til forskning. Det samlede antal søgninger på lægemidler, symptomer eller tilstande var på 82 millioner, oplyser hjemmesiden. (...)

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Web-scale pharmacovigilance: listening to signals from the crowd. J Am Med Inform Assoc 2013 (Published Online First 6 March 2013).)

Unreported Side Effects of Drugs Are Found Using Internet Search Data, Study Finds (Bivirkninger som ikke rapporteres finnes ved hjelp av søkedata på internett, ifølge studie)
nytimes.com 6.3.2013
Ved hjelp av data hentet fra Google, Microsoft og Yahoos søkemotorer har forskere ved Microsoft, Stanford og Columbia University for første gang vært i stand til å oppdage bevis på ikke-rapporterte sideeeffekter for reseptbelagte lgemidler før de ble oppdaget av Food and Drug Administrations varslingssystem. (Using data drawn from queries entered into Google, Microsoft and Yahoo search engines, scientists at Microsoft, Stanford and Columbia University have for the first time been able to detect evidence of unreported prescription drug side effects before they were found by the Food and Drug Administration’s warning system.)

Ved bruk av automatiserte programvareverktøy til å granske spørsmål fra seks millioner internettbrukere tatt fra websøkelogger i 2010, så forskerne etter søk relatert til et antidepressiva, paroxetine (seroxat) og en kolesterolsenkende legemiddel, pravastatin. De klarte å finne bevis på at kombinasjonen av de to legemidlene forårsaket for høyt blodsukker. (Using automated software tools to examine queries by six million Internet users taken from Web search logs in 2010, the researchers looked for searches relating to an antidepressant, paroxetine, and a cholesterol lowering drug, pravastatin. They were able to find evidence that the combination of the two drugs caused high blood sugar.)

Studien som ble publisert i Journal of the American Medical Informatics Association på onsdag er basert på datautvinningsteknikker (”datamining”) lik de brukt av tjenester som Google Flu trends (Google Influensatrender), som er blitt brukt til å gi tidlig varsling på utbredelsen av sykdommen til publikum. (The study, which was reported in the Journal of the American Medical Informatics Association on Wednesday, is based on data-mining techniques similar to those employed by services like Google Flu Trends, which has been used to give early warning of the prevalence of the sickness to the public.)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Web-scale pharmacovigilance: listening to signals from the crowd. J Am Med Inform Assoc 2013 (Published Online First 6 March 2013).)

- Google - ein kunnskapsbank? (- World Brain (How to Control the World))

Google - ein kunnskapsbank? (Originaltittel: World Brain (How to Control the World))
nrk.no 2.5.2014
(…) Det var H.G. Wells’ syn på vitskap og teknologi som heldt han og ideane hans gåande heile livet. Han meinte at om berre vitskapsfolk og teknologar ville arbeide på rett måte, kunne vi endre verda. Han heldt fast på den førestillinga til det endelig vonbrotet over menneske. Med ei bok han kalla «Hjernen ved enden av tjoret» (Mind at the end of tether). Han meinte den utviklinga han hadde granska, som skulle føra oss til noko nytt og vedunderleg, hadde slått feil. Dei siste orda hans var … Det går ingen veg vekk eller rundt eller igjennom. (…)

(Anm: H.G. Wells. Mind at the End of Its Tether (en.wikipedia.org).)

(Anm: Søk, søkemotorer, søkeord, annonsering, internett etc. (mintankesmie.no).)

- Diagnostikk (- Leger er sjanseløse) (- Den nye ekspertlegen er en maskin)

Den nye ekspertlegen er en maskin
aftenposten.no 19.1.2015
Datasystemet Watson blir nå tatt i bruk i USA for å stille diagnose og foreslå riktig behandling med større treffsikkerhet enn den mest erfarne legespesialist. Men til Norge kommer han neppe med det første.
På tre minutter kan maskinen gå gjennom all kunnskap om deg, om aktuelle sykdommer – og foreslå diagnoser og behandling.

Med 95 prosent sikkerhet har Watson allerede klart å identifisere føflekker med ondartede svulster. De beste legene klarer bare å treffe med 75–84 prosent sikkerhet – selv med mange, mange års erfaring. Dette meldte sykehuset Memorial Sloan Kettering i New York og deres samarbeidspartner IBM rett før jul.

Analyserer deg på en-to-tre
Forestill deg at du er dårlig. Du går til legen med en rekke symptomer på at noe er galt. Men det er uklart hva diagnosen er. I stedet for at du skal sendes rundt til en rekke forskjellige spesialister i månedsvis, fôrer legen listen over symptomer, pasientjournalen din og kanskje også genetiske resultater fra prøvene dine inn i Watson.

På mindre enn tre minutter raser Watson gjennom millioner av tidsskriftartikler, retningslinjer for standard behandling og databasen over alle menneskets 12.000 kjente sykdommer.

Alt sammenholdes med dine egne pasientdata.
Øyeblikkelig får legen presentert en liste med hypoteser og forslag til videre tiltak som kan brukes til å bekrefte hvilken hypotese som stemmer.

Det er fortsatt en stund før Watson havner i hendene på fastlegen din, men systemet er ingen utopi. I disse dager tar blant andre det ledende amerikanske kreftsykehuset MD Anderson i Texas det bruk som del av behandlingen mot leukemi. Ti universiteter har allerede begynt å undervise i systemet, og 15 forskningssykehus går nå i gang med å gi sine pasienter raskere personlig tilpasset behandling ved dets hjelp. (…)

Leger er sjanseløse
Det en vanlig pasient ofte ikke tenker over, er at informasjonsmengden en lege i vår tid helst bør pløye gjennom er altfor stor til at et menneske kan klare å håndtere den. 81 prosent av amerikanske leger bruker fem timer eller mindre hver måned på å holde seg faglig oppdatert. Sammenhold dette med at det publiseres mer enn en million(!) nye medisinske artikler årlig. Om en lege skulle lese bare det siste årets nye kunnskap, ville det ta 57 år, vel å merke dersom hun leste døgnet rundt. (...)

Professorer: Norge er for dårlig forberedt
De norske medisinprofessorene Eivind Hovig og Dag Undlien er begge overbevist om at Watson og lignende systemer vil redde liv i fremtiden, simpelthen fordi både dagens og fremtidens analyseoppgaver er uoverstigelige for legenes hjerner.

Men norske pasienter blir neppe blant de første som reddes. Norske pasientjournaler skrevet ut på papir vil være et hinder for Watson. Verre er det, ifølge Eivind Hovig, at selv det nye, elektroniske pasientjournalsystemet DIPS ikke er tilrettelagt for å fôre data inn i et ekspertsystem som dette.

– Dessverre ser jeg store utfordringer med å mobilisere de eksisterende store kunnskapsmengdene i helsevesenet mot slike systemer. Dagens DIPS er ikke bygget for kunnskapsbygging og utvikling, men for mer spesielle formål i behandlingsforløpet, sier Eivind Hovig. (…)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Investerte 650 millioner: – Vi er fullstendig klar over at Dips ikke er Rolls Royce. Sykehusdirektøren visste at Oslo universitetssykehus ikke kjøpte et moderne datasystem. (tv2nyhetene.no 13.4.2015).)

(Anm: Watsons «sky» skal dokumentere helsa di. IBM Watson lager nå en «sky» som kan lagre informasjon om helsa til hver og en av oss. Det bekymrer Datatilsynet. (nrk.no 22.4.2015).)

(Anm: IBM Watson enlisted to combat substance abuse. Both parties are looking to combat a broad range of substance abuse issues by integrating Watson into MAP’s Recovery Network platform – a group of technology solutions aimed at augmenting existing care provided to substance abuse patients. (pharmaphorum.com 17.5.2017).)

(Anm: Lundbeck indgår partnerskab med IBM Medicinal & Biotek: Lundbeck følger nu efter Novo Nordisk og har sikret sig adgang til supercomputeren IBM Watson. Målet er nye og bedre lægemidler, fortæller direktør. (medwatch.dk 24.1.2017).)

(Anm: Lundbeck indgår partnerskab med IBM: Målet er nye og bedre lægemidler. Lundbeck følger nu efter Novo Nordisk og har sikret sig adgang til supercomputeren IBM Watson. (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: Lundbeck enlists IBM Watson to aid psychiatric drug research. (…) A collaboration with with the Copenhagen-headquartered CNS specialist firm will add to IBM Watson’s already long list of pharma deals. Its most recent deal prior to this one was with Celgene in order to create a new AI platform to improve patient safety. In October last year, it revealed a partnership with Teva aimed at drug repurposing, and at the end of 2015, it teamed up with Novo Nordisk in the creation of a ‘virtual doctor’. (pharmaphorum.com 25.1.2017).)  

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Doktor datamaskin. Flere arbeidsoppgaver i dagens arbeidsliv tas over av ny teknologi. Er legenes arbeid truet? (…) Det er liten tvil om at legens jobbhverdag vil endres betydelig i årene som kommer som følge av ny teknologi, men står vi også i fare for å miste jobben? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1811.)

- Google skal «indeksere» menneskekroppen

Google skal «indeksere» menneskekroppen
digi.no 28.7.2014
Menneskekroppen er uhyre komplisert. Nå ønsker forskere ved Google å bruke selskapets massive dataanlegg til bekjempelse av sykdommer.

Vil bruke datakraft til å forebygge sykdommer.

Wall Street Journal kunne i slutten av forrige uke avsløre et til nå ukjent og forholdsvis nytt prosjekt tilknyttet den mest langsiktige av Googles forskningsavdelinger, Google X. Prosjektet kalles for Baseline Study og dreier seg om å samle inn anonym gen- og molekylærinformasjon fra mennesker med håp om å kunne danne et så komplett bilde som mulig av hvordan et friskt menneske bør være.

Prosjektet ledes av Andrew Conrad, en molekylærbiolog som tidligere var forskningssjef LabCorp. Conrad er mest kjent for sitt pionerarbeid innen billig og automatisert HIV-testing av blod fra blodgivere. Han ble ansatt av Google i fjor. Siden da skal han ha bygd opp et team på nærmere hundre eksperter innen en rekke fagfelt. Gruppen kalles for Google X Life Sciences Team, og skal være den samme som presenterte en smart kontaktlinse tidligere i år. Noen av personene er presentert her. (…)

- Den uunngåelige anvendelsen av Big Data til helsetjenester

The Inevitable Application of Big Data to Health Care (Den uunngåelige anvendelsen av Big Data til helsetjenester)
JAMA. 2013;309(13):1351-1352 (April 03, 2013)
Den datamengden som digitalt innsamles og lagres er stor og raskt voksende. Som et resultat av dette har vitenskapen om dataadministrasjon og analyse også gjort fremskritt som får organisasjoner til å konvertere denne store ressursen til informasjon og kunnskap som hjelper dem å oppnå sine mål. Dataforskere har funnet opp begrepet big data for å beskrive denne teknologien som er under utvikling. Big data er blitt brukt innen astronomi (f.eks. Sloan Digital Sky Survey til teleskopisk informasjon), detaljomsetning (f.eks, Walmarts ekspansive antall transaksjoner), søkemotorer (f.eks. Googles tilpasning av personlige søk basert på tidligere webdata) og politikk (f.eks. en kampanjes fokus på politiske annonser og mennesker som mest sannsynlig kommer til å støtte deres kandidat basert på nettsøk). (The amount of data being digitally collected and stored is vast and expanding rapidly. As a result, the science of data management and analysis is also advancing to enable organizations to convert this vast resource into information and knowledge that helps them achieve their objectives. Computer scientists have invented the term big data to describe this evolving technology. Big data has been successfully used in astronomy (eg, the Sloan Digital Sky Survey of telescopic information), retail sales (eg, Walmart's expansive number of transactions), search engines (eg, Google's customization of individual searches based on previous web data), and politics (eg, a campaign's focus of political advertisements on people most likely to support their candidate based on web searches).)

Fra dette synsspunktet diskuterer vi anvendelsen av big data til helsetjenester ved bruk av et økonomisk rammeverk for å synliggjøre mulighetene som blir tilbudt og det som sperrer for slik implementering. Vi antyder at det å utnytte pasientutvalgets behandlingsdata kan være en viktig måte å forbedre kvaliteten og effektiviteten på helsevesenets tjenesteyting. (In this Viewpoint, we discuss the application of big data to health care, using an economic framework to highlight the opportunities it will offer and the roadblocks to implementation. We suggest that leveraging the collection of patient and practitioner data could be an important way to improve quality and efficiency of health care delivery.)

Utbredt opptak av elektroniske helsenotater (EHR-er) har generert massive datasett. En undersøkelse av American Hospital Association viste at adopsjon av EHR-er er doblet fra 2009 til 2011,1 hvilket delvis er et resultat av finansiering fra Health Information Technology for Clinical Health Act av 2009. De fleste EHR-er inneholder nå kvantitative data (f.eks. laboratorieverdier), kvalitative data (f.eks. tekstbaserte dokumenter og demografi), og transaksjonsbaserte data (f.eks. registrering av legemiddelutlevering). Imidlertid er mye av disse rike datasett for tiden oppfattet som et biprodukt av helsevesenets tjenesteytelser, snarere enn en sentral ressurs for å forbedre sin effektivitet. (...) (Widespread uptake of electronic health records (EHRs) has generated massive data sets. A survey by the American Hospital Association showed that adoption of EHRs has doubled from 2009 to 2011,1 partly a result of funding provided by the Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act of 2009. Most EHRs now contain quantitative data (eg, laboratory values), qualitative data (eg, text-based documents and demographics), and transactional data (eg, a record of medication delivery). However, much of this rich data set is currently perceived as a by-product of health care delivery, rather than a central asset to improve its efficiency.)

(Anm: Electronic health record (EHR) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) (ntnu.no/nsep).)

(Anm: Big Data: Pres viden ud af dine datalagre. (business.dk 3.4.2013).)

(Anm: Apenes prestasjon økte da hjernene ble koblet sammen. Forskere nærmer seg å få menneskehjerner til å kommunisere direkte med hverandre. To nye studier viser lovende muligheter for å kunne koble sammen menneskehjerner i nettverk. Aper og rotter har i forsøkene fått hjernene sine koblet sammen i det forskerne karakteriserer som «superhjerner». aftenposten.no 12.7.2015).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Big Data Peeps At Your Medical Records To Find Drug Problems. (npr.org 21.7.2014).)

- Hvordan big data redder livet ditt

How big data will save your life (Hvordan big data redder livet ditt)
computerworld.com 26.4.2013
Idet pasientinformasjon flyttes til elektroniske journaler, er viktige data ofte "stuet sammen" (Even as patient information moves to electronic records, important data is often siloed)

Computerworld - Dr. Robert Walker, director of health innovation for the U.S. Army Surgeon General, has been more a frustrated data entry clerk in recent years than a physician, a frustration shared by thousands of his colleagues.

Instead of freeing him for more face-time with patients, the electronic health record (EHR) system he uses has become a third person in the exam room, drawing his attention away from patients. The issue isn't the EHR Walker uses, however; it's the shortcomings of technology in general.

"The electronic medical record has become an impediment versus something that was going to streamline your day," Walker explained in a recent interview. "It took the focus away from the patient and put it all on the computer. People are clicking boxes and turning their backs to patients. It's all about jamming data into this thing."

EHRs make it possible for every medical care facility to electronically capture a patient's family history, illnesses, treatments and current lifestyle. The promise of EHRs was that they would save the U.S. healthcare system up to $81 billion a year by streamlining workflows and creating massive clinical data warehouses that could be mined for information that could improve preventative care and disease treatment. (...)

(Anm: Pasientjournaler og epikriser (mintankesmie.no).)

- Big Data må følges av Big Theory

Big Data Needs a Big Theory to Go with It (Big Data trenger å følges av Big Theory)
scientificamerican.com

Just as the industrial age produced the laws of thermodynamics, we need universal laws of complexity to solve our seemingly intractable problems

As the world becomes increasingly complex and interconnected, some of our biggest challenges have begun to seem intractable. What should we do about uncertainty in the financial markets? How can we predict energy supply and demand? How will climate change play out? How do we cope with rapid urbanization? Our traditional approaches to these problems are often qualitative and disjointed and lead to unintended consequences. To bring scientific rigor to the challenges of our time, we need to develop a deeper understanding of complexity itself. (...)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Sharing is caring

Tillit, omtanke og Big Data
aftenposten.no 2.6.2013
Storebror hjelper oss. Det vi deler på nett kan skape bedre helsetjenester og bidra til å stanse trafficking og dophandel. Spørsmålet er om vi våger å tro på en snill storebror.

"Dess mer du deler, dess mer lærer du om din egen helse, og dess mer vil du hjelpe pasienter som deg selv."

James Heywood står glødende på scenen og forteller oss om en verden som er i ferd med å åpne seg. Han forteller om pasienter som deler sin historie. Som legger den åpent ut på nett, og bidrar til en gigantisk kunnskapsbase om helse, sykdommer og behandlingsformer.

Mer enn 200 000 pasienter har så langt laget sin profil i Haywoods nettdatabase Patientslikeme.com. Her kan leger, pasienter, pårørende og generelt interesserte søke i en database som nå omfatter 1500 ulike sykdomstilstander. (…)

Proaktivt Datatilsyn
Alle som noen gang har hatt en storebror, vet at det er en fordel at han er hyggelig og vil oss vel. Det er ingen selvfølge – heller ikke med Big Data Brother. Vi risikerer å støte på grådige selskaper som bruker kunnskapen om oss til å overøse oss med tilbud vi ikke ønsker. Slike selskap ender med å skyte seg selv i foten, for vi kunder er nå så kresne at vi lukter mas og kjiphet lang vei. Vi vil ha rause selskaper som hjelper oss – ikke grådige selskaper som vil at vi skal hjelpe dem.
Det sier seg selv at Datatilsynet tilhører skeptikerne. Mulighetene for overvåking er helt klart til stede, og vi har alt å vinne på å være forberedt på at storebror ikke alltid er snill.

Derfor er det godt å se et proaktivt datatilsyn som forteller oss hvordan europeiske personvernmyndigheter arbeider med disse spørsmålene. Allerede 13. juni avholdes et frokostmøte hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, der direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon, informerer om hvilke endringer som er på trappene, og hvordan regelverket kan møte den raske utviklingen i teknologi og marked.

Modige pasienter
Heltene og heltinnene i historien om big data er likevel de drøyt 200 000 pasientene hos Patienslikeme.com, som åpent deler historiene sine.
Ved å dele kunnskap, erfaringer og effekten av ulike behandlingsformer viser de oss sin sårbare tillit, og blir veivisere inn til den felles læringsarenaen som big data gir oss.

Sharing is caring. (…)

(Anm: Den uunngåelige anvendelsen av Big Data til helsetjenester (JAMA. 2013;309(13):1351-1352 (April 03, 2013).) -

- Salg av helsedata skaper strid

Salg av helsedata skaper strid
aftenposten.no 27.1.2014
Storbritannia er hjemlandet til George Orwell og kanskje også det landet i den demokratiske verden som mest har nærmet seg skrekkstyret fra boken 1984. (...)

Motstanderne av de nye reglene mener dette kan føre til at personer kan bli re-identifisert. Dersom forsikringsselskaper sitter på informasjon om kunder, kan de sammenligne det med informasjonen som de får sammen med helsedataene de kjøper.

Det vil ikke være fritt frem å søke. Likevel, at ikke bare uavhengige forskere, men også forsikringsselskaper og legemiddelfirmaer kan søke, har skapt oppstyr. (...)

Ikke lov i Norge
Salg av sensitive helsedata til forsikringsselskaper og legemiddelfirmaer er ikke lov i Norge, opplyser Helsedirektoratet. Forskere kan få tilgang til helseopplysninger.

Men da er hovedregelen at de personene det gjelder, skal gi sitt samtykke. I enkelte tilfeller kan også helseopplysninger gis til forskere uten samtykke.

Men da må det godkjennes av en regional etisk komité. Og det må bare skje dersom det er «av vesentlig interesse for samfunnet og hensynet til deltagerens velferd og integritet er ivaretatt». Forskerne har taushetsplikt. (...)

- Leger har dårlig statistikkunnskap

Dyrt med dålig statistikkunnskap
dagensmedicin.se 4.5.2011
Läkares dåliga statistikkunskaper leder till stora kostnader för vården anser en expert, som också säger att patienter ofta är sämre informerade efter att de träffat läkare än innan.

Det är Dagens Medicins danska systersajt som rapporterar om boken ”Bettor Doctors, Better Patients, Better Decisions” där 40 internationella experter diskuterar vårdsektorns problem.

Där drivs tesen att en av de största källorna till slöseri i vården är att läkare och patienter inte har tillräckliga kunskaper för att förhålla sig kritiskt till statistiska bevis om olika behandlingsformers för- och nackdelar.

Gerd Gigerenzer vid Max Plank institutet för utbildningsforskning är redaktör för boken tar siffror kring mammografi som exempel. Han berättar hur de som lämnar information lurar både läkare och patienter genom att använda relativa och absoluta tal om risker på ett manipulativt sätt.

Nyttan av en behandling beskrivs oftast i relativa tal.

Risken att dö i cancer är 20 procent mindre för dem som genomgått mammografi heter det, i en broschyr, men att det handlar om 5 på 1000 jämfört med 4 på 1000 nämns inte.

Och risken för skador nämns, om den tas upp, oftast i absoluta tal, något han menar är ägnat att få den att framstå som mindre.

Många läkare låter sig luras av detta, och deras dåliga förståelse för statistik leder till att de sprider felaktiga uppfatningar vidare, anser han.

Han berättar för tidningen om en stor europeisk undersökning med över 10 000 patienter från nio olika länder visar att över 90 procent av kvinnorna överskattar fördelarna med bröstcancerscreening.

– I genomssnitt var patienterna en smula sämre informerade efter att de varit i kontakt med sina läkare, säger han. (...)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

- Viktig pasientregister har tatt over ti år å få på plass

Viktig pasientregister har tatt over ti år å få på plass
nrk.no 12.5.2014
REGISTER KOMMER I ÅR: Medisinprofessor Olav Røise har, sammen med flere andre, jobbet med å få på plass et register for traumepasienter. Registeret skal komme i år, sier han.

Ingen i Norge har samlet oversikt over hvor god behandling alvorlig skadde får på sykehusene. Grunnen er at et register som kan vise det, har tatt lang tid å få i gang. (…)

Kritisk skadde, for eksempel etter trafikkulykker, skal få behandling på et traumesenter. Men hvis det er lange avstander, må pasienten raskt til et lokalsykehus for å få stanset eksempelvis blødninger.

Et register over alle pasienter som er alvorlig skadd i Norge, såkalte traumepasienter, vil kunne gi bedre behandling.

– Det må være et senter som samler informasjonen om hvordan resultatene er, og som så bruker resultatene til å gjøre endringer der det er behov i traumesystemet, sier Olav Røise, professor ved Det medisinske fakultet i Oslo, til NRK.

Tatt for lang tid
Røise har, sammen med flere andre, jobbet siden 2001 med å få et register over traumepasienter på plass. Det har tatt for lang tid å få på plass en oversikt over hvordan behandlingen er, mener han.

En kartlegging NRK har gjort viser at ikke alle lokalsykehus har den kompetansen på nødkirurgi som de skal ha for å behandle kritisk skadde.

Sjekk kartet for kompetansen ved ditt sykehus (...)

- Rettidig offentliggjøring av alle forsøksresultater kan bety mindre overbehandling

Timely publication of all trial results may mean less overtreatment (Rettidig offentliggjøring av alle forsøksresultater kan bety mindre overbehandling)
Editor's Choice
BMJ 2013;346:f159 (9 January)
To BMJ-kampanjer er sammenfallende denne uken: for offentliggjøring av alle resultater fra kliniske studier, og mot overdiagnostikk og overbehandling (Two BMJ campaigns coincide this week: for publication of all results from clinical trials, and against overdiagnosis and overtreatment)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

- EU vil samle informasjon om dommer mot nordmenn. Har du en straffedom mot deg i EU? Nå kan den havne i en sentral database som alle EU-land skal kunne søke i. Den nye databasen skal ikke bare omfatte nordmenn, men alle tredjelandsborgere som får straffedommer mot seg i EU.

(Anm: EU vil samle informasjon om dommer mot nordmenn. Har du en straffedom mot deg i EU? Nå kan den havne i en sentral database som alle EU-land skal kunne søke i. Den nye databasen skal ikke bare omfatte nordmenn, men alle tredjelandsborgere som får straffedommer mot seg i EU. (…) Norge står utenfor Norge står i dag utenfor ECRIS. Norske myndigheter har tidligere vist interesse for å bli med i samarbeidet, men har ikke gått videre med saken. Det er terrorangrep mot flere europeiske land som har satt saken på agendaen i EU. Informasjon om straffesaker i andre land regnes som et viktig verktøy i etterforskningen av terrormistenkte. EU arbeider også med videreutvikling av andre politidatabaser og registre over grensepasseringer. (NTB) (dagbladet.no 12.10.2017).)

- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (...) Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Leder. Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt BMJ. (Editorials. Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra) BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

- Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk.

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Styrelsesdirektør: Tal viser, at patientsikkerhed betaler sig. (- Det er der nu sat et beløb på. Og det er enorme summer. 15 procent af udgifterne i sundhedsvæsenet i nogle af verdens mest udviklede lande går til at rydde op efter brud på patientsikkerheden. Det konkluderer OECD i en ny rapport. (altinget.dk 2.6.2017).)

- Statistikernes legemiddelkrig

Avandia on Trial: The Battle of The Statisticians (Avandia på tiltalebenken: Statistikernes krig)
Robert Langreth is a senior editor at Forbes, in charge of health care coverage
blogs.forbes.com 13.7.2010
Hva skjer når du har et legemiddel som er svært mistenkelig, men ikke skyldig utover rimelig tvil fordi enkelte bevis er motstridende? (What happens when you have a drug that looks very suspect, but isn’t guilty beyond a reasonable doubt because some of the evidence is conflicting?)

Dersom du er FDA så henter du inn en masse statistikere for å debattere spørsmålet ad infinitum (i det uendelige). Det er hva som skjer i dagens møte når et rådgivende panel skal bestemme skjebnen til GlaxoSmithklines Avandia. Det er forvandlet til en sammenkomst for hjernelammende statistisk sjargong, idet antallet guruer i panelet analyserer kvaliteten på ulike mangelfulle forsøk. (If you are the FDA, you bring out a lot of statisticians to debate the matter ad infinitum. That is what is happening at today’s meeting of an advisory panel to determine the fate of GlaxoSmithkline's Avandia. It has turned into a mind-numbing statistics jargon fest, as numbers gurus on the panel parse the quality of various flawed trials.)

Sakens kjerne, dersom man dropper all sjargong: Enkelte studier viser at Avandias er farlig for hjerte mens andre viser at det er nøytralt; bare en håndfull viser at det beskytter. Det er dette mønsteret du finner hos et legemiddel som har en liten men reell risiko for å forårsake hjerteanfall, en risiko som er nær grensen for å kunne oppdages i kliniske studier. (...) (The bottom line if you want to skip all the jargon: Some studies show Avandia is risky for the heart and others show that it is neutrall; only a handful show it is protective. It is the kind of pattern you might find with a drug that has a small but real risk of causing heart attacks, a risk that is close to the detect ion limit of clinical studies.)

Tags: Avandiapanel (...)

(Anm: Avandia (rosiglitazone) - informasjon versus kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

- Forstå og anvend de officielle statistikker

Forstå og anvend de officielle statistikker
samfundslitteratur.peytzmail.com
Mængden af officiel statistik er vokset stærkt de seneste år, samtidig med at den er mere tilgængelig på internettet. Det åbner op for flere anvendelsesmuligheder, men kræver også en viden om hvordan statistik skal tilgås.

Håndbog i officiel statistik giver de grundlæggende færdigheder i at vurdere kvaliteten og anvendelsesmulighederne af de fundne data og guider læseren i hvilke analyseredskaber der er relevante for at forvandle data til viden.

Bogen henvender sig til studerende på videregående uddannelser, men er relevant for alle, som ønsker at blive klædt bedre på til at forstå og anvende den officielle statistik, f.eks. journalister, analytikere, organisationsfolk, politikere, embedsmænd og samfundsinteresserede borgere. (...)

Statistikk - Norge

Statistisk sentralbyrå - Historisk statistikk - Tabellar og artiklar

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Kreftregisteret - Kreftforeningen

- Sverige

Statistiska centralbyrån

Socialstyrelsen

Cancerregistret - Cancerfonden

- Danmark

Danmarks statistik

Sundhedsstyrelsen

Kræftens Bekæmpelse

- Finland

Statistics Finland

Folkhälsoinstitutet

Finnish Cancer Registry

- Storbritannia

National Statistics

Department for Environment, Food & Rural Affairs

National Organisations

Cancer Research UK

- USA

National Center for Health Statistics

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

A-Z Index (USA)

National Cancer Institute (NCI)

American Cancer Society

Diverse internasjonal statistikk

Internasjonal statistikk (regjeringen.no)

Web-servers at statistical Agencies (ssb.no)

The CIA World Factbook

EU (European Union) (Europeiske union) etc.

Eurostat. EUs statistikkbyrå. (Utgir detaljert statistikk for medlemslandene og land som er kandidater til å tre inn i EU.)

(Anm: Eurostat. EUs statistikkbyrå Kilde: Store norske leksikon.)

Europaveien

- EU-termer samt Europeiska unionens institutioner och verksamhet

[INNEHÅLLSFÖRTECKNING]
europa.eu (14.7.2010)
I ordlistan här nedan finns 233 EU-termer samt Europeiska unionens institutioner och verksamhet. Med anledning av undertecknandet av Lissabonfördraget håller vi på att uppdatera ordlistan. Mer information om denna ordlista... (...)

WHO - the Uppsala Monitoring Centre (innrapporterte bivirkninger)

VigiBase™
umc-products.com (17.6.2012)
VigiBase™ is a unique collection of international drug safety data. The data is available in a wide range of services, from advanced statistical analysis to basic case report retrieval

The VigiBase™ services will help you find useful information about the safety profile of your products as well as your competitors’. The services are used by pharmaceutical companies to get data with global coverage and to compare the ADR profile of their product with other products. (...)

VigiBase™ comprises with over 7 million reports in our database, in which around 200,000 new reports are added quarterly. All of these cases are available to anyone with a health degree, professionals such as, physicians, dentists, nurses, pharmacist etc. (...)

How to order ADR Information from VigiBase™ (umc-products.com)

Price Information Custom Searches (umc-products.com)

- 9,000 SEK / drug (...)

WHO Drug Dictionary

WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring
The WHO Drug Dictionary (informasjon om offisielle registrerte handelsnavn og generiske navn)
Web Shop Dictionaries (Welcome to the Uppsala Monitoring Centre's Web Shop - where you can purchase the WHO Drug Dictionaries, the WHO Drug Dictionary Browser and the WHO - ART.)

WHO Drug Dictionary Enhanced
The WHO Drug Dictionary Enhanced is the world’s most comprehensive dictionary of medicinal product information. It is used by pharmaceutical companies, clinical research organisations and drug regulatory authorities for identifying drug names, their active ingredients and therapeutic use, in the course of their drug development and safety surveillance. It translates a drug name to useful information, which is used for coding and analysis of drug safety data – both pre and post marketing. (...)

(Anm: WHO Drug Dictionaries: PRIS 149 000 SEK)

(Anm: WHO Drug Information. Volume 30, N° 2, 2016 (who.int).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

FDA (Food and drug Administration) (innrapporterte bivirkninger)

FDA (Food and drug Administration)

Index to Drug-Specific Information

AERS Domestic and Foreign Reports by Year (fda.gov) (Rapporteringssystem for uheldige hendelser (AERS) innen- og utenlands år for år))

AERS Patient Outcomes by Year (fda.gov) (Rapporteringssystem for uheldige hendelser (AERS) psientutkomme år for år))

The Adverse Event Reporting System (AERS): Latest Quarterly Data Files (fda.gov) (Rapporteringssystem for uheldige hendelser (AERS: Siste kvartals fildata))

FDA (Drugs)

The Pink Sheet

Older quarterly data files2

Latest Data Files
Click on a link below to begin downloading. (...)

- Det gjøres altfor lite for å forebygge hjemmeskader når man ser på størrelsen av den uhelsen som hjemmeulykker medbringer

Arild (60) ble nesten drept av vaskemaskinen
nordlys.no 16.2.2013
(...) Årlig blir 136.000 nordmenn skadet i hjemmet.

Det er sant som ordtaket sier: De fleste ulykker skjer i hjemmet.

Likevel finnes det ingen god nasjonal statistikk over hjemmeulykker. Børge Ytterstad – pensjonert overlege ved UNN avdeling Harstad, og Norges eneste professor i skadeforebygging, mener mange av dem kunne vært unngått med bedre forebygging. (...)

- Det gjøres altfor lite for å forebygge hjemmeskader når man ser på størrelsen av den uhelsen som hjemmeulykker medbringer. Det er 40 nasjonale helseregister for forskjellige formål. I tillegg er det 20 registre bare for ulike typer kreft. Men det er ikke et eneste nasjonalt skaderegister. Et slikt register kan være svært nyttig hvis det kan benyttes av lokalsamfunn fordi det synliggjør hvor innsatsen bør legges for skadeforebygging.

30,2 prosent er hjemmeulykker
Ingen har bedre kjennskap til nordmenns skader enn avdelingen av Universitetssykehuset i Nord-Norge, som tidligere bare het Harstad sykehus. Sammen med tre andre norske sykehus førte de fra 1986 nøye statistikk over pasientenes skadeårsaker.

Og mens de andre sykehusene etter hvert falt av, har Harstad-avdelingen fortsatt å registrere. Dermed sitter de i dag igjen med Norges eneste skikkelige pasientskaderegister.

– Alle skader som behandles av spesialisthelsetjenesten registreres hos oss. I vårt materiale er 30,2 prosent av alle ulykker hjemmeulykker, opplyser Ytterstad.

- Det gjøres altfor lite for å forebygge hjemmeskader når man ser på størrelsen av den uhelsen som hjemmeulykker medbringer. Det er 40 nasjonale helseregister for forskjellige formål. I tillegg er det 20 registre bare for ulike typer kreft. Men det er ikke et eneste nasjonalt skaderegister. Et slikt register kan være svært nyttig hvis det kan benyttes av lokalsamfunn fordi det synliggjør hvor innsatsen bør legges for skadeforebygging. (...)

- Når så mye som 35 prosent ikke svarer på en undersøkelse, så gir det åpenbart store mørketall

Professor om Kristins barnehagetall: - Lite pålitelige
vg.no 11.3.2013
Forsker:- En risiko at tallene er litt rosenrøde

KRITISK: Forskningssjef Jan Fredrik Bjørnstad i SSB er kritisk til kvaliteten på rapportene.

(VG Nett) Mens Kristin Halvorsen hevder to rapporter viser at barnehagesikkerheten er god nok, mener flere forskere de ikke holder mål.

Da kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) møtte til radiodebatter i Sytten Tretti på P4 og Dagsnytt 18 på NRK hevdet Halvorsen at barnehagene er det tryggeste stedet for barn å være. Halvorsen viser til en rapport fra Dronning Mauds Minde, som konkluderer med at antallet alvorlige skader i barnehagen er lavt.

I et intervju med VG mandag sier Halvorsen også at hun mener det ikke er behov for flere tilsyn med barnehagene og peker på en rapport fra forskningsinstituttet Nova fra i år. SV-ministeren ville ikke kommentere VGs funn.

- Når en Nova-rapport fra i år viser at 49 prosent av barnehagene hadde tilsynsbesøk i 2012, mener jeg at det er et tilfredsstillende omfang, sa Halvorsen.

I Dagsnytt 18 på NRK viste Halvorsen til rapporten fra Dronning Mauds Minde da hun ble spurt om barnehagene er trygge.

- Vi har en veldig fersk forskningsrapport som sier at det skjer veldig sjelden alvorlige ulykker og at barnehagene er det tryggeste stedet et barn kan være, sa Halvorsen.

Men nå får begge Halvorsens rapporter hard medfart av to av Norges fremste statistikkprofessorer. Forskningssjef Jan Fredrik Bjørnstad i Statistisk sentralbyrå mener rapportene ikke er troverdige. (...)

Professor i statistikk Jan Bølviken ved Universitetet i Oslo mener Kristin Halvorsen også har et ansvar for å sjekke at rapportene holder mål.

- Store mørketall
- Dette er lettvint fra statsråden. Når så mye som 35 prosent ikke svarer på en undersøkelse, så gir det åpenbart store mørketall.

- Det er noe veldig overfladisk ved at en statsråd baserer seg på denne typen undersøkelser. Det er et tankekors, sier Bølviken til VG. (...)

– Sosiale medietrender kan forutsi kritisk punkt for vaksinefrykt. (- De resulterende dataene ga dem mulighet til å analysere offentlige oppfatninger om verdien av å bli vaksinert og bestemme når en befolkning nærmet seg et kritisk punkt.)

(Anm: Social media trends can predict tipping points in vaccine scares. Analyzing trends on Twitter and Google can help predict vaccine scares that can lead to disease outbreaks, according to a study from the University of Waterloo. In the study, researchers examined Google searches and geocoded tweets with the help of artificial intelligence and a mathematical model. The resulting data enabled them to analyze public perceptions on the value of getting vaccinated and determine when a population was getting close to a tipping point. In the study, a tipping point represented the point at which vaccine coverage declines dramatically due to spreading fear, which could cause large disease outbreaks due to a loss of population immunity. (medicalxpress.com 11.12.2017).)

(Anm: Critical dynamics in population vaccinating behavior. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Dec 26;114(52):13762-13767.)

Diverse artikler

Venter flere psykisk syke
nrk.no 30.6.2014
Folkehelseinstituttet regner med at opp mot halvparten av den voksne befolkningen i Norge vil få en psykisk lidelse i løpet av livet.

Norge er på verdenstoppen i livskvalitet og lykke, men psykisk helse er likevel et stort folkehelseproblem. Psykiske plager og lidelser vil ramme hver andre nordmann ifølge folkehelseinstituttes nye rapport.

Hovedårsakene til redusert levealder i Norge er de ikke-smittsomme sykdommene som kreft, hjerte- og karsykdommer, men også psykiske lidelser og rusmisbruk.

– Psykiske helseplager og lidelser havner høyt opp både når det kommer til dødsårsaker og år levd med helsetap, sier folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg.

Ifølge rapporten har rundt 8 prosent av barn og unge så alvorlige problemer at de tilfredsstiller kravene for å ha en psykisk lidelse. (…)

Sier nei til nordisk tabberegister
vg.no 27.6.2013
Norske myndigheter vil ha europeisk varslingsordning

SIER NEI: Helse - og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og de andre nordiske helseministrene vil ikke ha et felles nordisk «tabberegister» for leger.

Ordningen kunne sikret at leger som har mistet autorisasjonen i ett land i Norden, ikke får lov til å jobbe i et annet.

Helsepolitiker Sonja Mandt mener det kan være farlig å mangle slikt register.

- Vi har sett eksempler på at det har vært det. Da jeg fremmet forslaget om et register for første gang i 2010, var det en lege som opererte mye her i Norge som hadde en millionutbetaling på pasientskadeerstatningen, og reiste til Sverige og fortsatte å operere der. I Danmark hadde de en penislege, som de kalte det, han gjorde også ganske mye skade, sier hun til VG.

Hun er medlem av velferdsutvalget i Nordisk Råd, som nå kritiserer de nordiske ministrenes avgjørelse om å si nei til et slikt register.

Velferdsutvalget mener «de nordiske helse- og sosialministrene spiller russisk rulett med pasienter i Norden». (...)

Accuracy of recording acute myocardial infarction events (Nøyaktigheten på registrering av akutt hjerteinfarkt)
Unlinked data sources underestimate risk of cardiovascular disease (Ikke-linkede datakilder undervurderer risikoen for hjerte-og karsykdommer)
BMJ 2013;346:f3737 (Published 11 June 2013)
Herrett and colleagues’ observation that a primary care database alone captured about 75% of all cases of acute myocardial infarction (fig 3) could have implications for every study that has used primary care databases to derive, or validate, clinical prediction rules for cardiovascular disease.1

For example, a study using The Health Improvement Network (THIN) database to evaluate cardiovascular risk equations reported that Framingham equations overestimated cardiovascular risk by 23%.2 The Framingham investigators used a comprehensive standardised ascertainment method for cardiovascular outcomes,3 whereas THIN relies on similar data to the Clinical Practice Research Datalink database studied by Herrett and colleagues. The apparent discrepancy in accuracy between Framingham and cardiovascular events in the THIN study is remarkably similar to the discrepancy in ascertainment reported by Herrett and colleagues, albeit for myocardial infarction alone rather than total cardiovascular risk. Subsequent external validations using THIN also reported that Framingham overestimated risk.4 5

We suggest that the choice of risk score for use in clinical practice should be based on head to head validation studies that have used linked methods, similar to those of Herrett and colleagues, to establish event rates. (...)

Big data bliver big business
business.dk 18.4.2013
Mens datamængderne vokser på nettet og i kundedatabaserne, stiger behovet for hjælp til at strukturere og analysere de enorme mængder af data. Virksomhederne har fået øjnene op for det, man populært kalder big data. (...)

»Det er koblingen mellem strukturerede og ustrukturerede data, som giver et mere holistisk billede af en kunde. I sidste ende kan det være til alles fordel, da kunden får noget, der er mere relevant og aktuelt.« (...)

Efterspørgslen er traditionelt kommet fra store virksomheder, som ofte har meget store kundedatabaser.

Men med de stigende datamængder og det nye fokus på værdien af at vide, hvad kundernes interesserer sig for på nettet, er mindre virksomheder også begyndt at efterspørge tilsvarende ydelser. (...)

35.000 døde pasienter kalles inn til undersøkelse årlig
aftenposten.no 8.4.2013
Det kan ta helt opp til 80 dager før sykehusene og Nav får kjennskap til at en person er død. I mellomtiden innkaller sykehusene de døde til både operasjoner og undersøkelser. Og slik vil det være til minst år 2020.

- Cirka 35.000 konsultasjoner årlig burde vært avlyst fordi pasienten er død, heter det i en samfunnsøkonomisk analyse laget av Skattedirektoratet.

Det enorme antallet døde pasienter som kalles inn til undersøkelser, baserer seg på tall fra Helse Vest.

- Dette er bare tallene operasjoner og konsultasjoner som vi vet har gått til spille fordi pasienten er død. Det er sannsynligvis betydelig mørketall, heter det i analysen.
Aftenposten skrev i går om hvordan folkeregisteret har store problemer.

I tillegg planlegger norske sykehus hvert år operasjoner av 150 døde pasienter. Først når pasienten utelater å møte opp, oppdager sykehusene at vedkommende allerede er død. (...)

Internet searches can identify drug safety issues well ahead of public alerts (Søk på internett kan identifisere sikkerhetsspørsmål om legemidler i god tid før offentlige varsler)
worldpharmanews.com 7.3.2013
The authors base their findings on an analysis of the anonymised search logs of millions of US web users, who agreed to install a browser add-on and share their online searches with Microsoft throughout 2010. The researchers developed automated tools to analyse the queries of people who searched for information on the antidepressant (paroxetine) and a cholesterol lowering drug (pravastatin), using the search engines Google, Bing and Yahoo.

In 2010, it was not yet public knowledge that taking both these two drugs caused high blood sugar (hyperglycaemia), but the authors later extracted this information by mining the US drugs regulator's medicines side effect reporting system (AERS) and confirming the finding in a separate laboratory study.

In the web log study, the authors looked at whether people who had searched online for either one of the drugs separately, or for both of them, would also search with queries containing terms associated with the symptoms of high blood sugar.

In all, they analysed 82 million drug, symptom, and condition queries from among 6 million web users.

They found that online searches for information on prescription drugs was common, with more than one in 250 people looking up at least one of the 100 top selling drugs in the US, including paroxetine and pravastatin. (...)

Statistik for ikke-statistikere, 2. udg.
samfundslitteratur.dk 9.8.2012
ISBN: 978-87-593-1622-1
Statistik for ikke-statistikere er oplagt til selvstudium og til den indledende undervisning på både korte og lange videregående uddannelser. Bogen er ikke spækket med matematiske formler, men forudsætter blot, at man er i stand til at udføre simple beregninger med lommeregner eller i et regneark.

Bogen forklarer indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af data med mange eksempler. Desuden indeholder den supplerende materiale, der gør det nemt og overskueligt efterfølgende at bruge bogen som opslagsværk. (...)

Statistik. Kort og godt
samfundslitteratur.dk 9.8.2012
ISBN: 978-87-593-1526-2
En kompakt lærebog i statistik, som går lige til sagen og gør det let at finde frem til kernen i stoffet.

Bogen dækker pensum i statistik på de fleste mellemlange og længere videregående uddannelser. Den er først og fremmest ment som et supplement til mere omfattende lærebøger og er især velegnet som repetitionsbog og opslagsbog i forbindelse med eksamensforberedelse.

Emnemæssigt dækker bogen blandt andet beskrivende statistik, sandsynlighedsregning, sandsynlighedsfordelinger, estimering og hypotesetestning, variansanalyse, lineær regression og ikke-parametriske metoder. Bogen giver også en indføring i vigtige Excel-funktioner og indeholder desuden opgaver med tilknyttede løsninger. (...)

Reservasjonsregister til ingen nytte?
etikk.no 13.9.2011
To år etter at det ble mulig å reservere seg mot at blodprøver eller andre prøver tatt av deg ved sykehusene blir brukt til forskning,er det bare 28 personer som har reservert seg. Ingen forskere har så langt ”vasket” listene sine mot registeret.

Hvert år blir det tatt tusenvis av blodprøver og andre prøver fra deg og meg som samles i små og store biobanker. Disse kan kobles til hver enkelt av oss og er svært verdifulle for forskerne.

Hovedregelen er at man skal spørre giveren om lov før man forsker på materialet. Men helseforskningsloven åpner for unntak, slik at biologisk materiale som er innsamlet ved diagnostikk og behandling, kan bli brukt til forskning, uten at giveren blir spurt om samtykke på forhånd.
Det ble i 2009 laget en mulighet for at den enkelte selv kan bestemme over eget biologisk materiale. Det vil si materiale som på en eller annen måte kan kobles til deg eller meg som pasient. Biologisk materiale som er helt anonymt, er ikke omfattet. (...)

Få reserverer seg mot forskning
dagensmedisin.no 13.9.2011
To år etter at det ble mulig å reservere seg mot at blodprøver eller andre prøver tatt blir brukt til forskning, har bare 28 personer reservert seg.

Hovedregelen er at man skal spørre giveren om tillatelse før man forsker på materiale som blodprøver og andre prøver som sendes til store biobanker.

Men helseforskningsloven åpner for unntak. Biologisk materiale som er innsamlet ved diagnostikk og behandling, kan bli brukt til forskning, uten at giveren er spurt om samtykke.

Ikke anonymisert
I 2009 ble det mulig for enkeltpersoner å bestemme over eget biologisk materiale, som ikke er anonymt, og dermed kunne reservere seg mot at prøver blir brukt i forskningssammenheng.

Hittil er det bare 28 personer har reservert mot dette, ifølge en artikkel i siste utgave av fagbladet Forskningsetikk. (...)

Forskere sjekker ikke
Det er heller ingen forskere som hittil har sjekket sitt forskningsmateriale mot registeret. (...)

Kliniske registre må utnyttes bedre
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:1539 (23.8.2011)
Skal kvaliteten på medisinsk praksis heves, må klinikere og registerforskere gå tett sammen

Som leder for forskerlinjen ved Det medisinske fakultet i Trondheim gleder jeg meg over kvaliteten og mangfoldet i studentenes prosjekter. Det gir håp for fremtiden. Eksempler på studentenes forskningsinnsats har flere ganger også blitt presentert i Tidsskriftet (1, 2). Men trass i mangfoldet, er det likevel ett stort medisinsk forskningsfelt som nærmest glimrer ved sitt fravær: den kliniske forskningen. Det ses tydelig når man går igjennom abstraktene til den årlige forskerlinjekonferansen, Frampeik (3). Det er kanskje ikke overraskende at studenter som velger oppgave tidlig i studiet, ikke forsker klinisk, men dette kan også speile et generelt problem. I invitasjonen til årets konferanse i april hevdet foreningen av nordiske universitetssykehus at den kliniske forskningen i regionen generelt sett er i tilbakegang og at halvparten av den industrisponsede kliniske forskningen har forsvunnet (4). Foreningens påstand om at klinisk forskning er på retur, kan trolig støttes av en opptelling jeg har gjort ved mitt eget fakultet: Sammenliknet med 2005 ble det avlagt dobbelt så mange doktorgrader i 2010, men andelen avhandlinger med en klar klinisk profil gikk samtidig ned. (...)

U.S. Rates of Autism, ADHD Continue to Rise: Report
vg.no 23.5.2011
MONDAY, May 23 (HealthDay News) -- One in six U.S. children now has a developmental disability such as autism, learning disorders or attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), according to new research from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

That number appears to be on the rise. In 1997-1999, about 12.8 percent of kids were diagnosed with a developmental disability. That number rose to 15 percent in 2006-2008 -- or an additional 1.8 million U.S. children.

Much of the bump up in cases seems driven by rising rates of autism and ADHD, experts say.

"The most important message here is raising awareness of the importance of this as a health problem and one we need to address," said lead study author Coleen Boyle, director of the U.S. National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities. "Children are our future, and many of these children can grow up to be very productive citizens, so we need to invest in programs to help facilitate their development." (...)

Bättre läkarkoll för att stoppa pillermissbruk
sverigesradio.se 18.4.2011
För att hindra langning och missbruk av starka läkemedel vill regeringens utredare ha ett register så att läkare kan ha koll på hur mycket läkemedel patienter får ut.

I dag skrivs det ut för mycket beroendeframkallande piller, tycker utredaren. Piller som ibland hamnar hos langare och säljs vidare.

– Man behöver inte ett recept. Man kan antingen köpa av vanliga personer som får ut med recept eller så kan man gå till personer som betalar läkare för att få ett recept, berättar Thomas, som vi kallar honom.

Han är en langare som säljer Tradolan, och som köper pillren av läkare och patienter.

– Det är stora pengar, men jag har mycket utgifter. Jag måste ta hand om familjen så mycket pengar försvinner där. Så jag tjänar nästan ingenting för det går allting till räkningar och sådant, säger Thomas.

Han har langat sedan 2008, det var då han upptäckte att det fanns folk som ville ha Tradolan och i dag är det så han försörjer sig.

– Jag får tag i mina genom en person som fixar dem. De betalar läkare plus de har ju familjemedlemmar som är sjuka, som de får ut det så, säger han.

Men det här vill regeringens missbruksutredare Gerhard Larsson stoppa genom att göra det möjligt för läkare att kolla hur mycket andra läkare skrivit ut till en patient.

– Meningen är då att läkemedelsregistret ska utvecklas så att man ska få en feedback från registret när man går till en annan läkare om vederbörande har haft motsvarande tablett från ett annat ställe om man inte säger det själv, så att man inte blir dubbelförskriven. (...)

Helsedirektøren krever behandlingskøer på nett
tv2nyhetene.no 13.4.2011
Vil at kreftpasienter og pårørende skal kunne sjekke sykehusenes behandlingstilbud på nettet.

Mange kreftpasienter må vente lenge på behandling etter at de har fått en diagnose.

TV 2 Nyhetene fortalte tidligere i uken om Anette Nilsskog som ventet i én måned på å få diagnosen.

Deretter fulgte flere uker med venting og kontakt med åtte ulike klinikker som skulle finne ut av behandling. (...)

Flere og bedre helseregistre
TOVE KAROLINE KNUTSEN - Stortingets helse- og omsorgskomite (Ap)
aftenposten.no 11.4.2011
Satser på e-helse. Regjeringen vil det kommende året legge frem to stortingsmeldinger om henholdsvis kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen og bruk av IKT i helsesektoren.

I juni kommer Nasjonal helseportal, med pasienttjenester som bytte av fastlege, tilgang til e-resepter, oversikt over rettigheter og kvalitetssikret informasjon om sykdom og legemidler. Etter hvert vil pasienter få tilgang til egne journalopplysninger, kunne delta i samtalegrupper på nettet, foreta timebestilling hos fastlegen og hente ut kvalitetsindikatorer for behandlingssteder og behandlingsmetoder. (...)

Ny rapportering av kreftdata
dagensmedisin.no 17.3.2011
Sykehusene skal ikke lenger rapportere pasientadministrative data til Kreftregisteret, som fra i år i første omgang vil støtte seg til Norsk pasientregister.

Kreftregisteret melder at sykehusenes rapportering av pasientadministrative data til Kreftregisteret opphører fra og med i år.

Kreftregisteret vil i stedet foreta rutinemessige samkjøringer med Norsk pasientregister (NPR). Dette skal forenkle og effektivisere rapporteringen og gi bedre datakvalitet. (...)

Statistical Association and Causation
JAMA. 2011;305(11):1134-1135 (16 March)
Advances in medical knowledge proceed on several fronts, optimally simultaneously. Each discipline provides unique, relevant, and complementary information to a totality of evidence. When the totality of evidence is sufficient, health care professionals can make the most rational decisions for individual patients and policy makers can make the most rational decisions for the health of the general public.1​ When the totality of evidence is incomplete, it is appropriate to remain uncertain.2 Nonetheless, health care professionals and policy makers are always faced with decision making. Although medical researchers are likely to be familiar with these concepts, this commentary is primarily for clinicians and policy makers to increase their knowledge and understanding of the unique contributions of different types of evidence to the conclusion of a valid statistical association as well as the need to evaluate the totality of evidence to judge causality. (...)

Ikke lenger under fire øyne
aftenposten.no 14.12.2010
Psykologer frykter at register ikke er 100 prosent sikkert.

Timen hos psykologen er ikke lenger i full fortrolighet. Det tar nå psykolog Brita Hunskaar konsekvensen av. Flere kolleger kan komme til å følge etter.

I en liten diskret avisannonse kunngjorde nylig Brita Hunskaar at hun har valgt å fortsette praksissomprivatpraktiserende uten å motta offentlig driftstilskudd. Beslutningen innebærer at pasientene må ut med 500 kroner ekstra for hver time. Men avgjørelsen – som beskrives som «modig» av kolleger – handler ikke om økonomi.

– Jeg vil beskytte mine pasienter, sier hun.

For å få driftstilskudd må psykologer innrapportere opplysninger om timen til det sentrale Norsk pasientregister. At timen har funnet sted og hvilke lidelse det er snakk om, er blant informasjonen som havner i det krypterte, men personidentifiserbare, registeret. Den informasjonen mener Hunskaar må forbli
mellom psykolog og pasient.(...)

Tenk på et tall!
LEDER - G C Alfsen
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1594 (26.8.2010)
Dårlig kvalitetssikring av data i norske helseregistre gir et usikkert grunnlag for helsepolitiske beslutninger og medisinsk overvåking av befolkningen (...)

Utsagnet «søppel inn gir søppel ut» mister ikke sin gyldighet ved at databasen blir tilgjengelig på nett. Sentralt i helseforskningen står Norsk pasientregister, et register der det ikke telles, men fortolkes. Data er basert på at legene tolker sykdomsforløpet objektivt og klarer å oversette dette til koder. (...)

Men sett utenfra gjør det faktum at valg av ICD-koder er medvirkende til sykehusenes økonomi, at Pasientregisteret må anses som et lærebokeksempel i mulig skjevfordelte data. (...)

Forgiftningsdødsfallene i Muan og kollegers arbeid ble bare unntaksvis bekreftet av obduksjon eller toksikologiske analyser. Her kan det skjule seg selvmord. Fallende selvmordsrater de siste årene har vært tilskrevet effekten av nye antidepressiver (7), men hvor sikre er disse data? Kurvene for antall selvmord og rettsmedisinske undersøkelser er påfallende parallelle (fig 1). Det er derfor nærliggende å anta at manglende melding og oppfølging av unaturlig død gjør at mange forgiftningsselvmord ikke lenger oppdages eller registreres. Sammenlikner man summen av selvmord med gift og akutte forgiftningsdødsfall for 1996 og 2008, finner man da heller ingen nedgang, men en økning på 29 %. Uten bedre kvalitetssikring av registertallene, kan vi altså ikke si at selvmordsratene faller. Med basis i offentlige registre kan man like gjerne hevde at økt salg av nye antidepressiver gir økende selvmordsrater! (...)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

Kodepraksis ved forgiftningsdødsfall
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1601-5 (26.8.2010)
(...) Bakgrunn. Det er drøyt 10 000 sykehusinnleggelser og nesten 100 dødsfall årlig i norske sykehus grunnet akutt forgiftning med legemidler i supraterapeutiske doser og ikke-medisinske stoffer. Hensikten med denne studien har vært å evaluere sykehusenes kodepraksis ved akutte forgiftningsdødsfall og skaffe informasjon om forgiftningsagens. (...)

Fortolkning. Nåværende diagnosekodepraksis gir ikke et korrekt bilde av sykehusdødsfall ved akutte forgiftninger, og registerstudier basert på diagnosekoder bør tolkes med forsiktighet. Registrering av ATC-koder på forgiftningsagens er mangelfull, og den norske versjonen av ICD-10 alene er uegnet til klassifisering av medikamentelle forgiftninger. Man bør vurdere å innføre den internasjonale versjonen av ICD-10 eller bedre rutinene for bruk av ATC-koding. (...)

Slurv med enda et kreftregister
aftenposten.no 13.12.2009
Kreftregisteret har slurvet med både mammografi- og livmorshalsregistre. Og håndteringen av følsomme personopplysninger er sterkt kritikkverdig, mener Datatilsynet. (...)

Relative risk reduction and absolute risk reduction
BMJ 2009;339:b3626 (16 September)
Statistical question

In a trial comparing a drug with a placebo for the prevention of stroke, the incidence of stroke at 1 year was 3% in the group receiving drug A (treatment group) and 4% in the group receiving placebo (control group); P=0.01.

What is the reduction in incidence of stroke in patients treated with drug A compared with those on placebo, and what is the difference in incidence between the two groups? (...)

(Anm: Hvordan lese/fortolke studieresultater (statistiske resultater) (mintankesmie.no).)

New group aims to detect misuse of statistics by government and media (Ny gruppe har som målsetting å påvise statens og medienes misbruk av statistikk)
BMJ 2009;338:b2469 (18 June)
Published 2009, doi:10.1136/bmj.b2469
A new group that aims to detect and highlight the misuse of statistics was launched on 18 June to help promote the public’s confidence in statistical information.

Straight Statistics, which is supported by a grant from the Nuffield Foundation, will encourage the appropriate use of statistical data by a range of establishments, including the government and the media. It will report its findings on its website (www.straightstatistics.org) and promote its work through reports and conferences.

Together with the charity Sense about Science, which promotes good science among the public, the group is also producing a booklet, Making Sense of Statistics, which will be available in September. It is also supporting the establishment of an all party parliamentary group on statistics. (...)

Vil slette 600 000 pasientopplysninger
dagbladet.no 8.6.2009
- Det er en umulighet, sier direktøren i Kreftregisteret.

Siden 2002 har Kreftregisteret behandlet opplysninger om friske kvinner som har deltatt i Mammografiprogrammet. Dette strider mot kreftregisterforskriften som sier at slike opplysninger bare skal lagres i seks måneder.

Ifølge forskriften skal opplysningene da slettes dersom det ikke er innhentet samtykke fra pasienten. (...)

Hvor pålitelig er dødsårsaksstatistikken?
Leder
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:980 (14.5.2009)N
Norge er et relativt homogent og oversiktlig samfunn med de beste forutsetninger for god registrering av epidemiologiske data. Hensiktsmessig bruk av dødsårsaksstatistikk kan forebygge alvorlige hendelser. Er registreringen god nok?

I dette nummer av Tidsskriftet publiseres en artikkel av Ebba Wergeland og medarbeidere om underrapportering av dødelige arbeidsulykker (1). Denne type dødsfall blir ikke bare underrapportert; mange dødsfall som skulle vært registrert som arbeidsulykker i dødsårsaksregisteret er simpelthen ikke registrert. Det viser seg også at det foreligger en betydelig diskrepans mellom dødsårsaksstatistikken fra Folkehelseinstituttet og Arbeidstilsynets egen statistikk. Selve tallene i de to registrene er nokså like, men når man undersøker hvert enkelt tilfelle, er det minst 30 % som bare er registrert ett av stedene (1). (...)

(Anm: Mangler statistikk over dødsårsaker ved asylmottak. Minst 25 mindreårige asylsøkere ved norske mottak har dødd siden 2006. UDI fører statistikk over dødsfallene, men ikke over dødsårsakene, skriver Klassekampen. Ifølge avisen ble fire av de nevnte asylsøkerne under 18 år drept, mens minst seks druknet. En del av sakene er kjente, men Utlendingsdirektoratet har ikke ført statistikk over dødsårsakene. (msn.com/nb-no 4.12.2015).)

Arbeidsskadedødsfall blir underrapportert
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:981-6 (14.5.2009)
Bakgrunn. Arbeidstilsynets registrering av arbeidsskadedødsfall har vært ansett som komplett. Denne studien ble iverksatt for å undersøke holdbarheten av dette. (...)

Fortolkning. Arbeidsskadedødsfall utgjør et større problem enn det fremgår av offisiell statistikk. Mangelfull registrering, spesielt av veitrafikkulykker/transportulykker, innebærer fare for å feilbedømme risiko, utviklingstrender og behov for forebygging. (...)

Coroner fears suicide statistics may be inaccurate
irishtimes.com 5.5.2009
THE DUBLIN City Coroner has expressed concern about the accuracy of suicide statistics, raising fears that the incidence of suicide may be greater than official figures indicate.

Dr Brian Farrell has called on the Central Statistics Office (CSO) to carry out a national survey of coroners’ records to ensure that suicide mortality is properly recorded.

“Our statistics on suicide are probably inaccurate,” said Dr Farrell. “Official statistics show Dublin to have a lower suicide rate than the rest of the country,” he said, referring to a 2007 report. “There must be serious doubt that this is the case. (...)

Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009)
I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).

En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5).

En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). (...)

Foreslår nasjonalt register over hjerte- og karlidelser
regjeringen.no 16.2.2009 (Pressemelding, publisert 16.02.2009 Nr.: 08/2009)
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på bred høring et forslag om å etablere et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Det foreslås at registeret legges til Nasjonalt folkehelseinstitutts avdeling i Bergen.

- Pasienter med hjerte- og karsykdommer har rett på samme kvalitetssikring av behandlingen og muligheter for forskning på sin sykdom som det kreftpasienter har. Jeg mener derfor det er på høy tid at hjerte- og slagpasienter får den samme oppfølgingen og behandlingen som kreftpasienter, gjennom et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. (...)

Kopler helseundersøkelser for å forstå sykdom
helserevyen.no 17.12.2007
En rekke helseundersøkelser skal nå koples opp mot ulike registre for at forskere skal få trenge dypere inn i sykdomsgåten. (...)

10 av 9 blir lurt av statistikk
illvet.se 2002(15):68-71
Hver gang vi åpner en avis eller slår på fjernsynet, blir vi bombardert med
statistiske fakta om alt. Men statistikk er vanskeligere å forstå enn vi tror. Derfor kan den misbrukes - og det blir den ofte.

I 1991 ble briten Dennis Adams dømt for voldtekt, hovedsakelig på grunnlag av en DNA-profil. Alle de øvrige indisiene lot til å peke bort frå Adams, ikke minst et vitneutsagn fra offeret, som sa at det ikke var ham. Likevel lot juryen seg overbevise av at Adams DNA-profil tilsvarte gjerningsmannens. (...)

Årsaken er først og fremst å finne i statistikk. Den statistiske nøyaktigheten på DNA-profilen var nemlig så høy at bare en av en million menn ville ha en tilsvarende profil. Mye taler for at juryen oppfattet det som om det bare var en sjanse av en million for at Adams var uskyldig. (...)

Knytter sterilitet til parfymebruk
vg.no 2.9.2008
(VG Nett) Britiske forskere mener at kvinner som bruker mye parfyme og kosmetikk i svangerskapet risikerer at deres ufødte barn vil bli sterilt.

Ifølge BBC har forskere ved universitetet i Edinburgh ved dyreforsøk funnet at kjemikalier i parfyme og kosmetikk øker tilfeller av sterilt avkom og kan øke faren for testikkelkreft.

Selv om forskerne sier at det ikke er endelig bevist, mener de funnene er såpass tydelige at de advarer kvinner mot å bruke denne type produkter under svangerskapet. (...)

Stringent constraints on use of patients' data are harming research (Strenge begrensninger på bruk av pasientdata skader forskning)
BMJ 2007;335:1114-1115 (1 December)
Bodies that oversee medical research are harming public health by imposing constraints on the use of patients' data that go further than the law demands, doctors were told at a meeting last week organised by the cardiothoracic section of the Royal Society of Medicine. (...)

Professor Warlow said that insistence on consent might get the wrong result, which would damage individual and public health and waste public money on research and practice. "What better way to waste money and damage patients?"

Richard Smith, a former editor of the BMJ, called for better protection for doctors who blow the whistle on research misconduct. Dr Smith said he had reported researchers for misconduct possibly 20 times a year when he was an editor. "Often my experience was miserable," he said. (...)

Ludvig
Kjell Aukrust (Ludvig. Oslo : Helge Erichsens forl., 1977)
(...) Døm var ikke høyere enn ei tomflaske. (...)

- Store og kraftige vikinger? Sludder og våsprat fra ende til annen. Vikingene var noen oppskrytte små puslinger!

Ludvig så mistenksom på Solan: Hvor hadde sagbruksarbeideren disse opplysningene fra?

Solan Gundersen hadde det fra sjølveste forskningssjefen i Statistisk Sentralbyrå. Ekspertene regnet seg tel sånt. Dagens norske soldat vokste nemlig 0.8 mm om året. I dag var gjennomsnittshøyden 179 centimeter. Det var bare å regne seg attende i tia med null komma åtte, tel slaget på Stiklestad – Da skulle’n Ludvig få sjå svart på kvitt å mye det var att tå’n Olav den Hellige, Gaukatore, Afrafaste og’n Hårek fra Tjøtta! – Nei her nytta det itte å telle på fingra! Men Solan Gundersen kunne fortelle det han:

- Dessa oppskrytte råskinna som barka sammen i slaget på Stiklestad var itte høyere enn 29 centimeter!

Ja Ludvig kunne bare måpe. På Stiklestad ville han verken ha sett snurten av bondehæren eller kara hass Olav den Hellige. Døm vart rett og slett borte neri graset – Det eneste Ludvig ville sett og hørt, var kamprop og ei skur av knappnåler som pilsvermer over grasrota. (...)

Med halve Norge i banken
aftenposten.no 20.10.2005
Hvem?

Divisjonsdirektør Camilla Stoltenberg ved Folkehelsa leder et EU-prosjekt for biobanker i Europa.

Hvorfor?

En liten bit av kroppen din ligger i en av Norges biobanker. Denne uken skal Camilla Stoltenberg og kronprinsen til London for å undertegneavtale om biobanksamarbeid med britene. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009