Om Rettferdsvederlag fra staten

Rettferdsvederlagsordningen er Stortingets egen erstatningsordning. Erstatningsordningen het inntil 16.12.08 "Stortingets billighetserstatningsordning". Stortinget besluttet ved vedtagelse av St. prp. nr. 12 (2008-2009) at ordningen skal hete "Stortingets rettferdsvederlagsordning". (Statens sivilrettsforvaltning)

Hvem kan søke rettferdsvederlag? (sivilrett.no)

Kan få erstatning likevel (aftenposten.no 26.3.2010)

- Et nytt overgrep (aftenposten.no 4.11.2008)

Uverdig sommel (dagbladet.no 19.2.2008)

Stor erstatningsforskjell (nrk.no 2.7.2007)

Rettens pris (dagbladet.no 26.8.2008)

Mener sanatoriebarna bør få erstatning (nordreakerbudstikke.no 17.10.2008)

- Rettferdsvederlag fra staten

Rettferdsvederlag fra staten
sivilrett.no
Rettferdsvederlagsordningen er Stortingets egen erstatningsordning. Erstatningsordningen het inntil 16.12.08 "Stortingets billighetserstatningsordning". Stortinget besluttet ved vedtagelse av St. prp. nr. 12 (2008-2009) at ordningen skal hete "Stortingets rettferdsvederlagsordning".

Ordningen er ulovfestet og utviklet gjennom Rettferdsvederlagsutvalgets praksis. Rettferdsvederlagsordningen er gjennomgått i Innst. S. nr. 4 (1999-2000) og i St. prp. nr. 65 (2006-2007).

Hvem kan søke rettferdsvederlag?
Enkeltpersoner som mener de er kommet i en særlig uheldig stilling, og som er påført skade eller ulempe som ikke dekkes etter alminnelige erstatningsregler eller gjennom trygde- eller forsikringsordninger. Bare den som selv er direkte berørt kan tilkjennes rettferdsvederlag. Det er som hovedregel et vilkår at skaden har sammenheng med kritikkverdige forhold fra det offentliges side. (...)

- St.prp. nr. 12 (2008-2009)

St.prp. nr. 12 (2008-2009)
regjeringen.no (10.10.2010)
Rettferdsvederlag frå statskassa (Arbeidet i rettferdsvederlagsutvala i 2007 mv.)

Tilråding frå Justis- og politidepartementet av 7. november 2008, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II) (...)

- Kan få erstatning likevel?

Kan få erstatning likevel (pdf)
aftenposten.no 26.3.2010
Åpner for å gi pasienter vederlag for feilbehandling

For et år siden mistet alle pasienter med foreldede saker muligheten til å få erstatning etter urimelig behandling. Nå kan de få den tilbake.

Nå åpner rettferdsvederlagsutvalget for at de skal få vederlag likevel.

I går skrev Aftenposten at helsekomiteen på Stortinget kommer med hard kritikk av sin egen rettferdsvederlagsordning. De mener det er urettferdig at overgrepsutsatte barn på behandlingshjem faller utenfor ordningen fordi de på papiret omfattes av Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Her er imidlertid sakene foreldet.

Nå viser det seg at det ikke bare er denne gruppen som er avskåret fra vederlag, men samtlige søkere som har kommet særlig uheldig ut i en pasientsituasjon. En praksisendring i mars 2009 har ført til at kreftpasienter, sanatoriebarn og andre ble fratatt muligheten til offentlig oppreisning over natten.

Statens sivilrettsforvaltning og Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, som består av seks dommere og seks stortingsrepresentanter, kom i for frem til at dette er i tråd med hva Stortinget selv har vedtatt.

I en Stortingsproposisjon fra 2006-2007 unntas nemlig saker omfattet av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fra rettferdsvederlagsordningen. I en fotnote står det at dette også gjelder saker som er foreldet. (…)

Også tidligere stortingsrepresentant og ekspert på rettferdsvederlagsordningen, Ane Sofie Tømmerås (Ap), har kritisert praksisen. Da Aftenposten først omtalte saken i forrige uke, sa hun at de som forvalter ordningen, misforstår. Avgrensningen mot andre erstatningsordninger gjelder ikke unntaksfritt, poengterte hun.

Nå kan det se ut som om Statens sivilrettsforvaltning og rettferdsvederlagsutvalgene har tatt til seg kritikken. I en e-post til Aftenposten skriver de at de vurderer å endre praksis - igjen.

Sikkerhetsventil. – Stortingets utvalg for rettferdsvederlag har tatt spørsmålet opp til ny vurdering, og praksis kan bli endret slik at sakene likevel vil kunne vurderes i forhold til rettferdsvederlagsordningen, skriver seniorrådgiver i Statens sivilrettsforvaltning, Ellen Ystgaard Tjemsland.

I stortingsproposisjonen om ordningen står det i klartekst at den skal fungere som en sikkerhetsventil for personer som av ulike årsaker ikke når frem med
erstatningskrav.

Justisdepartementet forbereder nå en prinsipiell gjennomgang av Rettferdsvederlagsordningen etter påtrykk fra en samlet helsekomité på Stortinget. De enkelte departement vil ha ansvar for utredninger og undersøkelser på eget fagområde.(…)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket.  (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 18.6.2017).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %). (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015.  (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre.

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- De fikk frastjålet barndommen på et sykehus i Tromsø. Nå er det på ny håp om erstatning

De fikk frastjålet barndommen på et sykehus i Tromsø. Nå er det på ny håp om erstatning
dagbladet.no 27.5.2015
På 1950-tallet ble barn med tuberkulose lagt i gipsformer i flere år ved Kysthospitalet i Tromsø. De forteller om grove overgrep og omsorgssvikt. Nå håper de å få en oppreisning fra staten.

- Vi synes tida nå må være inne for at også vi skal få den offentlige unnskyldningen og det økonomiske erstatningsoppgjøret vi fortjener, sier Stein Nordby (71).

Han var selv pasient ved Kysthospitalet i Tromsø i ni år på 1950-tallet. Nå er han talsmann for de andre pasientene som lå festet til sengene i sine barneår. (…)

- Traumatiserte psykiatripasienter: Kan søke Stortinget om erstatning

Traumatiserte psykiatripasienter:
Kan søke Stortinget om erstatning

nrk.no 13.4.2010
Rettferdsvederlag kan bli Stortingets trøst til de gjenlevende pasientene som ble traumatisert og skadet av sjokkbehandling i psykiatrien.

Tidligere stortingsrepresentant og jurist Ane Sofie Tømmerås (AP), har skrevet bok om stortingets egen erstatningsordning. Den nye ordningen med rettferdsvederlag erstatter den gamle billighetserstatningen.

Tømmerås er ikke i tvil om at de gjenlevende pasientene som ble skadet eller traumatisert av farlig sjokkbehandling, bør søke rettferdsvederlag. (...)

Det er ingen saklige grenser for hva det kan søkes Rettferdsvederlag for. Eksempler på søkergrunnlag kan være forsømmelser i barnevernet, hepatitt c-smitte ved blodoverføring, mangelfull skolegang og feilplassering i institusjon.

Tildelingen av rettferdsvederlag skjer i egne utvalg som ledes av en tidligere høyesteretts dommer og en lagmann.

I tillegg sitter to stortingspolitikere i hvert av de tre utvalgene som behandler søknadene. Søknad om rettferdsvederlag administreres av Statens sivilrettsforvaltning.

Les også: Sjokkbehandling i psykiatrien | Krever erstatning for ødelagt liv | – Krenkende psykiatrisk behandling (...)

- LSD og rettferdsvederlag

Fikk LSD mot angst
aftenposten.no 31.8.2011
373 personer behandlet på Modum Bad på 60- og 70-tallet

Norge har ingen alminnelig erstatningsordning for pasienter som ble behandlet med LSD. Nå er det første kjente offeret tilkjent 200 000 kroner i rettferdsvederlag

Gerd K. Knutsen beskriver seg selv som preget. Da hun var 19 år ble hun behandlet en rekke ganger med LSD på Modum Bads Nervesanatorium.
Norge har ingen alminnelig erstatningsordning for pasienter som ble behandlet med LSD. Nå er det første kjente offeret tilkjent 200 000 kroner i rettferdsvederlag.

LSD og rettferdsvederlag
LSD (lysergsyredietylamid) er et stoff som opprinnelig utvinnes av ergot, en sopp som på norsk kalles meldrøye og som fortrinnsvis vokser som parasitt på rug- og andre kornplanter.
Stoffet ble gitt i behandling på flere institusjoner i perioden 1960–1975. Første gang det ble utprøvd i behandling var på Gaustad sykehus i 1959, i et frivillig forskningsprosjekt.
Rettferdsvederlag kan ytes til personer som er kommet i en særlig uheldig stilling, og som er påført skade eller ulempe. (...)

Oppreisning. Knutsen har tidligere fått avslått sin søknad om rettferdsvederlag, fordi myndighetene ikke mente det var bevist at det var en sammenheng mellom LSD-behandlingen og diagnosen med «flashback ». Hun beskriver opplevelsene som å bli «dratt inn i tuten på en sveivegrammofon». Slike «flashback» varer i opptil en time,
til hun bryter sammen i voldsom gråt.

Nå konkluderer Helsedirektoratet med at det er ingen tvil om at Knutsen har fått «flashback» etter LSD-behandling. Utvalget for rettferdsvederlag har derfor omgjort sitt tidligere avslag og tilkjent henne erstatning på 200 000 kroner, som er maksbeløpet. Knutsen er glad for at hun endelig er blitt trodd, men føler samtidig at 200 000 kroner er i snaueste laget.

– Jeg vil ikke klage, men hva er den summen for et ødelagt liv, spør 67-åringen.

Modum Bad ønsker ikke å kommentere saken. (...)

- Billighetserstatning som salt i sår

Billighetserstatning som salt i sår
forskning.no 22.6.2007
Stadig flere krigsbarn og tatere søker billighetserstatning fra staten for mobbing de ble utsatt for i barndommen. Mange blir avspist med 20 000 kroner. De opplever beløpet som direkte smålig og krenkende i forhold til det de har vært gjennom.

Den norske ordningen med billighetserstatning har tradisjoner helt tilbake til 1814. Personer som føler seg urettferdig behandlet av samfunnet, kan søke Stortinget om erstatning. I 2006 fikk 895 personer positivt svar. (...)

(Anm: Bliver du ofte mobbet af dine kollegaer? Så er din risiko for at udvikle depression ni gange større end hos den almene befolkning. Det viser ny dansk forskning. (videnskab.dk 30.1.2015).)

(Anm: Mobbing koster samfunnet milliarder - Samfunnet kunne vært spart for enorme summer hvis mobbing hadde blitt forebygget bedre. (nrk.no 27.2.2011).)

(Anm: Nye funn om mobbing: – Må tas tak i, sier forskeren. (…) – Mobbing er en form for kronisk sosialt stress (…)  som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig. (…) Økt risiko for hjertesykdom og diabetes. Tidligere er det kjent at mobbing kan knyttes til psykiske lidelser. Den nye forskningen viser at unge mobbeofrene også kan ha større sjanse for å få hjertesykdom og diabetes i voksen alder. (aftenposten.no 14.3.2017).)

(Anm: Sammenheng mellom mobbing og posttraumatisk stress. Forskning viser at nær seks av ti som er blitt mobbet har symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse. (dagensmedisin.no 6.3.2015).)

(Anm: Harket om mobbingen: – Det var mange vonde år - Flere mobbeofre fortalte i dag sine historier til landets toppolitikere. En av dem var popstjernen Morten Harket, som ble mobbet som barn. – Jeg ble banket opp. Det husker jeg godt. I perioder skjedde det daglig. (nrk.no 30.1.2015).)

- Mener sanatoriebarna bør få erstatning

Sanatoriebarn får ikke oppreisning
aftenposten.no 6.8.2009
Myndighetene vil ikke granske omsorgssvikt og overgrep mot barn på sanatorier. Årsaken: Fordi de allerede har konkludert med at beretningene er for individuelle.

«Trist», «skuffende» og «ansvarsfraskrivelse» er ord som går igjen når Aftenposten forteller om departementets avgjørelse til tidligere sanatoriebarn. (...)

Barnehjemsbarn fikk etter granskningen en særordning i den statlige rettferdsvederlagsordningen uten særlige krav til dokumentasjon. Tas departementets innstilling til følge, må sanatoriebarn med tilsvarende traumer føre bevis for å oppnå en lavere sum. (...)

(Anm: Særskilt oppreisning vurderes for sanatoriebarna. Flere av de tuberkulosesyke barna som ble utsatt for alvorlige overgrep ved Kysthospitalet i Tromsø på 1950-tallet, fikk aldri erstatning. (vg.no 1.6.2015).)

Mener sanatoriebarna bør få erstatning
nordreakerbudstikke.no 17.10.2008
Lederen for Befring-utvalget mener barna som ble utsatt for overgrep på Grefsen barnesanatorium har krav på erstatning.

GREFSEN: Edvard Befring ledet utvalget som gransket overgrep og omsorgssvikt mot barnehjemsbarn i 2004. De anbefalte å gi barnehjemsbarn kollektiv billighetserstatning. (...)

- Inntil 725.000 kr til barnehjemsbarn

Inntil 725.000 kr til barnehjemsbarn
aftenposten.no 2.8.2014 (…)
1. juli ble vederlagsordningen for tidligere barnevernsbarn i Oslo gjenåpnet.

Kommunen har mottatt 27 nye erstatningssøknader fra personer som forteller om overgrep og omsorgssvikt.

Mellom 2006 og 2008 fikk 944 tidligere barnehjemsbarn i underkant av 562 millioner kroner i erstatning for overgrep og omsorgssvikt av Oslo kommune.

Politikerne ble gjort kjent med at flere ikke søkte forrige gang. Derfor ble ordningen gjenåpnet før sommeren.

Siden 1. juli har det vært mulig å søke på nytt. Før helgen var det kommet inn 27 søknader, forteller helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H).

– Det er på nivå med det vi har ventet så langt. Ordningen er åpen ut 2015, så jeg antar at det vil komme flere søknader.

1300 søknader
Den såkalte vederlagsordningen ble opprettet i 2006 etter at en granskning avdekket systematiske overgrep, vold og omsorgssvikt ved barnehjem og institusjoner drevet av kommunen. Oslo kommune ønsker å ta et moralsk ansvar og gi en uforbeholden unnskyldning til personer som før 1993 ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de var plassert av kommunens barnevern. (…)

- Et nytt overgrep

- Et nytt overgrep
aftenposten.no 4.11.2008
Helseministerens oppfordring til sanatoriebarna om å søke billighetserstatning, er et nytt overgrep, hevder fagfolk og politikere.

"Søk billighetserstatning" sa helseministeren i Aftenposten i forrige uke, med adresse til sanatoriebarn som mener seg utsatt for omsorgssvikt og overgrep. Fagfolk, politikere og jurister som kjenner erstatningsnåløyet, reagerer.

- Tafatt.
- Når statsråden viser til billighetserstatningen, smaker det av ansvarsfraskrivelse. Han har overhodet ingen innflytelse over den. Det er tafatt i forhold til det som nå ser ut til å bli avdekket av overgrep mot barn på sanatorier, mener advokat og tidligere stortingsrepresentant (Ap), Ane Sofie Tømmerås.

Hun har skrevet bok om billighetserstatningen, og mener sanatoriebarna vil ha vanskelig for å vinne frem. For å bli trodd av billighetserstatningsutvalget (BU), må de sannsynliggjøre omsorgssvikten og dokumentere senskader.

Problemet er at sanatoriebarna ofte holdt det de opplevde for seg selv. Lite ble journalført. Etter det Aftenposten kjenner til, var tilsynet med sanatoriene mangelfullt, også etter datidens standarder. (...)

- Barnehjemsbarn har fått 350 millioner i oppreisning

Barnehjemsbarn har fått 350 millioner i oppreisning 
adressa.no 21.4.2014
Oslo (NTB): Tallet på tidligere barnehjemsbarns som har fått oppreisning, har kommet opp i 1.885. Beløpene fra staten og kommuner utgjør til sammen 350 millioner kroner.

Det opplyser generalsekretær Ola Ødegaard i Stiftelsen Rettferd for taperne til NTB.

– Vi har ytterligere flere hundre som venter på sin avgjørelse, og vi får stadig inn nye medlemmer som vil søke staten og kommunene om oppreisning, sier Ødegaard. (©NTB)

- Mangelfull skolegang

Tusener i erstatningskø
aftenposten.no 13.8.2006
Flere tusen samer, kvener, krigsbarn og barnehjemsbarn har de siste to årene sørget for en flom av søknader om billighetserstatning fra staten for mangelfull skolegang. (...)

- 82 rom fikk mangelfull skolegang, søkte staten om erstatning. (- Flere generasjoner med norske rom-barn har ikke gått på skole. Det har gjort livet vanskelig for mange av dem.)

(Anm: 82 rom fikk mangelfull skolegang, søkte staten om erstatning. – Jeg skammer meg over ikke å kunne lese og skrive, sier Milena Holm. Hun er en av 82 norske rom som søkte staten om erstatning for mangelfull eller ingen skolegang. Flere generasjoner med norske rom-barn har ikke gått på skole. Det har gjort livet vanskelig for mange av dem. (…) Søkte erstatning I 2004 åpnet Stortinget for at rom kan søke om erstatning for mangelfull eller ingen skolegang. Rom er av norske myndigheter definert som nasjonal minoritet. Rom kan søke om erstatning med hjemmel i stortingsmelding nr. 44 (2003–2004) Erstatningsordning for krigsbarn og erstatningsordninger for romanifolk/tatere og eldre utdanningsskadelidende samer og kvener. Milena Holm er en av over 80 norske rom som søkte staten om erstatning for mangelfull eller ingen skolegang. Da Aftenposten intervjuet henne om dette i 2005, sa hun: – Hvis vi får billighetserstatning, betyr det at staten behandler oss som mennesker og ikke dyr. (nrk.no 12.10.2018).)

(Anm: Saksøker Oslo kommune for manglende skolegang. En kvinne krever inntil 5 millioner kroner i erstatning fra Oslo kommune for manglende undervisning i grunnskolen. Hun mener skolen og kommunen burde ha grepet inn da familien nektet henne skolegang. (…) – Dette er grov overtredelse av kommunens plikter og den har derved opptrådt grovt uaktsomt overfor saksøkeren, heter det i innlegget. (aftenposten.no 13.8.2016).)

- Stor forskjell på erstatningsbeløp til tidlegare barnevernsbarn

Har gitt 6,4 millioner til barnevernsofre
nettavisen.no 7.10.2013
SØKER FLERE BARNEVERNSBARN: «Per» fikk 725.000 kroner i oppreisning fordi han i 1985 skal ha blitt seksuelt misbrukt av støttekontakten som barnevernet oppnevnte. Nå søker Akershus fylkeskommune flere barnevernsbarn som kan ha opplevd overgrep.

På under et år har Akershus fylkeskommune gitt 6,4 millioner i oppreisning til barnevernsbarn. Nå søkes flere ofre.

Nettavisen skrev forrige uke om «Per» (43) som fikk 725.000 kroner i oppreisning fra Akershus fylkeskommune og Bærum kommune fordi han skal ha blitt seksuelt misbrukt da han var under barnevernets beskyttelse på 80-tallet.

Siden Oppreisningssekretariatet i Akershus fylkeskommune begynte å behandle søknader om oppreisning fra barnevernsbarn 1. november 2012, har 6.222.250 kroner blitt utbetalt til 17 søkere.

Totalt har sekretariatet mottatt 48 søknader og behandlet 30 saker. 13 av disse har fått avslag, mens 17 altså har fått utbetalt betydelig oppreisning.

Nå ønsker leder Helga Riise ved sekretariatet at flere barnevernsbarn skal få kunnskap om muligheten til å søke oppreisning. (...)

40 barnehjemsbarn får erstatning
kommunal-rapport.no 21.5.2013
40 tidligere barnevernsbarn i Nordland har fått til sammen 22 millioner kroner i erstatning for omsorgssvikt og overgrep.

Nordland er et av de siste fylkene hvor det offentlige tar ansvar for overgrep i barnehjem. Alle kommunene deltar i erstatningsordningen som ble åpnet 1. oktober i fjor. Fristen for å søke om oppreisning og erstatning går ut samme dato til høsten.

18 av 40 som har fått erstatning i Nordland har fått maksbeløpet på 725.000 kroner. 11 har fått avslag på sine søknader. (...)

- Dette er skammelig
nrk.no 18.8.2009
Tildigere barnehjemsbarn i Skedsmo kan bli avspist med 300.000 kroner i erstatning fra kommunen. Skammelig lavt, mener organisasjoner. (...)

Mens Oslo, Bærum og en rekke andre norske kommuner har innført 725.000 kroner som maksimalbeløp, mener rådmannen i Skedsmo at det må holde med 300.000 kroner. (...)

Forskjellsbehandles
nrk.no 15.9.2008
Ikke alle barnehjemsbarn som ble utsatt for grove overgrep får erstatning. (...)

Noen av barna forteller om dårlige og fillete klær, og at de skilte seg ut fra andre barn i området. Tidligere barnehjemsbarn som bodde i Andebu sier de ikke fikk lov til å være sammen med venner eller nabobarn.

I en rapport har også barnehjemsbarn fortalt at de ble utsatt for seksuelle overgrep. Barnehjemsbarn fra Oslo kan søke erstatning for dårlig behandling de ble utsatt for da de var plassert på barnehjem av Oslo kommune. Ingen kommuner i Vestfold har slik erstatningsordning. (...)

Millionerstatning
na24.no 2.4.2008
Barnevernsofre får millioner. (...)

Hittil har norske kommuner utbetalt 610 millioner i 1373 saker. Staten har behandlet 400 saker, men kan ikke opplyse om noe totaltall for utbetalingene. Trolig nærmer det seg en milliard. (...)

- Anslaget var altfor lavt. Vi møter fortsatt mange som ikke vet at de kan kreve erstatning, sier Kai Stene, leder i Prosjekt Oppreisning, til VG. (...)

Barnehjemsbarn fra andre kommuner:
Nektes erstatning

nrk.no 12.7.2007
Flere barnehjemsbarn som har vært utsatt for overgrep i Oslo kommunes barnehjem får ikke erstatning. De faller mellom to stoler. (...)

Barneheimsbarn får erstatning
nrk.no 5.7.2007
Tidlegare barneheimsbarn i Trondheim får erstatning. Personar som har blitt utsett for omsorgssvikt eller seksuelle overgrep kan få opp mot 750.000 kroner. (...)

Stor erstatningsforskjell
nrk.no 2.7.2007
Det er store nasjonale forskjellar når det gjeld erstatningsbeløp til tidlegare barnevernsbarn. I sør kan dei få over 700 000. I nord, ikkje ei krone. (...)

Det nye nasjonale kompetansesenteret for barnevernsbarn i Stavanger, tar sikte på å gjera noko med denne forskjellen.

Det seier prosjektleiar Kai Stene, i det som blir kalla for Prosjekt Oppreisning. (...)

Nytt overgrep?
- Mange opplever dette som djupt urettferdig, seier prosjektleiar Kai Stene. Han går så langt som å seie at det for nokon kan følast som eit nytt overgrep.
Men Stene meiner ikkje det er grunn til å gi opp for dei tidlegare barneheimsbarna, som ennå ikkje har fått erstatning. (...)

- Krever gransking i sanatoriesaker

Krever gransking i sanatoriesaker
nordlys.no 19.10.2008 (Oslo (ANB-NTB)
Tidligere barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) krever full gransking av overgrepssaker mot tuberkulosesyke barn på sanatorier på 1950- og 60-tallet.

Dåvøy, som var statsråd da overgrep og omsorgssvikt på barnehjem ble rullet opp, mener at overgrep mot barn på sanatorier er så alvorlig at helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) umiddelbart bør undersøke saken på eget initiativ.
– Jeg tror at vi skal være veldig våkne som politikere når det nok en gang avdekkes en slik sak, sier Dåvøy til Aftenposten. (...)

I 2003 satte hun ned et granskingsutvalg som konkluderte med at barnehjemsbarn burde få billighetserstatning.

– Det er viktig å ha som prinsipp at like saker behandles likt. Har det skjedd overgrep her, må man søke å komme til bunns i det, istemmer Sosialistisk Venstrepartis stortingsrepresentant i helsekomiteen, Olav Gunnar Ballo. Han vil personlig ta opp saken med Hanssen. (...)

Diverse artikler

Derfor fikk «Skrue» 725 000 kroner i erstatning fra kommunen før jul
dagbladet.no 6.1.2015
FIKK ERSTATNING FRA KOMMUNEN: Den tidligere straffedømte og nå heleritiltalte Imran «Skrue» Saber (36), fikk i midten av desember 725 000 kroner i billighetserstatning fra Oslo kommune. - Vedtaket beskriver en del av hans oppvekst og bakgrunn som også er relevant for straffesaken, sier hans forsvarer Øystein Storrvik.

- Sier noe om hvorfor han har levd litt annerledes, sier forsvarer Øystein Storrvik.

- Sier noe om hvorfor han har levd litt annerledes, sier forsvarer Øystein Storrvik.
(Dagbladet): Den tidligere straffedømte og nå heleritiltalte Imran «Skrue» Saber (36), fikk i midten av desember 725 000 kroner i billighetserstatning fra Oslo kommune.

Årsaken er hvordan han ble behandlet i fosterhjem som mindreårig, under barnevernets ansvar.

- Vedtaket beskriver en del av hans oppvekst og bakgrunn som også er relevant for straffesaken. Beskrivelsen sier litt om hvorfor han har gjort de valgene han har gjort i livet, sier Sabers forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til Dagbladet. (…)

Kjemper for erstatning etter overgrep på barnehjem
nrk.no 22.4.2014
Bjørn Johan Lutro vokste opp på barnehjem hvor fysiske avstraffelser var hverdagen. Andre som har bodd samme sted, har fått hundre tusener i erstatning fra Oslo kommune, men han får ingenting.

– Det var en hard tid på Breidablikk og Fagerholt barnehjem, slår Bjørn Johan Lutro (82) fast.
Det er mange år siden han flyttet derfra, men de dårlige minnene har han hatt med seg. I mange år holdt han dem helt for seg selv.

Anne-Mette Lutro - Anne-Mette Lutro mener det er en stor urett som blir begått mot de tidligere barnehjemsbarna som ikke har fått erstatning

– Vi visste at pappa hadde vokst opp på barnehjem, men han ville aldri snakke om hva som skjedde der. Det er kun de siste par årene som han har begynt å prate om de tingene, sier datteren Anne-Mette Lutro.

Hun er med på rommet på sykehjemmet og fyller inn historien når faren trenger det. Han er kraftig redusert etter et hjerneslag i fjor sommer.

Men det slitsomme arbeidet de ble tvunget til, og de harde slagene de fikk på barnehjemmet i Nittedal, husker han. (...)

(Anm: Fikk endelig erstatningen (nrk.no 30.12.2014).)

Barnevernsbarn sendt på straffeturer med marinejegere
aftenposten.no 18.5.2012
Flere tidligere barnehjemsbarn har nå søkt erstatning etter at de ble tatt med på brutale disiplineringsturer på 1990-tallet.

Flere barnehjemsbarn ble på 1990-tallet tatt med på turer ut i villmarka, der de skal ha blitt forsøkt kvalt, fikk lite mat og ble truet med at de aldri ville få komme tilbake, skrive VG.

De siste to årene har 21 tidligere barnehjemsbarn søkt erstatning etter disiplineringsturer av denne typen.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) bekrefter at dette var praksis.

- Det er klart at disse historiene gjør inntrykk på oss i dag. Dette dreier seg om nær fortid, og vi vet om en rekke saker fra 1990-tallet. Dette var kjent metodikk. Så ærlige må vi være, sier direktør Mari Trommald i Bufdir til avisen.

VG har også vært i kontakt med en tidligere marinejeger som drev et firma som spesialiserte seg på å ta med barnevernets «verstinger» på tur.

- Det var knallhardt og brutalt, men medisinering og polstring hadde vært verre. Turene ble brukt når ingenting annet fungerte, sier han.

Odd Arne Tjersland, professor i psykologi på Universitetet i Oslo, karakteriserer turene som torturmetoder.

- I mine øyne er dette torturmetoder anvendt i behandling som er helt forkastelig. Dette er rene avstraffelsesmetoder, sier han.

Bufdir frykter nå at det kan være flere saker ettersom de kjenner til at lignende metodikk har blitt brukt som avlastningstiltak for barn i fosterhjem, noe som er vanskeligere å fange opp. (©NTB)

250 kan søke erstatning
nrk.no 5.4.2012
I Nordland er det ventet at 250 tidligere barnevernsbarn vil søke om erstatning etter å ha vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt.

Brønnøykvinnen Marit Løberg Utvik er en av de som nå har muligheten til å søke erstatning. Hun ble sendt til Røvika ungdomshjem da hun var 14 år. Adferdsproblemer gjorde at Brønnøysund kommune mente dette var den beste løsningen for henne.

– Da satt jeg litt med følelsen av at jeg var et problem de måtte bli kvitt, så da var det kanskje lettvint å sende meg til Røvika, undrer Utvik. (...)

– Må ta på seg ansvaret
Leder for helse og velferd i Brønnøy kommune, Aud Helene Dragland, støtter henne. Hun mener erstatningsordningen er viktig for dem som har blitt utsatt, eller føler at de har blitt utsatt for overgrep på institusjoner.

– Også er det viktig at de får en uforbeholden unnskyldning, og at kommunen tar på seg det moralske ansvaret de har, sier Dragland.

Nå har Marit Løberg Utvik bestemt seg for å søke erstatning, og mest sannsynlig kommer 250 andre til å gjøre det samme.

– Jeg synes det er rett at dette utvalget kommer, og at vi blir hørt, sier hun. (...)

Barnehjemsbarn: – Julingen hadde preg av tortur
nrk.no 24.6.2011
Åtte år gammel måtte Yngve Brox Guldbjørnsen selv kle av seg buksa og legge seg over hoggestabben for å få juling. – 50 år etter er det ennå vondt å snakke om, sier han. (...)

– Ja, jeg håper at alle som har opplevd overgrep og omsorgssvikt, nå tør å søke kommunen som plasserte dem, om oppreisning, sier Brox Guldbjørnsen.

På 1950- og 60-tallet bodde cirka 4000 norske barn på barnehjem. Mange opplevde grusomme overgrep. Da moren til Yngve døde i 1963, ble Yngve og hans to søsken plassert på barnehjem i Alta.

Det ble et sjokk for den unge gutten. Verst var all mishandlingen barna ble utsatt for. (...)

«Det har skjedd en revolusjon i Høyesterett»
aftenposten.no 13.10.2010
Høyesterett åpner for gjenopptagelse av et stort antall saker, løslatelser og erstatningskrav.

Prinsippavgjørelsen får følger i saker med ubegrunnet ankeavslag.

Avgjørelsen fra Høyesterett åpner for å gjenåpne ankebehandling i straffesaker som tidligere er avvist uten at avslaget er begrunnet.

Kjennelsen fra i går gjelder en tidligere politimann som er straffedømt for grovt bedrageri. Gjenopptakelseskommisjonen avviste opprinnelig mannens begjæring om gjenåpning av saken. Landets høyeste domstol slår nå fast at dette vedtaket er ugyldig.

– Det har skjedd en revolusjon i Høyesterett, sier advokat John Christian Elden, som har ført saken for den tidligere politimannen.

Klienten ble løslatt av Høyesterett allerede for en måned siden, i påvente av saken. (...)

- Innsatte må løslates etter høyesterettsdom
vg.no 12.10.2010
Opptil 10.000 saker kan bli behandlet på nytt

(VG Nett) Forsvarsadvokat John Christian Elden mener mange innsatte skal løslates fra fengsel umiddelbart etter dagens avgjørelse i Høyesterett.

Høyesterett bestemte i dag at straffesaker som er avvist uten begrunnelse, kan kreves gjenåpnet.

- Det betyr at mange innsatte må løslates i påvente av at saken blir behandlet på nytt. Kriminalomsorgen må umiddelbart sørge for at de løslates, siden de ikke sitter på en rettskraftig dom, sier Elden til VG Nett.

Det var han som vant frem i Høyesterett tirsdag på vegne av en bedrageridømt klient. (...)

Høyesterett sier nei til ubegrunnet ankenekt
aftenposten.no 12.10.2010
Høyesterett sier ja til å gjenåpne ankebehandlingen i straffesaker som tidligere er avvist uten begrunnelse for avslaget.

Les mer:

Avgjørelsen åpner for at straffesaker hvor den dømte er nektet anke videre uten begrunnelse, kan kreves gjenåpnet gjennom Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Høyesterett bestemte imidlertid at det bare er saker yngre enn fem år som omfattes av rettsavgjørelsen.

I saker hvor den dømte fremdeles sitter i fengsel kan derimot denne begrensningen bli opphevet.

- Dette er en veldig viktig avgjørelse som åpner for ny vurdering av ankespørsmålet for mange med rettskraftige dommer, sier advokat John Christian Elden som førte saken for en bedrageridømt klient i Høyesterett. (...)

Hvorfor begrunnelse?
ANDERS RYSSDAL- advokat, advokatfirmaet Wiersholm
aftenposten.no 11.10.2010
Anders Ryssdal var advokat i restauratørsaken for FNs Menneskerettighetskomite, og i Høyesteretts storkammersaker i 2008 og 2009 om ankenektelser i straffesaker og sivile saker.

Har vi rett til å få vite hvorfor vi blir dømt, og hvorfor en anke ikke vinner frem?

Tilbakevirkende kraft? Rett til begrunnelse er en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti, men inntil nylig gjaldt den ikke for noen av de viktigste avgjørelser norske domstoler treffer.

Avgjørelser fra internasjonale menneskerettighetsorganer har endret dette. FNs Menneskerettighetskomité i Genève ga i restauratørsaken i 2008 en norsk klager medhold i at det var et brudd på hans ankerett å nekte hans anke uten begrunnelse. Høyesterett slo deretter i 2008 og 2009 i to storkammersaker fast at alle har krav på begrunnelse ved ankenektelser i straffesaker og sivile saker.

I morgen, 12. oktober, skal Høyesterett i en tredje storkammerdom ta stilling til om endringen også skal gis tilbakevirkende kraft i straffesaker. (...)

Ber Jens om erstatning
nrk.no 11.2.2010
Stiftelsen Rettferd for taperne ber statsminister Jens Stoltenberg sørge for at kysthospital-barna i Tromsø og internatbarna i Finnmark får erstatning fra staten. Totalt gjelder dette vel 80 personer.

I et brev til Stoltenberg skriver stiftelsen at barna på Kysthospitalet i Tromsø og skoleinternatene i Finnmark led stor overlast på 1950- og 60-tallet, og at de må få rettsferdsvederlag. (...)

Stemplet som evneveik som barn – får ikke erstatning
tv2nyhetene.no 2.12.2009
Som sjuåring ble hun plassert på skole for evneveike, og utsatt for grove overgrep. Men Anne Lise Bottolfsen får ikke erstatning.

«En evneveik jente med psykisk utviklingshemming og skrivevansker» – det var karakteristikken Anne Lise Bottolfsen ble gitt av det offentlige i barndommen. Hun ble plassert på en spesialskole for evneveike i Bergen. (...)

– Det innebærer at alle som var på spesialskole for evneveike, som vi kalte det den gangen, de må dokumentere og bevise mye mer for å få erstatning, sier Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Kari Kjønaas Kjos.

Kjos sitter i billighetserstatningsutvalget og har kjempet i snart fire år for at også denne gruppen skal få erstatning. (...)

Refser norsk behandling av romanifolket
kommunal-rapport.no 21.4.2009
Den norske Helsingforskomité retter knallhard kritikk mot Norges behandling av romanifolket og krever opprettelse av en «sannhetskommisjon». (...)

KS beklager omsorgssvikt
kommunal-rapport.no 18.4.2009
KS-styret i Finnmark anbefaler kommunene i fylket å opprette en felles erstatningsordning til barnehjemsbarn.

KS-styret beklager meget sterkt omsorgssvikten og overgrepene som skjedde i barnehjemmene i Finnmark. Nå oppfordrer styret kommunene til å opprette en felles erstatnings- og oppreisningsordning til de som opplevde omsorgssvikt eller overgrep i barnehjem i Finnmark, i perioden 1954 til 1992. (...)

Erstatning
aftenposten.no 15.4.2010
Oslo kommune har gitt 526 millioner kroner i erstatning til 944 barnevernsbarn som har vært utsatt for grove overgrep eller omsorgssvikt. Dette er meget positivt. Pengene i seg selv er viktige nok, men for mange betyr det enda mer at de er blitt hørt, trodd og ikke minst at de har fått en uforbeholden unnskyldning fra samfunnet.

Tallene dokumenterer at mange barnevernsbarn vært utsatt for grove seksuelle overgrep i tidligere tider. Andre har opplevd en utålelig omsorgssvikt. «Vi ville ta et klart moralsk ansvar for det som har skjedd i kommunen, og være tydelig på at det aldri er offerets skyld», sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H). Vel vitende om at svært mange av sakene aldri ville nådd frem i det ordinære systemet, kan ikke ansvarlige myndigheter gjøre noe annet enn å unnskylde og betale for tidligere overgrep. (...)

Tidligere barnehjemsbarn fikk 61 millioner i erstatninger
vg.no 3.1.2009
Tidligere barnehjemsbarn fikk i fjor 61,8 millioner kroner i erstatninger fra staten og kommunene for omsorgssvikt og overgrep i oppveksten.

- Dette beløpet er vi godt fornøyd med. Vi har fått avslag på 150 søknader siden starten i 1993. De gruppene som har fått utbetalt mest i billighetserstatninger, er tidligere barnehjemsbarn og skolehjemsunger, sier generalsekretær Ola Ødegaard i stiftelsen Rettferd for taperne.

Erstatningsbeløpet er likevel 4 millioner kroner lavere enn i 2007, da stiftelsens medlemmer fikk utbetalt 66 millioner kroner. (...)

Rettens pris
dagbladet.no 26.8.2008
Siden 2004 er 691 personer straffeforfulgt uten grunn, viser tall VG har hentet inn fra Justissekretariatet. I samme periode er det utbetalt 60 millioner kroner i erstatning til personer som har opplevd urettmessig bruk av tvangsmidler. Dette omfatter bl.a. urettmessig fengsling, husransakelse og telefonavlytting mot personer som er siktet for straffbare forhold. Tallene gir selvfølgelig ingen total oversikt over urettmessig tvangsbruk eller regelrette justismord. Mørketallene kjenner vi ikke, men bare det som kommer til overflaten er sterkt bekymringsfullt.

Tallene burde også bekymre justismyndighetene, men det er ikke tilfelle. Tvert imot sier statsadvokat Harald Strand hos Riksadvokaten at nivået ikke er særlig høyt. (...)

I kø for å få erstatning
NN - Cand.polit., tidligere barnehjemsbarn
KAI STENE - Leder for Prosjekt Oppreisning (www.propp.no)
aftenposten.no 21.2.2008
EN YDMYKENDE KØ. Hvorfor må tusenvis av søkere stå i ydmykende kø i årevis for å bli tilkjent statlig erstatning for overgrep i barnehjem?

Billighetserstatning. I høst og i vinter har mediene trukket frem flere historier om statens rettferdsvederlag (også kjent som billighetserstatningsordningen) som viser urovekkende tegn på at ordningen ikke effektueres etter hensikten.

Hvordan kan det ha seg at tusenvis av søkere må stå i ydmykende kø i årevis for å bli tilkjent statlig erstatning for overgrep? (...)

Uverdig sommel
LEDER
dagbladet.no 19.2.2008
Tidligere barneminister Laila Dåvøy er opprørt og skuffet over at ofrene for barne- og skolehjemsskandalen må vente altfor lenge på billighetserstatningen de er lovet. (...)

Misbrukt har ventet tre år på erstatning
aftenposten.no 20.11.2007
Erstatning til barnehjemsbarn
Stortinget kan tilkjenne såkalt billighetserstatning for de tidligere barnehjems- og spesialskoleelevene på inntil 300 000 kroner. Staten har pr. 1. november mottatt rundt 1800 søknader. 130 er avgjort, hvorav fem er avslått. De fleste er tilkjent mellom 50 000 og 200 000 kroner i erstatning.

Oslo kommune hadde pr. 13. november mottatt 777 søknader om erstatning. Av disse er 541 avgjort. I perioden sep. 2006-sept 2007 ble det innvilget vederlag for tilsammen 242 mill. kroner. (...)

Venter fortsatt på erstatning
nrk.no 16.7.2007
Åtte måneders ventetid på erstatningssøknader er nå oppe i to og et halvt år.

Staten bryter sine løfter til barnehjems- foster- og skolebarn, mener Stiftelsen Rettferd for Taperne.

Åtte måneder behandlingstid på erstatningssøknadene har blitt til to og et halv år. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009