Can we stay forever young? (harvard.edu 3.4.2008)

Befolkningsstatistikk. Døde, 2007 - Ikke økning i forventet levealder (ssb.no 10.4.2008) (Tidligere publisert)

Befolkningsstatistikk. Døde, 2010 - Økte med 0,1 år for kvinner og 0,3 år for menn (ssb.no 14.4.2011)

Samlet oversikt over personskader i Norge Om lag 540 000 personer skades og rundt 2500 personer dør som følge av skadene i Norge hvert år. (fhi.no 27.5.2014)

Förmågan att gå 400 meter är ett enkelt sätt att förutsäga framtida hjärt-kärlsjukdom hos äldre. Det visar en amerikansk studie som presenteras i dagens nummer av den vetenskapliga tidskriften Jama. (dagensmedicin.se 2.5.2006)

Circulatory diseases are Europe’s biggest killer Heart attacks, strokes, and other diseases of the circulatory system are the most common cause of death in the European Union, killing two in every five people each year and more than half of those aged over 85. (BMJ 2006;333:218 (29 July))

Sykdom hos mennesker med intellektuelt handikapp (Editorials - BMJ 2008;336:570-571 (15 March))

Mentalt syke dør 25 år tidligere enn gjennomsnittet (usatoday.com 3.5.2007)

Svaret er ikke mer penger (aftenposten.no 12.2.2008)

US death rates rise slightly. After a decade of steady decline, the death rates in the United States rose slightly last year, according to preliminary data reported by the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (BMJ 2016;353:i3122 (Published 02 June 2016)

- Helseforskjellene er fortsatt store i Norge.

Norske menn nærmer seg kvinners levealder
aftenposten.no 6.4.2015
Helseforskjellene er fortsatt store i Norge. Men kjønnsforskjellene er mindre enn på 50 år.

- Nordmenns levealder henger som oftest sammen med forskjeller i sosiale forhold. Forskjellen i dødelighet mellom høyt og lavt utdannede personer økte i perioden fra 1960-2009. Men det store sosiale spriket er nå i ferd med å jevne seg ut, sier seniorforsker Bjørn Heine Strand.
Det viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet. Rett før påske  ble folkehelseprofiler for Norges 428 kommuner  offentliggjort.

Sjekk hvordan din kommune ligger an her! (…)

Levealderen stiger fortsatt i Norge. Fra 2013 til 2014 økte forventet levealder med 0,5 år for kvinner og 0,4 år for menn. Norske kvinner blir 84,1 år, menn blir 80 år.

Høyt utdannede menn lever syv år lenger enn dem som bare har grunnskole. For kvinner er forskjellen fem år. I flere av årene etter 2000 har levealderen steget mer for menn enn for kvinner. (…)

Selv om kvinner i gjennomsnitt kan forvente å leve lenger enn menn, gjelder ikke dette når vi sammenligner utdanningsgrupper. Kvinner med grunnskole har nå kortere forventet levealder enn menn med høyere utdannelse. Dette er en ny utvikling i Norge, sier Strand. (...)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Menns levealder fortsetter å øke. Fra 2015 til 2016 økte den forventede levealderen med 0,25 år for menn, men bare med 0,02 år for kvinner.

(Anm: Menns levealder fortsetter å øke. Fra 2015 til 2016 økte den forventede levealderen med 0,25 år for menn, men bare med 0,02 år for kvinner. Menn kan nå forvente å leve 80,6 år og kvinner 84,2 år. Forskjellen mellom kjønnene er dermed 3,6 år. (ssb.no).)

(Anm: Life expectancy in Britain has fallen so much that a million years of life could disappear by 2058 – why? (theconversation.com 29.11.2017).) (Diagram: Life expectancy in England and Wales, 1840-2016, ONS)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Kvinner lever lengre enn menn selv ved alvorlig hungersnød og epidemier.

(Anm: Women live longer than men even during severe famines and epidemics. Abstract Women in almost all modern populations live longer than men. Research to date provides evidence for both biological and social factors influencing this gender gap. Conditions when both men and women experience extremely high levels of mortality risk are unexplored sources of information. We investigate the survival of both sexes in seven populations under extreme conditions from famines, epidemics, and slavery. Women survived better than men: In all populations, they had lower mortality across almost all ages, and, with the exception of one slave population, they lived longer on average than men. Gender differences in infant mortality contributed the most to the gender gap in life expectancy, indicating that newborn girls were able to survive extreme mortality hazards better than newborn boys. Our results confirm the ubiquity of a female survival advantage even when mortality is extraordinarily high. The hypothesis that the survival advantage of women has fundamental biological underpinnings is supported by the fact that under very harsh conditions females survive better than males even at infant ages when behavioral and social differences may be minimal or favor males. Our findings also indicate that the female advantage differs across environments and is modulated by social factors. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Jan 8. pii: 201701535.)

- Nedgang i USAs forventede levetid er en "anklage mot det amerikanske helsesystemet". Økonomien vokser og aksjemarkedet blomstrer, men amerikanerne dør yngre - lever kortere liv enn tidligere generasjoner og dør tidligere enn sine motstykker rundt om i verden.

(Anm: Drop in U.S. life expectancy is an ‘indictment of the American health care system’. The economy may be growing and the stock market booming, but Americans are dying younger — living shorter lives than previous generations and dying earlier than their counterparts around the world. It is easy to place the blame squarely on our nation’s opioid epidemic, but if we do that we miss seeing the abysmal new life expectancy data from the Centers for Disease Control and Prevention for what they are — an indictment of the American health care system. According to the CDC, the average life expectancy at birth in the U.S. fell by 0.1 years, to 78.6, in 2016, following a similar drop in 2015. This is the first time in 50 years that life expectancy has fallen for two years running. In 25 other developed countries, life expectancy in 2015 averaged 81.8 years. (statnews.com 4.1.2018).)

- Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier.

(Anm: Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier. (Investigation Raises Concerns About Animal Study Misreporting. TB vaccine debacle traced to cherry-picked results from preclinical models.) (…) Forbedringer av design, registrering, rapportering og åpenhet om dyreforsøk er påkrevd, sier Ritskes-Hoitinga. "For å oppnå dette trenger vi en kulturell endring hvor forskning blir belønnet for å produsere gyldige og reproduserbare resultater som er relevante for pasienter, og for å yte rettferdighet til dyrene som blir brukt.» ("Improvements in the design, registration, reporting and transparency of animal studies are urgently needed," Ritskes-Hoitinga wrote. "To achieve this, we need a cultural change in which researches are rewarded for producing valid and reproducible results that are relevant to patients, and for doing justice to the animals being used." (medpagetoday.com 10.1.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk foråsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (- Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten.) (- Antidepressiva forstyrrer funksjonen til monoaminer (viktige biokjemikalier som serotonin og dopamin), og disse monoaminer har viktige funksjoner, ikke bare i hjernen, men i hele kroppen. "For eksempel, "la hun til," serotonin påvirker vekst, reproduksjon, fordøyelse, immunfunksjon og mange andre prosesser, og det finnes i nesten alle større organer.)

(Anm: Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (Antidepressants may raise death risk by a third.) (…) Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten. (…) Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til. (…) Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet - Psykisk helse - Dagens ... https://www.dagensmedisin.no/.../okt-risiko-for-deprimert-adferd-ved-ssri-sent-i-svan... Bufret For 20 timer siden - Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. (google.no 25.1.2018).)

- Uheldig virkning av Seroxat/Paxil (paroxetine) på sædceller.

(Anm: Adverse effect of paroxetine on sperm. (…) Abstract OBJECTIVE: To assess the effects of a selective serotonin reuptake inhibitor on semen parameters. (…) CONCLUSION(S): In men with normal semen parameters, paroxetine induced abnormal sperm DNA fragmentation in a significant proportion of subjects, without a measurable effect on semen parameters. The fertility potential of a substantial number of men on paroxetine may be adversely affected by these changes in sperm DNA integrity. Fertil. Steril. 2010;94:1021–1026.)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and risk of autism spectrum disorder and attention deficit hyperactivity disorder: systematic review of observational studies and methodological considerations. (…) Conclusions Existing observational studies measuring the risk of ASD and ADHD with antidepressant exposure are heterogeneous in their design. Classical comparisons between exposed and unexposed women during pregnancy are at high risk of residual confounding. Alternative comparisons and sibling designs may aid the interpretation of causality and their utility requires further evaluation, including understanding potential limitations of undertaking meta-analyses with such data. BMC Medicine201816:6.)

- Smertebehandling hos kreftpasienter i legemiddelassistert rehabilitering. Et stadig høyere antall pasienter i legemiddelassistert rehabilitering dør av somatiske sykdommer, inkludert kreftsykdom. (- Metadon og buprenorfin er de to legemidlene som i Norge brukes til substitusjonsbehandling i LAR-behandling, og buprenorfin er anbefalt som førstevalg (2). Metadon er et syntetisk opioid som hovedsakelig brukes i LAR-behandling, men i noen grad også i smertebehandling. Metadon har en uforutsigbar og variabel farmakokinetikk.)

(Anm: Smertebehandling hos kreftpasienter i legemiddelassistert rehabilitering. Et stadig høyere antall pasienter i legemiddelassistert rehabilitering dør av somatiske sykdommer, inkludert kreftsykdom. I det palliative sykdomsforløpet er særlig smertebehandlingen utfordrende. Målet er todelt: å oppnå god smertelindring og å unngå iatrogen rus. Jo kortere forventet levetid pasienten har, desto høyere bør god smertelindring prioriteres, selv om det kan innebære iatrogen rus. Ved utgangen av 2015 var knapt 7 500 pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) (1). Av disse var 22 % fra 51 til 60 år og 3 % fra 61 år og oppover. Dødsstatistikken for pasienter i LAR-behandling for 2015 viste at 53 av 90 dødsfall var på grunn av somatisk sykdom, inkludert kreft. De resterende dødsfallene var overdoser, drap, selvmord og ulykker. Fordi alderen på LAR-pasienter er økende, vil antallet som dør av somatiske sykdommer, også øke. I den nasjonale retningslinjen for LAR-behandling gir man retningslinjer for behandlingen, men den inneholder ikke konkrete anbefalinger for behandling av kreftsmerter hos LAR-pasienter (2). (…) Metadon og buprenorfin Metadon og buprenorfin er de to legemidlene som i Norge brukes til substitusjonsbehandling i LAR-behandling, og buprenorfin er anbefalt som førstevalg (2). Metadon er et syntetisk opioid som hovedsakelig brukes i LAR-behandling, men i noen grad også i smertebehandling. Metadon har en uforutsigbar og variabel farmakokinetikk. Halveringstiden er vanligvis 6 til 65 timer og oral biotilgjengelighet ofte 70–80 %, men den kan være betydelig lavere hos enkelte pasienter (4). Disse forholdene gjør både dosering og konvertering mellom ulike administrasjonsformer av metadon og til/fra andre opioider komplisert. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 22. januar 2018.)

(Anm: Metadon (methadone hydrochloride) - Subotex (buprenorfin) (Buprenorphine). (mintankesmie.no).)

- Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (- Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk.)

(Anm: Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (Open data. EFPIA-PhRMA’s principles for clinical trial data sharing have been misunderstood. (…) Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. (…) For det andre, til tross for inntrykk av at industrien er i ferd med å åpne opp store datalagre, er prinsippdokumentet nesten utelukkende fokusert på fremtidige kliniske studier, som opplyser om standarder for å dele resultatene av utprøvingen av nye legemidler og nye indikasjoner for gamle legemidler. Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. BMJ 2013;347:f5164 (Published 20 August 2013).)

- Kreftdødsfall fortsetter tiårig reduksjon i USA.

(Anm: Cancer death rate continues decades-long drop in the United States. The cancer death rate dropped 1.7% from 2014 to 2015, continuing a drop that began in 1991 and has reached 26%, resulting in nearly 2.4 million fewer cancer deaths during that time. The data is reported in Cancer Statistics 2018, the American Cancer Society's comprehensive annual report on cancer incidence, mortality, and survival. It is published in CA: A Cancer Journal for Clinicians and is accompanied by its consumer version: Cancer Facts and Figures 2018. (news-medical.net 4.1.2018).)

- Norske kreftpasienter i verdenstoppen for overlevelse. Norge hevder seg som et av verdens beste land når det gjelder overlevelse av en rekke kreftformer som tarmkreft og gynekologisk kreft.

(Anm: Norske kreftpasienter i verdenstoppen for overlevelse. Norge hevder seg som et av verdens beste land når det gjelder overlevelse av en rekke kreftformer som tarmkreft og gynekologisk kreft. Det viser en kartlegging som denne uken ble publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet, skriver Kreftregisteret. Overlevelsen har de siste 15 årene vært gjennomgående høy for Norge. Andre land som ligger høyt på statistikken er Finland, Sverige, Island, Australia, New Zealand, Canada og USA. For endetarmskreft, eggstokkreft og livmorhalskreft ligger Norge helt i verdenstoppen i overlevelse. (dn.no 2.2.2018).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

- Sult og underernæring i barndommen kan føre til dårlig kognitiv ytelse midt i livet, ifølge en ny studie.

(Anm: Hunger and malnutrition in infancy may lead to poor cognitive performance in midlife, according to a new study. Researchers at University of Michigan, Michigan State University and Columbia University have found that child survivors of China's 1959-61 famine that killed millions appear to be haunted by their past, as their cognitive performances go downhill in their early 50s. Published in the International Journal of Epidemiology, the study is among the first to investigate the long-term cognitive consequences of early life exposure to famine in a non-Western context. "Many people believe that one's cognitive ability will decline with increasing age. But for people who were conceived and born between 1959 and 1961 in China, the decline rate is more rapid than normal," said Hongwei Xu, the lead author of the study and research assistant professor at U-M's Institute for Social Research. (medicalxpress.com 12.12.2017).)

- Forventet levetid i USA har falt for andre året på rad, første gang det har gått ned i to påfølgende år på mer enn et halvt århundre. (- Den vanligste dødsårsaken: hjertesykdom.)

(Anm: Life expectancy in the U.S. is falling — and drug overdose deaths are soaring. Life expectancy in the U.S. has fallen for the second year in a row, the first time it’s dropped for two consecutive years in more than half a century. People born in the U.S. in 2016 could expect to live 78.6 years on average, down from 78.7 the year before, according to a new report released Thursday by the Centers for Disease Control and Prevention. The most common cause of death: heart disease. (statnews.com 21.12.2017).)

 (Anm: US life expectancy shortens for first time in decades. For the first time in decades, nationwide life expectancy in the US fell in 2015, according to new data from the Centers for Disease Control and Prevention. Infants born in 2015 are expected to live on average to age 78.8 — a decline of 0.1 year from 2014. A decline in nationwide life expectancy at birth hasn’t happened in the US since 1993. Earlier this year, the CDC reported that life expectancy among white Americans fell from 2013 to 2014, but at that time the average across all races was still on the rise. (statnews.com 8.12.2016).)

- Forventet levetid etter det første selvmordsforsøket. (- Konklusjon. Forventet levetid reduseres dramatisk hos pasienter som prøver selvmord. Når de fleste dødsfall skyldes fysiske helsemessige tilstander bør den offentlige innsatsen rettes både mot det å forbedre fysisk helse og det å forhindre selvmord.)

(Anm: Life expectancy after the first suicide attempt. Abstract Objective To assess excess mortality among suicide attempters compared to the general population. (…) Conclusion The life expectancy is dramatically reduced in patients attempting suicide. With most excess deaths being due to physical health conditions, public efforts should be directed both towards improving physical health and to prevent suicide. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 14 December 2017).)

- Unge med selvmordsforsøk har svært forkortet levetid. Unge menn som har ett selvmordsforsøk bak seg har 18 år kortere forventet levetid enn den øvrige befolkningen. De dør som oftest av andre årsaker enn selvmord.

(Anm: Unge med selvmordsforsøk har svært forkortet levetid. Unge menn som har ett selvmordsforsøk bak seg har 18 år kortere forventet levetid enn den øvrige befolkningen. De dør som oftest av andre årsaker enn selvmord. Det viser en ny studie fra Karolinska Institutet og Umeå Universitet som publiseres i Acta Psychiatrica Scandinavia. – Selvmord er selvsagt vanlig i denne utsatte pasientgruppen, men en fordypet analyse viser at overdødeligheten for en stor del kommer av ikke-psykiatriske sykdommer, sier Jussi Jokinen, psykiater og professor ved Umeå Universitet, til ki.se. (dagensmedisin.no 22.12.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- WHO evaluerer kronisk sykdom. (- WHO takes on chronic disease.) (- Ikke-smittsomme sykdommer / Non-communicable disease (NCD)).

(Anm: WHO evaluerer kronisk sykdom. (- WHO takes on chronic disease.) (- Ikke-smittsomme sykdommer / Non-communicable disease (NCD)). MOSKOV - Verdens helseorganisasjon har i flere tiår fokusert på smittsomme sykdommer, men nå plasseres de ikke-smittsomme sykdommer nær toppen av agendaen. (MOSCOW — The World Health Organization focused for decades on infectious diseases, but now it’s putting non-communicable diseases near the top of its agenda. ) Kampen mot hjertesykdom, diabetes, hjerneslag, lungekreft og kronisk respiratorisk sykdom synes ikke så heroisk som kampen mot kopper eller H1N1, men kroniske sykdommer står for 63 prosent av verdens dødsfall - 70 prosent i USA og 90 prosent i USA. Russland. (The fight against heart disease, diabetes, stroke, lung cancer and chronic respiratory disease may not seem as heroic as the struggle against smallpox or H1N1, but chronic illnesses account for 63 percent of deaths worldwide — 70 percent in the United States and 90 percent in Russia.) "Og disse er forebyggbare," sa Margaret Chan, generaldirektør for WHO på en tredagers serie med møter denne uken som var viet til kroniske sykdommer. "Folk trenger ikke å lide. Folk trenger ikke å dø."(“And these are preventable,” said Margaret Chan, director general of WHO, at a three-day series of meetings here this week devoted to chronic diseases. “People don’t have to suffer. People don’t have to die.”) (washingtonpost.com 29.4.2011).)

(Anm: Non-communicable disease (NCD) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer – nasjonal oppfølging av WHOs mål. (helsedirektoratet.no 26.11.2017).)

(Anm: New health analysis in India finds increase in non-communicable diseases. (Ny helseanalyse i India finner økning i ikke-smittsomme sykdommer.) (news-medical.net 1.1.2013).)

- Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer – nasjonal oppfølging av WHOs mål.

(Anm: Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer – nasjonal oppfølging av WHOs mål. (helsedirektoratet.no 26.11.2017).)

(Anm: New health analysis in India finds increase in non-communicable diseases. (Ny helseanalyse i India finner økning i ikke-smittsomme sykdommer.) (news-medical.net 1.1.2013).)

- Ikkje-smittsame sjukdomar. Avdelinga har som hovudansvar å koordinere og drive forsking og helseanalyse innan ikkje-smittsame sjukdomar som hjarte- og karsjukdomar, type 2-diabetes, kreft og lungesjukdomar.

(Anm: Ikkje-smittsame sjukdomar. Avdelinga har som hovudansvar å koordinere og drive forsking og helseanalyse innan ikkje-smittsame sjukdomar som hjarte- og karsjukdomar, type 2-diabetes, kreft og lungesjukdomar. (fhi.no).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

- Topp ti forskningsprioriteter for type 2 diabetes: resultater fra Diabetes UK-James Lind Alliance Priority Setting Partnership. (- Omtrent 20 % av den britiske befolkningen lever med, eller er i fare for, type 2-diabetes, med estimerte årlige National Health Service behandlingskostnader på 8,8 milliarder kroner.)

(Anm: Top ten research priorities for type 2 diabetes: results from the Diabetes UK-James Lind Alliance Priority Setting Partnership. About 20% of the UK population are living with, or are at risk of, type 2 diabetes, with estimated annual National Health Service treatment costs of £8·8 billion. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 Oct 27. pii: S2213-8587(17)30324-8.)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

(Anm: Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes. (Oral steriods linked with ten-fold increased risk of diabetes. (pulsetoday.co.uk 5.5.2016).)

- Dødsfall på grunn av diabetes høyere enn forventet i Tyskland. (- Antall diabetesrelaterte dødsfall over hele verden har doblet seg mellom 1990 og 2010. I 2013 anslås at 5,1 millioner mennesker over hele verden og 620.000 mennesker i Europa å ha dødd av diabetes eller diabetesrelaterte komplikasjoner.)

(Anm: Deaths due to diabetes higher than expected in Germany. In the October 2017 issue of the journal Diabetes Care, DDZ scientists published their study on the number of deaths in Germany due to diabetes and its complications. The number of diabetes-related deaths worldwide has doubled between 1990 and 2010. In 2013, 5.1 million people worldwide and 620,000 people in Europe are estimated to have died of diabetes or diabetes-related complications. This means that life expectancy for people with diabetes is on average about five to six years shorter than for people of the same age without diabetes. (news-medical.net 21.11.2017).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

- Indikatorer for bærekraftig utvikling, 2014. Forventet levealder ved fødselen. (- I løpet av de siste 25 årene har den forventede levealderen i Norge økt med om lag 6,3 år for menn og 3,8 år for kvinner.) (- Endringer i forventet levealder kan indirekte si noe om befolkningens helse og levekår, om kvaliteten i helsetjenesten, medisinsk utvikling samt endringer i befolkningens levevaner og livskvalitet.)

(Anm: Indikatorer for bærekraftig utvikling, 2014. Forventet levealder ved fødselen. Endringer i forventet levealder kan indirekte si noe om befolkningens helse og levekår, om kvaliteten i helsetjenesten, medisinsk utvikling samt endringer i befolkningens levevaner og livskvalitet. Dette er alle viktige aspekter ved en bærekraftig samfunnsutvikling. (…) I løpet av de siste 25 årene har den forventede levealderen i Norge økt med om lag 6,3 år for menn og 3,8 år for kvinner. (ssb.no 11.7.2014).)

(Anm: Flere nordmenn får påvist føflekkreft: – Bekymringsfullt Nye tilfeller av påvist føflekkreft har økt med over 23 prosent hos både kvinner og menn de siste fem årene, sammenlignet med femårsperioden 2007 til 2011. De nye tallene ble mandag presentert i forbindelse med Kreftregisterets kreftstatistikk. (vg.no 23.10.2017).)

- Det er langt flere kvinner enn menn som bruker antidepressiva. (- Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Legemiddelverket til KK.no: – Det er ikke mer enn cirka 60 prosent som får en nyttig virkning av disse legemidlene.)

(Anm: Antidepressiva: Det er langt flere kvinner enn menn som bruker antidepressiva. Og virkningen er ikke så god som mange tror. – Det er riktig at disse legemidlene kan føre til selvmordstanker og andre psykiske bivirkninger, men dette er ganske sjelden, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Legemiddelverket til KK.no. (…) – Det er ikke mer enn cirka 60 prosent som får en nyttig virkning av disse legemidlene. (kk.no 29.10.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

(Anm: I alle grupper av samfunnet lever den yngre generasjonen lenger enn den eldre. Men nå er trenden brutt for én gruppe: Hvite kvinner i 40- og 50-årene. (…) Mot normal utvikling. Blant afroamerikanere, latinamerikanere og den eldre garde hvite amerikanere har levealderen vokst jevnt og trutt. Men for hvite kvinner, som burde være midt i livet, har levealderen fått seg en kraftig knekk. I en av de hardest rammede gruppene, hvite kvinner i slutten av 40-årene som bor på landsbygda eller i småbyer, har antallet som dør unormalt tidlig økt med 30 prosent. (aftenposten.no 22.4.2016).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)  

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelbivirkninger i munnhulen (Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 408–13).)

- Psykisk ohälsa bland unga ökar – riktlinjer skärps. På tio år har antalet barn och unga som mår psykiskt dåligt ökat dramatiskt i Sverige och vården klarar inte av att bemöta behovet, det menar Socialstyren.

(Anm: Psykisk ohälsa bland unga ökar – riktlinjer skärps. På tio år har antalet barn och unga som mår psykiskt dåligt ökat dramatiskt i Sverige och vården klarar inte av att bemöta behovet, det menar Socialstyren. Nu skärps därför de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsymtom. (netdoktor.se 13.12.2017).)

(Anm: Mer psykologisk behandling ska hjälpa fler med psykisk ohälsa. För att kunna möta den ökande psykiska ohälsan behövs framför allt en kraftigt ökad tillgång till psykologisk behandling. Det slås fast i Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom som publiceras idag. (socialstyrelsen.se 13.12.2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Färre män än kvinnor, 5,4 procent jämfört med 9,8 procent, hade antidepressiva läkemedel utskrivna, trots att de rapporterat depression i högre grad. Hos kvinnor var förhållandet det omvända, där en större andel av de som inte klassats som deprimerade trots allt hade antidepressiva läkemedel utskrivna.

(Anm: Män får mer sällan diagnosen depression. Kön kan ha betydelse för vilken diagnos patienter får. Det visar en avhandling från Uppsala universitet. (…) I de studier som Lena Thunander Sundboms avhandling bygger på fick bland annat 16 000 slumpvis utvalda personer (kvinnor och män) mellan 18 och 84 år svara på frågeformuläret HADS. Efter bortrensning av de som inte svarade alls eller lämnade ofullständiga svar återstod 7 618 personer (44,8 män, 54,5 procent kvinnor). (…) Färre män än kvinnor, 5,4 procent jämfört med 9,8 procent, hade antidepressiva läkemedel utskrivna, trots att de rapporterat depression i högre grad. Hos kvinnor var förhållandet det omvända, där en större andel av de som inte klassats som deprimerade trots allt hade antidepressiva läkemedel utskrivna. (lakemedelsvarlden.se 29.11.2017).)

(Anm: Kvinder får oftere depression. En nylig afleveret afhandling har undersøgt kønsaspektet i diagnose og behandling af depression. Resultaterne viser, at der er kønsforskelle, og der synes at være en overdiagnose og overbehandling af kvinder, mens der ses en underbehandling af mænd. Læs mere pharmadanmark.anp.se - lakemedelsvarlden.se 29.11.2017).)

- Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65.

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Munntørrhet som bivirkning av legemidler. Mange ulike legemidler og legemiddelgrupper kan gi følelse av munntørrhet, særlig hos pasienter med polyfarmasi. Det er i liten grad foretatt objektive målinger som viser endringer i spyttsekresjonen og/eller sammensetning av spyttet. (…) LEGEMIDLER OG PÅVIRKNING AV SPYTTSEKRESJON Sekresjon av spytt styres hovedsakelig ved et samspill mellom det parasympatiske og det sympatiske nervesystemet. Kolinerg stimulering fører til voluminøs serøs sekresjon, og adrenerg stimulering gir mindre volum av mukøst spytt (3,4). (relis.no 23.1.2017).)

– Forskning finner høyere forekomst av kreft hos verdens «bedre land». Verdens "bedre" land med større tilgang til helsetjenester opplever mye høyere forekomst av kreft enn verdens "dårligere stilte" land, ifølge ny forskning fra University of Adelaide.

(Anm: Forskning finner høyere forekomst av kreft hos verdens «bedre land». Verdens "bedre" land med større tilgang til helsetjenester opplever mye høyere forekomst av kreft enn verdens "dårligere stilte" land, ifølge ny forskning fra University of Adelaide. (Research finds higher rates of cancer in world's ‘better’ countries. The world's "better" countries, with greater access to healthcare, experience much higher rates of cancer incidence than the world's "worse off" countries, according to new research from the University of Adelaide. (news-medical.net 16.10.2017).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Redaktørens valg. Hva vi må lære av den amerikanske opioidepidemien. (- De fleste er enige om at det startet på 1990-tallet, da legene økte sin ordinasjon av opioider for smertefri kreft, oppmuntret av legemiddelfirmaenes forsikringer om at avhengighet var sjelden.)

(Anm: - Redaktørens valg. Hva vi må lære av den amerikanske opioidepidemien. (Editor's Choice. What we must learn from the US opioid epidemic.) (…) Epidemiens omfang er ikke trukket i tvil. Det amerikanske Disease Control and Prevention (CDC) rapporterer at lovlige forskrivninger (resepter) og ulovlige misbruk av opioider forårsaket mer enn 52 000 dødsfall i 2015, en firfoldig økning siden 1999. (…) De fleste er enige om at det startet på 1990-tallet, da legene økte sin ordinasjon av opioider for smertefri kreft, oppmuntret av legemiddelfirmaenes forsikringer om at avhengighet var sjelden.) BMJ 2017;359:j4828 (Published 19 October 2017).)

(Anm: How inappropriate prescribing prompted the opioid addiction ravaging small town America. BMJ 2017;359:j4730 (Published 19 October 2017).)

(Anm: Editorials. Overprescribing is major contributor to opioid crisis. Surgeons in particular must change their behaviour. Public health crises come in two forms—those resulting from naturally occurring diseases and those that are the byproduct of medical care itself. The opioid crisis is the latest self inflicted wound in public health. In the US alone, there were 240 million opioid prescriptions dispensed in 2015, nearly one for every adult in the general population.1 In order to tackle the opioid epidemic, we must first tackle a major contributor—physician overprescribing.2 BMJ 2017;359:j4792 (Published 19 October 2017).)

- Bruk av syrenøytraliserende funnet å fremme leversykdom. (- Kjernepunktet i studien var overraskelsen at et bestemt type legemiddel, protonpumpehemmere (PPI), signifikant endret tarmbakterier.) (- Vi fant at fraværet av magesyre fremmer vekst av Enterococcus-bakterier i tarmene og translokasjon til leveren, der de forverrer betennelse og forverrer kronisk leversykdom.)

(Anm: Bruk av syrenøytraliserende funnet å fremme leversykdom. (Use of antacids found to promote liver disease.) (…) Kjernepunktet i studien var overraskelsen at et bestemt type legemiddel, protonpumpehemmere (PPI) signifikant endret tarmbakterie. (…) Vi fant at fraværet av magesyre fremmer vekst av Enterococcus-bakterier i tarmene og translokasjon til leveren, der de forverrer betennelse og forverrer kronisk leversykdom. (…) Vår mage produserer magesyre for å drepe inntatte mikrober, og å ta legemidler for å undertrykke magesyreutskillelse kan endre sammensetningen av mikrobiomet i tarmen. (pharmafile.com 10.10.2017).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Levetiden steg og steg, men det er nu stoppet på ganske få år. (- Stigningen i den gennemsnitlige levetid har ellers været konstant fra 1919 til 2013, hvor de britiske mænd gik fra i gennemsnit at blive 52,5 år til næsten at runde 80 år.) (- Det kalder på »omgående« undersøgelser, siger han til BBC.)

(Anm: Levetiden steg og steg, men det er nu stoppet på ganske få år. I løbet af tre år stoppede en ellers århundredelang stigning i briternes gennemsnitlige levealder. Siden starten af det forrige århundrede er briterne blevet ældre og ældre, men det er nu forbi. Så klart er budskabet i et nyt studie, der peger på flere overraskende forklaringer. Stigningen i den gennemsnitlige levetid har ellers været konstant fra 1919 til 2013, hvor de britiske mænd gik fra i gennemsnit at blive 52,5 år til næsten at runde 80 år. Herefter er stigningen fladet voldsomt ud. Dét viser de tal, som professor Michael Marmot fra University College London har sendt til flere engelske medier. Mens levetiden fra 2009-2011 steg med 0,4 år for mænd og 0,35 år for kvinder, har stigningen fra 2013-2015 været blot 0,03 og 0,01 år. Det kalder på »omgående« undersøgelser, siger han til BBC. »Jeg er voldsomt foruroliget over den aftagende udvikling, da jeg forventede, at det fortsat ville stige,« lyder det fra Michael Marmot. (jyllands-posten.dk 18.7.2017).)

(Anm: Increase in life expectancy in England has halted, new figures show. BMJ 2017;358:j3473 (Published 18 July 2017).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Dette er det nordmenn døyr av. Kreft er den vanlegaste årsaka til at folk under 70 år i Noreg døyr, viser ein ny rapport frå Folkehelseinstituttet.

(Anm: Dette er det nordmenn døyr av. Kreft er den vanlegaste årsaka til at folk under 70 år i Noreg døyr, viser ein ny rapport frå Folkehelseinstituttet. Halvparten av dødsfalla blir forklart av røyking, rus og usunn livsstil. (…) Eldre befolkning Rapporten «Sykdomsbyrde i Norge 2015» viser dei norske resultata frå eit internasjonalt prosjekt. DYSTERT: Røyking har ein stor del av skulda for at folk døyr tidleg, seier Ole Alexander Opdalshei, assisterande generalsekretær i Kreftforeningen. (…) FØREBYGGING: Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, meiner det er viktig å forske meir på dei ulike dødsårsakene for å betre kunne førebygge sjukdommane. (nrk.no 10.5.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

– Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (- Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang.)

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

- Magsårsbakteriers simstil kan förutspå cancer. Genom att studera magsårsbakteriers förmåga att klara hålla sig kvar i magens sura och turbulenta miljö tror sig forskare nu ha hittat ett sätt att förutspå magcancer.

(Anm: Magsårsbakteriers simstil kan förutspå cancer. Genom att studera magsårsbakteriers förmåga att klara hålla sig kvar i magens sura och turbulenta miljö tror sig forskare nu ha hittat ett sätt att förutspå magcancer. (…) Forskarna i Umeå har alltså lyckats avslöja magsårsbakteriens Helicobacter pylor simstil i magen och hur den gör allt för att undvika den frätande magsyran i magens mitt. (netdoktor.se 3.4.2017).)

- Disse data indikerer at noen dynamiske avstamminger av mikrober er redusert i forekomst og hyppighet i moderniserte befolkninger.

(Anm: Seasonal cycling in the gut microbiome of the Hadza hunter-gatherers of Tanzania. Abstract Although humans have cospeciated with their gut-resident microbes, it is difficult to infer features of our ancestral microbiome. Here, we examine the microbiome profile of 350 stool samples collected longitudinally for more than a year from the Hadza hunter-gatherers of Tanzania. The data reveal annual cyclic reconfiguration of the microbiome, in which some taxa become undetectable only to reappear in a subsequent season. Comparison of the Hadza data set with data collected from 18 populations in 16 countries with varying lifestyles reveals that gut community membership corresponds to modernization: Notably, the taxa within the Hadza that are the most seasonally volatile similarly differentiate industrialized and traditional populations. These data indicate that some dynamic lineages of microbes have decreased in prevalence and abundance in modernized populations. Science 2017;357(6353):802-806 (25 Aug 2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Studien finner økende forekomst av IBD i nyindustrielle land. (- Ny forskning publisert i The Lancet av Dr. Gilaad Kaplan viser at land utenfor den vestlige verden kanskje nå står overfor det samme mønsteret med økende IBD-forekomst.)

(Anm: Study finds rising incidence of IBD in newly industrialized countries. For the last century, inflammatory bowel disease (IBD) has been a challenge for patients and the medical community in the western world. New research published today in The Lancet by Dr. Gilaad Kaplan shows that countries outside the western world may now be facing the same pattern of increasing IBD rates. "Over the past 100 years, the incidence of IBD in western countries has climbed and then plateaued," says Kaplan, an associate professor at the Cumming School of Medicine. "Our research shows that countries outside the western world now appear to be in the first stage of this sequence." (news-medical.net 20.10.2017).)

- En sunn tarm betyr sunn aldring. Ekstremt sunne seniorer ser ut til å ha samme bakterielle sammensetning i deres tarm som friske 30-åringer, viser ny forskning. (– Deltakerne røykte ikke, brukte ikke alkohol, hadde ingen rapporterte humørsvingninger, og hadde ikke blitt foreskrevet legemidler eller antibiotika i de 3 månedene opp til studien. De hadde heller ingen familiehistorie med alvorlige kardiometabolske, gastrointestinale eller nevrologiske sykdommer.)

(Anm: A healthy gut means healthy aging. Extremely healthy seniors appear to have the same bacterial composition in their guts as healthy 30-year-olds, shows new research. The new study was carried out by researchers at the Lawson Health Research Institute of Western University in Ontario, Canada, in collaboration with those at the Tianyi Health Science Institute in Zhenjiang, China. The scientists analyzed the gut microbiota of more than 1,000 very healthy individuals aged between 3 and 100 years, and the findings were published in the journal mSphere. Bian and colleagues used 16S Ribosomal RNA sequencing to analyze the microbial composition of the participants' guts. The participants were selected based on criteria of "extreme health." These included no reported disease, either in themselves or in their family. Participants did not smoke, did not consume any alcohol, had no reported moodiness, and had not been prescribed any drugs or antibiotics in the 3 months leading up to the study. They also had no family history of major cardiometabolic, gastrointestinal, or neurological diseases.  (medicalnewstoday.com 21.10.2017).)

(Anm: The Gut Microbiota of Healthy Aged Chinese Is Similar to That of the Healthy Young. mSphere. 2017 Sep 27;2(5). pii: e00327-17.)

- Kolitt og Crohns: Er det 21. århundre som lever å klandre? Inflammatorisk tarmsykdom er på vei oppover, spesielt i land som vedtar en vestlig livsstil. (- Mus som var genetisk konstruert for å ha økt følsomhet for ulcerøs kolitt viste seg ha e 55-ganger økning i tarmbetennelse da de arvet deres mors antibiotikabehandlede tarmbakterier. Dette betyr at mødre kan overføre økt risiko for å utvikle IBD til sine barn, ikke via deres gener, men via egen mikrobiom (tarmflora).)

(Anm: Colitis and Crohn's: Is 21st century living to blame? Inflammatory bowel disease is on the rise, especially in countries that adopt a Western lifestyle. Find out what the latest research reveals about how our modern lifestyle affects our chances of developing inflammatory bowel disease. (…) Crohn's disease and ulcerative colitis are the most common forms of IBD.  (…) Chronic inflammation causes the formation of ulcers and serious tissue damage, causing the symptoms that people affected by IBD experience. These include abdominal pain, diarrhea, weight loss, fatigue, and anemia. There is currently no cure for IBD. (…) Here, we look at research that has been published this year and shine the spotlight on the roles that industrialization, urban environments, and our inherited gut microbiomes play in IBD. (…) IBD arises 'in newly industrialized countries' Prof. Gilaad G. Kaplan — who is a gastroenterologist and epidemiologist at the University of Calgary in Canada — and colleagues recently published an article in The Lancet that highlights how IBD rates have evolved across the globe. (…) "Exposure to the rural environment from birth was consistently associated with a strong protective association with the development of IBD later in life, whether children were exposed continuously for 1 to 5 years from birth." Prof. Eric I. Benchimol (…) In a new study in Nature Microbiology, Prof. Blaser and colleagues found that it is not the antibiotics per se that cause an increase in IBD risk. Rather, antibiotic use changes the mother's microbiome, which is then passed to the baby at birth. "Our results provide strong evidence that antibiotics change the baby's inherited microbial communities with long-term disease consequences, which is especially important given the widespread use of antibiotics in young women before and during pregnancy." Prof. Martin Blaser (…) Mice that were genetically engineered to carry increased susceptibility to ulcerative colitis showed a 55-fold increase in bowel inflammation when they inherited their mother's antibiotic-treated gut bacteria. This means that mothers can pass on an increased risk of developing IBD to their children not via their genes, but via their own microbiome. "The basis for inheritance of IBD might possibly be quite different from what we had been thinking for many years," explains Prof. Blaser. (medicalnewstoday.com 7.12.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016)

- Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer.

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy)

(Anm: - Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy) (- Mukus (slim; phlegm) i avføring: Hva betyr det?) (- Hva er sputum? Sputum produseres når en persons lunger er syke eller skadet. Sputum er ikke spytt, men tykt slim (mukus) - noen ganger kalt slim (phlegm) - som hostes opp fra lungene.) (mintankesmie.no).)

- Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer.

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

- Kosthold ved inflammatorisk tarmsykdom. Hva er inflammatorisk tarmsykdom? Inflammatorisk tarmsykdom er en kronisk betennelse i tarmen.

(Anm: Kosthold ved inflammatorisk tarmsykdom. Hva er inflammatorisk tarmsykdom? Inflammatorisk tarmsykdom er en kronisk betennelse i tarmen. Det skilles mellom to sykdommer: Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Crohns sykdom angriper i første rekke nedre del av tynntarmen, men tilstanden kan også finnes i tykktarmen og andre deler av fordøyelseskanalen. Ulcerøs kolitt forekommer bare i tykktarmen, ofte bare i endetarmen eller nedre del av tykktarmen. Crohns sykdom er karakterisert ved perioder med magesmerter og diaré. Ulcerøs kolitt er karakterisert ved blodig diaré. Noen ganger kan det være vanskelig å skille mellom Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. I store trekk er behandlingen av de to sykdommene den samme, men det er også viktige forskjeller.  (nhi.no 22.2.2017).)

- Er forekomst og dødelighet sepsis endret på amerikanske sykehus? (…) I 2014 oppsto 35 % av alle amerikanske sykehusdødsfall og > 10 % av alle amerikanske dødsfall hos septiske pasienter.

(Anm: Er forekomst og dødelighet sepsis endret på amerikanske sykehus? (…) I 2014 oppsto 35 % av alle amerikanske sykehusdødsfall og > 10 % av alle amerikanske dødsfall hos septiske pasienter. Is Sepsis Incidence and Mortality Changing in U.S. Hospitals? (…) In 2014, 35% of all U.S. hospital deaths and >10% of all U.S. deaths occurred in septic patients. (…) Continued clinical and public health focus on this high-risk condition is warranted. (NEJM 2017 (October 17, 2017).)

- Influensa: Komplikasjoner. Omlag 1000 nordmenn dør hvert år som følge av influensa. Alvorlig følgesykdom som lungebetennelse, sepsis og hjernebetennelse er fryktede komplikasjoner.

(Anm: Influensa: Komplikasjoner. Omlag 1000 nordmenn dør hvert år som følge av influensa. Alvorlig følgesykdom som lungebetennelse, sepsis og hjernebetennelse er fryktede komplikasjoner. De fleste tåler en influensa, men det finnes unntak. I denne saken ser vi på hvorfor influensavaksiner anbefales til visse grupper. Influensa er en vanlig virusinfeksjon som rammer luftveiene som opptrer i sesongartede epidemier. (…) Hvem er utsatt for alvorlig sykdom som følge av influensa? Selv friske mennesker kan en sjelden gang utvikle alvorlig sykdom som følge av en influensainfeksjon, men de som har noen av de følgende risikofaktorene er de som er absolutt mest utsatt for dette:

 • Eldre (over 65 år), samt beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Voksne og barn med nedsatt immunforsvar (for eksempel grunnet medisinbruk eller av sykdommer i seg selv)
 • Voksne og barn med kronisk sykdom (for eksempel diabetes, hjerte-, nyre- eller leversykdom, eller nevrologisk sykdom)
 • Voksne og barn med alvorlig overvekt
 • Gravide etter uke 12 / etter 1. trimester
 • Annen alvorlig sykdom
  ​(1) (3)

Hvilke komplikasjoner sees ved influensa? Flere ulike typer mer alvorlig sykdom kan sees som følge av en influensainfeksjon. Lungebetennelse Den absolutt vanligste av disse er lungebetennelse, spesielt hos de som allerede har kroniske lungesykdommer fra før av. Ørebetennelse og bihulebetennelse Andre eksempler på vanlige superinfeksjoner er ørebetennelse eller bihulebetennelse som for eksempel kan oppstå som følge av en forkjølelse, eller også som følge av influensa. Andre alvorlige komplikasjoner Andre alvorlige komplikasjoner som kan oppstå som følge av en influensainfeksjon inkluderer:

Kilder: 1) Fhi.no 2) Fhi veileder helsepersonell 3) CDC.gov (3) (lommelegen.no 23.1.2018).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

 

- Tarmsopp kan holde nøkkelen til metabolske helse. En ny studie publisert i tidsskriftet mSphere antyder at tarmsopp kan være like viktig som bakterier for å forstå fedme og metabolsk helse.

(Anm: Gut fungi may hold key to metabolic health. A new study published in the journal mSphere suggests that gut fungi may be just as important as bacteria for understanding obesity and metabolic health. The researchers were led by Dr. Cheryl Gale, an associate professor in the Department of Pediatrics at the University of Minnesota in Minneapolis. As Dr. Gale and her colleagues explain, previous research has shown that obesity is associated with changes in gut bacteria. Most studies have therefore focused on how a high-fat diet alters the gut microbiome, leaving the role of gut fungi overlooked. The new study aims to fill this gap in research, particularly since gut fungi have recently been shown to affect intestinal inflammation. (medicalnewstoday.com 16.10.2017).)

(Anm: High-Fat Diet Changes Fungal Microbiomes and Interkingdom Relationships in the Murine Gut. mSphere Oct 2017, 2 (5) e00351-17.)

- Forskere avslører mekanisme som knytter tarmbakterier til hypertensjon (høyt blodtrykk).

(Anm: Forskere avslører mekanisme som knytter tarmbakterier til hypertensjon (høyt blodtrykk). Scientists unravel mechanism that links gut bacteria to hypertension. (...) In a few studies, when gut bacteria were killed off with antibiotics, patients with hypertension saw a drop in blood pressure. And when gut bacteria were transplanted from hypertensive people into normal mice, they developed high blood pressure. The evidence is compelling, but until now, scientists have not identified a mechanism to explain how bacteria increase blood pressure. (news-medical.net 3.10.2017).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Overdosedødsfall (OD) grunnet opioider reduserer forventet levetid i USA: CDC.

(Anm: Opioid ODs Have Cut Into U.S. Life Expectancy: CDC. TUESDAY, Sept. 19, 2017 (HealthDay News) -- Rising death rates from opioid abuse are chipping away at Americans' life expectancy, a U.S. government study finds. (…) By 2015, drug-related deaths had shaved 3.5 months off of Americans' life expectancy, Dowell's team found. And whites were the hardest hit.Most of that lost life span was pinned on opioids, including heroin and prescription painkillers like OxyContin (oxycodone), Vicodin (hydrocodone) and codeine. (…) On the other hand, deaths from Alzheimer's disease, accidents, suicides and chronic liver disease rose. And by the final year of the study, Americans' average life expectancy began to dip again. (medicinenet.com 20.9.2017).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddel - preparatomtaler (SPC) og pakningsvedlegg (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddel - pakningsvedlegg (legemiddelinformasjon) (mintankesmie.no).)

- USA lider under «opioid-epidemi». En av de viktigste og mest tragiske hendelsene på rusfeltet dette århundret er den pågående opioid-epidemien i USA. (- Center for Disease Control regner med at rundt 64 000 mennesker døde av overdoser i 2016. Det er mer enn det samlede antallet drepte amerikanske soldater i hele Vietnamkrigen, og langt flere enn de som dør av skytevåpen og eller de som døde da Aids-epidemien var på det verste.)

(Anm: USA lider under «opioid-epidemi». En av de viktigste og mest tragiske hendelsene på rusfeltet dette århundret er den pågående opioid-epidemien i USA. Anslag tyder på at rundt to millioner amerikanere led av rusrelaterte lidelser knyttet til reseptbelagte opioider i 2015. Rundt én av fire som bruker slike legemidler, misbruker dem, og rundt én av ti brukere blir avhengige. Center for Disease Control regner med at rundt 64 000 mennesker døde av overdoser i 2016. Det er mer enn det samlede antallet drepte amerikanske soldater i hele Vietnamkrigen, og langt flere enn de som dør av skytevåpen og eller de som døde da Aids-epidemien var på det verste. Rundt 17.000 av disse dødsfallene skyldes reseptbelagte opioider. Epidemien er så omfattende at den påvirker forventet levealder i befolkningen. Forskerne Case og Deaton påviste i 2015 at narkotikabruk og selvmord har ført til synkende levealder blant voksne, hvite amerikanere. Nye beregninger viser at opioidoverdoser har redusert forventet levealder i befolkningen med 2,5 måneder. Økningen i bruk av opioider i befolkningen har også ført til at antallet nyfødte med abstinenser er femdoblet fra 2003-2012. Anslag viser at det ble født nesten 22.000 barn med abstinenser i 2012. (actis.no 18.10.2017).)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

- En amerikansk tragedie. I USA døde 64 000 personer av overdoser i fjor. Det er langt flere enn antallet som ble drept i Vietnamkrigen eller som døde av aids i den verste epidemien. Nær én av tre av disse dødsfallene skyldes reseptbelagte medikamenter.

(Anm: En amerikansk tragedie. I USA døde 64 000 personer av overdoser i fjor. Det er langt flere enn antallet som ble drept i Vietnamkrigen eller som døde av aids i den verste epidemien. Nær én av tre av disse dødsfallene skyldes reseptbelagte medikamenter. USA står overfor den verste overdoseepidemien i landets historie. Rundt 17.000 av overdosedødsfallene skyldes reseptbelagte opioider. (minagerhardsen.blogg.no 22.10.2017).)

– Forskning finner høyere forekomst av kreft hos verdens «bedre land». Verdens "bedre" land med større tilgang til helsetjenester opplever mye høyere forekomst av kreft enn verdens "dårligere stilte" land, ifølge ny forskning fra University of Adelaide.

(Anm: Research finds higher rates of cancer in world's ‘better’ countries. The world's "better" countries, with greater access to healthcare, experience much higher rates of cancer incidence than the world's "worse off" countries, according to new research from the University of Adelaide. Researchers say this is the result of relaxed "natural selection", because modern medicine is enabling people to survive cancers, and their genetic backgrounds are passing from one generation to the next. The researchers say the rate of some cancers has doubled and even quadrupled in the world over the past 100-150 years, and that human evolution has changed away from "survival of the fittest". Comparative anatomy and human evolution expert Professor Maciej Henneberg and PhD student Wenpeng You, both from the University's Adelaide Medical School, have been studying global cancer data from the World Health Organization, as well as other health and socioeconomic data from the United Nations and the World Bank of 173 countries. The results of their studies, now published in the journal Evolutionary Applications, show an accumulation of cancer incidence over four to five generations. (…) The researchers found that the rate of most cancers in the 10 best countries was greater than in the 10 worst countries: Testicular cancer 14 times higher incidence in the top 10 best countries Lung cancer 12 times higher (smoking accounts for 50% of this cancer, the researchers say) Skin melanoma 10 times higher Brain cancer 6.5 times higher Pancreatic cancer 5.1 higher Prostate cancer 3.5 higher Leukemia 3.5 higher Breast cancer 2.7 times higher Ovarian cancer 2 times higher. (news-medical.net 16.10.2017).)

(Anm: Cancer incidence increasing globally: The role of relaxed natural selection. Evolutionary Applications 2017 (First published: 24 August 2017).)

- Afrikansk folk kan gemme på nøglen til et sundere liv. Det afrikanske Hadzafolk har markant flere tarmbakterier end folk fra Vesten. (- Samtidig lever de stort set ligeså lang tid som os, på trods af at de ikke har samme adgang til et moderne sundhedsvæsen eller medicin. Og som noget usædvanligt, så ændrer deres mikrobiota i tarmen sig i takt med årstiderne. »Det er vigtig, at vi lærer fra Hadzafolket nu, da deres livsstil er under forandring. De kan have en nøgle til, hvorfor vi ser en stigning i flere sygdomme i vestlige samfund,« skriver medforfatter på studiet Justin Sonnenburg i en mail til Videnskab.dk.

(Anm: Afrikansk folk kan gemme på nøglen til et sundere liv. Det afrikanske Hadzafolk har markant flere tarmbakterier end folk fra Vesten. Det er et sundhedstegn, siger forskere. Cirka 200 medlemmer af det afrikanske folk, Hadza, lever som jæger-samlere på fuldtid. Nu peger ny forskning på, at deres livsstil giver dem en helt unik, mangfoldig og sund sammensætning af tarmbakterier. Vores forfædre har gennem evolutionen indgået i en symbiose med tusinder af bakteriearter, der blandt andet hjælper os med at hive næringsstoffer ud af maden og fintune vores immunforsvar. Nu viser en undersøgelse, at Hadzafolket i Tanzania, Afrika, der lever som jæger-samlere, har markant flere bakteriearter i tarmen, også kaldet mikrobiota, sammenlignet med folk fra vestlige samfund. Samtidig lever de stort set ligeså lang tid som os, på trods af at de ikke har samme adgang til et moderne sundhedsvæsen eller medicin. Og som noget usædvanligt, så ændrer deres mikrobiota i tarmen sig i takt med årstiderne. »Det er vigtig, at vi lærer fra Hadzafolket nu, da deres livsstil er under forandring. De kan have en nøgle til, hvorfor vi ser en stigning i flere sygdomme i vestlige samfund,« skriver medforfatter på studiet Justin Sonnenburg i en mail til Videnskab.dk. Han er lektor ved Stanford University School of Medicine og medforfatter til den nye forskningsartikel, der for nylig blev udgivet i tidsskriftet Science. Læs også: Tarmbakterier kan være nøglen til fremtidens fedmemedicin. (videnskab.dk 28.9.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Aldring. Forskere tror de har funnet svaret på det ultimate spørsmålet hos Amish-sekt.  Der fant de 43 personer som hadde en normal og en mutert versjon av genet Serpine1. Personene som hadde det muterte ble i gjennomsnitt 85 år gamle, noe som er 10 år lengre enn de som ikke hadde det muterte genet. (-Disse menneskene lever et slags 1800-tallsliv og bruker ikke moderne medisin, sier Vaughan.)

(Anm: Aldring. Forskere tror de har funnet svaret på det ultimate spørsmålet hos Amish-sekt. Genmutasjon gir lengre liv og færre aldersrelaterte sykdommer. Undersøkte Amish-gruppering. Forskere har tatt for seg 177 medlemmer av Amish-sekten Old Order Amish i byen Berne i staten Indiana i USA. Der fant de 43 personer som hadde en normal og en mutert versjon av genet Serpine1. Personene som hadde det muterte ble i gjennomsnitt 85 år gamle, noe som er 10 år lengre enn de som ikke hadde det muterte genet. - Noen av de unge mennene vi tok blod fra besvimte, fordi de aldri hadde fått et nålestikk i hele sitt liv. Disse menneskene lever et slags 1800-tallsliv og bruker ikke moderne medisin, sier Vaughan. (dagbladet.no 19.11.2017).)

- Mitokondrier i nervesystemet: Fra helse til sykdom, del I.

(Anm: Mitokondrier i nervesystemet: Fra helse til sykdom, del I. (Mitochondria in the nervous system: From Health to Disease, Part I.) (…) Til sist granskes nye måter å redde mitokondriell struktur og funksjon ved akutt og kronisk hjerneskade. (Finally, novel ways to rescue mitochondrial structure and function in acute and chronic brain injury are explored.) Neurochem Int. 2017 Sep 13. pii: S0197-0186(17)30481-3.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

- Tarmbakterieprodusert forbindelse kan avverge aldring.

(Anm: Gut bacteria-produced compound may stave off aging. "Indoles" is the parent name given to a range of chemicals found in nature. The compound occurs in some flowers, such as jasmine and orange blossom, but it can also be found in fecal matter. Some of indole's chemical versions, such as Indole-3-carbinol, can be found in broccoli, Brussels sprouts, cabbage, kale, and other cruciferous vegetables. Indoles are also produced in our gut by many kinds of bacteria that break down tryptophan, which is an essential amino acid. (medicalnewstoday.com 22.8.2017).)

- Er forekomst og dødelighet sepsis endret på amerikanske sykehus? (- I 2014 oppsto 35 % av alle amerikanske sykehusdødsfall og > 10 % av alle amerikanske dødsfall hos septiske pasienter.)

(Anm: Is Sepsis Incidence and Mortality Changing in U.S. Hospitals? Daniel D. Dressler, MD, MSc, SFHM, FACP reviewing Rhee C et al. JAMA 2017 Oct 3. Rudd KE et al. JAMA 2017 Oct 3. Robust clinical data show that sepsis incidence and sepsis-related mortality have remained stable. Recent studies of claims data suggest that the incidence of sepsis in hospitals is increasing and sepsis-related mortality is declining. However, such data might be affected by incentivized coding practices — a “sepsis” diagnosis code might raise a hospital's reimbursement amount — which would overestimate the incidence of sepsis in hospitals. Study authors used electronic health records and administrative data (on >7 million hospitalized adults in >400 U.S. hospitals from 2009 to 2014) from a diverse group of healthcare systems to determine annual sepsis incidence and mortality burden (based on Sepsis-3 definitions; NEJM JW Gen Med Mar 15 2016 and JAMA 2016; 315:775). Findings were as follows: 6% of hospitalized patients had sepsis; approximately half required intensive care unit admissions. 15% of sepsis patients died in the hospital, and an additional 6% were discharged to hospice. Mortality was significantly higher for patients who developed sepsis in the hospital than for those who presented with sepsis (26% vs. 13%). Sepsis incidence remained stable from 2009 to 2014; although sepsis-related mortality declined significantly in during that time, the combined outcome of death or discharge to hospice did not change. In 2014, 35% of all U.S. hospital deaths and >10% of all U.S. deaths occurred in septic patients. Comment Contrary to claims-data studies, this investigation shows that the incidence of sepsis has not changed significantly during recent years, and sepsis-related mortality (or hospice management) also has not changed. Importantly, patients who develop sepsis in the hospital have twice the mortality risk as do those who are admitted with sepsis through the emergency department or clinic. Continued clinical and public health focus on this high-risk condition is warranted. (NEJM 2017 (October 17, 2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- MGH-forskere gir direkte link mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom. (- Etablering av rollen som økte tarmpermeabilitet, noen ganger kalt en "lekk tarm", spiller mht. kroniske inflammatoriske tilstander.)

(Anm: MGH-forskere gir direkte link mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom. MGH researchers provide direct link between ‘leaky gut’ and chronic inflammatory disease. With the help of genetically engineered mice, scientists at the Massachusetts General Hospital (MGH) are moving closer to establishing the role that increased intestinal permeability, sometimes called a "leaky gut," plays in chronic inflammatory conditions. Regulated by a protein called zonulin, elevated intestinal permeability has been associated with several chronic conditions including autoimmunity, metabolic disorders, neurodegenerative diseases and even cancer. In an article published in Annals of the New York Academy of Sciences, lead author Craig Sturgeon, a graduate student in the Mucosal Immunology and Biology Research Center (MIBRC) at MGH, and colleagues provide a direct link between increased permeability of the small intestine and chronic inflammatory disease. They describe how inducing colitis in transgenic mice with two copies of the zonulin-producing gene variant led to significantly more severe symptoms and increased mortality compared with inducing colitis in animals without the zonulin gene. (news-medical.net 20.4.2017).)

(Anm: Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME). (mintankesmie.no).)

(Anm: Chronic Fatigue Syndrome Causes and Treatment (webmd.com 1.6.2016).)

(Anm: Nøkkelen til kronisk utmattelsessyndrom sitter i tarmen, ikke hodet. (Key to chronic fatigue syndrome is in your gut, not head.) (mediarelations.cornell.edu 27.6.2016).)

- Danske forskere: Mænds dårlige sædkvalitet er »akut« og »skræmmende«. Vi er nødt til at finde årsagen til stigende infertilitet og testikelkræft nu, advarer forskere.

(Anm: Danske forskere: Mænds dårlige sædkvalitet er »akut« og »skræmmende«. Vi er nødt til at finde årsagen til stigende infertilitet og testikelkræft nu, advarer forskere. I juli i år viste et stort og skræmmende videnskabeligt studie, at mænds sædkvalitet er faldet med 50-60 procent de seneste 25 år. Det kan du læse mere om i artiklen Drastisk fald i sædkvalitet »kan udrydde menneskeheden«. I samme periode har flere mænd fået testikelkræft, og de to ting mistænkes for at hænge sammen. Udviklingen kan ifølge forskere true vores fertilitet, og de dystre fremtidsudsigter får Niels Skakkebæk, der er professor ved Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet, til at råbe vagt i gevær. »Vi forstår slet ikke årsagerne godt nok til, at mænds sædkvalitet falder, og at vi har relativt høj hyppighed af testikelkræft. For at undgå at det kommer til at have store personlige og samfundsmæssige konsekvenser, er der akut brug for at få øremærket langt flere forskningsmidler til at finde ud af, hvorfor det sker,« siger Niels Skakkebæk. Professoren har netop offentliggjort en artikel om emnet i det videnskabelige tidsskrift BMJ. (videnskab.dk 11.10.2017).)

- Lederartikler. Spermtelling (sædprøve), testikulær kreft, og miljøet. Forstyrrende trender i menns reproduktive helse krever akutt oppmerksomhet. En nylig metaanalyse av Levine og kollegaer som viser signifikant nedgang i spermtall blant menn i den vestlige verden, fikk stor oppmerksomhet på media.

(Anm: Editorials. Sperm counts, testicular cancers, and the environment. Disturbing trends in men’s reproductive health demand urgent attention. A recent meta-analysis by Levine and colleagues1 showing significant declines in sperm counts among men in the Western world caught considerable media attention.2 The Levine study followed a similar report in The BMJ 25 years ago.3 Should we be concerned? Is male reproductive health really at risk? BMJ 2017;359:j4517 (Published 10 October 2017).)

- Forskere som vurderer resultatene fra nesten 200 studier, sier at spermtall blant menn fra Nord-Amerika, Europa, Australia og New Zealand ser ut til å være halvert på mindre enn 40 år. Noen eksperter er skeptiske til resultatene fra Human Reproduction Update.

(Anm: Sperm count drop 'could make humans extinct'. Humans could become extinct if sperm counts in men continue to fall at current rates, a doctor has warned. Researchers assessing the results of nearly 200 studies say sperm counts among men from North America, Europe, Australia, and New Zealand, seem to have halved in less than 40 years. Some experts are sceptical of the Human Reproduction Update findings. But lead researcher Dr Hagai Levine said he was "very worried" about what might happen in the future. The assessment, one of the largest ever undertaken, brings together the results of 185 studies between 1973 and 2011. Dr Levine, an epidemiologist, told the BBC that if the trend continued humans would become extinct. (bbc.com 25.7.2017).)

- Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva.

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Antidepressiva kan skade menns fruktbarhet (DNA), ifølge studie (reuters.com 24.9.2008).)

–  Det går den forkerte vej med mænds forplantningsevne. (– Den måske mest alarmerende nyhed kom for et halvt års tid siden, da en metaanalyse viste, at sædkvaliteten er faldet med næsten 60 pct. i den ”vestlige” del af verden i de seneste 40 år.) (– Konklusionen er draget på grundlag af en gennemgang af mere end 185 forskellige undersøgelser af sædcellekoncentrationen og sædcelleantallet hos mænd i perioden 1973-2011.)

(Anm: Det går den forkerte vej med mænds forplantningsevne. Evnen til at få børn har længe været betragtet som et kvindeproblem, men mænds sædkvalitet bliver dårligere og dårligere, og mænd har også et biologisk ur. (…) Kvalitetsfald på 60 pct. Nu kunne man godt tro, at mænd ikke har den store grund til bekymring, men hvis de nyeste forskningsresultater står til troende, er der et problem. Den måske mest alarmerende nyhed kom for et halvt års tid siden, da en metaanalyse viste, at sædkvaliteten er faldet med næsten 60 pct. i den ”vestlige” del af verden i de seneste 40 år (et lignende fald sås ikke i andre dele, men der er der færre undersøgelser at gå ud fra) og falder med 1,6 pct. på årsbasis. I rapporten over undersøgelsen henviser ”vestlig” til Nordamerika, Europa, Australien og New Zealand. ”Andre” henviser til Sydamerika, Asien og Afrika. Konklusionen er draget på grundlag af en gennemgang af mere end 185 forskellige undersøgelser af sædcellekoncentrationen og sædcelleantallet hos mænd i perioden 1973-2011. (jyllands-posten.dk 21.1.2018).)

- Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. (- Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs.)

(Anm: Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. Er du en ung mand og har taget de smertestillede gigtpiller ibuprofen i bare 14 dage, så kan du risikere at skade produktionen af hormonet testosteron. Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs. (dr.dk 9.1.2018).)

- Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. (- De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction.)

(Anm: Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. En laboratoriestudie på vävnad från foster visar att ibuprofen kan minska antalet äggceller i äggstockarna. Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö. De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction. (lakemedelsvarlden.se 2.2.2018).)

(Anm: Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo. Human Reproduction 2018 (Published: 02 February 2018).)

– Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår.

(Anm: Forskere: Ibux gjør unge menn eldre. Testosteronnivået synker markant i unge menn som tar ibuprofen over flere uker, sier danske forskere. (…) – For menn er det viktig at testosteronnivået ligger på et stabilt nivå, sier seniorforsker David Møbjerg Kristensen ved Rigshospitalet i København. Ifølge Norsk Helseinformasjon, nhi.no, kan menn med lavt testosteronnivå føle seg slitne, ha lav sexlyst, og ha risiko for tap av muskel- og beinmasse. (…) Advarte mot blanding I 2012 advarte Statens legemiddelverk i Norge mot å blande de to vanlige smertestillende medisinene Ibux og Paracet, noe mange gjør for å lindre smerte og få ned feberen. – Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår. (NTB) (dagsavisen.no 9.1.2018).)

(Anm: Forskere advarer mot bivirkninger av ibuprofen. Unge menn som tar smertestillende medisiner som inneholder virkestoffet ibuprofen, får lavere nivåer av kjønnshormonet testosteron, viser dansk forskning. (…) Etter to uker viste det seg at gruppen som fikk ibuprofen hadde forhøyet nivå av hormonet LH, noe som skjer når hjernen forsøker å kompensere for det reduserte testosteronnivået, såkalt kompensert hypogonadisme. (nrk.no 9.1.2018).)

(Anm: Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of compensated hypogonadism. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (January 8, 2018).)

(Anm: Mannlig hypogonadisme. Mannlig hypogonadisme skyldes nedsatt produksjon av kjønnshormonet testosteron. Det kan skyldes svikt i reguleringen i hjernen eller produksjonen i testiklene. (…) Prognose Menn med varige årsaker til hypogonadisme - genetiske feil, skader på testiklene, skader på hypofysen - trenger livslang behandling. Menn med forbigående hypogonadisme som følge av annen sykdom eller medisinbruk vil ofte bli bra igjen når den underliggende sykdommen er gått tilbake eller man stanser medisinbruken som fører til lavt testosteron, for eksempel kortison. (nhi.no 10.1.2018).)

(Anm: Bakgrunn. Hypogonadisme hos menn er et klinisk syndrom som kan oppstå gjennom hele livssyklusen og beror vanligst på sykdom som direkte eller indirekte medfører at testiklene ikke klarer produsere et fysiologisk testosteron nivå og et normalt antall spermatozoer. Diagnosen hypogonadisme kan ikke stilles kun gjennom måling av testosteron nivået, men det må også være symptomer forenlig med denne tilstanden. Klassiske årsaker er hypofyse tumorer, Kallman’s syndrom (sekundær hypogonadisme), Klinefelter syndrom og XX-males syndrom (primær hypogonadisme). (helsebiblioteket.no - Versjon 2015: Johan B. Svartberg og Anders P. Jørgensen).)

- NSAID kan forårsake endringer i cellemembraner; funn kan ha store konsekvenser for legemiddelutviklere.

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers Researchers have discovered that three commonly used nonsteroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, alter the activity of enzymes within cell membranes. Their finding suggests that, if taken at higher-than-approved doses and/or for long periods of time, these prescription-level NSAIDs and other drugs that affect the membrane may produce wide-ranging and unwanted side effects. (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: L17.1.1 Ikke‑steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) Ikke-selektive NSAID: Acetylsalisylsyre, deksibuprofen, deksketoprofen, diklofenak, diklofenak-misoprostol, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, ketorolak, meloksikam, nabumeton, naproksen, naproksen-esomeprazol, piroksikam, tolfenam  (legemiddelhandboka.no 20.1.2017).)

- Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®.

(Anm: NSAIDs utgjør en stor gruppe legemidler med relativt lik, betennelsesdempende virkning. Ulempen er at midlene kan forårsake mageplager, i noen tilfeller mageblødninger. (…) Det finnes mange ulike NSAIDs å få kjøpt. Enkelte selges uten resept, for eksempel Ibux® og naproxen. Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®. Det finnes også en variant av denne medisinen som kalles COX-2 hemmere. Disse gir noe mindre bivirkninger fra magen og mindre risiko for magesår, men medfører økt risiko for hjerte/kar-sykdom. (nhi.no 30.5.2013).)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

- Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox.

(Anm: Ibuprofen er et ikkesteroid antiinflammatorisk middel (NSAID), et propionsyrederivat. Medikamentet brukes hovedsakelig ved smerter, som febernedsettende og ved menstruasjonsplager. Ibuprofen er tilgjengelig som tabletter og som gel til utvortes bruk. Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox. (…) Se artikkel om NSAIDs for mer om virkningsmekanisme og bivirkninger (no.wikipedia.org).)

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: Study examines NSAID use, risk of anastomotic failure following surgery (medicalnewstoday.com 21.1.2015).)

– Studien finner sammenheng mellom søvnvarighet og registrering av kromosomal helse i sperm.

(Anm: Study finds link between sleep duration and measure of chromosomal health in sperm. A new study found a link between sleep duration and a measure of chromosomal health in sperm. The findings are published in the Journal of Sleep Research. In the study of 2020 semen samples provided by 796 male volunteers from colleges in Chongqing (China) from 2013 to 2015, volunteers with more than 9 hours per day of sleep and those with 6.5 hours or less per day sleep had 41% and 30% lower High DNA Stainability—an index that represents the proportion of sperm with abnormal chromatin—than did volunteers with 7 to 7.5 hours per day of sleep. Chromatin is a complex of DNA and proteins that forms chromosomes. (news-medical.net 16.10.2017).)

(Anm: Antidepressiva kan skade menns fruktbarhet (DNA), ifølge studie (reuters.com 24.9.2008).)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

- God sædkvalitet gir lengre liv. (- Danske forskere har funnet en sammenheng mellom sædkvalitet og levealder.)

God sædkvalitet gir lengre liv
aftenposten.no 6.8.2009
Danske forskere har funnet en sammenheng mellom sædkvalitet og levealder.

Over 43 000 danske menn har vært med i undersøkelsen, som har pågått fra 1963 til 2001, eller inntil de døde.

Resultatet bak den omfattende studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet American journal of Epidemiology.

- Menn som har god sædkvalitet, har større sjanse for å overleve enn andre menn, sier Rune Jacobsen, medforfatter og forsker ved Syddansk Universitets forskningsenhet for epidemiologi til Politiken.dk. (...)

- Verdens befolkningsvækst er faldende. (- Det viser tal fra FN, der dækker perioden 1950 til 2015. Befolkningstilvæksten toppede i 1967, hvor verdens befolkning blev 2,07 pct. større i forhold til året før. I 2015 var befolkningstilvæksten på 1,14 pct.; det laveste, der er målt siden 1950. Verdens befolkning er dog mere end fordoblet siden 1967. Dengang var der anslået 3,5 mia. mennesker i verden. I 2017 er der omkring 7,6 mia.)

(Anm: Verdens befolkningsvækst er faldende. Faldende fertilitet gør, at verdens befolkning ikke længere vokser så hurtigt, som den har gjort. Verdens befolkningstilvækst bliver mindre og mindre. Det viser tal fra FN, der dækker perioden 1950 til 2015. Befolkningstilvæksten toppede i 1967, hvor verdens befolkning blev 2,07 pct. større i forhold til året før. I 2015 var befolkningstilvæksten på 1,14 pct.; det laveste, der er målt siden 1950. Verdens befolkning er dog mere end fordoblet siden 1967. Dengang var der anslået 3,5 mia. mennesker i verden. I 2017 er der omkring 7,6 mia. Den langsommere vækst skylde... (jyllands-posten.dk 19.10.2017).)

– Færre kalorier kan øke levetiden, men hvordan?

(Anm: Fewer calories may increase lifespan, but how? Groundbreaking research elucidates the epigenetic mechanism that may be responsible for why eating fewer calories increases longevity. As early as 1935, scientists showed that limiting the intake of calories can drastically increase the lifespan of mammals. (…) The mechanism has to do with epigenetics and bears the name of "methylation drift." Scientists led by Dr. Jean-Pierre Issa, director of the Fels Institute for Cancer Research at LKSOM, explain what that means and how they have reached their conclusion in a paper published in the journal Nature Communications. The study also suggests that the epigenetic mechanism may determine why some mammals live longer than others. (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

- Forskere identifiserer genvariasjoner som bestemmer levetiden. (- De identifiserer også de ledende dødsårsakene, og nevner hjertesykdom, kreft og kroniske respiratoriske sykdommer som noen av de viktigste syndere.)

(Anm: Scientists identify gene variations that determine lifespan. Sixteen gene variations linked to life expectancy, of which 14 are newly discovered, have been recently identified by specialists. They also revealed three genes whose low expression in the brain is linked with longevity. In the United States, life expectancy is currently averaged at 78.8 years, according to data from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). They also identify the leading causes of death, naming heart disease, cancer, and chronic respiratory diseases as some of the main culprits. Scientists have previously looked at our genetic makeup for clues that indicate how long each person is likely to live. However, until now, only two genes had been identified as linked with longevity (defined as living beyond age 85) in humans. (medicalnewstoday.com 29.7.2017).)

(Anm: Free radicals: How do they affect the body? (medicalnewstoday.com 29.7.2017).)

(Anm: Why do animals have such different lifespans? - Joao Pedro de Magalhaes (ed.ted.com).)

(Anm: Being overweight at any point increases risk for death. People who are obese or overweight at any point in their adult lives are at greater risk of death from cardiovascular disease, cancer, and other causes than those who maintain a normal weight, according to an analysis of data from three large cohort studies published in Annals of Internal Medicine.1 BMJ 2017;357:j1650 (Published 04 April 2017).)

(Anm: - Hvordan jeg ble hundre? Det handler om å gå, gå, gå. Før var det en nyhet når noen fylte 100 år. I år blir det for aller første gang mer enn 1000 nordmenn over 100. (…) - Hvordan jeg ble 100? Det handler om å gå, gå, gå. Da jeg ble pensjonist, gikk jeg fra Hovseter til byen hver dag. To mil! (...) Antall nordmenn over 100 år. (aftenposten.no 28.5.2016).)

- Derfor har vi ikke utviklet evig liv. En ny studie viser at gener vi er avhengige av for å være friske og fruktbare tidlig i livet, ødelegger for oss sent i livet og gjør at vi får sykdommer som vi til slutt dør av.

(Anm: Derfor har vi ikke utviklet evig liv. En ny studie viser at gener vi er avhengige av for å være friske og fruktbare tidlig i livet, ødelegger for oss sent i livet og gjør at vi får sykdommer som vi til slutt dør av. (…) En ny studie viser nå at gener som gjør oss gamle faktisk kan være hjulpet fram av evolusjonen fordi vi trenger dem for å holde oss friske og fruktbare i ung alder (nrk.no 25.9.2017).)

- Sygdom trækker danskere ned i gæld.

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- UCI, Italienske forskere begrenser akselerert cellulær aldring (senescens) forårsaket av bruk av metamfetamin.

(Anm: UCI, Italienske forskere begrenser akselerert cellulær aldring (senescens) forårsaket av bruk av metamfetamin. UCI, Italian scientists limit accelerated cellular aging caused by methamphetamine use. Grasp of underlying molecular mechanisms could improve addiction recovery efforts. The ravaged faces of methamphetamine addicts tell a terrible tale - abusing the drug dramatically accelerates aging. Now scientists from UC Irvine and the Italian Institute of Technology have discovered how this occurs at the cellular level and identified methods to limit the process. (medicalnewstoday.com 14.2.2015).)

- Forskning på cellulær senescens kan føre til nye måter å behandle aldersrelaterte lidelser på.

(Anm: Forskning på cellulær senescens kan føre til nye måter å behandle aldersrelaterte lidelser på. Research into cellular senescence may lead to new ways of treating age-related disorders. (…) In basic research conducted on human cell cultures and on mice, Dr. Krizhanovsky and his team asked, "what, exactly, ties senescent cells to aging?" (medicalnewstoday.com 18.5.2017).)

- Stamceller i hjernen funnet å regulere aldring. (- I et Nature-studie fra 2013 gjorde Einstein-forskere det overraskende funnet at hypothalamus også regulerer kroppslig aldring.) (- Funnet gjort hos mus kan føre til nye strategier for å avverge aldersrelaterte sykdommer og forlenge levetiden.)

(Anm: Stem cells in the brain found to regulate aging. Scientists at Albert Einstein College of Medicine have found that stem cells in the brain's hypothalamus govern how fast aging occurs in the body. The finding, made in mice, could lead to new strategies for warding off age-related diseases and extending lifespan. The paper was published online today in Nature. The hypothalamus was known to regulate important processes including growth, development, reproduction and metabolism. In a 2013 Nature paper, Einstein researchers made the surprising finding that the hypothalamus also regulates aging throughout the body. Now, the scientists have pinpointed the cells in the hypothalamus that control aging: a tiny population of adult neural stem cells, which were known to be responsible for forming new brain neurons. (news-medical.ne 26.7.2017).)

(Anm: Stem cells in the brain found to influence aging in mice. (news-medical.net 27.7.2017).)

(Anm: How long do patients with chronic disease expect to live? A systematic review of the literature. (…) Conclusions Individuals with chronic disease may have unrealistically optimistic expectations of their prognosis. More research is needed to understand how perceived life expectancy affects behaviour. Meanwhile, clinicians should attempt to identify each patient's prognostic preferences and provide information in a way that they can understand and use to inform their decisions. BMJ Open 2016;6:e012248.)

- IMB forskere avslører aldringsprosessens mysterium. Forskere ved Institute of Molecular Biology (IMB) i Mainz har gjort et gjennombrudd i å forstå opprinnelsen til aldringsprosessen.

(Anm: IMB researchers unveil mystery of aging process. esearchers at the Institute of Molecular Biology (IMB) in Mainz have made a breakthrough in understanding the origin of the aging process. They have identified that genes belonging to a process called autophagy, which is one of the cells most critical survival processes, promote health and fitness in young worms but drive the process of aging later in life. This research published in the journal Genes & Development gives some of the first clear evidence for how the aging process arises as a quirk of evolution. These findings may also have broader implications for the treatment of neurodegenerative disorders such as Alzheimer's, Parkinson's, and Huntington's disease where autophagy is implicated. The researchers show that by promoting longevity through shutting down autophagy in old worms there is a strong improvement in neuronal and subsequent whole body health. Getting old is something that happens to everyone and nearly every species on this planet, but the question is: should it? In a recent publication in the journal Genes & Development titled "Neuronal inhibition of the autophagy nucleation complex extends lifespan in post-reproductive C. elegans," Dr. Holger Richly's lab at IMB has found some of the first genetic evidence that may put this question to rest. (news-medical.net 15.11.2017).)

- Stamcellebehandling kan modvirke kroppens aldringsproces. Ny amerikansk forskning med stamceller kan i bedste fald medvirke til at hindre aldersrelateret invaliditet og svaghed.

(Anm: Stamcellebehandling kan modvirke kroppens aldringsproces. Ny amerikansk forskning med stamceller kan i bedste fald medvirke til at hindre aldersrelateret invaliditet og svaghed. Fase 3-forsøg, der er sidste fase i udviklingsprocessen, er på trapperne med henblik på en godkendelse af de amerikanske myndigheder FDA. (…) Nu lader jagten til at have båret frugt. I hvert fald har to nye humanforsøg med infusion af såkaldte mesenkymale stamceller i ældre personer, netop vist en markant fysiologisk forbedring efter bare én til to indsprøjtninger.Dermed er nøglen til at modvirke aldersbetinget skrøbelighed, trådt et markant skridt nærmere, skriver nyhedssitet New Atlas.Mesenkymale er en bestemt type voksenceller, som kan udvikle sig til at blive til knogler, brusk, sener og fedtvæv og som desuden kan bruges til at styre heling af væv eller kroniske sår.De er – næst efter de bloddannende stamceller – den type stamceller, som er længst fremme i forhold til behandling af patienter, blandt andet i behandling af flere former for kræft og hjertesygdomme. (medwatch.dk 3.11.2017).)

(Anm: [Exercise and aging: regulation of mitochondrial function and redox system]. (…) Exercise may possibly stimulate mitochondrial biogenesis and phase II antioxidant defense system to regulate mitochondrial function and balance of redox system. Therefore, regular aerobic exercise may prevent age-related diseases, increase life quality and prolong life span through regulation of mitochondrial function and redox balance. Sheng Li Ke Xue Jin Zhan. 2014 Oct;45(5):321-6.)

(Anm: Narrowing mortality gap between men and women over two decades: a registry-based study in Ontario, Canada. (…) Conclusions The large decline in mortality sex ratios in a Canadian province with universal healthcare over two decades signals an important population shift. These narrowing trends varied according to cause of death and age. In addition, persistent social inequalities in mortality exist and differentially affect men and women. The observed change in sex ratios has implications for healthcare and social systems. BMJ Open 2016;6:e012564.)

(Anm: Patients treated by female doctors less likely to die, study shows (medicalnewstoday.com 24.12.2016).)

(Anm: DataBank - Life expectancy is up, but could be better. Trends. Life expectancy for newborns has increased substantially over the past 80 years, from 57.1 years for infants born in 1929, to 78.8 years for babies born in 2014. (Figure 1). (childtrends.org 2.3.2017).)

- For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg.

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Sykdommene som stjeler flest friske leveår. Ann Kristin Knudsen - Mette Tollånes - Jonas Minet Kinge - Vegard Skirbekk - Stein Emil Vollset, Senter for sykdomsbyrde, Folkehelseinstituttet. Ikke-dødelige sykdommer gir flere tapte friske leveår i Norge enn sykdommene vi dør av. (…) Hva gir for eksempel størst folkehelsetap; at 2 400 personer dør av kols med en gjennomsnittsalder på 80 år, eller at 230 000 av oss opplever gjentatte episoder gjennom livet med alvorlig depresjon? (aftenposten.no 23.5.2017).)

- USA bruker langt mer på helse enn noe annet land, men forventet levealder for den amerikanske befolkningen er ikke lengre, men faktisk kortere enn i andre land som bruker langt mindre. (- Forventet levealder i USA går ned for første gang på 20 år.)

Link between health spending and life expectancy: US is an outlier (Sammenheng mellom helseutgifter og forventet levealder: USA skiller seg ut)
ourworldindata.org 3.10.2016
The graph below shows the relationship between what a country spends on health per person and life expectancy in that country between 1970 and 2014 for a number of rich countries.

USA skiller seg ut som en avviker: USA bruker langt mer på helse enn noe annet land, men forventet levealder for den amerikanske befolkningen er ikke lengre, men faktisk kortere enn i andre land som bruker langt mindre. (The US stands out as an outlier: the US spends far more on health than any other country, yet the life expectancy of the American population is not longer but actually shorter than in other countries that spend far less.) (…)

(Anm: Forventet levealder i USA går ned for første gang på 20 år. For første gang på 20 år går den forventede levealderen i USA ned. I 2014 var den 78,9 år, i fjor sank den til 78,8 år. (…) Antall personer som døde av Alzheimers økte med hele 15,7 prosent, mens dødstallet for barn under ett år økte med 11,7 prosent, primært skyldes det en økning i krybbedød. Blant de vanligste dødsårsakene er det bare kreft som har en nedgang i dødeligheten. (…) Årsakene til endringene er ikke kjent, men rapporten antyder at økonomiske vanskeligheter, rusmisbruk og et økende antall demenspasienter kan være medvirkende faktorer. (aftenposten.no 8.12.2016).)

- Resymé. Det har vært dramatiske forbedringer i å redusere barnedød i søvn siden 1990-tallet, da anbefalinger ble introdusert for å legge babyer på ryggen for å sove. Men siden slutten av 1990-tallet har nedgangen blitt redusert.

(Anm: Overview There have been dramatic improvements in reducing baby deaths during sleep since the 1990s, when recommendations were introduced to place babies on their back for sleep. However, since the late 1990s, declines have slowed. Other recommended safe sleep practices today include eliminating hazards, such as keeping blankets, pillows, bumper pads, and soft toys out of the sleep area. Recommendations also include room sharing but not bed sharing. These practices can help lower the risk of sleep-related infant deaths, including sudden infant death syndrome (SIDS), accidental suffocation, and deaths from unknown causes. Not all caregivers follow these  recommendations. Healthcare providers can counsel caregivers on safe sleep practices during pregnancy and baby care visits. (statnews.com 10.1.2018).)

- Risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer er mer enn halvert på 20 år. For kreft er risikoen redusert med rundt 16 prosent. En annen hyppig dødsårsak blant nordmenn er demens. (- På den annen side er de som dør av kreft i gjennomsnitt yngre –74 år – enn de som dør av hjertesykdom – 83 år. Man kan dermed si at kreft tar flere leveår fra befolkningen enn hjertesykdom, sier overlegen.) (- Det viser nye 2016-tall fra Folkehelseinstituttet.)

(Anm: Dødsårsaksregisteret. Mindre risiko for å dø av folkesykdommer. Risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer er mer enn halvert på 20 år. For kreft er risikoen redusert med rundt 16 prosent. En annen hyppig dødsårsak blant nordmenn er demens. Det viser nye 2016-tall fra Folkehelseinstituttet. (…) – Det er nok også en del dødsfall på grunn av hjertesykdom som skjuler seg i gruppen med ukjent dødsårsak, slik at det reelle antallet er høyere. På den annen side er de som dør av kreft i gjennomsnitt yngre –74 år – enn de som dør av hjertesykdom – 83 år. Man kan dermed si at kreft tar flere leveår fra befolkningen enn hjertesykdom, sier overlegen. (…) Dødeligheten av demens øker fortsatt og utgjør nå cirka ni prosent av dødsfallene. (fhi.no 12.12.2017).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fremtidens eldre vil kreve mer og koste mer. Om ti år vil Norge for alvor merke at det store kullet av etterkrigsbarna har passert 80 år. Og tallene viser at utgiftene til helse- omsorg og eldre vil øke jevnt og trutt fremover. (aftenposten.no 27.5.2016).)

(Anm: - Boligmarked i ubalanse (- Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.) (idunn.no (Plan 06 / 2015).)

(Anm: Feil boligpolitikk kan koste dyrt, kommunene må derfor styre. Sammendrag. Boligmeldingen for Arendal kommune fokuserer på de store utfordringene fremover som blant annet omfatter «eldrebølgen» og boforholdene for én-persons husholdninger og familier med skolebarn. Vi må tenke nytt fordi det trengs mer fokus på folkehelse og levekår, og dette påvirkes av hvor og hvordan vi bor. Plan 06 / 2016 (Volum 47) Side: 28-31.)

(Anm: Boligdrøm må bli tilgjengelig for flere. Det er vanskelig å se for seg at det vil lønne seg å bygge «lysfattige boliger og nitriste rom», skriver artikkelforfatteren. (dn.no 6.1.2017).)

(Anm: - Nylig gikk en leilighet for 26 mill. Hva skjedde med hele folkets boligbyggelag? (aftenposten.no 27.5.2017).)

(Anm: Tjener grovt på boligbygging. (…) Ap-leder Jonas Gahr Støre er med på to boligprosjekter som gir en gevinst på rundt 280 millioner kroner. (…) Dersom regnestykket stemmer, får Jonas Gahr Støres slekt en gevinst på 25-30 millioner kroner på boligprosjektet. (stavrum.blogg.no 16.5.2017).)

(Anm: Ap-Jonas får uventet Høyre-støtte etter byggekritikk. (…) Nå går Høyre-veteran Michael Tetzschner i rette med på kritikerne, og tar Ap-lederen i forsvar. (…) Det som kjennetegner en rettsstat er at det er slik at vi har handlefrihet ut til grensene for hva som er tillatt, mens kritikk utover det blir smaksdom, en sneverssynt amatørmoralisme, hvor noen gjør seg til overinstans for enkeltes privatliv, sier Høyre-veteranen. Kan ikke klandres. Med det mener Høyre-politikeren at Støre bare er ubetydelig investor i selskapet... (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Støre selger eierandeler for 4,5 millioner i omstridt boligprosjekt. En håndfull kjendisinvestorer kjøper ut Støre. (…) Ap-lederen - som investerte omlag 1,5 millioner kroner til sammen i de to boligprosjektene i 2011 og 2012 - sitter altså igjen med en fortjeneste på tre millioner sammenlignet med hva han skjøt inn. (dagbladet.no 17.8.2017).)

(Anm: Dagbladets Lederartikkel. Tema: Støres investering i et boligprosjekt i Oslo. Det er lov å være rik ... men det er ikke så dumt å være klok samtidig. (…) Støre-saken har også en annen politisk side. Når Ap-lederen kaster seg inn i et stort privat boligprosjekt, er det lett å spørre om hvor det er blitt av den sosiale boligbyggingen. Særlig fordi han skal tjene penger sammen med Stein Erik Hagen, kjent for sine pengegaver til Høyre. Det er mulig Støre fikk gode investeringsråd, men det manglet politisk rådgivning. (dagbladet.no 18.5.2017).)

(Anm: Skatteekspert: - Støre nyter godt av skattefordelen. Satser på boligutbygging med steinrike Stein Erik Hagen (H). (nettavisen.no 16.5.2017).)

(Anm: Nå er det nesten umulig for folk uten rike foreldre eller arv å kjøpe leilighet i Oslo. Nå hjelper det ikke med fet lønn og egenkapital hvis du vil kjøpe leilighet i Oslo. (…) Med utgangspunktet i gjennomsnittslønnen til en nordmann i 2015 pålydende 518100 kroner, har du ikke råd til å kjøpe bolig i Oslo, med mindre du har betraktelig egenkapital fra før. (aftenposten.no 3.2.2017).)

(Anm: Bedre byer for alle. Plan 06 / 2016 (Volum 47).)

(Anm: Trenger storbyområdene flere utleieboliger? Sammendrag. Høy verdiskaping er en forutsetning for å opprettholde våre velferdsordninger. Arbeidskraft og kompetanse representerer sentrale innsatsfaktorer. Storbyene er motorer i landets verdiskaping og har over tid trukket til seg arbeidskraft og kompetanse fra resten av landet og fra utlandet. Tilgang på bolig er en forutsetning for å tiltrekke seg arbeidskraft, og påvirker derved storbyens evne til verdiskaping.. Plan 06 / 2016 (Volum 47) Side: 32-35.)

(Anm: Ikke alle utleiere tar markedspris. Norge har et av verdens minst regulerte leiemarkeder. Til og med kommunale boliger for vanskeligstilte styres av markedspris. Nå snakkes det igjen om ikke-kommersielle utleieboliger i hovedstaden. Vi har besøkt et av de få ikke-kommersielle boligprosjektene som eksisterer i dag. Oslo har prisene på leiemarkedet hatt en eksplosiv vekst de siste årene, og det er god butikk å drive utleie. (leieboerforeningen.no 7.5.2017).)

(Anm: Et velfungerende leiemarked? (…) Norsk boligpolitikk er preget av en tydelig prioritering av eierboligen, og hovedmålet er at flest mulig skal ha mulighet til å eie egen bolig. Denne eierlinjen har bidratt til en stemoderlig behandling av leiesektoren. Tidsskrift for velferdsforskning 01 / 2017 (Volum 20) Side: 45-59.)

(Anm: Høyt utdannede menn lever syv år lenger enn dem med grunnskole. Helseforskjellene er fortsatt store i Norge. Men kjønnsforskjellene er mindre enn på 50 år. (aftenposten.no 6.4.2015).)

(Anm: - Derfor lever rike folk lenger enn de fattige. En ny Stanford-studie viser at de rikeste mennene kan leve 15 år lenger enn de aller fattigste mennene. (…) Forskerne har sett på 1,4 milliarder individuelle skatteopplysninger i tidsperioden 1999 til 2014. Dette skal være den mest detaljerte studien som er gjennomført på feltet noensinne. (…) Dette kan skyldes faktorer som arbeidsmiljø, dårlige boliger og forurensning der en bor. Når dette akkumuleres over livets løp, så gir det seg sånne utslag, sier Dahl. (nettavisen.no 12.4.2016).)

(Anm: Disse diagnosene gir 10-20 års kortere levetid: - Får ikke samme tilgang til helsetjenester som andre. Den økte dødeligheten er særlig knyttet til hjerte- og karsykdom og sykdommer i luftveiene. DÅRLIG HELSE: Psykisk sykdom kan gjøre det vanskelig med sosiale relasjoner, skape isolasjon og gjøre at terskelen for fysisk aktivitet blir høyere. Det kan få konsekvenser for den fysiske helsa. (dagbladet.no 5.7.2016).)

- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk foråsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (8.09.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1534 – 5 (22.9.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1923-4 (17.11.2015).)

- Derfor lever rike folk lenger enn de fattige. (- Dette kan skyldes faktorer som arbeidsmiljø, dårlige boliger og forurensning der en bor.)

- Derfor lever rike folk lenger enn de fattige.
nettavisen.no 12.4.2016
En ny Stanford-studie viser at de rikeste mennene kan leve 15 år lenger enn de aller fattigste mennene.

De rikeste mennene i USA lever i snitt 15 år lenger enn den fattige delen av befolkningen, viser en studie utført av forskere ved Universitetet Stanford. Studien er basert på skatteopplysninger og offisielle statistikker over avdøde innbyggeres levetid.

Det er Stanford-økonomen Rai Chetty som har funnet en kobling mellom inntekt og forventet levealder.

Forskerne har sett på 1,4 milliarder individuelle skatteopplysninger i tidsperioden 1999 til 2014. Dette skal være den mest detaljerte studien som er gjennomført på feltet noensinne. (…)

De rikeste mennene i USA lever i snitt 15 år lenger enn den fattige delen av befolkningen, viser en studie utført av forskere ved Universitetet Stanford. Studien er basert på skatteopplysninger og offisielle statistikker over avdøde innbyggeres levetid.

- Ja, rike lever lenger
Professor ved Høyskolen i Oslo og Akershus, Espen Dahl, har forsket på sosioøkonomiske ulikheter i Helse-Norge.

- Er det sånn at rike nordmenn lever lenger enn fattige nordmenn?

- Svaret på det er ja, sier Dahl til Nettavisen. (…)

- Hvorfor er det sånn?

- Det skyldes mange ting. Det er en opphopning av utsatthet for helsebelastning, samtidig som at lavt utdannede folk også har færre ressurser til å takle disse helsebelastningene. Dette kan skyldes faktorer som arbeidsmiljø, dårlige boliger og forurensning der en bor. Når dette akkumuleres over livets løp, så gir det seg sånne utslag, sier Dahl. (…)

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sjekk om huset ditt tåler fuktigere vær. Høy luftfuktighet over lang tid kan føre til at det begynner å mugne innendørs. Med disse enkle grepene kan du beskytte boligen. (nrk.no 6.3.2017).)

(Anm: Muggsopp i boligen. (…) Muggsopp og helseskader. (juss.info 2012).)

(Anm: Én av to norske boliger har fuktskader. Mugg i kjeller kan gi helseskader til de som bor i hust, og være en kilde til konflikt mellom selger og kjøper. Mer en halvparten av alle norske boliger har fuktskader. Det skaper store helseproblemer, og gir trøbbel ved kjøp og salg. Mugg-, fukt- og råteskader er et stort problem i flere hus. For takstrapportene avdekker ikke fukt- og muggskader. Nå kreves det en obligatorisk tilstandsrapport på boliger. En ny undersøkelse fra Standard Norge viser at mer enn 66% av kjellergulv har skader og mer enn halvparten av norske bad har fukt og råteskader. (nrk.no 18.1.2012).)

(Anm: Fikk ekstraregning på én million kroner etter huskjøp. HAMAR (NRK): Eirik Dahl og Katrine Oreld kjøpte drømmeboligen med utsikt til Mjøsa, uten å vite at huset hadde omfattende fuktskader. (nrk.no 15.8.2017).)

(Anm: Det beste testutstyr for muggsopp. The Best Mold Test Kits of 2017 (toptenreviews.com 10.5.2017).)

(Anm: Undersøkelse: Dårligere og dårligere håndverk - byggeskader florerer. (…) En fersk undersøkelse blant takstmenn viser at det blir dårligere og dårligere håndverk her i landet, og bare i fjor ble det registrert byggeskader for til sammen 17 milliarder kroner i Norge, viser tall fra SSB, skriver Teknisk Ukeblad. (…) Ifølge tall fra Finans Norge ble det registrert 4610 vannskader i Norge ifjor som tilskrives dårlig håndverk. (dn.no 23.5.2017).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

(Anm: Skin Infections: What You Should Know (webmd.com 24.3.2017).)

(Anm: Ringorm. Ringorm er en soppinfeksjon i det ytterste laget av huden. Tilstanden er karakterisert ved et kløende utslett som har form av en rød ring med tilsynelatende normal hud i midten. (nhi.no 31.12.2015).)

(Anm: Myokarditt, hjertemuskelbetennelse som forekommer som komplikasjon ved en lang rekke allmenninfeksjoner med virus og bakterier, ved visse forgiftninger og som ledd i overfølsomhetsreaksjoner. Ekkokardiografi og EKG er til god hjelp ved diagnosen. Symptomene på at hjertemuskelen er blitt akutt svekket, kan være åndenød, hjertebank, trykkfølelse for brystet og forstyrrelser av hjerterytmen. Det kan også utvikle seg hjertesvikt, som må behandles sammen med grunnlidelsen. Myokarditt underdiagnostiseres ofte. Sykdommen kan være meget alvorlig med dødelig utgang. Den kan også gi senfølger som dilaterende kardiomyopati, selv om den oftest helbredes uten men. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Kan kardiomyopati være forårsaket være muggsopp i hjemmet? Can cardiomyopathy be caused be mold at home? Infectious Diseases Specialist,  Dr. Arun's  Response. Black mold is usually a aspergillus niger. Usually aspergillus infection occurs after chronic exposure. Again if you are immunocompromised than chances of infections increase to heart. It requires constant fungemia to cause cardiomyopathy. (healthcaremagic.com 20.7.2014).)

(Anm: Myokarditt. – Betennelse i hjertemuskelen. Årsak. Myokarditt er en betennelsessykdom i hjertemuskulaturen. Den kan være akutt eller kronisk. Virusinfeksjon er den hyppigste årsaken, men også en rekke bakterier, sopp og protozoer (encellete parasitter) kan forårsake sykdommen. (…) Symptomer. De vanligste symptomene er slitenhet, tungpust og brystsmerter. I mange tilfeller ser man symptomer på hjertesvikt. Myokarditt antas å være årsaken til 5-10 % av tilfellene med plutselig hjertedød hos unge. (lhl.no 17.2.2017).)

(Anm: En ung mann med akutt dilatert kardiomyopati. En 17 år gammel gutt med diagnosene AD/HD (attention deficit hyperactivity disorder) og Tourettes syndrom ble innlagt ved lokalsykehuset med akutt dyspné. Han hadde brukt metylfenidat 15 mg tre ganger daglig i ti år. Fire uker forut for innleggelsen hadde han influensaliknende symptomer og oppsøkte fastlegen. Tilstanden ble oppfattet som lungebetennelse, og han ble antibiotikabehandlet med erytromycin. Etter hvert utviklet han betydelig dyspné ved gange på flat mark og ortopné. (…) Det er tidligere beskrevet et tilfelle med kardiomyopati der man mistenker at langvarig bruk av metylfenidat var årsaken (10). Det finnes også en pasienthistorie på Internett der foreldrene til en 14 år gammel gutt med AD/HD som døde av hjertesvikt, advarer mot metylfenidat (11). Det er kjent at stoffet gir økt hjertefrekvens og at det kan gi økning av både det systoliske og det diastoliske n undergruppe av amfetaminene der dilatert kardiomyopati er en kjent bivirkning. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126:1338-9 (11.5.2006).)

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Broken heart syndrome (Takotsubo syndrome) kan føre til varig skade, sier forskere.

(Anm: Broken heart syndrome may have lasting damage, say researchers.  A condition known as "broken heart syndrome" may cause longer-lasting damage than previously thought, a study has found. Aberdeen University researchers looked at 52 patients with Takotsubo syndrome. This latest research, funded by the British Heart Foundation (BHF), has been published in the Journal of the American Society of Echocardiography. (…) The team from Aberdeen used ultrasound and cardiac MRI scans to look at how the patients' hearts were functioning. The results suggested that the syndrome permanently affected the heart's pumping motion, delaying the twisting or "wringing" motion made by the muscle during a heartbeat. The heart's squeezing motion was also reduced. (…) Dr Dana Dawson, who led the research, said: "We used to think that people who suffered from takotsubo cardiomyopathy would fully recover, without medical intervention. "Here we've shown that this disease has much longer lasting damaging effects on the hearts of those who suffer from it." (bbc.com 19.6.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Inflammatoriske hjertesykdommer: årsaker, symptomer og behandlinger. (- Symptomene inkluderer brystsmerter, angina, smerter i hjertemuskelen, og kortpustethet, ødem, hevelse i føtter eller ankler, og tretthet.)

The Inflammatory Heart Diseases: Causes, Symptoms, and Treatments.
Cell Biochem Biophys. 2015 Jul;72(3):851-5. doi: 10.1007/s12013-015-0550-7.
Abstract The inflammation of the heart muscles, such as myocarditis, the membrane sac which surrounds the heart called as pericarditis, and the inner lining of the heart or the myocardium, heart muscle as endocarditis are known as the inflammatory heart diseases. Inflammation of heart is caused by known infectious agents, viruses, bacteria, fungi or parasites, and by toxic materials from the environment, water, food, air, toxic gases, smoke, and pollution, or by an unknown origin. Myocarditis is induced by infection of heart muscle by virus like sarcoidosis and immune diseases. The symptoms include chest pain, angina, pain in heart muscle, and shortness of breath, edema, swelling of feet or ankles, and fatigue. The ECG, X-ray, and MRI can diagnose the disease; blood test and rise in enzymes levels provide abnormality in heart function. The treatment includes use of antibiotics for inflammation of heart muscle and medications. The ultrasound imaging indicates further damage to the heart muscle. In severe cases of infection heart failure can occur so long-term medications are necessary to control inflammation. The various biomarkers are reported for the inflammatory heart diseases. The causes, symptoms and treatments of inflammatory heart diseases are described. (…)

(Anm: MR avdekker alvorlig hjertesykdom. Mer enn syv av ti mistenkte infarktpasienter som har normale funn på angiografi, har likevel en alvorlig hjertesykdom. MR avdekker sykdom hos pasienter som ofte ville ha blitt sendt hjem dagen etter og vurdert som «friske», sier seksjonsoverlege Knut Haakon Stensæth. Blant 1145 personer som ble innlagt med mistanke om akutt hjerteinfarkt ved Ullevål universitetssykehus i perioden fra mars 2007 til august 2008, hadde 4,3 prosent av dem normale kransarterier ved angiografi, mange med forhøyet troponin. Ofte sendes disse pasientene hjem uten videre oppfølging. (dagensmedisin.no 7.4.2016).)

(Anm: Nya trådlösa sensorer ska stoppa fuktskador. En ny typ av tryckta sensorer ska hjälpa byggföretag att upptäcka och begränsa fuktskador i ett tidigt skede. Bakom tekniken står det svenska bolaget Invisense – som precis har fått sin första stora kund. Fuktskador kostar ofta stora summor att åtgärda. Det unga Linköpingsbolaget Invisense kan vara en lösning på spåret. (nyteknik.se 15.2.2017).)

(Anm: Allergic Fungal Airway Disease. (Allergisk sopp-luftveissykdom). J Investig Allergol Clin Immunol. 2016;26(6):344-354).)

(Anm: Rengjøre baderomsvifte. Gir dårlig luftkvalitet. Over tid blir nemlig avtrekkskanalen i baderomsvifta tilsmusset og forurenset av insekter, pollen, veistøv, sot og annet som finnes i lufta. - Dette kan skape grobunn for mikroorganismer, spesielt på badet der det tilføres fuktig luft, forteller Cato Ove Karlsen, daglig leder i Fagrådet for våtrom. Mikroorganismer i form av bakterier, gjærsopp og muggsopp kan produsere plagsomme lukter - og våtrom er altså mest utsatt. Ifølge Norges byggforskningsinstitutt kan forurensede ventilasjonsanlegg utgjøre en hygienisk risiko på badet ditt.  En baderomsvifte som ikke er rengjort vil gi redusert luftkvalitet og dårligere utnyttelse av energi.  (nettavisen.no 5.3.2016).)

(Anm: Ble syk av å bo i drømmehuset. Robert måtte flytte. (…) Først ble han slapp og svimmel, deretter kom kvalmen. – Jeg trodde det var influensa, og tenkte ikke noe særlig over det. (…) Jeg ble bra noen dager, så kom det plutselig tilbake. (…) Det vokste også mugg i møblene, på gulvet og på veggene. Det var overalt. Det viste seg etter hvert at det var nettopp muggen som gjorde ham syk. (spaniaavisen.no 6.4.2017).)

(Anm: Reactive airways dysfunction syndrome and considerations (RADS) of irritant-induced Asthma. J Occup Environ Med. 2013 Sep;55(9):1118-20.)

(Anm: Allergic Fungal Sinusitis (emedicine.medscape.com.com 2.2.2017).)

(Anm: Additive effect of continuous low-dose ofloxacin on erythromycin therapy for sinobronchial syndrome. Respir Med. 1995 Nov;89(10):677-84.)

(Anm: Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom. Intestinal fungi contribute to development of alcoholic liver disease. (…) Compared with healthy individuals and patients with non-alcohol-related cirrhosis, alcoholic cirrhosis patients had increased systemic exposure and immune response to mycobiota. Moreover, the levels of extraintestinal exposure and immune response correlated with mortality. Thus, chronic alcohol consumption is associated with an altered mycobiota and translocation of fungal products. Manipulating the intestinal mycobiome might be an effective strategy for attenuating alcohol-related liver disease. J Clin Invest. 2017 May 22. pii: 90562. [Epub ahead of print].)

(Anm: [Sinobronchial syndrome--a meaningful diagnosis?].. Kinderarztl Prax. 1993 Jun;61(4-5):129-33.)

(Anm: Test av Tesla HEPA-filter og Bioweapon Defense Mode. Luftforurensning har betydelig effekt på befolkningens helse. Det er verdens største miljømessige enkeltrisiko for helsen, i følge WHO, og mer enn tre millioner mennesker dør hvert år av nettopp dette. Dette er mer enn dobbelt så mange som antall døde i kjøretøyulykker hvert år. (…) Vi ville være sikre på at systemet fanget finkornede partikler og gassforurensning, i tillegg til bakterier, virus, pollen og muggsporer. (…) Tesla vil fortsette å forbedre mikrogeometrien og de kjemiske passiviseringsforsvarene i de primære og sekundære filterne. Disse er lette å bytte, så dette vil forbedres jo lengre du eier bilen din. (tesla.com 2.5.2016).)

(Anm: Gautrin D, et al. Reactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthma. Taylor & Francis, New York 2006. p.581.Reactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthmaReactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthmaReactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthma (uptodate.com).)

(Anm: Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. (…) Infeksjoner er forårsaket av bittesmå organismer som er usynlige for det nakne øye, og som invaderer og formerer seg i kroppen. Noen bakterier, virus, protozoer og sopp kan forårsake infeksjoner hos friske personer. Andre mikroorganismer forårsaker infeksjoner hos mennesker der kroppens forsvarsverk er svekket. Dette forsvarsverket betegnes immunsystemet. Vanligvis er kroppen i stand til motangrep gjennom immunsystemet mot slike invaderende mikroorganismer. En infeksjon opptrer når motangrepet mislykkes, og kroppen ikke får kontroll over de inntrengende organismene. (nhi.no 28.1.2014).)

(Anm: 10 Ways to Reduce Mold Allergies (10 måter å redusere muggsoppallergier)  (webmd.com 26.2.2015).)

(Anm: What Is Yeast? It’s a fungus. Why Yeast May Be to Blame for Your Health Problems. Yeast keeps your digestive system healthy and in balance. But if it grows out of control, you can get an infection in one of these places. (webmd.com 13.11.2017).)

(Anm: Autoimmunity and infections: When the body fights itself. Basel-based doctors are on the trail of a possible connection between autoimmune diseases and infections: errors can occur when immune cells absorb certain proteins from pathogen cells. These findings were reported in the journal PNAS by researchers from the Department of Biomedicine at the University of Basel and University Hospital Basel, as well as colleagues in the USA. (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: UK burden of fungal asthma greatly exceeds prior estimates new study warns. (…) Experts are warning of a significant increase in the number of people in the UK who are living with invasive and serious fungal diseases that affect the lungs, bloodstream and brain and can sometimes lead to death. While invasive fungal infections were estimated by the Health Protection Agency in 2006 a new report is the first comprehensive attempt to capture how many people in the UK suffer from fungal asthma. Asthma in adults is common in the UK with over 4 million reported cases, and researchers in Manchester believe as many as 300,000 of them are affected by fungal asthma. (medicalnewstoday.com 20.11.2016).))

(Anm: Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte. (aftenposten.no 6.10.2016).)

(Anm: Hva gjør du hvis boligen har feil og mangler? KAN SKJE: Hva gjør du om du oppdager at badet i din nye bolig er utett eller at det regner rett inn via taket? (…) Det er feilinformasjon om selger ikke har oppgitt at badet er pusset opp med egeninnsats. (aftenposten.no 3.11.2016).)

(Anm: Veggedyr i madrass: Møblene er kastet, og rommet kan ikke brukes på flere måneder. - Det er første gangen vi hører om at kunder finner veggedyr i brukte madrasser man kjøper av andre, men vi er ikke overrasket. Veggedyr er blitt et økende problem de siste årene, legger han til. - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte:  Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? (aftenposten.no 12.10.2016).)

(Anm: Dette er de vanligste skadedyrene i hjemmet ditt – og slik blir du kvitt dem. Det er den store skrekken til ganske mange i det langstrakte land. Bittesmå dyr som piler over gulvet skaper langt større reaksjoner enn størrelsen skulle tilsi. (…) Skadedyret selv eksperten frykter Det er spesielt ett skadedyr som skremmer selv eksperten – nemlig veggedyr. – Det er jo et dyr som folk ikke liker, og det skjønner jeg godt. Det er et av de dyrene jeg minst ville hatt hjemme hos meg selv, for det bor på soverommet ditt og kommer frem om natten for å suge blod. (tv2.no 29.12.2017).)

(Anm: What's Eating You? Pictures of Parasites (webmd.com 28.2.2017).)

(Anm: Bed Bug Bites: Fighting Back Against Bedbugs (medicinenet.com 4.4.2017).)

(Anm: Hva gjør du hvis boligen har feil og mangler? KAN SKJE: Hva gjør du om du oppdager at badet i din nye bolig er utett eller at det regner rett inn via taket? (…) Det er feilinformasjon om selger ikke har oppgitt at badet er pusset opp med egeninnsats. (aftenposten.no 3.11.2016).)

(Anm: Veggedyr i madrass: Møblene er kastet, og rommet kan ikke brukes på flere måneder. - Det er første gangen vi hører om at kunder finner veggedyr i brukte madrasser man kjøper av andre, men vi er ikke overrasket. Veggedyr er blitt et økende problem de siste årene, legger han til. - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte:  Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? (aftenposten.no 12.10.2016).)

(Anm: Dette er de vanligste skadedyrene i hjemmet ditt – og slik blir du kvitt dem. Det er den store skrekken til ganske mange i det langstrakte land. Bittesmå dyr som piler over gulvet skaper langt større reaksjoner enn størrelsen skulle tilsi. (…) Skadedyret selv eksperten frykter Det er spesielt ett skadedyr som skremmer selv eksperten – nemlig veggedyr. – Det er jo et dyr som folk ikke liker, og det skjønner jeg godt. Det er et av de dyrene jeg minst ville hatt hjemme hos meg selv, for det bor på soverommet ditt og kommer frem om natten for å suge blod. (tv2.no 29.12.2017).)

(Anm: What's Eating You? Pictures of Parasites (webmd.com 28.2.2017).)

(Anm: Bed Bug Bites: Fighting Back Against Bedbugs (medicinenet.com 4.4.2017).)

(Anm: These Are the Genes Behind Healthy Aging. In one of the largest studies involving people who stay healthy into old age, researchers found some interesting clues behind how they get that way — and it has little to do with genes for longevity. (…) To their surprise, Topol’s group reports in the journal Cell that it wasn’t genes associated with long life that set the Wellderly apart. (time.com 21.4.2016).)

(Anm: How your parent’s lifespan affects your health. The longer your parents live, the more likely you are to live longer and have a healthy heart. These are the results of our latest study of nearly 200,000 volunteers. (…) Conversely, people with long-lived parents cannot assume they will therefore live long lives – if you are exposed to the big health risk factors, this will be more important to your health than the age at which your parents died. (theconversation.com 15.8.2016).)

(Anm: Why don't men live as long as women? A new USC-led study reveals that vulnerability to heart disease is the biggest culprit behind a surge in higher death rates for men vs. women during the 20th century. Across the entire world, women can expect to live longer than men. But why does this occur, and was this always the case? (medicalnewstoday.com 7.7.2015).)

(Anm: Vi ryger ned af ranglisten for det lange liv. »Havde den danske middellevetid været en sygdom, så havde nogen opfundet en pille mod den«, siger professor om et faktum, som de færreste kender: Danskerens levetid i forhold til i andre lande. (politiken.dk 16.2.2016).)

(Anm: Link between intelligence and longevity is mostly genetic (medicalnewstoday.com 27.7.2015).)

(Anm: Scientific secrets for successful aging? Metabolites - substances that are created during metabolism -- can provide a wealth of information about individual health, disease, diet, and life-style. Now, they can tell us even more. Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) researchers and collaborators at Kyoto University have recently discovered metabolites that are specifically related to aging and shed light on how the human body ages. The team, led by OIST's Professor Yanagida, published their results in PNAS. (medicalnewstoday.com 29.3.2016).)

(Anm: Daytime sleepiness could predict metabolic disease. If you take long naps or feel particularly sleepy during the day, you could be on the way to developing high blood pressure, high cholesterol, excess fat around the waist and high blood sugar, all of which increase the risk of heart disease. These symptoms are collectively known as metabolic syndrome. (medicalnewstoday.com 24.3.2016).)

(Anm: Will you age well? It might depend on your parents' lifespan. Whether we age well may be down to our parents, a new study suggests. Researchers find individuals whose parents live longer are more likely to be free of certain heart problems and cancers into their 60s and 70s. Lead author Dr. Janice Atkins, of the University of Exeter Medical School in the United Kingdom, and colleagues publish their results in the Journal of the American College of Cardiology. (medicalnewstoday.com 16.8.2016).)

- Menn tar igjen kvinnenes forsprang (- Norske menn nærmer seg kvinners levealder) (- Hvorfor lever kvinner lenger enn menn?)

Menn tar igjen kvinnenes forsprang
aftenposten.no 19.3.2013
Kvinner lever fortsatt lengst, men høyt utdannede menn lever nå lenger enn kvinner som bare har grunnskole.

Trenden er klar i de fleste industriland: Begge kjønn lever stadig lenger, men de siste årene har menn økt levealderen mer enn kvinner.

I 1967 var det forventet at engelske kvinner skulle leve 6,3 år lenger enn engelske menn. Nå er forskjellen 4,1 år og minskende. Med uttrykket levealder menes «forventet levealder ved fødselen». Tall fra Japan og Russland går i samme retning.

Også i Norge begynner menn å ta innpå. I løpet av de siste 25 årene har levealderen i Norge økt med nesten seks år for menn og vel tre år for kvinner. Forskjellen mellom menns og kvinners levealder minket i denne perioden med rundt 2,5 år.

I 2011 var antatt levealder for kvinner 83,5 år og for menn 79 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. (…)

(Anm: Hvor gamle kan vi egentlig bli? (…) – Jeg tror vi kommer til å ha et snitt på 120 år snart, sier hjerneforsker Tonje Tønjum. Hun er professor ved Universitetet i Oslo (UiO) og overlege ved Mikrobiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. – Det skyldes økt levestandard, at vi bor mindre tett, med mindre smitte og den slags. Men fremskritt i forskningen på aldringsmekanismer spiller også inn. (aftenposten.no 10.12.2016).)

(Anm: Why do women live longer than men? (...) "We don't know why women live longer," said Austad, distinguished professor and chair of the UAB Department of Biology in the UAB College of Arts and Sciences. (medicalnewstoday.com 16.6.2016).)

(Anm: Kvinders levetid falder for første gang i over 20 år. 82,5 år er middellevealderen for danske kvinder. (politiken.dk 16.2.2016).)

(Anm: Nordmenn lever ikke lengst. Vi blir eldre nå enn tidligere, men Norge er likevel bare nummer 15 i verden på lista over forventet levealder. – Det er overraskende at vi fortsetter å falle ned på lista, sier Folkehelseinstituttets direktør. (…) På 1950-tallet levde nordmenn lengst i verden - da var den forventede levealderen på 72 år. Siden da har vi bare blitt eldre og eldre. (nrk.no 9.3.2016).)

(Anm: Menn nærmer seg kvinners levealder. Fra 2014 til 2015 økte menns forventede levealder med 0,3 år mens økningen for kvinner var på bare 0,05 år. Forskjellen mellom kvinners og menns levealder minker og er nå 3,8 år mens den på starten av 1980-tallet var på nesten 7 år. (ssb.no 9.3.2016).)

(Anm: EDITORIAL Inactivity, disability, and death are all interlinked BMJ 2014;348:g2804 (29 April 2014).)

(Anm: A common brain network links development, aging, and vulnerability to disease PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2014;111(49):17648–17653 (Published online before print November 24, 2014).)

(Anm:  Aging happens faster with poor diet and no exercise (medicalnewstoday.com 17.3.2016).)

(Anm: US death rates rise slightly. After a decade of steady decline, the death rates in the United States rose slightly last year, according to preliminary data reported by the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). BMJ 2016;353:i3122 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Hemmeligheten bak ekstrem alderdom. Hundreåringer og forskere er ikke helt enige om hva som skal til for å bli gammel. (dn.no 29.7.2016).)

- Psykofarmaka ökar dödlighet hos äldre

Psykofarmaka ökar dödlighet hos äldre
lakemedelsvarlden.se 17.6.2013
Äldre som behandlas med psykofarmaka under längre tid har högre dödlighet och risk att drabbas av fallolyckor, enligt en studie från Socialstyrelsen.

Tidigare studier har visat att äldre med psykisk ohälsa mer sällan får specialiserad psykiatrisk vård och samtalsbehandling utan istället behandlas med psykofarmaka. Nu har Socialstyrelsen i en studie undersökt vilka konsekvenser det får.

Studien visar att äldre som behandlas med antipsykotika läkemedel har mer än två gånger högre risk att dö i förtid än jämnåriga som inte behandlas.

- En förklaring kan vara att flera av preparaten i värsta fall kan orsaka livshotande rubbningar av hjärtrytmen, särskilt bland äldre som är extra känsliga, säger Peter Salmi, projektledare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Studien visar även att risken att drabbas av fallolyckor och mag-tarmblödningar är högre bland äldre som regelbundet tar psykofarmaka. Den visar också att cirka 40 procent av de äldre som behöver vår för psykisk sjukdom får det på en klinik specialiserad på kroppsliga symtom, vilket kan leda till underbehandling. Majoriteten av äldres psykofarmaka skrivs ut av allmänläkare i primärvården. (...)

- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk foråsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (8.09.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1534 – 5 (22.9.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1923-4 (17.11.2015).)

(Anm: Uriktig fremstilling av skader i studier på antidepressiva. Nye bevis fra kliniske studierapporter avdekker feilklassifisering, feiltolkning, og underrapportering av alvorlige skader. BMJ 2016;352:i217 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Lederartikler (Editorials) Tid for kunnskapsbasert forskningspolitikk Og offentlig finansierte forskere må være åpne om den sannsynlige betydningen av forskningen. (Time for evidence based research policy. And publicly funded researchers need to be candid about the likely impact of research). BMJ 2016;353:i3146 (Published 13 June 2016).)

(Anm: Kronikk: Kari Sollien, leder i allmennlegeforeningen. Hvorfor bruker ikke kommunene legenes kunnskap? Kunnskap skal redde velferdsstaten. I kommunene har ledelsen en lang vei å gå for å involvere helsepersonell i arbeidet med å utvikle helsetjenesten. (dagensmedisin.no 15.8.2016).)

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: Dorothea Dix: Redefining mental illness. During the 19th century, mental health disorders were not recognized as treatable conditions. They were perceived as a sign of madness, warranting imprisonment in merciless conditions. One woman set out to change such perceptions: Dorothea Lynde Dix. (…) Dix - a teacher and nurse during the American Civil War - tirelessly campaigned for the fair treatment of patients with mental health disorders, after being appalled by the conditions in which they were confined. (medicalnewstoday.com 5.5.2017).)

(Anm: Tor K. Larsen, professor i psykiatri, Stavanger universitetssykehus: - Den valgfriheten som helseministeren nå ønsker å påtvinge helsevesenet vil føre til at mange svært alvorlig syke mennesker i praksis fratas retten til best mulig behandling. Innføring av medikamentfrie poster i psykiatrien er et gigantisk feilgrep. (dagensmedisin.no 29.7.2016).)

(Anm: Tre av 60.000 studenter ble tvunget til å slutte. Medstudenter og lærere varsler for sjelden om personer som ikke egner seg til yrket de utdanner seg til, mener fagfolk. Studenter som skal jobbe med mennesker og sårbare grupper, bør ikke ha rusproblemer, psykiske problemer, dårlige kommunikasjonsevner eller holdninger som ikke er forenlig med yrket. (aftenposten.no 18.8.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: 27% of Medical Students Are Depressed. In the new research published in the Journal of the American Medical Association, researchers analyzed nearly 200 studies of 129,000 medical students in 47 countries. They found that 27% of medical students had depression or symptoms of it, and 11% reported suicidal thoughts during medical school. (time.com 10.12.2016).)

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Psychopathy of 1,800 prisoners leads to novel diagnostic tool for criminals and non-criminals alike (medicalnewstoday.com 12.8.2016).)

(Anm: Introduction and validation of Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) in a large prison sample. Conclusion. This brief measure of psychopathic traits uncontaminated with behavioral items can be used in the same way among participants with and without criminal history. Journal of Criminal Justice 2016;46: 9–17 (September 2016).)

(Anm: Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien. (aftenposten.no 25.8.2015).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Danskerne lever flere år med dårligt helbred

Danskerne lever flere år med dårligt helbred
dagpharmatimes.com 4.9.2015
Levealderen fortsætter med at stige, men antallet af leveår med godt helbred halter bagefter.

Danskerne lever længere, men den forventede levealder med godt helbred er ikke steget med samme hastighed. Det skriver Rigshospitalet i en nyhed på sin hjemmeside. Ifølge en ny analyse, som en international forskergruppe har offentliggjort i The Lancet, er en kompliceret kombination af dødelige og ikke-dødelige sygdomme er årsag til væsentlig helbredsforringelse. Forskerne har i undersøgelsen […]

(Anm: Europeans are living longer, but can it last? European health report 2015 (medicalnewstoday.com 23.9.2015).)

- Rapport: Sykdomsbyrde i Norge 1990-2013. (- Norges sykdomsbyrde er kartlagt.)

Rapport: Sykdomsbyrde i Norge 1990-2013
Norges sykdomsbyrde er kartlagt

fhi.no 9.3.2016
Folkehelseinstituttet presenterer for første gang en samlet og detaljert oversikt over hvilke sykdommer den norske befolkningen lider av og hva vi dør av i en egen sykdomsbyrderapport

Den nye rapporten inneholder data om 306 sykdommer (inkludert skader), og betydningen av 79 ulike risikofaktorer, og bygger på tall fra et globalt samarbeidsprosjekt som kartlegger omfang og mønster av sykdom og død i 188 land (Global Burden of Disease Study).

– Den norske sykdomsbyrderapporten gir en helhetlig og detaljert oversikt over sykdom, død og risikofaktorer i Norge. Den er basert på en metode som gjør det mulig å sammenligne det som ikke lar seg sammenligne umiddelbart: Byrden av at en ung kvinne lider av depresjon sammenlignet med byrden av at en eldre kvinne dør av demens, eller byrden av å spise usunt med byrden av å være skadet i trafikken, sier Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet.

Last ned rapporten: Sykdomsbyrde i Norge 1990-2013

Mer info om det internasjonale prosjektet: Institute for Health Metrics and Evaluation (…)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

(Anm: Usunn mat er verre for nordmenns helse enn røyking. Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet. (…) Hvis man ser alle aldre under ett, er nå et usunt kosthold den største livsstilsutfordringen som påvirker helsa vår, viser rapporten, som ble lagt fram tirsdag. - Ikke fordi usunt kosthold er farligere enn røyk, men fordi stadig færre nordmenn røyker. Siden 1990 er andel røykere i Norge redusert fra 35 til 13 prosent, sier Stein Emil Vollset, leder ved Folkehelseinstituttet nyopprettede Senter for sykdomsbyrde. (dagbladet.no 9.3.2016).)

- Levealder som tankeeksperiment (- Forventet levealder er basert på et tankeeksperiment)

Levealder som tankeeksperiment
Dag Bratlid, professor, barnelege
aftenposten.no 29.5.2015
I Aftenposten 21. mai bekrefter Kåre Bævre min påpekning av at den levealder som nå brukes i offentlige statistikker (forventet levealder) er basert på et tankeeksperiment. Slik levealder tidligere ble beregnet gjenspeilet den befolkningens sosiale, kulturelle og genetiske egenskaper samt helsetilstand, spesielt barnedødelighet. Levealder kunne da sammenlignes over tid i den samme befolkning og mellom befolkninger. Forventet levealder kan ikke brukes på samme måte.

Det er bekymringsfullt at viktige sosiale reformer som pensjonsreformen bygger på et tankeeksperiment. På bakgrunn av en forventet økning i forventet levealder hadde Aftenposten nylig et oppslag om at snart ville én av ti oppleve å bli 100 år. På grunn av uheldig livsstil med inaktivitet, diabetes- og fedmeutvikling påpeker tvert imot medisinske eksperter at den generasjonen som nå vokser opp vil bli den første i verdenshistorien som lever kortere enn sine foreldre. Den spådommen bygger i større grad på medisinske fakta enn tankeeksperimentet forventet levealder. (…)

(Anm: Tre forskere afliver myte: Du bliver ikke ældre end 115 år. Forskere fastslår, at den maksimale levealder er 115 år. Det fastslår tre forskere i magasinet Nature, i et forsøg på at aflive myten om, at den forventede maksimale levealder bliver ved med at stige. Lige nu er det den franske kvinde Jeanne Calment, som holder rekorden for at have levet i længst tid. Hun døde i 1997 i en alder af 122 år og nåede dermed at leve længere end nogen af sine børn og børnebørn. (…) »Vi har nu nået loftet for, hvor gamle vi kan blive. Fra nu af vil mennesker ikke blive ældre end 115 år«, siger han til avisen New York Times. (politiken.dk 7.10.2016).)

(Anm: Satire: Risikoen for at dø er størst sent i livet. (...) »Jeg kan kun sige, at vi står over for en gåde. Vi har påvist, at risikoen for at dø er størst, når man når til livets slutning, men hvorfor det forholder sig sådan, ved vi ganske enkelt ikke,« slutter han.(jyllands-posten.dk 30.5.2015).)

(Anm: Genetisk kobling: Spis mindre, og lev længere. Et forskerhold med dansk deltagelse har fundet den genetiske kobling mellem faste og et langt liv. Opdagelsen kan have betydning for vores forståelse af alderdom og en lang række sygdomme, siger forsker. (…) Det nye studie er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature. (videnskab.dk 5.12.2016).)

(Anm: Olika hastighet på åldrande. Vi åldras olika snabbt, visar forskning. Vid 38 år är en del fortfarande i 20-årsåldern, rent biologiskt, medan andra nästan är pensionsmässiga. (dagensmedicin.se 7.7.2015).)

(Anm: Age-related cognitive decline tied to immune-system molecule (medicalnewstoday.com 7.7.2015).)

(Anm: Researchers find link between neighborhood quality and cellular aging (medicalnewstoday.com 19.6.2015).)

(Anm: Obesity no longer linked to higher risk of death. (…) In a JAMA study paper, a team from the University of Copenhagen describes how it analyzed data on over 100,000 individuals to reveal that in 1976-1978, the risk of premature death from all causes was higher in obese individuals than in normal-weight individuals, but this was no longer the case in 2003-2013. (medicalnewstoday.com 14.5.2016).)

(Anm: Cellular aging process unexpectedly enhances insulin secretion. New research shows that a cellular program that causes aging can also bring unexpected benefits in the function of pancreatic beta cells and the production of insulin in mice and humans. The findings are reported in the journal Nature Medicine, in a paper entitled "p16Ink4a-induced senescence of pancreatic beta cells enhances insulin secretion". (medicalnewstoday.com 7.3.2016).)

(Anm: Unhealthy lifestyle shortens life by 23 years, Cornwall devolution and could Tetris cure PTSD? (pulsetoday.co.uk 8.7.2015).)

(Anm: Google’s Leading Futurist Predicts Humans Will Start Living Forever by 2029. (…) Google’s chief futurist, Ray Kurzweil, is known for his wildly-accurate predictions — back in the 1980s, when all of our current technological advancements seemed like sci-fi fantasies, he predicted self-driving cars, prosthetic legs for paraplegics, and wirelessly accessing information via the internet, among many other spot-on forecasts. (…) "By the 2020s we’ll start using nanobots to complete the job of the immune system," he said. "Our immune system is great, but it evolved thousands of years ago when conditions were different." (thescienceexplorer.com 4.5.2016).)

- Hva er levealder, egentlig?

Hva er levealder, egentlig?
Kåre Bævre - forsker, demograf
aftenposten.no 21.5.2015
I innlegget «Hva er levealder?» 4. mai søker Dag Bratlid å forklare begrepet levealder og noen av dets svakheter. Ifølge Bratlid er levealderen «gjennomsnittet av alderen ved død for alle personer som er født i landet». Dette er feil når man snakker om det målet på levealder som vanligvis publiseres som statistikk og omtales i mediene, nemlig «forventet levealder for et gitt kalenderår ». Forventet levealder er ikke et gjennomsnitt av noe som har skjedd, det er et mål på hva som ville ha skjedd i et helt spesielt tankeeksperiment.

Dette tankeeksperimentet går ut på at vi lar en generasjon nyfødte leve gjennom hele sitt liv i et scenario hvor de ved hver alder opplever den dødssannsynligheten som ble observert på dette alderstrinnet i det aktuelle kalenderåret (døde av gitt alder delt på befolkning av gitt alder).  Innvandrere bidrar til de årlige dødssannsynlighetene fra innvandringsalder, mens utvandrere bidrar inntil utvandringen. Dermed blir ikke levealdermålet ødelagt av internasjonal flytting, uansett alderen til de som flytter.

Bratlid hevder at vi bruker et levealdermål som ikke er sammenlignbart over tid på grunn av flytting inn og ut av landet, og ønsker seg en annen type mål, men det målet som brukes i  befolkningsstatistikken er faktisk akkurat slik han ønsker seg. (…)

(Anm: Dag Bratlid, professor, barnelege. Hva er levealder? (…) Sterk tilflytting fra andre land har imidlertid medført at også personer som ikke er født og oppvokst her, nå blir inkludert i beregning av leveralderen. Siden unge voksne og middelaldrende personer har en høyere forventet levealder enn gjennomsnittet av hele befolkningen fra vugge til grav, kan disse derfor egentlig ikke inkluderes i beregning av levealderen, og sammenligning av levealdersutvikling over tid blir heller ikke riktig. (aftenposten.no 4.5.2015).)

(Anm: Dette dyret kan leve i 11.000 år. På havdypet lever svampene i tusenvis av år. (…) Men hvilket dyr lever absolutt lengst? Det har National Geographic undersøkt, og det viser seg at det er svampene som holder ut absolutt lengst. (…) Når det gjelder pattedyrene, er det grønlandshvalen som lever lengst. Den kan bli over 200 år gammel. (side3.no 28.7.2016).)

(Anm: Forskerne ble overrasket: Denne kan bli over 500 år gammel! De eldste håkjerringene kan nesten ha levd siden Colombus gjenoppdaget Amerika. (nrk.no 11.8.2016).)

(Anm: Scientists Discover Sharks That Can Live for 400 Years (time.com 11.8.2016).)

- Dyret som aldri dør av alderdom. (- Du kan koke det, fryse det og sulte det i årevis uten skade.)

En av disse kunne bodd i verdensrommet og overlevd ekstremkulde
vg.no 25.9.2012
(VG Nett) Såvidt man vet er det ikke mange dyr som kan overleve i verdensrommet. Bortsett fra vannbjørnen.

De utrolige bildene, noen av dem forstørret ti tusen ganger, er tatt av tyske Eye of Science, skriver Daily Mail. (...)

Som et romskip
En av de forstørrede dyrene er vannbjørnen. Den minner ikke stort mye om en bjørn, men den tåler utrolige 272 minusgrader og 151 varmegrader.

Dette gjør den bedre rustet enn et romskip i verdensrommet, dersom den noen gang skulle forskanse seg dit.

Vannbjørnen, som tilhører bjørnedyrfamilien, er et virvelløst dyr man egentlig vet veldig lite om. (...)

Bjørnedyr strandet i verdensrommet
dagbladet.no 9.11.2011
Skulle til Mars-måne, men så gikk alt fryktelig galt. Nå kjemper russerne en desperat kamp for å få dem avgårde. (...)

(Anm: Verdens vildeste dyr er blevet lidt mindre vildt. Det mikroskopiske bjørnedyr er kendt som en af verdens mest hårdføre overlevere. I 2015 kunne det så tilføje endnu en sensation til CV’et. Men den holder ikke alligevel, viser et nyt studie. (videnskab.dk 13.4.2016).)

(Anm: Verdens rareste dyr ble nettopp litt rarere. En ny studie beskrev for kort tid siden genomsekvensen fra en bjørnedyrart – og resultatene var mildt sagt overraskende.  Du kan koke det, fryse det og sulte det i årevis uten skade. (…) I 2008 ble bjørnedyrene satt på den ultimate testen: De ble sendt ut i verdensrommet. I ti dager suste de rundt i vakuum og -272 grader celsius, i en boks på utsiden av en russisk romkapsel. No problem. De la til og med egg der ute. (aftenposten.no 13.1.2016).)

(Anm: Hemmeligheten bak verdens tøffeste dyr. Bjørnedyr tåler nesten alt. Ekstrem kulde, varme, stråling og tørke. Nå har forskere funnet ut hvordan det vesle dyret beskytter cellene sine. (…) Glassbeskyttelse. Nå har forskere ved University of North Carolina funnet et protein som beskytter cellene til dyrene. Funnet er publisert i Molecular Cell. Proteinet danner et glassaktig lag i og rundt cellene når dyrene tørker ut. De tror det er dette glasslaget som gjør dem i stand til å overleve tørke sammen med andre mekanismer. (…) Når omgivelsene blir fuktige igjen, forsvinner dette glassaktige laget, cellene begynner å fungere som vanlig igjen og dyret kan bevege seg på ny. (nrk.no 9.4.2017).)

(Anm: Elisabeth Larsen seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Dyret som aldri dør av alderdom. Til alle tider har mennesker drømt om udødelighet. Et evigungt bløtdyr som spiser med rumpa kan gi oss svaret. (…) Hydraen har ikke noe hode, spiser gjennom anus og er i familie med maneter. Dette bitte lille dyret eldes ikke, og er like fertilt gjennom hele livet. (aftenposten.no 25.1.2016).)

(Anm: Eline Hågvar, professor emeritus i zoologi. Hydroider spiser med munnen. I Elisabeth Larsens interessante artikkel 26. januar om hydroider har det sneket seg inn noen feil: 1. Hydroider tilhører Rekke Nesledyr, som er svært primitive flercellete dyr. I artikkelen står det at den tilhører Bløtdyr, som er en helt annen og mer avansert dyrerekke og som omfatter bl.a. klassene muslinger, snegler, blekkspruter og sjøtenner. 2. Hydroidene spiser snarere med munnen enn med rumpa. Hos disse enkle dyrene er ikke anus (rumpa) utviklet, så matrester spyttes ut gjennom munnen. 3. I artikkelen påstås det at hydroider ikke har kjønnet formering. Dette er ikke riktig. I motsetning til sine slektninger stormanetene har de ikke et frittsvømmende stadium. Men det dannes hannlige og hunnlige kjønnsceller utenpå hydroidekroppen, deretter svømmer de hannlige kjønnscellene over til de hunnlige og befrukter disse. Dette er kjønnet formering. Ellers bedriver hydroidene også ukjønnet formering ved knoppskyting. (aftenposten.no 31.1.2016).)

- Vi lever ikke lengst lenger

Vi lever ikke lengst lenger
nrk.no 6.3.2013
Helsedirektoratet er bekymret for at mange nordmenn trener for lite. En 15-åring bruker i dag mer tid foran en skjerm enn en voksen person er på jobb: 45 timer per uke.

På 60-tallet levde norske kvinner lengst av alle i hele verden. Nå har ni land gått forbi oss. – Vi taper nok mange gode leveår på grunn av det vi spiser, sier helsedirektøren.

– Vi er ikke lenger på topp i verden. På 60-tallet var vi helt på topp for kvinner, og nummer to for menn. Nå har en rekke land gått forbi oss, forteller helsedirektør Bjørn Guldvog.

Og tallenes tale er klare. Selv om Norge ifølge FN er verdens beste land å bo i, og vi har ett av verdens beste helsevesen, lever vi ikke lengst lenger. Norge ligger faktisk bare på tiendeplass på lista over lengst levealder.

Hvor glapp det for Norge? (...)

(Anm: Norge godt unna levealder-toppen: – Helse kan bli tapende. Norge har som mål å være blant de topp tre landene i verden når det gjelder forventet levealder. Da må vi satse enda mer på folks helse, mener helsedirektøren. (nrk.no 10.3.2015.)

(Anm: Psykofarmaka ökar dödlighet hos äldre (lakemedelsvarlden.se 17.6.2013).)

(Anm: Mild cognitive impairment linked to early death in new research (medicalnewstoday.com 24.4.2014).)

(Anm: Causes of international increases in older age life expectancy. Lancet 2015;385(9967):540–548 (7 February 2015).)

(Anm: Getting to the bottom of ageing. (…) At the same time, oxidative damage accumulates in another area of the cell, the cytosol. This interplay was previously unknown and now opens up a new understanding of ageing, but also of neurodegenerative diseases such as Alzheimer's or Parkinson's. (medicalnewstoday.com 3.8.2015).)

(Anm: Long telomere length associated with increased lung cancer risk (medicalnewstoday.com 30.7.2015).)

(Anm: Mouse study links heart regeneration to telomere length. The ends of heart muscle cell chromosomes rapidly erode after birth, limiting the cells' ability to proliferate and replace damaged heart tissue. (medicalnewstoday.com 31.5.2016).)

(Anm: Scientists find way to increase length of human telomeres (medicalnewstoday.com 26.1.2015).)

- Tarmbakterier frigjør antialdringseffekt av granatepler. (- Dersom utslitte mitokondrier ikke blir resirkulert, bygger de og deres oppløste komponenter seg opp inne i cellene, og etter hvert forårsaker problemer i mange vev, inkludert muskler, som gradvis blir svakere.)

Gut bacteria unleash anti-aging power of pomegranates (Tarmbakterier frigjør antialdringseffekt av granatepler)
medicalnewstoday.com 11.7.2016
In uncovering a compound's potential anti-aging properties, researchers reveal a fascinating result of the co-evolution of plants, bacteria, and animals over millions of years. They show the compound enables muscle cells in animals to protect themselves against one of the major causes of aging. The compound - called urolithin A - is naturally produced in the gut when a molecule that is present in pomegranates is digested by intestinal bacteria.

Tests of urolithin A's effect in humans are not yet complete, say researchers from the École Polytechnique Fédérale in Lausanne (EPFL), Switzerland, who report promising results from studies using nematodes and rodents in the journal Nature Medicine.

Det har vært mange påstander om de helsemessige fordelene av granatepler - inkludert deres antatte anti-aging egenskaper. Men forfatterne oppmerksom på at mangel på bevis - pluss kontroversiell markedsføring - har ført til mye skepsis. Så bestemte de seg for å ta en nærmere titt. (There have been many claims about the health benefits of pomegranates - including their supposed anti-aging properties. However, the authors note that a lack of conclusive evidence - plus controversial marketing - has led to much skepticism. So they decided to take a closer look.)

As we age, an important process that our cells rely on for energy slows down and begins to malfunction. This process - called "mitophagy" - recycles worn-out mitochondria, the tiny powerhouses inside cells that make the chemical units of energy that fuel their work.

Dersom utslitte mitokondrier ikke blir resirkulert, bygger de og deres oppløste komponenter seg opp inne i cellene, og etter hvert forårsaker problemer i mange vev, inkludert muskler, som gradvis blir svakere. (If worn-out mitochondria are not recycled, they and their decomposing components build up inside cells, eventually causing problems in many tissues, including muscle, which gradually becomes weaker.)

There is also evidence that build-up of faulty or worn-out mitochondria plays a role in the diseases of aging, such as Parkinson's disease. Scientists have also found that defects in the Parkinson's gene Fbxo7 also disrupt mitophagy. (…)

(Anm: Regular exercise may help muscle repair in older adults The study, from McMaster University in Hamilton, Ontario, Canada, was published in The FASEB Journal. (medicalnewstoday.com 20.6.2016).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

(Anm: Mitokondriesyndrom. Mitokondriesykdommer er en gruppe sykdommer knyttet til forstyrrelser i cellenes energiproduksjon. Mitokontdriesykdom kan gi symptomer fra flere deler av kroppen. (helsenorge.no 18.2.2013).)

(Anm: Granateple er godt og sunt. Tidsskr Nor Lægeforen (28.12.2005).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Mitochondrial DNA levels in the blood may predict risk of developing kidney disease (medicalnewstoday.com 22.1.2016).)

- Dødsrater for Lupus forblir høye i USA.

(Anm: Lupus Death Rates Remain High in U.S. Drop in SLE death rates less than non-lupus mortality. Despite improving trends in mortality, death rates from systemic lupus erythematosus (lupus) remain high compared with those in the general population, and disparities persist between subpopulations and geographic regions, according to a report in the Annals of Internal Medicine. (medpagetoday.com 6.11.2017).)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

(Anm: 46-Year Trends in Systemic Lupus Erythematosus Mortality in the United States, 1968 to 2013: A Nationwide Population-Based Study. Abstract Background: No large population-based studies have been done on systemic lupus erythematosus (SLE) mortality trends in the United States. (…) Limitations: Underreporting of SLE on death certificates may have resulted in underestimates of SLE ASMRs. Accuracy of coding on death certificates is difficult to ascertain. Conclusion: Rates of SLE mortality have decreased since 1968 but remain high relative to non-SLE mortality, and significant sex, racial, and regional disparities persist. Annals of Internal Medicine 2017 (31 October 2017).)

(Anm: Mitochondrial troublemakers unmasked in lupus. Drivers of autoimmune disease. Inflammation discovered in the traps of pathogen-capturing white blood cells. New findings expose how mitochondria might instigate lupus-like inflammation. (medicalnewstoday.com 23.1.2016).)

(Anm: Scientists make significant anti-aging breakthrough. A breakthrough in understanding human skin cells offers a pathway for new anti-ageing treatments. (…) A study, published online in the Journal of Investigative Dermatology, has found that the activity of mitochondrial complex II significantly decreases in older skin. (…) Findings may also lead to a greater understanding of how other organs in the body age, which could pave the way for drug developments in a number of age-related diseases, including cancer. (medicalnewstoday.com 26.2.2016).)

(Anm: Lung disease: higher mortality during heat waves. (medicalnewstoday.com 22.1.2016).)

(Anm: New study reveals why certain organs become the weakest link in old age. Understanding why and how we age has been one of the most fundamental questions hunting scientists for decades. Through a series of meticulous histopathology analysis, cell biology and biochemical experiments, researchers measured the length of telomeres in different tissues such as the gut, testis, blood, muscle and kidney at different time points, from the larval stage to adulthood and very old age. (medicalnewstoday.com 23.1.2016).)

- Helsedirektøren vil ha levealderen opp på Sveits-nivå

Helsedirektøren vil ha levealderen opp på Sveits-nivå
nrk.no12.2.2014
FALLER PÅ RANGERING: Fra topplasseringer innen levealder på 1960-tallet er vi 40 år senere på 13. plass i verden og på 10. plass blant OECD-landene, forteller helsedirektør Bjørn Guldvog. (...)

- I 1950 levde vi lengst i verden, nå har lista endret seg drastisk

I 1950 levde vi lengst i verden, nå har lista endret seg drastisk
dagbladet.no 10.1.2014
- Vanskelig å skjønne.

(Dagbladet): Denne uka ble vi alle millionærer og år etter år kårer FN Norge til verdens beste land å leve i.

Men det er én liste vi ikke når opp på: I den internasjonale statistikken over forventet levealder er vi ikke en gang blant topp ti.

Som det framkommer av en grafikken over, er det elleve land over oss bare i Europa. I Monaco, San Marino, Andorra, Sveits, Italia, Liechtenstein, Frankrike, Spania , Sverige, Island og Nederland kan de forvente å leve lenger enn oss. Vi ligger sammen med Irland på en europeisk tolvteplass med en forventet levealder på 80 år-

Verden sett under ett inntar vi en delt 20.- plass.

På topp i 1950
På spørsmål om hvorfor vi ikke kommer høyere opp, svarer ekspedisjonssjef i Helse- og Omsorgsdepartementet og tidligere direktør i Folkehelseinstituttet Geir Stene-Larsen, at vi ikke helt kjenner årsaken.

- Vi lå på toppen av lista i 1950. Da var vi det landet som hadde høyest forventet levealder i verden. Etter dette er det andre land som har hatt en større økning enn Norge har hatt. Vi har også hatt en sterk økning, men det er andre land som har hatt mer. Årsaken til dette kjenner vi ikke helt. Vi antar at det har med kosthold og levesett å gjøre, men akkurat hva vet vi ikke, sier Stene-Larsen.

Han påpeker at middelhavskostholdet med mye grønnsaker og vegetabilskt fett ofte trekkes fram som en årsak til at middelhavslandene har høy levealder, og at det japanske kostholdet også anses å ha betydning for den høye levealderen i Japan. (...)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: «Dødstest» kan forutsi risiko for å dø i løpet av fem år (vg.no 27.2.2014).)

(Anm: Høy fysisk funksjonsevne har sammenheng med økt levealder (fhi.no 30.4.2014).)

(Anm: Study offers future hope for tackling signs of ageing (medicalnewstoday.com 10.12.2014).)

(Anm: Older people who feel younger than their actual age live longer (medicalnewstoday.com 16.12.2014).)

- Norge sakker akterut på levealder

Norge sakker akterut på levealder
nrk.no 12.2.2014
På 1960-tallet var Norge helt i front når det gjaldt forvenet levealder i verden. Det er vi ikke lenger, og det bekymrer helsedirektør Bjørn Guldvog.

Fra toppplasseringer på 1960-tallet er vi 40 år senere på 13. plass i verden og på 10. plass blant OECD-landene.

– Det betyr at mange andre land har hatt en bedre utvikling enn oss, sier helsedirektør Bjørn Guldvog under presentasjonen av Nøkkeltall om helse- og omsorgstjenesten.

Han påpeker at Norge ligger på topp i FNs levekårsindeks, og at det spesielt er bruttonasjonalprodukt per innbygger og et høyt utdanningsnivå som trekke oss opp. (...)

(Anm: Human exposure to metal cadmium may accelerate cellular aging (medicalnewstoday.com 16.12.2014).)

(Anm: Probiotic bacteria could provide some protection against cadmium poisoning (medicalnewstoday.com 20.5.2016).)

(Anm: The metabolic regulation of aging. (…) In addition, the role of mitochondria as both a metabolic and signaling organelle is discussed. Nat Med. 2015 Dec 8;21(12):1416-23.)

- Global levealder har økt, rapporterer WHO

Global life expectancy has risen, reports WHO
BMJ 2014;348:g3369 (16 May 2014)
Life expectancy has increased around the world, with a girl born in 2012 expecting to live to 73 years on average and a boy to 68 years, show new figures from the World Health Organization.1

The 2012 figure is an increase of six years from 1990, said the report, which also showed that low income countries had made the greatest gains in life expectancy.

Liberia has seen a 20 year rise in life expectancy (from 42 years in 1990 to 62 in 2012); Ethiopia and the Maldives a 19 year rise (from 45 to 64 and 58 to 77, respectively, in the same period), and Cambodia an 18 year rise (from 54 to 72).

A few countries recorded a drop in life expectancy over the 22 years: Botswana (65 in 1990 to 62 in 2012), Lesotho (61 to 50); South Africa (62 to 59); Swaziland (61 to 54); and Syria (70 to 68).

The country with the lowest life expectancy in the world is Sierra Leone, with a child born in 2012 expected to live to just 46 years. However, this is an improvement on the 1990 figure, when a baby would be expected to reach just 38. (…)

(Anm: Are life expectancy increases among older Americans slowing? (medicalnewstoday.com 23.7.2014).)

(Anm: Supergamlingarnas hjärnor – så ser de ut (dn.se 5.2.2015).)

(Anm: Susannah (116) er ett av to gjenlevende mennesker født på 1800-tallet. Amerikaner trolig verdens eldste. (nrk.no 6.7.2015).)

- Lever seks år lenger (- Årsaker som har økt dødelighet)

Lever seks år lenger
forskning.no 20.12.2014
Siden 1990 har verdens befolkning fått forlenget livene sine med mer enn seks år.

En stor kartlegging viser at den globale forventede levealderen nå er 71,5 år. I 1990 var verdens gjennomsnittlige forventede levealder 65,3 år.

Gjennomsnittlig levealder for en norsk mann er på 79,5 år og for kvinner på 83,5 år. I 2060 er hver femte innbygger i Norge minst 70 år gammel, ifølge SSB

Bak denne økningen finnes det mange faktorer. Medisinske framskritt sørger for at sykdommer som tuberkulose, kopper, lungebetennelse og tyfoidfeber er blitt mer kontrollerbare.

Samtidig har den økonomiske og sosiale utviklingen blitt forbedret. Færre sykdommer skyldes også bedre hygiene, ernærings- og boforhold. I tillegg har barnedødeligheten gått sterkt tilbake. (…)

Årsaker som har økt dødelighet
Den globalt forventede levealderen i dag for kvinner har økt med 6,6 år og for menn med 5,8 år siden 1990.

Det viser Global Burden of Disease Study 2013.

Den store mengden med data fra 188 land i verden, har også vist at enkelte dødsårsaker har en økt forekomst av dødelighet siden 1990:

 • Leverkreft forårsaket av hepatitt C (økt med 125 prosent)
 • Arteriell vibrasjon, som er alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen (økt med 100 prosent)
 • Lidelser av narkotikabruk (økt med 63 prosent)
 • Kronisk nyresykdom (økt med 37 prosent)
 • Sigdcelleanemi, en medfødt sykdom som forårsaker lav blodprosent (økt med 29 prosent)
 • Diabetes (økt med 9 prosent)
 • Kreft i bukspyttkjertelen (økt med 7 prosent) (…)

(Anm: Forventer flere døde av pankreaskreft enn brystkreft. – De som blir operert har en bedre prognose, sier professor og overlege Jon Arne Søreide ved Stavanger Universitetssjukehus. (…) I Europa er median femårsoverlevelse på bare 3 prosent. Og europeiske tall viser en median levetid på bare 4,6 måneder, ifølge UEG. (…) 825 rammet i fjor. I Norge ble det rapportert inn til Kreftregisteret i alt 825 nye tilfeller av pankreaskreft i fjor. I gjennomsnitt lever disse kreftpasientene i cirka seks måneder. (dagensmedisin.no 17.11.2016).)

(Anm: Global, regional, and national age–sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 The Lancet 2014 (Published Online: 17 December 2014).)

(Anm: Risiko for kreft i bukspyttkjertelen linket til endringer i bakterier i munnen (pancreatic cancer risk linked to changes in mouth bacteria) medicalnewstoday.com 20.4.2016).)

(Anm: How Well Do You Know Your Pancreas? (webmd.com 18.4.2016).)

(Anm: People with diabetes have one third higher mortality risk than general population, audit shows BMJ 2015;350:h529 (Published 30 January 2015).)

(Anm: Stor svensk studie: Handel farligere enn jordbruk (vg.no 8.2.2015).)

(Anm: Forskere har funnet overraskende kobling mellom sykdom og måneden du er født i. Nei, dette er ikke astrologisk tull, sier forskerne ved Columbia University. (side2.no 11.6.2015).)

- Eit skritt nærare ei løysing på aldringsgåta

Eit skritt nærare ei løysing på aldringsgåta
nrk.no 4.5.2015
Forskarar hevdar å ha funne ein viktig årsak til menneskeleg aldring. Funnet gir håp om å kunne reversere aldersrelaterte sjukdommar og kroppslig forfall.

Med tida blir alle unge kroppar gamle og rynkete. Men kvifor vi eldest har ikkje vitskapen hatt noko klart svar på.

No kan vi vere komme eit skritt nærare å avdekke gåta.
Amerikanske og kinesiske forskarar hevdar nemlig å ha funne ein viktig mekanisme bak aldring. I ein ny studie viser dei at endringar i strukturen til pakkar av cellulært DNA, heterokromatin, ser ut til å vere lenka til aldring i celler.

– Dette tyder på at opphoping av endringar i strukturen til heterokromatin kan vere ei viktig underliggande årsak til at celler blir gamle, seier Juan Carlos Izpisua Belmonte ved Salk Institute i USA. Belmonte er ein av forskarane bak studien.

– Dette bringer oss til spørsmålet om vi kan reversere desse endringane, og kanskje også førebygge eller reversere aldersrelatert forfall og sjukdom. (…)

Genmutasjon
Funna er gjort ved å studere ein spesiell genmutasjon, som ein finn hos menneske med Werner syndrom (sjå faktaboks). Dette sjeldne syndromet fører til at menneske eldest tidlegare, og får aldersrelaterte sjukdommar i tidleg alder.

Årsaka til Werner syndrom er ein genmutasjon som gir ein unormal variant av eit protein, WRN-proteinet. I normal form er dette proteinet med på å vedlikehalde DNA. I mutert form set det derimot kjeppar i hjula for ei rekke viktige prosessar i cellekjerna, blant anna reparasjon av feil i DNA.

I den nye studien ville forskarane finne ut nøyaktig korleis WRN-proteinet forstyrra desse viktige prosessane i cella.

Ved hjelp av ny stamcelleteknologi og genredigeringsverktøy lukkast forskarane med å lage menneskelege stamceller der genet for WRN-proteinet var slått ut.

Når dei studerte cellene i laboratoriet fann dei at dei eldast raskare enn normalt, og at dei hadde uordna heterokromatin.(...)

Werner syndrom

 • Werner syndrom er ein sjeldan, arveleg sjukdom som er karakterisert ved for tidleg aldring.
 • Menneske med Werner syndrom får ofte aldersrelaterte sjukdommar som type 2-diabetes, stive arteriar, beinskjørheit og kreft i tidleg alder.
 • Syndromer er kalla opp etter tyske Otto Werner som oppdaga sjukdommen i fire søsken i 1904.
 • På verdsbasis er det under 1 av 100.000 fødde som får sjukdommen.

Kjelde: Wikipedia. (...)

(Anm: Werner syndrome (WS), also known as "adult progeria",[1] is a rare, autosomal recessive[2][3][4] progeroid syndrome (PS), which is characterized by the appearance of premature aging. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Werners syndrom, form for multippel endokrin neoplasmi. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: 4 Surprising Ways Science is Battling Aging. New strategies could mean big advances in staying young. (…) Gut microbes: Whether you like it or not, your body is home to many trillions of bacteria that are essential to digestion and other bodily processes. (…) Telomeres: Telomeres are cuff-like structures at the ends of chromosomes (…) Stem cells (…) Mitochondrial breakdown: There’s a little tiny engine room deep inside your cells that is responsible for metabolizing energy and keeping the cell alive. (timesonline.co.uk 4.12.2015).)

(Anm: Putting Off the Inevitable. The dream of cheating death has evolved into a scientific quest to extend healthy life span. Scientists and doctors are looking for ways to maximize the number of years that we live free of chronic diseases, cancer, and cognitive decline. But before we can intervene, we have to understand the cellular and molecular mechanisms that drive aging and senescence. Science 2015;450(6265) 1180-1181 (4 December 2015).)

(Anm: AGING STEM CELLS. A Werner syndrome stem cell model unveils heterochromatin alterations as a driver of human aging (Science 2015 (Published Online April 30 2015).)

(Anm: Mechanisms linking mtDNA damage and aging. Free Radic Biol Med. 2015 May 12. pii: S0891-5849(15)00214-2. [Epub ahead of print].)

(Anm: Bone marrow mononuclear cell transplantation improves mitochondrial bioenergetics in the liver of cholestatic rats. Exp Cell Res. 2015 May 12. pii: S0014-4827(15)00171-8. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mitophagy is the selective degradation of mitochondria by autophagy. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Premature aging: Scientists identify and correct defects in diseased cells (…) 3D reconstruction of a primary fibroblast from the skin of a patient with Cockayne syndrome: mitochondria are shown in green and the nucleus in blue. (medicalnewstoday.com 22.5.2015).)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in some oxidative stress-related genetic diseases: Ataxia-Telangiectasia, Down Syndrome, Fanconi Anaemia and Werner Syndrome. Biogerontology. 2010 Aug;11(4):401-19. Epub 2010 Mar 18.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Coenzyme Q10 inhibits the aging of mesenchymal stem cells induced by D-galactose through Akt/mTOR signaling. Oxid Med Cell Longev. 2015;2015:867293. Epub 2015 Feb 18.)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: Study links PTSD to premature aging. I ndividuals with post-traumatic stress disorder may be at greater risk for premature aging. This is according to a new study published in the American Journal of Geriatric Psychiatry. (…) PTSD has been associated with increased risk of numerous other health problems, including insomnia, severe depression, eating disorders and substance abuse. (medicalnewstoday.com 10.5.2015).)

(Anm: Longevity hormone is lower in stressed and depressed women. Klotho offers possible new link between mind and body. Women under chronic stress have significantly lower levels of klotho, a hormone that regulates aging and enhances cognition, researchers at UC San Francisco have found in a study comparing mothers of children on the autism spectrum to low-stress controls. (medicalnewstoday.com 17.6.2015).)

(Anm: Association of Psychiatric and Neurologic Comorbidity With Mortality Among Persons With Autism Spectrum Disorder in a Danish Population. JAMA Pediatr. 2016 Jan 11:1-8. doi: 10.1001/jamapediatrics.2015.3935. [Epub ahead of print].)

(Anm: Kokain og ecstasy forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner (Cocaine and ecstasy cause DNA mutation: study.) (...) "Kokain og ecstasy har vist seg å være farligere enn vi hadde forestilt oss," sa Giorgio Bronzetti, sjefsforsker ved bioteknologisk avdeling ved National Centre for Research's (CNR) . ("Cocaine and ecstasy have proved to be more dangerous than we had imagined," said Giorgio Bronzetti, chief scientist at the National Centre for Research's (CNR) biotechnology department.) Disse midlene, med sine sterke toksikologiske effekter, angriper DNA, utløser mutasjoner og endrer arvematerialet. Dette er svært bekymringsfullt for den effekten de kan ha på fremtidige generasjoner," sa han. ("These drugs, on top of their toxicological effects, attack DNA, provoking mutations and altering the hereditary material. This is very worrying for the effects it could have on future generations," he said.) (Reuters Health 5.12.2003).)

(Anm: Relationship Between Mitochondrial DNA Mutations and Aging. Estimation of Age-at-death. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015 Aug 18. pii: glv115. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mitochondrial dysfunction and longevity in animals: Untangling the knot. Science. 2015 Dec 4;350(6265):1204-1207.)

(Anm: Energy - A Hallmark of Physical Function. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015 Nov;70(11):1333. doi: 10.1093/gerona/glv131. Epub 2015 Aug 13.)

(Anm: Mitochondrial Aging and Physical Decline: Insights From Three Generations of Women . J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015 Nov;70(11):1409-17. doi: 10.1093/gerona/glv086. Epub 2015 Aug 22.)

(Anm: Bjørn Grinde forskningssjef ved Området for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet. Ny studie antyder at aldring kan bremses. En astmamedisin testet på rotter, gjorde hjernen til eldre dyr like ungdommelig som ungdyrenes. Er det virkelig mulig å gjøre en senil hjerne ung igjen? (…) Forskningsarbeidet er gjort av Julia Marschallinger og en gruppe forskere og publisert denne høsten i Nature Communications. (…) De valgte å prøve ut montelukast (bedre kjent under navnet Singulair) fordi man har lang erfaring med dette midlet som astmamedisin. Medikamentet gis som piller istedenfor inhalasjon, og er derfor egnet til behandling av små barn. Det benyttes også som tilleggsmedisin for voksne astmatikere. (aftenposten.no 8.1.2016).)

- Akselerert hjernealdring ved type 1 diabetes knyttet til kognitive komplikasjoner

Accelerated Brain Aging in Type 1 Diabetes Related to Cognitive Complications (Akselerert hjernealdring ved type 1 diabetes knyttet til kognitiv Komplikasjoner)
dgnews.docguide.com 5.5.2015
PITTSBURGH, Pa -- May 5 2015 -- The brains of people with type 1 diabetes show signs of accelerated aging that correlate with slower information processing, according to a study published early online in Neurology.

The findings indicate that clinicians should consider screening middle-aged patients with type 1 diabetes for cognitive difficulties. If progressive, these changes could influence their ability to manage their diabetes.

“The severity of cognitive complications and cerebral small vessel disease -- which can starve the brain of oxygen -- is much more intense than we expected, but it can be measured in a clinical setting,” said senior author Caterina Rosano, MD, University of Pittsburgh Graduate School of Public Health, Pittsburgh, Pennsylvania.

“Further study in younger patients is needed, but it stands to reason that early detection and intervention -- such as controlling cardio-metabolic factors and tighter glycaemic control, which help prevent microvascular complications, and could also reduce or delay these cognitive complications,” she added.

For the study, the researchers examined brain magnetic resonance imaging (MRI) cognitive assessments, physical exams, and medical histories of 97 patients with type 1 diabetes participating in the Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications Study and 81 controls without diabetes.

The ongoing Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications Study is documenting the long-term complications of type 1 diabetes among patients diagnosed at Children's Hospital of Pittsburgh between 1950 and 1980.

MRI viste at 33 % av pasientene med diabetes hadde moderat til alvorlig grad av hvit substans hyperintensitet sammenlignet med 7 % av sine ikke-diabetikere kolleger. (The MRIs showed that 33% of the patients with diabetes had moderate to severe levels of white matter hyperintensities compared with 7% of their non-diabetic counterparts.)

On 3 cognitive tests that measure abilities such as information-processing speed, manual dexterity, and verbal intelligence, patients with diabetes averaged lower scores than those without the condition. (…)

(Anm: Mitokodriesykdommer (legehandboka.no).)

(Anm: Leukoaraiosis is associated with short- and long-term mortality in patients with intracerebral hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2013 Oct;22(7):919-25. Epub 2013 Feb 21.)

(Anm: Personality traits linked to differences in brain structure. Our personality may be shaped by how our brain works, but in fact the shape of our brain can itself provide surprising clues about how we behave - and our risk of developing mental health disorders - suggests a study published in Social Cognitive and Affective Neuroscience.  (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Sleep Disordered Breathing and White Matter Hyperintensities in Community-Dwelling Elders. To examine the association between markers of sleep-disordered breathing (SDB) and white matter hyperintensity (WMH) volume in an elderly, multiethnic, community-dwelling cohort. (…) Conclusions: In community-dwelling older adults, self-reported measures of SDB are associated with larger WMH volumes. The cognitive effects of SDB that are increasingly being recognized may be mediated at the small vessel level.Sleep. 2016;39(4):785–791).)

- Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen.

(Anm: Study finds link between memory loss, cognitive decline and small vessel disease in the brain. (…) The study by senior author José Biller, MD, first author Victor Del Brutto, MD, and colleagues is published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. Dr. Biller is chair of Loyola Medicine's department of neurology. Dr. Del Brutto is a University of Chicago resident who did a neurology rotation at Loyola. (news-medical.net 6.6.2017).)

(Anm: Small Vesel Disease (SVD), dvs. hjerneslag eller drypp forårsaket av sykdom i små blodårer i hjernen. Hjerneslag forårsakes enten av hjerneblødning (som utgjør ca. 15% av alle slag), eller at en blodåre går tett slik at blodforsyningen til en del av hjerne blokkeres (utgjør ca. 85% av alle hjerneslag).  Dersom det er de store blodårene til hjernen som går tett, eller som sprekker og blør, blir det oftest et stort område i hjernen som blir ødelagt – typisk med lammelse, skjevhet i ansiktet, talevansker o.s.v. Dersom det er en av de små blodårene som har gått tett blir skaden mindre, fordi det er et mindre område av hjernen som er avhengig av akkurat denne lille blodåren. I slike tilfeller er skaden mindre, og prognosen er bedre. Disse hjerneslagene som skyldes tilstopning av små blodårer, omtales ofte som Small Vessel Disease.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: Relationship Between Mitochondrial DNA Mutations and Aging. Estimation of Age-at-death. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015 Aug 18. pii: glv115. [Epub ahead of print].)

- Kva er kvalens oppskrift på eit så langt og sjukdomsfritt liv?

Denne har funne oppskrifta på langt liv
nrk.no 6.1.2015
Grønlandskvalen er den nest størst av kvalane, og er også det pattedyret som lever lengst. Han kan bli heile 200 år. Samtidig har forskarar også rapportert at arten svært sjeldan får kreft.

Forskarar har funne endringar i arvestoffet hos grønlandskvalen som kan forklare kvifor han lever så lenge. Funna kan bety lengre og meir sjukdomsfrie liv for menneske.

Kva er kvalens oppskrift på eit så langt og sjukdomsfritt liv?

Dette spørsmålet har eit internasjonalt team av forskarar forsøkt å finne svaret på ved å kartlegge og studere arvematerialet til kvalen. Arvematerialet er no publisert og gjort tilgjengeleg for andre forskarar.

Noko av det forskarane fann var ei forbetra evne til å reparere feil i DNA, og mekanismar for å førebyggje oppsamling av DNA-feil gjennom livsløpet.

– Ved å kartlegge nye reparasjonsmekanismar håpar vi å forstå kva som er løyndommen for å leve lengre og friskare liv og ta i bruk denne kunnskapen til å forbetre menneskeleg helse, fortel ein av forskarane bak studien, Joao Pedro de Magalhaes ved University of Liverpool, til NRK.

Les også: Kulde gav rundorm lengre liv
Les også: Ungdomskjelde blant ti beste gjennombrot i 2014 (…)

(Anm: — Verdens første menneske som vil leve i 1000 år er allerede født. Disse forskerne jobber med å forsinke døden. (teknofil.no 20.4.2015).)

(Anm: DNA clock helps to get measure of people's lifespans (medicalnewstoday.com 2.2.2015).)

(Anm: The Bowhead Whale Genome Resource Providing databases and tools for the study of Balaena mysticetus. (bowhead-whale.org).)

(Anm: What can lemurs tell us about about longevity? (medicalnewstoday.com 31.3.2015).)

- Blodprøve varsler død

Blodprøve varsler død
forskning.no 28.2.2014
Det finnes stoffer i blodet som kan anslå hvor sannsynlig det er at du dør innen fem år, uavhengig av hvilken sykdom.

Kanskje er vi som lever idag de siste som kan tenke: Så godt at jeg ikke kan vite når jeg skal dø.

Gen-sekvenseringsmaskiner kan rote rundt i arvematerialet vårt og deretter printe ut et ark der det står hvilke sykdommer vi er disponert for.
Nå kommer enda en grunn til å bekymre seg for spåkoners arbeidsplasser.

Forskere fra ulike forskningssteder i Finland og Estland analyserte blodprøver fra flere tusen mennesker, og fant fire stoffer som gi et klart signal om hvor høy risiko disse hadde for å dø innen fem år.

Stoffene er ikke tidligere kjent for å kunne si noe om dødsrisiko i befolkningen generelt, men de har betydning for viktige kroppsfunksjoner. (...)

Med dette metodemessige hagleskuddet traff de fire blinker - fire stoffer var tydelige biomarkører for død i løpet av fem år, ifølge studien som er publisert i PLOS Medicine denne uka.

De samme resultatene, med en litt svakere tendens, fant forskerne da de gjorde den samme testen i blant 7500 finner.

En skår som viste en samlet verdi at de fire stoffene i blodet ga et enda tydeligere utslag enn markørene hver for seg. (...)

(Anm: A 'big first step' toward slowing the aging process with new class of drugs (…)Published in the journal Aging Cell, the study reveals how the newly discovered drugs - named "senolytics" - successfully target and kill aging-related senescent cells without damaging other cells nearby. (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

- Ny forskning: Korte mænd lever længst

Ny forskning: Korte mænd lever længst
jyllands-posten.dk 13.5.2014

Jo laver du er, jo længere lever du, viser forskning fra University of Hawaii.

Hvis du er træt af at være lav, kan forskerne på University of Hawaii måske give dig noget at glæde dig over. De mener nemlig at have påvist, at korte personer lever længere end høje.

Det skyldes, at lave mennesker har en større tilbøjelighed til at bære på genet FOXO3, der beskytter kroppen mod at ælde. Det skriver engelske The Independent på sin netavis.

Mens beviset allerede eksisterede for dyr, har forskerne for første gang dokumenteret, at det også gælder for mennesker. Forsøget involverede flere end 8.000 personer, og konklusionen blev, at der er en direkte sammenhæng mellem højde og levetid.

Mindre tendens til kræft
FOXO3 fører til, at kroppen vokser mindre i den tidlige udviklingsfase, og at kroppens ejer opnår en gennemsnitlig længere levetid. Samtidig kunne forskerne påvise, at korte mænd havde mindre tendens til højt insulinindhold i blodet og mindre tilbøjelighed til at få kræft.

Forsøget har stået på siden 1965, hvor forskerne opdelte 8.006 amerikanske mænd af japansk afstamning født mellem år 1900 og 1919 i to grupper. De, der var lavere end 157,5 cm og de, der var over 162,5 cm.

“Dem under 157,5 cm levede længst. Og for alle højder gjaldt det, at jo højere du blev, jo kortere tid levede du," siger professor Bradley Willcox fra University of Hawaii til The Independent. (…)

- Y-kromosomet forklarer mænds kortere levealder (- Hvorfor mænd oftere får kræft end kvinder)

Y-kromosomet forklarer mænds kortere levealder
videnskab.dk 29.6.2014

Ældre mænds tab af Y-kromosomer kan skabe en øget risiko for kræft, diabetes og tidlig død. (...)

Hidtil har forskere ikke kunnet forklare, hvorfor ældre mænd i gennemsnit dør før ældre kvinder, eller hvorfor mænd oftere rammes af kræft og oftere dør af kræft. (...)

Fortællingen om mandens Y-kromosom har indtil nu været, at det spiller en ubetydelig rolle. Det har også heddet sig, at Y-kromosomet indeholder meget begrænset genetisk information.

Professor Jan Dumanski har været hovedansvarlig for forskningsprojektet:

»Dette stemmer ikke. Vores opdagelser tyder på, at Y-kromosomet bidrager til hæmme væksten i kræftsvulster hos mænd. Tab af Y-kromosom kan dermed forklare, hvorfor mænd oftere får kræft end kvinder,« siger han til Dagens Nyheter. (...)

- Datorn visar hur du åldras

Datorn visar hur du åldras
nyteknik.se 14.4.2014
Med hjälp av utgångsbilden har datorn framställt bilder av den avbildade personen i olika åldar. Under dessa finns autentiska foton från samma ålder. Frisyrer och bakgrunder i datorbilderna är emellertid hämtade från originalfotona.

Med utgångspunkt från ett foto av ett barn kan forskare visa hur personen kommer att se ut som vuxen.
Forskare vid University i Washington i USA har utvecklat en metod som kan visa hur ett barn kommer att se ut som vuxen.

Utgångspunkten för studierna har varit tusentals fotografier där forskarna identifierat hur ett ansikte förändras med stigande ålder. Det har resulterat i en datormodell som använder ett tidigt fotografi som efter analys och beräkningar automatiskt formar bilder av personens utseende i stigande åldrar.

I forskarnas rapport "Illuminiation-Aware Age progression" finns flera exempel på hur väl de lyckas.

Där visas datorbilderna bredvid äkta fotografier av de avbildade personerna i motsvarande åldrar.
Men i forskarnas bilder är bara själva ansiktet datorgenererat. Frisyrer och bakgrunder har klippts in i efterhand från de riktiga fotografierna.

Användningsområden kan vara allt från att efter lång tid kunna hitta försvunna barn till specialeffekter för filmindustrin. (...)

- Størst sannsynlighet for å dø når tidene er gode

Størst sannsynlighet for å dø når tidene er gode
aftenposten.no 13.1.2014
Høy fart i norsk økonomi betyr flere dødsfall og dårligere helse, viser forskning fra SSB.

Økt konsum av alkohol kan være med på å drive dødeligheten opp i oppgangstider, ifølge forskere.

Økonomiske nedgangstider og voksende arbeidsledighet følges gjerne av nyheter om selvmordsbølger og dårligere helse. Men i realiteten bør du være mer bekymret når tidene er gode, viser forskning fra Norge, USA og en rekke andre i-land.

– Det kan fremstå som et paradoks, og forskere hever øyenbrynene over disse resultatene, men vi finner det samme i en rekke land, sier Kjetil Telle, forskningsleder i Statistisk sentralbyrå.

Flere trafikkulykker, mindre trening, dårligere diett, økt alkoholkonsum og økt hyppighet av hjerte- og karsykdommer som følge av stress, er med på å sende dødeligheten opp i gode tider.

– Når økonomien koker og arbeidsledigheten er lav, kan det hende folk jobber mer på bekostning av fritid og trening. Man tar kanskje heller en kjapp burger enn å bruke tid på å lage sunn mat. Da blir helsen i befolkningen dårligere og dødeligheten øker, sier Telle. (...)

(Anm: Why does job loss increase mortality risk, but a recession reduce it? (medicalnewstoday.com 25.7.2014).)

- De fleste som fødes i dag ventes å bli over 100 år?

Jakter oppskriften på langt liv
dagensmedisin.no 1.11.2013
Ved å studere 100-åringer skal forskere forsøke å avdekke det genetiske mysteriet bak sunn aldring.

Det nye og ambisiøse forskningsprosjektet tar rett sikte på å finne ut hvordan vi skal leve lange og gode liv. En rekke forskere fra syv land skal bidra i det EU-finansierte prosjektet HUMAN, som koordineres av Karolinska Institutet i Sverige.

Lange liv og sunn aldring er ofte forbundet med at man unngår metabolske lidelser, for eksempel diabetes eller hjertesykdom. Men livsstilsendringer og høyere levealder har ført til en kraftig økning i metabolske sykdommer. (...)

(Anm: Kvinders gener kan give mænd et længere liv. Genetik: Kvinder lever længere end mænd, og det er der helt specifikke genetiske årsager til. Dem skal vi forstå for at kunne forlænge livet for alle, siger forskere. En levetid på 150 år er ikke utopi. (jyllands-posten.dk).)

(Anm: Tidigt åldrande kan sitta i generna. Ser du äldre ut än vad du är? Då kan det vara genen MC1R som ställer till det för dig. (…) MC1R-genen har spelat en viktig roll när det handlar om inflammationer och dna-reparation. Det kan ha betydelse för genens roll vid förtida åldrande, enligt Nancy Pedersen, professor vid Karolinska institutet, rapporterar SVT Nyheter. (nyteknik.se 29.4.2016).)

Hevder ett av to barn kan bli over 100 år gammel
vg.no 27.12.2012
VIL LEVE LENGER: Barn som blir født i dag har større muligheter til å leve lenger enn tidligere, ifølge både amerikanske, tyske og norske forskere.

(VG Nett) Forsker James Vaupel ved Max Planck-instituttet i Rostock hevder at hvert andre nålevende barn blir minst 104 år gammel.

Den anerkjente forskeren hevder at noen barn kan bli opptil 200 år gamle. De oppsiktsvekkende uttalelsene kommer ifølge Aftonbladet frem i boken «Åldrandets gåta» («Aldringens gåte» på norsk, journ.anm.), som kommer ut i Sverige på nyåret. (...)

Living to 100 May Be Tougher Than You Think (Å leve til 100 kan være vanskeligere enn du tror)
consumer.healthday.com 17.2.2012
Study suggests death rate keeps rising at same pace after age 80

FRIDAY, Feb. 17 (HealthDay News) -- Decades-old assumptions about the odds of reaching very old age may be wrong, which could put 100 out of reach for many seniors, a new study finds.

At issue is how likely you are to die each year as you age.

A team of researchers now believe that death rates continue to rise at the same rate after age 80, instead of flattening out a bit.

The findings could lead to new estimates of life span, affecting insurance companies and government predictions of how many centenarians will be around in the future. They could even affect calculations about how long retirement income will last. (...)

(Anm: SOURCES: Leonid Gavrilov, Ph.D., research associate, Center on Aging, University of Chicago; Scott M. Lynch, Ph.D., associate professor, department of sociology and office of population research, Princeton University, Princeton, N.J.; Feb. 13, 2012, North American Actuarial Journal, online Last Updated: Feb. 17, 2012.)

Snart får du full gentest på et døgn
nrk.no 21.1.2012
Genene dine kan blant annet fortelle deg om du har disposisjon for å bli over 100, ifølge noen forskere.

Er du nysgjerrig på hva genene dine kan fortelle om hvilke sykdommer du kan få og hvor gammel du kan bli? Om et års tid er det her: Apparatet som kan lese hele ditt DNA på 24 timer.

To konkurrerende amerikanske selskaper har begge varslet at de har laget apparater som kan lese av hele din DNA på dagen, ifølge fagbladet Scientist.

24 timer etter blod- eller spyttprøve har maskinen lest av alle dine gener, ikke mange år etter at man trengte flere uker på å finne ut av ett enkelt gen.

Det billigste selskapet har presset prisen ned i 1000 dollar (rundt 6000 kroner). Apparatet koster rundt 900 000 kroner og vil bli i salg i løpet av 2014.
(...)

(Anm: Same Day Genomes.Two new sequencing machines will read a human genome in 24 hours. (the-scientist.com 13.1.2012).)

De flesta som föds i dag väntas fylla 100 år
svd.se 8.8.2011
Sedan 1950 har medelåldern stigit dramatiskt. De flesta barn som föds i dag kommer att fylla hundra år, hävdar tyska och danska forskare. Även Livsmedelsverkets nya kostråd för äldre tar fasta på att vi biologiskt är skapade för att bli 115 år – i genomsnitt. Men dålig mat och allt fler kemikalier är nya hot som kan störa utvecklingen.

Den äldsta människan som levt var fransyska och hette Jeanne Calment. Hon avled 1997 vid en ålder av 122 år och 164 dagar. Just det anses därför markera ett tak för människans maximala biologiska livslängd, även om obekräftade uppgifter talar om människor blivit ännu äldre.

–Den stora förändringen är inte att den maximala åldern ökat. Vi vet att människor blev över 100 år gamla även på 1600-talet och 1700-talet, och troligen även under antiken. Den stora förändringen är att många fler blir riktigt gamla och att medellivslängden stigit dramatiskt, säger Brun Ulfhake, professor i anatomi vid Karolinska institutet.

Medan minskad barndödlighet låg bakom ökningen i början av 1900-talet är minskad dödlighet bland äldre drivkraften under de senaste 50 åren. Orsaken är att vi lyckats undanröja viktiga dödsorsaker som krig och svält och hög barndödlighet. Förbättrad hygien och en mer varierad kost är avgörande faktorer. Till det kommer en allt bättre vård och medicinsk behandling. (...)

–Framstegen kommer nu så snabbt på flera centrala forskningsområden att det är fullt realistiskt att tänka sig en ökning med 10–15 procent de närmaste 100 åren. Vi lär oss snabbt om stamceller och om hur kroppen kan stimuleras att reparera sig själv. Det är troligt att man om hundra år har löst problemet med olika hjärtsjukdomar, säger Brun Ulfhake.

Han pekar i stället på andra hinder, som åldrandet av kroppens bindväv.

–Bindväven håller ihop kroppen och förnyas inte. När bindväven åldras får vi rynkor i ansiktet och lägre lungkapacitet. Att bara förnya cellvävnaden med stamceller är som att renovera ett hus som står på gyttja. Antagligen går även detta att lösa men då är det lite mer science-fiction: att man måste ta ut egna organ, förnya dem, eller odla kopior och operera tillbaka dem in i kroppen. (...)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes eldste (127) er død. 127 år gamle Leandra Becerra døde torsdag i byen Zapopan i Mexico. (vg.no 21.3.2015).)

- Noen tanker fra Norges eldste mann

Noen tanker fra Norges eldste mann
nrk.no 12.6.2013
AV Norges eldste mann
Carl FalckCarl Wilhelm Andreas Falck ble født 27. mai 1907, og er Norges eldste mann. I denne tankevekkende kronikken ser Falck tilbake på det som har vært og reflekterer over det som er.

Da jeg ble født hadde ikke kvinner i Norge stemmerett. Heldigvis er mye forandret siden den gang.

Jeg hører at forskere mener at de som blir født i dag, godt kan regne med å bli over 100 år gamle. Det kunne ikke jeg regne med da jeg kom til verden. Ikke at jeg ofret det så mange tanker heller. Jeg tenkte aldri at jeg skulle bli så gammel. Det bare ble slik. Likevel gjør man seg noen tanker etter et så langt livsløp, som jeg gjerne vil dele.

Da jeg ble født i 1907 var det ennå ikke allmenn stemmerett for kvinner. Den kom først seks år senere. Gifte kvinner jobbet sjelden. I dag jobber jo alle damer ute, hvis de ikke akkurat er opptatt med barnefødsel. Og nå tjener ofte konene mer enn mannen. Det ville vært en skam da jeg var ung. Heldigvis er det ikke slik lenger.

SE MER: NRKs innslag fra Falcks 106-årsdag (...)

Hvorfor jeg er blitt så gammel
(...) Jeg vet ikke hvorfor jeg har blitt så gammel. Jeg har alltid trivdes i mitt arbeide, det er viktig. Jeg røkte lenge sigarillos og av og til sigarer, men har ikke røkt på 50 år. Jeg har alltid drukket normalt med alkohol, og drikker fremdeles litt whisky. Og jeg har alltid hatt godt humør, men det tror jeg er medfødt og ikke er noe en bare kan bestemme seg for. Selv om jeg sverger til at «er man i god form, så er man i godt humør». Og det er også mitt eneste tydelige råd til de unge: Hold dere i form. Begynn tidlig, men ikke overdriv. Idrettsfolk får ofte skader. Ikke glem at vi er begunstigede i Norge: vi har jo ski!

Selv har jeg en fiks idé om at en bør gå så mye som mulig, at det har betydning for hele kroppen, så derfor går jeg veldig mye, sikkert tre ganger så mye som de andre her på Majorstutunet bo- og behandlingssenter. Også trener jeg apparater. Min favoritt er sykkel. Jeg er veldig opptatt av å trene bena, fordi det er så viktig å kunne gå. Armene har du jo nesten ikke bruk for, de trenger du jo bare til å løfte maten. (...)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Massage's Mystery Mechanism Unmasked. Science 2012 (1 February).)

(Anm: Thora er ikke som alle andre 104-åringer. En utrolig stahet og et ønske om å ta vare på seg selv. Dette mener Thora Margrethe Karlsen er oppskriften for å bli en av Norges eldste. (r b.no 3.4.2015).)

- UCI, Italienske forskere begrenser akselerert cellulær aldring forårsaket av bruk av metamfetamin

UCI, Italian scientists limit accelerated cellular aging caused by methamphetamine use (UCI, Italienske forskere begrenser akselerert cellulær aldring forårsaket av bruk av metamfetamin)
medicalnewstoday.com 14.2.2015
Grasp of underlying molecular mechanisms could improve addiction recovery efforts

The ravaged faces of methamphetamine addicts tell a terrible tale - abusing the drug dramatically accelerates aging. Now scientists from UC Irvine and the Italian Institute of Technology have discovered how this occurs at the cellular level and identified methods to limit the process.

With funding from the National Institute on Drug Abuse to probe the effects of methamphetamine on the "lipidome" (the complete lipid profile of representative organs and tissues) in rats that self-administer the drug, UCI's Daniele Piomelli and his IIT colleagues found that its use caused abnormalities in cellular fat metabolism, triggering extreme inflammation marked by a considerable rise in the formation of ceramides, pro-inflammatory molecules that can foster cell aging and death. (…)

Methamphetamine is a highly addictive psychostimulant that profoundly damages the brain and other body organs. Postmortem examinations of human tissues have linked use of the drug to diseases associated with aging, such as coronary atherosclerosis and pulmonary fibrosis, but the molecular mechanisms underlying these findings have remained unknown.

The Piomelli team learned that this cellular cascade involves the recruitment of nuclear factor kappa beta, a protein that under healthy conditions helps control DNA encoding of proteins. But as the cell is flooded with methamphetamine-induced signaling, nuclear factor kappa beta triggers excessive signaling in pathways that engender dramatic increases in ceramide activity.

"We found this signaling process to be key for advanced cellular aging, which is at the heart of the accelerated aging influenced by methamphetamine abuse," said Piomelli, the Louise Turner Arnold Chair in the Neurosciences. (…)

(Anm: Methamphetamine Accelerates Cellular Senescence through Stimulation of De Novo Ceramide Biosynthesis. PLoS ONE 10(2): e0116961 (February 11, 2015)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Methamphetamine: Facts, Effects and Health Risks. Methamphetamine is a highly addictive and illegal psychostimulant drug that is used for its powerful euphoric effects which are similar to those of cocaine. (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

(Anm: Surprising finding provides more support for Alzheimer's being an autoimmune disease. Brain levels of the lipid ceramide are high in Alzheimer's disease, and now scientists have found increased levels of an antibody to the lipid in their disease model. (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Ceramid (ceramide) N-acylsfingosin, lipid (fettstoff) som er en del av flere glykolipider, bl.a. sfingolipider, cerebrosider og gangliosider som finnes i cellemembraner, særlig i hjerne- og nervevev. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Ceramides are a family of waxy lipid molecules. A ceramide is composed of sphingosine and a fatty acid. Ceramides are found in high concentrations within the cell membrane of cells. They are one of the component lipids that make up sphingomyelin, one of the major lipids in the lipid bilayer. Contrary to previous assumptions that ceramides and other sphingolipids found in cell membrane were purely structural elements, ceramide can participate in a variety of cellular signaling: examples include regulating differentiation, proliferation, and programmed cell death (PCD) of cells. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: Pasienter med psykiske lidelser forskrives halvparten av alle resepter på opioider. (…) Personer med psykiske lidelser representerer 16 prosent av den amerikanske befolkningen. Funnene er bekymrende, rapporterte forskerne. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Medicinalselskaber ramt af nyt søgsmål for opioid-epidemi. Endnu en amerikansk delstat har sendt et søgsmål af sted til flere store medicinalselskaber for at være skyld i den opioid-epidemi, man oplever i USA. Den omstridte smertemedicin opioider er endnu engang kommet under juridisk beskydning. Denne gang er det delstaten Ohio, der har sendt et søgsmål af sted mod en række medicinalselskaber for deres rolle i den opioid-epidemi, man har oplevet i USA gennem de seneste år, skriver Fiercepharma.Det er medicinalselskaberne Teva, Allergan, Johnson & Johnson, Purdue og Endo, der nu kan føje endnu et søgsmål til bunken. For kun to uger siden fik de samme selskaber – på nær Allergan – et lignende søgsmål fra Orange County, New York. (...)  Medicinalselskaber tjener stort på opioder. (medwatch.dk 1.6.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

(Anm: Langt færre overdoseutrykninger i Bergen. Overdoseutrykningene i Bergen har falt med 40 prosent, viser nye tall. Politiet mener nedleggelsen av rusmiljøet i Nygårdsparken er årsaken. (kommunal-rapport.no 7.4.2015).)

(Anm: Spekulativ overdosestatistikk. Overdoseutrrykninger har gått ned med 40 prosent i Bergen etter at rusmiljøet i Nygårdsparken ble splittet. Men vet vi nok om hva som befinner seg bak tallene? (nrk.no 7.4.2015).)

- Forventet levealderen i verden øker ifølge studie

Life Expectancy Rises Around the World, Study Finds (Forventet levealderen i verden øker ifølge studie)
nytimes.com 13.12.2012
A sharp decline in deaths from malnutrition and infectious diseases like measles and tuberculosis has caused a shift in global mortality patterns over the past 20 years, according to a report published on Thursday, with far more of the world’s population now living into old age and dying from diseases mostly associated with rich countries, like cancer and heart disease. (...)

At the same time, chronic diseases like cancer now account for about two out of every three deaths worldwide, up from just over half in 1990. Eight million people died of cancer in 2010, 38 percent more than in 1990. Diabetes claimed 1.3 million lives in 2010, double the number in 1990.

“The growth of these rich-country diseases, like heart disease, stroke, cancer and diabetes, is in a strange way good news,” said Ezekiel Emanuel, chairman of the department of medical ethics and health policy at the University of Pennsylvania. “It shows that many parts of the globe have largely overcome infectious and communicable diseases as a pervasive threat, and that people on average are living longer.” (...)

Men mens utviklingsland har gjort store fremskritt har USA stagnert. Amerikanske kvinner registrerte den minste økning i forventet levealder av alle høyinntektsland når det gjelder den kvinnelige befolkning og perioden 1990 og 2010. Amerikanske kvinner økte levetiden bare i underkant av to år av sammenlignet med kvinner på Kypros, som levde 2,3 år lenger og kanadiske kvinner med 2,4 år. Den langsomme økningen gjorde at amerikanske kvinner falt til 36. plass i rapportens globale rangering av forventet levealder, ned fra 22. plass i 1990. Forventet levealder for amerikanske kvinner var 80,5 i 2010, opp fra 78,6 i 1990. (But while developing countries made big strides the United States stagnated. American women registered the smallest gains in life expectancy of all high-income countries’ female populations between 1990 and 2010. American women gained just under two years of life, compared with women in Cyprus, who lived 2.3 years longer and Canadian women who gained 2.4 years. The slow increase caused American women to fall to 36th place in the report’s global ranking of life expectancy, down from 22nd in 1990. Life expectancy for American women was 80.5 in 2010, up from 78.6 in 1990.)

“Det er alarmerende hvor lite fremgang det har vært for kvinner i USA,” sier Christopher Murray, direktør ved Institute for Health Metrics and Evaluation, en helsefaglig forskningsorganisasjon som er finansiert av Bill and Melinda Gates Foundation ved University of Washington som koordinerte rapporten. Økende fedme blant amerikanske kvinner og virkninger av røyking, en vane kvinner dannet senere enn menn, er blant de faktorene som bidrar til stagnasjon, sa han. Amerikanske menn økte levealderen til 75,9 years from 71,7 in 1990. (...) (“It’s alarming just how little progress there has been for women in the United States,” said Christopher Murray, director of the Institute for Health Metrics and Evaluation, a health research organization financed by the Bill and Melinda Gates Foundation at the University of Washington that coordinated the report. Rising rates of obesity among American women and the legacy of smoking, a habit women formed later than men, are among the factors contributing to the stagnation, he said. American men gained in life expectancy, to 75.9 years from 71.7 in 1990.)

- Kan én times trening med høy aktivitet forlenge ditt liv med 11 timer?

Regular Exercise May Add Years to Life, Study Finds (Regelmessig trening kan ifølge studie legge år til livet)
consumer.healthday.com 11.12.2012
Største økning ble registrert hos svarte kvinner; av uklare grunner var det ingen effekt for latinamerikanere (Biggest boost was seen in black women; effect didn't hold for Hispanics, for reasons unclear)

TUESDAY, Dec. 11 (HealthDay News) -- En ny studie tyder på at fysisk aktive personer sannsynligvis lever flere år lenger enn inaktive mennesker. (A new study suggests that physically active people are likely to live several years longer than inactive people.)

Resultatene sier ikke noe om hvorvidt de ekstra årene er gode, og forskningens kan heller ikke bevise at aktivitet garanterer lengre levetid. (The findings don't say anything about whether those extra years are good ones, and the limits of the research don't prove that activity may guarantee longer life spans.)

Likevel tilføyer den kanadiske studien ytterligere bevis for at det å være aktiv betaler seg i det lange løp. (Still, the Canadian study adds more evidence that being active pays dividends in the long run

Studieforfatteren og førsteamanuensis, Ian Janssen, som studerer fysisk aktivitet ved Queens University i Ontario, sier resultatene kan overbevise den inaktive om at det beviselig er fornuftig å reise seg og begynne å bevege seg. (Study author Ian Janssen, an associate professor who studies physical activity at Queen's University in Ontario, said the findings offer evidence that could convince the inactive to get up and start moving.)

For eksempel, "en av grunnene til at [folk] forteller deg at de ikke driver fysisk aktivitet er at det tar opp så mye av deres tid," sier Janssen . "Vi var i stand til å vise at svarte kvinner som jogger eller svømmer med høy aktivitet i én time vil kunne forlenge sitt liv med 11 timer" - eller 11 timer for hver time brukt på trening, legger han til. (For example, "one of the reasons [people] tell you that they don't engage in physical activity is that it takes up so much of their time," Janssen said. "We were able to show that if black women engage in an hour of vigorous activity like jogging or swimming, that would extend their lives by 11 hours" -- or 11 hours for every hour spent exercising, he added.)

I den nye studien undersøkte forskerne amerikansk helsestatistikk i perioden 1990-2006, som inkluderte dødelighet og undersøkelser på fysisk aktivitet, og ekstrapolerte dem. Resultatene ble publisert den 11. desember i American Journal of Preventive Medicine. (In the new study, researchers examined American health statistics from 1990 to 2006, including death rates and surveys about physical activity, and extrapolated them. They reported their findings online Dec. 11 in the American Journal of Preventive Medicine.)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Years of life gained due to leisure-time physical activity in the U.S.. American Journal of Preventive Medicine 2013;44(1).)

- Ny studie finner link mellom langsom reaksjonstid og tidlig død

New study finds link between slow reaction time and early death (Ny studie finner link mellom langsom reaksjonstid og tidlig død)
medicalnewstoday.com 30.1.2014
A new study, published in the journal PLOS ONE, has found that adults who have slow reaction times have a higher risk of an early death.
Reaction time was studied because it reflects how well the central nervous system is working. It also reflects basic mental skills, such as how quickly a person is able to process information.

In a reaction time test, participants have to press a button as soon as they see an image appear on a computer monitor. An example of a test similar to the one used in this study can be found here.

In the new study, researchers analyzed data from more than 5,000 patients in the US aged between 20 and 59. In the early 1990s, the participants underwent a reaction time test, and researchers followed them over the next 15 years to record which participants had died and which survived.

Of the people in the study, 378 (7.4%) had died in the 15-year period. Cross-referencing this data with results from the reaction time test, the researchers found that the participants who logged slower reaction times were 25% more likely to have died.

When analyzing the results, socio-economic background, age, sex and the ethnic group of the participants was taken into account, as well as lifestyle. So the researchers do not think these factors could have biased the results. (...)

- Gånghastighet avslöjar hur gammal du blir

Gånghastighet avslöjar hur gammal du blir
sverigesradio.se 4.1.2011
En stor studie visar att hur fort äldre personer går ger en bra indikation på hur gamla de kan bli. 35000 personer deltog i studien över ett stort antal år.

Resultaten visar att både män och kvinnor som har en vanlig gånghastighet på över en meter per sekund (4 km/h) kan vänta sig att leva längre än genomsnittet.

Män i Sverige kan i genomsnitt räkna med att leva till en ålder av cirka 79 år, kvinnor 83 år. Men ofta är det viktigt för läkare att få en mer exakt uppskattning av en patients förväntade livslängd, för att kunna ge rätt vård. I det sammanhanget är det här viktigt.

Det går förstås inte att hoppas på att leva längre bara genom att gå fortare. Snarare tror forskarna att långsam gång kan vara ett tecken på små skador i nervsystem, muskler, hjärta eller andning.

(Anm: Role of Gait Speed in the Assessment of Older Patients. JAMA. 2011;305(1):93-94.)

(Anm: Gait Speed and Survival in Older Adults. JAMA. 2011;305[1]:50-58.)

- Vil lage pille som stanser aldring. (- Vil medisinen noen gang kunne bremse aldring?)

Forskere har avdekket en hemmelighet bak aldring
side3.no 6.5.2014
UNGDOMSKILDE? Tre forskningsrapporter fra Harvard og Stanford tyder på at blodet kan være kilden til ungdommelig liv.

Tre forskningsrapporter, to fra Harvard og én fra Stanford, har nylig kommet frem til den samme oppdagelsen: Forsøk med mus viser at ungt blod kan reversere aldringstegn. Reisetips Nå må du bestille leiebilen

To av studiene fokuserer på blodproteinet GDF11, som finnes hos både mus og mennesker. Proteinet minker i mengden etter hvert som en eldes. I den første studien så harvardforskerne på hvilken effekt GDF11 hadde på musenes mentale egenskaper. (...)

Mer muskler
Den andre forskningsrapporten fra Harvard har sett på hvordan det samme proteinet påvirker muskeltap. Spesielt så de på en type stamceller som er knyttet til muskelvekst. DNA-et i disse cellene er betydelig mer skadet hos eldre mus enn hos unge. Eldre mus har også færre av cellene.

Igjen viste undersøkelsene at GDF11 hadde en positiv effekt på DNA-et i cellene og hvor mange celler de eldre musene hadde. (...)

(Anm: Vil lage pille som stanser aldring. STOCKHOLM (NRK): Amerikanske forskere tror et protein i ungt blod kan holde oss yngre og friskere lengre. (…) Professor ved Joslin Diabetes Centre og Harvard Medical School i USA, Amy Wagers, vil nå prøve å utnytte dette mirakelproteinet og framstille et medikament. (…) De to musene ble kobla sammen, slik at blodet til den unge musa kunne sirkulere i den gamle. (…) – Vi fant ut at det var lave konsentrasjoner av proteinet i eldre mus og høyere i yngre mus. Når vi tilfører eldre dyr GDF11, ser vi mange av de positive effektene som ungt blod har på eldre vev og organer, sier Wagers. (nrk.no 20.11.2015).)

Tidigt åldrande ärvs från mor
dagensit.no 23.8.2013
När åldrandeprocessen startar i förtid kan det bero på mutationer i genetiskt material som förts över från mamman, visar en ny studie i Nature.
Försöken som leder fram till forskarnas slutsatser är gjorda på möss.

– Men det finns ingen anledning att tro att det inte skulle gälla för människans räkning, säger Lars Olson, professor i neurobiologi vid Karolinska institutet.
Han ligger bakom studien tillsammans med Nils-Göran Larsson som är professor i mitokondriell genetik vid KI samt verksam vid Max Planck-institutet för åldrandes biologi.

Åldrande är en komplex process som drivs på många olika sätt. Cellernas mitokondrier, vars dna nedärvs enbart från modern, är några av aktörerna på resan mot mindre välfungerande celler och organ.

Mutationer i mitokondriernas arvsmassa ger celler med nedsatt energiomsättning.

Den nya studien visar att möss som ärver mitokondriella mutationer åldras tidigare än andra möss. Deras depåer av underhudsfett minskar snabbare, de drabbas av osteoporos tidigare och nivåerna av laktat i hjärnan är förhöjd jämfört med andra möss.

Däremot är det fortfarande oklart om mutationerna även förkortar livet. (...)

(Anm: Mitochondrial protein quality control: the mechanisms guarding mitochondrial health.Antioxid Redox Signal. 2014 Dec 29. [Epub ahead of print]).)

(Anm: The Paradox of Mitochondrial Dysfunction and Extended Longevity. Exp Gerontol. 2014 Mar 31. pii: S0531-5565(14)00088-6.[Epub ahead of print].) (...)

(Anm: - Dine celler kan røbe, hvornår du dør (- Betydning for styrke og hukommelse) (- Hjernefunktioner svækkes) (jyllands-posten.dk 23.7.2014).)

(Anm: Amount of mitochondrial DNA predicts frailty and mortality (medicalnewstoday.com 23.12.2014).)

Mitochondrial free radical theory of aging: Who moved my premise?
Geriatr Gerontol Int. 2014 Apr 18. [Epub ahead of print]
Abstract First proposed by D Harman in the 1950s, the Mitochondrial Free Radical Theory of Aging (MFRTA) has become one of the most tested and well-known theories in aging research. Its core statement is that aging results from the accumulation of oxidative damage, which is closely linked with the release of reactive oxygen species (ROS) from mitochondria. Although MFRTA has been well acknowledged for more than half a century, conflicting evidence is piling up in recent years querying the causal effect of ROS in aging. A critical idea thus emerges that contrary to their conventional image only as toxic agents, ROS at a non-toxic level function as signaling molecules that induce protective defense in responses to age-dependent damage. Furthermore, the peroxisome, another organelle in eukaryotic cells, might have a say in longevity modulation. Peroxisomes and mitochondria are two organelles closely related to each other, and their interaction has major implications for the regulation of aging. The present review particularizes the questionable sequiturs of the MFRTA, and recommends peroxisome, similarly as mitochondrion, as a possible candidate for the regulation of aging. Geriatr Gerontol Int 2014; ... (...)

Forskere har sinket aldringsprocessen
jyllands-posten.dk 2.5.2013
Ét skridt nærmere ungdommens kilde. Forskere har øget levetiden for mus med 20 pct.

Hypothalamusen hedder den.

Det er en del af hjernen, som bl.a. styrer kroppens temperatur, hormoner, stofskifte, sult og frygt. Og så indeholder den muligvis svaret på, hvordan vi bremser kroppens aldringsproces.

Forskere fra Albert Einstein College of Medicine i New York har formået at henholdsvis fremskynde og sænke graden af aldring på laboratoriemus.
Det har de gjort ved at manipulere kemiske forbindelser, der har en indflydelse på hypothalamusen, skriver The Independent. (...)

"Forskere har længe spekuleret i, om aldring sker uafhængigt i kroppens forskellige væv, eller om det kan reguleres aktivt af et organ i kroppen. Det står klart ud fra vores undersøgelse, at mange af aldringens processer kontrolleres af hypothalamusen.

Det spændende er, at det er muligt at ændre signalerne inde i hypothalamusen, således at aldringsprocessen sænkes," siger Dongsheng Cai. Vigtig rolle i aldring
Forskerne har fokuseret på et specifikt molekyle, kendt som NF-kB. Ved at manipulere med molekylet lykkedes det for forskerholdet at øge musenes levetid med 20 pct.

"Hypothalamusen virker til at spille en fundamental rolle i aldringen af hele kroppen, fordi den er så vigtig i sin regulering af hormonerne," siger Dongsheng Cai.
Forskerne vil endnu ikke konkludere, om samme forsøg vil kunne fungere på mennesker. Undersøgelsen er blevet publiceret i tidsskriftet Nature. (...)

Forskere: Cellers ungdomskilde kortlagt
jyllands-posten.dk 28.3.2013
Resultaterne er et vigtigt skridt på vejen i kampen mod kræft.

Fire års hårdt arbejde, 55 mio. kr. fra EU og blodprøver fra over 200.000 mennesker.

Det er, hvad der ligger bag et netop offentliggjort forskningsprojekt fra Københavns Universitet.

I samarbejde med et internationalt forskerteam har forskerne for første gang kortlagt enzymet telomerase - også kaldet cellernes ungdomskilde.
Kortlægningen skal gøre forskerne klogere på kræftsygdomme og behandlingen af dem. (...)

TELOMERASE

• En menneskekrop består af 50 billioner celler.
• Hver celle indeholder 46 kromosomer, der er de strukturer i cellekernen, som indeholder vores arvemateriale - DNA.
• Kromosomerne er alle beskyttet i enderne med såkaldte telomerer.
• Telomerernes funktion er at beskytte kromosomerne, ligesom plastikhylstret for enden af et snørebånd gør.

Modvirker aldring
"Med de nye resultater er den genetiske sammenhæng mellem kræft og telomerlængde for første gang blevet velbelyst," fortæller Stig E. Bojesen, der er forsker på Københavns Universitet og afdelingslæge på Herlev Hospital.

Han har stået i spidsen for den del af projektet, der omhandler kortlægningen af telomerase.

Det er et enzym, som har den evne, at det kan gendanne enderne på cellernes kromosomer - og dermed modvirke cellernes normale aldring.

Forståelsen af kræft
"Vi har fundet ud af, at forskelle i telomergenet både hænger sammen med risiko for forskellige kræftsygdomme, og med længden af telomererne. Det overraskende var, at det ikke var de samme varianter, der gav sygdommene, som også gav ændret telomerlængde.

Det tyder på, at telomerase spiller en langt mere kompliceret rolle end hidtil antaget," forklarer Stig E. Bojesen.

Det er kendt, at kræftceller producerer telomerase og dermed holder sig kunstigt unge.

Det gør genet for telomerase vigtigt for forståelsen af kræft, og det er netop ved at finde gener for kræft, at forskerne forestiller sig, man kan forbedre opsporingen og behandlingen. (...)

(Anm:  Leucocyte telomere length and risk of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2014;349:g4227  (08 July 2014) .)

(Anm: Scientists find way to increase length of human telomeres (medicalnewstoday.com 26.1.2015).)

(Anm: CNIO scientists are able to take immortality from cancer (…) Their work shows for the first time that telomeres -- the structures protecting the ends of the chromosomes -- may represent an effective anti-cancer target: by blocking the TRF1 gene, which is essential for the telomeres, they have shown dramatic improvements in mice with lung cancer. (medicalnewstoday.com 15.5.2015).)

Spår levealder i kromosomtupper
forskning.no 1o.1.2012
Telomerene er gensekvenser som repeteres på slutten av kromosomene våre, og har blitt sammenlignet med plastikktuppen på skolissene, fordi de hindrer kromosomendene i å bli frynsete og klistre seg til hverandre.

Telomerene i hvite blodceller blir stadig kortere over tid, og brukes ofte som en markør for biologisk aldring.

Nå har forskere sett at telomerlengden hos sebrafink-unger kan gi en god indikasjon på hvor gamle de kommer til å bli.

- I utgangspunktet er dette interessant og overraskende funn, hvis det er sånn at de har klart å forutse levealder på en organisme ut fra telomerer, sier professor i biologi ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer på NTNU, Helge Klungland. (...)

(Anm: Telomere length in early life predicts lifespan. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2012 (Published online before print January 9).)

Telomere testing
CDKN2A might be better than telomere length in determining individual health status

BMJ 2012;344:e1415 (6 March)
McCartney notes that telomere length measurement raises more questions than it answers.1

Determination of personal health status based on a biomarker of ageing and not as a direct function of chronology requires very sensitive and specific biomarkers. Validated markers of biological age are few and must meet the Baker and Sprott criterion—“A biomarker of ageing is a biological parameter of an organism that either alone or in some multivariate composite will, in the absence of disease, better predict functional capability at some late age, than will chronological age.”2

Although many biomarkers have been tested, only two fulfil this criterion—CDKN2A and telomere length. CDKN2A has been tested only in small independent studies and rarely in combination with telomere length. In these, telomere length has proved to be a significantly weaker biomarker. CDKN2A has also proved to be superior to chronological age.3 4 Inter-individual variation in telomere length is subject to numerous socioeconomic and lifestyle confounders. This makes it very unreliable in individuals.5 6 From this standpoint, using telomere length commercially to determine individual health status seems premature.

A knowledge of telomere length as a read-out of health is, however, still very relevant, but only in the context of larger clinical investigations and population or public health studies, where socioeconomic, lifestyle, and epigenetic confounders are taken into account.6 It remains to be determined how relevant CDKN2A expression will prove to be as a measure of personal and public health. (...)

(Anm: Konfunder – ikke confounder – på norsk. Et av de viktigste begrepene i epidemiologi er «confounder». På norsk bør det skrives «konfunder». Når noen påstår at en faktor A er årsak til en effekt B, lurer vi på om det finnes en faktor som kan påvirke både A og B og derved tilsløre en reell årsakssammenheng (1). Denne faktoren kalles på engelsk «confounder» eller «confounding factor». Det dreier seg om kjente eller ukjente bakenforliggende forhold som kan påvirke utfallet og som er ulikt fordelt mellom eksponerte og ikke-eksponerte (2). Eksempel: Er vindrikking (faktor A) årsak til bedre helse (effekt B)? Kanskje, men det finnes selvsagt en rekke bakenforliggende variabler, f.eks. sosial klasse, som kan være den egentlige forklaringen. Vi kan også snakke om spuriøs sammenheng. Det er betegnelsen på en skinnsammenheng som fremstår som ekte årsakvirkning-forhold, men ikke er det. Det er en bakenforliggende variabel, en «confounder», som er den egentlige årsaken til sammenhengen (3, 4). Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2280  (12.11.2013).)

- Konfundering – et tilbakevendende problem.

(Anm: Konfundering – et tilbakevendende problem. Helsemyndighetene kommer med en rekke anbefalinger, for eksempel vedrørende livsstil, for å bedre helsetilstanden i befolkningen. Slike anbefalinger bygger i stor grad på observasjonelle studier, som er beheftet med konfunderingsproblemer. (…) Hvordan håndtere konfundering? I en statistisk analyse kan man ta hånd om konfundering på forskjellige måter. Man kan gjennomføre en stratifisert analyse hvor man stratifiserer på den konfunderende variabelen, eller man kan justere for den konfunderende variabelen i en regresjonsanalyse. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 5. februar 2018.)

Telomerer kan forudsige hjertepatienters levetid
dagenspharma.dk 14.3.2013
Ny forskning giver håb om, at telomerlængden fremover kan benyttes som et mål for effekten af en hjertebehandling. (...)

DNA research paving way for lifespan prediction
jpost.com 10.1.2012
Research subjects that lived longest had the longest telomeres, or repetitive DNA sequences, at every measurement point.

It may not be long before people will order a test to accurately predict how long they will live.

This could result from the discovery by a University of Glasgow team in Scotland showing that telomere length on the ends of DNA in their genes in early-life predicts lifespans.

A telomere, from the Greek words “end” and “part,” is a region of repetitive DNA sequences at the end of a chromosome and serves like a cap on shoelaces that prevents unravelling. The telomeres protect the end of the chromosomes in the genes from breaking down or melding with chromosomes near them. Chromosome ends naturally become shorter due to cell division.

As cells divide, enzymes that duplicate DNA cannot continue this process all the way to the end of the chromosomes. If cells divided without telomeres, they would lose the ends of their chromosomes, and the vital data they contain.

While the telomeres are “chewed up” during cell division, they are rebuilt by an enzyme called telomerase reverse transcriptase. This process occurs in most plants, animals and humans, alike.

Prof. Pat Monaghan headed the Glasgow team that on Tuesday published their findings in the American Proceedings of the National Academy of Sciences. The researchers were the first to measure telomere length in the young and then repeatedly during the rest of their natural lives. They found telomere length in early-life is strongly predictive of the individual’s subsequent lifespan.

The researchers measured telomere lengths in small samples of blood cells taken at various ages in a group of zebra finches – small black-, white-, orange-, and gray-striped and -spotted birds – whose lifespan varied from just 210 days to almost nine years. The best predictor of longevity was the telomere length at just 25 days.

Researcher Dr. Britt Heidinger said “while there was a lot of variation among individuals in telomere length, those birds that lived longest had the longest telomeres at every measurement point.” It is known that the variation in telomere length is partly inherited, but also varies due to variation in environmental factors such as exposure to stress. (...)

(Anm: Telomere length in early life predicts lifespan. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2012 (Published online before print January 9).)

Will medicine ever be able to halt the process of ageing? (Vil medisinen noen gang kunne bremse aldring?)
BMJ 2011; 343:d4119 (25 July)
Geoff Watts reports on the elusive search for ways to keep us young

Anti-ageing medicine may not be the most well developed branch of healthcare and medical research, but one thing it doesn’t lack is self confidence. “Anti-aging medicine is the pinnacle of biotechnology joined with advanced clinical preventive medicine,” according to the website of the American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M), one of the leading organisations in this endeavour.1 “It is scientific . . . It is evidence-based . . . It is well-documented in peer-reviewed journals.” The advances on offer to patients are the “most potent emerging biomedical technologies today.” (...)

KLODENS VIKTIGSTE ROTTE?
SIDE3.NO 11.7.2011
STYGG, MEN SUNN: Nakenrotta lever i 30 år, syv ganger lenger enn en vanlig rotte. Nå har forskerne kartlagt hele genstrukturen i håp om å frariste den sine hemmeligheter.

Inntil vi finner svaret, vil menneskeheten ustanselig leter etter måter å «leve evig» på. Side3 har tidligere skrevet om den sprø/geniale forskeren Aubrey de Grey, som hevder mennesker fint kan leve i 1000 år. (...)

Healthy Lifestyle Makes Women Less Likely to Die Suddenly (Sunn livsstil gjør plutselig død blant kvinner mindre sannsynlig)
medpagetoday.com 5.7.2011
Women who adhered to a healthy lifestyle had as much as a 90% reduction in the risk of sudden cardiac death (SCD) as compared with those with a high-risk profile, data from the Nurses' Health Study (NHS) showed.

Compared with women with none of the low-risk attributes, the risk of SCD declined linearly as the number of these attributes increased, ranging from a 46% reduction for a woman who had one to 92% for those who had all four.

About 80% of attributable risk for SCD was associated with the four lifestyle factors included in the analysis: smoking, overweight, inactivity, and poor diet, according to an article in the July 6 issue of JAMA. (...)

(Anm: Adherence to a Low-Risk, Healthy Lifestyle and Risk of Sudden Cardiac Death Among Women. JAMA. 2011;306(1):62-69 (July 6).)

- Har funnet foryngelsesgen
aftenposten.no 4.7.2011
Gjærceller spiser opp sitt eget alderssøppel.

Gamle gjærceller blir unge igjen av seg selv, og nå har forskerne funnet genet som får cellene til å spise opp sitt eget alderssøppel.
Og godnyheten er at vi pattedyr har et tilsvarende gen.

- Vi kan ha funnet en måte å forynge celler og fjerne sporene etter aldring på, sier Angelika Amon ved Massachusetts Institute of Technology til New Scientists nettutgave. (...)

Et gen ble identifisert som aktivt under prosessen som får cellene til å dele seg i sporer – genet NDT80. Når forskerteamet også aktiverte dette genet i hele, aldrende celler, ble levetiden fordoblet, ifølge New Scientist.

Vi pattedyr har et gen som svarer til gjærcellenes: P53 regulerer våre cellers livssykluser. (...)

Who wants to live forever? Scientist sees aging cured
reuters.com 4.7.2011
(Reuters) - If Aubrey de Grey's predictions are right, the first person who will live to see their 150th birthday has already been born. And the first person to live for 1,000 years could be less than 20 years younger.

A biomedical gerontologist and chief scientist of a foundation dedicated to longevity research, de Grey reckons that within his own lifetime doctors could have all the tools they need to "cure" aging -- banishing diseases that come with it and extending life indefinitely.

"I'd say we have a 50/50 chance of bringing aging under what I'd call a decisive level of medical control within the next 25 years or so," de Grey said in an interview before delivering a lecture at Britain's Royal Institution academy of science.

"And what I mean by decisive is the same sort of medical control that we have over most infectious diseases today." (...)

Harvard Scientists Claim to Reverse Aging in Mice
bigthink.com 3.1.2011
While we still haven't quite discovered the fabled Fountain of Youth, a major breakthrough was recently made toward the goal of eternal life. Scientists at Harvard Medical School have discovered that the enzyme telomerase seems to reverse aging in mice.

Inside every cell is a "biological clock"—every time a cell divides, the chromosomes containing our DNA get shorter. At the ends of each chromosome are the telomeres, which are like the tips of our shoelaces, signaling the end of the line. Skin cells, for example, divide about 60 times over their course of their lifespan. When the telomeres become too short after 60 divisions, then the chromosome stops acting properly and eventually dies. This is called the Hayflick limit. So they are, in some sense, programmed to die. (...)

e) Mitochondria: Aging in a car takes place mainly in the engine. Similarly, aging in the cell takes place in its "engine," the mitochondria.
Contrary to the ads we constantly see in drug stores, we can't currently reverse the aging process. But real, testable, falsifiable results are now coming out of laboratories, so it's a good bet that we might be able to stop and perhaps reverse some aspects of aging in the future. (...)

(Anm: Telomerase reverses ageing process - Dramatic rejuvenation of prematurely aged mice hints at potential therapy. Nature 2010 (Published online 28 November).)

Gamle mus ble som unge
nrk.no 11.12.2010
Aldrende mus ble som unge igjen ved aktivering av ungdoms-enzymet telomerase.

Vi lever stadig lenger, men jakten på ungdomskilden pågår stadig for fullt.

Nå mener en amerikansk molekylærbiolog at han har funnet en viktig nøkkel til aldringsgåten.

Ved å aktivere et enzym som påvirker kromosomene har Ronald DePinho fått aldrende laboratoriemus til å bli som unge igjen. (...)

(Anm: Telomerase reverses ageing process - Dramatic rejuvenation of prematurely aged mice hints at potential therapy. Nature 2010 (Published online 28 November).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: Pharmacological treatment may one day be able to reset our biological clocks (medicalnewstoday.com 20.1.2015).)

(Anm: How the immune system controls the human biological clock in times of infection. Penn and Trinity college study finds link among bacteria, immune cells, and body clock (medicalnewstoday.com 19.5.2015).)

(Anm: Our biological clock governs neuron reactivity. (Vår biologiske klokke styrer nevral aktivitet.) (medicalnewstoday.com 24.6.2016).)

(Anm: A dural lymphatic vascular system that drains brain interstitial fluid and macromolecules .J Exp Med jem.20142290. (Published June 15, 2015).)

(Anm: Unraveling the link between brain and lymphatic system.  (…) Lymphatic circulation forms a network that covers almost the whole body and is especially important to the tissue clearance of fluids and macromolecules as well as for immune defense mechanisms. Until now, the central nervous system has been considered an immune-privileged organ devoid of lymphatic vasculature. (medicalnewstoday.com 16.6.2015).)

(Anm: Ny del av hjernen oppdaget. Forskere har oppdaget en helt ny forbindelse mellom hjernen og immunsystemet. Oppdagelsen er gjort på mus, men kan likevel bli avgjørende for forskningen på autisme, Alzheimers og sklerose. (…) De nyoppdagede lymfekarene (markert med lysegrønt) forbinder hjernen med immunsystemet. (Illustrasjon: University of Virginia Health System) (forskning.no 21.6.2015).)

(Anm: Prenatal Exposure to Paracetamol May Increase Autism Spectrum Symptoms (Prenatal (før fødselen) eksponering for paracetamol kan øke autismespekter symptomer) Int J Epidemiol. 2016 Jun 28. pii: dyw115.)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Babytenner linket til autisme, tungmetaller. Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (dgnews.docguide.com 2.6.2017).)

(Anm: Studie: Hovedpinepiller reducerer din evne til at føle empati. (videnskab.dk 15.7.2016).)

(Anm: Meiner lærebøkene må skrivast om etter hjerneoppdaging. For første gong har forskarar oppdaga eit lymfesystem i hjernen. – Spennande oppdaging, seier norsk hjerneforskar. (nrk.no 4.6.2015).)

Faste håndtrykk lever lenger
nrk.no 11.9.2010
(...) Svake resultater, høy dødelighet
Selv om resultatene fra studien viser at det er individuelle forskjeller, mener forskerne at både håndtrykk, balanse, gangtempo og å reise seg fra stolen kan brukes i risikovurderingen av eldre.

De som kommer svakt ut av disse testene, har en høyere risiko for å dø.

Studien er publisert i British Medical Journal. (...)

Objectively measured physical capability levels and mortality: systematic review and meta-analysis (Objektive målinger av fysiske kapasitetsnivåer og dødelighet: systematisk gjennomgang og metaanalyser)
BMJ 2010; 341:c4467 (9 September)
Objective To do a quantitative systematic review, including published and unpublished data, examining the associations between individual objective measures of physical capability (grip strength, walking speed, chair rising, and standing balance times) and mortality in community dwelling populations. (...)

Konklusjoner Objektive målinger av fysisk kapasitet er indikatorer for alle årsaker til dødelighet hos eldre bosatt i vanlige boligstrøk. Slike registreringer kan derfor være et verktøy for å identifisere eldre mennesker med høyere risiko for dødsfall. (...) (Conclusions Objective measures of physical capability are predictors of all cause mortality in older community dwelling populations. Such measures may therefore provide useful tools for identifying older people at higher risk of death.)

Bedre helse i nedgangstider?
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1697 (9.9.2010)
En analyse av historiske data viser at forventet levetid i USA steg med seks år fra 1929 til 1933 til tross for de økonomiske nedgangstidene. (...)

7-åring som er fanget i babykropp kan løse aldringsgåten
nrk.no 10.5.2010
(...) – Vi tror at Brooke har en mutasjon i de genene som styrer aldring og utvikling, slik at hun så og si har «frosset» i tid, sier leder av forskningsgruppen, professor Richard Walker, til Daily Telegraph. (...)

DNA Damage, Aging, and Cancer
NEJM 2009;361(15):1475-1485 (October 8)
DNA damage has emerged as a major culprit in cancer and many diseases related to aging. The stability of the genome is supported by an intricate machinery of repair, damage tolerance, and checkpoint pathways that counteracts DNA damage. In addition, DNA damage and other stresses can trigger a highly conserved, anticancer, antiaging survival response that suppresses metabolism and growth and boosts defenses that maintain the integrity of the cell. Induction of the survival response may allow interventions that improve health and extend the life span. Recently, the first candidate for such interventions, rapamycin (also known as sirolimus), has been identified.1 Compromised repair systems in tumors also offer opportunities for intervention, making it possible to attack malignant cells in which maintenance of the genome has been weakened. (...)

Kan stoppe aldringen ved 50
nrk.no 20.10.2009
(...) Det kan ny forskning gjøre noe med. Ved Universitetet i Leeds jobber nå eksperter over en femårsperiode med den ambisiøse målsettingen "50 aktive år etter 50", skriver BBC.

Selv-grodd vev og implantater med lang levetid er viktige brikker på veien mot den realistiske evige ungdom. (...)

Hofter, knær og hjerter slites hardt med alderen. Nå mener forskerne at de fleste kroppsdeler som svikter hos eldre, i fremtiden vil kunne oppgraderes. (...)

Lett angst forlenger livet
uib.no 11.8.2009
– Med tanke på å bli gammel er det bedre å ha et litt forhøyet angstnivå enn å ikke ha noen symptomer på angst. Men det er heller ikke bra å ha veldig mye angst, sier Arnstein Mykletun, postdoktor ved Hemilsenteret, UiB.

Mykletun og hans forskningsgruppe utførte nylig verdens største befolkningsstudie med oppfølging. Ved å følge 62 000 deltakere så gruppen at lettere angstsymptomer var assosiert med forlenget levelader. Men gruppen har ikke regnet ut hvor stor forlengelse det er snakk om enda.

Mykletun tror at sammenhengen mellom lett angst og økt levealder skyldes at folk som stadig er småurolige for at noe farlig skal skje, oftere tar tak i sine andre helseproblemer. (...)

- Ikke redd for å eldes

Unafraid of Aging (Ikke redd for å eldes)
nytimes.com 25.6.2012
Linda P. Fried: An interview with the geriatrician and dean of the Mailman School of Public Health at Columbia University on preventing frailty and the transition to an aging society.

The signal public health achievement of the 20th century was the increase of the human life span. Now, as that achievement raises the proportion of the aged around the world, what once seemed an unalloyed blessing is too often regarded as a burden — a financial burden, a health care burden, even a social burden.

“It’s nuts,” said Dr. Linda P. Fried, an epidemiologist and geriatrician who is dean of the Mailman School of Public Health at Columbia University. “To assume defeat from what every one of us as individuals wants suggests we’re not asking the right questions.”

Findings from the science of aging, Dr. Fried said, should “reframe our understanding of the benefits and costs of aging.”

From her perch at Mailman, a position she has held for four years, Dr. Fried is pushing students, professors and a wider audience to ask the right questions and ponder the right policies for coping with an aging world population. (...)

- Screening av fysisk sykdom hos psykisk syke

Psykisk syge dør 20 år for tidligt
b.dk 2.12.2011
Psykisk syge dør i vid udstrækning af fysiske sygdomme som kræft og diabetes. Nu skal de screenes.

Psykisk syges fysiske sygdom

 • Den gennemsnitlige levetid for mennesker med psykisk sygdom er cirka 20 år kortere end for resten af befolkningen.
 • Cirka 40 procent af overdødeligheden skyldes eksterne årsager (primært selvmord), mens cirka 60 procent kan tilskrives somatiske sygdomme/medicinske tilstande.
 • Patienter med depression har dobbelt så stor risiko for at få en hjertesygdom.
 • Patienter med depression har 65 procent øget risiko for at udvikle diabetes.
 • Patienter med skizofreni har tre gange større risiko for diabetes.
 • Patienter med skizofreni har dobbelt så stor dødelighed på grund af hjertekarsygdomme.
 • 75 procent har en eller flere fysiske sygdomme.
 • Kun halvt så mange psykisk syge med hjertesygdomme opereres sammenlignet med patienter uden psykisk sygdom. (...)

Psykisk syge lever i gennemsnit 20 år kortere end danskere uden en psykiatrisk diagnose. De dør i vid udstrækning af fysiske sygdomme som for eksempel diabetes, kræft og hjertelidelser, fordi de har svært ved at passe på sig selv, og fordi sundhedsvæsenet ikke formår at sikre dem en ordentlig behandling.

Det fremgår af et nyt udspil fra Danske Regioner, der nu går i offensiven for at forbedre både forebyggelsen og behandlingen af fysiske sygdomme blandt psykisk syge. Det skal blandt andet ske ved at screene psykisk syge for forskellige fysiske sygdomme samt risikoadfærd, når det gælder rygning, usunde madvaner, mangel på motion og et højt alkoholforbrug, som er mere udbredt blandt psykisk syge end i befolkningen som helhed.

»Fysisk sygdom blandt psykisk syge er klart et overset problem. Det er rystende og helt uacceptabelt, at psykisk syge lever 20 år kortere i et samfund som vores, hvor vi bryster os af at have en høj social profil og går meget op i lighed. Det skal der rettes op på. Overdødeligheden blandt psykisk syge skal reduceres væsentligt,« siger formand for Danske Regioner Bent Hansen (S).

Ud over screening vil regionerne også gå efter at sikre mennesker med en langvarig psykisk sygdom regelmæssige helbredstjek. Der skal mere fokus på bivirkninger ved antipsykotisk medicin i form af blandt andet risiko for vægtøgning, og samarbejdet mellem psykiatrien og det øvrige sundhedsvæsen skal styrkes både med aftaler om gensidige tilsyn og undervisning.

Fysiske sygdomme overses
Udspillet kommer, efter at en fælles nordisk undersøgelse tidligere på året påviste en markant overdødelighed blandt psykisk syge, som i væsentligt omfang kan tilskrives såkaldte somatiske (fysiske, red.) sygdomme og medicinske tilstande, ikke mindst livsstilssygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. (...)

Både fagfolk og patientorganisationer hilser udspillet velkomment.

»Der er ingen tvivl om, at psykisk syge underbehandles, og det er den rigtige vej at gå at tænke psykiatrien og somatikken sammen. Vi skal kunne rumme hele patienten,« siger formand for Lægeforeningen Mads Koch Hansen. (...)

Ifølge Bent Hansen »behøver det ikke at koste en bondegård« at gennemføre udspillet, og i Folketinget er Socialdemokraternes sundhedsordfører, Sophie Hæstorp Andersen, klar til at sætte problemet på dagsordenen: »Det er en meget markant overdødelighed. Hvis man er psykisk syg, skal det jo ikke nødvendigvis være sådan, at man så også skal dø af en livsstilssygdom.« (...)

- Venter flere psykisk syke

Venter flere psykisk syke
nrk.no 30.6.2014
Folkehelseinstituttet regner med at opp mot halvparten av den voksne befolkningen i Norge vil få en psykisk lidelse i løpet av livet.

Norge er på verdenstoppen i livskvalitet og lykke, men psykisk helse er likevel et stort folkehelseproblem. Psykiske plager og lidelser vil ramme hver andre nordmann ifølge folkehelseinstituttes nye rapport.

Hovedårsakene til redusert levealder i Norge er de ikke-smittsomme sykdommene som kreft, hjerte- og karsykdommer, men også psykiske lidelser og rusmisbruk.

– Psykiske helseplager og lidelser havner høyt opp både når det kommer til dødsårsaker og år levd med helsetap, sier folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg.

Ifølge rapporten har rundt 8 prosent av barn og unge så alvorlige problemer at de tilfredsstiller kravene for å ha en psykisk lidelse. (…)

- AIDS-legemidler kan forårsake for tidlig aldring, ifølge studie

AIDS drugs can cause premature ageing: study (AIDS-legemidler kan forårsake for tidlig aldring, ifølge studie)
reuters.com 26.6.2011
(Reuters) - A class of generic AIDS drugs often used to treat HIV in Africa and other poor regions can cause premature aging and lead to age-related illnesses such as heart disease and dementia, scientists said on Sunday.

In a study in the journal Nature Genetics, British researchers found that the drugs, known as nucleoside analog reverse-transcriptase inhibitors, or NRTIs, damage DNA in the patient's mitochondria -- the "batteries" that power cells.

The scientists said it was unlikely that newer cocktails of AIDS drugs made by firms like Gilead, Merck, Pfizer and GlaxoSmithKline would inflict similar levels of damage, since they are thought to be less toxic to mitochondria. But more research is needed to be certain. (...)

The findings do however help explain why HIV-infected people treated with older antiretroviral AIDS drugs sometimes show advanced signs of frailty and diseases such as heart disease and dementia at an early age, the researchers said.

"DNAet i våre mitokondrier blir kopiert i løpet av vår levetid,og når vi eldes akkumuleres feil naturlig," sa Chinnery, som ledet studien. ("The DNA in our mitochondria gets copied throughout our lifetimes and, as we age, naturally accumulates errors," said Chinnery, who led the study.)

"Vi tror disse HIV-legemidler akselererer hastigheten på de feil som bygges opp. Så i løpet av for eksempel 10 år kan en persons mitokondrielle DNA ha akkumulert samme mengde feil som en person som er eldet over 20 eller 30 år." (...) ("We believe these HIV drugs accelerate the rate at which these errors build up. So over the space of, say, 10 years, a person's mitochondrial DNA may have accumulated the same amount of errors as a person who has naturally aged 20 or 30 years." )

The researchers are now looking at ways to repair or stall some of the damage caused by the drugs and say they believe that focusing on exercise -- which appears to have a beneficial effect on patients with mitochondrial diseases -- may help. (...)

(Anm: Mitochondrial aging is accelerated by anti-retroviral therapy through the clonal expansion of mtDNA mutations. Nature Genetics 2011 (Published online26 June).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: aldring Kilde: Store norske leksikon.).)

(Anm: Kokain og ecstasy forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner (Cocaine and ecstasy cause DNA mutation: study.) (...) "Kokain og ecstasy har vist seg å være farligere enn vi hadde forestilt oss," sa Giorgio Bronzetti, sjefsforsker ved bioteknologisk avdeling ved National Centre for Research's (CNR) . ("Cocaine and ecstasy have proved to be more dangerous than we had imagined," said Giorgio Bronzetti, chief scientist at the National Centre for Research's (CNR) biotechnology department.) Disse midlene, med sine sterke toksikologiske effekter, angriper DNA, utløser mutasjoner og endrer arvematerialet. Dette er svært bekymringsfullt for den effekten de kan ha på fremtidige generasjoner," sa han. ("These drugs, on top of their toxicological effects, attack DNA, provoking mutations and altering the hereditary material. This is very worrying for the effects it could have on future generations," he said.) (Reuters Health 5.12.2003).)

(Anm: Relationship Between Mitochondrial DNA Mutations and Aging. Estimation of Age-at-death. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015 Aug 18. pii: glv115. [Epub ahead of print].)

- Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet

Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65)
BMJ 2011; 342:d4037 (28 June)
The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.

Taking just two drugs with anticholinergic effects, such as some drugs for heart disease, antihistamines, antidepressants, antipsychotics, and even warfarin, can treble the risk of death in the over 65s. Doctors have been advised to assess the combined anticholinergic burden of all drugs that a patient is taking—prescribed drugs and those bought over the counter—before prescribing any additional ones. GPs have also been reminded of the importance of regularly reviewing patients’ drugs.

The study, published in the Journal of the American Geriatrics Society on Friday (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1532-5415.2011.03491.x/abstract), looked at the prescribed drugs and drugs bought over the counter taken by more than 13 000 people aged over 65 in the United Kingdom during the early 1990s.

A total of 86 drugs were identified as having an anticholinergic effect, and around half the patients were found to be taking at least one. Each drug was given an anticholinergic burden (ACB) score on the basis of the strength of its anticholinergic activity, with 0 being no effect, 1 a mild effect, 2 a moderate effect, and 3 a severe effect. The cumulative ACB score for each patient was then worked out. (...)

A study in the United States looking at the anticholinergic effects of drugs on younger patients in intensive care is expected to report soon. (...)

(Anm: Drugs with anticholinergic effects and cognitive impairment, falls and all-cause mortality in older adults: a systematic review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2015 Mar 2. [Epub ahead of print].)

(Anm: A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here. (agingbraincare.org).)

(Anm: Hukommelse – normal glemsomhet eller tegn på sykdom? Alle glemmer ting fra tid til annen, det er helt normalt. Men for noen kan dårlig hukommelse hemme gjøremål i hverdagen. (…) Hvilke legemidler kan påvirke hukommelsen? Noen legemidler kan også føre til at man får dårligere hukommelse, ifølge Bekkhus-Wetterberg. – Av legemidler er det hovedsakelig beroligende medisiner av benzodiazpintype, som diazepam og oxazepam, samt legemidler med antikolinerg effekt som gir hukommelsesproblemer. Alle midler som svekker oppmerksomheten og gjør at man blir trett og sløv, vil også påvirke hukommelsen. (lommeleen.no 1.8.2016).)

(Anm: - Hjerneskanninger linker fysiske endringer til kognitiv risiko hos mye brukte legemiddelklasser. (…) - Forskerne har også funnet signifikante linker mellom hjernens struktur avslørt av MR og antikolinerg legemiddelbruk, hvor deltakerne som brukte antikolinerge legemidler hadde redusert hjernevolum og større ventrikler, hulrommene inne i hjernen.) (…) En liste over antikolinerge midler og deres potensielle effekten er her. (A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here.) (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: - Problemene med uheldige antikolinerge effekter (bivirkninger) hos barn, ungdommer, voksne og eldre pasienter. (The problems of anticholinergic adverse effects in older patients.) Drugs Aging. 1993 Jul-Aug;3(4):335-48.)

(Anm: Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Olanzapin depot (Zyprexa) kan gi en tilstand forenlig med sentralt antikolinergt syndrom. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2238 – 9 (12.11.2013).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

(Anm: Boustani MA, Campbell NL, Munger S, Maidment I, Fox GC.  Impact of anticholinergics on the aging brain: a review and practical application. Aging Heatlh. 2008;4(3):311-320.)
 
(Anm: Campbell N, Boustani M, Limbil T, et al. The cognitive impact of anticholinergics: a clinical review.  Clinical Interventions in Aging. 2009;4(1):225-233.)

(Anm: Campbell N, Boustani M, Lane K, et al. Use of anticholinergics and the risk of cognitive impairment in an AfricanAmerican population. Neurology. 2010;75:152-159.)

(Anm:  Fox C, Richardson K, Maidment I, et al. Anticholinergic medication use and cognitive impairment in the older population: the medical research council cognitive function and ageing study. J Am Geriatr Soc. 2011 Aug;59(8):1477-83. Epub 2011 Jun 24.)

(Anm:  Cai X, Campbell N, Khan B, Callahan C, Boustani M. Long-term anticholinergic use and the aging brain. Alzheimers Dement. 2013 Jul;9(4):377-85. Epub 2012 Nov 22.)

Anticholinergic Meds May Impair the Brain (Antikolinerge legemidler kan svekke hjernen)
northcarolinainjurylawyerblog.com 27.2.2012
Are some popular drugs, in fact, dangerous drugs? According to The New York Times, many people don’t realize that there are dozens of antihistamines, painkillers, and psychiatric medications that can negatively impact the brain—especially if the person is elderly. The Times reports that taking more than one of the medications that can have this effect may lead to memory loss and cognitive impairment.

These drugs, known as anticholinergics, block the neurotransmitter acetylcholine, which is usually tasked with a number of bodily functions (including cognitive function and memory production.) The drugs’ effects are cumulative. (...)

Drugs may increase risk of mental decline, say Norwich scientists (Legemidler kan øke risiko for mental svekkelse, ifølge forskere fra Norwich)
edp24.co.uk 25.6.2011
(...) The findings have been published in the Journal of the American Geriatrics Society following a study of more than 13,000 people aged over 65.

Led by researchers at the University of East Anglia, the two-year research project has shown that a side-effect of many drugs commonly used to treat depression, bladder or heart problems, epilepsy and glaucoma appears to increase the risks of both cognitive impairment and death in older people.

Findings of the study have been revealed as part of a drive to find ways of reducing risk factors for dementia which affects 820,000 people in the UK. (...)

Some of the most dangerous (score three) drugs are commonly available, including the antihistamines chlorphenamine (used in the brand Piriton) and promethazine (used in Phenergan), anti-depressants amitriptyline (used in several brands) and paroxetine (used in Seroxat) and the incontinence drug oxybutynin (used in Ditropan).

The study has been welcomed by leading dementia research charity but patients have been warned not to stop taking their medication but to speak to their doctor if they are concerned.

Susanne Sorensen, head of research at the Alzheimer’s Society, said: “This robust study provides valuable findings, and must be taken seriously. However, it is vital that people do not panic or stop taking their medication without consulting their GP.” (...)

“The known side-effects of anticholinergic medicines are described in the product information for prescribers and in patient information leaflets. (...)

(Anm: Anticholin ment in the Older Population: The Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Study. Journal of the American Geriatrics Society 2011 (24 JUN).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Konklusjon: Dekonstruksjon av rettsdokumenter avslørte at protokollspesifikke resultater ikke viste statistisk signifikant forskjell mellom citalopram og placebo. Den publiserte artikkelen konkluderte imidlertid med at citalopram var trygt og betydelig mer effektivt enn placebo for barn og ungdom, med mulige bivirkninger mht. pasientsikkerhet.

(Anm: The citalopram CIT-MD-18 pediatric depression trial: Deconstruction of medical ghostwriting, data mischaracterisation and academic malfeasance. OBJECTIVE: Deconstruction of a ghostwritten report of a randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy and safety trial of citalopram in depressed children and adolescents conducted in the United States. (…) CONCLUSION: Deconstruction of court documents revealed that protocol-specified outcome measures showed no statistically significant difference between citalopram and placebo. However, the published article concluded that citalopram was safe and significantly more efficacious than placebo for children and adolescents, with possible adverse effects on patient safety. Int J Risk Saf Med. 2016 Mar 16;28(1):33-43.)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

Risky mix
indianexpress.com 3.3.2012
Many people are unaware that dozens of painkillers, antihistamines and psychiatric medications - from drugstore staples to popular antidepressants - can adversely affect brain function, mostly in the elderly. Regular use of multiple medications that have this effect has been linked to cognitive impairment and memory loss.

Called anticholinergics, the drugs block the action of the neurotransmitter acetylcholine, sometimes as a direct action, but often as a side effect.

cetylcholine is a chemical messenger with a range of functions in the body, memory production and cognitive function among them.
The difficulty for patients is that the effect of anticholinergic drugs is cumulative. Doctors are not always aware of all of the medications their patients take, and they do not always think to review the anticholinergic properties of the ones they prescribe. It’s a particular problem for older patients, who are more vulnerable to the effects of these drugs and who tend to take more medicines overall.

After following more than 13,000 British men and women or older for two years, researchers found that those taking more than one anticholinergic drug scored lower on tests of cognitive function than those who were not using any such drugs, and that the death rate for the heavy users during the course of the study was 68 per cent higher.

That finding, reported last July in The Journal of the American Geriatrics Society, stunned the investigators. (...)

(Anm: Anticholinergic syndrome - Acute Anticholinergic Syndrome (en.wikipedia.org).)

(Anm: A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here. (agingbraincare.org).)

(Anm: Hukommelse – normal glemsomhet eller tegn på sykdom? Alle glemmer ting fra tid til annen, det er helt normalt. Men for noen kan dårlig hukommelse hemme gjøremål i hverdagen. (…) Hvilke legemidler kan påvirke hukommelsen? Noen legemidler kan også føre til at man får dårligere hukommelse, ifølge Bekkhus-Wetterberg. – Av legemidler er det hovedsakelig beroligende medisiner av benzodiazpintype, som diazepam og oxazepam, samt legemidler med antikolinerg effekt som gir hukommelsesproblemer. Alle midler som svekker oppmerksomheten og gjør at man blir trett og sløv, vil også påvirke hukommelsen. (lommeleen.no 1.8.2016).)

(Anm: - Hjerneskanninger linker fysiske endringer til kognitiv risiko hos mye brukte legemiddelklasser. (…) - Forskerne har også funnet signifikante linker mellom hjernens struktur avslørt av MR og antikolinerg legemiddelbruk, hvor deltakerne som brukte antikolinerge legemidler hadde redusert hjernevolum og større ventrikler, hulrommene inne i hjernen.) (…) En liste over antikolinerge midler og deres potensielle effekten er her. (A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here.) (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: - Problemene med uheldige antikolinerge effekter (bivirkninger) hos barn, ungdommer, voksne og eldre pasienter. (The problems of anticholinergic adverse effects in older patients.) Drugs Aging. 1993 Jul-Aug;3(4):335-48.)

(Anm: Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Olanzapin depot (Zyprexa) kan gi en tilstand forenlig med sentralt antikolinergt syndrom. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2238 – 9 (12.11.2013).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

(Anm: Boustani MA, Campbell NL, Munger S, Maidment I, Fox GC.  Impact of anticholinergics on the aging brain: a review and practical application. Aging Heatlh. 2008;4(3):311-320.)
 
(Anm: Campbell N, Boustani M, Limbil T, et al. The cognitive impact of anticholinergics: a clinical review.  Clinical Interventions in Aging. 2009;4(1):225-233.)

(Anm: Campbell N, Boustani M, Lane K, et al. Use of anticholinergics and the risk of cognitive impairment in an AfricanAmerican population. Neurology. 2010;75:152-159.)

(Anm:  Fox C, Richardson K, Maidment I, et al. Anticholinergic medication use and cognitive impairment in the older population: the medical research council cognitive function and ageing study. J Am Geriatr Soc. 2011 Aug;59(8):1477-83. Epub 2011 Jun 24.)

(Anm:  Cai X, Campbell N, Khan B, Callahan C, Boustani M. Long-term anticholinergic use and the aging brain. Alzheimers Dement. 2013 Jul;9(4):377-85. Epub 2012 Nov 22.)

(Anm: En ny studie fra Western University er med på å forklare hvorfor langvarig bruk av felles antikolinerge legemidler, som brukes til å behandle tilstander som allergi og overaktiv blære, fører til en økt risiko for å utvikle demens senere i livet. Funnene viser at langvarig undertrykkelse av signalstoffet acetylkolin - et mål for antikolinerge legemidler - resulterer i demenslignende endringer i hjernen. (medicalnewstoday.com 25.6.2016).)

(Anm: Antikolinerge legemidler knyttet til risiko for lungebetennelse hos eldre (Anticholinergic drugs linked to risk for pneumonia in elderly) (medicalnewstoday.com 5.3.2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: OBS! på medicin med antikolinerg effekt. Et epidemiologisk studie med ca. 13.000 ældre viser, at medicin med antikolinerg effekt svækker den kognitive funktion og muligvis resulterer i øget mortalitet (1). Medicin med antikolinerg effekt er fx urologiske spasmolytika, tricykliske antidepressiva, samt visse antipsykotika og ældre antihistaminer. (irf.dk 31.8.2011 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF).)

(Anm: Drugs on the Anticholinergic Burden (ACB) scale. (A total ACB scale score of three or more is considered clinically relevant) (uea.ac.uk).)

(Anm: Anticholinergic Medication Use and Cognitive Impairment in the Older Population: The Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Study. Journal of the American Geriatrics Society 2011 (24 JUN).)

(Anm: Worsening Depression Linked to Higher Dementia Risk. —Ongoing study finds 'worsening' trajectory the only one tied to dementia. (…) "Indeed, depressive symptoms might appear as a reaction to underlying subclinical cognitive impairment, and lie in a continuum between subclinical cognitive impairment and overt dementia," they wrote. (medpagetoday.com 1.5.2016).)

Drugs 'linked to mental decline' (Legemidler "linket til mental svekkelse")
nursinginpractice.com 24.6.2011
Researchers have linked commonly taken drugs to mental decline and death in older people.

The study involved 13,000 people and looked at 80 drugs including painkillers, blood thinners, eye drops for glaucoma and antihistamines.

Each drug was examined for the 'anticholinergic activity' side-effect, which affects the brain by blocking the acetylcholine neurotransmitter and was then given a ranking from one to three according to the strength of this effect.

Drugs given a rating of one had the mildest effect, while those ranked three were of most serious concern. (...)

(Anm: Anticholinergic syndrome - Acute Anticholinergic Syndrome (en.wikipedia.org).)

(Anm: A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here. (agingbraincare.org).)

(Anm: Hukommelse – normal glemsomhet eller tegn på sykdom? Alle glemmer ting fra tid til annen, det er helt normalt. Men for noen kan dårlig hukommelse hemme gjøremål i hverdagen. (…) Hvilke legemidler kan påvirke hukommelsen? Noen legemidler kan også føre til at man får dårligere hukommelse, ifølge Bekkhus-Wetterberg. – Av legemidler er det hovedsakelig beroligende medisiner av benzodiazpintype, som diazepam og oxazepam, samt legemidler med antikolinerg effekt som gir hukommelsesproblemer. Alle midler som svekker oppmerksomheten og gjør at man blir trett og sløv, vil også påvirke hukommelsen. (lommeleen.no 1.8.2016).)

(Anm: - Hjerneskanninger linker fysiske endringer til kognitiv risiko hos mye brukte legemiddelklasser. (…) - Forskerne har også funnet signifikante linker mellom hjernens struktur avslørt av MR og antikolinerg legemiddelbruk, hvor deltakerne som brukte antikolinerge legemidler hadde redusert hjernevolum og større ventrikler, hulrommene inne i hjernen.) (…) En liste over antikolinerge midler og deres potensielle effekten er her. (A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here.) (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: - Problemene med uheldige antikolinerge effekter (bivirkninger) hos barn, ungdommer, voksne og eldre pasienter. (The problems of anticholinergic adverse effects in older patients.) Drugs Aging. 1993 Jul-Aug;3(4):335-48.)

(Anm: Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Olanzapin depot (Zyprexa) kan gi en tilstand forenlig med sentralt antikolinergt syndrom. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2238 – 9 (12.11.2013).)

- Sentralt antikolinergt syndrom.

(Anm: Sentralt antikolinergt syndrom. Sentralt antikolinergt syndrom, forvirrings- og urotilstand som kan utløses av atropin (se antikolinerge midler), skopolamin (se også premedikasjon) og andre medikamenter (antikolinerge midler) som hemmer det parasympatiske nervesystemet (se autonome nervesystem). Problemene forsterkes hvis flere midler med antikolinerg effekt gis samtidig, noe man helst bør unngå. Behandlingen er injeksjon av motgiften fysostigmin. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antikolinergt syndrom - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Bakgrunn Antikolinergt syndrom er en samling av symptomer og tegn som oppstår når nevrotransmittoren acetylkolin (ACh) og dets effekter på muskarinerge reseptorer blokkeres. Det kan sees som en bivirkning til behandling eller ved forgiftning med ulike substanser. Til tross for at navnet ”sentralt antikolinergt syndrom” ofte benyttes, skyldes symptomene både sentralnervøse og perifere effekter. (…) Substanser som ved overdosering eller intoksikasjon kan føre til antikolinergt syndrom. Legemidler: - Antihistaminer (spesielt førstegenerasjons antihistaminer) - Trisykliske antidepressiva (TCA) – Antipsykotika - Antiparkinsonmidler (benztropin, benzheksol, biperiden, procyklidin) – Spasmolytika – Mydriatika - Muskelrelaksantia (meprobamat, benzodiazepiner) – Skopolamin - Atropin (mest perifere effekter ved lave doser) - Hypnotika/sedativa (for eksempel - enzodiazepiner) - Andre forbindelser: - Plantegifter i ”atropingruppen”, særlig piggeple (Datura stramonium), men også belladonnaurt (Atropa belladonna), muskatnøtt (Myristica fragrans) og bulmeurt (Hyoscyamus niger). - Illegale stoffer som heroin tilsettes noen ganger andre stoffer (”kuttes med”), for eksempel skopolamin. - Psykotrope stridsmidler (benzylater og glykolater). NB! Siden planter er blant de vanligste årsakene til dette syndromet, bør man alltid tenke på denne diagnosen ved uklare tilstander (koma, forvirring, delirium), særlig i perioden juli til oktober. (helsebiblioteket.no 8.7.2015).)

- Antikolinergika for sikling – Å balansere det gode med det dårlige.

(Anm: Anticholinergics for Drooling — Balancing the Good with the Bad. John D. Cowden, MD, MPH reviewing Parr JR et al. Arch Dis Child 2017 Nov 30 Although both glycopyrronium (glycopyrrolate) and hyoscine (scopolamine) were effective, the latter caused more adverse effects and proved less acceptable. (NEJM 2017 (Jan 2, 2018).)

(Anm: L22.4 Antikolinergika. Atropin, skopolamin, glykopyrron. Bivirkninger Takykardi, munntørrhet, døsighet og akkomodasjonsforstyrrelser er vanlig. Arytmier, obstipasjon og urinretensjon kan forekomme. Skopolamin og atropin kan forårsake somnolens, ev. uro og forvirring (sentralt antikolinergt syndrom). Dette kan behandles med fysostigmin, se G12 antidotlisten . (legemiddelhandboka.no 7.1.2018).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

(Anm: Boustani MA, Campbell NL, Munger S, Maidment I, Fox GC.  Impact of anticholinergics on the aging brain: a review and practical application. Aging Heatlh. 2008;4(3):311-320.)
 
(Anm: Campbell N, Boustani M, Limbil T, et al. The cognitive impact of anticholinergics: a clinical review.  Clinical Interventions in Aging. 2009;4(1):225-233.)

(Anm: Campbell N, Boustani M, Lane K, et al. Use of anticholinergics and the risk of cognitive impairment in an AfricanAmerican population. Neurology. 2010;75:152-159.)

(Anm:  Fox C, Richardson K, Maidment I, et al. Anticholinergic medication use and cognitive impairment in the older population: the medical research council cognitive function and ageing study. J Am Geriatr Soc. 2011 Aug;59(8):1477-83. Epub 2011 Jun 24.)

(Anm:  Cai X, Campbell N, Khan B, Callahan C, Boustani M. Long-term anticholinergic use and the aging brain. Alzheimers Dement. 2013 Jul;9(4):377-85. Epub 2012 Nov 22.)

(Anm: En ny studie fra Western University er med på å forklare hvorfor langvarig bruk av felles antikolinerge legemidler, som brukes til å behandle tilstander som allergi og overaktiv blære, fører til en økt risiko for å utvikle demens senere i livet. Funnene viser at langvarig undertrykkelse av signalstoffet acetylkolin - et mål for antikolinerge legemidler - resulterer i demenslignende endringer i hjernen. (medicalnewstoday.com 25.6.2016).)

(Anm: Antikolinerge legemidler knyttet til risiko for lungebetennelse hos eldre (Anticholinergic drugs linked to risk for pneumonia in elderly) (medicalnewstoday.com 5.3.2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: OBS! på medicin med antikolinerg effekt. Et epidemiologisk studie med ca. 13.000 ældre viser, at medicin med antikolinerg effekt svækker den kognitive funktion og muligvis resulterer i øget mortalitet (1). Medicin med antikolinerg effekt er fx urologiske spasmolytika, tricykliske antidepressiva, samt visse antipsykotika og ældre antihistaminer. (irf.dk 31.8.2011 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF).)

(Anm: Drugs on the Anticholinergic Burden (ACB) scale. (A total ACB scale score of three or more is considered clinically relevant) (uea.ac.uk).)

(Anm: Anticholinergic Medication Use and Cognitive Impairment in the Older Population: The Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Study. Journal of the American Geriatrics Society 2011 (24 JUN).)

(Anm: Worsening Depression Linked to Higher Dementia Risk. —Ongoing study finds 'worsening' trajectory the only one tied to dementia. (…) "Indeed, depressive symptoms might appear as a reaction to underlying subclinical cognitive impairment, and lie in a continuum between subclinical cognitive impairment and overt dementia," they wrote. (medpagetoday.com 1.5.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

Cocktail of Popular Drugs May Cloud Brain (Cocktail av populære legemidler kan gjøre hjernen uklar eller sløret (kognitiv svekkelse))
well.blogs.nytimes.com 27.2.2012
Many people are unaware that dozens of painkillers, antihistamines and psychiatric medications — from drugstore staples to popular antidepressants — can adversely affect brain function, mostly in the elderly. Regular use of multiple medications that have this effect has been linked to cognitive impairment and memory loss.

Called anticholinergics, the drugs block the action of the neurotransmitter acetylcholine, sometimes as a direct action, but often as a side effect. Acetylcholine is a chemical messenger with a range of functions in the body, memory production and cognitive function among them.

The difficulty for patients is that the effect of anticholinergic drugs is cumulative. Doctors are not always aware of all of the medications their patients take, and they do not always think to review the anticholinergic properties of the ones they prescribe. It’s a particular problem for older patients, who are more vulnerable to the effects of these drugs and who tend to take more medicines over all.

Now a spate of new research studies has focused on anticholinergic medicines.

After following more than 13,000 British men and women 65 or older for two years, researchers found that those taking more than one anticholinergic drug scored lower on tests of cognitive function than those who were not using any such drugs, and that the death rate for the heavy users during the course of the study was 68 percent higher. (...)

Even Mild Cognitive Impairment Predicts Early Death (Selv mild kognitiv svekkelse kan forutsi tidlig død)
medscape.com 6.9.2011
— Even mild cognitive impairment has a strong independent impact on life expectancy, on the same order as other chronic diseases, such as diabetes, according to a new study.

In nearly 4000 older adults, mild and moderate to severe cognitive impairment at baseline was associated with an increased risk for death over roughly the next decade after controlling for other mortality risk factors.

Identifying all types of cognitive impairment in primary care practices should be given a "higher priority," the study team concludes in a report published in the September 6 issue of the Annals of Internal Medicine. (...)

(Anm: Cognitive Impairment: An Independent Predictor of Excess Mortality. Annals of Internal Medicine 2011;155(5):300-308 (September 6).)

- Alvorlig depresjon klinket til økt aldringsprosess

Severe depression linked to increased aging process (Alvorlig depresjon linket til økt aldringsprosess)
medicalnewstoday.com 17.11.2013
New research suggests that people suffering from major depressive disorder may age significantly faster, compared with people who do not suffer from depression. This is according to a study published in the journal Molecular Psychiatry.

According to the Anxiety and Depression Association of America, major depressive disorder (MDD) affects around 14.8 million adults in the US every year, and the disorder is more prevalent in women.

Previous studies have associated depression and MDD with increased risk of age-related diseases, including diabetes, cancer, obesity and heart disease, and the researchers say that "accelerated biological aging" is thought to be one of the causes of these increased risks.

Researchers say people suffering from MDD may experience accelerated aging of 4 to 6 years, compared with those without depression.

To investigate this further, researchers from the VU University Medical Center in the Netherlands analyzed 1,095 patients suffering from MDD, alongside 802 people who had recovered from MDD and 510 healthy individuals who had no history of the disorder.

The participants had a mean age of 41.6 years, and 66.8% were female.

The researchers analyzed the telomere length of each individual. A telomere is an area of repetitive DNA that sits at the end of a chromosome, protecting it from deterioration.

These telomeres shorten as a person ages, but other factors may also impact their length. Through analyzing the length of these telomeres, cellular aging can be estimated.

'Convincing evidence'
The findings of the analysis revealed that patients who suffer from MDD, or who have experienced the disorder at some point in their lives, have shorter telomere length, compared with individuals who do not have or have never experienced severe depression.

The investigators say their research indicates that those who currently suffer from severe depression demonstrate cellular aging acceleration by 4 to 6 years, compared with healthy individuals.

A higher severity of depression and a longer duration of depressive symptoms were both linked to shorter telomere length.

The investigators say their results were significant, even after accounting for lifestyle and health factors.

Commenting on their findings, the researchers say:

"This large-scale study provides convincing evidence that depression is associated with several years of biological aging, especially among those with the most severe and chronic symptoms."

The investigators note that although other research has suggested that lifestyle interventions may have significant benefits for the aging process, it remains to be seen as to whether the aging process could be reversed, and whether this would have an impact on depression.

"It needs to be tested whether these may be fruitful interventions in MDD patients, resulting not only in a reversal of depression symptomatology but also in restoring biological aging and consequent somatic (body) health," they conclude.

Earlier this year, Medical News Today reported on a study suggesting that exercise could reduce symptoms of depression. (...)

(Anm:  Leucocyte telomere length and risk of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2014;349:g4227  (08 July 2014) .)

- Kan stamceller reversere aldringsprosessen? Stamceller i hjernen bestemmer hvor raskt kroppen våre ldres, har forskere bemerket.

(Anm: Could stem cells reverse the aging process? Stem cells in the brain determine how quickly our bodies age, researchers have noted. But by introducing fresh stem cells, part of the aging process could be slowed down or reversed, a new study finds. As humans, we persist in being baffled by the steady aging of our bodies, which sometimes seems to occur at a faster rate than we might expect. Consequently, we often do our best to try to stall or "cheat" the aging process using a wide range of "remedies," from improving our diets to undergoing plastic surgery. Researchers are now looking into how stem cells found in a region of our brain called the hypothalamus might play a key role in how swiftly we age. Dr. Dongsheng Cai, from the Albert Einstein College of Medicine, in New York City, NY, alongside a team of specialists, has found that adding fresh stem cells to the hypothalamus might be the way to go if we want to delay old age. The results of this study are published in the current issue of Nature. (medicalnewstoday.com 28.7.2017).)

(Anm: Why drinking increases sexual urges but decreases sexual performance: Hypothalamus and pituitary: The hypothalamus and pituitary coordinate automatic brain functions and hormone release. Alcohol depresses nerve centers in the hypothalamus that control sexual arousal and performance. Although sexual urge may increase, sexual performance decreases. (forbes.com 6.10.2012).)

- Tegn på aldring kan være linket til blokkerte blodårer i hjernen

Signs of Aging May Be Linked to Undetected Blocked Brain Blood Vessels (Tegn på aldring kan være linket til blokkerte blodårer i hjernen)
sciencedaily.com 1.9.2011
— Many common signs of aging, such as shaking hands, stooped posture and walking slower, may be due to tiny blocked vessels in the brain that can't be detected by current technology.

In a study reported in Stroke: Journal of the American Heart Association, researchers examined brain autopsies of older people and found:

 • Microscopic lesions or infarcts -- too small to be detected using brain imaging -- were in 30 percent of the brains of people who had no diagnosed brain disease or stroke.
 • Those who had the most trouble walking had multiple brain lesions.
 • Two-thirds of the people had at least one blood vessel abnormality, suggesting a possible link between the blocked vessels and the familiar signs of aging.

"This is very surprising," said Aron S. Buchman, M.D., lead author of the study and associate professor of neurological sciences at Rush University Medical Center in Chicago. "There is a very big public health consequence because we're not capturing this 30 percent who have undiagnosed small vessel disease that is not picked up by current technology. How would you even get them on your radar? We need additional tools in our toolkit." (...)

The lesions couldn't be detected by current scans.

During the annual exams of the nuns and priests, researchers used the motor skills portion of a Parkinson's disease survey to assess their physical abilities. Researchers observed and rated the participants':

 • Balance
 • Ability to maintain posture
 • Walking speed
 • Ability to get in and out of chairs
 • Ability to make turns when walking
 • Sense of dizziness

"Often the mild motor symptoms are considered an expected part of aging," said Buchman, who is also a member of the Rush Alzheimer's Disease Center. "We shouldn't accept this as normal aging. We should try to fix it and understand it.

If there is an underlying cause, we can intervene and perhaps lessen the impact." (...)

(Anm: Demens “varsles av langsom ganghastighet og hukommelsesproblemer (- Motoric cognitive risk syndrome (MCR)) (Dementia 'predicted by slow walking speed and memory problems') (medicalnewstoday.com 30.7.2014).)

(Anm: Tegn på aldring kan være linket til blokkerte blodårer i hjernen. (Signs of Aging May Be Linked to Undetected Blocked Brain Blood Vessels.) (sciencedaily.com 1.9.2011).)

(Anm: Can Slow Walking Speed in Elderly Signal Alzheimer’s Disease Hallmarks? MINNEAPOLIS -- December 2, 2015 -- How fast elderly people walk may be related to the amount of amyloid they have built up in their brains, even if they don’t yet have symptoms of Alzheimer’s disease, according to a study published in the December 2, 2015, online issue of the journal Neurology. (dgnews.docguide.com 2.12.2015).)

(Anm: Håndtrykket ditt kan avsløre risikoen for hjerteinfarkt. Ny forskning hevder at en persons håndtrykk er viktigere enn å måle blodtrykket – for å finne risikoen for hjerteinfarkt. HVORDAN HILSER DU? Ny forskning viser at håndtrykket ditt kan avsløre om er utsatt for hjerteproblemer. (…) Forskere fant ut at for hver fem kilo reduksjon i gripestyrken, så økte risikoen for død som følge av hjerte- og karsykdommer eller slag med 17 prosent. (tv2nyhetene.no 14.5.2015).)

- "Minislag" linket til lavere forventet levetid

Stroke ökar i yngre medelåldern
socialstyrelsen.se 25.3.2013
Allt färre i befolkningen drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Men bland kvinnor och män 35–44 år har risken att få stroke ökat med 21 respektive 15 procent sedan mitten på 1990-talet. Särskilt oroande är resultaten bland dem med kort utbildning.

Resultaten presenteras i dag i Socialstyrelsens och Statens folkhälsoinstituts gemensamma årsrapport Folkhälsan i Sverige 2013. Rapporten visar att befolkningen lever allt längre överlag, framförallt på grund av att hjärt- och kärlsjukdomarna har minskat kraftigt.

När det gäller stroke i åldrarna 35–44 år är utvecklingen däremot den motsatta. Det handlar nu om nästan 400 personer om året som insjuknar och konsekvenserna blir ofta förödande för de som drabbas eftersom de är mitt i yrkeslivet och kanske har små barn.

– Det är viktigt att förebygga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, såsom rökning och övervikt, redan i unga år. De som vill ha hjälp att sluta röka eller gå ner i vikt måste få det stöd de behöver från hälso- och sjukvården. Resultaten är också en signal till vården att uppmärksamma att även yngre patienter kan ha högt blodtryck eller högt blodsocker, säger Inger Heimerson projektledare på Socialstyrelsen.

Störst risk för stroke har de som inte studerat vidare efter grundskolan. De löper mer än dubbelt så hög risk att drabbas som de med eftergymnasial utbildning. Bland de yngre medelålders kvinnorna med kort utbildning har även risken för hjärtinfarkt ökat med 45 procent sedan mitten av 1990-talet. (...)

(Anm: Transient Ischemic Attack. N Engl J Med 2002; 347:1687-1692 (November 21, 2002).)

Having a “Mini-Stroke” Can Shorten Life Expectancy (Et "minislag" kan forkorte forventet levetid)
ivanhoe.com 15.11.2011
(Ivanhoe Newswire) – Having a transient ischemic attack (TIA), or a "mini stroke" can reduce your life expectancy by 20 percent, according to this study.
"People experiencing a TIA won't die from it, but they will have a high risk of early stroke and also an increased risk of future problems that may reduce life expectancy," Melina Gattellari, Ph.D., senior lecturer at the School of Public Health and Community Medicine in The University of New South Wales, Sydney and Ingham Institute in Liverpool, Australia, was quoted as saying.

"Our findings suggest that patients and doctors should be careful to intensely manage lifestyle and medical risk factors for years after a transient ischemic attack," Dr. Gattellari said. (...)

(Anm: Mini Stroke Information: What You Need to Know About Mini Stroke. (stroke.about.com 15.8.2008).)

Mini Stroke Information: What You Need to Know About Mini Stroke
stroke.about.com 15.8.2008
What are the symptoms of a mini stroke?
The symptoms of a mini stroke begin suddenly and vary depending on the part of the brain that is affected. Mini strokes that affect areas of the brain used minimally in day to day function cause symptoms that are mild or almost unnoticeable. By contrast mini strokes affecting areas of the brain used heavily in normal day to day function cause symptoms which can be extremely debilitating.

For instance a person who suffers a mini stroke in the hand area of the brain may develop difficulty writing for a few minutes or hours. A different person who experiences a mini stroke of a similar size in the brainstem, an area of the brain which harbors the centers for gait balance, voice control, and eye movements, might feel temporarily unable to carry on with his or her day because of vertigo, difficulty speaking, or double vision.

Mini strokes most commonly affect parts of the brain which control movement and feeling in the face, arm, and leg. They can also affect our ability to understand and produce speech. Here is a list of the most common symptoms of a mini stroke:

•Weakness of the face, and/or arm, and/or leg muscles on one side of body
•Numbness of face and/or arm and/or leg one side of the body
•Inability to understand spoken language
•Inability to speak
•Unexplained dizziness or vertigo
•Loss of vision through one eye
•Double vision or blurry vision (...)

“Ministrokes” Linked With Lower Life Expectancy ("Minislag" linket til lavere forventet levetid)
JAMA 2011 (November 10)
Transient ischemic attacks, often called ministrokes, may reduce life expectancy by up to 20%.

A transient ischemic attack (TIA) isn’t just a harbinger of stroke. New research shows that TIAs, which often are called ministrokes, can cut life expectancy by up to 20%.

The study, published online today in Stroke: Journal of the American Heart Association, is the first to examine life expectancy in people who have had a TIA compared with expected mortality rates from all causes of death in the general population. An estimated 240 000 TIAs occurred in the United States in 2002. Studies show that about 15% of strokes are preceded by a TIA. (...)

(Anm: Minislag kan forårsake demens, antyder studien. (Ministrokes may cause dementia, study suggests. Ministrokes are a type of stroke that only lasts for a few minutes. New research suggests that the effect of a ministroke is more serious than previously thought. (…) Transient ischemic attacks, or "ministrokes," occur when an artery becomes briefly blocked by a blood clot. A ministroke is the same as a regular stroke - the only difference is that they last for a shorter period of time. Existing research shows that anywhere between 25-30 percent of people who have experienced an ischemic stroke may go on to develop delayed vascular cognitive impairment or vascular dementia. Ministrokes - also called cortical microinfarcts - cause minuscule lesions of approximately 0.05-3 millimeters in diameter, but an increasing amount of research seems to link ministrokes with cognitive decline and dementia.) (medicalnewstoday.com 16.1.2017).)

- Er der sammenheng mellom utviklingen i middellevetid og sunnhets- og samfunnsutgiftene?

Er der sammenhæng mellem udviklingen i middellevetid og sundheds- og medicinudgifterne?
irf.dk 19.3.2008
(…) Konklusion
Middellevetiden afhænger af mange variable fx økonomisk udvikling, arbejde, uddannelse, sundhedsvæsnets behandlingsindsats og livsstilsfaktorer.

Mange lægemidler forlænger ikke middellevetiden, og mange behandlinger, som giver en dramatisk nedsættelse af dødeligheden, øger kun middellevetiden marginalt, fordi der ofte er tale om mindre grupper, jfr. AIDSeksemplet.

Det er overordentligt svært og problematisk at anvende aggregerede data til at undersøge sammenhængen mellem sundhedsudgifter − herunder udgifter til behandlinger − og middellevetiden.

Derfor kan man ikke umiddelbart konkludere, at flere udgifter til lægemiddelbehandling vil forøge levetiden − eller omvendt de relativt få udgifter til lægemiddelbehandling kan ikke umiddelbart forklare den kortere levetid. (…)

Svaret er ikke mer penger
BJØRN GJELSVIK, fastlege, universitetslektor, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo
aftenposten.no 12.2.2008
Helsedebatten. Det er oppsiktsvekkende at man ikke har bedret dødelighetstall eller overlevelse etter alvorlig sykdom i Norge på tross av en sterk utbygging av helsetjenesten de siste årene. (...)

"For sikkerhets skyld"-undersøkelsene og -behandlingene er kostbare og tallrike, og det er mange grunner til at det er slik:

- Frykt og forventninger i befolkningen: Hvis ikke jeg blir undersøkt med den beste teknologien, kan noe bli oversett

- Frykt hos helsepersonell: Hvis jeg ikke sender denne pasienten videre kan noe bli oversett og jeg blir kritisert, hengt ut i avisen, fratatt lisensen. (...)

- Dårlig søvn varsler tidlig død

Dårlig søvn varsler tidlig død
videnskab.dk 29.3.2011
Folk med søvnproblemer bliver mere syge og dør tidligere end andre mennesker. Ny dansk forskning understreger, at du skal tage dårlig søvn meget alvorligt.

Hvis du tror, at du får den søvn, du har brug for, fordi du sover længe om morgenen, kan du tage grueligt fejl.

Ny dansk forskning dokumenterer, at ligegyldigt hvor længe du sover om morgenen, så kan du blive syg, når du gennem en længere periode sover dårligt, ligger vågen om natten eller skal bruge piller for at falde i søvn.

Alvorlige søvnproblemer er endda tegn på, at du lægger dig i sengen for sidste gang i en alt for tidlig alder. (...)

Søvnproblemer i fem grupper
Det er især slemt, hvis man skal bruge sovemedicin for at falde i søvn. Det kan være, fordi problemet har eksisteret i lang tid. - Naja Hulvej Rod

Det kan være svært at regne ud, om man er i farezonen. Naja Hulvej Rod understreger, at man næppe bliver syg af at sove dårligt i et par nætter i træk. Man skal formentlig op på uger eller måneder, før det bliver slemt.

Undersøgelsen viser desuden, at jo flere af følgende fem problemer, man oplever, des større er risikoen for sygdomme

 1. Du skal bruge piller for at falde i søvn
 2. Du ligger vågen det meste af natten
 3. Du sover dårligt om natten
 4. Det tager lang tid at falde i søvn
 5. Du vågner tidligt om morgenen

De tre første faktorer – i prioriteret rækkefølge – ser ud til at være dem med dårligst indflydelse på kroppen.

Dårlig søvn kan skyldes stress
Naja Hulvej Rod nævner, at en årsag til mange nætter med ringe søvn kan være stress.

Det kan måske gavne fremtidige initiativer, som skal forhindre for tidlige dødsfald, at kigge nærmere på søvnforstyrrelser, især hos yngre mænd. (...)

Hvis stress virkelig er synderen, kan det føje flere sygdomme til risikolisten. (...)

Søvnforstyrrelser får større og større fokus i international sundhedsforskning. Resultatet af denne undersøgelse er publiceret i det ansete tidsskrift American Journal of Epidemiology. (...)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Dårlig søvn kan føre til depression. En række nye studier indikerer, at søvnmangel gør os deprimerede, forklarer forsker. Historisk set er søvnmangel altid blevet anset som en konsekvens af andre lidelser såsom depression. Men ny forskning tyder på, at det faktisk er helt omvendt. At det er for lidt og for dårlig søvn, der er skyld i depression. Det skriver en britisk forsker på Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 30.10.2016).)

(Anm: Link mellom søvn og kognitiv svekkelse hos eldre. (Link between sleep and cognitive impairment in the elderly) Søvnighet på dagtid er svært vanlig hos eldre med en forekomst på opptil 50 prosent. Som forårsakes av pusteforstyrrelser under søvn (SDB), en forstyrrelse av normal pusting under søvn, hvilket fører til stadig tilbakevendende oppvåkninger og påfølgende overdreven søvnighet på dagtid. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

(Anm: Persistent insomnia linked to higher risk of death, study finds (medicalnewstoday.com 27.2.2015).)

- Dårlig søvn gjør at hjernen eldes

Poor Sleep May Age Your Brain (Dårlig søvn gjør at hjernen eldes)
ivillage.com 16.7.2012
Inadequate shuteye associated with mental decline in four new studies (Mangelfull søvn assosiert med mental refuksjon i fire nye studier)

MONDAY, July 16 (HealthDay News) -- Evidence is building that poor sleep patterns may do more than make you cranky: The amount and quality of shuteye you get could be linked to mental deterioration and Alzheimer's disease, four new studies suggest.

Too little or too much sleep was equated with two years' brain aging in one study. A separate study concluded that people with sleep apnea -- disrupted breathing during sleep -- were more than twice as likely to develop mild thinking problems or dementia compared to problem-free sleepers. Yet another suggests excessive daytime sleepiness may predict diminished memory and thinking skills, known as cognitive decline, in older people. (...)

- PTSD kan øke dødsrisiko

Post-Traumatic Stress May Raise Death Risks
health.yahoo.com 17.10.2009
- SATURDAY, Oct. 17 (HealthDay News) -- Veterans with post-traumatic stress disorder face an increased risk for dying after surgery, even if the surgery is performed years after they have completed their service, according to a U.S. study. (...)

One year after surgery, the death rate among men with PTSD was 25 percent higher than for those without PTSD -- 8.5 percent versus 6.8 percent. After the researchers adjusted for age and preexisting medical conditions -- including heart disease, high blood pressure, diabetes, high cholesterol, smoking and depression -- they found that veterans with PTSD were 2.2 times more likely to die within a year of surgery than those without PTSD. (...)

- Høyere dødelighet med få egne tenner

Högre dödlighet med få egna tänder
dn.se 12.4.2010
Personer som förlorat många tänder genom tandlossning löper mycket högre risk att dö i förtid än de som har de flesta av sina tänder kvar. (...)

Studien har gjorts av tandläkare Anders Holmlund vid avdelningen för parodontologi vid länssjukhuset i Gävle i samarbete med forskare vid Uppsala universitet. (...)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han. (…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft.) (nrk.no 13.5.2011).)

(Anm: Top Problems in Your Mouth (webmd.com 2016).)

(Anm: Does Inflammation Harm Your Health? (webmd.com 30.3.2015).)

Brug tandtråd og lev seks år længere
bt.dk 1.3.2010
(...) Den såkaldte KRAM-faktor - KRAM står for kost, rygning, alkohol og motion - er afgørende faktorer for ens sundhed. Professor ved Rigshospitalet Bente Klarlund Pedersen har vurderet, at personer, der har god KRAM, i gennemsnit lever ti år længere end dem, der ikke har.

Men også på andre områder kan du selv gøre en indsats for at forlænge livet. For eksempel øges den gennemsnitlige livslængde med seks år, hvis du bruger tandtråd hver dag. Årsag: Det fjerner skadelige bakterier, der foruden tandkødssygdomme kan forårsage infektion i hjerte og arterier. (...)

- Døde av junk food

Døde av junk food
side2.no 26.2.2010
Rikfolk i det gamle Egypt døde av tette arterier. (...)

Faktisk så spiste prestene mat som lett kan karakteriseres som junk food i vår tid. De fråtset i gjess og gåselever og kaker og brød ble bakt med dyrefett. Dertil drakk de mye vin og øl.

Sannsynligvis led ikke den jevne egypter av samme sykdommer fordi de i stor grad ikke kunne regne med overklassens delikatesser og hadde et mye mer grønt kosthold. (...)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food).)

- Barnemishandling kan påskynde kroppens eldring

Barnmisshandel kan påskynda kroppens åldrande
dn.se 21.11.2009
Fysisk eller psykisk misshandel under uppväxten kan påskynda kroppens åldrande, det visar en stuide utförd av amerikanska forskare.

Det är ett team från Brown University som forskar kring telomererna, de skyddande locken på kromosomerna som håller cellens DNA stabilt, som kommit fram till resultatet.

Teamet fann att telomererna hos personer som utsatts för misshandel eller övergrepp under barndomen tenderade att kortas ned snabbare än hos andra människor, skriver brittiska BBC. (...)

Studien utfördes på 31 personer. Professor Tim Spector vid King's College i London, som forskar om telomerer och åldrande, säger till BBC att studien är intressant, men att den måste upprepas i större skala för att vi ska kunna vara säkra på dess slutsatser.

2009 års Nobelpris i medicin gick till tre forskare som bidrog till upptäckten av telomerer. (...)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».» (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

- DE HAR FUNNET UNGDOMSKILDEN

Intensiv styrketräning kan bromsa åldrandet
svd.se 9.8.2011
Byt ut en del av stavgången mot styrketräning med tunga vikter. Förtvinade muskler - sarkopeni - lyfts nu fram som ett lika stort hälsoproblem som benskörhet. De korta, snabba muskelfibrerna börjar tyna bort redan från 30-årsåldern. Explosiv styrketräning är det bästa sättet att bromsa åldrandet. (...)

– Det går inte att stoppa åldrandet helt, men med rätt träning går det att bromsa så att det blir en mycket, mycket långsam process, säger Alexander Cristea vid Umeå universitet som studerat saken i sin doktorsavhandling.

– All träning är bra men stavgång och aerobics påverkar inte sarkopeni (muskelförtvining). För att behålla muskelmassan krävs det styrketräning med tung belastning vid få lyft. Det måste vara ett kraftigt stimuli, gärna i ett explosivt moment, för att det ska bli full effekt. Självklart ska man börja lite försiktigt, säger Alexander Cristea.

Det han talar om är kraftiga urladdningar där man vid bara två serier med tre upprepningar lyfter vikter som motsvarar 80 procent eller mer av den maximala förmågan. En bra idé är att prioritera stora muskelgrupper som låren, där muskelförlusten brukar vara störst. På köpet kommer ökad rörlighet och minskad risk för fallolyckor och en lång rad folksjukdomar.

Sarkopeni lyfts nu fram av forskare och myndigheter i hela världen som en central men bortglömd orsak till funktionsnedsättningar, åldrande och för tidig död bland äldre. Problemet ägnas stor uppmärksamhet i Livsmedelsverkets nya kostråd för äldre. Kvinnor som från början har mindre muskelmassa än män är extra utsatta.

Forskning har visat att varannan person som drabbas av höftledsfraktur lider av muskelförtvining. Det har gjort att den minskade muskelstyrkan nu anses som lika viktig att åtgärda som benskörhet för att undvika frakturer. Ökad rörlighet och belastning kan dessutom stimulera till nybildning av skelettets benvävnad.

– Det är de snabbaste muskelfibrerna som reagerar först när man halkar och ser till att vi håller balansen. Men det är just dessa korta muskelfibrer som försvinner först när de inte används, säger Alexander Cristea. (...)

DE HAR FUNNET UNGDOMSKILDEN
SIDE23NO 16.2.2011
Syv måneder i året er innbyggerne i landsbyen Shade i Zanskar isolert fra omverdenen. Men de får betalt for tøffe kår i form av lange liv. (…)

Hardt og godt liv
– Gammeldags?

– Tradisjonelt vis?

Stang Dolma (93), sprek som en 50- åring, skarp som en ungdom og med en hukommelse vi andre bare kan misunne henne, rister på hodet når jeg undrer om det er blitt noen forandringer her siden hun var ung. (…)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

Live Longer by Jogging Just a Little, Says Study (Lev lenger ved å jogge bare litt, ifølge studie)
JAMA 2012 (May 3)
Research being presented this weekend at a cardiology meeting in Dublin gives new meaning to the phrase “run for your life.” In a large, long-term Danish study that investigators will discuss on Saturday, adults who jogged regularly lived longer than those who didn’t jog.

“We can say with certainty that regular jogging increases longevity,” said lead investigator, Peter Schnohr, MD, in a statement released today during the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation’s annual meeting. “The good news is that you don’t actually need to do that much to reap the benefits.” (...)

Sitt mindre - lev lenger
vg.no 23.7.2010
Trodde du at det var nok å trene en time om dagen for å leve lengre? Ikke dersom du sitter mye stille mellom treningsøktene, mener amerikanske forskere. (...)

Kvinner som daglig tilbringer over seks timer av sin fritid i sofakroken har hele 40 prosent sjanse for å dø tidligere enn mer aktive medsøstre, dersom disse sitter mindre enn tre timer daglig. Menn som sitter mye har 20 prosent større dødsrisiko. (...)

Stillesittende atferd inkluderer for eksempel å se på tv, spille spill, surfe på internett og å lese.

- Offentlige helseråd burde skrives om slik at de inkluderer anbefalinger om å sitte mindre, samtidig som det oppfordres til fysisk aktivitet, står det i studien, som er publisert i American Journal of Epidemiology. (...)

With Long-Term Exercise, Being 80 Is Just a Number (Med langtidstrening, er det å være 80 bare et tall)
health.yahoo.com 11.5.2010
- TUESDAY, May 11 (HealthDay News) -- In 1977, Jimmy Carter was president, Close Encounters of the Third Kind was in theaters and smoking was still permitted in most public buildings. That was the year Lawrence Golding, now 81, a professor of kinesiology at the University of Nevada, Las Vegas, started a no-frills, boot-camp-style exercise class for men, held weekdays at lunchtime in a building on campus.

Some of those men, aged 30 to 51 when the class began, stuck with the program for more than 20 years. And today they're reaping the benefits of that commitment.

Now graying and many of them grandfathers, they have cholesterol and triglyceride levels that are better than when they were younger, and their aerobic capacity, flexibility and strength have not shown expected age-related declines. (...)

Extending Healthy Life Span—From Yeast to Humans (Eat Less, Live Long)
Science 2010;328(5976):321 – 326 (16 April)
When the food intake of organisms such as yeast and rodents is reduced (dietary restriction), they live longer than organisms fed a normal diet. A similar effect is seen when the activity of nutrient-sensing pathways is reduced by mutations or chemical inhibitors. In rodents, both dietary restriction and decreased nutrient-sensing pathway activity can lower the incidence of age-related loss of function and disease, including tumors and neurodegeneration. Dietary restriction also increases life span and protects against diabetes, cancer, and cardiovascular disease in rhesus monkeys, and in humans it causes changes that protect against these age-related pathologies. Tumors and diabetes are also uncommon in humans with mutations in the growth hormone receptor, and natural genetic variants in nutrient-sensing pathways are associated with increased human life span. Dietary restriction and reduced activity of nutrient-sensing pathways may thus slow aging by similar mechanisms, which have been conserved during evolution. We discuss these findings and their potential application to prevention of age-related disease and promotion of healthy aging in humans, and the challenge of possible negative side effects. (...)

Lev lenger med styrketrening
greteroede.no 26.2.2010
Visste du at muskelmassen reduseres med 50 prosent fra vi er 25 år til vi er 75 år? Men begynner du å trene, kan du bremse aldringsprosessen med minst 6-8 år – og det er aldri for sent å begynne.

Kan vi påvirke aldringsprosessen ved å trimme? Thor-Øistein Endsjø (73) sier JA. Han har vært landslaglege i en årrekke, og en sentral person innen norske idrettsmedisinske miljøer. Nå er han en aktiv pensjonist som brenner for aktivitet og riktig kosthold for eldre.

Thor-Øistein Endsjø forklarer hvorfor det er viktig å trene, ikke minst for eldre mennesker. Han understreker at ALLE kan trene, uansett alder. (...)

More Evidence Healthy Living Brings Long Life (Mer bevis for at sunn livsstil forlenger livet)
healthfinder.gov 10.8.2009
God diett, ingen røyk, og regelmessig trening reduserer risiko for sykdom med 80 %, ifølge CDC-studie. (Good diet, no smoking, regular exercise lower chronic disease risk by 80%, CDC study finds.)

MONDAY, Aug. 10 (HealthDay News) -- People who adopt four healthy behaviors -- never smoking, regular exercise, eating well and maintaining a healthy weight -- can dramatically reduce their likelihood for chronic disease and an early death, a new study confirms.

On average, healthy living may cut your odds for heart disease, cancer and diabetes by about 80 percent, the researchers said. (...)

(Anm: Healthy Living Is the Best Revenge. Arch Intern Med. 2009;169(15):1355-1362. (Aug 10).)

Løb dig rask
bt.dk 14.2.2009
Stress, astma, kræft og mange andre sygdomme kan forebygges og helbredes med motion. Du kan vinde helt op til 10 år ekstra af livet ved at hoppe i løbeskoene jævnligt.

Det er ikke kun din BMI, der kan have godt af en løbetur et par gange om ugen. Dit helbred kan optimeres, og du kan undgå adskillige sygdomme ved at motionere.

I denne uge blev resultaterne for en ny dansk undersøgelse af hjertelægen Peter Schnohr offentliggjort, og de viste, at motionsløbere lever 8-10 år længere, end folk der ikke løber.

- Løb og anden fysisk aktivitet er meget vigtigt for at forebygge sygdomme som diabetes 2, forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, kræft, knogleskørhed, demens, depression og angst, siger overlæge Bente Klarlund, der er medlem i Forebyggelseskomiteen. (...)

Jo lavere puls jo højere alder
berlingske.dk 5.5.2008
Hjertet slår, tiden går. Men jo oftere pumpeværket slår, når du er passiv, jo før er al tiden gået. Danske forskere har for første gang påvist, at en høj hvilepuls forkorter livet. Motion giver lavere hvilepuls, men arvelige faktorer kan også spille ind. (...)

»Den fjerdedel, som havde den laveste hvilepuls, levede flere år længere end den fjerdedel, der havde den højeste. For mændene var den forlængede levetid fem år, mens den for kvinderne var tre år,« siger overlæge Gorm Jensen, hjerte- lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital.

Han er hovedforfatter til en videnskabelig artikel om undersøgelsen, der er publiceret i tidsskriftet Kardiologisk Forum. (...)

Bondekvinner lever lenger
nrk.no 7.7.2007
Kvinner som hadde en hverdag preget av hardt fysisk gårds- og husarbeid har tretti prosent lavere dødelighet enn medsøstrene som jobbet på kontor. (...)

Nærmere 50.000 kvinner og menn i distriktsnorge som var i 30 og 40 årene på 70 tallet har vært med på helseundersøkelsene. Over 20 år senere viser det seg at bondekvinnene har 30 prosent lavere dødelighet enn medsøstrene som jobbet på kontor. For menn var forskjellen litt mindre.

- De med tungt kroppsarbeid kom heldig ut og det gjaldt både menn og kvinner, men særlig kvinner forteller forsker ved Folkehelseinstituttet, Sidsel Graff-Iversen.

Flere motbakker
Hun sier videre at både kvinner og menn kom best ut i Sogn- og Fjordane.

- Det kan kanskje knyttes til mindre gårder og flere motbakker, bedre trening rett og slett, sier Graff-Iversen. (...)

Äldre som går 400 meter lever längre
dagensmedicin.se 2.5.2006
Förmågan att gå 400 meter är ett enkelt sätt att förutsäga framtida hjärt-kärlsjukdom hos äldre. Det visar en amerikansk studie som presenteras i dagens nummer av den vetenskapliga tidskriften Jama.

Att gå en viss sträcka är ett sedan tidigare använt mått på äldres hälsa. Men när personer gått kortare sträckor har man inte kunnat förutspå framtida hälsoproblem. Det har däremot forskare från Universitetet i Pittsburgh i USA kunnat göra när de låtit 2700 personer mellan 70 och 79 år gå en längre sträcka om 400 meter, och följt dem under sex år.

De personer som följts i studien har bott i eget hem och har trott sig ha en ganska bra hälsa. Efter sex år visade det sig att de som kunde gå 400 meter vid studiens början hade högre överlevnad, mindre förekomst av hjärt-kärlsjukdom och bättre förmåga att röra sig än de som inte kunnat gå 400 meter. Det visade sig också att ju snabbare personen kunnat gå vid studiens början desto friskare var personen vid studiens slut. (...)

- Sykdom hos mennesker med intellektuelt handikapp

Illness in people with intellectual disabilities (Sykdom hos mennesker med intellektuelt handikapp)
Editorials
BMJ 2008;336:570-571 (15 March)
Is common, underdiagnosed, and poorly managed (Er vanlig, underdiagnostiset, og dårlig ivaretatt)

This week a report published report by the Joint Committee on Human Rights highlights the widespread denial of fundamental human rights to people with intellectual disabilities by mainstream public services.1 One reason why people with intellectual disabilities receive suboptimal care is diagnostic overshadowing, whereby a presenting symptom of mental illness or physical illness is incorrectly attributed to the person’s intellectual disability.2 (...)

The Disability Rights Commission found that people with intellectual disability or mental illness were less likely to receive appropriate investigations, screening, and treatment than people in the general population and were more likely to die younger. Higher mortality in people with intellectual disability has also been found in other countries, especially in those with severe disability.5 (...)

Mentally ill die 25 years earlier, on average (Mentalt syke dør 25 år tidligere enn gjennomsnittet)
usatoday.com 3.5.2007
Adults with serious mental illness treated in public systems die about 25 years earlier than Americans overall, a gap that's widened since the early '90s when major mental disorders cut life spans by 10 to 15 years, according to a report due Monday. (...)

About 60% of the 10.3 million people with serious mental illness get care in public facilities, 90% as outpatients, Parks says. They have illnesses such as schizophrenia, bipolar disorder and major depression. Although the mentally ill have high accident and suicide rates, about 3 out of 5 die from mostly preventable diseases, he says. (...)

Mentally ill adults also are more likely than others to have alcohol and drug-abuse problems, and to smoke. (...)

(Anm: Bipolar Disorder Linked to Early Death. Bipolar disorder patients die prematurely from a wide range of causes, from heart disease to the flu, a Swedish population study showed. (…) But that grim trend might be eased by increased access to primary care providers, Casey Crump, MD, PhD, of Stanford University in Stanford, Calif., and colleagues reported online in JAMA Psychiatry. (medpagetoday.com 17.7.2013).)

Diverse artikler

(Anm: Can we halt aging? Math says 'no'. The quest to slow and ultimately stop aging is as old as human culture. Infinite youth is, quite literally, the Holy Grail. However, according to a recent paper, aging is inevitable and there is nothing that can be done to stop it. (…) To investigate this ancient and intractable problem, Joanna Masel — a professor of ecology and evolutionary biology at the University of Arizona in Tucscon — recently teamed up with postdoctoral researcher Paul Nelson. They put their mathematical minds to work, and their paper — titled "Intercellular Competition and Inevitability of Multicellular Aging" — is published in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences. In it, they ask, "Is it mathematically possible to prevent aging?"  (medicalnewstoday.com 31.10.2017).)

Nå blir verdens eldste 117(!) år gammel.
dagbladet.no 4.3.2015
Men superhundreåringen synes ikke det er så lang tid.

(Dagbladet): Det er bare å gratulere Misao Okawa, den japanske kvinnen som i 2013 tok over tittelen som verdens eldste levende menneske. Da tok hun tittelen fra den 116 år gamle landsmannen Jirouemon Kimura.

Nå har hun klart å kare seg til nye år, og i morgen feirer verdens eldste kvinne sin 117. fødselsdag. Okawa er født i 1898, og er dermed overlevd tre århundrer!

Ifølge BBC ble feiringen avholdt på pleiehjemmet hun bor på i den japanske byen Osaka.

Hun feiret begivenheten med familien på pleiehjemmet i dag.

- 117 år virker ikke som så lang tid, sa Okawa under seansen, ifølge den britiske kringkasteren. (...)

Kan denne tabletten forlenge livet med 12 år?
nettavisen.no 19.12.2014
(...) LIVSFORLENGER: Ibumetin, et av legemidlene som inneholder ibuprofen. En fersk undersøkelse tyder på at ibuprofen kan forlenge livet og gjøre alderdommen bedre.

Forskere har funnet at det reseptfrie stoffet ibuprofen - funnet i smertestillende tabletter i de fleste, norske hjem - kan sakke ned aldringsprosessen.

Og det er ikke snakk om uker eller måneder, men år. I laboratoriumtester fant forskerne at ibuprofen forlenget livet til larver og fluer tilsvarende 12 menneskeår.

Ikke bare levde krypene lenger, de holdt seg også friskere.

Til tross for den enorme forskjellen på mennesker og larver, tror forskerne at de har snublet over noe i aldringsprosessen som kan få enorm betydning for mennesker. - Vi er ikke sikre på hvorfor dette fungerer, men det er verdt å utforske det videre, sier sjefsforsker Michael Polymenis ved Texas A&M University i en kommentar. (...)

LEVDE LENGER: Gjærsopp (øverst til venstre), bananfluer og rundormer fikk alle lenger levetid og friskere alderdom med ibuprofen.  Til tross for den enorme forskjellen på mennesker og larver, tror forskerne at de har snublet over noe i aldringsprosessen som kan få enorm betydning for mennesker.
Økte levetiden med 15 prosent

Han mener forsøket viser at vanlige, relativt ufarlige legemidler kan øke levetiden til en rekke organismer, og at det antagelig finnes stoffer som fungerer enda bedre enn ibuprofen.

Ibuprofen er et såkalt ikke-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID) og brukes mot smerter og feber. Det er et av verdens mest solgte legemiddel. I Norge markedsføres det som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox.

Ibuprofen regnes for å være et relativt harmløst legemiddel, men i store doser kan det påvirke leveren og fordøyelsessystemet.

I studien testet forskerne effekten av ibuprofen på gjærsopp, bananfluer og rundormen Caenorhabditis elegans, som ofte benyttes som modellorganisme i biologisk forskning. Dosene var relative til hva som anbefales til mennesker. 

Levetiden til testorganismene økte med om lag 15 prosent, noe som tilsvarer tolv år i et menneskeliv. (…)

(Anm: Bivirkningskomité advarer mod højdosis ibuprofen (dagenspharma.dk 14.4.2015).)

'Extreme obesity' linked to 'substantially higher' death rates
medicalnewstoday.com 9.7.2014
Class 3 obesity is linked to substantially increased death rates, according to a new study conducted by the National Cancer Institute.

Otherwise known as "extreme obesity," class 3 obesity has increased more than 10-fold in the US since the mid-1980s, and currently affects 6% of the American adult population. People in this group also accounted for 20% of the total per capita health care expenditures in 2000.

However, because class 3 has been uncommon until relatively recently, studies have only had limited sample sizes with which to measure the effects on mortality of this kind of obesity.

In this new study, researchers from the National Cancer Institute examined data from 20 prospective studies involving the National Cancer Institute Cohort Consortium, which took place in the US, Sweden and Australia. (…)

Mindre smerte ga lengre liv
aftenposten.no 27.5.2014
Tidligere studier har vist at kronisk smerte gjør at livet vårt avsluttes raskere, men til nå har ingen klart å vise at det motsatte er sant. Forskere ved Berkeley i California blokkerte smertereseptorer i laboratoriemus og forlenget på denne måten livet deres med 14 prosent sammenlignet med kontrollgruppen. De smertefrie musene fikk et stoffskifte som gjorde at de taklet høyt blodsukker på en mer effektiv måte, og dermed levde de lenger. (…)

Dette er de vanligste døds- årsakene blant barn og unge
dagbladet.no 15.5.2014
DEPRESJON: Psykiske lidelser er et stadig økende problem i verden. Depresjon er nå den vanligste sykdommen blant barn og unge.

Trafikkulykker, hiv og selvmord tar flest liv. Depresjon er den vanligste lidelsen.

(Dagbladet): Verdens helseorganisasjon rangerer depresjon som den vanligste lidelsen blant barn og unge i alderen 10 til 19 år, mens selvmord er den tredje vanligste dødsårsaken.

«Halvparten av alle psykiske lidelser starter rundt 14-årsalderen, men i de fleste tilfeller blir ikke dette oppdaget og dermed heller ikke behandlet. Det får alvorlige konsekvenser for den psykiske helsen resten av livet», står det å lese i rapporten.

Den vanligste dødsårsaken blant barn og unge er trafikkulykker, mens hiv/aids er rangert som nummer to på lista. Trafikkulykker er også rangert som nummer to på lista som årsak til sykdom og invaliditet. (…)

(Anm: Health for the World’s Adolescents A second chance in the second decade (who.int 14.5.2014).)

Verdens eldste mann er død
nettavisen.no 15.9.2013
New York (NTB-Reuters): Salustiano «Shorty» Sanchez, som ifølge Guinness World Records var verdens eldste mann med sine 112 år, er død.

Sanchez ble født i Spania i 1901 og jobbet som ung mann på sukkerplantasjer på Cuba før han emigrerte til USA. Han døde på et pleiehjem i New York fredag.

Med «Shortys» død rykker italieneren Arturo Licata opp på lista som verdens eldste mann med sine 111 år.

Verdens eldste nålevende person er japanske Misao Okawa, som er hele 115 år gammel. (©NTB)

(Anm: Verdens eldste mann er død. Japanske Sakari Momoi døde av nyresvikt, 112 år gammel. (vg.no 7.7.2015).)

(Anm: Verdens eldste mann er død. Japanske Yasutaro Koide er død, 112 år gammel. Koide fikk i august tittelen "verdens eldste mann" i Guinness rekordbok. (nrk.no 19.1.2016).)

– Bare barbér bestemor
nrk.no 14.8.2013
Når kroppen forandrer seg og mor, bestemor eller oldemor begynner å få skjegg og bart, sier du ifra da? Det bør du gjøre, mener både forsker og eldre selv. (…)

Og i dag ser damene på dagsenteret litt ekstra friske ut etter en tur til frisør Anita Storholm.

– Jeg har sagt til sønnene mine, at den dagen jeg slutter å gå til frisørdama og tannlegen da kan dere bare pakke meg inn. Det er viktig å ta vare på seg selv, sier Fru Jønland. (...)

Hvordan blir man 123 år gammel?
nettavisen.no 15.8.2013
Carmelo Flores Laura skal angivelig ha vært 24 år gammel da første verdenskrig brøt ut. (...)

Laura ble angivelig født i 1890, og fylte dermed 123 år i forrige måned, ifølge det bolivianske folkeregisteret, melder nyhetsbyrået AP.

Laura skal være ved god helse, og bruker verken stokk eller briller. Han har tre barn, 16 barnebarn og 39 oldebarn. Dersom den høye alderen hans stemmer, var bolivianeren 24 år gammel da første verdenskrig brøt ut i 1914.

Lange gåturer
Men hva er oppskriften til et langt liv? Ifølge Laura er oppskriften lange gåturer hver dag, i tillegg til at man holder seg unna pasta og sukker.

- Jeg har aldri vært lat. Kona mi og jeg har alltid delt på matlagingen, sier han i et intervju med den bolivianske TV-kanalen Rede Uno TV, ifølge Daily Mail. (...)

– Den eldste personen som noensinne har levd
nrk.no 15.8.2013
VIDEO: Ingen har noen gang i verdenshistorien blitt eldre enn Carmelo Flores Laura (123), ifølge bolivianske myndigheter.

Carmelo Flores Laura er muligens den eldste personen som noensinne har levd, gitt at informasjonen fra Bolivias riksarkiv er korrekt.

Gjeteren Carmelo Flores Laura fylte 123 år i forrige måned, ifølge det bolivianske folkeregisteret.

Carmelo kan dermed være den eldste (dokumenterte) personen som noensinne har levd, melder nyhetsbyrået AP.

Selv husker han ikke fødselsdatoen sin og sier han må være eldre enn 100 år gammel. (...)

Why our state of health in later life may be set before birth
theglobeandmail.com 12.7.2013
Your long-term health and rate of aging may already be determined when you’re in the womb, a new study has found.

Published in the International Journal of Epidemiology, the study showed that 22 metabolites in the blood – chemical “fingerprints” from before birth or in infancy – are linked to aging and could predict how susceptible a person is to having an age-related disease later in life.

The researchers found that a higher concentration of these metabolites in the blood was directly related to higher blood pressure, lower bone mass and lower lung capacity.

One of the 22 metabolites – C-glyTry – is linked to aging traits such as lung function and bone mineral density, and is strongly associated with birth weight. (...)

200 år gammel stenfisk fanget
b.dk 5.7.2013
(...) »Jeg vidste, at den var abnormt stor, men jeg vidste ikke, at det var rekord, indtil vi kiggede i en guidebog om Alaska, der var på båden,« siger Henry Liebmann ifølge Los Angeles Times.

Ikke nok med, at fisken formentlig er den største stenfisk, der nogensinde har bidt på en krog, så tyder det også på, at det er den ældste. Eksperter har kigget på den fisk og skyder på, at den er op mod 200 år gammel. De er nu ved at undersøge fangsten nærmere for at fastslå alderen mere præcist. (...)

Verdens eldste kvinne død
nettavisen.no 12.6.2013
Luo ble født i 1885. Nå er hun død.

En kvinne som kinesiske myndigheter mener var 127 år, er død.

Offisielle kinesiske dokumenter sier at Luo Meizhen ble født i 1885. Ifølge nyhetsbyrået AFP gjør det henne til det eldste mennesket som har levd på jorden. Hennes sønn Huang Youhe opplyste tirsdag at Luo døde sist helg etter måneder med sykdom.

Hvis alderen stemmer, var hun eldre enn japanske Jirouemon Kimura, som ble meldt død onsdag, 116 år gammel, og som siden desember i fjor har hatt status som verdens eldste mann. (...)

Jiroemon er den aller siste mannen som har levd på 1800-talet
nrk.no 27.5.2013
Jiroemon Kimura seier at nøkkelen til å oppnå høg alder er å ete små måltid.

AfpJiroemon Kimura (116) er den siste levande mannen som har opplevd 1800-talet. (...)

Därför lever kvinnor längre än män
dn.se 16.5.2013
Kvinnors immunförsvar skiljer sig från männens, både när det gäller skydd mot infektioner och produktion av antikroppar. Enligt japanska forskare är det en orsak till att kvinnor lever längre, skriver BBC News.

Forskare vid Tokyo medical and dental university har analyserat blodprov från 356 friska män och kvinnor mellan 20 och 90 år, skriver BBC News.

I studien kom forskarna fram till att T-celler och B-celler i immunförsvaret skiljer sig åt mellan män och kvinnor. T-cellerna skyddar kroppen mot infektioner och B-celler utsöndrar antikroppar.

I blodproverna kontrollerade forskarna antalet vita blodkroppar och antalet cytokiner – ett slags proteiner som talar om för kroppen att det finns en inflammation i kroppen.

Det visade sig att mäns T- och B-celler minskar i snabbare takt än kvinnors celler av samma sort. Dessutom kunde man se en snabbare åldersrelaterad nedbrytning av två cytokiner hos männen.

Proverna visade också en högre ökning av celler som angriper infektioner, hos kvinnor än hos män.

– Den långsammare nedbrytningen av immunförsvaret hos kvinnor jämfört med män, sammanfaller med det faktum att kvinnor lever längre, säger professor Katsuiki Hirokawa som är en av dem som ligger bakom forskningen.

Förra året låg medellivslängden i Sverige på 79,8 år för män och på 83,5 år för kvinnor, enligt SCB. (...)

(Anm: Is inflammaging an auto[innate]immunity subclinical syndrome? Immun Ageing. 2006 Dec 16;3:12.)

(Anm: Melatonin and brain inflammaging.Prog Neurobiol. 2015 Feb 16. pii: S0301-0082(15)00010-6. [Epub ahead of print].)

Warning: Your Body is Aging Too Fast!
ivanhoe.com 18.4.2013
(Ivanhoe Newswire) -- Gray hair, crow’s feet, and age spots: we all know the visual signs of aging, but what really matters is how your body is aging on the inside.

We tell you three warning signs your bod (...)

“I’ve visited a plastic surgeon about a facelift,” Sherie Mason tells Ivanhoe.

But she should have focused on the inside of her body, like her hearing. A Johns Hopkins study suggests that the strain of decoding sounds over the years may overwhelm the brain, leaving people with hearing loss at risk for dementia.

Also, red eyes can be a sign of arthritis. The cellular process that causes inflammation in joints can also cause it in the eyes.

Finally, check your nails. It’s called digital clubbing. Nails that bump up at the tips can indicate lung cancer because oxygen isn’t getting delivered properly.

While you are checking your toe nails, check your toe hair. Hairless toes and feet could be a sign of vascular disease. Hair follicles are kept alive by blood flow. If plaque builds up in the arteries, it will cut off blood flow, resulting in dead hair follicles. (...)

Viagra could double risk of hearing loss Viagra kan doble risiko for hørseltap
reuters.com 19.5.2010
A new US study suggests men who take Pfizer's Viagra (sildenafil) or similar drugs for erectile dysfunction may double their chances of hearing impairment, bolstering a Food and Drug Administration warning from 2007 about this side effect.

High doses of Viagra have been shown to damage hearing in mice, but until now only a few anecdotal cases had been described in humans. (...)

Even after accounting for other factors linked to hearing loss, hard-of-hearing men still had twice the odds of taking Viagra, said McGwin, whose findings appear in the journal Archives of Otolaryngology--Head & Neck Surgery. (...)

(Anm: Behandling med Viagra förvärrar hjärt-lungsjukdom. Sildenafil bör inte användas som långtidsbehandling av kärlförtränging i lungorna, enligt en ny studie. Substansen sildenafil, som bland annat förekommer i potensläkemedlet Viagra, används främst för behandling av erektionsproblem. För sina kärlvidgande egenskaper används substansen också som off label-behandling vid olika kärlsjukdomar. (…) Nya opublicerade studieresultat, som presenterades vid den pågående hjärtkonferensen ESC i Barcelona i Spanien, visar dock att behandling med sildenafil gav sämre överlevnad och fler sjukhusinläggningar än placebo. (…) De spanska forskarna bakom studien kunde inte identifiera någon subgrupp av patienter som hade nytta av sildenafil. Deras slutsats är därför att man bör undvika att använda sildenafil som långtidsbehandling av pulmonell arteriell hypertension för patienter som genomgått klaffoperation. (lakemedelsvarlden.se 30.8.2017).)

(Anm: Antibiotics increase risk of hearing loss in patients with deadly bacterial infections (medicalnewstoday.com 30.7.2015).)

(Anm: Role of antioxidants in prevention of age-related hearing loss: a review of literature. (…) High-quality clinical trials are needed to investigate if ARHL can be delayed or prevented in humans. However, it seems that targeting several cell-death pathways is better than targeting the only oxidative stress pathway. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Apr;274(4):1821-1834. Epub 2016 Nov 17.)

(Anm: The Ibuprofen Risks You Need to Know (…) But if they’re used more frequently, or over long periods of time, they may pose dangers to the heart, kidneys, bone and even hearing. (…) “People need to be more aware of the potential downsides of long-term analgesic use,” says Dr. Gary Curhan at Brigham and Women’s Hospital, who led the hearing loss study. MORE: If You Take Ibuprofen Often, Read This (time.com 20.4.2017).)

(Anm: Antibiotics used to treat cystic fibrosis increases risk of permanent hearing loss. A powerful class of antibiotics provides life-saving relief for people with cystic fibrosis; however, a new study for the first time reveals the levels at which high cumulative dosages over time significantly increases the risk of permanent hearing loss in these patients. (…) The study, published in the Journal of Cystic Fibrosis, suggests physicians who treat patients with cystic fibrosis may be able to consider alternative strategies for treating the symptoms of respiratory infections associated with CF, especially if patients are responsive to different classes of antibiotics. (medicalnewstoday.com 27.2.2017).)

Moderate kidney disease linked to hearing loss
reuters.com 1.10.2010
(Reuters Health) - Older adults with moderate kidney disease may require screening for hearing loss, according to the authors of a new study.

In the study, of adults aged 50 years and older, 54 percent of people with moderate kidney disease had some extent of hearing loss, while 30 percent of those with the disease suffered severe hearing loss.

That's higher than in the general population: According to the National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, hearing loss affects 18 percent of U.S. adults aged 45 to 64.

Earlier studies had shown a link between kidney disease and hearing loss in certain rare syndromes. However, the new study, published today in the American Journal of Kidney Diseases, expands on that by showing that the link can exist for any older adult with kidney disease. (...)

(Anm: Change in Prevalence of Hearing Loss in US Adolescents. JAMA. 2010;304(7):772-778 (August 18).)

Moderate kidney disease linked to hearing loss
reuters.com 1.10.2010
(Reuters Health) - Older adults with moderate kidney disease may require screening for hearing loss, according to the authors of a new study.

In the study, of adults aged 50 years and older, 54 percent of people with moderate kidney disease had some extent of hearing loss, while 30 percent of those with the disease suffered severe hearing loss.

That's higher than in the general population: According to the National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, hearing loss affects 18 percent of U.S. adults aged 45 to 64.

Earlier studies had shown a link between kidney disease and hearing loss in certain rare syndromes. However, the new study, published today in the American Journal of Kidney Diseases, expands on that by showing that the link can exist for any older adult with kidney disease. (...)

- Livsfarlig å være berømt
dn.no 20.4.2013
Det er livsfarlig å være berømt. Stjerner på idrettsbanen og scenen har sterkt forhøyd risiko for å dø forholdsvis unge, viser en internasjonal studie bygd på omtaler av dødsfall i New York Times.

Årsaken kan være at folk med stjernestatus tar større sjanser, mener forskerne bak studien. De står ofte under press, og de kan være bekymret for å bli presset til side av konkurrenter, heter det i studien som ble lagt fram denne uken.

Forskerne Catherine og Richard Epstein har analysert 1.000 nekrologer i den amerikanske storavisen. De har kommet fram til at musikere, filmstjerner og sceneartister i gjennomsnitt lever i 77,2 år.

Levealder
Folk i andre kreative yrker har derimot en forventet levealder på 78,5 år, mens mennesker i akademiske stillinger eller såkalte frie yrker som ingeniører eller farmasøyter kan se fram til å leve i 81,7 år. For politikere og offiserer er tallet 83 år.

– Prisen man betaler for prestasjoner og berømmelse kan være at man lever kortere, skriver forskerne i det internasjonale legetidsskriftet QJM.

– I de mest utsatte yrkene hører røyking og annen risikobetont oppførsel til de mulige dødsårsakene, heter det videre.

Den berømte britiske PR-eksperten Max Clifford sier til nyhetsbyrået Reuters at kjendiser ofte setter seg selv under beinhardt press. Selv når de har nådd toppen, er de alltid bekymret for at noen skal overta plassen deres, mener han. (...)

Mentally Ill Face High Risk for Homicide
medpagetoday.com 6.3.2013
Action Points
• People with mental disorders, including those with substance use disorders, personality disorders, depression, anxiety disorders, or schizophrenia, had greatly increased risks of homicidal death.
• The risk of homicidal death was highest among people with substance use disorders.

Individuals with mental disorders, including schizophrenia, personality disorders, depression, anxiety, and substance abuse have a greatly increased risk of dying from homicide, a large Swedish study found.

The likelihood of homicide was more than seven times higher among those with any mental disorder than in the general population (HR 7.27, 95% CI 5.98 to 8.83), according to Casey Crump, MD, PhD, of Stanford University in Stanford, Calif., and colleagues.

The highest risk -- 16 times higher than for the overall Swedish population -- was for those with substance abuse disorders (HR 15.99, 95% CI 12.85 to 19.91), the researchers reported online in BMJ. (...)

Större mordrisk bland psykiskt sjuka
dagensmedicin.se 6.3.2013
Människor som missbrukar droger eller är drabbade av psykisk sjukdom löper betydligt högre risk än andra att falla offer för mördare, visar en svensk studie i BMJ.
Den allmänna debatten om våldsbrott och psykisk sjukdom har främst varit fokuserad på människor med psykisk sjukdom som gärningsmän.

Men nu sätter en stor svensk registerstudie, utförd av Kristina Sundquist och Jan Sundquist vid Lunds universitet och forskare vid University of Stanford i USA, fingret på den kraftigt förhöjda risken för psykiskt sjuka att själva bli offer.

Forskarna har granskat patientdata för de totalt 615 vuxna personer som mördades i Sverige under en åttaårsperiod och sedan jämfört förekomsten av psykisk sjukdom bland mordoffren med förekomsten bland den vuxna befolkningen i stort, drygt 7,2 miljoner personer.

Resultaten, som publiceras i British Medical Journal, visar att personer med exempelvis missbruk, depression, ångestsjukdom och schizofreni löper en flerfalt förhöjd risk att bli mördade – oberoende av kön, ålder och socioekonomisk status. Mer än var femte mordoffer hade en diagnos på psykisk sjukdom.

Allra mest utsatta var drogmissbrukare, där risken att bli mördad var nio gånger högre än genomsnittet i befolkningen.

En kombination av faktorer kan ligga bakom de ökade riskerna, skriver forskarna i BMJ. Personer med psykisk sjukdom kan oftare än andra leva i utsatta miljöer eller vara mindre medvetna om risker för den personliga säkerheten.

Samhället skulle kunna bli bättre på att skydda personer med psykisk sjukdom, exempelvis genom bättre samverkan mellan den psykiatriska vården och rättssystemet för att stärka psykiskt sjuka människor i bland annat konflikthantering och säkerhetstänkande, enligt forskarna.

”Bättre boendemiljö, ekonomisk säkerhet och missbruksbehandling kan också minska utsattheten för våldsbrott”, skriver de.

(Anm: Mental disorders and vulnerability to homicidal death: Swedish nationwide cohort study. BMJ 2013;346:f557 (Published 5 March 2013).)

Hasjrøyking fremmer sinnslidelser
nrk.no 22.8.2007
Ny forskning viser at hasjrøyking øker risikoen for alvorlige sinnslidelser som psykose og schizofreni. Professor i sosiologi ønsker nå Frederic Hauge med på laget i en kampanje mot hasjrøyking. (...)

(Anm: 50.000 nordmenn vil utvikle schizofreni i løpet av livet. - De som lider av denne psykoselidelsen har tanker om verden som ikke stemmer, sier ekspert. (…) Uklare symptomer i starten. Symptomer på Schizofreni utvikler seg over tid, og er i starten litt uklare. Ofte blir de mer fremtredende etter hvert. - Da vises blant annet sosial tilbaketrekning, man mister kontakt med virkeligheten, har vrangforestillinger, hallusinasjoner, tap av matlyst og tap av hygiene. Det er store individuelle variasjoner og mange opplever det som en berg- og dalbane, sier Tove Gundersen, som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse. (kk.no 26.9.2016).)

(Anm: Katteparasitt kan gi schizofreni og tvangslidelser. Forskere har funnet en sammenheng mellom katteparasitten Toxoplasma gondii og utviklingen av forskjellige psykiske lidelser hos mennesker. (…) En parasitt fra katteavføring, T. gondii, kan sette fast seg i menneskehjernen og føre til schizofreni, manisk depressiv sinnslidelse, avhengighet og tvangstanker. (nrk.no 29.6.2015).)

(Anm: Så tar kattparasiten kontroll över dina celler. I Sverige bär var femte person på infektionen toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma gondii. Den kan enligt studier påverka ditt psyke och kan i vissa fall vara livshotande. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över våra celler. – Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen”, skriver professorn Antonio Barragan som är en av författarna till den nya studien, enligt forskning.se. (netdoktor.se 11.12.2017).)

(Anm: No, Your Cat Isn't a Threat to Your Mental Health. (…) But mental health worries aside, pregnant women should still be cautious about exposure to cat litter boxes, another researcher warned. "There is good evidence that T. gondii exposure during pregnancy can lead to serious birth defects and other health problems in children," said study senior author Dr. James Kirkbride. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Angstbehandling spres til utlandet. Her er nederlandske psykologer i Bergen for å lære om behandlingen som kan kurere tvangstanker på fire dager. Nå spres behandlingsopplegget til andre sykdommer og utover Norges grenser. (dagensmedisin.no 21.12.2016).)

(Anm: Schizofreni kopplas till TBE-smitta. Det kan finnas en koppling mellan virusinfektioner som TBE och neuropsykiatriska sjukdomar som schizofreni. Det har svenska forskare kommit fram till i en studie som presenterades på en konferens i San Diego på måndagen. (svd.se 6.11.2007).)

(Anm: Scientists find chemical pathway responsible for schizophrenia symptoms. Recent studies have suggested that kynurenic acid (KYNA) plays a key role in the pathophysiology of schizophrenia. People with schizophrenia have been shown to possess higher levels of KYNA than healthy individuals. KYNA helps to metabolize tryptophan - an essential amino acid that, in turn, helps the body to produce the "happiness" neurotransmitter serotonin, and the vitamin niacin. (medicalnewstoday.com 9.2.2017).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug (aftenposten.no 29.6.2017).)

(Anm: Probiotics may help treat yeast infections, bowel problems in men with schizophrenia. The findings, published in the May 1 issue of Brain, Behavior, and Immunity, support growing evidence of close links between the mind and the gut. (…) The commercially available probiotic contained over 1 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis in each pill. PANSS scores were reassessed every two weeks, and the participants self-reported on the ease of their bowel movements weekly on a scale of 0 to 4. At the end of the study, the researchers collected another blood sample. Using the blood samples, the researchers measured antibody levels to yeast Saccharomyces cerevisiae, known as brewer's yeast, and Candida albicans, known to cause yeast infections, before and after the probiotic treatment. Both types of yeast are elevated in people with schizophrenia. (news-medical.net 5.4.2017).)  

(Anm: Bifidobacterium can mitigate intestinal immunopathology in the context of CTLA-4 blockade. Significance The major stumbling block in the use of checkpoint inhibitors for cancer treatment is the severe autoimmunity that often results. In this study, we found the toxicity of a checkpoint blockade antibody can be ameliorated via administration of Bifidobacterium, a widely available probiotic. These results suggest that it may be possible to mitigate the autoimmunity caused by anti–CTLA-4 and perhaps other checkpoint inhibitors by manipulating gut microbiota. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (published ahead of print December 18, 2017).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

72 år er det nye 30
dn.no 28.2.2013
Har blitt en økonomisk hodepine for industrilandene.

Vi lever stadig lenger, og det har også sin pris. Menneskenes levetid har økt så raskt at 72 år i dag tilsvarer 30 år for rundt 100 år siden, skriver Financial Times.

Ifølge forskere ved Max Planck-instituttet i tyske Rostock har sannsynligheten for at et menneske dør før alderdommen falt raskere siden begynnelsen av 1900-tallet enn de foregående 200.000 årene.

Økningen i levealder kan rett og slett nesten ha gått for raskt, mener forskerne.

De viser blant annet til et problem som debatteres heftig i de fleste industrialiserte land. Hvordan skal landene klare å forsørge et stadig voksende antall eldre med pensjon i stadig flere år? (...)

Får alderdomssykdommene tidligere
tidsskriftet.no 12.2.2013
Personer med Downs syndrom har medfødt dårlig immunforsvar. De får også aldersrelaterte sykdommer opptil 30 år tidligere enn andre. Det er viktig at leger og annet helsepersonell er oppmerksomme på dette.

I artikkelen Helse og sykdom hos voksne med Downs syndrom i Tidsskriftet nr. 3/13 belyser Eva Malt og medarbeidere hvilke tilstander som forekommer hyppigere og tidligere hos personer med Downs syndrom. De foreslår også rutiner for oppfølging av denne pasientgruppen.

Økt levealder
Downs syndrom er det vanligste kromosomavviket hos mennesker. I fjor ble det født 69 barn med dette syndromet. Disse har nå en forventet levealder på ca. 60 år, i motsetning til kun rundt 35 år for bare et par tiår siden.

- Bedre behandling av kreft, hjertelidelser og infeksjoner har ført til at de som tidligere døde i ung alder, nå lever mye lenger. Syndromet medfører imidlertid en for tidlig aldringsprosess. Dette fører til at kjente aldersrelaterte sykdommer kommer tidligere, sier Malt.

Hyppige sykdommer
Det er en rekke følgetilstander tilknyttet Downs syndrom. Veldig mange har autoimmune sykdommer, hyppigst forekommer stoffskiftesykdommer. Ofte har personene forstyrrelser i mage- og tarmfunksjonen, og en del utvikler cøliaki.

- Personer med Downs syndrom kan ha vanskeligheter med å forklare seg tydelig. Det kan derfor være vanskelige å fange opp symptomene, og sykdommer forblir uoppdaget. For eksempel kan nedsatt hørsel og grå stær, som ofte forekommer hos voksne, gi betydelige ekstra handikap, sier Malt.

For best å behandle denne gruppen anbefaler hun årlige undersøkelser hos fastlege. I tillegg anbefales tannlegeundersøkelse to ganger i året, da tannkjøttet er ekstra utsatt for infeksjoner. Ved sammensatte nevrologiske og psykiatriske tilstander kan pasientene henvises til habiliteringstjenesten. (...)

Scientists Find Clue to Aging Reversal in Mice (Forskere finner ledetråd til reversert aldring hos mus)
consumer.healthday.com 31.1.2013
'Longevity' gene inserted into mouse stem cells seemed to turn back clock on some age-related decline

THURSDAY, Jan. 31 (HealthDay News) -- A discovery about the aging process in mice might one day help efforts to develop treatments for age-related diseases in humans, researchers report.

The biologists say they turned back the "molecular clock" in old mice by placing a "longevity" gene into their blood stem cells.

The gene, called SIRT3, belongs to a class of proteins called sirtuins, which help aged blood stem cells handle stress. Placing SIRT3 into the blood stem cells of old mice increased the formation of new blood cells, the investigators found. This, according to the researchers, is evidence of a reversal in the age-related decline in the old stem cells' function.

"We already know that sirtuins regulate aging, but our study is really the first one demonstrating that sirtuins can reverse aging-associated degeneration, and I think that's very exciting," study principal investigator Danica Chen, an assistant professor of nutritional science and toxicology at the University of California, Berkeley, said in a university news release.

The finding "opens the door to potential treatments for age-related degenerative diseases," Chen said.

The study was published online Jan. 31 in the journal Cell Reports. (...)

(Anm: Autoimmune sykdommer. (nhi.no 23.8.2013).)

(Anm: Immuno-psychiatry: when your body makes its own angel dust - anti-NMDA receptor encephalitis. A new study in Biological Psychiatry reports structural brain damage from an autoimmune encephalitis that impairs behavior in ways that are somewhat similar to the effects of "angel dust". The body sometimes makes substances that have effects on the brain in ways that resemble the effects of illicit drugs. In their paper, the authors report findings on a syndrome called anti-NMDA receptor encephalitis that arises when the body makes antibodies that target one of the subunits of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) subtype of receptor for the chemical messenger, glutamate. The antibodies appear to mimic effects produced by the drug phencyclidine (PCP), also known as "angel dust", which produces a schizophrenia-like syndrome by blocking the NMDA glutamate receptor. Schizophrenia itself is also associated with NMDA receptor dysfunction. Senior author of the study, Dr. Carsten Finke, Professor at Charité-Universitätsmedizin Berlin, explains, "Anti-NMDA receptor encephalitis is a recently discovered autoimmune disorder of the brain, which causes a severe neuropsychiatric syndrome with behavioral changes, psychosis, memory loss, and decreased levels of consciousness. Although many patients recover well, the majority suffer from long-term cognitive impairment." (medicalnewstoday.com 26.4.2016).)

(Anm: Autoimmune attack underlying kidney failure. Interstitial nephritis, a common cause of kidney failure, has a complex and largely unknown pathogenesis. In a new published paper in The Journal of the American Society of Nephrology, a team of researchers led from Karolinska Institutet shows how interstitial nephritis can develop from an autoimmune attack on the kidney's collecting duct. (medicalnewstoday.com 24.3.2016).)

(Anm: Imbalance between gut microorganisms, immune cells could set stage for autoimmune disease. An imbalance in the reciprocal relationship between common gut bacteria and certain immune cells can set the stage for the development of autoimmune inflammation, according to a study conducted by researchers at Children's Hospital of Pittsburgh of UPMC and the University of Pittsburgh School of Medicine, who described their findings recently in Immunity. (...) (medicalnewstoday.com 18.3.2016).))

(Anm: Cellfälla nytt vapen mot autoimmuna sjukdomar. En fälla som fångar in celler som eldar på inflammationer i kroppen: Den nya svenska metoden att behandla autoimmuna sjukdomar kan komma ut på klinikerna nästa år. Först ut är ulcerös kolit. (…) Dit hör tarmsjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom, MS, psoriasis samt förlamningssjukdomen ALS. (nyteknik.se 4.2.2016).)

(Anm: Is inflammaging an auto[innate]immunity subclinical syndrome? Immun Ageing. 2006 Dec 16;3:12.)

(Anm: Melatonin and brain inflammaging.Prog Neurobiol. 2015 Feb 16. pii: S0301-0082(15)00010-6. [Epub ahead of print].)

Verdens eldste kvinne døde i Japan
aftenposten.no 12.1.2013
Verdens eldste kvinne Koto Okubo døde lørdag, 115 år gammel.

Okubo døde av en lungelidelse, og hun bodde på et pleiehjem i Kawasaki i nærheten av Japans hovedstad Tokyo sammen med sin 88 år gamle sønn.

Koto Okubo ble verdens eldste kvinne da den forrige rekordinnehaveren, Dina Manfredini, døde 17. desember i fjor i den amerikanske delstaten Iowa, også hun 115 år gammel. (©NTB)

Ufrivillig barnløse dør tidligere
aftenposten.no 4.1.2013
En dansk studie publisert i Journal of Epidemiology and Community Health påviser at ufrivillig barnløse løper større risiko for å dø før tiden. Forskerne undersøkte ivslengde hos kvinner og menn som gikk igjennom assistert befruktning ved danske klinikker.

De fant at for kvinnenes del ble risikoen for å dø tidligere enn ved forventet levealder firedoblet dersom man ikke lyktes med å få barn. Også for mennenes del økte risikoen. Det er usikkert om det ene fører til det andre, eller om begge deler har en bakenforliggende årsak, som for eksempel overvekt eller fysiske defekter. Men det at også menn rammes, tyder på en årsakssammenheng. Det viser seg også at de parene som adopterer etter å ha gitt opp å få egne barn, i snitt lever lenger. Det er ikke påvist tilsvarende sammenheng for personer som selv har valgt å forbli barnløse. (...)

– Thank you very much!
nrk.no 18.12.2012
SE VIDEO: Jiroemon Kimura, ble født 19. april 1897, og er allerede den tredje eldste personen som noensinne har levd.

115 år gamle Jiroemon Kimura fra Japan har 5 barn, 15 barnebarn, 25 oldebarn og 13 tippoldebarn. Nå lærer verdens eldste seg engelsk.

Fram til mandag var det amerikanske Dina Manfredini fra Johnston, som hadde tittelen verdens eldste. 17. desember sovnet imidlertid kvinnen, som var 15 dager eldre enn Kimura, inn på sykehjemmet i delstaten Iowa.

Dermed gikk verdensrekorden over til Japan, ifølge Guinness rekordbok.

«Thank you very much. You are very kind man», sier Kimura, på haltende engelsk, mens blitzlampene blinker rundt den nye tittelinnehaveren. (...)

Enkel test kan forutsi levealder
nrk.no 14.12.2012
Hvor lett du kan sette deg og reise deg igjen sier noe om hvor god helse du har, mener brasilianske forskere.

Jo lettere du kommer deg ned og opp fra gulvet, desto lengre kan du leve. (...)

Dødsrisiko
For sju år siden lot forskere fra Exercise Medicine Clinic i Rio de Janeiro over 2000 forsøkspersoner gjennomføre den enkle testen, som bare tar et par minutter.

Nå er tallenes tale klar: De som klarte testen dårligst, hadde fem til seks ganger større risiko for å dø enn dem som klarte den best.

Forskjellene var like store selv om forskerne tok hensyn til alder, kjønn og overvekt. Forsøket er gjort på mennesker av begge kjønn mellom 51 og 80 år, men det brasilianske instuttet har utarbeidet normer for alle aldre fra fem til 95. (...)

Stor internasjonal studie: Dette er farligst for helsen
vg.no 13.12.2012
SKADER HELSEN: Høyt blodtrykk, alkoholkonsum, røyking og luftforurensing innendørs, for eksempel fra peis eller kull, er de fire faktorene som gir størst risiko for å skade folks helse.

Høyt blodtrykk, røyking og drikking er risikofaktorene som ødelegger mest for folks helse over tid, ifølge den største studien på feltet noensinne.

Infeksjonssykdom, underernæring og andre alvorlige tilstander blant barn og mødre, er fortsatt store helseutfordringer i fattige deler av verden.

Men når forskerne ser verden under ett, forårsaker dette færre dødsfall og mindre sykdom nå enn for 20 år siden.

I stedet har andre verstinger overtatt tronen:
På førsteplass kommer høyt blodtrykk, deretter røyking, alkoholkonsum og luftforurensing innendørs.

Færre barn dør enn tidligere, mens flere unge voksne og middelaldrende mister nå livet som følge av kreft og hjertesykdom.

Økt levealder
Siden 1970 har forventet levealder for menn og kvinner totalt sett økt med litt mer enn ti år.

Men flere år enn før leves med skader og sykdom.

Det påpeker forskerne i en av i alt syv fyldige artikler i omfattende Global Burden of Disease Study 2010 (GBD) som nettopp er offentliggjort i det medisinske tidsskriftet The Lancet. (...)

Lungekreft fire ganger vanligere blant menn på Sagene enn på Ullern
osloby.no 6.11.2012
Lungekreft er langt vanligere på østkanten enn vestkanten. (...)

Bydel Sagene ligger på topp i Oslo når det gjelder lungekreft for menn. I perioden 2005-2009 fikk 47 menn lungekreft. Det betyr 60,2 lungekrefttilfeller per 100.000 menn, noe som er mer enn fire ganger så mange som i vestkantbydelen Ullern. Her er var raten bare 14,2 nye tilfeller per 100.000 menn. Det går frem av den siste utgaven av Oslospeilet, som utgis av Oslo kommune. (...)

Flest kvinner fikk lungekreft på Grünerløkka
For kvinner var det, i andel av befolkningen, flest nye tilfeller av lungekreft i nabobydelen Grünerløkka, fulgt av Groruddalen-bydelene Stovner og Alna. Andelen kvinner som får lungekreft, er tre ganger så stor på Grünerløkka som på Ullern. Det er minst lungekreft og vestkanten, og mest på østkanten.

- Det var skremmende høyt, sier Tone Tellevik Dahl (Ap) om den store forskjellen mellom Sagene og Ullern.

Hun er leder i bystyrets helse- og sosialkomité og bor selv i bydel Sagene.

- Røyking er den største kilden til lungekreft. Det handler om at de fattigste bor i disse områdene. Inntektsfattigdom betyr generelt dårligere helsetilstand, sier Dahl. (...)

Kvinne, hvit og fattig - en dødelig miks
aftenposten.no 21.10.2012
Velvet Williams forventede levealder blir stadig kortere. Hun bor dårlig, har dårlig helse og tjener lite. Fattige, hvite amerikanske kvinner er helt akterutseilt. (...)

Usunt liv
I dag er hun 25. Hun går på fire forskjellige medisiner, inkludert antidepressiver, og er sterkt overvektig.

Og hun har diabetes.

- Jeg forsøker å kutte ned på sukkeret, forsøker å gå litt tur. Spise mindre porsjoner, sier hun. (...)

Do Eunuchs Really Live Longer?
healthland.time.com 25.9.2012 (Time)
A historical study of castrated men in Korea finds that they outlived their peers by a wide margin

Talk about a longevity strategy no man wants to pursue. A recent study published in the journal Current Biology finds that Korean eunuchs — castrated men — lived 14 to 19 years longer than other men, suggesting that male sex hormones play a role in life span. (...)

Three of the 81 eunuchs lived to 100, a centenarian rate that’s far higher than would be expected in modern society. The current incidence of centenarians is 1 per 3,500 people in Japan, and 1 per 4,400 people in the United States, for instance; thus, the incidence of centenarians among Korean eunuchs was at least 130 times higher than that of present-day developed countries, according to the paper. (...)

Røykende kvinner mister fjorten år
dagensmedisin.no 12.9.2012
Disse dramatiske resultatene fremgår av doktoravhandlingen til overlege og kardiolog Morten Grundtvig, som også har funnet ut at røyking fremskynder første hjerteinfarkt i større grad hos kvinner enn hos menn.

– At røykende kvinner tapte mer levetid enn røykende menn indikerer at røyking gjør større skade hos kvinner enn hos menn, sier Grundtvig i anledning disputasen 13. september ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Kortere liv tilskrives røyking
Grundtvig analyserte data for 2281 pasienter med hjerteinfarkt, som ble utskrevet fra sykehuset i Lillehammer i perioden 1998 til 2005. Kardiologen fulgte opp pasientene frem til 2010.

Det viste seg at røykende kvinner gjennomsnittlig var 14,5 år yngre enn ikke-røykende kvinner – 66,2 år mot 80,7 år.

Tilsvarende tall for menn var 8,3 år – 63,9 år mot 72,2 år. Etter justering for risiko- og personfaktorer viste det seg at nesten all aldersforskjell kunne tilskrives røyking – 13,7 år hos kvinner og 6,2 år hos menn.

– Røykende kvinner tapte således dobbelt så mange år, det vil si år uten infarkt, som røykende menn. Dødeligheten etter syv års oppfølging var høyere blant røykere enn blant ikke-røykere, men det var ikke signifikante kjønnsforskjeller, forklarer han. (...)

Dödlighet bland psykiskt sjuka kartläggs i ny studie
akademiska.se 10.9.2012
Personer med psykisk sjukdom har högre dödlighet än friska personer. Förutom högre självmordsbenägenhet och död i våldsamma olyckor dör fler psykisk sjuka i hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar och infektioner. Men det saknas kunskap om individuella orsaker, något som en ny studie vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet ska kartlägga. Måndagen den 10 september infaller internationella suicidpreventionsdagen, som initierades av Världshälsoorganisationen, WHO, 2003.

– Genom att öka kunskapen om riskfaktorer för tidig död hos personer med psykisk sjukdom hoppas vi kunna utveckla effektivare metoder för bedömning och förebyggande insatser mot exempelvis självmord, säger Maria Holstad Högberg, verksamhetschef för akut- och konsultpsykiatri vid Akademiska sjukhuset.
Drygt hälften av befolkningen drabbas någon gång under livet av psykisk sjukdom, med risk för att dö tidigare än icke psykiskt sjuka. Att fler psykiskt sjuka dör i exempelvis hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdomar kan ha flera förklaringar, bland annat långvarig stress och mindre hälsosam livsstil. Detta bekräftas av epidemiologiska studier där man jämfört psykiskt sjuka med alla medborgare. I den nya Uppsala-studien är fokus riskfaktorer på individnivå, hur dödligheten skiljer sig mellan personer med olika psykiatriska diagnoser. (...)

Europas eldste mann er død
aftenposten.no 8.9.2012
Francisco Fernandéz Fernandéz sovnet stille inn i sitt hjem i landsbyen Pinilla de la Valdería i León-provinsen nordvest i Spania. Han ble 111 år. (...)

MITOCHONDRIA: Mitochondrial membranes in brain ageing and neurodegeneration
Int J Biochem Cell Biol. 2012 Jun 25. [Epub ahead of print]
Abstract Mitochondria are membrane bound organelles that provide cellular energy in form of ATP. In addition to ATP synthesis mitochondria are key regulators of calcium homeostasis, free radical production, steroid synthesis and apoptosis, each of these factors could also be associated with essential mechanisms involved in neurodegenerative diseases. Recent studies revealed that changes in mitochondria membrane fluidity might have a direct impact on membrane-based processes such as fission-associated morphogenic changes, opening of the mitochondrial permeability transition pore or oxidative phosphorylation at the complexes of the electron transport chain. We investigated synaptosomal plasma and mitochondrial membranes isolated from brains of mouse models for ageing, Alzheimer's disease, Huntington's disease and Amyotrophic lateral sclerosis. Membrane properties are disease specifically altered, identifying mitochondrial membranes as targets for possible therapeutic strategies in neurodegenerative diseases. Bioenergetic dysfunction, adaptation and therapy. (...)

The High Price of Loneliness (Den høye prisen ved ensomhet)
nytimes.com 20.6.2012
Loneliness stings at any age. But in older people, it can have serious health consequences, raising the risks of an earlier-than-expected death and the loss of physical functioning, according to a study published on Monday.

The report, in the Archives of Internal Medicine, is the largest yet to tease out the impact of loneliness on people in their later years. Geriatricians at the University of California, San Francisco, asked 1,604 adults age 60 and older how often they felt isolated or left out, or lacked companionship. The researchers were attempting to quantify the feeling of loneliness — a sense of not having meaningful contact with others, accompanied by painful distress.

Answers were recorded in 2002 and every two years after through 2008. The number of older adults who reported feeling lonely — just over 43 percent — didn’t change significantly over that period, according to Dr. Carla Perissinotto, an assistant clinical professor at U.C.S.F. and the study’s lead author. About 13 percent of older adults said they were often lonely, while 30 percent said loneliness was sometimes an issue. (...)

How to Age Well (Hvordan eldes på en god måte)
scientificamerican.com 12.6.2012
The importance of letting regrets go

The poem “Maud Muller” by John Greenleaf Whittier aptly ends with the line, “For of all sad words of tongue or pen, The saddest are these: ‘It might have been!’” What if you had gone for the risky investment that you later found out made someone else rich, or if you had had the guts to ask that certain someone to marry you? Certainly, we’ve all had instances in our lives where hindsight makes us regret not sticking our neck out a bit more.

But new research suggests that when we are older these kinds of ‘if only!’ thoughts about the choices we made may not be so good for our mental health. One of the most important determinants of our emotional well being in our golden years might be whether we learn to stop worrying about what might have been.

In a new paper published in Science, researchers from the University Medical Center Hamburg-Eppendorf in Hamburg, Germany, report evidence from two experiments which suggest that one key to aging well might involve learning to let go of regrets about missed opportunities. Stafanie Brassen and her colleagues looked at how healthy young participants (mean age: 25.4 years), healthy older participants (65.8 years), and older participants who had developed depression for the first time later in life (65.6 years) dealt with regret, and found that the young and older depressed patients seemed to hold on to regrets about missed opportunities while the healthy older participants seemed to let them go. (...)

(Anm: Don’t Look Back in Anger! Responsiveness to Missed Chances in Successful and Nonsuccessful Aging. Science 2012;336 (6081): 612-614 (4 May).)

Europas eldste (114) er død
vg.no 10.6.2012
Europas eldste, franske Marie-Therese Bardet, er død i en alder av 114 år.

Bardet sovnet fredag inn på aldershjemmet hun bodde på vest i Frankrike, fire dager etter at hun fylte 114 år. (...)

Verdens eldste person er 115 år gamle Besse Cooper fra USA. Bak henne følger italiensk-amerikanske Dini Manfredini og japanske Jirouemon Kimura, også de 115 år gamle. (...)

Dine gener afgør din alderdom
videnskab.dk 17.4.2012
Danske forskere har fundet ud af, at små molekylære forskelle i dine gener afgør, om du bliver 60 eller 100 år.

Hvis dine bedsteforældre fejrede 90 års fødselsdag, er der god mulighed for, at du en dag vil gøre det samme.

Vores alderdom er nemlig til dels styret af generne. Både vores livslængde, men også hvordan vi trives i alderdommen - fysisk og psykisk.

Når nogle mennesker bliver rigtigt gamle, mens andre end ikke når pensionsalderen, skyldes det blandt andet nedarvede molekylære variationer i genernes DNA-kode.

Hvilke genetiske varianter, der får folk til at leve længere, har en dansk forsker nu undersøgt.

»Undersøgelsen viser, at mindre variationer i vores genetiske kode, giver store forskelle i livslængde og alderdomskvalitet blandt mennesker,« fortæller ph.d. fra Syddansk Universitets Institut for Epidemiologi Mette Sørensen, der netop har forsvaret sin ph.d.-afhandling om genetiske processers betydning for livslængde. (...)

Variantion i Foxo3-genet forlænger livet
Især genvariation i genet Foxo3 er interessant. Foxo3 er en del af den gensamling, som styrer insulinsignaleringen, og specifikke variationer i genet er særdeles udbredt blandt folk, der lever længe. (...)

Utdanningsnivå og levealder – blir vi alle like gamle?
fhi.no 24.4.2012
Selv om forventet levealder har økt for personer 35 år og eldre i alle utdanningsgrupper siden 1961, er det fortsatt betydelige utdanningsforskjeller. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at forskjellene i forventet levealder økte med 5,3 år hos menn og 3.2 år hos kvinner fra 1961 til 2009. Som følge av dette hadde høyt utdannede menn seks års lenger forventet levealder enn menn med kun grunnskoleutdanning i 2009. For kvinner var forskjellen nesten fem år.

Hovedhensikt med studien var å dokumentere om utdanningsulikheter i forventet levealder endret seg i perioden 1961 til 2009. (...)

Äldsta läkaren har avlidit
dagensmedicin.se 5.4.2012
Världens äldsta läkare avled i USA i söndags, 114 år gammal. Leila Denmark arbetade som barnläkare tills hon var 103 år.

Leila Denmark föddes 1898 och utbildade sig till läkare vid Medical College of Georgia. Hon utexaminerades 1928 som enda kvinnan i sin klass. Hon arbetade som barnläkare vid sjukhus i A