Statens Barnehus Oslo - Vi er et tilbud til barn og ungdom når det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Vår målgruppe omfatter også voksne med en psykisk utviklingshemming. (statensbarnehus.no)

Ingen bevis støtter forskrivning av atypiske antipsykotika utenfor preparatomtale (newswise.com 18.1.2007)

Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016)

”Kemisk batong” kan ge fängelse (dagensmedicin.se 28.11.2011)

– Norske myndigheters overgrep blir ikke tatt tak i (nrk.no 1.2.2015)

SLÅR ALARM OM SYSTEMSVIKT: - Vi er svært bekymret for rettssikkerheten til utviklingshemmede i Norge (dagbladet.no 23.6.2010#utviklingshemmede_forsvinner_i_krimstatistikken)

- Antipsykotika og fysisk attraktivitet (- endrer ytre utseende) (Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146)

Håper å vekke «sovende» paragraf: Vil straffe folk som tier om overgrep og vold mot barn. (aftenposten.no 18.11.2014)

- Til nå er ingen blitt straffet for å svikte plikten de etter straffelovens paragraf 139 har til å avverge vold og overgrep mot barn (aftenposten.no 11.2.2015)

Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering (J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Apr;23(3):208-13)

- Kjenn de antipsykotika-induserte symptomer (- abstinenser, tardive dyskinesier (TD), dystoni, akatisi og parkinsonisme (legemiddelindusert bevegelsessykdom (DIMD)) - From The Hospitalist, October 2008 (the-hospitalist.org)

Antipsykotika tredobler risiko for type 2-diabetes hos barn og ungdom (JAMA Psychiatry. 2013;70(10):1067-1075 (October 2013))

Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.)

Antipsykotika nærmere tredobler risikoen for demens (aftenposten.no 24.8.2013)

Alvorlige / utålelige bivirkninger

De fleste av pasientene i hver gruppe avviklet sine anviste behandlinger på grunn av ineffektivitet eller utålelige bivirkninger eller av andre grunner. (NEJM 2005;353:1209-1223 (September 22, 2005))

- Ikke psykotisk, fikk psykosemedisin (tv2nyhetene.no 11.2.2013) (youtube.com - AstraZeneca)

Review: Kan Abilify forårsake kakeksi (Cachexia)? (ehealthme.com)

Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no)

Nevroleptika (antipsykotika) hemmer kompleks I i elektrontransportkjeden (parkinsonliknende bivirkninger) (Ann Neurol. 1993;33:512-7)

Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (medpagetoday.com 8 .2.2011)

Ansiktsgrimasering (Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:33-5 (1.1.2009))

- Vedvarende og uakseptabel trend i pediatrisk psykiatri (Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 2014;24(3)112-119)

- Utviklingshemmede overgrepsofre forsvinner i krimstatistikken (- SLÅR ALARM OM SYSTEMSVIKT: - Vi er svært bekymret for rettssikkerheten til utviklingshemmede i Norge, sier Tone Davik (t.v) ved Politihøgskolen i Oslo og Kristin K. Fjell ved Barnehuset i Bergen.)

Utviklingshemmede overgrepsofre forsvinner i krimstatistikken
dagbladet.no 23.6.2010
Verken politiet eller domstolene fører statistikk over utviklingshemmedes skjebne i straffesaker. Eksperter slår alarm om oppsiktsvekkende få dommeravhør, forskjellsbehandling, og manglende politiopplæring.

(Dagbladet): Dagbladets gjennomgang viser systemsvikt på flere plan i oppfølgingen av utviklingshemmede som fornærmet part i overgrepssaker.

 • Total mangel på statistikk og oversikt over utviklingshemmede i politi- og rettssystemet.
 • Oppsiktsvekkende få dommeravhør av utviklingshemmede.
 • Tilfeldigheter og forskjellsbehandling i forhold til hvilke utviklingshemmede som undergår dommeravhør.
 • Mangler ved lovverk og forskrifter.
 • Nesten ingen undervisning i avhør av utviklingshemmede.

- Vi er svært bekymret for rettssikkerheten til utviklingshemmede i Norge, sier Kristin K. Fjell, leder av Barnehuset i Bergen og Tone Davik, ansvarlig for dommeravhørsutdanningen ved Politihøgskolen i Oslo. (...)

Dagbladets gjennomgang av barnehusenes årsrapporter, viser at ingen har laget egen statistikk over eller tematisert utviklingshemmede som har vært ved barnehusene. (...)

Dagbladets gjennomgang av flere politietterforskninger av mulige overgrep mot utviklingshemmede, har bl.a. avdekket at det skorter på bruk av ekstern kompetanse. Davik og Fjell bekrefter at barnehusene og Kripos sjelden kontaktes for faglig bistand. (…)

Mistanke om seksuelle overgrep etter straffelovens §200, gir automatisk rett til bistandsadvokat for fornærmede under 16 år. Men utviklingshemmede har av ukjente grunner ikke samme automatiske rettighet.

- I en sak opplevde jeg å måtte slåss for å bli oppnevnt som bistandsadvokat for en utviklingshemmet kvinne, som hadde problemer med å utrykke seg verbalt om overgrepet hun trolig var blitt utsatt for. Dette er et kroneksempel på forskjellsbehandling av utviklingshemmede, og et hull i loven som må tettes, sier advokat Toril Wik. (…)

- Er leger forskere?

(Anm: Er leger forskere? (...) De fleste leger følger velkjente mønstre og regler, improviserer ofte rundt disse regler. I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere. (Doctors are not scientists) (Editor's Choice (Redaktørens valg) BMJ 2004;328 (19 June).)

- Behandling av barn og ungdom med antipsykotika er et tveegget sverd.

(Anm: Behandling av barn og ungdom med antipsykotika er et tveegget sverd. (…) To tilleggsfunn fra Pagsberg og kollegers studie er verdt å understreke. For det første erfarte bare 22 (23 %) av pasientene behandlingsrespons. (…)  For det andre erfarte 111 (98 %) av pasientene uheldige reaksjoner. (Second, 111 (98%) of patients experienced adverse reactions.) Blant de 55 pasienter som tok quetiapine, rapporterte 47 (92 %) økt søvnlengde og 46 (87 %) rapporterte vektøkning. Blant de 58 pasienter som tok aripiprazol, rapporterte 52 (91 %) tremor og 44 (77 %) rapporterte sviktende hukommelse. (Among the 58 patients taking aripiprazole. 52 (91%) reported tremor and 44 (77%) reported failing memory.) The Lancet Psychiatry 2017;4(8):576–577 (Published: August, 2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Uregelmessig leggetid kan gi dårligere skoleresultat.

(Anm: Uregelmessig leggetid kan gi dårligere skoleresultat. Uregelmessig leggetid i småbarnsalderen, kan innvirke på kognitiv ytelse i 7-års alder, viser tester i lesing, matematikk og øvelser som dreier seg om romfølelse. I en studie som ble forhåndspublisert på nett i Journal of Epidemiology and Community Health i juli 2013, har forfatterne undersøkt om det er noen sammenheng mellom leggetid hos småbarn, og kognitiv ytelse når barna er 7 år gamle. (…) Forfatterne konkluderer med at en rekke forhold i familien er forbundet med hva slags leggerutiner små barn har. Funnene antyder at inkonsekvent leggetid, særlig hos små barn, og/eller gjennom tidlig barndom, er forbundet med barns kognitive utvikling. Dette kan ha en innvirkning på helse og sosiale forhold gjennom livet, skriver forfatterne. (nhi.no 19.08.2013).)

(Anm: Time for bed: associations with cognitive performance in 7-year-old children: a longitudinal population-based study. J Epidemiol Community Health. 2013 Nov 1;67(11):926-31.)

- Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller etc.) kan gi alvorlige REM-søvnlidelser. (- SSRI-bruk (lykkepille-bruk) (OR 3.9, 95% CI: 1.6-9.8; P=0.003).)

(Anm: Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller etc.) kan gi alvorlige REM-søvnlidelser. REM sleep behavior disorder in 703 sleep-disorder patients: The importance of eliciting a comprehensive sleep history. (REM-søvn atferdslidelse hos 703 pasienter med søvnlidelser: Viktigheten av å få frem en omfattende søvnhistorie) (Sleep Med. 2009 Dec 16. [Epub ahead of print].)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

- Lavt blodtrykk kan fremskynde mental svekkelse ved demens

Low BP Might Speed Mental Decline in Dementia
medpagetoday.com 15.3.2015
—Systolic pressure of 128 mmHg or less on antihypertensives questioned in cohort study.

Antihypertensive regimens that perhaps work a little too well were linked to faster cognitive decline among older adults with pre-existing dementia or mild cognitive impairment (MCI) in a cohort study.

Patients in the lowest tertile of daytime systolic blood pressure (128 mmHg or less) showed a greater decline in Mini-Mental State Examination (MMSE) score over a median 9 months than those in the middle tertile (129 to 144 mmHg) or those in the top tertile of 145 mmHg or higher -- mean -2.8 points on the 30-point MMSE scale versus -0.7 in both higher groups (P=0.002 and P=0.003, respectively).

The results suggested "that strict control of systolic blood pressure may negatively affect cognition, with daytime systolic blood pressures of 130 to 145 mmHg being the most appropriate therapeutic targets," Enrico Mossello, MD, PhD, of the University of Florence, Italy, and colleagues found.

The associations were significant only among individuals on antihypertensives and were independent of age, vascular comorbidity score, and baseline cognitive level, the group reported online in JAMA Internal Medicine. (…)

(Anm: New study unravels why common blood pressure medicine can fail  (medicalnewstoday.com 23.4.2015).)

- Lederartikler. Psykotrop forskrivning hos mennesker med intellektuell funksjonshemming og utfordrende atferd. (- Overforbruk av legemidler er foruroligende idet mennesker med intellektuell funksjonshemming er mer følsomme overfor uønskede bivirkninger og mangler ofte evne til samtykke til behandling.)

(Anm: Lederartikler. Psykotrop forskrivning hos mennesker med intellektuell funksjonshemming og utfordrende atferd. Tilpasning av bevis, praksis og politikk. Intellektuell funksjonshemming påvirker ca. én million mennesker i England. Mennesker med intellektuell funksjonshemming er mer sannsynlig å utvikle en psykisk lidelse og har ofte multimorbiditet (flere kroniske tilstander samtidig).1 Hensiktsmessig medisinsk behandling for psykisk lidelse er viktig, men nyere bevis bekrefter en overdreven tillit til psykotrope legemidler, spesielt antipsykotika, for utfordrende atferd når ingen psykisk lidelse er registrert. Slik bruk er ikke-lisensert og ikke støttet av empiriske bevis.2 Overforbruk av legemidler er foruroligende idet mennesker med intellektuell funksjonshemming er mer følsomme overfor uønskede bivirkninger3 og mangler ofte evne til samtykke til behandling. (Editorials. Psychotropic prescribing in people with intellectual disability and challenging behaviour. Aligning evidence, practice, and policy. Intellectual disability affects about 1 million people in England. People with intellectual disability are more likely to develop a mental disorder and often have multimorbity.1 Appropriate drug treatment of mental illness is important, but recent evidence confirms an over-reliance on psychotropic drugs, particularly antipsychotics, for challenging behaviour when no mental illness has been recorded. Such use is off-licence and unsupported by empirical evidence.2 Overuse of medication is concerning as people with intellectual disability are more sensitive to unwanted side effects3 and often lack capacity to consent to treatment.) BMJ 2017;358:j3896 (Published 18 August 2017).)

- Ikke gode nok tjenester til personer med utviklingshemming. Fylkesmennene fant lovbrudd i 45 av 57 kommuner da de i 2016 gjennomførte landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming. Tilsynet avdekket at tjenestene i mange av kommunene var preget av svak styring og høyt risikonivå, og det ble avdekket svikt med potensielt alvorlige konsekvenser for brukernes livskvalitet og helse.

(Anm: Ikke gode nok tjenester til personer med utviklingshemming. Fylkesmennene fant lovbrudd i 45 av 57 kommuner da de i 2016 gjennomførte landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming. Tilsynet avdekket at tjenestene i mange av kommunene var preget av svak styring og høyt risikonivå, og det ble avdekket svikt med potensielt alvorlige konsekvenser for brukernes livskvalitet og helse. I noen kommuner var svakhetene mange og store, og tjenesteytingen kunne framstå som tilfeldig.  I mange tilsyn ble det påpekt som en alvorlig styringssvikt at kommunens ledelse ikke følger godt nok med på om brukerne får nødvendige helse- og omsorgstjenester og at de ikke etterspør informasjon om tjenestene fungerer som forutsatt. (helsetilsynet.no 28.10.2017).)

- Mor skuldar kommunen for omsorgssvikt etter at dei flytta den unge dottera hennar til eit mindre bemanna bufellesskap. Sidan har ho kome stadig lenger inn i eit tungt rusmiljø.

(Anm: – Dottera mi set narkosprøyter i bufellesskap. BERGEN (NRK): Mor skuldar kommunen for omsorgssvikt etter at dei flytta den unge dottera hennar til eit mindre bemanna bufellesskap. Sidan har ho kome stadig lenger inn i eit tungt rusmiljø. (…) Dette er historia om ein ung utviklingshemma kvinne som ikkje får det tilbodet ho seier ho ønsker og treng. Mora kallar det kommunal omsorgssvikt. (nrk.no 19.12.2017).)

- Fylkeslegen krev betre tilbod til rusavhengig utviklingshemma. (- Kommunen må innan fredag finna eit nytt tilbod til ei ung, utviklingshemma kvinne som har blitt sprøytenarkoman etter dei flytta henne til eit mindre bemanna bufellesskap.)

(Anm: Fylkeslegen krev betre tilbod til rusavhengig utviklingshemma. BERGEN (NRK): Kommunen må innan fredag finna eit nytt tilbod til ei ung, utviklingshemma kvinne som har blitt sprøytenarkoman etter dei flytta henne til eit mindre bemanna bufellesskap. (…) NRK fortalde i går om den utviklingshemma kvinna som sidan juni har havna permanent i eit tungt rusmiljø i Bergen. Det har skjedd etter at kommunen i juni flytta henne frå ein mellombels bustad med forsterka bemanning til eit anna bufellesskap med mykje mindre bemanning. (nrk.no 20.12.2017).)

- Kraftige reaksjonar om utviklingshemma sprøytemisbrukar. – Når ein utviklingshemma i eit kommunalt bufellesskap er i eit tungt rusmiljø, tyder det på at kommunen ikkje har gjort jobben sin, meiner leiaren i Norsk forbund for utviklingshemma.

(Anm: Kraftige reaksjonar om utviklingshemma sprøytemisbrukar. – Når ein utviklingshemma i eit kommunalt bufellesskap er i eit tungt rusmiljø, tyder det på at kommunen ikkje har gjort jobben sin, meiner leiaren i Norsk forbund for utviklingshemma. (…) Mora kallar det kommunal omsorgssvikt, men saka handlar også om kor grensene går for omsorgsplikt og tvang i høve til ein vaksen, myndig person med autisme og lett utviklingshemming. Kommunen seier kvinna har avvist den hjelpa ho treng og har tilbod om. Les heile historia: – No sit me i bufellesskapet med sprøyter. Me skyt i armen. Er det ikkje gale, mamma? – Skjuler seg bak fri vilje Fleire reagerer på det som har kome fram. – Dette er ein sterk indikasjon på at kommunen ikkje har gjort jobben sin, seier leiar Jens Petter Gitlesen i Norsk forbund for utviklingshemma. (nrk.no 23.12.2017).)

- Tysfjordmann tiltalt for overgrep mot kvinne med utviklingshemming. 4. januar starter en ny straffesak i Ofoten tingrett som er koblet til avsløringene om massive overgrep i den lille nordlandskommunen Tysfjord.

(Anm: Tysfjordmann tiltalt for overgrep mot kvinne med utviklingshemming. 4. januar starter en ny straffesak i Ofoten tingrett som er koblet til avsløringene om massive overgrep i den lille nordlandskommunen Tysfjord. Ifølge tiltalen står en mann i 50-årene fra Tysfjord tiltalt for å ha forgrepet seg på ei kvinne i kommunen, og utnyttet hennes psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming til seksuell omgang. Overgrepene skal ha skjedd i en periode på over tre år. Det er satt av seks dager til saken. (nrk.no 2.1.2018).)

- Autistiske mennesker er ikke virkelig akseptert - og det påvirker deres psykiske helse.

(Anm: Autistic people aren’t really accepted – and it’s impacting their mental health. Up to 70% of autistic people experience mental health conditions such as depression and anxiety, according to some research. Unfortunately, we still don’t know why autistic people are at a higher risk for mental health problems than non-autistic people. But one important factor is whether an individual’s autism is recognised and accepted by those around them. My colleagues and I recently published research that shows a lack of acceptance can significantly impact on the mental health of autistic adults. (theconversation.com 8.11.2017).)

- Mitokondriell funksjon ved allergisk sykdom. (- NYLIGE FUNN: Nylig forskning har vist at allergi, astma og metabolsk syndrom er linket til mitokondriell dysfunksjon.

(Anm: Mitokondriell funksjon ved allergisk sykdom. (Mitochondrial Function in Allergic Disease.) NYLIGE FUNN: Nylig forskning har vist at allergi, astma og metabolsk syndrom er linket til mitokondriell dysfunksjon (RECENT FINDINGS: Recent research has shown allergy, asthma and metabolic syndrome to be linked to mitochondrial dysfunction.) Curr Allergy Asthma Rep. 2017 May;17(5):29.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

- Har mental helselov sett sine bedre dager? (- Has the Mental Health Act had its day?) (- Uberettiget diskriminering av personer med psykisk dårlig helse bør erstattes med universelle regler basert på beslutningsprosesser (…) I ikke-psykiatriske tilfeller er personens evne (eller kapasitet) til å ta en avgjørelse om behandling av avgjørende betydning om overprøving av et avslag kan rettferdiggjøres.) (- Unjust discrimination against people with mental ill health should be replaced with universal rules based on decision making ability (…) In non-psychiatric cases, the person’s ability (or capacity) to make a decision about treatment is key to whether over-riding a refusal can be justified.)

(Anm: Has the Mental Health Act had its day? Unjust discrimination against people with mental ill health should be replaced with universal rules based on decision making ability, writes George Szmukler, but Scott Weich worries about legal distractions that won’t improve outcomes while services are so thinly stretched Yes—George Szmukler Patients with a “mental disorder” in England and Wales can be detained and treated against their will on legal grounds that are ethically unacceptable. These grounds contribute to the shadow of coercion that hangs over the practice of psychiatry. The relevant law remains fundamentally unchanged since the late 18th century.1 Two sets of rules exist for involuntary treatment—one for psychiatry and one for the rest of medicine. In comparing them, the discrimination against people with a mental illness becomes obvious.23 In non-psychiatric cases, the person’s ability (or capacity) to make a decision about treatment is key to whether over-riding a refusal can be justified.4 A refusal made with capacity is respected no matter what the health outcome might be. Even when capacity is lacking, an involuntary intervention is justified only if it is deemed to be in the person’s “best interests.” In assessing “best interests” the patient’s personal values, beliefs, and commitments have a powerful role.5 (…) No—Scott Weich BMJ 2017;359:j5248 (Published 16 November 2017).)

- Vergemålsordning på kollisjonskurs med menneskerettighetene. (- Den nye vergemålsordningen skulle sikre menneskerettighetene og styrke selvbestemmelsen og rettssikkerheten til de som av ulike årsaker trenger hjelp til å ivareta sine interesser. Min forsking på hvordan ordningen praktiseres ovenfor voksne mennesker med psykisk utviklingshemming viser at vergemålsmyndighetenes interesser i stor grad går foran interessene til de enkeltmenneskene ordningen er ment å hjelpe.) (- Prinsippet om individuell selvbestemmelse (autonomi) ligger til grunn for alle menneskerettigheter: alle skal kunne bestemme over sine egne liv. Dersom vi fratas muligheten til å ta egne avgjørelser – dersom andre for eksempel bestemmer hvor vi skal bo, om vi skal gifte oss og med hvem, hva vi skal bruke pengene våre på, og hva vi skal gjøre når vi er i våre egne hjem – så har vi i realiteten brudd på menneskerettigheter.)

(Anm: Kjersti Skarstad, doktorgradsstipendiat, Institutt for statsvitenskap, UiO. Debatt: Vergemålsordningen. Vergemålsordning på kollisjonskurs med menneskerettighetene. Myndighetene griper inn i autonomien til enkeltindivider uten en direkte begrunnelse for hvorfor dette er ytterst nødvendig for å sikre liv og helse. Den nye vergemålsordningen skulle sikre menneskerettighetene og styrke selvbestemmelsen og rettssikkerheten til de som av ulike årsaker trenger hjelp til å ivareta sine interesser. Min forsking på hvordan ordningen praktiseres ovenfor voksne mennesker med psykisk utviklingshemming viser at vergemålsmyndighetenes interesser i stor grad går foran interessene til de enkeltmenneskene ordningen er ment å hjelpe. Prinsippet om individuell selvbestemmelse (autonomi) ligger til grunn for alle menneskerettigheter: alle skal kunne bestemme over sine egne liv. Dersom vi fratas muligheten til å ta egne avgjørelser – dersom andre for eksempel bestemmer hvor vi skal bo, om vi skal gifte oss og med hvem, hva vi skal bruke pengene våre på, og hva vi skal gjøre når vi er i våre egne hjem – så har vi i realiteten brudd på menneskerettigheter. I 2006 gjorde FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne det klart at retten til selvbestemmelse skal gjelde for alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne. Norge fikk i 2013 en ny vergemålsordning som skulle være i tråd med denne konvensjonen. (...) Utviklingshemmede blir fratatt retten til selvbestemmelse gjennom ustandardiserte kompetansevurderinger som vedtas av fylkesmennenes saksbehandlere på grunnlag av legeerklæringer. Vurderingene varierer fra en setning til flere sider og henger tett sammen med personens diagnose. (...) I noen tilfeller framstår konklusjonene som vilkårlige. Flere fikk ny status av å skifte lege. I en av de 167 sakene jeg forsket på endret legen over natta personens status fra beslutningskompetent til ikke-beslutningskompetent fordi pasienten ringte inn og fortalte at hun ikke ville være under vergemål likevel. Ifølge legen gjorde dette det åpenbart at personen ikke kunne være beslutningskompetent. (dagbladet.no 17.11.2017).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighets

- Utviklingshemmede spiser på seg helseproblemer: Fire av fem utviklingshemmede er overvektige eller fete: - Tabuet ingen vil snakke om. - Hvem skal passe på helsa deres om de ikke klarer det selv, spør professor i ernæring.

(Anm: Utviklingshemmede spiser på seg helseproblemer: Fire av fem utviklingshemmede er overvektige eller fete: - Tabuet ingen vil snakke om. - Hvem skal passe på helsa deres om de ikke klarer det selv, spør professor i ernæring. (Dagbladet:) - Utviklingshemmede har vel også rett på et liv med sunt kosthold og forebyggende tiltak slik at de ikke spiser seg syke - eller til døde? Åtte av ti utviklingshemmede er overvektige eller fete. Tallene kommer frem i et forskningsprosjekt ved Frambu Senter for sjeldne funksjonshemmede, der man har studert helsen til blant annet personer med Downs syndrom som bor i egen bolig. Lederen av prosjektet, klinisk ernæringsfysiolog Marianne Nordstrøm, har hatt nettopp professor Kolset som hovedveileder. Mange utviklingshemmede har så sterke helseplager at det forkorter livet med flere år. - Likevel er det ikke noe tema. Hvem skal passe på helsa deres om de ikke klarer det selv, spør Kolset. (dagbladet.no 5.11.2017).)

– Dette er svært alvorlege brot på krava. (- Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma. (– Det er svært urovekkande.)

(Anm: – Dette er svært alvorlege brot på krava. FØRDE (NRK): Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma. (…) – Det er svært urovekkande Helsetilsynet har avdekka at i fleire kommunar følgjer ikkje kommuneleiinga skikkeleg med på om brukarane får nødvendige helse- og omsorgstenester, og leiarane spør ikkje om ting fungerer. – Kommunane strevar med å tilpasse til den enkelte, at brukarane får medverke. Tenestene blir tilfeldige. Kommunane har ikkje sikra tilstrekkeleg kompetanse hos dei som arbeider med utviklingshemma. Det er avgjerande at dei tilsette faktisk forstår kva det dreiar seg om, seier ein alvorstyngd Jan Fredrik Andresen. Andresen er tydeleg på funna i rapporten truleg gjeld for mange fleire kommunar enn dei som til no har hatt tilsyn. - Les også: For dårleg tilbod om avlasting. (nrk.no 2.11.2017).)

Livssituasjonen til utviklingshemma er uakseptabel. – Mange menneske med utviklingshemmingar har ikkje det livet dei skal ha. Dei får ikkje dei tenestene dei treng, dei får ikkje besøk av vener, medisineringa er farefull. Det seier leiar i Norsk Forbund for Utviklingshemma, Jens Petter Gitlesen.

(Anm: – Livssituasjonen til utviklingshemma er uakseptabel. – Mange menneske med utviklingshemmingar har ikkje det livet dei skal ha. Dei får ikkje dei tenestene dei treng, dei får ikkje besøk av vener, medisineringa er farefull. Det seier leiar i Norsk Forbund for Utviklingshemma, Jens Petter Gitlesen. Han slår no alarm om situasjonen for utviklingshemma i Norge. Det er på tide at samfunnet vaknar, seier han. Helsetilsynet har i ein ny rapport funne lovbrot i 45 av 57 kommunar. Fleire av kommunane har svikta med potensielt alvorlege følgjer for brukarane sin livskvalitet og helse – I det heile teke er livssituasjonen deira uakseptabel, det seier leiar i Norsk Forbund for Utviklingshemma, Jens Petter Gitlesen. – Tilfeldige tenester og farefull medisinering Direktør i Helsetilsynet Jan Fredrik Andresen er overraska over alvoret, og meiner det må bli slutt på tilfeldige tenester og at lite utdanna personale skal ta vare på dei svakaste i samfunnet. – Det er avdekka svært alvorlege brot på regelverket. Tenestene er prega av vilkårlegheit. (nrk.no 3.11.2017).)

- Hvordan skal man trappe ud af psykofarmaka? Psykofarmaka påvirker normale hjernefunktioner, og det er derfor vigtigt, at man lægger en plan for, hvordan man trapper ud.

(Anm: Peter C. Gøtzsche, professor | Birgit Toft, farmaceut | Bertel Rüdinger , farmaceut | Lisbeth Kortegaard, børne- og ungdomspsykiater | Olga Runciman , psykolog | Anders Sørensen, psykolog. Hvordan skal man trappe ud af psykofarmaka? Psykofarmaka påvirker normale hjernefunktioner, og det er derfor vigtigt, at man lægger en plan for, hvordan man trapper ud. Under nedtrapningen kommer der typisk en fase, hvor følelser og kropsfornemmelser vender tilbage. Dette kan være kaotisk og svært at komme igennem. (jyllands-posten.dk 6.10.2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: Unødvendig mange eldre på sykehjem får beroligende. Drøyt fire av ti sykepleiere gir uttrykk for at for mange eldre utstyres med bleie. Og nesten halvparten av dem mener unødvendig mange eldre på sykehjem får beroligende medikamenter. — Jeg er bekymret over at pasienter ikke får dekket de mest grunnleggende behov. (aftenposten.no 12.9.2015).)

- Off-label-brug af psykofarmaka til børn og unge i Danmark. (- Off-label-brug er legal – og nødvendig, når der ikke er andre behandlingsmuligheder. I givet fald sker ordinationen alene på lægens ansvar, ikke producentens (Figur 1B + C).)

(Anm: Off-label-brug af psykofarmaka til børn og unge i Danmark. (…) I Danmark omfatter den estimerede gennemsnitlige off-label-rate 30-40% af ordinationerne i kliniske børne- og ungdomspsykiatriske populationer. De laveste rater gælder midler mod ADHD (2-3%) og de højeste gælder antipsykotika (96%) og melatonin (100%). (…) Off-label-brug er legal – og nødvendig, når der ikke er andre behandlingsmuligheder. I givet fald sker ordinationen alene på lægens ansvar, ikke producentens (Figur 1B + C). Ugeskr Læger 2017;179:V05170355.)

- Bruk av antipsykotika blandt fosterhjemsungdom med diagnostisert ADHD øker.

(Anm: Bruk av antipsykotika blandt fosterhjemsungdom med diagnostisert ADHD øker (Antipsychotic drug use among ADHD-diagnosed foster care youth is increasing) (...) Antipsykotika forskrives ofte utenfor indikasjon, slik som behandling av barn og unge med oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndrom (ADHD). Resultatene fra en studie på bruk av "atypiske antipsykotika" blant ungdom med ADHD, sammenlignet aldersgrupper, valgbarhet innen Medicaid, og bruk innen fosteromsorg er presentert i det fagfellevurderte medisinske tidsskriftet Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, fra utgiverne Mary Ann Liebert, Inc. (medicalnewstoday.com 9.4.2014).)

- Utdanning og legemiddelbruk. (- Figur 2 viser relativ risiko for utlevering av minst ett legemiddel innen hver av de undersøkte legemiddelgruppene blant korttidsutdannede (≤ 10 år) sammenliknet med langtidsutdannede (> 10 år).) (- Relativ risiko var litt over 2 for både menn og kvinner, som betyr at sannsynligheten for å få utlevert minst ett legemiddel fra ATC-gruppe N07 var litt over dobbelt så stor for kortidsutdannede som for langtidsutdannede.)

(Anm: Utdanning og legemiddelbruk. Bakgrunn. Mange studier har vist at lav sosioøkonomisk posisjon er assosiert med dårlig helse. Vi ønsket å undersøke hvorvidt bruk av reseptbelagte legemidler generelt og innenfor utvalgte legemiddelgrupper varierer med utdanning. Bruk av utvalgte legemidler i to utdanningsgrupper. Figur 2 viser relativ risiko for utlevering av minst ett legemiddel innen hver av de undersøkte legemiddelgruppene blant korttidsutdannede (≤ 10 år) sammenliknet med langtidsutdannede (> 10 år). Øverst ligger legemidler fra ATC-gruppe N07 – andre midler med virkning på nervesystemet – som ble utlevert til 3,9 % av mennene og 4,1 % av kvinnene. Relativ risiko var litt over 2 for både menn og kvinner, som betyr at sannsynligheten for å få utlevert minst ett legemiddel fra ATC-gruppe N07 var litt over dobbelt så stor for kortidsutdannede som for langtidsutdannede. Tidsskr Nor Legeforen 2012 132:2166-70 (16.10.2012).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Suicide attempt predicted by academic performance and childhood IQ: a cohort study of 26 000 children. (…) Conclusions Poor academic performance in compulsory school, at age 16, was a robust predictor of suicide attempt past young adulthood and seemed to account for the association between lower childhood IQ and suicide attempt. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 8 November 2017).)

(Anm: Uriktig fremstilling av skader i studier på antidepressiva. Nye bevis fra kliniske studierapporter avdekker feilklassifisering, feiltolkning, og underrapportering av alvorlige skader. BMJ 2016;352:i217 (Published 28 January 2016).)

- Kjenn de antipsykotika-induserte symptomer (- abstinenser, tardive dyskinesier (TD), dystoni, akatisi og parkinsonisme (legemiddelindusert bevegelsessykdom (DIMD)) (Kakeksi; Cachexia)

(Anm: Kjenn de antipsykotika-induserte symptomer (- abstinenser, tardive dyskinesier (TD), dystoni, akatisi og parkinsonisme (legemiddelindusert bevegelsessykdom (DIMD)) (Kakeksi; Cachexia) (Know the antipsychotic-induced symptoms (Kjenn de antipsykotika-induserte symptomer) (From The Hospitalist, October 2008 (the-hospitalist.org).)

- Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol (Abilify), kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi.

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

- Et hjem, ikke en bolig. Det finnes rundt 20.000 mennesker med utviklingshemming i Norge. 86 prosent bor i leid bolig, nesten utelukkende med kommunen som utleier. (- Utviklingshemmedes hjem risikerer å bli redusert til en arbeidsplass for kommunens ansatte.)

(Anm: Et hjem, ikke en bolig. Det finnes rundt 20.000 mennesker med utviklingshemming i Norge. 86 prosent bor i leid bolig, nesten utelukkende med kommunen som utleier. Leieboerforeningen har tatt en prat med Hedvig Ekberg, generalsekretær i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, en interesse- og medlemsorganisasjon med 8000 medlemmer. (…) - Vi er på vei tilbake til det institusjonspregede, forteller generalsekretær Hedvig Ekberg. Kommunen kaller tilbudet for kommunale utleieboliger, men de minner mer og mer om institusjonsplasser. Når boligene planlegges, ser vi at det legges mest til rette for ansattes bekvemmelighet og ikke for den enkeltes behov for et hjem. Samlokalisering er den rimeligste løsningen for kommunene, men samlokalisering medfølger også en institusjonstankegang. (…) Utviklingshemmedes hjem risikerer å bli redusert til en arbeidsplass for kommunens ansatte. (…)  Selv om lovens minstetid er 3 år, mener NFU at utviklingshemmede og andre med spesielle behov skal få lengre kontrakter. Dersom du først har et varig behov for å leie en kommunal bolig, enten det gjelder utviklingshemmede eller andre grupper vanskeligstilte på boligmarkedet, så er det svært uheldig at kommunen gir korttidskontrakter. (…) Bør sakene prøves for rettssystemet? Leieboerforeningen er for tiden orientert om flere saker der utviklingshemmede står overfor oppsigelser begrunnet med omdisponeringer av boligmassen og ressurshensyn i kommunen. Advokat Ragnhild Løseth i Leieboerforeningen mener det hadde vært fornuftig med en domsavsigelse som kunne vært med på å avklare retten til bostabilitet i leieboliger for sårbare grupper, og skapt presedens for senere saker. (leieboerforeningen.no 21.6.2017).)

- Krever raskt svar om rus- og psykiatriboliger. (- Vil statsråden snarest sørge for momskompensasjon for boliger kommunene bygger til rusavhengige og psykisk syke, på lik linje med det som gjøres for bygging av boliger til personer med fysiske funksjonsnedsettelser?)

(Anm: Krever raskt svar om rus- og psykiatriboliger. Pleie og omsorg. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) krever snarlig svar fra finansminister Siv Jensen (Frp) om momskompensasjon til boliger for rusavhengige og psykisk syke. «Vil statsråden snarest sørge for momskompensasjon for boliger kommunene bygger til rusavhengige og psykisk syke, på lik linje med det som gjøres for bygging av boliger til personer med fysiske funksjonsnedsettelser?» Det spør Toppe i et skriftlig spørsmål til finansministeren. (kommunal-rapport.no 1.9.2017).)

- Mener funksjonshemmede blir satt i kommunal husarrest. Mange funksjonshemmede med assistansebehov får ikke bruke personlige assistenter utenfor hjemkommunens grenser.

(Anm: Mener funksjonshemmede blir satt i kommunal husarrest. Mange funksjonshemmede med assistansebehov får ikke bruke personlige assistenter utenfor hjemkommunens grenser. – Horribelt, mener organisasjon. (…) – Horribelt. Uloba - Independent Living Norge leverer BPA-tjenester til flere kommuner i Norge. Hans Hjellemo, som er kommunikasjonsrådgiver i organisasjonen, forteller at de kjenner godt til problemstillingen. (nrk.no 31.8.2017).)

- Personer med nedsatt funksjonsevne lever med større utsatthet for vold, trusler og overgrep enn det befolkningen generelt gjør.

(Anm: Rettssikkerhet for personer med nedsatt funksjonsevne. Det finnes begrenset med kunnskap om rettssikkerhetssituasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Det vi vet, tyder likevel på at personer med nedsatt funksjonsevne lever med større utsatthet for vold, trusler og overgrep enn det befolkningen generelt gjør. (bufdir.no 8.4.2015 (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).)

- Denne studien gir bevis som dokumenterer den langvarige antagelsen om at mennesker med nedsatt funksjonsevne er mer utsatt for bevegelsesbivirkninger av antipsykotika.

(Anm: Movement side effects of antipsychotic drugs in adults with and without intellectual disability: UK population-based cohort study. Abstract Objectives To measure the incidence of movement side effects of antipsychotic drugs in adults with intellectual disability and compare rates with adults without intellectual disability. (…) Conclusions This study provides evidence to substantiate the long-held assumption that people with intellectual disability are more susceptible to movement side effects of antipsychotic drugs. Assessment for movement side effects should be integral to antipsychotic drug monitoring in people with intellectual disability. Regular medication review is essential to ensure optimal prescribing in this group. BMJ Open. 2017 Aug 3;7(8):e017406.)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

– Norge behandler psykiatriske pasienter verre enn varetektsfanger.

(Anm: – Norge behandler psykiatriske pasienter verre enn varetektsfanger. (…) (– Men rent faktisk er muligheten til å klage svært begrenset, sier sivilombudsmann og jurist Aage Thor Falkanger og førsteamanuensis Marius Storvik ved jurdisk fakultet på Universitetet i Tromsø. Les hvorfor psykiatriske pasienter ikke klager på tvangsbruk og skjerming.) (nrk.no 16.6.2017).)

- Antipsykotika blir ofte foreskrevet til funksjonshemmede (IDD), ofte uten psykiatrisk diagnose, har en ny studie utført av Senter for Addiction and Mental Health (CAMH) og Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) funnet. (- Antipsykotika foreskrives til voksne med IDD som en metode for å håndtere atferdsmessige utfordringer, noen ganger uten utførlige vurderinger av de underliggende bidragsyterne til slik atferd, dette til tross for at bevisene som støtter slik bruk ikke er entydige.)

(Anm: Antipsychotic medication is frequently being prescribed to individuals with intellectual and developmental disabilities (IDD), often without a psychiatric diagnosis, a new study conducted by the Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) and Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) has found. IDD includes diagnoses such as Down syndrome, fetal alcohol syndrome, and autism. (…) Antipsychotics can be prescribed to adults with IDD as a method of managing behavioral challenges, sometimes without a comprehensive assessment of the underlying contributors to such behaviors, despite the evidence supporting such use being inconclusive. According to guidelines, antipsychotics should not be used as a first line treatment for behavior challenges. (news-medical.net 23.8.2017).)

(Anm: Antipsychotic Use With and Without Comorbid Psychiatric Diagnosis Among Adults with Intellectual and Developmental Disabilities. Objective: Antipsychotic use is controversial in the management of adults with intellectual and developmental disabilities (IDD) because of inconclusive evidence for efficacy in the absence of a comorbid psychiatric condition, and substantial concerns about adverse effects. We aimed to characterize antipsychotic use among Ontario adults with IDD and compare profiles of those with and without a documented psychiatric diagnosis. (…) Conclusions: Antipsychotic use in IDD is common, and occurs frequently without a psychiatric diagnosis. Attention toward how antipsychotics are prescribed and monitored for people with IDD in Canada is warranted to ensure appropriate prescribing. Can J Psychiatry. 2017 (First Published August 22, 2017).)

- VG avslører: Pasienter bindes fast ulovlig.

(Anm: VG avslører: Pasienter bindes fast ulovlig. Tusenvis av håndskrevne tvangslogger avslører massive lovbrudd, omdiskuterte begrunnelser og grov svikt i dokumentasjonen når norske pasienter bindes fast mot sin vilje.  (…) – All bruk av tvang skal fremgå av tvangsprotokollene. Dersom protokollene er mangelfulle, får kontrollkommisjonene og andre klageinstanser et sviktende grunnlag for å føre kontroll med tvangsbruken, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til VG. I april avslørte VG at sykehusene unnlot å melde inn hver fjerde beltelegging, slik de er pålagt. (vg.no 21.11.2016).)

- Psykisk helsevern og tvangsmedisinering. At psykisk helsevern er et krevende felt, er vel de aller fleste enige om – ikke minst når pasienter utsettes for tvang.

(Anm: Av Aage Thor Falkanger. Psykisk helsevern og tvangsmedisinering. At psykisk helsevern er et krevende felt, er vel de aller fleste enige om – ikke minst når pasienter utsettes for tvang. Medisinske, etiske og juridiske vurderinger og normer gjør seg da gjeldende i et komplisert og v ... Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56) Side: 257-258.)

(Anm: Strammer inn på beltebruk etter VG-avsløring. Etter VGs avsløringer om ulovlig tvangsbruk i psykiatrien – og sviktende kontrollrutiner, strammer Helsedirektoratet nå kraftig inn på dagens praksis. (…) Samtidig blir kontrollkommisjonenes rolle som pasientenes rettssikkerhetsinnstans kraftig strammet opp: «Kommisjonen skal gjennomgå alle vedtak som institusjonen har fattet i medhold av psykisk helsevernloven», heter det i brevet. (vg.no 17.2.2017).)

- Personskader innen psykiatrien fører sjelden til erstatning.

(Anm: Personskader innen psykiatrien fører sjelden til erstatning. Personskador inom psykiatrin leder sällan till ersättning. (...) Medicineringsskador. Enligt Patientskadelagen kan ersättning bli aktuell endast om förskrivning av läkemedel inte har skett enligt föreskrifter och anvisningar och om de uppkomna besvären har ett samband med sådana brister. (...) Psykofarmaka. Flera psykofarmaka, särskilt vissa antipsykosmedel, ger ibland mycket stor viktuppgång, även åtföljt av diabetes. (...) Tandskador. Flera psykofarmaka ger muntorrhet med ökad risk för tandsjukdomar. Sådana skador ersätts inte genom Patientförsäkringen om förskrivningen skett på ett riktigt sätt. (...) Beroende av bensodiazepiner. Bensodiazepiner förskrivs fortfarande under långa tider på dåligt vetenskapligt underlag. Risken för utveckling av beroende är väl känd. (Läkartidningen 2008;105:39-41 (8.1.2008).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- FIKK 2,2 MILL. etter ansiktskramper. (- Kvinnen har fått store skader. I tillegg til de kroniske muskeltrekningene i ansikt, hals og mellomgulv har kvinnen store pustebesvær, sier Svoldal Stæhr i NPE.) (- Det foreligger en potensiell risiko for kramper ved behandling med antidepressive legemidler. (…) - Store smerter. - Kvinnen har store smerter og er delvis eller helt ufør etter å ha tatt preparatet Fontex, sier Svoldal Stæhr.)

(Anm: FIKK 2,2 MILL. etter ansiktskramper. En 51 år gammel kvinne fikk utbetalt hele 2,2 millioner kroner i erstatning, etter at «lykkepiller» ga henne kroniske rykninger i ansiktet. Informasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ser svært alvorlig på saken. En 51 år gammel kvinne fikk utbetalt hele 2,2 millioner kroner i erstatning, etter at «lykkepiller» ga henne kroniske rykninger i ansiktet. Informasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ser svært alvorlig på saken. - Kvinnen har fått store skader. I tillegg til de kroniske muskeltrekningene i ansikt, hals og mellomgulv har kvinnen store pustebesvær, sier Svoldal Stæhr i NPE. (…) Fontex, bedre kjent som Prozac, skal virke mot depresjon, angst, spiseforstyrrelser, narkolepsi og andre psykiske lidelser. Det foreligger en potensiell risiko for kramper ved behandling med antidepressive legemidler. (…) - Store smerter. - Kvinnen har store smerter og er delvis eller helt ufør etter å ha tatt preparatet Fontex, sier Svoldal Stæhr. (VG 22.05.2006).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. (- I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger).)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking.

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smokng. BMJ Open 2017;7:e016224.)

Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon.

(Anm: Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon. Abstrakt. Alderselaterte endringer i mitokondrier er knyttet til redusert i mitokondriell funksjon. Med fremskyndet aldring reduseres mitokondrielt DNA-volum, integritet og funksjonalitet på grunn av akkumulering av mutasjoner og oksidativ skade fremkalt av reaktive oksygensubstanser (ROS). Hos eldre mennesker er mitokondriene preget av redusert funksjon som redusert oksidativ kapasitet, redusert oksidativ fosforylering, redusert ATP-produksjon, betydelig økning i ROS-generasjon og redusert antioksidantforsvar. (Abstract Age-related changes in mitochondria are associated with decline in mitochondrial function. With advanced age, mitochondrial DNA volume, integrity and functionality decrease due to accumulation of mutations and oxidative damage induced by reactive oxygen species (ROS). In aged subjects, mitochondria are characterized by impaired function such as lowered oxidative capacity, reduced oxidative phosphorylation, decreased ATP production, significant increase in ROS generation, and diminished antioxidant defense.) Biomed Res Int. 2014;2014:238463. Epub 2014 Apr 10.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

– Antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn. Antidepressiver øker risikoen for aggresjon og selvmord hos barn, konkluderer danske forskere. 

(Anm: – Antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn. Antidepressiver øker risikoen for aggresjon og selvmord hos barn, konkluderer danske forskere.  Barn og unge har dobbelt så høy risiko for selvmordsatferd når de bruker en av de mest vanlige antidepressive legemidlene, ifølge studien som er publisert i The BMJ i forrige uke. Forskerne har gjort en såkalt metaanalyse, det vil si en systematisk gjennomgang av all tilgjengelig og relevant forskning på området. Forskerne har sett på til sammen 70 forsøk med over 18.000 pasienter der bruk av antidepressiver er sammenlignet med placebo-medisin. (dagensmedisin.no 2.2.2016).)

(Anm: Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. Alkohol og alvorlige skader under behandling med antidepressiva. Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Alcohol and serious harms of antidepressant treatment. BMJ 2016;352:i892 (Published 17 February 2016).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

– Panorama. En forskrivning for mord? (A Prescription for Murder?)

(Anm: Panorama. A Prescription for Murder? Contains some upsetting scenes. Is it possible that a pill prescribed by your doctor can turn you into a killer? Over 40 million prescriptions for SSRI anti-depressants were handed out by doctors last year in the UK. Panorama reveals the devastating side effects on a tiny minority that can lead to psychosis, violence, possibly even murder. With exclusive access to psychiatric reports, court footage and drug company data, reporter Shelley Jofre investigates the mass killings at the 2012 midnight premiere of a Batman movie in Aurora, Colorado. Twenty-four-year-old PhD student James Holmes, who had no record of violence or gun ownership, murdered 12 and injured 70. Did the SSRI anti-depressant he had been prescribed play a part in the killings? Panorama has uncovered other cases of murder and extreme violence which could be linked to psychosis developed after the taking of SSRIs - including a father who strangled his 11-year-old son. Panorama asks if enough is known about this rare side effect, and if doctors are unwittingly prescribing what could be a prescription for murder. (bbc.com 26.7.2017).) (youtube.com)

- Lederartikler. De forsømte psykologiske aspekter ved hudsykdom.

(Anm: Lederartikler. De forsømte psykologiske aspekter ved hudsykdom. (Editorials. The neglected psychological aspects of skin disease) Hudtilstander kan ha skadelige effekter på de fleste aspekter av en persons liv, inkludert relasjoner, arbeid, sosiale funksjoner, idrettsaktiviteter og til slutt psykisk helse. (Skin conditions can have a detrimental effect on most aspects of a person’s life, including relationships, work, social functioning, sporting activities, and ultimately their mental health. BMJ 2017;358:j3208 (Published 06 July 2017).)

- Er det blitt mer tvang i psykiatrien? (- Den økende trenden, som ikke støttes av bevis, er skadelig for pasienter, og må reverseres.)

(Anm: Den økende trenden, som ikke støttes av bevis, er skadelig for pasienter og må reverseres. Tvang i sine forskjellige former har alltid vært sentralt i psykiatrien, en arv av sin institusjonelle opprinnelse. På 1970- og 80-tallet falt bruken av tvang i psykiatrien idet gamle asyl (sinnssykehus) ble stengt over mye av Vest-Europa og erstattet med samfunnsbasert omsorg. Fokuset skiftet mot omsorg i stedet for forvaring. Den nylige utviklingen indikerer imidlertid at denne balansen skifter igjen til fordel for tvangsomsorg, selv innenfor psykisk helsevesen med store ressurser. Begrepet tvang har en bred definisjon innen mental helse, 1 men her fokuserer vi på bruk av makt eller tvang. Is psychiatry becoming more coercive? The rising trend is damaging for patients, unsupported by evidence, and must be reversed. Coercion in its various guises has always been central to psychiatry, a legacy of its institutional origins. In the 1970s and 80s use of coercion in psychiatry fell as old asylums were closed across much of western Europe and replaced with community based care. The focus shifted towards care rather than custody. Recent developments, however, indicate that this balance is shifting again in favour of coercive care, even within well resourced mental health systems. The term coercion has a broad definition in mental healthcare,1 but here we focus on the use of force or compulsion. BMJ 2017;357:j2904 (Published 22 June 2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

- Statens Barnehus Oslo - Vi er et tilbud til barn og ungdom når det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Vår målgruppe omfatter også voksne med en psykisk utviklingshemming.

(Anm: Statens Barnehus Oslo - Vi er et tilbud til barn og ungdom når det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Vår målgruppe omfatter også voksne med en psykisk utviklingshemming. (statensbarnehus.no).)

(Anm: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (…) § 139. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil bli eller er begått. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt (…) (lovdata.no).)

(Anm: Mødrene til Lars og Jonas varslet om uforsvarlig omsorg i årevis. Da Velferdsetaten besøkte Villa Eik, fikk de seg en overraskelse. Velferdsetaten hadde ikke ventet at de skulle dele de pårørendes forståelse av situasjonen i omsorgsboligen. Rapporterte om «klanderverdige» forhold. (Dagbladet): Det går fram av en fersk rapport fra kommunerevisjonen i Oslo. (dagbladet.no 30.4.2017).)

(Anm: Livsviktig åpenhet om tvang i psykiatrien | Ina Lindahl Nyrud og Reidun Kjelling Nybø. Alle roser VGs journalistikk om ulovlig bruk av tvang i psykiatrien. Men sterke krefter i helsevesenet kjemper likevel imot at slik journalistikk skal være mulig å utføre i fremtiden. (aftenposten.no 21.5.2017).)

- Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol (Abilify), kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi.

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 11.08.2015.)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 02.09.2015.)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 16.10.2015.)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Lucifer-effekten. Forståelse av hvordan gode mennesker blir onde (- The Lucifer Effect. Understanding How Good People Turn Evil) (nrk.no/nett-tv 28.1.2011 (Skavlan - Fredrik Skavlan møter norske, svenske og internasjonale gjester, bl.a. Dr. Philip Zimbardo).)

(Anm: Zyprexa (olanzapine). (mintankesmie.no).)

(Anm: - Zyprexa (olanzapin) og indberetninger om dødsfald. (…) SEPSIS. (…) Olanzapin og indberetninger om dødsfald. (sundhedsstyrelsen.dk 31.5.2015 (NYT OM BIVIRKNINGER 2015(6) MAJ 2015).)

- Bruk av psykofarmaka hos mennesker med utviklingshemning. (- Mennesker med utviklingshemning har et høyt forbruk av psykofarmaka. Manglende kunnskaper om miljøterapeutiske tiltak og oppfølging kan være én årsak til psykofarmakabruk for å regulere atferd.)

(Anm: Bruk av psykofarmaka hos mennesker med utviklingshemning. Bakgrunn. Det er mangelfulle kunnskaper om bruken av psykofarmaka hos mennesker med psykisk utviklingshemning som bor i egen bolig. I denne undersøkelsen har hensikten vært å kartlegge bruken hos beboerne 10–20 år etter utflytting fra sentralinstitusjon til åpen omsorg i perioden 1984–94.) (…) Fortolkning. Mennesker med utviklingshemning har et høyt forbruk av psykofarmaka. Manglende kunnskaper om miljøterapeutiske tiltak og oppfølging kan være én årsak til psykofarmakabruk for å regulere atferd. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1751-3 (10.9.2009).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Ny granskning av valproatanvändning under graviditet och hos kvinnor i fertil ålder. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inlett en granskning av användningen av läkemedel som innehåller valproat för behandling av flickor och kvinnor som är eller kan bli gravida. Dessa läkemedel är godkända nationellt inom EU för behandling av epilepsi, bipolär sjukdom och i vissa länder migrän, och har tidigare granskats av EMA. (lakemedelsverket.se 13.3.2017).)

(Anm: Tusindvis af franske børn fik fosterskader af epilepsimedicin. Nye undersøgelser viser nu, at op til 4100 børn har fået svære fosterskader, siden medicinen første gang blev bragt på markedet i 1967. (...) Gravide kvinder har taget Sanofi-middel trods risiko for fosterskader (...) Medicinalfirmaerne Sanofi-Aventis, Orion Pharma og Desitin Pharma udsendte allerede for halvandet år siden skærpede advarsler om lægemidler, der indeholder Valproat. Det gælder for eksempel Deprakine og Delepsine. (medwatch 20.4.2017).

(Anm: Thalidomide (Thalidomid) informasjon vs kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

- Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling.

(Anm: Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. ( New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment.) (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. The gut microbiota is the collection of microorganisms living inside our body. We have tens of trillions of microbes living in our guts, totaling more than 3 million genes. (…) Some studies have even linked the composition and diversity of the gut microbiome with autism spectrum disorders (ASD). (…) ASD is a developmental disability affecting approximately 1 in 68 children in the United States, according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).  New research, published in the journal Microbiome, examines autism treatment options by improving the gut microbiome. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

- Bruk av tvang i psykisk helsevern. (- Målt som andeler av alle innlagte, var landsgjennomsnittet 25 prosent. De tvangsinnlagte pasientene i Asker og Bærum HF utgjorde 40 prosent av alle innlagte, og i Blefjell HF 7 prosent.)

(Anm: Bruk av tvang i psykisk helsevern. Resultatene viste enda større variasjon i bruken av tvungent psykisk helsevern med døgnopphold; fra henholdsvis 0,5 til 6,1 person per 10 000 innbyggere over 18 år i helseforetaksområdene med lavest og høyest rate. Det var altså mer enn ti ganger så mange personer innlagt under tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i Asker og Bærum HF-område som i Helgeland. Målt som andeler av alle innlagte, var landsgjennomsnittet 25 prosent. De tvangsinnlagte pasientene i Asker og Bærum HF utgjorde 40 prosent av alle innlagte, og i Blefjell HF 7 prosent. 34 (helsetilsynet.no - BRUK AV TVANG I PSYKISK HELSEVERN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 4/2006).)

(Anm: Rapport, fra, tilsyn, med, helse-, og, omsorgstjenester, til, mennesker, med og utviklingshemming. (helsetilsynet.no).)

– Norge behandler psykiatriske pasienter verre enn varetektsfanger. (– Men rent faktisk er muligheten til å klage svært begrenset, sier sivilombudsmann og jurist Aage Thor Falkanger og førsteamanuensis Marius Storvik ved jurdisk fakultet på Universitetet i Tromsø. Les hvorfor psykiatriske pasienter ikke klager på tvangsbruk og skjerming.)

– Norge behandler psykiatriske pasienter verre enn varetektsfanger
nrk.no 16.6.2017
Derfor mener jurister at norske pasienter som blir utsatt for tvang i psykiatrien ikke har noen reell klagemulighet på behandlingen.

Hvilke muligheter har psykiatriske pasienter og pårørende egentlig til å klage? I en rettsstat som Norge skulle man tro mulighetene var gode.

I går fortalte NRK om Espen Berger Sørensen i Tromsø som vurderer å kreve erstatning for sin sønn som ble tvunget til å bo i over fire år i et såkalt skjermingsrom. Skjerming skal etter loven kun skje i kortvarige perioder, og Sivilombudsmannen har reagert på behandlingen sønnen fikk.

– Men rent faktisk er muligheten til å klage svært begrenset, sier sivilombudsmann og jurist Aage Thor Falkanger og førsteamanuensis Marius Storvik ved jurdisk fakultet på Universitetet i Tromsø.

Les hvorfor psykiatriske pasienter ikke klager på tvangsbruk og skjerming.

1. Pasientene aner ikke hvor de skal klage
Som pasient underlagt tvungen psykisk helsevern kan man i dag klage til kontrollkommisjonen, fylkesmannen/fylkeslegen, Statens sivilrettsforvaltning og den europeiske menneskerettighetskommisjonen. Man kan også bringe saken inn for domstolene, enten sivil eller strafferettslig. Det er også mulig å ta saken til Norsk pasientskadeerstatning dersom man mener seg feilbehandlet.

– Dette er svært uoversiktlig for pasientene og selv ikke klageorganene vet bestandig hvilke saker de har ansvar for, forklarer Marius Storvik som står bak ny forskning på rettsikkerheten til psykiatriske pasienter.

2. De fleste får uansett avslag på klagen
2014 ble kun fem prosent av alle klager til kontrollkommisjonene gitt medhold. Av 4500 vedtak om skjerming i Norge samme år, ble det klaget på kun 185 vedtak.

– Mindre enn fem prosent av alle vedtak om beltelegging og skjerming/isolering klages på. Pasientene forklarer at årsaken er fordi de ikke ser noen grunn til å klage. Det har de nok rett i, påpeker Storvik.

3. Får ikke dekket advokatregning
Som psykiatrisk pasient innlagt på institusjon vil man som regel være avhengig av hjelp fra en advokat til å utforme en klage. (…)

4. Du må ligge i belter når saken går for retten
Tvangsinnlagte pasienter som får avslag på klage til kontrollkommisjon og/eller fylkesmannen kan ta saken til domstolene. Der kan de få hurtig saksbehandling gjennom ei ordning regulert av tvisteloven kapittel 36. Men da oppstår det nytt problem.

Du må altså fortsatt sitte isolert eller ligge i belteseng når dommeren inntar rettssalen. (…)

– Det er altfor vanskelig i dag å bringe dette inn for domstolene. Man burde hatt mulighet til fri rettshjelp for å ta saken for retten i etterkant av tvangsvedtaket, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Dette svarer Helsedirektoratet

– Hvorfor er det ikke åpnet for automatisk krav om fri rettshjelp ved klage på konkret tvangstiltak/skjerming?

– Lovforslaget som nå er fremlagt, bygger på NOU 2011: 9. Der ble det foreslått å innføre fritt rettsråd med inntil 5 timer pr vedtak om tvungen behandling.(tvangsmedisinering/tvangsernæring red.anm) Lovforslaget er altså en direkte oppfølgning av dette. Spørsmålet om innføring av fri rettshjelp for andre tvangstiltak vil først måtte utredes og behandles politisk, sier avdelingsdirektør Gitte Huus, avdeling for psykisk helsevern og rus.

– For øvrig foreligger allerede en rett etter psykisk helsevernloven § 1-7 til fri rettshjelp (gratis advokat) ved vedtak om etablering, opprettholdelse og opphør av tvungen observasjon og tvungen vern, samt ved overføring fra tvungent vern uten døgnopphold i institusjon til tvungent vern med døgnopphold i institusjon.

– Hvorfor må tvangsvedtak være gjeldene for få rettslig behandling gjennom tvistelov kapittel 36?

– De spesielle rettergangsreglene etter tvisteloven kapittel 36 (særlig rask behandling, gratis) er laget spesielt med tanke på administrative tvangsvedtak som er i kraft/gjeldende og hvor den som er underlagt tvangsvedtaket trenger en hurtig avklaring av om tvangen er rettmessig, dvs om vilkårene for tvangen er oppfylt. Poenget er at tvangen umiddelbart skal opphøre dersom tvangen ikke er rettmessig. Den som ikke lenger er underlagt tvang eller blitt utskrevet har ikke samme behov for å få dette spørsmålet raskt avklart.

– Angående endring i straffeprosessloven for rett til erstatning ved urettmessig varetektsfengsling - hvorfor er ikke samme prinsipp gjort gjeldende for tvangsbehandling/skjerming/isolering osv?

– Pasienter (også i psykisk helsevern) som er blitt feilbehandlet kan under nærmere gitte betingelser søke erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning.

MERK: Jurist Marius Storvik ved Universitetet i Tromsø sier Norsk pasientskadeerstatning sålangt har avvist alle klager som omhandler bruk av tvangsmidler eller skjerming. (…)

- Autismeforeningen: Alle vores forældre oplever svigt, når deres børn fylder 18 år

Autismeforeningen: Alle vores forældre oplever svigt, når deres børn fylder 18 år
jyllands-posten.dk 19.5.2017
Systemet er ikke godt nok til at håndtere autister, der skal flytte hjemmefra, siger Landsforeningen for Autisme.

»Der er ingen tvivl om, at alle vores forældre oplever at blive svigtet 100 pct. i det sekund, deres børn fylder 18 år. I det øjeblik børnene bliver myndige, er der fra den ene dag til den anden ingen hjælp overhovedet.«

Det siger landsformanden i Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, efter TV 2's dokumentar ”Mors lille dreng på egne ben”.

I dokumentaren følger man Jørn Toft Jensen i voksenlivet, da han flytter hjemmefra og skal bo alene med autisme, adhd og personlighedsforstyrrelser i bagagen, mens hans plejeforældre forsøger at hjælpe ham med få en stabil hverdag. (...)

Autismepædagogik er meget anderledes end, hvad man gør med helt almindelige børn. (...)

- »Der er ingen tvivl om, at alle vores forældre oplever at blive svigtet 100 pct. i det sekund, deres børn fylder 18 år. I det øjeblik børnene bliver myndige, er der fra den ene dag til den anden ingen hjælp overhovedet.«

Autismeforeningen: Alle vores forældre oplever svigt, når deres børn fylder 18 år
jyllands-posten.dk 19.5.2017
Systemet er ikke godt nok til at håndtere autister, der skal flytte hjemmefra, siger Landsforeningen for Autisme.

»Der er ingen tvivl om, at alle vores forældre oplever at blive svigtet 100 pct. i det sekund, deres børn fylder 18 år. I det øjeblik børnene bliver myndige, er der fra den ene dag til den anden ingen hjælp overhovedet.«

Det siger landsformanden i Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, efter TV 2's dokumentar ”Mors lille dreng på egne ben”.

I dokumentaren følger man Jørn Toft Jensen i voksenlivet, da han flytter hjemmefra og skal bo alene med autisme, adhd og personlighedsforstyrrelser i bagagen, mens hans plejeforældre forsøger at hjælpe ham med få en stabil hverdag. (...)

Autismepædagogik er meget anderledes end, hvad man gør med helt almindelige børn. (...)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1).  (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Rekordmange varsler om diskriminering. Likestillings- og diskrimineringsombudet fikk nærmere 2000 saker i 2015 – 15 prosent flere enn året før. I dag starter Hanne Bjurstrøm jobben som nytt ombud. (ldo.no 18.1.2016).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».» (nrk.no 7.3.2017).)

- Slår tilbake mot Sterri i Downs-debatten: – Skremmende holdninger. (- Det skremmer oss at det nå er blitt stuerent fra universitetshold å hevde at noen mennesker er likere enn andre. Likeledes skremmer det oss at land vi liker å betrakte som siviliserte, som Nederland, tillater drap av spedbarn med utviklingshemning. Etter siste verdenskrig sa vi «aldri mer». Det holdt ikke lenge.)

Slår tilbake mot Sterri i Downs-debatten: – Skremmende holdninger
vg.no 3.5.2017
SIRI FUGLEM BERG, Dr. med - ANNE MARI RØSTING STRAND, PhD (etiker)
Det skremmer oss at det nå er blitt stuerent fra universitetshold å hevde at noen mennesker er likere enn andre.

Debatten raser etter stipendiat i filosofi, Aksel Braanen Sterri, sitt utspill om at mennesker med Downs syndrom ikke kan leve fullverdige liv. Lik hans inspirasjonskilde, filosof Peter Singer, baserer Sterri sine filosofiske utledninger på premisset om at en utviklingshemning gir dårligere livskvalitet. 

Både Singer og Sterri gjør derved sine egne meninger til allmenne sannheter, og videre argumentasjon faller i fisk. Vi vil påstå at deres meninger er basert på fordommer, og ikke reell kunnskap om levde liv. 

Det finnes mange fagartikler som viser at mennesker med utviklingshemning betrakter sin livskvalitet som vel så god, om ikke bedre, enn hva vi såkalt «normale» opplever. (…)

I professor Brian Skotkos artikler om mennesker med Downs syndrom oppgir 99 prosent av informantene at de er fornøyde med livet. Dette var uavhengig av graden av utviklingshemning. 97 prosent var tilfredse med den de er, og 96 prosent var fornøyd med sitt utseende. 99 prosent uttrykte kjærlighet for sine foreldre og søsken. 

Les også: Kronikk av forfatter Olaug Nilssen – Er livet mitt godt? (…)

Det skremmer oss at det nå er blitt stuerent fra universitetshold å hevde at noen mennesker er likere enn andre. Likeledes skremmer det oss at land vi liker å betrakte som siviliserte, som Nederland, tillater drap av spedbarn med utviklingshemning. Etter siste verdenskrig sa vi «aldri mer». Det holdt ikke lenge. (...)

(Anm: Sterri burde vaske munnen sin med grønnsåpe | Vilde Bratland Hansen (22) (aftenposten.no 9.5.2017).)

- Hva er et fullverdig liv? (- Han forsvarte at «embryoer som har dårlige forutsetninger for å leve gode liv, blir valgt bort,» og la til: «Det inkluderer embryoer med anlegg for psykisk sykdom.»)

Hva er et fullverdig liv?
Vetle Lid Larssen
aftenposten.no 19.5.2017
Tenk hva verden hadde gått glipp av, om mennesker som Beethoven, Leonardo og Virginia Woolf var blitt abortert bort fordi de slet med kropp eller sinn.

Det vakte oppsikt da Dagbladets kommentator Aksel Braanen Sterri nylig forsøkte å gradere livskvalitet. «De som har Downs, vil aldri kunne leve fullverdige liv,» uttalte han. «En person med Downs syndrom trenger hjelp og er en økonomisk belastning for samfunnet,» la han til.

Han forsvarte at «embryoer som har dårlige forutsetninger for å leve gode liv, blir valgt bort,» og la til: «Det inkluderer embryoer med anlegg for psykisk sykdom.» (…)

- Alvorlig fysisk syke mennesker behandles som psykiatriske pasienter, de nektes diagnose og dermed trygderettigheter. Behandlingen av ME-pasienter vil en dag betraktes som en skamplett i historien.

(Anm: ME er mye mer enn utmattelse | Trude Schei, assisterende generalsekretær, Norges ME-forening. All utmattelse er ikke ME. Det er imidlertid viktig her å skille mellom ME og annen utmattelse. ME rammer mellom to og fire promille av befolkningen, mens opp til 10 prosent er utmattet. (…) ME-pasienter nektes diagnose. Det ville være svært interessant å se nærmere på tallene fra Norsk pasientregister og se om det var områder eller skoler som peker seg ut. Den lidelse som påføres ME-pasienter i andre land, er vanskelig å beskrive. Alvorlig fysisk syke mennesker behandles som psykiatriske pasienter, de nektes diagnose og dermed trygderettigheter. Behandlingen av ME-pasienter vil en dag betraktes som en skamplett i historien. (aftenposten.no 12.5.2017).)

- Samfunnsdebattant politianmeldt for ytringer om utviklingshemmede. (- Norsk forbund for utviklingshemmede har politianmeldt debattant Aksel Braanen Sterri for det de ser på som hatefulle ytringer om psykisk utviklingshemmede. Sterri er sjokkert over anmedelsen.)

Samfunnsdebattant politianmeldt for ytringer om utviklingshemmede
dagsavisen.no 28.4.2017
Norsk forbund for utviklingshemmede har politianmeldt debattant Aksel Braanen Sterri for det de ser på som hatefulle ytringer om psykisk utviklingshemmede. Sterri er sjokkert over anmedelsen.

Det opplyser forbundets leder, Jens Petter Gitlesen, til Uniforum.

I et intervju med Minerva har Aksel Braanen Sterri, som er stipendiat ved Universitetet i Oslo (UiO), blant annet uttalt følgende:

– De som har Downs, vil aldri kunne leve fullverdige liv, uansett hvor mye vi som samfunn legger til rette for det.

Sterri har også omtalt mennesker med Downs som «en økonomisk belastning for samfunnet.»

Sterke reaksjoner
Disse uttalelsene har fått lederen av Norsk forbund for utviklingshemmede til å se rødt. De mener uttalelsene går lenger enn ytringsfriheten.
– Ifølge Menneskerettighetene er vi også forpliktet til å jobbe for funksjonshemmedes verdighet, sier Jens Petter Gitlesen til Uniforum.

Rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, har forsvart Sterris rett til å ytre seg på denne måten og har valgt å ikke ta avstand fra ytringene. Det får han sterk kritikk for. (…)

Sterke reaksjoner
Disse uttalelsene har fått lederen av Norsk forbund for utviklingshemmede til å se rødt. De mener uttalelsene går lenger enn ytringsfriheten.

– Ifølge Menneskerettighetene er vi også forpliktet til å jobbe for funksjonshemmedes verdighet, sier Jens Petter Gitlesen til Uniforum.

Gitlesen, som selv har en datter med Downs syndrom, utdyper videre overfor Dagsavisen:

– Jeg mener en del av hans ytringer er hatprat og i strid med straffelovens §185.

I et debattinnlegg på Verdidebatt.no har Gitlesen listet opp flere ytringer fra Sterri som han menner rammes av paragrafen om hatytringer. (…)

Sterri sjokkert
Sterri får først vite om anmeldelsen når Dagsavisen tar kontakt med ham. (…)

Han mener egne uttalelser er godt innenfor ytringsfrihetens rammer, men innrømmer at han burde ha formulert seg annerledes omkring hva som er et fullverdig liv.

- Dette har jeg presisert i flere tekster allerede. Jeg har sett at det var en uheldig formulering. Jeg har presisert at dette dreier seg om objektiv livskvalitet. Downs syndrom er en alvorlig psykisk utviklingshemming, som gjør at man blir avhengig er av hjelp i mye større grad enn andre, sier Sterri, og understreker at han ikke på noen måte ønsker å frata pyskisk utviklingshemmede grunnleggende rettigheter.

Han bekymrer seg ikke over politianmeldelsen.

- Det går nok som sist gang. Det blir vel henlagt av politiet, sier han. (…)

(Anm: Vil utrydde Downs syndrom. Skriver doktorgrad: Slik vil han utrydde Downs. Doktorgradstipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo, Aksel Braanen Sterri, mener at de som har Downs aldri vil få et fullverdig liv. (vg.no 3.5.2017).)

(Anm: – Han er ikke ute etter å ta noen eller å skape hat. Samfunnsdebattant Aksel Braanen Sterri får støtte fra ytringsfrihetseksperter etter at han ble politianmeldt for hatefulle ytringer av Norsk Forbund for Utviklingshemmede. (…) – Jeg tror anmeldelsen vil bli henlagt, og hvis ikke vil det overraske meg stort om Aksel Braanen Sterri ikke frifinnes for den anmeldelsen, sier Kierulf. Vidar Strømme i advokatfirmaet Schjødt har også spesialisert seg på ytringsfrihet. Han tror heller ikke at anmeldelsen vil føre frem. (dagsavisen.no 30.4.2017).)

– Barn med downs syndrom forstår mer enn vi tror. Mange barn med downs syndrom har et begrenset ordforråd og sliter med å uttale ord. Det gjør at de lett kan bli undervurdert. (– Det er et misforhold mellom det barn med downs syndrom forstår og det de klarer å uttrykke.)

(Anm: Barn med downs syndrom forstår mer enn vi tror. Mange barn med downs syndrom har et begrenset ordforråd og sliter med å uttale ord. Det gjør at de lett kan bli undervurdert. Forskning viser at barn med downs syndrom forstår mer enn de klarer å uttrykke. – Det er et misforhold mellom det barn med downs syndrom forstår og det de klarer å uttrykke. De forstår gjerne mye mer enn det menneskene rundt dem får inntrykk av, sier forsker i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, Kari-Anne Bottegaard Næss. Næss som har kartlagt språkvansker hos barn med downs syndrom, forteller at i studier der slike barn sammenliknes med typisk utviklede barn, skårer gjerne barn med downs syndrom i tråd med andre barn på det som går på å forstå det som blir sagt. Når det gjelder å snakke selv, skårer de betydelig lavere enn det som forventes av typisk utviklede barn på samme alder. (…) Lett å undervurdere Ifølge Næss er det flere grunner til at barn med downs syndrom ofte har store utfordringer knyttet til å lære å snakke. Disse barna har ofte tilleggsdiagnoser som vanskeliggjør språkinnlæringen. (…) Viktig for livskvaliteten Akkurat nå jobber forsker Næss med et forskningsprosjekt som har til hensikt å optimalisere utviklingen i ordforrådet hos barn med downs syndrom, noe hun mener er veldig viktig for deres livskvalitet. (nrk.no 27.12.2017).)

- «Alle» bør vite at hitling bare skaper avsporing. Men skal vi da ikke kunne trekke lærdom av feilene fra forrige århundre? Den første som trekker inn Hitler i en debatt har tapt. Den gamle sannheten fikk nylig Frps statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bjørnar Laabak, smertelig erfare. I en privat blogg (nå slettet) trakk han en linje mellom tidligere Dagblad-kommentator, nå universitetsstipendiat Aksel Braanen Sterris utspill om at mennesker med Downs syndrom aldri vil kunne oppnå fullverdige liv, og tenkningen som førte fram til nazistenes utryddelsesprogram «Aktion T4».

(Anm: Morten Horn, lege og forsker ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Problemet med hitling. «Alle» bør vite at hitling bare skaper avsporing. Men skal vi da ikke kunne trekke lærdom av feilene fra forrige århundre? Den første som trekker inn Hitler i en debatt har tapt. Den gamle sannheten fikk nylig Frps statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bjørnar Laabak, smertelig erfare. I en privat blogg (nå slettet) trakk han en linje mellom tidligere Dagblad-kommentator, nå universitetsstipendiat Aksel Braanen Sterris utspill om at mennesker med Downs syndrom aldri vil kunne oppnå fullverdige liv, og tenkningen som førte fram til nazistenes utryddelsesprogram «Aktion T4». - Ikke overraskende er det særlig de kapasiteter Sterri selv besitter han anser som gjevest. Programmet, oppkalt etter kontoret i Tiergartenstrasse 4 som styrte det, gikk ut på å avlive (kalt «eutanasere» – selv om vi i dag bruker betegnelsen «eutanasi» om det å avlive beslutningskompetente mennesker som eksplisitt har bedt om det) mennesker med psykiske, nevrologiske og antatt genetiske lidelser, i et forsøk på å foredle befolkningens arvemateriale og redusere omsorgskostnadene. Det kan ses som et pilotprosjekt for massedrapene på jøder og sigøynere som vi i dag kjenner som «Holocaust». (nrk.no 19.4.2017).)

- STØTTE FRA VENSTRE: Sanna Sarromaa har fått både støttemeldinger og hatmeldinger etter at hun uttalte at en 2. klassing med Downs syndrom og autisme burde fjernes fra ordinær klasseromsundervisning.

Sarromaa får støtte av Skei Grande
nrk.no 11.6.2015
LILLEHAMMER (NRK): Venstrepolitiker Sanna Sarromaa får støtte av partileder Trine Skei Grande og flere andre Venstre-ledere etter bråket det siste døgnet.

STØTTE FRA VENSTRE: Sanna Sarromaa har fått både støttemeldinger og hatmeldinger etter at hun uttalte at en 2. klassing med Downs syndrom og autisme burde fjernes fra ordinær klasseromsundervisning.

 Partileder Trine Skei Grande ønsker ikke å uttale seg til media om bråket rundt Sanna Sarromaa, men skriver på sms til lokalpolitikeren og samfunnsdebattanten at hun støtter henne.

Både fylkesleder i Oppland Venstre, Roger Granum, og lokallagsleder for Lillehammer Venstre, Terje Rønning sier også at de støtter Sarromaa.

– Denne saken er mistolka. Sanna er en utrolig dyktig politiker og vi er lei oss for at hun nå gir seg, sier Rønning til NRK.

Les også:  Trekker seg som politiker etter Downs-uttalelser (…)

(Anm: Olaug Nilssen, forfatter. Folk spør ikkje. Folk syns. Men det må då for faen gå an å setje seg inn i saker. (dagbladet.no 18.6.2015).)

(Anm: SANNA SARROMAA, skribent, finne og Venstre-politiker. Likhetens tyranni? Mot min vilje klarte jeg å sette i gang en nasjonal storm om inkluderende undervisning. (vg.no 16.6.2015).)

(Anm: Trekker seg som politiker etter Downs-notat Sanna Sarromaa hevder hun har mottatt så mye hets etter sitt siste utspill at hun ikke lenger orker mer. – Det er virkelig ikke verdt det, sier hun. (nrk.no 11.6.2015).)

(Anm: Forsker støtter far i Downs-debatten: Filip (8) bør gå på vanlig skole. Forskere og fagfolk støtter Hans Petter Enghs i at sønnen, som har Downs syndrom, har læringsutbytte av å være sammen med funksjonsfriske barn. (vg.no 16.6.2015).)

- Høie: Bekymret for rettssikkerheten til psykiatriske pasienter. (- Helseminister Bent Høie varsler at flere vil bli kalt inn på teppet etter VGs avsløringer om ulovlig tvang og kontrollrutiner som ikke fungerer i psykiatrien.)

Høie: Bekymret for rettssikkerheten til psykiatriske pasienter
vg.no 22.11.2016
Helseminister Bent Høie varsler at flere vil bli kalt inn på teppet etter VGs avsløringer om ulovlig tvang og kontrollrutiner som ikke fungerer i psykiatrien.

Helse-Norges øverste sjef sier til VG at han er bekymret for rettssikkerheten til psykiatriske pasienter som er tvangsinnlagt ved landets sykehus.

– Ja. Det er jeg, og det er det all grunn til å være, sier Bent Høie til VG.

Søndag avslørte VG at psykisk syke mennesker har blitt bundet fast på ulovlig og sterkt omstridt vis

– Spesielt når en vet hva som ligger bak disse tallene, hvilken type overgrep mot enkeltmennesker det her er snakk om, så er det veldig, veldig alvorlig, sa Høie etter å ha blitt presentert med avsløringen.

Videre har VG avdekket at kontrollkommisjonene, som har som hovedoppgave å sikre at sykehusene følger loven, har sviktet pasientgruppen de er satt til å passe på. (…)

(Anm: Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv. (...) Dette er veldig alvorlig, og bekrefter dessverre det inntrykket jeg har fått om tvangsbruken innen psykisk helse: at den går langt utover det som er hensikten og det juridiske grunnlaget - og at den går utover det som er god faglighet, sier Høie til VG. (vg.no 20.11.2016).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Høie om psykiatrien: Forberedt på flere dårlige nyheter. Helseministeren sier hans bekymring for rettssikkerheten til psykiatriske pasienter er berettiget, og ikke har blitt mindre den siste tiden. Mandag skrev VG om et varsel fra mangeårig medlem av kontrollkommisjonen ved Gaustad sykehus i Oslo, der han slo alarm om ulovlig bruk av tvang ved sykehuset. (vg.no 14.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: Statens Barnehus Oslo - Vi er et tilbud til barn og ungdom når det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Vår målgruppe omfatter også voksne med en psykisk utviklingshemming. (statensbarnehus.no).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».» (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (…) § 139. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil bli eller er begått. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt (…) (lovdata.no).)

(Anm: Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) (…) § 1-1. Lovens formål (1) Loven skal legge til rette for en rettferdig, forsvarlig, rask, effektiv og tillitskapende behandling av rettstvister gjennom offentlig rettergang for uavhengige og upartiske domstoler. Loven skal ivareta den enkeltes behov for å få håndhevet sine rettigheter og løst sine tvister og samfunnets behov for å få respektert og avklart rettsreglene. (lovdata.no).)

(Anm: Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). § 21-3.Rett og plikt til bevisføring. (1) Partene har rett til å føre de bevis de ønsker. Unntak fra retten til å føre bevis følger av §§ 21-7 og 21-8, kapittel 22 og øvrige bevisregler i loven her. (2) I saker hvor offentlige hensyn medfører begrensninger i partenes rådighet, jf. § 11-4, har retten plikt til å sørge for at bevisføringen gir et forsvarlig faktisk avgjørelsesgrunnlag. I andre saker kan retten sørge for bevisføring med mindre partene motsetter seg dette. (lovdata.no).)

(Anm: Louise Arbour, FNs høgkommisær for menneskerettar. Menneskerettsdagen og fattigdom. (…) MENNESKERETTAR: Fattigdom er ofte både ei årsak til og eit resultat av brot på menneskerettane. Likevel vert forholdet mellom ekstrem fattigdom og slike overgrep framleis sett i utkanten av policy-debattar og utviklingsstrategiar. (…) Fattigdom handlar óg om makt: om dei som utøver den og dei som ikkje har den, både i det offentlege og innan familien. (dagbladet.no 10.12.2006).)

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

(Anm: FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (Convention on the Rights of Persons with Disabilities Convention on the Rights of Persons with Disabilities. United Nations General Assembly. (fn.no) (FN-sambandet) (un.org).)

(Anm: Selve symbolet på ondskap. (…) Rinnan fikk anledning til å utfolde sin sadisme fordi han, som dem, tilhørte et system hvor volden var institusjonalisert og legitimert som "en nødvendig jobb". (nrk.no 1.2.2017).)

(Anm: Psykiatridebatten: Uten diagnoser går vi totalt i blinde | Møller og Skinnemoen. Paul Møller, forskningssjef, psykiater, dr. med og Odd Skinnemoen, avdelingsoverlege, begge Vestre Viken HF (…) Mange har god nytte av medisiner mot alvorlige psykiske lidelser, særlig i akutt fase, men ikke alle. Faget har dessverre vært for lite opptatt av effekter over tid. Vi har derfor bedt Nasjonalt kunnskapssenter om en autorisert gjennomgang av all forskning som finnes på dette området. Rapporten kommer til høsten. Psykiatrien må forstås baklengs, men forbedres forlengs. (aftenposten.no 22.3.2017).)

(Anm: Eksperimentell behandling bør skje som forskning. Eksperimentell behandling skal som hovedregel tilbys gjennom forskningsprosjekter. Det bidrar til å ivareta kravet til faglig forsvarlighet, informasjon til pasientene, samtykke fra og oppfølging av pasientene. Systematisk forskning sikrer også kunnskap gjennom vitenskapelig dokumentasjon av eventuell behandlingseffekt. (helsetilsynet.no 6.4.2017).)

- Eldre og utviklingshemmede blir dopet ned for å bli lettere å håndtere

- Eldre blir dopet ned for å bli lettere å håndtere
nettavisen.no 28.3.2012
Pleiere innrømmer snarveier i behandlingen av eldre pleietrengende.

En undersøkelse gjort for Forbrukerinspektørene i NRK viser at det brukes ulovlig tvang og makt mot pasienter i norske sykehjem, skriver NRK.

Spørreundersøkelse er gjort i samarbeid med Fagforbundet, og 1500 pleiere fra hele Norge har svart. (...)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Omsorgsfirma fikk oppdrag for over 125 mill. uten anbud. (…) - Kuttet nattevakt. Bærum kommune utbetalte i fjor til sammen 45 millioner kroner til Vitalegruppen, for hovedsakelig botilbud til ni personer med psykiske lidelser eller mennesker med en utviklingshemming. (aftenposten.no 3.3.2017).)

(Anm: Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse. (…) Oral helse har betydelige konsekvenser for livskvalitet og generell helse. I tillegg til funksjonelle problemer og problemer med selvfølelse som følge av dårlige tenner, øker forekomsten av kronisk inflammasjon og bakteriemi (bakterier i blodet) kjennetegnet av dårlig tannhelse og økt forekomst av koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og luftveissykdom. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

- Eksperimentell behandling bør skje som forskning. (- Ved både eksperimentell og utprøvende behandling skal pasientene informeres om usikkerheten knyttet til behandlingens effekt, mulige bivirkninger/risiko og eventuelle andre behandlingstilbud.)

Eksperimentell behandling bør skje som forskning
helsetilsynet.no 2016
Eksperimentell behandling skal som hovedregel tilbys gjennom forskningsprosjekter. Det bidrar til å ivareta kravet til faglig forsvarlighet, informasjon til pasientene, samtykke fra og oppfølging av pasientene. Systematisk forskning sikrer også kunnskap gjennom vitenskapelig dokumentasjon av eventuell behandlingseffekt. (…)

Pasientens rett til informasjon
Ved både eksperimentell og utprøvende behandling skal pasientene informeres om usikkerheten knyttet til behandlingens effekt, mulige bivirkninger/risiko og eventuelle andre behandlingstilbud. Ved mangelfullt utprøvde og udokumenterte behandlingsformer kan uforutsette og til dels alvorlige bivirkninger oppstå. Informasjonen som gis må være tilstrekkelig til at pasienten kan ta stilling til om han/hun ønsker behandlingen. Der det finnes andre anerkjente/dokumenterte behandlingsmetoder, skal pasienten settes i stand til å ta et informert valg mellom de tilgjengelige behandlingsmetodene. Kravet til informasjon skjerpes når behandlingen er eksperimentell eller utprøvende. (…)

(Anm: Psykiatridebatten: Uten diagnoser går vi totalt i blinde | Møller og Skinnemoen. Paul Møller, forskningssjef, psykiater, dr. med og Odd Skinnemoen, avdelingsoverlege, begge Vestre Viken HF (…) Mange har god nytte av medisiner mot alvorlige psykiske lidelser, særlig i akutt fase, men ikke alle. Faget har dessverre vært for lite opptatt av effekter over tid. Vi har derfor bedt Nasjonalt kunnskapssenter om en autorisert gjennomgang av all forskning som finnes på dette området. Rapporten kommer til høsten. Psykiatrien må forstås baklengs, men forbedres forlengs. (aftenposten.no 22.3.2017).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Psykiatridebatten: Uten diagnoser går vi totalt i blinde | Møller og Skinnemoen. Paul Møller, forskningssjef, psykiater, dr. med og Odd Skinnemoen, avdelingsoverlege, begge Vestre Viken HF (…) Mange har god nytte av medisiner mot alvorlige psykiske lidelser, særlig i akutt fase, men ikke alle. Faget har dessverre vært for lite opptatt av effekter over tid. Vi har derfor bedt Nasjonalt kunnskapssenter om en autorisert gjennomgang av all forskning som finnes på dette området. Rapporten kommer til høsten. Psykiatrien må forstås baklengs, men forbedres forlengs. (aftenposten.no 22.3.2017).)

- Nær to av tre psykisk utviklingshemma er feilernærte. (- Forsking viser at utviklingshemma er meir utsett for både undervekt og overvekt. Mange et seg sjuke, og det er spesielt ved flytting til eigen bustad at helseproblema blir tydelege.)

Nær to av tre psykisk utviklingshemma er feilernærte
nrk.no 31.3.2017
Bergen kommune vil hjelpa fleire utviklingshemma til ein sunn livsstil. – Utviklingshemma kan vera ganske rigide i matmønsteret, seier miljøterapeut Elisabeth Kaldefoss. (…)

Forsking viser at utviklingshemma er meir utsett for både undervekt og overvekt. Mange et seg sjuke, og det er spesielt ved flytting til eigen bustad at helseproblema blir tydelege.

– Personar med psykisk utviklingshemming er ofte feilernærte, seier Elisabeth Kaldefoss, leiar ved Vestlundbakken bufellesskap i Bergen.

Berre 38 prosent av utviklingshemma i tilrettelagde bustader har vekt innanfor normalområdet.

– Når dei flyttar heimanfrå kjem dei frå eit familieliv og har sunne matvanar med seg. Sjølvstyret blir veldig sterkt når dei flyttar i bufellesskap. Då et dei meir usunt og går ofte opp i vekt. (…)

(Anm: Striatal Reward Activity and Antipsychotic-Associated Weight Change in Patients With Schizophrenia Undergoing Initial Treatment. JAMA Psychiatry 2016 (Published online January 06, 2016).)

(Anm: Magsårsbakteriers simstil kan förutspå cancer. Genom att studera magsårsbakteriers förmåga att klara hålla sig kvar i magens sura och turbulenta miljö tror sig forskare nu ha hittat ett sätt att förutspå magcancer. (…) Forskarna i Umeå har alltså lyckats avslöja magsårsbakteriens Helicobacter pylor simstil i magen och hur den gör allt för att undvika den frätande magsyran i magens mitt. (netdoktor.se 3.4.2017).)

(Anm: Å være overvektig på ethvert tidspunkt øker risikoen for død. Being overweight at any point increases risk for death. People who are obese or overweight at any point in their adult lives are at greater risk of death from cardiovascular disease, cancer, and other causes than those who maintain a normal weight, according to an analysis of data from three large cohort studies published in Annals of Internal Medicine.1 BMJ 2017;357:j1650 (Published 04 April 2017).)

- Tvangsmedisinering må forbys. (- Dagens praksis med omfattende tvangsmedisinering av pasienter innen psykisk helsevern kan ut fra gjeldende kunnskapsgrunnlag ikke forsvares rettslig. Praksisen er i strid med loven og menneskerettighetene. For den psykisk syke pasienten er det en fundamental mangel på rettssikkerhet.)

Tvangsmedisinering må forbys
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:263-5 (16.2.2017)
Dagens praksis med omfattende tvangsmedisinering av pasienter innen psykisk helsevern kan ut fra gjeldende kunnskapsgrunnlag ikke forsvares rettslig. Praksisen er i strid med loven og menneskerettighetene. For den psykisk syke pasienten er det en fundamental mangel på rettssikkerhet.

Fra antipsykotiske midler ble introdusert i første halvdel av 1950-årene og frem til begynnelsen av 1980-årene da det – etter Reitgjerdet-skandalen – ble gitt lovhjemmel og tilknyttede forskrifter om tvangsmedisinering, var dette uregulert og underlagt overlegens faglige skjønn. Forskriftene fastsatte vilkår for tvangsmedisinering som i hovedsak samsvarer med dem som gjelder i dag.

I gjeldende lov om psykisk helsevern er adgangen til tvangsmedisinering regulert i § 4-4. Vilkårene er blant annet at det er forsøkt å oppnå samtykke fra pasienten eller dette er åpenbart nytteløst, at behandlingen med stor sannsynlighet kan føre til helbredelse eller vesentlig bedring eller at pasienten unngår en vesentlig forverring, og at den positive virkningen klart oppveier eventuelle bivirkninger. (…)

(Anm: EDITORIALS. Physical illness in those with mental illness: psychiatric services need to change focus. (LEDERARKLER The British Journal of Psychiatry Jan 2017, 210 (1) 1-2.)

(Anm: Skjevhet mht. sponsing av sammenlignende effekt av psykoterapi og farmakoterapi for depresjon hos voksne: metaanalyse. (...) Konklusjoner. Industrifinansierte studier på depresjon synes å subtilt favorisere farmakoterapi fremfor psykoterapi. Det bør oppmuntres til offentliggjøring av alle økonomiske bånd til legemiddelindustrien. (Sponsorship bias in the comparative efficacy of psychotherapy and pharmacotherapy for adult depression: meta-analysis. (…) Conclusions Industry-funded trials for depression appear to subtly favour pharmacotherapy over psychotherapy. Disclosure of all financial ties with the pharmaceutical industry should be encouraged.) The British Journal of Psychiatry Jan 2017, 210 (1) 16-23.)

- Eldre sulter på norske sykehjem. (- Seks av ti eldre pasienter på institusjoner er underernærte.) (- Eldresviket: - Vi vet at det er et problem både med underernæring, overmedisinering og feilmedsinering.)

Eldre sulter på norske sykehjem
vg.no 19.2.2007
Mellom 20 og 50 prosent av de eldre på norske sykehjem er underernærte, viser en undersøkelse fra Sosial- og helsedirektoratet. (...)

Unni Hembre, nestleder i Norges Sykepleierforbund, er ikke overrasket over tallene. Hun mener undersøkelsen bare bekrefter undersøkelser forbundet selv har gjort, skriver Vårt Land. (...)

(Anm: Mat, måltider og ernæring på sykehjem – erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjekt Nordisk Sygeplejeforskning 02 / 2016 (Volum 5).)

(Anm: Mange eldre er underernært på sykehus. En av tre pasienter på norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring, men blant eldre er andelen enda høyere, viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring. (forskning.no 20.1.2017).)

- Politiet diskriminerte en utviklingshemmet 13-åring som anmeldte et overgrep.

Politiet diskriminerte en utviklingshemmet 13-åring som anmeldte et overgrep.
aftenposten.no 21.1.2016
Barn med nedsatt funksjonsevne er særlig utsatt for overgrep, men har de den samme rettssikkerheten som andre barn? (…)

Moren understreker at hun ikke ønsker å straffe gutten ved å stå frem. I deres øyne er han like mye sviktet som datteren.

- Jeg har prøvd alle mulige veier for å få hjelp og å bli hørt. For oss er det for sent, men jeg tenker på dem som kommer etter. Jeg kan ikke sitte og vite det jeg vet om slike saker uten å gjøre noe med det, sier hun til Aftenposten. (…)

- Sviktet av alle
I tiden etter hendelsen skal jentas familie ha vært i kontakt med en rekke aktører for å få hjelp. Saken ble politianmeldt samme dag.

- Jenta vår hadde det så vondt, men vi fikk veldig liten oppfølging og føler oss sviktet av så å si alle aktører i denne saken, sier moren og nevner flere eksempler:

Politi og skole brøt loven
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) mener politiet brøt diskrimineringsloven da de ikke avhørte jenta og frykter for rettssikkerheten til barn med nedsatt funksjonsevne.

- Datteren vår har ikke språk og kan ikke uttrykke seg med ord, men hun har et veldig godt kroppsspråk. Ifølge psykologen var reaksjonen hennes tilsvarende en normalt fungerende 3-åring som hadde blitt utsatt for overgrep. Dersom hun hadde blitt avhørt, hadde hennes reaksjoner og kroppsspråk gitt grunnlag for videre etterforskning. (…)

(Anm: Body language affects how others see us, but it may also change how we see ourselves. (ted.com June 2012).)

(Anm: Overgrep mot barn: Politiets ansvar for de mest sårbare | Odd Reidar Humlegård. Norsk politi må avdekke og etterforske vold mot de mest sårbare blant oss på en bedre måte enn vi klarer i dag. (aftenposten.no 18.1.2016).)

(Anm: Solveig Horne (Frp), Bent Høie (H), Torbjørn Røe Isaksen (H), Anders Anundsen (Frp). Plikt til å handle. Ansatte i offentlige tjenester som er alvorlig bekymret for et barns omsorgs- og livssituasjon, har plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten. Meldeplikten går foran taushetsplikten. (…) Kunnskap om opplysningsplikten. Det skal ikke herske tvil om at plikten til å melde fra går foran taushetsplikten. Økt kunnskap om opplysningsplikten overfor den kommunale barnevernstjenesten er derfor viktig. (aftenposten.no 19.1.2016).)

(Anm: – Diskriminering må få konsekvenser. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne mener brudd på likestillingsloven må få konsekvenser. LO frykter statsrådens forslag vil svekke Likestillings- og diskrimineringsombudets rolle. (…) Mener diskriminering må få konsekvenser. I forbindelse med høringsforslaget om en felles likestillings- og diskrimineringslov, utreder nå Barne- og likestillingsministeren muligheten for å gi Likestillings- og diskrimineringsnemnda myndighet til ilegge bøter, men statsråden har ikke konkludert med at bøtelegging vil være det riktige grepet. (nrk.no 15.2.2016).)

- Fylkeslegen med tilsyn: Refser kommunens tilbud til utviklingshemmede

Fylkeslegen med tilsyn: Refser kommunens tilbud til utviklingshemmede
adressa.no 27.1.2017
De kan trenge hjelp til å kle på seg, lage mat, ta bussen og gå på kino. Men mennesker med utviklingshemming får ikke de tjenestene de skal ha.

Det viser resultatene fra tilsyn som fylkeslegen nylig har gjennomført i Trondheim, Midtre Gauldal og Orkdal kommuner. Alle kommunene har fått avvik som de nå må rette opp i.

- Dette handler om mennesker som er avhengig av andre for å få utført det som gir påfyll i livet. Når de ikke får den hjelpen blir livet fattigere og kjedeligere. Livskvaliteten forringes. For noen vil det at man har lite aktivitet i hverdagen gjøre at det blir mer uro og utagerende adferd, sier Jan Vaage, fylkeslege i Sør-Trøndelag. (…)

Overrasket over omfanget
Fylkeslege Jan Vaage var forberedt på at tilsynene ville avdekke mangler, men er overrasket over omfanget, spesielt i Midtre Gauldal og Orkdal.

- I disse kommunene ser vi en mangel på styring og internkontroll som er alvorlig. Risikoen for at tjenesten blir vesentlig annerledes enn det behovet tilsier, er stor, sier Vaage. (…)

(Anm: De svakeste blant de utviklingshemmede og deres familier er satt på sidelinjen | Hanne Svarstad, mor og professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (aftenposten.no 3.8.2016).)

(Anm: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

– Utviklingshemmede kan miste jobben fordi de jobber for tregt. (– Fremdriften går noe senere enn kommunen hadde tenkt, og de er usikre på om de får nok for pengene.) (– Det var en diskusjon da dette ble redegjort for, men jeg oppfattet at det var en forståelse for at vi må forholde oss til loven om offentlig anskaffelse, sier Leidulf Skjørestad.)

Utviklingshemmede kan miste jobben fordi de jobber for tregt
nrk.no 2.5.2017
Seks utviklingshemmede rydder skogen på Byhaugen i Stavanger. Nå står de i fare for å miste jobben fordi de er for lite effektive.

– Fremdriften går noe senere enn kommunen hadde tenkt, og de er usikre på om de får nok for pengene, skriver kommunaldirektøren for Miljø- og utbygging, Leidulf Skjørestad, i innstillingen til kommunalstyret.

Attende AS jobber for at mennesker som har falt utenfor arbeidslivet, skal komme seg tilbake i jobb. De har blant annet sørget for at seks utviklingshemmede personer har fått jobb med å rydde skogen i Stavanger. Nå kan de bli arbeidsløse fordi de ifølge kommunaldirektøren jobber for sakte, tar seg for mange pauser og er for lite effektive.

– Det er skremmende at de kan tenke på effektivitet. Det viktigste er at arbeidstakerne har en jobb å gjøre. I tillegg er det jo tydelig at de trives godt med å være ute, sier John Ivar Martinsen, avdelingsleder i Attende. (…)

Kommunen betaler Attende 1,2 millioner for jobben, og det er denne prislappen som gjør at oppdraget, etter loven, må utlyses. Derfor mener kommunaldirektøren at forslaget er uproblematisk.

– Det var en diskusjon da dette ble redegjort for, men jeg oppfattet at det var en forståelse for at vi må forholde oss til loven om offentlig anskaffelse, sier Leidulf Skjørestad. (…)

- Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017. I 2017 oppgav 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å ha ei funksjonshemming. Av desse var 43 prosent i arbeid, om lag same nivå som dei fire føregåande åra.

(Anm: Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017. I 2017 oppgav 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å ha ei funksjonshemming. Av desse var 43 prosent i arbeid, om lag same nivå som dei fire føregåande åra. Føremålet med å gjennomføre årlege undersøkingar om personar med nedsett funksjonsevne er å kartlegge situasjonen deira på arbeidsmarknaden og sjå korleis tilknytinga utviklar seg over tid. Tilsvarande undersøkingar er blitt gjennomførte årleg sidan 2002. Les ein artikkel om dei viktigaste funna i rapporten. (ssb.no 27.11.2017).)

- Ida og Maja har drømmejobben. Med litt tilrettelegging kan de to jentene jobbe en dag i uka. Det nyter denne Coop-butikken godt av..

(Anm: Ida og Maja har drømmejobben. Med litt tilrettelegging kan de to jentene jobbe en dag i uka. Det nyter denne Coop-butikken godt av. (…) Vanskelig å skaffe plasser Arbeidsleder Kenan Hadzijusufovic ved Nordpolen Industrier har ansvaret for veiledningen av Maja og Ida når de jobber i butikken. – Jeg trenger egentlig ikke å være her så mye. Ida og Maja klarer jobben selv, sier han. Hadzijusufovic tror det fortsatt finnes mange fordommer mot folk med utviklingshemming. – Det er vanskelig å skaffe arbeidsplasser til de som trenger tilrettelegging. Det er ikke alle som ser at de kan gjøre en jobb på linje med andre arbeidstakere, sier han. Hadzijusufovic sier at butikkjobben har blitt en viktig del av livet til Maja og Ida. – Jobben gir dem tilhørighet, og den har stor betydning for at de skal føle seg likestilt i samfunnet, sier han. (frifagbevegelse.no 14.11.2017).)

- Rapport frå tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming i Sunndal kommune 2016

Rapport frå tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming i Sunndal kommune 2016
helsebiblioteket.no 14.10.2016
Samandrag
Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene som blei påpeika innanfor dei områda som blei reviderte. Systemrevisjonen gjaldt følgjande område:

 • Om kommunen legg til rette for at mennesker med utviklingshemming får personleg assistanse i form av:
  - tilsyn og bistand til å ivareta eigenomsorg
  - bistand til aktivisering
  - opplæring i dagliglivets gjeremål og personleg stell og eigenomsorg

 • Om kommunen legg til rette for at mennesker med utviklingshemming får:
  - helsetenester i heimen
  - tilgang til medisinsk undersøking og utgreiing og behandling I tilsynet blei det avdekka to avvik:

Avvik 1:
Sunndal kommune sikrar ikkje forsvarleg gjennomføring av personleg assistanse til personar med utviklingshemming

Avvik 2:
Sunndal kommune yter ikkje forsvarlege helsetenester i heimen til personar med utviklingshemming (…)

(Anm: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

(Anm: Rettssikkerhet for personer med nedsatt funksjonsevne. Det finnes begrenset med kunnskap om rettssikkerhetssituasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Det vi vet, tyder likevel på at personer med nedsatt funksjonsevne lever med større utsatthet for vold, trusler og overgrep enn det befolkningen generelt gjør. (bufdir.no 8.4.2015).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

- Er det lærdom å trekke fra de rådende mønstre for psykotrop legemiddelbruk hos pasienter med autismespekterforstyrrelse? (- Støtten for bevisbasert psykofarmakoterapi for å håndtere psykopatologi hos denne pasientgruppen er begrenset.)

Are there lessons to be learned from the prevailing patterns of psychotropic drug use in patients with autism spectrum disorder? (Er det lærdom å trekke fra de rådende mønstre for psykotrop legemiddelbruk hos pasienter med autismespekterforstyrrelse (autisme)?)
Editorial Lederartikkel
Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 8 December 2016)
Autismespekterforstyrrelse (ASD) er en svært sykelig nevrologiske lidelse preget av varierende grad av underskudd i sosial-emosjonell fungering sammen med begrensede, repeterende atferd og interesser [1]. (…) (Autism spectrum disorder (ASD) is a highly morbid neurodevelopmental disorder characterized by varying degrees of deficits in social–emotional functioning along with restricted, repetitive behaviours and interests [1].)

Til tross for voksende bevis som støtter betydelig utbredelse og byrden av psykopatologi i populasjoner med ASD, er støtten for bevisbasert psykofarmakoterapi for å håndtere psykopatologi hos denne pasientgruppen begrenset. (…) (Despite mounting evidence supporting substantial prevalence and burden of psychopathology in populations with ASD, the evidence-based psychopharmacotherapeutic agents for managing psychopathology in this population are limited.)

Den systematiske gjennomgangen publisert i denne utgaven av Jobski et al. [10] på bruk av psykofarmaka i ASD populasjoner belyser den utstrakte bruk av psykofarmaka i ASD populasjoner [10]. Mer enn to tredjedeler av ASD befolkningen i vurderingen fikk psykofarmakoterapi, og utbredelsen og polyfarmasi av psykofarmaka øker med stigende alder. (…) (The systematic review published in this issue by Jobski et al. [10] on the use of psychotropic drugs in ASD populations highlights the extensive use of psychotropic medications in ASD populations [10]. More than two-thirds of the ASD population under review received psychopharmacotherapy, and the prevalence and polypharmacy of psychotropic drugs increased with advancing age.)

I lys av begrenset vitenskapelig dokumentasjon på responsen av psykotrope behandlinger i ASD populasjoner, er resultatene av gjennomgangen på prevalens og mønstre av psykotrop bruk ved ASD svært talende og understreker avgrunnen mellom begrensede evidensbaserte farmakoterapeutiske alternativer og den betydelige bruk av psykofarmakoterapi for å håndtere byrden av psykopatologi i ASD populasjoner. (…) (In light of limited scientific evidence on the response of the psychotropic treatments in ASD populations, the findings of the review on the prevalence and patterns of psychotropic use in ASD are very telling and underscore the gulf between limited evidence-based pharmacotherapeutic options and the substantial use of psychopharmacotherapy for managing the burden of psychopathology in ASD populations.)

Til tross for begrensninger og sikkerhetsbekymringer registrert av forfatteren på Bruk av psykotrope legemidler i ASD populasjoner [10], funnene fra disse naturalisforskrivningsmønstre som praktiseres over hele verden i det minste informerer oss om de kliniske behov og den betydelig rolle som  disse psykotrope legemidler spiller for å håndtere befolkningsgrupper i alle aldre med ASD. (…)  (Despite limitations and safety concerns noted by the author on the use of psychotropic medication in ASD populations [10], the findings from these naturalistic prescribing patterns that are practiced across the globe at the least inform us of the clinical need and substantial role these psychotropic medications play in managing populations of all ages with ASD.)

(Anm: Use of psychotropic drugs in patients with autism spectrum disorders: a systematic review. (…) Conclusion Despite a lack of pharmacological treatment options for ASD core symptoms, the prevalence of psychopharmacotherapy and polypharmacy in ASD patients is considerable, which is probably due to the treatment of non-core ASD symptoms and psychiatric comorbidities. While there is some evidence for the use of antipsychotics and ADHD medication for these indications, the use of antidepressants should be limited to selected cases. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 13 September 2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

- Leger bedt om å avslutte "kjemiske remmer" for mennesker med lærevansker. (- Lang tids bruk av legemidlene kan føre til vektøkning, organsvikt og død.)

GPs told to end “chemical restraint” of people with learning disabilities. (Leger bedt om å avslutte "kjemiske remmer" for mennesker med lærevansker)
BMJ 2016;353:i3137 (Published 03 June 2016).)
Leger anmodes om å kutte antallet uhensiktsmessige forskrivninger av psykofarmaka for mennesker med lærevansker. (GPs have been urged to cut the number of inappropriate prescriptions of psychotropic drugs for people with learning disabilities.)

Ny veiledning fra NHS England og Royal College of General Practitioners oppfordrer leger til å gjennomgå resepter for pasienter med lærevansker  eller autisme, og sørge for at psykofarmaka bare fortsetter der mennesker utgjør en alvorlig fare for seg selv eller andre, og alle andre alternativer hadde blitt oppbrukt.1 New guidance from NHS England and the Royal College of General Practitioners encouraged GPs to review prescriptions for patients with learning disabilities or autism, and make sure that psychotropic drugs were only continued where the person posed a severe risk to themselves or others, and all other alternatives had been exhausted.1 (New guidance from NHS England and the Royal College of General Practitioners encouraged GPs to review prescriptions for patients with learning disabilities or autism, and make sure that psychotropic drugs were only continued where the person posed a severe risk to themselves or others, and all other alternatives had been exhausted.1)

Ifølge en gjennomgang av forskrivninger av legemidler til mennesker med lærevansker, som ble publisert i fjor, ble mellom 30 000 og 35 000 personer gitt enten et antidepressivum eller et antipsykotika uten å ha de vilkår som de er indikert for. 2 (...) According to a review of the prescribing of drugs to people with learning disabilities published last year, between 30 000 and 35 000 people were taking either an antidepressant or an antipsychotic without having the conditions for which they are indicated. 2)

Pasientene blir foreskrevet legemidlene da de ble sett på som å være vanskelig å håndtere. Lang tids bruk av legemidlene kan føre til vektøkning, organsvikt og død. (…) (Patients were prescribed the drugs when they were seen as being difficult to manage. Long term use of the drugs could lead to weight gain, organ failure, and even death.)

(Anm: Fire liv, fire historier: Det er oss to. Du og jeg. — Medisinen røvet Ingrid fra oss. Ingrid Bonde (58) fikk diagnosen mild Alzheimer i 2005. Da var hun bare 52 år. — En lege ga henne en 50 milligram Haldol-injeksjon på sykehjemmet. Ingrid ség sammen i armene mine, og jeg mistet kontakten. (…) Antipyskotiske medisiner som Haldol og Risperdal blir brukt i psykiatrien, spesielt til personer som lider av schizofreni. (nrk.no 4.5.2010).)

(Anm: Sammenbrudd - Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn. ISBN: 978-82-7935-382-9. Hvorfor sykeliggjør og medisinerer psykiatrien stadig flere sider av våre liv som tidligere ble betraktet som normale uttrykk for det å være menneske? Hvorfor er psykiatrien blitt den raskest voksende medisinske spesialiteten samtidig som den har de dårligste resultatene? Hvorfor skrives det ut psykiatriske medikamenter i større mengder enn nesten noen andre medisiner, til tross for tvilsom effekt? Hvorfor utvider psykiatrien stadig antallet psykiske lidelser uten å bygge på solid vitenskap – fra 106 i 1952 til nesten 400 diagnoser i dag? (abstrakt.no - ISBN: 978-82-7935-382-9).)

(Anm: Per Egil Hegge Veldokumentert. Språket vårt. Mange har undret seg over at spaltens fornemme professorgruppe så langt ikke har fått noen medlemmer fra psykiaternes rekker. (…) Professor Jan Ivar Røssberg, tilknyttet Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, får representere sine tallrike kolleger etter et leserinnlegg i Aftenposten 4. juli. Her skriver han: «Pasientene er ikke tjent med og «velge» side, og vi trenger ikke egne enheter hvor formålet er ikke å gi en veldokumentert behandling.» En så veldokumentert og/å-feil er mer enn tilstrekkelig for medlemskap. Når det gjelder dokumentasjon, er det i denne sammenheng også et spørsmål hvordan det dokumenteres, hvem som gjør det, og hvilke forbindelser «dokumentaristene» eventuelt måtte ha med farmakologiske firmaer. De som er interessert i det emnet, henvises til boken CRACKED. Why psychiatry is doing more harm than good av Dr. James Davies. (aftenposten.no 18.7.2016).)

(Anm: Av Ann-Mari Lofthus. James Davies: Sammenbrudd – Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn.  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 03 / 2016 (Volum 12).)

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: Dorothea Dix: Redefining mental illness. During the 19th century, mental health disorders were not recognized as treatable conditions. They were perceived as a sign of madness, warranting imprisonment in merciless conditions. One woman set out to change such perceptions: Dorothea Lynde Dix. (…) Dix - a teacher and nurse during the American Civil War - tirelessly campaigned for the fair treatment of patients with mental health disorders, after being appalled by the conditions in which they were confined. (medicalnewstoday.com 5.5.2017).)

(Anm: Tor K. Larsen, professor i psykiatri, Stavanger universitetssykehus: - Den valgfriheten som helseministeren nå ønsker å påtvinge helsevesenet vil føre til at mange svært alvorlig syke mennesker i praksis fratas retten til best mulig behandling. Innføring av medikamentfrie poster i psykiatrien er et gigantisk feilgrep. (dagensmedisin.no 29.7.2016).)

(Anm: Tre av 60.000 studenter ble tvunget til å slutte. Medstudenter og lærere varsler for sjelden om personer som ikke egner seg til yrket de utdanner seg til, mener fagfolk. Studenter som skal jobbe med mennesker og sårbare grupper, bør ikke ha rusproblemer, psykiske problemer, dårlige kommunikasjonsevner eller holdninger som ikke er forenlig med yrket. (aftenposten.no 18.8.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: 27% of Medical Students Are Depressed. In the new research published in the Journal of the American Medical Association, researchers analyzed nearly 200 studies of 129,000 medical students in 47 countries. They found that 27% of medical students had depression or symptoms of it, and 11% reported suicidal thoughts during medical school. (time.com 10.12.2016).)

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Psychopathy of 1,800 prisoners leads to novel diagnostic tool for criminals and non-criminals alike (medicalnewstoday.com 12.8.2016).)

(Anm: Introduction and validation of Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) in a large prison sample. Conclusion. This brief measure of psychopathic traits uncontaminated with behavioral items can be used in the same way among participants with and without criminal history. Journal of Criminal Justice 2016;46: 9–17 (September 2016).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere RE: Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (14.8.2015).)

- Lovfest retten til arbeid for utviklingshemmede. (- Likestillingsministeren vil gi utviklingshemmede mer individuell tilrettelegging i arbeidslivet.)

Lovfest retten til arbeid for utviklingshemmede
Dag Sandvik, direktør, ASVL, Arbeidsgiverforening for vekst - og attføringsbedrifter
aftenposten.no 6.10.2016
Mandag overleverte Rettighetsutvalget sin innstilling «På lik linje» til barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Innstillingen mangler én ting: Forslaget om å lovfeste retten til arbeid for utviklingshemmende.

Utvalget foreslår blant annet at utviklingshemmede skal få rett til å få sin arbeidsevne vurdert. Det vil føre til at mange flere vil bli ansett som kvalifisert for jobb.

Samtidig fastslår utvalget at mange står i kø for å få en tilrettelagt jobb i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Forslaget om å overføre ansvaret for tiltaket til fattige kommuner gir ikke flere jobber. Dermed vil mange utviklingshemmede få beskjed om at de kan jobbe, uten at det er jobb til dem. Med andre ord mangler det siste leddet i kjeden. Derfor er det nødvendig: - Å lovfeste at utviklingshemmede som har restarbeidsevne, også har rett til arbeid. - At statsbudsjettet må inneholde en kraftig opptrappingsplan for antall VTA-plasser.

Det er bare den politiske viljen det står på. (…)

(Anm: Anslag viser at 70.000-80.000 personer i Norge har iq lavere enn 70 og dermed er utviklingshemmet. Bare rundt 25.000 finnes igjen i offentlige registre. De andre vet man lite eller ingenting om. Regjering og storting vil ha status for situasjonen til utviklingshemmede og forslag til hvordan utviklingshemmedes rettigheter kan realiseres. 50.000 nordmenn forsvunnet.  (dn.no 5.10.2016).)

(Anm: Likestillingsministeren vil gi utviklingshemmede mer individuell tilrettelegging i arbeidslivet. Det er viktig at så mange som mulig kommer inn i arbeidslivet, sier Solveig Horne (Frp). 70 prosent av utviklingshemmede i Norge er uten arbeid. (…) – I dag havner utviklingshemmede ofte på uføretrygd uten å få evnene sine kartlagt, fordi de er unntatt kravet om arbeidsevnevurdering i NAV, sier Osmund Kaldhim, som ledet Rettighetsutvalget som leverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet i fjor. (aftenposten.no 17.3.2017).)

- Bare 17 prosent av mishandlede barn får legeundersøkelse

Bare 17 prosent av mishandlede barn får legeundersøkelse
tv2.no 12.8.2016
Barnehusene slår alarm om barns rettssikkerhet. – Barn har blitt stukket, skjært i, brent – at noen har varmet opp kniver for eksempel – piskeslag på ryggen. Det kan være at man har levd i torturlignende forhold hele livet sitt. Vi som jobber her har igrunn sluttet å bli overrasket over hvordan barn faktisk kan ha det, sier leder ved Barnehuset i Oslo, Inger Johanne Pettersen. (…)

(Anm: Statens Barnehus Oslo - Vi er et tilbud til barn og ungdom når det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Vår målgruppe omfatter også voksne med en psykisk utviklingshemming. (statensbarnehus.no).)

(Anm: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (…) § 139. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil bli eller er begått. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt (…) (lovdata.no).)

(Anm: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

(Anm: Lucifer-effekten. Forståelse av hvordan gode mennesker blir onde (- The Lucifer Effect. Understanding How Good People Turn Evil) (nrk.no/nett-tv 28.1.2011 (Skavlan - Fredrik Skavlan møter norske, svenske og internasjonale gjester, bl.a. Dr. Philip Zimbardo).)

(Anm: Ny rapport anklager Oslo-politiet for rasisme og diskriminering (nrk.no 25.8.2015).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Klage på dommere, løgn, sakkyndighet osv . (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Frp-politiker foreslår kameraovervåking i barnehager. Stortingspolitiker Laila Reiertsen (Frp) foreslår kameraovervåking i barnehager for å forhindre overgrep. (nrk.no 5.5.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Premature mortality in autism spectrum disorder. Br J Psychiatry. 2016 Mar;208(3):232-8. Epub 2015 Nov 5.)

(Anm: Neuroleptika är en grupp läkemedel med stor betydelse för behandlingen av allvarliga psykiatriska sjukdomar och tillstånd, men biverkningar är vanliga och ibland svåra. I nr 4 av Information från Läkemedelsverket kan du läsa om nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas i vård av barn och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd. Nummer 4 av Information från Läkemedelsverket ute nu. (lakemedelsverket.se 23.6.2016).)

(Anm: Hvorfor varierer tvangsbruken, og hva kan vi gjøre med det? Både gjennomføring og dokumentasjon av bruk av tvang innen psykisk helsevern varierer i altfor stor grad. Årsakene til varierende tvangsbruk er mange, og vi mangler kunnskap. Det er gledelig at rettssikkerheten til mennesker med psykisk sykdom opptar fagpersoner utenfor klinisk virksomhet. Marie Hovland presenterer i denne utgaven av Tidsskriftet juridiske betraktninger om hvorfor tvangsbruk varierer rundt omkring i landet (1). Undertegnede er invitert av Tidsskriftet til å kommentere artikkelen. Jeg vil først kommentere Hovlands punkter, før jeg diskuterer andre mulige årsaker til variasjon i tvangsbruk. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1066 – 7 (5.7.2016).)

(Anm: Autister er nettets nye mobbeofre. På nettet bliver autister systematisk hængt ud, nedgjort og mobbet. Der må gøres noget. (…) Også på YouTube er der flere, som mobber autister blandt andet en fra Rusland, som kalder sig NFKRZ (350.000 brugere) og en fra England med 30.000 brugere. Desuden er der flere andre kendte online, som bruger betegnelsen autist som noget grimt og nedgørende. Kommentarer, som nedgør autister, får ofte flere hundred likes. (politiken.dk 26.7.2016).)

(Anm: Barn lo av spillere med funksjonsnedsettelse under julecup: - Det er trist at det skal være sånn. Nå oppfordrer regionen voksne til å snakke med barna sine. (…) Idrettspresidenten: - Mediene diskriminerer funksjonshemmede. (bt.no 4.1.2017).)  

(Anm: Legene mener Tor er feilplassert, men han får ikke nytt tilbud. * Skrev doktorgrad om hvordan boforhold påvirker utviklingshemmede - ble selv pleietrengende. (…) Oslo (VG) I årevis fryktet Tor Jenssen (60) at han hadde arvet sykdommen fra sin mor. Nå mener tre av legene hans at han blir sykere av behandlingstilbudet han får. (vg.no 7.8.2016).)

- Antipsykotika er forbundet med en økt risiko for hjerteinfarkt. (- Nesten dobbelt så stor risiko for å oppleve et hjerteinfarkt enn ikke-brukere.)

Antipsychotic drugs are linked with an increased risk of heart attacks (Antipsykotika er forbundet med en økt risiko for hjerteinfarkt)
medicalnewstoday.com 17.5.2016
En gjennomgang av ni observasjonsstudier har funnet bevis som støtter en økt risiko for hjerteinfarkt hos pasienter som tar antipsykotika. Gjen nnomgangen gir ytterligere kunnskap ved å vise til en økt og mer uttalt risiko for kortsiktige brukere av disse legemidlene. (A review of nine observational studies found evidence supporting an increased risk of heart attacks in patients taking antipsychotic drugs. The review expands previous knowledge by demonstrating an increased and more pronounced risk in short-term users of these medications.)

Etter gjennomgang av data fra studiene fant forskerne at antipsykotika hos brukerne hadde nesten dobbelt så stor risiko for å oppleve et hjerteinfarkt enn ikke-brukere. Pasienter med schizofreni og de som tok legemidlene i mindre enn 30 dager hadde en enda høyere risiko. (After reviewing data from the studies, researchers found that antipsychotic drug users were nearly twice as likely to experience a heart attack than non-users. Patients with schizophrenia and those who took the drugs for less than 30 days had even higher risks.)

"Våre funn gir viktig informasjon om sikkerheten for antipsykotika," sier Dr. Bing Ruan, seniorforfatter av studien publisert i British Journal of Clinical Pharmacology. "Klinikere bør foreskrive dem bare for pasienter med et klart behov." ("Our findings provide important information about the safety of antipsychotic drugs," said Dr. Bing Ruan, senior author of the British Journal of Clinical Pharmacology study. "Clinicians should prescribe them only for patients with a clear need.")

(Anm: Use of Antipsychotics and Risk of Myocardial Infarction: A Systematic Review and Meta-analysis. (…) Conclusion The findings of this meta-analysis support an increased risk of MI in antipsychotic drug users. The present systematic review expands previous knowledge by demonstrating an increased and more pronounced risk in short-term users. British Journal of Clinical Pharmacology 2016 (Accepted Article (Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in future. British Journal of Clinical Pharmacology 2016 (published online 16 May 2016).)

(Anm: One-third of heart failure patients do not return to work. (…) One-third of patients hospitalised with heart failure for the first time have not returned to work one year later, reveals a study in nearly 12 000 patients presented today at Heart Failure 2016 and the 3rd World Congress on Acute Heart Failure by Dr Rasmus Roerth, a physician at Copenhagen University Hospital in Copenhagen, Denmark. (medicalnewstoday.com 24.5.2016).)

(Anm: Unga funktionshindrade får antipsykosläkemedel utan diagnos (socialstyrelsen.se 23.6.2016).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1).  (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Et udokumentert sjansespill? Einar Plyhn, forlagssjef og etterlatt ved selvmord. (…) Røssberg bes svare på følgende: 1. Hvis psykofarmaka er så effektivt som psykiatrien påstår, hvordan kan det ha seg at psykiske lidelser har økt nærmest eksplosivt i den samme perioden som disse medikamentene har vært på markedet? (aftenposten.no 10.7.2016).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika. Läkemedelsverket publicerar idag nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas i vård av barn och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd. Genomgående budskap i de nya rekommendationerna är vikten av att göra en individuell bedömning av behov och nytta/risk innan läkemedelsbehandling startas och att effekt och biverkningar noggrant följs upp. (lakemedelsverket.se.se 22.6.2016).)

(Anm: En glemt ressurs. Det er et alvorlig samfunnsproblem at mennesker med utviklingshemning sjelden gis muligheten til å arbeide. UTENFOR: Utviklingshemning utløser nærmest automatisk uføretrygd ved fylte 18 år, og mennesker med utviklingshemning kommer dårlig ut i statistikk som gjelder arbeid og sysselsetting, skriver Mimmi Kvisvik. (…) Mange personer med utviklingshemning har arbeidsevne og ønsker å arbeide, men de fleste får aldri muligheten. (dagbladet.no 4.7.2016).)

- Stille/tause hjerteinfarkter «like ille som symptomatisk hjerteinfarkt»

Silent heart attacks 'as bad as symptomatic heart attacks'. (Stille hjerteinfarkt «like ille som symptomatisk hjerteinfarkt».)
medicalnewstoday.com 17.5.2016
Ikke alle hjerteinfarkter gir brystsmerter eller andre kjente klassiske symptomer. Såkalte stille hjerteinfarkter, men kan være like dødelig. Ny forskning publisert i Circulation måler effekten av disse stille/tause, men alvorlige hjertehendelser. (Not all heart attacks produce chest pain or the other well-known classic symptoms. So-called silent heart attacks, however, can be just as deadly. New research, published in Circulation, measures the impact of these silent but serious cardiac events.)

De typiske symptomer på et hjerteinfarkt inkluderer følelser av trykk, smerte, fylde, og klemming i brystet. (The typical symptoms of a heart attack include feelings of pressure, pain, fullness, and squeezing in the chest.)

Der kan også være smerter i armer, skuldre, nakke, rygg, tenner eller kjeve. Magesmerter, kortpustethet, svimmelhet, svetting, kvalme, og angst er også vanlig. (There may also be pain in the arms, shoulders, neck, back, teeth, or jaw. Stomach pain, shortness of breath, lightheadedness, sweating, nausea, and anxiety are also common.)

Disse kan bli referert til som de klassiske symptomer, men hjerteinfarkt er ikke alltid til stede på denne måten. (These can be referred to as the classic symptoms, but heart attacks do not always present in this way.)

I virkeligheten vises de fleste av disse symptomene i knapt halvparten av flertallet av hjerteinfarkter. Likevel er blodtilførselen til hertemuskelen fortsatt redusert eller kuttet helt; dette er referert til som iskemi. (In reality, almost one half of heart attacks do not display the majority of those symptomsYet, blood flow to the muscle of the heart is still reduced or cut off completely; this is referred to as ischemia.)  (…)

(Anm: Iskemi beskriver en tilstand i kroppen der blodtilførselen til et organ eller vev er nedsatt som følge av at blodårene som fører til vevet har trukket seg sammen (konstriksjon), er innsnevret på grunn av aterosklerose eller langvarig trykkbelastning, eller er tilstoppet på grunn av trombose. (no.wikipedia.org).)

(Anm: En blodpropp, også kalt trombe, er resultatet av en koagulasjonsprosess i et blodkar. Tromben kan enten blokkere blodkaret der den er dannet eller vandre med blodstrømmen, embolisere. (en.wikipedia.org).)

- Personer med nedsatt funksjonsevne lever med større utsatthet for vold og overgrep enn andre borgere. (- Advarer mot ubevisst sykdomsdiskriminering.)

Rettssikkerhet for personer med nedsatt funksjonsevne
bufdir.no 26.3.2016 (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet )
Det finnes begrenset med kunnskap om rettssikkerhetssituasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Det vi vet, tyder likevel på at personer med nedsatt funksjonsevne lever med større utsatthet for vold, trusler og overgrep enn det befolkningen generelt gjør.

Vold, trusler og overgrep
Personer med nedsatt funksjonsevne lever med større utsatthet for vold og overgrep enn andre borgere. En større andel med nedsatt funksjonsevne er avhengig av offentlige tjenester, assistanse og pleie. Slik avhengighet innebærer en betydelig maktforskjell og dermed også økt sårbarhet. (...)

Kvinner er utsatt
Hovedbildet som tegnes fra norsk og internasjonal forskning på området, er at kvinner med funksjonsnedsettelse utsettes for de samme former for vold og overgrep som kvinner generelt. Dette innebærer overgrep av fysisk, psykisk og seksuell karakter, samt økonomisk utnytting (Nationellt centrum för kvinnofrid 2010, Damgaard et al. 2013, Grøvdal 2013). Det ser likevel ut til at frekvensen på noen områder er høyere og overgrepene av grovere karakter enn for kvinner generelt (Olsvik 2004, 2005, 2006, 2010). (...)

(Anm: Levekårsstatus for personer med nedsatt funksjonsevne (bufdir.no 21.4.2015).)

(Anm: Av Erik Stene/ velferdsdirektør Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Er barn og unge uten rettssikkerhet? De fleste barn og unge i Norge har det trygt og godt. Vi trenger ikke se langt utover våre landegrenser før vi kan se at dette ikke er noen selvfølge. (…) Til syvende og sist handler kanskje dette aller mest om hvilke ambisjoner vi som samfunn skal ha for dem som er mest sårbare og utsatte – hvor vi også erkjenner at det handler om langt mer enn barnevernet. (vg.no 9.3.2016).)

(Anm: Advarer mot ubevisst sykdomsdiskriminering. Lege og professor Edvin Schei ber kolleger være mer bevisst på hvordan vi tenker om sykdommer og pasientene som rammes av dem. (…) Hvor «populær» en sykdom er kan nemlig være avgjørende for hvordan pasienten blir møtt av helsevesenet og hvilken behandling man får. (dagensmedisin.no 19.1.2016).)

(Anm: Familien til en jente med cerebral parese mener statsadvokaten sammenlignet datteren deres med en død person. Da foreldre klaget på at jenta ikke fikk forklare seg etter et anmeldt overgrep, svarte statsadvokaten at det ville være hovedregelen i alle drapssaker. Det har vært en utrolig krevende prosess. Det er skremmende at et barn ikke får lov til å uttale seg fordi man ikke har A4-måter å snakke på, sier moren til Aftenposten. (...) Føler seg avvist. (aftenposten.no 24.1.2016).)

- Vi har ikke bruk for slike. (- Funksjonshemmede tvangsplasseres i institusjoner uten lov og dom.)

Vi har ikke bruk for slike
Ann Kristin Krokan, politisk leder, Uloba - Independent Living Norge SA
aftenposten.no 12.9.2016
Funksjonshemmede tvangsplasseres i institusjoner uten lov og dom.

Norge 2016: Funksjonshemmede tvangsplasseres i institusjoner uten lov og dom. Kommunene driver en utstrakt ryddejobb for å fjerne uønskede individer fra lokalsamfunnene, og private aktører står klare til å oppbevare funksjonshemmede mot raus godtgjørelse. En institusjonsplass koster kommunen minst én million pr. år. «De satt inne på rommene sine med åpne dører ut til korridoren, de fleste i rullestoler, apatiske, halvnakne, pjuskete og møkkete … All sjenanse, all verdighet var borte. De så ut som de ikke hadde én ting i verden å glede seg til.» (…)

Det ryddes i det stille
Gjennom rettighetsfestingen av Borgerstyrt personlig assistanse, BPA, har vi rett til å velge denne løsningen i stedet for institusjon, men store deler av Kommune-Norge kjemper imot alt de kan – selv om BPA er en lønnsom løsning for kommunene.

I stedet bygger de stadig flere og stadig større institusjoner, der de «samlokaliserer» mennesker de vil ha vekk og ha kontroll på. Annerledesmenneskene de ikke vil ha rekende rundt blant vanlige folk. (…)

- Når en av tre funksjonshemmede opplever krenkende ytringer er det et demokratisk problem som myndighetene må ta tak i.

«Du er en skam for samfunnet»
Terje Olsen, seniorforsker, Nordlandsforskning, Janikke Solstad Vedeler, seniorforsker, Nordlandsforskning, John Eriksen seniorforsker, Nordlandsforskning, Kurt Elvegård forsker, NTNU Samfunnsforskning
nrk.no 2.12.2016
Når en av tre funksjonshemmede opplever krenkende ytringer er det et demokratisk problem som myndighetene må ta tak i.

Kjære statsråd Horne,
Norske myndigheter markerer i dag FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne. Hvert år arrangerer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet en dialogkonferanse i forbindelse med denne dagen, og i dag er temaet hatytringer og funksjonshemning. Temaet er spesielt relevant, siden regjeringen nylig lanserte sin strategi mot hatytringer.

I løpet av den siste tiden har flere medier hatt reportasjer om hatytringer på grunnlag av etnisitet, religion og homofil orientering. Funksjonshemmede er i likhet med disse gruppene omfattet av straffelovens vern mot hatytringer, men har i liten grad fått tilsvarende oppmerksomhet. Også funksjonshemmede opplever hatytringer, slik vi dokumenterer i den studien vi lanserer i dag. Dette er den første norske studien av hatytringer rettet mot funksjonshemmede, og er gjennomført på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Les mer: En av tre funksjonshemmede utsatt for krenkende ytringer (…)

- Det er etter hvert mange, som stiller spørsmål ved kunnskapsgrunnlaget for den medikamentelle behandlingen i psykiatrien.

Medikamentfrie alternativer i psykiatrien
Magnus P. Hald, klinikksjef, psykisk helse- og rus-klinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge
aftenposten.no 20.7.2016
Kunnskapsbasert praksis innebærer at forskningsbasert kunnskap, brukerkompetanse og erfaringsbasert kunnskap integreres. For fagfolk synes det spesielt utfordrende å forstå bruker-kompetansen som en likeverdig kompetanse. Kravet til de regionale helseforetakene om å utvikle medikamentfrie behandlingsalternativer i psykiatrien er uttrykk for at brukerperspektivet faktisk blir hørt og anerkjent. (…)

Det er etter hvert mange, som stiller spørsmål ved kunnskapsgrunnlaget for den medikamentelle behandlingen i psykiatrien. En omfattende psykiatrikritisk litteratur viser at forskningsresultatene i forhold til slik behandling kan beskrives og forstås på svært ulike måter. (…)

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: Dorothea Dix: Redefining mental illness. During the 19th century, mental health disorders were not recognized as treatable conditions. They were perceived as a sign of madness, warranting imprisonment in merciless conditions. One woman set out to change such perceptions: Dorothea Lynde Dix. (…) Dix - a teacher and nurse during the American Civil War - tirelessly campaigned for the fair treatment of patients with mental health disorders, after being appalled by the conditions in which they were confined. (medicalnewstoday.com 5.5.2017).)

(Anm: Tor K. Larsen, professor i psykiatri, Stavanger universitetssykehus: - Den valgfriheten som helseministeren nå ønsker å påtvinge helsevesenet vil føre til at mange svært alvorlig syke mennesker i praksis fratas retten til best mulig behandling. Innføring av medikamentfrie poster i psykiatrien er et gigantisk feilgrep. (dagensmedisin.no 29.7.2016).)

(Anm: Tre av 60.000 studenter ble tvunget til å slutte. Medstudenter og lærere varsler for sjelden om personer som ikke egner seg til yrket de utdanner seg til, mener fagfolk. Studenter som skal jobbe med mennesker og sårbare grupper, bør ikke ha rusproblemer, psykiske problemer, dårlige kommunikasjonsevner eller holdninger som ikke er forenlig med yrket. (aftenposten.no 18.8.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: 27% of Medical Students Are Depressed. In the new research published in the Journal of the American Medical Association, researchers analyzed nearly 200 studies of 129,000 medical students in 47 countries. They found that 27% of medical students had depression or symptoms of it, and 11% reported suicidal thoughts during medical school. (time.com 10.12.2016).)

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Psychopathy of 1,800 prisoners leads to novel diagnostic tool for criminals and non-criminals alike (medicalnewstoday.com 12.8.2016).)

(Anm: Introduction and validation of Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) in a large prison sample. Conclusion. This brief measure of psychopathic traits uncontaminated with behavioral items can be used in the same way among participants with and without criminal history. Journal of Criminal Justice 2016;46: 9–17 (September 2016).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere RE: Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (14.8.2015).)

- Psykiatri: Uhyggelig klokkertro på tvangsmedisinering. (- NOU-en fastslår da også at dagens tvangsmedisineringspraksis er ulovlig ved at lovens menneskerettslig begrunnede krav om stor sannsynlighet for positiv effekt, ikke etterleves. Dette foregår utrolig nok med helsemyndighetenes stilltiende aksept.)

Psykiatri: Uhyggelig klokkertro på tvangsmedisinering
Ketil Lund, Medlem av Utvalget for psykiatri og rettsvern i Den Internasjonale juristkommisjon Norsk avdeling
aftenposten.no 23.6.2016
Helseministerens pålegg om medikamentfrie behandlingstilbud er svært positivt.

I en kronikk 14. juni hevder professor i psykiatri, Jan Ivar Røssberg, at helseminister Bent Høies pålegg om medikamentfrie behandlingstilbud er uforsvarlig, at slike tilbud ikke har positive effekter, men at man derimot «vet» at antipsykotika virker.

NOU-en viser at antipsykotika har litt bedre effekt enn placebo. Ved akutte psykoser er effekten (symptomdemping) 10–20 prosent bedre, ved langtidsbehandling (hindre tilbakefall) 25 prosent bedre. Dette betyr at henholdsvis minst 5–10 og minst 4 personer må behandles for å få ett positivt resultat. På forhånd er det ikke mulig å si hvem som vil profittere. Det store flertallet har utelukkende negative effekter.

Negative effekter for flertallet
Det er aldri utviklet antipsykotika som kan forutsies å ville få overveiende positiv behandlingseffekt. Dette fremgår av NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet, som undersøkte kunnskapsgrunnlaget for den omfattende tvangsmedisinering som finner sted – årlig flere tusen formelle vedtak, og hertil mange som medisineres «frivillig» under trussel om at de ellers vil bli tvangsmedisinert.

Dagens praksis er ulovlig
NOU-en fastslår da også at dagens tvangsmedisineringspraksis er ulovlig ved at lovens menneskerettslig begrunnede krav om stor sannsynlighet for positiv effekt, ikke etterleves. Dette foregår utrolig nok med helsemyndighetenes stilltiende aksept.

Det finnes adskillige medisinfrie tilbud med gode effekter, men en uhyggelig klokkertro på tvangsmedisinering har vært en sovepute som har hindret utvikling av slike alternativer. Helseministerens pålegg er svært positivt. At all tvangsmedisinering må forbys, slik også FN-komiteen under Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter og andre FN-organer går inn for, er et nødvendig neste skritt. (…)

(Anm: Valgfrihet og påvirkningsmuligheter - å være hovedperson i sin egen behandling. Høsten 2014 har vært preget av diskusjoner under overskriften” medisinfrie tilbud.” Norsk psykiatrisk forening har deltatt både på Toppmøtet i regi av Erfaringskompetanse.no og på den årlige Hamarkonferansen. (…) Avgjørende for god behandling er en trygg relasjon mellom pasient og behandler. Pasientens og pårørendes møte med psykisk helsevern bør være en opplevelse av respekt, åpenhet og reelle valgmuligheter. I oppdragsdokumentet for 2014 til helseforetakene er det et mål at pasienters og brukeres erfaringer brukes aktivt i utforming av tjenestetilbudet. (legeforeningen.no (Norsk psykiatrisk forening / Nyheter / 2015 /).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

(Anm: Jan-Magne Sørensen, leder i Hvite Ørn Norge, bruker- og interesseorganisasjon for psykisk helse. Etikk og evidensbasert behandling i psykisk helsevern? Gjennom Hvite Ørn har jeg i mange år vært en av flere pådrivere for at mennesker med psykose skal få velge alternativer til legemidler. Det er underlig at hverken Jan Ivar Røssberg, Ulrik Fredrik Malt og Ole A. Andreassen har kommet til brukerorganisasjonene og spurt om hva som er grunnlaget for vårt krav, som helseminister Bent Høie (H) nå har tatt til følge. Det dere kaller evidensbasert behandling har et svært vaklende grunnlag, med diagnoser som er vedtatt med håndsopprekning. Tall og statistikk er ikke nok, og det fungerer ikke bare å se på effekt uten at man forholder seg til en effekt som kurerer. (aftenposten.no 11.7.2016).)

- Stigmatisering av psykisk syke

Stigmatisering av psykisk syke
Hvite Ørn Norge, bruker- og interesse­organisasjon for psykisk helse
aftenposten.no 15.8.2016
I Aftenposten 8. august var det en artikkel om at en tredjedel av massemordere er psykisk syke. Norsk Psykologforening opplyser om at ca. halvparten av befolkningen har en psykisk lidelse i løpet av livet. Med enkel hoderegning ser vi at massemordere ikke er mer psykisk syke enn befolkningen ellers, noe som Olsen-utvalgets rapport også støtter.

Denne artikkelen blir mer fordomspropaganda som sprer frykt i befolkningen enn om nyansert fakta. Det nevnes ikke hvor mange massemordere som har allergi, eller generelt har en somatisk sykdom til sammenligning. Hvorfor ikke nevnt hvor mange av disse som har vært til behandling uten at det har gitt noen positiv effekt, men stikk motsatt? Når vi vet hvor mye psykofarmaka som blir gitt i behandling, er det sannsynlig at morderne her også har fått dette. Dempes symptomer med medikamenter, gjør det at mennesker kommer mindre i kontakt med seg selv, blir enda mer forvirret og kanskje fjernes også terskelen til å holde tilbake for å gå berserk. Med dette i tillegg ville artikkelen bidratt til opplysning og ikke stigmatisering. (…)

(Anm: Tor K. Larsen, professor dr.med. Ubehandlet psykose gir økt voldsrisiko. Det er kun 1–2 prosent som i perioder lider av psykose. En rekke studier viser at det å ha ubehandlet psykose øker risiko både for vold, rusmisbruk, selvmord og faktisk også det å begå drap. Det er en av grunnene til at det er svært viktig at norsk psykiatri jobber systematisk med tidlig oppdagelse av psykose, med grundig diagnostikk og stabil behandling i form av samtaler, rehabilitering og medisiner. (…) Sørensen blander sammen ulike tall; det er riktig at opp til 50 prosent av befolkningen har psykiske problemer i løpet av livet, men det dreier seg om milde depresjoner, angst og spiseforstyrrelser. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Jan-Magne Sørensen, styreleder i Hvite Ørn Norge, interesse- og bruker- organisasjon for psykisk helse. Professor på glattisen. I Aftenposten 22. august svarer professor Tor K. Larsen på vårt innlegg 15. august, der vi påpeker at andelen med psykisk sykdom ikke begår flere massedrap enn andelen av befolkningen ellers. Hverken innlegget vårt eller artikkelen vi korrigerte, nevner psykose. (…) Larsen må forstå at Hvite Ørn kan føre to forskjellige saker i mediene samtidig, og han bør gjøre bedre research før han uttaler seg. Måten Larsen opptrer på, blir mer hets og ytterligere stigmatisering, som ikke fører til noe godt, men skader den gruppen han er lønnet for å hjelpe. (…) I Hvite Ørn har mange erfaring med at psykose behandles best uten medikamenter. Det har aldri handlet om å la være å hjelpe. (aftenposten.no 7.9.2016).)

(Anm: Per Egil Hegge Veldokumentert. Språket vårt. Mange har undret seg over at spaltens fornemme professorgruppe så langt ikke har fått noen medlemmer fra psykiaternes rekker. (…) Professor Jan Ivar Røssberg, tilknyttet Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, får representere sine tallrike kolleger etter et leserinnlegg i Aftenposten 4. juli. Her skriver han: «Pasientene er ikke tjent med og «velge» side, og vi trenger ikke egne enheter hvor formålet er ikke å gi en veldokumentert behandling.» En så veldokumentert og/å-feil er mer enn tilstrekkelig for medlemskap. Når det gjelder dokumentasjon, er det i denne sammenheng også et spørsmål hvordan det dokumenteres, hvem som gjør det, og hvilke forbindelser «dokumentaristene» eventuelt måtte ha med farmakologiske firmaer. De som er interessert i det emnet, henvises til boken CRACKED. Why psychiatry is doing more harm than good av Dr. James Davies. (aftenposten.no 18.7.2016).)

(Anm: Av Ann-Mari Lofthus. James Davies: Sammenbrudd – Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn.  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 03 / 2016 (Volum 12).)

- Hvis psykofarmaka er så effektiv som psykiatrien påstår, hvordan kan det ha seg at psykiske lidelser har økt nærmest eksplosivt i den samme perioden som disse medikamentene har vært på markedet?

Et udokumentert sjansespill?
Einar Plyhn, forlagssjef og etterlatt ved selvmord
aftenposten.no 10.7.2016
Riktig å prøve ut medisinfrie behandlingstilbud. (…)

Helseminister Bent Høie (H) har prisverdig instruert landets fire helseforetak til å etablere medisinfrie behandlingstilbud fra 1. juni i år.

Før utprøvingen er kommet i gang, prøver professor Jan Ivar Røssberg, ansvarlig for psykiatriundervisningen ved Universitetet i Oslo, å skyte ned disse få og små forsøkene som «et udokumentert sjansespill». (…)

Medisiner er i beste fall symptomlindrende
Psykofarmaka (en biologisk intervensjon) helbreder ingen kjent underliggende biologisk patologi. I beste fall er den symptomlindrende, svært ofte med så store bivirkninger at brukere og pårørende etter langsiktig press omsider har fått gjennomslag for utprøving av noen få medisinfrie tilbud.

Ifølge Reseptregisteret fikk nesten 1,4 millioner personer i Norge utskrevet psykofarmaka i 2015, hvorav 113.000 fikk sterke antipsykotika, og omfanget øker år for år. Røssberg bes svare på følgende:

 1. Hvis psykofarmaka er så effektiv som psykiatrien påstår, hvordan kan det ha seg at psykiske lidelser har økt nærmest eksplosivt i den samme perioden som disse medikamentene har vært på markedet?
 2. De fleste studiene av psykiatriske legemidler går bare over to-tre måneder. Hvilke studier bygger Røssberg på som dokumenterer langtidseffektene av antipsykotisk medisin, over hvor lang tid og hvordan er effekten operasjonalisert?
 3. Det er godt dokumentert at personer med alvorlige psykiske lidelser får sitt liv avkortet med 15 til 20 år, i hovedsak på grunn av hjerte- og karsykdommer og sykdommer i luftveiene. Psykiatrien forklarer vanligvis dette som et resultat av usunn livsstil, som skyldes sykdommen selv. Hvilken dokumentasjon har Røssberg for at den sterkt forkortede levetiden ikke heller er et resultat av langsiktig antipsykotisk medisinering?

 

Her er det dessverre ikke plass til å etterlyse ytterligere dokumentasjon. (…)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Konklusjon: Dekonstruksjon av rettsdokumenter avslørte at protokollspesifikke resultater ikke viste statistisk signifikant forskjell mellom citalopram og placebo. Den publiserte artikkelen konkluderte imidlertid med at citalopram var trygt og betydelig mer effektivt enn placebo for barn og ungdom, med mulige bivirkninger mht. pasientsikkerhet.

(Anm: The citalopram CIT-MD-18 pediatric depression trial: Deconstruction of medical ghostwriting, data mischaracterisation and academic malfeasance. OBJECTIVE: Deconstruction of a ghostwritten report of a randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy and safety trial of citalopram in depressed children and adolescents conducted in the United States. (…) CONCLUSION: Deconstruction of court documents revealed that protocol-specified outcome measures showed no statistically significant difference between citalopram and placebo. However, the published article concluded that citalopram was safe and significantly more efficacious than placebo for children and adolescents, with possible adverse effects on patient safety. Int J Risk Saf Med. 2016 Mar 16;28(1):33-43.)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

–  Ikke bare piller mot psykiske lidelser. (– Mange pasienter opplever også bivirkninger av medisiner, og ønsker annen type behandling, sier helseminister Bent Høie til NRK.)

Ikke bare piller mot psykiske lidelser
nrk.no 31.1.2017
Pasienter med psykiske plager får nå et nytt behandlingstilbud uten bruk av medisiner.

Helseminister Bent Høie foretok tirsdag den offisielle åpningen av et av landets første medikamentfrie behandlingstilbud innen psykisk helsevern. I Helse Nord er det nye tilbudet lagt til UNN Åsgård i Tromsø. Avdelingen har seks sengeplasser og 21 ansatte. (…)

– Mange pasienter opplever også bivirkninger av medisiner, og ønsker annen type behandling, sier helseminister Bent Høie til NRK. (…)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1).  (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Laktat er et biprodukt av den kjemiske prosess som er kjent som glykolyse - å bryte ned av sukker eller glukose, til mindre molekyler med det formål å frembringe energi. Under intens fysisk aktivitet, akkumuleres laktat i vevet og blod, som noen ganger kan føre til dårligere fysisk ytelse og muskelstivhet. (Lactate is a byproduct of the chemical process known as glycolysis- the breaking down of sugar, or glucose, into smaller molecules with the purpose of producing energy. During intense physical activity, lactate accumulates in the tissue and blood, which can sometimes lead to poorer physical performance and muscle stiffness.) (medicalnewstoday.com 19.3.2017).)

(Anm: Er Mitokondrier nøkkelen til å finne en løsning på Parkinsons sykdom? Are Mitochondria the Key to Cracking Parkinson’s Disease? European Medical Journal 2017 (Februar 20, 2017).)

(Anm: Cytochrome c as a Potentially Clinical Useful Marker of Mitochondrial and Cellular Damage Front. Mitochondria are evolutionary endosymbionts derived from bacteria. Thus, they bear molecules, such as mitochondrial DNA (mtDNA) that contains CpG DNA repeats and N-formyl peptides (FPs), found in bacteria. Immunol. 2016 (20 July 2016).)

- Rettssikkerheten for personer med funksjonsnedsettelser er ikke god nok, mener forsker. Bistandsadvokat mener at rettsvesenet har lært lite etter justismordet mot Fritz Moen.

Fare for flere justismord i Norge
forskning.no 11.2.2016
Netflix-seere har nylig sittet klistret til TV-skjermen og fulgt serien «Making a Murderer» som forteller den sjokkerende historien om det som ser ut som et amerikansk justismord.

Mange tenker kanskje ikke på at vi i Norge har en av de verste justismordene i Europas nyere historie.
Fritz Moen sonet mer enn 18 år i fengsel for to drap. Den sterkt funksjonshemmede mannen skulle vise seg å være uskyldig.

Moen ble først frikjent for det ene drapet i 2004. Det andre drapet ble han frifunnet for to år etter, da en mann på sitt dødsleie tilsto begge drapene. Fritz Moen var da død.

Les mer: Døv – derfor rettsløs

I kjølvannet av denne saken har det kommet flere forskningsprosjekter som handler om funksjonshemmedes rettssikkerhet.

I en ny utgave av tidsskriftet Scandinavian Journal of Disability Research, presenteres denne forskningen. Den er finansiert av et forskningsfond etter Fritz Moen. (…)

Saker som minner om Moen-saken
Patrick Kermit ved NTNU og Terje Olsen ved Nordlandsforskning har i sitt bidrag tatt for seg hva som skjer når døve og hørselshemmede møter rettsapparatet.

Noen av de sakene Terje Olsen og Kermit har kommet over i sin forskning har trekk som kan minne litt om Fritz Moens sak.

Et eksempel er en døv mann som blir slått ned i en drosjekø. Da politiet kom foretok de et kort avhør av gjerningsmennene. Den døve ble forsøkt avhørt uten tolk. Han ble ikke trodd på at han var døv og fikk beskjed om at han ble anmeldt for å «spille døv».

På politistasjonen forsøkte den døves tunghørte kamerat å forklare politiet at mannen var døv, og at de måtte skrive på lapper. Etter at han omsider fikk skaffet seg en tolk, ble anmeldelsen trukket tilbake igjen.

Les mer: Svakere rettssikkerhet for døve (…)

Krevende for politiet
Selv har Hjort erfaring med å bistå personer med autismespektersyndrom.

Advokat Helge Hjort er bekymret for rettssikkerheten for personer med funksjonsnedsettelser i Norge.

 – En person med for eksempel Aspergers syndrom har en annen form for logikk enn du og jeg. Han vil ha en mer spontan og intuitiv måte å forstå ting og kommunisere på. Det er mye å kreve av vanlige politifolk at de skal forstå at dette er et menneske som resonnerer annerledes.

 Bruk av tolk er ofte ikke en løsning. Dessuten er mye av tolketjenestene amatørmessig dårlige, mener Hjort. (…)

Rettssikkerheten for personer med funksjonsnedsettelser er ikke god nok, mener forsker. Bistandsadvokat mener at rettsvesenet har lært lite etter justismordet mot Fritz Moen. (…)

(Anm: Tilståelsen. Hjem Ep. 1: Tilståelsen Ep. 2: Drapene som rystet Norge Publiseres langfredag Les nå med Pluss → Ep. 3: Oppskriften på et justismord Publiseres 23. april Ep. 4:… (dagbladet.no 9.4.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1).  (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- Ny rapport: Barn utsettes for grufulle overgrep i Norge, og vi evner ikke å beskytte dem. Slik skaper vi nye kriminelle

Ny rapport: Barn utsettes for grufulle overgrep i Norge, og vi evner ikke å beskytte dem. Slik skaper vi nye kriminelle
dagbladet.no 31.5.2016
Det går fram i forskningsrapport om mindreårige asylsøkere som offentliggjøres i morgen.

(Dagbladet): Dagbladet avdekker i dag hvordan barn på drift er blitt behandlet i Norge.  Dagbladet har fått tilgang til en rekke barnevernsvedtak fra Norges 12 fylkesnemnder, og fra barnevernet i Oslo, som hittil har vært unntatt offentlighet. I vedtakene går det fram hvordan barn i Norge skal ha blitt utsatt for grufulle overgrep i Norge.

Samme problematikk er tema for en ny forskningsrapport skrevet av forskerne Hilde Lidén og Cathrine Holst Salvesen ved Institutt for samfunnsforskning, på oppdrag fra Redd Barna. (…)

(Anm: Tyskerungene - barn av de forhatte. De ble sett på som fiendens horunger, og ble regnet som mindreverdige borgere. Da freden kom til Norge i 1945, startet krigen for de rundt 12.000 barna med tysk far og norsk mor. Tirsdag viste NRK Brennpunkt dokumentaren «Tyskerungene», som er laget av den svenske filmskaperen Per Anders Rudelius. Han har møtt norske krigsbarn, og avdekker hvordan de ble sviktet igjen og igjen av det norske samfunnet. (nrk.no 1.3.2016).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lærer virkelig norske muslimske barn å hate norske jøder? | Anonym. Jeg må skrive denne teksten anonymt. Det gjør den tragisk nok enda mer aktuell. (…) Jeg spør forsiktig om noen har plaget henne fordi hun er jøde. Hun stopper opp, ser bort på moren og sier: Jeg får jo av og til slengt «jævla jøde» etter meg, men heldigvis har jeg mange som står bak meg og støtter meg. Moren er ikke blitt fortalt dette av datteren før, men allikevel virker hun ikke overrasket. «Det er blitt sånn», sier hun, og har et oppgitt drag over ansiktet. (…) De siste årene har hun blitt frarådet å bære smykker eller annet som kan virke provoserende. Datterens halssmykke, en Davidsstjerne, er forlengst lagt innerst i skuffen, skriver kronikkforfatteren om venninnen. (aftenposten.no 3.4.2016).)

- Men hva skjer hvis en utviklingshemmet ikke har noe særlig språk, og ikke er i stand til å fortelle noen om overgrepene han eller hun er utsatt for?

Kripos: – Seksuelle overgrep mot utviklingshemmede barn blir sjelden oppdaget
tv2.no 3.4.2016
Utviklingshemmede barn er mer enn dobbelt så utsatt for å bli seksuelt misbrukt som andre barn, viser forskning. Men de færreste av overgrepene blir avslørt.

ALENE OM FØLELSENE: Illustrasjonsbilde av ei lita jente med down syndrom.

– En diagnose sier lite om et menneske. (…) De kjenner på smerten, skammen, skyldfølelsen, lojalitetskonflikten og de forstår konsekvensen av å forteller noen om overgrepene, sier Rolf Arne Sætre fra Kripos. (…)

Men hva skjer hvis en utviklingshemmet ikke har noe særlig språk, og ikke er i stand til å fortelle noen om overgrepene han eller hun er utsatt for?

Det er ofte tilfellet, spesielt hos barn.

– Det er ytterst sjelden at det er barnet selv som avslører overgrepene. Ofte er det andre omsorgspersoner som avdekker det eller har en mistanke, sier Sætre. (…)

– Det avdekkes lite overgrep
TV 2 har gransket alle tingrettsdommene fra 2015 som omhandler seksuelle forbrytelser. Totalt ble 399 personer dømt, og TV 2 har laget en oversikt som viser både hvem som er ofrene og hvem som står bak handlingene.

I fjor var det 13 saker hvor ofrene er psykisk utviklingshemmet. Bare to av disse er barn.

Sætre er bekymret over at Kripos ikke får inn flere saker hvor utviklingshemmede barn er utsatt for overgrep. (…)

- Barnevakten innrømmet å ha slått Jacob (1). Nå har politiet henlagt saken fordi Jacob ikke kan snakke.

Barnevakten innrømmet å ha slått Jacob (1). Nå har politiet henlagt saken fordi Jacob ikke kan snakke
side2.no 23.5.2016
Saken rundt Jacob Marbury (1) utfordrer nå lovene i Oregon.

(SIDE2): Joshua Marbury og samboer og Alicia Quinney skulle ha en hyggelig kveld ute.

De hadde skaffet barnevakt til sin ett år gamle sønn, Jacob. En person de kjente.

Men da de kom hjem, ble de møtt av et en trøsteløs gutt, skriver Oregon Times. Først dagen etter ble det synlig hvorfor Jacob gråt så fælt.

Slått og dratt
- Barnevakten hadde slått ham, dratt ham etter seg og tatt kvelertak. Jacob har vært på to sykehus og gått gjennom en rekke tester. Det er bare heldig at han er i live. Hans tre år gamle søster har fått samtaleterapei fordi hun så hva som skjedde. Barnevakten har innrømmet overfor etterforskeren at han gjorde dette mot Jacob, skriver mor Alicia Quinney. (…)

- Skjult opptak avslører uverdig behandling i omsorgsbolig

Asker blir gransket
kommunal-rapport.no 21.12.2011
Rådmann Lars Bjerke har beklaget overfor kvinnen og hennes familie, og to pleiere er tatt ut av tjeneste.

Opposisjonen i Asker er usikker på om kommunen har gjort nok i saken der en beboer i en omsorgsbolig ble skjelt ut av en pleier. Saken granskes nå både internt og av Helsetilsynet.

En parkinsonrammet kvinne (54) falt og ble skjelt ut av en ansatt mens hun lå gråtende på gulvet i omsorgssenteret Torstadtunet. Fordi datteren mistenkte at kvinnen fikk dårlig behandling, hadde hun skjult en lydopptaker på badet i morens leilighet. Opptaket avdekket at kvinnen ble liggende på gulvet i 15 minutter før hun fikk hjelp til å komme seg opp igjen. Saken ble avdekket i lokalavisa Budstikka.

Ekstraordinært møte
I går ble formannskapet i Asker orientert om saken i et ekstraordinært møte. Der ble det åpnet for at hele det timelange lydopptaket skulle gjengis, men for stengte dører. Ingen ba om å få høre hele lydopptaket. Rådmann Lars Bjerke påpekte to klanderverdige forhold: At kvinnen lå på gulvet i 15 minutter og utsagnene fra pleieren.

Orienteringen var ikke omfattende nok for opposisjonen. Ivar H. Kristensen, gruppeleder i Asker Ap, tar til etterretning orienteringen fra rådmannen om hvordan saken har vært fulgt opp, og dokumentasjon på kommunens oppfølgingsrutiner, men sier til NRK at han er opptatt av læringsperspektivet. Dette mener han at rådmannen ikke ga svar på i redegjørelsen. Han synes det er bra at Helsetilsynet er varslet, men stilte seg kritisk til om kommunen hadde gjort nok internt, og om rapportering av avvik var behandlet riktig.

– Hadde det vært avvik på en oljeboringsplattform, ville det blitt iverksatt umiddelbare tiltak, sier Kristensen til Budstikka.

Rådmannen har bedt Helsetilsynet om en uavhengig gransking av hendelsen. Ordfører Lene Conradi (H) sier at kommunen avventer rapporten fra Helsetilsynet og vil gjøre en intern gransking av saken. Saken vil bli lagt fram for formannskapet for ny vurdering etter hvert.

Varslet lenge
Datteren til 54-åringen har i lang tid forsøkt å bedre forholdene i omsorgsleiligheten. Det er dokumentert at det har vært kontakt mellom datteren og kommunen ca. 50 ganger mellom 12. august og 14. desember, uten at det har skjedd endringer. Først da datteren hadde lydopptak, handlet kommunen overfor pleierne.

I lydopptaket høres tydelig at kvinnen gråter og er ute av stand til å reise seg opp fra gulvet på egen hånd, mens en pleier blant annet sier «slutt med den sippinga for det går ikke inn på meg lenger. Du bruker meg opp.» Senere sier pleieren: «Slutt med den ulinga, du er verre enn en liten unge.»

I ettertid har rådmann Bjerke beklaget overfor kvinnen og hennes familie, og to pleiere er tatt ut av tjeneste. Bjerke beklager hendelsen på det sterkeste på Asker kommunes nettsted. «At Helsetilsynet åpner en tilsynssak, vil medvirke til at alle fakta kommer på bordet i saken og gi et godt grunnlag for videre oppfølging», heter det her. (...)

(Anm: Kan du installere og bruke spionkamera fritt? Datatilsynet: - Kan veldig fort bli straffbart. (…) - Avslørt stygge overgrep. SpyShop-eier Frode Olafsen er enig i at det er viktig å overholde personopplysningsloven, som altså bare gjelder stasjonære kameraer. (…) - Mange av våre kunder opplever overgrep i forskjellige former og ønsker å dokumentere dette ved å bruke spionkamera.  - I løpet av mine 14 år som daglig leder i Spyshop har jeg bidratt til å avsløre og dokumentere mange stygge overgrep. (dinside.no 30.5.2016).)

Unnskyldning etter utskjelling
nrk.no 14.12.2011
– Slutt med den ulinga, du er verre en en liten unge! (Se video! Lydopptaket datteren gjorde.)

I dag fikk pleiepasienten i Asker unnskyldning av rådmannen etter ordbruken fra kommunens pleiere.

– Slutt med den sippinga, den går ikke innpå meg lenger, du bruker meg opp. Slike utidige ting ble sagt av hjelpepleierne til Marit Kjørstad Jakobsen mens hun lå gråtende på gulvet.

Marit Kjørstad Jakobsen er 54 år og har Parkinsons sykdom. Hun kan nesten ikke bevege seg og er pleiepasient på Torstadtunet omsorgsbolig i Asker. Da datteren hennes oppdaget at hun ble dårlig behandlet, tok hun saken opp med ledelsen på pleiehjemmet.

Datteren gjorde lydopptak
Fordi hun ikke følte seg hørt, la hun en skjult båndopptaker på badet til moren sin. Når hun spiller av lyden etterpå kan hun høre moren som har falt og ligger på gulvet, gråtende og ute av stand til å komme seg opp.

Stemmene er forvrengte

Datteren sendte lydopptaket til kommunen. De beklaget saken, men den ene pleieren fikk fortsette å jobbe med moren hennes.

– Måtte gå til media
Ikke før Marit Elisabeth Tangen sendte lydloggen til media, skjedde det noe. De to pleierne er nå tatt ut av tjeneste mens saken granskes av Helsetilsynet.

I dag var mor og datter i rådhuset i Asker der de møtte rådmann Lars Bjerke som beklaget og lovet å få trygge forhold for Marit Kjørstad Jakobsen.

Det er iverksatt strakstiltak ved Torstadtunet. Kommuneoverlegen, HR avdelingen og Arbeidstilsynet er involvert i saken, skriver Asker kommune onsdag. (...)

Pleierne avslørt på lydbånd: Sterkt pleietrengende Marit skjelt ut på det groveste
tv2nyhetene.no 10.12.2011
Datteren mistenkte at moren ikke ble tatt vare på. Dokumenterte grov sjikane med båndopptaker.

Marit Elisabeth Tangen har i lang tid fryktet at moren ble utsatt for omsorgssvikt. For å bevise dette la hun igjen en båndopptaker på rommet til moren. Svarene hun fikk på lydopptaket var sjokkerende.

På lydbåndet kan man høre den sterkt pleietrengende moren hennes, Marit Kjørstad Jakobsen, ligge gråtende på gulvet mens to pleiere skjeller henne ut.
Asker kommune varsler nå full granskning av omsorgssenteret Torstadtunet. (...)

- Skjult mikrofon avslørte lærernes mobbing av autist (10)

Dad wires autistic son, exposes teachers' verbal abuse (Far gjør opptak av autistisk sønn, avslører lærers verbal mishandling)
reuters.com 25.4.2012
(Reuters) - A New Jersey school district has fired at least two educators for verbally abusing autistic children after a father sent his 10-year-old autistic son to school wearing a hidden microphone upon suspecting he was being mistreated by staff.

The audio recordings, made public in a 17-minute video later posted on YouTube, capture educators speaking in harsh tones to the autistic children, including one in which a woman tells the young boy what sounds like "You are a bastard."

"That night my life changed forever," father Stuart Chaifetz said of the first time he heard the recording. "What I heard on that audio was so disgusting, so vile."
Chaifetz said in the video he had become perplexed by reports his son, Akian, was being accused of hitting teachers and aides and knocking over chairs at Horace Mann Elementary School in Cherry Hill, New Jersey.

"None of it made sense because he'd never been violent," Chaifetz said.

After what he described as six months of unproductive meetings with school staff, he sent his son to school wearing a hidden microphone on February 17, resulting in about six hours of audio of an apparently typical day in which a teacher and aides can be heard joking about a hangover one of them has and being harsh and unsympathetic to students. (...)

- Privatetterforsker Tore Sandberg slår alarm: – Utviklingshemmede kan tilstå selv om de er uskyldige

Privatetterforsker Tore Sandberg slår alarm: – Utviklingshemmede kan tilstå selv om de er uskyldige
nrk.no 25.5.2016
Den anerkjente privatetterforskeren får støtte av politiet og påtalemyndigheten, som også er bekymret for rettssikkerheten til utviklingshemmede.

– Jeg har flere eksempler på saker hvor utviklingshemmede har tilstått lovbrudd de ikke har gjort. I mange tilfeller har de heller ikke fått lest sitt eget avhør, sier Tore Sandberg.

Den erfarne privatetterforskeren har snart 25 års erfaring med rettssikkerhetsbrudd innenfor strafferetten.

Anslagsvis sitter det 1000 utviklingshemmede i norske fengsler, som har en IQ mellom 56 og 75. Den mentale alderen til en slik person er omtrent 9 til 12 år.

Tore Sandberg har i ni saker opplevd at ressurssvake klienter ikke har skjønt eller fått opplest hva de har sagt i avhør. De ble heller ikke forelagt avhøret til signering. Sandberg kan ikke si at hans klienter i disse sakene har vært utviklingshemmede, da bare få har hatt en slik diagnose. Han velger derfor å kalle dem ressurssvake.

– Min erfaring er at man må være svært forsiktig i avhør med ressurssvake personer. De har ofte problemer med å skjønne hva saken gjelder og tilstår lett forhold de umulig kan vite noe om eller vært til stede på, understreker Sandberg. (…)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

– 1000 fanger i norske fengsler er utviklingshemmet

– 1000 fanger i norske fengsler er utviklingshemmet
nrk.no 25.5.2016
Rundt én av ti innsatte i norske fengsler er psykisk utviklingshemmede, og i de aller fleste tilfellene har ingen oppdaget at de er det.

  Det sier Erik Søndenaa, forsker ved kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels – og rettspsykiatri på Brøset i Trondheim.

Han er en av Norges fremste eksperter på kriminelle utviklingshemmede og har gjennomført en omfattende studie blant innsatte i norske fengsler, som viser at én av ti er psykisk utviklingshemmede. I alt sitter omkring 10.000 personer i fengsel på ulik straff per år.

Andre forskere har kommet til et lignende tall, noe som gjør at Søndenaa mener det er trygt å anslå at rundt 1 av 10 norske innsatte er lettere utviklingshemmet.

I går fortalte NRK om en sterkt utviklingshemmet mann som skal ha blitt seksuelt misbrukt av andre innsatte ved Ila fengsel.

Mannen har en IQ på 53, men de fleste i Søndenaas studie var lettere psykisk utviklingshemmede med en IQ mellom 75–55. Gjennomsnittlig har mennesker en IQ på rundt 100.

I Søndenaas forskningsstudie var en tredjedel av de utviklingshemmede undersøkt i rettsapparatet, mens to tredjedeler ikke var utredet i det hele tatt. (…)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: Utviklingshemmet fange skal ha blitt seksuelt misbrukt i fengsel. ILA FENGSEL (NRK:) Mannen skal ha fått søtsaker og sigaretter i belønning. Nå er det strid om den innsatte har for lav IQ til å sone i fengsel. (…) VIL HA HAN UT: Psykiater Randi Rosenqvist har fulgt opp den utviklingshemmede fangen. – Han må hele tiden behandles slik du behandler ganske små barn. (nrk.no 24.5.2016).)

(Anm: – Vil ha flere farlige utviklingshemmede. BRØSET (NRK:) Kriminelle utviklingshemmede med en IQ under 55 skal ikke sitte i fengsel. Men bare ni utviklingshemmede i Norge får det skreddersydde opplegget tvungen omsorg. (…) I går fortalte NRK om en innsatt på Ila fengsel, som skal ha blitt utnyttet seksuelt av medfanger. Ila fengsel har målt mannens IQ til 53, noe som tilsvarer en mental alder på 8-9 år. Nå ønsker både mannens advokat og ledelsen ved Ila fengsel at mannen skal bli overført til tvungen omsorg. (…) – Blir brukt som «nyttige idioter». Han sier at et fellestrekk for kriminelle og farlige utviklingshemmede er at de har hatt et svært vanskelig liv. (nrk.no 25.5.2016).)

— Selvskading ved autisme kan være tegn på smerter. (—Studieresultater motsier tradisjonell forklaring.)

Self-Injury in Autism May Be Sign of Pain (Selvskading ved autisme kan være tegn på smerter)
medpagetoday.com 16.5.2016
—Studieresultater motsier tradisjonell forklaring —Study findings contradict traditional explanation

BALTIMORE -- Mennesker med autisme som har alvorlig selvskadende atferd kan erfare økt følelse av smerter og handler ut fra dette, har forskere utttalt her, hvilket motsier en vanlig tro på at slike individer er ufølsomme for smerte. (- People with autism who engage in severe self-injurious behaviors may be experiencing heightened sensations to pain and acting out accordingly, researchers said here, contradicting a commonly held belief that such individuals are insensitive to pain.)

Pasienter med lavtfungerende autisme er mest sannsynlig å oppleve selvskadende atferd, sier førsteforfatter av studien, James W. Bodfish, PhD, fra Vanderbilt University School of Medicine i Nashville, Tenn., Basert på to studier som omfatter 447 Voksne og barn med intellektuelle eller utviklingshemming. Disse personene kan ha endret nociceptiv funksjon  slik at de oppfatter smerter selv fra ikke smertefulle stimuli, og kan fremvise biologiske endringer i hudens nervefibre eller kjemikalier som kortisol knyttet til smerte og stress, sier Bodfish. (Patients with lower functioning autism are most likely to engage in self-injurious behavior, said lead study author James W. Bodfish, PhD, of Vanderbilt University School of Medicine in Nashville, Tenn., based on two studies comprising 447 adults and children with intellectual or developmental disabilities. These individuals may have an altered nociceptive function so they perceive pain even from nonpainful stimuli, and may exhibit biological changes in skin nerve fibers or chemicals like cortisol related to pain and stress, Bodfish said.)

Han presenterte forskningen på det internasjonale møtet for autismeforskning. (…) (He presented the research at the International Meeting for Autism Research.)

Fordi de med lavere fungerende autisme ikke nødvendigvis har de verbale ferdigheter til å uttrykke smerte, gjennomførte  forskerne en annen studie for å prøve å måle sensorisk følsomhet objektivt. De innrullerte 366 voksne med intellektuell/funksjonsshemming i alderen 20 til 55. Alle var minimalt verbal med en IQ under 50. Av denne gruppen, hadde 34 autisme, intellektuell/utviklingshemming og selvskadende atferd; 17 hadde intellektuelle/utviklingshemming  uten selvskadende  atferd. De i den første gruppen hadde selvskadende atferd timelig om ikke daglig, og hadde vært i atferdsbehandling i minst 5 år. (…)  (Because those with lower functioning autism don't necessarily have the verbal skills to express pain, the investigators conducted a second study to try to measure sensory sensitivity objectively. They enrolled 366 adults with intellectual/developmental disabilities ages 20 to 55. All were minimally verbal with an IQ less than 50. Of this group, 34 had autism, intellectual/developmental disabilities and self-injurious behavior; 17 had intellectual/developmental disabilities only with no history of self-injurious behavior. Those in the first group engaged in self-injurious behavior hourly if not daily, and had been in treatment for the behaviors for at least 5 years.)

(Anm: Nociceptiv smerte (nhi.no 26.10.2009).)

(Anm: Kognitiv atferdsterapi får trolig flere til å slutte med selvskading. Flere slutter muligens med selvskading etter å ha fått kognitiv atferdsterapi sammenlignet med vanlig oppfølging. Den positive effekten vedvarer trolig i opptil to år. Det viser en Cochrane-oversikt. (fhi.no 3.1.2017).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Premature mortality in autism spectrum disorder. Br J Psychiatry. 2016 Mar;208(3):232-8. Epub 2015 Nov 5.)

(Anm: Sammenbrudd - Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn. ISBN: 978-82-7935-382-9. Hvorfor sykeliggjør og medisinerer psykiatrien stadig flere sider av våre liv som tidligere ble betraktet som normale uttrykk for det å være menneske? Hvorfor er psykiatrien blitt den raskest voksende medisinske spesialiteten samtidig som den har de dårligste resultatene? Hvorfor skrives det ut psykiatriske medikamenter i større mengder enn nesten noen andre medisiner, til tross for tvilsom effekt? Hvorfor utvider psykiatrien stadig antallet psykiske lidelser uten å bygge på solid vitenskap – fra 106 i 1952 til nesten 400 diagnoser i dag? (abstrakt.no - ISBN: 978-82-7935-382-9).)

- Hvem offeret er, har betydning for politiets etterforskning, mener tidligere likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

LDO: - Overgrep mot utviklingshemmede fanges ikke opp.
aftenposten.no 21.1.2016
Hvem offeret er, har betydning for politiets etterforskning, mener tidligere likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Aftenposten skriver fredag om en 13 år gammel jente som ble diskriminert av politiet etter at hun skal ha blitt utsatt for overgrep. Tidligere likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik reagerer sterkt på saken.

- Det er et paradoks: Personer med nedsatt funksjonsevne er mer utsatt for overgrep, men det er mindre sannsynlig at overgrepene mot dem etterforskes på en god måte og at gjerningspersonene blir tatt. Sakene fanges ikke opp, og når de først anmeldes, så er etterforskningen mangelfull, og gjerningsmennene går fri på grunn av det, sier Ørstavik til Aftenposten. (…)

Ombudet frykter at politiets etterforskning i saken ikke er uvanlig i saker der personer med nedsatt funksjonsevne er ofre for overgrep. (...)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Vil endre regler for avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner. Barn, psykisk utviklingshemmede og personer med tilsvarende funksjonsnedsettelse er særlig sårbare og har et særskilt krav på beskyttelse. Samfunnet er forpliktet til å avdekke vold og seksuelle overgrep mot disse, påse at skyldige blir dømt og forhindre nye overgrep. Dagens regler gir etter regjeringens syn ikke tilfredsstillende vern. At politiet kan gjennomføre avhør før det tas ut siktelse vil også medføre at det sjeldnere tas ut siktelse mot personer som er uskyldige. (regjeringen.no 24.4.2015).)

(Anm: Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien. Far. (aftenposten.no 25.8.2015).)

(Anm: Har psykisk syke dårligere rettigheter? Det fremstår som om psykisk syke har dårligere rettigheter enn andre pasienter. (…) Det kommer stadige oppslag om nye budsjettkutt for psykisk syke, senest fra sykehusene i Nordland, Trondheim og i Oslo. Konsekvensene er ikke bare redusert kapasitet, men også at sårbare pasientgrupper mister sine behandlingstilbud (dagensmedisin.no 16.12.2015).)

- Foreldre til funksjonshemmede barn blir frustrert i møte med det offentlige. (– Mange er frustrert over at de som skulle hjelpe dem, først og fremst opptrer som rigide portvakter for velferdsstatens ordninger, forteller Jan Tøssebro.)

Foreldre til funksjonshemmede barn blir frustrert i møte med det offentlige
forskning.no 30.3.2016
Mange foreldre til funksjonshemmede barn kjemper en tøff kamp om å få tilgang til alle tjenestene som skulle være deres rettigheter.

– Mange er frustrert over at de som skulle hjelpe dem, først og fremst opptrer som rigide portvakter for velferdsstatens ordninger, forteller Jan Tøssebro.

Han har ledet et stort forskningsprosjekt ved NTNU Samfunnsforskning.

Hovedmålet med prosjektet har vært å undersøke om 1990-årenes klare politiske mål, om full inkludering av barn og ungdom med funksjonshemning i barnehage, skole og sosialt liv, har funnet sted, og om familiene har kunnet delta i samfunnet på lik linje med andre.

Les også: Barn ser ikke på seg selv som funksjonshemmede (…)

Mange tøffe kamper
(…) Når tjenestene først er på plass, er rundt tre fjerdedeler rimelig tilfredse med hjelpen de får. Dette tilsvarer tilfredsheten med offentlige tjenester i befolkningen for øvrig. Men frustrasjonen handler om prosessen før de får rettighetene sine.

Underveis møter de mye mistenksomhet og vilkårlighet. Systemet oppleves som personavhengig og regelorientert. (…)

Mistenkeliggjøring
(…) – Du kan heller ikke søke om rettigheter du aldri har hørt om. Mange opplever at tjenesteapparatet spekulerer i folks informasjonsmangel. De får mye informasjon om selve funksjonsnedsettelsen. Rettighetene får de ofte ikke kunnskap om før de møter brukerorganisasjonene, og da er ofte barna ganske store, sier forskeren. (…)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: Pasient- og brukerombudet (Pobo) (pasientombudet) (mintankesmie.no).)

- Kommune manglet system for forebygging og håndtering av ansattes seksuelle overgrep mot brukere

Kommune manglet system for forebygging og håndtering av ansattes seksuelle overgrep mot brukere
helsetilsynet.no 25.4.2016
En kommune anmeldte en ansatt omsorgsarbeider for seksuelt overgrep mot en bruker, begått på natten. Det var kjent at omsorgsarbeideren hadde utfordringer knyttet til kommunikasjon og forståelse av egen rolle knyttet til brukeren. Han hadde fått opplæring, men den var mangelfull. Kommunen hadde ikke rutiner/prosedyrer og opplæring som la godt nok grunnlag for å fange opp risiko for overgrep. Etter hendelsen har kommunen innhentet politiattest på alle ansatte og gjennomført opplæring. Det er også lagt planer for styrings- og opplæringstiltak som skal forbedre risikohåndtering, forebygging og håndtering av seksuelle overgrep. Det er derfor ikke behov for videre tilsynsmessig oppfølging.  (…)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».» (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

- Likestillings- og diskrimineringsombudet: - Bryter funksjonshemmedes menneskerettigheter

Bryter funksjonshemmedes menneskerettigheter
ldo.no 19.10.2015
Personer med nedsatt funksjonsevne får ikke sine grunnleggende menneskerettigheter oppfylt.
- Menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne brytes systematisk, ofte og brutalt i Norge i dag. Det må norske myndigheter gjøre noen med, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

I dag la hun fram ombudets nyeste FN-rapport. Den viser at norsk politikk og lovverk ikke er i samsvar med konvensjonen som ivaretar menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Rapporten tar for seg ni ulike områder der ombudet mener det er særlig grunn til bekymring:

 • Mangel på kunnskap og dokumentasjon
 • Tvang i psykisk helsevern
 • Tvang mot utviklingshemmede og demente
 • Mangel på beslutningsstøtte
 • Vold og overgrep
 • Hets, trakassering og hatkriminalitet
 • Diskriminering i arbeidslivet
 • Utilgjengelige skolebygg
 • Manglende tilgang til informasjon, varer og tjenester (…)

(Anm: Solveig Horne (Frp), Bent Høie (H), Torbjørn Røe Isaksen (H), Anders Anundsen (Frp). Plikt til å handle. Ansatte i offentlige tjenester som er alvorlig bekymret for et barns omsorgs- og livssituasjon, har plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten. Meldeplikten går foran taushetsplikten. (…) Kunnskap om opplysningsplikten. Det skal ikke herske tvil om at plikten til å melde fra går foran taushetsplikten. Økt kunnskap om opplysningsplikten overfor den kommunale barnevernstjenesten er derfor viktig. (aftenposten.no 19.1.2016).)

(Anm: CRPD 2015. Ombudets rapport til FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne - et supplement til Norges første periodiske rapport (ldo.no - Likestillings- og diskrimineringsombudet CRPD 2015).)

(Anm: This Really Common Antidepressant Could Cause Life-Threatening Side Effects. Experts are calling B.S. on research that made this drug (and others) so mainstream. (cosmopolitan.com 17.9.2015).)

(Anm: Mental illness, challenging behaviour, and psychotropic drug prescribing in people with intellectual disability: UK population based cohort study. BMJ 2015;351:h4326 (Published 01 September 2015).)

(Anm: Hva skjer når varsleren blir marginalisert? (…) Når noen er en varsler, er det pressens oppgave å undersøke saken, og det har ennå ikke pressen gjort. Det er vårt felles ansvar å sørge for at de andre stemmene kommer frem. (aftenposten.no 24.7.2015).)

(Anm: Vekk med knebling og fryktkultur! Helsetjenesteaksjonen ønsker ikke bruk av en fryktkultur for å stoppe dem som tør å si imot. (dagensmedisin.no 21.8.2015).)

(Anm: - Det er vanskelig å være tenåring. Det er vondt å sørge. Men noen plager må vi akseptere som en del av livet. Ukens mest omtalte lege Gisle Roksund mener at han kunne ha fått diagnosen «sosial angst» dersom han var barn i 2015. Han var bare sjenert. (…) Det er viktig med en grundig vurdering: Er adferden er et uttrykk for noe som er vanskelig, eller egentlig er et uttrykk for overskudd og livsglede? (aftenposten.no 9.10.2015).)

(Anm: "Jeg er ikke uartig - jeg er autist. Kampagnevideo forsøger at fortælle, hvordan verden ser ud for autister - kan du se med helt til slutningen? (jyllands-posten.dk 11.4.2016).)

(Anm: Mange eldre blir utsatt for vold. Studier viser at mange eldre blir utsatt for vold, ofte i nære relasjoner der partner, barn eller andre nære omsorgspersoner står bak. Blant overgrepene inngår både fysisk vold, seksuell vold, psykisk vold og trakassering. - Psykisk vold involverer ofte trakassering med utgangspunkt i økonomi, sier Astrid Sandmoe ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (nhi.no 25.11.2015).)

(Anm: Elder Abuse: Systematic Review and Implications for Practice. J Am Geriatr Soc. 2015 Jun;63(6):1214-38. Epub 2015 Jun 11.)

(Anm: Elder Abuse Is Common Around the World. A new global review reveals that elder abuse—which includes psychological, physical, and sexual abuse; neglect; and financial exploitation—is common among community-dwelling older adults and is especially prevalent among minority older adults. Older adults with cognitive and physical impairments or psychosocial distress are also at increased risk of elder abuse.Journal of the American Geriatrics Society 2015 (June 15, 2015).)

(Anm: EDITORIALS. Ending lethal discrimination against people with serious mental illness. Abstract. Each year in England 33 000 people diagnosed with a serious mental illness (SMI) die from causes that could have been avoided. Our mental-health-specific Atlas of Variation is the first to demonstrate the extent to which these inequalities and inequities affect mortality nationally. The British Journal of Psychiatry 2015;207(6):469-470 (Dec 2015).)

(Anm: Taxi-sjåfør siktet for misbruk av funksjonshemmet skolegutt. Har kjørt barn med spesielle behov til spesialskole siden i fjor høst. (…) Mannen i 40-årene er også mistenkt for å ha utøvd vold mot barnet, opplyser politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt til VG. Sjåføren, som i nesten et halvt år har transportert flere mindreårige barn med ulike funksjonshemninger til en spesialskole i Bergen, ble pågrepet utenfor sin egen bopel tirsdag i forrige uke. Mannen ble løslatt etter avhør. (vg.no 13.1.2016).)

(Anm: Failure of care in mental health trust: Déjà vu in terms of treatment of people with learning disabilities? BMJ 2016;352:i274 (Published 21 January 2016).)

(Anm: Foreldre til barn med psykiske lidelser: Blir holdt utenfor i behandlingen. Når barnet må operere blindtarmen, rer pleierne opp en ekstraseng og ønsker foreldrene velkommen til sykehuset. Når barnet får psykiske vansker, føler foreldrene de blir stengt ute av behandlingsrommet. De får ikke være med. (vg.no 26.1.2016).)

- Bivirkningerne kan være af meget forskellig varighed og intensitet. Således er nogle bivirkninger, såsom agranulocytose og svære hjertearytmier, potentielt akut livstruende, mens metaboliske bivirkninger, inklusive diabetes mellitus og vægtøgning, kan medføre livsforkortende somatiske problemstillinger.

Antipsykotika - bivirkninger og interaktioner (PDF)
irf.dk 4.4.2016 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) (Månedsblad nr. 3 (April 2016))
(…) Antipsykotika anvendelse
Antipsykotisk virkende medicin anvendes til behandling af lidelser inden for det skizofreniforme spektrum og relaterede lidelser (fx akutte og kroniske paranoide tilstande). Nogle antipsykotika kan anvendes i både den akutte og forebyggende behandling af affektive sindslidelser (3-6). Antipsykotika har endvidere gennem mange år været anvendt ved angsttilstande, og antipsykotika med sederende virkning anvendes i beroligende øjemed og ved søvnproblemer. Ofte er lægemidlerne ikke godkendt til disse formål, og anvendelsen baseres på kliniske erfaringer. Der foreligger sjældent evidens for denne off label anvendelse, og indikationen bør derfor nøje overvejes.

Antipsykotika kan have ganske alvorlige bivirkninger. Der kræves således monitorering af effekt og bivirkninger i både opstartsfasen og kontinuerligt under behandlingen (7). (…)

Bivirkninger
I modsætning til de yderst beskedne forskelle i terapeutiske effekter udviser antipsykotika et mere differentieret klinisk billede i forhold til deres bivirkningsprofiler (8) (tabel 1 og 2). Bivirkningerne kan være af meget forskellig varighed og intensitet. Således er nogle bivirkninger, såsom agranulocytose og svære hjertearytmier, potentielt akut livstruende, mens metaboliske bivirkninger, inklusive diabetes mellitus og vægtøgning, kan medføre livsforkortende somatiske problemstillinger. Visse kroniske motoriske bivirkninger, såsom tardive dys-kinesier, kan i udtalt grad påvirke patienternes livskvalitet og have betydning for komplians ift. den videre medikamentelle behandling. Patienter skal ved påbegyndelse af antipsykotisk behandling og under det fortsatte behandlingsforløb informeres om mulig udvikling af bivirkninger og monitoreres tæt herfor. (…)

(Anm: Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2015. (laegemiddelstyrelsen.dk).)

(Anm: Behandles somatisk sykdom med antidepressiver? Pasienter med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet har en forventet levealder som er 20 år kortere enn resten av befolkningen. Dette er den største sosiale ulikheten i Norge i dag, sa helse- og omsorgsministeren i sykehustalen i januar 2016. Økt oppmerksomhet mot somatisk sykdom i denne pasientgruppen er derfor viktig. Bedre legedekning på de distriktspsykiatriske sentrene kan være nødvendig. (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:511 (5.4.2016).)

(Anm: Hvordan depresjon kan forverre risiko ved diabetes 2 (How Depression May Compound Risk of Type 2 Diabetes. (…) Evidence shows people suffering from depression are less likely to adhere to medical advice aimed at tackling metabolic symptoms, whether it be taking medication, quitting smoking, getting more exercise or eating a healthier diet. Without effective management, metabolic symptoms often worsen and this can in turn exacerbate the symptoms of depression.) (dgnews.docguide.com 13.4.2016).)

(Anm: Paradoks: De raskeste diabetikere dør tidligst. De raskeste type 2-diabetikere har dobbelt så høj dødelighed som de sygeste, og manglende forebyggende medicin synes at være synderen. Derfor skal den kommende nationale handleplan, Diabetesplan 2, sikre, at alle med diabetes får den optimale forebyggende behandling. Det mener Diabetesforeningen. Det lyder umiddelbart paradoksalt, men de raskeste type 2-diabetikere er faktisk dem, der dør tidligst. En dansk undersøgelse viser, at 12,4 procent af de diabetikere, der har mindst problemer med blodsukkeret, dør syv år efter, de får stillet diagnosen diabetes, mens tallet ligger helt nede på 6,5 procent for de sygeste diabetikere. (diabetes.dk 21.11.2016).)

- Studie: Intervensjonsstudier på autisme savner mangfold. (- Ved å klargjøre hvordan rasemessig og etnisk mangfold hos deltakerne påvirker intervensjonseffekter kan vi øke sannsynligheten for pedagogisk nytte.)

Study: Autism intervention studies lack diversity
medicalnewstoday.com 29.3.2016
Autisme påvirker barn i alle samfunnslag, og fagfolk trenger vitenskapelige baserte tiltak for å hjelpe de som er rammet for å kunne utvikle lese- og andre ferdigheter. Men en fersk studie fant at forskningen som brukes til å identifisere "evidensbasert praksis" svært sjelden rapporterte rase og etnisk status på sine deltakere. (Autism affects children from all walks of life, and education professionals need scientifically based interventions to help those affected develop reading and other life skills. However, a recent study has found that the research used to identify "evidence-based practices" very rarely reports racial and ethnic status of its participants.)

Dette er et problem fordi respons på en intervensjon ikke er garantert, og det er ikke alltid klart hvorfor ett barn vil reagere positivt på visse metoder mens en annen ikke vil gjøre det, dette ifølge resultater til forskere ved University of Kansas. (That presents a problem because response to an intervention is not guaranteed and it's not always clear why one child will respond positively to certain methods while another will not, a University of Kansas researcher has found.)

"Jeg tror lærere og forskere kan ha en tendens til å kategorisere disse metodene med etiketten evidensbasert praksis og antar at de vil være effektive når det ikke alltid er tilfelle," sa Jason Travers, assisterende professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Kansas og medforfatter av studien. "I vår bransje har vi jobbet med å identifisere praksis som er effektive for elever med autisme. Ved å klargjøre hvordan rasemessig og etnisk mangfold hos deltakerne påvirker intervensjonseffekter kan vi øke sannsynligheten for pedagogisk nytte." (…) ("I think teachers and researchers can tend to categorize these methods with the label evidence-based practices and assume they will be effective when that's not always the case," said Jason Travers, assistant professor of special education at the University of Kansas and a co-author of the study. "In our field we've been working to identify practices that are effective for students with autism. By clarifying how racial and ethnic diversity of participants impacts intervention effects, we can increase the probability of educational benefit.")

(Anm: Se verden gennem en autists øjne. I et nyt studie har forskere undersøgt, hvordan autister fokuserer deres opmærksomhed markant anderledes end andre. Den nye viden kan måske hjælpe læger med bedre diagnosticering og behandling. (…) Ud over at bekræfte, at autister fokuserer mindre på ansigter end andre, viste studiet også, at autister fokuserer meget på midten af billedet (uanset hvad der er i midten af billedet) og på objekter, som 'stikker ud' fra resten af billedet – for eksempel på grund af placering eller farveforskel. (jyllands-posten.dk 10.11.2015).)

- Forskere varsler om mangler ved screening av diabetes hos pasienter på antipsykotika (- De fleste følges ikke opp.)

Researchers highlight gaps in diabetes screening in patients on antipsychotics (Forskning varsler om hull i diabetes-screening hos pasienter på antipsykotika)
clinicalpsychiatrynews.com 9.11.2015
Mindre enn en tredjedel av pasienter med alvorlig psykisk sykdom som er satt på antipsykotika fikk diabetes-spesifikk screening, ifølge en ny studie. (Less than one-third of patients with severe mental illness who are on antipsychotic medications receive diabetes-specific screening, according to a new study.)

Alvorlig psykisk lidelse (SMI) og antipsykotika utsetter pasienter for risiko for type 2 diabetes. Prematur kardiovaskulær sykdom er en stor bidragsyter til den 25 års lavere levealder i de med alvorlig psykisk lidelse. (…) (Severe mental illness (SMI) and antipsychotics place patients at risk for type 2 diabetes. Premature cardiovascular disease is a major contributor to the 25-year lower life expectancy in those with severe mental illness.)

(Anm: Diabetes Screening Among Underserved Adults With Severe Mental Illness Who Take Antipsychotic Medications. (…) Adults in the United States with severe mental illness (SMI), such as schizophrenia and bipolar disorder (totaling approximately 7 million), are estimated to die, on average, 25 years earlier than the general population, largely of premature cardiovascular disease. (…) In this large cohort study of adults with SMI taking antipsychotic medications in the California public mental health care system, almost 70% were not screened for diabetes mellitus using validated screening measures. (JAMA Intern Med. 2015 (Published online November 09, 2015).)

- Kvinner med type 2 diabetes har større kardiovaskulær risiko enn menn.

Women with type 2 diabetes at greater cardiovascular risk than men (Kvinner med type 2 diabetes har større kardiovaskulær risiko enn menn.)
medicalnewstoday.com 8.1.2016
Mens det er velkjent at personer med diabetes har høyere risiko for kardiovaskulær sykdom, hevder en ny vitenskapelig uttalelse fra American Heart Association at denne risikoen kan være betydelig større for kvinner med tilstanden. (While it is well established that individuals with diabetes are at higher risk for cardiovascular disease, a new scientific statement from the American Heart Association claims this risk may be significantly greater for women with the condition.)

Det fremgår av uttalelsen publisert i tidsskriftet Circulation at det for kvinner med type 2 diabetes er mer nødvendig enn for menn å redusere sin risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. (Published in the journal Circulation, the statement also says women with type 2 diabetes may need to take more action than men to lower their risk for heart attack and stroke.)

Type 2 diabetes står for rundt 90-95 % av alle diabetestilfeller i USA, som påvirker menn og kvinner på lignende måte; rundt 12,6 millioner kvinner og 13 millioner menn i alderen 20 år og eldre har tilstanden. (Type 2 diabetes accounts for around 90-95% of all diabetes cases in the US, affecting men and women at similar rates; around 12.6 million women and 13 million men aged 20 and older have the condition.)

Ifølge American Heart Association (AHA) er voksne med diabetes rundt to til fire ganger mer sannsynlig å få hjertesykdom eller slag enn de uten diabetes, først og fremst fordi diabetespasienter har større risiko for høyt blodtrykk, høyt kolesterol og fedme - sentrale risikofaktorer for hjerte- og karproblemer. (According to the American Heart Association (AHA), adults with diabetes are around two to four times more likely to have heart disease or stroke than those without diabetes, primarily because diabetes patients are at greater risk for high blood pressure, high cholesterol and obesity - key risk factors for cardiovascular problems.>)

Studider har imidlertid i økende grad antydet at kardiovaskulær risiko blant voksne med diabetes kan variere etter kjønn, og slike funn er reflektert i den nye AHA-vitenskapelige uttalelse. (…) (Increasingly, however, studies have suggested that cardiovascular risks among adults with diabetes may vary by sex, and such findings are reflected in the new AHA scientific statement.)

(Anm: Women with type 2 diabetes at greater cardiovascular risk than men. While it is well established that individuals with diabetes are at higher risk for cardiovascular disease, a new scientific statement from the American Heart Association claims this risk may be significantly greater for women with the condition. Published in the journal Circulation, the statement also says women with type 2 diabetes may need to take more action than men to lower their risk for heart attack and stroke. (medicalnewstoday.com 8.12.2015).)

(Anm: Type 2 diabetes: blood pressure drugs may be harmful for some patients. For some patients with type 2 diabetes, treatment with intense blood-lowering medication may do more harm than good. This is according to a new study published in The BMJ. (medicalnewstoday.com 26.2.2016).)

(Anm: Sex Differences in the Cardiovascular Consequences of Diabetes Mellitus: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2015; 132(25): 2424-47.)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere RE: Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (14.8.2015).)

(Anm: Ny forskning: Hjerteflimmer langt farligere for kvinner. Dobbelt så stor risiko for blant annet hjerneslag. (dagbladet.no 1.2.2016).)

(Anm: Tor Levin Hofgaard president, Norsk psykologforening Hvilken krise i psykiatrien, Roksund? (…) Allmennlege Gisle Roksund erklærte sist uke krise i psykiatrien. Krisetegnene skal være bruk av diagnoser på dagligdagse problemer, og unødvendig medisinering. (…) For selv om han har rett i at diagnosehåndbøkene eser helt unødvendig ut, viser ikke statistikken at forekomst av psykiske lidelser faktisk øker, men at flere søker hjelp. Det er en villet utvikling. (aftenposten.no 12.10.2015).)

(Anm: Dag Coucheron. Ikke lett å forstå om diagnoser. Vil Tor Levin Hofgaard, i spissen for psykologene i Norge, beholde diagnosene, men slutte å se på diagnosene som beskrivelser av sykdom? (…) I tillegg bør vi benytte så få medikamenter som mulig og forsøke å minske bruken av langtidsvirkende nevroleptika, ja, kanskje helt slutte å bruke dem. (dagensmedisin.no 6.11.2015).)

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere RE: Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (14.8.2015).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1).  (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Antipsychotics Are Still Prescribed for Childhood Nonpsychotic Diagnoses. NEJM 2015 (July 27, 2015).)

(Anm: Editorials. Can video recording revolutionise medical quality? BMJ 2015;351:h5169 (Published 21 October 2015).)

- Livet kan reddes hos hver tredje psykisk syge med diabetes

Livet kan reddes hos hver tredje psykisk syge med diabetes
videnskab.dk 24.1.2016
En individuel indsats, hvor patient og læge sammen sætter realistiske mål for diabetesbehandlingen, mindsker dødeligheden hos psykiatriske patienter med diabetes med 33 procent. Det viser et banebrydende dansk studie.

Forskerne har indtil nu kun haft meget begrænset viden om, hvordan de skal forhindre psykiatriske patienter med type 2-diabetes i at dø langt tidligere end alle andre. Nu har en gruppe danske forskere formentlig fundet svaret.

Et nyt dansk studie viser nemlig meget klart, at en individualiseret indsats, hvor den praktiserende læge og patienten i tæt samarbejde planlægger diabetesbehandlingen, har stor effekt på dødeligheden hos psykiatriske patienter med type 2-diabetes.

Dødeligheden falder med hele 33 procent sammenlignet med patienter, som modtog standardbehandlingen, hvor man går til kontrol hos sin læge nogle gange om året og får målt blodsukker, vægt, blodtryk og kolesteroltal.

Ved en individualiseret indsats taler læge og patient om, hvad der vil være godt at gøre, og hvad, patienten selv tænker, er realistisk at gøre og sætter ud fra det nogle mål, som man taler videre om til næste samtale.

»Jeg synes, det er et flot resultat og rigtig interessant, at resultaterne er så markante. Det er en klar indikator på, at det er vejen at gå, hvis man skal hjælpe psykiatriske patienter med diabetes,« siger studielektor på Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri Anne Lindhardt, som også er formand for Psykiatrifonden.

Resultaterne er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift General Hospital Psychiatry. (...)

(Anm: The excess mortality of patients with diabetes and concurrent psychiatric illness is markedly reduced by structured personal diabetes care: A 19-year follow up of the randomized controlled study Diabetes Care in General Practice (DCGP).Gen Hosp Psychiatry. 2016 Jan-Feb;38:42-52. Epub 2015 Oct 19.)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)  

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Bør retten til å nekte å ta liv inn i grunnloven?

Kronikk: Bør retten til å nekte å ta liv inn i grunnloven?
Morten Horn
aftenposten.no 26.3.2016
Samfunnet kan komme til å utvide retten til å ta liv. Men bør det være en rett til å nekte?

Da Stortinget i 2014 reviderte Grunnloven, ble mange av menneskerettighetene gjort til norsk lov. Noen ville også grunnlovsfeste «retten til liv». Ikke så rart, kanskje, for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har slått fast at dette er den mest fundamentale artikkelen i Den europeiske menneskerettskonvensjonen: Signaturstatenes plikt til å verne om innbyggernes liv. Forslaget ble avvist, trolig fordi «de andre» partiene fryktet at KrF ville bruke dette som en brekkstang i kampen mot abortloven. (…)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm Sponsorer gir 40.000 studenter fri tilgang til Schibsteds nettaviser. (…) Nå utvides studentkonseptet til seks nye skoler, med tre sponsorer på laget, BDO, KPMG og Adlibris. Til sammen 40.000 studenter vil nå få fri tilgang flere av Schibsteds aviser. Det er Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. På trappene er også en lansering på den åttende skolen, NTNU i Trondheim. Med NTNU på plass vil Schibsted og partner nå 70.000 studenter.) (kampanje.no 31.10.2016).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Fra fengsling av journalister til det usynlige, økonomiske fengsel. Medieoligarkene brer om seg. (…) Se hva som skjer: TV 2 og staten ble enige. TV 2 skal være en kommersiell allmennkringkaster. Staten legger en solid slump på bordet, oppå bordet. I tillegg ligger det i kortene at staten skal besørge annonsering i hundremillionersklassen hvert år, og skattelovene får finurlige forskrifter som internt i Finansdepartementet kalles Lex TV 2. (medier24.no 7.8.2016).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.)

Autism: early death risk a 'hidden crisis' (Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise")
medicalnewstoday.com 21.3.2016
Tidlig død som følge av autisme er blitt stemplet som en "skjult krise," dette etter at en studie fra svenske Karolinska Institutet - publisert i The British Journal of Psychiatry - avslører at personer med sykdommen kan dø opptil 30 år tidligere enn folk uten tilstanden. (Early death as a result of autism has been branded a "hidden crisis," after a study from Sweden's Karolinska Institutet - published in The British Journal of Psychiatry - reveals individuals with the disorder may die up to 30 years earlier than people without the condition.)

Autismespekterforstyrrelser (ASD) er en utviklingsmessig tilstand preget av repeterende atferd og problemer med sosial interaksjon og kommunikasjon. Andre symptomer på ASD er lærevansker, liten oppmerksomhet, aggresjon og hyperaktivitet. (Autism spectrum disorder (ASD) is a developmental condition characterized by repetitive behaviors and problems with social interaction and communication. Other symptoms of ASD include learning difficulties, a short attention span, aggression and hyperactivity.)

I USA er omtrent 1 av 68 barn diagnostisert med ASD, hvor tilstanden er omtrent fem ganger vanligere hos gutter enn hos jenter. (In the US, around 1 in 68 children are diagnosed with ASD, with the condition around five times more common among boys than girls.)

Tidligere forskning har funnet en link mellom ASD og økt risiko for tidlig død, men studieforskerne - inkludert professor Sven Bolte, leder av Centre of nevrologiske lidelser ved Karolinska - bemerker at slike studier har vært for små til å effektivt å kunne sammenligne dødelighet mellom individer med lav- og høytfungerende ASD. (Previous research has found a link between ASD and increased risk of premature death, but the study researchers - including Prof. Sven Bölte, head of the Centre of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska - note that such studies have been too small to effectively compare mortality between individuals with low- and high-functioning ASD.)

"Således er potensielt modererende effekter av utviklingshemming mht. dødelighet og dødsårsaker ved ASD fortsatt uklare, og det har ikke vært mulig å fastslå hvorvidt ASD innebærer økt dødelighet," bemerker de. (…) ("Thus, the potentially moderating effect of intellectual disability in mortality and causes of death in ASD remain unclear, and it has not been possible to determine whether ASD per se carries an increased mortality," they note.)

Risiko for tidlig død er 2,5 ganger høyere for personer med autisme (Premature death risk 2.5 times higher for people with autism)
For å undersøke dette nærmere analyserte teamet data fra to svenske populasjonsbaserte registre, som omfattet 27 122 mennesker med ASD - hvorav rundt 6 400 hadde utviklingshemming - og mer enn 2,6 millioner kontrollpersoner, som ble matchet mot alder, kjønn og bostedsfylke . (To investigate further, the team analyzed data from two Swedish population-based registers, which included 27,122 people with ASD - of whom around 6,400 had intellectual disability - and more than 2.6 million controls, who were matched for age, gender and county of residence.)

Forskerne vurderte frekvensen av alle årsaker og årsaksspesifikk dødelighet blant alle individer. De fant at personer med ASD i gjennomsnitt, har 2,5 ganger høyere risiko for tidlig død enn den generelle befolkningen. (The researchers assessed the rate of all-cause and cause-specific mortality among all individuals. They found that, on average, individuals with ASD have a 2.5 times higher risk of premature death than the general population.)

I detalj fant teamet at personer med autisme døde i gjennomsnitt 18 år tidligere enn de uten tilstanden, mens de med autisme og utviklingshemming døde rundt 30 år tidligere, med epilepsi identifisert som den ledende dødsårsaken blant denne gruppen. (In detail, the team found that individuals with autism die an average of 18 years earlier than those without the condition, while those with autism and intellectual disability die around 30 years earlier, with epilepsy identified as the leading cause of death among this group.)

For personer med autisme uten utviklingshemming ble selvmord funnet å være den ledende dødsårsaken . (For individuals with autism with no intellectual disability, suicide was found to be the leading cause of death.)

Den britiske veldedige organisasjonen Autistica har laget en rapport i stor grad basert på teamets resultlater, hvor de sier at studien "bekrefter det samme omfanget av den skjulte dødelighetkrisen for autisme." (UK-based charity Autistica have created a report largely based on the team's findings, in which they say the study "confirms the true scale of the hidden mortality crisis in autism.")

I en kommentar til resultatene uttaler John Spiers, administrerende direktør i Autistica: (Commenting on the results, Jon Spiers, chief executive of Autistica, says:)

 • "Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag. ("The inequality in outcomes for autistic people shown in this data is shameful. We cannot accept a situation where many autistic people will never see their 40th birthday.)
 • Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig " (Everyone involved in supporting people on the autism spectrum from the Government right down to local care providers has a responsibility to step up and start saving lives as soon as possible.")

Mens studieforskere ikke er i stand til å fastslå nøyaktig hvorfor mennesker med autisme har større risiko for tidlig død, rapporterte de og forfatterne av Autisticas rapporterte hypoteser om at det kan være livsstil, sosiale og psykologiske faktorer. (While the study researchers are unable to pinpoint exactly why people with autism are at greater risk for premature death, they and the authors of the Autistica report hypothesize that it may be down to lifestyle, social and psychological factors.)

For eksempel har personer med autisme en mer begrenset diett, redusert tilgang til å trene og være utsatt for sosial isolasjon og mobbing. De har også større risiko for angst og depresjon og kan oppleve problemer med tilgang til helsetjenester. (For example, individuals with autism can have a more restricted diet, reduced access to exercise and be subject to social isolation and bullying. They are also at greater risk for anxiety and depression and may experience problems accessing health care.)

Forskerne bemerker at fremtidige studier bør fokusere på å identifisere de underliggende faktorene som er driver for tidlig død for mennesker med autisme.(The researchers note that future studies should focus on identifying the underlying factors that drive premature death for people with autism.)

Tidligere i år rapporterte Medical News Today fra en studie som linket mors fedme og diabetes til økt risiko for autisme hos barn. (…) (Earlier this year, Medical News Today reported on a study linking maternal obesity and diabetes to increased risk of autism in offspring.)

(Anm: Premature mortality in autism spectrum disorder. Br J Psychiatry. 2016 Mar;208(3):232-8. Epub 2015 Nov 5.)

(Anm: Personer med autism har större risk att dö i förtid (ki.se 11.11.2015) (Karolinska Institutet).)

(Anm: People with autism run a higher risk of premature death  (ki.se 11.11.2015) (Karolinska Institutet).)

- Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem.

Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP. (Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem.)
BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016)
Den britiske regjeringen har blitt oppfordret til å starte en gransking av tilbudet på psykiske helsetjenester i England, etter at nye tall viser at antall rapporter om pasienter som dør uventet har steget 21 % i løpet av de siste tre årene. (The UK government has been urged to launch an investigation into the provision of mental healthcare in England, after new figures showed that the number of reports of patients dying unexpectedly has risen 21% over the past three years.)

Tallene, innhentet av Liberal Democrat MP Norman Lamb, viser at antall dødsfall blant psykiske pasienter økte fra 1412 i 2012-13 til 1713 i 2014-15. Dataene, frigitt av NHS England under offentlighetsloven, viste også at antallet på dem begår selvmord eller prøver å gjøre det økte med 26 % til 751 i 2014-15, fra 595 i 2012-13. (The figures, obtained by the Liberal Democrat MP Norman Lamb, show that the number of deaths among mental health patients rose from 1412 in 2012-13 to 1713 in 2014-15. The data, released by NHS England under the Freedom of Information Act, also showed that the number of those people committing suicide or trying to do so rose by 26% to 751 in 2014-15, from 595 in 2012-13.)

Det totale antall "alvorlige hendelser" (uventede eller unødvendige dødsfall, alvorlig skade, skade eller misbruk) som er registrert ved Englands 58 psykiske helseforetak økte med én tredjedel i den samme perioden, fra 6074 i 2012-13 til 8139 i 2014-15. I en konkret sak identifiserte og registrerte North East London NHS Foundation Trust i fjor totalt 633 alvorlige hendelser. (The total number of “serious incidents” (unexpected or avoidable deaths, serious harm, injury, or abuse) recorded across England’s 58 mental health trusts rose by a third in the same period, from 6074 in 2012-13 to 8139 in 2014-15. In one specific case identified, North East London NHS Foundation Trust recorded a total of 633 serious incidents last year.)

Tallene inkluderer innlagte pasienter med alvorlige psykiske problemer og mennesker som mottar omsorg hjemme. (The figures include inpatients with serious mental health problems and people being cared for while living at home.) (…)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents.)

(Anm: Drug-emergent metabolic syndrome in patients with schizophrenia receiving atypical (second-generation) antipsychotics. (…) Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Olanzapine is the antipsychotic drug that has the maximum potential to cause metabolic syndrome. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

- Bruk av annengenerasjons antipsykotika øker parametre for metabolsk syndrom. (- Etter ett års bruk av annengenerasjons antidepressiva (SGA: annengenerasjons antipsykotika) observerte forskerne en signifikant økning i 4 av de 5 kriteriene for metabolsk syndrom hos tidligere ubehandlede ungdommer.)

Using Second-Generation Anti-Psychotic Drugs Increases Parametres of Metabolic Syndrome (Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom)
dgnews.docguide.com 17.3.2016
MADRID - 16 mars 2016 - Etter ett års bruk av  annengenerasjons antidepressiva (SGA - annengenerasjons antipsykotika) observerte forskerne en signifikant økning i 4 av de 5 kriteriene for metabolsk syndrom hos tidligere ubehandlede ungdommer, ifølge resultatene fra en retrospektiv studie presentert på den 24. European Congress of Psychiatry (EPA). (MADRID -- March 16, 2016 -- After 1 year of using second-generation antidepressants (SGAs), researchers observed a significant increase in 4 of the 5 criteria for metabolic syndrome in previously treatment-naive adolescents, according to results of a retrospective study presented at the 24th European Congress of Psychiatry (EPA).)

"Dårlig fysisk helse og kortere levealder følger ofte psykisk sykdom," bemerket Christina Strøm Sjo, MD, Odense-Psychiatric Hospital, Odense, Danmark, i sin presentasjon den 15. mars "Når sykdommen starter i barndommen eller ungdomsårene er risikoen for dette utfallet enda høyere," la hun til. "Dette kan bli forsterket ved bruk av annengenerasjons antipsykotika som er mistenkt for å øke kardiovaskulære risikofaktorer ved utvikling av metabolsk syndrom". (“Poor physical health and shorter life expectancy often accompany mental illness,” remarked Christina Power Sjo, MD, Odense-Psychiatric Hospital, Odense, Denmark speaking here at a poster presentation on March 15. “When the disorder starts in childhood or adolescence, the risk of this outcome is even higher,” she added. “This could be compounded by the use of second-generation antipsychotics, which are suspected to increase cardiovascular risk factors through the development of the metabolic syndrome.”)

Dr. Sjo og kolleger evaluerte data hos 35 unge (gjennomsnittsalder: 15,5 år; alderstrinn: 7 til 19 år) for mulig utvikling av markører for metabolsk syndrom. Alle var uten annen behandling i løpet av de 12 måneders behandling med annengenerasjons antipsykotika, og alle hadde blitt diagnostisert med psykose av psykoseteamet ved Institutt for barne- og ungdomspsykiatri, Odense-Psychiatric Hospital. (Dr. Sjo and colleagues evaluated data from 35 adolescents (mean age: 15.5 years; range: 7 to 19 years) for the possible development of markers for metabolic syndrome. All subjects were naive to treatment with antipsychotic drugs during 12 months of treatment with SGAs, and all had been diagnosed with psychosis by the Psychosis Team at the Department of Child and Adolescent Psychiatry, Odense-Psychiatric Hospital.)

I løpet av det første året i deres behandling med annengenerasjons antipsykotika ble det foretatt målinger av høyde, kroppsmasseindeks (BMI), livvidde, blodtrykk og fastende blodsukker, samt high-density lipoprotein (HDL) kolesterol, low-density lipoprotein (LDL) kolesterol og total kolesterol ble registrert ved baseline og jevnlig i løpet av behandlingen. (During the first year of their treatment with SGAs, measurements of height, body mass index (BMI), waist circumference, blood pressure, and fasting blood glucose, as well as high-density lipoprotein (HDL) cholesterol, low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, and total cholesterol were recorded at baseline and regularly during the course of treatment.)

Signifikante endringer i visceral fedme, insulinresistens, hypertensjon, triglyserider, kolesterol og HDL ble rapportert i løpet av behandlingen. Livvidde i kohorten økte med 75 cm fra baseline på 1 år (p <0,001). Fastende blodglukosenivåer økte med 5,8 mmol / L i løpet av denne tiden (P = 0,038). Hypertensjon (høyt blodtrykk) var svært lavt i utgangspunktet, men pasientene opplevde økt systolisk blodtrykk (P = 0,508) og diastolisk blodtrykk (P = 0,553). Triglyseridnivåer steg med 1,10 mmol / L (P = 0,039), og LDL-kolesterol redusert 1,20 mmol / L fra baseline (p <0,001). (Significant changes in visceral obesity, insulin resistance, hypertension, triglycerides, and HDL cholesterol were reported during treatment. Waist circumference in the cohort increased by 75 cm from baseline in 1 year (P< .001). Fasting blood-glucose levels increased by 5.8 mmol/L during this time (P = .038). Hypertension was very low at baseline, but patients experienced increased systolic blood pressure (P = .508) and diastolic blood pressure (P = .553). Triglyceride levels rose by 1.10 mmol/L (P = .039), and LDL cholesterol decreased 1.20 mmol/L from baseline (P< .001).)

"Denne studien fant et signifikant skifte mot metabolsk syndrom, unntatt blodtrykk," konkluderte dr. Sjo. "Fremtidig forskning bør fokusere på hvordan å demme opp for denne uheldige utviklingen i behandlingen av psykose." (“This study found a significant shift toward metabolic syndrome, excluding blood pressure,” Dr. Sjo concluded. “Future research should focus on how to contain this unfortunate development [in the] treatment of psychosis.”)

[Presentasjonstittel: Annengenerasjons antipsykotika og metabolsk syndrom hos tidligere ubehandlede unge. Abstrakt PW35] ([Presentation title: Second-Generation Antipsychotics and the Metabolic Syndrome in Drug-Naïve Adolescents. Abstract PW35])

(Anm: Metabolsk syndrom. (…) Metabolsk syndrom inkluderer forandringer som høyt blodtrykk, høye insulinverdier, overvekt og høye kolesterolverdier. Disse forstyrrelsene øker risikoen for at du kan utvikle diabetes, hjertesykdom (angina eller hjerteinfarkt), trange pulsårer i bena eller hjerneslag. Hver av forstyrrelsene er i seg selv en risikofaktor for andre sykdommer. Opptrer de i kombinasjon (som et syndrom) imidlertid, kan disse forstyrrelsene i betydelig grad øke din risiko for å utvikle sykdommer som faktisk er livstruende. (nhi 30.1.2015).)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug (aftenposten.no 29.6.2017).)

(Anm: Probiotics may help treat yeast infections, bowel problems in men with schizophrenia. The findings, published in the May 1 issue of Brain, Behavior, and Immunity, support growing evidence of close links between the mind and the gut. (…) The commercially available probiotic contained over 1 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis in each pill. PANSS scores were reassessed every two weeks, and the participants self-reported on the ease of their bowel movements weekly on a scale of 0 to 4. At the end of the study, the researchers collected another blood sample. Using the blood samples, the researchers measured antibody levels to yeast Saccharomyces cerevisiae, known as brewer's yeast, and Candida albicans, known to cause yeast infections, before and after the probiotic treatment. Both types of yeast are elevated in people with schizophrenia. (news-medical.net 5.4.2017).)  

(Anm: Bifidobacterium can mitigate intestinal immunopathology in the context of CTLA-4 blockade. Significance The major stumbling block in the use of checkpoint inhibitors for cancer treatment is the severe autoimmunity that often results. In this study, we found the toxicity of a checkpoint blockade antibody can be ameliorated via administration of Bifidobacterium, a widely available probiotic. These results suggest that it may be possible to mitigate the autoimmunity caused by anti–CTLA-4 and perhaps other checkpoint inhibitors by manipulating gut microbiota. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (published ahead of print December 18, 2017).)

(Anm: Antibiotika tidlig i livet endret adferd hos mus. Penicillin under graviditeten og amming gjorde museungene mer aggressive og mindre sosiale. Forskerne er bekymret for også barn kan få varige endringer i hjernen som følge av mors antibiotikabruk. Bruk av antibiotika blir møtt med stadig økt bekymring fra forskere. I en ny studie publisert i Nature Communications fikk drektige mus penicillin i vanlige små doser til i en uke på slutten av svangerskapet og mens de ammet. Museunger som hadde blitt påvirket av antibiotika fikk forandringer i hjernen og endret adferd i forhold til vanlige mus. Mødre som tok antibiotika fikk mer aggressive, mindre engstelige og mindre sosiale avkom. (nrk.no 19.4.2017).)

(Anm: Low-dose penicillin in early life induces long-term changes in murine gut microbiota, brain cytokines and behavior. Abstract There is increasing concern about potential long-term effects of antibiotics on children's health. Epidemiological studies have revealed that early-life antibiotic exposure can increase the risk of developing immune and metabolic diseases, and rodent studies have shown that administration of high doses of antibiotics has long-term effects on brain neurochemistry and behaviour. Here we investigate whether low-dose penicillin in late pregnancy and early postnatal life induces long-term effects in the offspring of mice. We find that penicillin has lasting effects in both sexes on gut microbiota, increases cytokine expression in frontal cortex, modifies blood-brain barrier integrity and alters behaviour. The antibiotic-treated mice exhibit impaired anxiety-like and social behaviours, and display aggression. Concurrent supplementation with Lactobacillus rhamnosus JB-1 prevents some of these alterations. These results warrant further studies on the potential role of early-life antibiotic use in the development of neuropsychiatric disorders, and the possible attenuation of these by beneficial bacteria. Nat Commun. 2017 Apr 4;8:15062.)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

- Prepsykose linket til forhøyet metabolsk syndrom. (- Han foreslo også forskrivning av antipsykotika som utgjør lavest risiko for å forårsake ytterligere metabolske forstyrrelser hos pasienter.)

Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome
clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016
MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome.

“The findings point out that a high risk for schizophrenia implies a certain risk for patients to develop metabolic syndrome independent of treatment effects,” said Dr. Joachim Cordes, a psychiatrist at the LVR Clinic of the Heinrich-Heine University in Düsseldorf, Germany. He assumed that genetic factors underlie the shared risk some people face for both developing schizophrenia and metabolic syndrome. “I think there is a direct connection between schizophrenia and metabolic syndrome, an inherent factor like a genetic factor,” Dr. Cordes said in an interview. This understanding should influence how patients with newly diagnosed schizophrenia or those at risk for psychosis are managed, he added.

Dr. Cordes’s report was one of several at the meeting sponsored by the European Psychiatric Association that examined different facets of the complex links that tie schizophrenia to metabolic syndrome, an association that already had lots of evidence, including a recent meta-analysis (Schizophr Bull. 2013 March;39[2]:306-18).

He used data collected on 163 people enrolled in the PREVENT study and at high risk for a first psychotic episode. Run at nine German centers, PREVENT primarily tested very early intervention with drug and behavioral therapy to improve outcomes. Dr. Cordes took data collected from these prepsychosis, high-risk patients to assess their prevalence of metabolic syndrome and of the various individual features that define metabolic syndrome, using a definition published by the American Heart Association and the U.S. National Heart, Lung, and Blood Institute (Circulation. 2005 Oct 18;112[17]:2735-52). He compared these metabolic syndrome rates with the general German population, using data from 35,869 randomly selected German adults in more than 1,500 German primary care practices, the German Metabolic and Cardiovascular Risk Project (GEMCAS).

The findings showed a 9.2% prevalence of metabolic syndrome in the prepsychosis group and a 7.4% rate among the general adult population, Dr. Cordes reported. Among men in the prepsychosis group, the metabolic syndrome definers with the largest increments in prevalence were low HDL, in 21% of the prepsychosis people and in 12% of the general population, and elevated blood glucose in 11%, compared with 6%. Among women, the metabolic syndrome definers with the greatest between-group differences were elevated waist circumference, in 30% of those with prepsychosis, compared with 17% in the general population, and low HDL in 19%, compared with 14%.

This apparently inherent link between a tendency toward psychosis and schizophrenia and a tendency to develop features of metabolic syndrome suggests that patients with newly diagnosed schizophrenia need a preventive approach to weight management, Dr. Cordes said. He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (…)

- Konklusjon: Resultatene fra denne studien viste at pasienter med diabetes mellitus vanligvis klager på gastrointestinale symptomer (som har med mage og tarm å gjøre), og gastrointestinale problemer som forringer trivsel og livskvalitet.)

Prevalence of Gastrointestinal Symptoms and Its Effect on Quality of Life among Patients with Diabetes Mellitus. (Utbredelse av gastrointestinale symptomer og dens effekt på livskvalitet blant pasienter med diabetes mellitus)
American Journal of Nursing Research 2015;3(3):48-53
Målsetting: Målsettingen for denne studien var å fastslå utbredelsen av gastrointestinale symptomer og dets effekter på livskvalitet hos pasienter med diabetes mellitus. Metode: Denne beskrivende tverrsnittsstudien ble gjennomført et universitetssykehuset i Manisa, Tyrkia. Blant de diabetespasienter som ble referert til to indremedisinske poliklinikker ble 138 pasienter tilfeldig valgt. Et spørreskjema ble designet som inkluderte sosiodemografiske medisinske historier om diabetes mellitus (DM), Gastrointestinal Symptom Grading Scale (GSGS) og Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI). Data ble uttrykt som gjennomsnitt ± standardavvik (SD). Sammenligninger mellom middel ble utført ved anvendelse av Mann-Withney U, Kruskal-Wallis H, korrelasjoner. p <0,05 ble ansett som statistisk signifikant. Resultater: Gjennomsnittlig ± SD alder på pasientene var 49,5 ± 12,9 år (18-65 år). Andelen menn i pasientene var noe høyere sammenlignet med kvinner (53,6 % vs 46,4 %). Av de 138 intervjuede diabetespasienter hadde 85,2 prosent av pasientene type II diabetes. De vanligste GI symptomer var oppblåst mage (71,6 %), følelse av ufullstendig tømming (70,3 %), tilbakeløp (60,1%), og forstoppelse (58,7 %). GIQLI Poengsummen ble funnet å være 76,1 ± 25,1 (range 30-127) hos pasienter med diabetes som deltok i denne studien. Det var statistisk signifikant negativ korrelasjon mellom GIQLI poengsum og hyppighet av GI symptomer (p <0,01). Konklusjon: Resultatene fra denne studien viste at pasienter med diabetes mellitus vanligvis klager på gastrointestinale symptomer, og gastrointestinale problemer som forringer trivsel og livskvalitet. (…) (Aim: The aim of this study was to determine the prevalence of gastrointestinal symptoms and its effect on quality of life among patients with diabetes mellitus. Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted a university hospital in Manisa, Turkey. Among the diabetic patients who reffered to two internal medicine policlinics, 138 patients were selected randomly. A questionnare has been designed including socio-demographic, medical history about diabetes mellitus (DM), Gastrointestinal Symptom Grading Scale (GSGS) and Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI). Data were expressed as mean±standart deviation (SD). Comparisons between means were carried out using the Mann-Withney U, Kruskal-Wallis H, correlations. p<0.05 was considered statistically significant. Results: The mean±SD age of the patients was 49.5±12.9 years (range 18-65 years). The proportion of men in the patients was slightly higher compared with that of women (53.6% vs 46.4%). Of the 138 diabetic patients interviewed, 85.2 percent of patients had type II diabetes. The most common GI symptoms were abdominal distension (71.6%), feeling of incomplete evacuation (70.3%), reflux (60.1%), and constipation (58.7%). GIQLI score was found to be 76.1±25.1 (range 30-127) in the patients with diabetes who participated in this study. There were statistically significant negative correlation between GIQLI score and frequency of GI symptoms (p<0.01). Conclusion: The results of this study indicated that patients with diabetes mellitus hold commonly complaint of gastrointestinal symptoms, and gastrointestinal problems can impair well-being and quality of life in diabetes.)

(Anm: Many Adults With Severe Mental Illness Not Being Screened for Diabetes. CHICAGO -- November 9, 2015 -- Many patients in the California public mental health care system with severe mental illness, such as schizophrenia and bipolar disorder, who were taking antipsychotics, were not screened for diabetes despite a recommendation for annual screening, according to a study published online by JAMA Internal Medicine. (mintankesmie.no 9.11.2015).)

(Anm: Tor Levin Hofgaards blogg. Det trange diagnosespråket. (dagensmedisin.no 20.10.2015).)
At vi har et språk for det som plager psyken vår, er ikke det samme som at vi sykeliggjør normalreaksjoner. (…)  Som psykologer har vi et faglig utgangspunkt som i stor grad kan hjelpe til å plassere menneskelige opplevelser inn i en ramme der de kan beskrives som normale reaksjoner på det livet bringer på vår vei. (dagensmedisin.no 6.11.2015)
.)

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Drug-emergent metabolic syndrome in patients with schizophrenia receiving atypical (second-generation) antipsychotics. (…) Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Olanzapine is the antipsychotic drug that has the maximum potential to cause metabolic syndrome. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Flere antipsykotika (...) var forbundet med risiko for lungebetennelse, hvilket gir grunnlag for bekymringer om pasientsikkerheten.

Antipsychotic drugs, mood stabilizers, and risk of pneumonia in bipolar disorder: a nationwide case-control study. (Antipsykotika, stemningsstabiliserende, og risikoen for lungebetennelse ved bipolar lidelse: en landsomfattende case-kontrollstudie.)
J Clin Psychiatry. 2013 Jan;74(1):e79-86
(...) MÅLSETTING: Som stemningsstabiliserende midler er de fleste annengenerasjons antipsykotika mye brukt til å behandle pasienter med bipolar lidelse, men deres sikkerhet er fortsatt en bekymring. Denne studien gransket sammenhengen mellom antipsykotika og stemningsstabiliserende og risikoen for lungebetennelse, og gir bevisbasert informasjon for klinisk praksis. (...) (OBJECTIVE: Like mood stabilizers, most second-generation antipsychotics are widely used to treat patients with bipolar disorder, yet their safety is still a concern. This study explored the association between antipsychotics and mood stabilizers and the risk of pneumonia, and it provides evidence-based information for clinical practice.)

KONKLUSJONER: Flere antipsykotika, men ikke stemningsstabiliserende midler, var forbundet med risiko for lungebetennelse, hvilket gir grunnlag for bekymringer om pasientsikkerheten. Noen av terapikombinasjonene gir synergieffekter og økt risiko.(CONCLUSIONS: Several antipsychotics, but not mood stabilizers, were associated with the risk of pneumonia, which deserves our concern regarding patient safety. Some of the combinations of therapy resulted in synergy of risk.)

(Anm: Antipsychotic Reexposure and Recurrent Pneumonia in Schizophrenia: A Nested Case-Control Study. Objective: Few studies have used systematic datasets to assess the safety of antipsychotic rechallenge after an adverse event. This nested case-control study estimated the risk for recurrent pneumonia after reexposure to antipsychotic treatment. (…) Results: (…) Intriguingly, patients reexposed to clozapine had a higher risk for recurrent pneumonia (adjusted risk ratio = 1.99, P = .023) than those receiving clozapine only prior to the baseline pneumonia, and this risk was associated with gender. Women reexposed to clozapine were more susceptible to recurrent pneumonia (adjusted risk ratio = 4.93, P = .050).)

(Anm: Antidepressants and antipsychotics classified with Torsades de Pointes arrhythmia risk and mortality in older adults - a Swedish nationwide study. AIM: To examine mortality risk associated with use of antidepressants and antipsychotics classified with Torsades de Pointes (TdP) risk in elderly. (…) CONCLUSION: The CredibleMeds system predicted drug-associated risk for mortality in the elderly at the risk class level. Among antipsychotics haloperidol and among antidepressants, mirtazapine and citalopram, were associated with the highest risks. The results suggest that the TdP risk with antidepressants and antipsychotics should be taken into consideration when prescribing to the elderly.Br J Clin Pharmacol. 2015 Nov 17. [Epub ahead of print].)

- Ny professor vil åbne op for mere nuanceret syn på psykofarmaka

Ny professor vil åbne op for mere nuanceret syn på psykofarmaka
dagenspharma.dk 25.1.2016
Ledende overlæge, dr.med. Jimmi Nielsen er tiltrådt som klinisk professor i psykofarmakologi ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet, og Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital.

»Medicin er ikke svaret på alt, heller ikke når det gælder psykiske problemstillinger.« Sådan siger ledende overlæge, dr.med. Jimmi Nielsen, der er tiltrådt som klinisk professor i psykofarmakologi ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet, og Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital. Jimmi Nielsen har gennem flere år haft målrettet fokus på at tilvejebringe viden, der kan gøre denne behandling mere sikker, skånsom […]

(Anm: Antipsychotic polytherapy tied to akathisia. (clinicalpsychiatrynews.com 9.12.2015).)

(Anm: Clozapine induced pancytopenia leading to severe sepsis: an unusual early complication. BMC Res Notes. 2015 Dec 16;8(1):792.)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner (hnt.no 5.11.2013).)

(Anm: Urosepsis er blodforgiftning (sepsis) som utgår fra urinveiene. Dette skyldes at bakterier som har forårsaket urinveisinfeksjon eller en akutt nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), sprer seg til blodbanen. Samme bakterie kan påvises i urinen og blodet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Urosepsis: What to know about UTI complications. Urosepsis is a term used to describe a type of sepsis that is caused by an infection in the urinary tract. It is a complication often caused by urinary tract infections that are not treated quickly or properly. Urosepsis is a serious complication of a urinary tract infection (UTI) that requires immediate medical care to avoid a possible life-threatening event. Anyone experiencing the symptoms of urosepsis should seek emergency medical attention. (medicalnewstoday.com 23.12.2017).)

(Anm: Drug-resistant bacteria in patients' urine or stools raise risk of drug-resistant sepsis (medicalnewstoday.com 26.4.2017).)

(Anm: «Alle» har fått avvik. Ikke ett eneste av akuttmottakene som Helsetilsynet har gjort tilsyn ved, unngikk avvik når det gjelder gjenkjennelse og behandling av sepsis. (…) Rundt 50 prosent av alle pasienter som utvikler sepsis, kommer inn via akuttmottaket. – Pasientene kommer da gjerne med en infeksjon, eller med en uavklart tilstand. (…) Sepsis som oppstår på sengepost ser ikke Fylkesmennene på i dette tilsynet. (sykepleien.no 23.2.2017).)

(Anm: Hvordan hjernen hjelper kroppen å bekjempe bakterier. (How the brain helps the body fight bacteria. The brain may not only control our thoughts and basic physical functions. Recent studies indicate that it also controls the way our body responds to the threat of bacterial infections. It does this by boosting the production of a protective molecule called PCTR1 that helps white blood cells kill the invading bacteria. Our body is in constant contact with bacteria. For the most part these do not pose a threat since we have evolved defence systems to keep these organisms at bay. But in some instances, especially when the body’s defence systems are weakened or fail, bacteria may invade, leading to infection and, in extreme cases, sepsis, which can result in death.) (theconversation.com 5.1.2017).)

(Anm: New Sepsis-3 Definitions Await Confirmatory Data. Since publication of Sepsis-3, substantial debate has occurred about how and when to incorporate these new definitions into practice. In February 2016, the European Society of Intensive Care Medicine and the Society of Critical Care Medicine Third International Consensus Task Force published “Sepsis-3” — new definitions for sepsis and septic shock. Sepsis is defined as “life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection,” and septic shock is defined as “a subset of sepsis in which underlying circulatory and cellular/metabolic abnormalities are profound enough to substantially increase mortality” (NEJM JW Gen Med Mar 15 2016 and JAMA 2016; 315:775). (NEJM 2017 (December 29, 2016).)

(Anm: Blodforgiftning: William (1) døde av sepsis fordi ingen innså hvor alvorlig situasjonen var. Opp mot 12 000 nordmenn får sepsis årlig. (dagbladet.no 14.9.2016).)

(Anm: Avdekker lovbrudd ved akuttmottak. AKUTTMOTTAK: Flere av avvikene ved tilsyn viser at pasienter med sepsis blir for dårlig observert og ikke får rask nok behandling på akuttmottaket. Alle sykehusene som hittil har vært gjenstand for tilsyn med akuttmottakenes håndtering av pasienter med blodforgiftning (sepsis), har fått avvik, som er brudd på loven. (dagensmedisin.no 21.9.2016).)

(Anm: Belgian scientists discover missing link in septic shock. Researchers at VIB and Ghent University have discovered an important mechanism of sepsis, an overreaction of the body's immune system to an infection. In this condition, the brain is unable to curb an inflammatory response, causing organ failure or 'septic shock'. This scenario is the most frequent cause of death in intensive care units. As it turns out, information about infections is passed to our brain via extracellular vesicles, small particles in brain fluid. These insights will be published in the leading scientific journal EMBO Molecular Medicine and might give rise to new strategies to treat sepsis and even other inflammatory conditions. (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: - Zyprexa (olanzapin) og indberetninger om dødsfald. (…) SEPSIS. (…) Olanzapin og indberetninger om dødsfald. (sundhedsstyrelsen.dk 31.5.2015 (NYT OM BIVIRKNINGER 2015(6) MAJ 2015).)

(Anm: Snabbare vård vid blodförgiftning ska rädda liv. Svår sepsis, blodförgiftning, är vanligt förekommande och ett livshotande tillstånd som kräver snabb vård. Därför ska nu ambulanspersonal bli bättre på att identifiera patienter med sepsis. Sepsis orsakas av bakterier som sprider sig till blodbanan och leder till en allmän infektion. Kroppen utsöndrar då signalsubstanser, cytokiner, vilka påverkar kroppen på flera sätt, som höjd puls och lägre blodtryck. (netdoktor.se 10.8.2016).)

(Anm: Slideshow: What is Sepsis? Symptoms, Treatment, and More (wbmed.com 27.7.2016).)

(Anm: Simple measures cut sepsis deaths nearly in half. Sepsis, commonly called blood poisoning, is a common affliction that can affect people of all ages. A series of simple measures tested at a Norwegian hospital can make a difference in successfully treating sepsis. (medicalnewstoday.com 3.9.2016).)

(Anm: Blodförgiftning. Blodförgiftning, även kallat sepsis, är en form av infektion där bakterier har infekterat blodet. Kroppen reagerar då med ett starkt inflammatoriskt svar som i sin tur kan skada organ. Blodförgiftning är ett allvarligt, livshotande tillstånd som kan utvecklas på bara några timmar och som kräver tidig medicinsk vård. (netdoktor.se 11.4.2016).)

(Anm: Startar storkontroll av blodforgiftning på norske sjukehus. Fleire pasientar har døydd av alvorleg blodforgifting fordi dei ikkje har fått behandling i tide. (…) – Når ein får ein sepsis-tilstand er det veldig viktig at ein startar antibiotikabehandling raskt. Og det ser me ofte at sviktar, forklarar Rudi. (...) Pasienten døydde av blodforgifting som komplikasjon til strikkbehandling av hemoroidar. (nrk.no 22.6.2016).)

(Anm: Sepsis: pathophysiology and clinical management. Sepsis, severe sepsis, and septic shock represent increasingly severe systemic inflammatory responses to infection. Sepsis is common in the aging population, and it disproportionately affects patients with cancer and underlying immunosuppression. In its most severe form, sepsis causes multiple organ dysfunction that can produce a state of chronic critical illness characterized by severe immune dysfunction and catabolism. BMJ 2016;353:i1585 (Published 23 May 2016).)

(Anm: Late mortality after sepsis: propensity matched cohort study BMJ 2016;353:i2375 (Published 17 May 2016).)

(Anm: Editorial. Late mortality after sepsis. A new series of definitions of sepsis1 along with simple guidance for early diagnosis has recently been published, and a NICE guideline is due shortly.2 Sepsis is an extreme manifestation of the body responding to a severe infection—in part adaptive and protective, but potentially maladaptive and life threatening. Naturally, perhaps, the focus has been on early diagnosis and management. This is not always performed well, as highlighted by a 2015 report from the UK National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death.3 In a linked paper, Prescott and colleagues (doi:10.1136/bmj.i2375) report that patients who survive an episode of sepsis have a significant excess risk of mortality for a prolonged period of time.4 BMJ 2016;353:i2735 (Published 17 May 2016).)

(Anm: Bloodstream Infections: The peak of the iceberg. Virulence. 2016 Apr 2;7(3):248-51. Epub 2016 Feb 18.)

(Anm: Bloodstream infection pathogens becoming more resilient. A recently published special issue of Virulence, "Bloodstream Infections", focuses on the resilience of bloodstream infections (BSI) and is endorsed by the European Study Group for Infections in Compromised Hosts of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. (medicalnewstoday.com 5.5.2016).)

(Anm: Blodforgiftning og Bakterier i blodet (Sepsis og Bakteriæmi) (sundhedsguiden.dk 18.9.2006).)

(Anm: - Symptomene tilsvarer symptomer på olanzapinforgiftning, som kan være sløvhet (fra trøtthet til koma) og/eller forvirring, desorientering, agitasjon, angst og annen kognitiv svekkelse. Andre symptomer kan være ekstrapyrimidale symptomer, som muskelstivhet eller risting og vanskeligheter med å gå og snakke, kramper, svimmelhet, økning i blodtrykk og svakhet. Symptomene kan være alvorlige og kreve sykehusinnleggelse. Derfor skal pasienter som behandles med Zypadhera observeres de første timene etter hver eneste injeksjon. legemiddelverket.no 25.11.2016 (legemiddelverket.no 21.11.2016).)

(Anm: To av tre med blodforgifting får ikkje hjelpa dei skal ha. Pasientar med blodforgifting (sepsis) blir nedprioriterte når dei kjem til akuttmottak i Helse Vest, viser rapport.  (…) Sepsis-pasientar skal få antibiotikabehandling innan ein time, etter nasjonale retningslinjer, men dei fleste får ikkje dette. (nrk.no 21.9.2016).)

(Anm: Legar sende heim alvorleg sjuk pasient. Ein erfaren kommunelege får sterk kritikk etter at ein mann blei sendt heim utan at det blei oppdaga at han var alvorleg sjuk. (…) Pasienten vart sendt heim og vart raskt dårlegare. Pasienten vart frakta til sjukehus der ein konstaterte at det var snakk om alvorleg blodforgifting. Ut frå funn ved undersøking var årsaka til blodforgiftinga uklar fram til dagen etter innlegginga, då det kom tydelege teikn. – Ved blodforgifting er det spesielt at ein ikkje har så mange timar å gå på, fortel fylkeslegen. (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: MITOCHONDRIAL FUNCTION IN SEPSIS. Shock. 2016 Mar;45(3):271-281.)

(Anm: Cause of immune system paralysis in sepsis identified. New insights into how the immune system can malfunction during sepsis are reported in a paper published online in Nature Immunology. The study demonstrates a new approach for reversing the paralysis of the immune system that characterizes the late stages of sepsis. (…) The team was also able to restore metabolic activity and responsiveness in white blood cells from patients with fungal sepsis by treating them with interferon-γ - a factor released by normal white blood cells responding in a healthy way. (medicalnewstoday.com 7.3.2016).)

(Anm: Statins and brain dysfunction in intensive care. Severe critical illness, the leading medical causes of which are sepsis and acute respiratory distress syndrome, is often complicated by acute brain dysfunction, which is mainly characterised by changes in consciousness (ranging from delirium to coma) and various electrophysiological changes. Lancet Respir Med. 2016 Jan 28. pii: S2213-2600(16)00028-X.)

(Anm: Probiotic Supplementation and Late-Onset Sepsis in Preterm Infants: A Meta-analysis. CONTEXT: Late-onset sepsis (LOS) is a major cause of mortality and morbidity in preterm infants. (…) CONCLUSIONS: Probiotic supplementation reduces the risk of LOS in preterm infants. Pediatrics 2016;137(3) (March 2016).)

(Anm: Clozapine-induced myocarditis may be associated with rapid titration: A case report verified with autopsy. (…) Similarly, clozapine-induced myocarditis incidence probably can be reduced with the use of slow titrations, including even slower titrations for patients with lower ability to metabolize clozapine, such as those taking valproate. Int J Psychiatry Med. 2016;51(1):104-15.)

(Anm: Pancytopenia is a medical condition in which there is a reduction in the number of red and white blood cells, as well as platelets. If only two parameters from the full blood count are low, the term bicytopenia can be used. The diagnostic approach is the same as for pancytopenia. (en.wikipedia.org).)

(Anm: sepsis; alvorleg smittesjukdom med nærvere av sjukdomsbakteriar eller andre smittekim i blodet; «blodforgiftning», gir feber, frostrier, rask puls og pust, leukocytose, mødd allmenntilstand; kan føra til blodtrykksfall med mjølkesyreacidose, oliguri, uklart sensorium m v pga dårleg organgjennombløding, ev til multiorgansvikt (s d) og sjokk; bakterieendotoksin, TNF, IL-1 og andre cytokin, NO m v er utløysingsfaktorar; kan skuldast ein abscess, sårinfeksjon, kateterinfeksjon e a; jf bakteriemi, septikopyemi, septikemi, TSS, septisk sjokk, DIC, endokarditt, urosepsis. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Tidlige dødsfall blant mennesker med psykiske lidelser (Premature death among people with mental illness) Leder (Editorial) BMJ 2013;346:f2969 (14 May 2013).)-

- 28 procent av pojkarna i åldern 13-17 år på LSS-boende fick antipsykotika läkemedel trots att bara 0,8 procent hade en psykos- eller schizofrenidiagnos. Förskrivningen var hög även till flickorna i samma åldersgrupp, 16 procent, trots att endast 3 procent hade en diagnos.

Unga funktionshindrade får antipsykosläkemedel utan diagnos
socialstyrelsen.se 24.2.2016
Många barn och unga med utvecklingsstörning och autism behandlas med antipsykotika läkemedel under långa perioder, trots att de inte fått någon psykiatrisk diagnos. Bland unga i LSS-boende kan det röra sig om uppemot 30 procent, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

I en ny rapport om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning har Socialstyrelsen bland annat granskat jämlikhetsaspekter, brukarinflytande och insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Resultatet visar att det är vanligt att barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar, som utvecklingsstörning och autism, använder antipsykotika läkemedel under långa perioder. 28 procent av pojkarna i åldern 13-17 år på LSS-boende fick antipsykotika läkemedel trots att bara 0,8 procent hade en psykos- eller schizofrenidiagnos. Förskrivningen var hög även till flickorna i samma åldersgrupp, 16 procent, trots att endast 3 procent hade en diagnos.

Förskrivning vid beteendestörningar
Eftersom dessa läkemedel även har en lugnande och stämningsstabiliserande effekt förskrivs de ibland vid beteendestörningar, som utagerande beteende och bristande impulskontroll, vilket ofta förekommer i denna grupp.

– Behandling vid psykisk ohälsa är viktigt. Samtidigt är långvarig behandling med antipsykotika läkemedel förenat med vissa risker, som exempelvis neurologiska och metabola biverkningar, säger funktionshindersamordnaren Karin Flyckt.

Ett sätt att minska behovet av läkemedelsanvändning kan vara att använda pedagogiska och kognitiva metoder för att minska och förebygga utmanande beteende. Metoderna beskrivs exempelvis i Socialstyrelsens kunskapsstöd.

Skillnader i hjärtsjukvården
Ett annat resultat i Socialstyrelsens rapport handlar om den akuta hjärtsjukvården. Personer med utvecklingsstörning, autism och autismspektrumstörning behandlas hälften så ofta med ballongvidgning vid konstaterad akut hjärtinfarkt jämfört med andra patienter.

– Vi vet inte säkert vad skillnaderna beror på. Det kan finnas medicinska skäl men det kan också vara så att bemötandet inom hjärtsjukvården är ojämlikt och att det somatiska omhändertagandet är sämre för funktionshindrade, säger Karin Flyckt. (…)

- Mister autorisasjonen etter underslag fra utviklingshemmede

Mister autorisasjonen etter underslag fra utviklingshemmede
nrk.no 4.10.2015
Statens helsetilsyn forkaster klage fra to hjelpepleiere i Vestfold. (...)

Det var under en Sverigetur til kjøpesenteret Nordby sommeren 2013 at de to pleierne fikk beboerne til å betale for sine varer.

– Hjelpepleierne fikk beboerne til å betale varer for til sammen 1000–1300 kroner for seg, har Linda Endrestad, fagsjef i helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold tidligere fortalt NRK.

Kan svekke tillit
(...) Statens helsetilsynet skriver i sin vurdering at forholdene var svært alvorlige, og at hensynet til allmennhetens tillit samt kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten veier tyngre enn hensynet til det enkelte helsepersonell. (...)

– Svært alvorlig sak
Det var kommunen omsorgsboligen ligger i som politianmeldte kvinnene etter en klage fra beboernes verge.

– Fylkesmannen ser selvsagt svært alvorlig på at ansatte i en kommune underslår penger fra to tjenestemottakere, sa Endrestad til NRK i februar.

Etter at hendelsen ble kjent fikk kvinnene sparken fra omsorgsboligen og vedtok hvert sitt forelegg på 8000 kroner for underslag.

Saken er sendt videre til Statens helsepersonellnemnd for klagebehandling. (…)

(Anm: Straffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fylkeslege slår alarm: Tilbud til utviklingshemmede barn uforsvarlig. ** Rapport: Omsorgssenter sviktet på viktige punkter  ** Aberia-direktør beklager. (…) – Det er bekymringsfullt at vi i nesten alle tilsyn avdekker sentrale mangler. Men man kan ikke føre tilsyn med enhver institusjon i hele Norge, sier fylkeslege i Oslo og Akershus Petter Schou. (vg.no 21.8.2015).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientombud ønsker nytt meldesystem om skader. Oslo (NTB): Pasientombudene i Norge mener det bør innføres et uavhengig meldesystem om pasientskader. Sykehusene har meldeplikt ved uønskede alvorlige hendelser, og det kan lede til en tilsynssak hos Fylkesmannen. Saken kan også følges opp av Statens helsetilsyn med reaksjoner. Skjer det derimot noe alvorlig i kommunen, for eksempel på legevakta, hos fastlegen eller på sykehjemmet er det ingen som trenger å melde fra, melder TV 2. (adressa.no 4.10.2015).)

(Anm: Vil ha elektroniske handikapbevis. Handikapforbundet etterlyser sikrere løsninger for å unngå at folk bruker falske handikapbevis for å parkere gratis. (nrk.no 30.10.2015).)

- Uheldig forskrivning av antipsykotika til mennesker med intellektuelle funksjonshemninger

Antipsychotics Inappropriately Prescribed to People With Intellectual Disabilities (Uheldig forskrivning av antipsykotika til mennesker med intellektuelle funksjonshemninger)
dgnews.docguide.com 2.9.2015
LONDON -- September 2, 2015 -- Et stort antall mennesker med utviklingshemming i Storbritannia blir feilaktig foreskrevet antipsykotiske, ifølge en studie publisert i BMJ. (Large numbers of people with intellectual disabilities in the United Kingdom are being inappropriately prescribed antipsychotic drugs, according to a study published in the BMJ.)

Studien så på anonymiserte legeregistreringer av 33 016 britiske voksne med utviklingshemming mellom 1999 og 2013. Det ble funnet at over en fjerdedel hadde blitt foreskrevet antipsykotiske legemidler, hvorav 71 % hadde ingen arkivnotater om alvorlig psykiske lidelser. (The study looked at anonymised GP records of 33,016 UK adults with intellectual disabilities between 1999 and 2013. It found that over one-quarter had been prescribed antipsychotic drugs, of whom 71% had no record of severe mental illness.)

Mennesker med utviklingshemming som også hadde autisme eller demens var også mer sannsynlig å bli forskrevet antipsykotika, i likhet med eldre mennesker. (People with intellectual disability who also had autism or dementia were also more likely to receive an antipsychotic drug, as were older people.)

Antallet personer med utviklingshemning som har fått foreskrevet antipsykotika står i sterkt misforhold til antallet diagnostisert med alvorlig psykisk lidelse som er indikasjonen for forskrivning, "sa Rory Sheehan, MD, University College London, London, United Kingdom. (“The number of people with intellectual disabilities who have been prescribed antipsychotics is greatly disproportionate to the number diagnosed with severe mental illness for which they are indicated,” said Rory Sheehan, MD, University College London, London, United Kingdom.)

"Mennesker som viser problematferd, sammen med eldre mennesker med utviklingshemming eller de med co-eksisterende autisme eller demens, er betydelig mer sannsynlig å bli forskrevet antipsykotika, til tross for at dette strider mot kliniske retningslinjer og risiko for mulig skade," la han til. (“People who show problem behaviours, along with older people with intellectual disability or those with co-existing autism or dementia, are significantly more likely to be given an antipsychotic drug, despite this being against clinical guidelines and risking possible harm,” he added.) (…)

Forskerne lagt vekt på å undersøke bruken av antipsykotika på grunn av risikoen for alvorlige bivirkninger. (The researchers paid particular attention to investigating the use of antipsychotics due to their risk of serious side-effects.) (…)

(Anm: Annichen Hauan pensjonist. Såkalt svake grupper er prisgitt sine omgivelser, de kan hverken påvirke eller velge dem bort. (…) At barn og unge ikke har mulighet til å påvirke sine omgivelser, er omfattet av en viss interesse. Det er satt i gang mange prosjekter og mange kommuner har arbeidet med hvordan medvirkning fra disse gruppene kan legges til rette. (aftenposten.no 15.9.2015).)

(Anm: Millas pappa: - Vi liker å si vi lever i et åpent og integrerende samfunn. Det gjør vi ikke. (…)Det skriver Aleksander Helmersberg (38) i et innlegg på Menneskerettighetsbloggen, hvor han skriver om hvordan det er å ha en datter som har Downs Syndrom.  (…) Han sier et eksempel er onsdagens nyhet fra Trondheim, at flere av brukerne ved byens aktivitetssenteret blir fratatt motivasjonslønna si på 200 kroner i måneden. - Sånt gjør at vi som har barn som kanskje må benytte seg av slike tilbud når de blir voksne frykter for framtida. Dette er et klassisk eksempel på å ta selvrespekten fra ett menneske, sier han til Dagbladet.  (dagbladet.no 25.9.2015).)

(Anm: Mister lønna på 200 kroner. Trondheim kommune skal spare penger og har derfor besluttet å kutte lønna til en rekke utviklingshemmede og uføretrygda brukere ved byens aktivitetssenter. (nrk.no 23.9.2015).)

(Anm: Freddy (37) har fått et bedre liv etter at Synøve begynte med maratonvakter. En ny studie over fem år viser at beboerne i bofellesskap ble betraktelig roligere og medisinbruken ble kraftig redusert etter at de ansatte begynte å jobbe «nordsjøturnus». (…) – Resultatet er oppsiktsvekkende. Blant annet er beboerne blitt betraktelige roligere, og medisinbruken er kraftig redusert. En beboer har for eksempel gått fra å bruke over 3000 milliliter beroligende medikamenter i året – til under 100, sier Engbråten. (nrk.no 14.10.2015).)

(Anm: Antipsychotics initiated frequently and used for long term in Alzheimer's patients (medicalnewstoday.com 14.10.2015).)

(Anm: Restoring Study 329. Paroxetine and Study 329: what we already knew and when. (…) More disturbing than the results of the Study 329 re-analysis is the continued prescribing of drugs such as paroxetine in populations for which there is no evidence of benefit. BMJ 2015;351:h5411 (Published 14 October 2015).)

- I dag kreves politiattest bare når man skal jobbe med barn og personer med utviklingshemming.

Bred støtte til politiattest i helse og omsorg
kommunal-rapport.no 7.12.2015
Kommunene støtter helseminister Bent Høies (H) forslag om politiattest for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Fagforbundet er uenige, og mener lovendringen vil være et for stort inngrep.

I dag kreves politiattest bare når man skal jobbe med barn og personer med utviklingshemming. Lovforslaget som ble sendt på høring i september lar kommunene kreve politiattest for alt personell i helse- og omsorgsyrker. Med bare få dager igjen av høringsperioden, er det kommet 19 uttalelser, blant dem fra mange kommuner. KS har per i dag ikke levert noen høringsuttalelse. (…)

(Anm: Håper å vekke «sovende» paragraf: Vil straffe folk som tier om overgrep og vold mot barn. Det er straffbart ikke å si fra når du tror at barn er utsatt for vold og overgrep. Men ingen er noensinne dømt for det. (aftenposten.no 18.11.2014).)

- Moderne vestlig psykiatri er i en dyp krise. (- Vi sitter i en psykiatrisk hengemyr.)

Sorg blir depresjon. Maur i rompa blir ADHD. Sjenanse blir sosial angst. Moderne psykiatri er i krise
Gisle Roksund, fastlege, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin
aftenposten.no 7.10.2015
En rekke normalreaksjoner på ulike livshendelser, og adferd og plager som før var å anse som en naturlig del av liv og variasjon, gir nå grunnlag for sykdomsdiagnoser, Gisle Roksund.

Vi sitter i en psykiatrisk hengemyr. Vestlig psykiatri må i en helt annen grad ta hensyn til personen bak symptomene, mener Gisle Roksund.

Moderne vestlig psykiatri er i en dyp krise.

For det første består diagnosesystemet av en samling av mer eller mindre tilfeldige grupperinger av ulike symptomer og adferd, og tar ikke hensyn til det enkelte menneskes levde liv, bakgrunn eller livssituasjon.

Dette har skjedd de siste tiårene under arbeidet med og utviklingen av diagnosemanualene DSM og ICD. Vedtakene om hva som kalles hva og hvilke kriterier som gjelder, er gjort av sterke fagfolk, mange med en rekke økonomiske og intellektuelle interessekonflikter.

For det andre flommer bruken av psykiatriske diagnoser over alle bredder. (…)

Nye markeder for legemidler
Dette er en utvikling som har vært i legemiddelindustriens interesse. Utviklingen har skapt nye markeder for psykiatriske legemidler. Det har også skapt marked for psykologer og andre fagfolk.

Men vi skal på ingen måte bare legge skylden på legemiddelindustrien. En rekke sterke internasjonale anerkjente psykiatere har vært sentrale i arbeidet, mange ganske sikkert med de beste intensjoner. Men en rekke av disse har også hatt økonomiske interessekonflikter med sterke bindinger til legemiddelindustrien, samt intellektuelle interessekonflikter ved at mange eksperter har en tendens til å overvurdere betydningen av eget fagfelt.

Alle vil gjerne forsvare det en har vært med på å forske frem og bygge opp.

Denne utviklingen har ikke fremmet folkehelsen, og mange har tatt skade. Vi forskriver og bruker for mye psykiatriske legemidler. (…)

(Anm: The gap between available knowledge and its use in clinical psychiatry. Objective The time span between knowledge becoming available and its integration into daily clinical routine is lengthy. This phenomenon is explored in this study. (…) Conclusion Academia needs to be re-implemented into clinical psychiatry. Staff with research experience is needed in all professions to increase evidence-based practice. Leaders must take responsibility for implementing new knowledge into the routines of the department and must support staff in these activities on a daily basis.Acta Psychiatrica Scandinavica 2015 (Article first published online: 16 OCT 2015).)

(Anm: Ida Storm: Hvorfor lærte vi ingenting om psykisk helse på skolen? Stadig flere mener at psykisk helse må inn på timeplanen til elevene. – Skolen kan ikke løse alle utfordringer i samfunnet, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). «Selv hadde jeg ingen idé om hva psykisk helse var før jeg selv ble pasient på en psykiatrisk institusjon. Hvorfor lærte vi ingenting om psykisk helse på skolen?» Dette skriver Ida Storm i en kronikk til Aftenposten i slutten av oktober. Hun har gjennom dokumentarfilmen «Idas dagbok» gitt et sterkt og usensurert innblikk i syv år inn og ut av psykiatrien. Nå tar hun til orde for at psykisk helse bør være et eget fag på skolen. (aftenposten.no 5.11.2015).)

(Anm: Allen Frances, psykiater, professor emeritus, Duke University, Jørgen A. Flor psykologistudent. Vi må ikke følge USA inn i en psykiatrisk hengemyr. (…) Vi ønsker ikke å krisemaksimere, men det vil det være naivt å tro at Norge ikke står i fare for å gjøre mange av de samme feilene som USA, skriver artikkelforfatterne. (...) De mest sårbare gruppene for overbehandling er eldre og barn, hvor grensene mellom frisk og syk er uklare og personen selv ofte har vanskeligheter med å gi informert samtykke. Titusenvis av eldre får antipsykotika, uten å være psykotisk. Nøkkelen til å demme opp for denne utviklingen er tålmodige behandlere, grundige utredninger og høy fagkompetanse. (aftenposten.no 20.10.2015).)

(Anm: Per Høglend, professor i psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Psykisk helse. Den viktigste «krisen» i psykiatrien er ikke overbehandling, men underbehandling. Behandling er et knapphetsgode (aftenposten.no 21.10.2015).)

(Anm: Bekymringer over uhensiktsmessig bruk av psykofarmaka hos personer med utviklingshemming. Over 70 prosent av resepter på antipsykotika blir forskrevet til mennesker uten alvorlige psykiske lidelser. (Concern over inappropriate use of psychotropic drugs in those with intellectual disability. Over 70 percent of prescriptions for antipsychotic medications are given to those without a record of severe mental illness.) (eurekalert.org 1.9.2015).)

(Anm: Ulrik Fredrik Malt, professor dr.med. Universitetet i Oslo. Vi må lytte til kritikk av norsk psykiatri. (aftenposten.no 27.10.2015).)

(Anm: Mental illness, challenging behaviour, and psychotropic drug prescribing in people with intellectual disability: UK population based cohort study. BMJ 2015;351:h4326(Published 01 September 2015).)

(Anm: Metabolic syndrome in first-time hospitalized patients with depression: a 1-year follow-up study. Acta Psychiatrica Scandinavica 2015 (Article first published online: 7 AUG 2015) (…) Conclusion Metabolic syndrome is highly prevalent in younger, severely depressed patients and the incidence increases during 1 year of follow-up. Low aerobic fitness and use of atypical antipsychotics are strongly correlated with MetS.)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (March 10, 2016).)

(Anm: New cause of immune neuropathy discovered. Hope for a better diagnosis. "Our study backs the assumption from previous studies that patients who have antibodies against proteins of Nodes of Ranvier exhibit characteristic features," says Kathrin Doppler. This means: The disease develops rapidly, causes severe paralysis and responds poorly to standard therapy with corticosteroids or immunoglobulins but excellently to Rituximab treatment. The Würzburg neurologists found that strong neuralgia is another typical symptom in patients with Caspr antibodies. Patients with antibodies against the two other proteins, Neurofascin-155 and Contactin-1, in contrast typically exhibit a distinct tremor in targeted movements. (medicalnewstoday.com 9.8.2016).)

(Anm: Auto-antibodies to contactin-associated protein 1 (Caspr) in two patients with painful inflammatory neuropathy. Brain. 2016 Jul 29. pii: aww189. [Epub ahead of print].)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

- Psykiatri på avveier

Psykiatri på avveier (Nettugaven: Pasientene må møtes som medmennesker i nød, ikke som hjerner i kjemisk ubalanse)
Einar Plyhn, forlagssjef, etterlatt ved selvmord
aftenposten.no 12.10.2015
Psykiatrien fremstår som en bio-psyko-sosial fagdisiplin. I praksis trumfer biologien det psykologiske og sosiale, selv om det bare er påvist biologiske årsaker til ytterst få psykiske lidelser.

Den utbredte oppfatningen om at psykiske lidelser skyldes kjemisk ubalanse i hjernen, som bringes i balanse med psykofarmaka, bygger ikke på pålitelig forskning.

En 50 år gammel kvinne ble innlagt etter et alvorlig selvmordsforsøk. Hun ble umiddelbart satt på antidepressiver, som raskt også ble fulgt opp med elektrosjokk (ECT). Hun ble deretter utskrevet før en helg. Mandag morgen var hun død. (…)

En trussel mot pasientene
Det er selvsagt kritikkverdig at hun ikke fikk hjelp. Mye verre er det at behandlingen gjorde henne dramatiske dårligere. Først ved å omdefinere den eksistensielle smerten til hjernesykdom. Deretter ved å svekke hennes muligheter til tilfriskning med utelukkende bruk av biologisk rettede  intervensjoner som sløvet ned både tanker, følelser og initiativ. Hun ble faktisk så dårlig av behandlingen at hun nærmest utslettet seg selv fysisk ved måten hun tok sitt liv på rett etter at hun var utskrevet.

Behandlingen skjedde ikke på en atypisk og obskur klinikk, som det kan være nærliggende å tro, men på en velrenommert klinikk solid plantet i norsk psykiatri. I en påfølgende klagesak ga Helsetilsynet sin tilslutning til klinikkens vurderinger om at behandlingen hadde vært god, og i tråd med norsk standard for behandling av selvmordsnære pasienter!

Psykiatriens biologisk slagside bygger ikke på  god forskning. Den truer pasientenes helse. De må møtes som medmennesker i nød, ikke som hjerner i kjemisk ubalanse. (…)

(Anm: Tor Levin Hofgaard president, Norsk psykologforening Hvilken krise i psykiatrien, Roksund? (…) Allmennlege Gisle Roksund erklærte sist uke krise i psykiatrien. Krisetegnene skal være bruk av diagnoser på dagligdagse problemer, og unødvendig medisinering. (…) For selv om han har rett i at diagnosehåndbøkene eser helt unødvendig ut, viser ikke statistikken at forekomst av psykiske lidelser faktisk øker, men at flere søker hjelp. Det er en villet utvikling. (aftenposten.no 12.10.2015).)

- I Syngja er distansen borte og barnets skyggetilværelse over.

Roman med hjertet i halsen
aftenposten.no 1.10.2012
ANMELDELSE: Det er bare så vidt denne lysende boken i det hele tatt kommer ut.

I fjor var det Merethe Lindstrøm. Vår anmelder håper det blir Lars Amund Vaage som får det store gjennombruddet i år.

Syngja har vært et ekte risikoprosjekt for Lars Amund Vaage, og man skjønner raskt hvorfor: I denne boken er den drevne forfatteren først og sist en sårbar far til et skjørt og utsatt barn. Vaage fortalte om henne i et intervju i Aftenposten nylig.

Når han nå for første gang skriver åpent om datterens autisme, er det med stadig frykt for å utlevere et menneske som ikke kan forklare seg.

Ingen andre enn datteren kan heller velsigne prosjektet, men Syngja er i hvert fall blitt en lysende roman full av ømhet, tragedie og skjebnesvangre scener.

Nakent
Kanskje er det nettopp det nakne temperamentet som gjør Syngja til noe nytt i hans forfatterskap.

Jeg har aldri lest en dårlig bok av Lars Amund Vaage, men han kan unektelig få leseren til å føle seg som en beundrer av et formfullendt verk som har nok med seg selv.

«Eg skreiv om det eg kunne fortelja, utan å trø meg sjølv for nær,» medgir Vaage nå. «Eg måtte gå på den smale stigen, ikkje for nær dei farlege stupa (...). Men barnet var på papira mina, i notata. Barnet kasta skugge over arka (...).»

I Syngja er distansen borte og barnets skyggetilværelse over.

Tilbake står en forfatter som sikter rett mot flammene og samtidig fremkaller en tilsvarende åpenhet hos leseren. Ordet forløsning kunne passe her, om det ikke var fylt med så mye gammeldags patos. (...)

(Anm: Alltid på parti med de svakeste. (…) Forfatteren Lars Amund Vaage skriver om sine erfaringer som far til en funksjonshemmet jente. (…) Folk med autisme har for det meste betalte venner. Og det blir nesten verre og verre etterhvert som de vokser til. Når mor og far og søsken faller fra, er de ofte helt uten nettverk utenfor institusjonene. - Du retter et kritisk blikk mot det språket hjelpeapparatet og helsevesenet bruker, et slags instrumentelt fagspråk som spiser seg inn i det normale foreldrespråket. Hva har det gjort med deg som far?  (aftenposten.no 30.1.2016).)

- USAs mest beundrede lovbryter

America's Most Admired Lawbreaker (USAs mest beundrede lovbryter)
huffingtonpost.com 8.10.2015
Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story. (…)

Letter From the Editors
huffingtonpost.com 8.10.2015
At some point over the course of this massive, magisterial 15-chapter story, you will get angry, and you will stay angry. It may happen when you learn that Johnson & Johnson handed out promotional Legos to pediatricians so that they’d be more likely to prescribe a drug called Risperdal to children with behavioral problems, although the FDA had repeatedly told the company not to market it to children. It may happen when you read that a team of scientists and company executives decided to massage the numbers on a study showing that Risperdal puts little boys at risk of developing large breasts—46DD breasts in the case of Austin Pledger, whom you can see in this video. Or it may happen at one of a few dozen other points in this 20-year history of the drug, which ended up being a blockbuster for J&J even if you account for $3 billion and counting in legal claims. (…)

(Anm: Backstage at Johnson & Johnson (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

- Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?

Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?
Bente Hustad
Lov og Rett 08/2015
Sammendrag
Artikkelen tar for seg rettens rolle som kontrollorgan og hvordan vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern blir anvendt. Vurderingsgrunnlaget er et utvalg av dommer fra lagmannsretten avsagt etter at lov 2. juli 1999 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern trådte i kraft. Gjennomgangen viser at retten gjør en grundig jobb, men at de prosessuelle og personelle vilkårene kun i varierende grad blir vurdert. Videre viser utvalget at lagmannsrettene, i motsetning til Høyesterett, i kun et fåtall av dommene anvender eksterne sakkyndige. Sett i sammenheng med risikoen for at leger sosialiseres inn i ulike kulturer, kan dette få betydning for resultatet. (…)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1).  (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

- Mennesker med PDP som ble behandlet med antipsykotika hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika (dvs. 400 % øket dødsrisiko)

Antipsychotics increase risk of death in people with Parkinson's disease psychosis (Antipsykotika øker risikoen for død hos personer med Parkinsons sykdom psykose)
medicalnewstoday.com 30.9.2015
Antipsykotika kan øke risikoen for død hos mennesker med Parkinsons sykdom psykose (PDP), ifølge en ny studie ledet av forskere ved Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN) ved King's College London. (Antipsychotic drugs may increase the risk of death in people with Parkinson's disease psychosis (PDP), according to a new study led by researchers from the Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN) at King's College London.)

Studien, publisert i JAMDA, fant at mennesker med PDP som ble behandlet med antipsykotika var fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. De var også mer sannsynlig å oppleve alvorlige helseproblemer inkludert kognitiv svikt, forverring av Parkinsons symptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. (The study, published in JAMDA, found that people with PDP who were treated with antipsychotics were four times more likely to have died following three to six months of treatment than those who did not receive any antipsychotic medication. They were also more likely to experience serious health issues including cognitive decline, worsening of Parkinson's symptoms, stroke, infections and falls.)

Parkinson's disease affects approximately 7-10 million people worldwide and is characterised by progressive loss of motor function, psychiatric symptoms and cognitive impairment. Psychosis is a common and distressing group of psychiatric symptoms affecting people with Parkinson's, usually manifesting as hallucinations and delusions.

PDP affects more than 50 per cent of people with Parkinson's at some point in their condition and antipsychotic drugs are often used to treat this psychosis, yet there is little evidence to support their use. (…)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Frykter at antipsykotika blir brukt som "kjemisk batong" i omsorgen av utviklingshemmede. (Fears that antipsychotic drugs being used as 'chemical cosh' in disability care.)  (theguardian.com 4.9.2015).)  

(Anm: Risk of Mortality Among Patients Treated With Antipsychotic Medications: A Nationwide Population-Based Study in Taiwan. J Clin Psychopharmacol. 2015 Dec 12. [Epub ahead of print].)

(Anm: Pris til Thomas Ergo Aftenblad-journalist Thomas Ergo (43) ble overrasket da han torsdag fikk pris for sitt engasjement for rettssikkerheten for folk med utviklingshemming. Journalist Thomas Ergo (43) har i flere år laget saker om rettssikkerheten for utviklingshemmede i Norge. (aftenbladet.no 26.4.2014).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

(Anm: A commentary on “Antipsychotic-induced Parkinsonism is associated with working memory deficits in schizophrenia-spectrum disorders”. Front. Behav. Neurosci., 27 May 2015.)

(Anm: The Use of Psychotropic Medication in Patients With Emotionally Unstable Personality Disorder Under the Care of UK Mental Health Services. (…) Conclusions: The use of psychotropic medication in EUPD in the United Kingdom is largely outside the licensed indications. Journal of Clinical Psychiatrist. 2015.)  

- Anonym far svarer psykiater Ann Færden: Pillepsykiatrien er problemet

Pillepsykiatrien er problemet
aftenposten.no 28.8.2015
Anonym far svarer psykiater Ann Færden: Pillepsykiatrien er problemet

Psykiater Ann Færden kommenterer 27. august min anonyme kronikk om min datter og psykiatrien. Hun mener manglende ressurser er årsaken til den utilfredsstillende behandlingen som skjer i psykiatrien.

Det er litt merkelig at hun hevder dette etter den omfattende opptrappingsplanen for psykisk helse, som ble avsluttet i 2008. Den skal ha gitt psykiatrien 24 øremerkede milliarder kroner, og Forskningsrådet har evaluert opptrappingsplanen som en suksess og skriver at «De kvantitative målene i Opptrappingsplanen er langt på vei nådd, med økt kapasitet på det psykiske helsetilbudet.»

Psykiaterne må snu måten de tenker på
Den omfattende pillepsykiatrien, som kronikken min kritiserer, har ikke noe å gjøre med manglende ressurser. Det har med psykiatriens behandlingsparadigme å gjøre.

Ann Færden skriver at det er viktig med medisiner. I en kronikk i Dagsavisen 21. mai i år skriver psykiater Ola Nordviste at det kanskje er bare 20 prosent som har nytte av dem i kortere perioder, og videre skriver han at «Langtidseffekten av sterke nervemedisiner er betydelig overvurdert, bivirkningene betydelig undervurdert». Han skriver også at livet for mennesker med alvorlige lidelser forkortes med 20 år, mens Færden nøyer seg med å skrive «mer enn ti års redusert levetid sammenlignet med hele befolkningen».

Psykiater Nordviste er kritisk til all tvangsbruken og pillepsykiatrien. Det er det kronikken min også handler om. Nordviste skriver at psykiaterne «må snu måten vi tenker på». Det bør psykiater Færden også gjøre. (…)

(Anm: Psykopat eller manipulator. Er det psykopat eller manipulator du har møtt? (…) Nordhelle sier det kan være flytende overganger mellom en manipulator og en psykopat. (klikk.no 7.9.2015).)

(Anm: – Vi kan ikke akseptere en levetid som er forkortet med omkring 15 år for en pasientgruppe. Leder av Norsk psykiatrisk forening, Anne Kristine Bergem, etterlyser mer til spesialisthelsetjenesten og til dem med alvorlig psykisk sykdom. (dagensmedisin.no 8.10.2015).)

- Den sommeren kom en permanent solformørkelse inn i mitt liv

Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien.
Far.
aftenposten.no 25.8.2015
Vi rister på hodet over den galskapen psykiatrien tidligere utsatte sine ofre for. Men disse lovlige og ulovlige overgrepene fortsetter i psykiatrien i dag, i andre former.

Under en tvangsinnleggelse ble min datter satt på medikamentet Zyprexa, og i løpet av et drøyt år la hun på seg 60 kilo, så hun til slutt veide 135 kilo. Før hun ble dårlig, var hun en god konkurransesvømmer, skriver kronikkforfatteren.

– Pappa, jeg kommer vel ikke til å dø? Hun lå i sofaen med hodet i fanget mitt, og jeg kjente at hennes fortvilelse var like stor som min egen. Det er lenge siden hun sa det. Sofaen er forlengst brent, men opplevelsen har brent seg inn i minnet for resten av livet. (…)

Innesperret på et nakent rom
Veien var kort til tvangsbehandling, innesperret på et nakent rom med glugge i døren, som i et fengsel.

Mor og far måtte holde henne mens legen tømte 50 mg Nozinan ned i halsen på henne under sterke protester.

Det var mye sol den sommeren, og hver dag vi var på besøk satte hun foten i utgangsdøren da besøkstiden var over og ville bli med hjem. Den sommeren kom en permanent solformørkelse inn i mitt liv.» (...)

Nevroleptikafellen: Dosene må stadig økes
Det besynderlige med nevroleptika er at disse medikamentene ofte gir bivirkninger som til forveksling er lik de psykotiske symptomene.

Det sto i bruksanvisningen til Risperdal at «Bivirkningene er ofte vanskelig å skille fra sykdomssymptomene». (…)

Mange psykiatriske avdelinger minner dessverre fortsatt om gjøkereder. Selv har jeg sett det på noen hundre institusjonsbesøk på de elleve institusjonene min datter har vært innlagt i tilsammen ni år, der både min datter og andre har vært neddopet til zombier. (...)

Mange psykiatriske avdelinger minner dessverre fortsatt om gjøkereder. Selv har jeg sett det på noen hundre institusjonsbesøk på de elleve institusjonene min datter har vært innlagt i tilsammen ni år, der både min datter og andre har vært neddopet til zombier. (...)

(Anm: Underkjente mer enn hver fjerde tvangsinnleggelse. Samlet ble 27,2 prosent av tvangsinnleggelsene underkjent. Og hos nesten halvparten av suicidale pasienter, var det ikke lenger grunnlag for tvang ved en ny vurdering. En studie som forskere i Bergen står bak, finner at mer enn hver fjerde tvangsinnleggelse ble underkjent når de ble vurdert av psykologspesialist eller psykiater på sykehuset. (dagensmedisin.no 2.2.2016).)

(Anm: Ann Færden, psykiater. Det koster å gi bedre behandling. Kjære far som skriver i Aftenposten tirsdag 25. august om smerten ved behandlingen psykiatrien ga hans datter og den vektøkning hun fikk som bivirkning av medisiner. (…) Jeg ble trist da jeg leste din erfaring, og oppgitt over at dette fortsatt er erfaringer som pasienter og pårørende kan ha i 2015.Jeg er psykiater, og vet at det du skriver om ikke er en enestående historie. Men det nytter lite uten mer ressurser. (...) I tillegg til vektøkning kommer det også andre endringer som på lengre sikt gir økt risiko for hjertesykdom og sukkersyke.(aftenposten.no 26.8.2015).)

(Anm: Ann Færden, psykiater, Christine Rosenqvist, cand.polit., brukerre-presentant, Eline Gundersen, prosjektfasilitator / markedssjef, Trude Røseg, sosionom, Åshild Stav, tje-nestedesigner, Jan Svartsund, sivil-arkitekt, Kaja Misvær Kistorp, tje-nestedesigner. En bedre og verdig psykiatri koster penger. (aftenposten.no 16.12.2015).)

(Anm: FAGHEFTE 1 - PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING OG PSYKISK HELSE PSYKOTROP MEDIKASJON - Nasjonalt Kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) (naku.no - DESEMBER 2013).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».» (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

(Anm: Young women with diabetes 'have six-fold higher heart attack risk' (medicalnewstoday.com 1.9.2015).)

(Anm: Effect of age, family history of diabetes, and antipsychotic drug treatment on risk of diabetes in people with psychosis: a population-based cross-sectional study. (…) INTERPRETATION: People with psychosis are at increased risk of diabetes mellitus if they have a family history of diabetes mellitus or if they have no family history of diabetes mellitus but are taking antipsychotic drugs.Lancet Psychiatry. 2015 Oct 13. pii: S2215-0366(15)00276-X. [Epub ahead of print].)

- Psykiatridebatt: Kjære anonyme far – jeg tror du har helt rett

Psykiatridebatt: Kjære anonyme far – jeg tror du har helt rett
Trond Velken spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, overlege, Sykehuset Vestfold
aftenposten.no 27.8.2015
Bruken av tvungen legemiddelbehandling bør bekymre oss sterkt. De kontrollmekanismer som er opprettet (med klageadgang til fylkeslege og rettsvesen), er etter min mening ikke gode nok. Psykiaterens vurderinger blir tillagt overdreven vekt, og tilliten til at medisiner er trygge og virkningsfulle er for stor hos dem som behandler klagene, skriver artikkelforfatteren.
 
Vi har rett og slett ikke tilstrekkelig kunnskap til å slå fast at legemiddelbehandling i det omfang vi har bedrevet, er trygt.

En far deler i Aftenposten 25. august sin fortvilelse over hvordan datterens psykiske vansker ble møtt. Han beskriver bruk av tvang og medisiner som påførte henne store problemer, og han retter sterk kritikk mot det han kaller pillepsykiatrien.

Det er vond lesning for meg, som jobber som lege i faget. Og det gjør ekstra vondt fordi jeg tror han har helt rett.

Jeg må snakke for meg selv, men jeg ønsker å komme med en beklagelse til denne familien og andre med lignende erfaringer. (…)

Bivirkninger ved bruk av legemidler kan være store, noe faren beskriver godt i sin kronikk. Her tror jeg ettertiden vil dømme oss hardt.

Vi har rett og slett ikke tilstrekkelig kunnskap til å slå fast at legemiddelbehandling i det omfang vi har bedrevet, er trygt.

Vi er blitt villedet
Legemiddelindustrien har hatt et sterkt grep rundt forskningen på medisiner. Det er nå godt dokumentert at vi er blitt villedet.

Mange store legemiddelfirmaer er domfelt for forskningsjuks og villedende reklame, et illustrerende eksempel er hvordan GlaxoSmithKlein ble dømt til å betale 3 milliarder dollar i 2012 for å skjule negative virkninger og manglende effekt av antidepressiv medikasjon til ungdom. Det finnes utallige lignende dommer de siste årene. (…)

Bruken av tvungen legemiddelbehandling bør bekymre oss sterkt (…)

Jeg vil takke den anonyme faren for å gi oss en sterk vekker.

Jeg håper vi vil klare å møte mennesker i krise fremover med den omsorg og omtanke han etterlyser. (…)

(Anm: Mer ansvar for legemidler til kommunene. Hvordan skal kommunene sikre legemiddelgjennomganger for de 40.000 innbyggerne som bor i sykehjem, og de mange titalls tusen som bor hjemme? Kommunene vil bli pålagt å sørge for systematiske legemiddelgjennomganger for pasienter i sykehjemmene de har ansvar for, men regjeringen sier ikke noe om hvordan dette skal skje. (kommunal-rapport.no 2.7.2015).)

(Anm: Casper (8) får enorm støtte etter hetsbrev. Saken om Casper (8) fra Nord-Aurdal, som ble hetset i anonyme brev og kalt «mongo» fordi han har Downs syndrom, skaper sterkt engasjement. (nrk.no 9.7.2015).)

(Anm: Monica (42): Fikk hatbrev om sønnen med Downs syndrom. * Politiet: – Det er grovt og vi ser alvorlig på saken. (…) Hun forteller at hun i går fikk et anonymt brev der