Hjelpetelefoner og nettsteder (psykologforeningen.no)

Facebook redder teenager fra selvmord (bt.dk 5.4.2009)

Facebook lanserar funktion mot självmord (dagensmedia.se 15.6.2016)

Nedgang i selvmord kan ikke knyttes til nyere antidepressiva (Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) 10.9.2010)

Ekstrem selvmordstendens som følge av serotonin syndrom (Br J Psychiatry 1995;167:410)

Tilbakekallingsvarsel. "Antidepressiva forhindrer selvmord ved depresjon" (Göran Isacsson - Acta Psychiatr Scand. 2012 May;125(5):419.)

Antidepressants List (about.com 3.6.2013)

Kellers resultater for Seroxat bestridt av leger, FDA (browndailyherald.com 23.9.2008)

Lykkepillegigant innrømmer selvmordsfare For første gang presenterer legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline en studie som viser at «lykkepillene» de selv produserer, kan gi økt selvmordsfare.

Administrerende direktør i GlaxoSmithKlein AS i Norge, Åge Nærdal, konstaterer at deres nye selvmordsstudie gir enda sterkere grunnlag for tett oppfølging av pasienter som får behandling...

- Våre kommentarer til undersøkelsen som er fremlagt for et år siden, er at den er basert på kunnskapen man hadde på det tidspunktet og data som var fullt og helt akseptert av europeiske legemiddel-myndigheter, avslutter Åge Nærdal. (vg.no 21.5.2006)

Jeg tror ikke disse studier er informative

"The big bulk of the response to antidepressants is the placebo response," said Irving Kirsch, a psychologist at the University of Plymouth in England. "I don't think these studies are very informative." (washingtonpost.com 1.1.2006)

Dangerous Side Effects? (youtube.com 2008) (foxnews.com 22.12.2007) (toledoblade.com 27.12.2007)

- Nedgang i selvmord kan ikke knyttes til nyere antidepressiva. (- En tidligere studie ved Folkehelseinstituttet (Bramness et al, 2007) har antydet en sammenheng mellom økningen i salgstallene for SSRI-preparater og nedgangen i selvmordsraten i Norge på starten av 1990-tallet og at dette kan forklares med at færre bruker TCA til å begå selvmord. )

Nedgang i selvmord kan ikke knyttes til nyere antidepressiva (pdf) (physorg.com)
fhi.no 10.9.2010 (Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI))
Mange forskere har studert forholdet mellom økningen i salg av nye antidepressive legemidler de siste tiårene og et samtidig fall i selvmordsraten. Nå foreligger resultater fra en studie basert på tall fra de nordiske landene. I studien finner forskerne ingen holdepunkter for at de nye legemidlene kan knyttes til lavere selvmordsrate. Forskerne finner heller ikke at redusert salg av de eldre og mer forgiftningsfarlige legemidlene kan forklare en reduksjon i selvmordsrater. (...)

I studien som nylig er publisert i BMC Psychiatry har forskerne innhentet data fra de nordiske landene på selvmordsrate (antall selvmord per 100 000 innbyggere) og salgstall for antidepressive legemidler, både SSRI- og TCA-preparater. Totalt inngår over 60 000 selvmord i materialet. Forskerne har gjort en statistisk analyse av forholdet mellom endringer i selvmordsraten og endringer i salgstallene både for nye og eldre antidepressive legemidler i perioden 1990-98 i de respektive landene. Det er i denne tidsperioden at endringene i salgstallene var størst og hvor det største fallet i selvmordsraten kunne forventes.

Hovedspørsmålene forskerne har stilt seg er:

1.Kan en sterk økning i salget av SSRI-preparater i et bestemt år knyttes til en sterk nedgang i selvmordsraten det samme året?

2.Kan nedgangen i salget av TCA-preparater knyttes til nedgangen i selvmordsraten?

Studien konkluderer med negativt svar på begge spørsmålene når de nordiske landene ses under ett.

En tidligere studie ved Folkehelseinstituttet (Bramness et al, 2007) har antydet en sammenheng mellom økningen i salgstallene for SSRI-preparater og nedgangen i selvmordsraten i Norge på starten av 1990-tallet og at dette kan forklares med at færre bruker TCA til å begå selvmord. I den nye nordiske studien faller denne sammenhengen bort når man inkluderer de andre landene i analysene og studerer om store økninger salg av SSRI etterfølges av et stort fall i selvmord. Den nye studien viser også at reduksjonen i salg av TCA ikke kan forklare reduksjonen i selvmordsrater. Forskerne bak studien konkluderer med at mekanismene som påvirker selvmordsraten ikke er salg av antidepressiva, men andre faktorer som er lite forstått og ikke lette å måle. (...)

- Uriktig forskningsformidling om SSRI-hemmere? I en kronikk i Aftenposten 12.2. 2007 skriver Jørgen G. Bramness og Fredrik A. Walby at «i årene etter at nye medikamenter mot depresjon kom på markedet, sank antall selvmord med opptil 150 pr. år», og at «ut fra dette resultatet hadde introduksjonen av de nye antidepressivene en klar folkehelsegevinst».

(Anm: Uriktig forskningsformidling om SSRI-hemmere? I en kronikk i Aftenposten 12.2. 2007 skriver Jørgen G. Bramness og Fredrik A. Walby at «i årene etter at nye medikamenter mot depresjon kom på markedet, sank antall selvmord med opptil 150 pr. år», og at «ut fra dette resultatet hadde introduksjonen av de nye antidepressivene en klar folkehelsegevinst» (1). Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127:1811 (28.6.2007).)

(Anm: Bramness JG1, Walby FA, Tverdal A. The sales of antidepressants and suicide rates in Norway and its counties 1980-2004. J Affect Disord. 2007 Sep;102(1-3):1-9..)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Flere unge oppsøker krisehjelp. Kirkens SOS og Mental Helse mottok i fjor 320.000 henvendelser fra personer som søkte hjelp i krise. Det er 20.000 flere henvendelser enn året før. (aftenposten.no 11.2.2018).)

- Antidepressiva forhindrer ikke selvmord: De kan t.o.m. øke risikoen for forsøk.

(Anm: Antidepressiva forhindrer ikke selvmord: De kan t.o.m. øke risikoen for forsøk. En ny analyse publisert i dagens utgave av Psychotherapy and Psychosomatics avslører viktige funn mht. rollen som antidepressiva har ved forebygging av selvmord. (Antidepressants do not prevent suicides: They may even increase the risk of attempts. A new analysis published in the current issue of Psychotherapy and Psychosomatics discloses important findings as to the role of antidepressant drugs in preventing suicide.) (medicalnewstoday.com 13.5.2016).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Misvisende fremstilling av selvmordsstatistikken. (- I radioprogrammet Her og Nå på NRK P1 samme dag, sa dessuten avdelingsdirektør Anne Reneflot ved Avdeling for helseovervåking og forebygging ved Folkehelseinstituttet blant annet at «selvmordstallene har sunket jevnt og trutt utover på 90-tallet og frem til i dag». Dette stemmer ikke.) (- Manglende nedgang i selvmordsraten de siste 20 år gir grunn til bekymring og er et signal om at det er på tide å tenke nytt når det gjelder selvmordsforebyggende arbeid, skriver innleggsforfatterne. )

(Anm: Misvisende fremstilling av selvmordsstatistikken | Kristin Espeland, Phd-kandidat, Julia Hagen, Rådgiver RVTS Midt, St. Olavs Hospital, Phd-kandidat, Heidi Hjelmeland, professor, og Birthe Loa Knizek, professor og spesialist i klinisk psykologi (barn og ungdom), alle ved Institutt for psykisk helse, NTNU. Folkehelseinstituttet bør fremheve alvoret ved at over 600 mennesker hvert år tar sitt eget liv i Norge. I 2016 tok 614 nordmenn sitt eget liv, noe som tilsvarer en rate på 12 selvmord pr. 100.000 personer. Da overlege Christian Lycke Ellingsen ved Folkehelseinstituttet (Dødsårsaksregisteret) nylig la frem de siste tallene (adressa.no, 13. desember 2017), la han vekt på at det hadde vært en nedgang i selvmordsraten på 25 prosent fra 1990 til 2016. I radioprogrammet Her og Nå på NRK P1 samme dag, sa dessuten avdelingsdirektør Anne Reneflot ved Avdeling for helseovervåking og forebygging ved Folkehelseinstituttet blant annet at «selvmordstallene har sunket jevnt og trutt utover på 90-tallet og frem til i dag». Dette stemmer ikke. (aftenposten.no 7.1.2018).)

– De hevdet at vår fremstilling av dødsårsaksstatistikken gir et misvisende inntrykk, og at den også kan oppfattes som en bagatellisering av et alvorlig folkehelseproblem.

(Anm: Selvmord er mye mer enn statistikk | Anne Reneflot, leder, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Christian Lycke Ellingsen, overlege, Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet. Vi vet mye om utbredelsen av selvmord, men vi har et stykke igjen når det gjelder forebygging. (…) Den 8. januar skrev fire forskere ved NTNU at Folkehelseinstituttet bør fremheve alvoret ved at over 600 mennesker hvert år tar sitt eget liv i Norge. De hevdet at vår fremstilling av dødsårsaksstatistikken gir et misvisende inntrykk, og at den også kan oppfattes som en bagatellisering av et alvorlig folkehelseproblem. Det er leit at vår fremstilling av et så alvorlig tema kan leses på den måten, men vi er enige med forskerne om utviklingen over tid og at vi som samfunn må tenke nytt for å forebygge selvmord. (aftenposten.no 9.1.2018).)

- Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. (…) Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. (dagensmedisin.no 24.1.2018).)

- Analyse avslører at doseøkning av antidepressiva har ingen nytte. (- Brukere av antidepressiva har høyere dødsrisiko enn ikke-brukere, ifølge forskere.)

(Anm: Brukere av antidepressiva har høyere dødsrisiko enn ikke-brukere, ifølge forskere. (…) Det er imidlertid mindre kjent at alle kroppens store organer - hjertet, nyrene, lungene, leveren - bruker serotonin fra blodstrømmen. (…) Antidepressiva blokkerer også absorpsjonen av serotonin i disse organene, og forskerne advarer mot at antidepressiva kan øke risikoen for død ved å hindre at flere organer fungerer som de skal. Increasing the dosage of antidepressants does not carry benefits, analysis reveals. (…) Authors concluded that according to their findings, dose escalation after initial non-response to standard-dose pharmacotherapy cannot be regarded as general evidence-based treatment option in unipolar depression. (news-medical.net 24.10.2017).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Bekymring etter flere selvmord og selvmordsforsøk på Lillehammer. (…) – Det har vært altfor mange selvmord i gruppen rundt 20 år. Vi har opplevd selvmord før, men ikke så mange på så kort tid, sier han. (…) Ekspert på selvmordsforebygging: Roser Trondheims selvmordsalarm – Dette har ringvirkninger Det er bare noen uker siden også Trondheim hadde flere tilfeller av selvmord blant unge på kort tid. Da ble Netflix-serien «13 reasons why» trukket frem som en mulig årsak. (vg.no 26.5.2017).)

(Anm: The increased use of antidepressants has contributed to the worldwide reduction in suicide rates. Isacsson G1, Rich CL, Jureidini J, Raven M. Br J Psychiatry. 2010 Jun;196(6):429-33.)

(Anm: Tilbakekallingsvarsel. "Antidepressiva forhindrer selvmord ved depresjon" (Göran Isacsson - Acta Psychiatr Scand. 2012 May;125(5):419.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: The reliability of suicide rates: An analysis of railway suicides from two sources in fifteen European countries. Abstract (…) In total the ERA statistics registered 34% more suicides and 9% more railway fatalities compared with the national statistics. (…) Conclusions Based on the data for railway suicides, it seems that the underestimation of suicide rates is significant for some countries, and that the degree of underestimation differs substantially among countries. Caution is needed when comparing national suicide rates. There is a need for standardisation of national death registration procedures at the European level. J Affect Disord. 2011 Jun;131(1-3):120-7.)

- Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (– Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (–  Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo.)

Alvorlig bivirkning
etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06)
(s. 20) Alvorlig bivirkning
Et legemiddelfirma, GlaxoSmithKline, selger den såkalte lykkepillen (SSRI) for åtte millioner kroner i året. De har lenge hevdet at pillen ikke fører til økt selvmordsrisiko. Norske forskere har kommet til et annet resultat etter å ha gjennomført en større studie. Den ble i 2005 publisert i det britiske tidsskriftet BMC Medicine og skapte oppsikt verden over. Den norske studien viste syv selvmordsforsøk i gruppen på 916 som fikk paroxetin (virkemiddel i Seroxat), og ett selvmordsforsøk i gruppen på 550 som fikk placebo.

Dette skapte uro og forvirring i det medisinske miljøet. Og det amerikanske Food and Drug Administration (FDA) etterspurte ny dokumentasjon.

På bakgrunn av artikkelen og presset fra FDA har Glaxo gjennomført en ny studie. Men denne gangen ved hjelp av en ny metode, som holder statistisk. Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. Dette har de også publisert på sin egen nettside.

– Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG. (…)

- Forventet levetid etter det første selvmordsforsøket. (- Konklusjon. Forventet levetid reduseres dramatisk hos pasienter som prøver selvmord. Når de fleste dødsfall skyldes fysiske helsemessige tilstander bør den offentlige innsatsen rettes både mot det å forbedre fysisk helse og det å forhindre selvmord.)

(Anm: Life expectancy after the first suicide attempt. Abstract Objective To assess excess mortality among suicide attempters compared to the general population. (…) Conclusion The life expectancy is dramatically reduced in patients attempting suicide. With most excess deaths being due to physical health conditions, public efforts should be directed both towards improving physical health and to prevent suicide. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 14 December 2017).)

- Unge med selvmordsforsøk har svært forkortet levetid. Unge menn som har ett selvmordsforsøk bak seg har 18 år kortere forventet levetid enn den øvrige befolkningen. De dør som oftest av andre årsaker enn selvmord.

(Anm: Unge med selvmordsforsøk har svært forkortet levetid. Unge menn som har ett selvmordsforsøk bak seg har 18 år kortere forventet levetid enn den øvrige befolkningen. De dør som oftest av andre årsaker enn selvmord. Det viser en ny studie fra Karolinska Institutet og Umeå Universitet som publiseres i Acta Psychiatrica Scandinavia. – Selvmord er selvsagt vanlig i denne utsatte pasientgruppen, men en fordypet analyse viser at overdødeligheten for en stor del kommer av ikke-psykiatriske sykdommer, sier Jussi Jokinen, psykiater og professor ved Umeå Universitet, til ki.se. (dagensmedisin.no 22.12.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva, sovepiller og angstmedisiner kan øke risiko ved kjøring. (- Generelt var de som var involvert i ulykker mer sannsynlig å ha tatt psykotrope legemidler, enten de hadde tatt dem i én måned, én uke eller én dag. (- Forskerne mener leger bør vurdere å gi pasientene råd om ikke å kjøre når de tar disse legemidlene.)

(Anm: Antidepressiva, sovepiller og angstmedisiner kan øke risiko ved kjøring. (…) Generelt var de som var involvert i ulykker mer sannsynlig å ha tatt psykotrope legemidler, enten de hadde tatt dem i én måned, én uke eller én dag. (Drugs prescribed to treat anxiety, depression and insomnia may increase patients’ risk of being involved in motor vehicle accidents, according to a recent study.) Forskerne mener leger bør vurdere å gi pasientene råd om ikke å kjøre når de tar disse legemidlene. Br J Clin Pharmacol. 2013;75(4):1125-33.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: PTSD og psykoaktive legemidler knyttet til økt risiko for demens. (PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementiaI) (…) I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranernes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. (…) En ny studie, publisert i Journal of the American Geriatrics Society undersøkte denne forbindelsen. (...) Legemidler som betydelig økte risikoen for demens inkluderte: - Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) - Nye antidepressiva - Atypiske antipsykotika. (news-medical.net 9.5.2017).)

- Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep).

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

- Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva.

(Anm: Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. Alkohol og alvorlige skader under behandling med antidepressiva. Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Alcohol and serious harms of antidepressant treatment. BMJ 2016;352:i892 (Published 17 February 2016).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

(Anm: Suicide attempt predicted by academic performance and childhood IQ: a cohort study of 26 000 children. (…) Conclusions Poor academic performance in compulsory school, at age 16, was a robust predictor of suicide attempt past young adulthood and seemed to account for the association between lower childhood IQ and suicide attempt. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 8 November 2017).)

- Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking.

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smokng. BMJ Open 2017;7:e016224.)

- Serotoninsyndrom kan være misdiagnostisert hos barn fordi det har blitt rapportert for det meste hos voksne.

(Anm: Asynchronicity of Organic and Psychiatric Symptoms in a Case of Sertraline Intoxication. (…) However, sertraline overdose may cause a toxic hyperserotonergic state known as serotonin syndrome (SS). Serotonin syndrome may be misdiagnosed in children because it has been reported mostly in adults. In the present case report, we describe a 16-year-old female patient who ingested 2000 mg of sertraline to attempt suicide. The patient showed symptoms and signs suggestive of SS, characterized by an asynchronicity between organic and psychiatric symptoms. In addition, the patient showed a variability of psychiatric symptoms through time. Clin Neuropharmacol. 2016 Sep-Oct;39(5):269-71.)

- Serotonin syndrom hos hunder: symptomer, årsaker og behandlinger.

(Anm: Serotonin syndrom hos hunder: symptomer, årsaker og behandlinger. Serotonin syndrom hos hunder er en potensielt livstruende tilstand forårsaket av en økning av serotonin i kroppen fra eksponering av antidepressiva. (Serotonin Syndrome In Dogs: Symptoms, Causes, & Treatments. Serotonin syndrome in dogs is a potentially life-threatening condition caused by an increase of serotonin in the body from exposure to antidepressant medication. (dogtime.com 2017).)

(Anm: Veterinærkatalogen - Felleskatalogen (felleskatalogen.no/medisin-vet).)

(Anm: Selektive serotonin- reopptakshemmere – skade ikke dokumentert? (…) En undersøkelse publisert i 1999 viste at ni av ti allmennpraktiserende leger ikke var oppmerksom på serotonergt syndrom (2). Tidsskr Nor Legeforen 2002;122:731.)

- Utdanning og legemiddelbruk. (- Figur 2 viser relativ risiko for utlevering av minst ett legemiddel innen hver av de undersøkte legemiddelgruppene blant korttidsutdannede (≤ 10 år) sammenliknet med langtidsutdannede (> 10 år).) (- Relativ risiko var litt over 2 for både menn og kvinner, som betyr at sannsynligheten for å få utlevert minst ett legemiddel fra ATC-gruppe N07 var litt over dobbelt så stor for kortidsutdannede som for langtidsutdannede.)

(Anm: Utdanning og legemiddelbruk. Bakgrunn. Mange studier har vist at lav sosioøkonomisk posisjon er assosiert med dårlig helse. Vi ønsket å undersøke hvorvidt bruk av reseptbelagte legemidler generelt og innenfor utvalgte legemiddelgrupper varierer med utdanning. Bruk av utvalgte legemidler i to utdanningsgrupper. Figur 2 viser relativ risiko for utlevering av minst ett legemiddel innen hver av de undersøkte legemiddelgruppene blant korttidsutdannede (≤ 10 år) sammenliknet med langtidsutdannede (> 10 år). Øverst ligger legemidler fra ATC-gruppe N07 – andre midler med virkning på nervesystemet – som ble utlevert til 3,9 % av mennene og 4,1 % av kvinnene. Relativ risiko var litt over 2 for både menn og kvinner, som betyr at sannsynligheten for å få utlevert minst ett legemiddel fra ATC-gruppe N07 var litt over dobbelt så stor for kortidsutdannede som for langtidsutdannede. Tidsskr Nor Legeforen 2012 132:2166-70 (16.10.2012).)

(Anm: Suicide attempt predicted by academic performance and childhood IQ: a cohort study of 26 000 children. (…) Conclusions Poor academic performance in compulsory school, at age 16, was a robust predictor of suicide attempt past young adulthood and seemed to account for the association between lower childhood IQ and suicide attempt. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 8 November 2017).)

- Hvordan legemidler påvirker skjoldbruskfunksjonen. Unormale resultater av skjoldbruskfunksjonstester er vanlige i klinisk praksis.

(Anm: How medications affect thyroid function. Abnormal results of thyroid function tests are common in clinical practice. The diagnosis of thyroid dysfunction is easily made, especially if the clinical signs and symptoms of thyroid dysfunction are also present. In elderly patients aged 65 years and older, who often have atypical presentations, the diagnosis of thyroid dysfunction is more difficult. Sometimes laboratory findings are abnormal because of a patient's use of medications or the presence of unrelated and nonthyroidal medical illnesses. Many abnormalities identified by thyroid laboratory tests can be caused by various illnesses that do not directly involve the thyroid gland. This “euthyroid sick syndrome” occurs in as many as 70% of patients who have been admitted to a hospital., Recognition is critical because therapy is not necessary and may be detrimental. There results of thyroid function tests often revert to normal once the patient recovers from the illness. In this review, I focus on medications that interfere with the proper interpretation of thyroid function test results, cause thyroid illnesses, influence levothyroxine requirements, and impair absorption of exogenous levothyroxine. (…) Serotonin reuptake inhibitors may also alter T4 requirements. In nine patients receiving thyroxine therapy, an elevation in thyrotropin levels and a reduction in FT4 levels were noted after the addition of sertraline hydrochloride. An increase in thyroxine clearance was thought to have occurred. West J Med. 2000 Feb; 172(2): 102–106.)

(Anm: Elevated serum thyrotropin in thyroxine-treated patients with hypothyroidism given sertraline. N Engl J Med. 1997 Oct 2;337(14):1010-1.)

(Anm: Developmental Exposure to Fluoxetine Modulates the Serotonin System in Hypothalamus. PLoS One. 2013; 8(1): e55053.)

(Anm: Effects of Citalopram on Serotonin and CRF Systems in the Midbrain of Primates with Differences in Stress Sensitivity. J Chem Neuroanat. 2011 Jul; 41(4): 200–218.)

- Hunder og serotonin (Dogs and Serotonin). (- Artikkelen advarer om farene ved antidepressiva-indusert serotonin syndrom (SS), en tilstand som kan føre til «sykdom, endrede mentale tilstander og til og med død» hvis tilstanden er ubehandlet.)

(Anm: Dogs and Serotonin. Editorial Note: This post by Leonie Fennell is the first of two on related themes. We would love to hear any observations you or your veterinarian have on drugs in animals in general. Depression, once a disease deemed too rare to merit study, has become so common that it is now a booming business. More and more people are asking: “When we stop at the pharmacy to pick up our Prozac, are we simply buying a drug? Or are we buying into a disease as well?” In the last 20 years depression numbers have rocketed and according to the World Health Organisation, more than 300 million people of all ages are suffering globally. And it seems to be spreading to pets. An article last week caught my attention – ‘Serotonin Syndrome in Dogs: Symptoms, Causes, & Treatment’. The article warns of the dangers of antidepressant-induced Serotonin Syndrome (SS), a condition that if left untreated, can result in ‘illness, altered mental states, and even death’. Considering I’ve seen first-hand the effects that antidepressants can have on humans, particularly depersonalization, aggression and suicidality, I have always wondered whether similar effects can be seen in canines. What might the growing practice of drugging our pets lead to? (…) Lilly’s own literature(1) report the following adverse reactions with dogs taking Reconcile/Prozac: -  Calm/Lethargy/Depression – 32.9% - Shaking/Shivering/Tremor – 11.1% - Restlessness – 7.4% - Aggression –  4.2% (davidhealy.org 16.10.2017).)

- Antipsykotikas (nevroleptikas) hemming av kompleks I i cortex i normale menneskehjerner er en parallell til den ekstrapyramidale giftigheten til antipsykotika (neuroleptika). (…) Våre data støtter hypotesen om at antipsykotika (nevroleptika)-induserte ekstrapyramidale bivirkninger kan skyldes hemming av mitokondriell respiratorisk kjede.

(Anm: Antipsykotikas (nevroleptikas) hemming av kompleks I i cortex i normale menneskehjerner er en parallell til den ekstrapyramidale giftigheten til antipsykotika (nevroleptika). (…) Våre data støtter hypotesen om at antipsykotika (neuroleptika)-induserte ekstrapyramidale bivirkninger kan skyldes hemming av mitokondriell respiratorisk kjede.(Inhibition of complex I by neuroleptics in normal human brain cortex parallels the extrapyramidal toxicity of neuroleptics. (…) Our data support the hypothesis that neuroleptic-induced extrapyramidal side effects may be due to inhibition of the mitochondrial respiratory chain.) Mol Cell Biochem. 1997 Sep;174(1-2):255-9.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

– Panorama. En forskrivning for mord? (A Prescription for Murder?)

(Anm: Panorama. A Prescription for Murder? Contains some upsetting scenes. Is it possible that a pill prescribed by your doctor can turn you into a killer? Over 40 million prescriptions for SSRI anti-depressants were handed out by doctors last year in the UK. Panorama reveals the devastating side effects on a tiny minority that can lead to psychosis, violence, possibly even murder. With exclusive access to psychiatric reports, court footage and drug company data, reporter Shelley Jofre investigates the mass killings at the 2012 midnight premiere of a Batman movie in Aurora, Colorado. Twenty-four-year-old PhD student James Holmes, who had no record of violence or gun ownership, murdered 12 and injured 70. Did the SSRI anti-depressant he had been prescribed play a part in the killings? Panorama has uncovered other cases of murder and extreme violence which could be linked to psychosis developed after the taking of SSRIs - including a father who strangled his 11-year-old son. Panorama asks if enough is known about this rare side effect, and if doctors are unwittingly prescribing what could be a prescription for murder. (bbc.com 26.7.2017).) (youtube.com)

An investigation into whether Britains biggest drug company deliberately misled doctors
libcom.org/news/tv-times-27-jan-2-feb-2007-27012007
Mon 29 January - 8.30 - 9pm - BBC1 - Panorama - Secrets of the Drugs Trials
An investigation into whether Britains biggest drug company deliberately misled doctors into prescribing Seroxat for depressed teenagers without any evidence to prove its efficacy to treat this patient group. (Given this industries penchant for illegally testing its wares on Third World citizens, illegally dumping out-of-date and lethal drugs in deprived countries for the tax breaks, deliberately letting vulnerable people die for the sake of a few pence profit and carrying out acts of corporate murder when their "reputation" is threatened this would be hardly be surprising.) (...)

- Panorama proves the validity of H L Mencken’s 100 year old comment that there is always a well known solution to every human problem: neat, plausible, and wrong.

(Anm: Antidepressants and murder: case not closed. A primetime documentary that points the finger at antidepressant use as key evidence in a mass murder case misses the mark, argues Gwen Adshead. Samuel Johnson observed in 1734 that it was “incident among physicians to mistake subsequence for consequence.” His observation might apply more to journalists; and especially the BBC Panorama programme “A Prescription for Murder,” broadcast on 26 July. (…) Expert conclusions The programme interviewed several psychiatrists, including William Reid, who questioned Holmes for the trial. Reid, an extremely well known and highly respected forensic psychiatrist in the US, patiently and thoroughly explained why he had concluded that antidepressants had played no part in Holmes’s undoubtedly abnormal mental state at the time of the homicides. In a slightly less patient tone, the chief prosecutor also explained that the potential role of antidepressants had indeed been considered at trial by everyone, including the defence, and been rejected as materially irrelevant. (…) Panorama proves the validity of H L Mencken’s 100 year old comment that there is always a well known solution to every human problem: neat, plausible, and wrong. BMJ 2017;358:j3697 (Published 02 August 2017).)

- Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap.

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: - SSRI-utløst aggresjon, tenåringsvold, massemord etc.? (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva läkemedel påverkar fiskars beteende.) (- Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna.)

(Anm: Antidepressiva läkemedel påverkar fiskars beteende. Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna. Det är en avhandlingsom läggs fram vid Södertörns högskola som har studerat hur det vanliga SSRI-läkemedlet citalopram påverkar fiskar, med storspigg och zebrafisk som studiemodeller. Resultatet visade att både ätbeteendet och stresskänsligheten påverkades hos storspiggen. Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna. (lakemedelsvarlden.se 26.5.2017).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd".

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd. (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour'. (...) Can alter genes responsible for building fish brains and controlling their behavior.) (scientificamerican.com 14.7.2013).)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

- Medicinrester får fåglar att tappa sexlusten. Starar håller gärna till vid dammar runt reningsverk, där det finns gott om maskar och insekter. Men i vattnet kan också låga halter av läkemedel finnas – exempelvis från antidepressiva medel.

(Anm: Medicinrester får fåglar att tappa sexlusten. Starar håller gärna till vid dammar runt reningsverk, där det finns gott om maskar och insekter. Men i vattnet kan också låga halter av läkemedel finnas – exempelvis från antidepressiva medel. Och dessa ger stararna sämre aptit och minskad sexualdrift visar en brittisk studie av fågelarten, rapporterar Vetenskapsradion. Bland annat slutar hanarna sjunga och visa intresse för honorna, och fåglarna ändrar sina matvanor. Detta kan få allvarliga konsekvenser för en stare. – En fågel utan sexlust får inga ungar och en fågel som inte äter ordentligt överlever inte, säger Kathryn Arnold, miljöforskare vid universitetet i York i England. Antalet starar minskar i många länder, och läkemedelsrester i naturen kan vara en av flera orsaker till det, enligt Arnold. Resultaten presenterades på konferensen SEB Gothenburg 2017, och har ännu inte publicerats. (nyteknik.se 28.8.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Oppdrettsfisk får hjertelidelse av stress, viser ny doktorgradsstudie. Stress er et kjent problem i bransjen. (– Hjerteproblemer av ulike typer rammer oppdrettsfisk, men vi vet lite om årsakene, sier Ida Beitnes Johansen.)

Blir syke av stress
aftenposten.no 25.3.2011
Får for store hjerter - Smaker dårligere

Oppdrettsfisk får hjertelidelse av stress, viser ny doktorgradsstudie. Stress er et kjent problem i bransjen.

De siste tre og et halvt år har stipendiat Ida Beitnes Johansen ved Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, Universitet for miljø og biovitenskap på Ås, dokumentert de fysiske konsekvensene i hjertet og hjernen av stress hos fisk. Det hun fant, var forvokste fiskehjerter i den gruppen av fisk som viste dårligst evne til å takle stress. – Hjerteproblemer av ulike typer rammer oppdrettsfisk, men vi vet lite om årsakene, sier Ida Beitnes Johansen.– Ved å studere forekomsten av stresshormonet kortisol,som finnes både hos fisk og mennesker, har jeg sett hvordan for høye nivåer kan føre til sykdom og hjertelidelser. (...)

- Det hovedløse samfund: Glemmer du også at tænke selv? Ny teknologi hjælper i hverdagen, men det gør også din hjerne mere overflødig.

(Anm: Det hovedløse samfund: Glemmer du også at tænke selv? Ny teknologi hjælper i hverdagen, men det gør også din hjerne mere overflødig. Hvis du ikke bruger hjernen, så bliver den doven, og det kan få store konsekvenser. Få ekspertens råd til at vække hjernen. (jyllands-posten.dk 4.8.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- GSK's selvmordssag kan sætte gang i medicinspekulanter

GSK's selvmordssag kan sætte gang i medicinspekulanter
medwatch 17.5.2017
Det britiske medicinalselskab GlaxoSmithKline blev for nyligt idømt en bøde i forbindelse med en selvmordssag, og den skaber vigtig præcedens, men kan også åbne døren for pengejagtende medicinspekulanter.

Det er kun kort tid siden, at GlaxoSmithKline blev idømt til at skulle betale erstatning til en amerikansk enke på grund af hendes mands selvmord, men allerede nu har sagen skabt debat omkring den præcedens, den sætter. Og ikke mindst hvilke konsekvenser det kan få for medicinalselskaberne fremover.

Det skriver Berlingske.

Sagen har skabt opsigt, fordi enkens mand begik selvmord seks dage efter, han var begyndt at tage en generisk version af GlaxoSmithKlines Paxil. GlaxoSmithKline havde vel og mærke intet med produktionen af midlet at gøre - det var Mylan som stod bag den generiske version. Ikke desto mindre er sagen endt hos den britiske medicinalkoncern, fordi kopiselskaberne ikke må ændre i indlægssedlen. Og det er gør sagen højst særpræget og vigtig for fremtiden, mener Timo Minssen, der er professor i jura inden for life science-området på Københavns Universitet."

Den stigende transparens med resultater af kliniske forsøg, som bliver publiceret af medicinske myndigheder som EMA og FDA, kan føre til situationer, hvor bestemte aktører vil "trolle" den type data for at identificere mulige bivirkninger med den hensigt at forberede gruppesøgsmål. Det kan blive et stort tema i fremtiden," siger Timo Minssen.

Det er en betragtning som Anders Valentin, der er partner i advokatfirmaet Horten og specialist i internationale retssager på life science-området, er enig i. For det amerikanske retssystem er som bekendt en kringlet affære, og det kan være nok til, at selskaber vil indgå forlig for at undgå langtrukne sager, der skaber støj om deres forretninger.

GlaxoSmithKline skulle betale den afdøde advokats enke 20 mio. dollars i erstatning.

GSK dømt til at betale i selvmordssag

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Voldsoffererstatning (vold) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri rettshjelp (frirettshjelp.no/innvilgelseskompetanse).)

(Anm: – Tall fra Statens sivilrettsforvaltning, som bygger på innrapportering fra fylkesmennene, viser at så mange som to tredjedeler fikk avslag på sine søknader om fri rettshjelp i perioden 2010 til 2012 Saksøker staten – nektes fri rettshjelp (nrk.no 19.11.2013.)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Klager: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

(Anm: Sivilombudsmannen (SOM) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning) (mintankesmie.no).)

- Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd.

(Anm: Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd. I Norge har erstatningsretten utviklet seg parallelt med – og uavhengig av – en stadig større bruk av menneskerettigheter i offentlig rett og i privatretten for øvrig. Menneskerettighetene har derfor ikke fullt ut ... Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett01 / 2017 (Volum 2) Side: 3-6.)

- Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK.

(Anm: Av Henrik Vaaler - (master i rettsvitenskap 2016) jobber som advokatfullmektig i Regjeringsadvokaten. Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK. Sammendrag. EMK artikkel 13 gir personer som har vært utsatt for konvensjonskrenkelser, rett til et effektivt botemiddel på nasjonalt nivå. For å være effektivt må botemidlet kunne gi reparasjon. Artikkelen redegjør for når reparasjonen må bestå i erstatning for ikke-økonomisk tap, og hvilke følger det får for ansvarsgrunnlaget i nasjonal rett. Avslutningsvis går artikkelen inn på norsk rett, og fastlegger når artikkel 13 bør kunne anvendes direkte som erstatningsgrunnlag for norske domstoler. I en rekke saker de siste årene har private parter gått til norske domstoler og krevd erstatning for krenkelser av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Antallet søksmål synes å være økende. Sakene har til felles at saksøkerne, foruten å påberope ulovfestet objektivt ansvar eller oppreisningsbestemmelsen i skadeserstatningsloven (ski.) § 3-5, anfører at staten er forpliktet etter EMK til å tilkjenne erstatning for øko­nomisk og ikke-økonomisk tap på objektivt grunnlag ved krenkelser av konvensjonen, og at EMK utgjør et selvstendig erstatningsgrunnlag i norsk rett. Artikkelen vil se nærmere på begge spørsmålene.(...) AVSLUTTENDE BEMERKNINGER Ved å anvende artikkel 13 direkte som erstatningsgrunnlag vil norsk rett klart tilby et effektivt botemiddel. En direkte tillempning av artikkel 13 er likevel ikke den eneste eller nødvendigvis den beste måten å overholde konvensjonen på. Artikkel 13 er ikke utformet med sikte på å være en nasjonal erstatningshjemmel, og tilbyr ikke noen hel­hetlig erstatningslære. (...) Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56)Side: 299-317.)

(Anm: How can the criminal law support the provision of quality in healthcare? BMJ Qual Saf. 2014 Mar 5. [Epub ahead of print].)

- Topadvokats selvmord kan sende medicinspekulanter på pengejagt. (- Kan et medicinalselskab være skyld i et dødsfald uden at have produceret det lægemiddel, som angiveligt drev en amerikansk topadvokat til at begå selvmord? Ja, lød det for nylig i en opsigtsvækkende dom fra USA. Sagen er højst særpræget, mener juridisk ekspert.)

Topadvokats selvmord kan sende medicinspekulanter på pengejagt
business.dk 17.5.2017
Det er medicinalgiganten GlaxoSmithKline, der skal betale, selv om det var kopiproducenten Mylans produkt, der angiveligt drev en advokat til selvmord. Det har en domstol i Chicago slået fast.

Kan et medicinalselskab være skyld i et dødsfald uden at have produceret det lægemiddel, som angiveligt drev en amerikansk topadvokat til at begå selvmord? Ja, lød det for nylig i en opsigtsvækkende dom fra USA. Sagen er højst særpræget, mener juridisk ekspert.

I 2010 kastede 57-årige Stewart Dolin sig ud foran et tog i Chicago og døde på stedet. Seks dage før han tog sit eget liv, var han begyndt at tage et middel mot depression -  en kopi av GlaxoSmithKlines kendte antidepressiv Paxil.

GlaxoSmithKline har hverken produceret eller markedsført det middel, som ifølge en domstol i Chicago drev Stewart Dolin mod selvmord. Det var producenten Mylan, der havde produceret en kopiversion. Alligevel blev GlaxoSmithKline dømt til at betale en erstatning på 20 mio. kroner til topadvokatens enke. (…)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- In this study, we tested the hypothesis that the genetic variants associated with decreased citalopram efficiency, 5HTTLPR/rs25531, and increased impulsive behavior, MAOA-uVNTR and HTR2B Q20*, are more frequent among citalopram users committing suicide than among the citalopram users in general.

(Anm: Serotonergic 5HTTLPR/rs25531 s-allele homozygosity associates with violent suicides in male citalopram users. Abstract Depressive disorders are involved as a background factor in over 50% of suicide cases. The most widely used antidepressants today are serotonin selective reuptake inhibitors (SSRIs). However, not all users benefit from SSRI medication. Although the overall number of suicides in Finland have decreased notably during the last decade, the annual rate is still relatively high, particularly in male population. In this study, we tested the hypothesis that the genetic variants associated with decreased citalopram efficiency, 5HTTLPR/rs25531, and increased impulsive behavior, MAOA-uVNTR and HTR2B Q20*, are more frequent among citalopram users committing suicide than among the citalopram users in general. Also the effect of alcohol was evaluated. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2017 Jun 13. [Epub ahead of print].)

- GSK dømt til å betale 3 millioner dollar grunnet advokats selvmord i Chicago mens han gikk på generisk Seroxat (Paxil)

GSK told to pay $3M for Chicago attorney's suicide while on generic Paxil
fiercepharma.com 21.4.2017
GlaxoSmithKline came up short in efforts to convince a jury that it shouldn’t be liable for a Chicago lawyer’s 2010 suicide while he was on generic Paxil. On Thursday, jurors sided with the man’s widow, Wendy Dolin, and awarded a $3 million verdict against the drugmaker.

Throughout the trial, Dolin’s attorneys argued that Paxil’s label indicating suicide risks stop at age 24 is flawed, and that Glaxo held a responsibility to inform of the risks. Since generic drugmakers duplicate drug labels for their copycats, Glaxo was at fault in this case, they argued. And the jury agreed.

A spokesperson for GSK said the company is “disappointed” with the verdict and will appeal.

“GSK maintains that because it did not manufacture or market the medicine ingested by Mr. Dolin, it should not be liable,” the company’s spokesperson said. “Additionally, the Paxil label provided complete and adequate warnings during the time period relevant to this lawsuit.”

RELATED: Federal judge declines to toss Paxil suicide case, setting GSK up for September trial

The award fell far short of the $39 million that Dolin's lawyers sought in the case, which turned, in part, on the long debate over whether branded drugmakers should be held responsible in cases where patients took generics. (…)

(Anm: Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine. (Without Autopsies, Hospitals Bury Their Mistakes) (…) Da Renee Royak-Schaler uventet kollapset og døde 22. mai beordret ingen obduksjon. (…) Diagnostiske feil, som studier viser er vanlig, forblir uoppdaget, og tillater at leger kan fortsette sin praksis på andre pasienter med en falsk følelse av trygghet. (…) Mulighetene for å lære om effektiviteten av medisinske behandlinger og progresjon av sykdommer går tapt. Unøyaktig informasjon ender opp i dødsattester, og undergraver påliteligheten for avgjørende helsestatistikk. (propublica.org 15.12.2011).)

(Anm: US drug regulators should consider adding adults to SSRI suicide warning, says campaigner. A British doctor who campaigned for the public to be warned about increased suicide risk in young people taking antidepressants has said that US drug regulators should consider including adults in warnings. David Healy, a psychiatry professor at Bangor University, called for the warnings after GlaxoSmithKline (GSK) was ordered to pay $3m (£2.34m; €2.75m) to the widow of a US man who killed himself shortly after starting generic paroxetine. (…) When it becomes so clear cut that a jury finds there is a problem, it suggests the evidence is strong enough to look at the issue,” Healy told The BMJ. “If it’s that clear to the average man on the street, and the FDA [the US Food and Drug Administration] doesn’t do something about it, we have an odd situation.” BMJ 2017;357:j2050 (Published 25 April 2017).)

(Anm: Fakta: Samtaler med Finn Skårderud. Finn Skårderud er forfatter, psykiater, professor og skriver jevnlig for Aftenposten. United States of depression. (…) Prozac Nation ender med at Lizzie Wurtzel var en av de første som fikk det nye antidepressive legemidlet Prozac. Og tåken lettet. (…) Hva tenker du i dag om medikaliseringen av amerikansk liv? – Det er vanskelig. Medisiner redder liv. (aftenposten.no 25.2.2017).)

(Anm: Av Overlege Olaf Bakke, Arendal. "Lykkepiller" gir bedre liv. Fornøyde pasienter. Pasientene mine reagerer sterkt på de tilbakevendende forsøkene på å så tvil om moderne, trygg og effektiv behandling av noen av de mest alvorlige sykdommene vi har - depresjoner og angst. Hjerterått. De som står bak disse utspillene, vet ikke hvor galt de gjør. Det er hensynsløst, ja, bokstavelig talt hjerterått. (…) De hjelper mot depresjon og angst, har lite bivirkninger, er ikke vanedannende og er ufarlige i overdose. (…) Det er aldri påvist selvmord pga. antidepressiv behandling. Det blir stadig klarere at slik behandling reduserer tendensen til slike problemer. (aftenposten.no 19.10.2011).)

(Anm: Informasjonshefte for pasient og pårørende. Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal. Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! (…) Muligheten for helbredelse eller stor bedring er omtrent den samme ved de forskjellige behandlingsformene. Bivirkningene ved moderne antidepressive midler er svake og ufarlige, men spør legen om dette. Disse midlene gir ikke avhengighet. (lundbeck.com).)

(Anm: Suicides and Suicide Attempts during Long-Term Treatment with Antidepressants: A Meta-Analysis of 29 Placebo-Controlled Studies Including 6,934 Patients with Major Depressive Disorder. Psychother Psychosom. 2016;85(3):171-9Epub 2016 Apr 5.)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

- Antidepressiva gir bivirkninger som kan gi selvmordstanker. (- Søvnløshet, angst, nervøsitet, rastløshet, mareritt og rare tanker og følelser. Det er noen av bivirkningene nesten en fjerdedel av kvinnene opplevde i fire store placebokontrollerte forsøk med det antidepressive preparatet duloksetin.)

Antidepressiva gir bivirkninger som kan gi selvmordstanker
forskning.no 25.2.2017
Antidepressive medisiner har alvorlige bivirkninger hos folk som ikke er deprimerte. Bivirkningene kan ifølge det amerikanske legemiddeltilsynet være forløpere til selvmord.

Antidepressive medisiner av typen SSRI har ubehagelige bivirkningene hos de som ikke er deprimerte, konkluderer danske forskere.

En gjennomgang av tidligere forskning har nå vist at antidepressive medisiner av typen SSRI ikke alltid har noen effekt på verken lett eller alvorlig depresjon.

Les også: Lykkepiller virker ikke mot depresjon

Nå viser en annen stor studie at en lignende type medisiner har alvorlige bivirkninger hos mennesker som ikke er deprimerte.

Søvnløshet, angst, nervøsitet, rastløshet, mareritt og rare tanker og følelser. Det er noen av bivirkningene nesten en fjerdedel av kvinnene opplevde i fire store placebokontrollerte forsøk med det antidepressive preparatet duloksetin.

Kvinnene deltok i forsøk som skulle undersøke stoffets effekt på inkontinens. De hadde altså ikke depresjon, men duloksetin skulle virke ved å øke styrken i blærens lukkemuskel.

– Dette er kvinner uten psykisk sykdom som plutselig utvikler søvnløshet, forstyrret følelsesliv og irritabilitet. Det øker risikoen for selvmord, sier Emma Maund, som er forsker ved Cochrane-senteret.

Maund og kollega Louise Schow Guski gikk gjennom 7000 sider i rapporter fra det farmasøytiske selskapet Eli Lilly. Rapportene ble laget for å få godkjent duloksetin til bruk mot urininkontinens.

Resultatet er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Canadian Medical Association Journal. (…)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: Deadly Medicines and Organised Crime - Peter Gøtzsche - October (youtube.com).)

(Anm: Peter Gøtzsche: »Én mand kan godt ændre videnskaben«. Han har sammenlignet medicinalindustrien med Hitlerjugend og har fået en stor del af den danske psykiaterstab på nakken, da han for nylig udgav bogen ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’. Mød Peter Gøtzsche; internationalt anerkendt professor, som ikke er bange for at være udiplomatisk. (videnskab.dk 13.11.2015).)

(Anm: Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Selv mild synshemning har innflytelse på livskvalitet (…) Even mild vision impairment has influence on quality of life. In a study published online by JAMA Ophthalmology, Phillippa M. Cumberland, M.Sc., and Jugnoo S. Rahi, Ph.D., F.R.C.Ophth., of the University College London Institute of Child Health, London, and the UK Biobank Eye and Vision Consortium, and colleagues examined the association of visual health (across the full acuity spectrum) with social determinants of general health and the association between visual health and health and social outcomes.  (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Study suggests new way of preventing diabetes-associated blindness (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: Blurry Vision and Diabetes: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 13.6.2016).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

(Anm: Alder, helse og bruk av antidepressiva linket til øyesykdommer (Age, health and antidepressant use linked to eye disorders) (medicalnewstoday.com 6.5.2014).)

(Anm: Patient Online Report of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor-Induced Persistent Postwithdrawal Anxiety and Mood Disorders Psychother Psychosom 2012;81:386–388 (Published online: September 6, 2012).)

(Anm: Skuggesida av antidepressiva. Da. dokumentar. Mora til to små barn tar livet av seg. Ein bankdirektør drep sine eigne tvillingar. Kvifor? Legane skriv ut lykkepiller som aldri før, men har legemiddelindustrien verkeleg fortalt alt dei veit om dei mørke sidene ved desse medikamenta? (The Dark Side of a Pill) Tilgjengelig til: Mandag 30. april 2018 kl. 23:59 (nrk.no 11.8.2016).)

- Stor ökning av självmord i USA. (- Bland kvinnor var självmordsfrekvensen högst i åldrarna 45—64 år. Resultaten har väckt stor oro bland experter som efterlyser fler förebyggande insatser.) (- Den största ökningen finns bland flickor i åldrarna 10—14 år där självmordsfrekvensen tredubblats från 0,5 per 100 000 personer 1999 till 1,5 2014.)

Stor ökning av självmord i USA
dagensmedicin.se 22.4.2016
Självmordsfrekvensen i USA har ökat med 24 procent mellan 1999 och 2014, enligt myndighetsstatistik.

Den största ökningen finns bland flickor i åldrarna 10—14 år där självmordsfrekvensen tredubblats från 0,5 per 100 000 personer 1999 till 1,5 2014.

Självmordsfrekvensen är fortfarande högre hos pojkar i samma åldersgrupp men där har ökningen inte varit lika stor.

– Allt yngre barn dör av självmord, säger Victor Fornari, chef för barn- och ungdomspsykiatrin på sjukhuset Zucker Hillside i Glen Oaks, som tror att ökningen bland unga kan vara en återspegling av tillgången till sociala medier och internet där många utsätts för virtuell mobbing.

Bland män var personer över 75 år mest benägna att ta livet av sig både 1999 och 2014. Bland kvinnor var självmordsfrekvensen högst i åldrarna 45—64 år. Resultaten har väckt stor oro bland experter som efterlyser fler förebyggande insatser. (…)

(Anm: Ny rapport: Voksne oppdager ikke skolemobbing. Over 50.000 elever opplevde mobbing i norsk skole. 40 prosent av dem svarer at voksne ikke visste om mobbingen. (…) – Det er svært alvorlig at barn blir mobbet uten at det blir fanget opp. De voksne på skolen og i barnehagen må bli flinkere til å oppdage mobbing. (aftenposten.no 24.1.2017).)

(Anm: I alle grupper av samfunnet lever den yngre generasjonen lenger enn den eldre. Men nå er trenden brutt for én gruppe: Hvite kvinner i 40- og 50-årene. (…) Mot normal utvikling. Blant afroamerikanere, latinamerikanere og den eldre garde hvite amerikanere har levealderen vokst jevnt og trutt. Men for hvite kvinner, som burde være midt i livet, har levealderen fått seg en kraftig knekk. I en av de hardest rammede gruppene, hvite kvinner i slutten av 40-årene som bor på landsbygda eller i småbyer, har antallet som dør unormalt tidlig økt med 30 prosent. (aftenposten.no 22.4.2016).)

(Anm: Bruk av en type antidepressiva i svangerskapet knyttet til depresjon hos ungdommer. (Gestational exposure to type of antidepressants associated with adolescent depression. A study to be published in the May 2016 issue of the Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP) reports that use of certain antidepressants during pregnancy can result in offspring depression by early adolescence. Using national register data from Finland, researchers found that children exposed to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) during gestation had more chance of being diagnosed with depression after age 12, reaching a cumulative incidence of 8.2% by age 15. For children exposed to maternal psychiatric illness but no antidepressants, the incidence was 1.9%.) (medicalnewstoday.com 29.4.2016).)

(Anm: Dosing of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Among Children and Adults Before and After the FDA Black-Box Warning. (…) CONCLUSIONS: The proportion of commercially insured children initiating an SSRI with a low dose was higher after the 2004 FDA warning on the risk of suicidality among children, suggesting improved prescribing practices surrounding SSRI dosing among children.Psychiatr Serv. 2016 Mar;67(3):302-9. Epub 2015 Nov 16.)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: Bruk av antidepressive under graviditet kan forlenge navlestrengen (Antidepressant use during pregnancy may lengthen umbilical cord) (…) A long umbilical cord can weaken fetal circulation and expose the fetus to a lack of oxygen during the pregnancy or birth, among other things. According to the study researchers, this newly observed association of prenatal SSRI use with umbilical cord length may indicate that SSRI drugs increase fetal activity and movement in the uterus. The length of the umbilical cord is affected by how much the growing fetus moves in the uterus. "When the fetus moves, the umbilical cord stretches and eventually gets longer," says PhD student Julia Kivistö, the first author of the study. (medicalnewstoday.com 9.5.2016).)

(Anm: Antidepressiva under graviditeten kan gi mindre barn. Barn født av mødre som har brukt antidepressiva i svangerskapet har høyere risiko for å bli født tidligere og veie mindre. Forskere advarer likevel kvinner mot å slutte med medisiner når de blir gravide. (forskning.no 6.6.2016).)

(Anm: Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birthweight and gestational age: a sibling-controlled cohort study. (…) The discrepancy between our results could be due to differences in exposure ascertainment: our study used maternal self-report, which is unlikely to produce false negatives (i.e. women who report SSRI use but who were truly unexposed), whereas their study relied on prescription dispensing, a method that is likely to over-estimate women exposed to SSRIs. Int. J. Epidemiol. 2016 (First published online: May 17, 2016).)

- Sammenheng mellom bruk av selektive serotoninreopptakshemmere og selvmord: Analyse av den amerikanske legemiddelkontrollen Food and Drug Administrations (FDA) systemdata over uheldige hendelsesrapporteringer.

Association between Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Therapy and Suicidality: Analysis of U.S. Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System Data. (Sammenheng mellom bruk av selektive serotoninreopptakshemmere og selvmord: Analyse av den amerikanske legemiddelkontrollen Food and Drug Administrations (FDA) systemdata over uheldige hendelsesrapporteringer.)
Biol Pharm Bull. 2015;38(11):1689-99. doi: 10.1248/bpb.b15-00243.
Abstract Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) foreskrives for behandling av depresjon på verdensbasis. SSRI er mistenkt for å øke risikoen for selvmordstanker og atferd (suicidalitet) hos barn, ungdom og unge voksne. Vi undersøkte sammenhengen mellom SSRI behandling og selvmord ved å bruke en logistisk regresjonsmodell for lagdelte aldersdata fra Food and Drug Administrations (FDA) systemdata over uheldige hendelsesrapporteringer (Adverse Event Reporting System database). Vi forsøkte å moderere effekten av pasientrelaterte faktorer for interessante data (subsetting). Vi valgte kasusrapporter for SSRI som nevnt i Verdens helseorganisasjons anatomisk terapeutisk kjemisk klassifikasjonskode N06AB. Sammenhengen mellom SSRI og "selvmordshendelser" eller "selvskadingshendelser" ble beregnet som et rapporterings odds ratio (ROR) og justert for kovariatene av logistisk regresjon. For pasienter <18 år gammel (å.g.) var de justerte RORs (95 % konfidensintervall) for SSRI-behandling med selvmordshendelser 9,58 (8,97 til 10,23) i hele dataanalysen og 4,64 (04.15 til 05.19) i undergruppeanalysen; de med selvskadingshendelser var henholdsvis 31,40 (27,71 til 35,58) og 16,31 (13,12 til 20,29). Selv om de justerte RORs var lavere i undergruppeanalyser enn i hele dataanalyser, indikerte begge analyser sammenhenger mellom SSRI-behandling og selvmords- og selvskadingshendelser. I begge analyser fant vi at disse subsetting-data var sterkere for <18 å.g. gruppe enn andre aldersgrupper. Barn og ungdom bør overvåkes nøye for forekomst av selvmord når de blir foreskrevet SSRI. I tillegg fant vi at subsetting-data kan redusere effekten av en reell risiko blant pasienter som tar det mistenkte legemidlet. (…) (Abstract Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are prescribed for the treatment of depression worldwide. SSRIs are suspected to increase the risk of suicidal ideation and behavior (suicidality) in children, adolescents, and young adults. We examined the association between SSRI therapy and suicidality by applying a logistic regression model to age-stratified data from the Food and Drug Administration (FDA) Adverse Event Reporting System database. We attempted to mitigate the effect of patient-related factors by data subsetting. We selected case reports for SSRIs as referred to in the World Health Organization Anatomical Therapeutic Chemical classification code N06AB. The association between SSRIs and "suicidal events" or "self-harm events" was calculated as a reporting odds ratio (ROR) and adjusted for covariates by logistic regression. For subjects <18 years old (y.o.) the adjusted RORs (95% confidence interval) of SSRI therapy with suicidal events were 9.58 (8.97-10.23) in the whole data analysis and 4.64 (4.15-5.19) in the subset analysis; those with self-harm events were 31.40 (27.71-35.58) and 16.31 (13.12-20.29), respectively. Although the adjusted RORs were lower in the subset analyses than in the whole data analyses, both analyses indicated associations between SSRI treatment and suicidal and self-harm events. In both analyses these associations were stronger in the <18 y.o. group than other age groups. Children and adolescents should be closely monitored for the occurrence of suicidality when they are prescribed SSRIs. In addition, we found that data subsetting might mitigate the effect of an intrinsic risk among patients taking the suspected drug.)

(Anm: Subsetting. In research communities (for example, earth sciences, astronomy, business, and government), subsetting is the process of retrieving just the parts of large files which are of interest for a specific purpose. This occurs usually in a client—server setting, where the extraction of the parts of interest occurs on the server before the data is sent to the client over a network. The main purpose of subsetting is to save bandwidth on the network and storage space on the client computer. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Large rise in suicide among male patients in mental health care. There has been a 29% rise in suicide since 2006 among men under the care of mental health services in the UK, a report by The University of Manchester's National Confidential Inquiry into Suicide and Homicide by People with Mental Illness (NCISH) reveals. The number of suicides in male patients has now reached 1,239 per year. (medicalnewstoday.com 23.7.2015).)

(Anm: Suicide Attempt as a Risk Factor for Completed Suicide: Even More Lethal Than We Knew. Am J Psychiatry. 2016 Aug 13:appiajp201615070854. [Epub ahead of print].)

(Anm: The Risk for Dying by Suicide After an Initial Attempt. Joel Yager, MD reviewing  Bostwick JM et al. Am J Psychiatry 2016 Aug 13. (...) In a 25-year study, 5% of people who made a first-time suicide attempt ultimately died, most typically in the initial attempt or within the year.(NEJM 2016 (August 19, 2016).)

(Anm: Does psychiatric treatment prevent suicide? Over the past 2 decades, more and more people have been treated with antidepressant medications. In the same period of time, suicide rates have gone up – not down. To those of us who treat patients, this fact is both surprising and perplexing. It seems that suicidal thoughts are a common feature of major depression, and when the depressive symptoms abate with treatment, the suicidal thoughts dissipate. Intuitively, it seems that treating depression on a larger scale should prevent suicides, but we still don’t know that conclusively. (clinicalpsychiatrynews.com 8.10.2015).)

(Anm: Maria (22) hadde selvmordstanker fra hun var 12 år: – Behandlingen reddet livet mitt. Hun skadet seg selv og gikk med selvmordstanker i fire år. Så kom redningen - en behandlingsmetode som aldri før har blitt prøvd på tenåringer. (…) Hun skulle prøve ut dialektisk atferdsterapi (DBT). DBT kombinerer gruppeterapi og individuell terapi med mer utradisjonelle behandlingsmetoder som mindfulness. (…) Redder liv. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) regner at mellom 5 og 10 prosent av norske ungdommer vil svare ja på om de har gjort forsøk på å ta livet sitt, eller skade seg selv med vilje. (nrk.no 20.3.2016).)

- Underrapportering av selvmord (URS): Skjuling eller bilegging av tragedien (- En rekke land hadde et mistenkelig høyt UnD (ubestemt dødsårsak) for kvinner eller eldre mennesker)

Under-reported suicides: Hiding or compounding the tragedy (Underrapportering av selvmord: Skjuling eller bilegging av tragedien)
medicalnewstoday.com 9.4.2015
En ny studie har avdekket at de selvmordstallene som rapporteres kanskje ikke er så nøyaktige i de sentrale vestlige land, hvor selvmordsraten er høyere enn den som rapporteres i offisielle tall, spesielt for Storbritannia. (A new study has revealed that suicide figures may not be as accurate as they are reported, with key Western countries having a higher suicide rate than that reported in official figures, especially the UK.)

Ny forskning fra Bournemouth University utfordrer disse offisielle tallene, med en rekke underrapporterte selvmord (URS) potensielt som er oppdaget i løpet av studien. (New research from Bournemouth University challenges these official figures, with a series of Under-Reported Suicides (URS) potentially discovered through the study.)

Professor Colin Pritchard, who led the study, explained, "The tragedy of suicide is double-edged, the loss of the person and the impact upon those around them. One problem is to determine the accuracy of suicide figures as even today stigma surrounding suicide remains. Through this study we wanted to get a more accurate picture of suicide rates in Western countries.

"Essentially, when a death occurs, coroners have to decide whether the death was suicide - which could be hurtful to the family - or whether it is an accident or give Open Verdict because they could not decide which. It is then categorized in World Health Organisation (WHO) stats as an Undetermined Death (UnD) and it is amongst UnD that under-reported suicides are more likely. As an UnD method of dying is very similar to how people kill themselves it is probably the source of underreported suicide."

The study analysed suicides, accidental deaths and UnD by age and sex and found that UK youth (15-24 years) suicides for both sexes, was the same as the number of Undetermined Deaths at a ratio of 1:1, no other country had such a close link.

Moreover, the UK had a disproportionally higher UnD in every age band than any other country.

Andre land med sannsynlig høyere URS (under-rapportering av selvmord) var Portugal, Sveits, mens en rekke land hadde et mistenkelig høyt UnD (ubestemt dødsårsak) for kvinner eller eldre mennesker. (…) (Other countries with likely higher URS were Portugal, Switzerland whilst various countries had suspiciously high UnD for women or elderly people.)

(Anm: Examining undetermined and accidental deaths as source of 'under-reported-suicide' by age and sex in twenty Western countries. Community Ment Health J. 2015 Apr;51(3):365-76. Epub 2014 Dec 24.) (link.springer.com)

(Anm: National suicide rates 1961-2003: further analysis of nordic data for suicide, autopsies and ill-defined death rates. Psychother Psychosom. 2008;77(2):78-82. Epub 2008 Jan 25.)

- Reportasjen avslørte at legemiddelet økte selvmordsfaren, og at Statens legemiddelverk var klar over dette da de godkjente legemiddelet for det norske markedet i 1993 - og at de likevel unnlot å opplyse om det.

NRK stolt av legemiddelkritikken
Debatt Av Lars A. Kristiansen, programsjef, Faktaavdelingen NRK
aftenposten.no 19.10.2011
Lykkepiller. NRKs helsemagasin Puls hadde mandag 28. februar en reportasje om antidepressivaet Seroxat. Reportasjen avslørte at legemiddelet økte selvmordsfaren, og at Statens legemiddelverk var klar over dette da de godkjente legemiddelet for det norske markedet i 1993 - og at de likevel unnlot å opplyse om det. Reportasjen var en bitter pille for adm. direktør Åge Nærdal i legemiddelselskapet GlaxoSmithKline (GSK) - som eier Seroxat. I et innlegg i Aftenposten klager han over at han i NRK-reportasjen ikke fikk si at "lykkepillene kan ha spart mange hundre norske liv", og mer enn antydet at reportasjen representerte "slett yrkesetikk". I NRK lytter vi nøye til kritikk. (…)

Og det er nettopp disse kontrollmekanismene Puls ettergikk, da redaksjonen i fjor fikk tilgang til den dokumentasjonen Statens legemiddelverk la til grunn for sin godkjenning av Seroxat i 1993. Vi knyttet til oss flere uavhengige spesialister: Professor i farmakologi ved Universitetet i Oslo, Ivar Aursnes, fastslo at det i Legemiddelverkets eget materiale var belegg for at Seroxat øker selvmordsfaren. Professor Bent Natvig ved matematisk institutt ved UiO fastslo at "analysen . . . tilfredsstilte de nødvendige krav til vitenskapelig kvalitet", og kom til samme konklusjon. GlaxoSmithKline-direktør Åge Nærdals påstander om at Seroxat har bidratt til å minske selvmordsfaren, fant vi ikke belegg for. Det gjør heller ikke professor Arne Holte, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, som i en kronikk i Dagbladet skriver: "Det vi kan utelukke, er at "lykkepillen" fra GSK forklarer nedgangen i selvmord i Norge". (…)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

- Antidepressiva kan forårsake vold. (- Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt.)

Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort (Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort)
J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016)
(…) Bakgrunn Det er blitt satt spørsmålstegn ved bruken av antidepressiva, spesielt selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI), på grunn av dårlig effekt og sikkerhet. Vi undersøkte om unge voldsutøvere var mer sannsynlig å bruke antidepressiva før det første voldelige lovbrudd enn andre unge. (Background The use of antidepressants, especially selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), has been questioned due to poor efficacy and safety. We examined whether young violent offenders were more likely antidepressant users prior to their first violent offence than other young persons.)

Metoder Studien er en oppfølging av barn født i Finland i 1987 (n = 59 120) hvor nasjonale registre er linket til hverandre ved hjelp av personlige identitetskoder. Data om psykotrope legemdler kom fra et register over refunderte legemidler og data om forbrytelser fra et register på domstolkjennelser (etter fylte 14 år). Deltakerne ble fulgt til fylte 18 år, og for noen analyser til slutten av oppfølgingen (gjennomsnitt 21 år). For å justere for forskjeller i bakgrunns karakteristika, ble regresjonsanalyse for bruk av antidepressiva gjort ved hjelp av gruppe som ikke var domfelt som referanse. (Methods The study is a follow-up of children born in Finland in 1987 (n=59 120), linking national registers to each other using personal identity codes. Data on psychotropic drug use came from a register of reimbursed drugs and data on crimes from a register on court convictions (after the age of 14 years). Participants were followed until the age of 18 years, and for some analyses until the end of the follow-up (mean 21 years). To adjust for differences in background characteristics, regression analyses for antidepressant use were made, using the no-conviction group as the reference.)

Resultater Andeler av unge personer dømt i en alder av 18 år var: 5 % av guttene (1,7 % for voldelige forbrytelser) og 1 % (0,5 %) av jenter. Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. Blant gutter med gjentatte voldelige forbrytelser var det også mer vanlig enn blant gutter med ikke-voldelige forbrytelser. Justering for forskjeller i bakgrunn karakteristika reduserte forbindelsene mellom antidepressiva bruk og voldelig kriminalitet, men eliminerte dem ikike. (Results Proportions of young people convicted by the age of 18 years were: 5% of boys (1.7% for violent crimes) and 1% (0.5%) of girls. Antidepressant use (both overall and for SSRIs) prior to violent crime was more common among those convicted than among those without convictions. Among boys with repeated violent crimes, it was also more common than among boys with non-violent crimes. Adjustment for differences in background characteristics decreased the associations between antidepressant use and violent crime, but did not eliminate them.)

Konklusjoner Resultatene legger ytterligere bevis for forsiktighet ved forskrivning antidepressiva blant unge personer. Det krever også en reanalyse av vurderinger av vold i de opprinnelige studiene. (Conclusions The results add further evidence for caution in prescribing antidepressants among young persons. It also calls for a reanalysis of violence measures in the original trial data.) (…)

(Anm: Cohort study explores association between SSRI use and violent crime (medicalnewstoday.com 15.9.2015).)

(Anm: Nearly half of deaths among ex-prisoners related to substance abuse (clinicalpsychiatrynews 21.4.2015).)

(Anm: Hundrevis av dødsfall hos innsatte med psykiske tilstander kunne vært unngått, ifølge granskning (Hundreds of deaths of detainees with mental health conditions were avoidable, inquiry says) BMJ 2015;350:h1044 (Published 23 February 2015).)

(Anm: Skuggesida av antidepressiva. Da. dokumentar. Mora til to små barn tar livet av seg. Ein bankdirektør drep sine eigne tvillingar. Kvifor? Legane skriv ut lykkepiller som aldri før, men har legemiddelindustrien verkeleg fortalt alt dei veit om dei mørke sidene ved desse medikamenta? (The Dark Side of a Pill) Tilgjengelig til: Mandag 30. april 2018 kl. 23:59 (nrk.no 11.8.2016).)

- Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (- KONKLUSJONER: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.)

Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.
J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.
Abstract OBJECTIVE: To quantify the risk of suicidality and violence when selective serotonin and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors are given to adult healthy volunteers with no signs of a mental disorder.

DESIGN: Systematic review and meta-analysis.

MAIN OUTCOME MEASURE: Harms related to suicidality, hostility, activation events, psychotic events and mood disturbances.

SETTING: Published trials identified by searching PubMed and Embase and clinical study reports obtained from the European and UK drug regulators.

PARTICIPANTS: Double-blind, placebo-controlled trials in adult healthy volunteers that reported on suicidality or violence or precursor events to suicidality or violence.

RESULTS: A total of 5787 publications were screened and 130 trials fulfilled our inclusion criteria. The trials were generally uninformative; 97 trials did not report the randomisation method, 75 trials did not report any discontinuations and 63 trials did not report any adverse events or lack thereof. Eleven of the 130 published trials and two of 29 clinical study reports we received from the regulatory agencies presented data for our meta-analysis. Treatment of adult healthy volunteers with antidepressants doubled their risk of harms related to suicidality and violence, odds ratio 1.85 (95% confidence interval 1.11 to 3.08, p = 0.02, I2 = 18%). The number needed to treat to harm one healthy person was 16 (95% confidence interval 8 to 100; Mantel-Haenszel risk difference 0.06). There can be little doubt that we underestimated the harms of antidepressants, as we only had access to the published articles for 11 of our 13 trials.

KONKLUSJONER: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.(…) (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.)

- Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt.

(Anm: Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort (Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort) (...) Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016).)

(Anm: Sygeplejersker og SOSU’er i psykiatrien: Vi oplever mere vold (arbejdsmiljoviden.dk 13.10.2015).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

(Anm:  – Legen må levere godt, faglig skuespill (– Hvis pasienten ikke tar medisinen, oppnår man iallfall ikke noe, sier fagsjef Steinar Madsen) (dagensmedisin.no 30.3.2015).)

(Anm: Økt forbruk av lykkepiller til barn og ungdom. (Statens legemiddelverk - Steinar Madsen) (Dagsrevyen 21 (nrk.no 14.7.2014).)

- Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. Alkohol og alvorlige skader under behandling med antidepressiva

Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Alcohol and serious harms of antidepressant treatment (Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. Alkohol og alvorlige skader under behandling med antidepressiva.)
BMJ 2016;352:i892 (Published 17 February 2016)
Sharma og kolleger 'rapport bekrefter at bruk av antidepressiva er assosiert med aggresjon og vold, særlig hos unge mennesker.1 Andre har bagatellisert en årsakssammenheng , og foreslår på grunnlag av svenske epidemiologiske data at depresjon i seg selv kan være årsaken.2 Men denne studien var mangelfull fordi den ikke klarte å kontrollere for de høye rater av antidepressiva på resept i Sverige.3 (Sharma and colleagues’ report confirms that antidepressant treatment is associated with aggression and violence, especially in young people.1 Others have downplayed a causal link, proposing—on the basis of Swedish epidemiological data—that depression itself may be the cause.2 However, that study was flawed because it failed to control for the high rates of antidepressant prescription in Sweden.3)

En annen svensk kohortstudie sitert av Sharma og kolleger viseren økning i voldelig kriminalitet hos unge voksne, men pekte også på økt forekomst av alkoholrelatert kriminalitet og akutt helsehjelp.4 Disse resultatene er på linje med våre funn om at antidepressiva kan både stimulere til drikking og føre til patologisk rus, noen ganger med katastrofale resultater.5 Alkoholbruk blant de som tar antidepressiva er vanlig, men dårlig gransket; dette problemet må raskt bli undersøkt som medvirkende til både grov vold og selvmord. (…) (Another Swedish cohort study cited by Sharma and colleagues indicated increases in violent crime in young adults, but also pointed to increased rates of alcohol related crime and presentation to emergency care.4 These results align with our finding that antidepressants can both stimulate drinking and cause pathological intoxication, sometimes with catastrophic results.5 Alcohol use in people taking antidepressants is common but poorly studied; this problem needs to be urgently investigated as a contributor to both serious violence and suicide.)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment: systematic review and meta-analyses based on clinical study reports. (...) Conclusions Because of the shortcomings identified and having only partial access to appendices with no access to case report forms, the harms could not be estimated accurately. In adults there was no significant increase in all four outcomes, but in children and adolescents the risk of suicidality and aggression doubled. To elucidate the harms reliably, access to anonymised individual patient data is needed. BMJ 2016;352:i65 (Published 27 January 2016).)

(Anm: Antidepressiva kan doble risikoen for selvmord og aggresjon hos barn, ifølge studie (Antidepressants may double risk of suicide and aggression in children, study finds. Doctors should avoid prescribing antidepressants to children and teenagers wherever possible because they are associated with a doubling in the risk of aggression and suicide, Danish researchers have concluded in The BMJ.1 They recommend considering alternative treatments such as exercise or psychotherapy.) BMJ 2016;352:i545 (Published 28 January 2016).)

– Antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn. Antidepressiver øker risikoen for aggresjon og selvmord hos barn, konkluderer danske forskere. Barn og unge har dobbelt så høy risiko for selvmordsatferd når de bruker en av de mest vanlige antidepressive legemidlene, ifølge studien som er publisert i The BMJ i forrige uke.

(Anm: – Antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn. Antidepressiver øker risikoen for aggresjon og selvmord hos barn, konkluderer danske forskere.  Barn og unge har dobbelt så høy risiko for selvmordsatferd når de bruker en av de mest vanlige antidepressive legemidlene, ifølge studien som er publisert i The BMJ i forrige uke. Forskerne har gjort en såkalt metaanalyse, det vil si en systematisk gjennomgang av all tilgjengelig og relevant forskning på området. Forskerne har sett på til sammen 70 forsøk med over 18.000 pasienter der bruk av antidepressiver er sammenlignet med placebo-medisin.
(dagensmedisin.no 2.2.2016).)

(Anm: Teen Depression Treatment Is an Increasingly Thorny Issue. And the most commonly prescribed antidepressants often don’t help. (…) Taken together, it can be hard for well-meaning psychiatrists to decide the best course of treatment for depressed teens. (time.com 8.6.2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Author’s reply to Dubicka and colleagues and Stone. Dubicka and colleagues say that we are likely to harm young people when we point out that antidepressants increase the risk of suicide.1 2 They consider it harmful that some young people will not start taking antidepressants because they think that these drugs do more harm than good. What is harmful is when these authors and other psychiatrists claim that these drugs protect against suicide despite the solid evidence we have to the contrary and the clear warnings from drug agencies. BMJ 2016;352:i915 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Paper on suicidality and aggression during antidepressant treatment was flawed and the press release was misleading. We have concerns about the editorial process involved in the publication of Sharma and colleagues’ article.1 The article is fundamentally flawed in presentation and logic, and the results were further misrepresented by The BMJ press release. The BMJ is highly regarded and anything it publishes will probably be taken as fact by journalists and the public. It is therefore crucial that The BMJ operates with the highest levels of peer review scrutiny and editorial comment. BMJ 2016;352:i911 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

(Anm: Over the past 2 decades, more and more people have been treated with antidepressant medications. In the same period of time, suicide rates have gone up – not down. To those of us who treat patients, this fact is both surprising and perplexing. (clinicalpsychiatrynews.com 8.10.2015).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment: systematic review and meta-analyses based on clinical study reports. (…) CONCLUSIONS: Because of the shortcomings identified and having only partial access to appendices with no access to case report forms, the harms could not be estimated accurately. In adults there was no significant increase in all four outcomes, but in children and adolescents the risk of suicidality and aggression doubled. To elucidate the harms reliably, access to anonymised individual patient data is needed. BMJ. 2016 Jan 27;352:i65.)

- Undersøkelse av ubestemte og utilsiktede dødsfall som kilde til "underrapporterte selvmord" etter alder og kjønn i tjue vestlige land.

Examining undetermined and accidental deaths as source of 'under-reported-suicide' by age and sex in twenty Western countries.
Community Ment Health J. 2015 Apr;51(3):365-76. Epub 2014 Dec 24.
OBJECTIVES: 'Undetermined' (UnD) and accidental deaths (AccD) are explored as possible sources of 'under-reported-suicides' (URS) in 20 Western countries.

METHODS: WHO mortality rates per million of AccD, UnD and suicides analysed. UnD:suicides ratios of <1:5 calculated as likely URS versus ratios >1:10 unlikely URS and all correlated by sex and age.

RESULTS: Male URS likely in 7 countries and in 11 for females. URS in AccD likely in 5 countries for both sexes only UnD and suicide rates the elderly (75+) significantly correlated.

CONCLUSION: Strong indication of URS in the UK, Portugal, Switzerland, Sweden, Denmark and Germany with likely URS in AccD in Greece, Portugal, Switzerland and USA. These findings have important implications, indicating that, with the exception of France and Japan, official reported suicide rates contain a degree of under-reporting, and especially for women yet it is essential to have accurate suicide data to ensure adequate service provision. (…)

(Anm: Are suicide deaths under-reported? Nationwide re-evaluations of 1800 deaths in Scandinavia. Conclusions. (…) There was a real difference between the experts’ reclassifications, and suicides were more often reclassified as undetermined deaths by psychiatrists and forensic pathologists than by expert coders. BMJ Open. 2015 Nov 25;5(11):e009120.)

- Statens legemiddelverk: - Mange blir skremt av å lese pakningsvedlegget (- Dette er et problem. Å ikke ta medisiner kan være skadelig, sier Steinar Madsen og viser til (...) skrekkhistorien)

Mange blir skremt av å lese pakningsvedlegget i medisinesken
aftenposten.no 21.4.2014
Lange, vanskelige tekster spekket med advarsler kan gå på helsen løs.

Lange, vanskelige tekster spekket med advarsler kan gå på helsen løs. Folk over 65 år står for halvparten av alle legemidler som brukes. Men etter å ha lest pakningsvedlegget, kan det gå så langt at de blir skremt og setter medisinen vekk.

- Jeg hadde en pasient som ikke ville ta legemidler mot depresjon fordi han fryktet bivirkningene som var nevnt i pakningsvedlegget. Pasienten prøvde å begå selvmord, sier Steinar Madsen.

Han er overlege i Statens Legemiddelverk og er med å godkjenne rundt 50 nye medisiner og tilhørende pakningsvedlegg hvert år. Men disse tekstene er ikke alltid like enkle å forstå. Den unge mannen med depresjon hadde fått foreskrevet antidepressivaen Seroxat. Det hører ikke med til historien nøyaktig hva det var som skremte ham, men i pakningsvedlegget kan du blant annet lese dette:

«Noen pasienter som behandles med Seroxat utvikler akatisi, med rastløshet og vanskeligheter med å sitte eller stå stille. Andre pasienter utvikler serotonergt syndrom med alle eller noen av følgende symptomer: forvirring, rastløshet, svetting, rystelser, skjelving, (syns -eller hørsels)hallusinasjoner, plutselige muskelsammentrekninger eller hurtig hjerterytme.» (...)

Ikke bare kan pakningsvedleggene være vanskelige å skjønne – de kan også være avskrekkende. En dansk undersøkelse fra 2009 viser at hver tredje pasient sluttet å ta medisiner fordi de ble skremt av informasjonen om bivirkninger.

- Dette er et problem. Å ikke ta medisiner kan være skadelig, sier Madsen og viser til den overnevnte skrekkhistorien. (...)

(Anm: Skremselspropaganda (mintankesmie.no).)

(Anm:  – Legen må levere godt, faglig skuespill (– Hvis pasienten ikke tar medisinen, oppnår man iallfall ikke noe, sier fagsjef Steinar Madsen) (dagensmedisin.no 30.3.2015).)

(Anm: Økt forbruk av lykkepiller til barn og ungdom. (Statens legemiddelverk - Steinar Madsen) (Dagsrevyen 21 (nrk.no 14.7.2014).)

(Anm: – Antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn. Antidepressiver øker risikoen for aggresjon og selvmord hos barn, konkluderer danske forskere.  Barn og unge har dobbelt så høy risiko for selvmordsatferd når de bruker en av de mest vanlige antidepressive legemidlene, ifølge studien som er publisert i The BMJ i forrige uke. Forskerne har gjort en såkalt metaanalyse, det vil si en systematisk gjennomgang av all tilgjengelig og relevant forskning på området. Forskerne har sett på til sammen 70 forsøk med over 18.000 pasienter der bruk av antidepressiver er sammenlignet med placebo-medisin.
(dagensmedisin.no 2.2.2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment: systematic review and meta-analyses based on clinical study reports. (...) Conclusions Because of the shortcomings identified and having only partial access to appendices with no access to case report forms, the harms could not be estimated accurately. In adults there was no significant increase in all four outcomes, but in children and adolescents the risk of suicidality and aggression doubled. To elucidate the harms reliably, access to anonymised individual patient data is needed. BMJ 2016;352:i65 (Published 27 January 2016).)

(Anm: Antidepressiva kan doble risikoen for selvmord og aggresjon hos barn, ifølge studie (Antidepressants may double risk of suicide and aggression in children, study finds. Doctors should avoid prescribing antidepressants to children and teenagers wherever possible because they are associated with a doubling in the risk of aggression and suicide, Danish researchers have concluded in The BMJ.1 They recommend considering alternative treatments such as exercise or psychotherapy.) BMJ 2016;352:i545 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Teen Depression Treatment Is an Increasingly Thorny Issue. And the most commonly prescribed antidepressants often don’t help. (…) Taken together, it can be hard for well-meaning psychiatrists to decide the best course of treatment for depressed teens. (time.com 8.6.2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Author’s reply to Dubicka and colleagues and Stone. Dubicka and colleagues say that we are likely to harm young people when we point out that antidepressants increase the risk of suicide.1 2 They consider it harmful that some young people will not start taking antidepressants because they think that these drugs do more harm than good. What is harmful is when these authors and other psychiatrists claim that these drugs protect against suicide despite the solid evidence we have to the contrary and the clear warnings from drug agencies. BMJ 2016;352:i915 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Paper on suicidality and aggression during antidepressant treatment was flawed and the press release was misleading. We have concerns about the editorial process involved in the publication of Sharma and colleagues’ article.1 The article is fundamentally flawed in presentation and logic, and the results were further misrepresented by The BMJ press release. The BMJ is highly regarded and anything it publishes will probably be taken as fact by journalists and the public. It is therefore crucial that The BMJ operates with the highest levels of peer review scrutiny and editorial comment. BMJ 2016;352:i911 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

(Anm: Økt forbruk av lykkepiller til barn og ungdom. (Statens legemiddelverk - Steinar Madsen) (Dagsrevyen 21 (nrk.no 14.7.2014).)

(Anm: – Antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn. Antidepressiver øker risikoen for aggresjon og selvmord hos barn, konkluderer danske forskere.  Barn og unge har dobbelt så høy risiko for selvmordsatferd når de bruker en av de mest vanlige antidepressive legemidlene, ifølge studien som er publisert i The BMJ i forrige uke. Forskerne har gjort en såkalt metaanalyse, det vil si en systematisk gjennomgang av all tilgjengelig og relevant forskning på området. Forskerne har sett på til sammen 70 forsøk med over 18.000 pasienter der bruk av antidepressiver er sammenlignet med placebo-medisin.
(dagensmedisin.no 2.2.2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment: systematic review and meta-analyses based on clinical study reports. (...) Conclusions Because of the shortcomings identified and having only partial access to appendices with no access to case report forms, the harms could not be estimated accurately. In adults there was no significant increase in all four outcomes, but in children and adolescents the risk of suicidality and aggression doubled. To elucidate the harms reliably, access to anonymised individual patient data is needed. BMJ 2016;352:i65 (Published 27 January 2016).)

(Anm: Antidepressiva kan doble risikoen for selvmord og aggresjon hos barn, ifølge studie (Antidepressants may double risk of suicide and aggression in children, study finds. Doctors should avoid prescribing antidepressants to children and teenagers wherever possible because they are associated with a doubling in the risk of aggression and suicide, Danish researchers have concluded in The BMJ.1 They recommend considering alternative treatments such as exercise or psychotherapy.) BMJ 2016;352:i545 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Teen Depression Treatment Is an Increasingly Thorny Issue. And the most commonly prescribed antidepressants often don’t help. (…) Taken together, it can be hard for well-meaning psychiatrists to decide the best course of treatment for depressed teens. (time.com 8.6.2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Author’s reply to Dubicka and colleagues and Stone. Dubicka and colleagues say that we are likely to harm young people when we point out that antidepressants increase the risk of suicide.1 2 They consider it harmful that some young people will not start taking antidepressants because they think that these drugs do more harm than good. What is harmful is when these authors and other psychiatrists claim that these2 drugs protect against suicide despite the solid evidence we have to the contrary and the clear warnings from drug agencies. BMJ 2016;352:i915 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Paper on suicidality and aggression during antidepressant treatment was flawed and the press release was misleading. We have concerns about the editorial process involved in the publication of Sharma and colleagues’ article.1 The article is fundamentally flawed in presentation and logic, and the results were further misrepresented by The BMJ press release. The BMJ is highly regarded and anything it publishes will probably be taken as fact by journalists and the public. It is therefore crucial that The BMJ operates with the highest levels of peer review scrutiny and editorial comment. BMJ 2016;352:i911 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

(Anm: SSRIs and risk of suicide attempts in young people - A Danish observational register-based historical cohort study, using propensity score.Nord J Psychiatry. 2015 Aug 7:1-9. [Epub ahead of print].)

(Anm: En mann i 60-årene som uventet og dramatisk forsøker selvmord. (...) Verken ulike antidepressiver, antipsykotika, elektrostimulerende behandling, samtaler med psykiater, kompetent miljøterapeutisk oppfølging eller pårørendes hyppige besøk hadde hjulpet. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:338 – 40 (24.2.2015).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

- Høyere doser av antidepressiva øker selvmordsrisiko hos unge pasienter

Author Insights: Higher Antidepressant Doses Increase Suicide Risk for Young Patients (Forfatters innsikt: Høyere doser av antidepressiva øker selvmordsrisiko hos unge pasienter)
JAMA 2014 (April 29)
Matthew Miller, MD, SCD ved Har vard School of Public Health og kolleger fant at ungdommer som startet med høyere doser av antidepressiva enn gjennomsnittet hadde en økt risiko for selvmord. (Matthew Miller, MD, ScD, ved Har vard School of Public Health, and colleagues found that starting youth on higher-than-average doses of an antidepressant was associated with an increased risk of suicide.)

Tenåringer og unge voksne som er foreskrevet høye doser av antidepressiva er dobbelt så sannsynlig til å begå selvmord som de som er forskrevet mer moderate doser, ifølge en studie publisert i JAMA Internal Medicine denne uken. (Teens and young adults who are prescribed high doses of antidepressants are twice as likely as those prescribed more moderate doses to commit suicide, according to a study published in JAMA Internal Medicine this week.)

En metaanalyse utført av den amerikanske legemiddelkontrollen Food and Drug Administration (FDA) i 2006 på placebokontrollerte kliniske studier på antidepressiva viste en forhøyet risiko for selvmord blant tenåringer og unge voksne, som reiste alvorlige bekymringer om sikkerheten til legemidler for pasienter i denne aldersgruppen. Mange stilte imidlertid spørsmål ved gyldigheten av resultatene og antydet at den underliggende depresjon i seg selv kan ha vært ansvarlig for den høye selvmordsrisikoen - hvilket startet en årelang debatt om den potensielle risikoen for antidepressiva hos unge pasienter. (A 2006 US Food and Drug Administration (FDA) meta-analysis of placebo-controlled antidepressant clinical trials found an elevated risk of suicide in teens and young adults, raising serious concerns about the safety of the medications for patients in this age group. However, many questioned the validity of the finding and suggested that the underlying depression itself may have been responsible for the elevated suicide risks—setting off years of debate about the potential risks of antidepressants for young patients.)

Kritikere av FDA-resultatene har hevdet at pasienter og leger kan bli redde for å bruke disse legemidlene basert på uklar risiko, som utilsiktet utsetter pasienter for mulig mer betydelig risiko knyttet til ubehandlet depresjon. (Critics of the FDA findings have argued that patients and physicians may be fearful of using these medications based on unclear risks, inadvertently exposing patients to possibly more substantial risks related to untreated depression.)

Den nye studien, en analyse av medisinske journaler fra mer enn 150 000 amerikanske mennesker som tok antidepressiva mellom 1998 og 2010, ser ut til å styrke koblingen mellom antidepressiva og ungdommers selvmord ved å demonstrere en doseavhengig respons. Forskerne fant at risikoen for selvmord blant mennesker på 24 år eller yngre som tok høyere enn gjennomsnittlige doser av legemidlene var det dobbelte av pasienter som tok gjennomsnittlige doser. Dette ville føre til ett ekstra selvmord for hver 136 pasienter som tar en høyere enn gjennomsnittlig dose. Det var ingen forskjell i selvmordsrisiko mellom høydose og moderat dose antidepressive hos individer eldre enn 24 år. (…) (The new study, an analysis of medical records from more than 150 000 US individuals who took antidepressants between 1998 and 2010, appears to bolster the link between antidepressants and youth suicide by demonstrating a dose-dependent response. The researchers found that the risk of suicide among individuals 24 years or younger who took higher-than-average doses of the medications was twice that of patients who took average doses. This would translate into 1 additional suicide for every 136 patients taking a higher-than-average dose. There was no difference in the suicide risk between high-dose and moderate-dose antidepressant use in individuals older than 24 years.)

(Anm: Adolescent angst or true intent? Suicidal behavior, risk, and neurobiological mechanisms in depressed children and teenagers taking antidepressants. (dgcases.docguide.com 6.12.2014).)

(Anm: Antidepressant Dose, Age, and the Risk of Deliberate Self-harm. JAMA Intern Med. Published online April 28, 2014.)

(Anm: Kommunikasjon av skadelige effekter av legemidler (Communicating the harmful effects of medicines) Editorial BMJ 2014;348:g4047 (18 June 2014) (mintankesmie.no).)

(Anm: When youth antidepressant use went down after media coverage of drug warnings, suicide attempts went up (medicalnewstoday.com 20.6.2014).)

- Ekstrem selvmordstendens som følge av serotonin syndrom

Extreme suicidality following serotonin syndrom (Ekstrem selvmordstendens som følge av serotonin syndrom)
British Journal of psychiatry 1995;167:410
(...) Dette tilfellet tyder på at det, som et resultat av serotonin syndrome, kan ha oppstått økt sensitivitet selv ved forsiktig reintroduksjon av et legemiddel med serotonerge egenskaper (clomipramine). Selv om serotonin syndrom er sjelden forekommende, er det påkrevet at pasienter nøye følges i tiden etter at TSS er påvist”. (...) (This case suggests that, following serotonin syndrome, increased sensitivity to even cautious reinstatement of a drug with serotonergic properties (clomipramine), may occur. Although the serotonin syndrome is rare, careful study of patients in the aftermath of TSS is indicated.)

Hun gjorde gjentagende forsøk på å skade seg selv, og forsøkte å innta ulike objekter, mens hun uttalte ”Jeg føler meg så fryktelig dårlig at jeg vil dø” (...) (She made continues effort to lacerate herself and tried to ingest various objects, stating ”I feel so awful I must die”.).

(Anm: TSS: Toxic Serotonin Syndrome).

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: akatisi; manglende evne til å sitte stille, sterk rastløshet og trang til å vandre rundt. Akatisi skyldes oftest utilsiktede og uønskede forandringer i sentralnervesystemets funksjon. De er fremkalt av medisiner og er bivirkninger. Akatisi er oftest fremkalt av nevroleptika, spesielt såkalte lavdosenevroleptika, vanligvis ved behandling av alvorlige psykiske lidelser (se psykose). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Akathisia, suicidality, and fluoxetine. (...) CONCLUSION: We propose a syndrome which we name Extrapyramidal-Induced Dysphoric Reactions, one extreme manifestation of which is the emergence of suicidal ideation. We further propose a heuristic "Four Neuron Model of the Extrapyramidal Motor System" in which increased serotonin activity, by inhibiting the nigrostriatal dopamine tract, is capable of inducing extrapyramidal side effects. J Clin Psychiatry. 1992 Nov;53(11):401-6.)

(Anm: Relevansen av cytokrom P450 polymorfisme i rettsmedisin og akatisi-relatert vold og selvmord. The relevance of cytochrome P450 polymorphism in forensic medicine and akathisia-related violence and suicide. Abstract. Adverse drug reactions and interactions are among the major causes of death in the United States. Antidepressants have been reported as causing suicide and homicide and share the class attribute of frequently producing akathisia, a state of severe restlessness associated with thoughts of death and violence. Medical examiners can now identify some pharmacogenetic interactions that cause drugs, deemed safe for most, to be lethal to others. Such deaths do not yet include medication-induced, akathisia-related suicides and homicides. An extrapyramidal side effect, akathisia is a manifestation of drug toxicity whose causes lie, inter alia, in drugs, doses, and co-prescribed medications that inhibit and compete for metabolizing enzymes, which may themselves be defective. In this paper, we report our investigation into adverse drug reactions/interactions in three persons who committed homicide, two also intending suicide, while on antidepressants prescribed for stressful life events. Their histories of medication use, adverse reactions and reasons for changes in medications are presented. DNA samples were screened for variants in the cytochrome P450 gene family; that produce drug metabolizing enzymes. All three cases exhibit genotype-based diminished metabolic capability that, in combination with their enzyme inhibiting/competing medications, decreased metabolism further and are the likely cause of these catastrophic events. J Forensic Leg Med. 2016 Jul;41:65-71. Epub 2016 Apr 9.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva – Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressant use and risk of suicide and attempted suicide or self harm in people aged 20 to 64: cohort study using a primary care database BMJ 2015;350:h517 (Published 18 February 2015).)

- Prøver overdose-selvmord – får enda mer piller etterpå

Prøver overdose-selvmord – får enda mer piller etterpå
forskning.no 17.7.2014
Først forsøker pasienten å ta livet sitt med medikamenter. Så skriver legene ut enda mer medikamenter.

Det er funnet i en fersk studie fra Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Forskerne har undersøkt pasienter som ble innlagt med selvpåført forgiftning ved utvalgte norske sykehus.

Ved hjelp av opplysninger fra det norske reseptregisteret har de undersøkt hvor store mengder reseptbelagte medisiner pasientene hentet ut i tiden før og etter selvmordsforsøket.

Overraskende nok viste det seg at pasientenes medisintilgang, som allerede var høy i utgangspunktet, ble enda høyere etter at de hadde forsøkt å ta livet sitt med medisiner, uavhengig av om medikamentene var mot mentale eller fysiske lidelser.

Studien er publisert i tidsskriftet Plos One og ble gjennomført i samarbeid med forskere fra Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oxford i Storbritannia.

Les også: Stor overdoserisiko rett etter behandling (…)

Forventet nedgang
Av de som legges inn på sykehus etter selvmordsforsøk, har omtrent 90 prosent forsøkt å forgifte seg selv.

Derfor er det lett å tenke seg at mindre tilgang til medikamenter, også kan forhindre selvmord. Risikoen for nye forgiftninger i tiden etter episoden, er høy.

Forskerne forventet derfor en nedgang i tilgangen til reseptbelagte medikamenter etter innleggelsen.

Isteden fant de altså at pasientene fikk tilgang til enda mer medikamenter etter selvmordsforsøket. Denne pasientgruppen har i utgangspunktet tilgang til mye mer medikamenter enn befolkningen for øvrig.

Forskerne vet ikke hvorfor disse pasientene får mer medikamenter etter forgiftningsepisoden, men kan tenke seg flere mulige årsaker.

‒ Det kan tenkes at sykehusinnleggelsen har fungert som et varsko til legen om at pasienten har lidelser som ikke er oppdaget tidligere, og derfor behøver mer medisiner. I så fall kan økningen faktisk bety at de får bedre oppfølging enn før, sier Gjelsvik.

‒ Men vi så en økning både i medikamenter mot psykiske plager og mot fysiske plager, og vi tror ikke det er sannsynlig at pasientene plutselig skulle få betydelig flere fysiske plager etter innleggelsen enn før. (...)

(Anm: Change in Access to Prescribed Medication following an Episode of Deliberate Self-Poisoning: A Multilevel Approach. PLoS ONE 9(5): e98086 (Published: May 22, 2014).)

(Anm: For dårlig oppfølging etter selvmordsforsøk og overdose. Flertallet av landets kommuner har ikke rutiner for oppfølging av personer etter selvmordsforsøk eller overdose. – Alvorlig, mener Helsedirektoratet. Det fremgår av en rapport Sintef har utarbeidet for Helsedirektoratet. Det fremgår av en rapport Sintef har utarbeidet for Helsedirektoratet. Omtrent fire av ti kommuner rapporterte at det er etablert rutiner for at sykehuset varsler kommunen når pasienter utskrives etter å ha vært innlagt for selvmordsforsøk, eller ved mistanke om selvmordsforsøk. Og bare fire av ti kommuner svarer at de har etablert rutiner internt i kommunen for oppfølging etter selvmordsforsøk. (dagensmedisin.no 5.1.2017).)

- Hun fikk flere piller etter selvmordsforsøket

Hun fikk flere piller etter selvmordsforsøket
aftenposten.no 17.7.2014
Postdoktor Bergljot Gjelsvik mener studien er oppsiktsvekkende fordi det er så godt dokumentert at tilgang på medikamenter øker selvmordsrisikoen. (…)

Forskerne forventet nedgang

Studien har undersøkt pasienter som ble innlagt ved norske sykehus etter å ha forsøkt å ta livet sitt med medisiner. Det viste seg at pasientenes medisintilgang, som allerede var høy, ble enda høyere etter at de hadde forsøkt å ta livet sitt.

- Dette er tematikk vi ikke har visst så mye om fra før, sier postdoktor Bergljot Gjelsvik ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Hun mener funnet er oppsiktsvekkende fordi det er godt etablert i forskningen at tilgang på medikamenter øker risikoen for selvmord.

LES OGSÅ: «Jeg tror han ble rammet av en bunnløs, svart tomhet»

Forskerne bak studien forventet derfor en nedgang i tilgangen til reseptbelagte medikamenter etter innleggelsen. Isteden fant de det motsatte.

Hun mener ikke at legene ikke skal skrive ut medisiner, men der det er mulig heller skrive ut små doser hyppigere fremfor store doser. På denne måten skal det ikke bli så lett å samle et stort antall tabletter for å ta en overdose. (…)

(Anm: Change in Access to Prescribed Medication following an Episode of Deliberate Self-Poisoning: A Multilevel Approach. PLoS ONE 9(5): e98086 (Published: May 22, 2014).)

- Jørgen Bramness: Det er heller snakk om andre typer medisiner. Det kan tolkes positivt at pasientene får mer og bedre behandling enn før, sier han

Pasienter får flere piller etter selvmordsforsøk.
dagbladet.no 17.7.2014
Ifølge ny studie. (...)

Jørgen Bramness, professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning på Universitetet i Oslo, sier studien kan tolkes som at det er uforsvarlig at legene skriver ut mer. Men han poengterer at studien ikke viser at utskrivning av medisinene personene har forgiftet seg med øker.

- Det er heller snakk om andre typer medisiner. Det kan tolkes positivt at pasientene får mer og bedre behandling enn før, sier han. (...)

(Anm: Uriktig forskningsformidling om SSRI-hemmere? I en kronikk i Aftenposten 12.2. 2007 skriver Jørgen G. Bramness og Fredrik A. Walby at «i årene etter at nye medikamenter mot depresjon kom på markedet, sank antall selvmord med opptil 150 pr. år», og at «ut fra dette resultatet hadde introduksjonen av de nye antidepressivene en klar folkehelsegevinst» (1). Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127:1811 (28.6.2007).)

(Anm: Nedgang i selvmord kan ikke knyttes til nyere antidepressiva (pdf) (physorg.com) (fhi.no 10.9.2010) (Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI).)

(Anm: Dødeligheten grunnet selvmord, forgiftninger, og fall økte betydelig i løpet av det siste tiåret (Am J Public Health. 2012;102:e84–e92 (November 2012).)

(Anm: Store forskjeller i obduksjonshyppighet Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:142 (22.2.2013) .)

- Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring")

4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089)
ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning)
PRAC's anbefalinger om signaler til ajourføring af produktinformationen Vedtaget den 6.-9. januar 2015, PRAC

På grundlag af alle foreliggende data vedtog PRAC, at indehavere af markedsføringstilladelse for lægemidler indeholdende paroxetin inden 2 måneder skal indsende en ansøgning om ændring af produktinformationen (punkt 4.8 i produktresuméet og indlægssedlen) som beskrevet i det følgende (ny tekst er understreget).

Produktresumé:
Punkt 4.8 – Bivirkninger: Psykiske lidelser
Hyppighed “ikke kendt”: aggression

Fodnote - Tilfælde af aggression er iagttaget efter markedsføring
Indlægsseddel:
Punkt 4 Bivirkninger:
Hyppighed “ikke kendt”: aggression (…)

(Anm: Paroxetin; paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA etc..)

(Anm: The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac fremviser "antisosial, aggressiv og selvmorderisk atferd" (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour' (dailymail.co.uk 14.7.2013).)

(Anm: Frontal lobe injuries, violence, and aggression: a report of the Vietnam Head Injury Study. (…)These findings support the hypothesis that ventromedial frontal lobe lesions increase the risk of aggressive and violent behavior. Neurology. 1996 May;46(5):1231-8.)

(Anm: Some antidepressants may cause adolescent aggression. Some antidepressant drugs could cause irritability and other abnormal behaviour in teenagers and more research is required to study their effect on children, say scientists. (paktribune.com 18.10.2007).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment: systematic review and meta-analyses based on clinical study reports. (...) Conclusions Because of the shortcomings identified and having only partial access to appendices with no access to case report forms, the harms could not be estimated accurately. In adults there was no significant increase in all four outcomes, but in children and adolescents the risk of suicidality and aggression doubled. To elucidate the harms reliably, access to anonymised individual patient data is needed. BMJ 2016;352:i65 (Published 27 January 2016).)

(Anm: Antidepressiva kan doble risikoen for selvmord og aggresjon hos barn, ifølge studie (Antidepressants may double risk of suicide and aggression in children, study finds. Doctors should avoid prescribing antidepressants to children and teenagers wherever possible because they are associated with a doubling in the risk of aggression and suicide, Danish researchers have concluded in The BMJ.1 They recommend considering alternative treatments such as exercise or psychotherapy.) BMJ 2016;352:i545 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Teen Depression Treatment Is an Increasingly Thorny Issue. And the most commonly prescribed antidepressants often don’t help. (…) Taken together, it can be hard for well-meaning psychiatrists to decide the best course of treatment for depressed teens. (time.com 8.6.2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Author’s reply to Dubicka and colleagues and Stone. Dubicka and colleagues say that we are likely to harm young people when we point out that antidepressants increase the risk of suicide.1 2 They consider it harmful that some young people will not start taking antidepressants because they think that these drugs do more harm than good. What is harmful is when these authors and other psychiatrists claim that these drugs protect against suicide despite the solid evidence we have to the contrary and the clear warnings from drug agencies. BMJ 2016;352:i915 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Paper on suicidality and aggression during antidepressant treatment was flawed and the press release was misleading. We have concerns about the editorial process involved in the publication of Sharma and colleagues’ article.1 The article is fundamentally flawed in presentation and logic, and the results were further misrepresented by The BMJ press release. The BMJ is highly regarded and anything it publishes will probably be taken as fact by journalists and the public. It is therefore crucial that The BMJ operates with the highest levels of peer review scrutiny and editorial comment. BMJ 2016;352:i911 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

- SSRI-relatert flykrasj.

Pilot in fatal crash was using banned drug (Pilot i dødelig krasj brukte forbudt legemiddel)
The Chilkat Valley News. (28.02.2002)
National Transportation Safety Board meldte mandag at spor av antidepressiva Paxil (Seroxat) ble funnet i blod og vevsprøver tatt av den 26 år gamle Chad Beer etter ulykkeen 30. juli 2001 nær Davidson Glacier som drepte Beer og fem passasjerer. (The NTSB factual report, a summary of the agency’s year-long investigation into the crash, does not list use of the drug as the cause of the accident. The safety board will determine and publish the probable cause of the crash within a month.)

NTSBs faktarapport, et sammendrag av byråets ett års granskning av krasjet, nevner ikke bruk av legemidlet som årsaken til ulykken. Sikkerhetskommisjonen vil avgjøre og offentliggjøre den sannsynlige årsak til krasjet innen en måned. (The NTSB factual report, a summary of the agency’s year-long investigation into the crash, does not list use of the drug as the cause of the accident. The safety board will determine and publish the probable cause of the crash within a month.)

I månedene før krasjet ble Beer forskrevet Seroxat (Paxil) som behandling mot angst relatert spesielt til hans arbeid.”… (In the months prior to the crash, Beer was prescribed Paxil to treat anxiety specifically related to his job.”…)

“Det populære antidepressiva er på en liste over psykotrope legemidler, som Federal Aviation Administration betegner "diskvalifiserende," hvilket innebærer at bruk for tiden ikke er tillatt for private eller trafikkflygere. (“The popular antidepressant is on a list of psychotropic drugs the Federal Aviation Administration lists as "disqualifying," meaning that use is currently not allowed for private or commercial pilots.)

Dr Robert Rigg, FAA-regionale flylege, sa at Seroxat (Paxil) er forbudt fordi det kunne påvirke en pilots prestasjoner. "Det endrer sinnsstemning og det kan ha en stor innvirkning på hva som foregår i toppetasjen. Der er faktisk to spørsmål her. Det ene er effekten legemidlet i seg selv har på en person, og det andre er underliggende tilstander som legemidlet er forskrevet mot. Alle mennesker blir deprimerte, og det kan være ille nok å være uskikket. Men bruk av Seroxat (Paxil) er definitivt diskvalifiserende." (Dr. Robert Rigg, FAA regional flight surgeon, said Paxil is banned because it could affect how a pilot performs. "It’s mood altering and it could have a big impact as far as what’s going on upstairs. There are really two issues here. One is the effect the drug itself has on a person, but the other is the underlying conditions for which the drug is prescribed. Everybody gets depressed, and it may be bad enough to be disqualifying. But use of Paxil definitely is disqualifying.")

Rigg sa at Beers lege, som ikke var FAA-sertifisert som medisinsk gransker og dermed kvalifisert til å utføre helseundersøkelser på piloter, kanskje ikke har visst at Seroxat (Paxil) var et forbudt legemiddel. (Rigg said Beer’s doctor, who was not an FAA-certified medical examiner qualified to perform pilot physicals, may not have known Paxil was a banned drug.)

Legen rapporterte til NTSB at Beer fortalte ham at han ikke kunne ta andre legemidler på grunn av sin jobb som trafikkflyger. "Hva legens ansvar angår har jeg ingen formening om fordi han kanskje har antatt (Beer) kunne bruke Seroxat (Paxil). Det vet man bare ikke." ()

Leger er rådet å informere sine pasienter om at Seroxat (Paxil) kan påvirke tenkning og motorikk. Physician’s Desk Reference (PDR; «Felleskatalogen»), standardreferansen for legemiddelforskrivning, opplyser: "Leger er tilrådet å fremlegge for sine pasienter at Seroxat (Paxil) kan forstyrre kognitiv tenkning og motorikk. Pasienter skal advares mot å betjene farlig maskineri, blant annet det å kjøre bil." (Doctors are advised to inform their patients that Paxil could impact thinking and motor skills. The Physician’s Desk Reference, the standard prescription drug reference, states: "Physicians are advised to discuss with their patients that Paxil can interfere with cognitive thinking and motor skills. Patients should be cautioned about operating hazardous machinery, including automobiles.")

Pasienter er gjort oppmerksom på om at " Seroxat (Paxil) kan svekke vurdering (bedømmelse), tenkning eller motorikk. Unngå bilkjøring, betjening av farlig utstyr, eller deltagelse i farlige aktiviteter som krever full mental våkenhet inntil du er sikker på at legemidlet ikke påvirker deg på denne måten." (Patients are warned that "Paxil may impair your judgement, thinking or motor skills. Do not drive, operate dangerous equipment, or participate in any hazardous activity that requires full mental alertness until you are sure the medication is not affecting you in this way.")

NTSB etterforskeren Clint Johnson sa at ledelsen av L.A.B. Flying Service var uvitende om at Beer ble forskrevet legemidlet. Beer fikk godkjent sin siste første skikkelige medisinske undersøkelse for piloter i september 2000, seks måneder etter å ha blitt hyret av L.A.B. (NTSB investigator Clint Johnson said that the management of L.A.B. Flying Service was unaware that Beer had been prescribed the drug. Beer passed his last first-class pilot’s medical exam in September 2000, six months after being hired by L.A.B.)

"Ved min granskning av krasjet var det meget klart at de ikke var oppmerksom på at han ble forskrevet Seroxat (Paxil). Der er egentlig ikke mulig å vite det, dersom ikke piloten forteller det selv," sa Johnson. ("Throughout my investigation of the crash it was very clear that they were not aware that he was prescribed Paxil. There’s really no way to know, if the pilot doesn’t tell them himself," Johnson said.)

Dette skyldes at F.A.A. ikke krever at piloter testes for Seroxat (Paxil) og andre forbudte antidepressiva. Tilfeldig substanstester for piloter legge hovedvekten på marihuana, kokain, og amfetamin. Det er et krav at trafikkflygere gjennomgår en årlig medisinsk undersøkelse, og frivillig er forventet å fortelle F.A.A.s medisinske gransker om det dersom de er på antidepressiva, sa Rigg.“… (That’s because the F.A.A. doesn’t require that pilots be tested for Paxil and other banned antidepressants. Random pilot drug tests focus on marijuana, cocaine, and amphetamines. Commercial pilots are required to undergo an annual medical exam, and are expected to voluntarily tell their F.A.A. medical examiner if they’re on antidepressant drugs, Rigg said.“)

“Rigg sa at piloter som innrømmer bruk av antidepressiva ikke har adgang til å fly før de har vært medisinfri opp til seks uker, for å sikre at tilstanden som legemidlet ble forskrevet mot ikke returnerer.” (…) (“Rigg said pilots who admit to antidepressant use aren’t allowed to fly again until they’ve been off medication for up to six weeks, to make sure the conditions for which the drugs were prescribed don’t return.)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: - Flere flystyrter er selvmord. Ved systematisk sjekk av ulykker i USA i perioden 1993-2012 kom man frem til at 24 av 7.244 ulykker som medførte tap av liv, tilsvarende 0,33 prosent, sannsynligvis er direkte forårsaket av en eller flere piloter, ifølge Air & Space Magazine. (aftenposten.no 26.3.2015).)

(Anm: Don’t Blame It on Depression. That’s not what made the Germanwings co-pilot murder 149 people. (slate.com 29.3.2015).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Functional brain organization of newborns altered by prenatal cocaine exposure. A new study by UNC researchers, based on MRI brain scans of 152 infants, found disruptions in functional connectivity within part of the amygdala-prefrontal network - a pathway thought to play an important role in arousal regulation. (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

(Anm: Dødspiloten Lubitz ble behandlet av fem forskjellige leger. Nevrologer og psykiatere skal ha vært inne i behandlingen av Andreas Lubitz. - En forunderlig lang rekke av leger og spesialister, sier en etterforsker til tyske Der Spiegel. (aftenposten.no 5.4.2015).)

(Anm: Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Selv mild synshemning har innflytelse på livskvalitet (…) Even mild vision impairment has influence on quality of life. In a study published online by JAMA Ophthalmology, Phillippa M. Cumberland, M.Sc., and Jugnoo S. Rahi, Ph.D., F.R.C.Ophth., of the University College London Institute of Child Health, London, and the UK Biobank Eye and Vision Consortium, and colleagues examined the association of visual health (across the full acuity spectrum) with social determinants of general health and the association between visual health and health and social outcomes.  (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Study suggests new way of preventing diabetes-associated blindness (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: Blurry Vision and Diabetes: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 13.6.2016).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

- Gåten Lubitz (- Could antidepressants have caused the Germanwings tragedy?)

Etter flykatastrofen i Alpene: Gåten Lubitz
aftenposten.no 30.3.2015
Stadig flere opplysninger sannsynliggjør selvmordet. Men over massemordet, derimot, hviler et tungt mørke. (…)

Det drypper stadig ut biter av informasjon om Andreas Lubitz, mannen som for en uke siden styrtet et Germanwings-fly på vei fra Barcelona til Düsseldorf. Etter alt å dømme gjorde han det med viten og vilje. 149 mennesker mistet livet i tillegg til han selv.

Alle informasjonsbrokkene har to ting felles. De kan sannsynliggjøre, bygge opp en slags forståelse for hvorfor Lubitz ikke ville leve lenger. Men de sier ingenting om hvorfor han ble massemorder. (…)

Å forebygge selvmord er viktig. Å hindre massemord enda viktigere. (…)

Derfor settes et par spørsmål som på dagsordenen i Tyskland, et samfunn som setter verdier som orden, presisjon, arbeidsmoral og forutsigbarhet så høyt, men som samtidig hegner om privatsfæren og har utviklet en historisk betinget aversjon mot kontroll- og overvåkingstiltak som griper for dypt inn i den enkelte borgers liv: Hadde det vært mulig å stanse Lubitz før han satt alene bak spakene? Hva måtte i så fall til?

Herostratos-gåten er 2300 år gammel. Den er ennå ikke løst. (…)

(Anm: Could antidepressants have caused the Germanwings tragedy? (forbes.com 29.3.2015).)

(Anm: Germanwings-styrten: NRK svarer på kritikken: Også Bild kan ha relevante opplysninger. Vi ønsker ikke sensasjon og spekulasjon, men vil bidra med informasjon til publikum, svarer nyhetsdirektøren. (aftenposten.no 31.3.2015).)

– Jeg har angst for å bli blind (- E-posten avslører også at Lubitz tok den høyeste dosen av Mirtazapine, som er et anti-depressiva.) (- Stresset øker, noe som fører til langvarig søvnproblemer og at jeg blir nedkjørt.)

Germanwings-ulykken: Andreas Lubitz sendte desperat email til legen to uker før han styrtet flyet
vg.no 6.3.2016
(…) – Jeg har angst for å bli blind
E-posten avslører også at Lubitz tok den høyeste dosen av Mirtazapine, som er et anti-depressiva.

Videre skriver 27-åringen at den økte bruken av medisin har ført til at han ble mer rastløs.

Les også: Kapteinen skal ha forsøkt å komme inn i cockpit med øks

«Med den høyere dosen har jeg blitt mer urolig og opplever også panikk med tanke på øynene mine», skal han ifølge Bild ha skrevet før han fortsetter:

«Jeg har angst for å bli blind, og når fikseringen på øynene vedvarer så sirkler stadig tankene rundt dette. Stresset øker, noe som fører til langvarig søvnproblemer og at jeg blir nedkjørt».

Lubitz skal ha vært i kontakt med 41 leger vedrørende sin situasjon.

Den endelige rapporten om styrten bli offentliggjort den 13. mars.

Her er alle sakene vi har skrevet om Germanwings-styrten (…)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Remeron (mirtazapine) Side Effects Center. (…) Get medical help right away if you have any very serious side effects, including: fast/irregular heartbeat, severe dizziness, fainting, eye pain/swelling/redness, vision changes (such as seeing rainbows around lights at night, blurred vision). This medication may increase serotonin and rarely cause a very serious condition called serotonin syndrome/toxicity. (rxlist.com (6.3.2016)).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Sleep deprivation linked to cell damage (medicalnewstoday.com 12.12.2014).)

(Anm: Poor sleep quality associated with increased suicide risk in older adults (medicalnewstoday.com 11.8.2014).)

(Anm: Poor sleep health could contribute to inflammatory disease. A new meta-analysis in Biological Psychiatry reports that sleep disturbances and long sleep duration are associated with increases in markers of inflammation. (medicalnewstoday.com 6.7.2016).)

(Anm: Insomnia Linked with Suicidal Thoughts in Teens. J Psychiatr Res 2016 (Jun 7).)

(Anm: Mer sömn – mer lön. Vi vet att sömnen är viktig för vår hälsa. Men bättre sömn kan också leda till högre inkomst, enligt en ny studie. (netdoktor.se.se 12.8.2015).) (PDF)       

- Dårlig søvnkvalitet forbundet med økt selvmordsrisiko hos eldre voksne

Poor sleep quality associated with increased suicide risk in older adults (Dårlig søvnkvalitet forbundet med økt selvmordsrisiko hos eldre voksne)
medicalnewstoday.com 11.8.2014
Rapportert dårlig søvnkvalitet, uavhengig av nedstemthet, synes å være forbundet med en økt risiko for selvmord hos eldre voksne (Reported poor sleep quality, independent of a depressed mood, appears to be associated with an increased risk for suicide in older adults.) (…)

Forfatterne undersøkte risikoen for selvmord assosiert med dårlig rapportert søvn i en gruppe av eldre voksne (med en gjennomsnittsalder på nærmere 75 år) i løpet av en 10-årig observasjonsperiode. (The authors examined the risk for suicide associated with poor reported sleep in a group of older adults (with an average age of nearly 75 years) during a 10-year observation period.)

De personer som i utgangspunktet rapporterte dårlig søvnkvalitet hadde 1,4 ganger økt risiko for selvmord. Når forfatterne kontrollerte effekten for depresjon, hadde de som i utgangspunktet hadde dårlig søvn fortsatt 1,2 ganger større risiko for selvmord i løpet av den 10-årige observasjonsperioden. Spesielt to søvnfaktorer - innsovningsvansker og ikke-styrkende søvn - var assosiert med økt selvmordsrisiko. (Those individuals who reported poorer sleep quality at baseline had a 1.4 times increased risk for suicide. When authors controlled for the effects of a depressed mood, people with poorer sleep at baseline still demonstrated a 1.2 times greater risk for suicide during the 10-year observation period. Two sleep factors in particular - difficulty falling asleep and nonrestorative sleep - were associated with increased suicide risk.)

"Vi antyder at dårlig subjektive søvnkvalitet derfor kan representere et nyttig screeningverktøy og en nytt terapeutisk mål for selvmordsforebygging sent i livet." ("We suggest that poor subjective sleep quality may therefore represent a useful screening tool and a novel therapeutic target for suicide prevention in late life.") (…)

(Anm: Association of Poor Subjective Sleep Quality With Risk for Death by Suicide During a 10-Year Period:  A Longitudinal, Population-Based Study of Late Life. JAMA Psychiatry. 2014 (Published online August 13, 2014).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Robin Williams’ Parkinson’s: The Link Between the Chronic Disease and Depression (time.com 14.8.2014).)

(Anm: Enken til Robin Williams avslører sannheten bak dødsfallet. Filmstjernen Robin Williams (63) slet med demenssykdom før han valgte å ta sitt eget liv. – Jeg klandrer ham ikke, sier enken. (…) Hun avslører at Williams ble diagnostisert med sykdommen demens med lewylegemer etter sin død. (…) Ifølge Store norske leksikon ligner sykdommen på Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom. Demens med lewylegemer har symptomer som mental svikt, synshallusinasjoner, vrangforestillinger og depresjon. (tv2nyhetene.no 3.11.2015).)

(Anm: Suicides Spiked After Robin Williams' Death, Study Says. Widespread media coverage may have contributed to a 10% increase in suicides following Robin Williams’ highly publicized death, according to a new study. In the four months after Williams’ death by suicide in August 2014, CDC data revealed that there were 18,690 deaths by suicide in the U.S. — significantly more than the 16,849 suicides that past data and trends would have predicted for that time period, according to an analysis published Wednesday in PLOS ONE. “When you looked at the data, you didn’t need statistics to see that something happened,” says study author David Fink, a doctoral candidate in epidemiology at the Columbia University Mailman School of Public Health. “You see this very large spike in August that you can just tell is off.” (time.com 7.2.2018).)

(Anm: Lewy body dementia: unrecognized and misdiagnosed. August last year saw the passing of much-loved actor and comedian Robin Williams. At the time, friends and colleagues of the star claimed that depression led him to take his own life. But earlier this week, his widow Susan said this was not the case; his death was the result of a debilitating brain disease known as Lewy body dementia. (medicalnewstoday.com 6.11.2015).)

(Anm: Why do stand-up comedians die young? (medicalnewstoday.com 17.7.2016).)

(Anm: Does comedy kill? A retrospective, longitudinal cohort, nested case-control study of humour and longevity in 53 British comedians. (…) CONCLUSIONS: These data suggest that elite comedians are at increased risk of premature death compared to their less funny counterparts. Mental health issues and personality characteristics that help shape their comedic talent and success may well explain their reduced longevity and raises serious issues for identifying and mitigating their risk of a premature death.Int J Cardiol. 2015 Feb 1;180:258-61. doi: 10.1016/j.ijcard.2014.11.152. Epub 2014 Nov 26.)

(Anm: Depression, Addiction, Suicide, and Robin Williams (cmeinstitute.com 20.8.2014).)

- Unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere (- Vi fant en overhyppighet av forgiftning som selvmordsmetode hos begge kjønn)

Unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere
Tidsskr Nor Legeforen 2014 (25.3.2014)
Narkotikabrukere dør ofte tidlig, men ikke bare av utilsiktet overdose.

Andre unaturlige dødsfall utgjør et betydelig antall og er etter all sannsynlighet underrapportert.

Det skriver Gerd Jorunn Møller Delaveris og medforfattere i en originalartikkel i Tidsskriftet. De har undersøkt 1 338 rettsmedisinske obduksjonsrapporter fra Oslo, Bergen og Stavanger fra perioden 2000-05. De har ikke skilt mellom «tunge narkomane» og mer tilfeldige brukere av narkotika.

Ved nesten hvert fjerde unaturlige dødsfall der det ble foretatt rettsmedisinsk obduksjon med påvisning av narkotika i blodet, var dødsmåten enten en ulykke, selvmord eller drap.

Gjennomsnittsalderen på den avdøde var 34 år, og 81 % var menn. 24 % (322) av dødsfallene var ikke klassifisert som overdosedødsfall. Av disse var ca. halvparten (168) selvmord, 123 annen ulykke enn forgiftning og 31 drap. Seks av drapsofrene var kvinner.

- Vi fant en overhyppighet av forgiftning som selvmordsmetode hos begge kjønn. I kategorien annen ulykke enn forgiftning var mer enn halvparten trafikkrelatert. Mange narkotikarelaterte dødsfall skjer imidlertid i private hjem, og med andre voksne i nærheten. Dette gir viktig informasjon når man skal vurdere forebyggende og livreddende tiltak, sier Delaveris. (…)

(Anm: Unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:615 – 9 (25.3.2014).)

(Anm: Cocaine consumption quadruples the risk of sudden death in people between 19 and 49 (medicalnewstoday.com 12.12.2014).)

(Anm: 'Sudden Adult Death' May Have Mitochondrial Origin. —Some cases of unexplained sudden death can be traced to a common mitochondrial defect. (medpagetoday.com 22.4.2015).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: Cocaine, amphetamine users more likely to take their own lives (medicalnewstoday.com 23.12.2014).)

(Anm: Cocaine addiction leads to build-up of iron in brain. Cocaine addiction may affect how the body processes iron, leading to a build-up of the mineral in the brain, according to new research from the University of Cambridge. The study, published in Translational Psychiatry, raises hopes that there may be a biomarker - a biological measure of addiction - that could be used as a target for future treatments.  (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: Amphetamine use may 'speed up' heart aging. Amphetamine abuse is increasing internationally. While common sides effects of the drug include increased heart rate, headache, stomach pain, and mood changes, little is known about the drug's effect on the heart. Now, new research published in Heart Asia reports that using amphetamines recreationally may accelerate aging of the heart. (medicinenet.com 11.2.2017).)

(Anm: Simultaneous cocaine, alcohol use linked to suicide risk (medicalnewstoday.com 11.4.2016).)

(Anm: Psychotropic drug use and alcohol consumption among older adults in Germany: results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults 2008–2011. Objectives The use and combined use of psychotropic drugs and alcohol among older adults is a growing public health concern and should be constantly monitored. Relevant studies are scarce in Germany. Using data of the most recent national health survey, we analyse prevalence and correlates of psychotropic drug and alcohol use among this population. (…) Conclusions Despite the high risk of synergetic effects of psychotropic drugs and alcohol, a substantial part of older psychotropic drug users consume alcohol riskily and daily. Health professionals should talk about the additional health risks of alcohol consumption when prescribing psychotropic drugs to older adults. BMJ Open 2016;6:e012182.)

(Anm: Rat study reveals long-term effects of adolescent amphetamine abuse on the brain. A study of rats given regular, high doses of amphetamine finds that those exposed to the drug at an age corresponding to human adolescence experience long-term changes in brain function that persist into adulthood. The study, reported in the journal Neuroscience, found that amphetamine leads to changes in dopamine signaling. Dopamine is a neurotransmitter that plays a role in memory, attention, learning and feelings of pleasure. (medicalnewstoday.com 31.3.2016).)

(Anm: Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien omfattar 4 716 personer som fick tandimplantat 2003-2004. Nio år efteråt hade 14,5 procent drabbats av peri-implantit, som liknar tandlossning men har ett snabbare och aggressivare förlopp, skriver Dagens Nyheter. De som drabbas behöver ytterligare behandling, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Över 30 000 patienter i Sverige fick förra året nya tänder som skruvas fast i käkbenet. (dagensmedisin.no 28.10.2015).)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.) (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Stimulant Medications Linked to Bone Mass Reductions in Children, Adolescents. BOSTON -- April 6, 2016 -- Use of stimulant medications in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in childhood and adolescence is associated with significant reductions in bone mass, according to a study presented here at the 98th Annual Meeting of the Endocrine Society (ENDO). (…) “We suggest that stimulant medications, which release and block reuptake of dopamine and norepinephrine, may affect bone mass,” said the researchers. (dgnews.docguide.com 6.4.2016).)

(Anm: Anbefalte kokain mot onani, menssmerter, blodmangel og nerveforstyrrelser. Kokainen gikk fra å være legenes vidundermiddel til å bli storbysynden dødsengel. (dagbladet.no 19.2.2016).)

(Anm: New insights on how cocaine changes the brain. (…) The researchers used tracer molecules to follow electrical activity in the brain in rats exposed to cocaine. (…) Over time, increasing activation of a key part of the extended amygdala--the bed nucleus of the stria terminalis produces a long-lasting increase in signal transmission onto neurons that produce dopamine so that the rats became desensitized to the cocaine. Since this change happens within the amygdala, it may explain some of the long-term effects on behavior and motivation that occur after prolonged cocaine use. (medicalnewstoday.com 26.11.2015).)

(Anm: Cocaine users present alterations in the function and structures of the brain (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

(Anm: KRIMINOLOGI Test kan påvise kokainbruk gjennom fingeravtrykk Hva hvis kokainbruk kunne påvises og ikke krevde urin-, spytt- eller blodprøver? En ny metode gjør det mulig å finne ut om noen har tatt kokain, og ikke bare tatt i det. Testen gjøres via fingertuppene med en spray som reagerer på ørsmå spor av stoffene bensoylekgonin og methylekgonin i fingeravtrykk. (aftenposten.no 19.5.2015).)

(Anm: Your brain on drugs: Functional differences in brain communication in cocaine users. (…) The brain function of people addicted to cocaine is different from that of people who are not addicted and often linked to highly impulsive behavior, according to a new scientific study. (…) People who are addicted to cocaine are often highly impulsive and are prone to acting quickly, without regard to negative consequences. (medicalnewstoday.com 3.5.2015).)

(Anm: Functional brain organization of newborns altered by prenatal cocaine exposure. A new study by UNC researchers, based on MRI brain scans of 152 infants, found disruptions in functional connectivity within part of the amygdala-prefrontal network - a pathway thought to play an important role in arousal regulation. (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

- Studie: Flere årsaker til unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere (- Resultater: Ikke bare overdose-dødsfall) (- Kvinneandelen var høyest ved selvmord (27 prosent)

Studie: Flere årsaker til unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere
fhi.no 25.3.2014
Overdose regnes som den vanligste unaturlige dødsårsaken blant narkotikabrukere. Én av fire rettsmedisinsk obduserte unaturlige dødsfall i denne gruppen har imidlertid andre årsaker, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Når personer med narkotika i blodet dør som følge av overdose (såkalt «aksidentell forgiftning» eller «forgiftningsulykke»), blir dette rutinemessig rapportert. Andre unaturlige dødsfall som har sammenheng med narkotikabruk blir i mindre grad registrert og studert.

Forskere ved Folkehelseinstituttet ønsket å undersøke forekomsten av unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere og omstendighetene rundt disse. Unaturlige dødsfall regnes her som tilfeller der døden inntraff enten ved ulykke, selvmord eller drap. Målet med studien var blant annet å få mer kunnskap om hvordan narkotika bidrar til unaturlige dødsfall på andre måter enn gjennom forgiftning som skyldes ulykke.  

Studiematerialet ble hentet fra 1338 rettsmedisinske obduksjonsrapporter i perioden 2000 - 2005. Kun de rapportene hvor det var angitt funn av narkotika i blodet ble inkludert i studien.

Resultater: Ikke bare overdose-dødsfall

322 av 1338 unaturlige dødsfall hadde annen dødsårsak enn overdose, tilsvarende nesten 1 av 4

Av disse var det 168 selvmord, 123 dødsfall grunnet andre ulykker (hovedsakelig trafikkrelatert) og 31 drap

Kjønnsfordelingen varierte avhengig av dødsmåte. Kvinneandelen var høyest ved selvmord (27 prosent), og lavest i kategorien ulykker som ikke var overdose (16 prosent)

Trolig underrapportert
Stipendiat Gerd Jorunn Møller Delaveris ved Folkehelseinstituttet mener tallene er viktige for å forstå helhetsbildet tilknyttet dødsårsaker blant narkotikabrukere:

- Unaturlige dødsfall som skjer under bruk av narkotika og som ikke skyldes forgiftning faller gjerne utenfor den ordinære «overdosestatistikken». Disse utgjør et betydelig antall og er mest sannsynlig underrapportert, sier hun.

Møller Delaveris mener dessuten at ulike omstendigheter rundt dødsmåter blant disse brukerne kan ha betydning for forebygging av dødsfall:

- Slik det er nå, er det ikke noen generell eller enhetlig praksis for rekvirering av rettsmedisinsk obduksjon ved unaturlige dødsfall der det ikke er mistanke om kriminell handling. For å få bedre diagnose og registrering av unaturlige dødsfall under narkotikabruk bør hyppigheten av rettsmedisinske obduksjoner for alle unaturlige dødsfall økes, avslutter hun.

Om studien
I alt ble 1338 rettsmedisinske obduksjonsrapporter fra Sør-Norge i perioden 2000 – 2005, der det ble påvist narkotika i avdødes blod, inkludert i studien.

 Avdøde var i alderen 20 – 59 år, og hadde en unaturlig dødsmåte (ulykke, selvmord eller drap).

Kjønn, alder, dødsårsak, dødsmåte, omstendigheter og rekvirerende politidistrikt ble registrert.

De narkotiske stoffene som ble registrert var: amfetamin, metamfetamin, cannabis (THC), kokain og/eller kokain-metabolitten bezoylecgonin, morfin, ecstasy, (MDMA, MDA), fensyklidin (PCP), LSD, sikkert forhøyet GHB (over 1mmol/l), metadon og buprenorfin.

Studien er gjennomført av Gerd Jorunn Møller Delaveris, Svetlana Konstantinova-Larsen og Sidsel Rogde ved Folkehelseinstituttet. (...)

(Anm: Brain scans link frontal abnormalities to suicidal behaviors in adolescents, young adults (medicalnewstoday.com 12.12.2014).)

- Ankenævn: Antidepressiv medicin førte til selvmord

Ankenævn: Antidepressiv medicin førte til selvmord
dagensmedicin.dk 6.1.2014
Afgørelse fra Patientskadeankenævnet kan få betydning for brugen af antidepressive midler.

En afgørelse fra Patientskadeankenævnet har afgjort, at en 20-årig mands selvmord sandsynligvis blev udløst af de piller, lægen ordinerede efter en kort telefonsamtale. Det oplyser TV2.

I oktober 2011 ringede den 20-årige til sin praktiserende læge, fordi han følte sig ked af det. Efter at have talt med den unge mand i telefonen i otte minutter, udskrev lægen antidepressive lægemiddel Sertralin. 11 dage efter at den 20-årige tog pillerne for første gang, begik han selvmord.

Den unge mands selvmord fik hans familie til at føre en sag gennem Patientforsikringen, som dog afviste sagen ad flere omgange. Patientskadeankenævnets nye afgørelse, som er den første af sin slags i Danmark, kan ifølge flere læger få betydning for brugen af antidepressive midler herhjemme. (...)

- Etter 15 år med handlingsplan mot selvmord, tar flere unge sitt liv

«Det tar mange år å ta livet sitt»
aftenposten.no 24.5.2014
Samfunnspsykolog Nicholas Carr advarer: Etter 15 år med handlingsplan mot selvmord, tar flere unge sitt liv.

– Vi leser om ungdom og russebiler stadig vekk. Om alkohol og kjøring. Vi setter inn mange tiltak. Hvorfor gjør vi det? Fordi vi vet at det virker. Å bruke noen millioner på forebygging av selvmord vet vi også virker. Det er ca. 70 ungdommer som tar livet sitt hvert år. Det er en større andel ungdomsselvmord enn i andre land, sier Nicholas Carr til Adresseavisen.

Samfunnspsykologen var med da den Nasjonale handlingsplanen mot selvmord ble gjennomført fra 1994. Han har vært kursansvarlig for opplæring de i nasjonale retningslinjene.

– Da skulle det satses. Men i praksis er forebyggingsfeltet utarmet etter handlingsplanen – og jeg skjønner ikke at det er mulig, sier han.

– Men er det ikke fordi det er mye mer komplisert å forebygge at unge tar livet sitt?

– Nei, det er helt vanlig kunnskap som skal til. Jeg er overbevist om at vi kan forebygge selvmord, derfor holder jeg på med dette. Et land som Norge har Europas høyeste selvmordsrater for ungdom. Det skal ikke behøve å være slik.

Nicolas Carr har jobbet med selvmord et langt yrkesliv, spesielt mot ungdom.

– Det tar mange år å ta livet sitt. År som kunne vært brukt til å forebygge. Min tolkning er at vi her ser resultatet av mangelen på målrettede tiltak for unge, sier han. (…)

- Pillebruken blant unge øker

Pillebruken blant unge øker
nrk.no 6.6.2014
Aldri før har så mange unge i Norge fått piller mot depresjon. Nærmere 6.000 ungdommer bruker antidepressiva, viser tall fra Reseptregisteret.

Folkehelseinstituttet forsker på bruken av antidepressiva men ser ikke behovet for å gå ut med en advarsel mot å bruke piller mot depresjon på barn og unge.

De siste fire årene har bruken økt med 27 prosent, og nesten hele økningen skjer blant jenter mellom 15 og 19 år. Det viser de siste tallene fra Reseptregisteret, skriver Utdanningsnytt.

– Vi vet foreløpig ikke hvorfor andelen brukere har økt fra og med 2011. Det kan skyldes at ungdommene behandles over lengre perioder eller at det er mange nye brukere som kommer til, sier Kari Furu, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Legemiddelverket og Europeiske legemiddelmyndigheter advarte mot bruk av antidepressiva hos unge i 2003.

En studie ved Folkehelseinstituttet viste at advarslene den gangen ga en reduksjon i bruken av antidepressiva hos barn og unge på 17 prosent fra 2004 til 2005. Andelen brukere i aldersgruppen 15– 19 år lå deretter stabilt på 1,4 prosent fram til 2010, men er nå oppe i 1,8 prosent.

– Det er vanskelig å gi et eksakt svar på når det er riktig å gi antidepressiva til barn og ungdom. Uansett alder så er antidepressiva kun anbefalt ved moderat til alvorlig depresjon, sier Kari Furu.

Hun mener man bør skille mellom barn under 15 år og ungdom 16 år og eldre når dette diskuteres,

Folkehelseinstituttet forsker nå på bruken av antidepressiva. De vil ikke gå ut med en advarsel mot å bruke piller mot depresjon på barn og unge. (NTB)

(Anm: Flere unge bruker antidepressiva enn for ti år siden. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet gjort i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Studien viser også at færre barn i 1-2-årsalderen får sovemidler. (…) Bruk av et psykofarmaka er i denne studien definert som uttak av minst én resept i løpet av et år på følgende legemidler: •sovemiddel inkludert alimemazin (Vallergan) •midler mot depresjon (antidepressiva) •midler mot psykose (antipsykotika) •angstdempende midler (anxiolytika) •midler i behandling av ADHD (fhi.no 2.2.2016).)

- Unge jenter bruker stadig oftere antidepressiva

Unge jenter bruker stadig oftere antidepressiva
aftenposten.no 6.6.2014
Folkehelseinstitituttet har tidligere advart mot å bruke antidepressiva. Nå eksploderer bruken blant de unge.

Aldri før har så mange unge i Norge fått piller mot depresjon. Nærmere 6.000 ungdommer bruker antidepressiva, viser tall fra Reseptregisteret.

De siste fire årene har bruken økt med 27 prosent, og nesten hele økningen skjer blant jenter mellom 15 og 19 år. Det viser de siste tallene fra Reseptregisteret, skriver Utdanningsnytt.

- Vi vet foreløpig ikke hvorfor andelen brukere har økt fra og med 2011. Det kan skyldes at ungdommene behandles over lengre perioder eller at det er mange nye brukere som kommer til, sier Kari Furu, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Legemiddelverket og Europeiske legemiddelmyndigheter advarte mot bruk av antidepressiva hos unge i 2003.

Advarer
En studie ved Folkehelseinstituttet viste at advarslene den gangen ga en reduksjon i bruken av antidepressiva hos barn og unge på 17 prosent fra 2004 til 2005. Andelen brukere i aldersgruppen 15- 19 år lå deretter stabilt på 1,4 prosent fram til 2010, men er nå oppe i 1,8 prosent.

- Det er vanskelig å gi et eksakt svar på når det er riktig å gi antidepressiva til barn og ungdom. Uansett alder så er antidepressiva kun anbefalt ved moderat til alvorlig depresjon. Man bør skille mellom barn under 15 år og ungdom 16 år og eldre når dette diskuteres, sier Kari Furu.

Folkehelseinstituttet forsker nå på bruken av antidepressiva. De vil ikke gå ut med en advarsel mot å bruke piller mot depresjon på barn og unge. (…)

- Rekordmange unge går på lykkepiller

Rekordmange unge går på lykkepiller
nrk.no 14.7.2014
(...) Flest jenter
Økningen er størst blant jentene i alderen 15–19. Her har bruken av piller mot depresjon økt med nærmere 34 prosent fra 2010–2013.

Mens gutter i langt mindre grad øker bruken antidepressiva. (...)

Advarte for 11 år siden
I 2003 advarte Legemiddelverket og Europeiske legemiddelmyndigheter mot bruk av antidepressiva hos barn og unge.

Advarslene den gang resulterte i en reduksjon på 17 prosent fra 2004–2005. Deretter har andelen brukere i aldersgruppen 15–19 år vært stabil inntil 2010. (...)

- Overbehandling, underbehandling eller riktig behandling? (- For eksempel er det anslått at så mye som 40 % av depresjon hos menn er uoppdaget eller underbehandlet)

Overbehandling, underbehandling eller riktig behandling?
H Gjessing 
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:577 (11.3.2014)
Debatten om overbehandling og underbehandling er for viktig til at den kan baseres på påstander som ikke er godt dokumenterte og tilpasset norske forhold.

 Overbehandlingsdiskusjonen er over oss. Det har blitt hevdet at overbehandling er mer skadelig for den norske befolkning enn underbehandling. Budskapet gjør meg bekymret, fordi det ligger en negativ antydning om lemfeldig arbeid i det. (…)

At overbehandling fører til mer skade for den norske befolkning enn underbehandling kan jeg ikke forstå at det er grunnlag for å hevde. For eksempel er det anslått at så mye som 40 % av depresjon hos menn er uoppdaget eller underbehandlet. Målet – som jeg tror vi alle er helt enige om – er at vi skal gi befolkningen så korrekt behandling som mulig, ut fra nyeste dokumenterte kunnskap, gode kvalitetsregistre, oppdaterte retningslinjer og godt medisinsk skjønn. Det betyr at det er nødvendig med en hel del forskning på feltet. Her ligger det også en fin mulighet til å fremme allmennmedisinsk forskning som trenger et betydelig løft. (...)

- Etter 15 år med handlingsplan mot selvmord, tar flere unge sitt liv

«Det tar mange år å ta livet sitt»
aftenposten.no 24.5.2014
Samfunnspsykolog Nicholas Carr advarer: Etter 15 år med handlingsplan mot selvmord, tar flere unge sitt liv.

– Vi leser om ungdom og russebiler stadig vekk. Om alkohol og kjøring. Vi setter inn mange tiltak. Hvorfor gjør vi det? Fordi vi vet at det virker. Å bruke noen millioner på forebygging av selvmord vet vi også virker. Det er ca. 70 ungdommer som tar livet sitt hvert år. Det er en større andel ungdomsselvmord enn i andre land, sier Nicholas Carr til Adresseavisen.

Samfunnspsykologen var med da den Nasjonale handlingsplanen mot selvmord ble gjennomført fra 1994. Han har vært kursansvarlig for opplæring de i nasjonale retningslinjene.

– Da skulle det satses. Men i praksis er forebyggingsfeltet utarmet etter handlingsplanen – og jeg skjønner ikke at det er mulig, sier han.

– Men er det ikke fordi det er mye mer komplisert å forebygge at unge tar livet sitt?

– Nei, det er helt vanlig kunnskap som skal til. Jeg er overbevist om at vi kan forebygge selvmord, derfor holder jeg på med dette. Et land som Norge har Europas høyeste selvmordsrater for ungdom. Det skal ikke behøve å være slik.

Nicolas Carr har jobbet med selvmord et langt yrkesliv, spesielt mot ungdom.

– Det tar mange år å ta livet sitt. År som kunne vært brukt til å forebygge. Min tolkning er at vi her ser resultatet av mangelen på målrettede tiltak for unge, sier han. (…)

- Forskningslitteraturen tyder på at ungdom som tar SSRI har en liten, men økt, risiko for selvmordstanker og atferd

Selective serotonin re-uptake inhibitors--a review of the side effects in adolescents
Aust Fam Physician. 2013 Sep;42(9):620-3.
BACKGROUND: Selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) are prescribed by general practitioners (GPs) for adolescents. GPs' prescribing patterns for SSRIs changed following warnings issued by United Kingdom and United States drug advisory bodies on the use of antidepressants in children and adolescents in 2003 and 2004, respectively. Recent studies shed further light on the safety profile of SSRIs with adolescents.

OBJECTIVE: To provide a narrative review of the physical and psychiatric side effects of SSRIs as reported by adolescents. To provide GPs with practical advice regarding the prevalence and nature of side effects of SSRIs when prescribed for adolescents.

DISCUSSION: The research literature suggests that adolescents taking SSRIs are at a small, but increased, risk of suicidal thoughts and behaviours. The prescribing GP needs to be aware of a number of potential side effects and interactions. Monitoring for common physical side effects and possible emerging suicidal ideas and behaviours, especially early in treatment, is recommended. (…) 

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Konklusjon: Dekonstruksjon av rettsdokumenter avslørte at protokollspesifikke resultater ikke viste statistisk signifikant forskjell mellom citalopram og placebo. Den publiserte artikkelen konkluderte imidlertid med at citalopram var trygt og betydelig mer effektivt enn placebo for barn og ungdom, med mulige bivirkninger mht. pasientsikkerhet.

(Anm: The citalopram CIT-MD-18 pediatric depression trial: Deconstruction of medical ghostwriting, data mischaracterisation and academic malfeasance. OBJECTIVE: Deconstruction of a ghostwritten report of a randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy and safety trial of citalopram in depressed children and adolescents conducted in the United States. (…) CONCLUSION: Deconstruction of court documents revealed that protocol-specified outcome measures showed no statistically significant difference between citalopram and placebo. However, the published article concluded that citalopram was safe and significantly more efficacious than placebo for children and adolescents, with possible adverse effects on patient safety. Int J Risk Saf Med. 2016 Mar 16;28(1):33-43.)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

- Afgørelse: Lægefejl bag selvmord

Afgørelse: Lægefejl bag selvmord
nyhederne.tv2.dk 5.1.2014
Danilo Terrida tog i 2011 sit eget liv. Patientskadeankenævnet har nu afgjort, at lykkepiller var medvirkende til hans handling

En efterladt familie har efter flere års kamp endelig fået medhold i, at deres søn sandsynligvis døde som følge af at tage lykkepiller. Afgørelsen kaldes en 'murbrækker' i opfattelsen af lykkepiller, siger en professor fra Rigshospitalet.

Sagen begyndte i oktober 2011, da den 20-årige Danilo Terrida gik på Søfartsskolen i Frederikshavn. Den 14. oktober 2011 ringede Danilo Terrida til sin egen læge i Hellerup, fordi han følte sig ked af det. Og efter en kun otte minutter lang samtale over telefonen, fik han en recept udskrevet på antidepressivet Sertralin. Sundhedsstyrelsen anbefaler ellers, at læger tager mindst to samtaler med unge under 25 år, inden de udskriver lykkepiller til dem. En typisk bivirkning ved dem er nemlig, at de kan føre til selvmordsforsøg. (...)

- Kommunikasjon av skadelige effekter av legemidler

Communicating the harmful effects of medicines (Kommunikasjon av skadelige effekter av legemidler)
Editorial
BMJ 2014;348:g4047 (18 June 2014)
Warnings may have unintended consequences

In 2004 the US Food and Drug Administration warned that antidepressants could increase suicidality in children and adolescents. (…)

The issue around antidepressants may be a special case, with no shortage of strong opinions that often seem driven more by ideology than by science. (...)

As regulatory authorities have more to lose from not providing warnings than from providing them, and with society becoming increasingly risk averse, might they be more likely to issue warnings even if the evidence of net harm is uncertain? (...)

Studies of patients’ beliefs about medicines show that concerns about potential harms from drugs may be more prevalent than the experience of harmful effects. (...)

Footnotes

Research, doi:10.1136/bmj.g3596

Competing interests: We have read and understood the BMJ Group policy on declaration of interests and declare the following interests: RH has undertaken unrelated speaker engagements with honorariums with: Abbvie, Amgen, Biogen Idec, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Janssen, Pfizer, Roche, and Shire Pharmaceuticals. He is founder and shareholder of a UCL business spin out company (Spoonful of Sugar) providing consultancy on medication related behaviours to healthcare policy makers, providers, and industry. JG and AC declare no competing interests.

Provenance and peer review: Commissioned; not externally peer reviewed. (…)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

- Foreldrenes krangling gir barna selvmordstanker

- Foreldrenes krangling gir barna selvmordstanker
nettavisen.no 28.5.2014
SKADELIG: Professor Frode Thuen ved Høgskolen i Bergen påpeker at konfliktfylte skilsmisser er skadelig for barna.

Professor advarer mot langvarige konflikter etter en skilsmisse.

- Vi ser at det er en dobbelt så høy risiko for at barn med skilte foreldre forteller om selvmordstanker, sier professor Frode Thuen ved Høgskolen i Bergen til Nettavisen.

Thuen har forsket på barn og skilsmisser i flere år, og funnene han har gjort er nedslående lesing.

- Uansett hva man ser på av problemer, så kommer skilsmissebarn litt dårligere ut enn andre barn, enten det er snakk om skoleproblemer, rusmisbruk, atferdsproblemer eller kriminalitet, sier han.

Han bekrefter dermed opplevelsene til barnevernstjenesten i Fredrikstad, som tidligere denne uken slo alarm om barn som får selvmordstanker og depresjoner etter konfliktfylte skilsmisser. 

Les også: - Det gjør så vondt at barna vil dø (…)

- Skilsmisse utgjør nesten halvparten av sakene

Skilsmisse utgjør nesten halvparten av sakene
nettavisen.no 26.5.2014
Barnevernet i Fredrikstad, her ved Anne-Beth Brekke Tvedt og Therese Eddie, opplever økt pågang av skilsmissesaker.

Mens ungdom tidligere kom til barnevernet på grunn av rus, er det nå skilsmisseproblematikk som dominerer.

For av de 76 sakene som ungdomsavdelingen i barnevernstjenesten har på bordet for øyeblikket, handler 33 om skilsmisseproblematikk. Det er 44 prosent, skriver Fredrikstad Blad.

– Det er voldsomt, fastslår Therese Eddie, leder av ungdomsavdelingen.  (…)

- Grove lægefejl førte til selvmord

Grove lægefejl førte til selvmord
politiken.dk 8.1.2014
Psykiatrisk Center Amager får hård kritik for at have overmedicineret 26-årig mand. Ifølge klinikchef har sager om medicin i store doser medført »kultur-ændring« i psykiatrien.

En 26-årig psykiatrisk patient, der begik selvmord ved at kaste sig ud foran et metrotog i juni 2011, var blevet så voldsomt medicineret på Psykiatrisk Center Amager, at bivirkningerne blev »uudholdelige«.

Det konstaterer Patientombuddet, der efter to års sagsbehandling retter skarp kritik mod Psykiatrisk Center Amager for at have givet patienten, Adel Saidane, en behandling, som »var under normen for almindelig anerkendt faglig standard«. (...)

- Sammenhengen mellom salg av SSRI, TCA og selvmordsrater i de nordiske land

An Association between Initiation of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and Suicide - A Nationwide Register-Based Case-Crossover Study (En forbindelse mellom oppstart med selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-er) og selvmord - en landsomfattende registerbasert kasus kontrollstudie (case-control study))
PLoS One. 2013 Sep 9;8(9):e73973
BAKGRUNN: Behandling med selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) er en av de mest vanlige behandlingene mot depresjon. Det er imidlertid ikke klart hvorvidt det er økt kortsiktig selvmordsrisiko ved oppstart med SSRI. (BACKGROUND: Treatment with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) is one of the most common treatments for depression. It is however not clear whether or not there is an increased short-term suicide risk during initiation with SSRI.)

METHODS: A register-based nationwide case-crossover study including 5,866 suicides, 1,698 women and 4,168 men, from the Death Register 2007-2010 in Sweden. SSRI initiation was defined as a dispensed prescription of SSRI within 28 days prior to the date of suicide with no previous dispensed prescription of SSRI within 4 months prior that prescription. The control period took place one year earlier. Odds ratio (OR) was estimated using conditional logistic regression.

RESULT: During the 28 day period prior to suicide 48 women and 138 men were exposed to SSRI initiation (while not being exposed in the control period) and 22 women and 43 men were exposed in the control period (while not being exposed in the case period). The OR for suicide after initiation with SSRI was 2.7 (95% CI: 1.6-44) for women, and 4.3 (95% CI: 3.0-6.1) for men. The highest OR was found 8-11 days after initiation with SSRI 9.7 (95% CI: 3.0-31.7) for women and men combined.

Konklusjon: Den viktigste begrensningen i denne studien er knyttet til indikasjon, men det beskrivende spørsmålet er imidlertid ikke knyttet til indikasjon. Sammen med gyldige biologiske mekanismer og tidligere kliniske og epidemiologisk observasjoner linker våre funn oppstart med SSRI til økt kortsiktig selvmordsrisiko, og fortjener videre oppmerksomhet i den kliniske settingen. (...) (CONCLUSION: The main limitation in this study is confounding by indication, but the descriptive question is however not confounded by indication. Together with plausible biological mechanisms and previous clinical and epidemiological observations our findings, linking initiation of SSRI to increased short-term suicide risk, deserve further attention specifically in the clinical setting.)

(Anm: Funn ved neuroradiologi i en case med fluoxetine (Prozac) overdose (Neuroimaging findings in a case of fluoxetine overdose (e) J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.).)

The relationship between sales of SSRI, TCA and suicide rates in the Nordic countries (Sammenhengen mellom salg av SSRI, TCA og selvmordsrater i de nordiske land) (PDF) (PDF)
BMC Psychiatry 2010, 10:62 (6 August 2010)
Background
In the period 1990-2006, strong and almost equivalent increases in sales figures of selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) were observed in all Nordic countries. The sales figures of tricyclic antidepressants (TCAs) dropped in Norway and Sweden in the nineties. After 2000, sales figures of TCAs have been almost constant in all Nordic countries. The potentially toxic effect of TCAs in overdose was an important reason for replacing TCAs with SSRIs when treating depression. We studied whether the rapid increase in sales of SSRIs and the corresponding decline in TCAs in the period 1990-98 were associated with a decline in suicide rates.

Methods
Aggregated suicide rates for the period 1975-2006 in four Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden) were obtained from the national causes-of-death registries. The sales figures of antidepressants were provided from the wholesale registers in each of the Nordic countries. Data were analysed using Fisher's exact test and Pearson's correlation coefficient.

Results
There was no statistical association (P = 1.0) between the increase of sales figures of SSRIs and the decline in suicide rates. There was no statistical association (P = 1.0) between the decrease in the sale figures of TCAs and change in suicide rates either.

Conclusions
We found no evidence for the rapid increase in use of SSRIs and the corresponding decline in sales of TCAs being associated with a decline in the suicide rates in the Nordic countries in the period 1990-98. We did not find any inverse relationship between the increase in sales of SSRIs and declining suicide rates in four Nordic countries. (...)

Our study of the relationship between sales of SSRIs and suicide rates is using the same data as Reseland et al. [2]; however, their conclusion is based on when the suicide rates started to decline and not on the direct association between sales figures and suicide rates per se. The decline in the suicide rates in Denmark and Sweden pre-dated the introduction of SSRIs by ten years or more, and the rates continued to decline thereafter [2]. In Norway, the association was only present in the first three years after the introduction of SSRIs, and during the period when the major increase in sales of SSRIs occurred, there were no major changes in the suicide rates [2,3]. The estimated association reported in Norway [3] is only valid for a small subset (less than 10 percent) of the Norwegian data. In Finland, an association between increased sales of antidepressants and reduction of suicide rates has been demonstrated, but the effect was not as strong for females as for males [2]. In Iceland, the sales figures are the highest in the Nordic Countries, but suicide rates have been relatively constant for 50 years [17]. Thus, there is mixed evidence that increased use of antidepressants has coincided with a reduction in suicides [2]. (...)

No Link Found Between Decrease In Suicide And Newer Antidepressants (Ingen link funnet mellom reduksjon i selvmord og nyere antidepressiva)
medicalnewstoday.com 1.10.2010
Many researchers have studied the relationship between the increase in sales of new antidepressants in recent decades and a simultaneous decline in the suicide rate. In a study based on figures from the Nordic countries, researchers at the Norwegian Institute of Public Health found no evidence that increased sales of the new medicines could be linked to a lower suicide rate. The researchers also did not find any relationship between reduced sales of the older and more toxic antidepressants and a reduction in suicide rates.

The suicide rate has been declining since the end of the 1980s in many Western countries, including Norway, Sweden, Denmark and Finland. Around 1990, the new SSRI drugs (selective serotonin reuptake inhibitors) became available on the market. Sales figures for these new antidepressant drugs have increased annually, whereas sales of the older TCA drugs (tricyclic anti-depressants) have declined substantially. TCA drugs are associated with a risk of poisoning with overdose.

In a study recently published in BMC Psychiatry, the researchers gathered data from the Nordic countries about the suicide rate (number of suicides per 100 000 inhabitants) and sales figures for antidepressants, both for SSRIs and TCAs. A total of over 60 000 suicides were included in the study. Scientists have performed a statistical analysis of the relationship between changes in suicide rates and changes in sales figures for both new and older antidepressants in the period 1990-98 in the respective countries. It is during this time period that the increase in sales was greatest and where the greatest drop in suicide rate could be expected. (...)

(Anm: The relationship between sales of SSRI, TCA and suicide rates in the Nordic countries (Sammenhengen mellom salg av SSRI, TCA og selvmordsrater i de nordiske land) (PDF) (PDF) BMC Psychiatry 2010, 10:62 (6 August 2010).)

Decrease in Suicide Not Linked to Newer Antidepressants, Norwegian Study Finds
sciencedaily.com 30.9.2010
ScienceDaily (Sep. 30, 2010) — Many researchers have studied the relationship between the increase in sales of new antidepressants in recent decades and a simultaneous decline in the suicide rate. In a study based on figures from the Nordic countries, researchers at the Norwegian Institute of Public Health found no evidence that increased sales of the new medicines could be linked to a lower suicide rate. The researchers also did not find any relationship between reduced sales of the older and more toxic antidepressants and a reduction in suicide rates.

The suicide rate has been declining since the end of the 1980s in many Western countries, including Norway, Sweden, Denmark and Finland. Around 1990, the new SSRI drugs (selective serotonin reuptake inhibitors) became available on the market. Sales figures for these new antidepressant drugs have increased annually, whereas sales of the older TCA drugs (tricyclic anti-depressants) have declined substantially. TCA drugs are associated with a risk of poisoning with overdose. (...)

Paxil May Not Be Linked to Decrease in Suicide Rates (Seroxat (Paxil) ikke linket til lavere antall selvmord)
lawyersandsettlements.com 2.10.2010
New York, NY: Many patients say the benefits of Paxil outweigh the risk of side effects, which include congenital heart defects and other birth defects. However, new research indicates that Paxil and other antidepressants may not have a significant effect on treating depression, and they might not be linked to a decrease in suicide rates. Pregnant women must determine on a case-by-case basis whether the risk of Paxil side effects is greater than the benefits.

The most recent study, conducted by researchers at the Norwegian Institute of Public Health, found no evidence that an increase in the use of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), a class of drugs that includes Paxil, is linked to a decrease in suicide rates.

According to the 9/30/10 issue of ScienceDaily, researchers also did not find that reduced sales of tricyclics and older antidepressants was linked to a decrease in suicide rates. The article notes that the suicide rate in many Western countries has declined since the late 1980s, while SSRI antidepressants started becoming available in the early 1990s. (...)

Changes in mental health services and suicide mortality in Norway: an ecological study
BMC Health Serv Res. 2011 Mar 28;11:68
(...) BACKGROUND: Mental disorders are strongly associated with excess suicide risk, and successful treatment might prevent suicide. Since 1990, and particularly after 1998, there has been a substantial increase in mental health service resources in Norway. This study aimed to investigate whether these changes have had an impact on suicide mortality. (...)

CONCLUSIONS: The adjusted analyses in the present study indicate that increased resources in Norwegian mental health services in the period 1990-2006 were statistically unrelated to suicide mortality. (...)

- Ny evidens för antidepressivas suicidförebyggande effekt - rättelse

Ny evidens för antidepressivas suicidförebyggande effekt (PDF)
Göran Isacsson - docent, överläkare, Psykiatri Sydväst, Stockholms läns sjukvårdsområde
LÄKARTIDNINGEN 2012(50)
Rättelse i nr LT 16/2012: Författarna har återtagit publikationen i Acta Psychiatrica Scandinavica. Bortse därför även från detta referat. Läs rättelsen. Artikeln uppdaterad 2012-04-16. (...)

(Anm: Isacsson G, Reutfors J, Papadopoulos FC, Ösby U, Ahlner J. Antidepressant medication prevents suicide in depression. Acta Psychiatr Scand. 2010 Dec;122(6):454-60.)

- Tilbakekallingsvarsel for studien: - Antidepressiva forhindrer selvmord ved depresjon

Retraction notice. "Antidepressant medication prevents suicide in depression". (Tilbakekallingsvarsel. "Antidepressiva forhindrer selvmord ved depresjon".)
Acta Psychiatr Scand. 2012 May;125(5):419.
[No authors listed]
Retraction of Isacsson G, Reutfors J, Papadopoulos FC, Ösby U, Ahlner J. Acta Psychiatr Scand. 2010 Dec;122(6):454-60. (...)

(Anm: Isacsson G, Reutfors J, Papadopoulos FC, Ösby U, Ahlner J. Antidepressant medication prevents suicide in depression. Acta Psychiatr Scand. 2010 Dec;122(6):454-60.)

- Nyligen upptäckte författarna ett kodningsfel i databasen som använts, och efter korrigering blev resultatet inte tolkningsbart

Rättelse
Jan Östergren, medicinsk huvudredaktör
LÄKARTIDNINGEN 17.4.2012
I Läkartidningen 2010;107(50):3200 publicerades under rubriken »Ny evidens för antidepressivas suicidförebyggande effekt« ett autoreferat av en studie publicerad i Acta Psychiatrica Scandinavica. Nyligen upptäckte författarna ett kodningsfel i databasen som använts, och efter korrigering blev resultatet inte tolkningsbart. Författarna har därför återtagit publikationen i Acta Psychiatrica Scandinavica, varför man även ska bortse från det i Läkartidningen publicerade referatet. (...)

(Anm: Isacsson G, Reutfors J, Papadopoulos FC, Ösby U, Ahlner J. Antidepressant medication prevents suicide in depression. Acta Psychiatr Scand. 2010 Dec;122(6):454-60.)

- Antall selvmord har økt med 28 % fra 1999 til 2010 i USA

Steep Rise in Suicides Among Middle-Aged Americans, CDC Says
health.usnews.com 2.5.2013
Rate rose by 28 percent since 1999; recession may have played a role, experts say

THURSDAY, May 2 (HealthDay News) -- The number of middle-aged Americans who have committed suicide has risen sharply in the past decade, federal health officials reported Thursday.

Experts aren't sure why the jump in deaths has occurred, but point to the recession as a possible contributing factor.

According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, suicides among those aged 35 to 64 have risen by 28 percent since 1999 -- from 13.7 suicides per 100,000 people that year to 17.6 per 100,000 in 2010.

More Americans now commit suicide than are killed in car accidents. In 2010, the CDC reported, 33,687 people died in car crashes, but 38,364 took their own life.

"We have known about this trend for a while now, the CDC is merely documenting it," said Lanny Berman, executive director of the American Association of Suicidology, who was not involved with the report.

Why the rate has risen so dramatically among the middle-aged isn't clear, Berman said. "I and most of my colleagues are dumbfounded to explain it," he said.

"The best we can come up with is maybe this is the group most likely to be affected by the recession and unemployment and [home] foreclosure," Berman said. "It affected suicide rates both nationally and internationally."

What isn't known, however, is how many of those who took their lives were having financial problems, Berman said. Whether the recession is the actual cause will take years to unravel. "All we can guess at now is association," he said. (...)

Suicide Rates Rise Sharply in U.S.
nytimes.com 2.5.2013
Suicide rates among middle-aged Americans have risen sharply in the past decade, prompting concern that a generation of baby boomers who have faced years of economic worry and easy access to prescription painkillers may be particularly vulnerable to self-inflicted harm. (...)

Middle-aged suicide soars: money issues, prescription drugs cited
seattletimes.nwsource.com 2.5.2013
Suicide has typically been viewed as a problem of teenagers and the elderly, and the surge in suicide rates among middle-aged Americans is surprising. (...)

Suicide rates among middle-aged Americans have risen sharply in the past decade, prompting concern that a generation of baby boomers who have faced years of economic worry and easy access to prescription painkillers may be particularly vulnerable to self-inflicted harm. (...)

Although most suicides are still carried out by using firearms, officials said there was a marked increase in poisoning deaths, which include intentional overdoses of prescription drugs, and hangings. Poisoning deaths were up 24 percent overall during the period studied, and hangings were up 81 percent. (...)

Suicide Among Adults Aged 35–64 Years — United States, 1999–2010
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 2013;62(17);321-325 (May 3)
Suicide is an increasing public health concern. In 2009, the number of deaths from suicide surpassed the number of deaths from motor vehicle crashes in the United States (1). Traditionally, suicide prevention efforts have been focused mostly on youths and older adults, but recent evidence suggests that there have been substantial increases in suicide rates among middle-aged adults in the United States (2). To investigate trends in suicide rates among adults aged 35–64 years over the last decade, CDC analyzed National Vital Statistics System (NVSS) mortality data from 1999–2010. Trends in suicide rates were examined by sex, age group, race/ethnicity, state and region of residence, and mechanism of suicide. The results of this analysis indicated that the annual, age-adjusted suicide rate among persons aged 35–64 years increased 28.4%, from 13.7 per 100,000 population in 1999 to 17.6 in 2010. Among racial/ethnic populations, the greatest increases were observed among American Indian/Alaska Natives (AI/ANs) (65.2%, from 11.2 to 18.5) and whites (40.4%, from 15.9 to 22.3). By mechanism, the greatest increase was observed for use of suffocation (81.3%, from 2.3 to 4.1), followed by poisoning (24.4%, from 3.0 to 3.8) and firearms (14.4%, from 7.2 to 8.3). The findings underscore the need for suicide preventive measures directed toward middle-aged populations. (...)

From 1999 to 2010, the age-adjusted suicide rate for adults aged 35–64 years in the United States increased significantly by 28.4%, from 13.7 per 100,000 population to 17.6 (p<0.001) (Table 1). The suicide rate for men aged 35–64 years increased 27.3%, from 21.5 to 27.3, and the rate for women increased 31.5%, from 6.2 to 8.1 (Table 2). Among men, the greatest increases were among those aged 50–54 years and 55–59 years, (49.4%, from 20.6 to 30.7, and 47.8%, from 20.3 to 30.0, respectively). Among women, suicide rates increased with age, and the largest percentage increase in suicide rate was observed among women aged 60–64 years (59.7%, from 4.4 to 7.0).

By racial/ethnic population, the greatest increases from 1999 to 2010 among men and women overall were observed among AI/ANs (65.2%, from 11.2 to 18.5) and whites (40.4%, from 15.9 to 22.3). Among AI/ANs, the suicide rate for women increased 81.4%, from 5.7 to 10.3; the rate for men increased 59.5%, from 17.0 to 27.2. Among whites, the rate for women increased 41.9%, from 7.4 to 10.5; the rate for men increased 39.6%, from 24.5 to 34.2.

Suicide rates from 1999 to 2010 increased significantly across all four geographic regions and in 39 states.† In 2010, rates for adults aged 35–64 years were highest (19.5 per 100,000 population) in the West U.S. Census Region (Table 1). By suicide mechanism, age-adjusted rates increased for the three primary mechanisms for both men and women (Figure). Firearms and suffocation were the most common mechanisms for men (14.3 and 6.8 in 2010, respectively), whereas poisoning and firearms were the most common mechanisms for women (3.4 and 2.5 in 2010, respectively). By mechanism, the greatest increase was observed for use of suffocation (81.3%, from 2.3 to 4.1), followed by poisoning (24.4%, from 3.0 to 3.8) and firearms (14.4%, from 7.2 to 8.3) (Table 1). By sex, the increase for suffocation was 75.0% for men (from 3.9 to 6.8) and 115.0% for women (from 0.7 to 1.5) (Table 2). From 1999 to 2010, suicides by suffocation increased from 18% to 24% of all suicides for men and from 12% to 18% of all suicides for women. (...)

Editorial Note
Suicide rates among both men and women aged 35–64 years increased substantially from 1999 and 2010. This finding is consistent with a previous study that showed a notable increase in the overall suicide rate among middle-aged adults relative to a small increase in suicide rates among younger persons and a small decline in older persons during a similar period (2). The increases were geographically widespread and occurred in states with high, as well as average and low suicide rates. By race/ethnicity, the increases were highest and statistically significant only among whites and American Indian/Alaska Natives, widening the racial/ethnic gap in suicide rates (3).

Prevalence of mechanisms of suicide changed from 1999 to 2010. Whereas firearm and poisoning suicide rates increased significantly, suffocation (predominantly hanging) suicide rates increased the most among men and women aged 35–64 years. This increasing trend is particularly troubling because a large proportion of suicide attempts by suffocation result in death, suggesting a need for increased public awareness of suicide risk factors and research of potential suicide prevention strategies to reduce suffocation deaths (2). (...)

(Anm: Youth Suicide Rates Are Increasing Faster Among Females Than Males (…) Suicide rates remained consistently higher among males than females, but differences narrowed; the male-to-female suicide rate ratio decreased from 5.8 in 1994 to 3.7 in 2012. (jwatch.org 1March 11, 2015.)

- Dr. Hegerl is an advisory board member for Lilly and Lundbeck, a consultant for Nycomed and a speaker for Bristol-Myers Squibb

Prozac Nation: Use of antidepressants in the UK has soared by 500% in the past 20 years
dailymail.co.uk 5.7.2013
• Use of medication has increased by 20% each year across Europe since 1995 and this has coincided with a suicide drop of 0.8%
• Sweden and Slovakia have seen largest growth in the use of the drugs, with a 1000% increase in Sweden between 1980 and 2009
• Icelanders are the heaviest medication users with almost 9% of the population taking a daily dose of antidepressants

The use of antidepressant medication in the UK has increased five-fold since 1991, new data reveals.

It also showed that the use of such drugs had increased by 20 per cent each year across Europe over a similar period.

This increase in uptake across Europe was found to have coincided with a gradual decline in suicide rates. (...)

Antidepressant Utilization and Suicide in Europe: An Ecological Multi-National Study. Antidepressant Utilization and Suicide in Europe: An Ecological Multi-National Study
PLoS ONE 8(6): e66455 (June 19, 2013).)
(...) Background Research concerning the association between use of antidepressants and incidence of suicide has yielded inconsistent results and is the subject of considerable controversy. The first aim is to describe trends in the use of antidepressants and rates of suicide in Europe, adjusted for gross domestic product, alcohol consumption, unemployment, and divorce. The second aim is to explore if any observed reduction in the rate of suicide in different European countries preceded the trend for increased use of antidepressants. (...)

Conclusions Suicide rates have tended to decrease more in European countries where there has been a greater increase in the use of antidepressants. These findings underline the importance of the appropriate use of antidepressants as part of routine care for people diagnosed with depression, therefore reducing the risk of suicide. (...)

Competing interests: Ricardo Gusmão, Sónia Quintão, David McDaid, Ella Arensman, Chantal Van Audenhove, Claire Coffey, Airi Varnik, Peeter Varnik and James Coyne have declared that no competing interests exist. Ulrich Hegerl read the journal’s policy and has the following conflicts: Dr. Hegerl is an advisory board member for Lilly and Lundbeck, a consultant for Nycomed and a speaker for Bristol-Myers Squibb. This does not alter the authors’ adherence to all the PLOS ONE policies on sharing data and materials. (...)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

- Antall selvmord stiger (- Dramatisk økning i bruk av antidepressiva blant unge jenter)

Kraftig kritikk av Ahus etter selvmord
vg.no 27.6.2014
Ahus får kraftig kritikk av fylkeslegen etter at en 20 år gammel kvinne tok sitt eget liv mens hun var pasient ved sykehuset.

– Behandlingen og oppfølgingen var uforsvarlig, sier fylkeslege Petter Schou i Oslo og Akershus til NRK.

Han snakker om behandlingen Silje Johannesen Øwre (20) fikk ved Akershus universitetssykehus (Ahus) da hun havnet i psykiatrien. Øwre ble medisinert med lykkepiller, sovepiller, smertestillende og beroligende. På det meste tok Silje 19 forskjellige medikamenter hver dag.

Etter å ha forsøkt å ta sitt eget liv flere ganger, lyktes hun til slutt, mens hun hadde permisjon fra psykiatriavdelingen på Ahus. Permisjonen hadde hun til tross for at det i journalen sto at hun var «akutt og kronisk suicidal».

Schou mener flere forhold ved Ahus er kritikkverdige. Blant annet gjelder dette feil diagnoser, uforsvarlig medisinering, slurv med journaler og mangel på kontakt med pårørende. Fylkeslegen mener også evalueringen av behandlingen var dårlig.

– Vi har konkludert med at de på flere områder bryter loven, sier Schou.

Divisjonsdirektør Trond Rangnes ved Ahus sier de tar saken meget alvorlig og holder på med å gjennomgå den. Han opplyser at sykehuset vil gi et svar til tilsynsmyndighetene innen 4. august. Ahus har etter hendelsen endret mange av sine rutiner, blant annet rutinene for medisinering, permisjoner og kontakt med pårørende. (...)

Fylkeslegen med hard kritikk av Ahus etter Siljes selvmord
nrk.no 27.6.2014
Silje Johannesen Øwres foreldre mener leger og psykiatere tok livet av datteren deres. Silje ble bare 20 år gammel.

20 år gamle Silje Johannesen Øwre tok sitt eget liv mens hun var på permisjon fra psykiatriavdelingen ved Akershus Universitetssykehus. Ahus får flengende kritikk fra fylkeslegen, og ber foreldrene om unnskyldning.

Espen Øwre og Lise Johannesen Øwre er foreldrene som mistet det kjæreste de hadde. De mener leger og psykiatere tok livet av dattera deres – med feil behandling og altfor mye medisiner.

– Hun skriver også på slutten i et avskjedsbrev, som vi finner seks måneder etter hennes død, at «det er ikke dere, det er systemet som har sviktet», sier Espen Øwre.

Fordypning: Pillene tok livet av Silje  (…)

– Behandlingen og oppfølgingen var uforsvarlig, sier Schou til NRK.

Etter å ha ført tilsyn med Ahus, som behandlet og permitterte Silje, lister

fylkeslegen opp flere forhold man mener er kritikkverdige. Dette gjelder blant annet:

  • Silje ble gitt feil diagnoser
  • Silje fikk uforsvarlig medisinering
  • Evalueringen av behandlingen var dårlig
  • Det ble slurvet med journaler
  • Mangel på kontakt med pårørende

– Fra vår side er det så alvorlig som det kan bli. Vi har gått ekstra godt inn i denne saken, fordi vi vurderte den som kjempealvorlig, sier Schou, og påpeker at det dreier seg om ei ung jente som tar livet av seg, mens hun er pasient på et sykehus. (…)

Psykisk helsevern i krise
nrk.no 5.11.2013
Kveldens Brennpunkt setter søkelyset på overmedisinering. Vi møter pasienter som vil ha flere og flere piller, og leger som ikke klarer å si nei.

Piller alene er ikke god hjelp. I beste fall er det et redskap på veien til hjelp. I verste fall fører de til døden.

I Brennpunkt 5. november beskrives et system som skal hjelpe mennesker tilbake til livet, men som isteden bidrar til at de blir enda dårligere, der noen har endt opp med å ta sitt eget liv.

Kombinasjonen av leger uten ansvarlig forskrivningspraksis og kommuner som ikke klarer å tilby grunnleggende hjelp, er en dødelig kombinasjon, noe som dessverre ikke er nytt for Mental Helse Ungdom.

•Se NRK Brennpunkt «Bare en pille til»
•Les mer: Både pasient og fastlege var pillemisbrukere
•Les mer: – 100 «pilleleger» i Norge (...)

Dramatisk økning i bruk av antidepressiva blant unge jenter
nrk.no 5.11.2013
Bruken av antidepressiva blant unge jenter har økt dramatisk de siste årene. – Når man griper til et antidepressivt middel overfor disse jentene, så er det et forsøk på en «quick fix». En resept i stedet for en samtale, mener allmennlege Jørgen Skavlan.

De siste sju årene har bruk av antidepressiva hos unge jenter mellom 15 og 19 år økt med 53 prosent. – Alarmtall som bør påkalle forskning, mener professor i sosialmedisin, Per Fugelli, og får støtte av allmennlege Jørgen Skavlan.

I 2005 var det ifølge Reseptregisteret 2 494 unge jenter mellom 15 og 19 år som en eller flere ganger i året hentet ut antidepressiva på resept i Norge.

Sju år etter, i 2012, var antallet steget til 3 822 jenter. Det er en økning på 53 prosent.

Forfatter, lege og professor i sosialmedisin, Per Fugelli, mener utviklingen er svært urovekkende:

– Dette er et alarmtall som bør påkalle forskning. Det er særdeles alvorlig hvis man i selve anleggsfasen av livet føler at man må bruke molekyler for å være på plass i tilværelsen, sier Fugelli til NRK.no.

•Se Brennpunkt i kveld: «Bare en pille til»
•Les også: – Pillene tok livet av Silje (...)

– Helt forferdelig
Også fastlege Jørgen Skavlan, kåret av Allmennlegeforeningen til årets allmennlege i 2010, reagerer på at så mange unge jenter får utskrevet piller mot depresjon.

– Dette er helt forferdelig og veldig store tall. Jeg syns det er en refleksjon over hvilket samfunn vi lever i. Man trenger ikke se mye på TV3, lese dameblader eller se på jentebloggerne for å skjønne dette, sier Skavlan.

Han syns ikke det hører hjemme noe sted å gi så unge jenter antidepressiva.

– Når man griper til et antidepressivt middel overfor disse jentene, så er det et forsøk på en quick fix. En resept i stedet for en samtale, mener Skavlan, som ikke kan huske at han noen gang har forskrevet antidepressiva til jenter mellom 15 og 19 år.

Han forteller at noen pasienter kommer til fastlegen med en forventning om å få «lykkepiller», en populær betegnelse på enkelte typer antidepressiva. De har lest om dem, eller hørt fra venninner eller moren at dette er bra. (...)

– Pillene tok livet av Silje
nrk.no 5.11.2013
Femte november i fjor tok Silje Benedikte Øwre (20) sitt eget liv på et hotellrom i Oslo. De siste to årene av sitt liv fikk hun i seg over 10 000 sterke tabletter på resept.

Silje Benedikte Øwre ble bare 20 år. Foreldrene mener at det var medisinene som tok livet av Silje.

«Det som har skjedd nå er at jeg er død. Jeg skal aldri mer våkne opp igjen. Jeg skal aldri mer være trøtt og sliten. Jeg skal aldri mer være trist og lei, heller ei glad.»

Disse ordene ble funnet i et avskjedsbrev som Silje etterlot til sine foreldre etter at hun ikke lenger orket å leve for nøyaktig ett år siden.

– Vi mener at medisinene tok livet av Silje, sier hennes foreldre, Espen og Lise Øwre i Brennpunkt-dokumentaren «Bare en pille til», som vises på NRK1 i kveld.

• Les også: Både Kenneth og legen var pillemisbrukere
• Les også: – Hundre «pilleleger» i Norge (…)

Kvar tredje dag skjer det eit sjølvmord i det psykisk helsevernet
nrk.no 9.6.2012
Manglande kjennskap til kva som kjenneteiknar dei som tek sjølvmord er blant årsakene til at sjølvmordstala blant psykisk sjuke er så høge.

I 2011 vart det rapportert 124 sjølvmord i det psykiske helsevernet i Noreg – nesten ei dobling på fire år. Ein tredjedel kunne vore unngått.

Dei dramatiske tala kjem fram i ein rapport frå Helsetilsynet, som kartlegg unaturlege dødsfall i det norske helsevesenet. (...)

Bruk av antidepressiva blant unge kan ha ført til selvmord
nrk.no 16.5.2012
STORE MØRKETALL: Overlege I statens legemiddelverk, Sigurd Hortemo, sier at de bivirkningsmeldingene de får inn, trolig bare er toppen av isfjellet. (...)

I løpet av de siste fem årene har legemiddelverket fått inn 19 meldinger om alvorlige bivirkninger blant barn og unge som bruker antidepressiva midler.

I ett av tilfellene begikk en 17 år gammel jente selvmord - mens en 12 år gammel gutt forsøkte å ta livet sitt.

Overlege i Statens Legemiddelver, Sigurd Hortemo, sier de ikke vet om hendelsene kan knyttes til medisinen, men sier det likevel er bekymringsfullt.

– Det er alvorlig. Men vi må huske på at norske psykiatere er tilbakeholdne med å skrive ut medikamenter til unge, så dette er barn som har alvorlige lidelser som skal behandles. (...)

5600 barn og unge på antidepressiva
I går fortalte NRK at over 5600 barn og unge helt ned i 6-årsalderen i Norge fikk utskrevet antidepressiva i fjor.

Det er 1000 flere enn for fem år siden.

Midlet er omstridt, ettersom forskerne ikke vet nok om hvordan medisinen fungerer når den kommer inn i en ung kropp.

Hortemo i legemiddelverket sier de derfor følger nøye med på de meldingan de får om mulige bivirkninger hos unge mennesker på antidepressiva.

– De meldingene vi har fått inn om det som går på alvorlige bivirkninger, dreier seg om kramper, økt angst og lavt stoffskifte, sier overlegen. (...)

– Dramatisk økning av selvmord
nrk.no 23.12.2010
Stadig flere velger å ta sitt eget liv. I 2009 var det 13 prosent flere enn året før som valgte å ta selvmord.

Lege og statistiker ved Folkehelseinstituttet, Per Henrik Zahl, mener utviklingen er dramatisk.

– I hele Norge har det vært en ganske flat forekomst av selvmord i snart 20 år. De siste to årene har det steget dramatisk. Generelt er det tre ganger flere menn enn kvinner som tar sitt eget liv, og det er i alle aldre fra 15 år og oppover, sier han.

Antall registrerte selvmord har de siste ti årene vært forholdsvis stabilt med 500-550 registrerte selvmord per år. Antallet har variert mellom en topp på 583 i 1999 og en bunn på 494 i 2002. Dette tilsvarer gjennomsnittlig 12.2 selvmord per 100 000 innbyggere per år for perioden 1999-2008.

I 2009 var det 573 personer som valgte å ta sitt eget liv, mot 505 i 2008. Det viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå. (...)

Antall selvmord stiger
nrk.no 3.12.2010
De siste 15 årene har selvmordsdødeligheten sunket. Nå stiger tallene igjen, opplyser Folkehelseinstituttet. 573 selvmord ble registrert i 2009.

Tallene fra 2009 viser en sterk økning på 13 prosent fra 2008, da ble det registrert 505 selvmord.

Det er menn som topper statistikken med 69 flere selvmord for 2009. Dette gjelder menn i alle aldersgrupper. For kvinner sank antallet med en fra 2008 til 2009. Tallene for kvinner har ligget stabilt de siste 15 årene.

Tallene fra 2009 viser en sterk økning på 13 prosent fra 2008, da ble det registrert 505 selvmord.

Det er menn som topper statistikken med 69 flere selvmord for 2009. Dette gjelder menn i alle aldersgrupper. For kvinner sank antallet med en fra 2008 til 2009. Tallene for kvinner har ligget stabilt de siste 15 årene. (...)

Female Vets Much More Likely to Commit Suicide, Study Finds
nlm.nih.gov 3.12.2010
Those aged 18 to 34 were about 3 times more likely than civilian women to do so

THURSDAY, Dec. 2 (HealthDay News) -- The suicide rate among young female U.S. military veterans is nearly three times higher than among civilian women, a new study has found.

Researchers analyzed data on 5,948 female suicides in 16 states between 2004 and 2007. In the 18-to-34 age group, there were 56 suicides among 418,132 veterans and 1,461 suicides among 33,257,362 nonveterans.

That suicide rate amounted to one out of 7,465 young female veterans compared with one out of 22,763 young female civilians, the researchers explained in a news release from Oregon Health & Science University (OHSU). (...)

- USA: Dødeligheten grunnet selvmord, forgiftninger, og fall økte betydelig i løpet av det siste tiåret

Leading Causes of Unintentional and Intentional Injury Mortality: United States, 2000–2009 (Viktigste årsakene til utilsiktet og tilsiktet dødelighet grunnet skade: USA, 2000-2009)
Am J Public Health. 2012;102:e84–e92 (November 2012)
Abstrakt Mål. Vi har beskrevet nasjonale trender for de 5 ledende ytre årsakene til dødelighet grunnet skade. Metoder. Vi brukte negative binomisk regresjon og årlige data for underliggende årsak-til-død for amerikanske innbyggere fra 2000 til 2009. Resultater. Dødelighet for utilsiktet forgiftning, utilsiktede fall, og selvmord har økt med henholdsvis 128 %, 71 % og 15 %. Utilsiktet dødelighet grunnet biltrafikk falt 25 %. Selvmord er fremste årsak til dødelighet grunnet skade, etterfulgt av biltrafikk, forgiftning, fall og drap. Kvinner hadde lavere dødelighet grunnet skade enn menn. Den justerte dødeligheten grunnet fall viste en positiv aldersgradient. Svarte og latinamerikanere hadde lavere justert dødelighet for biltrafikk og selvmord og høyere justert drapsrate enn hvite, og en lavere ujustert total dødelighet grunnet skade. Konklusjoner. Dødeligheten grunnet selvmord, forgiftninger, og fall økte betydelig i løpet av det siste tiåret. Selvmord overgår biltrafikken som den ledende årsaken til dødelighet grunnet skade. Omfattende trafikksikkerhetstiltak har redusert dødeligheten for den nasjonale biltrafikken. Tilsvarende innsats vil være nødvendig å redusere byrden av andre skader. (...) (Abstract Objectives. We have described national trends for the 5 leading external causes of injury mortality. Methods. We used negative binomial regression and annual underlying cause-of-death data for US residents for 2000 through 2009. Results. Mortality rates for unintentional poisoning, unintentional falls, and suicide increased by 128%, 71%, and 15%, respectively. The unintentional motor vehicle traffic crash mortality rate declined 25%. Suicide ranked first as a cause of injury mortality, followed by motor vehicle traffic crashes, poisoning, falls, and homicide. Females had a lower injury mortality rate than did males. The adjusted fall mortality rate displayed a positive age gradient. Blacks and Hispanics had lower adjusted motor vehicle traffic crash and suicide mortality rates and higher adjusted homicide rates than did Whites, and a lower unadjusted total injury mortality rate. Conclusions. Mortality rates for suicide, poisoning, and falls rose substantially over the past decade. Suicide has surpassed motor vehicle traffic crashes as the leading cause of injury mortality. Comprehensive traffic safety measures have successfully reduced the national motor vehicle traffic crash mortality rate. Similar efforts will be required to diminish the burden of other injury.)

(Anm: Funksjonsevnen før og etter en alvorlig fallskade. (The Course of Disability Before and After a Serious Fall Injury.) (...) Konklusjoner og relevans. Fungeringsevnen før og etter en alvorlig fallskade er ganske variabel, men svært sammenvevd, noe som tyder på at sannsynligheten for restitusjon er sterkt avhengig av fungeringsevnen før fallet. JAMA Intern Med. 2013;173(19):1780-1786 (October 28, 2013).)

(Anm: Risk of falls and fractures in older adults using antipsychotic agents: a propensity-matched retrospective cohort study. Drugs Aging. 2010 Oct 1;27(10):815-29.)

(Anm: Fall er ledende årsak til skader som resulterer i dødsfall blant eldre mennesker i USA, ifølge studie. (Falls are leading cause of injury deaths among older people, US study finds. Falls are the leading cause of fatal and non-fatal injuries among adults aged 65 years and older in the United States, a Centers for Disease Control and Prevention study has found.1 The study, published in Morbidity and Mortality Weekly Report, noted that in 2014 around 27 000 US adults in this age group died because of falling and 2.8 million were treated in emergency departments for fall related injuries. Of these, 800 000 were subsequently admitted to hospital, the report said.) BMJ 2016;354:i5190 (Published 23 September 2016)).)

(Anm: Reducing Antipsychotic Medications in Elderly Patients is Associated With Fewer Falls. -- Reducing the dosages of antipsychotic medications prescribed to geriatric patients may help lower the rate of falls in this patient population, according to a prospective study presented here on February 23 at the 45th Annual Meeting of the Society of Critical Care Medicine (SCCM). (…) The investigators found that the rate of falls decreased from 9.4% pre-intervention to 7.6% post-intervention (P =.04). (dgnews.docguide.com 24.2.2016).)

(Anm: Fall blant eldre: Ny studie viser at infeksjoner har mye av skylden. (…) «Blame the bug, not the rug» Men forskerne foreslår nå at leger, familiemedlemmer og øvrige omsorgspersoner bør vurdere nok en årsak: infeksjoner. Infeksjoner i blod, urin- og luftveier er de vanligste syndebukkene når det gjelder infeksjonsrelaterte fall. Dette, ifølge en studie presentert fredag ​​i forrige uke på en årlig konferanse for smittsomme sykdommer, kjent som IDWeek, i San Diego, California. (aftenposten.no 13.10.2015).)

(Anm: Depression, antidepressant medications, and risk of Clostridium difficile infection. BMC Medicine 2013;11:121 (7 May).)

(Anm: Infeksjoner, antibiotika knyttet til maniske episoder hos personer med alvorlige psykiske lidelser. (Infections, antibiotic use linked to manic episodes in people with serious mental illness. (…) Their findings, published in Bipolar Disorders, add to evidence that the body's immune system, the so-called gut brain axis, and the particular bacterial microbiome each person has play an integral part in the ebb and flow of psychiatric symptoms and psychiatric disorders, including bipolar disorder and schizophrenia.) (medicalnewstoday.com 21.7.2016).)

(Anm: Forskere ved Mayo Clinic trekker forbindelsen mellom mikrobiomer og kreft fra samme menneskelige brystvev. (…) Vår forskning fant at vevsprøver ved brystkreft tatt i operasjonssalen under sterile forhold inneholder bakteriell DNA, selv når det er ingen tegn til infeksjon, "sa Hieken i en pressemelding fra Mayo Clinic . "Videre har vi identifisert betydelige forskjeller i mikrobiomer I brystvevet fra kvinner med kreft versus kvinner uten kreft. Mayo Clinic researchers draw connection between microbiome and cancer from the same human breast tissue.) (fiercepharma.com 9.8.2016).)

(Anm: Gut pathogens thrive on body's tissue-repair mechanism. Venture-capital interest in the microbiome—the collection of microbes that inhabit humans, animals and plants—is growing like a culture in a petri dish. More than 100 trillion microorganisms make up the microbiome, living in and on the human body, and performing vital functions: They synthesize vitamins, aid digestion and help the immune system develop. (online.wsj.com 19.9.2016).)

(Anm: Studie: tarmfloraen påvirker legemiddelrespons & bivirkninger. (Study: Intestinal Flora Affects Drug Response & Side Effects.) Antibakterielle legemidler fører til endringer i tarmfloraen. Disse endringene har innvirkning på kapasiteten til leveren og nyrene til å avgifte og eliminere terapeutiske legemidler på grunn av store endringer i metabolisering og transportproteiner. (Antibacterial drugs cause changes in the intestinal flora. These changes have an influence on the capacity of the liver and kidneys to detoxify and eliminate therapeutic drugs due to large changes in the metabolizing and transport proteins.) (pharmapro.com 16.8.2016).)

(Anm: Effect of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors on the Risk of Fracture. (…) Conclusions  Daily SSRI use in adults 50 years and older remained associated with a 2-fold increased risk of clinical fragility fracture after adjustment for potential covariates. Depression and fragility fractures are common in this age group, and the elevated risk attributed to daily SSRI use may have important public health consequences. Arch Intern Med. 2007;167(2):188-194.)

(Anm: Tusenvis dør etter hoftebrudd. Hvert år opplever rundt 10.000 nordmenn hoftebrudd. Nesten en fjerdedel dør innen ett år. (nrk.no 1.2.2015).)

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients. J Clin Psychiatry. 2016 Aug 2.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika hadde dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

(Anm: Høye nivåer av vitamin A øker ikke risiko for hoftebrudd. Norge har verdens høyeste forekomst av hoftebrudd, og forskere har spekulert i om det blant annet skyldes at vi spiser mye mat som innholder vitamin A. Nå viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet at høye nivåer av vitamin A i blodet ikke gir økt risiko for hoftebrudd. (fhi.no 16.12.2015).)

(Anm: Sterke bein hele livet. I Norge er osteoporose eller beinskjørhet et stort problem. (…) Forskning ved Folkehelseinstituttet viser at det skjer omkring 9 000 hoftebrudd per år i Norge, 70 % av disse er blant kvinner. Aldersspesifikk forekomst er nedadgående, men på grunn av det økende antallet eldre i befolkningen har antallet hoftebrudd vært stabilt over tid. (fhi.no 20.10.2015).)

(Anm: Stor nedgang i hoftebrudd i Norge - men forskerne vet ikke hvorfor. Folkesykdommene hjerteinfarkt og hoftebrudd har mange likhetstrekk, men forskerne vet mye mer om én av dem.  Norge ligger på topp i verden når det gjelder hoftebrudd, og vi vet ikke hvorfor. (aftenposten.no 4.6.2016).)

(Anm: Melk hjelper ikke mot beinskjørhet hos eldre. Eldre med et kosthold rikt på kalsium, er ikke bedre beskyttet mot å brekke bein eller armer. Norge ligger i verdenstoppen på bruddskader. Om lag 9000 voksne nordmenn brekker hoften hvert år. (nrk.no 3.10.2015).)

- Bidro antidepressiva til Mary Richardson Kennedys selvmord

Did Antidepressants Contribute to Mary Richardson Kennedy’s Suicide? (Bidro antidepressiva til Mary Richardson Kennedys selvmord)
thedailybeast.com 8.7.2012
Mary Richardson Kennedy had three antidepressants in her system when she hanged herself. Could the drugs have spurred the estranged wife of Robert F. Kennedy Jr. to commit suicide? Laurence Leamer reports.

Did antidepressants help drive Mary Richardson Kennedy to suicide? That’s the question family members and watchers are asking in the wake of a just-released Westchester County Medical Examiner’s Report that revealed the estranged wife of Robert F. Kennedy Jr. had three antidepressants in her system—trazodone, venlafaxine and desmethylvenlafaxine—when she hanged herself in May.

“A doctor would never prescribe more than one antidepressant,” says Dr. Frank Vacarro, a prominent New York psychiatrist. “More than one is an overkill.” Dr. G. Heath King, a Florida psychoanalyst and former Yale professor, concurs. “In excess, some side effects are exaggerated,” King says. “Even at standard doses, venlafaxine alone has been shown in at least three independent international studies to significantly increase the risk of suicide.” (...)

(Anm: Venlafaxine-Induced Cytotoxicity Towards Isolated Rat Hepatocytes Involves Oxidative Stress and Mitochondrial/Lysosomal Dysfunction. Purpose: Depression is a public disorder worldwide. Despite the widespread use of venlafaxine in the treatment of depression, it has been associated with the incidence of toxicities. Hence, the goal of the current investigation was to evaluate the mechanisms of venlafaxine-induced cell death in the model of the freshly isolated rat hepatocytes. (…) Conclusion: Therefore, our data indicate that venlafaxine induces oxidative stress towards hepatocytes and our findings provide evidence to propose that mitochondria and lysosomes are of the primary targets in venlafaxine-mediated cell damage. Adv Pharm Bull. 2016 Dec;6(4):521-530.)

(Anm: Akutt toksisitet for 8 antidepressiva: hva er deres virkningsmekanismer? (Acute toxicity of 8 antidepressants: what are their modes of action? Currently, the hazard posed by pharmaceutical residues is a major concern of ecotoxicology. Most of the antidepressants belong to a family named the Cationic Amphipathic Drugs known to have specific interactions with cell membranes. The present study assessed the impact of eight antidepressants belonging to selective serotonin reuptake inhibitors or serotonin norepinephrine reuptake inhibitors.) Chemosphere. 2014 Aug;108:314-9. Epub 2014 Feb 14. (PDF).)

(Anm: Cytotoxic immune cell in sick and healthy skin a key to understanding vitiligo. With the aid of thousands of skin biopsies and over a hundred kilograms of skin, researchers at Karolinska Institutet have observed how two subgroups of immune cell behave in healthy skin. This functional dichotomy is preserved in the inflammatory diseases psoriasis and vitiligo. The study, which is published in the journal Immunity, opens the way for more targeted local treatments for patchy inflammatory skin disorders. (medicalnewstoday.com 22.2.2017).)

- Den virkelige Shane var ikke en drapsmann

'The real Shane was not a killer' (- Den virkelige Shane var ikke en drapsmann)
independent. ie 3.6.2012
Leonie Fennell is continuing her fight to show how prescription drugs drove her son to kill, writes Dave Kenny (...)

The inquest into Shane's death returned an open verdict. The jury rejected an option of death by suicide but found that he died from self-inflicted injuries. It wasn't satisfied that he had intended to take his own life. Shane had toxic levels of the SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) anti-depressant, citalopram, in his system.

Leonie believes that the drug was the reason for her son's personality change in the lead-up to the events of August 16, 2009.

She is not alone.

The former assistant State pathologist who carried out Shane's post-mortem expressed his concern about the link between anti-depressants and suicide at his inquest. Dr Declan Gilsenan said he had seen "too many suicides" after people had started taking the drugs. He questioned whether GPs were over-prescribing them.

Another expert, Professor David Healy, maintains that the pharmaceutical industry is being protected by psychiatry who "state in public that not only did the drugs not cause a problem, but that they cannot cause a problem". Healy said that in a small, but significant, minority of patients, using anti-depressants can give rise to suicidal and violent behaviour.

Leonie took Dr Gilesenan and Prof Healy with her to meet Kathleen Lynch -- the minister with responsibility for mental health -- last week, to warn her about the side effects of SSRIs.

"Since that meeting, the Government is accountable the next time there's a shooting or some young person goes and does something suicidal or violent while on these drugs. It's been brought up in the Dail, the Seanad and in Leinster House. Nobody can say they weren't warned," she says.

Leonie's campaign has drawn strong support from the US and Canada where there are numerous documented cases of the adverse effects of SSRIs. Her work has also led her into confrontations with members of the psychiatric profession here. She is telling her story in the Sunday Independent today to highlight her fight against big pharma and the drug Shane was prescribed prior to August 16, 2009. (...)

- For mange selvmord linket til depresjonstabletter

Too many’ suicides linked to depression tablets (For mange selvmord linket til depresjonstabletter>)
irishexaminer.com 5.3.2012
A former assistant state pathologist has expressed serious concern about the growing link between anti-depressants and suicide.

Dr Declan Gilsenan said in his 30-year experience carrying out postmortems, he had seen "too many suicides" after people had started taking the drugs and questioned whether GPs were over-prescribing them.

He said the evidence is "more than anecdotal" and he is willing to meet the minister with responsibility for mental health on the issue, as part of a delegation organised by campaigner Leonie Fennell.

Ms Fennell is the mother of Shane Clancy, who took his own life after killing his friend Sebastian Creane.

He had just started a course of anti-depressants and it is believed he took more than the prescribed amount.

At Mr Clancy’s inquest, Dr Gilsenan testified that there were "toxic" levels of citalopram (brand name Celexa or Cipramil) in Mr Clancy’s blood.

Ms Fennell has been campaigning since Mr Clancy’s death to raise awareness about the potential dangers of anti-depressants and is seeking a meeting with Kathleen Lynch, minister of state with responsibility for mental health. (...)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

– Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (- Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet.)

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) «Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

- Store mørketall når det gjelder selvmord blant eldre

Mener hjemmebesøk kan redusere selvmord
tv2nyhetene.no 15.11.2010
OPPFORDRER TIL BESØK: Overlege Ildri Kjølseth mener selvmord blant eldre kan unngås hvis helsetjenesten begynner med oppsøkende virksomhet.
Hvert år begår om lag 100 eldre selvmord i Norge. Overlege Ildri Kjølseth mener dette kan unngås.

Kjølseth har nettopp fullført en doktoravhandling om selvmord blant eldre. Hun mener alle eldre bør får besøk av helsetjenesten når de fyller 70 år.

Store mørketall
Som TV 2 viste søndag, kan være store mørketall når det gjelder selvmord blant eldre. En av grunnene til dette er at det er vanskelig å finne egentlig dødsårsak hos eldre mennesker.

– Det har vært større oppmerksomhet rundt denne problematikken i andre land. I Norge har vi ikke vist noen ting om dette, og det har nesten ikke vært tatt opp i det hele tatt. (...)

- Lykkepillegigant innrømmer selvmordsfare.

Lykkepillegigant innrømmer selvmordsfare
vg.no 21.5.2006
For første gang presenterer legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline en studie som viser at «lykkepillene» de selv produserer, kan gi økt selvmordsfare.

HADDE RETT: Bent Natvig (t.v.) og Ivar Aursnes påviste at antidepressive medikamenter kan føre til høyere selvmordsfare.

FAKTA
Seroxat:

  • «Lykkepillen» Seroxat tilhører preparater av typen SSRI, såkalte selektive serotoninreopptakshemmere.
  • Legemidler av denne typen ble lansert på 1980-tallet som et ikke-avhengighetsskapende alternativ til Valium.
  • Seroxat er et av verdens mest solgte antidepressiva. Den siste tiden har det imidlertid kommet alarmerende rapporter om at SSRI-preparater kan gi brukere fysiske og psykiske reaksjoner.
    Kilde: Felleskatalogen, Legemiddelverket, BBC, Dagens Næringsliv, GlaxoSmithKline.

Rapporten presenteres etter krangel med norske forskere. På selskapets nettsider innrømmer pillegiganten nå at medisinen kan gi «økt risiko for suicidal oppførsel hos tungt deprimerte pasienter».

Det er såkalte lykkepiller som på fagspråket kalles SSRI-preparater.

De norske forskerne mener Glaxo nå må krype til korset og innrømme tidligere feilinformasjon og slett metodikk overfor verdens myndigheter og fagmiljøer.

I 17 år har Glaxo hevdet at «lykkepiller» ikke øker selvmordsfare. I fjor fremla de en egen studie hvor økt selvmordsfare blant SSRI-brukere ikke ble påvist.

Oppsikt
- Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes som sammen med professor Bent Natvig publiserte studien om SSRI-preparatet Seroxat i 2005.

Den norske studien, som viste økt selvmordsfare blant forsøkspersonene som spiste «lykkepiller», vakte stor internasjonal oppsikt. Glaxo gikk hardt ut mot Aursnes, Natvig og deres to kolleger ved Universitetet i Oslo (UiO) som var medforfattere i studien. I en pressemelding på Glaxos nettsider skriver selskapet ifølge Dagens Næringsliv: «Firmaet er uenig i konklusjonene fra sub-analysen som er gjennomført av forskere basert i Oslo. Analysen bidrar bare til å skape forvirring og unødvendig bekymring.»

Pilleprodusenten viste til sin egen studie hvor økt selvmordsforekomst ikke ble registrert - inntil amerikanske Food and Drugs Administration (FDA) etterspurte ny dokumentasjon.

- Artikkelen vår var med å påskynde kravet om å gå tingene etter i sømmene, sier Aursnes. (...)

Oppfølging
Administrerende direktør i GlaxoSmithKlein AS i Norge, Åge Nærdal, konstaterer at deres nye selvmordsstudie gir enda sterkere grunnlag for tett oppfølging av pasienter som får behandling.

- Det gjelder særlig pasienter med alvorlig depresjon under 30 år, sier Nærdal.

- Våre kommentarer til undersøkelsen som er fremlagt for et år siden, er at den er basert på kunnskapen man hadde på det tidspunktet og data som var fullt og helt akseptert av europeiske legemiddelmyndigheter, avslutter Åge Nærdal. (...)

- GlaxoSmithKline avviser funnene. (- Er det alvorlig for GlaxoSmithKline at slik informasjon kommer ut? - Det er ikke alvorlig for oss når det er gjort en vurdering som sier at det er trygt å bruke pillene. Nytte-effekten er større enn risikoen, sier Nærdal.)

GlaxoSmithKline avviser funnene
dn.no 25.8.2005
OSLO: GlaxoSmithKline avviser funnene gjort av de norske forskerne. På firmaets internasjonale hjemmeside er det lagt ut en pressemelding som hevder at forskningen er "misledende" fordi den fokuserer på data som ble hentet inn for 15 år siden.

"Firmaet er uenig i konklusjonene fra sub-analysen som er gjennomført av forskere basert i Oslo. Analysen bidrar bare til å skape forvirring og unødvendig bekymring," heter det på GSKs hjemmeside.

Administrerende direktør i GSK Norge, Åge Nærdal, sier han tar funnene med ro.
- De europeiske bivirkningsmyndighetene har gått gjennom alt som er publisert om Seroxat, og konkludert med at produktet er trygt hvis det brukes i riktige doser, sier Nærdal, som opplyser at GSK Norge selger Seroxat for rundt 80 millioner kroner i året.

- Er det alvorlig for GlaxoSmithKline at slik informasjon kommer ut?

- Det er ikke alvorlig for oss når det er gjort en vurdering som sier at det er trygt å bruke pillene. Nytte-effekten er større enn risikoen, sier Nærdal. (...)

(Anm: Se NRK-intervju med Administrerende direktør i GSK Norge, Åge Nærdal, Seam.no (Nettsøk) - Seroxat - Nett- TV: treff på seroxat.)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Tenk på et tall!

Tenk på et tall!
LEDER - G C Alfsen
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1594 (26.8.2010)
Dårlig kvalitetssikring av data i norske helseregistre gir et usikkert grunnlag for helsepolitiske beslutninger og medisinsk overvåking av befolkningen (...)

Utsagnet «søppel inn gir søppel ut» mister ikke sin gyldighet ved at databasen blir tilgjengelig på nett. Sentralt i helseforskningen står Norsk pasientregister, et register der det ikke telles, men fortolkes. Data er basert på at legene tolker sykdomsforløpet objektivt og klarer å oversette dette til koder. (...)

Men sett utenfra gjør det faktum at valg av ICD-koder er medvirkende til sykehusenes økonomi, at Pasientregisteret må anses som et lærebokeksempel i mulig skjevfordelte data. (...)

Forgiftningsdødsfallene i Muan og kollegers arbeid ble bare unntaksvis bekreftet av obduksjon eller toksikologiske analyser. Her kan det skjule seg selvmord. Fallende selvmordsrater de siste årene har vært tilskrevet effekten av nye antidepressiver (7), men hvor sikre er disse data? Kurvene for antall selvmord og rettsmedisinske undersøkelser er påfallende parallelle (fig 1). Det er derfor nærliggende å anta at manglende melding og oppfølging av unaturlig død gjør at mange forgiftningsselvmord ikke lenger oppdages eller registreres. Sammenlikner man summen av selvmord med gift og akutte forgiftningsdødsfall for 1996 og 2008, finner man da heller ingen nedgang, men en økning på 29 %. Uten bedre kvalitetssikring av registertallene, kan vi altså ikke si at selvmordsratene faller. Med basis i offentlige registre kan man like gjerne hevde at økt salg av nye antidepressiver gir økende selvmordsrater! (...)

Figur 1 Selvmord, akutte forgiftninger og rettsmedisinske undersøkelser 1980–2008. Tall fra Statistisk sentralbyrå og Den norske patologforening. Rettsmedisinske undersøkelser er vist som tidel av originaltallene (...)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva fordobler suicidalitet hos barn, ifølge FDA

Antidepressants Have Similar Suicide Risk in Kids
medpagetoday.com 12.4.2010
Commonly used antidepressants confer a similar suicide risk in children, supporting an FDA decision to include a black-box warning on all antidepressants, data from a large cohort study showed.

Evaluation of suicide risk in the selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressant class showed no significant difference in suicide event rates among members of the class, although risk ratios ranged from 0.80 to 1.05. Analysis of tricyclic antidepressants showed no difference in suicide risk compared with the SSRIs. (...)

Suicide risk no different between antidepressants (Selvmordsrisiko ikke forskjellig mellom antidepressiva)
reuters.com 12.4.2010
NEW YORK (Reuters Health) - Although antidepressants are effective in children, they are known to increase suicidal behavior. That increase, however, is not dependent on the specific drug, researchers reported on Monday. (...)

The US Food and Drug Administration currently requires a "black box" warning on antidepressant labels that draws attention to the increased risk of suicidal thoughts and behaviors in kids and young adults who take the drugs.

What hasn't been clear, however, is whether some drugs are safer than others.
Schneeweiss and colleagues found three suicides and 266 unsuccessful suicide attempts among 10- to 18-year-old Canadians who had taken antidepressants for a year. Considering how long each person had been on antidepressants, that corresponds to about 3 suicides per year if 10,000 are treated.

While this rate is about five times the rate in the general population of teens in British Columbia, where the data was collected, the suicide risk was similar for different types of antidepressants. These included selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) -- the most commonly used drugs such as Prozac -- and older drugs. (...)

Comparative Safety of Antidepressant Agents for Children and Adolescents Regarding Suicidal Acts
Pediatrics 2010 Published online April 12, 2010)
OBJECTIVE The objective of this study was to assess the risk of suicide attempts and suicides after initiation of antidepressant medication use by children and adolescents, for individual agents. (...)

CONCLUSION Our finding of equal event rates among antidepressant agents supports the decision of the Food and Drug Administration to include all antidepressants in the black box warning regarding potentially increased suicidality risk for children and adolescents beginning use of antidepressants. (...)

Teen Suicide Rates Falling
telegraph.co.uk 5.9.2008
Medical Researchers say the number of teen suicides across the nation are falling.

One reason for the decline may be recent drug scares deterring teens from using antidepressants. Black box warnings from the FDA have lead to the decline of teens using antidepressants following reports of the drugs increasing suicidal tendencies.

While teen suicide rates are on the decline, experts say they're still disturbingly high. Mesa County's teen suicide rates have also steadlidly decreased, but experts say it's still to early to know why. Linwood says in some instances antidepressants can be more helpful than harmful. Supporters of the drugs say their benefits, including treating depression that can lead to suicide, outweigh their risks. (...)

Paxil and Increased Risk of Suicidality in Young Adults
fda.gov (July 2006)
GlaxoSmithKline is notifying healthcare professionals about new warnings on the risk of suicidality with Paxil (paroxetine) and Paxil CR. These labeling changes relate to adult patients, especially young adults, ages 18 to 24. (...)

For adults with MDD, the frequency of suicidal behavior was higher for patients of all ages treated with paroxetine compared with placebo -- about 30 in 10,000 versus 5 in 10,000. However, the majority of suicide attempts in these patients were in those aged 18 to 30. This suggests that the higher frequency of suicidality seen in younger patients across psychiatric disorders may extend beyond the age of 24.

As a result of these findings, the company says that it is important that all patients, especially young adults, be carefully monitored during paroxetine therapy regardless of the condition being treated. (...)

Paroxetine Treatment in Children and Adolescents With Major Depressive Disorder: A Randomized, Multicenter, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2006 Jun;45(6):709-719.
(...)CONCLUSIONS:: Paroxetine was not shown to be more efficacious than placebo for treating pediatric major depressive disorder. (...)

Antidepressants double suicidality in children, says FDA (Antidepressiva fordobler suicidalitet hos barn, ifølge FDA)
BMJ 2006;332:626 (18 March)
Children and adolescents treated with antidepressants are nearly twice as likely to develop suicidality—suicidal thinking and behaviour—as similar children treated with placebo. This is the finding of a meta-analysis of 24 studies by the US Food and Drug Administration. The studies tested 4582 patients taking nine antidepressants versus placebo for major depressive disorder, obsessive-compulsive disorder, generalised anxiety disorder, attention deficit or hyperactivity disorder, and social anxiety disorder. (...)

- Antidepressants Do Raise Kids' Suicide Risk: Study

Flere piger end drenge forsøger selvmord
dr.dk 21.1.2010

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har undersøgt antallet af selvmordsforsøg hos to ungdomsårgange, henholdsvis 1966 og 1980.

Det mest iøjefaldende resultat er, selvom antallet af selvmord generelt er faldende, så er der i 1980-generationen en større andel af unge, der har forsøgt eller har begået selvmord end blandt dem, der er født i 1966.

Sagt på en anden måde er risikoen for at forsøge eller begå selvmord vokset med 30 procent, hvis man er født i 1980 og ikke i 1966. (...)

Antidepressants Do Raise Kids' Suicide Risk: Study
healthfinder.gov 7.8.2006
Finding supports recent FDA moves to highlight the drugs' dangers.

-- There's new evidence that the use of common antidepressants boosts suicide risk for children and adolescents.

A study involving nearly 5,500 adults and children found that children aged 6 to 18 who were treated with antidepressants were 1.5 times more likely to attempt suicide, and 15 times more likely to die of the attempt, than individuals not treated with an antidepressant. No such trend was seen among adults who used the drugs.

"This reinforces what the [U.S.] Food and Drug Administration has been warning about for the last couple of years," said Dr. Mark Olfson, lead author of the study and professor of clinical psychiatry at the New York State Psychiatric Institute at Columbia University Medical Center in New York City. (...)

- Parlamentsmedlem kritiserer legemidler under avhør om dødsårsak

MP takes war on drugs to inquest (Parlamentsmedlem kritiserer legemidler under avhør om dødsårsak)
torontosun.com 18.6.2010
Oakville MP Terence Young started a relentless campaign to prevent tragedies linked to prescription drugs when his teenaged daughter died after taking a since-banned drug Prepulsid for bloating in 2000.

He used a coroner’s inquest Friday to champion a host of changes aimed at protecting Canadians by making them aware of the dangerous side effects of prescription drugs.

The 57-year-old MP testified at the inquest examining the May 6, 2007 suicide of athlete-scholar Sara Carlin after the 18-year-old took an anti-depressant drug called Paxil.

Her parents are blaming the drug for her death.

Sara hanged herself in the basement of her parents’ Oakville home after taking Paxil for 14 months.

Young emphasized that patients must be educated about the dangerous side effects of drugs and the possibility of using alternate non-drug treatments. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

- GlaxoSmithKline innrømmer forskningssvindel, professorer i psykiatri forblir ustraffet

U. forgoes action against prof after study fraud (Universitet dropper sak mot professor etter studiesvindel)
browndailyherald.com 14.9.2012
Universitetet vil ikke gripe inn mot tidligere professor i psykiatri og menneskelig atferd, Martin Keller, til tross for bekreftelse fra den farmasøytiske giganten GlaxoSmithKline at Keller var medforfatter for en uredelig studie som fremmet bruk av antidepressivaet Seroxat (Paxil) for ungdom. (...) (The University will not take action against former Professor of Psychiatry and Human Behavior Martin Keller, despite acknowledgment by pharmaceutical giant GlaxoSmithKline that Keller co-authored a fraudulent study advocating adolescent use of the antidepressant Paxil.)

Medical Research Fraud: Professors Go Unpunished in Glaxo $3 Billion Guilty Plea Over Paxil (Medisinsk forskningssvindel: Professorene forblir ustraffet i Glaxos 3 milliarder dollar skyldighetserklæring for Seroxat (Paxil))
thenation.com 7.8.2012
Leder av UCLA sykehus, Dr. David Feinberg, og tjueen andre akademikere forblir ustraffet til tross for deres rolle og skyldighet i den største svindelsaken i USAs historie som resulterte i den største boten noensinne betalt av et legemiddelfirma . (The head of the UCLA hospital, Dr. David Feinberg, and twenty-one other academics are going unpunished despite their role in perpetrating a healthcare fraud that has resulted in the largest fine ever paid by a pharmaceutical company in US history.)

Den 3. juli erklærte GlaxoSmithKline seg skyldig i kriminelle anklager og ble enig om å betale 3 milliarder i bot for å promotere sitt bestselgende antidepressiva for ikke-godkjent bruk. Hjertet i saken var en artikkel i et medisinsk tidsskrift som viser til dokumenter og sikkerhet for Seroxat (Paxil) ved behandling av depresjon hos barn. Artikkelen listet opp mer enn 20 forskere som forfattere, inklusive UCLAs Feinberg, men Justisdepartementet fant at Glaxo hadde betalt for utkastet til den uredelige artikkelen hvor forskerne hadde anført sine navn. (On July 3 GlaxoSmithKline pleaded guilty to criminal charges and agreed pay $3 billion in fines for promoting its bestselling antidepressants for unapproved uses. The heart of the case was an article in a medical journal purporting to document the safety and efficacy of Paxil in treating depression in children. The article listed more that twenty researchers as authors, including UCLA’s Feinberg, but the Department of Justice found that Glaxo had paid for the drafting of the fraudulent article to which the researchers had attached their names.)

Studien, som ifølge The Chronicle of Higher Education, ble kritisert fordi den “på en farlig måte feiltolket data” og “skjulte informasjon som indikerte at legemidlet øket selvmordsatferd hos tenåringer,” ble publisert i 2001 i The Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Første-"forfatter" var Martin B. Keller, for tiden professor i psykiatri ved Brown University. Han fratrådte denne måneden. Artikkelen er blitt avslørt som svindel i en BBC-dokumentar i 2007, og i 2008 i boken Side Effects: A Prosecutor, a Whistleblower, and a Bestselling Antidepressant on Trial, av Alison Bass. Glaxos skyldighetserklæring inkluderte ifølge Chronicle en tilståelse om at “artikkelen inneholder forskningssvindel.” (...) (The study, which, according to The Chronicle of Higher Education, had been criticized because it “dangerously misrepresented data” and had “hidden information indicating that the drug promoted suicidal behavior among teenagers,” was published in 2001 in The Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. The lead “author” was Martin B. Keller, at the time a professor of psychiatry at Brown University. He retired this month. The article had been exposed as fraudulent in a 2007 BBC documentary and in the 2008 book Side Effects: A Prosecutor, a Whistleblower, and a Bestselling Antidepressant on Trial, by Alison Bass. Glaxo’s guilty plea, according to the Chronicle, included an admission that “the article constituted scientific fraud.”)

U. will not support Keller retraction
browndailyherald.com 3.2.2012
The University will not support an effort to retract a controversial study co-authored by Professor of Psychiatry and Human Behavior Martin Keller, wrote Edward Wing, dean of medicine and biological sciences, in a recent letter to the global nonprofit Healthy Skepticism.

The study — commonly referred to as Study 329 — identified the drug Paxil as an effective combatant of adolescent depression. Since its publication in 2001, the study has raised concerns due to findings that link Paxil to higher rates of suicidal tendencies.

Citing claims that Keller's study intentionally misrepresented the effectiveness of Paxil by suppressing data, Healthy Skepticism asked the University to write to the Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry and request a retraction of the findings, The Herald reported in November.

Jon Jureidini, a co-author of the Healthy Skepticism letters and a professor at the University of Adelaide in Australia, received Wing's most recent reply on Monday. In an email to The Herald, Jureidini wrote that Healthy Skepticism would not be discouraged by the University's response, though he added he was unsure how the group would proceed. (...)

(Anm: Restoring Study 329. Scientific Integrity Through Data Based Medicine (study329.org).)

(Anm: Study 329 continuation phase: Safety and efficacy of paroxetine and imipramine in extended treatment of adolescent major depression. (…) CONCLUSIONS: The continuation phase did not offer support for longer-term efficacy of either paroxetine or imipramine. Relapse and adverse events on both active drugs open up the risks of a prescribing cascade. The previously largely unrecognised hazards of the taper phase have implications for prescribing practice and need further exploration.Int J Risk Saf Med. 2016 Sep 17;28(3):143-61.)

(Anm: Study 329: Big Risk. Study 329 seems to fit the classic picture. It has Big Pharma ghostwriting articles, hiding data, corrupting the scientific process and leaving a trail of death, disability and grieving relatives in its wake. (davidhealy.org 16.11.2015).)

(Anm: Letters. Restoring Study 329. Retraction of biased journal articles. Study 329 may be the most infamous example of biased reporting within psychiatry, but this practice is widespread. (…) For example, our analysis included trial STL-N/S-95-003 (sertraline for social phobia). A memo in the FDA review stated: “Since the sponsor acknowledged that this was a negative study . . . they needed to submit only a summary report.” However, this trial was published as a success. (…) Although our papers clearly identified biased articles, none has since been retracted. BMJ 2015;351:h5497 (Published 21 October 2015).)

(Anm: Restoring Study 329. Paroxetine and Study 329: what we already knew and when. (…) More disturbing than the results of the Study 329 re-analysis is the continued prescribing of drugs such as paroxetine in populations for which there is no evidence of benefit. BMJ 2015;351:h5411 (Published 14 October 2015).)

(Anm: Study 329: The Timelines (davidhealy.org).)

Keller's findings on Paxil disputed by doctors, FDA (Kellers resultater for Seroxat bestridt av leger, FDA)
browndailyherald.com 23.9.2008 (The Brown Daily Herald, Inc.)
Controversial study may have hid suicide links

Among the reasons Sen. Charles Grassley, R-Iowa, has targeted Professor of Psychiatry and Human Behavior Martin Keller in his scrutiny of conflicts of interest in clinical research is Keller's authorship of a controversial study of the antidepressant Paxil in children.

The study and its authors have been fiercely criticized in medical journals for allegedly misrepresenting data, suppressing information linking the drug to suicidal tendencies and reaching a conclusion unsupported by the relevant data.

The Herald contacted Keller several times starting Sept. 10, but he said he was unavailable for comment before press time. (...)

Senator targets professor's ties to big pharma (Senator angriper professors bånd til legemiddelindustrien)
browndailyherald.com 23.9.2008 (The Brown Daily Herald, Inc.)
Psych chair told to disclose payments

Investigators from the U.S. Senate Finance Committee are scrutinizing Brown over disclosure of conflicts of interest in clinical research, Provost David Kertzer '69 P'95 P'98 confirmed Thursday.

Though University spokespeople would not comment on the details of a letter of inquiry from ranking committee member Sen. Charles Grassley, R-Iowa, a source familiar with the investigation has confirmed that the letter names Professor of Psychiatry and Human Behavior Martin Keller, the chairman of the psychiatry department at the Alpert Medical School.

Grassley has sent letters to more than 20 academic institutions asking that specific researchers disclose all financial ties to drug companies. (...)

- Rapporter om revolvermanns bruk av antidepressiva gjenopptar debatten om bivirkninger

Reports of Gunman’s Use of Antidepressant Renew Debate Over Side Effects (Rapporter om revolvermanns bruk av antidepressiva gjenopptar debatten om bivirkninger)
nytimes.com 19.2.2008
Steven P. Kazmierczak stopped taking Prozac before he shot to death five Northern Illinois University students and himself, his girlfriend said Sunday in a remark likely to fuel the debate over the risks and benefits of drug treatment for emotional problems. (...)

Over the years, the antidepressant Prozac and its cousins, including Paxil and Zoloft, have been linked to suicide and violence in hundreds of patients. (...)

- Han var alt annet enn et monster
aftenposten.no 19.2.2008
Kjæresten til Steven Kazmierczak, som drepte fem studenter i Illinois, ante ikke at noe var galt.

Jessica Baty sier at hun føler med ofrene, men sier at kjæresten ikke må bli husket kun for massakren. - Han var så mye mer enn det. Han er også et offer, sier hun. (...)

- SSRI øker antallet selvmord hos eldre

U.S. suicide rate is up
latimes.com 21.10.2008
It's climbed steadily since 1999. The most alarming increase is among middle-age adults: nearly 16%.

After falling for more than a decade, the U.S. suicide rate has climbed steadily since 1999, driven by an alarming increase among middle-age adults, researchers said Monday.

A new six-year analysis in the American Journal of Preventive Medicine found that the U.S. suicide rate rose to 11 per 100,000 people in 2005, from 10.5 per 100,000 in 1999, an increase of just under 5%. (...)

Antidepressants linked to suicide risk in elderly
reuters.co.uk 14.6.2006
NEW YORK (Reuters Health) - The risk of suicide among older patients appears to be increased during the first month of therapy with selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressants, but this increased risk is fairly low, researchers in Canada report.

Dr. David N. Juurlink, of the Institute for Clinical Evaluative Sciences, Toronto, and colleagues examined coroner's data, along with data on prescriptions, physician billing claims and hospitalization, for more than 1.2 million subjects who were at least 66 years of age between 1992 and 2000. (...)

This risk was still seen after factoring in the effects of a recent depression diagnosis or previous psychiatric care. Suicide of a violent nature was also more common among patients on SSRI therapy compared with patients receiving other antidepressants. (...)

SSRI ökar antalet självmord hos äldre
Läkemedelsvärlden 2006(6) (Juni)
Första månadens behandling innebär extra stor risk

Äldre som förskrivs ett SSRI löper nästan fem gånger så stor risk att begå självmord under den första månadens behandling jämfört med personer som får andra typer av antidepressiva läkemedel. Det visar en kanadensisk studie.

ANTIDEPRESSIVA Det finns hittills mycket få studier som undersökt sambandet mellan selektiva serotoninupptagshämmare, SSRI, och självmord hos äldre. Självmord är generellt vanligare hos äldre personer och äldre tenderar också att använda mer drastiska metoder. Det gör att de oftare lyckas än yngre personer som ofta överdoserar något läkemedel, menar David Juurlink, som lett studien vid universitetet i Toronto, Kanada.

Genom att gå igenom polisrapporter, förskrivningsdata och sjukhusjournaler identifierade forskarna 1 142 självmord bland personer över 65 år i Ontario med omgivning under åren 1992 till 2000. Tre fjärdedelar av offren var män. Forskarna tog reda på om personerna hade förskrivits ett SSRI under de sex månader som föregick självmordet.

Studien visade att risken för självmord under den första månaden var närmare fem gånger högre för de som förskrivits ett SSRI jämfört med patienter som fått andra antidepressiva läkemedel. Under de första 60 dagarna var det dubbelt så många på SSRI jämfört med andra antidepressiva och därefter var det ingen skillnad alls. Dessutom kunde SSRI kopplas till mer våldsamma sätt att begå självmord som att använda skjutvapen, hoppa från höga höjder eller hängning. (...)

- Archives of General Psychiatry

Antidepressants may slightly raise risk of suicidality in children
reutershealth.com 7.3.2006
Epidemiology
NEW YORK (Reuters Health) - During the early phase of antidepressant treatment of pediatric patients, there is a slightly increased risk of suicidal thoughts and behaviors, results of a meta-analysis suggest.

However, the US Food and Drug Administration research team that conducted the study does not discourage the use of antidepressant drugs for pediatric use. Instead, they advise "close monitoring of patients as a way of managing the risk of suicidality," according to their report in the Archives of General Psychiatry for March.

Dr. Thomas Laughren and his colleagues in Rockville, Maryland, analyzed data from 24 placebo-controlled trials ranging from 4 to 16 weeks in length that included 4582 patients. The drugs tested were fluoxetine, sertraline, paroxetine, fluvoxamine, citalopram, bupropion, venlafaxine, nefazodone and mirtazapine. Indications included major depression, obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder. (...)

(Anm: Risk of Angle-Closure Glaucoma With Bupropion and Topiramate. (…) Conclusions and Relevance: Both bupropion and topiramate are widely prescribed drugs. The risk of angle-closure glaucoma in patients younger than 50 years was twice as high in patients taking bupropion and more than 5 times higher in patients taking topiramate.JAMA Ophthalmol. 2015 Jul 9. [Epub ahead of print].)

(Anm: Can your brain control how it loses control. A new study may have unlocked understanding of a mysterious part of the brain -- with implications for neurodegenerative conditions such as Alzheimer's. The results, published in Translational Vision Science & Technology (TVST), open up new areas of research in the pursuit of neuroprotective therapies. Glaucoma is a neurodegenerative disease where patients lose seemingly random patches of vision in each eye. This random pattern of vision loss is in stark contrast to loss from a brain tumor or stroke, which causes both eyes to develop blind spots in the same location. Scientists have long thought that glaucoma's progression is independent of - or uncontrolled by - the brain. (medicalnewstoday.com 17.8.2015).)

Drugs Cure Depression In Half of Patients
washingtonpost.com 23.3.2006
Doctors Have Mixed Reactions To Study Findings

Antidepressants fail to cure the symptoms of major depression in half of all patients with the disease even if they receive the best possible care, according to a definitive government study released yesterday.

Significant numbers of patients continue to experience symptoms such as sadness, low energy and hopelessness after intensive treatment, even as about an equal number report an end to such problems -- a result that quickly lent itself to interpretations that the glass was either half empty or half full. (...)

David Rubinow, a professor and the chairman of the psychiatry department at the University of North Carolina at Chapel Hill, said the results are an "illuminating and disconcerting" window into the affliction that is thought to fuel many of the 30,000 suicides committed each year in the United States. (...)

At the same time, the researchers acknowledged, the care provided in the study was exceptional. Intensive monitoring and careful evaluation was provided to all patients. Such services are available today in perhaps one in 10 medical practices. If the patients in this study had received the kind of care that patients receive on average, the researchers said, the remission rate probably would have been significantly lower -- perhaps even in the single digits.

"People who entered into this trial received a level of care which is quite different than many patients receive when they see a primary-care doc or even a psychiatrist," Insel said as he described what clinical facilities should aim for in terms of care. "This involved a depression-care specialist who made sure there was very careful monitoring of side effects and a relentless effort to optimize the dose. It is not like writing a prescription for penicillin and coming back in four to six weeks." (...)

- American Journal of Psychistry and American Psychiatric Association

US study questions use of black box warning on antidepressants
BMJ 2006;332:68 (14 January)
The risk of serious attempts at suicide or death by suicide decreases in the weeks after adults start taking antidepressants, a new study has found. The study, which was funded by the US National Institute for Mental Health, also found that the risk of suicidal behaviour after patients start to take the drugs is generally less for the newer types of antidepressant drugs than for the older types (American Journal of Psychiatry 2006;163: 41-7 [Abstract/ Free Full Text]).

The study's findings run counter to a 2004 advisory by the US Food and Drug Administration, which recommended close observation for emergence of suicidality in all patients treated with 10 newer antidepressants, including fluoxetine (Prozac) and paroxetine (sold in the US as Paxil and in the United Kingdom as Seroxat) (BMJ 2005;331: 70[Free Full Text]). (...)

But two UK researchers, Charles Medawar, chief executive of the charity Social Audit, and David Healy, a psychiatrist and reader in psychosocial medicine at Cardiff University, noted the absence of any sort of controls in the study. "This study, extraordinarily, does not include a control of any kind, neither placebo nor drug [group]," said Mr Medawar. "We do not know how many of these patients would remit without active drug treatment—but the same obviously applies to risk, as well as to supposed benefit."

Dr Healy added: "The point is not whether there are lower rates of suicidal acts in the week or weeks just after treatment has started, in that suicidal acts may be a trigger to treatment. It's whether the rates would be even lower if these people had been treated conservatively rather than with drugs. What is completely missing from the study are people who attempted suicide and did not receive drug therapy, or people who attempted suicide and did not even see a psychiatrist."

Dr Simon declared that he had received research funds from Eli Lilly, which makes fluoxetine, and consulting fees from Pfizer Pharmaceuticals, which makes sertraline. (...)

(Anm: Industrifinansieret forskning giver positive resultater op til fem gange oftere end offentligt finansieret forskning. (Berlingske Tidende 30.3.2005).)

First Antidepressant Fails 70 % of Time
Study Seeks Best, Real-World Depression Treatment: Early Results In

webmd.com 4.1.2006
- Antidepressant medication, all by itself, puts depression into remission for 30% of patients, a government-funded study shows.

What about the other 70% of people with depression? And how long must the lucky 30% stay on medication? Stay tuned. The study is just starting to get interesting.

Unlike nearly every other study of antidepressant medications, this one is funded by the National Institute of Mental Health (NIMH) -- not by the drug industry. It doesn't just measure small improvements in carefully selected people with depression. This study looks at real patients seeking help from real-world psychiatrists and primary-care doctors. And it plans to continue until nearly every patient fully recovers from depression.

"We have to increase our expectations from depression treatments," study co-leader Madhukar H. Trivedi, MD, tells WebMD. "We have to push for full remission as an outcome, because falling short leads to less quality of life, with worsening of symptoms over time." (...)

Report Questions FDA's Conclusions on Suicide Risk
psychiatryonline.org 6.1.2006
© 2006 American Psychiatric Association
The only way to answer reliably the question of suicidality and its association with antidepressants is to design more comprehensive controlled trials with definitive outcome measures.

Suicide Risk During Antidepressant Treatment
Am J Psychiatry 163:41-47 (January 2006)
(...) CONCLUSIONS: The risk of suicide during acute-phase antidepressant treatment is approximately one in 3,000 treatment episodes, and risk of serious suicide attempt is approximately one in 1,000. Available data do not indicate a significant increase in risk of suicide or serious suicide attempt after starting treatment with newer antidepressant drugs. (...)

Is the FDA Warning About Antidepressants Wrong?
Am J Psychiatry 163:34A (January 2006)
A 2004 advisory by the Food and Drug Administration (FDA) warns that suicidal behavior may emerge after antidepressant treatment is begun. A 10-year population-based study by Simon et al. (p. 41) indicates just the opposite. Among 65,103 patients in a large health plan who filled prescriptions for antidepressants during 1992–2003, the number of suicide attempts fell dramatically after antidepressant treatment began and then declined more slowly.

It may take time for antidepressants to work: study
reutershealth.com 2.1.2006
NEW YORK (Reuters Health) - In a large, "real world" study of the antidepressant Celexa (citalopram), approximately half of depressed patients responded to treatment, investigators report. In many cases, however, at least 8 weeks of treatment was required for a response, even with periodic increases in the dose of the drug.

"These results highlight the need for longer treatment duration and more vigorous medication dosing than is current practice in order to achieve optimal remission rates," lead investigator Dr. A. John Rush from the University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas and colleagues conclude in the American Journal of Psychiatry.

Included in the so-called Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression, or STAR*D trial, were 2876 patients with major depression seeking medical care in routine medical or psychiatric outpatient clinics.

Celexa was chosen as a "prototype" of the newer types of antidepressants called selective serotonin reuptake inhibitors or SSRIs.

Using what the authors call a "measure-based care approach," treatment was started at 20 mg/day. Based on ratings of side effects and symptoms by the 16-item Quick Inventory of Depressive Symptomatology self-report (QIDS-SR), doses could be escalated to 40 mg/day by week 4 and to 60 mg/day by week 6.

During the 12-week trial, the overall remission rate was 27.5 percent according to Hamilton Depression Rating Scale and 32.9 percent for the QIDS-SR. Response rate according to the QIDS-SR (at least 50 percent reduction in baseline score) was 47 percent.

Of the participants who responded to treatment, 56 percent did so only at or after 8 weeks of treatment.

Patients with lower depression severity at baseline were more likely to achieve remission with therapy. Being white, female, better educated, with a good income, and living with someone as opposed to alone were also predictive of treatment success. (...)

SOURCE: American Journal of Psychiatry January 2006.

(Anm: Remissions in Maternal Depression and Child Psychopathology: A STAR*D-Child Report—Correction. JAMA. 2006;296:1234 (September 13).)

Antidepressants Found Unrelated to Suicide Risk
medpagetoday.com 3.1.2006

Antidepressant Treatment Decreases Suicide
ivanhoe.com 2.1.2006
-- Researchers say suicide risk does not increase when adults start using antidepressants, according to the first published analysis to compare the risk of suicide attempts before treatment to the risks following treatment.

An advisory by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) in 2004 warned suicidal behavior may emerge after treatment with newer antidepressant drugs. To examine the claim, Greg Simon, M.D., M.P.H., a psychiatrist and lead researcher on the study, analyzed death certificates and hospital records for more than 65,000 patients who filled prescriptions for antidepressants from 1992 to 2003.

The study reveals the number of suicide attempts fell by 60 percent in adults during the month after antidepressant treatment began, and declined further in the following five months. Researchers did find adolescents in the study had more suicide attempts than the adults, but say overall newer antidepressants were associated with a faster decline in rates of suicidal behavior than older drugs. (...)

Depression Drugs Safe, Beneficial, Studies Say
washingtonpost.com 1.1.2006
Suicide Risk Rejected, But Critics Question Validity of Findings
Antidepressants, such as Prozac and similar drugs, help many patients overcome their often disabling psychiatric disease and do not increase the risk for suicide in adults, according to two large studies being published today that counter recent concerns about the popular medications.

The findings from two independent, federally funded studies -- the first of their kind -- spurred some psychiatrists to call for the Food and Drug Administration to reevaluate its warnings about the drugs, which have been blamed for a decline in their use.

"The take-home message from these studies is that we have treatment that is effective and that the risk from depression is far greater than the risk of treatment," said Darrel A. Regier, director of research for the American Psychiatric Association, a group that has been critical of the warnings. "These studies are very important."

Some other medical professionals, however, questioned the results, saying they failed, for example, to show that the drugs were more effective or safer than a placebo.

"The big bulk of the response to antidepressants is the placebo response," said Irving Kirsch, a psychologist at the University of Plymouth in England. "I don't think these studies are very informative."

Critics also said the findings indicate that most patients do not benefit from the drugs. "These pills can be useful pills, but they don't match up to the hype we've had that they really cure the illness," said psychiatrist David Healy of Cardiff University in Wales, who added that the research could not rule out the possibility that the medications increase the risk for suicide among some patients. "As far as the risk for suicide, this sheds very little light on that issue," he said.

One of the new studies, of nearly 3,000 adults suffering from major depression, found that about one-third experienced a full remission within weeks of taking an antidepressant, while another 15 percent experienced some improvement -- meaning nearly half got at least some benefit. The second study, of more than 65,000 patients, found that the risk of suicide for both adults and teenagers drops after treatment begins, with the newest drugs appearing to be the safest.
Regier said the new studies provide strong evidence for the safety and effectiveness of the drugs. And he said he fears that the FDA warnings, which were issued in 2004 and 2005, could lead to an increase in suicides because psychiatrists may be reluctant to prescribe the antidepressants.

"What the FDA initiated was in some ways a natural experiment," Regier said. "This is the kind of rigorous scientific information the FDA should consider in evaluating its decisions."

Robert Temple, the FDA's director of medical policy, called the findings "reassuring" but said they do not settle the issue. The agency was continuing to study the drugs' safety in the hopes of clarifying their safety further, he said.
"There's no question that many psychiatrists are worried that the public fuss about suicidality will lead to the failure of some patients to use antidepressants when appropriate. We are very worried about that, too," Temple said.

After rapidly increasing in use for a decade, the number of prescriptions for antidepressants dropped 2 percent for the first 10 months of 2005, according to IMS Health, a pharmaceutical consulting company.

Antidepressants such as Prozac transformed the treatment of depression because they were considered highly effective and safe, allowing many more patients to use them. As a result, they quickly became among the most widely used prescription medications. The drugs, however, fell under a cloud when reports indicated they increased the risk for suicidal thinking, particularly among teenagers.

Those reports led some critics to press for stronger FDA action, and in 2004 the agency ordered companies to include a "black box" warning saying that antidepressants could increase suicidal thinking in young people. That warning was followed by a July 2005 public advisory that said adults beginning on antidepressants should be closely watched because of preliminary studies suggesting that they, too, could be at greater risk of suicidal thinking and behavior.

The new studies are the first large-scale efforts to independently evaluate the drugs without using data from drug companies' studies. Both were funded by the National Institute of Mental Health and conducted by independent scientists. They are being published in today's issue of the American Psychiatric Association's American Journal of Psychiatry.

In one study, Gregory E. Simon of the Group Health Cooperative, a large, private nonprofit health insurance company based in Seattle, analyzed data from 65,103 patients who took antidepressants between Jan. 1, 1992, and June 30, 2003, comparing the rate of suicide attempts and death from suicide attempts before and after treatment began -- the first such study to track patients over time. Previous studies had examined reports of suicidal thoughts among patients.
The researchers found that the risk of attempted suicide was 60 percent lower in the month after treatment began and that it continued to decline. While the overall risk for suicide was higher for adolescents than adults, the reduction in risk was about the same for both groups. When the researchers specifically examined 10 of the newest antidepressants, such as Prozac -- the ones that have come under the most suspicion -- they found that the risk was even lower.

While some people may react negatively to the drugs, the findings indicate that for most patients the medications do not increase the risk of suicide, Simon and others said.

"There may very well be individuals who are sensitive to these medications, and doctors should monitor their patients carefully," Simon said. "But on average most people are not at higher risk. If anything, they appear to be at lower risk for a serious attempt at suicide or dying of suicide."

The second study involved the first analysis of data from a $35 million ongoing trial known as Star-D, which is designed to provide the first large-scale analysis of various depression treatments in real-life settings.

The analysis involved 2,876 adults around the country who took the antidepressant Celexa at 41 sites representing different types of settings, including clinics, psychiatrists' offices and primary care providers' offices, for up to 14 weeks. Within an average of eight weeks, 28 to 33 percent of patients experienced a complete remission, and 10 to 15 percent experienced some improvement, the researchers found.

Although the response rate in some previous studies has been better, researchers said the findings were encouraging because drugs often fail to perform as well in real-world settings, where many of the patients also have other mental or physical problems and treatment is often more complicated. There was no indication the drugs increased the risk for suicide.

"This is very good news," said psychiatrist John Rush of the University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, who led the study. "We were able to achieve a significant level of remission in a group of patients who are difficult to treat in a real-world setting. That's encouraging."

The study will continue to evaluate how best to treat patients who do not respond, including whether other drugs or a combination of drugs and therapy may be effective. The current FDA review of suicidal thinking in adults taking antidepressants will ultimately analyze much of the existing clinical data on the subject. It is scheduled to be completed this summer. (...)

Follow-up called key in treating depression
seattletimes.nwsource.com 1.1.2006
Two studies have mixed news for adults suffering from depression: New drugs can help, and pose little risk.

But to benefit, most patients will need plenty of follow-up care from their doctors until the right drug and dose are found. Reports on both studies appear in the January edition of American Journal of Psychiatry.

Study: Drugs Aid Some Depression Sufferers
abcnews.go.com 1.1.2006
Study: One in Three With Serious Depression Recover With First Antidepressant They Try

WASHINGTON - A third of people suffering serious depression recover with the first antidepressant they try, and well-educated white women are most likely to benefit, according to initial results of an eagerly awaited study on the controversial drugs.

One key finding: Patients whose depression symptoms disappeared took higher than typical drug doses, and received close monitoring and frequent dose adjustments in the first three months a level of care that few U.S. patients today receive. (...)

- Selvmordsrisiko hos barn ved behandling med antidepressiva

Parents not told of drug risks
dailytelegraph.news.com 6.6.2006
HEALTH authorities considered putting a warning in the Pharmaceutical Benefits Scheme last year about the risks of antidepressants like Prozac to children – but chose not to.

The decision against issuing the warning was made despite mounting evidence of adverse reactions.

The Daily Telegraph yesterday revealed there has been 827 adverse reaction notifications, including three deaths, linked to antidepressant use by children under 10 since the medications became available in the early 1990s.

A further 833 adverse reports were linked to use by youths aged between 10 and 19 years, including another three deaths.

Documents obtained under Freedom of Information show the Australian Adverse Drug Reactions Committee (ADRAC) in September 2005 discussed placing warnings about use by people under 19.

"The committee agreed that such a measure could achieve no useful purpose," an ADRAC minute stated.

The minute acknowledged growing research showing a wide range of possible side effects, including suicide and self harm. (...)

Suicide drug
dailytelegraph.news.com 5.6.2006
CHILDREN under 10 years of age are being placed on antidepressant drugs in the thousands despite clear Federal Government warnings of dangerous side effects.

A The Daily Telegraph investigation can reveal that use of these drugs by children of that age is linked to at least two suicides and another death from heart failure.

Therapeutic Drug Administration documents show there have been 827 notified adverse reactions reports -- in 380 separate cases -- for antidepressant use among under 10s.

Apart from the deaths, these included convulsions, self-harm, muscle spasms, tremors, hallucinations, deafness, paralysis and tourette's. (...)

Study Details Link of Drugs and Thoughts of Suicide
nytimes.com 7.3.2006
Antidepressant drugs raise the small risk of suicidal thoughts and behavior in depressed children and adolescents, scientists at the Food and Drug Administration are reporting today in a detailed published account of findings they reached in 2004.

The study, an analysis of 4,582 patients in 24 drug trials, is the first widely published evaluation of data that the agency reviewed that year. The analysis found that about four children and adolescents of every 100 who took the drugs reported suicidal thoughts or behavior, twice the number among those who took dummy pills. (...)

The publication of the study is not likely to alter the debate about the relative risks and benefits of antidepressant treatment, experts said. No one in the trials committed suicide, and the suicide rate among adolescents has dropped significantly since doctors began prescribing the drugs to minors in the early 1990's.

But some experts said publication of the report, in today's issue of The Archives of General Psychiatry, may make it harder to deny that antidepressants like Prozac, Zoloft and Effexor cause a worsening in a small number of children and adolescents with depression, stirring in them thoughts of suicide they would not otherwise have had. The findings so impressed F.D.A. officials in 2004 that they voted then to require a suicide warning on the drug's labels, "and we felt and still feel that was the right thing to do," said Dr. Thomas Laughren, director of the agency's Division of Psychiatry Products, who was a co-author of the study.

Still, a spokesman for the American Psychiatric Association, Dr. David G. Fassler, a child and adolescent psychiatrist in Burlington, Vt., said the study had yet to clarify the relationship between suicidal thinking and behavior. (...)

Suicidality in Pediatric Patients Treated With Antidepressant Drugs
Arch Gen Psychiatry. 2006;63:332-339 (March 2006)
Context There has been concern that widely used antidepressant agents might be associated with an increased risk of suicidal ideation and behavior (suicidality) in pediatric patients. (...)

Conclusion Use of antidepressant drugs in pediatric patients is associated with a modestly increased risk of suicidality. (...)

Antidepressants May Be Tied to Modest Suicide Risk in Children
healthfinder.gov 6.3.2006
But expert endorses their use under close supervision. (...)

- Depresjon en kronisk lidelse?

Depression should be managed like a chronic disease
BMJ 2006;332:1154 (13 May)
Myth of 15% suicide rate was promulgated again
EDITOR—Scott's editorial arguing that depression should be managed as a chronic disease perpetuates the myth that 15% of people with depression will eventually commit suicide.1

A much cited meta-analysis in 1970 found that 15% of people with depression committed suicide.2 It focused primarily on people admitted with severe depression, so it should never have been generalised to the broader population of people with depression.

Several rigorous studies have subsequently been published refuting the 15% claim. (...)

What is probably the most surprising is that a single paper, that by Guze and Robins, could be so uncritically accepted and so widely promulgated."

Why is it still being promulgated by the BMJ 36 years later? (...)

From anxiety to suicide
latimes.com 13.2.2006
PEOPLE'S PHARMACY
My husband went to the hospital for chest pains on a Sunday. He was kept overnight and was finally told that he'd probably just had an anxiety attack.

He was given Wellbutrin and sent on his way. On Tuesday, he still wasn't feeling any better, so his doctor told him to stop taking Wellbutrin and prescribed Paxil. My husband took this drug for three days and then hanged himself on Friday.

This man was full of life and had so much to live for. He wasn't depressed. I don't know why this medication would be prescribed for someone with chest pains. Why is the drug still on the market?

We are so sorry to learn of this tragedy. Although the Food and Drug Administration now requires drug companies to warn people that some antidepressants may trigger suicidal thoughts, doctors don't always pass this warning along.

Many people benefit from drugs such as Paxil, Prozac, Wellbutrin or Zoloft, but others experience agitation or anxiety. (...)

American Psychiatric Association og selvmord

Data Refute Link Between Suicide, Antidepressants
Psychiatr News January 20, 2006 (Clinical & Research News)
Am J Psychiatry 2006;41:18
© 2006 American Psychiatric Association
Contrary to regulatory warnings, risk of suicide or a serious suicide attempt decreases in the first weeks after beginning antidepressant medications and remains low with continued antidepressant use. (...)

Another expert called the finding interesting, but added a caution.
"The results of this study are consistent with previous reports. Fortunately, suicide rates have been declining since the early 1990's. While this correlates with the increased use of SSRI antidepressants, including fluoxetine, this finding does not, by itself, demonstrate a causal relationship," said Dr. David Fassler, a clinical professor of psychiatry at the University of Vermont College of Medicine in Burlington. (...)

- Selvmordsøkning etter "Katrina" - fra ni per 100 000 til 26 per 100 000

A Legacy of the Storm: Depression and Suicide
nytimes.com 21.6.2006
NEW ORLEANS, June 20 — Sgt. Ben Glaudi, the commander of the Police Department's Mobile Crisis Unit here, spends much of each workday on this city's flood-ravaged streets trying to persuade people not to kill themselves. (...)

Dr. Jeffrey Rouse, the deputy New Orleans coroner dealing with psychiatric cases, said the suicide rate in the city was less than nine a year per 100,000 residents before the storm and increased to an annualized rate of more than 26 per 100,000 in the four months afterward, to the end of 2005.

While there have been 12 deaths officially classified as suicides so far this year, Dr. Rouse and Dr. Kathleen Crapanzano, director of the Louisiana Office of Mental Health, said the real number was almost certainly far higher, with many self-inflicted deaths remaining officially unclassified or wrongly described as accidents. (...)

Congressional Members Join Victims Harmed by Prescription Drugs to Protest FDA's Safety Record on Eve of its 100th Anniversary
expertclick.com 28.6.2006
Congressional Members Join Victims Harmed by Prescription Drugs to Protest FDA's Safety Record on Eve of its 100th Anniversary

June 30, 2006 marks the Food and Drug Administration's (FDA's) 100th anniversary. In its press announcement, FDA boasts that it is the "oldest U.S. consumer protection office" providing "Americans with increasingly comprehensive, science-based protections that ensure the highest quality of products essential for health and survival." http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2006/NEW01292.html

Capitol Hill Press Conference - June 29, 2006, 12:30 PM Room 121 of the Cannon House Office Building (...)

- Study shows suicides major source of violent deaths

Study shows suicides major source of violent deaths
wtnh.com 14.9.2006
A death study in Connecticut shows that suicides account for three times as many violent deaths as homicides in the state.

The study by the Connecticut Children's Medical Center is based on deaths in 2004 and information gathered by the chief medical examiner's office. The study examined 108 homicides and 296 suicides.

The study found that those who commit suicide are most likely to be white and suicides are most likely from gunshot wounds and strangulation, such as hanging.

The study found that black men, age 20 to 24, were eight times more likely than any other group to die as the result of homicide.
Sixty percent of all homicide victims died from gunshot wounds. (...)

- American Psychiatric Association

FDA 'black box' on antidepressants called a bad idea
washingtontimes.com 13.12.2006
The president-elect of the American Psychiatric Association will tell an advisory panel of the Food and Drug Administration today that putting black-box warnings on antidepressants taken by adults highlighting potential suicide risks would be a mistake.

Dr. Carolyn B. Robinowitz will ask the FDA's Psychopharmacologic Drugs Advisory Committee not to repeat what it did two years ago when it required strong warnings on popular antidepressants known as selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) when the drugs are used by children and teens. (...)

- Experts Battle Over Safety And Efficacy Of SSRIs

Experts Battle Over Safety
And Efficacy Of SSRIs

By Evelyn Pringle
countercurrents.org 8.12.2006
Every time the FDA is even thinking about taking measures to protect the public from the increased risk of suicide associated with SSRIs, Big Pharma sends out the hired guns to publish some half-baked study to dispute the suicide risk. (...)

- The research is flawed, says psychiatrist Joseph Glenmullen...

FDA panel to hear testimony on antidepressants
usatoday.com 12.12.2006
Fierce debate is likely at a Food and Drug Administration hearing Wednesday on whether antidepressants can prompt adults to attempt suicide.
Opposing sides are lined up to speak before a panel of scientific advisers to the FDA who are considering whether to recommend expanding tough label warnings on such widely used drugs as Zoloft and Lexapro. (...)

The research is flawed, says psychiatrist Joseph Glenmullen, a clinical instructor at Harvard Medical School, who will testify at the hearing. Most antidepressant studies exclude patients who are seriously suicidal, "but suicidal people are the first to get these drugs, so how much can we know if they're not even in the studies?" he says.

Also, the FDA summarizes the risk for patients 25 to 64 years old. Patients in some subgroups are at heightened risk. For example, those 45 to 54 years old have about the same higher risk as youths up to age 24, says Glenmullen, author of Prozac Backlash and The Antidepressant Solution.

Another critic questions why the FDA told companies to consider suicidal behavior as linked to the antidepressants only if it happens while a patient is on the drug or within one day of either stopping or beginning to taper off treatment.

"More than half of these drugs have very clear withdrawal symptoms that can be dangerous and go on for weeks," says David Healy, a psychiatry professor at Cardiff University in Wales.

Many psychiatrists and spokesmen for mental health advocacy groups do not want the FDA to broaden black-box warnings.

"Untreated depression causes more loss of life than any of the approved treatments," says Carolyn Robinowitz, president-elect of the American Psychiatric Association. In her 38 years of practicing psychiatry, she says she has never seen an increase in suicidal behavior, or a suicide, due to antidepressants. (...)

(Anm: New study to help people withdraw from inappropriate long-term antidepressant treatment. One in 10 adults are being given antidepressants each year, but up to 50 per cent of patients could be given an alternative treatment, a University Professor suggests. (…) "We appreciate that stopping antidepressants is not easy," he said. "Withdrawal symptoms, including anxiety and low mood, are usually temporary but feel similar to the reason why patients were first put on antidepressants. (…) Professor Kendrick added: "Antidepressant prescribing rates are rising very quickly and some don't need to be prescribed at all. (medicalnewstoday.com 27.7.2016).)

- Feds to Update Labels of Antidepressants

Feds to Update Labels of Antidepressants
washingtonpost.com 13.12.2006
(...) On the Net:

FDA on the use of antidepressants in children, adolescents and adults:

http://www.fda.gov/cder/drug/antidepressants/default.htm (...)

- RETTSMEDISINERS LEGEMIDDELFRYKT

CORONER’S DRUG FEARS (RETTSMEDISINERS LEGEMIDDELFRYKT)
NWEMAIL.CO.UK 14.3.2008
WORRIES: Coroner Ian Smith
SOUTH Cumbria coroner Ian Smith will contact drug authorities because he fears people are killing themselves after taking antidepressants.

Mr Smith is to write to the Committee on the Safety of Medicines – an independent advisory body on the quality and safety of medicines – following the inquest into the death of Nigel Woodburn.

Mr Woodburn drove into a tree just four days after being prescribed controversial antidepressants.

The retired bank manager, of Bardsea Green, was killed at the wheel of his car on June 16, minutes after confessing to his wife he’d had suicidal thoughts. He had been prescribed Citalopram after becoming depressed through ill health.

His heart-broken family said they were not aware of the suicide risks associated with antidepressants until the issue was highlighted at Mr Woodburn’s inquest this week.

Mr Smith told Tuesday’s inquest he knew of several other suspected suicides involving the same group of antidepressants, known as selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs).

He said: “I have to say this is probably the fifth, if not sixth inquest I’ve heard within a period of three years when somebody either just going on to Citalopram or Seroxat, or coming off it, have killed themselves one way or another, totally out of the blue, totally without expectation, without a history of suicidal thoughts in the past.” (...)

- Militærets økte bruk av legemidler kritiseres

Military’s increased use of medications under fire (Militærets økte bruk av legemidler kritiseres)
spokesman.com 8.4.2012
U.S. Air Force pilot Patrick Burke’s day started in the cockpit of a B-1B bomber near the Persian Gulf and proceeded across nine time zones as he ferried the aircraft home to South Dakota.

Every four hours during the 19-hour flight, Burke swallowed a tablet of Dexedrine, the prescribed amphetamine known as “go pills.” After landing, he went out for dinner and drinks with a fellow crewman. They were driving back to Ellsworth Air Force Base when Burke began striking his friend in the head.
“Jack Bauer told me this was going to happen – you guys are trying to kidnap me!” he yelled, as if he were a character in the TV show “24.”

When the woman giving them a lift pulled the car over, Burke leaped on her and wrestled her to the ground. “Me and my platoon are looking for terrorists,” he told her before grabbing her keys, driving away and crashing into a guardrail.

Burke was charged with auto theft, drunken driving and two counts of assault. But in October, a court-martial judge found the young lieutenant not guilty “by reason of lack of mental responsibility” – the almost unprecedented equivalent, at least in modern-day military courts, of an insanity acquittal.

Four military psychiatrists concluded Burke suffered from “polysubstance-induced delirium” brought on by alcohol, lack of sleep and the 40 milligrams of Dexedrine he was issued by the Air Force.

In a small but growing number of cases across the nation, lawyers are blaming the U.S. military’s heavy use of psychotropic drugs for their clients’ aberrant behavior and related health problems. Such defenses have rarely gained traction in military or civilian courtrooms, but Burke’s case provides the first important indication that military psychiatrists and court-martial judges are not blind to what can happen when troops go to work medicated. (...)

(Anm: Delirium is associated with 5-fold increased mortality in acute cardiac patients. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

Suicides Rose By 80% In US Army, 2004-2008 (Antall selvmord økte med 80 % i den amerikanske hæren i perioden 2004 - 2008)
medicalnewstoday.com 8.3.2012
According to a study conducted by US Army Public Health Command, the number of suicides committed among US army personnel increased 80% between 2004 and 2008. The study is published online in Injury and Prevention.

The researchers explain that approximately 40% of these suicides might be linked to military events after the United States became involved in Iraq.

Starting In 2003, a considerable number of US troops were deployed to Iraq. The US is currently involved in military operations in Afghanistan. (...)

Suicides Highlight Failures of Veterans’ Support System
nytimes.com 24.3.2012
Francis Guilfoyle, a 55-year-old homeless veteran, drove his 1985 Toyota Camry to the Department of Veterans Affairs campus in Menlo Park early in the morning of Dec. 3, took a stepladder and a rope out of the car, threw the rope over a tree limb and hanged himself.

It was an hour before his body was cut down, according to the county coroner’s report.

“When I saw him, my heart just sank,” said Dennis Robinson, 51, a formerly homeless Army veteran who discovered Mr. Guilfoyle’s body. “This is supposed to be a safe place where a vet can get help. Something failed him.” (...)

Diverse artikler

Ökad risk för självmord vid diabetes
ki.se 28.5.2014
Ny forskning från Karolinska Institutet visar att diabetes medför en ökad statistisk risk för självmord, särskilt bland personer som får diagnosen tidigt i livet. Studien publiceras i vetenskapstidskriften Diabetes Care.

Arbetet bygger på anonym information från svenska patientregister om 252 191 personer som fått diagnosen diabetes typ 1 eller typ 2 under åren 1996-2009. Varje deltagare med diabetes matchades avseende ålder, kön och födelseort mot fem slupmässigt valda personer ur normalbefolkningen som inte hade diabetes (en så kallad matchad kohortstudie). Resultaten visar bland annat att risken för suicid var mer än tre gånger högre i diabetesgruppen än i kontrollgruppen. Även risken för annan onaturlig död ökade i diabetesgruppen. (...)

(Anm: Unnatural Deaths in a National Cohort of People Diagnosed With Diabetes. Diabetes Care. 2014 May 21. pii: DC_140005. [Epub ahead of print].)

Controversies on the role of 5-HT(2C) receptors in the mechanisms of action of antidepressant drugs. Neurosci Biobehav Rev. 2014 Mar 11. pii: S0149-7634(14)00040-2.
Evidence from the various sources indicates alterations in 5-HT2C receptor functions in anxiety, depression and suicide, and other stress-related disorders treated with antidepressant drugs. Although the notion of a 5-HT2C receptor desensitization following antidepressant treatments is rather well anchored in the literature, this concept is mainly based on in vitro assays and/or behavioral assays (hypolocomotion, hyperthermia) that have poor relevance to anxio-depressive disorders. Our objective herein is to provide a comprehensive overview of the studies that have assessed the effects of antidepressant drugs on 5-HT2C receptors. Relevant molecular (second messengers, editing), neurochemical (receptor binding and mRNA levels), physiological (5-HT2C receptor-induced hyperthermia and hormone release), behavioral (5-HT2C receptor-induced changes in feeding, anxiety, defense and motor activity) data are summarized and discussed. Setting the record straight about drug-induced changes in 5-HT2C receptor function in specific brain regions should help to determine which pharmacotherapeutic strategy is best for affective and anxiety disorders. (...)

(Anm: Cafeteria diet and probiotic therapy: cross talk among memory, neuroplasticity, serotonin receptors and gut microbiota in the rat. Abstract. The western diet is known to have detrimental effects on cognition and the gut microbiota, but few studies have investigated how these may be related. (…) Neuroplasticity genes in the perirhinal cortex were also affected and related to PC1 but object memory performance was correlated with perirhinal 5HT2C (Anm: 5-HT2C) expression and microbiota PC3. These results show that probiotics can be beneficial in situations of gut dysbiosis where memory deficits are evident but may be detrimental in healthy subjects.Molecular Psychiatry advance online publication, 14 March 2017; doi:10.1038/mp.2017.38. Mol Psychiatry. 2017 Mar 14. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve. (...)  Abstract. There is increasing, but largely indirect, evidence pointing to an effect of commensal gut microbiota on the central nervous system (CNS). However, it is unknown whether lactic acid bacteria such as Lactobacillus rhamnosus could have a direct effect on neurotransmitter receptors in the CNS in normal, healthy animals. GABA is the main CNS inhibitory neurotransmitter and is significantly involved in regulating many physiological and psychological processes. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2011 (Published online before print August 29).)

(Anm: Antibiotika tidlig i livet endret adferd hos mus. Penicillin under graviditeten og amming gjorde museungene mer aggressive og mindre sosiale. Forskerne er bekymret for også barn kan få varige endringer i hjernen som følge av mors antibiotikabruk. Bruk av antibiotika blir møtt med stadig økt bekymring fra forskere. I en ny studie publisert i Nature Communications fikk drektige mus penicillin i vanlige små doser til i en uke på slutten av svangerskapet og mens de ammet. Museunger som hadde blitt påvirket av antibiotika fikk forandringer i hjernen og endret adferd i forhold til vanlige mus. Mødre som tok antibiotika fikk mer aggressive, mindre engstelige og mindre sosiale avkom. (nrk.no 19.4.2017).)

(Anm: Low-dose penicillin in early life induces long-term changes in murine gut microbiota, brain cytokines and behavior. Abstract There is increasing concern about potential long-term effects of antibiotics on children's health. Epidemiological studies have revealed that early-life antibiotic exposure can increase the risk of developing immune and metabolic diseases, and rodent studies have shown that administration of high doses of antibiotics has long-term effects on brain neurochemistry and behaviour. Here we investigate whether low-dose penicillin in late pregnancy and early postnatal life induces long-term effects in the offspring of mice. We find that penicillin has lasting effects in both sexes on gut microbiota, increases cytokine expression in frontal cortex, modifies blood-brain barrier integrity and alters behaviour. The antibiotic-treated mice exhibit impaired anxiety-like and social behaviours, and display aggression. Concurrent supplementation with Lactobacillus rhamnosus JB-1 prevents some of these alterations. These results warrant further studies on the potential role of early-life antibiotic use in the development of neuropsychiatric disorders, and the possible attenuation of these by beneficial bacteria. Nat Commun. 2017 Apr 4;8:15062.)

(Anm: Serotonin Regulates the Firing of Principal Cells of the Subiculum by Inhibiting a T-type Ca2+ Current. (…) Results Serotonin Inhibits the Burst Firing of Pyramidal Neurons from the Subiculum We characterized the firing behavior of principal cells from the subiculum by recording the electrical activity of individual pyramidal cells using patch-clamp technique, LFP, optogenetics and calcium imaging. In agreement with previous observations (Mason, 1993; Stewart and Wong, 1993; Taube, 1993), we found that 284 out of 351 (81%) pyramidal cells recorded in the distal half of the subiculum, responded to depolarizing current pulses with a burst of action potentials followed by regular firing (Figure 1A; mice age P12–P28). The probability of generating a burst was increased when evoked from a hyperpolarized membrane potential and decreased when evoked from a depolarized membrane potential (Figure 1B), suggesting involvement of a voltage-sensitive conductance partly de-inactivated at rest and sharing the properties of T-type Ca2+ channels (Llinás and Yarom, 1981). Front. Cell. Neurosci., 07 March 2017.)

(Anm: Forskere finder potentiel epilepsi-behandling. Epilepsi Temporallapsepilepsi (TLE) er en af de mest almindelige epilepsiformer. 30 millioner mennesker verden over kæmper med TLE, men en tredjedel af dem er ikke modtagelige over for de tilgængelige behandlingsformer. Nu har forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet gjort en opdagelse, der måske kan bruges til at behandle de patienter. (sund.ku.dk 1.3.2017).)

(Anm: Serotonin som potentiel epilepsi-behandling. En dansk forskergruppe har opdaget, at serotonin-recptoren 5-HT2c hæmmer calciumstrømmen og på den måde forhindrer neuronerne i at danne såkaldte ’bursts’. Disse bursts forårsager epilepsianfald. Derved kan en mulig behandling være fundet til de mennesker, der lider af temporallapepilepsi, men som ikke er modtagelige over for de tilgængelige behandlinger. Forhåbningen er, at man ved at have fundet den specifikke receptor for effekten kan målrette behandlingen og dermed undgå bivirkningerne ved serotonin. Læs mere her  (pharmadanmark.dk 10.3.2017).)

Washington Navy Yard Shooter – Psychiatric Drugs and the Government
guardianlv.com 25.9.2013
Aaron Alexis, the Navy Yard shooter was treated at the Veterans Administration for mental problems; the only prescriptions handed out there for patients with mental issues are SSRIs – drugs like Zoloft, Paxil, Prozac, etc. The VA is a government agency.

Despite full knowledge by the FDA , another government agency, that these drugs are deadly, dangerous and put certain patients at a severe risk of suicide and/or murder, they go ahead and approve them.

Ninety percent of the mass killings (that we know of) in recent years were done by people on psychiatric drugs. This is the connection the media is suppressing. Why is that? Because drug companies pay millions of dollars in advertising on TV; if the media started investigated their sordid trail of drug killings, they would be de-funded.

For example, the AuroraTheatre massacre, perpetrated by James Holmes, took nine months for the story to finally arrive for public view.
This laissez-faire attitude toward psychiatric drugs by the government – for lack of a less charitable word – has led to countless lives lost. To what end? (...)

Suicide seasonality and antidepressants: a register-based study in Sweden
Acta Psychiatr Scand. 2013 Feb;127(2):117-25 Epub 2012 Jun 8.
Makris GD, Reutfors J, Ösby U, Isacsson G, Frangakis C, Ekbom A, Papadopoulos FC.

OBJECTIVE: Seasonality of completed suicides with a peak in spring and early summer is a well-documented finding. The circannual serotonergic functioning is hypothesized to be central in this phenomenon. Antidepressant medications exert their pharmacological action mainly by regulating serotonin. Our aim is to study the amplitude of the seasonal effect among suicide victims positive for different classes of antidepressants or without any antidepressants at the time of death.

METHOD: By using Swedish Registers, 12 448 suicides with forensic data for antidepressive medication and information on in-patient-treated mental disorder were identified during 1992-2003. Seasonality was estimated with a Poisson regression variant of the circular normal distribution of completed suicides.

RESULTS: Higher suicide seasonality was found for individuals treated with selective serotonin reuptake inhibitor (SSRIs) compared to those with other antidepressant treatment or without any antidepressant treatment. The finding is more evident for men and violent suicide methods and those without history of in-patient treatment.

CONCLUSION: Our results provide preliminary support for the serotonergic hypothesis of suicide seasonality and raise the question of a possible accentuation of the natural suicide seasonality in patients treated with SSRIs, a hypothesis that warrants further investigation. (...)

(Anm: Serotonergic medication enhances the association between suicide and sunshine. J Affect Disord. 2015 Oct 8;189:276-281. [Epub ahead of print]. CONCLUSIONS: There is an enhanced association between sunshine and suicide among those with SSRI medication, even after adjusting for season. This may have interesting theoretical and clinical implications.)

(Anm: Positron Emission Tomographic Imaging of the Serotonergic System and Prediction of Risk and Lethality of Future Suicidal Behavior. (…) Conclusions and Relevance  Greater RN serotonin1A binding potential predicted higher suicidal ideation and more lethal suicidal behavior during a 2-year period. This effect may be mediated through less serotonin neuron firing and release, which affects mood and suicidal ideation and thereby decision making.JAMA Psychiatry. 2016 (Published online July 27, 2016).)

(Anm: Serotonin Binding & Suicidal Behavior Examined. JAMA Psychiatry; ePub 2016 Jul 27; Oquendo, et al. (…) Contrary to hypotheses, suicidal intent was not predicted by serotonin1A binding potential in any brain region, and midbrain serotonin transporter binding potential did not predict future attempts, possibly owing to low power. (currentpsychiatry.com 4.8.2016).)

Pollensesongen kan ha betydning for at antall selvmord øker om våren
uio.no 3.6.2013
At antall selvmord om våren øker er velkjent, men årsakene til det er uvisse. I en ny undersøkelsen har Ping Qin m. fl. vist at det er en predikativ sammenheng mellom økt forekomst av pollen og selvmord.

Vi har testet følgende hypotese: Den massive pollenutløsningen om våren som forårsaker allergiske betennelsestilstander, kan øke selvmordsrisikoen ved å påføre individer med økt allergirisiko, økt risiko for depresjon og selvmord. Denne hypotesen er bygget på tidligere funn av sesongstigning om våren både hva angår selvmord og innleggelse for depresjon; sammenhengen mellom depresjon og allergi; den sterke sammenheng mellom affektiv sinnslidelse og selvmord; så vel som den depressogene og prosuicidale effekt av visse cytokiner som utløses ved inflammatoriske tilstander inkl. allergi. I vår undersøkelsen har vi anvendt data fra forskjellige longitudinelle registre i Danmark og vist at det er en predikativ sammenheng mellom økt forekomst av både pollen og selvmord. Resultatene betyr at identifiseringen av mulige miljømessige utløsere av selvmord kunne bane vei for nye tiltak i forbindelse med prediksjon og forebygging av selvmord. (...) Referanse:

Se klipp fra NRK Nyheter her (...)

(Anm: Suicide risk in relation to air pollen counts: a study based on data from Danish registers. BMJ Open 2013;3:e002462 (28 May 2013 ).)

(Anm: The role of inflammation in suicidal behaviour. Acta Psychiatrica Scandinavica 2015 (Article first published online: 8 AUG 2015).)

Severe Allergies Linked to Suicides (Alvorlige allergier linket til selvmord)
newsmaxhealth.com 28.12.2010
People with severe nasal or skin allergies may have a higher suicide risk than the allergy-free, a new study suggests — although the reasons are not yet clear.
Reviewing medical records for more than 27,000 suicide victims, Danish researchers found that just more than 1 percent had ever been hospitalized for severe nasal allergies or eczema. That compared with 0.8 percent among nearly 468,000 adults studied for comparison.

When the researchers weighed other factors — like people's incomes and history of mental health disorders — those treated for severe allergies had a one-third higher risk of suicide than people with no history of allergies.

While that difference sounds large, the risk to any one person with serious allergies would still be quite small.

"We did find an increased risk for suicide associated with severe allergy — however, the risk is not particularly high," said lead researcher Dr. Ping Qin, of Aarhus University in Denmark.

So allergy sufferers, Qin said in an e-mail, should not be alarmed. (...)

(Anm: - I virkeligheten kan kløe og kloring hos mennesker være bivirkninger av antidepressiva, som kan øke nivået av serotonin i huden. (- I tillegg til eksem kan kronisk kløe stamme fra systemiske forhold, inkludert nyresvikt, skrumplever og visse typer kreft. Forståelse av det molekylære grunnlaget for kronisk kløe er av vesentlig klinisk interesse, og nå er det et nytt mål tilgjengelig for forskning.) Serotonin receptor is involved in eczema and other itch conditions (Serotoninreseptor er involvert i eksem og andre kløende tilstander) (medicalnewstoday.com 12.6.2015).)

(Anm: New research confirms correlation of common bacteria (including MRSA) and eczema. A new study published in the British Journal of Dermatology has shown that, on average, 70% of eczema patients are colonised with Staphylococcus aureus bacteria (S. aureus, including MRSA) on their skin lesions. Patients with more severe disease had a greater risk of being colonised. These results provide an indication of the importance of colonisation as a possible trigger in eczema. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Prevalence and odds of Staphylococcus aureus carriage in atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol. 2016 Mar 19. doi: 10.1111/bjd.14566. [Epub ahead of print].)

(Anm: Stive muskler? Du kan ha fibromyalgi. (...) - Vi pleier å forklare fibromyalgi med at stressystemet har “hengt seg opp”, sier Elisebeth K. Bærheim, landsleder ved NRF Fibromyalgi. (...) Årsaken til fibromyalgi er ukjent, men den mistenkes å ha en sammenheng med ubalanse i signalstoffer i sentralnervesystemet. (klikk.no 10.6.2015).)

(Anm: Fibromyalgi: Fibromyalgi rammer over 100.000 norske kvinner. - En del tror sykdommen bare er tøys. Også blant leger er det en del som flirer av den, forteller professor. (…)   Når leger blir bedt om å rangere hvilke sykdommer det er mest prestisje å jobbe med, så havner alltid fibromyalgi nederst, forteller hun. Professor Egil Andreas Fors ved Institutt for samfunnsmedisin og allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU er blant Norges fremste eksperter på sykdommen. Han bekrefter holdningene Slydal beskriver. (…) Sykdommen kjennetegnes gjerne ved at man har kroniske muskelsmerter, andre symptomer kan være utmattelse, hodepine, stivhet i kroppen, svimmelhet, kvalme, indre frost, depresjoner, angst og søvnproblemer. (kk.no 8.3.2016).)

(Anm: Lettere at diagnosticere fibromyalgi. På University of Colorado har forskere opdaget en speciel hjernesignatur, der med 93 pct. sikkerhed kan fastslå, hvorvidt en person lider af fibromyalgi eller ej. (pharmadanmark.anp.se 27.10.2016).)

(Anm: Blockage of muscle and neuronal nicotinic acetylcholine receptors by fluoxetine (Pr ozac). Proc Natl Acad Sci U S A. 1997 Mar 4;94(5):2041-4.)

(Anm: Antidepressants noncompetitively inhibit nicotinic acetylcholine receptor functioJ Neurochem. 1999 Mar;72(3):1117-24.)

(Anm: Fluoxetine-induced bradycardia and syncope in two patients. J Clin Psychiatry. 1990 Sep;51(9):385-6.)

(Anm: Drug-induced myopathies. Baillieres Clin Rheumatol. 1991 Apr;5(1):21-38.)

(Anm: Drug-induced myasthenic syndromes. Acta Neurol Scand Suppl. 1984;100:39-47.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

The neurobiology of suicide - A Review of post-mortem studies
Journal of Molecular Psychiatry 2013, 1:2 (23 April 2013)
Abstract The neurobiology of suicidal behaviour, which constitutes one of the most serious problems both in psychiatry and general medical practice, still remains to a large degree unclear. As a result, scientists constantly look for new opportunities of explaining the causes underlying suicidality. In order to elucidate the biological changes occurring in the brains of the suicide victims, studies based on post-mortem brain tissue samples are increasingly being used. These studies employ different research methods to provide an insight into abnormalities in brain functioning on various levels, including gene and protein expression, neuroplasticity and neurotransmission, as well as many other areas. The aim of this paper to summarize the available data on the post-mortem studies, to provide an overview of main research directions and the most up-to-date findings, and to indicate the possibilities of further research in this field. (...)

The studies of biological abnormalities associated with suicidal behaviour, performed in biomaterials such as blood cells, cerebrospinal fluid and plasma obtained from suicidal patients, have shed some light on this matter. As a result, an involvement of serotonergic [10-13], dopaminergic and noradrenergic systems [14,15], as well as abnormalities in the hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis [14,16] were proposed. However, it is not clear if, and to what extent, those observations reflect the pathomechanisms in the brain. Here, the availability of well-characterized post-mortem brain samples of suicide victims has proven very useful for research. (...)

Conclusions Studies on post-mortem brain tissue provide numerous possibilities for a deeper insight into the neurobiology of different psychiatric disorders, including suicidal behaviour. With new methods being now introduced to improve the reliability of results, genetic information being openly available for analyses and comparisons and the brain tissue banks being founded and expanded, the post-mortem studies are likely to grow in number and further develop in future. (...)

Competing interests JT has obtained financial support (e.g. lecture honoraria, grants for resarch projects and scientific meetings, advisory-board membership) from Actelion, AstraZeneca, Bristol-Meyers Squibb, Ever Neuro Pharma, Janssen-Cilag, Lilly, Lundbeck, Medice Arzneimittel Pütter, Merz Pharmaceuticals, Novartis Pharma, Pfizer Pharma, Roche, Servier, Shire. The other authors declare, that they do not have any competing interests. (...)

Økende antall medisinske obduksjoner ved død utenfor sykehus
tidsskriftet.no 9.4.2013
De siste årene har antallet medisinske obduksjoner økt. Økt antall dødsfall utenfor sykehus og begrensede budsjetter for rettslige obduksjoner mistenkes å være årsakene.

– En stor del av dødsfallene var å anse som unaturlige og flere kunne meget vel ha vært undersøkt rettslig, og ikke hos oss, sier Cecilie Alfsen, artikkelforfatter og patolog. Antall medisinske obduksjoner økte regelmessig mot slutten av året og Alfsen mistenker at begrensede budsjetter til rettslige likundersøkelser er medvirkende til at mange av disse dødsfallene i stedet oversendes til patologene ved sykehusavdelinger.

I en studie publisert i Tidsskrift for den norske legeforening nr 7/2013 beskriver Alfsen medisinske obduksjoner etter dødsfall utenfor sykehus gjort ved Akershus universitetssykehus i årene 2007-2011. Hun viser at omfanget av denne typen medisinske obduksjoner har økt, både på sitt eget sykehus, men også på landsbasis.

– Forslaget om ny obduksjonslovgivning vil bety at antall medisinske undersøkelser av dødsfall utenfor sykehusene vil øke ytterligere, og det er nyttig å se på hva slags type dødsfall utenfor sykehus som undersøkes i dag, sier Alfsen.

Rettstoksikologisk undersøkelse bidro til obduksjonsresultatet i 34 av 43 undersøkelser og avdekket tre suicid blant de 89 obduksjonene gjort på Akershus universitetssykehus. (...)

Obduksjon – fremdeles gullstandard?
Leder
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:730 (9.4.2013)
Godt diagnostisk arbeid og god helsehjelp avsluttes ikke når pasienten dør, men når endelig diagnose er avklart

Det har lenge vært kjent at det er mange feil i dødsmeldingene (1 – 3). Glattre & Blix (1) fant feil i hver fjerde dødsmelding. Alfsen og medarbeidere fant at i hver femte dødsmelding registrerte klinikerne sannsynligvis feil dødsårsak (2). Mange faktorer bidrar til feilene, som tidsnød hos legen som fyller ut meldingen, manglende erfaring med dødsmeldinger og noen ganger manglende kunnskap om pasienten. (...)

Adult antidepressants suspected in suicides of Canadian kids (Antidepressiva for voksne mistenkt for selvmord av kanadiske barn)
"The next time a girl is in your office crying that her boyfriend broke up with her, that’s not a reason to prescribe an antidepressant,” said Sunnybrook hospital's Dr. David Juurlink.
thestar.com 8.12.2012
Powerful antidepressant and antipsychotic drugs approved only for use in adults are suspected of harming — in some cases killing — Canadian children.

Though Health Canada and the drug makers acknowledge the drugs are not approved for use in anyone under 18, doctors — often general practitioners with little psychiatric training — are prescribing these medications with little oversight.

Health Canada told the Star it has no jurisdiction to deal with the problem.

The regulator concedes the drugs may hurt kids but said it is up to drug companies to communicate the risks and doctors to safely prescribe the medications.

A Star investigation has found nearly 400 cases of children and teens suffering serious, sometimes fatal side effects suspected to have been caused by these drugs since 2002.

A 9-year-old boy’s breath shortened, stomach twisted and balance faltered before he died while on three different antipsychotics. (...)

Do suicidal thoughts or behaviors recur during a second antidepressant treatment trial?
J Clin Psychiatry. 2012 Nov;73(11):1439-42
OBJECTIVE: A subset of patients undergoing initial antidepressant treatment experience worsening of symptoms, including thoughts of suicide or suicidal behavior. The present study explores whether this subset of patients is also more likely to experience recurrence or worsening of these symptoms during a second treatment trial with a different antidepressant.(...)

CONCLUSIONS: These results suggest that individuals who experience emergence or worsening of suicidal thoughts or behaviors with one antidepressant treatment may warrant closer follow-up during the next-step treatment, as these symptoms may recur regardless of which modality is selected. (...)

Anti-Depressant, Sleep Aid Found in Tony Scott Autopsy
nbcchicago.com 22.10.2012
The "Top Gun" director died from blunt force, his autopsy showed

An autopsy report on the death of "Top Gun" director Tony Scott lists his death as a suicide and says the cause was multiple blunt force injuries suffered from jumping off a bridge into Los Angeles Harbor.

The report released Monday by the Los Angeles County coroner says Scott also drowned, and had in his system therapeutic levels of the anti-depressant Remeron and the sleep aid Lunesta.

No surprises appeared in the autopsy results on Scott, who leapt from the Vincent Thomas Bridge on August 19 and whose death was presumed a probable suicide from the outset.

The coroner's office said previously that Scott left notes behind in his car including messages to friends and loved ones, but none gave a reason why he would kill himself. (...)

Suicide girls on antidepressants banned in Britain
theaustralian.com.au 25.8.2011
TWO 16-year-old girls who hanged themselves while under the watch of Queensland's child safety officials had been prescribed antidepressants that have been linked to juvenile suicide and banned from use by young people in Britain.

Traces of the antidepressants were found during post-mortems conducted on the girls, yet the deaths were not reported to the drugs' manufacturer, Pfizer.

When told of the deaths by The Australian yesterday the company said it recommended that neither Venlafaxine nor Zoloft should be prescribed to juveniles who had depression, and it would immediately move to alert the Therapeutic Goods Administration about the deaths.

Friends Zoe Gough and Felicia Goodson hanged themselves within weeks of each other in Maryborough, on Queensland's central coast, despite concerns being raised by their mothers about Child Safety Services' failure to protect the girls.

The deaths of Zoe in April 2009 and Felicia a month later, revealed last Saturday by The Weekend Australian, have been cloaked in secrecy. The local coroner compiled a short report into the deaths but did not hold a public inquest and the Bligh government refused to comment on the cases. (...)

Genetic link to depression is replicated by two separate research teams
BMJ 2011; 342:d3050 (16 May)
Two groups of researchers working independently have identified variations in the same region of a chromosome in people with severe depression. Although the association may contribute to only a small proportion of the risk of depression, it is hoped that the finding will help to locate the genes affected in people with depression, enable better understanding of the mechanism underlying the disease, and ultimately lead to more personalised treatments that reflect the wide variation in how depression presents. (...)

The first study, which was led by scientists at King’s College, London, and involved teams from nine countries, is the result of 10 years of work from the Depression Network project, which looked at 800 families where at least two siblings had recurrent depression (American Journal of Psychiatry, doi:10.1176/appi.ajp.2011.10091342). In the second study a team from Washington University, St Louis, looked for genetic variations in 91 families where siblings smoked and had severe depression (American Journal of Psychiatry, doi:10.1176/appi.ajp.2011.10091319).

Gerome Breen, lead author of the first study and a lecturer at the Institute of Psychiatry at King’s College London, said, “In a large number of families where two or more members have depression we found robust evidence that a region called chromosome 3p25-26 is strongly linked to the disorder. These findings are truly exciting, as possibly for the first time we have found a genetic locus for depression.”

Although Dr Breen acknowledged that this region of the genome might account for only 4% of the risk of depression, the discovery could lead to more specific and effective therapies in the next 10-15 years. The team is now conducting detailed sequencing examinations in 40 of the families involved to try to identify specific genes and variations.

Lefkos Middleton, professor of neurology at Imperial College London and an author of the paper, who was speaking at a press conference to discuss the findings, said that it is still not yet clear whether depression is one disease or many different diseases with different pathways leading to the same set of symptoms. (...)

CLDA: Links to FDA labels for approved antidepressants
themarketfinancial.com 12.12.2010
Written by ChasingTheAlpha.com Alerts, FDA Updates, US Markets Dec 12, 2010

Update(7:21 PM PST) - Below are links to labels for Cymbalta, Lexapro, Zoloft, Effexor, Pristiq, Paxil and Wellbutrin. Hopefully this helps in order to compare the CLDA efficacy and safety data. We can take a look the differences later.

Cymbalta - http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/022516lbl.pdf

Lexapro - http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/021323s030s031,021365s021s022lbl.pdf

Zoloft - http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/019839s070,020990s032lbl.pdf

Effexor - http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/020151s056s057lbl.pdf
Effexor XR - http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/020699s090lbl.pdf

Pristiq - http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/021992s013lbl.pdf

Seroxat - Paxil - http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/020031s063,020710s027lbl.pdf
Seroxat CR - Paxil CR - http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/020936s041lbl.pdf

Wellbutrin - http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/018644s038,020358s045lbl.pdf

See WikInvest article on Antidepressant market - http://www.wikinvest.com/wiki/Antidepressant_Drug_Market (...)

Report: Paxil, Other Drugs May Be Responsible for High Army Suicide Rate (Rapport: Seroxat (Paxil) og andre legemidler kan være ansvarlig for det høye antall selvmord innen militæret)
lawyersandsettlements.com 9.11.2010
Washington, D.C.: A recent report from the United States Military suggests that the high suicide rate among American troops may be one of many Paxil side effects, according to the Epoch Times.

Washington, D.C.: A recent report from the United States Military suggests that the high suicide rate among American troops may be one of many Paxil side effects, according to the Epoch Times.

According to the report, in 2009 the Army saw 239 suicides and 1,713 suicide attempts. Additionally, there were 146 deaths due to drug overdoses or high-risk behavior.

The report also found high rates of use of psychoactive medication like Paxil, with the number of troops aged 18 to 34 using such drugs rising by 85 percent since 2003. In total, one out of every six troops currently uses psychoactive medications.

The news source reports that Senator Jim Webb of Virginia, who served as Secretary of the Navy in the 1980s, said that this high rate of use is "pretty astounding and also very troubling" during a congressional hearing.

"I feel flat-out that psychiatrists are directly responsible for deaths in our military, for some of these suicides. I think it's criminal, what they are doing," Retired Colonel Bart Billings, a former Army psychologist, told the Marine Times.

READ MORE [ PAXIL BIRTH DEFECTS ARTICLES ] (...)

Brain functional changes (QEEG cordance) and worsening suicidal ideation and mood symptoms during antidepressant treatment
Acta Psychiatrica Scandinavica 2010; 122(6) : 461–469 (December)
Brain functional changes (QEEG cordance) and worsening suicidal ideation and mood symptoms during antidepressant treatment.

Objective:  Antidepressant medications are efficacious overall; however, some individuals experience worsening mood symptoms and increased suicidal ideation (SI) during treatment. We examined the quantitative electroencephalographic (QEEG) cordance biomarker of brain function biomarker in relation to treatment-emergent symptom worsening. (...)

Conclusion:  Hypothesis-generating results suggest a pattern of functional changes in midline and right frontal brain regions associated with antidepressant treatment-emergent SI in MDD. (...)

Are Soldiers Suicides Caused by Prescription Drugs?
Martha Rosenberg
foodconsumer.org 14.10.2010
The suicide rate among troops is astonishing.

In 2009 there were 160 active duty suicides, 239 suicides within the total Army including the Reserves, 146 active duty deaths from drug overdoses and high risk behavior and 1,713 suicide attempts, says the Army's suicide report, released in July.

Not only are more troops dying from their own hand than combat says the Army report, titled Health Promotion, Risk Reduction, Suicide Prevention, 36 percent of the suicides were troops who were never deployed.

Also astonishing is the psychoactive drug rate among active duty-aged troops, 18 to 34, which is up 85 percent since 2003 according to the military health plan, Tricare. Since 2001, 73,103 prescriptions for Zoloft have been dispensed, 38,199 for Prozac, 17,830 for Paxil and 12,047 for Cymbalta says Tricare 2009 data, which includes family prescriptions. All of the drugs carry a suicide warning label. (...)

Paxil Alleged to Have Role in Teen's Suicide
lawyersandsettlements.com 23.9.2010
Toronto, ON: Sara Carlin, of Oakville, Ontario, a municipality in the Metro Toronto corridor, was prescribed Paxil for anxiety. However, the antidepressant didn’t prevent the 18-year-old from taking her own life, and a jury at an inquest hinted that Paxil might have played a role. (...)

Paxil (paroxetine) is associated with a number of side effects and adverse reactions—not the least of which are birth defects, PPH and infant death. The issue has sparked an ongoing debate as to whether women taking Paxil for depression should come off the drug while pregnant to avoid risking harm to their unborn child versus risking harm to themselves in the process. (...)

READ MORE [ PAXIL BIRTH DEFECTS ARTICLES ] (...)

How often do antidepressants make people suicidal? (Hvor ofte gjør antidepressiva mennesker suicidale?)
reuters.com 2.9.2010
NEW YORK (Reuters Health) - Antidepressants rarely trigger suicidal thoughts or behaviors, suggests a new study of more than 140,000 patients in European psychiatric hospitals.

But experts worry that some suicidal thoughts or behaviors might have been written off as part of the patient's illness, or that some cases of patients feeling or acting suicidal might have been missed altogether.

According to the Centers for Disease Control and Prevention, antidepressants are one of the most commonly prescribed drug classes in the U.S. One study found that 10 percent of the U.S. population was taking these medications in 2005. (...)

Dr. David Healy, one of the early researchers to express a concern about the risk of suicide in some patients on SSRIs, agreed that the study likely missed many patients who became suicidal as a result of antidepressants. "It isn't an estimate of how often this is actually happening, it's an estimate of how often doctors who are faced with this kind of thing happening recognize a link," Healy, a psychiatrist at Cardiff University in Wales, told Reuters Health.

The medical community tends to pay more attention to large studies -- often funded by the pharmaceutical industry -- than to doctors' own experiences with patients, he said. Because of this, doctors might be discouraged from reporting suicidal tendencies in their patients taking antidepressants if their observations go against scientific research and drug company claims, Healy said.

The European drug surveillance program is funded by many pharmaceutical companies, including those that manufacture antidepressants. In the report, five of the study's eight authors disclosed receiving grants or consulting fees from drugmakers.

Whether antidepressant drugs trigger any suicidal behavior is not in question, Healy said. "This is a problem that is caused by the drugs," he said, and the study confirms that the link exists. "The only argument is about how frequently it's happening," he said.

SOURCE: http://link.Reuters.com/tux28n Journal of Clinical Psychiatry, online August 10, 2010. (...)

Suicide prevention by drugs questioned
imt.ie 26.8.2010
An article on July 30 carried the headline ‘Antidepressants prevent suicides in young people’ (see www.imt.ie/clinical/2010/07/antidepressants-prevent-suicides-in-young-people.html). Obviously, this is an important public health issue given that in 2009, four persons age 14 and under and 90 aged 15-24 were recorded as dying by suicide.

A further three aged 14 and under, in addition to 24 aged 15-24, were returned as ‘deaths of undetermined intent’, generally regarded as probable suicides. But does the evidence presented justify the headline?

Your contributor relies heavily on the work of Gibbons et al, based on reductions in prescriptions for selective SSRIs in young persons in the US from 2003-05 following the FDA ‘black box’ warnings of possible suidicogenic side-effects.
They found that SSRI prescriptions for persons up to 19 declined by 22 per cent and that youth suicide rates increased by 14 per cent between 2003 and 2004 and noted a similar correlation in the Netherlands. (...)

Självmord ska bekämpas med fler händelseanalyser
dagensmedicin.se 1.7.2010
En statlig utredare vill utöka vårdens skyldighet att göra utredningar när en patient tagit sitt liv. (...)

Tanken är att det ska göras en händelseanalys vid varje självmord som sker inom sex månader efter en kontakt med sjukvården eller socialtjänsten. (...)

(Anm: Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Förslag till ny lag. (regeringen.se 2010).)

Inquest probes link between medication and teen’s suicide
theglobeandmail.com 18.6.2010
Sara Carlin’s family argues Paxil drove her to take her life, drug company says she was depressed beforehand (...)

A lawyer for Ms. Carlin’s family attempted to draw a strong link between her death and Paxil, a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) medication that the young woman had been taking for over a year when she died.

“Paxil put Sara Carlin on a downward spiral, starting almost as soon as she was on it,” Gary Will told the inquest jury. Before she was prescribed the drug in February, 2006, he said Ms. Carlin was a happy, athletic woman with ambitions of becoming a doctor. (...)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

Anmelder lege etter konas selvmord
nettavisen.no 19.6.2010
- Han har drept et menneske, sier ektemannen.

Høsten 2006 begikk Kari Beathe Firdaous selvmord ved pilleoverdose på Øvre Eiker i Buskerud. Ektemannen Markus Firdaous har anmeldt både fastlegen som skrev ut medisinene, og Drammen psykiatriske senter (DPS). (...)

Kari Beathe skal ha fortalt legen at hun hadde mistet resepten på antidepressive medisiner, og dermed måtte ha ny. Som sagt så gjort - til tross for at DPS var ansvarlig for all medisinering. Uken etter hadde Kari Beathe time hos psykolog hos DPS. Både her og hos fastlegen snakket hun om selvmordsønsker

- Da er det ufattelig at ingen av dem griper inn!, sier Rødvik. (...)

Patients On Antidepressants Can Be Tested For Signs Of Suicidal Thoughts
medicalnewstoday.com 12.4.2010
While antidepressant medications have proven to be beneficial in helping people overcome major depression, it has long been known that a small subset of individuals taking these drugs can actually experience a worsening of mood, and even thoughts of suicide. No clinical test currently exists to make this determination, and only time - usually weeks - can tell before a psychiatrist knows whether a patient is getting better or worse.

Now, UCLA researchers have developed a non-invasive biomarker, or indicator, that may serve as a type of early warning system. (...)

A simple test to detect suicidal thoughts
timesofindia.indiatimes.com 10.4.2010
UCLA researchers have developed a non-invasive biomarker, or indicator, that can detect signs of suicidal thoughts in people taking antidepressants. (...)

All of the participants were also examined using QEEG, which evaluates brain function based on the brain''s electrical activity. Among the 13.5 percent of participants who got worse, the researchers found a sharp drop in brain activity within 48 hours of the start of medication. The drop occurred in the midline and right-frontal sections of the brain, areas known to control emotions.

Of note, eight of the 35 participants taking a placebo (22.9 percent) also had increased thoughts of suicide. However, the placebo participants did not show the precipitous drop in brain activity within the first 48 hours. (...)

Glaxo, Paxil and the Catholic Sex Abuse Cover-Up: Drug Implicated in Priest's Suicide (Glaxo, Seroxat og det skjulte katolske sexmisbruk: Legemiddel implisert i prests selvmord)
industry.bnet.com 7.4.2010
GlaxoSmithKline (GSK), which was already the focus of controversy over whether it ignored the suicide risk of its antidepressant Paxil, has found itself linked to the Catholic Church’s cover-up of child abuse in the death of a priest who took the drug.

Download the Tucker v. GSK ruling here.

The case seems bound to become a further PR headache for GSK, which in 2008 was accused of obscuring the suicide risk of Paxil in studies for 15 years. (...)

En liten økning i selvmord
dagensmedisin.no 19.2.2010
Fra 2007 til 2008 økte antallet selvmord med cirka fire prosent for begge kjønn, med størst økning for kvinner og i særlig grad blant tenåringer. (...)

Kvinner
Det ble registrert 347 selvmord blant menn og 158 blant kvinner.

Økningen fra foregående år var størst for kvinner, med cirka seks prosent flere selvmord. Mens det var en liten nedgang i antall selvmord blant kvinner over 60 år, var økningen størst hos tenåringer i alderen 15–19 år.

Fem unge jenter tok livet sitt i 2007 – og hele tolv i 2008. (...)

Celebrity Suicides Highlight Antidepressant Questions
abcnews.go.com 2.3.2010
(...) By 2005, 10 percent of Americans over the age of 6 were taking antidepressants, according to the Agency for Healthcare and Research Quality. Meanwhile the suicide rates in the past 10 years have modestly declined for men from 24 to 20 suicides per 100,000 people. The suicide rate was unchanged for women.

"We still don't know why these medications work, when they work or why they fail when they fail," said Dr. J. Raymond DePaulo, chair of the psychiatry department at Johns Hopkins University in Baltimore. (...)

Depression in Oregon: They know what pills can do
By Susan Nielsen, The Oregonian
oregonlive.com 17.1.2010
Nancy Davies' teenage son took the antidepressant Zoloft in 2004 to help with some social anxiety. A few weeks after starting the pills, 15-year-old Brett committed suicide.

This Portland mom doesn't know for certain that the medication triggered her son's death. But she does echo the sentiment of readers throughout Oregon: The decision to take or avoid antidepressants must be an informed choice, because the medicine can change people's lives -- for better and for worse.

"Just about everyone has been affected in some way by depression" and by extension, antidepressants, she said, adding, "This is an issue that is very near and dear to my heart." (...)

Brøt meldeplikten to ganger
siste.no 28.12.2009
Trondheim (ANB-NTB): Først forsøkte pasienten å ta sitt eget liv. Senere begikk han selvmord. Helse Nord-Trøndelag rapporterte ingen av hendelsene. (...)

Nå får de en smekk fra Helsetilsynet.

Helse Nord-Trøndelag har brutt meldeplikten to ganger, slår Helsetilsynet i Nord-Trøndelag fast.

– Alvorlige selvmordsforsøk og selvmord skal alltid meldes, sier fylkeslege Marit D. Kverkild til Adresseavisen.

Hun ser på situasjonen i Nord-Trøndelag som alvorlig.

– I selvmordssaker begynner man å få rutine på rapportering. I Nord-Trøndelag finnes det imidlertid ingen innarbeidet rutine for å rapportere selvmordsforsøk. Det er alvorlig, sier fylkeslegen.

Avdelingsoverlege Nils Håvard Dahl ved psykiatrisk klinikk ved sykehuset Levanger sier det var en «ren feil» at selvmordet ikke ble rapportert. Han mener også at forsøket på selvmord ikke var rapporteringspliktig fordi det dreide seg om «villet egenskade».

Helsetilsynet ønsker nå en tilbakemelding fra Helse Nord-Trøndelag på hvordan de håndterer meldeplikten. (ANB-NTB)

Helse Nord-Trøndlag brøt meldeplikten
nrk.no 28.12.2009
(...) – Alvorlige selvmordsforsøk og selvmord skal alltid meldes, sier fylkeslege Marit D. Kverkild til Adresseavisen (...)

Ingen rutiner
Hun ser på situasjonen i Nord-Trøndelag som alvorlig. I selvmordssaker begynner man å få rutine på rapportering. I Nord-Trøndelag finnes det imidlertid ingen innarbeidet rutine for å rapportere selvmordsforsøk.

– Det er alvorlig, sier fylkeslegen. (...)

Oklahoma experts look at antidepressants
newsok.com 22.11.2009
Recent violence in Fort Hood, Nichols Hills has some looking at links with medication

As soon as news hit that the alleged Fort Hood, Texas, shooter was a military psychiatrist, a disturbing thought struck Oklahoma psychologist Gail Poyner.


"I wondered if....

"I think it would be interesting to know if he had been taking an SSRI (antidepressant). It seems, based on news reports, that he was very depressed. He may have taken an SSRI and that may have played a part. Hopefully that will be investigated to determine,” said Poyner, a Ph.D. with a practice in Choctaw. (...)

Are claims just an excuse?
Poyner said she’s aware that critics will charge that antidepressant claims merely offer criminals an excuse.
"I know that and I would have said the same thing until I read this research,” Poyner said. "I worked in prisons. I’ve treated inmates and so I tend to be very skeptical of somebody trying to blame something on something else, especially a medication that is prescribed by a doctor. But now I’m taking a second look at that thought and saying, ‘Wait a minute.’” (...)

Suicide Prevention Drug Pushing Racket - Part II
Evelyn Pringle, health freedom writer
naturalnews.com 21.8.2009
(NaturalNews) This is part two of an article series by Evelyn Pringle. You can read part one here: http://www.naturalnews.com/026789_s...

A recent study in the April 2009, Pharmacoepidemiology and Drug Safety journal found no change in the suicide rate in teens as a result of the regulatory ban in the UK on the use of SSRI antidepressants with children under 18, which did result in a drastic reduction in SSRI use among kids.

"Anti-depressant use in under 18 year olds halved after the warnings," Pulse Today reported on April 24, 2009.

The research team from the University of Bristol concluded that "there was no evidence of an overall effect on suicides of regulatory action to restrict prescribing of SSRIs to young people." (...)

Risk of suicidal behaviour in adults taking antidepressants
Editorials
BMJ 2009;339:b3066 (11 August 2009)
Increased risk is probably restricted to younger people and varies greatly between individual medicines (...)

Antidepressant suicide risk varies by age: FDA
reuters.com 13.8.2009
CHICAGO (Reuters) - People under age 25 who take antidepressants have a higher risk of suicide, but adults older than that do not, an analysis by U.S. Food and Drug Administration researchers released on Tuesday showed.

The report by the FDA scientists confirms earlier studies and supports the agency's age-related warnings on the drugs' labeling. (...)

Risk of suicidal behaviour in adults taking antidepressants
BMJ 2009;339:b3066 (11 August)
Increased risk is probably restricted to younger people and varies greatly between individual medicines (...)

Nonetheless, important limitations remain because of the characteristics of the primary trials. A standard exclusion in placebo controlled trials of antidepressant drugs is that severely ill patients, especially those who are actively suicidal, are not enrolled. (...)

The review procedures showed some lack of transparency, as sometimes happens in analyses conducted by regulatory authorities.10 It is unclear why optimal methods of meta-analysis of systematic review—for example, prior pre-review and publication of the protocol, unselective reporting of the outcomes—were not used. (...)

Risk of suicidal behaviour in adults taking antidepressants
BMJ 2009;339:b3066 (11 August)
(...) Conclusions Risk of suicidality associated with use of antidepressants is strongly age dependent. Compared with placebo, the increased risk for suicidality and suicidal behaviour among adults under 25 approaches that seen in children and adolescents. The net effect seems to be neutral on suicidal behaviour but possibly protective for suicidal ideation in adults aged 25-64 and to reduce the risk of both suicidality and suicidal behaviour in those aged 65. (...)

FDA Label Warning Suspected in Depression Diagnosis Decline
Psychiatr News 2009;44(14):29 (July 17) (American Psychiatric Association)
Regardless of the FDA's intentions, fewer patients across all age groups have been diagnosed and treated for depression since the agency mandated suicide-risk warnings for antidepressant labels.

In the years after the Food and Drug Administration (FDA) imposed the boxed warning about risk of suicidality on antidepressant labeling, the effects of this decision, including unintended consequences, have been felt widely, according to a study published in the June Archives of General Psychiatry. (...)

Suicide Prevention Drug Pushing Racket - Part I
Evelyn Pringle, health freedom writer
naturalnews.com 6.8.2009
NaturalNews) Nearly every year, as part of the suicide prevention drug pushing racket, drug company shills publish a bogus study with claims that more people are dying from suicide due to a black box warning of an increased risk of suicide in young people on the labels of SSRI and SNRI antidepressants.

Although the FDA did announce that the black box warnings, for children under 18, would be added to antidepressants in October 2004, the warnings were not on the labels until the spring of 2005. The extended warnings, to include young persons through age 24, were not added until mid-2007. (...)

FDA Advisors Back Additional Antipsychotics for Use in Teens
Psychiatr News 2009;44(13):1 (July 3) (American Psychiatric Association)
A multidisciplinary FDA advisory committee supports the efficacy of quetiapine, ziprasidone, and olanzapine for treating schizophrenia and bipolar disorder in children and teens but still has safety concerns.

An 18-member advisory committee of the Food and Drug Administration (FDA) voted in June to recommend the approvals of quetiapine and olanzapine for treating schizophrenia and bipolar manic episodes in teenagers. Their opinions on whether ziprasidone should be approved to treat young patients with bipolar mania, however, were mixed. (...)

Nasty effects as patients quit drug (Alvorlige virkninger idet pasienter slutter med legemidlet)
nzherald.co.nz 6.6.2009
Patients taking a common anti-depressant have told of considering taking their own lives and experiencing other nasty side-effects when trying to quit the drug.

Nine people contacted the Weekend Herald to relate bad experiences of anti-depressants, after an article last week about Jude Pinkerton and the reactions she suffered.

The 22-year-old spoke out about paroxetine hydrochloride after she descended into a mental "fog" and twice tried to commit suicide before being taken off the drug in April.

She said she was recovering, but still believed she was suffering its ill-effects.
Three who emailed the Weekend Herald complained of serious problems when quitting paroxetine.

One, who asked not to be named, said she had been unable to stop taking the drug - she started in 2004 - because when she tried to quit, the side-effects were so bad.

"Even by reducing dosage very slowly over many months I eventually reached a point of having extremely severe withdrawal symptoms including suicidal feelings, akathisia [restlessness], shaking, vomiting and inability to sleep or eat. I have basically become a drug addict. (...)

Pharma Pill Pushers Use Suicide Ruse - Again (Legemiddelpushere bruker selvmordsknep - igjen)
lawyersandsettlements.com 4.6.2009
Nearly every year, researchers on drug company payrolls publish some ridiculous study with claims that more people may be dying from suicide due to a black box warning about an increased risk of suicide in young people on the labels of SSRI and SNRI antidepressants as a ruse to increase sales of drugs.

Judging from a new study out this month, with a June 2, 2009 headline on WebMD stating: “Are Antidepressant Warnings Causing Harm?”, apparently this year is no exception even though in the US there were 164.2 million prescriptions dispensed for antidepressants in 2008, compared to 143 million in 2004, according to IMS Health, a healthcare information company.

The study, published in the Archives of General Psychiatry, claims there has been a drastic drop in the diagnosis of depression in adults and kids. (...)

Broward child's suicide raises questions about medication
miamiherald.com 21.4.2009
A Broward foster child who killed himself last week had been prescribed powerful psychiatric drugs, some of which the FDA does not approve for children. (...)

Enola resident turns grief into support
cumberlink.com 17.4.2009
Jessice Reed uses past hardships to help raise awareness of suicide prevention. (...)

The Enola resident believes that some of the contributing factors to the suicides of her father and uncle were that both drank alcohol the night of their deaths, and both had just started taking antidepressants, which doctors warn could lead to suicidal thoughts at the start of treatment.

That kind of reaction is a warning doctors provide when prescribing antidepressants, and they urge patients to contact them if they feel that type of depression. Reed said she thinks the reason why two of her family members are dead was that neither of them asked for help. (...)

Hanging tragedy sparks action call
hastingsobserver.co.uk 17.4.2009
THE family of a talented runner who killed himself while on anti-depressants want to raise awareness of the potentially lethal side effects of some drugs.

An inquest this week into the death of Luke Veness revealed the popular 34-year-old, who lived in Hartfield Road, Eastbourne, had been prescribed Prozac to combat depression. (...)

Facebook redder teenager fra selvmord
bt.dk 5.4.2009
Da en 16-årig engelsk dreng skrev på Facebook, at han ville begå selvmord, slog en pige på den anden side af Atlanten alarm til de britiske myndigheder, der reddede drengen i sidste øjeblik.

- Jeg tager afsted for at gøre noget, jeg har tænkt på i et stykke tid, snart vil alle finde ud af hvad det er, skrev en 16-årig britisk dreng fra Oxford på netværkssitet Facebook.

Drengen havde i længere tid skrevet om, at begå selvmord, men den besked, som han sent onsdag aften skrev på Facebook, afgjorde sagen. Det skulle være den sidste.

Men drengens Facebookbesked blev læst en af pige, som sad ved sin computer i Maryland, USA.

Pigen fortalte om beskeden til sine forældre, der kontaktede den britiske ambassade i Washington D.C. som gav beskeden videre til Scotland Yard.

Det eneste pigen vidste om drengen, var at han gik i skole i Oxfordshire, så Scotland Yard kontaktede det lokale Thames Valley politi natten mellem onsdag og torsdag. (...)

Predictors of Spontaneous and Systematically Assessed Suicidal Adverse Events in the Treatment of SSRI-Resistant Depression in Adolescents (TORDIA) Study
Am J Psychiatry 2009 (February 17) doi: 10.1176/appi.ajp.2008.08070976
(American Psychiatric Association)
(...) Conclusions: Since predictors of suicidal adverse events also predict poor response to treatment, and many of these events occurred early in treatment, improving the speed of response to depression, by targeting of family conflict, suicidal ideation, and drug use may help to reduce their incidence. The relationship of venlafaxine and of benzodiazepines to self-harm events requires further study and clinical caution. (...)

NIU gunman's autopsy shows some antidepressant, cold medicine in his system, police say
chicagotribune.com 14.3.2008
The former Northern Illinois University graduate student who killed five students and wounded 16 others in a campus lecture hall last month had trace amounts of an antidepressant, nicotine and "cold medicine" in his system when he turned the gun on himself, campus Police Chief Donald Grady said Friday morning. (...)

Withdrawal Symptoms From Paroxetine May Last For A Long Time (Seponeringssymptomer fra Seroxat (paroxetine) kan vare i lang tid)
medicalnewstoday.com 17.1.2008
(...) Now researchers at the University of Bologna headed by Prof. G.A. Fava confirm their account in an article published in the December 2007 issue of the International Journal of Neuropsychopharmacology. (...)

Now researchers at the University of Bologna headed by Prof. G.A. Fava confirm their account in an article published in the December 2007 issue of the International Journal of Neuropsychopharmacology. (...)

Patients were assessed with the Discontinuation-Emergent Signs and Symptoms (DESS) checklist 2 wk, 1 month and 1 yr after discontinuation. Nine of the 20 patients (45%) experienced a discontinuation syndrome, which subsided within a month in all but three patients who had been taking paroxetine for a long time. Discontinuation syndromes appeared to be fairly common even when performed with slow tapering and during clinical remission. In some cases disturbances persisted for months after discontinuation. (...)

Antidepressant Use And Suicide In Young People, Australia
medicalnewstoday.com 18.11.2007
(...) Professor Robert Goldney, Professor of Psychiatry at The University of Adelaide, says it is important to look at all the available evidence, not just randomised clinical trials, before making assumptions about a link between antidepressants and suicidal behaviour.

"Real-life clinical monitoring may be the only way in which clinicians and drug regulators can make reasoned decisions about some treatments," Prof Goldney says. (...)

World Experts Demand End to Child Drugging in the US - Part II
lawyersandsettlements.com 27.10.2007
Washington, DC: Mathy Milling Downing was a featured speaker at the annual conference of the International Center for the Study of Psychiatry and Psychology and told the audience that her anger is directed toward the FDA and drug companies, "for their incompetence and lack of concern for innocent children they have helped to kill, my little girl included."

Her 12-year-old daughter, Candace, hung herself from the valence of her bed on January 10, 2004, after being prescribed the antidepressant drug Zoloft for "test anxiety" at school. (...)

World Experts Demand End to Child Drugging in the US - Part I
lawyersandsettlements.com 12.10.2007
Washington, DC: On October 12, 2007, experts in the field of psychiatry and child development from all over the world arrived in Washington to attend the annual conference of the International Center for the Study of Psychiatry and Psychology. This year's conference focused on one specific goal - to end the mass-prescribing of psychiatric drugs to children.

In addition to the seminars and presentations by psychiatric experts and academics, other presenters and speakers at the conference varied from patients and leaders of patient advocacy groups to social workers, nurses, educators, authors and lawmakers. (...)

Coroner: FM mom who killed family took anti-depressants
dallasnews.com 27.8.2007
It's unclear if drug found in Zoloft played role in family's killing (...)

Treatment For Depressed Teens
psychcentral.com 23.7.2007
The study, published in the British Medical Journal (BMJ) suggests that SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor) treatment with CBT (cognitive behavioral therapy) will most probably not improve outcomes for adolescent patients with moderate to severe depression. (...)

(...) He added that monotherapy with an SSRI does not mean just writing a prescription. He noted that the participants in the study received a high level of clinical care, clinical reviews were frequent, and the monitoring of the benefit of treatment and adverse events was rigorous. (...)

(Anm: Rapid Responses to: (...) BMJ 2007; 335: 142 [Abstract] [Full text].)

- CBT (kognitiv atferdsterapi) for å behandle veteraners søvnløshet "reduserte også selvmordstanker".

(Anm: CBT (kognitiv atferdsterapi ) for å behandle veteranerss søvnløshet "reduserte også selvmordstanker".  Forskning publisert i journalen Sleep er den første som demonstrerer en sammenheng mellom behandling av søvnløshet og reduksjon av selvmordstanker hos veteraner. (CBT to treat veterans' insomnia 'also reduced suicidal thoughts'.Research published in the journal Sleep is the first to demonstrate an association between treatment of insomnia and reduction of suicidal thoughts in veterans.) (medicalnewstoday.com 3.2.2015).)

Trouble in a 'Black Box'
msnbc.msn.com 11.7.2007
Did an effort to reduce teen suicides backfire? (...)

Suicide Findings Question Link to Antidepressants
nytimes.com 10.7.2007
Two large new studies in The American Journal of Psychiatry suggest that treatment of depression, either with psychotherapy or drugs, reduces the risk of suicide attempts in all age groups, especially during the first months of treatment. The findings raise further questions about possible links between antidepressant drugs and suicide. (...)

In 2005, the Food and Drug Administration, faced with evidence from controlled studies, mandated a “black box” notification on all antidepressant drugs, warning that their use in children and adolescents could increase the risk of suicide. In May, after reviewing controlled data from all age groups, the F.D.A. required an updated version to include a warning about suicide risk in young adults 18 to 24.

The studies the F.D.A. analyzed, in which patients were followed closely and matched to controls, are considered the most direct way to analyze results. The two new studies were based on retrospective reviews of medical records. (...)

Warning of depression drugs risk
stuff.co.nz 8.7.2007
Health professionals have been warned to take greater care advising patients and their families of the risks of taking certain antidepressants found to be a factor in several suicides in Nelson.

Nelson coroner Ian Smith last year began investigating a possible link between SSRIs - selective seratonin reuptake inhibitor medication - and the effects on people suffering mental illness.

Mr Smith issued some of his findings yesterday as part of an inquest into the suicide of David John Stringer, 37, on January 23, 2006.

The coroner said it was not just the prescribing of SSRIs that was a factor in the deaths he investigated, but also the background of the patient's mental health care.

Mr Smith has recommended that New Zealand's warnings be strengthened to the level of those adopted by the United States, which requires a strong black-box warning on prescription information. (...)

FDA Won’t ‘Rule Out’ Repealing Black Box Warning On Antidepressants
pharmalot.com 7.7.2007
That’s what Tom Laughren, the FDA official who oversees psychiatric drugs, says may happen if CDC data on suicides in 2005, which will be released at year’s end, is compelling. The potential flip-flop comes amid growing noise by some psychiatrists that the agency’s Black Box warnings in 2004 that antidepressants are somehow linked to suicide in youngsters may be scaring some docs, parents and teenagers. (...)

Research into suicide needed
belfasttelegraph.co.uk 29.6.2007
The Belfast Telegraph has, in recent times, covered the tragic and distressing subject of suicide and examined the reasons which may lie behind people's decision to end their lives.

It is important also to acknowledge the fact that anti-depressants can lead to suicide.

The Seroxat scandal should be a warning to people and doctors about the very real dangers of these drugs, as well as the increased anxiety, agitation, emotional instability, aggression and other behavioural abnormalities which may result from such prescription drugs. (...)

Drugs' suicide risks debated
dallasnews.com 12.12.2006
FDA to weigh whether adults' antidepressants should carry warning (...)

SSRI Experts Head to Washington to Testify Before FDA Panel
opednews.com 5.12.2006
On December 13, 2006, the FDA's Psychopharmacologic Drugs Advisory Committee will hold a public hearing to review the suicidality data from the adult selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) studies. (...)

Depression, Not Antidepressants, Increases Mortality Risks In Heart Failure
medicalnewstoday.com 17.11.2006
(...) "In our analysis, we found that heart failure patients who were depressed had 15 percent higher rate of death than those who were not depressed," said Jiang, who presented the results of the study on Monday, Nov. 13, at the annual scientific sessions of the American Heart Association, in Chicago. "Although patients who were taking antidepressants during the first admission to the hospital were more likely to die than the patients who were not taking antidepressants, the association was confounded by existence of depression. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009