Antidepressiva gjør mer skade enn nytte (Front. Psychology 3:117)

Serotonerg ubalanse? (PLoS Medicine 2005;2:0101-0106 (December 2005))

Negative legemiddelstudier publiseres ikke, ifølge rapport (reuters.com 17.1.2008) (pharmatimes.com 7.1.2010)

antidepressiva knyttet til høyere risiko for komplikasjoner etter kirurgiske inngrep (JAMA Intern Med. 2013;173(12):1082-1083).)

antidepressiva: Negative resultater bliver ikke publiceret effekten på depression, udover placeboeffekten, tilsyneladende er ret lille (2) og muligvis delvist kan forklares af ineffektiv blindning i studierne (5) (irf.dk 13.2.2008 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF))

Data fra NICE-gjennomgangen tyder på at selektive serotonin reopptakshemmere ikke har en klinisk relevant nytte over placebo, hvilket er i overensstemmelse men andre nylige metaanalyser. (BMJ 2005;331:155-157 (16 July))

Screening av hjertepasienter for depresjon ikke effektivt, ifølge studie (about.com 18.11.2008)

- Lykkepillen fungerer ikke (...) INGEN EFFEKT: En ny undersøkelse setter spørsmålstegn ved virkningene av Prozac og andre antidepressiver. (vg.no 26.2.2008)

Co-author Jonathan Leo, associate professor of anatomy at Lake Erie College of Osteopathic Medicine, says the FDA should prohibit SSRI manufacturers from making these claims. (CMAJ 2006;174(6))

- Analyse av hvorvidt antidepressiva gjør mer skade enn nytte. (- Vekten av nåværende bevis tyder generelt på at antidepressiva er verken trygt eller effektivt; de synes å gjøre mer skade enn nytte.)

Primum non nocere: an evolutionary analysis of whether antidepressants do more harm than good (PDF) (Primum non nocere (først, gjør ikke skade): evolusjonær analyse av hvorvidt antidepressiva gjør mer skade enn nytte)
Front Psychol. 2012 Apr 24;3:117. eCollection 2012.
Antidepressiva er førstelinjebehandling for mennesker som imøtekommer nåværende diagnostiske kriterier for tilbakevendende depressiv lidelse. De fleste antidepressiva er designet for å påvirke mekanismene som regulerer nevrotransmitteren serotonin – et evolusjonært godt kjent biokjemikalie som finnes i planter, dyr og sopp. Mange adaptive (tilpasningsdyktige) prosesser, som er utviklet for å bli regulert av serotonin inkluderer emosjoner (sinnsbevegelser), utvikling, nevral vekst og død, aktivering av blodplater og koaguleringsprosessene, oppmerksomhet, elektrolyttbalanse og forplantning. Det er et prinsipp i evolusjonær medisin at forstyrrelsene i utviklede tilpasninger vil forringe biologiske funksjoner. Fordi serotonin regulerer mange adaptive prosesser kan antidepressiva ha mange uheldige helseeffekter. For eksempel, mens antidepressiva har beskjeden effekt på depressive symptomer øker de hjernens følsomhet for fremtidige episoder etter avsluttet bruk (seponering). Dette i motsetning til en utbredt tro innen psykiatrien, som er basert på studier som påstår å vise at antidepressiva aktiverer nevrogenese (dannelse av nerveceller), er feilaktige, idet de bruker en metode som i seg selv ikke kan skille mellom nevrogenese (dannelse av nerveceller) og nevral død. Faktisk forårsaker antidepressiva nevral skade og at modne nevroner går tilbake (reverterer) til en umoden tilstand, begge deler kan forklare hvorfor antidepressiva også forårsaker at nevroner gjennomgår apoptose (programmert celledød). Antidepressiva kan også forårsake utviklingsproblemer siden de har uheldige effekter på romantikk og seksualliv, og øker risikoen for hyponatremi (lavt nivå av natrium blodplasma), blødninger, hjerneslag og dødsfall blant eldre. Vårt synspunkt støtter konklusjonen om at antidepressiva generelt gjør mer skade enn nytte ved å forstyrre et antall adaptive prosesser regulert av serotonin. Imidlertid kan det være spesifikke tilstander hvor deres bruk er berettiget (f.eks. kreft, rekonvalesens fra hjerneslag). Vi konkluderer at endret praksis med informert samtykke og større forsiktighet ved forskrivninger av antidepressiva er berettigget. (...) (Antidepressant medications are the first-line treatment for people meeting current diagnostic criteria for major depressive disorder. Most antidepressants are designed to perturb the mechanisms that regulate the neurotransmitter serotonin – an evolutionarily ancient biochemical found in plants, animals, and fungi. Many adaptive processes evolved to be regulated by serotonin, including emotion, development, neuronal growth and death, platelet activation and the clotting process, attention, electrolyte balance, and reproduction. It is a principle of evolutionary medicine that the disruption of evolved adaptations will degrade biological functioning. Because serotonin regulates many adaptive processes, antidepressants could have many adverse health effects. For instance, while antidepressants are modestly effective in reducing depressive symptoms, they increase the brain’s susceptibility to future episodes after they have been discontinued. Contrary to a widely held belief in psychiatry, studies that purport to show that antidepressants promote neurogenesis are flawed because they all use a method that cannot, by itself, distinguish between neurogenesis and neuronal death. In fact, antidepressants cause neuronal damage and mature neurons to revert to an immature state, both of which may explain why antidepressants also cause neurons to undergo apoptosis (programmed death). Antidepressants can also cause developmental problems, they have adverse effects on sexual and romantic life, and they increase the risk of hyponatremia (low sodium in the blood plasma), bleeding, stroke, and death in the elderly. Our review supports the conclusion that antidepressants generally do more harm than good by disrupting a number of adaptive processes regulated by serotonin. However, there may be specific conditions for which their use is warranted (e.g., cancer, recovery from stroke). We conclude that altered informed consent practices and greater caution in the prescription of antidepressants are warranted.)

Konklusjon Vi har gjennomgått en god del av bevis for effekten av antidepressiva på serotonerge prosesser i hele kroppen. Noen av effektene er viden kjent, men de har i stor grad vært ignorert i debatter om nytten av antidepressiva. Faktisk er det en utbredt oppfatning om at at antidepressive er både sikkert og effektivt; men denne troen ble dannet i fravær av tilstrekkelig vitenskapelig verifisering. Vekten av nåværende bevis tyder generelt på at antidepressiva er verken trygt eller effektivt; de synes å gjøre mer skade enn nytte. (Conclusion We have reviewed a great deal of evidence of the effects of antidepressants on serotonergic processes throughout the body. Some of the effects are widely known, but they have been largely ignored in debates about the utility of antidepressants. Indeed, it is widely believed that antidepressant medications are both safe and effective; however, this belief was formed in the absence of adequate scientific verification. The weight of current evidence suggests that, in general, antidepressants are neither safe nor effective; they appear to do more harm than good.)

(Anm: Blødningstendens (lvh.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Informert samtykke brukes i helserelatert juss som begrep om et samtykke gitt med bakgrunn i at den som samtykker er tilstrekkelig informert om situasjonen til å kunne ta avgjørelsen om samtykke. (jusleksikon.no).)

- SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne.

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (...) Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt. (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

- Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre.

(Anm: Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre. (…) I følge en artikkel publisert på nettstedet 1-800-dentist, en av USAs største tannlegenettsider, kan problemer med kjeven - også kalt temporomandibular joint syndrome (TMJ) også skyldes: (kk.no 1.12.2015).)

- Diabetes: Pass på tennene dine for å passe på blodsukkeret. En ny studie fremhever betydningen av munnhygiene for mennesker med type 2 diabetes, etter å ha funnet at de med tilstanden kan bedre blodsukkernivået hvis de passer på tennene.

(Anm: Diabetes: Pass på tennene dine for å passe på blodsukkeret. (Diabetes: Look after your teeth to look after your blood glucose.) En ny studie fremhever betydningen av munnhygiene for mennesker med type 2 diabetes, etter å ha resultater som viser at de med tilstanden kan bedre blodsukkernivå hvis passer på tennene. (medicalnewstoday.com 31.1.2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Benefits of non-surgical periodontal treatment in patients with type 2 diabetes mellitus and chronic periodontitis: A randomized controlled trial. J Clin Periodontol. 2017 Dec 19.)

- LEGEMIDLER. Dersom du har symptomer på tørre øyne og tar legemidler, må du lese preparatomtalen. (- Tørre øyne og hva du kan gjøre med det.) (- Noen legemidler, som antihistaminer, betablokkere og noen antidepressiva, kan påvirke tårene dine og tørke ut øynene dine.)

(Anm: Dry Eyes and What You Can Do About Them (…) Medications If you have symptoms of dry eyes and take medication, read the label. Some drugs, such as antihistamines, beta-blockers, and some antidepressants, can affect your tears and dry out your eyes. Talk with your doctor to find out if this is a problem for you. (webmd.com 14.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Unusual Eye Conditions (webmd.com 8.1.2018).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Diabetespasienter dobbelt så sannsynlig å utvikle katarakt, ifølge studie. Personer med diabetes er dobbelt så sannsynlig å utvikle katarakt som den generelle befolkningen, og den relative risikoen er høyest hos de i alderen 45 til 54, ifølge en ny studie publisert i tidsskriftet Eye.

(Anm: Diabetes patients twice as likely to develop cataract, study finds. People with diabetes are twice as likely to develop cataract as the general population and the relative risk is highest in those aged between 45 and 54, according to a new study published in the journal Eye. Cataract is one of the main causes of global sight loss. In a previous study by the Vision Loss Expert Group, it was revealed that the condition accounted for significant vision loss or blindness in 65million people worldwide. (news-medical.net 5.2.2018).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Oral manifestations of Diabetes Mellitus. A systematic review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2017 Sep 1;22(5):e586-e594.)

- Scenario to: Du «møter veggen» og blir satt på medisiner mot depresjon. Den følsomme munnen din blir igjen så tørr at spyttet ikke lenger kan beskytte tennene dine, og hullene melder seg.

(Anm: Munnhelse er også helse. (…) OPPVÅKNING: Vi trenger en grunnleggende oppvåkning og forståelse for at munnhelse og generell helse er to sider av samme sak, skriver professor Janicke Liaaen Jensen i dette innlegget. (…) Det er som om munnhulen ikke er en del av kroppen i helsebyråkratiet. (…) Scenario én: Du går til tannlegen med et sår i munnen som ikke vil gro, og det viser seg å være kreft. (…) Scenario to: Du «møter veggen» og blir satt på medisiner mot depresjon. Den følsomme munnen din blir igjen så tørr at spyttet ikke lenger kan beskytte tennene dine, og hullene melder seg. Scenario tre: Du føler deg trøtt og sliten, men trodde det var utmattelse grunnet mye stress på jobben. Det viser seg at du har sykdommen «Sjøgrens syndrom». (…) Det er som om munnhulen ikke er en del av kroppen i helsebyråkratiet. (dagbladet.no 2.1.2018).)

- Trøske - soppinfeksjon i munn og svelg. Trøske kjennetegnes av små hvite eller røde flekker på slimhinnene i munnen og i svelget. (- Du kan få trøske på tungen, tannkjøttet, på innsiden av kinnene, på ganen eller i halsen. Du kan også få Candida-infeksjoner i andre deler av kroppen, slik som på huden eller i lysken. Disse infeksjonene kalles ikke trøske på norsk.)

(Anm: Trøske - soppinfeksjon i munn og svelg. Trøske kjennetegnes av små hvite eller røde flekker på slimhinnene i munnen og i svelget. Den er forårsaket av en sopp som heter Candida. Infeksjonen kan vanligvis lett behandles med legemiddelmikstur. Hva er trøske? Candidasoppen finnes normalt i små mengder på huden og i munnen. Dette er ufarlig og forårsaker ingen symptomer. Men noen ganger vokser Candida-soppen ut av kontroll, og det kan gi infeksjon i munnen. Du kan få trøske på tungen, tannkjøttet, på innsiden av kinnene, på ganen eller i halsen. Du kan også få Candida-infeksjoner i andre deler av kroppen, slik som på huden eller i lysken. Disse infeksjonene kalles ikke trøske på norsk. Spedbarn kan få Candida i bleieområdet og noen kvinner får Candida-infeksjon i underlivet. Spedbarn er mest utsatt å få trøske fordi immunforsvaret deres ikke er fullt utviklet. Voksne som får trøske har ofte svekket immunforsvar. (…) (helsebiblioteket.no - Publisert 15.08.2016. Av BMJ Publishing Group).)

- Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. (…) Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. (dagensmedisin.no 24.1.2018).)

- Hjernen til LAR-barn kan være skadet. Forskerne fant tegn som tyder på at barna som var utsatt for opioider måtte anstrenge seg mer for å løse oppgavene de ble gitt.

(Anm: Hjernen til LAR-barn kan være skadet. Forskerne fant tegn som tyder på at barna som var utsatt for opioider måtte anstrenge seg mer for å løse oppgavene de ble gitt. Bilder av hjernen til barn av mødre som har vært på legemiddelassistert rehabilitering (LAR), viser at de må jobbe mer med oppgaveløsing. (…) – Resultatene våre kan tyde på at mors bruk av LAR-medisin og andre opioider kan skade utviklingen av hjernen til barnet, sier forsker og barnelege Eivind Sirnes ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Ved bruk av såkalt funksjonell MRI kunne forskerne følge aktiviteten i hjernen til de 16 barna i alderen 10–14 år. Bildene viser at hjernen jobbet hardere enn hjernen til barn som ikke har vært utsatt for opioider(…) Sirnes påpeker at de har undersøkt for få barn til at de kan komme med noen endelige svar. (forskning.no 14.2.2018).)

– Bildene kan tyde på at hjernen til Lar-barna er skadet. Som de første i verden har UiB-forskere tatt bilder av hjernen til Lar-barn mens de strever med hukommelse og konsentrasjon.

(Anm: – Bildene kan tyde på at hjernen til Lar-barna er skadet. Som de første i verden har UiB-forskere tatt bilder av hjernen til Lar-barn mens de strever med hukommelse og konsentrasjon. – Resultatene våre kan tyde på at mors bruk av Lar-medisin og andre opioider kan skade utviklingen av hjernen til barnet, sier forsker og barnelege Eivind Sirnes ved UiB og Haukeland universitetssjukehus. Nå kommer helt ny kunnskap fra Universitetet i Bergen. Som de første i verden har Sirnes og kollegene gjennomført såkalt funksjonell MR der hjernen skannes mens barn mellom 10 og 14 år får testet hukommelse og konsentrasjonsevne. Oppgavene består blant annet i å huske serier av kort med ord og farger. (…) Mindre volum UiB-forskerne har også tatt ordinære MR-bilder av opioid-barn og sammenlignet med vanlige barn. – Vi lot røntgenleger tolke bildene. De fant ingenting unormalt. Men da vi målte volumet i de ulike delene av hjernen, fant vi at basalgangliene midt inne i hjernen var mindre hos barna som hadde vært utsatt for opioider, sier Sirnes. Basalgangliene er spesielt viktige for motorikk og oppmerksomhet. Flere studier UiB-studien er ikke den første som tyder på at Lar-behandling av gravide skader fosteret. Et konsensuspanel leverte i fjor en rapport der de oppsummerte forskningen. Bruk av metadon i svangerskapet er forbundet med for tidlig fødsel, lav fødselsvekt og redusert hodeomkrets. Om lag halvparten av barn som har vært utsatt for Lar-medisiner, trenger langvarig sykehusbehandling av abstinenser. Panelet kan ikke utelukke at Lar-medisinene påvirker barnets tankeevne og syn. Forsøk på dyr og celler peker i den retning. I år skal Helsedirektoratet lage nye retningslinjer for Lar-behandling av gravide. Anbefalingen fra panelet er å legge større vekt på føre-var-prinsippet. I dag heter det at kvinner på Lar bør fortsette behandlingen hvis de blir gravide. Panelet vil skifte bør med kan. (…) Legen deres plikter dessuten å informere om risikoen de utsetter barnet for. – Mer føre var Barneombud Anne Lindboe har engasjert seg på Lar-barnas side: – Jeg er selv barnelege og har undret meg over at Helsedirektoratet har tatt så lett på skadevirkningene av Lar-behandling under graviditet. For rusmidler er det ellers nulltoleranse, sier hun. (bt.no 18.2.2018).)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

– Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume).

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) Forskere rapporterte i februarutgaven av Archives of General Psychiatry at det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika. En langtidsstudie ved bruk av bildetagning tyder på at hjernevolum hos pasienter med schizofreni gradvis reduseres i takt med varigheten av behandling med antipsykotika. (A long-term imaging study suggests that brain volume in patients with schizophrenia progressively declined with increasing duration of antipsychotic therapy.) (Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

- Tre gange så mange børn og unge får diagnosen angst eller depression som for ti år siden. (- Vi er blevet flere psykiatere, så vi rent faktisk ser de dårligste børn og unge med angst og depression«.)

(Anm: Tre gange så mange børn og unge får diagnosen angst eller depression som for ti år siden. Fravær i længere perioder på grund af psykiske lidelser kan gå ud over elevernes skolegang. (…) Tallene omfatter ikke børn og unge, der behandles af eksempelvis privatpraktiserende psykiatere. (…) Ifølge overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup Pia Jeppesen er det derimod tegn på, at vi er blevet bedre til at opdage og diagnosticere dem, der går rundt med ondt i psyken. »Stigningen er et udtryk for de senere års udvikling af dansk børne- og ungdomspsykiatri. Vi er blevet flere psykiatere, så vi rent faktisk ser de dårligste børn og unge med angst og depression«. (politiken.dk 5.2.2018).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. (J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Bruk av psykofarmaka hos mennesker med utviklingshemning. (- Mennesker med utviklingshemning har et høyt forbruk av psykofarmaka. Manglende kunnskaper om miljøterapeutiske tiltak og oppfølging kan være én årsak til psykofarmakabruk for å regulere atferd.)

(Anm: Bruk av psykofarmaka hos mennesker med utviklingshemning. Bakgrunn. Det er mangelfulle kunnskaper om bruken av psykofarmaka hos mennesker med psykisk utviklingshemning som bor i egen bolig. I denne undersøkelsen har hensikten vært å kartlegge bruken hos beboerne 10–20 år etter utflytting fra sentralinstitusjon til åpen omsorg i perioden 1984–94.) (…) Fortolkning. Mennesker med utviklingshemning har et høyt forbruk av psykofarmaka. Manglende kunnskaper om miljøterapeutiske tiltak og oppfølging kan være én årsak til psykofarmakabruk for å regulere atferd. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1751-3 (10.9.2009).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

- Serotoninreseptor 1A-promotorer polymorfisme, rs6295, modulerer menneskelige angstnivåer via endring av parasympatisk nervøsitet. (- KONKLUSJON: Disse resultatene er de første som viser at HTR1A-1019C/G polymorfisme påvirker angstnivåer ved å modulere parasympatisk tone, som gir en nevrofysiologisk innsikt i rollen som HTR1A i menneskelig angst.)

(Anm: Serotonin receptor 1A promoter polymorphism, rs6295, modulates human anxiety levels via altering parasympathetic nervous activity. Abstract OBJECTIVE: The G-allele of the -1019C/G (rs6295) promoter polymorphism of the serotonin receptor 1A (HTR1A) gene has been implicated in anxiety; however, the underlying neurophysiological processes are still not fully understood. Recent evidence indicates that low parasympathetic (vagal) tone is predictive of anxiety. We thus conducted a structural equation model (SEM) to examine whether the HTR1A rs6295 variant can affect anxiety by altering parasympathetic nervous activity. CONCLUSION: These results are the first to show that HTR1A -1019C/G polymorphism influences anxiety levels by modulating parasympathetic tone, providing a neurophysiological insight into the role of HTR1A in human anxiety. Acta Psychiatr Scand. 2018 Jan 24.)

- Utviklingen i sykefraværet de siste 20 år. Økningen i sykefraværet for kvinner de siste tyve årene er på 36 prosent, for menn bare fire prosent.

(Anm: Utviklingen i sykefraværet de siste 20 år. Økningen i sykefraværet for kvinner de siste tyve årene er på 36 prosent, for menn bare fire prosent. Utviklingen for kvinner skyldes både at flere av kvinnene blir syke, og at de har lengre sykmeldingsperioder enn før. (nav.no 22.9.2009 - Arbeid og Velferd nr. 3-2009).)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

- De friskeste på sykehjemmet fikk mest medisin. Forsker peker på behovet for «ro i avdelingen». Eldre kvinner får mer sovemedisiner og antidepressiva enn eldre menn.

(Anm: De friskeste på sykehjemmet fikk mest medisin. Forsker peker på behovet for «ro i avdelingen». Eldre kvinner får mer sovemedisiner og antidepressiva enn eldre menn. Og kvikke eldre på sykehjem får mer enn dem med dårligere funksjon. Da Agnes Brovold (87) fikk plass på Oppsalhjemmet Norlandia, brukte hun 17 ulike medikamenter. Hun opplevde mange bivirkninger. Hun ble fjern, litt sløv og uinteressert. (…) Mange medisiner ble fjernet, noen ble byttet ut, og dosen ble redusert. (…) Ore forteller at Brovold ble tatt av både sterke smertestillende og en del astmamedisiner. – Det var nok det viktigste for at hun fungerer bedre nå, sier han. (…) Risikoen for å bruke potensielt uheldige medisiner var høyere for kvinner enn for menn. 15 prosent av sykehjemsbeboerne brukte tre eller flere psykotrope medisiner fast. (aftenposten.no 19.2.2018).)

- Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre.

(Anm: Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre. (…) I følge en artikkel publisert på nettstedet 1-800-dentist, en av USAs største tannlegenettsider, kan problemer med kjeven - også kalt temporomandibular joint syndrome (TMJ) også skyldes: (kk.no 1.12.2015).)

- Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (...) Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt. (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

- Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

(Anm: Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien omfattar 4 716 personer som fick tandimplantat 2003-2004. Nio år efteråt hade 14,5 procent drabbats av peri-implantit, som liknar tandlossning men har ett snabbare och aggressivare förlopp, skriver Dagens Nyheter. De som drabbas behöver ytterligare behandling, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Över 30 000 patienter i Sverige fick förra året nya tänder som skruvas fast i käkbenet. (dagensmedisin.no 28.10.2015).)

- Mer enn doblet risiko for uførhet hos kvinner. En norsk studie finner kjønnsforskjeller i uførhetsrisiko og andelen som får en posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter å ha vært utsatt for en traumatisk hendelse.

(Anm: Mer enn doblet risiko for uførhet hos kvinner. En norsk studie finner kjønnsforskjeller i uførhetsrisiko og andelen som får en posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter å ha vært utsatt for en traumatisk hendelse. Det var ingen signifikante kjønnsforskjeller ved sammenhengen mellom eksponering for traume og innvilget uføretrygd. (dagensmedisin.no 24.8.2017).)

- Kvinner er nesten dobbelt så sannsynlig å utvikle tilstanden (IBS) som menn.)

(Anm: Could vitamin D supplements treat IBS? People with irritable bowel syndrome could alleviate their symptoms by taking vitamin D supplements. This is the conclusion of a new study recently published in the European Journal of Clinical Nutrition. Irritable bowel syndrome (IBS) is a condition that affects the large intestine. Symptoms include abdominal pain, diarrhea, bloating, and constipation. It is estimated that IBS affects around 12 percent of people in the United States, and women are almost twice as likely to develop the condition as men. (…) "IBS is a poorly understood condition which impacts severely on the quality of life of sufferers," says Dr. Bernard Corfe, of the Department of Oncology and Metabolism at the University of Sheffield in the United Kingdom, and the lead author of the new study. "There is no single known cause and likewise no single known cure," he adds. Previous research has indicated that people with the condition have low levels of vitamin D, which suggests that this vitamin could play a role in IBS. (medicalnewstoday.com 27.1.2018).)

(Anm: Legemidler (bl.a. antidepressiva, antipsykotika etc. kan øke risikoen for tarmsykdommer (dysbiose)), inklusive sepsis, Clostridium difficile (C difficile) etc.(mintankesmie.no).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. (J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22).)

(Anm: Olanzapin depot (Zyprexa) kan gi en tilstand forenlig med sentralt antikolinergt syndrom. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2238 – 9 (12.11.2013).)

– Antidepressiva-assosiert purpura. (- Blødningsrisiko ved antidepressiva. Rollen til serotonin reopptakshemmere (SRI) mht. indusering av blødninger har dukket opp som et sikkerhetsproblem.

(Anm: Antidepressant-associated purpura: A rare familial case presentation. (…) Despite the more favorable side-effect profile compared with tricyclic antidepressants and monoamine oxidase inhibitors, these serotonergic agents have been associated with bleeding disorders, purpura, thrombocytopenia, and, in extreme cases, death.1-4 We describe a case of purpura associated with different classes of antidepressants, including the non-serotonergic agent bupropion, as well as a family history of similar adverse effects to antidepressants. (…) Bleeding risk with antidepressants The role of serotonin reuptake inhibitors (SRIs) in inducing bleeding has emerged as a safety concern,5,6 which have been documented in case reports.7-11 Mechanisms of action that have been thought to affect platelet aggregation include: - depletion of serotonin in platelets - increase in capillary fragility - modification of platelet plug formation - responsiveness of peptide-induced activation of platelets through stimulation of the thrombin receptor.7,8,12,13  Current Psychiatry. 2016 December;15(12):e2-e4.)

(Anm: antidepressiva (SSRI) (mintankesmie.no).)

- Slimhinnepemfigoid, kronisk blemmesykdom som spesielt angriper slimhinner. (- Forekommer hyppigere hos kvinner enn hos menn.)

(Anm: Slimhinnepemfigoid, kronisk blemmesykdom som spesielt angriper slimhinner. Sykdommen er sjelden, og forekommer fortrinnsvis hos eldre, og hyppigere hos kvinner enn hos menn. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er me

get ubehagelig, fortsetter han. (…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft.) (nrk.no 13.5.2011).)

- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk foråsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

- Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (- Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten.) (- Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til.) (- Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (- Antidepressiva forstyrrer funksjonen til monoaminer (viktige biokjemikalier som serotonin og dopamin), og disse monoaminer har viktige funksjoner, ikke bare i hjernen, men i hele kroppen. "For eksempel, "la hun til," serotonin påvirker vekst, reproduksjon, fordøyelse, immunfunksjon og mange andre prosesser, og det finnes i nesten alle større organer.)

(Anm: Antidepressants may raise death risk by a third. A new study suggests that common antidepressants may pose a serious risk to health; they drastically raise the risk of mortality. The use of antidepressants has soared in recent years. It is currently estimated that 1 in 10 people in the United States rely on antidepressants. Additionally, 1 in 4 women in their 40s and 50s are reported to take the drugs. The most common class of antidepressants are serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). These drugs work by blocking the reabsorption of the "happiness" neurotransmitter serotonin. People with depression have reduced levels of serotonin, so by blocking this reuptake, the drugs enable patients to make the best of what they have. But the long-term effects of these drugs are subject to controversy. This prompted a team of researchers - led by scientists from McMaster University in Ontario, Canada - to study the link between antidepressant use and mortality risk. As the authors of the new study write, antidepressants "disrupt multiple adaptive processes regulated by evolutionarily ancient biochemicals, potentially increasing mortality." Such a biochemical is serotonin. The first author of the study - which is published in the journal Psychotherapy and Psychosomatics - is Marta Maslej, from McMaster University, and the lead investigator is Paul Andrews, who is an associate professor at McMaster University. (...) Prof. Andrews and team warn that the findings should urge the research community to investigate deeper into how antidepressants work. "We are very concerned by these results. They suggest that we shouldn't be taking antidepressant drugs without understanding precisely how they interact with the body." (…) Study co-author Benoit Mulsant, at the University of Toronto in Canada, also expresses his concern, saying, "I prescribe antidepressants even though I do not know if they are more harmful than helpful in the long-term." "I am worried that in some patients they could be, and psychiatrists in 50 years will wonder why we did not do more to find out," he adds. However, speaking to MNT about the possible mechanisms that could explain the findings, Maslej said, "Antidepressants disrupt the functioning of monoamines (important biochemicals such as serotonin and dopamine), and these monoamines have important functions not only in the brain, but all over the body." "For example," she added, "serotonin affects growth, reproduction, digestion, immune function, and many other processes, and it is found in almost every major organ." "Disrupting the functioning of serotonin can therefore have different adverse effects, which can contribute to a risk of death in many different ways." (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (- Diverse substanser som kan forårsake dopaminmangel: antidepressiva, antipsykotika, cannabis, rusmidler etc.)

(Anm: Dopamine is a chemical found naturally in the human body. It is a neurotransmitter, meaning it sends signals from the body to the brain. Dopamine plays a part in controlling the movements a person makes, as well as their emotional responses. The right balance of dopamine is vital for both physical and mental wellbeing. Vital brain functions that affect mood, sleep, memory, learning, concentration, and motor control are influenced by the levels of dopamine in a person's body. A dopamine deficiency may be related to certain medical conditions, including depression and Parkinson's disease. A dopamine deficiency can be due to a drop in the amount of dopamine made by the body or a problem with the receptors in the brain. Symptoms A dopamine deficiency is associated with depression, but researchers are still
Investigating this complex link. The symptoms of a dopamine deficiency depend on the underlying cause. For example, a person with Parkinson's disease will experience very different symptoms from someone with low dopamine levels due to drug use.

Some signs and symptoms of conditions related to a dopamine deficiency include:

 • muscle cramps, spasms, or tremors
 • aches and pains
 • stiffness in the muscles
 • loss of balance
 • constipation
 • difficulty eating and swallowing
 • weight loss or weight gain
 • gastroesophageal reflux disease (GERD)
 • frequent pneumonia
 • trouble sleeping or disturbed sleep
 • low energy
 • an inability to focus
 • moving or speaking more slowly than usual
 • feeling fatigued
 • feeling demotivated
 • feeling inexplicably sad or tearful
 • mood swings
 • feeling hopeless
 • having low self-esteem
 • feeling guilt-ridden
 • feeling anxious
 • suicidal thoughts or thoughts of self-harm
 • low sex drive
 • hallucinations
 • delusions
 • lack of insight or self-awareness

Causes Dopamine deficiency may be influenced by a number of factors. Existing conditions, drug abuse, and an unhealthy diet may all be factors. Low dopamine is linked to numerous mental health disorders but does not directly cause these conditions.

The most common conditions linked to a dopamine deficiency include:

 • Depression
 • Schizophrenia
 • psychosis, including hallucinations or delusions
 • Parkinson's disease

Low dopamine is linked to numerous mental health disorders but does not directly cause these conditions. The most common conditions linked to a dopamine deficiency include: depression schizophrenia psychosis, including hallucinations or delusions Parkinson's disease In Parkinson's disease, there is a loss of the nerve cells in a specific part of the brain and loss of dopamine in the same area. It is also thought that drug abuse can affect dopamine levels. Studies have shown that repeated drug use could alter the thresholds required for dopamine cell activation and signaling. Damage caused by drug abuse means these thresholds are higher and therefore it is more difficult for a person to experience the positive effects of dopamine. Drug abusers have also been shown to have significant decreases in dopamine D2 receptors and dopamine release. Diets high in sugar and saturated fats can suppress dopamine, and a lack of protein in a person's diet could mean they do not have enough l-tyrosine, which is an amino acid that helps to build dopamine in the body.

Some studies have found that people who are obese are more likely to be dopamine deficient too. (...)

Supplements to boost levels of vitamin D, magnesium, and omega-3 essential fatty acids may also help to raise dopamine levels, but there needs to be more research into whether this is effective.
Activities that make a person feel happy and relaxed are also thought to increase dopamine levels. These may include exercise, therapeutic massage, and meditation.

Dopamine vs. Serotonin Dopamin og serotonin er begge naturlig forekommende kjemikalier i kroppen som spiller en rolle for en persons (sinns)stemning (humør, lune) og velvære. Serotonin påvirker en persons (sinns)stemning og følelser, samt søvnmønster, appetitt, kroppstemperatur og hormonell aktivitet, som for eksempel menstruasjonssyklusen. Noen forskere mener at lave nivåer av serotonin bidrar til depresjon. Forholdet mellom serotonin og depresjon og andre stemningslidelser er komplisert og sannsynligvis ikke alene forårsaket av en serotonerg ubalanse. I tillegg påvirker dopamin hvordan en person kroppslig beveger seg, men det er ingen klar link til serotonins rolle ved kroppslige bevegelse. (Dopamine vs. Serotonin Dopamine and serotonin are both naturally occurring chemicals in the body that have roles in a person's mood and wellbeing. Serotonin influences a person's mood and emotions, as well as sleep patterns, appetite, body temperature, and hormonal activity, such as the menstrual cycle. Some researchers believe that low levels of serotonin contribute to depression. The relationship between serotonin and depression and other mood disorders is complex and unlikely to be caused by a serotonin imbalance alone. Additionally, dopamine affects how a person's moves, but there is no clear link to the role of serotonin in movement.)(medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Researchers develop new method to map dopamine system in Parkinson's patients. With the aid of a PET camera, researchers from Karolinska Institutet in Sweden have developed a new method for investigating the dopamine system in the brains of patients suffering from Parkinson's disease. The method measures levels of a protein called dopamine transporter and could lead to improved diagnosis of Parkinson's disease and the development of new treatments. The study is published in the scientific journal Movement Disorders. (medicinenet.com 13.2.2018).)

(Anm: Vulnerable Parkin Loss-of-Function Drosophila Dopaminergic Neurons Have Advanced Mitochondrial Aging, Mitochondrial Network Loss and Transiently Reduced Autophagosome Recruitment. Front. Cell. Neurosci., 15 February 2018.)

- Rottestudie avslører langsiktige effekter av ungdommelig bruk av amfetamin på hjernen. En studie på rotter gitt regelmessige høye doser av amfetamin finner at de som er utsatt for substansen i en alder som tilsvarer menneskelig ungdom, opplever langsiktige forandringer i hjernefunksjon som vedvarer til voksen alder. Studien, publisert i tidsskriftet Neuroscience, fant at amfetamin fører til endringer i dopaminsignalering. Dopamin er en nevrotransmitter som spiller en rolle for hukommelse (minne), oppmerksomhet, læring og følelser av glede.

(Anm: Rat study reveals long-term effects of adolescent amphetamine abuse on the brain. A study of rats given regular, high doses of amphetamine finds that those exposed to the drug at an age corresponding to human adolescence experience long-term changes in brain function that persist into adulthood. The study, reported in the journal Neuroscience, found that amphetamine leads to changes in dopamine signaling. Dopamine is a neurotransmitter that plays a role in memory, attention, learning and feelings of pleasure. (medicalnewstoday.com 31.3.2016).)

(Anm: Timing of amphetamine exposure in relation to puberty onset determines its effects on anhedonia, exploratory behavior, and dopamine D1 receptor expression in young adulthood. (…) Our results demonstrated that AMPH exposure starting at different developmental stages resulted in distinct neurobehavioral abnormalities, suggesting an important role of exposure timing in drug-induced plasticity. Neuroscience. 2016 Dec 17;339:72-84.)

- Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte.

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger).

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

- Problemer ved fødsel linket til langvarige kjemiske endringer i hjernen. Forskning ved New King's College London, publisert i dag (28. november) i eLife, viser at voksne født for tidlig - som også har små hjerneskader på tidspunkter omkring fødselen - har lavere nivåer av nivåer av dopamin i hjernen. Denne kjemiske endring er linket til mangel på motivasjon og livsglede, og endringer mht. oppmerksomhet og konsentrasjon, som kan være tegn på mer alvorlige psykiske problemstillinger som rusmiddelavhengighet og depresjon.

(Anm: Problems at birth linked to long-lasting chemical changes in the brain. New King's College London research, published today (28 November) in eLife, shows that adults born prematurely - who also suffered small brain injuries around the time of birth - have lower levels of dopamine in the brain. This chemical change has been linked to lack of motivation and enjoyment in normal life, and changes to attention and concentration, which could all be early signs of more serious mental health issues such as substance dependence and depression. The study, which is a collaboration between researchers from King's, Imperial College London and the Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York, also shows that most people born prematurely have completely normal dopamine levels. (news-medical.net 28.11.2017).)

- SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

- Seponeringsproblemer etter bruk av serotonin-reopptakshemmere (SSRI-er). (- Sentrale serotoninkonsentrasjoner kan være lave etter seponering. Det er også mulig at kronisk tilførsel av SSRI-er fører til nedregulering og desensitivisering av serotonin-reseptorer. Andre transmittorsystemer også kan være involvert.)

(Anm: Seponeringsproblemer etter bruk av serotonin-reopptaks-hemmere (SSRI-er). Mekanismen bak seponeringssymptomene ikke er avklart, men kan skyldes rebound i det serotoninerge systemet. (…) Sentrale serotoninkonsentrasjoner kan være lave etter seponering. Det er også mulig at kronisk tilførsel av SSRI-er fører til nedregulering og desensitivisering av serotonin-reseptorer. Andre transmittorsystemer også kan være involvert. Nytt om legemidler 1996;3:50-51.)

(Anm: Physical Symptomes Associated With Paroxetine Discontinuation. Am J Psychiatry. 1994 Feb;151(2):289.)

(Anm: Withdrawal Syndromes After Paroxetine and Sertraline Discontinuation. J Clin Psychopharmacol 1995;15:374-375.)

(Anm: Adverse events after the abrupt discontinuation of paroxetine. (…) All three reported marked sleep disturbances and dizziness. They were prescribed the drug for a minimum of 10 weeks, and the maximum dosage was 40 mg/day. All patients experienced rapid remission of symptoms after paroxetine was reintroduced. Pharmacotherapy. 1995 Nov-Dec;15(6):778-80.)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

- Lhermitte's sign ved seponering (stans) av Seroxat (paroxetine / paroksetin). (- Lhermitte’s sign er en patologisk tilstand som representerer en signifikant unormal neuronal aktivitet i sentralnervesystemet.)

(Anm:Lhermitte's sign in paroxetine withdrawal. (...) Lhermitte’s sign er en patologisk tilstand som representerer en signifikant unormal neuronal aktivitet i sentralnervesystemet. (…) Lhermitte’s sign er en patologisk tilstand som representerer en signifikant unormal neuronal aktivitet i sentralnervesystemet. (Lhermitte’s sign er en patologisk tilstand som representerer en signifikant unormal neuronal aktivitet i sentralnervesystemet. (…) Clinically, the phenomenon was identical to Lhermitte’s sign seen with dysfunction of the posterior spinal cord...The presence of Lhermitte’s sign in pathologic conditions represents significant abnormal neuronal activity within the central nervous system.)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Lhermitte's sign was described by Marie and Chatelin and named after Jean Lhermitte.

(Anm: Lhermitte's sign was described by Marie and Chatelin and named after Jean Lhermitte. This sign is mostly described as an electric shock like condition by some patients of multiple sclerosis. This sensation occurs when the neck is moved in a wrong way or rather flexed. It can also travel down to the spine, arms, and legs, and sometimes the trunk. Demyelination and hyperexcitability are the main pathophysiological reasons depicted for the Lhermitte's sign. Other causes for Lhermitte's sign include transverse myelitis, behçet's disease, trauma, etc. This article reviews the Lhermitte's sign, its history, and its etiopathophysiology. Very few studies are available on Lermitte's sign and more research need to be done on the same to ensure its sensitivity and specificity. Ann Indian Acad Neurol. 2015 Apr-Jun; 18(2): 154–156.

- Elektriske strøstøtlignende følelser hos 42 kreftpasienter: kliniske egenskaper og forskjellige etiologier.

(Anm: Electric shock-like sensations in 42 cancer patients: clinical characteristics and distinct etiologies. Abstract We retrospectively evaluated 42 consecutive cancer patients manifesting electric shock-like sensations. Fourty three percent presented with Lhermitte's sign (LS), 24% with the previously described outstretching ir. abduction maneuver (OAM) of the arms, and 33% had both phenomena. Twenty nine patients had underlying polyneuropathy related to cisplatin-based chemotherapy in 27 and to thiamine deficiency in 2. Thirtreen patients had myelopathy which was induced by radiotherapy in 11. Patients with polyneuropathy manifested both LS and OAM, while patients with myelopathy more often presented with LS. Neurologic signs suggestive of spinal cord involvement were present in 3 patients with polyneuropathy and in 7 of 11 irradiated patients. MRI disclosed cervical spinal cord swelling in 3 patients with LS. Prolonged cervical latencies on SSER were noted in 5 of 15 patients. All had LS and 3 also had OAM associated with abnormal latencies in the brachial plexi. We conclude that LS and OAM are positive sensory manifestations of increased mechanosensitivity of the damaged central or peripheral sensory axons in the cervico-brachial area. In cancer patients, these phenomena largely manifest treatment-induced myelopathy or polyneuropathy. Auxillary studies help to confirm diagnosis and to depict the uncommon but treatable causes. J Neurooncol. 1996 Aug;29(2):175-81.)

- Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Cytotoksisk, om et stoff eller påvirkning som skader en celle, eventuelt så alvorlig at cellen dør (i noen tilfeller ved at cellen løses opp; cytolyse). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Cytotoxicity is the quality of being toxic to cells. Examples of toxic agents are an immune cell or some types of venom, e.g. from the puff adder (Bitis arietans) or brown recluse spider (Loxosceles reclusa). (en.wikipedia.org).)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon.

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (…) psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). (uib.no (23.9.2006).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens - Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study. (Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens - Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. (…) (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use. Treatment with tricyclic antidepressants was associated with a reduced risk of dementia, whereas treatment with SSRIs, MAOIs, heterocyclic antidepressants, and other antidepressants was associated with an increased risk of dementia.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

– Forståelse av anhedoni: Hva skjer i hjernen? Anhedoni, eller manglende evne til å føle glede under behagelige aktiviteter, oppstår som en del av en rekke forhold. (- Dopamin er av særlig interesse på grunn av dets medvirkning mht. belønningsforløp, samt det faktum at det leveres i store mengder i nucleus accumbens.)

(Anm: Understanding anhedonia: What happens in the brain? Anhedonia, or the inability to feel pleasure during pleasurable activities, occurs as a part of a number of conditions. It is also considered a central feature of depression. In this Spotlight feature, we explore what's happening in the brain. Anhedonia, however, takes this loss to its limits; it becomes impossible to draw enjoyment from things that once elicited excitement, such as music, sex, food, and conversation. (…) Common antidepressants tend to work less well for people who have depression with anhedonia than for those who have depression without anhedonia. (…) The role of neurotransmitters Neurotransmitter imbalances have also been investigated in relation to anhedonia. Dopamine is of particular interest due to its involvement in reward pathways as well as the fact that it is expressed in high quantities in the nucleus accumbens. In fact, reduced dopamine expression in the ventral striatum of depressed people was found to correlate well with anhedonia severity but not depressive symptoms overall. Dopamine's relationship with anhedonia and reward is a complex one, though. Reduced dopamine levels in different parts of the brain can have different effects. (medicalnewstoday.com 31.1.2018).)

– Hva er misofoni? Misofoni er en lidelse der folk har unormalt sterke og negative reaksjoner på de vanlige lyder mennesker lager, som å tygge eller puste.

(Anm: What is misophonia? Misophonia is a disorder where people have abnormally strong and negative reactions to the ordinary sounds humans make, such as chewing or breathing. It is not unusual for people to occasionally be irritated by some everyday sounds. But for individuals with misophonia, the sound of someone smacking their lips or clicking a pen can make them want to scream or hit out. These physical and emotional reactions to innocent, everyday sounds are similar to the "fight or flight" response and can lead to feelings of anxiety, panic, and rage. (…) Studies have identified the following responses as symptomatic of misophonia:

 • irritation turning to anger
 • disgust turning to anger
 • becoming verbally aggressive to the person making the noise
 • getting physically aggressive with objects, because of the noise
 • physically lashing out at the person making the noise
 • taking evasive action around people making trigger sounds

Some people with this kind of sound sensitivity may start to mimic the noises that trigger their angry, aggressive reactions. Simply thinking about encountering sounds that trigger their misophonia can make people with the condition feel stressed and ill at ease. In general, they may have more symptoms of anxiety, depression, and neuroses than others. In addition to the emotional responses, studies have found that individuals with misophonia commonly experience a number of physical reactions, including:

 • pressure throughout the body, especially the chest
 • muscle tightness
 • increases in blood pressure
 • more rapid heartbeat
 • increases in body temperature

One study found that 52.4 percent of its participants with misophonia could also be diagnosed with obsessive-compulsive personality disorder (OCPD). (medicalnewstoday.com 21.1.2018).)

(Anm: Blir du sint av smatting, kremting og tunge pust? Da lider du kanskje av misofoni. Nå har forskere funnet en forklaring i hjernen. (…) I dag er Tansley-Hancock hjerneforsker ved Universitetet i Newcastle. Der har hun prøvd å finne ut hva som ligger bak lidelsen ved å se hva som skjer i hjernen til misofonikerne. (…) – For de som lider av misofoni, vil dette være gode nyheter siden det er første gang vi har vist at det er en forskjell i struktur og aktivitet i hjernen, sier Kumar. Studien viste også at de plagsomme lydene førte til at pasientene svettet mer og fikk høyere puls. (…) – Folk som lider av misofoni, må ofte regulere livet sitt etter lidelsen, sier Miren Edelstein til New Scientist. Hun har ikke vært med på den omtalte studien, men håper konklusjonene vil bidra til mer forskning på misofoni. (forskning.no 21.1.2018).)

(Anm: The Brain Basis for Misophonia. Curr Biol. 2017 Feb 20;27(4):527-533 (PDF).)

– Den eldgamle klokke som regulerer våre liv - og bestemmer vår helse.

(Anm: The ancient clock that rules our lives – and determines our health. (…) A circadian clock also stops everything happening at the same time, ensuring that biological processes occur in the appropriate sequence. For cells to work properly they need the right materials in the right place at the right time. (…) The pioneering research of Jeffrey Hall, Michael Rosbash and Michael Young – awarded the 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine earlier this week – provided our first clear understanding of how a biological clock ticks in any organism; in this case, a fruit fly. (...) We now know that the morning and evening preferences of individuals who describe themselves as either “larks” or “owls” also appear to be related to small changes in some of these clock genes that either speed up or slow down our circadian rhythms. (theconversation.com 5.10.2017).)

(Anm: Får nobelpris for oppdagelsen av døgnrytmen. De amerikanske forskerne Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash og Michael W. Young tildeles årets nobelpris i medisin eller fysiologi for oppdagelsen av den biologiske klokka. (…) Et selvregulerende urverk i kroppen Årets nobelprisvinnere begynte med å studere et gen som krevdes for bananfluens normale døgnrytme. De viste at genet kodet for et protein som økte om natten men brøt ned til lave nivåer om dagen. De identifiserte flere proteiner og kunne dermed beskrive et selvregulerende urverk i våre celler. Klokken har siden vist seg å fungere med samme prinsipp i andre flercellede organismer, også i menneske. (nrk.no 2.10.2017).)

- En viral video har avslørt de sjokkerende skadelige effektene som søvnmangel kan ha, både på din mentale og fysiske tilstand.)

(Anm: –  Video om tap av søvn avslører sine sjokkerende effekter. «Våkenhet» (søvnløshet) er i hovedsak «lavgradig hjerneskade». (…) En viral video har avslørt de sjokkerende skadelige effektene som søvnmangel kan ha, både på din mentale og fysiske tilstand. (Sleep deprivation video reveals its shocking effects. ‘Wakefulness essentially is low-level brain damage’ A viral video has revealed the shocking detrimental effects that sleep deprivation can have, both on your mental and physical state. (independent.co.uk 21.1.2018).)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

- Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (- Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelseeproblemer hos eldre voksne.)

(Anm: - Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (Cognitive risks of anticholinergics in the elderly.) (...) Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelseeproblemer hos eldre voksne.) Cognitive risks of anticholinergics in the elderly. (…) Sammendrag Mange legemidler som forskrives til eldre til eldre har antikolinerge egenskaper. På grunn av gjeldende klinisk bruk av legemidler med mild til beskjeden antikolinergisk aktivitet, er den kliniske manifestasjonen av antikolinerge toksisitet (giftighet) sannsynligvis uspesifikke (f.eks, kognitiv svekkelse) og gjenspeiler effekten av kumulative antikolinerg belastning. Aldersassosierte fysiologiske og farmakokinetisk endringer øker antikolinerge legemiddeleffekter senere i livet. De med kognitiv svekkelse og neurodegenerasjon er spesielt utsatt for antikolinerg toksisitet (giftighet). Aging Health 2013;9(2):159-166.)

(Anm: Anticholinergic. An anticholinergic agent is a substance that blocks the neurotransmitter acetylcholine in the central and the peripheral nervous system. These agents inhibit parasympathetic nerve impulses by selectively blocking the binding of the neurotransmitter acetylcholine to its receptor in nerve cells. The nerve fibers of the parasympathetic system are responsible for the involuntary movement of smooth muscles present in the gastrointestinal tract, urinary tract, lungs, and many other parts of the body. Anticholinergics are divided into three categories in accordance with their specific targets in the central and peripheral nervous system: antimuscarinic agents, ganglionic blockers, and neuromuscular blockers.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here. (agingbraincare.org).)

- Det er behov for bedre forståelse av virkningsmekanismer for antidepressiva.

(Anm: Computational Model of Antidepressant Response Heterogeneity as Multi-pathway Neuroadaptation. (…) Introduction Depression is a serious neuropsychiatric disorder lacking effective pharmacological interventions. The first-line antidepressant medications in use today are selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) (Celada et al., 2004; Koenig and Thase, 2009). Second-line treatments include augmentation of an SSRI with an atypical antipsychotic or another drug that targets the monoaminergic neurotransmitter systems [serotonin (5HT), norepinephrine (NE), or dopamine (DA)] (Boulton et al., 2010; Han et al., 2013). Unfortunately, only two thirds of depressed patients improve with initial SSRI treatment and only one third experience complete remission of symptoms (Stewart et al., 2014). These unideal efficacy rates, which indicate antidepressant response heterogeneity, are persistent problems in the treatment of depression. Better understanding of antidepressant mechanisms of action is needed. Front. Pharmacol., 20 December 2017.)

- Serotonin / noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) er mye brukt til behandling av alvorlig depressiv lidelse, men disse legemidlene induserer flere bivirkninger, inklusive økt aggresjon og impulsivitet, som er risikofaktorer for rusmisbruk, kriminell atferd og selvmord.

(Anm: Milnacipran affects mouse impulsive, aggressive, and depressive-like behaviors in a distinct dose-dependent manner. Abstract Serotonin/noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs) are widely used for the treatment for major depressive disorder, but these drugs induce several side effects including increased aggression and impulsivity, which are risk factors for substance abuse, criminal involvement, and suicide. (…) Although the most effective dose for depressive-like behavior was 30 mg/kg, the highest dose increased aggressive behavior and unaffected impulsive behavior. Increased dopamine levels in the NAc could be responsible for the effects. In addition, the mice basal impulsivity was negatively correlated with the latency to the first agonistic behavior. Thus, the optimal dose range of milnacipran is narrower than previously thought. Finding drugs that increase serotonin and dopamine levels in the mPFC without affecting dopamine levels in the NAc is a potential strategy for developing novel antidepressants.J Pharmacol Sci. 2017 Jul;134(3):181-189.)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

- Sentralt antikolinergt syndrom.

(Anm: Sentralt antikolinergt syndrom. Sentralt antikolinergt syndrom, forvirrings- og urotilstand som kan utløses av atropin (se antikolinerge midler), skopolamin (se også premedikasjon) og andre medikamenter (antikolinerge midler) som hemmer det parasympatiske nervesystemet (se autonome nervesystem). Problemene forsterkes hvis flere midler med antikolinerg effekt gis samtidig, noe man helst bør unngå. Behandlingen er injeksjon av motgiften fysostigmin. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antikolinergt syndrom - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Bakgrunn Antikolinergt syndrom er en samling av symptomer og tegn som oppstår når nevrotransmittoren acetylkolin (ACh) og dets effekter på muskarinerge reseptorer blokkeres. Det kan sees som en bivirkning til behandling eller ved forgiftning med ulike substanser. Til tross for at navnet ”sentralt antikolinergt syndrom” ofte benyttes, skyldes symptomene både sentralnervøse og perifere effekter. (…) Substanser som ved overdosering eller intoksikasjon kan føre til antikolinergt syndromLegemidler: - Antihistaminer (spesielt førstegenerasjons antihistaminer) - Trisykliske antidepressiva (TCA) – Antipsykotika - Antiparkinsonmidler (benztropin, benzheksol, biperiden, procyklidin) – Spasmolytika – Mydriatika - Muskelrelaksantia (meprobamat, benzodiazepiner) – Skopolamin - Atropin (mest perifere effekter ved lave doser) - Hypnotika/sedativa (for eksempel - enzodiazepiner) - Andre forbindelser: - Plantegifter i ”atropingruppen”, særlig piggeple (Datura stramonium), men også belladonnaurt (Atropa belladonna), muskatnøtt (Myristica fragrans) og bulmeurt (Hyoscyamus niger). - Illegale stoffer som heroin tilsettes noen ganger andre stoffer (”kuttes med”), for eksempel skopolamin. - Psykotrope stridsmidler (benzylater og glykolater). NB! Siden planter er blant de vanligste årsakene til dette syndromet, bør man alltid tenke på denne diagnosen ved uklare tilstander (koma, forvirring, delirium), særlig i perioden juli til oktober. (helsebiblioteket.no 8.7.2015).)

- Det er betydelig bevis som støtter hypotesen om at mitokondriell dysfunksjon er knyttet til nevropsykiatriske lidelser.

(Anm: Det er betydelig bevis som støtter hypotesen om at mitokondriell dysfunksjon er knyttet til nevropsykiatriske lidelser. (There is considerable evidence supporting the hypothesis that mitochondrial dysfunction is associated with neuropsychiatric disorders.) Hjernen utgjør bare 2 % til 3 % av kroppsvekten, men bruker 20 % av vår mitokondrielle energi målt i oksygenforbruk. Derfor, ettersom systemisk mitokondriell energimetabolisme avtar, er hjernen det første organet som får begrenset tilgang til energi, og dropper under dens bioenergetiske terskel hvilket resulterer i nevrologiske symptomer. (The brain is only 2% to 3% of our body’s weight but expends 20% of our mitochondrial energy, as measured by oxygen consumption. Therefore, as systemic mitochondrial energy metabolism declines, the brain is the first organ to become limited for energy, dropping below its bioenergetic threshold and resulting in neurological symptoms.) JAMA Psychiatry  2017 (Published online June 14, 2017).)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

- Antikolinergika for sikling – Å balansere det gode med det dårlige.

(Anm: Anticholinergics for Drooling — Balancing the Good with the Bad. John D. Cowden, MD, MPH reviewing Parr JR et al. Arch Dis Child 2017 Nov 30 Although both glycopyrronium (glycopyrrolate) and hyoscine (scopolamine) were effective, the latter caused more adverse effects and proved less acceptable. (NEJM 2017 (Jan 2, 2018).)

(Anm: L22.4 Antikolinergika. Atropin, skopolamin, glykopyrron. Bivirkninger Takykardi, munntørrhet, døsighet og akkomodasjonsforstyrrelser er vanlig. Arytmier, obstipasjon og urinretensjon kan forekomme. Skopolamin og atropin kan forårsake somnolens, ev. uro og forvirring (sentralt antikolinergt syndrom). Dette kan behandles med fysostigmin, se G12 antidotlisten . (legemiddelhandboka.no 7.1.2018).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

- Legemidler "linket til mental svekkelse". (- Forskere har linket ofte brukte legemidler til mental svekkelse og død hos eldre mennesker.)

Drugs 'linked to mental decline' (Legemidler "linket til mental svekkelse")
nursinginpractice.com 24.6.2011
Researchers have linked commonly taken drugs to mental decline and death in older people.

The study involved 13,000 people and looked at 80 drugs including painkillers, blood thinners, eye drops for glaucoma and antihistamines.

Each drug was examined for the 'anticholinergic activity' side-effect, which affects the brain by blocking the acetylcholine neurotransmitter and was then given a ranking from one to three according to the strength of this effect.

Drugs given a rating of one had the mildest effect, while those ranked three were of most serious concern. (...)

(Anm: Anticholinergic syndrome - Acute Anticholinergic Syndrome (en.wikipedia.org).)

(Anm: A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here. (agingbraincare.org).)

- UA-forsker tildelt NIH stipend på 2,3 millioner dollar for å utvikle nye behandlinger for depresjon. (- De fleste legemidler som brukes til å behandle depresjon ble utviklet for 50 år siden, sier dr. Ferguson. Legemidler som fluoksetin (Prozac), paroksetin (Seroxat; Paxil) og alprazolam (Xanor; Xanax;) modulerer serotonin eller dopamin i hjernen.)

(Anm: UA researcher awarded $2.3 million NIH grant to develop new treatments for depression. A University of Arizona College of Medicine - Phoenix researcher has received a $2.3 million grant from the National Institutes of Health to develop new treatments for depression. Deveroux Ferguson, PhD, was awarded an RO1 grant by the National Institutes of Health for his research that demonstrates the pivotal role of SIRT1, a protein-coding gene, in anxiety and depression behaviors in the nucleus accumbens, a key brain reward region. His previous research demonstrated that chronic stress activates SIRT1 in the brain, so changing SIRT1 activity using drugs or gene therapy could reduce anxiety and depression, which affects more than 350 million individuals worldwide. (…) Most drugs used to treat depression were developed 50 years ago, Dr. Ferguson said. Drugs like fluoxetine (Prozac), paroxetine (Paxil) and alprazolam (Xanax) modulate the serotonin or dopamine in the brain. (…) "We will test the hypothesis that SIRT1 regulates anxiety and depression in a cell type- and circuit-specific manner," Dr. Ferguson said. His team consists of postdoctoral fellow Hee-Dae Kim, PhD; graduate student Tanessa Call; laboratory technicians Samantha Magazu and Monica Tang; medical scholar student Sandy Peoples; and undergraduate student Ross Johnson. They have been working on this research for three years. (news-medical.net 7.12.2017).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Xanor (Xanax i USA) (alprazolam). (mintankesmie.no).)

- Fluoksetin (Prozac; SSRI) induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft. Likevel forblir data motstridende og ingen konklusjoner er trukket.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (...) On the other hand, fluoxetine intake has been associated with increased cancer risk.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

- Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. - Hos de som bruker SSRI etter uke 29 er det imidlertid en økt risiko- 8 av 100 barn som ble eksponert for SSRI sent i graviditeten har økt grad av engstelig eller deprimert atferd når de er fem år gamle, sier førsteforfatter Angela Lupattelli, PhD ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. (dagensmedisin.no 24.1.2018) (dagensmedisin.no 26.1.2018).)

- Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet - Psykisk helse - Dagens ... https://www.dagensmedisin.no/.../okt-risiko-for-deprimert-adferd-ved-ssri-sent-i-svan... Bufret For 20 timer siden - Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. (google.no 25.1.2018).)

- Effekt av tidsavhengige selektive serotoninreopptakshemmere (antidepressiva) under graviditet på atferds-, emosjonell- og sosial utvikling i førskolealder.

(Anm: Effect of Time-Dependent Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Antidepressants During Pregnancy on Behavioral, Emotional, and Social Development in Preschool-Age Children. Abstract Objective To evaluate the effect of prenatal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) on children’s behavioral, emotional, and social development by age 5 years, and over time since age 1.5. (…) Conclusion These findings suggest no substantial increased risk for externalizing, emotional, and social problems in preschool-age children following prenatal SSRI exposure. While the role of chance and potential unmeasured confounding cannot be ruled out, late-pregnancy SSRI exposure was associated with greater anxious/depressed behaviors in the offspring. (…) In the analysis at age 5 years, children of mothers who used SSRI in late pregnancy had a significantly increased risk of anxious/depressed behaviors (adjusted β: 0.50, 95% CI: 0.04, 0.95) compared to the unexposed (Table 2). Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 2017 (Available online 28 December 2017).)

- Kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. (J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22).)

- Psykisk helse i Norge. (- Bekymringsfull økning i andelen unge jenter som rapporterer et høyt nivå av psykiske plager og som oppsøker helsetjenesten.)

(Anm: Psykisk helse i Norge. Formålet med rapporten er å gi en oppdatert oversikt over forekomsten av psykiske lidelser og rusbrukslidelser og kontakt med helsetjenesten for disse lidelsene. I tillegg tar den sikte på å gi en oversikt over utbredelsen av søvnproblemer og demens, samt mål på livskvaliteten i befolkningen. (…) Konklusjon Denne rapporten er en oppdatering av rapporten «Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv» som kom i 2009. I hovedtrekk kommer vi til de samme resultatene for voksenbefolkningen som den foregående rapporten. Derimot observerer vi en bekymringsfull økning i andelen unge jenter som rapporterer et høyt nivå av psykiske plager og som oppsøker helsetjenesten for disse plagene. Denne utviklingen blir det viktig å følge nøye fremover. Vi bør også styrke kunnskapen om årsakene til og konsekvensene av en slik økning og hvordan de psykiske plagene kan reduseres. Likeledes er det viktig med mer og bedre kunnskap om innvandreres psykiske helse. (fhi.no - Utgitt: Januar 2018).)

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

(Anm: Mer enn doblet risiko for uførhet hos kvinner. En norsk studie finner kjønnsforskjeller i uførhetsrisiko og andelen som får en posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter å ha vært utsatt for en traumatisk hendelse. Det var ingen signifikante kjønnsforskjeller ved sammenhengen mellom eksponering for traume og innvilget uføretrygd. (dagensmedisin.no 24.8.2017).)

- Andelen jenter mellom 15 og 20 år som får diagnostisert en psykisk lidelse hos lege eller BUP, har økt med rundt 40 prosent på fem år. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

(Anm: Psykiske lidelser blant tenåringsjenter har økt med 40 prosent på fem år. Andelen jenter mellom 15 og 20 år som får diagnostisert en psykisk lidelse hos lege eller BUP, har økt med rundt 40 prosent på fem år. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. (…) Depresjon og angst utbredt – De vanligste psykiske lidelsene hos jenter i denne aldersgruppen er depresjon, angst, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser, sier forsker ved Folkehelseinstituttet Pål Surén. (nrk.no 17.1.2018).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

- Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN.

(Anm: Mer enn doblet risiko for uførhet hos kvinner. En norsk studie finner kjønnsforskjeller i uførhetsrisiko og andelen som får en posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter å ha vært utsatt for en traumatisk hendelse. Det var ingen signifikante kjønnsforskjeller ved sammenhengen mellom eksponering for traume og innvilget uføretrygd. (dagensmedisin.no 24.8.2017).)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

- Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler.

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: FOSTER DØDE - etter bruk av lykkepille. SJOKKRAPPORT: 8 døde 140 alvorlige bivirkninger. Et foster og åtte voksne døde etter bruk av såkalte lykkepiller de tre siste årene. Legemiddelverket holder antidepressiva som mulig dødsårsak. Dødsfallene omtales i en fersk, upublisert og rystende bivirkningsrapport fra Statens legemiddelverk (SLV). I tillegg til dødsfallene har SLV i det samme tidsrommet fått 140 meldinger om alvorlige bivirkninger etter bruk av lykkepiller. (vg.no 20.5.2006).)

- Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN.

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

- Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter.

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie.

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

- Flere unge rammes. Panikkangst er en tilstand hvor du plutselig og uventet får anfall med intens frykt eller ubehag. (- Ungdata-undersøkelsene avslører at det er en reell økning i psykiske lidelser.)

(Anm: Slik tok Therese og Jannicke kontroll over panikkangsten. (…) Flere unge rammes. Panikkangst er en tilstand hvor du plutselig og uventet får anfall med intens frykt eller ubehag. Psykiater Bergem forklarer at det egentlig er en normal reaksjon. (…) – Det ser ut til at det er en økning i angstforekomst blant unge. Ungdata-undersøkelsene avslører at det er en reell økning i psykiske lidelser. «Det har vært en klar økning i angst- og depresjonslidelser som begrunnelse for uføretrygd blant unge», står det i Ungdata-rapporten, som baserer seg på svar fra 240.700 norske elever. (vg.no 17.1.2018).)

- Psykisk ohälsa bland unga ökar – riktlinjer skärps. På tio år har antalet barn och unga som mår psykiskt dåligt ökat dramatiskt i Sverige och vården klarar inte av att bemöta behovet, det menar Socialstyren.

(Anm: Psykisk ohälsa bland unga ökar – riktlinjer skärps. På tio år har antalet barn och unga som mår psykiskt dåligt ökat dramatiskt i Sverige och vården klarar inte av att bemöta behovet, det menar Socialstyren. Nu skärps därför de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsymtom. (netdoktor.se 13.12.2017).)

(Anm: Mer psykologisk behandling ska hjälpa fler med psykisk ohälsa. För att kunna möta den ökande psykiska ohälsan behövs framför allt en kraftigt ökad tillgång till psykologisk behandling. Det slås fast i Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom som publiceras idag. (socialstyrelsen.se 13.12.2017).)

- FDA: Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

- Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk.

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

- Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

- Hvorfor har flere kvinner astma enn menn?

(Anm: Why do more women have asthma than men? Blame hormones. Women are twice as likely as men to have asthma, and this gender difference may be caused by the effects of sex hormones on lung cells. Researchers at Vanderbilt University and Johns Hopkins found that testosterone hindered an immune cell linked to asthma symptoms, such as inflammation and mucus production in the lungs. The study in human cells and rodents appears November 28 in the journal Cell Reports. (…) Increased asthma symptoms are regulated by many different factors, including exposure to allergens and viral infections, and the researchers suspected that sex hormones might also be involved. Newcomb and her colleagues looked at human and mouse cells to further study the trend in gender differences that they had observed. They focused on lung cells called Group 2 innate lymphoid cells, or ILC2 cells. These cells make cytokines, proteins that cause inflammation and mucus production in the lungs, which makes it harder to breathe. The researchers collected blood from people with and without asthma and found that those with asthma had more ILC2 cells than those without. Of that group, asthmatic women had more ILC2 cells than asthmatic men. (medicalxpress.com 28.11.2017).)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Nyt studie: Psykiske problemer rammer oftere hvide børn.

(Anm: Nyt studie: Psykiske problemer rammer oftere hvide børn. Forskere bag studiet peger på »bedre familiesammenhold« hos ikke-hvide familier. Hvide børn har signifikant større chance for at udvikle psykiske sygdomme end børn, der kommer fra sorte, asiatiske, blandede eller andre etniske familier. Det er resultatet af det hidtil største populationsstudie, der har undersøgt børns mentale helbred i England, skriver The Telegraph. (…) Studiet er foretaget af forskere fra University College London og Anna Freud National Centre for Children and Families. (jyllands-posten.dk 11.1.2018).)

(Anm: Er leger forskere? (mintankesmie.no).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva, antipsykotika, sovemidler, syrepumpehemmere (PPI), smertestillende, rusmidler etc. forårsaker «uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse».

(Anm: Kognisjon substantiv (…) fra latin cognitio (genitiv cognitionis) 'erkjennelse' BETYDNING OG BRUK (…) psykologi (...) psykologisk prosess som omfatter persepsjon, læring og tenkning | jf. prekognisjon SITAT (…) antallet uføretrygdede på grunn av psykiske lidelser stiger. En grunn kan være større krav i arbeidslivet i dag til det vi kaller kognisjon: tankemessige funksjoner som oppmerksomhet, innlæring og hukommelse (Dagens Næringsliv 31.08.2013) (naob.no/ordbok/kognisjon).)

- Antidepressiva, sovepiller og angstmedisiner etc. kan øke risiko ved kjøring. (- Generelt var de som var involvert i ulykker mer sannsynlig å ha tatt psykotrope legemidler, enten de hadde tatt dem i én måned, én uke eller én dag. (- Forskerne mener leger bør vurdere å gi pasientene råd om ikke å kjøre når de tar disse legemidlene.)

(Anm: Antidepressiva, sovepiller og angstmedisiner kan øke risiko ved kjøring. (…) Generelt var de som var involvert i ulykker mer sannsynlig å ha tatt psykotrope legemidler, enten de hadde tatt dem i én måned, én uke eller én dag. (Drugs prescribed to treat anxiety, depression and insomnia may increase patients’ risk of being involved in motor vehicle accidents, according to a recent study.) Forskerne mener leger bør vurdere å gi pasientene råd om ikke å kjøre når de tar disse legemidlene. Br J Clin Pharmacol. 2013;75(4):1125-33.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: PTSD og psykoaktive legemidler knyttet til økt risiko for demens. (PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementiaI) (…) I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranernes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. (…) En ny studie, publisert i Journal of the American Geriatrics Society undersøkte denne forbindelsen. (...) Legemidler som betydelig økte risikoen for demens inkluderte: - Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) - Nye antidepressiva - Atypiske antipsykotika. (news-medical.net 9.5.2017).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

- Rollen til mitokondriell dysfunksjon ved kardiovaskulær sykdom: En kort gjennomgang.

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon i kardiovaskulær sykdom: En kort gjennomgang. Abstrakt kardiovaskulær sykdom (CVD) er en ledende årsak til dødelighet over hele verden. Korrekt mitokondriell funksjon er nødvendig for vev og organer som har høy etterspørsel etter energi, inkludert hjertet. Mitokondrier er svært sensitive (følsomme) overfor næringsstoffer og oksygenforsyning og gjennomgår metabolsk tilpasning til de skiftende endringer i miljøet. Ved CVD er en slik tilpasning svekket, hvilket, i sin tur, fører til en progressiv reduksjon av den mitokondrielle funksjonen assosiert med avvik (misdannelser) i respiratorisk kjede og ATP-syntese, økt oksidativt stress og tap av mitokondriers strukturelle integritet. Utkobling av elektrontransportkjeden i dysfunksjonelle mitokondrier resulterer i forbedret produksjon av reaktive oksygenarter, uttømning av celle ATP-«basseng», omfattende celleskader og apoptose av kardiomyocytter. Mitofagi er en prosess, hvor celler fjerner seg selv fra dysfunksjonelle og skadede mitokondrier ved hjelp av autofagisk mekanisme. Deregulering av denne prosess ved sviktende hjerte, akkumulering av dysfunksjonelle mitokondrier gjør situasjonen enda mer ugunstig. I hjertepatologi kan avvik i aktiviteten til respiratorisk kjede og ATP-produksjon betraktes som en kjerne ved mitokondriell dysfunksjon. Faktisk, terapeutisk. (Abstract Cardiovascular disease (CVD) is a leading cause of mortality worldwide. Proper mitochondrial function is necessary in tissues and organs that are of high energy demand, including the heart. Mitochondria are very sensitive to nutrient and oxygen supply and undergo metabolic adaptation to the changing environment. In CVD, such an adaptation is impaired, which, in turn, leads to a progressive decline of the mitochondrial function associated with abnormalities in the respiratory chain and ATP synthesis, increased oxidative stress, and loss of the structural integrity of mitochondria. Uncoupling of the electron transport chain in dysfunctional mitochondria results in enhanced production of reactive oxygen species, depletion of cell ATP pool, extensive cell damage, and apoptosis of cardiomyocytes. Mitophagy is a process, during which cells clear themselves from dysfunctional and damaged mitochondria using autophagic mechanism. Deregulation of this process in the failing heart, accumulation of dysfunctional mitochondria makes the situation even more adverse. In cardiac pathology, aberrations of the activity of the respiratory chain and ATP production may be considered as a core of mitochondrial dysfunction. Indeed, therapeutic.) Ann Med. 2017 Dec 14:1-15.)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Strategier for å håndtere sideeffekter (bivirkninger) av antidepressiva: en Internett-undersøkelse. (- RESULTATER: Forekomsten av måter å håndtere forskjellige bivirkninger (fra 26,7 %, seksuell dysfunksjon, til 89,5 %, munntørrhet). Hendelser med lavere prosentandel var mer sannsynlig å bli håndtert med "justeringer av forskrivninger": (seksuell dysfunksjon, 41,9 %, tretthet, 36,8 %, svette, 20,0 %, tremor, 42,5 % og søvnighet, 31,8 %).) (- Den "daglige håndtering" av denne typen inneholdt en rekke strategier, inklusive negative metoder slik som oppkast for kvalme og vektøkning og inntak av alkohol mot søvnløshet.)

(Anm: Coping strategies for antidepressant side effects: an Internet survey. Abstract BACKGROUND: Patients' coping methods to palliate side effects of antidepressants have not been reported in the literature. METHODS: Through an Internet survey, 856 participants who were diagnosed with depression and receiving antidepressants were recruited to report on the methods of coping with side effects. (…) RESULTS: The prevalence of active coping differed across side effects (from 26.7%, sexual dysfunction, to 89.5%, dry mouth). Events with a lower percentage of active coping were more likely to be managed with "adjustment of prescriptions": (sexual dysfunction, 41.9%; fatigue, 36.8%; sweating, 20.0%; tremor, 42.5%; and somnolence, 31.8%). Further, a strong negative correlation was found between the percentage of participants reporting an adjustment of prescription and that reporting an active coping (r=-0.907, p<0.001). The "daily relief" sub-type contained a variety of strategies, including negative methods such as vomiting for nausea and weight gain and drinking alcohol for insomnia. LIMITATIONS: Sampling of subjects were biased due to an Internet survey and diagnosis of depression and experience of side effects were self-reported. CONCLUSION: Patients with depression use various ways in alleviating antidepressants side effects. Some effects such as sexual dysfunction and fatigue may not be amenable to subjective coping efforts and others are sometimes managed inappropriately, which warrants a prudent attention. J Affect Disord. 2012 Dec 20;143(1-3):89-94.)

- Symptomer som tyder på munntørrhet: Problemer med tale, svelging, tidsbruk på måltid, dårlig ånde, nedsatt smakssans, soppinfeksjoner, svie på tunge og lepper. Pasienten tåler ikke sterkt krydret mat, plages med opplevelse av rue slimhinner, dette kan resultere i selskapsvegring og behov for å innta mye væske til måltid og om natten. Ofte oppstår tannproblemer med omfattende karies, løsning av fyllinger, krakelering av emalje, vanskeligheter med protesetilpasning og kronisk periodontitt.

(Anm: Xerostomi (Munntørrhet). Xerostomi beskriver både en subjektiv følelse av munntørrhet og objektivt målbar nedsatt spyttproduksjon. Ustimulert spyttvolum på 1,5 ml eller mindre i løpet av 15 minutter er en hyppig anvendt grense (jfr multisenterstudier) Når det gjelder spyttets funksjoner er noen av de viktigste bidrag til fordøyelse (enzymer), betydning for svelgefunksjonen med smøring av mat for tygging og dannelse av bolus, fuktighet til strupen for tale, antibakteriell aktivitet (enzymer/antistoffer) til beskyttelse av munnslimhinne og tenner, smakssans (mange substanser smakes bare i løsning) og væskebalanse (”dry mouth”-refleks stimulerer tørstesenteret i hypothalamus). (…) Symptomer som tyder på munntørrhet: Problemer med tale, svelging, tidsbruk på måltid, dårlig ånde, nedsatt smakssans, soppinfeksjoner, svie på tunge og lepper. Pasienten tåler ikke sterkt krydret mat, plages med opplevelse av rue slimhinner, dette kan resultere i selskapsvegring og behov for å innta mye væske til måltid og om natten. Ofte oppstår tannproblemer med omfattende karies, løsning av fyllinger, krakelering av emalje, vanskeligheter med protesetilpasning og kronisk periodontitt. Årsaker: Strålebehandling, medikamenter (spesielt diuretika, antihypertensiva, antiparkinsonmidler, cytostatika, psykofarmaka, hypnotika, antihistaminer, betablokkere), Sjögrens syndrom, som ofte er sekundært til revmatoid artritt, LED, systemisk sklerose, mixed connective tissue disease, polyarteritis nodosa, polymyositt og primær biliær cirrhose. Videre sialadenoser (bilateral hevelse av spyttkjertler, spesielt parotis), som ved lidelser som diabetes mellitus, thyreoidealidelser (hypothyreose) og hypofysesykdommer. Kronisk sialoadenitt forårsaket av virus, bakterier, elektrolyttforstyrrelser eller obstruksjoner. Nevrologiske lidelser, sarkoidose (Heerfordts syndrom), cystisk fibrose, munnpusting, leverlidelser, pankreatitt, høyt forbruk av tobakk eller alkohol, anoreksi, underernæring, feber, osmotisk diurese, bloddyskrasier som jernmangelanemi og pernisiøs anemi. Funn: Tørre slimhinner. Sparsomt, seigt eller skummende spytt. Røde kinnslimhinner, ujevn overflate på tungen, atrofiske tungepapiller, dårlig tannstatus, orale soppinfeksjoner. Undersøkelser: ØNH-status, generell status og grundig anamnese. Kan ut fra potensielle årsaker være aktuelt å undersøke mye, men for ØNH-leger er det mest aktuelt å starte med spyttvolummålinger, hematologiske prøver, immunologiske prøver mht Sjögrens syndrom; standard prosedyre er spyttkjertelbiopsi fra underleppe (viktig med flere små kjertler i biopsimateriale). (legeforeningen.no 17.3.2012).)

(Anm: Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse. (…) Oral helse har betydelige konsekvenser for livskvalitet og generell helse. I tillegg til funksjonelle problemer og problemer med selvfølelse som følge av dårlige tenner, øker forekomsten av kronisk inflammasjon og bakteriemi (bakterier i blodet) kjennetegnet av dårlig tannhelse og økt forekomst av koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og luftveissykdom. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han. (…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft.) (nrk.no 13.5.2011).)

- The drugs don't work: a modern medical scandal.

(Anm: Legemidlene virker ikke: en moderne medisinsk skandale. Legene som forskriver legemidler vet ikke at de ikke virker som de er ment å gjøre. Det gjør heller ikke deres pasienter. Produsentene vet det veldig godt, men de forteller det ikke. (The drugs don't work: a modern medical scandal.) (guardian.co.uk 21.9.2012).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

- SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc.

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

- Har mental helselov sett sine bedre dager? (- Uberettiget diskriminering av personer med psykisk dårlig helse bør erstattes med universelle regler basert på beslutningsprosesser (…) I ikke-psykiatriske tilfeller er personens evne (eller kapasitet) til å ta en avgjørelse om behandling av avgjørende betydning om overprøving av et avslag kan rettferdiggjøres.)

(Anm: Har mental helselov sett sine bedre dager? (Has the Mental Health Act had its day?) (Uberettiget diskriminering av personer med psykisk dårlig helse bør erstattes med universelle regler basert på beslutningsprosesser (…) I ikke-psykiatriske tilfeller er personens evne (eller kapasitet) til å ta en avgjørelse om behandling av avgjørende betydning om overprøving av et avslag kan rettferdiggjøres.) (Unjust discrimination against people with mental ill health should be replaced with universal rules based on decision making ability (…) In non-psychiatric cases, the person’s ability (or capacity) to make a decision about treatment is key to whether over-riding a refusal can be justified.)  BMJ 2017;359:j5248 (Published 16 November 2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Hurtig økende sensomotoriske lammelser, hørselstap og dødelig arytmi hos en multimorbid pasient på grunn av en utilsiktet overdose av Prozac (fluoxetine). (- Vanlige sideeffekter av selektive serotoninopptakshemmere (SSRI) inkluderer takykardi (høy puls), døsighet, tremor, kvalme og oppkast.)

(Anm: Rapid Ascending Sensorimotor Paralysis, Hearing Loss, and Fatal Arrhythmia in a Multimorbid Patient due to an Accidental Overdose of Fluoxetine. Abstract Background: Common side effects of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) include tachycardia, drowsiness, tremor, nausea, and vomiting. Although SSRIs have less toxic side effects compared to more traditional antidepressants, serious and life threatening cases of SSRI overdose have been reported. We describe a 24-year-old multimorbid female who presented to the emergency department with rapid onset ascending sensorimotor paralysis, complicated by respiratory and cardiac arrest, found to have fatal levels of fluoxetine by toxicological analysis, not taken in a suicidal act. Results: Autopsy was performed at the Los Angeles County Medical Examiner's Office of a female with no evidence of traumatic injury. Toxicological analysis revealed lethal levels of fluoxetine, toxic levels of diphenhydramine, and multiple other coingested substances at nontoxic levels. Neuropathological examination of the brain and spinal cord revealed no evidence of Guillain-Barre paralysis. Conclusions: Lethal levels of fluoxetine and multiple potential drug-to-drug interactions in our patient likely contributed to her unique signs and symptoms. This is the first case reporting neurologic signs and symptoms consisting of rapid onset ascending sensorimotor paralysis, hearing loss, respiratory failure, cardiac arrest, and death in a patient with lethal levels of fluoxetine. Case Rep Neurol Med. 2017;2017:5415243. Epub 2017 Oct 16.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- PTSD linket til endringer i tarmbakterier. En undersøkende studie har identifisert en sammenheng mellom tarmbakterier og posttraumatisk stresslidelse som kan bringe oss nærmere en forståelse av mekanismene for den komplekse tilstanden.

(Anm: PTSD linket til endringer i tarmbakterier. En undersøkende studie har identifisert en sammenheng mellom tarmbakterier og posttraumatisk stresslidelse som kan bringe oss nærmere en forståelse av mekanismene for den komplekse tilstanden. (PTSD linked to changes in gut bacteria.) Gut bacteria also influence the biology and function of the brain through the production of hormones or neurotransmitters, molecules that alter immune function, and toxins. (…) However, they did find that participants who had experienced trauma as children had lower levels of two of the gut bacteria (Actinobacteria and Verrucomicrobia). These two bacteria are known to be important for regulating the immune system. (medicalnewstoday.com 27.10.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Kan behandling av depresjon forverre symptomer i det lange løp? Ifølge en nylig studie, selv om behandling av alvorlig depressiv lidelse har nytte på kort sikt, kan det over en lengre periode, gjøre tilstanden verre.

(Anm: Could treating depression worsen symptoms in the long run? According to a recent study, although treating major depressive disorder has benefits in the short-term, over a longer period of time, it may make the condition worse. Major depressive disorder is a serious, debilitating mental illness. In the United States, it affects more than 16.1 million people over the age of 18. Although its prevalence is high, it is still a difficult condition to treat. Treatments include medications such as selective serotonin reuptake inhibitors and talking therapies, such as cognitive therapy. No case of depression is the same, and often, individuals receive a range of treatments across their lifetime. How well the treatment of depression works has come under scrutiny over recent years, and the debate is by no means over. The latest study, published in the journal Psychotherapy and Psychosomatics, adds another dimension to this ongoing conversation. (medicalnewstoday.com 26.10.2017).)

(Anm: Poorer Long-Term Outcomes among Persons with Major Depressive Disorder Treated with Medication. Psychother Psychosom 2017;86:302-304.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

- Vanlige antidepressiva virker kanskje ikke for deprimerte pasienter med kronisk nyresykdom. (- Det er lite belegg for å foreskrive et antidepressiva som ikke vil fungere og som bare vil forårsake bivirkninger," sier Dr. Madhukar Trivedi, seniorforfatter av JAMA-studien og direktør for Center for Depression Research and Clinical Care, en del av Peter O 'Donnell Jr. Brain Institute ved UT Southwestern Medical Center.)

(Anm: Common antidepressants may not work for depressed patients with chronic kidney disease. (…) A new study published in the Journal of the American Medical Association found depressed patients with chronic kidney disease did not benefit from a common antidepressant. The finding follows other research that indicates traditional antidepressants are also ineffective in depressed people with chronic conditions such as asthma and congestive heart failure. (…) "There is little justification in prescribing an antidepressant that will not work and will only cause side effects," says Dr. Madhukar Trivedi, senior author of the JAMA study and director of the Center for Depression Research and Clinical Care, part of the Peter O'Donnell Jr. Brain Institute at UT Southwestern Medical Center. (news-medical.net 7.11.2017).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

- Sertralin(e) (Zoloft) er ineffektivt hos deprimerte pasienter med kronisk nyresykdom. Absolutt ingen nytte ble observert hos moderat deprimerte pasienter med ikke-dialysavhengig kronisk nyresykdom. (- Som lederskribenter bemerket viste noen tidligere studier hos deprimerte hjertepasienter på samme måte negative eller tvilsomme legemiddeleffekter, noe som tyder på at det lettest tilgjengelige depresjonstiltaket (dvs. medisinering) ikke alltid er det beste valget.)

(Anm: Sertraline Is Ineffective in Depressed Patients with Chronic Renal Disease. Absolutely no benefit was seen in moderately depressed patients with non–dialysis-dependent chronic kidney disease. (…) As editorialists note, some earlier studies in depressed cardiac patients similarly showed negative or equivocal drug effects, suggesting that the most easily delivered depression intervention (i.e., medication) is not always the best choice. Some insurance policies make it difficult and costly to gain access to nonmedication treatments, which will only further increase overall healthcare costs and the burden of these kinds of medical illnesses. (NEJM 2017 (November 17, 2017).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Virkning og effekt av antidepressiva: Gjeldende status for forskning. (- KONKLUSJONER: Granskning av resultater tilsier ny vurdering av den nåværende anbefalte standarden for depresjonsbehandling.)

(Anm: Efficacy and effectiveness of antidepressants: current status of research. Abstract BACKGROUND: This paper examines the current status of research on the efficacy and effectiveness of antidepressants. METHODS: This paper reviews four meta-analyses of efficacy trials submitted to America's Food and Drug Administration (FDA) and analyzes STAR*D (Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression), the largest antidepressant effectiveness trial ever conducted. RESULTS: Meta-analyses of FDA trials suggest that antidepressants are only marginally efficacious compared to placebos and document profound publication bias that inflates their apparent efficacy. These meta-analyses also document a second form of bias in which researchers fail to report the negative results for the pre-specified primary outcome measure submitted to the FDA, while highlighting in published studies positive results from a secondary or even a new measure as though it was their primary measure of interest. The STAR*D analysis found that the effectiveness of antidepressant therapies was probably even lower than the modest one reported by the study authors with an apparent progressively increasing dropout rate across each study phase. CONCLUSIONS: The reviewed findings argue for a reappraisal of the current recommended standard of care of depression. Psychother Psychosom. 2010;79(5):267-79.)

- Hva er akatisi og hvorfor forekommer det? (- Akatisi er en bivirkning av visse legemidler som gir en ukontrollerbar trang til å bevege bena.)

(Anm: What is akathisia and why does it occur? Akathisia is a side effect of certain drugs that causes an uncontrollable urge to move the legs. It often begins soon after a person starts on a new medication. It is crucial for people with akathisia to seek medical attention when they begin to show signs of it. Doctors can easily adjust medication to relieve this side effect, while still treating the condition that medication was originally prescribed for. In this article, we look at the signs, causes, and treatment options for this side effect. (medicalnewstoday.com 19.10.2017).)

– Uregelmessigheter i vanlig hjernekjemikalie knyttet til plutselig krybbedød) (- Serotonin, ellers kjent som 5-HT, er en nevrotransmitter som finnes i forskjellige deler av menneskekroppen, inkludert sentralnervesystemet.) (- Uregelmessigheter i vanlig hjernekjemikalie knyttet til plutselig krybbedød.) (- Serotonin, ellers kjent som 5-HT, er en nevrotransmitter som finnes i forskjellige deler av menneskekroppen, inkludert sentralnervesystemet.) (- Professor Byard sier: "Bedre forståelse av den komplekse rollen til disse nevrokjemikaliene, og de eksakte årsakene til dysfunksjonen i hjernen, vil hjelpe fremtidig forskning til å utvikle potensielle biomarkører hos spedbarn med økt risiko for SIDS.)

(Anm: Abnormalities in common brain chemical linked to sudden infant death syndrome. University of Adelaide researchers have confirmed that abnormalities in a common brain chemical are linked to sudden infant death syndrome (SIDS). In the first study of its kind looking at babies outside the United States, researchers from the University of Adelaide's Adelaide Medical School investigated 41 cases of SIDS deaths and discovered striking abnormalities in chemical serotonin within the brain. Serotonin, otherwise known as 5-HT, is a neurotransmitter found in different parts of the human body, including the central nervous system. Among its many roles, serotonin is involved in the regulation of sleep, and also control of the cardiovascular and respiratory systems. This latest research, published in the Journal of Neuropathology & Experimental Neurology, confirms and supports the concept that brainstem dysfunction, resulting in significantly altered serotonin expression, is associated with some SIDS deaths. SIDS is the sudden unexpected death of an infant under one year of age that cannot be explained after a thorough investigation, including an autopsy. It is the leading cause of death in infants between one month and one year of age in Australia and the developed world. The research was conducted by PhD student Dr Fiona Bright under the supervision of University of Adelaide Professor of Pathology Roger Byard. Dr Bright today graduated with her PhD from the University of Adelaide. (news-medical.net 14.9.2017).)

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

– Brukere av antidepressiva har høyere dødsrisiko enn ikke-brukere, ifølge forskere (- Det er imidlertid mindre kjent at alle kroppens store organer - hjertet, nyrene, lungene, leveren - bruker serotonin fra blodstrømmen.) (- Antidepressiva blokkerer også absorpsjonen av serotonin i disse organene, og forskerne advarer mot at antidepressiva kan øke risikoen for død ved å hindre at flere organer fungerer som de skal.)

(Anm: Antidepressant users have higher risk of death than non-users, researchers find. Antidepressant medications, most commonly prescribed to reduce depression and anxiety, increase the risk of death, according to new findings by a McMaster-led team of researchers. It's widely known that brain serotonin affects mood, and that most commonly used antidepressant treatment for depression blocks the absorption of serotonin by neurons. It is less widely known, though, that all the major organs of the body--the heart, kidneys, lungs, liver--use serotonin from the bloodstream. Antidepressants block the absorption of serotonin in these organs as well, and the researchers warn that antidepressants could increase the risk of death by preventing multiple organs from functioning properly. The researchers reviewed studies involving hundreds of thousands of people and found that antidepressant users had a 33% higher chance of death than non-users. Antidepressant users also had a 14% higher risk of cardiovascular events, such as strokes and heart attacks. The findings were published today in the journal Psychotherapy and Psychosomatics. (news-medical.net 14.9.2017).)

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

- Resymé. Det har vært dramatiske forbedringer i å redusere barnedød i søvn siden 1990-tallet, da anbefalinger ble introdusert for å legge babyer på ryggen for å sove. Men siden slutten av 1990-tallet har nedgangen blitt redusert.

(Anm: Overview There have been dramatic improvements in reducing baby deaths during sleep since the 1990s, when recommendations were introduced to place babies on their back for sleep. However, since the late 1990s, declines have slowed. Other recommended safe sleep practices today include eliminating hazards, such as keeping blankets, pillows, bumper pads, and soft toys out of the sleep area. Recommendations also include room sharing but not bed sharing. These practices can help lower the risk of sleep-related infant deaths, including sudden infant death syndrome (SIDS), accidental suffocation, and deaths from unknown causes. Not all caregivers follow these  recommendations. Healthcare providers can counsel caregivers on safe sleep practices during pregnancy and baby care visits. (statnews.com 10.1.2018).)

- Analyse avslører at doseøkning av antidepressiva har ingen nytte.

(Anm: Increasing the dosage of antidepressants does not carry benefits, analysis reveals. Authors conducted a meta-analysis which included all double-blind randomized controlled trials (RCTs) comparing a dose increase of antidepressants directly to continuation of standard-dose treatment in unipolar depressive patients who were non- responders to standard-dose pharmacotherapy. A mean change in the Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D) total score was the primary outcome. Secondary outcomes were response rates and discontinuation rates due to any reason, inefficacy, and adverse effects. (…) Authors concluded that according to their findings, dose escalation after initial non-response to standard-dose pharmacotherapy cannot be regarded as general evidence-based treatment option in unipolar depression. (news-medical.net 24.10.2017).)

- Serotoninsyndrom kan være misdiagnostisert hos barn fordi det har blitt rapportert for det meste hos voksne.

(Anm: Asynchronicity of Organic and Psychiatric Symptoms in a Case of Sertraline Intoxication. (…) However, sertraline overdose may cause a toxic hyperserotonergic state known as serotonin syndrome (SS). Serotonin syndrome may be misdiagnosed in children because it has been reported mostly in adults. In the present case report, we describe a 16-year-old female patient who ingested 2000 mg of sertraline to attempt suicide. The patient showed symptoms and signs suggestive of SS, characterized by an asynchronicity between organic and psychiatric symptoms. In addition, the patient showed a variability of psychiatric symptoms through time. Clin Neuropharmacol. 2016 Sep-Oct;39(5):269-71.)

- Serotonin syndrom hos hunder: symptomer, årsaker og behandlinger.

(Anm: Serotonin syndrom hos hunder: symptomer, årsaker og behandlinger. Serotonin syndrom hos hunder er en potensielt livstruende tilstand forårsaket av en økning av serotonin i kroppen fra eksponering av antidepressiva. (Serotonin Syndrome In Dogs: Symptoms, Causes, & Treatments. Serotonin syndrome in dogs is a potentially life-threatening condition caused by an increase of serotonin in the body from exposure to antidepressant medication. (dogtime.com 2017).)

(Anm: Veterinærkatalogen - Felleskatalogen (felleskatalogen.no/medisin-vet).)

(Anm: Selektive serotonin- reopptakshemmere – skade ikke dokumentert? (…) En undersøkelse publisert i 1999 viste at ni av ti allmennpraktiserende leger ikke var oppmerksom på serotonergt syndrom (2). Tidsskr Nor Legeforen 2002;122:731.)

- Hvordan legemidler påvirker skjoldbruskfunksjonen. Unormale resultater av skjoldbruskfunksjonstester er vanlige i klinisk praksis.

(Anm: How medications affect thyroid function. Abnormal results of thyroid function tests are common in clinical practice. The diagnosis of thyroid dysfunction is easily made, especially if the clinical signs and symptoms of thyroid dysfunction are also present. In elderly patients aged 65 years and older, who often have atypical presentations, the diagnosis of thyroid dysfunction is more difficult. Sometimes laboratory findings are abnormal because of a patient's use of medications or the presence of unrelated and nonthyroidal medical illnesses. Many abnormalities identified by thyroid laboratory tests can be caused by various illnesses that do not directly involve the thyroid gland. This “euthyroid sick syndrome” occurs in as many as 70% of patients who have been admitted to a hospital., Recognition is critical because therapy is not necessary and may be detrimental. There results of thyroid function tests often revert to normal once the patient recovers from the illness. In this review, I focus on medications that interfere with the proper interpretation of thyroid function test results, cause thyroid illnesses, influence levothyroxine requirements, and impair absorption of exogenous levothyroxine. (…) Serotonin reuptake inhibitors may also alter T4 requirements. In nine patients receiving thyroxine therapy, an elevation in thyrotropin levels and a reduction in FT4 levels were noted after the addition of sertraline hydrochloride. An increase in thyroxine clearance was thought to have occurred. West J Med. 2000 Feb; 172(2): 102–106.)

(Anm: Elevated serum thyrotropin in thyroxine-treated patients with hypothyroidism given sertraline. N Engl J Med. 1997 Oct 2;337(14):1010-1.)

(Anm: Developmental Exposure to Fluoxetine Modulates the Serotonin System in Hypothalamus. PLoS One. 2013; 8(1): e55053.)

(Anm: Effects of Citalopram on Serotonin and CRF Systems in the Midbrain of Primates with Differences in Stress Sensitivity. J Chem Neuroanat. 2011 Jul; 41(4): 200–218.)

- Hunder og serotonin (Dogs and Serotonin). (- Artikkelen advarer om farene ved antidepressiva-indusert serotonin syndrom (SS), en tilstand som kan føre til «sykdom, endrede mentale tilstander og til og med død» hvis tilstanden er ubehandlet.)

(Anm: Dogs and Serotonin. Editorial Note: This post by Leonie Fennell is the first of two on related themes. We would love to hear any observations you or your veterinarian have on drugs in animals in general. Depression, once a disease deemed too rare to merit study, has become so common that it is now a booming business. More and more people are asking: “When we stop at the pharmacy to pick up our Prozac, are we simply buying a drug? Or are we buying into a disease as well?” In the last 20 years depression numbers have rocketed and according to the World Health Organisation, more than 300 million people of all ages are suffering globally. And it seems to be spreading to pets. An article last week caught my attention – ‘Serotonin Syndrome in Dogs: Symptoms, Causes, & Treatment’. The article warns of the dangers of antidepressant-induced Serotonin Syndrome (SS), a condition that if left untreated, can result in ‘illness, altered mental states, and even death’. Considering I’ve seen first-hand the effects that antidepressants can have on humans, particularly depersonalization, aggression and suicidality, I have always wondered whether similar effects can be seen in canines. What might the growing practice of drugging our pets lead to? (…) Lilly’s own literature(1) report the following adverse reactions with dogs taking Reconcile/Prozac: -  Calm/Lethargy/Depression – 32.9% - Shaking/Shivering/Tremor – 11.1% - Restlessness – 7.4% - Aggression –  4.2% (davidhealy.org 16.10.2017).)

- Selvmord betraktes nå som den 10. ledende dødsårsaken for alle aldre, og frekvensen har økt hvert år fra 2000 til 2014 blant både kvinner og menn i alle aldersgrupper unntatt de som er ≥ 75 år. For de i alderen 15 til 44 år er selvmord blant topp tre dødsårsakene over hele verden.

(Anm: Is Ketamine the New Wonder Drug for Treating Suicide? Although the initial findings involving the use of ketamine in suicidal patients are promising, further research is needed on the short- and long-term effects of this medication. In 2014 the suicide rate in the U.S. was 13/100,000, the highest recorded in 28 years.1 Suicide is now considered the 10th leading cause of death for all ages, and the rate has increased every year from 2000 to 2014 among both women and men and in every age group except those aged ≥ 75 years.1-3 For those aged 15 to 44 years, suicide is among the top 3 causes of death worldwide.4-6 Fed Pract. 2017 September;34(9):12-16.).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort (Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort) (...) Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016).)

(Anm: Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.) Konklusjoner: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold. (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.) J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. (J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Svekkelse av kritisk partnerskap mellom hjerneceller kan føre til Alzheimers sykdom.

(Anm: Impairing critical partnership between brain cells can lead to Alzheimer's disease. Researchers have discovered that impairing a critical partnership between brain cells can lead to neurodegeneration. The study published in Cell Metabolism reports a mechanism by which two types of brain cells, neurons and glia, normally support each other's functions. The researchers discovered that when this mechanism fails, neurodegeneration follows, opening a path to a better understanding of disorders such as Alzheimer's disease. (news-medical.net 30.9.2017).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

- Det er betydelig bevis som støtter hypotesen om at mitokondriell dysfunksjon er knyttet til nevropsykiatriske lidelser.

(Anm: Det er betydelig bevis som støtter hypotesen om at mitokondriell dysfunksjon er knyttet til nevropsykiatriske lidelser. (There is considerable evidence supporting the hypothesis that mitochondrial dysfunction is associated with neuropsychiatric disorders.) Hjernen utgjør bare 2 % til 3 % av kroppsvekten, men bruker 20 % av vår mitokondrielle energi målt i oksygenforbruk. Derfor, ettersom systemisk mitokondriell energimetabolisme avtar, er hjernen det første organet som får begrenset tilgang til energi, og dropper under dens bioenergetiske terskel hvilket resulterer i nevrologiske symptomer. (The brain is only 2% to 3% of our body’s weight but expends 20% of our mitochondrial energy, as measured by oxygen consumption. Therefore, as systemic mitochondrial energy metabolism declines, the brain is the first organ to become limited for energy, dropping below its bioenergetic threshold and resulting in neurological symptoms.) JAMA Psychiatry  2017 (Published online June 14, 2017).)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

- SIRT3-deregulering er knyttet til mitokondriell dysfunksjon ved Alzheimers sykdom.

(Anm: SIRT3 deregulation is linked to mitochondrial dysfunction in Alzheimer's disease. Summary Alzheimer's disease (AD) is the leading cause of dementia in the elderly. Despite decades of study, effective treatments for AD are lacking. Mitochondrial dysfunction has been closely linked to the pathogenesis of AD, but the relationship between mitochondrial pathology and neuronal damage is poorly understood. (…) Our results indicate that SIRT3 dysfunction leads to p53‐mediated mitochondrial and neuronal damage in AD. Therapeutic modulation of SIRT3 activity may ameliorate mitochondrial pathology and neurodegeneration in AD. Aging Cell. 2018 Feb; 17(1): e12679.)

(Anm: Mitochondrial SIRT3 Mediates Adaptive Responses of Neurons to Exercise, and Metabolic and Excitatory Challenges. Cell Metab. 2016 Jan 12; 23(1): 128–142.)

(Anm: Sirt3 protects mitochondrial DNA damage and blocks the development of doxorubicin-induced cardiomyopathy in mice. Abstract Doxorubicin (Doxo) is a chemotherapeutic drug widely used to treat variety of cancers. (…) In summary, our results described here demonstrate that Doxo toxicity to the heart is associated with reduced SIRT3 levels and mtDNA damage. Because SIRT3 levels are also reduced with aging of humans, it is tempting to believe that the delayed toxicity of this drug therapy could be partly linked with reduced cardiac SIRT3 levels with age. Therefore, strategies targeted to maintain mitochondrial SIRT3 levels should be able to protect to the heart from Doxo-meditated toxicity. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2016 Apr 15; 310(8): H962–H972.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

- Uheldig virkning av Seroxat/Paxil (paroxetine) på sædceller.

(Anm: Adverse effect of paroxetine on sperm. (…) Abstract OBJECTIVE: To assess the effects of a selective serotonin reuptake inhibitor on semen parameters. (…) CONCLUSION(S): In men with normal semen parameters, paroxetine induced abnormal sperm DNA fragmentation in a significant proportion of subjects, without a measurable effect on semen parameters. The fertility potential of a substantial number of men on paroxetine may be adversely affected by these changes in sperm DNA integrity. Fertil. Steril. 2010;94:1021–1026.)

 (Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and risk of autism spectrum disorder and attention deficit hyperactivity disorder: systematic review of observational studies and methodological considerations. (…) Conclusions Existing observational studies measuring the risk of ASD and ADHD with antidepressant exposure are heterogeneous in their design. Classical comparisons between exposed and unexposed women during pregnancy are at high risk of residual confounding. Alternative comparisons and sibling designs may aid the interpretation of causality and their utility requires further evaluation, including understanding potential limitations of undertaking meta-analyses with such data. BMC Medicine201816:6.)

- Alzheimer: Lavt serotoninnivå kan drive utviklingen. En av hypotesene frem til nå har vært at nevrotransmitteren serotonin spiller en nøkkelrolle. (…) Prof. Smith bemerker imidlertid at SSRI-behandling for Alzheimers sykdom ikke har vist seg å være vellykket.

(Anm: Alzheimer: Lavt serotoninnivå kan drive utviklingen. En av hypotesene frem til nå har vært at nevrotransmitteren serotonin spiller en nøkkelrolle. (…) Prof. Smith bemerker imidlertid at SSRI-behandling for Alzheimers sykdom ikke har vist seg å være vellykket. (Alzheimer's: Low serotonin levels may drive development. One of the hypotheses put forth so far has been that the neurotransmitter serotonin plays a key role. In recent years, studies have accumulated evidence that people with Alzheimer's disease have less of this brain chemical, which is known to regulate mood, sleep, appetite, and sexual function, among other things. (…) Prof. Smith notes, however, that SSRI treatment for Alzheimer's disease has not been proven successful. The reason for this, she ventures, might be that SSRIs need to bind to serotonin transporters in order to work, but in patients with Alzheimer's disease, it is precisely these transporters that are missing. She therefore suggests that serotonin receptors - rather than transporters - might be a better therapeutic target. (medicalnewstoday.com 16.8.2017).)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

- Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65.

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

– Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner.

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.) (- En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. Desuden kan vandkvaliteten være dårlig i meget små akvarier.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. Derfor er man begyndt at bruge fisk i studiet af depression hos mennesker. (...) Begge forskere påpeger, at fisk, der er i et underholdende fysisk miljø med mange planter og meget legetøj, har mindre tilbøjelighed til at blive deprimerede og stressede. Samtidig har de større chance for at øge væksten i deres hjerner. (…) En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. Desuden kan vandkvaliteten være dårlig i meget små akvarier. I stedet for at købe en guldfiskebowle, skal man derfor gå efter en stor vandtank med mange planter og ting, som kan være med til at gøre livet mere spændende og udfordrende for sin fisk. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

(Anm: Det hovedløse samfund: Glemmer du også at tænke selv? Ny teknologi hjælper i hverdagen, men det gør også din hjerne mere overflødig. Hvis du ikke bruger hjernen, så bliver den doven, og det kan få store konsekvenser. Få ekspertens råd til at vække hjernen. (jyllands-posten.dk 4.8.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

- Antidepressiva läkemedel påverkar fiskars beteende.) (- Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna.)

(Anm: Antidepressiva läkemedel påverkar fiskars beteende. Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna. Det är en avhandlingsom läggs fram vid Södertörns högskola som har studerat hur det vanliga SSRI-läkemedlet citalopram påverkar fiskar, med storspigg och zebrafisk som studiemodeller. Resultatet visade att både ätbeteendet och stresskänsligheten påverkades hos storspiggen. Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna. (lakemedelsvarlden.se 26.5.2017).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

- Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr.

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd.

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd. (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour'. (...) Can alter genes responsible for building fish brains and controlling their behavior.) (scientificamerican.com 14.7.2013).)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

- Medicinrester får fåglar att tappa sexlusten. Starar håller gärna till vid dammar runt reningsverk, där det finns gott om maskar och insekter. Men i vattnet kan också låga halter av läkemedel finnas – exempelvis från antidepressiva medel.

(Anm: Medicinrester får fåglar att tappa sexlusten. Starar håller gärna till vid dammar runt reningsverk, där det finns gott om maskar och insekter. Men i vattnet kan också låga halter av läkemedel finnas – exempelvis från antidepressiva medel. Och dessa ger stararna sämre aptit och minskad sexualdrift visar en brittisk studie av fågelarten, rapporterar Vetenskapsradion. Bland annat slutar hanarna sjunga och visa intresse för honorna, och fåglarna ändrar sina matvanor. Detta kan få allvarliga konsekvenser för en stare. – En fågel utan sexlust får inga ungar och en fågel som inte äter ordentligt överlever inte, säger Kathryn Arnold, miljöforskare vid universitetet i York i England. Antalet starar minskar i många länder, och läkemedelsrester i naturen kan vara en av flera orsaker till det, enligt Arnold. Resultaten presenterades på konferensen SEB Gothenburg 2017, och har ännu inte publicerats. (nyteknik.se 28.8.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Oppdrettsfisk får hjertelidelse av stress, viser ny doktorgradsstudie. Stress er et kjent problem i bransjen. (– Hjerteproblemer av ulike typer rammer oppdrettsfisk, men vi vet lite om årsakene, sier Ida Beitnes Johansen.)

Blir syke av stress
aftenposten.no 25.3.2011
Får for store hjerter - Smaker dårligere

Oppdrettsfisk får hjertelidelse av stress, viser ny doktorgradsstudie. Stress er et kjent problem i bransjen.

De siste tre og et halvt år har stipendiat Ida Beitnes Johansen ved Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, Universitet for miljø og biovitenskap på Ås, dokumentert de fysiske konsekvensene i hjertet og hjernen av stress hos fisk. Det hun fant, var forvokste fiskehjerter i den gruppen av fisk som viste dårligst evne til å takle stress. – Hjerteproblemer av ulike typer rammer oppdrettsfisk, men vi vet lite om årsakene, sier Ida Beitnes Johansen.– Ved å studere forekomsten av stresshormonet kortisol,som finnes både hos fisk og mennesker, har jeg sett hvordan for høye nivåer kan føre til sykdom og hjertelidelser. (...)

- Det hovedløse samfund: Glemmer du også at tænke selv? Ny teknologi hjælper i hverdagen, men det gør også din hjerne mere overflødig.

(Anm: Det hovedløse samfund: Glemmer du også at tænke selv? Ny teknologi hjælper i hverdagen, men det gør også din hjerne mere overflødig. Hvis du ikke bruger hjernen, så bliver den doven, og det kan få store konsekvenser. Få ekspertens råd til at vække hjernen. (jyllands-posten.dk 4.8.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd".

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd. (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour'. (...) Can alter genes responsible for building fish brains and controlling their behavior.) (scientificamerican.com 14.7.2013).)

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd. (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour'. (...) Can alter genes responsible for building fish brains and controlling their behavior.) (scientificamerican.com 14.7.2013).)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

- Oppdrettsfisk får hjertelidelse av stress, viser ny doktorgradsstudie. Stress er et kjent problem i bransjen. (– Hjerteproblemer av ulike typer rammer oppdrettsfisk, men vi vet lite om årsakene, sier Ida Beitnes Johansen.)

Blir syke av stress
aftenposten.no 25.3.2011
Får for store hjerter - Smaker dårligere

Oppdrettsfisk får hjertelidelse av stress, viser ny doktorgradsstudie. Stress er et kjent problem i bransjen.

De siste tre og et halvt år har stipendiat Ida Beitnes Johansen ved Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, Universitet for miljø og biovitenskap på Ås, dokumentert de fysiske konsekvensene i hjertet og hjernen av stress hos fisk. Det hun fant, var forvokste fiskehjerter i den gruppen av fisk som viste dårligst evne til å takle stress. – Hjerteproblemer av ulike typer rammer oppdrettsfisk, men vi vet lite om årsakene, sier Ida Beitnes Johansen.– Ved å studere forekomsten av stresshormonet kortisol,som finnes både hos fisk og mennesker, har jeg sett hvordan for høye nivåer kan føre til sykdom og hjertelidelser. (...)

- Det hovedløse samfund: Glemmer du også at tænke selv? Ny teknologi hjælper i hverdagen, men det gør også din hjerne mere overflødig.

(Anm: Det hovedløse samfund: Glemmer du også at tænke selv? Ny teknologi hjælper i hverdagen, men det gør også din hjerne mere overflødig. Hvis du ikke bruger hjernen, så bliver den doven, og det kan få store konsekvenser. Få ekspertens råd til at vække hjernen. (jyllands-posten.dk 4.8.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Kronisk bruk av ketamin har vært knyttet til kognitiv svekkelse og blærebetennelse. En annen bekymring er at ketamin, noen ganger kalt "Special k," er en substans som misbrukes. (- Chronic use of ketamine has been linked to cognitive impairment and bladder inflammation. Another concern is that ketamine, sometimes called “special K,” is a drug of abuse.)

(Anm: The Dangers of Using the Club Drug Ketamine for Depression. Still, ketamine isn’t quite ready to be considered a primetime treatment for depression, concludes an American Psychiatric Association (APA) research task force in a new report published in JAMA Psychiatry. (…) Chronic use of ketamine has been linked to cognitive impairment and bladder inflammation. Another concern is that ketamine, sometimes called “special K,” is a drug of abuse. (time.com 2.3.2017).)

(Anm: Special k. 1. Ketamine 2. Often obtained by breaking into animal hospitals, this liquid-state tranquilizer can be poured over a mirror, dried, and diced into a powder ready for rave-happy snorting. Let's get tweeked on some special k at the rave tonight. (urbandictionary.com).)

(Anm: Is Ketamine the New Wonder Drug for Treating Suicide? Although the initial findings involving the use of ketamine in suicidal patients are promising, further research is needed on the short- and long-term effects of this medication. In 2014 the suicide rate in the U.S. was 13/100,000, the highest recorded in 28 years.1 Suicide is now considered the 10th leading cause of death for all ages, and the rate has increased every year from 2000 to 2014 among both women and men and in every age group except those aged ≥ 75 years.1-3 For those aged 15 to 44 years, suicide is among the top 3 causes of death worldwide.4-6 Fed Pract. 2017 September;34(9):12-16.).)

- Depresjon er kjent fra helseforskningen som en kilde til økt dødelighet, men alvorlighetsgraden er omstridt. - Over 50 prosent større dødsrisiko. Den såkalte overdødeligheten – økt risiko for å dø innenfor en tidsperiode, sammenlignet med en ”frisk” kontrollgruppe – er 52 prosent for depressive, mens den er 59 for røykere, viser resultatene fra de norske og britiske forskerne, som nylig ble publisert i The British Journal of Psychiatry.

(Anm: Ny studie viser at depresjon gir nesten lite stor risiko for økt dødelighet som røyking. En norsk-britisk forskergruppe har sammenstilt data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), over personer med tydelige depresjonssymptomer, med dødsfall over en tre til seksårs periode. Depresjon er kjent fra helseforskningen som en kilde til økt dødelighet, men alvorlighetsgraden er omstridt. - Over 50 prosent større dødsrisiko. Den såkalte overdødeligheten – økt risiko for å dø innenfor en tidsperiode, sammenlignet med en ”frisk” kontrollgruppe – er 52 prosent for depressive, mens den er 59 for røykere, viser resultatene fra de norske og britiske forskerne, som nylig ble publisert i The British Journal of Psychiatry. (...) Bort fra antidepressiva Så mange som en tredjedel av befolkningen opplever depresjon over en eller flere perioder av livet. Studier i vestlige land kan også tyde på at depresjon er et økende helseproblem. Psykiatrien er i ferd med å gå bort fra medikamentell behandling med såkalte antidepressiva, til fordel for livsstilsterapautiske tiltak. Enkle livsstilsendringer som mindre stillesitting, sunnere mat og sosial omgang har like stor positiv effekt som antidepressiva i mildere og moderate tilfeller av depresjon, ifølge Bjerkeset. (universitetsavisa.no 13.8.2009).)

- Nivåer av angst og depresjon som indikator for dødelighet: HUNT-studien. (- Konklusjoner: Depresjon som risikofaktor for dødelighet var i styrke sammenlignbar med røyking. Samtidig angst reduserte dødeligheten sammenlignet med depresjon alene. Forholdet mellom angstsymptomer og dødelighet var mer komplisert med en U-form og høyest dødelighet hos de som hadde den laveste angstsymptombelastning.)

Levels of anxiety and depression as predictors of mortality: the HUNT study.
Br J Psychiatry. 2009 Aug;195(2):118-25.
Abstract BACKGROUND: Depression is reported to be associated with increased mortality, although underlying mechanisms are uncertain. Associations between anxiety and mortality are also uncertain.
AIMS: To investigate associations between individual and combined anxiety/depression symptom loads (using the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)) and mortality over a 3-6 year period.
METHOD: We utilised a unique link between a large population survey (HUNT-2, n = 61 349) and a comprehensive mortality database.
RESULTS: Case-level depression was associated with increased mortality (hazard ratio (HR) = 1.52, 95% CI 1.35-1.72) comparable with that of smoking (HR = 1.59, 95% CI 1.44-1.75), and which was only partly explained by somatic symptoms/conditions. Anxiety comorbid with depression lowered mortality compared with depression alone (anxiety depression interaction P = 0.017). The association between anxiety symptom load and mortality was U-shaped.
CONCLUSIONS: Depression as a risk factor for mortality was comparable in strength to smoking. Comorbid anxiety reduced mortality compared with depression alone. The relationship between anxiety symptoms and mortality was more complex with a U-shape and highest mortality in those with the lowest anxiety symptom loads.

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: Endotelial dysfunksjon, unormal funksjon av endotelcellelaget på innsiden av blodåreveggen. Endotelcellene spiller normalt en aktiv rolle i reguleringen av blodårenes sammentrekningstilstand («kartonus»), bl.a. ved at endotelcellene danner stoffer som gir muskelavslapning i åreveggen og derved utvidelse (f.eks. nitrogenoksid (NO)), eller muskelkontraksjon og derved sammentrekning av åreveggen (f.eks. endotelin). Endotelcellene har normalt også evnen til å uttrykke ulike overflatemolekyler mot blodstrømmen og derved forhindre lokal blodpropp eller betennelse. Kilde: Store norske medisinske leksikon.)

(Anm: ERS: Endothelial Dysfunction a Problem in COPD. Higher prevalence of pulmonary arterial hypertension. MILAN -- Patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) had higher endothelial dysfunction and a greater pulse wave ratio, which negatively impacted their respiratory function, researchers reported here. (…) In the 98 people with COPD in the study, 74 could be defined as having endothelial functions with a pulse wave MAT/TT greater than 30, the authors stated in a presentation at the European Respiratory Society International Congress. (medpagetoday.com 14.9.2017).)

(Anm: Endothelial dysfunction. In vascular diseases, endothelial dysfunction is a systemic pathological state of the endothelium (the inner lining of blood vessels) and can be broadly defined as an imbalance between vasodilating and vasoconstricting substances produced by (or acting on) the endothelium.[1] Normal functions of endothelial cells include mediation of coagulation, platelet adhesion, immune function and control of volume and electrolyte content of the intravascular and extravascular spaces. (…) Link with atherosclerosis. Endothelial dysfunction is thought to be a key event in the development of atherosclerosis[7] (en.wikipedia.org).)

- Antidepressiva assosiert med betydelig forhøyet dødsrisiko, finner forskere. (- Jeg tror folk ville være mye mindre villige til å ta disse legemidlene hvis de var klar over hvor lite som er kjent om deres påvirkning utenfor hjernen, og at det vi vet, peker på en økt risiko for død. "Benoit Mulsant, en psykiater ved Universitetet i Toronto som også var involvert i studien, sier funnene peker på behovet for mer forskning om hvordan antidepressiva egentlig virker.)

(Anm: Antidepressants associated with significantly elevated risk of death, researchers find. Antidepressant medications, most commonly prescribed to reduce depression and anxiety, increase the risk of death, according to new findings by a McMaster-led team of researchers. (…) We are very concerned by these results. They suggest that we shouldn't be taking antidepressant drugs without understanding precisely how they interact with the body," says author Paul Andrews, an associate professor at McMaster University who led the research team. (…) However, McMaster researcher and co-author Marta Maslej, says, "Our findings are important because they undermine this assumption. I think people would be much less willing to take these drugs if they were aware how little is known about their impact outside of the brain, and that what we do know points to an increased risk of death." Benoit Mulsant, a psychiatrist at the University of Toronto who was also involved in the study, says the findings point to the need for more research on how antidepressants actually do work. (sciencedaily.com 14.9.2017).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- I en systematisk gjennomgang og metaanalyse, som inkluderte 36 forsøk (6 778 deltakere), var selektive serotoninreopptakshemmere og serotonin-noradrenalinreopptakshemmere signifikant mer fordelaktige sammenlignet med placebo ved behandling av vanlige pediatriske psykiatriske lidelser, men førte også til signifikant flere behandlingstrengende hendelser og alvorlige hendelser, som for eksempel selvmordstanker og selvmordsforsøk, samt studiestopp på grunn av uheldige hendelser.»

(Anm: Effekt og sikkerhet av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) og placebo for vanlige psykiatriske lidelser blant barn og ungdom. (Efficacy and Safety of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors, and Placebo for Common Psychiatric Disorders Among Children and Adolescents A Systematic Review and Meta-analysis) (…) Resultater. I en systematisk gjennomgang og metaanalyse, som inkluderte 36 forsøk (6 778 deltakere), var selektive serotoninreopptakshemmere og serotonin-noradrenalinreopptakshemmere signifikant mer fordelaktige sammenlignet med placebo ved behandling av vanlige pediatriske psykiatriske lidelser, men førte også til signifikant flere behandlingstrengende hendelser og alvorlige hendelser, som for eksempel selvmordstanker og selvmordsforsøk, samt studiestopp på grunn av uheldige hendelser. (IFindings. In a systematic review and meta-analysis including 36 trials (6778 participants), selective serotonin reuptake inhibitors and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors were significantly more beneficial compared with placebo in treating common pediatric psychiatric disorders, yet also led to significantly more treatment-emergent and severe adverse events, such as suicide ideation and suicide attempts, as well as study discontinuation due to adverse events.) (JAMA Psychiatry. 2017 Aug 30.)

- Forventet levetid etter det første selvmordsforsøket. (- Konklusjon. Forventet levetid reduseres dramatisk hos pasienter som prøver selvmord. Når de fleste dødsfall skyldes fysiske helsemessige tilstander bør den offentlige innsatsen rettes både mot det å forbedre fysisk helse og det å forhindre selvmord.)

(Anm: Life expectancy after the first suicide attempt. Abstract Objective To assess excess mortality among suicide attempters compared to the general population. (…) Conclusion The life expectancy is dramatically reduced in patients attempting suicide. With most excess deaths being due to physical health conditions, public efforts should be directed both towards improving physical health and to prevent suicide. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 14 December 2017).)

- Unge med selvmordsforsøk har svært forkortet levetid. Unge menn som har ett selvmordsforsøk bak seg har 18 år kortere forventet levetid enn den øvrige befolkningen. De dør som oftest av andre årsaker enn selvmord.

(Anm: Unge med selvmordsforsøk har svært forkortet levetid. Unge menn som har ett selvmordsforsøk bak seg har 18 år kortere forventet levetid enn den øvrige befolkningen. De dør som oftest av andre årsaker enn selvmord. Det viser en ny studie fra Karolinska Institutet og Umeå Universitet som publiseres i Acta Psychiatrica Scandinavia. – Selvmord er selvsagt vanlig i denne utsatte pasientgruppen, men en fordypet analyse viser at overdødeligheten for en stor del kommer av ikke-psykiatriske sykdommer, sier Jussi Jokinen, psykiater og professor ved Umeå Universitet, til ki.se. (dagensmedisin.no 22.12.2017).)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon.

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (…) psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). (uib.no (23.9.2006).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Studie finner link mellom bruk av antidepressiv, type 2 diabetes hos ungdom. (- Pågående, langvarig bruk av serotonin reopptakshemmere (SRI) hos barn og ungdom var assosiert med en nesten to ganger økt risiko for å utvikle type 2 diabetes sammenlignet med ungdommer som tidligere brukte (men omsider avsluttet) bruken av disse legemidlene.)

(Anm: Study Finds Link Between Antidepressant Use, Type 2 Diabetes in Youth. BALTIMORE, Md -- October 24, 2017 -- Current, prolonged use of serotonin reuptake inhibitors (SRIs) in children and adolescents was associated with a nearly 2-fold increased risk of developing type 2 diabetes when compared with youths who formerly used (but eventually discontinued) those medications. The study, published online by JAMA Pediatrics, is the first population-based study that comprehensively examined paediatric patients’ risk of developing type 2 diabetes after beginning treatment with an antidepressant. (dgnews.docguide.com 24.10.2017).)

(Anm: Association of Antidepressant Medications With Incident Type 2 Diabetes Among Medicaid-Insured Youths. (…) Conclusions and Relevance  In a large cohort of youths insured by Medicaid, the use of SSRIs or SNRIs—the most commonly used antidepressant subclass—was associated with an increased risk of type 2 diabetes that intensified with increasing duration of use, cumulative dose, and average daily dose. JAMA Pediatr. Published online October 16, 2017.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Diabetes: Risiko for plutselig hjertedød er syvdobbel hos unge mennesker. De foreløpige resultatene fra en studie fra Danmark tyder på at barn og unge med diabetes kan ha syvdobbel risiko for plutselig hjertedød sammenliknet med unge mennesker uten diabetes. (- Forskerne antyder at årsaken til den økte risikoen kan skyldes at diabetes forårsaker misdannelser i blodårene.)

(Anm: Diabetes: Sudden cardiac death risk sevenfold higher in young people. The preliminary findings of a study from Denmark suggest that children and young adults with diabetes may have seven times the risk of sudden cardiac death of young people without it. The study — led by researchers at Copenhagen University Hospital in Denmark — was presented at the American Heart Association's Scientific Sessions 2017, held this week in Anaheim, CA. Its findings also revealed that children and young adults with diabetes may have eight times the risk of dying from any type of heart disease compared with peers without diabetes. The researchers suggest that the reason for the raised risk might be because diabetes causes abnormalities in blood vessels. The team behind the new study explain that while there is evidence to suggest that people with diabetes have a higher risk of premature death than those in the general population, nobody had examined — in a "nationwide setting" — rates and causes of death among young people and children with type 1 and type 2 diabetes. For their nationwide investigation, the researchers studied records on all young people in Denmark who were aged between 1 and 35 during the years 2000–2009, and between age 36 and 49 during 2007–2009. (medwatch.dk 14.11.2017).)

(Anm: Abstract 20507: Young Persons With Diabetes Have a 7-Fold Increased Risk of Sudden Cardiac Death Compared to Persons Without Diabetes: A Nationwide Cohort Study in Denmark. (…) Conclusion: Children and young adults with DM have a 5-fold increased all-cause MR and a 7-fold increased risk of SCD compared to age-matched persons without DM. This study highlights the need for continuous cardiovascular risk monitoring and management in young persons with DM. Circulation. 2017;136:A20507.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Diabetes-indusert dysfunksjon av mitokondrier og stamceller i skjelettmuskler og nervesystemet.

(Anm: Diabetes-Induced Dysfunction of Mitochondria and Stem Cells in Skeletal Muscle and the Nervous System. Abstract Diabetes mellitus is one of the most common metabolic diseases spread all over the world, which results in hyperglycemia caused by the breakdown of insulin secretion or insulin action or both. Diabetes has been reported to disrupt the functions and dynamics of mitochondria, which play a fundamental role in regulating metabolic pathways and are crucial to maintain appropriate energy balance. Similar to mitochondria, the functions and the abilities of stem cells are attenuated under diabetic condition in several tissues. In recent years, several studies have suggested that the regulation of mitochondria functions and dynamics is critical for the precise differentiation of stem cells. Importantly, physical exercise is very useful for preventing the diabetic alteration by improving the functions of both mitochondria and stem cells. In the present review, we provide an overview of the diabetic alterations of mitochondria and stem cells and the preventive effects of physical exercise on diabetes, focused on skeletal muscle and the nervous system. We propose physical exercise as a countermeasure for the dysfunction of mitochondria and stem cells in several target tissues under diabetes complication and to improve the physiological function of patients with diabetes, resulting in their quality of life being maintained. Int J Mol Sci. 2017 Oct 14;18(10). pii: E2147.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- REM-søvn atferdslidelse hos unge linket til bruk av antidepressiva.

(Anm: REM-søvn atferdslidelse hos unge linket til bruk av antidepressiva (REM sleep behavior disorder at young age linked to antidepressant use. -- En Mayo Clinic-studie har vist at REM-søvn atferdsforstyrrelse (RBD) i yngre alder ser ut til å være koblet til bruk av antidepressiva. (- A Mayo Clinic study has shown that the onset of REM Sleep Behavior Disorder (RBD) at a younger age appears to be connected to antidepressant use.) (eurekalert.org 19.6.2006).)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

- Søvndeprivasjon (søvnfaseforskyvning) er et effektivt antidepressiva for nesten halvparten av pasienter med depresjon.

(Anm: Søvndeprivasjon (søvnfaseforskyvning) er et effektivt antidepressiva for nesten halvparten av pasienter med depresjon. Sleep Deprivation Is an Effective Antidepressant for Nearly Half of Patients With Depression. (dgnews.docguide.com 28.9.2017).)

(Anm: Meta-Analysis of the Antidepressant Effects of Acute Sleep Deprivation. Objective: To provide a quantitative meta-analysis of the antidepressant effects of sleep deprivation to complement qualitative reviews addressing response rates. (…) Conclusions: These findings support a significant effect of sleep deprivation and suggest the need for future studies on the phenotypic nature of the antidepressant response to sleep deprivation, on the neurobiological mechanisms of action, and on moderators of the sleep deprivation treatment response in depression. J Clin Psychiatry 2017. 10.4088/JCP.16r11332.)

(Anm: How sleep deprivation harms memory. Researchers from the Universities of Groningen (Netherlands) and Pennsylvania have discovered a piece in the puzzle of how sleep deprivation negatively affects memory. (medicalnewstoday.com 25.8.2016).)

(Anm: Sleep deprivation causes memory deficits by negatively impacting neuronal connectivity in hippocampal area CA1. eLife 2016;5:e13424 (Published August 23, 2016).)

(Anm: Sleep deprivation linked to cell damage (medicalnewstoday.com 12.12.2014).)

(Anm: Poor sleep quality associated with increased suicide risk in older adults (medicalnewstoday.com 11.8.2014).)

(Anm: Poor sleep health could contribute to inflammatory disease. A new meta-analysis in Biological Psychiatry reports that sleep disturbances and long sleep duration are associated with increases in markers of inflammation. (medicalnewstoday.com 6.7.2016).)

(Anm: Insomnia Linked with Suicidal Thoughts in Teens. J Psychiatr Res 2016 (Jun 7).)

(Anm: Mer sömn – mer lön. Vi vet att sömnen är viktig för vår hälsa. Men bättre sömn kan också leda till högre inkomst, enligt en ny studie. (netdoktor.se.se 12.8.2015).) (PDF)       

- Forskere identifiserer nevroner som styrer hjernens indre ur. Neuroner i hjernen som produserer den glede-signaliserende neurotransmitteren dopamin, styrer også hjernens sirkadiske senter (døgnrytmesenteret), eller "indre ur" - området som regulerer spisesykluser, metabolisme og våkne / hvilesykluser - en nøkkelforbindelse som muligens påvirker kroppens evne til å tilpasse seg jetlag og roterende skiftarbeid, har en ny studie ved University of Virginia vist.

(Anm: Researchers identify neurons that control brain's body clock. Neurons in the brain that produce the pleasure-signaling neurotransmitter dopamine also directly control the brain's circadian center, or "body clock" - the area that regulates eating cycles, metabolism and waking/resting cycles - a key link that possibly affects the body's ability to adapt to jet lag and rotating shift work, a new University of Virginia study has demonstrated. The finding is reported in today's online edition of the journal Current Biology. (medicalxpress.com 3.8.2017).)

(Anm: Direct Midbrain Dopamine Input to the Suprachiasmatic Nucleus Accelerates Circadian Entrainment. Current Biology 2017;27(16):2465–2475.e3 (21 August 2017).)

(Anm: Deprimerede kæmper en hård kamp med deres indre ur. Hjernen hos deprimerede har svært ved at holde sammen på døgnrytmen, som en velfungerende hjerne kan. Ny forskning kan give et praj om hvorfor. (…) Depression rammer op mod hver fjerde kvinde og niende mand i Danmark og er efterhånden blevet en folkesygdom. (...) Alligevel er årsagerne til, at man udvikler depression, meget ringe forståede. Det skriver Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 16.8.2016).)

– Den eldgamle klokke som regulerer våre liv - og bestemmer vår helse.

(Anm: The ancient clock that rules our lives – and determines our health. (…) A circadian clock also stops everything happening at the same time, ensuring that biological processes occur in the appropriate sequence. For cells to work properly they need the right materials in the right place at the right time. (…) The pioneering research of Jeffrey Hall, Michael Rosbash and Michael Young – awarded the 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine earlier this week – provided our first clear understanding of how a biological clock ticks in any organism; in this case, a fruit fly. (...) We now know that the morning and evening preferences of individuals who describe themselves as either “larks” or “owls” also appear to be related to small changes in some of these clock genes that either speed up or slow down our circadian rhythms. (theconversation.com 5.10.2017).)

(Anm: Får nobelpris for oppdagelsen av døgnrytmen. De amerikanske forskerne Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash og Michael W. Young tildeles årets nobelpris i medisin eller fysiologi for oppdagelsen av den biologiske klokka. (…) Et selvregulerende urverk i kroppen Årets nobelprisvinnere begynte med å studere et gen som krevdes for bananfluens normale døgnrytme. De viste at genet kodet for et protein som økte om natten men brøt ned til lave nivåer om dagen. De identifiserte flere proteiner og kunne dermed beskrive et selvregulerende urverk i våre celler. Klokken har siden vist seg å fungere med samme prinsipp i andre flercellede organismer, også i menneske. (nrk.no 2.10.2017).)

- Folkesykdommene som ikke prioriteres.

(Anm: Folkesykdommene som ikke prioriteres. (…) Sykdommene som koster samfunnet mest: De ikke-dødelige sykdommene som muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser Til sammenligning mottar forskning innen kreft og hjerte/karlidelser 13 til 76 ganger større bevilgninger innen alle programområder. (aftenposten.no 2.2.2018).)

- Forskningsfriheden er til debat igjen. Flere forskere har oplevet, at deres forskning er blevet manipuleret af ministerier og styrelser. (- Ledelsesstruktur er problemet.)

(Anm: Forskningsfriheden er til debat igjen. Flere forskere har oplevet, at deres forskning er blevet manipuleret af ministerier og styrelser. Ledelsesstrukturen kritiseres. Danmark ligger lavt i målinger på forskningsfrihed i EU. Det kunne Videnskab.dk fortælle i efteråret. (…) Fredag kunne Politiken berette om flere forskere, der har oplevet, at de har været udsat for politisk pres. Politiken har spurgt 5.000 forskere, hvoraf 1.200 har udført forskning for ministerier eller styrelser. Af de 1.200 svarer knap 8 procent, at de »har oplevet, at ministerier eller styrelser ændrer i den endelige rapport, så væsentlige tal, grafer eller konklusioner er blevet udeladt i den endelige, offentliggjorte udgave af rapporten,« skriver Politiken. (videnskab.dk 2.2.2018).)

- Sirkadiske rytmer i mitokondriell respirasjon. (- Forstyrrende sirkadiske rytmer på organ eller helkroppsnivå ved sosialt jetlag eller skiftarbeid øker risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer som type 2 diabetes mellitus. (- Forstyrret molekylær klokke i dyremodeller fører til opphøyet mitokondriell rytmesitet og endret respirasjon).

(Anm: Sirkadiske rytmer i mitokondriell respirasjon. (Circadian rhythms in mitochondrial respiration.) (…) Forstyrrende sirkadiske rytmer på organ eller helkroppsnivå ved sosialt jetlag eller skiftarbeid øker risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer som type 2 diabetes mellitus. (…) Forstyrret molekylær klokke i dyremodeller fører til opphøyet mitokondriell rytmesitet og endret respirasjon). (Disturbing the molecular clock in animal models leads to abrogated mitochondrial rhythmicity and altered respiration.) J Mol Endocrinol. 2018 Jan 29. pii: JME-17-0196.)

- Sirkadiske rytmer kan være nøkkelen til nye behandlinger for glioblastom. (- Biologiske klokker i hele kroppen spiller en viktig rolle i menneskers helse og ytelse, fra søvn og energi til hvordan maten metaboliseres og til og med alvorlighetsgrad for hjerneslag.)

(Anm: Circadian rhythms could hold key to novel treatments for glioblastoma. Biological clocks throughout the body play a major role in human health and performance, from sleep and energy use to how food is metabolized and even stroke severity. Now, Texas A&M University researchers found that circadian rhythms could hold the key to novel therapies for glioblastoma, the most prevalent type of brain cancer in adults-;and one with a grim prognosis. Scientists in the Texas A&M Center for Biological Clocks Research (CBCR) determined that the timed production of a particular protein, associated with tumor proliferation and growth, is disrupted in glioblastoma cells, and they believe that this may lead to a more effective technique to treat the cancerous cells without damaging the healthy surrounding tissue. These findings, which were supported in part by the National Institutes of Health, were published today (Jan. 10) in the international journal BMC Cancer. (news-medical.net 10.1.2018).)

(Anm: Glioblastom, (GBM), betegnes også WHO grad 4 astrocytom og ble tidligere kalt glioblastoma multiforme. Glioblastom er den vanligste av de primære ondartede hjernesvulstene hos voksne. Glioblastom tilhører en gruppe hjernesvulster som kalles høygradige gliomer. Høygradige gliomer deles i fire undertyper: glioblastom, anaplastisk astrocytom, anaplastisk oligodendrogliom og anaplastisk oligoastrocytom. Glioblastom er den hyppigste undertypen av høygradig gliom og har også dårligst prognose. Hvert år får ca. 200 norske pasienter over 15 år diagnosen høygradig gliom [1]. (no.wikipedia.org).)

- Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue.

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: Fatigue/utmattelse etter traumatisk hjerneskade og hjerneslag. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:331 – 5 (24.2.2015).)

(Anm: Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

- Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller etc.) linket til alvorlige REM-søvnlidelser. (- SSRI-bruk (lykkepille-bruk) (OR 3.9, 95% CI: 1.6-9.8; P=0.003).)

(Anm: Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller etc.) linket til alvorlige REM-søvnlidelser. REM sleep behavior disorder in 703 sleep-disorder patients: The importance of eliciting a comprehensive sleep history. (REM-søvn atferdslidelse hos 703 pasienter med søvnlidelser: Viktigheten av å få frem en omfattende søvnhistorie) (Sleep Med. 2009 Dec 16. [Epub ahead of print].)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

- En veteran som er suicidal mens han sover. (- NREM parasomnia er preget av unormal atferd under søvn med betydelig skadepotensiale.)

(Anm: A veteran who is suicidal while sleeping. The authors’ observations Parasomnias are sleep-wake transition disorders classified by the sleep stage from which they arise, either NREM or rapid eye movement (REM). NREM parasomnias could result from incomplete awakening from NREM sleep, typically in Stage N3 (slow-wave) sleep.1 DSM-5 describes NREM parasomnias as arousal disorders in which the disturbance is not attributable to the physiological effects of substance; substance/medication-induced sleep disorder, parasomnia type, is when the disturbance can be attributed to a substance.2 The latter also can occur during REM sleep. NREM parasomnias are characterized by abnormal behaviors during sleep with significant harm potential.3 Somnambulism or sleepwalking and sleep terrors are the 2 types of NREM parasomnias in DSM-5. Sleepwalking could involve complex behaviors, including: - eating – talking – cooking – shopping  - driving - sexual activity. Current Psychiatry. 2017 April;16(4):43-49.)

- Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. (- I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger).)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

— Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (—  Resultater Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (…) Resultater — Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.) (Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly. (…) Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter.) (Stroke 2008; 39: 857-862).)

- Strukturelle uregelmessigheter i hjernens hvite substans sett hos barn med ASD-trekk.

(Anm: Structural abnormalities in the brain's white matter seen in children with ASD traits. Structural abnormalities in the brain's white matter seen in children with ASD traits (news-medical.net 6.9.2017).)

- Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking.

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smokng. BMJ Open 2017;7:e016224.)

Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

- Lederartikler. Psykotrop forskrivning hos mennesker med intellektuell funksjonshemming og utfordrende atferd. (…) Overforbruk av legemidler er foruroligende idet mennesker med intellektuell funksjonshemming er mer følsomme overfor uønskede bivirkninger og mangler ofte evne til samtykke til behandling.

(Anm: Lederartikler. Psykotrop forskrivning hos mennesker med intellektuell funksjonshemming og utfordrende atferd. (…) Overforbruk av legemidler er foruroligende idet mennesker med intellektuell funksjonshemming er mer følsomme overfor uønskede bivirkninger og mangler ofte evne til samtykke til behandling. (Editorials. Psychotropic prescribing in people with intellectual disability and challenging behaviour. Overuse of medication is concerning as people with intellectual disability are more sensitive to unwanted side effects3 and often lack capacity to consent to treatment.) BMJ 2017;358:j3896 (Published 18 August 2017).)

- Subcortical volume and white matter integrity abnormalities in major depressive disorder: findings from UK Biobank imaging data.

(Anm: Subcortical volume and white matter integrity abnormalities in major depressive disorder: findings from UK Biobank imaging data. Abstract Previous reports of altered grey and white matter structure in Major Depressive Disorder (MDD) have been inconsistent. Recent meta-analyses have, however, reported reduced hippocampal grey matter volume in MDD and reduced white matter integrity in several brain regions. The use of different diagnostic criteria, scanners and imaging sequences may, however, obscure further anatomical differences. In this study, we tested for differences in subcortical grey matter volume (n = 1157) and white matter integrity (n = 1089) between depressed individuals and controls in the subset of 8590 UK Biobank Imaging study participants who had undergone depression assessments. Whilst we found no significant differences in subcortical volumes, significant reductions were found in depressed individuals versus controls in global white matter integrity, as measured by fractional anisotropy (FA) (β = -0.182, p = 0.005). We also found reductions in FA in association/commissural fibres (β = -0.184, pcorrected = 0.010) and thalamic radiations (β = -0.159, pcorrected = 0.020). Tract-specific FA reductions were also found in the left superior longitudinal fasciculus (β = -0.194, pcorrected = 0.025), superior thalamic radiation (β = -0.224, pcorrected = 0.009) and forceps major (β = -0.193, pcorrected = 0.025) in depression (all betas standardised). Our findings provide further evidence for disrupted white matter integrity in MDD. Sci Rep. 2017 Jul 17;7(1):5547.)

—  Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. (J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.).)

- Kognitiv dysfunksjon kan fortelle om tidlig Parkinsons risiko.

(Anm: Biotin Supplements May Interfere with Blood Tests. Supplements linked to false results in biotinylated assays. Cognitive dysfunction is associated with an increased risk of parkinsonism, and should be considered a prodromal sign of Parkinson's disease, researchers argued. In an analysis of data from 7,386 participants in the Rotterdam Study, poor global cognition at baseline was associated with an almost twofold higher risk of incident parkinsonism (HR 1.79, 95% CI 1.37 to 2.33) compared normal cognitive functioning at baseline, according to Arfan Ikram, MD, PhD, of Erasmus MC University Medical Center in Rotterdam, the Netherlands, and colleagues. This association remained robust after 8 years (HR 1.59, 95% CI 1.02 to 2.59) of follow-up, and after excluding patients with the onset of dementia before parkinsonism (HR 1.72, 95 % CI 1.28 to 2.27), the study authors reported online in JAMA Neurology. (medpagetoday.com 27.9.2017)

- Imidlertid gir antidepressiva ofte signifikante bivirkninger, inkludert vektøkning, søvnforstyrrelser, seksuell dysfunksjon og gastrointestinal blødning, noe som øker med langvarig bruk. [15] Hos eldre mennesker er de assosiert med hyponatremi, hjerneslag, fall, anfall og brudd. [16] Langsiktig behandling kan også svekke pasientens følelse av å kunne klare seg uten legemidler, og øke deres avhengighet av medisinsk hjelp. Av disse grunner bør ingen behandles med disse legemidlene unødvendig.

(Anm: Too many people are on antidepressants – GPs must act now. Practices should review all patients on long-term treatment, argues Professor Tony Kendrick. Share On Twitter Email To A Friend  We keep hearing that GPs are prescribing more and more antidepressants. Latest official NHS prescribing data revealed that, once again, the largest increase in prescribing over the past year has been for antidepressants. Indeed, antidepressant use in England doubled between 2003 and 2013, and now more than 11% of women and 7% of men are taking them.[1,2] GPs are giving out more than 60 million prescriptions a year, costing around £300 million, and have been accused of over-prescribing for depression.[3] However, studies of long-term antidepressant users have concluded that a third to a half have no evidence-based indications to continue them, have a low risk of relapse, and could try stopping treatment.[7] (…) However, antidepressants often cause significant side-effects including weight gain, sleep disturbance, sexual dysfunction, and gastrointestinal bleeding, which increase with longer-term use.[15] In older people they are associated with hyponatraemia, strokes, falls, seizures, and fractures.[16] Long-term treatment can also impair patients’ sense of being able to cope without drugs, increasing their dependence on medical help. For these reasons, no one should be treated with these drugs unnecessarily. (pulsetoday.co.uk 5.9.2017).)

- Venlafaksin-indusert cytotoksisitet mot isolerte hepatocytter fra rotter innebærer oksidativt stress og mitokondrie/lysosomal dysfunksjon.

(Anm: Venlafaksin-indusert cytotoksisitet mot isolerte hepatocytter fra rotter innebærer oksidativt stress og mitokondrie/lysosomal dysfunksjon. (…) Konklusjon: Derfor indikerer våre data at venlafaksin induserer oksidativt stress mot hepatocytter, og våre funn gir bevis for at mitokondrier og lysosomer er de primære målene i venlafaksin-medierte celleskader. (Venlafaxine-Induced Cytotoxicity Towards Isolated Rat Hepatocytes Involves Oxidative Stress and Mitochondrial/Lysosomal Dysfunction. (…) Conclusion: Therefore, our data indicate that venlafaxine induces oxidative stress towards hepatocytes and our findings provide evidence to propose that mitochondria and lysosomes are of the primary targets in venlafaxine-mediated cell damage.) Adv Pharm Bull. 2016 Dec;6(4):521-530. Epub 2016 Dec 22.)

- Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller, både av murine eller human opprinnelse i det mikromolarer konsentrasjonsområdet.. (- We found that paroxetine has cytotoxic activity against tumor cells, both of murine or human origin in the micromolar concentration range.)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller, både av murine eller human opprinnelse i det mikromolarer konsentrasjonsområdet.. (- We found that paroxetine has cytotoxic activity against tumor cells, both of murine or human origin in the micromolar concentration range.) J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Cytotoksisk, om et stoff eller påvirkning som skader en celle, eventuelt så alvorlig at cellen dør (i noen tilfeller ved at cellen løses opp; cytolyse). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Cytotoxicity is the quality of being toxic to cells. Examples of toxic agents are an immune cell or some types of venom, e.g. from the puff adder (Bitis arietans) or brown recluse spider (Loxosceles reclusa). (en.wikipedia.org).)

(Anm: Efexor / Effexor (venlafaxine) - Pristiq (desvenlafaxine) (mintankesmie.no).)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Akutt toksisitet for 8 antidepressiva: hva er deres virkningsmekanismer? (Acute toxicity of 8 antidepressants: what are their modes of action? Currently, the hazard posed by pharmaceutical residues is a major concern of ecotoxicology. Most of the antidepressants belong to a family named the Cationic Amphipathic Drugs known to have specific interactions with cell membranes. The present study assessed the impact of eight antidepressants belonging to selective serotonin reuptake inhibitors or serotonin norepinephrine reuptake inhibitors.) Chemosphere. 2014 Aug;108:314-9. Epub 2014 Feb 14. (PDF).)

(Anm: Cell membranes are way more complicated than you think - Nazzy Pakpour (ed.ted.com).)

- Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer kompleks I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

(Anm: Focus on an unusual rise in pancreatic cancer incidence in France. (…) Conclusion: Pancreatic cancer incidence and mortality exhibited diverging trends. Incidence increased over the last 30 years in France whereas mortality did not vary in men and moderately increased in women. Incidence remained lower than mortality up to 2002. One cannot exclude the possibility that a similar trend may appear in other countries. Etiological studies are required to further explain this increase.Int J Epidemiol. 2017 Dec 1;46(6):1764-1772.)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Mitokondrier i nervesystemet: Fra helse til sykdom, del I.

(Anm: Mitokondrier i nervesystemet: Fra helse til sykdom, del I. (Mitochondria in the nervous system: From Health to Disease, Part I.) (…) Til sist granskes nye måter å redde mitokondriell struktur og funksjon ved akutt og kronisk hjerneskade. (Finally, novel ways to rescue mitochondrial structure and function in acute and chronic brain injury are explored.) Neurochem Int. 2017 Sep 13. pii: S0197-0186(17)30481-3.)

- Behandling av barn og ungdom med antipsykotika er et tveegget sverd.

(Anm: Behandling av barn og ungdom med antipsykotika er et tveegget sverd. (…) To tilleggsfunn fra Pagsberg og kollegers studie er verdt å understreke. For det første erfarte bare 22 (23 %) av pasientene behandlingsrespons. (…)  For det andre erfarte 111 (98 %) av pasientene uheldige reaksjoner. (Second, 111 (98%) of patients experienced adverse reactions.) Blant de 55 pasienter som tok quetiapine, rapporterte 47 (92 %) økt søvnlengde og 46 (87 %) rapporterte vektøkning. Blant de 58 pasienter som tok aripiprazol, rapporterte 52 (91 %) tremor og 44 (77 %) rapporterte sviktende hukommelse. (Among the 58 patients taking aripiprazole. 52 (91%) reported tremor and 44 (77%) reported failing memory.) The Lancet Psychiatry 2017;4(8):576–577 (Published: August, 2017).)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

– Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume).

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) Forskere rapporterte i februarutgaven av Archives of General Psychiatry at det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika. En langtidsstudie ved bruk av bildetagning tyder på at hjernevolum hos pasienter med schizofreni gradvis reduseres i takt med varigheten av behandling med antipsykotika. (A long-term imaging study suggests that brain volume in patients with schizophrenia progressively declined with increasing duration of antipsychotic therapy.) (Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (- Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelseeproblemer hos eldre voksne.)

(Anm: - Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (Cognitive risks of anticholinergics in the elderly.) (...) Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelseeproblemer hos eldre voksne.) Cognitive risks of anticholinergics in the elderly. (…) Sammendrag Mange legemidler som forskrives til eldre til eldre har antikolinerge egenskaper. På grunn av gjeldende klinisk bruk av legemidler med mild til beskjeden antikolinergisk aktivitet, er den kliniske manifestasjonen av antikolinerge toksisitet (giftighet) sannsynligvis uspesifikke (f.eks, kognitiv svekkelse) og gjenspeiler effekten av kumulative antikolinerg belastning. Aldersassosierte fysiologiske og farmakokinetisk endringer øker antikolinerge legemiddeleffekter senere i livet. De med kognitiv svekkelse og neurodegenerasjon er spesielt utsatt for antikolinerg toksisitet (giftighet). Aging Health 2013;9(2):159-166.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Linker mitokondrier og synaptisk overføring: CB1-reseptoren. (- Akutt aktivering av mtCB1 endrer mitokondrisk ATP-generasjon, synaptisk overføring og hukommelse, ytelse.)

(Anm: Linking Mitochondria and Synaptic Transmission: The CB1 Receptor. Abstract CB1 receptors are functionally present within brain mitochondria (mtCB1), although they are usually considered specifically targeted to plasma membrane. Acute activation of mtCB1 alters mitochondrial ATP generation, synaptic transmission, and memory performance. However, the detailed mechanism linking disrupted mitochondrial metabolism and synaptic transmission is still uncharacterized. CB1 receptors are among the most abundant G protein-coupled receptors in the brain and impact on several processes, including fear coping, anxiety, stress, learning, and memory. Mitochondria perform several key physiological processes for neuronal homeostasis, including production of ATP and reactive oxygen species, calcium buffering, metabolism of neurotransmitters, and apoptosis. It is therefore possible that acute activation of mtCB1 impacts on these different mitochondrial functions to modulate synaptic transmission. In reviewing and integrating across the literature in this area, we describe the possible mechanisms involved in the regulation of brain physiology by mtCB1 receptors. Bioessays. 2017 Oct 23. doi: 10.1002/bies.201700126.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Bruk av antidepressiva er knyttet til økt risiko for hodeskader og traumatisk hjerneskade blant personer med Alzheimers sykdom, ifølge en ny studie fra Universitetet i Øst-Finland.

(Anm: - Bruk av antidepressiva er knyttet til økt risiko for hodeskader og traumatisk hjerneskade blant personer med Alzheimers sykdom, ifølge en ny studie fra Universitetet i Øst-Finland. Antidepressiva har tidligere vært knyttet til økt risiko for fall og hoftefrakturer, men risikoen for hodeskader har ikke blitt gransket tidligere. (Antidepressant use is associated with an increased risk of head injuries and traumatic brain injuries among persons with Alzheimer's disease, according to a new study from the University of Eastern Finland. Antidepressant use has previously been linked with an increased risk of falls and hip fractures, but the risk of head injuries has not been studied before.) (dgnews.docguide.com 9.8.2017).)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

- Bruk av sovemidler for behandling av søvnløshet kan øke risikoen for fall hos eldre voksne.

(Anm: Taking sleep medications to treat insomnia may increase risk of falling for older adults. (…) The medications, which include sleeping pills -- some of which are sedative hypnotics -- often have side effects that cause problems with balance, memory and situational awareness, according to Buxton and his colleagues, Soomi Lee, assistant research professor in biobehavioral health, Penn State, and Tuo-Yu Chen, visiting assistant professor, Duke-NUS Graduate Medical School and an international faculty affiliate at Penn State Center for Healthy Aging, who report their findings in the current issue of Sleep. (news-medical.net 10.10.2017).)

- Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre.

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Opioider og antidepressiva relatert til økt risiko for benbrudd hos RA-pasienter.

(Anm: Opioid and antidepressant use related to increased risk of osteoporotic fractures for RA patients. Opioids and selective serotonin reuptake inhibitors, a widely used group of antidepressants, are both associated with higher risk of osteoporotic fractures for patients with rheumatoid arthritis, according to new research findings presented this week at the 2017 ACR/ARHP Annual Meeting in San Diego. (…) The increased fracture risk linked to use of opioids or SSRIs may be due to an increased risk of falls associated with these medications, the researchers concluded. (news-medical.net 6.11.2017).)

(Anm: Benskjorhet. (mintankesmie.no/).)

- Bivirkningen "nervøsitet" var vanlig hos pasienter som fikk SSRI (5,5 % vs. 2,5 %) (- Forekomst av tidlig angstforverring i studier på selektive serotoninopptakshemmere ved depresjon.)

(Anm: Incidence of early anxiety aggravation in trials of selective serotonin reuptake inhibitors in depression. (Forekomst av tidlig angstforverring i studier på selektive serotoninopptakshemmere ved depresjon.) Objective Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) may aggravate anxiety and agitation during the first days of treatment but the frequency of such reactions remains unknown. (…) The adverse event ‘nervousness’ was more common in patients given an SSRI (5.5% vs. 2.5%). Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 31 August 2017).)

- Konklusjoner. Resultater viser at bruk av sovemedisiner er assosiert med angstsymptomer hos amerikanske eldre voksne. Idet sovemedisiner er assosiert med uønskede uheldige helsehendelser har disse resultatene kliniske konsekvenser for behandling av angstsymptomer hos eldre pasienter.

(Anm: Association between anxious symptoms and sleeping medication use among US older adults. Abstract Objective To investigate the relationship between anxiety symptoms and sleeping medication use among a nationally representative sample of US older adults. Conclusions Results demonstrated that anxiety symptoms are significantly associated with sleeping medication use among US older adults. We also found that depressive symptoms, chronic conditions, and worse self-rated health are associated with sleeping medication use. As sleeping medications are associated with adverse health events, these results have clinical implications for treating anxiety symptoms among older patients. Int J Geriatr Psychiatry 2017 (First published: 29 September 2017.)

- Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier.

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier. Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

- Personskader innen psykiatrien fører sjelden til erstatning.

(Anm: Personskader innen psykiatrien fører sjelden til erstatning. Personskador inom psykiatrin leder sällan till ersättning. (...) Medicineringsskador. Enligt Patientskadelagen kan ersättning bli aktuell endast om förskrivning av läkemedel inte har skett enligt föreskrifter och anvisningar och om de uppkomna besvären har ett samband med sådana brister. (...) Psykofarmaka. Flera psykofarmaka, särskilt vissa antipsykosmedel, ger ibland mycket stor viktuppgång, även åtföljt av diabetes. (...) Tandskador. Flera psykofarmaka ger muntorrhet med ökad risk för tandsjukdomar. Sådana skador ersätts inte genom Patientförsäkringen om förskrivningen skett på ett riktigt sätt. (...) Beroende av bensodiazepiner. Bensodiazepiner förskrivs fortfarande under långa tider på dåligt vetenskapligt underlag. Risken för utveckling av beroende är väl känd. (Läkartidningen 2008;105:39-41 (8.1.2008).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- FIKK 2,2 MILL. etter ansiktskramper. (- Kvinnen har fått store skader. I tillegg til de kroniske muskeltrekningene i ansikt, hals og mellomgulv har kvinnen store pustebesvær, sier Svoldal Stæhr i NPE.) (- Det foreligger en potensiell risiko for kramper ved behandling med antidepressive legemidler. (…) - Store smerter. - Kvinnen har store smerter og er delvis eller helt ufør etter å ha tatt preparatet Fontex, sier Svoldal Stæhr.)

(Anm: FIKK 2,2 MILL. etter ansiktskramper. En 51 år gammel kvinne fikk utbetalt hele 2,2 millioner kroner i erstatning, etter at «lykkepiller» ga henne kroniske rykninger i ansiktet. Informasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ser svært alvorlig på saken. En 51 år gammel kvinne fikk utbetalt hele 2,2 millioner kroner i erstatning, etter at «lykkepiller» ga henne kroniske rykninger i ansiktet. Informasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ser svært alvorlig på saken. - Kvinnen har fått store skader. I tillegg til de kroniske muskeltrekningene i ansikt, hals og mellomgulv har kvinnen store pustebesvær, sier Svoldal Stæhr i NPE. (…) Fontex, bedre kjent som Prozac, skal virke mot depresjon, angst, spiseforstyrrelser, narkolepsi og andre psykiske lidelser. Det foreligger en potensiell risiko for kramper ved behandling med antidepressive legemidler. (…) - Store smerter. - Kvinnen har store smerter og er delvis eller helt ufør etter å ha tatt preparatet Fontex, sier Svoldal Stæhr. (VG 22.05.2006).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. (- I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger).)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking.

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smokng. BMJ Open 2017;7:e016224.)

Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon.

(Anm: Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon. Abstrakt. Alderselaterte endringer i mitokondrier er knyttet til redusert i mitokondriell funksjon. Med fremskyndet aldring reduseres mitokondrielt DNA-volum, integritet og funksjonalitet på grunn av akkumulering av mutasjoner og oksidativ skade fremkalt av reaktive oksygensubstanser (ROS). Hos eldre mennesker er mitokondriene preget av redusert funksjon som redusert oksidativ kapasitet, redusert oksidativ fosforylering, redusert ATP-produksjon, betydelig økning i ROS-generasjon og redusert antioksidantforsvar. (Abstract Age-related changes in mitochondria are associated with decline in mitochondrial function. With advanced age, mitochondrial DNA volume, integrity and functionality decrease due to accumulation of mutations and oxidative damage induced by reactive oxygen species (ROS). In aged subjects, mitochondria are characterized by impaired function such as lowered oxidative capacity, reduced oxidative phosphorylation, decreased ATP production, significant increase in ROS generation, and diminished antioxidant defense.) Biomed Res Int. 2014;2014:238463. Epub 2014 Apr 10.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

– Iltbehandling får antibiotika til at virke igjen. Antibiotika Ved at flytte antibiotikabehandling ind i et trykkammer med mere ilt end normalt, kan man få antibiotika til at virke på bakterier, der ellers ikke kan slås ned af behandlingen.

(Anm: Iltbehandling får antibiotika til at virke igjen. Antibiotika Ved at flytte antibiotikabehandling ind i et trykkammer med mere ilt end normalt, kan man få antibiotika til at virke på bakterier, der ellers ikke kan slås ned af behandlingen. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet. Den nye viden kan hjælpe patienter med kroniske infektioner, mener forskerne. (sund.ku.dk 8.12.2017).)

- Antifosfolipidsyndrom (APS) og antifosfolipidantistoffsyndrom (APLS). APS og APLS er autoimmune sykdommer som forårsaker blodpropper - særlig hos kvinner.

(Anm: Across the Table on Antiphospholipid Syndrome. Jack Cush, MD, and Doruk Erkan, MD, MPH, discuss this sometimes frustrating condition. The antiphospholipid syndrome (APS) is a common disorder affecting patients with and without autoimmune disease. Despite wider recognition of APS among physicians as well as the expanding research collaborations, many clinical questions are still encountered in clinical practice, which require further evidence-based studies. In this "Across the Table" edition, Jack Cush, MD, and Doruk Erkan, MD, MPH, discuss some of these APS-related questions, and Erkan offers his approach to diagnosis and management. (medpagetoday.com 31.12.2017).)

(Anm: Antifosfolipidsyndrom (APS) og antifosfolipidantistoffsyndrom (APLS). APS og APLS er autoimmune sykdommer som forårsaker blodpropper - særlig hos kvinner. (lommelegen.no 22.10.2009).)

(Anm: En 55 år gammel mann med residiverende hjerneinfarkt. En 55 år gammel mann ble innlagt to ganger med hjerneinfarkt som antatt komplikasjon til cervikal arteriedisseksjon. Uventede funn ved en planlagt kontroll ga behov for å tenke nytt. Etter en mer omfattende utredning tror vi nå at pasienten har hatt to uavhengige, uvanlige årsaker til hjerneinfarkt. (…) Tidligere i livet hadde han hatt en uklart beskrevet episode med forbigående synstap og en annen med akutt vertigo og oppkast, oppfattet som perifert betinget. (…) Cervikal arteriedisseksjon gir i første rekke symptomer i form av smerter og lokale virkninger av hematomet i karveggen. Et flertall av pasientene har ensidige nakke-, hals- eller hodesmerter. Ved carotisdisseksjon beskriver mange smerter bak øret eller utstråling ved kjevevinkelen. Slike plager fikk vi ikke frem hos vår pasient. (…) Blodbildet tydet på diagnosen antifosfolipidsyndrom. Klaffeforandringer er også assosiert med denne tilstanden. Antifosfolipidsyndrom er en autoimmun tilstand som kjennetegnes ved trombose eller obstetrisk sykdom hos pasienter med antifosfolipidantistoffer. Ifølge internasjonal konsensus må minst ett klinisk kriterium og ett laboratoriekriterium være oppfylt for at man kan stille diagnosen (ramme 1) (6). (…) Hvis tilstanden opptrer uten assosiasjon til annen sykdom, brukes betegnelsen primært antifosfolipidsyndrom. Sekundært antifosfolipidsyndrom ses særlig ved systemisk lupus erythematosus, men kan også skyldes annen autoimmun sykdom, malignitet eller medikamenter. Antifosfolipidantistoffer er påvist hos opp mot 10 % av friske kontrollpersoner, men opptrer da oftest forbigående. De forekommer hyppigere hos eldre og kronisk syke, og finnes hos 30 – 50 % av dem med systemisk lupus erythematosus (7). Det er først ved allerede gjennomgått trombose at risikoen for nye tromboser er betydelig økt. Dette gjenspeiles ved at også et klinisk kriterium må være oppfylt for at diagnosen antifosfolipidsyndrom kan stilles. Trombose på venesiden er hyppigst, mens TIA eller hjerneinfarkt er første kliniske manifestasjon hos til sammen 20 % (7). Tidsskr Nor Legeforen 2011 131:1089-91.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler. (on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

- Forandrede mitokondrier assosiert med økt autismerisiko.

(Anm: Altered Mitochondria Associated with Increased Autism Risk. CHOP Scientist: Ancient Mitochondrial DNA Genetic Patterns May Play Role in this Neurodevelopmental Condition. PHILADELPHIA, Aug. 23, 2017 /PRNewswire-USNewswire/ -- Mitochondria, the tiny structures inside our cells that generate energy, may play a key role in autism spectrum disorders (ASDs). A provocative new study by Children's Hospital of Philadelphia (CHOP)'s pioneering mitochondrial medicine team suggests that variations in mitochondrial DNA (mtDNA) originating during ancient human migrations may play an important role in predisposition to ASDs. (prnewswire.com 30.8.2017).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

- Mitokondrielle funksjoner modulerer nevroendokrine, metabolske, inflammatoriske og transkripsjonelle responser på akutt psykologisk stress.

(Anm: Mitochondrial functions modulate neuroendocrine, metabolic, inflammatory, and transcriptional responses to acute psychological stress. Abstract The experience of psychological stress triggers neuroendocrine, inflammatory, metabolic, and transcriptional perturbations that ultimately predispose to disease. However, the subcellular determinants of this integrated, multisystemic stress response have not been defined. Central to stress adaptation is cellular energetics, involving mitochondrial energy production and oxidative stress. We therefore hypothesized that abnormal mitochondrial functions would differentially modulate the organism's multisystemic response to psychological stress. By mutating or deleting mitochondrial genes encoded in the mtDNA [NADH dehydrogenase 6 (ND6) and cytochrome c oxidase subunit I (COI)] or nuclear DNA [adenine nucleotide translocator 1 (ANT1) and nicotinamide nucleotide transhydrogenase (NNT)], we selectively impaired mitochondrial respiratory chain function, energy exchange, and mitochondrial redox balance in mice. The resulting impact on physiological reactivity and recovery from restraint stress were then characterized. We show that mitochondrial dysfunctions altered the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, sympathetic adrenal-medullary activation and catecholamine levels, the inflammatory cytokine IL-6, circulating metabolites, and hippocampal gene expression responses to stress. Each mitochondrial defect generated a distinct whole-body stress-response signature. These results demonstrate the role of mitochondrial energetics and redox balance as modulators of key pathophysiological perturbations previously linked to disease. This work establishes mitochondria as stress-response modulators, with implications for understanding the mechanisms of stress pathophysiology and mitochondrial diseases. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Dec 1;112(48):E6614-23.)

(Anm: The mitochondrial respiratory chain is essential for haematopoietic stem cell function. Nat Cell Biol. 2017 Jun;19(6):614-625.)

- Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva.

(Anm: Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. Alkohol og alvorlige skader under behandling med antidepressiva. Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Alcohol and serious harms of antidepressant treatment. BMJ 2016;352:i892 (Published 17 February 2016).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

– Panorama. En forskrivning for mord? (A Prescription for Murder?)

(Anm: Panorama. A Prescription for Murder? Contains some upsetting scenes. Is it possible that a pill prescribed by your doctor can turn you into a killer? Over 40 million prescriptions for SSRI anti-depressants were handed out by doctors last year in the UK. Panorama reveals the devastating side effects on a tiny minority that can lead to psychosis, violence, possibly even murder. With exclusive access to psychiatric reports, court footage and drug company data, reporter Shelley Jofre investigates the mass killings at the 2012 midnight premiere of a Batman movie in Aurora, Colorado. Twenty-four-year-old PhD student James Holmes, who had no record of violence or gun ownership, murdered 12 and injured 70. Did the SSRI anti-depressant he had been prescribed play a part in the killings? Panorama has uncovered other cases of murder and extreme violence which could be linked to psychosis developed after the taking of SSRIs - including a father who strangled his 11-year-old son. Panorama asks if enough is known about this rare side effect, and if doctors are unwittingly prescribing what could be a prescription for murder. (bbc.com 26.7.2017).) (youtube.com)

- Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon.

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

- Antidepressiva og mord: rettferdig nektet. Adshead har ikke fattet poenget med BBC Panorama-programmet "A Prescription for Murder."

(Anm: Antidepressants and murder: justice denied. Adshead has missed the point of the BBC Panorama programme “A Prescription for Murder.”1 It did not attempt to prove that antidepressants cause homicide. Causality has been conceded by prosecutors, regulators, and companies. As early as 1983, Pfizer noted that antidepressants could cause aggressive behaviour. Nor was it about whether sertraline caused Holmes to murder. Having spent time with him, I think that it did. More could have been done to persuade viewers of this. The focus was why Holmes’ legal team didn’t raise these matters. The answer, in part, is that the literature on selective serotonin reuptake inhibitors is almost entirely ghostwritten, and we don’t have access to the data from randomised controlled trials of these drugs.2 The BMJ and other journals play a part in this situation. To acquit Holmes, a lawyer has to persuade a jury that academics and journals are guilty of breaching the norms of science. Holmes was in a “Guildford Four” quandary. Paraphrasing Lord Denning: “If his story is right, it is such an appalling vista it cannot be. Wrongfully convicted prisoners should stay in jail rather than be freed and risk a loss of public confidence in the law.” Holmes had a public defender. His legal team did the best job it could but if it had been better resourced things might have been different. The rest of us who end up on the wrong end of one of the drugs—including respiratory, skin and cardiac drugs—whose labels concede can cause violence, risk ending up in the same position. Comments coordinated by the Science Media Centre3 claimed that this programme cast aspersions on a useful group of drugs. We need to find balance between raising alarms about a drug and ensuring that we do not compromise an innocent person’s right to a fair trial. BMJ 2017;358:j4196 (Published 26 September 2017).)

- FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) 

(Anm: FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) (FDA Drug Safety Communication: FDA warns about new impulse-control problems associated with mental health drug aripiprazole (Abilify, Abilify Maintena, Aristada). (fda.gov 5.5.2016).)

- Gitt den lille effektstørrelsen og bivirkningene forbundet med aripiprazol, er det nødvendig med ytterligere analyse, inkludert kostnadseffektivitet, for å forstå nytteverdien av denne tilnærmingen.

(Anm: Effect of Antidepressant Switching vs Augmentation on Remission Among Patients With Major Depressive Disorder Unresponsive to Antidepressant Treatment: The VAST-D Randomized Clinical Trial. Abstract Importance: Less than one-third of patients with major depressive disorder (MDD) achieve remission with their first antidepressant. (…) Conclusions and Relevance:  Among a predominantly male population with major depressive disorder unresponsive to antidepressant treatment, augmentation with aripiprazole resulted in a statistically significant but only modestly increased likelihood of remission during 12 weeks of treatment compared with switching to bupropion monotherapy. Given the small effect size and adverse effects associated with aripiprazole, further analysis including cost-effectiveness is needed to understand the net utility of this approach. JAMA. 2017 Jul 11;318(2):132-145.)

(Anm: Lessons Learned From the VA Augmentation and Switching Treatments for Improving Depression Outcomes (VAST-D) Study. JAMA. 2017;318(2):126-128.)

- En undersøkelse av det største britiske legemiddelfirma som forsettlig villedet leger.

An investigation into whether Britains biggest drug company deliberately misled doctors
libcom.org/news/tv-times-27-jan-2-feb-2007-27012007
Mon 29 January - 8.30 - 9pm - BBC1 - Panorama - Secrets of the Drugs Trials
An investigation into whether Britains biggest drug company deliberately misled doctors into prescribing Seroxat for depressed teenagers without any evidence to prove its efficacy to treat this patient group. (Given this industries penchant for illegally testing its wares on Third World citizens, illegally dumping out-of-date and lethal drugs in deprived countries for the tax breaks, deliberately letting vulnerable people die for the sake of a few pence profit and carrying out acts of corporate murder when their "reputation" is threatened this would be hardly be surprising.) (...)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

– Antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn. Antidepressiver øker risikoen for aggresjon og selvmord hos barn, konkluderer danske forskere. 

(Anm: – Antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn. Antidepressiver øker risikoen for aggresjon og selvmord hos barn, konkluderer danske forskere.  Barn og unge har dobbelt så høy risiko for selvmordsatferd når de bruker en av de mest vanlige antidepressive legemidlene, ifølge studien som er publisert i The BMJ i forrige uke. Forskerne har gjort en såkalt metaanalyse, det vil si en systematisk gjennomgang av all tilgjengelig og relevant forskning på området. Forskerne har sett på til sammen 70 forsøk med over 18.000 pasienter der bruk av antidepressiver er sammenlignet med placebo-medisin. (dagensmedisin.no 2.2.2016).)

– Konklusjon Vi var i vår tidligere publikasjon med foreløpige data og en bayesisk tilnærming i stand til å reise bekymringer om at selvmordsforsøk kan være forbundet med bruk av paroxetine (Seroxat; Paxil; paroksetin etc.). Denne mistanke er nå bekreftet.

(Anm: Ivar Aursnes, Ingunn Fride Tvete, Jorund Gaasemyr and Bent Natvig. Even more suicide attempts in clinical trials with paroxetine randomised against placebo. (…) Conclusion We were in our previous publication, with preliminary data and a Bayesian approach, able to raise a concern that suicide attempts might be connected with the use of paroxetine. This suspicion has now been confirmed. BMC Psychiatry20066:55.)

Konklusjon Våre funn støtter resultatene av nyere metaanalyser. Pasienter og leger bør advares om at økt selvmordsaktivitet observert hos barn og ungdom som tar visse antidepressiva, også kan være tilstede hos voksne.

(Anm: Ivar Aursnes, Ingunn Fride Tvete, Jorund Gaasemyr and Bent Natvig. Suicide attempts in clinical trials with paroxetine randomised against placebo. Ivar Aursnes, Ingunn Fride Tvete, Jorund Gaasemyr and Bent Natvig. (…) Conclusion Our findings support the results of recent meta-analyses. Patients and doctors should be warned that the increased suicidal activity observed in children and adolescents taking certain antidepressant drugs may also be present in adults. BMC Medicine20053:14.)

- Lykkepillegigant innrømmer selvmordsfare. For første gang presenterer legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline en studie som viser at «lykkepillene» de selv produserer, kan gi økt selvmordsfare.

(Anm: Lykkepillegigant innrømmer selvmordsfare For første gang presenterer legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline en studie som viser at «lykkepillene» de selv produserer, kan gi økt selvmordsfare. Administrerende direktør i GlaxoSmithKlein AS i Norge, Åge Nærdal, konstaterer at deres nye selvmordsstudie gir enda sterkere grunnlag for tett oppfølging av pasienter som får behandling... - Våre kommentarer til undersøkelsen som er fremlagt for et år siden, er at den er basert på kunnskapen man hadde på det tidspunktet og data som var fullt og helt akseptert av europeiske legemiddel-myndigheter, avslutter Åge Nærdal. (vg.no 21.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Studie bekräftar ssri-preparats verkningseffekt. (- Forskarna konstaterar två begränsningar med sin studie.) (- Det noteres at det ikke var noen signifikante sammenhenger mellom tidlige bivirkninger og respons hos placebobehandlede pasienter i hverken citalopram eller paroksetinforsøkene (data ikke vist).) (- FH har mottatt honorarer for foredrag fra Servier. EE har tidligere sittet i rådgivende styre og / eller mottatt honorarer for foredrag og / eller forskningsbidrag fra Eli Lilly, Servier, GSK og H Lundbeck)

(Anm: Studie bekräftar ssri-preparats verkningseffekt. Den dokumenterade effekten på depression beror inte på placeboeffekter som påståtts, visar en metaanalys. (…) Anledningen till att det blev paroxetin och citalopram var att just dessa läkemedels studier uppfyllde kriterierna och fanns tillgängliga elektroniskt. Studien, som forskarna kallar en mega-analys, publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry. (…) Forskarna konstaterar två begränsningar med sin studie. Den första är att endast två läkemedel var föremål för analysen. Resultatet borde ändå vara tillräckligt för att bevisa att teorin om placeboeffekt som enda effekt för antidepressiva läkemedel är felaktig, skriver artikelförfattarna. (…) – Depression är en potentiellt mycket allvarlig sjukdom där man med de här medicinerna ofta kan åstadkomma en markant symptomlindring. Att de i media felaktigt ofta beskrivs som ineffektiva är olyckligt eftersom det kan få patienter att avstå från en effektiv och kanske livräddande behandling, säger Elias Eriksson, professor i farmakologi vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, och en av huvudförfattare till studien, i en kommentar på Sahlgrenska akademins hemsida. (…) Of note is that there were no significant associations between early adverse events and response in placebo-treated patients in either the citalopram or the paroxetine trials (data not shown). (…) Conflict of interest. FH has received speaker’s fees from Servier. EE has previously been on advisory boards and/or received speaker’s honoraria and/or research grants from Eli Lilly, Servier, GSK and H Lundbeck. SN and AL declare no potential conflict of interests. (lakemedelsvarlden.se 18.8.2017).)

(Anm: Efficacy of selective serotonin reuptake inhibitors in the absence of side effects: a mega-analysis of citalopram and paroxetine in adult depression. Molecular Psychiatry 2017 (advance online publication 25 July 2017).)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva – Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

– Tilbakeviser at antidepressiva ikke virker.  (– Hypotesen er bisarr. Jeg er forbauset over at den i det hele tatt har fått så mye oppmerksomhet, sier Elias Eriksson, professor i farmakologi ved Sahlgrenska.)

(Anm: Tilbakeviser at antidepressiva ikke virker. En teori om at antidepressiva egentlig ikke virker, fikk mye oppmerksomhet i internasjonale medier. Ny svensk studie mener å punktere resonnementet bak påstanden. Det er forskere ved Sahlgrenska akademien i Stockholm som i en forskningsartikkel i tidsskriftet Molecular Psychiatry plukker fra hverandre resonnementet om at det bare er placebo-effekt (narrevirkning) som ligger bak når disse legemidlene tilsynelatende virker mot depresjoner. – Hypotesen er bisarr. Jeg er forbauset over at den i det hele tatt har fått så mye oppmerksomhet, sier Elias Eriksson, professor i farmakologi ved Sahlgrenska. (forskning.no 24.8.2017).)

(Anm: Ny forskning: Hvor godt fungerer antidepressiva? Vi har aldri knasket mer piller mot depresjon, til tross for at effekten er omdiskutert. Nå mener svenske forskere å kunne gi oss svaret. Fungerer egentlig de såkalte «lykkepillene»? (vg.no 30.8.2017).)

(Anm: - Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning. (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- Forskere konkluderer: «Lykkepiller» virker ikke mot depresjon.

(Anm: Forskere konkluderer: «Lykkepiller» virker ikke mot depresjon. Stor gjennomgang av forskning tyder på at SSRI-medisiner mot depresjon gjør mer skade enn nytte. Men hvorfor opplever da noen at de hjelper? (forskning.no 18.2.2017).)

- Langsiktig og kortvarig bruk av antidepressiva i vanlig praksis: Data fra en stor kohort i Nederland. (- Konklusjoner: Langsiktig bruk av antidepressiva er betydelig og ser ut til å være økende. Bevissthet om dette fenomenet bør økes, slik bruk bør forebygges når det er mulig, og årsaker til langvarig bruk må undersøkes.)

(Anm: Long-Term and Short-Term Antidepressant Use in General Practice: Data from a Large Cohort in the Netherlands. Abstract Background: Antidepressant use is highly prevalent. Research has mainly focused on efficacy during short periods of use for depression and anxiety. There is a relative paucity of data regarding the frequency of long-term use. Methods: To determine the prevalence and possible increase of long-term use of antidepressants over recent years, we analyzed routine general practice care data in a large cohort of patients (n = 156,620) in and around Amsterdam, The Netherlands. Additionally, predictors of long-term use were studied. Results: Prevalence of long-term use of antidepressants is substantial, and such use appears to be increasing: 30.3% of use was long-term over the period 1995-2005 compared to 43.7% for the period 2005-2015. Higher age, a registered diagnosis of anxiety or depression, and the use of SSRIs or SNRIs were associated with long-term use in multivariate analysis. In addition, specific antidepressants were differentially associated with long-term use. Conclusions: Long-term antidepressant use is substantial and appears to be on the rise. Awareness of this phenomenon should be increased, such use should be prevented when possible, and reasons for long-term use need to be examined. Psychother Psychosom 2017;86:362-369.)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Detta visar att förväntningar har en stor effekt på hur bra man svarar på SSRI-läkemedel, menar Tomas Furmark, men säger också att det verkar finnas ”en måttlig effekt av själva läkemedlet”.

(Anm: Förväntningar kan påverka behandlingars resultat. Det är inte bara läkemedlet i sig som påverkar behandlingens utgång – även patientens förväntningar har en viktig roll, det visar en studie från Uppsala universitet. I studien tittade forskarna på hur behandling med antidepressiva SSRI-läkemedel påverkas av patienternas förväntningar på läkemedlet. ”Stora och signifikanta skillnader” Ena gruppen, som fått den felaktiga informationen, trodde att de åt en substans som inte verkar mot sjukdomen men som ger biverkningar – ett så kallat aktivt placebo. – Vi tittade på hur många det var som svarat bra på behandlingen. Och det var stora och signifikanta skillnader. Det var 50 procent i gruppen som fått korrekt information och bara 14 procent i den andra gruppen, säger Tomas Furmark till radion. Detta visar att förväntningar har en stor effekt på hur bra man svarar på SSRI-läkemedel, menar Tomas Furmark, men säger också att det verkar finnas ”en måttlig effekt av själva läkemedlet”. (netdoktor.se 3.10.2017).)

- Tomas Furmark, professor i psykologi och en av forskarna bakom studien, förklarar att alla deltagande fått samma läkemedel, i det här fallet mot social fobi, men olika information.

(Anm: Patientens förväntningar kan påverka behandlingens utgång. Inte bara läkemedlet, utan även patientens förväntningar kan påverka en behandlings utgång. Det visar en studie där forskarna tittat på antidepressiva SSRI-läkemedel. I studien från Uppsala universitet har forskarna tittat närmare på det antidepressiva SSRI-läkemedlet Cipralex. Tomas Furmark, professor i psykologi och en av forskarna bakom studien, förklarar att alla deltagande fått samma läkemedel, i det här fallet mot social fobi, men olika information. (sverigesradio.se 3.10.2017).)

- GlaxoSmithKline innrømmer anklager om svindel. (- Legemiddelgiganten GlaxoSmithKline kunngjorde i dag at det vil erklære seg skyldig i markedsføring av legemidler for uautoriserte bruksområder og ikke å rapportere sikkerhetsdata.)

(Anm: GlaxoSmithKline concedes drug fraud charges. Pharmaceutical giant GlaxoSmithKline today announced it will plead guilty to marketing drugs for unapproved uses and failing to report safety data. In what is believed to be the largest ever US healthcare fraud settlement, the company will pay out US$3 billion in criminal fines and civil settlements. The multinational company was charged with violations of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act for marketing Paxil and Wellbutrin for unapproved uses, including the  treatment of children and adolescents. The company also conceded charges that it held back data and made unsupported safety claims over its diabetes drug Avandia. Read more about the charges on Reuters. In a media statement, GlaxoSmithKline CEO Sir Andrew Witty said. “Today brings to resolution difficult, long-standing matters for GSK. Whilst these originate in a different era for the company, they cannot and will not be ignored. On behalf of GSK, I want to express our regret and reiterate that we have learnt from the mistakes that were made. “We are deeply committed to doing everything we can to live up to and exceed the expectations of those we work with and serve. Since I became CEO, we have had a clear priority to ingrain a culture of putting patients first, acting transparently, respecting people inside and outside the organisation and displaying integrity in everything we do. Our colleagues at the UK SMC collected the following expert commentary (…) (sciencemediacentre.co.nz 3.7.2012).)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Avandia (rosiglitazone) - informasjon versus kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

- Panorama bekrefter gyldigheten av H L Menckens 100 år gamle kommentar om at det alltid er en velkjent løsning på ethvert menneskelig problem: slagferdig, troverdig og feil. (Panorama proves the validity of H L Mencken’s 100 year old comment that there is always a well known solution to every human problem: neat, plausible, and wrong.)

(Anm: Antidepressants and murder: case not closed. A primetime documentary that points the finger at antidepressant use as key evidence in a mass murder case misses the mark, argues Gwen Adshead. Samuel Johnson observed in 1734 that it was “incident among physicians to mistake subsequence for consequence.” His observation might apply more to journalists; and especially the BBC Panorama programme “A Prescription for Murder,” broadcast on 26 July. (…) Expert conclusions The programme interviewed several psychiatrists, including William Reid, who questioned Holmes for the trial. Reid, an extremely well known and highly respected forensic psychiatrist in the US, patiently and thoroughly explained why he had concluded that antidepressants had played no part in Holmes’s undoubtedly abnormal mental state at the time of the homicides. In a slightly less patient tone, the chief prosecutor also explained that the potential role of antidepressants had indeed been considered at trial by everyone, including the defence, and been rejected as materially irrelevant. (…) Panorama proves the validity of H L Mencken’s 100 year old comment that there is always a well known solution to every human problem: neat, plausible, and wrong. BMJ 2017;358:j3697 (Published 02 August 2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: - Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning. (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

(Anm: Aage Borchgrevink, forfatter og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomite. Ingenting er sant og alt er mulig. (…) I Russland ligger staten bak, mens amerikanske falske nyheter var en forretningsmodell. (…)  I en tid der det finnes mer informasjon enn noensinne, er folk relativt sett dårligere informert enn før. (nrk.no 5.2.2017).)

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Publication bias is a type of bias occurring in published academic research. It occurs when the outcome of an experiment or research study influences the decision of the researcher whether to publish (or otherwise distribute) it. (en.wikipedia.org).)

- Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap.

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: - SSRI-utløst aggresjon, tenåringsvold, massemord etc.? (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva läkemedel påverkar fiskars beteende.) (- Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna.)

(Anm: Antidepressiva läkemedel påverkar fiskars beteende. Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna. Det är en avhandlingsom läggs fram vid Södertörns högskola som har studerat hur det vanliga SSRI-läkemedlet citalopram påverkar fiskar, med storspigg och zebrafisk som studiemodeller. Resultatet visade att både ätbeteendet och stresskänsligheten påverkades hos storspiggen. Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna. (lakemedelsvarlden.se 26.5.2017).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd".

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd. (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour'. (...) Can alter genes responsible for building fish brains and controlling their behavior.) (scientificamerican.com 14.7.2013).)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

- Oppdrettsfisk får hjertelidelse av stress, viser ny doktorgradsstudie. Stress er et kjent problem i bransjen. (– Hjerteproblemer av ulike typer rammer oppdrettsfisk, men vi vet lite om årsakene, sier Ida Beitnes Johansen.)

Blir syke av stress
aftenposten.no 25.3.2011
Får for store hjerter - Smaker dårligere

Oppdrettsfisk får hjertelidelse av stress, viser ny doktorgradsstudie. Stress er et kjent problem i bransjen.

De siste tre og et halvt år har stipendiat Ida Beitnes Johansen ved Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, Universitet for miljø og biovitenskap på Ås, dokumentert de fysiske konsekvensene i hjertet og hjernen av stress hos fisk. Det hun fant, var forvokste fiskehjerter i den gruppen av fisk som viste dårligst evne til å takle stress. – Hjerteproblemer av ulike typer rammer oppdrettsfisk, men vi vet lite om årsakene, sier Ida Beitnes Johansen.– Ved å studere forekomsten av stresshormonet kortisol,som finnes både hos fisk og mennesker, har jeg sett hvordan for høye nivåer kan føre til sykdom og hjertelidelser. (...)

- Det hovedløse samfund: Glemmer du også at tænke selv? Ny teknologi hjælper i hverdagen, men det gør også din hjerne mere overflødig.

(Anm: Det hovedløse samfund: Glemmer du også at tænke selv? Ny teknologi hjælper i hverdagen, men det gør også din hjerne mere overflødig. Hvis du ikke bruger hjernen, så bliver den doven, og det kan få store konsekvenser. Få ekspertens råd til at vække hjernen. (jyllands-posten.dk 4.8.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).

- Krympende hjerne forutsier kognitive tap

Shrinking Brain Predicts Cognitive Loss (Krympende hjerne forutsier kognitive tap)
medpagetoday.com 9.9.2013
Fornix body white-matter volume was an independent predictor of the development of mild cognitive impairment or Alzheimer's disease, with lower volume loss having a hazard ratio of 0.47 for decline (95% CI 0.24-0.89, P=0.02), according to Evan Fletcher, PhD, of the University of California Davis, and colleagues. In addition, greater fornix axial diffusivity was significantly linked with deterioration (HR 1.25, 95% CI 1.02-1.46, P=0.005), the researchers reported online in JAMA Neurology.

Changes to the hippocampus have been a primary focus in the study of Alzheimer's disease, but Fletcher's group has recently been observing accompanying degenerative processes in the fornix area among the cognitively impaired. (…)

- Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier.

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Adenosintrifosfat (ATP) er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i menneskekroppen, som muskelsammentrekning, overføring av signaler i nerver, oppbygging av proteiner, kopiering av arvestoffer med mer. (…) ATP kan oppfattes som en universell energileverandør i alle celler og vev. Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl». Kilde: Store norske leksikon.)

- Denne studien er et annet fascinerende eksempel på mikrobiomets evne til å påvirke verten med hensyn til store helsefarer. Den viser at verdien av en diett er bestemt ikke bare av dine gener, men også genene til tarmmikrober.

(Anm: Gut microbes influence the body's response to high-fat diet. (…) In a paper published in Cell Reports, researchers from Imperial College London in the United Kingdom and INSERM UMRS 1138 in Paris, France, among others, describe how they used genetically similar mice to show that gut microbes influence the body's response to changes in diet and affect health. (…) For their study, the researchers placed around 50 mice with similar genetic makeup on a high-fat diet and tracked changes in their health and behavior. (…) "This means that small differences in the local environment can result in a great diversity in terms of the microbiome," he adds, as he sums up the research: "This study is another fascinating example of the power of the microbiome to influence the host with respect to major health risks. It shows that value of a diet is determined not only by your genes, but also the genes of your gut microbes." (medicalnewstoday.com 6.7.2017).)

- Forskere avslører mekanisme som knytter tarmbakterier til hypertensjon (høyt blodtrykk).

(Anm: Forskere avslører mekanisme som knytter tarmbakterier til hypertensjon (høyt blodtrykk). Scientists unravel mechanism that links gut bacteria to hypertension. (...) In a few studies, when gut bacteria were killed off with antibiotics, patients with hypertension saw a drop in blood pressure. And when gut bacteria were transplanted from hypertensive people into normal mice, they developed high blood pressure. The evidence is compelling, but until now, scientists have not identified a mechanism to explain how bacteria increase blood pressure. (news-medical.net 3.10.2017).)

- Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie.

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: Endrede mitokondrier assosiert med økt autisme risiko. Mitokondrier, de små strukturer i cellene våre som genererer energi, kan spille en nøkkelrolle i autisme spektrumforstyrrelser (ASD). Altered mitochondria associated with increased autism risk. (medicalnewstoday.com 14.2.2015).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

- Antidepressiva øker risiko for åreforkalkning (arteriosklerose), erektil dysfunksjon, hjertesykdom og hjerneslag. (- Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center.)

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model). Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center. Koronar aterosklerose er den primære årsaken til hjerteinfarkt. (A commonly prescribed antidepressant caused up to a six-fold increase in atherosclerosis plaque in the coronary arteries of non-human primates, according to a study by researchers at Wake Forest Baptist Medical Center. Coronary artery atherosclerosis is the primary cause of heart attacks.) Studien er publisert i dagens elektroniske utgaven av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. (...) Apene som fikk SSRI utviklet tre ganger så mye aterosklerose i sine koronararterier i forhold til aper gitt placebo. Hos de deprimerte dyr var mengden enda høyere - nesten seks ganger høyere hos SSRI-behandlede dyr enn hos de som fikk placebo. (sciencedaily.com 6.4.2015).)

(Anm: Effects of long-term sertraline (Zoloft) treatment and depression on coronary artery atherosclerosis in premenopausal female primates. (...) Vi bestemte effekten av SSRI på kranspuls åreforkalkning (aterosklerose) (CAA) i en etablert, ikke-human primatmodell som ble brukt til å avklare sammenhengen mellom depresjon og CAA. (...) KONKLUSJONER: Deprimerte dyr utviklet mer CAA, og langvarig behandling med sertralin resulterte i mer omfattende CAA. (We determined the effects of an SSRI on coronary artery atherosclerosis (CAA) in an established nonhuman primate model used to clarify the association between depression and CAA. (…) CONCLUSIONS: Depressed animals developed more CAA, and long-term treatment with sertraline resulted in more extensive CAA.) Psychosom Med. 2015 Apr;77(3):267-78.)

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: The Aging Risk and Atherosclerosis: A Fresh Look at Arterial Homeostasis. A considerable volume of research over the last decade has focused on understanding the fundamental mechanisms for the progression of atherosclerosis—the underlying cause for the vast majority of all cardiovascular (CVD)-related complications. Front. Genet., 14 December 2017.)

- Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser.

(Anm: Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser. Dette var hovedresultatet i en studie ledet av University of Connecticut i Storrs som nylig ble publisert i Journal of Lipid Research. (Clogged arteries may be down to bacteria, not diet. The fat molecules in the plaques that clog up our arteries and raise risk of heart attack and stroke may come from bacteria that live in our mouths and guts, not just from what we eat. This was the main result of a study led by the University of Connecticut in Storrs that was published recently in the Journal of Lipid Research. (medicalnewstoday.com 3.11.2017).)

(Anm: [Medicin]  - Ateromer dannet af aflejring af fedt og kolesterol kan føre til åreforkalkning (Atheromas formed by deposits of fat and colesterol may lead to arteriosclerosis) (ordbogen.com).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- SSRI for pasienter med depresjon / hjertesvikt? Ikke vær for rask. (- Gitt at dette forsøket med høy kvalitet og en mye lengre behandlingsperiode og en muligens mer effektiv SSRI, som reproduserte resultatene fra SADHART-CHF, bør resultatene fra MOOD-HF føre til at praksisen med forskrivning av SSRI til deprimerte pasienter med hjertesvikt i et forsøk på å påvirke CVD-behandling stanses.) (- Selv om det er andre SSRI enn escitalopram (Cipralex) og sertralin (Zoloft) er det sannsynlig at dette er en klasseeffekt.)

(Anm: SSRIs for depression/heart failure patients? Not so fast. (…) This double-blind, placebo-controlled trial was conducted at 16 tertiary medical centers in Germany between 2009 and 2014. (…) Eligible participants were randomized to receive either escitalopram (10-20 mg/d) or placebo for up to 24 months in addition to standard heart failure care. The starting dose of 5 mg was increased to 10 to 20 mg as tolerated until week 12 of the study; the dose at 12 weeks was considered the maintenance dose. Psychiatric and medical assessments were performed every 6 months during the study period. Depression severity was assessed using the 10-item Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). (…) Despite these differences, the results of MOOD-HF are consistent with the findings of SADHART-CHF: treating patients with both heart failure and depression with an SSRI did not improve the elevated morbidity and mortality risk seen with these comorbid conditions. (…) Given that this high-quality trial, with a much longer treatment period and a possibly more effective SSRI, replicated the findings of SADHART-CHF, the results of MOOD-HF should put to rest the practice of initiating SSRI treatment in depressed patients with heart failure in an attempt to affect CVD outcomes. (…) Although there are other SSRIs besides escitalopram and sertraline, it is likely that this is a class effect. J Fam Pract. 2017 September;66(9):564-567.)

- Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (- Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger.)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Pregnant women who need medications face a risky guessing game. A federal task force is now trying to help (statnews.com 6.12.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

– Studien finner sammenheng mellom søvnvarighet og registrering av kromosomal helse i sperm.

(Anm: Study finds link between sleep duration and measure of chromosomal health in sperm. A new study found a link between sleep duration and a measure of chromosomal health in sperm. The findings are published in the Journal of Sleep Research. In the study of 2020 semen samples provided by 796 male volunteers from colleges in Chongqing (China) from 2013 to 2015, volunteers with more than 9 hours per day of sleep and those with 6.5 hours or less per day sleep had 41% and 30% lower High DNA Stainability—an index that represents the proportion of sperm with abnormal chromatin—than did volunteers with 7 to 7.5 hours per day of sleep. Chromatin is a complex of DNA and proteins that forms chromosomes. (news-medical.net 16.10.2017).)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Konklusjoner. Barn som utsettes for antidepressiva in utero (i livmoren) har økt risiko for psykiske lidelser.

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and psychiatric disorders in offspring: Danish nationwide register based cohort study. (…) Conclusions In utero exposure to antidepressants was associated with increased risk of psychiatric disorders. The association may be attributable to the severity of underlying maternal disorders in combination with antidepressant exposure in utero. The findings suggest that focusing solely on a single psychiatric disorder among offspring in studies of in utero antidepressant exposure may be too restrictive. BMJ 2017;358:j3668  (Published 06 September 2017).)

(Anm: Editorials. How can we disentangle the effects of antidepressants from the underlying risks? (…) Understanding the reproductive safety of drugs requires consideration of long term neurodevelopmental outcomes. Observational studies, for all their flaws, are a necessary piece of the puzzle, and healthcare databases such as the one used for this study provide a rich resource, particularly if they are augmented by additional data sources to reduce confounding.13 However, database and registry studies have limitations and must be supplemented by genetic and epigenetic studies, pharmacokinetic data, animal studies, and in vitro research, which together can provide a more complete picture of the mechanisms by which drugs may act on the developing fetus. Prenatal exposure to antidepressants and increased risk of psychiatric disorders. (…) Overall, the children of women who continued using antidepressants had a 30% higher risk of psychiatric disorders than children of women who discontinued antidepressants during pregnancy (hazard ratio 1.3, 95% confidence interval 1.2 to 1.4). (…) BMJ 2017;358:j3950 (Published 06 September 2017).)

- Bruk av antidepressiva under graviditet kan påvirke barnas mental helse.

(Anm: Using Antidepressants During Pregnancy May Affect Child’s Mental Health. AARHUS, Denmark -- September 7, 2017 -- In utero exposure to antidepressants appears to be associated with increased risk of psychiatric disorders, according to a study published in the British Medical Journal (BMJ). Xiaoqin Liu, MD, Aarhus University, Aarhus, Denmark, and colleagues analysed data from 905,383 children born in Denmark between 1998 and 2012 with the aim of exploring the possible adverse effects of the mother’s use of antidepressants during her pregnancy. The study followed the children until 2014, where some of the children were aged 16 to 17 years. (…) Results showed an increased number of children with psychiatric disorders in the group in which the mothers had been using antidepressants during their pregnancy. Approximately twice as many children were diagnosed with a psychiatric disorder in group 4 (14.5%) than in group 1 (8%). In groups 2 and 3 respectively, 11.5% and 13.6% were diagnosed with a psychiatric disorder at age 16 years. (dgnews.docguide.com 6.9.2017).)

- Sædkvaliteten faller dramatisk i Vesten, ifølge ny studie. Antall spermier i sæd har falt med mer enn 50 prosent de siste 40 årene, viser en ny internasjonal studie.

(Anm: Sædkvaliteten faller dramatisk i Vesten, ifølge ny studie. Antall spermier i sæd har falt med mer enn 50 prosent de siste 40 årene, viser en ny internasjonal studie. Forfatterne av studien mener det er en alvorlig oppvekker, ifølge Financial Times som først omtalte studien. (…) – Når vi begrenser analysen til studier gjennomført etter 1995 ser vi ingen tegn til at nedgangen minker. Dette har store implikasjoner for folkehelsen, sier Levine til Financial Times (FT). Forskerne har hverken sett på bevegeligheten eller utformingen og størrelsen til spermet. Usikker årsak. Studien omfatter ikke forskning på årsaken til at sædkvaliteten synker. Men enkelte årsaker som nevnes er røyking under svangerskapet, livsstilsendringer i perioden og eksponering for plantemidler. (aftenposten.no 26.7.2017).)

(Anm: Antall spermier går ned hos menn i Vesten . Forskning viser en betydelig nedgang både i konsentrasjonen av og det totale antallet spermier i sæden hos vestlige menn over de siste snart 50 år. (…) Forskerne bak studien antyder at forklaringen kan være kjemiske stoffer som finnes i handelsprodukter. Spermieantallet har tidligere blitt forbundet med miljø- og livsstilsfaktorer som kjemisk eksponering i fostertiden, pesticideksponering av voksne, røyking, stress og fedme. Mer forskning er påkrevd for å finne årsaken til denne nedgangen. (nhi.no 26.7.2017).)

- Forskere som vurderer resultatene fra nesten 200 studier, sier at spermtall blant menn fra Nord-Amerika, Europa, Australia og New Zealand ser ut til å være halvert på mindre enn 40 år. Noen eksperter er skeptiske til resultatene fra Human Reproduction Update.

(Anm: Sperm count drop 'could make humans extinct'. Humans could become extinct if sperm counts in men continue to fall at current rates, a doctor has warned. Researchers assessing the results of nearly 200 studies say sperm counts among men from North America, Europe, Australia, and New Zealand, seem to have halved in less than 40 years. Some experts are sceptical of the Human Reproduction Update findings. But lead researcher Dr Hagai Levine said he was "very worried" about what might happen in the future. The assessment, one of the largest ever undertaken, brings together the results of 185 studies between 1973 and 2011. Dr Levine, an epidemiologist, told the BBC that if the trend continued humans would become extinct. (bbc.com 25.7.2017).)

- Bivirkninger av antidepressiva for kronisk smerte: En systematisk gjennomgang og metaanalyse. (- Hver antidepressiva hadde distinkt risikoprofil for bivirkninger.)

(Anm: Bivirkninger av antidepressiva for kronisk smerte: En systematisk gjennomgang og metaanalyse. Adverse Effects of Antidepressants for Chronic Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. (…) Results: Out of 1,975 screened articles, 33 papers published between 1995 and 2015 were included in our review and 23 studies were included in the meta-analyses. A higher risk for adverse effects compared to placebo was observed in all antidepressants included in our analyses, except nortriptyline. The most prevalent adverse effects were dry mouth, dizziness, nausea, headache, and constipation. Amitriptyline, mirtazapine, desipramine, venlafaxine, fluoxetine, and nortriptyline showed the highest placebo effect-adjusted risk of adverse effects. Risk for withdrawal due to adverse effects was highest in desipramine (risk ratio: 4.09, 95%-confidence interval [1.31; 12.82]) followed by milnacipran, venlafaxine, and duloxetine. The most common adverse effects under treatment with antidepressants were dry mouth, dizziness, nausea, headache, and constipation followed by palpitations, sweating, and drowsiness. However, overall tolerability was high. Each antidepressant showed distinct risk profiles of adverse effects. Front. Neurol., 14 July 2017.)

(Anm: Antidepressants used for chronic pain relief come with significant side effects. (…) Therefore, predicting the ability to tolerate such side effects could be crucial for the success of an antidepressant in treating pain, according to a recent article by Dr. Carina Riediger and colleagues in Dr. Timo Siepmann's group at the University Hospital Carl Gustav Carus, in the online journal, Frontiers in Neuroscience. (…) The study collected all reported adverse effects for these drugs in the clinical literature from the past two decades. These side effects ranged from dizziness, dry mouth, and drowsiness, to palpitations, weight gain, sexual and urinary dysfunction, and hypertension, to name a few. The researchers also took into account whether treatment was discontinued due to the severity of these side effects. (news-medical.net 5.9.2017).)

- Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking.

(Anm: SSRI antidepressant use potentiates weight gain in the context of unhealthy lifestyles: results from a 4-year Australian follow-up study. Abstract Objective To examine the association between antidepressant use and weight gain, as well as the interaction with lifestyle factors. Design Longitudinal study. Setting and participants We used data from 2334 adults from two stages (4.4 years apart) of the North West Adelaide Health Study, including validated diet and lifestyle questionnaires, measured body weight and linked pharmaceutical prescription data. Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: sedentary; Engelsk-Dansk Oversættelser. - Hun havde et stillesiddende job (She had a sedentary job) - Han levede et inaktivt liv (He led a sedentary life). (ordbogen.dk).)

- Depresjon ikke ansvarlig for ungdommers vektøkning, men SSRI kan være det.

(Anm: Depresjon ikke ansvarlig for ungdommers vektøkning, men SSRI kan være det. (Depression not responsible for teen weight gain, but SSRIs may be. (...) However, dosage and duration of treatment with SSRIs were associated with increases in BMI, FMI, and LBMI z scores (Pediatrics. 2017. doi: 10.1542/peds.2016-3943).) (mdedge.com 16.6.2017).)

(Anm: Fedme og depresjon er sammenflettet, men forskere vet ikke hvorfor. Obesity and depression are entwined, yet scientists don’t know why. (…) The relationship between obesity and depression is what researchers call "bidirectional." Being obese or overweight ups the odds of depression, and vice versa. (…) A 2011 paper by researchers from the University of Texas-Southwestern found that patients' depressive symptoms were reduced when physicians gave them prescriptions for weekly exercise sessions, which were supervised at the Cooper Institute in Dallas or at home. And in 2014, a study at Duke University found that simply helping obese women maintain their weight — via small lifestyle changes and monthly dietitian check-ins — cut their rates of depression in half. (news-medical.net 11.8.2017).)

(Anm: Impaired exercise tolerance, mitochondrial biogenesis, and muscle fiber maintenance in miR-133a-deficient mice. These findings indicate an essential role of miR-133a in skeletal muscle mitochondrial biogenesis, exercise tolerance, and response to exercise training.-Nie, Y., Sato, Y., Wang, C., Yue, F., Kuang, S., Gavin, T. P. Impaired exercise tolerance, mitochondrial biogenesis, and muscle fiber maintenance in miR-133a-deficient mice. FASEB J. 2016 Nov;30(11):3745-3758. Epub 2016 Jul 25.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

— Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (— Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.)

Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly (Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre)
Stroke 2008; 39: 857-862 (Published online before print January 31, 2008)
Bakgrunn og formål— I noen studier er depresjon sent i livet assosiert med hvit substans lesjoner på MRI. Effekten av forskjellige klasser av antidepressiva på progresjon av hvit substans lesjoner er ukjent. Selektive serotonerge reopptakshemmere (SSRI) kan redusere blodplateaggregasjon. Vi antok at Cardiovascular Health Study-deltakerne som tar SSRI sjeldnere ville ha forverring av hvit substans på serie MR enn deltakere som ikke er på antidepressiva. (Background and Purpose— In some studies, late life depression is associated with white matter lesions on MRI. The effect of different classes of antidepressants on progression of white matter lesions is unknown. Selective serotonergic reuptake inhibitors (SSRIs) may decrease platelet aggregation. We hypothesized that Cardiovascular Health Study participants taking SSRIs would less often have worsening white matter on serial MRI than participants not on antidepressants)

Metoder- Blant 1 826 deltakere som ikke brukte antidepressiva ved første MR-undersøkelse undersøkte vi assosiasjonen av forverring på graden av hvit substans fra første gang til oppfølging med MR, i gjennomsnitt 5 år fra hverandre i tid, og bruk av antidepressiva mellom skanninger. Logistisk regresjonmodeller ble brukt som kontroll for en rekke potensielle konfunderende variabler. (Methods— Among 1826 participants who were not using an antidepressant at initial MRI scan, we examined the association of worsening in white matter grade from initial to follow-up MRI scans, 5 years apart on average, and antidepressant use between the scans. Logistic regression models were used, controlling for a variety of potential confounding variables.)

Resultater— Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans. I en multivariabel modell ble risiko noe økt, ikke redusert, ved bruk av serotonerge midler (OR 1,36, 95 % CI 0,87 til 2,12), og ble betydelig økt ved bruk av tricykliske antidepressiva (OR 1.77, 95% CI 1.07 to 2.94). (Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter. In a multivariable model, risk was slightly increased, not reduced, with use of serotonergic agents (OR 1.36, 95% CI 0.87 to 2.12) and was significantly increased with the use of tricyclic antidepressants (OR 1.77, 95% CI 1.07 to 2.94).)

Konklusjoner— Sammenhengen mellom forverring av hvit substans og bruk av tricykliske antidepressiva var et uventet funn som kan relateres til indikasjoner for bruk for annet enn depresjon eller bivirkninger som som hypotensjon. Beskyttelse mot forverring ble ikke sett ved bruk av serotonerge midler. (…) (The association between worsening white matter and use of tricyclic antidepressants was an unexpected finding that may relate to indications for use other than depression or to side effects such as hypotension. Protection against worsening was not seen with use of serotonergic agents.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

– Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume).

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) Forskere rapporterte i februarutgaven av Archives of General Psychiatry at det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika. En langtidsstudie ved bruk av bildetagning tyder på at hjernevolum hos pasienter med schizofreni gradvis reduseres i takt med varigheten av behandling med antipsykotika. (A long-term imaging study suggests that brain volume in patients with schizophrenia progressively declined with increasing duration of antipsychotic therapy.) (Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

(Anm: Lesjoner registrert hos unge brukere av stimulerende substanser. (Lesions are seen in young users of stimulant drugs.) (…) Vi har nylig rapportert forekomsten av hvit substans hyperintensitet ((White matter hyperintensities (WMH)) fra en prospektiv identifisert kohort av unge (gjennomsnittlig alder 27 år) som besøker vår akuttavdeling mht. amfetaminbruk (metamfetamin, amfetamin og ecstasy).4 Fire av 23 krevende amfetaminbrukere hadde disse lesjonene på magnetisk resonanstomografi (MR) (17 %), oftest i frontallapper. BMJ 2010; 341:c5636 (13 October).)

(Anm: Reduced blood flow in normal white matter predicts development of leukoaraiosis. J Cereb Blood Flow Metab. 2015 Oct; 35(10): 1610–1615.)

- Forekomst, manifestasjoner og prediktorer for forverret hvitt substans på seriell kraniell MR bildebehandling hos eldre: Kardiovaskulær helseundersøkelse. (- KONKLUSJONER: Forverring av hvite substans på seriell MRI-skanning hos eldre er vanlig, er forbundet med kognitiv reduksjon, og har komplekse forhold til kardiovaskulære risikofaktorer.)

(Anm: Incidence, manifestations, and predictors of worsening white matter on serial cranial magnetic resonance imaging in the elderly: the Cardiovascular Health Study. Abstract BACKGROUND AND PURPOSE: Magnetic resonance imaging (MRI) scans in the elderly commonly show white matter findings that may raise concerns. We sought to document incidence, manifestations, and predictors of worsening white matter grade on serial imaging. (…) CONCLUSIONS: Worsening white matter grade on serial MRI scans in elderly is common, is associated with cognitive decline, and has complex relations with cardiovascular risk factors. Stroke. 2005 Jan;36(1):56-61. Epub 2004 Nov 29.)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: - Konklusjoner Samlet sett viser data fra dyrestudier vår studie at antipsykotika har en snikende, men målbar påvirkning på tap av hjernevev over tid, noe som tyder på viktigheten av forsiktig, varsom og aktsom risiko-nytte vurdering av dosering og varighet av behandling, samt deres off-label bruk. (Conclusions Viewed together with data from animal studies, our study suggests that antipsychotics have a subtle but measurable influence on brain tissue loss over time, suggesting the importance of careful risk-benefit review of dosage and duration of treatment as well as their off-label use.) Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

(Anm: Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre (Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly) (Stroke 2008; 39: 857-862).)

(Anm: Reduksjon i hvitsubstansintegritet ved Intermitterende eksplosiv lidelse (IED). (…) Det er konkludert at IED er assosiert med lavere hvitsubstansintegritet i langtrekkende forbindelser mellom frontale og temporoparietale regioner.) (White Matter Integrity Reductions in Intermittent Explosive Disorder. In conclusion, IED was associated with lower white matter integrity in long-range connections between the frontal and temporoparietal regions. Neuropsychopharmacology. 2016 Jun 22. doi: 10.1038/npp.2016.74).)

(Anm: Magnetic resonance imaging MRI findings in white matter disease of brain. Demyelinating and dysmyelinating white matter diseases are important components of neurological problems. Recently, Magnetic Resonance Imaging (MRI) has played a key role in diagnoses of white matter diseases. J Pak Med Assoc. 2008 Feb;58(2):86-8.)

- Vårt lille land: Silje Marie (34) var psykiatrisk pasient i ti år – da hun sluttet på medisinene skjedde det noe uventet.

(Anm: Vårt lille land: Silje Marie (34) var psykiatrisk pasient i ti år – da hun sluttet på medisinene skjedde det noe uventet. Silje Marie Strandberg (34), som var en av Norges sykeste psykiatriske pasienter, mistenker at medisinen gjorde henne sykere. (…) Ble frisk Det var først da hun møtte en spesiell psykiatrisk sykepleier, Lone, at alt begynte å snu. Hun sa hun hadde tro på at Silje Marie kunne bli frisk. Og hun gjentok det så mange ganger at Silje Marie begynte å tro på det selv. – Med støtte fra Lone trappet jeg ned på medisinene og til slutt var jeg medisinfri. Det var da det skjedde, det legene sa ikke var mulig: Jeg ble helt frisk. For meg føltes det som et mirakel. Jeg tenkte at jeg var den heldigste pasienten som noen gang har vært sperret inne på et psykiatrisk sykehus, sier hun. Men da Silje Marie senere bestilte en utskrift av den store journalen sin, oppdaget hun sammenhenger hun ikke ante eksisterte: Flere av de alvorlige symptomene på sinnslidelse så ut til å ha oppstått rett i etterkant av oppstart på nye medisiner. På pakningsvedlegget sto de samme symptomene som mulige bivirkninger. Men i stedet for å ta vekk medisinene hadde legene gitt henne tilleggsdiagnoser, og lagt på nye medikamenter, for disse. (tv2.no 27.11.2017).)

- Norsk dokumentar: «Lykkepillen» Ti år i psykiatrien var som ti år med tortur for Silje Marie. Et møte med en sykepleier endret alt.

(Anm: Norsk dokumentar: «Lykkepillen» Ti år i psykiatrien var som ti år med tortur for Silje Marie. Et møte med en sykepleier endret alt. (aftenposten.no 13.3.2017).)

(Anm: Study reverses thinking on genetic links to stress, depression. Scientists re-examine data exploring connection between serotonin gene, depression, stress. (...) Culverhouse, RC, et al. Collaborative meta-analysis finds no evidence of a strong interaction between stress and 5-HTTLPR genotype contributing to the development of depression. Molecular Psychiatry. April 4, 2017. (medicine.wustl.edu 14.4.2017).)

(Anm: Collaborative meta-analysis finds no evidence of a strong interaction between stress and 5-HTTLPR genotype contributing to the development of depression. Molecular Psychiatry 2017 (4 April 2017).)

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

(Anm: «Dødsårsak: ukjent»: Bør bli pensum for både leger og lekfolk. Viktig og skremmende om legemiddelindustriens makt. (...) Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Samtidig er mye av informasjonen i filmen kjent dersom du har fulgt med på store søksmål i USA. Hun greier likevel å få frem et oversiktlig og skremmende bilde av de sterke og korrupte båndene som eksisterer mellom politikere, byråkrater og de store farmasøytiske selskapene. (aftenposten.no 22.3.2017).)

(Anm: Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine. (Without Autopsies, Hospitals Bury Their Mistakes) (…) Da Renee Royak-Schaler uventet kollapset og døde 22. mai beordret ingen obduksjon. (…) Diagnostiske feil, som studier viser er vanlig, forblir uoppdaget, og tillater at leger kan fortsette sin praksis på andre pasienter med en falsk følelse av trygghet. (…) Mulighetene for å lære om effektiviteten av medisinske behandlinger og progresjon av sykdommer går tapt. Unøyaktig informasjon ender opp i dødsattester, og undergraver påliteligheten for avgjørende helsestatistikk. (propublica.org 15.12.2011).)

- Forslag til seponering af lægemidler hos voksne. Alle lægemidler bør vurderes ved medicingennemgang. (- En frugt af samarbejdet er blandt andet seponeringslisten, der giver forslag til hvilken medicin, lægen kan overveje at seponere.)

(Anm: Forslag til seponering af lægemidler hos voksne. Alle lægemidler bør vurderes ved medicingennemgang. Kontrolleret seponering kan forsøges ved de fleste lægemidler. Ophør med selv velindiceret medicin er nødvendigt, hvis lægemidlet fx giver uønskede bivirkninger, eller compliance er for dårlig. Dette gælder særligt ved ældre og ved polyfarmaci. (…) En frugt af samarbejdet er blandt andet seponeringslisten, der giver forslag til hvilken medicin, lægen kan overveje at seponere. Lægen kan bruge listen i forbindelse med en medicingennemgang. Få mere inspiration: IRF, Rationel Farmakoterapi, nr. 7, 2014: Seponering af medicin og IRF’s Rød-gul-grøn-liste, april 2016. (sst.dk 20.7.2017) (IRFs årsrapport).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

- Depresjon ikke ansvarlig for ungdommers vektøkning, men SSRI kan være det.

(Anm: Depresjon ikke ansvarlig for ungdommers vektøkning, men SSRI kan være det. Depression not responsible for teen weight gain, but SSRIs may be. Adolescents with major depressive disorder (MDD) were more likely to lose weight, but treatment with some SSRIs was associated with weight gain, based on data from a longitudinal study of 264 participants published online June 16 in Pediatrics. MDD was associated with decrease in body mass index (BMI), fat mass index (FMI), and lean BMI (LBMI) z scores after controlling for factors including age, sex, physical activity, dietary intake, and length of study participation. However, dosage and duration of treatment with SSRIs were associated with increases in BMI, FMI, and LBMI z scores (Pediatrics. 2017. doi: 10.1542/peds.2016-3943). (mdedge.com 16.6.2017).)

(Anm: Body Composition in Adolescents During Treatment With Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. (…) Abstract OBJECTIVES: To examine the independent contribution of major depressive disorder (MDD), generalized anxiety disorder (GAD), and selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) to changes in body composition in older adolescents. (…) RESULTS: Over 1.51 ± 0.76 years of follow-up, 264 participants contributed 805 observations. After adjusting for age, sex, physical activity, dietary intake, and time in the study, MDD severity was inversely associated, prospectively, with BMI, fat mass index, and lean BMI z scores, whereas cumulative SSRI treatment duration and dose were positively associated with these outcomes. GAD severity and diagnosis were not significantly associated with any body composition outcome. Moreover, citalopram and escitalopram were most strongly associated with the increase in all body composition measures, including visceral fat mass, whereas the associations with fluoxetine were somewhat weaker. Sertraline was not different from no SSRI treatment. CONCLUSIONS: Depression severity was associated with a decrease in measures of body composition in older adolescents over a mean of 1.5 years, whereas SSRI treatment was positively associated with these outcomes, with differential effects across treatment groups. Pediatrics 2017 (June 2017).)

- Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes.

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

- De første månedene av paroksetinavbrudd, inkludert nedtrapping og 1 måned med fullstendig seponering, var kjennetegnet av vedvarende post-abstinensforstyrrelser som består av kontinuerlig agitasjon, depersonalisering, generalisert angst, fysisk svakhet, humørsvingninger og søvnproblemer.

(Anm: Vedvarende seponeringslidelser (bivirkninger) indusert av paroxetine (Seroxat; paroksetin), en selektiv serotonin reopptakshemmer (SSRI), og behandlet med spesifikk kognitiv atferdsterapi (Persistent Postwithdrawal Disorders Induced by Paroxetine, a Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, and Treated with Specific Cognitive Behavioral Therapy.) De første månedene av paroksetinavbrudd, inkludert nedtrapping og 1 måned med fullstendig seponering, var kjennetegnet av vedvarende post-abstinensforstyrrelser som består av kontinuerlig agitasjon, depersonalisering, generalisert angst, fysisk svakhet, humørsvingninger og søvnproblemer. (The first months of paroxetine withdrawal, including tapering and 1 month of complete discontinuation, were characterized by persistent postwithdrawal disorders consisting of continuous agitation, depersonalization, generalized anxiety, physical weakness, mood swings and sleep difficulties.) Psychother Psychosom 2014;83:247-248).)

- People are hacking antidepressant doses to avoid withdrawal.

(Anm: People are hacking antidepressant doses to avoid withdrawal. A patient-led movement is helping people taking psychiatric medicines to hack their dosing regimens so they can wean themselves off the drugs without any side effects. Now a Dutch website that sells kits to help people do this is about to launch an English-language site, triggering safety concerns among UK regulators and doctors. (…) Some people say that when they try to stop, they experience intolerable side effects. A study in New Zealand found that 55 per cent of people got withdrawal symptoms on stopping antidepressants. (…) “I felt like I had been run over by a bus,” says James Moore, a 46-year-old stay-at-home dad from Rogiet in the UK. He experienced dizziness, nausea and headaches when he stopped taking the antidepressant mirtazapine. (newscientist.com 10.7.2017).)

- Psykiske lidelser koster samfunnet mest.

(Anm: Kreft og psykiske lidelser. Psykiske lidelser koster samfunnet mest. Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser kostet samfunnet 81,8 milliarder kroner i 2013. KOSTBAR SYKDOM: Kreft stod for den høyeste sykdomsbyrden i 2013, men psykiske lidelser kommer øverst på lista når man legger til behandlingskostnader og produksjonstap. (dagbladet.no 9.6.2017).)

- Det er de ikke-dødelige sykdommene, som psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager, som koster samfunnet mest.

(Anm: Jonas Minet Kinge, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo, Kjartan Sælensminde, Helsedirektoratet, Stein Emil Vollset, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen og Ole Frithjof Norheim, Universitetet i Bergen. Det er de ikke-dødelige sykdommene, som psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager, som koster samfunnet mest. Sykdommer og skader forårsaker ikke bare sykelighet og dødelighet, men også kostnader for individet og samfunnet. Om man skal beregne kostnadene for samfunnet tar man gjerne med helsetjenestekostnader og produksjonstap (tapt arbeidskraft). Senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og to samarbeidspartnere har nylig publisert en artikkel basert på Helsedirektoratets beregninger av samfunnskostnader ved sykdom og ulykker. Artikkelen sammenligner sykdomsbyrde og kostnader forbundet med ulike sykdomsgrupper i den norske befolkningen. (aftenposten.no 19.6.2017).)

- Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller etc.) linket til alvorlige REM-søvnlidelser. (- SSRI-bruk (lykkepille-bruk) (OR 3.9, 95% CI: 1.6-9.8; P=0.003).)

(Anm: Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller etc.) linket til alvorlige REM-søvnlidelser. REM sleep behavior disorder in 703 sleep-disorder patients: The importance of eliciting a comprehensive sleep history. (REM-søvn atferdslidelse hos 703 pasienter med søvnlidelser: Viktigheten av å få frem en omfattende søvnhistorie) (Sleep Med. 2009 Dec 16. [Epub ahead of print].)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- MIT-forskere registrerer REM hos sovende personer ved hjelp av Wi-Fi-radiosignaler.

(Anm: Fitbit Alta HR review: The best fitness tracker for most people. Powerful sleep-tracking, 7-day battery life, and a heart rate sensor make Fitbit's latest fitness band practically perfect. Fitbit uses the Alta’s continuous heart rate-monitoring to track your sleep cycles, so it can tell when you’re awake and what stage of sleep you’re in—light, deep, or REM—based on your heart rate. When you sync that data to the Fitbit app in the morning, your sleep dashboard helpfully graphs your sleep stages and diagrams the percentages of each type of sleep you get per night. (macworld.com 27.3.2017).)

(Anm: Fitbit May Have a New Way To Detect an Irregular Heartbeat (time.com 21.8.2017).)

(Anm: MIT-forskere registrerer REM hos sovende personer ved hjelp av Wi-Fi-radiosignaler. MIT Researchers Detect REM in Sleeping Persons Using Wi-Fi Radio Signals. The Wi-Fi radio waves that our laptops use to communicate with wireless routers are quite sensitive to the environment they pass through. They’re so sensitive that a few years ago researchers at MIT were able to use them to wirelessly detect a child’s movement, breathing, and heart rate. Now the MIT team working with Massachusetts General Hospital have successfully demonstrated that they’re able to repurpose this Wi-Fi data to detect what state (light, deep, or REM) a sleeping person is in. (medgadget.com 10.8.2017).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

- Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap.

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

- Dr Des Spence Vi må slutte å foreskrive antidepressiva i primærhelsetjenesten.

(Anm: Dr Des Spence Vi må slutte å foreskrive antidepressiva i primærhelsetjenesten. Dr Des Spence We need to stop prescribing antidepressants in primary care. People say I always write the same articles, and they’re probably right. So here is an old chestnut, on antidepressants. My view is simple. These medications are overprescribed and prescribed for too long. (pulse.co.uk 22.5.2017).)

- Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN (- Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger.)

Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure: Presented at PAS/ASPN
firstwordpharma.com 10.5.2017
SAN FRANCISCO -- May 10, 2017 -- Selektive serotonin gjenopptakshemmere (SSRI-er) kan påvirke hvit substans hjerneutvikling og endre utviklingen av fosterets corpus callosum, ifølge resultater fra en prospektiv studie presentert på årsmøte for 2017 hos Pediatric Academic Societies / American Society of Pediatric Nefrology (PAS / ASPN). (...) (Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) may affecting white-matter brain development and alter the development of the fetal corpus callosum, according to results of a prospective study presented at the 2017 Annual Meeting of the Pediatric Academic Societies/American Society of Pediatric Nephrology (PAS/ASPN).)

Under the guidance of Dan Rurak, BSc, MSc, DPhil, British Columbia Childrens Hospital, Vancouver British Columbia, a team of researchers conducted magnetic resonance imaging on 18 six-day-old SSRI-exposed infants, as well as 32 non-exposed, age-matched infants (some of whom had mothers with depression during pregnancy who did not take SSRI depressants).

Teamet fant signifikant interaksjon mellom prenatal morsstemning og SSRI-eksponeringsstatus (justert R² = 0,20, P <0,001). (The team found significant interaction between prenatal maternal mood and SSRI-exposure status (adjusted R² = 0.20, P < .001)).

Basert på funn fra fraksjonal anisotropi (FA) i genu spesifikt var det også en signifikant interaksjon mellom SSRI-eksponering, prenatal mors Hamilton Rating Scales for Depression (HAM-D) score og callosal regionen, bemerket leder forfatter Kayleigh Campbell, BScH -MSc, University of British Columbia, Vancouver. "Justert FA i genu er betydelig høyere hos SSRI-eksponerte nyfødte, men betydelig lavere hos de som er utsatt for prenatal mødres depresjon alene." (Based on findings from fractional anisotropy (FA) in the genu specifically, there also was a significant interaction between SSRI exposure, prenatal maternal Hamilton Rating Scales for Depression (HAM-D) scores, and the callosal region, noted lead author Kayleigh Campbell, BScH-MSc, University of British Columbia, Vancouver. “Adjusted FA in the genu is significantly higher in SSRI-exposed neonates, but significantly lower in those exposed to prenatal maternal depression alone.” )

Teamet evaluerte mikrostrukturområder i genu, kropp og splenium i corpus callosum av 59 av de 60 spedbarnene ved hjelp av en region-av-interesse-tilnærming. Forskerne oppnådde morsmålinger for hele populasonen ved hjelp av HAM-D. (The team evaluated microstructural regions in the genu, body, and splenium in the corpus callosum of 59 of the 60 infants using a region-of-interest approach. The researchers obtained maternal mood measures for the entire population using the HAM-D.)

Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN (- Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger.) ("Because “the neonate corpus callosum microstructure is associated with in utero SSRI exposure and prenatal maternal depression, early maturational processes in this region are sensitive to altered 5-hydroxytryptamine signaling while in utero,” noted Campbell. “These findings -- together with disrupted white-matter microstructure in the genu of preterm infants -- suggest that development of [the corpus callosum] may be sensitive to early adversity.”)

Under graviditeten opplever nesten 1 av 5 (18 %) kvinner stemningsforstyrrelser, som vanligvis behandles med SSRI-antidepressiva, noe som gjør det avgjørende å undersøke uteroeffekter av disse legemidlene, konkluderte forskerne. (During pregnancy, nearly 1 in 5 (18%) women experiences mood disturbances, commonly treated with SSRI antidepressants, making it vital to investigate in utero effects of these medications, the researchers concluded.)

Funding for this study was provided by the Canadian Institute of Health Research, Ottawa, Ontario.

[Presentation title: In Utero Antidepressant Exposure and Maternal Depression Are Associated with Corpus Callosum Microstructure in Term-Born Neonates. Abstract 2700555] (…)

(Anm: Vanlig bruk av antidepressiva under graviditet linket til økt risiko for misdannelser hos spedbarn. Common antidepressant use during pregnancy linked to increased risk of malformations in infants. Use of fluoxetine-the most commonly prescribed antidepressant-during pregnancy is linked with a slightly increased risk of malformations in infants, according to a recent analysis of published studies. In the analysis of 16 studies, infants exposed to fluoxetine during the first trimester had an 18% increased relative risk of major malformations and a 36% increased relative risk of cardiovascular malformations. There were no significant observations of other system-specific malformations in the nervous system, eye, urogenital system, digestive system, respiratory system, or musculoskeletal system. (news-medical.net 17.5.2017).)

(Anm: Fluoxetine and congenital malformations: a systematic review and meta-analysis of cohort. (…) CONCLUSIONS: The results of this meta-analysis indicate maternal fluoxetine use is associated with a slightly increased risk of cardiovascular malformations in infants. Health care providers and pregnant women must weigh the risk-benefit potential of these drugs when making decisions about whether to treat with fluoxetine during pregnancy. Br J Clin Pharmacol. 2017 May 17. [Epub ahead of print].)

- Tredobling av vold mot ansatte i Oslo fengsel. Vold- og trusselhendelser mot ansatte i Oslo fengsel er tredoblet fra 2015 til 2016.

(Anm: Tredobling av vold mot ansatte i Oslo fengsel. Vold- og trusselhendelser mot ansatte i Oslo fengsel er tredoblet fra 2015 til 2016. • Nå jobber KDI med å innføre tjenestenummer for fengselsansatte (…) I 2015 var det 69 hendelser. I fjor var tallet 239. Vold kan være alt fra slag og spark til spytting og kasting av ting etter ansatte. I tillegg har volden mellom innsatte økt. Fengselsleder Øyvind Alnæs er bekymret over den negative utviklingen. (…)  – Vi ser en klar trend den siste periode at mange verbale trusler er rettet mot å drepe og skade ansatte når innsatte løslates, sier Alnæs. (frifagbevegelse.no 27.6.2017).)

- Voldelig kriminalitet i operasjonssaler er økende, viser tall.

(Anm: Violent crime at GP surgeries is on the rise, figures show. GPs and their staff are increasingly facing violence, harassment, and threatening behaviour in their surgeries, an investigation by The BMJ has found. Crime figures obtained from police forces across the UK show a 9% rise in the overall number of recorded crimes committed on the premises of GP surgeries and health centres over the past year (from 1974 in 2015-16 to 2147 in 2016-17). This is in line with a 10% increase in the overall number of recorded crimes in England and Wales last year,1 the largest annual rise for a decade. The figures obtained by The BMJ show a 5% increase in recorded assaults at GP surgeries and health centres (from 324 in 2015-16 to 339 in 2016-17), a 34% rise in cases of harassment (from 41 to 55), and a 90% surge in public order offences such as threatening behaviour (from 169 to 321) (fig 1). There was also a small rise in sexual offences (from 73 to 75 cases). BMJ 2017;358:j4236 (Published 13 September 2017).)

- Store mørketall for voldsepisoder. Under halvparten av dem som blir utsatt for vold på byen, anmelder hendelsen til politiet. – De er redde for represalier, mener Landsforeningen for voldsofre.

(Anm: Store mørketall for voldsepisoder. Under halvparten av dem som blir utsatt for vold på byen, anmelder hendelsen til politiet. – De er redde for represalier, mener Landsforeningen for voldsofre. Det er politiet i Bergen som har sammenlignet tallet på voldsanmeldelser med legevaktens tall for behandlinger av voldsskader. Konklusjonen er at bare 30–40 prosent av voldstilfellene blir anmeldt. – Vi vet at det er store mørketall i voldsstatistikken, sier sjef for patruljeseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, Bengt Angeltvedt. (nrk.no 6.9.2017).)

- Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt.

(Anm: Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort (Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort) (...) Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016).)

(Anm: Sygeplejersker og SOSU’er i psykiatrien: Vi oplever mere vold (arbejdsmiljoviden.dk 13.10.2015).)

- Folk melder fra om vold og andre bekymringer om barn nesten dobbelt så ofte som for ti år siden, men godt over halvparten av sakene blir henlagt.

(Anm: - Folk melder fra om vold og andre bekymringer om barn nesten dobbelt så ofte som for ti år siden, men godt over halvparten av sakene blir henlagt. (…) Fylkesmannen kritiserte barnevernstjenesten. Barnevernet burde virkelig ha gjort noe, men det føltes som om de ikke trodde på oss, mener guttene. (nrk.no 27.8.2013).)

(Anm: Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.) Konklusjoner: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold. (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.) J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».» (nrk.no 7.3.2017).)

- Jeg mener, at vi bør starte med at lade være med at skade patienterne. Vores studie viser ikke bare, at medicinen ikke virker på depressionen. Der er også en kraftigt øget risiko for både bivirkninger og alvorlige hændelser hos dem, der får SSRI-medicin. Det kan godt være, effekten af psykologsamtaler heller ikke er stor, men man har da i hvert fald ikke vist, at det skader mere, end det gavner.

Depression: Kun én behandling virker bedre end placebo
videnskab.dk 4.4.2017
Det er svært at finde en behandling, som i gennemsnit virker bedre på depression end placebo. Bare det, at man gør et eller andet, hjælper ofte, viser forskningen (…)

Skal man tro utallige studier og forskningsgennemgange som denne, der er publiceret i The Journal of ECT, er ECT, elektrochok, den eneste type behandling, som er markant bedre end placebobehandling (se faktaboks). (...)

Debatten omkring behandling af depression har kørt, siden et dansk studie for nylig konkluderede, at SSRI-medicin ikke virker bedre end placebo. Det kan du læse om i artiklen Nyt studie: 'Lykkepiller' har ingen effekt på depression. (...)

»Jeg mener, at vi bør starte med at lade være med at skade patienterne. Vores studie viser ikke bare, at medicinen ikke virker på depressionen. Der er også en kraftigt øget risiko for både bivirkninger og alvorlige hændelser hos dem, der får SSRI-medicin. Det kan godt være, effekten af psykologsamtaler heller ikke er stor, men man har da i hvert fald ikke vist, at det skader mere, end det gavner,« siger han. (...)

(Anm: Elektrosjokkbehandling (ECT), elektrosjokk, transkranial likestrømsstimulering (tDCS) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Stans i behandlingen med antidepressiv medikasjon (antidepressiva) er noen ganger forbundet med utvikling av et såkalt "antidepressivt nedtrappingssyndrom" (syndrom betyr samling av mange symptomer). Symptomene kan være forkjølelsesliknende, søvnproblemer, kvalme, svimmelhet, forstyrret følesans og opplevelser av "elektriske støt" i hodet. Alle typer antidepressiva er rapportert å kunne gi slike reaksjoner, enten som følge av brå stans eller for rask nedtrapping av behandlingen. De mest brukte antidepressiver betegnes SSRI (Fluoxetin, Fontex, Citalopram, Cipramil, Paroxetin, Seroxat, Sertralin, Zoloft, Fevarin, Cipralex, Escitalopram), trisykliske antidepressiver (Klomipramin, Anafranil, Surmontil, Sarotex, Noritren, Sinequan) og MAO-hemmere (Moclobemid, Aurorix). Atypiske antidepressiver er Mianserin, Tolvon, Mirtazapin, Remeron, Wellbutrin, Zyban, Efexor, Venlafaxin, Venlix, Edronax, Cymbalta. (nhi.no 1.1.2017 28.11.2013).)

(Anm: Hjerneslag: Hjerneceller forsterker skadelige elektriske utladninger. (Stroke: Brain cells potentiate harmful electrical discharges. In the aftermath of stroke, brain damage is exacerbated by electrical discharges. Researchers at the German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE) have investigated the mechanisms of these "spreading depolarizations" in mice, and found that brain cells termed astrocytes potentiate the fatal discharges. The study highlights potential counter-measures: a signaling pathway that acts upon the calcium concentration in astrocytes may be a potential starting point for treating stroke in humans. Dr. Cordula Rakers and Prof. Gabor Petzold report on these findings in The Journal of Clinical Investigation.)  (medicalnewstoday.com 22.12.2016).)

(Anm: Astrocytes play important part in regulation of breathing, study shows. Star-shaped cells called astrocytes are much more than simple support cells in the brain. In a new study on mice, researchers at Karolinska Institutet demonstrate that they also play a key part in the respiratory center of the brainstem and release inflammatory molecules that regulate breathing. The results, which are presented in the scientific journal eLife, can provide important clues as to the causes of respiratory disease and the sudden unexpected postnatal collapse of newborn infants (SUPC). (news-medical.net 10.10.2017).)

(Anm: Antidepressiva linket til betydelig risiko for hjerneslag og benbrudd. (Antidepressants linked with significant risk of stroke and fracture) (pulsetoday.co.uk 3.8.2010).)

(Anm: Ischaemic stroke in younger adults is increasing, US study finds. BMJ 2017;357:j1815 (Published 11 April 2017).)

(Anm: Big Marihuana - Legalisering handler om én ting: å gjøre et lite antall forretningsfolk rike. (Legalization is about one thing: making a small number of business people rich.) (learnaboutsam.org).)

(Anm: – Forskningen på dette feltet eksploderer. (...) Vi er i Berlin på den årlige konferansen for verdens probiotika-bransje – som selger såkalt sunne bakterier. (...) Spesielt er sjefene på podiet opptatt av psykobiotika, bakterier som påvirker hjernen – gjennom tarmen. Betalingsviljen er stor innen psykisk helse, sier den ene. Det åpnes for spørsmål fra salen, og en mann bakerst i konferansehallen får mikrofonen: Om det er en fare for at probiotika blir vår tids «snake oil», et vidundermiddel uten medisinsk verdi? (dn.no 26.4.2017).)

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: Hjelper antidepressiver mot depresjon? Vi er i økende grad blitt klar over antidepressivenes manglende effekt ved depresjon. Likevel forskrives de stadig hyppigere. Bør jeg som snart nyutdannet lege videreføre denne tradisjonen, eller er det på tide å endre klinisk praksis? Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:606 (2.5.2017).)

(Anm: Scientists discover why LSD 'acid trip' lasts so long. LSD, also known as "acid," is a drug that causes hallucinations and other effects lasting up to 12 hours. Just why LSD's effects are so long-lasting has previously perplexed scientists, until now. Researchers from the University of North Carolina School of Medicine reveal the secret of LSD's psychedelic longevity. (…) LSD molecule becomes wedged, sealed in serotonin receptor. Postdoctoral researchers Daniel Wacker, Ph.D., and Sheng Wang, Ph.D., led experiments to capture crystallography images of an LSD molecule bound to a human brain's serotonin receptor - a method that creates images capable of displaying how a molecule's atoms are arranged. The results of the study are published in the journal Cell. (…) "Once LSD gets in the receptor, a lid comes over the LSD, so it's basically trapped in the receptor and can't get out," explains Roth. "LSD takes a really long time to get on the receptor, and then once it gets on, it doesn't get off," he adds. (medicalnewstoday.com 27.1.2017).)

(Anm: Personality traits linked to differences in brain structure. Our personality may be shaped by how our brain works, but in fact the shape of our brain can itself provide surprising clues about how we behave - and our risk of developing mental health disorders - suggests a study published in Social Cognitive and Affective Neuroscience.  (medicalnewstoday.com 26.1.2017).) then once it gets on, it doesn't get off," he adds. (medicalnewstoday.com 27.1.2017).)

- Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie.

Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn
jyllands-posten.dk 13.2.2017
Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie.

»Vi står med noget medicin, som påvirker vigtige signalstoffer i hjernen og har svære bivirkninger. For at forsvare at give det til folk, skal vi være sikre på, at det virker mod depression. Men det gør det ikke.«

Så klar er meldingen fra overlæge og ph.d. Janus Christian Jakobsen fra Copenhagen Trial Unit. Han er førsteforfatter på en ny forskningsgennemgang, der netop er blevet publiceret i tidsskriftet BMC Psychiatry. Det skriver Videnskab.dk.

Gennemgangen viser, at antidepressiv medicin af typen SSRI, bedre kendt som lykkepiller, ikke har større effekt end placebo på depression.

»Ifølge det her studie er der ingen effekt, heller ikke hos dem med sværere depression,« siger Janus Christian Jensen til Videnskab.dk. (...)

(Anm: Selective serotonin reuptake inhibitors versus placebo in patients with major depressive disorder. A systematic review with meta-analysis and Trial Sequential Analysis. (…) Conclusions. SSRIs might have statistically significant effects on depressive symptoms, but all trials were at high risk of bias and the clinical significance seems questionable. SSRIs significantly increase the risk of both serious and non-serious adverse events. The potential small beneficial effects seem to be outweighed by harmful effects. (De potensielle små gunstige effektene synes å bli oppveid av skadelige effekter.) BMC Psychiatry. 2017 Feb 8;17(1):58. (PubMed).)

- Lægemiddelstyrelsen afviser forskeres angreb på lykkepiller. Det er på grænsen til, hvad jeg mener, er en ansvarlig måde at være forsker på,« siger overlæge Eskild Colding-Jørgensen fra Lægemiddelstyrelsen om et dansk studie af antidepressiv medicin.

(Anm: Lægemiddelstyrelsen afviser forskeres angreb på lykkepiller. Det er på grænsen til, hvad jeg mener, er en ansvarlig måde at være forsker på,« siger overlæge Eskild Colding-Jørgensen fra Lægemiddelstyrelsen om et dansk studie af antidepressiv medicin. Folk med depression får intet ud af at tage den antidepressive medicin SSRI, bedre kendt som lykkepiller.Så hård var konklusionen fra de danske forskere bag en såkaldt metaanalyse, der blev publiceret i tidsskriftet BMC Psychiatry i februar i år. Analysen nød stor opmærksom fra både medier, læger og patienter, da knapt 250.000 danskere indløste recept på denne type antidepressiv medicin i 2016. (...) Lykkepiller virker ikke mod depression, konkluderede danske forskere bag et meget omtalt studie tidligere i år. Men nu afviser Lægemiddelstyrelsen kritikken og angriber forskerne bag studiet. (…) Han forklarer, at resultaterne i Copenhagen Trial Units analyse ikke er ny viden. Derfor kan de heller ikke bruges til at konkludere, at den antidepressive medicin ikke virker. »Deres analyse viser - ligesom tidligere analyser - at SSRI-præparater virker med meget stor statistisk sikkerhed, men at effekten er moderat. Det er ikke nyt, og derfor vil vi heller ikke ændre vores anbefalinger,« siger Eskild Colding-Jørgensen. (b.dk 20.6.2017).)

(Anm: Forskere konkluderer: «Lykkepiller» virker ikke mot depresjon. Stor gjennomgang av forskning tyder på at SSRI-medisiner mot depresjon gjør mer skade enn nytte. Men hvorfor opplever da noen at de hjelper? SSRI står for Selective Serotonin Reuptake Inhibitor og hemmer hjernens opptak av signalstoffet serotonin, som blant annet er med på å styre humøret vårt. (forskning.no 18.2.2017).)

- God grunn til å reise spørsmål omkring nytten av SSRI. (- At Malt som er nyvalgt leder av Norsk psykiatrisk forening ikke lenger vurderer debatten om den kliniske effekten til SSRI som meningsfull synes jeg er rart.)

(Anm: Trond Velken. God grunn til å reise spørsmål omkring nytten av SSRI. Takk til Ulrik Fredrik Malt for en interessant kommentar til mitt innlegg om SSRI og depresjon. (…) Malt trekker så fram sin egen studie (9) for å vise «betydningen av reduksjon i totalskår versus effekt på nøkkelsymptomer». Malts studie har imidlertid en del svakheter, i likhet med mange andre studier på effekt av antidepressiver. (…) RELIS har nylig vurdert kunnskapsgrunnlaget for antidepressiver og konkluderer: «SSRI har statistisk signifikant effekt på symptomer ved depresjon utover placebo. Det er derimot usikkert om denne effekten er klinisk relevant. Samtidig har SSRI en ikke ubetydelig risiko for bivirkninger, også alvorlige. Pasientene utsettes også for risiko for seponeringssymptomer, og behov for nedtrapping over flere uker ved avslutning av behandlingen.» (10). At Malt som er nyvalgt leder av Norsk psykiatrisk forening ikke lenger vurderer debatten om den kliniske effekten til SSRI som meningsfull synes jeg er rart. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:782-3 (6.6.2017).)

- Hva tenker du i dag om medikaliseringen av amerikansk liv? – Det er vanskelig. Medisiner redder liv.

(Anm: Fakta: Samtaler med Finn Skårderud. Finn Skårderud er forfatter, psykiater, professor og skriver jevnlig for Aftenposten. United States of depression. (…) Prozac Nation ender med at Lizzie Wurtzel var en av de første som fikk det nye antidepressive legemidlet Prozac. Og tåken lettet. (…) Hva tenker du i dag om medikaliseringen av amerikansk liv? – Det er vanskelig. Medisiner redder liv. (aftenposten.no 25.2.2017).)

(Anm: Forskere konkluderer: «Lykkepiller» virker ikke mot depresjon. Stor gjennomgang av forskning tyder på at SSRI-medisiner mot depresjon gjør mer skade enn nytte. Men hvorfor opplever da noen at de hjelper? (forskning.no 18.2.2017).)

- «Lykkepillen»: Årene i psykiatrien var som tortur for Silje Marie. Et møte med en sykepleier endret alt.

«Lykkepillen»: Årene i psykiatrien var som tortur for Silje Marie. Et møte med en sykepleier endret alt.
aftenposten.no 12.3.2017
NORSK DOKUMENTAR: I 10 år ble Silje Marie Strandberg behandlet for alvorlige psykiske lidelser, med omfattende medisinering, tvang og elektrosjokk.

Livet snudde først da hun møtte den psykiatriske sykepleieren Lone, og trappet ned på medisinene.

Hun hadde tunge diagnoser som schizoaffektiv- og dissosiativ lidelse. Hun hørte stemmer, hallusinerte, drev med alvorlig selvskading, og prøvde gjentatte ganger å ta livet sitt.

Så kom endringene
Endringene kom da hun møtte den psykiatriske sykepleieren Lone, som strakte seg lengre enn det som var vanlig og akseptert, med tanke på nærhet og egeninnsats.

Overlege Marianne Mjaaland om norsk psykiatri: – Vi trenger hjelp utenfra! (…)

- Legemiddelverket: – Ikke slutt med medisinen din – Jeg må dessverre si at jeg har hørt det før, svarer Kari Kjønaas Kjos (Frp), leder av helsekomiteen på Stortinget, etter at Strandberg har tørka kinnene inne på kontoret hennes på Stortinget. (- Kjos sier det også er «for mange» som tar kontakt med komiteen med historier om det de mener er feil medisinering med antidepressiva.)

(Anm: Kjempa seg fra belteseng til møte på Stortinget. – Jeg håper hun ikke bare jatter med, sier Silje Marie Strandberg (33), tidligere psykiatrisk pasient på vei til helsetopp på Stortinget for å komme med et forslag. (…)  Legemiddelverket: – Ikke slutt med medisinen din – Jeg må dessverre si at jeg har hørt det før, svarer Kari Kjønaas Kjos (Frp), leder av helsekomiteen på Stortinget, etter at Strandberg har tørka kinnene inne på kontoret hennes på Stortinget. Men forslaget kvinnen fra Rogaland kommer med, det er nytt for politikeren. Mer om det straks. Først en advarsel, fra Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk: – Om du går på medisiner av typen det her er snakk om, så må du aldri slutte å ta medisinene uten å ha vært hos legen først. (…) – Vi har svikta dem 330.000 nordmenn fikk utskrevet en resept på de omstridte medisinene i fjor, ofte for å behandle depresjon. Særlig har bruken av disse medisinene økt blant unge kvinner mellom 15 og 19 år. Mellom 2006 og 2016 har antall uskrevne resepter til denne gruppa økt fra 2572 til 4709, ifølge Folkehelseinstituttet. – Det er for mange, mener helsepolitikeren. Kjos sier det også er «for mange» som tar kontakt med komiteen med historier om det de mener er feil medinsiering med antidepressiva. (nrk.no 9.9.2017).)

(Anm: Av Overlege Olaf Bakke, Arendal. "Lykkepiller" gir bedre liv. Fornøyde pasienter. Pasientene mine reagerer sterkt på de tilbakevendende forsøkene på å så tvil om moderne, trygg og effektiv behandling av noen av de mest alvorlige sykdommene vi har - depresjoner og angst. Hjerterått. De som står bak disse utspillene, vet ikke hvor galt de gjør. Det er hensynsløst, ja, bokstavelig talt hjerterått. (…) De hjelper mot depresjon og angst, har lite bivirkninger, er ikke vanedannende og er ufarlige i overdose. (…) Det er aldri påvist selvmord pga. antidepressiv behandling. Det blir stadig klarere at slik behandling reduserer tendensen til slike problemer. (aftenposten.no 19.10.2011).)

(Anm: Informasjonshefte for pasient og pårørende. Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal. Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! (…) Muligheten for helbredelse eller stor bedring er omtrent den samme ved de forskjellige behandlingsformene. Bivirkningene ved moderne antidepressive midler er svake og ufarlige, men spør legen om dette. Disse midlene gir ikke avhengighet. (lundbeck.com).)

(Anm: Hope on the horizon for novel antidepressants. LAS VEGAS – There remains a great unmet need for more effective and rapidly acting treatments for major depressive disorder, and research is revealing that both new and existing drugs may help, according to one expert. (clinicalpsychiatrynews.com 21.2.2017).)

(Anm: Mouse study paves way for more effective antidepressant. (…) Glyoxalase 1 inhibitor relieved depression-like symptoms in mice.  (…) The findings were published in the journal Molecular Psychiatry.  (medicalnewstoday.com 21.3.2017).)

(Anm: Forskningsrapport: «Lykkepiller» virker ikke mot depresjon. «Lykkepiller» har ingen effekt mot depresjon, viser dansk forskning. – Det virker for noen, svarer psykiatri-spesialist Jørgen Bramness. (…) – Forskerne har antagelig rett i at disse stoffene påvirker viktige signalstoffer i hjernen, selv om den egentlige virkningsmekanismen ikke er fullstendig klarlagt. (…) Vi er i dag enige om at antidepressiver virker for noen, men ikke for andre, sier Bramness. (nrk.no 18.2.2017).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva – Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

- Ny analyse: 250.000 danskeres depressions­medicin virker ikke - i gennemsnit.) (- SSRI øger statistisk signifikant risikoen for både alvorlige og ikke-alvorlige bivirkninger.) (- De potensielle små gunstige effektene synes å bli oppveid av skadelige effekter.)

Ny analyse: 250.000 danskeres depressions­medicin virker ikke - i gennemsnit
politiken.dk 9.2.2017
Når noget i snit ikke virker, bør det ikke bruges. Det siger al logik. Når det, der ikke virker, er medicin, skal vi stoppe med at sælge det. Men nej, siger depressionprofessor. Læs om en kompleks lægeverden og blive klogere på de svære medicinspørgsmål til psykiske lidelser.

»De antidepressive SSRI-præparater blev nok oversolgt engang«.

Sådan lyder meldingen fra Danmarks eneste kliniske professor i depression, overlæge Poul Videbech, Psykiatrisk Center Glostrup.

Den kommer som reaktion på en ny dansk analyse, der er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift BMC Psychiatry.

Danske forskere fra Copenhagen Trial Unit på Rigshospitalet har proppet 131 kliniske forsøg ned i en 'videnskabelig blender'. Og fået én samlet konklusion, der er entydig klar:

»SSRI har måske en statistisk signifikant effekt på depressionssymptomer, men alle studierne havde en stor risiko for skævheder (bias, red.), og medicinens kliniske betydning kan man derfor stille spørgsmålstegn. SSRI øger statistisk signifikant risikoen for både alvorlige og ikke-alvorlige bivirkninger«. (...)

- Lægemiddelstyrelsen vurderer ny dansk undersøgelse af antidepressiv medicin (SSRI)

Lægemiddelstyrelsen vurderer ny dansk undersøgelse af antidepressiv medicin (SSRI)
laegemiddelstyrelsen.dk 17.2.2017
Patienter i medicinsk behandling for depression må ikke stoppe behandlingen, men opfordres til at tale med lægen i tvivlstilfælde.

Lægemiddelstyrelsen er opmærksom på en ny dansk undersøgelse(1) af antidepressiv medicin (SSRI). Forskerne bag undersøgelsen har vurderet effekt og bivirkninger af SSRI på baggrund af et stort antal tidligere offentliggjorde studier.

Lægemiddelstyrelsen er i færd med at lave en grundig gennemgang af undersøgelsen. Formålet med gennemgangen er at vurdere, i hvilket omfang undersøgelsen bidrager med ny viden, og hvorvidt der er grund til at ændre på anbefalingerne for brug af antidepressiva.

Patienter, der er i medicinsk behandling for depression, må ikke stoppe behandlingen. I tvivlstilfælde opfordres patienter til at tale med den læge, der har ordineret medicinen.

1) Selective serotonin reuptake inhibitors versus placebo in patients with major depressive disorder. A systematic review with meta-analysis and Trial Sequential Analysis. Jacobsen JC et al. BMC Psychiatry (2017)

(Anm: Nyt studie: 'Lykkepiller' har ingen effekt på depression. Stor, dansk forskningsgennemgang viser, at SSRI-medicin mod depression, bedre kendt som ’lykkepiller’, skader mere, end det gavner. »Vi står med noget medicin, som påvirker vigtige signalstoffer i hjernen og har svære bivirkninger. For at forsvare at give det til folk, skal vi være sikre på, at det virker mod depression. Men det gør det ikke.« (videnskab.dk 9.2.2017).)

(Anm: Selective Publication of Antidepressant Trials and Its Influence on Apparent Efficacy. (...) According to the published literature, it appeared that 94% of the trials conducted were positive. By contrast, the FDA analysis showed that 51% were positive. N Engl J Med 2008; 358:252-260 (January 17, 2008).)

(Anm: Tvivl om antidepressiv medicin. En kritisk artikel i det højt ansete, videnskabelige tidsskrift The New England Journal of Medicine har sat spørgsmålstegn ved effekten af 'lykkepiller'. Kun positive resultater publiceret. Faktisk var der nøjagtig lige mange undersøgelser med positive resultater (36), som med direkte negative resultater (24) samt tvivlsomme resultater (12), der hverken var klart positive eller negative med hensyn til en tydelig virkning af den antidepressive medicin. (videnskab.dk 21.9.2009).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Stadig flere nordmenn avhengig av dialyse: – Behandlingen spiser mye av livet mitt. (…) Stor økning. De siste ti årene har antall dialysepasienter økt med 43 prosent, viser tall fra Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT). Det er nå over 1350 pasienter i dialysebehandling i Norge. (vg.no 1.1.2017).)

(Anm: Nyreskade forårsaket av legemidler Man bør alltid vurdere legemidler som årsak ved både akutt og kronisk nyreskade. Medikamenter kan forårsake alle former for nyreskade med forskjellige kliniske manifestasjoner og ulik patogenese. Pasientens alder, hydreringsstatus, opprinnelig nyrefunksjon og eventuell aterosklerose påvirker risikoen for legemiddelrelatert nyreskade. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1462-4.)

(Anm: Nyresykdom en stor bidragsyter til hjerterelaterte dødsfall: Studie. Kidney Disease a Big Contributor to Heart-Related Deaths: Study. THURSDAY, April 13, 2017 (HealthDay News) -- Kidney disease is a major cause of heart-related deaths worldwide, a new study reports. Based on data from 188 countries at six time points between 1990 and 2013, the researchers estimated that in 2013, reduced kidney function was associated with 4 percent of deaths worldwide, or 2.2 million deaths. More than half of these deaths (1.2 million) were heart-related, while nearly 1 million were caused by kidney failure, according to the report. (medicinenet.com 13.4.2017).)

(Anm: Atrieflimmer mer utbredt hos dialysepasienter enn forventet. (Atrial fibrillation more prevalent in dialysis patients than expected. Atrial fibrillation, which is the most common cardiac arrhythmia, is an important risk factor for strokes. A multi-centre study led by MedUni Vienna shows that the prevalence of atrial fibrillation in haemodialysis patients in Vienna is significantly higher than previously thought. Moreover, only half of the patients affected are treated with an anticoagulant.) (medicalnewstoday.com 16.1.2017).)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Socialstyrelsen avvisar forskarkritik mot riktlinjer. Socialstyrelsen får skarp kritik för att den förminskar betydelsen av psykoterapi i sitt förslag till nya nationella riktlinjer för behandling av depression och ångest. Men myndigheten försvarar utkastet. (dagensmedicin.se 16.1.2017).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

(Anm: - Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning. (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

(Anm: Aage Borchgrevink, forfatter og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomite. Ingenting er sant og alt er mulig. (…) I Russland ligger staten bak, mens amerikanske falske nyheter var en forretningsmodell. (…)  I en tid der det finnes mer informasjon enn noensinne, er folk relativt sett dårligere informert enn før. (nrk.no 5.2.2017).)

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).)

- Tidligere Trump-rådgiver Michael Flynn innrømmer å ha løyet til FBI. (- Flynn møtte fredag foran en domstol i Washington, D.C. Der erkjente han skyld i å ha løyet til FBI minst fire ganger, og mens han jobbet i Det hvite hus. I en uttalelse skriver Flynn at det han gjorde var galt, og at han nå samarbeider med FBI.)

(Anm: Tidligere Trump-rådgiver Michael Flynn innrømmer å ha løyet til FBI. WASHINGTON, D.C. / NEW YORK (VG) På sin fjerde dag som Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, løy Michael Flynn til FBI om sin kontakt med Russland. Flynn møtte fredag foran en domstol i Washington, D.C. Der erkjente han skyld i å ha løyet til FBI minst fire ganger, og mens han jobbet i Det hvite hus. I en uttalelse skriver Flynn at det han gjorde var galt, og at han nå samarbeider med FBI. – Å erklære skyld var en måte å gjøre opp for seg på, til det beste for min familie og landet, skriver Flynn. – Dette er den største utviklingen i Muellers etterforskning, sier Jeffrey Toobin, CNNs juridiske ekspert. Den tidligere generalen nekter derimot for forræderi mot landet sitt. (vg.no 1.12.2017).)

(Anm: Michael Flynn trækker sig: Trumps sikkerhedsrådgiver blev ramt af sin egen løgn. Trump accepterer opsigelse fra sin nationale sikkerhedsrådgiver. Aflytning af den russiske ambassadørs telefon tog Michael Flynn i en løgn. (politiken.dk 14.2.2017).)

(Anm: McCain ber Trump bevise Obama-avlytting. Republikaner-toppen McCain utfordrer president Donald Trump til å bevise påstanden om at telefonen hans var avlyttet av forgjengeren Barack Obama. – Jeg tror presidenten har ett av to valg: Enten å trekke tilbake anklagen eller legge fram bevisene det amerikanske folket fortjener, sier senatoren i et intervju med CNN. Trump kom med påstanden at Obama avlyttet telefonene under høstens presidentvalg i flere meldinger på Twitter forrige uke. Han har fått frist til mandag til å legge fram overvåkingsbevis for etterretningskomiteen i Representantenes hus. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Skrekken for åpenhet i forvaltning, byråkrati og politisk ledelse er et demokratisk problem (aftenposten.no 25.3.2015).)

(Anm: Margaret McCartney: Bevis i en post-fakta-verden (Evidence in a post-truth world.) Gjør internett oss dummere? Utfallet av det amerikanske presidentvalget vil bli analysert som en skarp case-studie lenge etter at vi alle er døde, men internett må i det minste ta noe av skylden. Vi lever i et post-faktum, post-sannhet, vi har fått nok av ekspert-æraen. (Is the internet making us more stupid? The outcome of the US presidential election will be analysed as a caustic case study long after we’re all dead, but the internet must take at least some of the blame. We’re in a post-fact, post-truth, we’ve-had-enough-of-experts era. BMJ 2016;355:i6363 (Published 28 November 2016.)

(Anm: - De som tror intelligens er fastlåst har selvtillit som overgår deres evner. (…) Forskerne bemerker at overdreven selvtillit er et dokumentert problem hos bilførere, motorsyklister, strikkhoppere, leger og advokater. Journal of Experimental Social Psychology 2016;63:94-100 (March 2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

- Forskere gjør overraskende funn om hvordan nevroner kommuniserer med hverandre. (…) Neuroner kommuniserer med hverandre ved å frigjøre kjemikalier kalt neurotransmittere, som dopamin og glutamat inn i det lille rommet mellom to nevroner som er kjent som synaps. (- "Våre funn viser for første gang at nevroner kan forandre hvor mye dopamin de frigjør som en funksjon av deres generelle aktivitet. Når denne mekanismen ikke fungerer som den skal, kan det ha store helseeffekter…

(Anm: Forskere gjør overraskende funn om hvordan nevroner kommuniserer med hverandre. (…)  Neuroner kommuniserer med hverandre ved å frigjøre kjemikalier kalt neurotransmittere, som dopamin og glutamat, inn i det lille rommet mellom to nevroner som er kjent som synaps. (Researchers make surprising discovery about how neurons talk to each other. (…) "Våre funn viser for første gang at nevroner kan forandre hvor mye dopamin de frigjør som en funksjon av deres generelle aktivitet. Når denne mekanismen ikke fungerer som den skal, kan det ha store helseeffekter…» (Neurons communicate with one another by releasing chemicals called neurotransmitters, such as dopamine and glutamate, into the small space between two neurons that is known as a synapse. (…) "Our findings demonstrate, for the first time, that neurons can change how much dopamine they release as a function of their overall activity. When this mechanism doesn't work properly, it could lead to profound effects on health," explained the study's senior author Zachary Freyberg, M.D., Ph.D., who recently joined Pitt as an assistant professor of psychiatry and cell biology. Freyberg initiated the research while at Columbia University. (medicalxpress.com 17.8.2017).)

- SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc.

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

- Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon.

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

- Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (- Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være.)

Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths (Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler)
dgnews.docguide.com 5.12.2016
SWANSEA, United Kingdom -- December 5, 2016 -- Gravide kvinner som tar en bestemt type antidepressiva tidlig i svangerskapet har en liten, men signifikant større risiko for å få barn med store medfødte misdannelser eller dødfødsler sammenlignet med de som ikke tar disse antidepressiva, ifølge en studie publisert i PLoS ONE. (Pregnant women who take a specific type of antidepressant in early pregnancy have a small, but significantly greater risk of having babies with major congenital anomalies or stillbirths compared with those who did not take these antidepressants, according to a study published in PLOS ONE.)

Sue Jordan, College of Human and Health Science, Swansea University, Swansea, Wales, og kolleger har analysert data for mer enn 500 000 spedbarn i Wales, Norge og Danmark, og funnet at kvinner som var blitt foreskrevet selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) i første trimester av graviditeten eller 3 måneder før svangerskapet hadde større risiko for å få barn med medfødte misdannelser, spesielt alvorlige hjertefeil eller dødfødsler sammenlignet med de som ikke tar SSRI. (...) (Sue Jordan, College of Human and Health Sciences, Swansea University, Swansea, Wales, and colleagues analysed data from more than 500,000 infants in Wales, Norway, and Denmark and found that women who had been prescribed selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in the first trimester of pregnancy or 3 months before pregnancy had a greater risk of having infants with congenital anomalies, particularly severe heart defects or stillbirths compared with those who did not take SSRIs.)

Når SSRI ikke ble foreskrevet hadde 6 av 200 graviditeter et ugunstig utfall for dødfødsel eller en baby med en stor medfødt anomali (uregelmessighet), men når SSRI ble foreskrevet økte dette til 7 av 200 svangerskap. (When SSRIs were not prescribed, 6 in 200 pregnancies had an adverse outcome of stillbirth or a baby with a major congenital anomaly, but when SSRIs were prescribed, this increased to 7 in 200 pregnancies.)

"Så vidt vi vet er dette den første dose-respons-analyse som viser sammenhengen mellom SSRI-doser og medfødte misdannelser og dødfødsler," sier Jordan. "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (…) (“To our knowledge, this is the first dose-response analysis that shows the link between SSRI doses and congenital anomalies and stillbirths,” said Jordan. “While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”)

(Anm: Researchers find link between antidepressant use and congenital anomalies or stillbirths. Professor Sue Jordan, of the College of Human and Health Sciences led the international research team of academics from the UK, Denmark and Norway. The study published in the PLOS ONE journal‌, analysed data from more than 500,000 infants in Wales, Norway and Denmark and found that women who had been prescribed selective serotonin reuptake inhibitors, known as SSRIs, in the first trimester of pregnancy or 3 months before pregnancy were at a small but significantly greater risk of having infants with congenital anomalies, particularly severe heart defects or stillbirths compared with those who did not take SSRIs. (swansea.ac.uk 2.12.2016).)

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) Antidepressants in Pregnancy and Congenital Anomalies: Analysis of Linked Databases in Wales, Norway and Funen, Denmark. PLoS ONE 11(12): e0165122.)

(Anm: Vanlig bruk av antidepressiva under graviditet linket til økt risiko for misdannelser hos spedbarn. Common antidepressant use during pregnancy linked to increased risk of malformations in infants. Use of fluoxetine-the most commonly prescribed antidepressant-during pregnancy is linked with a slightly increased risk of malformations in infants, according to a recent analysis of published studies. In the analysis of 16 studies, infants exposed to fluoxetine during the first trimester had an 18% increased relative risk of major malformations and a 36% increased relative risk of cardiovascular malformations. There were no significant observations of other system-specific malformations in the nervous system, eye, urogenital system, digestive system, respiratory system, or musculoskeletal system. (news-medical.net 17.5.2017).)

(Anm: Fluoxetine and congenital malformations: a systematic review and meta-analysis of cohort. (…) CONCLUSIONS: The results of this meta-analysis indicate maternal fluoxetine use is associated with a slightly increased risk of cardiovascular malformations in infants. Health care providers and pregnant women must weigh the risk-benefit potential of these drugs when making decisions about whether to treat with fluoxetine during pregnancy. Br J Clin Pharmacol. 2017 May 17. [Epub ahead of print].)

 – Leger må erkjenne at effekten av disse pillene ikke er overbevisende. Det er kanskje ikke mer enn 50–60 prosent av pasientene som har en virkelig god virkning av denne typen medisiner, sier Madsen.

Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Generasjon lykkepille.
pluss.vg.no10.09.2016
Også fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket tror flere unge som ikke har behov for det, og som kunne kommet seg ut av en depresjon på andre måter, blir satt på antidepressiver. (…)

– Leger må erkjenne at effekten av disse pillene ikke er overbevisende. Det er kanskje ikke mer enn 50–60 prosent av pasientene som har en virkelig god virkning av denne typen medisiner, sier Madsen. (…)

– Hos barn er vi spesielt bekymret for selvmordstanker, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.
I perioden 2003–2005 advarte Legemiddelverket mot økt risiko for selvmordstanker- og handlinger ved bruk av antidepressiver hos barn og unge

Overdreven markedsføring
Overdreven markedsføring av disse legemidlene er en hovedårsak til at det skrives ut så mange resepter på antidepressiver, mener både Hartz og Madsen.

– Leger flest tror for godt om disse legemidlene. Vi ser at leger for ofte skriver ut antidepressiver uten å gi tilstrekkelig oppfølging. Dette er en gruppe legemidler hvor det har vært mye feilinformasjon og feilbruk, sier Madsen. Det er også en fare at jentene blir gående for lenge på antidepressiver, påpeker Kari Furu.  (…)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Mental health: Time for a new kind of therapy? It’s no secret that mental health is not taken as seriously as its physical counterpart. (…) It is estimated that only 30-70% of patients respond to medication, particularly within the poorly understood field of mental health. Even when such drugs do work with their intended purpose, they medications bring a slew of adverse side-effects which can cause further complications in everyday life. (pharmafile.com 27.4.2017).)

(Anm: Thalidomide og media: "Det är utomordentligt viktigt att PR-avdelningen i framtiden anstränger sig ännu mera än hittills för att hålla nära kontakt med framstående vetenskapsmän och opinionsbildare." (Thalidomide and the Power of the Drug Companies. Penguin Books. Stockholm: Bokforlaget Sjöström & Sjöström, 1972 (s. 108)).)

(Anm: Thalidomide (Thalidomid) informasjon vs kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

(Anm: Flu Vaccine a Pretty Good Match for Viruses This Year: CDC. (…) Overall, the vaccine is 48 percent effective. For the predominant circulating influenza A type H3N2 flu strain, its effectiveness comes in at 43 percent. (medicinenet.com 16.2.2017).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva: Det er langt flere kvinner enn menn som bruker antidepressiva. Og virkningen er ikke så god som mange tror. – Det er riktig at disse legemidlene kan føre til selvmordstanker og andre psykiske bivirkninger, men dette er ganske sjelden, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Legemiddelverket til KK.no. (…) – Det er ikke mer enn cirka 60 prosent som får en nyttig virkning av disse legemidlene. (kk.no 29.10.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

–  Unges bruk av antidepressiva fortsetter å øke. (– Vi har lavere forbruk enn i Sverige og Danmark, og kanskje er det viktig å spørre om vi behandler for få. Økningen i tallene på jenter som mottar antidepressiva kan være et uttrykk for at flere får adekvat hjelp, sier Haavet.)

Unges bruk av antidepressiva fortsetter å øke.
dagensmedisin.no 20.2.2017
Bruk av antidepressive midler fortsetter å øke, særlig hos unge jenter.
Det har vært en kraftig økningen i bruken av antidepressive midler blant ungdom og unge voksne i perioden fra 2010 til 2016. Blant jenter i alderen 15 til 19 år har økningen vært på hele 85 prosent i denne perioden, ifølge Apotekforeningens bransjestatistikk.

Bare i løpet av året som har gått, har bruken økt med ytterligere seks prosent for alle unge i alderen 15 til 29 år. Økningen er vesentlig lavere blant gutter. (…)

Mindre enn i naboland
Fastlege i Lillestrøm og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Ole Rikard Haavet, har tidligere uttalt til Dagens Medisin at bruken av antidepressiva er et uttrykk for at mange unge jenter strever med livet sitt. Nyere norsk forskning har også vist at jenter har dårligere selvbilde enn før.

Men fastleger mener ikke nødvendigvis at for mange får medisiner.

– Vi har lavere forbruk enn i Sverige og Danmark, og kanskje er det viktig å spørre om vi behandler for få. Økningen i tallene på jenter som mottar antidepressiva kan være et uttrykk for at flere får adekvat hjelp, sier Haavet. (…)

(Anm: Stor økning i unges bruk av antidepressiva. 35 prosent økning i løpet av seks år. 1 av 20 unge kvinner fikk antidepressiva i 2015. (…) I gjennomsnitt har bruken av antidepressiva blant unge i alderen 15-29 år økt med 6 prosent i året de siste årene. (…) 65 prosent av pasientene er kvinner, mens 35 prosent er menn. Det er også blant kvinnene økningen i bruk av antidepressiva er størst de siste seks årene. (apotek.no 24.11.2016).)

(Anm: Unges bruk av antidepressiva fortsetter å øke. Blant jenter i alderen 15 til 19 år har det vært økning på 85 prosent i bruken av antidepressiva over de siste syv årene. Økningen har vært vesentlig lavere blant gutter. (…) I fjor sa helse- og omsorgsminister Bent Høie til VG at utviklingen i bruk av antidepressiva blant unge jenter var «veldig urovekkende». Han mener at bruk av legemidler ikke bør være førstevalget i møte med barn og unge med depresjon. (…) De antidepressive legemidlene det brukes mest av hos ungdom, er de såkalte «lykkepillene» escitalopram (Cipralex), sertralin (Zoloft) og fluoxetin (Fontex). (apotek.no 20.2.2017).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: To enkle spørsmål kan avdekke depresjon. Metoden er like effektiv som mer komplekse screening-verktøy, ifølge en forskningsgjennomgang. (…) Spørsmålene er som følger: 1. Har du vært plaget av å føle deg nedstemt, deprimert eller motløs? 2. Har du opplevd liten interesse eller glede ved å gjøre ting? Oppdages ikke. Resultatene, som nylig er publisert i The British Journal of Psychiatry, viser at de to spørsmålene avdekker depresjon like effektivt som andre screeningmetoder. (…) (dagensmedisin.no 22.2.2017).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: - Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning. (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- Langt større effekt av terapi alene enn medisin og terapi. (- Medisin "ødelegger" for terapi.)

Langt større effekt av terapi alene enn medisin og terapi
dagensmedisin.no 30.11.2016
Ny studie på personer med sosial angstlidelse viser at den beste behandlingen ikke er den som anbefales i dag.

Kognitiv terapi fører til at langt flere med sosial fobi blir bedre eller helt friske enn hvis de får medisin alene eller en kombinasjon av antidepressiva og terapi, ifølge norsk-britisk studie.

– Dette er svært oppmuntrende funn, sier førsteforfatter og NTNU-professor Hans Morten Nordahl til Dagens Medisin.

82 prosent friske eller bedre
Nær syv ti som fikk kognitiv terapi alene var helt friske ved ett års oppfølging, og 12 prosent var bedre.

Blant de som hadde fått en kombinasjon av terapi og antidepressiva (paroxetin), var 40 prosent friske og 20 prosent bedre. Fire av ti opplevde ingen bedring.

I gruppen som bare fikk antidepressiva, ble snaut hver fjerde frisk, og 20 prosent ble bedre. Hos dem som fikk placebo-pille, opplevde 87 prosent ingen endring.

Les hele studien her.

«Ny verdensrekord»
Resultatene av den randomiserte studien som nylig er publisert i Psychotherapy and Psychosomatics, er omtalt i NTNUs forskningsmagasin Gemini.

– Vi har satt ny verdensrekord i behandlingseffekten av sosiale angstlidelser, sier Nordahl til Gemini. (…)

Medisin "ødelegger" for terapi
I dag er det vanlig å behandle sosial angstlidelse med enten medikamenter, som antidepressiva, eller med en kombinasjon av samtalebehandling og medikamenter. (…)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

- Dagsavisen har i en serie artikler satt søkelys på vold og trusler mot lærere i osloskolen.

Var ikke informert – fulgte ikke opp
dagsavisen.no 29.5.2017
– Ingen må være i tvil om at lærernes og elevenes trygghet har høyeste prioritet, sier skoledirektør Astrid Søgnen. Onsdag måtte hun forklare seg om omfattende systemsvikt.

Dagsavisen har i en serie artikler satt søkelys på vold og trusler mot lærere i osloskolen.

De siste to ukene har det kommet fram at det dreier seg om en alvorlig systemsvikt i så vel rapportering som håndtering og oppfølging av de totalt 1.940 registrerte tilfellene av vold mot lærere i 2016.

Les også: Clemens Saers ble skadet for livet av en elev. Nå krever han 250.000 i oppreisning fra kommunen.(…)

Les også: Dobling i rapportert skolevold

Les også: Arbeidstilsynet ble ikke varslet

Først i månedsskiftet februar-mars i år, fikk utdanningsdirektøren kjennskap til at voldstallene for 2016 hadde skutt i været. (…)

(Anm: Slik brukes vektere i osloskolen. Flere skoler i Oslo bruker sivile vektere fra Securitas for å passe på truende og utagerende elever og skape ro i skolen. (…) – Det kan være en skole som ønsker ekstra trygghet i skolegården eller en-til-en oppfølging av en enkeltelev, sier eksvekteren. (dagsavisen.no 31.5.2017).)

(Anm: - SSRI-utløst aggresjon, tenåringsvold, massemord etc.? (mintankesmie.no).)

(Anm: Risks of duloxetine for stress incontinence outweigh benefits, say researchers. The antidepressant duloxetine should not be used to treat stress urinary incontinence in women because the harms outweigh the benefits, authors of a new analysis have said. Although duloxetine reduced the symptoms of stress urinary incontinence and improved women’s quality of life, the harms related to suicidality and violence were 4 to 5 times more common with duloxetine than with a placebo, a meta analysis using patient level data by researchers from the Nordic Cochrane Centre showed.1  (…) For the study, published in the Canadian Medical Association Journal, the researchers undertook a meta-analysis of four, randomised, placebo controlled trials of duloxetine, involving a total of 1913 patients. BMJ 2016;355:i6103 (Published 15 November 2016).)

(Anm: Considering benefits and harms of duloxetine for treatment of stress urinary incontinence: a meta-analysis of clinical study reports. BACKGROUND: The European Medicines Agency makes clinical study reports publicly available and publishes reasons for not approving applications for marketing authorization. Duloxetine has been approved in Europe for the treatment of stress urinary incontinence in women. The reported adverse effects of duloxetine include mental health problems and suicidality. We obtained clinical study reports from the European Medicines Agency concerning use of this drug for stress urinary incontinence. (…) INTERPRETATION: Although duloxetine is effective for stress urinary incontinence in women, the rates of associated harm were high when individual patient data were analyzed, and the harms outweighed the benefits. CMAJ February 6, 2017 vol. 189 no. 5 First published November 14, 2016.)

(Anm: Antidepressant success affected by environmental conditions. (medicalnewstoday.com 24.9.2016).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Antidepressiva – Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (mintankesmie.no).)

- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk foråsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

(Anm: A Brean. Fra redaktøren. Forførende forskningsfortellinger. (…) «Forskning er ikke sannhet, men fortellinger.» (…) «- Du har for lavt serotoninnivå. Her er en pille som høyner det.» Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:291 (23.2.2016).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (8.09.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1534 – 5 (22.9.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1923-4 (17.11.2015).)

(Anm: Uriktig fremstilling av skader i studier på antidepressiva. Nye bevis fra kliniske studierapporter avdekker feilklassifisering, feiltolkning, og underrapportering av alvorlige skader. BMJ 2016;352:i217 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Most antidepressants don’t work on kids, teens, study finds. The vast majority of antidepressants given to kids and teens are ineffective and potentially dangerous, according to a new study in The Lancet. “No one should be on any other antidepressant, and I think it’s doubtful that people should be on Prozac as well,” said Dr. Jon Jureidini, a child psychiatrist at the Robinson Research Institute at the University of Adelaide in Australia, who wrote a commentary that ran with the study. “The case for Prozac is quite weak.” (statnews.com 9.6.2016).)

(Anm: Comparative efficacy and tolerability of antidepressants for major depressive disorder in children and adolescents: a network meta-analysis. Lancet 2016 (Published online June 8, 2016).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Lederartikler (Editorials) Tid for kunnskapsbasert forskningspolitikk Og offentlig finansierte forskere må være åpne om den sannsynlige betydningen av forskningen. (Time for evidence based research policy. And publicly funded researchers need to be candid about the likely impact of research). BMJ 2016;353:i3146 (Published 13 June 2016).)

(Anm: Kronikk: Kari Sollien, leder i allmennlegeforeningen. Hvorfor bruker ikke kommunene legenes kunnskap? Kunnskap skal redde velferdsstaten. I kommunene har ledelsen en lang vei å gå for å involvere helsepersonell i arbeidet med å utvikle helsetjenesten. (dagensmedisin.no 15.8.2016).)

- Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva?

What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs? (Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva?)
medicalnewstoday.com 15.9.2016
I dagens utgave av Psychotherapy and Psychosomatics gir en internasjonal gruppe av etterforskere en oversikt over de sideeffekter som langvarig behandling med antidepressiva kan forårsake. (In the current issue of Psychotherapy and Psychosomatics an international group of investigators outlines the side effects that long-term treatment with antidepressant drugs may induce.)

Den nye generasjon antidepressiva er mye brukt som førstelinjebehandling av depressive lidelser og anses å være tryggere enn trisykliske substanser. I dagens utgave av Psychotherapy and Psychosomatics gir en internasjonal gruppe av etterforskere en oversikt over sideeffekter som langvarig behandling med antidepressiva kan forårsake. (Newer generation antidepressant drugs are widely used as the first line of treatment for major depressive disorders and are considered to be safer than tricyclic agents. In the current issue of Psychotherapy and Psychosomatics an international group of investigators outlines the side effects that long-term treatment with antidepressant drugs may induce.)

Forfatterne vurderer litteratur mht. uønskede hendelser, toleranse og sikkerhet for selektive serotoninreopptakshemmere, serotonin noradrenalinereopptakshemmere, bupropion, mirtazapine, trazodone, agomelatine, vilazodone, levomilnacipran og vortioxetine. (The Authors evaluated the literature on adverse events, tolerability and safety of selective serotonin reuptake inhibitors, serotonin noradrenaline reuptake inhibitors, bupropion, mirtazapine, trazodone, agomelatine, vilazodone, levomilnacipran and vortioxetine.)

Resultatene viste at flere sideeffekter er forbigående og forsvinner noen få uker etter behandlingsstart, men potensielt alvorlige uheldige hendelser kan vedvare eller dukke opp senere. De omfatter gastrointestinale symptomer (kvalme, diaré, gastrisk blødning, dyspepsi), hepatotoksisitet (levertoksisitet), vektøkning og metabolske anormaliteter, kardiovaskulære forstyrrelser (hjerterytme, forlenget QT-intervall, økt blodtrykk, ortostatisk hypotensjon), urogenitale symptomer, vannlatingsstopp (urinretensjon), inkontinens), seksuell dysfunksjon, hyponatremi, osteoporose (benskjørhet) og risiko for brudd, blødninger, forstyrrelser i sentralnervesystemet (lavere terskel for epileptiske anfall, ekstrapyramidale sideeffekter, kognitive forstyrrelser), svetting, søvnforstyrrelser, affektive forstyrrelser (apati, “switches”, paradoksiale effekter), øyemanifestasjoner (glaukom, katarakt) og hyperprolaktemi. Til tider har slike bivirkninger blitt påvist å vedvare etter seponering (avsluttet behandling), noe som gir iatrogene sykdommer (legeskapte sykdommer). (Results showed that several side effects are transient and may disappear after a few weeks following treatment initiation, but potentially serious adverse events may persist or ensue later. They encompass gastrointestinal symptoms (nausea, diarrhea, gastric bleeding, dyspepsia), hepatotoxicity, weight gain and metabolic abnormalities, cardiovascular disturbances (heart rate, QT interval prolongation, hypertension, orthostatic hypotension), genitourinary symptoms (urinary retention, incontinence), sexual dysfunction, hyponatremia, osteoporosis and risk of fractures, bleeding, central nervous system disturbances (lowering of seizure threshold, extrapyramidal side effects, cognitive disturbances), sweating, sleep disturbances, affective disturbances (apathy, switches, paradoxical effects), ophthalmic manifestations (glaucoma, cataract) and hyperprolactinemia. At times, such adverse events have been found to persist after drug discontinuation, yielding iatrogenic comorbidity.)

Andre områder som bekymrer involverer suicidalitet (selvmord), sikkerhet ved overdose, seponeringssyndrom, risiko under graviditet og amming, samt risiko for ondartede svulster (kreft). Derfor bør et rasjonelt utvalg av uheldige hendelser vurderes opp mot mulig nytte og risiko, sannsynlighet for respons på behandlingsalternativer, og sårbarhet overfor uønskede uheldige hendelser. (Other areas of concern involve suicidality, safety in overdose, discontinuation syndromes, risks during pregnancy and breast feeding, as well as risk of malignancies. Thus, the rational selection of ADs should consider the potential benefits and risks, likelihood of responsiveness to the treatment option and vulnerability to adverse events.)

Resultatene av denne gjennomgangen bør alarmere leger om nøye å vurdere hensiktsmessigheten av forskrivninger av antidepressiva på individuell basis, og å vurdere alternative behandlinger hvis tilgjengelige. Seniorforfatter av studien, Giovanni A. Fava, M.D., sier "Det er svært lite sannsynlig at de fleste av forskrivende leger av antidepressiva er klar over disse bivirkningene, dette på grunn av en stram sensur som har pågått i alle disse årene. ("The findings of this review should alert the physician to carefully review the appropriateness of AD prescription on an individual basis and to consider alternative treatments if available. The senior Author of the paper, Giovanni A. Fava, M.D., comments "It is very unlikely that most of the prescribers of antidepressant drugs are aware of these side effects, because of a tight censorship that has been in action all these years.")

(Anm: Apati knyttet til økt risiko for død i sykehjemspasienter. Apathy linked to increased risk of death in nursing home patients. In a study of nursing home patients, apathy was linked with an increased risk of dying over a 4-month period, even after controlling for depression. The study also found that apathy was present in half of nursing home patients. Apathy is defined by diminished or lack of motivational, goal-directed behavior, and a lack of cognition and emotional affect. It leads to reduced interest and participation in the main activities of daily living. (news-medical.net 9.8.2017).)

Editor's Choice -- Free Access. The Safety, Tolerability and Risks Associated with the Use of Newer Generation Antidepressant Drugs: A Critical Review of the Literature. Psychother Psychosom 2016;85:270-288  (August 2016)

(Anm: Sukkers negative virkning blev holdt skjult af industrien. (…) Dokumenterne afslører, at forskere fra Sugar Research Foundation (SRF), i dag kendt som the Sugar Association, i 1967 betalte forskere for at udfærdige et litteraturreview, der overså sukkers rolle i forbindelse med hjertesygdomme. (…) Og det foregår til dels stadig, fortæller en professor i fødevarer. (jyllands-posten.dk 16.9.2016).)

(Anm: Alkohol vist seg å fungere på samme måte som raske antidepressiva. (Alcohol shown to act in same way as rapid antidepressants.) (…) In a study published in the current issue of the journal Nature Communications, researchers found that alcohol produces the same neural and molecular changes as drugs that have proven to be rapidly effective antidepressants. (sciencedaily.com 28.9.2016).)

- SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opp til 700 prosent (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.)

Blockage of muscle and neuronal nicotinic acetylcholine receptors by fluoxetine (Prozac).
Proc Natl Acad Sci U S A. 1997 Mar 4;94(5):2041-4
(...) Videre, dersom en tar i betrakning, som et resultat av 5HT opptakshemming, at fluoxetine (Prozac) øker de ekstracellulære nivåer av 5HT opp til 7-ganger i mange hjerneomåder, inklusive nucleus accumbens, striatum, thalamus, og hypothalamus (33-36); at nAcChoRs distribueres i disse områder (37, 38), og at 5HT også modulerer utløsningen av AcCho (39), peker alle disse fakta derfor på mange mulige interaksjoner mellom de serotonerge og kolinerge systemer i sentralnervesystemet. (...) (Furthermore, if one considers that, as a result of 5HT uptake inhibition, fluoxetine increases the extracellular levels of 5HT up to 7-fold in many brain areas, including the nucleus accumbens, striatum, thalamus, and hypothalamus (33-36); that nAcChoRs are distributed in these areas (37, 38), and that 5HT also modulates the release of AcCho (39), then all these facts point clearly to many possible interactions between the serotonergic and cholinergic systems in the central nervous system.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

- Serotoninmangel involvert i revmatoid artritt. For første gang har serotonin (5-hydroksytryptamin, 5-HT) blitt direkte involvert i patofysiologien til revmatoid artritt (RA).

(Anm: Serotonin deficiency implicated in rheumatoid arthritis. For the first time, serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) has been directly implicated in the pathophysiology of rheumatoid arthritis (RA). Although 5-HT is predominantly known as a neurotransmitter within the central nervous system, new evidence points to additional important functions for serotonin in the periphery. A report in The American Journal of Pathology shows that experimentally-induced RA in serotonin-deficient mice is worse than disease reported in controls and that some effects of RA can be reduced by serotonin or its agonists (compounds that activate serotonin receptors). They compared the effects of CIA in normal mice to those in mice genetically bred with a deficiency in tryptophan hydroxylase-1, a key enzyme needed for serotonin production in peripheral tissues. The investigators found that both the number and activity of osteoclasts were higher in 5-HT-deficient mice with arthritis. In addition, more bone resorption was detected both at the affected joints and at remote sites. (…) Subsequent experiments using cell cultures showed that the balance between Th17/Treg cells could be normalized by the addition of 5-HT or 5-HT receptor agonists, revealing a direct regulatory role of serotonin in RA. These novel data suggest a new therapeutic target that could be important for this disabling disease. (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Serotonin (5-HT): receptors, agonists and antagonists. (pharmacologycorner.com).)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

- Hvordan virker antidepressiva? De balanserer hjernekjemikalier. Hjernekjemikalier kalt nevrotransmittere som påvirker sinnsstemning. (- How Do Antidepressants Work? They Balance Brain Chemicals Brain chemicals called neurotransmitters affect mood.)

(Anm: 12 Tips for Success with Antidepressants. How Do Antidepressants Work? They Balance Brain Chemicals Brain chemicals called neurotransmitters affect mood. People who suffer from depression and other mood disorders may have altered levels of these chemicals. Antidepressants work by helping to normalize the levels of these compounds. This makes the brain chemicals more available to do their job in the brain. All physicians have the ability to prescribe antidepressants. People who have severe or difficult-to-treat mood imbalances are best treated by a doctor who is an expert in sing medications to help balance brain chemistry. These doctors are called psychiatrists. Depression and mental health disorders are serious issues that need to be treated by a medical professional. Types of Antidepressants Different classes of drugs work in slightly different ways. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) allow more of the neurotransmitter serotonin to be available in the brain. Sertraline (Zoloft), fluoxetine (Prozac), and proxetine (Paxil) are a few types of SSRIs. Tricyclic antidepressants (TCAs) allow more serotonin and norepinephrine to be available. Protriptyline (Vivactil), trimipramine (Surmontil), and imipramine (Tofranil) are a few kinds of tricyclic antidepressants. Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) slow down the breakdown of serotonin, dopamine, and norepinephrine in the brain. Isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), and rasagiline (Azilect) are a few types of monoamine oxidase inhibitors. Everyone is different, but many depressed patients are first prescribed one of the SSRIs. If that doesn't work, a tricyclic may be the next option. There are more risks and negative effects associated with these drugs. (…) (medicinenet.com (August 10, 2017).)

- Kan stamceller reversere aldringsprosessen? Stamceller i hjernen bestemmer hvor raskt kroppen våre ldres, har forskere bemerket.

(Anm: Could stem cells reverse the aging process? Stem cells in the brain determine how quickly our bodies age, researchers have noted. But by introducing fresh stem cells, part of the aging process could be slowed down or reversed, a new study finds. As humans, we persist in being baffled by the steady aging of our bodies, which sometimes seems to occur at a faster rate than we might expect. Consequently, we often do our best to try to stall or "cheat" the aging process using a wide range of "remedies," from improving our diets to undergoing plastic surgery. Researchers are now looking into how stem cells found in a region of our brain called the hypothalamus might play a key role in how swiftly we age. Dr. Dongsheng Cai, from the Albert Einstein College of Medicine, in New York City, NY, alongside a team of specialists, has found that adding fresh stem cells to the hypothalamus might be the way to go if we want to delay old age. The results of this study are published in the current issue of Nature. (medicalnewstoday.com 28.7.2017).)

(Anm: Why drinking increases sexual urges but decreases sexual performance: Hypothalamus and pituitary: The hypothalamus and pituitary coordinate automatic brain functions and hormone release. Alcohol depresses nerve centers in the hypothalamus that control sexual arousal and performance. Although sexual urge may increase, sexual performance decreases. (forbes.com 6.10.2012).)

(Anm: Infektioner er forbundet med selvmord. Svære infektioner er forbundet med øget risiko for selvmord, viser ny dansk undersøgelse. (…) Reaktioner i hjernen kan være en del af forklaringen på forbindelsen mellem selvmord og infektion, konkluderer forskerne. (videnskab.dk 10.8.2016).)

(Anm: Antidepressants plus blood thinners cause brain cancer cells to eat themselves in mice. (…) In a study appearing in Cancer Cell, Swiss researchers find that antidepressants work against brain cancer by excessively increasing tumor autophagy (a process that causes the cancer cells to eat themselves). The scientists next combined the antidepressants with blood thinners-also known to increase autophagy-as a treatment for mice with the first stages of human glioblastoma. Mouse lifespan doubled with the drug combination therapy, while either drug alone had no effect. (…)"However, it is presently unclear whether patients might benefit from this treatment. This new mechanism-based strategy to therapeutically target glioblastoma is provocative, but at an early stage of evaluation, and will require considerable follow-up to assess its potential." (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: Manipulating novel target could lead to new treatments. Northwestern Medicine scientists have shown how manipulating a novel target in the brain using gene therapy could lead to new treatments for depression. The investigators showed decreasing a set of proteins called HCN channels reduced depression-like behavior in mice. If replicated in humans, the findings could inform fresh therapies for millions of patients who do not respond to existing treatments for depression. The study will be published July 12 in the journal Molecular Psychiatry. Most existing antidepressants affect mood and emotions by increasing levels of neurotransmitters called monoamines, namely serotonin, dopamine and norepinephrine. But the fact that these drugs are not effective for many patients suggests there are additional mechanisms underlying depression yet to be uncovered that could be targeted with new therapies. (medicalnewstoday.com 14.7.2016).)

(Anm: Antidepressant target discovery could lead to gene therapy treatment. In 2010, researchers at Weill Cornell Medical College thought they hit on a novel way to treat depression--by delivering a gene called p11 directly to the brain. The gene therapy looked promising in mice but hasn’t yet moved into clinical trials. (fiercepharma.com 20.7.2016).)

(Anm: Most antidepressants don’t work on kids, teens, study finds. The vast majority of antidepressants given to kids and teens are ineffective and potentially dangerous, according to a new study in The Lancet. “No one should be on any other antidepressant, and I think it’s doubtful that people should be on Prozac as well,” said Dr. Jon Jureidini, a child psychiatrist at the Robinson Research Institute at the University of Adelaide in Australia, who wrote a commentary that ran with the study. “The case for Prozac is quite weak.” (statnews.com 9.6.2016).)

- Hos apekatter ble det registrert en reduksjon på 85–93 % i blod av serotonin (5-HT) ved behandling med paroksetin 2,5–7,5 mg/kg (Petersen et al. 1978). (- Acta Pharmacol Toxicol (Copenh) 1979;44:289-95.)

Paroxetine: Pharmacokinetics, Tolerance and Depletion of Blood 5-HT in Man (Farmakokinetikk, toleranse og reduksjon av 5-HT i blod hos mennesker)
Lund J, Lomholt B, Fabricius J, Christensen JA, Bechgaard E.
Acta Pharmacol Toxicol (Copenh) 1979;44:289-95
(...) Hos apekatter ble det registrert en reduksjon på 85–93 % i blod av serotonin (5-HT) ved behandling med Seroxat (paroxetine) 2,5–7,5 mg/kg (Petersen et al. 1978). (...) (In monkeys, a 85-93 % reduction of blood 5-HT has been found during treatment with paroxetine 2,5-7,5 mg/kg (Petersen et al. 1978).)

Alle dosene av paroxetine reduserte 5-HT-nivået (serotoninnivået) hos de tre personene. 10 mg i en uke reduserte konsentrasjonen omtrent til henholdsvis 25 %, 55 %, og 65 % av verdiene før behandlingen startet, mens de to høyeste dosene ga en nesten like stor reduksjon (omtrent til henholdsvis 20 %, 25 %, og 30 % av verdiene før behandlingen startet). Reduksjonene var nesten maksimal etter at legemidlet hadde blitt gitt i en uke, og personen som fikk 25 mg per dag i to uker viste en ytterligere reduksjon fra 22 % til 13 % av startverdi i løpet av den siste uken (fig. 5). Nesten det samme minimumsnivået av 5-HT ble nådd hos alle de tre personene (0,02–0,04 µg/ml), uavhengig av verdiene før behandlingen startet som var 0,3 µg/ml hos en person og 0,1 µg/ml hos de to andre personene. (All the doses of paroxetine reduced the 5-HT levels in the three subjects. Ten mg for one week reduced the concentration to about 25 %, 55 %, and 65 % of the pretreatment values, respectively, while the two highest doses gave almost equal reductions (to about 20 %, 25 %, and 30 % of the pre-treatment values, respectively). The reductions were nearly maximal after administration of the drug for one week, the subject receiving 25 mg per day for two weeks showing an additional reduction from 22 % to 13 % of the initial value during the last week (fig. 5). Almost the same minimum level of 5-HT was reached in all three subjects (0,02-0,04 µg/ml), independent of the pretreatment values which were 0,3 µg/ml in one subject and 0,1 µg/ml in the two other subjects.)

5-HT-nivåene returnerte ikke til initialverdiene i løpet av 1–2 ukers legemiddelfrie intervaller. (...) (The 5-Ht levels did not return to the initials levels during the 1-2 weeks of drug-free intervals.)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: I abstraktet, som er lagt ut på PUBMed, heter det bl.a., sitat:

The 5-HT levels returned to the basic levels during a three to four weeks drug-free period. (5-HT nivåene returtnerte til basisnivåer i løpet av en tre til fire ukers legemiddelfri periode.)

(Anm: Men dette er imidlertid ikke i overensstemmelse med de data som inngår i studien, hvor det fremgår at serotoninnivået etter en legemiddelfri periode på omtrent 8 uker, kun var returnert til 70 - 80 % av startnivå, og viste ingen tegn til å returnere til såkalt normalnivå ("basic levels"). (Jf. Fig. 5 (s. 293).)

Fig 5

Dette innebærer at nevnte abstrakt på PubMed formidler uriktige studieresultater.

Studien viser egentlig at Seroxat allerede etter noen få timer/dagers inntak forårsaker en varig reduksjon (ubalanse) av serotonin i blod.)

(Anm: Hvordan kan et medikament som øker serotoninnivået i hjernen med 700 % eller mer, og reduserer nivået av serotonin i blod med omtrent 90 % kunne "gjenopprette en balanse"; en såkalt serotonerg ubalanse som i utgangspunktet aldri er vitenskapelig bevist.)

(Anm: Uredelighet og fusk (juks/forskningsjuks) i medisinsk forskning. (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin deficiency implicated in rheumatoid arthritis. For the first time, serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) has been directly implicated in the pathophysiology of rheumatoid arthritis (RA). Although 5-HT is predominantly known as a neurotransmitter within the central nervous system, new evidence points to additional important functions for serotonin in the periphery. A report in The American Journal of Pathology shows that experimentally-induced RA in serotonin-deficient mice is worse than disease reported in controls and that some effects of RA can be reduced by serotonin or its agonists (compounds that activate serotonin receptors). (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

Maten som motvirker depresjon
kk.no 26.10.2009
(...) Serotonin er en såkalt nevrotransmitter, eller et spesialisert molekyl som hjelper impulsene å gå fra en nervecelle til neste. Serotonin er viktig for regulering av kroppstemperatur, søvn, seksualitet og appetitt, ifølge Wikipedia, og er i tillegg avgjørende for humøret. (...)

- Ny studie på rotter: SSRI-er reduserer serotonin-nivåer markant i hjernen

New Rat Study: SSRIs Markedly Deplete Brain Serotonin (Ny studie på rotter: SSRI-er reduserer serotonin-nivåer markant i hjernen)
psychologytoday.com 1.11.2010
Studien bidrar til å forklare SSRI- "seponeringssyndrom" (Study helps explain SSRI "discontinuation syndrome")

Nederlandske forskere vil snart publisere en artikkel i Neurochemistry International som belyser hvordan SSRI (antidepressiva) påvirker det serotonerge systemet på lengre sikt, og hvorfor brå seponering (avslutning) av SSRI kan være så problematisk. Studien fungerer også som en påminnelse om hvordan publikums tro på at SSRI "øker" serotonin i hjernen er motbevist av vitenskapen. (Dutch investigators will soon publish an article in Neurochemistry International that sheds light on how SSRI antidepressants affect the serotonergic system over the longer term, and why abrupt discontinuation of an SSRI can be so problematic. The study also serves as a reminder of how the public belief that SSRIs “increase” serotonin levels in the brain is belied by science.)

Hos rotter som gikk på legemidlene ble serotoninnivået ved slutten av de 17 dagener "redusert med 60 % i gjennomsnitt i ni områder av hjernen," i forhold til kontrollrotter. Denne uttømmingen ser ut til å være en del av en kompenserende respons på legemidlet. Siden SSRI blokkerer normaltl reopptak av serotonin fra den synaptiske spalten, forblir signalstoffet i dette ekstracellulære rom lengre enn normalt, og som respons, reduserer hjernesyntesen av serotonin dramatisk. Som et resultat av dette blir serotonin i hjernevev markert redusert. (In the drug-maintained rats, serotonin content at the end of 17 days was “reduced by 60% on average in nine areas of the brain,” compared to controls. This depletion appears to be part of a compensatory response to the drug. Since an SSRI blocks the normal reuptake of serotonin from the synaptic cleft, the neurotransmitter stays in this extracellular space longer than normal, and in response, the brain’s synthesis of serotonin dramatically decreases. As a result, serotonin levels in brain tissues end up markedly depleted.)

På samme tid utløste seponeringeng av citalopram flyktige svingninger i rottenes serotonerge systemer. Hjernesyntesen for nevrotransmittere økte litt utover normale nivåer, men med legemidlet som ikke lenger blokkerer gjenopptaket av serotonin fra den synaptiske spalten, falt sannsynligvis de "ekstracellulære" nivåer av serotonin i løpet av denne seponeringsstiden. Det var også et dramatisk hopp i "serotoninomsetning" i løpet av seponeringen, hvilket medførte at enzymene hurtig omdannet serotonin frigitt i den synaptiske spalten til en metabolitt som deretter ble fraktet bort som avfall. Dette ville i tillegg redusere serotonin i den synaptiske spalten. (At the same time, the withdrawal of citalopram triggered volatile fluctuations in the rats’ serotonergic systems. Brain synthesis of the neurotransmitter rose, slightly beyond normal levels, but with the drug no longer blocking the reuptake of serotonin from the synaptic cleft, “extracellular” levels of serotonin likely dropped during this withdrawal period. There also was a dramatic jump in “serotonin turnover” during withdrawal, which meant that enzymes were rapidly converting serotonin released into the synaptic cleft into a metabolite, which was then carted off as waste. This would have depleted serotonin from the synaptic cleft as well.)

I løpet av denne seponeringsperioden, når det serotonerge systemet er under disse dramatiske svingninger, viste rottene frem «atferdsreaktivitet" til en oppsiktsvekkende lyd. Forskerne merket seg at når mennesker slutter med SSRI, kan de oppleve et "seponeringssyndrom" preget av "aggresjon, irritabilitet, uro, angst og lavt stemningsnivå." (During this withdrawal period, when the serotonergic system was undergoing these dramatic fluctuations, the rats exhibited “increased behavioral reactivity” to a startling sound. The researchers noted that when people withdraw from SSRIs, they may experience a “discontinuation syndrome” marked by “aggression, irritability, agitation, anxiety, and low mood.”)

Disse resultatene er bemerkelsesverdig, men ikke spesielt overraskende. Oppdagelsen av at serotonin i hjernen blir markert redusert som i respons til "langvarig" behandling med en SSRI er i overensstemmelse med tidligere studier. Og problemeneknyttet til SSRI-seponering er ganske godt kjent. Men dette studiet gir enda mer bevis for at SSRI ikke "normaliserer " hjernens kjemi, noe som forklarer hvorfor de kan være så problematiske ved langsiktig og hvorfor, på samme tid, det kan være så vanskelig å slutte med dem. (While notable, these results are not particularly surprising. The finding that serotonin in the brain becomes markedly depleted in response to “long-term” treatment with an SSRI is consistent with earlier studies. And the problems associated with SSRI-withdrawal are fairly well known. However, this study is yet more evidence that SSRIs do not “normalize” brain chemistry, which explains why they may be so problematic long-term and why, at the same time, withdrawing from them can be so difficult.)

"Kombinasjonen av den markante reduksjonen av serotonin, og liten syntese, kan destabilisere hjernens serotoninoverføring ved langtidsbehandling med SSRI," konkluderte forskerne. "Disse kombinerte effekter kan kompromittere virkningen av SSRI-behandlingen og fremme atferdsendringer" når legemiddelbehandlingen plutselig avsluttes. (...) (“The combination of the marked reduction of serotonin content and limited synthesis may destabilize brain serotonin transmission during long-term SSRI treatment," the investigators concluded. "These combined effects may compromise the efficacy of an SSRI therapy and facilitate behavioral changes” when the drug is abruptly withdrawn.)

(Anm: Biochemical and behavioral effects of long-term citalopram administration and discontinuation in rats: Role of serotonin Neurochemistry International 2010;57(8):948–957 (December).)

- Biokjemiske og atferdsmessige effekter av langvarig inntak av citalopram og seponering hos rotter: Serotonins rolle

Biochemical and behavioral effects of long-term citalopram administration and discontinuation in rats: Role of serotonin
Neurochemistry International 2010;57(8):948–957 (December)
Abstract We have investigated effects of continuous SSRI administration and abrupt discontinuation on biochemical and behavioral indices of rat brain serotonin function, and attempted to identify underlying mechanisms.

Biochemistry of serotonin was assessed with brain tissue assays and microdialysis; behavior was assessed as the acoustic startle reflex.

Long-term SSRI administration to rats reduced the content of 5-HT and its main metabolite shortly after inhibition of 5-HT synthesis in many brain areas with more than 50%. Turnover was not appreciably decreased, but significantly increased within 48 h of drug discontinuation. The microdialysis experiments indicate that neuronal release of 5-HT depends strongly on new synthesis and emphasize the role of 5-HT1B receptors in the regulation of these processes. Discontinuation of the SSRI rapidly increased behavioral reactivity to the external stimulus. Additional startle experiments suggest that the increased reactivity is more likely related to the reduced extracellular 5-HT levels than to impaired synthesis.

The combination of the marked reduction of serotonin content and limited synthesis may destabilize brain serotonin transmission during long-term SSRI treatment. These combined effects may compromise the efficacy of an SSRI therapy and facilitate behavioral changes following non-compliance. (...)

- SSRI-er kan føre til angst hos mennesker, sier han, og mus og mennesker har en tendens til å ha svært like baner i disse hjerneregioner.

Understanding the unhappy side of serotonin
medicalnewstoday.com 28.8.2016
Antidepressants such as Prozac and Zoloft offer relief for over 100,000 people around the world who have depression, but with a potentially serious side effect. In the first few weeks, feelings of fear and anxiety can get worse. (…)

Serotonin, a neurotransmitter, is the "happy hormone" thought to boost feelings of well-being. Abnormally low levels of serotonin have been linked to depression. SSRIs are thought to improve mood by boosting serotonin activity in the brain.

But serotonin is not always a bed of roses. In the early days of treatment, it can increase levels of fear and anxiety and even suicidal thinking in some younger people. As a result, patients may stop using the treatment after a few weeks.

When serotonin works through certain brain circuits, it seems to improve mood, but when but it acts on others circuits, the effect is different. (…)

Prozac, or fluoxetine, boosts serotonin levels. When the scientists exposed 2C-receptor BNST neurons to Prozac, it increased the effect of the 2C-receptor neurons on the neighboring VTA- and LH-projecting neurons. The mice became more fearful and anxious. (…)

Å søke etter en løsning (Searching for a solution)
Kash mener det samme vil skje hos mennesker. SSRI-er kan føre til angst hos mennesker, sier han, og mus og mennesker har en tendens til å ha svært like baner i disse hjerneregioner. (…) (Kash believes the same thing would happen in humans. SSRIs can cause anxiety in people, he says, and mice and humans tend to have very similar pathways in these brain regions.)

- Kjærlige rotter får agoni av ecstasy. (- Etter noen få måneder så skiftet rottene fra å være unormalt vennlige til å være mer antisosiale enn de var før de fikk midlet. Og de plagsomme humørsvingningene synes å være "en permanent forandring")

Love rats reveal agony of ecstasy (Kjærlige rotter får agoni av ecstasy)
smh.com.au 7.4.2007
(...) Iain McGregor, professor i psykofarmakologi ved University of Sydney, uttalte i går at det lenge har vært kjent at ecstasy øker nivået av serotonin, et hormon involvert i kontroll av appetitt, humør og angst. Men mange andre midler, inklusive Prozac, aktiverer også serotoninnivåer uten at folk ønsker å omfavne hverandre. For å finne mekanismen bak "kjærlighetsmidlet" ga hans team rotter ecstasy. (...) (Iain McGregor, professor of psychopharmacology at the University of Sydney, said yesterday it had long been known that ecstasy boosted serotonin, a hormone involved in controlling appetite, moods and anxiety. But many other drugs, including Prozac, also activated serotonin levels without making people want to hug each other. Seeking the mechanism that makes it the "love drug" his team fed rats ecstasy.)

Imidlertid bemerket hans team, ut fra resultater publisert tidsskriftet journal Neuroscience, at ecstasys "sosiale" effekt på rotter raskt gikk over. Etter noen få måneder så skiftet rottene fra å være unormalt vennlige til å være mer antisosiale enn de var før de fikk midlet. Og de plagsomme humørsvingningene synes å være "en permanent forandring" (...) (However, his team, whose results have been published in the journal Neuroscience, also noted ecstasy's "sociable" effect on rats wore off quickly. After a few months the rats turned from being unusually friendly to being more anti-social than before they took the drug. And the ugly mood swing seemed to be "a permanent change".)

(Anm: Agoni (af græsk agonía ="kamp", "angst") – den lidelse el. kamp, der går forud for døden. Udtrykket betegner en længevarende dødskamp, dvs. den række af tegn, som går forud for dødens indtræden. De skyldes et langsomt henfald af nerveaktivitet, som først giver sig til kende ved uro, beklemthed, kramper og usammenhængende tale. (da.wikipedia.org).)

- Slik kommuniserer hjernen. (- Overføringene viser seg å være overraskende presise, ifølge forskerne bak studien som ble publisert i Nature denne uken.)

Slik kommuniserer hjernen
forskning.no 29.7.2016
Nytt innsyn i hjernens arkitektur kan gi bedre forståelse av hjernesykdommer som depresjon, schizofreni og Alzheimers sykdom. Det kan gi bedre behandlingsmåter.

Både koblingene mellom hjernens celler og signalstoffene mellom dem har et uventet presist mønster når signaler overføres fra en hjernecelle til en annen.

I over hundre år har hjerneforskere visst at nerveceller kommuniserer med hverandre ved at stoffer som kalles nevrotransmittere, overføres fra den ene nervecellen til den andre gjennom synapsene. 

Synapsen er kontaktpunktet mellom to nerveceller. Der overføres informasjon i form av kjemiske signalstoff, som kalles nevrotransmittere. Utskillingen av signalstoffene er nøye kontrollert av bestemte proteinmolekyler.

Les mer: Nervecellenes stemme

Men hittil har det vært uklart hvordan dette skjer i minste detalj. Nå har forskere for første gang klart å belyse dette.

Overføringene viser seg å være overraskende presise, ifølge forskerne bak studien som ble publisert i Nature denne uken. 

Her kan du se video som illustrerer overføringen av signaler i hjernen. (…)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Infektioner er forbundet med selvmord. Svære infektioner er forbundet med øget risiko for selvmord, viser ny dansk undersøgelse. (…) Reaktioner i hjernen kan være en del af forklaringen på forbindelsen mellem selvmord og infektion, konkluderer forskerne. (videnskab.dk 10.8.2016).

- For mye aktivitet i en av hjernens viktigste minneområder er ikke bra for din hukommelse og oppmerksomhet

Too much activity in one of the brain's key memory regions is bad for your memory and attention For mye aktivitet i en av hjernens viktigste minneområder er ikke bra for din hukommelse og oppmerksomhet
medicalnewstoday.com 24.8.2016
Neurons in the brain interact by sending each other chemical messages, so-called neurotransmitters. Gamma-aminobutyric acid (GABA) is the most common inhibitory neurotransmitter, which is important to restrain neural activity, preventing neurons from getting too trigger-happy and from firing too much or responding to irrelevant stimuli.

Researchers led by Dr Tobias Bast in the School of Psychology at The University of Nottingham have found that faulty inhibitory neurotransmission and abnormally increased activity in the hippocampus impairs our memory and attention.

Their latest research - "Hippocampal neural disinhibition causes attentional and memory deficits" - published in the academic journal Cerebral Cortex, has implications for understanding cognitive deficits in a variety of brain disorders, including schizophrenia, age-related cognitive decline and Alzheimer's, and for the treatment of cognitive deficits.

The hippocampus - a part of the brain that sits within our temporal lobes - plays a major role in our everyday memory of events and of where and when they happen - for example remembering where we parked our car before going shopping.

This research has shown that a lack of restraint in the neural firing within the hippocampus disrupts hippocampus-dependent memory; in addition, such aberrant neuron firing within the hippocampus also disrupted attention - a cognitive function that does not normally require the hippocampus.  (…)

Dr Bast, said: "One emerging idea is that early stages of cognitive disorders, such as schizophrenia and age-related cognitive decline and Alzheimer's, are characterised by faulty inhibition and too much activity; this excess neural activity leads then to neuronal damage and the reduced brain activity characterizing later stages of these disorders. So, rebalancing aberrant activity early on may not only restore attention and memory, but also prevent further decline.

"We have new studies on the way where we aim to identify medicines that might be able to re-balance neural activity within hippocampus and prefrontal cortex and to restore memory and attention." (…)

(Anm: Hippocampal Neural Disinhibition Causes Attentional and Memory Deficits. Cereb. Cortex 2016 (First published online: August 22, 2016).)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

- Mitokondriell energiomsetning i rottehippocampus etter behandling med antidepressiva. (- Med differensiering i ikke-synaptiske og intrasynaptiske mitokondrier, viser denne studien at desipramin og fluoksetin fører til tilpasninger i mitokondriell bioenergetikk i forhold til energibehovene til pre- og postsynaptiske rom.) (- Begge legemidlene økte cytokromoksydase og glutamatdehydrogenase)